Do not let cord hang over edge of table or counter. RMC-M150 multipishirgichi UZB. 79. Inainte de a utiliza acest produs, cititi cu atentie manualul de exploatare si pastrati ca referinta.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
tєфdҢŢed šy wedмфнd LнdҢstєФaж DєфҢp LL/, US!
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States
ҮҮҮ.єedмфнd-ФЗ.Ţфм
ҮҮҮ.мҢжtФvaєгa.pєф
aade Фн /СФнa
wa/-a150-/LS-Ua-2
määrida multikeetja anum enne valmistamist võiga;
rangelt järgida proportsioone, mõõtes toiduaineid vastavalt retseptiraa
matu soovitustele, suurendada või vähendada toiduainete kogust vaid
proportsionaalselt;
täispiima kasutamisel lahustada see joogiveega vahekorras 1:1.
Kui programmis “МОЛОЧНАЯ КАША” soovitud tulemust ei saavutatud, kasutage
universaalset programmi “МУЛЬТИПОВАР”. Piimapudru valmistamise opti
Programm “ЙОГУРТ”
Programmi “ЙОГУРТ” abil võite kodus valmistada erinevaid maitsvaid ja kasu
likke jogurteid. Vaikimisi valmistamise aeg programmis “ЙОГУРТ” moodustab
8 tundi. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 10 minutist 12 tunnini
5-minutilise paigaldussammuga. Programmis “ЙОГУРТ” autosoojenduspro
grammi ei ole.
Mõõtke toiduained vastavalt retseptile, pange anumasse. Jälgige, et kõik ained
oleksid anuma sisepinnal olevast märgist 1/2 võrra allpool. Seejärel jätkake
“Automaatprogrammi kasutamise üldkord” p. 2–9.
Programm “ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ”
Programmi soovitatakse lastetoitude valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise
aeg programmis “ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ” moodustab 1 tunni. Valmistamisaja võib
seada käsitsi vahemikus 10 minutist 12 tunnini 5-minutilise paigaldussam
muga.
Programm “ХЛЕБ”
Soovitatakse erinevat liiki nisujahust leiva küpsetamiseks, millele on lisatud
rukkijahu. Programmis “ХЛЕБ” moodustab vaikimisi valmistamise aeg 2 tundi
(programmi töö esimese tunni vältel toimub taigna kerkimine, seejärel juba
vahetult valmistamine). Valmistamise aega on võimalik seadistada käsitsi va
hemikus 10 tunnist 6 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.
1.
Sõtkuge taigen järgides teiepoolt valitud retsepti soovitusi. Pange taigen
anumasse.
2.
Asetage anum multikeetja korpusesse. Jälgige, et kõik ained oleksid anu
ma sisepinnal olevast märgist 1/2 võrra allpool.
3.
Seejärel jätkake “Automaatprogrammi kasutamise üldkord” p. 2–9. Ärge
avage multikeetja kaant küpsetamisprotsessi täieliku lõppemiseni.
Ei soovitata kasutada funktsiooni «Edasilükatud start», kuna see võib mõjuda
küpsetiste kvaliteedile.
Programm “ВАРКА”
Soovitatav juurviljade ning ubade keetmiseks. Programmis “ВАРКА” moodustab
vaikimisi valmistamise aeg 40 minutit. Valmistamise aega on võimalik seadis
tada käsitsi vahemikus 5 minutist kuni 8 tunnini 5-minutilise paigaldussam
Programm “ЭКСПРЕСС”
Soovitatakse riisi, sõmerate tanguputrude valmistamiseks. Programmi
“ЭКСПРЕСС” tööaeg moodustab 15 minutit. Käesolevas programmis puuduvad
valmistamise aja reguleerimise ja “Edasilükatud start” funktsioon. Järgige
peatüki “Automaatprogrammide kasutamise üldkorra”, p. 1–4, seejärel p. 7–9
(jättes välja punktid 5, 6).
III. PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
Seadme puhastamise eelselt veenduge, et see on elektrivõrgust välja lülitatud
ning täielikult jahtunud. Kasutage pehmet kangast ja abrasiivituid nõudepesu
vahendeid. Soovitame puhastada seadet kohe peale selle kasutamist.
Puhastamisel on keelatud kasutada abrasiivvahendeid, abrasiivkattega vamme
ja keemiliselt agressiivseid aineid. Keelatud on sukeldada seadme korpust
vette või asetada seda jooksva vee alla.
Enne esimest kasutamist või kõrvaliste lõhnade eemaldamiseks peale toidu
valmistamist, soovitame 15 minuti jooksul keeta pool sidrunit programmis “НА
ПАРУ”
Anumat, sisemist alumiiniumkaant ja auruklappi soovitatakse puhastada peale
igat seadme kasutuskorda. Anumat võib pesta nõudepesumasinas. Puhastamise
lõppedes pühkige anuma välispind kuivaks.
Avage multikeetja kaas, kaane sisemiselt poolt vajutage üles plastmassist
�ksaator kaane lahtiühendamiseni;
Tõmmake sisemist kaant kergelt enda poole ja ülesse, et see tuleks põhilis
est lahti. Pühkige mõlema sisekaane pind niiske lapiga, vajadusel peske
mahavõetav kaas, kasutades selleks nõudepesuvahendit.
Peale puhastamist asetage alumiiniumkaas alumistesse piludesse ja ko
handage see peamise kaanega, vajutage sisekaane ülemisele osale klõp
satuseni. Sisemine alumiiniumist kaas peab tihedalt �kseeruma.
Tõmmake kaant ülesse ja enda poole. Mahavõetud kaane sees pöörake
�ksaatorit päripäeva lõpuni. Võtke see maha.
Võte ettevaatlikult �ksaatorist välja klapi kumm, peske hoolikalt klapp,
�ksaator ja kaas. Kuivatage, pange klapp kokku vastupidises järjekorras ja
paigutage see endisele kohale.
Klapi kummi deformeerimise vältimiseks on keelatud seda kokku keerata ja
venitada.
Toidu valmistamise ajal võib tekkida kondensaat, mis koguneb spetsiaalsesse,
anuma ümber asuva seadme korpusel olevasse õõnsusesse. Kondensaati on
kerge eemaldada rätiku või köögipaberi abil.
IV. ENNE HOOLDUSKESKUSESSE
PÖÖRDUMIST
Veateade
Võimalikud vigastused
Vea kõrvaldamine
SüsteeмФvФЗa. VшФмaжФг, et єФvФst
фн väжаa жäФнҢd аҢС�мФspжaat vшФ
termoandur
Lülitage seade elektrivõrgust välja, andke
sellel jahtuda. Sulgege tihedalt kaas. Kui
multikeetja korduval sisselülitamisel probl
eem ei kõrvaldu, pöörduge autoriseeritud
hoolduskeskusesse.
Võimalik põhjus
Vigastuse kõrvaldamine
Puudub elektritoide.
Kontrollige pinget elektrivõr
Toit valmib liialt
aeglaselt.
Elektrivõrgutoite vigastused.
Kontrollige pinget elektrivõr
Anuma ja soojenduselemendi vahele on
sattunud kõrvaline ese.
Eemaldage kõrvaline ese.
Anum on multikeetjasse paigutatud
ebatasaselt.
Asetage anum sirgelt.
Lülitage seade elektrivõrgust
välja, andke sellel jahtuda.
Puhastage soojenduselement.
V. GARANTIIKOHUSTUSED
Käesolevale seadmele kehtib 25 kuu pikkune garantii selle soetamise momendist
alates. Garantiiperioodi vältel on kohustatud valmistaja kõrvaldama remondi,
detailide asendamise või kogu seadme asendamisega mistahes tehase defektid,
mis on esile kutsutud materjalide või komplektaktsiooni ebapiisava kvali
teediga. Garantii jõustub vaid sel juhul, kui ostu kuupäev on kinnitatud kaupluse
pitsati ja müüja allkirjaga originaalsel garantiitalongil. Käesolev garantii on
tunnustatav vaid sel juhul, kui seadet kasutati vastavalt kasutusjuhendile, seda
ei remonditud, ei võetud lahti ja ebaõige kasutuse tõttu vigastatud, samuti on
säilinud toote täielik komplektaktsioon. Nimetatud garantii ei laiene toote
loomulikule kulumiseke ja kulumaterjalidele (�ltrid, lambid, keraamilised- ja
te�onkatted, kummist tihendid jne.).
Toode teenistuse tähtaeg ja garantii kohustuste kehtivust arvestatakse müügi
päevast või toode valmistuse kuupäevast (juhul, kui müügi kuupäev kindlaks
määrama ei ole võimalik).
Seadise valmistamise kuupäev võib leida seerianumbris, mis on paigutatud
identi�katsiooni etikettil toode kerel. Seerianumber sisaldab 13 märgi. 6-es ja
7–es märk tähendavad kuu, 8-mes – seadise väljalaskmise aasta.
Tootja poolt kehtestatud kasutusaeg moodustab 5 aastat selle soetamise päev
ast arvates tingimusel, et toodet kasutatakse kooskõlas käesoleva juhendiga ja
rakendatavate tehniliste standarditega.
Pakend, kasutusjuhend, samuti seade ise on vaja utiliseerida kooskõlas koha
liku jäätmekäitlus programmiga. Ärge visake neid tooteid välja koos tavapärase
olmeprügiga.
3.
Valmistamisaja või -temperatuuri muutmiseks töö käigus, vajutage ja
hoidke all klahvi ˝Отложенный старт˝ helisignaali kõlamiseni.
4.
Ekraanile ilmub ja hakkab vilkuma selle aja tähendus, mis on jäänud
valmistamise lõpuni. Vajutades klahve ˝–˝ (vähendamine) või ˝+˝ (suuren
damine), muutke aja tähendust. Minutite muutmisest üleminekuks tundide
muutmisele ja vastupidi vajutage klahvi ˝Час/мин˝ (vt. pt. ˝Valmistamise
5.
Valmistamise temperatuuri muutmisele üleminekuks vajutage klahvi
˝Таймер/t°С˝. Ekraanile ilmub ja hakkab vilkuma temperatuuri tähendus
järgmiseks valmistamise etapiks. Vaikimisi tähendus programmile
˝МУЛЬТИПОВАР˝— varem seatud temperatuur, ülejäänud programmidele
— 100°C. Vajutades klahve ˝–˝ (vähendamine) või ˝+˝ (suurendamine),
muutke temperatuuri tähendust.
6.
Sisestatud muudatuste säilitamiseks ärge vajutage klahve 10 sekundi
jooksul. Valmistamisprotsess jätkub uute parameetritega. Ekraanil olevad
numbrid lõpetavad vilkumise. Ekraanile ilmuvad järjekorras valmistamise
lõpuni jäänud temperatuuri ja aja tähendused.
Valmistamise temperatuuri ja aja edasiseks muutmiseks korrake p. 3–6
kirjeldatud tegevusi. ºhe valmistamisprotsessi piires võib sisestada kuni
10 muudatust.
Muudetud programmi salvestamine
Võite säilitada tehtud muudatused seadme mälus selle programmi asemel,
millises te valmistasite. Valmistamisprotsessi lõppedes kõlab helisignaal. Kui
töö ajal muudeti programmi, algab ekraanil 3-minutiline aja tagasiarvestus
(sekundites). Selle aja vältel vajutage üheaegselt ja hoidke all klahve ю+” ja ю–”.
Kui te ei soovi salvestada tehtud muudatusi, vajutage klahvi юОтмена/Подогрев”.
Selle järgselt, sõltuvalt tehtud seadistustest, läheb seade üle
autosoojendusrežiimi (põleb klahvi юОтмена/Подогрев” indikaator, ekraanil
kajastub tööaja otsene tagasiarvestus) või ooterežiimi.
Muudetud programmis lülitatakse autosoojenduse funktsioon sisse või välja
sõltuvalt sellest, kas see oli valmistamisprotsessi lõpus sisse või välja lülitatud.
Kui valmistamistemperatuur oli viimasel etapil seatud alla 75°C, lülitub auto
soojendus muudetud programmi käivitamisel sisse automaatselt.
Salvestatud programmi kasutamine
1.
Vajutades klahvi юМеню”, valige teie poolt muudetud automaatprogrammi
nimetus. Vaikimisi seatud ajatähenduse asemel ilmuvad ekraanile süm
bolid ю– – – –”.
2.
Võite seada edasilükatud stardiaja.
3.
Vajutage ja hoidke all klahvi юСтарт/Автоподогрев”, sütivad klahvide юСтарт/
Автоподогрев” ja юОтмена/Подогрев” indikaatorid. Ekraanile ilmub
valmistamise üldaeg, algab individuaalprogrammi teostamine ja selle
tööaja tagasiarvestus.
4.
Autosoojenduse väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi юСтарт/
Автоподогрев” (klahvi юОтмена/Подогрев” indikaator kustub). Klahvi
«Старт/Автоподогрев” taasvajutamisega võib antud funktsiooni taas sisse
lülitada.
5.
Valmistamisprotsessi ajal ilmuvad ekraanile järjekorras programmi lõppe
miseni jäänud aeg ja antud etapiks valitud valmistamise temperatuur.
ºhest valmistamisetapist (temperatuurirežiimist) üleminekul teisele kõlab
helisignaal.
Tagasipöördumine tehase seadistustele
Individuaalprogrammi kõrvaldamiseks ja muudetud automaatprogrammi tehase
seadistuste taastamiseks, valige see klahvi юМеню” vajutades. Peale seda vajutage
üheaegselt ja hoidke all klahve юЧас/Мин” ja юОтложенный старт”helisignaali
kostumiseni.
Tehaseseadistuste taastamiseks kõikidel automaatprogrammidel vajutage üh
eaegselt ja hoidke all klahve юЧас/Мин” ja юОтложенный старт” helisignaali
kostumiseni, mil seade asub ooterežiimis.
Automaatprogrammide kasutamise üldkord
1.
Vastavalt retseptile valmistage ette (mõõtke) vajalikud koostisained, pange
anumasse. Jälgige, et kõik koostisained, muuhulgas ka vedelik, asuk
suidanuma sisepinna skaala maksimaalsest märgist allpool.
2.
Asetage anum seadme korpusesse, pöörake seda veidi, veenduge, et see
3.
Sulgege multikeetja kaas klõpsatuseni. Lülitage seade elektrivõrku.
4.
Vajutades nuppu «Меню» valige valmistamise programm. Menüül muga
vamaks navigeerimiseks vajutage nuppe “–” või “+”.
5.
Selleks, et seada valmistamise aeg, vajutage nuppu «Таймер/t°С». Ekraan
ile ilmub valmistamise vaikimisi valitud aeg, mida võib muuta.
6.
Vajadusel seadistage programmi stardi edasilükkamise aeg.
Vajutage ja hoidke mõne sekundi jooksul nuppu «Старт/Автоподогрев».
Sütivad nuppude «Старт/Автоподогрев» ja «Отмена/Подогрев» indikaa
torid. Algab valmistamise protsess ja programmi töö tagasiarvestuse aeg.
8.
Valmistamise programmi lõpust annab teada helisignaal. Sõltuvalt seadis
tustest, läheb seade üle autosoojenduse režiimi (ekraanile ilmub antud
funktsiooni töö otsene ajaarvestus) või ooterežiimi. Vajutades ja hoides
nuppu «Старт/Автоподогрев» võib eelnevalt välja lülitada autosoojenduse
(kustub nupu «Отмена/Подогрев» indikaator). Nupu «Старт/Автоподогрев»
vajutusega võib antud funktsiooni taas sisse lülitada.
9.
Valmistamise protsessi katkestamiseks, sisestatud programmi tühista
miseks või autosoojenduse väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu
«Отмена/Подогрев».
Programm “МУЛЬТИПОВАР”
Programm on mõeldud praktiliselt mistahes toitude valmistamiseks kasutaja
poolt valitud temperatuuriparameetrite ja valmistamise aja järgi. Temperatuuri
seadmise ulatus: 35–180°С 5°С-kraadise muutmissammuga. Aja seadmise
ulatus: 2 minutist kuni 15 tunnini 1-minutilise muutmissammuga (intervallile
2 minutist 1 tunnini) või 5-minutilise muutmissammuga (intervallile 1 tunnist
15 tunnini). Vaikimisi valmistamise režiim programmis “МУЛЬТИПОВАР” moo
dustab 30 minutit.
Jätkake “Automaatprogrammide kasutamise üldkord” p. 1–4 Seejärel vajutage
nuppu «Таймер/t°С» üleminekuks valmistamistemperatuuri režiimi. Ekraanile
ilmub vaikimisi seatud valmistamise temperatuur (100°С). Vajutades nuppe “+”
ja «–» seadke vajalik valmistamistemperatuur. Peale valmistamistemperatuuri
seadmist jätkake “Automaatprogrammi kasutamise üldkord” p. 5–9.
Tähelepanu! Toitude valmistamisel temperatuuril kuni 75°С on autosoojenduse
funktsioon välja lülitatud. Vajadusel võib selle sisse lülitada käsitsi, vajutades
ja hoides all mõne sekundi vältel nuppu «Старт/Автоподогрев» peale
valmistamisprogrammi käivitamist (süttib nupu «Отмена/Подогрев» indikaa
tor). Temperatuuri 140°С ja enam valimisel moodustab maksimaalne valmist
amise aeg – 2 tundi.
Programm “ТУШЕНИЕ”
Soovitatav juurviljade, liha, linnuliha, meresaaduste hautamiseks. Vaikimisi
valmistamise aeg programmis “ТУШЕНИЕ” moodustab 1 tunni. Valmistamisaja
võib seada käsitsi vahemikus 10 minutist 12 tunnini, 5-minutilise paigaldus
sammuga.
Programm “ВЫПЕЧКА”
Programmi soovitatakse biskviitide, vormiroogade, pärmi- ja lehttaignast piru
kate küpsetamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis “ВЫПЕЧКА” moo
dustab 50 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 10 minutist 8
tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.
Mõõtke toiduained vastavalt retseptile, pange anumasse. Jälgige, et kõik ained
oleksid anuma sisepinnal olevast märgist 1/2 võrra allpool. Seejärel jätkake
“Automaatprogrammi kasutamise üldkord” p. 2–9.
Programm “РИС/КРУПЫ”
Programmi soovitatakse sõmerate, erinevat liiki tangudest putrude, erinevate
garniiride valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis “РИС/КРУПЫ”
moodustab 30 minutit. Aja seadmise ulatus: 5 minutist kuni 4 tunnini 1-minuti
lise muutmissammuga (intervallile 5 minutist 1 tunnini) või 5-minutilise muut
missammuga (intervallile 1 tunnist 4 tunnini).
Programm “МАКАРОНЫ”
Soovitatav makaronitoodete, viinerite valmistamiseks, munade keetmiseks jne.
Vaikimisi valmistamise aeg programmis “МАКАРОНЫ” moodustab 8 minutit.
Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 2 minutist kuni 1 tunnini 1-minuti
lise paigaldussammuga.
Valmistamisprogrammi tööaja tagasiarvestus algab vee keemise momendist
alates. Funktsiooni «Edasilükatud start» antud programmis ei ole.
1.
Valage vesi anumasse. Jälgige, et veetase oleks anumal olevast maksimaals
est tasemest madalamal. Jätkake “Automaatprogrammi kasutamise üld
korra” p. 2–5, seejärel p. 7.
2.
Vee keemahakkamisel kõlab helisignaal. Avage kaas ettevaatlikult ja pange
toiduained keevasse vette, sulgege kaas klõpsatuseni. Hakkab tööle seatud
programm ja valmistamise tagasiarvestuse aeg.
3.
Edasi jätkake “Automaatprogrammi kasutamise üldkord” p. 8–9.
Tähelepanu! Mõningate toiduainete valmistamisel tekib vaht. Selle anumast
väljavoolamise vältimiseks võib avada kaane mõni minut peale toiduainete
laskmist keevasse vette.
Programm “НА ПАРУ”
Soovitatav juurviljade, kala, liha, dieettoitude ja taimetoitude, laste menüü
valmistamiseks aurul. Vaikimisi valmistamise aeg programmis “НА ПАРУ” moo
dustab 20 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 5 minutist 2
tunnini 5-minutilise paigaldussammuga. Käesolevas programmis hakkab
valmistamise aja tagasiarvestus peale vee keemahakkamist.
Juurviljade ja muude toiduainete aurul valmistamiseks:
Valage anumasse 600–1000 ml vett. Asetage aurul valmistamise kon
teiner anumasse.
Mõõtke ja valmistate toiduained ette vastavalt retseptile, paigutage nad
ühtlaselt aurul valmistamise konteinerisse.
Jätkake “Automaatprogrammi kasutamise üldkord” p. 2–9.
Programm “ТОМЛЕНИЕ”
Soovitatav hautatud liha, ahjupiima valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg
programmis “ТОМЛЕНИЕ” moodustab 5 tundi. Valmistamisaja võib seada käs
itsi vahemikus 10 minutist 8 tunnini 10-minutilise paigaldussammuga.
Programm “ЖАРКА”
Soovitatav liha, juurviljade, linnuliha, meresaaduste praadimiseks. Vaikimisi
valmistamise aeg programmis “ЖАРКА” moodustab 15 minutit. Valmistamisaja
võib seada käsitsi vahemikus 5 minutist 2 tunnini 1-minutilise paigaldussam
muga. Toiduaineid võib praadida avatud kaanega. Funktsiooni «Edasilükatud
start» antud programmis ei ole.
Programm “ПЛОВ”
Programm on mõeldud erinevat liiki pilaf�de valmistamiseks. Vaikimisi valmist
amise aeg programmis “ПЛОВ” moodustab 1 tunni. Valmistamisaja võib seada
käsitsi vahemikus 10 minutist 2 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.
Programm “СУП”
Soovitatakse erinevate suppide, samuti kompottide ja muude jookide valmist
amiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis “СУП” moodustab 1 tunni.
Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 10 minutist 8 tunnini 5-minutilise
Programm “МОЛОЧНАЯ КАША”
Soovitatav piimaputrude valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg program
mis “МОЛОЧНАЯ КАША” moodustab 25 minutit. Aja seadmise ulatus: 5 minutist
kuni 4 tunnini 1-minutilise muutmissammuga (intervallile 5 minutist 1 tunnini)
või 5-minutilise muutmissammuga (intervallile 1 tunnist 4 tunnini).
Programm on mõeldud vähese rasvasusega pastöriseeritud piimast putrude
valmistamiseks. Piima väljakeemise vältimiseks ja vajaliku tulemuse saavu
tamiseks soovitatakse:
hoolikalt pesta läbi kõik täisvilja tangud (riis, tatar, hirss), kuni vesi jääb
puhtaks;
Komplektaktsioon
Multikeetja
Konteiner aurul valmistamiseks
1 tk.
Korv RAM-FB1 fritüüris praadimiseks
Mõõteklaas
Kopsik
1 tk.
Lame lusikas
1 tk.
Kopsiku/lusika hoidja
1 tk.
Kasutusjuhend
Raamat “200 retsepti”
Elektritoitejuhe
Tangid anumast väljavõtmiseks
Oma toodangu täiustamise käigus on tootjal õigus muuta disaini, komplek
taktsiooni, samuti tehnilisi iseloomustikke täiendava etteteavitamiseta.
Multikeetja seadmestus
1.
2.
Eemaldatav sisekaas
3.
Anum
4.
Kaane avamise nupp
5.
Ekraaniga juhtimispaneel
6.
Korpus
ºlekande käepide
8.
Eemaldatav auruklapp
9.
Lame lusikas
Kopsik
Mõõteklaas
Konteiner aurul valmistamiseks
Korv fritüüris praadimiseks
Kopsiku/lusika hoidja
Tangid anumast väljavõtmiseks
Juhtimispaneeli elemendid
1.
Nupp «Час/Мин» (“Tunnid/Minutid”) — tundide või minutite valik valmist
amisaja seadmise režiimides; helisignaali sisse-/väljalülitamine (häälabi
line).
2.
Nupp «Отложенный старт» (“Edasilükatud start”) — edasilükatud stardi
aja seadmisrežiimi sisselülitamine; юМАСТЕРШЕФ“ režiimi sisselülitamine.
3.
Nupp «Отмена/Подогрев» (“Tühistamine/Soojendamine”) — soojendamis
funktsiooni sisse-/väljalülitamine; valmistamisprogrammi töö katkesta
mine: sisestatud parameetrite nullimine. Nupp on varustatud maksimaalse
sümboliga nõrga nägemisega kasutajatele.
4.
Nupp “–” — tundide või minutite tähenduse vähendamine aja seadmesta
mise režiimis; valmistamise automaatprogrammi valik; temperatuuri al
andamine temperatuurivaliku režiimis.
5.
Nupp “+” — tundide või minutite tähenduse suurendamine aja seadmesta
mise režiimis; valmistamise automaatprogrammi valik; temperatuuri su
urendamine temperatuurivaliku režiimis.
6.
Nupp «Старт/Автоподогрев» (“Start/Autosoojendus”) — valitud valmista
misprogrammi sisselülitamine; autosoojendufunktsiooni eelnev väljalül
itamine. Nupp on varustatud maksimaalse sümboliga nõrga nägemisega
kasutajatele.
Nupp «Таймер/t°С» (“Taimer/t°С”) — üleminek valmistamisaja seadmise
režiimi, valmistamise aja/temperatuuri seadmise režiimi valik (programmis
“МУЛЬТИПОВАР”).
8.
Nupp «Меню» (“Menüü”) — valmistamise automaatprogrammi valik. Nupp
on varustatud maksimaalse sümboliga nõrga nägemisega kasutajatele.
9.
Ekraani sätted
1.
Valmistamisprogrammi tööprotsessi indikaator
2.
Valmistamise aja seadmise režiimi indikaator
3.
Valitud automaatvalmistamisrežiimi indikaator
4.
Autosoojenduse ja toitude soojendamise funktsiooni töö indikaator
5.
Toiteindikaator.
6.
Tööindikaator.
Häälabilise töö indikaator.
8.
Taimeri näidurežiimi (aeg/temperatuur) indikaator
9.
Taimer.
I. ENNE ESMAST SISSELºLITAMIST
Avage seade ettevaatlikult, eemaldage kõik pakkematerjalid ja reklaamsildid,
väljaarvatud seerianumbriga sildid.
Seadmel oleva seerianumbri puudumine jätab teid automaatselt ilma garan
tiihooldusest.
Pühkige seadme korpus niiske lapiga. Peske anumat sooja seebiveega. Kuivatage
hoolikalt. Esimesel kasutusel võib tekkida kõrvaline lõhn, mis ei ole seadme
vigastuse tagajärjeks. Sel juhul teostage seadme puhastus.
Tähelepanu! Seadet on keelatud kasutada mistahes vigastuste korral.
II. MULTIKEETJA KASUTUS
Asetage seade kõvale horisontaalsele pinnale nii, et auruklapist tulev kuum aur
ei satuks tapeetidele, dekoratiivkatetele ja muudele esemetele ja materjalidele,
mis võivad kannatada kõrgenenud niiskusest ja temperatuurist.
Enne valmistamist veenduge, et multikeetja välised ja nähtavad sisemised osad
ei oleks vigastatud, nendel ei eineks kilde ja muid defekte. Anuma ja soojen
duskambri põhja vahel ei tohi olla kõrvalisi esemeid.
Multikeetja REDMOND RMC-M150 on varustatud häälabilise funktsiooniga, tänu
millele on seadme juhtimisprotsess täielikult häälestatud, mida saadab detailne
info programmis tehtud muudatustest ja jooksvatest häälestustest. Funktsioon
käivitub automaatselt peale seadme sisselülitamist. Selle väljalülitamiseks
vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi юЧас/Мин”. Klahvi юЧас/Мин” taasva
jutusel lülitub antud funktsioon uuesti sisse.
Valmistamise aja seadmine
1.
Peale valmistamise programmi valikut, vajutades nupule “Таймер/t°С”
valige valmistamisaja seadmise režiim (ekraanil süttib indikaator юТАЙМЕР“,
ekraanile ilmub vaikimisi seatud valmistamise aeg, minutiindikaator aga
hakkab vilkuma).
2.
Vajutades nuppu «Час/Мин» valige tundide või minutite seade (valitud
tähendus hakkab vilkuma). Suurendage seda nupule “+” vajutades, jа nupule
«–» vajutades vähendage aja tähendust. Tähenduse kiireks muutmiseks
hoidke allavajutatud nuppu mõne sekundi vältel.
3.
Valmistamisaja seadmise lõppedes (displei jätkab vilkumist) minge üle
järgmisele sammule. Sisestatud seadete tühistamiseks vajutage nuppu
«Отмена/Подогрев», mille järgselt uuesti kogu valmistamisprogramm
uuesti.
Tähelepanu! Valmistamisaja käsitsi seadmisel arvestage valmistamisprogram
miga ettenähtud aja võimalikku diapasooni ja paigaldussammu. Mõnedes
programmides hakkab valmistamisaja arvestus kulgema peale seadme välju
mist seatud töötemperatuurile.
Funktsioon «Edasilükatud start»
Käesolev funktsioon võimaldab seada ajavahemiku, mille järgselt hakkab tööle
valitud valmistamisprogramm. Programmi starti võib edasi lükata vahemikus 5
minutist kuni 24 tunnini 5-minutilise seadmissammuga.
1.
Peale valmistamisprogrammi valikut ja häälestamist vajutage nuppu
«Отложенный старт» (ekraanil hakkab vilkuma minutite tähendus).
2.
Vajutades nuppu «Час/Мин» valige tundide või minutite seadmisrežiim
(valitud tähendus hakkab vilkuma). Nupule “+” vajutades suurendage ning
nupule “–” vajutades vähendage aja tähendust. Tähenduse kiireks muut
miseks hoidke allavajutatud nuppu mõne sekundi vältel.
3.
Vajutage ja hoidke mõne sekundi vältel all nuppu «Старт/Автоподогрев».
Algab funktsiooni «Edasilükatud start» töö (taime kustub, ekraanile ku/
4.
Tehtud seadet tühistamiseks vajutage nuppu «Отмена/Подогрев», mille
järgselt sisestage kogu valmistamisprogramm uuesti.
Tähelepanu! Ei soovitata kasutada edasilükatud stardi funktsiooni, kui toitude
koostises kasutatakse kiirelt riknevaid toiduaineid (munad, värske piim, liha,
Valmisroogade temperatuuri ülahoiu funktsioon (autosoojendus)
Autosoojendus lülitub sisse automaatselt kohe peale valmistamise programmi
töö lõppu ja hoiab valmistoidu temperatuuri 70–80°С piires 24 tunni vältel.
Seejuures põleb nupu «Отмена/Подогрев» indikaator, ekraanil aga kuvatakse
aja otsene arvestus nimetatud režiimis. Vajadusel võib autosoojenduse välja
lülitada, vajutades ja hoides mõne sekundi vältel all nuppu «Отмена/Подогрев».
Käesoleva programmi õigeaegseks väljalülitamiseks vajutage stardi või pro
grammi töö ajal ja hoidke mõne sekundi vältel nuppu «Старт/Автоподогрев»,
kuni nupu «Отмена/Подогрев» indikaator ei kustu. Selleks, et uuesti sisse
lülitada autosoojendus, vajutage ja hoidke veelkord all nuppu «Старт/
Автоподогрев» (süttib nupu «Отмена/Подогрев» indikaator).
Toitude soojendamise funktsioon
Multikeetjat REDMOND RMC-M150 võib kasutada külmade toitude soojen
damiseks. Selleks:
1.
Pange valmis toit anumasse, asetage see multikeetjasse.
2.
Sulgege kaas, lülitage seade elektrivõrku.
3.
Vajutage ja hoidke all mõne sekundi vältel nuppu «Отмена/Подогрев»
helisignaalini. Ekraanil süttib indikaator «ПОДОГРЕВ» ja nupu indikaator.
Taimer alustab soojendamise aja otsest arvestust. Toit soojendatakse kuni
70–80°С, nimetatud temperatuuri võib hoida 24 tunni vältel.
4.
Vajadusel võib soojendamise välja lülitada, vajutades ja hoides mõne
sekundi vältel all nuppu «Отмена/Подогрев», kuni ekraanil ja nupul ei
kustu vastavad indikaatorid.
Energiasõltuv mälu
Multikeetjal REDMOND RMC-M150 on energiasõltuv mälu, mis tagab kõikide
kasutusseadistuste säilimise (muuhulgas edasilükatud stardi ja häälabilise
seadistused) 2 tunni jooksul elektrienergia ootamatu väljalülitamise korral. Kui
selle aja jooksul elektrienergia taastatakse, jätkab multikeetja tööd etteantud
režiimis.
юМАСТЕРШЕФ“ funktsioon
Multikeetjas REDMOND RMC-M150 on unikaalne funktsioon юМАСТЕРШЕФ“,
mis avardab oluliselt seadme baasvõimalusi. Funktsioon võimaldab muuta
valmistamise temperatuuri ja aega kuni 10 korda vahetult programmi tööprotses
sis (väljaarvatud programm юЭКСПРЕСС“ ja «ЙОГУРТ»). 3 minuti jooksul peale
valmistamist võib säilitada etteantud temperatuuri ja ajaseadistuste järjekorda
ja salvestada kogu valmistamisprotsessi käik seadme mälusse. Niisiis pakub
funktsioon юМАСТЕРШЕФ“ võimalust koostada isiklikke programme unikaalse
temperatuurirežiimiga.
Valmistamisaja muutmise vahemik — 1 minutist kuni 15 tunnini 1-minutilise
muutmissammuga sõltuvalt programmist. Valmistamisaja seadmisel 00 tundi
00 minutit, sõltuvalt varem tehtud seadistustest, läheb seade üle autosoojenduse
režiimi või ooterežiimi. Temperatuuri muutmise vahemik — 35 kuni 180°C 5°C-
Valmistamise temperatuuri ja aja muutmine (isikliku programmi loomine)
1.
Vajutades klahvi юМеню”, valige mistahes valmistamisprogramm, väljaar
vatud programmid юЭКСПРЕСС“ ja юЙОГУРТ”. Vajutage ja hoidke all klahvi
юСтарт/Автоподогрев”. Sütivad klahvide юСтарт/Автоподогрев” ja юОтмена/
Подогрев” indikaatorid. Valmistamisprogramm hakkab tööle.
2.
Autosoojendusfunktsiooni eelnevaks väljalülitamiseks vajutage ja hoidke
all klahvi юСтарт/Автоподогрев” (klahvi юОтмена/Подогрев” indikaator
kustub). Klahvi юСтарт/Автоподогрев” taasvajutusega võib nimetatud
funktsiooni taas sisse lülitada.
Tehniline iseloomustik
RMC-M150
Võimsus
860 W
220–240 V, 50 Hz
Anuma kate
keraamiline kõrbemisvastane ANATO® (Korea)
Programmide arv
46 (16 automaatset, 30 käsitsi seadmestust)
eemaldatav
Helisignaali väljalülitamine
Programmid
1.
МУЛЬТИПОВАР (MULTIKOKK)
2.
ТУШЕНИЕ (HAUTAMINE)
3.
ВЫПЕЧКА (KºPSETAMINE)
4.
РИС/КРУПЫ (RIIS/TANGUD)
5.
МАКАРОНЫ (MAKARONID)
6.
НА ПАРУ (AURUL)
ТОМЛЕНИЕ (AURUTAMINE)
8.
ЖАРКА (PRAADIMINE)
9.
ПЛОВ (PILAFF)
СУП (SUPP)
МОЛОЧНАЯ КАША (PIIMAPUDER)
ЙОГУРТ (JOGURT)
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (LASTETOIT)
ХЛЕБ (LEIB)
ВАРКА (KEETMINE)
ЭКСПРЕСС (EKSPRESS)
Autosoojendus
olemas, kuni 24 h
Autosoojenduse eelnev väljalülitamine
Toitude soojendamine
olemas, kuni 24 h
Edasilükatud start
olemas, kuni 24 h
юМАСТЕРШЕФ“ funktsioon:
aja ja temperatuuri reguleerimine valmistamise ajal
individuaalprogrammide koostamine ja salvestamine
Funktsioon юHäälabiline”
Seadet ärge paigaldage pehmele pinnale,
ärge katke seda töö ajal - see võib tingida
seadme ülesoojenemise ja selle vigas
Seadet on keelatud kasutada avatud õhus
- niiskuse või kõrvaliste esemete sattumine
seadme korpusesse võivad tingida tõsiseid
Enne seadme puhastamist veenduge, et see
on elektrivõrgust välja lülitatud ja täielikult
jahtunud. Järgige rangelt seadme puhasta
KEELATUD on paigutada seadet vette või asetada
seda jooksva vee alla.
Antud seade ei ole mõeldud kasutamiseks
inimestele (sealhulgas lastele), kellel esi
nevad füüsilised, närvidega seotud või
psüühilised kõrvalekalded või teadmiste ja
kogemuste puudumine, väljaarvatud juhtu
del, kui selliste inimeste üle on seatud järel
valve või on korraldatud nende juhenda
mine seadme kasutamiseks isiku poolt, kes
vastutab nende ohutuse eest. Teostada laste
järelvalvet eesmärgiga vältida nende män
gimist seadmega, selle komplekteerivate
osadega, samuti selle tehasepakendiga.
Seadme puhastamist ja hooldamist ei tohi
lapsed ilma täiskasvanute järelvalveta teha.
Keelatud on seadme iseseisev remont või
muudatuste tegemine selle konstruktsioo
ni. Seadme remonti peab tegema eranditult
autoriseeritud hoolduskeskuse spetsialist.
Ebaprofessionaalselt tehtud remont võib
tingida seadme rikke, trauma või vara
Enne käesoleva seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kasutus
juhend ja hoidke seda teatmikuna. Seadme õige kasutamine pikendab
oluliselt selle teenistusaega.
Tootja ei kanna vastutust vigastuste eest, mis on
esile kutsutud ohutustehnika nõuete ja toote kasu
Nimetatud elektriseade kujutab endast
paljufunktsionaalset toidu valmistamise
seadet olmetingimustes ning seda võib ka
sutada korterites, suvilates, hotelli num
brites, kaupluste olmeruumides, kontoriru
umides ja teistes taolistes mittetööstusliku
kasutamise tingimustes. Seadme tööstus
likku või muud otstarbekohatut kasutamist
loetakse toote kasutuse rikkumiseks. Sel
juhul ei kanna tootja vastutust võimalike
tagajärgede eest.
Enne seadme sisselülitamist elektrivõrku,
kontrollige, kas selle pinge vastab seadme
nominaalsele toitepingele (vt. tehniline is
eloomustik või toote tehasetabelit)
Kasutage seadme tarbitavale võimsusele
arvestatud pikendit. Selle nõude mittejär
gimine võib tingida lühise või kaabli süt
timise.
Lülitage seade vaid maandust omavatesse
pistikutesse — see on kohustuslik nõue ele
ktrilöögi kaitse eest.
TÄHELEPANU! Seadme töö ajal soojenevad selle
korpus, anum ja metalldetailid! Olge ettevaatlikud˝
Kasutage pajalappe. Kuumast aurust saadavate
põletuste vältimiseks ärge kummarduge seadme
kohale kaane avamisel.
Lülitage seade pistikust välja peale selle
kasutamist, samuti selle puhastamise või
ümberasetamise ajal. Elektrijuhe võtke
välja kuivade kätega, hoides seda kahvlist,
mitte aga juhtmest.
Ärge paigaldage elektritoitejuhet ukseav
adesse või soojusallikate läheduses. Jälgige,
et elektrijuhe ei oleks kokku keerdunud ja
painutatud, ei puutuks kokku teravate es
emetega, mööbli nurkadega ja äärtega.
Meelespea: elektrijuhtme juhuslik vigastamine võib
tingida garantiitingimustele mittevastavaid vigas
tusi, samuti tekitada elektrilöögi. Vigastatud elek
trikaabel tuleb viivitamatult lasta hoolduskeskuses
välja vahetada.
Ir iespēja manuāli uzstādīt ēdiena gatavošanas laiku diapazonā no 10 minūtēm
līdz 8 stundām ar 10 minūtes ilgu iestatīšanas soli.
Programma «ЖАРКА»
Programma tiek ieteikta dārzeņu, gaļas, jūras produktu, putnu gaļas cepšanai.
Pēc noklusējuma programmā «ЖАРКА» ēdienu gatavošanas laiks ir 15 minūtes.
Ir iespēja manuāli uzstādīt ēdiena gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm
līdz 2 stundām ar 1 minūti ilgu iestatīšanas soli. Ir pieļaujams cept produktus
ar noņemtu ierīces vāku. Šajā programmā funkcija «Atlikais starts» nav piee
Programma «ПЛОВ»
Programma tiek ieteikta dažādu veidu plovu gatavošanai. Pēc noklusējuma
programmā «ПЛОВ» ēdienu gatavošanas laiks ir 1 stunda. Ir iespēja manuāli
uzstādīt ēdiena gatavošanas laiku diapazonā no 10 minūtēm līdz 2 stundām ar
5 minūtes ilgu iestatīšanas soli.
Programma «СУП»
Programma tiek ieteikta dažādu pirmo ēdienu, kā arī kompotu un citu dzērienu
gatavošanai. Pēc noklusējuma programmā «СУП» ēdienu gatavošanas laiks ir 1
stunda. Ir iespēja manuāli uzstādīt ēdiena gatavošanas laiku diapazonā no 10
minūtēm līdz 8 stundām ar 5 minūtes ilgu iestatīšanas soli.
Programma «МОЛОЧНАЯ КАША»
Programma tiek ieteikta piena biezputru gatavošanai. Pēc noklusējuma
programmā «МОЛОЧНАЯ КАША» ēdienu gatavošanas laiks ir 25 minūtes.
Laika iestatīšanas diapazons ir 5 minūtes līdz 4 stundām ar 1 minūti ilgu
iestatīšanas soli (intervāliem no 5 minūtēm līdz 1 stundai) vai 5 minūtes ilgs
(intervālam no 1 stundas līdz 4 stundām).
Programma ir paredzēta biezputru vārīšanai no pasterizēta piena ar zemu
tauku saturu. Lai novērstu piena iztvaikošanu vāroties un iegūtu nepieciešamo
rezultātu, tiek ieteikts:
rūpīgi noskalot visus pilngraudu putraimus (rīsus, griķus, prosu u.c.), mazgāt
tik ilgi, līdz ūdens ir dzidrs;
ieziest pirms gatavošanas multikatla kausu ar sviestu;
strikti ievērot proporcijas, mērot sastāvdaļas atbilstoši recepšu grāmatas
ieteikumiem, samazināt vai palielināt sastāvdaļu daudzumu var tikai
izmantojot pilnpienu, atšķaidīt to ar dzeramūdeni attiecībā 1:1.
Ja vēlamais rezultāts programmā «МОЛОЧНАЯ КАША» netika sasniegts, iz
mantojiet universālo programmu «МУЛЬТИПОВАР». Piena biezputras
gatavošanas optimālā temperatūra ir 95°С.
Programma «ЙОГУРТ»
Ar programmas «ЙОГУРТ» palīdzību jūs varat pagatavot dažādus garšīgus un
veselīgus jogurtus savās mājās. Pēc noklusējuma programmā «ЙОГУРТ» ēdiena
gatavošanas laiks ir 8 stundas. Ir iespēja manuāli uzstādīt ēdiena gatavošanas
laiku diapazonā no 10 minūtēm līdz 12 stundām ar 5 minūtes ilgu iestatīšanas
soli. Autouzsildes funkcija šajā programmā nav pieejama.
Nomēriet produktus, kā norādīts receptē, ielieciet tos kausā. Pievērsiet uzmanību
tam, ka visām sastāvdaļām jāatrodas zemāk par atzīmi 1/2 uz kausa iekšējās
virsmas. Pēc tam sekojiet sadaļas «Automātisko programmu izmantošanas
darbību vispārējā secība» 2–9 punktiem.
Programma «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ»
Programma tiek ieteikta bērnu uztura gatavošanai. Pēc noklusējuma programmā
«ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ» ēdienu gatavošanas laiks ir 1 stunda. Ir iespēja manuāli
uzstādīt ēdiena gatavošanas laiku diapazonā no 10 minūtēm līdz 12 stundām
ar 5 minūtes ilgu iestatīšanas soli.
Programma «ХЛЕБ»
Programma tiek ieteikta dažādu veidu maizes cepšanai, gan no kviešu miltiem,
gan ar rudzu miltu piedevām. Pēc noklusējuma programmā «ХЛЕБ» ēdiena
gatavošanas laiks ir 2 stundas (programmas darbības pirmās stundas laikā
notiek mīklas uzraudzēšana, bet pēc tam pati cepšana). Ir iespēja manuāli uzstādīt
ēdiena gatavošanas laiku diapazonā no 10 minūtēm līdz 6 stundām ar 5 minūtes
1.
Iejauciet mīklu, sekojot rekomendācijām, kas sniegtas jūsu izvēlētajā
receptē. Izlieciet mīklu kausā.
2.
Ielieciet kausu multikatla korpusā. Sekojiet tam, lai visas sastāvdaļas
atrastos zemāk par atzīmi 1/2 uz kausa iekšējās virsmas.
3.
Tālāk ievērojiet secību, kas norādīta sadaļas «Automātisko programmu
izmantošanas darbību vispārējā secība» 2–9 punktos. Neveriet vaļā mul
tikatla vāku, kamēr pilnībā nav beidzies cepšanas process.
Nav ieteicams izmantot funkciju «Atlikais starts», jo tas var negatīvi ietekmēt
cepiena kvalitāti.
Programma «ВАРКА»
Programma tiek ieteikta dārzeņu un pākšaugu gatavošanai. Pēc noklusējuma
programmā «ВАРКА» ēdienu gatavošanas laiks ir 40 minūtes. Ir iespēja manuāli
uzstādīt ēdiena gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 8 stundām ar
5 minūtes ilgu iestatīšanas soli.
Programma «ЭКСПРЕСС»
Programma tiek ieteikta ātrai rīsu, kā arī putraimu irdenu putru gatavošanai.
Šajā programmā nav pieejama ēdiena gatavošanas laika regulēšana un funk
cija «Atlikais starts». Programmas «ЭКСПРЕСС» darbības laiks ir 15 minūtes.
Ievērojiet secību, kas norādīta sadaļas «Automātisko programmu izmantošanas
darbību vispārējā secība», 1.-punktos, pēc tam 7.-(izlaižot 5.-punktus).
III. IERĪCES TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
Pirms uzsākt ierīces tīrīšanu pārliecinieties, ka tā ir atslēgta no elektrotīkla un
ir pilnībā atdzisusi. Lai iztīrītu ierīci, lietojiet mīkstu drānu un neabrazīvus
trauku mazgāšanas līdzekļus. Iesakām veikt izstrādājuma tīrīšanu uzreiz pēc
lietošanas.
Aizliegts tīrīšanai izmantot abrazīvas vielas, sūkļus ar abrazīvu pārklājumu un
ķīmiski agresīvas vielas.
Aizliegts iegremdēt ierīces korpusu ūdenī vai novietot to zem ūdens strūklas.
Pirms pirmās lietošanas vai ja ir radusies nepieciešamība novērst nepatīkamas
vai jebkuras citas smakas, kas radušās pēc gatavošanas, iesakām 15 minūšu
laikā pavārīt pusi citrona programmā «НА ПАРУ».
Kauss, iekšējais alumīnija vāks un tvaika vārsts ir jātīra pēc katras lietošanas.
Kausu var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Pēc kausa tīrīšanas beigšanas
izslaukiet tā ārējo virsmu sausu.
Lai iztīrītu iekšējo alumīnija vāku:
Atveriet multikatla vāku, vāka iekšējā daļā paspiediet uz augšu plastma
sas �ksatoru, līdz vāks atvienojas;
Nedaudz pavelciet iekšējo alumīnija vāku uz sevi un augšup, lai tas atvi
enotos no pamatvāka. Noslaukiet abu vāku virsmas ar mitru audumu,
nepieciešamības gadījumā izmazgājiet noņemamo vāku, izmantojot
trauku mazgāšanas līdzekli.
Pēc iztīrīšanas ielieciet alumīnija vāku apakšējās gropēs un savienojiet to ar
pamatvāku, uzspiediet uz iekšējā vāka augšējo daļu, līdz dzirdēsiet klikšķi.
Iekšējam alumīnija vākam ir cieši un blīvi jāno�ksējas.
Lai iztīrītu tvaika vārstu:
Pavelciet tā vāku uz augšu un uz sevi. Noņemtā vāka iekšējā daļā pagriezi
et tvaika vārsta �ksatoru pulksteņrādītāja virzienā līdz galam. Noņemiet to.
Rūpīgi un uzmanīgi izņemiet vārsta gumiju no �ksatora, rūpīgi izmazgājiet
vārpstu, �ksatoru un vāku. Nožāvējiet, salieciet vārpstu atpakaļejošā secībā
un uzstādiet to atpakaļ.
Lai nenotiktu vārsta gumijas deformācija, stingri aizliegts to savīt un stiept.
Ēdienu gatavošanas laikā ir iespējama kondensāta veidošanās, šajā modelī
kondensāts uzkrājas speciālā dobumā uz ierīces korpusa ap kausu.
Kondensātu ir viegli savākt ar dvieļa vai virtuves salvetes palīdzību.
IV. PIRMS VĒRŠANĀS SERVISA CENTRĀ
Paziņojums par
Kļūdas novēršana
Sistēmas kļūda.
Iespējams, ka ir
sabojājusies vadības
plate vai temperatūras
devējs.
Atslēdziet ierīci no elektrotīkla, ļaujiet tai
atdzist. Cieši aizveriet vāku. Ja pēc atkārtotas
multikatla ieslēgšanas problēmu nav izdevies
novērst, griezieties autorizētajā servisa centrā.
Iespējamais cēlonis
Bojājumi novēršana
Nav strāvas padeves no
elektrotīkla.
Pārbaudiet spriegumu elektrotīklā.
Ēdiens tiek gatav
ots pārāk ilgi.
Traucējumi strāvas padevē
no elektrotīkla.
Pārbaudiet spriegumu elektrotīklā.
ir iekļuvis svešķermenis.
Izņemiet svešķermeni.
Kauss multikatla korpusā ir
ielikts nelīdzeni.
Ielieciet kausu korpusā taisni, bez
sašķiebumiem.
Sildelements ir netīrs.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ļaujiet
tai atdzist. Notīriet sildelementu.
V. GARANTIJAS SAISTĪBAS
Šim izstrādājumam tiek piešķirta garantija uz 25 mēnešiem no izstrādājuma
iegādāšanās brīža. Garantijas perioda laikā ražotājs uzņemas pienākumu novērst
jebkurus ražošanas defektus, veicot remontu, nomainot detaļas vai nomainot
visu izstrādājumu, ja defektus izraisījusi nepietiekama materiālu vai montāžas
kvalitāte. Garantija stājas spēkā tikai tajā gadījumā, ja iegādāšanās datums ir
apstiprināts ar veikala zīmogu un pārdevēja parakstu oriģinālajā garantijas
talonā. Šī garantija tiek atzīta par spēkā esošu tikai tad, ja izstrādājums ir lietots
atbilstoši lietošanas instrukcijai, nav ticis remontēts, izjaukts un nav bijis sabojāts
nepareizi rīkojoties ar to, kā arī saglabāta pilna izstrādājuma komplektācija. Šī
garantija nav attiecināma uz dabīgo izstrādājuma nolietojumu un patērējamajiem
materiāliem (�ltriem, lampiņām, keramiskajiem un te�ona pārklājumiem, gu
mijas blīvējumiem utt.).
Ierīces kalpošanas termiņš un garantijas saistību darbības termiņš tiek rēķināts
no ierīces pārdošanas dienas vai no izgatavošanas datuma (gadījumos, kad
pārdošanas datums nav nosakāms).
Ierīces izgatavošanas datums ir atrodams sērijas numurā, kas ierakstīts
identi�kācijas uzlīmē uz ierīces korpusa. Sērijas numurs sastāv no 13 zīmēm,
un zīme norāda uz mēnesi, – uz ierīces ražošanas gadu.
Ražotāja noteiktais ierīces kalpošanas termiņš ir 5 gadi no tās iegādāšanās
dienas ar nosacījumu, ka izstrādājuma ekspluatācija notikusi atbilstoši šai in
strukcijai un spēkā esošajiem tehniskajiem standartiem.
Iesaiņojums, lietošanas instrukcija, kā arī pati ierīce ir jāutilizē saskaņā ar
vietējo atkritumu pārstrādāšanas programmu. Neizmetiet šādus izstrādājumus
kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
LVA
Multikatls RMC-M150
LVA
ar 1 minūti ilgu iestatīšanas soli, neatkarīgi no programmas. Iestatot ēdiena
gatavošanas laiku 00 stundas 00 minūtes, atkarībā no tā, kādi ierīces uzstādījumi
ir veikti iepriekš, ierīce pāries autouzsildes vai gaidīšanas režīmā. Temperatūras
izmaiņu diapazons – no 35 līdz 180°C ar 5°C lielu iestatīšanas soli.
Ēdiena gatavošanas temperatūras un laika mainīšana (savas individuālās pro
grammas radīšana)
1.
Spiežot pogu «Меню», izvēlieties jebkuru gatavošanas programmu, izņemot
programmas « ЭКСПРЕСС» un «ЙОГУРТ». Nospiediet un turiet nospiestu
pogu «Старт/Автоподогрев». Iedegsies pogu «Старт/Автоподогрев» un
«Отмена/Подогрев» indikatori. Sāksies ēdiena gatavošanas programmas
2.
Lai iepriekš atslēgtu autouzsildes funkciju, nospiediet un turiet nospiestu
pogu «Старт/Автоподогрев» (pogas «Отмена/Подогрев» indikators
nodzisīs). Atkārtoti nospiežot pogu «Старт/Автоподогрев», var atkal ieslēgt
šo funkciju.
3.
Lai izmainītu gatavošanas laiku un temperatūru darba procesā, nospiedi
et un turiet nospiestu pogu «Отложенный старт» līdz skaņas signālam.
4.
Displejā parādīsies un sāks mirgot laika rādījums, kas palicis līdz ēdiena
gatavošanas procesa pabeigšanai. Spiežot pogas «–» (samazināšana) vai
«+» (palielināšana), mainiet laika rādījumu. Lai pārietu no minūšu rādījuma
mainīšanas uz stundu mainīšanu un otrādi, spiediet pogu «Час/Мин» (skat.
sadaļu «Ēdiena gatavošanas laika iestatīšana»).
5.
Lai pārietu pie ēdiena gatavošanas temperatūras mainīšanas, nospiediet
pogu «Таймер/t°С». Displejā parādīsies un mirgos temperatūras lielums
nākamajam gatavošanas posmam. Lielums pēc noklusējuma programmai
«МУЛЬТИПОВАР» — agrāk iestatītā temperatūra, pārējām programmām
— 100 °C. Spiežot pogas «–» (samazināšana) vai «+» (palielināšana),
mainiet temperatūras lielumu.
6.
Lai saglabātu veiktās izmaiņas, nespiediet pogas vismaz 10 sekundes.
Ēdiena gatavošanas process tiks turpināts ar jaunajiem parametriem. Ci
pari displejā pārstās mirgot. Temperatūras un laika lielumi, kas palikuši
līdz gatavošanas procesa beigām, pēc kārtas parādīsies displejā.
Nākamajai temperatūras un laika mainīšanai atkārtojiet darbības, kas
aprakstītas 3–6 punktā. Var ievadīt līdz 10 izmaiņām viena ēdiena
gatavošanas procesa robežās.
Jūs varat saglabāt veiktās izmaiņas ierīces atmiņā tās programmas vietā, kurā
jūs jau gatavojāt. Pēc gatavošanas procesa beigšanās atskanēs skaņas signāls.
Ja darbības laikā programma ir bijusi mainīta, displejā sāksies 3 minūtes ilga
laika (sekundēs) atpakaļejoša atskaite. Šī laika gaitā vienlaicīgi nospiediet un
turiet nospiestas pogas «+» un «–». Ja jūs nevēlaties ierakstīt veiktās izmaiņas,
nospiediet pogu «Отмена/Подогрев».
Atkarībā no veiktajiem uzstādījumiem pēc tam ierīce pāries autouzsildes režīmā
(deg pogas «Отмена/Подогрев» indikators, displejā ir redzama darbības laika
tiešā atskaite) vai gaidīšanas režīmā.
Autouzsildes funkcija izmainītajā programmā tiks ieslēgta vai izslēgta atkarībā
no tā, vai tā bija ieslēgta vai izslēgta ēdiena gatavošanas procesa beigās. Ja
gatavošanas temperatūra pēdējā posmā bija iestatīta zemāka par 75°C, aut
ouzsilde, kad sāks darboties izmainītā programma, tiks izslēgta automātiski.
Ierakstītās programmas izmantošana
1.
Spiežot pogu «Меню», izvēlieties jūsu izmainītās automātiskās program
mas nosaukumu. Pēc noklusējuma iestatītā laika vērtības vietā displejā
parādīsies simboli «– – – –».
2.
Jūs varat iestatīt atliktā starta laiku.
3.
Nospiediet un turiet nospiestu pogu «Старт/Автоподогрев», iedegsies
pogu «Старт/Автоподогрев» un «Отмена/Подогрев» indikatori. Displejā
parādīsies ēdiena gatavošanas kopējais laiks, sāksies individuālās program
mas izpilde un tās darbības laika atpakaļejošā atskaite.
4.
Lai atslēgtu autouzsildi, nospiediet un turiet nospiestu pogu «Старт/
Автоподогрев» (pogas «Отмена/Подогрев» indikators nodzisīs). Atkārtoti
nospiežot pogu «Старт/Автоподогрев», var atkal no jauna ieslēgt šo funk
ciju.
5.
Ēdiena gatavošanas procesā displejā pēc kārtas parādīsies laiks, kas pali
cis līdz programmas darbības beigām, un šim gatavošanas posmam izvēlēta
temperatūra. Pārejot no viena gatavošanas posma (temperatūras režīma)
uz otru, atskan skaņas signāls.
Atgriešanās pie rūpnīcas iestatījumiem
Lai nodzēstu individuālo programmu un atjaunotu izmainītās automātiskās
programmas rūpnīcas iestatījumus, izvēlieties to, spiežot pogu «Меню». Pēc tam
vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestas pogas «Час/Мин» un «Отложенный
старт» līdz skaņas signālam.
Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus visām automātiskajām programmām,
vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestas pogas «Час/Мин» un «Отложенный
старт» līdz skaņas signālam tad, kad ierīce atrodas gaidīšanas režīmā.
Automātisko programmu izmantošanas vispārējā darbību secība
1.
Sagatavojiet (nomēriet) nepieciešamās sastāvdaļas atbilstoši receptei,
ielieciet katlā. Uzmaniet, lai visas sastāvdaļas, ieskaitot šķidrumu, atrastos
zemāk par maksimālo skalas atzīmi uz kausa iekšējās virsmas.
2.
Ielieciet katlu ierīces korpusā. Pārliecinieties, ka tas ir cieši saskāries ar
3.
Aizveriet vāku, līdz dzirdat klikšķi. Pieslēdziet ierīci pie elektrotīkla.
4.
Spiežot pogu «Меню», izvēlieties ēdiena gatavošanas programmu (displejā
mirgos atbilstošās programmas indikators). Lai ērtāk pārvietoties izvēlnē,
5.
Lai iestatītu ēdiena gatavošanas laiku, nospiediet pogu «Таймер/t°С».
Displejā iedegsies pēc noklusējuma uzstādītais gatavošanas laiks, kuru
var mainīt.
6.
Ja ir nepieciešamība, iestatiet atliktā starta laiku.
Nospiediet un turiet dažas sekundes nospiestu pogu «Старт/Автоподогрев».
Iedegsies pogu «Старт/Автоподогрев» un «Отмена/Подогрев» indika
tori. Sāksies ēdiena gatavošanas process un programmas darbības laika
atpakaļejošā atskaite.
8.
Par ēdiena gatavošanas programmas beigšanos jums paziņos skaņas
signāls. Atkarībā no uzstādījumiem ierīce pāries autouzsildes (gatavā
ēdiena temperatūras uzturēšanas) režīmā (displejā būs redzams šīs funk
cijas darbības laika tiešā atskaite) vai gaidīšanas režīmā. Nospiežot un
turot nospiestu pogu «Старт/Автоподогрев», var iepriekš atslēgt aut
ouzsildi (pogas «Отмена/Подогрев» indikators nodzisīs). Atkārtoti
nospiežot pogu «Старт/Автоподогрев», var atkal ieslēgt šo funkciju.
9.
Lai pārtrauktu ēdiena gatavošanas procesu vai atceltu ievadītās program
mas, nospiediet un turiet nospiestu pogu «Отмена/Подогрев».
Programma «МУЛЬТИПОВАР»
Programma «МУЛЬТИПОВАР» ir paredzēta tam, lai gatavotu praktiski jebkurus
ēdienus ar lietotāja uzstādītiem gatavošanas temperatūras un laika parametriem.
Temperatūras iestatīšanas diapazons ir 35-180°С ar 5°С iestatīšanas soli. Laika
iestatīšanas diapazons ir 2 minūtes līdz 15 stundām ar 1 minūti ilgu iestatīšanas
soli (intervāliem no 2 minūtēm līdz 1 stundai) vai 5 minūtes ilgs (intervālam
no 1 stundas līdz 15 stundām). Pēc noklusējuma programmas «МУЛЬТИПОВАР»
ēdiena gatavošanas laiks ir 30 minūtes.
Sekojiet sadaļas «Automātisko programmu izmantošanas darbību vispārējā
secība» 1.-punktiem. Pēc tam nospiediet pogu «Таймер/t°С» lai pārietu uz
gatavošanas temperatūras uzstādīšanas režīmu. Displejā iedegsies pēc
noklusējuma iestatītā gatavošanas temperatūra (100°С). Spiežot pogas «+» un
«-», uzstādiet temperatūru, kas nepieciešama ēdiena gatavošanai. Pēc
gatavošanas temperatūras iestatīšanas sekojiet sadaļas «Automātisko pro
grammu izmantošanas darbību vispārējā secība» 5-9 punktiem.
Uzmanību! Kamēr ēdiena gatavošanas temperatūra nav lielāka par 75°С,
autouzsildes funkcija ir atslēgta. Nepieciešamības gadījumā to var ieslēgt
manuāli, nospiežot un turot dažas sekundes nospiestu pogu «Старт/
Автоподогрев» pēc tam, kad ir sākusi darboties gatavošanas programma
(iedegsies pogas «Отмена/Подогрев» indikators. Ja ir izvēlēta temperatūra
140°С un augstāk, maksimālais ēdiena gatavošanas laiks ir 2 stundas.
Programma «ТУШЕНИЕ»
Programma paredzēta dārzeņu, gaļas, jūras produktu, putnu gaļas sautēšanai.
Pēc noklusējuma programmā «ТУШЕНИЕ» ēdienu gatavošanas laiks ir 1 stundu
garš. Ir iespējama gatavošanas laika iestatīšana manuāli diapazonā no 10
minūtēm līdz 12 stundām ar 5 minūtes ilgu iestatīšanas soli.
Programma «ВЫПЕЧКА»
Programma tiek ieteikta biskvīta, sacepumu, pīrāgu – gan no rauga, gan no
kārtainās mīklas – cepšanai. Pēc noklusējuma programmā «ВЫПЕЧКА»
gatavošanas laiks ir 50 minūtes. Ir iespēja manuāli uzstādīt ēdiena gatavošanas
laiku diapazonā no 10 minūtēm līdz 8 stundām ar 5 minūtes ilgu iestatīšanas
soli.
Nomēriet produktus tai daudzumā, kāds noteikts receptē, ielieciet kausā. Seko
jiet tam, lai sastāvdaļas atrastos zemāk apr atzīmi 1/2 uz kausa iekšējās virsmas.
Pēc tam sekojiet sadaļas «Automātisko programmu izmantošanas darbību
vispārējā secība» 2-9 punktam.
Programma «РИС/КРУПЫ»
Programma tiek ieteikta dažādu veidu putraimu putru vārīšanai, dažādu piedevu
ēdieniem gatavošanai. Pēc noklusējuma programmā «РИС/КРУПЫ» ēdienu
gatavošanas laiks ir 30 minūtes. Laika iestatīšanas diapazons ir 5 minūtes līdz
4 stundām ar 1 minūti ilgu iestatīšanas soli (intervāliem no 5 minūtēm līdz 1
stundai) vai 5 minūtes ilgs (intervālam no 1 stundas līdz 4 stundām).
Programma «МАКАРОНЫ»
Programma tiek ieteikta dažādu makaronu veidu gatavošanai, cīsiņu, olu vārīšanai
u.c. Pēc noklusējuma programmā «МАКАРОНЫ» ēdienu gatavošanas laiks ir
8 minūtes. Ir iespēja manuāli uzstādīt ēdiena gatavošanas laiku diapazonā no
2 minūtēm līdz 1 stundai ar 1 minūti ilgu iestatīšanas soli.
Atpkaļejošā laika atskaite programmas darba laikā sāksies pēc tam, kad sāks
vārīties ūdens. Funkcija «Atlikais starts» šajā programmā nav pieejama.
1.
Ielejiet katlā ūdeni. Sekojiet tam, lai ūdens līmenis būtu zemāks par
maksimālo atzīmi uz kausa iekšējās virsmas. Ievērojiet sadaļas
«Automātisko programmu izmantošanas darbību vispārējā secība» 2-5
punktu, pēc tam 7 punktu.
2.
Kad ūdens uzvārīsies, atskanēs signāls. Uzmanīgi noņemiet vāku un
iegremdējiet produktus vārošajā ūdenī, aizveriet vāku līdz klikšķim. Sāksies
uzstādītās programmas izpildīšana un ēdiena gatavošanas laika
atpakaļejoša atskaite.
3.
Tālāk sekojiet sadaļas «Automātisko programmu izmantošanas darbību
vispārējā secība» 8-9 punktam.
Uzmanību! Dažu produktu gatavošanas laikā veidojas putas. Lai novērstu to
iespējamo iztecēšanu no kausa, dažas minūtes pēc produktu ielikšanas verdošajā
ūdenī var atvērt vāku.
Programma «НА ПАРУ»
Programma tiek ieteikta dārzeņu, zivju, gaļas, diētisko un veģetāro ēdienu,
bērnu ēdienu gatavošanai tvaikos. Pēc noklusējuma programmā «НА ПАРУ»
ēdienu gatavošanas laiks ir 20 minūtes. Ir iespēja manuāli uzstādīt ēdiena
gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 2 stundām ar 5 minūtes ilgu
iestatīšanas soli. Šajā programmā laika atskaite sākas pēc tam, kad sācis
Gatavojot dārzeņus un citus produktus tvaikos:
Ielejiet kausā 600-1000 ml ūdens. Ielieciet konteineri, kas paredzēts
tvaicēšanai, kausā.
Nomēriet un sagatavojiet produktus, kā tas norādīts receptē, vienmērīgi
izlieciet tos konteinerī, kas paredzēts tvaicēšanai.
Sekojiet sadaļas «Automātisko programmu izmantošanas darbību vispārējā
secība» 2–9 punktiem.
Programma «ТОМЛЕНИЕ»
Programma tiek ieteikta sutinātas gaļas, karsēta piena gatavošanai. Pēc
noklusējuma programmā «ТОМЛЕНИЕ» ēdienu gatavošanas laiks ir 5 stundas.
Atliktais starts
ir, līdz 24 stundām
Funkcija «МАСТЕРШЕФ»:
laika un temperatūras regulēšana ēdiena gatavošanas laikā
individuālo programmu sastādīšana un ieraksts
Funkcija
Komplektācija
1 gab.
Kauss RB-С502
1 gab.
Konteiners ēdienu tvaicēšanai
1 gab.
Siets RAM-FB1 vārīšanai eļļā
1 gab.
Mērglāze
1 gab.
Kausiņš
1 gab.
Plakana karote
1 gab.
Kausa/karotes turētājs
1 gab.
Lietošanas instrukcija
1 gab.
Grāmata «200 receptes»
1 gab.
1 gab.
Elektriskais barības vads
1 gab.
Ražotājam ir tiesības veikt izmaiņas izstrādājuma dizainā, komplektācijā, kā
arī tehniskajos datos savas produkcijas pilnveidošanas gaitā bez papildus
brīdinājumiem par šīm izmaiņām.
Multikatla uzbūve un aprīkojums
1.
Ierīces vāks
2.
Noņemams iekšējais vāks
3.
Kauss
4.
Vāka atvēršanas poga
5.
Vadības panelis ar displeju
6.
Korpuss
Rokturis pārnešanai
8.
Noņemas tvaika vārsts
9.
Plakana karote
Kausiņš
Mērglāze
Konteiners gatavošanai tvaikos
Siets vārīšanai eļļā
Kausa un karotes turētājs
Knaibles katla izņemšanai
Vadības paneļa elementi
1.
Poga «Час/Мин» («Stunda/Min») – stundu vai minūšu izvēlne, iestatot
gatavošanas laiku vai atlikto startu; skaņas signāla izslēgšana/ieslēgšana
2.
Poga «Отложенный старт» («Atliktais starts») – atliktā starta laika
iestatīšanas režīma ieslēgšana; režīma «МАСТЕРШЕФ» ieslēgšana.
3.
Poga «Отмена/Подогрев» («Atcelšana/Sildīšana») – uzsildīšanas funkcijas
ieslēgšana/izslēgšana; ēdiena gatavošanas programmas darbības
pārtraukšana; uzstādīto parametru atcelšana. Poga ir aprīkota ar taustes
simbolu vājredzīgiem cilvēkiem.
4.
Poga «—» – stundu vai minūšu skaita samazināšana laika uzstādīšanas
režīmos; automātiskās gatavošanas programmas izvēle; temperatūras
pazemināšana temperatūras izvēles režīmā.
5.
Poga «+» – stundu vai minūšu skaita palielināšana laika uzstādīšanas
režīmos; automātiskās gatavošanas programmas izvēle; temperatūras
paaugstināšana temperatūras izvēles režīmā.
6.
Poga «Старт/Автоподогрев» («Starts / Gatava ēdiena temperatūras
uzturēšana») – izvēlētās gatavošanas programmas ieslēgšana; iepriekšējā
autouzsildes (gatavā ēdiena temperatūras uzturēšanas) atslēgšana. Poga
ir aprīkota ar taustes simbolu vājredzīgiem cilvēkiem.
Poga «Таймер/t°С» («Taimeris/t°С») – pāreja uz gatavošanas laika
uzstādīšanas režīmu, ēdiena gatavošanas laika/temperatūras uzstādīšanas
režīma izvēlēšanās (programmā «МУЛЬТИПОВАР»).
8.
Poga «Меню» («Izvēlne») – automātiskās gatavošanas programmas izvēle.
Poga ir aprīkota ar taustes simbolu vājredzīgiem cilvēkiem.
9.
Displeja uzbūve
1.
Ēdiena gatavošanas programmas darbības progresa indikators.
2.
Gatavošanas laika iestatīšanas režīma indikators.
3.
Izvēlētās automātiskās gatavošanas programmas indikators.
4.
Autouzsildes un ēdienu sildīšanas funkciju darbības indikators.
5.
Elektropadeves indikators.
6.
Darbības indikators.
Balss palīga darbības indikators.
8.
Taimera (laiks/temperatūra) rādījuma režīma indikators.
9.
Taimeris.
I. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
Uzmanīgi izsaiņojiet izstrādājumu un izņemiet to no kārbas, atbrīvojiet to no
iesaiņošanas materiāliem un reklāmas uzlīmēm, uzlīmi ar sērijas numuru atstājiet
pielīmētu. Ja uz ierīces nebūs sērijas numura, jums automātiski zūd tiesības uz
tās garantijas apkalpošanu.
Noslaukiet ierīces korpusu ar mitru drāniņu. Kausu izmazgājiet ar siltu ūdeni ar
mazgāšanas līdzekli. Rūpīgi nosusiniet. Pirmajā lietošanas reizē iespējama
smakas rašanās, kas neliecina par ierīces bojājumiem. Šādā gadījumā veiciet
ierīces tīrīšanu (skat. «Multikatla apkopšana»).
Uzmanību! Aizliegts lietot ierīci, ja tā ir jebkādā veidā bojāta.
II. MULTIKATLA EKSPLUATĀCIJA
Pirms ekspluatācijas uzsākšanas
Novietojiet ierīci uz cietas līdzenas horizontālas virsmas tā, lai no tvaika vārsta
izplūstošie karstie tvaiki nenokļūtu uz tapetēm, dekoratīvajiem segumiem,
elektroniskām ierīcēm un citiem priekšmetiem vai materiāliem, kuri var tikt
sabojāti pēc saskares ar paaugstinātu mitrumu un temperatūru.
Pirms ēdienu gatavošanas pārliecinieties par to, ka ārējās un redzamās iekšējās
multikatla daļas nav bojātas, ka uz tām nav šķēlumu vai lūzumu un citu de
fektu. Starp kausu un sildelementu nedrīkst atrasties svešķermeņi.
Multikatls REDMOND RMC-M150 ir aprīkots ar balss palīga funkciju, pateicoties
tai, ierīces vadības process ir pilnībā apskaņots un tiek pavadīts ar detalizētu
informāciju par veiktajām izmaiņām un programmas pašreizējiem iestatījumiem.
Funkcija sāk automātiski darboties uzreiz pēc tam, kad ir ieslēgta ierīce. Lai to
atslēgtu, nospiediet un turiet nospiestu pogu «Час/Мин» gaidīšanas režīmā.
Atkārtota pogas «Час/Мин» nospiešana un noturēšana atkal ieslēdz šo funkciju.
Ēdiena gatavošanas laika uzstādīšana
Pēc tam, kad esat izvēlējies ēdiena gatavošanas programmu, spiežot pogu
«Таймер/t°С», izvēlieties gatavošanas laika uzstādīšanas režīmu (displejā ie
degsies indikators «ТАЙМЕР», izgaismosies pēc noklusējuma iestatītais
gatavošanas laiks, bet minūšu indikators sāks mirgot).
Spiežot pogu «Час/Мин», izvēlieties stundu vai minūšu uzstādīšanas režīmu
(izvēlētais lielums mirgos). Ar pogas «+» nospiešanu palieliniet laiku, ar pogas
«—» nospiešanu – samaziniet. Lai mainītu lielumus ātrāk, turiet pogu nospi
estu vairākas sekundes.
Pēc gatavošanas laika uzstādīšanas beigām (displejs turpina mirgot) pārejiet
uz nākamo soli. Lai atceltu veiktos uzstādījumus, nospiediet pogu «Отмена/
Подогрев», pēc tam no jauna ievadiet visu gatavošanas programmu.
Uzmanību! Uzstādot ēdiena gatavošanas laiku manuāli, ņemiet vērā iespējamo
laika diapazonu un iestatījuma soli, kas ir paredzēts gatavošanas programmā.
Dažās programmās ēdiena gatavošanas laika atskaite sākas tikai pēc tam, kad
ierīcē ir sasniegta paredzētā darba temperatūra.
Funkcija «Atliktais starts»
Šī funkcija sniedz iespēju iestatīt to laika intervālu, pēc kura uzsāks darbību
izvēlētā gatavošanas programma. Atlikt programmas startu var diapazonā no 5
minūtēm līdz 24 stundām ar 5 minūtes ilgu iestatīšanas soli.
1.
Pēc ēdiena gatavošanas programmas izvēlēšanās un uzstādīšanas no
spiediet pogu «Отложенный старт» (displejā mirgos minūšu indikators).
2.
Spiežot pogu «Час/Мин», izvēlieties stundu vai minūšu uzstādīšanas režīmu
(izvēlētais lielums mirgos). Ar pogas «+» nospiešanu palieliniet laiku, ar
pogas «—» nospiešanu – samaziniet. Lai mainītu lielumus ātrāk, turiet
pogu nospiestu vairākas sekundes.
3.
Nospiediet un turiet nospiestu pogu «Старт/Автоподогрев» dažas
sekundes. Sāksies funkcijas «Atliktais starts» darbība (taimeris pārstās
mirgot, displejā būs redzama laika atpakaļejošā atskaite līdz izvēlētās
ēdiena gatavošanas programmas darbības sākumam).
4.
Lai atceltu iestatītos uzstādījumus, nospiediet pogu «Отмена/Подогрев»,
pēc tam no jauna ievadiet visu gatavošanas programmu.
Uzmanību! Nav ieteicams izmantot atliktā starta funkciju, ja ēdiena sastāvā
tiek lietoti produkti, kas ātri bojājas (olas, svaigs piens, gaļa, siers utt.)
Gatavu ēdienu temperatūras uzturēšanas funkcija (autouzsilde)
Šī funkcija ieslēdzas automātiski pēc ēdiena gatavošana programmas beigām
un var uzturēt gatavā ēdiena temperatūru 70-80°С robežās 24 stundu laikā.
Šajā laikā deg pogas «Отмена/Подогрев» indikators, bet displejā redzama
programmas darbības laika tiešā atskaite šajā režīmā. Ja ir vajadzība, aut
ouzsildi var atslēgt, nospiežot un turot dažas sekundes nospiestu pogu «Отмена/
Подогрев».
Lai šo funkciju atslēgtu iepriekš, starta vai programmas darbības laikā no
spiediet un turiet dažas sekundes nospiestu pogu «Старт/Автоподогрев», tu
riet līdz brīdim, kad poga «Отмена/Подогрев» nodziest. Lai atkal ieslēgtu au
touzsildi, nospiediet un turiet nospiestu pogu «Старт/Автоподогрев» atkārtoti
(iedegsies pogas «Отмена/Подогрев» indikators).
Ēdienu uzsildīšanas funkcija
Multikatlu REDMOND RMC-M150 var izmantot, lai uzsildītu aukstus ēdienus.
Lai uzsildītu ēdienu:
1.
Pārlieciet gatavu ēdienu kausā, ievietojiet to multikatlā.
2.
Aizveriet vāku, pieslēdziet ierīci pie elektrotīkla.
3.
Nospiediet un turiet dažas sekundes nospiestu pogu «Отмена/Подогрев»,
līdz atskan skaņas signāls. Displejā iedegsies indikators «ПОДОГРЕВ» un
pogas indikators. Taimeris sāks ēdiena uzsildīšanas laika tiešo atskaiti.
Ēdiens tiks uzsildīts līdz 70-80°С, šī temperatūra var tikt uzturēta 24
stundu laikā.
4.
Ja ir nepieciešamība, ēdiena uzsildīšanu var atslēgt, nospiežot un turot
dažas sekundes nospiestu pogu «Отмена/Подогрев», turiet pogu tik ilgi,
līdz nodzisīs atbilstošie indikatori displejā un uz pogas.
Energoneatkarīga atmiņa
Multikatlam REDMOND RMC-M150 ir energoneatkarīga atmiņa, kas garantē
visu lietotāja iestatījumu (ieskaitot atliktā starta balss palīga iestatījumus)
saglabāšanu 2 stundu laikā, ja ir notikusi neparedzēta elektrības atslēgšana. Ja
pa šo laiku elektroenerģijas padeve tiks atjaunota, multikatls turpinās darbību
uzstādītajā režīmā.
Funkcija «МАСТЕРШЕФ»
Multikatlā REDMOND RMC-M150 ir realizēta unikāla funkcija «МАСТЕРШЕФ»,
kas būtiski paplašina ierīces bāzes komplekta iespējas. Funkcija sniedz iespēju
mainīt ēdiena gatavošanas temperatūru un laiku līdz 10 reizēm tieši program
mas izpildes procesā (izņemot programmas «ЭКСПРЕСС» un «ЙОГУРТ»). 3
minūšu laikā pēc gatavošanas beigšanas var saglabāt iestatīto temperatūras un
laika uzstādījumu secību un ierakstīt visu gatavošanas procesa gaitu ierīces
atmiņā. Tādējādi funkcija «МАСТЕРШЕФ» sniedz iespēju sastādīt pašiem savas
programmas ar unikālu temperatūru režīmu.
Ēdiena gatavošanas laika izmaiņu diapazons – no 1 minūtes līdz 15 stundām
Iegaumējiet: nejaušs elektrobarošanas kabeļa
bojājums vai izraisīt traucējumus, kas neatbilst ga
rantijas nosacījumiem, kā arī var izraisīt elektriskās
strāvas triecienu. Bojāts elektrokabelis ir nekavējoties
jānomaina servisa centrā.
Darbības laikā nelieciet ierīci uz mīkstas
virsmas, neapklājiet to — tas var izraisīt
pārkaršanu un ierīces sabojāšanu.
Ir aizliegts lietot ierīci ārpus telpām — mi
truma vai svešķermeņu iekļūšana ierīces
korpusā var izraisīt nopietnus bojājumus.
Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā
ir atslēgta no elektrotīkla un ir pilnībā at
dzisusi. Stingri ievērojiet ierīces tīrīšanas
un apkošanas instrukciju.
AIZLIEGTS iegremdēt ierīces korpusu ūdenī vai novi
etot to zem ūdens strūklas!
Šis izstrādājums nav paredzēts, lai to lieto
tu cilvēki (ieskaitot bērnus), kuriem ir �zis
kas, nervu vai psihiskas novirzes, vai cilvēki
bez atbilstošām zināšanām un pieredzes,
izņemot gadījumus, kad šos cilvēkus uz
rauga, vai par drošību atbildīgi cilvēki pirms
lietošanas ir veikuši instruktāžu par ierīces
izmantošanu. Ir nepieciešams uzraudzīt
bērnus, lai nepieļautu rotaļāšanos ar ierīci,
tās komplektējošām sastāvdaļām, kā arī ar
ierīces iesaiņojumu. Tāpat aizliegts ļaut
bērniem tīrīt un apkalpot ierīci bez
pieaugušu cilvēku uzraudzības.
Ir aizliegts patstāvīgi veikt ierīces remontu
vai veikt izmaiņas ierīces konstrukcijā. Visi
ierīces apkalpošanas un remontu darbi ir
jāveic vienīgi autorizētajā servisa centrā.
Neprofesionāla darbu veikšana var izraisīt
ierīces salūšanu, traumas un īpašuma
bojājumus.
Tehniskais raksturojums
RMC-M150
860 W
Spriegums
220–240 V, 50 Hz
Kausa tilpums
Kausa pārklājums
ANATO®
(Koreja) nepiedegošs keramiskais
gaismas diožu
Programmu skaits
46 (16 automātiskās, 30 manuālās (ar roku) iestādīšanas)
Tvaika vārsts
Skaņas signāla atslēgšana
Knaibles katla izņemšanai
Programmas
1.
МУЛЬТИПОВАР (MULTIPAVĀRS)
2.
ТУШЕНИЕ (SAUTĒŠANA)
3.
ВЫПЕЧКА (CEPŠANA)
4.
РИС/КРУПЫ (RĪSI/PUTRAIMI)
5.
МАКАРОНЫ (MAKARONI)
6.
НА ПАРУ (TVAIKOS)
ТОМЛЕНИЕ (SUTINĀŠANA)
8.
ЖАРКА (CEPŠANA)
9.
ПЛОВ (PLOVS)
СУП (ZUPA)
МОЛОЧНАЯ КАША (PIENA BIEZPUTRA)
ЙОГУРТ (JOGURTS)
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (BĒRNU UZTURS)
ХЛЕБ (MAIZE)
ВАРКА (VĀRĪŠANA)
ЭКСПРЕСС (EKSPRESIS)
Funkcijas
Autouzsilde (gatavu ēdienu temperatūras uzturēšana)
ir, līdz 24 stundām
Iepriekšēja autouzsildes atslēgšana
ir, līdz 24 stundām
Pirms sākat lietot šo ierīci, uzmanīgi izlasiet tās lietošanas instrukciju un
saglabājiet to kā rokasgrāmatu. Pareiza ierīces lietošana būtiski pagarinās
tās kalpošanas ilgumu.
DROŠĪBAS PASĀKUMI
Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas
radušies ierīces lietošanas drošības tehnikas prasību
un ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ.
Šis elektriskais aparāts ir daudzfunkcionāla
ierīce ēdienu gatavošanai sadzīves apstākļos
un var tikt izmantota dzīvokļos, privātmājās,
viesnīcu numuros, veikalu, biroju sadzīves
vai citās tamlīdzīgās telpās nerūpnieciskas
ekspluatācijas apstākļos. Rūpnieciska vai
jebkura cita nelietderīga ierīces lietošana
tiks uzskatīta par izstrādājuma atbilstošas
lietošanas noteikumu pārkāpumu. Tādos
gadījumos ražotājs nenes atbildību par
iespējamām sekām.
Pirms ierīces pieslēgšanas pie elektrotīkla
pārbaudiet, vai spriegums tajā sakrīt ar
ierīces barošanas nominālo spriegumu (skat.
ierīces tehnisko raksturojumu vai ražotāja
informāciju uz ierīces korpusa).
Izmantojiet pagarinātāju, kas ir paredzēts
ierīces izmantojamajai jaudai. Šīs prasības
neievērošana var izraisīt īssavienojumu vai
pat kabeļa aizdegšanos.
Ierīci pieslēdziet tikai pie rozetēm, kas
aprīkotas ar zemējumu — tā ir obligāta
prasība aizsardzībai pret elektriskās strāvas
triecienu. Izmantojot pagarinātāju,
pārliecinieties, ka arī tas ir aprīkots ar
zemējumu.
UZMANĪBU! Ierīces darbības laikā tās korpuss, kauss
un metāliskās detaļas sasilst! Esiet uzmanīgi! Lieto
jiet virtuves cimdus. Lai neapdedzinātos ar karsta
jiem tvaikiem, nenoliecieties pāri ierīcei, kad verat
vaļā vāku.
Pēc lietošanas izslēdziet ierīci no rozetes,
tāpat arī tās tīrīšanas vai pārvietošanas
laikā. Elektrisko vadu izņemiet no rozetes
ar sausām rokām, turot to aiz dakšiņas,
nevis aiz vada.
Neizstiepiet elektrobarošanas vadu durvju
ailēs vai siltuma avotu tuvumā. Uzmaniet
to, lai elektrības vads nesagriežas un
nepārlokas, nav saskarē ar asiem
priekšmetiem, mēbeļu stūriem un šķautnēm.
Vadovaukitės skyriaus юPagrindiniai veiksmai naudojant automatines pro
gramas” p. 2-9.
Programa юТОМЛЕНИЕ“
Rekomenduojama šutinti mėsai, pienui. Programoje юТОМЛЕНИЕ” iš anksto
nustatyta gaminimo trukmė yra 5 valandos. Galima rankiniu būdu nustatyti
gaminimo trukmę diapazonu nuo 10 minučių iki 8 valandų, pokyčio žingsnis 10
minučių.
Programa юЖАРКА”
Rekomenduojama mėsai, daržovėms, paukštienai, jūros gėrybėms kepti. Pro
gramoje юЖАРКА” iš anksto nustatyta kepimo trukmė yra 15 minučių. Galima
rankiniu būdu nustatyti gaminimo trukmę diapazonu nuo 5 minučių iki 2 valandų,
pokyčio žingsnis 1 minutė. Galima kepti produktus su atidarytu prietaiso dangčiu.
Funkcija юPaleidimo atidėjimas” šioje programoje yra negalima.
Programa юПЛОВ”
Rekomenduojama įvairių rūšių plovui gaminti. Programoje юПЛОВ” iš anksto
nustatyta gaminimo trukmė yra 1 valanda. Galima rankiniu būdu nustatyti
gaminimo trukmę diapazonu nuo 10 minučių iki 2 valandų, pokyčio žingsnis 5
minutės.
Programa юСУП”
Rekomenduojama įvairiems pirmiesiems patiekalams, taip pat kompotams ir
kitiems gėrimams gaminti. Programoje юСУП” iš anksto nustatyta gaminimo
trukmė yra 1 valanda. Galima rankiniu būdu nustatyti gaminimo trukmę diapa
zonu nuo 10 minučių iki 8 valandų, pokyčio žingsnis 5 minutės.
Programa юМОЛОЧНАЯ КАША”
Rekomenduojama pieniškoms košėms gaminti. Programoje юМОЛОЧНАЯ КАША”
iš anksto nustatyta gaminimo trukmė yra 25 minutės. Laiko nustatymo diapa
zonas: nuo 5 minučių iki 4 valandų, pokyčio žingsnis 1 minutė (kai intervalas
nuo 5 minučių iki 1 valandos) arba 5 minutės (kai intervalas didesnis nuo 1
valandos iki 4 valandų).
Programa skirta košei gaminti iš neriebaus pasterizuoto pieno. Kad pienas
neišgaruotų ir būtų pasiektas norimas rezultatas, rekomenduojame:
kruopščiai plauti visas nesmulkintas kruopas (ryžius, grikius,soras ir kt.)
iki vanduo taps visai švarus;
prieš gaminant sutepti multifunkcinio puodo dubenį sviestu;
griežtai laikytis proporcijų, matuoti ingredientus tiksliai pagal receptų
knygą, ingredientų kiekį mažinti arba didinti tik proporcingai;
jei naudojate nenugriebtą pieną, reikia jį atskiesti vandeniu proporcija 1:1.
Jeigu norimo rezultato programoje юМОЛОЧНАЯ КАША“ nepasiekėte, naudok
ite universalią programą юМУЛЬТИПОВАР“.
Pieniškos košės optimali gaminimo temperatūra yra 95°С.
Programa юЙОГУРТ”
Su programa юЙОГУРТ“ galite namie pasigaminti įvairių gardžių ir sveikatai
naudingų jogurtų. Programoje юЙОГУРТ” iš anksto nustatyta gaminimo trukmė
yra 8 valandos. Galima rankiniu būdu nustatyti gaminimo trukmę diapazonu
nuo 10 minučių iki 12 valandų, pokyčio žingsnis 5 minutės. Programoje юЙОГУРТ”
automatinio šildymo funkcija yra negalima.
Atmatuokite produktus pagal receptą, sudėkite į dubenį. Stenkitės, kad visi
produktai būtų žemiau 1/2 žymos, esančios vidiniame dubens paviršiuje. Po to
vadovaukitės skyriaus юPagrindiniai veiksmai naudojant automatines program
as” p. 2-9.
Programa юДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ”
Rekomenduojama vaikų maistui gaminti. Programoje юДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ” iš
anksto nustatyta gaminimo trukmė yra 1 valanda. Galima rankiniu būdu nus
tatyti gaminimo trukmę diapazonu nuo 10 minučių iki 12 valandų, pokyčio
žingsnis 5 minutės.
Programa юХЛЕБ”
Rekomenduojama įvairių rūšių duonai kepti iš kvietinių miltų su ruginių miltų
priedu. Programoje iš anksto numatyta gaminimo trukmė yra 2 valandos (pirmąją
programos veikimo valandą kildinama tešla, po to vyksta kepimas). Galima
rankiniu būdu nustatyti gaminimo trukmę diapazonu nuo 10 minučių iki 6
valandų, pokyčio žingsnis 5 minutės.
1.
Įmaišykite tešlą, vadovaudamiesi pasirinkto recepto rekomendacijomis.
Sudėkite tešlą į dubenį.
2.
Įdėkite dubenį į multifunkcinio puodo korpusą. Stenkitės, kad visi produk
tai būtų žemiau 1/2 žymos, esančios vidiniame dubens paviršiuje.
3.
Toliau vadovaukitės skyriaus юPagrindiniai veiksmai naudojant automatines
programas” p. 2-9. Neatidarykite multifunkcinio puodo dangčio kol iki galo
nebus baigtas kepimo procesas.
Nerekomenduojame naudotis funkcija юPaleidimo atidėjimas”, kadangi tai gali
turėti įtakos kepinių kokybei.
Programa юВАРКА”
Rekomenduojama gaminti daržovėms ir pupoms. Programoje юВАРКА” iš anksto
numatyta gaminimo trukmė yra 40 minučių. Galima rankiniu būdu nustatyti
gaminimo trukmę diapazonu nuo 5 minučių iki 8 valandų, pokyčio žingsnis 5
minutės.
Programa юЭКСПРЕСС ”
Rekomenduojama gaminti ryžiams, birioms kruopų košėms. Šioje programoje
negalima reguliuoti gaminimo trukmės, taip pat negalima funkcija юPaleidimo
atidėjimas”. Gaminimo trukmė 15 minučių. Vadovaukitės skyriaus юPagrindiniai
veiksmai naudojant automatines programas” p. 1-4, po to p. 7-9 (praleisdami p. 5,6).
III. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prieš valydami prietaisą įsitikinkite, kad jis išjungtas iš elektros tinklo ir visiškai
atvėso. Naudokite minkštą šluostę ir indų ploviklius. Patariame išvalyti prietaisą
iškart juo pasinaudojus.
Valymui draudžiama naudoti abrazyvines medžiagas, kempines su abrazyvine
danga ir agresyvias medžiagas. Draudžiama panardinti prietaiso korpusą į
vandenį arba pastatyti po vandens čiurkšle.
Prieš naudodami pirmą kartą arba norėdami pašalinti pašalinius kvapus, 15
minučių pavirinkite pusę citrinos programoje юНА ПАРУ”.
Dubenį, vidinį aliumininį dangtį ir garų vožtuvą reikia plauti kaskart pasinau
dojus prietaisu. Dubenį galima plauti indaplovėje. Baigę valyti dubenį, sausai
nušluostykite jo išorinį paviršių.
Kaip valyti vidinį aliumininį dangtį:
Atidarykite multifunkcinio puodo dangtį, iš vidinės dangčio pusės pas
pauskite plastikinį �ksatorių, kad dangtis atsijungtų;
Truputį patraukite vidinį dangtį į save ir aukštyn, kad jis atsijungtų nuo
pagrindo. Nuvalykite abiejų dangčių paviršių drėgna šluoste, jeigu reikia,
nuplaukite nuimamą dangtį naudodami indų ploviklį.
Baigę valyti įstatykite aliumininį dangtį į apatinius griovelius ir sutaikykite su
pagrindiniu dangčiu, paspauskite vidinio dangčio viršutinę dalį iki spragtelės.
Vidinis aliumininis dangtis turi sandariai užsi�ksuoti.
Kaip valyti garų vožtuvą:
Patraukite vožtuvą už dangčio aukštyn ir į save. Nuimto dangčio vidinėje
pusėje pasukitedujų vožtuvo �ksatorių pagal laikrodžio rodyklę iki galo.
Nuimkite vožtuvą.
Atsargiai išimkite vožtuvo gumą iš �ksatoriaus, kruopščiai nuplaukite
vožtuvą, �ksatorių ir dangtį. Išdžiovinkite, surinkite vožtuvą atgaline tvarka
ir įstatykite į vietą.
Kad vožtuvo guma nesideformuotų, draudžiama ją persukti arba tampyti.
Maisto gaminimo metu gali susidaryti kondensatas, kuris kaupiasi specialioje
ertmėje prietaiso korpuse aplink dubenį. Kondensatą galima lengvai nuvalyti
rankšluosčiu arba virtuvės servetėle.
IV. PRIEŠ KREIPDAMIESI Į TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS CENTRĄ
kodai
E1 – E3
SФsteмфs гжaФdda. DaжФ šū� sҢЗe
dҢsФ vaжdyмф pжфгštė aєša
teмpeєatūєфs аҢ�гжФs
Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo,
leiskite jam atvėsti. Sandariai uždarykite
dangtį. Jeigu iš naujo įjungus
multifunkcinį puodą problema išlieka,
kreipkitės į autorizuotą techninės
priežiūros centrą.
Galima priežastis
Nėra elektros srovės.
Patikrinkite elektros tinklo įtampą.
Patiekalą gamina
Netolygiai tiekiama elektros srovė.
Patikrinkite elektros tinklo įtampą.
Tarp dubens ir kaitinamojo elemen
to pateko pašalinis daiktas.
Išimkite pašalinį daiktą.
Dubuo netiesiai įstatytas į multi
funkcinio puodo korpusą.
Įstatykite tiesiai dubenį, kad
Užsiteršęs kaitinamasis elementas.
Išjunkite prietaisą iš elektros
tinklo, leiskite jam atvėsti.
Nuvalykite kaitinamąjį elementą.
V. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Šiam gaminiui teikiama 25 mėnesių garantija nuo pirkimo datos. Garantiniu
laikotaroiu gamintojas įsipareigoja taisymo, detalių keitimo arba viso gaminio
keitimo būdu pašalinti bet kokius gamybos defektus, atsiradusius dėl nepak
ankamos medžiagų ar surinkimo kokybės. Garantija įsigalioja tik tuo atveju,
jeigu pirkimo data patvirtinta parduotuvės antspaudu ir pardavėjo parašu
originaliame garantojos talone. Ši garantija pripažįstama tik tuo atveju, jeigu
gaminys buvo naudojamas pagal eksploatavimo instrukciją, nebuvo remontuo
tas, išardytas ir nebuvo pažeistas dėl netinkamo naudojimo, taip patišsaugotas
pilnas gaminio komplektas. Ši garantija netaikoma natūraliam gaminio
susidėvėjimui ir naudojamoms medžiagoms (�ltrams, lemputėms, keraminėms
ir te�oninėms dangoms, sandarinimo gumoms ir kt.).
Gaminio veikimo trukmė ir garantinių įsipareigojimų terminas skaičiuojami nuo
pardavimo dienos arba nuo gaminio pagaminimo datos (tuo atveju, kai parda
vimo datos negalima nustatyti).
Prietaiso pagaminimo datą rasite serijos numeryje, kuris nurodytas identi�ka
ciniame lipduke ant gaminio korpuso. Serijos numeris yra iš 13 ženklų. 6-asis
ir 7-asis ženklas reiškia mėnesį, 8-asis – įrenginio pagaminimo metus.
Nustatytas gaminio eksploatavimo terminas yra 5 metai nuo jo įsigijimo datos
su sąlyga, kad gaminys eksploatuojamas vadovaujantis šia instrukcija ir tech
niniais standartais.
Pakuotę, vartotojo vadovą, taip pat patį prietaisą reikia utilizuoti vadovaujan
tis atliekų perdirbimo vietos programa. Neišmeskite tokių gaminių kartu su
įprastomis buitinėmis atliekomis.
programos veikimo procese (išskyrus programas юЭКСПРЕСС“ ir юЙОГУРТ“).
Baigus gaminti 3 minutes galima išsaugoti nustatytų temperatūros ir trukmės
parinkčių eiliškumą ir įrašyti visą gaminimo proceso eigą į prietaiso atmintį.
Tuo būdu, funkcija юМАСТЕРШЕФ“ įgalina sudaryti savo programas su unikaliu
temperatūros režimu.
Gaminimo trukmės pokyčio diapazonas — nuo 1 minutės iki 15 valandų, pokyčio
žingsnis 1 minutė nepriklausomai nuo programos. Nustatant paruošimo laiką
00 valandų 00 minučių, priklausomai nuo ankstesnių nustatymų, prietaisas
persijungs į automatinio šildymo režimą arba į laukimo režimą. Temperatūros
pokyčio diapazonas — nuo 35 iki 180°C, pokyčio žingsnis 5°C.
Temperatūros ir gaminimo trukmės keitimas (savo programos sudarymas)
1.
Spausdami mygtuką юМеню“, pasirinkite bet kurią gaminimo programą,
išskyrus programas юЭКСПРЕСС“ ir юЙОГУРТ“. Paspauskite ir laikykite
paspaudę mygtuką юСтарт/Автоподогрев“. Įsižiebs mygtukų юСтарт/
Автоподогрев“ ir юОтмена/Подогрев“ indikatorius. Pradės veikti gaminimo
2.
Norėdami iš anksto išjungti automatinio šildymo funkciją, paspauskite ir
laikykite paspaudę mygtuką юСтарт/Автоподогрев“ (mygtuko юОтмена/
Подогрев“ indikatorius užges). Dar kartą paspaudus mygtuką юСтарт/
Автоподогрев“, galima vėl įjungti šią funkciją.
3.
Norėdami pakeisti paruošimo laiką ir temperatūrą, prietaisui veikiant
paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką «Отложенный старт» iki pasi
girs garso signalas.
4.
Ekrane įsižiebs ir mirksės iki gaminimo proceso pabaigos likusio laiko
reikšmė. Spausdami mygtukus «–» (sumažinti) arba «+» (padidinti), pak
eiskite laiko reikšmę. Norėdami toliau keisti ne minutes, o valandas, ir
atvirkščiai, spauskite mygtuką «Час/мин» (žr. skyrių «Paruošimo laiko
5.
Norėdami pakeisti gaminimo temperatūrą, paspauskite mygtuką «Таймер/
t°С». Ekrane įsižiebs ir mirksės kito gaminimo etapo temperatūros reikšmė.
Iš anksto nustatytoji reikšmė programai «МУЛЬТИПОВАР» — anksčiau
nustatyta temperatūra, kitoms programoms — 100°C. Spausdami mygtukus
«–» (sumažinti) или «+» (padidinti), keiskite temperatūros reikšmę.
6.
Norėdami išsaugoti pakeitimus, nespauskite mygtuko 10 sekundžių.
Gaminimo procesas bus tęsiamas su naujomis parinktimis. Skaičiai ekrane
nustos mirksėti. Temperatūros ir iki gaminimo pabaigos likusio laiko
reikšmės pakaitomis bus rodomos ekrane.
Norėdami kitą kartą keisti temperatūrą ir gaminimo trukmę, pakartokite
veiksmus, aprašytus p. 3–6. Galima keisti iki 10 kartų vieno gaminimo
proceso metu.
Pakeistos programos įrašymas
Galima išsaugoti padarytus pakeitimus prietaiso atmintyje vietoj programos, su
kuria gaminote. Kai baigsis gaminimo procesas, pasigirs garso signalas. Jeigu
gaminimo procese programa buvo pakeista, ekrane 3 minutes bus atgal
skaičiuojamas laikas (sekundėmis). Tuo periodu vienu metu paspauskite ir lai
kykite paspaudę mygtukus ю+“ ir ю–“. Jeigu padarytų pakeitimų įrašyti nenorite,
paspauskite mygtuką юОтмена/Подогрев“.
Po to, priklausomai nuo nustatytų parinkčių, prietaisas persijungs į automatinio
šildymo režimą (šviečia mygtuko юОтмена/Подогрев“ indikatorius, ekrane rodo
mas tiesiogiai skaičiuojamas veikimo laikas) arba į laukimo režimą.
Automatinio šildymo funkcija pakeistoje programoje bus išjungiama arba
įjungiama priklausomai nuo to, ar ji buvo įjungta ar išjungta gaminimo proceso
pabaigoje. Jeigu paskutiniame etape buvo nustatyta žemesnė nei 75°C
temperatūra, automatinis šildymas paleidžiant pakeistą programą bus
išjungiamas automatiškai.
Kaip naudotis įrašyta programa
1.
Spausdami mygtuką юМеню“, pasirinkite jūsų pakeistos automatinės pro
gramos pavadinimą. Vietoj iš anksto nustatytosios laiko reikšmės ekrane
bus rodomi simboliai ю– – – –“.
2.
3.
Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką юСтарт/Автоподогрев“, įsižiebs
mygtukų юСтарт/Автоподогрев“ ir юОтмена/Подогрев“ indikatoriai. Ekrane
bus rodoma bendra gaminimo trukmė, bus pradedama vykdyti individu
ali programa ir skaičiuojama atgal jos veikimo trukmė.
4.
Norėdami išjungti automatinį šildymą, paspauskite ir laikykite paspaudę
mygtuką юСтарт/Автоподогрев“, (mygtuko юОтмена/Подогрев“ indikato
rius užges). Dar kartą paspaudus mygtuką юСтарт/Автоподогрев“, galima
vėl įjungti šią funkciją.
5.
Gaminimo procese ekrane pakaitomis bus rodomos temperatūros ir iki
programos veikimo pabaigos likusio laiko reikšmės bei šiam etapui
parinkta gaminimo temperatūra. Pereinant nuo vieno gaminimo etapo
(temperatūros režimo) prie kito, pasigirsta garso signalas.
Grįžimas į gamyklinius nustatymus
Norėdami panaikinti individualią programą ir grąžinti pakeistos automatinės
programos gamyklinius nustatymus, pasirinkite ją, spausdami mygtuką юМеню“.
Po to vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę mygtukus юЧас/Мин“ ir
юОтложенный старт“ iki pasigirs garso signalas.
Norėdami grąžinti visų automatinių programų gamyklinius nustatymus, vienu
metu paspauskite ir laikykite paspaudę mygtukus юЧас/Мин“ ir юОтложенный
старт“ iki pasigirs garso signalas, kai prietaisas veikia laukimo režimu.
Pagrindiniai veiksmai naudojant automatines programas
1.
Paruoškite (atmatuokite) reikalingus pagal receptą produktus, sudėkite į
dubenį. Stenkitės, kad visi produktai, taip pat ir skysčiai, būtų žemiau
maksimalios skalės žymos, esančios vidiniame dubens paviršiuje.
2.
Įstatykite dubenį į prietaiso korpusą. Įsitikinkite, kad jis gerai prigludęs
prie kaitinamojo elemento.
3.
Uždarykite multifunkcinio puodo dangtį, kad spragtelėtų. Įjunkite prietaisą
į elektros tinklą.
4.
Spausdami mygtuką юМеню”, pasirinkite gaminimo programą. Kad būtų
patogiau, meniu naršykite mygtukais ю—” arba ю+”.
5.
Norėdami nustatyti gaminimo trukmę, paspauskite mygtuką «Таймер/t°С».
Ekrane įsižiebs iš anksto nustatyta gaminimo trukmė, kurią glima pak
eisti.
6.
Jeigu reikia, nustatykite paleidimo atidėjimo trukmę.
Paspauskite ir keletą sekundžių laikykite paspaudę mygtuką «Старт/
Автоподогрев». Pradės šviesti mygtukų «Старт/Автоподогрев» ir «Отмена/
Подогрев» indikatoriai. Prasidės gaminimo procesas, ekrane bus rodomas
atgal skaičiuojamas programos trukmės laikas.
8.
Apie tai, kad gaminimo programa baigta, praneš garso signalas. Toliau,
priklausomai nuo nustatymų, prietaisas persijungs į automatinio šildymo
režimą (ekrane bus rodomas tiesiogiai skaičiuojamas šios funkcijos trukmės
laikas) arba į laukimo režimą. Paspausdami ir laikydami paspaustą mygtuką
«Старт/Автоподогрев», galite iš anksto išjungti automatinio šildymo
funkciją (mygtuko «Отмена/Подогрев» indikatorius užges). Dar kartą
paspaudus mygtuką «Старт/Автоподогрев», galima vėl įjungti šią funkciją.
9.
Norėdami nutraukti gaminimo procesą, atšaukti įvestą programą arba
išjungti automatinį šildymą, paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką
«Отмена/Подогрев».
Programa юМУЛЬТИПОВАР”
Programa skirta gaminti praktiškai bet kuriems patiekalams pagal naudotojo
nustatytus temperatūros ir gaminimo trukmės parametrus. Temperatūros nus
tatymo diapazonas: 35-180°С, pokyčio žingsnis 5°С. Laiko nustatymo diapazo
nas: nuo 2 minučių iki 15 valandų, pokyčio žingsnis 1 minutė (kai intervalas nuo
2 minučių iki 1 valandos) arba 5 minutės (kai intervalas didesnis nuo 1 valan
dos iki 15 valandų). Programoje юМУЛЬТИПОВАР“ iš anksto nustatyta gaminimo
trukmė yra 30 minučių.
Vadovaukitės nurodymais p. 1-4 skyriuje юPagrindiniai veiksmai naudojant au
tomatines programas”. Po to paspauskite mygtuką «Таймер/t°С» , kad
pereitumėte į gaminimo temperatūros nustatymo režimą. Ekrane pradės šviesti
iš anksto nustatyta gaminimo temperatūra (100°С). Spausdami mygtukus ю+”,
ю—”, nustatykite gaminimo temperatūrą. Kai nustatysite gaminimo temperatūrą,
vadovaukitės nurodymais p. 5-9 skyriuje юPagrindiniai veiksmai naudojant au
tomatines programas”.
Dėmesio! Kai patiekalų gaminimo temperatūra aukštesnė nei 75°С, automatinio
šildymo funkcija išsijungia. Jeigu reikia, ją galima įjungti rankiniu būdu
paspaudžiant ir palaikant keletą sekundžių mygtuką «Старт/Автоподогрев» po
to, kai paleidžiama gaminimo programa (įsižiebs mygtuko «Отмена/Подогрев»,
indikatorius). Kai nustatyta temperatūra 140°С ir aukštesnė, maksimalus
paruošimo laikas – 2 valandos.
Programa юТУШЕНИЕ”
Rekomenduojama daržovėms, mėsai, paukštienai, jūros gėrybėms troškinti.
Programoje юТУШЕНИЕ” iš anksto nustatyta troškinimo trukmė yra 1 valanda.
Galima rankiniu būdu nustatyti gaminimo trukmę diapazonu nuo 10 minučių
iki 12 valandų, pokyčio žingsnis 5 minutės.
Programa юВЫПЕЧКА”
Ši programa rekomenduojama kepti biskvitams, apkepams, mielinės ir sluok
sniuotos tešlos pyragams kepti. Programoje юВЫПЕЧКА” iš anksto nustatyta
gaminimo trukmė yra 50 minučių. Galima rankiniu būdu nustatyti gaminimo
trukmę diapazonu nuo 10 minučių iki 8 valandų, pokyčio žingsnis 5 minutės.
Atmatuokite produktus pagal receptą, sudėkite į dubenį. Stenkitės, kad visi
produktai būtų žemiau 1/2 žymos, esančios vidiniame dubens paviršiuje. Po to
vadovaukitės skyriaus юPagrindiniai veiksmai naudojant automatines program
as” p. 2-9.
Programa юРИС/КРУПЫ ”
Rekomenduojama ryžiams ir įvairioms košėms virti. Programoje юРИС/КРУПЫ”
iš anksto nustatyta gaminimo trukmė yra 30 minučių. Laiko nustatymo diapa
zonas: nuo 5 minučių iki 4 valandų, pokyčio žingsnis 1 minutė (kai intervalas
nuo 5 minučių iki 1 valandos) arba 5 minutės (kai intervalas didesnis nuo
valandos iki 4 valandų).
Programa юМАКАРОНЫ”
Rekomenduojama virti makaronams, dešrelėms, kiaušiniams ir kt. Programoje
юМАКАРОНЫ” iš anksto nustatyta gaminimo trukmė yra 8 minutės. Galima
rankiniu būdu nustatyti gaminimo trukmę diapazonu nuo 2 minučių iki 1 va
landos, pokyčio žingsnis 1 minutė.
Gaminimo trukmės atgalinis skaičiavimas prasidės po to, kai užvirs vanduo.
Funkcija юPaleidimo atidėjimas” šioje programoje negalima.
1.
Įpilkite į dubenį vandens. Žiūrėkite, kad vandens lygis būtų žemiau maksi
malios skalės žymos, esančios vidiniame dubens paviršiuje. Vadovaukitės
skyriaus юPagrindiniai veiksmai naudojant automatines programas” p. 2-5,
po to p. 7.
2.
Kai vanduo užvirs, pasigirs signalas. Atsargiai atidarykite dangtį ir sudėkite
produktus į verdantį vandenį, uždenkite dangtį, kad spragtelėtų. Pradedama
vykdyti nustatyta programa ir rodoma atgal skaičiuojama gaminimo trukmė.
3.
Toliau vadovaukitės skyriaus юPagrindiniai veiksmai naudojant automatines
programas” p. 8-9.
Dėmesio! Gaminant kai kuriuos produktus susidaro putos. Kad jos nepradėtų
bėgti iš dubens, praėjus keletui minučių kai produktai buvo sudėti į verdantį
vandenį, galima atidaryti dangtį.
Programa юНА ПАРУ”
Rekomenduojama gaminti garuose daržovėms, žuviai, mėsai, dietiniams ir
vegetariškiems patiekalams, vaikų valgiams. Programoje юНА ПАРУ” iš anksto
nustatyta gaminimo trukmė yra 20 minučių. Galima rankiniu būdu nustatyti
gaminimo trukmę diapazonu nuo 5 minučių iki 2 valandų, pokyčio žingsnis 5
minutės. Šioje programoje gaminimo trukmės atgalinis skaičiavimas prasidės
po to, kai užvirs vanduo.
Norėdami pagaminti garuose daržoves ar kitus produktus:
Įpilkite į dubenį 600-1000 ml vandens. Įstatykite garinimo konteinerį į
dubenį.
Atmatuokite ir paruoškite produktus pagal receptą, tolygiai paskirstykite
juos garinimo konteineryje.
Multifunkcinis puodas RMC-M150
LTU
Komplektas
Multifunkcinis puodas
1 vnt.
1 vnt.
Garinimo konteineris
1 vnt.
Gruzdinimo riebaluose krepšys RAM-FB1
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
Samčio/šaukšto laikiklis
1 vnt.
Naudotojo vadovas
1 vnt.
Knyga ю200 receptų”
1 vnt.
Techninės priežiūros knygelė
1 vnt.
Elektros srovės laidas
1 vnt.
Žnyplės dubeniui išimti
1 vnt.
Gamintojas turi teisę tobulindamas savo produkciją keisti dizainą, komplektuotę
bei techninius duomenis, iš anksto nepranešdamas apie tuos pakeitimus.
Multifunkcinio puodo sandara
1.
Prietaiso dangtis
2.
Nuimamas vidinis dangtis
3.
4.
Mygtukas dangčiui atidaryti
5.
Valdymo skydas su ekranu
6.
Korpusas
Nešimo rankena
8.
Nuimamas garų vožtuvas
9.
Plokščias šaukštas
Matavimo indelis
Garinimo konteineris
Gruzdinimo riebaluose krepšys
Samčio ir šaukšto laikiklis
Žnyplės dubeniui išimti
Valdymo skydo elementai
1.
Mygtukas «Час/Мин» (юVal./Min“) – valandų arba minučių pasirinkimas
gaminimo trukmės ir paleidimo atidėjimo režimais; garso signalo
įjungimas/išjungimas (balso asistentas).
2.
Mygtukas «Отложенный старт» (юPaleidimo atidėjimas“) — įjungia palei
dimo atidėjimo laiko nustatymo režimą; režimo юМАСТЕРШЕФ” įjungimas.
3.
Mygtukas «Отмена/Подогрев» (юAtšaukimas/Šildymas“) — šildymo funk
cijos įjungimas/išjungimas; gaminimo programos nutraukimas; įvestų
nustatymų panaikinimas.
4.
Mygtuke įtaisytas taktilinis simbolis silpnaregiams.
5.
Mygtukas ю—” — valandų ir minučių reikšmių sumažinimas laiko nustatymo
režimais; automatinės gaminimo programos pasirinkimas; temperatūros
sumažinimas pasirinkimo režimu.
6.
Mygtukas ю+” — valandų ir minučių reikšmių padidinimas laiko nustatymo
režimais; automatinės gaminimo programos pasirinkimas; temperatūros
padidinimas pasirinkimo režimu.
Mygtukas «Старт/Автоподогрев» (юPaleidimas/Automatinis šildymas”) —
pasirinktos gaminimo programos paleidimas; išankstinis automatinio
šildymo išjungimas.
8.
Mygtuke įtaisytas taktilinis simbolis silpnaregiams.
9.
Mygtukas «Таймер/t°С» (юLaikmatis/t°С”) — perėjimas į gaminimo trukmės
nustatymo režimą, gaminimo temperatūros/laiko nustatymo režimo pa
sirinkimas (programoje «МУЛЬТИПОВАР»).
Mygtukas «Меню» (юMeniu”) — automatinės gaminimo programos pasir
inkimas. Mygtuke įtaisytas taktilinis simbolis silpnaregiams.
1.
Gaminimo programos veikimo progreso indikatorius.
2.
Gaminimo trukmės nustatymo režimo indikatorius.
3.
Pasirinktos automatinio gaminimo programos indikatorius.
4.
Automatinio šilumos palaikymo ir patiekalų šildymo funkcijos veikimo
indikatorius.
5.
Elektros srovės indikatorius.
6.
Veikimo indikatorius.
Balso asistento veikimo indikatorius.
8.
Laikmačio (laikas/temperatūra) rodmenų indikatorius.
9.
Laikmatis.
I. PRIEŠ ĮJUNGDAMI PIRMĄ KARTĄ
Atsargiai išpakuokite gaminį, nuimkite visas pakuotės medžiagas ir reklamos
lipdukus, išskyrus lipduką su serijos numeriu.
Jeigu ant gaminio nėra serijos numerio, automatiškai prarandate teisę į garantinį
Nuvalykite korpusą minkštu audiniu. Išplaukite dubenį šiltu muiluotu vandeniu.
Kruopščiai nusausinkite. Pirmą kartą naudojant gali būti jaučiamas pašalinis
kvapas, tai nereiškia, kad prietaisas sugedęs. Tuo atveju išvalykite prietaisą (žr.
«Multifunkcinio puodo priežiūra»).
Dėmesio! Draudžiama naudotis prietaisu, jeigu yra kokių nors gedimų.
II. KAIP
NAUDOTIS MULTIFUNKCIN
IU PUO
DU
Prieš pradėdami naudotis
Pastatykite prietaisą ant kieto lygaus horizontalaus paviršiaus taip, kad išeinantys
iš garų vožtuvo karšti garai nepatektų ant sienų apmušalų, dekoratyvinių dangų,
elektros prietaisų ir kitų daiktų ar medžiagų, kurioms gali pakenkti didelė drėgmė
ir aukšta temperatūra.
Prieš gamindami maistą įsitikinkite, kad išorinės ir matomos vidinės multifunk
cinio puodo dalys nėra pažeistos, įskilusios ir neturi kitų defektų. Tarp dubens
Balso asistentas
Multifunkciniame puode REDMOND RMC-M150 įtaisyta balso asistento funk
cija, dėl kurios proceso valdymo procesas visiškai įgarsintas, jį lydi detali infor
macija apie pakeitimus ir esamus programos nustatymus. Įjungus prietaisą
funkcija paleidžiama automatiškai. Norėdami ją išjungti, paspauskite ir laikykite
paspaudę mygtuką юЧас/Мин“ laukimo režimu. Dar kartą paspaudus ir laikant
paspaustą mygtuką “Час/Мин“, ši funkcija vėl įsijungia.
Gaminimo trukmės nustatymas
1.
Pasirinkę gaminimo programą, spausdami mygtuką «Таймер/t°С», pasir
inkite gaminimo trukmės nustatymo režimą (ekrane įsižiebs indikatorius
“ТАЙМЕР”, bus rodoma iš anksto nustatyta gaminimo trukmė, o minučių
indikatorius ims mirksėti).
2.
Spausdami mygtuką «Час/Мин», pasirinkite nustatyti valandas arba min
utes (pasirinkta reikšmė mirksės). Spausdami mygtuką ю+” didinkite, o
spausdami mygtuką ю—” mažinkite laiko reikšmę. Norėdami greičiau
keisti reikšmes, palaikykite mygtuką paspaustą keletą sekundžių.
3.
Kai nustatysite gaminimo trukmę (ekranas toliau mirksės) pereikite prie
kito žingsnio. Norėdami atšaukti nustatytas parinktis, paspauskite mygtuką
«Отмена/Подогрев», po to įveskite iš naujo visą gaminimo programą.
Dėmesio! Kai trukmę nustatote rankiniu būdu, atsižvelkite į galimą laiko
diapazoną ir nustatymo pokytį, numatytą gaminimo programoje. Tam tikrose
programose gaminimo trukmės skaičiavimas prasideda po to, kai prietaisas
pasiekia nustatytą darbinę temperatūrą.
Funkcija юProgramos paleidimo atidėjimas“
Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti laiko intervalą, po kurio pradės veikti
gaminimo programa. Atidėti gaminimo programos vykdymo pradžią galima
diapazonu nuo 5 minučių iki 24 valandų, pokyčio žingsnis 5 minutės.
Pasirinkę ir nustatę gaminimo programą, paspauskite mygtuką «Отложенный
старт» (ekrane mirksės minučių reikšmė).
1.
Spausadami mygtuką «Час/Мин», pasirinkite valandų ir minučių nus
tatymo režimą (pasirinkta reikšmė mirksės). Spausdami mygtuką ю+” didin
kite, o spausdami mygtuką ю—” mažinkite laiko reikšmę. Norėdami greičiau
keisti reikšmes, palaikykite mygtuką paspaustą keletą sekundžių.
2.
Paspauskite ir laikykite keletą sekundžių paspaudę mygtuką «Старт/
Автоподогрев». Pradės veikti funkcija юProgramos paleidimo atidėjimas“
(laikmatis nustos mirksėti, ekrane bus rodomas skaičiuojamas atgalinis
funkcijos veikimo laikas iki pasirinktos gaminimo programos veikimo
3.
Jei norite panaikinti nustatymus, paspauskite mygtuką «Отмена/Подогрев»,
po to iš naujo įveskite visą gaminimo programą.
Dėmesio! Nerekomenduojame naudoti paleidimo atidėjimo funkcijos, jeigu
patiekalo sudėtyje yra greitai gendančių produktų (kiaušinių, šviežio pieno,
mėsos, sūrio ir kt.).
Pagamintų produktų temperatūros palaikymo programa (au
tomatinis šildymas)
Įsijungia automatiškai iškart, kai baigiama gaminimo programa, jis palaiko
pagaminto patiekalo temperatūrą 70-80°С ribose 24 valandas. Tuo metu šviečia
indikatorius «Отмена/Подогрев», o ekrane bus rodomas skaičiuojamas tiesi
oginis funkcijos veikimo laikas tuo režimu. Jeigu reikia, automatinį šildymą
galima išjungti, reikia paspausti ir laikyti paspaustą mygtuką «Отмена/
Подогрев».
Norėdami iš anksto išjungti šią funkciją, paleidimo metu arba veikiant progra
mai paspauskite ir keletą sekundžių palaikykite paspaustą mygtuką «Старт/
Автоподогрев» iki mygtuko «Отмена/Подогрев», indikatorius užges. Mygtuko
«Старт/Автоподогрев» indikatorius mirksės. Norėdami vėl išjungti automatinį
šildymą, paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką «Старт/Автоподогрев» dar
kartą (įsižiebs mygtuko «Отмена/Подогрев» indikatorius).
Patiekalų šildymo funkcija
Multifunkcinį puodą REDMOND RMC-M150 galima naudoti šaltiems patiekalams
sušildyti. Norėdami tą padaryti:
1.
Sudėkite paruoštą patiekalą į dubenį, dubenį įstatykite į multifunkcinį
2.
Uždarykite dangtį, įjunkite prietaisą į elektros tinklą.
3.
Paspauskite ir keletą sekundžių palaikykite paspaudę mygtuką «Отмена/
Подогрев» iki pasigirs garso signalas. Ekrane pradės šviesti indkatorius
юПОДОГРЕВ“ ir mygtuko indikatorius. Laikmatis rodys skaičiuojamą
tiesioginį šildymo laiką. Prietaisas sušildys patiekalą iki 70-80°С, ši
temperatūra gali būti palaikoma 24 valandas.
4.
Jeigu reikia, šildymą galima išjungti, norėdami tą padaryti paspauskite ir
laikykite paspaudę keletą sekundžių mygtuką «Отмена/Подогрев» iki
nustos šviesti atitinkami ekrano ir mygtuko indikatoriai.
Multifunkciniame puode REDMOND RMC-M150 yra išliekamoji atmintis, tai
garantuoja, kad visi naudotojo nustatymai (įskaitant paleidimo atidėjimo ir
balso asistento nustatymus) bus išsaugomi 2 valandas, jeigu netikėtai nutrūktų
elektros tiekimas. Jeigu per tą laiką elektros tiekimas bus anaujintas, multifunk
cinis puodas vėl veiks toliau nustatytu režimu.
Funkcija “МАСТЕРШЕФ“
Multifunkciniame puode REDMOND RMC-M150 realizuota unikali funkcija
юМАСТЕРШЕФ“, kuri ženkliai išplėtė prietaiso galimybių bazinį rinkinį. Ši fuk
cija įgalina keisti temperatūrą ir gaminimo trukmę iki 10 kartų betarpiškai
Techniniai duomenys
RMC-M150
860 W
220–240 V, 50 Hz
Puodo talpa
Puodo vidinė danga
nesvylanti keraminė
ANATO®
(Korea)
yra
Programų skaičius
46 (16 automatinių, 30 rankinio reguliavimo)
Garų vožtuvas
nuimamas
Programos
1.
МУЛЬТИПОВАР (MULTIVIRĖJAS)
2.
ТУШЕНИЕ (TROŠKINIMAS)
3.
ВЫПЕЧКА (KEPINIAI)
4.
РИС/КРУПЫ (RYŽIAI/KRUOPOS)
5.
МАКАРОНЫ (MAKARONAI)
6.
НА ПАРУ (GARINIMAS)
ТОМЛЕНИЕ (ŠUTINIMAS)
8.
ЖАРКА (KEPIMAS)
9.
ПЛОВ (PLOVAS)
СУП (SRIUBA)
МОЛОЧНАЯ КАША (PIENIŠKA KOŠĖ)
ЙОГУРТ (JOGURTAS)
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (VAIKŲ MAISTAS)
ХЛЕБ (DUONA)
ВАРКА (VIRIMAS)
ЭКСПРЕСС (SPARTUS VIRIMAS)
Funkcijos
Automatinis šildymas
yra, iki 24 val.
Išankstinis automatinio šildymo funkcijos išjungimas
Patiekalų šildymas
yra, iki 24 val.
Paleidimo atidėjimas
yra, iki 24 val.
Funkcija юМАСТЕРШЕФ“:
galimybė reguliuoti laiką ir temperatūrą gaminimo metu
galimybė sudaryti ir įrašyti individualias programas
Funkcija
юBalso asistentas“
Prisiminkite: atsitiktinai pažeidus elektros srovės
kabelį, gali atsirasti gedimų, neatitinkančių
garantinių sąlygų, taip pat galite susižaloti elektros
srove. Pažeistą elektros kabelį būtina skubiai pak
eisti techninės priežiūros centre.
Nestatykite prietaiso ant minkšto paviršiaus,
neuždenkite jo, kai veikia — dėl to prietaisas
gali perkaisti ir sugesti.
Draudžiama naudotis prietaisu lauke — dėl
prietaiso vidun patekusios drėgmės arba
pašalinių daiktų prietaisas gali rimtai sug
esti.
Prieš valydami prietaisą įsitikinkite, kad jis
išjungtas iš elektros tinklo ir visiškai atvėso.
Griežtai laikykitės prietaiso valymo
instrukcijų.
DRAUDŽIAMA pamerkti prietaiso korpusą į vandenį
arba statyti jį po vandens čiurkšle!
Šis prietaisas nėra skirtas naudotis žmonėms
(taip pat vaikams), turintiems �zinių, nervų
ar psichikos sutrikimų bei turintiems nepak
ankamai patirties ir įgūdžių, išskyrus atve
jus, kai tokie žmonės yra prižiūrimi arba juos
naudotis prietaisu išmoko atsakingas už jų
saugą žmogus. Būtina prižiūrėti vaikus, kad
jie nežaistų su prietaisu ir jo dalimis bei
gamykline pakuote. Vaikai neturi valyti bei
tvarkyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.
Draudžiama savarankiškai taisyti sugedusį
prietaisą arba keisti jo konstrukciją. Prietaisą
privalo taisyti tik autorizuoto techninės
priežiūros centro specialistas. Dėl neprofe
sionaliai atlikto darbo prietaisas gali sug
esti, padaryti traumą arba sugadinti turtą.
Prieš pradėdami naudotis šiuo gaminiu, įdėmiai perskaitykite naudojimo
vadovą ir jį išsaugokite, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau. Jeigu teisingai
naudositės prietaisu, tai pratęs jo eksploatavimo trukmę.
SAUGOS PRIEMONĖS
Gamintojas neatsako už pažeidimus, atsiradusius
dėl saugos technikos reikalavimų ir gaminio eksp
loatavimo taisyklių nesilaikymo.
Šis elektros prietaisas yra daugiafunkcis
įrenginys maistui gaminti buitinėmis
sąlygomis ir gali būti naudojamas butuose,
užmiesčio namuose, viešbučių kambariuose,
parduotuvių buitinėse patalpose, biuruose
ir kitomis panašiomis nepramoninio eksp
loatavimo sąlygomis. Jei prietaisą naudosite
pramoniniais arba kitais tikslais, kuriais
naudoti jis neskirtas, bus laikoma, kad buvo
pažeistos prietaiso tinkamo eksploatavimo
sąlygos. Tuo atveju gamintojas neatsako už
galimas pasekmes.
Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą
patikrinkite, ar jo įtampa sutampa su pri
etaiso maitinimo nominalia įtampa (žr. tech
ninius duomenis arba gaminio gamyklinę
lentelę).
Naudokite ilginimo laidą, apskaičiuotą pri
etaiso naudojamai galiai. Nesilaikant šio
reikalavimo, gali įvykti trumpasis jungimas
arba užsidegti kabelis.
Prietaisą junkite tik į lizdus, kurie yra
įžeminti — Tai būtinas reikalavimas, kad
apsisaugotumėte nuo sužalojimo elektros
srove. Naudodami ilginimo laidą, įsitikinkite,
kad jis taip pat yra įžemintas.
DĖMESIO! Kai prietaisas veikia, jo korpusas, dubuo
ir metalinės dalys įkaista! Būkite atsargūs! Naudoktės
virtuvės pirštinėmis. Kad nenusidegintumėte karštais
garais, nepasilenkite virš prietaiso atidarydami jo
dangtį.
Pasinaudoję prietaisu, taip pat jį valydami
arba pernešdami, išjunkite iš elektros tinklo
lizdo. Traukite elektros srovės laidą sauso
mis rankomis, laikydami už šakutės, o ne už
laido.
Neištempkite elektros srovės laido durų
angose arba arti šilumos šaltinių. Žiūrėkite,
kad elektros srovės laidas nepersisuktų ir
nepersilenktų, nesiliestų su aštriais daiktais,
Defecţiune
Cauza posibilă
Înlăturarea defecţiunii
conectează.
Nu este tensiune în reţeaua
electrică.
Veri�cați tensiunea în reţeaua electrică.
mult timp.
Întreruperi în alimentarea cu
energie electrică
Veri�caţi tensiunea în rețeaua electrică.
Între vas şi element de încălzire
a pătruns un obiect străin.
Înlăturaţi obiectul străin.
Vasul instalat incorect în corpul
Amplasaţi vasul drept fără înclinări.
Element de încălzire contaminat.
Deconectaţi aparatul de la rețeaua
electrică, lăsați-l să se răcorească.
Curățați elementul de încălzire.
VIII. OBLIGAŢII DE GARANŢIE
Pentru acest produs se acordă un termen de garanţie de 25 luni de la momen
tul procurării. În timpul perioadei de garanţie producătorul se obligă să înlăture
prin reparare, schimbare a pieselor sau schimbare a produsului complet orice
defecte de fabrică provocate de calitatea insu�cientă a materialelor sau de
rasamblare. Garanţia intră în vigoare numai în cazul în care data procurării este
con�rmată prin ştampila magazinului şi semnătura vînzătorului pe talonul de
garanţie original. Prezenta garanţie se recunoaşte numai în cazul în care pro
dusul a fost utilizat în conformitate cu instrucţiunea de exploatere, nu a fost
reparat, nu a fost dezasamblat şi nu a fost defectat în rezultatul manipulării
incorecte, precum şi păstrată toată completarea produsului. Prezenta garanţie
nu se răspîndeşte asupra uzurei normale a produsului şi asupra consumabilelor
(�ltrelor, becului, acoperirilor ceramice şi de te�on, garniturilor de etanşare etc.).
Termenul de exploatare a produsului şi termenul de valabilitate a garantiei se
calculează de la data vânzării sau de la data fabricării produsului (în cazul în
care data de vânzare e imposibil de determinat).
Data fabricării dispozitivului poate � găsită în numărul de serie, amplasat pe
eticheta de identi�care ataşată pe carcasa produsului. Numărul de serie este
format din 13 simboluri. Simbolurile 6 si 7 indica luna, 8 - anul de producere
a dispozitivului.
Termenul de servire a aparatului stabilit de producător constituie 5 ani din
momentul procurării cu condiţie că exploatarea produsului este efectuată în
corespundere cu instrucţiunea dată şi standardele tehnice.
Ambalajul, îndrumătorul utilizatorului, precum şi aparatul este necesar de
utilizat în conformitate cu programul local de prelucrare a deşeurilor. Nu
aruncaţi astfel de produse împreună cu gunoiul obişnuit.
Multi-cooker RMC-M150
ROU
după ce va �erbe apa. În acest program nu este valabilă funcția «Pornire
decalată».
1.
Turnați apă în castron. Țineți cont ca nivelul apei să nu depășească limita
maximă de pe partea interioară a castronului. Urmați pașii menționați la
pct. 2-5, pct. 7 din secțiunea юInstrucțiuni generale privind utilizarea pro
gramelor automate”.
2.
După ce apa va începe să �arbă se va auzi un semnal sonor. Deschideți
capacul cu grijă și lăsați pastele în apa clocotindă, închideți capacul până
la auzul sunetului de închidere. Va începe executarea programului setat
și numărătoarea inversă a timpului de pregătire.
3.
Urmați pașii de la pct. 8-9 secțiunea юInstrucțiuni generale privind utiliza
rea programelor automate”.
Atenție! La preparare a unor tipuri de mâncăruri se va forma spumă. Pentru
prevenire a unei posibile scurgeria acesteia din castron se recomadă să deschi
de ți capacul la câteva minute du păceați turnat pastele în apa clocotindă.
Programul юНА ПАРУ”
Este recomandat pentru pregătirea mâncărurilor pe aburi: legume, pește, carne,
colțunași, a mâncărurilor dietetice și vegetariene, a mâncărurilor pentru copii.
Timpul de pregătire implicit în programul юНА ПАРУ” constituie 20 minute. Este
posibilă și setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 5 minute
până la 2 ore cu pasul de setare de 5 minute. Numărătoarea inversă a timpului
de pregătire va începe doar după ce începe să �arbă apa.
Pentru pregătirea legumelor și a altor îngrediente pe aburi:
Turnați în castron o cantitate de 600-1000 ml de apă. Așezați castronul
în cuva aparatului pentru pregătirea pe aburi.
Măsurați și cântăriți ingredientele conform rețetei, distribuiți-le uniform
în castron pentru pregătirea pe aburi.
Urmați indicațiile pct. 2-9 din secțiunea юInstrucțiuni generale privind
utilizarea programelor automate”.
Programul юТОМЛЕНИЕ”
Este recomandat pentru înăbușire acărnii, a laptelui înăbușit. Timpul implicit
de pregătire în cadrul programului юТОМЛЕНИЕ” este de 5 ore. Este posibilă și
setarea manuală a timpului de pregătire înintervalul cu prins între 10 minute
până la 8 ore cu pasul de setare de 10 minute.
Programul юЖАРКА”
Prevăzut pentru prăjirea cărnii, legumelor, a cărnii de pasăre, a fructelor de mare.
Timpul de pregătire implicit în programul юЖАРКА” este de 15 minute. Timpul
de pregătire poate � setat manual în intervalul de timp cu prins între 5 minute
până la 2 ore cu pasul de instalare de 1 minut. Funcția «Отложенный старт» în
acest program nu este valabilă.
Programul юПЛОВ”
Este recomandat pentru preparare a pilaf ului de diverse tipuri. Timpul de
pregătire implicit în cadrul programului юПЛОВ” este de 1 oră. Este posibilă și
setare a manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la
2 ore cu pasul de setare de 5 minute.
Programul юСУП”
Este recomandat pentru pregătirea felului întâi, dar și a compoturilor și a altor
băuturi. Timpul de pregătire implicit în programul юСУП” este de 1 oră. Timpul
de pregătire poate � setat manual în intervalul de timp de la 10 minute până
la 8 ore cu pasul de instalare de 5 minute.
Programul юМОЛОЧНАЯ КАША”
Este recomandat pentru preparare a terciurilor cu lapte. Timpul de pregătire
implicit în cadrul programului юМОЛОЧНАЯ КАША” este de 25 minute. Inter
valul de setare a timpului: de la 5 minute până la 4 ore cu pasul de modi�care
de 1 minut (pentru intervalul de la 5 minute până la 1 oră) sau 5 minute
(pentru intervalul cu prins între 1 oră până la 4 ore).
Programul este prevăzut pentru pregătire a terciurilor din lapte pasteurizat cu
un conținut slab de grăsime. În vederea prevenirii clocotirii laptelui șia obținerii
rezultatului scontat se recomandă:
spălați bine toate crupele cu bob mare (orez, hrișcă, grâu etc.) până cand
apa va rămâne curată;
înainte de preparare ungeți fundul castronului multi-cooker cu unt;
respectați cu strictețe proporțiile ingredientelor, cântărindu-le conform
indicațiilor din cartea de rețete, creșterea sau micșorarea cantității ingre
dientelor se va efectua în mod proporțional;
în cazul folosirii laptelui integral se recomandă diluarea acestuia în
proporție de 1:1 cu apă potabilă.
În cazul în care rezultatul scontat în programul юМОЛОЧНАЯ КАША” n-a fost
atins, atunci puteți folosi programul юМУЛЬТИПОВАР”. Temperatura optimă de
preparare a terciului de lapte este de 95°С.
Programul юЙОГУРТ”
Este recomandat pentru preparare a diverselor tipuri de iaurturi gustoase făcute
încasă. Timpul de pregătire implicit în cadrul programului юЙОГУРТ” este de 8
ore. Este posibilă și setare a manuală a timpului de pregătire în intervalul de
la 10 minute până la 12 ore cu pasul de setare de 5 minute. În cadrul pro
gramului юЙОГУРТ” funcția de юÎncălzire automată” nu este valabilă.
Măsurați ingredientele necesare conform rețetei apoi turnați-le în castron.
Ține-ți cont catoate ingredientele să �e mai jos de indicatorul 1/2 a�at pe
partea interioară a castronului. Apoi urmați instrucțiunile de la pct. 2-9 din
secțiunea юInstrucțiuni generale privind utilizarea programelor automate”.
Programul юДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ”
Este recomandat pentru preparare a mâncărurilor pentru copii. Timpul de
pregătire implicit în cadrul programului юДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ” este de 1 oră.
Este posibilă și setare a manuală a timpului de pregătire în intervalul cu prins
între 10 minute până la 12 ore cu pasul de setare de 5 minute.
Programul юХЛЕБ”
Prevăzut pentru coacerea pâinii de diferite tipuri din făină albă cu adaos de
făină de secară. Timpul de pregătire implicit în programul юХЛЕБ” este de 2 ore
(în prima oră crește plămădeala, apoi – programul de coacere propriu-zis).
Timpul de pregătire poate � reglat manual în intervalul de timp de la 10
minute până la 6 ore cu pasul de instalare de 5 minute.
1.
Frământați un aluat urmând recomandările rețetei din carte. Turnați aluatul
în castron.
2.
Așezați castronul în cuva multi-cooker. Ține-ți cont catoate ingredientele
să �e mai jos de indicatorul 1/2 a�at pe partea interioară a castronului.
3.
Urmați instrucțiunile de la pct. 2-9 din secțiunea юInstrucțiuni generale
privind utilizarea programelor automate”. Nu deschideți capacul multi-
cooker până la terminarea a procesului de coacere.
Nu se recomandă folosirea funcției «Pornire decalată» pentru că acest lucru
poate avea urmări asupra calității de coacere.
Programul юВАРКА”
Prevăzut pentru pregătire a legumelor și a leguminoaselor. Timpul de pregătire
implicit în programul юВАРКА” este de 40 minute. Timpul de pregătire poate �
reglat manual în intervalul de timp cu prins între 5 minute până la 8 ore cu
pasul de instalare de 5 minute.
Programul юЭКСПРЕСС”
Se recomandă pentru preparare a rapidă a orezului, a terciurilor fărâmicioase
din crupe. În cadrul acestui program nu este valabilă funcția de reglare a tim
pului de pregătire și funcția «Pornire decalată». Timpul de funcționare al pro
gramului este de 15 minute. Urmați indicațiile pct. 1-4 din secțiunea юInstrucțiuni
generale privind utilizarea programelor automate”, apoi pct. 7-9 (cu omiterea
pct. 5, 6).
III. CUR„ȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
Înainte de curățare se recomandă ca aparatul să �e deconectat de la priza
electrică și să �erăcit complet. Pentru spălare a vasului folosiți o pânză moale
și soluții neabrazive pentru spălarea vaselor. Este recomandată curățarea
aparatului imediat după folosire.
În timpul curățării aparatului este interzisă folosirea substanțelor abrazive, a
buretelui cu suprafață abrazivă și a substanțelor chimice agresive. Este interzisă
întroducerea în apă a corpului aparatului, nu spălați aparatul sub jet de apă
curgătoare.
Înainte de prima folosire sau pentru îndepăratrea mirosurilor neplăcute după
întrebuințare se recomandă �erberea timp de 15 minute a unei jumătăți de
lămâie în programul юНА ПАРУ”.
Castronul, capacul interior din aluminiu și supapa evacuare aburi trebuie curățate
după �ecate utilizare a aparatului. Castronul poate � spălat în mașina de spălat
vase. După terminarea curățeniei ștergeți suprafața externă a castronului cu o
cârpă uscată.
Pentru spălarea capacului interior din aluminiu:
Deschideți capacul multi-cooker. Apăsați în sus �xatorul din plastic a�at
pe partea interioară a capacului până la desprinderea acestuia.
Trageți ușor capacul interior din aluminiu spre sine și în sus pentru ca
aceasta să se desprindă cu ușurință de capacul principal. Ștergeți
suprafețele ambelor capace cu o cârpă moale și umedă. În caz de necesi
tate spălați capacul detașabil folosind soluții pentru spălat vase.
După curățare introduceți capacul din aluminiu în canalele inferioare de prin
dere și �xați-l de capacul principal, apăsați pe partea superioară a capacului
interior până la auzul unui semnal sonor. Capacul interior din aluminiu trebuie
strâns �xat.
Pentru curățarea supapei evacuare aburi:
Trageți cu grijă capacul supapei în sus și spre sine. În interiorul capacului
scos rotiți �xatorul supapei evacuare aburi în direcția acelor de ceasor
nic până la refuz. Scoateți-l.
Scoateți cu grijă cauciucul supapei din �xator, spălați bine supapa, �xatorul
și capacul. Uscați-le. Asamblați-le în ordine inversă.
Pentru evitarea deformării capacului supapei este interzisă rotirea sau întin
derea acestuia.
În procesul de pregătire a bucatelor este posibilă formarea unui condensat care
la acest model se adună într-o adâncitură specială de pe corpul vasului în jurul
castronului. Condensatul poate � înlăturat cu ușurință cu ajutorul unui șervețel
de bucătărie sau cu un prosop.
IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN
CENTRU DE REPARAȚII
referitor la
ecran
Defecțiuni posibile
9єфaєe Чн sФsteм. tфsФšФжe defeŢțФҢнФ
aжe paнфҢжҢФ de Ţфмaнdă saҢ Чн
fҢнŢțФфнaєea deteŢtфєФжфє de
teмpeєatҢєă
Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să
se răcească. Închideți capacul ermetic.
Dacă după a doua conectare problema
persistă, atunci trebuie să vă deplasați
la un cenrtu de reparații autorizat.
2.
Închidețicapacul, conectațiaparatul la o sursăelectrică.
3.
Țineți apăsat lung butonul «Отмена/Подогрев» până la auzul unui sem
nal sonor. Pe ecran se va aprinde indicatorul ”ПОДОГРЕВ” și indicatorul
butonului. Intervalometru va începe numărătoarea inversă a timpului
destinat încălzirii. Mâncarea va � încălzită până la temperatura de 70–80°С
și menținută timp de 24 ore.
4.
În caz de necesitate funcția de încălzire poate � oprită prin apăsarea lungă
a butonului «Отмена/Подогрев» până când indicatorul de pe buton și de
pe ecran se va stinge.
Memorie non-volatilă
Muliti�erbătorul REDMOND RMC-M150 are memorie non-volatilă, ce asigură
păstrarea tuturor setărilor utilizatoare (inclusiv setările startului amînat şi
asistentului verbal) în termen de 2 ore în caz de întreruperi neaşteptate a en
ergiei electrice. Dacă în acest timp alimentarea cu energie electrică va � reluată,
muliti�erbătorul va continua activitatea în modul selectat.
Functia юМАСТЕРШЕФ”
Muliti�erbătorul REDMOND RMC-M150 dispune de o funcţie unicală -
«МАСТЕРШЕФ», care extinde considerabil posibilităţile dispozitivului. Funcţia
permite de modi�cat temperatura şi timpul de preparare până la 10 ori nemi
jlocit în procesul de implementare a programului (cu excepţia programelor
«ЭКСПРЕСС» şi «ЙОГУРТ»). Timp de 3 minute după �nalizarea procesului de
preparare e posibil de păstrat coerenţa setărilor de�nite de temperatură şi de
timp, şi de înregistrat tot cursul procesului de preparare în memoria dispoziti
vului. Astfel, funcţia «МАСТЕРШЕФ» oferă posibilitatea de a alcătui programe
proprii cu regim unical de temperatură.
Intervalul de schimbare a timpului de preparare - de la 1 minut pînă la 15 ore
cu pas de modi�cări de 1 minut indiferent de program. La instalarea timpului
de preparare 00 ore 00 minute, în funcţie de setările facute anterior aparatul va
intra în regimul de încălzire automată sau în regimul de aşteptare. Intervalul de
schimbare a temperaturii - de la 35 la 180°C cu pasul de modi�cări de 5°C.
Schimbarea temperatura şi timpului de preparare (crearea unui program propriu)
1.
Apăsând butonul «Меню», selectaţi orice program de preparare, cu excepţia
programelor «ЭКСПРЕСС» şi «ЙОГУРТ». Apăsaţi şi menţineţi butonul
«Старт/Автоподогрев». Se vor ilumina indicatorii butoanelor «Старт/
Автоподогрев» şi «Отмена/Подогрев». Va începe punerea în aplicare a
2.
Pentru a avansa dezactivarea funcţiei autoîncălzirii, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul «Старт/Автоподогрев» (ledul butonului «Отмена/
Подогрев» se va stinge). Apăsarea repetată a butonului «Старт/
Автоподогрев» activează din nou această funcţie.
3.
Pentru a modi�ca timpul de preparare si temperatura in procesul de lu
cru, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul «Отложенный старт» până la
semnalul sonor.
4.
Pe a�şaj va apărea şi va clipi valoarea de timp rămasă până la terminarea
procesului de preparare. Apăsând butonul «–» (micşorare) sau «+» (mărire),
modi�caţi valoarea de timp. Pentru trecerea de la schimbare de minute
la schimbare de ore şi invers, apăsaţi butonul «Час/Мин» (consultaţi
5.
Pentru a trece la modi�carea temperaturii de preparare apăsaţi butonul
«Таймер/t°C». Pe ecran va apărea şi va lumina intermitent valoarea tem
peraturii pentru următoarea etapă de pregătire. Valoarea implicită pentru
programul «МУЛЬТИПОВАР» — temperatura stabilită anterior, pentru
restul programelor — 100°C. Apăsînd butoanele «–» (micşorare) sau «+»
(mărire), modi�caţi valoarea temperaturii.
6.
Pentru salvarea modi�cărilor efectuate nu apăsaţi butoanele timp de 10
secunde. Procesul de preparare va � continuat cu parametri noi. Cifrele pe
a�şaj vor înceta să clipească. Valorile de temperatură şi de timp, rămase
până la �nalizarea preparării, vor apărea pe a�şaj în mod alternativ.
Pentru următoarea variaţie a temperaturii şi a timpului de preparare
repetaţi acţiunile descrise la pp. 3–6. Posibil de efectuat până la 10
schimbări în cadrul unui proces de preparare.
Înregistrarea programului modi�cat
Modi�cările făcute puteţi salva în memoria dispozitivului, în loc de programa,
în care aţi preparat. La sfârşitul procesului de preparare va suna un semnal
sonor. Dacă în timpul funcţionării programul a fost modi�cat, pe a�şaj va începe
numărătoarea inversă a timpului de 3 minute (în secunde). Pe parcursul acestui
timp, simultan apăsaţi şi ţineţi apăsat butoanele «+» şi «-». Dacă nu doriţi să
înregistraţi modi�cările efectuate, apăsaţi butonul «Отмена/Подогрев».
După aceea, în funcţie de setările făcute, dispozitivul va intra în modul de
autoîncălzire (se iluminează indicatorul butonului «Отмена/Подогрев», pe a�şaj
apare numărătoarea în direct a timpului funcţionării) sau în modul de aşteptare.
Funcţia autoîncălzirii în programul modi�cat va � activată sau dezactivată, în
funcţie de faptul dacă acesta a fost pornit sau oprit la sfârşitul procesului de
preparare. Dacă temperatura de preparare în ultima etapă a fost instalată mai
mică de 75°C, la pornirea programului modi�cat autoîncălzirea va � oprită
automat.
Utilizarea programului înregistrat
1.
Apăsînd butonul «Меню», selectaţi denumrea programului automat care
l-aţi modi�cat. În loc de valoarea de timp, setat în mod implicit, pe a�şaj
vor aparea simbolurile «- - - -».
2.
Puteţi seta ora startului amănat.
3.
Apăsînd şi menţineţi apăsat butonul «Старт/Автоподогрев», se vor ilu
mina indicatorii butoanelor «Старт/Автоподогрев» şi «Отмена/Подогрев».
Pe a�şaj va apărea timpul total de preparare, va începe executarea pro
gramului individual şi numărătoarea inversă a timpului funcţionării ei.
4.
Pentru dezactivarea autoîncălzirii apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
«Старт/Автоподогрев», (indicatorul butonului «Отмена/Подогрев» se va
stinge). Apăsînd repetat butonul «Старт/Автоподогрев», puteţi activa din
nou această funcţie.
5.
În procesul de preparare pe a�şaj în mod alternativ vor apărea timpul,
rămas până la sfârşitul programului, şi temperatura de preparare aleasă
pentru această etapă. La trecerea de la o etapă de preparare (a regimului
de temperatură) la alta se aude un semnal sonor.
Revenirea la setările din fabrică
Pentru a înlătura programul individual şi pentru a restabili setările din fabrică
a programului automat modi�cat, selectaţi-l, apăsînd butonul «Меню». După
aceea, apăsaţi simultan şi menţineţi apăsat butonul «Час/Mин» şi «Отложенный
старт» pînă la semnalul sonor.
Pentru a restabili setările din fabrică pentru toate programele automate, apăsaţi
simultan şi menţineţi apăsat butoanele «Час/Mин» şi «Отложенный старт»
până la semnalul sonor, atunci când dispozitivul se a�ă în modul de aşteptare.
Instrucțiuni generale privind utilizarea programelor automate
1.
Pregătiți (măsurați) ingredientele necesare conform rețetei apoi turnați-le
în castron. Ține-ți cont ca toate ingredientele, inclusiv lichidele, să nu
depășească indicatorul maxim al marcajului a�at pe partea interioară a
castronului.
2.
Introduceți castronul în corpul aparatului. Veri�cați dacă castronul
3.
Închideți capacul multi-cooker până la auzul unui sunet de închidere.
Conectați multi-cooker la o sursă electrică.
4.
Apăsând butonul «Меню» selectați programul de pregătire iar pe ecran
va apărea un indicatorul programului corespunzător. Pentru o navigare
mai e�cientă avansați cu ю+” sau ю–”.
5.
Pentrua seta timpul de pregătire apăsați butonul «Таймер/t°С». Pe ecran
va apărea timpul implicit de pregătire care poate � modi�cat.
6.
În caz de necesitate setați timpul de pornire decalată a programului.
Țineți apăsat lung butonul «Старт/Автоподогрев». Se va aprinde indicatorul
«Старт/Автоподогрев» și «Отмена/Подогрев». Va începe procesul de
pregătire și numărătoarea inversă de funcționare a programului.
8.
După �nalizarea progamului de pregătire aparatul va emite un semnal
sonor. În funcție de setări aparatul va trece în regim de încălzire automată
(pe ecran va � a�șată numărătoarea inversă a timpului de lucru a funcției
respective) sau în regim de așteptare. Prin apăsarea lungă a butonului
«Старт/Автоподогрев» puteți întrerupe din timp încălzirea automată
(indicatorul butonului «Отмена/Подогрев» nu va mai licări). Prin apăsarea
repetată a butonului «Старт/Автоподогрев» porniți din nou funcția
respectivă.
9.
Pentru întreruperea procesuui de pregătire, anularea programului setat
sau anularea funcției de încălzire automată este necesar să țineți apăsat
lung butonul «Отмена/Подогрев».
Programul юМУЛЬТИПОВАР”
Programul юМУЛЬТИПОВАР” este destinat pregătirii oricăror feluri de meniuri
în conformitate cu parametrii de temperaturăși de timp setați de bene�ciar.
Intervalul de setare a temperaturii: 35–180°С cu pasul de modi�care de 5°С.
Intervalul de setare a timpului: de la 2 minute până la 15 ore cu pasul de
modi�care de 1 minut (pentru intervalul de la 2 minute până la 1 oră) sau 5
minute (pentru intervalul cu prins între 1 oră până la 15 ore). Timpul implicit
încadrul programului юМУЛЬТИПОВАР” constituie 30 minute.
Respectați indicațiile pct. 1–4 din secțiunea юInstrucțiuni generale privind
utilizarea programelor automate”. Apăsați butonul «Таймер/t°С» pentru a trece
în regimul de setare a temperaturii de pregătire. Pe ecran vaapărea tempera
tura de pregătire setată implicit (100°С). Prin apăsarea butonului ю+” sau ю–”
puteți seta temperatura necesară de pregătire. După setarea temperaturii de
pregătire urmați indicațiile de la pct. 5-9 din secțiunea юInstrucțiuni generale
privind utilizarea programelor automate”.
Atenție! În cazul pregătirii meniurilor la o temperatură de până la 75°С funcția
de încălzire automată este dezactivată. În caz de necesitate aceasta poate �
setată manual prin apăsarea lungă a butonului «Старт/Автоподогрев»
după pornirea programului de pregătire se va aprinde indicatorul butonului
«Отмена/Подогрев»). La alegerea temperaturii de 140°C şi mai sus, timpul
maxim de preparare este de 2 ore.
Programul юТУШЕНИЕ”
Este recomandat pentru înăbușirea legumelor, cărnii, a fructelor de mare. Tim
pul implicit de pregătire în cadrul programului юТУШЕНИЕ” este de 1 oră. Este
posibilă și setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul cu prins între
10 minute până la 12 ore cu pasul de setare de 5 minute.
Programul юВЫПЕЧКА”
Programul este recomandat pentru coacerea pișcoturilor, budincilor, tartelor și
a aluaturilor dospite, din foi, foietaj. Timpul de pregătire implicit în programul
юВЫПЕЧКА” este de 50 minute. Este posibilă și setarea manuală a timpului de
pregătire în intervalul de timp de la 10 minute până la 8 ore cu pasul de insta
lare de 5 minute.
Măsurați ingredientele necesare conform rețetei apoi turnați-le în castron.
Ține-ți cont ca toate ingredientele să �e mai jos de indicatorul 1/2 a�at pe
partea interioară a castronului. Apoi urmați instrucțiunile de la pct. 2-9 din
secțiunea юInstrucțiuni generale privind utilizarea programelor automate”.
Programul юРИС/КРУПЫ”
Este recomandat pentru �erberea orezului și a terciurilor din diverse tipuri de
crupe. Pentru diverse garnituri. Timpul implicit de pregătire în cadrul pro
gramului юРИС/КРУПЫ” este de 30 minute. Intervalul de setare a timpului: de
la 5 minute până la 4 ore cu pasul de modi�care de 1 minut (pentru intervalul
de la 5 minute până la 1 oră) sau 5 minute (pentru intervalul cu prins între 1
Programul юМАКАРОНЫ”
Prevăzut pentru �erberea macaroanelor, a crenwurștilor, ouălelor etc. Timpul
de pregătire implicit în programul юМАКАРОНЫ” este de 8 minute. Timpul de
pregătire poate � setat manual în intervalul de timp de la 2 minute până la 1
oră cu pasul de instalare de 1 minut.
Numărătoarea inversă a timpului de lucru a programului de pregătire va începe
de încălzire; întreruperea programului de pregătire; anularea setărilor
anterioare. Butonul este dotat cu un simbol tactil pentru persoanele cu
vederea slabă.
4.
Butonul ю–” – reducerea timpului în ore și minute în regimul de setare a
timpului; selectarea programului automat de pregătire; reducerea tem
peraturii în modul de selectare a temperaturii.
5.
Butonul ю+” – creșterea timpului în ore și minute în regimul de setare a
timpului; selectarea programului automat de pregătire; mărirea temper
aturii în modul de selectare a temperaturii.
6.
Butonul «Старт/Автоподогрев» (“Start / Încălzire automată”) – pornirea
programului de pregătire selectat; deconectarea preventivă a funcției de
încălzire automată. Butonul este dotat cu un simbol tactil pentru per
soanele cu vederea slabă.
Butonul «Таймер/t°С» (“Intervalometru/t°С”) – pornirea programului de
setare a temperaturii de pregătire; selectarea regimului de setare a tim
pului/temperaturii de pregătire (în programul юМУЛЬТИПОВАР”).
8.
Butonul «Меню» (“Meniu”) – pornirea programului automat de pregătire.
Butonul este dotat cu un simbol tactil pentru persoanele cu vederea slabă.
9.
Ecran de vizualizare.
Construcția ecranului de vizualizare
1.
Indicatorul procesului de pregătire din cadrul programului.
2.
Indicatorul regimului de setare a timpului de pregătire.
3.
Indicatorul programului automat de pregătire selectat.
4.
Indicatorul de lucru al funcțiilor de încălzire automată și de încălzire a
5.
Indicatorul de alimentare.
6.
Indicatorul de funcționare.
Indicatorul de funcţionare a asistentului vocal.
8.
Indicatorul regimului de lucru al intervalometrului (timp/temperatură).
9.
Intervalometru.
I. ÎNAINTE DE PRIMA INCLUDERE
Aten extrageţi produsul, eliminaţi toate materialele de ambalare şi autocolan
tele cu publicitare cu excepţia autocolantei cu numărul de serie.
Lipsa numărului de serie de pe produs în mod automat privează dreptul la
deservire cu garanţie.
Curăţaţi carcasa aparatului cu o cârpă umedă. Clătiţi bolul cu apă caldă şi sapun.
Bine uscaţi-le. La prima utilizare este posibil să apară un miros străin, care nu
este rezultatul unei defecţiuni a aparatului. În acest caz curăţaţi aparatul .
Atenţie! Este interzisă folosirea aparatul care prezintă defecţiuni.
II. EXPLOATAREA
MULTIFIERB„TORULUI
Înainte de a începe exploatarea
Înainte de a începe exploatarea
Instalaţi aparatul pe o suprafaţa orizontală plană, astfel ca aburii �erbinţi, ieşind
din supapa de abur, să nu nimerească pe tapete, acoperiri decorative, aparate
electronice şi alte obiecte sau materiale, care pot � afectate de umiditate şi de
temperatură.
Înainte de a începe prepararea, asiguraţi-vă că piesele exterioare şi interne
vizibile ale milti�erbătorului nu au deteriorări, pălituri si alte defecte. Între bol
iecte străine.
Asistent verbal
Muliti�erbătorul REDMOND RMC-M150 este echipat cu funcţia asistent verbal,
datorită cărui procesul de gestionare a dispozitivului este complet anunţat şi
este însoţit de informaţii detaliate cu privire la schimbările efectuate şi setările
curente a programului. Funcţia porneşte automat după pornirea dispozitivului.
Pentru a o dezactiva, apăsaţi şi menţineţi butonul «Час/Mин» în modul de
aşteptare. Apăsarea repetată şi menţinerea butonului «Час/Mин» re-include
această funcţie.
Setarea timpului de pregătire
1.
După selectarea programului de pregătire apăsați butonul «Таймер/t°С»
și selectați regimul de setare a timpului de pregătire (pe ecran se va aprinde
indicatorul “ТАЙМЕР”, va apare timpul implicit de pregătire, iar indicatorul
minutelor va clipi).
2.
Apăsați butonul «Час/Мин» și selectați instalarea orelor sau a minutelor
(opțiuea selectată va licări). Prin apăsarea butonului ю+” măriți indicatorul
de timp, iar prin apăsarea butonului ю–” – micșorați indicatorul de timp.
Pentru o modi�care rapidă a indicatorului țineți apăsat lung butonul
necesar.
3.
După �nalizarea setării timpului de pregătire (ecranul va continua să
licărească) treceți la pasul următor. Pentru anularea setărilor efectuate
apăsați butonul «Отмена/Подогрев» după care introduceți tot program
ul de pregătire încă o dată.
Atenție! În cazul setării manuale a timpului de pregătire este important să
țineți cont de intervalul de timp și pasul de instalare prevăzut de programul
de pregătire. În unele programe numărătoarea timpului de pregătire începe
după ce aparatul atinge parametrii de lucru necesari.
Funcția «Pornire decalată»
Această funcție permite setarea unui interval de timp decalat după care pro
gramul de lucru selectat va începe să funcționeze. Decalarea timpului de
pornire a programului de pregătire poate � efectuată cu un interval cuprins
între 5 minute până la 24 ore cu pasul de instalare de 5 minute.
1.
După selectarea și setarea programului de pregătire apăsați butonul
«Отложенный старт» (pe ecran va � a�șat indicatorul minutelor).
2.
Apăsați butonul «Час/Мин» și selectați regimul de instalare al orelor și
minutelor (indicatorul selectat va licări). Prin apăsarea butonului ю+” indi
catorul de timp va crește, iar prin apăsarea butonului ю–” indicatorul de
timp se va micșora. Pentru o modi�care rapidă a indicatorului țineți apăsat
lung butonul necesar.
3.
Țineți apăsat lung butonul «Старт/Автоподогрев». Va intra în funcțiune
opțiunea «Отложенный старт» (intervalometru nu va mai licări, pe ecran
va apărea numărătoarea inversă a timpului până la începerea programu
lui de pregătire selectat).
4.
Pentru anularea setărilor anterioare trebuie să apăsați butonul «Отмена/
Подогрев» după care introduceți toate setările de la început.
Atenție! Nu se recomandă folosirea funcției de pornire decalată dacă din
compoziția meniului fac parte ingrediente ușor alterabile (ouă, lapte proaspăt,
carne, cașcaval etc.).
Funcția de menținere a temperaturii mâncărurilor gătite
(încălzire automată)
Funcția se declanșează automat după terminarea programului de pregătire și
poate menține temperatura mâncărurilor gătite în limita a 70–80°С timp de
24 ore. În tot acest timp este aprins indicatorul butonului «Отмена/Подогрев»
iar pe ecran este a�șată numărătoarea inversă a timpului în acest regim de
lucru. În caz de necesitate încălzirea automată poate � întreruptă prin apăsarea
lungă a butonului «Отмена/Подогрев».
Pentru anularea din timp a acestei funcții este necesar ca în timpul funcționării
programului să apăsați lung butonul «Старт/Автоподогрев» până când indica
torul butonului «Отмена/Подогрев» se va stinge. Pentru a activa încălzirea
automată țineți apăsat lung butonul «Старт/Автоподогрев» încă o dată (indi
catorul butonului «Отмена/Подогрев» va licări).
Funcția de încălzire a mâncărurilor reci
Multi-cooker REDMOND RMC-M150 poate � folosit pentruîncălzirea mâncărurilor
reci. Astfel este necesar să respectați următorii pași:
1.
Turnați mâncarea gătită în castron, așezați castronul în corpul aparatului.
Programe
1.
МУЛЬТИПОВАР (MULTIBUC„TAR)
2.
ТУШЕНИЕ (ÎN„BUȘIRECU ABUR)
3.
ВЫПЕЧКА (COACERE)
4.
РИС/КРУПЫ (OREZ/CRUPE)
5.
МАКАРОНЫ (PASTE)
6.
НА ПАРУ (PE ABURI)
ТОМЛЕНИЕ (ÎN„BUȘIRE)
8.
ЖАРКА (PR„JIRE)
9.
ПЛОВ (PILAF)
СУП (SUP„)
МОЛОЧНАЯ КАША (MÂNCARE
PENTRU COPII)
ЙОГУРТ (IAURT)
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (MÂNCARE
PENTRU COPII)
ХЛЕБ (PÂINE)
ВАРКА (FIERBERE)
ЭКСПРЕСС (EXPRES)
Încălzire automată
da, până la 24 ore
Deconectarea prealabilă a încălzirii automate
da
da, până la 24 ore
Pornire decalată
da, până la 24 ore
Funcţia «МАСТЕРШЕФ»:
reglarea timpului şi a temperaturii în timpul de preparare
întocmirea şi înregistrarea programelor individuale
«Asistent verbal»
Părți componente
Multi-cooker
Castron RB-C502
Coș pentru preparare pe aburi
Coș RAM-FB1 pentru prăjit în friteuză
Pahar gradat
Suport pentru lingură/lingură plată
Cartea cu ю200 de rețete”
Carte service
Cablu electric
Clește pentru scoaterea castronului
Producătorul își rezervă dreptul de a modi�ca designul, conținutul și caracter
isticile tehnice ale produsului pe parcursul perfecționării producției de mărfuri
fără o anunțare suplimentară asupra modi�cărilor intervenite.
Construcția multi-cooker
1.
Capacul aparatului
2.
Capac intern detașabil
3.
Castron
4.
Buton pentru deschiderea capacului
5.
Panou de comandă cu ecran de vizualizare
6.
Corpul aparatului
Mâner pentru transportarea aparatului
8.
Supapă de evacuare detașabilă
9.
Pahar gradat
Coș pentru pregătirepe aburi
Coș pentru prăjire în friteuză
Suport pentru lingură și lingură plată
Clește pentru scoaterea castronului
Elementele tabloului de comandă
1.
Butonul «Час/Мин» (“Oră/Minute”) – selectarea orelor și a minutelor în
regimul de setare a timpului de pregătire și a pornirii decalate; pornirea/
anularea semnalului sonor (asistent vocal).
2.
Butonul «Отложенный старт» (“Pornire decalată”) – pornirea regimului de
pornire decalată; activarea modului «МАСТЕРШЕФ».
3.
Butonul «Отмена/Подогрев» (“Cald/Anulare”) – pornirea/anularea funcției
ascuţite, colţuri si margini de mobilier.
Ţineţi minte: deteriorările aleatoare a cablului de
alimentare electrică pot provoca defecte, care nu
corespund condiţiilor de garanţie, precum şi la şoc
electric. Cablul electric deteriorat necesită înlocuire
de urgenţă în centru service.
Nu instalaţi aparatul pe o suprafata moale,
nu-l acoperiţi în timpul funcţionării - acest
lucru poate duce la supraîncălzirea şi de
fectarea dispozitivului.
Este interzisă exploatarea aparatului la aer
liber - pătrunderea umezelii sau obiectelor
străine în interiorul corpului aparatului pot
provoca daune grave.
Înainte de a curăţa aparatul, asiguraţi-vă că
el este deconectat de la priză şi este com
plet răcit. Urmaţi strict instrucţiunile pen
tru curăţarea aparatului.
SE INTERZICE de scufundat corpul aparatului în apă
sau de-l pus sub jet de apa!
Acest dispozitiv nu este destinat pentru uti
lizarea de către persoanele (inclusiv copiii),
care au dereglări �zice, nervoase sau psihice
sau duc lipsă de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor, în care astfel de per
soane se a�ă sub supraveghere sau au fost
instruite în privinţa utilizării acestui aparat
de către persoană responsabilă pentru
siguranţa lor. Este necesar să se efectueze
o supraveghere asupra copiilor cu scopul
neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul,
accesorii, precum si cu ambalaul de fabrică.
Curăţarea şi întreţinerea dispozitivului nu
trebuie să se efectuieze de către copiii
nesupravegheaţi de adulţi.
Se interzice repararea aparatului indepen
dent sau efectuarea modi�cărilor în struc
tura acestuia. Repararea aparatului trebuie
să �e efectuată exclusiv în centrul de ser
vice specializat autorizat. Reparaţia
efectuată neprofesional poate duce la
defecţiuni, leziuni şi deteriorarea bunurilor.
Caracteristici tehnice
RMC-M150
Putere
860 W
Tensiune
220–240 V, 50 Hz
Volumul castronului
Învelișul castronului
antiaderent ceramic Anato® (Korea)
Ecran de vizualizare
indicator luminos
46 (16 automate, 30 reglare manuală)
Înainte de a utiliza acest produs, citiţi cu atenţie manualul de exploatare
şi păstraţi ca referinţă. Utilizarea corectă a dispozitivului va prelungi du
rata lui de exploatare.
M„SURI DE SECURITATE
Producătorul nu este responsabil pentru daune cau
zate de nerespectarea cerinţelor, privind siguranţa
şi normele de exploatare a produsului.
Acest aparat electric este un aparat
multifuncţional de preparare a mâncării în
condiţii de uz casnic şi poate � aplicat în
apartamente, case de ţară, camere de hotel,
în menajere interioare în magazine, birouri
sau în alte condiţii similare de exploatare
neindustrială. Utilizarea industrială sau
orice altă utilizare necorespunzătoare a dis
pozitivului va � considerată ca încălcare a
condiţiilor adecvate de funcţionare a pro
dusului. În acest caz producătorul nu este
responsabil pentru posibilele consecinţe.
Înainte de a conecta dispozitivul la o priză
electrică veri�caţi dacă tensiunea ei coin
cide cu tensiunea nominală de alimentare
a dispozitivului (a se vedea caracteristicile
tehnice sau tabliţa din fabrică a produsului).
Folosiţi un cablu prelungitor, calculat la
necesarul de putere a dispozitivului. Nere
spectarea acestei cerinţe poate duce la
scurtcircuit sau incendiu de cablu.
Conectaţi aparatul numai la prize, care au
legătură cu pămîntul - aceasta este o cerinţă
obligatorie de protecţie împotriva şocurilor
electrice. Folosind un cablu prelungitor,
asiguraţi-vă că acesta are, de asemenea,
legătură cu pămîntul.
ATENŢIE! În timpul funcţionării aparatului carcasa
lui, bolul şi piese de metal se încălzesc! Fiţi atenţi!
Folositi mănuşi de bucătărie. Pentru a evita arsura
de aburi �erbinţi nu vă aplecaţi asupra dispozitivu
lui la deschiderea capacului.
Scoateţi aparatul din priză după utilizare,
precum şi în timpul de curăţare sau de de
plasare. Scoateţi cablul electric din priză cu
mâinile uscate, ţineţi-l de ştecher şi nu de
Nu întindeţi cablul de alimentare pe sub
uşi sau în apropierea surselor de căldură.
Asiguraţi-vă că cablul electric nu s-a sucit
şi nu s-a îndoit, nu este în contact cu obiecte
Multipishirgich qopqog’ini oching, qopqoqni ichki tomonidagi plastmassa
ilmoqni qopqoqni ajratib olguncha yuqoriga bosing;
Ichki alyumin qopqoqni u asosiy qopqoqdan ajralishi uchun yengilgina
o’zingizga va yuqoriga torting. Har ikkala qopqoq yuzasini nam latta bilan
arting, zarur bo’lgan hollarda idish yuvish vositalaridan foydalangan
holda olinuvchi qopqoqni yuving.
Tozalagandan keyin Alyumin qopqoqni quyi tirqishlarga kiriting v uni asosiy
qopqoq bilan birlashtiring, ichki qopqoq yuqori qismini tiqillagan tovush chiqqu
nicha bosing. Ichki alyumin qopqoq mahkam joylashishi lozim.
Bug’ klapanini tozalash uchun:
Qopqoqni yuqoriga va o’zingizga torting. Olingan qopqoqning ichida bug’
klapani qotirgichini soat strelkasi yo’nalishida oxirigacha burang. Uni
oling.
Qotirgichdan rezinani ehtiyotlik bilan chiqarib oling, klapan, qotirgich va
qopqoqni yaxshilab yuving. Quriting, klapanni teskari tartibda yig’ing va
uni joyiga o’rnating.
Zichlovchi rezinani buklamang va cho’zmang, bu uning deformatsiyalanishiga
olib kelishi mumkin.
Taom tayyorlash vaqtida kondensat hosil bo’lishi mumkin, u ushbu bodelda
jihoz korpusida jom atro�dagi mahsus bo’shliqda to’planadi. Kondensatni sochiq
yoki quruq salfetka yordamida ketkazing.
IV. XIZMAT KO’RSATISH MARKAZIGA
MUROJAAT QILISHDAN AVVAL
Displeydagi
xatolik
to’g’risidagi
Mumkin bo’lgan nosozliklar
Xatolarni bartaraf qilish
TФzФм xatфsФ. .фsСqaєҢv pжatasФ yфгФ
Сaєфєat datŢСФгжaєФ ФsСdaн ŢСФqqaн
Jihozni elektr tarmog’idan uzing, uni
sovuting. Qopqoqni zich yoping. Agar
nosozlikni bartaraf qilib bo’lmasa,
vakolatli xizmat ko’rsatish markaziga
Nosozlik
Nosozlikni bartaraf etish
Yoqilmayapti.
Elektr tarmog‘idan tok kelmayapti.
Elektr tarmog‘idagi kuchlanishni
tekshiring.
Taom haddan
tashqari uzoq
tayyorlanyapti.
Elektr tarmog‘idan kelayotgan tok
oqimida uzilishlar mavjud.
Elektr tarmog‘idagi kuchlanishni
tekshiring.
Kosa va qizituvchi element o‘rtasiga
begona predmet tushib qolgan.
Begona predmetni olib tashlang.
Multivarka qobig‘iga kosa tekis
o‘rnatilmagan.
Multivarka qobig‘iga kosani tekis
o‘rnating.
Qizituvchi element i�oslangan.
Asbobni elektr tarmog‘idan uzing.
Asbob sovishini kuting. Qizituvchi
elementni tozalang.
V. KAFOLAT MAJBURIYATLARI
Mazkur mahsulotga u sotib olingan sanadan e’tiboran 25 oy muddatga kafolat
beriladi. Kafolat muddati mobaynida ishlab chiqaruvchi materiallar yoki terish
sifatining pastligi tufayli yuz bergan har qanday zavod nuqsonlarini ta’mirlash,
detallarni yoki butun asbobni almashtirish yo‘li bilan bartaraf etish majburi
yatini oladi. Kafolat faqat xarid sanasi original kafolat talonida do‘kon muhri
va sotuvchining imzosi bilan tasdiqlangan holda kuchga kiradi. Mazkur kafolat
faqat mahsulot foydalanishga doir qo‘llanmaga muvofiq ishlatilgan,
ta’mirlanmagan, qismlarga ajratilmagan, u bilan noto‘g‘ri muomalada bo‘linishi
natijasida shikastlanmagan, shuningdek mahsulotning to‘liq butligi saqlanib
qolgan holdagigan tan olinadi. Ushbu kafolat mahsulot va sar�anma material
lar (�ltrlar, lampochkalar, keramik va te�on qoplamalar, rezina zichlagichlar va
h.k.) ning tabiiy eskirishiga tatbiq etilmaydi.
Maxsulotni ishlab chiqarilgan yilidan yoki uning sotilishi kunidan boshlab unga
maxsulotning xizmat muddati va kafolat majburiyatlarining amal qilish mud
dati tarqaladi (agarda sotilgan sanasini aniqlab bo’lmasa).
Asbobni ishlab chiqarilgan sanasini maxsulotning korpusida identi�katsion
yopishmasidagi seriyali raqamida topishingiz mumkin. Seriyali raqami 13 bel
gidan iborat. 6 va 7 belgilari oyni belgilaydi, 8-chi - maxsulotni ishlab chiqaril
gan yilini.
Asbobning ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan xizmat muddati u sotib
olingan kundan e’tiboran 5 yilni tashkil etadi, basharti mahsulotdan foydalan
ish mazkur qo‘llanmaga va amaldagi texnik standartlarga muvo�q amalga os
hirilgan bo‘lsa.
Asbob o‘rami, foydalanishga doir qo‘llanmani, shuningdek asbobning o‘zini
utillashtirish chiqindilarga ishlov berish bo‘yicha mahalliy dasturga muvo�q
amalga oshirilishi lozim. Mazkur ashyolarni odatdagi maishiy axlat bilan birga
tashlamang.
RMC-M150 multipishirgichi
mo’ljallangan. Haroratni o’rnatish diapazoni: 5°С ga teng qadam bilan 35-180°С.
Tayyorlash vaqtini o’rnatish diapazoni: 1 (2 daqiqadan 1 soatgacha bo’lgan oraliq
uchun) yoki 5 (1 soatdan 15 soatgacha bo’lgan oraliq uchun) daqiqa o’zgartirish
qadami bilan 2 daqiqadan 15 soatgacha. «МУЛЬТИПОВАР» dasturida tayyorlash
vaqtining standart qiymati 30 daqiqani tashkil qiladi.
«Avtomatik dasturlardan foydalanishdagi harakatlarning umumiy tartibi» bo’limi
1-4-bandlariga amal qiling. Keyin tayyorlash haroratini o’rnatishga o’tish uchun
«Таймер/t°С» tugmachasini bosing. Displeyda standart tayyorlash harorati
(100°С) yonadi. «+» va «–» tugmachalarini bosgan holda kerakli tayyorlash
haroratini o’rnating. Tayyorlash haroratini o’rnatgandan keyin «Avtomatik das
turlardan foydalanishdagi harakatlarning umumiy tartibi» bo’limi 5-9-band
lariga amal qiling.
Diqqat! Tayyorlash vaqti 75°С gacha bo’lgan hollarda avtomatik isitish funk
siyasi o’chirib qo’yiladi. Zarur bo’lgan hollarda «Старт/Автоподогрев»
tugmachasini bosgan va ushlab turgan holda avtomatik istishni yoqish mum
kin («Отмена/Подогрев» tugmachasi indikatori miltillaydi). 140°С va undan
baland harorat tanlanganda tayyorlashning maksimal vaqti - 2 soat.
«ТУШЕНИЕ» dasturi
Sabzavotlar, go’sht, dengiz mahsulotlari, parranda go’shtini dimlash uchun
tavsiya qilinadi. Standart holatda «ТУШЕНИЕ» dasturida tayyorlash vaqti 1
soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini qo’lda 5 daqiqaga teng qadam bilan 10
daqiqadan 12 soatgacha bo’lgan diapazonda o’rnatish mumkin.
«ВЫПЕЧКА» dasturi
Biskvitlar, toblangan pishiriqlar, achitqi va qatlamli xamirdan qilingan piroglar
pishirish uchun mo’ljallangan. Standart holatda «ВЫПЕЧКА» dasturida tayyor
lash vaqti 50 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqaga teng qadam
bilan 10 daqiqadan 8 soatgacha bo’lgan diapazonda o’rnatish mumkin.
Resept bo’yicha mahsulotlarni o’lchang, jomga soling. Barcha masalliqlarning
jom ichki yuzasidagi 1/2 belgisidan oshib ketmasligini kuzatib boring. Keyin
«Avtomatik dasturlardan foydalanishdagi harakatlarning umumiy tartibi» bo’limi
«РИС/КРУПЫ» dasturi
Dastur turli yormalardan sochiluvchan bo’tqalarni pishirish, turli garnirlar tayy
orlash uchun tavsiya qilinadi. Standart holatda «РИС/КРУПЫ» dasturida tayy
orlash vaqti 30 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini o’rnatish diapazoni:
1 (5 daqiqadan 1 soatgacha bo’lgan oraliq uchun) yoki 5 (1 soatdan 4 soatgacha
bo’lgan oraliq uchun) daqiqa o’zgartirish qadami bilan 5 daqiqadan 4 soatgacha.
«МАКАРОНЫ» dasturi
Makaron mahsulotlari, sosiskalar tayyorlash, tuxum qaynatish uchun tavsiya
qilinadi. Standart holatda «МАКАРОНЫ» dasturida tayyorlash vaqti 8 daqiqani
tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini qo’lda 1 daqiqaga teng qadam bilan 2 daqiqa
dan 1 soatgacha bo’lgan diapazonda o’rnatish mumkin.
Tayyorlash dasturi ishlash vaqtining teskari hisobi suv qaynagandan keyin
boshlanadi. Ushbu dasturda «Ishga tushirishni kechiktirish» funksiyasidan foy
dalanib bo’lmaydi.
1.
Jomga suv quying. Suv sathining jonm ichki yuzasidagi maksimal belgidan
pastda bo’lishini kuzatib turing. «Avtomatik dasturlardan foydalanishdagi
harakatlarning umumiy tartibi» bo’limi 2-5-bandlariga, keyin esa 7-ban
diga amal qiling.
2.
Suv qaynagandan keyin signal chalinadi. Qopqoqni ehtiyotlik bilan oching
va mahsulotlarni qaynayotgan suvga soling, keyin qopqoqni tirqillagan
tovush chiqargan holda yoping. O’rnatilgan dasturni bajarish va tayyorlash
vaqtining teskari hisobi boshlanadi.
3.
Keyin «Avtomatik dasturlardan foydalanishdagi harakatlarning umumiy
tartibi» bo’limi 8-9-bandlariga amal qiling.
Diqqat! Ayrim mahsulotlarni tayyorlaganda ko’pik hosil bo’ladi. Uning jomdan
chiqib ketishini oldini olish uchun mahsulotlar qaynayotgan suvga solingan
dan nir necha daqiqa keyin qopqoqni ochib qo’yish mumkin.
«НА ПАРУ» dasturi
Go’shtli taomlar, baliq va sabzavotlarni bug’da tayyorlash uchun mo’ljallangan.
Standart holatda «НА ПАРУ» dasturida tayyorlash vaqti 20 daqiqani tashkil
qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqaga teng qadam bilan 5 daqiqadan 2 soatgacha
bo’lgan diapazonda o’rnatish mumkin. Ushbu dasturda tayyorlash vaqtini hiso
blash suv qaynagandan keyin boshlanadi.
Sabzavotlar va boshqa mahsulotlarni bug’da tayyorlaganda:
Jomga 600-1000 ml suv quying. Bug’da tayyorlash uchun konteynerni
jomga o’rnating.
Resept bo’yicha masalliqlarni o’lchang va tayyorlang, ularni bug’da tayy
orlash uchun konteynerga bir tekis yoying.
«Avtomatik dasturlardan foydalanishdagi harakatlarning umumiy tartibi»
bo’limi 2–9-bandlariga amal qiling.
«ТОМЛЕНИЕ» dasturi
Dimlangan go’sht, qaynatilgan sutni tayyorlash uchun mo’ljallangan. Standart
holatda «ТОМЛЕНИЕ» dasturida tayyorlash vaqti 5 soatni tashkil qiladi. Tayy
orlash vaqtini 10 daqiqaga teng qadam bilan 10 daqiqadan 8 soatgacha bo’lgan
diapazonda o’rnatish mumkin.
«ЖАРКА» dasturi
Go’sht, sabzavotlar, dengiz mahsulotlari, parranda go’shtini qovurish uchun
tavsiya qilinadi. Standart holatda «ЖАРКА» dasturida tayyorlash vaqti 15 daq
iqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 1 daqiqaga teng qadam bilan 5 daqiqadan
2 soatgacha bo’lgan diapazonda o’rnatish mumkin. Mahsulotlarni jihoz qopqog’i
olingan holda qovurish lozim. Ushbu dasturda ishga tushirishni kechiktirish
funksiyasidan foydalanib bo’lmaydi.
Palov tayyorlash uchun mo’ljallangan. Standart tayyorlash vaqti «ПЛОВ» das
turIda 1 soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqaga teng qadam bilan
10 daqiqadan 2 soatgacha bo’lgan diapazonda o’rnatish mumkin.
«СУП» dasturi
Turrlicha birinchi taomlarni hamda kompotlar va boshqa ichimliklarni tayyorlash
uchun tavsiya qilinadi. Standart holatda «СУП» dasturida tayyorlash vaqti 1
soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini qo’lda 5 daqiqaga teng qadam bilan 10
daqiqadan 8 soatgacha bo’lgan diapazonda o’rnatish mumkin.
«МОЛОЧНАЯ КАША» dasturi
Sutli bo’tqa tayyorlash uchun mo’ljallangan. Standart holatda «МОЛОЧНАЯ
КАША» dasturida tayyorlash vaqti 25 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaq
tini o’rnatish diapazoni: 1 (5 daqiqadan 1 soatgacha bo’lgan oraliq uchun) yoki
5 (1 soatdan 4 soatgacha bo’lgan oraliq uchun) daqiqa o’zgartirish qadami bilan
5 daqiqadan 4 soatgacha.
Dastur yog’lilik darajasi past bo’lgan tozalangan sutdan bo’tqa tayyorlash uchun
mo’ljallangan. Sutning qaynab tamom bo’lishi va kerakli natijaga ega bo’lish
barcha butun donli yormalarni (guruch, grechixa, bug’doy kabilar) suv toza
bo’lmagunicha yaxshilab yuving;
multipishirgich jomini tayyorlashdan oldin sariyog’ bilan yog’lang;
masalliqlarni reseptlar kitobi bo’yicha o’lchagan holda nisbatlarga qat’iy
amal qiling, masalliqlar miqdorini faqat teng nisbatlarda kamaytiring yoki
orttiring;
toza sutdan foydalanganda uni suv bilan 1:1 nisbatda arlashtiring.
Agar «МОЛОЧНАЯ КАША» dasturida istalgan natijaga erishilmagan bo’lsa,
«МУЛЬТИПОВАР» universal dasturidan foydalaning. Sutli bo’tqani tayyorlash
ning optimal harorati 95°С ni tashkil qiladi.
«ЙОГУРТ» dasturi
«ЙОГУРТ» dasturi yordamida o’z uyingizda mazali va foydali yogurtlarni tayy
orlashingiz mumkin. Standart holatda «ЙОГУРТ» dasturida tayyorlash vaqti 8
soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqaga teng qadam bilan 10 daq
iqadan 12 soatgacha bo’lgan diapazonda o’rnatish mumkin. «ЙОГУРТ» dastur
ida «Avtomatik isitish» funksiyasidan foydalanib bo’lmaydi.
Resept bo’yicha masalliqlarni o’lchang, jomga soling. Barcha masalliqlarning
jom ichki yuzasidagi 1/2 belgisidan oshib ketmasligini kuzatib boring. Keyin
«Avtomatik dasturlardan foydalanishdagi harakatlarning umumiy tartibi» bo’limi
«ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ» dasturi
Bolalar taomlarini tayyorlash uchun tavsiya qilinadi. Standart holatda «ДЕТСКОЕ
ПИТАНИЕ» dasturida tayyorlash vaqti 1 soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaq
tini qo’lda 5 daqiqaga teng qadam bilan 10 daqiqadan 12 soatgacha bo’lgan
diapazonda o’rnatish mumkin.
«ХЛЕБ» dasturi
Turlicha bug’doy unidan va javdar uni qo’shilgan holda tayyorlanadigan non
turlarini pishirish uchun tavsiya qilinadi. Dastur xamirni yoyishdan boshlab
pishirishgacha bo’lgan to’liq tayyorlash siklini ko’zda tutadi. Standart holatda
«ХЛЕБ» dasturida tayyorlash vaqti 2 soatni (dastur ishining birinchi soat
davomida xamirni yoyish, keyin esa bevosita pishirish boradi) tashkil qiladi.
Tayyorlash vaqtini qo’lda 5 daqiqaga teng qadam bilan 10 daqiqadan 6 soat
gacha bo’lgan diapazonda o’rnatish mumkin.
1.
O’zingiz tanlagan reseptdagi tavsiyalarga amal qilgan holda xamir qoring.
Xamirni jomga soling.
2.
Jomni multipishirgich korpusiga o’rnating. Barcha masalliqlarni jomning
ichki yuzasidagi 1/2 belgisidan pastga joylashganligini kuzatib boring.
3.
Keyin «Avtomatik dasturlardan foydalanishdagi harakatlarning umumiy
tartibi» bo’limi 2-9-bandlariga amal qiling. Pishirish jarayoni to’liq
to’xtamagunicha multipishirgich qopqog’ini ochmang.
«Kechiktirilgan ishga tushirish» funksiyasidan foydalanish tavsiya qilinmaydi,
chunki bu pishiriq sifatiga ta’sir ko’rsatishi mumkin.
«ВАРКА» dasturi
Sabzavotlar va dukkaklilarni tayyorlash uchun tavsiya qilinadi. Standart hol
atda «ВАРКА» dasturida tayyorlash vaqti 40 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash
vaqtini qo’lda 5 daqiqaga teng qadam bilan 5 daqiqadan 8 soatgacha bo’lgan
diapazonda o’rnatish mumkin.
«ЭКСПРЕСС» dasturi
Guruch, yormalardan sochiluvchan bo’tqalarni tayyorlash uchun tavsiya qili
nadi. Usbu dasturda «Ishga tushirishni kechiktirish» funksiyasidan foydalanib
bo’lmaydi. Standart holatda «ЭКСПРЕСС» dasturida tayyorlash vaqti 15 daq
iqani tashkil qiladi. «Avtomatik dasturlardan foydalanishdagi harakatlarning
umumiy tartibi» bo’limi 1-4-bandlariga, keyin esa 7-9-bandlariga (5-6-band
larni o’tkazib yuborgan holda) amal qiling.
III. TOZALASH VA JIHOZ USTIDAN
QAROV
Jihozni tozalashga kirishishdan avval uning elektr tarmog’idan uzilganligi va
to’liq sovuganligiga ishonch hosil qiling. Jihozni tozalash uchun yumshoq latta
va abraziv bo’lmagan idish yuvish vositasidan foydalaning. Mahsulotni toza
lashni foydalangandan keyinoq amalga oshirishni maslahat beramiz.
Tozalaganda abraziv materiallar, abraziv qoplamali gubkalar va kimyoviy ji
hatdan faol moddalardan foydalanish ta’qiqlanadi. Jihoz korpusini suvga
botirish yoki uni suv oqimi ostiga joylashtirish ta’qiqlanadi.
Ilk marta foydalanishdan oldin yoki tayyorlagandan keyin begona hidlarni
yo’qotish uchun 15 daqiqa davomida yarimta limonni «НА ПАРУ» dasturida
Jom, ichki alyumin qopqoq va bug’ chiqarish klapanini har safar jihozdan foy
dalanilgandan keyin tozalash kerak. Jomni idish yuvish mashinasida yuvish
mumkin. Tozalash tugallangandan keyin jomning tashqi yuzasini quruq qilib
arting.
Ichki alyumin qopqoqni tozalash uchun:
«Отмена/Подогрев» tugmachasini bosing, shundan keyin butun tayyorlash
dasturini qaytadan kiriting.
Diqqat! Tayyorlash vaqtini qo’lda o’rnatishda tayyorlash dasturida ko’zda tu
tilgan vaqt diapazoni va o’rnatish qadamini hisobga oling. Ayrim dasturlarda
tayyorlash vaqtining hisobi jihoz berilgan ishchi haroratga chiqqanidan key
in boshlanadi.
«Ishga tushirishni kechiktirish» funksiyasi
Bu funksiya tanlangan tayyorlash dasturi ishga tushishi uchun o’tishi kerak
bo’lgan vaqt oralig’ini berishga imkon beradi. Tayyorlash jarayonini 5 daqiqa
o’rnatish qadami bilan 5 daqiqadan 24 soatgacha bo’lgan muddatga kechiktirish
1.
Tayyorlash dasturini tanlagandan va sozlagandan keyin «Отложенный
старт» tugmachasini bosing (displeyda daqiqa qiymati miltillaydi).
2.
«Час/Мин» tugmachasi bosgan holda soat yoki daqiqani o’rnatishni tanlang
(tanlangan qiymat miltillaydi). Vaqt qiymatini «+» tugmachasini bosish
bilan orttiring, «–» tugmachasini bosish bilan esa kamaytiring. Qiymatni
tezroq o’zgartirish uchun kerakli bolsilgan tugmachani bir necha soniya
ushlab turing.
3.
«Старт/Автоподогрев» tugmachasini bosing va bir necha soniya ushlab
turing. «Ishga tushirishni kechiktirish» funksiyasi ishlay boshlaydi (taymer
miltillashdan to’xtaydi, displeyda esa tanlangan tayyorlash dasturi ishga
tushgunicha qolgan vaqtning teskari hisobi aks ettiriladi).
4.
Qilingan o’rnatishlarni bekor qilish uchun «Отмена/Подогрев» tugma
chasini bosing, shundan keyin butun tayyorlash dasturini qaytadan kiriting..
Diqqat! Agar reseptda masalliq sifatida tez aynuvchi mahsulotlardan (tuxum,
sut, go’sht, pishloq va xok.) foydalanilsa, ishga tushirishni kechiktirish funksi
yasidan foydalanish tavsiya qilinmaydi.
Tayyor taomlar haroratini ushlab turish funksiyasi (avtomatik
Tayyorlash dasturi yakunlanishi bilan avtomatik ravishda yonadi va tayyor taom
haroratini 24 soat davomida 70-80°С doirasida ushlab turishga imkon beradi.
Bunda «Отмена/Подогрев» indikatori yonadi, displeyda esa ushbu rejimda
ishlash vaqtining to’g’ri hisobi aks ettiriladi. Zarur bo’lgan hollarda «Отмена/
Подогрев» tugmachasini bosgan va bir necha soniya ushlab turgan holda av
tomatik isitish funksiyasini oldindan o’chirib qo’yish mumkin.
Avtomatik isitishni oldindan o’chirib qo’yish uchun dastur ishga tushgandan
keyin «Отмена/Подогрев» tugmachasi indikatori o’chmagunicha «Старт/
Автоподогрев» tugmachasini bosing va bir necha soniya ushlab turing. Avto
matik isitishni yana yoqish uchun «Старт/Автоподогрев» tugmachasini yana
bir bor bosing va ushlab turing («Отмена/Подогрев» tugmachasi indikatori
yonadi).
Taomlarni ilitish funksiyasi
REDMOND RMC-M150 multipishirgichidan sovuq taomlarni ilitish uchun foy
dalanish mumkin. Buning uchun:
1.
Tayyor taomni jomga soling, uni multipishirgichga o’rnating.
2.
Qopqoqni yoping, jihozni elektr tarmog’iga ulang.
3.
«Отмена/Подогрев» tugmachasini bosing va tovushli signal berilgunicha
bir necha soniya ushlab turing. Displeyda “ПОДОГРЕВ” indikatori yonadi
va ilitishning daqiqalardagi to’g’ri hisobi boshlanadi. Jihoz taomni 70–80°С
gacha ilitadi, ushbu harorat 24 soat davomida ushlab turiladi.
4.
Zarur bo’lgan hollarda «Отмена/Подогрев» tugmachasini bosgan va uni
displey va tugmachadagi tegishli indikatorlar o’chmagunicha bir necha
soniya ushlab turgan holda ilitishni o’chirib qo’yish mumkin.
Quvvatlarga bog'liq bo'lmagan xotira
REDMOND RMC-M150 multipishirgichi quvvatlarga bog'liq bo'lmagan xotiraga
ega, bu elektr toki kutilmaganda uzilib qolgan hollarda foydalanuvchining
barcha o'rnatmalarini (jumladan ishga tushirishni kechiktirish va ovozli yordam
chi) 2 soat davomida saqlab qolishga imkon beradi. Agar shu vaqt ichida ele
ktr quvvatini berish qayta tiklansa, multipishirgich berilgan rejimdagi ishini
davom ettiradi.
“МАСТЕРШЕФ” funksiyasi
REDMOND RMC-M150 multipishirgichida jihoz imkoniyatlari asosiy to'plamini
anchagina kengaytiruvchi o'ziga xos “МАСТЕРШЕФ” funksiyasi amalga oshirilgan.
Funksiya harorat va tayyorlash vaqtini bevosita dasturni bajarish jarayonida
(“ЭКСПРЕСС” va “ЙОГУРТ” dasturlaridan tashqari) 10 martagacha o'zgartirishga
imkon beradi. Tayyorlash yakunlangandan keyin 3 daqiqa davomida harorat va
vaqtning berilgan sozlanmalari ketma-ketligini saqlash va butun tayyorlash
jarayonining borishini jihoz xotirasiga yozib qo'yish mumkin. Shunday qilib
«МАСТЕРШЕФ» funksiyasi o'ziga xos harorat rejimiga ega bo'lgan o'z dasturla
rini tuzishga imkon beradi.
Tayyoralash vaqtini o'zgartirish diapzoni — dasturga bog'liq bo'lmagan holda 1
daqiqali o'zgarish qadami 1 daqiqadan 15 soatgacha. Tayyorlash vaqti 00 soat
00 daqiqaga o'rnatilganda avvalroq qilingan sozlanmalarga bog'liq ravishda
jihoz avtomatik isitish rejimiga yoki kutish rejimiga o'tadi. Haroratni o'zgartirish
diapazoni — 5°C o'zgarish qadami bilan 35°C dan 180°C gacha.
Harorat va tayyorlash vaqtini o'zgartirish (o'z dasturlarini yaratish)
1.
“Меню” tugmasini bosgan holda “ЭКСПРЕСС” va “ЙОГУРТ” dan boshqa
istalgan tayyorlash dasturini tanlang. “Старт/Автоподогрев” tugmasini
bosing va ushlab turing. “Старт/Автоподогрев” va “Отмена/Подогрев”
tugmalarining indikatorlari yonadi. Tayyorlash dasturini bajarish boshla
2.
Avtomatik isitish funksiyasini avvaldan o'chirib qo'yish uchun “Старт/
Автоподогрев” tugmasini bosing va ushlab turing (“Отмена/Подогрев”
tugmasining indikatori o'chadi). “Старт/Автоподогрев” tugmasini qayta
bosish bilan ushbu funksiyani qayta yoqish mumkin.
3.
Ishlash jarayonida tayyorlash vaqti va haroratni o'zgartirish uchun
«Отложенный старт» tugmasini bosing va tovushli signal berilgunicha
ushlab turing.
4.
Displeyda tayyorlash jarayoni tugagunicha qolgan vaqt qiymani namoyish
qiliandi va miltillaydi. «–» (kamaytirish) yoki «+» (orttirish) tugmasini
bosgan holda vaqt qiymatini o'zgartiring. Daqiqani o'zgartirishdan soatni
o'zgartirishga va aksincha o'tish uchun «Час/мин» tugmasini bosing («Tayy
orlash vaqtini o'rnatish» bo'limiga qarang).
5.
Tayyorlash vaqtini o'zgartirishga o'tish uchun «Таймер/t°С» tugmachasini
bosing. Displeyda tayyorlashning keyingi bosqichi uchun haroratning qi
ymati namoyish qilinadi va miltillaydi. «МУЛЬТИПОВАР» dasturi uchun
standart qiymat — qolgan dasturlar uchun avvalroq o'rnatilgan harorat
— 100°C. «–» (kamaytirish) yoki «+» (orttirish) tugmachasini bosgan
holda harorat qiymatini o'zgartiring.
6.
Kiritilgan o'zgarishlarni saqlash uchun tugmani 10 soniya bosmay turing.
Tayyorlash jarayoni yangi parametrlar bilan davom ettiriladi. Displeydagi
raqamlar miltillashdan to'xtaydi. Harorah va tayyorlash vaqti tugagunicha
qolgan vaqt qiymatlari navbati bilan displeyda namoyish qilinadi.
Harorat va tayyorlash vaqtini keyingi o'zgartirishlar uchun 3-6-bandlarga
bayon qilingan harakatlarni takrorlang. Bitta tayyorlash jarayoni doirasida
10 tagacha o'zgarishlar kiritish mumkin.
O'zgartirilgan dasturni yozish
Siz qilingan o'zgarishlarni jihoz xotirasiga o'zingiz tayyorlagan dastur bilan
birgalikda saqlashingiz mumkin. Tayyorlash jarayoni tugashi bilan tovushli
signal beriladi. Agar ishlash vaqtida dastur o'zgartirilgan bo'lsa, displeyda vaqt
ning 3 daqiqalik teskari hisobi (soniyalarda) boshlanadi. Shu vaqt ichida “+” va
“–“ tugmalarini bir vaqtda bosing va ushlab turing. Agar siz qilingan o'zgarishlarni
yozib qo'yishni xohlamasangiz, “Отмена/Подогрев” tugmasini bosing.
Shundan keyin qilingan sozlanmalardan qat'iy nazar jihoz avtomatik isitish
rejimiga (“Отмена/Подогрев” tugmasi indikatori yonadi, displeyda ishlash vaq
tining to'g'ri hisobi aks ettiriladi) yoki kutish rejimiga o'tadi.
O'zgartirilgan dasturdagi avtomatik isitish funksiyasi tayyorlash jarayoning
oxirida uning yoqilganligi yoki o'chirilganligiga bog'liq ravishda yoqiladi yoki
o'chiriladi. Agar tayyorlash harorati so'nggi bosqichda 75°C dan pastga o'rnatilgan
bo'lsa, o'zgartirilgan dasturni ishga tushirishda avtomatik isitish avtomatik
ravishda o'chirib qo'yiladi.
Yozilgan dasturdan foydalanish
1.
1.”Меню” tugmasini bosgan holda o'zingiz tomoningizdan o'zgartirilgan
avtomatik dastur nomini tanlang. Standart tayyorlash vaqti qiymati o'rniga
displeyda “– – – –“ belgisi paydo bo'ladi.
2.
Siz ishga tushirishni kechiktirish vaqtini o'rnatishingiz mumkin.
3.
“Старт/Автоподогрев” tugmasini bosing va ushlab turing, “Старт/
Автоподогрев” va “Отмена/Подогрев” tugmalarining indikatorlari yonadi.
Displeyda tayyorlashning umumiy vaqti paydo bo'ladi, alohida dasturni
bajarish va uni ishlash vaqtining teskari hisobi boshlanadi.
4.
Avtomatik isitish funksiyasini o'chirib qo'yish uchun “Старт/Автоподогрев”
tugmasini bosing va ushlab turing (“Отмена/Подогрев” tugmasining in
dikatori o'chadi). “Старт/Автоподогрев” tugmasini qayta bosish bilan
ushbu funksiyani qayta yoqish mumkin.
5.
Tayyorlash jarayonida displeyda navbati bilan dastur ishi tugagunicha
qolgan vaqt va ushbu bosqich uchun tanlangan tayyorlash harorati nam
oyish qilinadi. Tayyorlashning bir bosqichidan (harorat rejimidan) boshqa
siga o'tishda tovushli signal beriladi.
Parametrlarning standart qiymatlariga qaytish
Alohida dasturni o'chirish va o'zgartirilgan avtomatik dastur parametrlarining
standart qiymatlarini qayta tiklash uchun “Меню” tugmasini bosgan holda uni
tanlang. Shundan keyin tovushli signal berilgunicha “Час/Мин” va “Отложенный
старт” tugmachalarini birgalikda bosing va ushlab turing.
Barcha avtomatik dasturlar uchun parametrlarning standart qiymatlarini qayta
tiklash uchun jihoz kutish rejimida bo'lganida tovushli signal berilgunicha “Час/
Мин” va “Отложенный старт” tugmalarini bir vaqtda bosing va ushlab turing.
Avtomatik dasturlardan foydalanishdagi harakatlarning umumiy
tartibi
1.
Reseptlarga muvo�q tarzda masalliqlarni tayyorlang, ularni jomga soling.
Barcha masalliqlarni jomda bir xil taqsimlanganligi va uning ichki yuza
sidagi shkalaning maksimal belgisidan pastda turganligiga ishonch hosil
qiling.
2.
Jomni jihoz korpusiga qo’ying, uni biroz buring, uning qizdirish elemen
tiga mahkam yopishib turganligiga ishonch hosil qiling.
3.
Qopqoqni tirqillagan tovush chiqargan holda yoping. Jihozni elektr
tarmog’iga ulang.
4.
«Меню» tugmachasini bosgan holda tayyorlash dasturini tanlang. Menyu
bo’yicha o’tish uchun «–» yoki «+» tugmachasini bosing.
5.
Tayyorlash vaqtini o’rnatish uchun «Таймер/t°С» tugmachasini bosing.
Displeyda o’zgartirish mumkin bo’lgan standart tayyorlash vaqti yonadi.
6.
Zarur bo’lgan hollarda dasturning ishga tushish vaqtini kechiktirish vaq
tini o’rnating.
“Старт/Автоподогрев” tugmachasini bosing va bir necha soniya ushlab
turing. “Старт/Автоподогрев” va «Отмена/Подогрев» tugmachalari indi
katorlari yonadi. Tayyorlash jarayoni va dastur ishlash vaqtining teskari
hisobi boshlanadi.
8.
Dastur ishi yakunlanishi bilan signal beriladi. Keyin parametrlarga bog’liq
ravishda jihoz avtomatik isiytish rejimi (displeyda ushbu funksiya ishlash
vaqtining to’g’ri hisobi aks ettiriladi) yoki kutish rejimiga o’tadi. “Старт/
Автоподогрев” tugmachasini bosgan va ushlab turgan holda avtomatik
isitishni o’chirib qo’yish mumkin («Отмена/Подогрев» tugmachasi indi
katori o’chadi). “Старт/Автоподогрев” qayta tugmachasini bosgan holda
ushbu funksiyani yana yoqib qo’yish mumkin.
9.
Tayyorlash jarayonini uzib qo’yish, kiritilgan dasturni bekor qilish yoki
avtomatik isitishni o’chirib qo’yish uchun «Отмена/Подогрев» tugmacha
sini bosing va ushlab turing.
«МУЛЬТИПОВАР» dasturi
«МУЛЬТИПОВАР» dasturi foydalanuvchi tomonidan berilgan harorat va tayy
orlash vaqti parametrlari bo’yicha deyarli istalgan taomni tayyorlash uchun
latli xizmat ko'rsatish
markazi mutaxassisi to
monidan bajarilishi lozim.
Noprofessional tarzda ba
jarilgan ish jihozning ish
dan chiqishi, jarohatlanish
va mulklarning zararlan
ishiga olib kelishi mumkin.
Техниk xususiyatlari
RMC-M150
Quvvati
860 Vt
Kuchlanish
220–240 V, 50 Gts
kuyishga bardosh keramik
ANATO®
(Koreya)
Displey
yorug’lik diodli
46 (16 ta avtomatik, 30 ta qo’lda sozlanuvchi)
Bug’ klapani
olinuvchi
Tavushli signalni o’chirish
Dasturlar
1.
МУЛЬТИПОВАР (MULTIOSHPAZ)
2.
ТУШЕНИЕ (DIMLASH)
3.
ВЫПЕЧКА (PISHIRIQ)
4.
РИС/КРУПЫ (GURUCH/YORMALAR)
5.
МАКАРОНЫ (MAKARON MAHSULOTLARI)
6.
НА ПАРУ (BUG’DA)
ТОМЛЕНИЕ (DIMLAB PISHIRISH)
8.
ЖАРКА (QOVURISH)
9.
ПЛОВ (PALOV)
СУП (SHO’RVA)
МОЛОЧНАЯ КАША (SUTLI BO’TQA)
ЙОГУРТ (YOGURT)
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (BOLALAR TAOMLARI)
ХЛЕБ (NON)
ВАРКА (PISHIRISH)
ЭКСПРЕСС (EKSPRESS)
Avtomatik isitish
mavjud, 24 soatgacha
Avtomatik isitishni avvaldan o’chirib qo’yish
Taomlarni ilitish
mavjud, 24 soatgacha
Ishga tushirishni kechiktirish
mavjud, 24 soatgacha
“МАСТЕРШЕФ” funksiyasi:
tayyorlash vaqtida vaqt va haroratni o'zgartirish
alohida dasturlarni tuzish va yozib qo'yish
“Ovozli yordamchi”
Majmua to’plami
Bug’da tayyorlash uchun konteyner
1 dona
Frityurda qovurish uchun
dastali RAM-FB1 savatchasi
O’lchoq stakani
Cho’mich
1 dona
Yassi qoshiq
1 dona
Cho’mich/qoshiq ushlagichi
1 dona
Foydalanish bo’yicha qo’llanma
«200 ta resept» kitobi
Xizmat ko’rsatish kitobchasi
Elektr ta’minot shnuri
1 dona
Ishlab chiqaruvchi o’z mahsulotini takomillashtirish davomida bu o’zgarishlar
to’g’risida avvaldan xabardor qilmagan holda mahsulot dizayni, majmualar
to’plami hamda texnik xususiyatlariga o’zgarishlar kiritish huquqiga ega.
1.
Jihoz qopqog’i
2.
Olinuvchi ichki qopqoq
3.
Jom
4.
Qopqoqni ochish tugmachasi
5.
Displeyli boshqaruv paneli
6.
Korpus
Ko’tarish dastasi
8.
Olinuvchi bug’ klapani
9.
Yassi qoshiq
Cho’mich
O’lchov stakani
Bug’da tayyorlash uchun konteyner
Frityurda qovurish uchun savatcha
Cho’mich va qoshiq ushlagichi
Boshqaruv paneli elementlari
1.
«Час/Мин» («Soat/Daqiqa») tugmachasi — tayyorlash vaqtini o’rnatish va
ishga tushirishni kechiktirish rejimlarida soat yoki daqiqani tanlash; to
vushli signalni yoqish/o’chirish (ovozli yordamchi).
2.
«Отложенный старт» («Ishga tushirishni kechiktirish») tugmachasi —
ishga tushirishni kechiktirish vaqtini o’rnatish rejimini yoqish;
“МАСТЕРШЕФ” rejimini yoqish.
3.
«Отмена/Подогрев» («Bekor qilish / Isitish») tugmachasi — isitish funk
siyasini yoqish/o’chirish; tayyorlash dasturi ishini to’xtatish; kiritilgan
parametrlarni bekor qilish. Tugmacha ko’rish qobiliyati sust bo’lgan shaxs
lar uchun taktil belgi bilan jihozlangan.
4.
«–» tugmachasi — vaqtni o’rnatish rejimlarida soat yoki daqiqa qiymatla
rini kamaytirish; avtomatik tayyorlash dasturini tanlash; haroratni tanlash
rejimida haroratni pasaytirish.
5.
«+» tugmachasi — vaqtni o’rnatish rejimlarida soat yoki daqiqa qiymatla
rini orttirish; avtomatik tayyorlash dasturini tanlash; haroratni tanlash
rejimida haroratni orttirish.
6.
«Старт/Автоподогрев» («Ishga tushirish / Avtomatik isitish») tugmachasi
— tanlangan tayyorlash dasturini ishga tushirish; avtomatik isitish funk
siyasini avvaldan o’chirib qo’yish. Tugmacha ko’rish qobiliyati sust bo’lgan
shaxslar uchun taktil belgi bilan jihozlangan.
«Таймер/t°С» («Taymer/t°С») tugmachasi — tayyorlash vaqtini o’rnatish
rejimiga o’tish, vaqtni/tayyorlash haroratini o’rnatish rejimini tanlash
(«MULTIOSHPAZ» dasturida).
8.
«Меню» («Menyu») tugmachasi — avtomatik tayyorlash dasturini tanlash.
Tugmacha ko’rish qobiliyati sust bo’lgan shaxslar uchun taktil belgi bilan
jihozlangan.
9.
Displey.
Displeyning tuzilishi
1.
Tayyorlash dasturi jarayoni ishi indikatori.
2.
Tayyorlash vaqtini o’rnatish rejimi indikatori.
3.
Tanlangan avtomatik tayyorlash dasturi indikatori.
4.
Taomlarni avtomatik isitish va ilitish funksiyalari ishi indikatori.
5.
Ta’minot indikatori.
6.
Ishlash indikatori.
Ovozli yordamchining ishlashini ko’rsatuvchi indikatori.
8.
Taymer ko’rsatkichlari rejimi indikatori (vaqt/harorat).
9.
Taymer.
I. DASTLABKI YOQISHDAN AVVAL
Asbob qutisini oching va uni qutidan ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling, seriya
raqami ko‘rsatilgan yorliqdan tashqari barcha o‘rash materiallari va reklama
yorliqlarini olib tashlang.
Mahsulotda seriya raqamining yo‘qligi sizni o‘z-o‘zidan unga kafolatli xizmat
ko‘rsatish huquqidan mahrum etadi.
Asbob qobig‘ini nam mato bilan arting. Kosani sovunli iliq suvda yuving. Yaxshilab
quriting. Birinchi marta ishlatganda begona hid chiqishi mumkin va bu asbob
ning nosozligi natijasi hisoblanmaydi. Bu holda asbobni tozalashni amalga
oshiring.
Diqqat! Har qanday nosozlik yuz berganda asbobdan foydalanish taqiqlanadi.
II. MULTIPISHIRGICHDAN
FOYDALANISH
Foydalanishni boshlashdan avval
Jihozni qattiq tekis yuzaga shunday o'rnatingki, bug' klapanidan chiqadigan
qaynoq bug' gulqog'ozlar, bezakli qoplamalar, elektron jihozlar va ortiqcha
namlik va haroratdan shikastlanishi mumkin bo'lgan boshqa buyumlar yoki
materiallarga tushmasin.
Tayyorlashdan avval multipishirgichning tashqi va ko'zga ko'rinadigan ichki
qismlarida shikastlanishlar, siniq joylar va boshqa nuqsonlarning yo'qligiga
ishonch hosil qiling. Jom va qizdirish kamerasi tubi orasida begona buyumlar
bo'lmasligi kerak.
Ovozli yordamchi
REDMOND RMC-M150 multipishirgichi ovozli yordamchi funksiyasi bilan jiho
zlangan, bu tufayli jihozni boshqarish jarayoni to'liq ovozlashtiriladi va qilingan
o'zgarishlar va dasturning joriy parametrlari to'g'risidagi batafsil ma'lumotlar
bilan birga boradi. Funksiya jihoz yoqilgandan keyin avtomatik ravishda ishga
tushadi. Uni o'chirish uchun kutish rejimida “Час/Мин” tugmasini bosing va
ushlab turing. “Час/Мин” tugmasini takroran bosish va ushlab turish ushbu
funksiyani qayta yoqadi.
Tayyorlash vaqtini o’rnatish
1.
Tayyorlash dasturini tanlagandan keyin «Таймер/t°С» tugmachasini bos
gan holda tayyorlash vaqtini o’rnatish rejimini tanlang (displeyda “ТАЙМЕР”
indikatori yonadi, o’rnatilgan standart tayyorlash vaqti ko’rinadi, daqiqa
indikatori esa miltillay boshlaydi).
2.
«Час/Мин» tugmachasi bosgan holda soat yoki daqiqani o’rnatishni tanlang
(tanlangan qiymat miltillaydi). Vaqt qiymatini «+» tugmachasini bosish
bilan orttiring, «–» tugmachasini bosish bilan esa kamaytiring. Qiymatni
tezroq o’zgartirish uchun kerakli bolsilgan tugmachani bir necha soniya
ushlab turing.
3.
Tayyorlash vaqtini o’rnatish tugagandan keyin (displey miltillashda davom
etadi) keyingi qadamga o’ting. Qilingan o’rnatishlarni bekor qilish uchun
მოწყობილობის წარმოების თარიღი შეგიძლიათ იხილოთ სერიულ
ნომერში, რომ მდებარეობს მოწყობილობის კორპუსის საიდენტიფიკაციო
ეტიკეტზე სერიული ნომერი შედგება 13 ნიშნისაგან. მე-6 და მე-7 ნიშანი
აღნიშნავს თვეს, მე-8-ც კი მოწყობილობის წარმოების წელს. მწარმოებელის
მიერ დადგენილი ხელსაწყოს სამსახურის ვადა შეადგენს 5 წელს მისი
ყიდვის თარიღიდან იმ პირობით, თუ ნაკეთის ექსპლუატაცია წარმოებს
მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად და გამოსაყენებელი ტექნიკური
შეფუთავის, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს, აგრეთვე თვით ხელსაწყოს
უტილიზაცია აუცილებელია ადგილობრივი ნარჩენების
გადამუშავების პროგრამის შესაბამისად. გამოიჩინეთ მზრუნველობა
გარემო სამყაროს მიერ: არ გადააგდოთ ასეთი ნაკეთები ჩვეულებრივ
პროგრამა გათვალისწინებულია ნაკლებცხიმიანი პასტერიზებული რძით
ფაფის დამზადებისათვის. რძის ამოშრობის თავიდან აცილებისა და საჭირო
გულმოდგინეთ გარეცხეთ მთელმარცვლოვანი ბურღულეული
მკაცრად დაიცავით პროპორციები, ინგრედიენტების მოზომებით
რეცეპტების წიგნის რეკომენდაციების შესაბამისად, ინგრედიენტების
რაოდენობის დამატება ან დაკლება უნდა უნდა მოხდეს
მოუხდელი რძის მოხმარებისას გააზავეთ დასალევ წყალთან 1:1
თუ კი პროგრამაში “МОЛОЧНАЯ КАША„ სასურველ რეზულტატს
ვერ მიაღწიეთ, გამოიყენოთ უნივერსალური პროგრამა
“МУЛЬТИПОВАР„. (რძის ფაფის დამზადების ოპტიმალური
პროგრამის “ЙОГУРТ„ მეშვეობით შეგიძლიათ დაამზადოთ განსხვავებული
გემრიელი და სასარგებლო იოგურტები. დადუმების მიხედვით პროგრამაში
“ЙОГУРТ„ დამზადების დრო შეადგენს 8 საათს. შესაძლებელია დროს
ხელით დადგენა დიაპაზონში 10 წუთიდან 12 საათამდე ყოველ 5 წუთს.
გაზომეთ სანოვაგე რეცეპტის მიხედვით, გადაიტანეთ ფიალაში. თვალი
ადევნეთ იმ გარემოებას, რომ ყველა ინგრიდიენტი მდებარეობდეს 1/2
შემდეგ გაყევით „ავტომატური პროგრამების მოხმარების მოქმედებების
რეკომენდებულია ბავშვთა კვების დამზადეისათვის. დადუმების
მიხედვით პროგრამაში «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ„ დამზადების დრო შეადგენს
1 საათს.
შესაძლებელია დროის ხელით დადგენა დიაპაზონში 10 წუთიდან 12
საათამდე ყოველ 5 წუთს.
პროგრამა “ХЛЕБ„
რეკომენდებულია სხვადასხვაგვარი პურის ხორბლის ფქვილისაგან
გამომცხვარი, ჭვავის ფქვილის დამატებით. დადუმების მიხედვით
პროგრამაში “ХЛЕБ„ დამზადების დრო შეადგენს 2 საათს (პროგრამის
პირველი საათის მუშაობის დროს მიმდინარეობს ცომის აწევა, შემდგომ
კი უშუალოდ გამოცხობა). შესაძლებელია დროს ხელით დადგენა 10
წუთიდან 6 საათამდე დიაპაზონში ყოველ 5 წუთს.
მოზილეთ ცომი, თქვენს მიერ არჩეული რეცეპტის მიხედვით. შეათავსეთ
ცომი ფიალაში.
დააყენეთ ფიალა მულტისახარშის კორპუსში. თვალი ადევნეთ იმ
გარემოებას, რომ ყველა ინგრიდიენტი მდებარეობდეს 1/2 ქვემოთ ფიალას
შემდეგ გაყევით „ავტომატური პროგრამების მოხმარების მოქმედებების
ზოგადი წესრიგი„ კარის 2–9 პ. არ გახსნათ მულტისახარშის სახურავი
არ არის რეკომენდებული „გადადებული სტარტი„ ფუნქციის
გამოყენება, რადგან მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს გამომცხვარის
რეკომენდებულია და პარკოსანნის დამზადებისათვის. დადუმების
მიხედვით პროგრამაში “ВАРКА„ დამზადების დრო შეადგენს 40 წუთს.
შესაძლებელია დროს ხელით დადგენა 5 წუთიდან 8 საათამდე დიაპაზონში
რეკომენდებულია ბრინჯის, ბურღულისაგან ფხვიერი ფაფების
დამზადებისათვის. დამზადების დროს რეგულირება და ფუნქცია
„გადადებული სტარტი„ მოცემულ პროგრამაში მიუწვდომელია. პროგრამის
მუშაობის დრო შეადგენს 15 წუთს. გაყევით „ავტომატური პროგრამების
მოხმარების მოქმედებების ზოგადი წესრიგი„ კარის 1–4 პ., შემდეგ 7–9 პ.
III. გასუფთავება და მოვლა
გასუფთავების დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ იგი გათიშულია
ელექტროქსელიდან და სრულად გაცივდა. მოიხმარეთ რბილი ქსოვილი
და ჭურჭლის გასარეცხი არააბრაზივული ნივთიერებები. გირჩევთ
გასუფთავების დროს აკრძალულია აბრაზივული ნივთიერებების
მოხმარება, ღრუბელი აბრაზივული გადაკვრით და ქიმიკურად
აკრძალულია დანადგარის კორპუსის წყალში ჩაშვება ან წყლის ნაკადის
პირველად მოხმარების წინ ან დამზადების შემდეგ უცხო სუნების
მოსაცილებლად რეკომენდაციას გაძლევთ 15 წუთის განმავლობაში
ფიალა, შიგა ალიუმინის სახურავი და ორთქლის სარქველი უნდა
გასუფთავდეს ყოველ მოხმარების შემდეგ. ფიალის გარეცხვა შეიძლება
ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში. ფიალის გასუფთავების შემდეგ შეამშრალეთ
გახსენით მულტისახარშის სახურავი, შიგა მხრიდან ადვილად დააჭირეთ
პლასმასის ფიქსატორს სახურავის განცალკევებამდე.
ადვილად გამოსწიეთ შიგა ალიუმინის სახურავი თქვენ და ზევით
მიმართულებით, რათა განაერთოთ იგი ძირითადისაგან. სახურავის
ორივე ზედაპირი გაწმინდეთ ნოყიო ქსოვილით, საჭიროების
შემთხვევაში გარეცხეთ სახდელი სახურავი, ჭურჭლის სარეცხი
გასუფთავების შემდეგ ჩადგით ალიუმინის სახურავი ქვედა კილოებში
და შეათავსეთ ძირითად სახურავთან, დააჭირეთ შიგა სახურავის
ზემო ნაწილს წკიპურტის კვრამდე.
შიგა ალიუმინის სახურავი უნდა მჭიდროდ ფიქსირებულ იქნას.
გამოსწიეთ მისი სახურავი თქვენ და ზევით მიმართულებით. მოხსნილ
სახურავის შიგ გადააბრუნეთ ორთქლის სარქველის ფიქსატორი
აკურატულად ამოიღეთ რეზინის სარქველი ფიქსატორიდან,
გულმოდგინეთ გარეცხეთ სარქველი, ფიქსატორი და სახურავი.
გაამშრალეთ, შეკრიბეთ სარქველი შებრუნებული თანამიმდევრობით
რეზინის სარქველის დეფორმაციის თავიდან ასაცილებლად
აკრძალულია მისი დაგრეხა და გაჭიმვა.
საჭმლის დამზადებისას შესაძლებელია კონდენსანტის წარმოქმნა,
რომელიც გროვდება სპეციალურ ამონაღებში დანადგარის კორპუსზე
ფიალას ირგვლივ. კონდენსანტი იოლად მოსაცილებელია
IV. სერვის–ცენტრში მომართვის წინ
დისპლეიზე შეცდომის
სისტემური შეცდომა.
მართვის პლატის ან
ტერმოგადმომცემის
გამორთეთ დანადგარი
ელექტროქსელიდან, გააცივეთ.
მჭიდროდ ჩაკეტეთ სახურავი, თუ
განმეორებით ჩართვისას
პრობლემა არ აცილდება,
მიმართეთ ავტორიზებულ
არ ახლავს კვება
საჭმელი მზადდება
ელექტროქსელიდან
ფიალას და მახურებელ
ელემენტს შორის მოხვდა
ფიალა მულტისახარშის
კორპუსში არასწორად
მახურებელ ელემენტი
გათიშეთ ხელსაწყო
ელექტროქსელისაგან,
დააცალეთ გაცივება.
გაასუფთავეთ მახურებელი
მოცემულ ნაკეთზე მიეცემა 25 თვის გარანტია მისი შეძენის დღიდან.
გარანტიული პერიოდის განმავლობაში დამზადებელი იღებს
ვალდებულებას შეკეთების, დეტალების შეცვლის ან ნაწარმის მთლიანად
შეცვლის მეშვეობით საქარხნო ნებისმიერი დეფექტების მოცილებას ,
გამოწვეული მასალის არასაკმარისი ხარისხით და აწყობით. გარანტია
ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყიდვის თარიღი დასტურდება
მაღაზიის ბეჭდით, გამყიდველის ხელმოწერით ორიგინალურ საგარანტიო
ტალონზე. მოცემული გარანტია აღიარებულ იქნება მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, როცა ნაკეთი გამოყენებულ იქნა ექსპლუატაციის
ინსტრუქციის შესაბამისად, არ არის შეკეთებული, არ არის დაშლილი და
არ არის დაზიანებული მის მიმართ არასწორი მოქცევის შედეგად, აგრეთვე
შენარჩუნებულია ნაკეთის სრული კომპლექტაცია. მოცემული გარანტია
არ ვრცელდება ნაკეთის ბუნებრივ გაცვეთაზე და დასახარჯ მასალებზე
(ფილტრები, ნათურები, დამწვრის საწინააღმდეგო გადაკვრა, რეზინის
შემკვრიველურობანი და სხვა).
მოწყობილობის მომსახურების ვადა და მისი გარანტიის მოქმედების ვადა
გამოითვლება გაყიდვის დღიდან ან მოწყობილობის წარმოების თარიღიდან
(იმ შემთხვევაში, რომ გაყიდვის თარიღი შეუძლებელია განსაზღვროთ).
აინთება. ეკრანზე გამოჩნდება სრული მომზადების დრო, დაიწყება
ინდივიდუალური პროგრამის განხორციელება და მისი მუშაობის
იმისათვის, რომ გამორთოთ ავტოგათბობის ფუნქცია, ხანგრძლივად
დააჭირეთ «Старт/Автоподогрев» ღილაკს («Отмена/Подогрев» ღილაკის
ინდიკატორი გაქრება). «Старт/Автоподогрев» ღილაკზე განმეორებითი
მომზადების პროცესში ეკრანზე რიგრიგობით გამოჩნდება დრო,
რომელიც რჩება პროგრამის მუშაობის დასრულებამდე, და ამ
ეტაპისათვის შერჩეული მომზადების ტემპერატურა. მომზადების
(ტემპერატურული რეჟიმის) ეტაპების შორის გადართვას თან ახლავს
იმისათვის, რომ წაშალოთ ინდივიდუალური პროგრამა და აღვადგინოთ
შეცვლილი ავტომატური პროგრამის ქარხნული პარამეტრები, აირჩიეთ
იგი, დაჭერით «Меню» ღილაკს. ამის შემდეგ, ერთდროულად ხანგრძლივად
დააჭირეთ «Час/Мин» და «Отложенный старт» ღილაკებს ხმოვანი
იმისათვის, რომ აღვადგინოთ ქარხნული პარამეტრები ყველა ავტომატური
პროგრამისათვის, ერთდროულად ხანგრძლივად დააჭირეთ «Час/Мин» და
«Отложенный старт» ღილაკებს ხმოვანი სიგნალამდე, როდესაც
ავტომატური პროგრამების მოხმარების
მოქმედებების ზოგადი წესრიგი
მოამზადეთ ინგრიდიენტები რეცეპტის მიხედვით, ამოალაგეთ
ფიალაში. თვალი ადევნეთ იმ გარემოებას, რომ ყველა ინგრიდიენტი
მდებარეობდეს სკალას მაქსიმალური აღნიშვნის ქვემოთ ფიალას შიდა
ჩადგით ფიალა ხელსაწყოს კორპუსში, ცოტათი გადააბრუნეთ,
ჩაკეტეთ სახურავი წკიპურტამდე. შეურთეთ დანადგარი
«Меню» ღილაკის დაჭირებით აარჩიეთ დამზადების პროგრამა. უფრო
მოხერხებული ნავიგაციისათვის დააჭირეთ ღილაკებს „–„ ან „+„
მენიუში.
დამზადების დროს დასაყენებლად, დააჭირეთ ღილაკს «Таймер/t°С».
დისპლეიზე აისახება დადუმების მიხედვით დაყენებული
აუცილებლობის შემთხვევაში დააყენეთ პროგრამის სტარტის
დააჭირეთ და დაიკავეთ ღილაკი «Старт/Автоподогрев». აინთებიან
ღილაკები «Старт/Автоподогрев» და «Отмена/Подогрев». დაიწყება
დამზადების პროცესი და აისახება მუშაობის ფუნქციის უკუქცევითი
დამზადების პროგრამის დამთავრების შესახებ თქვენ შეგატყობინებთ
ხმოვანი სიგნალი. შემდგომ, დამოკიდებული მოწყობილობისაგან,
დანადგარი გადავა ავტოგათბობის რეჟიმზე (დისპლეიზე აისახება
ავტოგათბობის მუშაობის დროს პირდაპირი გადათვლა) ან ლოდინის
რეჟიმზე. «Старт/Автоподогрев» ღილაკის დაჭერით და შეკავებით
შეგიძლიათ წინასწარ გამორთოთ ავტოგათბობა («Отмена/Подогрев»
ღილაკის ინდიკატორი ჩაქრება). «Старт/Автоподогрев» ღილაკის
განმეორებით დაჭირებით შეგიძლიათ კვლავ ჩართოთ მოცემული
ფუნქცია.
დამზადების პროცესის შეწყვეტის, შემოღებული პროგრამის
გადადების ან ავტოგათბობის გამორთვისათვის, დააჭირეთ და
დაიკავეთ ღილაკი «Отмена/Подогрев».
პროგრამა გათვალისწინებულია პრაქტიკულად ნებისმიერი საჭმელის
დასამზადებლად მომხმარებლის მოცემული დროს და ტემპერატურული
პარამეტრების შესაბამისად. ტემპერატურის დაყენების დიაპაზონი: 35–
180°С, ცვლილებობის ნაბიჯი 5°С. დროს დაყენების დიაპაზონი: 2 წუთიდან
15 საათამდე ყოველ 1 წუთს (2 წუთიდან 1 საათამდე ინტერვალისათვის)
ან 5 წუთი (1 საათიდან 15 საათამდე ინტერვალისათვის). დადუმების
მიხედვით დამზადების დრო პროგრამაში “МУЛЬТИПОВАР„ შეადგენს 30
გაყევით „ავტომატური პროგრამების მოხმარების მოქმედებების ზოგადი
წესრიგი„ კარის 1–4 პ. შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს «Таймер/t°С» , დამზადების
ტემპერატურის დაყენების რეჟიმზე გადასვლისათვის. (დისპლეიზე
აისახება დადუმების მიხედვით დაყენებული დამზადების ტემპერატურა
(100°С). „+„ , „-„ ღილაკების დაჭერვით დააყენეთ დამზადების საჭირო
ტემპერატურა. დამზადების ტემპერატურის დაყენების შემდეგ გაყევით
„ავტომატური პროგრამების მოხმარების მოქმედებების ზოგადი წესრიგი„
კარის 5–9 პ.
ყურადღება! საჭმელების დამზადების 75°С ტემპერატურის პირობებში
ავტოგათბობის ფუნქცია გამორთულია. აუცილეობლების შემთხვევაში
შეიძლება მიმსი ხელით ჩართობა, «Старт/Автоподогрев» ღილაკის
დაჭერით და შეკავებით დამზადების პროგრამის გაშვების შემდეგ
(აინთება «Отмена/Подогрев» ღილაკის ინდიკატორი). უსაფრთხოების
მიზნით 140°С მეტი დადგენილი ტემპერატურის შემთხვევაში
რეკომენდებულია ბოსტნეულის, ხორცის, ზღვის პროდუქტების,
ფრინველის მოსაშუშებლად. დადუმების მიხედვით პროგრამაში
“ТУШЕНИЕ„ დამზადების დრო შეადგენს 1 საათს. შესაძლებელია დროის
ხელით დადგენა 10 წუთიდან 12 საათამდე დიაპაზონში ყოველ 5 წუთს.
რეკომენდებულია ბისკვიტების, ნაყენების, ღვეზეულის გამოსაცხობათ
საფუვრიანი და ფენოვანი ცომისაგან. დადუმების მიხედვით პროგრამაში
“ВЫПЕЧКА„ დამზადების დრო შეადგენს 50 წუთს. შესაძლებელია დროის
ხელით დადგენა დიაპაზონში 10 წუთიდან 8 საათამდე ყოველ 5 წუთს.
გაზომეთ სანოვაგე რეცეპტის მიხედვით, გადაიტანეთ ფიალაში. თვალი
ადევნეთ იმ გარემოებას, რომ ყველა ინგრიდიენტი მდებარეობდეს 1/2
შემდეგ გაყევით „ავტომატური პროგრამების მოხმარების მოქმედებების
რეკომენდებულია სხვადასხვაგვარი ბურღულისაგან ფხვიერი ფაფების
მოსახარშად, ნაირნაირ გარნირების დამზადებისათვის დადუმების
მიხედვით პროგრამაში «РИС/КРУПЫ„ დამზადების დრო შეადგენს
წუთს. დროს დაყენების დიაპაზონი: 5 წუთიდან 4 საათამდე ყოველ
წუთს (5 წუთიდან 1 საათამდე ინტერვალისათვის) ან 5 წუთი (1 საათიდან
პროგრამა “МАКАРОНЫ„
რეკომენდებულია მაკარონის დამზადებისათვის, სოსისის, კვერცხის
მოხარშვისათვის და სხვა. დადუმების მიხედვით პროგრამაში
“МАКАРОНЫ„ დამზადების დრო შეადგენს 8 წუთს. შესაძლებელია დროს
ხელით დადგენა 2 წუთიდან 1 საათამდე დიაპაზონში ყოველ 1 წუთს.
პროგრამის გაშვების წინ დარწმუნდით, რომ ხმოვანი სიგნალი ჩართულია
დამზადების პროგრამის დროს უკუქცევითი გადათვლა დაიწყება წყლის
ადუღების შემდეგ. ფუნქცია «გადადებული სტარტი» მოცემულ პროგრამაში
მიუწვდომელია.
დაასხით ფიალაში წყალი. თვალი ადევნეთ იმ გარემოებას, რომ წყლის
დონე არ უნდა იყოს ფიალას შიდა ზედაპირის მაქსიმალური
აღნიშვნის უფრო ქვემოთ. გაყევით „ავტომატური პროგრამების
მოხმარების მოქმედებების ზოგადი წესრიგი„ კარის 2–5, შემდეგ 7 პ.
წყლის ადუღების შემდეგ გაისმის სიგნალი. ფრთხილად გახსენით
სახურავი, ჩაუშვით პროდუქტი მდუღარე წყალში, დახურეთ სახურავი
წკიპურტის კვრამდე. დაიწყება დაყენებული პროგრამის შესრულება
შემდეგ გაყევით „ავტომატური პროგრამების მოხმარების
მოქმედებების ზოგადი წესრიგი„ კარის 8–9 პ.
ყურადღება! ზოგირთი პროდუქტის დამზადებასას წარმოიქმნება ქაფი.
მისი ფიალიდან გამოდენის საწინააღმდეგოდ შეიძლება სახურავის გახსნა
პროდუქტების ადუღებულ წყალში მოთავსების რამდენიმე წუთის შემდეგ.
რეკომენდებულია ორთქლზე ბოსტნეულის, თევზის, ხორცის, დიეტური
და ვეგეტერიანული საჭმელების დამზადებისათვის, ბავშვთა მენიუ.
პროგრამაში „ორთქლი„ დრო დადუმების მიხედვით შეადგენს 20 წუთს.
შესაძლებელია დროს ხელით დადგენა დიაპაზონში 5 წუთიდან 2
საათამდე ყოველ 5 წუთს. მოცემულ პროგრამაში დამზადების დროს
დაასხით ფიალაში 600–1000 მლ წყალი. დადგით ორთქლზე
გაზომეთ და დაამზადეთ სანოვაგო რეცეპტის მიხედვით, თანაბრად
ჩაალაგეთ ორთქლზე დამზადების კონტეინერში.
გაყევით „ავტომატური პროგრამების მოხმარების მოქმედებების
რეკომენდებულია მოშუშული ხორცის კონსერვის, ნაჟრობი რძის
დასამზადებლად. დადუმების მიხედვით პროგრამაში “ТОМЛЕНИЕ„
დამზადების დრო შეადგენს 5 საათს. შესაძლებელია დროს ხელით დადგენა
პროგრამა “ЖАРКА„
რეკომენდებულია ხორცის, ბოსტნეულის, ფრინველის, ზღვის
პროდუქტების შესაწვავად. დრო პროგრამაში “ЖАРКА„ დადუმების
მიხედვით შეადგენს 15 წუთს, შესაძლებელია დროს ხელით დადგენა
დიაპაზონში 5 წუთიდან 2 საათამდე ყოველ 1 წუთს. დაშვებულია
პროდუქტების შეწვა ღია სახურავით. ფუნქცია „გადადებული სტარტი„
მოცემულ პროგრამაში მიუწვდომელია.
რეკომენდებულია სხვადასხვაგვარი ფლავების დამზადეისათვის.
დადუმების მიხედვით პროგრამაში “ПЛОВ„ დამზადების დრო შეადგენს
1 საათს. შესაძლებელია დროის ხელით დადგენა დიაპაზონში 10 წუთიდან
2 საათამდე ყოველ 5 წუთს.
რეკომენდებულია სხვადასხვაგვარი პირველი კერძების, აგრეთვე
კომპოტებისა და სხვა სასმელების დამზადებისათვის. დადუმების
მიხედვით პროგრამაში “СУП„ დამზადების დრო შეადგენს 1 საათს.
შესაძლებელია დროს ხელით დადგენა დიაპაზონში 10 წუთიდან 8
საათამდე ყოველ 5 წუთს.
რეკომენდებულია რძის ფაფების დამზადებისათვის. დადუმების მიხედვით
პროგრამაში “МОЛОЧНАЯ КАША„ დამზადების დრო შეადგენს 25 წუთს.
დროს დაყენების დიაპაზონი: 5 წუთიდან 4
საათამდე ყოველ 1 წუთს (5
წუთიდან 1 საათამდე ინტერვალისათვის) ან 5 წუთი (1 საათიდან 4
მულტიქვაბი REDMOND RMC-M150 აღჭურვილია ხმა თანაშემწის
ფუნქციით, რომლის გამოც სრულად გახმოვანებული მოწყობილობის
მართვის პროცესს თან ახლავს შეტანილი ცვლილებებისა და პროგრამის
მიმდინარე პარამეტრების დეტალური ინფორმაცია. ფუნქცია დაიწყება
ავტომატურად მოწყობილობის ჩართვის შემდეგ. იმისათვის, რომ
გამორთოთ იგი, ხანგრძლივად დააჭირეთ «Час/Мин» ღილაკს ლოდინის
რეჟიმში. «Час/Мин» ღილაკის განმეორებითი ხანგრძლივი დაჭერა კვლავ
დამზადების დროს დაყენება
დამზადების პროგრამის არჩევის შემდეგ «Таймер/t°С» ღილაკის
დაჭირებით აარჩიეთ დამზადების რეჟიმის დაყენების დრო
(დისპლეიზეაინთება «ТАЙМЕР» ინდიკატორი გამოინათება
დადუმების მიხედვით დაყენებული დამზადების დრო, წუთების
ინდიკატორი კი დაიწყებს ციმციმს).
«Час/Мин» ღილაკის დაჭირებით აარჩიეთ საათების ან წუთების
მიზანდასახულება (არჩეული მნიშვნელობა დაიწყებს ციმციმს). „+„
ღილაკის დაჭერისას დროს მნიშვნელობა მოუმატეთ, „-„ ღილაკის
დაჭერისას დროს მნიშვნელობა დააკელით. დროს მნიშვნელობის
შეცვლის ასაჩქარებლად შეაკავეთ თითის დაჭერა შესაბამის ღილაკზე.
დამზადების დროს დაყენების ბოლოს (დისპლეი განაგრძობს ციმციმს)
გადაადგით შემდეგი ნაბიჯი. მოხდენილ მითითებების
გადადებისათვის დააჭირეთ ღილაკს «Отмена/Подогрев» , რის
ყურადღება! დამზადების დროს ხელით დაყენებისას გაითვალისწინეთ
დროს შესაძლებელი დიაპაზონი დაყენების ნაბიჯი,
გათვალისწინებული დამზადების პროგრამით. ზოგიერთი
პროგრამით დროს გადათვლა იწყება დანადგარის დავალებულ
ფუნქცია „გადადებული სტარტი„
მოცემული ფუნქციაში ნებადართულია დროის ინტერვალის დაწესება,
რის მეშვეობითაც დაიწყებს მუშაობას არჩეული დამზადების პროგრამა.
პროგრამის სტარტის გადადება შეიძლება ინტერვალით 5 წუთიდან 24
საათამდე ყოველ 5 წუთს.
პროგრამის არჩევის და დაყენების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს
«Отложенный старт» (დისპლეიზე დაიწყებს ციმციმს წუთების
მნიშვნელობა).
«Час/Мин» ღილაკის დაჭირებით აარჩიეთ საათების ან წუთების
დაყენების რეჟიმი (არჩეული მნიშვნელობა დაიწყებს ციმციმს). „+„
ღილაკის დაჭერისას დროს მნიშვნელობა მოუმატეთ, „-„ ღილაკის
დაჭერისას დროს მნიშვნელობა დააკელით. დროს მნიშვნელობის
შეცვლის ასაჩქარებლად შეაკავეთ თითის დაჭერა შესაბამის ღილაკზე.
რამდენიმე წამით დააჭირეთ და დაიკავეთ ღილაკი «Старт/
Автоподогрев». დაიწყება ფუნქციის „გადადებული სტარტი„ მუშაობა
(ტაიმერი შეწყვეტს ციმციმს, დისპლეიზე აისახება მუშაობის
ფუნქციის უკუქცევითი დროს გადათვლა არჩეული დამზადების
მოხდენილი მითითებების გადადებისათვის დააჭირეთ ღილაკს
«Отмена/Подогрев» , რის შემდეგაც საჭიროა დამზადების პროგრამის
ყურადღება! არ არის მიზანშეწონილი გადადებული სტარტის
ფუნქციის მოხმარება, თუ საჭმელების შემადგენლობაში გამოიყენება
მალფუჭებადი სანოვაგე (კვერცხი, ახალი რძე, ხორცი, ყველი და სხვა).
მზა საჭმელების ტემპერატურის
ავტოგათბობა ირთვება ავტომატურად დამზადების პროგრამის მუშაობის
დასრულებისას და ინარჩუნებს მზა საჭმელების ტემპერატურის 70–80°С
24 საათის განმავლობაში. ამასთანავე ანთია «Отмена/Подогрев» ღილაკის
ინდიკატორი, დისპლეიზე კი აისახება მუშაობის ფუნქციის დროს
პირდაპირი გადათვლა მოცემულ რეჟიმში. საჭიროების შემთხვევაში
შეიძლება ავტოგათბობის გამორთვა, «Отмена/Подогрев» ღილაკზე
დაჭერვით და შეკავებით.
მოცემმული ფუნქციის წინასწარი გამორთვისათვის სტარტის ან მუშაობის
დროს დააჭირეთ და შეიკავეთ რამდენიმე წამი ღილაკი «Старт/
Автоподогрев» , სანამ არ ჩაქრება «Отмена/Подогрев» ღილაკის ინდიკატორი.
ავტოგათბობის ახლიდან ჩასართავად, კვლავ დააჭირეთ და შეიკავეთ
«Старт/Автоподогрев» ღილაკს (აინთება «Отмена/Подогрев» ღილაკის
ინდიკატორი).
საჭმელების გაცხელების ფუნქცია
მულტისახარში REDMOND RMC-M150 შეიძლება გამოყენებულ იქნას
ცივი საჭმელების გაცხელებისათვის, ამისათვის:
დააჭირეთ და დაიკავეთ რამდენიმე წამი ღილაკი «Отмена/Подогрев»
ხმოვან სიგნალამდე. აინთებიან ინდიკატორი «ПОДОГРЕВ»
დისპლეიზე და ღილაკის ინდიკატორი. ტაიმერი დაიწყებს
გაცხელების დროს პირდაპირ გადათვლას.საჭმელი გაცხელდება
70–80°С–მდე, მოცემული ტემპერატურა შეინარჩუნება 24 საათის
განმავლობაში.
საჭიროების შემთხვევაში გაცხელების გამორთვა შეიძლება რამდენიმე
წამით «Отмена/Подогрев» ღილაკის დაჭირვით მანამდე, სანამ არ
ჩაქრებიან შესაბამისი ინდიკატორები დისპლეიზე და ღილაკზე.
REDMOND RMC-M150 მულტიქვაბს აქვს ენერგოდამოუკიდებელი
მეხსიერება, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა მომხმარებლის
პარამეტრების შენახვას (გადავადებული სტარტისა და ხმა თანაშემწის
პარამეტრების ჩათვლით) 2 საათის განმავლობაში მოულოდნელი
ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში. თუ ამ ხნის განმავლობაში
ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება, მულტიქვაბი გააგრძელებს
REDMOND RMC-M150 მულტიქვაბში განხორციელებულია უნიკალური
ფუნქცია «МАСТЕРШЕФ», რომელიც მნიშვნელოვნად აფართოებს
მოწყობილობის ძირითად შესაძლებლობებს. ფუნქცია გაძლევთ საშუალებას
შეცვალოთ ტემპერატურა და მომზადების დრო 10 ჯერამდე უშუალოდ
პროგრამის განხორციელების პროცესში («ЭКСПРЕСС» და «ЙОГУРТ»
პროგრამების გარდა). მომზადების დასრულების შემდეგ 3 წუთის
განმავლობაში შეგიძლიათ შეინახოთ მითითებული ტემპერატურისა და
დროის პარამეტრების თანამიმდევრობა და ჩაიწეროთ მთელი მომზადების
პროცესი მოწყობილობის მეხსიერებაში. ამგვარად, «МАСТЕРШЕФ» ფუნქცია
აძლევს შესაძლებლობას შექმნათ საკუთარი პროგრამები უნიკალური
მომზადების დროის დიაპაზონი: 1 წუთიდან 15 საათამდე, შეცვლის
ნაბიჯი: 1 წუთი მიუხედავად პროგრამისა. დამზადების დროს
მნიშვნელობის დაყენების “00:00” შემთხვევაში, პროგრამის მუშაობა
შეჩერდება, დამოკიდებული მოწყობილობისაგან, დანადგარი გადავა
ავტოგათბობის რეჟიმზე ან ლოდინის რეჟიმზე. ტემპერატურის
დიაპაზონი: 35-დან 180°C-მდე, შეცვლის ნაბიჯი: 5°C.
ტემპერატურის და მომზადების დროის შეცვლა (საკუთარი
დაჭერით «Меню» ღილაკს, აირჩიეთ ნებისმიერი მომზადების
პროგრამი, «ЭКСПРЕСС» და «ЙОГУРТ» პროგრამების გარდა.
ხანგრძლივად დააჭირეთ «Старт/Автоподогрев» ღილაკს. «Старт/
Автоподогрев» და «Отмена/Подогрев» ღილაკების ინდიკატორები
აინთება. მომზადების პროგრამის განხორციელება დაიწყება.
იმისათვის, რომ ადრე გამორთოთ ავტოგათბობის ფუნქცია,
ხანგრძლივად დააჭირეთ «Старт/Автоподогрев» ღილაკს («Отмена/
Подогрев» ღილაკის ინდიკატორი გაქრება). «Старт/Автоподогрев»
ღილაკზე განმეორებითი დაჭერით შეგიძლიათ კვლავ ჩართოთ ეს
ფუნქცია.
მომზადების დროის და ტემპერატურის შეცვლისათვის მუშაობის
პროცესში ხანგრძლივად დააჭირეთ «Отложенный старт» ღილაკს
ხმოვანი სიგნალამდე.
დამზადების დროს მნიშვნელობის ინდიკატორი დისპლეიზე
დაიწყებს ციმციმს. დაჭერით «–» (შემცირება) ან «+» (გაზრდა)
ღილაკებზე, შეცვლეთ დროის მნიშვნელობა. «Час/Мин» ღილაკის
დაჭირებით აარჩიეთ საათების ან წუთების დაყენების რეჟიმი.
მომზადების დროის შეცვლის გადასვლისათვის დააჭირეთ «Таймер/
t°С» ღილაკს. ეკრანზე გამოჩნდება და ციმციმის დაიწყებს
ტემპერატურის მნიშვნელობა მომზადების შემდეგი ეტაპისათვის.
ნაგულისხმევი მნიშვნელობა «МУЛЬТИПОВАР» პროგრამისათვის:
ადრე შერჩეული ტემპერატურაა, სხვა პროგრამებისათვის: 100°C.
ეკრანზე გამოჩნდება და ციმციმის დაიწყებს დროის მნიშვნელობა,
რომელიც რჩება მომზადების პროცესის დასრულებამდე. დაჭერით
«–» (შემცირება) ან «+» (გაზრდა) ღილაკებზე, შეცვლეთ დროის
მნიშვნელობა. წუთის შეცვლიდან საათის შეცვლამდე ან პირიქით
გადასვლისათვის დააჭირეთ «Час/Мин» ღილაკს (იხ. კარი
შეტანილი ცვლილებებისა შენახვისათვის არ დააჭირეთ ღილაკებს
10 წამის განმავლობაში. მომზადების პროცესი გაგრძელდება ახალი
პარამეტრებით. ციფრების ციმციმი შეწყდება ეკრანზე. ტემპერატურისა
და მომზადების დასრულებამდე დარჩენილი დროის მნიშვნელობები,
ტემპერატურისა და მომზადების დროის შემდეგი შეცვლისათვის
გაიმეორეთ 3-6-მდე პუნქტებში მითითებული მოქმედებები.
შეგიძლიათ გააკეთოთ 10-მდე ცვლილებები იმავე მომზადების
პროცესში.
შეგიძლიათ შეინახოთ შეტანილი ცვლილებები მოწყობილობის
მეხსიერებაში ძირითადი პროგრამის მაგივრად. მომზადების პროცესის
შემდეგ თქვენ მოისმენს ხმოვანი სიგნალი. იმ შემთხვევაში, თუ მუშაობის
დროს პროგრამა შეიცვალა, ეკრანზე დაიწყება სამიწუთიანი დროის
უკუთვლა (წამებში). ამ დროის განმავლობაში ერთდროულად
ხანგრძლივად დააჭირეთ «+» და «–» ღილაკებს. თუ თქვენ არ გინდათ
ჩაიწეროთ შეტანილი ცვლილებები, დააჭირეთ «Отмена/Подогрев» ღილაკს.
ამის შემდეგ, შეტანილი ცვლილებების მიხედვით, მოწყობილობა გადავა
ავტოგათბობის რეჟიმში («Отмена/Подогрев» ღილაკის ინდიკატორი ანთია,
ეკრანზე გამოჩნდებაფუნქციის მუშაობის დროის პირდაპირი გადათვლა)
ავტოგათბობის ფუნქცია შეცვლილ პროგრამში იქნება ჩართული ან
გამორთული იმის მიხედვით, ჩართული იყო ის თუ გამორთული
მომზადების პროცესის დასრულებისას. თუ მომზადების ტემპერატურა
უკანასკნელ ეტაპზე იყო 75°C-ს ქვევით, ავტოგათბობა გაითიშება
დაჭერით «Меню» ღილაკს, აირჩიეთ თქვენს მიერ შეცვლილი
ავტომატური პროგრამის სახელი. ნაგულისხმევი დროის
ხანგრძლივად დააჭირეთ «Старт/Автоподогрев» ღილაკს, «Старт/
Автоподогрев» და «Отмена/Подогрев» ღილაკების ინდიკატორები
შეკეთება ან მის
კონსტრუქციაში
ცვლილებების შეტანა.
მომსახურების და
შეკეთების ყველა სამუშაო
უნდა განახორციელდეს
ავტორიზებელი სერვის–
ცენტრის მიერ.
არაპროფესიონალურად
შესრულებული სამუშაო
მოახდენს ხელსაწყოს
გატეხვას, ტრავმებსა და
ქონების გაფუჭებას.
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (ბავშვთა კვება)
ХЛЕБ (პური)
ВАРКА (მოხარშვა)
ЭКСПРЕСС (ექსპრესი)
ფუნქცია
მაშა ფიალის ამოღებისათვის
მწარმოებელს უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები დიზაინში,
კომპლექტაციაში, აგრეთვე ნაწარმის ტექნიკურ დახასიათებაში,
პროდუქციის შემდგომი გაუმჯობესების პროცესში ცვლილებების
დანადგარის სახურავი
ასახდელი შიგა სახურავი
ფიალა
კორპუსი
გადატანის სახელური
ორთქლის ასახდელი სარქველი
მაშა ფიალის ამოღებისათვის
ღილაკი «Час/Мин» („საათი/წუთი„) – საათების ან წუთების არჩევა
დამზადების დროს და გადატანილი სტარტის რეჟიმების დაყენება;
ღილაკი «Отложенный старт» („სტარტის გადადება„) – სტარტის
გადადების დროს დაყენების რეჟიმის ჩართვა; «МАСТЕРШЕФ» რეჟიმის
ჩართვა.
ღილაკი «Отмена/Подогрев» („გადადება/გათბობა„) – გათბობის
ფუნქციის ჩართვა/გამორთვა; დამზადების პროგრამის შეწყვეტა;
შეტანილი პარამეტრების ჩამოგდება. ღილაკი აღჭურვილია
ტაქტილური სიმვოლით სუსტი მხედველობის მქონე
ღილაკი „–„ – საათების და წუთების მნიშვნელობის დაკლება დროს
დაყენების რეჟიმში; დამზადების ავტომატური პროგრამის არჩევა;
ტემპერატურის შემცირება ტემპერატურის შერჩევის რეჟიმში.
ღილაკი „+„ – საათების და წუთების მნიშვნელობის მომატება დროს
დაყენების რეჟიმში; დამზადების ავტომატური პროგრამის არჩევა;
ტემპერატურის გაზრდა ტემპერატურის შერჩევის რეჟიმში.
ღილაკი «Старт/Автоподогрев» („სტარტი/ავტოგათბობა„) –
დამზადების არჩეული პროგრამის ჩართვა; ავტოგათბობის წინასწარი
გამორთვა. ღილაკი აღჭურვილია ტაქტილური სიმვოლით სუსტი
ღილაკი «Таймер/t°С» („ტაიმერი/t°С„) — გადასვლა დამზადების დროს
დაყენების რეჟიმზე; დამზადების დროს/ტემპერატურის დაყენების
რეჟიმის არჩევა (პროგრამაში „МУЛЬТИПОВАР„).
ღილაკი «Меню» („მენიუ„) – დამზადების ავტომატური პროგრამის
არჩევა. ღილაკი აღჭურვილია ტაქტილური სიმვოლით სუსტი
საჭმელების ავტოგათბობის და გაცხელების ფუნქციის მუშაობის
მუშაობის ინდიკატორი (ხმა თანაშემწე).
ტაიმერი.
ფრთხილად გახსენით შეფუთული ნაკეთი, მოაშორეთ შეფუთვის
სარეკლამო მიწებები სერიული ნომრის მიწებების გარდა. სერიული
უქონლობა ავტომატურად ჩამოგართვებთ თქვენ გარანტიული
მომსახურების უფლებას. გაწმინდეთ ხელსაწყოს კორპუსი ნოტიო
პირველად მოხმარებისას შესაძლებელია უცხო სუნის გაჩენა, რაც
ყურადღება! აკრძალულია ხელსაწყოს გამოყენება ნებისმიერ
II. მულტივარკის (მულტისახარშის)
დააყენეთ ხელსაწყო მყარე სწორ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ისე, რომ
ორთქლის სარქველიდან გამომდინარე ცხელი ორთქლი ვერ მოხვდეს
შპალერს, დეკორატიულ გადაკვრებს, ელექტრონულ ხელსაწყოებს, სხვა
საგნები და მასალები, რომლებიც შეიძლება დაზარალალდნენ ამაღლებული
ტენიანობისა და ტემპერატურისაგან. დამზადების წინ დარწმუნდით, რომ
მულტისახარშის გარე და ხილვად შიდა ნაწილებს არ გააჩნიათ დაზიანება,
ნატეხებს და სხვა დეფექტებს . ფიალასა და სახურებელ ელემენტს შორის
46 (16 ავტომატური, 30 ხელით დასაყენი)
МУЛЬТИПОВАР (მულტიმზარეული)
ТУШЕНИЕ (მოშუშვა)
ВЫПЕЧКА (გამოცხობა)
РИС/КРУПЫ (ბრინჯი/ბურღული)
МАКАРОНЫ (მაკარონი)
ТОМЛЕНИЕ (ქანცვა)
ЖАРКА (შეწვა)
ПЛОВ (ფლავი)
СУП (სუპი)
МОЛОЧНАЯ КАША (რძის ფაფა)
არ გაჭიმოთ ელექტრომკვებავი ზონარი
კარის სიოებში ან სითბოს წყაროების
მახლობლად. თვალყური ადევნეთ იმ
გარემოებას, რომ ელექტროზონარი არ
გადაიგრეხოს, არ შეეხოს წვეტიან საგნებს,
კუთხეებსა და ავეჯის ნაწიბურებს.
დაიმახსოვრეთ: კაბელის შემთხვევითი
დაზიანება მოახდენს შეუწყობლობას,
რომელიც არ შეესაბამება გარანტიის პირობებს,
აგრეთვე ელექტროდენით დაზიანებას.
დაზიანებული ელექტროკაბელი მოითხოვს
არ დააყენოთ ხელსაწყო რბილ
ზედაპირზე, მუშაობის დროს არ
დააფაროთ პირსახოცით ან ხელსახოცით.
მათ შეიძლება მოახდინონ მოწყობილობის
გადამეტხურება და გატეხვა.
აკრძალულია ხელსაწყოს ექსპლუატაცია
ღია ჰაერზე. მოწყობილობის კორპუსში
ტენიანობის და უცხო საგნების
მოხვედრისას, შეიძლება მოახდინოს
სერიოზული დაზიანებები.
ხელსაწყოს გასუფთავების წინ
დარწმუნდით, რომ იგი გამორთულია
ელექტროქსელისაგან და მთლიანად
გაცივდა. მკაცრად მიედევნეთ ხელსაწყოს
გასუფთავების ინსტრუქციებს.
აკრძალულია დანადგარის კორპუსის წყალში
ჩაშვება ან წყლის ნაკადის ქვეშ მოთავსება!
ეს ხელსაწყო არ არის გათვალისწინებული
იმ ადამიანებისათვის (ბავშვების
ჩათვლით), რომლებსაც გააჩნიათ
ფიზიკური, ნერვიული და ფსიქიკური
გადაწევები გამოცდილებისა და ცოდნის
ნაკლულოვანება, იმ შემთხვევების
გამონაკლისით, როდესაც ასეთ პირებზე
განახორციელებს მეთვალყურეობა ან
ინსტრუქტირება მოცემული ხელსაწყოს
მოხმარებასთან დაკავშირებით იმ პირის
მხრივ, რომელიც პასუხისმგებელია
უშიშროებისათვის. საჭიროა
მეთვალყურეობის განახორციელება
ბავშვებისადმი მათი ხელსაწყოთი
თამაშის დაუშვებლობის მიზნით.
აკრძალულია ხელსაწყოს თვითნებური
ამ ნაკეთის მოხმარებამდე , ყურადღებით წაიკითხეთ მისი
ექსპლუატაციის ხელმძღვანელობა და შეინარჩუნეთ იგი ცნობარის
სახით. ნაკეთის სწორი მოხმარება საგრძნობლად გაზრდის მისი
მწარმოებელი არ აგებს პასუხს დაზიანებებზე,
რომლებიც გამოწვეულ იქნა უშიშროების
ტექნიკის ზომების მოთხოვნებების
ხელსაწყო გათვალისწინებულია მხოლოდ
საყოფაცხოვრებო მოხმარებისათვის.
ნაკეთის სამრეწველო ან სხვა მიზნით
გამოყენება წარმოადგენს მოწყობილობის
ექსპლუატაციის სათანადო წესების
დარღვევას.
მოწყობილობის ელექტროქსელთან
ჩართვის წინ შეამოწმეთ, თუ ემთხვევა
მისი ძაბვა ხელსაწყოს კვების ნომინალურ
ძაბვას (შეხე ტექნიკური დახასიათებები
ან ნაკეთის საქარხნო ტაბულა).
მოიხმარეთ გამგრძელებელი,
განკუთვნილი ხელსაწყოს ძაბვის
გამოსაყენად –პარამეტრების შეუსაბამობამ
შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე შერთვა ან
კაბელის ანთებადობა.
შეურთეთ ხელსაწყო მხოლოდ როზეტებს,
რომელთაც გააჩნიათ დამიწება – ეს
აუცილებელი მოთხოვნილებაა
ელექტრიკული დენის დაზიანებისაგან
დაცვისათვის. გამგრძელებელის
მოხმარებისას დარწმუნდით, რომ მასაც
აგრეთვე გააჩნია დამიწება.
ყურადღება! ხელსაწყოს მუშაობის დროს მისი
კორპუსი, ფიალა და ლითონის დეტალები
ხურდებიან! გაფრთხილდით! მოიხმარეთ
ცხელი ორთქლით სიდამწვრის თავიდან
ასაცილებლად არ დაიხაროთ
მოწყობილობისაკენ მისი სახურავის
გახსნის დროს.გამოყენების შემდეგ
გამორთეთ ხელსაწყო როზეტიდან,
აგრეთვე მისი გასუფთავების და
გადაადგილების დროს. ამოაძრეთ
ელექტროზონარი მშრალი ხელებით,
ჩანგლის შეკავებით, არა ელსადენის
მეშვეობით.
emas, balki vilkadan ushlagan holda
sug'uring.
Elektr ta'minot shnurini eshik tirqishlaridan
yoki issiqlik manbalari yaqinidan o'tkazmang.
Elektr ta'minot shnurining buralib qolmas
ligi va bukilmasligi, o'tkir buyumlarga, me
bellarning burchaklari va qirralariga tegib
Yodda tuting: elektr ta'minot kabelining tasodifan
shikastlanishi kafolat shartlariga to'g'ri kelmaydigan
shikastlanishlarga hamda elektr tokining urishiga
olib kelishi mumkin. Shikastlangan elektr ta'minot
kabelini xizmat ko'rsatish markazida darhol al
mashtirish talab qilinadi.
Jihozni yumshoq yuza ustiga o'rnatmang,
uni ishlash vaqtida yopib qo'ymang — bu
qurilmaning qizib ketishi va ishdan chiq
ishiga olib kelishi mumkin.
Jihozdan ochiq havoda foydalanish
ta'qiqlanadi — qurilma korpusi ichiga nam
lik yoki begona buyumlarning kirishi uning
jiddiy shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
Jihozni tozalashdan avval uning elektr
tarmog'idan uzilganligi va to'liq sovugan
ligiga ishonch hosil qiling. Jihozni tozalash
bo'yicha ko'rsatmalarga qat'iy amal qiling.
Jihoz korpusini suvga botirish yoki uni suv oqimi
ostiga joylashtirish TA'QIQLANADI!
Ushbu jihoz jismoniy, asab yoki ruhiy jihat
dan chetlanishlarga ega bo'lgan yoki tajri
basi va bilimi yetarli bo'lmagan kishilar
(jumladan bolalar) tomonidan foydalanish
uchun mo'ljallanmagan, bunday shaxslar
ustidan nazorat olib borilayotgan yoki ularn
ing xavfsizligi uchun javobgar shaxs to
monidan ularga ushbu jihozdan foydalanish
bo'yicha ko'rsatmalar berish o'tkazilayotgan
hollar bundan mustasno. Ularning jihoz, un
ing ehtiyot qismlari hamda uning qadog'i
bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymaslik uchun
bolalar ustidan nazoratni amalga oshirish
lozim. Qurilmani tozalash va unga xizmat
ko'rsatish bolalar tomonidan kattalar
nazoratisiz o'tkazilishi mumkin emas.
Jihozni mustaqil tarzda ta'mirlash yoki un
ing tuzilishiga o'zgartirishlar kiritish
ta'qiqlanadi. Jihozni ta'mirlash faqat vako
Техникалық сипаттамалары
Үлгі
RMC-M150
Кернеуі
220–240 В, 50 Гц
Табағының кТлемі
Табағының жабындысы
күйікке қарсы қыш ANATO® (Корея)
жарықдиодтық
3D қыздыру
Бағдарламалардың саны
46 (16 автоматты, 30 қолмен теңшелетін)
Бу клапаны
шешілмелі
Дыбыс сигналын Тшіру
Бағдарламалар
1.
МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИДАЯШЫ)
2.
ТУШЕНИЕ (БҰҚТЫРУ)
3.
ВЫПЕЧКА (ПІСІРМЕ)
4.
РИС/КРУПЫ (КҮРІШ/ЖАРМА)
5.
МАКАРОНЫ (МАКАРОН)
6.
НА ПАРУ (БУДА)
ТОМЛЕНИЕ (ЖАСЫТУ)
8.
ЖАРКА (ҚУЫРУ)
9.
ПЛОВ (ПАЛАУ)
СУП (КСЖЕ)
МОЛОЧНАЯ КАША (СҮТТІ БОТҚА)
ЙОГУРТ
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (БАЛАЛАР ТАМАҒЫ)
ХЛЕБ (НАН)
ВАРКА (АСУ)
ЭКСПРЕСС
Функциялары
Автоысыту
бар, 24 с дейін
Автоысытуды алдын ала Тшіру
Асты ысыту
бар, 24 с дейін
Шегерілген старт
бар, 24 с дейін
«МАСТЕРШЕФ» функциясы:
Взірлеу кезінде уақыт пен температураны реттеу
жеке бағдарламалар жасау мен жазу
«Дауысты кТмекші»
функциясы
Мультипісіргіші
Табақ RB-C502
Буда Взірлеуге арналған контейнер
1 дана
RAM-FB1 фритюрде қуыруға арналған себеті
Слшеу стақаны
Ожау
1 дана
1 дана
Ожау/қасық ұстағышы
1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық
Сервистік кітапша
Электрқоректену бауы
Табақты шығаруға арналған қысқыш
Сндіруші Тз Тнімін жақсарту барысында дизайны, жинағы, сонымен қатар
техникалық сипаттамаларына Тзгерістерді бұл Тзгерістер туралы
қосымша хабарламай енгізуге құқылы.
Мультипісіргіштің құрылымы
1.
Аспаптың қақпағы
2.
Шешілмелі ішкі қақпақ
3.
Табақ
4.
Қақпақты ашу түймешігі
5.
Дисплейі бар басқару панелі
6.
Корпус
Тасымалдау тұтқасы
8.
Шешілмелі бу клапаны
9.
Жалпақ қасық
Слшеу стақаны
Буда Взірлеуге арналған контейнер
Фритюрде қуыруға арналған себет
Ожау мен қасық ұстағышы
Табақты шығаруға арналған қысқыш
Басқару панелінің элементтері
1.
«Час/Мин» («Сағат/Мин») түймешігі — Взірлеу уақытын жВне шегерілген
стартты орнату режимінде сағатты немесе минуттарды таңдау; дыбыс
сигналын қосу/Тшіру (дауысты кТмекші).
2.
«Отложенный старт» («Шегерілген старт») түймешігі — шегерілген старт
уақытын орнату режимін қосу; “МАСТЕРШЕФ” режимін қосу.
3.
«Отмена/Подогрев» («Болдырмау/Ысыту») түймешігі — ысыту
функциясын қосу/Тшіру; Взірлеу бағдарламасы жұмысын тоқтату;
енгізілген параметрлерді түсіру. Түймешік нашар кТретін адамдар үшін
тактильді белгімен жабдықталған.
4.
«–» түймешігі — уақытты орнату режимінде сағаттар немесе минуттар
мВндерін азайту; автоматты түрде Взірлеу бағдарламасын таңдау;
температура таңдау режимінде температураны азайту.
5.
«+» түймешігі — уақытты орнату режимінде сағаттар немесе минуттар
мВндерін кТбейту; автоматты түрде Взірлеу бағдарламасын таңдау;
температура таңдау режимінде температураны ұлғайту.
6.
«Старт/Автоподогрев» («Старт/Автоысыту») түймешігі — таңдалған
Взірлеу бағдарламасын қосу; Автоысытуды алдын ала Тшіру. Түймешік
нашар кТретін адамдар үшін тактильді белгімен жабдықталған.
«Таймер/t°С» түймешігі — Взірлеу уақытын орнату режиміне ауысу,
Взірлеу уақытын/температурасын орнату режимін таңдау
(«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында).
8.
«Меню» («МВзір») түймешігі — автоматты түрде Взірлеу бағдарламасын
таңдау. Түймешік нашар кТретін адамдар үшін тактильді белгімен
жабдықталған.
9.
Дисплей.
1.
Бзірлеу бағдарламасының жұмыс прогресінің индикаторы.
2.
Бзірлеу уақытын орнату режимінің индикаторы.
3.
Таңдалған автоматты Взірлеу бағдарламасының индикаторы.
4.
Автоысыту мен тағамды ысыту функциялары жұмысының индикаторы.
5.
Қоректену индикаторы.
6.
Жұмыс индикаторы.
Дауысты кТмекші жұмысының индикаторы.
8.
Таймердің кТрсеткіштер режимінің индикаторы (уақыт/температура).
9.
Таймер.
I. АЛҒАШ ҚОСАР АЛДЫНДА
Орамын абайлап ашыңыз жВне бұйымды қораптан шығарыңыз, барлық орау
материалдары мен сериялық нТмірі бар жапсырмадан басқа жарнамалық
жапсырмаларды алып тастаңыз.
Бұйымның сериялық нТмірі болмауы оған кепілдік қызмет кТрсету
құқығыңызды сізден автоматты түрде айырады.
Аспап корпусын ылғал матамен сүртіңіз. Табақты жылы сабынды сумен
жуыңыз. Мұқият кептіріңіз. Бірінші рет пайдаланылғанда бТтен иіс пайда
болуы мүмкін, бұл аспап ақауының салдары болып табылмайды. Бұл жағдайда
аспапты тазалаңыз («Мультипісіргішті күтуді» қараңыз).
Назар аударыңыз! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым
салынады.
II. МУЛЬТИПІСІРГІШТІ ПАЙДАЛАНУ
Аспапты бу клапанынан шығатын бу тұсқағаз, декоративтік жабындылар,
электрондық аспаптар мен жоғары ылғал мен температурадан зардап шегуі
мүмкін басқа заттар немесе материалдарға тимейтіндей қатты тегіс кТлденең
бетке орнатыңыз.
Бзірлеудің алдында мультипісіргіштің сыртқы жВне кТзге кТрінетін
бТліктерінде зақымдар, жарық жВне басқа ақаулар болмауына кТз жеткізіңіз.
Табақ пен қыздыру камерасының түбі арасында бТтен заттар болмауы керек.
Дауысты кТмекші
REDMOND RMC-M150 мультипісіргіші дауысты кТмекші функциясымен
жасақталған, оның арқасында аспапты басқару үдерісі толық дыбысталып,
жасалған Тзгерістер мен бағдарламаның ағымдағы теңшелімдері туралы
олық ақпаратпен сүйемелденеді. Функция аспапты қосқан соң автоматты
түрде іске қосылады. Оны Тшіру үшін күту режимінде «Час/Мин» түймешігін
басып ұстап тұрыңыз. «Час/Мин» түймешігін қайта басып, ұстап тұру қайтадан
осы функцияны қосады.
Бзірлеу уақытын орнату
1.
Бзірлеу бағдарламасын таңдаған соң «Таймер/t°С» түймешігін басып,
Взірлеу уақытын орнату режимін таңдаңыз (дисплейде “ТАЙМЕР”
индикаторы жанады, Вдепкі орнатылған Взірлеу уақыты жанады,
минуттар индикаторы жыпылықтай бастайды).
2.
«Час/Мин» түймешігін басып, сағаттарды немесе минуттарды орнатуды
таңдаңыз (таңдалған мВн жыпылықтайды). Уақыт мВнін «+» түймешігін
басып кТбейтіңіз, «–» түймешігін басып азайтыңыз. МВнді жылдам
Тзгерту үшін басылған түймешікті бірнеше секунд ұстаңыз.
3.
Бзірлеу уақыты орнатылуы аяқталысымен (дисплей жыпылықтай береді)
келесі қадамға ауысыңыз. Жасалған орнатылымдарды болдырмау үшін
«Отмена/Подогрев» түймешігін басыңыз, одан кейін бүкіл Взірлеу
бағдарламасын қайта енгізіңіз.
Назар аударыңыз! Бзірлеу уақытын қолмен орнатқанда ықтимал уақыт
диапазонын жВне Взірлеу бағдарламасымен қарастырылған орнату
қадамын есепке алыңыз. Кейбір бағдарламаларда Взірлеу уақытының
есептелуі аспап тапсырылған жұмыс температурасына шыққан соң
басталады.
«Шегерілген старт» функциясы
Осы функция таңдалған Взірлеу бағдарламасы жұмысын бастайтын уақыт
интервалын тапсыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама стартын 5 минуттан 24
сағатқа дейін диапазонында 5 минут орнату қадамымен шегеруге болады.
1.
Бзірлеу бағдарламасы таңдалып, теңшелген соң «Отложенный старт»
түймешігін басыңыз (дисплейде минуттардың мВні жыпылықтайды).
2.
«Час/Мин» түймешігін басып, сағатты немесе минутты орнату режимін
таңдаңыз (таңдалған мВн жыпылықтайды). Уақыт мВнін «+» түймешігін
басып кТбейтіңіз, «–» түймешігін басып азайтыңыз. МВнді жылдам
Тзгерту үшін басылған түймешікті бірнеше секунд ұстаңыз.
3.
«Старт/Автоподогрев» түймешігін бірнеше секунд басып ұстаңыз.
«Шегерілген cтарт» функциясы жұмыс істей бастайды (таймер
жыпылықтауды қояды, дисплейде таңдалған Взірлеу бағдарламасы
басталуына дейін уақыттың керісінше есептелуі кТрінеді).
4.
Жасалған орнатылымдарды болдырмау үшін «Отмена/Подогрев»
түймешігін басыңыз, одан кейін бүкіл Взірлеу бағдарламасын жаңадан
Назар аударыңыз! Егер тағам құрамында тез бұзылатын азық-түлік
(жұмыртқа, жаңа сауылған сүт, ет, ірімшік жВне т.б.) пайдаланылса,
шегерілген старт функциясын пайдалануға кеңес берілмейді.
Дайын ас температурасын ұстау функциясы (автоысыту)
Бзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталысымен автоматты түрде қосылады
жылу кТздерінің қасында жүргізбеңіз.
Электр бауы бұралмауын жВне бүгілмеуін,
Тткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен
шеттеріне тимеуін байқаңыз.
Есте сақтаңыз: электр қоректену кабелін
кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына
сВйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар
электр тоғының соғуына Вкеліп соқтыруы мүмкін.
Зақымданған электр бауы сервис-орталықта
жылдам ауыстыруды талап етеді.
Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны
жұмыс кезінде жаппаңыз — бұл құрылғының
қызуына жВне бұзылуына Вкеліп соқтыруы
мүмкін.
Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым
салынады — құрылғы корпусының ішіне
ылғал немесе бТтен заттар тисе, қатты
зақымдар болуы мүмкін.
Аспапты тазалаудың алдында ол электр
желіден ажыратылғанына жВне толық
суығанына кТз жеткізіңіз. Аспапты тазалау
бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.
Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына
түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!
Бұл аспап физикалық, жүйке немесе
психикалық ауытқулары бар немесе
тВжірибесі мен білімі жетіспейтін
адамдардың (оның ішінде балалардың)
қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар
қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін
жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға
қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан
басқа. Балалардың аспаппен, оның
жинақтаушыларымен, сонымен қатар
зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу
мақсатында қадағалап отыру қажет.
Құрылғыны тазалау жВне қызмет кТрсетуді
балалар ересектердің қарауынсыз
жасамауы тиіс.
Аспапты Тздігіңізбен жТндеуге немесе
құрылымына Тзгеріс енгізуге тыйым
салынады. Қызмет кТрсету жВне жТндеу
бойынша барлық жұмыстарды
авторландырылған сервис-орталық жасауы
керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың
бұзылуына, жарақат пен мүлік
зақымдануына Вкеліп соқтыруы мүмкін.
RMC-M150 мультипісіргіші
KAZ
Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша
нұсқаулықты мұқият оқыңыз жВне анықтамалық ретінде сақтап
қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі
кТпке ұзарады.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Сндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын
жВне бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан
туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда
Взірлеуге арналған кТпфункционалды
құрылғы болып табылады жВне пВтерлерде,
қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй
нТмірлерінде, дүкендер, офистердің
тұрмыстық бТлмелерінде немесе
ТнеркВсіптік емес пайдаланудың басқа
жағдайларында қолданыла алады.
Құрылғыны ТнеркВсіптік немесе кез келген
басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды
дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып
табылады. Бұл жағдайда Тндіруші ықтимал
салдарлар үшін жауап бермейді.
Құрылғыны электр желіге қосудың алдында
оның кернеуі аспап қоректенуінің
номиналды кернеуіне сВйкес келетінін
тексеріңіз (бұйымның техникалық
сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін
Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған
ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты
ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе
кабельдің тұтануына Вкеліп соқтыруы
мүмкін.
Аспапты тек жерлендірілген розеткаға
қосыңыз — бұл тоқ соғуға қарсы
қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты
пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне
кТз жеткізіңіз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс істеп тұрғанда
оның корпусы, табағы мен металдық бТлшектері
қызады! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты
пайдаланыңыз. Ыстық буға күйіп қалмау үшін
қақпақты ашқанда құрылғының үстінде
еңкеймеңіз.
Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар
оны тазалау немесе жылжыту кезінде
розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды
сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен
ұстап шығарыңыз.
Электр қоректену бауын есіктен немесе
IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС
ЦЕНТРУ
про помилку на
Можливі несправності
Усунення помилки
Е1 – Е3
Системна помилка. Можливий
вихід з ладу плати управління або
термодатчика
Відключіть прилад від
електромережі, дайте йому
охолонути. Щільно закрийте
кришку. Якщо при повторному
включенні мультиварки проблема
не усувається, зверніться в
авторизований сервісний центр
Несправність
Можлива причина
Усунення несправності
Не включається.
електромережі.
Перевірте напругу в електромережі.
Страва готується
занадто довго.
електромережі.
Перевірте напругу в електромережі.
елементом потрапив
сторонній предмет.
Видаліть сторонній предмет.
Чаша в корпусі мультиварки
встановлена нерівно.
Встановіть чашу рівно, без перекосів.
Нагрівальний елемент
забруднений.
Відключіть прилад від електромережі,
дайте йому охолонути. Очистіть
нагрівальний елемент.
V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
На цей виріб надається гарантія строком на 25 місяців з моменту його
придбання. Впродовж гарантійного періоду виробник зобов’язується усунути
шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські
дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання. Гарантія
набуває чинності тільки у тому випадку, якщо дата купівлі підтверджена
печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному
талоні. Справжня гарантія признається лише у тому випадку, якщо прилад
застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не
розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження
з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Ця гарантія не
поширюється на природний знос виробу і витратні матеріали (фільтри,
лампочки, керамічні і тефлонові покриття, гумові ущільнювачі і т. д.).
Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов’язань на нього
обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у разі, якщо
дату продажу визначити неможливо).
Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, що
розташований на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний
номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік
випуску пристрою.
Встановлений виробником термін служби приладу складає 5 років з дня його
придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до
цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.
Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно
утилізувати відповідно до місцевої програми по переробці відходів. Не
викидайте такі вироби разом із звичайним побутовим сміттям.
Мультиварка RMC-M150
дріжджового і листкового тіста. За замовчуванням в програмі «ВЫПЕЧКА»
час приготування складає 50 хвилин. Можливе ручне налаштування часу
приготування в діапазоні від 10 хвилин до 8 годин з кроком налаштування
Відміряйте продукти за рецептом, перекладіть в чашу. Стежте за тим, щоб усі
інгредієнти знаходилися нижче відмітки 1/2 на внутрішній поверхні чаші.
Потім дотримуйтесь п. 2–9 розділу «Загальний порядок дій під час
використання автоматичних програм».
Програма «РИС/КРУПЫ»
Програма рекомендується для варіння розсипчастих каш з різних видів круп,
приготування різних гарнірів. За замовчуванням в програмі «РИС/КРУПЫ»
час приготування складає 30 хвилин. Діапазон встановлення часу: від 5
хвилин до 1 годин з кроком зміни 1 хвилина (для інтервалу від 5 хвилин до
1 години) або в 5 хвилин (для інтервалу від 1 години до 4 годин).
Програма «МАКАРОНЫ»
Рекомендується для приготування макаронних виробів, сосисок, відварювання
яєць і т. д. За замовчуванням в програмі «МАКАРОНЫ» час приготування
складає 8 хвилин. Можливе ручне налаштування часу приготування в
діапазоні від 2 хвилин до 1 години з кроком налаштування по 1 хвилині.
Зворотний відлік часу роботи програми приготування почнеться після
закипання води. Функція «Відкладений старт» в цій програмі недоступна.
1.
Налийте в чашу воду. Слідкуйте за тим, щоб рівень води був нижче
максимальної відмітки на внутрішній поверхні чаші. Дотримуйтесь п.
2–5, потім п. 7 розділу «Загальний порядок дій під час використання
автоматичних програм».
2.
Після закипання води прозвучить сигнал. Обережно відкрийте кришку
і опустіть продукти в киплячу воду, закрийте кришку до появи звуку
клацання. Почнеться виконання встановленої програми і зворотний
відлік часу приготування.
3.
Далі дотримуйтесь п. 8–9 розділу «Загальний порядок дій під час
використання автоматичних програм».
Увага! Під час приготування деяких продуктів утворюється піна. Для
уникнення її можливого витікання з чаші можна відкрити кришку через
декілька хвилин після завантаження продуктів в киплячу воду.
Програма «НА ПАРУ»
Рекомендується для приготування на парі овочів, риби, м’яса, дієтичних і
вегетаріанських блюд, дитячого меню. За замовчуванням в програмі «НА
ПАРУ» час приготування складає 20 хвилин. Можливе ручне налаштування
часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 2 годин з кроком налаштування
по 5 хвилин. У цій програмі відлік часу приготування починається після
закипання води.
Під час приготування овочів та інших продуктів на парі:
Налийте в чашу 600–1000 мл води. Встановіть контейнер для
приготування на парі в чашу.
Відміряйте і підготуйте продукти згідно з рецептом, рівномірно
розкладіть їх в контейнері для приготування на парі.
Дотримуйтесь п. 2–9 розділу «Загальний порядок дій під час
використання автоматичних програм».
Програма «ТОМЛЕНИЕ»
Рекомендується для приготування тушкованого м’яса, топленого молока. За
замовчуванням в програмі «ТОМЛЕНИЕ» час приготування складає 5 годин.
Можливе ручне налаштування часу приготування в діапазоні від 10 хвилин
до 8 годин з кроком налаштування по 10 хвилин.
Програма «ЖАРКА»
Рекомендується для смаження м’яса, овочів, птиці, морепродуктів. За
замовчуванням в програмі «ЖАРКА» час приготування складає 15 хвилин.
Можливе ручне налаштування часу приготування в діапазоні від 5 хвилин
до 2 годин з кроком налаштування по 1 хвилині. Дозволяється смажити
продукти з відкритою кришкою приладу. Функція «Відкладений старт» в цій
програмі недоступна.
Програма рекомендується для приготування різних видів плову. За
замовчуванням в програмі «ПЛОВ» час приготування складає 1 годину.
Можливе ручне налаштування часу приготування в діапазоні від 10 хвилин
до 2 годин з кроком налаштування по 5 хвилин.
Програма «СУП»
Рекомендується для приготування різних перших страв, а також компотів і
інших напоїв. За замовчуванням в програмі «СУП» час приготування складає
1 годину. Можливе ручне налаштування часу приготування в діапазоні від
10 хвилин до 8 годин з кроком налаштування по 5 хвилин.
Програма «МОЛОЧНАЯ КАША»
Рекомендується для приготування молочних каш. За замовчуванням в
програмі «МОЛОЧНАЯ КАША» час приготування складає 25 хвилин. Діапазон
встановлення часу: від 5 хвилин до 1 годин з кроком зміни 1 хвилина (для
інтервалу від 5 хвилин до 1 години) або в 5 хвилин (для інтервалу від 1
години до 4 годин).
Програма призначена для приготування каші з пастеризованого молока
малої жирності. Щоб уникнути википання молока і отримати необхідний
результат, рекомендується:
ретельно промивати усі цільнозернові крупи (рис, гречка, пшоно і т. п.),
поки вода не стане чистою;
змащувати чашу мультиварки вершковим маслом перед приготуванням;
строго дотримуватися пропорцій, відміряючи інгредієнти згідно з
рекомендаціями книги рецептів, зменшувати або збільшувати кількість
інгредієнтів тільки пропорційно;
при використанні незбираного молока розбавляти його питною водою
Якщо бажаного результату в програмі «МОЛОЧНАЯ КАША» не було
досягнуто, скористайтеся універсальною програмою «МУЛЬТИПОВАР».
Оптимальна температура приготування молочної каші складає 95°С.
Програма «ЙОГУРТ»
За допомогою програми «ЙОГУРТ» ви можете приготувати різні смачні і
корисні йогурти у себе вдома. За замовчуванням в програмі «ЙОГУРТ» час
приготування складає 8 годин. Можливе ручне налаштування часу
приготування в діапазоні від 10 хвилин до 12 годин з кроком налаштування
по 5 хвилин. У програмі «ЙОГУРТ» функція автопідігріву недоступна.
Відміряйте продукти за рецептом, перекладіть в чашу. Слідкуйте за тим, щоб
усі інгредієнти знаходилися нижче відмітки 1/2 на внутрішній поверхні чаші.
Потім дотримуйтесь п. 2–9 розділу «Загальний порядок дій під час
використання автоматичних програм».
Програма «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ»
Програма рекомендується для приготування дитячого харчування. За
замовчуванням в програмі «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ» час приготування складає
1 годину. Можливе ручне налаштування часу приготування в діапазоні від
10 хвилин до 12 годин з кроком налаштування по 5 хвилин.
Програма «ХЛЕБ»
Програма рекомендується для випічки різних видів хліба з пшеничного
борошна і з додаванням житнього борошна. За замовчуванням в програмі
«ХЛЕБ» час приготування складає 2 години (впродовж першої години роботи
програми йде настоювання тіста, а потім безпосередньо випікання). Можливе
ручне налаштування часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 6 годин
з кроком налаштування по 5 хвилин.
1.
Замісіть тісто, дотримуючись рекомендацій з вибраного вами рецепту.
Викладіть тісто в чашу.
2.
Встановіть чашу в корпус мультиварки. Слідкуйте за тим, щоб усі
інгредієнти знаходилися нижче відмітки 1/2 на внутрішній поверхні
3.
Далі дотримуйтесь п. 2–9 розділу «Загальний порядок дій під час
використання автоматичних програм». Не відкривайте кришку
мультиварки до повного закінчення процесу випічки.
Не рекомендується використання функції «Відкладений старт», оскільки
це може вплинути на якість випічки.
Програма «ВАРКА»
Рекомендується для приготування овочів і бобових. За замовчуванням в
програмі «ВАРКА» час приготування складає 40 хвилин. Можливе ручне
налаштування часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 8 годин з кроком
налаштування по 5 хвилин.
Програма «ЭКСПРЕСС»
Рекомендується для приготування рису, розсипчастих каш з круп. У цій
програмі недоступні налаштування часу приготування і функція «Отложенный
старт» . Час роботи програми складає 15 хвилин. Дотримуйтесь п. 1–4 розділу
«Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм», потім
п. 7–9 (пропускаючи п. 5, 6).
III. ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД
Перед очищенням приладу переконайтеся, що він відключений від
електромережі і повністю охолов. Використайте м'яку тканину і
неабразивні засоби для миття посуду. Радимо робити чистку приладу
відразу після використання.
При очищенні забороняється використовути абразивні речовини, губки
з абразивним покриттям і хімічно агресивні речовини. Забороняється
занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води.
Перед першим використанням або для видалення запахів після приготування
рекомендуємо впродовж 15 хвилин прокип'ятити половину лимона в програмі
«НА ПАРУ».
Чашу, внутрішню алюмінієву кришку і паровий клапан слід очищати після
кожного використання. Чашу можна мити в посудомийній машині. Після
закінчення очищення чаші протріть її зовнішню поверхню досуха.
Для очищення внутрішньої алюмінієвої кришки :
Відкрийте кришку мультиварки, з внутрішньої сторони кришки натисніть
догори пластиковий фіксатор до від'єднання кришки;
Злегка потягніть внутрішню алюмінієву кришку на себе і вгору, щоб вона
від'єдналася від основної. Протріть поверхні обох кришок вологою
тканиною, при необхідності промийте кришку, що знімається,
використовуючи засоби для миття посуду.
Після очищення вставте алюмінієву кришку в нижні пази і поєднайте її з
основною кришкою, натисніть на верхню частину внутрішньої кришки до
клацання. Внутрішня алюмінієва кришка повинна щільно зафіксуватися.
Для очищення парового клапана:
Потягніть його кришку вгору і на себе. Усередині знятої кришки поверніть
фіксатор парового клапана за годинниковою стрілкою до упору. Зніміть його.
Акуратно витягніть гумку клапана з фіксатора, ретельно промийте
клапан, фіксатор і кришку. Просушіть, зберіть клапан в зворотній
послідовності і встановіть його на місце.
Щоб уникнути деформації гумки клапана забороняється її скручувати і
витягати.
Під час приготування їжі можливе утворення конденсату, який скупчується
в спеціальній виїмці на корпусі приладу навколо чаші. Цей конденсат
легко видалити за допомогою кухонної серветки або рушника.
Увага! Не рекомендується використовувати функцію відкладеного
старту, якщо у складі страви використовуються швидкопсувні продукти
(яйця, свіже молоко, м'ясо, сир і т. д.).
Функція підтримки температури готових блюд (автопідігрів)
Включається автоматично, після закінчення роботи програми приготування
і може підтримувати температуру готової страви в межах 70–80°С впродовж
24 годин. При цьому горить індикатор кнопки «Отмена/Подогрев», а на дисплеї
відображається прямий відлік часу роботи в цьому режимі. При необхідності
автопідігрів можна відключити, натиснувши і утримуючи декілька секунд
кнопку «Отмена/Подогрев».
Для завчасного відключення цієї функції під час старту або роботи
програми натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку «Старт/
Автоподогрев», поки індикатор кнопки «Отмена/Подогрев» незгасне. Щоб
знову включити автопідігрів, натисніть і утримуйте кнопку «Старт/
Автоподогрев» повторно (загоряється індикатор кнопки «Отмена/
Подогрев»).
Функція розігрівання страв
Мультиварку REDMOND RMC-M150 можна використати для розігрівання
холодних страв. Для цього:
1.
Перекладіть готову страву в чашу, встановіть її в мультиварку.
2.
Закрийте кришку, підключіть прилад до електромережі.
3.
Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку «Отмена/Подогрев» до
звукового сигналу. Загоряється індикатор «ПОДОГРЕВ» на дисплеї також
індикатор кнопки. Таймер почне прямий відлік часу розігрівання. Страва
буде розігріта до 70–80°С, ця температура може підтримуватися
впродовж 24 годин
4.
За необхідності розігрівання можна відключити, натиснувши і
утримуючи декілька секунд кнопку «Отмена/Подогрев», поки не згаснуть
відповідні індикатори на дисплеї та кнопці.
Енергонезалежна пам’ять
Мультиварка REDMOND RMC-M150 має енергонезалежну пам’ять, що гарантує
збереження всіх користувальницьких установок (включаючи настроювання
відкладеного старту і голосового помічника) протягом 2 годин у випадку
непередбаченого відключення електрики. Якщо за цей час подача
електроенергії буде відновлена, мультиварка продовжить роботу в заданому
режимі.
Функція «МАСТЕРШЕФ»
У мультиварці REDMOND RMC-M150 реалізована унікальна функція
«МАСТЕРШЕФ», яка значно розширює базовий набір можливостей приладу.
Функція дозволяє змінювати температуру і час приготування до 10 разів
безпосередньо в процесі виконання програми (крім програм «ЭКСПРЕСС» і
«ЙОГУРТ»). Протягом 3 хвилин після закінчення приготування можна зберегти
послідовність заданих настроювань температури і часу і записати весь хід
процесу приготування в пам’ять приладу. Таким чином, функція «МАСТЕРШЕФ»
надає можливість складати власні програми з унікальним температурним
режимом.
Діапазон зміни часу приготування — від 1 хвилини до 15 годин із кроком
зміни в 1 хвилину незалежно від програми. При установці часу приготування
00 годин 00 хвилин у залежності від зроблених раніше настроювань прилад
перейде в режим автопідігрівання або в режим очікування. Діапазон зміни
температури — від 35 до 180°C із кроком зміни в 5°C.
Зміна температури і часу приготування (створення власної програми)
1.
Натискаючи кнопку «Меню», виберіть будь-як програму приготування,
крім програм «ЭКСПРЕСС» і «ЙОГУРТ». Натисніть і утримуйте кнопку
«Старт/Автоподогрев». Загоряться індикатори кнопок «Старт/
Автоподогрев» і «Отмена/Подогрев». Почнеться виконання програми
приготування.
2.
Щоб заздалегідь відключити функцію автопідігрівання, натисніть і
утримуйте кнопку «Старт/Автоподогрев» (індикатор кнопки «Отмена/
Подогрев» згасне). Повторним натисканням кнопки «Старт/
Автоподогрев» можна знову включити дану функцію.
3.
Для зміни часу приготування і температури в процесі роботи натисніть
і утримуйте кнопку «Отложенный старт» до звукового сигналу.
4.
На дисплеї з’явиться і буде мигати значення часу, що залишився до
закінчення процесу приготування. Натискаючи кнопки «–» (зменшення)
або «+» (збільшення), змініть значення часу. Для переходу від зміни
хвилин до зміни годин і навпаки натискайте кнопку «Час/мин».
5.
Для переходу до зміни температури приготування натисніть кнопку
«Таймер/t°С». На дисплеї з’явиться і буде мигати значення температури
для наступного етапу приготування. Значення за замовчуванням для
програми «МУЛЬТИПОВАР» — установлена раніше температура, для
інших програм — 100°C. Натискаючи кнопки «–» (зменшення) або «+»
(збільшення), змініть значення температури.
6.
Для збереження внесених змін не натискайте кнопки протягом 10 секунд.
Процес приготування буде продовжений з новими параметрами. Цифри
на дисплеї перестануть мигати. Значення температури і часу, що
залишився до кінця приготування, будуть по черзі з’являтися на дисплеї.
Для наступної зміни температури і часу приготування повторіть дії,
описані в пп. 3–6. Можна внести до 10 змін у межах одного процесу
приготування.
Запис зміненої програми
Ви можете зберегти зроблені зміни в пам’яті приладу замість програми, на
якій ви готували. Після закінчення процесу приготування пролунає звуковий
сигнал. Якщо під час роботи програма була змінена, на дисплеї почнеться
3-хвилинний зворотний відлік часу (у секундах). Протягом цього часу
одночасно натисніть і утримуйте кнопки «+» і «–». Якщо ви не хочете
записувати зроблені зміни, натисніть кнопку «Отмена/Подогрев».
Після цього, у залежності від зроблених настроювань, прилад перейде в
режим автопідігрівання (горить індикатор кнопки «Отмена/Подогрев», на
дисплеї відображається прямий відлік часу роботи) або в режим очікування.
Функція автопідігрівання в зміненій програмі буде включена або виключена
в залежності від того, чи була вона включена або виключена наприкінці
процесу приготування. Якщо температура приготування на останньому етапі
була встановлена нижче 75°C, автопідігрівання при запуску зміненої програми
буде виключено автоматично.
Використання записаної програми
1.
Натискаючи кнопку «Меню», виберіть назву зміненої вами автоматичної
програми. Замість значення часу, встановленого за замовчуванням, на
дисплеї з’являться символи «– – – –».
2.
Ви можете встановити час відкладеного старту.
3.
Натисніть і утримуйте кнопку «Старт/Автоподогрев», загоряться
індикатори кнопок «Старт/Автоподогрев» і «Отмена/Подогрев». На
дисплеї з’явиться загальний час приготування, почнеться виконання
індивідуальної програми і зворотний відлік часу її роботи.
4.
Для відключення автопідігрівання натисніть і утримуйте кнопку «Старт/
Автоподогрев» (індикатор кнопки «Отмена/Подогрев» згасне).
Повторним натисканням кнопки «Старт/Автоподогрев» можна знову
включити дану функцію.
5.
У процесі приготування на дисплеї будуть по черзі з’являтися час, що
залишився до кінця роботи програми, і обрана для даного етапу
температура приготування. При переході від одного етапу приготування
(температурного режиму) до іншого лунає звуковий сигнал.
Повернення до заводських настроювань
Щоб видалити індивідуальну програму і відновити заводські настроювання
зміненої автоматичної програми, виберіть її, натискаючи кнопку «Меню».
Після цього одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Час/Мин» і «Отложенный
старт» до звукового сигналу.
Щоб відновити заводські настроювання для всіх автоматичних програм,
одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Час/Мин» і «Отложенный старт»
до звукового сигналу, коли прилад знаходиться в режимі очікування.
Загальний порядок дій під час використання автоматичних
програм
1.
Підготуйте (відміряйте) необхідні інгредієнти по рецепту, викладіть в
чашу. Стежте за тим, щоб усі інгредієнти, включаючи рідину, знаходилися
нижче максимальної відмітки шкали на внутрішній поверхні чаші.
2.
Вставте чашу в корпус приладу. Переконайтеся, що вона щільно
дотикається до нагрівача.
3.
Закрийте кришку мультиварки до появи звуку клацання. Підключіть
прилад до електромережі.
4.
Натискаючи кнопку «Меню» виберіть необхідну програму приготування
Для зручнішої навігації по меню натискайте на кнопки «–» або «+».
5.
Щоб встановити час приготування, натисніть на кнопку «Таймер/t°С».
На дисплеї висвітиться встановлений за замовчуванням час
приготування, який можна змінити.
6.
При необхідності встановить час відкладеного старту (див. «Функція
«Відкладений старт»»).
Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку «Старт/Автоподогрев».
Загоряються індикатори кнопок «Старт/Автоподогрев» і «Отмена/
Подогрев». Почнеться процес приготування і зворотний відлік часу
роботи програми.
8.
Про завершення програми приготування Вас сповістить звуковий сигнал.
Далі, залежно від налаштувань, прилад перейде в режим автопідігріву
(на дисплеї відобразиться прямий відлік часу роботи цієї функції) або
в режим очікування. Натиснувши і утримуючи кнопку «Старт/
Автоподогрев» можна заздалегідь відключити автопідігрів (індикатор
кнопки «Отмена/Подогрев» згасне). Повторним натисненням кнопки
«Старт/Автоподогрев» можна знову включити цю функцію.
9.
Для переривання процесу приготування, відміни введеної програми
або відключення автопідігріву натисніть і утримуйте кнопку «Отмена/
Подогрев».
Програма «МУЛЬТИПОВАР»
Програма призначена для приготування практично будь-яких страв за
заданими користувачем параметрами температури і часу приготування.
Діапазон встановлення температури: 35–180°С з кроком зміни по 5°С.
Діапазон встановлення часу: від 2 хвилин до 15 годин з кроком зміни 1
хвилина (для інтервалу від 2 хвилин до 1 години) або в 5 хвилин (для інтервалу
від 1 години до 15 годин). За замовчуванням в програмі «МУЛЬТИПОВАР»
час приготування складає 30 хвилин.
Дотримуйтесь п. 1–4 розділу «Загальний порядок дій під час використання
автоматичних програм». Потім натисніть кнопку «Таймер/t°С» для переходу
в режим налаштування температури приготування. На дисплеї висвітиться
встановлена за замовчуванням температура приготування (100°С).
Натискаючи на кнопки «+» і «–» встановіть необхідну температуру
приготування. Після встановлення температури приготування дотримуйтесь
п. 5–9 розділу «Загальний порядок дій під час використання автоматичних
програм».
Увага! При температурі приготування страв до 75°С функція
автопідігріву відключена. За необхідності її можна включити вручну,
натиснувши і утримуючи декілька секунд кнопку «Старт/Автоподогрев»
після запуску програми приготування (загоряється індикатор кнопки
«Отмена/Подогрев»). При виборі температури 140°С і вище максимальний
час приготування – 2 години.
Програма «ТУШЕНИЕ»
Рекомендується для тушкування овочів, м’яса, птаха, морепродуктів. За
замовчуванням в програмі «ТУШЕНИЕ» час приготування складає 1 годину.
Можливе ручне налаштування часу приготування в діапазоні від 10 хвилин
до 12 годин з кроком налаштування по 5 хвилин.
Програма «ВЫПЕЧКА»
Програма рекомендується для випічки бісквітів, запіканок, пирогів з
5.
Панель управління з дисплеєм
6.
Корпус
Ручка для перенесення
8.
Паровий клапан, що знімається
9.
Плоска ложка
Мірна склянка
Контейнер для приготування на парі
Кошик для смаження у фритюрі
Утримувач для черпака і ложки
Щипці для витягання чаші
Елементи панелі управління
1.
Кнопка «Час/Мин» («Година/Хв») — вибір години або хвилин в режимах
налаштування часу приготування і відкладеного старту; включення/
відключення звукового сигналу (голосовий помічник).
2.
Кнопка «Отложенный старт» («Відкладений старт») — включення режиму
налаштування часу відкладеного старту; включення режиму
“МАСТЕРШЕФ”.
3.
Кнопка «Отмена/Подогрев» («Відміна/Підігрів») — включення/
відключення функції підігріву; переривання роботи програми
приготування; скидання введених параметрів. Кнопка оснащена
тактильним символом для слабозрячих людей.
4.
Кнопка «–» — зменшення значення годин або хвилин в режимах
налаштування часу; вибір автоматичної програми приготування;
зменшення температури в режимі вибору температури.
5.
Кнопка «+» — збільшення значення годин або хвилин в режимах
налаштування часу; вибір автоматичної програми приготування;
збільшення температури в режимі вибору температури.
6.
Кнопка «Старт/Автоподогрев» («Старт/Автопідігрів») — включення
обраної програми приготування; попереднє відключення автопідігріву.
Кнопка оснащена тактильним символом для слабозрячих людей.
Кнопка «Таймер/t°С» — перехід в режим налаштування часу
приготування, вибір режиму налаштування часу/температури
приготування (у програмі «МУЛЬТИПОВАР»).
8.
Кнопка «Меню» — вибір автоматичної програми приготування. Кнопка
оснащена тактильним символом для слабозрячих людей.
9.
Будова дисплея
1.
Індикатор прогресу роботи програми приготування.
2.
Індикатор режиму встановлення часу приготування.
3.
Індикатор вибраної автоматичної програми приготування.
4.
Індикатор роботи функцій автопідігріву і розігрівання блюд.
5.
Індикатор живлення.
6.
Індикатор роботи.
Індикатор роботи голосового помічника..
8.
Індикатор режиму показників таймера (час/температура).
9.
Таймер.
I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Обережно розпакуйте виріб, видаліть всі пакувальні матеріали і рекламні
наклейки за винятком наклейки із серійним номером.
Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє вас права
на його гарантійне обслуговування.
Протріть корпус приладу вологою тканиною. Промийте чашу теплою мильною
водою. Ретельно просушіть. При першому використанні можлива поява
стороннього запаху, що не є наслідком несправності приладу. У цьому випадку
зробіть очищення приладу.
Увага! Заборонено використання приладу при будь-яких несправностях.
Технічні характеристики
Модель
RMC-M150
Потужність
Напруга
220–240 В, 50 Гц
Об'єм чаші
Покриття чаші
антипригарне керамічне ANATO® (Корея)
світлодіодний
існує
Кількість програм
46 (16 автоматичних, 30 ручного налаштування)
Паровий клапан
знімається
Відключення звукового сигналу
існує
1.
МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИКУХАР)
2.
ТУШЕНИЕ (ТУШКУВАННЯ)
3.
ВЫПЕЧКА (ВИПІЧКА)
4.
РИС/КРУПЫ (РИС/КРУПИ)
5.
МАКАРОНЫ (МАКАРОНИ)
6.
НА ПАРУ (НА ПАРІ)
ТОМЛЕНИЕ (ТОМЛІННЯ)
8.
ЖАРКА (СМАЖЕННЯ)
9.
ПЛОВ
СУП
МОЛОЧНАЯ КАША (МОЛОЧНА КАША)
ЙОГУРТ
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ)
ХЛЕБ (ХЛІБ)
ВАРКА (ВАРІННЯ)
ЭКСПРЕСС (ЕКСПРЕС)
Функції
Автопідігрів
існує, до 24 ч
Попереднє відключення автопідігріву
існує
Розігрівання блюд
існує, до 24 ч
Відкладений старт
існує, до 24 ч
Функція «МАСТЕРШЕФ» («Майстер-шеф»):
існує,
регулювання часу і температури під час приготування
складання і запис індивідуальних програм
Функція «Голосовий помічник»
існує,
Комплектація
Мультиварка
1 шт.
1 шт.
Контейнер для приготування на парі
1 шт.
Кошик RAM-FB1 для смаження у фритюрі
1 шт.
Мірна склянка
1 шт.
1 шт.
Плоска ложка
1 шт.
Утримувач для черпака/ложки
1 шт.
Посібник з експлуатації
1 шт.
1 шт.
Сервісна книжка
1 шт.
Шнур електроживлення
1 шт.
Щипці для витягування чаші
1 шт.
Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також
в технічні характеристики виробу під час вдосконалення своєї продукції
без додаткового повідомлення про ці зміни.
Будова мультиварки
1.
Кришка приладу
2.
Внутрішня кришка, що знімається
3.
Чаша
4.
Кнопка відкриття кришки
II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МУЛЬТИВАРКИ
Перед першим включенням
Встановіть прилад на тверду рівну горизонтальну поверхню так, щоб гаряча
пара, що виходить з парового клапана, не потрапляла на шпалери, декоративні
покриття, електронні прилади та інші предмети або матеріали, які можуть
постраждати від підвищеної вологості і температури.
Перед приготуванням переконайтеся в тому, що зовнішні і видимі внутрішні
частини мультиварки не мають ушкоджень, сколів й інших дефектів. Між
чашею і нагрівальним елементом не повинно бути сторонніх предметів.
Голосовий помічник
Мультиварка REDMOND RMC-M150 оснащена функцією голосового помічника,
завдяки якій процес управління приладом цілком озвучується і
супроводжується детальною інформацією про зроблені зміни і поточні
настроювання програми. Функція запускається автоматично після включення
приладу. Щоб відключити її, натисніть і утримуйте кнопку «Час/Мин» у режимі
очікування. Повторне натискання та утримання кнопки «Час/Мин» знову
включає дану функцію.
Звуковий сигнал
У цій моделі мультиварки передбачена можливість відключення звукового
сигналу. Для цього після підключення приладу до електромережі натисніть
і утримуйте кнопку «Година/Хв». Через декілька секунд на дисплеї згасне
індикатор звукового сигналу. Для включення сигналу повторно натисніть і
утримуйте кнопку «Година/Хв». Індикатор звукового сигналу знову загоряється.
Налаштування часу приготування
Після вибору програми приготування, натискаючи на кнопку «Таймер/t°С»
виберіть режим налаштування часу приготування (на дисплеї загоряється
індикатор «ТАЙМЕР», висвітиться встановлений за замовчуванням час
приготування, а індикатор хвилин почне блимати).
1.
Натискаючи на кнопку «Час/Мин» виберіть налаштування години або
хвилин (вибране значення блиматиме). Натисненням на кнопку «+»
збільшуйте,
2.
а натисненням на кнопку «–» зменшуйте значення часу. Для прискореної
зміни значення утримуйте натиснуту кнопку декілька секунд.
Після закінчення налаштування часу приготування (дисплей продовжує
блимати) перейдіть до наступного кроку. Для відміни зроблених
налаштувань натисніть кнопку «Отмена/Подогрев», після чого введіть усю
програму приготування заново.
Увага! Під час ручного налаштування часу приготування враховуйте
можливий діапазон часу і крок встановлення, передбачений програмою
приготування. У деяких програмах відлік часу приготування починається
після виходу приладу на задану робочу температуру.
Функція «Відкладений старт»
Ця функція дозволяє задати інтервал часу, через який почне роботу
вибрана програма приготування. Відкласти старт програми можна в
діапазоні від 5 хвилин до 24 годин з кроком налаштування по 5 хвилин.
1.
Після вибору і налаштування програми приготування натисніть кнопку
«Отложенный старт» (на дисплеї блиматиме значення хвилин).
2.
Натискаючи кнопку «Час/Мин» виберіть режим налаштування години
або хвилин (вибране значення блиматиме). Натисненням на кнопку «+»
збільшуйте, а натисненням на кнопку «–» зменшуйте значення часу. Для
прискореної зміни значення утримуйте натиснуту кнопку декілька
секунд.
3.
Натисніть і утримуйте кнопку «Старт/Автоподогрев» декілька секунд.
Почнеться робота функції «Відкладений старт» (таймер перестане
блимати, на дисплеї відображатиметься зворотній відлік часу до початку
роботи вибраної програми приготування).
4.
Для відміни зроблених налаштувань натисніть кнопку «Отмена/
Подогрев», після чого введіть усю програму приготування наново.
тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не
перекручувався і не перегинався, не
стикався з гострими предметами, кутами і
крайками меблів.
Пам’ятайте: випадкове пошкодження кабелю
електроживлення може призвести до неполадок,
що не відповідають умовам гарантії, а також до
ураження електрострумом. Пошкоджений
електрокабель вимагає термінової заміни в
сервіс-центрі.
Не встановлюйте прилад на м’яку поверхню,
не накривайте його під час роботи — це
може призвести до перегрівання і поломки
пристрою.
Заборонено експлуатацію приладу на
відкритому повітрі — потрапляння вологи
або сторонніх предметів усередину корпусу
пристрою може призвести до його
серйозних пошкоджень.
Перед чищенням приладу переконайтеся,
що він відключений від електромережі і
цілком прохолов. Суворо дотримуйтеся
інструкцій щодо очищення приладу.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у
воду або поміщати його під струмінь води!
Даний прилад не призначений для
використання людьми (включаючи дітей),
у яких є фізичні, нервові або психічні
відхилення або брак досвіду і знань, за
винятком випадків, коли за такими особами
здійснюється нагляд або проводиться їхнє
інструктування щодо використання даного
приладу особою, що відповідає за їхню
безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за
дітьми з метою недопущення їхніх ігор із
приладом, його комплектуючими, а також
його заводським упакованням. Очищення
й обслуговування пристрою не повинно
здійснюватися дітьми без догляду дорослих.
Заборонений самостійний ремонт приладу
або внесення змін до його конструкції.
Ремонт приладу повинен здійснюватися
винятково фахівцем авторизованого
сервіс-центру. Непрофесійно виконана
робота може призвести до поломки
приладу, травм та пошкодження майна.
Мультиварка RMC-M150
Перш ніж використовувати цей прилад, уважно прочитайте посібник
з його експлуатації і зберігайте його в якості довідника. Правильне
використання приладу значно продовжить термін його служби.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Виробник не несе відповідальності за пошкодження,
викликані недотриманням вимог щодо техніки
безпеки і правил експлуатації виробу.
Даний електроприлад являє собою
багатофункціональний пристрій для
приготування їжі в побутових умовах і
може застосовуватися в квартирах,
заміських будинках, готельних номерах,
побутових приміщеннях магазинів, офісів
або в інших подібних умовах непромислової
експлуатації. Промислове або будь-яке
інше нецільове використання пристрою
буде вважатися порушенням умов належної
експлуатації виробу. У цьому випадку
виробник не несе відповідальності за
можливі наслідки.
Перед підключенням пристрою до
електромережі перевірте, чи збігається її
напруга з номінальною напругою живлення
приладу (див. технічні характеристики або
заводську табличку виробу).
Використовуйте подовжувач, розрахований
на споживану потужність приладу.
Недотримання цієї вимоги може призвести
до короткого замикання або загоряння
кабелю.
Підключайте прилад тільки до розеток, що
мають заземлення — це обов’язкова вимога
захисту від ураження електричним струмом.
Використовуючи подовжувач,
переконайтеся, що він також має
УВАГА! Під час роботи приладу його корпус, чаша
і металеві деталі нагріваються! Будьте обережні!
Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути
опіку гарячою парою не нахиляйтеся над
пристроєм при відкриванні кришки.
Виключайте прилад з розетки після
використання, а також під час його чищення
або переміщення. Витягайте електрошнур
сухими руками, утримуючи його за вилку,
Не протягайте шнур електроживлення в
дверних прорізах або поблизу джерел
grams”. Do not open the lid until the program �nishes.
Do not use the Time Delay function because it may affect the quality of the
baked goods.
“ВАРКА” Program
The program is recommended for cooking vegetables and legumes. Default time
is 40 minutes. Cooking time can be adjusted from 5 minutes to 8 hours in 5
minute intervals.
“ЭКСПРЕСС” Program
The program is recommended for cooking rice and other grains. Cooking time
of the program cannot be adjusted. “Keep Warm” function is not available.
Default time is 15 minutes. Follow steps 1–4 of “Standard Operating Procedure
for Automatic Programs”, then steps 7–9 (skipping steps 5, 6).
III. CLEANING AND GENERAL MAIN
TENANCE GUIDELINES
Before you start cleaning the device, make sure that it is unplugged and has
cooled down. Use soft cloth and mild soap to clean the device. We recommend
cleaning the unit after each use.
Do not use a sponge with hard or abrasive surface; solvent and abrasive
cleaning methods are not allowed. Do not immerse the device in water or wash
it under running water.
Prior to �rst use or in order to remove the odor, steam half a lemon for 15
minutes using “НА ПАРУ” program
Clean the bowl, inner aluminum lid, and the steam valve after each use. The
bowl is dishwasher safe. By the end of cleaning wipe the bowl dry.
To clean the inner aluminum lid:
Open the lid and pull up the plastic holder located on its inner side in
order to remove the main lid;
Pull the inner aluminum lid up to disconnect from the main lid. Wipe the
surfaces of both lids with a damp cloth; wash the removable lid with
water and mild soap if required.
Slide the inner lid into grooves overlapping it with the main lid. Gently push
the upper side of the inner lid until it clicks into place. The lid must �t tightly.
To clean the steam valve:
Pull the cover of the steam valve up. Firmly turn the holder located inside
the removed lid clockwise to remove.
Remove the rubber insert from the holder; thoroughly rinse the steam
valve, holder, and the lid. Let the valve dry and carry out the assembly in
return sequence. Place the steam valve back into place.
Do not twist or stretch rubber insert to avoid its deformation.
Condensation may accumulate in the special cavity around the bowl. Use cloth
or tissue to remove.
IV. BEFORE CALLING FOR SERVICE
Error Code
System error
Possible system board or
Unplug the device and let it cool
down. Close the lid tightly. If this
does not eliminate the error, ad
dress an authorized service center.
Problem
Possible Cause
The device does
not switch on.
Voltage supply failure.
Check the voltage supply.
The food is tak
ing too long to
cook.
Voltage supply interruption.
Check the voltage supply.
There is a foreign object between the
bowl and the heating element.
Remove the foreign object.
The bowl was not installed properly.
Install the bowl evenly, avoid
ing distortion.
The heating element is dirty.
Unplug the device and let it
cool down. Clean the heating
element.
V. PRODUCT WARRANTY
We warrant this product to be free from defects for a period of 25 months from
the date of purchase. If the appliance fails to operate properly within the war
ranty period and is found to be defective in material or workmanship, we will
repair or replace it free of charge. This warranty comes into force only in case
an original warranty service coupon with a serial article number and an accurate
impress of the company of the seller proves the purchase date. This limited
warranty does not cover damage caused by the failure to use this product for
its normal purpose or in accordance with the instructions on the proper use
and maintenance of the product, or any kind of repair works. Do not try to
disassemble the device and keep all package contents. This warranty does not
cover normal wear of the device and its parts (�lters, bulbs, non-stick coating,
gaskets, etc.).
Service life and the applicable product warranty period start on the date of
purchase or the date of manufacture (if the purchase date cannot be established).
You can determine manufacture date by serial number, located on the identi�
cation label on the housing of the device. The serial number consists of 13
digits. 6th and 7th digits of the serial number identify the month, 8th digit the
year of manufacture.
Service life of the product, established by the manufacturer is 5 years from the
date of purchase, provided that the unit is used and maintained in accordance
with the user manual and applicable technical standards.
The packaging, user manual and the device itself shall be taken to the ap
plicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
Do not throw away the electronic waste with household trash to help protect
Multicooker RMC-M150
To make new time and temperature adjustments repeat steps 3–6. The
program settings can be adjusted up to 10 times during the cooking
process.
To Store the Adjusted Program
The device can store the adjusted cooking program. When the cooking cycle is
complete an audible sound is heard. If during the cooking cycle the program
has been adjusted, the timer starts to count down from 3 minutes in 1-second
increments. Press and hold down the «+» and «–» buttons simultaneously before
the countdown is complete. If you do not want the device to store your adjust
ments, press “Отмена/Подогрев” button.
Depending on your settings the unit either enters the “Keep Warm” mode
(“Отмена/Подогрев” button indicator lights up, function count up is displayed)
or the standby mode.
“Keep Warm” function in the adjusted program will be enabled/disabled depend
ing on whether it was enabled/disabled in the end of the cooking cycle. If the
temperature in the end of the cooking program was below 75°C, “Keep Warm”
function will be automatically disabled next time you use the program.
Using the Stored Program
1.
Press “Меню” button repeatedly to select the adjusted cooking program.
Instead of the default time the device displays the «– – – –» symbol.
2.
Delay the program if required.
3.
Press and hold down the “Старт/Автоподогрев” button, “Старт/
Автоподогрев” and “Отмена/Подогрев” button indicators light up. Total
cooking time is displayed, cooking program begins, timer counts down the
cooking time.
4.
Press and hold down the “Старт/Автоподогрев” button to disable the “Keep
Warm” (“Отмена/Подогрев” button indicator goes off). Repress the “Старт/
Автоподогрев” button to reactivate the function.
5.
During the cooking process the device by turns displays remaining cook
ing time and the temperature selected. When the new cooking cycle
(temperature mode) begins, an audible sound is heard.
To Restore to Factory Settings
To delete the program and restore to factory settings, select the program by
pressing the “Меню” button repeatedly. Press and hold down the “Час/Мин” and
“Отложенный старт” buttons simultaneously until an audible sound is heard.
To restore all programs back to their factory settings, simultaneously press and
hold down the “Час/Мин” and “Отложенный старт” buttons in standby mode
until an audible sound is heard.
Standard Operating Procedure for Automatic Programs
1.
Measure ingredients according to the recipe and place them inside the
bowl. Make sure that all ingredients including the liquids are below the
scale mark indicating maximum capacity.
2.
Place the bowl inside the device. The bowl must make full contact with
the heating element.
3.
Close the lid until it clicks into place. Plug in the unit.
4.
Press “Меню” button repeatedly to select the cooking program required
(corresponding program indicator starts blinking). Use “+” and “–“ buttons
to move through items in the menu.
5.
Press “Таймер/t°С” button to set the cooking time. Default time of the
program is displayed. Adjust the time if required (see “To Set the Cooking
Time”).
6.
Delay the program if required (see “Time Delay Function”).
Press and hold down the “Старт/Автоподогрев” button. “Старт/
Автоподогрев” and “Отмена/Подогрев” button indicators light up. Cooking
process begins; cooking time of the program starts to count down.
8.
When cooking time elapses the unit produces an audible sound. Depend
ing on your settings the device either enters the “Keep Warm” mode
(function time starts to count up) or the standby mode. Press and hold
down the “Старт/Автоподогрев” button to disable the function in advance
(“Отмена/Подогрев” button indicator goes off). Repress the “Старт/
Автоподогрев” to reactivate the function.
9.
To interrupt the cooking process, to cancel the program or the “Keep Warm”
function press and hold down the “Отмена/Подогрев” button.
“МУЛЬТИПОВАР” Program
The program can be used to cook any dish with your personal time and tem
perature settings. Temperature settings of the program range from 35 to 180°С
in 5°С intervals. Time settings range from 2 minutes to 15 hours in 1 minute
intervals (for a period of time less than 1 hour) and 5 minute intervals (for a
period of time from 1 to 15 hours). Default time of the program is 30 minutes.
Follow steps 1–4 of “Standard Operating Procedure for Automatic Programs”.
Press “Таймер/t°С” button to enter the temperature setting mode. Default
temperature is displayed (100°С). Use “+” and “–“ buttons to adjust the tem
perature if required. When the temperature is set follow steps 5–9 of “Standard
Operating Procedure for Automatic Programs”.
Note! The device automatically disables the “Автоподогрев” function if oper
ating temperature of the program is below 75°С. Press and hold down the
“Старт/Автоподогрев” button after the program starts running to reactivate
the function (“Отмена/Подогрев”button indicator lights up). When the cook
ing temperature is set to 140°С or higher, maximum cooking time is 2 hours.
“ТУШЕНИЕ” Program
The program is recommended for making meat, �sh, vegetable, and seafood
stews. Default time of the program is 1 hour. Cooking time can be adjusted from
10 minutes to 12 hours in 5 minute intervals.
“ВЫПЕЧКА” Program
The program is recommended for baking cakes, pies, puddings, puff, and yeast
pastry. Default time is 50 minutes. Cooking time can be adjusted from 10
minutes to 8 hours in 5 minute intervals.
Measure the ingredients according to the recipe and place them inside the bowl.
Do not �ll the cooker past the ½ mark on the inside of the bowl. Follow steps
2–9 of “Standard Operating Procedure for Automatic Programs”.
“РИС/КРУПЫ” Program
The program is recommended for cooking different grains. Default time is 30
minutes. Time settings range from 5 minutes to 1 hours in 1 minute intervals
(for a period of time less than 1 hour) and 5 minute intervals (for a period of
time from 1 to 4 hours).
“МАКАРОНЫ” Program
The program is recommended for cooking pasta, sausages, eggs, etc. Default
time is 8 minutes. Cooking time can be adjusted from 2 minutes to 1 hour in 1
minute intervals. Before operating the program make sure that an audible
signal is activated (audible signal indicator is glowing).
Cooking time of the program starts to count down after water comes to a full
boil. “Keep Warm” function is not available in this program.
1.
Fill the bowl with water. Do not �ll the cooker past the maximum �ll mark
on the inside of the bowl. Follow steps 2–5, and then 7 of “Standard
Operating Procedure for Automatic Programs”.
2.
When water comes to a full boil an audible sound is heard. Carefully open
the lid and place ingredients into the boiling water. Close the lid until it
clicks into place. The program begins and the cooking time starts to count
down.
3.
Follow steps 8–9 of “Standard Operating Procedure for Automatic Pro
grams”.
Note! When cooking foods that can foam, open the lid a few minutes after you
add ingredients into water to prevent foam from boiling over.
“НА ПАРУ” Program
The program is recommended for steaming meat, �sh, vegetables, seafood, and
baby food. Default time is 20 minutes. Cooking time can be adjusted from 5
minutes to 2 hours in 5 minute intervals. Cooking time of the program starts
to count down after water comes to a full boil.
To steam foods:
Fill the bowl with 600–1000 ml of water. Place steaming container inside.
Measure ingredients according to the recipe, and evenly place them inside the
container.
Follow steps 2–9 of “Standard Operating Procedure for Automatic Programs”.
“ТОМЛЕНИЕ” Program
The program is recommended for slow cooking foods. Default time is 5 hours.
Cooking time can be adjusted from 10 minutes to 8 hours in 10 minute intervals.
“ЖАРКА” Program
The program is recommended for frying meat, �sh, vegetables, and seafood.
Default time is 15 minutes. Cooking time can be adjusted from 5 minutes to 2
hours in 1 minute intervals. Frying with an open lid is allowed. Time Delay
function is not available in this program.
“ПЛОВ” Program
The program is recommended for cooking different rice pilafs. Default time is
1 hour. Cooking time can be adjusted from 10 minutes to 2 hours in 5 minute
intervals.
“СУП” Program
The program is recommended for cooking soups, and different drinks. Default
time is 1 hour. Cooking time can be adjusted from 10 minutes to 8 hours in 5
minute intervals.
“МОЛОЧНАЯ КАША” Program
The program is recommended for cooking different porridges using milk. Default
time is 25 minutes. Time settings range from 5 minutes to 1 hours in 1 minute
intervals (for a period of time less than 1 hour) and 5 minute intervals (for a
period of time from 1 to 4 hours).
The program is recommended for cooking various oat porridges using pasteur
ized low fat milk. To avoid boiling away, we recommend you to do the following:
rinse grain thoroughly until water runs clear;
grease the sides of the bowl with water;
follow proportions suggested in the recipe book, increase or reduce amount
of ingredients proportionately;
using whole milk dilute it by half with water.
If you were unable to achieve the desired result, use “МУЛЬТИПОВАР” program
to cook porridge. Optimal temperature setting is 95°С.
“ЙОГУРТ” Program
The program is recommended for making yogurts. Default time is 8 hours.
Cooking time can be adjusted from 10 minutes to 12 hours in 5 minute intervals.
Keep Warm function is not available in this program.
Measure ingredients according to the recipe and place them inside the bowl.
Do not �ll the cooker past the ½ mark on the inside of the bowl. Follow steps
2–9 of “Standard Operating Procedure for Automatic Programs”.
“ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ” Program
The program is recommended for making baby food. Default time is 1 hour.
Cooking time can be adjusted from 10 minutes to 12 hours in 5 minute intervals.
“ХЛЕБ” Program
The program is recommended for baking white and wheat-rye breads. Default
time is 2 hours (includes 2 cycles – 1 hour of proo�ng and 1 hour of baking).
Cooking time can be adjusted from 10 minutes to 6 hours in 5 minute intervals.
1.
Knead the dough, following recipe recommendations. Place the dough
inside the bowl.
2.
Put the bowl inside the device. Do not �ll the cooker past the ½ mark on
the inside of the bowl.
3.
Follow steps 2–9 of “Standard Operating Procedure for Automatic Pro
Packaging Arrangement
Multicooker
Bowl RB-С502
Steaming container
Deep fry basket RAM-FB1
Spoon/Paddle holder
“200 Recipes”
Service booklet
Power cord
Bowl removing tongs
In accordance with the policy of continuous improvement, the manufacturer
reserves the right to make any modi�cations to design, packaging arrangement,
or technical speci�cations of the product without prior notice.
Device Assembly
1.
2.
Removable inner lid
3.
The bowl
4.
Lid release button
5.
Control panel with a display
6.
The housing
Carrying handle
8.
Removable steam valve
9.
Steaming container
Deep fry basket
Spoon/Paddle holder
Bowl removing tongs
Control Panel
1.
“Час/Мин” (“Hour/Min”) button selects between hours and minutes in
cooking time setting mode/ “Time Delay” setting mode; activates/deacti
vates the audible signal (Voice Guide).
2.
“Отложенный старт” (“Time Delay”) button is used to enter the “Time
Delay” setting mode and “МАСТЕРШЕФ” mode.
3.
“Отмена/Подогрев” (“Cancel/Reheat”) button activates/deactivates the
“Reheat” function; interrupts cooking program; cancels the settings. The
button is designed to accommodate the visually impaired.
4.
«–» button is used to decrease the hour/minute value when setting the
time, to decrease temperature value when setting the temperature, to
select an automatic cooking program.
5.
“+” button is used to increase the hour/minute value when setting the
time, to increase temperature value when setting the temperature, to
select an automatic cooking program.
6.
“Старт/Автоподогрев” (“Start / Keep Warm”) button activates the selected
cooking program; disables the “Keep Warm” function in advance. The
button is designed to accommodate the visually impaired.
“Таймер/t°С” (“Timer/t°C) button is used to enter the cooking time setting
mode, to select between time/temperature setting modes (in
“МУЛЬТИПОВАР” program).
8.
“Меню” (“Menu”) button is used to select an automatic program. The but
ton is designed to accommodate the visually impaired.
9.
Display
1.
Cooking progress indicator.
2.
Cooking time setting mode indicator.
3.
Selected automatic program indicator.
4.
“Keep Warm”/“Reheat” function indicator.
5.
Power On indicator.
6.
Cooking in progress indicator.
Voice Guide operating indicator.
8.
Timer settings mode indicator (time/temperature).
9.
Timer.
I. PRIOR TO FIRST USE
Carefully unpack the device, remove all packaging materials and stickers except
the one with the unit’s serial number.
The absence of the serial number will deprive you of your warranty bene�ts.
Wipe all interior and exterior surfaces of the unit with a soft, damp cloth. Wash
the bowl with warm soapy water. Rinse and dry thoroughly. Odor on �rst use of
the appliance is normal. In such case, clean the device.
CAUTION! Do not use the appliance in case of any malfunctions.
II. OPERATION
Before Operating
Place the device on a �at, stable, and hard surface away from any objects or
cabinets that could be damaged by steam, humidity, or high temperatures.
Before operating, make sure that the outer and inner parts of the multicooker
have no dents, cracks or any other visible damages. There should not be any
obstructions between the heating element and the bowl.
“Voice Guide” Function
REDMOND RMC-M150 is equipped with the “Voice Guide” function, which talks
you through entire cooking process, providing with detailed information about
the current settings and adjustments made. The function turns on automati
cally after the device is being plugged in. Press and hold down the “Час/Мин”
button in standby mode to disable the function. Repress and hold the button
down to reactivate the function.
To Set the Cooking Time
Select the program. Press “Таймер/t°С” button repeatedly to select the cooking
time setting mode (“ТАЙМЕР” indicator lights up, default cooking time is dis
played, minute indicator starts blinking).
1.
Press “Час/Мин” to select hours/minutes (selected value starts blinking).
Press “+” to increase and “–“ to decrease the time value.
2.
Press and hold the button down to scroll through the digits.
3.
When the cooking time is set (display keeps blinking) proceed to the next
stage. To cancel the settings and reset press “Отмена/Подогрев” button.
4.
Note! When manually adjusting the cooking time consider the time setting
range and interval of the program selected. In certain programs cooking
time starts to count down only when the device reaches its operating
temperature.
“Time Delay” Function
The function allows programming the device to start cooking by speci�c time.
Cooking program can be delayed from 5 minutes to 24 hours in 5 minute in
tervals.
1.
Select and adjust the program. Press “Отложенный Старт” button (minute
2.
Press “Час/Мин” button to select between hour/minute setting mode
(selected value starts blinking). Press “+” to increase and “–“ to decrease
the time value. Press and hold the button down to scroll through the
digits.
3.
Press and hold down the “Старт/Автоподогрев” button. “Time Delay” func
tion starts operating (timer stops blinking, the time remaining before the
beginning of the program starts to count down).
4.
To cancel the settings and reset press “Отмена/Подогрев” button.
Caution! It is not recommended to use the function if dairy and other perish
able products are being used (eggs, fresh milk, meat, cheese etc.).
“Keep Warm” Function
The function is being automatically activated at the end of the cooking program.
It allows maintaining the temperature of 70–80°С for a period of time up to
24 hours. “Отмена/Подогрев” button indicator lights up, and the “Keep Warm”
function count up is displayed. Press and hold down the “Отмена/Подогрев”
button to disable the function.
To disable the function in advance, when adjusting the program or during its
operation, press and hold down the “Старт/Автоподогрев” button until “Отмена/
Подогрев” button indicator goes off. To reactivate the function, repress and hold
down the “Старт/Автоподогрев” button (“Отмена/Подогрев” button indicator
lights up).
Reheat Function
REDMOND RMC-M150 allows reheating cooked food. To reheat:
1.
Fill the bowl with food and place it inside the device.
2.
Close the lid and plug in the unit.
3.
Press and hold down the “Отмена/Подогрев” button until an audible sound
is heard. “ПОДОГРЕВ” indicator is displayed, button indicator lights up.
Timer starts to count up the “Reheat” time. The food will be warmed up
to 70–80°С, and the temperature will be maintained for a period of time
up to 24 hours.
4.
Press and hold down the “Отмена/Подогрев” button to stop reheating.
Corresponding indicators go off.
Non-volatile Memory
Multicooker REDMOND RMC-M150 is a non-volatile memory unit. In case of a
power cut-off the device stores the settings (including “Time Delay” and “Voice
Guide” functions) for a period of time up to 2 hours. If power supply resumes
during this period, multicooker continues its operation without any memory
loss.
“МАСТЕРШЕФ” Function
Multicooker REDMOND RMC-M150 is equipped with a unique function called
“МАСТЕРШЕФ”, which makes the device even more versatile. While the program
is in progress, cooking time and temperature can be adjusted up to 10 times
(except “ЭКСПРЕСС” and “ЙОГУРТ” programs). Within 3 minutes after the cook
ing cycle is complete the entire sequence of the time and temperature adjust
ments can be stored in the memory of the device. Use “МАСТЕРШЕФ” function
to create your own cooking programs.
Time adjustment range is from 1 minute to 15 hours in 1 minute intervals for
all programs. When the cooking time is set to 00 hours 00 minutes, depending
on your settings the unit either enters the “Keep Warm” or standby mode.
Temperature adjustment range is from 35 to 180°C in 5°C intervals.
To adjust cooking time and temperature (create a new program):
1.
Press “Меню” button repeatedly to select the cooking program (except
“ЭКСПРЕСС” and “ЙОГУРТ”). Press and hold down the “Старт/Автоподогрев”
button. “Старт/Автоподогрев” and “Отмена/Подогрев” button indicators
light up. The cooking program begins.
2.
In order to disable the “Keep Warm” function in advance, press and hold
down the “Старт/Автоподогрев” button (“Отмена/Подогрев” button indi
cator goes off). Repress the “Старт/Автоподогрев” button to reactivate the
function.
3.
To adjust cooking time and temperature during cooking press and hold
down the “Отложенный старт” button until an audible sound is heard.
4.
Display shows the time, remaining until the end of the program, digits are
blinking. Use “+” button to increase and “—” button to decrease the time
value. To switch from adjusting hours to adjusting minutes or vice versa,
press “Час/мин” button.
5.
Press “Таймер/t°С” button to adjust the temperature. Display shows the
temperature for the next cooking stage, the digits are blinking.
“МУЛЬТИПОВАР” default temperature is the temperature which was pre
viously entered, for the rest of the programs it is 100°C. Use “+” button to
increase and “—” button to decrease the temperature value.
6.
In order to store the adjustments do not press any button for 10 seconds.
Cooking process will resume with new settings. Digits on the display stop
�ashing. Temperature setting and the remaining cooking time are displayed
in turns.
Technical Speci�cations
RMC-M150
Power
860 W
Voltage
220–240 V, 50 Hz
Bowl capacity
Bowl coating
non-stick ceramic by ANATO® (Korea)
yes
Number of programs
46 (16 automatic, 30 programs with manual control)
Steam valve
removable
yes
Programs
1.
МУЛЬТИПОВАР (MULTI-COOK)
2.
ТУШЕНИЕ (STEW)
3.
ВЫПЕЧКА (BAKE)
4.
РИС/КРУПЫ (RICE/GRAIN)
5.
МАКАРОНЫ (PASTA)
6.
НА ПАРУ (STEAM)
ТОМЛЕНИЕ (SLOW COOK)
8.
ЖАРКА (FRY)
9.
ПЛОВ (PILAF)
СУП (SOUP)
МОЛОЧНАЯ КАША (OATMEAL)
ЙОГУРТ (YOGURT)
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (BABY FOOD)
ХЛЕБ (BREAD)
ВАРКА (BOIL)
ЭКСПРЕСС (QUICK BOIL)
“Keep Warm” function
yes, up to 24 hours
Preliminary deactivation of the “Keep Warm”
yes
“Reheat” function
yes, up to 24 hours
“Time Delay” function
yes, up to 24 hours
“МАСТЕРШЕФ” function:
yes
Time and temperature adjustment during cooking
Stores and recalls the program
“Voice Guide” function
yes
Never place the device on soft surfaces to
keep ventilation slots clear of any obstruc
tion. Failure to do so may result in overheat
ing and device malfunction.
Do not operate the appliance outdoors, to
prevent water or any foreign object or insect
from getting into the device. Failure to do
so may result in serious damage of the ap
pliance.
Always unplug the device and let it cool
down before cleaning. Follow cleaning and
general maintenance guidelines when
cleaning the unit.
DO NOT immerse the device in water or wash it
under running water!
This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capa
bilities or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision or in
struction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards in
volved. Children shall not play with the ap
pliance. Keep the appliance and its cord out
of reach of children aged less than 8 years.
Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.
Any kinds of modi�cations or adjustments
to the product are not allowed. All the re
pairs should be carried out by an authorized
service center only. Any repair carried out
by unauthorized personnel may result in
equipment breakdown, personal injury, de
vice and/or property damage.
Carefully read all instructions before operating and save them for future
reference. By carefully following these instructions you can considerably
prolong the service life of your appliance.
IMPORTANT SAFEGUARDS
The manufacturer is not responsible for any failures
arising from the use of this product in a manner
inconsistent with the technical or safety standards.
This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
staff kitchen areas in shops, of�ces and
other working environments; farm houses;
by clients in hotels, motels and other resi
dential type environments; bed and break
Before installing the appliance, check that
the device voltage corresponds with the
supply voltage in your home (refer to rating
plate or technical data).
While using the extension cord, make sure
that its voltage is the same as speci�ed on
the device. Using different voltage may re
sult in a �re or other accident, causing ap
pliance damage or short circuit.
The appliance must be grounded. Connect
only to a properly installed wall socket.
Failure to do so may result in the risk of
electrical shock. Use only grounded exten
sion cords.
CAUTION! During use the appliance becomes hot!
Care should be taken to avoid touching the housing,
bowl, or any other metal parts while operating. Make
sure your hands are protected before handling the
device. To avoid possible burns, do not lean above
the open appliance.
Always unplug the device after use, before
cleaning or moving. Never handle plug with
wet hands. Do not pull power cord to dis
connect from outlet; instead, grasp plug
and pull to disconnect.
Keep the power cord away from hot sur
faces (gas or electric ovens) or sharp edges.
Do not let cord hang over edge of table or
counter. Do not bend, twist, or stretch the
cord.
Remember: damaging the cord may lead to a failure
that will not be covered by the warranty. If the cable
is damaged or requires replacing, contact an autho
rized service center only to avoid all risks.
IX. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 25 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель
обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством
материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продав
ца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с ин
струкцией по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также
сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы
(фильтры, лампочки, керамические, тефлоновые и прочие антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).
Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в
случае, если дату продажи определить невозможно).
Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный
номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.
Производителем установлен срок службы прибора — 5 лет. Срок действителен при условии, что эксплуатация изделия производится в соответ
ствии с данной инструкцией и применимыми техническими стандартами.
Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработ
ке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.
VIII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС
Код ошибки
Возможные неисправности
Устранение ошибки
Е1 – Е3
Системная ошибка, возможен выход из
строя платы управления или нагрева
тельного элемента
Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Плотно закройте крышку, вклю
чите прибор в электросеть снова. Если при повторном включении проблема не
устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Неисправность
Возможная причина
Устранение неисправности
Не включается
Нет питания от электросети
Установите выключатель электропитания в положение I («вклю
чено»). Проверьте напряжение в электросети
Блюдо готовится слишком долго
Перебои с питанием от электросети
Проверьте напряжение в электросети
Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний
предмет
Удалите посторонний предмет
Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно
Установите чашу ровно, без перекосов
Нагревательный элемент загрязнен
Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите
нагревательный элемент
Мультиварка RMC-M150
VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Приобрести дополнительные аксессуары к мультиварке REDMOND RMC-M150 и узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте
WWW.MULTIVARKA.PRO либо в магазинах официальных дилеров.
RAM-CL1
— щипцы для чаши.
Предназначаются для удобного извлечения чаши из мультиварки. Возможно использование с мультиварками других
RAM-FB1
— корзина для жарки во фритюре.
Используется для приготовления различных продуктов в сильно разогретом или кипящем масле (фритюре). Подходит для
любых чаш объемом не менее 3 литров. Изготовлена из нержавеющей стали, имеет съемную ручку и крючок для фиксации
на чаше для облегчения слива лишнего масла после приготовления. Возможно использование с мультиварками других
брендов. Можно мыть в посудомоечной машине.
RAM-G1
— комплект баночек для йогурта с маркерами даты на крышках (4 шт.).
Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок
годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.
RB-А503
— чаша с антипригарным покрытием производства компании
Емкость 5 литров. Антипригарное покрытие устойчиво к механическим повреждениям. Чаша отлично проводит тепло и
прекрасно подходит для жарки, выпечки, варки молочных каш. Возможно использование чаши вне мультиварки для
хранения продуктов и приготовления блюд в духовом шкафу. Можно мыть в посудомоечной машине.
— чаша с антипригарным керамическим покрытием производства компании
Anato®
(Корея)
Емкость 5 литров. Внутреннее керамическое покрытие чаши довольно устойчиво к механическим повреждениям, обла
дает отличными антипригарными и теплопроводными свойствами, благодаря чему пища не прилипает к поверхности,
прожаривается и тушится равномерно в течение всего процесса приготовления. Данная чаша специально разработана
для более качественной выпечки, жарки или варки молочных каш. Возможно использование чаши вне мультиварки для
хранения продуктов и приготовления блюд в духовом шкафу. Можно мыть в посудомоечной машине.
— стальная чаша.
Емкость 5 литров. Обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Рекомендуется для приготовления
различных супов, компотов, джемов и варений. Подходит для использования в ней блендера, миксера и других кухонных
приборов при приготовлении овощных, фруктовых пюре и крем-супов. Не рекомендуется для жарки. Можно мыть в по
судомоечной машине.
ЖАРКА
Жарка мяса, рыбы, овощей
и многокомпонентных блюд
5 минут — 2 ч / 1 мин
Приготовление различных видов плова
(с мясом, рыбой, птицей, овощами)
10 мин — 2 ч / 5 мин
СУП
Приготовление бульонов, заправочных,
овощных и холодных супов
10 мин — 8 ч / 5 мин
МОЛОЧНАЯ
КАША
Приготовление каш на молоке
5 мин — 1 ч / 1 мин
1 ч – 4 ч / 5 мин
ЙОГУРТ
Приготовление различных видов йогурта
10 мин — 12 ч / 5 мин
ДЕТСКОЕ
ПИТАНИЕ
Приготовление детского питания
10 мин — 12 ч / 5 мин
ХЛЕБ
Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной
муки с этапом расстойки теста
10 мин — 6 ч / 5 мин
ВАРКА
Варка овощей и бобовых
5 мин — 8 ч / 5 мин
ЭКСПРЕСС
Быстрое приготовление риса,
рассыпчатых каш на воде
Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)
Рекомендации по использованию
приготовле
приготовления/шаг
установки
Отложен
ный старт
Выход на
Автоподог
МУЛЬТИПО
ВАР
Приготовление различных блюд с возможно
стью установки температуры и времени приго
товления
2 мин — 1 ч / 1 мин
1 ч — 15 ч / 5 мин
ТУШЕНИЕ
Тушение мяса, рыбы, овощей гарниров
и многокомпонентных блюд
10 мин — 12 ч / 5 мин
ВЫПЕЧКА
Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, различ
ных пирогов из дрожжевого и слоеного теста
10 мин — 8 ч / 5 мин
РИС/КРУПЫ
Приготовление различных круп и гарниров.
Варка рассыпчатых каш на воде
5 мин — 1 ч / 1 мин
1 ч – 4 ч / 5 мин
МАКАРОНЫ
Приготовление различных макаронных изделий
из разных сортов пшеницы; варка сосисок,
пельменей и других полуфабрикатов
2 мин — 1 ч / 1 мин
НА ПАРУ
Приготовление на пару мяса, рыбы, овощей
и других продуктов
5 мин — 2 ч / 5 мин
ТОМЛЕНИЕ
Приготовление топленого молока, тушенки,
рульки, холодца, заливного
10 минут — 8 ч / 10 мин
105°С
приготовление холодца
110°С
стерилизация
115°С
приготовление сахарного сиропа
120°С
приготовление рульки
125°С
приготовление тушеного мяса
130°С
приготовление запеканки
135°С
обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки
140°С
копчение
145°С
запекание овощей и рыбы (в фольге)
150°С
запекание мяса (в фольге)
155°С
выпечка изделий из дрожжевого теста
160°С
165°С
жарка стейков
170°С
жарка в кляре
175°С
приготовление наггетсов
180°С
приготовление картофеля фри
Ushbu mahsulotdan foydalanishni boshlashdan avval undan foydalanish
bo'yicha qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va uni kelajakda foydalan
ish uchun saqlang. Jihozdan to'g'ri foydalanish uning xizmat ko'rsatish
muddatini anchagina uzaytiradi.
XAVFSIZLIK CHORALARI
Texnika xavfsizligi talablariga va mahsulotdan foy
dalanish qoidalariga amal qilmaslik natijasida yet
kazilgan shikastlanishlar uchun ishlab chiqaruvchi
javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
Ushbu elektr jihozi maishiy sharoitlarda
taom tayyorlash uchun mo'ljallangan ko'p
funksiyali qurilma hisoblanadi va u kvarti
rada, shahardan tashqaridagi uylarda,
mehmonxonalarda, do'konlarning maishiy
xonalarida, o�slarda yoki nosanoat maqsad
larida foydalanishning boshqa shunga
o'xshash sharoitlarida qo'llanilishi mumkin.
Qurilmadan sanoat maqsadlarida yoki qu
rilma mo'ljallanmagan boshqa istalgan
maqsadlarda foydalanish mahsulotdan te
gishli tarzda foydalanish shartlarining buz
ilishi hisoblanadi. Bunday hollarda ishlab
chiqaruvchi bo'lishi mumkin bo'lgan oqi
batlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga
olmaydi.
Qurilmani elektr tarmog'iga ulashdan avval
undagi kuchlanishning jihoz ta'minoti nom
inal kuchlanishiga mos ekanligini tekshiring
(mahsulot texnik xususiyatlari yoki zavodda
yopishtirilgan yorliqqa qarang).
Jihoz iste'mol qiladigan kuchlanishga
mo'ljallangan uzaytirgichdan foydalaning.
Ushbu talabga amal qilmaslik qisqa tutas
huv yoki kabelning kuyishiga olib kelishi
mumkin.
Jihozni faqat yerga ulangan rozetkaga ulang
— bu elektr toki urishidan himoya qilishning
amal qilinishi shart bo'lgan talabidir. Uzay
tirgichdan foydalanganda uning ham yerga
DIQQAT! Jihoz ishlagan vaqtda uning korpusi, jom
va metall detallari qiziydi! Ehtiyot bo'ling! Oshxona
qo'lqoplaridan foydalaning. Qaynoq bug'dan kuy
ishni oldini olish uchun qopqoqni ochgan vaqtda
jihoz ustiga engashmang.
Foydalanib bo'lgandan so'ng hamda uni to
zalash yoki ko'chirish vaqtida jihozni rozet
kadan uzib qo'ying. Elektr tarmog'iga ulash
shnurini quruq qo'l yordamida o'tkazgichdan
Ақау
Ықтимал себеп
Ақауды жою
Қосылмайды.
Электр желіден қоректену жоқ.
Электр желі кернеуін тексеріңіз.
Тағам Тте ұзақ
Электр желіден қоректену
Электр желі кернеуін тексеріңіз.
Табақ пен қыздыру элементі
арасына бТтен зат түсті.
БТтен затты алып тастаңыз.
Табақ мультипісіргіш корпусына
тегіс орнатылмаған.
Табақты тегіс қисайтпай орнатыңыз.
Қыздыру элементі лас.
Аспапты электр желіден
ажыратыңыз, суытыңыз. Қыздыру
элементін тазалаңыз.
V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Осы бұйымға сатып алынған сВттен 25 ай мерзіміне кепілдік беріледі.
Сндіруші кепілдік кезеңі ішінде жТндеу, бТлшектерді ауыстыру немесе бүкіл
бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе құрыдың сапасы
жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға
міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында
дүкен мТрімен жВне сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді.
Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нсұқаулыққа сВйкес қолданылған,
жТнделмеген, бұзылмаған жВне онымен дұрыс жұмыс істемеу нВтижесінде
зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда
танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына жВне шығын
материалдарына таралмайды (сүзгілер, шамдар, қыш жВне тефлондық
тығыздауыштар жВне т.б.).
Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық
мерзімі Тндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап
есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса).
Аспаптың Тндірілген кезі бұйым корпусындағы сВйкестендіру жапсырмасында
орналасқан сериялық нТмірден табуға болады. Сериялық нТмір 13 белгіден
тұрады. 6-ші жВне 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды
білдіреді.
Сндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы
осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сВйкес жүруі
жағдайында сатып алынған күнінен 5 жыл құрайды.
Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың Тзін
қалдықтарды қайта Тңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сВйкес
пайдаға асыру керек. Мұндай бұйымдарды Вдеттегі тұрмыстық қоқыспен
RMC-M150 мультипісіргіші
KAZ
«РИС/КРУПЫ» бағдарламасы
Бағдарламаны Вртүрлі жармадан үгілмелі ботқа пісіруге, Вртүрлі гарнир
Взірлеуге пайдаланылуға кеңес беріледі. «РИС/КРУПЫ» бағдарламасында
Вдепкі Взірлеу уақыты 30 минут құрайды. Уақытты орнату диапазоны: 1 минут
(2 минуттан 1 сағатқа дейін интервал үшін) немесе 5 минут (1 сағаттан
4 сағатқа дейін интервал үшін) Тзгеру қадамымен 5 минуттан 4 сағатқа дейін.
«МАКАРОНЫ» бағдарламасы
Макарон Тнімдерін, сосискі Взірлеуге, жұмыртқа пісіруге жВне т.б. кеңес
беріледі. «МАКАРОНЫ» бағдарламасында Вдепкі Взірлеу уақыты 8 минут
құрайды. Бзірлеу уақытын 1 минут орнату қадамымен 2 минуттан 1 сағатқа
дейін аралықта қолмен орнатуға болады.
Бзірлеу бағдарламасының жұмыс істеу уақытының керісінше есептелуі су
қайнаған соң басталады. «Шегерілген cтарт» функциясы осы бағдарламада
қол жетімсіз.
1.
Табаққа су құйыңыз. Судың деңгейі табақтың ішкі бетіндегі ең жоғары
белгісінен тТмен болғанын байқаңыз. «Автоматты бағдарламаларды
пайдаланылғанда жалпы Врекеттер тВртібі» тарауының 2–5 т., одан
кейін 7 т. ұстаныңыз .
2.
Су қайнаған соң сигнал естіледі. Қақпақты абайлап ашыңыз жВне азық-
түлікті қайнаған суға салыңыз, қақпақты сыртыл естілгенше жабыңыз.
Орнатылған бағдарламаның орындалуы жВне Взірлеу уақытының
керісінше есептелуі басталады.
3.
Ары қарай «Автоматты бағдарламаларды пайдаланылғанда жалпы
Врекеттер тВртібі» тарауының 8–9 т. ұстаныңыз.
Назар аударыңыз! Кейбір азықты Взірлегенде кТбік қалыптасады. Оны
табақтан ықтимал ағызбау үшін азық қайнаған суға салынған соң
бірнеше миниуттан кейін қақпақты ашуға болады.
«НА ПАРУ» бағдарламасы
Буда кТкТніс, балық, ет, диеталық жВне вегетариандық тағамды, бала мВзірін
Взірлеуге кеңес беріледі. «НА ПАРУ» бағдарламасында Вдепкі Взірлеу уақыты
20 минут құрайды. Бзірлеу уақытын 5 минут орнату қадамымен 5 минуттан
2 сағатқа дейін аралықта қолмен орнатуға болады. Осы бағдарламада Взірлеу
уақыты су қайнаған соң басталады.
КТкТніс пен басқа азықты буда Взірлегенде:
Табаққа 600–1000 мл су құйыңыз. Буда Взірлеуге арналған контейнерді
Азық-түлікті рецептке сВйкес Тлшеп, дайындаңыз, оларды буда Взірлеуге
арналған контейнерде біркелкі таратыңыз.
«Автоматты бағдарламаларды пайдаланылғанда жалпы Врекеттер
тВртібі» тарауының 2–9 т. ұстаныңыз.
«ТОМЛЕНИЕ» бағдарламасы
Бұқтырылған ет, пісірілген сүтті Взірлеуге кеңес беріледі. «ТОМЛЕНИЕ»
бағдарламасында Вдепкі Взірлеу уақыты 5 сағат құрайды. Бзірлеу уақытын
10 минут орнату қадамымен 10 минуттан 8 сағатқа дейін аралықта қолмен
орнатуға болады.
«ЖАРКА» бағдарламасы
Ет, кТкТніс, құс еті, теңіз Тнімдерін қуыруға кеңес беріледі. «ЖАРКА»
бағдарламасында Вдепкі Взірлеу уақыты 15 минут құрайды. Бзірлеу уақытын
1 минут орнату қадамымен 5 минуттан 2 сағатқа дейін аралықта қолмен
орнатуға болады. Азықты аспаптың қақпағын ашып қуыруға болады.
«Шегерілген cтарт» функциясы осы бағдарламада қол жетімсіз.
«ПЛОВ» бағдарламасы
Бағдарлама палаудың Вр түрін Взірлеуге кеңес беріледі. «ПЛОВ»
бағдарламасында Вдепкі Взірлеу уақыты 1 сағат құрайды. Бзірлеу уақытын
5 минут орнату қадамымен 10 минуттан 2 сағатқа дейін аралықта қолмен
орнатуға болады.
«СУП» бағдарламасы
Сұйық тағамды, сонымен қатар компоттар мен басқа сусындарды Взірлеуге
кеңес беріледі. «СУП» бағдарламасында Вдепкі Взірлеу уақыты 1 сағат
құрайды. Бзірлеу уақытын 5 минут орнату қадамымен 10 минуттан 8 сағатқа
дейін аралықта қолмен орнатуға болады.
«МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасы
Сүт ботқасын Взірлеуге кеңес беріледі. «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасында
Вдепкі Взірлеу уақыты 25 минут құрайды. Уақытты орнату диапазоны: 1 минут
(5 минуттан 1 сағатқа дейін интервал үшін) немесе 5 минут (1 сағаттан
4 сағатқа дейін интервал үшін) Тзгеру қадамымен 5 минуттан 4 сағатқа дейін.
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында Вдепкі Взірлеу уақыты 30 минут құрайды.
Бағдарлама майы аз пастерленген сүттен ботқа Взірлеуге арналған. Сүтті
тасытпай, қажетті нВтижеге жету үшін келесіге кеңес беріледі:
барлық дВні бүтін жарманы су таза болғанынша мұқият жуу (күріш,
қарақұмық, тары жВне т.б.);
мультипісіргіш табасына Взірлеудің алдында сары май жағу;
құрамдастарды рецепттер кітабының кеңестеріне сВйкес Тлшеп,
қатынастарды қатаң ұстану, құрамдастардың мТлшерін тек қатынасты
азайту немесе кТбейту;
майлы сүтті пайдаланылғанда оны 1:1 қатынаспен ауыз сумен
араластырыңыз.
Егер «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасында қажетті нВтиже болмаса,
«МУЛЬТИПОВАР» Вмбебап бағдарламасын пайдаланыңыз. Сүтті ботқаны
Взірлеудің тиімді температурасы 95°С құрайды.
«ЙОГУРТ» бағдарламасы
«ЙОГУРТ» бағдарламасының кТмегімен сіз Вртүрлі дВмді жВне пайдалы
йогурттерді үйіңізде Взірлей аласыз. «ЙОГУРТ» бағдарламасында Вдепкі
Взірлеу уақыты 8 сағатты құрайды. Бзірлеу уақытын 5 минут орнату
қадамымен 10 минуттан 12 сағатқа дейін аралықта қолмен орнатуға болады.
«ЙОГУРТ» бағдарламасында автоысыту функциясы қол жетімсіз.
Азықты рецепт бойынша Тлшеп, табаққа салыңыз. Барлық құрамдастар
табақтың ішкі бетіндегі 1/2 белгісінен тТмен болғанын байқаңыз. Одан кейін
«Автоматты бағдарламаларды пайдаланылғанда жалпы Врекеттер тВртібі»
тарауының 2–9 т. ұстаныңыз.
«ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ» бағдарламасы
Бағдарлама балалар тамағын Взірлеуге кеңес беріледі. «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ»
бағдарламасында Вдепкі Взірлеу уақыты 1 сағат құрайды. Бзірлеу уақытын
5 минут орнату қадамымен 10 минуттан 12 сағатқа дейін аралықта қолмен
орнатуға болады.
«ХЛЕБ» бағдарламасы
Бағдарлама бидай ұнынан жВне қара бидай ұнын қосып Вртүрлі нан түрлерін
пісіруге кеңес беріледі. «ХЛЕБ» бағдарламасында Вдепкі Взірлеу уақыты 2
сағат құрайды (бағдарлама жұмыс істеудің бірінші сағаты ішінде қамыр
тынады, одан кейін піседі). Бзірлеу уақытын 5 минут орнату қадамымен 10
минуттан 6 сағатқа дейін аралықта қолмен орнатуға болады.
4.
Сіз таңдаған рецептегі кеңестерді ұстанып, қамырды илеңіз. Қамырды
табаққа салыңыз.
5.
Табақты мультипісіргіштің корпусына орнатыңыз. Барлық құрамдастар
табақтың ішкі бетіндегі 1/2 белгісінен тТмен болғанын байқаңыз.
6.
Ары қарай «Автоматты бағдарламаларды пайдаланылғанда жалпы
Врекеттер тВртібі» тарауының 2–9 т. ұстаныңыз. Пісіру үдерісі толық
аяқталғанша мультипісіргіш қақпағын ашпаңыз.
«Шегерілген cтарт» функциясын пайдалануға кеңес берілмейді, Тйткені
бұл пісіру сапасына Всер етуі мүмкін.
«ВАРКА» бағдарламасы
КТкТністер мен бұршақтарды Взірлеуге кеңес беріледі. «ВАРКА»
бағдарламасында Вдепкі Взірлеу уақыты 40 минутты құрайды. Бзірлеу
уақытын 5 минут орнату қадамымен 5 минуттан 8 сағатқа дейін аралықта
қолмен орнатуға болады.
«ЭКСПРЕСС» бағдарламасы
Күріш, жармадан үгілмелі ботқа Взірлеуге кеңес беріледі. Осы бағдарламада
Взірлеу уақытын реттеу мен «Шегерілген cтарт» функциясы қол жетімсіз.
Бағдарлама жұмысының уақыты 15 минут құрайды. «Автоматты
бағдарламаларды пайдаланылғанда жалпы Врекеттер тВртібі» тарауының
1–4 т., одан кейін 7–9 т. (5, 6 т. Тткізіп) ұстаныңыз.
III. ТАЗАЛАУ ЖБНЕ КҮТУ
Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажырағанына жВне толық
суығанына кТз жеткізіңіз. Жұмсақ мата мен абразивті емес ыдыс жуатын
құралдарды пайдаланыңыз. Аспапты пайдаланған соң бірден тазалауға кеңес
береміз.
Тазалаған кезде абразивті заттарды, жабындысы абразивті губкаларды
жВне химиялық белсенді заттарды пайдалануға тыйым салынады.
Аспаптың корпусын суға батыруға немесе су ағынына салуға тыйым
салынады.
Бірінші рет пайдаланудың алдында немесе Взірлеген соң бТтен иісті кетіру
үшін жарты лимонды «НА ПАРУ» бағдарламасында 15 минуттың ішінде
Тңдеуге кеңес береміз.
Табақты, ішкі алюминий қақпақты жВне бу клапанын пайдаланған сайын
тазалау керек. Табақты ыдыс жуатын машинада жууға болады. Табақ тазаланып
біткен соң оның сыртқы бетін құрғатып сүртіңіз.
Ішкі алюминий қақпақты тазалау үшін:
Мультипісіргіш қақпағын ашыңыз, қақпақтың ішкі жағынан
пластмассалық бекіткішті қақпақ ажырағанынша жоғары басыңыз;
Ішкі алюминий қақпақты негізгіден бТлінуі үшін Тзіңізге қарай жВне
жоғары аздап тартыңыз. Екі қақпақтың беттерін ылғал матамен сүртіңіз,
қажет болғанда ыдыс жуу құралдарын пайдаланып, шешілмелі қақпақты
жуыңыз.
Тазалаған соң алюминий қақпақты тТменгі қуыстарға салыңыз жВне негізгі
қақпақпен келтіріңіз, ішкі қақпақтың жоғарғы бТлігін сыртыл естілгенше
басыңыз. Ішкі алюминий қақпағы тығыз бекітілуі керек.
Бу клапанын тазалау үшін:
Қақпағын жоғары жВне Тзіңізге қарай тартыңыз. Шешілген қақпақтың
ішінде бу клапаны бекіткішін сағат тілімен тірелгенше бұрыңыз. Оны
шешіңіз.
Клапан резинасын бекіткіштен мұқият шығарыңыз, клапан, бекіткіш пен
қақпақты мұқият жуыңыз. Клапанды кептіріңіз, керісінше тВртіппен
Клапан резинасын майыстырмау үшін оны бұрауға, тартуға тыйым
салынады.
Тағамды Взірлеген кезде конденсат қалыптасуы мүмкін, ол аспап корпусында
табақ айналасындағы арнайы қуыста жиналады. Осы конденсат сүлгі немесе
асханалық майлықтың кТмегімен жеңіл кетіріледі.
IV. СЕРВИС
ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒУДЫҢ
АЛДЫНДА
қате туралы
Ықтимал ақаулар
Қатені жою
ზүйелік қате. Басқару
платасы немесе
термоқадаға істен
шығуы мүмкін.
Аспапты электр желіден ажыратыңыз, суытыңыз.
Қақпақты тығыз жабыңыз. Егер мультипісіргішті
қайта қосқанда қиындық жойылмаса,
авторландырылған сервистік орталыққа
жолығыңыз
жВне дайын тағамның 70–80°С шегіндегі температурасын 24 сағаттың ішінде
ұстай алады. Бұл кезде «Отмена/Подогрев» түймешігінің индикаторы жанады,
дисплейде осы режимде жұмыс істеу уақытының тікелей есептелуі басталады.
Қажет болғанда «Отмена/Подогрев» түймешігін басып жВне бірнеше секунд
ұстап, автоысытуды Тшіруге болады.
Бағдарламаның старты немесе жұмысы кезінде осы функцияны алдын ала
Тшіру үшін «Отмена/Подогрев» түймешігінің индикаторы Тшкенше «Старт/
Автоподогрев» түймешігін басып бірнеше секунд ұстаңыз. Автоысытуды қайта
қосу үшін, «Старт/Автоподогрев» түймешігін қайта басып ұстаңыз («Отмена/
Подогрев» түймешігінің индикаторы жанады).
Тағамды ысыту функциясы
REDMOND RMC-M150 мультипісіргішін суық асты ысыту үшін пайдаланылуға
болады. Бұл үшін:
1.
Дайын тағамды табаққа салыңыз, оны мультипісіргішке орнатыңыз.
2.
Қақпақты жабыңыз, аспапты электр желіге қосыңыз.
3.
«Отмена/Подогрев» түймешігін басып, дыбыс сигналы естілгенше
бірнеше секунд ұстаңыз. Дисплейде «ПОДОГРЕВ» индикаторы жВне
түймешік индикаторы жанады. Таймер ысыту уақытын тікелей есептей
бастайды. Тағам 70–80°С дейін ысиды, осы температура 24 сағаттың
ішінде ұстануы мүмкін.
4.
Қажет болғанда «Отмена/Подогрев» түймешігін басып, дисплей мен
түймешіктегі тиісті индикаторлар Тшкенше бірнеше секунд ұстап,
ысытуды Тшіруге болады.
Энергияға тВуелді жады
REDMOND RMC-M150 мультипісіргішінің энергияға тВуелді жады бар, ол
электр аяқ астынан Тшке жағдайда 2 сағат бойы барлық пайдаланушылық
орнатылымдарды сақтауға (оның ішінде шегерілген старт пен дауысты
кТмекші теңшелімдерімен қоса) кепілдік береді. Егер осы уақытта электр
энергиясының берілісі жаңартылмаса, мультипісіргіш берілген режимдегі
жұмысын жалғастырады.
«МАСТЕРШЕФ» функциясы
REDMOND RMC-M150 мультипісіргішінде аспаптың негізгі мүмкіндіктер
жинағын айтарлықтай кеңейтетін «МАСТЕРШЕФ» бірегей функциясы
қарастырылған. Функция тура бағдарламаны орындау барысында температура
мен Взірлеу уақытын 10 есеге дейін Тзгертуге мүмкіндік береді («ЭКСПРЕСС»
жВне «ЙОГУРТ» бағдарламаларынан басқа). Бзірлеу аяқталған соң 3 минут
ішінде температура мен уақыттың берілген теңшелімдерінің бірізділігін
сақтауға жВне Взірлеу барысының бүкіл үдерісін аспап жадысына сақтауға
болады. Осылайша, «МАСТЕРШЕФ» функциясы бірегей температуралық
режимді жеке бағдарламалар жасау мүмкіндігін береді.
Бзірлеу уақытын Тзгерту диапазоны — бағдарламаға қарамастан 1 минуттық
Тзгерту қадамымен 1 минуттан 15 сағатқа дейін. Бзірлеу уақытын 00 сағат
00 минутқа орнатуда алдында жасалған теңшелімдерге байланысты аспап
автоысыту режиміне немесе күту режиміне Ттеді. Температураны Тзгерту
диапазоны — 35-ден 180°C-ге дейін 5°C-ге Тзгерту қадамымен.
Температура мен Взірлеу уақытын Тзгерту (жеке бағдарлама жасау)
1.
«Меню» түймешігін басып, («ЭКСПРЕСС» жВне «ЙОГУРТ»
бағдарламаларынан басқа Взірлеудің кез келген бағдарламасын
таңдаңыз. «Старт/Автоподогрев» түймешігін басып ұстап тұрыңыз.
«Старт/Автоподогрев» жВне «Отмена/Подогрев» түймешіктерінің
индикаторлары жанады. Бзірлеу бағдарламасын орындау басталады.
2.
Автожылыту функциясын алдын ала Тшіру үшін «Старт/Автоподогрев»
түймешігін басып ұстап тұрыңыз («Отмена/Подогрев» түймешігінің
индикаторы сТнеді). «Старт/Автоподогрев» түймешігін қайта басу арқылы
осы функцияны қайта қосуға болады.
3.
Бзірлеу уақыты мен жұмыс барысында температураны Тзгерту үшін
дыбыстық сигнал естілгенше «Отложенный старт» түймешігін басып,
ұстап тұрыңыз.
4.
Дисплейде Взірлеу барысы аяқталғанша қалған уақыттың мВні пайда
болып, жыпылықтайтын болады. «–» (азайту) немесе «+» (ұлғайту)
түймешіктерін басып тұрып, уақыт мВнін Тзгертіңіз. Минут Тзгерісінен
сағат Тзгерісіне Тту үшін керісінше «Час/мин» түймешігін басыңыз (
«Бзірлеу уақытын орнату» тарауын қараңыз).
5.
Бзірлеу температурасын Тзгертуге Тту үшін «Таймер/t°С» түймешігін
басыңыз. Дисплейде Взірлеудің келесі сатысы үшін температура мВні
пайда болып, жыпылықтайтын болады. «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы
үшін Вдепкі бойынша мВн — алдында орнатылған температура, басқа
бағдарламалар үшін — 100°C. «–» (азайту) немесе «+» (ұлғайту)
түймешіктерін басып тұрып, температура мВнін Тзгертіңіз.
6.
Енгізілген Тзгерістерді сақтау үшін түймешікті 10 секунд бойы баспаңыз.
Бзірлеу барысы жаңа параметрлермен жалғасатын болады. Дисплейдегі
сандар жыпылықтауды қояды. Бзірлеу соңына дейін қалған температура
мен уақыт мВндері кезек-кезек дисплейде кТріне бастайды.
Температура мен уақытты келесі Тзгерткенше 3–6 тш. сипатталған
Врекеттерді қайталаңыз. Бір Взірлеу үдерісі шектерінде 10 Тзгеріске
дейін енгізуге болады.
Сзгертілген бағдарламаны жазу
Сіз Взірлеген бағдарламаның орнына аспап жадында жасалған Тзгерістерді
сақтай аласыз. Бзірлеу уақыты аяқталған соң дыбыстық сигнал шығады. Егер
бағдарлама жұмыс кезінде бағдарлама Тзгертілген болса, дисплейде
3-минуттық уақыттың кері есебі басталады (секундтарда). Осы уақыт ішінде
бір мезгілде «+» жВне «–» түймешіктерін басып, ұстап тұрыңыз. Егер сіз
жасалған Тзгерістерді жазғыңыз келмесе, «Отмена/Подогрев» түймешігін
Осыдан кейін, жасалған Тзгерістерге байланысты, аспап автожылыту режиміне
(«Отмена/Подогрев» түймешігінің индикаторы жанады, дисплейде уақыттың
тура кері есебі кТрінеді) немесе күту режиміне Ттеді.
Сзгертілген бағдарламада автожылыту функциясы Взірлеу барысы соңында
қосылғанына немесе Тшірілгеніне байланысты қосылады немесе Тшіріледі.
Егер Взірлеу температурасы соңғы сатыда 75°C-ден тТмен орнатылған болса,
Тзгертілген бағдарламаны іске қосқанда автожылыту автоматты түрде
Тшірілетін болады.
Жазылған бағдарламаны пайдалану
1.
«Меню» түймешігін басып отырып, сіз Тзгерткен автоматты
бағдарламаның атауын таңдаңыз. Бдепкі белгіленген уақыт мВнінің
орнына дисплейде «– – – –» символдары пайда болады.
2.
Сіз шегерілген старт уақытын орната аласыз.
3.
«Старт/Автоподогрев» түймешігін басып ұстап тұрыңыз, «Старт/
Автоподогрев» жВне «Отмена/Подогрев» түймешіктерінің
индикаторлары жанады. Дисплейде Взірлеудің жалпы уақыты пайда
болады, жеке бағдарламаны орындау жВне оның жұмысының кері есебі
басталады.
4.
Автожылытуды Тшіру үшін «Старт/Автоподогрев» түймешігін басып
ұстап тұырыңыз («Отмена/Подогрев» түймешігінің индикаторы сТнеді).
«Старт/Автоподогрев» түймешігін қайта басу арқылы осы функцияны
қосуға болады.
5.
Бзірлеу үдерісінде дисплейде кезең-кезек бағдарлама жұмысының
соңына дейін қалған уақыт, жВне осы кезең үшін таңдалған Взірлеу
температурасы пайда болады. Бір Взірлеу кезеңінен (температуралық
режим) екіншісіне Тткенде дыбыстық сигнал шығады.
Зауыт теңшелімдеріне оралу
Жеке бағдарламаны жойып, Тзгертілген автоматты бағдарламаның зауыт
теңшелімдерін қалпына келтіру үшін оны «Меню» түймешігін басып отырып,
таңдаңыз. Содан кейін бір мезгілде дыбыстық сигналға дейін «Час/Мин»
жВне «Отложенный старт» түймешіктерін басыңыз.
Барлық автоматты бағдарламалар үшін зауыт теңшелімдерін қалпына келтіру
үшін аспап күту режимінде болғанда дыбыстық сигналға дейін бір мезгілде
«Час/Мин» жВне «Отложенный старт» түймешіктерін басып ұстап тұрыңыз.
Автоматты бағдарламаларды пайдаланылғанда жалпы
Врекеттер тВртібі
1.
Рецепт бойынша қажетті құрамдастарды дайындаңыз (Тлшеп қойыңыз),
табаққа салыңыз. Сұйықтықты қоса, барлық құрамдастар табақтың ішкі
бетіндегі шкаланың ең жоғарғы белгісінен тТмен болғанын байқаңыз.
2.
Табақты аспаптың корпусына орнатыңыз. Ол қыздыратын элементке
тығыз тиетініне кТз жеткізіңіз.
3.
Мультипісіргіш қақпағын сыртыл естілгенше жабыңыз. Аспапты электр
желіге қосыңыз.
4.
«Меню» түймешігін басып, қажетті Взірлеу бағдарламасын таңдаңыз.
МВзірден ыңғайлы шарлау үшін «–» немесе «+» түймешіктерін басыңыз.
5.
Бзірлеу уақытын орнату үшін «Таймер/t°С» түймешігін басыңыз.
Дисплейде Тзгертуге болатын Вдепкі орнатылған Взірлеу уақыты жанады.
6.
Қажет болғанда шегерілген старт уақытын орнатыңыз.
«Старт/Автоподогрев» түймешігін басып бірнеше секунд ұстаңыз. «Старт/
Автоподогрев» жВне «Отмена/Подогрев» түймешіктерінің
индикаторлары жанады. Бзірлеу үдерісі жВне бағдарлама жұмысының
керісінше уақыт есебі басталады.
8.
Бзірлеу бағдарламасы аяқталуы туралы сізді дыбыстық сигнал ескертеді.
Ары қарай, теңшелімдерге байланысты аспап автоысыту режиміне
(дисплейде осы функцияның жұмыс уақытының тікелей есептелуі
басталады) немесе күту режиміне ауысады. «Старт/Автоподогрев»
түймешігін басып жВне ұстап автоысытуды алдын ала Тшіруге болады
(«Отмена/Подогрев» түймешігінің индикаторы Тшеді). «Старт/
Автоподогрев» түймешігін қайта басып осы функцияны қайта қосуға
болады.
9.
Бзірлеу үдерісін үзу, енгізілген бағдарламаны болдырмау немесе
автоысытуды Тшіру үшін «Отмена/Подогрев» түймешігін басып ұстаңыз.
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы
Бағдарлама пайдаланушы тапсырған Взірлеу температурасы мен уақытының
параметлері бойынша кез келген тағамды Взірлеуге арналған. Температураны
орнату диапазоны: 5°С Тзгеру қадамымен 35–180°С. Уақытты орнату
диапазоны: 1 минут (2 минуттан 1 сағатқа дейін интервал үшін) немесе 5
минут (1 сағаттан 15 сағатқа дейін интервал үшін) Тзгеру қадамымен 2
минуттан 15 сағатқа дейін. «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында Вдепкі Взірлеу
уақыты 30 минут құрайды.
«Автоматты бағдарламаларды пайдаланылғанда жалпы Врекеттер тВртібі»
тарауының 1–4 т. ұстаныңыз. Одан кейін Взірлеу температурасын орнату
режиміне ауысу үшін «Таймер/t°С» түймешігін басыңыз. Дисплейде Вдепкі
орнатылған Взірлеу температурасы жанады (100°С). «+» жВне «–»
түймешіктерін басып, қажетті Взірлеу температурасын орнатыңыз. Бзірлеу
температурасы орнатылған соң «Автоматты бағдарламаларды
пайдаланылғанда жалпы Врекеттер тВртібі» тарауының 5–9 т. ұстаныңыз.
Назар аударыңыз! Тағамды Взірлеу температурасы 75°С дейін болғанда
автоысыту функциясы Тшеді. Қажет болғанда Взірлеу бағдарламасы іске
қосылған соң «Старт/Автоподогрев» түймешігін басып жВне бірнеше
секунд ұстап оны қолмен қосуға болады («Отмена/Подогрев»
түймешігінің индикаторы жанады). 140°С жВне одан жоғары
температураны таңдағанда Взірлеудің ең кТп уақыты – 2 сағат.
«ТУШЕНИЕ» бағдарламасы
КТкТніс, ет, құс еті, теңіз Тнімдерін бұқтыруға кеңес беріледі. «ТУШЕНИЕ»
бағдарламасында Вдепкі Взірлеу уақыты 1 сағат құрайды. Бзірлеу уақытын
5 минут орнату қадамымен 10 минуттан 12 сағатқа дейін аралықта қолмен
орнатуға болады.
«ВЫПЕЧКА» бағдарламасы
Бағдарламаға бисквит, пісірме, ашытылған жВне қатпарлы қамырдан
пирогтарды пісіруге кеңес беріледі. «ВЫПЕЧКА» бағдарламасында Вдепкі
Взірлеу уақыты 50 минут құрайды. Бзірлеу уақытын 5 минут орнату қадамымен
10 минуттан 8 сағатқа дейін аралықта қолмен орнатуға болады.
Азық-түлікті рецепт бойынша Тлшеп, табаққа салыңыз. Барлық құрамдастар
табақтың ішкі бетіндегі 1/2 белгісінен тТмен болғанын байқаңыз. Одан кейін
«Автоматты бағдарламаларды пайдаланылғанда жалпы Врекеттер тВртібі»
тарауының 2–9 т. ұстаныңыз.
Устройство дисплея
1.
Индикатор процесса работы программы приготовления.
2.
Индикатор режима установки времени приготовления.
3.
Индикатор выбранной автоматической программы приготовления.
4.
Индикатор работы функций автоподогрева и разогрева блюд.
5.
Индикатор питания.
6.
Индикатор работы.
Индикатор работы голосового помощника.
8.
Индикатор режима показаний таймера (время/температура).
9.
Таймер.
Программа «ЖАРКА»
Рекомендуется для жарки мяса, овощей, птицы, морепродуктов. Диапазон установки времени приготовления составляет от 5 минут до 2 часов
с шагом установки в 1 минуту.
Функция «Отложенный старт» в данной программе недоступна.
1.
Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, равномерно разложите продукты в чаше и вставьте ее в корпус прибора. Убедитесь,
что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом. Добавьте масло по рецепту.
2.
Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети. Установите выключатель электропитания в положение I («включено»).
3.
Нажимая кнопку
, выберите программу
«ЖАРКА»
. В режиме выбора программы приготовления вы также можете использовать
для более удобной навигации по меню.
4.
Нажмите кнопку
«Таймер/t°С»
для перехода в режим установки времени приготовления. На дисплее высветится установленное по умол
чанию время приготовления (15 минут).
5.
установите необходимое время приготовления
(стр. 13).
6.
Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку
«Старт/Автоподогрев»
. Загорятся индикаторы кнопок «Старт/Автоподогрев» и «Отмена/
Подогрев». Начнутся выполнение программы приготовления и обратный отсчет времени ее работы.
Нажав и удерживая кнопку
«Старт/Автоподогрев»
, можно заранее отключить функцию автоподогрева (индикатор кнопки «Отмена/Подо
грев» погаснет).
8.
По завершении программы приготовления прозвучит сигнал. В зависимости от настроек прибор перейдет в режим автоподогрева (на
дисплее отражается прямой отсчет времени работы данной функции) или в режим ожидания.
9.
Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или отключения автоподогрева нажмите и удерживайте кнопку
«Отмена/Подогрев»
Рекомендуем во избежание пригорания ингредиентов следовать инструкциям из книги рецептов и периодически помешивать содержимое
Если ожидаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на ваши
вопросы и получить необходимые рекомендации (стр. 45).
Программа «ТОМЛЕНИЕ»
Рекомендуется для приготовления тушенки, топленого молока. Диапазон установки времени приготовления составляет от 10 минут до 8 часов
с шагом установки в 10 минут.
1.
Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, переложите в чашу. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) нахо
дились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши.
2.
Вставьте чашу в корпус прибора, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3.
Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети. Установите выключатель электропитания в положение I («включено»).
4.
Нажимая кнопку
, выберите программу
«ТОМЛЕНИЕ»
. В режиме выбора программы приготовления вы также можете использовать
для более удобной навигации по меню.
5.
Нажмите кнопку
«Таймер/t°С»
для перехода в режим установки времени приготовления. На дисплее высветится установленное по умол
чанию время приготовления (5 часов).
6.
установите необходимое время приготовления
(стр. 13).
При необходимости установите время отложенного старта
(стр. 14)
8.
Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку
«Старт/Автоподогрев»
. Загорятся индикаторы кнопок «Старт/Автоподогрев» и «Отмена/
Подогрев». Начнутся выполнение программы приготовления и обратный отсчет времени ее работы.
9.
Нажав и удерживая кнопку
«Старт/Автоподогрев»
, можно заранее отключить функцию автоподогрева (индикатор кнопки «Отмена/Подо
грев» погаснет).
По завершении программы приготовления прозвучит сигнал. В зависимости от настроек прибор перейдет в режим автоподогрева (на
дисплее отражается прямой отсчет времени работы данной функции) или в режим ожидания.
Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или отключения автоподогрева нажмите и удерживайте кнопку
«Отмена/Подогрев»
Если ожидаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на ваши
вопросы и получить необходимые рекомендации (стр. 45).
Программа «НА ПАРУ»
Рекомендуется для приготовления на пару овощей, рыбы, мяса, мант, диетических и вегетарианских блюд, детского меню. Диапазон установки
времени приготовления составляет от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут.
Обратный отсчет времени работы программы приготовления начнется после выхода прибора на рабочие параметры (после закипания воды).
1.
Налейте в чашу 600-1000 мл воды. Установите в чашу контейнер для приготовления на пару.
2.
Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, равномерно разложите их в контейнере для приготовления на пару и вставьте чашу
в корпус прибора. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3.
Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети. Установите выключатель электропитания в положение I («включено»).
4.
Нажимая кнопку
, выберите программу
«НА ПАРУ»
. В режиме выбора программы приготовления вы также можете использовать
для более удобной навигации по меню.
5.
Нажмите кнопку
«Таймер/t°С»
для перехода в режим установки времени приготовления. На дисплее высветится установленное по умол
чанию время приготовления (20 минут).
6.
установите необходимое время приготовления
(стр. 13).
При необходимости установите время отложенного старта
(стр. 14)
8.
Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку
«Старт/Автоподогрев»
. Загорятся индикаторы кнопок «Старт/Автоподогрев» и «Отмена/
Подогрев». Начнется выполнение программы приготовления. Обратный отсчет времени ее работы начнется после закипания воды и об
разования достаточного количества пара.
9.
Нажав и удерживая кнопку
«Старт/Автоподогрев»
, можно заранее отключить функцию автоподогрева (индикатор кнопки «Отмена/Подо
грев» погаснет).
По завершении программы приготовления прозвучит сигнал. В зависимости от настроек прибор перейдет в режим автоподогрева (на
дисплее отражается прямой отсчет времени работы функции автоподогрева) или в режим ожидания.
Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или отключения автоподогрева нажмите и удерживайте кнопку
«Отмена/Подогрев»
Если при установке времени приготовления в данной программе вы не используете рецепт, воспользуйтесь Таблицей рекомендованного
времени приготовления на пару для различных продуктов (стр. 49).
Если ожидаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на ваши
вопросы и получить необходимые рекомендации (стр. 45).
Программа «МАКАРОНЫ»
Рекомендуется для варки макаронных изделий, пельменей, сосисок, хинкали, яиц и т. д. Возможна ручная установка времени приготовления в
диапазоне от 2 минут до 1 часа с шагом установки в 1 минуту. Программа предусматривает доведение воды до кипения, загрузку ингредиентов
и их дальнейшее приготовление.
Функция «Отложенный старт» в данной программе недоступна.
1.
Налейте в чашу воды не выше максимальной отметки на ее внутренней поверхности. Установите чашу в корпус прибора, убедитесь, что
она плотно соприкасается с нагревательным элементом.
2.
Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети. Установите выключатель электропитания в положение I («включено»).
3.
Нажимая кнопку
, выберите программу
«МАКАРОНЫ»
. В режиме выбора программы приготовления вы также можете использовать
для более удобной навигации по меню.
4.
Нажмите кнопку
«Таймер/t°С»
для перехода в режим установки времени приготовления. На дисплее высветится установленное по умол
чанию время приготовления (8 минут).
5.
установите необходимое время приготовления
(стр. 13).
6.
Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку
«Старт/Автоподогрев»
. Загорятся индикаторы кнопок «Старт/Автоподогрев» и «Отмена/
Подогрев». Начнется выполнение программы приготовления.
После закипания воды прозвучит сигнал. Начнутся выполнение программы и обратный отсчет времени приготовления. Аккуратно открой
те крышку и опустите продукты в кипящую воду, закройте крышку до щелчка.
8.
Нажав и удерживая кнопку
«Старт/Автоподогрев»
, можно заранее отключить функцию автоподогрева (индикатор кнопки «Отмена/Подо
грев» погаснет).
9.
По завершении программы приготовления прозвучит сигнал. В зависимости от настроек прибор перейдет в режим автоподогрева (на
дисплее отражается прямой отсчет времени работы данной функции) или в режим ожидания.
Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или отключения автоподогрева нажмите и удерживайте кнопку
«Отмена/Подогрев»
При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон, пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного выте
кания за пределы чаши можно открыть крышку через несколько минут после загрузки продуктов в кипящую воду.
Если ожидаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на ваши
вопросы и получить необходимые рекомендации (стр. 45).
Программа «РИС/КРУПЫ»
Программа рекомендуется для варки рассыпчатых каш из различных видов одно- и многокомпонентных круп, приготовления различных гар
ниров. Диапазон установки времени приготовления составляет от 5 минут до 4 часов с шагом установки в 1 минуту (для интервала до 1 часа)
или в 5 минут (для интервала более 1 часа).
1.
Отмерьте и подготовьте ингредиенты согласно рецепту, переложите в чашу. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость)
находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши.
2.
Вставьте чашу в корпус прибора, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3.
Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети. Установите выключатель электропитания в положение I («включено»).
4.
Нажимая кнопку
«Меню»
, выберите программу
«РИС/КРУПЫ»
. В режиме выбора программы приготовления вы также можете использовать
для более удобной навигации по меню.
5.
Нажмите кнопку
«Таймер/t°С»
для перехода в режим установки времени приготовления. На дисплее высветится установленное по умол
чанию время приготовления (30 минут).
6.
установите необходимое время приготовления
(стр. 13).
При необходимости установите время отложенного старта
(стр. 14)
8.
Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку
«Старт/Автоподогрев»
. Загорятся индикаторы кнопок «Старт/Автоподогрев» и «Отмена/
Подогрев». Начнутся выполнение программы приготовления и обратный отсчет времени ее работы.
9.
Нажав и удерживая кнопку
«Старт/Автоподогрев»
, можно заранее отключить функцию автоподогрева (индикатор кнопки «Отмена/Подо
грев» погаснет).
По завершении программы приготовления прозвучит сигнал. В зависимости от настроек прибор перейдет в режим автоподогрева (на
дисплее отражается прямой отсчет времени работы данной функции) или в режим ожидания.
Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или отключения автоподогрева нажмите и удерживайте кнопку
«Отмена/Подогрев»
Если ожидаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на ваши
вопросы и получить необходимые рекомендации (стр. 45).
Программа «ВЫПЕЧКА»
Программа рекомендуется для выпечки бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста. Диапазон установки времени приго
товления составляет от 10 минут до 8 часов с шагом установки в 5 минут.
1.
Отмерьте и подготовьте ингредиенты по рецепту, переложите в чашу. Следите за тем, чтобы все ингредиенты находились ниже отметки
на внутренней поверхности чаши.
2.
Вставьте чашу в корпус прибора, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3.
Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети. Установите выключатель электропитания в положение I («включено»).
4.
Нажимая кнопку
, выберите программу
«ВЫПЕЧКА»
. В режиме выбора программы приготовления вы также можете использовать
для более удобной навигации по меню.
5.
Нажмите кнопку
«Таймер/t°С»
для перехода в режим установки времени приготовления. На дисплее высветится установленное по умол
чанию время приготовления (50 минут).
6.
установите необходимое время приготовления
(стр. 13).
При необходимости установите время отложенного старта
(стр. 14)
8.
Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку
«Старт/Автоподогрев»
. Загорятся индикаторы кнопок «Старт/Автоподогрев» и «Отмена/
Подогрев». Начнутся выполнение программы приготовления и обратный отсчет времени ее работы.
9.
Нажав и удерживая кнопку
«Старт/Автоподогрев»
, можно заранее отключить функцию автоподогрева (индикатор кнопки «Отмена/Подо
грев» погаснет).
По завершении программы приготовления прозвучит сигнал. В зависимости от настроек прибор перейдет в режим автоподогрева (на
дисплее отражается прямой отсчет времени работы данной функции) или в режим ожидания.
Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или отключения автоподогрева нажмите и удерживайте кнопку
«Отмена/Подогрев»
Готовность бисквита можно проверить, воткнув в него деревянную палочку (зубочистку). Если ее вынуть, и на ней не будет кусочков налип
шего теста — бисквит готов.
При приготовлении хлеба рекомендуется отключать функцию автоподогрева блюда на всех этапах приготовления.
Если ожидаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на ваши
вопросы и получить необходимые рекомендации (стр. 45).
По завершении программы приготовления прозвучит сигнал. В зависимости от настроек прибор перейдет в режим автоподогрева (на
дисплее отражается прямой отсчет времени работы в данном режиме) или в режим ожидания.
Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или отключения автоподогрева нажмите и удерживайте кнопку
«Отмена/Подогрев»
В программе «МУЛЬТИПОВАР» возможно приготовление множества различных блюд. Воспользуйтесь нашей книгой «200 рецептов» от наших
профессиональных поваров либо таблицей рекомендованных температур для приготовления различных блюд и продуктов в данной про
грамме (стр. 50).
Если ожидаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на ваши
вопросы и получить необходимые рекомендации (стр. 45).
Программа «ТУШЕНИЕ»
Рекомендуется для тушения овощей, мяса, птицы, морепродуктов. Диапазон установки времени приготовления составляет от 10 минут до 12
часов с шагом установки в 5 минут.
1.
Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, выложите в чашу. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) нахо
дились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Вставьте чашу в корпус прибора, убедитесь, что она плотно сопри
касается с нагревательным элементом.
2.
Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети. Установите выключатель электропитания в положение I («включено»).
3.
Нажимая кнопку
, выберите программу
«ТУШЕНИЕ»
. В режиме выбора программы приготовления вы также можете использовать
для более удобной навигации по меню.
4.
Нажмите кнопку
«Таймер/t°С»
для перехода в режим установки времени приготовления. На дисплее высветится установленное по умол
чанию время приготовления (1 час).
5.
установите необходимое время приготовления
(стр. 13).
6.
При необходимости установите время отложенного старта
(стр. 14)
Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку
«Старт/Автоподогрев»
. Загорятся индикаторы кнопок «Старт/Автоподогрев» и «Отмена/
Подогрев». Начнутся выполнение программы приготовления и обратный отсчет времени ее работы.
8.
Нажав и удерживая кнопку
«Старт/Автоподогрев»
, можно заранее отключить функцию автоподогрева (индикатор кнопки «Отмена/Подо
грев» погаснет).
9.
По завершении программы приготовления прозвучит сигнал. В зависимости от настроек прибор перейдет в режим автоподогрева (на
дисплее отражается прямой отсчет времени работы данной функции) или в режим ожидания.
Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или отключения автоподогрева нажмите и удерживайте кнопку
«Отмена/Подогрев»
Если ожидаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на ваши
вопросы и получить необходимые рекомендации (стр. 45).
Возврат к заводским настройкам
Чтобы удалить индивидуальную программу и восстановить заводские настройки измененной автоматической программы, выберите ее, нажимая
кнопку
. После этого одновременно нажмите и удерживайте кнопки
«Отложенный старт»
до звукового сигнала.
Чтобы восстановить заводские настройки для всех автоматических программ, одновременно нажмите и удерживайте кнопки
и
«Отложенный старт»
до звукового сигнала, когда прибор находится в режиме ожидания.
Программа «МУЛЬТИПОВАР»
Данная программа предназначена для приготовления практически любых блюд по заданным пользователем параметрам температуры и вре
мени приготовления. Благодаря программе «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND RMC-M150 сможет заменить целый ряд кухонных прибо
ров и позволит приготовить блюдо практически по любому заинтересовавшему вас рецепту.
Диапазон установки температуры в программе составляет 35°С — 180°С с шагом изменения в 5°С.
Диапазон установки времени приготовления — от 2 минут до 15 часов с шагом изменения в 1 минуту (для интервала до 1 часа) или в 5 минут
(для интервала более 1 часа).
Для вашего удобства, в случае приготовления блюд при температуре ниже 75°С, функция автоподогрева будет по умолчанию отключена. При
выборе температуры 140°С и выше максимальное время приготовления – 2 часа.
1.
Подготовьте ингредиенты согласно рецепту. Равномерно разложите их в чаше и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все
ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша плотно
соприкасается с нагревательным элементом.
2.
Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети. Установите выключатель электропитания в положение I («включено»).
3.
Нажимая кнопку
, выберите программу
«МУЛЬТИПОВАР»
. На дисплее попеременно будут отображаться установленные по умол
чанию значения температуры и времени приготовления.
4.
Нажмите кнопку
«Таймер/t°С»
для перехода в режим установки температуры приготовления. На дисплее высветится установленная по
умолчанию температура приготовления (100°С).
5.
установите необходимую температуру приготовления.
6.
Повторно нажмите кнопку
«Таймер/t°С»
для перехода в режим установки времени приготовления. На дисплее высветится установленное
по умолчанию время приготовления (30 минут).
установите необходимое время приготовления
(стр. 13).
8.
При необходимости установите время отложенного старта
(стр. 14)
9.
Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку
«Старт/Автоподогрев»
. Загорится индикатор кнопки «Старт/Автоподогрев», начнется
выполнение программы и обратный отсчет времени приготовления.
Автоматическое включение функции автоподогрева будет зависеть от выбранной температуры приготовления. Нажав и удерживая кноп
ку
«Старт/Автоподогрев»
, можно заранее включить или выключить эту функцию (индикатор кнопки «Отмена/Подогрев» соответственно
загорится или погаснет).
3.
Для изменения времени приготовления и температуры в процессе работы нажмите и удерживайте кнопку «Отложенный старт» до звуко
вого сигнала.
4.
На дисплее появится и будет мигать значение времени, оставшееся до окончания процесса приготовления. Нажимая кнопки
(умень
шение) или
(увеличение), измените значение времени. Для перехода от изменения минут к изменению часов и наоборот нажимайте
кнопку
стр. 13
5.
Для перехода к изменению температуры приготовления нажмите кнопку
«Таймер/t°С».
На дисплее появится и будет мигать значение
температуры для следующего этапа приготовления. Значение по умолчанию для программы
«МУЛЬТИПОВАР»
— установленная ранее
температура, для остальных программ — 100°C. Нажимая кнопки
«–»
(уменьшение) или
«+»
(увеличение), измените значение температуры.
6.
Для сохранения внесенных изменений не нажимайте кнопки в течение 10 секунд. Процесс приготовления будет продолжен с новыми
параметрами. Цифры на дисплее перестанут мигать. Значения температуры и времени, оставшегося до конца приготовления, будут поо
чередно появляться на дисплее.
Для следующего изменения температуры и времени приготовления повторите действия, описанные в пп. 3–6. Можно внести до 10 изме
нений в пределах одного процесса приготовления.
Запись измененной программы
Вы можете сохранить сделанные изменения в памяти прибора вместо программы, на которой вы готовили. По окончании процесса приготов
ления раздастся звуковой сигнал. Если во время работы программа была изменена, на дисплее начнется 3-минутный обратный отсчет времени
(в секундах). В течение этого времени одновременно нажмите и удерживайте кнопки
и
. Если вы не хотите записывать сделанные из
менения, нажмите кнопку
«Отмена/Подогрев»
После этого, в зависимости от сделанных настроек, прибор перейдет в режим автоподогрева (горит индикатор кнопки «Отмена/Подогрев», на
дисплее отображается прямой отсчет времени работы) или в режим ожидания.
1.
Нажимая кнопку
, выберите название измененной вами автоматической программы. Вместо значения времени, установленного
по умолчанию, на дисплее появятся символы
«– – – –»
2.
Вы можете установить время отложенного старта
(стр. 14)
3.
Нажмите и удерживайте кнопку
«Старт/Автоподогрев»
, загорятся индикаторы кнопок «Старт/Автоподогрев» и «Отмена/Подогрев». На
дисплее появится общее время приготовления, начнутся выполнение индивидуальной программы и обратный отсчет времени ее работы.
4.
Для отключения автоподогрева нажмите и удерживайте кнопку
«Старт/Автоподогрев»
(индикатор кнопки «Отмена/Подогрев» погаснет).
Повторным нажатием кнопки
«Старт/Автоподогрев»
можно снова включить данную функцию.
5.
В процессе приготовления на дисплее будут поочередно появляться время, оставшееся до конца работы программы, и выбранная для
данного этапа температура приготовления. При переходе от одного этапа приготовления (температурного режима) к другому разда
ется звуковой сигнал.
Общие рекомендации по приготовлению
Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке
REDMOND RMC-M150 книге «200 рецептов», разработанной специально для этой модели.
Данная книга — это результат большой и кропотливой работы. Все представленные рецепты были разработаны и апробированы в мультиварке
REDMOND RMC-М150 командой наших поваров, а все использованные при этом продукты приобретались в обычных магазинах.
Указанные в рецептах ингредиенты, их вес, пропорции, указания по последовательности действий, установке температуры и времени либо
использованию автоматических программ приготовления блюд тщательно подбирались с учетом объема и вида продуктов, а также особенно
стей работы данной модели мультиварки.
В книге есть много советов от наших поваров, которые наверняка окажутся вам полезными.
Если, по вашему мнению, вам не удалось достичь желаемого результата на автоматических программах, в мультиварке REDMOND RMC-M150
предусмотрены универсальная программа «МУЛЬТИПОВАР» и режим «МАСТЕРШЕФ» с расширенным диапазоном ручных настроек, которые
открывают огромные возможности для ваших кулинарных экспериментов. В режиме «МАСТЕРШЕФ» вы сможете по своему усмотрению уста
навливать время и менять температуру непосредственно в процессе приготовления блюд, а также составлять в режиме реального времени
собственные программы и записывать их в память прибора.
Функция «МАСТЕРШЕФ»
В мультиварке REDMOND RMC-M150 реализована уникальная функция «МАСТЕРШЕФ», значительно расширяющая базовый набор возможностей
прибора. Функция позволяет изменять температуру и время приготовления до 10 раз непосредственно в процессе выполнения программы
(кроме программ «ЭКСПРЕСС» и «ЙОГУРТ»). В течение 3 минут после окончания приготовления можно сохранить последовательность заданных
настроек температуры и времени и записать весь ход процесса приготовления в память прибора. Таким образом, функция «МАСТЕРШЕФ»
предоставляет возможность составлять собственные программы с уникальным температурным режимом.
Диапазон изменения времени приготовления — от 1 минуты до 15 часов с шагом изменения в 1 минуту независимо от программы. При уста
новке времени приготовления 00 часов 00 минут в зависимости от сделанных ранее настроек прибор перейдет в режим автоподогрева либо
в режим ожидания. Диапазон изменения температуры — от 35 до 180°C с шагом изменения в 5°C.
Изменение температуры и времени приготовления (создание собственной программы)
1.
Нажимая кнопку
, выберите любую программу приготовления (кроме программ «ЭКСПРЕСС» и «ЙОГУРТ»). Нажмите и удерживай
те кнопку
«Старт/Автоподогрев»
. Загорятся индикаторы кнопок «Старт/Автоподогрев» и «Отмена/Подогрев». Начнется выполнение про
граммы приготовления.
2.
Чтобы заранее отключить функцию автоподогрева, нажмите и удерживайте кнопку
«Старт/Автоподогрев»
(индикатор кнопки «Отмена/
Подогрев» погаснет). Повторным нажатием кнопки
«Старт/Автоподогрев»
можно снова включить данную функцию.
При установке времени для функции «Отложенный старт» необходимо учитывать, что отсчет времени в программе «НА ПАРУ» начинает
ся только по достижении мультиваркой необходимой рабочей температуры (после закипания воды).
Функция поддержания температуры готовых блюд (автоподогрев)
Включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пре
делах 70-80°С в течение 24 часов. При действующем автоподогреве светится индикатор кнопки «Отмена/Подогрев», на дисплее отображается
прямой отсчет времени работы в данном режиме.
При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку
«Отмена/Подогрев»
Предварительное отключение автоподогрева
Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления бывает не всегда желательно. С учетом этого, в мультиварке REDMOND
RMC-M150 предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции во время запуска или работы основной програм
мы приготовления. Для этого во время старта или работы программы нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку
«Старт/Автоподогрев»
пока индикатор кнопки «Отмена/Подогрев» не погаснет. Чтобы снова включить функцию, нажмите и удерживайте кнопку
«Старт/Автоподогрев»
еще раз — индикатор кнопки «Отмена/Подогрев» загорится.
Функция разогрева блюд
Мультиварку REDMOND RMC-M150 можно использовать для разогрева холодных блюд. Для этого:
1.
Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус мультиварки.
2.
Закройте крышку, подключите прибор к электросети.
3.
Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку
«Отмена/Подогрев»
до звукового сигнала. Загорятся индикатор
ПОДОГРЕВ
на дисплее
и индикатор кнопки. Таймер начнет прямой отсчет времени разогрева.
Прибор разогреет блюдо до 70-80°С и будет поддерживать его в горячем состоянии в течение 24 часов. При необходимости разогрев можно
прекратить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку
«Отмена/Подогрев»
, пока не погаснут соответствующие индикаторы на дисплее и
кнопке.
Несмотря на то, что мультиварка может сохранять продукт в разогретом состоянии до 24 часов, не рекомендуется оставлять блюдо
разогретым более чем на два-три часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.
Энергонезависимая память
Мультиварка REDMOND RMC-M150 имеет энергонезависимую память, что гарантирует сохранение всех пользовательских установок (включая
настройки отложенного старта и голосового помощника) в течение 2 часов в случае непредвиденного отключения электричества. Если за это
время подача электроэнергии будет возобновлена, мультиварка продолжит работу в заданном режиме.
2.
Нажимая кнопку
выберите установку часов или минут. Выбранное значение будет мигать.
3.
Нажатием на кнопку
увеличивайте, а нажатием на кнопку
уменьшайте значение времени. Если удерживать нажатую кнопку не
сколько секунд, начнется ускоренное изменение значения.
4.
По окончании установки времени приготовления (дисплей продолжает мигать) перейдите к следующему этапу в соответствии с алгорит
мом выбранной программы приготовления. Для отмены сделанных установок нажмите кнопку
«Отмена/Подогрев»
, после чего введите
всю программу приготовления заново.
При установке времени приготовления учитывайте возможный диапазон настроек и шаг установки, предусмотренныe в выбранной про
грамме приготовления, в соответствии с таблицей заводских настроек (стр. 52).
Для вашего удобства диапазон задаваемого в программах времени приготовления начинается с минимальных значений. Это позволяет
продлить на небольшой срок работу программы и довести блюдо до кондиции, если оно не приготовилось в основное время.
В программе «НА ПАРУ» отсчет установленного времени приготовления начнется только после выхода прибора на рабочие параметры
(после закипания воды и образования достаточного количества пара в чаше).
В программе «МАКАРОНЫ» отсчет установленного времени приготовления начинается с момента закипания воды (будет звучать повто
ряющийся сигнал о необходимости добавления ингредиентов в кипящую воду).
Функция «Отложенный старт»
Функция позволяет задать интервал времени, через который начнет работу выбранная программа приготовления. Отложить старт программы
можно в диапазоне от 5 минут до 24 часов с шагом установки в 5 минут.
1.
Выберите и настройте программу приготовления.
2.
Нажатием кнопки
«Отложенный старт»
включите режим установки времени отложенного старта. На дисплее начнет мигать значение
минут.
3.
Нажимая кнопку
, выберите режим установки часов или минут. Выбранное значение будет мигать.
4.
Нажатием на кнопку
увеличивайте, а нажатием на кнопку
уменьшайте значение времени. Если удерживать нажатую кнопку не
сколько секунд, начнется ускоренное изменение значения.
5.
По окончании установки времени нажмите и удерживайте кнопку
«Старт/Автоподогрев»
несколько секунд. Таймер перестанет мигать,
начнется работа функции «Отложенный старт», на дисплее будет отображаться обратный отсчет времени до начала работы выбранной
программы приготовления.
6.
Для отмены сделанных установок нажмите кнопку
«Отмена/Подогрев»
, после чего введите всю программу приготовления заново.
Функция отложенного старта доступна для всех автоматических программ приготовления, за исключением программ «ЖАРКА», «МАКАРО
НЫ» и «ЭКСПРЕСС».
Не рекомендуется откладывать старт программы на длительное время, если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее
молоко, мясо, сыр и т. д.).
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы.
Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!
Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
Протрите корпус прибора мягкой влажной тканью. Чашу и другие комплектующие промойте теплой мыльной водой и тщательно просушите.
При первом использовании устройства возможно появление постороннего запаха, что не является следствием неисправности прибора. В
этом случае рекомендуем произвести его полную очистку (стр. 43).
Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность, чтобы не допустить случайного проливания жидкости из чаши. Устройство
должно располагаться так, чтобы выходящий из него пар не попадал на электронные приборы, предметы и поверхности, которые могут постра
дать от повышенной влажности и температуры.
Перед приготовлением пищи в мультиварке убедитесь в том, что ее внешние и видимые внутренние части не имеют повреждений, сколов и
других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.
Для дальнейшей работы с прибором подключите его к электросети, затем установите выключатель электропитания в положение I («включено»).
Мультиварка будет находиться в режиме ожидания.
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ
Голосовой помощник
Мультиварка REDMOND RMC-M150 оснащена функцией голосового помощника, благодаря которой процесс управления прибором полностью
озвучивается и сопровождается детальной информацией о сделанных изменениях и текущих настройках программы. Функция запускается
автоматически после включения прибора. Чтобы отключить ее, нажмите и удерживайте кнопку
в режиме ожидания. Повторное
нажатие и удержание кнопки «Час/Мин» вновь включает данную функцию.
Установка времени приготовления
В мультиварке REDMOND RMC-M150 можно самостоятельно устанавливать время приготовления, установленного по умолчанию для каждой
программы (кроме программы «ЭКСПРЕСС»). Шаг изменения и возможный диапазон настройки зависит от выбранной программы приготовления.
Чтобы изменить время приготовления:
1.
После выбора программы приготовления, нажимая на кнопку
«Таймер/t°С»
выберите режим установки времени приготовления. На дисплее
загорится индикатор
ТАЙМЕР
, а индикатор минут начнет мигать.
Не включайте прибор без установленной внутрь чаши или с пустой чашей — при слу
чайном запуске программы приготовления это может привести к критичному перегре
ву прибора или повреждению антипригарного покрытия чаши.
Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у кото
рых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и
знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или
проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом,
отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью
недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также его заводской упаков
кой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без при
смотра взрослых.
При подозрении на неисправность немедленно отключите прибор от электросети.
Недопустимо использование прибора при любых обнаруженных неисправностях.
Запрещен самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструк
цию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизо
ванного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к
поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением
мер безопасности и порядка эксплуатации изделия, изложенных в данном руководстве.
Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его чистки или
перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за вилку, а не
за провод.
Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников
тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не
соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
Помните: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам,
которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.
Поврежденный электрокабель требует срочной замены. Замена встроенного (несъемного)
электрокабеля должна производиться специалистом сервис-центра.
Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте полотенцем или
салфеткой во время работы — это может привести к перегреву и поломке устройства.
Не эксплуатируйте прибор на открытом воздухе, не заливайте воду и не помещайте
другие ингредиенты в чашу, установленную в корпус мультиварки. При установке чаши
в корпус прибора ее внешняя поверхность должна быть сухой и чистой. Случайное
попадание влаги или посторонних предметов внутрь устройства может привести к его
поломке.
Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
Строго следуйте инструкциям по очистке прибора (
стр. 43
).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!
III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Расстойка теста
Приготовление фондю
Приготовление творога
IV. В ПОМОЩЬ МАМЕ
Приготовление детского питания
Стерилизация
Пастеризация
Подогрев детских продуктов
V. УХОД ЗА МУЛЬТИВАРКОЙ
Правила по уходу и очистке
Очистка корпуса
Очистка чаши
Очистка внутренней алюминиевой крышки
Очистка съемного парового клапана
Удаление конденсата
VI. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару
Рекомендации по использованию настроек температуры в программе «МУЛЬТИПОВАР»
Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)
VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
VIII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС
IX. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОДЕРЖАНИЕ
Технические характеристики
Устройство прибора
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ
Голосовой помощник
Установка времени приготовления
Функция «Отложенный старт»
Функция поддержания температуры готовых блюд (автоподогрев)
Предварительное отключение автоподогрева
Функция разогрева блюд
Энергонезависимая память
Общие рекомендации по приготовлению
Функция «МАСТЕРШЕФ»
Программа «МУЛЬТИПОВАР»
Программа «ТУШЕНИЕ»
Программа «РИС/КРУПЫ»
Программа «МАКАРОНЫ»
Программа «НА ПАРУ»
Программа «ТОМЛЕНИЕ»
Программа «СУП»
Программа «МОЛОЧНАЯ КАША»
Программа «ЙОГУРТ»
Программа «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ»
Программа «ХЛЕБ»
Программа «ЭКСПРЕСС»
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.
REDMOND — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям наших клиентов. Надеемся, что вам понравится
продукция нашей компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.
Мультиварка REDMOND RMC-M150 — современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Используя пе
редовые технологии в области бытовой техники для кухни, мы стремимся создать совершенное устройство, в котором экологичность, компакт
ность, экономичность, простота и удобство использования гармонично сочетаются с принципами здорового рационального питания. Мы пони
маем, что эти свойства все больше ценятся в современном динамичном мире. Вот почему, разрабатывая наши новые модели мультиварок, мы
стараемся максимально учитывать важнейшие запросы наших потребителей.
Можете быть уверены: купив мультиварку REDMOND RMC-M150, вы сделали решительный шаг в сторону улучшения качества вашей жизни.
Постоянно радуя вас разнообразной и полезной пищей, мультиварка REDMOND RMC-M150 также существенно сэкономит время, проводимое
вами на кухне. Кроме того, она поможет освободить пространство, совмещая в себе функции плиты, духового шкафа, яйцеварки, пароварки,
хлебопечки, рисоварки, кашеварки и другой кухонной техники.
16 автоматических программ дают вам широкий выбор способов температурной обработки пищи: приготовление на пару, варка, тушение, том
ление, жарка, выпечка, запекание. Вы быстро оцените пользу от функций отложенного старта и автоподогрева готовых блюд. Специальная про
грамма «МУЛЬТИПОВАР» позволяет самостоятельно настраивать температуру и время приготовления в соответствии с вашим гастрономическим
замыслом. А если вы человек творческий и любите экспериментировать на кухне, вас несомненно порадует наша новейшая разработка —
функ
ция «МАСТЕРШЕФ». Она позволяет изменять температуру и время приготовления прямо в процессе работы любой программы, записывать ваши
настройки в память прибора и воспроизводить их в дальнейшем. «МАСТЕРШЕФ» — ваш абсолютный контроль над процессом приготовления!
Чтобы вы могли быстрее освоить технику приготовления в мультиварке, в дополнение к данному руководству мы подготовили для вас инфор
мативную и красочно иллюстрированную книгу, которая включает 200 разнообразных рецептов. Все они разработаны нашими поварами
специально для данной модели и содержат пошаговые инструкции по составу и подготовке ингредиентов, выбору автоматической программы
или установке требуемых параметров. Руководствуясь нашей кулинарной книгой или следуя собственной фантазии, в мультиварке REDMOND
RMC-M150 вы сможете создавать практически любое блюдо — от самых простых до кулинарных шедевров. Даже если вы никогда не умели
готовить, с нашей мультиваркой это делать легко и просто! При этом ваша еда будет действительно вкусной и по-настоящему здоровой.
REDMOND — ПРОФЕССИОНАЛ НА ВАШЕЙ КУХНЕ!
Хотите узнать больше? Посетите наш сайт
www.multivarka.pro
На страницах официального интернет-представительства REDMOND в России, Белоруссии, Украине и Казахстане вы можете получить самую
актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках. На сайте представлен широкий выбор рецептов блюд
(включая видеоролики), адаптированных нашими шеф-поварами под каждую предлагаемую модель мультиварки. Здесь вы можете получить
консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.
Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).
Мультиварка RMC-M150
Руководство по эксплуатации

Приложенные файлы

  • pdf 7809495
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий