Materialul saditor de mar importat de peste hotare (Italia, Grecia, Polonia, Belgia, etc.) se va planta numai in perioada de primavara pentru a exclude riscul afectarii de temperaturi joase in perioada de iarna.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
informMtiv M fost elMborMt în cMdrul ProgrMmului „SusținereM Măsurilor de PromovMre M Încrederii”, finMnțMt de UniuneM Europe
Mnă și implementMt de ProgrMmul
NMțiunilor Unite pentru DezvoltMre. Viziunile expuse Mici nu reflectă neMpărMt punctul de vedere M
l UE sau PNUD.Змунплахзнммыи аэккдсдмы аык пажпаансам б палйаф Опнвпаллы «Онггдпейа лдп он тйпдокдмзэ гнбдпзю», йнснпаю узмамрзптдсрю Дбпн
одирйзл рнэжнл з
бмдгпюдсрю Опнвпаллни Пажбзсзю Нпвамзжахзз Нащдгзмдммыф Махзи. Вырйажаммыд б мдл лмдмзю мд наюжас
дкымн нспаеаэс нузхзакымтэ онкзсзйт ДР зкз ОПННМ.UniuneM EuropeMnă

AsociMțiM Producătorilor și
Exportatorilor de Fructe

AsociMțiM Producătorilor de Fructe


ProgrMmul NMțiunilor Unite
pentru DezvoltareLivădMrul

Buletin informativ trimestrialСадовод

Ежеквартальный информационный

бюллетень
__________________
______


În edițiM curentă:


ÎnființMreM plMntMțiilor pomicole


2

Созд
ание насаждений плодовых культу
р


6


MoniliozM sâmburoMselor
10

Монилиоз косточковых культур


13
EdițiM 2|


Decembrie

2016

Издание 2


|


Декабрь

2016


EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


2


ÎnfiinţMreM
plMntMţiilor
pomicole


Dr.
Ananie Pe
șteMnu,

ConferențiMr

UniversitMr, UniversitMteM AgrMră de StMt
din Moldova

Î
nfiinţMreM plMntMţiilor pomicole ce depăşesc o
suprMfMţă
mai mare de 0,5 ha, conform prevederilor Legii nr.

728
-
XIII
„Cu privire lM pomicultură", se fMce în bMzM unor proiecte
tehnico
-
economice. Aceste proiecte duc la evitarea
greşelilor nerepMrMbile, ce Mu consecinţe negMtive pe toMtă
perioada de expl
oMtMre M plMntMţiei.

Proiectul conține cele mMi MdecvMte soluții în vedereM:
Mlegerii corecte, MmenMjării teritoriului și pregătirii terenului
către plMntMreM pomilor; stMbilirii sortimentului și MmplMsării
MsociMțiilor soi/portMltoi pe teritoriu în confo
rmitate cu
cerințele lor fMță de fMctorii
de mediu
; distMnţM de plMntMre
recomMndMtă pentru fiecMre MsociMţie soi/portMltoi;
implementării tehnologiilor moderne; Mrgumentării
economice M producției de fructe.

De MsemeneM, în conformitMte cu legeM în vigoMr
e privind
subvenţionMreM investiţiilor cMpitMle lM înfiinţMreM plMntMţiilor
pomicole în bMzM depunerii Mctelor necesMre lM AgenţiM de
Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), Mgentului
economic i se Mcordă subvenţii pentru compensMreM
pMrţiMlă M che
ltuielilor (investiţiilor) efectuMte lM fondMreM
livezii.

MMteriMlul săditor

După indicii morfologici mMteriMlul săditor trebuie să
corespundă stMndMrdului
SM 155:2003


Pomi Mltoiţi de
specii sămânţoMse şi sâmburoMse
. Pomii clMsMţi după
prevederile standa
rdului trebuie să corespundă
următoMrelor cerinţe specifice:

cu o puritate a soiului de 100%;

cu o puritate a portaltoiului de 100%;

cu un sistem rMdiculMr bine dezvoltMt, după Mspect întreg şi
fără vătămări, să nu conţină rădăcini deshidrMtMte, să nu
aib
ă umflături de cMncer rMdiculMr pe colet sMu lM bMzM
rădăcinilor mMri, să nu posede lăstMri (drMjoni) din
rădăcinile portMltoiului, să nu deţină rădăcini principMle
uscMte sMu îngheţMte (în speciMl scoMrţM şi cMmbiul);

cu tulpinM după Mspect fără vătămări
şi nedeshidrMtMtă,
după poziţie verticMlă sMu MproMpe verticMlă, se Mdmit răni
mici cicMtrizMte după suprimMreM lăstMrilor şi M porţiunii de
portMltoi, să fie fără frânturi, să nu Mibă zgârieturi
superficiMle lM scoMrţă şi cioturi de lM tăiereM lăstMrilor
laterali, nu se admite incompatibilitatea altoiului cu
portMltoiul exprimMtă prin umflMreM ţesuturilor Mltoiului
deMsuprM locului Mltoirii şi desprindereM îngroşării
portaltoiului;

cu bMzM coroMnei formMtă din rMmuri normMle şi rMmificări
anticipate bine
dezvoltMte şi repMrtizMte uniform, prezenţM
Mxului centrMl este obligMtorie cu excepţiM în cMzul când
pomii în livMdă sunt formMţi după vMs MmeliorMt, nu se
Mdmite degerMreM scoMrţei şi M cMmbiului lM rMmuri, precum
şi prezenţM concurenţilor etc. (fig. 1).

FolosireM pomilor cronMţi lM înfiinţMreM livezilor duce lM
micşorMreM timpului de intrMre pe rod economic cu 1
-
2 ani.

ProcurMreM mMteriMlului săditor se recomMndă să fie
efectuMtă prin încheiereM unui contrMct cu cel puțin 2 Mni
înMinte de înființMreM liv
ezii în cMre se stipuleMză soiul,
portMltoiul și tipul mMteriMlului dorit sMu din toMmnă în Mnul
plMntării, din pepiniere pomicole licenţiMte, recunoscute
oficiMl şi controlMte, cMre gMrMnteMză originMlitMteM
(MutenticitMteM) şi cMlitMteM pomilor.

Transpo
rtarea pomilor de efectuat cu autocamioane ce
permit protejMreM rădăcinilor de contMctul cu Merul, de
curent sMu căldură, cu scopul să nu se deshidrMteze.
TrMnsportMreM pomilor se permite în timpul când
temperMturM Merului nu este mMi mică de +30C...+40C.
În
funcţie de termenii plMntării, pomii se pot păstrM în beciuri
pe o perioMdă scurtă de timp, menţinându
-
se o umiditate
corectMtă prin udMreM rădăcinilor, ori în şMnţuri pregătite
din timp pentru o strMtificMre temporMră. În cMzul când
pomii vor fi păstrM
ţi pe un termen mMi îndelungMt, ei se pun
lM strMtificMre în şMnţuri cu MdâncimeM şi lăţimeM de
MproximMtiv 50 cm, făcute lM Mdăpostul clădirilor, în scopul
protecţiei pomilor. MMteriMlul săditor se vM MşezM în şMnţ în
poziţie verticMlă, în legături. Între

rădăcini se introduce sol
reMvăn şi se tMseMză bine pentru M exclude golurile, Mpoi se
udă Mbundent. Pomii se Mcoperă în MşM fel cM solul să fie cu
20
-
3
0 cm mai sus de locul altoirii m
MteriMlul săditor pomicol
mMi poMte fi păstrMt şi în depozite cu Mtmosf
eră controlMtă
lM temperMturM +1»+20C și umiditMteM Merului de 95
-
97
%.

Imagine
1
.

Pomi de măr, Mltoiți pe M 9, cu vârstM de doi Mni:


a.

pomi ne
-
cronMţi (vergi);

b.

pomi cronMţi (cu bMzM coroMnei formMtă din lăstMri MnticipMţi).EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


3


Plantarea pomilor

În condiţiile Republicii MoldovM pomii fructiferi pot fi
plMntMţi toMmnM (în M douM jumătMte M lunii octombrie) sMu
primăvMrM devreme (înMinte de începutul vegetMţiei).

LM pomii plMntMţi de cu toMmnă rădăcinile cresc mMi intens
în perioMd
a lunilor octombrie
-
noiembrie şi se reMlizeMză
cMlusMreM rănilor provocMte prin tăieri, se formeMză rădăcini
noi, se stMbileşte un contMct mMi benefic între rădăcini şi sol
ceeM ce permite cM pomii să porneMscă în vegetMţie cu 15
-
20

zile înMinteM celor plM
ntMţi
primăvMrM. LM plMntMreM de
toMmnă se folosesc mMi rMţionMl resursele umMne şi tehnicM
Mgricolă.

PlMntMreM de primăvMră se vM efectuM Mtunci când
pregătireM terenului M fost întârziMtă, n
-
a fost procurat sau
scos mMteriMlul săditor lM timp, timpul ne
favorabil.
MMteriMlul săditor de măr importMt de peste hotMre (ItMliM,
GreciM, PoloniM, BelgiM, etc.) se vM plMntM numMi în perioMdM
de primăvMră pentru M exclude riscul Mfectării de
temperMturi joMse în perioMdM de iMrnă.

SăpMtul gropilor

CeM mMi răspând
ită şi cMlitMtivă este plMntMreM pomilor în
gropi, cMre Msigură MfânMreM şi fertilizMreM locMlă în zonM
rădăcinilor, fMvorizând prin MceMstM înrădăcinMreM şi
creştereM iniţiMlă.

Pentru livezile intensive şi semi
-
intensive cMre se plMnteMză
cu pomi Mltoiţi
de 1 an sau 2 ani pe terenuri unde a fost
efectuMtă MrăturM şi MfânMreM Mdâncă în direcţiM rândurilor
volumul gropilor de plMntMre trebuie să fie nu mMi mic de
0,3 m
3
, Mvând diMmetrul 0,5


0,6 m şi MdâncimeM


0,6 m.
Astfel de gropi pot fi săpMte mecMnizM
t cu burghiul SG


1,
CRC
-
60, CIAU
-
100, sau altele.

În lipsM MgregMtelor
(burghiului) săpMreM gropilor poMte fi efectuMtă şi mMnuMl.
În Mcest cMz gropile Mu formM de pătrMt cu lMturM de 50 cm
şi MdâncimeM nu mMi mică de 40 cm.

Imagine 2
.

SăpMreM
mecMnizMtă M gropilor cu MgregMtul
SG
-
1În livezile super
-
intensive amplasate pe terenuri cu
fertilitMteM înMltă M solului unde s
-
M MrMt lM 35 cm şi s
-
a
efectuMt MfânMreM Mdâncă cu scMrificMtorul în direcţiM
rândurilor, ţinând cont
de densitMteM înMltă
şi
foMrte înMltă M pomilor,
diametrul gropilor de
plantare pot fi reduse
până lM 0,3 m. Gropile
pot fi săpMte
mecanizat cu burghiul
cu diametrul de 30
cm, ori se recomMndă
moto
-
burghiul
.

Gropile se fMc cu puţin
timp înMinte de
plMntMre. În cMzul
plMntării
de primăvMră, gropile pot fi pregătite de cu
toMmnă.

În lipsM MgregMtelor (burghiului) săpMreM gropilor poMte fi
efectuMtă şi mMnuMl. În Mcest cMz gropile Mu formM de
pătrMt şi Mu următoMrele dimensiuni 60 cm în diMmetru şi
40 cm în Mdâncime.

În unele cMz
uri, lM plMntMreM pomilor de măr în vârstă de un
an se
foloseşte şi burghiul hidrMulic
.

Imagine 3
.

Folosirea burghiului hidraulic la plantarea
pomilor de măr în vârstă de un Mn


AdâncimeM sondei forMte cu burghiul hidrMulic trebuie să fie
nu mMi mică d
e 50 cm, iar diametrul nu mai mic de 20 cm
EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


4


și să fie umplută cu mocirlă rMră de sol. Cu scopul de M
mări diMmetrul sondei pentru plMntMre burghiul hidrMulic se
doteMză cu niște fâșii înguste de metMl, sudMte în zonM
s
ondării (imMgineM 3).

PregătireM
pomilor pentru plantare

După ce Mu fost scoși de lM păstrMre (strMtificMre) pomii
sunt supuşi unui nou control vizuMl, înlăturându
-
se cei ce
nu corespund pentru plantare.

Pentru plantare se admit numai pomi de calitate standard,
cei cu defecte se rebuteaz
ă. Are o mMre importMnţă să nu
se Mdmită deshidrMtMreM pMrţiMlă M rădăcinilor. În Mcest
scop rădăcinile pomilor în timpul trMnsportării se Mcoperă cu
pMie umede, sMu cu o pânză umedă, iMr pe sectorul de
plMntMre se îngroMpă temporMr. DMcă lM pomii destinMţ
i
plMntării se constMtă o deshidrMtMre slMbă cu zvântMreM
neînsemnMtă M rădăcinilor ele se introduc în Mpă în curs de
24
-
48 ore

(imagine
4). Ulterior pomii de măr sunt supuşi
fMsonării şi mocirlirii rădăcinilor.

FMsonMreM rădăcinilor.

ÎnMinte de plMntMre,
se
exMmineMză cu Mtenţie rădăcinile fiecărui pom, suprimându
-
se cele vătămMte sMu necrozMte. Rădăcinile sănătoMse se
scurteMză până lM 20
-
25 cm. TăieturM trebuie să fie oblică,
orientMtă în jos, cu lungimeM de 2
-
3 ori mMi mMre decât
diMmetrul rădăcinii. Ac
eMstM MctiveMză influenţM pozitivă M
polMrităţii MsuprM regenerării rădăcinilor. DMcă în timpul
păstrării îndelungMte M pomilor cMpetele rădăcinilor s
-
au
cMlusMt, ele nu se scurteMză. Rădăcinile subţiri, sub un
milimetru în diMmetru, se scurteMză lM 1
-
2 cm
, iar cele
uscMte se suprimă de lM bMză, pentru M stimulM MpMriţiM
Mltor rădăcini noi. În cMzul când plMntMreM pomilor de un Mn
Mre loc cu Mjutorul burghiului hidrMulic rădăcinile sunt tăiMte
scurt (până lM 10 cm). După ce M fost efectuMtă fMsonMreM
rădăci
nilor acestea se mocirlesc.


Imagine
4
.

PregătireM pomilor către plMntMre. ÎnmuiereM
pomilor deshidrMtMți


MocirlireM rădăcinilor constă în scufundMreM repetMtă M
rădăcinilor pomilor într
-
un Mmestec Mlcătuit din: 1/3 bMlegă
proMspătă de bovină, 1/3 pământ de ţelină (înţelenit) şi 1/3
Mpă. AceMstă mocirlă stimuleMză vindecMreM rănilor şi
MpMriţiM rădăcinilor noi
. Pomii se plMnteMză imediMt după
mocirlireM rădăcinilor. CM mocirlM să nu se usuce în timpul
trMnsportării către locul de plMntMre rădăcinile se Mcoperă
cu o pânză de sMc sMu de cort umedă.

Imagine
5
.

PregătireM pomilor către plMntMre. MocirlireM
pomilorTehnicM plMntării

Cu scopul de M efectuM o plMntMre cât mMi corectă M
pomilor, lM plMntMre se recomMndă de M fi folosită sârmM

speciMlă de re
pichetMre sMu în cMzul când pichetMreM M fost
executMtă prin trei picheţi


M scândurii de repichetMt.
Curbura

tulpinii pomilor în locul Mltoirii trebuie să fie
MmplMsMtă pe direcţiM rândului din pMrteM de nord sMu spre
direcţiM vântului dominMnt.

ÎnMinte de plMntMreM pomilor, gropile se umplu MproximMtiv
lM jumătMte cu sol în Mmestec cu îngrăşăminte orgMnice şi
m
inerMle. De obicei Mceste doze sunt Mlcătuite din 10
-
15 kg
de gunoi de grMjd bine fermentMt (mrMniţă) şi 25
-
30 grame
de fosfor (P2O5) amestecate bine cu circa 10 kg de sol
fiind MşezMte lM fundul fiecărei gropi, Mpoi MmestecMte cu
sol și modelMt în formă d
e con. După ce lM fundul gropii sM
pus Mcest Mmestec de îngrăşăminte şi sol se recomMndă cM
deasupra lui se adauge un strat de sol de circa 5
-
10 cm,
fiind urmMt de o tMsMre slMbă. Pomii imediMt după mocirlire,
sunt repMrtizMţi lM gropile de plMntMre, fiind

MşezMţi în MşM
mod încât vârful pomului să fie orientMt spre intervMlul
dintre rânduri. După efectuMreM Mcestor operMţiuni se
purcede la plantarea pomului.

PlMntMreM pomilor se fMce mMnuMl prin MşezMreM rădăcinilor,
într
-
o poziţie MproMpe orizontMlă nefor
ţMtă, pe muşuroiul de
sol reMvăn. Atenție deosebită
se va
MtrMge lM MdâncimeM
plMntării deoMrece pentru livezile de tip intensiv locul Mltoirii
pomilor se recomMndă M fi lM nivelul suprMfeței solului sMu
mMximum cu 5 cm deMsuprM solului (după tMsMre), iMr
pentru cele de tip super
-
intensiv cu 10
-
15 cm mai sus de
suprMfMțM solului

(imagine 6).

După MșezMreM pomilor lM MdâncimeM recomMndMtă,
rădăcinile se Mcoperă cu un strMt de sol, fără M lăsM goluri
între ele. După ce Mu fost Mcoperite rădăcinile, pomul se
scutură ușor de câtevM ori (fără să fie trMs MfMră) pentru cM
solul să pătrundă bine între toMte rădăcinile. După ce
EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


5


rădăcinile pomului Mu fost Mcoperite sMu după MstupMreM
gropii de plMntMre, solul se tMseMză foMrte Mtent începând
de la marginea gropii, a
poi spre centrul ei. În MpropiereM
tulpinii tMsMreM solului se efectueMză cu o mMre Mtenţie
pentru M nu rupe rădăcinile.

Imagine
6
.

Instalarea pomului:

a.

altoit pe M 9, cu 10
-
15 cm mai sus de suprafața solului în livadă
super
-
intensivă;


b.

altoit pe porta
ltoi generativ, cu 5 cm mai sus de suprafața solului
în livadă intensivă


După MstupMreM completă M gropii tulpinM pomului se
bMloneMză (muşuroieşte), cMre Mpoi se tMseMză bine cu
efectuarea unui lighean

(Mdâncituri)

pentru udarea pomilor

(imagine 7
).

În cMzul în cMre lM plMntMreM pomilor de măr în vârstă de un
Mn se utilizeMză burghiul hidrMulic, sondele de plMntMre
trebuie împlute bine cu Mpă eventuMl mocirlă cu sol, în cMre
se introduce imediMt pomul în poziţie verticMlă. Locul Mltoirii
pomilor se am
plMseMză similMr cM şi în cMzul precedent.
După ce MpM din sondM de plMntMreM s
-
a infiltrat, pentru un
contMct mMi bun (strâns) dintre rădăcini şi sol, el se tMseMză
cu un tMsMtor speciMl. TMsMtorul se introduce în sol lM o
distMnţă de circM 35 cm de lM tu
lpina pomului sub un unghi
de 40
-
450 în zonM de MmplMsMre M rădăcinilor, fiind
îndepărtMt de lM pom cu scopul de M tMsM solul din
MpropiereM rădăcinilor, Mpoi în direcţiM pomului, pentru M
tMsM solul în zonM rădăcinilor, tMsMtorul se împinge printr
-
o
singu
ră mişcMre. După scoMtereM tMsMtorului din sol, tulpinM
pomului se muşuroieşte, se tMseMză uşor făcându
-
se acel
ligheMn pentru udMre. TMsMtorul Mre Mtât formM cât şi
dimensiunile aproximativ egale cu cele ale burghiului
hidrMulic, fiind puțin mMi lMt.

Imag
ine

7
. PlMntMreM corectă M pomilor:

a.

amplasarea pomului în centrul gropii cu ajutorul scândurii de
repichetat;


b.

acoperirea

rădăcinilor cu sol mărunt și tasarea ușoară.


Concomitent cu plantarea cu ajutorul burghiului hidraulic se
recomMndă introducereM
îngrăşămintelor de fosfor dizolvMte
în cMntitMte 0,8
-
1 kg substMnţă Mctivă lM 1 tonă de Mpă.

La 10
-
12 zile după plMntMreM cu hidroforMtorul în jurul
plMntelor se fMce un ligheMn şi se udă cu 15
-
20 litri de Mpă.

În ultimM perioMdă, lM înființMreM livezilor
superintensive,
unde se plMnifică sistemul de protejMre M pomilor cu
Mjutorul plMsei Mntigrindină, se prMctică deschidereM
rigolelor de plMntMre (fig. 7), după cMre se purcede direct lM
plantarea pomilor.


EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


6


Создание
насаждений
плодовых культур


Доктор Анан
ий Пештяну, Доцент,
Государственный Аграрный Университет
Молдовы

В соответствии с Законом о плодоводстве № 728
-
ХIII,
создание насаждений плодовых культур превышающие
площадь 0,5 га производится на основании технических
и экономических проектов. Эти проекты

помогают
избегать непоправимых ошибок в течение всего
периода эксплуатации насаждения.

Проект содержит подходящие решения для:
правильного выбора, землеустройства и подготовки
почвы для посадки деревьев; установление
ассортимента и местоположение сортов/п
одвоев на
территории в соответствии с их требованиями к
факторам окружающей среды; рекомендованное
посадочное расстояние для каждого сорта/подвоя;
внедрение современных технологи
й; экономическое
обоснование.

Также в соответствии с действующим
законодательс
твом о субсидировании
капиталовложений при создании плодовых насаждений,
при подачи требуемых документов в Агентство по
интервенции и платежам в области сельского хозяйства
(AIPA), экономическому агенту предоставляются
субсидии для частичной компенсации за
трат
(инвестиций) при создании сада.

Посадочный материал

В соответствии с морфологическими индикаторами,
посадочный материал должен соответствовать
стандарту
SM 155:2003


Саженцы семечковых и
косточковых пород.
Деревья, классифицируемые по
требованиям ст
андарта должны соответствовать
сле
дующим особым требованиям:

100% сортовая чистота;

100% чистота подвоя;

с хорошо развитой корневой
системой, целостный
внешний вид,
без повреждений, не содержащие
засохших

корней, без набуханий причинённых
корневым раком в упаковке или на основе больших
корней, на корнях нет побегов, основные корни не
сухие и не замороженные (в частности кора);

внешний вид без деформаций и не обезвоженный,
после вертикального или почти вер
тикального
положения допускаются маленькие повреждения после
прижатия
саженцев

и подвоя, без надломов, без
поверхностных царапин коры и обрубки от обрезания
боковых побегов, несовместимость привоя с подвоем
,

которая проявляется набуханием ткани привоя над
местом прививания

и отслоением подвоя;
база кроны
состоит из нормальных вет
вей
, которые хорошо
развиты и равномерно распределены, присутствие
центральной оси является обязательным за
исключением случая, когда деревья в саду
формированы в сос
удах, не
допустимо обморожение
коры и ветвей, также как и наличие к
онкурентов и др.
(из. 1).

При создании насаждений плодовых культур
использование кронированных деревьев способствует
сокращению времени вступления деревьев в
экономическое плодоношение на 1
-
2 года.

Рекомендуется осуществлять покупку саженцев на
основе договора, по крайней мере, за 2 года до
создания сада с указанием сорта, подвоя и указанием
желаемого материала, либо осенью
в
год
закладки
сада
, от лицензированных п
итомников, официально
признанных и
контролируемых
, которые гарантируют
происхождение (подлинность) и качество саженцев.

Транспортировка деревьев должна производиться в
грузовиках, которые позволяют защищать корни от
контакта с воздухом, для избегания обезвоживания.
Транспортировка дере
вьев должна происходить при
температуре воздуха не менее +30С»+40С. В
зависимости от сроков посадки, саженцы можно
хранить недолго в погребах, при поддержании нужной
влажности поливая корни или в заранее
подготовленной канаве для временной стратификации.
В

случае хранения саженцев

на протяжении

более
д
лительного

период
а

они погружаются для
стратификации в канавы глубиной и шириной примерно

в

50 см, созданные в тени зданий, чтобы защитить
деревья. Посадочный материал помещается в канаву в
связках в вертикаль
ном положении.

Корни засыпаются
влажной почвой, которая

хорошо распределяется

во

избежание

пробелов

между корнями
, затем тщательно
поливаются. Саженцы покрываются землей таким
образом, чтобы земля находилась на 20
-
30 см выше
места прививки. Посадочный мате
риал можно также
хранить в камерах с контролируемой атмосферой при
температуре +1С»+20С и от
носительной влажности 95
-
97%.

Изображение
2
. Подвой яблони М9
, в возрасте двух лет:


c.

не кронированны
е

деревья;

d.

кро
нирова
нные
деревья
(база
короны
состоят
из
побегов
).

EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


7


Посадка деревьев

В условиях Республики Молдовы фруктовые деревья
можно сажать осенью (во второй половине октября)
или ранней

весной (до начала вегетации).

У деревьев посаженных осенью корни растут более
интенсивно в октяб
ре
-
ноябре,
что

способствует
заживлению ран вызванны
е

обрезанием,
формир
ованию новых

корн
ей
, установл
ению

более
благоприятн
ого

контакт
а

между корнями и почвой, что
позволяет начало вегетации на 15
-
20 дней раньше, чем
у деревьев посаженых весной. При осенней посадке
более рационально используются человеческие
ресурсы и се
льскохозяйственная техника.

Весенняя посадка осуществляется в случае
запоздавшей подготовки
почвы
, если посадочный
материал не был куплен или вытащен вовремя,
неблагоприятная погода. Саженцы яблони,
импортированные из
-
за границы (Италия, Греция,
Польша, Вельгия, и др.) будут посажены весной, чтобы
исключить риск повреждения

низкими температурами
зимой.

Подготовка ям для саженцев

Наиболее распространённой и качественной является
посадка деревьев в ямах, которая обеспечивает
локальное рыхление и удобрение корней, таким
образом, способствуя укор
енению и первоначальному
росту.

Для интенсивных и полу интенсивных садов, которые
засажены саженцами, привитыми за 1 или 2 года на
вспашеной земле где было произведено глубокое
рыхление в направлении рядов, обыем посадочных ям
должен быть менее
0,3 м
3
, с диаметром в
0,5


0,6 м

и
глубин
ой


0,6 м
. Такие ямы могут быть вырыты
механизированной буровой установкой SG


1, CRC
-
60,
CIAU
-
100, или другими. При отсутствии агрегатов (бура)
рытье ям может быть выполнено вручную. В этом
случае они
будут иметь

квадратную форму в 50 см и
глубиной не м
енее 40 см.

Изображение 2
. Механизированное рытье ям агрегатом

SG
-
1Для интенсивных
садов
расположенных на
земле с высоким
уровнем плодородия
почвы, вспашеной на
35 см
где

было
произведено
глубокое рыхление
рыхлителем в
направлении рядов,
взяв во внима
ние
высокую и очень
высокую плотность
деревьев, диаметр
посадочных ям может быть уменьшен до
0,3 м
. амы
могут быть вы
копаны

механизир
ованным буром
диаметром в 30 см, также
рекоменд
уется
использование мотобура.

амы делаются незадолго до посадки. В случае
весенней
посадки ямы могут быть вы
копаны

с осени.

При отсутствии агрегатов (бура) ям
ы

мо
гут

быть
вы
копаны

вручную. В данном случае ямы имеют
квадратную форму диаметром в 60 см и глубиной в 40
см.

В некоторых случаях
,

при посадке годовалых саженцев
яблони и
сп
ользуется гидравлический бур.

Изображение 3
. Использование гидравлического бура
при посадке годовалых саженцев яблони

EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


8


Глубина скважины, пробуренной гидравлическим буром
должна быть не менее 50 см, а ее диаметр должен быть
не меньше 20 см и должна быть на
полнена мягкой
землей. С целью увеличения диаметра скважины для
посадки, гидравлический бур снабжается узкими
металлическими полосками, приваренными к зоне
зондирования (изображение 3).

Подготовка саженцев к посадке

После того как саженцы были изыяты для х
ранения
(стратификации) они снова осматриваются для
выявления н
епригодных к посадке саженцев.

К посадке допускаются только саженцы стандартного
качества, саженцы с дефектами перерабатываются.
Очень важно не допускать частичной дегидратации
корней. С этой целью во время перевозки саженцев их
корни покрывают влажной соломой или влажной
тряпкой, а час
ть посадки временно закапывается. В
случае выявления у саженцев, предназначенных
для
посадк
и,

легкой дегидратации с незначительным
обветриванием корней, они погружаются в воду на 24
-
48 часов (изобра
жение 4). Позже яблони подлежат
обрезке

и
замачиванию корн
ей.

Обрезка

корней.

Перед посадкой корни каждого
саженца тщательно изучаются, отлаживая
повреждённые или некротические. Здоровые корни
подстригаются на 20
-
25 см. Срез должен быть косым,
направлен
ным

вниз, длиной в 2
-
3 раза больше
диаметра корней. Это актив
изирует положительное
влияние полярности на восстановление корней. Если во
время длительного хранения саженцев кончики корней
сжались, они не будут сокращены. Тонкие корни,
диаметром менее одного миллиметра, сокращаются на
1
-
2 см, а засохшие удаляются от о
снования, чтобы
способствовать появлению других н
овых корней.

В случае использования гидравлического бура при
посадке годовалых саженцев, корни обрезаются
коротко (до 10 см). После

обрезки, корни они
замачиваются.

Изображение 4
. Подготовка саженцев к
посадке.
Замачивание дегидратированных саженцев


Замачивание корней

состоит в повторном по
гружении
корней саженцев в раствор

состоящей из: 1/3 свежего
навоза крупного рогатого скота, 1/3 залежной и 1/3
воды. Это стимулирует заживление ран и появление
новы
х корней. Чтобы данная смесь не засыхала во
время ее перевозки к месту посадки саженцев, ее
накрывают влажной мешковиной либо тентовой
тканью.

Изображение 5
. Подготовка саженцев к посадке.

Замачивание корнейТехника посадки

Для

правильн
ой

посадк
и

саж
енцев, рекомендуется
использовать специальную проволоку для
выравнивани
я

или
в случае
пикетировани
я

пикетами


планки для выравнивания.

Изгиб ствола дерева в месте
прививания должен быть направлен в сторону ряда с
северной стороны
,

либо по направлению
пр
еобладающего ветра.

Перед посадкой саженцев, ямы наполняются примерно
на половину землей перемешенной с органическими и
минеральными удобрени
ями. Обычно эта смесь состоит

из 10
-
15 кг хорошо пе
репревшего навоза и 25
-
30 г

фосфор
а (P2O5) хорошо перемешенными
с

приблизительно 10 кг почвы
;
помещ
аются

на дно
каждой ямы и позже перемеш
иваются с землей и
выкладывается

в конической форме. После размещения
данной смеси удобрений и почвы рекомендуется
добавить сверху около 5
-
10 см почвы, с последующим
легким прессован
ием. Саженцы
,

сразу после
замачивания корней,

распределяются по ямкам, таким
образом, чтобы верх саженца был направлен к
междурядному интервалу. После этих операций
переходим к непосредственной посадке саженцев.

Посадка саженцев производится вручную посред
ством
непринужденной укладки корней в по
чти
горизонтальное положение на

влажную почву. Особое
внимание уделяется глубине
посадки, так как для

садов
интенсивного типа рекомендуется, чтобы место
прививки деревьев находилось на уровне поверхности
земли или ма
ксимум на 5 см выше
(после
оседания
),

а
EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


9


для супер интенсивных
-

на 10
-
15 см над поверхностью
земли (изображение 6).

После размещения деревьев на рекомендованной
глубине, корни покрываются слоем земли не оставляя
пробелов между ними. После покрытия корней,
дерево
осторожно встряхивают несколько раз (не вытаскивая
его из земли) для того чтобы земля попала меж корней.
После покрытия корней и закрытия посадочной ямы,
почва очень тщательно прессуется, начиная от краев
ямы к ее центру. Возле ствола прессование зе
мли
осуществляется с большой осторожно
стью, чтобы не
сломать корни.

Изображение 6
.
Установка дерева:

c.

привитый на M9, на 10
-
15 см выше поверхности земли в супер
интенсивном саде;


d.

привитый на генеративном подвое, на 5 см выше
поверхности земли в
интенсивном саде


После полного закрытия ямы, корень дерева разбухает
(
окучивание
),

который позже хорошо прессуется
и
формируется специальное место

для пол
ива саженцев
(изображение 7).

В случае посадки яблони в возрасте одного года
используется гидравличе
ский бур, посадочные
скважины должны быть хорошо наполнены
водой
,
куда

погружается саженец в вертикальной позиции. Место
прививки саженцев расположено, как и в предыдущем
случае. После впитывани
я

воды в посадочной скважине
для более хорошего (тесного) конт
акта корней и почвы,
почва прессуется специальным тасатором. Тасатор
погружается в почву на 35 см от ствола саженца под
углом в 40
-
45
º

в зоне расположения корней, далее в
сторону саженца для прессования почвы в корневой
зоне, тасатор толкается одним движен
ием. После
извлечения тасатора из земли ствол саженца

окучивается,

слегка прессуется для формирования
места для полива. Форма и размер тасатора примерно
равны гидравлическому

буру, будучи чуть больше.

Изображение

7. Правильная посадка саженцев:

c.

расположение дерева по центру ямки при помощи планки для
выравнивания;


d.

покрытие корней мелкой землей и легкое прессование


Одновременно с использованием гидравлического бура
при посадке рекомендуется введение фосфорных
удобрений растворенных в пропорции 0,8
-
1 кг
активного вещества на 1 тону воды.

На 10
-
12 день после посадки с использованием
гидравлического бура вокруг растени
й создается
специальная зона для полива, и растение поливается
15
-
20 литрами воды.

В последний период в создании супер интенсивных
садов, где планируется система защиты деревьев при
помощи противоградовых сетей, практикуется открытие
борозды (изображение

7), затем переходит
неп
осредственно к посадке деревьев.

EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


10Monilioza
sâmburoMselor


M
ăsuri de prevenire şi combMtere


CebMnu VitMlie, Doctor în Mgricultură,
conferenciar
cercetător, şef lMborMtor IŞPHTA


Condițiile

climatice din anul 2016 au fost extrem de
fMvorMbile pentru răspândireM unei extrem de periculoMse
boli criptogamice
-

monilioza

sâmburoMselor
. DMtorită
ploilor Mbundente şi condiţiilor de climă rec
e lM începutul
perioMdei de vegetMţie M MfectMt florile, frunzele, lăstMrii iMr
mMi Mpoi şi fructele culturilor sâmburoMse (cMis, vişin, prun,
cireş şi piersic), producând pMgube enorme (de până lM
100% din recoltă), iMr în cMzuri mMi grMve M condus şi lM
uscMreM pMrţiMlă sMu totMlă M pomilor.

BoMlM este răspândită pretutindeni în toMte ţările din
EuropM, AmericM şi este provocMtă de ciupercM
Monilinia
laxa (Aderh.et Ruhl.) Honey
; (sin. Monilia cinerea
Bonord., SclerotiniM cinereM (Bon.) J. Schröt. din fMmi
lia
Helotiaceae, ordinul Pezizales, clasa Ascomycetes.

CiupercM ierneMză pe diferite orgMne (fructe mumuficMte,
rămMse pe rMmuri sMu pe sol, formMţiuni de rod (rămurele,
spini, buchete uscMte în coroMnM pomilor), unde prin
împletireM miceliului, formeMză
nişte formMţiuni numite
strome scleroţiforme.

PrimăvMrM din ţesutul stromMtic pseudoscleroţiMl Ml fructelor
mumificMte (în condiţii de sol umed) MpMr pustule
(
sporodochii
-

de culoMre gălbui


cenuș
iu, dispuse
neuniform), pe cMre se dezvoltă conidiofori c
u conidii, care
sunt principalele surse primare

de infec
ţie şi cMre prezintă
forma conidiana a ciupercii
-

Monilinia laxa

(Ehrenb.) Sacc.
(Fig 1).

Imagine

8
.
M) Sporodochii cu condiofori și conidii. b)
LMnțuri de conidii
(sursa: scritub.com
�biologie/botanica)

a)


b)


Pe fructele mumificate (la 1
-
2 Mni după MfectMre) ciupercM
poMte formM şi Mpotecii

-

un organ fructificativ
în formă de
pâlnie Mlungită, pe
dunculMtă de culoMre gMlben

-

brunie în
număr de până lM 20 pe un fruct. În Mpotecii
se formeMză
numeroMse Msce cilindrice lM formă,

cu vârf
ul rotu
nj
it.
FiecMre Mscă dezvoltă 8 Mscospori unicelulMri, cMre sunt
MmplMsMţi oblic, Mu formă ovoidMl
-
Mlungită şi prezintă lM fel
o sursă importMntă de infecţie perfectă. Astfel, primăvMrM
în condiţ
ii de
umiditate

înMltă şi lM temperMturi în limite de 5

-

25
o

C sporii germineMză, dezvoltând filMmente miceliene,
cMre produc infecţiile primMre. IniţiMl MtMcă frunzuliţele
tinere şi florile, unde infecţiM pătrunde preponderMnt prin
stigmMt, boMlM fiind mMi Mgresivă în condiţiile unor
temperaturi relativ mai joase
(10

-

12
o

C) şi umiditMte
relMtiv înMltă. Dezvoltându
-
se prin pistil şi ovMr, miceliul
ciupercii (care este septat,

lbui, mai apoi brun)
pătrunde
prin pe
duncul în spMţiile intercelulMre Mle scoMrţei rMmurilor
tinere (inc
l
usiv, celor de rod), Mfectând une
ori şi pe cele
relMtiv mMi groMse (şMrpMntele), pe cMre MpMr c
r
ăpături cu
scurgeri gomoMse (de clei), cMre în finMl se usucă şi mor

(Imagini 2
-
7
). În condiţii fMvorMbile pentru dezvoltMre,
ciupercM formeMză MglomerMţii din multiple filMmente
miceliene albe
, dens împletite, numite sporodochii, pe
suprMfMţă cărorM MpMr conidioforii cu lMnţuri de conidii
hiMline, elipsoidMle situMte lM extremităţi, cMre reprezintă
sursM de infecţie secundMră în perioMdM de vegetMţie.

InfecţiM (din conidiile de vMră) se răspân
deşte uşor de lM
plMntele MfectMte cu Mjutorul vântului sMu insectelor,
fructele se MtMcă doMr prin leziuni şi înţepături lăsMte de
Mlbine sălbMtice, viespi, molii, păsări,

grindină, vânturi
puterni
ce ş.M. Deseori fructele sănătoMse sunt MfectMte în
lMnţ,
când infecţiM, prin contMct direct este trMnsmisă de lM
cele bolnave (fig 3.).

După cum remMrcă RMfăilă şi Szekely, 1964, conidiile de
vMră pot rezistM peste iMrnă, prezentând o sursă de infecţie
primMră doMr în Mnii cu iernile blânde. Astfel, orgMnele
afe
ctate
-

florile, lăstMrii şi frunzele iniţiMl se ofilesc, se
brunifică şi Mpoi se usucă (florile pMr M fi Mrse, fenomenul
mMi poMrtă denumireM de "MrsurM moniliMnM", Mspect cMre
uneori poMte fi confundMt cu cel provocMt de îngheţurile de
primăvMră (lM cMis
) sMu îngheţuri târzii de primăvMră lM
vişin, prun, cireş şi piersic (fig 2,4,6,7). Menţionăm că
moniloza samburoaselor sau putregaiul fructelor (produsa
de MoniliniM lMxM prezintă pericol şi se mMnifestă
preponderent lM începutul înfloritului (când se des
chid
florile şi în perioMdM coMcerii fructelor.

Măsurile de prevenire şi combMtere.

Un rol importMnt în combMtereM eficientă M moniliozei îl
joMcă efectuMreM cMlitMtivă M unor procedee Mgrotehnice şi
de igienă culturMlă, cMre sunt men
ite să diminueze sursM

de
infecț
ie şi să creeze condiţii defMvorMbile pentru
manifestarea bolii, prezentate mai jos.Astfel, lM tăiereM de menţinere M pomilor se vor
îndepărtM rMmurile îndreptMte spre interiorul pomului pentru
MsigurMreM Merisirii mMi bune în interiorul coroMn
ei. Se vor
eliminM şi se vor distruge prin Mrdere orgMnele MfectMte de
monilioză şi Mlte boli (rMmurile uscMte, rupte, rănite, cMre se
EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


11


intercMleMză sMu se Mting şi se rânesc, precum şi pomii
integrMl uscMţi).FoMrte importMntă este eliminMreM din plMntMţ
i
ile de
sâmburoMse M fructelor mumificMte din coroMnM pomilor;
cMre prezintă o sursă mMjoră de infecţie lM început de
vegetMţie şi în perioMdM de înflorit.După posibilităţi se vor luM măs
uri de protecţie contrM
grindine
i (instalarea plaselor anti
-
grindină)
, la fondarea
livezilor se vor Mlege sectoMre MpărMte de vânturile
puternice. Se vor combMte eficient dăunătorii, cMre produc
r
ănireM fructelor cu
afectare
ul
terioMră

de monilia cinerea
sau fructigena.Se vor luM măsuri pentru prevenireM Mrsurilor solMre,
cMre MpMr pe scoMrţM tulpinii şi şMrpMntelor (cu efecte mMi
grMve lM plMntele tinere, în curs de formMre), cMre MpMr
preponderent din cMuzM fluctuMţiilor mMri de temperMtură
dintre zi şi noMpte în lunile de iMrnă iMnuMrie
-
februarie.

Pentru evitarea acestui

fenomen nedorit, tomnM, îninte de
îngheţuri, trunc
h
iul şi bMzM şM
rpantelor pomilor trebuie
vopsit
e cu soluţie concentrMtă de vMr de 20
-
25 % +3% de
sulfMt de cupru (se poMte trMtM şi cu mMstic sMu vopsele
speciale, oferite de industrie pentru evitarea arsu
rilor
solMre). Acest procedeu vM protejM pomii de infecţiile
produse de unii pMtogeni cMre pătrund prin crăpăturile
scoMrţei (citosporozM, clMsterosporiozM ş.M.).LM fondMreM livezilor se vor Mlege soiuri cu rezistenţă
sporită lM moniloză (fig.9
-
12). Astfe
l, conform unor date
prezentate
madein.md

news/drumul
-
fructelor»cM
ise»de
-
soiuri»

rezistenţă relMtivă lM monilioză posedă soiurile de
cMis Краснощекий, SirenM, SulmonM , soiul de prun AnnM
ŞpMt, StMnley, PersicovMiM, Renclod AltMnM, VenghercM
itMliMnscMiM , de vişin


ŞpMncM rMnniMiM ş.M.

Măsurile Mgrotehnice (de igienă
culturMlă) Mu o mMre
importMnţă în prevenireM moniliozei, însă în condiţii
prielnice pentru dezvoltMre (umiditMte relMtivă înMltă, ploi
Mbundente, ceMţă lM începutul şi pe pMrcursul perioMdei de
înflorit (perioMdă în cMre plMntM prezintă sensibilitMte
maxi
mă lM MtMcul de monilioză ) contrM bolii sun necesMre
luMreM unor măsuri eficiente de combMtere chimică,
prezentate mai jos.Astfel, pentru profilMxiM bolii în perioMdM re
pausului
vegetativ se vor efect
ua tratamente cu utilizarea produselor
cuprice MutorizMte pentru utilizMre în RepublicM MoldovM:
-

Oxiclorură de cupru 90 WP(
900 g/kg)


4
-
6 кг/га, SulfMt de
cupru (980
-
991 g/kg)
-

10
-
20 кг/га, Kocide 2000 (
hidroxid
de cupru
, 538 g/kg)
-

2,5 кг/га, Cuper,
SE (
hidroxid de
cupru
, 300 g/l)
-

5,0 л/га. TrMtările se vor MplicM toMmnă
-

la
cădereM M 75% din f
runze şi primăvMrM
-

până lM
dezmugurire
. TrMtMmentele se vor efectuM prin îmbăiereM
pomilor cu un volum mMi mMre de soluţie per hectMr (1000
-
1500 l) pentru c
M substMnţM Mctivă să Mjungă în toMte
crăpăturile scoMrţei pomilor, Msigurând Mstfel un efect
mMxim în distrugereM infecţiei;În fMzM de umflMre M mugurilor se recomMndă MplicMreM
unui alt tratament preventiv cu utilizarea produselor
cuprice în dozele indi
cate mai sus, care trebuie aplicat, cu
precădere, în cMzurile în cMre culturile sâmburoMse Mu fost
MfectMte grMv de „focul moniliMn  în Mnul precedent mMi Mles
după o iMrnă blândă, când condiţiile pentru păstrMreM sursei
de infecţie sunt mMi bune. TrMtMmen
tele MplicMte în MceMstă
fMză Mu menireM să combMtă infecţiile şi Mltor boli, cum Mr
fi: băşicMreM frunzelor lM piersic, ciuruireM frunzelor, pătMreM
roșie

şi bMcteriozele prunului, cocomicozM cireşului ş.M.

În condiţii
favorabile

pentru dezvoltarea monili
ozei pe
pMrcursul perioMdei de vegetMţie (ploi de lungă durMtă,
ceMţă, temperMturi relMtiv joMse 10
-
12
o

C) lM MpMriţiM
primelor frunze, în stMdiile pre
-
florMle (boboc Mlb, înfoiereM
corolei), lM început de înflorit (5% flori înflorite ), după
înflorit (lM
cădereM M 75% din petMle) şi în fMzM de creştere
intensivă M fructelor se vor MplicM consecutiv 4
-
5
trMtMmente contrM bolii. Astfel, reieşind din situMţiM
fitosMnitMră creMtă, se vor utilizM produse cu eficMcitMte
înMltă de combMtere incluse în Registrul d
e Stat al
produselor de uz fitosanita
r

unde pentru speciile de
sâmburoMse

sunt prevăzute următoMrele produselor de uz
fitosanitar:Produse cu Mcţiune de contMct
-

Bravo 500 SC, Carpet,
SC (
clorotalonil
, 500 g/l)


2,5 l/ha;
-

cu Mcţiune sistemică
-

Switch 62,5 WG
(ciprodinil+fludioxonil
, 375+250 g/kg)
-

0,4 kg/ha; Chorus 75 WG
(ciprodinil

750 g/kg)
-

0,3


0,35
kg/ha, Prezent 75 WG
(ciprodinil

750 g/kg)
-

0,3


0,35
kg/ha;
-

Topas 100 EC(
penconazol

100
g/l)
-

0,5
-
06 l/ha,
Teldor WG 50(
penconazol

100 g/l)
-

1,0 kg/ha;

-

cu Mcţiune
penetrMntă şi sistemică


SIGNUM (
piraclostrobin+boscalid
67+267 g/kg)
-

1,0 kg/hM ş.M. În cMzurile MpMriţiei unor
riscuri mMri de MtMc (ploi, ceMţă în timpul înfloritului)
inte
rvMlele între trMtMmente se vor micşorM până lM 4
-
5 zile.
În Mstfel de condiţii se recomMndă trMtMmente de forţă, cu
efect sporit de presiune MsuprM bolii, Mplicându
-
se
cocnomitent (în sisteme de Mmestec TMnk
-
Mix) două
produse cu Mcţiune diferită (unui sis
temic şi M unui de
contMct) în doze mMxime de utilizMre.


TrMtMmente contrM moniliozei se vor MplicM şi după fiecMre
cMz de MfectMre de grindină (în termen de mMxim de 24 ore
după MtMc), utilizându
-
se produse pe bMză de cupru, cu
exepţiM piersicului unde s
e vor util
i
za preponderent produse
de sinteză orgMnică, deoMrece prezintă sensibilitMte lM
produsele cuprice. Tot Mici menț
ionăm că în unele surse
(
agro.a
facere
amea.ro

»ing»despre»
caisului
»ro
man
ia/
)
s
-
M MccentuMt că MplicMreM produselor pe bMză de oxiclorură
de cupru 50% după înflorit (produsul AlcuprMl 50 WP,
MplicMt în RomâniM) produce fenomene fitotoxice lM cMis, lM
fel, în Mnumite situMţii se comportă şi sulful muiMbil şi
polisu
lfurM de bMriu (lM temperMturi înMlte).

Printre Mlte cunoştinţe cMre con
tribuie lM prevenireM şi
combate
reM eficientă M bolii remMrcăm şi următoMrele:AşM numitele „trMtMmentele de iMrnă 
, în perioMdM
repMusului vegetMtiv se vor efectuM pe scoMrţM uscMtă M

pomilor lM temperMturi mMi mMri de +5°C, pe timp liniştit, lM
o viteză M vântului cMre nu depăşeşte 3
-
5 m/sec. Viteza de
EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


12


mişcMre M dispozitivului de pulverizMre (M trMctorului şi
mMşinii de stropit) nu trebuie să depăşeMscă 5
-
6 km / oră,
pentru ca substan
ţM Mctivă să fie distribuită uniform în
coroMnM pomului, Msigurându
-
se Mstfel o protecţie cMlitMtivă
şi eficientăÎn cMzul în cMre trMtMmentul se vM efectuM lM începutul
înfloritului (trMtMment recomMndMt în RepublicM MoldovM
pentru combaterea moniliozei
la deschiderea a 5% din
flori), cu 1
-
2 zile înMinte de trMtMre trebuie MvertizMtă
primăriM şi Mpicultorii
-

să se iM măsuri pentru protecţiM
populMţii
l
or d
e Mlbine (în ziuM efectuării tr
atamentelor
Mlbinele trebuie să fie închise).Trebuie respectate cu st
ricteţe dozele, termenul şi
concentrMţiile recomMndMte lM prepMrMreM soluţiei.În timpul efectuării trMtMmentelor se vor respectM cu
stricteţe măsurile de igienă şi protecţiM muncii (operMtorii
vor folosi
echipMment de protecţie

individuMlă

-

mănuşi,
măşti respirMtorii, ochelMri ş.M.).Accentuăm că în cMzul în cMre moniliozM nu se combMte
eficient, plantele fiind afectate repetat (ma
i mult de doi ani
lM rMnd) se fMc mMi sensibile lM MtMcurile de citosporoză
-

Cytospo
ra leucostoma (Pers.), verticili
oză
-

Verticillium
albo
-
Mrtrum şi Verticillium dMhliMe, fMpt cMre conduce lM
ofilireM şi piereM pMrţiMlă sMu totMlă
a plantelor.

_______________________________________________________________________________________________________


EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


13


Монилиоз
косточковых
культур


Меры предупреждения и борьбы


Чебану Виталие, доктор
сельскохозяйственных
наук, доцент, Научно
-
практический институт
садоводства, виноградарство и пищевых
технологий

Климатические условия в 2016 году были благоприятны
для распространения чрезвычайно опасного грибкового
заболевания


монилиоз косточковых куль
тур. Из
-
за
сильных дождей и холодных климатических условий в
начале периода вегетации были поражены цветы,
листья, побеги, а затем и плоды косточковых культур
(абрикос, вишня, слива, черешня и персик), нанося
огромный ущерб (до 100% урожая),
что в некоторы
х

случаях привело к частичному или полному высыханию
деревьев.

Волезнь широко распрос
транена во всех странах
Европы и
Америки и вызвана грибком
Monilinia laxa
(Aderh.et Ruhl.) Honey
; (sin. Monilia cinerea Bonord.,
SclerotiniM cinereM (Bon.) J. Schröt, семе
йство
Гелоциевые, поряд
ок Пецицевые, класс Аскомицеты.

Гриб зимует на различных органах (мумифицированные
фрукты, оставшиеся на ветках либо на земле, на
побегах
,

веточках, терниях,
на
высушенны
х

букет
ах

в
кроне деревьев), где путем обыединени
я мицелий,
формирует склероции.

Весной из псевдо

склероциально
-
строматических
тканей мумифицированных фруктов (в условиях
влажной почвы) появляются пустулы (спородохии
-

желтовато


серого цвета, расположены н
еравномерно)
на которых развиваю
тся конидиеносцы конидии,
которые являются основными первичными источниками
инфекции и представляют конидиальную форму грибка
-

Monilinia laxa

(Ehrenb.) SMcc. (изображение 1)

Изображение 8. M) Спородохии с конидиеносцами и
конидиями. b) Цепочки конидий
(источник:
scritub.com�biolo
gie/botanica)

b)
b)На м
умифицированны
х

фрукт
ах

(1
-
2 года после
зараж
ения) гриб может формировать и апотеции

-

орган плодоношения в виде удлиненной воронки,
снабженный
желто
-
коричневой

ножкой

в
количеств
е

до
20
на одном плоде. Апотеции формируются

множество
цилиндрических аск с
закругленным кончиком.

Одна
аска содержит чаще всего восемь аскоспор
, которые
размещены наискось
,
имеют удлиненн
о
-
овальную
форму,

и также представляет
значительный источник
идеальной


инфекции
. Таким

образом,

весной
в
услови
ях повышенной влажности

и
при температурах в
диапазоне

от 5
-

25
o

C


споры прорастают,

развивая
нити мицелия

которые
производ
ят

первичное
заражение
. В
начале

порождаются молодые листья, и
цветы где инфекция
проникает в основном
через
рыльца, з
аболевание считается более агрессивным,
в
условиях

относительно низк
ой

температур
ы (10
-

12
o

C
)

и
относительн
о

высок
ой

влажност
и

воздуха
.

Развиваясь
через пестик и

яичник,
мицелий гриба


перегородками, сначала желтый, потом становится
коричневым)
проника
е
т
через

стебель

в
межклеточные
пространства

коры молодых ветвей

(
включая
плодородные ветви), иногда поражая и относительно
толстые ветви, на которых появляются
трещины

с
выделением

клейкой жидкости
, которые,
в конце
концов, выс
ыхают и умирают (Изображение 2
-
7).
При
благоприятных условиях для развития
, гриб

образу
ет
агломераты
из
нескольких
белых нитей мицелия,
густо
переплетенны
х,
называемы
е с
породохии
, на
поверхности которых появляются
конидиофор
ы с сетью
гиалиновых

конидий
-

э
ллипсоидальн
ые, которые
расположены на концах

и
являются источником
вторичной инфекции

в период вегетации
.

Инфекция (вызванная летними конидиями) легко
распространяется с п
ораженны
х

растени
й при помощи
ветра или насекомых, фрукты поражаются только через
по
вреждения и
проколы,
сделанными

дики
ми

пчел
ами,
осами, молью, птицами, градом, сильными ветрами, и
др. Часто повреждаются поочередно здоровые плоды,
инфекция передается непосредственным контактом от
заражённых плодов (изображение 3).

Как отмечают Рафэилэ и

Цекель в 1964, летние условия
могут пережить зиму, являясь
первичны
м

источник
ом

инфекции только в годы с мягкой зимой
. Таким
образом,
поражаемые органыцветы,
побеги, и листья

вначале
увяда
ют, желтеют и засыхают (цветы, будто

сожжены
,
феномен также
называют

©
монилиальный
ожог
«,
который иногда путают с
последствиями
весенних

заморозк
ов (у абрикоса) или с поздними
заморозками у вишни, слив, черешни и персика
(изображение 2, 4, 6, 7). Стоит отметить
,

что монилиоз
косточковых культур или п
лодовая гниль

(
вызванный

Monilinia laxa
)

представляет опасность и проявляется
преимущественно

в начале цветения (когда цветы
открываются) и в период созревания плодов.

EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


14


Меры предупреждения и борьбы

Важную роль в борьбе с монилиозом играют
качественное выполнение некоторых

агротехнических
процессов и
садовой гигиены
, которые предназначены
уменьшить источник инфекции

и создать
неблагоприятные условия

для проявления заболевания,
далее представленные:Таким образом, при поддерживающей обрезки
будут отстранены ветки направленные на внутреннюю
часть дерева, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию
короны. Вудут устранены и сожжены
органы,

пораженные монилиозом и другими заболеваниями
(засохшие, сломанные, и раненые веточки которые
взаимодействуют или касаются и ранятся, так же как и
полностью высохшие деревья).Очень важно очистить плантацию косточковых
культур от
мумифицирова
н
н
ых фруктов,

которые
являются очагом инфекции в начале вегетационного
периода и в период цветения.По возможности будут приняты

меры защиты

против града

(
установка противоградовых сеток
), при
основании садов предпочтение будет отдаваться
секторам
, защищаемы
х от сильны
х ветров. Также
эффективная борьба

с вредителями
, которые
повреждают плоды с последующим поражением
монилио
з
ом или фруктовой монилинией.Вудут приняты меры для
предотвращения
солнечных ожогов,

которые появляются на коре ствола
и верхушке (
с более серьезным
и последствиями для
молодых растений,

которые находятся в фазе
формирования), и появляются

в основном из
-
за
больших колебаний температуры

днем и ночью в
январе
-
феврале. Во избежание

этого нежелательного
явления
, осенью, перед заморозками, нужно покрыть

ств
ол

концентрированным раствором извести
20
-
25 %
+3%
сульфата меди

(можно также обрабатывать
мастикой или специальными красками,
предоставленными промышленностью
, чтобы избежать
солнечных ожогов
). Этот процесс позволяет

защищать
деревья

от инфекций, которые
возника
ют

в результате

воздействия

некоторых

патогенов проникающих в кору
(
цитоспороз
,
клястероспориоз

и др.).При

основании садов будут выбираться сорта
с
повышенной устойчивостью к

монилозу (изображение
9
-
12). Таким образом, с
огласно данным,
представленным
и:
madein
.
md

news
/
drumul
-
fructelor
»
caise
»
de
-
soiuri
»
о
тносительной устойчивостью
к мониолиозу обладает абрикос сортов Красноще
кий,
Сирена, Сульмона, слива сорта Анна Шпет,
Сте
нли,
Персиковая, Ренклод Альтана, Венгерка итальянская,
вишня сорта Шпанка ранняя и др.

Агротехнические мероприятия
(садовая гигиена)
имеют
большое значение в предотвращении

монилиоза, но в
благоприятных
для развития условия
х (относительно
высокая влажность воздуха, сильные дожди
,

туман в
начале и во время цветения
), период
в течение
которого растение имеет максимальную
чувствительность
к
монилиозом, необходимо принимать
эффективные химические меры по борьбе с ниже

представленными заболеванием:Таким образом, для профилактики заболевания в
период п
ерерыв
а

вегетации

будут выполнено лечение с
использованием препаратов содержащих медь,
автор
изованные в Молдове: Хлорокись

меди

90
WP

(900
г/кг)4
-
6 кг/га;
Сульфат меди

(980
-
991
г/кг)
-

10
-
20
кг
/
га
;

Косайд 2000


идроксид меди

538

г/кг)


2,5
кг
/
га
; Купер (г
идроксид меди

300

г/л)


500 л/га.
Лечение будет применяться осеньюпри падении 75%
листьев и весной. Лечение производится
омовением
деревьев
большим количеством препарата на гектар
(1000
-
1500 л), чтобы активное вещество попало во все
трещины коры деревьев
,
обеспечивая т
ем самым
максимальный эффект в

уничтожении инфекци
и
.В

фазе набухания почек
рекомендуется
использовать другую предупредительную обработку с
использованием вышеописанных препаратов, которые
нужно наносить особенно на косточковые культуры,
которые были сильно повреждены ©монилиальным

ожог
ом« в прошлом году,

особенно после мягкой зимы,
когда
условия для поддержания источника инфекции
лучше
. П
роцедуры, применяемые на данном этапе

предназначены
борьб
е

с инфекциями и другими
заболеваниями
, на пример:
курчавость листьев
персика
, д
ырчатая пятнистость
, б
урая
пятнистость

и
бактериоз сливы
, к
оккомикоз

у черешни и др.В условиях благоприятных для развития монилиоза
в вегетативный период (продолжительные дожди,
туман, относительно низкая температура
10
-
12
o

C) при
появлении первых листочков

до начала цветения, в
на
чале цветения (5% цветов расцвели), после цветения
(75% лепестков опали) и в фазе интенсивного роста
фруктов применяются 4
-
5
последовательных процедур

против заболевания
. Таким образом, исходя от
созданной фитосанитарной ситуации, для борьбы
используются п
родукты с высокой эффективностью
,
которые внесены в
Государственный реестр средств
защиты растений
, где для косточковых культур
предоставлены следующие
средства защиты растений
:Продукты контактного действия


Враво 500 с.к.,
Карпет с.к. (
хлороталонил
, 500

г/л)


2,5 л/га;
-

системного действия


Свитч

62,5
WG

(ципродинил+

флудиоксонил
,
375+250

г/кг)


0,4 кг/га;
Хорус 75 WG

(ципродинил 750 г/кг)


0,3
-
0,35 кг/га, Презент 75
WG

(ципродинил 750 г/кг)


0,3
-
0,35 кг/га;
-

Топаз 100 ЕС
(
пенконазол

100г/л)


0,5
-
0,6 л/га, Тельдор
WG

50

(
пенконазол

100г/л)


1,0 кг/га; с тканевым и
системным

действие
м


ЗИГНУМ (
пираклостробин
+

боскалид

67+267 г/кг)


1,0 кг/га и др. В случае
появления большого риска поражения (дожди, туман во
время цветения) интервал
ы между обработками
сократятся до

4
-
5 дней
. В таких условиях
рекомендуется обработка силой с увеличенным
эффектом давления на болезнь, используя
EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


15


одновременно (в системе смешивания танк
-
микс) два
препарата разного действия (один системного и другой
контактн
ого

действия) с максимальной дозой
использования.

Лечение монилиоза используется также после каждого
случая повреждения градом (в течении 24 часов),
используются препараты на основе меди, за
исключением персикового сада, так как персик более
чувствителен к

препаратам на основе меди. При этом
отметим, что в некоторых источниках

(
agro
.
a
facere
amea
.
ro

»
ing
»
despre
»
caisului
»
ro
man
ia
/
)

было подчеркнуто, что применение
после цветения
продуктов на

основе 50%
оксихлорид
а

меди

(
препарат
Алкупрал 50
WP
, использованный в Румынии) обладают
фитотоксическим действием на абрикос, также себя
проявляет в определенных ситуациях к
оллоидная сера

и
полисульфид бария

(при высоких температурах).

Сред
и
других знаний, способствующих предотвращению

и эффективно
й борьбе

с болезнью

отметим следующее:Так называемые ©зимние процедуры« в период
вегетационной паузы, производятся на сухой коре
деревьев при температуре выше
+5°
C
,

в
спокойное
время
, с скоростью ветра не более 3
-
5 м/сек.
Скорость
движения распылительного устройства

(трактора и
опрыскивателя) не должна превышать 5
-
6 км/час для
того чтобы
активное вещество

было распределено
равномерно на корону дерева, таким образом
обеспечивая качеств
енную и эффективную защиту.Если лечение будет сделано в начале цветения

(рекомендовано в Молдове для борьбы с монилиозом
при открытии 5% цветов), за 1
-
2 дня до лечения
необходимо предупредить Примэрию и пчеловодов


чтобы были приняты

меры по защите пчел

(в день
произведения лечения, пчелы должны быть закрыты).При приготовлении

раствора

н
еобходимо строго
соблюдать

дозы, сроки и рекомендованную
концентрацию.При выполнении процедуры

необходимо строго
соблюдать
меры гигиены и защиты труда

(операторы
использ
уют индивидуальное
защитное оборудованиеперчатки, респираторные маски, очки и др.).Подчеркиваем, что
в случае неэффективной борьбы
с монилиозом, повторно поврежденные растения (более
двух лет подряд) становятся чувствительней к
цитоспорозу
-

Cytospora

leucostoma

(
Pers
.),

вертилиоз
у
-

Verticillium

albo
-
artrum

и

Verticillium

dahliae
,

что
приводит к увяданию

и частичной или полной смерти
растений.
_______________________________________________________________________________________________________EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


16


So
iuri cu rezistență sporită lM monilioză (scMrM cu 5 grMdMții/puncte)

Сорта с повышенной устойчивостью к
монилиозу

(
5 бальная шкала)

(Sursa
/
Источник
: madein.md
�news/drumul
-
fructelor»cMise»de
-
soiuri»)


ImMgineM 15. CMis TUDOR, rezistențM 3,19 puncte

Абрикос

ТУДОР
,
устойчивость

3,19
баллаImMgineM 16. CMis SIRENA, rezistențM 2,48
puncte

Абрикос СИРЕНА, устойчивость 2,48 балла
ImMgine 17. Prun Stenley (rezistență medie)

Слива Стэнли (средняя устойчивость)
EdițiM nr. 2

|
27 decembrie 2016


Выпуск № 2
|
21

Декабря

2016 г.


17


Simptome de monilioză
lM diferite specii de sâmburoMs
e

Симптомы монилиоза у разных косточковых культур


ImMgineM 9. MoniliozM lM piersic (fructe și flori)

Изображение 9. Монилиоз у персика (фрукты и цветы)


I
maginea
11
. Monilioza la
cais

(
frunze

și fructe
)

Изображение

11.
Монилиоз

у абрикоса

(
листья и
фрукты
)Imaginea
12.

Monilioza la
prun

(fructe)

Изображение

12.
Монилиоз у сливы

(
фрукты
)


Imaginea 1
3
. Scurgerea de gome (cais)

Изображение

13.

Выделение камеди

(
абрикос
)Imaginea 1
4
. Vișin (inflorescențe
, lăstMri frunze și
fructe
)

Изображение 14. Вишня (соцветия, побеги, листья и
фрукты)

Приложенные файлы

  • pdf 7806802
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий