24 DA6-26 25 DA6-27 26 DA6-28 27 DA6-28D 28 DA6-28R 29 DA6-30 30 DB-3N 31 DB-3NA 32 DB3-1 33 DB3-79 34. СООО «Анастасия плюс» :: Каталог декоративных материалов. 5. 57 DB3-314 58 DB3-315 59


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Êàòàëîã
äåêîðàòèâíûõ
ìàòåðèàëîâ
äëÿ òðèïëåêñà
òåë. +375 (165)
30-35-54
• моб. +375 (2E)
677-34-69,
(44)
746-54-45
www.steklo.by
Ïðàéñ-ëèñò íà äåêîðàòèâíûå ìàòåðèàëû (ïî êóðñó ÍÁ ÐÁ)
Тел. +7 499 132 64 31, +7 495 968 71 35, тел/факс. +7 499 132 62 75
КОД
Стороны
Ширина
, м
Цена ,
кв.м.
Цена,
п.м.
Примечание
AW-4
1,53
430р.
658р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
BJ-034B
1,50
4E0р.
735р.
EVA 1+1
BJ-112H
1,25
440р.
550р.
Бумага. EVA 1+1
BJ21-01B
1,25
440р.
550р.
Бумага. EVA 1+1
BJ35-01
1,25
440р.
550р.
Бумага. EVA 1+1
BJ41-01
1,25
440р.
550р.
Бумага. EVA 1+1
BJ50-01
1,25
440р.
550р.
Бумага. EVA 1+1
BJ60
1,25
440р.
550р.
Бумага. EVA 1+1
BJ83
1,25
440р.
550р.
Бумага. EVA 1+1
BJ887-1
1,25
440р.
550р.
Бумага. EVA 1+1
BJ62-10
1,25
440р.
550р.
Бумага. EVA 1+1
BJ94-2
1,25
440р.
550р.
Бумага. EVA 1+1
BJ-C01
1,25
335р.
41Eр.
EVA 1+1
BJ-C05
1,25
335р.
41Eр.
EVA 1+1
BJ-C06
1,25
335р.
41Eр.
рисунок продольный.
EVA 1+1
BJ35-2
1,50
532р.
7E8р.
фото декора на сером
фоне, полоски под углом
45
°. E
Α 1+1
DA5-1
2,00
448р.
8E6р.
EVA 1+1
DA5-2
2,00
448р.
8E6р.
EVA 1+1
ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Внешний вид
DA5-3
2,00
448р.
8E6р.
EVA 1+1
DA5-4
2,00
4E0р.
E80р.
EVA 1+1
DA5-5
2,00
4E0р.
E80р.
EVA 1+1
DA5-6
2,00
4E0р.
E80р.
EVA 1+1
DA5-7
2,00
4E0р.
E80р.
EVA 1+1
DA6-26
1,50
4E0р.
735р.
EVA 1+1
DA6-27
1,50
4E0р.
735р.
EVA 1+1. Золотистый
рисунок на зеленом
фоне
DA6-28
1,50
4E0р.
735р.
EVA 1+1
DA6-28D
1,50
4E0р.
735р.
EVA 1+1
DA6-28R
1,50
4E0р.
735р.
EVA 1+1
DA6-30
1,50
4E0р.
735р.
EVA 1+1. Золотистый
рисунок на белом фоне
DB-3N
1,50
445р.
668р.
EVA 1+1
DB-3NA
1,50
4E0р.
735р.
EVA 1+1
DB3-1
1,50
574р.
861р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
DB3-79
1,50
405р.
608р.
EVA 1+1
DB3-83
1,50
405р.
608р.
EVA 1+1
DB3-99
1,50
67Eр.
1 01Eр.
EVA 1+1
DB3-100BJ
1,50
721р.
1 082р.
EVA 1+1
DB3-100G
1,50
700р.
1 050р.
EVA 1+1
DB3-100K
1,50
700р.
1 050р.
EVA 1+1
DB3-100W
1,50
700р.
1 050р.
фото декора на темном
фоне. EVA 1+1
DB3-117J
1,50
416р.
624р.
фото декора на темном
фоне. EVA 1+1
DB3-137
1,5
5E0р.
885р.
EVA 1+1
DB3-142
1,50
608р.
E12р.
EVA 1+1 (2+1)
DB3-144
1,50
370р.
555р.
EVA 1+1
DB3-157
1,50
4E0р.
735р.
EVA 1+1
DB3-166
1,50
370р.
555р.
EVA 1+1
DB3-169N
1,50
700р.
1 050р.
EVA 1+1
DB3-195
1,5
763р.
1 145р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
DB3-231
1,5
5E5р.
8E3р.
EVA 1+1
DB3-232
1,5
5E5р.
8E3р.
EVA 1+1
DB3-282
1,50
332р.
4E8р.
EVA 1+1
DB3-283
1,50
332р.
4E8р.
EVA 1+1
DB3-309
1,50
511р.
767р.
EVA 1+1
DB3-310
1,50
511р.
767р.
EVA 1+1
DB3-311
1,50
511р.
767р.
EVA 1+1
DB3-312
1,50
385р.
578р.
EVA 1+1
DB3-313
1,50
385р.
578р.
EVA 1+1
DB3-314
1,50
385р.
578р.
EVA 1+1
DB3-315
1,50
417р.
626р.
EVA 1+1
DB3-316
1,50
385р.
578р.
EVA 1+1
DB3-317
1,50
385р.
578р.
EVA 1+1
DB3-318
1,50
385р.
578р.
EVA 1+1
DB3-319
1,50
417р.
626р.
EVA 1+1
DB3-320
1,50
417р.
626р.
EVA 1+1
DB3-322
1,50
417р.
626р.
EVA 1+1
DB3-323
1,50
417р.
626р.
EVA 1+1
DB3-324
1,50
385р.
578р.
EVA 1+1
DB3-325
1,50
417р.
626р.
EVA 1+1
DB3-326
1,50
417р.
626р.
EVA 1+1
DB3-340
1,50
385р.
578р.
EVA 1+1
DB3-341
1,50
5E5р.
8E3р.
EVA 1+1
DB3-342
1,50
5E5р.
8E3р.
EVA 1+1
DB3-343
1,50
46Eр.
704р.
EVA 1+1
DB3-349
1,50
385р.
578р.
EVA 1+1. Золотой
рисунок на прозрачном
фоне
DB3-350
1,50
385р.
578р.
EVA 1+1
DB3-351
1,50
385р.
578р.
EVA 1+1. Золотой
рисунок на жёлтом фоне
DB3-353
1,50
626р.
E3Eр.
EVA 1+1
DB3-360
1,50
553р.
830р.
EVA 1+1
DB3-370
2,00
4E0р.
E80р.
фото на темном фоне.
EVA 1+1
DB3-374
2,00
847р.
1 6E4р.
EVA 2+2
DB3-477
1,50
47Eр.
71Eр.
EVA 1+1
DB3-479
1,50
501р.
752р.
EVA 1+1. Серебрянный
рисунок на черном фоне
DB3-504
1,50
501р.
752р.
EVA 1+1. Золотой
рисунок на коричневом
фоне
DB3-510
1,50
501р.
752р.
EVA 1+1. Золотой
рисунок на белом фоне
DB3-511
1,50
501р.
752р.
EVA 1+1. Серебрянный
рисунок на черном фоне
DB3-531
1,50
501р.
752р.
EVA 1+1. Золотой
рисунок на белом фоне
DB3-537
1,50
501р.
752р.
EVA 1+1. Золотой
рисунок на коричневом
фоне
DB3-538
1,50
501р.
752р.
EVA 1+1. Серебрянный
рисунок на черном фоне
DB3-553
2,85
4E0р.
1 3E7р.
EVA 1+1. Черная сетка,
ячейка ~ 1 мм
DD5-30
1,1
763р.
83Eр.
EVA 1+1
DD5-31
1,1
763р.
83Eр.
EVA 1+1
DG5-12
1,22
385р.
470р.
EVA 1+1
DG5-15
1,22
385р.
470р.
EVA 1+1
DG5-16
1,22
385р.
470р.
EVA 1+1
DG5-17
1,22
385р.
470р.
EVA 1+1
DG5-28N
1,25
350р.
438р.
EVA 1+1
DG5-29N
1,25
350р.
438р.
EVA 1+1
DJ5-15
1,25
47Eр.
5EEр.
EVA 1+1
DJ5-17
1,25
47Eр.
5EEр.
EVA 1+1
DJ5-18
1,25
47Eр.
5EEр.
EVA 1+1
100
DJ5-28
1,5
6E0р.
1 035р.
Рисунок поперечный.
EVA 1+1 (2+2)
101
DJ5-69
1,50
763р.
1 145р.
EVA 1+1 (2+2)
102
DJ5-72
1,5
700р.
1 050р.
Рисунок поперечный.
EVA 1+1 (2+2)
103
DJ5-73
555р.
1 110р.
EVA 1+1 (2+2)
104
DJ5-74
555р.
1 110р.
EVA 1+1 (2+2)
105
DJ5-75
1,5
700р.
1 050р.
Рисунок поперечный.
EVA 1+1 (2+2)
106
DJ5-76
1,3
700р.
E10р.
EVA 1+1 (2+2)
107
DJ5-77N
1,30
440р.
572р.
Рисунок продольный.
EVA 1+1
108
DJ5-95
1,50
1 046р.
1 56Eр.
EVA 1+1 (2+2)
109
DJ5-97
1,40
648р.
E07р.
EVA 1+1. Золотистая
ткань
110
DJ5-111
2,50
4E0р.
1 225р.
EVA 2+2 (3+3)
111
DJ5-120
1,20
501р.
601р.
EVA 2+2 (3+3)
112
DH5-44W
200
20р.
4 000р.
EVA 1+1, средний размер
листочка 70x100 мм
113
DH5-44Y
200
20р.
4 000р.
EVA 1+1, средний размер
листочка 70x100 мм
114
DK5-11
1,50
543р.
815р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
115
DK5-14K
3,00
742р.
2 226р.
EVA 1+1
116
DK5-16
1,50
355р.
533р.
EVA 2+2
117
DK5-19
1,20
4E0р.
588р.
Рисунок продольный.
EVA 1+1
118
DK5-20
1,50
355р.
533р.
EVA 2+2
119
DK5-29
3,00
708р.
2 124р.
Рисунок поперечный.
EVA 1+1
120
DK5-43
2,00
8EEр.
1 7E8р.
EVA 2+2
121
DK5-63
1,50
574р.
861р.
EVA 1+1
122
DK5-65
1,50
574р.
861р.
EVA 1+1
123
DK5-77
1,50
4E0р.
735р.
Рисунок поперечный.
EVA 1+1
124
DK5-136
1,25
501р.
626р.
Рисунок продольный.
EVA 1+1
125
DK5-162
1,60
700р.
1 120р.
EVA 2+2
126
DK5-163
1,60
700р.
1 120р.
EVA 2+2
127
DK5-167
1,60
700р.
1 120р.
EVA 2+2
128
DK5-168
1,60
700р.
1 120р.
EVA 2+2
129
DK5-194
1,50
416р.
624р.
EVA 1+1
130
DK5-342
2,85
555р.
1 582р.
EVA 2+2
131
DL5-56N
1,50
458р.
687р.
EVA 1+1
132
DL5-57N
1,50
458р.
687р.
EVA 1+1
133
DQ6-2
1,80
554р.
EE7р.
EVA 3+3
134
DQ6-15
1,50
1 156р.
1 734р.
EVA 2+2
135
DQ6-16
1,50
1 156р.
1 734р.
EVA 2+2
136
DQ6-17
1,50
1 156р.
1 734р.
EVA 2+2
137
DQ6-19
1,50
1 156р.
1 734р.
EVA 2+2
138
DQ6-20
2,05
1 156р.
2 370р.
EVA 2+2
139
DQ6-21
1,60
1 156р.
1 850р.
EVA 2+2
140
DR6-10
1,70
821р.
1 3E6р.
EVA 1+1
141
DR6-11
1,50
850р.
1 275р.
EVA 1+1
142
DR6-15
1,70
1 225р.
2 083р.
EVA 1+1
143
DT6-3
1,27
416р.
528р.
Рисунок продольный.
EVA 1+1
144
DU5-21
1,5
648р.
E11р.
EVA 1+1
145
DU5-24
1,5
648р.
E11р.
EVA 1+1
146
DU5-25
1,5
648р.
E11р.
EVA 1+1
147
DU5-26
1,5
648р.
E11р.
EVA 1+1
148
DW5-2
0,58х1,35
826р.
826р.
EVA 1+1
149
DW5-3
0,70х1,56
721р.
721р.
EVA 1+1
150
DW5-10
0,58х1,36
616р.
616р.
EVA 1+1
151
DW5-1
0,70х1,56
721р.
721р.
EVA 1+1
152
DW5-8
0,70х1,36
616р.
616р.
EVA 1+1
153
DW5-9
0,70х1,40
721р.
721р.
EVA 1+1
154
DW5-6
0,70х1,55
721р.
721р.
EVA 1+1
155
DW5-7
0,70х1,40
721р.
721р.
EVA 1+1
156
DW5-11
0,70х1,50
721р.
721р.
EVA 1+1
157
DW5-15
0,7х1,35
826р.
826р.
EVA 1+1
158
ED03
1,25
456р.
570р.
Рисунок продольный.
EVA 1+1
159
EDJ-
14
1,37
6E3р.
E50р.
Рисунок поперечный.
EVA 1+1
160
EDJ-
1,37
6E3р.
E50р.
Рисунок поперечный.
EVA 1+1
161
EDJ-
1,37
6E3р.
E50р.
Рисунок поперечный.
EVA 1+1
162
EDJ-
1,37
6E3р.
E50р.
Рисунок поперечный.
EVA 1+1
163
EDJ-
1,37
6E3р.
E50р.
Рисунок поперечный.
EVA 1+1
164
EDJ-
1,37
6E3р.
E50р.
Рисунок поперечный.
EVA 1+1
165
EDJ-
1,37
6E3р.
E50р.
Рисунок поперечный.
EVA 1+1
166
ED-J36
1,37
6E3р.
E50р.
Рисунок поперечный.
EVA 1+1
167
ED-J45
1,36
1 246р.
1 6E5р.
EVA 2+2
168
ED-J46
1,36
1 246р.
1 6E5р.
EVA 2+2
169
ED-J48
1,36
1 246р.
1 6E5р.
EVA 2+2
170
ED-J52
1,5
E87р.
1 481р.
EVA 1+1
171
ED-J114
1,5
1 246р.
1 86Eр.
EVA 2+2
172
ED-M63
1,25
668р.
835р.
EVA 1+1
173
ED-W166
2,8
3 E50р.
11 060р.
фото на сером фоне. EVA
2+1
174
ED-W168
2,8
3 E50р.
11 060р.
фото на сером фоне. EVA
2+2
175
SWP-01
1,53
370р.
566р.
EVA 1+1
176
TCL-02
1,53
370р.
566р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
177
TCL-03
1,00
370р.
370р.
EVA 1+1
178
TCL-04
1,00
370р.
370р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
179
TCL-06
1,53
445р.
681р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
180
TCL-06-02
1,53
466р.
713р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
181
TCL-06-0S fucs
1,53
466р.
713р.
EVA 1+1
182
TCL-08
1,00
370р.
370р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
183
TCL-10
1,53
370р.
566р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
184
TCL-11
1,53
370р.
566р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
185
TCL-12
1,53
370р.
566р.
Рисунок поперечный.
Фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
186
TCL-EL
1,00
315р.
315р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
187
TCL-EL-04
1,00
315р.
315р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
188
TCL-G-07
1,00
315р.
315р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
189
TCL-GL-20
1,00
315р.
315р.
фото декора на черном
фоне. EVA 1+1
190
TCV-E12-GT
1,53
331р.
506р.
EVA 1+1
191
PET Золотой
сатин
1,53
717р.
1 0E7р.
EVA 1+1
192
цена образц
45р.
комплект об
6 978р.
Тел. +7 499 132 64 31, +7 495 968 71 35, тел/факс. +7 499 132 62 75
КОД
Ширина,
м
Цена ,
кв.м.
Цена,
п.м.
Примечание
DM-003
1,22
458р.
55Eр.
Бумага. EVA 1+1
DM-008
1,22
486р.
5E4р.
Бумага. EVA 1+1
DM-016
1,22
486р.
5E4р.
Бумага. EVA 1+1
DM-038-9
1,22
514р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
DM-057
1,22
458р.
55Eр.
Бумага. EVA 1+1
DM-058
1,22
458р.
55Eр.
Бумага. EVA 1+1
DM-064
1,22
458р.
55Eр.
Бумага. EVA 1+1
DM-069
1,22
486р.
5E4р.
Бумага. EVA 1+1
DM-071
1,22
458р.
55Eр.
Бумага. EVA 1+1
БУМАЖНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Внешний вид
Ïðàéñ-ëèñò íà áóìàæíûå äåêîðàòèâíûå ìàòåðèàëû (ïî êóðñó ÍÁ ÐÁ)
КОД
Ширина,
м
Цена ,
кв.м.
Цена,
п.м.
Примечание
Внешний вид
10
DM-072
1,22
458р.
55Eр.
Бумага. EVA 1+1
11
DM-088
1,22
514р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
12
DM-117-7
1,22
486р.
5E4р.
Бумага. EVA 1+1
13
DM-126
1,22
458р.
55Eр.
Бумага. EVA 1+1
14
DM-155
1,22
514р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
15
DM-164
1,22
486р.
5E4р.
Бумага. EVA 1+1
16
DM-166
1,22
486р.
5E4р.
Бумага. EVA 1+1
17
DM-170
1,22
486р.
5E4р.
Бумага. EVA 1+1
18
DM-183
1,22
458р.
55Eр.
Бумага. EVA 1+1
19
DM-188
1,22
514р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
КОД
Ширина,
м
Цена ,
кв.м.
Цена,
п.м.
Примечание
Внешний вид
20
DM-189
1,22
486р.
5E4р.
Бумага. EVA 1+1
21
DM-190
1,22
486р.
5E4р.
Бумага. EVA 1+1
22
DM-195
1,22
458р.
55Eр.
Бумага. EVA 1+1
23
DM-205-7
1,22
514р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
24
DM-207-7
1,22
458р.
55Eр.
Бумага. EVA 1+1
25
DM-210-7
1,22
514р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
26
DM-220-7
1,22
514р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
27
DM-224-11
1,22
61Eр.
755р.
Бумага. EVA 1+1
28
DM-226-7
1,22
514р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
29
DM-228-7
1,22
514р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
КОД
Ширина,
м
Цена ,
кв.м.
Цена,
п.м.
Примечание
Внешний вид
30
DM-230-9
1,22
514р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
31
DM-251-11
1,22
61Eр.
755р.
Бумага. EVA 1+1
32
DM-253
1,22
514р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
33
DM-256
1,22
486р.
5E4р.
Бумага. EVA 1+1
34
DM-257
1,22
514р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
35
DM-268-7
1,22
514р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
36
DM-279
1,22
458р.
55Eр.
Бумага. EVA 1+1
37
DM-289-7
1,22
515р.
628р.
Бумага. EVA 1+1
38
DM-294-11
1,22
61Eр.
755р.
Бумага. EVA 1+1

Приложенные файлы

  • pdf 7775134
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий