13798.????????? ??????: Dasaran.am ?????&#x60 ?????? : [?? ???. ?.????????, Dasaran.am ?????? ???????? ?.??????? ? ???????-???-? ???. ?????? ?.????????? ????????. ?????. ????????. ???. ???????? ????????? ?????]


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
НАУКИ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
ԼՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՎԱԾՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
ГАЗЕТНЫХ
СТАТЕЙ
ՀԱՆՈՒՐ
ԲԱԺԻՆ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
НАУКИ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
НАУКИ
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱ
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ
МЕДИЦИНА
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
:.................
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
БИОГРАФИИ
ИСТОРИЯ
ԱՄՍԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՎԱԾՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
ЖУРНАЛЬНЫХ
ՀԱՆՈՒՐ
ԲԱԺԻՆ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
НАУКИ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
КИ
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱ
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ
МЕДИЦИНА
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
:.................
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
....................................
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
БИОГРАФИИ
ИСТОРИЯ
ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ
ՄՈՒԼԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
ЗАРУБЕЖНОЙ
АРМЯНСКОЙ
ՀԱՆՈՒՐ
ԲԱԺԻՆ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
НАУКИ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱ
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ
МЕДИЦИНА
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
:.................
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
БИОГРАФИИ
ИСТОРИЯ
ԳՐՔԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
КНИЖНАЯ
ЛЕТОПИСЬ
Հրատարակվում
1925
.
Издается
1925
_________________________________________________________________
2011 (921-1020)
Թիվ
_________________________________________________________________
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲԱԺԻՆ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
Գիտության
մշակույթի
ընդհանուր
հարցեր
Общие
науки
культуры
Քաղաքակրթություն
Մշակույթ
Առաջընթաց
Цивилизация
Культура
Прогресс
Մարկոսյան
Արժեքային
համակարգի
Մարկոսյան
. –
Էդիթ
Պրինթ
, 2011. – 270
:
գծապատկեր
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
անուն
տպք
. – ISBN 978-9939-52-340-4. -
[2011-1012]
Основы
системы
ценностей
008:1/14
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЛОСОФСКИЕ
НАУКИ
1/14
Փիլիսոփայություն
Философия
Յոգա
Կենդանի
էթիկայի
ուսմունք
] :
Եղբայրություն
Նախագծի
Մաիլյան
. –
Հայկ
Ռերիխյան
ընկ
., 2010. . – 20
. II :
Վերերկրային
Ռուս
թարգմ
Ծատուրյան
. – 296
. –
Ծանոթագր
293. – 300
. – ISBN 978-99941-2-478-7. - [2011-939]
Агни
Йога
Братство
Внеземное
7:159.9
Արևելքի
կրիպտոգրամներ
Խոհափիլ
պատմ
Հայկ
Ռերիխ
ընկ
. ;
Ռուս
թարգմ
Խաչատրյան
լրամշակ
հրատ
. –
հրատ
.,
. – 500
. – ISBN 978-9939-53-559-3 (
կազմով
). – [2011-938]
Криптограммы
Востока
1/14:93/99
Պլատոն
Երկեր
չորս
հատորով
. –
. :
Սարգիս
Խաչենց
., 2011. . – 21
. – («
Իմացություն
գրադարան
Ֆիլեբոս
Իոն
Տրամախոս
թարգմ
ծանոթագր
.`
Ստեփանյան
Լևոնյան
Ծանոթագր
.` 211-253. –
Անվանացանկ
` 254-257. – 400
. – ISBN 978-99930-59-90-5 (
կազմով
). –
[2011-982]
Собрание
сочинений
четырех
томах
Филеб
Тимей
Ион
Диалектика
ԿՐՈՆ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
23/28
Քրիստոնեություն
тианство
Աբգարյան
Սուրբ
Հովհաննես
Կարապետ
վանքը
= The monastery
Ազգաբնակչության
տեղաշարժեր
Գաղութային
հարց
Ազգային
ազատագրական
շարժում
населения
Колониальный
Национально
освободительное
движение
Սոսյան
Իսկ
թիկունքում
հայրենին
: [
Արցախ
հերոսամարտի
մասին
Սոսյան
Էդինթ
Պրինտ
, 2011. – 152
. ;
. – 300
. – ISBN 978-9939-52-393-4. – [2011-1013]
Сосян
спиной
земля
родная
Об арцах
войне
325:891.981-3
Էկոնոմիկա
Տնտեսական
գիտություններ
ческие
науки
Ֆինանսներ
Բանկային
դրամական
շրջանառություն
Հարկեր
Վարկ
Финансы
Банковское
дело
Деньги
денежное
обращение
Налоги
Հայաստանի
Հանրապետության
հուշադրումներ
: 2010 /
Պետրոսյան
Այվազյան
Տերյան
Թելունց
Լուսնակ
.`
Մանվելյան
. –
. :
, 2011. – 36
գուն
. – 400
. – [2011-968]
Памятные
монеты
Республики
ения
: 2010.
Իրավունք
Իրավաբանական
գիտություններ
Юридические
науки
Պետական
իրավունք
Սահմանադրական
իրավունք
Վարչական
իրավունք
Государственное
Конституционное
Административное
342.5(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
իրավունքը
սահմանադրական
իրավունքը
վարչական
իրավունքը
Государственное
конституционное

административное
Республики
Армения
Հայաստանի
Հանրապետության
աշխատանքային
օրենսգիրք
Ընդունվել
2004
նոյեմբ
Փոփոխ
աց
.` 2011
օգոստ
. –
Պաշտոնական
տեղեկագիր
, 2011. – 125
. –
[2011-991]
кодекс
Республики
Армения
Принято
нояб
. 2004
342.5(479.25):331
Հայաստանի
Հանրապետության
դատական
օրենսգիրք
Ընդունվել
կողմից
2007
փետր
. 21-
) :
Փոփոխ
լրաց
.` 2011
օգոստ
. –
Պաշտոնական
տեղեկագիր
. –
[2011-990]
Судебный
кодекс
Республики
Армения
Принято
февр
342.5(479.25):347
Հայաստանի
Հանրապետության
ընտրական
օրենսգիրք
Ընդունված
2011
մայիսի
Պաշտոնական
տեղեկագիր
1. – 134
; 22
. – 10000
. – [2011-992]
Избирательный
Республики
Армения
Принято
342.5(479.25):342.8
Հայաստանի
Հանրապետության
մաքսային
օրենսդրություն
լրաց
.` 2011
հուլիսի
). –
. : «
Պաշտոնական
տեղեկագիր
2011. – 300
; 25
. – 300
. – [2011-941]
Таможенное
законодательство
Республики
Армения
342.5(479.25):339
934.«
Պարտադիր
սոցիալական
ապահովության
վճարների
մասին
օրենքը
Փոփոխ
լրաց
. 2011
օգոստ
. –
ոնական
տեղեկագիր
, 2011. – 205
; 22
. –
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
. – 300
. – [2011-969]
Закон
платежах
обязательного
социального
страховнаия
’’.
Доп
изм
. 2011
342.5(479.25):36
Избирательный
кодекс
Республики
Армения
Принят
Нац
собр
мая
2011
юстиции
. : ‘’
Паштонакан
техекагир
2011. – 141
. ; 22
. – 450
экз
. – [2011-993]
342.5(479.25):342.8
Քրեական
իրավունք
Քրեական
դատավարություն
րեաբանություն
Քրեագիտություն
Уголовное

Криминалистика
Криминология
Թամազյան
Սպանությունների
որակման
հիմնախնդիրները
Մենագր
Թամազյան
Միրիջանյան
Ֆենոմեն
հրատ
.,
2011. – 560
Մատենագիտ
544-556 (226
անուն
տողատակի
ծանոթագր
վերջում
. – 500
. – ISBN 978-9939-836-00-3 (
կազմով
). –
[2011-942]
Тамазян
Проблемы
квалификации
убийств
Моногр
.).
343(479.28)
Քաղաքացիական
իրավունք
Դատակազմություն
Гражданское
Судоустройство
Բարխուդարյան
Մրցակցության
սկզբունքի
իրագործման
հիմնախնդիրը
քաղաքացիական
դատավարությունում
: (
Մենագր
Բարխուդարյան
. : «
Անանիա
Շիրակացի
համալս
հրատ
., 2011. – 218
Մատենագիտ
.`
205-215 (142
անուն
տողատակի
ծանոթագր
. (226
անուն
). – 150
. – ISBN 978-9941-62-29-1. – [2011-973]
Бархударян
Проблема
осуществления
принципа
состязательности
гражданском
судопроизводстве
Моногр
Կրթություն
Դաստիարակություն
Ուսուցում
նգստի
կազմակերպում
Воспитание
Обучение
Организация
досуга
37.01
Դաստիարակության
կրթության
ուսուցման
հիմունքները
Основы
воспитания
образования
обучения
Հովհաննիսյան
Անգլերեն
լեզվի
դասագրքերի
ստեղծման
սկզբունքների
ընտրության
հիմնախնդիրն
արդի
փուլում
մեթոդ
ձեռնարկ
Հովհաննիսյան
Աբրահամյան
.`
Կարապետյան
Գյումրի
Դպիր
, 2011. – 128
գծապատկեր
; 20
Մատենագիտ
.`
109-126
տողատակի
ծանոթագր
. (39
անուն
). – 200
978-99930-
58-84-7. – [2011-974]
Ованисян
Проблема
выбора
принципов
составления
учебников
английского
языка
современном
этапе
Учеб
метод
пособие
37.01:372.8:373(07)
Դաստիարակության
կրթության
կազմակերպում
Դպրոցավարություն
Организация
воспитания
образования
Փահլևանյան
Ռուսալեզու
միջավայրում
հայ
երեխաների
գրաճանաչության
կազմակերպման
առանձնահատկությունները
մեկօրյա
ուսուցման
պայմաններում
Փահլևանյան
Մասն
Գյուլամիրյան
. –
տություն
հրատ
., 2011. – 162
գծապատկեր
. –
Մատենագիտ
151-160 (110
անուն
. – ISBN 978-5-8080-0900-4. –
[2011-978]
Особенности
ориганизации
грамотности
армянских
детей
русскояз
среде
условиях
однодневного
обучения
Նախադպրոցական
դաստիարակություն
Ընդհանուր
դպրոցական
կրթություն
Հանրակրթական
դպրոց
Дошкольное
воспитание
образование
Общее
школьное
образование
Общеобразовательная
школа
Կանթեղ
Ղանդիլյան
Շիրազը
խաղերի
մեջ
Խաչբառեր
գլուխկոտրուկներ
Ցոլակ
Կանթեղ
Ծիծեռնակ
, 2010. – 56
. ; 30
. – 500
. – ISBN 978-99941-70-47-0. – [2011-1004]
Гандилян
).
Произведения
Шираза
играх
Кроссворды
головоломки
373:891.981.0
Սարգսյան
Դպրության
լույսերը
: [
ր
միջոցառումներ
] /
Սարգսյան
. :
ՎՄՎ
Պրինտ
, 2011. – 120
նոտա
տպք
. –
ISBN 978-9939-60-094-9. – [2011-953]
Саркисян
Огоньки
просвещения
Шк. мероприятия
373.167.1
Դասագրքեր
ուսումնական
ձեռնարկներ
Учебники
учебные
Եզեկյան
Հայոց
լեզու
Ավագ
դպր
ընդհ
բնագիտամաթ
դասարանի
դասագիրք
Եզեկյան
Սարգսյան
Սաքապետոյան
Հովսեփյան
նմար
, 2011. – 160
– 31672
. – ISBN 978-9939-62-044-2. – [2011-977]
Езекян
Армянский
язык
12.
Учеб
для
общ
естеств
. –
потоков
старшей
373.167.1:809.198.1(075.3)
Եղիազարյան
Հայ
գրականություն
Ավագ
դպր
բնագիտամաթ
12-
դաս
դասագիրք
Եղիազարյան
Սաֆարյան
Մանմար
, 2011. – 184
. – 33700
. – ISBN
978-9939-62-049-7. – [2011-976]
Армянская
литература
еб
для
естеств
потоков
страшей
373.167.1:891.981.0 (075.3)
Բարձրագույն
կրթություն
Բարձրագույն
Գիտական
կադրերի
պատրաստում
Высшее
Высшая
школа
научных
Մենդես
Սանտոս
Մարիա
Կարմեն
Իսպանական
մշակույթի
դասագիրք
Մարիա
դել
Կարմեն
Մենդես
Սանտոս
., 2011. – 198
քարտեզ
; 20
Մատենագիտ
193-198. –
Իսպ
հայ
. – 100
. –
ISBN 978-99941-41-71-5. – [2011-972]
Сантос
Вперед
Учебник
испанской
культуре
Սուքիասյան
Գրադարանային
տեղեկատվական
մատենագիտական
բարձրագույն
կրթությունը
Հայաստանում
մեթոդ
ձեռնարկ
Սուքիասյան
Աբովյանի
անվ
ՀՊՄՀ
հրատ
., 2011. –
; 20
. –
Մատենագիտ
վերջում
. –
տպք
. – ISBN 978-9939-0-
0114-2. – [2011-964]
Сукиасян
Высшее
библиотечно
информационное
библиографическое
образование
Армении
Учеб
метод
пособие
378:02(479.25)
(07)
Ազգագրություն
Ծեսեր
Սովորույթներ
Բանահյուսություն
Этнография
Нравы
ычаи
Фольклор
Բանահյուսություն
Фольклор
Բուլղարական
հեքիաթներ
Բուլղ
թարգմ
Թերզյան
.`
Փարեմուզյան
. :
Ծիծեռնակ
, 2010. – 24
. ; 20
. – 500
. – ISBN
978-99941-70-46-3. – [2011-999]
Балгарские
сказки
919.81)
Հայ
բանահյուսություն
Армянский
фольклор
Գորիսապատում
140-
ամյա
համալս
Սյունիքի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
Գորիս
ԳՊՀ
հրատ
., 2011. . – 24
ուրյան
. – 300
. – ISBN 978-
99941-41-69-2. – [2011-975]
140-
летний
Горис
398(=919.81)
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԲՆԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Աստղագիտություն
Աստղաֆիզիկա
Տիեզերական
տարածության
Երկրաբաշխություն
Астрофизика
космического
пространства
Ժամանակագրություն
Օրացույց
Ժամանակի
որոշում
Календарь
Определение
времени
Լյուդվիգի
նոր
օրացույցը
: 2000 (
)-2027 (
ՍԻԷ
Կազմ
Սողոմոնյան
հրատ
. –
Հեղ
հրատ
. ; 20
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
տպք
. – ISBN 978-9939-53-719-1.
– [2011-966]
Новый
лендарь
Людвига
. 2000-2027
Երկրաբանություն
Երկրաբանական
երկրաֆիզիկական
գիտություններ
Геологические
геофизические
науки
Սարգսյան
Թանկագին
քարերի
զարմանահրաշ
աշխարհում
Սարգսյան
Ստեփանյան
Նահապետ
, 2011. – 144
: [16]
գուն
.,
. –
Մատենագիտ
անուն
տպք
. – ISBN
978-9939-803-69-2. – [2011-986]
Саргсян
чудесном
драгоценных
камней
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԻԿԱ
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ
МЕДИЦИНА
Բժշկություն
Медицина
61(091)
Բժշկության
պատմություն
медицины
Բարինով
ՌՍՖՍՀ
գիտությունների
վաստակավոր
գործիչ
պրոֆեսոր
Հովակիմ
Քրիստաթորի
Փորկշեյան
նվիրվում
ծննդյան
100-
ամյակին
Բարինով
Փաշինյան
Բիշարյան
. ; 20
. –
Մատենագիտ
157 (6
անուն
. – ISBN 978-
9939-65-031-9. – [2011-1011]
Баринов
аслуженный
деятель
наук
профессор
Поркшеян
Оваким
Христафорович
Посвящ
. 100-
летию
дня
рождения
Ինժեներական
Տեխնիկան
ամբողջությամբ
Инженерное
Техника
Նյութերի
փորձարկում
Ապրանքագիտություն
Ուժային
կայանքներ
Ընդհանուր
էներգետիկա
Испытание
материалов
Силовые
станции
Общая
энергетика
Պապիկյան
Լոռու
մարզի
էներգետիկան
Պապիկյան
.,
2011. – 29
.,
քարտ
. ; 21
. –
Մատենագիտ
18-20 (20
անուն
). – 50
. – [2011-987]
Энергетика
Лорийского
марза
Энергетика
мира
годня
завтра
2011. – 22
. ; 21
Библиогр
. 21 (13
назв
.). – 50
экз
. – [2011-965]
620:502
Ձեռնարկությունների
կառավարում
Արտադրության
կազմակերպում
Առևտուր
տրանսպորտ
предприятиями
Организация
производства
Торговля
транспорт
Պոլիգրաֆիական
արդյունաբերություն
Պոլիգրաֆիական
ձեռնարկություններ
Հրատարակչություններ
Գրքի
առևտուր
Полиграфическая
промышленность
Полиграфические
предприятия
Издательства
Книжная
торговля
Բաղդասարյան
Ինչպես
ստեղծվում
քարվեստ
Ուս. ձեռնարկ
Բաղդասարյան
.`
Փարսադանյան
. –
Զանգակ
-97,
2010. – 208
. ; 30
Մատենագիտ
205 (104
անուն
տպք
. –
ISBN 978-99941-1-455-9 (
կազմով
). – [2011-1002]
Багдасарян
Как
создается
книга
Книгоизд
Учеж
пособие
Արտադրության
կազմակերպում
Ձեռնարկությունների
էկոնոմիկա
Առևտրի
կազմակերպումը
տեխնիկան
Организация
производства
предприятий
Организация
техника
торговли
Ճյուղի
ձեռնարկությունների
նախագծում
նտեխնիկա
ձեռնարկ
Բեգլարյան
ուրիշ
Նահապետ
. ;
. –
Մատենագիտ
186 (14
անուն
). – 300
. – ISBN 978-9939-803-72-2. –
[2011-931]
сантехника
предприятий
отрасли
Учебное
пособие
658.012.2:628(07)
ԱՐՎԵՍՏ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՊՈՐՏ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
ИГРЫ
СПОРТ
Երաժշտություն
Музыка
Ասատրյան
Տիգրան
Չուխաճյանի
երաժշտական
թատրոնը
Հետազոտ
Ասատրյան
Աղասյան
արվեստի
Գիտություն
հրատ
., 2011. – 480
. –
Մատենագիտ
456-470 (220
անուն
տողատակի
նոթագր
վերջում
Ամփոփումը
հայ
անգլ
. – ISBN 978-5-8080-0876-7 (
կազմով
1007] Асатрян А. Музыкальный
театр
Тиграна
Чухаджяна
: [
Исслед
78(479.25)
Тертерян
Авет
Тертерян
Диалоги
Тертерян
Шагоян
Азнаурян
Изд
ЕГК
, 2010. – 284
нот
. –
. 274-280. –
Рез
арм
англ
. – 400
экз
. – ISBN 978-9939-
802-15-2. – [2011-1000]
78(479.25)
անդիսախաղային
արվեստներ
Զանգվածային
զվարճություններ
Խաղեր
Սպորտ
Зрелищные
искусства
Массовые
развлечения
Игры
Спорт
Զանգվածային
զվարճություններ
խաղեր
Массовые
развлечения
игры
791.43
Կինոարվեստ
Կինոֆիլմեր
Киноискусство
Кинофильмы
Աբդուլաևա
Լիարյուն
խառնվածք
Բալայանի
ֆիլմերը
Աբդուլաևա
Ռուս
թարգմ
Դանիելյան
ուրիշ
Թարգմ
.`
Գևորգյան
Էդիթ
Պրինտ
, 2011. – 235
լուսանկ
. ; 20

տպք
. –
ISBN 978-9939-52-385-9. – [2011-1014]
Полнокровный
темперамент
Фильмы
Балаяна
791.43
Թատրոն
Բեմական
արվեստ
Сценическое
искусство
Մարկոսյան
Հայկական
բալետ
Մարկոսյան
. :
, 2011.
Երաժշտության
աշխարհում
-4). – 500
. – ISBN 978-5-
8077-0771-0. – [2011-1001]
Армянский
балет
792.8(479.25)
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Լեզվաբանություն
Языкознание
Ընդհանուր
լեզվաբանություն
բանասիրություն
Общее
языкознание
филология
Սուքիասյան
Սակարանային
րմինների
հայ
ռուսերեն
բացատրական
բառարան
Սուքիասյան
Մխոյան
Մանվելյան
Իմաստասեր
Շիրակացի
համալս
Գյումրի
Իմաստասեր
Անանաիա
Շիրակացի
համալս
հրատ
., 2009. – 88
; 21
. – 200
. – ISBN
978-99941-835-9-3. – [2011-929]
Сукиасян
Армяно
русский
толковый
словарь
биржевых
терминов
801.3=9919.81=82:330
Пайлеванян
Русско
армянский
разговорник
для
детей
изуч
русскоязыч
среде
Ռուս
հայերեն
զրուցարան
йлеванян
. –
Изд
Изд
Гитутюн
рус
. –
экз
. – ISBN 978-5-8080-0901-1. – [2011-980]
801.3=82=919.81(076.3)
809.198.1
Հայոց
լեզու
Армянский
язык
Մխիթարյան
ժամանակակից
հայոց
լեզվի
հնչյունաբանության
համառոտ
ուղեցույց
ձեռնարկ
Մխիթարյան
Բադիկյան
հրատ
., 2011. – 52
; 21
. –
Մատենագիտ
50. – 300
. – ISBN
978-9939-0-0042-8. – [2011-971]
Мхитарян
Краткий
указатель
фонетики
овременного
армянского
языка
Учеб
пособие
809.198.1(07)
Ջահուկյանական
ընթերցումներ
Աճառյանի
ծննդյան
ամյակին
հանրապետ
նստաշրջանի
. (27-29
., 2011
.,
Երևան
) /
Աճառյանի
անվ
լեզվի
Խմբխոր
Հովհաննիսյան
ուրիշ
Էդիթ
Պրինտ
, 2011. – 304
Մատենագիտ
.`
նյութերի
վերջում
տողատակի
ծանոթագր
տպք
. – ISBN 978-9939-52-
381-1. – [2011-1020]
Джаукяновские
Докл
респ
науч
сес
свяш
летию
Ачаряна
Ереван
, 2011
., 27-29
апр
809.198.1:06
Փահլևանյան
Հայկական
անձնանունների
կառուցվածքային
քննությունը
ըստ
Հրաչյա
Աճառյանի
Հայոց
անձնանունների
բառարանի
Փահլևանյան
Մասն
Սուքիասյան
Գիտություն
հրատ
., 2011. – 140
; 20
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
. (6
անուն
). – 200
. – ISBN 978-5-8080-0899-1. – [2011-979]
Структурное
исследование
армянских
персональных
Словарю
мянских
персональных
имен
Грачья
Ачаряна
809.198.1
Գեղարվեստական
գրականություն
Գրականագիտություն
Художественная
литература
Литературоведение
820/89
Առանձին
լեզուներով
առանձին
երկրների
գեղարվեստական
գրականություն
Художественная
литература
отдельных
языках
отдельных
стран
Արդի
իսպանալեզու
պատմվածք
Իսպ
թարգմ
և ծանոթագր
.]`
Չոբանյան
Խմբ
Մկրտչյան
. :
Գրական
էտալոն
, 2011. . – 20
իրոգա
Բորխես
Այալա
Կորտասար
Սելա
Ռուլֆո
Բաստոս
Բենեդետտի
Մարկես
Ֆուենտես
ուրիշ
. –
; 20
տպք
. – ISBN 978-9939-9037-0-5. – [2011-997]
Современный
испаноязычный
рассказ
Արմեն
Թևերը
թողեց
բանաստեղծությանս
կողքին
հեռացավ
Բանաստեղծ
Արմեն
Պարսկ
թարգմ
Հախվերդյան
չատրյան
; 21
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
. – 500
. – ISBN 978-9941-70-53-1. – [2011-985]
Армен
Оставив
крилья
моего
стиха
удалилась
стихи
820-89.891.55
Մարիկյան
.-
Հույսը
զորավիգ
Ընտանեկան
ճակատագիր
Հուշագր
Մարիան
Մարիկյան
Ֆրանս
թարգմ
Ջանիկյան
ՎՄՎ
Պրինտ
, 2011. – 332
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
վերջում
. – 500
. – ISBN 978-9939-60-099-4.– [2011-962]
.-
Надежда
опора
Семейная
судьба
պատմվածք
Նոբելյան
մրցանակակիրների
ստեղծագործ
. /
Ծանոթագր
անգլ
թարգմ
Արսենյանի
Վարդանյան
ծեռնակ
Հեղ
Լյուիս
Հեմինգուեյ
Մարկես
Սառամագո
Փամուկ
. –
ISBN 978-99941-70-51-7. – [2011-996]
Семь
рассказов
Произведения
нобелевских
лауреатов
820/89
Англада
Дневник
Арама
Արամի
հուշատետրը
Роман
Мария
Англада
с арм
.]
Авакян
Добровольской
. : ‘’
ВМВ
Принт
’’, 2011. –
20
. – 500
экз
. – ISBN 978-9939-60-095-6. – [2011-954]
&
Сборник
стихов
Авакян
ВМВ
Принт
, 2011. – 72
. ; 21
. – 200
экз
. – ISBN 978-9939-60-088-8 (
пер
.). –
[2011-959]
891.981
Հայ
գրականություն
Армянская
Ադամյան
Ակսել
Բակունցից
դեպի
դար
Բանաստեղծ
գրական
այլ
ժանրեր
Գուրգեն
Ադամյան
Առաքելյան
. –
. : «
Գրիգոր
Տաթևացի
, 2010. – 128
թ. նկ. ; 21
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
անուն
. – ISBN 978-99941-41-61-6. –
[2011-924]
Адамян
Акселя
Бакунца
Стихи
иные
литературные
жанры
891.981-8
Ամիրխանյան
չէի
մեղավորը
Արձակ
չափածո
ստեղծագործ
Օֆելյա
Ամիրխանյան
Ղազինյան
Հեղ
հրատ
2010. – 384
; 21
. – 60
. – ISBN 978-9939-53-842-6. – [2011-949]
Амирханян
Неужели
была
виновата
а
поэзия
891.981-8
Ասատրյան
Սիրո
երաշտ
Բանաստեղծ
Դավիթ
Ասատրյան
Մաթևոսյան
ՎՄՎ
Պրինտ
, 2011. – 88
. –
ISBN 978-9939-60-087-1 (
կազմով
). – [2011-952]
Засуха
любви
Стихи
891.981-1
Ասլիկյան
Արցունքոտ
ժպիտներ
Չափածո
արձակ
ստեղծագործ
Ասլիկյան
Սրապյան
ՎՄՎ
Պրինտ
2011. – 240
; 21
. – 300
. – ISBN 978-9939-60-098-7. – [2011-956]
Асликян
Грустные
улыбки
Поэтич
прозаич
произведения
891.981-8
Ավետիսյան
Մենավորի
աստղը
կամ
Տերյանի
կյանքը
Կենսագր
վեպ
Տերյանի
մասին
Աշոտ
Ավետիսյան
զիրգանյան
հրատ
., 2010. – 481
; 20
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
. (138
անուն
). – 400
. – ISBN 978-9939-58-096-8. – [2011-1009]
Аветисян
Звезда
одиночества
или
Ваана
Терьяна
: [
Биогр
Терьяне
891.981-3
Երազներս
թողի
լեռներում
Բանաստեղծ
. /
Նասլեդնիկ
Նորիկ
Գևորգյան
Հովհաննիսյան
. –
Էդիթ
Պրինտ
2011. – 304
; 20
. – ISBN 978-9939-52-351-4. – [2011-1018]
тавил
сны
горах
Стихи
891.981-1
Դեյրմենջյան
Հույսի
ցոլք
Բանաստեղծ
Ավիկ
Դեյրմենջյան
Թարգմ
հայ
Սոնենց
ՎՄՎ
Պրինտ
, 2011. – 129
տպք
. – ISBN 978-9939-60-093-2 (
կազմով
). – [2011-960]
Деирменджян
Проблеск
надежды
Стихи
891.981-1
977-78.
Կամսար
Բանտիս
օրագիրը
Կենսագր
Կամսար
Թադևոսյան
առաջաբանի
հեղ
սյան
Խառատյան
Ամարաս
թ. նկ. ; 20 սմ. –
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
. –
տպք
. – ISBN 978-99930-10-129-8.
– [2011-935]
Лер
Камсар
Тюремный
дневник
891.981-94
Խաչատրյան
Սիրո
բանաձև
Բանաստեղծ
Խաչատրյան
. :
Ամարաս
, 2010. – 216
; 17
տպք
. – ISBN 978-
99930-1-128-6 (
կազմով
). – [2011-932]
Хачатрян
Формула
любви
Стихи
891.981-1
Խաչիկյան
Զուգահեռ
աշխարհներ
Էսսեներ
պատմվածքներ
իպակ
Էդուարդ
Խաչիկյան
Սարգսյան
Մուսալեռ
տպագրատուն
. – 500
. – ISBN 978-9939-
9035-1-4. – [2011-940]
Хачикян
Параллельные
миры
Эссе
рассказы
повесть
891.981-4
981-82.
Հարությունյան
Քարտեզ
առանց
ցամաքի
ջրերի
Պատմվածքներ
վիպակ
Սուսաննա
Հարությունյան
Ծիծեռնակ
, 2010.
; 20
. – 500
. – ISBN 978-99941-70-52-4. – [2011-989]
Арутюнян
Карта
суши
Рассказы
повесть
891.981-3
Հովհաննիսյան
Սիբոնեյ
Իրապատումներ
Հրաչյա
Հովհաննիսյան
վերջաբանի
Հովհաննես
, 2011. – 88
տպք
. – ISBN 978-5-8077-0770-3. – [2011-983]
Ованисян
ней
Быль
891.981-3
Հովսեփ
Ավետիս
Վշտահար
Բանաստեղծ
Հովսեփ
Ավետիս
Ավետիսյան
Ալեքյան
հրատ
տպք
. – ISBN 978-9939-58-106-4. – ISBN 978-9939-58-107-1 (
սխալ
). –
[2011-946]
Овсеп
Аветис
Горемычная
свирель
Стихи
891.981-1
Հովսեփյան
Ռագուիլ
2:
Հեքիաթ
երկն
թագավոր
մասին
Պատմվածք
Զորիկ
Հովսեփյան
հրատ
., 2011. – 56
. – ISBN 978-9939-0-0126-5. – [2011-948]
Овсепян
Рагуил
2.
Легенда
небесном
царстве
: [
Рассказ
891.981-3
Ղուկասյան
Գիսավոր
աստղի
տարին
Զրույցներ
ակնարկներ
) /
Մարգո
Ղուկասյան
առաջաբանի
Անանյան
Ապոլոն
2011. – 16
; 20
. – 500
. – ISBN 978-99930-54-58-0. – [2011-994]
Год
кометы
Беседы
очерки
891.981-4(070)
Մելիքսեթյան
Ապրում
Զինաիդա
Մելիքսեթյան
Գլխ
լոյան
ՎՄՎ
Պրինտ
, 2011. . – 17
. 2. – 120
. – 300
. – ISBN 978-9939-60-091-8. – [2011-961]
Меликсетян
Переживания
Роман
891.981-3
Մկրտչյան
Կարոտ
Բանաստեղծ
Կիմա
Մկրտչյան
ՎՄՎ
Պրինտ
, 2011. – 128
; 17
. – 300
. – ISBN 978-9939-60-097-0. – [2011-963]
Мкртчян
Тоска
Стихи
891.981-1
Մուրադյան
Սիրո
տաղարան
Բանաստեղծ
Սուրեն
Մուրադյան
Գրիգորյան
ՎՄՎ
Պրինտ
, 2011. – 176
. –
տպք
. – ISBN 978-9939-60-096-3. – [2011-957]
Мурадян
сни
любви
Стихи
891.981-1
Յավրունց
Մուրղուզի
ծոցում
Բանատեղծ
քառյակներ
Հրանտ
Յավրունց
Մխիթարյան
) ;
Խմբ
Պետրոսյան
. –
. :
ՎՄՎ
Պրինտ
. 2011. – 108
. – 250
. – ISBN 978-9939-60-100-7. – [2011-955]
Яврунц
ущелье
Мургуза
: [
Стихи
четверостишие
891.981-3
Նահապետյան
Գրամեքենա
Պատմվածքներ
վիպակ
Ռաֆայել
Նահապետյան
Վարդանյան
Ծիծեռնակ
, 2010. – 201
. – ISBN 978-99941-70-49-4. – [2011-1010]
Нагапетян
Пишущая
машинка
Рассказы
сть
891.981-3
Ջավախքը
երգերի
մեջ
Բանաստեղծ
առաջաբանի
Վանատուր
Խմբ
Ալեքյան
հրատ
., 2011. – 184
.,
նոտա
. – 500
. – ISBN 978-9939-58-104-0. – [2011-947]
Джавахк
песнях
Стихи
891.981-1
Ռուսո
Տարօրինակ
մարդ
արարած
Պատմվածքներ
Ռուսո
Հարությունյան
. :
հրատ
., 2011. – 80
; 20
. – 300
. – ISBN
978-9939-808-71-0. – [2011-945]
Русо
Странное
создание
Рассказы
Սաղաթելյան
Տասներկու
պատմվածք
Սաղաթելյան
Վարդանյան
. :
Ծիծեռնակ
, 2010. – 130
. – 500
. –
ISBN 978-99941-70-45-6. – [2011-984]
Сагателян
Двенадцать
рассказов
891.981-3
Սաֆարյան
Ուրբաթ
, 13 :
Պատմվածքներ
Համեստ
Սաֆարյան
. –
Ամարաս
, 2010. – 60
տպք
. – ISBN 978-99930-1-130-9. –
[2011-934]
Сафарян
Пятница
Рассказы
891.981-3
Վարդանեան
վերջին
նահանջը
Հուշապատում
Վարդանեան
Առաջաբանի
հեղ
րանիկեան
. :
Ամարաս
, 2010. – 108
; 20
Մատենագիտ
100 (18
անուն
տողատակի
ծանոթագր
Ծանոթագր
101-106. –
տպք
. – ISBN 978-
99930-1-131-6. – [2011-936]
Последнее
отступление
Вана
Книга
памяти
891.981-3
Տերյան
Բանաստեղծ
ընտրանի
Տերյան
Գրիգորյան
Նաիրի
, 2011. – 300
. – ISBN 978-5-550-
01641-1. – [2011-1017]
Терьян
Избранные
стихи
891.981-1
Տէյիրմէնճեան
Յոյս
Բանաստեղծ
Տէյիրմէնճեան
Ջանիկեան
ՎՄՎ
Պրինտ
, 2011. – 224
տպք
– ISBN 978-9939-60-090-1 (
կազմով
). – [2011-958]
Надежда
свет
Стихи
891.981-1
Տոնոյան
Հուշամատյան
ության
Հուշեր] / Սամվել
Տոնոյան
Բարսամյան
Նահապետ
թ. նկ. ; 20 սմ. – Մատենագիտ
172-173 (43
անուն
տպք
. – ISBN 978-9939-803-71-5. –
[2011-923]
Тоноян
Книга
бытия
Воспоминания
891.981-94
Рагуил
Автобиогр
повесть
] /
Зорик
Овсепян
. –
Асогик
. ; 21
. – ISBN 978-9939-50-129-1. – [2011-930]
891.981-3
820/89-93
Գեղարվեստական
գրականություն
մանուկների
համար
Художественная
литература
ей
Ուայլդ
Հեքիաթներ
Դպր
կրտսեր
միջին
տարիքի
համար
Օսկար
Ուայլդ
Անգլ
թարգմ
Առաքելյան
Թոփչյան
. :
Արևիկ
2011. – 192
. – ISBN 978-5-8077-0678-1 (
կազմով
). –
[2011-1019]
Уайльд
Сказки
Для
млад
школьников
Сказки
Аванесов
. –
Егея
, 2010. – 136
. :
. ; 25
. – 500
экз
. – ISBN 978-99941-64-51-6. – [2011-1005]
981-93
Հայ
գրականություն
մանուկների
համար
Армянская
детей
Եղիազարյան
Շարժվող
բեկոր
Մանկապատնեկան
վիպակ
մանկ
պատմվածքներ
Կառլոս
Եղիազարյան
Վարդանյան
Ծիծեռնակ
, 2010. – 240
. – ISBN 978-99941-70-44-9. – [2011-995]
Двигающий
осколок
проза
891.981-93
Խաչատրյան
Լիպոն
Դոդոն
Հեքիաթ
Արփինե
Խաչատրյան
Սպիկա
, 2011. – 16
. ; 15
. – (
Արեգի
հեքիաթները
Թող
. 1). –
տպք
. – ISBN 978-99941-898-7-8. – [2011-928]
Хачатрян
Липо
Додо
Сказка
891.981-93
Հովհաննիսյան
Արջ
եղբայրների
այլոց
արկածները
Լեռնային
Ղարաբաղում
Վիպակ
հեքիաթ
Լևոն
Հովհաննիսյան
Վալմար
. :
Գասպրինտ
, [12]
. – 500
978-9939-832-
կազմով
). – [2011-981]
Ованисян
Приключение
братьев
медведей
других
Нагорном
Карабахе
Повесть
сказка
891.981-93
Մուրադյան
սիրում
հայրենիք
Բանաստեղծ
պոեմներ
Սուրեն
Մուրադյան
Խմբ
Բախչինյան
. –
Էդիթ
Պրինտ
, 2011.
; 20
տպք
. – ISBN 978-9939-52-369-9. – [2011-1015]
Мурадян
люблю
тебя
Родина
Стихи
поэмы
891.981-93
Պապայան
Ծիածան
Բանաստեղծ
Նախադպր
դպր
ցածր
տարիքի
համար
Ռաֆայել
Պապայան
Կարապետյան
Լեգալ
Պլյուս
», 2010. – 48
. ; 21
. – ISBN 978-9939-815-29-9. – [2011-
Циацан
Для дошкольного
младшего
школьного
возраста
891.981-93
820/89.0
Գրականագիտություն
քննադատություն
Литературоведение
критика
891.981.0
Հայ
գրականագիտություն
քննադատություն
Армянская
литературоведение
критика
Նահատակյան
Գրիգոր
Նարեկացու
առեղծվածը
անքը
գործուն
. /
Նահատակյան
Վիրաբյան
. –
. :
Էդիթ
Պրինտ
, 2011. –
; 20
տպք
. – ISBN 978-9939-52-322-4. – [2011-1016]
Наатакян
Загадка
Григора
Нарекаци
деятельность
891.981.0
Սարինյան
Ապաշխարանք
թողություն
Բալայանի
Հաղթելով
մահին
մասին
Սարինյան
Ամարաս
Հայ
տպք
. – ISBN 978-99930-1-127-9 (
կազմով
933] Саринян
аяние
прощение
Балаяна
Без
смерть
891.981.0
Սարինյան
Րաֆֆի
Գաղափարների
կերպարների
համակարգը
Մենագր
Սարինյան
հրատ
., 2010. – 288
; 21
. –
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
անուն
). – 400
. – ISBN 978-9939-
88-53-6. – [2011-988]
Саринян
Раффи
Система
образов
Моногр
891.981.0
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
БИОГРАФИИ
ИСТОРИЯ
902/904
Հնագիտություն
Նախապատմություն
Հնագիտական
հուշարձաններ
Предыстория
Археологические
памятники
Байбуртян
Последовательность
евнейших
культур
Армении
основании
археологического
материала
Байбуртян
Бадалян
. –
Музей
истории
Армении
, 2011. – 110
. :
табл
. ; 29
. –
Библиогр
подстроч
примеч
. (139
назв
.). –
.:
. 81,
. 87-89, 90. –
. –
ISBN 978-99941-2-516-3 (
пер
.). – [2011-944]
902/904:008(479.25)
93/99
Պատմություն
Պատմական
գիտություններ
Պատմական
օժանդակ
առարկաներ
Исторические
науки
Вспомогательные
исторические
дисциплины
Կարապետյան
ախք
Վրաց
վիմագր
գրական
Քանանյանի
Կարապետյան
Հայ
թարգմ
խմբ
Մովսիսյան
. –
. :
Հայկական
ճարտարապետությունն
ուսումնասիրող
» (RAA)
հիմնադրամ
, 2011.
թ. գուն
քարտեզ
գիտական
ուսումնասիրություններ
գիրք
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
վերջում
. –
Ցանկեր՝
562-565, 575-576, 577-584, 585-591. –
. – 500
. – ISBN 978-99941-875-7-7 (
կազմով
). – [2011-922]
930:719
իլլոգե
հռոմեական
դրամների
Հայաստան
= Sylloge nummorum
romanorum. Armenia : [
Դրամագիտ
. :
Հայաստանի
պատմ
թանգարան
, 2011. . – 30
Հռոմեական
Հանրապետություն
Տեքստը
լուսանկ
Վարդանյանի
Մատենագիտ
Ցանկեր՝
112. –
Հայ
անգլ
. – 500
. – ISBN 978-99941-2-550-0 (
կազմով
). – [2011-943]
Силлоге
римских
монет
Армения
Римская
Республика
930:737
941(479.25)
Հայաստանի
պատմություն
Армении
Անթանեսյան
Միքայել
Արամյանց
Հայ
բարեգործի
գործարարի
մասին
Անթանեսյան
Խմբ
Խաչատրյան
. –
Հեղ
հրատ
., 2011. – 112
. ; 20
. –
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
. (87
անուն
). – 500
– ISBN 978-9939-53-687-3. – [2011-970]
Антанесян
Микаел
Арамян
Об арм. благотворителе
бизнесмене
941(479.25)
Գեղամյան
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքացի
Գեղամյան
տահաղացումը՝
Պողոսյանի
Մեր
սահմանադր
բաժնի
Հակոբյան
. – 2-
հրատ
. –
Գրաբեր
, 2011. – 96
լուսանկ
. ; 21
. – ISBN 978-99941-817-9-7 (
կազմով
). – [2011-1006]
гражданин
Республики
Армения
941(479.25):342.5(479.25)
Հին
Հայաստանի
պատմության
բազմահատորյակի
նախագիծ
Գևորգյան
Խմբ
Մելիքյան
. : «
Արևելք
Արևմուտք
ԳԲՀ
հրատ
., 2011. – 36
; 21
տպք
. – ISBN 978-9939-9003-3-9. – [2011-927]
роект
многотомника
истории
Древней
Армении
941(479.25)
1015-1016.
Թուրքերը
թուրքերի
մասին
Պատմավավերագր
.]. –
հրատ
., 2011. – 20
. – 500
Պետոյան
Մանուկյան
. – 294
. –
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
նյութերի
վերջում
Ցանկեր՝
291. – ISBN 978-5-8084-1411-2. – [2011-1008]
. 2 /
Պողոսյան
Մարգարյան
. – 552
. –
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
թերի
վերջում
Ցանկեր՝
547-550. – ISBN 978-5-
540-02226-2. – [2011-998]
турках
Ист
док
труд
. 1, 2.
941(479.25):94/99
Հայերի
ցեղասպանությունը
Օսմանյան
Թուրքիայում
(1915-1918
Օտարերկրյա
դիվանգիտ
վկայությունները
ժող
խմբ
առաջաբանի
Բարսեղյան
Նահապետ
, 2011. . – 29
. 1. – 240
Մատենգիտ
անուն
տողատակի
ծանոթագր
. – ISBN 978-9939-803-52-4. – [2011-1003]
армян
Османской
и
(1915-1918
Свидетельства
иностранных
дипломатических
документов
. 1.
941(479.25)
Հայոց
հյուսիսային
դարպասները
Ջավախք
Լոռի
Հոդվ
Միտք
վերլուծ
կենտրոն
, 2011. . – 25
Սարգսյան
Ափրամյան
Մատենագիտ
հոդվածների
վերջում
Հայ
. – ISBN 978-99941-2-559-3
կազմով
). – [2011-967]
Северные
ворота
Армении
Джавахк
Лори
941(479.25):
914(479.25):327
Հայրապետյան
Բերդաձոր
Պատմ
տոհմաբան
.) /
Հայրապետյան
Մկրտչյան
Օնանյան

Ամարաս
, 2011. – 256
: [16]
գուն
. ; 21
տպք
. – ISBN 978-99930-1-135-4 (
կազմով
). –
[2011-937]
Бердадзор
История
генеалогия
941(479.25):929.5
Մարտիրոսյան
Տիրացվյան
Վարդգես
Երանացի
Երանոս
Վարդգես
Մարտիրոսյան
Մանուկյան
. –
հրատ
., 2007. . –
Գյուղի
պատմ
տոհմագր
. 1830-2006
.). – 516
. –
Մատենագիտ
513 (10
անուն
տպք
. – ISBN 99930-4-683-3 (
կազմով
). –
[2011-3921]
Мартиросян
Еранос
941(479.25):929.5
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Աբգարյան
. 925-26
Աբդուլաևա
Աբրահամյան
Ադամյան
Ալեքյան
. 984, 992
Աղասյան
Աճառյան
Ամիրխանյան
Այալա
Այվազյան
Անանյան
Անդրանիկեան
. 996
Անթանեսյան
Առաքելյան
Առաքելյան
Ասատրյան
Ասատրյան
. 972
Ասլիկյան
Ավետիսյան
. 974
Արամյանց
. (1012)
Արմեն
Արսենյան
Ափրամյան
դիկյան
. 961
Բալայան
Բալայան
Բախչինյան
. 1004
Բակունց
. (970)
Բաղդասարյան
Բաստոս
Բարինով
Բարխուդարյան
Բարսամյան
Բարսեղյան
Բեգլարյան
Բեզիրգանյան
Բենեդետտի
. 964
Բիշարյան
. 950
Բորխես
. 964
Գեղամյան
Գևորգյան
. 1014
Գևորգյան
Գևորգյան
. 957
Գյուլամիրյան
39
Նարեկացի
(1006)
Գրիգորյան
. 989
Դանիելյան
. 957
Դեյրմենջյան
. 976
Եզեկյան
Եղիազարյան
Եղիազարյան
Թամազյան
Թելունց
. 929
Թերզյան
. 946
Թովմասյան
. 977
Թոփչյան
. 1001
Թումանյան
. 925-26
Լեռ
Կամսար
Թադևոսյան
.) 977-78
. 967
Լևոնյան
. 924
ԼյուիսՍ
______________________________
Եթե
նյութը
տվյալ
անձի
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
համարը
տրվում
կագծերում
Номера
относящиеся
фамилиям
отраженных
признаку
персоналии
приводятся
скобках
Խաչատրյան
. 979, 1003
Խաչատրյան
Խաչատրյան
. 1012
Խաչատրյան
Խաչիկյան
Խառատյան
Ծատուրյան
Ծատուրյան
. 922
Կանթեղ
Ղանդիլյան
Կարապետյան
Կարապետյան
Կարապետյան
Կիրոգա
Կորտասար
Հախվերդյան
Հակոբյան
. 1013
Հայրապետյան
Հարությունյան
. 981-82
Հեմինգուեյ
Հովհաննես
. 983
Հովհաննիսյան
. 938
Հովհաննիսյան
. 975
Հովհաննիսյան
. 962, 1003
Հովհաննիսյան
83
Ավետիս
Ավետիսյան
Հովսեփյան
Հովսեփյան
Ղազինյան
Ղուկասյան
. 986
Մաթևոսյան
. 972
Մանվելյան
. 959
Մանվելյան
. 929
Մանուկյան
. 1015-16
Մանուկյան
. 1020
Մարգարյան
. 1015-16
Մարիկյան
. 966
Մարլյան
. 922
Մարկես
. 964, 967
Մարկոսյան
Մարկոսյան
Մարտիրոսյան
Տիրացվյան
Մելիքյան
. 1014
Մելիքսեթյան
. 987
Մելոյան
. 987
Մենդես
Սանտոս
Մարիա
լ
Կարմեն
Միրիջանյան
Մխիթարյան
. 961
Մխոյան
. 959
Մկրտչյան
. 1019
Մկրտչյան
Մկրտչյան
Մովսիսյան
. 1010
Մուրադյան
. 1004
Մուրադյան
. 989
Յավրունց
Մխիթարյան
) 990
Նահապետյան
Նահատակյան
Չոբանյան
. 964
Չուխաճյան
Պապայան
Պապիկյան
Պետոյան
. 1015-16
Պետրոսյան
. 990
Պետրոսյան
. 927
Պետրոսյան
. 929
Պլատոն
924
Պողոսյան
3
Պողոսյան
. 1015-16
Ջանիկեան
Ջանիկյան
Ռուլֆո
. 964
Ռուսո
Հարությունյան
.) 993
Սաղաթելյան
Սարգսյան
. 941-42, 949, 980
Սարգսյան
Սարինյան
. 1007-08
Սաքապետոյան
Սաֆարյան
Սաֆարյան
Սելա
Սողոմոնյան
. 948
Սոնենց
. 976
Սոսյան
Ստեփանյան
Ստեփանյան
Սրապյան
Սուքիասյան
Սուքիասյան
Սուքիասյան
Վալմար
Վանատուր
Վարդանեան
դանյան
. 967, 991, 994, 1003
Վարդանյան
Վիրաբյան
. 1006
Տերյան
Տերյան
Գրիգորյան
) (974),
Տէյիրմէնճեան
Տոնոյան
. 999
Րաֆֆի
Ուայլդ
Փահլևանյան
. 939, 963
Փամուկ
Փաշինյան
Փարեմուզյան
Փարսադանյան
Փորկշեյան
. (950)
Քանանյան
Օնանյան
Ֆուենտես
Авакян
Добровольская
. 968
Аванесов
. 1002
Азнаурян
Англада
Байбуртян
. 1009
Овсепян
. 1000
Пайлеванян
. 960
Тамара
Марина
Авакян
.,
Авакян
Тертерян
. (956)
Тертерян
. 956
Шагоян
. 956
ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
УКАЗАТЕЛЬ
ЗАГЛАВИЙ
Կենդանի
էթիկայի
ուսմունք
Արդի
իսպանալեզու
պատմվածք
Արևելքի
կրիպտոգրամներ
923
Բուլղարական
հեքիաթներ
Գորիսապատում
Թուրքերը
թուրքերի
մասին
: [
Պատմավավերագր
Լյուդվիգի
նոր
օրացույցը
948
Հայաստանի
Հանրապետության
աշխատանքային
օրենսգիրք
Հայաստանի
Հանրապետության
դատական
օրենսգիրք
931
Հայաստանի
Հանրապետության
ընտրական
օրենսգիրք
932
Հայաստանի
Հանրապետության
հուշադրումներ
: 2010 929
Հայաստանի
Հանրապետության
մաքսային
օրենսգիրք
933
Հայերի
ցեղասպանությունը
Օսմանյան
Թուրքիայում
(1915-1918
.) 1017
Հայոց
յին
դարպասները
Ջավախք
Լոռի
Ճյուղի
ձեռնարկությունների
նախագծում
սանտեխնիկա
954
պատմվածք
967
Պարտադիր
սոցիալական
ապահովության
վճարների
մասին
օրենքը
934
Ջահուկյանական
ընթերցումներ
Ջավախքը
երգերի
մեջ
Բանաստեղծ
Սիլլոգե
հռոմեական
դրամների
1011
Избирательный
кодекс
Республика
Армения
935
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ՑԱՆԿ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Բերդաձոր
պատմ
բանահյուս
Երանոս
պատմ
Լոռու
մարզ
հիդրոէներգետիկա
պատմ
. 1018
Հայաստանի
Հանրապետություն
իրավունք
930-34,
պատմ
. 1013-14
Ջավախք
պատմ
. 1010,
պատմ
. 1018
Օսմանյան
Թուրքիա
պատմ
Республика
Армения
гос
право
ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՍԵՂՄԱԳՐԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
АВТОРЕФЕРАТОВ

Հրատարակվում
1997
.
Издается
_________________________________________________________________
2011 (314 - 340)
_________________________________________________________________
ՊԱՏՄԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Աբրահամյան
Օսմանյան
կայսրության
իսլամացման
քաղաքականությունը
հայերի
նկատմամբ
(19-
դարի
վերջից
մինչև
20-
դարի
սկիզբը
.00.02) /
արևելագիտ
. –
11. – 27
. –
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
. (29
անուն
անգլ
– [2011-328]
Ագրարային
վերափոխումները
ում
1991-2000
. :
պատմ
., 2011. – 26
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
. (56
անուն
ռուս
անգլ
. – [2011-314]
Զաքարյան
Հայոց
ցեղասպանությունը
Ամերիկայի
Միացյալ
Նահանգները
.) : (
.00.01) /
պատմ
., 2011. –
Մատենագիտ
22 (5
անուն
տողատակի
ծանոթագր
անուն
). –
անգլ
. – [2011-330]
317.
Էյնոլլահզադե
Շահսևան
ցեղամիավորումը
պատմաազգագրական
ուսումնասիրություն
.00.04) /
հնագիտ
ազգագր
2011. – 30
. –
Մատենագիտ
27
տողատակի
ծանոթագր
. –
.,
անգլ
. – [2011-334]
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Իսպիրյան
Բանկի
գործունեության
արդյունավետության
գնահատման
հիմնահարցերը
առևտրային
բանկերի
օրինակով
.00.03) /
., 2011. – 26
գծապատկեր
Մատենագիտ
23 (5
անուն
տողատակի
ծանոթագր
. (11
անուն
անգլ
. – [2011-316]
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
319.
Մակինյան
Համայնքային
ծառայության
իրավական
կարգավորման
հիմնախնդիրները
Հայաստանի
Հանրապետությունում
կառավարման
ակադ
., 2011. – 26
. –
Մատենագիտ
22. –
անգլ
. – [2011-318]
ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЗИКО
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
жрбашян
Некоторые
основные
вопросы
теории
омега
весовых
пространств
регулярных
функций
. (01.01.01) /
образования
науки
ГИУА
Политехник
). –
., 2011. – 21
Библиогр
. 16-17 (21
назв
арм
англ
. – [2011-336]
Саргсян
Факторизация
одного
класса
матриц
функций
второго
порядка
. (01.01.02) /
ЕГУ
., 2011. – 18
Библиогр
. 13-15 (17
назв
.). –
англ
. – [2011-331]
ՔԻՄԻԱԿԱԿԱՆ
ԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ХИМИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Микаелян
Синтез
свойства
2, 3, 3-
замещенных
диметокси
оксо
гидрокси
)-1, 2, 3, 4-
тетрагидроизохинолинов
ациклических
аналогов
. (02.00.03) /
Науч
технолог
центр
орган
фармацевт
химии
., 2011. – 19
Библиогр
. 16 (6
назв
.:
англ
. – [2011-340]
Мортеза
Бидар
Селективное
восстановление
ой
связи
лактонного
функционально
замещенных
дигидрофуранах
синтез
новых
производных
ненасыщенных
лактонов
(02.00.03) /
орган
химии
науч
технолог
центра
орган
химии
., 2011. – 22
Библиогр
. 18 (5
назв
324.Тадевосян Л.Г. Закономерности
химического
транспорта
оксида
цинка
сульфида
цинка
помощью
пероксида
водорода
(02.00.04) /
хим
физики
Налбандяна
., 2011. – 22
. –
Библиогр
назв
.). –
англ
. – [2011-339]
ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Ասատրյան
Յուրայի
կավճի
հասակի
ռադիոլարիաների
հնէաբանական
կենսաշերտագրական
առանձնահատկությունները
Հայաստանի
տարածքի
օֆիոլիթային
համալիրներում
: (
.01.01) /
Երկրաբան
. –
., 2011. – 35
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Пространственная
структура
популяции
проблемы
сохранения
леопарда
Panthera pardus (L., 1758)
Армении
. (03.00.08) /
., 2011. – 24
.:
Библиогр
. 20-21 (20
назв
.,
англ
– [2011-320]
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
327.
Անդրեասյան
Տեղեկատվական
անվտանգության
համակարգերում
բանալիային
տեղեկատվության
ղեկավարման
մեթոդների
միջոցների
ակում
ինֆորմատիկայի
ավտոմատացման
պրոբլեմների
., 2011. – 19
. –
Մատենագիտ
14-15 (8
անուն
.,
անգլ
. – [2011-323]
Ավշարյան
Հաշվողական
ցանցերի
կառուցվածքի
բարելավման
գործիքային
միջոցների
մշակումը
պատրաստականության
թողունակության
ապահովմամբ
ինֆորմատիկայի
ավտոմատացման
պրոբլեմների
., 2011. – 22
Մատենագիտ
(7
անուն
ռուս
անգլ
. – [2011-324]
Էքսուզյան
Ձևման
խնդիրների
մոդելավորումը
դրանց
կիրառումը
տեխնոլոգիական
գործընթացներում
ինֆորմատիկայի
ավտոմատացման
պրոբլեմների
. –
Մատենագիտ
15 (8
անուն
ռուս
անգլ
. – [2011-321]
Հարությունյան
Գոմաղբածղոտային
խառնուրդի
պատրաստման
մեքենայի
կատարելագործումը
պարամետրերի
հիմնավորումը
20.01) /
., 2011. – 27
Մատենագիտ
23 (6
անուն
.,
անգլ
. – [2011-325]
Միքայելյան
Էլեկտրատեխնիկական
նշանակության
արույրե
ճշգրիտ
ձուլվածքների
ստացման
տեխնոլոգիայի
մշակումը
Պոլիտեխնիկ
). –
., 2011. – 18
աղս
Մատենագիտ

14. –
անգլ
. – [2011-315]
Միքայելյան
Կարտոֆիլահան
մեքենայի
կոշտաջարդիչի
մշակում
պարամետրերի
հիմնավորում
.20.01) /
., 2011. – 29
Մատենագիտ
25 (5
անուն
ռուս
անգլ
[2011-327]
Սարգսյան
Թվանշանային
գրանցումով
լայնատիրույթ
սեյսմագրիչի
մշակումը
.11.01) /
Պոլիտեխնիկ
). –
., 2011. – 26
Մատենագիտ
21-22 (7
անուն
Ամփ
ռուս
անգլ
. – [2011-322]
Վարդումյան
Սյունիքի
մարզի
ջրերի
ջրաքիմիական
վերլուծություն
գնահատում
. –
Մատենագիտ
18-19 (14
անուն
գլ
. – [2011-326]
Развитие
теоретических
основ
расчетных
алгоритмов
динамического
моделирования
манипуляторов
упругими
звеньями
. (05.02.01) /
Политехник
., 2011. – 28
Библиогр
.:
. 24 (5
назв
.). –
арм
. – [2011-332]
Оганесян
Разработка
технологии
получения
текстильных
основе
сополимеров
акронитрила
сорбиновой
кислоты
.19.02)
образования
науки
ехник
.,
табл
Библиогр
. 21. –
Рез
.,
англ
. – [2011-337]
Разработка
автоматизированной
системы
анализа
загрязнения
окружающей
двуокисью
. (05.13.02) /
образования
науки
ГИУА
Политехник
., 2011. – 23
табл
. –
Библиогр
.19. –
англ
. – [2011-319]
Хачатуров
Исследование
разработка
методов
построения
реконфигурируемых
еганографических
систем
. (05.13.04) /
информатики
автоматизации
. –
., 2011. – 22
.:
. –
Библиогр
.17-18 (10
назв
Рез
арм
англ
. – [2011-333]
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Դոկտորի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
Ոսկանյան
Արևմտահայ
մանկավարժական
դպրոցը
դարի
50-
ական
թվականներից
մինչև
դարի
սկիզբը
(1850-1915
.) :
Աբովյանի
անվան
ՀՊՄՀ
. –
., 2011. – 46
. –
Մատենագիտ
36-39 (30
անուն
ռուս
անգլ
. – [2011-329]
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Պապոյան
Անգլերեն
ընթերցանության
ուսուցման
ստուգման
ռազմավարությունները
հանրակրթական
ավագ
դպրոցում
.00.02) /
Երևանի
Բրյուսովի
անվ
լեզվ
համալս
., 2011. – 19
գծապատկեր
. –
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
անուն
).
ռուս
անգլ
. – [2011-335]
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
բրահամյան
Անդրեասյան
. 327
Ասատրյան
. 325
Ավշարյան
Գևորգյան
. 315
Զաքարյան
Էյնոլլահզադե
. 317
Էքսուզյան
Իսպիրյան
Հարությունյան
. 330
Մակինյան
Միքայելյան
. 331
Միքայելյան
Ոսկանյան
Պապոյան
Սարգսյան
Վարդումյան
кян
. 335
Джрбашян
. 320
Микаелян
Мортеза
Бидар
323
Оганесян
Саргсян
. 321
Тадевосян
. 324
. 337
Хачатуров
թо̬о̚ян Վ
326
______________________________
Եթե
նյութը
տվյալ
անձի
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
համարը
տրվում
փակագծերում
Номера
относящиеся
фамилиям
отраженных
признаку
персоналии
приводятся
скобках
ԼՐԱԳՐԱՅԻՆ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ

ЛЕТОПИСЬ
ГАЗЕТНЫХ
СТАТЕЙ
Հրատարակվում
1949
.
Издается
1949
_________________________________________________________________
2011 (13792-14826)
_________________________________________________________________
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲԱԺԻՆ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
Գիտության
մշակույթի
ընդհանուր
հարցեր
Общие
науки
культуры
Գիտություններն
ամբողջությամբ
Գիտաբանություն
Науки
Науковедение
Վարդան
Ե՞րբ
պետք
մեծացնել
գիտության
ֆինանսավորումը
«ՀՀ-ում
գիտության
ֆինանսավորման
ելացման
ֆինանսավորման
դիվերսիֆիկացիայի
հնարավոր
ուղիներ
սեմինար
քննարկման
մասին
Վարդան
Գրիգորյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 30
օգոստ
1, 5:
Խաչատրյան
Մարիետա
Ինչպես
փրկել
գիտության
ապագան
ֆեյսբուքյան
նախաձեռնությունը
կարծես
հաջողվում
Ծաղկաձորյան
քննարկումների
մասին
Մարիետա
Խաչատրյան
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Մանուկյան
Սերժ
Բնության
բնության
ձայնին
ունկնդիր
Հարցազրույց
եվրոպ
միջազգ
ակադ
իսկական
հասարակ
մասին
միջազգ
ակադ
պատվավոր
Մանուկյանի
առավ
Սրապյանը
Հայաստան
. – 2011. – 23-27
օգոստ
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Հաշվողական
տեխնիկա
Տվյալների
մշակում
Информационные
технологии
Вычислительная
техника
данных
13795.«
պաշտոնական
բացումը
«Թումո
ստեղծարար
տեխնոլոգիաների
կենտրոնի
մասին
Կրթություն
. – 2011. – 17
օգոստ
Խաչատրյան
Գայանե
Թումո
տեղ
երեխաները
կբացահայտեն
իրենց
կարողությունները
: [
Նորակառույց
ինտերնետ
ակումբի
հովանավոր
Սիմոնյան
կրթ
հիմնադրամի
տնօրեն
Փափազյանի
ներկայացուցչ
մասին
] /
Գայանե
Խաչատրյան
Ժամանակ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Խաչատրյան
Մարիետա
Թումո
Սերժ
Թանգյան
Նորաբաց
Թումո
տեխնոլագիաների
կենտրոնի
մասին
] /
Մարիետա
Խաչատրյան
– 2011. – 17
օգոստ
1, 2:
Մանուկյան
Կարինե
Dasaran.am
ցանցը
անվճար
ԿԳ նախ
Աշոտյանի
, Dasaran.am
ծրագրի
հիմնադիր
Ալոյանի
տնօրեն
Յիրիկյանի
նախազեռն
միասն
էլեկտրոն
համակարգ
ստեղծելու
մասին
Կարինե
Մանուկյան
Կրթություն
օգոստ
Պողոսյան
Աշոտ
Պետք
մեզ
մեղադրել
Հարցազրույց
ֆեյսբուք
կայքում
Չենք
լռելու
երիտասարդ
նախաձեռն
հիմնադիր
անդ
ղոսյանի
առավ
Հարությունյանը
Հրապարակ
. –
2011. – 16
օգոստ
Քաղաքակրթություն
Մշակույթ
Առաջընթաց
Цивилизация
Культура
Прогресс
Ադամյան
Սոնա
Հայ
Արտը
մեզ
պե՞տք
թե՞
«Հայ
Արտ
մշակութ
կենտրոնի
մասին
] /
Սոնա
Ադամյան
Հրապարակ
. – 2011. – 19
օգոստ
Ազիզյան
Ռուզան
Հատուկ
հերոսները
Հայկ
հեռուստածրագրերի
մասին
Ռուզան
Ազիզյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 26
օգոստ
եքսանյան
Արտակ
կարծիքն
ասել
Հարցազրույց
Արմնյուզ
հեռուստաընկ
գործադիր
տնօրեն
Ալեքսանյանի
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. –27
օգոստ
Հովհաննես
տարօրինակ
բառը
մտավորական
Հարցազրույց
գրող
թարգմանիչ
Գրիգորյանի
ճարտարապետ
Իգիթյանի
մտավոր
դերի
մասին
առավ
Ավագյանը
ժամ
օգոստ
.-
սեպտ
Աշխատում
զբաղվում
սիրած
բիզնեսով
կառուցում
տունը
Հարցազրույց
Հանր
հեռուստաընկ
Բարև
մենք
ենք
հաղորդաշարի
վարող
Դինայի
Գրի
առավ
Կարապետյանը
] // TV
ալիք
. – 2011. – 29
օգոստ
.- 4
սեպտ
Էլբերտ
Արման
Ժամանց
ժամանց
մինչև
վերջ
: [
Հարցազրույց
երգիչ
Էլբերտի
երգիծաբան
Գևորգյանի
հեռուստատես
խնդիրների
շուրջ
ավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 17
օգոստ
Լևոնյան
Նարեկ
Ալեքսան
Հարությունյանը
հավերժ
պաշտոնյա
Հանր
հեռուստաընկ
խորհրդի
Հարությունյանի
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 17-18
օգոստ
. –
Հովհաննիսյան
Հռիփսիմե
Եթե
արածս
վատ
գնահատում
լավ
» :
Ասում
Վեդի
քաղաքի
Մշակույթի
տան
տնօրեն
Ստամբոլցյանը
Հովհաննիսյան
Առավոտ
. – 2011. – 23
օգոստ
վսեփյան
Ռադիկ
Լոսի
կենկենը
ընդդեմ
բյուրոյի՞
: [
Հարցազրույց
Լոս
Անջելեսում
հեռարձակվող
Վարագույր
հեռուստածրագրերի
Հովսեփյանի
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 23
օգոստ
Մեհրաբյան
Եվա
ուզում
մարդուն
տեսնել
եթերում
Հարցազրույց
նախկին
հաղորդավարուհի
Մեհրաբյանի
առավ
Եղիազարյանը
Իրավունք
հետաքնն
. – 2011. – 17-23
օգոստ
. –
Մարտինյան
Ինգա
Ինչո՞վ
ապրում
հայ
աստղերը
Հեռուստահաղորդավարների
մասին
Ինգա
Մարտինյան
Ժամանակի
– 2011. – 1-8
օգոստ
Պետրոսյան
Հեռուստատեսությունը
սրճարան
Հարցազրույց
հաղորդավար
Պետրոսյանի
Մուրադյանը
] //
Եթեր
. – 2011. – 4
օգոստ
. –
Պետրոսյան
Մարկ
Շնորհավորում
ենք
հոբելյարին
Հարցազրույց
մշակույթի
վաստ
գործիչ
Պետրոսյանի
առավ
Ամիրխանյանը
] //
Եթեր
. – 2011. – 18
օգոստ
Манукян
Армен
смотрите
дети
телевизор
Армен
Манукян
//
Голос
Армении
. – 2011. – 25
Шахвердян
Сурен
Давида
Сурена
оставили
десерт
Беседа
елепроектов
Шахвердяном
Записала
Авчиян
. – 2011. – 4
Գրադարանային
Գրադարանագիտություն
Библиотечное
дело
Библиотековедение
Իմացեք
ուր
գալիս
ինչի
համար
Արցախի
գրադարանների
մասին
Հրապարակ
. – 2011. – 30
օգոստ
Լևոնյան
Նարեկ
Ռադիկ
Մարտիրոսյանի
սիրելին
: [
րանի
նորանշանակ
տնօրեն
Զարգարյանի
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Զորավիգ
. –
2011. – 5
ոստ
. –
Ներսեսյան
Ներսես
քհն
օրհնես
պահես
չժառանգութիւնս
մեր
Հարցազրույց
Բրիտան
րանի
հայկ
բաժանմուքի
պատասխանատու
ավագ
Ներսիսյանի
. – 2011. – 27
օգոստ
. –
Հավելված
Մշակույթ
». –
Կազմակերպություններ
Ասոցիացիաներ
Կոնգրեսներ
Ցուցահանդեսներ
Թանգարաններ
Организации
Ассоциации
Конгрессы
Выставки
Музеи
Ադամյան
Սոնա
Կարևորը
մսի
պասաժ
չլինի
«Էդվարդ
Իսաբեկյան
ցասրահի
մասին
Սոնա
Ադամյան
Հարպարակ
. – 2011. – 26
օգոստ
13819.«
Բազե
շարունակում
ճախրանքը
: [«
Բազե
համահայկ
հավաքի
մասին
Կրթություն
. – 2011. – 3
օգոստ
1, 2:
Բաղդագյուլյան
Մարինա
Կենսանվտանգության
հաղթահարման
փուլում
«Հայաստանում
կենսանվտանգության
ազգային
շրջանակի
մշակում
ծրագրի
շրջանակներում
կազմակերպված
գիտաժողովի
մասին
Մարինա
Բաղդագյուլյան
Ագրոլրատու
. – 2011. – 5-16
օգոստ
. –
Գասպարյան
Մոտկորի
բնաշխարհում
բացվեց
գրող] Հրանտ
Մաթևոսյանի
արձանը
Գասպարյան
օգոստ
Երկունք
Եղիազարյան
Ֆելիքս
Օրինական
անօրեն
թալան
Հրազդանի
պատկերասրահի
տնօրեն
Ղազարյանի
գործուն
Ֆելիքս
Եղիազարյան
Հրապարակ
. – 2011. – 27
օգոստ
Հաջիյան
Սկաուտական
շարժումն
Արցախում
Հաջիյան
//
. – 2011. – 18
օգոստ
Հովհաննիսյան
Արթուր
Հույժ
գաղտնի
փաստաթղթով
բացահայտված
մասոնական
օթյակը
Արթուր
Հովհաննիսյան
Հայացք
. – 2011.
օգոստ
Հովսեփյան
Նարինե
ձախեր
: [UNESCO-
հայտարարած
Ձախլիկների
միջազգ
օրվա
մասին
Նարինե
Հովսեփյան
Կրթություն
. – 2011.
օգոստ
10:
Ղուկասյան
ւզաննա
Երևանում
կանցկացվի
միջազգային
համաժողով
Քաղ
ծառայության
ցանցի
ամենամյա
Մասնագիտությունը
հեռանկարում
համաժողովի
մասին
Ռուզաննա
Ղուկասյան
Քաղ
ծառայություն
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Մալխասյան
Կվերհանվեն
բոլոր
ապօրինի
դատավարությունները
Հարցազրույց
Քաղբանտարկյալներ
Մալխասյանի
առավ
Գալոյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 2
օգոստ
Միքայելյան
Անկախ
Արցախի
երկու
տասնամյակները
ԼՂՀ
անկախ
ամյակի
ված
հանդիս
մասին
Դավիթ
Միքայելյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 30
օգոստ
Մուրադյան
Թամարա
Բազեների
այս
տարվա
վերջին
ճախրը
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
Հանրապետ
օգոստ
Մուրադյան
Թամարա
Երկիրն
սերունդը
նման
իրար
«Բազե
համահայկ
երիտ
հավաքի
մասին
Թամարա
Մուրադյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 25
օգոստ
Պողոսյան
Թամար
Թամար
Պողոսյանը
դեռ
որոշել
աշխատելու
Հարցազրույց
Մեկ
ազգ
մեկ
մշակույթ
հիմնադրամի
նախկին
տնօրեն
Պողոսյանի
առավ
Հարությունյանը
Հրապարակ
– 2011. – 6
օգոստ
. –
Սահակյան
Մեսրոպ
Իսկապես
քաղբանտարկյալներ
»,
սկանդալ
ազնվաբարո
ընտանիքում
«Քաղբանտարկյալներ
մասին
] /
Մեսրոպ
Սահակյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 5
օգոստ
Սանթրյան
Վանիկ
գրականությամբ
աշխարհին
ցույց
տալիս
Հայաստանի
տեղը
Ահնիձորի
մատույցներում
բացվեց
Մաթևոսյանի
կիսանդրին
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 16
օգոստ
Սարիբեկյան
Գայանե
Քաղբանտարկյալների
մեջ
յուրայիններ
օտարներ
կա՞ն
«Քաղբանտարկյալ
գործուն
մասին
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
Գոհար
գործարարներին
օժանդակում
լ
իրենք
իրեց
ՀԱԳ (գ) Մ-ի գործուն
մասին
] /
Գոհար
Սիմոնյան
Հրապարակ
. –
2011. – 4
օգոստ
. –
Ирина
Тропою
Айтматова
Об участии
Армении
форуме
интелектуалов
Молодежь
многообразние
культур
толерантность
согласие
’’
Кыргызстане
Ирина
Республика
Армения
. – 2011. – 31
Казарян
Асмик
Возврат
истокам
Беседа
худож
Казарян
Центре
нар
творчества
Записала
Мари
Лазарян
. –
2011. – 4
Мирзоян
Молодежь
Цахкадзоре
О I междунар
молодеж
образоват
форуме
Цахкадзор
-2011’’] /
Тигран
Мирзоян
Голос
Армении
. – 2011. – 23
авг
Пирузян
Лина
Приглашает
улица
Шарамбеяна
О выст
экспонатов
декорат
приклад
исскусства
Шарамбеяна
Лина
Пирузян
Голос
Армении
– 2011. – 30
. 6.
13839.
Саркисян
Завен
Музею
Параджанова
Беседа
музея
Саркисяном
Записал
Мирзоян
Армении
Թերթեր
Մամուլ
Ժուռնալիստիկա
Пресса
Журналистика
Դանիելյան
Ինարա
Ե՞րբ
ինչու՞
քողարկում
հովանավորին
քաղաքական
տեսահոլովակում
բեմում
միայն
կախյալ
ներ
Ինարա
Դանիելյան
Գործընթաց
. – 2011. – 25
օգոստ
Եղիազարյան
լիքս
Խիզախ
հանդուգն
անհաշտ
Լրագրող
հրապարակախոս
թարգմ
Հովհաննիսյանի
հիշատակին
Ֆելիքս
Եղիազարյան
Հրապարակ
. – 2011. – 26
օգոստ
Հովհաննիսյան
Արծրուն
Հայոց
բանակի
ապագա
հաղթանակները
Հրապարակապոս
Արծրուն
Հովհաննիսյան
//
Հայ
զինվոր
. – 2011. – 17-24
օգոստ
Մակարյան
Մարիետա
Երևանում
նշվեց
Ալիք
օրաթերթի
ամյակը
Մարիետա
Մակարյան
. – 2011. – 25
օգոստ
Օհանյան
ր
դարդերը
լացենք
Մամուլի
մասին
Օհանյան
Հրապարակ
. – 2011. – 6
օգոստ
Ձեռագրեր
Հազվագյուտ
գրքեր
Рукописи
книги
Микаэлян
Карэн
Рукописям
будет
тесно
И новом
корпусе
Матенадарана
летию
Независимости
Карэн
Микаэлян
Новое
время
. –
2011. – 27
. 8.
Тамразян
Инженерный
комплекс
Матенадарана
Беседа
Тамразяном
Записал
Мирзоян
Голос
Армении
. – 2011. – 30
. –
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЛОСОФСКИЕ
НАУКИ
1/14
Փիլիսոփայություն
офия
Маранджян
Планирование
будущего
нам
нужно
осуществлять
всеармянском
уровне
: [
Беседа
авт
Раздумья
будущем
армянского
народа
Маранджяном
Записала
Геворкян
Голос
Армении
. – 2011. – 30
авг
159.9
Հոգեբանություն
Բարսեղյան
Վարդան
Վերթերի
Ֆենոմենը
Վարդան
Բարսեղյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
Նալչաջյան
Կարինե
պաշտպանված
լինելը
լուրջ
ծ
Հարցազրույց
հոգեբան
Նալչաջյանի
առավ
Եսայանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 2
օգոստ
Ջամալյան
Մարդու
իրավունքների
ոտնահարումը
սկսում
հոգեորսությունից
Հարցազրույց
հոգեբան
ռազմ
փորձագետ
Ջամալյանի
առավ
Եսայանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 27
օգոստ
ԿՐՈՆ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
23/28
Քրիստոնեություն
Христианство
Աբրահամյան
Վրթանես
րիստոնեությունը
միասնության
բռունցք
ստեղծում
այդ
բռունցքը
հաղթում
Հարցազրույց
առաջնորդ
Վրթանես
Աբրահամյանի
Ավանգարդ
. – 2011. – 24
օգոստ
Ամարյան
Ալեքսանդր
Հոգևորականի
Բենթլի
մեր
պատվի
հարցն
Հարցազրույց
Քայքայիչ
աղանդների
դեմ
պայքարի
տեղեկատվական
կենտրոն
հիմնադիր
Ամարյանի
առավ
Դաշտենցը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 3
օգոստ
Ավագյան
Նազելի
Ծաղկի
Վարդավառը
Ստեփանավանում
Նազելի
Ավագյան
Լոռու
մարզ
. – 2011. – 3
օգոստ
Գասպարյան
Անի
Կաթողիկոսը
ցմահ
կաթողիկոսը
...».
Գարեգին
յսբուքյան
քննարկումների
կիզակետում
Գասպարյան
Անկախ
. – 2011. – 4-11
օգոստ
Վարդան
Հակահայկականությունը
Վրաստանում
Թբիլիսիի
Էջմիածին
եկեղեցում
տեղի
ունեցած
միջադեպի
մասին
Վարդան
Գրիգորյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 26
օգոստ
Եսայան
Անահիտ
Եկեղեցուց
ուղիղ
խաշ
խորովածանոց
Խաթարվել
Կեչառիսի
հոգևոր
միջավայրը
Անահիտ
Եսայան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 24
օգոստ
Լիլոյան
Տիգրան
Շնորհավո
լյանդ
տեր
Գարեգին
կաթողիկոսը
60
տարեկան
Տիգրան
Լիլիոյան
. – 2011. – 20
օգոստ
1, 2:
Հարությանյան
Բաբկեն
Նահապետ
Եդեսացի
(1691-1705) :
Հայոց
կաթողիկոս
Նահապետ
Եդեսացու
մասին
Բաբկեն
Հարությունյան
//
Քրիստոնյա
Հայաստան
. – 2011. –
Օգոստ
Հոբելյանն
առիթ
անցյալի
արժևորման
նորի
սկզբնավորման
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ամենայն
հայոց
կթղկ
60-
ամյակի
առթիվ
] //
Հայաստան
. – 2011. – 23-27
օգոստ
Հովհաննիսյան
Արթուր
Ավետարանական
եկեղեցին
աղանդավորներից
տարբերվում
: [
Արարատյան
հայրապետ
թեմի
Երրորդություն
եկեղեցու
հովիվ
Եսայի
Արթենյանի
ասուլիսի
մասին
Արթուր
Հովհաննիսյան
Հայացք
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Մելիք
Թանգեան
Ներսէս
Հայոց
եկեղեցական
իրաւունքը
Հատված
համանուն
Մելիք
Թանգեան
յաստան
. – 2011. –
Օգոստ
5, 7:
Մխիթարյան
Ընդդեմ
Հայ
առաքելական
եկեղեցու
Արշավանքը
սկսվա՞ծ
Մխիթարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 31
օգոստ
Մնացականյան
Գենադի
Եկեղեցին
առաքելության
մեջ
Գենադի
Մնացականյան
. – 2011. – 25
օգոստ
. –
4:
Պարգև
արքեպ
սրբազան
Աղմուկը
բացարձակապես
պետք
չէր
Հարցազրույց
Արցախի
թեմի
առաջնորդ
արքեպ
Պարգև
սրբազանի
առավ
ննիսյանը
Երկիր
. – 2011. – 23
օգոստ
Պետրոսյան
Ղազար
քհն
Ավետարանական
առակներ
Տասը
կույսերի
առակը
» : [
Հարցազրույց
Բյուրավանի
Լուսավորիչ
եկեղեցու
հովիվ
Ղազար
Պետրոսյանի
առավ
Կարապետյանը
Քրիստոնյա
Հայաստան
. – 2011. –
Օգոստ
.,
6, 8:
Սարոյան
Սարո
Կաթողիկոսի
ցմահն
լավը
եթե
Հայ
Առաքել
եկեղեցու
գործուն
շուրջ
քննադատ
մասին
] /
Սարո
Սարոյան
Ժամանակ
. –
2011. – 2
օգոստ
. –
Տալյան
Կյուրեղ
քհն
Հնազանդություն
իշխանություններին
Հարցազրույց
Կյուրեղ
Տալյանի
Գրի
առավ
Խաչատրյանը
] //
Քրիստոնյա
Հայաստան
. – 2011. –
Օգոստ
2, 5:
Католикос
Макар
О выходе
моногр
проф
уняна
Деятельность
Католикоса
Макара
1885-1991
Вирабян
//
Голос
Армении
. – 2011. – 23
Мирзоян
Успение
Пресвятой
Богородицы
: [
празднике
Церкви
Тигран
Мирзоян
Голос
Армении
. – 2011. – 16
авг
. 6.
Чилингарян
уголовники
О законопроекте
касающегося
свободы
вероисповедания
Чилингарян
Голос
Армении
. – 2011. – 20
քրիստոնեական
եր
Нехристианские
религии
Պողոսյան
Բենիամին
Հակամահմեդական
տրամադրությունների
Եվրոպայում
Բենիամին
Պողոսյան
Հայ
. – 2011. – 10-17
օգոստ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Վիճակագրություն
Ժողովրդագրություն

Статистика
Социология
Ադիբեկյան
Ահարոն
ստիպված
վերագրել
իրեն
ձեռքբերումներ
հաղթանակներ
Հարցազրույց
Սոցիոմետր
կենտրոնի
Ադիբեկյանի
առավ
Հարությունյանը
յոց
աշխարհ
օգոստ
. –
Ադիբեկյան
Ահարոն
Տարին
կավարտենք
կարգախոսների
ապտակային
փոխանցումներով
Հարցազրույց
Սոցիոմետր
սոցիոլոգ
կենտրոնի
տնօրեն
Ադիբեկյանի
առավ
Զարգարյանը
] //
Իրավունք
հետաքնն
. – 2011. – 23
օգոստ
3:
Գասպարյան
Անցկացվեց
մարզային
հանձնաժողովի
առաջին
Մարդահամար
Աննա
Գասպարյան
Լոռու
մարզ
. –
2011. – 10
օգոստ
13875.
Թարփոշյան
Վասակ
Տնտեսական
ակտիվությունը
վերականգնվում
բացառությամբ
անց
շինարարության
Վիճակագրություն
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 23
օգոստ
. –
6:
Մանուկյան
Հրայր
բնակչության
կարողանում
բավարարել
նվազագույն
սպառողական
կարիքները
Վիճ
տվյալներ
] /
Հրայր
Մանուկյան
Ժամակակ
. – 2011. – 30
օգոստ
Арамян
10
стало
больше
50
тысяч
Рождаемость
Армении
перекрывает
смерти
миграцию
вместе
взятые
Голос
Армении
. – 2011. – 30
. 3.
Мнацаканян
Степан
Бюджет
переписи
составляет
млрд
драмов
Беседа
Нацстатслужбы
Мнацаканяном
Записал
Арамян
] //
Голос
Армении
. – 2011. – 16
. 5.
Քաղաքականություն
Политика
32.001
Քաղաքագիտություն
Политология
Ամատունի
Արամ
Ժամանակի
հակասությունը
Քաղ
վերլուծ
Արամ
Ամատունի
//
Ժամանակ
. – 2011. – 5
օգոստ
Ամատունի
Արամ
Քչով
չբավարարվելու
ժամանակը
Քաղ
վերլուծ
Արամ
Ամատունի
//
Ժամանակ
. – 2011. – 31
օգոստ
Անդրեասյան
Բաքու
Կարս
գնացքի
ղևորը
Միջազգ
տես
Էդիկ
Անդրեասյան
Հրապարակ
. – 2011. – 2
օգոստ
Աֆյան
Հովիկ
Ավտոխցանում
Ստամբուլի
Բողազիչի
կամրջի
: [
Միջազգ
տես
Հովիկ
Աֆյան
. – 2011. – 24
օգոստ
Աֆյան
Հովիկ
Ռուսի
փարսի
էրմանի
...
Ազարբայջան
դուշմանի
Միջազգ
տես
.] /
Հովիկ
Աֆյան
. – 2011. – 26
օգոստ
Գալաջյան
Հովհաննես
Անվերջ
բանակցությունների
ժամանակները
Քաղ
վերլուծ
Հովհաննես
Գալաջյան
//
Իրավունք
. – 2011. –
ոստ
1, 4:
Գալաջյան
Հովհաննես
Աշնանամուտի
քաղաքական
էսքիզներ
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
. – 2011. – 23-25
օգոստ
Գալաջյան
Հովհաննես
օգոստոսյան
շոգի
եփվող
ուղեղների
մասին
Քաղ
վերլուծ
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
. – 2011. – 16-18
օգոստ
1, 4:
Գալաջյան
Հովհաննես
Երբ
գալիս
սեպտեմբերը
Քաղ
վերլուծ
.]
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
. – 2011. – 26-29
օգոստ
Գալաջյան
Հովհաննես
Հսկաների
կովկասյան
գոտեմարտը
թեժանում
Քաղ
վերլուծ
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
. – 2011. – 12-
օգոստ
1, 5:
Գեղամյան
Արտաշես
Ռուսաստանի
ռազմավարությունն
արդեն
թեժ
փուլ
մտել
Քաղ
վերլուծ
.] /
Արտաշես
Գեղամյան
Հայոց
աշխարհ
. –
2011. – 31
օգոստ
Լևոն
Սիրիան
հեղափոխական
փոփոխությունների
նախաշեմի
Քաղ
վերլուծ
.] /
Լևոն
Գևորգյան
Հայացք
. – 2011. – 5
օգոստ
. –
Նելլի
Մեզ
կրկին՞
փորձում
ներքաշել
հակավրացական
խաղերի
մեջ
ՌԱՀՀԿ փորձագետ
Վարդանյանի
տեսակետի
մասին
Նելլի
Գրիգորյան
//
Առավոտ
. – 2011. – 3
օգոստ
Գունավոր
արգանակի
խոհարարները
Քաղ
վերլուծ
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 31
օգոստ
Զոլյան
Սուրեն
Եթե
պետք
յհոյանքի
փողոցի
խուժանը
ամենաարմատական
ընդդիմությունն
Հարցազրույց
քաղաքագետ
Զոլյանի
առավ
Զարգարյանը
Իրավունք
2011. – 26-29
օգոստ
Զոլյան
Սուրեն
Ստորագրության
կանչումը
մեզ
ոչինչ
Հարցազրույց
քաղաքագետ
Զոլյանի
հետ
Գրի
առավ
Եսայանը
] //
Առավոտ
. – 2011. – 26
օգոստ
Խաչատրյան
Աստղիկ
Թուրքիայում
Ադրբեջանում
հիսթերիայի
իք
Հայաստանում
մտահոգություններ
Քաղ
վերլուծ
Աստղիկ
Խաչատրյան
Անկախ
. – 2011. – 4-11
օգոստ
1, 5:
Կիրակոսյան
Ռիչարդ
Երկխոսությունը
ցույց
տալիս
Հայաստանը
ներքուստ
ավելի
ուժեղ
քան
նրանք
պատկերացնում
Քաղ
վերլուծ
Ռիչարդ
Կիրակոսյան
Ժամանակ
. – 2011. – 2
օգոստ
Կիրակոսյան
Ռիչարդ
Քաղաքական
ժողովրդավարություն
տնտեսական
զարգացում
Քաղ
վերլուծ
.] /
Ռիչարդ
Կիրակոսյան
Ժամանակ
– 2011. – 31
օգոստ
յրապետյան
Ռուբեն
Աշխարհի
տանիքը
» : [
Միջազգ
տես
.] /
Ռուբեն
Հայրապետյան
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Հայրապետյան
Ռուբեն
Գնդակահարված
մուլտիկուլտուրալիզմ
Միջազգ
տես
.] /
Ռուբեն
Հայրապետյան
. – 2011. – 23
օգոստ
Հարությունյան
Սուրեն
Իշխանության
նորացումը
հրամայական
Հատված
Հարությունյանի
Անցյալի
ներկայի
մասին
գրքից
] /
Սուրեն
Հարությունյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 2
օգոստ
4, 5:
Ղազինյան
Արթուր
Ռուսաստանն
ամեն
մ
վերահաստատել
աշխարհաքաղաքական
հեգեմոնիան
Հարցազրույց
Եվրոպ
ուսումնասիր
կենտրոնի
Ղազինյանի
առավ
Խուդոյան
Ժամանակ
. – 2011. – 4
օգոստ
Մամիկոնյան
Նաիրա
Այդ
պատերազմն
ագրեսիա
«Հակամարտությունների
բանակցությունների
միջազգային
կենտրոնի
.,
վրաց
քաղաքագետ
վերլուծաբան
Խուցիշվիլիի
տեսակետի
մասին
] /
Նաիրա
Մամիկոնյան
Առավոտ
. – 2011. – 9
օգոստ
. –
2:
Մամիկոնյան
Նաիրա
Եթե
ւսաստանը
չխանգարի
«Հակամարտությունների
բանակցությունների
միջազգային
կենտրոնի
.,
վրաց
քաղաքագետ
վերլուծաբան
Խուցիշվիլիի
տեսակետի
մասին
] /
Նաիրա
Մամիկոնյան
Առավոտ
. – 2011. – 10
օգոստ
Մելիքյան
Արման
Քաղաքական
սերնդափոխության
ժամանակը
Հարցազրույց
քաղաքագետ
Մելիքյանի
առավ
Գևորգյանը
] //
Հայացք
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
13905.
Մելիք
Շահնազարյան
Արսեն
Հարավային
Կովկասի
պատմությունը
Մելիք
Շահնազարովի
տոհմի
պատմության
միջոցով
Հարցազրույց
քաղաքագետ
Վարանդի
մելիքները
կայսրությանը
ծառայելիս
Մելիք
Շահնազարյանի
Գրի
առավ
Սիմոնյանը
] // 168
ժամ
. – 2011. –
օգոստ
.-1
սեպտ
լիք
Շահնազարյան
Արսեն
Ադրբեջանը
ստիպված
կլինի
հարմարվելու
ստատուս
քվոյի
Հարցազրույց
քաղաքագետ
Մելիք
Շահնազարյանի
Գրի
առավ
Զարգարյանը
Իրավունք
հետաքնն
. –
2011. – 10-16
օգոստ
3, 4:
Մելքոնյան
Արմենուհի
Նաբուկոն
արդեն
երկու
մրցակցով
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 16
օգոստ
Մելքոնյան
Արմենուհի
Նաբուկո
խողովակաշար
առանց
գազի
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 17
օգոստ
լքոնյան
Արմենուհի
Նաբուկո
Արցախի
գործոնը
շահարկելու
ժամանակ
Բաքուն
այլևս
չունի
Քաղ
վերլուծ
.] /
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 18
օգոստ
Մութաֆյան
Լևոն
Թուրքիան
մեծ
մարտահրավերների
առջև
Քաղ
վերլուծ
Լևոն
Մութաֆյան
//
Ավանգարդ
. – 2011. – 3
օգոստ
Յալանուզյան
Արսեն
Ինչի՞ց
վախենում
Հեյդար
Ալիևը
Միջազգ
տես
Արսեն
Յալանուզյան
Հայ
. – 2011. – 17-24
օգոստ
. –
Յալանուզյան
սեն
բռնաբարողից
զինվոր
Միջազգ
տես
Արսեն
Յալանուզյան
Հայ
. – 2011. – 10-17
օգոստ
15:
Շիրինյան
Լևոն
Ագրեսոր
լինելը
վատ
բան
Հարցազրույց
քաղաքագետ
Շիրինյանի
առավ
Շահվերդյանը
Երկիր
. – 2011. –
օգոստ
Սարգսյան
Քերոբ
Աշխարհը
փոփոխությունների
շեմին
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
. – 2011. – 12-15
օգոստ
1, 13:
Սարգսյան
Քերոբ
օրակարգում
րականգնման
ծրագրերը
Քաղ
վերլուծ
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
. –
2011. – 19-22
օգոստ
1, 13:
Սարգսյան
Քերոբ
Նավթի
գործոնը
Արցախյան
պատերազմում
Քաղ
վերլուծ
.] /
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
. – 2011. – 10-16, 17-23, 24-30,
օգոստ
.-6
սեպտ
Սարգսյան
Քերոբ
Ռուսաստան
Հայաստան
Իրան
առանցքը
վերստին
ակտիվանում
Քաղ
վերլուծ
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
. –
2011. – 16-18
օգոստ
1, 5:
Սուքիասյան
Ջոնը
Ջիմը
Ջեկը
իբեկը
Քաղ
տես
.] /
Մանուկ
Սուքիասյան
Հրապարակ
. – 2011. – 10
օգոստ
. –
Վարդանյան
Վահան
Մոսկվան
Թեհրանը
ռազմավարական
հարաբերությունների
վերականգնման
ճանապարհին
Միջազգ
տես
Վարդանյան
Հայացք
. – 2011. – 27
օգոստ
Վարդանյան
Վահան
Նաբուկկո
երկու
քայլ
առաջ
քայլ
Քաղ
վերլուծ
Վարդանյան
Հայացք
. – 2011. – 30
օգոստ
Վարդանյան
Վահան
Ֆորպսստային
ջրբաժան
Քաղ
վերլուծ
.] /
Վարդանյան
Հայացք
. – 2011. – 4
օգոստ
Ուստա
Հրանտ
վերջն
ավ
: [
Միջազգ
տես
Ուստա
Հրանտ
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 24
օգոստ
политиндикатор
О вопр
урегулирования
карабах
.] //
Голос
Армении
. – 2011. – 16
подползает
другая
война
Армянские
государства
должны
быть
готовы
любому
сценарию
развития
событий
Сирии
вокруг
него
Голос
Армении
. – 2011. – 18
Мелик
Шахназарян
вон
кулисами
дружбы
курде
сидит
турком
погоняет
Политобозрение
Левон
Мелик
Шахназарян
//
Голос
Армении
. – 2011. – 23
Региональные
Баку
поисках
защиты
внешних
угроз
Азербайджане
заговорили
конфедерации
Турицей
//
экспресс
. –
2011. – 26
. – 2
сент
. 2.
Сафрастян
Рубен
Ближнем
Востоке
грядут
серьезные
перемены
Беседа
оковедения
Сафрастяном
Записала
Мовсесян
] //
Республика
Армения
. – 2011. – 31
«Wikileaks»-
բացահայտումների
մասին
выявлениях
«Wikileaks»
Գաբրիելյան
Էմմա
Օսկանյանն
շեֆը
էին
պատրաստ
մարտի

իրագործել
Էմմա
Գաբրիելյան
//
Ժամանակ
. – 2011. –
օգոստ
Իսրայելյան
Իսկ
մասին
Wikileaks-
ում
արդեն
Իսրայելյան
Առավոտ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Հարությունյան
Wikileaks.
Նալբանդյանի
սնխոս
նամակը
Յովանովիչի
հանրահավաքային
ժողովրդագրությունն
եվրոպական
Արմավիան
Հարությունյան
. – 2011. – 27
օգոստ
2:
Մութաֆյան
Լևոն
Ուզում
տեսնել
այլ
Հայաստան
Լևոն
Մութաֆյան
Ավանգարդ
. – 2011. – 31
օգոստ
13932.Wikileaks-
յան
երկու
բացահայտումներ
ճի՞շտ
տեղում
ճիշտ
պահի՞ն
. – 2011. – 26
օգոստ
. –
Ներքին
քաղաքականություն
Внутренняя
Դանիելյան
Անահիտ
կվերցնի
պատասխանատվություն
ԼՂՀ
ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Դանիելյան
Երկիր
. – 2011. – 25
օգոստ
Դևրիկյան
Վարդան
Անիական
փայլի
մշտաշող
ճաճանչ
Ռումինահայ
համայնքի
մասին
Վարդան
Դևրիկյան
//
. – 2011. – 27
օգոստ
Հավելված
Մշակույթ
Ներսիսյան
Մանե
Մենք
խաղաղ
ենք
մեր
լեռների
ԼՂՀ
հովտում
գտնվող
գյուղի
մասին
] /
Մանե
Ներսիսյան
//
Եթեր
– 2011. – 21
օգոստ
սեպտ
. –
Սաֆրաստյան
Ռուբեն
Ինչ
կատարվում
Թուրքիայում
Բանակը
դիրքերը
: [
Հարցազրույց
քաղաքագետ
արևելագիտ
տնօրեն
Սաֆրաստյանի
առավ
Հարությունյանը
Հայոց
աշխարհ
. –
2011. – 3
օգոստ
. –
Վարդանյան
Վահան
финишную
прямую
ՌԴ ներքաղ
վիճակի
մասին
Վահան
Վարդանյան
Հայացք
. – 2011. – 31
օգոստ
Багдасарян
наполовину
армянином
преступление
О внутриполит
ситуации
Грузии
Багдасарян
Эфир
– 2011. – 25
явг
. 2.
13939.
Украина
встречает
годовщину
государственной
Независимости
’’ /
Иван
Кухта
Новое
время
. – 2011. – 27
Маргарян
Рубен
Забытая
концепция
Антиарм
Теории
’’
Азербайджана
Рубен
Маргарян
Голос
мении
. – 2011. – 20
авг
. 2.
Стамболцян
Ниноцминда
Новые
перспективы
старого
края
Беседа
сакребуло
Ниноцминд
Джавахка
Стамболцяном
развестии
края
Записала
Кананова
] //
Голос
Армении
– 2011. – 23
авг
. 5.
323(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
ներքին
քաղաքականությունը
Внутренняя
Республики
Армения
Ադամյան
Սոնա
փորձեն
մատով
կպնել
մեր
կրպակներին
Երևանի
ք
փողոցների
կրպակատերերի
կազմակերպած
բողոքի
ակցիայի
մասին
Սոնա
Ադամյան
Հրապարակ
. – 2011. – 9
օգոստ
Ազիզյան
Ռուզան
Ուղեղների
գոլորշիացում
Ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Ռուսան
Ազիզյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 6
օգոստ
Ամատունի
Արամ
Վառոդի
տակառը
իշխանության
տակ
ՀՀ ներքաղ
վերլուծ
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2011. – 2
օգոստ
Անդրեասյան
Էդիկ
Կործանման
ճանապարհի
ընտրության
առաջ
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
Էդիկ
Անդրեասյան
Հրապարակ
. – 2011. –
օգոստ
Արշակյան
Ազատ
Ընկած
դրոշի
ժամանակը
Քաղ
նախկին
քաղբանտարկյալի
] /
Արշակյան
Առավոտ
. – 2011. –
օգոստ
Հայկ
Ամենաչքնաղ
գյուղը
մերն
Շիրակի
մարզի
լեռն
գյուղերի
մասին
Հայկ
Գևորգյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 6
օգոստ
իազարյան
Կիմա
լռում
յուրովի
: [
ներքաղ
մասին
Կիմա
Եղիազարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Իգիթյան
Լևոն
Քսան
տարեկան
երկիրը
լիքը
կնճռոտ
հարցեր
պիտի
ունենա
» : [
Հարցազրույց
ճարտարապետ
Իգիթյանի
ներքաղ
մասին
առավ
Թաթոյանը
Իրավունք
. – 2011. – 23-25
օգոստ
3, 7:
Իշխանյան
Հովհաննես
Խալդ
մինչև
հարսանիք
Ճամփորդ
նոթեր
Գավառից
վհաննես
Իշխանյան
Երկիր
. – 2011. – 24
օգոստ
. –
Խաչատրյան
Մարիետա
Գյումրին
կարող
զրկվել
հայրաքաղաք
մականունից
Շրջայց
դեպի
Գյումրի
] /
Մարիետա
Խաչատրյան
//
. – 2011.
օգոստ
4-5:
Խաչատրյան
Մարիետա
Հազար
աշակերտ
ունեցող
Ախուրյանը
Շիրակի
մարզի
Ախուրյան
գյուղի
մասին
Մարիետա
Խաչատրյան
. –
2011. – 25
օգոստ
Խառատյան
Հրանուշ
Գնացել
մարդկանց
հետևից
հիասթափվել
Հարցազրույց
ազգագրագետ
ռատյանի
ներքաղ
իրավիճակի
մասին
առավ
Գրիգորյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 25
օգոստ
Հակոբյան
Արամ
Մարտավարական
վերադասավորումների
տեսլականը
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Արամ
Հակոբյան
Ավանգարդ
– 2011. – 31
օգոստ
Հարությունյան
Կարեն
Ծովինարում
մացած
գիժվանք
ծերեր
Մարտունու
տարածաշրջ
Ծովինար
գյուղի
մասին
Կարեն
Հարությունյան
Երկիր
. – 2011. – 25
օգոստ
. –
Հարությունյան
Կարինե
Բարի
գալուստ
90000-
ոց
սեպտեմբերի
ՀՀ ներքին
կյանք
] /
Կարինե
Հարությունյան
Երկիր
. – 321
օգոստ
Ճաղարյան
Լիզա
Հիմա
կռապաշտը
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Լիզա
Ճաղարյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 23
օգոստ
Միրզոյան
Շուշանիկ
Նորադուսցիները
դժգոհում
չկա
Գեղարքունիքի
մարզի
Նորադուս
գյուղի
մասին
] /
Շուշանիկ
Միրզոյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 25
օգոստ
Միքայելյան
Սահմանամերձ
բնակավայրեր
Ակնաղբյուր
Դավիթ
Միքայելյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 20
օգոստ
. –
Մութաֆյան
Լևոն
Շիկացող
կրքերի
հորձանուտում
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Լևոն
Մութաֆյան
Հայաստան
. – 2011. – 8-15
օգոստ
. –
Մութաֆյան
Լևոն
Քարերը
հավաքելու
ժամանակը
ՀՀ ներքին
կյանքի
մասին
Լևոն
Մութաֆյան
Հայաստան
. – 2011. – 23-27
օգոստ
Նանյան
Գալուստ
Եվրոպայի
վերջին
փակ
սահմանը
Հայ
թուրք
սահմանի
բացման
րաբերյալ
Էջմիածնի
սահմանամերձ
Մարգարա
գյուղի
բնակիչների
կարծիքների
մասին
Գալուստ
Նանյան
//
Երկիր
. – 2011. – 31
օգոստ
Амарян
Александр
исключена
попытка
помощью
провести
Армении
цветную
революцию
Беседа
руководителем
Центра
помощи
реабилитации
жертв
деструктив
культов
Амаряном
Записала
Геворкян
Голос
Армении
. – 2011. – 18
. 2.
Зара
Юбилейная
осень
аздник
летия
Армения
Зара
Армении
. – 2011. – 27
Манукян
Армен
Это
господа
О внеш
соврем
Еревана
Армен
Манукян
Голос
Армении
. – 2011. – 20
Кананова
Нора
бортом
Снова
бомжи
Еревана
Нора
Кананова
Голос
Армении
. – 2011. – 27
авг
. 4.
իշխանության
երկխոսության
մասին
АНК
власть
Ալեքսանյան
Լեռնիկ
Երկխոսության
ընդհատումը
կարող
հանգեցնել
հարաբերությունների
սրման
ընդդիմության
տվյալ
հատվածի
իշխանության
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Ալեքսանյանի
առավ
Թաթոյանը
Իրավունք
. – 2011. – 30
օգոստ
սեպտ
Աղաբաբյան
Երբ
գալիս
երկխոսության
սեպտեմբերը
Աղաբաբյան
Երկիր
. – 2011. – 23
օգոստ
Աղաբաբյան
Ճշմարտության
պահը
աբյան
Երկիր
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Անդրեասյան
Էդիկ
Երկխոսությունից
մինչև
շինիչ
տերմինաշինություն
Էդիկ
Անդրեասյան
Հրապարակ
օգոստ
Անդրեասյան
Էդիկ
այսպես
մեկնաբանում
ենք
... :
Կոալիցիայի
աշխատանք
անդամ
Մինասյանի
տեսակետի
մասին
] /
Էդիկ
Անդրեասյան
Հրապարակ
. – 2011. – 31
օգոստ
Անդրեասյան
Էդիկ
շուլուխ
արա
Էդիկ
Անդրեասյան
Հրապարակ
. – 2011. – 25
օգոստ
. –
Անդրեասյան
Էդիկ
Տարաբախտ
կոալիցիա
Էդիկ
Անդրեասյան
//
Հրապարակ
. – 2011. – 27
օգոստ
. –
Ասատրյան
Լիլիթ
Քաղաքական
դեմարշ
կամ
իրավական
քաղաքականացնելու
Լիլիթ
Ասատրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. –
2011. – 27
օգոստ
Արզաքանցյան
Տիգրան
Անկախ
որոշումից
դիմելու
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
.,
գործարար
Արզաքանցյանի
առավ
Շահվերդյանը
Հրապարակ
. – 2011. – 26
օգոստ
. –
Բարսեղյան
ւսինե
ռաունդը
կսկսվի
արտահերթով
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 5
օգոստ
Բարսեղյան
Լուսինե
Պատասխանը
համարժեք
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 12
օգոստ
. –
3:
Բարսեղյան
Լուսինե
Ջրի
ջրբաժանի
արանքում
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 4
օգոստ
Բարսեղյան
Լուսինե
Սարգսյանը
ընտրվել
նախագահ
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 10
օգոստ
ոստանջյան
Վարդան
Երկխոսությանը
պետք
նուրբ
մոտենալ
Հարցազրույց
իշխան
երկխոս
կոալիցիայի
աշխ
անդ
ներկայացուցիչ
Բոստանջյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 25
օգոստ
Բոստանջյան
Վարդան
Կոալիցիոն
համաձայնագիրը
ուրացվի
կողմից
Հարցազրույց
կոալիցիոն
պատվիրակ
անդ
Բոստանջյանի
առավ
Զարգարյանը
Իրավունք
. – 2011. – 5-8
ոստ
. –
Գաբրիելյան
Էմմա
Իշխանության
մանևրելու
դաշտը
սահմանափակվեց
Էմմա
Գաբրիելյան
Ժամանակ
. – 2011. – 3
օգոստ
Գաբրիելյան
Էմմա
Մեզ
երկխոսություն
հանուն
երկխոսության
բացարձակապես
պետք
Էմմա
Գաբրիելյան
Ժամանակ
. – 2011. – 5
օգոստ
Գալաջյան
Հովհաննես
Ազգային
երկխոսողների
լռության
կոդեքսը
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
հետաքնն
օգոստ
Գալաջյան
Հովհաննես
Երկխոսական
կրկես
հայհոյանքների
ուղեկցությամբ
Հովհաննես
Գալաջյան
//
Իրավունք
. – 5-8
օգոստ
. –
1, 4:
Գալաջյան
Հովհաննես
Երկխոսական
ներկայացումը
եզրագծի՞ն
մոտենում
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
օգոստ
Գալաջյան
Հովհաննես
Երկխոսում
ենք
մեզ
չխնայելով
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2011. – 10-16
օգոստ
1, 3:
Գալաջյան
Հովհաննես
Ինչու
կտրվեց
երկխոսության
պարանը
» /
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
. – 2011. – 30
օգոստ
.-1
սեպտ
Գալաջյան
Հովհաննես
Հանուն
մեր
երկխոսության
քաղբանտարկյալներին
չենք
թողելու
Հովհաննես
լաջյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2011. – 24-30
օգոստ
. –
Գալաջյան
Հովհաննես
Ուբաթ
օրը
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
. – 2011. – 19-22
օգոստ
1, 4:
Գալաջյան
Հովհաննես
Քաղաքական
տանգոն
վերածնվում
սուսերով
պարի
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2011. – 31
օգոստ
1, 3:
Գալոյան
Արման
ինչպես
ջուրն
ընկավ
ժամվա
աշխատանքը
Արման
Գալոյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 5
օգոստ
Գալոյան
Արման
Կոալիցիայի
փաստաթուղթն
ավելի
լավն
Արման
Գալոյան
ղովուրդ
. – 2011. – 24
օգոստ
3:
Նելլի
Ի՞նչ
կասի
կոալիցիան
երեքշաբթի
օրը
Նելլի
Գրիգորյան
//
Առավոտ
. – 2011. – 5
օգոստ
. –
Նելլի
Կոալիցիան
աշխատակարգի
մոտեցումը
հատկացրել
Նելլի
Գրիգորյան
Առավոտ
. – 2011. – 4
օգոստ
. –
Նելլի
արենա
ՀԿԿ ԿԿ առաջին
քարտուղար
Թովմասյանի
տեսակետի
մասին
Նելլի
Գրիգորյան
Առավոտ
. – 2011. – 25
օգոստ
Դաշտենց
Անուշ
Ուզում
լ
Վրաստանի
ճանապարհով
Անուշ
Դաշտենց
Ժողովուրդ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Դարբինյան
Ակամա
խոստովանության
կամ
երկխոսության
մոգական
ուժը
Գևորգ
Դարբինյան
Երկիր
. – 2011. – 25
օգոստ
Դարբինյան
Երբ
երկխոսում
առանց
իրար
լսելու
Դարբինյան
Երկիր
. – 2011. – 26
օգոստ
14000.
Եղիազարյան
Կիմա
հիմարությա՞ն
թե՞
առկախման
հիմարություն
Կիմա
Եղիազարյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Եղիազարյան
մա
Շնորհավոր
միամսյակդ
երկխոսություն
Ինչ
տվեցիր
երկրին
ժողովրդին
Կիմա
Եղիազարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. –
օգոստ
1, 3:
Եղիազարյան
Կիմա
Ռազբիրատ
թե՞
երկխոսության
Կիմա
Եղիազարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 5
օգոստ
. –
1, 3:
Եղիազարյան
Կիմա
Վախ
վախ
վախ
ինչեր
ենք
բաց
թողնելու
Կիմա
Եղիազարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 6
օգոստ
Ենոքյան
Գոհար
Պատգամավորներն
չլինեին
ազգը
սովից
ռներ
Հարցազրույց
պմբակց
անդ
գործարար
Ենոքյանի
առավ
Շահվերդյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Եսայան
Մարգարիտ
Երկխոսության
հանդարտ
ընթացքը
շարունակվում
Մարգարիտ
Եսայան
Առավոտ
. – 2011. – 24
օգոստ
Եսայան
Մարգարիտ
Կոալիցիա
հերթական
չհասկացվածությունը
Մարգարիտ
Եսայան
Առավոտ
. – 2011. – 27
օգոստ
Եսայան
Մարգարիտ
էջը
130-
դեմ
Մարգարիտ
Եսայան
//
Առավոտ
. – 2011. – 19
ոստ
Իգիթյան
Հովհաննես
Ուզում
հավատալ
երկխոսությամբ
կսկզբնավորվի
քաղաքակիրթ
բանակցելու
մշակույթ
: [
Հարցազրույց
վարչ
անդ
Իգիթյանի
Գրի
առավ
Իսրայելյանը
Առավոտ
. – 2011. – 26
օգոստ
Իսրայելյան
Աննա
Բիզնեսով
զբաղվում
բայց
շահույթ
ստանում
Իսրայելյան
Առավոտ
. – 2011. – 11
օգոստ
. –
Իսրայելյան
Կոալիցիան
հանգիստ
լսել
մեղադրանքները
րայելյան
Առավոտ
. – 2011. – 10
օգոստ
. –
Խաչատրյան
Գագիկ
Արտահերթ
ընտրություններն
այլընտրանք
չունեն
Գագիկ
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 4
օգոստ
. –
Խաչատրյան
Մարիետա
Որոշում
կայացնողները
չե՞ն
որոշել
Մարիետա
Խաչատրյան
. – 2011. – 24
օգոստ
. –
1, 3:
Խաչատրյան
Վահագն
«...
կընտրվի
կարևոր
» :
Հարցազրույց
պատվիրակ
անդ
Խաչատրյանի
Գրի
առավ
Դոխոլյանը
] //
Ավանգարդ
. – 2011. – 10
օգոստ
:
Խաչատրյան
Վահագն
Կոալիցիան
խախտում
պայմանը
Հարցազրույց
պատվիրակ
անդ
Խաչատրյանի
առավ
Բարսեղյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 11
օգոստ
Խաչատրյան
Ֆելիքս
մարդը
Վանգա՞ն
Հարցազրույց
բանակցող
պատվիրակ
Խաչատրյանի
առավ
Շահվերդյանը
Հրապարակ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Խառատյան
Հրանուշ
րկխոսության
նպատակը
ֆասադային
Հարցազրույց
ազգագրագետ
Խառատյանի
առավ
Գրիգորյանը
Առավոտ
. – 2011. – 30
օգոստ
Խառատյան
Մարինե
Իշխանությունը
հակընդդեմ
փաստաթուղթ
կներկայացնի՞
Մարինե
Խառատյան
Հրապարակ
. – 2011. – 11
օգոստ
Խառատյան
Մարինե
Լռության
շաբաթ
թարմ
մեղադրանքներ
Մարինե
Խառատյան
Հրապարակ
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Խառատյան
Տրամագծորեն
հակառակ
Մարինե
Խառատյան
Հրապարակ
. – 2011. – 5
օգոստ
. –
Խզմալյան
ՀԱԿ
ղեկավարությունը
միամիտ
ձևանալով
փորձում
գործարքների
կապել
Հարցազրույց
Սարդարապատ
շարժման
նախաձեռնող
խմբի
անդ
Խզմալյանի
առավ
Հակոբյանը
Իրավունք
հետաքննություն
օգոստ
սեպտ
Կարապետյան
Արման
Ճգնածամ
ճգնաժամից
հետո
Արման
Կարապետյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 20
օգոստ
Հակոբյան
Արամ
Քաղաքական
մշակույթի
ձևավորման
հրամայականը
Արամ
Հակոբյան
Ավանգարդ
. – 2011. – 24
օգոստ
Հակոբյան
Արմենուհի
Մանրադրամանալու
տրվողները
միշտ
կգտնեն
մանրադրամացնողներ
Կինոռեժիսոր
Խզմալյանի
Կարապետյանի
կուս
Հայրիկյանի
տեսակետները
Արմենուհի
Հակոբյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2011. – 17-23
օգոստ
Հակոբյան
Երկխոսությունը
առկախված
Մարինա
Հակոբյան
Հայ
ժամանակ
. – 2011. – 27
օգոստ
Հայ
ազգային
կոնգրեսի
հայտարարությունը
Երկխոս
առկախման
մասին
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 27
օգոստ
յաստանում
արտահերթ
նախագահական
խորհրդարանական
ընտրությունների
անցկացման
լեգիտիմ
իշխանության
ձևավորման
անհրաժեշտության
հիմնավորում
Հայկ
ժամանակ
օգոստ
. –
Հարությունյան
նախապատրաստում
երկխոսությունն
ընդհատելու
համար
Հարությունյան
Հայոց
աշխարհ
– 2011. – 5
օգոստ
. –
Հարությունյան
տրամաբանությունը
կաղում
եթե
տրամաբանություն
Կոալիցիայի
խմբի
անդ
նասյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
] /
Գևորգ
Հարությունյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 30
օգոստ
Հարությունյան
Ռաունդ
6.
Դիրքային
պայքարը
շարունակվում
Հարությունյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 24
օգոստ
. –
Հարությունյան
հարցերի
պատասխանը
պետք
Հարցազրույց
իշխան
կոալիցիայի
Հարությունյանի
առավ
Հարությունյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 21
օգոստ
. –
արությունյան
Երկխոսությունից
ավելի
կարևոր
երկրում
կարգուկանոն
Հարցազրույց
իշխան
կոալիցիայի
Հարությունյանի
հետ
առավ
Իսրայելյանը
] //
Առավոտ
. – 2011. –
օգոստ
Հարությունյան
Խաչիկ
Երկխոսությունն
ընթանում
բնականոն
Հարցազրույց
կոալիցիայի
անդ
ներկայացուցիչ
Հարությունյանի
Գրի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
արհ
. – 2011. –
օգոստ
Հարությունյան
Խաչիկ
Կողմերը
պետք
դրսևորեն
պատրաստակամություն
» : [
Հարցազրույց
ՕԵԿ
խմբակց
Հարությունյանի
հետ
Գրի
առավ
Եսայանը
Առավոտ
. – 2011. – 17
օգոստ
Հարությունյան
Գործընթացը
ավելի
կարևոր
քան
արդյունքը
Հարցազրույց
Հարությունյանի
առավ
Հարությունյանը
] //
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 25
օգոստ
14035.
Հարությունյան
Հասմիկ
Կոալիցիան
լիահույս
ՀԱԿ
կերկխոսի
Կոալիցիայի
անդ
Մինասյանի
Հարությունյանի
խմբակց
անդ
Պետրոսյանի
վարչ
անդ
Իգիթյանի
տեսակետների
մասին
Հասմիկ
Հարությունյան
. – 2011. – 30
օգոստ
Հարությունյան
Հասմիկ
համար
տանգո
ում
համար
շախմատ
Հասմիկ
Հարությունյան
Ազգ
. – 2011. – 27
օգոստ
. –

Հարությունյան
Սոնա
ընդամենը
էմոցիոնալ
երիտասարդների
ոստիկանների
միջադեպ
Սոնա
Հարությունյան
Հրապարակ
. – 2011. –
օգոստ
Հարությունյան
Սոնա
Երկխոսությունը
վերածվել
ընթերցանության
Սոնա
Հարությունյան
Հրապարակ
օգոստ
. –
Հարությունյան
Սոնա
Երկխոսությունը
վտանգված
մեղավոր
Սոնա
Հարությունյան
Հրապարակ
. – 2011. – 16
օգոստ
. –
14040.
Հովհաննիսյան
Ռոզա
Իշխանությունն
արտահերթ
ընտրությունների
տրամադրություն
չունի
արունակում
վերջնաժամկետի
լեզվով
Ռոզա
Հովհաննիսյան
Հայացք
. – 2011. – 4
օգոստ
Մամիկոնյան
Նաիրա
Մեր
կոնգրեսն
ուրիշ
Նաիրա
Մամիկոնյան
Առավոտ
. – 2011. – 6
օգոստ
Մանուչարյան
Աշոտ
Երկխոսությունը
պետք
իշխանավորափոփոխության
այլ
իշխանափոխության
համար
Հարցազրույց
քաղ
Մանուչարյանի
առավ
Խաչատրյանը
Ժամանակ
– 2011. – 4
օգոստ
. –
Մանուչարյան
ոտ
Ընդվզումը
կթելադրի
ամեն
Հարցազրույց
Ղարաբաղ
կոմիտեի
անդ
Մանուչարյանի
առավ
Սահակյանը
Հայացք
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Մարկարով
Ալեքսանդր
Պակտային
քաղաքականության
ազգային
առանձնահատկությունները
: [
Հարցազրույց
քաղաքագետ
երկրների
հայաստան
մասնաճյուղի
տնօրեն
Մարկարովի
Գրի
առավ
Հարությունյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 23
օգոստ
. –
Մարտիրսյան
Արմեն
Երկխոսությունը
այկական
սերիալ
Հարցազրույց
Ժառանգություն
խմբակց
անդ
Մարտիրսյանի
առավ
Դոխոլյանը
] //
Ավանգարդ
. – 2011. – 31
օգոստ
Մինասյան
Արծվիկ
Տարօրինակ
միանում
ուժ
շարժմանը
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Մինասյանի
Գրի
առավ
Իսրայելյանը
Առավոտ
. – 2011. – 9
օգոստ
Մինասյան
Գագիկ
Այսօր
կքննարկվի
տահերթ
ընտրությունների
հարցը
Հարցազրույց
կոալիցիայի
անդ
Մինասյանի
առավ
Հարությունյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 4
օգոստ
. –
Մինասյան
Գագիկ
Կողմերը
պատասխանատու
պետք
լինեն
Հարցազրույց
կոալիցիայի
պատվիրակ
անդ
Մինասյանի
առավ
Եսայանը
Առավոտ
. – 2011. – 20
օգոստ
Մինասյան
Գագիկ
ՀԱԿ
կոպիտ
սխալներ
գործում
կանգնած
վտանգավոր
ճանապարհի
Հարցազրույց
իշխան
կոալիցիայի
խմբի
անդ
Մինասյանի
Գրի
առավ
Հարությունյանը
] //
Հայոց
արհ
. –
2011. – 27
օգոստ
Միրզոյան
Երկխոսությու՞ն
թե՞
տուն
տունիկ
ո՞վ
շահելու
Տարոն
Միրզոյան
Ավանգարդ
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
Նազարյան
Գեղամ
Մենք
ժամանակ
չունենք
Հարցազրույց
Տապան
անկախ
փորձագետների
ասոցիացիայի
համակարգող
Նազարյանի
առավ
Հովհաննիսյանը
Երկիր
. – 2011. – 30
օգոստ
Նիկոյան
Սամվել
Քիչ
մնում
ասեն
պետք
տահերթ
ընտրություններ
անել
որպեսզի
երաշտ
չլինի
» : [
Հարցազրույց
փոխխոսնակ
Նիկոյանի
առավ
Զարգարյանը
Իրավունք
. – 2011. – 12-15
օգոստ
Նիկոյան
Սամվել
Օրակարգը
տանում
տեղ
» :
Հարցազրույց
Նիկոյանի
առավ
Եսայանը
Առավոտ
. – 2011. – 16
օգոստ
Նշանյան
Իշխանափոխության
ժամանակացույցը
խախտվել
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Շահգելդյան
Մհեր
Երկխոսությունը
բացառում
ցանկացած
վերջնագիր
: [
Հարցազրույց
կոալիցիայի
խմբի
անդ
Շահգելդյաի
Զոհրաբյանի
Գրի
առավ
Պողոսյանը
] //
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 27
օգոստ
Շահվերդյան
Լուսինե
տիկնիկ
դու
զբաղվի
երեխեքին
թոռների
պաշտոնի
դնելով
ԱԺ ՀՀԿ խմբակց
Սահակյանի
տեսակետների
սին
] /
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
. – 2011. – 6
օգոստ
Շահվերդյան
Լուսինե
Երկխոսությունը
միայն
ընթերցանություն
ՄԱԿ
Արսենյանի
խմբակց
անդ
Գալստյանի
Կարապետյանի
տեսակետների
մասին
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
– 2011. – 25
օգոստ
Շահվերդյան
Լուսինե
Իշխանությունը
կմերժի՞
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
. – 2011. – 13
օգոստ
Շահվերդյան
Լուսինե
Իշխանությունը
մնաց
կոնգրեսից
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
. – 2011. – 24
օգոստ
. –
Շահվերդյան
Լուսինե
Կոնգրեսն
ասել
իշխանությունները
լսել
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
. – 2011. – 10
օգոստ
. –
Շահվերդյան
Լուսինե
Քաղաքական
դեմա՞րշ
թե՞
ոտքերով
հարված
սեղանի
տակից
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
. – 2011. – 27
օգոստ
Շահվերդյան
Շուշան
թելադրում
խաղի
կանոնները
Շուշան
Շահվերդյան
Երկիր
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Շիրխանյան
Վահան
Երկխոսությունը
ընթանում
անձերի
Հարցազրույց
ՍԴՀԿ
կենտրոն
վարչ
անդ
Շիրինյանի
Գրի
առավ
Զարգարյանը
Իրավունք
հետաքնն
. – 2011. – 17-23
օգոստ

Որպես
քաղաքական
պրոցես
Քրիստոնեա
դեմոկրատ
կուս
Հարությունյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. –
2011. – 25
օգոստ
Պետրոսյան
անընդհատ
երկխոսության
գործընթացը
Կարեն
Պետրոսյան
Հայաստանի
Հանրապետ
օգոստ
Պետրոսյան
Ռաֆիկ
Ռաֆիկ
Պետրոսյանը
հանաձայն
Հարցազրույց
ՄԻՊ
հանձնաժողովի
փոխնխգ
Պետրոսյանի
Բարսեղյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 30
օգոստ
Պողոսյան
Վարդան
Սահմանադրությունն
արգելում
Հարցազրույց
սահմանադրագետ
Պողոսյանի
առավ
Գալոյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 25
օգոստ
Սահակյան
Աշոտ
Դու
ուրբաթ
արի
Աշոտ
Սահակյան
//
Հրապարակ
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Սահակյան
Աշոտ
Մեր
անկախություն
տանգոն
Աշոտ
Սահակյան
Հրապարակ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Սահակյան
Արփի
Երբ
գալիս
պտեմբերը
Արփի
Սահակյան
//
Հայացք
. – 2011. – 5
օգոստ
Սահակյան
Արտահերթ
ընտրությու՞ններ
անիմաստ
բան
ԱԺ ՀՀԿ խմբակց
անդ
Սահակյանի
Մինասյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
] /
Սահակյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 6
օգոստ
. –
3:
Սահակյան
Երկխոսության
նրբերանգները
երկխոսությունը
պետք
մարտավարական
նկատառումներով
Սահակյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 3
օգոստ

1, 3:
Սարգսյան
Արամ
Լևոն
Պետրոսյանն
Սերժ
Սարգսյանը
հանդիպեն
ականներ
կշարվեն
Պետրոսյանի
դռան
Հարցազրույց
Հանրապետություն
կուս
Սարգսյանի
] //
Հայացք
. – 2011. – 27
օգոստ
. –
Սաֆարյան
Ստեփան
Ապագա
ընտրությունները
կանխորոշված
ելքով
դարձնելու
ցանկություն
Հարցազրույց
Ժառանգություն
խմբակց
Սաֆարյանի
կց
անդ
Հարությունյանի
առավ
Թաթոյանը
] //
Իրավունք
. – 2011. – 16-18
օգոստ
Փաշինյան
Նիկոլ
Ջրբաժան
լինելու
Հարցազրույց
օրաթերթի
Փաշինյանի
առավ
Ավետյանը
] // 168
ժամ
. –
2011. – 25
օգոստ
.-1
սեպտ
. –
Маргарян
Рубен
поисках
велосипедиста
Рубен
Маргарян
Голос
Армении
. – 2011. – 18
Мкртчян
Демарш
Марина
Мкртчян
//
Голос
Армении
. –
2011. – 27
. 1.
Мкртчян
Пятый
раунд
угрозой
срыва
Марине
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2011. – 16
. 2.
Мкртчян
Марина
Спекуляция
страхе
Марина
Мкртчян
//
Голос
Армении
. – 2011. – 18
Овнатанян
Диалог
власть
Мосты
еще
сожжены
’’ /
Тамара
Овнатанян
Новое
время
. – 2011. – 30
. –
Овнатанян
седьмая
попытка
сорвалась
Тамара
Овнатанян
Новое
время
. – 2011. – 27
. 1-2.
Саркисян
вернемся
конструктивное
русло
либо
будут
иметь
место
неконструктивные
развития
Убежден
депутат
Гагик
Минасян
Гоар
Саркисян
//
Республика
Армения
. – 2011. – 31
авг
. 3.
գաբնակչության
տեղաշարժեր
Գաղութային
հարց
Ազգային
ազատագրական
շարժում
населения
Колониальный

Национально
освободительное
движение
Բադոյան
Նաիրա
Ուրախ
ճանապարհիր
վերադառնամ
Ազատամարտիկ
Գալստյանի
մասին
Նաիրա
Բադոյան
Ավանգարդ
. –
2011. – 26
օգոստ
Բալյան
Միքայել
Երբեք
մոռացեք
Արցախյան
պատերազմի
մասնակից
Ալթունյանի
մասին
Միքայել
Բալյան
Հայ
– 2011. – 10-17
օգոստ
9:
Բաղդասարյան
րատ
Հոգում
անթեղված
կրակ
: [
Արցախյան
ազատամարտիկ
պատգ
Ազոյանի
մասին
Մարատ
Բաղդասարյան
Ավանգարդ
. – 2011. – 17
օգոստ
4-5:
Գյոզալյան
Հասմիկ
Գոյապայքարի
մեկ
էջը
Էջեր
Արցախյան
պատերազմից
Հասմիկ
Գյոզալյան
Ավանգարդ
. – 2011. – 26
օգոստ
4:
Գյոզալյան
Հասմիկ
Զինվորը
պետք
գիտակցի
հանուն
ինչի
մեր
պայքարը
Արցախյան
ազատամարտիկ
Բաբայանի
Հասմիկ
Գյոզալյան
Ավանգարդ
. – 2011. – 10
օգոստ
. –
ոզալյան
Հասմիկ
Մենք
պատերազմ
գնացինք
խաղաղության
համար
Արցախյան
պատերազմի
հերոս
Խաչատրյան
Բեկի
մասին
] /
Հասմիկ
Գյոզալյան
Ավանգարդ
. – 2011. – 31
օգոստ
Դևրիկյան
Վարդան
Արցախյան
պատերազմի
ժողովրդական
բանահյուսությունը
: [
Արցախյան
պատերազմի
էջերից
Վարդան
Դևրիկյան
Երկիր
. – 2011. – 27
օգոստ
. –
Դևրիկյան
Վարդան
Հայրենիքի
պատերազմական
բեկորները
Արցախյան
պատերազմի
էջերից
Վարդան
Դևրիկյան
//
Երկիր
. – 2011. – 25
օգոստ
Դևրիկյան
Վարդան
Նրանց
ովքեր
չտեսան
հաղթանակը
Արցախյան
պատերազմի
էջերից
Վարդան
Դևրիկյան
//
Երկիր
. – 2011. – 30
օգոստ
Դևրիկյան
Տիգրան
Աղդամի
ազատագրումը
Էջեր
Արցախյան
ազատամարտից
Տիգրան
Դևրիկյան
Հայ
զինվոր
. – 2011. – 17-24
օգոստ
Դևրիկյան
Տիգրան
Պատմում
կապավորները
Փոխգնդապետ
գսյանի
գնդապետ
Դոխոյանի
փոխգնդապետ
Ավետիսյանի
Սարգսյանի
Արցախյան
պատերազմից
Տիգրան
Դևրիկյան
Հայ
. – 2011. – 24-31
օգոստ
Պետրոսյան
Աստվածատուր
Բեկեցին
պատերազմի
ընթացքը
Հարցազրույց
Արծիվ
մահապարտներ
գումարտակի
ընդհանուր
հրամանատար
Արծիվ
մահապարտների
միության
գեներալ
մայոր
Պետրոսյանի
առավ
Գյոզալյանը
Ավանգարդ
. – 2011. – 17
օգոստ
Григорян
следний
этап
Кольца
’’.
Атерк
август
1991 :
Об обустройстве
села
Арцахе
после
войны
Марина
Григорян
Голос
Армении
. – 2011. – 18
авг
Казинян
кольце
парада
суверенитетов
О роли сов
силовых
структур
карабах
войне
Казинян
Голос
Армении
. – 2011. –
. –
Հայաստանից
արտագաղթի
խնդիրների
շուրջ
Армении
Ամատունի
Արամ
իշխանություն
ճամպրուկ
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2011. – 4
օգոստ
Եգանյան
Գագիկ
Միգրացիա
արտագաղթ
քաղաքական
ապաստան
հայրենակիցներ
»... : [
Հարցազրույց
տարածք
կառավարման
նախարար
առընթեր
միգրացիոն
գործակալ
Եգանյանի
առավ
Խաչատրյանը
Ժամանակ
. – 2011. – 31
օգոստ
Խաչատրյան
Արմեն
Մարդիկ
գնում
երկրից
նրանք
կարիք
ունեն
Հարցազրույց
լոռուսում
Հայաստանի
արտակարգ
լիազոր
դեսպան
Խաչատրյանի
առավ
Դաշտենցը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 31
օգոստ
Ծրագիրն
ապօրինի
հակահայ
: [ «
երիտ
նախաձեռն
հայտարար
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Կարապետյան
Աստղիկ
խոստումներից
հետո
էլի
կոտրած
տաշտակ
Աստղիկ
Կարապետյան
Երկիր
. – 2011. – 31
օգոստ
Հովհաննիսյան
Արթուր
Հորինված
ծրագիր
չնչին
արդյունքներ
...
զանգվածային
արտագաղթ
Արթուր
Հովհաննիսյան
Հայացք
. – 2011. – 3
օգոստ
Միրզոյան
Շուշանիկ
Ռեժիմը
կարող
հաշվել
արտագաղթողների
Տնտեսագետ
Բագրատյանի
տեսակետի
մասին
Շուշանիկ
Միրզոյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 2
օգոստ
Նահապետյան
Կարեն
Ինչու
արտագաղթում
երիտասարդները
Կարեն
Նահապետյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 3
օգոստ
Мадатян
Нелли
Мигранты
поневоле
или
թալը
ճիշտ
»? /
Нелли
Мадатян
. – 2011. – 18
авг
. 2-3.
Միջազգային
հարաբերություններ
Արտաքին
քաղաքականություն
Международные
отношения
Внешняя
Լոնսդեյլ
Չարլզ
Շարունակելու
ենք
աջակցել
բարեփոխումներին
Հարցազրույց
ում
Մեծ
Բրիտանիայի
արտակարգ
լիազոր
դեսպան
Լոնսդեյլի
առավ
Հովհաննիսյանը
] //
Երկիր
. – 2011. – 27
օգոստ
. –
327(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
արտաքին
քաղաքականությունը
Внешняя
еспублики
Армения
Լևոնյան
Նարեկ
Քոչարյանն
ցանկությունների
բարձունքում
ՀՀ փոխարտգործնախ
Քոչարյանի
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. –
2011. – 9
օգոստ
. –
Հայաստանը
միջազգային
հանրության
վստահելի
գործընկերն
ՀՀ ԱԳՆ կենտրոն
ապարատի
արտերկրում
դիվանագիտ
ներկայացուցչ
խորհրդակց
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Զանգվածային
ղաքական
կազմակերպություններ
շարժումներ
Политические
движения
Массовые
политические
организации
движения
329(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Политические
движения
Республики
Армения
Ազիզյան
Նապոլեոն
Ինչպես
կինոներում
» : [
Հարցազրույց
անդ
Ազիզյանի
հետ
առավ
Գալոյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. –
օգոստ
Այվազյան
Սմբատ
Շնորհավորում
Լիբիայի
ժողովրդին
Հարցազրույց
Հանրապետություն
կուս
քաղխորհրդի
անդ
Այվազյանի
հետ
առավ
Թադևոսյանը
] //
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 23
օգոստ
. –
Արզումանյան
Ալեքսանդր
Ցավալի
կառավարվում
կողմից
Հարցազրույց
դեմոկրատներ
կուս
Արզումանյանի
Գրի
առավ
Իսրայելյանը
Առավոտ
. – 2011. – 25
օգոստ
իստակեսյան
Մովսես
Սրանք
մարդուն
միայն
կերպ
արարած
դիտարկում
: [
Հարցազրույց
տնտեսագետ
Արիստակեսյանի
առավ
Սիմոնյանը
Հրապարակ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Աֆյան
Հովիկ
ինձ
մեղադրում
հիվանդ
սկզբունքի
տեսություն
ՀՌԱԿ ատենապետ
Առաքելյանի
մամուլի
ասուլիսի
մասին
] /
Աֆյան
. – 2011. – 20
օգոստ
Բաղդասարյան
Գայանե
ոն
Պետրոսյանի
լռելու
պահը
ՀԱԿ առաջնորդի
գործոն
մասին
] /
Գայանե
Բաղդասարյան
Իրավունք
. – 2011. –
օգոստ
4:
Գեղամյան
Արտաշես
Գեղամյանի
որդին
դատախա՞զ
Հարցազրույց
ԱՄԿ
Գեղամյանի
առավ
Հարությունյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011. – 26
օգոստ
. –
Գեղամյան
Արտաշես
Ռուսաստանի
մասնատման
ռազմավարությունն
արդեն
փուլ
մտել
ԱՄԿ
նախագահի
անդրադարձը
տոտալիտար
հիշատակի
վա
առթիվ
] //
Արտաշես
Գեղամյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Լևոն
Հայրիկյանը
թաքցնում
վերադառնում
քաղաքականություն
ԱԻՄ ղեկ. Պ.Հայրիկյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
Լևոն
Գևորգյան
Հայացք
. – 2011. – 4
օգոստ
. –
Նելլի
ՀՅԴ
ինքնամաքրման
ունի
ՍԴՀԿ
ատենապետ
Սարգսյանի
տեսակետի
մասին
Նելլի
Գրիգորյան
Առավոտ
. –
2011. – 24
օգոստ
Դաշտենց
ւշ
ԱԺՄ
հավաքագրում
ԱԺՄ
ականներին
Անուշ
Դաշտենց
Ժողովուրդ
. – 2011. – 25
օգոստ
. –
Եղիազարյան
Գուրգեն
ՔԿՀ
ներից
դուրս
եկողների
50
տոկոսը
պոտենցիալ
հանցագործ
դառնում
փակեն
այնտեղ
իրենց
լափողների
պարտքերը
Հարցազրույց
ՍԴՀԿ
անդամ
Եղիազարյանի
առավ
Մեսրոպյանը
Ժամանակ
. – 2011. – 31
օգոստ
Զարգարյան
Գայանե
ապակենտրոնության
հմայքն
շվառությունը
Գայանե
Զարգարյան
Իրավունք
. – 2011. – 23-25
օգոստ
. –
Թովմասյան
Ռուբեն
Հայ
բելառուսական
սուպերմարկետի
գովազդը
Հարցազրույց
քարտուղար
Թովմասյանի
առավ
Դոխոլյանը
] //
Ավանգարդ
. – 2011. – 5
օգոստ
. –
2, 3:
Լևոնյան
Նարեկ
Օրինաց
երկիր
կադրային
նվաճումը
ՕԵԿ
անդ
Աղաջանյանի
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 25
օգոստ
Խաչատրյան
ՀՅԴ
փաստի
առջև
ՀՅԴ Արևմտ
Ամերիկայի
Հայաստանի
կազմակերպ
տարաձայն
մասին
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 25
օգոստ
Խզմալյան
Տիգրան
ՀԱԿ
ղեկավարները
թաքնվել
երեխաների
հետևում
Հարցազրույց
Սարդարապատ
շարժման
նախաձեռնող
դ
Խզմալյանի
առավ
Իսրայելյանը
] //
Առավոտ
. – 2011. – 23
օգոստ
Կարապետյան
Արտակ
Ոստիկանապետը
ծայրից
ծայր
ստել
Հարցազրույց
ակտիվիստ
Կարապետյանի
առավ
Բարսեղյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 31
օգոստ
Կարապետյան
Տիգրան
Միակ
ուժն
ենք
որը
մոնղոլացել
Հարցազրույց
առաջնորդ
Կարապետյանի
Գրի
առավ
րությունյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
14128.
Հայաստանի
անկախութեան
վերականգնումի
ամեակին
առիթով
Արեւմտեան
Ամերիկայի
Կեդրոնական
կոմիտէի
յայտարարութիւնը
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 23
օգոստ
Հայոցյան
Վահագն
Քաղաքական
հրապարակումը
բացահայտե՞ց
դեմոկրատների
դեմքը
Հարցազրույց
վարչ
գործադիր
քարտուղար
Հայոցյանի
աառվ
Գրիգորյանը
] //
Առավոտ
. – 2011. – 27
օգոստ
Հարությունյան
Շանթ
Մեր
ժողովուրդը
չգիտի
ա՞ծ
թե՞
տանում
Հարցազրույց
միացյալ
նախաձեռն
համակարգող
Հարությունյանի
Գրի
առավ
Սեյրանյանը
] // 168
ժամ
. – 2011. – 18-23
օգոստ
4, 5:
Հովհաննիսյան
Սուրեն
Կուսակցական
խճանկար
Սուրեն
Հովհաննիսյան
Երկիր
. – 2011. – 31
օգոստ
Հովհաննիսյան
Սուրեն
Կուսակցականները
բնակչության
թվից
ՀՀ-ում
գրանցված
կուս
մասին
Սուրեն
Հովհաննիսյան
Երկիր
. –
2011. – 26
օգոստ
Մանոյան
րո
Պետք
պատրաստ
լինենք
ամենաբարդ
զարգացումներին
Հարցազրույց
ՀՅԴ
Բյուրոյի
Հայ
Դատի
քաղ
հարցերի
գրասենյակի
պատասխանատու
Մանոյանի
Ռամկավար
կուս
Հայ
դատի
խորհրդի
ատենապետ
Առաքելյանի
առավ
Շահվերդյանը
Երկիր
. – 2011. – 23
օգոստ
. –
Մարգարյան
Հովհաննես
Ունեցվածքս
պատրաստ
նվիրել
: [
Հարցազրույց
անդ
րգարյանի
առավ
Շահվերդյանը
Հրապարակ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Մկրտչյան
Հարություն
Շիրիխանյանը
համոզված
երեք
տարում
կարող
վերականգնել
երկրի
բնականոն
ընթացքը
ՍԴՀԿ
վարչ
անդ
Շիրխանյանի
մամուլի
ասուլիսի
մասին
] /
Հարություն
Մկրտչյան
Հրապարակ
. – 2011. – 13
օգոստ
. –
Շահվերդյան
Լուսինե
ում
հերթական
պառակտումն
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
. – 2011. – 12
օգոստ
. –
Շիրխանյան
Վահան
Անկախացումից
հետո
կառավարման
համակարգն
անփոփոխ
» : [
Հարցազրույց
կենտրոն
վարչ
անդ
Շիրխանյանի
առավ
Դոխալյանը
Շիրխանյան
Ավանգարդ
. – 2011. – 24
օգոստ
2, 6:
14138.
Շիրխանյան
Վահան
Երբ
օլիգարխները
բուրժուա
նախարարները
ճոխ
սեղանի
շուրջ
ազգի
կենացն
խմում
ուղղակի
սրբապղծություն
» :
Հարցազրույց
ՍԴՀԿ
կենտրոն
վարչ
անդ
Շիրխանյանի
առավ
Զարգարյանը
Իրավունք
. – 2011. – 19-22
օգոստ
3, 4:
րգսյան
Արամ
դեռ
ԳԿՉՊ
առաջ
գաղտնի
համաձայնվել
Շահումյանի
հայաթափմանը
Հարցազրույց
Դեմոկրատ
կուս
Սարգսյանի
առավ
Հակոբյանը
Իրավունք
օգոստ
3, 5:
Սեֆիլյան
Ժիրայր
Ափսոս
երիտասարդների
ներուժը
» :
Հարցազրույց
Սարդարապատ
շարժման
նախաձեռնող
անդ
.,
Ղարաբաղ
պատերազմում
Շուշիի
առանձնակի
հրամանատար
Սեֆիլյանի
ավ
Դոխոլյանը
Ավանգարդ
. – 2011. – 12
օգոստ
Սեֆիլյան
Ժիրայր
Իշխանափոխության
ներուժ
գոյությու
ունի
Հարցազրույց
Սարդարապատ
շարժման
նախաձեռնող
անդ
Սեֆիլյանի
առավ
Սահակյանը
Հայացք
. – 2011. – 25
օգոստ
. –
Վարդանյան
Արմենուհի
ՀՅԴ
վրան
դրել
Գյումրու
կենտրոնում
ՀՅԴ կուս
գործուն
մասին
Արմենուհի
Վարդանյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 24
օգոստ
ր
Աբրահամյան
Հրանտ
Հայոց
ուխտի
ասպետները
ՀԱԿ-ը դարձավ
տարեկան
Հրանտ
Աբրահամյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. –
օգոստ
. –
Гегамян
Арташес
Стратегия
расчленения
России
уже
вступила
горячую
фазу
Ст. лидера
Гегамяна
напеч
. UA REGNUM] /
Гегамян
//
Новое
время
. – 2011. – 30
авг
. 2, 5.
14145.’’
’’
плевал
бабушек
дедушек
Предвыбор. гонка
Народ
партии
рапетяна
Голос
Армении
. – 2011. – 25
. 2.
Маргарян
Рубен
Странные
Оценка
Зап
полит
ситуации
Армении
Рубен
Маргарян
Армении
. –
2011. – 27
. 2.
Мкртчян
ширмой
Марина
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2011. – 27
авг
Мкртчян
Куда
может
завести
дорожная
карта
демократии
АНК] / Марина
Мкртчян
Армении
հանրահավաքի
մասին
митинге
АНК
Բարսեղյան
Լուսինե
Երբ
գալիս
սեպտեմբերը
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 3
օգոստ
Գալոյան
Արման
Արտահերթ
կամ
աննախադեպ
ընդվզում
Արման
Գալոյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
Լևոն
Ամենաշոգ
հանրահավաքը
Լևոն
Գևորգյան
Հայացք
. – 2011. – 3
օգոստ
Վարդան
Անկե՞ղծ
արդյոք
աղայի
բարկանալու
սպառնալիքը
Վարդան
Գրիգորյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 4
օգոստ
. –
Վարդան
տահերթ
ընտրությունների
կարգախոսով
փորձում
դիմանալ
մինչև
ընտր
. /
Վարդան
Գրիգորյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 2
օգոստ
Դանիելյան
Ինարա
Փակ
երկխոսությունից
հետո
հանրահավաք
Ինարա
Դանիելյան
Գործընթաց
. – 2011. – 3
օգոստ
1, 3:
Եղիազարյան
Կիմա
Մենք
արդեն
հաղթել
ենք
բայց
մեր
խաբար
չկա
Կիմա
Եղիազարյան
Հայոց
աշխարհ
օգոստ
Զուրաբյան
Լևոն
Կոչ
ում
ժողովրդին
պատրաստ
լինել
զանգվածային
բողոքների
Հարցազրույց
համակարգող
Զուրաբյանի
առավ
Խանումյանը
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Վահագն
Արտահերթ
ընտրությունները
որպես
առաջնահերթություն
Վահագն
Թևոսյան
//
Հրապարակ
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
Խաչատրյան
Անժելա
ում
ավարտվում
լկտիության
բեսպրեդելի
ժամանակը
Անժելա
Խաչատրյան
Ժամանակ
. – 2011. – 3
օգոստ
Խառատյան
Մարինե
Կոնգրեսը
րտահրավեր
նետում
շոգին
բացում
փակագծերը
Մարինե
Խառատյան
Հրապարակ
. – 2011. – 2
օգոստ
. –
Հայրիկյան
Պարույր
«...
Չեմ
տեսել
որևէ
մեկին
կապի
Հարցազրույց
Հայրիկյանի
խմբակց
անդ
Բոստանջյանի
կինոռեժիսոր
Խզմալյանի
Գրի
առավ
Թաթոյանը
Իրավունք
. – 2011. – 2-4
օգոստ
. –
Մամիկոնյան
Նաիրա
ամառային
ստուգատեսը
հանձնեց
Քաղ
տեխնոլոգիաների
մասնագետ
դալյանի
տեսակետի
մասին
Նաիրա
Մամիկոնյան
//
Առավոտ
. – 2011. – 5
օգոստ
Մամիկոնյան
Նաիրա
այլընտրանք
առաջարկել
Նաիրա
Մամիկոնյան
//
Առավոտ
. – 2011. – 3
օգոստ
Մամիկոնյան
Նաիրա
արեց
ամենակարևորը
Նաիրա
Մամիկոնյան
//
Առավոտ
. – 2011. – 2
օգոստ
Մամիկոնյան
Նաիրա
Պետրոսյանը
նոր
բանավեճի
առիթ
տվել
Նաիրա
Մամիկոնյան
//
Առավոտ
. – 2011. – 4
օգոստ
Մանարյան
Երվանդ
Կարևորը
ովուրդ
Հարցազրույց
համակիր
դերասան
Մանարյանի
առավ
Բարսեղյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 6
օգոստ
Մութաֆյան
Լևոն
Պետրոսյանի
ճամբարը
քայքայվում
Լևոն
Մութաֆյան
Ավանգարդ
. – 2011. – 5
օգոստ
. –
Սահակյան
Պետրոսյանին
ում
գրաքննում
Սահակյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 4
օգոստ
. –
4:
Սարիբեկյան
Գայանե
Դրսում
աստիճան
ՀԱԿ
մ
` 1000 /
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
. – 2011. – 3
օգոստ
Տեր
Պետրոսյան
Լևոն
Ընտրացուցակները
պետք
մաքրել
հազարով
Լ.Տեր-Պետրոսյանի
ելույթը
] /
Լևոն
Պետրոսյան
Ժողովուրդ
2011. – 3
օգոստ
. –
Տեր
Պետրոսյան
Լևոն
Լևոն
Պետրոսյանի
ելույթը
Լևոն
Պետրոսյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 3
օգոստ
4, 5:
Տեր
Պետրոսյան
Լևոն
Սեպտեմբեր
հոկտեմբերին
քաղաքական
ճգնաժամի
հաղթահարման
հարցում
լուրջ
բեկում
լու
Լևոն
Պետրոսյան
ժամանակ
. – 2011. – 3
օգոստ
4, 5:
329.78
Երիտասարդական
մանկական
քաղաքական
ազգային
կուսակցություններ
շարժումներ
Политические
национальные
молодежные
детские
движения
организации
Սարիբեկյան
Գայանե
Երիտթևերը
որպես
բութ
ՀՀԿ, ՀՅԴ, ԲՀԿ երիտ
կառույցների
մասին
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
. –
2011. – 30
օգոստ
Էկոնոմիկա
Տնտեսական
գիտություններ
Экономические
науки
Աշխատանք
Աշխատանքի
տեսություն
Աշխատանքի
կազմակերպում
Աշխատանքի
էկոնոմիկա
Теория
труда
Организация
труда
Экономика
труда
Մերի
Ի՞նչ
կատարվում
ԴԳՄՔ
ում
: [«
Դինո
գոլդ
մայնինգ
քամփնի
ում
աշխատակիցների
ազատման
դեպքերի
մասին
Մերի
Սողոմոնյան
//
Առավոտ
. – 2011. – 5
օգոստ
. –
331.105.44
Արհմիություններ

Профсоюзы
14174.
Հովսեփյան
Արմեն
հմիությունները
նույնպես
ազատ
շուկայական
պաթոլոգիայի
զոհ
Արմեն
Հովսեփյան
Իրավունք
օգոստ
. –
5, 12, 13:
Хлхатян
Профсоюз
силен
своим
сплоченым
активным
коллективом
Беседа
пред
Респ
союза
профсоюзов
железнодорожников
Хлхатяном
Записал
Дарбинян
] //
Голос
Армении
. – 2011. – 18
. –
Հողային
հարց
Ագրարային
հարց
Անշարժ
գույք
անշարժ
ունեցվածք
տնատիրություն
հողատիրություն
լն
Земельный
Аграрный
Недвижимость
недвижимое
имущество
домовладение
землевладение
.)
Մարտիրոսյան
Արա
Անշարժ
գույքի
կադաստրի
համակարգում
կստեղծվեն
սպասարկման
գրասենյակներ
Արա
Մարտիրոսյան
. – 2011.
օգոստ
Մարտիրոսյան
Արա
Անշարժ
գույքի
շուկայում
նվազել
առուվաճառքի
գործարքները
շարունակում
մնալ
առանց
էական
Արա
Մարտիրոսյան
. – 2011. – 27
օգոստ
այան
Աշոտ
Մինչ
հունվարի
դեռ
ժամանակ
ՀՀ կառավար
առընթեր
անշարժ
գույքի
կոմիտեի
նխգ
տեղ
Մոսայանի
առավ
Մինասյանը
Առավոտ
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
Багдасарян
нас
бизнесмен
может
стать
средним
средний
крупным
Беседа
президентом
корпорации
недвижимости
Акцерн
агдасаряном
Записал
Арзуманян
Деловой
экспресс
. – 2011. – 24
. – 2
сент
. 1, 3.
Կազմակերպման
համագործակցության
ձևերը
էկոնոմիկայում
организации
сотрудничества
экономике
Դուրան
Արամ
Էքին
Թուրքիայում
գործարարներն
ուզում
սահմանը
բացվի
Արամ
Էքին
Դուրան
Առավոտ
. – 2011. – 30
օգոստ
5:
Ղուկասյան
Հովհաննես
Հայաստանի
Հանրապետությունը
դեռ
կհատուցի
Հարցազրույց
Միլանո
խանութի
սեփականատեր
Ղուկասյանի
առավ
Հովհաննիսյանը
Հայացք
. – 2011. – 26
օգոստ
Տեր
Առաքելյան
նվել
Էրիվան
Մանվելին
ունեզրկում
Հարցազրույց
էրիվան
ռեստորան
համալիրի
տնօրեն
Առաքելյանի
առավ
Գալոյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Տեր
Առաքելյան
Մանվել
ուզում
տիրանալ
էրիվանին
» :
Հարցազրույց
Էրիվան
ռեստորան
համալիրի
սեփականատեր
Առաքելյանի
առավ
Դավթյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011. – 27
ոստ
Ֆինանսներ
Բանկային
դրամական
շրջանառություն
Հարկեր
Վարկ
Финансы
Банковское
дело
Деньги
денежное
обращение
Налоги
Кредит
Ահարոյան
Վրեժ
Երբ
գողը
գոռում
բռնեք
գողին
Վրաստանի
կնքված
վարկ
պայմանագրերի
մասին
Վրեժ
Ահարոնյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 5
օգոստ
Հայկ
Բյուջե
երազում
արթմնի
Հայկ
Գևորգյան
յկ
ժամանակ
. – 2011. – 30
օգոստ
Թարփոշյան
Վասակ
Բանկերի
շահույթները
քառապատկվել
շահութահարկերը
կրկնակի
կրճատվել
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
– 2011. – 6
օգոստ
. –
Թարփոշյան
Վասակ
Բանկերի
վարկային
պորտֆելն
ավելացել
միլիարդով
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 5
օգոստ
. –
Թարփոշյան
Վասակ
գործարարները
դադարել
մեծ
ապառքներ
կուտակել
Խոշոր գործարարների
հարկ
պարտավոր
մասին
րփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 5
օգոստ
Թարփոշյան
Վասակ
Կենտրոնական
բանկը
փորձում
փոքր
թուլացնել
դրամը
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 4
օգոստ
Թարփոշյան
Վասակ
Կենտրոնական
բանակը
մերթ
հոռետես
մերթ
լավատես
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 26
օգոստ
. –
Թունյան
Բաբկեն
Ինչպես
աշխատել
վնասով
հարստանալ
ՀՀ ՊԵԿ հրապարակած
հարկատուների
ցանկի
մասին
Բաբկեն
Թունյան
//
ժամ
. – 2011. – 25
օգոստ
սեպտ
Թունյան
Բաբկեն
Ո՞ր
ուղղությամբ
հոսում
փողերը
Հայկ
կապիտալի
դեպի
Վրաստան
արտահոսքի
մասին
Բաբկեն
Թունյան
// 168
ժամ
. – 2011. – 18-23
օգոստ
Հարկային
գրասենյակները
որպես
մեկ
միասնական
տեղեկատվական
համակարգ
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 27
օգոստ
րտիրսյան
Արա
Դրամն
արժևորվել
դոլարայնացումը
նվազել
Արա
Մարտիրսյան
//
. – 2011. – 18
օգոստ
Պետրոսյան
Կարեն
Արժութային
երկխոսություն
Դոլարի
եվրոյի
վերջը
ոսկու
անկումը
Կարեն
Պետրոսյան
Հայաստանի
Հանրապետ
2011. – 26
օգոստ
Սարգսյան
Քերոբ
Ինչքանո՞վ
արդարացված
տրվող
միլիարդները
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
. – 2011. – 9-11
օգոստ
6, 6:
Սարգսյան
Քերոբ
Իսկ
րտադրողներն
արդեն
հաստոցներն
վաճառում
բյուջեի
փողերը
տան
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
. – 2011. –
օգոստ
.-1
սեպտ
5, 6:
Սարգսյան
Քերոբ
Տարեվերջին
թերևս
պետբյուջեն
կճաքի
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
. – 2011. – 30
օգոստ
սեպտ
Ստեղծվում
մեկ
միասնական
տեղեկատվական
համակրգ
ՀՀ պետ. եկամուտների
կոմիտեի
ծրագրերի
մասին
] //
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 27
օգոստ
Տնտեսական
Տնտեսական
քաղաքականություն
Экономическое
жение
Экономическая
Սարգսյան
Քերոբ
Չկայացած
դեֆոլտի
հավանական
հետևանքները
ԱՄՆ
տնտ
իրավիճակի
մասին
] /
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
. – 2011. – 5-8
օգոստ
13:
338(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
տնտեսական
տնտեսական
քաղաքականությունը
Экономическое
положение
экономическая
политика
Республики
Армения
Առաքելյան
Գայանե
Գնաճ
առաջացնող
մեխանիզմ
կամ
ձախողված
տնտեսական
քաղաքականություն
արդյունքը
Գայանե
Առաքելյան
Հայացք
. – 2011. – 5
օգոստ
14202.
Ասատրյան
Բագրատ
Պետությունը
պաշտպանում
օլիգարխներին
Հարցազրույց
տնտեսագետ
Ասատրյանի
առավ
Գալոյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2011. – 26
օգոստ
Ավետիսյան
Գայանե
Գնանկում
նախորդ
ամսվա
գնաճ
նախորդ
տարվա
համեմատ
Գայանե
Ավետիսյան
Հայացք
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
Արիստակեսյան
Մովսես
Ճգնաժամի
չսպասեք
այն
շարունակվում
Հարցազրույց
տնտեսագետ
Արիստակեսյանի
առավ
Սիմոնյանը
րապարակ
. – 2011. – 20
օգոստ
Հայկ
Գիտեն
բայց
անի
Տնտեսագետ
Բագրատյանի
տեսակետը
համաշխարհ
ճգնաժամի
հնարավոր
շուրջ
] /
Հայկ
Գևորգյան
//
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 18
օգոստ
. –
Զախարյան
Դուք
լավ
ապրում
չգիտեք
ՀՀ-ում
գնաճի
ալիքի
մասին
Աննա
Զախարյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 24
օգոստ
. –
Թարփոշյան
Վասակ
Ի՞նչ
կատարվում
շաքարավազի
ւկայում
ՀՀ շուկայում
շաքարավազի
թանկացման
մասին
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 25
օգոստ
Թարփոշյան
Վասակ
Սեզոնայնությունն
ազդեցությունն
թողնում
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 2
օգոստ
Հարությունյան
Սոնա
իջել
բայց
վնաս
ժողովրդի
Սոնա
Հարությունյան
Հրապարակ
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
Հովհաննիսյան
Ռոզա
հերթական
մենաշնորհի
պատճառով
Ռոզա
Հովհաննիսյան
Հայացք
. – 2011. – 25
օգոստ
. –
Սարգսյան
Քերոբ
Հարվածեն
բանջարեղենով
թանկացումներին
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
. – 2011. – 2-4
օգոստ
Սարգսյան
Քերոբ
Մեկ
քայլ
առաջ
երեք
քայլ
ՀՀ տնտ
վիճակի
մասին
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
օգոստ
Արփինե
գնում
օգնությունը
Տնտեսագետ
Բագրատյանի
տեսակետի
սին
Արփինե
Սիմոնյան
//
Առավոտ
. – 2011. – 18
օգոստ
Меликсетян
Честное
О росте
сахар
Меликсетян
Голос
Армении
. – 2011. – 30
. 1.
Առևտուր
Միջազգային
տնտեսական
հարաբերություններ
Համաշխարհային
տնտեսություն
Международные
экономические
отношения
хозяйство
Ընդլայնվում
արտահանման
ծավալները
ՀՀ-ից արտահանվող
թարմ
պտուղբանջարեղենի
ծավալների
ընդլայնման
մասին
ն
Ագրոլրատու
. – 2011. – 17-25
օգոստ
. –
3:
Հովակիմյան
Գայանե
Նոր
ալեկոծությունների
սպասելիս՞
Համաշխարհ
վերաբերյալ
հոռետես
կանխատեսումներ
արվում
Գայանե
Հովակիմյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 17
օգոստ
2:
Арамян
Нестерпимые
порядки
Экспортируем
$ 1-2
импортируем
... $ 10-20
Об арм. – польск
бизнес
форуме
Ереване
Ашот
Арамян
Голос
Армении
. – 2011. – 23
авг
Казарян
СПАЙКА
реализует
инновационную
политику
’’ :
Беседа
н
грузоперевозкам
СПАЙКА
Казаряном
Записал
Оганесян
Голос
Армении
. – 2011. – 27
. –
Меликсетян
Взаимность
предполагает
равносильность
Ара
Меликсетян
Об арм.-груз
экон
отношениях
] //
Голос
Армении
. – 2011. – 20
Мурадян
Мировой
экономический
кризис
Армения
Игорь
Мурадян
Голос
Армении
. – 2011. – 18
. 1, 6.
Իրավունք
Իրավաբանական
գիտություններ
еские
науки
Միջազգային
իրավունք
Международное
право
Առաքելյան
Գայանե
Եհովայի
վկան
խուսափեց
ծառայությունից
ՄԻԵԴ
պարտավորեցրեց
Հայաստանին
վճարել
նրան
եվրո
Վ.Բայաթյանի
դատ
գործի
մասին
Գայանե
Առաքելյան
Հայացք
. – 2011. – 4
օգոստ
Իշխանյան
Ավետիք
Դատարանների
պորտը
պետք
կտրել
գործադիր
իշխանությունից
Հարցազրույց
Հայաստանի
Հելսինկյան
կոմիտեի
Իշխանյանի
ավ
Հարությունյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011.
օգոստ
Խախտումների
հետևում
կանգնած
Ադրբեջանը
ՄԱԿ
ում
մշտ
ներկայացուցիչ
Նազարյանի
նամակը
Բան
Մունին
] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 18
օգոստ
. –
Մամիկոյան
Նաիրա
Եթե
ոստիկանը
քաղաքացի
ծեծում
նեղավոր
Կարծում
Հայաստանի
Հելսինկյան
ընկերության
իրավապաշտպան
Դանիելյանը
Առավոտ
. – 2011. – 12
օգոստ
րգիսյան
Գրեգ
Դինքի
սպանության
Սամաստի
դատավարության
, 1915-
ցեղասպանության
այլ
հարցերի
մասին
շաբաթաթերթում
Հարցազրույց
Զորյան
ինստիտուտի
Սարգսյանի
առավ
Էլմասը
. – 2011. – 27
օգոստ
Даниелян
безъядерному
устойчивому
миру
: 29
августа
Междуранодный
день
действий
против
ядерных
испытаний
Карине
Даниелян
Новое
время
. – 2011. – 27
. –
Морган
Джеф
Представить
Ани
должна
Армения
Беседа
Фонда
глобал
наследия
Морганом
памятниках
защитой
ЮНЕСКО
Записал
Мирзоян
Голос
Армении
. – 2011. – 25
. 5.
հակամարտության
միջազգային
կարգավորման
շուրջ
международном
урегулировании
Карабахских
конфликта
Աթանեսյան
Վահրամ
Անկախ
Ղարաբաղի
խանության
հարցի
շուրջ
կամ
հուշագիր
Էլնուր
Ասլանովի
համար
Վահրամ
Աթանեսյան
2011. – 17
օգոստ
Վարդան
Արտաքին
մարտահրավերները
շարունակելու
գերակայել
Վարդան
Գրիգորյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. –
օգոստ
. –
Վարդան
Ռուսաստանը
շեշտադրումներ
մտցնում
ղարաբաղյան
բանակցային
գործընթացում
Վարդան
Գրիգորյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 6
օգոստ
. –
չատրյան
Անժելա
Ի՞նչ
կցուցանե
Մեդվեդևի
ուղերձը
Կկարողանա՞
արդյոք
Հայաստանը
Ռուսաստանին
ասել
нет
Անժելա
Խաչատրյան
Ժամանակ
. – 2011. – 2
օգոստ
. –
Մամեդով
Էլգար
համանախագահների
ներկայիս
կազմը
անհեռանկարային
կողմերին
տանում
պատերազմի
Հարցազրույց
ադրբեջան
Հանրապետական
այլընտրաքի
շարժման
համանխգ
Մամեդովի
] //
Ժամանակ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Միրզոյան
Արցախի
անկախության
միջազգային
ճանաչումն
անխուսափելի
ոյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
1, 3:
Մութաֆյան
Լևոն
Դիվանագիտական
սխալ
ռուսական
կողմնակալությամբ
Լևոն
Մութաֆյան
Ավանգարդ
օգոստ
Պողոսյան
Լիլիթ
Հանգուցալուծումն
այսօր
մեկին
ձեռնտու
նույնիսկ
միջնորդներին
Քաղաքագետ
Զոլյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
] /
Լիլիթ
Պողոսյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 26
օգոստ
Ջամալյան
Արցախը
զիջելու
ոչինչ
չունի
զիջումները
կբերեն
նոր
պատերազմի
Հարցազրույց
փորձագետներ
Ջամալյանի
Սարումյանի
առավ
Եսայանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 6
օգոստ
Վարդանյան
Վահան
Ռուսաստանը
փորձելու
պահպանել
բանակցային
տեմպը
Վահան
Վարդանյան
Հայացք
. – 2011. – 3
օգոստ
Տեր
Եսայան
Տիգրան
Սեփականության
իրավունք
բոլորն
ունեն
Հարցազրույց
ֆորում
իրավապաշտպան
կազմակերպ
փաստաբան
Եսայանի
առավ
լոյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2011. – 18
օգոստ
Պետական
իրավունք
Սահմանադրական
իրավունք
Վարչական
իրավունք
Государственное
Конституционное
Административное
Աթանեսյան
Վահրամ
Ինչո՞վ
Ադրբեջանը
կարող
զարմացնել
Ադելինային
Հարցազրույց
ԼՂՀ
արտաքին
հարաբեր
հանձնաժողովի
Աթանեսյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 23
օգոստ
Բաբայան
Արցախի
հարցում
առաջընթաց
Հարցազրույց
ԼՂՀ
մուլի
քարտուղար
Բաբայանի
առավ
Գալոյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 9
օգոստ
. –
Բայանդուրյան
Արմեն
Կարևոր
երկու
օրենքը
Հարցազրույց
Վրաստանի
խորհրդարանի
պատգ
Բայանդուրյանի
առավ
Չանդոյանը
Իրավունք
. – 2011. – 12-15
օգոստ
. –
4:
Նելլի
նախագահը
սպառնու՞մ
թե՞
հորդորում
Մեդվեդևի
հարցազրույցի
հայաստան
արձագանքները
Նելլի
Գրիգորյան
//
Առավոտ
. – 2011. – 6
օգոստ
. –
րդան
ձեռնատու
արձանագրությունների
երկկողմանի
սառեցումը
Հայ
թուրք
արձանագր
Թուրքիայի
Խորհրդարանի
օրակարգից
դուրս
մնալու
մասին
Վարդան
Գրիգորյան
Հայոց
աշխարհ
. –
2011. – 25
օգոստ
Եսայան
Կարեն
Արցախի
տնտեսության
թիվ
մեկ
լոկոմոտիվը
ընդերքօգտագործումն
Հարցազրույց
ԼՂՀ
զարգացման
նախ
Եսայանը
առավ
Խաչատրյանը
ժամանակ
. – 2011. – 4
օգոստ
Միքայելյան
Դավիթ
Ապագան
պիտի
ռուցվի
արցախցիների
կամքով
մասնակցությամբ
Ֆրանսիայի
խորհրդարանի
պատվիրակ
.`
Արցախում
Դավիթ
Միքայելյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 23
օգոստ
Մութաֆյան
Լևոն
Ադրբեջանական
հերթական
վայնասունը
Ֆրանսիայի
խորհրդարան
պատվիրակ
ԼՂՀ
կատարած
այցի
շուրջ
Լևոն
Մութաֆյան
Ավանգարդ
. – 2011. – 26
օգոստ
Շահվերդյան
Շուշան
Իսկ
Հայաստանը
լռում
սպասում
Թուրքիայի
խորհրդարանի
օրակարգից
հայ
թուրք
արձանագր
հանելու
շուրջ
ւշան
Շահվերդյան
Երկիր
. – 2011. – 26
օգոստ
Վարդանյան
Վահան
Անկարան
ռազմավարական
ընդմիջում
նախաձեռնեց
Հայ
թուրք
արձանագր
թուրք
խորհրդարանի
օրակարգից
դուրս
մնալու
շուրջ
] /
Վահան
Վարդանյան
Հայացք
. – 2011. – 26
օգոստ
Григорян
Грязными
Бурбонскому
Дворцу
Реакция Баку
посещении
Арцаха
парламентариями
Марина
Григорян
//
Голос
Армении
. – 2011. – 27
. –
Ерканян
Артем
Армяне
президента
Абхазии
Артем
Ерканян
Новое
время
. – 2011. – 30
авг
. 2.
Казинян
строго
истории
О принятии
Декларации
независимости
Азербайджана
1991
Казинян
Голос
Армении
. – 2011. –
. –
Маргарян
Рубен
Между
миром
войной
О возмож
новой
встречи
лидеров
Азербайджана
вопр
НКР
бен
Маргарян
//
Голос
Армении
. – 2011. – 16
Мелик
Шахбазарян
Левон
Куда
ведет
Саакашвили
О коммент
поводу
интервью
президента
Грузии
Саакашвили
журн
. The Business
Левон
Мелик
Шахназарян
Голос
Армении
. – 2011. – 18
. –
Сафарян
Конституция
Казахстана
: 16
мира
спокойствия
Сафарян
Голос
Армении
. – 2011. – 30
342.5(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
իրավունքը
սահմանադրական
վունքը
վարչական
իրավունքը
Государственное
конституционное
административное
Республики
Армения
Ազիզյան
Նապոլեոն
Նապոլեոն
Ազիզյանի
դեմ
գործել
պրոֆեսիոնալ
բանդա
Հարցազրույց
պատգ
Ազիզյանի
տան
կատարված
ավազակ
հարձակման
շուրջ
առավ
Հակոբյանը
] //
Իրավունք
հետաքնն
. – 2011. – 24-30
օգոստ
. –
2, 6:
Ալեքսանյան
Սամվել
բան
չունեմ
Հարցազրույց
Ալեքսանյանի
հետ
առավ
Շահվերդյանը
Հրապարակ
. –
2011. – 19
օգոստ
Աղաբաբյան
Աշոտ
Ամբողջ
աշխարհում
քաղաքականությունը
Հարցազրույց
պատգ
Աղաբաբյանի
առավ
Սարիբեկյանը
Հրապարակ
. – 2011. – 18
օգոստ
. –
Աղաբաբյան
Աշոտ
Եթե
ամեն
նախագահ
ասի
ծրագրով
գնում
ժողովուրդը
կպայթի
Հարցազրույց
կց
անդ
Աղաբաբյանի
առավ
Սարիբեկյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011. – 19
օգոստ
Աճեմյան
Կարինե
Ակտիվությունը
աղմկելով
որոշվում
այլ
աշխատանքով
Հարցազրույց
խորհրդարան
խմբակց
անդ
Աճեմյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 31
օգոստ
Ամատունի
Արամ
ճնշիր
չճնշվես
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
երիտ
գիտնականների
հանդիպման
մասին
] /
Արամ
Ամատունի
//
Ժամանակ
. – 2011. – 30
օգոստ
Ամենակարևորը
գիտելիքով
բերված
հաղթանակն
Սարգսյանն
ընդունել
2011
միջազգ
առարկայական
օլիմպիադաներում
այլ
մրցույթներում
պարգևների
արժանացած
աշակերտներին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Արևշատյան
Նունե
Գյուղնախարարն
անտեղյակ
թե՞
ձևանում
Գյուղնախ
Կարապետյանի
Շիրակի
մարզ
կայացած
այցի
մասին
Նունե
Արևշատյան
//
Առավոտ
. – 2011. – 25
օգոստ
Գասպարյան
սումնական
տարվան
նվիրված
խորհրդակցության
նախարար
Արմեն
Աշոտյանի
մասնակցությամբ
//
Լոռու
մարզ
. – 2011. – 27
օգոստ
1, 2:
Գասպարյան
Արման
Մեզանից
կախված
ապագայում
ինչպիսին
մեր
երկիրը
Մեծ
շուքով
կնշվի
Անկախ
ամյակը
Երևանի
օրը
ՀՀ նախագահի
աշխատակազմի
տեղակալ
Սարգսյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
2011. – 26
օգոստ
ամսում
արձանագրվել
զգալի
ՀՀ գյուղատնտ
նախ
Կարապետյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
Գևորգյան
//
Ագրոլրատու
. – 2011. – 25
օգոստ
.- 6
սեպտ
1, 3:
Հայկ
Գառների
լռությունը
ՀՀ կառավար
մասին
հայկ
Գևորգյան
//
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 27
օգոստ
Ռուբեն
ընտանիքի
բյուջեի
հաշվին
ծաղկեցրել
ամբողջ
համայնքը
Հարցազրույց
կց
անդ
Գևորգյանի
առավ
Շահվերդյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011. – 23
օգոստ
. –
Ռուբեն
Ռուբեն
Գևորգյանը
արժեքների
շարքում
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Գևորգյանի
առավ
Դաշտենցը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 12
օգոստ
. –
Դավթյան
Սարգիս
Ղուկասյաններ
եղբայրը
հայրը
որդին
ԱԺ պատգ
Ղուկասյանի
մասին
Սարգիս
Դավթյան
Ժողովուրդ
11. – 16
օգոստ
Դավթյան
Սարգիս
Սադոյանը
Սադոյանի
հետևից
ԱԺ պատգ
Սադոյանի
մասին
] /
Սարգիս
Դավթյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 4
օգոստ
Եսայան
Մարգարիտ
Ղարաբաղի
ժողովուրդը
վաղուց
արդեն
ինքնորոշվել
Հայտարարեց
Սարգսյանը
Միասին
շարժման
Արի
տուն
ծրագրի
մասնակից
երիտասարդների
հանդիպման
ժամանակ
Մարգարիտ
Եսայան
Առավոտ
. – 2011. – 23
օգոստ
. –
րյան
Իշխան
բոլորն
օգնում
Հարցազրույց
Համահայկական
խաղերի
միջազգային
կոմիտեի
Զաքարյանի
առավ
Հովակիմյանը
] //
Հայկ
ժամանակ
. –
2011. – 4
օգոստ
. –
Լևոնյան
Նարեկ
Անդադար
Կարինե
Աճեմյան
ՀՀ ԱԺ ՀՀԿ խմբակց
անդ
Աճեմյանի
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 30
օգոստ
Խաչատրյան
Մարիետա
Խղճի
ազատության
օրենսդրական
փաթեթով
հոգեորսությունը
քրեականացվում
: [«
խղճի
կրոնական
ազատությունների
մասին
օրենքի
նախագծի
հարակից
օրենքների
վերաբերյալ
քննարկումների
մասին
] /
Մարիետա
Խաչատրյան
– 2011. – 20
օգոստ
1, 8:
րվել
հանձնարարականների
տոկոսը
Կառավար
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 19
օգոստ
. –
Կարապետյան
Վլադիրմիր
Մադրիդը
ավազակապետության
երաշխավոր
ՀՀ երկրորդ
Քոչարյանի
գործուն
մասին
] /
Վլադիրմիր
Կարապետյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 5
օգոստ
ԿԿառուցվեն
մաքսային
անցման
ժամանակակից
կետեր
ՀՀ կառավար
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 26
օգոստ
. –
Կրթաթոշակ
40
հայ
ուսանողի
Փոխվարչապետը
հանդիպումներ
նեցել
Շենժենում
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 24
օգոստ
. –
Հակոբյան
Վահե
մանդատն
սիրում
բիզնեսը
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Հակոբյանի
հետ
Հայկ
ժամանակ
. –
2011. – 23
օգոստ
Հակոբյան
Վահե
Երիտասարդն
ուզում
բիզնես
օգտակար
լինել
երկրին
Հարցազրույց
պատգ
Հակոբյանի
Գրի
առավ
Խառատյանը
Հրապարակ
. – 2011. – 13
օգոստ

Հարությունյան
Գևորգ
Հայաստանը
-2011 :
Ինչպես
երկիրը
կնշի
անկախ
տարեդարձը
ՀՀ նախագահի
աշխատակազմի
տեղակալ
Սարգսյանի
ասուլիսի
մասին
] /
Գևորգ
Հարությունյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 26
օգոստ
Հարությունյան
Սոնա
Անգրագետ
հայտարարություններ
արդարադատության
խորհրդի՞ց
ՀՀ ՄԻՊ
Անդրեասյանի
արդարադատ
խորհրդին
ներկայացրած
առաջարկի
շուրջ
Սոնա
Հարությունյան
Հրապարակ
. – 2011. – 23
օգոստ
. –
Հարությունյան
պրոֆեսիոնալ
դու
դեմագոգ
ՀՀ ՄԻՊ
Անդրեասյանի
Սոնա
Հարությունյան
//
Հրապարակ
. – 2011.
օգոստ
Հարությունյան
Սոնա
Խայտառակ
թափանցիկ
անմաքուր
ՄԻՊ
գրասենյակի
նախարար
վերաբերող
հայտարար
մասին
Սոնա
Հարությունյան
Հրապարակ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Հարությունյան
Սոնա
Խորհրդավոր
խորհրդակցություն
նախագահականում
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
դատաիրավ
համակարգի
խնդիրներին
րաբերող
խորհրդակց
մասին
] /
Սոնա
Հարությունյան
//
Հրապարակ
. – 2011. – 26
օգոստ
. –
վարչապետ
Տիգրան
Սարգսյանի
հանդիպումը
Օշականում
//
Թալին
աշխարհ
. – 2011. – 2
օգոստ
Հողատեսքերի
օգտագործման
բարելավում
ՀՀ գյուղատնտ
նախ
Կարապետյանի
նախագահությամբ
կայացած
նախարարին
կոլեգիայի
նիստի
մասին
Ագրոլրատու
. – 2011. – 5-16
օգոստ
. –
Հովակիմյան
Գայանե
Մրցակցային
խնդիրների
լուծմանը
պետք
աջակցի
նաև
պետությունը
Էկոն
նախարարն
այցելեց
Ալմաստ
Գայանե
Հովակիմյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 27
օգոստ
1, 2:
վակիմյան
Վահագն
Երբ
իշխանությունը
նաև
բիզնես
Բիզնեսով
զբաղվող
պատգ
մասին
] /
Հովակիմյան
//
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 25
օգոստ
Հովակիմյան
Վահագն
ամենաբարձր
վճարվող
պաշտոնյաները
Հովակիմյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Հովակիմյան
Վահագն
Ոչխարաբուծությունը
կառավարությունում
ՀՀ կառավար
նիստի
մասին
Հովակիմյան
//
Հայկ
ժամանակ
. –
2011. – 26
օգոստ
Հովհաննիսյան
Արդեն
րաստ
աղանդավորների
ուզած
օրինագիծը
Կառավար
աշխատակազմի
ազգ
փոքրամասն
կրոնի
հարցերի
վարչ
Ասցատրյանի
մամուլի
ասուլիսի
մասին
Հովհաննիսյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 4
օգոստ
. –
Հովհաննիսյան
Հռիփսիմե
Նախագահի
այցը
անակնկալ
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
երիտ
գիտնականների
կայացած
հանդիպման
մասին
Հովհաննիսյան
Առավոտ
. – 2011. – 30
օգոստ
Հովհաննիսյան
Վահան
Կոնգրեսն
ղվա
տեղն
ապահովում
ում
Հարցազրույց
խմբակց
Հովհաննիսյանի
առավ
Դաշտենցը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 11
օգոստ
Հովհաննիսյան
Րաֆֆի
Եթե
Ժառանգությունը
ցանկանա
հաջորդ
խորհրդարանում
կկրկնապատկի
ներկայությունը
Հարցազրույց
Ժառանգություն
կուս
Հովհաննիսյանի
առավ
Սահակյանը
Հայացք
. – 2011. – 3
օգոստ
Մանուկյան
Խաչիկ
վատացեք
երկիրը
պետք
փակել
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Մանուկյանի
առավ
Դաշտենցը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 16
օգոստ
Մանուկյան
Կարինե
Մեկնարկեցին
օգոստոսյան
խորհրդակցությունները
ՀՀ կրթ. նախ
Աշոտյանի
Լոռու
մարզ
կատարած
այցի
մասին
Կարինե
Մանուկյան
Կրթություն
. – 2011. – 26
օգոստ
1, 2:
Մեքոնյան
Արմենուհի
Կենդանական
բուսական
արհին
պատճառված
վնասի
սակագներ
Կառավար
նիստի
մասին
Արմենուհի
Մելքոնյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 19
օգոստ
1, 5:
Մեքոնյան
Արմենուհի
Ոչխարաբուծություն
իրավիճակ
զարգացում
հեռանկարներ
ՀՀ կառավար
մասին
Արմենուհի
Մելքոնյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 26
օգոստ
Մինասյան
Արծվիկ
Քվեն
մնում
ուժ
Հարցազրույց
հարցերի
մշտ
հանձնաժողովի
Մինասյանի
Գրի
առավ
Գալոյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 10
օգոստ
Մուրադյան
Թամարա
Մեր
ուժը
մեր
նվիրվածության
մեջ
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
Միասին
2011»
համահայկ
երիտ
ֆորումի
մասնակիցների
հանդիպման
մասին
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. –
2011. – 23
ոստ
Որակյալ
կրթություն
տալու
պահանջ
Սարգսյանը
հրավիրել
խորհրդակց
նոր
ուս
տարվա
մեկնարկից
առաջ
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 27
օգոստ
. –
Պետրոսյան
Ռաֆիկ
Թող
հեռանան
գործարարները
: [
Հարցազրույց
պատգ
Պետրոսյանի
առավ
Դաշտենցը
Ժողովուրդ
. –
2011. – 5
օգոստ
. –
Ջամալյան
Դավիթ
Ռացիոնալ
վերահսկողությունը
հանրային
պահանջ
Խղճի
կրոնական
զատությունների
մասին
օրենքի
նախագծի
առիթով
Դավիթ
Ջամալյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 24
օգոստ
Սահակյան
Գալուստ
Անկախությունը
բարձրագույն
արժեք
ենթակա
սեփականաշնորհման
Հարցազրույց
խմբակց
Սահակյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
օգոստ
Սահակյան
Գալուստ
Գալուստի
գիծը
քաղաքական
երթուղային
Հարցազրույց
կց
Սահակյանի
Գրի
առավ
Գալոյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 19
օգոստ
14307.
Սահակյան
Արցախը
վաղուց
ինքորորշվել
վաղ
ուշ
ճանաչվելու
ինչքան
շուտ
այքան
լավ
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
Միասին
համահայկ
երիտ
ֆորումին
արած
հայտարար
մասին
Սահակյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 23
օգոստ
Սանոսյան
Հայկ
Երեկվա
այսօրվա
ղվա
խաչմերուկում
Հարցազրույց
պատգ
Սանոսյանի
Գրի
առավ
Սարդարյանը
] //
Հայացք
. – 2011. – 5
օգոստ
Սարգսյան
Սերժ
Լեռնային
Ղարաբաղի
ժողովուրդը
վաղուց
արդեն
ինքնորոշվել
ինքն
հիմա
տնօրինում
ճակատագիրը
» : [
Սարգսյանի
Միասին
2011»
համահայկ
երիտ
ֆորումի
մասնակիցների
հանդիպման
մասին
Կրթություն
. – 2011. – 24
օգոստ
Սարգսյան
Սերժ
յաստանը
միջազգային
հանրության
վստահելի
գործընկերն
Սարգսյանն
ամփոփել
դիվանագիտ
տարին
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 31
օգոստ
Սարգսյան
Սերժ
Հայ
մարդու
հավաքական
կերպարը
կերտողները
Սարգսյանի
ողջույնի
Արմենիա
առագաստանավի
անձնակազմին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 16
օգոստ
. –
Սարգսյան
Տիգրան
21-
դարն
ինտելեկտուալ
մրցակցության
դար
ՀՀ վարչապետի
պատասխանները
երիտ
կազմակերպ
ներկայացուցիչների
հարցերին
Տիգրան
Սարգսյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
1, 4, 5:
Սարգսյան
Քերոբ
հարստացնում
հայաստանյան
ընդերքը
ՎՊ-ի բացահայտումների
մասին
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
հետաքնն
. –
2011. – 10-16
օգոստ
5, 6:
Սաֆարյան
Ստեփան
Թուրքիան
իրեն
վստահ
զգալով
հետքայլ
անում
Հարցազրույց
առանգություն
խմբակց
Սաֆարյանի
առավ
Իսրայելյանը
Առավոտ
. – 2011. – 24
օգոստ
Սերոբյան
Ալլա
Մատչելի
որակյալ
հանգիստ
Աբրահամյանն
այցելեց
դիլիջանյան
ճամբար
Ալլա
Սերոբյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 20
օգոստ
Վարդանյան
Արեգ
Տիգրան
Սարգսյանը
տանկ
վարում
ՀՀ վարչապետի
պատվիրակ
Արցախ
կատարած
ցի
մասին
Արեգ
Վարդանյան
Հրապարակ
. – 2011. – 3
օգոստ
Տիգրան
Սարգսյանը
հյուրընկալվել
Միասին
երիտասարդական
շարժման
ճամբարականներին
Կրթություն
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Փանոսյան
Մեր
երազած
դատական
իշխանությունը
չունենք
Հարցազրույց
արդարադատ
նախ
օրինական
վերահսկող
տեսչ
Փանոսյանի
Գրի
առավ
Հարությունյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011.
օգոստ
Փոխգործակցության
բարեկամական
ամուր
ՀՀ փոխվարչապետ
Գևորգյանի
ՉԺՀ
պետխորհրդի
առաջին
փոխվարչապետ
Կեցյանի
Պեկինում
կայացած
հանդիպման
մասին
] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 25
օգոստ
. –
Григорян
Выражая
единую
...’’ : [
принятии
Декларации
независимости
Марина
Григорян
Армении
. –
2011. – 23
. 1.
Ерицян
Армен
Строим
устойчивые
бедствиям
структуры
’’ :
Беседа
министром
рзвыч
ситуациям
Ерицяном
Записал
Оганесян
Голос
Армении
. – 2011. – 23
авг
. 3.
Маргарян
Рубен
Система
против
системы
О коррупции
ней
Рубен
Маргарян
Голос
Армении
. – 2011. – 30
. 1.
Саргсян
Серж
Президент
обсудил
дипломатами
основу
внешнеполитической
повестки
Выступление
президента
Саргсяна
совещ
руководителей
дипломат
представительств
Серж
Саргсян
Республика
Армения
. – 2011. – 31
. 1-2.
Серж
Саргсян
можем
мириться
наличием
проблем
судебно
правовой
системе
’’ : [
совещ
пробл
судеб
правовой
системы
созв
президентом
Новое
время
. – 2011. – 27
342.8
Ընտրական
իրավունք
Ընտրական
համակարգ
Избирательная
система
Առաքելյան
797
դիմում
` 287
տեղի
համար
Ընտրատարածք
հանձնաժողովների
ձևավորման
մասին
Առաքելյան
Հրապարակ
2011. – 3
օգոստ
. –
Գաբրիելյան
Կիմ
Սեպտեմբերը
միայն
անկախության
տարեդարձի
այլև
ընտրությունների
ամիս
Ղարաբաղում
ԼՂՀ
ՏԻՄ
մասին
Կիմ
Գաբրիելյան
. – 2011. – 30
օգոստ
Զարմանյան
Հերմինե
Կուսակցությունները
ստում
Լոռու
մարզում
ձևավորված
ընտրատարածքների
հանձնաժողովների
կազմի
մասին
] /
Զարամյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 31
օգոստ
Լևոնյան
Նարեկ
Գարեգին
մինչև
Գարեգին
Ազարյան
ԿԸՀ նխգ. Գ.Ազարյանի
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 26
օգոստ
. –
Հարությունյան
Տաշած
կեղծարարը
ԱԺ պետաիրավ
հարցերով
մշտ
հանձնաժողովի
Հարությունյանի
մեկնաբան
կազմավերման
ւրջ
առավ
Հովակիմյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 17
օգոստ
Հովակիմյան
Վահագն
դեմքով
սառեցված
անդամով
ՀՀ նոր կազմավորված
ների
մասին
Հովակիմյան
Հայկ
ժամանակ
. –
2011. – 18
օգոստ
Վարդանյան
Արեգ
Ստեփանակերտը
շուտով
կունենա
քաղաքապետ
ԼՂՀ
ՏԻՄ
մասին
Արեգ
Վարդանյան
Հրապարակ
. –
2011. – 27
օգոստ
Վարդանյան
Վահան
Սպասվում
երկրորդ
լ
Աբխազիայի
նախագահ
մասին
Վարդանյան
Հայացք
. – 2011. – 25
օգսոտ
3, 7:
Քրեական
իրավունք
Քրեական
դատավարություն
Քրեաբանություն
Քրեագիտություն
Уголовное

Криминалистика
Криминология
Աբգարյան
Պատահակա՞ն
սպանության
քննիչի
աշխատասենյակում
Աբովյան
քաղաքի
քաղ
Խաչատրյանի
դեմ
մահափորձի
մասին
Աբգարյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2011. – 31
օգոստ
.- 6
սեպտ
Ամիրզադյան
Արամ
Փակ
դռներից
կողմ
Հարցազրույց
մանկապիղծ
Բողոսսյանի
մեղադրող
Ամիրզադյանի
առավ
Մինասյանը
Առավոտ
. – 2011. – 19
օգոստ
Բուլղադարյան
Անուշ
Այնտեղ
ամենաթողության
մթնոլորտ
» :
Ցմահ
ազատազրկման
դատապարտված
Հազրոյանի
փաստաբան
Մարուքյանի
մտավախ
մասին
Անուշ
Բուլղադյան
Առավոտ
. – 2011. – 6
օգոստ
Հանցագործը
ազատության
մեջ
: [
նախկին
պաշտոնյաների
տների
կատարվող
ավազակ
հարձակումների
մասին
] /
Գևորգյան
//
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 25
օգոստ
սպանել
Գալոյանին
Խ.Գալոյանի
սպան
մասին
] /
Գևորգյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 19
օգոստ
Զարմանյան
Հերմինե
Դատարան
եկան
Սերոբի
ախրանայի
Մանկապիղծ
ամերիկահայ
գործարար
Պողոսյանի
դատավար
մասին
Զարմանյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 31
օգոստ
Հարությունյան
Սոնա
քաղբանտարկյալնե՞ր
: [5
տարի
ազատազրկման
դատապարտված
Հակոբյանի
մասին
] /
Սոնա
Հարությունյան
Հրապարակ
. – 2011. – 2
օգոստ
. –
Մարտիրոսյան
Էլմիրա
յուռքահայ
Ն.-Հ.] Բերբերյանի
սպանության
երրորդ
մեղադրյալն
դատվում
Էլմիրա
Մարտիրոսյան
//
ժամանակ
. – 2011. – 3
օգոստ
Մարտիրոսյան
Էլմիրա
Վարդան
Աթայանը
սուտ
մատնությու՞ն
արել
Առաքելյանը
հաշտվելու
Յունիբանկի
Էրիվան
հոլդինգի
ծագած
վիճաբան
մասին
Էլմիրա
Մարտիրոսյան
//
ժամանակ
. – 2011. – 30
օգոստ
Սարգսյան
Հովսեփ
Ո՞վ
կազատի
մանկապիղծին
Հարցազրույց
մանկապիղծ
Պողոսյանի
գործով
մեղադրող
դատախազ
Սարգսյանի
առավ
Հովակիմյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 9
օգոստ
Սարգսյան
Քերոբ
կարող
տանել
Մարգար
Օհանյանի
ձերբակալության
թելերը
ՀՀ ճանապարհ
ոստիկանապետի
մասին
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2011. – 31
օգոստ
Քրեական
իրավունքի
հատուկ
ձևեր
Ռազմական
քրեական
իրավունք
Ծովային
քրեական
ավունք
Ռազմա
օդային
քրեական
իրավունք
Особые
уголовного
права
Военное

уголовное
Военно
воздушное
право
Արամյան
Մեր
երիտասարդներին
պատերազմ
հայտարարել
ՀՀ ԶՈՒ. խաղաղ
պայմաններում
սպանված
զինվորների
գործերի
մասին
] /
Արամյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2011. – 30
օգոստ
Արամյան
Սրանք
Քադաֆիից
ինչո՞վ
տարբերովում
: [N
զորամասի
ինծառայող
Աբրահամյանի
սպան
մասին
] /
Արամյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2011. – 31
օգոստ
7:
Սոնա
Զինվորի
ականջը
պոկված
ԼՂՀ
ժամկետ
զինծառայող
Աբրահամյանի
սպան
գործի
մասին
Սոնա
Գրիգորյան
//
Ժողովուրդ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Դարբինյան
Հասարակական
ախտերի
: [N
զորամասի
ժամկետ
զինծառայող
Աբրահամյանի
սպան
մասին
Դարբինյան
//
Երկիր
. – 2011. – 31
օգոստ
Ճաղարյան
Լիզա
Կոտորածն
մանկանց
» : [N
զորամասի
զինծառայող
Նազարյանի
սպան
հարցով
պան
նախ
Օհանյանին
դիմելու
մասին
Լիզա
Ճաղարյան
Հայկ
ժամանակ
օգոստ
Մարտիրոսյան
Էլմիրա
Ինքնասպանված
ինքնասպանված
օրեր
առաջ
տարել
: [N
զորամասի
զինծառայող
Այվազյանի
սպան
մասին
Էլմիրա
Մարտիրոսյան
Ժամանակ
– 2011. – 31
օգոստ
Ստեփանյան
Լուսինե
Խեղճ
երեխաս
ինչե՞ր
եկել
դիմել
փախուստի
ՀՀ բանակից
փախուստի
դիմած
տարվա
ազատազրկման
դատապարտված
Մելքոնյանի
մասին
Լուսինե
Ստեփանյան
// 168
ժամ
. – 2011. – 25
օգոստ
սեպտ
Քաղաքացիական
իրավունք
Դատակազմություն
Гражданское
Судоустройство
Ամիրխանյան
Ջուլիետա
մլն
հազար
դրամ
հինգուկես
տարվա
տառապանքի
դիմաց
Ա.Պողոսյանի
անհիմն
դատված
մասին
] /
Ջուլիետա
Ամիրխանյան
Հրապարակ
. – 2011. – 4
օգոստ
Ասատրյան
Լիլիթ
Փորձագետը
կներկայացնի
եզրակացություններ
աջարկություններ
ՀՀ գլխ
դատախազ
Հովսեփյանի
երևանյան
գրասենյանի
Կապինոսի
ստորագր
փոխըմբռմնման
հուշագրի
մասին
] /
Լիլիթ
Ասատրյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 25
օգոստ
1, 2:
Բաբայան
Նելլի
Գլոբալ
Գոլդի
սրտով
«Գլոբալ
Գոլդն
ընդդեմ
պետռեգիստրի
դատ
գործի
մասին
] /
Նելլի
Բաբայան
Առավոտ
. –
2011. – 5
օգոստ
. –
Բուդաղյան
Լուսինե
Էրիվանը
կհասնի՞
եվրադատարան
«Հին Էրիվան
հոլդինգի
սեփականատեր
Առաքելյանի
դատարան
ներկայացրած
հայցի
մասին
] /
Լուսինե
Բուդաղյան
Առավոտ
. – 2011. – 31
օգոստ
Դանիելյան
Հարցը
կլուծի
էթիկայի
հանձնաժողովը
Հարցազրույց
իրավագիտ
պրոֆ
Սահմանադր
դատ
խորհրդ
Դանելյանի
առավ
Միքայելյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 19
օգոստ
Իսրայելյան
Աննա
Ո՞վ
ընդդեմ
յցի
քննությունը
Իսրայելյան
Առավոտ
. – 2011. – 12
օգոստ
. –
Լևոնյան
Նարեկ
Արևիկ
Պետրոսյանը
միշտ
պետք
ՀՀ Սահմանադր
դատարանի
անդ
Պետրոսյանի
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
//
Ժողովուրդ
. – 2011. – 23
օգոստ
Հովսեփյան
Աղվան
Ավազակային
հանցագործությունները
մտահոգության
առարկա
Հարցազրույց
դատախազ
Հովսեփյանի
առավ
Եսայանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 23
օգոստ
Ղազարյան
Սարիկ
Դատավորը
ոչինչ
որոշում
Հարցազրույց
Արաբկիր
նաքեռ
Զեյթուն
վարչ
շրջանի
նախկին
դատավոր
Ղազարյանի
առավ
Հովակիմյանը
Հայկ
ժամանակ
օգոստ
Վարդանյան
Ժորա
Նախկին
դատավորն
գերադասում
չխոսել
Հարցազրույց
Երևանի
Կենտրոն
Նորք
Մարաշ
վարչ
շրջանների
առաջին
ատյանի
դատարանի
Վարդանյանի
առավ
Դաշտենցը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 24
օգոստ
. –
ական
վարչական
կառավարում
Ռազմական
արվեստ
Ռազմական
գիտություններ
Государственное
административное
управление
Военное
искусство
Военные
науки
351/354
Պետական
վարչական
կառավարում
Государственное
административное
управление
Բարսեղյան
Էդիկ
Բավական
հաջողություններ
կան
...» :
Հարցազրույց
Արարատի
մարզպետ
Բարսեղյանի
առավ
Սարգսյանը
Ժամանակի
. – 2011. – 9-15
օգոստ
Բարսեղյան
Վարուժան
Փոփոխություններ
զգացվում
...» :
Հարցազրույց
Արարատի
մարզի
իի
քաղաքագետ
Բարսեղյանի
առավ
Սարգսյանը
Ժամանակի
. – 2011. – 1-8
օգոստ
Գասպարյան
Լոռու
մարզպետ
Արթուր
Նալբանդյանը
Սպիտակի
տարածաշրջանում
ծանոթացավ
կապիտալ
շինաշխատանքների
ընթացքին
Լոռու
մարզպետ
Նալբանդյանի
գործուն
մասին
Գասպարյան
Լոռու
մարզ
. – 2011. – 13
օգոստ
.:
Գասպարյան
Ներկայացվեցին
մարզի
համայնքների
բյուջեների
կատարման
ցուցանիշները
գյուղատնտեսական
աշխատանքների
ընթացքը
Լոռու
րզխորհրդի
մասին
Գասպարյան
Լոռու
մարզ
. – 2011. – 31
օգոստ
Օհանյանը
պաշտոնից
կզրկվի
Ճանապարհատրանսպորտ
ոստիկան
Օհանյանի
մասին
Անի
Գևորգյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 26
օգոստ
. –
Վարդան
Վարդան
Գևորգյանը
թշնամիներ
չունի
Հարցազրույց
Քաջարանի
քաղաքապետ
Գևորգյանի
առավ
Դավթյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011. – 6
օգոստ
. –
Արթուր
Կարեն
Կարապետյանի
Հովիկ
Աբրահամյանի
քավորությամբ
Լոռու
նորանշանակ
մարզպետ
Նալբանդյանի
մասին
Արթուր
Գրիգորյան
//
Հրապարակ
. – 2011. – 4
օգոստ
. –
Դավթյան
Արմեն
Մարզպետներն
մարդ
հանգստի
կարիք
ունեն
Արմեն
Դավթյան
Հրապարակ
. – 2011. – 5
օգոստ
Դավթյան
Սարգիս
Ծաղկաձորի
մշտական
Գարունը
Ծաղկաձոր
համայնքի
Միրզոյանի
մասին
] /
Սարգիս
Դավթյան
Ժողովուրդ
. – 2011.
օգոստ
րյան
Նելլի
պատկերացնում
առանց
ոստիկանության
Հարցազրույց
ոստիկան
գնդապետ
Դուրյանի
Գրի
առավ
Ահարոնյանը
Անկախ
. – 2011. – 4-11
օգոստ
Երևանը
պետք
ունենա
զարգացման
հստակ
ծրագիր
խորհրդակց
Երևանի
քաղաքապետարանում
Հայաստանի
Հանրապետ
2011. – 23
օգոստ
Լևոնյան
Նարեկ
Ռոբերտ
Քոչարյանի
համագյուղացին
Երևանի
քաղաքապետ
Կարապետյանի
մասին
Նարեկ
ոնյան
Ժողովուրդ
. – 2011.
օգոստ
օգոստ
. –
Խաչատրյան
Վահագն
Քաղաքապետը
դրայվ
ստանում
իսկ
երևանցիները
ցավ
: [
Հարցազրույց
Երևանի
նախկին
քաղաքապետ
Խաչատրյանի
առավ
Իսրայելյանը
Առավոտ
. – 2011. – 18
օգոստ
Ծաղիկյան
Նախևառաջ
եթե
ճիշտ
ուրեմն
լավ
մայր
» : [
Հարցազրույց
Երևանի
քաղաքապետարանի
վարչ
ղիկյանի
առավ
Լուսաբերը
Կրթություն
. – 2011. – 10
օգոստ
6-8:
Կարապետյան
Գեղամ
ասում
չունի
դիպլոմ
կորցրել
Հարցազրույց
Արաբկիրի
վարչ
շրջ
վարչակազմի
իրավաբան
բաժնի
պետ
Կարապետյանի
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 12
օգոստ
. –
Կարապետյան
Կարեն
Երևանի
քաղաքապետը
գնահատում
փնտրելով
նոր
ներդրումներ
Հարցազրույց
Երևանի
քաղաքապետ
Կարապետյանի
յոց
աշխարհ
օգոստ
Առավոտ
7. – ‘’The Financial Times’’-
‘’fpi intelligence’’
պարբեր
. –
Օգոստ
սեպտ
Կարապետյան
Կարեն
Խաչատրյանը
ուզում
Հարցազրույց
Երևանի
քաղաքապետ
Կարապետյանի
առավ
Զախարյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 27
օգոստ
. –
Հակոբյան
Արմեն
...
Իսկ
վերջում
եկան
ոստիկաններն
բոլորին
բռնեցին
ՀՀ ոստիկանապետ
Սարգսյանի
մամլո
ասուլիսի
սին
Արմեն
Հակոբյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 26
օգոստ
1, 3:
14379.
ոստիկանության
կոլեգիայի
օգոստ
Հովհաննիսյան
Ռոզա
Բանդայի
պարագլուխներն
ուժայիննե՞րն
Ոստիկանապետը
մտահոգված
Ռոզա
Հովհաննիսյան
Հայացք
. – 2011. –
օգոստ
2, 5:
Մելքոնյան
Արմենուհի
Հարսնաքարի
հանգամանքները
պարզվում
ՀՀ ոստիկանապետ
Սարգսյանի
պարզաբանումների
մասին
] /
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
օգոստ
Մինասյան
Երբ
քաղաքապետն
իսկական
քաղաքապետ
Բյուրեղավանի
ղաքապետ
Բալասանյանի
մասին
Մինասյան
//
Կոտայք
. – 2011. – 10
օգոստ
.:
Մկրտչյան
Սամվել
Նախարարը
սիրած
ունի՞
Հարցազրույց
Ջրափրկարար
հատուկ
ջոկատի
հրամանատար
գնդապետ
Մկրտչյանի
] //
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 9
օգոստ
. –
Մութ
պատմություն
մասնակցությամբ
թե՞
մութ
պատկերացում
իրավագիտության
այբուբենի
վերաբերյալ
Զորավիգ
. – 2011.
օգոստ
4-5:
Մուշեղյան
Էդուարդ
Մինչև
կանգնած
ել
Հարցազրույց
Երևանի
Արաբկիր
վարչ
շրջ
Մուշեղյանի
առավ
Գալոյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 23
օգոստ
Մուրադյան
Ընտրացուցակներից
այսուհետ
բողոքներ
չպիտի
լինեն
: [
Հարցազրույց
ոստիկան
անձնագր
վիզաների
վարչ
Մուրադյանի
առավ
Դավթյանը
Հրապարակ
. – 2011. – 10
օգոստ
Նազարյան
խաղերի
Արի
տան
ղատնտեսական
խնդիրների
մասին
Հարցազրույց
Արարատի
մարզի
Մասիսի
քաղաքապետ
Նազարյանի
առավ
Սիմոնյանը
] //
Ժամանակի
. – 2011. – 1-8
օգոստ
Նազարյան
Ներսես
իմանաք
Հարսնաքարում
օլիգարխ
Հարցազրույց
Երևանի
ոստիկանապետ
Նազարյանի
առավ
Զարգարյանը
Իրավունք
. – 2011. – 26-29
օգոստ
2, 3:
Նազարյան
Ներսես
Նազարյանի
ստիպված
լքել
րներին
Հարցազրույց
Երևանի
ոստիկանապետ
Նազարյանի
առավ
Սարիբեկյանը
Հրապարակ
. – 2011. – 24
օգոստ
Նավասարդյան
Հենրիկ
կայարանից
ոտքով
քայլեն
Հարցազրույց
Երևանի
քաղաքապետ
տրանսպորտի
վարչ
Նավասարդյանի
առավ
Մկրտչյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011. – 31
օգոստ
Շահինյան
Ոստիկանությունում
ներքին
լարվածությունն
աճում
Շահինյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2011. – 24-30
ոստ
1, 5:
միայն
մոտեցում
այլև
մշակույթ
Քաղաքապետը
հետևել
մայրաքաղաքի
շինհրապարակներում
կատարվող
ընթացքին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 24
օգոստ
Պետրոսյան
Հակահրդեհային
անվտանգություն
Պետրոսյան
Հայ
. – 2011. – 10-17
օգոստ
. –
Պողոսյան
Հունան
Հայկական
ոստիկանությունը
սովետական
միլիցիան
Հարցազրույց
ոստիկան
պետի
առաջին
տեղակալ
գեներալ
մայոր
Պողոսյանի
Գրի
առավ
վթյանը
Հրապարակ
. – 2011. – 2
օգոստ
Պողոսյան
Նվեր
Արտագնա
աշխատանքով
մարդիկ
ավելի
լավ
ապրում
Հարցազրույց
Գեղարքունիքի
մարզպետ
Պողոսյանի
Գրի
առավ
Հովհաննիսյանը
Հայացք
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Սահակյան
Ռաֆայել
Տարիներ
խղճի
արդարության
զորանոցներում
Ոստիկան
Արմավիրի
վարչ
Բաղրամյանի
բաժնի
գնդապետ
Մինասյանի
մասին
Ռաֆայել
Սահակյան
Հայրենականչ
. – 2011.
օգոստ
. –
րիբեկյան
Գայանե
կմրցեն
թաղապետերը
Երևանի
քաղաքապետարանի
հայտարարած
մրցույթի
շուրջ
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
. – 2011. – 9
օգոստ
Սարիբեկյան
Գայանե
պետը
ճաղերի
հետևում
կհայտնվի՞
թե՞
պաշտոնանկ
կարվի
ՀՀ ճանապարհ
ոստիկան
Օհանյանի
գործուն
մասին
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
. – 2011. – 26
օգոստ
Սարիբեկյան
Գայանե
Սերգեյիչի
դիմանկարը
երկու
լուրջ
պաշտո՞ն
արժե
ՀՀ ճանապարհ
Օհանյանի
հնարավոր
պաշտոնանկ
մասին
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
. – 2011. – 25
օգոստ
Քոչարյան
Արամ
վարչապետի
հակասություն
ունեցել
Հարցազրույց
Լոռվա
նախկին
մարզպետ
Քոչարյանի
առավ
Հարությունյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011. – 31
օգոստ
Օհանյան
Մուշեղ
Ոստիկանապետը
կրակոցների
չգիտի
Հարցազրույց
Ավան
վարչ
շրջ
ոստիկանապետ
Օհանյանի
ավ
Միքայելյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2011. – 18
օգոստ
. –
Маркосян
Продовольственная
безопасность
требует
продуманной
стратегии
Беседа
зам
нач
Упр
упр
гос
имуществом
экон
наук
проф
Маркосяном
Записал
Оганесян
Маркосян
//
Голос
Армении
. – 2011. – 18
Оганисян
Джермук
Все
впереди
Беседа
мэром
ермука
Оганисяном
Записала
Григорян
] //
Армении
2011. – 16
. 2.
ոստիկանության
երիտասարդ
ակտիվիստների
միջև
տեղի
ունեցած
միջադեպի
մասին
инциденте
между
активистами
АНК
Ահարոնյան
Աշոտ
Գործը
դեռևս
հասել
Հարցազրույց
ոստիկան
հասարակայն
կապերի
լրատվ
վարչ
Ահարոնյանի
առավ
Գևորգյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Անդրեասյան
Կարեն
ՄԻՊ
արձագանքի
օգոստոսի
միջադեպին
իրեն
դիմել
Հարցազրույց
ՄԻՊ
Անդրեասյանի
Գրի
առավ
Հարությունյանը
րապարակ
. – 2011. – 19
օգոստ
Ավագյան
Լիլիթ
Երիտասարդությունն
առավելություն
չհաշված
թերությունները
Լիլիթ
Ավագյան
ժամ
. – 2011. – 18-25
օգոստ
. –
Ավետյան
ՀԱԿ
ակտիվիստների
հարցը
ում
Ավետյան
// 168
ժամ
. – 2011. – 18-25
օգոստ
. –
Բերման
ենթարկվել
յոթ
ակտիվիստ
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. –
օգոստ
1, 3:
Անի
Ինչու՞
աղմկում
ոստիկանությունը
Գևորգյան
//
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 24
օգոստ
. –
րվածում
նկարահանում
Անի
Գևորգյան
//
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 16
օգոստ
Սարգիսը
ազատ
արձակվեց
Անի
Գևորգյան
//
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 20
օգոստ
Դավթյան
Արմեն
ՀԱԿ
խաբել
ոստիկանապետին
Արմեն
Դավթյան
Հրապարակ
. – 2011. – 16
օգոստ
Դավթյան
Արմեն
Ոստիկաններն
սադրել
թե՞
ակտիվիստները
Արմեն
Դավթյան
Հրապարակ
. – 2011. – 11
օգոստ
արբինյան
Շատ
սկզբունքային
...
աճպարարություններ
Դարբինյան
Երկիր
. – 2011. – 24
օգոստ
Վահագն
անկողծորեն
ուզում
հավատալ
ոստիկանապետին
Վահագն
Հրապարակ
. – 2011. – 16
օգոստ
. –
Իսրայելյան
Երկխոսության
համար
մնում
խոչընդոտ
Իսրայելյան
Առավոտ
. – 2011. – 20
օգոստ
. –
Իսրայելյան
Երկխոսությունն
այսօր
կդադարի
պիտբուլի
դնչկալի
առիթո՞վ
Աննա
Իսրայելյան
Առավոտ
. – 2011. – 16
օգոստ
. –
րայելյան
ակտիվիստի
առաջադրվեց
մեղադրանք
Իսրայելյան
Առավոտ
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Խառատյան
Անդնչկալ
շների
կամ
Շուն
պահելու
կարգ
դեռ
հաստատված
Մարինե
Խառատյան
Հրապարակ
. – 2011. – 17
օգոստ
Հովակիմյան
Վահագն
Սուտը
դարձել
կենսակերպ
ՀՀ ոստիկանապետ
Սարգսյանի
ասուլիսի
մասին
Վահագն
Հովակիմյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 12
օգոստ
Մամիկոնյան
Նաիրա
Էլի՞
քաղկալանավորներ
Նաիրա
Մամիկոնյան
//
Առավոտ
. – 2011. – 11
օգոստ
. –
Մամիկոնյան
Նաիրա
Հերթական
անպատասխանատու
հայտարարություն
Նաիրա
Մամիկոնյան
Առավոտ
օգոստ
Մկրտչյան
Հարություն
Ազատության
գինը
երեք
դրա՞մ
Հարություն
Մկրտչյան
//
Հրապարակ
. – 2011. – 20
օգոստ
Սարգսյան
Ալիկ
Խնդրում
հավատացեք
Հատված
ոստիկանապետի
ասուլիսից
] /
Ալիկ
Սարգսյան
//
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 12
օգոստ
Меликсетян
овек
собаке
друг
Меликсетян
Голос
Армении
. – 2011. – 16
авг
Мшецян
Лана
Полицейские
знают
где
кончаются
права
задержанных
начинаются
обязанности
адвокатов
/
Лана
Мшецян
//
Голос
Армении
. – 2011. – 20
Երևանի
փողոցներում
տեղակայված
կրպակների
ապամոնտաժման
մասին
քաղաքապետարանի
որոշման
շուրջ
решении
мэрии
демонтаже
ларьков
улицах
Еревана
Երևանում
ինչպես
Երևանում
ինչպես
արևելյան
քաղաքում
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 18
օգոստ
Հարությունյան
Հասմիկ
Քաղաքապետարանի
Drive-
հասավ
կրպակներին
Հասմիկ
Հարությունյան
. – 2011. – 17
օգոստ
Ջեբեջյան
Հռիփսիմե
Հազարավոր
ընտանիքներ
մատնվելու
Հռիփսիմե
Ջեբեջյան
Առավոտ
. – 2011. – 9
օգոստ
Սարգսյան
Արմեն
Իսկ
արածելու
սիզամարգերում
Հարցազրույց
Երևանի
քաղաքապետարանի
առևտրի
պասարկման
վարչ
Սարգսյանի
հետ
Գրի
առավ
Սարիբեկյանը
Հրապարակ
օգոստ
Սարգսյան
Քերոբ
Մանր
զոռբաներին
պատժելը
գործի
մասն
միայն
Քերոբ
Սարգսյան
//
Իրավունք
. – 2011. – 12-15
օգոստ
. –
Սաֆարյան
Ստեփան
Նախագա՞հն
ապամոնտաժում
Հարցազրույց
պատգ
Սաֆարյանի
առավ
Մկրտչյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Գոհար
լի
Կարենը
ստում
վարչապետը
քնած
ալպիական
մանուշակի
առէջում
Գոհար
Սիմոնյան
Հրապարակ
2011. – 12
օգոստ
Ստեփանյան
Լուսինե
Գեղեցիկ
Երևան
մարդկանց
ճակատագրերի
հաշվին
Լուսինե
Ստեփանյան
// 168
. – 2011. – 18-25
օգոստ
Захарян
Борьба
красивый
Ереван
Конфликт
между
эстетикой
правами
маленького
человека
’’
продолжается
Валерия
Захарян
Новое
время
. – 2011. – 30
Меликсетян
Правительство
самозанято
Меликсетян
Голос
Армении
. – 2011. – 18
355/359
Ռազմական
գիտություններ
Զինված
ուժեր
Военные
науки
Вооруженные
силы
355/359(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
զինված
ուժեր
Вооруженные
силы
Республики
Армения
Լավ
պան
զինվորին
հարգող
սպան
ՀՀ ԶՈՒ երիտասարդ
սպաների
համաբանակ
առաջին
կոնֆերանսի
մասին
Հայ
. – 2011. –
օգոստ
3:
Հայաստանի
տարածքը
հուսալիորեն
պաշտպանվում
Հայկ
պաշտպան
տեխն
հագեցված
մրցունակ
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 19
օգոստ
. –
Ներսիսյան
Արամ
Զգոնությունը
թուլացնում
: [N
զորամասի
մասին
Արամ
Ներսիսյան
//
Հայ
. – 2011. – 24-31
օգոստ
Ներսիսյան
ամ
Հրաժեշտի
տոնական
հանդիսություն
Միջոցառում
Սարգսյանի
անվ
ռազմ
տում
] /
Արամ
Ներսիսյան
Հայ
. – 2011. – 3-10
օգոստ
Ներսիսյան
Արամ
Նախապատրաստվելով
զորահանդեսին
զորամասի
մասին
Արամ
Ներսիսյան
Հայ
. – 2011. – 17-24
օգոստ
. –
Պետրոսյան
Օրվա
կարգացուցակի
հատուկ
կատարումը՝
որպես
ապահովման
նախապայման
Պետրոսյան
//
Հայ
զինվոր
. – 2011. – 17-
օգոստ
7. –
Շարունակելի
Սահակյան
Ալբերտ
ախարարն
լրագրողները
առաջին
գծում
ՀՀ պաշտպան
նախ
Օհանյանի
հանձնարարականների
մասին
Ալբերտ
Սահակյան
Հրապարակ
. – 2011. – 31
օգոստ
Սիրունյան
Ղուկաս
ժայռ
պատիվ
կբերեր
ցանկացած
լեռան
Գնդապետ
Ազոյանի
մասին
Ղուկաս
Սիրունյան
Հայ
. –
2011. – 10-17
օգոստ
Տեր
Սահակյան
Արամ
Փաստեր
չկան
Հարցազրույց
ռազմ
վարչ
Սահակյանի
առավ
Միքայելյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2011. – 26
օգոստ
. –
Տոնոյան
Դավիթ
կնպաստի
տարածաշրջանի
անվտանգությանը
: [
Հարցազրույց
առաջին
տեղ
Տոնոյանի
] //
Ավանգարդ
. – 2011. – 12
օգոստ
Տոնոյան
պաշտպանության
նախարարի
առաջին
տեղակալ
Դավիթ
Տոնոյանը
պատասխանել
Մեդիամաքս
լրատվական
գործակալության
հարցերին
//
Հայ
. – 2011. – 10-17
օգոստ
Սոցիալական
ապահովություն
Ապահովագրություն
Социальное
обеспечение
Страхование
Հովհաննիսյան
Սուսաննա
Թանգարանային
նմուշներ
կամ՝
տարեցները
Հայաստանում
: [
Կենսաթոշակառուների
վիճակի
մասին
] /
Սուսաննա
Հովհաննիսյան
// 168
ժամ
. – 2011. – 25
օգոստ
սեպտ
Կրթություն
Դաստիարակություն
Ուսուցում
Հանգստի
կազմակերպում
питание
Обучение
Организация
досуга
37.01
Դաստիարակության
կրթության
ուսուցման
հիմունքները
Основы
воспитания
образования
обучения
Դավթյան
Կարապետյան
Գարեգին
Նժդեհի
գաղափարախոսության
նշանակությունը
հայեցի
դաստիարակության
արդի
փուլում
Դավթյան
Կարապետյան
Կրթություն
. – 2011. – 10
օգոստ
. –
Հովհաննիսյան
Ռոզա
Սեպտեմբերից
դպրոցներում
զինվորական
կարգապահություն
Երևանի
քաղաքապետարանի
հանրակրթ
վարչ
Սողոմոնյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
Ռոզա
Հովհաննիսյան
յացք
– 2011. – 27
օգոստ
Մուրադյան
Թամարա
Բուհը
կվստահի՞
դպրոցին
Մի շարք
բուհերի
ավագ
դպրոցների
կնքված
համագործակց
համաձայնագրերի
մասին
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
Հանրապետ
օգոստ
Մուրադյան
Թամարա
Սովորելու
համակարգիչներով
րդ դաս
աշակերտներին
համակարգիչ
տրամադրելու
Նուռ
ծրագրի
մասին
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 17
օգոստ
Նուրիջանյան
Գեղամ
Տարին
գեցած
լինելու
կարևոր
իրադարձություններով
Արարատի
մարզի
կրթ
խնդիրների
մասին
Գեղամ
Նուրիջանյան
Կրթություն
. – 2011. – 31
օգոստ
Փալանդուզյան
Արմենուհի
Սեպտեմբերի
խորհուրդը
Արմենուհի
Փալանդուզյան
Կրթություն
. – 2011. – 31
օգոստ
Դաստիարակության
կրթության
կազմակերպում
Դպրոցավարություն
Организация
воспитания
образования
Ախլոյան
Գրեգին
Նժդեհի
կյանքը
գործը
պատկերացմամբ
Դպր
շարադր
Ախլոյան
թություն
. – 2011. –
Ամուր
պետության
հիմքը
կրթված
քաղաքացին
Երևանի
դպրոցները
պատրաստ
նոր
ուսումն
տարվան
Հայաստանի
Հանրապետ
2011. – 30
օգոստ
Բալյան
Միքայել
Հիրավի
զարմանալի
: [
Հրաշամանուկ
Ոսկանյանի
մասին
Միքայել
Բալյան
//
Կրթություն
. – 2011. – 31
օգոստ
Եղիազարյան
Հասմիկ
Կնոջ
երջանկությունը
սիրված
լինելն
» :
Հարցազրույց
Գյումրու
Ավետիք
Իսահակյան
կրթօջախի
տնօրեն
Եղիազարյանի
անգարդ
. – 2011. – 12
օգոստ
. –
Միքայելյան
Դավիթ
Ուսումնական
առաջին
պարապմունքը
կնվիրվի
Անկախության
դասին
Դավիթ
Միքայելյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Ջեբեջյան
Հռիփսիմե
Աշոտյանը
դպրոցին
կոպեկ
տվել
Ջեբեջյան
Առավոտ
. – 2011. – 6
օգոստ
Սաղաթելյան
Ամալյա
Երջանկության
դասերը
դպրոցում
Մեծ
Բրիտանիայի
դպր
ներդրված
ծրագրի
մասին
Ամալյա
Սաղաթելյան
Հայկ
Սաղաթելյան
Հայկ
մանակ
. – 2011. – 6
օգոստ
6:
Նախադպրոցական
դաստիարակություն
Ընդհանուր
դպրոցական
կրթություն
Հանրակրթական
դպրոց
Дошкольное
воспитание
образование
Общее
школьное
Общеобразовательная
школа
Ծառուկյան
Մելանյա
Կոռուպցիան
սկսվում
...
մանկապարտեզից
Արարատի
մարզի
Վեդի
քաղաքի
մանկապարտեզի
տնօրեն
Մանջոյանի
գործուն
մասին
Մելանյա
Ծառուկյան
Չորրորդ
Ինքնիշխան
. –
2011. – 30
օգոստ
373.167.1
Դասագրքեր
ուսումնական
նարկներ
Учебники
учебные
Սարհատյան
Աիդա
Ձևաբանության
բուհական
նոր
դասագիրք
Բանասիր
պրոֆ
Բադիկյանի
Ժամանակակից
հայոց
լեզվի
ձևաբանություն
դասագրքի
մասին
Աիդա
Սարհատյան
օգոստ
Պրոֆեսիոնալ
միջնակարգ
մասնագիտական
կրթություն
Профессиональное
среднее
специальное
образование
Առաքելյան
Հենզել
Լավագույնի
պահպանմամբ
ստեղծվեց
նորը՝
քոլեջի
րեն
Առաքելյանի
առավ
Դանիելյանը
Գործընթաց
. – 2011. – 25
օգոստ
. –
Բաբայան
Վազգեն
Հումանիտար
քոլեջը
փակում
դռները
ավարտում
ամյա
կենսագրությունը
Հարցազրույց
նախկին
հումանիտար
քոլեջի
վերջին
տնօրեն
Բաբայանի
առավ
Ամիրյանը
] //
Որոտան
. – 2011. – 8
օգոստ
Բարձրագույն
կրթություն
Բարձրագույն
Գիտական
կադրերի
պատրաստում
Высшее
Высшая
школа
научных
Տաթևիկ
Կալիֆոռնիայի
տեխնոլոգիական
ինսիտուտ
Գրիգորյան
Կրթություն
. – 2011. – 3
օգոստ
Դանիելյան
Չե՜նք
իջացրել
շեմը
Երևանի
Կոմիտասի
անվ
կոնսերվատորիայի
ռեկտորի
պաշտոնակատար
պրոֆ
Շահինյանի
տեսակետի
մասին
Դանիելյան
Առավոտ
. – 2011. – 24
օգոստ
. –
Զախարյան
Մասնավոր
բուհերը
հաշտվողը
Ոչ պետ. բուհերի
միասն
ընդունել
քնն
մասին
Զախարյան
Հայկ
ժամանակ
. –
2011. – 20
օգոստ
Լևոնյան
Նարեկ
խկին
լիժնիկն
ներկայիս
ռեկտորը
Մ.Նալբանդյանի
անվ
մանկավարժ
ռեկտորի
ժամանակ
պաշտոնակատար
Գրիգորյանի
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. –
2011. – 24
օգոստ
Խաչատրյան
Անժելա
Կոնսերվատորիան
տռոյըշնիկ
Շահինյանին
վստահել
կարելի
: [
Բուհի
ուսումն
գծով
պրոռեկտոր
Շահինյանին
ռեկտոր
նշանակելու
մասին
Անժելա
Խաչատրյան
Ժամանակ
– 2011. – 31
օգոստ
Խաչատրյան
Մարիետա
արդաքչյան
Պետք
դուրս
գալ
համաշխարհային
լայն
ասպարեզ
Միչիգանի
համալս
Մանուկյանի
անվ
Հայագիտ
ուսումնասիր
ընկ
Բարդաքչյանի
տեսակետի
մասին
] /
Մարիետա
Խաչատրյան
. – 2011. – 23
օգոստ
. –
4:
Հայթայան
Անահիտ
Եթե
կարող
ենք
անել
Հարցազրույց
բժշկ
համալս
հասարակայն
կապերի
բաժնի
Հայթայանի
ավ
Թաթոյանը
Իրավունք
. – 2011. – 26-29
օգոստ
12, 14:
Մուրադյան
Թամարա
ծածկադմփոցի
: [
ռեկտոր
Սիմոնյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Սայադյան
Լիա
Արվեստագիտությունը
ծերանում
Արվեստի
մասին
Լիա
Սայադյան
Կրթություն
. – 2011. – 17
օգոստ
8-9:
Արամ
ում
ուսման
վարձերի
բարձրացում
Հարցազրույց
ռեկտոր
Սիմոնյանի
առավ
Զարգարյանը
] //
Իրավունք
հետաքննություն
. – 2011. – 31
օգոստ
. – 6
սեպտ
Արամ
դեմ
դասախոսական
կազմի
գլխատմանը
» : [
Հարցազրույց
ռեկտոր
Սիմոնյանի
առավ
Ներսիսյանը
Հայացք
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Օհանյան
Սուրեն
Հեքիմի
րասիա
միջազգային
համալիր
այստեղ
իրականացվում
ժամանակակից
ծրագրեր
Հարցազրույց
Եվրասիա
միջազգ
համալս
ռեկտոր
Օհանյանի
առավ
Կիրակոսյանը
Հայաստան
. – 2011. – 8-15
օգոստ
. –
1, 3:
379.8
Հանգստի
կազմակերպում
Организация
досуга
Առաքելյան
Գայանե
Զբոսաշրջիկների
թիվն
աճում
իսկ
գները
կնվազե՞ն
Գայանե
Առաքելյան
Հայացք
. – 2011. – 3
օգոստ
Գասպարյան
Ամառային
հանգիստն
անցկացնողների
վը
Հայաստանում
կիսով
պակասել
Գասպարյան
Լոռու
մարզ
. – 2011. – 17
օգոստ
Գասպարյան
Արման
Վերջապես
սկսեցինք
զգալ
մերն
Մեկ
հանր
լողափում
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
– 2011. – 20
օգոստ
Կեսոյան
Լուսինե
Էքստրեմալ
տուրիզմ
Սևանում
Լուսինե
Կեսոյան
Ժամանակի
. – 2011. – 9-15
օգոստ
. –
Հովակիմյան
Գայանե
Զբոսաշրջիկները
խանգարի
գիլի
չղջիկների
ՀՀ էկոն. նախարար
զբոսաշրջ
տարածք
զարգացման
վարչ
պետ
Ապրեսյանի
ասուլիսի
մասին
Գայանե
Հովակիմյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 18
օգոստ
Մինասյան
Աշոտ
ցանկացա
ժողովրդին
պարգևել
գեղեցիկ
Հարցազրույց
Կանթեղ
հանգստի
տնօրեն
Մինասյանի
առավ
Ամիրյանը
Որոտան
. – 2011. – 8
օգոստ
. –
уманян
Карен
Поток
туристов
Армению
растет
году
будет
превышен
тысячный
рубеж
Арзуманян
Деловой
экспресс
– 2011. – 26
авг
сент
Затикян
Магдалина
корейски
значит
О корейск
арм
волонтер
лагере
Армении
] //
Магдалина
Затикян
Голос
Армении
. – 2011. – 30
авг
Ազգագրություն
Ծեսեր
Սովորույթներ
Բանահյուսություն
Этнография
Нравы
Обычаи
Фольклор
391/395
Ազգագրություն
Этнография
Ուսաբյան
Զադա
Եզդիականության
ծագումը
Զադա
Ուսաբյան
Շանգալ
. – 2011. – 2
օգոստ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԲՆԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Մաթեմատիկական
բնական
գիտությունների
ընդհանուր
հարցեր
Общие
математических
естественных
Բնության
ուսումնասիրում
պահպանություն
Կենդանական
բուսական
աշխարհի
պահպանություն
учение
охрана
фауны
Շահվերդյան
Շուշան
Աշխատա՞նք
թե՞
առողություն
Ալավերդու
բնապահպան
մասին
Շուշան
Շահվերդյան
Երկիր
– 2011. – 27
օգոստ
Մաթեմատիկա
Математика
Барсегян
Артамес
Шагинян
Об акад
математике
Элеонора
Барсегян
Эфир
. – 2011. – 25
авг
Աստղագիտություն
Աստղաֆիզիկա
Տիեզերական
տարածության
Երկրաբաշխություն
трофизика
космического
пространства
Геодезия
Арутюнян
Солнце
склонно
непредсказуемым
проявлениям
Беседа
Бюракан
обсерватории
Арутюняном
Записала
Сармакешян
//
Голос
Армении
. – 2011. – 8
авг

Ժամանակագրություն
Օրացույց
Ժամանակի
որոշում
Календарь
Определение
времени
Մխիթարյան
Լուսինե
Հայկական
տոմարի
արեգակնային
բնույթը
Լուսինե
Մխիթարյան
//
Հայաստանի
անրապետ
. – 2011. – 27
օգոստ
Ֆիզիկա
Физика
Իշխանյան
Արթուր
Առանց
գիտության
որևէ
երկիր
կարող
զարգանալ
Հարցազրույց
թղթ
անդ
.,
ֆիզմաթ
գիտ
Իշխանյանի
առավ
Մարտիրոսյանը
] // 168
ժամ
. – 2011. – 25
օգոստ
.-1
սեպտ
. –
Իշխանյան
Արթուր
Ինչպես
խուսափել
ինելեկտուալ
աղետից
Հարցազրույց
թղթ
անդ
ֆիզմաթ
Իշխանյանի
ի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 30
օգոստ
Երկրաբանություն
Երկրաբանական
երկրաֆիզիկական
գիտություններ
Геологические
геофизические
науки
Заробян
для
Армении
манна
небесная
”? : [
наличии
запасов
урана
Армении
Заробян
Армении
Կենսաբանական
գիտություններ
Биологические
науки
574/577
Ընդհանուր
կենսաբանություն
Էկոլոգիա
Общая
ահապետյան
Կարեն
առհասարակ
վերահսկում
այդ
ամենը
Գենետիկորեն
ձևափոխված
սննդամթերքի
երրորդ
աշխարհի
երկրներ
ներթափանցման
մասին
Կարեն
Նահապետյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 24
օգոստ
Բուսաբանություն
Ботаника
Ромашки
спрятались
завяли
лютики
... : [
Беседа
ром
наук
проф
Оганезовой
растит
мире
Армении
Записал
Бишарян
Голос
Армении
. – 2011. – 23
.
Կենդանաբանություն
Зоология
Արփինե
Մեր
մշակած՝
պատրաստի
այգիների
ունեն
Երևանի
կենդանաբան
այգին
ընդլայնում
պտղատու
այգիների
մարդկանց
տների
հաշվի՞ն
Արփինե
Սիմոնյան
//
Առավոտ
. – 2011. – 26
օգոստ
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱ
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ
МЕДИЦИНА
Բժշկություն
Медицина
Ֆիզիոլոգիա
Համեմատական
ֆիզիոլոգիա
Сравнительная
Срмакешян
Гаянэ
Змеиные
тайны
О лаб. по изучению
физиологии
] /
Гаяне
Сармакешян
//
Голос
Армени
. – 2011. – 20
. –
Սոցիալական
հիգիենա
Առողջապահության
կազմակերպում
Սանիտարիա
Պաշտպանություն
դժբախտ
պատահարներից
դրանց
կանխարգելումը
Социальная
гигиена
Организация
здравоохранения
анитария
Защита
несчастных
случаев
предупреждение
Ամատունի
Աղետների
բժշկություն
այն
Հարցազրույց
արտակարգ
իրավիճակների
ակադ
դասախոս
աղետների
բժշկ
առաջին
օգն
հոգեբան
մասնագետ
Սպիտակ
փրկարար
ջոկատի
բժիշկ
Ամատունու
առավ
Ամիրյանը
] //
Որոտան
. – 2011. – 8
օգոստ
Դանիելյան
Իրինա
Որակապես
մակարդակ
միտումներ
լինիկական
հիվանդանոցում
Իրինա
Դանիելյան
Գործընթաց
. – 2011. – 3
օգոստ
1, 4:
Դարբինյան
Հերմինե
Եթե
ուշ
միջամտեինք՝
երեխան
չէր
փրկվի
կխեղդվեր
Հարցազրույց
Սուրբ
Աստվածածին
բժշկ
կենտրոնում
սխալմամբ
վիրահատված
Դարբինյանի
մոր՝
Դարբինյանի
առավ
Մարտիրոսյանը
] // 168
ժամ
. – 2011. – 25
օգոստ
.-1
սեպտ
Դեղաբանություն
Ընդհանուր
թերապիա
Թունաբանություն
Общая
терапия
Токсикология
Բուդաղյան
Լուսինե
րկրողներն
արդեն
վնասներ
կրում
Լուսինե
Բուդաղյան
Առավոտ
. – 2011. – 3
օգոստ
4:
Ախտաբանություն
Կլինիկական
բժշկություն
Патология
Клиническая
медицина
616.1
Սիրտ
անոթային
համակարգի
հիվանդություններ
Սրտաբանություն
Заболевания
сосудистой
системы
Кардиология
Залвеян
Здоровое
питание
здоровое
сердце
” :
Беседа
дир
центра
Профкардиология
Зелвеяном
Записала
Цветкова
Деловой
кспресс
. – 2011. – 26
ент
. –
616.3
Մարսողական
համակարգի
հիվանդություններ
Болезни
пищеварительной
системы
Григорян
Опасные
лакомства
Беседа
гастроэнтерологом
Григоряном
Записала
Геворкян
Голос
Армении
. – 2011. – 2
616.9
Վարակիչ
հիվանդություններ
Инфекционные
заболевания
Գասպարյան
Վանաձորի
ինֆեկցիոն
հիվանդանոցում
բարի
ավանդույթներ
ձևավորվել
Գասպարյան
Լոռու
մարզ
. – 2011. – 24
օգոստ
Ինժեներական
Տեխնիկան
ամբողջությամբ
енерное
Техника
Նյութերի
փորձարկում
Ապրանքագիտություն
Ուժային
կայանքներ
Ընդհանուր
էներգետիկա
Испытание
материалов
Силовые
станции
Общая
энергетика
Մելքոնյան
Արմենուհի
ներուժը
մատչելի
ՀՀ-ում
արևային
էներգետիկայի
զարգացման
մասին
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 24
օգոստ
Գոհար
Էլեկտրաէներգիա
արադրող
երկրից
դառնում
ենք
ներմուծո՞ղ
երկիր
ար
Սիմոնյան
Հրապարակ
. – 2011. – 5
օգոստ
. –
Ընդհանուր
մեքենաշինություն
Միջուկային
տեխնիկա
Էլեկտրատեխնիկա
Մեքենաշինության
տեխնոլոգիա
Общее
машиностроение
Ядерная
техника
Электротехника
машиностроения
Арамян
Армянский
инжиниринг
Ереванский
завод
Алмаз
прорвался
иранский
рынок
Ашот
Арамян
Голос
Армении
2011. – 27
. 3.
Լեռնային
Սարգսյան
Քերոբ
րստացնում
հայաստանյան
ընդերքը
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2011. – 17-23, 24-30, 31
օգոստ
.-6
սեպտ
Տրանսպորտային
կապի
շինարարություն
Ճանապարհային
շինարարություն
Строительство
транспортных
коммуникаций
Дорожное
строительство
Մելքոնյան
Արմենուհի
միայն
սիրուն
այլև՝
որակյալ
անվտանգ
ճանապարհներ
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
– 2011. – 23
օգոստ
Սամվելյան
Անուշ
Պետությունը
ճանապարհաշինությունը
Անուշ
Սամվելյան
Քաղ
ծառայություն
. – 2011. – 3
օգոստ
2:
Սանիտարական
տեխնիկա
Ջրամատակարարում
Լուսատեխնիկա
Санитарная
техника
Водоснабжение
Канализация
Светотехника
տավազդ
Մեր
նշանաբանն
բարձրացնել
ծառայությունների
որակը
» : [
Հարցազրույց
Ակունք
ջրամատակարարող
միջազգ
տնօրենի
տեղակալ
Թորոսյանի
հետ
Հայրենականչ
2011. – 5
օգոստ
. –
Մերի
Կապանի
ջուրն
փողոցները
Քաղաքի
ջրամատակարարման
մասին
Մերի
Սողոմոնյան
Առավոտ
. – 2011. –
օգոստ
Գյուղատնտեսություն
Անտառային
տնտեսություն
Որսորդություն
տնտեսություն
Сельское
хозяйство
Лесное
ство
Рыбное
хозяйство
Գյուղատնտեսություն
Сельское
хозяйство
631.1
Գյուղատնտեսական
արտադրության
կազմակերպում
կառավարում
Организация
сельскохозяйственным
производством
Հովակիմյան
Գայանե
Համալիր
միջոցառումներն
արդյունք
տալիս
ՀՀ գյուղատնտ
մասին
Գայանե
Հովակիմյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Շահնազարյան
Գյուղատնտեսության
զարգացման
համար
մարզկենտրոն
Կապանում
հնարավորություններ
չկան
Շահնազարյան
Բան
. – 2011. – 18
օգոստ
. –
րգսյան
Լևոն
5500
կամ
պաշտոնական
ՀՀ գյուղատնտ
շուրջ
Լևոն
Սարգսյան
Երկիր
. – 2011. – 24
օգոստ
Գեղամ
Գյուղոլորտ
երբ
նպատակը
կանխորոշված
ՀՀ գյուղատնտ
մասին
Գեղամ
Քյուրումյան
օգոստ
Гезалян
Лиана
Без
нужных
знаний
инвестиции
уйдут
никуда
Об инвестициях
сел
хоз
Лиана
Гезалян
Республика
Армения
. –
2011. – 3
631.3
Գյուղատնտեսական
մեքենաներ
գործիքներ
Գյուղատնտեսական
սարքավորումներ
Сельскохозяйственные
машины
орудия
Сельскохозяйственное
оборудование
Միրզոյան
Շուշանիկ
Անդրադարձ
գյուղտեխնիկայի
շահագործմանը
ՀՀ-ում
Շուշանիկ
Միրզոյան
//
Ժողովուրդ
. – 2011. – 26
օգոստ
Անասնաբուծություն
ивотноводство
Հովհաննիսյան
Աշոտ
Ծրագրերը
ստեղծում
առաջընթացի
նախադրյալներ
Հարցազրույց
գյուղատնտ
նախարար
Անասնաբուծ
տոհմ
գործի
վարչ
Հովհաննիսյանի
առավ
Գևորգյանը
] //
Ագրոլրատու
. – 2011. – 17-25
օգոստ
Նանյան
Գալուստ
Գոմշաբուծության
շահութաբերությունը
Գալուստ
Նանյան
Երկիր
. – 2011. – 23
օգոստ
. –
Տնարարություն
Կենցաղային
ծառայություն
Домоводство
Служба
быта
Ավդալյան
Անսովոր
շանակում
տգեղ
Հարցազրույց
ոճաբան
վարսահարդար
Ավդալյանի
առավ
Ռուբինյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2011. – 4
օգոստ
Ձեռնարկությունների
կառավարում
Արտադրության
կազմակերպում
Առևտուր
տրանսպորտ
предприятиями
Организация
производства
транспорт
Տրանսպորտն
ամբողջությամբ
Տրանսպորտային
սպասարկում
Փոխադրումների
կազմակերպում
կառավարում
Փոստային
կապ
целом
Транспортное
обслуживание
Организация
Почтовая
ь
Գասպարյան
Պարգևատրվեցին
արժանավորները
Երկաթուղայինների
մասնագիտ
տոնի
առթիվ
Գասպարյան
Լոռու
մարզ
. – 2011. – 6
օգոստ
Լևոն
Նաև
այսպիսի
առաջարկ
Մետրոպոլիտենը
կարող
արժանանալ
տրամվայի
ճակատագրին
Լևոն
Գևորգյան
//
Հայացք
. –
2011. – 4
օգոստ
. –
Հակոբյան
Արմավիան
շարունակում
համալրել
ավիապարկը
Հակոբյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 2
օգոստ
Շայդուլին
Երկաթգծային
տրամաբանություն
Հարցազրույց
երկաթգծի
Շայդուլինի
Գրի
առավ
Հակոբյանը
Իրավունք
. –
2011. – 5-8
օգոստ
Սեիլեյան
ֆայել
Կատարվող
բարեփոխումները
ներշնչում
Հարցազրույց
Վանաձոր
գծակայարան
միավորման
Սեիլեյանի
առավ
Գասպարյանը
Լոռու
մարզ
. – 2011. – 10
օգոստ
Грдзелян
Рубен
Для
ЮКЖД
2011-
может
стать
прорывным
Рубен
Грдзелян
Голос
Армении
. – 2011. – 25
. 8.
Արտադրության
կազմակերպում
Ձեռնարկությունների
էկոնոմիկա
Առևտրի
կազմակերպումը
տեխնիկան
Организация
производства
предприятий
Организация
ка
торговли
Բաղդագուլյան
Շուկայում
գերակշռող
կդառնան
տեղական
սորտերը
Բաղդագուլյան
Ագրոլրատու
. – 2011. – 25
օգոստ
սեպտ
. –
Հովակիմյան
Գայանե
Նապաստակներն
պոմիդորները
կողք
կողքի
Բացվեց
գյուղմթերքների
առաջին
տոնավաճառը
Գայանե
Հովակիմյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 23
օգոստ
1, 2:
Պոռնկություն՝
շուկայում
Ժամանակի
միտք
. – 2011. – 1-8
օգոստ
Սարգսյան
Քերոբ
քյալագյոզություններ
ձվի
շուկայում
Քերոբ
գսյան
Իրավունք
. – 2011. – 26-29
օգոստ
13, 14:
Зара
Кого
защищают
защитники
потребителей
Зара
Геворкян
Голос
Амении
. – 2011. – 16
. 3.
Чибухчян
Сурен
Упаковка
как
двигатель
торговли
Беседа
президентом
ассоц
Арменпак
этикеток
упаковок
Чибухчяном
Записала
Кулешова
] //
Деловой
экспресс
. – 2011. – 26
сент
Քիմիական
տեխնոլոգիա
Քիմիական
արդյունաբերություն
Հարակից
եր
Химическая
технология
Химическая
промышленность
Родственные
14533-34.
Арамян
Плюс
для
намаза
О ЗАО
Ванадзор
Химпром
”] //
Голос
Армении
Арамян
Голос
Армении
. – 2011. – 2
663/664
Մանրէակենսաբանական
արտադրություններ
արդյունաբերություն
Микробиологические
производства
промышленность
Назарян
Вся
правда
хлебе
Беседа
технологии
переработки
продуктов
растениеводсва
Госагроун
Назаряном
Записал
Оганесян
Голос
Армении
. – 2011. – 30
. 3.
Оганесян
Левон
Чем
нас
мясопром
Левон
Оганесян
//
Голос
Армении
. – 2011. – 25
Цветкова
Второе
рождение
ганушского
винно
коньячного
завода
Вера
Цветкова
Деловой
экспресс
. – 2011. – 26
. – 2
сент
665/667
ճարպերի
մոմերի
նավթամթերքների
տեխնոլոգիա
Սիլիկատային
արտադրություն
Ներկանյութերի
լաքաներկերի
արտադրություն
жиров
восков
нефтепродуктов
Силикатное
производство
красителей
лакокрасочных
материалов
Бабаян
Степан
Стеклянный
инвестпроект
актуален
О попытках
реанимации
Гюмрийск
Степан
Бабаян
//
Голос
Армении
. – 20121. – 23
ԱՐՎԵՍՏ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՊՈՐՏ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
ИГРЫ
СПОРТ
7.01/.097
Արվեստի
տեսություն
պատմություն
Արվեստի
ընդհանուր
հարցեր
история
искусства
Общие
искусства
Դանիելյան
Մամիկոն
Հայաստանին
մեր
ժողովուրդը
դեռ
պատրաստ
Հարցազրույց
Հայաստան
մրցույթի
կազմկոմիտեի
պատասխանատու
նիելյանի
առավ
Ադամյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011. – 23
օգոստ
. –
Հարությունյան
Անժելա
Վենետիկի
բիենալեն՝
առանց
նախարարի
նախագահի
Հարցազրույց
արվեստի
պատմաբան
Հարությունյանի
առավ
Պապյանը
Ժամանակ
. – 2011. – 2
օգոստ
. –
Հարությունյան
Գոհար
Ամուսինս
արժանի
ամենալավին
» :
Հարցազրույց
Հայաստան
98», «
98», «
Գլոբ
2010»
գեղեցկ
մրցույթի
դափնեկիր
րությունյանի
հետ
առավ
Մարտիրոսյանը
] // 168
ժամ
. – 2011. – 18-25
օգոստ
Հատակագծում
Քաղաքաշինություն
Լանդշաֆտային
այգեպուրակային
ճարտարապետություն
Градостроительство
Ландшафтная
парковая
архитектура
Հովհաննիսյան
Երբ
շինարարությունն
իրականացվում
վտանգելով
այլոց
կյանքն
առողջությունը
Քաղաքաշին
խնդիրների
մասին
] /
Հովհաննիսյան
Հայացք
. – 2011. – 27
օգոստ
Арутюнян
Ирина
смысл
реконструкции
объектов
главной
площади
Еревана
? /
Ирина
Арутюнян
Голос
Армении
. – 2011.– 30
ловине
: [
пред
Ассоц
устойчивое
развитие
геогр
наук
Даниелян
парадоксах
градостр
] //
Голос
Армении
. – 2011. – 27
Мелоян
Сона
Огорожение
культуры
: [
некоторых
неприемлемых
методах
преображения
облика
Еревана
Сона
Мелоян
//
Голос
Армении
. – 211. – 23
авг
Պատմության
մշակույթի
հուշարձանների
պահպանություն
мятников
истории
культуры
Դանիելյան
Մերի
Հաղարծնի
վանքային
համալիրի
վերականգնումը
Մերի
Դանիելյան
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Կարապետյան
Բակուր
Տեղեկատվական
դիվերսիայի
կամ
աղմուկ
ոչնչից
Գանձասարի
պարսպի
մասին
Բակուր
Կարապետյան
. – 2011. – 31
օգոստ
Կարապետյան
Սամվել
Կենդանի
մեռած
բայց՝
հայի
հաշվին
Հարցազրույց
հուշարձանների
պահպան
զբաղվող
հայկ
ճարտարապետ
ուսումնասիր
հիմնադրամի
ապետյանի
առավ
Եսայանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
4:
Կարապետյան
Սամվել
Մեր
մանրատեղանունների
կրողները
այսօր
քրդերն
Հարցազրույց
հուշարձանագետ
Կարապետյանի
առավ
Եսայանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 31
օգոստ
Մաթևոսյան
Շուշան
Ինչը
կարող
ցեմենտել
ազգը
Հուշարձանների
պահպան
թեմայի
շուրջ
գրակ
փոխտնօրեն
յանի
տեսակետի
մասին
Շուշան
Մաթևոսյան
Հայոց
աշխարհ
2011. – 3
օգոստ
. –
Միկոյան
գործի
նվիրյալը
: [
Հուշարձանագետ
Մարուքյանի
ծննդյան
ամյակի
առիթով
Միկոյան
//
Լոռու
մարզ
. – 2011. – 24
օգոստ
Պապյան
Սիրանույշ
հրամանը
Քոչարյանը
տվեց
Սանահինի
վանքի
խնդիրների
մասին
] /
Սիրանույշ
Պապյան
Ժամանակ
. –
2011. – 5
օգոստ
. –
Պողոսյան
Լիլիթ
Անուշադրության
մատնված
հուշարձաններ
Արցախում
դրանց
թիվը
փոքր
Լիլիթ
Պողոսյան
//
Առավոտ
. – 2011. – 3
օգոստ
Փիլիպոսյան
Աշոտ
սկսվեց
Երևանի
պատմական
հուշարձանների
ջարդը
Հարցազրույց
մշակույթի
նախարար
պատմամշակութ
արգելոց
թանգ
տնօրեն
իլիպոսյանի
նախարար
պատմամշակութ
ժառանգ
գիտահետազոտ
կենտրոնի
տնօրեն
Սիմոնյանի
առավ
Զարգարյանը
Իրավունք
. – 2011. – 5-8
օգոստ
. –
Ճարտարապետություն
Архитектура
Հարությունյան
Հասմիկ
Ճարտարապետի
մտահոգություն
պետական
մրցանակի
արժանացած
բակն
շատրվանն
կկառուցապատեն
Ճարտարապետների
միության
Մինասյանի
մտահոգ
մասին
] /
Հասմիկ
Հարությունյան
. – 2011. – 27
օգոստ
Օհանյան
Սիրեկան
Հրապարակներին
շխուժությունն
անհրաժեշտ
Հարցազրույց
Երևաննախագիծ
տնօրեն
ճարտարապետ
Օհանյանի
առավ
Արմենակյանը
] //
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 30
օգոստ
Օհանյան
Սիրեկան
Քննարկումներին
մասնակցում
բացասական
վերբերմունք
ունեցողները
Հարցազրույց
Երևաննախագիծ
տնօրեն
ճարտարապետ
Օհանյանի
առավ
Արմենակյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 27
օգոստ
. –
Авакян
Светлана
Человек
камня
95-
летию
я
рождения
архитектора
Багдасара
Арзуманяна
Светлана
Авакян
Голос
Армении
. –
2011. – 27
. 7.
Պլաստիկ
արվեստներ
Пластические
искусства
Քանդակագործություն
Скульптура
Շիրազ
Արա
Դուք
հերոսների
զարմից
Հարցազրույց
քանդակագործ
Շիրազի
հետ
առավ
Պողոսյանը
Հայ
. –
2011. – 10-17
օգոստ
75/76
Գեղանկարչություն
Գրաֆիկա
Փորագրանկար
Живопись
Графика
Гравюра
Ասլանյան
Ռաֆայել
ժայռերը
մեզ
համար
ներկապնակ
Հարցազրույց
միության
անդ
ՅՈՒՆԵՍԿՕ
կերպարվեստի
միջազգ
ասոցիացիայի
անդ
Ասլանյանի
առավ
Թաթոյանը
Իրավունք
– 2011. – 9-11
օգոստ
. –
7:
14561.
Ասլանյան
Ռաֆայել
Պիտի
հայրենիքում
մեզ
լավ
զգանք
դրսում
» : [
Հարցազրույց
կերպարվեստի
միջազգ
ասոցիացիայի
անդ
գեղանկ
Ասլանյանի
առավ
Թաթոյանը
Իրավունք
. –
2011. – 5-8
օգոստ
Դանիելյան
Ո՞րն
սյուրռեալիզմի
սահմանը
Մտորումներ
Դալիի
աշխատանքների
ցուցադրության
առիթով
Դանիելյան
//
Առավոտ
2011. – 3
օգոստ
. –
Դավթյան
Դավիթ
Լոռվա
ձորում
Դեբեդի
հովտի
գույները
Նկարչ
փառատոնը
հատում
եզրագիծը
Դավիթ
Դավթյան
//
յաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 19
օգոստ
. –
Դավթյան
Նկարչական
միջազգային
փառատոն
Հայկական
ներկապնակի
վերջնագիծը՝
Ազատության
հրապարակում
Դավիթ
Դավթյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 24
օգոստ
. –
Ղազարյան
Հասմիկ
Վերադարձ
ակունքներին
Հարցազրույց
Ղազարյանի
առավ
Լազարյանը
Եթեր
. – 2011. – 11
օգոստ
. –
Սանթրյան
Վանիկ
3000
Հայաստանի
Արցախի
ճամփաներով
«Հայկական
ներկապնակ
առաջին
միջազգ
ռատոնի
մասին
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 25
օգոստ
Սևադա
Սամվել
եղջերավորներին
ձերբակալեք
Հարցազրույց
գեղանկ
Սևադայի
առավ
Զախարյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 30
օգոստ
14568.
Սևադա
Սամվել
Սիրեք
իրար
մենք
կհաղթենք
... [
Հարցազրույց
գեղանկ
Սամվել
Սևադայի
առավ
Ադամյանը
Հրապարակ
2011. – 12
օգոստ
Արփինե
Քողարկված
ւ՞րդ
Կառավար
որոշումից
հետո
Մինասի
որմնանկարները
այսօր
մնում
կռվախնձոր
Արփինե
Սիմոնյան
Առավոտ
. – 2011. – 26
օգոստ
. –
Ստամբոլցյան
Աստղիկ
Կնոջ
կերպարի
հայեցակարգը
նկարիչ
Էլբակյանի
արվեստում
Աստղիկ
Ստամբոլցյան
Քրիստոնյա
Հայաստան
. –
Օգոստ
7:
Վոս
Գրետչեն
Գողացված
ոդիսականը
Գրետչեն
Վոս
//
. – 2011. – 27
օգոստ
Հավելված՝
Մշակույթ
». –
Затикян
Магдалина
Мастер
фахана
–художник
Смбат
Кюрегян
Магдалина
Затикян
Голос
Армении
. – 2011. – 27
Кананова
Нора
Время
Дмитрия
Налбандяна
музее
мастерской
художника
Нора
Кананова
Голос
Армении
. –
Мурадян
Повелитель
каменного
цветка
Беседа
нар
худож
миниатюристом
Мурадяном
Записала
Карапетян
. – 2011.
Саркисян
Наша
дружба
нерушима
: [
худож
Саркисяна
] /
Гоар
Саркисян
Республика
Армения
. – 2011. – 31
րաժշտություն
Музыка
Ադամյան
Սոնա
Հայաստանն
այսուհետ
Սերժ
ունի
Ամերիկահայ
երաժիշտ
Թանգյանի
երևանյան
համերգի
մասին
Սոնա
Ադամյան
Հրապարակ
. – 2011. – 16
օգոստ
Աղաբեկյան
Լուսինե
Նայես
առաջ
չդոփես
տեղում
Հարցազրույց
երգչուհի
Աղաբեկյանի
առավ
Ռուբինյանը
] /
Առավոտ
. – 2011. –
օգոստ
Անթառանյան
Մացակ
ժպիտը
միլիոն
արժե
Կլարնետահար
Վերանյանի
մասին
] /
Մացակ
Անթառանյան
Թումանյանական
աշխարհ
. – 2011. – 3
օգոստ
Ավանեսյան
Չեմ
ապագա
պլանների
մասին
Հարցազրույց
երգչուհի
Ավանեսյանի
առավ
Ռուբինյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2011. – 18
օգոստ
Ավչիյան
Յանա
Սերժ
Թանգյանի
մենահամերգը
Թումոյի
պատվին
Յանա
Ավչիյան
Եթեր
. – 2011. – 18
օգոստ
Արամե
Մենք
միասին
չենք
բաժանվենք
Հարցազրույց
երգիչ
Արամեի
առավ
Մանուկյանը
. – 2011.
օգոստ
. –
Արամո
Արամոյենց
ցույց
տալիս
Հարցազրույց
երգիչ
Արամոյի
առավ
Զախարյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 23
օգոստ
Գասպարյան
Հորովել
երգի
պարի
պետական
համույթը
մասնակցեց
Վրաստանում
կայացած
Ազգերի
ձայն
փառատոնին
Գասպարյան
Լուռու
մարզ
. – 2011. – 20
օգոստ
Գասպարյան
վան
մեկի
հրավիրել
համերգին
Հարցազրույց
դուդուկահար
Գասպարյանի
առավ
Ադամյանը
] //
Հրապարակ
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Գասպարյան
Ջիվան
Ինձ
զարմացնում
մարդկային
չարությունը
Հարցազրույց
դուդուկահար
Գասպարյանի
առավ
Աթանեսյանը
Առավոտ
. – 2011. – 24
օգոստ
. –
Գասպարյան
Ջիվան
Միայն
մշակույթի
նախարարին
հրավիրել
Հարցազրույց
դուդուկահար
Գասպարյանի
առավ
Միքայելյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Արսեն
Հավերժական
ապրում
Հարցազրույց
երգիչ
Արսեն
Գրիգորյանի
առավ
Գրիգորյանը
] // tv
ալիք
. – 2011. – 18
օգոստ
Կարեն
Մեր
երկրում
կոմերցիա
չկա
Հարցազրույց
երգահան
Գրիգորյանի
տ
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2011.
օգոստ
Ռոզա
Ավանդույթի
շարունակողը
նոր
ավանդույթ
ստեղծողը
Ա.Սպենդարյանի
անվ
օպեր
բալետի
ազգ
ակադ
թատրոնում
կայացած
դուդուկահար
Գասպարյանին
նվիրված
միջոցառման
մասին
] /
Ռոզա
Գրիգորյան
Եթեր
. – 2011. – 18
օգոստ
. –
Ռոզա
Երևանյան
համերգասրահներում
երեք
համերգ
Ռոզա
Գրիգորյան
//
Եթեր
. – 2011. – 4
օգոստ
. –
Դանիելյան
նիվ
հորինել
ընդամենը
հստակեցրել
Կամեր
երաժշտ
ազգ
կենտրոնի
տնօրեն
Ծատուրյանի
տեսակետի
մասին
Դանիելյան
Առավոտ
. – 2011. – 31
հուլիսի
Եղիազարյան
Լիլիթ
Կա՜մ
երգում
կա՜մ
հեռանում
երկրից
» : [
Հանր
ռադիոյի
էստրադ
սիմֆոնիկ
նվագախմբի
դիրիժոր
Վարդազարյանի
Երզնկյանի
մամուլի
ասուլիսի
մասին
Լիլիթ
Եղիազարյան
Իրավունք
աքնն
. – 2011. – 10-16
օգոստ
Եսայան
Նունե
Երբ
քանիսին
պատասխանատվության
կանչենք
շատերը
խելքի
կգան
Հարցազրույց
երգչուհի
Եսայանի
առավ
Եղիազարյանը
Իրավունք
. – 2011. – 2-4
օգոստ
. –
Եսայան
Նունե
Հանգստանում
ամեն
ինչից
վայելում
բալիկին
Հարցազրույց
երգչուհի
Եսայանի
առավ
Եղիազարյանը
Իրավունք
. – 2011. – 5-8
օգոստ
15:
Եվա
Հեռուստաընկերությունները
զում
Հարցազրույց
երգչուհի
Եվայի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 5
օգոստ
Երզնկյան
Երվանդ
Հայաստանն
արժանի
ավելի
լավ
օրհներգի
Հարցազրույց
Հայաստանի
հանր
ընկ
էստրադ
սիմֆոնիկ
նվագախմբի
կոմպոզիտոր
Երզնկյանի
առավ
Թաթոյանը
Իրավունք
հետաքննություն
. – 2011. – 31
օգոստ
սեպտ
. –
Էրիկ
ջ
ապրում
հայ
պետք
մնա
այնպիսին
ինչպիսին
Հարցազրույց
երգիչ
ալիք
մրցույթում
Հանդիսատեսի
համակրանք
մրցանակի
արժանացած
Էրիկի
առավ
Սարաֆյանը
Իրավունք
. – 2011. – 12-15
օգոստ
15:
Էրիկ
Կիրկորովը
վիզ
դրել
Էրիկի
համար
Հարցազրույց
ալիք
2011»
մրցույթում
տեղը
Հանդիսատեսի
համակրանք
մրցանակի
արժանացած
Էրիկի
առավ
Ադամյանը
Հրապարակ
2011. – 5
օգոստ
. –
Էրիկ
Յուրմալայում
աստղերն
գործարարներն
Էրիկին
ասել
են՝
պետք
գաս
Հարցազրույց
երգիչ
Էրիկի
առավ
Հակոբյանը
] // TV
մոլ
2011. – 15-21
օգոստ
Արա
Ապրում
Հայաստանում
ԱՄՆ
ում
Հարցազրույց
գործիքավորող
Թորոսյանի՝
Մուրզիկի
Գրի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 19
օգոստ
Իսպիրյան
Արթուր
Ամենաիմաստունը
ժամանակն
Հարցազրույց
երգիչ
Իսպիրյանի
] // tv
ալիք
. – 2011. – 4
օգոստ
Լևոնյան
Ալլա
Ալլա
Լևոնյանը
դիտանկարից
Հարցազրույց
երգչուհի
Լևոնյանի
առավ
րապետյանը
ալիք
. – 2011. –
օգոստ
2:
Լիաննա
Ուզում
բալիկ
ունենալ
...
սիրած
տղամարդուց
» :
Հարցազրույց
երգչուհի
Լիաննայի
առավ
Մարտիրոսյանը
] // 168
ժամ
. – 2011. – 25
օգոստ
սեպտ
Խաչատրյան
Մարիետա
Էլվինայի
երգի
ժամանակը
Երգչուհի
Մակարյանի
մասին
Մարիետա
Խաչատրյան
. – 2011. – 23
օգոստ
Կասպարով
Հայկ
պահանջարկը
Ռուսաստանում
Հարցազրույց
երգիչ
ասպարովի
առավ
Ռուբինյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2011. – 9
օգոստ
Կարապետյան
Էրիկ
Եվրատեսիլին
կմասնակցեմ
այն
ժամանակ
երբ
մեր
երկիրը
պատրաստ
հաղթանակի
Հարցազրույց
երգիչ
ալիք
-2011»
միջազգ
մրցույթի
մրցանակակիր
Կարապետյանի
առավ
Պապյանը
Ժամանակ
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Հարությունյան
Հասմիկ
Անասյան
Փնտրում
Երևանը
Դիրիժոր
ոզիտոր
Անայանի
մասին
Հասմիկ
Հարությունյան
. – 2011. – 24
օգոստ
6:
Հովսեփյան
Անահիտ
Կոմիտաս
միջազգային
առաջին
փառատոնը
կայացավ
Գերմանիայում
ուր
նրան
բնությունը
կարոտում
Հովսեփյան
. – 2011. – 27
օգոստ
Հավելված՝
Մշակույթ
Հովսեփյան
Լիլիթ
Կյանք՝
դհոլի
ռիթմերով
Հարցազրույց
դուդուկահար
դհոլահար
Հովսեփյանի
առավ
Ավագյանը
Եթեր
1. – 4
օգոստ
. –
Մութաֆյան
Լևոն
Անկրկնելի
ինչպես
ԽՍՀՄ ժող. արտիստ
հանրահռչակ
սոպրանո
Գասպարյանի
մասին
Լևոն
Մութաֆյան
//
Հայաստան
. – 2011. – 8-15
օգոստ
. –
Պապյան
Հասմիկ
Հայրենիքն
հենման
կետն
Հարցազրույց
արտիստուհի
Պապյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայ
զինվոր
. –
2011. – 24-31
օգոստ
Ջուս
Չկան
յուրահատուկ
դեմքեր
: [
Հարցազրույց
երգչուհի
Ջուսի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 26
օգոստ
Սանթրյան
Վանիկ
Հայ
երգչուհին
համերգ
տալու
Ազնավուրի
ՀՀ ժող. արտիսուհի
անի
կայանալիք
համերգի
մասին
Սանթրյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 19
օգոստ
Սանթրյան
Վանիկ
Միջմշակութային
շփման
արժեք
«Ճանապարհորդող
նոտաներ
-2011»
միջազգ
երաժշտ
փառատոնի
մասին
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 20
օգոստ
. –
Սանթրյան
Վանիկ
Վստահ
Հայաստանում
գնալով
ավելի
լավ
կյանք
լինելու
» : [
Ֆրանսահայ
երգիչ
Յորգանցի
հայաստանյան
համերգաշարի
մասին
իկ
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011.
օգոստ
Սարաֆյան
Հրանտ
«...
Ձեր
մահին
մեռնեմ
կյանքին
մեռնեմ
» :
Երգիչ
Թանկյանի
համերգի
մասին
Հրանտ
Սարաֆյան
Իրավունք
. – 2011.
– 16-18
օգոստ
Սոնյա
Ոզում
շարունակություն
ունենալ
Հարցազրույց
երգչուհի
Սոնյայի
Գրի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 14
օգոստ
Абрамян
Сусанна
Эмин
Хачатурян
Памяти
дирижера
] /
Сусанна
мян
Эфир
. –2011. – 11
. 15.
Бальян
Дорогой
наш
юбиляр
... : [
80-
летию
извест
деятеля
Петросяна
] /
Владилен
Бальян
Новое
время
. – 2011. – 27
Гарегинян
Почетный
монтелимарец
–шансонье
Азнавур
Гарегинян
. –2011. – 11
. 13.
Затикян
Магдалина
Полвека
власти
тромбона
К 70-летию
Ереван
консерватории
Папикяна
Магдалина
Затикян
с
Армении
. – 2011. – 20
авг
Крищян
Ирина
Удивительно
О концерте
учеников
муз
педагога
Айвазян
Ирина
//
. – 2011. – 18
. 15.
Мартиросян
Дирижер
отличный
музыкант
Беседа
пианистом
дирижером
Мартиросяном
Записала
Авакян
. –
2011. – 18
.3.
Мартиросян
Подлинная
глубина
прозрачна
Беседа
Мартиросян
Записала
ирханян
] //
Эфир
. – 2011. – 11
. –
Мелоян
Сона
Если
кто
?” : [
концерте
певца
Танкяна
Ереване
Сона
Мелоян
Армении
Пашинян
Рубен
Большой
армянский
вечер
: [
концерте
штате
Айленд
США
летию
независимости
Армении
] /
Рубен
Пашинян
. – 2011. – 4
. 2.
Հանդիսախաղային
արվեստներ
Զանգվածային
զվարճություններ
Խաղեր
Սպորտ
релищные
искусства
Массовые
развлечения
Игры
Спорт
Զանգվածային
զվարճություններ
խաղեր
Массовые
развлечения
игры
Ахназарян
вновь
зажгутся
огни
цирка
О нач
долгосроч
ремонта
цирка
] /
Марта
Ахназарян
Голос
Армении
. – 2011. – 16
791.43
Կինոարվեստ
Կինոֆիլմեր
Киноискусство
Кинофильмы
Բեկ
Գասպարենց
Զոհրապ
Սերիալը
արտիստի
համար
լավ
վարժանք
Հարցազրույց
ռեժիսոր
րասան
Բեկ
Գասպարենցի
առավ
Եղիազարյանը
Իրավունք
. – 2011. – 16-18
օգոստ
Թադևոսյան
Սուրեն
Հայաստանում
տիրող
անիմաստ
պայքարից
Հարցազրույց
ռեժ
Թադևոսյանի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 10
օգոստ
. –
Թաթոյան
Ո՞վ
պետք
բյուջեն
անողների
«Ոսկե
ծիրան
կինոփառատոնի
մասին
Թաթոյան
Իրավունք
հետաքնն
1. – 10-16
օգոստ
7:
Մարգարյան
Հենրիկ
Արվեստում
իրավիճակ
փոխելը
մեկ
մարդու
» : [
Հարցազրույց
կինոբեմադրիչ
կինոկենտրոնին
կինոարվեստի
ստուդիայի
Մարգարյանի
առավ
Զորանյանը
Առավոտ
. – 2011. – 26
օգոստ
Галоян
Елена
Фильм
Параджанове
ценителе
красоты
Елена
Галоян
Голос
Армении
. – 2011. – 16
авг
. 6.
Манукян
Армен
Домашнее
м
экране
О качестве
фильмов
телевидении
Армен
Манукян
Армении
. –
2011. – 27
. 7.
Бела
Армении
нет
необходимости
объяснять
разницу
между
фаст
фудом
добротным
домашним
обедом
” : [
Беседа
венгер
кинорежиссером
Тарром
Записал
Пашинян
Новое
время
. – 2011. – 30
Թատրոն
Բեմական
արվեստ
Сценическое
искусство
Աշուղյան
Հրաչյա
Համակարգիչը
դարձել
մտածողություն
Հարցազրույց
արտիստ
պրոֆ
Աշուղյանի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 24
օգոստ
Ավետիսյան
Մարջան
Հաճախ
ստում
Լիան
Հարցազրույց
դերասանուհի
Ավետիսյանի
առավ
Մարտիրոսյանը
] // TV
մոլ
. – 2011. – 22-28
օգոստ
15:
բախանյան
Հովհաննես
Արձակե՜ք
մտքի
առագաստները
Հարցազրույց
դերասան
երգիչ
Բաբախանյանի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 23
օգոստ
Բայանդուրյան
Արմեն
Անլուրջ
հանդիսատեսը
թատրոնը
կարող
տանել
անլուրջ
ճանապարհով
Հարցազրույց
Թբիլիսիի
Ադամյանի
անվ
թատրոնի
Վրաստանի
խորհրդարանի
պատգ
Բայանդուրյանի
առավ
Եղիազարյանը
Իրավունք
. – 2011. – 9-11
օգոստ
ակյան
Արմեն
Երկրի
տերը
Հարցազրույց
ռեժիսոր
Էլբակյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայ
զինվոր
. – 2011. – 3-11
օգոստ
5, 16:
Խալաթյան
Ավո
Երբ
կողքիդ
կինը
երջանիկ
...» : [
Հարցազրույց
դերասան
Խալաթյանի
առավ
Գրիգորյանը
] // tv
ալիք
. – 2011. –
օգոստ
.-4
սեպտ
Հարությունյան
Վրույր
Այստեղ
քանդեց
այնտեղ
չստեղծեց
Հարցազրույց
Վանաձորի
ելյանի
անվ
թատրոնի
դերասան
Հարությունյանի
առավ
Թաթոյանը
Իրավունք
. – 2011. – 19-22
օգոստ
15:
Մարտիրոսյան
Սուսաննա
Ափսոս
արտիստուհին
Դերասանուհի
Մկրտչյանի
մասին
Սուսաննա
Մարտիրոսյան
// TV
մոլ
. –
2011. – 8-14
օգոստ
. –
Մլքե
Գալստյան
Սերիալում
նկարահանվելը
վաճառել
Հարցազրույց
թատերախմբի
հիմնադիր
Մլքե
Գալստյանի
Գրի
ավ
Ռուբինյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2011. – 31
օգոստ
Մկրտչյան
Գայանե
նախագահին
տեսել
Հարցազրույց
թատրոնի
դերասանուհի
Մկրտչյանի
առավ
Դանիելյանը
Առավոտ
. – 2011. – 25
օգոստ
Հարություն
Աստեղային
ժամերը
Հարցազրույց
վաստ
արտիստ
Մովսիսյանի
առավ
Մութաֆյանը
Ավանգարդ
– 2011. – 24
օգոստ
Մութաֆյան
Լևոն
արժեքներ
Դերասանուհի
Ավետիսյանը
տարեկան
Լևոն
Մութաֆյան
Ավանգարդ
. – 2011. – 5
օգոստ
Շահիրյան
Նաիրա
Ինչպե
խաղայի
միևնույն
ասում
էին՝
Էվելինան
ուրիշ
Հարցազրույց
դերասանուհիներ
Շահիրյանի
Շահիրյանի
առավ
Ստեփանյանը
մոլ
. – 2011. – 1-7
օգոստ
14, 15:
Պետրոսյան
Վարդան
Աստված
լավ
տղա
ունենաս
Հարցազրույց
դերասան
Պետրոսյանի
առավ
Կարապետյանը
] //
ալիք
. – 2011. – 4
ոստ
Պետրոսյան
Վարդան
միտինգներն
այստեղ
են՝
բեմում
Հարցազրույց
դերասան
Պետրոսյանի
առավ
Ադամյանը
Հրապարակ
. – 2011. – 18
օգոստ
. –
Ստեփանյան
Վիգեն
Ինքնավստահ
ապրել
երկրում
Հարցազրույց
բեմադրիչ
Ստեփանյանի
առավ
Ռուբինյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2011. – 11
օգոստ
Ութմազյան
Արթուր
Ժամանակի
մեջ
փնտրում
իրականության
երպարը
Հարցազրույց
թատրոնի
դերասան
Ութմազյանի
առավ
Մութաֆյանը
Ավանգարդ
. – 2011. – 3
օգոստ
Փափազյան
Ժիրայր
Զարգանալու
համար
ցանկություն
հարկավոր
Հարցազրույց
բեմադրիչ
դերասան
Փափազյանի
առավ
Գրիգորյանը
] // tv
ալիք
. – 2011. – 11
օգոստ
. –
Гаспарян
Артак
Юмор
помогает
увидеть
суть
вещей
Беседа
актером
юмористом
Гаспаряном
Записала
азарян
. – 2011. –
. –
Затикян
Магдалина
сцене
Ваграм
Зарян
ученик
Марселя
Марсо
Об ученике
великого
Марсо
театр
актере
Заряне
Магдалина
Затикян
Голос
Армении
. – 2011. – 18
. 7.
Мелоян
Сона
канун
театрального
праздника
К 90-летию
Нац
театра
Сундукяна
Сона
Мелоян
Голос
Армении
. – 2011. – 25
Мелоян
на
никаких
ограничений
воображения
Об участии
мол
арм
режиссеров
лаб
рамках
Междунар
театр
фестивале
Чехова
Сона
Мелоян
Армении
Հատուկ
տոնահանդեսներ
Պարարվեստ
Շարժուն
ուսանելի
խաղեր
Особые
Хореография
Подвижные
поучительные
игры
Արզումանյան
Արամ
Պարն
ամեն
ինչի
մասին
խոսում
Հարցազրույց
ֆրանսաբնակ
պարողներ
Արզումանյանի
Արզումանյանի
առավ
Սարդարյանը
Հայացք
. – 2011. – 26
օգոստ
Սեդրակյան
Գրիգոր
Պարի
տուն
բացել
հայրենիքում
Հարցազրույց
պարուսույց
Սեդրակյանի
Գրի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 2
օգոստ
Саргсян
Назеник
Сильные
чувства
дарят
прекрасные
мгновения
О гастролях
танцевал
труппы
Ереване
Назеник
Саргсян
Голос
Армении
. – 2011. – 25
Սեղանի
խաղեր
Настольные
игры
Գալոյան
Լիլիթ
Չստացվեց
շախմատից
փախչել
Հարցազրույց
միջազգ
գրոստմայստեր
Գալոյանի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2011. – 30
օգոստ
Թավադյան
Հրաչյա
անգամ
Չինաստանում
Հարցազրույց
ետրոսյանի
անվ
շախմատի
տան
տնօրեն
Թավադյանի
առավ
Բեգլարյանը
Անկախ
. – 2011. – 4-11
օգոստ
Հակոբյան
Վլադիմիր
չեմպիոն
համեստ
Հարցազրույց
գրոսմայստեր
Հակոբյանի
առավ
Արծրունին
Հայկ
ժամանակ
– 2011. – 10
օգոստ
Հակոբյան
Վլադիմիր
Զրույց
սովորական
դարձած
հաղթանակից
հետո
Հարցազրույց
շախմատիստներ
Հակոբյանի
ննիսյանի
հետ
առավ
Գրիգորյանը
] // tv
ալիք
. – 2011. – 4
օգոստ
.–
Ованесян
Пребывание
сборной
многое
мне
” :
Беседа
гроссмейстером
Ованесяном
Записал
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2011. – 25
авг
796/799
Ֆիզիկական
կուլտուրան
ամբողջությամբ
Սպորտ
Физическая
культура
Спорт
Ադամյան
Արա
Հայկական
ֆուտբոլը
Յուրա
Մովսիսյանի
րձակվող
ունեցել
Հարցազրույց
Շիրակի
ազգ
հավաք
նախկին
հարձակվող
Ադամյանի
հետ
առավ
Բաղդասարյանը
Ֆուտբոլ
plus.
– 2011. – 24
օգոստ
Ալեքսանյան
Ֆեդյա
ինչից
կատաղում
ադրբեջանցիները
Հարցազրույց
վաստ
մարզիչ
միջազգ
կարգի
մրցավար
Ալեքսանյանի
առավ
Թաթոյանը
Իրավունք
. – 2011. – 19-22
օգոստ
Ալեգրի
Երկու
Սկուդետտո
երեք
րում
Հարցազրույց
Միլան
ակումբի
մարզիչ
Ալեգրիի
Ֆուտբոլ
365. – 2011. – 17
օգոստ
Բալաբեկյան
Արսեն
Պետք
սկսեմ
գոլեր
Հարցազրույց
Բանանց
ֆուտբոլ
ավագ
Բալաբեկյանի
] //
Ֆուտբոլ
plus. –
2011. – 31
օգոստ
Բաղդասարյան
Սուրեն
Արարատի
փորձարկումներին
վերջ
չկա
Ուլիս
Արարատ՝
5:0] /
Սուրեն
Բաղդասարյան
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 24
օգոստ
Բաղդասարյան
Սուրեն
Բանանցը
միայն
հիմա
մեջ
մտնում
«Բանանց
Ուլիս
2:1] /
Սուրեն
Բաղդասարյան
Ֆուտբոլ
plus. –
2011. – 3
օգոստ
. –
14671.«
Գանձասարը
կարևոր
երկու
միավոր
կորցրեց
«Գանձասար
2:2] //
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 24
օգոստ
14672.«
Գանձասարը
նորից
դուրս
եկավ
առաջին
տեղ
: [«
Գանձասար
Շիրակ
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 10
օգոստ
. –
Գանսո
Կուռքերս
Զիդանն
Կական
Հարցազրույց
բրազիլացի
ֆուտբոլիստ
Գանսոյի
] //
Ֆուտբոլ
365. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Գյուլբադաղյանց
Արմեն
Սկզբունքային
դիմակայություն
Հարցազրույց
Իմպուլս
մարզիչ
Գյուլբադաղյանցի
առավ
Մարիրոսյանը
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 17
օգոստ
Արտակ
հոգեբանորեն
կոտրվում
» :
Հարցազրույց
Ուլիսի
հենակետ
կիսապաշտպան
Հայաստանի
ազգ
հավաք
անդ
Գրիգորյանի
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 24
օգոստ
րչինյան
Վիկ
Եթե
ճնշվածություն
չունեցա
ապրիլի
Երևանում
բացառվում
Հարցազրույց
բռնցքամարտիկ
Դարչինյանի
առավ
Առաքելյանը
Մարզաշխարհ
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
Դարչինյան
Հաղթանակն
լինելու
...» : [
Հարցազրույց
բռնցքամարտիկ
Դարչինյանի
առավ
Մանուկյանը
. –
2011. – 22-28
օգոստ
29:
Դարչինյան
Հայաստանն
ընդդեմ
աշխարհի
Հարցազրույց
թեթևագույն
քաշ
կարգի
աշխարհի
չեմպիոն
Դարչինյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայ
զինվոր
. – 2011. – 17-24
օգոստ
Եդիգարյան
Արթուր
Եթե
այսպես
շարունակենք
կարող
ենք
մրցանակակիր
դառնալ
» : [
Հարցազրույց
Հայաստանի
ազգ
հավաք
Բանանցի
հենակետ
կիսապաշտպան
Եդիգարյանի
Ֆուտբոլ
plus. –
2011. – 17
օգոստ
Երեք
գոլ՝
նույն
դիրքից
«Բանանց
Շիրակ
Ֆուտբոլ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Երկու
առաջատարներն
միավորներ
կորցրին
«Փյունիկ
Գանձասար
1:1] //
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 3
օգոստ
Թադևոսյան
Ալբերտ
Ինձ
համար
միևնույն
ում
դեմ
խաղում
Հարցազրույց
Ուլիս
ֆուտբոլ
հարձակվող
Թադևոսյանի
առավ
Բաղդասարյանը
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 10
օգոստ
14683.«
Իմպուլսը
հանդերձարանի
ճանապարհին
խփում
«Իմպուլս
Արարատ
տբոլ
plus. – 2011. – 10
օգոստ
14684.«
Իմպուլսը
նորից
հավասարվեց
Միկային
» : [«
Շիրակ
Իմպուլս
2:3] //
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 3
օգոստ
. –
5:
Ինչպես
ենք
գնահատում
Հայաստանի
ֆուտբոլի
հավաքականի
շանսերը
Ֆուտբոլ
365. – 2011. – 3
օգոստ
Խուրշուդյան
Հռիփսիմե
Մեզ
կապված
կարդարացնենք
Հարցազրույց
ծանրամարտիկներ
Խուրշուդյանի
Գրիգորյանի
առավ
Հարությունյանը
Հայ
. – 2011. – 3-10
օգոստ
15:
Հակոբյան
Աշոտ
Գոռ
Մինասյանը
նվաճեց
հնարավոր
բոլոր
պարգևները
Լեհաստանում
անցկացված
ծանրամարտի
Եվրոպայի
պատանեկան
առաջն
մասին
Աշոտ
կոբյան
Առավոտ
. – 2011. – 30
օգոստ
Հայրապետան
Աշոտ
մեդալ
Ուկրաինայի
հավաքականի
կազմում
Հունգարիայում
կայացած
ըմբշամարտի
աշխարհի
առաջն
մասին
] /
Աշոտ
Հայրապետյան
. – 2011. – 25
օգոստ
Հայրապետյան
Աշոտ
Եվրոպայի
չեմպիոն
աշխարհի
պատանեկան
ռեկորդով
Մինասյանը
մրցակց
դուրս
Լեհաստանում
կայացած
ծանրամարտի
Եվրոպայի
պատանեկան
առաջն
մասին
Աշոտ
Հայրապետյան
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Հայրապետյան
Աշոտ
16-
յա
Իզաբելան
ուժեղագույնն
Եվրոպայում
Լեհաստանում
կայացած
ծանրամարտի
Եվրոպայի
պատանեկան
առաջն
մասին
] /
Աշոտ
Հայրապետյան
օգոստ
Հարությունյան
Վահագն
Բոլորն
ոգևորված
հավաքականում
խաղալու
հեռանկարից
Հարցազրույց
Հայատանի
բասկետբոլի
ֆեդերացիայի
Հարությունյանի
առավ
Առաքելյանը
Մարզաշխարհ
– 2011. – 24
օգոստ
Մանոյան
Դավիթ
համար
դժվար
» : [
Հարցազրույց
նիկի
Հայաստանի
ազգ
հավաքականի
հարձակող
ոճի
կիսապաշտպան
Մանոյանի
առավ
Բաղդասարյանը
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 10
օգոստ
. –
Մարտիրոսյան
Աշոտ
Արարատը
կարող
հաղթել
«Արարատ
Միկա
Աշոտ
Մարտիրոսյան
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 3
օգոստ
Մարտիրոսյան
Աշոտ
Մարտական
«Միկա
Բանանց
Աշոտ
Մարտիրոսյան
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 10
օգոստ
. –
Մարտիրոսյան
վհ
Աթենքից
մինչև
Լոնդոն
Էջեր օլիմպ
խաղերի
պատմ
Մարտիրոսյան
Մարզաշխարհ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Մարտիրոսյան
Հովհ
Օլիմպիադան
պարզում
առագաստները
» :
Ստոկհոլմում
կայացած
օլիմպ
խաղերի
մասին
Մարտիրոսյան
//
Մարզաշխարհ
. – 2011. – 24
օգոստ
7. –
Շարունակելի
Մելիքյան
Եղիշե
Լիտվացիներից
կրած
պարտությունը
մեր
հավաքականի
օգտին
կլինի
» : [
Հարցազրույց
Ուժգորոդի
Գովեռլա
Զակարպատիե
ֆուտբոլիստ
Մելիքյանի
Ֆուտբոլ
plus. – 2011.
օգոստ
Մինասյան
Վարդան
Պետք
փորձարկենք
այն
ոճը
խաղալու
ենք
Անդորրայի
հավաքականի
դեմ
Հարցազրույց
Հայաստանի
ազգ
հավաքականի
մարզիչ
Մինասյանի
առավ
Բաղդասարյանը
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 10
ոստ
. –
Մխիթարյան
Հենրիկ
Հաղթանակներից
Հարցազրույց
Հայաստանի
ազգ
հավաքականի
անդ
Մխիթարյանի
] /
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 10
օգոստ
. –
Մկրտչյան
Արտուշ
սպասել
Լիտվայի
խաղից
Լիտվա
Հաայաստան
ֆուտբոլ
խաղի
մասին
Արտուշ
Մկրտչյան
Ֆուտբոլ
365. –
2011. – 10
օգոստ
Ուրախ
խաղալու
Դանիայի
հավաքականի
դեմ
Հարցազրույց
Հայաստանի
գ
հավաքականի
հարձակման
առաջատար
Մովսիսյանի
առավ
Բաղդասարյանը
] //
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 10
օգոստ
. –
Նազարյան
Ռաֆայել
Մենք
հաղթեցինք
փորձի
հաշվին
» :
Հարցազրույց
Բանանց
մարզիչ
Նազարյանի
Գրի
առավ
Բաղդասարյանը
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Նիկողոսյան
Արմեն
Անպատասխանատվություն
Լիտվա
Հայաստան՝
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 16
օգոստ
. –
Նիկողոսյան
Արմեն
ործադուլը
օգնեց
Իսպանիայի
ֆուտբոլի
առաջն
մասին
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 27
օգոստ
Նիկողոսյան
Արմեն
Երբ
գալիս
սեպտեմբերը
Ֆուտբոլ
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Նիկողոսյան
Արմեն
Հանրահայտ
ֆանատները
Եվրոպ
ֆուտբոլ
մրցաշրջանի
մասին
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 17
օգոստ
Նիկողոսյան
Արմեն
Մեր
միակ
ուրախությունը
Չինաստանի
Շենժեն
քաղաքում
անցկացվող
մաշխ
ամառ
ուսանող
խաղերի
մասին
] /
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 18
օգոստ
Նիկողոսյան
Արմեն
Տիտանների
պայքար
Ֆուտբոլ
մրցաշրջ
մեկնարկի
մասին
] /
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. –
օգոստ
Եթե
թագը
ծանրություն
... [
Հարցազրույց
օլիմպ
խաղերի
աշխարհի
չեմպիոն
Եվրոպայի
առաջն
հաղթող
Բուլղարիայի
բազմակի
չեմպիոն
Նորիկյանի
Գևորգյանը
Մարզաշխարհ
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
«Իմպուլս
Գանձասար
Ֆուտբոլ
plus. –
2011. – 31
օգոստ
14711.«
Շիրակն
այս
անգամ
չկարողացավ
տհաճություն
պատճառել
չեմպիոնին
: [«
Փյունիկ
Շիրակ
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 24
օգոստ
. –
Ոսկանյան
Արթուր
Արթուր
Ոսկանյանը
հրաժեշտ
տվեց
գործնական
ֆուտբոլին
Հարցազրույց
Բանանց
ավագ
Հայաստանի
ազգ
հավաք
նախկին
անդ
Ոսկանյանի
առավ
Բաղդասարյանը
տբոլ
plus. – 2011. – 17
օգոստ
Չալիկյան
Ռուբեն
Երկրի
համար
պատրաստում
ենք
հիվանդ
մասնագետներ
Ուսանող
մարզ
հանրապետ
խաղերի
մասին
Ռուբեն
Չալիկյան
//
Հրապարակ
. – 2011. – 6
օգոստ
Չալիկյան
Ռուբեն
Ֆիզկուլտուրան
թվերի
փաստերի
լեզվով
Երևանի
տնտեսագիտ
համալս
ֆիզդաստիարակ
ամբիոնի
պրոֆ
Հակոբյանի
հեղինակած
Ուսանողների
ֆիզիկական
դաստիարակությունը
մենագր
մասին
Ռուբեն
Չալիկյան
Հրապարակ
. – 2011. – 31
օգոստ
Պարտությունը
պետք
բերգության
վերածել
Լիտվա
Հայաստան
ֆուտբոլ
հանդիպման
արձագանքները
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. –
օգոստ
1, 6:
Պետրոսյան
Նիկոլայ
Հայկական
ակումբային
ֆուտբոլն
անփոփոխ
մնում
Նիկոլայ
Պետրոսյան
Ֆուտբոլ
365. – 2011. – 24
օգոստ
Պիզելի
միշտ
առաջ
նայում
Հարցազրույց
Հայասատանի
հավաքականի
բրազիլացի
հարձակվող
Պիզելիի
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 10
օգոստ
. –
Ջորկաեֆ
Շիրակը
կհամագործակցի
Յուրի
որկաեֆի
հիմնադրած
ակումբի
Հարցազրույց
ֆուտբոլ
գործակալ
Ջորկաեֆի
առավ
Բաղդասարյանը
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 24
օգոստ
Ռոստոմյան
Հրաչյա
Ավելի
լարված
հետաքրքիր
խաղեր
սպասվում
Հարցազրույց
Հայաստանի
բասկետբոլի
ֆեդերացիայի
.,
քարտուղար
Ռոստոմյանի
հետ
առավ
Առաքելյանը
] //
Մարզաշխարհ
. – 2011. – 17
օգոստ
Սահակյան
Արման
լավատես
Հարցազրույց
Շիրակ
ֆուտբոլ
ակումբի
տեր
Սահակյանի
առավ
Բաղդասարյանը
] //
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 24
օգոստ
. –
14721.«
Ուլիսը
նորից
ստանձնեց
միանձնյա
առաջատարի
դերը
«Միկա»-«Ուլիս
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 31
օգոստ
14722.«
Փյունիկը
մոտենում
«Արարատ
Փյունիկ
Ֆուտբոլ
plus. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Дарчинян
Вахтанг
права
проиграть
Беседа
чемпионом
су
Дарчиняном
] //
Голос
Армении
. – 2011. – 30
Համահայկական
խաղեր
Панармянские
Աճառյան
Մարկոս
Անիից՝
Ղրիմ
Ղրիմից՝
Ռոստով
: [
Հարցազրույց
Ռոստովի
մարզի
Չալթրի
կանանց
վոլեյբոլի
գլխ
մարզիչ
Աճառյանի
առավ
Թաթոյանը
Իրավունք
. – 2011. – 23-25
օգոստ
Ասատրյան
Լիլիթ
Հայրենիքի
ջերմությունը
տարան
իրենց
Լիլիթ
Ասատրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 23
օգոստ
1, 3:
Ավարտվեցին
համահայկական
խաղերը
Հայ
զինվոր
. – 2011. –
օգոստ
14:
Դավթյան
Եղիշե
ւնենա՞նք
բասկետբոլի
տղամարդկանց
ազգային
հավաքական
Հարցազրույց
սպորտի
երիտ
հարցերի
նախարար
վարչ
Համահայկ
խաղերի
մրցավար
Դավթյանի
առավ
Թաթոյանը
Իրավունք
. – 2011. – 26-29, 30
օգոստ
.-1
սեպտ
Զախարյան
Համա
հայկական
խաղեր
Զախարյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
3:
Հակոբյան
Աշոտ
Այստեղ
մենք
տանն
ենք
Աշոտ
Հակոբյան
Առավոտ
. – 2011. – 17
օգոստ
Համբարձումյան
Նաիրա
Համահայկական
խաղեր
-2011 /
Նաիրա
Համբարձումյան
Եթեր
. – 2011. – 29
օգոստ
սեպտ
. –
Մինասյան
Համահայկական
խաղերը
Մինասյան
//
Կոտայք
. – 2011.– 30
օգոստ
Նիկողոսյան
Արմեն
ենք
անում
հայերով
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 11
օգոստ
. –
Նիկողոսյան
Արմեն
Համահայկական
թալան
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 24
օգոստ
Չալիկյան
Ռուբեն
ամահայկականի
բացումը
դիսկոտեկի
մակարդակով
Ռուբեն
Չալիկյան
Հրապարակ
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Չալիկյան
Ռուբեն
Չվախենանք
ճշմարիտ
խոսքից
Ռուբեն
Չալիկյան
//
Հրապարակ
. – 2011. – 23
օգոստ
. –
Живой
мост
тысяч
армян
О церемонии
закрытия
] //
Голос
Армении
. – 2011. – 23
авг
Мкртчян
Итоги
Панармянских
игр
Вадим
Мкртчян
//
Голос
Армении
. – 2011. – 23
Мкртчян
Панармянских
играх
//
Голос
Армении
. –
2011. – 20
.
Мкртчян
Панармянские
игры
праздник
единения
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2011. – 16
. 1.
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Լեզվաբանություն
Языкознание
809.198.1
Հայոց
լեզու
Армянский
язык
Աշուղաթոյան
Տաթև
12
հայոց
լեզվի
մշակույթի
ակունքներում
Հայոց
լեզվի
պատմ
ուսումնասիրող
արշավախմբի
շրջայցի
մասին
Տաթև
Աշուղաթոյան
Լոռու
մարզ
. – 2011. – 6
օգոստ
Մարտիրոսյան
Հրաչ
Հայոց
լեզվի
ծննդականը
Հարցազրույց
լեզվաբան
հայագետ
Մարտիրոսյանի
առավ
չատրյանը
Երկիր
. – 2011. – 27
օգոստ
. –
Գեղարվեստական
գրականություն
Գրականագիտություն
Художественная
литература
Литературоведение
820/89
Առանձին
լեզուներով
առանձին
երկրների
գեղարվեստական
գրականություն
Художественная
литература
отдельных
отдельных
стран
Ռոզա
Գիմարաենս
Երեք
նախրապան
ցուլը
նրանք
հորինել
Գետի
երրորդ
ափը
Պատմվածքներ
Գիմարաենս
Ռոզա
Թարգմ
Ֆերեշեթյանի
// 168
ժամ
2011. – 25
օգոստ
.-1
սեպտ
14, 15:
Сергей
попытался
иронией
изобразить
” :
Рассказ
Когда
жили
горах
Сергей
Довлатов
Петросян
//
Новое
время
. – 2011. – 30
Сардар
Миниатюры
Амарике
Сардар
Пер
Сардарян
Голос
Армении
. – 2011. – 30
. 6.
891.981
Հայ
գրականություն
Армянская
Ալեքսանյան
Հենրիկ
Ի՞նչ
Համբերեցի
Լռություն
...» ; «
Մտքիս
ստվերում
հոգնած
արև
...» ; «
Միտքս
առնեմ
...» ; «
Օրվա
աչքը
բացվում
լուռ
...» : [
Բանաստեղծ
Ալեքսանյան
Հայրենականչ
. –
2011. – 5
օգոստ
. –
Առաքելյան
Վազգեն
Գարուն
Բանաստեղծ
Առաքելյան
Կումայրի
. – 2011. – 4-11
օգոստ
Արա
Հուսիկ
Փրկիչն
ավազակը
Բանաստեղծ
Արա
Երկիր
. – 2011. – 26
օգոստ
7. –
Բովանդ
Դժոխքում
գազանը
Սրբագործված
ավազակը
գրված
հունիսի
երկրորդ
կեսին՝
թոքերիս
զայրացած
օրերին
Գևունց
Գրիգոր
Զորաժողովը
: [
Հատված
Զորավար
Բալի
պոեմից
Գրիգոր
// 9-
հրաշալիք
. – 2011. – 15-24
օգոստ
. –
Դավթյան
Վահագն
Արևածագ
լիճն
այս
ժամին
Բանաստեղծ
Վահագն
Դավթյան
Քաղ
ծառայություն
օգոստ
. –
Կիրակոսյան
Տիգրան
Հանդիպում
Պատմվածք
Տիգրան
Կիրակոսյան
Հրապարակ
. – 2011. – 20
օգոստ
Համբարձումյան
Համբարձում
Երկխոսություն
կամ
ջրբաժան
Պատմվածք
Համբարձում
Համբարձումյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 19
օգոստ
Հովսեփյան
Լենա
իջնենք
Այդ
ինչպես
եղավ
Հանց
նորահարս
նվիրեմ
Կանգ
առեք
մարդի՜կ
Իրերը
վաղուց
իրեր
յն
Բանաստեղծ
Լենա
Հովսեփյան
Զանգեզուր
. – 2011. – 17
օգոստ
Ղահրամանյան
Գառնիկ
Հայոց
հողի
զավակը
Չարքերը
ներում
Լավը՝
անմահանա
Կյանքը
Ճակատագրով
Հայրենի
տուն
Բանաստեղծ
Գառնիկ
Ղահրամանյան
Թումանյան
աշխարհ
. – 2011. – 16
օգոստ
Մաղաքյան
Անանիա
Տարօրինակ
միջադեպ
: [
Պատմվածք
] /
Մաղաքյան
Հրապարակ
. – 2011. – 2
օգոստ
. –
Շեկոյան
Արմեն
Հայկական
ժամանակ
Հատված
վեպից
Արմեն
ոյան
Առավոտ
. – 2011. – 6, 13, 20, 27
օգոստ
4, 5:
Օհանյան
Արմեն
Թռչող
հեծանիվ
Պատմվածք
Արմեն
Օհանյան
Արամ
Պաչյան
Հրապարակ
. – 2011. – 24
օգոստ
Տոնեյան
Սիրելիս
թույլ
տուր
անձայն
...» ;
մեղավոր
Փշրված
մտքեր
Բանաստեղծ
Նաիրուհի
Տոնեյան
Կոտայք
. – 2011. – 10
օգոստ
820/89-93
Գեղարվեստական
գրականություն
մանուկների
համար
Художественная
литература
детей
891.981-93
Հայ
գրականություն
մանուկների
համար
Армянская
тей
Մուրադյան
Սուրեն
Մե՞ծ
թե՞
փոքրիկ
հայրիկը
շախմատիստ
Մայրիկի
ինը
խրատը
: [
Բանաստեղծ
Սուրեն
Մուրադյան
Եթեր
. – 2011. – 11
օգոստ
Մուրադյան
Սուրեն
Բանաստեղծ
Սուրեն
Մուրադյան
Եթեր
. – 2011. – 18
օգոստ
22:
820/89.0
Գրականագիտություն
քննադատություն
Литературоведение
критика
Բյատոր
Միշել
Քննադատությունը
ստեղծագործությունը
փոխակերպություններ
Միշել
Բյատոր
Թարգմ
Ֆերեշեթյանի
// 168
ժամ
. –
2011. – 18-25
օգոստ
14, 15
Պաչյան
Արամ
Դանիլո
Կիշ
Մեռյալների
հանրագիտարան
Սերբ
Կիշի
Մեռյալների
հանրագիտարան
պատմվածքների
ժողովածուի
մասին
Արամ
Պաչյան
Հրապարակ
. – 2011. – 11
օգոստ
Պաչյան
Արամ
Հեռացող
մենակություն
: [
Գերմանացի
նդկեի
մասին
Արամ
Պաչյան
Հրապարակ
. – 2011. – 18
օգոստ
7:
891.981.0
Հայ
գրականագիտություն
քննադատություն
Армянская
литературоведение
критика
Ադամյան
Սոնա
Երիտասարդ
գրողները
մեկի
տակ
պարի
ՀԳՄ համագումարի
պահանջով
ստորագրահավաքի
շուրջ
Սոնա
Ադամյան
Հրապարակ
. – 2011. – 4
օգոստ
Անտաշյան
Կարեն
Գրականությունը՝
անդերգրաունդ
լեգիտիմ
Հարցազրույց
բանաստեղծ
Գրանիշ
ամսագրի
հիմնադիր
աշյանի
հետ
առավ
Սարդարյանը
] //
Հայացք
. – 2011. – 25
օգոստ
Ավետիսյան
Աստղիկ
Հայրս
ասում
մարդ
տեղն
դիրքն
ունենա
հասարակության
մեջ
Հարցազրույց
բանաստեղծ
հրապարակախոս
Ավետիսյանի
դուստր՝
Ավետիսյանի
առավ
Սրապյանը
Հայաստան
. – 2011. – 8-15
օգոստ
. –
5:
Ավետիսյան
Զավեն
Տերյանի
մասին
Ա.Ավետիսյանի
Մենավոր
աստղը
նսագր
վեպի
մասին
Զավեն
Ավետիսյան
Առավոտ
2011. – 25
օգոստ
Բերբերյան
Արսեն
Աշուղ
հոգևարականը
Սայաթ
Նովայի
հոբելյանի
առիթով
Արսեն
արք
Բերբերյան
. – 2011. – 27
օգոստ
. –
Հավելված՝
Մշակույթ
». –
Գասպարյան
Չարենց
(1897-1937) /
Դավիթ
Գասպարյան
Հայաստան
. – 2011. –
Օգոստ
.,
3, 4, 6:
Գասպարյան
Խորեն
Կյանքից
հեռացավ
Վալտեր
Թորոսյանը
ՀԳՄ Վ.Անանյանի
անվ
նակի
դափնեկիր
արձակագիր
լրագրող
Թորոսյանի
հիշատակին
] /
Խորեն
Գասպարյան
Երկունք
. – 2011. –
Օգոստոս
Դավոյան
Ռազմիկ
Գրական
սերնդի
ճանապարհը
Հարցազրույց
բանաստեղծ
Դավոյանի
առավ
Սարդարյանը
Հայացք
. – 2011. – 31
օգոստ
. –
Իսահակյան
Ավիկ
Երբ
ժամանակի
հրամայականը
ճակատագիր
Ռ.Կարոյանի
Մարդազարդի
արարենք
ժողովածուի
մասին
Ավիկ
Իսահակյան
. – 2011. – 20
օգոստ
Կարապետյան
Արմեն
Հայոց
շիրազապատումի
հատորը
Վ.Առաքելյանի
Գործող
հրաբուխ
Հովհաննես
Շիրազ
մասին
] /
Արմեն
Կարապետյան
Կումայրի
. – 2011. – 18-25
օգոստ
Մանգասարյան
Վարդիթեր
Ավետիք
Իսահակյանը
Հայկական
բարեգործական
ընդհանուր
միությունը
Վարդիթեր
Մանգասարյան
Կրթություն
. – 2011. – 3
օգոստ
Մութաֆյան
Լևոն
աստված
առանց
հողաթափերի
ննջարանը
մտավ
գիշերով
Բանաստեղծ
Կիրակոսյանի
ծննդյան
75-
ամյակի
առթիվ
Լևոն
Մութաֆյան
Ավանգարդ
. – 2011. – 10
օգոստ
Չարխչյան
Հովիկ
այն
հողը
վրա
նետելուց
հետո
կարելի
ակնկալել
մեծ
բերք
Հարցազրույց
գրականագետ
Չարխչյանի
առավ
Պապյանը
մանակ
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
Սահյան
Նաիրի
Շնորհակալ
ճակատագրից
Հարցազրույց
բանաստեղծ
Սահյանի
որդու՝
Սահյանի
Գրի
առավ
Ամիրյանը
] //
Առավոտ
. – 2011. – 16
օգոստ
6. –
Որոտան
. – 8
օգոստ
1, 2:
Վան
Սոնա
Գրականությունը
կյանքը
Հարցազրույց
հրապարակախոս
հոգեբան
առավ
Զախարյանը
] //
Զորավիգ
. – 2011. – 5
օգոստ
1:
Վան
Սոնա
Պոեզիան
րեկցանք
աշխարհին
Հարցազրույց
բանաստեղծ
առավ
Եղիազարյանը
Հրապարակ
. – 2011.
օգոստ
Бегларян
Человек
объявившись
войну
войне
Беседа
писателем
Бегларяном
карабах
тематике
его
творчестве
Записал
Коноплев
Голос
Армении
. – 2011. – 30
. 6.
Гомцян
Наталия
Вспоминая
поэтессу
Веру
Звегинцеву
Наталия
Гомцян
Голос
Армении
. – 2011. – 25
Кананова
Нора
Кисть
мостик
между
бытием
роком
О выходе
свет
стихов
Габриелян
Цветы
слова
Нора
Кананова
//
Голос
Армении
. – 2011. – 23
Мелоян
Сона
Ушел
книжник
подвижник
Помяти
писателя
Оганесяна
Сона
Мелоян
Голос
Армении
. – 2011. – 27
. 2.
Оганесян
Нерсес
Верный
т
настоящий
К 75-летию
поэта
Сагратяна
Нерсес
Оганесян
Армении
. – 2011. – 18
Симонян
Евгений
Цицернак
О жизни и творчестве
поэта
переводчика
слов
песни
Цицернак
Додохяна
Евгений
Симонян
//
Голос
Армении
. – 2011. – 23
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
БИОГРАФИИ
ИСТОРИЯ
Աշխարհագրություն
914(479.25)
Հայաստանի
աշխարհագրություն
Армении
Мкртчян
Покоритель
озер
Мачкалян
Об экспедициях
путешествиях
озерам
соотечественника
Иркутска
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2011. – 20
. 7.
Արմենիա
առագաստանավի
շուրջերկրյա
ճամփորդության
մասին
кругосветном
путешествии
парусника
Армения
Ադամյան
Սոնա
Զորի
Բալայանն
էլիտար
ճանապարհորդները
Սոնա
Ադամյան
Հրապարակ
. – 2011. – 24
օգոստ
. –
5:
Բալայան
Արմենիա
աստվածաշնչյան
ծովում
Զորի
Բալայան
. – 2011. – 24
օգոստ
Բալայան
Արմենիան
բիբլիական
ծովում
Զորի
Բալայան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 25
օգոստ
. –
Բալայան
Արմենիան
Չեխովի
հյուրն
Զորի
Բալայան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 16
օգոստ
լայան
Սփյուռքի
ճամփաներով
Տոկոսներ՝
նախնյաց
հիշատակից
Զորի
Բալայան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 23
օգոստ
Բալայան
ձեռնտու
ծովահենությունը
Զորի
Բալայան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 16
օգոստ
. –
Բալայան
Քառասուն
հայ
եկեղեցին
պատրաստ
Զորի
Բալայան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Բալայան
Զորի
Օտարությունը
հայրենիք
դառնա
Զորի
Բալայան
Հայաստանի
անրապետ
. – 2011. – 16
օգոստ
. –
Գալոյան
Արման
Կոլումբոսի
շուրջերկրյա
արկածները
«Արմենիա
արշավի
Բալայանի
ասուլիսի
մասին
Արման
Գալոյան
Ժողովուրդ
. – 2011. – 26
օգոստ
Գասպարյան
Արման
Մագելանի
հետնորդները
Արմենիայի
անձնակազմը
պատրաստ
շարունակել
ճանապարհորդ
. /
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 24
օգոստ
Զախարյան
380000
դոլարանոց
ճամփորդություն
Զախարյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2011. – 26
օգոստ
. –

Միրզոյան
Մեր
խաչը
հրվանդանի
բարձքունում
«Արմենիա
առագաստանավի
գիտարշավի
Բալայանի
նավապետ
Կարապետյանի
մամուլի
ասուլիսի
մասին
Միրզոյան
Հայոց
աշխարհ
. –
2011. – 24
օգոստ
Վարդանյան
Արեգ
Ծովագնացներին
դիմավորեցին
Ստեփանակերտի
կենտրոնում
Արեգ
Վարդանյան
Հրապարակ
. – 2011. – 30
օգոստ
14799.”
Армения
Миссия
выполнена
Голос
Армении
. – 2011. – 16
авг
Балаян
Зорий
Армения
библейскому
Зорий
Балаян
Новое
время
. – 2011. – 27
авг
. 7.
929.9
Դրոշներ
տոհմանշաններ
Флаги
знамена
штандарты
Սարուխանյան
Պետրոս
176
եռագույն՝
Երևանի
տարածքում
Պետ. խորհրդանիշների
նշանակ
մասին
Պետրոս
Սարուխանյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2011. – 19
օգոստ
Պատմական
գիտություններ
Պատմական
օժանդակ
առարկաներ
Исторические
науки
Вспомогательные
исторические
дисциплины
93/99
Պատմություն
Папоян
Ваге
имеем
храним
Или
кто
спасет
подлинник
О наскал
надписях
Спандарян
Папоян
Голос
Армении
. – 2011. –
. –
94/99
Առանձին
երկրների
դարերի
նորագույն
պատմություն
средних
нового
новейшего
времени
отдельных
стран
Աբրահամյան
Ասքանազ
կյանքը՝
գաղտնի
ԽՍՀՄ հետախույզ
գեներալ
մայոր
Աղայանցի
ծննդյան
ամյակի
առթիվ
Աբրահամյան
Հայ
զինվոր
. – 2011. – 24-31
օգոստ
Միքայելյան
Լեյտենանտ
Ասադովի
վերջին
մարտը
Էջեր Հայրենական
մեծ
պատերազմից
այելյան
Հայ
զինվոր
. – 2011. – 17-24
օգոստ
Агаянц
кулисами
исторических
событий
100-
летию
прославленного
разведчика
Ивана
Агаянца
Агаянц
Голос
Армении
. –
2011. – 27
. 4.
Мкртчян
августов
спустя
путч
который
удался
...
Хронология
событий
приведших
развалу
Марина
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2011. – 20
авг
941(479.25)
Հայաստանի
պատմություն
Армении
Աթանեսյան
Վահե
Թովմաս
Նազարբեկով
(1855-1928
Աթանեսյան
Անկախ
. – 2011. – 4-11
օգոստ
. –
Բաբուխանյան
Հայկ
մոռացել՝
դեմ
ցեղապանության
ճանաչմանը
Հայկ
Բաբուխանյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2011. – 24-30
օգոստ
Բեգիջանյան
Էմմա
Կարմիր
կաշին
Սեֆյան
հարստությունը
ադրբեջանակա՞ն
Ադրբեջան
դասագրքերում
հայոց
պատմ
խեղաթյուրման
մասին
Էմմա
Բեգիջանյան
յաստանի
Հանրապետ
. – 2011.
– 16, 18, 27, 31
օգոստ
. –
4, 5, 6:
Գասպարյան
Անի
Նժդեհի
125-
ամյակ
ենք
տոնում՝
առանց
նժդեհյան
Գասպարյան
Անկախ
. – 2011. – 4-11
օգոստ
Ռևիկ
Գերված
օջախի
տիրուհին
Ջ.Անանյանի
Հայոց
օջախը՝
պատանդ
գրքի
մասին
Ագրոլրատու
. – 2011. – 5-16
օգոստ
Եղիազարյան
Արման
Հայ
ռազմագիտական
կոթողը
Հարցազրույց
պատմ
թեկն
Եղիազարյանի
Ասատրյանը
Հայ
զինվոր
. – 2011. – 10-17
օգոստ
7, 9:
Եղիազարյան
Մեծ
հային
ազգային
բարերարին
նվիրված
ժողովածու
Խ.Դադայանի
Ալեքսանդր
Մանթաշյանց
մասին
] /
Եղիազարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2011. – 25
օգոստ
Մելքոնյան
Աշոտ
Մեր
հարևան
Իրանը
լավ
չենք
ճանաչում
Հարցազրույց
Պատմ
տնօրեն
Մելքոնյանի
ավ
Թաթոյանը
] //
Իրավունք
. – 2011. – 30
օգոստ
.-1
սեպտ
. –
Մելքոնյան
Աշոտ
Քվեարկեցին
վասն
իսլամի
այլ
վասն
Քրդստանի
Հարցազրույց
Պատմ
տնօրեն
Մելքոնյանի
առավ
Թաթոյանը
] //
Իրավունք
. – 2011. – 9-11
օգոստ
Մխիթարյան
Լուսինե
Հոգեբանական
բարդույթից՝
ազգային
գաղափարախոսություն
Թուրք
ադրբեջան
քարոզչ
մեջ
հայոց
պատմ
ղաթյուրման
մասին
Լուսինե
Մխիթարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. –
2011. – 18
օգոստ
Յալանուզյան
Միքայել
Գնդապետ
Շատելվորդի
առաքելությունը
Էջեր Բաքվի
խորհրդի
ներկայացուցիչ
հրապարակախոս
Դանիելյանի
օրագրից
, 1919
Միքայել
Յալանուզյան
Հայ
. – 2011. – 17-24
օգոստ
. –
13-14:
Պետրոսյան
Ծովինար
Զանգեզուրի
գոյարմատ
-95,
Պողոս
Դավթյան
-130: «
Զանգեզուրի
գոյամարտը
Սիսիան
-1920-1921
Ծովինար
Պետրոսյան
Որոտան
. – 2011. – 8
օգոստ
5-6. –
արունակելի
Սահակյան
Ռուբեն
Հայոց
ցեղասպանության
խեղաթյուրումը
թուրքական
պատմագրության
մեջ
Ընդդեմ
պատմ
կեղծարարների
Ռուբեն
Սահակյան
Հայ
. – 2011. – 10-17
օգոստ
. –
10-11:
Սարդարյան
Գոհար
Այն
արել
պատմագիտությունը
Մ.Արծափեցու
Ռոզա
Մուշեղյան
Բանեի
Մանուկ
Արծափեցի
հետնորդները
պատմավավերագր
աշխատ
մասին
Գոհար
Սարդարյան
//
Հայացք
. – 2011. – 30
օգոստ
. –
Սղոմոնյան
Հակոբ
Աղձնիք
Պատմ
Հայաստանի
նահանգի
մասին
կոբ
Սողոմոնյան
// 02. – 2011. – 26
օգոստ
. –
Հակոբ
Դերսիմը
դարերում
Հակոբ
Սողոմոնյան
// 02. – 2011. – 5, 19
օգոստ
11:
Гюлбудагян
Уроки
истории
100-
летию
воспоминаний
Витте
Отр. из воспоминаний
графа
армянах
Гюлбудагян
Голос
Армении
. – 2011. – 23
авг
Казинян
Анийский
синдром
История
города
Арис
Казарян
Голос
Армении
. – 2011. – 25
. 1.
Мелконян
ин
президент
осмелился
говорить
подобную
чушь
” : [
Беседа
дир
истории
Мелконяном
Записала
Геворкян
Голос
Армении
. – 2011. – 25
Памяти
ученого
Памяти
круп
ученого
ист
наук
проф
Мурадяна
Мэри
Чолакян
Голос
Армении
. – 2011. – 30
. –
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Աբգարյան
. 14333
Աբրահամյան
. 14803, (14345-46)
Աբրահամյան
. (14315, 14367)
Աբրահամյան
Վրթանես
Ադամյան
. 14665
Ադամյան
. 13800, 13818, 13942,
14539, 14568, 14576, 14584,
14598, 14649, 14763, 14786
Ադիբեկյան
. 13872-73
Ազարյան
. (14328)
Ազիզյան
. 14109, 14255
Ազիզյան
. 13801, 13943
Ազնավուր
. (14613)
Ազոյան
. (14085, 14444)
Աթայան
. (14341)
Աթանեսյան
. 14585
Աթանեսյան
. 14228, 14239, 14807
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
. 14745
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
. 14666
Ալթունյան
.(14084)
Ալիև
. (13911)
Ալոյան
. 13798
օգրի
. 14667
Ախլոյան
. 14455
Ահարոնյան
. 14404
Ահարոնյան
. 14370
Ահարոնյան
. 14184
Աղաբաբյան
Աղաբեկյան
. 13968-69
Աղաբեկյան
Աղայանց
Աղաջանյան
Աճառյան
Աճեմյան
. 14259, (14273)
Ամատունի
. 13879-80, 13944,
14097, 14260
Ամատունի
. 14497
Ամարյան
. 13852
Ամիրզադյան
. 14334
Ամիրխանյան
. 13812
Ամիրխանյան
. 14351
Ամիրյան
. 14465, 14483, 14497,
Այվազյան
. (14349)
Այվազյան
. 14110
Անանյան
. (14607)
Անանյան
Անասյան
Անդրեասյան
1, 13945,
13970-73
Անդրեասյան
. 14405, (14282-83)
Անթառանյան
. 14578
Անտաշյան
Աշոտյան
. (13798, 14263, 14297,
Աշուղաթոյան
Աշուղյան
Ապրեսյան
. (14482)
Առաքելյան
Առաքելյան
. 14201, 14221, 14478
____________________________
Եթե
նյութը
տվյալ
անձի
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
համարը
տրվում
փակագծերում
Номера
относящиеся
фамилиям
отраженных
признаку
персоналии
приводятся
скобках
Առաքելյան
. 14133, 14464,
Առաքելյան
. 14676, 14691, 14719,
14746, (14772)
Ասադով
(14804)
Ասատրյան
. 14202
Ասատրյան
. 14812
Ասատրյան
. 13974, 14352, 14725
Ասլանյան
. 14560-61
Ասլանով
. (14228)
Ասցատրյան
. (14292)
Ավագյան
Ավագյան
. 13803, 14406
Ավագյան
. 13853
Ավանեսյան
. 14579
Ավդալյան
. 14520
Ավետիսյան
. 14765, (14766)
Ավետիսյան
. 14093, 14203
Ավետիսյան
. 14766
Ավետիսյան
. (14646)
Ավետիսյան
. 14636
Ավետիսյան
. (14765)
Ավետյան
. 14075, 14407
Ավչիյան
. 14580
Արա
Արամե
Արամյան
. 14344-45
Արամո
14582
Արևշատյան
Արզաքանցյան
Արզումանյան
. 14111, 14657
Արթենյան
Եսայի
. (13860)
Արիստակեսյան
. 14112, 14204
Արծափեցի
Մուշեղյան
Արծրունի
. 14662
Արմենակյան
. 14556-57
Արշակյան
. 13946
Արսենյան
. (14057)
Աֆյան
. 13882-83, 14113
Բաբայան
. 14240
Բաբայան
Բաբայան
Բաբայան
Բաբախանյան
. 14637, 14808
Բագրատյան
. (14103, 14205,
Բադալյան
. (14161)
Բադիկյան
. (14463)
Բադոյան
. 14083
Բալաբեկյան
. 14668
Բալայան
. 14787-93, (14786,
14794, 14797)
Բալասանյան
լյան
. 14084, 14457
Բաղդագյուլյան
. 13820, 14527
Բաղդասարյան
Բաղդասարյան
Բաղդասարյան
. 14665, 14669-70,
14682, 14692, 14698, 14701-
02, 14712, 14717-18, 14720
Բայաթյան
. (14221)
Բայանդուրյան
. 14241, 14638
Բանկի
Մուն
(14223)
Բարդաքչյան
Բարսեղյան
Բարսեղյան
. 13976-79, 14014,
14066, 14126, 14149, 14165
Բարսեղյան
. 13848, 14362
Բեգիջանյան
Բեգլարյան
. 14661
Բեկ
Գասպարենց
Բերբերյան
Արսեն
արք
. 14767
Բերբերյան
. (14340)
Բյատոր
. 14760
Բոստանջյան
. 13980-81, (14160)
Բուդաղյան
. 14354, 14500
Բուլղադարյան
. 14335
Գաբրիելյան
. 13928, 13982-83
Գաբրիելյան
. 14326
Գալաջյան
. 13884-88, 13984-91
Գալոյան
. 13826, 13992-93,
14067, 14109, 14150, 14182,
14202, 14238, 14240, 14300,
14306, 14385, 14794
Գալոյան
. 14660
Գալոյան
. (14337)
Գալստյան
. (14057)
Գալստյան
. (14083)
Գանսո
14673
Գասպարյան
. 13821, 13854,
13874, 14263-64, 14363-64,
14479-80, 14503, 14521,
14525, 14583, 14795, 14810
Գասպարյան
Գասպարյան
Գասպարյան
Գասպարյան
Գասպարյան
Գարեգին
կաթողիկոս
(13857,
Գեղամյան
. 13889, 14115-16
Գևորգյան
. 14336-37, 14365,
14404, 14409-11, 14709,
Գևորգյան
. 13890, 13904, 14117,
14151, 14522
Գևորգյան
. 13947, 14185, 14205,
14215, 14265-66, 14518
. 14267-68
Գևորգյան
. 14366
. 14748
Գյոզալյան
. 14086-88, 14094
Գյուլբուդաղյանց
. 14674
Գրիգորյան
. 14367, 14587, 14675
Գրիգորյան
. 14588
Գրիգորյան
. 13803
Գրիգորյան
. 13891, 13994-96,
14016, 14118, 14129, 14242
Գրիգորյան
. 14589-90, 14811
Գրիգորյան
. 13953, 14346, 14587,
14640, 14652, 14663
Գրիգորյան
. 13792, 13855,
14152-53, 14229-30, 14243,
Գրիգորյան
. 14466
Դադայան
. (14813)
Դալլի
. (14562)
Դանիելյան
. 13933
Դանիելյան
. 14355
Դանիելյան
. 13840, 14154, 14464,
Դանիելյան
. 14224, 14539, 14546
Դանիելյան
. 14467, 14562, 14591,
Դաշտենց
. 13852, 13997, 14099,
14119, 14268, 14294, 14296,
14303, 14360
Դավթյան
. 14183, 14366, 14368,
14386, 14394, 14412-13
Դավթյան
14563-64
Դավթյան
. 14727
Դավթյան
Կարապետյան
Դավթյան
. 14269-70, 14369
Դավթյան
. 14749
Դավոյան
. 14770
Դարբինյան
. 13998-99, 14347,
Դարբինյան
. 14499
Դարչինյան
. 14676-78
Դևրիկյան
. 13934, 14089-91,
Դևրիկյան
. 14092-93
13804
. (14225)
Դոխոլյան
. 14013, 14045, 14122,
14137, 14140
Դոխոյան
. 14093
Դուրան
14180
Դուրյան
. 14370
Եգանյան
. 14098
Եդեսացի
Նահապետ
. (13858)
Եդիգարյան
. 14679
Եղիազարյան
. 14812
Եղիազարյան
. 14120
Եղիազարյան
. 13809, 14592,
14593-94, 14628, 14638
Եղիազարյան
. 13948, 14000-03,
14155, 14813
Եղիազարյան
. 14458
Եղիազարյան
. 13822, 13841,
Ենոքյան
. 14004
Եսայան
. 13849-50, 13856, 14236,
14358, 14548-49
Եսայան
Եսայան
. 13894, 14005-07, 14033,
14048, 14053, 14271
այան
. 14593-94
Եվա
Երզնկյան
. 14596, (14592)
Զախարյան
. 14206, 14377,
14468, 14567, 14582, 14728,
14777, 14796
Զարգարյան
. 13873, 13893,
13906, 13981, 14052, 14063,
14121, 14138, 14388, 14475,
Զարգարյան
Զարմանյան
. 14327, 14338
Զաքարյան
Զիդան
(14673)
Զոլյան
. 13893-94, (14235)
Զորանյան
. 14631
Զուրաբյան
Էլբակյան
. 14639
Էլբակյան
. (14570)
Էլբերտ
. 13805
Էլմաս
Էրիկ
14597-99
Թադևոսյան
. 14682
Թադևոսյան
. 14110
Թադևոսյան
. 14629
Թաթոյան
. 13949, 13968, 14074,
14160, 14472, 14560-61,
14596, 14630, 14641, 14666,
14724, 14727, 14814-15
Թանգյան
. (13797, 14576, 14580,
Թավադյան
. 14661
Թարփոշյան
875, 14186-90,
14207-08
Թևոսյան
. 14157, 14415
Թովմասյան
. 14122
Թորոսյան
. 14510, 14600
Թորոսյան
. (14769)
Թունյան
. 14191-92
Իգիթյան
. 13949
Իգիթյան
. 14008, 14035
Իշխանյան
. 14222, 14490-91
Իշխանյան
Իսահակյան
. 14771, (14773)
Իսպիրյան
Իսրայելյան
. 13929, 14008-10,
14031, 14046, 14111, 14125,
14314, 14356, 14373, 14416-
Լազարյան
Լևոնյան
. 14602
Լևոնյան
. 13806, 13816, 14107,
14123, 14273, 14328, 14357,
14372, 14469
Լիաննա
Լիլոյան
. 13857
Լոնսդեյլ
. 14106
Լուսաբեր
Խալաթյան
. 14640
Խանումյան
. 14156
Խաչատրյան
. 13867, 13895,
14042, 14099, 14158, 14231,
Խաչատրյան
Բեկ
. (14088)
Խաչատրյան
. 13796, 14011,
14098, 14124, 14244
Խաչատրյան
. 13793, 13797,
13951-52, 14012, 14274,
14471, 14604
Խաչատրյան
Խաչատրյան
. 14013-14, 14373,
Խաչատրյան
. 14015
Խառատյան
. 13953, 14016
Խառատյան
. 14017-19, 14159,
14280, 14419
լյան
. 14020, 14125, (14023,
Խուդոյան
. 13901
Խուրշուդյան
. 14686
Խուցիշվիլի
. (13902-03)
Ծաղիկյան
Ծառուկյան
. 14462
Ծատուրյան
. (14591)
Կակա
Կապինուս
Կասպարով
. 14605
Կարայան
Կարապետյան
. 13804, 14101,
14126, 14602, 14648, 14772,
Կարապետյան
. 14547
Կարապետյան
. 14375
Կարապետյան
Կարապետյան
. 14376-77,
(14367, 14372)
Կարապետյան
. 13865
Կարապետյան
. 14548-49,
(14262, 14265, 14287)
Կարապետյան
. 14276
Կարապետյան
. 14127, (14057)
Կեսոյան
Կեցյան
Կիչի
. (14761)
Կիրակոսյան
. (14774)
Կիրակոսյան
4477
Կիրակոսյան
. 13896-97
Կիրակոսյան
. 14750
Հակոբյան
. 13954, 14020-23,
14139, 14255, 14378, 14523-
24, 14687, 14729, (14339)
Հակոբյան
. 14024
Հակոբյան
. 14599
Հակոբյան
. 14279-80, 14662-63
Համբարձումյան
. 14751
Համբարձումյան
. 14730
Հայթայան
Հայոցյան
. 14129
Հայրապետյան
. 14688-90
Հայրապետյան
. 13898-99
Հայրիկյան
. 14160, (14023,
Հանդկե
. (14762)
Հաջիյան
. 13822
Հարությունյան
. 13930, 14540,
Հարությունյան
. 13858
Հարությունյան
. 13872, 13936,
14027-30, 14034, 14044,
14047, 14049, 14281, 14541
Հարությունյան
. 14030-31, 14329,
Հարությունյան
. 14032-34,
Հարությունյան
. 13955-56
Հարությունյան
. 14035-36, 14428,
14555, 14607
Հարությունյան
. 14130
Հարությունյան
. 13830, 13900,
14037-39, 14115, 14127,
14209, 14222, 14282-85,
14318, 14339, 14400, 14405,
Հարությունյան
. 14641, 14691
Հովակիմյան
. 14216, 14288,
14482, 14512, 14528
Հովակիմյան
. 14272, 14289-91,
14329-30, 14342, 14359,
ննիսյան
. 13823, 13842,
13860, 14102, 14292, 14518,
14542, (13841)
Հովհաննիսյան
. 13807, 14923
Հովհաննիսյան
. 14040, 14181,
14210, 14380, 14395, 14450,
Հովհաննիսյան
. 14051, 14131-32,
Հովհաննիսյան
. 14294
Հովհաննիսյան
. 13864, 14106
Հովհաննիսյան
. 14295
Հովսեփյան
. 14174, 14358,
14608, (14352)
Հովսեփյան
. 14609, 14752
Հովսեփյան
. 13824
Հովսեփյան
. 13808
Ղազարյան
Ղազարյան
Ղազարյան
Ղազինյան
. 13901
Ղահրամանյան
Ղուկասյան
. (14269)
Ղուկասյան
. 14181
Ղուկասյան
. 13825
Ղուկասյաններ
(14269)
Ճաղրյան
Մագելան
Մաթևոսյան
. (13821, 13832)
Մաթևսյան
. 14550
Մալխասյան
Մակարյան
. (14604)
Մակարյան
. 13843
Մաղաքյան
Մամեդով
. 14232
Մամիկոնյան
. 13902-03, 14041,
14161-64, 14224, 14421-22
Մանարյան
. 14165
Մանգասարյան
Մանոյան
. 14692
Մանոյան
. 14133
Մանջոյան
. (14462)
Մանուկյան
. 14581, 14677
Մանուկյան
. 14296
Մանուկյան
. 13798, 14297
Մանուկյան
. 13876
Մանուկյան
. 13794
Մանուչարյան
. 14042-43
Մարգարյան
. 14134, 14631
Մարկարով
. 14044
Մարտինյան
. 13810
Մարտիրոսյան
. 14045, 14176-77,
14194, 14674, 14693
Մարտիրոսյան
. 14340-41, 14349
Մարտիրոսյան
. 14695-96, 14741
Մարտիրոսյան
. 14490, 14499
Մարտիրոսյան
. (13816)
Մարտիրոսյան
. 14636, 14642
Մարտիրոսյան
. 14541, 14603
Մարուքյան
. (14335)
Մարուքյան
. (14551)
Մեդվեդև
4231, 14242)
Մելիք
Թանգեան
Մելիքյան
. 13904
Մելիքյան
. 14697
Մելիք
Շահնազարյան
. 13905
Մելիք
Շահնազարյան
. 13906
Մելքոնյան
. 13907-09, 14298-99,
14381, 14504, 14508, 14814-
Մելքոնյան
. (14350)
Մեհրաբյան
. 13809
Մեսրոպյան
. 14120
Միկոյան
. 14551
Մինասյան
. 14046, 14300, 14483
Մինասյան
. 14047-49, (13971,
14028, 14035, 14071, 14689)
Մինասյան
. 14382, 14731,
Մինասյան
. 14178, 14334
Մինասյան
. 14698, (14396)
Միրզոյան
. (14369)
Միրզոյան
. 14233, 14797
Միրզոյան
. 13958, 14103, 14517
Միրզոյան
. 14050
Միքայելյան
. 13827, 13959,
14245, 14459
Միքայելյան
. 14355, 14401,
14445, 14586
Միքայելյան
Մլքե
Գալստյան
. 14643
Մխիթարյան
. 13862
Մխիթարյան
. 14489
, 14816
Մխիթարյան
. 14699
Մկրտչյան
. 14700
Մկրտչյան
. 14644
Մկրտչյան
. (14642)
Մկրտչյան
. 14135, 14423, 14432
Մկրտչյան
. 14383
Մնացականյան
. 13863
Մոսայան
. 14178
Մովսիսյան
. 14645
Մովսիսյան
Յու
. 14701
Մութաֆյան
. 13910, 13931, 13960-
61, 14166, 14234, 14246,
14610, 14645-46
14651, 14774
Մուշեղյան
Մուրադյան
. 13828-29, 14301,
14451-52, 14473
Մուրադյան
. 14386
Մուրադյան
. 14758-59
Մուրադյան
. 13811
Յալանուզյան
. 13911-12
Յալանուզյան
. 14817
Յիրիկյան
. (13798)
Յովանովիչ
. (13930)
Յորգանց
. (14615)
Նազարբեկով
. (14807)
Նազարյան
ՆազարյանԴ
. 14387
Նազարյան
. 14388-89
Նազարյան
Նալբանդյան
. (14363, 14367)
Նալբանդյան
. (13930)
Նալչաջյան
Նահապետյան
. 14104, 14493
Նանյան
. 13962, 14519
Նավասարդյան
Ներսեսյան
. 13817
Ներսիսյան
. 14439-41, 14476
Ներսիսյան
. 13935
Նժդեհ
. (14455, 14810)
Նիկողոսյան
. 14704-08, 14732-33
Նիկոյան
. 14052-53
Նշանյան
Նորիկյան
. 14709
Նուրիջանյան
. 14453
Շահգելդյան
. 14055
Շահինյան
. (14467, 14470)
Շահինյան
Շահիրյան
Շահիրյան
. 14647
Շահնազարյան
. 14513
Շահվերդյան
. 13975, 14004,
14015, 14056-61, 14134,
14136, 14256, 14267
Շահվերդյան
. 13913, 14062,
14133, 14247, 14487
Շայդուլին
. 14524
Շեկոյան
. 14755
Շիրազ
Շիրինյան
. 13913
Շիրխանյան
. 14063, 14137-38,
Ոսկանյան
. 14712
Ոսկանյան
. (14457)
Չալիկյան
. 14713-14, 14734-35
Չանդոյան
. 14241
Չարենց
. (14768)
Չարխչյան
. 14775
Պաչյան
. 14756, 14761-62
Պապյան
4613)
Պապյան
. 14540, 14552, 14775
Պարգև
արք
. (13864)
Պետրոսյան
. 14094, 14393,
14442, (14357)
Պետրոսյան
. 13811
Պետրոսյան
. 14818
Պետրոսյան
. 14065, 14195
Պետրոսյան
. 13812
Պետրոսյան
. 14716
Պետրոսյան
. 14066, 14303,
Պետրոսյան
. 14648-49
Պետրոսյան
Ղազար
. 13865
Պիզելի
. 14717
Պողոսյան
. 13799, (14351)
Պողոսյան
. 13871
Պողոսյան
. 14559, 14611, 14639,
Պողոսյան
. 13830, 14606
Պողոսյան
. 13980, 14032, 14055,
14235, 14239, 14259, 14305,
14491, 14553
Պողոսյան
. 14394
Պողոսյան
. 14395
Պողոսյան
. 14067
Ջամալյան
. 13850, 14236, 14304
Ջեբեջյան
. 14429, 14460
Ջորկաեֆ
. 14718
Ջորկաեֆ
. 14718
Ջուս
Ռոզա
Ռոստոմյան
. 14719
Ռուբինյան
. 13805, 14520, 14577,
14579, 14588, 14595, 14600,
14605, 14612, 14617, 14629,
14635, 14637, 14643, 14650,
14658, 14660
Սադոյան
. (14270)
Սահակյան
. 14043, 14068-70,
14141, 14295, 14443, 14720
Սահակյան
. 14305-06, (14056,
Սահակյան
. 13831, 14071-72,
Սահակյան
. 14396, 14819
Սահակյան
Սահյան
Սաղաթելյան
. 14461
Սամվելյան
9
Սայադյան
Սանթրյան
. 13832, 14566, 14613-
Սանոսյան
. 14308
Սարաֆյան
. 14597, 14616
Սարգիսյան
. 14225
Սարգսյան
. 14093, 14430, (14378,
14381, 14420, 14424)
Սարգսյան
. 14139
Սարգսյան
Սարգսյան
. (14663)
Սարգսյան
. 14514, (14118)
Սարգսյան
Սարգսյան
. 14342
Սարգսյան
. 14309-11, 14361-62,
(14073, 14260-61, 14271,
14285, 14293, 14301-02,
Սարգսյան
. (14264, 14281)
Սարգսյան
. (14312, 14286, 14316-
Սարգսյան
. 13914-17, 14196-98,
14200, 14211-12, 14313,
14343, 14431, 14507, 14530
Սարդարյան
. 14308, 14657,
14764, 14770, 14820
Սարիբեկյան
. 13833, 14168,
14172, 14257-58, 14389,
14397-99, 14430
Սարհատյան
Սարոյան
. 13866
Սարուխանյան
Սարումյան
6
Սաֆարյան
. 14074, 14314, 14432
Սաֆրաստյան
. 13936
Սևադա
. 14567-68
Սեդրակյան
. 14658
Սեխլեյան
Սեյրանյան
. 14130
Սերոբյան
. 14315
Սեֆիլյան
. 14140-41
Սիմոնյան
. 14213, 14475-76,
14495, 14569, (14473)
Սիմոնյան
. 13834, 14112, 14204,
14433, 14505
Սիմոնյան
. 14554
Սիմոնյան
. 13905
Սիմոնյան
. 14387
Սիրունյան
. 14444
Սողոմոնյան
. (14450)
Սողոմոնյան
. 14821-22
Սողոմոնյան
. 14173, 14511
Սոնյա
14617
Ստամբոլցյան
. 13807, 14570
Ստեփանյան
. 14350, 14434
Ստեփանյան
. 14647, 14650
Սրապյան
. 13794, 14765
Սուքիասյան
. 13918
. 14777-78
Վարդազարյան
. (14592)
Վարդանյան
. 14142, 14316,
14331, 14798
Վարդանյան
Վարդանյան
. 14360
Վարդանյան
. 13919-21, 13937,
14237, 14248, 14332
Վերանյան
. 14571
Տալյան
Կյուրեղ
. 13867
Աբրահամեան
Առաքելյան
Առաքելյան
. (14182-83,
Դանիելյան
. (14817)
Դավթյան
. (14818)
Եսայան
Պետրոսյան
. 14169-71,
(14073, 14114, 14167)
Պողոսյան
. (14334, 14338)
Սահակյան
Տերյան
. (14766)
Տոնեյան
. 14757
Տոնոյան
. 14446-47
Ութմազյան
Ուսուբյան
Փալանդուզյան
. 14454
Փանոսյան
. 14318
Փաշինյան
. 14075
Փափազյան
փազյան
Փիլիպոսյան
. 14554
Քյուրումյան
. 14515
Քոչարյան
. 14400
Քոչարյան
. (14107)
Քոչարյան
. (14372)
Օհանյան
. 13844, 14756
Օհանյան
. 14401, (14343, 14365,
14398-99)
Օհանյան
. 14556-57, (14348,
Օհանյան
Օսկանյան
. (13928)
Ֆերեշեթյան
. 14742
. 14618
. 13835
Авакян
. 14558, 14623
Авчиян
. 13814
Агаянц
. 14805
Азнавур
. (14620)
Айвазян
. (14622)
. 13963
Амирханян
. 14624
. 13877-78, 14217, 14506,
Арзуманян
. (14558)
Арзуманян
. 14179, 14484
Арутюнян
. 14489
Арутюнян
. 14543
Бабаян
. 14538
Багдасарян
. 13938, 14179
Балаян
. 14800
Бальян
. 14619
Барсегян
. 14488
Бегларян
. 14779
Бишарян
. 14494
. 13868
Витте
Габриелян
. (14781)
Голоян
. 14632
Гарегинян
. 14620
Гаспарян
. 14653
Геворкян
847, 13963-64,
14531, 14825
Гегамян
. 14144
Гезалян
. 14516
Гомцян
. 14780
Грдзелян
. 14526
Григорян
. 14095, 14249, 14320,
14463, 14502
Григорян
. 14502
Гюльбудагян
. 14823
Даниелян
. 14226, (14544)
Дарбинян
. 14175
Дарчинян
. 14723
Довлатов
. 14743
Додохян
. (14784)
Ерицян
. 14321
Ерканян
. 14250
Заробян
. 14492
Зарян
. (14654)
Затикян
. 14485, 14572, 14621,
Захарян
. 14435
Звягинцева
. (14780)
Зелвеян
. 14501
Казарян
. 13836
Казарян
. 14218
Казинян
. 14096, 14251, 14824
Кананова
3941, 13966, 14573,
Карапетян
. 14574
Карапетян
. (14145)
Коноплев
. 14779
. 14622
Кулешова
. 14532
Кухта
. 13939
Лазарян
. 13836, 14653
Мадатян
. 14105
Макар
Католикос
13868
Манукян
. 13813, 13965, 14633
Маранджян
. 13847
Маргарян
. 13940, 14076, 14146,
Маркосян
. 14402
Марсо
.(14654)
Мартиросян
. 14623
Мартиросян
. 14624
Мачкалян
. (14785)
Меликсетян
. 14214, 14219,
14425, 14436
Мелик
Шахназарян
. 13925,
Мелконян
. 14825
Мелоян
. 14545, 14625, 14655-56,
Микаэлян
. 13845
Мирзоян
. 13837, 13839, 13846,
13869, 14227
Мкртчян
. 14664, 14737-39, 14785
Мкртчян
. 14077-79, 14147-48,
Мнацаканян
Мовсесян
. 13927
Морган
. 14227
Мурадян
. 14574
Мурадян
. 14220
Мурадян
. (14826)
Мшецян
Назарян
. 14535
Налбандян
. (14573)
Ованесян
. 14664
Овнатанян
. 14080-81
Оганезова
494
Оганесян
. (14782)
Оганесян
. 14402, 14218, 14321,
Оганесян
. 14783
Оганесян
. 14403
Оганян
. 14621
. 14802
Параджанов
. (14627)
Пашинян
. 14626, 14634
Петросян
. (14619)
Пирузян
. 13838
Сагратян
. (14783)
Саргсян
. 14659
Саргсян
. 14323-24
Сардарян
. 14744
Сардарян
. 14744
Саркисян
. 14082, 14575
Саркисян
. 13839
Сармакешян
. 14489, 14496
Сафарян
. 14254
Сафарастян
. 13927
Симонян
. 14784
Стамболцян
. 13941
Тамразян
. 13846
Танкян
. 14634
Кюрегян
. (14572)
Тунян
. (13868)
Хлхатян
. 14175
Цветкова
. 14501, 14537
Чибухчян
. 14532
Чилингарян
. 13870
. 14826
Шагинян
. (14488)
Шарамбеян
. (13838)
Шахвердян
. 13814
Шуваева
Петросян
. 14743
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ՑԱՆԿ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Աբխազիա
. 14332
Աբովյան
իրավունք
14333
Ադրբեջան
քաղաքագիտ
. 13895, 13506
Աթենք
սպորտ
14695
Ալավերդի
բնության
պահպան
Ախուրյան
Շիրակի
մարզ
ներքին
քաղ
Ակնաղբյուր
ներքին
քաղ
Ահնիձոր
միջոցառումներ
13832
պատմ
ԱՄՆ
երաժշտ
. 14600,
դրություն
14200
սպորտ
14724
Անկարա
իրավունք
14248
Արարատի
մարզ
. 14453,
վարչ
կառավարում
Բաղրամյան
մավիրի
մարզ
վարչ
կառավարում
14396
Բաքու
պատմ
. 14817,
քաղաքագիտ
. 13881
Բելառուսիա
ազգ
ազատագր
շարժում
Բյուրավան
13865
Բյուրեղավան
վարչ
կառավարում
14382
Բուլղարիա
սպորտ
14709
Գանձասար
պատմ
հուշարձանների
պահպան
Գավառ
ներքին
քաղ
Գեղարքունիքի
մարզ
վարչ
կառավարում
14395
Գերմանիա
երաժշտ
. 14608
Գյումրի
ներքին
քաղ
. 13951,
քաղ
կուս
. 14142
Դերսիմ
պատմ
Եվրոպա
13871,
ներքին
քաղ
. 13962,
սպորտ
14687, 14690, 14709
Երևան
կենդանաբան
. 14495,
կրթ
. 14450, 14456, 14467,
համաժողովներ
13825,
մամուլ
13843,
ներքին
քաղ
պատմ
հուշարձանների
պահպան
14554,
իրավունք
14264,
վարչ
կառավարում
14371-74,
14376-77, 14385, 14388-90, 14397, 14427-34,
սպորտ
քաղ
իրավունք
14360
Զանգեզուր
պատմ
իածին
13855
թատրոն
14638,
կրոն
13855,
քաղաքագիտ
Թեհրան
քաղաքագիտ
Թուրքիա
էկոնոմիկա
14180,
ներքին
քաղ
իրավունք
14243, 14247,
քաղաքագիտ
. 13895, 13910
Իսպանիա
սպորտ
14704
Իրան
քաղաքագիտ
Լեհաստան
սպորտ
14687, 14689-90
Լիբիա
քաղ
կուս
Լիտվա
սպորտ
14700, 14703, 14715
ԼՂՀ
ազգ
ազատագր
շարժում
14084-93,
գեղանկարչ
14566,
րան
13815,
ընտր
. 14326, 14331,
13864,
միջազգ
իրավունք
14228-38,
միջոցառումներ
13822
, 13827,
ներքին
քաղ
. 13933, 13935,
պատմ
հուշարձանների
պահպան
. 14553,
իրավունք
14240, 14244-46,
14309, 14316,
ռազմ
իրավունք
14346,
քաղաքագիտ
Լոնդոն
սպորտ
14695
Լոռու
մարզ
. 14327,
իրավունք
14297,
վարչ
կառավարում
14364,
14367, 14400
Լոս
Անջելես
մշակույթ
13808
Ծաղկաձոր
վարչ
կառավարում
14369
Ծովինար
Մարտունու
շրջ
քաղ
Կալիֆորնիա
. 14466
Կապան
գյուղատնտ
. 14513,
ջրամատակարարում
Կարս
քաղաքագիտ
Կեչառիս
13856
Հաղարծին
պատմ
հուշարձանների
պահպան
Հայաստանի
Հանրապետություն
ազգ
ազատագր
շարժում
14097, 14104,
արտաքին
քաղ
. 14106, 14108,
գեղանկարչ
. 14566,
գիտաժողովներ
13820,
գյուղատնտ
. 14512, 14515,
14517,
երաժշտ
. 14576, 14600, 14615,
զբոսաշրջ
. 14479,
զինված
ուժեր
14437,
էկոնոմիկա
14181,
էներգետիկա
14504,
. 14330,
թատրոն
14644,
կինոարվեստ
14629,
միջազգ
իրավունք
14221, 14223-24, 14231,
միջազգ
հարաբեր
. 14215,
ներքին
քաղ
. 13942-14075,
պատմ
14807-22,
իրավունք
14247, 14255-319,
վարչ
ռավարում
14379, 14404-24,
ռազմ
իրավունք
սոցապ
14448,
սպորտ
14685, 14700, 14703, 14715,
. 13876,
տնտ
դրություն
14206,
քաղաքագիտ
. 13896, 13917,
քաղ
կուս
. 14109-71,
իրավունք
14336,
14343,
. 14191, 14196, 14199
Հրազդան
թանգարաններ
13822
Կովկաս
քաղաքագիտ
Հունգարիա
սպորտ
14688
սպորտ
14724
Մասիս
Արարատի
մարզ
վարչ
կառավարում
14387
Մարգարա
Էջմիածնի
շրջ
ներքին
քաղ
Մեծ
Բրիտանիա
արտաքին
քաղ
քաղաքագիտ
Նորադուս
Գեղարքունիքի
մարզ
ներքին
քաղ
Շենժեն
իրավունք
14278,
սպորտ
14707
Շիրակի
մարզ
ներքին
քաղ
. 13947,
իրավունք
Չինաստան
շախմատ
սպորտ
707
Պեկին
իրավունք
14319
գեղանկարչ
երաժշտ
. 14605,
միջազգ
իրավունք
14230-31,
14237,
ներքին
քաղ
. 13937,
իրավունք
14242,
սպորտ
14724,
քաղաքագիտ
. 13889, 13901, 13903, 13917,
քաղ
կուս
. 14116
Ռոստով
սպորտ
14724
պատմ
հուշարձանների
պահպան
զբոսաշրջ
. 14480-81
. 14464-65
Սիրիա
քաղաքագիտ
Սպիտակ
Լոռու
մարզ
վարչ
կառավարում
14363-64
Ստամբուլ
քաղաքագիտ
Ստեփանակերտ
աշխարհագր
ընտր
. 14331
Ստեփանավան
13853
Ստոկհոլմ
սպորտ
14696
Վանաձոր
առողջապահ
թատրոն
14641
Վեդի
Արարատի
մարզ
. 14462,
մշակույթ
13807
Վենետիկ
արվեստ
14540
Վրաստան
երաժշտ
. 14583,
13855,
ներքին
քաղ
. 13997,
. 14184, 14192
Ուժգորոդ
սպորտ
14697
Ուկրաինա
սպորտ
14688
Քաջարան
վարչ
կառավարում
14366
Քրդստան
պատմ
Օշական
իրավունք
Ֆրանսիա
իրավունք
14245-46
Абхазия
гос
право
14250
Азербайджан
гос
право
14251
Баку
гос
право
14249,
политология
13926
Грузия
внутр
политика
13938
внутр
политика
13965-66,
градостр
14543-45,
гос
адм
. 14435-
междунар
экономика
14217,
хореография
14659
Иркутск
география
14785
Казахстан
гос
право
14254
Кыргызстан
мероприятия
13835
НКР
гос
право
14249,
миграция
14095,
политология
13923
Республика
Армения
внутр
политика
13963-64,
геология
14492,
гос
право
14252,
междунар
экономика
14220,
междунар
14227,
орг
досуга
14484-85,
партии
14146,
политология
13924,
статистика
13877
Айленд
США
музыка
14626
Сирия
политология
13924
ология
13926
Цахкадзор
мероприятия
13837
ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ
ԼՐԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
СПИСОК
РАСПИСАННЫХ
ГАЗЕТ
Ագրոլրատու
Անկախ
Առավոտ
Ավանգարդ
Բան
Գործընթաց
Եթեր
Երկիր
Երկունք
Զանգեզուր
Զորավիգ
Թալին
աշխարհ
Թումանյանական
աշխարհ
Ժամանակ
Ժամանակի
Ժողովուրդ
հրաշալիք
Իրավունք
Իրավունք
հետաքննություն
Լոռու
մարզ
Կոտայք
Կրթություն
Կումայրի
Հայաստան
Հայաստանի
Հանրապետություն
Հայացք
Հայ
Հայկական
ժամանակ
Հայոց
աշխարհ
Հայրենականչ
ժամ
Հետաքննություն
Հրապարակ
Մարզաշխարհ
Շանգալ
Որոտան
Չորրորդ
ինքնիշխանություն
Քաղաքացիական
ծառայություն
Քրիստոնյա
Հայաստան
Ֆուտբոլ
365
Ֆուտբոլ
plus
ալիք
ԱՄՍԱԳՐԱՅԻՆ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
ЖУРНАЛЬНЫХ
Հրատարակվում
1939
.
Издается
1939
_________________________________________________________________
2011 (3611-4152)
_________________________________________________________________
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲԱԺԻՆ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
Գիտության
մշակույթի
ընդհանուր
հարցեր
Общие
науки
культуры
Գիտություններն
ամբողջությամբ
Գիտաբանություն
Науки
Науковедение
Гулян
летию
президента
Радика
Мартиросовича
Мартиросяна
ян
Кутуза
//
Изв
Армении
. – 2011. –
.46, N 4. –
. 298-300.
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Հաշվողական
տեխնիկա
Տվյալների
մշակում
Информационные
технологии
Вычислительная
техника
данных
Խաչատրյան
Օբյեկտակողմնորոշված
վերլուծություն
նախագծում
ծրագրավորում
Խաչատրյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
Թիվ
22-34. –
ռուս
անգլ
Ղազարյան
Ցանցային
գրոհների
հայտնաբերման
ավտոմատացված
ների
նախագծում
Ղազարյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
Թիվ
4. –
35-43. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Քաղաքակրթություն
Մշակույթ
Առաջընթաց
Цивилизация
Культура
Прогресс
Ամիրյան
Արմեն
Հեռուստատեսությունն
ինքը
պետք
պահանջարկ
ձևավորի
Հարցազրույց
Հանրային
ռադիոյի
տնօրեն
Ամիրյանի
Գրի
առավ
Երկանյանը
Կինո
. – 2010. –
Թիվ
9-10. –
32-35:
Ղազարյան
Աշոտ
Սիրում
բ
ծիծաղն
արցունքներն
իրար
» : [
Հարցազրույց
շոումեն
երգիծաբան
Ղազարյանի
Գրի
առավ
Փաշինյանը
Կինո
. – 2010. –
9-10. –
28-31:
Ղավալյան
Խաղ
իսկական
ասպետների
համար
«Հայ
ասպետ
հեռուստանախագծի
մասին
Ղավալյան
Կինո
. – 2009. –
4. –
70-71:
Վաչե
կյանքում
բլեֆ
անում
Հարցազրույց
Վիտամին
ակումբի
անդ
] // Newmag. – 2011. –
24. –
102-103:
Гуларян
Тайм
менеджмент
директором
Ван
’’] /
Шушаник
Аревшатян
Гор
Гуларян
// Review. – 2011. – N 3. –
. 94-95.
Կազմակերպություններ
Ասոցիացիաներ
Կոնգրեսներ
Ցուցահանդեսներ
Թանգարաններ
Организации
социации
Конгрессы
Выставки
Музеи
Պետրոսյան
Աշոտ
թուղթ
մրոտելու
այլ
օգնելու
» :
Հարցազրույց
Տեխնիկական
անվտանգ
ազգ
կենտրոնի
տնօրեն
Պետրոսյանի
առավ
Սամվելյանը
Ճարտարապետ
. –
Թիվ
5. –
18-20:
Սահակյան
Էմիլ
Երեխան
պետք
ապրի
ընտանիքում
Հարցազրույց
ՄԱԿ
մանկ
հիմնադրամի
հաղորդակցման
ծրագրերի
Սահակյանի
– 2011. –
10-11. –
98-100:
Уриханян
Хачатурович
формируем
качественно
новый
формат
Армяно
Российских
отношений
общественном
секторе
Беседа
членом
правления
Армяно
российского
союза
общественных
организаций
’’
Уриханяном
] //
Стратегии
развития
. – 2011. – N 2. –
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЛОСОФСКИЕ
НАУКИ
1/14
Փիլիսոփայություն
Философия
Անդրեասյան
Արտյոմ
Իրավունքի
փիլիսոփայության
մեկնաբանումը
բնական
րավաբանական
օրենքների
փիլիսոփայական
հիմնավորումը
Արտյոմ
Անդրեասյան
Մխիթար
». – 2011. –
1-3. –
.`
անգլ
Մատենագիտ
.` 9
անուն
159.9
Հոգեբանություն
Խաչիբաբյան
Կրտսեր
դպրոցականների
ագրեսիվության
նվազեցնումը
հոգեշտկողական
հեքիաթների
միջոցով
Խաչիբաբյան
Համբարձումյան
Նախաշավիղ
. – 2011. –
4. –
60-64. –
Մատենագիտ
անուն
Սահակյան
Կառավարման
հոգեբանական
հիմնախնդիրները
Շիրակի
մարզի
առևտրային
կազմակերպություններում
Սահակյան
աշխատ
ԳԱԱ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13. –
168-174. –
.`
Մատենագիտ
անուն
Սիրեկանյան
Սրբուհի
Հոգեբանամանկավարժական
պայմանները
տեսողական
պատկերացումների
արդյունավետ
ձևավորումը
սովորողների
մոտ
կերպարվեստի
ուսուցման
ընթացքում
Սրբուհի
Սիրեկանյան
Մխիթար
». – 2011. –
Թիվ
4-6. –
84-85. –
.`
անգլ
Саакян
тереотипы
контексте
этно
Карине
Саакян
Карине
Галоян
Науч
центр
арменовед
исслед
. – 2010. –
. 13. –
. 153-159. –
арм
Согомонян
Лусине
Основные
методы
воздействия
средства
массовой
информации
личность
группу
Лусине
Согомонян
Мхитар
. – 2011. – N 4-6. –
. 29-31. –
Рез
арм
англ
. –
Библиогр
назв
րամաբանություն
Իմացության
տեսություն
Գիտության
մեթոդոլոգիան
տրամաբանությունը
Логика
познания
Методология
логика
науки
Քոչարյան
Անմիջական
մտահանգումը
բարդ
դատողությունից
բարդ
դատողությունների
տրամաբանական
հարաբերությունների
Քոչարյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1-2. –
152-163. –
.`
Բարոյագիտություն
Ուսմունք
բարոյականության
մասին
Этика
Учение
Симонян
лософия
Альберта
Швейцера
новое
этическое
учение
Симонян
Вестн
обществ
наук
. – 2011. – N 1-2. –
146-151. –
арм
ԿՐՈՆ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
23/28
Քրիստոնեություն
Христианство
Ամենայն
Հայոց
կաթողիկոսի
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
այցը
Վրաստան
ֆակտո
. – 2011. –
6. –
56-60:
Ավետիսյան
Քնարիկ
Էջմիածնի
մայր
տաճարի
պատկերագրությունը
Սիմեոն
Երեւանցի
կաթողիկոսի
օրոք
Քնարիկ
Ավետիսյան
Էջմիածին
. –
Թիվ
118-122. –
Մատենագիտ
անուն
Կիլիկիո
կաթողիկոսության
հարաբերությունները
Էջմիածնի
ամենայն
հայոց
կաթողիկոսության
Սիմեոն
Սեբաստացու
աթոռակալման
շրջանում
Թինոյան
Լրաբեր
հաս
գիտ
. – 2011. –
1-2.
69-77. –
ռուս
Մատենագիտ
անուն
արք
ւրադբէկեանի
որկու
զեկուցագրերը
Ամենայն
Հայոց
կաթողիկոս
Գէորգ
Սուրէնեանցին
Փաստաթղթերի
հրապարակումը
առաջաբանը
Սուքիասեանի
Էջմիածին
. – 2010. –
112-117. –
Մատենագիտ
անուն
Կերտող
Ստեփան
Հայ
եկեղեցու
բարեկարգության
շուրջ
Ստեփան
Կերտող
Էջմիածին
. – 2010. –
. –
14-35. –
Մատենագիտ
.`
անուն
Հարոյան
Օաննա
Սուրբ
Խաչի
տոնական
ուտեստը
Գյումրիում
(XX
երկրորդ
կես
) /
Օաննա
Հարոյան
Գիտ
ատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
Թիվ
13. –
160-163. –
.`
Մատենագիտ
.` 7
անուն
Հովյան
Վահրամ
Իրաքի
հայ
ավետարանական
համայնքը
Հովյան
Վահրամ
Գլոբուս
անվտանգ
Թիվ
25-33. –
Մատենագիտ
անուն
Տեր
Գուլանյան
Մեր
առաքելադիր
հավատքի
խուճապը
«Եհովայի
վկաներ
հոգեորսության
մասին
] /
Գուլանյան
ֆակտո
. – 2011. –
6. –
0:
Ցականյան
Ռուսլան
Ամաղեկացիներ
հյուքսոսներ
հայեր
նույնացման
խնդրի
շուրջ
Ռուսլան
Ցականյան
Էջմիածին
. – 2010. –
40-49. –
Մատենագիտ
անուն
Քալաշյան
Անտիոքի
ժողովի
դավանաբանական
բանաձևերի
դոգմատիկ
առանձնահատկությունները
Քալաշյան
//
Էջմիածին
. – 2010. –
. –
22-39. –
Մատենագիտ
անուն
Балаян
Зорий
Свет
Паргева
О предводителе
паствы
Паргеве
Србазане
Зорий
Балаян
// +
Кино
– 2009. – N 5. –
. 82-85.
քրիստոնեական
կրոններ
Нехристианские
религии
Եգանյան
Լարիսա
Մեծ
Սեպասարի
սրբարանի
կառուցման
դիցաբանական
Լարիսա
Եգանյան
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
. –
Մատենագիտ
անուն
Պետրոսյան
Սարգիս
Արամանյակի
որդիները
նրանց
տիրույթները
եռադասության
տեսանկյունից
Սարգիս
Պետրոսյան
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13. –
24-32. –
.`
Մատենագիտ
անուն
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Հասարակական
գիտությունների
տեսություն
մեթոդներ
общественных
Հարությունյան
Վարուժան
Նոր
հանրային
կառավարման
սկզբունքների
հաստատումը
ղաքացիական
ծառայության
համակարգում
Վարուժան
Հարությունյան
Մխիթար
». – 2011. –
Թիվ
4-6. –
124-128.
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Վիճակագրություն
Ժողովրդագրություն
Статистика
Демография
Социология
Ադիբեկյան
Ահարոն
Բաց
դռների
քաղաքականություն
կցանկանա
ծառայել
ազգին
կարողություններին
համապատասխան
տեղ
իշխանությունում
Հարցազրույց
Ադիբեկյանի
առավ
Ծատուրյանը
ֆակտո
– 2011. –
6. –
104-107:
Ավետիսյան
գյուղական
բնակչության
եկամուտների
շերտավորման
վիճակագրական
ուսումնասիրությունը
Ավետիսյան
//
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
Թիվ
4. –
166-175. –
անգլ
Բաբայան
Իզաբելլա
Անձի
սոցիալական
հասունությունը
Իզաբելլա
Բաբայան
Մխիթար
Գոշ
». – 2011. –
1-3. –
46-47. –
անգլ
Միրաքյան
Վահրամ
Սոցիալական
դիրքորոշուների
դերը
հանրային
կյանքում
քարոզչության
համար
Վահրամ
քյան
// 21-
դար
. – 2011. –
4. –
76-94. –
Ամփ
ռուս
Մատենագիտ
.` 15
անուն
Քաղաքականություն
Политика
32.001
Քաղաքագիտություն
Политология
Ավալիանի
Վակո
Վրաստան
Սինգապուրականացումից
մինչև
վարչապետականացում
Քաղ
վերլուծ
Վանկո
Ավալիանի
// Newmag. –
Թիվ
24. –
66-68:
Արշակյան
Վրաց
աբխազական
հակամարտությունը
հայկական
Գրիգոր
Արշակյան
Արման
Եղիազարյան
դար
. –
Թիվ
4. –
54-66. –
Գալստյան
Դիանա
իրողություններ
Ադրբեջանի
հետազոտական
կենտրոնների
ոլորտում
Դիանա
Գալստյան
Վարուժան
Գեղամյան
դար
. – 2011. –
4. –
5-23. –
Գորդեև
Կոնստանտին
Հասարակարգի
կառավարելի
քանդում
հանուն
իրական
ժողովրդավարության
Կոնստանտին
Գորդեև
Հանրապետական
7. –
6:
Սփյուռքի
դերը
աշխարհակարգի
ձևավորման
մեջ
Գրիգորյան
//
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1-2. –
178-196. –
Դանիելյան
Էդուարդ
Արցախյան
հաղթանակի
գաղափարական
նշանակությունը
տեղեկատվական
պատերազմում
ընդդեմ
թուրք
ադրբեջանական
կեղծարարության
Էդուարդ
Դանիելյան
//
Գլոբուս
Էներգետիկ
տարածաշրջան
անվտանգ
. – 2011. –
Թիվ
4. –
35-40. –
Մատենագիտ
.` 16
անուն
Լուկյանով
Ֆեոդոր
Որքա՞ն
տևելու
Հայաստանի
դրբեջանի
ստատուս
քվոն
Ֆեոդոր
Լուկյանով
//
Հանրապետական
. – 2011. –
7. –
1-4:
Հարությունյան
Գագիկ
Հայաստանը
ինքնիշխանությունը
Գագիկ
Հարությունյան
Գլոբուս
անվտանգ
. – 2011. –
5-12. –
Մատենագիտ
անուն
Հովսեփյան
Լևոն
Սևրի
սինդրոմը
որպես
Թուրքիայի
ազգային
անվտանգության
դիսկուրսի
բաղկացուցիչ
Լևոն
Հովսեփյան
դար
. –
Թիվ
4. –
36-44. –
Մաթևոսյան
Հայաստանի
ժողովրդավարացման
գործընթացը
եվրոպական
րևանության
քաղաքականության
շրջանակում
Մաթևոսյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1-2. –
61-68. –
. –
Մատենագիտ
անուն
Մելքոնյան
Ռուբեն
Զարգացումներ
Թուրքիայի
ուծացած
հայության
շրջանում
Դիարբեքիր
Ռուբեն
Մելքոնյան
Հանրապետական
. – 2011. –
Մինասյան
Սերգեյ
ԱՄՆ
փոխհարաբերությունների
դինամիկան
միտումները
հայեցակարգային
վերլուծություն
Սերգեյ
Մինասյան
Գլոբուս
Էներգետիկ
տարածաշրջան
անվտանգ
. – 2011. –
4. –
22-27:
ողոսյան
Հովհաննես
Մարդասիրական
միջամտության
գործոնը
Կոսովոյում
Հարավային
Օսիայում
Արցախում
Հովհաննես
Նիկողոսյան
// 21-
դար
. – 2011. –
4. –
67-75. –
.`
Մատենագիտ
անուն
Շչեգլովին
կառավարական
կազմակերպությունների
արաբական
հեղափոխությունների
մասին
Շչեգլովին
Հանրապետական
7. –
37-40:
Սարգսյան
Սերգեյ
Հայաստանը
ռազմաքաղաքական
դաշինքների
շահերի
հատման
կետում
Սերգեյ
Սարգսյան
Գլոբուս
Էներգետիկ
տարածաշրջան
անվտանգ
. – 2011. –
4. –
14-21:
Սալիվան
Մեգան
Քրդական
նշանակությունը
Մերձավոր
Արևելյան
զարգացումներում
Մեգան
Սալիվան
թարգմ
Պողոսյանը
//
Հանրապետական
7. –
27-31:
Սարյան
Սուրեն
Հետընտրական
Թուրքիան
տարաշածրջանային
զարգացումները
Սուրեն
Սարյան
Հանրապետական
. – 2011. –
Թիվ
րուխանյան
Սևակ
Քաղաքական
գործընթացներն
Իրանում
Սարուխանյան
Գլոբուս
Էներգետիկ
տարածաշրջան
անվտանգ
. –
Թիվ
4. –
5-13:
Սիմավորյան
Արեստակես
Կանխատեսումներ
Թուրքիայի
ապագայի
շուրջ
Արեստակես
Սիմավորյան
Գլոբուս
անվտանգ
. – 2011. –
Թիվ
4. –
13-19. –
Մատենագիտ
անուն
Վերանյան
Կարեն
Վրաստանի
զարգացման
ուղին
չլուծված
հիմնախնդիրներ
այլընտրանքային
մոտեցումներ
Կարեն
Վերանյան
Գլոբուս
Էներգետիկ
տարածաշրջան
անվտանգ
. – 2011. –
4. –
Հարությունյան
Արտաշես
Արաբական
գարունը
Ռուսաստանը
Քաղ
վերլուծ
.] /
Արտաշես
Հարությունյան
//
Հանրապետական
7. –
32-36:
Փաշայան
Արաքս
Սիրիական
զարգացումների
շուրջ
Արաքս
Փաշայան
Էներգետիկ
տարածաշրջան
անվտանգ
4. –
Александр
Неправительственные
организации
движущая
сила
Цветных
революций
’’ /
Крикунов
Стратегии
развития
. –
2011. – N 2. –
. 44-47.
Скаков
Алеясандр
Политика
России
ном
Кавказе
вызовы
2011
года
Скаков
Стратегии
развития
. – 2011. – N 2. –
. 48-57.
Ներքին
քաղաքականություն
Внутренняя
Աբգարյան
Արմեն
Տպավորություններ
Արցախից
Արմեն
Աբգարյան
ֆակտո
. – 2011. –
6. –
124-125:
Թուրքական
համայնքները
հասկացության
դասակարգման
մեջ
Գրիգորյան
Լրաբեր
հաս
. –
Թիվ
1-2. –
222-225. –
Մատենագիտ
.` 11
անուն
ֆիկ
Աստված
օգնի
Վրաստանին
Քաղ
վերլուծ
Ռաֆիկ
Հովհաննիսյան
ֆակտո
. – 2011. –
6. –
90-92:
Սարուխանյան
Սեւակ
Քաղաքական
գործընթացներն
Իրանում
Սարուխանյան
Հանրապետական
. – 2011. –
Թիվ
7. –
22-26:
Սուջյան
Սերոբ
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
տարաբնակեցման
քաղաքականությունը
Սերոբ
Սուջյան
դար
. – 2011.
4. –
24-35. –
Арешев
Григорьевич
Джавахк
армяно
грузинских
отношенияй
контексте
региональной
политики
Арешев
//
Стратегии
развития
. – 2011. – N 2. –
323(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
ներքին
քաղաքականությունը
Республики
Армения
Գրիգորյան
Արկադի
Իններորդը
ամենակարևորը
հանգրվանայինը
Համաներում
Ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Արկադի
Գրիգորյան
//
ֆակտո
. – 2011. –
6. –
Ազգաբնակչության
տեղաշարժեր
Գաղութային
հարց
Ազգային
ազատագրական
շարժում
населения
Колониальный

Национально
освободительное
движение
Աբրահամյան
ԼՂՀ
ազատագրված
տարածքների
արտագաղթի
վերաբնակեցման
հարցերի
շուրջ
բրահամյան
Գեղամյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1-2. –
89-96. –
ռուս
Միջազգային
հարաբերություններ
Արտաքին
քաղաքականություն
Международные
отношения
Внешняя
Գալալ
Վահիդ
Իսմաիլ
Եգիպտոսը
բարեփոխումներից
հետո
Հարցազրույց
ում
Եգիպտոսի
արտակարգ
լիազոր
դեսպան
Գալալի
Նոր
. – 2011. –
10-11. –
38-41:
Լոնսդեյլ
Չարլզ
Երբեք
չէի
աշխատանքս
Հարցազրույց
Մեծ
Բրիտանիայի
արտակարգ
լիազոր
դեսպան
Լոնսդեյլի
Նոր
. – 2011. –
Թիվ
10-11. –
34-36. –
Տեքստը
նաև
անգլ
Սարգսյան
Չինական
դասեր
կամ
նրբանկատ
դիվանագիտություն
Սարգսյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
Թիվ
1-2. –
109-112. –
.`
Մատենագիտ
անուն
Закарян
Артак
Борисович
Армения
Россия
перспективы
углубления
стратегического
партнерства
карян
//
Стратегии
развития
– 2011. – N 2. –
. 11-13.
Виктор
Российско
Армянские
отношения
набирают
обороты
Беседа
советником
посольства
Кривопусковым
Новая
страница
. – 2011. – N 10-11. –
Ходжаян
Роль
армянской
общины
формировании
позиции
Франции
отношении
евроинтеграционных
процессов
Турции
Ходжакян
Вестн
обществ
наук
. – 2011. – N 1- 2. –
. 103-108. –
327(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
արտաքին
քաղաքականությունը
ешняя
Республики
Армения
Арминова
Алена
Игоревна
Интеграция
молодежном
уровне
укрепит
связи
между
Россий
Армений
Арминова
//
Стратегии
развития
– 2011. – N 2. –
. 6-8.
Քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Զանգվածային
քաղաքական
կազմակերպություններ
շարժումներ
Политические
движения
Массовые
политические
организации
движения
Энфиаджян
Ваге
Саркисович
Соглашение
Молодой
вардией
’’-
логичное
продолжение
сотрудничества
Поцветающей
Армении
’’
Единой
Россией
’’ /
Энфиаджян
//
Стратегии
развития
. – 2011. – N 2. –
. 9-10.
329(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Политические
движения
Республики
Армения
Ջելոյան
Ցարիզմի
քաղաքականությունը
ՀՅԴ
դատական
(1908-1912
Ջելոյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1-2. –
78-88. –
Մատենագիտ
.` 38
ուն
Էկոնոմիկա
Տնտեսական
գիտություններ
Экономические
науки
Տնտեսական
գիտություններ
Экономические
науки
Բնակչության
ծախսերի
կառուցվածքի
մանրածախ
ազդեցության
հիմնավորումը
մոդելների
օգնությամբ
Գրիգորյան
Շահնազարյան
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
5-6. –
219-224. –
անգլ
Վահրամ
Մխիթար
սոցիալ
տնտեսագիտական
հայացքները
Վահրամ
Գրիգորյան
// «
Մխիթար
». – 2011. –
Թիվ
1-3. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Կիրակոսյան
Իմաստավորված
տարիներ
: [
Տնտեսագիտ
պրոֆ
Սարգսյանի
ծննդյան
75-
ամյակի
առթիվ
] /
Կիրակոսյան
//
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1-2. –
428-430:
Մաքսուդյան
Արդյունավետ
կառավարում
Թեյլորն
ընդդեմ
Մաքսուդյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. –
Թիվ
4. –
230-238. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Նասիլյան
Ինգա
Մենեջմենթի
արժեքաբանական
հայեցակարգի
կարևորությունը
արդի
հետինդրուստրիալ
ժամանակաշրջանում
Ինգա
Նասիլյան
Էմմա
Նասիլյան
// «
Մխիթար
Գոշ
». – 2011. –
1-3. –
80-83. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Պապոյան
Թամարա
Կառավարման
վարքագծային
շեղումները
հաստատուն
զարգացման
ուղիները
Թամարա
Պապոյան
Թիվ
1-3. –
92-94. –
անգլ
Մարատ
Ներդրումային
քաղաքականությունը
անցումային
տնտեսություններում
Մարատ
Սինանյան
Հայաստան
. – 2011. –
Թիվ
6. –
8-12. –
Մատենագիտ
.` 12
անուն
Грач
Коммерческий
глобус
Армении
Беседа
канад
экономистом
Каспаром
созд
коммер
сети
Записал
Гюльмисарян
// Review. – 2011. – N 3. –
Пеплозян
Барсег
Рентабельность
операционной
деятельности
яйствующего
субъекта
Барсег
Пеплозян
//
Изв
строителей
Армении
. –
2011. – N 6-7. –
. 66-70. –
Рез
Управление
деятельностью
хозяйственного
механизма
промышленности
Маргарян
Мхитар
. – 2011. – N 4-6. –
116-119. –
арм
англ
Աշխատանք
Աշխատանքի
տեսություն
Աշխատանքի
կազմակերպում
Աշխատանքի
էկոնոմիկա
Теория
труда
Организация
труда
Экономика
труда
Բաղրամյան
Գրիգորի
Աշխատավարձի
կառուցվածքի
դինամիկայի
ետազոտումը
ում
2004-2009
. /
Գրիգորի
Բաղրամյան
Հայաստան
էկոն
. – 2011. –
6. –
52-54. –
Մատենագիտ
անուն
Գալստյան
Աշխատանքային
միգրացիան
հետխորհրդային
Հայաստանի
գյուղական
բնակչության
շրջանում
Գալստյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1-2. –
164-177. –
Ամփ
. –
Մատենագիտ
.` 26
անուն
Ղուլյան
Ռուզան
Արմավիրի
մարզի
արդյունաբերական
կազմակերպություններում
հիմնական
միջոցների
աշխատանքային
օգտագործման
արդյունավետությունն
բարելավման
ուղիները
Ռուզան
Ղուլյան
Հայաստան
էկոն
. – 2011. –
6. –
32-34. –
Մատենագիտ
անուն
Նիկողոսյան
Զարուհի
ների
խթանումը
որպես
բնակչության
զբաղվածության
կառավարման
Զարուհի
Նիկողոսյան
Մխիթար
». – 2011. –
Թիվ
1-3. –
90-91. –
.`
անգլ
Պետրոսյան
Հրայր
Կրթության
ծառայությունների
ատանքի
շուկաների
փոխներգործությունը
Հրայր
Պետրոսյան
Մխիթար
». – 2011.
69-72. –
.`
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
քանի
հարցեր
բնակչության
զբաղվածության
պետական
ոլորտի
անձնակազմի
ուսուցման
մասին
Ցուցուլյան
//
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
Թիվ
4. –
158-165. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Կազմակերպման
համագործակցության
ձևերը
էկոնոմիկայում
низации
сотрудничества
экономике
Տիար
Լեւոն
Զաքի
Ետալեան
Նշանակալից
կանգառներ
կան
Սուրիական
Հայաստանեան
գործարար
խորհուրդի
ընթացքի
Հարցազրույց
Սուրիական
Հայաստանյան
գործարար
խորհուրդի
Տիար
Լեւոն
Ետալեանի
] //
. – 2011. –
10-11. –
46-47:
Ֆինանսներ
Բանկային
դրամական
շրջանառություն
Հարկեր
Վարկ
Финансы
Банковское
дело
Деньги
денежное
щение
Налоги
Ավետիսյան
Տաթևիկ
Ֆինանսական
հաշվառման
ստանդարտների
առաջարկները
կարող
ազդել
միջազգային
ստանդարտների
Տաթևիկ
Ավետիսյան
Հայաստան
ֆին
. – 2011. –
6. –
34-35:
Գյուրջյան
Արա
Բանկային
համակարգում
անձնակազմի
կառավարման
արդյունավետության
գնահատման
խնդրի
շուրջ
Արա
Գյուրջյան
Մկրտչյան
// «
Մխիթար
». – 2011. –
1-3. –
77-79.
անգլ
Մատենագիտ
անուն
նյան
Վիոլետա
Բանկ
կանանց
համար
: [Women’s world Banking-
տնօրեն
Իսքենդերյանի
մասին
] /
Վիոլետա
Կանյան
// Review. – 2011.
3. –
113:
Կուրղինյան
Գոհար
Հայաստանի
Հանրապետության
հարկային
համակարգի
դերը
ներդրումային
միջավայրի
գրավչության
ապահովման
գործում
Գոհար
Կուրղինյան
Հայաստան
. – 2011. –
Թիվ
6. –
Մատենագիտ
.` 5
անուն
Հակոբյան
Լիզինգի
միկրոտնտեսական
արդյունավետության
գնահատման
մոտեցումները
Հակոբյան
//
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
Թիվ
215-218. –
Ամփ
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Հովսեփյան
Լուիզա
Ներդրումային
էությունը
անցումային
շրջանի
պայմաններում
Լուիզա
Հովսեփյան
Մխիթար
Թիվ
129-132. –
.`
.,
անգլ
Մատենագիտ
.` 11
անուն
Մարկոսյան
Աշոտ
Բնակչության
դրամական
եկամուտների
ձևավորման
բաշխման
արդի
հիմնահարցերը
տ
Մարկոսյան
Մերուժան
Մարկոսյան
դար
. – 2011. –
Թիվ
95-115. –
. –
Մատենագիտ
անուն
Մելքոնյան
Բանկային
ներքին
վերահսկողության
վարման
առանձնահատկությունները
տնտեսավարման
հարաբերությունների
պայմաններում
Մելքոնյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
4. –
122-129. –
.`
.,
անգ
Մինասյան
Արամ
Հարկային
վարչարարության
հիմնական
դրույթները
օրենսդրության
մեջ
Արամ
Մինասյան
Հայաստան
ոն
– 2011. –
6. –
48-49:
Պպյան
Հարկային
վարչարարության
առանձնահատկությունները
ում
Պպյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
4. –
10-121. –
ռուս
անգ
Մատենագիտ
.` 23
անուն
Սարգսյան
Տիգրան
համայնքների
ծախսային
պահանջմունքների
գնահատման
մեթոդը
Տիգրան
Սարգսյան
Հայաստան
էկոն
. – 2011. –
6. –
20-22. –
Մատենագիտ
անուն
Սարգսյան
Տիգրան
ՏԻՄ
երի
ֆինանսական
թյան
ֆինանսների
կառավարման
որակի
գնահատման
մեթոդաբանությունը
Տիգրան
Սարգսյան
Հայաստան
էկոն
. – 2011. –
Թիվ
6. –
16-19. –
Մատենագիտ
անուն
Սաֆարյան
Արմեն
Արդյունավետ
հարկային
քաղաքականության
մշակման
իրականացման
խնդիրները
Արմեն
Սաֆարյան
Օրենք
իրական
. – 2011. –
7. –
31-33. –
Մատենագիտ
.` 10
անուն
Босноян
Размер
имеет
значение
Беседа
исп
дир
Союза
ипотеч
рынка
Армении
снояном
Записала
консалтинговой
компании
Тоноян
] // Review. – 2011. – N 3. –
. 88-89.
Гургенидзе
инвесторы
могли
нам
доверять
Беседа
зам
экон
автоном
респуб
Аджария
Гургенидзе
Записала
Погосян
] //
Архит
строит
. – 2011. – N 5. –
. 4-8.
Տնտեսական
Տնտեսական
քաղաքականություն
Экономическое
положение
Экономическая
Հակոբյան
Տիգրան
Շուկայական
հարաբերություններին
անցման
հրաժեշտությունը
հարկային
օրենսդրության
մշակման
որպես
ԼՂՀ
տնտեսության
կառավարման
կարևորագույն
լծակ
Տիգրան
Հակոբյան
//
Հայաստան
էկոն
. – 2011. –
6. –
50-52:
338(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
տնտեսական
տնտեսական
քաղաքականությունը
Экономическое
положение
экономическая
политика
Республики
Армения
Ալեքսանյան
Եվա
տնտեսության
վրա
արտաքին
աջակցության
ազդեցության
հարցերի
շուրջ
Եվա
Ալեքսանյան
Հայաստան
էկոն
. –
Թիվ
6. –
12-13:
Բագրատյան
Հրանտ
Փակուղի
Հայաստանի
տնտ
վերլուծ
.] /
Հրանտ
Բագրատյան
// Newmag. – 2011. –
24. –
46-49:
Բադոյան
Տիգրան
Լոռու
մարզի
սոցիալ
տնտեսական
վիճակի
բնութագրությունը
կյանքի
որակի
փաստացի
մակարդակը
բարելավման
մոտեցումները
Տիգրան
Բադոյան
Մխիթար
». – 2011. –
1-3. –
ռուս
անգլ
Դավթյան
Տիգրան
Տնտեսությունը
յուրաքանչյուր
պետության
շարժիչ
ուժն
Հարցազրույց
նախ
Դավթյանի
. –
Թիվ
10-11. –
12-15:
Զաքոյան
Մարդկային
կառավարումը
հետևելիության
ապահովման
համակարգում
ոյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
Թիվ
4. –
184-193. –
.`
.,
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Խաչատրյան
Անվճարունակության
պատմական
ընթացիկ
դրդապատճառներն
գործոնները
ում
Խաչատրյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
Թիվ
97-107. –
.,
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Խնկոյան
Թվային
ճեղքվածքի
չափման
համակարգը
կիրառման
խնդիրները
յաստանի
Հանրապետությունում
Խնկոյան
//
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
4. –
85-96. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Կարա
Պողոսյան
Արմեն
Ազգային
ինովացիոն
համակարգի
ձևավորումը
անցումային
տնտեսություններում
Արմեն
Կարա
Պողոսյան
//
Հայաստան
էկոն
. – 2011. –
6. –
2-5. –
Մատենագիտ
անուն
Հարությունյան
Ռոբերտ
Մեկ
կանգառի
պատուհան
Հարցազրույց
տնօրեն
Հարությունյանի
] //
ր
. – 2011. –
10-11. –
Ղուլյան
Ռուզան
ձեռնարկությունների
զարգացման
վիճակը
Հայաստանի
Հանրապետությունում
Ռուզան
Ղուլյան
Հայաստան
. – 2011. –
Թիվ
6. –
29-31. –
Մատենագիտ
անուն
Մնացականյան
Վանուհի
Հայաստան
հարկաբյուջետային
քաղաքականության
ազդեցությունը
տնտեսության
վրա
Հայաստան
. – 2011. –
Թիվ
6. –
14-16. –
Մատենագիտ
անուն
Սմբատյան
Ագրարային
ոլորտի
կազմակերպությունների
ռիսկերի
արդյունավետ
կառավարման
ուղիները
յաստանի
Հանրապետությունում
Սմբատյան
Օրենք
իրական
. – 2011. –
7. –
34-36. –
Մատենագիտ
անուն
Манасян
Наринэ
Экономике
региона
преимущества
региональной
инновационной
системы
Наринэ
Манасян
Армения
экон
. – 2011. – N 6-7. –
Минасян
нам
ревизор
О реформировании
надзор
системы
слов
зам
министра
экономики
Минасян
] // Review. –
2011. – N 3. –
. 8-9.
Առևտուր
Միջազգային
տնտեսական
հարաբերություններ
Համաշխարհային
տնտեսություն
Международные
экономические
отношения

Мировое
хозяйство
բրիելյան
Հայաստանի
Հանրապետությունը
մեղրի
համաշխարհային
շուկայում
Գաբրիելյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
202-209. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Եղիազարյան
Բենիամին
Կորպորատիվ
կուլտուրայի
գլոբալացման
շուրջ
Բենիամին
Եղիազարյան
Ինգա
Նասիլյան
Մխիթար
». –
Թիվ
1-3. –
74-76. –
անգլ
Սարգսյան
Անահիտ
տարածքում
վաճառվող
արտադրանքի
ապրանքների
դրանց
սույթի
առաքվող
կամ
տեղափոխվող
արտադրանքի
ապրանքների
առաքման
մասին
գրանցման
թերություններն
դրանց
վերացմանն
ուղղված
առաջարկություններ
Անահիտ
Սարգսյան
Տեղեկագիր
Հայաստանի
շինարարների
Թիվ
6-7. –
ռուս
Закоян
Инновационные
методы
управления
качеством
индустрии
моды
Мировая
практика
Тароян
Закоян
Информ
технологии
упр
. – 2011. – N 4. –
. 194-201.
ավունք
Իրավաբանական
գիտություններ
Юридические
науки
Իրավունքն
ամբողջությամբ
Անդիեասյան
Արտյոմ
Մխիթար
իրավական
հայացքները
Արտյոմ
Անդիեասյան
Մխիթար
». – 2011. –
Թիվ
109-112. –
Մատենագիտ
.` 14
անուն
Առաքելյան
Մխիթար
Դատաստանագիրքը
որպես
ժամանակի
քաղաքական
պահանջ
Առաքելյան
// «
Մխիթար
». –
Թիվ
1-3. –
15-18. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
ուն
Դերձյան
Հին
հայոց
իրավունքի
պատմությունը
Դերձյան
Մխիթար
». – 2011. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Մունիզադեհ
Աբոլֆազլ
Փողերի
լվացման
պայքարի
սկզբունքները
Աբոլֆազլ
Մունիզադեհ
Օրենք
իրական
. – 2011. –
7. –
36-37. –
Մատենագիտ
անուն
Սարդարյան
Անահիտ
Հայաստանի
առաջին
Հանրապետության
արդարադատության
նախարարության
կենտրոնական
ապարատի
կազմակերպական
իրավական
կառուցվածքը
գործունեության
հիմնական
ուղղությունները
Սարդարյան
Օրենք
իրական
. – 2011.
7. –
11-15. –
Մատենագիտ
անուն
Միջազգային
իրավունք
Международное
право
Արոյան
րինա
Հոլիվուդը
ճանաչել
հայերի
ցեղասպանությունը
դեռ
տարի
առաջ
Կարինա
Արոյան
Կինո
. – 2009. –
5. –
32-35:
Շիրինյան
Էդիտա
Քաղաքացիական
գործերի
քննության
ընթացքում
կոնվենցիայի
շրջանակներում
իրավական
փոխօգնության
տրամադրումը
Էդիտա
Շիրինյան
Օրենք
իրական
Захаров
Александрович
Итоги
Казанской
встречи
дальше
О трехсторон
встрече
президентов
России
Армении
Азербайджа
ахаров
//
Стратегии
развития
. – 2011. – N 2. –
. 39-43.
Պետական
իրավունք
Սահմանադրական
իրավունք
Վարչական
իրավունք
Государственное
Конституционное
Административное
Феномен
коррупции
социальном
поле
современности
Аракелян
Вестн
обществ
наук
. – 2011. – N 1-2. –
205-221. –
арм
Баиблиогр
подстроч
прилич
Гулян
преодолеваем
исторический
нигилизм
Беседа
спикером
парламента
НКР
Гуляном
Стратегии
развития
. – 2011. – N 2. –
Сафарян
Виленович
Сотрудничество
парламентов
Армении
России
контексте
углубления
Армяно
Российского
стратегического
партнерства
Сафарян
//
Стратегии
развития
. – 2011. – N 2. –
. 20-22.
342.5(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
իրավունքը
սահմանադրական
իրավունքը
վարչական
իրավունքը
Государственное
конституционное
административное
Республики
Армения
Աշոտյան
մեն
Մասսայական
կուլտուրան
կարող
ազգային
լինել
...» : [
Հարցազրույց
պատգ
Աշոտյանի
առավ
Երկանյանը
] // +
Կինո
. – 2009. –
5. –
50-53:
վարչապետը
Տ.Սարգսյանը
հանդիպել
աշխարհի
տարբեր
երկրներից
ժամանած
հայ
գործարարների
ֆակտո
. – 2011. –
Թիվ
6. –
Նախագահ
Սերժ
Սարգսյանը
մասնակցել
լիագումար
//
ֆակտո
. – 2011. –
6. –
Շարմազանով
Էդուարդ
Մեր
կերտենք
մեր
ապագան
Հարցազրույց
մամլո
խոսնակ
պատգ
Շարմազանովի
– 2011. –
10-11. –
8-19.
Պետրոսյան
Ռաֆիկ
քաղաքականությունը
բանակցությունների
հիմք
դարձավ
Հարցազրույց
խմբակցության
պատգամավոր
Պետրոսյանի
առավ
Ծատուրյանը
ֆակտո
2011. –
Թիվ
6. –
96-97:
Սաֆարյան
Ստեփան
արմատական
ընդդիմություն
ինչպես
իրեն
հռչակել
այլ
պարզապես
իշխանության
ձգտող
ուժերի
միավորում
: [
Հարցազրույց
Ժառանգություն
կց
Սաֆարյանի
առավ
Ծատուրյանը
ֆակտո
. – 2011. –
Թիվ
6.
98-102:
342.8
Ընտրական
իրավունք
Ընտրական
համակարգ
Избирательная
система
Գաբրիելյան
Հայկ
Հետընտրական
Թուրքիա
: [
Հերթական
խորհրդարան
ընտր
մասին
] /
Հայկ
Գաբրիելյան
Հանրապետական
7. –
8-14:
Քրեական
իրավունք
Քրեական
դատավարություն
Քրեաբանություն
Քրեագիտություն
Уголовное
Криминалистика
Криминология
ետրոսյան
Հայկ
Ուղղման
գործընթացները
պատժական
հիմնարկներում
Հայկ
Պետրոսյան
// «
Մխիթար
Գոշ
». – 2011. –
Թիվ
4-6. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Պետրոսյան
Հայկ
Ուղղման
վերադաստիարակության
խնդիրներն
փուլերը
պատժական
հիմնարկներում
Հայկ
Պետրոսյան
Մխիթար
Գոշ
». –
Թիվ
4-6. –
22-25. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Ռոստամի
Արդաշիր
Խարդախության
տեսակետներն
Հայաստանի
Հանրապետության
քրեական
օրենսդրության
Արդաշիր
Ռոստամի
ենք
իրական
. – 2011. –
7. –
7-10. –
Մատենագիտ
.` 13
անուն
Քաղաքացիական
իրավունք
Դատակազմություն
Гражданское
Судоустройство
Բաղդասարյան
Սիրուն
Ֆիդայական
դատարան
Սիրուն
Բաղդասարյան
Օրենք
իրական
. – 2011. –
7. –
Վահրամ
Ստեղծագործությունը
որպես
մտավոր
սեփականության
Վահրամ
Գրիգորյան
Հայկ
Պետրոսյան
// «
Մխիթար
». – 2011. –
Թիվ
4-6. –
113-115. –
անգլ
Մատենագիտ
.` 9
անուն
Կոբալյան
Արեն
Մարդու
քաղաքացու
հիմնական
իրավունքների
ազատությունների
երաշխիքները
հասկացությունները
ահմանադրաիրավական
ամրագրումը
Արեն
Կոբալյան
Հայկ
Պետրոսյան
Մխիթար
». – 2011. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Ղամբարյան
Արթուր
Ներհամակարգային
կապերի
ձևախեղումները
դրանց
ազդեցությունը
դատական
հայեցողության
սահմանների
Արթուր
Ղամբարյան
Օրենք
իրական
1-7. –
Մատենագիտ
.` 12
անուն
Պետական
վարչական
կառավարում
Ռազմական
արվեստ
Ռազմական
գիտություններ
Государственное
административное
управление
Военное
искусство
науки
351/354
Պետական
վարչական
կառավարում
Государственное
административное
управление
Դերձյան
Հայկ
Հասարակական
անվտանգությունը
ազգային
անվտանգության
համակարգում
Հայկ
Դերձյան
// «
Մխիթար
». – 2011. –
1-3. –
4-7. –
.`
ռուս
անգլ
Խաչատրյան
Սուրեն
Լրացավ
Սյունիքի
մարզպետի
պաշտոնավարման
յոթերորդ
տարին
Հարցազրույց
Սյունիքի
մարզպետ
Խաչատրյանի
առավ
Սարգսյանը
] //
ֆակտո
. – 2011. –
Թիվ
6.
112-114:
րգսյան
Ալիկ
Ոստիկանությունը
պետության
հիմնասյուներից
Հարցազրույց
ոստիկանապետ
Սարգսյանի
. – 2011. –
Թիվ
24-25:
Սարգսյան
Սիրուն
Մեղրիի
ամենահյուրընկալ
տունը
Հարցազրույց
Մեղրիի
քաղաքապետարանի
աշխատակից
Սարգսյանի
առավ
Մանուկյանը
] // Newmag. – 2011. –
Թիվ
24. –
355/359
Ռազմական
գիտություններ
Զինված
ուժեր
Военные
науки
Вооруженные
силы
Արծրուն
Ադրբեջանի
ռազմարդյունաբերության
ձեռքբերումները
Արծրուն
Հովհաննիսյան
Գլոբուս
Էներգետիկ
տարածաշրջան
անվտանգ
. – 2011. –
4. –
28-34. –
Մատենագիտ
.` 15
անուն
Международная
конференция
Организация
Договора
колективной
безопасности
Южный
перспективы
мира
безопасности
регионе
’’ //
Стратегии
развития
. – 2011. – N 2. –
. 29-32.
355/359(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
զինված
ուժեր
Вооруженные
Республики
Армения
Հարությունյան
Գագիկ
Բանակը
հասարակության
արտացոլանքն
Հարցազրույց
հանրապետ
զինկոմիսարիատի
զորակոչի
բաժնի
գնդապետ
Հարությունյանի
Նոր
. – 2011. –
Թիվ
10-11. –
27-30:
Սայադյան
Վահե
Զինված
ընդհարումների
հիմնահարցերը
Հայաստանի
Հանրապետության
զինվորական
իրավունքի
համակարգում
Սայադյան
Օրենք
իրական
. – 2011. –
Թիվ
7. –
19-21. –
Մատենագիտ
անուն
Սոցիալական
ապահովություն
պահովագրություն
Социальное
обеспечение
Страхование
Ասրյան
Կենսաթաշակային
ապահովության
ինստիտուտի
ձևավորման
տեսլականը
Հայաստանի
Հանրապետությունում
Ասրյան
//
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
225-230. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Ավագյան
Գայանե
Ապահովագրական
մարքեթինգի
զարգացման
հեռանկարները
Գայանե
Ավագյան
Հայաստան
. – 2011. –
Թիվ
6.
23-26. –
Մատենագիտ
անուն
Ղանթարչյան
Կենսաթոշակային
համակարգի
ձևավորումը
րգացման
անհրաժեշտությունը
Ղանթարչյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
Թիվ
4. –
130-139. –
.`
.,
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Մելքումյան
Բնակչության
բարեկեցության
մակարդակի
սուբյեկտիվ
գնահատականների
կառուցման
մեխանիզմները
Մելքոնյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
4. –
197-204. –
Մատենագիտ
անուն
Можарова
Эмма
Симптомы
болезни
Развитие
страхования
Армении
Эмма
Можарова
// Review. – 2011. – N 3. –
. 84-86.
Կրթություն
Դաստիարակություն
Ուսուցում
Հանգստի
կազմակերպում
Воспитание
Обучение
Организация
досуга
37.01
Դաստիարակության
կրթության
ուսուցման
հիմունքները
Основы
воспитания
образования
обучения
Արամյան
Հասմիկ
Մանկավարժական
պրակտիկան
վնասող
մանկավարժության
պաշտոնականացված
տեսության
մասին
Հասմիկ
Արամյան
Մխիթար
». – 2011. –
4-6. –
73-76. –
անգլ
Բաբայան
Գրավիկ
Մանկավարաժական
գործընթացը
որպես
համակարգ
Գրավիկ
Բաբայան
// «
Մխիթար
». – 2011. –
1-3. –
48-49. –
գլ
Հասմիկ
Կրթության
սոցիոլոգիական
հայեցակարգման
հիմնահարցերը
հայաստանյան
իրականության
մեջ
Հասմիկ
Գևորգյան
Սոնա
Բալասանյան
Օրենք
իրական
. – 2011. –
7. –
22, 27-30. –
Մատենագիտ
անուն
Դերձյան
Հասմիկ
Բնապահպանական
կրթության
մշակութաբանական
մոտեցումների
շուրջ
Հասմիկ
Դերձյան
Մխիթար
». – 2011. –
Թիվ
1-3. –
28-30. –
անգլ
Խաչատրյան
Կրթության
տեսությունների
էվոլյուցիոն
զարգացման
հարցերի
շուրջ
չատրյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Խրիմյան
Հռիփսիմե
Դանիայի
կրթական
համակարգը
Խրիմյան
Մանկավարժություն
. – 2011. –
Թիվ
51-60. –
ռուս
. –
Մատենագիտ
անուն
Հակոբյան
Լուսինե
Մանկավարժական
գործընթացում
շարունակական
կրթության
ուսումնական
ծրագրավորման
քանի
հարցեր
Լուսինե
Հակոբյան
Մխիթար
». – 2011. –
Թիվ
1-3. –
44-45. –
Ամփ
.`
անգլ
Մելքոնյան
ւբեն
Թուրքիայի
հայության
կրթական
շուրջ
Ռուբեն
Մելքոնյան
դար
. – 2011. –
4. –
Մատենագիտ
անուն
Մխիթարյան
Վիկտորյա
Ուսումնառության
դրդապատճառների
առկա
դիրքորոշումներից
մեկի
ժամանակակից
վերլուծությունը
Վիկտորյա
Մխիթարյան
// «
Մխիթար
Գոշ
». – 2011. –
1-3. –
62-65. –
.`
.,
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Ներկարարյան
Տաթևիկ
Աշակերտակենտրոն
ուսուցում
ուսանողակենտրոն
ուսուցում
հասկացությունների
հրաժարվելու
համառոտ
հիմնավորումը
Տաթևիկ
Ներկարարյան
». – 2011. –
1-3. –
56-58. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Պետրոսյան
Անահիտ
Սոցիալական
մանկավարժություն
կոչվող
գիտությունը
ընդհանուր
մանկավարժագիտության
ճյուղ
չհամարելու
հիմնավորումը
Պետրոսյան
// «
Մխիթար
». – 2011. –
1-3. –
59-61. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Պետրոսյան
Հայկ
Կրթության
որակի
հիմնախնդիրը
կրթության
համակցման
պայմաններում
Հայկ
Պետրոսյան
Մխիթար
». –
Թիվ
1-3. –
41-43. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Փահլևանյան
Սարգիս
Ժամանակակից
հայ
մանկավարժագիտության
մշակված
հայեցակարգը
ես
դաստիարակության
տեխնոլոգիայի
կառուցման
Սարգիս
Փահլևանյան
Մխիթար
». –
Թիվ
1-3. –
66-68. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Փահլևանյան
Սարգիս
Տեխնոլոգիա
հասկացության
մանկավարժական
օգտագործման
անհրաժեշտության
առաջացման
ծագումը
լուծումը
Սարգիս
Փահլևանյան
// «
Մխիթար
4-6. –
81-83. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Тадевосян
Социально
педагогические
возможности
средства
массовой
информации
евосян
Мхитар
. – 2011. –
N 4-6. –
. 26-28. –
Рез
арм
англ
Библиогр
.: 5
назв
Դաստիարակության
կրթության
կազմակերպում
Դպրոցավարություն
Организация
воспитания
образования
Աղուզումցյան
Գայանե
Վազգենի
Ազգային
քաղաքացիական
դաստիարակության
իրականացման
մեխանիզմները
հանրակրթական
դպրոցում
Գայանե
Աղուզումցյան
Մխիթար
». – 2011. –
Թիվ
52-54. –
ռուս
.,
անգլ
Գալոյան
Նաիրա
Առողջ
ապրելակերպի
կուլտուրայի
ձևավորման
նկավարժական
նախադրյալները
Նաիրա
Գալոյան
Մանկավարժություն
. –
Թիվ
3. –
23-29. –
Մատենագիտ
.` 6
անուն
Դոլմազյան
Տիգրանուհի
Զուգահեռագծի
տոնավաճառ
» : [
Մաթ
երեկոյի
սցենար
] /
Տիգրանուհի
Դոլմազյան
//
Մաթ
դպր
. – 2011. –
Թիվ
2. –
Մակարյան
Անուշավան
Դաստիարակության
տեսությունը
առարկայազրկող
պաշտոնական
դիրքորոշման
անընդունելիության
հիմնավորում
Անուշավան
Մակարյան
Մխիթար
4-6. –
40-43. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Մարուքյան
Լուսինե
Սոցիալականացում
աստիարակություն
հասկացությունների
մեկնաբանումներում
առկա
տարաձայնություններից
ազատվելու
անհրաժեշտությունը
Լուսինե
Մարուքյան
// «
Մխիթար
». –
Թիվ
1-3. –
50-52. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Մինասյան
Մանկավարժի
աշխատանքի
առանձնահատկությունները
օժտված
երեխաների
Մինասյան
Գոհար
Մանոսյան
Ընտանիք
դպր
. – 2011. –
3. –
18-25. –
ռուս
.,
անգլ
Միքայելյան
Դպրոցականների
մաթեմատիկական
օլիմպիադայի
համայնքային
փուլի
խնդիրները
(2011
.) /
Միքայելյան
//
Մաթ
դպր
. – 2011. –
2. –
22-40. –
Մատենագիտ
անուն
Մկրտչյան
Ռաֆայել
Մաթեմատիկայի
օլիմպիադայի
մարզային
փուլում
առաջարկված
երկու
խնդիրների
սին
Ռաֆայել
Մկրտչյան
Մաթ
դպր
. – 2011. –
Թիվ
2. –
59-64:
Պետրոսյան
Հայկ
Ընտանիքի
դպրոցի
փոխներգործությունն
համագործակցությունը
Հայկ
Պետրոսյան
Ընտանիք
դպր
. – 2011. –
3.
26-33. –
ռուս
անգլ
Պողոսյան
Ասյա
Անհատական
դաստիարակչական
աշխատանքի
իրականացման
առանձնահատկությունները
Ասյա
Պողոսյան
Մխիթար
Գոշ
».
37-39. –
.`
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Սաիդի
Ջավադ
Սաղայ
Խորհրդատվության
ազդեցությունը
երտների
կրթական
մոտիվացիաների
խթանման
գործում
Ջավադ
Սաիդի
Ընտանիք
դպր
Մատենագիտ
.` 8
անուն
Սիրեկանյան
Սրբուհի
Գեղագիտական
դաստիարակությունը
հանրակրթական
դպրոցում
Սրբուհի
Սիրեկանյան
// «
Մխիթար
». – 2011. –
4-6. –
86-87. –
անգլ
Мизунц
Формы
приемы
обеспечения
надлежащего
поведения
классах
Мизунц
Мхитар
. – 2011. – N 4-6. –
. 94-98. –
гл
372.8
Առանձին
ուսումնական
առարկաների
դասավանդում
отдельных
учебных
предметов
Ալոյան
Օտար
լեզվի
ուսուցման
մեթոդները
դպրոցում
Ժաննա
Ալոյան
Մխիթար
». – 2011. –
4-6. –
58-61. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Ասատրյան
Սուսաննա
Լեզվանյութի
յուրացման
ռազմավարությունները
ժամանակակից
անգլերենի
հաղորդակցական
ուսուցման
գործընթացում
Սուսաննա
Ասատրյան
Մխիթար
». – 2011. –
4-6. –
32-36. –
անգլ
Մատենագիտ
.` 11
անուն
շակյան
Անահիտ
Հաղորդակցական
միջմշակութային
իրազեկությունների
զարգացումը
որպես
օտար
լեզուների
դասավանդման
նպատակ
Արշակյան
Օտար
լեզ
Հայաստանում
Թիվ
3. –
21-35. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Նարինե
Նորագույն
տեխնոլոգիաները
օտար
լեզվի
անհատականացված
ուսուցման
հիմնախնդիրները
բուհում
Նարինե
Գևորգյան
Հայոց
լեզ
գրակ
. – 2011. –
4. –
38-43. –
Մատենագիտ
անուն
Գյամջյան
Հռիփսիմե
Ուսուցման
գործընթացում
գեղարվեստական
տեքստի
վերլուծության
մեթոդական
որոշ
առանձնահատկություններ
Գյամջյան
Մխիթար
4-6. –
անգլ
Մատենագիտ
.` 6
անուն
Դարաբյան
Մետաքսյա
Հատկաբանական
ուսուցման
առանձնահատկություններն
ավագ
րոցում
Մետաքսյա
Դարաբյան
Օտար
լեզ
Հայաստանում
. – 2011. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Թադևոսյան
Սերինե
Դասի
կատարելագործումը
որպես
անհրաժեշտություն
Սերինե
Թադևոսյան
Մխիթար
Գոշ
». – 2011. –
4-6.
62-64. –
անգլ
Մատենագիտ
.` 8
անուն
Թոմա
Թեյլոր
Արդյունավետ
դասի
հիմնական
բաղադրիչները
Մարսի
Թեյլոր
Մարդ
հաս
. – 2011. –
Լեբեդինցև
Վլադիմիր
լեկտիվ
ուսումնական
պարապմունքները
որպես
ուսումնական
գործընթացի
Վլադիմիր
Լեբեդինցև
Ռուս
թարգմ
Դուդումյանը
//
Մանկավարժություն
. – 2011. –
Թիվ
3. –
Խաչատրյան
Սոնիկ
Հովհաննես
Թումանյանի
մանկական
ստեղծագործությունների
ուսուցումը
Սոնիկ
Խաչատրյան
Նախաշավիղ
. –
Թիվ
4. –
3-9. –
Մատենագիտ
.` 13
անուն
Կարախանյան
Նելլի
Հումո
խաղերի
դերը
օտար
լեզուների
դասավանդման
մեջ
Նելլի
Կարախանյան
Մխիթար
Գոշ
». – 2011. –
4-6.
88-89. –
ռուս
լ
Համբարձումյան
Հայկ
ծռեր
դյուցազներգության
պատումների
ուսուցումը
Հայկ
Համբարձումյան
Հայոց
լեզ
գրակ
. – 2011. –
4. –
33-38. –
Մատենագիտ
անուն
Հարությունյան
Աշոտ
Ուսումնադիտողական
նյութերի
օգտագործումը
տեխնոլոգիայի
դասաժամերին
Աշոտ
Հարությունյան
//
Ընտանիք
դպր
. – 2011. –
Թիվ
3. –
Հարությունյան
Ռոբերտ
Սիմետրիկ
հանրահաշվական
հավասարումների
համակարգեր
Ռոբերտ
Հարությունյան
Մաթ
դպր
. – 2011. –
2. –
15-21:
Հայկ
Դպրոցականների
տնտեսագիտական
ստիարակության
մեթոդները
Հայկ
Հովհաննիսյան
Մանկավարժություն
Թիվ
3. –
14-22. –
Հովհաննես
Թումանյանի
Չարի
վերջը
ստեղծագործության
ուսուցումը
չորրորդ
դասարանում
ինքնուրույն
ընթերցանության
դասաժամին
Հովհաննիսյան
Նախաշավիղ
4. –
19-24:
Հունանյան
Ռուզաննա
Ինտեգրված
պարապմունք
Գարուն
թեմայով
Ռուզաննա
Հունանյան
Նախաշավիղ
. – 2011. –
4. –
47-50:
Սերգեյ
Հայրենի
դասերը
քննադատական
մտածողության
ստեղծագործական
տեսակի
դաստիարակության
համակարգում
Սերգեյ
Մանուկյան
Մխիթար
». – 2011. –
Թիվ
8-16. –
անգլ
Մատենագիտ
.` 16
անուն
Մանուկյան
Սերգեյ
թատերական
մանկավարժություն
թատերականացված
դասավանդում
կամ
դասավանդման
թատերականացում
Սերգեյ
Մանուկյան
Նախաշավիղ
. – 2011. –
Թիվ
4. –
1-54:
Մարգարյան
Հեքիաթի
ուսուցման
դերը
տարրական
դասարաններում
Աննա
Մարգարյան
//
Նախաշավիղ
. – 2011. –
4. –
10-12:
Մելքումյան
Ժամանակակից
մեթոդների
կիրառումը
հայոց
պատմության
դասավանդման
ընթացքում
Մելքումյան
Մխիթար
». –
Թիվ
4-6. –
77-80. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Մկրտչյան
Տաթևիկ
Դեմիրճյանի
Ավելորդը
պատմվածքի
ուսուցումը
Տաթևիկ
Մկրտչյան
Հայոց
լեզ
գրակ
սյան
Խնդիրները
մարդկանց
խմբերի
սիմետրիկության
վերաբերյալ
Մոսեսյան
Մանուկյան
//
Մաթ
դպր
. – 2011. –
Թիվ
2. –
Մուրադյան
Թեմատիկ
միավորի
կիրառումը
երրորդ
դասարանում
կերպարվեստի
դասին
Մուրադյան
Նախաշավիղ
. –
Թիվ
4. –
13-18:
Պայլոզյան
Ժաննա
հնչյունային
թերզարգացման
հաղթահարման
առանձնահատկությունները
Ժաննա
Պայլոզյան
Էմիլյա
Թադևոսյան
Նախաշավիղ
. – 2011. –
4. –
55-59:
Պետրոսյան
այր
Տնտեսագիտական
առարկաների
դասավանդման
դիդակտիկան
մեթոդիկան
դիդակտիկայի
նպատակը
սկզբունքներն
օրինաչափությունները
Հրայր
Պետրոսյան
Մխիթար
».
– 2011. –
1-3. –
53-55. –
անգլ
Պետրոսյան
Սիլվա
Հասարակագիտության
դասեր
ավագ
դպրոցի
ավարտական
դասարանի
համար
Սիլվա
Պետրոսյան
Մարդ
հաս
. – 2011. –
2. –
Սարգսյան
Անալիտիկ
երկրաչափության
քանի
հարցեր
դպրոցական
դասընթացում
գսյան
Մաթ
դպր
. – 2011. –
2. –
Սարգսյան
Հովհաննես
Քաղաքական
նորաբանությունների
ուսուցումը
Հովհաննես
Սարգսյան
Օտար
լեզ
Հայաստանում
. – 2011. –
3. –
46-55. –
Ամփ
հայ
Մատենագիտ
անուն
Վելյան
Կարեն
Անգլերենից
հայերեն
հայերենից
անգլերեն
լեզվանցումները
անգլերենի
որպես
օտար
լեզվի
դասերին
Կարեն
Վելյան
Օտար
լեզ
Հայաստանում
. – 2011. –
3. –
36-45. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Багдасарян
преподавании
предмета
сольфеджио
Маргарита
Багдасарян
Мхитар
. – 2011. – N 4-6. –
. 103-105. –
Рез
.:
англ
Открытый
классе
обвиняются
наркотики
’’ /
Геворкян
Мхитар
. – 2011. – N 4-6. –
. 90-93. –
англ
Сагателян
Светлана
Методика
обучения
иностранного
языка
Светлана
Сагателян
Мхитар
. – 2011. – N 4-6. –
. 99-102. –
.:
гл
Նախադպրոցական
դաստիարակություն
Ընդհանուր
դպրոցական
կրթություն
Հանրակրթական
դպրոց
Дошкольное
воспитание
образование
Общее
школьное
образование
Общеобразовательная
школа
Ավագյան
Անահիտ
Խաղալիքի
դերը
երեխայի
կյանքում
Ավագյան
Նախաշավիղ
. – 2011. –
4. –
25-36:
Կարապետյան
Գայանե
Մանկական
ընթերցանության
մանկական
հիմնահարցերը
Գայանե
Կարապետյան
Հայաստանի
. –
Թիվ
1-2. –
18-21:
Ասյա
հայացք
անկապարտեզ
ընտանիք
համագործակցությունը
Ասյա
Հովհաննիսյան
Լիանա
Իսկանդարյան
Ընտանիք
դպր
. – 2011. –
Թիվ
3. –
34-50. –
Մատենագիտ
անուն
Մանուկյան
Նախադպրոցական
տարիքի
երեխաների
կարողությունների
գնահատումը
Մանուկյան
//
Նախաշավիղ
. – 2011. –
4. –
42-46. –
Մատենագիտ
անուն
Միքայելյան
Սոնա
Թեստի
հուսալիության
գաղափարը
արդյունքների
վերլուծություն
Սոնա
Միքայելյան
Մանկավարժություն
. – 2011.
3. –
30-39. –
Մատենագիտ
անուն
Ուդումյան
սմիկ
Ժամանակակից
մոտեցում
նախադպրոցական
հաստատության
մանկավարժական
գործընթացներին
Հասմիկ
Ուդումյան
//
Նախաշավիղ
. – 2011. –
Թիվ
4. –
37-41:
373.167.1
Դասագրքեր
ուսումնական
ձեռնարկներ
Учебники
учебные
Ամիրխանյան
Ալիսա
Կրկին
դասագրքերի
մասին
Ալիսա
Ամիրխանյան
Հայոց
լեզ
գրակ
. – 2011. –
Թիվ
4. –
49-50:
Մանուկյան
Սերգեյ
ուսանողությանն
ապակողմն
որոշող
բուհական
դասագրքի
մասին
Սերգեյ
Մանուկյան
Մխիթար
». – 2011. –
1-3. –
31-34. –
գլ
Մատենագիտ
.` 9
անուն
Անձանց
հատուկ
խմբերի
դաստիարակություն
կրթություն
Воспитание
обучение
Մելիքսեթյան
Չափավոր
ծանր
մտավոր
հետամնացություն
ունեցող
երեխաների
հատուկ
կրթության
չափորոշիչը
Մելիքսեթյան
//
Մանկավարժություն
. – 2011. –
3. –
4-13. –
ռուս
Մինասյան
Սոցիալական
մանկավարժի
աշխատանքը
շեղվող
վարքով
երեխաների
Մինասյան
Ընտանիք
դպր
. – 2011. –
Թիվ

ռուս
անգլ
Բարձրագույն
կրթություն
Բարձրագույն
Գիտական
կադրերի
պատրաստում
Высшее
Высшая
школа
научных
Բրուտյան
Վաչիկ
Պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
գնահատումը
բուհի
որակի
կառավարման
համակարգում
Բրուտյան
Մխիթար
». – 2011. –
Թիվ
4-6. –
4-7. –
անգլ
Դերձյան
Բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններում
գործընթացի
կազմակերպման
որակի
փոխադարձ
կապը
Դերձյան
Մխիթար
». – 2011. –
1-3. –
35-37. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Հարությունյան
Հասմիկ
Ութձայն
համակարգը
հայ
միջնադարյան
երաժշտության
բուհական
դասընթացում
Հասմիկ
Հարությունյան
աշխատ
ԳԱԱ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13.
115-119. –
Մատենագիտ
անուն
Նատալի
Կարևորն
արդյունքն
Հարցազրույց
Նատալի
ուս
կենտրոնի
տնօրեն
ննիսյանի
. – 2011. –
10-11. –
78-79:
Շահվերդյան
Ֆիզիկական
դաստիարակություն
բաժնի
ուսանողներին
բնակության
վայրի
մարզական
ակումբների
աշխատանքներին
նախապատրաստման
բովանդակությունը
Գևորգ
Շահվերդյան
Մխիթար
Գոշ
». – 2011. –
1-3. –
69-73. –
.,
անգլ
Սարատիկյան
Զարգացման
ունեցող
նախադպրոցականների
հոգեբանամանկավարժական
հետազոտության
կազմակերպման
ուսուցումը
բուհական
դասավանդման
գործընթացում
Սարատիկյան
Ենգիբարյան
Մխիթար
». – 2011. –
4-6. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
:
Багдасарян
историко
теоретических
предметов
подготовке
учителя
музыки
Маргарян
Багдасарян
Мхитар
. – 2011. – N
. 106-108. –
англ
Заргарян
Яков
Снесла
курочка
яичко
простое
Беседа
Гос
консерватории
Заргаряном
Записала
Христафорян
] //
Кино
. – 2009. – N 5. –
. 86-89.
Вопросы
подготовки
конкурентоспособного
специалиста
условиях
внедрения
Болонского
оцесса
вузах
Георгий
Кипароидзе
//
Мхитар
Гош
. – 2011. – N 4-6. –
. 120-123. –
арм
англ
Совершенствование
механизма
системного
анализа
процесса
самостоятельной
работы
студентов
Маргарян
. //
Мхитар
2011. – N 4-6. –
. 55-57. –
Рез
англ
379.8
Հանգստի
կազմակերպում
Организация
досуга
Խաչատրյան
Ռիմա
Հայաստա՞ն
Վրաստա՞ն
Դուբա՞յ
միգուցե
Եվրոպա՞
որտեղ
հանգստանալ
Հարցազրույց
Ռիմա
Թրեվլ
տուր
կալ
տնօրեն
Խաչատրյանի
] //
. – 2011. –
10-11. –
Կրեստովսկայա
Կիրա
Վերադարձ
դեպի
ապագա
«Ապագա
ակտիվ
հանգստի
գոտու
մասին
Կիրա
Կրեստովսկայա
// Review. –
Թիվ
3. –
114-117:
Мкоян
Лариса
Бизнес
новое
поколение
женщин
Беседа
агенства
Травелон
гостиницы
Агверан
’’] /
Мкоян
//
Новая
страница
. – 2011. – N 10-11. –
. 86-87.
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԲՆԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ТЕМАТИКА
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Մաթեմատիկական
բնական
գիտությունների
ընդհանուր
հարցեր
Общие
математических
естественных
Բնության
ուսումնասիրում
պահպանություն
Կենդանական
բուսական
աշխարհի
պահպանություն
Изучение
охрана
Охрана
фауны
флоры
Զադոյան
Երևան
քաղաքի
կոշտ
կենցաղային
թափոնների
վերամշակման
օգտահանման
արդյունաբերության
մեջ
երկրորդային
ներգրավման
յեցակարգի
մշակում
Զադոյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
Թիվ
4. –
283-290. –
.`
.,
անգլ
Զադոյան
Երևան
քաղաքում
երկրորդական
շուկայի
ձևավորումն
զարգացումը
Էկոլոգ
ռիսկերի
մասին
Զադոյան
//
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
Թիվ
4. –
140-147. –
անգլ
Սուրեն
Միջազգային
փրկօղակ
Մեղրիի
համար
Հարցազրույց
ազգ
պարկի
տնօրեն
Հովհաննիսյանի
] //
Newmag. – 2011. –
24. –
Մաթեմատիկա
Математика
Оценка
погрешности
метода
ечных
разностей
для
однофазной
задачи
препятствия
Аракелян
Бархударян
Погосян
//
Изв
Армении
Математика
. – 2011. –
.46, N 3. –
. 3-16. –
англ
. –
Библиогр
.: 17
назв
Камалян
Разрешимость
некоторых
сингулярных
интегральных
уравнений
окружности
сдвигом
Камалян
Саргсян
Изв
Армении
Математика
. – 2011. –
.46, N 3. –
англ
Библиогр
зв
Мовсисян
Нетривиальные
сверхдождества
ассоциативности
полугруппах
Мовсисян
Акопян
Изв
Армении
Математика
– 2011. –
.46, N 3. –
. 65-78. –
англ
Библиогр
.: 10
назв
Երկրաբաշխություն
Քարտեզագրություն
Картография
Варданян
Карта
теплового
потока
территории
Армении
учетом
поправки
рельеф
Варданян
Погосян
Армении
Математика
. – 2011. –
.46, N 1. –
.,
англ
Библиогр
назв
Ֆիզիկա
Физика
Էվոյան
Եվգենիա
Ատոմի
կառուցվածքը
Եվգենիա
Էվոյան
//
Review. – 2011. –
3. –
106-109:
Абраамян
Взаимное
влияние
модулей
газоразрядной
трубке
Абраамян
Акопян
Саакян
Изв
НАН
Армении
. –
.46, N 4. –
. 262-266. –
гл
Библиогр
назв
Ананикян
Магнитные
свойства
квантовая
запутанность
декорированной
зиг
заг
лестнице
Ананикян
Лазарян
Изв
Армении
. – 2011. –
.46, N 4. –
. 289-297. –
англ
. –
Библиогр
.: 24
назв
Баграмян
Влияние
гидростатического
давления
температуры
электронные
состояния
двойной
цилиндрической
квантовой
точке
InAs / GaAs /
Баграмян
рсегян
Киракосян
Изв
Армении
Математика
. – 2011. –
.46, N 4. –
. 234-342. –
Рез
арм
.,
англ
. –
Библиогр
.: 25
назв
Газазян
Усиление
слабого
светового
сигнала
циркулярной
поляризацией
многоуровневой
атомарной
среде
Газазян
Григорян
Папоян
Изв
Армении
. – 2011. –
.46, N 4. –
. 227-233. –
англ
Библиогр
.: 8
назв
Геворгян
Лазерно
индуцированные
нелинейные
ориентационные
явления
азобензольном
нематическом
жидком
кристалле
Геворгян
Алавердян
Акопян
//
Изв
Армении
. – 2011. –
.46, N 4. –
. 243-248. –
арм
англ
Библиогр
.: 12
назв
3875.
Использование
теории
катастроф
обработки
экспериментальных
реаультатов
измерений
низкотемпературной
плазме
Абраамян
. //
Армении
.46, N 4. –
. 267-672. –
арм
англ
Библиогр
назв
Мкртчян
Обратная
задача
акустоплазме
Мкртчян
Чилингарян
Изв
Армении
Физика
. – 2011. –
.46, N 4. –
261. –
арм
англ
Библиогр
назв
Энфиаджян
Рубен
Круговой
под
действием
сосредоточенных
сил
внутренного
давления
Рубен
Энфиаджян
Изв
роителей
Армении
2011. – N 6-7. –
. 71-74. –
англ
Библиогр
назв
Բյուրեղագիտություն
Հանքաբանություն
Химия
Кристаллография
Минералогия
Акопян
Синтез
некоторые
превращения
фуран
) -4-
метилпетиламина
Акопян
Хим
журн
Армении
. – 2011. –
1. –
. 77-83. –
англ
эфиры
реакциях
кислотами
Обосян
/
Хим
журн
Армении
. – 2011. –
. 64. –
1. –
123-129. –
арм
англ
. –
Библиогр
.: 7
назв
Арстамян
химизме
экстракции
кадмия
основными
трифенилметановыми
красителями
Арстамян
Мкртчян
журн
Армении
. – 2011. –
англ
Библиогр
назв
Асимметрический
синтез
новых
замещеных
морфоминопиридин
тиолсодержащих
цистеинов
Сагиян
журн
Армении
. – 2011. –
. 40-46. –
Рез
арм
.,
англ
Библиогр
.: 11
назв
Гаспарян
Синтез
новых
аналогов
арилпирролидинкарбонитрилов
Гаспарян
журн
Армении
НАН
. – 2011. –
. 64. –
1. –
. 117-122. –
арм
англ
кстракционно
фотометрическое
определение
бензилпенициллина
красителем
тиазинового
триметилтионином
//
Мед
наука
Армении
. – 2011. –
. 85-90. –
Рез
арм
англ
Библиогр
назв
Геолчанян
Асимметрический
синтез
бутил
пропил
тио
-1, 2, 4-
триазол
аланина
Геолчанян
//
журн
Армении
. – 2011. –
. 47-53. –
.,
англ
иогр
назв
Григорян
Технология
очистки
сточных
вод
производства
хлоропрена
бутадиена
электролиза
полученного
рассола
Григорян
Малхасян
Хим
журн
Армении
. – 2011. –
. 64. –
1. –
130-138. –
арм
англ
. –
Библиогр
.: 5
назв
Ирадян
Синтез
масс
спектрометрическое
исследовние
бензильных
фенацильных
производных
метоксифенил
) -4-
фенил
триазол
тиола
Григорян
журн
Армении
. – 2011. –
. 64. –
1. –
. 105-116. –
Рез
арм
англ
Библиогр
назв
взоимодействии
нитрозодикарбонильных
соединений
аминопиразолами
Киракосян
журн
Армении
НАН
. – 2011. –
. 64. –
1. –
. 61-66. –
гл
. –
Библиогр
назв
Комплекс
лимонной
кислотой
как
гомогенный
катализатор
распада
гидроперекиси
кумола
водной
среде
Григорян
журн
Армении
.:
англ
Библиогр
3889.
Новые
гетероциклические
соединения
основе
карбоксилактонов
Кочикян
. //
журн
Армении
. – 2011. –
. 64. –
1. –
. 54-60. –
гл
. –
Библиогр
.: 18
назв
Новые
регио
стереохилические
аспекты
гидроалюминирования
йодирования
ацетиленовых
спиртов
Гарибян
журн
Армении
. – 2011. –
англ
. –
Библиогр
.: 13
назв
Получение
пористых
ксерогелей
диоксида
кремния
модифицированных
керамических
монолитов
золь
гель
методом
использованием
органозолей
Григорян
журн
Армении
. – 2011. –
. 64. –
1. –
. 16-26. –
англ
. –
Библиогр
назв
Синтез
метил
-4-
спиро
тетрагидроперан
-3, 4-
дигидро
1, 2,
тетрагидроизохинолинов
некоторых
аналогов
Арустамян
журн
Армении
НАН
. – 2011. –
. 64. –
1. –
. 97-104. –
.:
англ
Библиогр
рециклизации
некоторых
3,6-
этоксикарбонил
пиразоло
а] пиримидинов
Данагулян
Хим
журн
Армении
. –
1. –
. 67-76. –
арм
англ
Библиогр
.: 18
назв
Токмаджян
Некоторые
химические
превращения
циано
-4-
метил
диалкил
циклоалкил
оксо
дигидрофурана
Токмаджян
Бидар
Мнацаканян
журн
Армении
. – 2011. –
. 64. –
. 84-90. –
арм
англ
Библиогр
.: 7
назв
Фотохимическое
окислительное
разложения
хлор
-4-
этилбензола
присутствии
молибден
комплекса
закрепленного
хности
TiO
Бахчаджян
Хим
журн
Армении
. –
1. –
. 9-15. –
англ
Библиогр
назв
Երկրաբանություն
Երկրաբանական
երկրաֆիզիկական
գիտություններ
Геологические
геофизические
науки
Ավագյան
Տեկտոնական
խախտումների
մերձմակերեսային
երկրաչափական
բարդացումները
Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքի
օրինակով
Ավագյան
տեղեկագիր
երկրի
սին
. – 2011. –
Թիվ
1. –
3-16. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Վայոց
Ձորի
տարածքի
վտանգի
բնածին
երկրաբանական
երևույթների
համալիր
գնահատում
Ավանեսյան
ուրիշ
տեղեկագիր
գիտ
երկրի
մասին
. – 2011. –
. 64,
1. –
17-29. –
անգլ
Մատենագիտ
11
անուն
Авакян
методе
кодирования
досборных
бассейнов
Республики
Армения
характеристик
Авакян
Аракелян
Изв
Науки
Земле
. – 2011. –
. 64,
1. –
. 57-66. –
.:
арм
англ
. –
Библиогр
назв
Карапетян
Одномерная
энергетическая
фильтрация
данных
электроразведки
Карапетян
Чилингарян
Изв
Науки
Земле
. – 2011. –
. 64,
1. –
2. –
арм
англ
Библиогр
.: 5
назв
Методы
исследования
глобальной
энергетической
сети
Хартмана
геофизическая
аномалия
) : [
Сообщ
.] //
Изв
Науки
Земле
. – 2011. –
. 47-56. –
англ
Содерж
Использование
возможностей
Глобальной
энергетической
сети
определении
величины
смещения
отдельных
участков
земной
поверхности
Агбалян
. –
Библиогр
.: 10
назв
Саакян
Особенности
очаговых
спектров
афтершоков
Спитакского
землетрясения
Саакян
Назаретян
Изв
Науки
Земле
. – 2011. –
. 30-36. –
.,
англ
. –
Библиогр
назв
Կենսաբանական
գիտություններ
Биологические
науки
574/577
Ընդհանուր
կենսաբանություն
Էկոլոգիա
Общая
Մարկոսյան
Աշտարակ
Թալին
ավտոմայրուղու
հարակից
տարածքներում
վող
գյուղատնտեսական
մակաբույսերում
սննդատարրերի
կուտակումն
բերքի
դրանց
օտարման
քանակությունները
Մարկոսյան
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
5-6. –
252-257. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Մեյներտի
հիմնային
կորիզի
նեյրոնների
էլեկտրաֆիզիոլոգիական
ուսումնասիրությունը
ձվարանների
երկկողմանի
հեռացման
պայմաններում
Սիմոնյան
Հայաստանի
բժշկագիտ
. –
. 51. –
2. –
գլ
Մատենագիտ
անուն
Зангинян
Действие
иммуностимулирующего
препарата
Эхинацея
Гексал
растительного
антигельминтика
систему
паразит
хозяин
экспериментльном
тихинеллезе
Зангинян
Мед
наука
Армении
англ
. –
Библиогр
назв
Назарян
Региональные
сдвиги
эндогенной
оксида
азота
озоле
митрохондриях
тканей
головного
мозга
депрессивноподобном
состоянии
индуцированном
храническим
стрессом
Назарян
Мед
наука
Армении
. – 2011. –
2. –
. 21-33.
арм
англ
Библиогр
назв
Петросян
Природная
питьевая
вода
Проблемы
химической
безопасности
Петросян
журн
Армении
. 64.
арм
англ
Библиогр
.: 10
Ультраструктурные
повреждения
почек
белых
синдроме
длительного
раздавливание
протекторная
роль
Овнанян
. //
Мед
наука
Армении
арм
.,
англ
Библиогр
назв
Կենդանաբանություն
Зоология
Գաբրիելյան
Վիոլետա
Գելխեղդ
Գամփռ՝
հայկական
ազգային
շուն
Հարցազրույց
Արագիլ
կենդանի
սիրողների
ակումբի
տնօրեն
Գաբրիելյանի
Նոր
. – 2011. –
10-11. –
116-118:
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱ
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ
МЕДИЦИНА
Բժշկություն
Медицина
Ֆիզիոլոգիա
Համեմատական
ֆիզիոլոգիա
Сравнительная
Саркисян
Влияние
вибрации
фоновую
импульсную
ивность
нейронов
солитарного
тракта
Саркисян
Минасян
Арутюнян
Мед
наука
Армении
. – 2011. –
. 51,
. 34-
Рез
арм
англ
Библиогр
.: 14
назв
Հիգիենա
Անձնական
հիգիենա
Личная
гигиена
Галстян
Табакокурение
активное
пассивное
):
поражение
органов
систем
человека
стян
Давтян
Мед
наука
Армении
. – 2011. –
. 12-20. –
.,
англ
. –
Библиогр
.: 39
назв
Хачатрян
Пищевые
субпродукты
как
источник
токсикозов
потребителей
Хачатрян
Абовян
Сукиасян
Агронаука
. – 2011.
5-6. –
. 305-309. –
.:
.,
англ
Библиогр
.: 15
назв
Սոցիալական
հիգիենա
Առողջապահության
կազմակերպում
Սանիտարիա
աշտպանություն
դժբախտ
պատահարներից
դրանց
կանխարգելումը
Социальная
гигиена
Организация
здравоохранения
Санитария
Защита
несчастных
случаев
предупреждение
Ավետիսյան
Աստղիկ
Պարտադիր
բժշկական
ապահովագրություն
միջազգային
կիրառման
հնարավորությունները
ում
Աստղիկ
Ավետիսյան
Հայաստան
էկոն
. – 2011. –
Թիվ
54-58. –
Մատենգիտ
անուն
Սաադաթի
Սեյեդ
Ալիոեզա
Առողջապահության
որակի
ռազմավարության
ձևավորումը
զարգացող
երկրներում
Սեյեդ
Ալիոեզա
Սաադաթի
Մխիթար
». – 2011. –
Թիվ
133-141. –
անգլ
Մատենագիտ՝
26
անուն
Ուռումյան
Ալեքսանդր
Տարածքի
ընդլայնումը
կհանգեցնի
նաև
մատուցվող
ծառայությունների
շրջանակի
ընդլայնման
Հարցազրույց
Շենգավիթ
գործադիր
տնօրեն
Ուռումյանի
. – 2011. –
10-11. –
92-93:
Тадевосян
Анна
Все
нужно
время
: [
Беседа
центре
Гормон
Тадевосян
Новая
страница
. – 2011. –
10-11. –
Դեղաբանություն
Ընդհանուր
թերապիա
Թունաբանություն
Общая
терапия
Токсикология
Ակունց
Զառա
Սյուրվեդա՝
հնդկական
ավանդական
բժշկություն
Հարցազրույց
համանուն
կենտրոնի
հիմնադիր
տնօրեն
Ակունցի
] //
. – 2011. –
Թիվ
10-11. –
Գագիկ
Հարցազրույց
Էսկուլապ
դեղագործ
կ
գլխ
տնօրեն
Գրիգորյանի
Գրի
առավ
Թամազյանը
] //
ֆակտո
. – 2011. –
Թիվ
6. –
158-159:
Ղազարյան
Վաչագան
Իդեալական
պայմաններ
դեղերի
արտադրության
համար
: [
Հարցազրույց
Արփիմեդ
տնօրեն
Ղազարյանի
. – 2011. –
10-11. –
40-91:
Մաթևոսյան
կոկորդ
ականջային
հակասնկային
դեղերի
հայաստանյան
շուկայի
վերլուծությունը
Մաթևոսյան
Դեղեր
բժշկ
. – 2011.

31-36, 68-73. –
Մատենագիտ
անուն
Տեքստը՝
նաև
ռուս
Ախտաբանություն
Կլինիկական
բժշկություն
Патология
Клиническая
медицина
616.1
Սիրտ
անոթային
համակարգի
հիվանդություններ
Սրտաբանություն
Заболевания
сосудистой
системы
Айрапетян
Суммарный
индекс
обоих
желудочков
маркер
прогноза
остром
инфаркте
миокарда
левого
желудочка
нижней
локализации
элевацией
егмента
ST /
Айрапетян
//
Мед
наука
Армении
. 51,
. 91-100. –
арм
англ
Библиогр
.: 39
назв
Сравнительная
эффекивность
применения
модуляторов
ренин
ангиотензиновой
системы
больных
нестабильной
стенокардией
Габриелян
Габриелян
Давтян
Мед
наука
Армении
. – 2011. –
2. –
. 101-108. –
.,
англ
. –
Библиогр
.: 13
назв
Григорян
Роль
агрегатных
свойств
клеток
развитии
тромбоза
стеноза
после
стентирования
коронарных
артерий
больных
ишемической
болезнью
Тер
Григорян
Саиян
Мед
наука
Армении
. – 2011. –
англ
. –
Библиогр
.: 64
назв
616.3
Մարսողական
համակարգի
հիվանդություններ
Болезни
пищеварительной
системы
Սարուխանյան
կարգավորիչ
ազդեցությունը
իմունանեյրոէնդոկրինային
փոփոխությունների
ստրեպտոտոցինով
խթանված
շաքարախտի
նակ
Սարուխանյան
Բարխուդարյան
//
Հայաստանի
բժշկագիտ
ՀԳԱԱ
. – 2011. –
Թիվ
2. –
63-71. –
հայ
Մատենագիտ
32
անուն
Инджигулян
Влияние
дополнительного
назначения
пробиотика
Нарине
степень
эрадикации
частоту
реинфекции
рецидивов
при
терапии
язвенной
болезни
ассоциированной
хеликобактериозом
Инджигулян
Мед
наука
Армении
. – 2011.
121. –
англ
Библиогр
.: 12
назв
616.31
Ստոմատոլոգիա
Стоматология
Աիդա
Մեր
բուժումը
երազանքների
իրականացումն
Հարցազրույց
Եվրոդենտ
ստոմատոլոգիական
կենտրոնի
գործադիր
տնօրեն
Գրիգորյանի
առավ
Գրիգորյանը
ֆակտո
. – 2011. –
6. –
156-157:
616.7
Հենաշարժողական
համակարգի
հիվանդություններ
Заболевания
опорно
двигательной
системы
Мхитарян
Скрининг
постменопаузального
остеопороза
екоторых
регионах
Республики
Армения
Нагорно
Карабахской
Республики
Мед
наука
Армении
НАН
. – 2011. –
. 51,
. 122-128. –
.:
англ
Библиогр
.: 16
назв
616.9
Վարակիչ
հիվանդություններ
Инфекционные
заболевания
Чувствительность
циркулируюших
Армении
патогенных
условнопатогенных
микроорганизмов
дезинфектантам
Бабаян
. /
Мед
наука
Армении
арм
.,
англ
Библиогр
назв
Գինեկոլոգիա
Մանկաբարձություն
Акушерство
Манвелян
Анализ
результатов
симультанного
проведения
кесарева
сечения
сочетанной
радиционной
эндоскопической
флебэктомии
рожениц
варикозной
болезнью
нижних
конечностей
Манвелян
Мед
наука
Армении
. – 2011. –
1. –
. 109-
114. –
арм
англ
Библиогр
.: 17
назв
Համեմատական
ախտաբանություն
Անասնաբուժություն
Сравнительная
патология
Ветеринария
Բաղիյան
Խոշոր
եղջերավոր
կենդանիների
բրյուցելոզով
անապահով
համայնքների
առողջացման
ընթացքը
ներկա
ժամանակահատվածում
ղիյան
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
5-6. –
257-262. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Բաղիյան
Խոշոր
եղջերավոր
կենդանիների
բրյուցելոզով
վարակվածության
դինամիկան
համայնքների
Բաղիյան
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
262-266. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Ինժեներական
Տեխնիկան
ամբողջությամբ
Инженерное
Техника
Նյութերի
փորձարկում
Ապրանքագիտություն
Ուժային
յանքներ
Ընդհանուր
էներգետիկա
Испытание
материалов
Силовые
станции
Общая
энергетика
Սարգսյան
Աշոտ
Նոր
որակ
մոտեցում
նոր
առաջարկներ՝
միտված
լիարժեք
անվտանգության
ապահովմանը
Հարցազրույց
տնօրեն
Սարգսյանի
առավ
Թամազյանը
ֆակտո
. – 2011. –
6. –
142-146:
Սարգսյան
Աշոտ
Նորություններ
Հարցազրույց
համանուն
տնօրեն
Սարգսյանի
Նոր
. – 2011. –
10-11. –
. 80-81:
Վարդանյան
Հայկ
Էներգաարդյունավետ
շինարարությունը
շահեկան
Հայկ
Վարդանյան
Հայաստան
Էկոն
. – 2011. –
6. –
Бибин
Евгений
Энергетика
одно
приоритетных
направлений
сотрудничества
России
Армении
Беседа
ген
Электрические
сети
Армении
Бибином
Стратегии
развития
. – 2011. –
. 17-19.
Ընդհանուր
մեքենաշինություն
Միջուկային
տեխնիկա
Էլեկտրատեխնիկա
Մեքենաշինության
տեխնոլոգիա
Общее
машиностроение
Ядерная
техника
Электротехника
машиностроения
Էվոյան
Եվգինա
Ատոմի
կառուցվածքը
Հայկ
ԱԷԿ
անվտանգ
գործարկման
մասին
Եվգինա
Էվոյան
// Review. – 2011. –
106-109.
Տեքստը
նաև
621.3
Էլեկտրատեխնիկա
жикян
Локализация
целей
радиолокационной
станции
постоянного
действия
составным
модулирующим
сигналом
Мужикян
//
Изв
Армении
. 273-277. –
.,
англ
Библиогр
назв
Саакян
Исследование
характеристик
лазера
свободных
электронах
внешней
фокусировкой
Саакян
Изв
Армении
Физика
. 46,
4. –
. 249-255. –
.:
англ
Библиогр
назв
621.37/.39
Ռադիոտեխնիկա
Էլեկտրոնիկա
Էլեկտրակապ
Մարտիրոսյան
Սամվել
Բջջային
կապով
քաղաքացիական
թղթակցություն
հնարավորությունները
խնդիրները
Սամվել
Մարտիրոսյան
//
Գլոբուս
անվտանգ
. – 2011. –
4. –
20-24:
Ахумян
Ограничение
частотной
полосы
антенн
резонаторах
Фабри
Перо
Ахумян
Гаспарян
//
Изв
ении
. – 2011. –
. 46,
4. –
. 283-288. –
англ
Библиогр
.: 13
назв
Погосян
моды
волноводах
двумя
параллельными
цилиндрическими
поверхностями
Погосян
Изв
Армении
– 2011. –
. 46,
4. –
. 278-282. –
англ
. –
Библиогр
назв
Տրանսպորտային
կապի
շինարարություն
Ճանապարհային
շինարարություն
Строительство
транспортных
коммуникаций
Дорожное
строительство
Միքայելյան
Կարեն
Մայր
քաղաքի
մայր
ուղին
Երևանի
ճանապարհների
մասին
են
Միքայելյան
Կինո
. – 2009. –
4. –
46-48:
626/627
Հիդրոտեխնիկական
մելիորացիոն
շինարարություն
Ջրային
ուղիներ
նավահանգիստներ
Ջրամբարներ
Ամբարտակներ
Гидротехническое
мелиоративное
строительство
Водные
пути
Водохранилища
Плотины
Միսակյան
Ապարանի
ջրամբարների
մակարդակների
առավելագույն
լցվածության
մակարդակի
կանխատեսումը
Միսակյան
տեղեկագիր
երկրի
մասին
գլ
Մատենագիտ
անուն
Գյուղատնտեսություն
Անտառային
տնտեսություն
Որսորդություն
Ձկնային
տնտեսություն
Сельское
хозяйство
Лесное
хозяйство
Рыбное
хозяйство
Գյուղատնտեսություն
Сельское
хозяйство
631.1
Գյուղատնտեսական
արտադրության
կազմակերպում
կառավարում
Организация
сельскохозяйственным
производством
Խաչատրյան
Գյուղատնտեսության
պետական
կարգավորման
անհրաժեշտությունը
բարելավման
ուղիները
Խաչատրյան
Բախտավորյան
եկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011 –
4. –
176 – 183. –
անգլ
Հայրապետյան
Ագրարային
առաջավոր
տեխնոլոգիաների
ընտրության
իրականացման
գնահատման
տարածման
առանձնահատկությունները
մարզերի
գյուղացիական
տնտեսություններում
Հայրապետյան
Մուրադյան
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
5-6. –
279-284. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
631.3
Գյուղատնտեսական
մեքենաներ
գործիքներ
Գյուղատնտեսական
սարքավորումներ
Сельскохозяйственные
машины
орудия
Сельскохозяйственное
оборудование
Եսոյան
Կարտոֆիլահանի
կոշտաջարդիչի
պարամետրերի
հիմնավորումը
Եսոյան
Մաթևոսյան
Միքայելյան
//
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
Թիվ
5-6. –
310-313. –
անգլ
Մարգարյան
Գոմաղբածղոտային
խառնուրդների
պատրաստման
շնեկաթիակային
խառնիչի
փորձարկումների
արդյունքները
Մարգարյան
րությունյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
4. –
60-65. –
անգլ
Установочные
параметры
сферических
дисков
влияние
качество
обработки
почвы
Аракелян
//
Информ
технологии
. – 2011. –
4. –
. 52-59. –
англ
631.4/.8
Հողագիտություն
Ագրոտեխնիկա
Գյուղատնտեսական
մելիորացիա
Պարարտանյութեր
Почвоведение
Агротехника
Сельскохозяйственная
мелиорация
Удобрения
Ալեքսանյան
նային
Ղարաբաղի
նախալեռնային
գոտու
հողերի
ջրային
մեծությունները
դրանց
մատչելիությունը
բույսերի
համար
Ալեքսանյան
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
5-6. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Հարությունյան
Գոմաղբի
ծղոտի
դրանց
խառնուրդների
ֆիզիկամեխանիկական
հատկությունների
հետազոտությունների
արդյունքները
Հարությունյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
4. –
66-71. –
Ամփ
ռուս
անգլ
Նազմի
ակման
ազդեցությունը
հողատարման
գործընթացների
հողի
որակի
արտադրողականության
Նազմի
//
Ագրոգիտություն
Թիվ
5-6. –
245-248. –
հայ
ռուս
Մատենագիտ
անուն
. –
Տեքստը՝
անգլ
Սահակյան
Մեխանիկական
տատանումների
տարածման
ինտենսիվությունը
դրանց
ազդեցությունը
աղուտի
ալկալի
հողերի
լվացման
արագության
Սահակյան
Խոջոյան
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
5-6. –
241-244. –
գլ
3952.
Парсаи
Экономическая
эффективность
применения
минеральных
органических
удобрений
пастбищах
Чаарбах
Галстян
Месдахи
Информ
технологии
. – 2011. –
. 239-245. –
Текст
англ
Բույսերի
վնասատուները
Բույսերի
հիվանդությունները
Բույսերի
պաշտպանությունը
растений
Болезни
Защита
растений
Ահարոնյան
Մոլախոտերի
սերմերի
պարունակությունը
Արարատյան
հարթավայրի
վաղահաս
կարտոֆիլի
դաշտերում
հարակից
ցամաքուրդահավաքորդային
համակարգերում
Ահարոնյան
Միրզոյան
Շեկոյան
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
275. –
ռուս
անգլ
Վարդանյան
Խնձորենու
սումնասիրությունը
պայքարի
քիմիական
միջոցառումների
մշակումը
դեմ
Վարդանյան
Ավագյան
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
5-6. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Տեր
Լարաթրթուրների
դեմ
պայքարի
քիմիական
միջոցների
կիրառման
արդյունավետությունը
Գրիգորյան
//
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
Թիվ
5-6. –
275-279. –
անգլ
Այգեգործություն
Պտղաբուծություն
Садоводство
Արթուր
15
տարի
գյուղատնտեսության
կողքին
... :
Հարցազրույց
Հրաշք
այգի
տնօրեն
Իվանյանի
Գրի
առավ
Գրիգորյանը
] //
ֆակտո
. – 2011. –
6. –
149-150:
Կարապետյան
Խաղողի
ֆիզիկամեխանիկական
տեխնոլոգիական
ցուցանիշները
Կարապետյան
Ագրոգիտություն
. –
Թիվ
5-6. –
294-298. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Հանիսյան
Ծիրանի
տերևներում
նոլային
միացությունների
քանակական
գնահատականը
դրանց
հակաօքսիդանտային
ակտիվությունը
Հանիսյան
Դեղեր
բժշկ
Թիվ
27-31, 62-67. –
Մատենագիտ՝
անուն
. –
Տեքստը՝
նաև
ռուս
Բանջարաբուծություն
դեկորատիվ
այգեգործություն
Овощеводство
декоративное
садоводство
Ալիակբար
Ասկարի
Քալուսի
ցանքսի
միջավայրի
բարելավումը
կարտոֆիլի
երկու
սորտերում
Ալիակբար
Ասկարի
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
231-240. –
հայ
Մատենագիտ
անուն
ը՝
անգլ
Զուրաբյան
Պոմիդորի
քանի
սորտերի
հիբրիդների
ուսումնասիրության
արդյունքները
Զուրաբյան
Սարգսյան
Ղազարյան
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
5-6. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Казарян
Оценка
подбор
исходного
материала
томата
Казарян
Агронаука
. – 2011. –
5-6. –
. 231-233. –
англ
Անասնաբուծություն
Животноводство
Ճեպեճյան
թռչնաբուծության
արդյունավետության
բարձրացման
քանի
հարցեր
Ճեպեճյան
Հակոբյան
//
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
Թիվ
4. –
210-216. –
.`
.,
անգլ
Միջատների
բազմացում
Մեղվաբուծություն
երամապահություն
насекомых
Пчеловодство
Հակոբյան
Կրկին
շերամապահության
վերականգնման
հարցի
շուրջ
Հակոբյան
Ճեպեճյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
4. –
277-282. –
.`
.,
անգլ
Որսորդություն
Ձկնային
տնտեսություն
Рыбное
хозяйство
Рыболовство
Սաբեթյան
Ծիածանափայլ
իշխանի
(ONCORHYNCHUS
MYKISS)
ամինաթթուների
բաղադրությունը
Սաբեթյան
Ագրոգիտություն
. –
Թիվ
01. –
հայ
Մատենագիտ
անուն
Տեքստը՝
անգլ
Տահերի
Կոբիա
ձկան
(Rachycentron candum)
ֆիլեի
ֆիզիկաքիմիական
օրգանոլեպտիկ
հատկությունների
փոփոխությունները
սառցարանային
պայմաններում
պահպանման
ժամանակ
Ագրոգիտություն
. –
5-6. –
հայ
Մատենագիտ
անուն
. –
Տեքստը՝
անգլ
Տնարարություն
Կենցաղային
ծառայություն
Домоводство
Служба
быта
Աբգարյան
Սուրեն
Կովկասի
գերուհին
յաստանունում
Հարցազրույց
Մամա
գրուպի
գործադիր
տնօրեն
Աբգարյանի
առավ
Թամազյանը
ֆակտո
. – 2011. –
Թիվ
6. –
128-129:
Լուսինե
սնվիր
այսօր
առողջ
եղիր
վաղը
Հարցազրույց
Էկո
մակ
Հովհաննիսյանի
հետ
. – 2011. –
10-11. –
62-63:
Սուքոյան
Կարեն
Հայկական
խոհանոցի
նոր
Հարցազրույց
Եվրոֆուրշետ
քեթըրինգ
հիմնադիր
տնօրեն
խոհարար
Սուքոյանի
Նոր
. – 2011. –
Թիվ
10-11. –
Տեր
Մինասյան
Անուշ
լողում
նավը
»... : [«
Առագաստ
սրճարանի
մասին
Անուշ
Տեր
Մինասյան
Ճարտարապետ
. – 2011. –
5. –
30-31:
Ձեռնարկությունների
կառավարում
Արտադրության
կազմակերպում
Առևտուր
տրանսպորտ
предприятиями
зация
производства
Торговля
транспорт
Պոլիգրաֆիական
արդյունաբերություն
Պոլիգրաֆիական
ձեռնարկություններ
Հրատարակչություններ
Գրքի
առևտուր
Полиграфическая
промышленность
Полиграфические
Издательства
Книжная
торговля
Անատոլի
երկրների
ոլորտը
լուրջ
ուշադրության
կարիք
ունի
Անատոլի
Գորբունով
Հայաստանի
. –
Թիվ
1-2. –
22-24:
Տրանսպորտն
ամբողջությամբ
Տրանսպորտային
սպասարկում
Փոխադրումների
կազմակերպում
կառավարում
Փոստային
կապ
м
Транспортное
обслуживание
Организация
перевозками
связь
Աբրահամյան
Փոստային
կապի
ազգային
օպերատոր
Հարցազրույց
Հայփոստ
ՓԲԸ
մամուլի
հասարակայն
կապերի
բաժնի
Աբրահամյանի
. – 2011. –
10-11. –
Багдасаров
Михаил
Принципы
Армавия
профессионализм
творческий
подход
: [
Беседа
президентом
авиокомпании
Армавия
агдасаровым
Стратегии
развития
. – 2011. –
. 14-16.
Արտադրության
կազմակերպում
Ձեռնարկությունների
էկոնոմիկա
Առևտրի
կազմակերպումը
տեխնիկան
Организация
производства
предприятий
Организация
техника
торговли
3973.
Աղաջանյան
ձեռնարկատիրության
առանձնահատկությունները
ծառայությունների
ոլորտում
Աղաջանյան
Մեհրաբյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
4. –
77-84. –
Ամփ
ռուս
անգլ
Թամազյան
Սուսաննա
«LG»
Արայ
անակնկալներ
տանտիրուհիների
համար
: [«LG»
ապրանքանիշի
Արայ
համագործակց
մասին
] /
Սուսաննա
Թամազյան
ֆակտո
. – 2011. –
162-163:
Խաչատրյան
Ձեռնարկատիրական
գործունեության
կազմակերպման
զարգացման
հիմնախնդիրները
ում
Խաչատրյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
Թիվ
134-145. –
Ամփ
ռուս
. –
Մատենագիտ
13
անուն
Քերոբյան
Վահագն
Աստղային
ղին
Հարցազրույց
Star
սուպերմարկետների
ցանցի
գործադիր
տնօրեն
Քերոբյանի
] // Review. –
Թիվ
3. –
110-112. –
Տեքստը՝
նաև
Օհանյան
Անուշ
Բրենդ
Արցախը
կներկայացնի
աշխարհին
Հարցազրույց
Արցախ
Բրենդի
Քոմփանի
Աբրեն
մարքեթինգի
բաժնի
տնօրեն
Օհանյանի
առավ
Թամազյանը
ֆակտո
. –
Թիվ
6. –
80-81:
Мелкумян
Нунэ
Весна
Время
ожданного
открытия
Dalma Garden Mall : [
Беседа
исп
дир
торг
центра
Хачатряном
Записала
Мелкумян
] // Review. – 2011. –
3. –
. 56-59.
Мерино
Свежая
кровь
Беседа
сети
супермаркетов
“Fresh”
Мерино
Записала
Налбандян
] // Review. – 2011. –
. 40-42.
Քիմիական
տեխնոլոգիա
Քիմիական
արդյունաբերություն
Հարակից
ճյուղեր
Химическая
технология
Химическая
промышленность
Родственные
663/664
Մանրէակենսաբանական
արտադրություններ
արդյունաբերություն
икробиологические
производства
промышленность
Ազարյան
Փառանձեմ
Mono
կյանքն
քաղցր
Հարցազրույց
«Mono»
հիմնադիր
տնօրեն
Ազարյանի
Գրի
առավ
Գրիգորյանը
] //
ֆակտո
. – 2011. –
Թիվ
6. –
83-84:
Կազումյան
Ածխաթթվային
մացերացիայի
եղանակով
պատրաստման
տեխնոլոգիա
Կազումյան
Միքայելյան
Գևորգյան
Ագրոգիտություն
. – 2011. –
5-6. –
288-293. –
գլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Մարտոյան
Գործառնական
գործառնական
ծախսերի
հաշվառման
մեթոդաբանությունը
պահածոների
արտադրությունում
Մարտոյան
//
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
Թիվ
148-157. –
.`
.,
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Մեսրոպյան
Լիկա
աշխպատանքին
որպես
բիզնես
վերաբերվում
Հարցազրույց
«Laki» Dessert Art Studio-
հիմնադիր
Մեսրոպյանի
Նոր
. – 2011. –
10-11. –
66-67:
Սամվելյան
Մուսկատային
խաղացող
գինիների
երկրորդային
խմորումը
դիսպերս
նյութերի
մասնակցությամբ
Սամվելյան
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
կառավարում
. – 2011. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Казумян
Технологии
отовления
полусухих
столовых
сорта
Каберне
Совиньон
Казумян
Гугучкина
Сукоян
//
Агронаука
. – 2011. –
5-6. –
. 284-287. –
англ
Արդյունաբերության
արհեստների
տարբեր
ճյուղեր
Մեխանիկական
տեխնոլոգիա
Различные
промышленности
ремесла
Механическая
технология
679.7./.9
Մալուխային
ճոպանային
նյութերի
արտադրություն
Քարի
բնական
նյութերի
մշակման
տեխնոլոգիա
ьных
канатно
изделий
камня
других
натуральных
Շահամիրյան
Լևոն
Քարի
գեղեցկությունը
: [
Հարցազրույց
Օբսիս
Արտ
ընկ
հիմնադիր
տնօրեն
Շահամիրյանի
. – 2011. –
Թիվ
74:
Վերջնական
արտադրանք
արդյունաբերության
արհեստների
տարբեր
ճյուղեր
Ճշգրիտ
մեխանիկա
Различные
промышленности
ремесла
конечную
продукцию
Точная
գրիտ
մեխանիկա
Точная
механика
681.3/.5
Հաշվողական
տեխնիկա
Ավտոմատիկա
Вычислительная
техника
Автоматика
Гаспарян
выбору
матричных
регуляторов
многомерных
циркулянтных
систем
автоматического
регулирования
Гаспарян
Егиазарян
//
Информ
технологии
упр
. – 2011. –
4. –
Рез
англ
Библиогр
назв
3988.
Проектирование
системы
управления
скусственной
руки
методом
характеристических
передаточных
функций
Гаспарян
Егиазарян
Буниатян
Информ
технологии
. –
4. –
. 15-21. –
Рез
англ
Շինարարություն
Շինանյութեր
Շինմոնտաժային
աշխատանքներ
Строительство
Строительные
Строительно
монтажные
Բյուզանդյան
Հայկ
տունն
ամրոցն
Հարցազրույց
Hamza real estate»
ընկ
հայաստանյան
մասնաճյուղի
տնօրեն
Բյուզանդյանի
] //
. – 2011. –
10-11. –
68-69:
Կլեկչյան
Բազալտի
խճով
լիթուդային
պեմզայի
ավազով
բետոնի
սողքային
հատկությունների
ջերմային
շոգեհարման
տեխնոլոգիայի
ազդեցությունը
Դավիթ
Կլեկչյան
//
ղեկագիր
Հայաստանի
շինարարների
. – 2011. –
6-7. –
61-65. –
Ղամբարյան
Ստեփան
Ներկված
տեխնոլոգիա՝
տեղական
շինաքա՞ր
: [
Հայաստանի
հիմնական
շինանյութերից
մեկի՝
տուֆաքարի
մասին
Ստեփան
Ղամբարյան
Ճարտարապետ
. – 2011. –
5. –
32-33:
ԱՐՎԵՍՏ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՊՈՐՏ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
ИГРЫ
СПОРТ
7.01/.097
Արվեստի
տեսություն
պատմություն
Արվեստի
ընդհանուր
հարցեր
история
искусства
Общие
скусства
Զարգարյան
Տանտիրոջ
դերում
Արվեստաբան
Իգիթյանի
մասին
Յակով
Զարգարյան
Կինո
Նավոյան
Մհեր
Սիմեոն
Երևանցին
դարերի
հայ
երաժշտական
մշակույթի
Մհեր
Նավոյան
Էջմիածին
. – 2010. –
. –
104-108. –
Մատենագիտ
անուն
Ճարտարապետություն
Архитектура
Ագշեհիրլյան
Վարուժան
ունեցավ
պատմական
նշանակություն
: [
Ստրժիգովսկու
յերի
ճարտարապետությունը
Եվրոպան
մասին
] /
Վարուժան
Ագշեհիրլյան
//
Ճարտարապետ
. –
Թիվ
5. –
26-29:
Մեսչյան
Արթուր
Նույնն
երեկ
նույնն
այսօր
» : [
Հարցազրույց
ճարտարապետ
երգիչ
Մեսչյանի
Գրի
առավ
Երկանյանը
] // +
Կինո
– 2009. –
4. –
50-53:
Միքայելյան
Կարեն
Անին
տեսնենք
Ճարտարապետ
Ղևոնդյանի
միջնադարյան
մայրաքաղաք
պատկերող
մեծանկարի
մասին
Կարեն
Միքայելյան
նո
. – 2010. –
52-57:
Սասանո
Շիրո
Արագածի
երրորդություն
եկեղեցու
ճարտարապետության
ծագումնաբանությունն
ըստ
գմբեթի
կառուցվածքի
Շիրո
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
– 2010. –
13. –
12-23. –
հայ
Տեքստը՝
անգլ
. –
Մատենագիտ
. ` 18
անուն
Պլաստիկ
արվեստներ
Пластические
искусства
Քանդակագործություն
Скульптура
Աթանեսյան
Լաուրա
Քանդակագործ
Արտուշ
Պապոյան
Լաուրա
Աթանեսյան
աշխատ
ակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13. –
135-139. –
Олюнина
Между
Фидием
Роденом
Джакометти
О творчестве
скульптора
Никогосяна
Валерия
Алюнина
Кино
. – 2010. –
. 91-96.
Նկարչություն
գծագրություն
Դեկորատիվ
կիրառական
արվեստ
Գեղարվեստական
արհեստներ
Դիզայն
Рисование
черчение
Декоративно
искусство
Художественные
промыслы
Дизайн
4000-01.
Վահե
ինտերնետի
հարդարման
բնագավառում
Հարցազրույց
Մարության
ընտանիք
ընկ
տնօրեն
Մարությանի
] //
ֆակտո
. – 2011. –
Թիվ
6. –
Նոր
. –
Թիվ
Միքայելյան
Կարեն
Ab ovo.
ամեն
ձվից
Նկ.-արծաթագործ
Սահակյանի
մասին
Կարեն
Միքայելյան
Կինո
. – 2010. –
9-10. –
Նուռ
Քարի
մետաղի
վարպետը
Հարցազրույց
ոսկերիչ
քանդակագործ
ռի
առավ
Քրիստափորյանը
Կինո
. – 2010. –
1-2. –
66-70:
75/76
Գեղանկարչություն
Գրաֆիկա
Փորագրանկար
Живопись
Графика
Гравюра
Երզնկյան
Մերի
Նկարիչը
Մուսան
: [
Սայադյանի
մասին
] /
Մերի
Երզնկյան
ԿԻնո
Թիվ
1-2. –
30-31:
Մաթոսյան
Ռոբերտ
Կինոն
Անդրանիկյանի
ստեղծագործական
կյանքի
միայն
մասն
Բեմադրող
նկարչի
մասին
] /
Ռոբերտ
Մաթոսյան
// +
Կինո
. – 2010. –
Թիվ
9-10. –
Մանվելյան
Տաթևիկ
Հարակից
արվեստը
Նկ. Զ.Խաչատրյանի
մասին
Տաթևիկ
Մանվելյան
//
Ճարտարապետ
շին
. – 2011. –
5. –
60-62:
Սարգսյան
Ալեքսանդր
Խնդրում
պարտքով
ժամանակ
տվեք
...» : [
Հարցազրույց
Սարգսյանի
առավ
Զուլումյանը
] // +
Կինո
. – 2009. –
4. –
38-45:
Микаэлян
Карэн
Мои
картины
возникают
инерции
О худож
Григорян
рэн
Микаэлян
Кино
. – 2009. –
Լուսանկարչություն
Կինեմատոգրաֆիա
Կինոարվեստ
կինոֆիլմեր
791.43)
Фотография
Кинематография
Киноискусство
кинофильмы
. 791.43)
Գասպարյան
Ալեն
Վաղուց
անցել
ժամանակները
երբ
մարդկանց
ասում
մեկ
երկու
երեք
նկարում
Հարցազրույց
լուսանկ
Գասպարյանի
հետ
առավ
Աբրահամյանը
] // PHOTO
արվեստ
. – 2011.
4. –
18-19:
Քեշիշյան
Անդրանիկ
Նկարելուց
առաջ
մտածել
նկարում
ինչի
համար
Հարցազրույց
լուսանկարիչ
հեռուստաօպերատոր
Քեշիշյանի
առավ
Աբրահամյանը
] // PHOTO
արվեստ
. – 2011. –
4. –
14-15:
Երաժշտություն
Музыка
Արծրունի
Վահան
համակարգման
ենթարկում
» :
Հարցազրույց
երաժիշտ
երգահան
Արծրունու
առավ
Զուլումյանը
] // +
Կինո
. – 2010. –
9-10. –
66-69:
Բայաթյան
Արտավազդ
Հարցազրույց
անդ
.,
երաժիշտ
Բայաթյանի
առավ
Մխիկյանը
Մենուա
. – 2011. –
7. –
Գասպարյան
Գոհար
Տիգրանը
հավերժ
սիրահար
երկու
մեծեր
» : [
Հարցազրույց
օպերային
երգչուհի
Գասպարյանի
առավ
Դավթյանը
Կինո
. – 2009. –
Թիվ
4. –
54-56:
Գասպարյան
Ջիվան
Երջանիկ
հայ
» : [
Հարցազրույց
Հայաստանի
արտիստ
ասպարյանի
հետ
առավ
Հարությունյանը
] // +
Կինո
. – 2009. –
5. –
58-61:
Ղարաբեկյան
Արամ
Պետք
կարողանանք
ներթափանցել
մարդու
ներաշխարհը
Հարցազրույց
Հայաստանի
կամեր
նվագախմբի
Ղարաբեկյանի
առավ
Միքայելյանը
Կինո
Թիվ
5. –
54-57:
Մալխասյան
Լևոն
Ջազը
մոդայից
երբեք
դուրս
եկել
» :
Հարցազրույց
Մալխասյանի
Գրի
առավ
Միքայելյանը
] // +
Կինո
. – 2009. –
Թիվ
4. –
58-61:
Մայիլյան
Մեր
կինոն
պետք
աշխարհին
հայտնի
հայերը
առաջին
քրիստոնյա
ժողովուրդն
Հարցազրույց
հայկ
երաժշտ
կատարող
Մայիլյանի
առավ
Փաշինյանը
Կինո
. – 2010. –
. –
58-61:
Մատիկյան
Հասմիկ
Դիտարկումներ
անգլիական
հայկական
օրորոցային
երգերում
երեխա
հասկացույթի
դրսևորման
մասին
Հասմիկ
Մատիկյան
//
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13. –
Մատենագիտ
անուն
Նշանյան
Արման
Արվեստում
նախընտրելին
փիլիսոփայությունն
Հարցազրույց
երգիչ
Նշանյանի
Գրի
առավ
թոսյանը
] // +
Կինո
. – 2010. –
ԹԻվ
Շաքարյան
Ստեփան
Հայրենիքդ
կորցնելով
կկորցնես
նաև
Հարցազրույց
կոմպոզիտոր
Շաքարյանի
առավ
Զուլումյանը
] // +
Կինո
. – 2010. –
9-10. –
62-65:
Վարդազարյան
Մարտին
Սիրահարվեցի
կինոյին
դեռ
Հարցազրույց
կոմպոզիտոր
Վարդազարյանի
Գրի
առավ
Փաշինյանը
Կինո
. – 2010. –
1-2. –
Տեր
Գուլանյան
Հավերժի
ճամփորդը
Օպեր. երգչուհի
Գասպարյանի
մասին
Գուլանյան
ֆակտո
. – 2011. –
134-137:
Гулян
Светлана
Посол
народа
О жизни и творчестве
шансонье
Азнавура
Светлана
Гулян
Кино
. – 2009. –
5. –
Հանդիսախաղային
արվեստներ
Զանգվածային
զվարճություններ
Խաղեր
Սպորտ
Зрелищные
искусства
Массовые
развлечения
Игры
Спорт
Զանգվածային
զվարճություններ
խաղեր
Массовые
развлечения
игры
Կարինե
Երևանցի
Չապլինը
: [
Ռուսական
պետ
մեծ
կրկեսի
ծաղրածու
Ավետիսյանի
մասին
Կարինե
Արոյան
// +
Կինո
. – 2009. –
Թիվ
4.
791.43
Կինոարվեստ
Կինոֆիլմեր
Киноискусство
Кинофильмы
4025.[
Արցախյան
պատերազմի
դաշտում
մեր
կինոօպերատորները
// +
Կինո
. – 2009. –
Թիվ
4. –
10-13:
Բաբայան
Դավիթ
Անհոգ
պրոֆեսիոնալ
Հարցազրույց
Բաբայանի
առավ
Քրիստափորյանը
Կինո
. – 2010.
22-23:
Բալասանյան
Գուրգեն
Հրաչյա
Ներսիսյանի
Համո
Բեկնազարյանի
վերջին
կադրերը
Բալասանյան
Կինո
. – 2009. –
4. –
Ալեքսանդր
Փարաջանովը
միայն
Ձերը
» : [
Կինոռեժիսորի
մասին
Ալեքսանդր
Բոժկո
// +
Կինո
. – 2010. –
9-10. –
Գադաչիկ
Գուրգեն
Գադաչիկը
Հարցազրույց
օպերատոր
գուգիստ
Գադաչիկի
առավ
Զուլումյանը
Կինո
. –
Թիվ
5. –
62-65:
Գալստյան
Հովհաննես
Չանուսսին
նրան
հավատացել
Հարցազրույց
Միահյուսված
զուգահեռներ
ֆիլմի
ռեժիսոր
Գալստյանի
առավ
Փաշինյանը
] // +
Կինո
. – 2010. –
9-10. –
Լևոն
Կինո
միայն
Հարցազրույց
կինոռեժիսոր
նի
առավ
Քրիստափորյանը
] // +
Կինո
. – 2010. –
Թիվ
18-21:
Գուլյան
Սվետլանա
Ֆրանսիական
լեգենդի
կերտողը
Ֆրանսահայ
կինոռեժիսոր
Վերնոյի
Աշոտ
Մալաքյանի
մասին
Սվետլանա
Գուլյան
Կինո
. – 2009. –
Թիվ
4. –
16-21:
Դավալյան
Թատերական
հրապարակ
քսան
տարի
անց
... :
Ռեժիսոր
Հարությունյանի
Սիրո
խոստովանություն
կամ
նահանջ
տարի
մասին
Դավալյան
Կինո
. – 2009. –
5. –
18-19:
ւստուրիցա
Էմիր
Երջանիկ
երբ
ժպտացող
մարդկանց
տեսնում
Հարցազրույց
կինոռեժիսոր
Կուստուրիցայի
առավ
Զուլումյանը
Կինո
. – 2010. –
Թիվ
9-10. –
58-61:
Հակոբյան
Մանանա
տեսնեմ
հայ
» : [
Ֆրանսահայ
դիմահարդար
Կոպեսսերյանի
մասին
Մանանա
Հակոբյան
Կինո
. – 2009.
4. –
22-24:
Ղավալյան
խեղճ
սիրելի
մայրիկ
» : [
Կինոռեժիսոր
Շեկի
Շեկոյանի
համանուն
մասին
Ղավալյան
Կինո
. –
Թիվ
9-10. –
10-11:
Ղևոնդյան
Ռուդոլֆ
Հարցազրույց
դերասան
Ղևոնդյանի
առավ
Մխիկյանը
] //
Մենուա
. – 2011. –
Թիվ
7. –
Մատնիշյան
Նարինե
Պատերազմի
մասին
կինոֆիլմը
կռիվ
կինո
Արցախյան
պատերազմի
մասին
նկարահանված
ֆիլմերի
մասին
] /
Նարինե
Մատնիշյան
// +
Կինո
. – 209. –
4. –
30-31:
Հրանտ
Հայ
քլիփմեյքերների
մասի
ստեղծագործությունները
հակաէսթետիկական
Հարցազրույց
պրոդյուսեր
Մովսիսյանի
հետ
առավ
Գասպարյանը
Կինո
. – 2009. –
4. –
34-37:
Մուրադյան
Դավիթ
կարելի
արվեստում
քարոզել
միայն
իրականությունը
Հարցազրույց
դրամատուրգ
կինոքննադատ
Մուրադյանի
առավ
Երկանյանը
] // +
Կինո
. – 2009. –
4. –
4-7:
Ռուբինյան
Հայկինոյի
ստեղծումից
մինչև
մեր
օրերը
Ռուբինյան
// +
Կինո
. – 2010. –
Թիվ
9-10. –
Սարգսյան
Սոս
Մենք
պետք
ապրենք
կա՜մ
կանաչ
Հայաստանում
կա՜մ
անապատում
Հարցազրույց
դերասան
Սարգսյանի
Միքայելյանը
Կինո
. – 2009. –
Թիվ
4-9:
Ստեփանյան
Լևոն
Դեբյուտի
մաեստրոն
Կինոռեժիսոր
Մարգարյանի
Լևոն
Ստեփանյան
Կինո
Վաթինյան
Միքայել
Ժաննա
բայց
Արկ
Հարցազրույց
Ժաննան
ձայները
ֆիլմի
Վաթինյանի
առավ
] // +
Կինո
. – 2010. –
9-10. –
Վաթինյան
Ռուդոլֆ
յն
ֆինանսները
կփրկեն
կինոն
միամտություն
կլիներ
» : [
Հարցազրույց
օպերատոր
Վաթինյանի
] // +
Կինո
. – 2009. –
Թիվ
5. –
26-27:
Փարաջանով
Սերգեյ
Հավերժական
շարժում
Սերգեյ
Փարաջանով
Թարգմ
Ղարագյոզյանը
] // +
Կինո
. – 2010. –
Թիվ
51-56. –
Շարունակելի
Քրիստափորյան
Էդգար
Բաղդասարյան
Հանդիսատեսը
պետք
նկարչից
պակաս
տաղանդավոր
«Մարիամ
մասին
] /
Քրիստափորյան
// +
Կինո
. – 2009. –
4. –
26-68:
Քրիստափորյան
հյուսված
զուգահեռներ
Ռեժիսոր
Գալստյանի
մասին
Աննա
Քրիստափորյան
Կինո
. – 2009. –
Говорухин
Станеслав
зритель
” : [
Беседа
метром
рос
кинематографа
Говорухиным
Записал
Пашинян
] // +
Кино
– 2011. –
3-4. –
. 92-95.
Медведев
Армен
сын
армянки
” : [
Беседа
кинокритиком
Медведевым
Записала
Христафорян
Кино
азаретян
Варужан
Три
Эдмонда
Акопяна
Об одном
первых
операторов
арм
телевидения
] /
Варужан
Назаретян
Кино
. – 2009.
3-4. –
. 89-91.
Харатьян
Дмитрий
поехал
Мегри
поклониться
могилам
предков
Беседа
актером
Харатьяном
Записала
Гавалян
Кино
. –
1-2. –
. 82-85.
Шахназаров
Золотоносная
киножила
Карабаха
ждет
своих
разработчиков
” : [
Беседа
орежиссером
Шахназаровым
Записал
Гаспарян
Кино
. – 2009. –
4. –
. 80-83.
Թատրոն
Բեմական
արվեստ
Сценическое
искусство
Աբուսեֆյան
Ռոզ
խոսք
հայկական
թատրոնում
Հարցազրույց
թատրոնի
դերասանուհի
Աբուսեֆյանի
. –
Թիվ
10-11. –
114-115:
Ադամյան
Աշոտ
Իրականում
առաջին
հերթին
ռեժիսոր
հետո
դերասան
Հարցազրույց
դերասան
Ադամյանի
առավ
Զուլումյանը
] // +
Կինո
. – 2010. –
14-17:
դասյան
Ժիրայր
Երբ
խոսքերը
ավելորդ
լռությունը՝
խոսուն
Հարցազրույց
Երևանի
մնջախաղի
թատրոնի
Դադասյանի
առավ
Գասպարյանը
] // +
Կինո
. – 2009. –
5. –
Երիցյան
Կիմ
Որքան
անկյուններ
այնքան
լույսն
ավելի
պայծառ
Հարցազրույց
թատրոնի
դերասան
Երիցյանի
առավ
Զուլումյանը
] // +
Կինո
. – 2009. –
5. –
11-13:
ւլումյան
Հարություն
Էլբակյանների
դարբնոցը
: [
Էլբակյանի
թատեր
տոհմի
մասին
Հարություն
Զուլումյան
Կինո
. – 2010. –
1-2. –
Էլբակյան
Լիլի
Ռեժիսորի
դերասանի
մենախոսություն
] /
Լիլի
Էլբակյան
// Newmag. – 2011. –
24. –
80-81:
Ծատուրյան
Նիկոլայ
թատրոն
կնունք
հարսանիք
թաղում
Հարցազրույց
դերասան
Ծատուրյանի
առավ
Հարությունյանը
Կինո
. – 209. –
5. –
42-45:
Հարությունյան
Արա
լռությունը
Հարցազրույց
մնջախաղի
դերասան
Հարությունյանի
առավ
Քրիստափորյանը
Կինո
. – 2010. –
9-10. –
72-75:
Մալյան
Նարինե
Կինոռեժիսորի
ստեղծած
կինոդերասանի
թատրոնը
Ռեժիսոր
Մալյանի
ստեղծած
Կինոդերասանի
թատրոն
ստուդիայի
մասին
Նարինե
Մալյան
Կինո
– 2010. –
1-2. –
18-21:
Մանուկյան
Գուժ
Դերասանի
դավանանքին
դավաճանում
» :
Հարցազրույց
դերասան
Մանուկյանի
առավ
այելյանը
Կինո
. – 2010. –
Թիվ
1-2. –
Չաքոյան
Գարեգին
մեզ
համար
Սաբիր
Խորհրդային
կինոգետ
սցենարիստ
վաստ
արտիստի
մասին
] /
Գարեգին
Չաքոյան
Կինո
. – 2010. –
10-13:
Ջանիբեկյան
Գուրգեն
Պատասխանում
Ջանիբեկյանը
Հարցազրույց
արտիստ
Ջանիբեկյանի
Պատրաստեց
Մաթևոսյանը
] // +
Կինո
. – 2009. –
Թիվ
5. –
20-23. – «
Ֆիլմ
». – 1974. – 13
Սարգսյան
Անժելա
Մարդն
կերտում
ճակատագիրը
» :
Հարցազրույց
թատրոնի
դերասանուհի
Սարգսյանի
Նանե
. – 2011. –
7-8. –
6-13:
Սարգսյան
Սլավա
Մոսկվայի
հայկական
բեմահարթակը
Հարցազրույց
թատրոնի
հիմնադիր
Սարգսյանի
առավ
Մաթևոսյանը
] // +
Կինո
. – 2010. –
46-49:
Начал
Грибоедов
продолжил
Григорян
О репертуаре
рус
драм
театра
Станиславского
Ароян
// +
Кино
. – 2009. –
4. –
. 84-87.
Микаэлян
Карэн
Механика
счастья
театральной
актрисы
Туманян
Карэн
Микаэлян
// +
Кино
. – 2009. –
4. –
. 72-75.
Հատուկ
տոնահանդեսներ
Պարարվեստ
Շարժուն
ուսանելի
խաղեր
Особые
Хореография
Подвижные
поучительные
игры
Խանամիրյան
Վանուշ
Պարուսույց
արտիստի
մենախոսությունը
Վանուշ
Խանամիրյան
// Newmag. – 2011. –
24. –
Христафорян
Анна
квандо
классическому
балету
: [
творчестве
танцовщика
балета
Карапетяна
Анна
Христафорян
// +
Кино
. –
1-2. –
. 87-90.
Սեղանի
խաղեր
Настольные
игры
Արոնյան
Լևոն
Շախմատիստի
համար
լավագույն
երկիրը
Հայաստանն
Հարցազրույց
գրոսմայստեր
Արոնյանի
առավ
Այդինյանը
] // Newmag. – 2011. –
24. –
70-78:
Սերգեյ
Հույս
ունեմ
առաջին
հաջող
...»
Հարցազրույց
Հայաստանի
շախմատի
հավաքականի
անդ
Մովսիսյանի
առավ
Մադաթյանը
Շախմատ
Հայաստան
24. –
Պետրոսյան
Արշակ
Մեր
հավաքականը
հաղթո՜ղ
» :
Հարցազրույց
Հայաստանի
հավաքականի
մարզիչ
Պետրոսյանի
առավ
Մադաթյանը
Շախմատ
Հայաստան
. – 2011. –
24. –
5-6:
796/799
Ֆիզիկական
կուլտուրան
ամբողջությամբ
Սպորտ
Физическая
культура
Спорт
ին
հավաքականին
երկրպագելը
հայրենասիրության
արտահայտման
: [
Հարցազրույց
Հայաստանի
ֆուտբոլի
ֆեդերացիայի
գործադիր
մարմնի
անդ
Գրիգորյանի
առավ
Գրիգորյանը
ֆակտո
. – 2011. –
6. –
116-123:
Ղարագյոզյան
Վանդոս
Հայզինգայի
խաղերի
տեսության
կիրառումը
ֆիզկուլտուրայի
երիտասարդների
առողջ
ապրելակերպի
ձևավորման
գործում
Վանդոս
Ղարագյոզյան
Նասիլյան
Մխիթար
». – 2011. –
38-40. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Մանուչարյան
Էդգար
Խաղատանը
գումար
շահելը
գոլ
խփելու
բան
Հարցազրույց
Հայաստանի
ֆուտբոլի
հավաքականի
հարձակվող
Մանուչարյանի
] // Newmag. – 2011. –
24. –
06-107:
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Լեզվաբանություն
Языкознание
Ընդհանուր
լեզվաբանություն
բանասիրություն
Общее
языкознание
филология
Ավետիսյան
Մադլենա
Բուսանուն
պարունակող
եռալեզու
դարձվածաբանական
միավորների
իմաստային
կաղապարների
վերլուծություն
Մադլենա
Ավետիսյան
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13. –
102-107. –
. –
Մատենագիտ
ուն
Խաչատրյան
Մհեր
Արաբական
փոխառություններով
կազմված
բայերի
քերականական
կարգերի
արտահայտությունը
հայրեններում
կաֆաներում
Մհեր
Խաչատրյան
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13. –
72-80. –
. –
Մատենագիտ
23
անուն
Խաչատրյան
Չթեքվող
մասերը
համալրած
արաբական
փոխառությունները
հայրեններում
կաֆաներում
Խաչատրյան
Լրաբեր
հաս
2. –
257-266. –
Մատենագիտ
29
անուն
Егине
Отрицание
в лингвистике
средство
выражения
авторского
мировидения
Егине
Исаакян
Иностр
Армении
– 2011. –
3. –
Рез
.,
англ
Библиогр
назв
802/809
Առանձին
լեզուներ
Լեզվախմբեր
Отдельные
Группы
языков
Месропян
Взаимодействие
вербальных
невербальных
средств
коммуникации
для
ения
интенции
говорящего
постановке
вопроса
Месропян
Иностр
Армении
3. –
Рез
арм
англ
Библиогр
назв
809.198.1
Հայոց
լեզու
Армянский
язык
Բարսեղյան
Շարահյուսական
կապակցությունների
կանոնական
դրսևորումները
արդի
հայ
մամուլում
Բարսեղյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1-2. –
289-299. –
Գասպարյան
Կարինե
Բանավոր
առանձնահատկությունները
Կարինե
Գասպարյան
Հայոց
լեզ
գրակ
. – 2011. –
Թիվ
30-32:
Զաքարյան
Սուսաննա
Հայկական
լեռնանունների
ծագումնաբանական
քննություն
Սուսաննա
Զաքարյան
ատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
96-101.
ռուս
Զաքյան
Հրանուշ
Խոսքիմաստային
տարարժեքություն
ունեցող
բառերն
արդի
հայերենում
Հրանուշ
Զաքյան
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13. –
86-90. –
Մատենագիտ
անուն
Խաչատրյան
Լալիկ
Անկատար
դերբայական
հիմքով
վերլուծական
բայաձևերի
կաղապարները
ժամանակակից
Լալիկ
Խաչատրյան
//
աշխատ
. //
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13. –
81-85. –
ռուս
Խաչատրյան
Վերլուծական
բայաձևերի
կաղապարները
ժամանակակից
հայերենում
Խաչատրյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1. –
126-127. –
Մատենագիտ
անուն
Հայրապետյան
Սերգո
Գրաբարի
նախադասության
հնչերանգային
տիպերի
ուսուցումը
Սերգո
Հայրապետյան
խատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
Թիվ
108-114. –
Ղուկասյան
Հասմիկ
Ժարգոնը
լեզվաբանական
փորձաքննության
դիտակետում
Հասմիկ
Ղուկասյան
Օրենք
իրական
. – 2011. –
Թիվ
7. –
Մատենագիտ
անուն
Մկրտչյան
Լատինաբան
հայերենը՝
լուսաբանությամբ
Էդուարդ
Մկրտչյան
Էջմիածին
. – 2010. –
Թիվ
135-143:
Վարդանյան
Հայերենի
հնչյունների
ուղղախոսական
նորմերին
նչվող
հարցեր
Վարդանյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
275–288. –
Ամփ
ռուս
Մատենագիտ
անուն
Գեղարվեստական
գրականություն
Գրականագիտություն
Художественная
литература
Литературоведение
Խանյան
Կարեն
Հայ
լերմոնտովագիտություն
Հայ
գրական
կապերի
մասին
Կարեն
Խանյան
Հայոց
լեզ
գրակ
. – 2011. –
Թիվ
4. –
Մատենագիտ
31
անուն
820/89
Առանձին
լեզուներով
անձին
երկրների
գեղարվեստական
գրականություն
Художественная
литература
отдельных
отдельных
стран
Արեան
Սագօ
Ձուկերու
սիրտերու
մասին
Բանաստեղծ
Արեան
// Newmag. – 2011. –
24. –
23:
891.981
Հայ
գրականություն
Армянская
Բախտամյան
Արթուր
Հաբեշական
օրագիր
Հատված
վեպից
] /
Արթուր
Բախտամյան
// Newmag. – 2011. –
24. –
88-91:
Գալոյան
Սերգեյ
անհետ
կորչում
Պատմվածք
Սերգեյ
Գալոյան
// Newmag. – 2011. –

132-137:
4097-98.
Սարոյեան
Ձօն
դպրանոցին
Վազգէնեան
Բանաստեղծ
Գէորգ
վրդ
Սարոյեան
Մաթցեան
Էջմիածին
. – 2010. –
123:
820/89.0
Գրականագիտություն
քննադատություն
Литературоведение
критика
Խաչատրյան
Օտարման
հիմնախնդիրները
ժամանակակից
ֆրանսիական
դրամատուրգիայում
Ժորժ
Դիդիե
Գաբրիլի
Խաչատրյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
300-307. –
Մատենագիտ
ուն
Հակոբյան
Անահիտ
Ուշագրավ
վեպ
հայոց
ցեղասպանության
մասին
Իսպանացի
Գուարչի
ՙՀայկական
տոհմածառը՚
վեպի
մասին
Հակոբյան
Գիտ
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
68-71. –
891.981.0
Հայ
գրականագիտություն
քննադատություն
Армянская
литературоведение
критика
Այվազյան
Հովհաննես
Ղազարոս
Աղայան
Գրողի
ծննդյան
ամյակի
թիվ
] /
Հովհաննես
Այվազյան
Էջմիածին
. – 2010. –
. –
109-126. –
Մատենագիտ
անուն
Ավետիսյան
Նազելի
Դերբայ
լրացումով
գոյական
բառակապակցությունները
դրանց
ոճական
արժեքը
Հովհ
Շիրազի
երկերում
Նազելի
Ավետիսյան
Գիտ
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13. –
91-95. –
Ամփ
ռուս
. –
Մատենագիտ
անուն
Բալայան
Կինոն
թանկ
հաճույք
տաղանդները
փողը՝
Հարցազրույց
արձակագիր
Բալայանի
առավ
Ռուբինյանը
] // +
Կինո
. – 2010. –
9-10. –
36-39:
Գասպարյան
Ինչպես
վառվող
... [
Հարցազրույց
գրականագետ
քննադատ
Գասպարյանի
առավ
Մանուկյանը
] //
Հայոց
լեզ
գրակ
. – 2011. –
4. –
ւյնաբաղադրիչ
փոխատեղույթները
չափածո
խոսքում
Գևորգյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1. –
238-247. –
Մատենագիտ
անուն
Դավթյան
Սուսաննա
Ենթակայի
ստորոգյալի
համաձայնությունն
շարադրությունը
Կողբացու
աղանդոց
երկում
Սուսաննա
Դավթյան
Էջմիածին
. – 2010. –
Թիվ
127-131. –
Մատենագիտ
անուն
Թամրազյան
Հրաչյա
արեոպագացին
Նարեկացին
Հրաչյա
Թամրազյան
Էջմիածին
. – 2010. –
Մատենագիտ
45
անուն
Համբարձումյան
Հովհաննես
Շիրազի
Հայոց
դանթեականը
պոեմի
նորաբանությունները
Համբարձումյան
Լրաբեր
հաս
248-256. –
Ամփ
Մատենագիտ
անուն
Համբարյան
Արամ
Խաչատուր
Ղարաբեկյանի
ստեղծագործությունների
ոճաձևաբանական
առանձնահատկությունները
Արամ
Համբարձումյան
Էջմիածին
. – 2010. –
Թիվ
97-104. –
Մատնագիտ
անուն
Հիշելով
Վշտունուն
Բանաստեղծի
մասին
Յուրի
Հովհաննիսյան
Հայոց
լեզ
գրակ
. – 2011. –
4. –
10-18:
Ղուկասյան
Եղիշե
Չարենցը
դասականությունը
Ղուկասյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
Թիվ
1-2. –
308-319. –
Ամփ
Մատենագիտ
14
անուն
Մուրադյան
Սամվել
Հովհ
Շիրազի
Սիամանթո
Խչեզարե
պոեմը
Սամվել
Մուրադյան
Էջմիածին
. – 2010. –
77-103. –
Մատենագիտ
14
անուն
րսիսյան
Վարագ
Ղազար
Փարպեցին
երկերը
Վարագ
Ներսիսյան
Էջմիածին
. – 2010. –
. –
54-61. –
Մատենագիտ
անուն
Սահակյան
Վահրամ
արտահայտման
հիմնախնդիրը
Գրողի
] /
Վահրամ
Սահակյան
// Newmag. – 2011. –
24. –
Սուքիասյան
Նարեկ
ական
գրական
շարժումների
հետքերը
Չարենցի
Երկիր
Նաիրի
վեպում
Նարեկ
Սուքիասյան
Հայոց
լեզ
գրակ
. – 2011. –
4. –
Назаретян
Варужан
главном
только
О поэтич
творчестве
соотечественнице
США
Лалабековой
] /
Варужан
Назаретян
Кино
. –
3-4. –
.96-99.
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
БИОГРАФИИ
ИСТОРИЯ
902/904
Հնագիտություն
Նախապատմություն
Հնագիտական
հուշարձաններ
Предыстория
Археологические
памятники
Խաչատրյան
Ժորես
Հին
Հայաստանի
մայրաքաղաք
Արտաշատը
շարունակում
անակնկալներ
մատուցել
Հնագիտ
պեղումներ
գտածոների
մասին
Ժորես
Խաչատրյան
Էջմիածին
. – 2010. –
Մատենագիտ
42
անուն
Խաչատրյան
Համազասպ
Հայկաձորի
բնակավայրի
պեղումների
նախնական
արդյունքները
Համազասպ
Խաչատրյան
ատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
Թիվ
120-127. –
Ամփ
ռուս
914(479.25)
Հայաստանի
աշխարհագրություն
Армении
Քոթանջյան
Խորեն
Էրգիր
Կիլիկյան
Հայաստանի
մասին
Խորեն
Քոթանջյան
Ճարտարապետ
. – 2011. –
34-49:
Պատմական
գիտություններ
Պատմական
օժանդակ
առարկաներ
Исторические
науки
Вспомогательные
исторические
дисциплины
93/99
Պատմություն
Ադոնց
Նիկողայոս
այկական
հարցին
աղերսվող
Նիկողայոս
Ադոնցի
նորահայտ
նամակները
Փաստաթղթերի
հրապարակումը
առաջաբանը
Հովհաննիսյանի
Էջմիածին
. – 2010. –
105-111:
Եգանյան
Լարիսա
Գայլերի
զոհաբերության
վաղբրոնզիդարյան
ծես
խորհրդանշական
դերը
Լարիսա
Եգանյան
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13. –
33-41. –
Մատենագիտ
63
անուն
դարի
տաղասաց
Մարտիրոս
կացու
չափածոն
Փաստաթղթերի
հրապարակումը
առաջաբանը
Մանուկյանի
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1-2. –
383-391. –
Մատենագիտ
10
անուն
Հակոբյան
Զարուհի
Կողբի
բարավորի
պատկերագրական
առանձնահատկություններն
թվագրությունը
Զարուհի
Հակոբյան
Էջմիածին
. – 2010. –
. –
62-76. –
Մատենագիտ
անուն
Միրիջանյան
Դիաննա
միջնադարյան
շինարարական
խեցեղենի
տեսակի
մասին
Դիաննա
Միրիջանյան
Էջմիածին
. – 2010. –
74-79. –
Մատենագիտ
36
անուն
Նահապետյան
Հայկարամ
Բարև
հայրենակից
Ալեքսանդերը
երկաթյա
վարագույրի
երկու
կողմերում
Հայկարամ
Նահապետյան
Գլոբուս
անվտանգ
. – 2011. –
Թիվ
34-55:
Վանի
հայության
1918
մարտյան
նահանջը
Պարսկաստանում
Փաստաթղթերի
հրապարակումը
առաջաբանը
Սահակյանի
աբեր
հաս
. – 2011. –
1. –
336-362. –
Մատենագիտ
անուն
Армянская
тематика
британской
политике
//
Вестн
обществ
наук
. – 2011. –
1-2. –
. 363-382.
94/99
Առանձին
երկրների
միջին
դարերի
նորագույն
պատմություն
средних
нового
новейшего
времени
отдельных
стран
Արցախահայության
ներդրումը
հայրենական
մեծ
պատերազմի
հաղթանակի
գործում
Գրիգորյան
աբեր
հաս
. –
Թիվ
1. –
97-102. –
Մատենագիտ
անուն
Սարուխանյան
Մոսկվայի
մարտի
16-
խորհրդաթուրքական
պայմանագրի
իսկական
էությունը
Սարուխանյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1. –
112-125. –
Մատենագիտ
անուն
Арзуманян
Сирана
Леонидовна
помню
горжусь
О Великой отечественной
войне
Стратегия
развития
2011.–
2. –
. – 25-26.
941(479.25)
Հայաստանի
պատմություն
Армении
Ալեքսանյան
Կարինե
Ալեքսանդրապոլի
գավառի
արևմտահայ
գաղթականությունը
խորհրդային
իշխանության
հաստատման
շրջանում
(1921
ապրիլ
դեկտեմբեր
) /
Կարինե
Ալեքսանյան
Գիտ
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
Թիվ
140-143. –
Մատենագիտ
անուն
Ակոպով
Արկադի
Ժողովրդագրական
գործընթացները
Տայքում
XIX
առաջին
երեսնամյակին
Արկադի
Ակոպով
տ
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13. –
48-58. –
Մատենագիտ
65
անուն
Այվազյան
Մեղու
Հայաստանի
1860-1880-
ական
Ալեքսանդրապոլի
մասին
Այվազյան
Գիտ
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
Թիվ
128-134. –
Մատենագիտ
անուն
Բայբուրդյան
Ականավոր
արևելագետ
հայագետը
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից
անդ
Հովհաննիսյանի
ծննդյան
ամյակի
առթիվ
] /
Բայբուրդյան
//
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1-2. –
415-420:
Բոյաջյան
Արտաշես
Լենինականի
տեղական
արդյունաբերությունը
արհեստագործական
արտելները
[1921-1934] /
Արտաշես
Բոյաջյան
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
Թիվ
144-152. –
Ամփ
ռուս
Մատենագիտ

անուն
Բրուտյան
Վաչիկ
Հայ
կանանց
դաստիարակությունն
կրթությունը
միջնադարում
Բրուտյան
Մխիթար
» . – 2011. –
1-3. –
.,
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Գասպարյան
Կիլիկիայի
հայ
ազգաբնակչությունը
վարչական
բաժանումը
վերջին
XX
դարի
սկզբին
Գասպարյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1-2. –
20-29. –
Մատենագիտ
28
ուն
Պարոնտերության
ինստիտուտի
ձևավորումն
զարգացումը
Հայաստանում
.) /
Թորոսյան
//
Լրաբեր
հաս
գիտ
. –
Թիվ
1-2. –
3-42. –
Մատենագիտ
անուն
Խաչատրյան
Ոճական
արտահայտչամիջոցները
Փավստոս
Բուզանդի
Պատմութիւն
Հայոց
երկում
Խաչատրյան
Լրաբեր
հաս
– 2011. –
1-2. –
267-274. –
Մատենագիտ
ուն
Խաչիկյան
Գիտնականի
կեսդարյա
ուղին
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից
անդ
պատմության
տնօրեն
Մելքոնյանի
ծննդյան
ամյակի
առթիվ
Խաչիկյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
Թիվ
1-2. –
421-427:
Հայրապետյան
Արմեն
Արևմտահայության
տեղաբաշխումը
ժողովրդագրական
պատկերը
Փամբուկում
ական
թվականներին
Արմեն
Հայրապետյան
աշխատ
Շիրակի
հայագիտ
ազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13. –
59-67. –
Ամփ
ռուս
. –
Մատենագիտ
18
անուն
Հայրունի
Աշոտ
Կարեն
Ցեպեն
Մեծ
եղեռնի
ընթացքում
առևանգված
հայ
երեխաների
կանանց
ազատագրումը
Աշոտ
Հայրունի
//
Էջմիածին
. – 2010. –
. –
80-96. –
Մատենագիտ
անուն
Կիլկիկիայի
հայկական
թագավորության
Եգիպտոսի
սուլթանության
կնքված
պայմանագրի
(1268
շուրջ
ննիսյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
126-133. –
Մատենագիտ
անուն
Միրզոյան
Եղեռնի
գաղափարական
ակունքները
Միրզոյան
Էջմիածին
Մատենագիտ
անուն
Նժդեհ
Մարզիկը
դառնում
մարտիկ
ՄտորումներՀայրենիքի
ինքնապաշտպան
համար
սպորտի
կարևորության
մասին
Նժդեհ
//
Հանրապետական
7. –
47-48:
Շահինյան
Աշոտ
Մահմեդական
հայեր
Աշոտ
Շահինյան
Հայոց
լեզ
գրակ
. – 2011. –
4. –
53-55:
Պետրոսյան
Լուսինե
Քարթլիս
ցխովրեբա
հայոց
Արշակ
թագավորի
մասին
Լուսինե
Պետրոսյան
աշխատ
. //
Շիրակի
հայագիտ
հետազոտ
կենտրոն
. – 2010. –
13. –
42-47. –
. –
Մատենագիտ
35
անուն
Սարգսյան
1885-1908
հայ
ժողովրդի
ազգային
ազատագրական
յքարը
Հրանդ
Գանրունու
գնահատմամբ
Սարգսյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1-2. –
3-19. –
ռուս
Մատենագիտ
նուն
Վարդանյան
Պատմագրական
ավանդույթի
կիրառումը
Արիստակես
Լաստիվերցու
Պատմության
մեջ
Վարդանյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1. –
49-60. –
ռուս
Մատենագիտ
անուն
Վիրաբյան
Տիգրան
Դևոյանցի
հետախուզական
գործունեության
ւրջ
Վիրաբյան
Լրաբեր
հաս
. – 2011. –
1-2. –
320-335. –
. –
Մատենագիտ
47
անուն
Ерканян
Артем
Так
отомстили
: [
геноциде
Артем
Ерканян
Кино
. – 2009. –
. 88-91.
Молчанов
Позднеантичная
средневековая
историческая
традиция
происхождении
Багратидов
Эволюция
официальной
генеалогической
версии
Молчанов
Вестн
обществ
наук
011. –
. 43-48. –
Рез
арм
. –
Библиогр
подстроч
примеч
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Աբգարյան
. 3672
Աբգարյան
. 3966
Աբրահամյան
Աբրահամյան
. 3679
Աբրահամյան
. 4009-10
Աբուսեֆյան
. 4054
Ագշեհիրլյան
. 3994
Ադամյան
Ադիբեկյան
. 3644
Ադոնց
. 4120
Ազարյան
Աթանեսյան
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
Ալիակբար
. 3959
Ալոյան
. 3806
Ակոպով
. 4132
Ակունց
. 3916
Ահարոնյան
. 3953
Աղայան
Աղաջանյան
ւզումցյան
Ամիրխանյան
. 3845
Ամիրյան
. 3614
Այդինյան
. 4072
Այվազյան
Այվազյան
Անդրեասյան
. 3622
Անդրիասյան
. 3740
Աշոտյան
. 3751
Առաքելյան
Ասատրյան
. 3807
Ասրյան
Ավագյան
Ավագյան
Ավագյան
Ավագյան
Ավալիանի
. 3648
Ավանեսյան
. 3897
Ավետիսյան
. 3912
Ավետիսյան
. (4024)
Ավետիսյան
Ավետիսյան
ետիսյան
. 4102
Ավետիսյան
. 3706
Ավետիսյան
. 3631
Արամյան
Արեան
Արծրունի
Արշակ
թագավոր
(4147)
Արշակյան
Արշակյան
Արոյան
. 3745, 4024
Արոնյան
. 4072
Բաբայան
Բաբայան
. 4026
Բաբայան
Բագրատյան
. 3723
Բադոյան
. 3724
Բալայան
Բալասանյան
Բալասանյան
Բախտամյան
Բաղդասարյան
____________________________
Եթե
նյութը
տվյալ
անձի
մասին
անվանացանկում
գանվան
դիմացի
համարը
տրվում
փակագծերում
Номера
относящиеся
фамилиям
отраженных
признаку
персоналии
приводятся
скобках
Բաղդասարյան
Բաղիրյան
. 3929-30
Բաղրամյան
Բայաթյան
Բայբուրդյան
Բարխուդարյան
. 3923
Բարսեղյան
Բեկնազարյան
Բյուզանդյան
. 3989
. 4028
Բոյաջյան
. 4135
Բրուտյան
. 3849, 4136
Գաբրիելյան
. 3757
Գաբրիելյան
. 3736
Գաբրիելյան
. 3908
Գադաչիկ
Գալալ
Գալոյան
. 3794
Գալոյան
. 4096
Գալստյան
. 3650
Գալստյան
. 4030, (4048)
Գալստյան
նրունի
. (4148)
Գասպարյան
Գասպարյան
Գասպարյան
Գասպարյան
Գասպարյան
Գասպարյան
Գասպարյան
. 4039, 4056
Գարեգին
. (3630)
Գեղամյան
Գեղամյան
Գևորգյան
. 3981
Գևորգյան
. 3780
Գևորգյան
Գևորգյան
. 4105
Գյամջյան
Գյուրջյան
. 3707
Գորբանով
. 3970
Գորդեև
. 3651
Գրիգորյան
. 3678, 3925
Գրիգորյան
. 3673
Գրիգորյան
. 3917
. 3652
Գրիգորյան
. 4075
Գրիգորյան
. 3925, 3956, 3980,
4031, 4075
Գրիգորյան
. 4128
Գրիգորյան
. 3689
Գրիգորյան
. 3690, 3762
Նարեկացի
(4109)
Գուայլի
. (4100)
Գուլյան
. 4032
Դադասյան
Դանիելյան
. 3653
Դավալյան
. 4033
Դավթյան
. 4013
Դավթյան
. 4106
Դավթյան
. 3725
Դարաբյան
. 3811
Դևոյանց
. (4150)
Դերձյան
. 3742, 3850
Դերձյան
. 3765, 3781
(4107)
Դոլմազյան
Դուդումյան
. 3814
Եգանյան
. 3641, 4121
Կողբացի
Եղիազարյան
Եղիազարյան
. 3737
Ենգիբարյան
Եսոյան
. 3945
Ետալեան
Լևոն
Տիար
3705
Երզնկյան
. 4004
Երիցյան
. 4057
Երկանյան
. 3751, 3995, 4040
Զադոյան
Զադոյան
. 3863
Զարգարյան
Զաքարյան
Զաքյան
Զաքոյան
Զուլումյան
. 4011, 4020, 4029,
4034, 4055, 4057-58
Զուրաբյան
Էլբակյան
. 4059
Էլբակյաններ
(4058)
Էվոյան
. 3869, 3935
Թադևոսյան
. 3830
Թադևոսյան
. 3812
Թամազյան
. 3917, 3931, 3966,
3974, 3977
Թամրազյան
Թեյլոր
. (3692)
Թինոյան
. 3632
. 3813
Թորոսյան
. 4138
Թումանյան
. (3815, 3821)
որժդիդիե
. (4099)
Իգիթյան
. (3992)
Իսկանդարյան
Իսքենդերյան
. (3708)
Իվանյան
Լաստիվերցի
. (4149)
Լեբեդինցև
. 3814
Լոնսդեյլ
. 3681
Լուկյանով
. 3654
Խանամիրյան
Խանյան
Խաչատրյան
. 3727, 4139
Խաչատրյան
Խաչատրյան
Խաչատրյան
Խաչատրյան
Խաչատրյան
Խաչատրյան
Խաչատրյան
Խաչատրյան
ԽաչատրյանՄ
Խաչատրյան
0
Խաչատրյան
Խաչատրյան
. 3766, 3815
Խաչատրյան
Խաչիբաբյան
Խաչիկյան
Խնկոյան
Խոջոյան
. 3951
Խրիմյան
. 3783
Ծատուրյան
. 3644, 3755-56
Ծատուրյան
. 4060
Կազումյան
Կանյան
Կարախանյան
Կարապետյան
Կարապետյան
Կարա
Պողոսյան
Կերտող
Ստեփան
Կիրակոսյան
. 3691
Կլեկչյան
. 3990
Կոբալյան
. 3763
Կրեստովկայա
0
Կուպեսսերյան
Կուստուրիցա
Կուրղինյան
Հակոբյան
. 3710
Հակոբյան
. 4100
Հակոբյան
. 4123
Հակոբյան
. 3784
Հակոբյան
. 3963
Հակոբյան
Հակոբյան
. 3721
Համբարձումյան
Համբարձումյան
. 3623
Համբարձումյան
Համբարյան
Հայզինգա
. (4076)
Հայրապետյան
Հայրապետյան
Հայրապետյան
Հայրունի
. 4142
Հանիսյան
Հարոյան
Հարությունյան
. 3818, 4014, 4060-
Հարությունյան
. 3655, 3771,
Հարությունյան
. 3946, 3949
Հարությունյան
. 3851
Հարությունյան
30, 3819
Հարությունյան
. 3643
Հովյան
. 3636
Հովհաննիսյան
. 3769, 3841
Հովհաննիսյան
. 4143
Հովհաննիսյան
. 3967
Հովհաննիսյան
. 3820
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
. 3852, (4134)
Հովհաննիսյան
. 4120
Հովհաննիսյան
. 3674
Հովհաննիսյան
. 3864
Հովհաննիսյան
Հովսեփյան
. 3656, 3711
Հունանյան
Ղազարյան
Ղազարյան
Ղազարյան
Ղազարյան
Ղազար
Փարպեցի
Ղամբարյան
Ղամբարյան
Ղանթարջյան
վալյան
. 3616, 4036
Ղարաբեկյան
Ղարաբեկյան
. (4109)
Ղարագյոզյան
. 4046
Ղարագյոզյան
. 4076
Ղևոնդյան
. 4037, (3996)
Ղուլյան
. 3701, 3731
Ղուկասյան
. 4090
Ղուկասյան
Ճեպեճյան
Մադաթյան
. 4073-74
Մաթևոսյան
. 3919, 4019, 4065,
Մաթևոսյան
. 3657
Մաթոսյան
. 4005
Մաթցեան
Մալխասյան
Մալյան
. (4062)
Մալյան
. 4062
Մակարյան
. 3796
Մայիլյան
. 4017
Մանոսյան
. 3798
Մանվելյան
. 4006
Մանուկյան
. 3842
նուկյան
. 3768, 4063
Մանուկյան
. 4104
Մանուկյան
. 3823-24, 3846
Մանուկյան
Մանուկյան
. 4122
Մանուչարյան
Մատիկյան
Մատնիշյան
. 4038
Մարգարյան
. 3825
Մարգարյան
. 3946
Մարգարյան
. (4043)
Մարկոսյան
. 3712
Մարկոսյան
. 3712
Մարկոսյան
. 3902
Մարտիրոս
Մոկացի
(4122)
Մարտիրոսյան
. 3938
Մարտոյան
. 3982
Մարության
. 4000
Մարուքյան
Մաքսուդյան
Մելիքսեթյան
. 3847
Մելքոնյան
. 3713
Մելքոնյան
. 3658, 3785
Մելքումյան
. 3776
Մելքումյան
. 3826
Մեհրաբյան
. 3973
Մեսչյան
սրոպյան
Մինասյան
. 3714, 3798, 3848
Մինասյան
. 3659
Միսակյան
.3942
Միրաքյան
. 3647
Միրզոյան
. 4144
Միրզոյան
. 3953
Միրիջանյան
. 4124
Միքայելյան
. 3799
Միքայելյան
Միքայելյան
. 3941, 3996, 4002,
4015, 4042, 4063
Միքայելյան
. 3981
Միքայելյան
. 3843
Մխիթար
(3690, 3740-41)
Մխիթարյան
. 3786
Մխիկյան
. 4012, 4037
Մկրտչյան
. 3707
Մկրտչյան
. 4091
Մկրտչյան
. 3800
Մկրտչյան
. 3827
Մնացականյան
Մոսեսյան
Մովսիսյան
. 4039
Մովսիսյան
.4073
Մունիզադեհ
. 3743
Մուրադբէկեան
արք
. (3633)
Մուրադյան
. 3829
Մուրադյան
. 4040
Մուրադյան
. 4112
Նազմի
Նահապետյան
. 4125
Նասիլյան
Նասիլյան
. 3693, 3737
Նավոյան
. 3993
Ներկարարյան
. 3787
Ներսիսյան
. (4027)
Ներսիսյան
. 4113
Նժդեհ
4145
Նիկողոսյան
. 3702
Նիկողոսյան
. 3660
Նշանյան
Նուռ
Շահամիրյան
Շահինյան
Շահնազարյան
. 3689
Շահվերդյան
3
Շարմազանով
Շաքարյան
Շեկոյան
.) 4036
Շեկոյան
. 3953
Շիրազ
. (4102, 4108, 4112)
Շիրինյան
. 3746
Շչեգլովին
Չարենց
. (4111, 4115)
Չաքոյան
. 4064
Պայլոզյան
. 3830
Պապյան
Պապոյան
Պապոյան
Պետրոսյան
. 3619, 3788, 4074
Պետրոսյան
. 4147
Պետրոսյան
. 3703, 3758-59, 3789,
3801, 3831
Պետրոսյան
. 3755
Պետրոսյան
. 3642, 3832
Պողոսյան
. 3802
Պողոսյան
. 3663
Ջանիբեկյան
. 4065
Ջելոյան
. 3688
Ռոստամի
. 3760
Ռուբինյան
. 4041, 4103
Սաադաթի
Սաբեթյան
. 3964
Սաիդի
Սալիվան
յան
Սահակյան
Սահակյան
Սահակյան
Սահակյան
Սամվելյան
Սամվելյան
Սայադյան
Սայադյան
Սարատիկյան
. 3854
Սարգսյան
. 3738, 3767, 3931-32,
4007, 4066
Սարգսյան
. 3833
Սարգսյան
Սարգսյան
Սարգսյան
Սարգսյան
Սարգսյան
. 3662, 3768, 4042,
4067, (3753)
Սարգսյան
. 4148
Սարգսյան
. 3716-17, (3752)
Սարդարյան
յան
Սարոյեան
Գէորգ
վրդ
Սարուխանյան
Սարուխանյան
. 3665, 3675
Սարուխանյան
Սաֆարյան
Սաֆարյան
Սիմավորյան
. 3666
Սիմեոն
Երևանցի
(3993)
Սիմոնյան
. 3903
Սինանյան
. 3695
Սիրեկանյան
. 3625, 3804
Սմբատյան
. 3733
Ստեփանյան
Ստրժիգովսկի
. (3994)
Սուջյան
Սուրէնեանց
. (3633)
Սուքիասեան
Սուքիասյան
Սուքոյան
Վաթինյան
. 4044
Վաթինյան
5
Վարդազարյան
Վարդանյան
Վարդանյան
. 4149
Վարդանյան
Վարդանյան
. 4092
Վելյան
Վերանյան
Վերնո
Մալաքյան
.) (4032)
Վիրաբյան
. 4150
Վշտունի
. (4110)
Տահերի
Գրիգորյան
. 3955
Գուլանյան
. 3637, 4022
Հարությունյան
. 3668
Մինասյան
. 3969
Ցականյան
Ցուցուլյան
. 3704
Ուդումյան
. 3844
Ուռումյան
Փահլևանյան
. 3790-91
Փաշայան
Փաշինյան
. 3615, 4017, 4021,
Բուզանդ
(4139)
Փարաջանով
. 4046, (4028)
Քալաշյան
Քեշիշյան
Քերոբյան
. 3976
Քոթանջյան
. 4119
Քոչարյան
. 3628
Քրիստափորյան
. 4003, 4026,
4031, 4047-48, 4061
Օհանյան
Абовян
Абраамян
. 3870, 3875
Авакян
. 3898
Агбалян
. 3900
Азнавур
. (4023)
Айрапетян
Акопян
. 3870
Акопян
. 3878
Акопян
Акопян
3867
Акопян
. (4051)
Алавердян
. 3874
Ананикян
Аракелян
. 3865, 3947
Аракелян
. 3898
Аракелян
. 3748
Аревшатян
. 3618
Арешев
. 3677
Арзуманян
. 4130
Арминова
. 3686
Арстамян
Арустамян
. 3892
Арутюнян
Ахумян
. 3939
Бабаян
. 3927
Багдасаров
. 3972
Багдасаряан
6, 3855
Баграмян
Балаян
. 3640
Барсегян
Бархударян
. 3865
Бахчаджян
. 3895
Бидар
. 3894
Босноян
Буниатян
Варданян
. 3868
Габриелян
. 3921
Габриелян
. 3921
Гавалян
. 4052
Газазян
. 3873
Галоян
. 3626
Галстян
. 3952
Гаспарян
. 3939
Гаспарян
.4053
Гаспарян
. 3987-88
Гаспарян
. 3882
Геворкян
. 3874
Геворкян
. 3837
. 3883
Геолчанян
. 3884
Говорухин
. 4049
Григорян
. (4008)
Григорян
Григорян
. 3885
Григорян
86
Григорян
. 3891
Григорян
. 3888
Гугучкина
. 3985
Гуларян
. 3618
. 3749
. 3611
. 4023
Гургенидзе
Гюльмисарян
Давтян
. 3921
Давтян
. 3910
Данагулян
. 3893
Егиазарян
. 3987-88
Ерканян
. 4151
Закарян
. 3683
Закоян
. 3739
Зангинян
Захаров
. 3747
Инджигулян
3924
. 3886
Исаакян
. 4081
Казарян
. 3961
Казумян
. 3985
Камалян
. 3866
Карапетян
(4071)
Карапетян
. 3899
Каспар
. 3696
Кипароидзе
. 3857
Киракосян
. 3872
Киракосян
. 3887
Кочикян
. 3889
Кривопусков
. 3684
Крикунов
. 3670
Кутуза
. 3611
Лазарян
. 3871
Лалабекова
. (4116)
Малхасян
. 3885
нвелян
. 3928
Маргарян
. 3858, 3698
Мартиросян
. (3611)
Медведев
. 4050, 4069
Меедахи
. 3952
Мелкумян
. 3978
Мерино
. 3979
Месропян
. 4082
Мизунц
Микаэлян
. 4008
Минасян
. 3735
Минасян
Минасян
Мкоян
Мкртчян
. 3876
Мкртчян
Мнацаканян
Мовсисян
. 3867
Можарова
. 3772
Молчанов
. 4152
Мужикян
. 3936
Мхитарян
Назаретян
. 4051, 4116
Назаретян
. 3901
Назарян
. 3905
Налбандян
. 3979
Никогосян
. (3999)
Обосян
Овнанян
Олюнина
. 3873
Паргев
Србазан
(3640)
Парсамян
. 3952
Пашинян
. 3697
Петросян
. 3906
Погосян
Погосян
. 3865
Погосян
. 3868
Погосян
. 3940
Саакян
. 3901
Саакян
. 3937
Саакян
Саакян
. 3870
Сагателян
. 3838
Сагиян
Саиян
. 3922
Саргсян
. 3866
Саркисян
. 3909
Сафарян
. 3750
Симонян
Скаков
. 3671
Согомонян
7
Сукиасян
Сукоян
. 3985
Тадевосян
Тадевосян
. 3792
. 3739
Галстян
. 3910
Григорян
Токмаджян
3894
. 3987
Уриханян
. 3621
Харатьян
. 4052
Хачатрян
. 3911
Хачатрян
. 3978
Ходжакян
. 3685
Христафорян
. 3856, 4050, 4071
Чилингарян
. 3899
Чилингарян
. 3876
азаров
Энфиаджян
. 3687, 3877
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ՑԱՆԿ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Ադրբեջան
զինված
ուժեր
3769, 3772
քաղաքագիտ
. 3650, 3654
Ալեքսանդրապոլ
պատմ
ԱՄՆ
քաղաքագիտ
ճարտարապետ
Աշտարակ
էկոլոգիա
3902
Ապարան
ջրամբարներ
Արագած
ճարտարապետ
Արմավիրի
մարզ
աշխատանք
Արտաշատ
հնագիտ
. 4117
Դուբայ
զբոսաշրջ
Եգիպտոս
արտաքին
քաղ
զբոսաշրջ
Երևան
բնության
պահպան
. 3862-63,
թատրոն
4056,
տրանսպորտային
. 3941
Էջմիածին
3631-32
Թալին
էկոլոգիա
3902
Թուրքիա
. 3757,
թ
. 3785,
քաղաքագիտ
. 3658, 3664, 3666
Իրան
ներքին
քաղ
քաղաքագիտ
. 3665
Իրաք
3636
Լենինական
պատմ
ԼՂՀ
ազգ
ազատագր
շարժում
3679,
գյուղատնտ
. 3948,
ներքին
քաղ
. 3672,
տնտ
գիտ
. 3721-23,
քաղաքագիտ
Լոռու
մարզ
. 3724
Կիլիկիա
3632,
պատմ
. 4137, 4143
Կիլիկյան
Հայաստան
աշխարհագր
Կողբ
պատմ
Կոսովո
քաղաքագիտ
Հայաստանի
Հանրապետություն
անասնաբուծ
աշխատանք
3699-3700, 3704,
արտադր
կազմակերպում
արտաքին
քաղ
գյուղատնտ
. 3944,
երկրաբան
. 3896,
զբոսաշրջ
իրավունք
3744,
կենցաղի
սպասարկում
կինոարվեստ
հասարակ
հնագիտ
միջազգ
հարաբեր
. 3736, 3738,
շախմատ
. 3991,
. 4131-50,
վարչ
կառավարում
սոցապ
գիտ
. 3727-28, 3732-33,
քաղաքագիտ
. 3654-55, 3657, 3659,
իրավունք
3760,
ֆին
. 3709, 3714-16
Հայկաձոր
հնագիտ
. 4118
Հոլիվուդ
իրավունք
3745
Օսիա
քաղաքագիտ
Մեծ
Բրիտանիա
արտաքին
քաղ
Մեղրի
բնության
պահպան
վարչ
կառավարում
3768
թատրոն
4067,
պատմ
. 4129
Շիրակի
մարզ
հոգեբան
. 3624
Պարսկաստան
պատմ
քաղաքագիտ
Սեպասար
3641
Սյունիքի
մարզ
վարչ
կառավարում
3766
Վայոց
երկրաբան
. 3897
պատմ
Վրաստան
զբոսաշրջ
. 3859,
կրոն
3630,
ներքին
քաղ
քաղաքագիտ
. 3648,
Տայք
պատմ
Փամբակ
պատմ
Джавахк
политология
3677
Казань
междунар
право
НКР
заболевания
опор
двигат
сиситемы
Республика
Армения
внеш
политика
3683, 3686,
геодезия
3868,
гос
3750,
заболевания
опор
двигат
сиситемы
3926,
инфекцион
болезни
3927,
нергетика
3934
внеш
политика
3683, 3686,
гос
право
3750,
энергетика
3934,
политология
3671
Южный
дело
3770,
политология
3671
ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ
ԱՄՍԱԳՐԵՐԻ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
ԹԵՄԱՏԻԿ
ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐԻ
ՑԱՆԿ
СПИСОК
РАСПИСАННЫХ
ЖУРНАЛОВ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ
НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ
СБОРНИКОВ
Ագրոգիտություն
, 2011,
5-6. – ISSN 1829-2931
Գիտական
աշխատություններ
Շիրակի
հայագիտական
հետազոտությունների
կենտրոն
, 2010,
Գլոբուս
Ազգային
անվտանգություն
, 2011,
4. – ISSN 1829-1805
Էներգետիկ
տարածաշրջանային
անվտանգություն
, 2011,
թիվ
4. –
ISSN 1829-1791
ֆակտո
, 2011,
թիվ
Դեղեր
բժշկություն
, 2011,
թիվ
2. – ISSN 1829-1856
Էջմիածին
, 2010,
անիք
դպրոց
, 2011,
թիվ
Լրաբեր
հասարակական
գիտությունների
, 2011,
թիվ
1-2. – ISSN 0320-8117
Կինո
, 2009,
4, 5, 2010,
1-2, 9-10
Հայաստան
ֆինանսներ
էկոնոմիկա
, 2011,
թիվ
6. – ISSN 1829-0787
Հայաստանի
բժշկագիտություն
, 2011,
. 3. – ISSN 1829-7484
Հայաստանի
տպագրության
մեջ
վաճառքում
, 2011,
թիվ
Հայաստանի
քիմիական
հանդես
, 2011,
.64,
թիվ
1. – ISSN 1829-9628
Հայոց
լեզու
գրականություն
, 2011,
թիվ
Հանրապետություն
, 2011,
թիվ
Ճարտարապետություն
շինարարություն
, 2011,
5. – ISSN 1829-0728
Մաթեմատիկան
դպրոցում
, 2011,
Մանկավարժություն
, 2011,
թիվ
Մարդ
հասարակություն
, 2011,
վ
Մենուա
Մխիթար
», 2011,
1-3, 4-6
Նախաշավիղ
Նանե
7-8
, 2011,
թիվ
10-11. – ISSN 1829-295X
Շախմատային
Հայաստան
Տեղեկատվագիր
Հայաստանի
շինարարների
, 2011,
6-7
Տեղեկատվական
տեխոլոգիաներ
կառավարում
, 2011,
4. – ISSN 1829-
դար
, 2011,
4. – ISSN 1829-0051
Օտար
լեզուներ
Հայաստանում
, 2011,
Օրենք
իրականություն
, 2011,
7. – ISSN 1829-0620
Известия
Армении
Математика
, 2011,
.46, N 1-3. – ISSN 1829-3043
Науки
земле
, 2011,
.64, N 3 – ISSN 1829-961X
, 2011,
.46, N 4. – ISSN 1829-3035
Newmag, 2011, N 24
արվեստ
, 2011, N 4
Review, 2011, N 3
ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ
ՄԱՄՈՒԼԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
ЗАРУБЕЖНОЙ
АРМЯНСКОЙ
Հրատարակվում
1995
.

Издается
1955
_________________________________________________________________
2011 (1130-1256)
Թիվ
_________________________________________________________________
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲԱԺԻՆ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
Գիտության
մշակույթի
ընդհանուր
հարցեր
Общие
науки
культуры
Քաղաքակրթություն
Մշակույթ
Առաջընթաց
Цивилизация
Культура
Прогресс
Գալստեան
Լիլիթ
Ցորենը
որոմից
զատելու
ժամանակը
Հայաստանի
մշակութ
կյանքի
մասին
Լիլիթ
Գալստեան
Ազդակ
. – 2011. – 6
օգոստ
Կազմակերպություններ
Ասոցիացիաներ
Կոնգրեսներ
Ցուցահանդեսներ
Թանգարաններ
Организации
Ассоциации
Конгрессы
Выставки
Երէց
պատանիներու
բանակումը
նուիրած
Արցախի
անկախութեան
ամեակին
Ազդակ
. – 2011. – 8
օգոստ
. –
Ղազարեան
Սալբի
Հայաստան
Ազրպէյճան
կարծիքներ
մեկնաբանութիւններ
Հարցազրույց
Սիվիլիթաս
հիմնադրամի
տնօրեն
Ղազարեանի
Ազդակ
. – 2011. – 15
օգոստ
. –
6:
Մնձուրիի
փառատօնը
համոզէ
մեծ
ը
ծպտեալ
հայերուն
«Մնձուրի՝
բնութեան
պաշտամունքի
փառատոնի
շուրջ
Արևմտահայերի
հարցերի
ուսումնասիր
կենտրոնի
Ալվրցեանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
Ազդակ
. – 2011. – 19
օգոստ
Թերթեր
Մամուլ
Ժուռնալիստիկա
Пресса
Журналистика
Աբուսէֆեան
Ռոզ
Մեր
ուշացած
պահանջատիրութեան
հրամայականով
Հրապարակախոս
Մարի
Ռոզ
Աբուսէֆեան
Ազդակ
. –
2011. – 6, 8, 9
օգոստ
6:
Աղպաշեան
Պարոյր
Հայկական
լրատուամիջոցները
գոհացնե՞ն
թե՞
մտահոգեն
Պարոյր
Աղպաշեան
Ազդակ
. – 2011. – 5
օգոստ
. –
Հաճեան
Պետրոս
Տղայ
երազէր
բանաստեղծ
ըլլալ
Հատված
Կանթեղ
պարբերաթերթի
խմբագիր
Երազենցի
Մատեանի
մասին
հուշագր
Պետրոս
Հաճեան
Ազդակ
. – 2011. – 13
օգոստ
. –
Մարտիրոսեան
Մարինէ
Երանի
Հայաստանի
լրատուական
դաշտն
աւելի
հաւասարակշռուած
Սփյուռքահայ
գրողի
տեսակետը
Մարինէ
Մարտիրոսեան
Ազդակ
. – 2011. – 15
օգոստ
Քանլը
Եուսուֆ
Իրակա՞ն
յանցապարտը
: [«
Ազդակ
թերթի
խմբագիր
Դինքի
սպան
Եուսուֆ
Քանլը
Ազդակ
օգոստ
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЛОСОФСКИЕ
НАУКИ
1/14
Փիլիսոփայություն
Философия
Կիւլոյեան
Սրապեան
Ապագայի
Մահվան
.] /
Կիւլոյեան
Սրապեան
Ազդակ
. – 2011. – 1
օգոստ
. –
159.9
Հոգեբանություն
ւլոյեան
Սրապեան
Հասկնալ
Թուիթըրի
հոգեբանութիւնը
Կիւլոյեան
Սրապեան
Ազդակ
. – 2011. – 15
օգոստ
ԿՐՈՆ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
23/28
Քրիստոնեություն
Христианство
Աշըգեան
Շնորհք
Աստուածածինը
որպէս
տիպար
մայր
Հոգևոր զրույց
] /
Շնորհք
Աշըգեան
աբղ
Ազդակ
. – 2011. – 15
օգոստ
Արամ
կթղկ
Մանուկը
դաստիարակել
Սուրբ
Աստուածածնի
օրինակով
Արամ
կթղկ
Ազդակ
. – 2011. – 17
ոստ
1143.«
Զղջումին
կողմնացոյցը
գիրքին
հետքերով
Գրիգոր
Չիֆթճեանի
բովանդակ
համանուն
մասին
Ազդակ
. – 2011. – 2
օգոստ
Թինքճեան
Պօղոս
Ի՞նչ
իմաստը
Աղօրհնէքին
Մատաղին
Խաղողօրհնէքին
Կրոն
տոների
մասին
Պօղոս
Թինքճեան
աբղ
Ազդակ
2011. – 13
օգոստ
4, 10:
1145.«
Հայ
եկեղեցին
այսօր
Եւրոպայի
նիւթով
դասախօսական
երեկոյ՝
Դպրեվանքին
: [
Հրաչ
Չիլինկիրեանի
դասախոս
մասին
Ազդակ
. – 2011. – 6
օգոստ
Հայունի
Մեսրոպ
Հայադրոշմ
դարերու
որովհետեւ
փաստերէն
Կիրակնօրյա
զրույց
Մեսրոպ
Հայունի
Ազդակ
. – 2011.
օգոստ
Հայունի
Մեսրոպ
Հայկական
Մարութայ
սարին
չարխափանը
...
Կիրակնօրյա
զրույց
Մեսրոպ
Հայունի
Ազդակ
. – 2011. – 15
օգոստ
. –
յունի
Մեսրոպ
Վերադարձ
մեր
հայատունկ
արմատներուն
...
Կիրակնօրյա
զրույց
] /
Մեսրոպ
Հայունի
//
Ազդակ
. – 2011. – 1
օգոստ
. –
Հայունի
Մեսրոպ
Վերափոխումը՝
գրաւականը
մարդուն
յավերժութեան
Կիրակնօրյա
զրույց
] /
Մեսրոպ
Հայունի
//
Ազդակ
. –
2011. – 22
օգոստ
Մանուէլեան
Պետրոս
Աստուածածինը
հայ
եկեղեցւոյ
Մանուէլեան
Պետրոս
աբղ
Ազդակ
. – 2011. – 13
օգոստ
1151.«
Միջեկեղեցական
շարժումը
նիւթով
հանդիպում
զրոյց՝
Թենի
անին
Ազդակ
. – 2011. – 12
օգոստ
3, 10:
Սաղտըճեան
Յովհաննէս
Ուխտին
իմաստը
Հոգևոր
զրույց
] /
Յովհաննէս
Սաղտըճեան
աբղ
Ազդակ
. – 2011. – 13
օգոստ
4, 10:
Աստուածածնայ
նուիրուած
ամսուան
եզրափակում՝
երաժշտական
կատարումներ
ներկայացումով
//
Ազդակ
. – 2011. – 18
օգոստ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Քաղաքականություն
Политика
32.001
Քաղաքագիտություն
Политология
Յակոբեան
Թաթուլ
Երեւանը
պէտք
հրաժարուի
չարաբաստիկ
րձանագրություններից
Քաղ
վերլուծ
.] /
Թաթուլ
Յակոբեան
//
Ազդակ
. –
2011. – 1
օգոստ
. –
Յակոբեան
Հայաստանի
որեւէ
նախագահ
իրաւունք
չունի
վերահաստատելու
թուրք
հայկական
սահմանը
Քաղ
վերլուծ
Թաթուլ
Յակոբեան
Ազդակ
. – 2011. – 8
օգոստ
Պալեան
Արշօ
Յուլիսեան
պատերազմը
արաբական
զգաստութիւն
ստեղծեց
Միջազգ
տես
Արշօ
Պալեան
Ազդակ
. – 2011. –
օգոստ
Պեքտիլ
Պուրաք
Զերօ
հարիւր
տագնապներ
Քաղ
վերլուծ
Պուրաք
Պեքտիլ
Ազդակ
. – 2011. – 17
օգոստ
Պէրպէրեան
Նազարէթ
Էրտողանի
հրահրած
բանակռիւը
Թրքական
ուրացման
սառցակոյտը
Միջազգ
տես
Նազարէթ
Պէրպէրեան
//
Ազդակ
. – 2011. – 12
օգոստ
Պէրպէրեան
Նազարէթ
Հասարակական
պայթումի
վտանգն
ընկերային
օրակարգի
չարաշահումը
Քաղ
վերլուծ
Նազարէթ
Պէրպէրեան
//
Ազդակ
. – 2011. – 2
օգոստ
Սարեան
Սուրէն
Յետընտրական
ւրքիան
տարածաշրջանային
զարգացումները
Միջազգ
տես
Սուրէն
Սարեան
Ազդակ
. – 2011. – 10
օգոստ
Ներքին
քաղաքականություն
Внутренняя
Գաբրիէլեան
Հայկ
Յետընտրական
Թուրքիա
Թուրքիայի
ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Հայկ
Գաբրիէլեան
Ազդակ
. – 2011. – 2
օգոստ
5, 8:
Էլչեան
Հակահայկականութիւնը
վրացիների
ինքնութեան
մասն
դարձել
Հարցազրույց
թիֆլիսահայ
երիտ
գործիչ
Էլչեյանի
Վրաստանում
Հայ
առաքել
եկեղեցու
արգավիճակի
մասին
առավ
Խաչատրեանը
Ազդակ
. – 2011. – 12
օգոստ
. –
Մելքոնեան
Ռուբէն
Զարգացումներ
Թուրքիայի
ուծացած
հայութեան
շրջանում
Տիգրանակերտ
Թուրքահայ
մասին
Ռուբէն
Մելքոնեան
Ազդակ
. – 2011. – 5
օգոստ
Մելքոնեան
Ռուբէն
Թուրքիայի
չերքեզների
արդի
խնդիրների
մասին
Ռուբէն
Մելքոնեան
//
Ազդակ
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
Մխսեան
Մարալ
Գաղութէ
գաղութ
Նոր Ջուղա
Թեհրան
Հունաստան
Փարիզ
ԱՄՆ
Կանադա
Ավստրալիա
Մարալ
ան
//
Ազդակ
. – 2011. – 18
օգոստ
Մխսեան
Մարալ
Գաղութէ
գաղութ
Սիրիա
Թեհրան
Հունաստան
ԱՄՆ
Կանադա
Ֆրանսիա
Մարալ
Մխսեան
Ազդակ
. – 2011. – 4
օգոստ
Մխսեան
Մարալ
Գաղութէ
գաղութ
Սիրիա
Հնդկաստան
Եգիպտոս
Կանադա
Շվեյցարիա
ԱՄՆ
] /
Մարալ
Մխսեան
Ազդակ
. – 2011. –
օգոստ
5, 8:
Նալպանտեան
Ազգային
մտահոգութիւններ
Արևմտահայերի
ներքին
կյանքի
մասին
Յովսէփ
Նալպանտեն
Ազդակ
. –
2011. – 11
օգոստ
թիլեան
Պետրոս
քհնյ
Թաքնուած
կամ
հաւատափոխ
հայերու
հարցը
Թուրքիայում
Պետրոս
Շիթիլեան
Ազդակ
օգոստ
. –
Քեմալ
ինչպե՞ս
կրնայ
արտօնել
քմահաճ
քաղաքականութիւններ՝
մարդկային
կեանքերու
հաշուոյն
: [
Թուրքիայի
ներքաղ
նկարագրի
մասին
Լալէ
Քեմալ
Ազդակ
. – 2011. – 3
օգոստ
5, 8:
323(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
ներքին
քաղաքականությունը
Внутренняя
Республики
Армения
Խարտալեան
Սիւզան
Ո՞րն
մեր
ամերիկեան
երազը
կամ՝
շարադրանքի
հրամայականը
Հայաստանի
ներքաղ
մասին
] /
Խարտալեան
Ազդակ
. – 2011. – 18
օգոստ
. –
էժ
Արմէն
Դիւրին
հարցումներ
դժուար
պատասխաններ
Հայաստանի
ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Վրէժ
Արմէն
//
Ազդակ
. – 2011. – 18
օգոստ
Քոնկրեսը
կառչած
մնայ
սեպտեմբերին
երկխօսութեան
կարելիութիւնները
սպառած
նկատելու
վերջնաժամկէտին
: [
իշխան
երկխոս
մասին
Ազդակ
. – 2011. – 5
օգոստ
. –
Ազգաբնակչության
տեղաշարժեր
Գաղութային
հարց
Ազգային
ազատագրական
շարժում
населения
Колониальный
Национально
освободительное
движение
րտալեան
Սիւզան
Վախը՝
հայ
մարդուն
մղիչ
ուժը
Արտագաղթի
պատճառների
մասին
Խարտալեան
Ազդակ
. – 2011.
օգոստ
. –
Պալեան
իրականանայ
Հայաստան
առանց
հայերու
ցարի
վարչապետ
Լոպանովի
ցանկութիւնը
Արտագաղթ
Պալեան
Ազդակ
. –
2011. – 11
օգոստ
329(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Политические
движения
Республики
Армения
Բագրատունի
ոբ
Կրնամ
անվարան
ըսել
Իրանը
այն
պետութիւններէն
որոնք
վերջին
տարիներուն
իրենց
անվերապահ
աջակցութիւնը
ցուցաբերեցին
Լիբանանին
» : [
Հարցազրույց
Լիբանանի
խորհրդարանի
երեսփոխան
Բագրատունու
առավ
Էլիազեանը
Ազդակ
. – 2011. – 4
օգոստ
6, 10:
1177.«
Երկխօսութիւնը
անուն
երկխօսութեան
պիտի
չըլլայ
ՀԱԿ համակարգող
Զուրաբեանի
հայտարար
մասին
Ազդակ
. – 2011. – 4
օգոստ
. –
Յակոբեան
Ժաք
Յանուն
համակարգային
իշխանափոխութեամբ
որակի
իշխանութեան
ձեւաւորման
Հայաստանում
կազմավորման
ամյակի
կապակց
Յակոբեան
Ազդակ
. – 2011. – 8
օգոստ
. –
Տէր
Ղուկասեան
դաշնակցութեան
ընդդիմադիր
դիմագիծը՝
31-
ընդհանուր
ժողովի
ուղեգիծի
հետեւումով
ր
Ղուկասեան
Ազդակ
. –
2011. – 18
օգոստ
Էկոնոմիկա
Տնտեսական
գիտություններ
Экономические
науки
Տնտեսական
գիտություններ
Экономические
науки
Առևտուր
Միջազգային
տնտեսական
հարաբերություններ
Համաշխարհային
տնտեսություն
Международные
экономические
отношения
хозяйство
Գէորգեան
Հրայր
Միջազգային
տնտեսական
տագնապին
լոյսին
տակ
Հրայր
Գէորգեան
Ազդակ
. – 2011. – 19
օգոստ
Մելեքեան
Խաչիկ
2015-
քանի
տարի
ժամանակ
ցել
Տնտ. ճգնաժամի
մասին
Խաչիկ
Մելեքեան
Ազդակ
օգոստ
Իրավունք
Իրավաբանական
գիտություններ
Юридические
науки
Իրավունքն
ամբողջությամբ
Պետական
իրավունք
Սահմանադրական
իրավունք
Վարչական
իրավունք
Государственное
Конституционное
Административное
Սասունեան
Քոնկրեսին
յանձնաժողովը
Թուրքիոյ՝
եկեղեցիներուն
կալուածները
քրիստոնեաներուն
վերադարձնելու
Թարգմ
անի
Յարութ
Սասունեան
Ազդակ
. – 2011. – 3
օգոստ
Սասունեան
Յարութ
Օպամայի
անվստահելիութիւնը
խանգարէ
Ցեղասպանութիւնը
կանխարգելելու
նախաձեռնութիւնը
Թարգմ
Գէորգեանի
Յարութ
Սասունեան
Ազդակ
. – 2011. – 15
օգոստ
. –
342.5(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
իրավունքը
սահմանադրական
իրավունքը
վարչական
իրավունքը
Государственное
конституционное
административное
Республики
Армения
Յովհաննիսեան
Վահան
Ներքաղաքական
իրավիճակի
վերաբերեալ
զրուցել
խմբակցութեան
ղեկավար
Յովհաննիսեանի
Գրի
առավ
Մարկոսեանը
Ազդակ
. – 2011. – 12
օգոստ
Պետական
վարչական
կառավարում
Ռազմական
արվեստ
Ռազմական
գիտություններ
Государственное
административное
управление
Военное
скусство
Военные
науки
351/354
Պետական
վարչական
կառավարում
Государственное
административное
управление
Սարըկիւլ
Մուսթաֆա
Ակունք
հարցազրույցը
Օվաճըքի
քաղաքապետ
Մուսթաֆա
Սարըկիւլի
Գրի առավ
Ալվրցեանը
Ազդակ
– 2011. – 19
օգոստ
355/359
Ռազմական
գիտություններ
Զինված
ուժեր
Военные
науки
Вооруженные
силы
Կիւնկ
Պահա
երթաս
պրն
Էրտողան
Թուրքիայի
ռազմ
մասին
Կիւնկ
Ազդակ
– 2011. – 17
օգոստ
1187-88.
Յակոբեան
Թաթուլ
Թուրքիան
ծրագրում
մէկ
միլիոնի
հասցնել
զինուժի
թուաքանակը
Թաթուլ
Յակոբեան
Ազդակ
. – 2011. – 17
օգոստ
. –
Կրթություն
Դաստիարակություն
Ուսուցում
Հանգստի
կազմակերպում
Воспитание
Обучение
Организация
досуга
37.01
Դաստիարակության
կրթության
ուսուցման
հիմունքները
Основы
воспитания
образования
обучения
Աշըգեան
Շողիկ
Ամուր
պահենք
միջնաբերդը
Համասփյուռյան
համագումարի
մասին
Շողիկ
Աշըգեան
Ազդակ
օգոստ
. –
Արամ
Արեւմտահայերէնի
փրկութիւնը՝
համազգային
առաջնահերթութիւն
Կրթ
համագումարի
մասին
Արամ
կթղկ
. //
Ազդակ
. – 2011. – 22
օգոստ
Արեւմտահայէրենը
խայտաբղետ
կացութեամբ՝
քննարկումի
սեղանին
վրայ
Կրթ
համագումար
Ազդակ
. – 2011. – 20
օգոստ
. –
1192.«
Հայոց
լեզուն
մեր
արիւնն
առանց
անոր
բնական
շրջանառութեան
մեր
ազգին
մարմինը
պիտի
անշնչանայ
» :
Համասփյուռյան
համագումարում
Արամ
կթղկ
բացման
մասին
Ազդակ
. – 2011. – 19
օգոստ
. –
Դաստիարակության
կրթության
կազմակերպում
Դպրոցավարություն
Организация
питания
образования
Գրտոքեան
Մարալ
ՀԲԸՄ
Պօղոս
Կարմիրեան
վարժարանի
տարեշրջանի
տարեկան
հաճելի
պտոյտը
Մարալ
Գրտոքեան
Ազդակ
. –
2011. – 15
օգոստ
Կանաչեան
Ասմինեան
Զարմինէ
Ազգային
Ռուբինեան
Մեսրոպեան
վարժարանի
2010-2011
տարեշրջանի
ամավերջի
հանդէս
վկայականաց
բաշխում
ամեակի
Զարմինէ
Կանաչեան
Ասմինեան
//
Ազդակ
. – 2011. – 12
օգոստ
Արտադպրոցական
ընդհանուր
Ինքնակրթություն
Внешкольное
Самообразование
Կիրակնօրեայ
վարժարաններու
պատանեկան
բանակում
Լիբանանում
Ազդակ
. – 2011. – 11
օգոստ
Պրոֆեսիոնալ
միջնակարգ
մասնագիտական
կրթություն
Профессиональное
среднее
специальное
образование
Հայրապետեան
Օննիկ
Մաշտոց
անունը
պարտաւորեցնող
Մաշտոցի
անվ
քոլեջի
ավարտ
հանդեսի
առթիվ
Օննիկ
Հայրապետեան
//
Ազդակ
. – 2011. – 4
օգոստ
Բարձրագույն
կրթություն
Բարձրագույն
Գիտական
կադրերի
պատրաստում
шее
Высшая
школа
научных
Հայկազեան
համալսարանի
//
Ազդակ
. – 2011. – 2
օգոստ
Պուլղուրճեան
Նարինէ
Հայաստանի
ամերիկեան
համալսարանը՝
քսանամեայ
ուսումնական
օրրան
Նարինէ
Պուլղուրճեան
Ազդակ
. – 2011. –
օգոստ
6, 10:
Ազգագրություն
Ծեսեր
Սովորույթներ
Բանահյուսություն
Этнография
Нравы
Обычаи
Фольклор
391/395 (
919.81)
Հայ
ազգագրություն
Армянская
этнография
Մանուկեան
Յակոբ
Պատմութեան
համար
դէմքեր
դէպքեր
դէպի
արմատներ
Տօներ
պիտանի
» : [
Մանճիկեանի
հեղինակած
ազգագր
մասին
Յակոբ
Մանուկեան
Ազդակ
. – 2011. –
օգոստ
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱ
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ
МЕДИЦИНА
Ինժեներական
խնիկան
ամբողջությամբ
Инженерное
Техника
Սանիտարական
տեխնիկա
Ջրամատակարարում
Լուսատեխնիկա
Санитарная
техника
Водоснабжение
Канализация
Светотехника
Յովհաննիսեան
Արտակ
Ջրային
մտրակը
Մերձաւոր
Արեւելքում
Ջրային
ճգնաժամի
մասին
Արտակ
Յովհաննիսեան
Ազդակ
. – 2011. – 9
օգոստ
Արդյունաբերության
արհեստների
տարբեր
ճյուղեր
Մեխանիկական
տեխնոլոգիա
Различные
промышленности
ремесла
Механическая
технология
671/673
Մետաղյա
րի
արտադրություն
металлов
Գէորգեան
Գագիկ
Մեր
հիմնական
նպատակն
աշխարհասփիւռ
հայ
ոսկերիչներու
ծանօթացումն
հայոց
լեզուին
արուեստին
պահպանումը
Հարցազրույց
Հայ
ոսկերիչների
համաշխարհ
միության
Գէորգեանի
Ազդակ
. – 2011. – 11, 12
օգոստ
3, 9:
ԱՐՎԵՍՏ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՊՈՐՏ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
ИГРЫ
СПОРТ
Հատակագծում
Քաղաքաշինություն
Լանդշաֆտային
այգեպուրակային
ճարտարապետություն
радостроительство
Ландшафтная
парковая
архитектура
Պատմության
մշակույթի
հուշարձանների
պահպանություն
памятников
истории
культуры
աւերակները՝
համաշխարհային
մշակութային
ժառանգութեան
թեկնածու
Ազդակ
. – 2011. – 15
օգոստ
. –
1, 10:
75/76
Գեղանկարչություն
Գրաֆիկա
Փորագրանկար
Живопись
Графика
Гравюра
Ծիրանի
Անժամանակ
տարածականութիւններու
վրայ
...
Գեղանկ
Դաւթեանի
մասին
Ծիրանի
Ազդակ
. – 2011. – 1
օգոստ
. –
Երաժշտություն
Музыка
Ալահայտոյեան
Պետրոս
Դրազարկ
հրատարկութիւն
Կլենտէյլ
Քալիֆորնիա
, 2009, 448
Բալուի
տարածաշրջանի
երաժշտական
ազգագրական
հաւաքածոյ
Հարցազրույց
համանուն
Ալահայտոյեանի
Գրի
առավ
Դանիէլեանը
Ազդակ
1. – 20
օգոստ
5, 10:
Կիրակնօրեայ
դպրոցներու
վարիչ
տնօրէնութեան
կազմակերպութեամբ
մանուկ
աստղ
երգիչներու
ընտրութիւն
Ազդակ
. – 2011. –
օգոստ
. –
1205.1965-
Գոհար
Գասպարեան
Հայոց
ցեղասպանութեան
պատմական
փաստը
բարձրաձայն
ներկայացնէր
Թուրքիոյ
մէջ
: [
Հայ
դաս
երգչուհի
Գասպարեանի՝
Թուրքիայում
ունեցած
համերգ
ելույթների
մասին
] //
Ազդակ
. – 2011. – 9
օգոստ
Հայաստանում
առաջին
անգամ
Երևանի
կոնսերվատորիայում
կայացած
դաս
համերգի
մասին
ակ
. – 2011. – 5
օգոստ
Հատտէճեան
Ռոպեր
Դանիէլ
Վարուժանի
Հացին
երգը
երգով
դաշնակով
«Հացին
երգը
բանաստեղծ
հիման
վրա
Գոհար
երաժշտ
համույթի
Աբգարեանի
ստեղծագործած
երգերի
մասին
Ռոպեր
Հատտէճեան
Ազդակ
. – 2011. – 1
օգոստ
. –
Շահանդուխտ
Շանթ
Թամար
Իսկէնեաններ
Բեյրութի
Բարսեղ
Կանաչեան
երաժշտ
քոլեջի
քույր
եղբայր
ջութակահարների
մասին
Շահանդուխտ
ակ
. – 2011. – 1
օգոստ
Թատրոն
Բեմական
արվեստ
Сценическое
искусство
Պիլալեան
Համբիկ
բաղդատութեան
: [
Դերասան
Շէքէրճեանի
խաղացած
թատեր
ներկայացումների
մասին
] /
Համբիկ
Պիլալեան
Ազդակ
. – 2011. – 22
օգոստ
Հատուկ
տոնահանդեսներ
Պարարվեստ
Շարժուն
ուսանելի
խաղեր
Особые
Хореография
Подвижные
поучительные
игры
Կիւլոյեան
Սրապեան
ոճի
պալէ
ցնցէ
Պոլշոյը
«Քրոմա» ժամանակակից
համույթի
մասին
Կիւլոյեան
Սրապեան
Ազդակ
. – 2011. – 12
օգոստ
796/799
Ֆիզիկական
կուլտուրան
ամբողջությամբ
Սպորտ
Физическая
культура
Спорт
Այսօր՝
Լիթուանիա
յաստան
Օզիպլիս
Ոսկանեան
Ալեքսանեան
չմիացան
հաւաքականին
Ֆուտբոլ
Ազդակ
. – 2011. – 10
օգոստ
1212.–
Անդրանիկ
Չափարեան
բաժակակիր
Եւրոպայի
երիտասարդներու
բաժակի
ախոյեանութիւնը
աւարտեցաւ
Ձյուդո
] //
Ազդակ
. –
2011. – 2
օգոստ
. –
Արթուր
Սարգիսով
արժանացաւ
ջերմ
ընդունելութեան
Ֆուտբոլ
] //
Ազդակ
. – 2011. – 9
օգոստ
Էմմիեան
Վահրամ
2020-
ողիմպիական
խաղերը
հիւրընկալելու
Թուրքիոյ
թեկնածութիւնը
անյարիր
անպատշաճ
Վահրամ
Էմմիեան
ակ
. – 2011. – 20
օգոստ
Թրուանց
Անուշ
Համահայկական
խաղերի
ծագումը
Անուշ
Թրուանց
Ազդակ
. – 2011. – 20
օգոստ
1216.–
Ծանրաբարձութեան
աշխարհի
Եւրոպայի
ախոյեան
Տիգրան
Մարտիրոսեան
վառեց
խաղերուն
Խաղերը
սկսան
մասնակցութեամբ
30
երկրներու
125
քաղաքներու
աւելի
քան
մարզիկներուն
Համահայկ
խաղերը
Ազդակ
. – 2011. – 15
օգոստ
Հալաճեան
Պերճ
Հարցազրոյց
Համահայկական
խաղերու
կոմիտէի
անդամ
Պերճ
Հալաճեանի
հետ
Օգոստ
կայանալիք
մահայկ
խաղերի
կազմակերպչ
հարցերի
մասին
Ազդակ
. – 2011. – 22
օգոստ
Համամճեան
Նշան
Մեր
յոյսը
դրած
ենք
լիբանանահայ
մարզիկներուն
վրայ՝
Երեւանէն
մետալներով
վերադառնալու
առումով
Հարցազրույց
Համահայկ
խաղերի
Լիբանանի
միացյալ
մարմնի
ատենապետ
պատվիրակ
Համամճեանի
առավ
Գասապեանը
Ազդակ
– 2011. – 11
օգոստ
Նոել
Քէշիշեան
տիրացաւ
տիտղոսին
Պինկ
պոնկ
ակ
. –
2011. – 3
օգոստ
. –
Շաբաթ
13
օգոստոսին
սկսած
խաղերը
երէկ
հասան
իրենց
աւարտին
նախագահ
Սերժ
Սարգսեան
նախագահեց
փակման
հանդիսաւոր
արարողութեան
Համահայկ
խաղեր
Ազդակ
օգոստ
Վարդան
Մինասեան
հրապարակեց
Հայաստանի
կազմը
Ֆուտբոլ
Ազդակ
. – 2011. – 8
օգոստ
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Լեզվաբանություն
Языкознание
809.198.1
Հայոց
լեզու
Армянский
язык
Եղիայեան
Արմենակ
պէտս
զարգացելոց
Բառերի
ստուգաբան
Արմենակ
Եղիայեան
Ազդակ
. – 2011. – 5
օգոստ
4:
Ճէպէճեան
Հրայր
հաճելի
հայերէն
լսել
Սփյուռքահայերի
մտորումների
մասին
Հրայր
Ճէպէճեան
Ազդակ
. – 2011. – 4
օգոստ
Պալեան
Չզգացուող
տագնապի
րկայ
հանգրուանին
խորհրդաժողով
պիտի
գումարուի
Արևմտահայերենի
կործանման
վտանգի
մասին
Պալեան
Ազդակ
. – 2011. – 4
օգոստ
Գեղարվեստական
գրականություն
Գրականագիտություն
Художественная
литература
Литературоведение
820/89
Առանձին
լեզուներով
առանձին
երկրների
գեղարվեստական
գրականություն
Художественная
литература
отдельных
отдельных
стран
891.981
Հայ
գրականություն
Армянская
Երազենց
Զղջում
Առանձնութիւն
ատակներ
Գովերգ
Բանաստեղծություն
Երազենց
Ազդակ
. – 2011. – 13
օգոստ
Թէքէեան
Վահան
Գաւաթն
ջրամանը
Բանաստեղծություն
] /
Թէքէյեան
Ազդակ
. – 2011. – 11
օգոստ
Իսահակեան
Աւետիք
Վարազն
աղուէսը
Բանաստեղծություն
] /
Աւետիք
Իսահակեան
Ազդակ
. – 2011. – 18
օգոստ
. –
Խաչիկեան
Էդուարդ
Աւետեաց
երկիր
Հատված
էսսեից
Էդուարդ
Խաչիկեան
Ազդակ
. – 2011. – 6
օգոստ
Մուրատեան
Կարապետ
Չտա՜լ
օձիք
Բանաստեղծություն
] /
Կարապետ
րատեան
Ազդակ
. – 2011. – 12
օգոստ
Սարաֆեան
Նիկողոս
Ապրի
Բանաստեղծություն
Նիկողոս
Սարաֆեան
Ազդակ
. – 2011. – 4
օգոստ
891.981-93
Հայ
գրականություն
Армянская
Աբրահամեան
Մարինա
Հայ
մանուկներին
Բանաստեղծություն
] /
Մարինա
Աբրահամեան
Ազդակ
. – 2011. – 4
օգոստ
. –
820/89.0
Գրականագիտություն
քննադատություն
Литературоведение
критика
Մանուկեան
Թոռներ
Թուրք
Ալթընայի
Չեթինի
համանուն
վեպի
մասին
Յակոբ
Մանուկեան
Ազդակ
օգոստ
891.981.0
Հայ
գրականագիտություն
քննադատություն
Армянская
литературоведение
критика
Կիրակոսեան
Էդուարդ
Խաչիկեանի
անաւարտ
էամարտը
Ազատամարտիկ
արձակագրի
մասին
Կիրակոսեան
Ազդակ
. – 2011. – 6
օգոստ
րակոսեան
Թեւաբեկ
գիսաստղը
Բանաստեղծ
Մատեանի
մահվան
կապակց
Կիրակոսեան
Ազդակ
. – 2011. – 13
օգոստ
. –
Մանուկեան
Բանասիրութեան
բաւիղներուն
Ժ.Դանիէլեանի
հեղինակած
գրականագիտ
մասին
Յակոբ
Մանուկեան
//
Ազդակ
. – 2011. – 19
օգոստ
Նուիրուած
Ժամանակէն
անդին
գիրքին
: [
Քիւրքճեան
Թաշճեանի
հեղինակած
համանուն
մասին
Ազդակ
. – 2011. – 12
օգոստ
Շահանդուխտ
քուհին
Մ.Մուսալեռցու
պատմվածքների
համանուն
մասին
Շահանդուխտ
Ազդակ
. – 2011. – 6
օգոստ
. –
4, 8:
Շարապխանեան
Մարգար
Հպանցիկ
ակնարկ՝
Մովսէս
Պչաքճեանի
Լուսաւոր
աչքերով
օտարականը
վէպի
շնորհանդէսին
առիթով
Մարգար
Շարապխանեան
Ազդակ
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
Պետիկեան
Գինեձօն՝
Սասունցի
Դաւիթի
հետքերով
վէպի
Հեղ.՝ Ս.Վաիան] / Գէորգ Պետիկեան
Ազդակ
. – 2011. – 22
օգոստ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
БИОГРАФИИ
ИСТОРИЯ
Աշխարհագրություն
914(479.25)
Հայաստանի
աշխարհագրություն
Армении
Արմենիա
առագաստանավի
շուրջերկրյա
ուղևորության
մասին
кругосветном
путешествии
парусника
Армения
Արամ
կաթողիկոս
ընդունեց
Արմենիա
նաւուն
անձնակազմը
//
Ազդակ
. – 2011. – 9
օգոստ
1241.«
Արմենիա
առագաստանաւուն
օրեայ
Լիբանան
այցելութիւնը
հասաւ
աւարտին
Ազդակ
. – 2011. – 11
օգոստ
. –
Թրուանց
Անուշ
Զօրի
Բալայեան
յավերժական
յիշողութիւն
հայրենիքի
մասին
Անուշ
Թրուանց
Ազդակ
. – 2011. – 13
օգոստ
6, 8:
1243.«
Չկայ
Հայաստան
հայութիւն
առանց
Սփիւռքի
Գրող, հրապարակախոս
Արմենիա
առագաստանավի
նավարկ
նախաձեռնող
Բալայեանի
հայտարար
մասին
Ազդակ
. – 2011. – 8
օգոստ
. –
1, 10:
Պատահական
0
երկիրներու
մէջ
ունինք
100
Հայաստան
» :
Գրող, հրապարակախոս
Արմենիա
նավարկ
նախաձեռնող
Բալայեանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
Ազդակ
. – 2011. – 9
օգոստ
. –
93/99
Պատմություն
94/99
Առանձին
երկրների
միջին
դարերի
նորագույն
պատմություն
средних
нового
новейшего
времени
отдельных
стран
Ապտալեան
Այնթուրայի
որբանոցէն
Հալիտէ
Էտիպ
Ատիվարի
նամակը՝
Ճաւիտ
Պէյին
Պատմ
դրվագներ
Թուրքիայի
մասին
Ապտալեան
//
Ազդակ
. – 2011. – 20
օգոստ
941(479.25)
Հայաստանի
պատմություն
Армении
1246.«
Աղբարիկ
ափիկ
ջուր
Հայոց
ցեղասպան
վերաբերյալ
Աբէլեանի
համանուն
մասին
Ազդակ
. – 2011. – 3
օգոստ
Մանճիկեան
Ասպետ
Աշտարակ
Պատմ
ակնարկ
Մանճիկեան
Ազդակ
. – 2011. – 3
օգոստ
. –
Մանճիկեան
Ասպետ
Սուրմալու
գաւառը
Պատմ
ակնարկ
] /
Մանճիկեան
Ազդակ
. – 2011. – 17
օգոստ

7:
Մանճիկեան
Ասպետ
Օշական
Պատմ
ակնարկ
Մանճիկեան
Ազդակ
. – 2011. – 10
օգոստ
Յակոբեան
Թաթուլ
Քսան
տարի
առաջ
այս
օրերին
վճռւում
նաեւ
Հայաստանի
Արցախի
ճակատագիրը
Թաթուլ
Յակոբեան
Ազդակ
. – 2011.
օգոստ
4, 10:
Յակոբեան
Հայկական
հողային
պահանջատիրութիւնը
հիմնաւորող
փաստաթուղթը
Սևրի
դաշնագրի
ստորագր
մասին
Յակոբեան
Ազդակ
. – 2011. – 10
օգոստ
ահայ
վերապրողի
վկայութիւնը
Հայոց
ցեղասպան
մասին
Գասպարեանի
վկայութիւնը
Ազդակ
. – 2011. – 9
օգոստ
Պիլալեան
Համբիկ
Յեղափոխութեան
ասպետները
Բանկ
Օթոման
115-
ամյակի
առթիվ
(1896 14
օգոստ
Համբիկ
Պիլալեան
//
Ազդակ
. – 2011. – 15
օգոստ
Պիլալեան
Համբիկ
Սեւրը
բացակայ
հայ
պետական
մտածողութեան
օգոստ
. , 1920) : [
Պատմ
ակնարկ
Համբիկ
Պիլալեան
Ազդակ
. – 2011. – 10
օգոստ
Սարաֆեան
Արա
Մետաիմաքս
հարցազրոյցը
Կոմիտաս
հիմնարկութեան
տնօրէն
պատմաբան
Արա
Սարաֆեանի
Հայոց
ցեղասպան
վերաբերյալ
Թալէաթ
շայի
զեկույցի
շուրջ
Ազդակ
. – 2011. – 2
օգոստ
4, 5:
Քիւրտօղլեան
Հրայր
Ճէպէճեանի
Ճամբու
քարտէսը
»...
Հայու
գոյապայքարի
ճանապարհը
պատմ
առթիվ
Միհրան
Քիւրտօղլեան
Ազդակ
. – 2011. – 20
օգոստ
4, 10:
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Աբգարեան
Աբէլեան
. (1246)
Աբրահամեան
Աբուսէֆեան
. 1134
Ալահայտոյեան
. 1203
Ալեքսանեան
Ալվրցեան
. 1185 (1133)
Աղպաշեան
Աշըգեան
. 1145, 1189
Ապտալեան
Ատիվար
. (1245)
Արամ
կթղկ
. 1142, 1190, (1192,
Բագրատունի
. 1176
Բալայեան
Գաբրիէլեան
. 1161
Գալստեան
Գասապեան
Գասպարեան
Գասպարեան
Գէորգեան
. 1200
Գէորգեան
. 1182-83
Գէորգեան
. 1180
ոքեան
. 1193
Դանիէլեան
. (1235)
Դանիէլեան
. 1203
Դաւթեան
. (1202)
. (1138)
Եղիայեան
Երազենց
. 1225, (1136)
Զուրաբեան
Էլիազեան
Էլչեան
Էմմիեան
Էրտողան
Թալեաթ
Թէքէեան
. 1226
Թրուանց
. 1215, 1242
Թինքճեան
Պօղոս
աբղ
Իսահակեան
Իսկէնեան
Իսկէնեան
. (1208)
Լոպանով
Խաչիկեան
. 1228 (1233)
Խարտալեան
. 1171, 1174
Ծիրանի
. 1202
Կանաչեան
Ասմինեան
Կիւլոյան
Սրապեան
ւնկ
Կիրակոսեան
. 1233, 1234
____________________________
Եթե
նյութը
տվյալ
անձի
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
համարը
տրվում
փակագծերում
Номера
относящиеся
фамилиям
отраженных
признаку
персоналии
приводятся
скобках
Հալաճեան
Հաճեան
Համամճեան
Հայրապետեան
Հայունի
. 1146-49
Հատտէճեան
Ղազարեան
Ճէպէճեան
. 1223, (1256)
Մանճիկեան
. 1247-49
Մանճիկեան
Մանուէլեան
Պետրոս
աբղ
. 1150
Մանուկեան
. 1198, 1232, 1235
Մատեան
Մարկոսեան
Մարտիրոսեան
. 1137
Մարտիրոսեան
. (1216)
Մելեքեան
Մելքոնեան
. 1163-64
Մինասեան
Մխսեան
. 1165-67
Մնձուրի
(1133)
Մուսալեռցի
. (1237)
Մուրատեան
Յակոբեան
. 1154-55, 1187, 1250
Յակոբեան
178, 1251
Յովհաննիսեան
. 1199
Յովհաննիսեան
. 1184
Նալպանտեան
Շահանդուխտ
1208, 1237
Շարապխանեան
Շէքէրճեան
. (1202)
Շիթիլեան
Պետրոս
քհնյ
. 1169
Ոսկանեան
Չափարեան
Չեթին
. (1232)
Չիլինկիրեան
Հրաչ
. (1145)
Չիֆթճեան
վրդ
. (1143)
Պալեան
Պալեան
. 1175, 1224
Պետիկեան
. 1239
Պեքտիլ
. 1157
Պէյ
Ճաւիտ
(1245)
Պէրպէրեան
. 1158-59
Պիլալեան
. 1209, 1253-54
Պչաքճեան
Պուլղուրճեան
Սաղտըրճեան
Յովհաննէս
աբղ
Սասունեան
աֆեան
Սարաֆեան
Սարգսեան
Սարգիսով
. (1213)
Սարեան
Սարըկիւլ
Սիմոնեան
. (1151)
Վարուժան
. (1207)
Վրէժ
Արմէն
(1172)
Տէր
Ղուկասեան
. 1176
Քանլը
. 1138
Քեմալ
Քէշիշեան
Քիւրտօղլեան
. 1256
Քիւրքճեան
Թաշճեան
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ՑԱՆԿ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Ադրբեջան
միջոցառում
ԱՄՆ
ներքին
կյանք
1165-67
Այնթուրա
պատմ
Աշտարակ
պատմ
Ավստրալիս
ներքին
կյանք
1165
Բեյրութ
երաժշտ
. 1208
Գլենդել
երաժշտ
. 1203
Դերսիմ
միջոցառում
Եգիպտոս
ներքին
կյանք
1167
Եվրոպա
1145,
սպորտ
1212, 1216
Երեւան
երաժշտ
. 1206,
քաղաքագիտ
Թեհրան
ներքին
կյանք
1165-66
Թուրքիա
երաժշտ
. 1205,
զինված
ուժեր
1186-87,
ներքին
կյանք
1161, 1163-64,
1169-70,
պատմ
իրավունք
սպորտ
1214,
ղաքագիտ
Իրան
կուս
. 1176
Լիբանան
աշխարհագր
կրթ
. 1195,
կուս
Լիտվա
սպորտ
1211
ԼՂՀ
միջոցառում
1131,
պատմ
. 1250
Կալիֆոռնիա
երաժշտ
. 1203
Կանադա
ներքին
կյանք
1165-67
աշխարհագր
. 1243-44,
երաժշտ
. 1206,
կրթ
. 1197,
կուս
. 1178,
մամուլ
միջոցառում
մշակույթ
1130,
ներքին
կյանք
պատմ
սպորտ
1211, 1221,
քաղաքագիտ
Հնդկաստան
ներքին
կյանք
1167
Հունաստան
ներքին
կյանք
1165-66
Մերձավոր
Արևելք
ջրամատակարարում
Ջուղա
ներքին
կյանք
1165
Շվեյցարիա
ներքին
կյանք
1167
Սիրիա
ներքին
կյանք
1166-67
Սուրմալու
պատմ
Վրաստան
ներքին
կյանք
1162
Փարիզ
ներքին
կյանք
1165
Օզպիլիս
սպորտ
11
Օշական
պատմ
Ֆրանսիա
ներքին
կյանք
1166
ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ
ԼՐԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
СПИСОК
РАСПИСАННЫХ
ГАЗЕТ
Ազդակ
Լիբանան

Приложенные файлы

  • pdf 7769763
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 2

Добавить комментарий