Ideea nu este noua, pornind din Scandinavia, ea a fost imprumutata de mai multe ?ari, una dintre primele fiind Marea Britanie. Anul trecut mai multe Biblioteci Vii au fost promovate in Romania ?i Ukraina.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
a

Информационный

электронный бюллетень№ 1


Mai,

2010

Май, 2010


Uniunea pentru Prevenirea

HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din Modova
/
UORN


Союз неправительственных организаций, работающих в

сфере

профилактики

ВИЧ/СПИДа и Снижения Вреда в Молдове

www.uorn.wordpress.com

Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din Moldova


Propunem aten
ţ
iei DVS. buletinul informaţional electronic al UORN. Pe paginile buletinului
gasiti colectate informaţii despre cele mai interesante noutăţi şi evenimente desfăşurate pe
par
cursul lunii Mai 2010 în domeniul HIV şi SIDA, Reducerea Riscurilor şi suport de catre
membrii şi partenerii UORN.


Дорогие друзья и коллеги!

Представляем вашему вниманию новый выпуск информационного
бюллетеня
Союза
неправительственных организаций, работаю
щих в сфере профилактики
ВИЧ/СПИДа и Снижения Вреда в Молдове.

В нем мы собрали информацию о
наиболее интересных

мероприятиях и событиях
Мая 2010
, самых важных новостях в
сфере

ВИЧ/СПИД и Снижения Вреда организованных членами и организациями
партнѐров.Noutăţ
i

ş
i

evenimente

Новости и события


Şedinţa CNC TB/SIDA

La
20 mai, 2010
a fost promovată şedinţa CNC TB/SIDA. Pe lîngă informaţia
privind aspectele inovatoare în politicile de finanţare ale Fondului Global de
combatere a SIDA, TB şi Malariei (rapo
rtor
-

Nicolas Cantau, Managerul de
Portofoliu al FG pentru RM), prezentarea direcţiilor
ș
i strategiilor de activitate
trasate în contextual elaborării noului Program Naţional de control al TB
(raportor
-

D. Sain, Coordonator naţional TB) şi trasarea dire
c
ț
iilor prioritare
pentru definirea proiectului Programului Naţional pentru profilaxia
HIV/SIDA/ITS pentru 2011


2015(raportor
-

Ș
. Gheorghiţă, Director Centrul
SIDA), în agenda zilei a fost inclusă şi prezentarea D
-
nei Ala Iaţco, pre
ș
edinte
al Uniunii p
entru Prevenirea HIV şi Reducerea Noxelor din Moldova:
activitatea Uniunii ONG
-

urilor active în reducerea riscurilor (UORN):
elemente de durabilitate ale activităţilor de reducere ale riscurilor. Focusîndu
-

se
pe impactul pozitiv şi rezultatele iminente a
le programelor date, D
-
na Iaţco a
argumentat importan
ț
a preluării finan
ț
ării lor din partea statului, deoarece
resursele externe nu pot fi privite drept garanţie de lungă durată.

1

Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din Moldova


Tineri Informaţi Protejaţi


În perioada
19
-
20 mai 2010
, grupul de
volunt
ari ai Asociaţiei „Tinerii pentru Dreptul
la Viaţă” Bălţi, au dat start fazei incipiente ale
activităţiilor de informare a tinerilor cu grad
crescut de vulnerabilitate la compartimentul
prevenirii HIV, din cadrul proiectului „Tineri
Informaţi Protejaţi”. A
stfel, primii norocoşi au fost studenţii ce locuiesc în
Căminul nr. 2 al Colegiului Politehnic, Bălţi. Cursul informativ s
-
a desfăşurat
în două etape:


Informaţii generale despre HIV/SIDA


Formarea competenţelor practice de prevenire HIV


Cele două seminare

au fost promovate pentru 24 de tineri, cuprinşi între
vîrsta de 15
-
21 de ani. Datorită interesului profund a tinerilor faţă de conţinutul
tematic relatat, tinerilor formatori
-
voluntari le
-
a reuşit dezvoltarea unor
aptitudini elementare de prevenire a inf
ectării cu HIV. Momentele ce au
surprins formatorii sunt miturile ce persistă în rîndul tinerilor locatari ai
căminului respectiv, ceea ce a generat o discuţie aprinsă în scopul demonstrării
falsităţii lor.


La finele seminarelor studenţii au primit un set

de materiale informative,
fiind înştiinţaţi despre organizaţiile prestatoare de servicii prietenoase tinerilor
şi celor infectaţi de HIV. La fínele seminarului, participanţii au fost rugaţi să
completeze anchetele de evaluare, în urma examinării cărora s
-
a depistat că
tinerii salută aceste seminare pe parcursul cărora au aflat informaţ ii noi,
interesante şi cel mai important “
corecte
”.

Activitatea organizată cu suportul financiar

Unitatea de Coordonare,
Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restr
ucturare


a Sistemului
Sănătăţii (UCIMP) din grantul Fondului Global pentru combaterea SIDA, TB şi
Malariei, prin Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri

(CNRT).

2


Uniune
a pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din Moldova


Stagiul de formare


drepturile omului, nediscriminarea,
confidenţialitatea şi repa
rarea prejudiciilor morale ale
persoanelor care trăiesc cu HIV
(PTHIV)


În
perioada 21
-
22 mai 2010, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova a
organizat stagiul de formare privind „DREPTURILE OMULUI,
NEDISCRIMINAREA, CONFIDENŢIALITATEA ŞI REPARAREA
PREJUDICIIL
OR MORALE ALE PERSOANELOR CARE TRĂIESC CU
HIV (PTHIV)”. Evenimentul a fost organizat în cadrul
proiectului „Reducerea Impactului Infecţiei HIV în
Republica Moldova”, finanţat de Fondul Global de
Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei,
Runda a 8
-
a.


Centrul

Comunitar “PULS”
, Bălţi


La 19 Mai,

2010 Asociaţia “Tinerii pentru
Dreptul la Viaţă”, Bălţi a lansat oficial
activitatea Centrului comunitar de asistenţă
psiho
-
socială a persoanelor dependente de
substan
ț
e psiho
-
active “PULS”.

La eveniment au
participat reprezentantii Administratiei Publice Locale, institu
ț
iilor medicale
ș
i
sociale din mun. Băl
ț
i, Centrului PAS, Asociaţiei de binefacere “Viata Nouă” şi

organizaţiilor nonguvernamentale active în domenii asociate din mun. Bălţi. În
cadrul lansar
ii Centrului a fost organizată
masa rotundă cu genericul “Servicii
medico
-
psiho
-
sociale adresate consumatorilor de droguri în mun. Bălţi”.

Masa rotundă organizată şi
-
a început activitatea cu discursul de salut şi
exprimare a importanţei activităţii Centru
lui deschis pentru mun. Bălţi, venit din
partea
vice
-
primarului, d
-
lui Alexandru Usatîi.
După, urmînd prezentarea

detaliată a activităţii
ș
i serviciilor furnizate de Centrul “PULS”.
D
-
nul
Veaceslav Batîr, seful Direcţiei Sănătate a Primăriei mun. Bălţi
a p
rezentat
situa
ț
ia cu privire la răspîndirea HIV, problemele asociate
ș
i accesul
consumatorilor de droguri


la servicii medico
-
psiho
-
sociale


în Bălţi, iar
d
-
nul
Eduard Nenescu, Serviciul Narcologic Bălţi
a relatat informa
ț
ii cu privire la
3


Lansarea
Centrelor
Comunitar
e de

a
si
sten
ţă
pshiho
-
socială
în R. Moldova

Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din Moldova

consumul de drogu
ri
ș
i implementarea Tratamentului de Substitu
ț
ie cu
Metadonă în Bălţi. In continuarea lucrărilor mesei rotunde a fost desfă
ș
urat un
amplu dialog focusat asupra oportunită
ț
ilor de


cooperare
ș
i implicare a
diversilor actori comunitari în vederea


dezvoltari
i durabile
ș
i sustenabile a
serviciilor create în cadrul comunită
ț
ii locale.


Centrul comunitar de asisten
ț
ă psiho
-
socială a persoanelor dependente de
substan
ț
e psiho
-
active “PULS” din mun. Bălţi a fost creat în parteneriat cu
Primăria mun. Bălţi în cadr
ul grantului oferit Republicii Moldova de către
GFATM/runda


a 8
-
a, recipient principal Centrul PAS, prin intermediul
proiectului administrat de Asociaţia de Binefacere “Viata Nouă”.


Общественнй Центр

«
Pas

cu

Pas
»
,

г. Кахул


11 мая 2010 г. в городе Кахул
е состоялось
торжественное открытие Общественного
Центра по психосоциальной поддержке
потребителей психоактивных веществ «
Pas

cu

Pas
» в рамках Проекта
"Снижение Бремени
ВИЧ инфекции в Республике

Молдова" финансируемый Глобальным
Фондом по борьбе с ВИЧ, Туб
еркулезом и Малярией, Раунд 8, главный
реципиент


центр
PAS
.

Торжественное открытие Центра началось с разрезания красной ленты
вице примаром города г
-
ном Попазу П.Г. и координатором О.Ц. «
Pas

cu

Pas
» г
-
жой Чобану С.Г. при участии представителя Центра поли
тики и
исследований в здравоохранении (Центр
PAS
) г
-
жи Пырцынэ Л.П и
председателя Б.А. «
Via
ţ
a

Nou
ă»

г
-
на Поверга Р.И.

В рамках этого мероприятия, был проведен Круглый Стол, в работе
которого приняли участие 36 человек
-

представители местной
администра
ции, неправительственных организаций, духовенства и СМИ.

Круглый стол прошел в теплой, дружественной атмосфере. Каждый из
выступающих заверял, что окажет содействие в работе Центра. По их
мнению, это мероприятие было оценено, как «событие большой
социально
й значимости», а аналогов подобного Центра,
где потребители
Centrele
Comunitare au
fost deschise în
oraşele
Cişinău,
Bălţi, Tiraspol,
Cahul.


4


Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din Moldova

психоактивных веществ смогли бы получить комплекс услуг по
психосоциальной поддержке в городе Кахул, до сих пор не было.

Официальная часть плавно перетекла в планирование мероприятия,
посвященно
го Дню Памяти

погибших

от

СПИДа
.


Ziua Comemorării Persoanelor Decedate de

SIDA, Bălţi


Comemorarea persoanelor decedate de
SIDA în a 3
-
a duminică din mai a devenit
deja tradi
ț
ie pentru mun. Băl
ț
i
ș
i R.
Moldova. Echipa

Asocia
ț
iei “Tinerii
pentru Drept
ul la Via
ț
ă“, Băl
ț
i

vede
această zi drept oportunitate de men
ț
inere
a unui dialog continuu cu comunitatea. Or, an de an, Tinerii pentru Dreptul la
Via
ț
ă, Băl
ț
i pe lînga tradi
ț
ionalele ac
ț
iuni de informare, organizarea panglicii
ro
ș
ii, aprinderea lumînărilo
r, lansarea baloanelor (activită
ț
i specifice Zilei
Comemorării), atrage aten
ț
ia publică spre probleme comunitare de importan
ț
ă
majoră: consumul de droguri de către tineri, HIV
ș
i SIDA,

violen
ț
a
ș
i
discriminare, acces redus la informa
ț
ii
ș

Anul acesta,

la 16 mai
, în fa
ț
a Palatului Municipal de Cultură, începînd cu
orele 10.00
, a fost lansată o ac
ț
iune inedită pentru


Republica Moldova


Biblioteca Vie
.


Ideea nu este nouă, pornind din Scandinavia, ea a fost
împrumutată de mai multe
ț
ări, una

dintre primele fiind Marea Britanie. Anul
trecut mai multe Biblioteci Vii au fost promovate în România
ș
i Ukraina.


Această

ac
ț
iune î
ș
i propunea să atragă aten
ț
ia asupra acceptării diversită
ț
ii
realită
ț
ii umane: de multe ori, diferen
ț
ele dintre oameni nu

sunt valorificate ca
fiind resurse, contribuind la generarea de etichete, crearea de prejudecă
ț
i, care
în cele din urmă duc la discriminare, suspiciune
ș
i excludere socială.

Biblioteca Vie func
ț
ionează ca o bibliotecă obi
ș
nuită


oricine poate împrumuta
o

carte pentru o perioadă limitată de timp (maxim 30 minute). Există însă două
aspecte importante: CĂR
Ț
ILE sînt FIIN
Ț
E UMANE
ș
i intră într
-
un dialog
personal cu cititorul.


În cadrul ac
ț
iunii de Comemorare, paralel activită
ț
ii Bibliotecii Vii,

la
5


Marcarea Zilei
Comemorării
Persoanelor
Decedate de
SIDA


Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din Moldova

orele 14
.00

au fost premia
ț
i învingătorii concursului lansat de desene
ș
i mesaje
de solidaritate, prezentate cele mai reu
ș
ite lucrări.


Ș
irul de evenimente sociale consacrate marcării Zilei Mondiale de
Comemorare a persoanelor decedate de SIDA a fost organizat cu

suport
Primăriei mun. Băl
ț
i, participarea Centrului pentru Drepturile Copiilor
ș
i
Tinerilor din Băl
ț
i, Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ATIS, cu
sus
ț
inerea financiară a Funda
ț
iei SIDA Est
-
Vest din resursele GFATM


Ziua Comemorării Persoanelor Dec
edate de SIDA, Orhei


Echipa
Centrului de Educaţie şi Reabilitare a
Tineretului “Adolescentul” din Orhei
, de Ziua
Comemorării Persoanelor Decedate de SIDA, a
organizat o acţiune avînd drept scop sensibilizarea
populaţiei vis
-
a vis de HIV/SIDA, îmbunatăţir
ea
cunoştinţelor populaţiei generale despre HIV/SIDA, educarea responsabilităţii
pentru sănătatea proprie, a toleranţei şi reducerea stigmei faţă de persoanele care
trăiesc cu HIV. La eveniment au fost prezenţi Administraţia Publică Locală,
colaboratorii d
e poliţie, presa. A fost efectuat un sondaj


ancheta cunoştinţelor
ce ţine de infecţia HIV/SIDA. În decursul ac
ț
iunii voluntarii centrului au
răspîndit materiale informative la compartimentul dat.


Ziua

Comemorării Persoanelor Decedate de

SIDA, Chişinău


Asociaţia Obştească “Pentru prezent şi viitor”,
în
ajunul Zilei Comemorării
Persoanelor Decedate de
SIDA, a organizat şi desfăşurat la
14.05.2010

o masă
rotundă cu prilejul acestei date. La eveniment au fost
prezenţi: conducerea AMT Botanica, medicii
coor
donatori ai Centrelor de Sănătate din suburbii, persoane HIV infectate. În


cadrul mesei rotunde a fost organizată panglica de solidaritate şi aprinse
lumînări în amintirea victimelor răpuse de HIV/SIDA. La finele mesei rotunde
participan
ț
ii au primit mate
riale informaţionale la compartimentul dat.


6


Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea

Noxelor din Moldova

7Î
n lume

В

мире


Pacienţ
i
i cu HIV/SIDA din Romania


fără tratament, fără
speranţ
e

Bucureş
ti, 19 mai 2010

Medicamentele pentru pacienţ
ii seropozitivi din Romania

s
-
au epuizat în peste
15 judeţe, iar restul
judeţelor vor epuiza stocurile î
n
curî
nd
. Subfinanţ
area
pro
gramului de tratament, î
ntarzierea cu peste o luna a fondurilor, procedurile
foarte grele de achizi
ţ
ie
, lipsa de responsabilitate faţă de pacienţ
i au condus la
cea mai mare criz
ă a tratamentului pe
ntru aceş
ti bolnavi din ultimii 8 ani.

Continuitatea tr
atamentului este vitală

p
entru persoanele seropozitive,
întreruperea tratamentului î
nseamn
ă pierderea şansei unor ani dintr
-
o viaţă
oricum scurtată de boală
.

Dupa î
ntreruperea tratamentului
î
n jum
ăta
te din ţară

din prima jum
ă
tate a lunii
aprilie 2009, rezolvat
ă pentru 3 săptămî
ni
prin alocarea unor fonduri de că
tre
CNAS, pacien
ţii seropozitivi sunt acum î
n situa
ţ
ia de a î
ntrerupe

tratamentul
mai mult de două

săptă
m
î
ni. CNAS a dat drumul la filele de b
uget pe anul 2
010,
pentru toate programele naţ
ionale vineri, 14 mai, de
şi ele trebuiau să

plece
încă

din luna martie.

Pentru banii ace
ştia spitalele trebuie să

deruleze procedura de achizi
ţie
publică
,
în consecinţă medicamentele nu au cum să ajungă

la pac
ien
ţ
i mai
devreme de cel pu
ţin 3 săptămîni, în condiţiile î
n care toate r
ezervele spitalelor
se epuizează săptămî
na aceasta. In acest moment peste 1000 de pacien
ţ
i nu mai
a
u tratamentul ARV, iar restul pî
n
ă

la 7000 afla
ţi în tratament î
l vor
întrerupe
curî
nd. Conducerea UNOPA s
-
a întîlnit astăzi cu Preş
edintele Casei Na
ţionale
de Asigurări de Să
n
ă
tat
e, dl. Nicolae Lucian Duta, cerî
nd solu
ţii urgente pentru
pacienţ
ii care acum nu mai au tratament. Conduce
rea CNAS a ridicat
neputincioasă

din umeri, arunc
înd v
ina pentru subfinanţarea programului şi
pentru întî
rzierea fondu
rilor asupra Ministerului Finanţ
elor, care nu a virat la
timp banii colecta
ţ
i pentru CNAS.

Sursa
:
www
.
hivsida
.
ro


8


Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din Moldova

В Свердловской области возбужд
ено уголовное дело против
матери ребенка с ВИЧ, отказавшейся от его лечения


2 июня 2010 года

Отделение дознания по Талицкому городскому округу возбудило
уголовное дело по статье 156
"Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего" и по
стат
ье 125 "Оставление в опасности"
против матери, которая не лечила своего
четырехлетнего ребенка, который родился
с ВИЧ
-
инфекцией.

С самого рождения Сережа [имя изменено,
-

Прим. AIDS.ru] состоит
на учете в Свердловском областном центре по профилактике и леч
ению
ВИЧ
-
инфекции. В течение длительного времени врачи
-
педиатры Центра
убеждали мать начать лечение ребенка, так как он нуждался в
противовирусном лечении по клиническим показаниям. По мнению
специалистов, причина отказа в лечении ребенка, является алкогол
ьная
зависимость матери.

В сентябре 2009 года Сережа в тяжелом состоянии: геморрагический
синдром, гнойный отит, бронхит, пневмоцистный процесс в легких,
развившиеся на фоне прогрессирования ВИЧ
-
инфекции, поступил в 40
больницу города Екатеринбурга. "Шансо
в, что Сережа выживет, было
очень мало. В любой момент могло развиться внутреннее кровотечение",
-

говорит врач
-
педиатр Мария Волынская. Однако благодаря усилиям и
профессионализму врачей, мальчик жив. В сентябре 2009 года по
ходатайству органов опеки Тали
цы мать лишили родительских прав.
Сейчас Сережа находится в детском доме в Екатеринбурге.

Источник
:
www
.
aids
.
ruUniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din Moldova

Московские наркопотребители стали в пять раз чаще
умирать от передозировок


1 июня 2010 годаВ Мо
скве за последние пять лет в 5,5
раза выросла смертность от
передозировки наркотиков. Такие
данные приводятся в проекте городской
целевой среднесрочной программы
развития здравоохранения "Столичное
здравоохранение" на 2011
-
2013 годы,
размещенной на сайте
Мосгорздрава.

Как говорится в документе, рост
наркологической заболеваемости и весь спектр ее последствий
представляют серьезную угрозу для всего мира, России в целом и Москвы
в частности. В настоящее время в столичных наркологических
учреждениях состоит н
а учете 111819 человек, из них 82653
-

с
алкоголизмом. Заболеваемость алкоголизмом в Москве в настоящее время
составляет 786,5 случаев (по России


1507) на 100 тысяч населения,
наркоманией


234,1 (по России


252) на 100 тысяч. В течение последних
четыре
х лет частота отравлений наркотическими веществами возросла на
68%, психотропными препаратами
-

на 85%, и алкоголем и его
суррогатами
-

на 44%. За период с 2003 по 2008 год число смертей от
передозировки наркотиков увеличилось в 5,5 раза со 150 до 555 случ
аев.


В проекте также говорится, что работа по профилактике наркоманий
затрудняется отсутствием масштабного сотрудничества с
администрациями учебных заведений и производственных мероприятий.
Наиболее активными в этом вопросе вузами названы МГТУ имени
Бау
мана, Российский государственный медицинский университет,
Ветеринарная академия, Школа
-
студия МХАТ, МАИ и некоторые другие.
С предприятиями взаимодействие налажено еще хуже, хотя договоры о
профилактике наркомании заключены с Нефтеперерабатывающим
заводом,

Мосавторансом, Управлением МЧС по Москве и другими. Как
отмечают в столичном Департаменте здравоохранения, обстановка
осложняется также ограничениями по недобровольной госпитализации

9


Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din Moldova


наркологических больных
-

в законе "О психиатрической помощи и
гарант
иях прав граждан при ее оказании" статьи о таких пациентах
отсутствуют.


Антиретровирусная терапия снижает риск передачи ВИЧСуществующие противовирусные препараты
позволяют снизить риск передачи ВИЧ на
92%. Проведенное исследование, результаты
которого

опубликованы в журнале Lancet,
подтвердило, что лечение, направленное на
подавление вируса в организме ВИЧ
-
положительных, способно остановить распространение ВИЧ
-
инфекции.

Авторы исследования пришли к выводу, что прием ВИЧ
-
положительными антиретровирусных

препаратов снижает риск передачи
ВИЧ их партнерам на 92%. Это происходит благодаря тому, что
препараты снижают количество вируса как в крови, так и в других
жидкостях организма (сперма и влагалищные выделения). При этом
исследователи подчеркнули, что в эт
ой работе ими не учитывались такие
факторы, как анальные контакты, использование нестерильных игл и
передача вируса от матери ребенку.

Источник
:
AIDS.ru
, по материалам сайта MedStream

10


Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi


Reducerea Noxelor din Moldova


Premiile ONU în domeniul drepturilor omului 2010Pro
movarea drepturilor omului este una dintre priorităţile majore ale
Echipei de Ţară a Naţiunilor Unite în Republica Moldova.

Î
ncepând cu 2004,
agenţiile ONU au acordat anual premii pentru cea mai bună promovare a
drepturilor omului de către organizaţiile no
n
-
guvernamentale şi mass
-
media.
Premiile sunt decernate în timpul Galei Premiilor pentru Drepturile Omului,
organizată anual la 10 decembrie, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.
Anterior, era organizat un proces public de aplicare/nominalizare la
concurs. În
2010, pentru prima oară, Echipa de Ţară ONU nu va accepta aplicaţii directe
din partea potenţialilor câştigători ai premiilor. În acelaşi timp,Va fi organizat un proces de participare publică pentru a solicita propuneri
de nominalizare; pub
licul este încurajat să prezinte nominalizări detaliate şi
rezonabile de persoane, organizaţii ale societăţii civile, jurnalişti, instituţii
media etc., care au realizat, în opinia publicului, contribuţii recente şi autentice
de promovare a drepturilor omu
lui în Republica Moldova.

În baza materialelor care au provenit din acest proces de consultări publice
şi, de asemenea, în baza altor materiale disponibile, inclusiv obţinute prin
cercetări independente, Echipa de Ţară ONU va decide asupra premiilor: (1) o

echipă de experţi tehnici va evalua materialele obţinute prin intermediul
procesului de consultare publică şi, totodată, va efectua cercetări independente;
(2) un Consiliu Independent va decide asupra premiilor care vor fi acordate.


Orice persoană are dr
eptul să nominalizeze jurnalişti, membri ai societăţii
civile şi/sau persoane
care au produs un efect pozitiv şi/sau au demonstrat
creativitate, perseverenţă, angajament, diligenţă şi eroism în domeniul
drepturilor omului sau care merită apreciere şi rec
unoaştere pentru promovarea
drepturilor omului.


Termenul de depunere a nominalizărilor este 30 iunie 2010.


Regulamentul
concursului este accesibil pe pagina web:
www.un.md


A

N

U

N

Ţ

U

R

I

11


Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din Moldova

Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din MoldovaСеминар “Расширеннный семинар по вопросам
употребления амфетаминов для Восточной Европы и
Центральной Азии”

г. Прага, Чешская Республика

Ведущие
:
Лучиано Колонна и Людмила Шульга


В этом году Центр знаний по снижению
вреда Европы

и Центральной Азии
приглашает на семинар специалистов, заинтересованных в разработке
программ вмешательства для потребителей стимуляторов. Вместе
участники семинара смогут пройти интенсивное обучение, включающее
лекции, ролевые игры и изучение научной лит
ературы. Этот трехдневный
семинар направлен на содействие специалистам здравоохранения в
получении достаточных знаний для понимания аспектов работы с
потребителями стимуляторов, приобретении навыков, необходимых для
анализа местной ситуации с наркотиками


стимуляторами.

В ходе семинара участники смогут обсудить и получить информацию по
темам:


История легального и нелегального потребления амфетаминов и место
этого явления в обществе;


Появление амфетаминов на территории Центральной и Восточной
Европы;


Физич
еские, психологические и психиатрические эффекты
амфетаминов.


Механизмы воздействия амфетаминов на головной мозг;


Снижение вреда и амфетамины;


Работа с суб
-
популяциями потребителей амфетаминов;


Терапевтический подход к проблемному потреблению;


Оценка потре
бностей сообщества и надлежащие ответные меры;


Охват сообщества потребителей амфетаминов и адаптация
существующих услуг под их потребности;


Создание научно
-
обоснованных программ для потребителей
амфетаминов.

12


Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din MoldovaФасилитаторы:

два известных международных
специалиста по
снижению вреда: Лучиано Колонна (
Luciano

Colonna)
и Людмила
Шульга.

Рабочие языки семинара:

английский/русский, обеспечивается перевод.

Место проведения:

г. Прага, Чешская Республика

Даты проведения:

1


3 сентября 2010 г.

Регистрация:

Пожа
луйста, заполните
регистрационную форму

до 30
июня.Регистрационный взнос:

Регистрационный взнос составляет 1200 евро и
покрывает стоимость обучения, проезда на местном транспорте,
проживания и питания.

Стипендии:
Предлаг
аются четыре полных и четыре неполных стипендии.
Чтобы подать заявку на стипендию, пожалуйста, заполните
регистрационную форму

не позднее 20 июня 2010 года. В связи с
ограниченным количеством стипендий
организаторы призывают
участников
использовать другие источники
финансирования участия в семинаре.

Максимальное количество участников:

30.


Servicii

Услуги

IDOMJuriştii IDOM oferă consultaţii juridice gratuite persoane
lor

cu statut
HIV/SIDA reprezentanţi ai grupurilor cu r
isc sporit de infectare cu HIV
(consumatorii de droguri injectabile, femeile ce prestează servicii sexuale contra
plată, bărbaţi care au relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, migranţii etc.). În cazuri de
importanţă
strategic este

acodată asistenţă juridică gr
atuită, inclusiv şi în
instanţa de judecată.


Detalii la telefonul(022) 838408


13


Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi

Reducerea Noxelor din Moldova


Resurse


utile

Полезные интернет ресурсы
Acest site poate fi accesat de tineri, părinţi, profesori, ce vor

să cunoască
informaţie veridică despre problemele generate de consumul de droguri, diverse
metode de prevenire şi profilaxie.


Informaţia dată este pregătită de secretariatul
Uniunii pentru Prevenirea
HIV/SIDA şi Reducere
a Noxelor din Moldova
. Buletinul informativ

apa
re

lunar şi
este
distribuit prin

intermediul
poşt
ei

electronică sau

poate fi

accesat pe blog
-
ul
www.uorn.wordpress.com
. Toate recomandările sau
noutile vor fi trimise la adresa:
[email protected]
.

Pentru a vă abona la Buletinul informativ, rugăm să trimiteţi

un mesaj

cu
tema
“abonare”
, la adresa
[email protected]
m
.

Pentru a vă dezabona, rugăm să trimiteţi scrisoare cu tema
“dezabonare”
, la adresa
.

Данная информация подготовлена секретариатом
Союз
a

неправительственных

организаций, работающих в сфере
профилактики ВИЧ/СПИДа и снижения вреда в Молдове
.

Подборка
новостей публикуется один раз в месяц, информационный бюллетень
можно получать через рассылку по электронной почте или на сайте
сети
www
.
uorn
.
wordpress
.
com


Все пожелания и новостные сообщения
н
аправляйте по адресу:
secretariat
.
uniune
@
yahoo
.
com
.

Чтобы подписаться на информационный бюллетень, пожалуйста,
оправьте письмо с темой
«подписаться»

на электронный адрес
secretariat
.
uniune
@
yahoo
.
com

.

Чтобы отписаться от получения рассылки, пожалуйста, отправьте
письмо с темой
«отписаться»

на электронный адрес
secretariat
.
uniune
@
yahoo
.
com
.Приложенные файлы

  • pdf 7806750
    Размер файла: 778 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий