— 35 -. — In Occident exista o fobie fa?a de ru?i — filmele cu desene animate transmit stereotipuri despre ru?i, ?i copiii din Ca?iva exper?i men?ioneaza ca majoritatea europenilor platesc toata via?a credite imobiliare, iar pu?ini dintre ei au propr


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

-

1

-

RAPORT DE MONITORIZARE

FINAL

a
posturilor de televiziune din Federaţia Rusă͕

retransmise în Republica Moldova


27 martie 201726

aprilie 201
7

Raportul de monitorizare a fost realizat în cadrul
unui
proiect finan
ţat de
Ambasada SUA în Republica Moldova
.

Opiniile exprimate reprezintă poziţia autorilor care nu neapărat coincide cu poziţia finanţatorului͘

www.api.md-

2

-


I.


=NFORMAŢ== GENERALE@n contextul ultimelor evenimente regionale

și globale͕ majoritatea experţilor independenţi
în
domeniul mass
-
media
remarcă caracterul propagandistic și manipulatoriu tot mai accentuat
al
informaţii
lor

transmise
de multe dintre

posturile de televiziune

din Federaţia Rusă͘

Unele

posturi

ruseşti

sunt
retran
s
mise și pe teritoriul Republicii Moldova de companii locale͕ fără
interdicţii sau condiţionări referitoare la acest tip de conţinuturi͘

@n perioada
27 martie 201726 aprilie 2017
͕ Asociaţia Presei =ndependente (AP=)

a
efectu
at

monitoriz
area de co
nţinut a

cinci din
tre

cele mai importante posturi de televiziune din
Federaţia Rusă͕ retransmise în
Republica Moldova

de către radiodifuzori locali͕
pentru a
identifica și analiza mesajele transmise de aceste instituţii mass
-
media referito
a
r
e

la unele
subi
ecte sensibile͕ inclusiv de natură și importanţă geopolitică și regională
.
Rezultatele
monitorizării

au fost

inserate în

două

rapoarte

care
au fost

prezentate în cadrul unor
evenimente publice cu participarea reprezentanţilor instituţiilor publ
i
ce care au
atribuţii şi
responsabilităţi în domeniile mass
-
media͕ securitatea informaţională͕
a
jurnaliști
lor
,
reprezentanţi
lor

structurilor de reglementare și de autoreglementare mass
-
media,
a altor
reprezentanţi şi persoane interesate
.Scopu
rile

monitorizări


A
na
liz
a

și semnal
area

public
ă

a
posibilelor
mesaje de manipulare și propagandă informaţională
utilizate de instituţii
le

mass
-
media

retransmise în R͘ Moldova

din Federaţia Rusă
,

referito
a
r
e

la
cele mai importante teme/subiecte ale zilei în plan regional şi int
ernaţional
.

E
labora
rea͕ în baza rezultatelor monitorizării͕ a unor

propuneri şi recomandări în scopul
asigurării protecţiei spaţiului informaţional al
Republicii Moldova
de mesaje propagandistice,
false și manipulatorii͕ transmise de către posturile de tel
eviziune retransmise
din străinătate͘


Posturile de televiziune

monitorizate

@n cadrul prezentului proiect͕ AP=

a
efectu
at

monitoriza
rea de conţinut a

cinci dintre cele mai
relevante televiziuni rusești retransmise în
Republica
Moldova͕ și anume:

-

Pervîi

Kanal
͕ retransmis în Republica Moldova de
(
titularul licenţei de emisie: SC
„General Media Group Corp” S͘R͘L͖͘
administrator: Petru Jelihovschi;
:
Vladimir Plahotniuc),

-

REN TV
, retransmis
în Republica Moldova
de
REN Moldova

(administrator: Victor Marcenco;
titularul licenţei de emisie: SC
„T
eleproiect
” S͘R͘L͘
Veaceslav Fiodorov)
,

-

RTR
͕ retransmis în Republica Moldova de
RTR Moldova

(
titularul licenţei de emisie: „TV
-
Comunicaţii Grup”
S.R.L.;
administrator: Evghenii Sergheev;
proprietar
i

beneficiar
i
:
«Российское общество по организации и управлению проектами в области средств
массовой информации и массовых коммуникаций»


50%,
Valentina Steţco


25%͕ „SB Grup
Media” SRL


25%
),


-

NTV
,
retransmis
în Republica Moldova
de
NTV Moldova

(
titularul licenţei de emisie:
P͘P͘„Exclusiv Media” S͘R͘L͘
;
administrator:
Burduja;
:
Corneliu

Furculiţa)͕-

3

-

-

STS
, retransmis
în Republica Moldova
de
STS Moldova

(titularul licenţei
de emisie:
„R
eal

R
adio
” S͘R͘L͘
; administrator:
Victoria Rusu
;
:
Dorin Pavelescu
)
.


O
biectul monitorizării
:

-

emisiunile originale ale celor cinci posturilor de televiziune retransmise în Republica
Moldova în intervalul de timp 06͘00
-
24.0
0͕ în perioada 27 martie 2017


26 aprilie 2017,
care au abordat direct sau indirect

cele mai importante teme/subiecte ale zilei în plan
regional şi internaţional͕ numite în cadrul acestei monitorizări „subiecte sensibile”͘


L
ista subiectelor sensibile:

1.

Si
tuaţia internă din Ucraina͕ relaţiile Federaţiei Ruse cu Ucraina͕ orice alt subiect legat
direct sau indirect de Ucraina.

2.

Situaţia din Uniunea Europeană în general͕ din orice ţară membră UE͕ relaţiile Federaţiei
Ruse cu UE, orice alt subiect legat direct s
au indirect
de UE, inclusiv BREXIT
.

3.

Situaţia internă din SUA͕ relaţiile Federaţiei Ruse cu SUA͘

4.

Situaţia internă din Republica Moldova͕ relaţiile Federaţiei Ruse cu R͘ Moldova͕ orice alt
subiect legat direct sau indirect de R. Moldova.

5.

Reflectarea subiecte
lor care vizează direct sau indirect NATO͕ inclusiv implicarea NATO şi
a SUA în conflictele regionale şi internaţionale͘

6.

Reflectarea subiectelor despre CS=͕ Uniunea eurasiatică͕ cooperarea Federaţiei Ruse cu
fostele republici ale Uniunii Sovietice.

7.

Reflect
area dezbaterilor͕ discuţiilor͕ negocierilor la nivel internaţional͕ în subiecte care
vizează conflictele militare sau de altă natură din lume͘

8.

Reflectarea altor subiecte contradictorii în care poziţia Federaţiei Ruse este contrapusă
poziţiei altor state
sau grupuri de state.

9.

Conţinutul care
promoveaz
ă
interesele geopolitice

ale F
ederaţiei
R
use şi
pe

Vladimir

Putin

în calitate de conducător care influenţează/soluţionează probleme la nivel
internaţional
.

10.

Conţinutul împotriva
cultur
ii

ş
i
a
valori
lor

europen
e, materiale care atac
ă

modul de via
ţă

din alte state
ş
i difuzeaz
ă

mesaje
vădit distorsionate
.


Au fost

monitorizate

următoarele tipuri de emisiuni
, inclusiv cele

în
relua
r
e
:

-

Buletinele de ştiri͖

-

Emisiunile informativ
-
analitice;

-

Talk
-
showurile şi alte emis
iuni cu invitaţi în studio sau intervievaţi „la distanţă” în
direct sau în prealabil͖

-

Emisiunile de autor
;

-

Emisiunile de divertisment;

-

Filmele documentare şi artistice de producţie rusească
.

N
u

au fost

monitorizate
:

-

Emisiunile de producţie proprie ale post
urilor/companiilor de televiziune
moldoveneşti care retransmit posturile ruseşti sau alte emisiuni ale companiilor
moldoveneşti͖

-

Spoturile şi emisiunile de publicitate͖


-

4

-

-

Com
petiţiile sportive transmise în direct sau în reluare͖

-

Filmele de altă producţie dec
ât cea rusească͘Proceduri de analiză
:

Materialele relevante
au fost

supuse unei analize calitative de conţinut
͕ ţ
inând cont de
următoarele definiţii şi informaţii relevante:


Manipularea
este
1


a
cţiunea de a determina un actor social (persoană͕ grup͕ c
olectivitate) să
gândească și să acţioneze într
-
un mod compatibil cu interesele iniţiatorului͕ iar nu

cu interesele
sale͕ prin utilizarea unor tehnici de persuasiune care distorsionează intenţionat adevărul͕ lăsând
impresia libertăţii de gândire și de dec
izie͘ Spre deosebire de influenţa de tipul convingerii
raţionale͕ prin manipulare

nu se urmărește înţelegerea mai corectă și mai profundă a situaţiei͕
ci întipărirea în minte a unei înţelegeri convenabile͕ recurgându
-
se la inducerea în eroare cu
argumente
falsificate͕ cât și la apelul la palierele emoţionale non
-
raţionale”͘


Propaganda
este „
a
ctivitatea sistematică de transmitere͕ promovare sau răspândire a unor
doctrine͕ teze sau idei de pe poziţiile unei anumite grupări sociale și ideologii͕ în scopul
inf
luenţării͕ schimbării͕

formării unor concepţii͕ atitudini͕ opinii͕ convingeri sau
comportamente͘ Propaganda se realizează astfel͕ încât să conducă la realizarea scopurilor și
intereselor grupului pe care îl servește͕ neexistând o propagandă neutrală valori
c sau
obiectivă”
.Cel mai des utilizate tehnici de manipulare informaţională și propagandă:

-

prezentarea selectivă a faptelor͖

-

prezentarea unilaterală a faptelor sau ştiri dintr
-
o singură sursă͖

-

folosirea surselor anonime fără verificarea informaţie
i din surse independente;

-

exacerbarea faptelor
-

accentuarea nejustificată͕ intensificarea artificială a amplorii faptelor și
exagerarea sentimentelor cu scopul de a promova anumite mesaje sau a discredita persoane
sau grupuri;

-

eliminarea subiectelor

conflictuale de pe agenda mass
-
media;

-

-

încălcare a normelor deontologice͕ prin care jurnalistul își
impune propria opinie în materiale informative͖

-

citarea inexactă şi interpretarea mesajului surselor
-

tehnică prin
care mesajele surselor sunt
citate selectiv și nuanţate prin formulările jurnalistului͕ astfel încât mesajul general transmis să
corespundă intereselor celui care transmite͖

-

citarea experţilor necunoscuţi și repetarea unei idei false pentru a
-
i conferi c
redibilitate;

-

-

aplicarea de porecle sau calificative peiorative sau de altă natură͕ cu scopul de a
slăbi autoritatea persoanei sau de a o discredita͖

-

selectarea titlurilor/imaginilor͕ efectelor video și audio astfel͕ încât să prezinte anum
iţi
subiecţi sau grupuri în lumină negativă sau utilizarea imaginilor care au doar tangenţial legătură
cu tema articolului/reportajului͕ dar ajută la accentuarea ideii promovate în text și͕ în acest
mod͕ amplifică mesajul negativ pe care doreau să
-
l transm
ită publicului͖

-

manipularea emoţională prin folosirea

muzicii și a versurilor în ediţiile informative͘

1

Dicţionarul de Sociologie

(
București͕ 1998
),


-

5

-

II.
TEND=NŢE GENERALEP
osturile ruseşti monitorizate

transmit informaţii unilaterale͕ abordând

subiectele sensibile
(vezi
lista de
mai sus)

exclusiv

din perspectiva vinovăţiei
Occidentului͕ în primul rând a SUA͕ NATO şi
UE,
în

escaladarea conflictelor militare şi în general în

tot ce se întâmplă negativ în regiune sau în
lume;
este speculată ideea izbucnirii iminente a unui război nuclear din vina SUA
; Ucraina este
declarată de fiecare dată unică responsabilă de conflictul militar din regiunile estice͕ stat
falimentar͕ condus de persoane corupte͕ apropiate de ideologia nazistă͖ Federaţia Rusă
şi
preşedintele rus
Vladimir Putin
sunt prezentaţi ca unici

luptător
i

adevăra
ţi pentru pace şi pentru
autodeterminarea popoarelor lumii,

împotriva terorismului͕ apărător
i

fidel
i

al valorilor
democratice şi al creştinătăţii
;

ştirile şi opiniile predominante în talk
-
showuri, emisiunile
informativ
-
analitice, emisiunil
e de autor şi unele emisiuni de divertisment transmit mesajul că UE
degradează moral şi este pe cale de destrămare͕ iar SUA şi NATO urmăresc doar sco
puri de război
şi destabilizare͖

situaţia din

UE
în general şi din unele ţări membre UE͕ cum ar fi Franţa s
au
Germania͕ este prezentată în culori sumbre͕ conducătorii acestor ţări sunt ridiculizaţi şi etichetaţi
pentru a accentua lipsa lor de perspicacitate͕ dependenţa de voinţa SUA şi incapacitatea de a
soluţiona situaţiile de criză͘ Astfel͕ posturile de telev
iziune monitorizate transmit mesaje
propagandistice şi manipulează constant opinia publică͘


PERVY
I KANAL

Prin emisiunile și știrile difuzate͕ postul
Pervyi Kanal
, restransmis de
Prime TV
,

a continuat politica
editorială de prezentare/reflectare a evenimen
telor din perspectiva agresiunii Kievului împotriva
regiunilor separatiste din estul Ucrainei͕ vinovăţiei SUA și a Coaliţiei internaţionale antiteroriste în
declanșarea unei catastrofe umanitare în Mosul͕ =rak͕ a atacului „nefondat” al SUA împotriva Siriei
,
a pericolului declanșării unui nou război mondial de către SUA͕ a ameninţării pe care o reprezintă
NATO pentru Rusia pe de o parte͕ și a rolului Federaţiei Ruse de garant al păcii în Siria și alte regiuni
unde au loc conflicte militare͕ pe de altă parte
.

Printre tehnicile de manipulare informaţională utilizate de Pervyi

Kanal se numără: prezentarea
selectivă a subiectelor͖ reflectarea unilaterală şi dezechilibrată a faptelor͖ exacerbarea faptelor͖
interpretarea mesajului surselor sau citarea selectivă͖ et


utilizare de porecle sau
calificative peiorative sau de altă natură etc͘


@n marea majoritate a cazurilor͕ sursele de informaţie în știri au fost dependente unele de altele͕
acuzaţiile͕ de cele mai dese ori͕ nu au fost echilibrate cu replici al
e celor acuzaţi͕ iar reporterii de
multe ori au fost tendenţioși nu doar prin prezentarea selectivă a informaţiei și surselor͕ ci și prin
includerea opiniilor proprii în materiale͘

De cele mai multe ori͕ modalitatea de selecţie a subiectelor și forma de p
rezentare în emisiun
il
e
informativ
-
analitice au indicat asupra subiectivităţii și tendenţiozităţii autorilor͕ care prin
comentariile făcute au urmărit să amplifice anumite mesaje͘ @n unele cazuri
,

s
-
a recurs la tertipuri
de montaj cu utilizarea imaginilor
video din filme pentru a transmite mesaje negative despre
protagoniști͘

Talk
-
show
-
urile s
-
au deosebit prin agresivitate și multe elemente de show͘ @n toate cazurile͕
dezbaterile au fost mimate͕ în platou fiind invitate și persoane care aveau opinii contra
re celor
expuse de alţi invitaţi și moderatori͕ care însă de cele mai multe ori erau ridiculizate și chiar
agresate verbal͘ Moderatorii au recurs la etichetarea protagoniștilor sau prezentarea informaţiilor
pe un ton sarcastic sau persiflator, la utilizare
a termenilor peiorativi faţă de anumite
personaje/state sau invitaţi în
platoul emisiunilor
.


-

6

-


RENTV

Subiectele abordate de
Ren TV
Ren Moldova
,

de cele mai multe ori au vizat situaţia
din Siria͕ din Ucraina͕ relaţiile ruso
-
americane, alegeril
e din Franţa͕ rolul Federaţiei Ruse în
menţinerea păcii în Siria͘ Unghiul de abordare a fost destul de schematic: de tot ce se întâmplă rău
în lume sunt vinovate SUA͕ masoneria bazată în SUA͕ Europa͕ iar Rusia e
ste

agentul/promotorul
binelui în lume͘

inele de știri de cele mai multe ori au inclus știri unilaterale͕ dintr
-
o singură perspectivă
-

pro
-
Rusia, anti
-
NATO și anti
-
SUA.
D
e regulă
,

nu a fost oferit dreptul la replică și nu a

fost

asigurat
pluralismul de opinie͘ De remarcat tendenţiozitatea mater
ialelor exprimată prin includerea opiniilor
î
n știri͕ selectarea subiectelor şi a

surselor care să transmită mesaje în corespundere cu politica
editorială a redacţiei͘

Emisiunile informativ
-
analitice au readus în vizor subiecte pe care postul le consideră
importante,
care sunt mai desfășurate͕ uneori analizate͕ alteori


comentate͘ Abordarea de regulă este
tendenţioasă͕ materialele fiind comentate prin prisma politicii editoriale a postului apropiată
politicii oficiale a Kremlinului.

Emisiunile de autor și
documentarele au fost de cele mai multe ori propagandistice, elementele de
propagandă subtilă sau deschisă fiind depistate în marea majoritate a cazurilor͘ De regulă͕
emisiunile propagă stilul de viaţă și cultura rusă͕ proslăvesc armata rusă͕ îl ridică în
slăvi pe
președintele Vladimir Putin͘ @n același timp͕ acestea critică și defăimează valorile și stilul de viaţă din
statele europene͕ SUA͕ atacă NATO͕ mass
-
media occidentale͘ De cele mai multe ori͕ în emisiuni sunt
utilizate astfel de tehnici de manipular
e ca selecţia informaţiei͕ generalizarea͕ utilizându
-
se
sintagme ca


potrivit experţilor͕ potrivit politologilor͕ potrivit cercetătorilor
. De asemenea, foarte
des sunt utilizate expresii de genul


Și asta nu e tot!

(Это ещё не всё!)͕
Asta o să vă mire!

(
Вы
удивитесь!)͕
Priviţi!
(Посмотрите!) pentru a accentua

şi a amplifica

anumite mesaje și a atrage
atenţia asupra unor detalii͘ @n multe cazuri se fac presupuneri͕ autorii utilizând termeni ca


e posibil
(быть может)͕
poate fi o nouă coincidenţă

(быть мож
ет это лишь очередноe совпадение)͕
dar
unii experţi sunt siguri

(но некоторые эксперты уверены)͘

De notat că unele emisiuni produse în Rusia au fost incluse în grilă de postul Ren Moldova͕ care
retransmite conţinut rusesc͕ acestea lipsind din conţinutul d
ifuzat de postul de la Moscova in zilele
respective
.


RTR

@n știrile postului
RTR
RTR Moldova
͕ au fost transmise sistematic informaţii
distorsionate şi mesaje anti
-
ucrainene (în Ucraina au loc represalii politice͕ conducerea ţării nu
doreş
te să investigheze incidentul din Odesa din mai 2014͕ încalcă permanent condiţiile armistiţiului
și impune blocada regiunilor separatiste)͕ anti
-
americane (î
n administraţia SUA sunt persoane
in cauza acţiunilor SUA în raport cu Coreea de Nor
d͕ tensiunea este în creștere͕ iar
lumea este în pragul unui război nuclear͖ atacul chimic
din

Siri
a

a fost înscenat) şi anti
-
europene (în
Europa se înregistrează regres͕ conducătorii ţărilor membre UE acţionează ca nişte pioni


китайские

болванчикиîn
mâinile SUA͖ postul a susţinut
-
o şi a promovat
-
o masiv în alegerile
prezidenţiale din Franţa pe candidata din partea extremei drepte
Marine

Le Pen care promovează
mesaje anti
-
europene)͘ Totodată͕ a fost promovată măreţia Rusiei şi a preşedintelui Vladimir
Putin,
calitatea
Rusiei
de garant al bunăstrării pentru popoarele din fosta URSS (potenţialul Rusiei este în
creştere în pofida sancţiunilor impuse de Occident͕ iar Putin asigură această dezvoltare͖ ţările care
se unesc în jurul Rusiei înregistrează

crește
ri economice și alte avantaje͕ iar Republica Moldova a

-

7

-

înţeles necesitatea de a se alătura
Uniunii Eurasiatice

după ce s
-
a convins de lipsa de perspective
privind asocierea cu Uniunea Europeană
)
. Manipularea

are loc prin selectarea şi
rea tendenţioasă a faptelor͕ prezentarea informaţiei dintr
-
o singură sursă şi
fără oferirea dreptului la replică͕ prezentarea unor opinii (inclusiv ale reporterilor) drept fapte etc͘

E
misiun
ea
informativ
-
analitic
ă

Вести недели şi talk
-
showul Прямой эфир au

un caracter
propagandistic pronunţat͕ fiind transmise cu text deschis sau inoculate mesaje anti
-
Ucraina, anti
-
SUA, anti
-
UE͕ promovată ideea unei conspiraţii internaţionale împotriva Rusiei care͕ însă͕ datorită
lui Vladimir Putin͕ rămâne aproape unicul apă
rător al păcii͕ dreptului popoarelor la
autodeterminare͕ valorilor creștine etc͘ Pentru amplificarea mesajelor͕ moderatorii folosesc o
tonalitate gravă în exprimare͕ accentuează şi repetă unele mesaje͕ gesticulează͕ interpretează și
comentează faptele͕ opi
niile lor personale și/sau opiniile altor susţinători ai poziţiei pro
-
Kremlin
sunt prezentate ca fapte͕ sunt selectate doar opinii favorabile Rusiei sau care susţin teza
moderatorului͕ oponenţii fiind prezentaţi tendenţios͕ iar mesajele acestora fiind dist
orsionate și
inversate͘ @n talk
-
showul «
В
оскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым dezbaterile sunt
mimate͕ predomină invitaţi cu opinii categorice anti
-
SUA, anti
-
UE și pro
-
Rusia͕ iar invitaţii cu păreri
oponente deseori sunt întrerupţi și ridiculizaţi͕ inc
lusiv de către moderator͕ susţinut de public͘NTV

Majoritatea ştirilor postului
NTV

(emisiunea
Сегодня
)

promovează
aceleaşi mesaje anti
-
occidentale͕ ca şi alte posturi monitorizate
.
Se recurge
la astfel de tehnici și
proce
dee de manipulare ca filtrarea informaţiei͕ selecţia surselor͕ exacerbarea faptelor și
prezentarea tendenţioasă a informaţiei͕
ştirile
fiind un amalgam de fapte şi opinii ale reporterilor͘
Majoritatea absolută a surselor de informaţie au fost oficiali şi a
lte persoane cu viziuni pro
-
Rusia,
anti
-
Ucraina și anti
-
SUA,
de cele mai multe ori
fără a include opinii de alternativă și fără a oferi
dreptul la replică͘
Rare
ori͕ în știri
le

conflictuale sunt incluse și opiniile părţii acuzate͕ fiind vorba mai
mult de in
tervenţii sumare͕ care nu sunt în măsură să verse lumină peste situaţia de conflict͘
Deseori͕ ştirile nu oferă informaţie de background͕ iar titlurile și leadurile nu coincid cu informaţia
propriu
-
zisă͕ accentu
ând

cu totul alte mesaje͘ Astfel de știri deru
tează telespectatorul şi transmit
mesaje subliminale.

Emisiunile informativ
-
analitice Итоги недели şi Центральное Телевидение şi emisiunea de
divetisment Mеждународная пилорама au un caracter propagandistic accentuat͕ publicului fiindu
-
i transmise cu text
deschis sau inoculate idei despre iminenţa unui război nuclear pe care îl va
provoca preşedintele SUA Donald Trump͖ despre conspiraţia internaţională împotriva Rusiei͖
caracterul criminal al conducerii actuale a Ucrainei͖ apropiata destrămare a UE etc͘ @n
emisiuni sunt
utilizate deseori caricaturi şi colaje care îi pun în lumină negativă pe oponenţii Kremlinului͕ imagini
de arhivă pentru amplificarea efectului emoţional asupra telespectatorilor͘ Manipularea are loc prin
prezentarea selectivă și scoaterea di
n context a informaţiilor͕ poziţia extrem de părtinitoare a
prezentatorilor͕ „amestecul” de evenimente͕ fapte͕ şi mai ales interpretarea partizană a acestora͕
prezentarea multor opinii contradictorii pentru a crea impresia falsă de pluralism cu efectul sco
ntat
de derutare a publicului͕ ridiculizarea͕ persiflarea şi discreditarea oponenţilor politici ai lui Vladimir
Putin͕ amplificarea tonalităţii vocii pentru garantarea efectului

de transmitere şi acceptare
emoţională de către telespectatori a mesajelor tra
nsmise.


STS

@n programele p
ostul
ui

u

fost incluse
buletine de știri relevante
prezentei monitorizări͘ Totodată͕
în
unele emisiuni

de

divertisment:
6 кадров͕ Шоу "Уральских

-

8

-

пельменей"͕
Д
невниковый период care conţin di
-
uri͕ sunt incluse unele secvenţe cu

mesaje

subtil
e

care ridiculizează SUA şi UE͘ Astfel͕ într
-
nemţi și îi prezintă comandantului care îi ia în derâdere și le spune că͕ după al doilea război mondial͕

ei au rămas foarte puţini: ”В лес отпустим͕ вас совсем мало осталось”͘ @n altă emisiune s
-
a
înscenat încercarea de a
-
i lua unui sportiv rus medalia, iar acesta se bate cu un reprezentant al
comitetului antidoping͕ care apare îm
b
răcat în
tr
-
un

tricou cu ins
cripţia USA͘ @n final͕ acesta͕ speriat
de ruși͕ îi întoarce medalia sportivului cu afirmaţia: „Мы͕ спортсмены͕ должны заниматься
спортом͕ а не интригами͕ как эти грязные политики”
.

III.
A
NALIZA DATELOR


Postul de televiziune Perv
y
i Kanal͕ retransmis în

Republica Moldova de PrimeTV


@n perioada de monitorizare (27 martie 2017


26 aprilie 2017)͕ postul de televiziune Pervîi Kanal͕
a difuzat un număr mare de buletine de știri
Новостиcâte minimum 5
buletine zilnic în timpul săpt
ămânii și câte 3 în zilele de odihnă͕ și
Времяcâte un buletin zilnic de
luni până sâmbătă͖ emisiunea informativ
-
analitică

Воскрессное время”
, talk show
-
urile
„Время
покажет
de 5 ori pe
săptămână
͕ și
„Первая Студи
я”de 4 ori pe
săptămână͕
mai multe

emisiuni de divertisment și seriale produse în Federaţia Rusă͘

Știrile și emisiunile relevante

au abordat preponderent situaţia internă din Ucraina (politică͕ economică͕ lupta cu
criminalitatea şi corupţia͕ realităţile din domeniul educaţiei e
tc͘)͕ inclusiv situaţia din regiunile
separatiste ale Estului Ucrainei͕ relaţiile Federaţiei Ruse cu Ucraina͕ alte subiecte legate direct sau
indirect de Ucraina͖ situaţia din Uniunea Europeană în general͕ din unele ţări membre UE (Franţa͕
Germania ş͘a͘)͖
subiecte care vizează implicarea NATO şi a SUA în conflictele regionale şi
internaţionale
;

pericolul declanșării unui nou conflict militar în Coreea de Nord etc͘


Perspectiv
a

abordării şi tehnicile de influenţare utilizate

Reportajele din buletinele şi pro
gramele de ştiri͕ comentariile şi analizele din emisiunile informativ
-
analitice͕ majoritatea absolută a opiniilor exprimate în talk
-
showuri͕ dar şi atitudinea͕ comentariile
şi opiniile exprimate de prezentatorii ştirilor şi moderatorii emisiunilor͕ au tran
smis sistematic
mesaje anti
-
ucrainene, anti
-
europene şi anti
-
occidentale͘ @n ştiri͕ evenimentele regionale şi
internaţionale (în special͕ situaţia din Ucraina͕ =raq
,

Siria
, Coreea de Nord
) au fost reflectate
tendenţios şi unilateral͕ multe subiecte au fost

documentate dintro singură sursă sau din surse
anonime şi au promovat͕ de regulă͕ o singură poziţie͕ cea a conducerii Federaţiei Ruse͘ Reporterii şi
prezentatorii buletinelor de ştiri au fost părtinitori͕ iar în reportaje deseori opiniile jurnaliştilor au

fost prezentate ca fapte͘ @n calitate de experţi au fost citate aproape în exclusivitate persoane care
susţin poziţia Rusiei͕ iar argumentele oponenţilor au fost fie trecute cu vederea în ştiri͕ fie
distorsionate͕ iar oponenţii înşişi


ridiculizaţi͕ etic
hetaţi şi discreditaţi͘

Atât în ştiri͕ cât şi în dezbateri͕ emisiunile informativ
-
analitice͕ de sinteză şi în emisiunile de autor͕
temele au fost abordate din perspectiva vinovăţiei Ucrainei͕ a Uniunii Europene͕ SUA şi NATO în tot
ce se întâmplă negativ în

regiune sau în lume͖ a promovării şi susţinerii poziţiei oficiale a Rusiei şi a
rolului Federaţiei Ruse de unic luptător adevărat împotriva terorismului͕ de apărător fidel al
valorilor democratice şi al creştinătăţii în condiţiile în care UE degradează mo
ral şi este pe cale de

-

9

-

destrămare͕ iar SUA şi NATO urmăresc doar scopuri de război şi destabilizare͘
Aproape de fiecare
dată͕ SUA și Coaliţia internaţională antiteroristă au fost acuzate de declanșarea unei catastrofe
umanitare în Mosul͕ =rak͕ de atacul „n
efondat” împotriva Siriei͕ de pericolul declanșării unui nou
război mondial din vina SUA͘

@n talk
-
showuri dezbaterile au fost mimate͕ mulţi invitaţi au transmis mesaje defăimătoare în adresa
poporului ucrainean͕ a conducătorilor Ucrainei şi ai altor state͕

fără ca moderatorii să fi intervenit
pentru asigurarea echilibrului emisiunii͘ Dimpotrivă͕ deseori chiar moderatorii i
-
au întrerupt
nejustificat pe oponenţii opiniei pro
-
Kremlin, i
-
au ridiculizat͕ au lansat acuzaţii nefondate şi atacuri
personale în adres
a acestora͘ Evenimentele şi faptele care au fost comentate în aceste emisiuni au
fost prezentate tendenţios şi au fost exagerate͕ amploarea lor a fost intensificată artificial͕ iar în
unele cazuri dezbaterile au fost bazate pe informaţii false͘

@n scopul t
ransmiterii unor mesaje subliminale şi͕ corespunzător͕ a manipulării opiniei
telespectatorilor͕ în emisiuni au fost utilizate deseori cariculaturi͕ colaje şi alte imagini trucate care îi
prezintă întro lumină pronunţat negativă pe conducătorii Ucrainei şi
partenerii europeni/occidentali
ai acestei ţări͘ De cele mai multe ori͕ declaraţiile şi acţiunile liderilor UE şi SUA͕ evenimentele din
unele ţări europene͕ au fost reflectate unilateral͕ contrapunându
-
le realităţilor din Rusia care au
fost prezentate într
o lumină şi dinamică exclusiv pozitivă͕ iar preşedintele rus Vl
a
dimir Putin a fost
lăudat şi prezentat ca exemplu͘

Moderatorii au recurs în marea majoritate a cazurilor la etichetarea
protagoniștilor sau prezentarea informaţiilor pe un ton sarcastic sau pe
rsiflator, la utilizarea
termenilor peiorativi faţă de anumite personaje/state sau invitaţi în studio͘ Deseori au fost utilizate
imagini din arhivă pentru a ilustra subiecte curente͕ colaje și caricaturi͕ în special în timpul discuţiei
subiectelor privind
Ucraina și SUA͘ Publicul din studio a avut mai mult rolul de a asigura fundal
audio: strigăte de dezaprobare și zarvă͕ atunci când invitaţii cu alte viziuni decât cele ale
moderatorului încearcă să dea replică͕ și aplauze͕ atunci când moderatorul sau invit
aţii pro
-
ruși

îi
pun la respect


pe primii.

Printre tehnicile de manipulare informaţională utilizate de Pervyi Kanal se numără: prezentarea
selectivă a subiectelor͖ reflectarea unilaterală şi dezechilibrată a faptelor͖ exacerbarea faptelor
(accentuarea n
ejustificată͕ intensificarea artificială a amplorii faptelor)͖ interpretarea mesajului
surselor sau citarea selectivă și nuanţată prin formulările jurnalistului͖ etichetarea


utilizare de
porecle sau calificative peiorative sau de altă natură͕ cu scopul d
e a slăbi autoritatea persoanei sau
de a o discredita etc͘ @n marea majoritate a cazurilor͕ sursele de informaţie în știri au fost
dependente unele de altele și au reprezentat preponderent oficiali͕ experţi͕ cetăţeni cu viziuni pro
-
Rusia, anti
-
SUA și anti
-
NATO͘ Acuzaţiile͕ de cele mai dese ori͕ nu au fost echilibrate cu replici ale
celor acuzaţi͕ iar reporterii de multe ori au fost tendenţioși nu doar prin prezentarea selectivă a
informaţiei și surselor͕ ci și prin includerea opiniilor proprii în materiale͘

De regulă͕ sursele au fost
selectate astfel încât să fie avocaţi ai aceleiași cauze͘ Reporterii și prezentatorii au recurs deseori la
o tonalitate triumfalistă sau ironică͕ ceea ce denotă tendenţiozitatea lor͕ în măsură să influenţeze
percepţia pozitivă s
au negativă cu referire la anumite subiecte͘


Mesaje

predominante

transmise în știri

Știrile incluse în buletinele

de ştiri

Новости

și
Время

în perioada de referinţă au transmis
următoarele mesaje

predominante
:

-

Ucraina este o ţară coruptă͕ iar oligarhii
veniţi la putere după Euromaidan vor să se îmbogăţească
,

președintele
u
crainean îşi vinde ţara͕ nu sunt bani pentru a plăti salariile͕ criza în Ucraina durează de
mulţi ani
.

27 martie
(
12
.
12; 15
.
12; 21
.
12
)

-

Titlu: „Президент Порошенко продает Украинy”
-

d
espre vânzarea unui vas maritim numit «Украина»͘
U
tilizarea jocurilor de cuvinte pentru a

-

10

-

transmite mesaje subliminale.

7 aprilie (12.15, 18.25),
î
n ştirea intitulată „
Украине придется
платить не

только за

газ͕ но

и

за его доставку”͕ este menţionat că Rada

Supremă a adoptat
prevederi potrivit cărora consumatorii vor trebui să plătească nu numai gazul consumat͕ dar şi
transportarea acestuia͘ „
Золотые трубы͘ Платить украинцам скоро придется не только за сам
газ͕ но и за коммуникации͕ по которым он поступает в

квартиры
. (
.
..)

Еще одна строка в
квитанции
-

еще один удар по кошельку”͕ menţionează
reportera.
Sunt
inserat
e

opini
ile

unu
i

deputat

ucrainean

care
afirmă că această decizie ar putea sărăci populaţia ţării:

„Президент
Порошенко с целью сохранить власть на
бирает кредиты͕ за которые будут расплачиваться
наши внуки и правнуки
. (
.
..)

Это фактически порабощение украинской нации и украинской
земли"͕
-

считает лидер Радикальной партии Верховной Рады Украины Олег Ляшко
”͘

O
pinii ale
experţilor care ar argumenta nec
es
itatea includerii acestor taxe lipsesc͕ la fel ca şi replicile celor
vizaţi direct şi acuzaţi de sărăcirea ucrainenilor͘

-

@n Ucraina nu sunt acceptate opiniile de alternativă͕ iar persoanele care nu sunt de acord cu
politica oficială riscă să fie asasinat
e


la 18 aprilie (21͘40͕ 15͘15͕ 12͘15) sunt difuzate știri despre
aceea că autorităţile de la Kiev (persoane de rang înalt)͕ ar putea fi implicate în asasinarea
persoanelor care nu sunt de acord cu politica oficială și pled
ează

pentru federalizare:

Это
п
рактика государства͕ которое исповедует террористические методы воздействия на
своих оппонентов͘ На Украине не приемлемо в настоящее время альтернативн
ая

точк
а

зрения”
͕ se spune în material͘

-

Forţele de ordine din Ucraina nu sunt profesioniste și nu pot asi
gura securitatea persoanelor


în
știrea din

20 aprilie (15.15, 21.40) despre asasinarea la Kiev a fostului deputat din Duma de Stat
Denis Voronenkov se spune că în forţele de ordine ucrainene nu mai lucrează profesioniști


aceștia
fie au fost concediaţi͕

fie și
-
au dat demisia.

-

Ucrainenii nu vor pace
;

Ucraina din nou încălcă armistiţiul în regiunea Donbas͕ în timp ce
reprezentanţii republicilor autoproclamate îl respectă
;
Ucraina nu respectă acordul de la Minsk şi
continuă bombardamentele͕ cu toate aces
tea͕ locuitorii din regiunile separatiste nu regretă
alegearea făcută͖
s
ituaţia din Crimeea este bună͕ regiunea se dezvoltă͕ iar mass
-
media din Vest
minte despre ce se întâmplă aici
.
27
martie

(
12.12; 21.12)

-

un deputat din parlamentul unei regiuni
german
e: „И очень важно͕ чтобы мы͕ побывав здесь͕ рассказали на Западе͕ что здесь
происходит͕ что вы говорите


это действительно правда”͕ „
Г
ости активно общаются с
обычными крымчанами прямо на улицах͘ Атмосфера дружелюбная͕ все совсем не так͕ как
пытаются предс
тавить западные СМИ”͘
Utilizarea unei singure surse͕ influenţarea prin imagini
care transmit ideea de prosperare și bunăstare: pomi în floare͕ clădiri frumoase͘
29
martie

(
20.30):

„Несмотря на обстрелы͕ на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР не прекра
щается
посевная”͕ „Несмотря на боевые действия͕ хозяйствам удалось сохранить рабочие
коллективы͘ За кадром сотрудники признаются: зарплата достойная͘ Весь выращенный
урожай остается на территории самопровозглашенной республики”͘
1
aprilie

(06.00, 10.00.
12
.00):

„Украинские силовики уже нарушили объявленное перемирие в Донбассе”͕ „Уже
через час украинские силовики возобновили обстрелы самопровозглашенных республик”͕
„Однако украинские войска сегодня уже успели неоднократно нарушить режим прекращения
огня
”͘

b
tirea manipulează prin prezentarea dintro singură perspectivă a realităţilor din regiune͕
acuzaţii fără replică în adresa Ucrainei͘ Pentru amplificarea efectului͕ sunt utilizate imagini care fac
apel la emoţiile telespectatorilor͘

@n buletinele din 24 apri
lie (9.15, 12.15, 15.15, 18,10, 21.40), 25
aprilie (15͘15)͕ accidentul cu implicarea unei mașini OSCE care a explodat din cauza unei mine este
prezentat ca o provocare din partea Kievului.


-

11

-

-

Rusia se implică activ în lupta cu terorismul͕ rezolvarea crizelor

din Ucraina͕ Siria și Libia͕ cerând
Consiliului de Securitate al ONU să ia atitudine faţă de situaţia catastrofică din =raq͕ unde SUA
„omoară civilii”͕ iar comunitatea internaţională nu ia măsuri
.

27
martie
(
21.22
)
:

„Катастрофическая
ситуация͕ сложившаяся

в иракском Мосуле после действий США и их союзников͕ должна стать
предметом обсуждения в ООН”͕ „Сообщения о гибели мирных жителей в результате налетов
коалиции приходят из Мосула регулярно͕ но внимания на Западе этому уделяют немного”͘


-

SUA atacă civilii
în =raq͕ omoară oamenii simpli și nici nu ascund asta͕ dar nu
-
și asumă
responsabilitatea pentru cele făcute
;

Coaliţia internaţională͕ în frunte cu SUA͕ dar şi Germania se fac
vinovate de moartea a peste 300 de civili în Mosul͖
din cauza acţiunilor SUA͕ loc
uitorii din Mosul,
sunt în pragul unei catastrofe umanitare͘

29
martie (
09.15,

20.30
)
:
„Военновоздушные силы
коалиции возглавляемые США причастны к гибели более 200

жителей иракского города
Моссула
-

признание командующего операцией против западной группир
овки ИГИЛ” (deși se
anunţă că SUA şi
-
a recunoscut vinovăţia͕ nu este prezentat nici un citat sau sursă)͘

30 martie, 15.00:
„На юге Мосула обнаружено массовое захоронение͕ где погребены жертвы ударов западной
коалиции во главе с США”͕ „Ранее в ООН сообщали͕

что только за последний месяц в Мосуле
погибли более 300 мирных жителей͘ Большинство из них попали под обстрелы коалиции”͕
„Между тем͕ выясняется͕ что Вооруженные силы ФРГ могли быть причастны к удару͕ который
привел к гибели десятков мирных жителей в Сир
ии͘ Об этом сегодня сообщила газета
S°ddeutsche Zeitung”͘

btire generalizată şi interpretată părtinitor͕ speculaţii fără confirmare
factuală͘
18 aprilie

(
15.15, 21.40
)
:

Около 300 тысяч мирных жителей в Мосуле оказались под
угрозой голодной смерти”
.

-

Atacul

SUA împotriva Siriei este un act de agresiune fără motiv͕ SUA minte opinia publică referitor
la atacul chimic din Siria pentru a
-
şi argumenta decizia de a bombarda depozitul cu armament͘
Ţările europene şi alte state nu înţeleg seriozitatea acestei proble
me͕ iar Rusia trebuie să
-
i convingă
să condamne SUA pentru această ilegalitate
.

7 a
pril
ie

(
12.15, 15.13, 18.25, 21.43
)
:

„Актом агрессии
под надуманным предлогом назвал президент России ракетный удар США по авиабазе в
Сирии”͕ „Владимир Путин назвал действия

Вашингтона агрессией против суверенного
государства͘ А политики и эксперты говорят о крайне серьезных последствиях атаки͘ В
результате удара погибли͕ по меньшей мере͕ семь человек͕ в том числе мирные жители”͕ "
В
се
последствия действий и агрессии Соединенн
ых Штатов Америки коснутся европейских стран"͕
„Но в ряде стран͕ несмотря на явное нарушение международного законодательства͕ удар по
Сирии поддержали͘ В Турции заявили͕ что положительно расценивают операцию США͘
Одобрили действия Вашингтона также Франция͕

Германия͕ Великобритания͕ Австралия”͘

-

Acţiunile SUA în Siria încalcă normele internaţionale și
dăunează luptei cu terorismul


î
n
5͘00͕ 5͘30͕ 6͘00) sunt incluse opiniile miniștrilor de externe din Rusia și =ran

potrivit căror
a a
cţiunile agresive ale SUA co
n
t
ravin normelor internaţionale și aduc daune majore în
lupta cu terorismul. La 12 aprilie (12.15,

15͘15͕ 18͘10) este dată d
eclaraţia președintelui rus Vladimir
Putin cu referire la atacul asupra bazei aeriene din Siria:

Как от
реагировали союзники по НАТО?
Все кивают͕ как китайские болванчики͕ не анализируя ничего͕ что происходит͘ Где
доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Их нет͘ А
нарушение международного права есть”
͘ @
15, 15.15) sunt incluse
știri despre declaraţia reprezentantului Rusiei la ONU͕ potrivit căruia SUA ar fi încălcat normele de
drept internaţional͕ atunci când͕ fără a avea dovezi͕ a bombardat o bază aeriană din Siria͘ La 14
aprilie (6͘00͕ 6͘30) în buletine

sunt inserate știri despre declaraţia președintelui sirian cu referire la
atacul din Siria:

У нас создается впечатление͕ что Запад͕ и главным образом США͕
действуют заодно с террористами͘ Они сфабриковали целую историю͕ чтобы иметь

-

12

-

предлог для атаки”
.
La

26 aprilie (15͘15͕ 21͘40) se revine la subiect͕ telespectatorii fiind informaţi
că atacul SUA asupra Siriei a complicat situaţia în lupta cu terorismul͘

@n toate cazurile͕ știrile au fost
dezechilibrate͕ fără a prezenta opinia părţii vizate sau acuzate͘

-

U
tilizarea armelor chimice în =dlip͕ Siria nu a fost dovedită͕ acest atac ar putea fi o înscenare


12 aprilie (6͕00͕ 6͘30) îl citează pe un înalt oficial rus care spune că guvernul Asad nu
are arme chimice și nici nu dispune de echipament
pentru producerea acestora͘ @n aceeași zi͕ în
21.40 este citat un congresm
a
n american care spune că și administraţia Clinton ar fi
prezentat dovezi false la ONU͕ după care a atacat =rakul în 2003͘ Știrea e tendenţioasă͕ reporterul
afirmând
că nu există probe ale atacului cu arme chimice͕ fiind vorba doar de PR negru͘ Aceeași
informaţie este transmisă și de președintele rus Putin͕ care vine și cu două versiuni ale celor
întâmplate în =dlip͕ între care și regizarea: „͘͘͘
вторая версия


это пр
осто постановка͕ то есть
провокация͘ Это специально сделано для того͕ чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки͕
предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти͕ вот и все”͘
L
a 1
8
aprilie (21͘40) postul informa că presa străină nu reflec
tă corect și echidistant subiectul privind
atacul din =dlip: „
В эфире американских и европейских телеканалов больше не появлялись
"герои"
-

спасатели или пострадавшие
-

показаны были только пресловутые видеоролики
организации «Белые каски»͕ деятельность ко
торой вызывает у специалистов большие
вопросы”͘ Este o știre tendenţioasă͕ fiind evident amestecul dintre fapte și opinie͕ or͕ în
intervenţiile sale rep
rezentantul Ministerului Apărării din Rusia nu pomenește nimic despre presa
occidentală͕ fraza respectiv
ă aparţinând autorului͘
20 aprilie (9.15, 12.15, 21.40)
informau că reprezentanţii o
rganizaţiei care au alertat asupra atacului cu arme chimice în Siria nu ar
fi fost la locul faptelor, ei s
-
ar fi informat din spusele cuiva, imaginile le
-
au
acestea nu au nimic cu realitatea͘ Materialele sunt tendenţioase si dezechilibrate͘
@n buletinul din
23 aprilie (
21͘40) se vorbește despre aceea că Europa și America urmăresc scopul de a
-
l condamna
pe liderul sirian Asad, de aceea inven
tează motive͕ inclusiv atacul cu arme chimice͘ La 26 aprilie
(15͘15͕ 21͘40) se revine la subiect͕ telespectatorii fiind informaţi că atacul SUA asupra Siriei a
complicat situaţia în lupta cu terorismul͕ iar utilizarea armelor chimice nu a fost demonstrată͘


-

Coaliţia antiteroristă în frunte cu SUA promovează strategii anti
-
Rusia
-

La
26 aprilie (15.15, 21.40)
postul informa că NATO inventează pericole pentru a
-
și motiva extinderea͕ iar coaliţia
internaţională antiteroristă promovează și cultivă strategii ant
i
-
Rusia͘ Știrea e tendenţioasă și
dezechilibrată͕ fără a oferi și replica celor vizaţi͘

-

SUA ar fi provocat expansiunea terorismului și apariţia =S=S
.
@n buletinele din 12 aprilie (6͘00͕ 6͘30)
este inclusă opinia președintelui rus Vladimir Putin͕
potrivit c
ăruia acum se repetă scenariul din
2003 când americanii au atacat și distrus ulterior =rakul͕ acţiunea soldându
-
se cu expansiunea
terorismului și apariţia statului islamic:
„͘͘͘ представители Соединенных Штатов в Совете
Безопасности показывали якобы химиче
ское оружие͕ обнаруженное в Ираке͘ После этого
началась военная кампания в Ираке͕ а закончилась она разрушением страны͕ ростом
террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене


ни больше ни
меньше͘ Все то же самое происходит сейчас͕ и опят
ь партнеры кивают им”
͘ Știrea nu este
echilibrată͕ e doar o opinie͘

-

S
UA folosesc Afganistanul ca pe un poligon pentru a testa armament nouîn buletinul din 14
aprilie (12͘15͕ 15͘15) este dată d
eclaraţia fostului președinte afgan :amid Karzai:
„Штаты
исп
ользуют страну как полигон для испытания новых видов оружия”
͘ Știrea prezintă doar
această opinie͕ fără a include și părerea celor vizaţi͘ La 15 aprilie (10͘00͕ 12͘00) postul informează că
SUA investește milioane de dolari pentru a elabora arme chimice și
a făcut exerciţii militare testând
noi prototipuri de arme chimice care sunt mult mai ușor de folosit͘


-

13

-

-

SUA ar pregăti o provocare în Coreea de Nord@n

incluse știri͕ la prima vedere echilibrate͕ despre preze
nţa vaselor militare americane în apropierea
Coreei de Nord͘ Totuși͕ este un material tendenţios͕ reporterul intervenind cu întrebări retorice:


А
если эти усилия не помогут? И США только спровоцируют Северную Корею на агрессивные
действия?͘͘͘
Узнав о подо
бной угрозе͕ США͕ как это часто бывает в последнее время͕
поспешили выступить от имени всего международного сообщества”͘

-

Acţiunile SUA în Siria ar fi fost influenţate de fiica președintelui american =vanka Trumpștiri din
11 aprilie (9.15, 15.15, 18.10)
care lasă să se înţeleagă că președintele american Trump nu ar fi luat
decizia independent͕ fiind sensibilizat de fiică͕ care este și consiliera sa͘

-

Europa se pregăteşte de război cu Rusia͕ europenii vor să impună regim de ocupaţie͘
Se dă de
înţeles c
ă în război va fi implicată Cehia și Polonia
.

31 martie

(17.54):

В Берлине ищут
русскоязычых статистов для учений американских военных в Германии
”͘ „
Также разыскивают
говорящи
х

на чешском и поль
с
ком

.

Александр Ной
,

член комитета Бундестага по обороне͕
п
артия "Левые": "Возможно причина в том͕ что хотят чтобы звучали славянские языки͕ чтобы у
армии США создавалось ощущение что они имеют дело с русским противником͘ Или может
быть чтобы на поле боя можно было общятся с чешскими или польскими гражданским
насе
лением
:


То есть р
ечь о войне в Европе?
”͕


Да͕ война в Европе͘ Вот что может за этим
стоять

.


-

Poliţia din Franţa este incompetentă͕ atacă locuitorii fără motiv
.

29 martie

(
09
.
15; 20.30).
„В
Париже бушует толпа выходцев из Азии͕ возмущенных произволом и
безнаказанностью
французской полиции͘ Это уже не первый случай͕ когда французской полиции приходится
сдерживать беспор
ядки͕ вспыхнувшие по ее же вине

.
Poziţia poliţiei franceze sau a unor oficiali
lipseşte͘ Se utilizează un titlu tendenţios͕ de senzaţie͘

-

Candidata Marine Le Pen ar fi mai potrivită pentru postul de președinte al Franţeiîn buletinele
din 18 aprilie (15.15, 12.15), 23 aprilie (21.40), 24 aprilie (9.15, 12.15, 15.15, 18.10, 21.40) sunt
incluse mai multe știri care direct sau indirect o pr
omovează pe Marine Le Pen͘ Promovarea se face
prin selecţia subiectelor și a surselor͕ a citatelor utilizate în știre͘ Marine Le Pen este
prezentată de
cele mai multe ori pozitiv͕ accentuându
-
se că merge la întâlnire cu fermieri͕ se întâlnește cu
oamenii,
iar în discursurile sale îl critică pe contracandidatul său Emannuel Macron͘

-

Majoritatea moldovenilor doresc integrarea în Uniunea euroasiaticămesaj transmis prin știrile
din 14 și 15 aprilie (18͘10͕ 21͘40) despre
acordarea statutului de observator p
entru Republica
Moldova în cadrul Summit
-
ului acestei uniuni.


@n emisiunile de tip talk
-
show

discuţiile şi dezbaterea unor probleme este simulată͕ majoritatea
absolută a invitaţilor din studio fiind de fiecare dată adepţi ai punctului de vedere/opiniei o
ficiale a
autorităţilor ruse͕ de obicei cu atitudine de critică înverşunată faţă de realităţile şi reprezentanţii
oficiali ai Ucrainei͕ UE͕ SUA͕ NATO͘ Publicul prezent în sală este selectat pentru a crea agitaţie şi a
-
i
susţine prin aplauze la comandă pe c
ei care promovează poziţia oficială a Rusiei şi͕ dimpotrivă͕
pentru a
-
i descuraja în diferite feluri pe adversarii poziţiei oficiale (gălăgie͕ strigăte͕ atacuri la
persoane͕ înjurături)͘ Persoanele cu opinie contrară sunt puţine la număr͕ de regulă ele nu
-
şi pot
exprima opiniile în totalitate͕ deoarece sunt întrerupte şi chiar bruscate verbal de oponenţi͕
persoane din public sau de către moderatorii emisiunilor͘


Exemple de mesaje promovate şi tehnici de influenţare utilizate în talk
-
show
-
uri prin amplifica
rea
opiniilor predominante exprimate de invitaţi şi susţinute direct sau indirect de către moderatori:


-

14

-


Programul „Время покажет”
,
un talk show cu durata de aproximativ 2 ore͕ divizat în 2 secţiuni͕
cu implicarea mai multor moderatori͕ care începe la 13͘40͘

De regulă numărul invitaţilor este mare͕
poate ajunge până la 18͕ fiind și public în sală care este antrenat fie să aplaude͕ fie să
-
i huiduiască
pe unii din invitaţi͘ De cele mai multe ori͕ invitaţii în studio sunt politologi͕ politicieni͕ jurnaliști͕
exp
erţi͕ militari͕ cercetători͕ reprezentanţi ai adminsitraţiei centrale etc͘ @n unele emisiuni participă
și reprezentanţi din alte state͕ de cele mai multe ori jurnaliști din SUA͕ Cehia͕ Polonia͕ Germania͕
Franţa͕ în funcţie de subiectul discutat͘ @n emisiun
e participă și invitaţi din Ucraina͕ o parte din ei cu
viziuni pro
-
Ucraina͕ iar altă parte
-

cu poziţii pro
-
Rusia și anti
-
Ucraina͕ fiind vorba de foști deputaţi
din Rada Supremă de la Kiev͕ cu orientare pro
-
rusă͕ reprezentanţi ai unor organizaţii care la f
el
susţin FR și reprezentanţi din regiunile separatiste͘ O parte din invitaţii în studio se perindă pe la
mai multe emisiuni͕ trecând dintr
-
un studio în altul


de la „Время покажет” din timpul zilei͕ la talk
-
showul din orele serii


„Первая Студи
я”
, care
abordează deseori aceleași subiecte͘ De notat
prezenţa a foarte multe elemente de show și mai puţin de analiză͕ percepţia fiind că e vorba de un
show regizat în anumite scopuri͘ Lipsește diversitatea de opinii͕ chiar dacă în platou sunt prezente și
persoan
e care ar trebui să asigure un minim pluralism de opinie͘ Totuși͕ opiniile acestora rareori
sunt auzite͕ încercările lor de a da replică eșuând din cauza că nu
-
și pot duce gândul până la capăt
fiind întrerupţi sau ironizaţi de moderatori sau alţi invitaţi͘

Astfel͕ se creează impresia
că rolul
acceptat de unii dintre ei e
ste

de a servi pe rol de sac de box cu care să fie asociate și ţările pe care
le reprezintă͘ Or͕ aceleași persoane (jurnaliști europeni͕ americani͕ experţi ucraineni) au apărut de
mai multe
ori în diferite talk
-
show
-
uri͕ uneori de două ori în aceeași zi (
„Время покажет”
și
„Первая Студи
я”)͕ chiar dacă comportamentul moderatorilor era inadmisibil și contravine oricăror
reguli și standarde jurnalistice͕ aceștia umilind intenţionat invitaţii res
pectivi.

Moderatorii


Ekaterina Strijenova͕ Anatoli Kuzicev͕ Artiom Șeinin


prin comportamentul lor,
demonstrează că aplică un scenariu bine pus la punct prin care urmăresc să promoveze mesaje͕ de
cele mai multe ori͕ denigratoare despre oponenţii FR͘
Mod
eratorii nu doar moderează emisiunea͕
dar și intervin în mesajele invitaţilor͕ îi contrazic͕ se ceartă atunci cînd doresc cu tot dinadinsul să
impună anumite mesaje͘ Când invitaţii spun ceva ce convine moderatorilor͕ aceștia accentuează:
exact (так точно!)
.

Aceștia ironizează pe seama situaţiilor din Ucraina͕ se amuză pe seama SUA
prin scenete jucate de ei͕ întrerup reprezentanţii Ucrainei͕ SUA͕ pe de o parte͕ și îi încurajează pe
acei care susţin Rusia͕
adresează întrebări și singuri răspund la ele͕ oferă
mult timp taberei pro
-
ruse,
ucrainenii fiind mai mult spectatori și asistând la spectacolul umilitor pentru ei și Ucraina͘ Pe lângă
discuţiile din studio͕ mai sunt difuzate și materiale scurte video͕ care oferă detalii suplimentare cu
scopul de a denigra p
rotagoniștii͕ fiind vorba de caricaturi͕ de cele mai multe ori͘Mesajele
predominante
transmise în cadrul emisiunii

„Время покажет”


27 martie

2017͕ discuţii despre posibilele motive pentru asasinarea lui Denis Voronenkov
:


-

Rusia este acuzată pe nedrep
t de implicare în organizarea asasinatului
(„
Они любой чих
используют для того чтобы плюнуть в Россию”
).

-

Ucraina a fost interesată în moartea lui Voronenkov͕ în Ucraina situaţia este catastrofală͕ nivelul
de trai scade͕ puterea este slabă și neprofesioni
stă͕ susţine grupurile criminale
. (
„Украинские
националисты это гиган
тс
кая фабрика по производству убийц”
,
„М
ы

наблюдаем очень тонкую
украинскую войну на саморазрушение”)
.

-

Occidentul a creat islamismul radical, folosindu
-
i pe teroriștii în scopurile lor͘

Actele teroriste care
au avut loc în Europa sunt͕ de fapt͕ din vina Occidentului
(„Лондонцы заплатили за десятилетия
укрывательства у себя и создание инкубатора международных͕ мировых террористов

-

15

-

которые пропагандировали радикальнй ислам и не только ислам
”͕ „Радикальн
ы
й ислам
создан руками запада”
).


„Как не странно это не звучит͕ но это правда”


Kuzicev despre versiunea că Voronenkov e mai
util pentru Ucraina mort;

„Сами оплатили͕ создали͕ а теперь страдают”


Strijenova despre opinia că Vestul a susţinu
t
crearea islamismului radical;


Муху убьют на стекле
-

виноваты͘ Где
-
нибудь будет извержение
-

виноваты͘ Это такая
паранойя͕ которую надо разоблачять
”͖

„То есть вы не обслуга
-

вы ясновидещие?”͕ „В отличии от вас
,

он знает о чем говорит”


Kuzicev adresân
du
-
se invitaţilor care susţin un punct de vedere diferit de cel al Rusiei͘


28 martie 2017͕ discuţii despre posibilele motive pentru asasinarea lui
Voronenkov,
militarizarea
Ucrainei și situaţia economică şi socială gravă din această ţară͕ interdicţia de i
ntrare în Ucraina
pentru reprezentanta Rusiei la Eurovision͕ „blocada” regiunii Donbas
:


-

Omorul lui Voronenkov este o problemă sistemică͕ și nu un caz separat͕ deoarece în Ucraina este
debandadă͕ peste tot mișună oamenii înarmaţi͕ statul promovează fasci
smul şi rusofobia
(„Это
убийство как раз и подтверждает͕ что в Украине на государственном уровне осуществляется
политика͕ связанная с фашистизацией общества и с руссофобией”͕ „Украина превращается в
организованную преступную группировку”)͘

-

Peste 2
-
3 ani
Ucraina se va destrăma͕ Ucraina fără Rusia nu va exista͕ iar conducerea actuală a
Ucrainei trebuie înlăturată cu orice preţ
͘ („Этих отморозков надо оттуда убрать любым путём„


despre conducerea Ucrainei
͖ „Это сборище дебиллов„


despre Rada Supremă a Ucra
inei
).

Ambii moderatori͕ dar în special Anatolii Kuzicev͕ folosesc des expresii ofensatoare în adresa
participanţilor care au poziţie pro
-
ucraineană şi nu întreprind nimic ca să
-
i împiedice pe alţi
participanţi să
-
i jignească pe oponenţi͘ El face comparaţi
e între Somalia și Ucraina͕ afirmând că e la
fel de periculos de locuit în ambele ţări͕ deoarece peste tot mișună oameni înarmaţi͘
C
omentari
ile

moderatorului după unele opinii exprimate de partea ucrainenană
:
"Вы что
,

все договорились͕ Вы
что
-
то приняли пе
ред програмой
?
"
,
"Павел Григор
ь
евич͕ это похожe на шизофрению͘͘͘ Могут
заинтер
е
соват
ь
ся
,

и не милиционеры͕ а врачи"͕


У нас нет ответа на во
прос͕ но у нас есть
понимание что то
,

что происходит на Украине
,

э
то за гранью здравого смысла͕
э
то
фантасмогория ил
и психодемическая песня͕ написанная под наркотиком
,
вот такая страна
”͕Это только он такой упертый͕ или Украина это вся упертая?
”͕


Вы ведете себя как
гимназистка͕ ведите себя как мужчина!
”͕


Вы имеете бледный вид͕
Павел Григор
ь
евич
͕ и
довольно глупый

.


29 martie 2017, tema:
«
Кривое зеркало Украины
»
(”Oglinda strâmbă a Ucrainei”)͕ discuţii despre
”particularităţile politicii interne și externe a Ucrainei” (
formularea moderatorului
)
:

-

Ucraina învinuiește pe nedrept Rusia în toate problemele ei͕ deși Ucr
aina singură e vinovată de
ceea ce se întâmplă͘ @n acest fel͕ guvernarea de la Kiev vrea să îndreptăţească situaţia de criză din
ţară͕ nelegiuirile͕ sărăcia͘ Cetăţenii ucraineni nu mai au încredere în guvernare și s
-
au săturat de ea
(„У нас на плече горит
эта оспина украинская͕ и она будет гореть у нас и у наших детей по
крайней мере лет 50”͕ ”Украина как государство сег
о
дня упала ниже плинтуса͘ Страна полная
коррупции͕ отсутствие жизненных и политических перспектив͕ полная политическая и
социальная безнаде
жность”͕ ”Все что сейчас происходит на Украине фактически
опробировали фашисты в 30
-
40
-
х годах͘ И политические убийства нераскрытые͕ и

-

16

-

выдавливание населения с территорий и попытка представить в образе врага своего
потенциального оппонента”)͘

-

Ucraina își

omoară propriii cetăţeni͘ Are loc genocidul͕ guvernarea e radicală͕ susţine fascismul͕ iar
SUA şi NATO tolerează şi încurajează această situaţie
(„Зачем преподносится в кривом зеркале то
что происходит? Для того чтобы в очередной раз получить транш͕ оправ
дать обийство͕
геноци
д своего собственного населения
”͕ ”Не осквер
н
яйте кладбищ
а
͕ не изымайте учебники͕
не устраивайте блокаду в соседней стране͕ не уничтожайте собственный народ͕ найдите
общий язык с
о

своими же мирными жителями͕ не убивайте их”͕ ”Маккейн с
обирается и
призывает дать оружие Украине͘ Оружие͘ Летальное͘ Чтобы стрелять в головы людям͘
Мужчинам͕ женщинам͕ детям на Донбассе”͕ ”Украина это территория преступлений и
нарушения прав человека”
)
.

-

Ucraina este de vânzare͘ Ucraina nu trebuiește nimănui
în afară de Rusia
(
despre vânzarea navei
„Ucraina”
)
: „Мы о страшном символизме происходящего: корабль строили
-
строили но не
достроили͕ корабль сейчас продают͕ никому кроме России на самом деле этот корабль не
нужен и легче постр
оить новый чем достроить ста
рый
”͕ ”Хотите вы или нет͕ никому кроме
России вы не нужны”
)
.

-

Ucraina se face de râs͘ Europa nu respectă Ucraina
(„Зачем Порошенко делает эти заявления
одев военную форму
,

в которой он выглядит как конь в пальто
?

Д
ля начала надо похудеть
хотя
-
бы͘ Ваш през
идент шут гороховый!”͕ ”Действительно есть Украина которая не была
ордой͕ она была 400 лет в составе другого государства͕ принадлежала Европе͘ И
напоминание об этом пери
о
де термин
«
быдло
»
͘ Быдлом называли украинцев поляки͘ То
ест
ь͕
вы 400 лет были Европой͕

с точки зрения поляков
-

быдлом͘ Это так было когда вы были
под поляками͘ Они вас звали быдлом”͕ ”Образ украинкой власти токсичен͘ Для большинства
политиков Европы т
о
ксична украинская власть”
)
.

-

Ucraina interzice literatura rusă
(„Достоевский и Толстой в
раги Украины͘ Почему? Толстой
против правительства Украины воевал в Севастополе и
в
севас
т
опольских рассказах нигде не
написал что Севастополь это Украина͕ что Крым это Украина͘ А Достоевский͕ ну
,

у него же
практически все названия произведений они все пра
ктически про нынеш
ню
ю украинскую
власть
-

„Идиот͕ „Преступление и Наказание”͕ „Игрок”͕ „Бесы”)͘

Notă: i
nformaţia despre
interzicerea studierii literaturii ruse în Ucraina nu corespunde adevărului: în realitate͕ are loc
schimbarea curriculei școlare͕ iar st
udierea unor opere din literatura rusă a fost transferată în
clasele liceale͘ Deși despre acest lucru a fost menţionat de unele persoane în timpul emisiunii͕
totuși s
-
a discutat în continuare despre

interzicerea” literaturii ruse͘

-

Uniunea Europeană este

slabă și în curând va dispărea
(„Глядя на черновик Римской
Декларации͕ понимаем что ЕС в том первоначал
ь
ном͕ сильном виде уже нет”)͘

@n emisiune au fost prezentate câteva animaţii şi colaje͕ prin care sunt rid
i
c
u
lizate anumite
personaje͕ amplificându
-
se a
stfel mesajul propagandistic:

p
reședintele Ucrainei Poroșenko lângă un
semn

toxic”͕ arătând cu degetul spre Rusia͕ iar în faţa lui stau D͘ Trump͕ A͘ Merkel și F͘ :olande cu
măști medicale pe faţă͖
a
nimaţia navei

Ucraina” ruginită͕ de pe care cade litera

U”͖Poroșenko
dansează dansul ucrainean gapak în faţa lui D͘ Trump͘
-

17

-30 martie 2017͕ discuţii despre situaţia din Ucraina
:


-

Conducerea

Ucrainei susţine organizaţiile teroriste și dorea să organizeze în ”DNR” și ”LNR” lagăre
de concentrare
,
stat
ul ucrainean încurajează și susţine organizaţii teroristedespre distribuirea
unor cărţi de joc care redau chipurile combatanţilor și ale jurnaliștilor care susţin regiunile
separatiste͖ se afirmă că aceeași metodă era folosită de americani în =raq͕ doar

că acolo soldaţii
aveau aceste cărţi ca să
-
i identifice pe liderii
Iraq
ieni.
P
entru amplificarea efectului, pe ecran apar
periodic persoane mascate͕ fumigene͕ doi tineri care se bat͕ un ceas alături de care sunt cărţi de joc
cu feţele unor oameni͕ iar în
dreptul fiecăruia este câte un cartuș͘

-

Populaţia din Ucraina se înarmează masiv

(„В Украине бандеровский коррупционный режим”͕

Специалисты в условиях нацизма не выдерживают
”)͘

P
entru amplificarea efectului, este
utilizată o prezentare din care reise că
cetăţenii Ucrainei deţin un milion de pistoale
-
automate
Kalașnikov etc͕͘ cifra 1͘000͘000 se repetă de câteva ori͕ sunt prezentate și imagini de la Consulatul
Polonei͕ acoperișul căruia a fost deteriorat recent în rezultatul unui atac͕ inoculând ideea că ac
esta
este rezultatul înarmării cetăţenilor͘


-

@n Ucraina este un dezmăţ total͕ iar reactoarele nucleare din această ţară sunt periculoase și pot fi
acaparate de extremiști

(„Есть такая страна͕ Украина называеся͕ и это не трудно осуществить и
здесь перечис
ляю͕ потому что хаос͕ потому что нет власти͕ радикалы на самом деле правят͕ и
притом что у них 15 реакторов”)͘

-

Ucraina va dispărea ca stat͕ Poroșenco vrea să acapareze toată puterea și să
-
i înlăture pe
concurenţi
(„Украина как страна не будет существоват
ь


это уже всем понятно͘
Через

полгода
не будет страны”͕ „
Порошенко труслив и жаден͕ он не сможет сделать переворот

).

Pentru amplificarea mesajului͕ pe ecran apare caricatura lui Poroșenco͕ fotoliul căruia se clatină͕ iar
sus se rotesc îngeri negri: adve
rsarii lui politici.


31 martie 2017, tema
:

«Украинсие финансы»͕ însă au avut loc discuţii și la alte teme
:

-

Ucraina este plină de datorii͕ dar refuză să le întoarcă
(„Им все должны͕ это мы уже слышали͘
Все͘ Должны”
,

В этом есть большая͕ высокая метафора

европейского пути͘ Каждый украинец͕
даже младенец рождающийся уже должен МВФ͘ А?
”)͘

-

@n Ucraina înflorește xenofobia͕ ura͕ guvernul ucrainean este extremist͕ nazist͕ fascist͘ Ucraina
vinde ură faţă de ruși͘ Naziștii sunt consideraţi eroi
(„Потому что вы
торгуете одним товаром
который на международных биржах не представляют в полной мере͕ по краиней мере не
называют своими словами͘ Этот товар называется русофобия͘

Вот этим вы и торгуете удачно
”͕


-

18

-


В
ы делаете героями бандитов͕ убийц и подонков
”͕
„Это метаста
зы͘ Раковая опухоль где
-
то во
власти находится
”͕

„Бандеровцы
-

это провокаторы которые разжигают войны с соседями͘ Вот
они потеряли Крым и Донбасс͕ теперь они перестроились на Польшу͘ Потом пойдут на
румынов”͕ „Они упорно
,
вызывая ненависть и непонимание в
сего мира͕ делают нацистских
преступников героями͕ на их примерах уч
а
т убивать͕ убивать͕ убивать”
.

-

Guvernarea ucraineană este ilegală͕ Poroșenco e ridicol͕
e

un

scalv

care
-
l

sluje
ș
te

pe
st
ă
p
â
nul

s
ă
u

și
dă vina pe Rusia pentru toate greșelile lui

(

Украин
а под оккупацией нацистов͕ а Порошенко это
не украинский народ͕ у него есть хозяева͕ и он своим хозяевам говорит: "Господа͕ страшная
Россия сейчас вас уничтожит!"͘ Он запугивает своих хозяев͘ Это тщетно͕ это нелепо͕ это
безумно͕ но он в этой холопской логи
ке живет͕ у него нет другой логики”
).
Prezentatorul͕ către
un invitat din Europa:

Ну͕ если честно͕ вы же их хозяева͘ Скажите только мне͕ вас не
снимают”͘

-

SUA vrea să distrugă Europa și Ucraina͕

provocările” de acum din Ucraina au loc cu ajutorul SUA͕
iar Europei nu
-
i pasă că oamenii mor pentru interesele ei͕ Europa vrea distrugere și moarte

(„Европа
конкурент США͘
Вот вы и разваливаете ЕС”͕


Запад готов давать деньги͕ если они торгуют
смертью͘ Вот вам деньги͕ вы нам на блюдечке смерть͘ Смерть украинцев
͕ смерть жителей
Донбасса”͕

Вы должны умирать за наши интерсы͕ за европейские͘ Украина должна быть
ликвидированна͕ а граница должна

соприкасаться Польша и Россия”
.

-

Ucraina

nu

respect
ă
valorile

europene

(

Что произошло се
годня: полный крах государства
”͕

Сжигание людей заживо это ваши европейские ценности которые вы хотите принести в
Россию?”
)
.

Moderatorii ridiculizează unele opinii͕ distorsionează răspunsurile invitaţilor͕ le tratează ironic sau
exagerează pentru

a le duce în sfera ridicolului
,

se adrese
ază într
-
un mod lipsit de respect și
tendenţios unor invitaţi care susţin un punct de vedere diferit decât cel
al Rusiei (
”Подонки͕
убийцы которых вы сделали национальными героями это клеймо на лбу͕ что по моему
мнению приличные люди даже не должны общатьс
я с вами”)͘

@n emisiune sunt utilizate colaje şi caricaturi care prezinză Ucraina în rol de cerşetor
.
4 aprilie 2017,
teme:

asasinarea fostul
ui deputat rus Voronenkov

și atentatul terorist din Sankt
:

-

Rusia nu are nicio vină în organizarea
acestui asasinat͕ în pofida acuzaţiilor care vin din Kiev
.

-

Rusia este ţinta teroriștilor statului islamic și al celor din Ucraina

(Alexandr Prohanov: ”Есть две
мировые силы͕ которые хотят уничтожить Россию: игил и бандеровцы”)͘


Alte mesaje predominante

care au fost transmise pe parcursul talk
-
show
-
ului:


-

19

-

-

Politica lui Donald Trump este dezastruoasă11 aprilie:

Политика Трaмпа хуже чем политика
обьезаны с гранатой”
.

-

=vanka Trump are o influenta mare asupra tatălui său și i
-
ar fi putut influenţa deci
zia de a ataca
Siriamesaj exprimat de experţi pro
-
ruși în emisiunile din 13 aprilie͕ 14 aprilie͘

-

Atacul cu arme chimice din Siria ar putea fi o înscenare͕ iar armata siriană nu are niciun amestecemisiunea din 11 aprilie intitulată

Siria: chimia
minciunii

/

„Сирия: химия обмана”͘

-

SUA este un stat agresor


emisiune din 12 aprilie:
“Мы знаем͕ есть такая страна͕ которoй
плевать на чужих детей͘ Это
-

США
!
В
ы бомбите Вьетнам͕ вы бомбите Белград͕ вы
бомбите мирных людей”
.
America face orice pentru a

distruge lumea doar pentru a
-
și atinge
scopurile:

Вы хотите чтобы весь мир был вашей американской кормовой базы͕ а народы не
хотят и будут сопротивляться͙”

(toată lumea prezentă în sală aplaudă)͘ @n ambele cazuri͕
când jurnalistul american a vrut să dea
replică
,

moderatorul îi spune:
Нельзя!

Și alte opinii pro
-
America nu pot fi auzite,

căci vorbitorii fie sunt între
rupţi de moderatori͕ fie nu sunt auziţi͘

-

SUA și Donald Trump au adus lumea în pragul celui de
-
al treilea război mondial͕ iar Coreea de Nord
ar putea să ripostezeemisiunea din 18 aprilie:


США в лице президента Дональдa Трампа
реально поставило мир на грани третьей мировой воины и она может начинаться в
любой момент͘͘͘”͘

Ultimele 20 de minute din emisiune s
-
au transformat într
-
o scenă de tea
tru în
care actorii sunt doar moderatorii͖ aceștia joacă rolul Coreei de Nord͕ Coreei de Sud și al Rusiei͘
Scenariul transmite mesajul că Coreea de Nord este bine înarmată͘ Mesajul e transmis și în
emisiunea din 20 aprilie.

-

Vizita secretarului de stat a
merican la Moscova ar fi fost un eșec


emisiunea din 14 aprilie.

-

Daca SUA ar pleca din Siria, Rusia ar rezolva problema cu ISIS


21 aprilie.


-

Rusia dispune de

rachete mai performante decât SUA14 aprilie.

-

Coaliţia antiteroristă a bombardat din no
u Siria͕ fiind înregistrate victime11 aprilie.

-

:aosul din Ucraina e ieșit de sub control


emisiunea din 13 aprilie͕ în timpul discuţiei despre
interzicerea participării reprezentantei Rusiei la Eurovision͘

-

Kievul

este vinovat de noile atacuri în
Doneţk și nu ţine cont de noile acorduri de pace͘

Pentru
Ucraina războiul este mai convenabil


în emisiunea din 15 aprilie͕ moderatorul afirmă că de
această situaţie este vinovată Ucraina͕ și nu Rusia͕ la fel ca în emisiunea din 18 aprilie:


попытатьcя за
давить оружием͕ убить͕ уничтожить͕ ликвидировать͕ чистить землю͘͘͘
вот такой сложный вариант͘͘͘”
.

-

Odată ce Ucraina nu va mai fi susţinută de parteneri externi͕ ţara se va ruina15 aprilie.

-

@n Ucraina persistă ura faţă de persoanele care vorbesc limb
a rusă͕ o parte din vina pentru această
situaţie fiind a autorităţilor de la Kiev
-

11 aprilie, 24 aprilie.

-

Ucraina a fost creată de Vladimir Lenin


în emisiunea din 18 aprilie͕ moderatorul (adresându
-
se
ucrainenilor):
„Я думаю что через 10 лет они буд
ут ходить как зомби и ненaвидеть Ленина
который создал странy͘͘
͘”
͕ mesaj repetat în emisiunea din 26 aprilie͘

-

Ucraina recurge la genocid în Luhansk26 aprilie͕ în timpul discuţiilor despre întreruperea livrării
de energie în această regiune:
„Этот ген
оцид начался в 2014
-
ом”
.

-

America bagă zâzanie între Rusia și Ucraina19 aprilie.

-

Europa nu este interesată de stabilirea relaţiilor bune între Ucraina și Rusia pentru că în acest caz
își va pierde controlul asupra Ucrainei15 aprilie.

-

Rusia e o f
orţă nucleară:


У нас есть ядерный зонтик͘͘͘

ядерный зонтик дает нам
возможность͕ спoкойность”

-

12 aprilie.

-

Atacul terorist din Sankt Petersburg nu ii va speria pe ruși și aceștia nu se vor retrage din Siria19
aprilie.


-

20

-

-

Rusia e ţara care poate rezol
va probleme


12 aprilie:

только Росcия и только росийский
народ может противостоять и coздать новые условия”
.

-

Acte teroriste pot fi comise de imigranţii din Moldova͕ Ucraina͕ Asia Mijlocie͕ care pot fi ușor
înrolaţi în celule teroriste13 aprilie͕ în

timpul discuţiilor despre atacul terorist din Sankt
-
Petersburg͕ subiectul fiind readus în discuţie la 21 aprilie͘

-

Pierderea alegerilor de către Marine Le Pen ar însemna sfârșitul Franţei


24 aprilie:

Если Ле Пен
не выигрывает͕ Франции конец͙

.

-

Moldo
venii s
-
au săturat de Uniunea Europeană și vor spre Est24 aprilie.


Imagini utilizate

Uneori͕ pentru a amplifica anumite mesaje pe ecranul din studio sunt derulate imagini͕ secvenţe din
reportaje͕ alteori se recurge la caricaturi și colaje͘

@n emisiune
a din 11 aprilie timp de câteva minute pe ecranul masiv din studio apare imaginea a doi
copii care nu dau semne de viaţă͕ fiind întreprinse acţiuni de reanimare care sunt puse la îndoială
de un expert/medic din studio͘ =maginea apare în timpul discuţiilor
imaginilor cu privire la utilizarea armelor chimice în Siria͘=maginile șocante care pot afecta emoţional sunt repetate de mai multe ori͕ și nu sunt tot timpul
blurate͘ =maginile apar până la momentul când moderatorul i
nsistă ca regizorul să nu le mai arate͕
căci nu mai suportă să le vadă͘

@n emisiunea din 13 aprilie în timpul discuţiilor despre aceea că =vanka Trump are o influenţă mare
asupra tatălui său și i
-
ar fi putut influenţa decizia de a ataca Siria


pe ecran ap
are o caricatură care
îl înfăţișează pe președintele american ca pe o marionetă͘


@n emisiunea din 14 aprilie͕ când se vorbește despre vizita secretarului de stat american la Moscova
este difuzat un colaj͕ în care apare chipul oficialului american în hublo
ul avionului, acoperit de un
val de fum negru (cu referire la faptul că la aeroport acesta ar fi fost întâmpinat doar de
reprezentanţii ambasadei SUA și de fumul provocat de arderea ierbii de pe gazon) pentru a
-
l lua în
derâdere͘
O altă imagine care îl ia
în derâdere pe președintele Donald Trump a fost inclusă în
contextul discuţiilor despre situaţia din Siria͘
-

21

-

Limbajul utilizat

Toţi cei trei moderatori
-

Ecaterina Strijenova͕ Alexei Kuzicev și Artiom Șeinin
-

recurg la limbaj
tendenţios͕ ironic͕ p
eiorativ͕ cu referire la protagoniștii emisiunilor͕ dar și atunci când discută cu unii
invitaţi din studio͘ Termeni și expresii
utilizate deseori de moderatori:
dezordine

(
бардак
)
,
casă de
toleranţă

(
бордель
)
-

cu referire la situaţia din Ucraina͕
jurnalis
t occidental obiectiv

(
обьективный
западный журналист
)
,
cât de brav

e (
како
й

мoлoдец)
-

i
ronic, cu referire la un invitat din studio.


Michael͕ liniște! Nu ţi
-
e rușine?

(
Майкл͕ тихо! тебе не стыдно?)moderatorul
i
se adresează
jurnalistului american (12

aprilie).
Când un invitat afirmă că americanii au omorât în atacuri mai
mulţi oameni͕ moderatorul intervine ironic:
e un fleac pentru americani

(
для американцев это
ерунда
) şi
râde

-

12 aprilie
.

Lasă retorica asta americană͘͘͘ el nu are răspuns͘ :aide dra
gule!
Ajunge! Gata͕ am încheiat͘ Așteptaţi! E aberant
(
У
бeри эту риторику͕

американскую͘͘͘

у него нет
ответа͘ Дава
й

милы
й
!
хватит!͘͘͘ Всё͕ зако
нчили! Пoдoждите! Это жы бред)


replici atunci când
jurnaliștii americani încearcă să răspundă la o întrebare͘
E
ste așa o ţară
-

Ucraina͘ Care nu e ţară͕ ci
bătaie de joc

(
Ну есть такая страна Украина͘ Это не страна͕ это насмешка
)
-

în bătaie de joc în
emisiunea din 24 aprilie la care s
-
a discutat despre statutul limbii ruse in Ucraina.
Ucrainenii suferă
de șizofreni
e

(
Украинцы шизофреники
)
-

24 aprilie
.
Acuș voi deconecta microfonul și voi trece la
monolog͘ Ai înţeles͕ ai înţeles?

(
Сейчас выключу микрофон и буду говорить монологом͘ Ты
понял это͕ понял это?
)

-

26 aprilie.

Luaţi
-
i microfonul͕ luaţi
-
i microfonul sau să
-
l iau eu? ͘͘͘ Așa cum
este͕ acolo să rămână͘ Este clar? ͘͘͘ Acel care spune că Lenin trebuie scos (din mausoleu) este un
porc ͘͘͘ Despre asta nu voi permite să vorbiţi
(
Микрофон уберите͕
м
икрофон уберите͕ или мне
убрать? ͘͘͘ Какой он есть͕ такой пускай и л
ежит͘ Понятно?

͙
Тот кто говорит убрать Ленина
-

скотина! ͘͘͘ Про это не дам говорить! ͘͘͘ Не позволю вам говорить!
)cu forţa zmulge microfonul
din mâna unui invitat (care oricum era deconectat)
-

în timpul discuţiei despre oportunitatea
păstrării mumiei

lui Vladimir Lenin în mausoleu (26 aprilie)͘Talk
-
showul "Первая студия"
,
moderat de Artiom Șeinin are un format diferit͕ invitaţii fiind din
start împărţiţi în două tabere͕ părţi diferite care ar trebui să reprezinte și opinii diferite͘ @n plus în
studi
o͕ în afară de public͕ sunt prezenţi și așa numiţii experţi
-
arbitri͕ cărora le este solicitată periodic
opinia asupra celor spuse de invitaţi͘ Cu toate acestea͕ pluralismul de opinie este mimat͕ or raportul
între cele două tabere nu e niciodată de 50 la 50
͕ întotdeauna prevalând opiniile pro
-
ruse͘ =nvitaţii
sunt de cele mai multe ori politologi͕ jurnaliști͕ politicieni͕ militari͕ reprezentanţi ai instituţiilor
statului͕ experţi străini͘

@n timpul emisiunii sunt puse în discuţie mai multe subiecte care de re
gulă
ţin de evenimente externe͘ Cu o durată de aproximativ o oră͕ emisiunea deseori pune în discuţie
aceleași teme abordate în aceeași zi în studioul emisiunii „Время покажет”͘ Respectiv͕ se repetă și
unii invitaţi͘ Faptul că unii invitaţi acceptă în conti
nuare invitaţiile la emisiune͕ chiar dacă în ediţiile
precedente au fost umiliţi ei͕ iar prin ei
-

și statele de unde vin͕ duce la concluzia că ei sunt elemente
ale unui scenariu bine pus la punct͕ cu scopul de a transmite telespectatorilor mesajul că Rusi
a îi
pune la respect pe toţi͕ inclusiv statele de unde vin acești invitaţi
.

Moderatorul͕ de regulă͕ are un
comportament agresiv͕ vorbește de pe poziţia de atotștiutor͕ formulează mesaje și caută printre
experţi susţinere͕ încurajează și oferă cuvântul celo
r care sunt pe aceeași lungime de undă cu el
(aproape majoritatea invitaţilor)͕ în timp ce acei invitaţi care au alt discurs sunt întrerupţi͕ deseori
prin inserarea de generic͘ Felul cum este structurată emisiunea͕ numărul dezechilibrat al invitaţilor
pro
si contra și intervenţiile moderatorului induce ideea că persoanele au fost invitate nu să
analizeze și să spună ce gândesc despre anumite probleme͕ ci să li se spună cum trebuie să
gândească͘ Prin concluziile pe care insistă să le vocifereze͕ moderatorul
interpretează și
denaturează cele spuse de unii invitaţi care nu împărtășesc aceleași păreri͘ De multe ori recurge la

-

22

-

atac la persoană în special când e vorba de invitaţi străini


din Ucraina, SUA sau state din UE. Se
creează impresia că invitaţii cu vizi
uni pro
-
ucrainene și pro
-
europene sunt în prezenţi în studio din
simplul motiv că gazda să
-
și poată demonstra agresivitatea͕ care este aplaudată de public͘


Mesajele
predominante
transmise în cadrul emisiunii


Первая студия27 martie 2017͕ tema: «На мест
е преступления» („La locul crimei”)͕ discuţii despre omorul fostului
deputat al Dumei de Stat din Federaţia Rusă

Denis Voronenkov, ucis la Kiev:


-

Ucraina este slabă͕ se destramă și minte (
„Вся Украина находится на кануне взрыва”͕ „На
Украине творится хао
с и бардак”͕ „Единственное спасение
-

спокойно договорится (с
Путиным) и не раскачивать лодку
”͕ „Украины нет͕ она распалась”
);

-

Dumnezeu este de partea Rusiei (
„Россия это огромный сгусток божественной энергии”͕ „Нет
никакой правды͘ Правда у Бога͕ а Бог с

Россией”)͖

Moderatorul Artiom beinin a susţinut în mod direct și insistent mesajele manipulatorii ale invitaţilor
pro
-
Kremlin͕ îndeamnând publicul să aplaude͘ Ucraina͕ reprezentanţii oficiali ai acestei ţări͕ dar şi
unii invitaţi au fost ridiculizaţi de c
ătre moderator͕ etichetaţi şi acuzaţi de minciună:

-

„Правоохранители Украины делают безумные за
я
вления͘ Это надругательство над здравым
смыслом и представлением о законе”
-

despre declaraţiile președintelui Ucrainei și a procurorului
general al Ucrainei
privind omorul lui Voronenkov și explozia la depozitul de muniţii din :arkov͕ prin
care este acuzată Rusia
;

-


Н
евозможно не получить по зубам”


despre faptul că ucrainenii acuză Rusia de acte împotriva
Ucrainei;

-

„Вас европейцев от
У
краины не тошнит?”


despre atitudinea UE faţă de Ucraina
.

@n raport cu unii invitaţi care exprimă puncte de vede opuse poziţiei oficiale͕ moderatorul îşi
permite o atitudine lipsită de respect: „Майкл͕ тебе никто не верит͕ никто тебе не верит͙ Я
понимаю что вам нужно нашим з
рителям как можно больше лапши на уши навесить
͙
Это
такой у вас стиль͕ с нашими западными друзьями
-

обобщять и обвинять?”


în adresa
invitatului Michael Bohm͕ jurnalist la „The Moscow Times”
;

„Ребят͕ вы че
-
то врете͘ Потому что
либо вы идиоты͕ либо вы вре
те”
-

;


„Они врут͕ потому что не знают что сказать”
-

un invitat
.

Pe tot parcursul emisiunii, pe ecranul din spatele platoului a rulat o b
andă cu text și una cu
hashtaguri. Hashtagurile nu oglindeau tema emisiunii, dar transmiteau mesaje subliminale
telespectatorilor care trebuiau să asocieze tema ediţiei cu acest text͘ :ashtaguri: #ЕС͕
#провокация͕ #террори
з
м͕ #Европавстрахе͕ #исламофобия͕
#угрозытеррора͕ #теракт͕
#Лондон͕ #мигрантыкризис-

23

-

28 martie 2017͕ tema: «Сакралъная провокация» („Provocarea sacră”)͕ discuţii despre omorul
fostului deputat al Dumei de Stat din Federaţia Rusă Voronenkov͕ ucis la Kiev͕ din perspectiva
eficienţei servicii
lor de pază ucrainene͘ De asemenea͕ s
-
a discutat despre acţiunile de protest care
au avut loc în Rusia duminică͕ 26 aprilie 2017͘

@n emisiune au fost analizate mai multe secvenţe video despre omorul lui Voronenkov͕ fiind acuzată
paza acestuia, care s
-
ar f
i comportat neprofesionist͕ poliţia care nu ar fi intervenit la timp şi nu ar fi
izolat locul crimei͘ Moderatorul și o parte dintre invitaţi au acuzat Ucraina că nu i
-
ar fi asigurat paza
lui Voronenkov͕ deși partea ucraineană a încercat să explice că acest
a a preferat sa
-
și aleagă singur
pază privată͘ Moderatorul a oferit preferenţial dreptul la cuvânt invitaţilor cu poziţie pro
-
rusă͕ fără
sa
-
i întrerupă͕ în timp ce la fiecare intervenţie a reprezentanţilor părţii ucrainene a intervenit sub
pretextul că vre
a să concretizeze ceva͕ distorsionând mesajul expus de aceştia͘

Politologul Andrei
Okara͕ reprezentant al opoziţiei din Rusia͕ a exprimat opinia că posturile de televiziune ruseşti
preferă să se amestece în treburile interne ale Ucrainei͕ în timp ce în Rus
ia e sărăcie şi corupţie͕ iar
protestul masiv de duminică nu a fost reflectat de televiziuni͘ El însă a fost apostrofat şi bruscat
verbal de unii invitaţi care i
-
au adresat cuvinte jignitoare:

Вы козёл провокатор͕ идёт козел
провокатор а сзади молодежь”͖
„Я не знаю что принимает этот господин͕ но явно не
спиртное͕ что
-
то по
-
крепче͘͘͘ сегодня его явно прёт”͘ După aceste și alte jigniri͕ sala a aplaudat
zgomotos͕ iar moderatorul nu a făcut nicio încercare de a opri atacul la persoană͘


29 martie 2017, tema:

«Республика шкод?» („Republica nătărăilor”)͕ discuţi
i despre situaţia din
Ucraina
:

-

Ucraina este un copil needucat͕ imatur͕ neascultător͕ alintat
(Monologul de început al
prezentatorului:

„Если ребенку очень долго многое позволять͕ в расчете что потом ты

приучишь его к дисциплине͕ иногда он может разойтись настолько͕ что к дисциплине его не
приучишь͘ Таким ребенком в нашей большой и не всегда дружной европейской семье на мой
взгляд͕ на сегоднешний день является любимая всеми нами Украина͘ И когда я говорю

про
родителей я имею в виду и нас͕ и Европу͘ Потому что мне кажется что эта дитя под разговоры
о движении к Европе͕ оно уже переходит какие
-
то границы͕ мне кажется что раньше нужно
было приучять к порядку͕ сейчяс мы уже как
-
то припознились”
)
.

-

@n Ucraina

e criză͕ în ţară domnește haosul͕ nu este resprectată legea͕
este o
ţa
ră care încurajează
terorismul şi
se face de râs͕ nimeni nu o mai ia în serios͕ toţi au obosit de ea
(„Вы говорите что в
Европе уже все от Украины устали͘ Понятно что устали и в Европе͕

устали и у нас͘͘͘”͕ „
Ч
то
происходит на вашей территории это называется либо беспределом͕ либо бардаком͕ либо
торжеством бесправия”͕ „Европейцы͕ да впрочем и мы͕ и я͕ смотрим на Украину как на
глубоко травмированную страну͘ Украина потеряла Крым͕ Украина п
отеряла До
н
басс͕ на
Украине рвутся склады͕ убивают людей͕ там дефолт͘ Украина бол
ь
ная и несчастная страна”͕
„Это террористическое государство которое попустительствует своим вооруженным до зубов
боевикам͕ осуществлять акты террора и насилия в отношениик ко
му угодно͘ Это им все ходит
с рук”͘

-

Europa devine tot mai slabă͕ ea se folosește de alte ţări
(„Сегодня Европа думает что здесь
может быть все что угодно͕ здесь можно нарушать законы͕ можно плевать в лицо инвалидам͕
можно унижать людей͘ Почему? Потому чт
о это для них туземцы͕ от которого они ждут только
одного: энергоресурсы͕ чернозем͕ телок и дешевая рабочая сила͘ Телок
-

так они называют
украинских дев
у
шек которых они превратили в живой товар͕ которые они поставляют на
европейские сексуальные рынки”͘


-

24

-

P
e tot parcursul emisiunii͕ pe fundalul platoului rula o bandă cu text și una cu hashtaguri͘
:ashtagurile nu neapărat oglindeau tema emisiunii͕ dar transmiteau mesaje subliminale
telespectatorilor care trebuiau să asocieze tema ediţiei cu acest text͘ :ashta
gurile erau
următoarele: #Евровидение͕ #Самойлова͕ #безправил͕ #украинизация͕ #антиРоссия͕
#страна404͕ #укрошенко͕ #украинатеррористы͕ #европейскиеценности͕ #трампслил͕
#похищениеЕС͕ #НАТО3 aprilie 2017͕ tema: «
П
о Kиевскому счёту» („După calculul Kievul
ui”)͕ discuţii despre incidentele
din Ucraina (consulatul polonez din Luţk͕ vestul Ucrainei͕ atacat cu lansatoare de rachete antitank)
şi acuzaţiile că acestea

ar fi fost organizate de Rusia:

-

Poziţia/opinia Ucrainei nu este luată în seamă de nicio ţară d
in lume͕ iar de situaţia dezastruoasă
din ţară sunt responsabile actualele autorităţi ucrainene͖

-

Situaţia de azi este o tactică a Uniunii Europene de a crea neplăceri Rusiei (
invitatul Vladimir
Hirinovski: „Европейцам нужна война͕ русские там Донбассу по
могают͕ Порошенко сбежал”)͖

-

Ucraina nu are viitor ca stat şi este o ţară cerşetoare
(
V. Jirinovski:
“разбить Украину навсегда!”)
;

-

Forţele NATO nu au avut mandat să se implice în conflictul din Afganistan͘

=nvitaţii pro
-
ucraineni au fost intimidaţi şi a
gresaţi verbal͕ fără ca moderatorul emisiunii să intervină͘
V.
Jirinovski
: „
П
ока тебе здесь дают свобод
у

слов
а
͕ раду
й
ся”
;


Т
ам готов
я
т новые концлагеря”
;


Во
всём мире решено без вас͕ вы мусор! вы все мусор! всё решает Москва! и по Киев
у

будут
стрелять и П
орошенко͕ будет стрелять! все будет лагеря!”
.

Un expert pro
-
rus l
-
a înjurat pe un politologul ucrainean: „
пошел

к

чёртовой матери
!Alte mesaje predominante care au fost transmise pe parcursul talk
-
show
-
ului:

-

Acuzaţiile SUA împotriva Siriei sunt false͖

a
tacul SUA este parte a strategiei lui D. Trump cu scopul
de a instaura dictatura mondială͖

Trump este o marionetă͕ ratingurile acestuia sunt în scădere şi el
vrea să le demonstreze tuturor că e puternic͕ la fel au acţionat şi alţi preşedinţi ai SUA de
-
a
lungul
timpului
.

Pe ecranul din studio a fost proiectat un colaj care îl arată pe Colin Powell cu o sticluţă în
mână
-

(aluzie la un atac chimic fals, pus la cale de americani)10 aprilie.

-

Acţiunile SUA încălc
ă

normele

de drept internaţionale (
11 apr
ilie).

-

SUA are
duble standarde͕ iar motivul enunţat de SUA pentru a bombarda Siria nu a fost confirmat

(11 aprilie, 12 aprilie).


-

SUA ar putea ataca și Coreea de Nord

(11 aprilie, 18 aprilie, 19 aprilie).

-

Vizita secretarului SUA la Moscova are drept

scop provocarea Rusiei

(12 aprilie).

-

Atacul cu arme chimice e un fals͖ America urmărește scopurile proprii prin aceste acţiuni͕ are ce
ascunde͕ odată ce nu dorește expertize din partea terţilor

(12 aprilie).

-

Armata americană este slabă comparativ cu R
usia și sistemele sale antirachetă
:

С такими
результатами напугать Россию вообще нельзя͘͘͘


(12 aprilie).

-

Rusia este o super putere͕ iar ucrainenii și americanii ar trebui să asculte de Rusia

-


Н
е услышите͕
вам же будет хуже” (12 aprilie)͘

-

Ivanka Tr
ump îl influenţează pe tatăl să și are o parte din vina pentru atacul din Siria (13 aprilie͕ 17
aprilie
).

-

Statele Unite ale Americii sunt un stat agresiv

(13 aprilie, 17 aprilie, 18 aprilie).

-

Occidentul are intenţii doar de a dezbina

(18 aprilie).

-

SU
A și UE nu sunt interesate de investigarea problemei cu armele chimice͕ în timp ce Rusia dorește
o anchetă

(12, aprilie, 13 aprilie, 17 aprilie).

-

@n prezent se coagulează imperiile turc și rus care se vor înţelege bine între ele (19 aprilie)͘


-

25

-

-

Coreea de

Nord va trece la atacuri reale (19 aprilie)

-

Curtea =nternaţională de la :aaga consideră nefondate acuzaţiile Ucrainei privind finanţarea de
către Rusia a terorismului (20 aprilie)͘

-

Kievul ar întreprinde acţiuni teroriste în Crimeea (20 aprilie)͘

-

Ucr
aina se autodistruge͕ e pe calea prăpastiei:
„Страна деградирует͕ промышленность
разрушается͕ дефолт͕ впереди полная безпросветность”

(20 aprilie).

-

Rusia este foarte puternică și ţările vecine ar trebui să fie prietene cu Rusia:

„Мы сильны как
никогда͕ п
оэтому уважaите нас͕ дружите с нами (20 aprilie)͘

-

Rusia va avea grijă ca Ucraina să nu adere vreodată la NATO
: „Вы в НАТО не вступите никогда͘
Мы Украину будем беречь как берегли всегда” (24 aprilie)͘

-

Ucraina menţine situaţia de conflict din regiunile
separatiste͕ nu respectă acordul de la Minsk

(18
aprilie, 25 aprilie).

-

Ucrainenii luptă împotriva limbii ruse

-

în contextul declaraţiilor unui cunoscut muzician de la Kiev
că alolingvii din Ucraina͕ care nu cunosc ucraineana͕ ar trebui închiși în gheto
uri (24 aprilie).

-

Diversioniștii ucraineni întreprind acţiuni teroriste în Luhanskîn timpul discuţiilor despre explozia
mașinii OSCE (25 aprilie)͘

-

Crimeea a fost și va rămâne parte a Rusiei


„Да горите вы в аду! Крым был и будет нашим! ”
(25 april
ie)

-
Moldova renunţă la integrare europeană și a ales alt curs
: „Молдове надоел
а

Евроинтеграция и
выбрали Додона” (24 aprilie)͘


Imagini utilizate

@n timpul talk
-
show
-
ului sunt difuzate diverse imagini, de multe ori caricaturi sau colaje cu scopul de
a am
plifica mesajele negative despre unii protagoniști͘ La 18 aprilie͕ de exemplu͕ pe ecranul
studioului apare o caricatură care îl înfăţișează pe secretarul de stat american care ar aduce în
bagaje diferit armament͕ transmiţând subtil mesajul că scopul Americ
ii este să atace din nou͘

Pe ecranul din studio sunt proiectate
două

caricaturi pentru a accentua mesajul că SUA și
-
ar folosi
puterea pentru a răsturna lumea/globul͕ iar Rusia ar fi cea care ameliorează situaţia: mâna SUA care
atinge globul pe
ntru a
-
l dezechiliurba͕ mâna Rusiei
-

pentru a
-
l liniști͘-

26

-


@n emisiunea din 19 aprilie͕ în timpul discuţiei despre posibila reacţie a Coreei de Nord la acţiunile
militare ale SUA în regiune͕ pe fundal apar materiale video care ilustrează vitejia și măre
ţia armatei
coreene.


Limbajul utilizat

Moderatorul recurge deseori la limbaj agresiv și peiorativ͕ în special pentru a
-
i discredita pe unii
invitaţi͘ Folosește diminutive atunci când se adresează către unul din invitaţii ucraineni͕ căruia i se
adresează
cu „Славeчка!”͕ oferă cuvânt pentru expunere mai întâi invitaţilor din partea Rusiei͕ apoi
reprezentanţilor din Ucraina͕ Polonia și SUA: “
Acum vor vorbi mai întâi rușii͕ apoi americanii͘͘͘
Democraţie”
͕ și râde͘ Mai folosește expresia:
Din întâmplare͕ nu v
-
aţi umflat
?/„
В
ы не опухли
случяйно?” (18 aprilie)͕


Michael͕ încă puţin și vei trece de linia roșie și atunci o să
-
ţ
i închidem microfonul͕ și vei sta în
„cușcă” și vei asculta oamenii deștepţi”

(15 aprilie͕ moderatorul către jurnalistul american invitat î
n
studio),


Michael, de ce spui prostiile astea
?

/„Майкл зачем ты гонишь эту дурку?”(adresându
-
se unui
jurnalist american, 11 aprilie),


Pentru că eu vreau să discut ceea ce eu vreau și o să ofer cuvânt cui vreau

/”Потому что я хочу
обсудить то что я хочу

обсудить и дам слово кому хочу” (24 aprilie)


replica moderatorului
atunci când i se impută că nu oferă tuturor cuvânt͕


Poate e timpul să vă arătăm de ce suntem în stare?

/„Может нам пора показывать вам на что
мы способны?” (24 aprilie)͕


La ăștia nu s
unt corect înșurubate piuliţele

/„У них там винтики не так закручены” (moderatorul
către poza Angelei Merkel͕ 25 aprilie)͕


Te voi opri͕ pentru ca să nu aberezi în continuare͘ Te vom expedia în Kemerovo și vei vorbi
acolo

/„
Тебя остановлю чтобы ты не нёс с
вой бред͘ Сейчас отправим тебя в Кемерово и ты
будешь там рассказывать” (25 aprilie)͘

La 18 aprilie͕ moderatorul nu îi permite reprezentantului Ucrainei să își expună punctul de vedere:
„Слава͕ здесь другие правилы игры͕ здесь вам не подвoротня͕ здесь крич
aть и перебивать
нe принятo
”͘ Acesta se apropie prea mult de invitat de parcă ar intenţiona să
-
l oprească͘


-

27

-


La 24 aprilie͕ moderatorul include elemente de show: în studio este adusă o căldare pe care este
inscripţionat cuvântul г***но (rahat) dest
inată unui invitat ucrainean care͕ așa cum afirmă
moderatorul͕ ar fi spus anterior că va mânca o căldare cu rahat dacă până în ianuarie 2017 Crimeea
nu va reveni sub jurisdicţia ucraineană͘

Vom oferi câte o căldare de rahat tuturor celor care spun
acest l
ucru

/”Мы дадим каждому кто скажет по ведру с говном”͕ afirmă moderatorul͘

Deși invitatul dezminte și spune că e vorba de un cont fals pe o reţea de socializare͕ oricum
moderatorul manipulează în continuare și îl discreditează pe invitatul re
spectiv͘ @n final se spune că
în căldare este ciocolată͘Emisiunea informativ
-
analitică

Воскрессное время”

cu Valeri Fadeev
prezintă
o retrospectivă a
subiectelor din întreaga săptămână͘ Abordarea prezentatorului este tendenţioasă͕ fiind selectate
subiec
te ce prezintă realitatea preponderent din perspectiva Kremlinului͘ Titlurile subiectelor în
unele cazuri sunt ironice͕ transmiţând poziţia postului vizavi de subiectul discutat͕ cum ar fi de
exemplu:
Корейский полуострый
(cu referire la acţiunile militare

ale SUA în apropierea Coreei de
Nord),
Ультиматум потерялся по дороге!

Французская кухня
(despre alegerile din Franţa)͕
Малышка на милион!

(cu referire la Ivanka
Trump).


Mesaje predominante


2 aprili
e

2017:

-

Nordul Arctic aparţine Rusiei şi doar Rusia îl poate explora͖

-

Crimeea nu este a Ucrainei;

-

SUA sunt împotriva Rusiei şi o acuză nefondat de imixtiune în alegerile prezidenţiale͖

-

Occidentul încearcă să se implice în situaţia din Rusia͖

-

@n

Rusia corupţia scade͕ iar mitingurile sunt provocări organizate în scop politic care pot cauza
victime umane͕ organizatorii mitingurilor exploatează generaţia tânără͕ ei sunt niște pedofili politici͕
ei vor haos și distrugerea statului͕ mitingurile în Rus
ia au origini ucrainene;

-

Poliţia din Europa este mult mai agresivă cu protestatarii în comparaţie cu poliţia rusească care
acţioneză legal͕ foarte corect faţă de protestatari͘ @n ţările europene și în SUA statul face tot
posibilul pentru ca să nu existe

mitinguri͕ mitingurile sunt dispersate în mod violent͖


-

28

-

-

Ucraina nu vrea să respecte decizia unei judecăţi europene͕ minte şi nu vrea să întoarcă banii
împrumutaţi de la Federaţia Rusă͘ Ucraina este împotriva Rusiei͕ minte͕ folosește motive false
pentru e
scaladarea conflictului;

-

SUA omoară conștient civilii din Mosul şi are planuri ascunse de creare a Kurdistanului şi de
destabilizare

a altor regiuni, mass
-
media din Vest ascunde adevărul͕ iar Rusia a contribuit la
spargerea ”zidul
ui

tăcerii” și a arătat
adevărul͘

Au fost transmise secvenţe mari din discursul lui Vladimir Putin:

-

„Все эти призывы происходят на фоне расправ полиции͕ скажем͕ в Париже с
демонстрантами͕ в связи с убийством одного из граждан прямо у него дома͘ Француза͕
китайского происхожден
ия͘ Поэтому постановка вопросов такого рода и обращение к России
такого рода͕ мы считаем͕ что это чисто политизированные вопросы с целью оказания какого
-
то давления на внутриполитическую жизнь в стране”͖

-

„Мы с вами хорошо знаем͕ и я хочу на это обратить

внимание͕ что этот инструмент
использовался в начале так называемой Арабской весны͘ К чему это привело͕ к каким
кровавым событиям в регионе это привело͕ мы очень хорошо знаем͘ Мы очень хорошо знаем
также͕ что это было одним из побудительных мотивов и пово
дов государственного
переворота на Украине͘ В какой хаос погрузили эти события нашего соседа͕ Украину͕ мы тоже
хорошо знаем”͘

Despre mintingurile anticorupţie din Rusia:

-

„Это незаконно͘ Это была провокация͕ в надежде получить красивые кадры для западны
х
СМИ͕ а по максимуму и пострадавших͘ К счастью͕ все обошлось
-

полиция действовала
профессионально и корректно”͖

-

„Тема коррупции
-

самый употребляемый прием в деле экспорта революции͘ Об этом сказал
президент Путин͘ Главный лозунг украинского Майдана
-

победить коррупцию͘
Государственный переворот совершили͘ А коррупция? Ее на Украине меньше не стало͘ Ее
стало больше͘ Это уже
не коррупция
-

это мародерство
”͖

-

„Создание хаоса и разрушение государства͘ 20 лет назад разорвали Югославию и дали
понять͕ что

Россия может быть следующей͘ Мы эти годы отстаивали свой суверенитет в самом
первичном смысле этого слова͘ Территориальный суверенитет͘ В соседнем европейском
государстве война идет͘ 800 километров от Москвы͘ К сожалению͕ мир устроен жестоко”͖

-


П
олиция

нежнейшим образом обошлась с митингующими͕ с нарушителями закона”͖

-

Г
енеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин: ”Вот эта
эксплуатация несовершеннолетних очень похожа на политическую педофилию͕ которой͕ судя
по всему͕ страдают неко
т
орые наши несистемные политики
”͘

Despre mitingurile din ţările europene:

-

„Как разгоняют несанкционированные акции в той же Франции͕ многие видели не раз
-

полиция там явно не скромничает͘ Может быть͕ и в России организаторы митингов
рассчитывали на слез
оточивый газ и водометы
?

Н
о тогда получается͕ они сознательно
подвергли участников опасности”͖

-

„Важная деталь
-

старт этой провокационной кампании был дал на Украине”͖

-

„В Париже жестко ответили представителям азиатской диаспоры͘ В ответ
,

в ход пустили
дубинки и слезоточивый газ͘ Протестовали͕ кстати͕ именно против действий полиции: на днях
один из сотрудников застрелил китайца͕ как считает диаспора͕ безо всяких оснований”͖

-

„И во Франции͕ и в других западных государствах͕ которые пытаются нам указывать
͕ как себя
вести͕ с нарушителями особо не церемонятся”
ю

Despre Ucraina:


-

29

-

-

„Украина должна России 3 миллиар
да долларов и не хочет отдавать
”͖

-

„Киев врет͘ Украинские власти своим неадекватным поведением начинают доставать уже
многих”͘

Despre SUA şi implica
rea în conflicte:

-

„Пентагон наконец признал: с прошлой осени͕ когда начали штурмовать город͕ под бомбами
погибли почти 400 мирных жителей͘ Стена молчания наконец пробита͘ Долгое время
западная пресса вообще ничего не сообщала о жертвах среди мирного насе
ления͘ Мы тоже
помогали пробивать эту стену”͖

-

„Вашингтону выгодно раздробить Сирию͕ убрать Башара Асада͘ Раскачать ситуацию в Иране͕
там


старые счеты͘ И конечно


ослабить российское влияние в регионе”͘


9 aprilie 2017
:

-

Federaţia Rusă a cerut de mai

multe ori ţărilor din Vest să
-
şi unească eforturile pentru a lupta
contra terori
smului͕ însă acestea nu răspund
.

-

Uniunea Europeană şi SUA acuză nefondat autorităţile din Siria că folosesc armele chimice pentru
a nimici poporul͕ inclusiv şi pe copii͕ îns
ă

nu există dovezi în acest sens
.

„Во всех западных СМИ
жуткие кадры умирающих детей в Сирии͘ Умирающих͕ как утверждается͕ от военных
отравляющих веществ͘ В этом преступлении обвиняют власти Сирии͘ Доказательств нет”͘

-

UE susţine iniţiativele barbare ale
preşedintelui American Donald Trump
.

„Широким жестом
Трамп в одночасье снял огромное напряжение͕ сковывавшее Лондон͕ Берлин и Париж͕ все
последние месяцы после его избрания президентом͘ Отныне͕ по крайней мере на сирийском
направлении͕ все будет как в стар
ые добрые времена: Асада долой͕ Россия виновата͕ а Запад
един”͘

-

Preşedintele Vladimir Putin nu acceptă schemele de corupţie şi le curmă hotărât͕ iar lupta cu
corupţia în Rusia înregistrează succese
.

„Арестован губернатор Удмуртии Александр Соловьев͘
Тепе
рь уже бывший губернатор͘ Президент Путин отправил его в отставку͕ отказав ему в
доверии͘ Системная борьба с коррупцией продолжается͘ Сидит бывший тульский губернатор͘
Это уже давняя история͘ Осужден брянский губернатор͘ Под следствием или под судом еще
не
сколько бывших губернаторов: Хорошавин
-

Сахалин͕ Белых
-

Киров͕ Гайзер
-

Республика
Коми͘ Из других высокопоставленных чиновников целый министр под следствием
-

Улюкаев͘
Уголовные дела против больших чиновников на виду͕ о них сообщают федеральные СМИ͘ Но
есть тысячи не таких громких дел͘ С коррумпированными чиновник
ами борются͘ Еще как
борются!”
.


16 aprilie 2017
:

@n subiectul privind apropierea vaselor militare americane de Coreea de Nord͕ prezentatorul prin
comentariul său acuză SUA și afirmă că va urma
riposta din partea Coreei de Nord͘ @n material sunt
utilizate imagini dintr
-
un film western, pentru a ilustra felul de a fi a americanilor:
Лучший способ
знакомства с партнёрами стрелятъ с порога сразу из двух стволов
.-

30

-

@n emisiune este dată și opinia pr
eședintelui american Donald Trump privind ajutorul pe care îl
așteaptă din parea Chinei: „͘͘͘
Я думал китайский лидер хотел помочь нам в Северной Коре
е
.
Мы обсуждали с ним торговлю͕ мы обсуждали многие вопросы͘͘͘”

După care urmează replica
autorului:
„До
в
о
льнo нагло (͘͘͘) Карты cданы и игра нaчинается͘ И в этой игре Россия и
Китай должны будут очень внимательно следить за руками Трампа͘͘͘”͘

Astfel, se transmite
mesajul direct că Donald Trump ar fi un trișor͘

Aceeași atitudine tendenţioasă se remarcă și în a
lte subiecte analizate͘ Un subiect căruia i
-
a fost
dedicat spaţiu amplu se referă la =vanka Trump͕ fiica lui Donald Trump͕ consiliera acestuia͘
Mesajul
că aceasta s
-
ar implica în soarta lumii este impus chiar din primele cuvinte: „
Дочь президента
Америки о
бвиняют во вмешательстве в судьбы мира͘ Кто в итоге первая леди
Соединенных Штатов?”͘

Limbajul͕ dar și imaginile folosite în material͕ au menirea să
-
l denigreze
pe președintele american͕ despre care se spune că ar adora scandalurile͕ fiica sa ar avea mulţi

admiratori͕ inclusiv fostul președinte Bill Clinton


Американский президент Дональд Трамп
любит скандалы͘ Сейчас в центре шумного интереса его дочь
-

Иванка Трамп͘ Ее обвиняют
в чрезмерном влиянии на отца͘ Чуть ли не она настояла на
решении бомбить Сирию͘

У
Иванки Трамп много поклонников͘ Бил Клинтон не мог оторвать глаз от этой блондинки
во время инаугурации ее отца͘ Даже Хиллари Клинтон заметила͘ Но самый явный
почитатель Иванки͕ конечно͕ ее папа
”͘

După care urmează un citat al lui Donald Trump cu
referi
re la felul cum arată fiica sa: „
Я хотел бы сказать секси! Но не могу
-

она моя дочь͘ Если
бы Иванка не была моей дочерью͕ я бы͕ наверное͕ с ней встречался!


iar autorul comentează
că Donald Trump are o relaţie de afaceri cu fiica sa din motivul că nu a pu
tut avea cu ea o relaţie
romantică:


Он не мог закрутить роман с дочерью͕ поэтому начал делать с ней бизнес͘ Она͕
конечно͕ не первая леди͕ но первая дочь Америки”
.Emisiunea „
Человек и закон
”͕ 31 martie 2017

(
18.20
)
.

Mesaje predominante:

-

în Ucraina est
e dezordine în toate domeniile͕ ea se află în criză͕ nu poate să stabilizeze situaţia
politică͕ viitorul Ucrainei este sumbru
.
„Порошенко выставил на торги ракетный крейсер͘ Сейчас
стало ясно что она (Украина) не в состоянии его ни достроить͕
ни вооружить͕

ни ввести в
строй
”͘ „Националисты разыгрались͘ Сначало гр
о
мили российские банки͕ а на этой неделе
взялись за торговые центры͘ Радикалы атакуют бизнес с росийскими связями͕ ведь их задача
разрыв любых отношений с Россией”͘

-

Politicienii din Ucraina sunt
incapabili să soluţioneze probleme existente
.
„Люди͕ у которых нет
реальных ресурсов: финансовых͕ политических͕ нет большого количества сторонников͕ каких
-
то структур͕ у них есть только один ресурс
-

медийный͘ Вот они его и стремятся использовать
по полной
͘ Но для этого нужно постоянно привлекать к себе внимание͘ Что Саакашвили͕ что
Надежда Савченко͕ именно этим и занимаются”͘

-

SUA controleză situaţia din Ucraina şi o folosește în interesele ei͕ radicalii și naziștii nu sunt traşi la
răspundere͘


Э
ти струк
туры контролируемы американцами͘ Американцы контролируют СБУ͘
Все делается по согласованию͘ И все это чтобы сделать Украину кордоном между Европой и
Россией͘ Блокировать торгово
-
экономическое сотрудничество в рамках большой Евразии͕
замкнуть мировые торгов
ые пути на Америку и тем самым гарантировать США сохранение
присловутого мирового лидерства”͕ „
П
оследствия всех этих телодвижений со стороны
нацистов будет человеческая кровь͘ Это в первую очередь опасно для самих граждан
Украины͘ Потому что все что они бу
дут делать будет только ухудшать положение͘ Любой

-

31

-

следуйщий шаг этих людей͕ в любую сторону͕ будет приводить к новым жертвам͕ к новым
обострениям”͘Emisiunea umoristică „
Прожекторперисхилтон
”͕ 1 aprilie 2017

(
22.57
)


@n debutul acestei emisiun
i

umoristic
e͕ a fost o glumă de 1 aprilie: o declaraţie a Angelei Merkel la
congresului partidului său în
care
ea ar fi
promis

s
ă scoate sancţiunile impuse Rusiei͕
a
recuno
scut

Crimeea ca parte a Rusiei și
a spus că esre
gata să
-
i achite Rusiei recompense morale de 1
40
milioane Euro͘ @n continuare
,

participanţii la emisiune au ironizat pe seama Angelei Merkel că în
sfârșit ea va putea merge la casa ei din Povolji
e
͕ să
-
și „încălzească genunchii” în Kislovodsk şi să
vizite
ze
͕ în sfârșit͕ cosmetologul͘Emisiunea de dive
rtisment
КВН
,
16 aprilie

2017 (
23.00
)


@ntr
-
o secvenţă jucată de unul dintre participanţi este vorba de un șofer de curse lungi care conduce
și ascultă postul de radio͘ La un moment dat postul anunţă: „Сегодня Евроcоюз решил ввести
новый пакет санкций прот
ив России͘͘͘” Șoferul:

-
vă naibii de aici

/„Ну и пошли нафиг
отсюда!” (rupe și aruncă drapelul Uniunii Europene care atârna pe parbriz)͘
Astfel este transmis
mesajul că Rusiei nu îi pasă de sancţiunile din partea Uniunii Europene͘
Postul de telev
iziune REN TV͕ retransmis în Republica Moldova de REN Moldova


a difuzat în perioada de raport
preponderent emisiuni de autor͕ dar și buletine de știri


Новости

emisiunea informativ
-
analitic
ă
„Добров в эфире”
,

mai multe emisiuni de autor, inclusiv
„Военная тайна”
,
„Территория
заблуждения”
,
„Тайны Чапман”
,
„Самые шокирующие гипотезы”
, diferite documentare,
emisiuni de divertisment, filme.

Subiectele abordate
au abordat preponderent situaţia in
ternă din
Ucraina͕ inclusiv din regiunile separatiste ale Estului Ucrainei͕ relaţiile Federaţiei Ruse cu Ucraina͖
situaţia din Uniunea Europeană în general͕ din unele ţări membre UE͖ subiecte care vizează
implicarea NATO şi a SUA în conflictele regionale ş
i internaţionale͕ în special în Siria şi =raq͕

relaţiile
dintre SUA și Coreea de Nord͕ alegerile din Franţa͕ rolul Federaţiei Ruse în menţinerea păcii în Siria͘Perspectiva abordării şi tehnicile de influenţare utilizate

Majoritatea ştirilor şi a emisiu
nilor care au relatat sau au vizat evenimentele regionale și globale cu
impact politic internaţional şi/sau geopolitic͕ au conţinut procedee de manipulare a informaţiei͕
inclusiv ştiri fără surse sau cu surse anonime͕ prezentarea tendenţioasă͕ exagerarea ş
i exacerbarea
faptelor şi a realităţilor din UE͕ Ucraina͕ SUA͕ comentarea şi interpretarea partizană a faptelor͕
manipularea imaginilor etc͘ @n unele cazuri͕ pentru amplificarea mesajelor au fost utilizate imagini
şocante͘ Transmiterea sistematică a acelor
aşi mesaje indică asupra caracterului propagandistic al
acestor emisiuni.
Buletinele de știri de cele mai multe ori au inclus știri unilaterale͕ dintr
-
o singură
perspectivă
-

pro
-
Rusia, anti
-
NATO; anti
-
SUA.

Emisiunile de autor au fost tendenţioase͕ cu elem
ente clare de propagandă anti
-
ucraineană͕ anti
-
UE͕ SUA sau NATO͘ Moderatorii emisiunilor au avut tonalitatea vocii ridicată͕ retorica persiflatoare

-

32

-

sau agresivă͕ iar expresiile acuzatoare la adresa Ucrainei͕ Europei sau SUA͕ au fost rostite răspicat şi
rep
etate͘ Realităţile din Ucraina au fost prezentate exclusiv într
-
o lumină proastă͕ autorităţile
acestei ţări au fost acuzate͕ etichetate şi defăimate͖ realităţile din ţările UE au fost deseori
ridiculizate͕ generalizate şi prezentate distorsionat ca o dovad
ă a decăderii şi degradării UE͘ @n
contrast͕ Federaţia Rusă şi liderul Vladimir Putin au apărut deseori ca apărători ai democraţiei şi ai
drepturilor omului͕ încălcate brutal de SUA͕ NATO şi Ucraina͕ protejată de UE͘ E
misiunile de autor
transmit mesajul un
ei conspiraţii internaţionale împotriva Rusiei͕ dirijată de SUA şi UE͘ Autorii
speculează cu faptele pe care le scot din context şi le prezintă distorsionat͕ au loc manipulări
frecvente prin imagini distorsionate sau care nu au legătură directă cu subiecte
le relatate. Ideea
„t
ot ce e rău
vine de

la americani͕ tot ce e bun e la ruși” transpare în cele mai multe dintre
emisiunile de autor monitorizate͘ Aproape de fiecare dată͕ d
espre Rusia se vorbeşte pe
un ton
triumfalist şi laudativ͕ iar când sunt reflecata
te subiecte legate de SUA şi UE͕ tonul este unul ironic
iar pe alocuri sarcastic.
De cele mai multe ori͕ în emisiuni sunt utilizate astfel de tehnici de
manipulare ca selecţia informaţiei͕ generalizarea͕ utilizându
-
se sintagme ca


potrivit experţilor͕
pot
rivit politologilor͕ potrivit cercetătorilor͘

De cele mai multe ori este prezentată doar poziţia
Rusiei͕ nu se oferă argumente sau dovezi͕ se operează cu speculaţii și afirmaţii nefondate͕ se face
apel la emoţii și la sentimentul de dragoste faţă de ţară͘

De asemenea, foarte des sunt utilizate
expresii de genul


Și asta nu e tot!

(Это ещё не всё!)͕
Asta o să vă mire


ы

удивитесь)͕
Priviţi!

(Посмотрите!) pentru a accentua anumite mesaje și a atrage atenţia asupra unor detalii͘ @n multe
cazuri se fac presu
puneri͕ autorii utilizând termeni ca


E posibil

(
Быть может)͕
Poate fi o
coincidenţă

(Быть может это лишь очередноe совпадение)͕
Dar

unii experţi sunt siguri

(:о
некоторые эксперты уверены)͘


Mesaje

predominante

transmise în știri

@n buletinele de știri
Новости

au fost transmise următoarele mesaje predominante referitoare la
subiectele sensibile:

-

Regiuni paşnice din Siria şi =raq sunt bombardate de Coaliţia internaţională͘
„Начальник Главного
оперативного управления Генштаба РФ генерал
-
полковник Сергей

Рудской отметил͕ что
авиация коалиции практически ежедневно наносит удары по городским кварталам Мосула͕ в
которых находятся десятки тысяч мирных жителей”28

martie

(18.17
)
.

@n ştirea intitulată

Пентагон не откажется от тактики бомбардировки мирных жит
елей в Мосуле”

(30 martie,
08.15)
se aminteşte războiul din =raq şi se afirmă că SUA procedează după aceeaşi tactică͘

Несмотря на шквал критики͕ США сохранят

избранную ими тактику ведения войны в Ираке͘
Об этом

заявили в Пентагоне͘ При этом командование о
тметило͕ что избежать невинных
жертв при таких операциях

невозможно
”͘
btirea este puternic dezechilibrată͕ are doar surse care
exprimă poziţia oficială a Rusiei͕ se fac speculaţii şi afirmaţii fără acoperire factuală pentru a
promova ideea de agresiune nej
ustificată a SUA şi NATO împotriva oamenilor paşnici͘

@ntr
-
o ştire

despre bombardamentul dintr
-
o localitate din =raq͕ unde au murit 11 oameni͕ se spune că nu se știe
cine a atacat͕ dar nu este exclus că a făcut
-
o coaliţia în frunte cu SUA: “На ее счету уж
е десятки
ошибок͕ сотни погибших мирных жителей”5 aprilie (19.30).

-

SUA au întrecut orice limită͕ bombardând baza aerian
ă guvernamentală din Siria͘
“США перешли
красную черту”͘ Se dă opinia lui Donald Tramp care explică c
ă
s
-
a tras din cauza că forţele

siriene
au folosit arme chimice împotriva cetăţenilor͘
Manipulare prin imagini: în timp ce vorbește D͘
Tramp͕ pe ecran apar imagini cu oameni͕ inclusiv copii͕ care se zbat la pământ͕ ai impresia că din
cauza bombardamentului americanilor


5 aprilie (12.3
0, 19.30).


-

33

-

-

Știrea „Activiștii pentru drepturile omului „Căștile albe” tratează copii morţi”

transmite mesajul
direct că toate acţiunile „voluntarilor pro Vest” trebuie puse la mare îndoială şi există o conspiraţie
prin care armata siriană şi cea rusă sun
t acuzate pe nedrept de comiterea unor ilegalităţi inventate
de aceşti voluntari͘

Se face trimitere la o înregistrare video plasată pe un site͕ în care activiștii
mişcării „Căștile albe” arată cum salvează copiii după atacul chimic din orașul Sarmina͕ Siri
a, care a
fi avut loc în aprilie 2015͘ @n realitate͕ se afirmă în știre͕ acești voluntari au ucis un copil injectându
-
i
adrenalină în inimă͕ lucru pe care l
-
ar fi constatat un grup de medici suedezi͘ Ei mai spun că
intoxicarea chimică nu poate fi tratată a
stfel͕ unii copii ar fi murit direct în cadru͕ iar o parte din
proceduri erau testate pe copii deja morţi͘ @n imagini apar copii morţi͕ se arată cum unui copil͕ de
aproximativ doi ani͕ i se face o injecţie în inimă (imaginile nu sunt blurate!)͘ Se fac spec
ulaţii că
acești voluntari au legături cu extremiștii și că ar activa doar în zonele controlate de teroriști͕
deoarece sunt primii care „apar” după diverse atacuri pentru care mereu este acuzată armata Siriei
și cea a Rusiei͘ Reacţia mişcării „Căștile albe
” nu este prezentată͕ se spune doar că ei nu au
reacţionat la aceste acuzaţii10 a
prilie (18.16, 22.06).

-

Unii membri ai ONU nu doresc ca Rusia și America să găsească limbă comună întru soluţionarea
problemelor globalela 13 aprilie (12.30, 19.30) est
e inclusă știrea despre acuzaţiile adjunctului
reprezentantului Rusiei la ONU, care i
-
a redus la tăcere pe cei vizaţi͘

-

Există pericolul escaladării conflictului dintre Coreea de Nord și SUA͖

Donald Trump ar pune bazele
începutului celui de
-
al treilea răz
boi mondialla 18 aprilie (12͘30͕ 19͘30) sunt inserate știri
tendenţioase care selectează replicile lui Donald Trump la declaraţiile făcute de partea coreeană͕
pentru a
-
l pune în lumină proastă͕ iar la 21 aprilie (19͘30):
„Мир следит за противостоянием
c
еверо
-
корейского Давида и северo
-
американского Голиафа͘ (͘͘͘) Теперь Трамп бьет по всем
точкам где нам нужен мир͕ нo бьет аккуратно͕ чтобы не сломать ничего кроме
враждебной ему пропаганды”͘

-

@n ţările europene şi în special în Franţa autorităţile şi poli
ţia nu fac faţă situaţiilor de criză͕ se
comportă neprofesionist͕ migranţii îşi impun propriile reguli͕ iar politiciana Marine Le Pen͕ candidată
la funcţia de Preşedinte al Franţei͕ este unica care poate face ordine în ţară͘
Reporterul afirmă că se
întâmpl
ă multe incidente între poliţişti şi diferite comunităţi etnice͕ însă atât autorităţile͕ cât şi
presa din Franţa evită să le faţă publice pentru a nu trezi nemulţumirea societăţii͘ Este promovată
direct Marine Le Pen͕ afirmându
-
se că doar ea poate să facă
ordine în ţară28 martie (18.17)
.

-

@n Europa

se produc ilegalităţi͕ drepturile omului sunt încălcate͕

valorile creştine sunt negate͕

iar
poliţia nu
-
şi îndeplineşte misiunea şi comite abuzuri͘


Полиция грубой силой
,
дубинками и
слезоточивым газом
,
разогн
ала демонстрантов в Париже
.
Граждане протестуют против
произвола полицейских͕ они требуют наказать их͘ (͙) На жестокость и халатность полиции не
обращают внимание ни государство͕ ни пресса
3
aprilie

(19.30).

-

Marea Britanie declanșează un război psihol
ogic împotriva Rusieila 15 aprilie (12.30, 19.30)
postul informează despre un distrugător Marine englez care a intrat în Marea Neagră:
„Британский эсминец вошел в Черноe морe͕ что показывает психологическое давление на
Россию͘ Британия отметила что нико
гда
от
ношени
я

Москва
-
Лондон не находились на
столь негативном уровне͘ B Российской Федерации все эти заявления восприняли как
начало психологической войны”͘

-

Letonia͕ Ucraina sunt ţări naziste͕ iar Rusia e de partea binelui20 aprilie, (19.30, 23.00):

Радикалы на Украине вновь открыли борьбу с советскими памятниками (͘͘͘)
улицы Риги
расцветают нацисткой символикой͘ Легионеры Ваффен СС проходят по старому городу
торжественным маршем”
. S
e face apel la emoţii͕ reporterul întrebând un veteran:
„А вам
обидно

что там происходит?”͘

„Нам обидно”
͕ urmează răspunsul͘


-

34

-

-

Estonia promovează în școli ura faţă de rușila 13 aprilie (12͘30͕ 19͘30) este difuzată știrea
despre accea că în manuale este inclusă o povestire în care este promovat pericolul care
-
i paste p
e
copii: „vor veni rușii si îi vor duce in Siberia”͘ Știrea e unilaterală͕ dezechilibrată͘

-

Ucraina este un stat criminal͕ susţinut de SUA
,

Ucraina nu respectă drepturile și valorile europene͕
vrea război͕ continuă provocările

și nu

respectă acordul de l
a Minsk
͘ Cu trimitere la „ministerul
apărării din DNR” se afirmă că asisinarea a doi combatanţi


Ghivi și Motorola͕ ar fi fost comandată
de Alexei Petrov͕ șeful serviciului de spionaj și securitate al Ucrainei͕ iar în Ucraina sunt
detașamente special inst
ruite să comită acte teroriste în Donbas͕ create și finanţate de SUA͘
“Порошенко был в курсе этих происшествий͕ после смерти Гиви и Моторолы͕ он лично
наградил Петрова5 aprilie (12.30, 19.30).

@n buletinul din 13 aprilie (12͘30͕ 19͘30) sunt incluse
ști
ri potrivit cărora în ajun de sărbători au fost declanșate mai multe atacuri͕ la 15 aprilie (12͘30͕
19.30)


informaţia că autorităţile de la Kiev au deconectat intenţionat energia în Luhansk͕ la 24
aprilie (19.30):
Lavrov:
“Очевидный саботаж киевского рук
оводства всего что написано в
Mинском документе
”͕ la 25 aprilie (23͘00):
„В Киеве берет верх партия войны͕
продолжаются провокации͕ против Донбаса введена блокада͘͘͘”
. La
24 aprilie (14.45, 18.30)
se spune că
explozia mașinii OSCE a fost o provocare din pa
rtea diversioniștilor ucraineni„Все это
направлено на срыв мирного урегулирования в Донбасе”͘

-

Rusia este salvatoarea Sirieiîn emisiunea din 19 aprilie (12͘30) este inserată știrea privind
revenirea locuitorilor în această regiune datorită ajutorul
ui oferit de ruși:
„Россия передала
жителям сирийского Алеппо около 7 тонн гуманитарной помощи͘ Сейчас в эти районы
aктивно возвращаются мирные жители”
͘ @
știri despre m
edicii ruși care cot la cot cu m
edicii sirieni sunt implicaţi în salvarea copiilor sirieni
răniţi͘ L
a 25 aprilie (23͘00͕ 19͘30) postul informează despre cum Rusia aduce pace în Siria͕ în câte
orașe a încetat focul datorită rusilor:

Жители Кефрайи за многие годы оказались в
безопасности”
͘ Este citat un locuitor al orașului care mulţumește pentru eliberare͕ povestește că
nu mai aveau mâncare și apă͘ Sunt incluse imagini cu medicii ruși care ajută refugiaţii sirieni͕ iar
persoanele stau în rând ca să primească ajutor͘

-

Militarii ruși sunt

bine primiţi și se antrenează împreună cu cei sirieni


în buletinele din 12 aprilie
(12͘30͕ 19͘30) se vorbește despre schimbul de experienţă împotriva dușmanului comun
-

terorismul.

-

Rusia e mai bine dotată din punct de vedere militar decât SUA


la 12
aprilie (12.30, 19.30) postul
informa că echipamentul sofisticat din dotarea Rusiei a deviat traiectoria rachetelor lansate de
americani în Siria și le
-
a trimis în mare͘


Exemple de mesaje promovate şi tehnici de influenţare utilizate în emisiunile de auto
r


„Военная тайна”
,
emisiune de autor de =gor Prokopenko͕ are un caracter vădit propagandistic care
urmărește să transmită preponderent mesaje anti
-
Ucraina, anti
-
SUA, anti
-
UE͕ promovând în același
timp măreţia Federaţiei Ruse͕ a lui Vladimir Putin͕ și a ar
matei ruse͘ Naratorul citește textele cu o
tonalitate gravă͕ utilizând astfel de expresii ca:
Посмотрите!

(Priviţi!)͕
Но и это не все

(Dar nici
asta nu e totul),
Уже ни для кого не секрет

conferi credibi
litate celor spuse͕ foarte des propoziţiile încep cu
”эксперты говорят”
͕ deși experţii
sunt citaţi mai rar͘


Mesaje predominante


27 martie 2017 (09.45):


-

35

-

-

Germania este în criză de militari și de tehnică pentru armată͕ iar militarii nu sunt profesionişti
în
folosirea armelor.

Autorul afirmă ca Germania nu are bani pentru arme inclusiv din cauza că un grup
de militari germani ar fi realizat un talk
-
show pentru a promova realitatea militară germană͕ pentru
care s
-
ar fi cheltuit 8 milioane de dolari, bani pe
care i
-
ar fi putut cheltui pentru arme și tehnică͘ Se
accentuează că în rândul militarilor germani sunt cam 8% gay͕ bisexuali și transsexuali͕ fără a cita
vreun document sau o declaraţie͘ Manipulare prin imagini: militari care ratează ţintele și folosesc
i
ncorect tehnica militară͕ un grup de persoane îmbrăcaţi doar în lenjerie în timp ce autorul face
referire la militarii germani cu orientare netradiţională etc͘ Modul de relatare a faptelor este
manipulator, fonul muzical din timpul derularii imaginilor est
e agresiv.

-

Situaţia în Ucraina este critică͕ americanii le
-
au dat ucrainenilor tehnica uzată͕ iar Preşedintelui
Poroşenco nu
-
i pasă de soarta propriului popor
͘ Se spune că Ucraina devine tot mai săracă͕ în
magazine lipsesc produse alimentare, iar oameni
i au început să
-
și vândă hainele în stradă͘ @n
contrast͕ Poroșenco declară că „ucrainenii vor trăi mult și fericiţi”͘ Autorul emisiunii afirmă că
americanii le
-
ar fi dat ucrainenilor tehnica uzată pe care ucrainenii încearcă s
-
o modernizeze
(pentru amplifi
carea efectului, se recurge la imagini dintr
-
un film american, cu scene haioase cu
mașini înfrumuseţate cu diverse obiecte)͘ Un militar ucrainean din regiunea Donbas a declarat ca
americanii le
-
au dat ucrainenilor chiar și mâncare expirată͘ Moteratorul est
e părtinitor͕
interpretează şi accentuează unele informaţii care nu par veridice: „я ничего не придумал͕ так и
написано”͘ Când se relatează subiecte în context negativ despre europeni sau americani͕ el vine cu
sfaturi: „меньше ходить по проституткам͕ меньш
е пить и хулиганить”(despre britanici)͘


28 martie 2017 (08.15):

-

Criza
î
n Ucraina se

accentuează͕ ţara este depopulată͕ iar autorităţilor nu le pasă͘
Se afirmă că
preşedintele Ucrainei a început să piardă susţinerea UE din cauza naţionalismului pe care
îl
manifestă͕ argumentând că Ucraina „nu a primit creditul de miliarde de dolari promis de Fondul
Monetar =nternaţional (FM=)”͘ Se menţionează că ucrainenii fug din ţară din cauza sărăciei͕ iar
potrivit experţilor͕ nivelul de trai din această ţară se înrău
tăţeşte͘ Vorbeşte un bărbat numele căruia
nu este indicat͕ el povesteşte despre diferenţa mare dintre plata pentru o zi de muncă în Ucraina în
comparaţie cu Federaţia Rusă şi că în Rusia el primeşte un salariu de 5 ori mai mare ca în Ucraina͘
Moderatorul c
oncluzionează că cetăţenii ucraineni fug masiv din ţară „потому что они никому не
нужны”͘

-

Tehnica militară rusă este mai bună ca cea americană͕ iar ruşii sunt o naţiune mai rezistentă ca
alte popoare.
=magini cu tehnică militară rusă performantă͕ date de
spre caracteristicile acesteia în
comparaţie cu echipamente similare produse de americani͕ care demonstrează superioritatea
tehnicii ruseşti͕ iar acest lucru l
-
ar confirma chiar şi experţii americani͘ Pentru amplificarea
efectului͕ sunt utilizate gesticulă
rile, m
oderatorul foloseşte deseori expresia „
это

еще

не

все


pentru a convinge auditoriul de amploarea celor relatate.


11 aprilie

2017
, 10.00:

-

Arabia Saudită͕ aliatul principal al SUA͕ a finanţat teroriștii care operau în Rusia


Cecenia.

-

Organizaţii n
eguvernamentale internaţionale (Marea Britanie͕ Germania͕ Olanda) susţin teroriștii
.
Acestea ar fi oferit în jur de 3 mln dolari teroriștilor ceceni͕ iar „Medici fără Frontiere” au tratat
teroriștii și îi trimiteau după hotare͕ afirmă autorul͘

-

Militarii am
ericani sunt neprofesioniști și pun în pericol vieţile oamenilor͕ cu referire la diverse


-

36

-

-

@n Occident există o fobie faţă de ruși

-

filmele cu desene animate transmit stereotipuri despre
ruși͕ și copiii din Occident au percepţ
ii deformate despre realitatea din Rusia.

-

De pe ecranele televizoarelor͕ americanii sunt invadaţi zilnic cu propaganda anti
-
Rusia.

-

@n Ucraina renaște fascismulîn școlile din Ucraina au fost schimbate manualele͕ mai mulţi
scriitori clasici ruși fiind ex
cluși din programul școlar͕ iar copiii sunt impuși să vorbească doar în
ucraineană͕ forţat͘ @n timpul lecţiei de educaţie patriotică͕ care se aseamănă cu acţiuni naziste͕ copii
sunt învăţaţi că rușii trebuie omorâţi͘


15 aprilie

2017
ansmisă și pe 17 aprilie

2017
, 10.00:

-

Pe soldaţii ruși nu
-
i opresc niciun fel de ziduri,

cu referire la ideea fostului premier ucrainean Arseni
=aţeniuk de a ridica un zid care să despartă Ucraina de Rusia͕

-

Decizia președintelui american privind atacul S
UA asupra Siriei ar fi fost influenţată de =vanka
Trump,

-

Foarte multe rachete americane nu și
-
au atins ţinta͕ fiind deviate de ruși care sunt în posesia unui
sistem antirachetă care și
-
a demonstrat superioritatea,

-

Ucraina e cea mai mare casă de toleranţă/”
бордель” din Europa
͕ în contextul organizării
concursului Eurovision la Kiev͘ Făcând trimitere la faptul că acesta va fi prezentat de trei bărbaţi͕
prezentatorul deduce că Eurovisionul este un concurs pentru femei casnice și pentru persoane ce
iubesc perso
ane de același sex͕

-

Americanii nu pot ajunge în spaţiul cosmic fără ajutorul rușilor͕ căci nu au echipamentul necesar͕

-

Soldaţii NATO nu sunt bine pregătiţi
-

este prezentat un exemplu din Lituania͕ când soldaţii
implicaţi într
-
un exerciţiu s
-
au predat, ex
emplul rachetelor care ratează ţintele în Siria͘ Sunt utilizaţi
termeni batjocoritori


lași͕ neprofesioniști͕

-

Armata americană este o rușine („позор”) și are ce învăţa de la ruși͕

-

SUA a suferit eșecuri militare în diferite ţări


Irak, Afganistan,

-

Trump
se pregătește sârguincios de război cu Coreea de Nord͕

-

Bucătăria rusească e cea mai bună din lume͕

-

Limba rusă e una din cele mai populare din lume“великий и могучий”͕ mulţi străini vor să
înveţe și învaţă limba rusă͕ pornind de la limbaj nenormativ/obsc
en.

@n emisiuni sunt utilizate secvenţe din filme cu desene animate produse în Mexic despre intenţia lui
Donald Trump de a ridica un zid la hotarul cu această ţară͕ secvenţe din emisiuni de la posturile TV
americane care îl iau în râs pe Donald Trump͘
-

37

-

S
unt incluse și secvenţe din parodii cu Arsenie =aţeniuk și Angela Merkel sau =aţeniuk și Piotr
Poroșenko͘22 aprilie

2017
:Președintele Putin este mai popular ca niciodată
: „
Сегодня͕ несмотря на русофобию и
антироссийскую истерию͕ президент России Вл
адимир Путин популярен как никогда”͘

Se
citează doar surse care susţin poziţia rusească͖ se transmite mesajul că Putin este popular͕ puternic͕
lumea de pe tot globul îl iubește și se teme de el͕ că e vorba de o adevărată manie


Putinomania:
”Его имя знают

буквально в любой точке земного шара͘ Даже появилось новое слово


путиномания”͕ afirmă autorul͕ accentuând că „любовь к росийскому президенту не знает
границ”͘

-

Franţa e în criză din cauza imigranţilor͕ iar Marine Le Pen va aduce schimbarea:

„Криминализ
ация достигла невероятного уровня и более 60% французов склонны винить в
этом мигрантов”͘ Se folosesc imagini sumbre pentru a transmite mesaje că imigranţii sunt
periculoși͕ agresivi͕ atacă femeile͘ Susţinerea candidatei Marine Le Pen este evidentă din ima
ginile
care vin să ilustreze atitudinea pozitivă a alegătorilor faţă de aceasta
-

feţe radioase care dau
aprobator din cap atunci când Le Pen e în dezbateri televizate͘ @n final͕ naratorul recapitulează:
„Народ Франции сейчас действительно нуждается в пере
менах͘ ͘͘͘ Остается только надеятся
что совсем скоро французы сделают правильный выбор͘͘͘”͘

-

Naţionaliștii ucraineni sunt agresivi și urăsc tot ce este rusesc͕ inclusiv limba rusă
: „͘͘͘

гонения на
русский язык и все русское становится национальной идеей для

yкраинского населения (͘͘͘) вы
удивитесь но сегодня практически все население Украины зомбированно настолько͕ что
подобный бред принимается на yра” (imagini cu gunoi care zboară din televizor către
telespectatori).

-

@n Letonia există inchiziţie lingvistic
ă:


Но эксперты поговаривают͕ что основной целью так
-
называемой языковой инквизиции вовсе не повышение грамотности школьников Латвии͕ а
банальное гонение на русский язык”͘

-

Politicienii din Vest se tem de Rusia:


Понятно что у западных политиков при виде ро
ссийских
военных на вездеходах начинается приступ настоящей истерии”͘

-

NATO se pregătește de război cu Rusia͘

Se operează cu presupuneri: „А сами͕ между тем͕
активно усиливают военное присутствие в этом регионе͘ Cпрашивается͕ с кем будет воевать
эта армия?
Ну явно не с террористами на Ближнем Bостоке”͘-

38

-

-

Armata SUA nu este destul de dotată pentru condiţiile Arcticii
:

„Звездно
-
полосатые (США)
вынуждены заказывать запчасти в интернете или разбирать старые суда чтобы поддерживать
оставшиеся в рабочем состоянии”͘

-

Armata turcă (care face parte din NATO) nu are experienţă͕ este incompetentă͕ comandanţii cu
experienţă au fost concediaţi sau încarceraţi͕ soldaţii sunt fricoși: „
М
ужественные экипажи трех
оставшихся машин не дожидаясь когда очередь дойдет и до них сбежа
ли с поля боя побросав
свою технику”͘

-

Armata Rusiei e foarte bine dotata:

„Роcсийские системы ПВО не оставляют американским
самолетам ни одного шанса на выживание”͘ Sunt demonstrate diverse arme și echipamente
rusești de ultimă generaţie͕ care pot distrug
e orice ţintă fără a rata și care sunt solicitate și de alte
ţări͘

-

Arabia Saudită susţine teroriștii în Siria
: „По мнению аналитиков͕ эта бойня могла бы
закончится давным давно победой Башара Асада если бы Саудовская Аравия не решила
поддержать террористов
”͘


O parte din aceste mesaje sunt repetate în emisiunea din
25 aprilie

2017
, 9.45:

-

Armata turcă͕ care face parte din NATO͕ este incompetentă
.

-

Armata Rusiei e foarte bine dotată
.

-

China este înapoiată͕ amintind de perioada sovietică
͘ @n China predomină ce
nzura și există lagăre
de concentrare.

-

SUA intenţionează să divizeze China͕ la fel cum a procedat cu URSS:


И

некоторые эксперты
предпoлагают что Вашингтон уже давно вынашиваeт планы по развалу Kитайской Республики
по примеру СССР͕ ведь Китай главный конку
рент США в сфере мирового влияния”͘

-

Arabia Saudită susţine teroriștii din Siria͘

-

Arabia Saudită atacă Yemenul„И вот скоро
два

года как страна
Й
eмен превратилась в
руин
ы
͘ Это самая большая гуманитарнaя катастрофa на планете”͘Mesaje predominante

în emi
siunea

„Тайны Чапман”


Emisiunea „Тайны Чапман”
͕ pezentată pe site
-
ul rentv͘ru drept emisiune de investigaţie͕ conţine
puţine elemente de investigaţie͕ fiind vorba mai mult de prezentarea unor informaţii deseori
neverificate͘ De regulă͕ autorii urmăresc să

prezinte Rusia din perspectiva supremaţiei faţă de alte
state͕ pe de o parte͕ și SUA din perspectiva agresivităţii sale͕ pe de altă parte͘ Pe parcursul emisiunii
se operează cu presupuneri͕ generalizări͕ și pe baza lor se trag concluzii care sunt prezenta
te ca
adevăr͘ Afirmaţiile nu sunt bazate pe argumente și lipsesc păreri de alternativă͘ Se face trimitere la
„mai mulţi experţi”͕ ”mulţi politologi”͕ fără a
-
i nominaliza sau a cita vreunul din ei.

@n ediţia din 12 aprilie (17͘30) care tratează subiecte pr
ivind astrologia și influenţa astrelor asupra
lumii͕ sunt incluse opinii potrivit cărora în august 2017 SUA urmează să intre în război͕ iar în 2018
Donald Tramp ar putea repeta soarta lui Kennedy͘ Mesajul e confirmat de doi astrologi͕ care explică
de ce as
trele sunt nefavoriabile lui Donald Trump și cum SUA își vor pierde influenţa la nivel
mondial͘ După care urmează precizarea că și în Rusia vor fi anumite probleme͕ dar aceastea vor fi
depășite către anul 2020͕ iar cu Vladimir Putin astrele sunt mai blânde

și
-
i pregătesc un viitor
luminos.

Ediţia din 14 aprilie (17͘35) abordează subiectul privind cercetările genetice
-

eugenica (crearea
oamenilor perfecţi)͘ Se afirmă că în urma cercetărilor s
-
a descoperit că lumea a început în partea de

-

39

-

sud a Siberiei. Mai
târziu oamenii de acolo au plecat spre =ndia͕ Europa și America͘ La un moment
dat͕ subiectul ajunge la americani care͕ spune autoarea͕ prin ajutoarele umanitare urmăresc cu
totul alte scopuri͘ Ei se consideră rasă supremă care e în drept să decidă care pop
oare trebuie să
trăiască și care nu͘

Unul din subiectele din emisiunea „Тайны Чапман” din 17 aprilie (18͘00) este jocul din reţelele de
socializare „Balena albastră” și consecinţele acestuia͘ Se afirmă că mentorii acestui joc s
-
ar afla în
America, Germania
͕ Austria͘ Aceștia spală creierii copiilor și vor în felul acesta să extermine tânără
generaţie din Rusia͘ După care se ajunge la Ucraina care͕ potrivit autorilor͕ ar fi fost victima
reţelelor de socializare: Maidanul (revoluţia) s
-
a produs deoarece oameni
i ar fi fost supuși influenţei
unui nou timp de arme menite să acţioneze asupra psihicului prin intermediul undelor de frecvenţe
joase͘ Armele au fost puse în acţiune de SUA͕ care ar fi folosit astfel de generatoare în timpul
revoluţiilor
colorate

care au
dus la psihoze în masă͕ se spune în emisiune͘ @n final este abordat și un
subiect la prima vedere nevinovat͕ despre căsătorii͘ Unul dintre vorbitori afirmă că͕ spre deosebire
de Rusia͕ în Occident nunţile sunt mult mai modeste͕ după care este inclusă o alt
ă părere și anume
că tendinţa de a face nunţi scumpe vine din Occident͕ rușii învăţând de acolo multe lucruri proaste͕
fiindu
-
le spălaţi creierii͘

La 20 aprilie (6͘00) pe post este pusă o emisiune mai veche͕ produsă în 2016͘ De notat că emisiunea
a fost in
clusă în grilă de Ren Moldova͕ pe canalul Ren TV din Rusia fiind difuzată o altă emisiune în
acea zi͘ @n emisiune au fost abordate mai multe subiecte͕ dar toate cu mesajul că ceea ce se
întâmplă rău în lume e făcut de SUA͕ unde predomină haosul͕ la fel ca

în Europa͕ care se
descompune͘ Au fost transmise mesaje că:

-

=S=S a fost creat și plătit de SUA:

„Политологи всерьез заговорили о том͕ что ИГИЛ это не
просто недовольные Башаром Асадом сирийцы͕ а формированные и проплаченные США
отряды наемников прошедших
обучение под руководством американских инструкторов”͘

-

Militarii americani comit atrocităţi
: „Вот эта информация вышла на поверхность когда стало
ясно что там творится в тюрьмах͕ какие происходят издевательства и как американские
бравые солдаты расстрелива
ют местных жителей: детей͕ женщин”͘

-

SUA susţine terorismul pentru a putea avea acces la petrol:
„Америке нужны только
враждующие друг с другом многочисленные террористические группировки вахаби
т
ского
толка которых можно бесконечно снабжать оружием в обмен

на выкач
и
вaемую из региона
нефть”͘

-

Europa se descompune
: „
В

Европу отправились тысячи беженцев которые устроились там
настолько прочно что ЕС тут же затрещ
а
л по швам”͘

-

Cele mai importante evenimente din lume sunt orchestrate de societăţile americane secre
te
: Nu
se oferă nici o dovadă͕ ci se operează cu presupuneri


“Может быть͕ именно учасnники "Черепа
и костей" стоят за всеми крупнейшими событиями в мире”͘

Ediţia din 24 aprilie (17͘40) a
abordat tema mișcării feministe͕ promovând ideea că:

-

Rusia a oferi
t drepturi femeilor înaintea Europei și SUA
: „А вот Россия по этому показателю
опередила и Европу и Америку”͘

-

Mișcările feministe din Europa și SUA tolerează nelegiuirile imigranţilor periculoși și violenţi
: „Но
как обьяснить удивительную снисходительност
ь именно феминистских организаций к
поведению мужчин беженцев в европейских городах? Кражы͕ сексуальные домогательства͕
изнасилования͕ болше тысячи сучаев в городах Германии͕ Австрии и Швейцарии”͘ Se face o
paralelă între lucrurile negative ce se întâmplă
în Vest și 2 exemple pozitive din Rusia
-

o femeie
care avansează în carieră͕ dar care are grijă de sine și merge la coafor͕ și o femeie care a decis să fie
casnică͘ Se sugerează că în Rusia nu există feminism extremist͕ iar speranţa omenirii este în Rusi
a
-


-

40

-


Е
динственной надеждой человечества сохранить собственную популяцию и собственный
разум кажется традиционная семья”͘


-

SUA și Europa sunt locuri periculoase pentru bărbaţi
͘ Se folosește generalizarea: „Вам сделали
комплимент? Немедленно обратитесь в с
уд! В России это звучит дико͕ а в США это никого не
удивляет͘ Жизнь для европейского мужчины становится сплошным минным полем”͘


Ediţia din 24 aprilie (13͘00) are drept temă principală suprapopularea planetei͘ Mesajele transmise
includ:
SUA controlează pro
cesele globale („
Г
лобальными процессами уже более ста лет
управляет единый верховный контролирующий орган” (se arată drapelul SUA)͖
Elita globală nu
vrea ca Rusia să se dezvolte͕ iar Vestul încearcă să distrugă Rusia͕ Rusia are cel mai mare teritoriu și
es
te o ţară puternică

(se arată imagini de la parade͕ copii cântând͕ tehnică militară)͕
Ucraina e
aproape moartă͕ e o jertfă („
Такое впечатление что на нее как на жертву налетели падальщики
что
-
бы поскорее расправится с еле живой страной”)͘ @n emisiune este
prezentată doar poziţia
Rusiei͕ nu se oferă argumente sau dovezi͕ se operează cu speculaţii și afirmaţii nefondate͘ Se face
apel la emoţii și la sentimentul de dragoste faţă de ţară͘


Mesaje predominante în emisiunea

Документальный проект31 martie 2017

(14.05)
:

-

Mâncarea și produsele alimentare din Rușia sunt mult mai bune ca în SUA͘
Filmul relatează despre
produsele alimentare și mâncarea pe care o consumă rușii͕ transmiţând mesajul că ei mânâncă
sănătos͕ fructe şi legume fără nitraţi͘ @n comparaţie͕
americanii manâncă hamburgheri care nu este
o mâncare sănătoasă͕ iar din această cauză americanii sunt obezi͘ =magini cu oamenii și copiii obezi
din SUA͕ cum este preparată mâncarea nesănătoasă͘

-

Economia Americii este controlată de anumite corporaţii de
oligarhi͕ care dirijerază din umbră
întreaga economie a lumii
͘ Autorul afirmă că în conducerea Americii sunt oameni care îndeplinesc
comenzile oligarhilor͕ chiar Dick Cheney când a fost vicepreședinte a avut relaţii cu corporaţia care
ţine sub control econ
omia lumii.

-

Ucraina se află în vizorul UE și al SUA doar pentru că ei au nevoie de bunurile͕ armamentul pe care
Ucraina le are încă pe timpul când se afla în relaţii buna cu Rusia͕ iar aderarea Ucrainei la UE ar fi
dezavantajoasă͘
Se spune că dacă Ucrai
na va face parte din UE, atunci:

-

va avea concurenţă mai mare pe piaţa UE͕ deoarece ceea ce produce Ucraina͕ produc și alte
ţări din UE͖

-

Ucrainenii vor rămâne fără locuri de lucru͖

-

=ntegrarea Ucrainei in UE va dura mai mulţi ani din cauza situaţiei actuale͘

Se face referire și la Moldova͕ ţară care nu ar face faţă pieţei UE͘ Se spune că niciuna din ţările UE
nu are de câștigat de pe urma aderării noilor state͕ iar dacă s
-
ar face un referendum͕ jumătate din
populaţia acestor ţări vor alege să iasă din UE͘

-

Americanii au doar intenţia de a distruge͕ şi nu de a ajuta ţările mici să se dezvolte͘
Se afirmă

că în
timpul războiului din Vietnam͕ americanii ar fi aruncat acolo pesticide͕ distrugând astfel produsele
agricole care nici astăzi nu mai cresc și tot din c
auza acelor substanţe vietnamezii acum sunt bolnavi
iar peste un milion de tineri de până la 18 ani au dizabilităţi͘ Are loc manipularea prin imaginile care
redau͕ pe un fon muzical grav͕ mai mult decât situaţia din Vietnam͕ copii cu dizabilităţi͕ oameni
b
olnavi͕ imagini care transmit ideea de dezastru total͕ creat de către americani͘


1 aprilie 2017 (09.04)
:


-

41

-

-

Preşedintele Ucrainei Poroşenco (pe care moderatorul îl numeşte ”oligarh”) este vinovat de sărăcia
din această ţară şi urmăreşte doar profitul pers
onal.

Moderatorul afirmă că Poroşenco gestionează
Ucraina ca pe o afacere a sa şi vrea să se îmbogăţească din asta͘ ”Сегодня я посмотрел новости и
увидел что Пётр Порошенко͕ который каждый день рассказывает своим подданным͕ как его
герои
-
киборги уже победи
ли российскую армию ͕͘͘͘ oн хочет продать один из своих заводов
за 200 миллионов евро”͘

-

Ucrainenii nu trebuiesc nimănui în UE͕ ei sunt umiliţi şi folosiţi doar în calitate de braţe de muncă
ieftine şi de prostituate͕ iar din cauza răcirii relaţiilor cu R
usia͕ ucraineii trăiesc ca în cele mai sărace
ţări din Africa͘

Se face o comparaţie între viaţa din Europa şi din Rusia͕ ca exemplu fiind un cântăreţ
ucrainean care avea succes în URSS͕ însă după destrămarea URSS a plecat în Spania după ”munţi de
aur” şi n
u s
-
a realizat artistic͘ (Pentru amplificarea mesajului͕ sunt demonstrate imagini cu cântăreţi
stradali care adună bănuţi în pălărie͕ iar moderatorul afirmă sarcastic că aceştia ar fi ucrainenii care
s
-
au împrăştiat în ”lumea europeană civilizată”)͘ El con
chide că „din păcate͕ ucrainenii͕ cu o
educaţie sovietică͕ încă nu au înţeles că în Europa ei nu trebuiesc nimănui”͘ Un e
xpert completează
această teză cu afirmaţia că͕ în Europa͕ ucrainenii nu au de lucru͕ iar cel mai plătite acolo sunt cele o
sută de mii

de prostituate de origine ucraineană (nu sunt prezentate sursele acestei informaţii)͘ Se
mai menţionează că cei mai mulţi ucraineni sunt în Cehia͕ Polonia͕ Germania͕ Span
ia, unde ei
lucrează la negru͘ O altă concluzie a moderatorului este că͕ de trei ani de când Ucraina a răcit relaţia
cu Federaţia Rusă͕ nivelul de viaţă şi economia din această ţară au scăzut͕ iar oamenii de acolo
trăiesc ca în cele mai sărace ţări din Afr
ica (sunt demonstrate imagini cu oameni care lucrează în
ferme͕ la strâns gunoi sau sunt oameni ai străzii͖ fără a specifica din ce ţară sunt aceste imagini͕
moderatorul afirmă că cerşetorii ar fi ucraineni şi au ajuns în această situaţie de când a venit
P
oroşenco la putere͘ Alte imagini cu un băţ͕ de care este legat un pahar de plastic de unică
folosinţă͕ iar nişte tineri îndreaptă acest pahar spre monumentul lui Manneken Pis


statuia
-
simbol
a oraşului Bruxelles͕ Belgia͕ apoi tinerii beau apa din acel pah
ar͘ Moderatorul afirmă că aşa sunt
respectaţi ucrainenii în Europa)͘

-

Armata americană este mai prost pregătită decât armata Federaţiei Ruse͕ Rusia este măreaţă şi va
putea face faţă oricărei situaţii͘

Moderatorul accentuează că armata americană este una

din cele
mai costisitoare armate din lume͕ iar întreţinerea ei este pusă pe seama plătitorilor de taxe şi
impozite͘ Unii experţi menţionează că echipamentele militare americane sunt foarte scumpe şi greu
de întreţinut͕ însă ele nu sunt foarte performante͕

cu toate că oficialilor americani le place să
-
şi
laude armele “care nu sunt bune de nimic”: ”A
мериканский

имидж

спецназа
,
так

называемые

зелёные

береты
,
они

всегда

приукрашивали
”͘ Totodată͕ se menţionează că în armata americană
sunt mulţi homosexuali (”
Ге
и

уже

в

армии
”)͘ @n contrast͕ armata rusă este lăudată͕ bine echipată͕
iar ca argument este adusă “performanţa” în Ucraina: ”
Зеленые

человечки


стали

неожиданностью

для

западной


разведки
”͘ Se specifică că şi armata britanică se uită cu invidie la
calitate
a înaltă a tehnicii militare ruse͘ Moderatorul concluzionează că Rusia este puternică şi nu îi
este teamă de nimeni: ”
Россия

может

ответить

на

любую

военную

агрессию
” (imagini cu
submarine).

-

Nivelul de trai în Europa şi SUA este în scădere͕ pe când în R
usia oamenii trăiesc mai bine
͘ Câţiva
experţi menţionează că majoritatea europenilor plătesc toată viaţa credite imobiliare͕ iar puţini
dintre ei au propriile case sau maşini: ”
Они

на

квартиру

не

заработали
”͘ @n schimb͕ în Rusia͕ 85 la
sută din locuitorii
ţării sunt proprietari de locuinţe͘ Pentru a rezolva problema locuinţelor͕ europenii
construiesc rulote pe roţi: ”
У

нас

это

домик

для

трех

поросят
”͕ comentează moderatorul͘ Nici în
SUA situaţia locuinţelor nu este mai bună͕ spune moderatorul͕ menţionând că

prin anii 90͕ băncile
americane au dat foarte multe credite imobiliare͕ iar din cauza crizei economice de mai târziu͕

-

42

-

oamenii nu puteau întoarce aceste credite͕ deci erau alungaţi din case (imagini cu oameni de la
periferia oraşului Sacramento din SUA͕ c
are locuiesc în corturi deoarece au luat credite imobiliare şi
nu le
-
au putut întoarce)͘

Concluzia acestei emisiuni este că mulţi văd Europa şi SUA ca regiuni foarte bogate͕ însă iată că prin
această emisiune s
-
a arătat “adevărăta situaţie”͘ ”
Этими

материа
лами

мы

конечно

не

хотели

обидеть
.
То͕ что мы показали это правда͕ a на правду не обижаются”͕ conchide
ironic

moderatorul.


Mesaje predominante în emisiunea

Странное

дело1 aprilie 2017 (13.00):

-

Armatele Ucrainei şi SUA sunt neprofesioniste şi nepregă
tite
.
Moderatorul afirmă că mai multe
explozii în timpul războiului din Ucraina au fost provocate de soldaţii care nu ştiau cum să
mânuiască armele͘ Un expert în război menţionează că în timpul războiului din regiunea Donbas mai
mulţi deţinuţi au fost elib
eraţi din închisori pentru a fi înrolaţi în armată͕ doar că aceştia nu erau
interesaţi să lupte şi fug din ţară: „люди не хотят умирать за интересa олигарха”͕ cu aluzie directă
la Poroşenco͘ Se afirmă că în armata americană îşi fac serviciul militar mai mu
lte persoane de
orientare sexuală netradiţională
,

dar şi cele trans
-
gender͘ Moderatorul spune͕ în derâdere͕ că
americanii se laudă că armata lor e cea mai tolerantă din lume͘ Se mai spune şi că „Американская
армия не только самая высокооплачиваемая͕ но u с
амая бесполезная” (manipulare prin imagini
pentru amplificarea efectului: soldaţi trag dintr
-
o armă de război͕ scapă arma jos şi erau cât pe ce să
se împuşte singuri͖ imagini prezentate că ar fi din Afganistan unde un soldat american ar fi fost
rănit͕ iar
moderatorul spune că el nu seamănă a militar͕ deoarece plânge ca un copil)͘ Concluzia
moderatorului „армия это не спортивная команда”͘

-

Republicile din fosta URSS au crezut că vor găsi în UE bunăstare͕ însă realitatea este diferită͘

„Советские республики
,

к
оторы
е

с

радос
тью

выходили
из
СССР
͕ г
ромко кричали и дума
ли

что
будут жить на широкую ногу͘ Например͕ Грузия͕ страна которая получила безвизовый
режим”͘ Moderatorul comentează că͕ la câteva zile după ce Georgia a primit regim liberalizat de
vize, Uniunea

Europeană vrea să facă acestei ţări o surpriză şi să trimită acolo toţi refugiaţii care au
dat năvală în Europa͘

-

Educaţia copiilor în UE stimulează violenţa͘
Reportajul începe cu o concluzie generală: „Недетские
игрушки для европейских детей”͕ iar pe e
cran apare o fantomă animată͕ moderatorul comentând
că peste câţiva ani͕ mulţi copii care privesc asemenea imagini͕ vor fi tulburaţi emoţional͘

Sunt demonstrate desene animate care ar avea ca protagonişti excrementele umane͕ aceste filme
fiind foarte popul
are în rândul copiilor din UE͘ Moderatorul accentuează repetat că e vorba de
invenţii europene͕ iar părinţii copiilor acceptă în calitate de jucării pentru copiii lor animale cu
burţile despicate pentru ca micuţii să vadă organele interne͕ păpuşi însărcina
te sau cu organele
genitale la vedere͘ Se menţioneauă că͕ de câţiva ani͕ asemenea jucării se vând şi în Ucraina͕ ca
exemplu fiind demonstrată o jucărie


un motan cu testicule mari͘ @n reportaj se afirmă că͕ astfel͕
europenii vor să schimbe psihilogia copi
ilor lor͕ dar şi a „copiilor noştri”͘ @n rezultat͕ conform
autorilor reportajului͕ creşte violenţa în rândul copiilor care se transformă în „animale” şi se atacă
reciproc sau atacă adulţii (scene violente cum copiii se bat într
-
o cantină şcolară͕ iar moder
atorul
comentează că aceste comportamente au fost influenţate de imaginile pe care le
-
au văzut în
desenele animate)͘ @n contrast͕ se spune că părinţii din Rusia fac pentru copiii lor jucării de lemn͕
unii chiar au master
-
classuri la această temă͕ iar băie
ţeii ruşi au jucăriile lor preferate


pistoalele
din lemn͘ Apoi este demonstrată jucăria rusească „Matrioşka”͕ iar moderatorul concluzionează că

-

43

-

jucăriile ruseşti sunt inofensive în comparaţie cu cele din Europa: ”самая неопасные интересные
игрушки”͘


Mes
aje predominante în emisiunea

Территория заблуждений с Игорем Прокопенко5 aprilie 2017 (17.05):

-

Ruşii sunt un popor foarte harnic͕ inventiv͕ au un pământ foarte bogat pe care îl muncesc ei singuri͕
spre deseobire de europeni͘ @n Europa şi SUA sunt în

vogă produsele modificare genetic͕ iar Ucraina
şi
-
a cedat teritoriul companiilor americane specializate în produse modificate genetic͘
„Несмотря на
то͕ что некоторые иностранные соседи cчитают русски
х

пьяниц
ами

и лодыр
ями
͕ многие
россияне отличаются трудо
любием и желанием поработать”
.
Se face comparaţie cu europenii
care͕ în loc să crească legume͕ sădesc iarbă de gazon͕ pe care nu o îngrijesc ei͕ dar îi plătesc pe
străini să facă acest lucru͘ Sunt lăudate invenţiile ruşilor͕ chiar şi WC
-
urile de la vile ca
re capătă
forme interesante͘ Moderatorul spune că legumele şi zarzavaturile cultivate de ruşi nu conţin
pesticide periculoase pentru sănătate͕ în schimb͕ în supermarketurile din SUA toate legumele sunt
curate, frumos ambalate, dar modificate genetic. S
e vo
rbește despre compania americană
„Masanta” care produce produse modificate genetic şi ar fi cumpărat toată presa͕ procurorii͕ are
adepţi și la Casa Albă͘ (Manipulare prin imagini: în poză apare președintele Obama͕ în spatele căruia
zâmbește un bărbat͖ tele
spectatorul crede că acesta este un reprezentat al Companiei „Masanta”͕
însă acesta este un angajat al Casei Albe)
:

„Обама пообещал в президентской кампании что
запретит производить генетические продукты͕ но в 2013 году подписал закон который
защищает «Мам
анту»͘ И теперь эта компания неприкасаема” (Nu se dau detalii despre ce lege
este vorba şi ce prevede ea)͘ Fără să prezinte nicio dovadă în favoarea afirmaţiilor sale͕ moderatorul
spune că Ucraina demult şi
-
a „deschis” câmpurile pentru companiile americane
͘ „По некоторым
данным͕
одна треть земли Украины покрыта модифицированными продуктами

,
spune
moderatorul͘ Acesta ar fi un pericol pentru Russia deoarece polenizarea are loc prin aer͘ @n scopul
evident de manipulare a opiniei publice, sunt demonstrate secv
enţe din timpul războiului din
Vietnam când americanii ar fi aruncat pesticide peste cetăţeni͕ aproape toţi au murit͕ iar cei care au
supraveţuit sunt grav bolnavi͘ Sunt arătaţi copii de 3
-
5 ani cu dizabilităţi͕ prezentaţi ca fiind urmaşi
ai celor care au
supraveţuit în Vietnam͕ şi se spune că ei vor muri de cancer (foto)͘
Emisiunea transmite mesajul că toate produsele agricole cultivate în Rusia sunt ecologice͕ de
calitate înaltă͕ în schimb cele vândute în supermarketurile din Europa şi SUA sunt modif
icate
genetic͕ de aceea ar fi mai ieftine͘ Prin urmare͕ cetăţenii din Rusia sunt mai sănătoşi͕ în schimb͕

-

44

-

europenii şi americanii au mari probleme de sănătate͘ Atunci când se vorbeşte despre produsele
agricole din Europa şi SUA͕ se arată laboratoare şi epr
ubete͕ sugerând publicului că toate produsele
agricole de acolo sunt modificate genetic͘ Autorii emisiunii îndeamnă telespectatorii să consume
samogon făcut în condiţii casnice͕ deoarece toate băuturile tari͕ vinurile͕ berea sunt contrafăcute͘
“Мы должны с
казать спасибо санкциям͕
до этого мы кушали импортные нехорошие
продуты
,
а теперь кушаем наши͕ здоорвые
”͘

Ca şi în alte emisiuni moderate de =gor Procopenco͕ atunci vorbeşte despre Rusia͕ el relatează
faptele pe o tonalitate joasă͕ însă când vorbeşte desp
re europeni şi americani ridică vocea şi
accentuează cuvintele acuzatoare la adresa acestora͘
Tot ce e rău
vine de

la americani, tot ce e bun
e la ruși͘


9 aprilie 2017 (05.45):

Tema:
„E
да͕ рассекреченные материалы”
:

-

subiect despre noile tehnologii de p
roducere a alimentelor modificate genetic în SUA şi UE͘
Companiile americane transnaţionale sunt acuzate că i
-
ar duce pe fermieri la faliment, animalele
sunt hrănite cu porumb în loc de iarbă͕ nu sunt plimbate͕ stau în glod͕ sunt bolnave͕ carnea este
dezin
fectată cu

amiac” extrem de dăunător (în imagini: animale necăjite͕ nu este clar unde anume
au fost ele filmate)͘ „
В Америке каждый год происходит массовые отравления͕ об этом просто
умалчивает американская пресса
” (nu au fost prezentate dovezi)͘ Apoi se
trece la carnea de pui
broiler͕ care e crescută forţat în timp record (în imagini: incubatoare cu multe păsări͕ apoi câte una
singuratică care se zbate să moară)͘ Autorii afirmă că aceste păsări nu sunt aruncate͕ ci din ele se
face făină și sunt hrănite al
te animale͘ Se vorbește despre fermierii din =raq care există de peste 10
mii de ani, iar acum americanii le
-
au distrus agricultura și fondurile de aur a seminţelor (manipulare
prin imagini: soldaţi care împușcă͕ lansare de rachete asupra clădirilor)͘
„Воз
ьмите наши
модифицированные семена или умрите”
͕ ar zice americanii͘ Urmează Afganistan͕ Egipt͕ Siria
etc͕͘ ca parte a unui plan de distrugere a economiei globale͕ pornit cu zeci de ani în urmă pe
timpurile lui Carter͕ Nixon͕ Ford prin contopirea guvernanţi
lor cu aceste companii transnaţionale͕
promovaţi de FM=͕ Banca Mondială͕ OMC͘


Tema:

Война без правил”

-

subiect despre nivelul de sărăcie în majoritatea ţărilor europene care ar creşte rapid͘ Se afirmă că
în Marea Britanie sunt 8 milioane de persoane ca
re trăiesc sub nivelul sărăciei͕ adică cca 15% din
populaţie͕ fiecare al 25
-
lea copil e orfan͕ aceeași situaţie e și în Grecia͕ Spania͕ Portugalia (în
imagini: copii murdari͕ vagabonzi)͘ Moderatorul afirmă că prânzurile gratuite sunt singura lor
scăpare (î
n imagini: bătrânii şi oamenii săraci care mănâncă din ajutoare)͕ iar mulţi se sinucid din
disperare͘ Se spune că în una din ţările baltice͕ ministra Sănătăţii ar fi propus ca cei săraci să fie
gratis eutanasiaţi͕ că statul nu e dator să aibă grijă de toţi

(se arată în imagini: săraci͕ șobolani care
aleargă͕ nicio dovadă a declaraţiei citate)͘ Se vorbeşte şi despre exploatarea muncii copiilor pe
plantaţiile de tutun͕ ceea ce este extrem de dăunător: „На кадрах хорошо видно͕ что на
плантации идут работать об
ычные школьники” (de fapt͕ atât în autobuzul arătat͕ cât și pe
plantaţie se văd doar maturi͕ cu măști pe faţă)͘-

45

-Emisiunea transmite şi mesajul unui dezastru total în Ucraina͘ Se vorbește despre cât de repede se
îmbogăţesc anumite persoane în Ucraina͕
sunt arătate case impunătoare͕ palate͘ @n contrast͕ sunt
arătaţi bătrâni͕ oameni săraci͕ cineva filmează la telefonul mobil cum o femeie se spală în râu͕ iar
autorul spune că ucrainenii nu au apă și se spală în lacurile din oraș͘ Autorul afirmă că bătrânii

sunt
înfometaţi
͕ iar tinerii îşi vând rinichii (este demonstrat un site͕ unde scrie că un tânăr vrea să
-
și
vândă un rinichi͕ iar alţi doi vor să doneze sânge contra plată)͘


12 aprilie

2017

(10.00)
:

-

Stalin a fost cel mai mare strateg,
a reușit în primul

cincinal salturi economice nemaivăzute͘ El a
făcut din ţara agrară una industrială în termen restrâns
͘ Mașinile sovietice erau cele mai bune din
lume͕ Stalin nu a acceptat ca dolarul să intre pe piaţa URSS͘

Pe de altă parte͕ SUA sunt prezentat
e

drept
o ţa
ră care a impus lumii dependenţa de dolar

și a refuzat să întoarcă ţărilor europene aurul
depus la păstrare în băncile din SUA
.

-

Americanii sunt cei mai mari piraţi de noi tehnologii din Europa și nu doar͘ Produsele lor de calitate
proastă se vând bine d
atorită designului și publicităţii
͕ care a înrobit lumea͕ reclama fiind
promovată de evre
i
i transsexuali cu rădăcini ucrainene͕ este un alt mesaj promovat în emisiune͘

-

Produsele alimentare americane și cele europene sunt toxice
, infestate cu salmonela,
conţin ulei
tehnic și alte ingrediente nocive͘ @n contrast͕ ciocolata produsă în Rusia e mult mai ecologică și mai
gustoasă decât cea ucraineană și nu doar͘


15 aprilie

2017

(16.00):

-

Limba rusă este foarte populară în lume

-

deseori se utilizează term
enul

великий и могучий
язык

͕ una din cele mai populare limbi͕ studiate de mulţi străini͕ în special pentru a stăpâni
argourile͘ Engleza este o limbă săracă͕ au un singur cuvânt ce face parte din lexic nenormativ͕ iar în
limba rusă există un set întreg͘


Н
астоящее исскуство в России

͕ afirmă autorul͕ precizănd că
marii clasici ruși Pușkin͕ Esenin au inclus înjurături în poeziile lor͕ iar președintele rus Putin are și el
în vocabular expresii mai pipărate͘

-

Vladimir Putin este cel mai influent și puternic
om de pe globse vorbește despre
Putinomania
,
sunt incluse multe imagini preluate din presa străină͕ inclusiv un documentar de la CNN͕ care îl
prezintă pe Putin ca atare͘

-

Balticii urăsc tot ce e rusesc

-

balticii au halucinaţii͕ urăsc tot ce e rusesc
͘ Militarii sunt fricoși͕ le e
frică de Rusia͘


-

46

-

-

Războiul din Ucraina convine oligarhilor͕ inclusiv președintelui ucrainean Poroshenko
-

e
ste citat
Mihail Saakashvili, ex
-
guvernator al regiunii Odesa͕ care afirmă că poporul ucrainean nu mai
vorbește de tan
curi rusești͕ ci de interesele oligarhilor în acest război͘

-

Ucraina se autodistruge

-

Ucraina a rămas fără piaţă͕ fără gaze din Rusia͕ a rămas fără Crimeea͕
fără Donbas͘

-

@n Occident crește simpatia faţă de tot ce e rusesc@n pofida propagandei an
ti
-
Rusia și a
scenariilor sumbre despre viitorul Rusiei͕ în Occident e la modă tot ce e rusesc͘ Oamenii vor să
cunoască cultura rusă͕ bucătăria de aici etc͘

-

Polonezii nu mai au nici un respect pentru ucraineni

pe care îi numesc
«
быдл
о
»

și sunt mult mai
respectuoși faţă de ruși͘


1
6

aprilie

2017

(10.00)
:

-

Ţările Baltice suportă consecinţe grave în urma integrării în UE
: populaţia descrește͕ stau foarte
prost la capitolul economie;

-

D
orinţa Ucrainei de a se integra în UE a dus ţara la sărăcie și criză
;

-

P
rodusele poloneze nu au căutare pe piaţa europeană
:

”В Евросоюзе товары „Made in Poland”
спросoм не пользуются͘ Bообще многим странам Евросоюза живётся мягко говоря не сладко͕
несмотря на красивую речь Брюсселя

;

-

Franţa împiedică reformele în UE
:
”Oказывается главный тормоз Европейскoй перестройки это
Франция͘ Это она всё время сбивается с ноги

;

-

UE urmărește dezintegrarea Federaţiei Ruse

prin ruperea enclavei Kaliningrad și transmiterea către


Mesaje predominante în emisiunea

День пре
дсказаний

с Игорем Прокопенко7 aprilie 2017 (22.53)
:

-

@n Europa se consolidează grupările naziste͕ iar americanii au adus în Europa arme͕ tancuri͕ ostași
ca să atragă Rusia într
-
un război͖ războiul este iminent şi el va fi provocat de americani͘

Autori
i spun
că în Norvegia Suedia͕ Danemarca͕ Ţările Baltice se dezvoltă grupări naziste͕ finanţate de bănci și
companii multinaţionale͘ Se speculează că după acelaşi model americanii au creat grupări ca
Talibanii, Al
-
Qaeda ca să lupte cu comunismul͕ apoi aceşt
ia

au pus actele teroriste pe conveier ca
să creeze haos în lume”͘ Moderatorul afirmă că͕ sub pretextul ameninţării din partea Rusiei͕
americanii au adus în Europa arme͕ tancuri͕ ostași ca să atragă Rusia într
-
un război͕ însă Rusia nu se
lăsa înfrântă: “
Р
оссия

поставит

себя

в

форматеумрем
,
но

не

сдадимся
!”͘ Se speculea
ză că
l
unetiștii americani ar fi împușcat oameni în Ucraina͘ Autorii fac preziceri că războiul cu Rusia va
începe cu o provocare͕ când va exploda o conductă de gaze͕ iar asta se va întâmpl
a în primăvară͕
“ca să nu îngheţe Europa”͕ ucrainenii vor ataca republicile sepaparistise din regiunea de est͕ numai
că combatanţii de acolo vor învinge armata ucraineană͕ numită în emisiune “batalioane
naţionaliste”͕ iată de ce͕ spune moderatorul͕ se va i
mplica şi NATO͘ Ulterior͕ se face trimitere la mai
mulţi cunoscuţi prezicători care ar fi prezis că cel ce va începe războiul va suferi înfrângere͕ adică
SUA și aliaţii săi vor pierde͘

-

SUA vrea ca Rusia să dea faliment͕ toţi banii murdari sunt in Americ
a͕ ei mint toată lumea͕ iar
Rusia merge pe calea cea drepată͘

Se spune că toate valutele lumii sunt legate artificial de dolar͕
însă dolarul nu este garantat cu aur͕ iar americanii oricând pot renunţa la această valută͕ atunci
ceilalţi vor da faliment͘ “Am
ericanii au transformat economia mondială într
-
un casino, unde totul e
construit pe minciună”͕ spune moderatorul͕ îndemnând cetăţenii͕ specialiștii ruşi “să nu meargă pe

-

47

-

calea propusă de americani”͕ completând că Rusia a demonstrat că este măreaţă în polit
ică͕ este
timpul să facă acelaşi lucru şi în economie͘

-

“Lumea rusă” este ultima speranţă pentru toată civilizaţia͕ Rusia vrea să salveze lumea͕ dar nu
este susţinută
͘ Cu trimitere la o prezicătoare din Serbia͕ se spune că tancurile din Rusia “vor merge
din nou prin Europa și nu vor întâmpina obstacole͕ zidul berlinez va fi ridicat din nou͕ iar România͕
Polonia͕ Cehia͕ Bulgaria vor dori din nou să fie cu Rusia͕ recunoscând că au greșit când au mers în
UE”͘ Autorul zice că aceste preziceri trebuie luate în

serios͕ “deoarece nimeni nu s
-
a gândit că se va
întâmpla ceea ce se întâmplă acum în Ukraina” (imagini cu artileria care bombardează localităţi͕ iar
după cadru se aude o voce de femeie strigând: “
Фашисты
,
оставьте

нас

в

покое
!”)͘ Se mai
amintesc
şi alte p
reciziceri͕ conform cărora „renaşterea lumii va veni din Rusia
”͕ deoarece către
2043͕ Franţa va fi condusă de musulmani͕ iar Europa cu vremea va dispărea cum a dispărut Egiptul
antic͘ “Russia a scăpat Europa de câteva tiranii


Napoleon͕ :itler͘ Rusia şi a
zi încearcă din nou să
salveze lumea͕ însă ea este împiedicată să facă asta͕ vor s
-
o transforme din pacificator în agresor͕
iar în loc de mulţumiri este lovită în spate”͕ afirmă moderatorul͘


8 aprilie 2017 (9.10)
:

Pe parcursul întregului documentar autoru
l folosește un ton triumfalist când vorbește despre Rusia
și unul ironic și͕ pe alocuri͕ sarcastic͕ când abordează tema Americii și a Uniunii Europene͘

Autorul
spune că SUA ar sta „în spatele” conflictului dintre Rusia și Ucraina͕ pe teritoriul căreia s
-
ar

afla
armata secretă condusă de C=A͘ Se mai afirmă că și în anul 2017 SUA vor veni cu noi provocări͕ iar în
ajutorul Americii vor veni toate ţările NATO͘ Cu trimitere la mai mulţi clarvăzători͕ se vorbeşte
despre căderea inevitabilă a SUA și obţinerea de c
ătre Rusia a puterii absolute în lume͘ De exemplu͕
Vanga spunea că Rusia din nou va deveni cel mai mare =mperiu͕ iar catrenele lui Nostradamus ar
spune că în anul 2025 Rusia va deveni „самой великой державой на Планете͘” La sfârșitul
filmului, autorul vorb
ește despre declanșarea inevitabilă a celui de
-
al treilea război mondial͘ @n
opinia lui͕ războiul deja a început și este unul politic și economic͕ scopul căruia este de a slăbi
forţele Rusiei͘

=ată câteva afirmaţii din emisiune:


Русский мир


последняя на
дежда для всего человечества
”͕


Западные предсказатели именно в нашей стране видят будущее цивилизации
”͕


Россия является центром сохранения человечества͘ Жители России ответственны за будущее
всего мира
”͕


Россия станет властелином мираСпасти мир от то
тального диктата Америки может только Россия
”͕


Сегодня͕ несмотря на все политические игры и пропаганду͕ Путина уважают во всём мире͘
Рейтинг его растёт͘ И не только в России͘ Сегодня он является одним из самых влиятельных
людей на планете
”͕


Летом 2017 б
удет так жарко͕ что вместе с прохладными озёрами средней полосы Европы
высохнут даже слёзы оплакивающие распад Евросоюза
”͕


Америка продолжает усиливать хаос во всём мире
”͕


Американцы превратили мировую экономику в большое казино где всё построено на
обма
не
”͕


Все грязные деньги находятся под контролем США
”͕


Новый тренд Запада обливать Россию грязью со всех сторон
”͕


Мы живём в эре заката западной цивилизации
”͕


Ноги геноцида растут из Америки

.


-

48

-

17 aprilie

2017

(14.00):

-

Locuitorii din Donbas vor să fie
cu Rusia ca să
-
și păstreze limba maternarusă͕ motiv din care
cauză luptă împotriva Kievului͖

-

în Ucraina inflorește fascismul
͕ promovat de foștii banderoviști͕ care în al doilea război mondial
luptau împotriva Rusiei͕ sub tutela SS͖

-

SUA și UE fin
anţează naţionalismul ucrainean͖ lagărele de concentrare fasciste au fost un proiect
anglo
-
saxon
͕ :itler fiind finanţat de America͖

-

SUA finanţează Ucraina
-

au cheltuit sume uriașe
-

5 mlrd dolari


pentru a menţine situaţia sub
control.


Mesaje predom
inante în emisiunea
„Самые шокирующие гипотезы”


13 aprilie

2017

(18.30):

-

emisiunea abordează subiecte privind descoperirile de pe Lună și cercetările din domeniul OZN
-
rilor și extratereștirlor͘ De la subiecte generale se trece la subiecte mai specifice
afirmându
-
se că
liderii europeni Churchill͕ Merkel și alţii͕ inclusiv toţi președinţii SUA͕ sunt rude de sânge͕ urmașii lui
Darwin și :itler͕ programaţi de extratereștri͘ Aceștia͕ potrivit autorului͕ au zombificat lumea și mai
recent Ucraina și Ţările Balt
ice cu teoria că daca vrei să conduci lumea trebuie să reduci din bagajul
de cuvinte și ei te vor urma in toate͕ prin asta se explica de ce în Ucraina și Ţările Baltice autorităţile
sunt împotriva limbii ruse͘


19 aprilie

2017

(06.10):

-

emisiune dedicată
SUA care este prezentată în diferite ipostaze negative͘ Autorul încearcă să
demonstreze că
SUA este o ţară agresoare͕ care va porni al treilea război mondial
͘ @n final se
menţionează că Siberia este bogată în resurse minerale͕ spre deosebire de Europa și S
UA, care nu
mai dispun de colonii pe care să le exploateze͕ de aceea regiunea prezintă interes pentru SUA: „В
последние годы в Америке все чаще вспоминают о сибирских землях͘ Бывший госсекретарь
США Мадлен Oлбрайт (Madeleine Albright) даже назвала несправе
дливоcть то что нефти
Сибири принадлежат только одномy государствy


России”͘ Un alt subiect se referă la implicarea
SUA în operaţiunile militare peste tot în lume: „
А
мериканцы бомбят объекты в Триполи и в
Ливии͘ Вторжение в Панаму и на Гаити͕ ракетные уда
ры по Ираку͕ уничтожение Югославии͘
Всё это произошло только за последние десятилетия”͘

De asemenea͕ sunt transmise mesaje că:

-

SUA organizează revoluţii în toată lumea
: ”США завоевали полмира͘ Уже несколько
десятилетий oни ведут гибридную войну которую с
ами и изобрели͘ Как по команде толпы
выходят на площадь͕ власть теряет легитимность͘ А если этого не происходит͕ то так
называемую демократию доставляют с помощью натовских бомбардировок”͘

-

SUA a provocat destrămarea URSS și urmărește desfiinţarea Rusiei:
”У них получилось
разрушить Советский Союз (͘͘͘) и тy же историю они хотят сыграть в Российской Федерации”͘

-

SUA deţine laboratoare secrete în Georgia și Pakistan
: ”Всевозможные новые вирусы свиных и
прочие грипов является творчеством их лаборатории͘ И амп
улы содержащиe бактерии вполне
могут попасть в руки террористов”
.


-

@n SUA nu există democraţie͕ doar oligarhie
:

Президент и конгрессмены фактически стали
марионетками в руках олигархов͘ :икакой демократии в США не существует͘ Все население
страны работают

на благо группы богатейших людей”͘-

49

-

24 aprilie

2017

(13.45):

-

se vorbește despre revigorarea nazismului în SUA și Europa͘ Se generalizează în baza unui singur
exemplu: „
А вот эксперты с тр
e
вогой констатируют͕ фашистский диктатор сегодня настолько
популяр
ен что мода на него докатилась даже до ближнего востока͘

Посмотрите͕ это магазин
одежды под названием
Hitler

2͕ распол
o
жен в палестинском городе Газа͕ на входе
покупателей встречают манекены шахидов вооруженные холодным оружием”
. Mesajul se
întărește prin
intermediul întrebării retorice: „Неужели все мы становимся свидетелями
возраждающегося нацизма?”͘ Autorul recurge la generalizare pentru a transmite mesajul că
SUA
a ajutat naziștii să fugă de lege
: „Самое удивительное͕ что и после 45
-
ого американские
бла
годетели помогли нацистам скрытся от военного трибунала͘
Так͕ например͕ Соединенные
Штаты пытались

спасти от виселицы рейхсмаршала Германа Геренга”͘


25 aprilie

2017

(14.00):

-

emisiunea este dedicată subiectelor masoneriei͕ SUA și extratereștrilor͘ Autoru
l afirmă că toţi șefii
de state mari fac parte din loje masonice. Ex
-
premierul italian Silvio Berlusconi, ex
-
președinţii SUA
George Bush, Bill Clinton, ex
-
președintele Franţei Nicolas Sarkozy͕ Prinţul William͕ Yasser Arafat͕
:illary Clinton apar în imagini

făcând același gest


degetele arătător și mezin sunt ridicate în sus͕
iar restul degetelor sunt îndreptate în jos͘ Acesta ar fi͕ din spusele moderatorului͕ un simbol al
masonilor: „На тайном языке масонов он означает принадлежность к элитному клубу куда
вход обычным смертным закрыт͘͘͘”͘ Potrivit autorului͕ candidaţii în alegeri prezidenţiale care au
șanse să câștige alegerile își susţin mai întâi programul electoral în faţa lojei masonice și apoi în faţa
alegătorilor͘ =ar faptul că Marine Le Pen nu a fost

invitată să vorbească în faţa masoneriei denotă că
aceștia sunt împotriva ei͘ Mai sunt formulate mesajele că președintele american Kennedy a fost
asasinat de masoni͕ toate războaiele mondiale sunt organizate de masoni͕ :itler a fost mason͕ URSS
a fost dis
trusă de masonii care făceau parte din conducere͘ Conflictele din Libia͕ Siria͕ Egipt au fost
puse la cale de masoni͕ care vin din America: „Америка и есть оплот тайного мирового
правительства”͘


Mesaje predominante în emisiunea
„Добров в эфире”16 april
ie

2017

(23͘00) și 17 aprilie

2017

(16.40):

-

atacul cu arme chimice ar fi fost un fals͕ atacul SUA în =rak este un dezastru͕ SUA ar fi contribuit la
apariţia =S=S după ce a atacat =rakul în 2003͕ există pericolul declanșării unui nou război mondial͕
SUA
vor finanţa cu 100 mln dolari forţele de opoziţie din Rusia

etc͘ Se acordă spaţiu și pentru a
comenta intervenţia adjunctului reprezentantului Rusiei la ONU și modul în care acesta i
-
a pus la
respect pe reprezentantul Marii Britanii la ONU: „Посмотри на ме
ня! Глаза не отводи! Что ты
глаза отводишь?” dar și declaraţia lui Vladimir Putin cu privire la lipsa de reacţie din partea NATO
la atacul SUA în Siria: „Хочется сказать
-

скучно девочки!”͘


23 aprilie

2017

(23͘00) și 24 aprilie

2017

(12.00):

este oferit m
ult spaţiu alegerilor din Franţa
-

Parisul este prezentat ca un oraș periculos și nesigur͕
prin imagini din cartiere defavorizate ale Parisului͕ unde͕ potrivit reporterului͕ se face trafic cu ţigări
și droguri͕ sunt inclsue imagini cu atacuri teroriste͕ cu

imigranţi și cerșetori și oameni săraci͘
”Держитесь французы͘ Вас убивают͕ а вы крепчайте͘ Крепчают ли или нет? Еще недавно
француз
ов

считали страшными националистами͕ они даже не учили другие языки͕ cчитая что
для обшения с миром достаточно французского”
. Candidatul Emmanuel Macron este ridiculizat,

-

50

-

fiind difuzat sincronul în care acesta spune că citește de pe foaie ce i s
-
a scris
-

”Я читаю что мне
написали”͕ menţionându
-
se despre acesta că și
-
ar fi înșelat soţia cu un bărbat͘


La 10 aprilie

2017

în emis
iunea de divertisment „
Смотреть всем”

(22͘15) sunt în mod special
ridiculizaţi americanii: „А там где любой кот легко сьезжает с баллюстрады͕ молодые
американки позорно приземляются на пятую точку” (despre o tânără care cade atunci când
coboară scările)͘ D
e asemenea͕ sunt ridiculizaţi poliţiștii americani͕ insinuând
-
se că aceștia deseori
împușcă persoanele suspecte: „Патрульный офицер (͘͘͘) получил благодарность от комадования
за то что задержал беглого убийцу͕ и не застрелил его͕ хотя злодей 40 раз бросалс
я на копа с
ножом и требовал уничтожить его͕ "психованного неадеквата"͘ (͘͘͘) Джош и так͕ и эдак
упрашивал убийцу угомонится и почему
-
то его не расстрелял͘ В конце концов͕ аргумент
доброго полисмена подействовал вместе с электрошокером подоспевшего офицера
”͘


@n documentarul „
Секретные территории”

din 20 aprilie

2017

(8͘40) sunt puse în discuţie mai
multe subiecte͕ toate legate de schimbările climatice͘ @n subiectul întitulat ”Может ли
человечество управлять природными процессами?” se dă de înţeles că SUA
are posibilitatea să
controleze natura și ţine acest lucru secret͕ deoarece îi pasă doar ca teritoriul său să fie în siguranţă͘
"Это говорит о том что они могут управлять циклонами͘ И вы понимаете͕ закрыв свою
территорию͕ им глубоко начихать что будет прои
сходить на сопредельных территориях"͘


@n documentarul „
Засекреченные списки”

din
22 aprilie

2017

(18͘55) este tratată tema revoluţiei
rusești din 1917͕ asasinarea lui Rasputin și a familiei ţarului͘ Sunt transmise mesajele că Rasputin a
fost omorât de căt
re serviciile secrete britanice pentru ca să slăbească Rusia și să nu permită
germanilor și rușilor să împartă lumea între ei͘ Se face trimitere la documente desecretizate care
însă nu sunt prezentate͕ ci doar se citează indirect: „Из тех британских докуме
нтов которые были
рассекречены ясно только одно: что они боялись и хотели исключить любую͕ даже
гипотетическую возможность сепаратного мира русских с немцами"͘
Postul de televiziune RTR͕ retransmis în Republica Moldova de RTR Moldova


@n perioada
27 mar
tie 2017


26

aprilie 2017, postul TV
RTR Moldova

a restransmis buletinul de știri
Вести
,

emisiunea informativ
-
analitică
В
ести

Недели
, talk
-
show
-
urile


Прямой эфир


şi
«
В
оскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым
,

mai multe emisiuni de divertisment și serial
e
produse în Federaţia Rusă͘
Știrile și emisiunile relevante retransmise au vizat de cele mai multe ori
subiectele privind situaţia internă din Ucraina͕ în special în regiunile separatiste͕ situaţia internă din
SUA͕ relaţiile Federaţiei Ruse cu SUA͕ implic
area NATO͕ SUA și a Federaţiei Ruse în conflictele
regionale și internaţionale͕ în special în Siria și =raq͕ contextul internaţional urmare a escala
d
ării
situaţiei în peninsula coreeană şi posibilitatea izbucnirii unui război nuclear din vina SUA͕ pe care
jurnaliştii ruşi îl consideră inevitabil͖ alegerile prezidenţiale din Franţa prin prisma viziunilor
geopolitice diferite ale candidaţilor͕ cu accent pe promovarea candidatei Marine Le Pen͖ vizita
Secretarului de Stat al SUA la Moscova şi caracterizarea pol
iticii americane͕ a preşedintelui SUA şi
ţărilor membre NATO͖ consolidarea rolului Federaţiei Ruse de ţară în creştere economică şi militară
care urmăreşte instaurarea păcii în lume şi a Uniunii euroasiatice ca alternativă Uniunii Europene͘-

51

-

Perspectiv
a

ab
ordării și tehnicile de influenţare utilizate

Prin știrile și emisiunile difuzate de RTR Moldova a fost acreditată ideea agresiunii SUA împotriva
Siriei͕ a vinovăţiei Coaliţiei internaţionale antiteroriste în frunte cu SUA pentru moartea unui număr
mare de

civili în operaţiunile de eliberare a orașului Mosul͕ =raq͕ pe de o parte͕ și a rolului Federaţiei
Ruse de garant al păcii în Siria și alte regiuni unde au loc conflicte militare͕ pe de altă parte͘ @n
același timp͕ majoritatea materialelor ce au vizat rel
aţiile interne din Ucraina au prezentat Kievul ca
pe un agresor care atacă Donbasul͘
Subiectele privind situaţia din peninsula Crimeea au fost
prezentate în majoritatea cazurilor din perspectivă revigorării economiei din regiune͕ iar cele despre
NATO
-

di
n perspectivă ameninţării pe care o reprezintă pentru multe state͕ inclusiv pentru Rusia͘

@n știri͕ au fost transmise sistematic informaţii distorsionate şi mesaje anti
-
ucrainene (în Ucraina au
loc represalii politice͕ conducerea ţării nu doreşte să inves
tigheze incidentul din Odesa din mai
2014͕ încalcă permanent condiţiile armistiţiului și impune blocada regiunilor separatiste)͕ anti
-
americane (î
n administraţia SUA sunt persoane incompetente͕ d
in cauza acţiunilor SUA în raport cu
Coreea de Nord, tensiune
a este în creștere͕ iar lumea este în pragul unui război nuclear͖ atacul
chimic din Siria a fost înscenat) şi anti
-
europene (în Europa se înregistrează regres͕ conducătorii
ţărilor membre UE acţionează ca nişte pioni


китайские болванчикиîn mâinile SUA
; postul a
susţinut
-
o şi a promovat
-
o masiv în alegerile prezidenţiale din Franţa pe candidata din partea
extremei drepte Marine Le Pen care promovează mesaje anti
-
europene)͘ Totodată͕ a fost
promovată măreţia Rusiei şi a preşedintelui Vladimir Putin͕ cali
tatea Rusiei de garant al bunăstrării
pentru popoarele din fosta URSS (potenţialul Rusiei este în creştere în pofida sancţiunilor impuse de
Occident͕ iar Putin asigură această dezvoltare͖ ţările care se unesc în jurul Rusiei înregistrează
creșteri economic
e și alte avantaje͕ iar Republica Moldova a înţeles necesitatea de a se alătura
Uniunii Eurasiatice după ce s
-
a convins de lipsa de perspective privind asocierea cu Uniunea
Europeană)͘

Una din tehnicile de manipulare la care s
-
a recurs frecvent în știri a
fost exacerbarea faptelor, fie
prin acordarea unei prea mari atenţii detaliilor͕ fie prin exagerarea faptelor͘

De cele mai multe ori, nu a fost asigurat pluralismul de opinie, fiind citate surse care au transmis
aceleași mesaje͕ perpetuând percepţia pozit
ivă sau negativă despre anumiţi actori͘ @n marea
majoritate a cazurilor͕ sursele de informaţie au fost dependente unele de altele şi au reprezentat
preponderent oficiali͕ experţi͕ cetăţeni cu viziuni pro Rusia͕ anti
-
SUA și anti
-
NATO͘ Acuzaţiile nu au
fost

echilibrate cu replici ale celor acuzaţi͕ iar reporterii de multe ori au fost tendenţioși nu doar
prin prezentarea selectivă a informaţiei și surselor͕ ci și prin includerea opiniilor proprii în materiale͘
Deseori͕ știrile au fost însoţite de imagini vide
o ce prezentau ruine͕ clădiri distruse͕ case în flăcări͘

Emisiunile informative
-
analitice au reflectat cu lux de amănunte anumite subiecte care s
-
au aflat în
vizorul postului în cursul săptămânii͕ prezentatorul punând anumite accente pe aspecte pe care le
consideră importante͘ De cele mai multe ori͕ modalitatea de selecţie a subiectelor și forma de
prezentare au indicat asupra subiectivităţii și tendenţiozităţii autorului͘ @n cadrul talk show
-
urilor,
dezbaterile au fost mai mult mimate͕ or͕ în platou au fo
st invitate persoane care au exprimat același
punct de vedere͕ care coincidea cu cel al moderatorului͘ Foarte rar în studio au fost prezente
persoane care au exprimat alte puncte de vedere͕ opiniile acestora însă nu au fost auzite͘


Emisiunea informativ
-
an
alitică

Вести недели

şi talk
-
showul
Прямой эфир

au un caracter
propagandistic pronunţat͕ fiind transmise cu text deschis sau inoculate mesaje anti
-
Ucraina, anti
-
SUA, anti
-
UE͕ promovată ideea unei conspiraţii internaţionale împotriva Rusiei care͕ însă͕ dato
rită
lui Vladimir Putin͕ rămâne aproape unicul apărător al păcii͕ dreptului popoarelor la
autodeterminare͕ valorilor creștine etc͘
Modalitatea de selecţie a subiectelor în emisiunea
Вести
недели

și forma de prezentare indică clar asupra subiectivităţii și
tendenţiozităţii autorului şi

-

52

-

prezentatorului.
Pentru amplificarea mesajelor,
acesta
folose
şte

o tonalitate gravă în exprimare͕
accentuează şi repetă unele mesaje͕ gesticulează͕ interpretează și comentează faptele͕ opiniile lor
personale și/sau opiniile al
tor susţinători ai poziţiei pro
-
Kremlin sunt prezentate ca fapte, sunt
selectate doar opinii favorabile Rusiei sau care susţin teza moderatorului͕ oponenţii fiind prezentaţi
tendenţios͕ iar mesajele acestora fiind distorsionate și inversate͘
@n talk show
-
u
rile
Прямой эфир

şi
«
В
оскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым

dezbaterile au fost mai mult mimate, au
predominat invitaţi cu opinii categorice anti
-
SUA, anti
-
UE și pro
-
Rusia͕ iar invitaţii cu păreri
oponente deseori au fost întrerupţi și ridiculizaţi͕ inc
lusiv de către moderator͕ susţinut de public͘


Mesajele

predominante

transmise
î
n știri

Știrile relevante au transmis mai multe mesaje͕ de cele mai multe ori negative͕ accentuându
-
se că
:

-

Ucraina încalcă constant acordul de la Minsk

și impune blocada r
egiunilor separatiste͕ însă
locuitorii din Donbas sunt hotărâţi să lupte pentru a
-
și ”apăra” pământul͕ iar Rusia susţine economic
aceste regiuni
͖ Kievul ar încerca să exporte haosul și protestele în Rusia
.
Astfel͕ în buletinele Вести
din 27 martie (20.00),

29 martie (13.00), 30 martie (20.00), 31 martie (13.00), 1 aprilie (20.00), 2
aprilie (13͘00) Kievul este acuzat că ar fi reluat atacurile în Donbas͕ care s
-
ar fi soldat cu victime,
fiind utilizate arme interzise de Acordul de la Minsk. Materialele sunt t
endenţioase͕ informaţia fiind
prezentată dintr
-
o singură perspectivă͘ @n unele știri͕ reporterul nu face trimitere la surse͕ iar atunci
când sunt citate͕ acestea au un discurs anti
-
Ucraina͘ @n unele cazuri sursele recurg la etichete͕ cum
ar fi în știrea pr
ivind atacul din Doneţk͕ din 31 martie (20͘00)


unde un locuitor din regiune spune
că au atacat ”fasciștii desigur͕ tancurile noastre nu se văd pe aici” (фасшисты конечно͕ наши танки
здесь не видны)͘

@ntr
-
o știre din buletinul de la 13 aprilie (20͘00)

se
spune că militarii ucraineni ar fi
încălcat armistiţiul din ajunul sărbătorilor de Paște și i
-
ar fi atăcat pe militarii Donbasului care „sunt
nevoiţi să
-
și apere pământul”͘ Se mai afirmă că militarii și civilii din regiune suferă din cauza
războiului porni
t pe Maidan și nu cred în indulgenţa Kievului͘ „Они хотят мира͕ но без
поражения”͕ a adăugat reporterul͘ La 25 aprilie (13͘05͕ 20͘09)͕ într
-
o știre unilatelată se relatează
despre tentativa Kievului de a dezactiva toate sistemele de energie electrică din r
egiunea Luhansk
(„Избежать энерго
-
блокаду удалось с помощью соседней ДНР и России͘
В ЛНР знали об этом
и смогли принять меры͕ задействовав резервные источники питания
”)͘

-

@
n Ucraina domnește haosul și corupţia͕ acestea fiind generate de apropierea Ucraine
i de UE;
Ucraina este o ţară falimentară şi coruptă͖

oamenii din Ucraina doresc apropierea de Rusia și CS=
-

buletinul Вести din 31 martie (13͘00͕ 20͘00) a informat despre un protest dintr
-
o fabrică în
localitatea Melitopol͕ Ucraina și sistarea activităţi
cauza blocadei Donbasului͘ @n imagine apar oameni cu pancarte cu mesajul “Să restabilim relaţiile
economice cu Rusia și CS=” (Bосстановим экономические связи с Россией и СНГ)͕ iar reporterul
precizează că pr
otestatarii consideră că apropierea de UE și SUA va duce la concedieri în rândul
localnicilor și cer președintelui Poroșenko să înceteze represiunile politice͘ Aceste mesaje sunt
atribuite protestatarilor͕ însă nu este intervievat niciun protestatar și nic
i nu sunt date replicile
autorităţilor͘

@
20͘00) se anunţă
că deja patru centrale electrice din mai
multe regiuni ale Ucrainei și
-
au sistat activitatea din lipsa de cărbune͕ iar acest lucru ar fi cauzat de
radicalii ucraineni car
e au blocat regiunea Donbas͘ Totodată͕ în loc să anuleze această blocadă͕
autorităţile centrale de la Kiev intenţionează să confişte tot cărbunele care se află în regiunile
necontrolate͘ =nformaţia este prezentată tendenţios şi dintr
-
o singură sursă͕ iar r
eporterul are un
ton ironic: „Платить по счетам Киев не любит”͕ „Не отвернётся ли от неё Запад?”͘ @n știre se mai
spune că Ucraina nu mai prezintă interes pentru businessul internaţional și sunt oferite datele unui
sondaj͕ potrivit cărora în 2017 Ucraina o
cupă primul loc printre cele mai corupte ţări din lume͘


-

53

-

-

@n Ucraina au loc represalii politice͕ conducerea ţării nu doreşte să investigheze incidentul din
Odesa din mai 2014
.
@
13͘03) este inclus un reportaj tendenţios şi fără
o
ferirea dreptului la replică despre doi activiști care au mers la Consulatul Ucrainei din Washington
pentru a transmite o scrisoare oficială președintelui Poroșenco referitoare la elucidarea
incidentului͕ care a avut loc în mai 2014͕ în urma căruia peste 4
0 de persoane au ars de vii în Casa
Sindicatelor din Odessa͘ „Это не McCain͘ Американским правозащитникам в Посольстве
Украины не рады͘ Письмо комендант взял͕ дверь тут же захлопнул͘ Закрыли и вход в
Консульство͘ Наглухо”
.

-

Coaliţia antiteroristă în fru
nte cu SUA sunt agresori care omoară locuitori pașnici͖ soldaţii
americani nu sunt profesioniști͕ iar ONU nu este corect în acţiuni͕ americanii sunt vinovaţi de
deteriorarea relaţiilor cu Rusia
.

Mesajele potrivit cărora acţiunile agresorilor


Coaliţia și
SUA


nu
au sorţi de izbândă pentru că soldaţii americani ar fi neprofesioniști au fost transmise pe parcursul
întregii perioade de monitorizare͘ @n buletinele din 27 martie (20͘00)͕ 30 martie (13͘00) sunt incluse
știri privind sutele de victime în rândul
civililor cu care s
-
au soldat bombardamentele din orașul
Mosul͕ =raq͕ iar la 7 aprilie (13͘00͕ 20͘00) se vorbește despre atacul asupra unei baze aeriene din
Siria͘ @n știri se fac paralele cu alte acţiuni militare întreprinse de SUA anterior și se spune că

aceasta
este o deja o practică obișnuită a Washingtonului͘ La 7 aprilie͕ postul include un bloc de câte 5 știri
în buletinele de la orele 13͘00 și 20͘00
,

prin care este transmis mesajul vinovăţiei americanilor
pentru deteriorarea relaţiilor ruso
-
ameriane.

Materialele exprimă poziţia Rusiei faţă de
bombardamente͕ pronosticurile fiind că aceste acţiuni vor deteriora relaţiile Rusiei cu SUA și vor
avea un impact negativ asupra acţiunilor comune de luptă cu terorismul͘ Urmează informaţii că
Moscova suspendă ac
ordul cu Washingtonul privind prevenirea incidentelor aeriene͕ că anume
americanii sunt acei care nu au ţinut cont de înţelegerea pe care au avut
-
o SUA cu Rusia͕ că scopul
atacului e de a testa reacţia Rusiei͘ Știrile ce conţin acuzaţii la adresa SUA privi
nd bombardamentele
din =raq͕ Siria de cele mai multe ori au rămas dezechilibrate͘ @n multe cazuri știrile s
-
au bazat pe
martie (13.00)
-

știrea despre vict
imele în rândul civililor în Mosul͕ =raq͖ buletinul din 31 martie
(20.00)
-

știrea despre ședinţa Consiliului de Securitate condus de Vladimir Puţin͕ unde s
-
a discutat
situaţia din =raq)͘

-

Rusia contribuie la reconciliere în Siria͕ fiind simbol al garanţi
ei păcii în regiune
.
Mesajele privind
rolul pacificator și umanitar al Federaţiei Ruse în Siria sunt transmise prin știrile din buletinele Вести
din 28 martie͕ 13͘00 (câteva tone de ajutor umanitar au fost transmise de către soldaţii ruși
refugiaţilor din
Siria)͕ 3 aprilie͕ 13͘00 (reprezentanţii Rusiei au organizat în orașul Aleppo o zi pentru
curăţenie și sădirea copacilor (субботник)͕ care reprezintă un simbol al prieteniei și păcii)͕ 3 aprilie͕
13͘00 (locuitorii din Aleppo revin la viaţa normală și totul

datorită ajutorului umanitar oferit de
Rusia)͕ 5 aprilie͕ 13͘00 (sirienii vor fi ajutaţi să construiască un punct medical și o școală de limbă
rusă)͘ Toate știrile despre acţiunile umanitare din partea militarilor ruși au inclus surse͕ de multe ori
locui
tori din regiune͕ care au promovat imaginea pozitivă a armatei ruse͘

-

NATO susţine Ucraina împotriva Rusiei și ar pregăti acţiuni militare împotriva Rusiei͘

@n buletinul
din 29 martie (13͘00)͕ de exemplu͕ postul informa că reprezentanţii NATO ar fi solic
itat Congresului
SUA mai multe forţe armate pentru a opune rezistenţă Rusiei și pentru a susţine Ucraina͘ =ar la 31
martie (13͘00) a fost difuzată o știre despre recrutarea de către NATO a persoanelor vorbitoare de
rusă pentru a fi implicate în simularea u
nor exerciţii militare͘

-

SUA şi partenerii săi aduc război şi numai Rusia urmăreşte instaurarea păcii în lume


î
din 11 aprilie (
13͘03) se afirmă că deciziile care se iau în ultimii trei ani fără participarea Rusiei în
cadrul Summintul G7 duc do
ar la escaladarea conflictelor militare din lume͕ în special din Siria͘

-

54

-

=nformaţia este prezentată părtinor (se relatează că
mai mulţi locuitori din Toscana au protestat
împotriva acestei întâlniri şi au strigat: „Убирайтесь убийцы!” şi un singur sincron î
n care un
cetăţean italian spune că Summit
-
ul este o întâlnire unde se planifică războaiele)͘
Rusia este
prezentată ca unica ţară care salvează pacea în lume
͘ @n altă ştire se relatează că 16 mii de cetăţeni
din Siria au primit ajutorul medicilor ruși͕ fii
nd salvaţi de război și trataţi graţie medicilor ruși͘ @
n
buletinul de seară (11 aprilie͕ 20
.00) s
-
a transmis declaraţia lui V͘ Putin că SUA complică situaţia din
Siria şi pregătesc noi atacuri armate asupra unor localităţi siriene͕ inclusiv se afirmă că S
UA
procedează după acelaşi scenariu pe care l
-
a aplicat în =raq când o informaţie falsă despre existenţa
armamentului nuclear a servit motiv pentru invadarea ţării͘ V͘ Putin îi ia în derâdere pe americani:
„Хочется сказать: скучно͕ девочки! Это мы уже всё
видели͘”

-

Candidata din partea extremei drepte în alegerile prezidenţiale din Franţa care promovează
mesajele antieuropene Marine Le Pen este cea mai potrivită pentru conducerea Franţei͘

Mesajul
transmis de jurnaliștii ruși este că anume ea știe ce trebuie

să facă

și cum trebuie să lupte cu
terorismul͕ ea se va apropia de Rusia în lupta contra terorismului͘ Alţi candidaţi la alegerile
prezidenţiale din Franţa sunt prezentaţi în context mai curând negativ și cu o doză de scepticism
(
Vesti
, 11 aprilie, 20.00).

@n buletinele din 18 aprilie (13͘05͕ 20͘05) se transmite mesajul că doar
Marine Le Pen va salva Franţa de refugiaţi și migranţi și va scoate ţara din UE͕ pentru că UE ar fi
adus doar dezavantaje Franţei (”Местные жители ждут от Le Pen pешительных действий

в сфере
миграции: «Мы открыли дверь нашего дома мафии͕ террористам которые быстро поняли
какие выгоды могут извлечь из нашей невероятной слабости͘ Они посылают к нам боевиков
под видом мигрантов чтобы ударить в сердце нашей страны»”)͕ sunt mediatizate dis
cursurile și
acţiunile antieuropene ale acestei candidate (cerinţa să fie scos drapelul UE din platoul televizat)͕ și
ale altor candidaţi (Hean
-
Luc Mélenchon: „Это не я наношу удары по Европе и подогреваю
протесты͘ Именно эта испорченная система настраивае
т людей друг против друга͘ И это
превратило прекрасную идею Европейского Союза в мерзость͕ где каждый готов буквально
проглотить другого и где все косо смотрят друг на друга”)͘ Același mesaje sunt transmise în
buletinele de știri din 21 aprilie (13͘00͕ 20͘
30)͘ @ntr
-
un comentariu după anunţarea rezultatelor
primul tur al scrutinului prezidenţial (24 aprilie͕ 20͘00)͕ Franţa este prezentată ca o ţară lovită de
atacuri teroriste͕ cu probleme economice grave și crize de identitate͕ se descriu perspectivele
sumbr
e daca va câștiga Macron͕ care ar fi un satelit al SUA͕ afirmându
-
se că dacă Macron va fi
președinte͕ Franţa va pierde din poziţii în faţa Germaniei͕ iar epoca de aur a Franţei cu președinţi
care au făcut istorie͕ a luat sfârșit͘

-

Rusia este o ţară măreaţ
ă în plină dezvoltare͕ în timp ce în Europa se înregistrează regres͕
potenţialul Rusiei este în creştere în pofida sancţiunilor impuse de Occident͕ iar conducătorul ţării
Vladimir Putin asigură această dezvoltareîn

buletinul din 17 aprilie (20͘00)͕ într
-
un reportaj de la
întâlnirea președintelui rus Putin cu premierul Medvedev se spune că economia Rusiei a înregistrat
în anul 2016 o creștere în toate domeniile͕ a crescut industria medicamentelor͕ industria utilajelor
agricole͕ recolta a fost una „record”
͕ iar acum Rusia nu mai depinde atât de mult de vânzările
petrolului͘ Medvedev a subliniat faptul că nivelul șomajului este într
-
o scădere constantă și
înregistrează în prezent 5͕5%͕ asta în timp ce în Europa șomajul crește („Безработица в
большинстве евро
пейских странах составляет сейчас в среднем 10%”
)
͕ iar Putin adaugă: „И
больше там есть”͘ La fel și într
-
un reportaj difuzat la 19 aprilie (20͘00)͕ în care s
-
a accentuat ”cel
mai mare rezultat obţinut de Guvernul Medvedev”


creșterea speranţei de viaţă a
rușilor până la
72 de ani („По уровню рождаемости Россия опередила даже многие страны Европы”
-

declaraţia a fost făcută fără prezentarea unor cifre sau date statistice)͘ „Падение экономики
остановилось͘ Начался рост͘ Западные санкции Россию не сломали”)͘
Pe 25 aprilie (
Vesti
,

-

55

-

20͘09)͕ se relatează despre dezvoltarea industriei armamentului rusesc care devine tot mai solicitat
pe piaţa internaţională („В очередь за российским оружием становятся всё больше
иностранных покупателей”)͖ în cadrul unei conferinţe
de presă Vladimir Putin declară: „Интерес к
российскому вooружению в мире растёт͘ Мы это видим͘ Это происходит благодаря
эффективному применению нашего оружия в реальных боевых условиях в
антитеррористических операциях в Сирии”͘ 26 aprilie (20͘00):
peste 8
0 la sută din ruși sunt
mulţumiţi de viaţa pe care o au și de declară fericiţi͖ se accentuează că fericirea nu depinde de bani͕
pentru că
în ţările scandinave͕ unde nivelul de trai e considerat a fi unul ridicat͕ se înregistrează o
rată foarte mare de sinu
cideri
.
La fel͕ și în Cuba͕ unde oamenii nu au bani͕ dar sunt printre cei mai
fericiţi din lume͘


-

Refugiaţii au adus în Europa infecţii și boli͘

@n buletinul de știri din 26 aprilie (20͘00) se anunţă că în
Europa a izbucnit o mare epidemie de
pojar
,

fiind
afectate peste 14 ţări͕ cea mai grea situaţie fiind
în România͕ deja sunt morţi͕ iar virusul ar fi venit odată cu valul de migranţi din Est și din Africa͘ Se
afirmă că taberele de refugiaţi sunt adevărate focare de infecţie (imagini dezolante cu tabere din

Franţa͕ Germania)͕ iar politica ”hotarelor deschise” nu lasă șanse de apărare în faţa pericolului͘
Reportajul este ilustrat cu o imagine grafică
.
-

@n administraţia SUA sunt persoane incompetente͕ deciziile se iau de persoane intâmplătoare͕
angajaţii di
n reprezentanţele americane se fac de râs͕ SUA încalcă drepturile omului și încearcă să
extindă regulile sistemului său de drept în întreaga lume
͘ Astfel͕ în buletinul „Vesti” din 12 aprilie
(20͘00) a fost difuzat un reportaj despre o gafă a secretarului d
e presă al Casei Albe care a declarat
public că fasciştii nu au folosit substanţe chimice͕ iar armata siriană le
-
ar fi folosit; oficialul american
este criticat că nu cunoaşte istoria͕ iar reporterul conluzionează că acesta este un scandal şi un eşec
care
va lovi în reputaţia Casei Albe («Скандал очень ударит по Белому дому͘ Спайсер


лицо
администрации Трампа и его провал уже называют симптоматичным”)͖ 17 aprilie (13͘00)͕ o
ș
tire ironică despre angajaţii Ambasadei SUA din Londra care ar interogat un nou
-

scut
(„Американские дипломаты допросили младенца
-
„террориста”)͖ din cauza unei greșeli în actele
de solicitare a vizei͕ unui bebeluș i
-
a fost refuzată acordarea vizei͕ deoarece ar avea legătură cu
teroriștii („Американских представителей не смутил возраст
ребёнка͘
Во время допроса
ребёнок вёл себя спокойно и ни разу не заплакал͘ Что именно младенец смог ответить о
связях с террористами не разглашается
”)͖
22 aprilie (13.00, 20.00)


reportaje despre
condamnarea în SUA la 27 de ani pentru escrocherie a cetăţe
anului rus Roman Selezniov, feciorul
unui deputat în Duma de Stat͖ sistemul de drept american este acuzat de aplicarea unor pedepse

-

56

-

nejustificate și incorecte͕ de răpirea persoanelor͕ accentuându
-
se că nu e primul caz când SUA
încearcă să
-
și extindă reguli
le sistemului său de drept în lume͘ @ntr
-
un reportaj (25 aprilie, 20.09)
despre întâlnirea celor mai influente 20 de femei ale lumii͕ este inoculată ideea că prima doamnă a
SUA nu este și nici nu va fi Melania Trump͕ soţia președintelui SUA͕ ci fiica acest
uia


Ivanka. Se
spune că SUA au bombardat Siria anume din iniţiativa =vankăi͕ iar cancelarul german Angela Merkel
ar fi decis să se împrietenească cu „designerul genţilor” (=vanka)͕ căci anume așa ea va avea acces
direct în camera ovală din Casa Albă͘ 26
aprilie (13͘00): în statul Arkanzas din SUA sunt executaţi în
grabă condamnaţii deoarece la 30 aprilie expiră termenul de valabilitate al medicamentelor care le
sunt administrate condamnaţilor la moarte͖
se acentuează că SUA este una din cele șapte ţări al
e
lumii în care are loc execuţii ale condamnaţilor în așa fel͕ inclusiv în Yemen͕ =ran͕ Coreea de Nord͘

-

Din cauza acţiunilor SUA în raport cu Coreea de Nord͕ tensiunea este în creștere͕ iar lumea este în
pragul unui război nuclear


în buletinele din 13 a
prilie (13.05, 20.00), 15 aprilie (13.05, 20.00), 17
aprilie (13͘00͕ 20͘00) sunt incluse știri unilaterale care prezintă SUA întro lumină negativă în
contextul agravării situaţiei în peninsula coreeană͕ iar poporul coreean se unește în jurul liderului
său͕

fiind gata să riposteze unei posibile agresiuni americane
.

-

Atacul chimic care a constituit motivul bombardamentelor SUA asupra Siriei a fost înscenat͕ de
cele întâmplate nu se face vinovat președintele Bashar Al
-
Assad͕ iar Rusia dorește să se afle
adevăr
ul și nu permite nimănui să fie desconsiderată
-

la 13

aprilie (13.05, 20.00), 15 aprilie (20.00),
17 aprilie (13͘00)͕ 19 aprilie (20͘00)͕ 21 aprilie (13͘00)͕ 22 aprilie (13͘00͕ 20͘00) postul transmite știri
dintr
-
o singură sursă care inloculează ideea că
SUA și acoliţii săi au conspirat împotriva președintelui
sirian și au înscenat atacul chimic pentru a argumenta necesitatea demiterii acestuia cu forţa͕ presa
internaţională se face că nu observă eforturile pacificatoare ale Rusiei͕ iar unele state membre
ONU
acţionează ca pioni ai Americii (este prezentată opinia lui Puţin faţă de acţiunile și reacţiile
membrilor NATO: „все кивают как китайские болванчики͕ не анализируя то что происходит”) și
se tem de o posibilă colaborare

dintre Rusia și SUA͘ Postul refl
ectă atacul verbal al reprezentantului
Rusiei împotriva reprezentantului Marii Britanii în timpul dezbaterii proiectului rezoluţiei ONU: „Вы
испугались͕ сон потеряли что мы будем сотрудничать с США͘ Вы этого боитесь͘ Не смейте
оскорблять Россию больше!”͘

-

Ţ
ările care se unesc în jurul Rusiei în cadrul Uniunii euroasiatice înregistrează creșteri economice și
alte avantaje͕ iar Republica Moldova a înţeles necesitatea de a se alătura acestei structuri după ce s
-
a convins de lipsa de perspective privind asociere
a cu Uniunea Europeană
.
@n buletinele din 14
aprilie (13͘00͕ 20͘00)͕ 15 aprilie (20͘00) se relatează despre reuniunea șefilor statelor Uniunii
euroasiatice͕ la care a participat și =gor Dodon͕
Preşedintele Republicii Moldova͕
solicitând statut de
observato
r pentru R͘ Moldova͘ Reportajul prezintă în culori exclusiv pozitive această structură͕ fără
opinia unor experţi͕ menţionând avantajele economice (
„Экономическая интеграция России͕
Казахстана͕ Армении͕ Беларуси͕ Киргизии приносит реальшые дивиденды͘ Сразу
на 40%
взлетел
товарооборот между странами Евразийского союза в начале года͘͘͘ Вот теперь и
Молдавия просится предоставить ей статус наблюдателя
”)͕ regimul fără vize͕ relaţiile călduroase
dintre liderii acestor ţări (Vladimir Putin se îmbrăţisează cu preș
edinţii altor ţări) etc͘ Solicitarea
președintelui Moldovei de

a

oferi statut de observator este prezentată tendenţios și unilateral͕ se
face aluzie că Acordul de asociere cu UE cauzează sărăcirea populaţiei și ar putea fi anulat͕ fără a
prezenta fapte și
fără a aminti situaţia politică internă din ţară și reacţiile partidelor de la guvernare
(”А ведь еще недавно бывшее руководство республики не слушало обедневший народ и
настаивало на продолжение ассоциации с
Европейским союзом
”)͘ Se afirmă că Uniunea
Euro
peană se află acum la intersecţie͕ iar economiile ţărilor Uniunii euroasiatice înregistrează
creșteri considerabile͘


-

57

-


Mesaje transmise în emisiuni și talk
-
showuri

@n perioada 27 martie


26 aprilie 2017͕ prin intermediul emisiunilor de sinteză
Вести

Недели

și
talk
-
show
-
u
rilor

Прямой эфир

şi
«ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» с Владимиром Соловьёвым

au fost
propagate mai multe mesaje͕ inclusiv cele privind agresiunea SUA împotriva Siriei͖ alierea SUA cu
teroriștii͕ rolul NATO în distrugerea unor state͖ instaurarea haosului

și corupţiei în Ucraina͘
Emisiunile au fost produse cu abateri de la rigorile profesionale͕ fiind înregistrate mai multe tehnice
de influenţare a opiniei publice͘


Emisiunea informativ
-
analitică săptămânală

Вести недели
͕ prezentată de Dmitrii Kiseliov͕ a
re un
caracter propagandistic

pronunţat
, fiind transmise cu text deschis sau inoculate mesaje anti
-
Ucraina, anti
-
SUA, anti
-
UE͕ promovată ideea unei conspiraţii internaţionale împotriva Rusiei care͕
însă͕ datorită lui Vladimir Putin͕ rămâne aproape unicul a
părător al păcii͕ dreptului popoarelor la
autodeterminare͕ valorilor creștine etc͘ Moderatorul interpretează și comentează faptele͕ opinia lui
personală și/sau opiniile altor susţinători ai poziţiei pro
-
Kremlin
sunt

prezentat
e

ca fapte, sunt
selectate doar

opinii favorabile Rusiei sau care susţin teza moderatorului͕ oponenţii fiind prezentaţi
tendenţios͕ mesajele acestora sunt deseori distorsionate și inversate͘

Astfel͕ emisiunea din 9 aprilie (22͘00) prezintă în detaliu poziţia Rusiei faţă de atacul bazei
aeriene
din Siria͕ acţiunile SUA fiind calificate drept agresiune și încălcare a normelor de drept
internaţionale͕ pe motiv că în Siria nu ar exista arme chimice͘ @n subiectul intitulat „America a atacat
Siria” (Америка напала на Сирию)͕ de exemplu͕ este c
itat președintele SUA care confirmă că a
ordonat acest atac͕ fără a include detalii despre motivele invocate͘ Mai mult͕ reporterul͕ de la faţa
locului apare pe rol de expert militar afirmând că la baza aeriană bombardată nu erau nici un fel de
arme chimice
͘ @n alte două materiale din această emisiune se vorbește despre metamorfozele prin
care a trecut Donald Trump͕ care în campania electorală ar fi spus una͕ iar acum face alta͘
Materialele sunt concepute astfel încât să pună la îndoială constituţionalitatea

acţiunilor
președintelui american͘ Prezentatorul Dmitri Kiseliov vine cu propriile concluzii͕ afirmând că astfel
de acţiuni pot fi întreprinse doar de pseudo politicieni͕ care nu au în spatele lor experienţă în
politică externă͘ “Cu un așa conducător al a
rmatei americane͕ lumea e în pericol” („Если учесть͕ что
военная мощь США огромна͕ а рулят ей теперь͕ как оказалось͕ таким образом͕ то мир сейчас
оказался в крайне опасной точке”)͕ afirmă acesta͕ adăugând că SUA ar lupta nu împotriva͕ ci
alături de teroriș
ti (Америка объективно действует сейчас и даже воюет на стороне
террористов)͘

Un alt mesaj
-

anti
-
NATO si anti
-
SUA
-

este transmis în
Вести недели
din 2 aprilie (22.00).
Prezentatorul începe subiectul cu alegerile prezidenţiale din Serbia și întâlnirea pre
ședintelui rus
Vladimir Putin cu premierul Serbiei͕ Aleksandar Vucic͕ unul din candidaţii în alegeri͘ După care
urmează un reportaj de aproape 10 minute despre războiul din =ugoslavia din 1999͕ prezentatorul
accentuând de câteva ori că SUA și NATO ar fi d
istrus ţara͘ Sunt incluse imagini de arhivă cu clădiri
bombardate și dărâmate͕ cu oameni răniţi͕ clădiri arzând͘ Sunt intervievate mai multe persoane din
Belgrad care povestesc cum au reușit să supravieţuiască războiului͘ Mesajul direct e că NATO și SUA
au

distrus =ugoslavia și nici scuze nu și
-
au cerut.

Mesajele cu referire la instaurarea haosului și corupţiei in Ucraina au fost răspândite preponderent
în emisiunea din 2 aprilie (22͘00)͕ care a inclus trei materiale tendenţioase menite să demonstreze
aces
t lucru͘ Prezentatorul face pronosticuri sumbre cu referire la soarta Ucrainei͕ afirmând că
Ucraina nu va întoarce datoria sa către Rusia pentru că ”se va prăbuși definitiv” (Украина в это
время рухнет окончательно)͘


-

58

-

Un alt material tendenţios și unilate
ral este cel privind protestele anticorupţie din 26 martie 2017 în
mai multe orașe din Federaţia Rusă͘ Deși subiectul începe cu analiza protestelor͕ cu accentul pe
modul în care au intervenit forţele de ordine


„mai delicat decât în SUA sau UE” (”Полиция
cделалa свою работы по возможности деликатно как минимум уж точно нежнее чем это
обычно происходит в США или ЕС)͕
-

prezentatorul ajunge la situaţia din Ucraina͕ criticând
acţiunile de acolo͘ Afirmaţia că deocamdată nimeni nu a reușit să lupte cu corupţia
prin proteste
este susţinută prin exemplul Ucrainei͘ Sunt inserate imagini de arhivă din timpul unor proteste
desfășurate în Ucraina în anii 1996͕ 2001͕ 2006͕ 2008͕ 2009͕ 2015͘ “Acum în Ucraina se fură mai
mult͕ iar unii revoluţionarii au apărut pe paginil
e revistei Forbes”͕ (͘͘͘воруют на Украине всe
больше и больше͘ да и сами революционеры теперь беcстыдно красуются в украинском
списке Форбес)͕ afirmă prezentatorul͕ acuzând Kievul că ar avea legătură cu protestele din Rusia
pentru a instaura haosul. Autoru
l insistă mult pe riscurile fatale la care sunt supuși protestatarii din
trimitere la declaraţiile lui Vladimir Putin în legătură cu protestele și explic
ă decizia postului de a nu
reflecta protestele prin faptul că în alte state͕ cum ar fi Franţa sau SUA͕ astfel de proteste nu prea
sunt reflectate.

@n ediţia din 16 aprilie (21͘00) au fost transmise următoarele mesaje:

-

Uniunea euroasiatică aduce benefic
Europeană͘
Un comentariu despre reuniunea de la Biskek a șefilor statelor membre ale acestei
uniuni͕ cu realuarea informaţiilor despre creșterea economică care s
-
ar datora integrării economic
e
a Rusiei͕ Kazahstanului͕ Armeniei͕ Belaruslui și Kârgâzstanului͕ fiind prezentate exclusiv aspectele
pozitive („бурный рост торговли”͕ „сотни новых рабочих мест” etc͘)͕ exemple de întreprinderi
care beneficiază de lipsa barierelor vamale͘ Sunt prezentanţ
i președinele belarus Lukașenco care
spune că doar împreună vom învinge͕ președintele rus Putin care vorbește calm cu omologii săi din
alte ţări și care știe cum să rezolve problemele existente͕ foarte scurt președintele kazah Nazarbaev
spune că există tot
uși bariere și nu sunt acceptate produsele͘ Este reluată informaţia despre
președintele R͘ Moldova care a solicitat statut de observator în cadrul Uniunii eurasiatice și care a
declarat că acordul de asociere Uniunea Europeană ar putea fi anulat͘

-

Americ
anii mint despre atacul chimic din Siria și sunt ridicoli͕ la fel ca și ţările membre NATO͘
Moderatorul zice că gluma săptămânii vine de la Vladimir Putin care a făcut unele declaraţii despre
situaţia din Siria͕ acuzând americanii că repetă în Siria acelaș
i scenariu pe care l
-
au folosit în =rak͕
când au învinuit ţara de utilizarea armelor chimice͕ apoi au bombardat
-
o͘ Putin folosește replica
unui personaj din =lf și Petrov „Скучно͕ девушки!”͘ Moderatorul: „Путин не просто шутит͕ он
высмеивает действия амери
канцев͕ которые бездарно повторяются͘ При этом обращает
внимание͕ что результат не смешон (͘͘͘)

При этом Путин смеется и над неискренностью стран
НАТО͕ которые кивают словно китайские болванчики
”͘ Etichetarea de ”болванчики” în raport cu
ţările membre NATO

care s
-
ar lăsa influenţate de SUA͕ se mai repetă și în alte comentarii din
această emisiune͘

-

Președintele SUA Donald Trump se află într
-
o situaţie stupidă͕ iar rezultatul politicii americane
duce de fapt la escaladarea conflictelor și a terorismului͘
Co
mentariu despre vizita la Moscova a
Secretarului de Stat al SUA Rex Tillerson: „Мне лично показалось͕ что Рекс Тиллерсон сидел с
видом обиженного на весь белый свет͘ Могу ошибаться͕ не факт͕ но Тиллерсон отвечал на
вопросы чуть ли не односложно͕ не утружда
я себя аргументами” (în reportaj însă nu sunt
prezentate secvenţe care ar susţine această teză͕ se arătă doar imagini cu Tillerson și nu sunt redate
răspunsurile acestuia)͘ Secretarul de Stat al SUA este comparat cu un sportiv care nu a prins o zi

-

59

-

bună͕ de
ci a pierdut, iar ministrul de externe al Rusiei Lavrov i
-
ar fi citit o lecţie despre ce a fost în
trecut și ce este acum în Siria (Lavrov vorbește mult͕ iar Tillerson nu spune nici un cuvânt)͘

-

Donald Trump este mai periculos pentru omenire decât dictato
rul nord
-
coreean Kim Jong
-
un.
@n
reportajul despre festivităţile organizate în Coreea de Nord͕ dedicată „Zilei Soarelui”


”Праздник в
стиле чучхе”͕ se spune că armata acestei ţări are 1͘300͘000 de ostași͕ fiind a patra în lume după
număr͕ este transmis di
scursul unui oficial coreean care spune de la tribună că vor riposta dacă
americanii vor ataca͕ inclusiv folosind arme nucleare͘ Moderatorul se întreabă: cine este mai
periculos: președintele SUA sau liderul nord
-
coreean? Tot el răspunde că ambii sunt foar
te
periculoși și fiecare poate porni un război nuclear în care vor fi implicate și ţările vecine


China,
Haponia etc͕͘ conluzionând: „Если хотите мое мнение͕ опаснее Трамп”͘ El accentuează că 200
milioane de oameni sunt la un pas de moarte, de aceea Kreml
inul îndeamnă toate ţările ”să se
abţină de la provocări”͘-

Ucraina este condusă de persoane neadecvate și se pregătește să atace din nou Donbasul͕ însă
locuitorii de acolo nu vor ceda.
@n baza unui interviul acordat de Alexandr Turcinov͕ secretarul
Co
nsiliului de securitate al Ucrainei (acuzat de moderator că ar fi început războiul civil când era
președinte interimar)͕ se afirmă că Kievul planifică un nou atac asupra Donbasului͘ @n replică͕
ministrul de externe rus Lavrov a spus că demult există bănuie
li că cei de la conducerea Ucrainei nu
sunt persoane adecvate͘ „
Это не блокада͕ это гражданская война
.
Донбас продолжает жить и
сражаться
”͘ @n continuare sunt prezentate secvenţe dintr
-
un documentar întitulat ”Blocada”
(imagini cu bătrâni care se deplaseaz
ă pe un pod distrus de ”diversanţii ucraineni” spre instituţiile
ucrainene ca să se legitimeze͕ în caz contrar nu vor primi pensii͖ se afirmă că guvernul ucrainean își
bate joc de pensionari͕ se plătește pensia selectiv͕ unii fiind excluși͕ o bătrână plâng
e că a fost omisă
întâmplător din listă)͘

Subiectul principal al ediţiei din 23 aprilie (21͘00) au fost alegerile prezidenţiale din Franţa͕ în
legătură cu acestea fiind transmise mesajul direct că
cel mai bun președinte pentru Franţa ar fi
Marine Le Pen,
deoarece scopul ei principal este îmbunătăţirea relaţiilor cu Rusia și ieșirea din UE͘

Un material de 15 minute͕ în care mereu se face comparaţie dintre Le Pen și Macron͕ în favoarea lui
Le Pen͘ Când vorbește despre Macron͕ reporterul utilizează un limbaj
sarcastic și etichetări:
„креатура уходящего президента Оланда͘ Он за сильные связи Франции с Америкой и ЕС͘
Мнит себя крутым парнем в будущих отношениях с Путиным͘ На дебатах часто был смешон”͘
„Макрона массово поддерживают и мусульмане страны͕ 6 миллионо
в͘ И когда Макрон
заявил͕ что французской культуры больше не существует͕ а вместо неё сложилась новая
культура Франции͕ то иммигрантам и их потомкам это понравилось”͘ Cu trimitrere la un

-

60

-

prezicător͕ se spune că la alegerile din Franţa sunt posibile surpriz
e și Le Pen ar putea câștiga: „Если
произойдёт всё так как предсказывает Gave͕ то это будет сенсация͕ поскольку разные
политические силы страны пока похоже готовы объединится и сыграть в уже привычную для
них игру


только не Le Pen”͘ Vorbind despre miting
urile lui Macron͕ jurnalistul se referă și la soţia
acestuia care deja se vede în rolul de primă doamnă: „Вот в зале жена Макрона мысленно
примеряет на себя титул Первой Леди͘ Но её присутствие поклонниц молодого политика не
останавливает”͕ în acest moment

o femeie din sală strigă: „Macron͕ te iubesc!”͘ Se afirmă că atât
electoratul lui Le Pen͕ cât și cel al lui Macron este nemulţumit de relaţiile actuale dintre Franţa și
Europa͕ iar două treimi din alegători sunt nemulţumiţi în ce a fost transformat visul
european:
„Франция не просто выбирает себе президента͕ она ищет место в новой мировой системе
координат”͘

Moderatorul emisiunii a revenit de două ori la acest subiect͕ prezentând rezultatele preliminare ale
alegerilor din Franţa și anunţând că în turul doi

au acces doi candidaţi: Marine Le Pen și Emmanuele
Macron͘ @n discursul său după anunţarea rezultatelor primului tur͕ Le Pen a declarat că Franţa
trebuie să iasă din UE͕ dar acest lucru va avea loc doar după un referendum și propune să se revină
la moneda

naţională franceză͘

@n aceeași emisiune au mai fost transmise următoarele mesaje:

-

Economia Rusiei este în creștere în pofida sancţiunilor impuse de Occident͘
Reportaj despre
prezentarea raportului de activitate pentru anul 2016 de către premierul D
mitrii Medvedev în Duma
de Stat͘ „Падение экономики остановилось͘ Начался рост͘ Западные санкции Россию не
сломали͘”

-

Tragedia din Odesa de acum trei ani a fost organizată de puterea criminală de la Kiev cu scopul de
a
-
i înfricoșa pe locuitorii din acest
oraș͘
@n material se spune că în spatele evenimentelor tragice
care au avut loc în Casa Sindicatelor din Odesa la 2 mai 2014͕ când au ars de vii 48 de oameni͕ ar sta
actuala conducere a Ucrainei͕ iată de ce ei nu sunt interesaţi în investigarea acestui caz
. Sunt
difuzare secvenţe dintr
-
un film documentar, realizat de Arcadii Mamontov, apar imagini neblurate
cu oameni răniţi͕ morţi͕ arși͕ persoane care sar de la etajele blocului în flăcări͕ sânge͘ Una dintre
surse͕ fost colaborator al poliţiei din Odessa spu
ne: „Власть͕ она организовала это явление͘ Она
не может себя наказать и все эти три года пытается закрыть все факты о том кто совершал это
преступление͘ Они готовили акцию как по Майдану”͘ Alte persoane afirmă că oamenii care
cădeau de la etaje erau loviţi

în cap până mureau și apoi duși de la faţa locului͘ @n stand
-
up
-
ul său͕
autorul documentarului afirmă că totul a fost înscenat și bine planificat: ușa de rezervă care mereu
era deschisă͕ în acea zi era blocată͕ apă nu era͕ iar furtunurile au fost tăiate i
ntenţionat: „Поджог и
убийство людей былa продуманная͕ хорошо организованная акция устрашения одесситов”͘

-

Ucraina continuă războiul în Donbas͕ însă regiunea supravieţuiește͘ Teritoriile din Crimeea au fost
distruse de Ucraina, iar acum Rusia le restabile
ște͘
@n materialul întitulat „Братоубийственная
война” se afirmă că Ucraina încalcă mereu prevederile armistiţiului și doar în acest week
-
end au
avut loc sute de împușcături din partea ucraineană͕ iar duminică dimineaţa lângă Luhansk a
explodat o mină alăt
uri de mașina misiunii OSCE͕ un cetăţean SUA a murit pe loc͕ iar o cetăţeană a
Germaniei a fost rănită (imagini din zona de conflict: case părăsite͕ militari înarmaţi care locuiesc în
beciurile și subsolurile caselor distruse)͘ La sfârșitul materialului͕ j
urnalistul spune că͕ în pofida
războiului͕ oamenii din Donbas au nevoie de teatru și balet͕ iar instituţiile de cultură supravieţuiesc
fără ajutorul guvernului Ucrainei: „Киев перестал давать деньги театрам Донбаса͕ но они
выжили͘ Актёры вырывают людей из
военной действительности”͘

Un alt reportaj͕ întitulat „Renașterea Sevastopolului” transmite mesajul că͕ după intrarea orașului
Sevastopol în componenţa Rusiei͕ el renaște și se schimbă͕ iar în ultimii trei ani aici s
-
au făcut mai

-

61

-

mult decât în cei 25 de

ani cât a stat „sub Ucraina”͘ =magini de la fabrici͕ uzine unde oamenii
lucrează͕ ei spun că în componenta Ucrainei nu primeau salarii cu lunile͕ iar acum au apărut noi
locuri de muncă͕ salariile au crescut͕ se plătesc la timp͘ Reportera: „ Город стал мед
ленно умирать
после украинской приватизации͘ Тогда главным акционером был Порошенко͘ Сейчас в
Севастополе инвестиции

в

сотни миллиардов рублей͘ Государство активно поддерживает
малый бизнес”͘ Un localnic: „По духу мы русские͘”

-

SUA și acoliţii săi au o po
litică externă mioapă͕ deciziile lui Trump sunt influenţate de fiica lui
=vanka͕ ceea ce duce la escaladarea conflictelor în lume͘
@ntr
-
un comentariu despre situaţia pe
peninsula coreeană͕ se relatează despre ameninţările SUA în adresa Coreei de Nord͕ test
ul nuclear
planificat de această ţară͕ tensiunile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud͘ Americanii sunt
acuzaţi că au o politică mioapă care cauzează escaladarea unor conflicte͕ reprezentanta oficială a
Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova spune:
„Американцы сначала что
-
то делают͕ а потом
начинают изучать вопрос͘ Так было с Украиной͕ Сирией͕ так было со многими примерами”͘
Urmează un reportaj din Coreea de Nord͕ din locul unde s
-
a născut și a copilărit Kim =r Sen͕ oamenii
spun ce semnificaţie deose
bită are acest om și cât de mult îl iubesc͘ @n contextul conflictului dintre
cele două ţări͕ reportera spune că populaţia Coreei de Sud este dezinformată͕ prin transmiterea
știrilor false despre Coreea de Nord͘ @n schimb͕ în Coreea de Nord este interzis să

aduci literatură
din Coreea de Sud͘ @n cazul unui posibil război͕ se afirmă că Coreea de Sud va executa ordinele
Pentagonului: „Берёт Северная Корея количеством͘ Мобилизоваться в случаи войны готовы
больше одного миллиона человек͘ И конечно же͕ ядерный и
ракетный потенциал͘
Недостаточно чтобы удержать победу͕ но достаточно͕ чтобы войны не хотели ни Сеул͕ ни
Вашингтон͘”

@n alt reportat͕ întitulat „Химический театр͘ Сколько можно травить людей ложью?” se afirmă că
imaginile cu atacul chimic din Siria au f
ost trucate͕ că este un fake͕ iar în tandemul cu isteria
internaţională͕ acestea au funcţionat perfect͘ Se fac etichetări și aluzii͕ familia prezidenţială din SUA
este ridiculizată: „Дочь Трампа расплакалась и прибежала с картинками к папе͕ а тот
незамедли
тельно отдал приказ о ракетной атаки по Сирии͘ Авторитетного расследования нет
до сих пор”͘ Sunt ridiculizaţi și experţii britanici care au studiat atacul chimic din Siria și au stabilit
că a fost utilizată substanţa chimică Zarin͕ iar ministrul rus de Ext
erne Serghei Lavrov a declarat că
nu crede că acești experţi ar exista și că s
-
ar fi făcut acele expertize͘ Moderatorul: „Лаврову как
опытнейшему дипломату должно быть смешно наблюдать этот воинствующий дилетантизм
коллеги Бориса Джонсона͘ Тот ведёт себя к
ак будто вокруг него погасили свет͕ и никто не
видит что происходит”͖ „Возникает ощущение что это не химия͕ а некий химический театр”͘


Postul RTR a avut în perioada de raport
şase

talk show
-
uri relevante


"Прямой эфир"
, toate la
tema asasinatului fostulu
i deputat rus Denis Voronenkov. Mesajul general al emisiunii, transmis de
invitaţii în platou͕ este că Rusia nu are niciun amestec în asasinat͕ ca răspuns la acuzaţiile
autorităţilor ucrainene că serviciile speciale rusești ar fi responsabile de asasinat͕
iar Ucraina este o
ţară nesigură și coruptă͘ Un alt mesaj transmis este că serviciile speciale ale Rusiei ar fi cele mai
pregătite din spaţiul CS=͘ Marea majoritate din cei șapte invitaţi din platou (experţi militari și artiști)
au exprimat opinii anti
-
Vor
onenkov cu scopul de a
-
l denigra pe el și pe văduva lui͕ iar subiectul a
fost un prilej de a readuce în lumină diverse aspecte ce ţin de situaţia din Ucraina͘ Deseori sunt
formulate expresii critice și ironice în adresa Ucrainei͕ cum ar fi: „Să faci afacer
i în Ucraine e
periculos͘ Acolo dispare omul͕ dispare problema” (Бизнесс в Украине очень опасны
й
͘ Tам нет
человека͕ нет проблемы)͘

Văduva Maria Maksakova͕ este prezentată drept fugară de „moravuri
ușoare” (Беглянка ”лёгкого поведения”)͘ De asemenea͕ aceast
a este acuzată că ar fi trădătoarea

-

62

-

patriei care a consacrat
-
o ca artistă͕ fiind totodată încurajată să revină în Rusia͘

De notat că în
studio a fost invitată o singură persoană care avea o opinie separată de a majorităţii͘ Este vorba de
un jurnalist din K
iev͕ care este ironizat de restul invitaţilor͕ iar moderatorul nu intervine atunci când
acesta este întrerupt sau atacat verbal de alţi invitaţi͘ @n general͕ moderatorul provoacă invitaţii
pentru ca discuţiile să transmită mesaje de ură împotriva Ucrainei
și să creioneze o imagine pozitivă
Rusiei.

"Прямой эфир" din 30 martie a fost realizat în aceeași cheie͕ fiind transmise mesajele antagoniste
că motivul asasinatului nu ar fi politic͕ dar că Denis Voronenkov ar fi fost omorât de serviciile
iev͕ după un scenariu ucrainean
-
american͘ Discuţiile purtate de cei nouă invitaţi în
platou se centrează pe aspecte ce ţin de activitatea ex
-
deputatului rus͕ cum ar fi implicarea în trafic
de droguri͘ Unii consideră că motivele nu sunt politice͕ alţii
-

c
ă Ucraina s
-
a folosit de Voronenkov,
respectiv Maria Maksakova ar fi în pericol în Ucraina͘ @n emisiune sunt incluse extrase dintr
-
un
interviu acordat de Maria Maksakova pentru altă instituţie mass
-
media͘ De notat că în timpul
emisiunii a fost citită o po
stare a

Mariei

Maksakov
a

pe reţelele de socializare despre nevinovăţia lui
Voronenkov pe care aceasta a postat
-
o în timpul emisiunii͘ Subiectul
a fots

continuat în talk show
-
ul
din 4 aprilie͕ cu 10 participaţi în studio͘
Au fost
invitaţi prieteni͕ vecini͕
foști colegi ai deputatului
care afirmă că acesta a fost corupt și bandit͘ Printre mesajele transmise este că Maria Maksakova͕
soţia lui Voronenkov este în pericol în Ucraina͕ iar în Europa rușii sunt ”zombaţi” pentru a uita de
Rusia.

Talk
-
showul din 12 a
prilie (17͘35)͕ a avut tema ”Гроб пуст? Новый поворот в деле Вороненкова”͕
iar participanţii au discutat despre ancheta în cazul asasinării la Kiev a fostului deputat în Duma de
Stat a Rusiei Denis Voronenkov͘ Mesajul transmis publicului a fost că asasinat
ul a fost înscenat de
acuzaţiile în adresa serviciilor secrete ruse sunt false
͘ =nvitat în
platou͕ tatăl presupusului ucigaș care a fi murit în spital͕ afirmă că în imaginile de la locul crimei nu
ar fi fiul său͘ Un alt in
vitat, fost
angajat al serviciului de securitate

al lui Boris Berezovski
͕ prezintă o
schemă cu legăturile de tip mafiot dintre structurile puterii din Ucraina͕ serviciile de securitate͕
diferiţi combatanţi și bandiţi͕ iar principala figură de legătură dint
re putere și bandiţi este “олигарх
Коломойскйй”͘ Anume el ar fi ordonat să fie ucis Voronenkov͕ la fel cum a ordonat uciderea omului
de afaceri Boris Berezovski acum patru ani͕ ambii având afaceri cu Kolomiiski în traficul de droguri͕
pornografia infantilă
: „Такой же профессиональный душегуб расправился ровно четыре года
назад в этот же день с Борисом Березовским”͘

Aceeași temă este continuată în ediţia talk
-
showului din 14 aprilie (17͘35)͕ în cadrul căreia s
-
a
speculat la tema implicării în această crimă
a fostului soţ al cântăreţei de operă Maria Maksakova͕
văduva lui Voronenkov͘ S
-
au analizat mai multe versiuni͕ fie legate cu activitatea criminală a lui
Voronenkov͕ fie puse la cale de serviciile speciale ucrainene͕ iar suspiciunile de implicare în acest
asasinat a serviciilor secrete rusești au fost respinse͘ Moderatorul: „Были это криминальные
разборки или спецслужбы Украины͕ кто бы это не был͕ следы ведут к украинским властям”
.

Unul din invitaţii emisiunii: „Власть есть на Украине͕ но она криминальна
я
”͘

Moderatorul a
concluzionat că Denis Voronenkov știa că va fi omorât de serviciile secrete ucrainene și vroia să
ceară indulgenţă de la autorităţile Rusiei͕ chiar cu riscul să stea mai mulţi ani la pușcărie͕ dar așa și
nu a reușit͘ Același lucru se poate î
ntâmpla și cu Maria Maksakova͕ dar el totuși speră că asta nu se
va întâmpla și ea va ajunge cu bine la cei doi din trei copii͕ care se află în Rusia͕ ceea ce poate fi
catalogat ca pe o încercare de intimidare a acesteia͘

@n ediţia talk
-
showului din 1
9 aprilie (16͘55)͕ cu tema ”Моя песня лучше чем у Самойловой͘ Кому
подпевает Максакова?”͕
s
-
a discutat despre ”tradărea Patriei”͕ Maksakova fiind acuzată și
etichetată de către participanţi:

„Она сейчас выступает против своего народа”
,
„Заблудшая

-

63

-

овца”͕ „Э
то всё идёт из
-
за рубежа͕ из США”͕ „За ней стоят какие
-
то руки”͕ „
Как сегодня з
a

взгляды и биографию украинская граница закрывается для одних российских артистов͕ а за
предательство Родины открываются для других
”͘ Moderatorul nu a prezentat părerea sau un
comentariu din partea Mariei Maksakova͘ Ulterior͕ moderatorul și invitaţii săi au criticat Ucraina͕
sistemul de securitate al acestui stat͕ modalitatea în care se desfășoară concursul Eurovision͕ a fost
difuzat un reportaj despre discriminarea persoanelor
cu dizabilităţi în Ucraina: un tânăr simulează
că s
-
ar află în scaun cu rotile și încearcă să coboare scările într
-
un pasaj subteran͕ el cade de câteva
ori͘ Hurnalista spune că orașele din Ucraina nu sunt dotate cu rampe de acces pentru persoanele cu
dizab
ilităţi͕ acestea nu există nici în pasajele subterane͕ nici în magazine͕ nici în transportul public͕
sau nu corespund dimensiunilor necesare͘ Un blogger ucrainean îndeamnă persoanele cu
dizabilităţi să nu vină în Ucraina deoarece autorităţile nu au pregăti
t nimic pentru ca acestea să se
poată deplasa liber: „Вы не сможете купить воду͕ пандусы слишком узкие͕ вход в магазин
узкий͘
Я вас прошу͕ не приезжайте сюда!
”͕ „
В Киев лучше не ехать͘ Там убивают
”͕ „
Там к
власти пришли обезьяны͕ которые диктуют свои услов
ия
”͘

Pe parcursul întregii emisiuni
moderatorul a folosit un limbaj ironic când vorbea despre Ucraina și modalitatea în care este
organizat concursul Eurovision͘ Când se discuta despre Yulia Samoilova care nu a fost admisă de
Ucraina pentru participare la
Eurovision͕ publicul aplauda și zâmbea͕ iar atunci când se vorbea
despre Ucraina͕ publicul manifesta uimire și agitaţie͘


@n cadrul talk
-
showului politic săptămânal
«ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» с Владимиром Соловьёвым

din 23 aprilie (00.17), s
-
a discutat despre even
imentele politice care s
-
au întâmplat în lume în ultima
săptămână: alegerile din Franţa (moderatorul: „мать всех битв" за будущее Европы͘ Именно так
президентские выборы уже окрестила западная пресса”)͕ tensiunile dintre SUA și Coreea de
Nord. Moderatorul

spune că Phenian
-
ul a promis că va începe un război cu Coreea de Sud dacă SUA
nu va înceta cu presiunile͕ situaţia din Siria͘ „Россия оказывается в воронке чужих политических
и военных преобразований͘ Как нам вести себя в этой ситуации? Как изменится буду
щее
Европы? Насколько серьезна "схватка"͕ в которую США вступили с Ираном и Северной
Кореей?”͕ aceste întrebări le
-
a adresat moderatorul invitaţilor săi͘

Prin intermediul opiniilor invitaţilor la emisiune͕ susţinute direct și indirect de moderator͕ au fost

transmise mesaje despre standardele duble ale mass
-
mediei occidentale care ”se face a uita”
despre ceea fac americanii în =raq͕ despre catastrofa și tragedia umanitară din Mosul͕ în schimb͕
este accentuată situaţia din Aleppo unde acţionează rușii: ”Запад
ная пресса рассуждает совсем о
другом͘
Для них было страшно͕ когда мы брали Алеппо͘ На то͕ что творится в Моссуле͕ можно
не обращать никакого внимания͘ Мы помним͕ что демократические бомбы убивают только
плохих͘ Хороших они не трогают͘ (͙) Все говорят͕ как
ой ужас во Франции͘ Убит один
полицейский и ранен другой͘ Но почему
-
то мир не ужаснулся о том͕ что в приёмной ФСБ в
Хабаровске погиб офицер͕ раненые люди и тоже терроризм͘ Но как
-
то это никого не удивляет͘
Какие
-
то такие в мире сплошные стандарты и считает
ся͕ что к ним надо привыкнуть͘ Всё что
происходит в Париже ужасная трагедия͕ а если это в России͕ то ничего страшного͘ Гибель
десяти тысяч на Донбассе можно не замечать͘ Но сегодня погиб наблюдатель ОБСЕ в
Луганске͘ Подорвался на мине͕ которую неизвестно к
то подложил͘ Но конечно вся Европа
будет говорить об этой трагической смерти и не заметит гибель других людей͕ у которых нет
таких красивых названий͕ как сотрудник ОБСЕ͘ Невольно начинает огорчать͘ Куда идём?


Șase din cei opt invitaţi au susţinut punctul

de vedere al moderatorului și exprimă opinii categorice
anti
-
SUA, anti
-
UE și pro
-
Rusia͘ Alţi doi invitaţi aveau păreri diferite faţă de ceilalţi participanţi͕
inclusiv unul (Nikolai Zlobin͕ președintele Centrului =ntereselor Globale͕ SUA
) avea poziţii cla
re
pro
-

-

64

-

SUA și pro
-
UE͕ motiv pentru care a fost deseori întrerupt și ridiculizat͕ inclusiv de către moderator
(
„А кто требует чтобы вы отвечали? Никто кроме вас!” sau: „Дайте договорить Злобину͕
несчастному”)͘ Publicul prezent aplauda doar atunci când își e
xprima opinia moderatorul sau
cineva dintre experţii care îi susţineau punctul de vedere͘


Mesaje predominante transmise de invitaţii emisiunii și susţinute direct sau indirect de
moderator:

-


У США нет серьёзных военных возможностей для ведения какой
-
то серьёзной военной
компании против Северной Кореи
”͖

-


Европа вступила в такую эпоху͕ когда каждые выборы могут оказаться для Европы
абсолютно критичны͘ Никаких аргументов в пользу ЕС еврооптимисты не получили͘
Европейская экономика не растёт стремительн
ыми темпами
”͖

-


Макрон вообще не особо думает͘ Он продукт политтехнологии͘ У Макрона нет идеологии
”͖

-


Люди͕ живущие на Западе͕ считают себя избранными͘ Они считают͕ что имеют право на то͕
что другие не имеют право͘ Они десятилетиями сами себе внушали͕ ч
то они и есть авангард
прогресса͘ Ну конечно они избранные͘ Их нельзя бомбить͘ Они (США) показывают всем и
говорят: кто с нами͕ тот с меньшей вероятностью попадёт под бомбы и если попадет͕ мы
немножко о нём позаботимся͘ Кто не с нами͕ тех вообще не знаем͘
Пусть их как мясо
шинкуют͘ Они для нас не существуют

;

-


Западное богатство шло за счёт ограбления͘ У них было одно преимущество


только
военное͘ Именно Запад дал миру национализм͕ шовинизм͕ расизм͕ колониализм и всё
остальное͘ Модель будущего это разноо
бразие͘ Это то что американцы понять не могут и не
могли

;

-


Мы смотрим на внешние действия Трампа и видим как это влияет на его популярность в
Америке͕ смотрим как это влияет на публикации͕ в том числе на идиотские͕ которые тем не
менее среди идиотов Аме
рики формировали идиотское общественное мнение

;

-

„Всегда мы были (Россия) военная всемирная Держава͘
У нас две головные боли: Сирия и
Украина͘ У нас нету союзников͘ Идеология американцев


поставить весь мир под свой
контроль

;

-

„Запад
борется за своё п
раво на глобальное управление этой Планеты͘ В Косово людей на
органы резали и сейчас там наркомафия процветает͕ но для вас (США) это союзник͘ Нам не
нужна власть над всей Планетой͕ а вам (США) нужна͘ У вас нет ни ценности͕ ни морали͘ Ваша
ценность это влас
ть

.


@n concluzie͕ filtrarea subiectelor͕ informarea neobiectivă asupra motivelor și modului în care s
-
au
derulat evenimentele͕ pseudo diversitatea de opinii manifestată prin selectarea surselor și opiniilor
care exprimă același gând și transmit același
mesaj și neincluderea surselor de alternativă͕
manipularea textului şi a imaginilor͕ inclusiv prin repetarea constantă a unor termeni pentru a
acţiona la nivelul subconștientului publicului
-
ţintă͕ toate acestea au fost în măsură să distorsioneze
mesajele,

să dezinformeze şi să manipuleze opinia publică cu referire la subiectele analizate͘
-

65

-

Postul de televiziune NTV͕ retransmis în Republica Moldova de NTV Moldova


Postul de televiziune
NTV Moldova

a retransmis în perioada de referinţă câte un buletin
de știri
zilnic (
Сегодня
, 18.00), emisiunile de autor
ЧП

(
Обзор: Чрезвычайные происшествия
),
Новые
Русские Сенсации
,
Центральное телевидение

și emisiunea informativ
-
analitică
Итоги недели
,
emisiunea de divertisment (

Mеждународная пилорама

),
dar și divers
e seriale produse în
Federaţia Rusă͘

Printre subiectele prioritate de pe agenda postului NTV s
-
au numărat situaţia internă din Ucraina și
relaţiile cu regiunile separatiste͕ renașterea economiei Crimeii͕ acţiunile antiteroriste în orașul
Mosul͕ =raq și bo
mbardarea de către SUA a bazei aeriene din Siria
͕ situaţia internaţională͕ cu accent
pe relaţiile americano
-
coreene şi pericolul izbucnirii unui război nuclear͖ acţiunile antiteroriste din
Siria͕ =raq͕ implicarea SUA şi a Rusiei în aceste zone de conflict͖

summitul şefilor statelor membre ale
Uniunii euroastiatice.


Perspectiva abordării şi tehnicile de influenţare utilizate

Majoritatea ştirilor postului NTV promovează aceleaşi mesaje anti
-
occidentale͕ ca şi alte posturi
monitorizate. Se recurge la astf
el de tehnici și procedee de manipulare ca filtrarea informaţiei͕
selecţia surselor͕ exacerbarea faptelor și prezentarea tendenţioasă a informaţiei͕ ştirile fiind un
amalgam de fapte şi opinii ale reporterilor͘ Majoritatea absolută a surselor de informaţie

au fost
oficiali şi alte persoane cu viziuni pro
-
Rusia, anti
-
Ucraina și anti
-
SUA͕ de cele mai multe ori fără a
include opinii de alternativă și fără a oferi dreptul la replică͘ Rareori͕ în știrile conflictuale sunt
incluse și opiniile părţii acuzate͕ fiin
d vorba mai mult de intervenţii sumare͕ care nu sunt în măsură
să verse lumină peste situaţia de conflict͘ Deseori͕ ştirile nu oferă informaţie de background͕ iar
titlurile și leadurile nu coincid cu informaţia propriu
-
zisă͕ accentuând cu totul alte mesaje
. Astfel de
știri derutează telespectatorul şi transmit mesaje subliminale͘ @n multe ştiri faptele nu sunt separate
clar de opinii͕ se aduc acuzaţii fără acoperire factologică͕ iar pentru amplificarea mesajului
reporterii utilizează adjective͕ epitete care

demonstrează tendenţiozitatea și subiectivitatea
acestora
(„неожиданно пришлось”͕ „постоянно звучавшие необоснованные обвинения”͕ „не
нашел ничего лучше”͕ „попал впросак”͕ „захлеснула волна негодования и критики”)͕ sunt
utilizate imagini fără să existe ce
rtitudinea că ele se referă la situaţia relatată͘

Emisiunile informativ
-
analitice
Итоги недели

şi
Центральное Телевидение

şi emisiunea de
Mеждународная пилорама

au un caracter propagandistic accentuat, publicului
fiindu
-
i transmise cu text desc
his sau inoculate idei despre iminenţa unui război nuclear pe care îl va
provoca preşedintele SUA Donald Trump͖ despre conspiraţia internaţională împotriva Rusiei͖
caracterul criminal al conducerii actuale a Ucrainei͖ apropiata destrămare a UE etc͘ @n emis
iuni sunt
utilizate deseori caricaturi şi colaje care îi pun în lumină negativă pe oponenţii Kremlinului͕ imagini
de arhivă pentru amplificarea efectului emoţional asupra telespectatorilor͘ Manipularea are loc prin
prezentarea selectivă și scoaterea din co
ntext a informaţiilor͕ poziţia extrem de părtinitoare a
prezentatorilor͕ „amestecul” de evenimente͕ fapte͕ şi mai ales interpretarea partizană a acestora͕
prezentarea multor opinii contradictorii pentru a crea impresia falsă de pluralism cu efectul scontat

de derutare a publicului͕ ridiculizarea͕ persiflarea şi discreditarea oponenţilor politici ai lui Vladimir
Putin͕ amplificarea tonalităţii vocii pentru garantarea efectului de transmitere şi acceptare
emoţională de către telespectatori a mesajelor transmi
se.


Mesajele predominante transmise în știri

de surse sau reporteri au fost:


-

66

-

-

@n Ucraina predomină haosul͕ în așa numita republică populară Doneţk͕ la aproape 3 ani de la
fondare͕ sunt schimbări în bine͕ iar în Crimeea se înregistrează o creștere economi

͘ Astfel͕ în
buletinele Сегодня din 27 și 28 martie (18͘00)͕ NTV informa despre progresele înregistrate în
Crimeea după anexarea peninsulei͕ vorbind și despre o vizită a unei delegaţii din Germania care ar fi
împotriva sancţiunilor europene și ar dori st
abilirea relaţiilor de afaceri cu această regiune͘ La 4
aprilie (18͘00)͕ într
-
un reportaj din așa numita DNR͕ se spune că Ucraina refuză să
-
i ajute pe
refugiaţi și aceștia revin în regiune͕ iar la 7 aprilie (18͘00)


că Ucraina ar mai continua atacurile în

regiune, uneori cu arme interzise.

Drept exemple de știri dezechilibrate pot servi știrea despre
sistarea activităţii băncii Sberbank din Kiev (Сегодня͕ 28 martie͕ 18͘00)͕ în care este prezentată
poziţia unei singure părţi͕ reporterul impunându
-
și propria

părere atât prin formulări͕ cit și prin
tonalitatea exprimări͖ reportajul despre copiii cu necesităţi speciale din așa numita DNR care au
revenit în regiune pentru că autorităţile ucrainene ar fi refuzat să
-
i ajute (Сегодня͕ 4 aprilie͕ 18͘00)͖
subiectul p
rivind reușitele înregistrate în regiune în contextul aniversării a trei ani de la separarea
de Ucraina͕ reușite umbrite de atacurile͕ uneori cu arme interzise͕ din partea Ucrainei (Сегодня͕ 7
aprilie, 18.00).
Tendenţiozitatea și subiectivitatea reporteri
lor devin evidente din astfel de expresii
utilizate: „continuă lupta cu moștenirea Ucrainei” (продолжается борьба с наследием Украины)͕
„salvarea uzinelor din Crimeea a început acum trei ani” (спасение Крымских заводов началось 3
года назад”)͕ „atac masiv
asupra businessului rusesc din Ucraina” (массивная атака против
российского бизнеса на Украине”)͕ însoţite de imagini ce prezintă tineri care vandalizează clădirile
băncilor͕ dar și oameni care protestează (Сегодня͕ 28 martie͕ 18͘00)͕ „locuitorii din regiu
ne au ieșit
cu furci și topoare să
-
și apere pământul de teroriștii kievleni” (жители регионов вышли с вилами
и топорами чтоб защитить свою землю от киевских террористов) (Сегодня͕ 7 aprilie͕ 18͘00)͘

-

Ucraina din nou încalcă armistriţiul şi nu renunţă la
intenţia de a
-
şi subordona cu forţa regiunile
estice͘ Serviciile speciale ucrainene arestează ilegal cetăţeni ruși͕ atacul asupra misiunii OSCE din
Lugansk a fost organizat de ucraineni.

@n știrea ”Пасхальное перемирие” (
13 aprilie, 18.00
),
Ucraina este ac
uzată că nu a încetat focul asupra Donbassului şi a deschis focul de 60 de ori͖ în
buletinul de ştiri difuzat la
18 aprilie (
17.39
)
͕ o ştire dintro singură sursă anunţă că: „Следственный
комитет возбудил уголовное дело по факту похищения украинскими силови
ками росийских
граждан͘ Как сообщили в ведомстве͕ в декабре 2014
-
го на юго
-
востоке Украины был похищен
36
-
ти летний россиянин который приехал в качестве волонтера восстанавливат
ь

Донбас и не
принимал никакого участия в военных действиях͘ Однако украинские
спецслужбы незаконно
его удерживали͕ обвиняя в создании террористической группы͘ В апреле 2015
-
го

силовики
похитили волонтер
о
в росийского фонда помощи беженцам которые везли из Луганска в
Донецкую область гуманитарны
й

груз"͖ 24 aprilie

(
17.56
)
͕ ştirea „Ата
ка на миссию ОБСЕ”:

С
лужба безопасност
и

Украин
ы

от
к
рыл
а

уг
о
ловное производство по стат
ь
е теракт͘ В то время
,

как в ЛНР с
ч
ита
ю
т что украински
е

спе
цс
лу
ж
б
ы

сами и совершили
э
ту атаку”͘ (͙) Una din
sursele citate afirmă că atacul ar fi fost organizat de Ucrai
na și că în grupul organizatorilor atacului
au fost persoame pregătite în Germania și Polonia: „По найденным уликам и характеру действий
установлено что диверсионная группа состояла из трёх человек͘ По тактике де
й
с
твий

гр
у
п
п
ы

можно пр
едположить͕

что украин
ски
х

ДРХ г
о
товили инструкторы из
Г
ермании и Пол
ь
ш
и
”͘
Opinia serviciilor speciale ucrainene͕ acuzate de comiterea acestui atac͕ nu este prezentată͖
25
aprilie (
18.00
)
͕ despre deconectarea energiei electrice în regiunea Luhansk: ”В столице ЛНР свет
появился
уже через 40 минут после отключения от Украины͘ Республика теперь снабжается
электроэнергией из России͘ Киев͕ по словам главы ЛНР Игоря Плотницкого͕ использовал едва
ли не последний рычаг давления на неподконтрольные территории͕ но так ничего и не
добился”
).


-

67

-

-

SUA și Coaliţia internaţională împotriva terorismului escaladează situaţia din Orientul mijlociu͕
SUA
este vinovată în producerea a sute de victime în Mosul͕ =raq͕
SUA atacă Siria͕ SUA este implicată în
bombardamentele din Yemen
.
@n buletinul Сегодня
din 28 martie (18͘00) RTR informează că SUA
bombardează cartierele din orașul Mosul͕ =raq͕ unde locuiesc persoane civile͕ iar acţiunile Arabiei
Saudite susţinute de SUA în Yemen pot fi calificate drept crime de război care au dus la o catastrofă
umanitară͘

La 4 aprilie (18͘00)͕ postul informa că sirienii nu ar fi utilizat arme chimice͕ iar la 7 aprilie
(18.00)


că atacul SUA asupra Siriei s
-
ar putea solda cu eșec͕ așa cum s
-
a întâmplat anterior în alte
conflicte militare cu participarea SUA.
Abordarea tend
enţioasă și nesepararea faptelor de opinie
este remarcată și în știrea privind discuţiile în Consiliul de Securitate ONU despre utilizarea armelor
chimice în Siria (Сегодня͕ 4 aprilie͕ 18͘00)͕ materialul privind atacurile aeriene din partea SUA
(Сегодня͕ 7

aprilie͕ 18͘00)͘ O prezentare unilaterală fost remarcată în materialul despre situaţia din
Mosul͕ în care se vorbește despre atacul aerian al Coaliţiei și SUA soldat cu victime în rândul civililor
(Сегодня͕ 30 martie͕ 18͘00)͘
12 aprilie (17.55):


В городе

где уже около полугода военную
операцию проводит международная коалиция во главе с США͕ люди гибнут от голода͘ На
кадрах дети которых удалось вывести из Масула͕ многих в крайней степени истощения͘
Очевидцы рассказывают: еды в городе почти не осталось͕ все

что есть либо слишком дорого
для населения͕ либо отнимают боевики͕ а единственный путь доста
ва
ния пропитания
пе
р
екрыли войска коалиции͘

Modalitatea reflectării e propagandistică͕ știrea începând cu
informaţii despre descoperirea unui mormânt comun cu rămă
șiţe omenești͕ inclusiv ale femeilor și
copiilor͕ victime ale bombardamentelor Coaliţiei internaţionale͕ urmate de poziţia SUA care ar fi
afirmat că nu e posibil de evitat victimele printre civili͘ @n final sunt prezentate informaţii despre
ajutorul de car
e au nevoie oamenii din regiune și de care se preocupă Ministerul rus de Externe͘
Prin asemenea reflectare se inoculează ideea că în groapa comună sunt îngropate victimele
bombardamentelor͕ deși nu sunt citate surse care ar confirma acest lucru͕ că SUA nu
le pasă de
consecinţele bombardamentelor͕ singurul actor pozitiv fiind Federaţia Rusă͘

De cele mai multe ori,
realitatea a fost prezentată prin prisma poziţiei oficiale a Federaţiei Ruse͘

-

Deciziile preşedintelui SUA în ce priveşte politica externă sunt p
uternic influenţate de fiica sa =vanka
(
12 aprilie, 17.55:

Западные СМИ пишут что тогда (
bombadramentul Siriei
) поводом для удара
стало мнение дочери Дональда Трампа Иванки͕ на которую неизгладимое впечетление
произвели фотографии погибших сирийских детей
͘ Будет ли реакция на эти фото͕ сделанные в
Масуле после американских атак


непонятно”
)
.

-

Rusia apare pe rol de salvatoare, cu misiune de pacificare

şi ajutor umanitar în Orientul mijlociu şi
în special în Siria͘

De o altă manieră sunt făcute materialele

care vin să susţină ideea implicării Rusiei
ca un agent pacificator͕ salvator în regiunile de conflict͘ @n buletinul Сегодня din 28 martie (18͘00)͕
de exemplu͕ se vorbește despre „ajutorul multașteptat” (долгожданная помощь) oferit de militarii
ruși refug
iaţilor din orașul Manbidja (Siria)͘ Sursele intervievate


mai mulţi militarii ruși


vorbesc
despre cum au reușit să evacueze soldaţii sirieni care au depus armele după negocierile cu forţele
rusești͕ iar un soldat sirian le mulţumește pentru ajutor͘ Est
e o modalitate destul de schematică de
propagare a mesajelor pozitive despre un anumit actor͘ Deseori în imagini apar bărbaţi͕ femei͕ copii
care stau în rând pentru a primi pungi cu produse alimentare (Сегодня͕ 28 martie͕ 18͘00)͘ Similar͕ în
materialul des
pre geniștii ruși care participă la deminarea orașul Palmira͕ reporterul de la fata
locului arata cum lucrează soldaţii ruși care căuta minele sau grenadele ascunse͕ menţionând că
locuitorii se întorc in oraș pentru ca au încredere că acolo este siguranţa͕

pentru ca se află geniștii
ruși (Сегодня͕ 31 martie͕ 18͘00)
. L
a 28͕ 29 și 31 martie (18͘00) Rusia a fost prezentată drept
salvatoarea refugiaţilor͕ a răniţilor͕ a soldaţilor din Siria͕ geniștii ruși fiind prezentaţi drept garantul
securităţii în Siria͘


-

68

-

-

Occidentul şi SUA au o politică ipocrită͕ sancţiunile impuse Siriei sunt inumane͕ acuzaţiile la adresa
preşedintelui Siriei că ar fi utilizat arme chimice sunt nedrepte şi înscenate͕ iar Rusia are o politică
corectă şi încearcă să ajute poporul şi armata s
iriană să facă faţă acestei situaţii
.

11 aprilie

(
18.00
)
:
„Западные страны не просто закрывают глаза на зверства так называемой умеренной
оппозиции͕ но и лицемерно перекладывает вину за гуманитарную катастрофу в Сирии на
правительство Башара Асада и его со
юзников͘ При этом вводят санкции͕ в том числе
ограничивающие поставки в республику медицинского оборудования и медикаментов”͖ 12
aprilie

(
17.55
)
,

despre „înscenarea” motivelor pentru a bombarda Siria: „По словам Путина͕ никто
этого старается не замечать͘ П
ри этом все согласились с тем͕ что боевики применяли
отравляющие вещества͘ Владимир Путин: «А вторая версия


это просто постановка͕ то есть
провокация͘ Это специально сделано͕ для того чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки͕
предлог для дополнительног
о давления на законные сирийские власти»”͖ despre ajutoarele
ruseşti şi instruirea de către militarii ruşi a soldaţilor sirieni: „Сирийцы ловят каждое слово
российского инструктора как авторитетного учителя͘ У них самих колоссальный опыт
проведения антитер
рористических операций и ликвидации боевиков͘ Но по их собственному
признанию͕ на каждом занятии они узнают для себя что
-
то новое”͖ 14 aprilie

(
17.58
)
: „Лавров
также прокоментировал нежелание американцев разобратся в обстоятельствах
предпологаемой химическ
ой атаки в Идлибе͕ как сказал российский министр͕ множ
а
тся
свидетельства того что это была инсценировка͘ А у тех
к
то припятствуют расследованию
видимо совесть нечиста͕ заключил Лавров͘ Химатаку в Идлибе прокомментировал и Башар
Асад͘ По словам президента С
ирии͕ она была 100%
-
тно сфабрикована”͖
17 aprilie (
18.00
)
:
”Российские военные в течение суток провели в Сирии семь гуманитарных акций͘ Жителям
провинций Латакия и Алеппо доставили более трех с половиной тонн продуктов питания͘
Помимо этого͕ привезли топли
во для сельхозтехники͘ Впрочем͕ солярка может пригодиться
не только для тракторов͕ но и для боевых машин͕ на которых крестьяне защищают свои
населенные пункты от боевиков͘ Помогают им научиться военному делу российские
офицеры”͖ 24 aprilie

(
17.56
)
: „Роси
й
с
ки
е

военны
е

все
г
о за сутк
и

пр
о
вели в Сирии сразу 8
гуманитарны
х

акци
й
͘ Мирны
е

ж
и
тели получили свыше трёх то
н
н помощ
и͕

это то что се
й
ч
ас

так не хв
а
тает: г
о
ряч
ая

еда͕ хлеб͕ продуктовы
е

наборы͘͘͘

Там
с
е
й
ч
а
с активн
о

работа
ют

наш
и

сапёры͕ помога
ю
т люд
ям

вернутс
я к мирн
ой

ж
и
зни”
)
.

-

SUA nu
-
şi doresc un parteneriat sincer cu Rusia şi nu sunt receptive la propunerile constructive ale
Rusiei referitoare la situaţia din zonele de conflict
Rex Tillerson a fost tratată u
șor ironic: ”Но Тиллерсон будто бы при обсуждении этих
договоренностей не присутствовал͘ И спустя считаные минуты после ответа Лаврова еще раз
произнес слова͕ из которых следует: позиция Вашингтона не сдвинулась ни на йоту” (13
aprilie, 18.00).

-


Pentru a
-
şi spori popularitatea în SUA͕ Donald Trump este gata să provoace noi războaie şi
suferinţe în Coreea de Nord͕ la fel cum au făcut americanii şi în alte regiuni ale lumii
.

13 aprilie

(
17.58
)
:

„Северная Корея это проблема которую мы решим͕ заявил Дональд Т
рамп накануне͕
сразу после того как США сбросили на Афганистан крупнейшую в своем арсенале неядерную
бомбу͕ сила взрыва которой около десяти тонн͘ (͘͘͘) Впрочем͕ у этой бомбардировки помимо
цели в Афганистане͕ скорее всего͕ была и другая͕ психологическая


намекнуть той же Сирии
или Северной Корее͕ к берегам которой отправилась авианосная группа США͕ что есть на
вооружении у Америки”͘ Sunt citate postările mai multor persoane în reţelele sociale͕ inclusiv:
„Гуаделуп Абед Эспер: «Cначала Сирия͕ теперь бомба
на Афганистан͕ что дальше? Ядерный
удар по Северной Корее͕ а потом по России?»”͘ „Для Трампа все эти игры мускулами на

-

69

-

самом деле почти спасение͘ Его низкие рейтинги в Америке выросли после ракетного удара
по Сирии и теперь наверняка вырастут вновь͘ Так чт
о новые операции͕ скорее всего͕ не за
горами”͖ 17 aprilie

(
18.00
)
: ”Одного авианосца у берегов Северной Кореи уже недостаточно͘
Пока это еще неофициальная информация͕ но в Сеуле с уверенностью говорят͕ что США
направляет в Японское море еще два корабля под
обного типа͘ К авианосцу Carl Vinson
присоединятся Ronald Reagan и Nimitz͘ Если это действительно произойдет͕ то очевидно͕ что
США действуют по плану͕ который ничего хорошего для КНДР не сулит”͖ 19 aprilie

(
17.35
)

şi 21
aprilie

(
18.00
)
: ”В Северной Корее в
о время праздника показали ролик с имитацией ракетного
удара по территории США͘ На кадрах изображено͕ как ракета пролетает над океаном и
попадает в один из американских городов͘ Затем появляется горящий американский флаг на
фоне кладбища”͕ se menţionează î
ntr
-
o știre͕ iar jurnalistul comentează că relaţiile Coreei de Nord
cu SUA s
-
au înrăutăţit din cauza politicii lui Donald Trump͖ 26 aprilie

(
18.00
),
în ştirea fără surse de
informaţie „С кулаками против ракет” se spune că: „Размещение американских комплекс
ов
ПРО на территории одного из уездов в Южной Корее встретило ожесточенное сопротивление
местных жителей͘ Сегодня утром несколько сотен человек пытались прорвать оцепление и
перекрыть дорогу͕ по которой двигалась колонна автомашин с оборудованием͘ Люди
дер
жали в руках плакаты «Нет войне͕ нет системам ПРО»͕ «США͕ вы друзья или оккупанты?»͕
а также кидали в грузовики бутылки с водой”)͘

-

Uniunea euroasiatică se consolidează͕ tot mai multe ţări vor să facă parte din această structură
care a apărat ţările membr
e de posibile crize͖ Rusia nu a fost afectată de sancţiunile Occidentului ci
dimpotrivă͖ Rusia va apăra regiunea de instabilitate și nu va permite revoluţii colorate
.

14 aprilie

(
17.58
)
: „Процесс интеграции в Евразийском экономическом союзе сработал как по
душка
безопасности защитив входящие в него страны в условиях неблагоприятной коньюнктуры͘ Об
этом сегодня заявил Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Бишкеке͘ Одно из главных новостей
встречи стало предоставление статуса наблюдателя Молдавии
,

кото
р
ая еще недав
но делала
ставку на сближение с Евросоюзом”͕ „К сотрудничеств
у

с экономическим союзом стремятся
около полусотни стран͘ Сейчас о зоне свободной торговли ведет активные переговоры Иран͘
Интерес проявляет и Китай”͘ „За закрытыми дверями обсуждали совместные м
еры по
противодействию экстремизму и терроризму͕ кроме того еще до начала этой встречи
Владимир Путин дал понять: Россия не допустит дестабилизации в регионе и готова защищ
а
ть
стран участников ОДКБ от всевозможных цветных революций”
)
.

-

Franţa vrea ieșire
a din UE͖ din cauza acordului Schengen͕ Franţa s
-
a transformat în spaţiu pentru
migranţii din toată lumea͖ Facebook acţionează împotriva candidatei Le Pen͖ SUA îl susţine în mod
deschis pe Macron͖ Macron e un orator slab͕ nici măcar nu
-
și scrie propriile d
iscursuri, nu se
obosește nici măcar să le citească înainte de a ieși în public

(
18 aprilie, 17.39:

„Марин Ле Пен
обещает всем в случае своей победы тут же начать процесс выхода Франции из ЕС͘ Марин Ле
Пен: "Мы избавились от физических границ и это преврат
ило нашу страну в перевалочный
пункт для мигрантов со свего мира͘ Я прекращу действие Шенгенского соглашения и
восстановлю границы͘ Никакой другой кандидат не предлагает это"͘ И вот уже Фейсбук
блокирует якобы 30͘000 фейковых аккаунтов занимающи
х
ся поддерж
кой и продвижения
лидера национального фронта
,

в США вооб
щ
е развернулась целая медийная кампания
против Ле Пен͘ Там открыто поддерживают Еммануеля Макрона͕ большого друга Хиллари
Клинтон͕ который накануне одновременно с Ле Пен проводил свой митинг в другом

Парижском зале͘ Типичное шоу в американском стиле: в зале супруга Макрона и группа
поддержки из мастеров культуры второго ешалона͘
Это
го кандидата ведущие журналисты
Франции накануне обвинили в том͕ что он бездарный оратор͕ который не просто не пишет

-

70

-

свои

тексты͕ но даже не знакомится с ними перед началом выступления͕ часто удивляяс
ь

сказанному
им

же самим”͘ Nu se spune cine anume şi de la ce instituţii media sunt „ведущие
журналисты Франции” cei care l
-
ar fi acuzat pe Macron).


Mesajele predominante tran
smise
în emisiuni

Mesajele preponderente transmise prin intermediul emisiunilor relevante au fost: SUA continuă să
bombardeze locuitorii pașnici din Mosul͕ =raq͕ unde s
-
a ajuns la o catastrofă umanitară͕ SUA au
atacat Siria͕ Rusia nu are nicio vină în asas
inarea la Kiev a ex
-
deputatului rus Voronenkov, armata
ucraineană e într
-
o stare deplorabilă͕ la fel ca și serviciile secrete de la Kiev͘ De cele mai multe ori
abordarea a fost tendenţioasă͕ subiectele fiind prezentate din perspectiva prezentatorilor/auto
rilor.
@n unele cazuri s
-
a recurs la astfel de modalităţi de manipulare a informaţiei cum ar fi etichetarea
sau prezentarea informaţiilor pe un ton sarcastic sau persiflator͕ utilizarea termenilor peiorativi faţă
de un eveniment sau faţă de un personaj͕ ia
r imaginile au fost selectate astfel încât să prezinte
protagoniștii în lumină negativă͘

Astfel͕ în emisiunea informativ
-
analitică
Итоги недели

care face͕ de regulă͕ o retrospectivă a celor
mai importante subiecte difuzate în cursul săptămânii͕ prezentatoa
rea =rada Zeynalova comentează
și pune diverse accente menite să amplifice anumite mesaje͘ La 2 aprilie în emisiune este inclus un
reportaj vast despre situaţia din Mosul͕ =raq͕ în urma bombardamentelor SUA͘ Reporterul care s
-
a
deplasat în =raq intervievea
ză locuitorii din oraș care povestesc cum SUA îi bombardează͘ @n
reportaje sunt utilizate expresii de genul


„metode americane de luptă” (американские методы
введения войны)͕ „nu e vorba de o operaţiune poliţienească͕ mai degrabă de o tactică militară de
exterminare” (это не полицейская операция скорее армеиская тактика на уничтожение)͕ „sute
de oameni au devenit victime ale bombardamentelor” (сотни людей стали жертвами
бомбардировок)͕ „presa din Vest tace intenţionat” (Западная пресса намеренно молчит)͘
R
eporterul pune la îndoială profesionalismul militarilor =raqieni care încearcă să identifice teroriști͕
selectează surse care declară care transmit mesajul că dacă Saddam :ussein nu ar fi fost lichidat de
SUA, statul islamic nu ar fi existat, nimeni nu ar
fi auzit de aceștia͘ O sursă spune că aproximativ 25
la sută din locuitorii orașului susţin statul islamic͕ iar reporterul deduce că în oraș sunt în jur de
200000 mii de potenţiali teroriști͕ o parte din teroriști își dau jos bărbile și merg în Europa ca
refugiaţi͕ cu acte false͘ Astfel͕ se intensifică sentimentul de frică și eventual panică͘

Materiale sunt ilustrate cu imagini: case bombardate͕ femei și copii răniţi͕ care plâng͕ explozii în
direct͕ oameni cu cagule care împușcă͕ copii după un gard de sâr
mă͕ o fetiţă rănită pe o masă͕
lunetistul în acţiune͕ în direct͘

@n
aceeaşi
emisiune

din
16 aprilie

(
17͘21) prezentatoarea a transmis prin comentariile sale și opiniile
predominante următoarele mesaje:

-

Atacul chimic din Siria este unul înscenat͕ SUA nu v
rea să învestigheze acest caz͕ iar NATO și ONU
închid ochii la aceste acţiuni ale americanilor͖ SUA contribuie͕ prin acţiunile sale͕ la sporirea
numărului de organizaţii teroriste și la apariţia așa
-
numitului stat islamic ISIS.
Prezentatoarea:

Тиллерсон͕
он плоть от плоти Трампа: психологически очень похож͘ По этому зашел с
ультимат
у
мом: выбирайте между плохим Асадом и хорошими отношениями с Америкой

(...)
Трам по итогу поставил Тиллерсону лайк в Твиттере͘ Росийский МИД тоже лайкнул Трампа͘
Все дали друг д
ругу сохранить лицо͕ а ведь Тиллерсон отказался совместно расследовать
химатаку в Сирии͘ Там виновный
у
же назначен: Асад͘ Хорошо͕ если Россию слушать не хотят͕
хотя мы согласны: атака была͕ мы сомн
е
ваемся что свидетельства от организации Белые
Каски достов
ерные͘ Но не слушают ведь не только нас͘ Шведские и испанские аналитики в
один голос утверждают
-

"видео
-

фальшивка͘ Смотрите внимательно"͘ И дети на нем͕ как ни

-

71

-

страшно
у
тверждать͕ умирают от действий Белых Касок͘ И за кадром звучат не команды
спасения͕
а как лучше положить перед камерой͘ И не зарин это͕ у него другие симптомы”͘ Se
speculează privind cele două versiuni ale atacului͕ lansate de Vladimir Putin:

Первая


это то͕ что
сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих

веществ͘
А это вполне возможно͕ поскольку боевики неоднократно их применяли͕ и с этим никто не
спорит͘ А вторая версия


это просто постановка͕ то есть провокация͘ Это специально
сделано͕ для того чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки͕ предлог для
до
полнительного давления на законные сирийские власти”͘ @n continuare se afirmă că͕ din
cauza inacţiunii americanilor͕ Libia a devenit o ţară dominată de teroriști care au acaparat arsenalul
chimic din această ţară͘ Prezentatoarea:

И вот Трамп наносит удар
чтобы и Северной Корее͕ и
Китаю͕ и России͕ и Ирану показать у кого сила͘ Путин:

Н
у

и как отреагировали союзники по
НАТО? Все кивают как китайские болванчики͘ Не анализируя ничего что происходит͘ Где
доказательства применения сирийскими войсками химическог
о оружия? Их нет͘ А нарушения
международного права есть? Да это очевидный факт"
.

-

Președintele SUA Donald
Trump este imprevizibil͕ este agresiv și nu știe unde este limita͕ îl
controlează fiica sa =vanka͘
Prezentatoarea:

Будет ли война: весь мир ждет͕ на
чнется ли война
США с Красным Кимом͘ Нанесет ли непредсказуемый и энергичный Трамп ответный удар
после неудачного запуска корейской ракеты? Может ли Россия сгладить этот конфликт?”͖

Л
юбой обмен бомбами приведет к большой войне в Азии͘

Но есть эмоциональны
й и якобы
непредсказуемый Трамп͕ которого дочь Иванка однажды уже убедила бомбить Асада͘ Вдруг
она теперь убедит бомбить Кима
?

И есть Ким Чен Ын͕ который не должен дрогнуть под
угрозами империалистов͕ ведь на этом держится весь режим”͘

Обама декларировал͕

что
хочет улучшить мир͘ Трамп ничего улучшать не хочет͘ Как и в его бизнесе͕ здесь очень важную
роль играет семья


дочь Иванка видит кадры химатаки в Идлибе͕ говорит «папа͕ это
ужасно!»


и Трамп бомбит͘ Главный стратег Белого дома Стив Бэннон пытается о
бъяснить:
«семья не должна вмешиваться͕ ваша дочь и ваш зять слишком много себе позволяют»


и
Бэннона убирают за день до атаки на Сирию”͘

-

Europa este pe cale de destrămare͕ iar în ţările europene care susţin Rusia în confruntarea
geopolitică cu SUA͕ mil
iardarul George Soros care stă în spatele multor procese politice și economice
în lume͕ și reţeaua lui organizează proteste împotriva conducătorilor care simpatizează Rusia͘
Irada
Zeinalova͕ despre protestele din Ungaria faţă de decizia autorităţilor de a
nu prelungi licenţa

Universităţii Central
-
Europene (CEU)͕ finanţată de George Soros:

Это почти дежавю͘ Студенты
-

они же дети͕ и не
-
студенты
-

с хорошыми лицами͕ в благих целях͕ на площади͘ Все убеждены
что вышли сами͕ демонстрация будет мирной͕ "нас собр
ал не Сорос͕ мы сами͕ сами"͘ Пока͕
это
-

мягкая сила демонстрации͕ пока
-

они проста кричат "Орбан
-

вор͕ продался России"͘
Хотят в Европу и европейской жизни͘ Но Венгрия
-

член Евросоюза͘ Со стороны этот
ц
ирк как
копия с оригинала͕ а не попытка достучатся

до европейского дома

(...)
Сербия
-

з
десь тоже
уверяют "пришли сами͕ организаторов нет"͘ Формально здесь недовольны результатами
выборов͕ хотя их признал весь мир͘ Марко Джурич
-

диектор ка
н
целярии правительства
Сербии: "90% сербов против НАТО и за Россию
͘ Никаким Соросам не удастся на нас повлиять"

Expertul =gor Vittel: "Шерше ля фам͕ как говорят французы͕ то есть ищите женщину͘ А если
женщину не нашли͕ то ищите Сороса͘ Ведь то что многими политическими и экономическими
процессами в мире стоит тень этого
американского миллиардера уже стало общем местом͘ В
России и на постсоветском пространстве в этом убедились давно"͘

В тех европейских
странах͕ где раньше финансового магната и особенно его деньги встречали с распростертыми
объятиями͕ финансируемые им непр
авительственные организации стали закрывать”͘


-

72

-

-

La alegerile prezidenţiale din Franţa͕ Marine Le Pen se asociază cu bazele Franţei͕ ea este
populară͕ este în trend͕ relaţiile Franţei cu Rusia depind de ea͖ majoritatea candidaţilor la postul de
președinte

sunt corupţi și îi așteaptă judecata͖ Le Pen face totul pentru oameni͘

Марин Ле Пен
еще ассоциируется у французов с Марсельезей͕ то есть основой основ пятой республики͘ Это
все в шутку͕ но в каждой шутке͘͘͘ сами понимаете”͘

Она хочет быть ближе к народу
͕ вместе с
народом и привести этот самый народ вместе с собой в Елисейский дворец”͘

По идее
большинство французких кандидатов в президенты после выборов здут суда͘ Статьи похожие:
нецелевое использование средств͘ Почти у всех кто
-
то из партийных касс полу
чал зарплату͕ но
не работал”͘

@n emisiunea informativ
-
analitică
difuzată la
23 aprilie, 18.00, au fost inserate mai multe reportaje
care dezbat subiecte din săptămâna precedentă͘

S
-
au transmis mesaje că͕
datorită rușilor͕ locuitorii
din Siria nu mor de foa
me͕ în timp ce alţii (SUA) doar invocă pericolul terorist pentru scopuri de
război:
”В

Дейр
-
эз
-
Зор Россия регулярно скидывает гуманитарную помощь с

воздуха͕ чтобы
спасти жителей от голода͘ Теперь там черное гнездо͘ Еще один город͕ где теперь
населениежи
вой щит͘ Но здесь уже следует провести четкий водораздел͘ Между тем
и
,
к
то

с

терроризмом борются͕ и

тем
и
͕ к
то

угрозой терроризма пользуются”͘
@n alt reportaj
se spune că͕ după Siria͕ președintele SUA a ales o altă ţintă


Coreea de Nord͘ Autoarea și
prezent
atoarea emisiunii Irada Zeinalova:

Трамп уже отбомбился͘ И у него


уже другая
угроза͘ Северная Корея͘ Его спрашивают: стоит ли бояться ядерной войны с Кореей? Он
отвечает: бояться надо всегда͕ непонятно͕ с кем мы имеем дело͘
И ведь ему


честно


непонят
но͘ Потому что͕ во
-
первых͕ он до последнего был уверен͕ что глава государства
там


Ким Чен Ир͕ а он уже умер


как͕ кстати͕ и Лучано Паваротти͕ которого он вдруг
назвал своим лучшим другом


в настоящем времени͘ Во
-
вторых͕ он только после визита
китайског
о лидера Си Цзиньпина понял͕ что в Северной Корее происходит͕ написал в
Twitter
-
e: мол͕ там все сложно”
.


S
ubiectul omorului deputatului rus Denis Voronenkov la Kiev
a fost abordat tendenţios şi
în
emisiunea

informativ
-
analitică

„Центральное телевидение”

d
in 1 aprilie (emisiunea abordează în
-
au perindat pe parcursul săptămânii)͘ Autorul
a
recur
s

la diverse
expresii care relevă atitudinea preconcepută faţă de subiect͘ El
a afirmat

că “politicienii ucraineni pe
diferite voci
cântă refrenul despre urma rusească în acest caz” (Украинские политики на разные
лады перепевают свою любимую песню про российский след)͕ consideră că „Ucraina s
-
ar fi
prăbușit în anii de pomină 90” (скaтившееся в лихие 90
-
е Украина)͘ Reportajul inserat în

emisiune
nu a conţinut opinii ale vreunui expert sau reprezentant ai poliţiei din Ucraina͕ deși aceștia sunt
acuzaţi de inactivitate͘

Emisiunea
din
15 aprilie

(
19.00)
a conţinut
câteva reportaje care au transmis următoarele mesaje
:

-

Președintele SUA Dona
ld Trump este un conducător slab și incapabil͕ fiind influenţat de fiica sa
Ivanka.
@n r
eportajul

Бриллиантовый кардинал: Америкой тайно управляет дочь Трампа”͕
Donald Trump este ironizat͕ asociat cu un buldog͕ se sugerează că președintele SUA este condus

de
fiica sa și nu are putere de decizie͘ Pentru a
-
și accentua opinia și asocierea lui Trump cu un buldog͕
prezentatorul a ieșit în platou cu un căţeluș în braţe:

У американцев есть такое выражение
tail
wagging the dog
͕ что значит «хвост виляет собакой»͘
То есть когда что
-
то маленькое и
незначительное управляет чем
-
то большим и важным͘ На этой неделе неожиданно
выяснилось͕ что американским бульдогом Трампом «виляет» его собственная дочь Иванка


красавица͕ фотомодель͕ дизайнер͕ но уж точно не политик͘ То͕
что она может управлять
Америкой͕ а значит и решениями мировой политической элиты͕ кажется просто чем
-
то на

-

73

-

грани фантастики”͘ Este ironizată și =vanka Trump͕ etichetată ca ”сапожница”:

Туфли͕ модные
сапожки͕ снова туфли͕ фотосессии͕ бриллианты͕ обложки м
одных журналов и снова сапожки͘
Вот͕ пожалуй͕ и вся ее жизнь до выборов 45
-
го президента Соединенных Штатов͘ Неужели и
правда теперь сапожница Иванка Трамп управляет таким государством?”

-

Europa a păcălit Ucraina cu regimul liberalizat de vize͘
@n reporta
jul

Разочарование и пиар: чем
обернулся безвиз для Украины”͕ este criticat regimul liberalizat de vize de care va beneficia
Ucraina: „Программа «Центральное телевидцение» выяснила͕ почему и этот сыр͕ которым
Евросоюз поманил Украину͕ уже не радует простых

киевлян?”͘ Prezentatorul ironizează
referitor la beneficiile regimului fără vize:

Безвиз на самом деле хитрая штука͘ Европарламент
разрешил украинцам ездить только на три месяца и туристом͘ На работу


делай визу͕
учиться


делай визу͘ И на счету отъезжа
ющего должна лежать твердая валюта


50 евро из
расчета на один день европейского счастья”͘ Sunt intervievate pe stradă persoane care au doar
opinii negative despre regimul liberalizat de vize și care spun că vor să plece definitiv din ţară pentru
că în Uc
raina situaţia este critică͘

Aceeaşi emisiune din

22 aprilie (19.00) a transmis mesajele:

-

Noul președinte american ar putea provoca un război nuclear͘
Prezentatorul îl acuză pe Donald
Trump că aduce lumea în pragul unui război nuclear care ar putea fi i
mposibil de oprit:

С новым
президентом С
Ш
А͕ мир вдруг оказался буквально в шаге от ядерной войны͘͘͘” (
este
demonstrată o imagine a lui Donald Trump încruntat
);


И обмен ядерными ударами между Северной Кореей и США оказался практическии
неизбежен”͘ P
rezentatorul mai spune că SUA se tem să înceapă războiul nuclear͕ după ce Coreea
de Nord ar fi demonstrat potenţialul său prin lansarea rachetei de probă͘ Un alt mesaj direct este că
acţiunile Americii în raport cu Coreea de Nord și numai reprezintă doar u
n spectacol pentru a le
demonstra cetăţenilor SUA care l
-
au ales pe Trump ce a făcut acesta timp de 100 de zile de la
venirea la conducere.

@n comentariul

Кто начнет третью мировую войну?”
se afirmă că rachetele Coreei de Nord în
orice moment pot fi îndre
ptate spre orașele mari din SUA şi vor trece ușor peste teritoriul Haponiei͕
ajungând la San Francisco și Los Angeles (
imagine cu dictatorul şi alţi militari nord
-
coreeni
care
se
bucură după imitarea unui atac care ar putea afecta SUA͕ Haponia și vecinii a
propiaţi din partea de
sud
).-

74

-
Frica pe care o are SUA că s
-
ar începe un al treilea război mondial este demonstrată prim imaginil
care arată cum în anii ”70 ai secolului trecut elevii din clase se culcau la pământ͕ sub bănci͕ în timpul
unor atacuri

sau
imitaţii ale atacurilor
͕ inducând ideea că la fel s
-
ar putea înt
â
mpla și acum:După aceste imagini se dă declaraţia lui Trump͕ în care acesta spune:

М
ы только что выпустили
59 ракеты по Ираку͘͘͘”͘ @ntrebare:

Вы хотели сказати по Сирии?”͘ Trump:

Да͕ п
о Сирии”͘ Prin
această secvenţă͕ se dorește accentuarea ideii că președintele SUA este o persoană distrată care nu
face mare deosebire între =raq și Siria
͕ adică este gata să ucidă pe oricine
. Prezentatorul
concluzionează:

Трамп замахнулся на рубль͕ а уда
р
и
л на к
о
пе
й
ку”͘

-

După alegerile prezidenţiale͕ Franţa ar putea spune

Aurevoir” Europei
.
Prezentatorul face o
descriere
părtinitoare a candidaţilor la președinţia Franţei͕ favorizând
-
o
direct
pe
Marine

Le Pen
care
este
împotriva
Uniunii Europene și pen
tru colaborare cu Rusia͘ Acest mesaj este redat și în
imaginile demonstrate pe ecran:


-

75

-

Manipularea are loc prin prezentarea selectivă și scoaterea din context a informaţiilor͕ sursele
selectate͕ poziţia părtinitoare a prezentatorului Vadim Takmeniov͕ imagi
nile care urmăresc
amplificarea efectului asupra publicului.


@n emisiunea
Международная Пилорама

cu Tigran Keosaian din 1 aprilie (23.35)
au fost

comentate într
-
o manieră sarcastică și persiflatoare evenimentele din politica mondială͘ Prin
glumele și come
ntarii pe cale le
-
a

f
ăcut

moderatorul
, au fost

promovate ambiţiile și puterea
Federaţiei Ruse͕ de exemplu
,

mesajul că Rusia a construit fostele republici din Uniunea Sovietică și
are dreptul să decidă cui și când îi poate deconecta lumina͘ Deseori
au fost

utilizate imagini și
expresii care pot fi catalogate drept atac la persoană͕ fiind pus accentul pe caracteristici fizice ale
unor lideri politici internaţionali͘ Exemple: în imagine apare cancelarul german Angela Merkel în
costum de baie͖ se insinuează că
aceasta ar fi urâtă͕ moderatorul utilizează și expresii sarcastice:
„omul are microinfarct”͘ Trebuie de recurs la

împușcătura de control în cap


și de trimis lui Merkel
contul pentru apărarea RDG între 1945
-
1989 (Нужно использовать контрольный в голову и
предъявить Меркель счёт за защиту ГДР за 1945
-
1989 год) mai afirmă el͕ trecând peste limitele
decenţei și
a
bunului simţ͘ Sunt utilizate și etichete la adresa americanilor


ticăloși (сволочи)͕ la
adresa ex
-
președintelui SUA Barack Obamaчувачок”͕ „Оба
ма


чмо”͕ „безубый негр”͘

@n
aceeaşi
emisiune

din
23 aprilie

(
16.20)
a fost

difuzat un

în care este ridiculizat președintele
SUA
.

Imaginea lui Trump
a fost

arătată în diferite ipostaze comice: călare pe un urs͕ îmbrăcat
asemeni personajelor din de
sene animate. Moderatorul
a
menţion
at

că pe vremuri͕ Trump͕

când
era

încă

normal (

пока еще был нормальный”
)
͕ avea relaţii prietenești cu cântăreţul rus Filip
Kirkorov și l
-
a invitat pe acesta în juriul concursului

Miss Univers”͘ @ntreg
-
ul este jig
nitor în
adresa lui Trum, la un moment dat acesta este descris ca un personaj din filmul rusesc cu desene
animate

Cepolino” sau din

Cenușăreasa”
͕ se face aluzie că ar vrea să fure ceva etc͘


O altă emisiune cu un caracter vădit tendenţios și manipulat
or
a fost

Новые Русские Сенсации

din
2 aprilie͕ care a avut drept scop denigrarea unor experţi͕ care potrivit prezentatorului͕ ar apăra
Ucraina pe la posturile rusești și talk
-
show
-
uri plătite͘ Pe durata emisiunii se observă multa ironie in
textul reporte
rului͕ acesta catalogându
-
i pe experţi
-
ca

apărătorii Ucrainei”

(украинские
защитники) luaţi in derâdere la diferite talk
-
show
-
uri͘ Sunt utilizate expresii cum ar fi „tenorul
ucrainean” (украинский тенор)͕


artisul polonez” (польский гастролер)͕ acreditânu
-
se ideea că
participarea la emisiune e pentru aceste persoane o modalitate de a face bani. Persoanele
respective sunt luate în derâdere͕ acuzate că ar suferi de mania superiorităţii (мания величия)͕
afirmând că ar fi urmăriţi din cauza activităţii lor͘ @n

contrast͕ o altă persoană͕ fostă deputată în
Rada ucraineană͕ este prezentată în cu totul altă lumină și tonalitate͘ Afirmaţiile că aceasta ar fi
persecutată la Kiev nu sunt persiflate͕ la fel ca și afirmaţiile că ministrul ucrainean de interne ar fi
ame
ninţat
-
o cu moartea͕ in emisie directă͘ @n acest caz autorul nu intervine cu epitete pe care le
-
a
utilizat cu referire la ceilalţi experţi͘ =maginile alese pentru ilustrarea subiectului sunt defavorabile

-

76

-

acestor experţi͕ care apar în imagini mai nereușite͕

în diferite ipostaze


ba cu o privire speriată͕ ba
cu gura căscată
-

ca să pară ridicoli͘


Emisiunea de autor
ЧП (Обзор: Чрезвычайные происшествия)

din 7 aprilie s
-
a axat pe eșecul
agenţilor secreţi ucraineni de a se infiltra în complexul militar
-
indust
rial din Rusia pentru a avea
acces la informaţiile de care au nevoie pentru a dezvolta sectorul respectiv în Ucraina͘ Aceștia au
fost prezentaţi drept niște incompetenţi care͕ chiar dacă sunt pregătiţi de experţi NATO͕ oricum
sunt prinși de serviciile secr
ete rusești͘ Sursele împreună cu autorul vin să promoveze mesajul că
armata ucraineană nu posedă arme moderne͕ ci rusești͕ vechi͕ care uneori nu se supun comenzilor
de la sol și pot pune în pericol pe oricine͘


De notat că în mare filmele seriale difuzate

de NTV nu au promovat stereotipuri și mesaje politice
sau geopolitice͘ Totuși͕ în serialul „Братаны”͕ epizodul 32͕ din 7 aprilie͕ sunt transmise mesaje
subtile care pot manipula opinia publică͘ Subiectul serialului axat pe deconspirarea unei reţele de
tr
aficanţi de arme este finalizat prin arestul celor implicaţi în tranzacţia de cumpărare a
armamentului͘ La întrebarea cine sunt cei arestaţi͕ acesta răspunde că e cetăţean al UE și membru
al Parlamentului European și că ar fi victima unei înscenări͕ solici
tând să fie eliberat͕ în caz contrar
vor urma sancţiuni͘ Astfel se transmite subtil și ironic mesajul că reprezentanţii UE sunt implicaţi în
diferite afaceri murdare͕ iar ulterior ar nega implicarea și ar aplica sancţiuni @mpotriva celor
nevinovaţi͘

Pos
tul de televiziune

STS
͕ retransmis în Republica Moldova de
STS Moldova


@n perioada de raport͕ postul
STS Moldova

nu a avut buletine de știri preluate͕ difuzând filme͕ mai
mult de producţie străină͕ și emisiuni de divertisment
:

6 кадров
,
Шоу "Уральских
пельменей"
,
Д
невниковый период

care
conţin

-
uri, inclus
iv

unele secvenţe
cu mesaje

subtil
e

care ridiculizează SUA

şi

mesaje anti
-
Europa, anti
-
Germania, anti
-
Ucraina
.


@n una din aceste emisiuni

(
6 кадров
,

27 martie, 11.45)

de exemplu,
a fos
t

inclusă o scenetă despre
bucatele preparate la un restaurant care sunt absolut identice͘ La observaţia că salata grecească și
muschiul în stil franţuzesc nu se deosebesc între ele͕ bucătarul le pune deasupra câte un mic drapel
al Greciei și al Franţei͕ f
ăcând astfel diferenţa͘ Mesajul transmis e că UE ar fi o structură amorfă͕ cu
state fără identitate͖ care au aceeași faţă͕ esenţă͕ singurul element distinctiv fiind drapelele͘

Un alt mesaj anti
-
Europa este inclus în schetciul din emisiunea din 29 martie͕ r
şi
pe 30
martie͘ Acesta prezintă discuţii din timpul unui bal de epocă din secolul XV===͘ Doi invitaţi bârfesc
lumea din sală͘

-

Acesta cine e? întreabă unul din ei͕ arătând spre un bătrân în uniformă militară plin de ordine și
medalii͕ în compania

a doua doamne frumoase.

-

Un participant la campania din Crimeea.

-

Dar celălalt cine e?

-

Acesta a studia mulţi ani în Europa͘

-

@n Olanda?͕ precizează primul͕ zâmbind cu subînţelesuri͘


-

77

-

@n imagine apare un bărbat îmbrăcat în rochie de bal și machia
t͘ Mesajul transmis că cine face studii
în Europa își schimbă orientarea sexuală͕ parte din stereotipurile existente în societatea rusă͘

@n emisiunea din 6 aprilie este inclus un sketch în care doi ruși vin la un restaurant cu specific
ucrainean͘ Comandă
o gustare caldă și sunt anunţaţi că͕ din păcate͕ ei pot servi doar gustări reci͘ La
întrebarea De ce? li se răspunde͕ cu accent ucrainean: ”Та мы͕ за газ не заплатыли͕ вон нам його
и рубанулы” (da noi nu am plătit pentru haz͕ si iată că ni l
-
au tăiat)͘ Ast
fel se transmite mesajul că
Ucraina care are datorii faţă de Rusia͕ poate rămâne fără gaze naturale͘

Un alt sketch din 5 aprilie prezintă doi ruși într
-
o pădure care vând ciuperci la doi nemţi͘ Unul din
ruși îl întreabă pe celălalt:

-

Cum poţi face afacer
i cu dușmanii? La care celălalt răspunde:

-

Tu cu automatele tale de prin tufișuri ai reușit să împuști mulţi nemţi? Dar uite că eu cu
ciupercuţele mele͕

am lichidat deja două companii͘ (Tы своими

автоматa
ми
͕ из под кустов много
немцев пострелял? A я свои
ми грибочками͕
две

рот
ы

положил)͘

Mesajul transmis este că Germania ar fi inamicul Rusiei și rușii pot cu ușurinţă să
-
i nimicească pe
germani.

@n aceeaşi

emisiune

din
12 aprilie

(
11.45
)͕ retransmisă pe
13 aprilie

(
12.05)

un soldat rus aduce doi
prizonier
i nemţi și îi prezintă comandantului care îi ia în derâdere și le spune că͕ după al doilea
război mondial͕ ei au rămas foarte puţini

şi
că ar fi bine să le dea drumul prin pădure să se
înmulţească
:

В лес отпустим͕ вас совсем мало осталось”͘
Mesajul
sublim
inal
este că Germania
continuă să fie

inamicul Rusiei și rușii pot cu ușurinţă să
-
i nimicească pe
nemţi
.


@n emisiune
a de divertisment
Шоу "Уральских пельменей"

(
14 aprilie, 21.00
)

s
-
a înscenat
o
încercare

a
C
de a
-
i lua
medalia
unui

sportiv rus
. Sportivul
se bate cu un
reprezentant al comitetului antidoping͕ care apare îm
b
răcat în
tr
-
un

tricou cu inscripţia USA͘ @n final͕
acesta͕ speriat de ruși͕ îi întoarce medalia sportivului cu afirmaţia: „Мы͕ спортсмены͕ должны
заниматься спортом͕

а не интригами͕ как эти грязные политики”
.

Mesajul
subliminal este că SUA
controlează instituţiile internaţionale în domeniul sportului şi organizează intrigi

murdare

împotriva
Rusiei care͕ însă͕ va câştiga această luptă
.


@n emisiune
a de divertisment
Д
невниковый период

din

22 aprilie (1
4.15
)
,
a fost

prezentat un


despre c
um sunt filmate
în
SUA

filmele despre ruși͘
D
e câteva ori
s
-
a făcut
referire la
accentul actori
lor

care joacă rolul
unor
ruși͘
Parcă
în glumă
s
-
a făcut afirmaţia
: „Crimeea este a

noastră
!

.
Scena se sfârșește cu fraza: „Americanii nu ne vor face nimic͕ atâta timp cât ei vor atrage
atenţia la accentul nostru
!

.


@n concluzie͕ postul STS manipulează subtil opinia publică prin perpetuarea unor stereotipuri
predominante în societate p
rivind Uniunea Europeană și statele membre

UE͕ SUA şi Ucraina
.Приложенные файлы

  • pdf 7806721
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий