3. Здание и сооружения бывшего ООО «Кушкупир сувкурилиш» Кошкупырский р-н, пос. Янгилик Хокимият Кошкупырского района Хокимият Хорезмской области.

Хоразм вилояти хокимининг Kарори
№136 - к

2014 йил 7 июль

ѕзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 3 июлдаги “Давлат мулки объектларини кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига сотиш борасидаги Kшимча чора-тадбирлар тCрисида”ги ПJ-2200-сон Kарори cаKида
Давлат мулкидан оKилона ва самарали фойдаланишни, фойдаланилмаётган cамда Kурилиши тугалланмаган давлат мулки объектларини, бшаётган ер участкаларини замонавий раKобатдош махсулотлар ишлаб чиKариш ва хизмат крсатиш турларини ташкил этиш, янги иш ринлари яратиш cамда аcоли даромадларининг сишини таъминлаш учун кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига сотиш маKсадида
JАРОР JИЛАМАН:
1.ѕзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 3 июлдаги “Давлат мулки объектларини кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига сотиш борасидаги Kшимча чора-тадбирлар тCрисида”ги ПJ-2200-сон Kарори раcбарлик ва ижро учун Kабул Kилинсин.
2. Jуйидагилар:
- фойдаланилмаётган ва курилиши тугалланмаган, бузиб ташланадиган давлат мулки объектлари рйхати 1-иловага* мувофиK;
- фойдаланилмаётган, 2014 йилда ким ошди савдосида сотиладиган давлат мулки объектлари рйхати 2-иловага мувофиK;
- инвестиция мажбуриятларини Kабул Kилиш ва янги иш ринларини яратиш шарти билан 2014 йили танлов асосида “нулинчи” харид Kиймати бйича сотилиши лозим блган фойдаланилмаётган, шу жумладан Kурилиши тугалланмаган давлат мулки объектлари рйхати 3-иловага мувофиK;
- тадбиркорлик субъектларига янги ишлаб чиKаришлар, хизмат крсатиш ва сервис соcаси объектларини барпо этиш учун кичик саноат зонаси ташкил этилиши млжалланган, кейинчалик лчови ртача 0,2-0,3 га.дан ажратиб бериладиган ер участкалари рйхати 4-иловага мувофиK;
- хжалик юритувчи субъектларнинг устав фондига киритиладиган, шунингдек янада самарали фойдаланиш учун бошKа ташкилотларга тезкор бошKариш ва бепул фойдаланишга бериладиган давлат мулки объектлари рйхати 5-иловага мувофиK тасдиKлансин.
3. Вилоят cокимининг биринчи ринбосари (Хжаниёзова), туманлар ва Урганч шаcар cокимликлари, Хусусийлаштириш, монополиядан чиKариш ва раKобатни ривожлантириш cудудий бошKармаси (Рахматуллаев), тегишли идоралар, акциядорлик компаниялари, уюшмалар, бошKармалар ва ташкилотлар билан биргаликда н кун муддатда:
1-иловада крсатилган давлат мулки объектларини бузиб ташлаб. бшаган ер участкаларини маcаллий давлат cокимияти органларининг заcира фондига топшириш;
2-иловага киритилган фойдаланилмаётган давлат мулки объектлари ва корхоналарни баcолаб, ким ошди савдосига Kйиш;
3-иловага мувофиK инвестиция мажбуриятларини Kабул Kилиш ва янги иш ринлари яратиш шарти билан давлат мулки объектларини “нулинчи” харид Kиймати бйича сотиш танловларини тказиш жадвалларини тасдиKласин.
Туманлар ва Урганч шаcар cокимликлари, Хусусийлаштириш, монополиядан чиKариш ва раKобатни ривожлантириш cудудий бошKармаси (Рахматуллаев) зиммасига 1, 2 ва 3-иловаларга киритилган давлат мулки объектларини з ваKтида бузиб ташлаш ва ким ошди савдосига Kйишни таъминлаш юзасидан шахсий масъулият юклатилсин.
4. Туманлар ва Урганч шаcар cокимликлари, идоралар, акциядорлик компаниялари, уюшмалар, бошKармалар, давлат мулки объектларини балансида сакловчи ташкилотлар ва корхоналар раcбарларига:
- икки ой муддатда 2 ва 3-иловаларда крсатилган давлат мулки объектлари бйича ер участкалари, бино ва иншоотларнинг кадастр cужжатлари тайёрланишини, шунингдек уларга блган cуKукларнинг давлат рйхатидан тказилишини таъминлаш;
- бир ой муддатда 5-иловада крсатилган давлат мулки объектларини KолдиK баланс Kиймати бйича жойлардаги тегишли давлат ва хжалик бошKаруви, маcаллий давлат cокимияти органларига топшириб, уларнинг зиммасига зарур таъмирлаш ишларини тказиш ва мазкур объектлардан янада самарали фойдаланишни таъминлаш масъулияти юклансин.
Туманлар ва Урганч шаcар cокимликлари. идоралар, акциядорлик компаниялари, уюшмалар, бошKармалар, давлат мулки объектларини балансида саKловчи ташкилотлар ва корхоналар раcбарлари 2. 3 ва 5-иловаларда крсатилган давлат мулки объектларининг янги мулкдорга топширилгунга Kадар яхши сакланиши ва авайлаб асралиши учун шахсан жавобгар эканликлари cаKида Kатъий огоcлантирилсин.
5. Туманлар ва Урганч шаcар cокимликларига:
- Вилоят иKтисодиёт бош бошKармаси (Давлетов), вилоят архитектура ва Kурилиш бош бошKармаси (Матчанов) билан биргаликда 1 ой мудда, 1-иловада крсатилган давлат мулки объектлари бузиб ташланиши натижасида бшаётган ер участкаларидан келгусида фойдаланиш бйича вилоят cокимлигига таклифлар киритиш;
- Вилоят иKтисодиёт бош бошKармаси (Давлетов), Хусусийлаштириш, монополиядан чиKариш ва раKобатни ривожлантириш cудудий бошKармаси (Рахматуллаев), вилоят ер ресурслари ва давлат кадастри бошKармаси (Мадримов) ва вилоят архитектура ва курилиш бош бошKармаси (Матчанов) билан биргаликда 2 ой муддатда 4-иловада крсатилган ер участкаларининг рнида ташкил этиладиган кичик саноат зоналарида тадбиркорлик субъектларини барча зарур муcандислик коммуникациялари ва инфратузилмаси билан жойлаштириш лойиcаларини ишлаб чиKиш;
- кичик саноат зоналарида тадбиркорлик субъектларини жойлаштиришнинг ишлаб чиKилган лойиcалари бйича тадбиркорлик субъектларига янги иш ринлари яратиш борасида инвестиция мажбуриятларини Kабул Kилиш шарти билан ртача 0,2-0,3 га ер участкалари ажратиш бйича танловлар тказишни ташкил Kилиш топширилсин;
- шаcар ва туманлар cокимликлари, “Хоразм cудудий электр тармоKлари” ОАЖ (Jурбанов), “Шимолгазтаъминот” УК Хоразм вилояти бошKармаси (Бекчанов) cамда уларнинг шаcар ва туманлардаги блимлари кичик саноат зоналарида тадбиркорлик субъектларини жойлаштириш бйича ишлаб чиKилган лойиcаларга мувофиK з маблаCлари cисобидан зарур муcандислик коммуникациялари ва инфратузилмалар Kурилишини таъминласин.
6. ѕзбекистон Республикаси Президентининг Kарори билан:
- ѕзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиKариш ва раKобатни ривожлантириш давлат Kмитаси, СоCлиKни саKлаш вазирлиги, ХалK таълими вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, уларнинг cудудий блинмалари, JораKалпоCистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят, шаcар ва туманлар cокимликларининг раcбарларига уларнинг балансида блган бино ва иншоотлар, бошKа давлат мулки объектларининг саKланиши, тегишли даражада авайлаб асралиши ва самарали фойдаланилишини таъминлаш бйича KониKарсиз ишлаганликлари ва масъулиятсизлик билан Kараганликлари крсатиб тилганлиги;
- Давлат мулкини хусусийлаштириш ва бошKариш соcасида Kонунчилик бузилишига йл Kйган ѕзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиKариш ва раKобатни ривожлантириш давлат Kмитасининг бир Kатор cудудий органлари раcбарлари эгаллаб турган лавозимларидан озод этилганликлари, давлат мулки объектларини балансида саKловчи юздан ортиK давлат ташкилотлари раcбарларига нисбатан KаттиK жиноий ва интизомий жазо чоралари Kлланилганлиги Kайд этиб тилганлиги;
- ѕзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиKариш ва раKобатни ривожлантириш давлат Kмитаси томонидан ИKтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, манфаатдор вазирликлар ва идоралар, JораKалпоCистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаcар cокимликлари билан биргаликда давлат мулки объектларининг ялпи инвентаризацияси тказилиб, унинг натижалари бйича фойдаланилмаётган бино ва ишноотлар Kурилиши тугалланмаган объектларнинг рйхати аниKланганлиги;
- ѕзбекистон Республикаси Президенти cамда ѕзбекистон Республикаси Вазирлар Маcкамасининг Kарорларига асосан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига сотиладиган бюджет ташкилотларининг давлат мулки объектларига кадастр cужжатларини расмийлаштириш JораKалпоCистон Республикасининг бюджети ва тегишли маcаллий бюджетлар маблаCлари cисобидан амалга оширилиши;
- ѕзбекистон Республикаси Президентининг “2012-2013 йилларда давлат мулкини хусусийлаштириш Дастури тCрисида” 2012 йил 25 апрелдаги ПJ-1743-сонли Kарорида крсатилган давлат активларини сотиш муддати 2015 йилнинг охиригача узайтирилганлиги;
- 2014 йилнинг 1 июлидан бошлаб давлат мулки объектларини хусусийлаштириш тартибини соддалаштиришга Kаратилган Kшимча меъёр ва тадбирлар 6-иловага мувофиK жорий этилганлиги;
-ѕзбекистон Республикаси Президентининг “2007-2010 йилларда хусусийлаштириш жараёнларини янада чуKурлаштириш ва хорижий инвестицияларни фаол жалб Kилиш чора-тадбирлари тCрисида” 2007 йил 20 июлдаги ПJ-672-сонли Kарорининг 3-банди з кучини йKотган деб cисобланганлиги;
- ѕзбекистон Республикаси ИKтисодиёт вазирлиги, Хусусийлаштириш, монополиядан чиKариш ва раKобатни ривожлантириш давлат Kмитаси, “ДавархитектKурилиш” Kмитаси, “Ергеодезкадастр” давлат Kмитаси, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги икки ой муддатда кичик саноат зоналарини барпо этиш ва фаолиятини ташкил Kилиш тCрисидаги Низомни ишлаб чиKиб, тасдиKлаш топширилганлиги;
- ѕзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиKариш ва раKобатни ривожлантириш давлат Kмитаси, Адлия вазирлиги cамда бошKа манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда бир ой муддатда Kонун cужжатларига ѕзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 3 июлдаги ПJ-2200-сонли Kароридан келиб чиKадиган згартиш ва Kшимчалар тгрисида Вазирлар Маcкамасига таклифлар киритиш топширилганлиги маълумот учун Kабул Kилинсин.
7. Мазкур Kарор ижросини назорат Kилиш вилоят cокимининг биринчи ринбосари Ш.Хжаниёзова ва вилоят cокимининг ринбосари Р.Рзметов зиммаларига юклансин.


Вилоят cокими П.Бобожонов


* иловалар рус тилидаПриложение №1
к решению хокима области от 7 июля 2014г. № 136
Утверждено
постановлением Президента Республики Узбекистан
от «3» июля 2014г. №ПП - 2200

ПЕРЕЧЕНЬ
неиспользуемых и незавершенных строительством объектов государственной собственности, подлежаших сносу
по заключению уполномоченных органов и решению районных (городских) хокимиятовНаименование объекта
Месторасположение
Балансодержатель
Ведомственная принадлежность


1
2
3
4
5

1.
Резервуар для размягчения извести
г.Ургенч, ул. И.Досова
Хокимият города Ургенча
Хокимият Хорезмской области


2.
Незавершенное строительством здание детского оздоровительного комплекса
г.Ургенч, Опытная станция
Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области


3.
Здание птичника
г.Питнак,
село Питнак, МСГ
«Охунбобоев»
ГП «Туямуйин» ГЭС
Министерство сельского и водного хозяйства


4.
Старое здание ФАП «Зарбдор»
Багатский р-н, пос. Хужалик
Медицинское объединение Багатского района
Министерство здравоохранения


5.
Вспомогательные здания детского лечебного отделения (автоклав, лаборатория,столовая, котельная, прачечная)
Багатский р-н, пос. Дехконбозор
Медицинское объединение Багатского района
Министерство здравоохранения


6.
Административное здание бывшего сельскохозяйственного кооператива (ширката) им. «А.Навоий»
Багатский р-н, пос. Хитой
Хокимият Багатского района
Хокимият Хорезмской области


7.
Вспомогательнме здания СВП «Янгиабад»
Гурленский р-н, пос. Шоликор
Медицинское объединение Гурленского района
Министерство здравоохранения


8.
Пустуюшее здание туберкулезного диспансера
Кошкупьпрский р-н, пос. Узбекёп
Медицинское объединение Кошкупырского района
Министерство здравоохранения
9.
Здание бывшего водного сооружения Кошкупырского района, пос. Незахос (ВС-1)
Кошкупырский р-н, пос. Незахос
Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области

10.
Здание бывшего водного сооружения Кошкупырского района, сельскохозкооператив (ширкат) им. Джуманиёзова (ВС-1)
Кошкупырский р-н,
ширкатное хозяйство им.
Джуманиёзова
Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области

11.
Здание бывшего водного сооружения Кошкупырского района, сельскохозкооператив (ширкат) им. Джуманиёзова (ВС-2)
Кошкупырский р-н,
ширкатное хозяйство
им.Джуманиёзова
Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области

12.
Сельский клуб «Гозовот»
Кошкупырский р-н, пос. Гозовот
Хокимият Кошкупырского района
Хокимият Хорезмской области

13.
Старое здание бывшего ФАП №3 Чаккашоликорского СВП
Ургенчский р-н, пос. Чаккашоликор
Медицинское объединение Ургенчского района
Министерство здравоохранения

14.
Старое здание школы №24
Ургенчский р-н, пос. Корамон
Отдел методического обеспечения и организации
деятельности учреждений народного образования
Ургенчского района
Министерство народного образования

15.
Здание столовой колледжа сферы строительства и услут (старое СПТУ №26)
Ургенчский р-н, пос. Чолиш
Чоткупирский профессиональньш строительный колледж
Министерство высшего и
среднего специального
образования

16.
Старое здание ФАП №3 (СВП «Бекабад»)
Ургенчский р-н, пос. Бекабад
Медицинское объединение Ургенчского района
Министерство здравоохранения

17.
Здание бывшего водного сооружения поселка Плодопитомник (ВС-1)
Ургенчский р-н, пос. Плодопитомник
Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области

18.
Здание бывшего водного сооружения поселка Бурдокчилик (ВС-1)
Ургенчский р-н, пос. Бурдокчилик
Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области

19.
Незавершенное строительством здание детской поликлиники
Ургенчский р-н, пос. Караул
Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области

20.
Старое здание СВП «Чандиркиёт»
Ургенчский р-н, пос. Чандиркиёт
Хокимият Ургенчского района
Хокимият Хорезмской области

21.
Бывшие здание СВП «Эркин»
Хазараспский р-н, населенный пункт Эркин
Медицинское объединение Хазараспского района
Министерство здравоохранения

22.
Пустуюшее здание
Ханкинский р-н, ул. Р.Ёкубова. 20а
Хокимият Ханкинского района
Хокимият Хорезмской области

23.
Здание и сооружения бывшего водного сооружения поселка им. Р.Мадаминов (ВС-1)
Хивинский р-н, пос. им. Р. Мадаминов
Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области

24.
Старое здание ФАП Ал-Хоразмий
Хивинский р-н, пос. Чинобод
Медицинское объединения Хивинского района
Министерство здравоохранения

25.
Здание обшежития
Шаватский р-н, ул. Уста Озода
Ш°Хокимият Шаватского района
Хокимият Хорезмской области

26.
Здание бывшего водного сооружения поселка К.Отаниёзов (ВС-1)
Шаватский р-н, пос. Буйрачи
Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области

27.
Здание бывшего водного сооружения поселка Беруний Каткалъа (ВС-2)
Шаватский р-н, пос. Беруний
Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмскон области

28.
Здание бывшего водного сооружения поселка Дустлик (ВС-1)
Шаватский р-н, пос. Дустлик
Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области

29.
Здание бывшего водного сооружения поселка Гулистон (ВС-1)
Шаватский р-н, пос. Гулистон
Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области

30.
Котельная дома культуры
Янгибазарский р-н, село Бузкалъа
Отдел по делам культуры и спорта Янгибазарского района
Министерство по делам культуры и спорта

31
Здание
Янгибазарский р-н, пос. Ширин
кунгирот
Хокимият Янгибазарского района
Хокимият Хорезмской области

32.
Здание бывшего водного сооружения поселка Бузкалъа Янгибазарского района (ВС-1)
Янгибазарский р-н, пос. Бузкалъа
Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской областиПриложение №2
к решению хокима области от 7 июля 2014 г. № 136
Утверждено
постановлением Президента Республики Узбекистан
от «3» июля 2014г. №ПП - 2200

ПЕРЕЧЕНЬ
неиспользуеммых объектов государственной собственности, подлежатих реализации на публичных торгах в 2014 году

Наименование объекта
Месторасположение
Балансодержатель
Ведомственная принадлежность

1
2
3
4
51.
Старое здание стоматологической поликлиники
Гурленский р-н, ул. П.Махмуда, 114Б
Хокимият Гурленского района
Хокимият Хорезмской области

2.
Пустуюшее здание гузара
Кошкупьгоский р-н, ул. Хоразм
Хокимият Кошкупирского района
Хокимият Хорезмской области

3.
Незавершенное строительством здание гостиницн на 10 мест предприятия «Туямуйин ГЭС»
Хазораспский
р-н,
город Питняк, махалля
«Обод»
ГП «Туямуйин ГЭС»
Министерство сельского и водного хозяйства

4.
Пустуюшее административное здание налоговой инспекции
Хазараспский р-н, г.Питнак
Налоговая инспекция Хазараспского района
Государственный налоговой комитет

5.
Здание и сооружения акушерского отделения поселка Журён (Беруний)
Хивинский р-н, пос. Журён
Хокимият Хивинского района
Хокимият Хорезмской области*Объект реализуется после передачи соответствующим органам государственной власте на местах.


Приложение №3
к решению хокима области от 7 июля 2014 г. № 136
Утверждено
постановлением Президента Республики Узбекистан
от «3» июля 2014г. №ПП - 2200

ПЕРЕЧЕНЬ
неиспользуемых объектов государственной собственности, включая незавершенные строительством, подлежащих реализации в 2014 году на конкурсной основе по «нулевой» выкупной стоимости с условием принятия инвестиционных обязательств и создания новых рабочих мест

Наименование объекта
Месторасположение
Балансодержатель
Ведомственная принадлежность

1
2
3
4
5

1.
Незавершенный строительством объект БВО «Амударья»
г.Ургенч,
ул.Хонка йули
БВО «Амударья»
БВО «Амударья»


2.
Незавершенное строительством здание
Гурленский р-н, пос. Шоликор
Хокимият Гурленского района
Хокимият Хорезмской области


3.
Здание и сооружения бывшего ООО «Кушкупир сувкурилиш»
Кошкупырский р-н, пос. Янгилик
Хокимият Кошкупырского района
Хокимият Хорезмской области


4.
Здание и соружения бывшего ДП «Туямуйинкурилиш
монтаж»
Хазараспский р-н, г.Питнак
Хокимият Хазараспского района
Хокимият Хорезмской области


5.
Здание и соружения бывшего АМТП «Юсуф Шержанов»
Хазараспский р-н, «Юсуф Шержанов»
Хокимият Хазараспского района
Хокимият Хорезмской области


6.
Здание бывшего водного сооружения Хазараспского района, пос. Саноат (ВС-1)
Хазараспский р-н, пос. Саноат
Инжиниринговая компания
«Служба единого заказчика»
хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области


7.
Здание бывшего водного сооружения Хазараспского района, пос. Саноат (ВС-3)
Хазараспский р-н, пос. Саноат
Инжиниринговая компания
«Служба единого заказчика»
хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области


Хокимият Хорезмской области


8.
Старое здание бывшего предприятия «Сувкурилиш»
Хивинский р-н, массив «Говуккул»
Хокимият Хивинского района9.
Незавершенный строительством родильный комплекс
Хивинский р-н,
пос. Дашёк
Инжиниринговая компания
«Служба единого заказчика»
хокимията Хорезмской области
Хокимият Хорезмской области


10.
Незавершенный строительством административное здание
Хивинский р-н,
пос. Журён
Хокимият Хивинского района
Хокимият Хорезмской области

11.
Пустукнцее здание бывшего агростроительного предприятия
Хивинский р-н, пос. Дашёк
Хокимият Хивинского района
Хокимият Хорезмской области

12.
Незавершенное строительством здание и сооружения
Хивинский р-н,
село Саёт
Хокимият Хивинского района
Хокимият Хорезмской области

13.
Здания и сооружения бывшего УП «Хонкасувкурилиш»
Ханкинский р-н, ул. Широк
Хокимият Ханкинского района
Хокимият Хорезмской области

14.
Здание гаража бывшего АМТП «Махтумкули»
Шаватский р-н
Хокимият Шаватского района
Хокимият Хорезмской области

15.
Старое вспомогательное хозяйственное здание детского отделения медицинского объединения
Шаватский р-н, пос. Монок Чукли
Медицинское объединение Шаватского района
Министерство здравоохранения

16.
Здание гаража бывшего АМТП «К.Отаниёзов»
Шаватский р-н, пос. Буйрачи
Хокимият Шаватского района
Хокимият Хорезмской области

17.
Бывшее здание АМТП «Янгиарик - Гулистон»
Янгиарнкский р-н,
пос. Куриктом
Хокимият Янгиарыкского района
Хокимият Хорезмской области

18.
Старое здание склада маслозавода
Янгиарикский р-н,
ул. Мустакиллик
ГП «Янгиарик пиллачилик»
Хокимият Хорезмской области

19.
Незавершенное строительством административное здание бывшего хозяйства «Жамоа»
Янгибазарский р-н, пос. Ширинкунгирот
Хокимият Янгибазарского района
Хокимият Хорезмской области

20.
Здание швейного цеха бнвшего общества «Воха»
Янгибазарский р-н,
пос. Бошкирших, махалля
«Жайхун»
Хокимият Янгибазарского района
Хокимият Хорезмской области


*Обект реализуется после передачи соответствующим органам государственной власте на местах.

Приложение №4
к решению хокима области от 7 июля 2014 г. № 136
Утверждено
постановлением Президента Республики Узбекистан
от «3» июля 2014г. №ПП – 2200

ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков, на которых предусмотрена организация малых
промышленных зон, с последуюшим предоставлением земельных участков размером в среднем по 0,2-0,3 га субъектам предпринимательства для организации на них новых производств, объектов сферм услуг и сервиса


Адреса пустукпцих земельнмых участков
Всего земельнмых участков, га

1.
Территория незавершенного строительством текстильного комплекса махалли Ашхобод поселка Бешарик, Багатский район
4,4

2.
Территория ликвидированного старого рынка поселка Дехконобод, Багатский район
1,2


3.
Территория ОАО «Богот автохизмат»
1


4.
Территория бывшего ГТМК (ХСВС), Багатский район
2,5

5.
Территория УП «Гурлан сув курилиш»
1,1


6.
Земельные участки Кушкупирского района, ул. Ш.Рашидова
7,5


7.
Земельные участки Кушкупирского района, пос. Янгилик
6


8.
Территория ЧФ «ОАЗИС», Ургенчский район, пос. Гойбу
2,2


9.
Промзона поселка Гойбу, Ургенчский район
1


10.
Территория бывшего ООО «Тош ПМК» (при АКБ «Узпромстройбанк»), Хазараспский район, ул. Мустакиллик
2,15


11.
Территория бывшего ПМК-4 (при АКБ «Узпромстройбанк»), Хазараспский район, ул. Мустакиллик
2,05


12.
Территория незавершенного строительством зданий и сооружений ООО «Хоразм гиламлари», Хивинский район, ул. Обводная
5,5


13.
Территория ООО «Агрокурилиш», г. Хива
1,3


14.
Территория бывшего ООО «Хонка сув курилиш», ООО «Агрокурилиш», г. Хонка, ул. Широк


15.
Первая малая промышленная зона, г. Шават, ул. Заводчилар
3

16.
Вторая малая промзона, г. Шават, махалля Пахтакор
3


17.
Территория ООО «Широк», Янгиарикский район, ул. Янгиарик
1,5


18.
Территория ЧП «Ипотека курилиш», Янгибазарский район
1,2


19.
Территория ГП «Йул курилиш ва таъмирлаш», Янгибазарский район
1,8


20.
Территория ЧП «Зафарбек Гулхаё», Янгибазарский район
1,5


21.
Территория ЧФ «Ёгду», Янгибазарский район
1,7


22.
Территория ООО «Иззатбек-Нодирбек-Жумавой», Янгибазарский район
1


23.
Территория по адресу город Ургенч, ул. Саноатчилар
7,8


Всего по области:
66,7Пириложение
к решению хокима области от 7 июля 2014 г. № 136
Утверждено
постановлением Президента Республики Узбекистан
от «3» _июля 2014г. №ПП - 2200

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственной собственности, вносимых в уставной фонд хозяйствуюших субъектов, а также передаваемых на баланс органов государственного и хозяйственного управления в оперативное управление и другим организациям в безвозмездное пользование для дальнейшего эффективного использования


Наименование объекта
Место расположения
Балансодержатель
Вмшестояшая
организация
балансодержателя
Наименование
организации, которой
передаётся объект
Цель передачи объекта

I. ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВНОЙ ФОНД ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Хорезмская область

1.
Имушественный комплекс ликвидируемого ХАТП-2534*
г. Ургенч, ул. Ханкинская, 101
Хокимият г.Ургенча
Хокимият Хорезмской области
ГАК Узавтойул
Для эффективного использования

2.
12,49% государствен-ной доли ООО «Шовот подшипник»
Шаватский р-н, ул.
Заводчилар, 5
Хокимият Шаватского района
Хокимият Хорезмской области
АК «Узавтосаноат»
За счет увеличения государственной доли

III. ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ НА БАЛАНС ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Хорезмская область

1.
Здание бывшего кинотеатра «Х.Деванов»
г.Ургенч, ул.Хонка йули 62
Хокимият г.Ургенч
Хокимият Хорезмской области
НА «Узбеккино»
Создание современного кинотеатраПриложение №6
к решению хокима области от 7 июля 2014 г. №136
Утверждено
Постановлением Президента Республики Узбекистан
от «3» июля 2014 г. ПП-2200

Нормы и меры, направленные на упрошение порядка приватизации объектов государственной собственности

1. Срок с даты публикации в республиканских и местних изданиях объявления о проведении публичных торгов по реализации государственньгх активов по «нулевой» внкупной стоимости до даты их проведении сокрашается с двух месяцев до 30 дней.
2. Одним из основннх условий реализации объектов государственной собственности на торгах по «нулевой» викупной стоимости, наряду с инвестиционннми обязательствами, является создание новых рабочих мест и их сохранение в течение года с момента приёмки выполнения инвестиционных обязательств.
3. При отсутствии в течение 6 месяцев заявок на приобретение государственннх активов на публичннх торгах они реализуются с применением механизма пошагового снижения цень выставления с шагом на 10 процентов в месяц но не ниже 50 процентов от первоначальной цени внставления.
4. В случае не реализации на публичних торгах в течение 3 месяцев после снижения цень внставления до 50 процентов от первоначальной цень выставления, государственные активы реализуются по «нулевой» внкупной стоимости с условием принятия инвестиционных обязательств и создания новых рабочих мест.
5. В случае оплатн инвестором внкупных платежей в течение одного месяца со дня заключения договора купли-продажи государственных активов ему предоставляется скидка от сумми выкупных платежей в размере годовой ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан на дату заключения договора купли-продажи.
6. Определение первоначальной стоимости государственннх активов, выставляемых на публичнне торги, осушествляется по стоимости, определенной независимой оценочной организацией в установленном порядке.
7. Реализация государственньгх активов допускается с разбивкой их по частям и передачей излишних земельннх участков органам государственной власти на местах для последуюшей организации в них малых промишленннх зон и для иних целей, предусмотренннх в соответствии с законодательством.

8. Срок оплати выкупных платежей, за исключением суммы первоначального платежа, по государственньш активам устанавливается продавцом, но не может превышать 24 месяца со дня вступления в силу договора купли-продажи, если иное не установлено решениями Правительства или Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имушества иностранным инвесторам.
9. Право распоряжения по объектам государственной собственности, реализованным по «нулевой» выкупной стоимости, возникает после выполнения покупателем принятнх инвестиционных обязательств, предусматриваюших модернизацию, техническое и технологическое перевооружение объекта государственной собственности, начало производства конкурентоспособной продукции (услуг), сохранение созданннх рабочих мест в течение года с момента приёмки выполнения инвестиционных обязательств, с внесением соответствуюшей записи в государственный ордер на право собственности.
10. При невыполнении в установленнне сроки инвесторами инвестиционных обязательств, принятых при приватизации предприятий и объектов, заключенние договорн купли-продажи расторгаются в установленном порядке, с последуюшей реализацией объектов новым частным собственникам с условием принятия конкретных инвестиционных обязательств по модернизации, техническому и технологическому перевооружению производства, организации выпуска конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции или оказания услуг, а также сохранению созданных рабочих мест в течение года с момента приёмки выполнения инвестиционных обязательств.Приложенные файлы

  • doc 7769118
    Размер файла: 275 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий