Konfrans?n isci dili: Az?rbaycan, ingilis v? rus dill?ri. REQLAMENT: Plenar iclasda m?ruz? Bolm? iclas?nda m?ruz? C?x?slar. language: theory and concrete. suggestions. The languages of the conference: Azerbaijani, English


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHS
İ
L
N
AZİRLİYİ


AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ


RUSİYA ELMLƏR AKADEMİYASININ SİBİR
BÖLMƏSİNİN FİLOLOGİYA İNSTİTUTU
KOQNİTİV VƏ TƏTBİQİ DİLÇİ
LİYİN AKTUAL
PROBLEMLƏRİ

CURRENT ISSUES IN
COGNITIVE AND APPLIED
LINGUISTICS

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ И
ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ


Beyn
ə
lxalq elmi

konfrans

International
Conference

Международная

научная

конференция

20
-
21
oktyabr


201
6
-
c
ı

il

O
c
tober
2
0
-
2
1
,
201
6


2
0
-
2
1

октябр
я

201
6

года

Bakı, Az
ə
rbaycan

Baku, Azerbaijan

Баку, Азербайджан


2


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSIL N
AZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

RUSİYA ELMLƏR AKADEMİYASININ SİBİR
BÖLMƏSİNİN FİLOLOGİYA İNSTİTUTU
KOQN
İTİV VƏ TƏTBİQİ DİLÇİLİYİN AKTUAL
PROBLEMLƏRİ

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN

P R O Q R A M
I2
0
-
2
1

oktyabr
201
6
-


il

Bakı, Az
ə
rbaycan
BAKI


201
6

3


TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ


S
ə
dr:

Yunusov
D.N.

f.e.d.,

prof., ADU
-
nun
i
craçı rekto
ru


Üzvl
ə
r
:

C
ə
f
ə
rova L.M.


Cunusb
ə
y A.

Hüseynzad
ə

G.C.

İsmayılov B.B.


M
ə
mm
ə
dov

A.Y.

Silantiyev
İ.V.Selyutina İ.Y.

f.e.d., ADU
-
nun İngilis dilinin qrammatikası
kafedrasının müdiri

f.e.d., prof., Q
azaxıstan

EA
-

nın professoru

p.e.d.,prof.
,

ADU
-
nun Linqvodidaktika
kafed
rasının müdiri

f.e.d., ADU
-
nun Fransız dili kafedrasının
professoru


f.e.d.,prof
.
, Ümumi dilçilik


kafedrasının müdiri


f.e.d.,
prof., REA
-
nın SB Filologiya İnstitutunun
direktoru (Novosibirsk)

f.e.d., baş elmi işçi, REA SB Filologiya İnsti
-
tutu
nun n
ə
z
dind
ə
ki V.M.Nadelyayev adına
Eksperimental
-
fonetik

t
ə
dqiqatlar laborato
-
riyasının müdiri (Novosibirsk)

Şirobokova

N.N.

f.e.d.,
prof., REA SB Filologiya İnstitutunun elmi
işl
ə
r üzr
ə

direktor müavini (Novosibirsk)

Veys
ə
lli F.Y.

f.e.d.,
prof., ADU
-
nun Eksper
imental
-
fonetika v
ə

t
ə
tbiqi dilçilik laboratoriyasının müdiri

Z
ə
rb
ə
liyev H.M.

f.e.d., ADU
-
nun Ümumi dilçilik kafedrasının
professoru

Babayev C.M


Aslanova X.
Q.

f.f.d.,
ADU
-
nun

Ümumi dilçilik kafedrasının
dosenti, m
ə
sul katib

ADU, k
onfransın
ə
laq
ə
l
ə
ndiri
cisi4


20 oktyabr 2016
-


il


9
00
-
9
30

Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin monumentinin ziyar
ə
t
edilm
ə
si

9
30
-
9
55

Konfrans iştirakçılarının ADU
-
da qeydiyyatdan
keçm
ə
si, Akt zalı, III m
ə
rt
ə
b
ə


10
00
-
13
00

Plenar iclas, Akt zalı, III m
ə
rt
ə
b
ə


13
00
-
14
00

Nahar

fasil
ə
si

14
00
-
16
00

Bölm
ə

iclasları

16
00
-
16
30

Çay fasil
ə
si

16
30
-
18
0
0

Bölm
ə

iclasları


21
okt
yabr 2016
-


il


10
00
-
12
0
0

Bölm
ə

iclasları

12
00
-
12
30

Çay fasil
ə
si

12
30
-
13
30

Bölm
ə

iclasları

13
30
-
14
00

Nahar fasil
ə
si

14
00
-
16
00

Bölm
ə

iclasları

16
00
-
1
7
30

Beyn
ə
lxalq konfransın yekun iclası: H.
Ə
.
Ə
liyev adına
muzey
-
lektoriya

18
00
-
19
30

M
ə
d
ə
ni t
ə
dbir

20
00
-
22
00

Şam

yem
ə
yi
5Bölm
ə
l
ə
r

Auditoriyalar


Plenar iclas

Akt zalı
, III m
ə
rt
ə
b
ə

1.

Müasir dilçiliyin
ə
sas
istiqam
ə
tl
ə
ri: dilçilikd
ə

yeni
paradiqml
ə
r

H.
Ə
.
Ə
liyev adına
muzey
-
lektoriya
,

III
m
ə
rt
ə
b
ə

2.

Koqnitiv dilçilik: müasir
v
ə
ziyy
ə
t v
ə

perspektivl
ə
r

Orta zal
,

III m
ə
rt
ə
b
ə

3.

T
ə
tbiqi v
ə

tipoloji dilçilik:
n
ə
z
ə
ri ümumil
ə
şm
ə
l
ə
r v
ə

praktik tövsiy
ə
l
ə
r

Boyük zal
,

III m
ə
rt
ə
b
ə

4.

Dilin m
ə
nims
ə
nilm
ə
si
pri
nsipl
ə
ri: n
ə
z
ə
ri v
ə

praktik
t
ə
klifl
ə
r

Kiçik zal
,

III m
ə
rt
ə
b
ə


Konfransın işçi dili:
Az
ə
rbaycan, i
ngilis v
ə

r
us

dill
ə
ri
REQLAMENT:

Plenar iclasda m
ə
ruz
ə1
0
-
15

d
ə
q.

Bölm
ə

iclasında m
ə
ruz
ə10

d
ə
q.

Çıxışlar5

d
ə
q.


6


MINISTRY OF EDUCATION OF REPUB
LIC

OF
AZERBAIJAN

AZERBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES


PHILOLOGY OF SIBERIAN BRANCH OF RUSSIAN
ACADEMY OF SCIENCES HOLD


P R O G R A M


CURRENT ISSUES IN
COGNITIVE AND APPLIED
LINGUISTICS

INTERNATIONAL CONFERENCE

Oc
to
ber 20
-
21, 2016

Baku, Azerbaija
n

Baku


2016

7


ORGAN
I
ZING COMMITTEE

Chairman:

Y
unusov
D.N.

d
.

of phil. sc.

prof. Acting rector of
AUL


Mem
bers
:


Jafarova L.M.


Junusbay A.


Huseyninzadeh

G.C.

Ismayilov B.B.


Mammadov A.Y.


S
i
lantyev

I.V.

Sel
y
utina
I.Y.


d. of phil.sc
. chairwoman of the department of
the English Grammar

d.of phil sc.prof. co
-
agent of Academy of
Sciences of Kazakhistan

prof. chairwoman of the department of
Linguodidactics of

AUL

prof. of the department of the French
Language of AUL

prof. chairman

of the department of General
Linguistics

of AUL

philosophy doct. on philology, associate

prof Academy of Sciences of Russia (ASR)
Siberian Branch, deputy director of Institute
of Philology on scientific issues (Novosibirsk)

d. of phil. sciences, chief s
cientific worker
attached to the institute of Experimental
-

Phonetic Investigations named after
V.M.Nedelyayev of
SB
of
ASR

Shirobokova
N.N.Veysalli
F.Y.

d
.
o
f phil.s
c
., professor ASR S.B., deputy
director for scientific issues of institute of
philolo
gy

prof. chairman of laboratory of Experimental
Phonetics and Applied linguistics of AUL

Zarbaliyev
H
.M.


Babayev J.M.Aslanova Kh.G
.

d. of phil. sc. prof. of the department of
General linguistics of AUL

associate
professor of the department of
Gener
al Linguistics

of AUL
, executive
secretary

AUL,
c
oordinator of the conference

8Octo
ber 2
0
, 2016


9
00
-
9
30

Visit to Heydar Aliyev’s monument

9
30
-
9
55

Registration. Main Conference Hall, III floor

10
00
-
13
00

Plenary session. Main Conference Hall, III floor

13
00
-
14
00

Lunch

14
00
-
16
00

Sectional sessions

16
00
-
16
30

Coffee break

16
30
-
18
0
0

Sectional sessions

Octo
ber
21, 2016


10
00
-
12
0
0

Sectional session
s

12
00
-
12
30

Coffee break

12
30
-
13
30

Sectional sessions

13
30
-
14
00

Lunch

14
00
-
16
00

Sectional sessions

16
00
-
17
30

Final session of the International Scientific Conference.
Lecture
-
museum after H.
A.
Aliyev

18
00
-
19
30

Cultural Program

20
00
-
2
2
00

Dinner
9Sections

Venue


Plenary Session

Act hall,

III floor

1.

Main directions in modern
linguistics: new pa
radigms in
linguistics

Lecture
-
museum after
H.Aliyev
,

III floor

2.

Cognitive linguistics: modern
state of linguistics and of its
perspectives

Middle
Hall, III floor

3.

Applied and typological
linguistics: theoretical
generalization and practical
recom
mendations

L
arge
Hall, III floor

4.

The principles of mastering a
language: theory and concrete
suggestions

Main Hall,

III floor


The languages of the conference:

Azerbaijani, English,
RussianTIME LIMIT
:

Keynote speeches10
-
15

min.

Sectional
pres
entations10
min.

Questions/Comments5

min.


10


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЯЗЫКОВ

ИНСТИТУТ
ФИЛОЛОГИИ СИБИРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

П Р О Г Р А М М А

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ И
ПРИКЛАДНО
Й ЛИНГВИСТИКИ

2
0
-
2
1

октя
бря 201
6

года

Баку, Азербайджан

Баку


2016

11


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ


Председатель:

Юнусов
Д.Н.

д.ф.н., проф.,
испол
няющий

обязанности
ректор
а

АУЯ


Члены
:


Джафарова
Л.М.


Жунисбек
А.

Гусейнзаде

Г.Дж.

Исмай
и
ло
в Б.Б.


Мамедов А.Я.


Силантьев
И.В.


д.ф.н., проф., завед. кафедрой грамматики
английского языка АУЯ

д.ф.н., проф. АН Казахстана

д.ф.н., проф., завед. кафедрой
лингводидактики АУЯ

д.ф.н., профессор кафедры французского
языка АУЯ

д.ф.н., проф., заведуюш
ий кафедрой общего
языкознания АУЯ

д.ф.н., проф., директор Института
Филологии СО РАН
-

сопредседатель (г.
Новосибирск)

Селютина И.Я.
Широбокова

Н.Н.

д.ф.н., гл.н.с., за
ведуюш
ей

лаборатор
и
ей
эксперименталь
но
-
фонетических
исследований им. В.М.Наделяева

при
Институте Филологии СО РАН

д.ф.н., проф., заместитель директора по
научной работе Института Филологии СО
РАН

Вейсялли Ф.Я.Зарбалиев Г.М.


Бабаев Дж. М.


Асланова Х.Г
.

д.ф.н., проф., заведуюший лаборатор
и
ей
экспериментальной фонетики и
прикладной
лингвистики

д.ф.н., профессор кафедры общего
языкознания АУЯ

д.ф.н., доц. кафедры общего языкознания
АУЯ,

ответствен
ный секретарь


АУЯ,

координатор конференции

12


2
0

октя
бря 201
6

года


9
00
-
9
30

Посещение монумента общенационального лидера
Гейдара Алиева

9
30
-
9
55

Регистрация участников конференции в АУЯ.
Актовый зал


III этаж

10
00
-
13
00

Пленарное заседание. Актовый зал
-

III этаж

13
00
-
14
00

Перерыв

14
00
-
16
00

Заседания секций

16
00
-
16
30

Кофе
-
брейк

16
30
-
18
00

Заседания секций


2
1

окт
ября 201
6

года


10
00
-
12
00

Заседания секций

12
00
-
12
30

Кофе
-
брейк

12
30
-
13
30

Заседания секций

13
30
-
14
00

Перерыв

14
00
-
16
00

Заседания секций

16
00
-
17
30

Заключительное пленарное заседание. Музей
-
лекто
-
рий имени Г.
А.
Алиева

18
00
-
19
30

Культурное

мероприятие

20
00
-
22
00

Ужин


13


Секции

Аудитории


Пленарное заседение

Актовый зал
-

III
этаж

1.

Основные направления
современной лингвистики:
новые парадигмы в
лингвистике

Музей


лектори
я

им.
Г.Алиева, III этаж

2.

Когнитивная лингвистика:
современное состояние и
перспективы

С
редний
зал, III этаж

3.

Прикладное и типологическое
языкознание: теоретические
обобщения и практические
рекомендации

Большой
зал, III этаж

4.

Принципы освоения языка:
теории и конкретные
предложения

Mалый зал,
III
этаж


Рабочие языки конференции:

азе
рбайджанский,
английский и русскийРЕГЛАМЕНТ
:

Доклад на пленарном заседании


10
-
15

мин.

Доклад на заседаниях секции


10
мин.

Выступления5

мин.


14


PLENAR İCLAS

20 oktyabr 2016
-


il

saat
1
0
00


Az
ə
rbaycan Dill
ə
r Universitetinin akt zalı

HİMNGİRİ
Ş SÖZÜ:

Prof.
D.N.Yunusov
, ADU
-
nun
İcraçı
rektoru


TƏBRİKLƏR:


Prof.
T
.

Mebuke
,

Gürcüstan Texniki
Universiteti


Prof. A.Junusb
ə
y
,

Qazaxstan

Elml
ə
r
Akademiyası
Plenar iclasda
çıxı
şlar:Veys
ə
lli F.
Y


(ADU)

T
ə
tbiqi dilçiliyin
ə
sas istiqa
m
ə
tl
ə
ri

Силантьев И.В.

(
Россия
)
Zoltan Koveçi
ç

(
Hungary
)

Лингвистические исследования
в институте филологии С
O

РАН и их роль в сохранении и
развитии языков народов
Сибири


The role of context in metaphor
reconsideredЖунисбек
А.

(
Казахстан
)Пробл
емы общетюркской
латинской графики

15I BÖLMƏ

20 oktyabr 2016
-


il

saat
14
00
-
16
00

BÖLMƏ RƏHBƏRLƏRİ:

Sədrlər:

1.

f.
e
.d
.
,
prof. Şirobokova N.N.

2.

f
.e
.d.,
prof.
Zərbəliyev H.M.

Katib:

Bayramova F.Q.


Allahverdiyeva A.


(AUL)

Linguistic identity in politic
al
discourse

Allahverdiyeva F.

(ADU)

Variativliyin müəyyənləşməsində
trasnformasion təhlil metodunun
rolu

Aslanova Ş.


(ADU)

Linqvistik sahə modeli

Aslanova Z.

(A
U
L
)

The problem of author’s intention
in linguistic pragmatics


Bayramlı A.

(ADU)

Бекирова А.

(Azərbaycan)

Cəfərova K.

(ADU)

Cəfərоv А.

(АDU)

Cəfərova P.

(ADU)

Əhmədova Ü.

(ADU)

Əkbərova F.

(Azərbaycan)

Eyvazlı G .

(ADU)

Elvio Ceci

(
Ital
y)

İ
ngilis

dilind
ə
le
ksik

v
ə
leksik
-
qrammatik

omoniml
ə
r

Определение и типы дискурса


Diqlossiya və onun növləri


Diskursda koherentlik və frazeoloji
intensifikator (Fİ)

Müasir ingilis dilinin bu günü və
gələcəyi ilə bağlı öncəgörmələr

Azərbaycan atalar sözlərində qadın
stereot
ipləri

Sözlər
aras
ı
nda paradiqmatik və
sintaqmatik əlaqələr

Mətnin formalaşmas
ı
nda

aktual
üzvlənmə

Four dimensions of linguistic and
information analysis: a theoretical
16Эюбова Н.

(АУЯ)ƏliyevaV.


(ADU)


Əliyеvа N.

(Azərbaycan)


Əyyublu S.


(ADU)


Алиева Е.

(АУЯ)

Hacıyeva Ə.


(ADU)


Hüseynova İ.

(АDU)


Hüseynova M.


(ADU)Huseynova R.

(AUL)


Гусейнова Л.

(АУЯ)

Xanbutayeva L.

(ADU)

Xanızadə P.

(ADU)

İbrahimova D.

(Azərbaycan)

İmanova N.

(ADU)


approach

Роль когезии в формировании
текста

Yarımşəkilçilərin yaranmasında
çoxmənalılı
q və omonimlik

Fеil əsаsdаn yаrаnаn törəmə isimlər
(dеvеrbаtivlər)

Fransı
z dilindəki yeni
neologizmlərin struktur
-
semantik
təhlili

О некоторых вопросах текста


Müxtə
lifsistemli dillərdə hərbi
slenq
lər

Sadə cümlənin yaranması və
variativliyi

İmplist əlaqə
lərin aşkarlanmasında
pressupozisiyanın rolu

On some cognitive principles of
discourse construction


Проблемы разграничения текста
и дискурса


Cümlə təfsirində psixolinqvistik
amillərin rolu

Hüquqi diskursun informativ
-
dinamik modeli

Frazeoloji variasiya
və frazeoloji
variantlar


Yeni media diskursunun linqvistik
xüsusiyyətləri


Məruzələrin müzakirəsi


1721 oktyabr 2016
-
cı il

saat 10
00
-
13
00İsmayılova S.

(Azərbaycan)

Kərimov İ .
(ADU)

Kərimova K.

(ADU)

Müxtəlif
sistemli dillərdə fe
i
li sifət
tərkiblərinin təhlili

Söz birləşmələri arasında əlaqələr


Passivdə agens məsələsi və onun
üslubi xüsusiyyətləri


Qafarova S.

(Azərbaycan)

Qasımova G.

(Azərbaycan)

Quliyeva A.


(ADU)

Quliyeva K.


(ADU)

Quliyeva Z.

(ADU)

Kurbanova F.

(AUL)


Гулиева В.


(АУЯ)Mahmudova Ş.


(
ADU
)

Mehrəliyeva G.

(ADU)

Məhərrəmova M.


(
ADU
)

Məhərrəmova N.


(ADU)


Məlikova G.

(ADU)

Siyasi diskursda konteks
tin rolu


Cümlənin aktual üzvlənməsində
intonasiyanın rolu

XX əsrin ikinci yаrısındа
fonosemantik araşdırmalar

Frazeoloji vahidlərin diskurs
çərçivəsində təsnifi prinsipləri

Avstriya ədəbi dil variantının
linqvistik əlamətləri

Analysing the theories for de
fining
the meanings of words

Языковая политика азербайджан
-
ского государства, как одна из
социо
лингвис
тических проблем


Deyksis praqmalinqvistikanın
əsaslandırıcı kateqoriyası kimi

İngilis dilinin şəxssiz konstr
uksiy
-
aları


Alman dilində
“haus” konsepti
nin
verballaşması
na dair

Müasir ingilis dilinin formalaşma
-
sında orta əsr Britaniya multikul
tu
-
ralizminin rolu

İtalyan dilinin sosio
-

kulturoloji
realilərinin semantik təhlili


Məlikzadə A .

Müasir ingilis dilində ambiqitiv
-
18


(ADU)


Mirişova E.

(ADU)

Mustafayeva L.

(ADU)

Mammadov A.

Ma
mmadov M .

(AU L)

Novruzova G.

(ADU)

Nur Sena Taşçı, Edanur
Sağlam, Alican Özkan

(Türkiyə)

Nuriyev S.

(ADU)

Naghiyeva S.

(AUL)

Rəcəbova S.

(ADU)

Rəhmanova N.

(ADU)

liyin işlənmə xüsusiyyətləri


Frаzеоlоji əksmənаlılığın
mаhiyyəti

İngilis dilində zevqmanın növləri
haqqında

Contextualizing

and conceptu
-
alizing time, space and person in
discourse

Dildə implisitliyin linqvo
-
praqmatik təhlili

Yok
olma tehlikesindeki Türkiye
nogaycasi: belgeleme ve konuşur
tutum araştirmasi pro
jesi

Danışıq aktında nanolinqvistikanın
singulyar və plural xüsusiyyətləri


İngilisdilli rəsmi
-
işgüzar sənədlərdə
şəkilçilərin işlənmə xüsusiyyətləri

R
elevant
elementlər haqq
ı
nda
üslubiyyatda
üslubi fiqurlar
Məruzələrin müzakirəsi

19


21 oktyabr 2016
-
cı il

saat
1
4
0
0
-
1
6
0
0Рагимов Г.

(Азербайджан)


Расулова Д.

(АУЯ )


К проблеме изучениия внутрен
-
ней структуры фразеологических
единиц

Основные концепты в инаугура
-
ци
он
ных речах американских
президентов


Səli
mova F.


(ADU)


Seyidova N.

(Azərbaycan)


Samadova I.

(AUL)

Veysəlova D.


(ADU)


Yunusova G.

(ADU)


Zeynallı
G.

(ADU)

Zeynalova A.

(ADU)


Zöhrab
-
Məcid M.

(ADU)

Закарашвили Т.


(Грузия)

Subyektiv modallıq məsələsinə
yeni
baxış

Frazeoloji birləşmələrin kateqorial
əlamətləri

political discourse


Di
lin tədqiqində sinxron
yanaşmanı
n
üstünlükləri

Xüsusi adların bədii
-
üslubi
funksiyaları


Tabeli mürəkkəb cümlələrin
kommunikativ üzvlənməsinə dair

Media diskursunda kommunikativ
i
nfor
mativlik

Variativliyin yaran
ması səbəbləri
və dildə
reallaşması

Проблема дезинформации в
условиях информ
ационного
пресыщения обществаMəruzələrin müzakirəsi


20


II BÖLMƏ

20
o
kt
yabr 201
6
-


il

saat
14
00
-
16
00


BÖLMƏ RƏHBƏRLƏRİ:

Sədrlər:

1.

f.e.d., prof. Silantiyev İ.V.

2.

f.e.d.,
prof.
Məmmədov A.Y

Katib:
Verdiyeva G.T.Abdullayeva C.

(ADU)


"Heart" komponentli emosemiyalı
frazeoloji vahidlərin semantik
-
koqnitiv təhlili


Abdullayeva Y.(
ADU
)Koqnitiv sxemlərin paralellik və
ziddiyyəti: etnopsixoloji və mental
karkas spesifikliyi kontekstində
(
O
’henri
və C.
Məmmədquluzadə
yaradıcılığı
na əsasən)


Alışova R.

(ADU)

Mədəni konsept anlayışıCabarova A.

(ADU)

Rəng adlar
ı

dünyan
ı
n dil
mənzərəsində linqvok
o
qnitiv

kateqoriya kimi


Cahangirli T.

(Azərbaycan)


Ailə
”/ “family” konseptinin
linqvokulturoloji səciyyəsi


Cahangirov F.

Quliyeva N.


(ADU)


Джабарова Ш.

(АУЯ)

Dünyamalıyeva K.

(ADU)

Koqnitivlik və diskurs məsələsinə
dair bəzi qeydlər

Языковая личность виртуального
мира


Xarici

m
ə
n
şə
li

i
ngilis

atalar

s
ö
zl
ə
riƏhmədova X.

(Azə
rbaycan)

Metafor
u
n diqqətçəkmə və
diqqətdəsaxlama imkanları

(İngilisdili turizm reklamları əsasında)


Əliyeva A.

(ADU)

Əliyeva G.

Azərbaycan paremiologiyasında
“yaxşı” və “pis” anlayışları

Məcazi mənanın qavranılması
21


(ADU)

Əliyeva H.


(ADU)


Əliyeva T.

(ADU)


Həsənova N.

(ADU)

Hüseynli G.

(ADU)
İsmayı
lova A.

(Azərbaycan)

İsmayılova
R.

(ADU)
İsmizadə S.


(ADU)
Qazıyeva M.


(ADU)modelləri

Koqnitiv təcrübədə arxetipik
strukturların rolu

eksplikatorları

Когнит
ив дилчиликдя метафор
вя онун хцсусиййятляри

Koqnisiya mexanizmlərinin
“paralel reallığı”:
Amerika
postmodern ədəbiyyatında “virtual
reallıq”
problem

Müxtəlif dillərdə mədəniyyətlə
bağlı metaforlar

İspan dilindəki dini məzmunlu
frazeologizmlərdə desakralla
şma və
onu şərtləndirən koqnitiv və
linqvopraqmatik amilləryaradıcı
şəxsiyyətin təhkiyə modelinin əsas
ideya “kondensator”larından biri

kimi
(C.M.Kutzeenin “
Rüsvayçılıq

romanı əsasında)

Koqnitiv dilçilik:
i
stiqamətlər və
perspektivlər

Məruzələrin müzakirəsi

22


21

oktyabr 2016
-


il

saat
1
0
00
-
1
3
00
Qədimova L.

(ADU)

Qəmbərov V.

(ADU)

Qəmbərova A.

(ADU)

Quliyev T.

(ADU)

Qurbanova A.

(Azərbaycan)

Габибуллаева Н.

(Азербайджан)

Mehdiyeva

G.
(Azərbaycan)

Məhərrəmova T.

(ADU)

Məmmədli A.

(ADU)

M
е
hb
а
l
ı
y
е
v
а
L
.


DU
)

Мамедова Н.

(AУЯ)


Orucova Y.


(
ADU
)

Sonet mətninin l
inqvo
-
kommunikativ təhlili

Ruhun intensionallıqla bağlılığında

mental səviyyənin aşkarlanması

Koqnitiv dilcilk
-
zamanın tələb
etdiyi istiqamət kimi

İdiomatik ifadələrə koqnitiv baxış
haqqında

Dilin kateqorial quruluşu haqqında
düşüncələr

Социо
-
когнитивный подход к
дискурсу

Hərbi komanda və etiketlərin
praqmatik təhlili

Koqnitivizmin linqvistik
ideyalarına dair

Koqnitivizm və ünsiyyət


Sinоnim çохluğu yаrаdıcı fəаllığın
kоqnitiv nəticəsi kimi

Когнитивные
особенности
английских диминутивов

в
различных фреймах

İ
dealizə edilmiş koqnitiv modellər


Панахова В.

(АУЯ)

Основные понятия когнитивной
лингвистики


Rzayeva S.

(ADU)


Rzаyеvа R.

(АDU)

Рзаева А.

(АУЯ)Koqnitiv
dilçiliyin
Azərbaycanda

tbiqi


I
n” s
özönünün bəzi funksiyаlаrı

hаqqı
ndа

Развитие
и перспективы
когнитивной лингвистики и
политический дискурс


23


Salamova Ə.

(ADU)
Şəfiyeva A.

( ADU)


Koqnitiv
konstantala
r və kulturoloji
modellər


qadın ədəbiyyatı

“tədqiq” obyekti kimi

(
V
.
Vulf

M
.
Drebblin

Qadin
dədəbiyyati”


koqni
tiv nizamlanmalara etiraz aspektində)


Müasir
fransı
z dilində fitonim
tərkibli frazeoloji birləşmələrin
milli
-
mədəni xüsusiyyətləriMəruzələrin müzakirəsi

24


21 oktyabr 2016
-


il


s
aat

1
4
0
0
-
1
6
0
0Vəliyeva V.

(Azərbaycan)

Verdiyeva

G
.

(
Az
ə
rbaycan
)

Verdiyeva T.

(Azərbaycan)

Виноградова С.
Г.

(
Россия
)


Фаталиева Н.


(Азербайджан)


Gələcək zamanı
n koqnitiv
-
funksional xüsusiyyətləri

Zamanın metaforik reprezentasiyasıGəncə mövzulu şeirlərdə koqnitiv
ünsiyyət

Конструирование сложного
предложения в свете его

коммуникатив
ного членения

Синонимия как объект изучения
когнитивной лингвистики


Федина Н.


(
Россия
)

О языковой ситуации
чалканского языка


Yusifova A.

(ADU)

Yusifоv G.

(АD
U)

Zeynalova S.


(ADU)


İngilis xalqının (şotlandları
n) adət
-
ənənələri

Dil və dаvrаnış еtikеtləri


Koqnitiv dilçilikdə metafor
problemiM
əruzələrin müzakirəsi

25


III BÖLMƏ

20

oktyabr

201
6
-


il

saat
14
00
-
16
00


BÖLMƏ RƏHBƏRLƏRİ:

Sədrlər:

1.

f.e.d., pr
of.
J
unusbəy A
.

2.

f.e.d., prof. Veysəlli F.Y.

Katib:

Dobrinina A.A.
Ağayeva G.


(ADU)


Alırzayeva K.


(ADU)

Aslanov F.

(ADU)


Babayev C., Veysəlli F.,

Əsgərova Z., Əliyeva Z.


(ADU)


Baxışova E.

(ADU)


Bayramova İ.

(ADU)


Bаbаyеvа P.

(АDU)
Camalzadə N.

(ADU)

İngilis və Azərbaycan dillərində
bitki adlarının struktur


xüsusiyyətləri

Tipoloji səviyyədə

fonem
əvəzlənmələrinə dair

Ünsiyyətdə dil və danışıq əlaqəsinə
dair

Azərb
aycan dilində söz
prosodikas
ı
nın


eksperimental
-

fonetik tədqiqi

Kontekstual məna


Alman və Azərbaycan dillərində
sifət əsas nitq hissəsi kimi

Sеqmеnt və suprаsеqmеnt
səviyyədə fоnо
lоji və fоnеtik
qаydаlаr

kоmmunikаtiv sərişt
ənin
tərkib еlеmеntləri kimi

Alman orfoqrafiya islahatının
alınma sözlərin yazılışına
münasibəti


Cumayeva S.

(Azərbaycan)

Добринина А.

(
Россия
)

Əbdülrəhimova N.

(ADU)

Kombinator
təhlilin metodikas
ı

haqqı
nda

Оценка внешности человека в
алтайском
языке

İ
ə
yaz
ı
l
ı ü
nsiyy
ə
t

v
ə
dil

m
ə
d
ə
niyy
ə
ti

26


Əhmədоvа Е.

(Аzərbaycan)

Əhmədli M.


(
Azərbaycan)Ələsgərov V.

(ADU)
Əliyeva E.

(ADU)

Əliyeva K.

(ADU)

Əliyeva S.

(ADU)
Əliyeva Z.

(ADU)

Əsgərova X.

(ADU)Əsgərova X.


(ADU)

Əsgə
rova Z.

(ADU)
Hacıyeva A.


(ADU)Hacıyeva A.

(ADU)


T
е
rminl
ə
rin

ə
s
а
s
ı
n
ı
t
əş
kil

е
d
ə
n

ə
l
а
m
ə
tl
ə
r
ə
q
о
yul
а
n

t
ə
l
ə
bl
ə
r

Müаsir Аzərbаycаn dilində fеilin
şəхssiz növünün ingilis dilində
qаrşılığı

Fransız dilində çarpaz sözlər
vasitəsi ilə yaranan informatika
termin
ləri

Sintaqmatik
üzvlənmənin koqnitiv
meyarları

İtalyan dilində türkizmlərin
mənşəyinə dair

Doris Lessinq yaradıcılığında
feminizm mövzusu

Dilin tədqiqində eksperimentin rolu


Fransız və Azərbaycan dillərinin
rəng bildirən sifətlərinə xas dərəcə
kateqoriya


Dil vahidlərinin sahə nəzəriyyəsi
baxımından tədqiqi

və tətbiqi dilçiliyin aktual
problemləri

Qədim türk derivasiyasını
n
koqnitiv və str
uktur
-
tipoloji
şərtlənməsi haqqı
nda

Allüziya və onun işlənmə
xüsusiyyətləri


Hacız
adə A.

(ADU)


İbadova L.

(ADU)

İsrafilova G.

(ADU)


Ибрагим У.

(Азербайджан)

Müasir ingilis dilində

şəxs
əvəzliklərinin
mətnyaratma
imkanlar
ı

İspan dilində işlədilən ərəb
alınmalarında leksik kompressiya

Təkrar üslubi fiqur kimi


Особенности перевода
общественно
-
политической
27
Жунисбек А.

(Казахстан)

Кванталиани С.

(
Грузи
я
)


Qarazad
ə
X
.


(
ADU
)Qənbərli J.


(ADU)

Quliyeva A.

(ADU)


Qurbanova L.

(Azərbaycan)

Гамидова Л.

(АУЯ)

Либерт Е.

(
Россия
)
лексик
и
(на материале французской
прессы)

К проблеме словесной просодики
в тюркологии

Интерактивный гипертекст и
новые возможности
журналистики

Fransı
z
dilində hərbi
termin

yaradıcılığı
nda
abbreviaturlar
ı
n
rolu

Lope de Veqadan tərcümələr

Azərbaycan mədəni mühiti
ndə

Dilimizdə işlənən yeni söz və
ifadələrin ədəbi dilə təsiri

İ
ntonasiya praqmatikanı
n reallaşma
vasitəsi kimi

Межъязыковые соответствия в
аспекте перевода

Управление и его зеркальное
отражение в именной синтагме
(
на
материале германских и тюркских
языков
)

Məruzələrin müzakirəsi

28


21

oktyabr 2016
-


il

saat
1
0
00
-
13
00Məlikov G.


İbiyev F.

(ADU)

Məmmədova Ə.

(ADU)


Məmmədova T.

(ADU)

Məmmədzadə R.

(ADU)

Məmmədzadə S.

(Azərbaycan)


Mikayilova A.


(ADU)Konkordans lüğətin
hazırlanmasının alqoritm və
proqramı

Müasir fransız yazılı KİV
-
lərində
teleskop sözlərin yaranması


Hüquqi leksika, dil, tərcümə


Dilin mənimsənilməsi problemi


İngilis dilinin standart dil variativi


Bədii ədəb
iyyatda insan hüququ
problemi


Mirzəyeva İ.

(ADU)

İngilis və Azərba
ycan dillərində
sadə cümlələrin

aktual
üzvlənməsinə dair


Mursaliyeva S.

(ADU)

Nisbi zamanın müxtəlifsistemli
dillərdə təzahür formaları


Mürsəlova M.

(
A
zərbaycan
)Mürsəlova P.

(A
DU)

Azərbaycan və İngilis dillərində
söz sırasının tədqiqinə dair

(sərbəst
birləşmələr və qoşa sözlərlə ifadə edilən
leksik materiallar əsasında)

Koqnitiv dissonans


hibrid
identiklik yaşayan toplum
fərdlərinin etik
-
əxlaqi və psixo
-
emossional oriyentiri
kimi
(M.Kinqstonun “Döyüşən Qadın” romanı
əsasında)


Mustafayeva S.

(ADU)

Məna və forman
ı
n
fərqləndirilməsində intonasiyanı
n
rolu


Малагурадзе Т.

(Грузия)

Nağıyeva Ş.

(ADU)

Некоторые

аспекты

изучения

эффектов

коммуникации

Koqnitiv ədəbiyyatşünasl
ı
q və
tərcümə problemləri

(Azərbaycan
29


ədəbiyyatı nümunələrinin ingilis dilinə
tərcüməsində koqnitiv sxem fərqliliyi və
ortaqlığı məsələlərinə dair)


Namazova S.

(Azərbaycan)

Nuriyeva S.

(ADU)


Озонова
А.

(
Россия
)Оруджева

И
.

(
АУЯ
)

Pirnəzərova G.(
ADU
)


Rəhimli E.


(
ADU
)

Süleymanova A.


(ADU)Самедова Н.

(AУЯ)
Селютина
И.

(
Россия
)


Azərbaycan dilinin ça
ğdaş dövrdəki
inkişafına dair

Müasir ingilis dilində “shall”
feilinin işlənmə xüsusiyyətləri
(köməkçi və modal feil kimi)

Вз
a
имодействие категорий
эвиденциальности миративности
в алтайском языке

Игра слов в произведениях
Эрнеста Хемингуэя

Alman dilində
işlənən idiomlar
obrazlı ifadə vasitəsi kimi

Bədii ədəbiyyatdakı rəmzlərin
tərcümədə adekvatlığı

Müasir tərcümə nəzəriyyəsində
adekvatlıq problemi

О природе перфективности:

перфективность как феномен
внимания

Фонологические системы языков
народов сибири:
типоло
ги
чес
кий
аспект


Məruzələrin müzakirəsi

30


21 oktyabr 2016
-


il

saat 14
00
-
16
00
Шакиашвили Е.

(Грузия)


Широбокова Н.

(
Россия
)Тазранова А.


(
Россия
)

Значение и наз
начение
жестикуляции и мимики

История формирования
Тюркс
-
ких
языков
Сибири
и проблема
классификации

Некоторые аналитические
конструкции с аспектуальной
семантикой непроцессуальности
(на материале алтайского языка)


Уртегешев Н.

(
Россия
)

Проблема

шорской

диалектологии:

современное
состояние


Wöhrl T.


(Germany)

Yunusov D.

(AUL)

Corpus generation and key
-
phrase
extraction: a pragmatic workflow

Elliptic forms of complex syntactic
units in the English

and Azerbaijani
languages


Zeynalov F.


(ADU)

Ze
ynalova G.


(ADU)

Tələffüzdə enerji və kütlə
münasibətlərinə dair


İntonasiya performativ feilin
eksponenti kimiruzələrin müzakirəsi

31


IV
BÖLMƏ

20 oktyabr

2016
-


il

saat
14
00
-
16
00


BÖLMƏ RƏHBƏRLƏRİ:

Sədrlər:

1.

f
.e.d., prof. Selyutina İ.Y.

2.

p
.e.d., prof. İsmayılova D.Ə.

Katib:

Mustafayeva S.B.


Abdullayeva A.

(ADU)

İnkarlıq kateqoriyasının

ə
yy
ə
nl
ə
şdirilm
ə
si ha
qqında


Abuzərli S.

(ADU)

Xarici dill
ə
rin t
ə
drisi metodları
tarixin
ə

bir n
ə
z
ə
r


Babayeva M.

(
ADU
)

Xarici dil d
ə
rsind
ə

yazılı m
ə
tnl
ə
r
üz
ə
rind
ə
Bağırova R.

(ADU)

t
ə
drisind
ə

rolu


Əliyeva Ə.

(ADU)V
-
VI sinifl
ə
rd
ə

ingilis dili d
ə
rs
-

l
ə
ri
nd
ə

“Spelling test” yazı bacarıq
-
larının

formalaşdırılması zamanı
şagirdl
ə
rin buraxdıqları b
ə
zi tipik
s
ə
hvl
ə
r


Əliyeva S.

(ADU)


Əsədova L.

(ADU)

Hacıyeva N.

(Azərbaycan)


Hajıyeva G.

(AUL)


Hüseynov R.

(ADU)Hüseynova K.

(ADU )


İ
span dilinin öyr
ə
nilm
ə
sind
ə

rast
g
ə
lin
ə
n tipoloji s
ə
hvl
ə
r haqqında
qeydl
ə
r

Xarici dill
ə
ri m
ə
nims
ə
m
ə

qabiliyy
ə
tinin inkişafı yolları

Yanıltmaclarda s
ə
st
ə
sviri
leksikasının fonetik
-
üslubi
s
ə
ciyy
ə
si

Different ways to increase
students’ involvement in
diplomatic writing classes

12 illik t
ə
hsil sistemin
ə

keçidl
ə

ə
laq
ə
dar xarici dil

t
ə
d
risi
n
d
ə

imkanlar

T
ə
hsild
ə
n gözl
ə
ntisi yüks
ə
k olan
birinci kurs t
ə
rcüm
ə
çi t
ə
l
ə
b
ə

reallı
qdan uzaq olmamaq üçün
32


bunları

bilm
ə
lidir


İmanova S.


(Azerbaijan)

Ибрагимова З.

(АУЯ)

Исмаилова Д .

(AУЯ)

Teaching tolerance through
teaching
english

«Догма» подх
од к преподаванию
иностранного языка

Развитие межкультурной
коммуникации при изучении
английской культуре в языковом
университете

Məruzələrin müzakirəsi


33


21 oktyabr 2016
-


il

saat
10
00
-
1
3
00


Javadova P.

(AUL )

D
eveloping
the communicative
skill of students in teaching english


Kazımova A.

( ADU)


Karimli A.


(ADU)
Qəmbərova S.

(Azərbaycan)Гасанова С.

(АУЯ)Гурамишвили З.

Каландаришвили О.

( Грузия)


Гусейнзаде Г.

(АУЯ)
Mahmudova S.

(ADU)


Məlikova G.

(ADU)


Məmmədova L.

(Azərbaycan)

Məmmədova R.


(ADU)


Mebuke T.


(Georgia)


Muslumova G.


(AUL)

Мамедова М.

Qeyri
-
ixtisas fakültələrində işgüzar
ingilis dilinin öyrədilməsinin
əsasları

Types of complex sentences


Azərbaycan dilinin qərb şivələri və
t
ürk dilinin
Qars
şivələrində alı
nma
sözlər

Применение учебно
-
ролевых и
гр
на уроках немецкого языка на
втором курсе языкового вуза

Актуальность изучения
коммуникативной компетенций в
письменной речи при обучении
иностранному языку

О некоторых путях повышения
эффективности обучения
речевой коммуникации на
иностранном языке в
языковом
вузе

Xarici dilin mənimsənilməsi
prinsipləri : müəllim və metodika
faktoru

İtalyan dilinin sosiokulturoloji
realilərinin semantik təhlili

Fars dilində sifətlərin tədrisinə
funksional yanaşmaya dair

Argentina danışıq dil variantında
Vos şəxs əvəzl
ikliyinin yaranması

Teaching language and culture


Cognitive Teaching


Некоторые вопросы повышения
34(АУЯ)
Османзаде А.
(Азербайджан
)
Piriyeva T.

(ADU)

Поладова С.

(АУЯ)


эффективности процесса
обучения устной речи студентов,
изучающих язык как
специальность

Компаративный подход к
изучению языковых концептов в
разных языках:
дидактические
возможности

Yazı bacarığının inkişaf etdirilməsi

(reklam tapşırıqları əsasında)

Элементы прагматики в
межкультурном общении


Məruzələrin müzakirəsi

35
21 oktyabr 2016
-
cı il

saat
1
4
0
0
-
1
6
0
0


Sobor А.


(АDU)


Salierno Simona

(Ital
y
)


Сейидзаде

Л
.


(
АУЯ
)Şəfiyeva E.

(ADU)


Şirəliyеv Ə.

(АDU
)

Şirəliyеvа R.

(АDU)

Şükürоvа F.


DU)
Tahmazova M.


(AUL)

Тагиева Э.

(Азербайджан)
Велиева М.


(АУЯ)İ
kidillilik dillərin
qаrşılı
qlı

təsirinin
nəticəsi kimi

Mastering the Italian leanguage
trough the oral communication and
listening

Особенности преподавания
английского языка студентам с
высоким уровнем языковой
подготовки

Düzgün tələffüz vərdişləri


xarici
dil öyrənmənin əsası kim
i

Хаrici dildə охunun təşkili


İngilis dilində qеyri
-
müəyyən
kəmiyyətin bəzi ifаdə vаsitələri

Dil fаkültələri tələbələrinə iхtisаs
dilində yаrаdıcılıq qаbiliyyətinin

аşılаnmаsının bəzi yоllаrı

Some problems of reading


Инновационные приёмы
структурировани
я лингвистичес
-
ких знаний на основе концепта
«спорт»

Роль родного языка билингва
при освоении языковой системы
иностранного языка


Zeynalova S.

(AUL)

Different communicative tasks
which are used to help a learner
become a more fluent speaker of
English

M
əruzələrin müzakirəsi

36


KONFRANSIN YEKUN


İ
CLAS
I


21 oktyabr 2016
-


il

saat

16
00
-
17
0
0

Azərbaycan Dillər Universiteti

H.Əliyev adına
Muzey
-
le
ktoriya


1.
Müzakirələr: rəylər və təkliflər. Məruzə: prof. M.Musaoğlu

(Turkiyə).
Koqnitiv linqvistika və tarixi tür
k ədəbi mətnlərinin
konseptual
-
, semiotik
-
linqvistik özəllikləri

2.
Bölmə rəhbərlərinin hesabatı

3.
Yekun sənədin qəbulu
Приложенные файлы

  • pdf 7833773
    Размер файла: 487 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий