Mukhamedova Dilbar Gafurdjanovna. Мухамедова дилбар гафурджановна таълим менежерини инновацион фаолиятга.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ
ФАН ДОКТОРИ ИЛМИЙ ДАРАЖАСИНИ БЕРУВЧИ БИР МАРТАЛИК
ИЛМИЙ КЕНГАШ

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ

МУХАМЕДОВА ДИЛБАР ГАФУРДЖАНОВНА

ТАЪЛИМ МЕНЕЖЕРИНИ ИННОВАЦИОН

ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШНИ
НГ

ИЖТИМОИЙ
-
ПСИХОЛОГИК
ТЕХНОЛО
ГИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ


19.00.05


И
жтимоий психология
.

Э
тнопсихология

(психология фанлари)


ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент


2015 йил2

УДК: 301153.4;
33


Докторлик

диссертацияси

автореферати мундарижаси

Оглавление

автореферата

докторской

диссертации

Content of the abstract of doctoral dissertation
Мухамедова

Дилбар Гафурджановна.

Таълим менежерини инновацион фаолиятга

тайёрлашни
нг

ижтимоий
-
психологик технологияларини такомиллаштириш
.......


3

Мухамедова
Дилбар Гафурджановна.

Сов
ершенствование социально
-
психологических технологий
подготовки менеджера образования к инновационной
деятельности
.........................................................................................


27

Mukhamedova

D
ilbar Gafurdjanovna
.

Improvemen
t of socio
-

psychological technologies of preparations of
education managers for innovative activity
...........................................


Эълон

қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List of publications
................................
................................................5
1
7
1


3

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ
ФАН ДОКТОРИ ИЛМИЙ ДАРАЖАСИНИ БЕРУВЧИ БИР МАРТАЛИК
ИЛМИЙ КЕНГАШ

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ

МУХАМЕДОВА ДИЛБАР ГАФУРДЖАНОВНА

ТАЪЛИМ МЕНЕЖ
ЕРИНИ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТГА
ТАЙЁРЛАШНИ
НГ

ИЖТИМОИЙ
-
ПСИХОЛОГИК
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

19.00.05


И
жтимоий психология, Э
тнопсихология

(психология фанлари)


ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИТошкент


2015 йил

4

Докторлик диссертацияси мавз
уси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида

30.09.2014/В2014.3
-
4.P13 рақам билан рўйхатга
олинган
.

Докторлик диссертацияси Ўзбекистон Миллий университетида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (рус, ўзбек
, инглиз) илмий
-
кенгаш

веб
-
саҳифаси
(tdpu_
info
@edu.uz
)
манзилига в
а
ZiyoNET ахборот
-
таълим
портал
ида (
)
жойлаштирилган.

Илмий маслаҳатчи
:Шоумаров

Ғайрат

Баҳромовичпси
хология фанлари доктори, профессор

Расмий оппонент
лар
:Нишонова

Замира

Таскараевна

психология фанлари доктори, профессор

Бекмуродов

Мансур Бобомуродовичсоциология фанлари доктори, профессор

Туленова

Карима

Жандаровна

фалсафа фанлари доктори, профе
ссор

Етакчи ташкилот:Бухоро давлат университети

Диссертация ҳимояси Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги бир марталик
илмий кенгашнинг
«
11
»

июль

2015 йил
соат
10
00

даги мажлисида

бўлиб ўтади. (Манзил:
1000
11,
Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Юсуф Хос Ҳожиб кўчаси, 103
-
уй. Тел.: (99871) 254
-
92
-
02;
факс: (99871) 255
-
55
-
67; e
-
mail: tdpu_
info
@edu.uz
).

Докторлик диссертацияси билан

Тошкент

давлат педагогик
а университет
и
нинг

Ахборот
-
ресурс марказида

танишиш мумкин (
0
1

рақами билан рўйхатга олинган).


Диссертация автореферати

2015

йил

«
10
»
июн
да

тарқатилди
.

(
2015

йил

«
10
»
июн
да
0
1

-

рақамли реестр баённомаси)
.Ш.Р.

Б
аротов

Фан д
октор
и

илмий

даражас
ини

бер
увчи
илмий

кенгаш

раиси, психол
.ф.д.
, профессорР.Б.Расулева

Фан доктори

илмий

даражасини

берувчи илмий

кенгаш илмий котиби, псих
.ф.н.


В.М.Каримова

Фан доктори

илмий

даражасини

берувчи илмий

кенгаш

қош
идаги

илмий семинар раиси, психол
.
ф
.
д
.
,
проф
ессор5

Кириш (
докторлик диссертацияси аннотацияси
)

Диссертация м
авзусининг долзарблиги ва зарур
а
ти.

Жаҳонда
глобаллашув жараёнининг чуқурлашуви рақобатбардош кадрларга бўлган
талабни тобора ошиб боришига олиб келди.

Мустақиллик йилларида юртимиз таълим т
изимини тубдан ислоҳ қилиш
бўйича амалга оширилган дастурий чора
-
тадбирлар натижасида жаҳонда
эътироф этилган ютуқларга эришилди. М
иллий тарақиётимизнинг ўзига хос
хусусиятлари ва илғор жаҳон стандартларига жавоб берувчи узлуксиз
таълимнинг яхлит тизими ба
рпо этилди.
«
Жаҳон интеллектуал мулк
ташкилоти ва етакчи халқаро бизнес
-
мактабларидан бири


«
ИНСЕАД
»

томонидан 2012 йилда инсон капиталининг тараққиёт даражаси бўйича
ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, Ўзбекистон 141 мамлакат орасида
53
-
ўринни, таълим

тизимини ривожлантириш даражаси, жумладан, таълим
мақсадлари учун ажратилган маблағлар бўйича дунёда бешинчи ўринни
эгаллагани бежиз эмас, албатта
»
1
.

Мамлакатимиз ижтимоий
-
иқт
исодий тараққиётини таъминлаш,
маъна
-
вий етук ва
рақобатбардош мутахассислар тай
ёрлашда

шак
-
шу
б
ҳ
а
сиз олий
таълим
менежерлари фаолияти муҳим аҳамият касб этади. Президентимиз
Ислом Каримов таъкидлаганларидек,
«
Авваламбор, унинг ватанпарвар ва
юртпарварлик фазилатларига эга б
ўлиши, она юртини

чин қалбидан севиши
ва ардоқлаши, эл
-
юрти уч
ун
ўзини аямаслиги, керак булса, бу йўлда жонини
ҳам фидо қилишига тайёр бўлишини.Ўз касб
-
корининг устаси, шу ишнинг
чинакам билимдони, бу борада бошқаларга ўрнак бўлишини кутади.
Жамоатчилик, ҳалқ раҳбар шахснинг мустақил дунёқараши, кенг фикрлаши,
узоқни

кўра билиш қобилияти билан бошқалардан ажралиб туришини.

Иймон
-
эътиқоди мустаҳкам, иродаси ба
қ
увват,

ор
-
номусли, ҳаром
-
хариш
ишлардан ҳазар қиладиган,

изланувчан, ташаббускор, тадбиркорлик
фазилатига эга б
ўлишини, ташкилотчи, талабчан ва
қатъиятли бўлишин
и
истайди
»
2
.

Бу борада олий мактаб менежерини инновацион фаолиятга тайёрлаш
масаласи алоҳида ўрин тутади. Улар фаолияти натижавийлиги муайян
даражада ижтимоий
-
психологик омилларга боғлиқ бўлиб, мазкур йўналишда
амалга оширилиши зарур бўлган тадбирлар тарки
бида менежерларни
инновацион фаолиятга тайёрлаш ижтимоий
-
психологик технологияларини
ишлаб чиқиш муҳимдир.

Олий таълим менежерларини инновацион фаолиятга тайёрлашнинг
ижтимоий
-
психологик технологияларини такомиллаштиришнинг долзарб
-
лиги, жумладан, қуйидаги
лар билан тавсифланади: мамлакат ижтимоий
-
иқтисодий тараққиёти ҳамда таълим барча турларининг сифати ва такомил
-1
Ислом Каримов. «Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг
замонавий ц
и
вилизация ривожидаги роли ва аҳамияти» мавз
усидаги халқаро конференциянинг очилиш
маросимидаги нутқи. Халқ сўзи. 2014 йил 15 май.

2
Ислом Каримов. Озод ва обод
В
атан, эркин ва фаровон ҳаёт


пировард мақсадимиз. 8.Т.
-

Тошкент:
«
Ўзбекистон
», 2000.


359 Б.

6

лашувининг бевосита олий таълим тизимида инновацион фаолиятнинг
самарали ташкил этилишига боғлиқлиги; рақобатбардош мутахассисларни
тайёрлашда т
аълим менежерларини фаолияти
ни
нг муҳим омил экани;
менежер ижтимоий
-
психологик портретининг ўзига хос этноҳудудий ва
этнопсихо
-
логик хусусиятларини эътиборга олган ҳолда,

менежер фаолияти
самарадорлигини ошириш зарурати; ижтимоий
-
иқтисодий соҳаларнинг
нати
жавийлигини таълим менежери фаолияти самарадорлигига боғлиқлиги,
шунингдек, ушбу йўналишда фаолият кўрсатадиган мутахасси
с
ларни
тайёрлашнинг ижтимоий
-
психологик технологияларини такомиллаштириш
муаммоларига бағишланган махсус тадқиқотларни олиб бориш зарур
лиги.

Таъкидлаш керакки, мазкур диссертация тадқиқоти доирасида таълим
менежерининг шаклланиши ва инновацион фаолиятига салбий таъсир
кўрсатувчи ижтимоий
-
психологик тўсиқларни ойдинлаштириш, мазкур
фаолиятни баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш, таълим менежери

иннова
-
цион фаолиятга тайёрлигининг муҳим ижтимоий
-
психологик жиҳатларини
илмий жиҳатдан аниқлаштириш олий таълим сифатини оширишнинг илмий
-
ташкилий асосларини такомиллаштиришда муҳим ўрин тутади.

Шулар билан
бир қаторда, таълим менежерининг ижтимоий
-
псих
ологик хусусиятларини
стандартлаштирилган психодиагностик методикаларини такомиллаштириш,
таълим менежерини инновацион фаолиятга тайёрлаш жараёнининг
методологик жиҳатларини чуқур тадқиқ этиш ҳамда таълим менежери
тайёрлашнинг самарали технологияси
ни

ишлаб

чиқиш бугунги кундаги
муҳим ижтимоий
-
психологик илмий вазифалардан ҳисобланади.

Олий таълим тизимига оид тегишли норматив
-
ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифалар, жумладан, таълим сифатини ошириш, меъёрий
ҳужжатларни замонавий талаблар асосида такомил
л
а
штириш,
рақобатбардош юқори малакали кадрлар тайёрлаш бўйича қўйилган
вазифаларни бажаришга мазкур диссертация тадқиқоти хизмат қилади.

Тадқиқотнинг
р
еспублика фан ва технологиялар
и ривожланиши
-
нинг асосий
устувор йўналишларига
боғлиқлиги
.
Мазкур диссертац
ия
т
адқиқоти
ИТД

1«
Жамиятнинг маънавий
-
ахлоқий ва маданий
ривожланиши, маънавий қадриятлар, миллий ғоя, маданий мерос, ўзбек
халқи ва давлатчилик тарихи ҳамда таълимнинг узвийлик ва узлуксизлиги,
баркамол авлод тарбиясини тадқиқ этиш
»

устувор йўналишига

мувофиқ
бажарилган.

Диссертация мавзуси бўйича
хорижий

илмий тадқиқотлар шарҳи.
Ижтимоий психология соҳасида олий таълим тизими раҳбарлари бошқарув
ва инновацион фаолиятига йўналтирилган илмий изланишлар жаҳоннинг
етакчи илмий марказлари ва олий таълим му
ассасалари, жумладан, Hamburg
University in Germany (Германия), University of Strasbourg (Франция),
Tokyo

(Япония),
University of Granada (Испания), University
of Social Psychology (Польша), Россия Федерацияси Президенти ҳузуридаги
давлат хизмати академияси, Сибирь давлат хизмати академияси, Россия
давлат педагогика университети, Россия давлат инновацион технологиялар ва
7

тадбиркорлик университети (Россия) томонидан олиб борилмоқда.

Диссертация тадқиқоти йўналишида жаҳон миқёсида, жум
ладан,
қуйидаги илмий натижалар олинган: одатий

ва экстремал шароитда жамоа
фаолиятининг психик регуляциясини амалга ошириш механизмлари ишлаб
чиқилган (University of Strasbourg); глобаллашув шароитида инновация
жараёнининг психологик жиҳатлари аниқлаштири
лган (University of
Granada); кичик гуруҳларда низо даражасини ўлчаш методлари яратилган
(University of Social Psychology); инновацияларни стратегик бошқариш ва

инновацияларни татбиқ этишда персонал менежментга хос хусусиятлар
аниқлаштирилган (Инновацион т
ехнологиялар ва тадбиркорлик институти,
Шимолий филиал); таълим муассасаси раҳбари шахсий
-
касбий хусусиятлари
ривожининг психологик
-
акмеологик тавсифлари аниқлаштирилган: ёш,
лавозим мавқеи, бошқарув фаолияти тажрибаси, инновацион фаолият шарт
-
шароитида ка
сбий юксалиш йўллари ва иш стажига боғлиқлиги аниқланган
(РФ Президенти ҳузуридаги Россия давлат
х
измати академияси).

Дунёда
бошқарув психологиясини инновацион фаолиятга тайёрлаш

ижтимоий
-
психологик технологияларини ҳамда бўлажак бошқарувчининг
тегишли қо
билиятлари психодиагностикасини такомиллаштириш,
менежернинг этноҳудудий ва этнопсихологик хусусиятларини янада
аниқлаштириш, уларнинг ёш хусусияти ва менежментнинг ижтимоий
-
психологик хусусиятлари

бўйича
усту
вор йўналишларда илмий изланишлар
олиб борилмоқ
да.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.
Тадқиқ этилаётган муаммо
юзасидан илмий адабиётлар таҳлили менежер инновацион фаолияти,
хусусан, бу жиҳатнинг таълим жараёнида акс этиши XX асрнинг иккинчи
ярмидан ўрганилаётганлигини кўрсатди. Мазкур ҳолат XXI асрга
келиб,
ўзига хос долзарблик аҳамият касб этди.

С.М.Андреева, Ю.Баханов, О.Анисимова, А.А.Альгшуллер,
Н.П.Аминов, К.Анчеловская, В.И.Андреев, Н.М.Ануфриева, М.Армстронг,
Т.Ю.Базаров, О.И.Бондарчук, В.М.Бочелюк, У.Бреддик, И.И.Буева,
Л.М.Ващенко, Г.П.Вдовиче
нко, А.А.Вербицкий, В.Р.Веснин, О.С.Виханский,
А.И.Наумов, А.Власов, И.В.Вотянова, М.Вуднок, М.Гинзбург,
А.Д.Гительман, Ж.Грейсон ва О.Дейл, Л.И.Даниленко, Ш.Джерард,
Г.А.Дмитренко, П.Ф.Друкер, Н.А.Коломинский, Е.И.Крымская,
Т.В.Кузнецова, С.В.Лязница, М.И
.Пирен, Р.И.Суннатова, Э.Г.Газиев,
Н.С.Сафаев, В.М.Каримова ва бошқа муаллифлар ишларида турли
соҳалардаги бошқарув масалалари, менежментнинг назарий ва методологик
жиҳатлари, менежер фаолиятига таъсир кўрсатувчи омиллар, менежмент
кўринишлари ва таснифи,
менежернинг психологик хусусиятлари, ўрни
ҳамда аҳамияти, шу жумладан, таълимдаги инновацион фаолият, бошқарув
шакллари ва таснифига доир муаммолар борасида фикр юритилган.

Ҳозирги замон илм
-
фанида таълимдаги менежментнинг турли
жиҳатларини тадқиқ этишга б
ағишланган талайгина ишлар амалга
оширилган бўлиб, хусусан, Т.Ю.Базаров томонидан бошқарувнинг
8

ижтимоий
-
психологик хусусиятлари ва уни баҳолаш юзасидан ўтказилган
тадқиқот диққатга сазовордир.
Л.Буркова ва И.Гребенюклар турли
тадқиқотчиларнинг педагогик ин
новацияга бағишланган ишлари таҳлили
асосида унинг илмий таърифларини беришган. Д.Козлова таълимда
инновацион фаолиятининг психологик
-
педагогик тавсифномасини
ифодалашга ҳаракат қилган. Л.Ващенко ўз ишида менежер қарорлари
таснифи ва уларга таъсир этувчи о
милларни тадқиқ этган.
Т.Парсонс

фикрича, менежернинг бошқаруви уч даражадан иборат:
техник

даража
;

бошқарув даражаси
;

институционал

(
сиёсий
)
даража
.

Р.Шакурова

юқоридагиларга ижтимоий
-
психологик даражани қўшиб,
ҳар бирининг функцияларини очиб берган. Н.Ко
ломинский таълим менежери
фаолияти самарадорлигини оширувчи омилларни аниқлаштирган,
Д.Трейси
томонидан менежментнинг амалий жиҳатлари батафсил ёритилган.
Л.Митина ва О.Кузьменколар ишларида профессор
-
ўқитувчининг шахсидаги
қарама
-
қаршиликлар тадқиқ этилга
н. У.Бреддик

менежмент муаммосининг
назарий ва амалий масалаларини очиб беришга уринган бўлса,

М.Гинзбург
менежер фаолиятида стресснинг ўрни ва унинг таъсирини очиб беришга
ҳаракат қилган. К.Роджерс тадқиқотларида шахс, менежмент ва
психотерапия муаммолари

ўзаро боғлиқлигининг айрим жиҳатлари
ифодаланган.

Р.Муллахметов томонидан ўқитувчи шахси ўрганилган бўлиб, тадқиқот
натижалари асосида ўқув
-
тарбия жараёнини ташкиллаштириш ва
самарадорлигини ошириш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқилган
3
.
Н.Рўзиқулов илмий та
дқиқот ишида умумий ўрта таълим мактаблари
раҳбарларининг бошқарувчилик фаолиятини такомиллаштириш масалалари
таҳлил қилинган
4
. Ғ.Шоумаров тадқиқотида эса раҳбар шахсига қўйиладиган
ижтимоий
-
психологик талаблар баён этилган
5
.

Ўзбекистонда
К
адрлар тайёрлаш
м
иллий дастурини татбиқ этиш
жараёнида таълим сифатини бошқаришга бағишланган фундаментал
ишлардан бири Ш.Қурбонов ва Э.Сейтхалиловларнинг қўлланмаси бўлиб,
унда таълим барча турлари менежментининг назарий, методологик,
ташкилий, педагогик жиҳатлари қамраб

олинган.

Таълим сифатини бошқариш муаммоси ўрганилганлиги, узвийлик ва
узлуксизлик тамойилига кўра таълимнинг барча турлари тадқиқ этилганлиги
ушбу ишнинг асосий ютуғи бўлиб ҳисобланади.

Шу билан бирга таъкидлаш лозимки, олий таълим муассасасида таълим
ме
нежери инновацион фаолиятининг ижтимоий
-
психологик жиҳатлари
алоҳида тадқиқот вазифаси сифатида танлаб олинмаган ва таҳлил қилинган
ишлар мазмунида ушбу масалага эътибор қаратилмаган.
3
Р.Муллахметов Научно
-
методические основы
индивид
у
альной учебно
-
воспитательной работы
учителя профессионального образования: Дис.
к
анд.
п
ед. наук: 13.00.08


НВ и ССОРУз., Таш. Гос.
п
ед.
у
н
-
т.
и
м. Низами.
-
Ташкент, 2008. 189 с.

4
Н.Рўзиқулов Психологическое обеспечение соверщенствования управленческ
ой деятельности
руководите
л
я. Автореф. Дис.
к
анд.
п
сихол. наук.


Ташкент: «НУУз», 2007. 25с.

5
Ғ.Шоумаров Раҳбар шахсига
қўй
илган талаб
лар. То
шкент, 2003.


54 с.

9

Юқоридагилардан келиб чиқиб, бугунги кунда таълим менежерини
инновацион
фаолиятга тайёрлаш жараёнининг ижтимоий
-
психологик
технологияларини такомиллаштириш муаммоси алоҳида тадқиқот предмети
сифатида танланмаганлигини кўрсатиб ўтиш мумкин.

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим
муассасасининг илмий
-
тадқи
қот ишлари билан боғлиқлиги.
Тадқиқот

Ўзбекистон Миллий университетининг (А
-
1
-
85, 2015
-
2017 й.й.)

«
Таълимда
менежмент ва маркетингнинг ижтимоий
-
психологик жиҳатларини ишлаб
чиқиш
»
,

(ИТД1
-
171, 2011
-
2014 й.й.)

Тошкент

давлат педагогика универ
-
ситетининг

«
Оли
й педагогик таълим

тизимида

талабаларни

бошқарув

фаолиятига

тайёрлашнинг

тузилма

ва

мазмуни
»

ҳамда (ЁА1
-
ОТ
-
1
-
18320
ЁА1
-
18, 2013
-
2015 й.й.)

ОЎМТВ ҳузуридаги

олий

таълим

тиз
и
ми педагог ва

раҳбар

кадрларни

қайта

тайёрлаш

ва

уларнинг

малакасини

оширишни

ташкил

этиш Бош илмий
-
методик марказнинг

«
Таълимда

инновацион

менежмент

ижтимоий
-
психологик

механизмларини

ишлаб

чиқиш
»

илмий
-
тадқиқот

режаларига

мувофиқ

бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади

олий таълим тизимида таълим менежерини
инновацион фаолиятга тайёрлашнинг иж
тимоий
-
психологик технология
-
ларини такомиллаштиришдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари
:

олий таълим муассасасида таълим менежери инновацион фаолиятининг
мазмун
-
моҳиятини ёритиш;

таълим менежерларини инновацион фаолиятга тайёрлашнинг ижтимоий
-
психологик жиҳ
атларини ҳисобга олган ҳолда таълим тизимида тутган
ўрнини аниқлаштириш;

таълим менежеридаги инновацион фаолиятга салбий таъсир кўрсатувчи
тўсиқларни ойдинлаштириш;

олий таълим муассасаси менежерининг инновацион фаолиятини баҳо
-
лаш мезонларини аниқлаштириш
;

олий таълим муассасаси менежери инновацион фаолияти самарадор
-
лигини баҳолаш мезонларининг стандарт шаклини ишлаб чиқиш;

таълим менежери инновацион фаолиятга тайёрлигининг муҳим
ижтимоий
-
психологик таркибий қисмларини аниқлаш;

олий таълим муассасаси инно
вацион фаолияти шароитида таълим
менежери ижтимоий
-
психологик хусусиятларини тадқиқ этишнинг стандарт
-
лаштирилган шаклини яратиш;

таълим менежерини инновацион фаолиятга тайёрлашнинг методологик
хусусиятларини очиб бериш;

олий таълим муассасаси таълим менеж
ерининг инновацион фаолиятга
тайёргарлигини такомиллаштириш технологиясини ишлаб чиқиш;

олий таълим муассасасининг инновацион фаолиятига таълим
менежерини тайёрлаш технологиясининг самарадорлигини аниқлаш.

Тадқиқотнинг объекти
сифатида

Олий ва ўрта махсус
таълим
вазирлиги қошидаги педагог ва раҳбар кадрларни қайта тайёрлаш ва
10

малакасини ошириш Бош илмий
-
методик маркази, Тошкент давлат
педагогика университети, Самарқанд давлат университети, Наманган давлат
университети ва
Наманган муҳандислик
-
технология
инст
итут
ида бошқарув
фаолияти билан шуғу
л
л
анувчи 293 нафар таълим менежери тадқиқотга жалб
этилган.

Тадқиқотнинг предмети.

Олий таълим муассасаларидаги инновацион
фаолиятга таълим менежерларини тайёрлаш жараёни

тадқиқот предметини

ташкил эт
ган
.

Тадқиқотнинг у
суллари.
Тадқиқот мақсадига эришиш ва
вазифаларнинг ечимини топиш учун ҳужжатлар таҳлили, эксперт баҳолаш,
психологик тест, суҳбат, кузатиш, сўров, анкета ва математик статистика
методларидан фойдаланилган.

Муаммони эмпирик тадқиқ қилиш жараёнида қуйидаги
муаллифлик
методикалари қўлланилди: фаолиятга салбий таъсир этувчи ижтимоий
-
психологик тўсиқларни аниқлаш тест
-
саволномасининг модификациялаш
-
ти
рилган методикаси; таълим менежерининг инновацион фаолиятини
эксперт баҳолаш мезонлари анкетаси; таълим менежери
нинг инновацион
фаолиятини баҳолаш сўровномаси; таълим менежер
и инновацион фаолияти
самарадор
лигида ўз
-
ўзини баҳолаш сўровномаси; олий таълим муассасаси
шароитида таълим менежерининг инновацион фаолиятга тайёргарлиги
хусусиятларини эксперт баҳолаш мезонлар
и анкетаси; олий таълим
муассасасидаги инновацион фаолият шароитида таълим менежерининг
ижтимоий
-
психологик хусусиятларини ўрганиш сўровномаси.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги
қуйидагилардан иборат:

менежер олий таълим муассасаси инновацион фаолиятига
тайёрлиг
ининг ижтимоий
-
психологик компонентлари асосланган;

таълим менежери шахсида инновацион фаолиятга салбий таъсир этувчи
ижтимоий
-
психологик тўсиқларни аниқлаш с
ўров
номасининг модифика
-
циялаштирилган шакли ишлаб чиқилган;

шахсда интеллектуал ресурс, инновацио
н фаолиятга киришувчанлиги,
ташкилий
-
бошқарув потенциали ҳамда жамоадаги ижтимоий
-
психологик
иқлим каби омилларни эътиборга олган ҳолда олий таълим менежери
инновацион фаолиятини баҳолаш мезонлари ишлаб чиқилган;


олий таълим менежерини инновацион фаолиятг
а тайёрлаш жараёнида
диагностика, коррекция ва прогнозлаштириш каби жиҳатларига қаратилган
махсус дастур таклиф қилинган;

олий таълим муассасаси менежерини инновацион фаолиятини
ўрганишда ўз
-
ўзини бахолаш психодиагностик методика ишлаб чиқилган
;

таълим мен
ежерига оид этноҳудудий ва этнопсихологик хусусиятларни
эътиборга олган ҳолда уни инновацион фаолиятига тайёрлашнинг модели
таклиф этилган.

Олинган натижаларнинг ишончлилиги
тадқиқот методологик базаси
-
нинг мукаммаллиги, адекват тадқиқот методикаларининг қ
ўлланганлиги,
репрезентативлиги, ишончли ва самарадор замонавий математик
-
статистика
11

усулларидан фойдаланилганлиги ҳамда эмпирик натижаларнинг мақсадга
мувофиқ таҳлил ва талқин этилгани билан асосланади. Натижалар математик
статистика методларини самарали
қўллашга имкон берувчи
«
MS Excel
»
,
«
SPSS 13
»
,
«
Statistica 6.0
»

дастурлари воситасида қайта ишланган.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти ишда олинган илмий натижалардан
бошқарув психологияси, шахс психол
огияси, этнопсихология йўналишидаги
назарий материалла
рни бойитишда фойдаланиш мумкинлигидадир.

Диссертация тадқиқотининг амалий аҳамияти олий таълим тизимида
таълим менежерини инновацион фаолиятга тайёрлашнинг ижтимоий
-
психологик технологияларини такомилл
аштириш бўйича ишлаб чиқилган
методика ва тавсиялардан раҳбар ходимларни тайёрлаш жараёнини такомил
-
лаштиришда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Таълим менежерини
инновацион

фаолиятга тайёрлаш ижтимоий
-
психолог
ик технологияларини
такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган илмий натижалар:

стандартлаштирилган психологик ташхис методикаси, эксперт баҳолаш
мезонлари, мутахассисни инновацион фаолиятга тайёрлаш модели ва психо
-
логик тренинг дастурининг услубий ёндашуви ва
зирликнинг тегишли ишчи
гуруҳи томонидан тасдиқланган ҳамда тажриба
-
синов натижалари маъқул
-
ланган ва тегишли ваколатли

муассасага жорий этилиши қарор билан тас
-
диқланган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2013 йил

11 ноябрдаги 23
-
сон баённомаси).
Улар тегишли жараённи илмий асосда
ташкил этишнинг услубий асосини такомиллаштиришга хизмат қилади;

ижтимоий
-
психологик омилларни эътиборга олган ҳолда раҳбар кадр
-
ларни қайта тайёрлаш жар
а
ёнини ташкил этиш бўйича
қўлга киритилган

илмий натижалар Бош илмий
-
методик маркази фаолиятига жорий этилган
(Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг
2015 йил
8

июндаги

89
-
01
-
150
-
сон маълумотномаси;

Бош илмий
-
методик марказнинг 2013 йил 05

ноябрдаги

44
-
сон маълумотномаси)
;

таълим менежерини инновацион фаолиятга тайёрлаш

ижтимоий
-
психологик технологияларининг такомиллаштирилиши Бош илмий
-
методик
марказида қайта тайёрланган раҳбар кадрлар шахси психологик сифатини
уларнинг касбий қобилиятларини ривожлантириш имкониятлари (ички локус
назорат,
ўз
-
ўзини
адекват баҳолаш, ўз ка
сбий қобилиятини баҳолаш ва ҳ.к.)
дифференциал баҳоланишини жор
ий этиш
асосида ривожлантириш орқали
раҳбар кадрлар малакасини ошириш жараёнлари самарадорлиги 13,8 фоиз
ҳамда касбий ривожлантиришнинг психологик мотивация механизмларини
(ички психологик имко
ниятларни фаоллаштириш, коммуникатив
қобилиятларни ривожлантириш, фактор баҳолашни жорий этиш ва ҳ.к.)
қўллаш таълим менежерлари фаолияти натижавийлигини 11,3 фоиз ортишига
олиб келди.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси.

Диссертациянинг асосий
мазмуни қуй
идаги халқаро ва республика миқёсида ўтказилган илмий
-
12

амалий анжуманларда муҳокама қилинган:
«
Менеджмент качества и ИТ
-
сервис менеджмент
»

(Москва, Россия, 2013 йил 5
-
7 июнь),
«
Олий ва ўрта
махсус, касб
-
ҳунар таълимини ривожлантириш тажрибаси ва илмий
-
назар
ий
асоси
»

(Тошкент, 2010 йил 3
-
4 декабрь),
«
XXI асрда психологик хизматни
ташкил этишнинг долзарб муаммолари
»

(Бухоро, 2013 йил, 19
-
20 апрель),
«
XXI аср психо
логияси: назария, амалиёт, истиқболлари
»

(Тошкент,2013 йил
22 май),
«
Проблемы и пути решения подго
товки, переподготовки и
повышения квалификации руководящих и педагогических кадров системы
среднего специального, профессионального образования
»

(Тошкент, 2013
йил 10 апрель),
«
Юқори малакали кадрлар тайёрлаш миллий тизими


Ўзбекистон тараққиётининг муҳим

шарти
»

(Тошкент, 2013 йил 27 май),
«
Олий таълим муассасалари педагог ва бошқарув кадрларнинг малакасини
ошириш назарияси ва амалиёти
»

(Тошкент, 2013 йил 22
-
26 ноябрь). Мазкур
иш Тошкент давлат педагогика университетининг умумий психология,
Ўзбекистон Милл
ий университетининг психология, Қарши давлат универ
-
ситетининг психология кафедралари йиғилишларида, шунингдек, Тошкент
давлат педагогика университетининг педагогика ва психология факультети
ҳузуридаги илмий
-
методологик семинар йиғилишида ҳамда Тошкент дав
лат
педагогика университети ҳузурида тузилган бир марталик илмий кенгаш
қошидаги илмий семинарда муҳокама қилинган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши.

Тадқиқот мавзуси
бўйича 1 та монография нашр қилинган, илмий журналларда 23 та мақола
(улардан
5

та
си хорижий нашрларда) ҳамда халқаро ва республика илмий
-
амалий конференциялари материаллари таркибида 17 та маъруза тезиси чоп
этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми.

Диссертация кириш, тўртта
боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловаларда
н иборат.
Тадқиқот
н
инг ҳажми 2
5
0 бетдан иборат. Фойдаланилган адабиётлар
рўйхатида 490 та адабиёт келтирилга
н
. Диссертацияда 8 та жадвал ва 2
4

та
расм берилган.


Диссертациянинг асосий мазмуни


Кириш

қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланган,
тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, шунингдек, объекти ва предмети
аниқланган, ишнинг фан ва технологияларини ривожлантиришнинг муҳим
йўналишларига мослиги кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги,
амалий натижалари, натижаларнинг ишончлилиги,
илмий

в
а амалий
аҳамияти, натижаларнинг амалиётга жорий этилиши, эълон қилинганлиги,
ишнинг тузилиши борасида маълумотлар келтирилган. Шунингдек, диссер
-
тация мавзуси бўйича хорижий илмий
-
тадқиқотлар шарҳи келтирилган.

Диссертациянинг

«
Психология фанида таълим ме
нежерини иннова
-
цион фаолиятга тайёрлашнинг назарий
-
методологик асослари
»

деб
номланган биринчи бобида таълим менежери инновацион фаолияти
13

муаммоларини ўрганишга бағишланган кўплаб тадқиқотларнинг назарий
таҳлили амалга оширилган. Таҳлил таълим менежеринин
г инновацион
фаолиятибу, махсус тайёргарликни талаб қилувчи алоҳида фаолият тури
бўлиб, моҳиятига кўра, таълим менежерининг ўзи ёки унинг ҳаммаслаклари
(жамоаси) томонидан педагогик муаммоларнинг ўзига хос, ностандарт
ечимларини ижодий ва креатив қидири
ш натижаси эканлигини кўрсатган.
Бунда ижодий ечим излаш жараёни натижаси янги таълим технологиялари,
оригинал тарбиявий ғоялар, тарбиянинг шакл ва усуллари, бошқарув
д
а ўзига
хос ёндашув сифатида ифодаланади.

Инновация натижаси ўлароқ ҳамкорликдаги ижодий
фаолиятда менежер
ва ўқитувчининг педагогик компетентлиги, маданий савияси, тафаккури,
дунёқараши, нуфузи даражаси ошади. Шу билан бирга, мазкур жараён жамоа
томонидан қўйилган мақсадларга эришиш учун режалаштириш,
ташкиллаштириш, мотивация ҳосил қилиш ва
назорат этиб боришни ҳам
тақозо этади.

Таълим менежери инновацион фаолиятини баҳолашнинг конкрет, умум
қабул қилинган мезонлари борасида турфа фикрлилик кузатилади.

Таълим
соҳасидаги инновация фаолиятини баҳолашда фойдаланиладиган, энг кўп
эътироф этилган,

умумлаштирилган мезонлар


бу, янгилик, оптималлик,
самарадорлик, амалиётда ижодий қўллаш имконияти ҳисобланади.

Бугунги кунда дунёда бошқарув кадрларни тайёрлашнинг аҳамияти,
шунингдек, унинг ижтимоий
-
психологик жиҳатлари тобора долзарб аҳамият
касб этиб

бормоқда. Айни пайтда, турли тадқиқотчиларнинг маълумотларига
қараганда, менежерларни сифатли тайёрлаш муаммосини ечишнинг амалий
воситаларидан бири профессионал фаолият жараёнидаги тайёргарлик усули,
яъни, бошқарувнинг аниқ тизимини шакллантиришга қодир,

муаммоларни
ечиш ва инновацияларни амалиётда қўллашга шай мутахассисларни
профессионал фаолиятдан узоқ муддатга ажратмасдан тайёрлашга
боғлиқдир.

Тайёргарлик жараёни шахснинг фаолиятда уйғун ривожланишига
ижобий таъсир кўрсатади. Шахснинг хусусиятлари муқ
аррар тарзда
ўзгаради, бир
-
бирига ўзаро боғланади, яъни улар интеграциялашади. Бу
жараённинг натижаси сифатида шахс тузилмасида янги, ўзига хос, янада
мураккаб структура


шахснинг интеграл хусусиятлари намоён бўлади.
Менежернинг тайёргарлик даврида, ривож
ланишнинг ижтимоий вазияти
билан детерминаллашган, фаолият билан, шу жумладан, индивиднинг ўз
фаоллиги билан бошқарилаётган профессионал фаолият субъекти сифатида
шахснинг яхлитлик ривожланиш жараёни амалга ошади. Бунда самарали
тайёргарлик учун, аввало, м
енежернинг мукаммалликка, профессионал
такомиллашувга, профессионалликни шакллантиришга интилиши муҳим
аҳамият касб этади.

Шу билан бирга, охирги йилларда педагогик фаолият ва унинг шахсга
таъсирини психологик ўрганишга бағишланган тадқиқотлар педагогларда

мослашиш имкониятлари, эмпатия, таълим олувчига ҳамдардлик
14

ҳисларининг пасайиши, психик зўриқишнинг кучайиши, таълим олувчига
нисбатан эмоционал бепарволикнинг пайдо бўлиши, хавотирлилик
даражасининг кўтарилиши ва ҳ.к.дан далолат бермоқда. Бундай жиҳатлар

моҳиятига кўра, ўзига хос ижтимоий
-
психологик ҳолат ҳисобланиб, таълим
менежерига фаол позицияни эгаллашга, профессионал (инновацион)

фаолият
турини унумли амалга оширишга имкон бермайди. Ушбу ҳолатларни
бемалол ижтимоий
-
психологик тўсиқлар сифатида талқи
н қилса бўлади,
уларни эмпирик ўрганиш, аниқлик киритиш ва шу жумладан, кейинчалик
таълим менежерини инновацион фаолиятга тайёрлашда ҳисобга олиш ўта
муҳимдир.

Таълим менежерини инновацион фаолиятга тегишли тарзда тайёрлаш
шахснинг ўз хусусиятлари ривожи ҳ
олатини тушунган, ички дунёсини
ўзгартириш заруратини ҳис қилган, профессионал фаолиятида ўзлигини
намоён қилишнинг янги имкониятларини қидирган шароитдагина
муваффақиятли амалга оширилади. Шу билан бирга, таълим менежерининг
самарали инновацион фаолияти н
афақат менежернинг, балки бошқарув олиб
борилаётган одамларнинг шахсий салоҳиятидан ҳам муваффақиятли
фойдаланишни тақозо этади.

Таълим менежери ўз шахси ва бажараётган функциясига хос психологик
захиралардан унумли фойдаланиши лозим. Ушбу захиралар асосий

мақсадга
мос келадиган янги, оригинал натижаларга эришишни кўзда тутувчи
бошқарувга хос масалаларни ҳал этиш билан боғлиқ ижтимоий
-
психологик
тизим, таълим менежери инновация фаолиятининг умумий ва специфик
хусусиятларини таҳлил этиш асносида ойдинлаштири
ши мумкин. Таълим
менежери инновацион фаолиятни амалга ошира бориб, таълим жараёнидаги
ҳар бир субъект билан моҳирона мулоқотда бўлиши, раҳбарликнинг мақсадга
мувофиқ услубини қўллаши зарур. Таълим менежерининг инновацион
фаолиятга тайёрлиги кўрсаткичларид
ан яна бири нафақат муайян воситалар
ёрдамида ҳаракатларни оптималлаштириш, балки ўз мотивациясини онгли
бошқаришни таъминлайдиган, ривожланган ўз
-
ўзини бошқариш
хусусиятидир.

Ижтимоий
-
психологик нуқтаи назардан ўз
-
ўзини бошқариш шахснинг
маълум бир жамоаг
а қўшилиши ва мустақиллигининг диалектик бирлигини
асослашга, кишининг ижтимоий муҳит билан ўзаро муносабати
хусусиятларига таъсир кўрсатувчи муҳим омилдир. Ўз навбатида, ҳаётий
фаолиятини бошқариш, такомиллашув, ривожланишни белгиловчи жиҳат
(субъект экан
лик)га эгалик таълим менежерининг инновацион фаолиятга
тайёрлиги интегратив кўрсаткичи ҳисобланади. Шу билан бирга турли
тадқиқотчилар фикрини конкретлаштирган ҳолда таъкидлаш мумкинки,
таълим менежерининг инновацион фаолиятга тайёрлиги интеграл ҳосила,
ша
хснинг муайян ҳолати бўлиб, бу субъектда ҳаракатлар тузилмаси ва
уларни амалга ошириш юзасидан доимий фикр, тасаввур бўлишини талаб
қилади.

15

«
Таълим менежерининг инновацион фаолиятидаги ижтимоий
-
психологик тўсиқлар
»

деб номланган диссертациянинг иккинчи боб
ида
эмпирик тадқиқот натижалари асосида таълим менежерлари педагогик
фаолиятидаги ижтимоий
-
психологик мураккабликлар мазмуни хусусида сўз
боради.

Объектив эмпирик тадқиқот ўтказиш мақсадида Н.Т.Гордецкая
томонидан яратилган педагогик фаолиятдаги психологик

тўсиқларни
ифодалаш тест
-
саволномаси асосида таълим менежери инновацион
фаолиятида ижтимоий
-
психологик тўсиқларни ўрганиш учун
модификациялаштирилган стандарт саволнома ишлаб чиқилди.

Ўтказилган эмпирик тадқиқот натижаларига кўра
(n=293) таълим
менежерлар
и бошқарув бўйича иш стажлари қанча эканлигидан қатъи назар
инновацион фаолият самарадорлигига салбий таъсир кўрсатадиган турли
ижтимоий
-
психологик тўсиқларни ҳис қилишар экан.

Шундай қилиб,
бошқарувчилик фаолияти стажи ошиб борган сари ижтимоий ғовлар
йўқ
олмайди, балки улар 3 йилдан 11 йилгача иш стажига эга бўлган 1
-
, 2
-

ва
3
-
гуруҳ таълим менежерларига нисбатан 12 йилдан 14 йилгача иш стажига
эга бўлган тўртинчи гуруҳ таълим менежерларида кўпроқ намоён бўлади.
Шунга кўра, мулоқот, турли ижтимоий гуруҳлар
билан ҳамкорликка доир
муаммолар ёш ўтган сари кўпроқ ифодаланади, долзарб аҳамият касб эта
боради, дейиш мумкин. Бизнинг фикримизча, таълим менежерида ўзи ва
мулоқотнинг бошқа субъектларини идрок этиш, муомала
-
муносабатнинг
диалогик шаклларига оид усуллар
ини ўзлаштириш борасида қайтадан
тушуниб етиш, қайтадан англаш жараёни юз беради. Касб фаолиятида,
ра
ҳ
барликда тажриба ортади, танқидий қараш кучаяди, маъсулият ва
психологик сезгирлик ошади. Шу билан бирга, муайян стереотипларнинг
йиғилиб бориши, ҳиссий т
ўсиқлар, невротик ҳолатларнинг кўпайиши
атрофдагилар билан мулоқотда қийинчиликларни юзага келтиради.

Касб фаолиятдаги биринчи гуруҳ таълим менежерлари (иш стажи 3
йилдан 5 йилгача) учун ижтимоий ғовлар фаоллашади. Ушбу гуруҳ таълим
менежерларида биринчи н
авбатда, жамоа, таълим олувчилар билан
муносабат ўрнатиш, педагогик жамоага мослашиш, унинг меъёр ва
қадриятларини ўзлаштириш муаммоси кўзга ташланади. Синалувчилар
тасаввурида қийинчиликлар таълим менежерининг шахс хусусиятларига ҳам
боғлиқ. Айнан шу хусу
сиятлар кўпинча ижтимоий тўсиқларнинг юзага
келишига сабаб бўлади. Тадқиқот натижаларига кўра, истисносиз барча
гуруҳ таълим менежерларида барқарор инновацион стереотиплар
мавжудлиги аниқланди.

Ўз навбатида, инқироз билан боғлиқ тўсиқлар турли гуруҳ таълим

менежерларида унчалик ҳис этилмаслиги аниқланди. Мазкур тўсиқлар
иккинчи (иш стажи 6 йилдан 8 йилгача) ва биринчи (иш стажи 3 йилдан 5
йилгача) гуруҳлар таълим менежерлари фаолиятида ёрқинроқ кўзга
ташланади. Инқироз тўсиқлари тўртинчи гуруҳ (иш стажи 12
йилдан 14
16

йилгача) таълим менежерларида энг кучсиз, учинчи гуруҳ (иш стажи 9
йилдан 11 йилгача) респондентларида эса энг кучли даражада ифодаланган.

Ўртача статистик ифодаланишига кўра ижод ва инновация билан боғлиқ
тўсиқлар 6 йилдан 8 йилгача иш стажига э
га бўлган иккинчи гуруҳ таълим
менежерларида биринчи ўринда туради. Мазкур гуруҳ таълим менежерлари
янгиликларни идрок этишда қийинчиликларни ҳис қиладилар, бунда
эҳтиёткорлик ва босиқликни намоён этадилар. Бир томондан уларда
ўзларини ижодда синаб кўриш и
стаги пайдо бўлади, иккинчи томондан,
мазмуний ва регулятив тўсиқлар шахснинг ўзини намоён этишига имкон
бермайди.

Иш стажи 3 йилдан 5 йилгачани ташкил этган биринчи гуруҳ
менежерларида ижод билан боғлиқ тўсиқлар ўртача статистик қийматига
кўра иккинчи, ин
новацияга боғлиқ ғовлар учинчи ўринда туради. Ушбу
ҳолатни ижод билан шуғулланиш хоҳишининг йўқлиги билан эмас, балки
муайян профессионал фаолиятга мослашишнинг мураккаблиги, тегишли
малака, кўникма ва усулларни ўзлаштиришнинг қийинлиги билан изоҳлаш
мумки
н. Педагогик вазиятларнинг турли
-
туман эканлиги ва улар билан
боғлиқ муаммоларни еча олмаслик психик зўриқиш билан боғлиқ
тўсиқларнинг юзага келишига сабаб бўлади.

9 йилдан 11 йилгача иш стажига эга бўлган учинчи гуруҳ таълим
менежерлари ижод билан боғлиқ
тўсиқлар бўйича учинчи, инновацияга
тегишли тўсиқлар бўйича иккинчи ўринни эгаллади. Бундай ҳол
менежерларнинг раҳбариятга боғлиқлиги, тобелигининг сусайиши,
фаолиятларининг дастлабки йилларидаги каби стресс ва фрустрациянинг ҳис
этилмаслиги билан изоҳлана
ди. Мазкур гуруҳ менежерлари меъёр ва тайёр
кўрсатмаларни шунчаки қабул қилиб қолмасдан, синчиклаб таҳлил
қиладилар, ўзгартириш киритиш, тўғрилаш усулларини қидирадилар, яъни
уларда педагогик фаолиятнинг мукаммалроқ шакл, методларини излаш ва
муаммоли вази
ятлар ҳосил қилишга қобилият сингари қоидалардан бироз
оғишиш ҳолатлари кўзга ташланади.

12 йилдан 14 йилгача иш стажига эга тўртинчи гуруҳ таълим
менежерлари тўсиқлар иерархиясида ижод ва инновация билан боғлиқ
тўсиқлар энг охирги ўринни эгаллайди. Бу гур
уҳни ташкил этувчилар
атрофдагилар кўз ўнгида обрўли, нуфузли ҳисобланади. Улар педагогик
фаолиятни амалга оширишнинг юксак даражасини эгаллаган бўлиб,
амалиётда ўзлаштирилган турли машғулотлар, тадбирлар ўтказиш
намунасини кўрсата оладилар, услубий ишланм
алар ва тавсиялар ишлаб
чиқишни уддалайдилар.

Ижтимоий
-
психологик тўсиқларни ҳис қилаётган таълим менежерлари
уларни келтириб чиқарувчи сабаб ва қарама
-
қаршиликларни етарли
англамайдилар, муаммоларни ҳал этишнинг адекват усулларини
топмайдилар, ўз устида и
шлашнинг самарали йўлларини лозим даражада
баҳоламайдилар. Шу муносабат билан таълим менежерларини тайёрлашда
17

уларни такомиллашув, ўз устида ишлашга жалб қилувчи тадбирларга
алоҳида эътибор қаратиш зарур.

Диссертациянинг учинчи боби

«
Олий таълим муассасаси

инновацион
фаолияти шароитида самарали таълим менежерининг ижтимоий
-
психологик хусусиятлари
»

деб номланиб, унда махсус ишлаб чиқилган
эксперт анкеталарида белгиланган эксперт натижалар таҳлили баён этилган.
Экспертлар белгилаган натижалар омилли таҳлил қи
линганда олий таълим
муассасаси ҳозирги шароитидаги таълим менежери инновацион фаолиятини
баҳолаш учун шартли равишда танланган йигирмата мезондан статистик
жиҳатдан аҳамиятли қуйидаги ўн биттаси ажратиб олинди:
«
инновацияларнинг янгилиги (оригиналлиги)
»
;
«
инновацион фаолиятнинг
аҳамияти
»
;
«
интеллектуал
-
ижодий ресурс
»
;
«
ташкилий
-
бошқарув ресурси
»
;
«
ижтимоий
-
психологик муҳит
»
;
«
инновацион фаолиятнинг
бошқарилувчанлиги
»
;
«
янгиликларни жорий қилиш самарадорлиги
даражасини текшириш
»
;
«
инновацион фаолият тузилма
сининг
мукаммаллиги
»
;
«
инновацион фаолиятнинг тизимлилиги
»
;
«
инновацион
фаолиятнинг амалийлиги
»
;
«
янгиликларни бошқа янгиликлар билан
таққослаш
»
. Мос равишда қуйидаги тўққизта мезон олий таълим муассасаси
ҳозирги кун шароитида таълим менежери инновацион фа
олиятини
баҳолашда кам аҳамиятли ҳисобланди: танланган инновацион йўлнинг
мавридида эканлиги, зарурати


инновациянинг кўламдорлиги;
инновацияларнинг етказилиши (трансляция қилиниши); инновация
тузилмавий унсурларининг мукаммаллик даражаси; инновация тузил
мавий
қисмларининг ўзаро мувофиқлиги; инновацияларнинг амалга оширилиши;
инновацияларнинг идрок этилиши; мўлжалланаётган янгиликнинг яхлит
тарзда муваффақият прогнози; янгиликнинг ўзидаги билан бирга, жорий
қилинишини ташкиллаштиришдаги камчиликларни аниқл
аш.1
-
расм.Таълим менежери инновацион фаолиятининг самарадорлигини
баҳолаш

вектор
лари

Ҳозирги замон шароитида таълим менежери инновацион фаолияти
самарадорлигини ишончли тарзда аниқлаш учун ўн битта статистик
жиҳатдан аҳамиятли мезон асосида ста
ндартлаштирилган ташхис методикаси
ишлаб чиқилди. Олинган натижалар таҳлили объективлигини таъминлаш
Инноваци
я

фаолият
ининг

қўл
ос
т
идаги

х
одимлар

томонидан

баҳоланиши


Инновация фаолиятининг
раҳб
ар кадрлар томонидан
баҳоланиши

Ўзининг
инновац
ия фаолиятига
ўзи баҳо бериш

Инновацион
фаолиятнинг якуний
баҳоси

18

мақсадида якуний баҳо уч вектор (миқдор ва йўналишга эга бўлган катталик)
асосида қурилди (1
-
расм):

биринчи вектор махсус яратилган саволнома кўмагида таъл
им менежери
инновацион фаолиятининг қўл остидаги ходимлар томонидан баҳоланишини
кўзда тутади;

иккинчи вектор шунингдек, махсус ишлаб чиқилган саволнома ёрдамида
таълим менежери инновацион фаолиятининг бевосита раҳбари томонидан
баҳоланишини назарда тутади
;

учинчи вектор саволнома асосида таълим менежерининг ўз инновацион
фаолиятига ўзи баҳо беришини белгилайди.

Стандарт методика ёрдамида амалга оширилган тадқиқот натижаларига
кўра
(n=293)

таълим менежерларининг аксарияти
(32,4%) инновацион
фаолиятда ўртач
а даражадаги самарадорликни намоён қилишган. Айни
пайтда 37,2% менежер инновацион фаолиятни ташкиллаштиришда
қийинчиликни ҳис этишади.

Улардан 21,2% да ўртачадан паст, 16% да қуйи
натижа ифодаланган. 30,4% менежер инновацион фаолиятни амалга ошириш
ва ташк
иллаштиришда муваффақиятга эришган. Инновацион фаолиятда
уларнинг

11,3% юксак, 19,1% ўртачадан юқори натижани кўрсатган.

Таълим менежеридаги назарий жиҳатдан аниқлаб олинган
хусусиятларнинг олий таълим муассасаси шароитида инновацион фаолиятга
кўрсатувчи с
татистик таъсирини ишончли равишда

аниқлаш учун ишлаб
чиқилган анкета ёрдамида тегишли эксперт баҳолаш ўтказилди
(n=187)
.
Олинган натижалар асосидаомилли таҳлил амалга оширилди ва олий таълим
муассасаси шароитида таълим менежери инновацион фаолиятга
тайёрл
игининг статистик жиҳатдан аҳамиятли жиҳатларини қамраб олувчи
беш омил (мотивацион; коммуникатив; ижодий ҳамкорликка оид; контактли
(алоқавий); ташкилий) аниқланди (2
-
расм).2
-
расм
.
О
лий таълим муассасаси шароитида таълим менежерининг
инновацио
н фаолиятга тайёргарлиги омиллари


Ўз таркиби ва мазмунига кўра мазкур омиллар ўзаро боғлиқ бўлиб,
асосан ижтимоий
-
психологик характерга эга. Шу сабабли уларни таълим
менежерининг ижтимоий
-
психологик хусусиятлари сифатида талқин қилиш
мумкин.

КОНТАКТЛИ
(
АЛОҚАВИЙ
)


КОММУНИКАТИВ


ТАШКИЛИЙ


МОТИВАЦИОН

ИЖОДИЙ
ҲАМКОРЛИККА ОИД
ТАЪЛИМ МЕНЕЖЕРИНИНГ
ТАЙЁРГАРЛИГИ

19

Омилли таҳлил

асосида олинган натижалар негизида тегишли
омилларни ифодаловчи диагностик шкалали стандарт сўровнома ишлаб
чиқилди.

Тадқиқот натижаларига кўра
(n=198)

ишлаб чиқилган сўровнома асосида
таълим менежерларини самарали ва камроқ самарали гуруҳларга ажратган
ҳ
олда уларда ижтимоий
-
психологик хусусиятларнинг учраши частотаси
бўйича таҳлил ўтказилди, бу эса ўз навбатида,

юқори самарага эга бўлган
таълим менежерларининг ижтимоий
-
психологик хусусиятлари, камроқ
самарага эга бўлган таълим менежерларининг ижтимоий
-
пси
хологик
хусусиятларидан тубдан фарқ қилишини аниқлаш имконини берди.

Шундай қилиб, олий таълим муассасаси шароитида инновацион
фаолиятни самарали амалга ошираётган таълим менежерлари юқори
мотивация, мулоқотга киришувчанлиги билан ажралиб турадилар; касбий

фаолиятлари жараёнида биргаликдаги ижодий ишни амалга оширадилар,
ривожланган алоқага киришувчанлик хусусияти, ташкилотчилик қобилияти
ва жамоа орасида ўз ўрнига эга бўлиб, низоли вазиятларни оқилона бартараф
этадилар.

Диссертациянинг

тўртинчи боби
«
Олий
таълим муассасалари
инновацион фаолиятида таълим менежери ижтимоий
-
психологик
тайёргарлигининг воситалари
»

деб

номланган. Унда олий таълим
муассасалари инновацион фаолияти учун таълим менежерини тайёрлаш
дастурининг асослари тавсифи келтирилган бўлиб, қуйи
даги тамойиллар ўз
аксини топган:

инсонпарварлик тамойили


менежерларнинг жисмоний ва маънавий
саломатлиги, ҳаёт мазмуни, шахсий эркинлиги, ахлоқи, бахтлилик даражаси,
уйғун ривожланиши, креативлик ва ижодкорлигини қўллаб
-
қувватлаш ҳамда
қайта тиклашга и
мконият яратади;

демократлаштириш тамойили


таълим олувчиларда бошқарувнинг
асосий вазифаларини ҳал этишда мустақилликни ривожлантириш, ҳамкорлик
ва шерикчиликнинг турли шаклларини такомиллаштириш, инновацион
фаолият иштирокчилари орасида ишончни таркиб т
оптиришга кўмаклашади;

илмийлик тамойили


психология ва педагогика йўналишидаги илмий
тадқиқотларни амалга ошириш, таълимнинг шакл, мазмун ва усулларини
илмий асослашга ёрдам беради;

узвийлик, узлуксизлик ва интеграция тамойили


чуқурлашиб боришга
йўналт
ирилган таълимнинг бир бутунлигини таъминлашга ёрдам беради,
инновацион жараённи, унинг узвийлиги ва яхлитлигини ойдинлаштиради,
шахснинг ҳаёт давомида билим ва кўникмаларни эгаллашига кўмаклашади;

индивидуаллашув тамойили


таълим менежерларини тайёрлашда

уларнинг ўзини
-
ўзи англаш, ўзини
-
ўзи бошқариш, ўзини
-
ўзи назорат қилиш,
ўзини
-
ўзи йўналтиришини таъминлашга ёрдам беради;

таълим менежерини инновацион фаолиятга тайёрлашни юксалтирувчи,
йўналтирувчи тамойил


инновацион таълим макони шароитида бошқарувга
тайёрлигига нисбатан жамият эҳтиёжларининг мос келишини таъминлайди.
20

Таълим менежерларини тайёрлаш амалиётида у инновацион менежмент
бўйича кичик маърузалардан фойдаланиш, ахборот
-
коммуникацион
технологияларни қўллаш ва ҳ.к. кўринишида амалга оширилади;

ин
новационлик тамойили


таълим менежерларини тайёрлашнинг
шундай кўринишини ифодалайдики, унда тайёргарликнинг мавжуд шакллари
билан чегараланиб қолмай, доимо ўзгариб борувчи эҳтиёжларни инобатга
олган ҳолда касбий маҳоратнинг ривожланиш босқичлари узвийлиг
и ва
бутунлигини мазмуний ҳамда ташкилий жиҳатдан таъминлаш, шунингдек,
кичик лекциялар, тренинглар, мақсадга мувофиқ ўйинлардан фойдаланиш
назарда тутилади;

интерактивлик тамойили


инновацион фаолиятга таълим
менежерларини тайёрлашнинг муҳим шарти сифати
да таълимнинг янги
технологияларини излашда, намуна бўйича ҳаракатланишдан инновацион
кенгликда ўзаро ҳаракатларни амалга ошириш тегишли кўникмаларини
ҳосил қилишда намоён бўлади;

тайёргарликнинг мазмун ва шаклини вариациялаш тамойили
-

таълим
менежерларин
и тайёрлашда шахсга ёндашув йўл
-
йўриқ (установка)ларини
нисбатан тўлиқ амалга оширади, мустақил ҳамда англаган ҳолда мақсадлар,
қадриятларни белгилаб олишни назарда тутади.

Бунда таълим менежерларини тайёрлаш бўйича ишлаб чиқилган дастур
ўзида қуйидаги асо
сий функцияларни мужассам этади:

мотивацион


инновацион фаолиятга нисбатан эҳтиёжларни, қизиқишни
шакллантириш;

компенсатор


инновацион фаолиятни амалга ошириш учун таълим
менежерида зарур бўлган малакаларни таркиб топтириш;

коррекцияловчитегишли тех
нологияларни тақдим этиш;

прогностик


менежернинг инновацион фаолиятни идрок қилишга
тайёргарлиги;

диагностик


ижтимоий
-
психологик хусусиятларнинг муҳимлиги
асосида менежернинг инновацион фаолиятга тайёргарлик даражасини
аниқлашни

кўзда тутади;

рағбатл
антирувчи


тайёргарликнинг ижобий натижаларини қўллаб
-
қувватлаш;

ахборотлашган


инновацион фаолиятнинг самарали тажрибаси ҳақида
менежерга тезкор маълумот бериш;

консультатив


менежерга инновацион фаолиятнинг конкрет
муаммоларини ечишга илмий
-
методик ё
рдам бериш.

Шу билан бирга таълим менежерларини тайёрлаш замонавий моддий
-
техник база, керакли бинолар (ўқув хоналари, кабинетларни ва ҳ.к.)га эгалик,
таълим олувчилар ва ўқитувчилар иш жойларининг қўшимча техник
воситалар ва жиҳозлар билан таъминланишини
тақозо қилади.

Ишлаб чиқилган дастур инновацион фаолият шароитида самарадор
таълим менежерининг муҳим хусусиятлари доирасида белгилаб олинган
21

сифатларни комплекс тарзда мақсадга мувофиқ таркиб топтириш
(фаоллаштириш, яхшилаш)га йўналтирилган.

Шунингдек, да
стур уч асосий функционал таркибий қисмни эътиборга
олган ҳолда яратилган:

тадқиқотчилик билим ва кўникмаларини ривожлантиришни ўз ичига
олиб, муаммоларни ечиш йўлини аниқлашга йўналтирилган, диагностикага
оид функция. Таълим олувчилар инновацион фаолиятни
нг диагностик усул
ва услублари, шунингдек, таълим менежерининг аҳамиятли ижтимоий
-
психологик хусусиятлари билан танишадилар ва уларни шакллантириш
ҳамда ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқадилар;

ахборот
-
билиш функционал компоненти муаммонинг қўйилиши
ва
таълим менежери касбий салоҳияти ҳамда шахси ривожини таъминлашга
йўналтирилган бўлиб, инновацион фаолиятга нисбатан мотивацияни
шакллантириш ва билишга нисбатан қизиқишни таркиб топтириш асосий
мақсад сифатида белгиланган;

коррекцион
-
ривожлантирувчи фу
нкционал компонент таълим
менежеридаги муҳим ижтимоий
-
психологик сифатларни ривожлантириш,
олий таълим муассасаси шароитида таълим менежери инновацион
фаолиятини амалга оширишни таъминлайди.

Мазмунига кўра, ишлаб чиқилган дастур уч асосий қисм ва унга мос
машғулотлардан иборат бўлиб, сўровлар, тренинглар, кичик маърузалар ва
ҳ.к. тадбирларни амалга оширишни назарда тутади.

Дастурни яратишдан мақсад олий таълим муассасаси таълим
менежерини инновацион фаолиятга ижтимоий
-
психологик жиҳатдан
тайёрлашдир. Мақса
ддан келиб чиқиб, дастурда қуйидаги вазифаларни
амалга ошириш кўзда тутилган:

фаолият натижалари асосида инновацион фаолиятнинг туб моҳияти ва
аҳамиятини англаб етиш;

инновацион фаолиятга тегишли мотивацияни шакллантириш;

таълим олувчиларда одамлар ва ғоя
лар билан ишлаш кўникмаларини
ривожлантириш;

таълим олувчиларда ташкилий масалаларни ечишга ижодий ёндашиш
кўникмаларини ривожлантириш;

инновацион фаолиятни ташкиллаштириш юзасидан таълим олувчиларни
тегишли психологик билимлар билан қуроллантириш;

таълим
олувчиларнинг ўз
-
ўзини англаши, ўз ўрнини топиши, ўзини
намоён қилишига ёрдам кўрсатиш;

ҳар бир таълим олувчига тайёргарлик жараёнида ўзини реализация
қилиш имконини бериш.

Ишлаб чиқилган дастурнинг биринчи қисми


таништирувчи қисм.
Мазкур қисм доирасида
таълим менежерларининг ижтимоий
-
психологик
хусусиятларини ўрганиш, шунингдек, ушбу диссертация иши негизида
яратилган методикалар асосида улар томонидан олиб борилаётган
инновацион фаолият самарадорлигини баҳолаш назарда тутилади.
22

Дастурнинг иккинчи қисми
асосий ҳисобланиб, дастурнинг бош мақсадига
босқичма
-
босқич эришиш учун ўн уч машғулотни амалга оширишни тақозо
этади.

Дастурнинг учинчи қисми якунловчи бўлиб, унда олий таълим
муассасаси таълим менежерини инновацион фаолиятга тайёрлаш
дастурининг самарадо
рлиги юзасидан хулосалар келтирилади. Шундан сўнг,
таълим менежерининг ижтимоий
-
психологик хусусиятлари тадқиқот
давомида ишлаб чиқилган усуллар ёрдамида қайта таҳлил қилинади ва
ўтказилган тадбирларнинг натижавийлиги баҳоланади.

1 жадвал

Олий таълим муасс
асаси инновацион фаолияти шароитида
экспериментал ва назорат гуруҳлардаги таълим менежерларининг
ижтимоий
-
психологик хусусиятлари (% да)
Таркибий
қисмларнинг
номлари

(
ташхис

шкал
алари
)

Экспериментал г
у
ру
ҳ

(
тайёргарликка жалб қилинган
)


(n=116)

Назорат

г
у
ру
ҳи

(
тайёргарликка жалб
қилинмаган
)

(n=118)

Юқори

Ўртадан

юқори

Ўрта

Ўртадан

паст

Паст

Юқори

Ўрдан

юқори

Ўрта

Ўртадан

паст

Паст

Инновацион фаолиятга тайёргарликдан олдин

1

Мотивацион

1,7

3,4

42,2

33,7

19

3,4

4,2

40,7

35,6

16,1

2

Коммуникатив

8,6

6,
9

40,5

29,3

14,7

7,6

6,8

37,3

34,7

13,6

3

Ижодий
ҳамкорликка оид

0,8

5,1

39,7

39,7

14,7

2,5

6,8

35,6

39,8

15,3

4

Алоқавий

3,4

10,3

31

45,7

9,6

2,5

9,3

44,1

33,9

10,2

5

Ташкилотчилик
қобилияти

6,1

20,7

56

17,2

0

7,6

16,1

57,6

17,9

0,8

Инновацион фаолият
га тайёргарликдан сўнг

1

Мотивацион

18,1

44,8

31

6,1

0

4,2

6,8

44,1

32,2

12,7

2

Коммуникатив

19,8

41,4

34,5

4,3

0

6,8

9,3

36,4

39

8,5

3

Ижодий
ҳамкорликка оид

4,3

56,9

35,3

2,6

0,9

4,2

8,5

35,6

38,1

13,6

4

Алоқавий

29,3

33,6

32,8

4,3

0

3,4

8,5

40,7

38,
1

9,3

5

Ташкилотчилик
қобилияти

36,2

46,6

13,8

3,4

0

11,9

15,4

56,7

14,3

1,7

Учрайдиган аломатлар частотасига кўра тайёргарликдан олдин ва кейин
ўтказилган тадқиқотлар, шунингдек, кузатиш ва суҳбат таҳлили тайёргарлик
жараёнида ўтказилган тадбирлар натиж
асида тажриба гуруҳи таълим
менежерларида инновацион фаолият самарадорлигига ижобий таъсир
кўрсатадиган ижтимоий
-
психологик сифатлар динамик ўзгарганлигини қайд
этишга имкон берди (1
-
жадвал).

23

Шундай қилиб, мотивацион, коммуникатив, ижодий ҳамкорликка оид,
алоқавий ҳамда ташкилотчилик қобилиятларига доир барча кўрсаткичлар
ижобий томонга ўзгарди. Барча кўрсаткичлар деярли ўзгаришсиз қолган
назорат гуруҳи менежерларида динамика кузатилмади. Бу эса таълим
менежерларининг муҳим ижтимоий
-
психологик хусусиятларин
и
ривожлантириш орқали инновацион фаолиятга тайёрлаш дастурининг
самарали, мақсадга мувофиқ таъсирини тасдиқлайди ва мазкур дастурни
амалиётда қўллаш мумкинлигидан далолат беради.


Хулоса


1. Таълим менежери инновацион фаолияти фаолиятнинг алоҳида шакли
бў
либ, махсус тайёргарликни талаб этадиган ва моҳиятига кўра таълим
менежери ҳамда жамоа педагогик муаммоларнинг оригинал, ностандарт
ечимларини излаши билан боғлиқ ижодий, креатив жараён натижасидир.
Инновацион жараён шахс касбий фаолиятида самарадор янгили
кларнинг
жорий этилиши, шакллантирилиши, мазмунан ривожлантирилишида намоён
бўлади. Таълимдаги инновацион фаолиятни баҳолашда энг кўп қўлланадиган
мезонлар


янгилик, оптималлик, натижавийлик, оммавий амалиётда ижодий
қўллаш имконияти.

2. Менежерларни сифа
тли тайёрлаш муаммосининг ечими уларни
касбий фаолият жараёнида тайёрлаш тизимидадир.

3. Таълим менежерининг инновацион фаолиятга тайёргарлигини


субъектдан ҳаракатлар тузилмаси тимсоли мавжудлиги ва доимий равишда
уларни онгли амалга оширишга тайёрликни
талаб этадиган интеграл ҳосила,
муайян шахс ҳолати, дейиш мумкин.

4. Педагогик фаолиятнинг таълим менежери шахсига кўрсатадиган
салбий таъсири мавжуд бўлиб, у моҳиятан ўзига хос ижтимоий
-
психологик
ҳодиса ҳисобланади ва бошқарувчига фаол позицияни эгаллашг
а,
инновацион фаолият турини самарали амалга оширишга имкон бермайди. Бу
ҳодисани тўлиқ кечинмалар, нохуш ҳаётий вазиятлар, тўсиқлар таъсирида
юзага келадиган ижтимоий
-
психологик ғоялар сифатида талқин қилиш
мумкин.

5. Педагогик фаолиятдаги психологик тўси
қларни ифодалаш тест
-
с
авол
номаси асосида таълим менежери инновацион фаолиятида ижтимоий
-
психологик тўсиқларни ўрганиш учун ишлаб чиқилган
модификациялаштирилган стандарт с
ўров
нома ёрдамида
олинган

натижалар
(n=293) таълим менежерлари бошқарув бўйича иш ста
жлари қанча эканлигидан
қатъи назар инновацион фаолият самарадорлигига салбий таъсир кўрсатадиган
турли ижтимоий
-
психологик тўсиқларни ҳис қилишларини кўрсатди.
Шундай
қилиб, бошқарувчилик фаолияти стажи ошиб борган сари ижтимоий ғовлар
йўқолмайди, балки у
лар жадалроқ намоён бўл
иши
. Бунда ижтимоий
-
психологик ғовларни ҳис этаётган таълим менежерлари уларни келтириб
чиқарувчи қарама
-
қаршиликлар ёки асосларни тўла англамайдилар,
24

муаммоларни ҳал этишнинг адекват усулларини топмайдилар, ўз устида
ишлашнинг самар
али йўлларини лозим даражада баҳоламайдилар. Шу
муносабат билан таълим менежерларини тайёрлашда тегишли тадбирларни
амалга оширишга эътибор қаратиш зарур.

6. Махсус ишлаб чиқилган анкета бўйича эксперт баҳолаш ўтказилди ва
натижалар омилли таҳлил қилиниб,
олий таълим муассасаси ҳозирги
шароитидаги таълим менежери инновацион фаолиятини баҳолаш учун
шартли равишда танланган йигирмата мезондан статистик жиҳатдан
аҳамиятли ўн биттаси ажратиб олинди.

7. Ҳозирги шароитдаги таълим менежери инновацион фаолияти
сама
радорлигини ишончли равишда аниқлаш мақсадида ажратилган
статистик жиҳатдан аҳамиятли ўн битта мезон негизида
стандартлаштирилган ташхис методикаси ишлаб чиқилди.

8. Стандарт методика ёрдамида амалга оширилган тадқиқот
натижаларига кўра
(n=293) таълим мене
жерларининг
катта қисми

(32,4%)
инновацион фаолиятда ўртача даражадаги самарадорликни намоён
қилишган.

9. Таълим менежеридаги назарий жиҳатдан аниқлаб олинган
хусусиятларнинг олий таълим муассасаси шароитида инновацион фаолиятга
кўрсатувчи статистик таъсир
ини ишончли равишда аниқлаш учун ишлаб
чиқилган анкета ёрдамида тегишли эксперт баҳолаш ўтказилди
(n=187)
.
Олинган натижалар асосида омилли таҳлил амалга оширилди ва олий таълим
муассасаси шароитида таълим менежери инновацион фаолиятга
тайёрлигининг статис
тик жиҳатдан аҳамиятли жиҳатларини қамраб олувчи
беш омил (мотивацион; коммуникатив; ижодий ҳамкорликка оид; контактли
-
алоқавий; ташкилий) аниқланди.

Ўз таркиби ва мазмунига кўра мазкур
омиллар ўзаро боғлиқ бўлиб, асосан ижтимоий
-
психологик характерга эга.

Шу сабабли уларни таълим менежерининг ижтимоий
-
психологик
хусусиятлари сифатида талқин қилиш мумкин.

10. Омилли таҳлил асосида олинган натижалар негизида тегишли
омилларни ифодаловчи диагностик шкалали стандарт сўровнома ишлаб
чиқилди. Тадқиқот натижалари
га кўра
(n=198)
ишлаб чиқилган сўровнома
асосида таълим менежерларини самарали ва камроқ самарали гуруҳларга
ажратган ҳолда уларда ижтимоий
-
психологик хусусиятларнинг учраши
частотаси бўйича таҳлил ўтказилди, бу эса ўз навбатида, юқори самарага эга
бўлган
таълим менежерларининг ижтимоий
-
психологик хусусиятлари,
камроқ самарага эга бўлган таълим менежерларининг ижтимоий
-
психологик
хусусиятларидан тубдан фарқ қилишини аниқлаш имконини берди.

Шундай қилиб, олий таълим муассасаси шароитида инновацион
фаолиятни
самарали амалга ошираётган таълим менежерлари юқори
мотивация, мулоқотга киришувчанлиги билан ажралиб турадилар; касбий
фаолиятлари жараёнида биргаликдаги ижодий ишни амалга оширадилар,
ривожланган алоқага киришувчанлик хусусияти, ташкилотчилик қобилияти
25

в
а жамоа орасида ўз ўрнига эга бўлиб, низоли вазиятларни оқилона бартараф
этадилар.

11. Таълим менежерларини инновацион фаолиятга ижтимоий
-
психологик тайёрлаш мақсадида инновацион фаолият шароитида самарадор
таълим менежерининг муҳим хусусиятлари доирасида
белгилаб олинган
сифатларни комплекс тарзда мақсадга мувофиқ таркиб топтириш
(фаоллаштириш, яхшилаш)га йўналтирилган махсус дастур ишлаб чиқилди.
Моҳиятига кўра, мазкур дастур амалга ошириш жараёнида сўровлар,
тренинглар, кичик маърузалар ва шунга ўхшаш та
дбирлар ташкил этишни
назарда тутувчи уч мустақил бўлимдан ташкил топган.

Учрайдиган аломатлар
«
частота
»
си
га кўра тайёргарликдан олдин ва
кейин ўтказилган тадқиқотлар, шунингдек, кузатиш ва суҳбат (қайта алоқа)
таҳлили тайёргарлик жараёнида ўтказилган тадб
ирлар натижасида тажриба
гуруҳи таълим менежерларида инновацион фаолият самарадорлигига ижобий
таъсир кўрсатадиган ижтимоий
-
психологик сифатлар динамик
ўзгарганлигини қайд этишга имкон берди.


2
6

27

РАЗОВЫЙ Н
АУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ ДОКТОРА Н
АУК ПРИ ТАШКЕНТСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА


МУХАМЕДОВА ДИЛБАР ГАФУРДЖАНОВНА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО
-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

К
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


19.0
0.05

-

С
оциальная психология,
Э
тнопсихология

(психологические науки)

АВТОРЕФЕРАТ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ


Ташкент


2015 год

28

Тема д
окторск
ой

диссертаци
и

зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии
при Кабинете Министров Республики
У
збекистан

за 30.09
.2014/В2014.3
-
4.P13
.


Докторская диссертация выполнена в Национальном
университете Узбекистана
.

Автореферат
диссертации
на трех языках (русский, узбекский, английский)
ра
змещ
ен на
веб
-
странице
совета

(
[email protected]
)

и Информационно
-
образовательном портале
«
»

(
)
.


Научный консультант:Шоумаров

Гайрат

Бахромович

доктор психологических наук, профессор


Официальные оппоненты:Нишонова

Замира

Таскараевна

до
ктор психологических наук, профессор


Бекмуродов Мансур Бобомурадович

доктор социологических наук, профессор


Туленова

Карима

Жандаровна

доктор философских наук, профессор


Ведущая организация:Бухарский государственный университетЗащита
диссертации
с
остоится
«
11
»

ию
ля

2015 г. в
10
00

часов на заседании разового
н
аучного совета при Ташкентско
м

государственно
м

педагогическом университете по адресу:
(
1000
11, г.

Ташкент, Яккасарайский

район
, у
л. Юсуфа Х
о
с

Х
а
джиба, 103. Тел.: (99871) 254

92

02;
факс: (99871)

255
-
55

67
;
E

-
mail
:
[email protected]
)
.


С
докторской
диссертацией можно ознакомиться в
И
нформационно
-
ресурсном

центре
Ташкентско
го

государственно
го

п
едагогического университета (
за
регистр
ирована

за №

01).

Адрес:
1000
11, г.Ташкент, Яккасарайский
район
, ул. Юсуфа Х
о
с

Хаджиба, 103. Тел.: (99871)
254

92

02.Автореферат

диссертации

разослан
«
10
»

июня

2015 г
од
а

(протокол рассылки

01

от
«
10
»

июня

2015 г
.).

Ш.Р. Баротов

Председатель

научного совета по

присуждению ученой
степени доктора наук, д.психол.н. профессорР.Б. Расулева

Ученый секретарь научного совета по присуждению
ученой степен
и доктора наук,

к.психол.н.В.М. Каримова

Председатель научного семинара при научном совете
по присуждению ученой степени

доктора наук,

д.психол.н., профессор


29

Введение (
аннотация докторской диссертации
)


Актуальность и востребованность темы диссерта
ции.
Углубление
процессов глобализации приводит к резкому возрастанию потребности в
высококвалифицированных кадрах.

За годы Независимости благодаря реализации программных
мероприятий, коренных реформ системы образования наш
а

стран
а

достигл
а

международно
-
пр
изнанных

результатов
.

Создана

целостная система
непрерывного образования, отвечающая
о
собенностям Национальной модели
развития

и

мировым стандартам.

«
Не случайно по результатам проведенного
в 2012 году Всемирной организацией интеллектуальной собственности
и
одной из ведущих международных бизнес
-
школ
«
ИНСЕАД
»

исследования по
уровню развития человеческого капитала Узбекистан занял 53
-
е место среди
141 страны мира, а по уровню развития системы образования, в том числе
доле средств, выделяемых на образовательны
е цели, наша страна занимает 5
-
е место в мире
»
1
.

В обеспечении социально
-
экономического развития страны, в
подготовке духовно
-
зрелых и конкурентоспособных специалистов,
несомненно
,

важную роль играет деятельность менеджера образования.
Как
отмечает наш

Пре
зидент Ислам Каримов
«
От людей, занявших место
руководителя, требуется прежде всего такие качества, как патриотизм,
любовь и уважение к людям. Они всем сердцем должны быть преданы
родному краю, не щадить себя во имя народа, если необходимо, быть
готовыми о
тдать жизнь за благо страны. Руководитель должен быть
специалистом своего дела, настоящим знатоком, примером для других в этой
сфере. Он должен выделяться среди других независимым и широким
мышлением, дальновидностью. Лидер должен обладать твердой верой,
ж
елезной волей, совестливостью и порядочностью, чувством нового,
инициативностью, предприимчивостью, организаторскими способностями,
требовательностью и твердостью
»
2
.

В связи с этим, особое место занимает подготовка к инновационной
деятельности менеджеров о
бразования высшей школы. Результативность их
деятельности в определенной степени связана с социально
-
психологическими факторами, которые являются необходимыми условиями
для разработки социально
-
психологических технологий подготовки
менеджеров образования к

инновационной деятельности
.

Совершенствование социально
-
психологических технологий подготовки
менеджера образования к инновационной деятельности актуализирована

следующими: прямой зависимостью социально
-
экономического развития
страны и совершенствования в
сех других видов образования от1
Выступление Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на открытии международной
конфе
ренции «Историческое наследие ученых и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение
для современной цивилизации»
. Народное слово.
2014 год 15 мая.

2
Ислам Каримов Наша высшая цель
-

независимость и процветание Родины, свобода и благополучие
народа
. Т. 8.


Ташкент: «
Ўзбекистон
», 2000.


С. 348.

30

эффективности инновационной деятельности в системе высшего
образования; ведущей ролью инновационной деятельности менеджеров
образования в формировании конкурентоспособных специалистов;

тем что,
социально
-
психологический порт
рет менеджера образования в каждой
стране имеет свои этнорегиональные и этнопсихологические особенности,
без знания и учета которых невозможно достижение эффективности
деятельности менеджера;

особой значимостью социально
-
психологических
технологий в подгот
овке менеджера образования к инновационной
деятельности;

зависимостью результативности социально
-
экономических
сфер от эффективности деятельности менеджера образования а также
необходимостью специального социально
-
психологического исследования,
посвященног
о пробле
ме совершенствования социально
-
психологических
технологий развития подготовки менеджера образования к инновационной
деятельности на таком важном виде образования, которой является высшая
школа.

Следует отметить, что в сов
ершенствовании

научно
-
орган
изационных
основ качества образования высшей школы в рамках данного
диссертационного исследования важное место занимает выявление
социально
-
психологических барьеров менеджеров образования, негативно
влияющие на их становление и инновационную деятельность,
определение

критериев оценок иннова
ционной деятельности менеджера образования в
высшем образовательном учреждении

(ВОУ)
, выявление значимых
социально
-
психологических компонентов подготовленности менеджера
образован
ия к инновационной деятельности.

В месте с

тем важным
и
, на
сегодняшний день, социально
-
психологическими задачами является
разработка стандартизированных психодиагностических инструментариев по
изучению социально
-
психологических особенностей менеджера образования,
глубокое

изучение

методологических

особенностей процесса подготовки
менеджера образования к инновационной
деятельности, а также разработка

технологии подготовки менеджера образования.

Следовательно, данное диссертационное исследование служит решению
ряда задач имеющих отражение в нормативн
о
-
правовых документах высшей
школы, в частности, повышения качества образования, совершенствования
нормативных документов в соответствие с современными требованиями, в
подготовке конкурентоспособных высококвалифицированных кадров.

Соответствие исследования

приоритетным направлениям развития
науки и технологий Республики.

Данное исследование выполнено в
соответствии с Основными направлениями развития науки и технологий
Республики Узбекистан
ППИ
-
1 Исследование духовно
-
нравственного и
культурного развития обще
ства, истории узбекского народа и
государственности, вопросов непрерывности и преемственности
образования, воспитания гармоничного поколения.

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации.

31

Исследования в области социальной психологии и разработ
ки методов
изучения управленческой и инновационной деятельности руководителей в
системе высшего образования является актуальной и динамично ведется в
таких признанных научных центрах и высших образовательных учреждениях
как
Hamburg University in Germany


ермания)
,
University of Strasbourg

(
Франция
),

(Япония),
University of Granada

(
Испания
),
University of Social Psychology

(
Польша
),
Российская академия
государственной службы при
П
резиденте РФ
(
Россия
),
Сибирская Академия
Госуд
арственной службы, Российский государственный

педагогический
университет
,

Российский государственный университет инновационных
технологий и предпринимательства
(Россия
).

По проблеме диссертационного исследования

были получены
следующие

результаты:
разработ
аны механизмы осуществления психической
регуляции деятельности коллектива как нормальных, так и в экстремальных
условиях

(University of Strasbourg)
; выявлены психологические аспекты форм
инновационных процессов в условиях глобализации
(University of Granad
a)
;
разработаны методы оценки уровня конфликтности в малых группах
(University of Social Psychology)
; выявлены особенности персонала
менеджмента в стратегии управления и внедрении инновации (Российский
государственный университет инновационных технологий и

предпринимательства, Северный филиал); выявлена зависимость развития
личностно
-
профессиональных особенностей руководителя образовательного
учреждения от психолого
-
акмеологических характеристик: возраста,
должностного статуса, опыта управленческой деятельн
ости, трудового стажа
и путей профессионального роста в условиях инновационной деятельности
(Российская академия государственной службы при Президенте РФ).

Приоритетными направлениями подготовки менеджера образования к
инновационной деятельности

по которым

ведутся исследования, являются
социально
-
психологические

факторы формирования менеджера,
совершенствование

психодиагностики соответствующих склонностей
будущего управленца, определения

этнорегиональных и
этнопсихологических особенностей менеджера, а также

возрастные
особенности менеджеров и социально
-
психологические особенности
менеджмента.

Степень изученности проблемы.

Проведенный анализ научной
литературы по исследуемой проблеме показал, что инновационную
деятельность менеджера вообще и образования в час
тности начали изучать
со второй половины
XX

века,
которая особую актуальность приобрела в
XXI

веке.

В работах С.М.Андреевой, Ю.Баханова, О.Анисимовой,
А.А.Альгшуллер, Н.П.Аминов, К.Анчеловская, В.И.Андреев,
Н.М.Ануфриева, М.Армстронг, Т.Ю.Базаров, О.И.Бонд
арчук, В.М.Бочелюк,
У.Бреддик, И.И.Буева, Л.М.Ващенко, Г.П.Вдовиченко, А.А.Вербицкий,
В.Р.Веснин, О.С.Виханский, А.И.Наумов, А.Власов, И.В.Вотянова,
М.Вуднок, М.Гинзбург, А.Д.Гительман, Дж.Грейсон и О.Дейл,
32

Л.И.Даниленко, Ш.Джерард, Г.А.Дмитренко, П.Ф.Друк
ер, Н.А.Коломинский,
Е.И.Крымская,
Т.В.Кузнецова, С.В.Лязница,
М.И.Пирен, Р.И.Суннатова,
Э.Г.Газиев,

Н.С.Сафаев, В.М.Каримова и других исследованиях авторов
изложены вопросы управления в разных сферах, теоретические и
методологические аспекты менеджмента,
факторы, влияющие на
деятельность менеджера, виды и классификация менеджмента,
психологические особенности, место и значение менеджера, в том числе и
инновационной деятельности в образовании, виды управления
,

их
классификация.

В современной науке изучению
различных аспектов менеджмента в
образовании посвящено немало исследований в частности заслуживает
особого внимания исследования Т.Базарова изучавшего социально
-
психологические аспекты управления, и оценки их деятельности.
Л.Буркова
и И.Гребенюк на основе
анализа ряда работ
,

посвященных педагогической
инновации сформулировали её научное определение.

Д.Козлова сделала
попытку составления психолого
-
педагогической характеристики
инновационной деятельности.

Л.Ващенко в своем исследовании разработала
классификац
ию решений менеджера и изучала влияющие на них факторы.

Согласно данным Т.Парсонса управление менеджера состоит из трех
уровней: технический уровень; управленческий уровень; институциональный
(политический) уровень.

Р.Ша
к
урова дополняет эти уровни социальн
о
-
психологическим и
раскрывает функции каждого из них.

Н.Коломинский в своих исследованиях
определил факторы, повышающие эффективность деятельности менеджера.
Д.Трейси подробно описал практические аспекты менеджмента. Л.Митиной
и О.Кузьменко раскрыты проти
воречия в личности преподавателей.
У.Бреддик сделала попытку научного изложения теоретических и
практических аспектов менеджмента. Заслуга М.Гинзбурга в том, что
автором впервые сделана попытка исследования влияния стресса на
деятельность менеджера. В иссл
едованиях К.Роджерса выявлена взаимосвязь
между личностью, менеджментом и психотерапией.

Р.Муллахметовым

изучалась личность учителя, на основе которых
разработаны рекомендации по организации и проведению эффективной
учебно
-
воспитательной работы
3
. Н.Рузику
ловым разработаны рекомендации
по совершенствованию управленческой деятельности руководителей
общеобразовательной школы
4
. В работе Г.Шоумарова изложены

социально
-
психологические требования к личности руководителя
5
.

Одной из фундаментальных работ, посвященн
ой управлению качества
образования в период реализации Национальной программы по подготовке3
Р.Муллахметов Научно
-
методические основы индивид
у
альной учебно
-
воспитательной работы
учителя профе
ссионального образования: Дис. канд. п
ед. наук: 13.00.08


НВ и ССОРУз., Таш.
г
ос.
п
ед.
у
н
-
т.
и
м. Низами.
-
Та
шкент, 2008. 189 с.

4
Н.Рузик
улов Психологическое обеспечение соверщенствования управленческой деятельности
руководите
л
я. Автореф. Дис.
к
анд.
п
сихол. наук.


Ташкент: «НУУз», 2007. 25с.

5
Ғ.Шоумаров Требования к личности руководителя, 2003.


54 с.

33

кадров в Узбекистане является пособие Ш.Курбанова и Э.Сейтхалилова, где

рассматриваются теоретические, методологические, организационные,
педагогические аспекты мен
еджмента всех видов образования.

Основными достоинствами данной работы является исследование
проблемы управления качества образования и охват всех видов образования
согласно принципам непрерывности и преемственности.

Вместе с тем следует отметить, что соц
иально
-
психологические аспекты
инновационной деятельности менеджера образования в ВОУ не были
задачами исследования и остались за рамкой содержания анализируемой
работы.

Исходя из
вышеизложенного, на сегодняшний день проблема
совершенствования социально
-
п
сихологических технологий развития
подготовки менеджера образования к инновационной деятельности не была
предметом специального исследования.

Связь диссертационного исследования с планами научно
-
исследовательских работ
,

отражен
а

в следующих проектах: в
На
циональном университете Узбекистана

-
1
-
85, 2015
-
2017 г)

«
Разработка
социально
-
психологических механизмов менеджмента и маркетинга
»
,

прикладной научный проект по теме

(ИТД1
-
171, 2011
-
2014 г.)
«
Структура и
содержание подготовки студентов к управленческой д
еятельности в системе
высшего педагогического образования
»

Ташкентский государственный
педагогический университет а также молодежный научный проект (
ЁА1
-
ОТ
-
1
-
18320 ЁА1
-
18, 2013
-
2015 г.)

по теме

«
Разработка социально
-
психологических механизмов инновационног
о менеджмента в образовании
»
,
в Головном научно
-
методическом центре повышения квалификации и
переподготовки педагогических и руководящих кадров при МВССО.

Целью исследования
является совершенствование социально
-
психологических технологий подготовки менедже
ра образования к
инновационной деятельности в системе высшего образования.

Задачи

исследования:

раскрыть сущность и понятие инновационной деятельности менеджера
образования в условиях высшего образовательного учреждения;

определить роль подготовки менедже
ров образования к инновационной
деятельности, с учетом её социально
-
психологического аспекта;

выявить наличие социально
-
психологических барьеров менеджеров
образования, негативно влияющих на инновационную деятельность;

определить критерии оценки инновацион
ной деятельности менеджера
образования высшего образовательного учреждения;

разработать стандартизированный инструментарий оценки
эффективности

инновационной деятельности менеджера образования ВОУ;

выявить значимые социально
-
психологические составляющие
по
дготовленности

менеджера образования к инновационной деятельности;

34

создать стандартизированный инструментарий изучения социально
-
психологических особенностей менеджера образования в условиях
инновационной деятельности высшего образовательного учреждения;

р
аскрыть методологические особенности подготовки менеджера
образования к инновационной деятельности;

разработать технологию

совершенствования

подготовки менеджера
образования к инновационной деятельности высшего образовательного
учреждения;

определить эффек
тивность технологии подготовки менеджера
образования к инновационной деятельности высшего образовательного
учреждения.

Объект исследования

составили 293 менеджера образования в
условиях инновационной деятельности высшего образовательного
учреждения, в Голо
вном научно
-
методическом центре переподготовки и
повышения квалификации педагогических и руководящих кадров при
Министерстве высшего и
средне
го

специального образования, в
Ташкентском государственном педагогическом университете,
Самаркандском государственн
ом университете, Наманганском
государственном университете, Наманганском инженерно
-
технологическом
институте.

Предмет исследования

составил процесс подготовки менеджера
образования к инновационной деятельности высшего образовательного
учреждения.

Методы ис
следования:

д
ля достижения цели и решения поставленных
задач применялся следующий комплекс методов: анализ документов;
экспертная оценка; психологическое тестирование; беседа; наблюдение;
опросники; анкетирование; статистические методы обработки данных.

В
ходе эмпирического исследования изучаемого вопроса были
применены следующие авторские методики, опросник изучения социально
-
психологических барьеров менеджера образования в условиях
инновационной деятельности высшего учебного заведения, анкета
экспертной о
ценки критерий инновационной деятельности менеджера
образования; опросник оценки инновационной деятельности менеджера
образования; опросник самооценки эффективности инновационной
деятельности менеджера образования, анкета экспертной оценки
составляющих под
готовленности менеджера образования к инновационной
деятельности в условиях высшего образовательного учреждения, опросник
изучения социально
-
психологических особенностей менеджера образования
в условиях инновационной деятельности высшего образовательного
у
чреждения.

Научная новизна

исследования
заключается в следующем:

обоснованы социально
-
психологические компоненты подготовленности
менеджера к инновационной деятельности высшего образовательного
учреждения;

35

разработан

модифицированный опросник по выявлению
социально
-
психологических барьеров
,

негативно влияющих на инновационную
деятельность менеджера образования;

разработаны критерии оценки инновационной деятельности менеджеров
образования с учетом таких факторов как интеллектуальный ресурс,
восприимчивость,
организационно
-
управленческий потенциал личности
менеджера, а также социально
-
психологический климат коллектива;

предложена

специальная программа, направленная на диагностику,
коррекцию и прогнозирование в процессе подготовки менеджера
образования к иннова
ционной деятельности высшего образовательного
учреждения;

разработана психодиагностическая методика по экспертной оценке

а
также самооценке

при изучении инновационной деятельности менеджеров
образования высшей школы;

предложена модель подготовки менеджеро
в образования к
инновационной деятельности с учетом этнорегиональных и
этнопсихологических особенностей;

Достоверность полученных результатов
обосновывается тем, что
обеспечена методологической базой исследования, реализацией комплекса
адекватных методик
исследования, достаточной репрезентативностью
выборки, надежностью и эффективностью современных методов
математической статистики и соответствующей интерпретацией
эмпирических результатов исследования. Обработка данных проводилась с
использованием стандарт
ных программных средств (
«
MS Excel
»
,
«
SPSS 13
»
,
«
Statistica 6.0
»
), обеспечивающих эффективное применение методов
математической статистики.

Теоретическая и практическая значимость

результатов
исследования.

Научн
ая

значимость полученных результатов исследов
ания
работы заключается в том, что они могут быть использованы в
теоретическом обогащении и дополнении психологии управления
психологии личности и этнопсихологии.

Практическая значимость работы заключается в том,
что
разработанные
автором методики могут бы
ть использованы при отборе кадров на
руководящие должности, при подготовке и переподготовке руководящих
кадров, при аттестации профессорско
-
преподавательского состава.
Результаты исследования могут быть успешно использованы при
совершенствовании имеющихся
и в разработке новых оригинальных
психодиагностических методик.

Внедрение результатов исследования.
Получены и внедрены
следующие научные результаты
по совершенствованию социально
-
психологических технологий подготовки менеджеров образования к
инновационной

деятельности
:

с
тандартизированная психодиагностическая методика, критерии
экспертной оценки
деятельности менеджеров образования;

36

п
сихологические

тренинги
,

направленные на устранения
психологических барьеров в инновационной деятельности менеджеров
образов
ания;

модель подготовки специалистов к инновационной деятельности

и
программа психологического
тренинга утвержденная рабочей группой
министерства а также полученные результаты эксперимента и
рекомендованны
е для внедрения в учреждениях, соответствующим при
казом
(Министерство высшего и среднего специального образования, протокол
№23 от 5 января 2013г.) Они служат совершенствованию методологических
основ процесса

подготовки менеджеров образования к инновационной
деятельности.

Вышеизложенные научные результаты

в организации переподготовки
руководящих кадров с учетом социально
-
психологических факторов
внедрены в деятельность Головного научно
-
методического центра
(Министерство высшего и среднего специального образования, справка №89
-
01
-
150 от 8 июня 2015г.; Справ
ка №44 Головного научно
-
методического
центра от 5 ноября 2013).

Посредством с
овершенствовани
я

социально
-
психологических технологий менеджеров образования в подготовке к
инновационной деятельности в Головном научно
-
методическом центре у
руководящих кадров,
прошедших целевы
е

курс
ы

переподготовки на основе
внедрения дифференцированных оценок
,

мобилизации механизмов
психологической мотивации профессионального развития (повышения
активности внутренних психологических резервов, коммуникативных
способностей развит
ия, внутреннего локус
-
контроля, адекватной самооценки
и оценки профессиональных способностей) удалось повысить эффективность
процесса повышения квалификации руководящих кадров на 13,8 процентов,
а также повысить результативность деятельности менеджеров на
11,3
процента.

Апробация

работы
.
Основные положения диссертационной работы
были изложены на международных и республиканских научно
-
теоретических, научно
-
практических конференциях:
«
Менеджмент качества
и ИТ
-
сервис менеджмент
»(5
-
7июня 2013 г., Москва, Рос
сия),
«
О
лий

ва

ўрта махсус, касб
-
ҳунар таълимини ривожлантириш тажрибаси ва илмий
-
назарий асоси
»

(3
-
4 декабря 2010 г., Ташкент),
«
XXI
-

а
срда

психологик

хизматни

ташкил

этишнинг

долзарб

муаммолари
»

(19
-
20 апреля 2013 г.,
Бухара),
«
XXI

аср

психологияси: наза
рия, амалиет, истикболлари
»

(22 мая
2013
г., Ташкент

),
«
Проблемы и пути решения подготовки, переподготовки и
повышения квалификации руководящих и педагогических кадров системы
среднего специального, профессионального образования
»

(10 апреля 2013
г.,
Ташке
нт
), Юкори

малакали

кадрлар

тайерлаш

миллий

тизими


Ў
збекистон

тараккиетининг

мухим

шарти (27 мая 2013 г., Ташкент), Олий

таълим

муассасалари педагог ва

бошкарув

кадрларнинг

малакасини

ошириш

назарияси

ва

амалиети (22
-
26 ноябрь
2013
г. Ташкент)
.
Работа пр
ошла
обсуждение на заседании кафедры
об
щ
ей психологии Ташкентского
государственного педагогического университета имени Низами, на заседании
37

кафедры психологии Национального университета Узбекистана, на
заседании кафедры психологии Каршинского государственн
ого
университета, на научно
-
методологических семинарах при факультете
педагогики и психологии Ташкентского государственного педагогического
университета.

Опубликованность результатов
. По теме диссертации опубликовано 1
монография, 2
3

научных статей в журна
лах из них
5

в иностранных и 17
тезисов в материалах международных и республиканских конференций.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Объем диссертации сос
тавляет 2
5
0 машинописных страниц.
Список использованной литературы состоит из 490 наименований в том
числе 5 на английском языке. Диссертация иллюстрирована 8 таблицами, 23
рисунками.


Основное содержание работы

Во введении
обосновывается актуальность темы

диссертации,
формулируются цель и задачи, а также объект и предмет исследования,
излагаются научная новизна и практические результаты исследования,
достоверность полученных результатов, раскрывается их теоретическая и
практическая значимость, изложены вне
дрение результатов исследования.

А
также,

приведен обзор международных научных исследований по теме
диссертации.

В первой главе диссертации

«
Теоретико
-
методологические основы
подготовки менеджера образования к инновационной деятельности в
психологической н
ауке
»

изложен теоретический анализ многочисленных
исследований по проблемам инновационной деятельности менеджера
образования в психологической науке. По итогам проведенного анализа
выделена инновационная деятельность менеджера образования как особая
деятел
ьность, требующая специальной подготовленности и по своей сути
являющейся результатом творческого, креативного поиска оригинальных,
нестандартных решений педагогических проблем, как самим менеджером
образования, так и совместно с единомышленниками. При это
м продуктом
творческого поиска являются новые учебные технологии, оригинальные
воспитательные идеи, формы и методы воспитания, нестандартный подход в
управлении.

Соответственно результатом инноваций как процесса совместной
творческой деятельности является

рост педагогической компетентности
менеджера и преподавателя, уровня их культуры, мышления, мировоззрения,
авторитета и т.д.
Д
анный процесс охватывает и предусматривает
планирование, организацию, мотивацию и контроль, необходимый для того,
чтобы сформулир
овать и достичь поставленных целей коллектива.

Вместе с
тем, эффективная инновационная деятельность менеджера образования
38

предусматривает не только эффективное использование личностного
потенциала самого менеджера, но и управляемыми.

Менеджеру образования
необходимо использовать психологические
резервы, заложенные в его личности, в тех управленческих функциях,
которые он выполняет. Раскрытие этих резервов возможно на основе анализа
общих и специфических особенностей инновационной деятельности
менеджера обра
зования, которые являются, прежде всего, управленческого
характера, как целенаправленной, социально
-
психологической системой
взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, связанных с
решением управленческих задач, достижением новых, оригинальны
х
результатов в соответствии с основной целью. Менеджер образования,
осуществляя инновационную деятельность, должен уметь осуществлять
мобильное и гибкое деловое общение с каждым субъектом образовательного
пространства, применять соответствующий стиль руко
водства. Еще одним
важным показателем подготовленности менеджера образования к
инновационной деятельности является развитая саморегуляция, которая
обеспечивает не только сознательную организацию действия с помощью
средств, направленных на ее оптимизацию, н
о и овладение сознательного
управления собственной мотивацией.

В социально
-
психологическом контексте личностная

саморегуляция
является важным условием особенностей взаимодействия личности с
социальным окружением, обусл
а
вливающие диалектическое единство
ав
тономии личности и ее вхождения к определенному сообществу. В свою
очередь, интегративным показателем подготовленности личности менеджера
образования к инновационной деятельности является обретение
субъектности как способность к управлению процессом собств
енного
развития, самосовершенствования, саморегуляции собственной
жизнедеятельности. Вместе с тем, конкретизируя мнения различных
исследователей можно заключить, что подготовленность менеджера
образования к инновационной деятельности определяется как интег
ральное
образование, особое личностное состояние, которое предполагает наличие у
субъекта образа структуры действия и постоянной направленности сознания
на его выполнение.

Во второй главе диссертации

«
Социально
-
психологические барьеры в
инновационной деяте
льности менеджера образования
»

посредством
результатов эмпирического исследования раскрыто содержание социально
-
психологических осложнений в педагогической деятельности менеджеров
образования.

В целях проведения объективного эмпирического исследования был

разработан стандартизированный опросник изучения социально
-
психологических барьеров менеджера образования в условиях
инновационной деятельности путем модификации теста
-
опросника
выраженности психологических барьеров в педагогической деятельности,
разработ
анной Н.Т.Гордецкой.

39

Результаты проведенного изучения выборки эмпирического
исследования

(
n
=293)
свидетельствуют, что менеджеры образования,
независимо от стажа управленческой деятельности испытывают различные
социально
-
психологические барьеры, которые име
ют негативное влияние на
эффективность инновационной деятельности. Так, с увеличением стажа
управленческой деятельности, социальные барьеры не исчезают, они
оказываются интенсивнее у менеджеров образования четвертой группы
-

имеющих стаж работы от 12 до 14

лет относительно менеджеров образования
первой, второй и третьей групп
-

имеющих стаж от 3 до 11 лет работы. В
связи с этим, можно предположить, что проблема общения, сотрудничества с
различными социальными группами с возрастом все больше обостряется,
при
обретает значимость и актуальность. На наш взгляд, происходит
переосмысление и переориентация менеджера образования по овладению
методическими приемами диалогических форм общения, на осознание себя и
других субъектов общения в профессиональной и управленче
ской
деятельности возрастает опыт, усиливается критичность взглядов в оценке
деятельности окружающих коллег и подчиненных, повышается
ответственность и обостряется психологическая чувствительность
менеджера. Вместе с тем, накопление определенных стереотипо
в и
увеличение эмоциональных барьеров, невротических состояний приводит к
трудностям в общении с окружающими.

Социальные барьеры в профессиональной деятельности
актуализируются и в первой группе менеджеров образования (от 3 до 5 лет
стажа работы), где на
первое место выступает проблема установления
контакта с коллективом, обучаемыми, трудности при вхождении в
педагогическое сообщество, усвоении норм и ценностей педагогического
коллектива. В представлении испытуемых, трудности общения связаны и с
личностным
и характеристиками менеджера образования. Именно эти
особенности часто создают предпосылки для возникновения социальных
барьеров. Результаты исследования свидетельствуют, что у менеджеров
образования всех без исключения групп по стажу существуют устойчивые

инновационные стереотипы.

В свою очередь, барьеры кризиса по сравнению с другими видами
барьеров менеджера образования различных групп менее осознаются. Остро
эти барьеры проявляются в профессиональной деятельности менеджеров
образования второй (от 6 до 8

лет стажа работы) и первой групп (от 3 до 5
лет стажа работы). Вместе с тем, барьеры кризиса менее выражены в
четвертой группе (от 12 до 14 лет стажа работы) менеджеров образования.
Особенно ярко барьеры кризиса выражены в третьей группе (от 9 до 11 лет
с
тажа работы).

Барьеры творчества и инновации осознаются и выходят на первое место
по своей среднестатистической выраженности во второй группе менеджеров
образования, имеющих стаж управленческой деятельности от 6 до 8 лет.
Менеджеры образования данной групп
ы испытывают трудности при
восприятии новаций, проявляют осторожность и сдержанность. С одной
40

стороны, возникает желание попробовать себя в творчестве, а с другой
-

смысловые и регулятивные барьеры не дают возможности для
самореализации.

Второе место по св
оей среднестатистической выраженности барьера
творчества занимает первая группа менеджеров образования, со стажем от 3
до 5 лет работы, а выраженность барьеров инновации у данной категории
управленцев на третьем месте. Это явление можно объяснить не стольк
о
нежеланием заниматься творчеством, сколько сложностью адаптации к
профессиональной деятельности, отработкой ее типичных приемов,
освоением необходимых методических умений, разнообразием
педагогических ситуаций и неумением их решать, что приводит к появле
нию
барьера напряженных психических состояний.

Третье место по выраженности барьера творчества занимает третья
группа менеджеров образования, со стажем от 9 до 11 лет работы, по
выраженности барьера инновации занимает данная категория второе место.
Их фик
сация связана с тем, что они становятся менее зависимыми от
руководства, стресс и фрустрация не так выражены, как в первые годы
работы
. Менеджеры образования этой группы не просто принимают норму и
готовые методические рекомендации, а тщательно их анализируют, ищут
способы коррекции и изменения, т.е. в работе появляются незначительные
отклонения от нормы, способность к проблематизации и
поиска более
совершенных форм, и методов педагогической деятельности.

В четвертой группе (со стажем от 12 до 14 лет стажа работы) менеджеры
образования меньше других акцентируют внимание на барьерах, как
творчества, так и инновации, занимают последнее мес
то в иерархии
барьеров. Эта группа уже завоевала себе авторитет среди окружающих. Они
овладели высоким уровнем исполнения педагогической деятельности, могут
показать образцы проведения различных занятий, отработанных в практике и
их описание в методических

разработках и рекомендациях.

Менеджеры образования, которые переживают социально
-
психологические барьеры, недостаточно осознают основания или
противоречия, их вызывающих, не видят наиболее адекватные способы их
преодоления, недооценивают наиболее эффектив
ные пути работы над собой.
В связи с этим необходимы специальные процедуры в ходе подготовки,
которые носят упреждающий характер, привлекающие менеджера
образования к процессу самоосмысления.

В третьей главе диссертации

«
Социально
-
психологические
особеннос
ти эффективного менеджера образования в условиях
инновационной деятельности высшего образовательного учреждения
»

изложены результаты экспертных оценок полученных по специально
разработанной экспертной анкете, с последующим факторным анализом, что
позволило

нам определить из двадцати условно выделенных, одиннадцать
статистически значимых критерий оценки инновационной деятельности
менеджера образования в современных условиях высшего образовательного
41

учреждения:
«
новизна (оригинальность) инноваций
»
;

«
значимост
ь
инновационной деятельности
»
;
«
интеллектуально
-
творческий ресурс
»
;
«
организационно
-
управленческий ресурс
»
;
«
социально
-
психологический
климат
»
;
«
инструментальность (управляемость) инновационной
деятельности
»
;
«
проверка степени успешности внедрения новшеств
а
»
;
«
полнота структуры инновационной деятельности
»
;
«
системность
инновационной деятельности
»
;
«
реалистичность инновационной
деятельности
»
;
«
сопоставление новшества с другими новациями
»
.
Соответственно девять следующих критерий являются менее значимыми для
оценки инновационной деятельности менеджера образования в современных
условиях высшего образовательного учреждения: необходимость и
своевременность выбранного инновационного пути
-

масштабность
инноваций; транслируемость инноваций; степень проработанности
с
труктурных элементов инноваций; согласованность структурных частей
инноваций; реализуемость инноваций; инновационная восприимчивость;
прогноз успешности намечаемого нововведения в целом; выявление
недочетов как в самом новшестве, так и в организации его вн
едрения.


Рис. 1 Векторы оценки эффективности инновационной
деятельности менеджера образования


Для достоверного определения эффективности инновационной
деятельности менеджера образования в современных условиях, нами на
основе веденных одиннад
цати статистически значимых критериев была
разработана стандартизированная диагностическая методика. В целях
повышения объективности получаемых результатов изучения,
заключительная оценка строилась на основе трех векторов (рис.1):

первый вектор предусматри
вает оценку инновационной деятельности
менеджера образования подчиненным при помощи специально
разработанного опросника;

Оценка

инновационн
ой
деятельности подчиненным

Оценка

инновационной
деятельности руководителем

Самооценка инновационной
деятельности

Заключительная

оценка
инновационной
деятельности

42

второй вектор предусматривает оценку инновационной деятельности
менеджера образования его непосредственным руководителем, также при
пом
ощи специально разработанного опросника;

третий вектор предусматривает самооценку инновационной
деятельности менеджера образования с помощью разработанного опросника
самооценки.

По полученным результатам
ис
следования
(
n
=293)

с помощью
разработанной стандар
тизированной методики было выявлено, что
превалирующее количество (32,4%) менеджеров образования имеют средний
уровень эффективности инновационной деятельности. Вместе с тем, 37,2%
менеджеров испытывают трудности в организации инновационной
деятельности. И
з них, у 21,2% менеджеров образования наблюдается ниже
среднего, а у 16% низкий уровень инновационной деятельности. 30,4%
менеджеров образования преуспевают в плане организации и проведения
инновационной деятельности. Из них у 11,3% наблюдается высокий и 1
9,1%
выше среднего уровни инновационной деятельности.

Для определения достоверного статистического влияния теоретически
выделенных составляющих подготовленности менеджера образования на
эффективность инновационной деятельности в условиях высшего
образоват
ельного учреждения нами была проведена соответствующая
экспертная оценка
(
n
=187)
по заранее разработанной анкете. По полученным
результатам был проведен факторный анализ, который позволил выделить
пять факторов, объединяющие статистически значимые составля
ющие
подготовленности менеджера образования к инновационной деятельности в
условиях высшего образовательного учреждения: мотивационный;
коммуникативный; сотворческий; контактный; организаторский (рис. 2).

Рис. 2 Факторы подготовленности менедж
ера образования

к
инновационной деятельности в условиях высшего образовательного
учреждения


По своему составу и содержанию данные факторы взаимосвязаны,
имеют преимущественно социально
-
психологический характер, в связи с

КОНТАКТНЫЙ


КОММУНИКАТИВНЫЙОРГАНИЗАТОРСКИЙМОТИВАЦИОННЫЙСОТВО
РЧЕСКИЙ


ПОД
ГОТОВЛЕННОСТЬ
МЕНЕДЖЕРА

ОБРАЗОВАНИЯ


43

этим их можно интерпретировать как

социально
-
психологические
особенности личности менеджера образования.

На основе полученных результатов факторного анализа нами был
разработан стандартизированный опросник с соответствующими (факторам)
диагностическими шкалами.

По результатам
ис
следований

(
n
=198)
с помощью разработанного
опросника был проведен анализ по частоте встречаемых социально
-
психологических особенностей с учетом групп эффективных и мало
эффективных менеджеров образования, который позволил констатировать,
что социально
-
психологическ
ие особенности эффективных менеджеров
образования имеют значимые отличия от социально
-
психологических
особенностей мало эффективных.

Так менеджеры образования, эффективно осуществляющие
инновационную деятельность в условиях высшего образовательного
учрежд
ения, характеризуются высокой мотивированностью,
коммуникативностью, осуществляющие в ходе профессиональной
деятельности сотворчество, обладают развитой контактностью,
организаторскими способностями, пользуются в коллективе заслуженным
авторитетом, умеют т
актично разрешать конфликтные ситуации.

В рамках
четвертой главы
диссертации

«
Социально
-
психологические
средства подготовки менеджера образования к инновационной
деятельности высшего образовательного учреждения
»

описаны основы
разработанной модели подготов
ки менеджеров образования к
инновационной деятельности в условиях высшего образовательного
учреждения, в которую положены следующие основные принципы:

принцип гуманизма


способствует

сохранению и восстановлению
телесного и духовного здоровья, смысла жизни
, личной свободы,
нравственности, счастья, всестороннего развития, проявления креативности и
творчества менеджеров;

принцип демократизации


способствует развитию у обучаемых
самостоятельности в решении основных задач управления, развития
различных форм со
трудничества и партнерства, доверия между участниками
инновационной деятельности;

принцип научности


помогает научному обоснованию форм, методов и
содержания обучения, осуществлению научных исследований в области
психологии и педагогики;

принципы непрерыв
ности, преемственности и интеграции


способствуют обеспечению единства образования направленной на
углубление, конкретизацию инновационного процесса, его преемственность
и целостность, приобретения знаний и умений на протяжении всей жизни;

принцип индивид
уализации


способствует обеспечению подготовки
менеджеров образования к самопознанию, саморегуляции, самоконтролю,
самоорганизации;

44

принцип опережающей направленности подготовки менеджеров
образования к инновационной деятельности соответствует общественны
м
потребностям относительно их готовности к управлению в условиях
инновационного образовательного пространства. В практике подготовки
менеджеров образования он обеспечивается мини
-
лекциями по
инновационному менеджменту, применением коммуникационных
техноло
гий и т.д.;

принцип инновационности означает создание такой подготовки
менеджеров образования, которая не ограничивала подготовку устоявшимися
формами, а обеспечивала последовательность и целостность этапов развития
профессионализма, объединенных содержате
льно и организационно, с
учетом постоянно изменяющихся их потребностей, а также введение мини
-
лекций, тренингов, соответствующих игр;

принцип интерактивности как условие подготовки менеджеров
образования к инновационной деятельности обусловлена поиском нов
ых
технологий обучения, обеспечивающих перенос акцента с приобретения
знаний и действий
«
по образцу
»

способной к взаимодействию в
инновационном пространстве;

принцип вариативности содержания и форм подготовки наиболее полно
реализует установку на личностн
ый подход в ходе подготовки менеджеров
образования, предусматривает самостоятельный и осознанный выбор цели,
ценностей.

При этом,

разработанная программа подготовки менеджеров
образования предусматривает следующие основные функции:

мотивационная


формиро
вание интереса личности к потребностям к
инновационной деятельности;

компенсаторная


предоставление менеджеру образования необходимых
навыков для осуществления инновационной деятельности;

корректирующая


предоставление соответствующих технологий;

прогнос
тическая


готовность менеджера к восприятию инновационной
деятельности;

диагностическая


предусматривает определение уровня
подготовленности менеджера к инновационной деятельности на основе
значимых социально
-
психологических особенностей;

стимулирующая


поддержка позитивных результатов подготовки;

информационная


оперативное информирование менеджеров
образования о эффективном опыте инновационной деятельности;

консультативная


научно
-
методическая помощь менеджерам
образования в решении конкретных пробле
м по инновационной
деятельности.

Вместе с тем, подготовка менеджеров образования к инновационной
деятельности предполагает наличие современной материально
-
технической
базы, необходимых помещений (учебных комнат, кабинетов и т.п.),
45

дополнительного техническ
ого и материального оснащения рабочих мест
преподавателей и обучаемых.

Разработанная программа

ориентирована на создание эффективного
комплексного воздействия (активизацию, улучшение) на социально
-
психологические особенности в рамках выделенных нами ранее
значимых
факторов эффективного менеджера образования в условиях инновационной
деятельности.

Также программа разработана с учетом трех основных функциональных
компонентов:

диагностический функциональный компонент ориентирован на
определение путей решения пр
облемы, заключающиеся в развитии
исследовательских умений и навыков. Обучаемые знакомятся с методами и
методиками диагностики инновационной деятельности, а также значимых
социально
-
психологических особенностей менеджера образования и
вырабатывают стратегию

их формирования и развития;

информационно
-
познавательный функциональный компонент направлен
на постановку проблемы и активизацию личностного и профессионального
потенциала менеджера образования с целью вызова познавательного
интереса и формирования мотив
ации к инновационной деятельности.

коррекционно
-
развивающий функциональный компонент обеспечивает
развитие значимых социально
-
психологических особенностей менеджера
образования, реализацию инновационной деятельности менеджера
образования в условиях высшег
о образовательного учреждения.

По своему содержанию, разработанная программа предусматривает три
основных компонента и соответствующие занятия, в ходе которых
проводятся опросы, тренинги, мини
-
лекции и т.п.

Целью разработанной программа является социально
-
психологическая
подготовка менеджеров образования к инновационной деятельности высшего
образовательного учреждения. Исходя из цели, модель предусматривает
следующие основные задачи:

осознание сущности инновационной деятельности и значимости в
результативно
сти деятельности;

формирование соответствующей мотивации к инновационной
деятельности;

развитие у обучаемых навыков работы с людьми и идеями;

развитие у обучаемых навыков творческого подхода к решению
организационных задач;

вооружение обучаемых соответству
ющими психологическими знаниями
по вопросу организации инновационной деятельности;

оказание помощи обучаемым в самопознании, самоопределении и
самореализации;

предоставление возможности каждому обучаемому реализовать себя в
ходе подготовки.

46

Первая часть ра
зработанной программы


ознакомительная. В рамках
данной части программы предусматривается изучение социально
-
психологических особенностей менеджеров образования, а также оценку
эффективности осуществляемой ими инновационной деятельности с
помощью разработ
анных в рамках настоящего диссертационного
исследования методик. Вторая часть разработанной программы
-

основная,
предусматривает проведение тринадцати занятий, направленных на
поэтапное достижение главной цели модели.

Третий этап заключительный, в рамках

которого подводятся итоги
успешности реализации программы подготовки менеджеров образования к
инновационной деятельности высшего образовательного учреждения. Далее
проводится повторное изучение социально
-
психологических особенностей
менеджеров образования
, а также оценки эффективности осуществляемой
ими инновационной деятельности с помощью разработанных в рамках
настоящего диссертационного исследования методик, что позволяет оценить
эффективность проведенных мероприятий.

Таблица 1

Частота встречаемых социа
льно
-
психологических особенностей
менеджеров образования экспериментальной группы до и после
подготовки к инновационной деятельности (в %)
Наименование

составляющих
(диагностических шкал)

Экспериментальная группа

(n=116)

Уровни

Контрольная группа

(
n=118)

Уровни

высокий

выше
среднего

средний

ниже
среднего

низкий

высокий

выше
среднего

средний

ниже
среднего

низкий

До подготовки к инновационной деятельности

1

Мотивированность

1,7

3,4

42,2

33,7

19

3,4

4,2

40,7

35,6

16,1

2

Коммуникативность

8,6

6,9

40,5

29,3

14,7

7,6

6,8

37,3

34,7

13,6

3

Сотворчество

0,8

5,1

39,7

39,7

14,7

2,5

6,8

35,6

39,8

15,3

4

Межличностная
контактность

3,4

10,3

31

45,7

9,6

2,5

9,3

44,1

33,9

10,2

5

Организаторские
способности

6,1

20,7

56

17,2

0

7,6

16,1

57,6

17,9

0,8

После п
одготовки к инновационной деятельности

1

Мотивированность

18,1

44,8

31

6,1

0

4,2

6,8

44,1

32,2

12,7

2

Коммуникативность

19,8

41,4

34,5

4,3

0

6,8

9,3

36,4

39

8,5

3

Сотворчество

4,3

56,9

35,3

2,6

0,9

4,2

8,5

35,6

38,1

13,6

4

Межличностная
контактность

29
,3

33,6

32,8

4,3

0

3,4

8,5

40,7

38,1

9,3

5

Организаторские
способности

36,2

46,6

13,8

3,4

0

11,9

15,4

56,7

14,3

1,7


Проведение
ис
следования до и после подготовки с последующим
анализом по частоте встречаемого признака, а также изучение результатов
наблю
дения и бесед в ходе подготовки позволило выделить динамические
47

изменения социально
-
психологических особенностей менеджеров
образования экспериментальной группы позитивно влияющих на
инновационную деятельность в результате проведенных мероприятий(таб.1).

Т
ак, показатели по всем пяти составляющим: мотивированность,
коммуникативность, сотворчество, контактность, организаторские
способности позитивно изменились. Почти не отмечалось динамики у
менеджеров контрольной группы, где практически все показатели остали
сь
без существенных изменений, что подтверждает эффективное и
целенаправленное воздействие модели подготовки менеджеров образования
к инновационной деятельности на значимые социально
-
психологические
особенности менеджеров образования экспериментальной груп
пы и делает
данную модель приемлемой для применения на практике.


Заключение


1.
Инновационная деятельность менеджера образования, это особая
деятельность, требующая специальной подготовленности и по своей сути
является результатом творческого, креативног
о поиска оригинальных,
нестандартных решений педагогических проблем, как самим менеджером
образования, так и совместно с коллективом. Инновационный процесс
заключается в формировании и развитии содержания, и организации нового
и эффективного в профессионал
ьной деятельности личности. Наиболее
признанными обобщенными критериями, используемыми для оценивания
инновационной деятельности в образовании, являются новизна,
оптимальность, результативность, возможность творческого применения в
массовой практике.

2. Од
ним из действенных инструментов решения проблемы
качественной подготовки менеджеров является система подготовки в
процессе профессиональной деятельности.

3. Подготовленность менеджера образования к инновационной
деятельности определяется как интегральное о
бразование, особое личностное
состояние, которое предполагает наличие у субъекта образа структуры
действия и постоянной направленности сознания на его выполнение.

4. Существуют негативное влияние педагогической деятельности на
личность менеджера образован
ия, которое по своей сути является
специфическими социально
-
психологическими проявлениями и не
позволяют управленцу занять активную позицию, реализовать эффективно
инновационный вид деятельности. Данные проявления полноправно можно
трактовать как социально
-
психологические барьеры, которые
рассматриваются как состояния переживаний, остановки или перерыва,
столкновения с препятствием.

5. Результаты проведенного опроса (с помощью разработанного
стандартизированного Опросника изучения социально
-
психологических
барьеров менеджера образования в условиях инновационной деятельности
48

путем модификации
«
Теста
-
опросника выраженности психологических
барьеров в педагогической деятельности
»
, бесед
(
n
=293)
свидетельствуют,
что менеджеры образования, независимо от стажа упра
вленческой
деятельности испытывают различные социально
-
психологические барьеры,
которые имеют негативное влияние на эффективность инновационной
деятельности. Так, с увеличением стажа управленческой деятельности
менеджеров образования, социальные барьеры не

исчезают, они оказываются
интенсивнее у управленцев. При этом, менеджеры образования, которые
переживают социально
-
психологические барьеры, недостаточно осознают
основания или противоречия, их вызывающих, не видят наиболее адекватные
способы их преодолени
я, недооценивают наиболее эффективные пути
работы над собой. В связи с этим необходимы специальные процедуры в
ходе подготовки менеджеров образования.

6. Проведение экспертной оценки по специально разработанной анкете,
с последующим факторным анализом, поз
волило нам определить из двадцати
условно (теоретически) выделенных, одиннадцать статистически значимых
критерий оценки инновационной деятельности менеджера образования в
современных условиях высшего образовательного учреждения.

7. В целях достоверного опр
еделения эффективности инновационной
деятельности менеджера образования в современных условиях, нами на
основе выделенных одиннадцати статистически значимых критериев была
разработана стандартизированная диагностическая методика.

8. По полученным результа
там
ис
следования
(
n
=293)

с помощью
разработанной стандартизированной методики было выявлено, что
превалирующее количество (32,4%) менеджеров образования имеют средний
уровень эффективности инновационной деятельности.

9. Для определения достоверного статис
тического влияния теоретически
выделенных составляющих подготовленности менеджера образования на
эффективность инновационной деятельности в условиях высшего
образовательного учреждения нами была проведена соответствующая
экспертная оценка
(
n
=187)
по заране
е разработанной анкете. По полученным
результатам был проведен факторный анализ, который позволил выделить
пять факторов, объединяющие статистически значимые составляющие
подготовленности менеджера образования к инновационной деятельности в
условиях высшег
о образовательного учреждения:

мотивационный,
коммуникативный, сотворческий, контактный и организаторский.

По своему
составу и содержанию данные факторы взаимосвязаны, имеют
преимущественно социально
-
психологический характер, в связи с этим их
можно интерп
ретировать как социально
-
психологические особенности
менеджера образования.

10. На основе полученных результатов факторного анализа нами был
разработан стандартизированный опросник с соответствующими
диагностическими шкалами. По результатам
ис
следования
(
n
=198)
с
помощью разработанного опросника был проведен анализ по частоте
49

встречаемых социально
-
психологических особенностей с учетом групп
эффективных и мало эффективных менеджеров образования, который
позволил констатировать, что социально
-
психологические

особенности
эффективных менеджеров образования имеют значимые отличия от
социально
-
психологических особенностей мало эффективных. Так
менеджеры образования, эффективно осуществляющие инновационную
деятельность в условиях высшего образовательного учреждени
я,
характеризуются высокой мотивированностью, коммуникативностью,
осуществляющие в ходе профессиональной деятельности сотворчество,
обладают развитой контактностью, организаторскими способностями,
пользуются в коллективе заслуженным авторитетом, умеют такт
ично
разрешать конфликтные ситуации.

11. С целью социально
-
психологической подготовки менеджеров
образования к инновационной деятельности нами была разработана
специальная модель, которая ориентирована на создание эффективного
комплексного воздействия (акт
ивизацию, улучшение) на социально
-
психологические особенности в рамках выделенных нами ранее значимых
факторов эффективного менеджера образования в условиях инновационной
деятельности. По своему содержанию, разработанная модель
предусматривает три основные

части и соответствующие занятия, в ходе
которых проводятся опросы, тренинги, мини
-
лекции и т.п.

Проведенное исследование до и после подготовки с последующим
анализом по частоте встречаемого признака, а также изучение результатов
наблюдения и бесед (обратн
ая связь) в ходе подготовки позволило выделить
динамические изменения социально
-
психологических особенностей
менеджеров образования экспериментальной группы, позитивно влияющих
на инновационную деятельность в результате проведенных мероприятий.
50

51

ONE
-
T
IME BOARD

SCIENTIFIC COUNCIL on AWARD of SCIENTIFIC
DEGREE of DOCTOR of SCIENCES of the TASHKENT STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY

NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTANMUKHAMEDOVA DILBAR GAFURDJANOVNA

IMPROVEMENT OF SOCIO

-

PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES O
F
PREPARATIONS OF EDUCATION MANAGERS FOR INNOVATIVE
ACTIVITY

19.00.05.
-

Social Psychology,
Ethnopsychology

(psychological science
s
)
ABSTRACT OF DOCTORAL DISSERTATION


Tashkent
-

2015

52

This Post Doctorate
dissertation is

registered

at the

Supreme Att
estation Commission under the
Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan
in

number
30.09.2014/В2014.3
-
4.P13
.


Doctoral dissertation was carried out at the National University of Uzbekistan

Abstract of the dissertation is available in three languag
e (Uzbek, Russian, English) on the web
page of scientific council (www
.

[email protected]
)

and on the information
-
educational portal of
“ZiyoNet” (
)Scientific con
sultant:


Shoumarov Gairat Bahr
o
movich

Doctor of

P
sychological

Science,
P
rofessor


Official opponents:


Nishanova Zamira Taskaraevna

Doctor of

P
sychological

Science,
P
rofessor

Bekmuradov Mansur Bobomuradovich

Doctor of

S
ociological

Sci
ence,
P
rofessor

Tulenova Karima Jandarovna

Doctor of

Philosophy

Science
, ProfessorLeading organization
:


Bukhara
S
tate UniversityDefense will take place on
«
11
»

July
2015
at

«
10
00
»

at a meeting of Scientific Council
at

the
Pedagogical
S
t
ate University .
(

Address: 100011, Tashkent

city
, Yakkasaray district, Yusuf Has Hadjiba
str
.
-

103.
Phone
: (99871) 2
54
-
92
-
02
; Fax: (99871) 2
55
-
55
-
67
; e
-
mail:
[email protected]
)
.


Doctoral
dissertation

can be
found

in

the
i
nformation
-
r
esource
c
entre
(registered number

01
).

Addres:

100011, Tashkent, Yakkasaray district,
st.
Yusuf Has Hadjiba
-
103.
Tel.: (99871) 2
54
-
92
-
02


Abstract of

doctoral thesis was sent on
«
10
»

of

June
2015

year
.


(
Distribution protocol

01

on
«10»
of

June

2015

year
)


Sh.R.Bar
o
tov

Chairman of the Scientific Council

for the award
of doctoral degree, of
Doctor of

S
cience of
the
Republic of Uzbekistan
,
Doctor

of

P
sycholog
ical

science
,
,
P
rofessor


R
.B.
Rasuleva

Scientific
S
ecretary of

Scientific Counci
l for the
award of
d
octoral degree,
Associate profess
or on the
science of
P
sychology.V.M.Karimova

Chairman of the Scientific Seminar of the
Scientific Council for the award of doctoral degree,
Doctor
of P
sycholog
ical

science, Professor
53

Introductio
n

(
annotation of
the
doctoral thesis
)

Urgency and relevance of dissertation subject
.
The deepening of the
processes of globalization leads to a sharp increase in demand for highly qualified
personnel.

In the years of Independence due to the implementation
of program activities
and measurements, radical reform of the education system of our country became
the result of international recognition. In particular, national development model

international standards
.

In the socio
-
economic development of the country, in the preparation of the
role the activity of manager of education. In this regard, preparation for

innovative
activity of managers of education in higher education occupies a special place. The
effectiveness of their activities to a certain extent is connected with the social and
psychological factors that are essential for the development of socio
-
psy
chological
technologies of training managers of education for innovative activity.

Improvement of the socio
-
psychological technologies of training the manager
of education for innovative activity is actualized as follows: direct dependence of
socio
-
economi
c development and improvement of all other types of education on
the level of development of higher education, because the quality of staff
shaping the education managers int
development of science in general, and in particular psychological quality of
training of education managers, because at this stage the scientific potential of the
Republic of Uzbekistan is mainly concentrated i
n the universities; the fact that the
socio
-
psychological portrait of the manager of education in each country has its
own
e
thnoregional and ethnopsychological features, without the knowledge and
consideration of which it is impossible to achieve the effec
tiveness of the manager;

explicit dependence of the socio
-
economic impact in all sectors of society
including the economic development of quality of

training of manager of
education, as well as its efficiency in innovation;

the absence of specific socio
-
ps
ychological research on the problem of improving the social and psychological
development of technology of training

the education manager for innovative
activity at such an important form of education, as the highest school.

It should be noted that in mode
rn scientific organization, basing on the quality
of high school education in the framework of this dissertation research, here
occupies an important place the identification of socio
-
psychological barriers for
managers of education, adversely affecting th
eir growth and innovation activities,
the definition of evaluation criteria of innovational operations of manager of
education in higher education institution, the identification of significant social and
psychological components of fitness of education ma
nager for innovative activity.
Nowadays are important socio
-
psychological tasks of the development of
standardized psycho
-
diagnostic tools to the study of social and psychological
54

cha
racteristics of the process of preparation of manager of education for
innovative, as well as developed technology of training of manager of education.

Therefore, this dissertation research is addressing a number of problems with
the reflection in the lega
l documents of the higher school, in particular, to improve
the quality of education, improve the regulations into line with modern

Accordance of the research with the priority of
sc
ience and
technology.
This work was performed in accordance with the prior areas of science and
technology development of the Republic of Uzbekistan PPI
-
1. Investigation of
spiritual
-

moral cultural development of society, the history of the Uzbek people
and statehood, issues of continuity and succession education and upbringing of
harmonious generation.

Review of foreign scientific researches on the dissertational theme.

Research in the field of social psychology and the development of research
f managerial and innovative activity of leaders in the system of higher
education is an urgent and rapidly conducted research in developed countries such
as
Hamburg University in Germany,
France (
University of Strasbourg
),

Tokyo
(
Ja
pan
),
Spain (
University of Granada
), Poland
(
University of Social Psychology
), Russia (Russia State Academy of government
service under the President of RF), (Siberian state university, Russia State
Pedagogical university), Russia State University of Innov
ative technologies

(Russia
).


On the issue of the researcher were obtained the following results: were
develop mechanisms for the collective psychic regulation in both normal and
ass
essing the level of conflict in small groups (University of Social Psychology);

were revealed the psychological aspects of the forms of innovation processes in
today's fast
-
paced economic environment (University of Granada)
;
were identified
characteristics

of the innovation potential, the strategic importance of innovation,
the definition of high
-
tech products and science
-
intensive production level related
to the activity of the manager, the role of organizational culture in innovative
potential, especially

organizational innovation, engineering and reengineering of
organizations, strategic management of innovation, as well as personal
management in imp
lementing innovative activity (
Russian State University of
innovation and entrepreneurship, the North Branc
h); was revealed dependence of
the development of personal and professional characteristics of the head of
educational institution by psycho
-
achmeological characteristics: age, job status,
management expertise, seniority and career development paths in ter
ms of
innovative activity (the Russian Academy of Public Service under the President of
the Russian Federation).

Promising areas of management psychology are the studies of social and
psychological factors in the formation of manager, psychodiagnosis of re
spective
inclinations of future managers, characterological and individual psychological
characteristics of
the personality of manager and e
thnoregional,
e
thno
-

55

ps
ychological features of manager
, the study of gender differences between
managers, the age ch
aracteristics of the social and psychological features of
manager in various fields of socio
-
psychological features of management.

The d
egree
of

knowledge related to the problem.

The analysis of the scientific literature on the researched topic showed that

innovative activity of education manager in general and education in particular,
have started to be studied in the second half of the XX century, which has gained
particular relevance in the XXI century.

In the works of S.M.Andreeva, Yu.Bahanova, O.Anisim
ova, A.A.Algshuller,
N.P.Aminov, K.Anchelovskaya, V.I.Andreev, N.M.Anufrieva, M.Armstrong,
T.Yu.Bazarov, O.I.Bondarchuk, V.M.Bochelyuk, U.Breddik, I.I.Bueva,
L.M.Vaschenko, G.P.Vdovichenko, A.A.Verbitsky, V.R.Vesnin, O.S.Vihansky,
A.I.Naumov, A.Vlasov, I.V
.Votyanova, M.Vudnok, M.Ginzburg, A.D.Gitelman,
Dzh.Greyson
,

O.Deyl, L.I.Danilenko, Sh.Djerard, G.A.Dmitrenko, P.F.Druker,
N.A.Kolominsky, E.I.Krymskaya, T.V.Kuznetsova, S.V.Lyaznitsa,

M.I.Piren,
R.I.Sunnatova, E.G.Gaziev,

N.S.Safaev, V.M.Karimova

and othe
r investigations of
authors were presented management issues in different areas, theoretical and
manager, types and classification of management, psychological characteristic
s,
location and value of education manager including his innovative activity in
education, types of control, their classification and others.

In modern science, to the study of various aspects of management education
were devoted a lot of works, in particu
lar deserves special attention T.Bazarova’s
research who studied socio
-
psychological aspects of management, and evaluation
of their activities. L.Burkova and I.Grebenyuk basing on the analysis of a number
of works devoted their research to pedagogical inno
vation and formulated its
scientific definition. D.Kozlova made an attempt to compile psycho
-
pedagogical
characteristics of innovative activity. L.Vaschenko in his study developed a
classification of the solutions of the manager and proposed factors influe
ncing on
them.According to T.Parsons governance of a manager consists of three levels:
technical level; management level; institutional (political) level.

R.Shakurova complements these levels with socio
-
psychological, and reveals
the function of each of th
em. N.Kolominsky in his research identified factors that
aspects of management. L.Mitin
a

and O.Kuzmenko

disclosured contrasts in the
personality of teachers. U.Breddik at
tempted to present scientific exposition of the
theoretical and practical aspects of management. The merit of M.Ganzburg is that
the author was the first who attempted to study the effects of stress on the activities
of the manager. In the studies of K.Rod
personality, management and psychotherapy.

developed recommendations on organization and holding of effective teaching and
56

educational work
1
. N.Ruz
ikulov developed recommendations on improvement of
management of managers a comprehensive school
2
. G.Shoumarov in his paper
outlines socio
-
psychological requirements of the individual manager
3
.

One of the fundamental works on managing the quality of educat
ion during
the implementation of the National Program for Training in Uzbekistan is the
types of e
ducation.

The main advantage of this work is the research of the problems of
management of the quality of education and coverage of all types of education in
accordance with the principles of continuity and succession.

However, it should be noted that the
social and psychological aspects of
innovative activity of manager of education in HEE were not objectives of the
study and were beyond the content of the analyzed work.

Based on the above, to date, the problem of improving the socio
-
psychological technolo
gies of formation of training managers to innovative
activity has not been the subject of a special study.

Connection of the research with the plans of scientific research are
reflected in the following projects
: in the National University of Uzbekistan

(
A
-
1
-
85, 2015
-
2017 )
«
Development of social and psychological mechanisms of
management and marketing
»,

applied research project on the subject (ITD1
-

171,
2011
-
2014)
«
The structure and content of preparing students for management
activities in higher pedago
gical education
»

in Tashkent State Pedagogical
.


University, as well as youth project (ЁA1
-
OT
-
1
-
18320 ЁA1
-
18, 2013
-
2015
years) on the theme
«
Development of social and psychological mechanisms of
innovative management in education
»
, in the Head of scientifi
c
-
of training and retraining of teachers and leading cadres at MHSSE.

P
urpose of the research

is to improve the social and psychological
technology of the development of preparation process of the education manager for
innovative activity

in terms of higher education establishments.

In accordance with the purpose of the study were formulated the following
tasks:

disclose the nature and concept innovative activity of the education manager
in the conditions of higher education.

identify the

role of training of education managers in innovative activity,
taking into consideration
h
i
s

socio
-
psychological aspects

identify the availability of social and psychological barriers for education
managers, that has a negative impact on innovative activi
ty.
1

R.Mulla
-
education: Dis . Ph.D.
s
ciences: 13.00.08
-

TSPU
., Tashkent, 2008. 189 pp.

2

N.Ruzi
q
ulov Psychological support the improvement of administrative activity. Psych
ol . Sciences .
-

Tashkent: NUU
z
, 2007. 25c .

3

G.Shoumarov Requirements for the manager's personality , 2003.
-

54 p.

57

manager of higher education institutions.

develop a standardized toolkit of an estimation of efficiency of innovative
activity of the education manager of the development of uni
versity.

identify significant social and psychological components of preparedness of
the education manager for innovative activity.

create a standardized toolkit of studying the socio
-
psychological
characteristics of the education manager in terms innovati
ve activity of higher
education institutions.

manager for innovative activity.

develop technology of preparation process of the education manager for
innovative activity of higher
education institutions.

education manager for innovative activity of higher education institutions.

The object of the research
were the managers of education in terms of
innovative act
ivity of higher education institutions. Totally were observed 293
managers of education. The study was conducted at the leading scientific and
managerial personnel at MHSSE, T
ashkent State Pedagogical University,
Samarkand State University, Namangan State University, and Namangan
engineering
-
technical University.

The s
ubject of the research

is the process of preparing of the education
manager to the innovative activity in highe
r education institutions.

The m
. For achieving the settled goals and solving
documents; expert evaluation; psychological testing; conversation; observation;
surv

In the course of empirical research of studied issue were applied the following
-
psychological barriers that
education manager experiences in innovati
ve activity of higher educational
establishment; profile of expert evaluation criterion of innovative activity of
manager of education; questionnaire evaluation of innovative activity of manager
of education; self
-
assessment questionnaire efficiency of inn
ovative activity of
education manager; profile of peer review component of preparedness of education
manager for innovative activity in terms of higher education institutions;
questionnaire study of the socio
-
psychological characteristics of manager of
edu
cation in innovative activity of higher education establishments.

Scientific novelty

of dissertation research
.

According to the results of the
dissertation research for the first time was revealed the essence and the concept of
innovative activity of manag
er of education in higher education establishments,
defined the role of training managers of education for innovative activity, given its
socio
-
psychological aspects.

58

were justified significant social and psychological components of
preparedness manager f
or innovation of higher education institutions;

were identified and reasoned socio
-
psychological barriers of managers of
education, which have a negative impact on innovation;

were developed criteria for evaluating innovative activity manager of
education;

innovative activity in higher education institutions;

innovation management education in Uzbekistan;

were propose
d a model of education for training managers to innovate in a
higher educational institution;

Significancy of

obtained

results
basis of research, the set of appropriate research techniques, sufficiently
representativ
Data processing was carried out by using standard software (
«
MS Excel
»
,
«
SPSS
13
»
,
«
Statistica 6.0
»
), ensuring the

mathematical statistics.

and practical
value of
the research

results
.
significance of the obtained results of the research work lies in the fact that they
can be used in the theoretica
l value and complement of management of personality
psychology and ethnic psychology.

The practical value of the work is that according to the results of the
and psychological

barriers for education manager education in the context of
innovative activity in higher education establishments. Developed by the author
techniques can be used in the selection of personnel to senior positions, with the
g staff, during qualification of the teaching staff.
The results can be successfully used in improving existing and developing new

The i
mplementation of the research results.
These research results are
applied in improvem
ent of the socio
-
psychological technologies of training of
managers of education for innovative activity.

management of education;

psychological training designed to eliminate t
he psychological barriers to
innovative activity of manager of education;

model of training professional specialists to innovative activity and
psychological training program approved by the working group of the Ministry as
well as the results of the exper
iment and sent to the institutions where they were
introduced to the order (the Ministry of Higher and Secondary Specialized
Education, Protocol №23 dated January 5, 2013). They contribute to improving
s in the scientific sense.

59

account the social and psychological factors are introduced to the work of the Head
of scientific
-
al
Education, a certificate №89
-
01
-
150 of 8 June 2015
; certificate №44 Head of
scientific
-
-
psychological technologies of managers of education in preparation for the
innovation in the leading s
development of differentiated assessments mobilization mechanisms of
psychological motivation of professional development

(increasing the activity of
internal psychological reserves, the development of communicative abilities,
internal locus
-
control, self
-
esteem and evaluation of professional abilities)
managed to increase the efficiency of management development at 13.8 per
cent, as
well as improving performance of managers by 11.3 percent.

Approbation of the research

results
.

The main provisions of dissertation
paper were presented at international and national scientific and theoretical,
scientific and practical conference
«
Quality management and IT service
management
»

-

(5
-
7 June 2013, Moscow, Russia),

The development of higher and
specialized secondary and vocational education and scientific
-

theoretical basis of
the experience

(December 3
-
4, 2010, Tashkent),

XXI
-

Century

ps
ychological
problems of service
(April 19
-
20, 2013, Bukhara),
«
XXI
century psychology
:
theory, practice
, perspectives
»

(May 22, 2013, Tashkent)
,

Problems and solutions
for training, retraining and advanced training of managerial and teaching staff of
se
condary specialized vocational education (April 10, 2013, Tashkent),
Uzbek
national system of preparation of highly qualified personnel important condition

(May 27, 2013, Tashkent),
«
Improve the skills of teachers and administrative staff
of higher educati
on institutions in theory and practice
»

(22
-
26 November
Tashkent).
Work was discussed at
the

d
epartment of General
Psychology, Tashkent State Pedagogical University, at the
seminar

of the
d
epartment of Psychology at the National University o
of the
d
epartment of
P
sychology in Karshi State University, on scientific
-

y

and psychology of Tashkent
State Pedagogical University.

The declaring of the research
results.
On the
subject of the dissertation was
published 1 monograph, 2
3

scientific journal articles, where
5

of them are
published in international journals, and 17 abstracts in proceedings of the
international and national conferences.

Structure and
volume

of the
disse
rtation.

The dissertation consists of an
introduction, four chapters, conclusion, bibliography and appendices. The volume
of the dissertation is 2
5
0 type

written pages. List of used literature consists of 490
titles, including 5 in English language. The
d
i
ssertation is illustrated with 8 tables,
23 figures.60

THE MAIN CONTENT
S

OF THE
DISSERTATION

In the introduction

is justified the relevance of the topic of the dissertation,
formulated the goal and objectives, as well as a subject of study, described the
s
cientific novelty and the practical results of the study, the accuracy of the results
implementation of research results. Also, was given an overview of international
research on th
e topic of the thesis.

In the first chapter of the research under the title of
«
T
heoretical and
activity in psychological
science
»

numerous st
udies on innovative activity of education manager management in
psychological science. According to the results of the analysis innovative activity
of education manager was highlighted as a special activity that requires special
training and is turned out
to be inherently resulting of creative, creative search of
original, non
-
standard solutions to pedagogical problems, both by the manager of
-
minded people (collective). In this case, the product
of creative research resulted th
e new educational technologies, original educational
-
standard approach to management.

Accordingly, the result of innovation as a process of joint and creative work
ce of the manager and teacher,
this process covers and provides the planning, organization, motivation and control
that are necessary for formulation and achievement of tea
m goals. In the terms of
identifying specific, universally accepted criterion for assessing the effectiveness
of innovative activity of education manager is variable. The most recognized
generalized criteria used for evaluation of innovative activity in ed
ucation, are
novelty, optimality, efficiency, possibility of creative application in practice.

Manager of education should use psychological reserves, inherent in his
personality, in those administrative functions which he performs. Disclosure of
these res
erves is possible on the basis of analysis of general and specific features of
innovative activity of education manager, which appears to be, primarily of
purposeful character, social and psychological system of interconnected structural
and functional com
ponents associated with management tasks, achievement of
new, original results in accordance with the primary objective. Education manager,
carrying out innovative activity, must be able to carry a mobile and flexible
business communication with each subje
ct of educational space, apply the
appropriate leadership style. Another important indicator of preparedness of
education manager for innovative activity is the developed self
-
regulation, which
provides not only conscious organization of his activities wit
h the help of some
tools, allocated for its optimization, but also mastery of conscious control of their
own motivation.

In the socio
-
psychological context, personal self
-

regulation is an important
condition for the interactions of the individual with the

social environment that
contributes to the dialectical unity of individual autonomy and its entry to a
61

particular community. In turn, an integrative measure of preparedness of the
individual manager of education for innovative activity is the acquisition
of
subjectivity as the ability to manage their own development, self
-
improvement,
self
-
regulation of their own life. However, specifying the views of various
researchers we can conclude that preparedness of education managers for
innovative activity is def
ined as the integral education, special personal condition,
which implies the existence at subject image of the structure of actions and
constant focus on the consciousness of its implementation.

In the second chapter of the dissertation called
«
Social and

psychological
barriers in innovative activity of education man
a
ger
»

by means of the results of
an empirical study, was revealed the content of social and psychological
complications in the teaching activities of education manager.

In order to conduct obje
ctive empirical research was developed a standardized
questionnaire study of the socio
-
psychological barriers education manager in the
condition of innovative activity by modifying the test
-
questionnaire severity of
psychological barriers in educational ac
tivity, designed by N.T.Gordetskaya.

The results of the study of sorting of empirical research (n = 293) indicate that
the managers of education, regardless of the length of administrative activity
experience different social and psychological barriers tha
t have a negative impact
on the effectiveness of innovative activity. Thus, with the increasing of experience
of management, social barriers do not disappear, they are more intense in the
fourth group of managers of education
-

with the experience of 12 to

14 years with
respect to education managers of first, second and third groups
-

with a length of 3
to 11 years. In this regard, it can be assumed that the problem of communication,
co
-
operation with different social groupsacutes more and more with age, ac
quires
significance and relevance. In our opinion, occurs rethinking and reorientation of
education manager for mastering instructional techniques on dialogical forms of
communication, in professional and management activities increases the
experience, amp
lified the criticality of the views of evaluation of activity of
surrounding colleagues and subordinates, increased responsibility and acute
psychological sensitivity of manager. Therefore, the accumulation of certain
stereotypes and increase of emotional
barriers, as well as neurotic states leads to
difficulties in communicating with others.

However, social barriers in professional activities are updated in the first
group of managers of education (3 to 5 years of experience), where in the first
place stan
ds the problem of establishing contact with the staff, trainees, difficulties
in entering the educational community, the assimilation of norms and values of
teaching staff. In the view of the subjects, communication difficulties are
associated with persona
l characteristics of management education. These features
often create the preconditions for the emergence of social barriers. The findings
suggest that education managers of all groups, without exception, according to
seniority have strong innovative ster
eotypes.

In turn, the barriers of the crisis comparing with other types of barriers of
education managers of various groups are less recognized. Acutely these barriers
62

manifest themselves in professional activity of education managers of the second
(6 to 8

years of experience) and the first group (3 to 5 years of experience).
However, the barriers of the crisis are less pronounced in the fourth group (12 to
14 years of experience) of education managers. Vividly crisis barriers are
expressed in the third gro
up (9 to 11 years of work experience).

Barriers to creativity and innovation are recognized and come out on top in
their average severity in the second group of education managers who have
experience of education management activities from 6 to 8 years. Ed
ucation
managers of this group have difficulty in perception of innovations, exercise
caution and restraint. On the one hand, there is a desire to try their own capabilities
in the work, and on the other
-

semantic and regulatory barriers do not give
oppor
tunity for self
-
realization.

Second place in the average severity barrier of creativity takes the first group
of education managers, with the experience of 3 to 5 years, and the severity of
barriers of innovation in this category of managers is in third pl
ace. This
phenomenon can be explained not due to reluctance of engaging in creative work,
how due to the difficulty of adapting to the professional activities, perfecting its
ng
situations and inability to solve them, which leads to a barrier of intense mental
states.

Third place in the expression of creativity barrier is a third group of education
managers, with experience from 9 to 11 years; according to the barrier of
innova
tion it takes the second category. Their fixing is connected with the fact that
they become less dependent on leadership; stress and frustration here are not so
vividly pronounced as in the first years of operation. Education managers of this
group do not
simply adopt rules and guidelines, but prepare and carefully analyze
appearance of minor deviations from the norm, the ability to problematization and

In the fourth group (with the experience of 12 to 14 years of experience)
education managers less than others emphasis attention on the barriers, such as
creativity and innovation, and occupy the last place in the hierarchy of barr
iers.
This group has already gained a reputation among others. They possessed a high
level of performance of teaching activities, can show samples of holding different
developments an
d recommendations.

Education managers who are experiencing social and psychological barriers,
do not realize enough the reasons or contradictions, causing them, do not see the
most appropriate ways to overcome them, underestimate the most effective ways to

work on themselves. In this regard, special procedures are required in the
preparation that are proactive and may attract education manager to the process of
self
-
reflection.

In the third chapter of the dissertation called
«
Socio
-
psychological
characteris
tics of an effective education manager in terms of innovative
63

activity in higher educational institutions
»

are presented the results of expert
evaluations obtained by a specially developed expert questionnaire, followed by
factor analysis, which allowed us

to determine eleven among twenty tentatively
identified statistically significant criterion of evaluation of innovative activity of
education manger in modern conditions of the higher educational establishments
«
novelty (originality) innovation
»
;
«
t
he imp
ortance of innovation
»
;
«
i
ntellectual
and creative resource
»
;
«
o
rganizational and managerial resources
»
;
«
s
ocio
-
psychological climate
»
;
«
i
nstrumentality (control) of innovation
»
;
«
v
erification of
the degree of success of innovation
»
;
«
t
he fullness of the s
tructure of innovation
»
;
a

«
system of innovation
»
;
«
r
ealistic innovation
»
;
«
i
nnovations’ comparison with
other innovations
»
.
Accordingly, the following nine criteria are less relevant for
the assessment of innovative activity of education manager in modern

conditions
of higher educational institutions: the need and timeliness of selected innovative
way
-

scale of innovation; translatability of innovation; degree of maturity of the
structural elements of innovation; consistency of the structural parts of inno
vation;
feasibility of innovations; innovative susceptibility; forecast the success of planned
innovations as a whole; identify gaps in the innovation and in the organization of
its implementation.

To reliably determine the effectiveness of innovative acti
vity of education
manager in modern conditions, we developed standardized diagnostic technique on
the basics of eleven statistically significant criteria. In order to enhance the
objectivity of the results of study, final evaluation was based on three vect
ors
(Figure 1):

Fig. 1 Vectors of evaluation of the effectiveness of innovative activity of
education manager


First vector provides an assessment of innovative activity of education
manager by subordinates using a specially designed questionn
aire;

The second vector provides an assessment of innovative activity of education
manager by his immediate supervisor, also with the help of a specially designed
questionnaire;

Evaluation of innovative activity by
subordinate

Evaluation of innovative activity by
manager

Self
-
evaluation of innovative
activity

Conclusive evaluation of
innovative activity

64

The third vector provides self
-
esteem of innovative activity of education
mana
ger through developed questionnaire of self
-
evaluation.

According to the obtained results of the study (n=293), using a developed
education managers have an average level of innovati
ve performance. However,
37.2% of the managers have difficulties in organizing innovative activity. Among
these, 21.2% of education managers is observed below the average, and 16% have
low level of innovative activity. 30.4% of education managers are doing

well in
terms of education and organization of innovative activity. Around these, 11.3%
experienced high and 19.1% above the average levels of innovation.

components of prepa
redness of education managers on the effectiveness of
innovative activity in a higher educational institution, we performed appropriate
peer review (n=187) on a pre
-
designed questionnaire. According to the results was
conducted factor analysis, which allow
ed us to identify five factors that combine
statistically significant components of fitness of education manager for innovative
activity in higher educational establishments: motivational; communicative;
contact; organizational (Fig. 2).


Fig. 2 F
actors of readiness of education manager for innovative activity in a
higher educational institution


According to the structure and content, these factors are interrelated, have
mainly socio
-
psychological nature, therefore they can be interpreted as a soc
io
-
psychological characteristics of the individual of education.

Basing on the results of factor analysis, we have developed a standardized
questionnaire with relevant (factors) diagnostic scales.

According to the research (n

=

198) by means of usage of de
veloped
questionnaire was analyzed the frequency of encountered socio
-
psychological
characteristics with the consideration of less efficient education managers little.
This allowed to state that the socio
-
psychological characteristics of effective
educatio
n managers, in comparison with less effective education managers, have
significant differences of socio
-
psychological characteristics.

Contact


CommunicativeOrganiza
tional


Motivational


Co
-
creativeReadiness of education
manager


65

So education managers, effectively realizing their innovative activity in a
higher educational institution, are characte
rized by high motivation,
communicativeness, engaged in professional activities of co
-
creation, have
developed contact capacity, organizational skills, enjoy a well
-
deserved reputation
in the team, and know how to tactfully resolve conflict.

In the frames
of fourth chapter of the dissertation called
«
Socio
-
psychological
means of preparing of education manager for innovative activity in higher
educational institutions
»

covers the basics of the developed training model for
education managers to innovative act
ivity in a higher educational
organizations
.
Here are the following basic principles:

The principle of humanity
-

contributes to the preservation and restoration of
physical and spiritual health, the meaning of life, personal freedom, morality,
happiness,
all
-
round development, manifestations of creativity and creative
managers;

The principle of democratization
-

promotes the development of self
-
training
in dealing with basic management tasks, the development of various forms of
cooperation and partnership,


Scientific principle
-

content of training, the implementation of scientific research in the field of
psychology and pedagogy;

The principles of continuity
, continuity and integration
-

contribute to the
unity of education aimed at deepening, specification of the innovation process, its
continuity and integrity, acquisition of knowledge and skills throughout their lives;

The principle of individuation
-

prom
otes the training of managers of
education for self
-
knowledge, self
-
control, self
-
esteem, self
-
organization;

The principle of anticipatory orientation of training education for innovative
activity suits to the public needs, regarding their readiness to man
age in terms of
innovative educational space. In practice, training of education managers is
provided by mini
-
lectures on innovative management, the use of communication
technologies, etc.

The principle of innovation is based on the creation of such traini
ng of
education managers, which will not limit the preparation process by established
forms, but will ensure consistency and integrity of the stages of development of
professionalism, organizational and meaningfully combined with the constantly
changing ne
eds, as well as the introduction of mini
-
lectures, trainings, respective
games;

The principle of interactivity as a condition for training of education
managers for innovative activity is due to the search for new learning technologies
that ensure a shift
from the acquisition of knowledge and action
«
on the model of
»

interoperable in the innovation space;

The principle of variability of contents and forms of training most fully
realizes the installation on personal approach in the preparation of education
m
anagers, provides an independent and conscious choice of goals and values.

66

At the same time, developed model for training education managers provides
the following functions:

Motivational


the formation of interest to the individual needs of innovative
ac
tivity;

Compensatory


providing education managers with the necessary skills for
innovative activity;

Correctional


the provision of appropriate technologies;

Predictive


manager’s willingness to perceive innovation;

Diagnostic


e level of preparedness of education
manager for innovative activity on the basis of significant social and psychological
characteristics;

Stimulating


support the positive results of training;

Informational


promptly informing education managers about e
ffective
educational experiences of innovative activity;

Advisory


solving specific problems when applying innovative activity.

At the same time, the training of managers of education for i
nnovative
activity implies a modern material and technical base, necessary facilities
places of teachers as well as students.

The developed model focused on the creation of

effective integrated treatment
(activation, improvement) on the socio
-
psychological characteristics within the
allocated previously significant factors of effective education management in terms
of innovative activity:

Also, the model is developed basing
on the three major functional
components:

Diagnostic functional component is focused on the identification of ways of
solving the problem, that lies in the development of the research skills. Students
tics of innovative activity,
as well as significant socio
-

psychological characteristics of education manager
and develop the strategy their formation and improvement;

informational
-
and enhance

the personal and professional capacity of education manager in order
to call cognitive interest and formation of motivation to innovative activity.

Remedial
-
developmental functional component ensures the de
velopment of
significant socio
-
psychological char
acteristics of education manager, the
implementation of innovative activity of education manager in the context of
higher education institutions.

In its content, designed model includes three main parts and related
occupations in which are conducted survey
s, workshops, mini
-
lectures, etc.

The aim of the developed model is socio
-
psychological training of education
managers for innovative activity in higher education institutions. On the basis of
objectives, the model provides the following main tasks:

67

Awaren
ess of the essence of innovative activity and its importance in the
effectiveness of activities;

The formation of the corresponding motivation for innovative activity;

The development of trainees' skills in working with people and ideas;

The development of

trainees' skills in creative approach to the solution of
organizational problems;

Supplying trained people with the appropriate psychological knowledge on
the organization of innovative activity;

Assistance to the learner in self
-
knowledge, self
-
determina
tion and self
-
realization;

Providing opportunity for each student to realize themselves in the course of
preparation.

Table 1

Frequency of encountered socio
-
psychological characteristics of education
managers of the experimental group before and after trai
ning to innovative
activity (in%)Name of

components (diagnostic
scales)

The experimental group

(n=116)

Levels

Control group

(n=118)

Levels


Ti
tle

components

High

above
-
average

average

below the average

low

High

above
-
average

average

below the average

l
ow

Before preparing to innovative activity


Motivation

1,7

3,4

42,2

33,7

19

3,4

4,2

40,7

35,6

16,1


Communicativeness

8,6

6,9

40,5

29,3

14,7

7,6

6,8

37,3

34,7

13,6


Co
-
creativity

0,8

5,1

39,7

39,7

14,7

2,5

6,8

35,6

39,8

15,3


Interpersonal Contact

3,4

10,3

31

45,7

9,6

2,5

9,3

44,1

33,9

10,2


Organizational skills

6,1

20,7

56

17,2

0

7,6

16,1

57,6

17,9

0,8

After preparing to innovative activity


Motivation

18,1

44,8

31

6,1

0

4,2

6,8

44,1

32,2

12,7


Communicativeness

19,8

41,4

34,5

4,3

0

6,8

9,3

36,4

39

8,5


Co
-
creativity

4,3

56,9

35,3

2,6

0,9

4,2

8,5

35,6

38,1

13,6


Interpersonal Contact

29,3

33,6

32,8

4,3

0

3,4

8,5

40,7

38,1

9,3


Organizational skills

36,2

46,6

13,8

3,4

0

11,9

15,4

56,7

14,3

1,7

The first part of the developed model
-

is introduc
tory. This part of the model
provides the study of socio
-
psychological characteristics of managers, as well as
evaluation of the effectiveness of carried out innovative activity by means of
68

developed within this dissertation research techniques. The second

part of the
model
-

is the main, which provides holding of thirteen classes aimed at the
gradual achievement of the main objectives of the model.

The third stage is the final, in which are summed up the success of the
implementation of preparation model f
or education managers to innovative activity
in higher education institutions. Next step is holding a repeated study of socio
-
psychological characteristics of education managers , as well as evaluating the
effectiveness of carried out innovative activity b
y using developed within this
undertaken measures.

Conducting the research before and after training, followed by analysis on
frequency occurring features, as well as exam
ination of the results of observation
and interviews (feedback) in the preparation, allowed us to allocate dynamic
changes in socio
-
psychological characteristics of education managers of
experimental group positively affecting on innovative activity as a r
esult of the
undertaken measures (tab. 1).

Thus, the performance of all five components: motivation, communication,
co
-
creation, contact, organizational skills has positively changed. Barely was noted
dynamics at managers of control group, where almost all

the indicators remained
model of training education managers to innovative activity on the importance of
social
-
psychological features of education managers in the experime
ntal group and
makes the model suitable for the application in practice.


CONCLUSION
.

1. Innovative activity of education manager is a special activity, that requires
extra preparation and is essentially a result of the creative, creative searchof
original
, unconventional solutions to pedagogical problems, both by education
managers, and jointly with the team. The innovation process consists of formation
and development of the content and organization of a new and effective ways in
the professional activity

of the person. Mostly recognized and generalized criteria
used for evaluation of the innovative activity in education, are novelty, optimality,
efficiency, the possibility of creative applications in mass practice.

2.
O
ne of the effective tools for solvin
g problems of quality training is a
system of preparation of education managers in the course of professional
activities.

3.
Readiness of education manger

to innovative activity is defined as the
integral education, special personal status, which assumes p
resence at the the
subject of the image structure of actions and constant focus on the consciousness
of his execution.

4. There is a negative impact of the teaching activities on personality of
education manager, which in its essence is a specific socio
-
ps
ychological
manifestation and prevents a manager from taking a proactive stance in
69

implementation of the effective innovation activity. These manifestations rightfully
can be interpreted as socio
-
psychological barriers that are considered as state
experien
ces, stop or break, and even collision with an obstacle.

5. The results of the survey (with the help of the developed standardized
Questionnaire on study of socio
-
psychological barriers of education manager in the
context of innovative activity by modifyin
g the
«
test questionnaire severity of
psychological barriers in teaching activities
»
, interviews (n=293) indicate that the
managers regardless of experience of administrative activity experiences different
socio
-
psychological barriers that have a negative
impact on the effectiveness of
innovative activity. Thus, with the increase of experience of management
activities, education managers social barriers do not disappear, they appear to be
even more intense at the managers. in this case, the education manage
rs who are
experiencing socio psychological barriers, do not realize enough the grounds or
contradictions causing them, can not see the most appropriate ways to overcome
them, underestimate the most effective ways of working on themselves. In this
regard,
special procedures are required during the preparation of education
managers.

6. Conducting of expert evaluation by a specially designed questionnaire

eleven statistically significant criterion for assessing
innovative activity of education manager in modern context of higher education
institutions.

7. In order to reliably determine efficiency of innovative activity of education
manager in modern condit
ions, selected on the basis of eleven statistically
significant criteria was developed standardized diagnostic technique.

8. According to the obtained results of the study (n=293) using a standardized
4%) education managers
have an average level of innovation performance.

selected components of preparedness of education manager for innovation
performance in a higher educationa
l institution, we performed appropriate peer
review (n=187) on a pre
-
designed questionnaire. According to the results was
conducted factor analysis, which allowed us to identify five factors that combine
statistically significant components of readiness of

education manager to
innovative activity in terms of higher education institutions: motivational,
communicative; co
-
creative, contact and organizational. In its composition and
content these factors are interrelated, have mainly socio
-
psychological charac
ter,
and in this connection, they can be interpreted as a socio
-
psychological
characteristics of education manager.

10. On the basis of the results of the factor analysis, we have developed a
standardized questionnaire with relevant (factors) diagnostic sc
ale. According to
the study (n=198) with the help of the developed questionnaire an analysis on
frequency of encountered socio
-
psychological characteristics, taking into account
groups of effective and less efficient education managers which allowed to sta
te
70

that the socio
-
psychological characteristics of less efficient education managers
have significant differences from the socio
-
psychological characteristics of
effective. So the managers effectively carrying out innovative activity in terms of
higher edu
cation institutions, are characterized by high motivation, communicative
capacity, exercising in professional activities co
-
creation, possess developed
contact, organizational skills, enjoy a well
-
deserved reputation in the team, they
know how to tactfully

resolve conflict situations.

11. For the purpose of socio
-
psychological training education managers to
innovative activity, we developed a special model which focuses on the creation of
effective integrated treatment (activation, improvement) for socio
-
ps
ychological
characteristics within the allocated previously significant factors of effective
education manager in terms of innovative activity. In its content, designed model
includes three main parts and related occupations in which are conducted surveys,

workshops, mini
-

Conducted research before and after preparation followed by analysis on
frequency of occurring features, as well as study of the outcomes of observation
and interviews (feedback) during the preparation, allowed us to allocat
e dynamic
changes in socio
-
psychological characteristics of education managers in the
experimental group, positively affecting on innovative activity as a result of the
undertaken measures.


71

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ

СПИСОК

ОПУБЛИКОВАННЫХ

РАБОТ

LIST of

PUBLICATIONS

I
бўлим

(I
часть
; I part)

1.

Мухамедова Д.
Теоретико
-
методологические основы социально
-
психологических аспектов инновационного менеджмента в образовании.
Монография,
IS
B
N
-
978
-
9943
-
19
-
260
-
7, Ташкент
-
20
13 с.160
.

2.

Мухамедова Д.
Функции руководителя
: проблемы операционализации
понятия
. Педагогик таълим
-
№2, Ташкент
-
2008.
с.18
-
25
.

(19.00.00.№4).

3.

Мухамедова Д.
Эмпирическое исследование стилей управления и его
взаимосвязи с индивидуально
-
психологическими характеристиками
руководителей.

Педагогик таълим
-
№1, Ташкент
-

2010.

с.50
-
58.

(19.00.00.№4).

4.

Мухамедова Д.
Основные направления учета социально
-
психологических особенностей менеджера образования в процессе
оптимизации управленческой деятельности. УзМУ хабарлари


Т., 2010


3/1
,

с.161
-
163
. (19.00.00.№10).

5.

М
ухамедова Д.
Взаимосвязь уровня потребности в общении со
стилевыми особенностями менеджера образования.
Узлуксиз
таълим

Т.,
2010


6
.
с. 54
-
59
. (19.00.00.№7).

6.

Мухамедова Д.,
Сафаев Н. Социально
-
психологические качества
менеджера образования в реализации уп
равленческой деятельности.
Педагогик таълим

Т., 20
10


5
.

с.9
-
13.

(19.00.00.№4).

7.

Мухамедова Д.
Социально
-
психологические аспекты инновационной
деятель
ности менеджера образования. Уз
МУ Хабарлари
-
№3, Ташкент
-
2011.
с.242
-
245
.

(19.00.00.№10).

8.

Мухамедова Д.
Ро
ль социально
-
психологического климата коллектива
в инновационной деятельности менеджера образования
.
Уз
МУ Хабарлари
-
№4, Ташкент
-
2012.
с.245
-
249.

(19.00.00.№10).

9.

Мухамедова Д.
Социально
-

психологические аспекты
инновационного менеджмента в образовании
.
Псих
ология
-
№4.
Бухара
-
2012
.
с.65
-
69.

(19.00.00.№5).

10.

Mukhamedova D.
Socio
-
psychological aspects of the professional
United

States
-
201
3
.
p

83
-
88
.
(19.00.00.№1).

11.

Мухамедова Д.
Социально психологические ба
рьеры в
инновационной деятельности менеджера образования
.
Психология
-
№4,
Бухара
-
2013
. с.53
-
59.

(19.00.00.№5).

12.

Мухамедова Д.
Менеджмент в образовании: аспекты содержания
подготовки кадров
. Педагогик таълим
-
№3, Ташкент
-

2013.

с.17
-
21
.

(19.00.00.№4).

72

13.

Мухамед
ова Д.
Тенденции развития педагогических кадров к
инновационной деятельности
. Педагогик таълим
-

1,
Ташкент
-
2013. с.
16
-
20.

(19.00.00.№4).

14.

Мухамедова Д.
, Расулева Р.
По
вышение квалификации
педагогических кадров как один из факторов модернизации образования
.

Бола ва замон
-
№3
-
4
,
Ташкент
-
2013
, с.52
-
55
.

(19.00.00.№1).

15.

Мухамедова Д.
Особенности подготовленности личности менеджера
образования к инновационной деятельн
ости в психологической науке. Уз
МУ
Хабарлари
-
№3,

Ташкент
-
2013.

с.162
-
165
.

(19.00.00.№10).

16.

Мухамедов
а Д.
Роль подготовки личности менеджера образования в
процессе профессиональной деятельности
.
Вестник интегративной
психологии
-
№12
,
Ярославль
-
2014
, с.

158
-
162.

(19.00.00.№2).

17.

D.Mukhamedova. The role of social
-
psychological barriers during the
preparation o
f manager of education to innovative activity in modern conditions.
European Journal of Psychological Research, Vol.2No.1, 2015 ISSN2057
-
4794,
Progressive Academic Publishing, UK. P43
-
54.

18.

D.Mukhamedova.
The importance of social
-
psychological barriers durin
g
the preparation of manager of education to innovative activity in modern
conditions.
Proceedings of the Tashkent International innovation Forum
-
2015, p
117
-
119


II бўлим (II часть; II part)

19.

Мухамедова Д.
Социально
-
психологический подход к
управленческой
деятельности менеджера образования.
О
лий ва
ўрта махсус,
касб
-
ҳунар таълимини ривожлантириш тажрибаси ва илмий
-
назарий асоси
:
Сб. ст. Респ. конф.


Ташкент: 2010. с. 86
-
90

20.

Мухамедова Д.
Социально
-
психологические особенности
эффективной управленческой деятел
ьности менеджера образования.
Методика и технологии в образовании
-
Воронеж, 2010
-

№6. с. 51
-
54.

21.

Мухамедова Д.
Мотивационно
-
потребностная сфера личности
менеджера образования.
Академик лицей ва касб
-
ҳунар коллежларида
физика,
математика ва информатика фанл
ар
и
ни ўқитишнинг
такомиллаштириш исти
қболлари
: Сб. ст.
часть 2.
Респ. конф.


Ташкент:
2010. с.
95
-
97

22.

Мухамедова Д.
Коммуникативный потенциал менеджера
образования.
Академик лицей ва касб
-
ҳунар коллежларида
физика,
математика ва информатика фанлар
и
ни ўқити
шнинг
такомиллаштириш
исти
қболлари
: Сб. ст.
6
-
Респ. конф.


Ташкент: 2010. с.
117
-
119.

23.

Мухамедова Д.
Специфика проявления социально
-
психологических
особенностей менеджера образования в реальной управленческой практике.
Таълим тизимида ижтимоий гуманитар фа
нлар


Т., 2010


3
.
с. 64
-
68
.

24.

Мухамедова Д.
Социально
-
психологический подход к
управленческой деятельности менеджера образования.
О
лий ва
ўрта махсус,
73

касб
-
ҳунар таълимини ривожлантириш тажрибаси ва илмий
-
назарий асоси.
Сборник тезисов, Республиканской конф
еренции, Ташкент
-
2010. с.128
-
130.

25.

Mukhamedova D. Socially
-
psychological features of activity of the
manager of education. AVICENNA
Science аnd Education
i
n
a
nd
a
bout
Uzbekistan


Freiburg, Germany: ISSN
-

2191


3315
,
2010
, №
1
. p. 91
-
95
.

26.

Мухамедова Д.
Упр
авление университетом и организаторская
способность менеджера образования. Состояние и перспективы развития
высшего образования в Казахстане
-

влияние программы Темпус: Сборник
статей международной конференции


Алматы: 2010.

27.

Мухамедова Д.
Инновационная г
отовность менеджеров в
учреждениях высшего образования
.
«
Олий таълим муассасалари педагог ва
бошкарув кадрларнинг малакасини ошириш назарияси ва амалиёти
»
.
Республика и
лмий
-
амалий конференцияси, Тошкент
-
2012
.

с. 169
-
172
.
с
. 43
-
46

28.

Мухамедова Д.
Психологичес
кие аспекты управления
инновациями
.
«
Ўзбекистонда олий таълимнинг ислох этилиши: тараккиёт
тажрибаси ва истикболлари
»
, Республика и
лмий
-
амалий конференцияси.
Тошкент
-
2012. с.150
-
154.

29.

Мухамедова Д.
Социально
-
психологические аспекты инноваций
.
Ўзбекистонда Т
емпус
-
IV
, Ташкент
-
2012
.

с.65
-
68.

30.

Мухамедова Д.
Социально
-
психологический аспекты
инновационного менеджмента в образовании.
«
Образования через всю
жизнь
»
,
«
Непрерывное образования в интересах устойчивого развития
»
,
материалы 10
-
й юбилейной международной кон
ференции, выпуск 10, часть
2, Санкт
-
Петербург 2012,
с.215
-
217.

31.

Мухамедова Д.
Социально
-
психологические аспекты
инновационного менеджмента в образовании
. Менеджемент качества и
IT
-
сервис менеджмент Сборник тезисов международной конференции
.
Москва
-
2013
,

с.2
8
-
30
.

32.

Мухамедова Д.
Личностно
-
ориентированная подготовка менеджера
образования к профессиональной деятельности
. XXI
-
Асрда психологик
хизматни ташкил этишнинг долзарб муаммолари, Сборник тезисов
международной конференции, Бухоро
-
2013. с.91
-
94.

33.

Mukhamedova D
.
Socially
-
psychological aspects of innovative activity
of the manager of education. XXI
-
аср психологияси: назарияси, амалиёти
истиқболлар,
Сборник тезисов. Международной конференции, Ташкент
-
2013. с.346
-
348.

34.

Мухамедова Д.
Социально
-

психологические аспект
ы
инновационного менеджмента в системе образования
.
Сборник тезисов
Международной конференции,

Ташкент
-
2013. с. 172
-
174.

35.

Мухамедова Д.
Методологические основы подготовки менеджера
образования к инновационной деятельности в психологической науке
.
«
Юқори мал
акали кадрлар тайёрлаш миллий тизими


Ўзбекистон
тараққиётининг муҳим шарти
»
, Республика и
лмий
-
амалий конференцияси,
Тошкент
-
2013.
с.335
-
337.

74

36.

Мухамедова Д.
Социально
-
психологические аспекты
профессиональной компетенции менеджера образования.
Замонавий
пси
хологияда субъект ва шахс
»
,
Республика и
лмий
-
амалий конференцияси,
Тошкент
-
2014. с
.

275
-
278
.

37.

Мухамедова Д.
Социально
-
психологический аспект инновационной
деятельности менеджера образования в условиях высшего образовательного
учреждения.
«
Перспективные напр
авления применения инновационных
технологий в национальной экономике
»
, Республиканская научно
-
практическая конференция, Сборник научных статей, Часть
-
2, Ташкент
-
2014.

с.215
-
217.

38.

Мухамедова Д.
Тенденции развития педагогических кадров к
инновационной деятель
ности.
Вестник
-
№1, Дальрыбвтуза Владивосток
-
2014,
с.13
-
16.

39.

Мухамедова Д.
Социально
-
психологические особенности
менеджера образования в современных условиях.

Вестник
-

3
,
Дальрыбвтуза Владивосток
-
2014.

с.118
-
121.

40.

Мухамедова Д.
Социально
-
психологические бар
ьеры в
инновационной деятельности менеджера образования в современных
условиях
.
«Национальная идеология единства и общественного согласия»,
международный научно
-
аналитический журнал, 1/2015, Республика
Казахстан, Астана. с.139
-
148.

41.

Мухамедова Д.
Социально
-
психологический аспект подготовки
личности менеджера образования к инновационной деятельности.
«
Педагогика сотрудничества в системе непрерывного образования
»
,
материалы международной конференции, 12
-
13 ноября, Ташкент
-
2014.
с.388
-
389.

75

Авторе
ферат «
УзМу хабарлари
» журнали таҳририятида таҳрирдан ўтказилди
(8.06.2015)


Маъсул котиб К.Ри
хс
иев

Приложенные файлы

  • pdf 7832411
    Размер файла: 659 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий