Веб-сайт манзили www.sov­minrk.gov.uz www.an­dijan.uz www.bu­xoro.uz www.jiz­zax.gov.uz www.qashqa­daryo.uz www.na у верхней палаты это — www.senat.uz, а у ниж­ ней палаты — www.parliament.gov.uz/ru/.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си­нинг
се­на­ти
бир­лаш­ган
миллатлар
ташки­ло­ти­нинг
ўзбекистон­да­ги
та­рақ­қиёт
дасту­ри
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­ви
ло
ят,­
ту
ман­ва
ша
ҳар­Кен
гаш
ла
ри,
улар
нинг­до
имий­
мис
си
яла
ри
ҳам
да­ма
ҳал
лий­ҳо
ми
ят
ва
ил
ли
­ор
ган
ла
ри­де
пу
тат
ла
ри
фа
оли
яти
ни­таш
ил
этиш
нинг­айрим­жи
ҳат
ла
ри­бўйича
ус
лу
бий­тав
си
ялар
(ама­лий
қўл­лан­ма)
то
ди
чес
ие­ре
мен
да
ции
по
не
то
рым­ас
пе
К­
там­ор
га
ни
за
ции
де
ятель
нос
ти­об
лас
тны
,­район
ны
го
род
­Кен
га
шей
на
род
ны
­де
пу
та
тов,
Х­
пос
то
ян
ны
мис
сий
де
пу
та
тов­пред
ста
ви
тель
ны
ор
га
нов­влас
ти­на
мес
та
(прак­ти­чес­кое
по­со­бие)
тош­Кент
2012
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си­нинг
се­на­ти
бир­лаш­ган
миллатлар
ташки­ло­ти­нинг
ўзбекистон­да­ги
та­рақ­қиёт
дасту­ри
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­ви
ло
ят,­
ту
ман­ва
ша
ҳар­Кен
гаш
ла
ри,
улар
нинг­до
имий­
мис
си
яла
ри
ҳам
да­ма
ҳал
лий­ҳо
ми
ят
ва
ил
ли
­ор
ган
ла
ри­де
пу
тат
ла
ри
фа
оли
яти
ни­таш
ил
этиш
нинг­айрим­жи
ҳат
ла
ри­бўйича
ус
лу
бий­тав
си
ялар
(ама­лий
қўл­лан­ма)
тош­Кент
2012
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­ви
ло
ят,­ту
ман­ва
ша
ҳар­Кен
гаш
ла
ри,­улар
нинг­до
имий­ко-
мис
си
яла
ри­ҳам
да­ма
ҳал
лий­ҳо
ки
ми
ят­ва
кил
лик­ор
ган
ла
ри­де
пу
тат
ла
ри­фа-
оли
яти
ни­таш
кил­этиш
нинг­айрим­жи
ҳат
ла
ри­бўйича­ус
лу
бий­тав
си
ялар.
ама-
лий
қўл­лан­ма.
му­ал­лиф­лар:
ф.
в.
Ким,
б.
Ғ.
Ха­са­нов
тош­кент:
2012.
192
б.
асъ
ул­му
ҳар
рир:
юри­дик
фан­лар
док­то­ри,
про­фес­сор
м.
рад­жа­бо­ва
ақ
риз
чи
лар:­
юри­дик
фан­лар
док­то­ри
м.
аҳ­мад­шо­ева,
юри­дик
фан­лар
ном­зо-
ди
и.
бе­ков
уш­бу
қўл­лан­ма
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри
фа­оли­яти-
ни
тар­тиб­га
со­лув­чи
нор­ма­тив
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­лар
асо­си­да
тайёрлан­ган.
қўл­лан-
ма­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри­нинг
ҳу­дуд­ни
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти­риш
со­ҳа­си­да­ги
ва­ко­лат­ла­ри­ни
амал­га
оши­риш
юза­си­дан
йўл
йўриқ-
лар
бе­рил­ган.
қўл­лан­ма
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри,
улар­нинг
до-
имий
ко­мис­си­яла­ри
фа­оли­яти­ни
таҳ­лил
қи­лиш
якун­ла­ри­га
му­во­фиқ
тайёрлан­га­ни
би­лан
аҳа­ми­ят­ли­дир.
қўл­лан­ма­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен-
гаш­ла­ри,
улар­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
фа­оли­яти
чу­қур
таҳ­лил
этил­ган
бў­либ,
улар­нинг
фа­оли­яти­да
уч­раётган
нуқ­сон
ва
кам­чи­лик­лар­ни
бар­та­раф
этиш
юза­си-
дан
тав­си­ялар
бил­ди­рил­ган
ҳам­да
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли-
яти­ни
яна­да
ку­чайти­риш
бўйича
аниқ
так­лиф­лар
бил­ди­рил­ган.
маз­кур
қўл­лан­ма
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
де­пу­тат­ла­ри,
се­на-
тор­лар,
ма­ҳал­лий
иж­ро
этув­чи
ҳо­ки­ми­ят
ор­ган­ла­ри­нинг
хо­дим­ла­ри,
му­та­хас­сис­лар
ва
олим­лар
учун
мўл­жал­лан­ган
бў­либ,
му­ҳим
ама­лий
аҳа­ми­ят­га
эга.
қўл­лан­ма
бир­лаш­ган
мил­лат­лар
таш­ки­ло­ти­нинг
ўз­бе­кис­тон­да­ги
та­рақ­қиёт
дас­ту­ри
кў­ма­ги­да
тайёрлан­ди.
маз­кур
қўл­лан­ма­да
ифо­да­лан­ган
фик­рлар
му­ал­лиф-
лар­га
те­гиш­ли
бў­либ,
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти
ёки
бир-
лаш­ган
мил­лат­лар
таш­ки­ло­ти­нинг
ўз­бе­кис­тон­да­ги
та­рақ­қиёт
дас­ту­ри­нинг
рас-
мий
фик­рла­ри­ни
ифо­да­ла­майди.
бар­ча
ҳу­қуқ­лар
ҳи­моя
қи­лин­ган
ҳам­да
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли-
си­нинг
се­на­ти
ва
бир­лаш­ган
мил­лат­лар
таш­ки­ло­ти­нинг
ўз­бе­кис­тон­да­ги
та­рақ­қиёт
дас­ту­ри­га
те­гиш­ли­дир.
қўл­лан­ма­нинг
ҳар
қан­дай
тар­зда
так­рор­лаш,
шу
жум­ла­дан
унинг
мат­ни­ни
ах­бо­рот
қи­ди­рув
ти­зим­ла­ри­да
ёки
бош­қа
би­рор
шак­лда
жойлаш­ти-
ри­ли­ши­га
ҳам­да
маз­кур
нашр
кў­чир­ма­ла­ри­дан
фойда­ла­ниш­га
фа­қат­ги­на
ёзма
ро-
зи­лик­ка
асо­сан,
ман­ба­га
ҳа­во­ла
қи­лин­ган
ҳол­да
рух­сат
эти­ла­ди.
IVBN
978
9943
4060
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си­нинг
се­на­ти,
2012.
бир­лаш­ган
мил­лат­лар
таш­ки­ло­ти­нинг
ўз­бе­кис­тон­да­ги
та­рақ­қиёт
дас­ту­ри,
2012.
удК
323.22(575.1)
ббК
67.400.6
22
КбК
67.400.6
МУНДАРИЖА
ўз­бо
ши
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
бў
лим.
­­
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­ви
ло
ят,­ту
ман­ва
ша
ҳар
Кен
гаш
ла
ри
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­ни
таш­кил
этиш
ва
ўт­ка­зиш
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­нинг
баённо­ма­ла­ри
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­нинг
қа­рор­ла­ри
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
иж­ро
эти­ли-
ши
ус­ти­дан
мо­ни­то­рин­гни
(на­зо­рат­ни)
таш­кил
этиш
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.
II
бў
лим.
­­
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши
нинг­до
имий­ко
мис
си
яла
ри
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
маж­лис­ла­ри­ни
таш­кил
этиш
­..................................
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
маж-
лис­ла­ри­нинг
баённо­ма­ла­ри
­...................................
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
қа­рор­ла­ри
­..................................................
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
қа­рор-
ла­ри­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
ус­ти­дан
мо­ни­то­рин­гни
(на­зо-
рат­ни)
таш­кил
этиш
­.........................................
III­бў
лим.
­­
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши
нинг­иши
ни­ре
жа
лаш
ти
риш
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си
­.....................
10
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си
­.................................................
11
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
шах­сий
иш
ре­жа­си
­..........................................
IV
бў
лим.
­­
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши­ва
фу
қа
ро
лик­жа
ми
яти­
ин
сти
тут
ла
ри
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.
50
12
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
ва
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
­........................................
50
13
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
ва
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
бў
лим.
­­
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши­де
пу
тат
ла
ри
ни­сайлов
чи-
лар­би
лан­олиб­бо
ра
ди
ган­иш
ла
ри
ни­таш
кил­этиш
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.
14
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
сайлов
ок-
ру­ги­да
ва
сайлов­чи­лар
би­лан
олиб
бо­ра­ди­ган
иш­ла­ри
­............
15
боб.
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни
ча­қи­риб
олиш
­...........
мундарижа
ло
ва
лар
­­
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти
Кен­га­ши­нинг
2010
йил
31
мар­тда­ги
Мўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш­га
кў­мак­ла­шув­чи
ко­мис­си­яси
тўғ­ри­си­даНги
30
II
сон­ли
қа­ро­ри
­..................................................
­­
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш­га
кў­мак-
ла­шув­чи
ко­мис­си­яси­нинг
тар­ки­би
­.....................................
­­
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш­га
кў­мак-
ла­шув­чи
ко­мис­си­яси
тўғ­ри­си­да­ги
ни­зом
­...............................
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
иш
ре­жа­си­нинг
на­му­на­вий
шак­ли
­............
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
иш
ре­жа­си­нинг
на­му­на­вий
шак­ли
­...................................................
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
очи­ли­ши
тўғ­ри­си­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­га
юбо­ри­ла­ди­ган
ха­бар­но­ма­нинг
на­му­на­вий
шак­ли
­.....................................
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси
баённо­ма­си­нинг
на­му­на­вий
шак­ли
­.............................................................
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­да
қат­на­шаётган
де­пу­тат­лар
рўйха­ти­нинг
на­му­на­вий
шак­ли
(Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес-
си­яси
баённо­ма­си­га
ило­ва)
­...........................................
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­га
так­лиф
этил­ган
қат­на-
шаётган
шах­слар
рўйха­ти­нинг
на­му­на­вий
шак­ли
(Халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси
баённо­ма­си­га
ило­ва)
­............................
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси
қа­ро­ри­нинг
на­му­на­вий
шак­ли
­.........
93
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­лис
баённо­ма-
си­нинг
на­му­на­вий
шак­ли
­............................................
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­ро­ри­нинг
на­му­на­вий
шак­ли
­...................................................
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
шах­сий
иш
ре­жа­си­нинг
на­му­на­вий
шак­ли
­...................................................
­­
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
сайлов­чи­лар
би­лан
уч-
ра­шу­ви
на­ти­жа­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
ах­бо­рот
маълу­мот­но­ма­си
­...............
­­
дав­лат
ор­га­ни
раҳ­ба­ри­га
юбо­ри­ла­ди­ган
де­пу­тат
сў­ро­ви­нинг
на­му­на­вий
шак­ли
­...................................................
СЎЗ­БОШИ
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
пре­зи­ден­ти
и.
а.
Ка­ри­мов
2010
йил
27
ян­вар­да
бў­либ
ўт­ган
олий
маж­лис
па­ла­та­ла­ри­нинг
қўш­ма
маж­ли­си­да­ги
Ммам-
ла­ка­ти­миз­ни
мо­дер­ни­за­ция
қи­лиш
ва
куч­ли
фу­қа­ро­лик
жа­ми­яти
бар­по
этиш
ус­ту­вор
мақ­са­ди­миз­дирН
ном­ли
маъру­за­си­да
пар­ла­мент
ва
ма-
ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
ол­ди­га
пар­ла­мент
то­мо­ни­дан
қа-
бул
қи­лин­ган
қо­нун­лар­ни
мар­каз­да
иж­ро
этув­чи
ҳо­ки­ми­ят,
ҳу­ку­мат,
жойлар­да
эса
ҳо­ким­лик­лар
қан­дай
иж­ро
этаётган­ли­ги
ус­ти­дан
қатъий
пар-
ла­мент
на­зо­ра­ти­ни
амал­га
оши­риш­дек
ғо­ят
му­ҳим
ва­зи­фа­ни
қўйган
эди.
маъру­за­да,
шу­нин­гдек
жойлар­да
қо­нун
чи­қа­рув­чи
ҳо­ки­ми­ят­нинг
на­зо-
рат
бо­ра­си­да­ги
ва­ко­лат­ла­ри­ни
амал­га
оши­риш­нинг
қо­нун­да
бел­ги­лан-
ган
ҳу­қу­қий
нор­ма­ла­ри
ва
ме­ха­низ­мла­ри­дан
кенг
фойда­ла­ниш
учун
бар­ча
за­рур
чо­ра­лар­ни
кў­риш
ке­рак­ли­ги
ҳам
кўр­са­тиб
ўтил­ди.
уш­бу
чо­ра­лар-
нинг
яку­ни
ўла­роқ,
жойлар­да­ги
ис­ло­ҳот­лар­нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги­ни
оши-
риш­га
тў­сиқ
бў­лаётган
жид­дий
кам­чи­лик
ва
нуқ­сон­лар
аниқ­ла­ни­ши
ҳам-
да
улар­ни
бар­та­раф
этиш
юза­си­дан
тез­кор
қа­рор­лар
қа­бул
қи­ли­ни­ши
за-
рур­ли­ги
таъкид­лан­ди.
ик­ки
па­ла­та­ли
пар­ла­мент
таш­кил
этил­ган
2005
йил­дан
бош­лаб,
мин­та-
қа­лар
ман­фа­ати­ни
ифо­да
этув­чи
ҳам­да
ва­кил­лик
ва­зи­фа­ла­ри­ни
ба­жа­рув­чи
ор­ган
бўл­миш
олий
маж­лис­нинг
юқо­ри
па­ла­та­си
ол­ди­га
умум­дав­лат
ман-
фа­ат­ла­ри
би­лан
мин­та­қа­лар
ман­фа­ат­ла­ри­нинг
му­во­за­на­ти­ни
таъмин­лаш
асо­сий
ва­зи­фа
қи­либ
қўйил­ди.
2005
йил­да
сайлан­ган
се­на­тор­лар­нинг
фа-
оли­яти
ана
шу
ва­зи­фа­ни
ҳал
этиш­га
қа­ра­тил­ди.
ҳо­зир­га
ке­либ
ҳам
узоқ
муд-
дат­га
мўл­жал­лан­ган
уш­бу
мақ­сад
ян­ги
тар­киб­да­ги
се­нат
аъзо­ла­ри
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
де­пу­тат­ла­ри­нинг
ол­ди­га
кў­лам­дор
ва-
зи­фа­лар­ни
қўймоқ­да.
қўйил­ган
ва­зи­фа­лар­ни
ҳал
қи­лиш,
ҳу­дуд­лар­ни
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти­риш­га
до­ир
дол­зарб
ма­са­ла­ла­ри­ни
ҳал
қи­лиш­да
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри­нинг
ро­ли
ва
иш­ти­ро­ки­ни
оши­риш
учун
се­нат
фа­оли­ят
бош­ла­ган
дас­тлаб­ки
кун­лар­да­ноқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­га
ама­лий
ҳам­да
ус­лу­бий
ёрдам
бе­риш
мақ­са­ди­да
ти-
зим­ли
ва
ре­жа­ли
асос­да
чо­ра
тад­бир­лар­ни
амал­га
оши­риб
кел­моқ­да.
Халқ
сўз
боши
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри­нинг
де­пу­тат­ла­ри
се­нат
қў­ми­та­ла­ри
то­мо­ни­дан
ўт­ка­зи­лаётган
на­зо­рат
таҳ­лил
тад­бир­ла­ри­га,
шу­нин­гдек
се­нат
ва
унинг
Кен­га­ши
қа­бул
қи­лаётган
дас­ту­рий
ҳуж­жат­лар­ни
рўёбга
чи­қа­риш-
га
жалб
эти­ли­ши
ама­лий
анъ­ана­га
айла­ниб
қол­ди.
се­нат
та­шаб­бу­си
би­лан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри­нинг
до-
имий
ко­мис­си­яла­ри
ра­ис­ла­ри
учун
вақ­ти
вақ­ти
би­лан
се­ми­нар­лар
таш­кил
этил­моқ­да.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
фа­оли­яти­нинг
нор­ма-
тив
ба­за­си­ни
та­ко­мил­лаш­ти­риш
мақ­са­ди­да
юқо­ри
па­ла­та
то­мо­ни­дан
тав-
си­ялар
ва
нор­ма­тив
ху­су­си­ят­да­ги
бош­қа
ҳуж­жат­лар
иш­лаб
чи­қил­моқ­да.
ма­са­лан,
2010
йил­да
се­нат
Кен­га­ши
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша-
ҳар
Кен­га­ши­нинг
на­му­на­вий
рег­ла­мен­ти­ни
ҳам­да
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло-
ят,
ту­ман,
ша­ҳар
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
тўғ­ри­си­да
на­му­на-
вий
ни­зом­ни
тас­диқ­ла­ди.
мин­та­қа­лар­ни
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти­риш
ва­зи­фа­ла­ри­ни
ҳал
қи­лиш­да
се­нат­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
би­лан
ҳам­кор-
ли­ги
ме­ха­низ­ми­ни
яна­да
та­ко­мил­лаш­ти­риш,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­га
улар­нинг
ва­ко­лат­ла­ри­ни
рўёбга
чи­қа­риш­да
ама­лий
ва
ус­лу­бий
ёрдам
бе­риш,
шу­нин­гдек
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
фа­оли­яти­ни
са­ма­ра­ли
таш­кил
этиш
учун
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри,
улар
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
раҳ­бар­ла­ри­нинг
масъ­ули­яти­ни
оши­риш
мақ­сад­ла­ри­да
2010
йил
31
мар­тда
ўз­бе­кис­тон
рес-
пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган-
ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш­га
кў­мак­ла­шув­чи
ко­мис­си­яси­ни
ту­зиш
тўғ­ри-
си­да
қа­рор
қа­бул
қи­лин­ди.
айни
вақ­тда
Ко­мис­сия
тўғ­ри­си­да
те­гиш­ли
ни-
зом
тас­диқ­ла­ниб,
ун­да
Ко­мис­си­янинг
ва­ко­лат­ла­ри
аниқ
бел­ги­лаб
қўйил­ди.
Ко­мис­сия
иши­нинг
асо­сий
шак­ли
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш-
ла­ри
фа­оли­яти­ни
мун­та­зам
мо­ни­то­ринг
қи­либ
бо­риш­дан
ибо­рат.
ўт­ка­зил-
ган
мо­ни­то­ринг
на­ти­жа­ла­ри
сўн­гги
йил­лар­да
жойлар­да­ги
ма­ҳал­лий
ҳо­ки-
ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри­нинг
иши­да
ижо­бий
ўз­га­риш­лар
юз
бер­ган­ли­ги­ни
кўр­сат­ди.
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ис­ло­ҳот­лар­ни
амал­га
оши­риш­да
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
фа­оли­яти
се-
зи­лар­ли
тар­зда
жон­лан­ган.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри­нинг
сес­си­яла­ри­да
ма­ҳал­лий
иж­ро
этув­чи
ҳо­ки­ми­ят
ор­ган­ла­ри
раҳ­бар­ла­ри­нинг,
шу
жум­ла­дан
ин­қи­роз­га
қар­ши
чо­ра­лар­нинг
2009ф2012
йил­лар­га
мўл­жал-
лан­ган
ҳу­ду­дий
дас­тур­ла­ри,
иш
ўрин­ла­ри
таш­кил
этиш
ва
аҳо­ли
бан­дли-
ги­ни
таъмин­лаш
дас­тур­ла­ри
амал­га
оши­ри­ли­ши
учун
масъ­ул
бўл­ган
раҳ-
бар­лар­нинг
ҳи­со­бот­ла­ри
мун­та­зам
эши­тиб
бо­рил­моқ­да.
шу
би­лан
бир­га
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри­нинг
ва
улар
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
иши­да
ҳа­ли
ҳам
айрим
кам­чи­лик
ва
нуқ­сон-
лар
мав­жуд.
жум­ла­дан,
де­пу­тат­лар
Мма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
тўғ­ри­си-
даНги
ва
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ма­қо­ми
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­нун­ла­ри­да
ўз­ла­ри­га
бе-
рил­ган
ҳу­қуқ­лар­ни
амал­га
оши­риш
учун
до­имий
ко­мис­си­ялар­нинг
иши­да
етар­ли­ча
фа­ол­лик
кўр­сат­ма­яп­ти,
до­имий
ко­мис­си­ялар
иши­ни
ре­жа­лаш­ти-
риш­да
юза­ки
ёнда­шув
мав­жуд,
де­пу­тат­лик
кор­пу­си
би­лан
ом­ма­вий
ах­бо-
рот
во­си­та­ла­ри,
шу­нин­гдек
фу­қа­ро­лик
жа­ми­яти­нинг
бош­қа
ин­сти­тут­ла­ри
ўр­та­си­да
мус­таҳ­кам
ва
са­ма­ра­ли
ўза­ро
ало­қа
ўр­на­тил­ма­ган­ли­ги
са­баб­ли
де­пу­тат­лик
на­зо­ра­ти
етар­ли
на­ти­жа­лар
бер­ма­яп­ти.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
пре­зи­ден­ти
и.
а.
Ка­ри­мов­нинг
2010
йил
12
но-
яб­рда
бў­либ
ўт­ган
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
па­ла­та­ла­ри
қўш­ма
маж­ли­си­да­ги
маъру­за­си­да
баён
этил­ган
мам­ла­ка­ти­миз­да
де­мок­ра-
тик
ис­ло­ҳот­лар­ни
яна­да
чу­қур­лаш­ти­риш
ва
фу­қа­ро­лик
жа­ми­яти­ни
ри­вож-
лан­ти­риш
кон­цеп­ци­яси
дав­лат
ва
жа­ми­ят­ни
ри­вож­лан­ти­риш­нинг
ян­ги
бос-
қи­чи­ни
бел­ги­лаб
бер­ди.
ҳо­зир­ги
бос­қич­да
олиб
бо­ри­лаётган
ис­ло­ҳот­нинг
му­ҳим
ху­су­си­яти
шун-
да­ки,
ўз­бе­кис­тон
де­мок­ра­тик
прин­цип­лар
ва
уму­мин­со­ний
қад­ри­ят­лар­ни
асос
деб
би­либ,
қатъий
иқ­ти­со­дий
ўсиш,
сиёсий
бар­қа­рор­лик
ва
фу­қа­ро­лар-
нинг
тур­муш
да­ра­жа­си­ни
бос­қич­ма
бос­қич
оши­риб
бо­риш
ор­қа­ли
мам­ла-
кат­ни
мо­дер­ни­за­ци­ялаш­ни
да­вом
эт­ти­риш­дир.
Кон­цеп­ци­яда
бел­ги­лаб
бе-
рил­ган
ғо­ялар
рўёбга
чи­қа­ри­ли­ши­ни
таъмин­лаш
учун
се­нат
ўз
фа­оли­яти-
нинг
ус­ту­вор
йўна­лиш­ла­ри­ни
иш­лаб
чиқ­ди
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал-
лий
Кен­гаш­ла­ри
би­лан
ҳам­кор­ли­ги­ни
яна­да
кен­гайти­риш­га
ало­ҳи­да
эъти-
бор
бе­риб
кел­моқ­да.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши
зим­ма­си­га
уш-
бу
Кон­цеп­ция
до­ира­си­да
иш­лаб
чи­қи­лаётган
нор­ма­тив
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат-
лар­ни
жойлар­да
оғиш­май
иж­ро
эти­ли­ши­ни
на­зо­рат
қи­лиш­ни
таъмин­лаш
ва­зи­фа­си
юк­ла­тил­ди.
сиз­нинг
эъти­бо­рин­гиз­га
ҳа­во­ла
этил­ган
уш­бу
ама­лий
қўл­лан­ма
ўз­бе-
кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва-
кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш­га
кў­мак­ла­шув­чи
ко­мис­си­яси
то­мо­ни­дан
тўп­лан­ган
ама­лиётга
оид
ма­те­ри­ал­лар
ва
ах­бо­рот­лар
асо­си­да
тайёрлан­ган.
ама­лий
қўл­лан­ма­нинг
асо­сий
мақ­са­ди
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
гаш­ла­ри
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
иши­да­ги
кам­чи­лик­лар­ни
бар­та­раф
этиш­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
де­пу­тат­ла­ри­га
ёрдам
бе­риш­дан
ибо­рат.
ама­лий
қўл­лан­ма­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
сес-
си­яла­ри­ни
ва
улар
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
маж­лис­ла­ри­ни
таш­кил
этиш
ҳам­да
ўт­ка­зиш­нинг
айрим
жи­ҳат­ла­ри,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га-
ши
сес­си­яла­ри
ҳам­да
улар
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
маж­лис­ла­ри
баённо­ма-
ла­ри
ва
қа­рор­ла­ри­ни
рас­мийлаш­ти­риш
тар­ти­би
ёри­тиб
бе­рил­ган.
Халқ
де-
пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши
ва
унинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
қа­рор­ла­ри-
нинг
иж­ро­си­ни
мо­ни­то­ринг
қи­лиш
тар­тиб
та­оми­ли­ни
ёри­тиш­га
ало­ҳи­да
эъти­бор
қа­ра­тил­ган.
ама­лий
қўл­лан­ма­нинг
ало­ҳи­да
бў­лим­ла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши
унинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
иш
ре­жа­си­ни
ту­зиш,
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
ўз
иш
ре­жа­ла­ри­ни
шак­ллан­ти-
сўз
боши
ри­ши,
шу­нин­гдек
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
фу­қа­ро­лар
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри,
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри
би­лан
ҳам­кор­ли­ги­ни,
сайлов
ок­ру­ги­да­ги
иши­ни
таш­кил
этиш
ма­са­ла­ла-
ри­га
ба­ғиш­лан­ган.
ама­лий
қўл­лан­ма
Мде­пу­тат­лар
хо­на­ла­риНни
жи­ҳоз­лаш-
га
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­да
иш
юри­тиш­га
до­ир
тав­си­ялар­ни
ҳам
ўз
ичи­га
ол­ган.
ама­лий
қўл­лан­ма­нинг
охир­ги
бо­би
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти­ни
ча­қи­риб
олиш
ма­са­ла­ла­ри­га
ба­ғиш­лан­ган.
бу­лар­дан
таш­қа­ри,
ама­лий
қўл­лан­ма­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен-
га­ши
ва
унинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
иши­ни
таш­кил
этиш­га
до­ир
қа­рор­лар,
баённо­ма­лар,
иш
ре­жа­ла­ри
ва
бош­қа
ҳуж­жат­лар­нинг
на­му­на­вий
нус­ха­ла-
ри
бе­рил­ган.
ўйлаймиз­ки,
уш­бу
ама­лий
қўл­лан­ма
қўйил­ган
ва­зи­фа­лар­ни,
жум­ла­дан
пре­зи­ден­ти­миз
и.
а.
Ка­ри­мов
то­мо­ни­дан
пар­ла­мент
па­ла­та­ла­ри-
нинг
қўш­ма
маж­ли­си­да
тақ­дим
этил­ган
мам­ла­ка­ти­миз­да
де­мок­ра­тик
ис-
ло­ҳот­лар­ни
яна­да
чу­қур­лаш­ти­риш
ва
фу­қа­ро­лик
жа­ми­яти­ни
ри­вож­лан­ти-
риш
кон­цеп­ци­яси­да­ги
ва­зи­фа­лар­ни
амал­га
оши­риш­да
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри­га
яқин­дан
ёрдам
бе­ра­ди.
ама­лий
қўл­лан­ма
се­на­тор­лар,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри
де­пу­тат­ла­ри,
олим­лар,
шу­нин­гдек
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ва
бош­қа-
ру­ви
ор­ган­ла­ри­нинг
хо­дим­ла­ри­га
мўл­жал­лан­ган­ли­ги
би­лан
аҳа­ми­ят­ли­дир.
Юри
дик­фан
лар­док
то
ри,
про
фес
сор
­р
ад
жа
бо
ва
сўз
боши
БЎЛИМ.­
ХАЛҚ­ДЕПУТАТЛАРИ­ВИЛОЯТ)­ТУМАН­
ВА
ШАҲАР­КЕНГАШЛАРИ
боб.­
Халқ­депутатлари­Кенгашлари­сессияларини­
таш
ил­этиш­ва
ўт
азиш
Мма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну­ни­га
му­во­фиқ
сес­сия
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
Кен­га-
ши­нинг
(бун­дан
буён
мат­нда
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
деб
юри­ти­ла­ди)
асо­сий
иш
шак­ли­дир.
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
сес
сия
ларини­чақиришга­
ким­ҳақ
ли?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яла-
ри
ҳо­ким
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
раҳ­ба­ри,
ҳо­ким
йўқ­ли­ги­да
эса
унинг
ўрин­бо­сар­ла­ри­дан
би­ри
то­мо­ни­дан
ча­қи-
ри­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси,
шу­нин­гдек
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
ка­ми­да
уч­дан
ик­ки
қис­ми­нинг
та­шаб-
бу­си­га
би­но­ан
ҳам
ча­қи­ри­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес-
си­яси­ни
ча­қи­риш
тўғ­ри­си­да­ги
ха­бар
сес­сия
очи­ли­ши­дан
ка­ми­да
ет­ти
кун
ол­дин
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри
эъти­бо­ри­га
ет­ка­зи­ла­ди
(3-ило­ва).
сес­сия
ча­қи­риш
тўғ­ри­си­да­ги
ха­бар­но­ма
би­лан
бир­га
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­га
та­ни­шиб
чи­қиш
учун
сес­сия
ҳуж­жат­ла­ри-
нинг
тўп­ла­ми
тақ­дим
эти­ли­ши
ло­зим.
ун­га
қуйида­ги
ҳуж­жат­лар
ки­ри­ти-
ли­ши
мум­кин:
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
кун
тар­ти­би­ни
тас­диқ­лаш
тўғ-
ри­си­да­ги
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри
лойиҳа­си­нинг
нус­ха­си;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
кун
тар­ти­би­га
ки­ри­тил­ган
ма-
са­ла­лар
бўйича
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри
лойиҳа­ла­ри­нинг
нус­ха­ла­ри;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
қа­рор­ла­ри
лойиҳа­ла­ри­га
ило-
ва
қи­ли­на­ди­ган
ма­те­ри­ал­лар
(ах­бо­рот
ва
таҳ­ли­лий
ма­те­ри­ал­лар,
маълу-
мот­но­ма­лар,
жад­вал­лар,
схе­ма­лар
ва
бош­қа­лар).
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
Кен­га­ши­нинг
ах­бо­рот­но­ма­си,
1993
й.,
9,
320
мод­да.
бўлим
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
сес
сия
ларини­ўтка
зиш­дав-
рий
ли
ги­қандай?
Мма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
тўғ­ри­си-
даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо-
ну­ни­га
му­во­фиқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши­нинг
сес­си­яла­ри
за­ру­рат­га
қа­раб
би­роқ,
йили­га
ка­ми­да
ик­ки
мар­та
ўт­ка­зи­ла­ди.
мам­ла­ка­ти­миз­нинг
айрим
мин­та-
қа­ла­ри­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­гаш­ла­ри
то­мо­ни­дан
йил
да­во­ми­да
тўрт
мар-
та,
баъзан
эса
ун­дан
ҳам
кўп
ма­ро­та­ба
сес­си­ялар
ўт­ка­зиш
ама­лиёти
йўл­га
қўйил­ган.
шу
ўрин­да
таъкид­лаш
жо­из­ки,
ҳо­ким
та­шаб­бу­си
би­лан
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри
иш­ти­ро­ки­да
ўт­ка­зи­ла­ди­ган
иш­чи
маж­лис­лар
ёки
йиғи­лиш­лар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси
ҳи-
соб­лан­майди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри
бун­дай
тад­бир-
лар­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри
си­фа­ти­да
эмас,
бал­ки
кор­хо­на,
му­ас­са­са,
таш­ки­лот
ва
фер­мер
хў­жа­лик­ла­ри­нинг
раҳ­бар­ла­ри
си-
фа­ти­да
иш­ти­рок
эта­ди­лар.
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
сес
сия
ла
рида­раис
лик­қи-
лиш
га­ким­ҳақли?
Мма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
тўғ­ри­си-
даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо-
ну­ни­га
му­во­фиқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши­нинг
сес­си­яла­ри­да
ҳо­ким
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
раҳ­ба­ри,
йўқ­ли­ги­да
эса,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши-
нинг
қа­ро­ри­га
кў­ра
ёхуд
ҳо­ким
топ­ши­ри­ғи­га
кў­ра,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри­дан
би­ри
ра­ис­лик
қи­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри­дан
би­ри­ни
сес­си­яда
ра­ис­лик
қи­лув­чи
си­фа­ти­да
сай
лаш
тўғ­ри­си­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри
то­мо­ни­дан
те-
гиш­ли
қа­рор
қа­бул
қи­ли­на­ди.
шу
ўрин­да
таъкид­лаш
жо­из­ки,
ҳо­ким
то­мо-
ни­дан
тайин­лан­ган
шахс
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
те­гиш-
ли
қа­рор
қа­бул
қи­лин­га­ни­дан
сўнг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­сия-
­си­да
ра­ис­лик
қи­лув­чи
бў­либ
ҳи­соб­ла­на­ди.
шу
са­баб­дан
ҳам
ҳо­ким
ва­зи­фа-
си­ни
ба­жа­рув­чи
шахс
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри
то­мо­ни-
дан
маз­кур
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
раҳ­ба­ри
си­фа­ти­да
сайлан­ма­ган-
ли­ги
учун
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­да
ра­ис­лик
қи­лиш
ҳу­қу-
қи­га
эга
эмас.
андай­ҳолларда­халқ­депу-
тат
ла
ри­Кенгаши­сес
сия
ва
ко
лат
ли­ҳисоб
ла
на
ди?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси,
ба­шар­ти
ун­да
жа­ми
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
ка­ми­да
уч­дан
ик­ки
қис­ми
иш­ти­рок
эт­са,
ва­ко­лат­ли
ҳи-
соб­ла­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
му­ҳо­ка­ма
қи­ли-
наётган
ма­са­ла­лар
бўйича
очиқ
ёки
яши­рин
овоз
бе­риш
ор­қа­ли,
де­пу­тат­лар
уму­мий
со­ни­нинг
кўп­чи­лик
ово­зи
би­лан
қа­рор
қа­бул
қи­ли­на­ди.
сўн­гги
вақ­тлар­да
энг
му­ҳим
ма­са­ла­лар­ни
бир­га­лик­да
му­ҳо­ка­ма
қи­лиш
учун
кўп-
роқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши­нинг
кен­гайти­рил­ган
сес­си­яла­ри­ни
боб
ўт­ка­зиш
ама­лиёти
қўл­ла­нил­моқ­да.
маз­кур
сес­си­ялар­га,
қо­ида
та­ри­қа­си­да,
ви­ло­ят
ҳу­ду­ди­да
жойлаш­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла-
ри
раҳ­бар­ла­ри
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри
до­имий
ко-
мис­си­яла­ри­нинг
ра­ис­ла­ри
так­лиф
эти­ла­ди.
Халқ­депутатлари­Кенгаши-
нинг­сессияларида­қандай­
ма
са
ла
лар­кўриб­чиқилиши­
кин?
Мма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
тўғ­ри­си-
даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо-
ну­ни­га
му­во­фиқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши­нинг
асо­сий
ва­ко­лат­ла­ри­га
қуйида­ги-
лар
ки­ра­ди:
ҳо­ким­нинг
тақ­ди­ми­га
би­но­ан
ма­ҳал­лий
бюд­жет
ва
унинг
иж­ро­си­га
до-
ир
ҳи­со­бот­ни,
ҳу­дуд­ни
ри­вож­лан­ти­риш­нинг
ис­тиқ­бол­га
мўл­жал­лан­ган
дас­тур­ла­ри­ни,
ту­ман,
ша­ҳар­нинг
бош
ре­жа­си
ва
уни
қу­риш
қо­ида­ла­ри-
тас­диқ­лаш;
қо­нун­лар­га
му­во­фиқ
ма­ҳал­лий
со­лиқ­лар
ва
бош­қа
маж­бу­рий
тў­лов-
лар
миқ­дор­ла­ри­ни
бел­ги­лаш,
ма­ҳал­лий
со­лиқ­лар
бўйича
им­тиёзлар
бе­риш;
ҳо­ким­ни
ва
унинг
ўрин­бо­сар­ла­ри­ни
ла­во­зим­га
тас­диқ­лаш,
ҳо­ким­ни
ва
унинг
ўрин­бо­сар­ла­ри­ни
ла­во­зим­дан
озод
этиш,
улар­нинг
фа­оли­яти-
га
до­ир
ҳи­со­бот­ла­ри­ни
тин­глаш;
Мма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка-
си­нинг
қо­ну­ни­да
на­зар­да
ту­тил­ган
ҳол­лар­да
ҳо­ким
қа­рор­ла­ри­ни
тас-
диқ­лаш;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
тар­ти­би­ни,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
до­имий
ва
бош­қа
ко­мис­си­яла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
ни­зом­лар­ни
тас­диқ-
лаш,
улар­га
ўз­гар­ти­риш­лар
ва
қў­шим­ча­лар
ки­ри­тиш;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ва
му­вақ­қат
ко­мис­си­яла­ри­ни,
бош­қа
ор­ган­ла­ри­ни
ту­зиш,
сайлаш
ва
ту­га­тиш,
улар­нинг
тар­ки­би­ни
ўз-
гар­ти­риш,
улар
иши­га
до­ир
ҳи­со­бот­лар­ни
тин­глаш;
қо­нун­лар­да
бел­ги­лан­ган
ҳол­лар­да
ва
тар­тиб­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
ва­ко­лат­ла­ри­ни
эъти­роф
этиш
ва
муд­да­ти­дан
ол­дин
тўх­та­тиш,
улар­ни
жа­воб­гар­лик­ка
тор­тиш
учун
ро­зи­лик
бе­риш;
иж­роия
ҳо­ки­ми­яти
бў­лим­ла­ри,
бош­қар­ма­ла­ри,
бош­қа
струк­ту­ра­вий
бў-
лин­ма­ла­ри­нинг
ҳи­со­бот­ла­ри­ни
тин­глаш;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
сў­ров­ла­ри­ни
қа­раб
чи­қиш
ва
улар
юза­си­дан
қа­рор­лар
қа­бул
қи­лиш;
ҳо­ким­нинг
ва
қуйи
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб-
ли­ка­си
қо­нун­ла­ри­га
мос
кел­майди­ган
қа­рор­ла­ри­ни
бе­кор
қи­лиш;
ҳо­ким­нинг
тақ­ди­ми­га
би­но­ан
ҳо­ким­лик
струк­ту­ра­си­ни,
унинг
хо­дим-
ла­ри
штат­ла­ри­ни
ва
иш
ҳа­қи
фон­ди­ни
тас­диқ­лаш.
Юқо­ри­да
кўр­са­тиб
ўтил­ган
ма­са­ла­лар­дан
таш­қа­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
сес­си­яла­ри­да
қуйида­ги­лар
кў­риб
чи­қи­ли­ши
мум­кин:
бўлим
1.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
ра­ис­лик
қи­лув­чи­ни
сайлаш
(халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
раҳ­ба­ри
бўл­ма­ган
ҳол­лар­да);
сиёсий
пар­тия
раҳ­ба­ри­нинг
те­гиш­ли
ари­за­си
ва
сиёсий
пар­ти­янинг
таъсис
ҳуж­жат­ла­ри
асо­си­да
сиёсий
гу­руҳ­лар­ни
рўйхат­га
олиш;
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
де­пу­тат­лик
ва­зи­фа­ла­ри­ни
ба­жа­ри­ши
тўғ­ри­си­да­ги
ҳи­со­бот­ла­ри­ни
эши­тиш;
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
раҳ­бар­ла­ри­нинг
до-
имий
ко­мис­сия
то­мо­ни­дан
муайян
дав­рда
қи­лин­ган
иш­лар
тўғ­ри­си­да­ги
ҳи­со­бот­ла­ри­ни
эши­тиш;
5.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
ял­пи
маж­лис­ла-
ри­да
ва
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти
Кен­га­ши­нинг
маж­лис­ла­ри­да
кў­риб
чи­қил­ган
ма­са­ла­лар
тўғ­ри­си­да
се­на­тор­лар­нинг
ах-
бо­рот­ла­ри­ни
эши­тиш;
тас­диқ­лан­ган
умум­дав­лат
дас­тур­ла­ри­га
му­во­фиқ
қа­бул
қи­лин­ган
ҳу­ду-
дий
ва
тар­моқ
дас­тур­ла­ри­нинг
иж­ро­си
ҳа­қи­да
ҳо­ким
ёки
унинг
ўрин­бо-
сар­ла­ри
ҳи­со­бо­ти­ни
(ах­бо­ро­ти­ни)
эши­тиш;
про­ку­рор­лар­нинг
қо­ну­нийлик­нинг
ҳам­да
жи­но­ят­чи­лик­ка
қар­ши
ку­раш-
нинг
ҳо­ла­ти
тўғ­ри­си­да­ги
йил­лик
ах­бо­ро­ти­ни
эши­тиш;
қо­нун
ҳуж­жат­ла­ри­га
му­во­фиқ
бош­қа
ма­са­ла­лар.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да,
шу­нин­гдек
се­нат­нинг,
се-
нат
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла­ри­ни
иж­ро­си­га
та­ал­луқ­ли
ма­са­ла­лар
ҳам
му­ҳо-
ка­ма
қи­ли­ни­ши
мум­кин.
ма­са­лан:
се­нат
қа­ро­ри­нинг
но­ми
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си­га,
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
ви­ло­ят­лар,
тош­кент
ша­ҳар,
ту-
ман­лар
ва
ша­ҳар­лар
Кен­гаш­ла­ри­га
бе­рил­ган
тав­си­ялар­нинг
маз­му­ни
1.
се­нат­нинг
2010
йил
де­каб­рда­ги
Мўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
пре­зи-
ден­ти
и.
а.
Ка­ри­мов­нинг
ўз­бе­кис-
тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
қо­нун­чи­лик
па­ла­та­си
ва
се­на­ти-
нинг
2010
йил
12
но­яб­рда
ўт­ка­зил-
ган
қўш­ма
маж­ли­си­да­ги
Ммам­ла-
ка­ти­миз­да
де­мок­ра­тик
ис­ло­ҳот­лар-
ни
яна­да
чу­қур­лаш­ти­риш
ва
фу­қа-
ро­лик
жа­ми­яти­ни
ри­вож­лан­ти­риш
кон­цеп­ци­ясиН
мав­зу­ида­ги
маъру-
за­си
ҳам­да
мам­ла­кат­ни
де­мок­ра­тик
ян­ги­лаш
ва
мо­дер­ни­за­ция
қи­лиш-
да
олий
маж­лис
се­на­ти,
ма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ва­кил­лик
ор­ган-
ла­ри­нинг
ро­ли­ни
ку­чайти­риш
бо­ра-
си­да­ги
2010
йил­га
ва
кейин­ги
йил-
лар­га
мўл­жал­лан­ган
ва­зи­фа­лар
тўғ-
ри­си­даНги
116
II
сон
қа­ро­ри
...ва­кил­лик
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри-
нинг
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
пре-
зи­ден­ти
и.
а.
Ка­ри­мов­нинг
ўз­бе-
кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли-
си
қо­нун­чи­лик
па­ла­та­си
ва
се­на­ти-
нинг
2010
йил
12
но­яб­рда
ўт­ка­зил-
ган
қўш­ма
маж­ли­си­да­ги
Ммам­ла-
ка­ти­миз­да
де­мок­ра­тик
ис­ло­ҳот­лар-
ни
яна­да
чу­қур­лаш­ти­риш
ва
фу­қа-
ро­лик
жа­ми­яти­ни
ри­вож­лан­ти­риш
кон­цеп­ци­ясиН
мав­зу­ида­ги
маъру­за-
си­нинг
қо­ида­ла­ри
ва
ху­ло­са­ла­ри­дан
ке­либ
чи­қа­ди­ган
ва­зи­фа­ла­ри
тўғ­ри-
си­да­ги
ма­са­ла­ни
ва
уш­бу
қа­рор­ни
кў­риб
чи­қиш;
боб
се­нат
қа­ро­ри­нинг
но­ми
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си­га,
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
ви­ло­ят­лар,
тош­кент
ша­ҳар,
ту-
ман­лар
ва
ша­ҳар­лар
Кен­гаш­ла­ри­га
бе­рил­ган
тав­си­ялар­нинг
маз­му­ни
се­нат­нинг
2010
йил
де­каб­рда­ги
М2011
йил­да
иш
ўрин­ла­ри
таш­кил
этиш
ва
аҳо­ли
бан­дли­ги­ни
таъмин-
лаш
дас­ту­ри
тўғ­ри­си­даНги
119
II
сон
қа­ро­ри
...2011
йил­да
иш
ўрин­ла­ри
таш­кил
этиш
ва
аҳо­ли
бан­дли­ги­ни
таъмин-
лаш
дас­ту­ри­нинг
иш
ўрин­ла­ри
таш-
кил
этиш­нинг
те­гиш­ли
ҳу­ду­дий
кўр­сат­кич­ла­ри
ба­жа­ри­ли­ши­га
до­ир
қис­ми­ни
ба­жа­риб
бо­ри­ши­ни
мун-
та­зам
ра­виш­да
ўз
сес­си­яла­ри­да
кў-
риб
бор­син­лар,
бел­ги­лан­ган
па­ра-
мет­рлар­дан
ор­қа­да
қо­лин­ган
тақ-
дир­да
иш
ўрин­ла­ри
таш­кил
этиш-
нинг
прог­ноз
кўр­сат­кич­ла­ри­ни
сўз-
сиз
таъмин­лаш­га
йўнал­ти­рил­ган
қў­шим­ча
чо­ра
тад­бир­лар­ни
кўр-
син­лар.
се­нат­нинг
2011
йил
26
мар­тда-
ги
Мўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
та-
би­ат­ни
му­ҳо­фа­за
қи­лиш
дав­лат
қў­ми­та­си
ра­иси­нинг
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
та­би­ат­ни
му­ҳо­фа-
за
қи­лиш
дав­лат
қў­ми­та­си­нинг
2010
йил­да­ги
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да-
ги
ҳи­со­бо­ти
ҳа­қи­даНги
181
II
сон
қа­ро­ри
...ат­роф
му­ҳит­ни
му­ҳо­фа­за
қи­лиш
бўйича
2008ф2012
йил­лар­га
мўл-
жал­лан­ган
ҳу­ду­дий
ҳа­ра­кат
дас­тур-
ла­ри­да
бел­ги­лан­ган
тад­бир­лар­нинг
ба­жа­ри­ли­ши­га
кў­мак­лаш­син.
боб.­
Халқ­депутатлари­Кенгаши­сессияларининг­
баённомалари
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
баённо­ма­си,
энг
ав­ва­ло,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси
ўт­ка­зил­ган­ли­ги,
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
қа­рор
қа­бул
қи­лин­ган­ли­ги
фак­ти­ни
қайд
эт­ган­ли­ги
учун
ҳам
за­рур
ҳуж­жат­лар
си­ра­си­га
ки­ра­ди.
бу­гун­ги
кун­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
баённо­ма­си­ни
рас­мийлаш-
ти­риш
тар­ти­би
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ва­зир­лар
маҳ­ка­ма­си­нинг
1999
йил
29
мар­тда­ги
140
сон
қаро­ри
би­лан
тас­диқ­лан­ган
Мқо­ра­қал-
по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ва­зир­лар
Кен­га­ши,
ви­ло­ят­лар,
ша­ҳар­лар
ва
ту-
ман­лар
ҳо­ким­лик­ла­ри
ап­па­рат­ла­ри­да
иш
юри­тиш
ва
ҳуж­жат­лар
иж­ро-
си­ни
на­зо­рат
қи­лиш­ни
таш­кил
этиш
бўйича
йўриқ­но­маНда
бел­ги­лан-
ган.
бун­дан
таш­қа­ри,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
баённо-
ма­си­ни
рас­мийлаш­ти­риш
тар­ти­би
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
рег-
ла­мен­ти
би­лан
ҳам
бел­ги­ла­на­ди.
бўлим
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
сес
сиясининг­баённомасида­
қан
дай­маълумотлар­акс­
эта
ди­лозим?
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти
Кен­га­ши­нинг
2010
йил
30
де­каб­р-
да­ги
154
II
сон
қа­ро­ри
би­лан
тас­диқ­лан-
ган
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша-
ҳар
Кен­га­ши­нинг
на­му­на­вий
рег­ла­мен-
тиНга
му­во­фиқ
сес­сия
баённо­ма­си­да
қуйида­ги­лар
кўр­са­ти­ла­ди:
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
но­ми,
сес­си­янинг
тар­тиб
ра­қа­ми
(ча­қи-
риқ
до­ира­си­да);
сес­си­яни
ўт­ка­зиш
вақ­ти,
са­на­си
ва
жойи
ҳам­да
сес­сия
кун
тар­ти­би;
ҳо­зир
бўл­ган
ва
қат­наш­маётган
Кен­гаш
де­пу­тат­ла­ри­нинг
со­ни,
шу­нинг-
дек
так­лиф
этил­ган
шах­слар­нинг
со­ни;
сес­сия
му­ҳо­ка­ма­си­га
ки­ри­тил­ган
ҳар
бир
ма­са­ла
юза­си­дан
ҳар
бир
маъру-
за­чи
ва
қў­шим­ча
маъру­за­чи­нинг
фа­ми­ли­яси
ҳам­да
ла­во­зи­ми;
му­зо­ка­ра­лар­да
сўз­га
чиқ­қан,
шу­нин­гдек
маъру­за­чи­лар
ва
қў­шим­ча
маъру­за­чи­лар­га
сў­ров­лар
йўл­ла­ган
ёки
са­вол­лар
бер­ган
(ёзма
ёки
оғ­за-
ки
шак­лда)
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
фа­ми­ли­яла­ри,
сайлов
ок­руг­ла­ри­нинг
ра­қа­ми
ва
ла­во­зим­ла­ри;
қа­бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар
рўйха­ти
ва
МёқлайманН,
Мқар­ши­манН
ёки
Мбе-
та­раф­манН
деб
бе­рил­ган
овоз­лар
со­ни.
зоҳ:
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси
иш
бош­ла­ган
са­на
баён­но­ма
са-
на­си
ҳи­соб­ла­на­ди.
баённо­ма
ра­қа­ми
бў­либ
сес­сия
тар­тиб
ра­қа­ми
ва
ча­қи­риқ
ра-
қа­ми
ҳи­соб­ла­на­ди,
ма­са­лан:
14/1.
баённо­ма
сар­лав­ҳа­си
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­ясиН
тар­зи­да
ёзи­ла­ди.
Халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси
баённо­ма­си­да
қуй­ида­­ги­лар
кўр­са­ти­ла­ди:
сес­си-
очиб
бер­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
ис­ми­нинг
ва
ота­си
ис­ми-
нинг
бош
ҳар­фла­ри,
фа­ми­ли­яси,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси
ко­ти­би
ис-
ми­нинг
ва
ота­си
ис­ми­нинг
бош
ҳар­фла­ри,
фа­ми­ли­яси,
сайлов
ок­ру­ги,
му­ҳо­ка­ма
эти­ла­ди­ган
ма­са­ла­лар
(уш­бу
ма­са­ла­лар
бўйича
маъру­за­чи
ва
қў­шим­ча
маъру­за-
чи­лар
ис­ми­нинг
ва
ота­си
ис­ми­нинг
бош
ҳар­фла­ри,
фа­ми­ли­яси
кўр­са­тил­ган
ҳол-
да)
са­наб
ўтил­ган
сес­сия
кун
тар­ти­би
ҳам­да
рег­ла­мент.
баённо­ма­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
кун
тар­ти­би­га
ки-
ри­тил­ган
ма­са­ла­лар­нинг
мо­ҳи­яти
очиб
бе­ри­ла­ди,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши­нинг
сес­си­яси
да­во­ми­да
қи­лин­ган
чи­қиш­лар­нинг
қис­қа­ча
маз­му­ни
баён
эти­ла­ди,
шу­нин­гдек
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
кун
тар­ти­би-
да­ги
ма­са­ла­лар
бўйича
овоз
бе­риш
на­ти­жа­ла­ри
қайд
эти­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси
баённо­ма­си­нинг
мат­ни
ки­риш
ва
асо­сий
қис­млар-
дан
ибо­рат
бў­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси
баённо­ма­си­нинг
ки­риш
қис­ми­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
уму­мий
со­ни
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
иши­да
иш­ти­рок
эт­ган
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
со­ни,
так­лиф
этил­ган
дав­лат
ор­ган-
ла­ри
ман­саб­дор
шах­сла­ри­нинг,
но­дав­лат
но­ти­жо­рат
таш­ки­лот­лар,
фу­қа­ро-
боб
лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
ва
бош­қа
фу­қа­ро­лик
жа­ми­яти
ин-
сти­тут­ла­ри
ва­кил­ла­ри­нинг
уму­мий
со­ни
кўр­са­ти­ла­ди.
таъкид­лаш
жо­из­ки,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
иш­ти-
рок
этиш
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
бур­чи­дир.
шу­нин­гдек,
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ма­қо­ми
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­ну­ни
мод­да­си­нинг
ик­кин­чи
қис­ми­га
му­во­фиқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
иш­ти­рок
этиш
им­ко­ни­яти
бўл­ма­ган
тақ­дир­да,
бу
ҳақ­да
маз­кур
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
раҳ­ба­ри­га
ол­дин­дан
ха­бар
қи­ли­ши
шарт.
маз­кур
шар­тни
ба­жар­ма­ган­лик­ни,
худ­ди
шун­дай
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
уз­рли
са­баб­лар­сиз
ҳо­зир
бўл­мас­ли­ги­ни
де-
пу­тат­лик
маж­бу­ри­ят­ла­ри­ни
ба­жа­риш­дан
бош
тор­тиш
деб
ба­ҳо­лаш
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси
баённо­ма­си­нинг
асо­сий
қис­ми
кун
тар­ти­би­нинг
бан­дла­ри­га
му­во­фиқ
бў­лим­лар­га
бў­ли­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
баённо­ма­си
ҳар
бир
бў­ли­ми
эши­тил­ди­
Х­
сўз
га
чи­қил­ди­
Х­
қа­рор
қи­лин­ди
тар­зи­да
ту­зи­ла­ди.
бун­да
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси
қа­ро­ри­нинг
маз­му­ни
баённо­ма­га
ки­ри­тил-
мас­ли­ги­ни
ёдда
ту­тиш
ке­рак.
шун­дан
сўнг
хат­бо­ши­дан
овоз
бе­риш
жа-
раёни
баён
эти­ла­ди,
ун­да
МёқлайманН,
Мқар­ши­манН
ёки
Мбе­та­раф­манН
деб
овоз
бер­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
со­ни
кўр­са­ти­ла­ди.
агар
улар­нинг
бар­ча­си
МёқлайманН
деб
овоз
бер­ган
бўл­са,
Мбир
овоз­дан
қа-
бул
қи­лин­диН
деб
кўр­са­ти­ла­ди.
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
сес
сиясининг­баённомасига­
қан
дай­ҳужжатлар­илова­
қи
ли
нади?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси-
га
тайёргар­лик
кў­риш
жа­раёни­да
тур­ли
ҳуж­жат­лар
тайёрла­на­ди,
уш­бу
ҳуж­жат­лар
кейин­ча­лик
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси
баённо­ма­си­нинг
ило­ва­си­ни
таш-
кил
эта­ди
ёки
бўл­ма­са
улар­да­ги
маълу­мот­лар­дан
баённо­ма
ту­зиш­да
фойда-
ла­ни­ла­ди.
шун­дай
қи­либ,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
баённо-
ма­си­га
қуйида­ги­лар
ило­ва
қи­ли­ни­ши
шарт:
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри
фа­ми­ли­яла­ри­нинг
рўйха­ти,
сай
лов
ок­ру­ги­нинг
но­ми­ни
ва
ра­қа­ми­ни
кўр­сат­ган
ҳол­да
(5-ило­ва);
так­лиф
этил­ган
шах­слар­нинг
рўйха­ти,
улар
ва­ки­ли
бў­либ
иш­ти­рок
этаёт
ган
му­ас­са­са­да
эгал­лаб
тур­ган
ла­во­зи­ми­ни
кўр­сат­ган
ҳол­да
(6-ило­ва).
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­га
тайёргар­лик
кў­риш
жа­раёни-
да
маъру­за­га
чи­қув­чи­лар­га
ўз­ла­ри­нинг
маъру­за­ла­ри
ёки
чи­қиш­ла­ри­нинг
қис­қа­ча
маз­му­ни­ни,
шу­нин­гдек
маъру­за­ла­ри­ни
ёки
чи­қиш­ла­ри­ни
на­му­на-
маъру­за
ва
чи­қиш­лар­нинг
мат­ни­да
ҳуж­жат
но­ми
(Ммаъру­заН)
кўр­са­ти­ли­ши,
маъру­за­га
ёки
сўз­га
чи­қув­чи­нинг
ла­во­зи­ми,
фа­ми­ли­яси,
ис­ми,
ота­си­нинг
ис­ми
кўр­са­тил­ган
бў­ли-
ши
ке­рак.
шу­нин­гдек,
уш­бу
ҳуж­жат
му­ал­лиф
то­мо­ни­дан
им­зо­лан­ган
бў­ли­ши
ке­рак.
бўлим
ли
ми­сол­лар
би­лан
тас­вир­лаб
бе­ра­ди­ган
ах­бо­рот
маълу­мот
ҳуж­жат­ла­ри­ни
(жад­вал­лар,
чиз­ма­лар,
иқ­ти­со­дий
ҳи­соб
ки­тоб­лар,
маълу­мот­лар
ва
бош-
қа­лар)
тайёрлаш
так­лиф
эти­ла­ди.
маъру­за
ва
чи­қиш­лар­нинг
мат­нла­ри
қў-
шим­ча
ма­те­ри­ал­лар
би­лан
бир­га
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
баённо­ма­си­га
ило­ва
қи­ли­на­ди.
агар­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси-
нинг
сте­ног­рам­ма­си
юри­тил­са,
унинг
сте­ног­рам­ма­си
ҳам
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
баённо­ма­си­га
ило­ва
қи­ли­на­ди.
айрим
де­пу­тат-
лар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
ҳо­зир
бўл­ма­ган
(кел­ма­ган)
ҳол­лар­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
баённо­ма­си­га
улар­нинг
ҳо­зир
бўл­ма­ган­ли­ги­ни
(кел­ма­ган­ли­ги­ни)
асос­лов­чи
ҳуж­жат­лар
(маълу­мот-
но­ма­лар,
хиз­мат
са­фа­ри
ҳуж­жат­ла­ри­нинг
нус­ха­ла­ри
ва
бош­қа
шу
ка­би­лар)
ило­ва
қи­ли­на­ди.
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
сес
сиясининг­баённомалари­
ва­уларга­илова­қили
на
ди-
ган­ҳуж
жатларни­имзолаш­
тар
ти
би­қандай?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
баённо­ма­си
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши-
нинг
сес­си­яси
ўт­ка­зил­га­ни­дан
сўнг
уч
кун­дан
ке­чик­тир­май
рас­мийлаш­ти­ри­ли-
ши
ва
им­зо­ла­ни­ши
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
баённо­ма­си
сес­си­яга
ра­ис­лик
қи­лув­чи
ҳам­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
ко­ти­би
то­мо­ни­дан
им­зо­ла­на­ди.
Ко­тиб,
шу­нин­гдек
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
рўйха­ти
ва
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­га
так­лиф
этил­ган
шах­слар­нинг
рўйха­ти­ни
ҳам
им­зо­лайди.
Халқ­депутатлари­Кен
га
ши­
сессияларининг­баён
но
ма-
ла
ри­қаерда­сақланади?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
баённо­ма­си
ҳо­ким­лик­да
сақ­ла­на­ди.
сес-
сия
баённо­ма­си
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
та­ла­би­га
би­но­ан
та-
ни­шиб
чи­қиш
учун
улар­га
бе­ри­ли­ши
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
ёпиқ
сес­си­яси­нинг
баённо­ма­си
ҳо­ким­лик­нинг
те­гиш­ли
бў­ли­ми­да
Ммах­фий
ҳуж­жатН
бел­ги­си
би­лан
сақ­ла­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
ёпиқ
сес­си-
яси­нинг
баённо­ма­си
ва
ун­га
ило­ва
қи­лин­ган
ҳуж­жат­лар
би­лан
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри­ни
та­ниш­ти­риш
бе­во­си­та
ҳо­ким­лик
ап-
па­ра­ти­да
Мта­ниш­димН
маз­му­ни­да
им­зо
че­ки­ши
ор­қа­ли
амал­га
оши­ри­ла­ди.
боб.­
Халқ­депутатлари­Кенгаши­сессияларининг­
қарорлари
Мма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо-
ну­ни­нинг
мод­да­си­га
му­во­фиқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­лар
қа-
бул
қи­ла­ди
(7-ило­ва).
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла­ри
им­зо­лан-
ган
вақ­тдан
эъти­бо­ран
куч­га
ки­ра­ди,
ба­шар­ти
ана
шу
қа­рор­да
ўз­га­ча
тар­тиб
боб
бел­ги­лан­ма­ган
бўл­са.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
ўз
ва­ко­лат­ла­ри
до­ира­си-
да
қа­бул
қил­ган
қа­рор­лар
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
ҳу­ду­ди­да
жойлаш­ган
бар-
ча
кор­хо­на­лар,
му­ас­са­са­лар,
таш­ки­лот­лар,
ман­саб­дор
шах­слар
ва
фу­қа­ро-
лар
то­мо­ни­дан
иж­ро
эти­ли­ши
маж­бу­рийдир.
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
сес
сиясининг­қарорларини­
рас
мийлаштиришга­қандай­
та
лаблар­қўйилади?
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ва­зир­лар
маҳ-
ка­ма­си­нинг
1999
йил
29
мар­тда­ги
140
сон
қаро­ри
би­лан
тас­диқ­лан­ган
Мқо­ра­қал­по-
ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ва­зир­лар
Кен­га­ши,
ви­ло­ят­лар,
ша­ҳар­лар
ва
ту­ман­лар
ҳо­ким-
лик­ла­ри
ап­па­рат­ла­ри­да
иш
юри­тиш
ва
ҳуж­жат­лар
иж­ро­си­ни
на­зо­рат
қи-
лиш­ни
таш­кил
этиш
бўйича
йўриқ­но­маНда
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла­ри­ни
рас­мийлаш­ти­риш
бо­ра­си­да
қа­тор
тех­ник
та­лаб­лар
бел­ги­лан-
ган.
чу­нон­чи,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
лойиҳа­ла­ри
пух-
та
таҳ­рир
қи­лин­ган
ва
бел­ги­лан­ган
шак­лда­ги
блан­кда
қўл­да
ки­ри­тил­ган
ту­за­тиш­лар­сиз
чоп
этил­ган
бў­ли­ши
ке­рак­ли­ги
бел­ги­лан­ган.
Халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси
қа­ро­ри­нинг
но­ми
қис­қа
ва
қа­рор­нинг
асо­сий
маз-
му­ни­га
му­во­фиқ
бў­ли­ши
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
мат­ни
қайд
этиш
ва
фар­мойиш
қис­мла­ри­дан
ибо­рат
бў­ла­ди.
қайд
этиш
қис-
ми­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
қа­бул
қи­лиш
за­ру­ри­яти­ни
юза-
га
кел­тир­ган
мақ­сад
ёки
асос­лар
ифо­да­ла­на­ди
ҳам­да
эри­шил­ган
ютуқ­лар
кўр­са­ти­ли­ши,
тан­қи­дий
ба­ҳо­лар
бе­ри­ли­ши,
кам­чи­лик­лар
кўр­са­тиб
ўти­ли-
мум­кин.
қайд
этиш
қис­ми­да,
шу­нин­гдек
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
қа­бул
қи­ли­ни­ши­га
асос
бўл­ган
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­га
ҳа­во­ла­лар
қи­ли­ни­ши
мум­кин.
бун­да
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­нинг
бар­ча
рек­ви­зит­ла­ри
ҳуж­жат
ту­ри,
ҳуж­жат­ни
қа­бул
қил­ган
ор­ган,
қа­бул
қи­лин­ган
са­на­си
ва
унинг
ра­қа­ми
ҳам-
да
ҳуж­жат­нинг
тў­лиқ
но­ми
кўр­са­ти­ли­ши
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
фар­мойиш
қис­ми­да
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
но­ми
кўр­са­ти­ла­ди
ва
Мқа­рор
қил­диН
де­ган
сўз­лар
ёзи­ла­ди.
фар­мойиш
қис­ми
араб
ра­қам­ла­ри
би­лан
ра­қам­ла­на­ди­ган
бан­длар
ва
ки­чик
бан­длар­га
бў­ли­ни­ши
мум­кин.
бан­длар­да
топ­ши­риқ­лар
бе­рил­ган
бўл­са,
қуйида­ги
ту­зи­лиш­га
эга
бў­ла­ди:
ким,
ни­ма
қи­ли­ши
ке­рак
ва
уни
иж­ро
этиш
муд­да­ти.
иж­ро­чи
си­фа­ти­да
таш­ки­лот­лар
ва
ман­саб­дор
шах­слар
кўр­са­ти­ли­ши
мум­кин.
агар­да,
бан­дда
аниқ
топ­ши­риқ­лар
бўл­ма­са,
ун­да
бан­дни
Мтас­диқ­лан­синН,
Ммаъқул­лан­синН,
Ммаълу­мот
учун
қа­бул
қи­лин-
синН
ва
бош­қа
шу
ка­би
сўз­лар
би­лан
ифо­да­лаш
мум­кин.
за­ру­рат
бўл­ган­да,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
фар­мойиш
қис-
ми­да
қа­рор­ни
қа­бул
қи­ли­ни­ши­га
асос
бўл­ган
юқо­ри
ту­рув­чи
ор­ган­лар­нинг
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­ла­ри
кўр­са­тиб
ўти­ли­ши
мум­кин.
Юқо­ри
ту­рув­чи
ор­ган
ҳуж­жа­ти­нинг
маз­му­ни
ало­ҳи­да
бан­дда
Ммаълу­мот
учун
қа­бул
қи­лин­синН
ёки
Мамал
қи­лиш
учун
қа­бул
қи­лин­синН
тар­зи­да
баён
эти­ла­ди.
ил­га­ри
қа-
бўлим
бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар­ни
ёки
улар­нинг
айрим
бан­дла­ри­ни
бе­кор
қи­лиш
ёки
ўз­гар­ти­риш
ки­ри­тиш
за­рур
бўл­са
қа­рор­нинг
са­на­си,
ра­қа­ми,
но­ми
кўр­са­ти-
ла­ди
ва
М...
ўз
ку­чи­ни
йўқот­ган
деб
то­пил­синН
деб
ёзи­ла­ди.
қа­рор­нинг
охир-
ги
бан­дла­ри­да,
одат­да,
қа­рор­нинг
иж­ро­си
зим­ма­си­га
юк­ла­ти­лаётган
дав-
лат
ор­ган­ла­ри
ва
таш­ки­лот­ла­ри­нинг
ман­саб­дор
шах­сла­ри,
шу­нин­гдек
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
ба­жа­ри­ли­ши
ус­ти­дан
на­зо­рат­ни
амал­га
оши­рув­чи
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яси
ёки
де­пу­та-
ти
(де­пу­тат­лар
гу­ру­ҳи)
кўр­са­ти­ла­ди,
ма­са­лан:
Муш­бу
қа­рор­нинг
иж­ро­си-
ни
на­зо­рат
қи­лиш
...
зим­ма­си­га
юк­ла­тил­синН.
ча­қи­риқ
до­ира­си­да­ги
қа­рор­нинг
тар­тиб
ра­қа­ми,
сес­сия
ра­қа­ми
ва
ча­қи-
риқ
ра­қа­ми
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
ра­қа­ми­ни
таш­кил
эта­ди,
ма­са­лан:
81/14
1,
бун­да
81
қа­рор­нинг
тар­тиб
ра­қа­ми,
14
сес­сия
ра­қа­ми,
ча­қи­риқ
ра­қа­ми
бў­либ
ҳи­соб­ла­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси
иши­ни
бош­ла­ган
са­на
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
са-
на­си
бў­либ
ҳи­соб­ла­на­ди.
шу
ўрин­да
таъкид­лаш
жо­из­ки,
юқо­ри­да
кўр­са-
тиб
ўтил­ган
йўриқ­но­ма­да
ба­таф­сил
бел­ги­лаб
бе­рил­га­ни­га
қа­ра­май,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­да
қа­рор­лар­нинг
тар­тиб
ра­қа­ми­ни
араб
ра-
қам­ла­ри­да
эмас,
бал­ки
рим
ра­қам­ла­ри­да
бе­ри­ли­ши
ҳол­ла­ри
ку­за­тил­моқ­да.
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
сес
сияларининг­қарорлари­
лойи
ҳаларини­тайёрлаш­
кимга­юклатилади?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
лойиҳа­ла­ри­ни
тайёрлаш
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
зим­ма­си­га
улар­нинг
фа­оли­ят
йўна­лиш­ла-
ри­дан
ке­либ
чиқ­қан
ҳол­да
юк­ла­ти­ла­ди.
ми­сол
учун,
ма­ҳал­лий
бюд­жет­ни
ёки
унинг
иж­ро­си
тўғ­ри­си­да­ги
ҳи­со­бот-
ни
тас­диқ­лаш
ма­са­ла­си
бўйича
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
лойиҳа­си­ни
тайёрлаш
ма­ҳал­лий
бюд­жет­ни
шак­ллан­ти­риш
ва
уни
иж­ро
этиш,
иқ­ти­со­дий
ис­ло­ҳот­лар­ни
амал­га
оши­риш
ҳам­да
тад­бир­кор­лик­ни
ри-
вож­лан­ти­риш
ма­са­ла­ла­ри
бўйича
до­имий
ко­мис­сия
зим­ма­си­га,
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
ўз
де­пу­тат­лик
маж­бу­ри­ят­ла­ри­ни
ба­жа-
ри­ши
тўғ­ри­си­да­ги
ҳи­со­бот­ла­ри­ни
эши­тиш
ма­са­ла­си
бўйича
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
лойиҳа­си­ни
тайёрлаш
эса
рег­ла­мент
ва
де­пу-
тат­лик
одо­би
ма­са­ла­ла­ри
бўйича
до­имий
ко­мис­сия
зим­ма­си­га
юк­ла­ти­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
лойиҳа­си­ни
тайёрлаш
бўйича
иши­ни
бош­лаш
учун
асос
бў­либ
ҳо­ким
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
раҳ­ба­ри­нинг
топ­ши­ри­ғи
ёки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­ро­ри
ҳи­соб­ла­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
лойиҳа­си­ни
тайёрлаш
учун
до­имий
ко­мис­сия
аъзо-
ла­ри
ичи­дан
уч
тўрт
на­фар
де­пу­тат­дан
ибо­рат
тар­киб­да
иш­чи
гу­руҳ
ту­зи-
ла­ди.
иш­чи
гу­руҳ
фа­оли­яти­га,
ҳо­ким­лик
хо­дим­ла­ри,
олим
ва
му­та­хас­сис-
лар,
шу
жум­ла­дан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
тайёрла­наётган
қа­ро­ри
боб
лойиҳа­си
фа­оли­яти­га
дахл
қи­ла­ди­ган
ман­фа­ат­дор
дав­лат
ор­ган­ла­ри­нинг
ва­кил­ла­ри
жалб
эти­ли­ши
мум­кин.
иш­чи
гу­руҳ
то­мо­ни­дан
тайёрлан­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри-
нинг
лойиҳа­си
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли-
си
му­ҳо­ка­ма­си­га
ки­ри­ти­ла­ди.
му­ҳо­ка­ма
яку­ни­да
до­имий
ко­мис­сия
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
лойиҳа­си­ни
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши-
нинг
сес­си­яси­га
ки­ри­тиш
тўғ­ри­си­да
ёхуд
иш­чи
гу­руҳ
аъзо­ла­ри
то­мо­ни­дан
уни
қайта
иш­лаш
за­рур­ли­ги
ҳа­қи­да
қа­рор
қа­бул
қи­ла­ди.
иш­чи
гу­руҳ
аъзо-
ла­ри
қа­рор
лойиҳа­си
бўйича
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
бош­қа
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
фик­рла­ри­ни
сў­раб
оли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши
қа­ро­ри­нинг
лойиҳа­си
до­имий
ко­мис­сия
ра­иси
то­мо­ни­дан
ҳо­ким
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
раҳ­ба­ри­га
тақ­дим
эти­ла­ди.
за­рур
ҳол­лар­да
ҳо­ким
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
раҳ­ба­ри
ўзи­нинг
эъти­роз­ла­ри­ни
ифо­да­лаб,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
лойиҳа­си­ни
до­имий
ко­мис­си­яга
қайта
иш­лаш
учун
қайта­ри­ши
мум­кин.
до­имий
ко­мис­сия
ра­иси
ҳо­ким
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
раҳ­ба­ри
би-
лан
ке­ли­шил­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
лойиҳа­си­ни
кў­пайти-
риш
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри­га
ма­те­ри­ал
си­фа­ти­да
юбо­риш­ни
таш­кил
этиш
учун
ҳо­ким­лик­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес-
си­яси­ни
таш­кил
этиш
ва
тайёрлаш­га
масъ­ул
бўл­ган
бў­лин­ма­си­га
топ­ши­ра­ди.
бун­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
лойиҳа­си­га
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
ра­иси
ви­за
қўйган
бў­ли­ши
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
лойиҳа­си
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри­га
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси
очи­ли-
ши­дан
ка­ми­да
ет­ти
кун
ол­дин
тақ­дим
эти­ли­ши
ло­зим.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
то­мо­ни­дан
қа­рор­ни
қа­бул
қи­лиш
тар­тиб
та­оми­ли
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши­нинг
рег­ла­мен­ти
би­лан
бел­ги­ла­на­ди.
Халқ­депутатлари­Кенгаши-
нинг­қарорларини­эълон­
қи
лиш­қандай­тартибда­
амалга­оши
рилади?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла-
ри­ни
эълон
қи­лиш
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
сес­си­яла­ри­да
кў­риб
чи­қил­ган
ма­са­ла­лар
тўғ­ри­си­да
аҳо­ли­ни
ха­бар­дор
қи­лиш­нинг
бир
шак­ли
бў­либ
ҳи­соб­ла­на-
ди
ҳам­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
фа­оли­яти­нинг
очиқ­ли­ги
ва
ош­ко­ра­ли-
ги
прин­ци­пи­ни
рўёбга
чи­қа­ри­ли­ши­ни
таъмин­лайди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
мат­ни
улар
қа­бул
қи­лин­ган
кун­нинг
эр­та­си­га
ёхуд
ҳо-
ким­лик
му­ас­си­си
ҳи­соб­лан­ган
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
га­зе­та­ла­ри
чоп
эти­ла-
ди­ган
кун­да
эълон
қи­ли­ни­ши
мум­кин.
таъкид­лаш
жо­из­ки,
Мнор­ма­тив
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­лар
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе-
кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну­ни­да
ма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла-
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си­нинг
ах­бо­рот­но­ма­си,
2001
й.,
1ф2,
мод­да.
бўлим
ри
ўз
ва­ко­лат­ла­ри
до­ира­си­да
қа­рор­лар
шак­ли­да
нор­ма­тив
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат-
лар
қа­бул
қи­ли­ши
ҳам­да
уш­бу
қа­рор­лар
рас­мий
наш­рлар­да
эълон
қи­ли­ни­ши
ке­рак­ли­ги
бел­ги­лан­ган.
бун­да
ма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри­нинг
нор­ма­тив
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­ла­ри
маз­кур
ор­ган­лар­нинг
рас­мий
наш­рла­ри­да
эълон
қи­ли­на­ди.
шун­дай
қи­либ,
нор­ма­тив
ҳу­қу­қий
тус­га
эга
бўл­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла­ри­ни
эълон
қи­лиш
ма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо-
ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри­нинг
ҳу­қу­қи
эмас,
ак­син­ча
маж­бу­ри­яти
ҳи­соб­ла­на­ди.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ва­зир­лар
маҳ­ка­ма­си­нинг
2000
йил
ав­гус­тда-
ги
Мқо­нун
ҳуж­жат­ла­ри­ни
тур­кум­лаш­ни
та­ко­мил­лаш­ти­риш
ва
ҳу­қу­қий
ах­бо-
рот­лар­ни
тар­қа­тиш­ни
тар­тиб­га
со­лиш
чо­ра
тад­бир­ла­ри
тўғ­ри­си­даНги
304
сон
қа­ро­ри
би­лан
2000
йил
сен­тяб­рдан
бош­лаб
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
бар­ча
меъёрий
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­ла­ри­нинг
дав­лат
ҳи­со­би
жо­рий
этил­ган.
ўз­бе­кис-
тон
рес­пуб­ли­ка­си
меъёрий
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­ла­ри­нинг
дав­лат
ҳи­со­би­ни
юри-
тиш
ва­зи­фа­си
эса
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ад­лия
ва­зир­ли­ги­га
юк­ла­тил­ган.
Мўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
нор­ма­тив
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­ла­ри­нинг
дав­лат
ҳи­со­би
тўғ­ри­си­даНги
ни­зомга
кў­ра
қуйида­ги
нор­ма­тив
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат-
лар­нинг
дав­лат
ҳи­со­би
юри­ти­ли­ши
ке­рак:
а)
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­нун­ла­ри;
б)
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
па­ла­та­ла­ри­нинг
қа­рор­ла­ри;
в)
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
пре­зи­ден­ти­нинг
фар­мон­ла­ри
ва
қа­рор­ла­ри;
г)
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ва­зир­лар
маҳ­ка­ма­си­нинг
қа­рор­ла­ри;
д)
ва­зир­лик­лар,
дав­лат
қў­ми­та­ла­ри
ва
идо­ра­ла­ри­нинг
нор­ма­тив
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­ла­ри;
е)
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
нор­ма­тив
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­ла­ри;
ж)
ма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри­нинг
қа­рор­ла­ри.
бун­дан
таш­қа­ри,
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ва­зир­лар
маҳ­ка­ма­си­нинг
2000
йил
ав­гус­тда­ги
304
сон
қа­ро­ри
би­лан
тас­диқ­лан­ган
Ммеъёрий
ҳу-
қу­қий
ҳуж­жат­лар­ни
тар­қа­тиш
тар­ти­би
тўғ­ри­си­даНги
ни­зом­га
му­во­фиқ
ма-
ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри­нинг
нор­ма­тив
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­ла­ри
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­нун
ҳуж­жат­ла­ри
маълу­мот­ла­ри
мил­лий
ба­за-
си­га
ки­ри­ти­ла­ди.
шун­га
кў­ра
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла­ри
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­нун
ҳуж­жат­ла­ри
маълу­мот­ла­ри
мил­лий
ба­за-
си­да
Le­xUz
да
эълон
қи­ли­ни­ши
ло­зим.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
мат­ни
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во-
си­та­ла­ри­да
эълон
қи­ли­ни­ши­дан
таш­қа­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор-
ла­ри­нинг
иж­ро­си­ни
таъмин­лаш
зим­ма­си­га
юк­ла­тил­ган
таш­ки­лот­лар­нинг
ман­саб­дор
шах­сла­ри­га
юбо­ри­ли­ши
ке­рак.
тар­қа­тиш,
қо­ида
та­ри­қа­си­да,
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­ро­ри­ни
тар­қа­тиш
рўйха­ти­га
асо­сан
амал­га
оши­ри­ла­ди.
рўйхат­ни
тайёрлаш
халқ
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ҳу­ку­ма­ти­нинг
қа­рор­ла­ри
тўп­ла­ми,
2000
й.,
8,
47
мод­да.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­нун
ҳуж­жат­ла­ри
тўп­ла­ми,
2008
й.,
37ф38,
389
мод­да.
боб
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
лойиҳа­си­ни
тайёрла­ган
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яси
зим­ма­си­га
юк­ла­ти­ла­ди.
Халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
мат­ни
қа­рор
қо­ну­ний
куч­га
кир­ган­дан
кейин
бир
кун
ичи­да
иж­ро­чи­лар­га
юбо­ри­ли­ши
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
мат­ни­ни
тар­қа­тиш­нинг
яна
бир
шак­ли
мав­жуд
бў­либ,
бун­да
ма­ҳал­лий
те­ле­ви­де­ние
ёки
ра­дио
ах­бо­рот
дас-
тур­ла­ри­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­ро­ри
ўқиб
эшит­ти­ри­ла­ди.
бун­дан
таш­қа­ри,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
мат­ни
дав-
лат
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри­нинг
рас­мий
веб
сайтла­ри­да
жойлаш­ти­ри­ли-
ши
мум­кин.
шу
ўрин­да
таъкид­лаш
жо­из­ки,
уш­бу
ма­са­ла­ни
на­қа­дар
дол-
зарб
экан­ли­ги­ни
ино­бат­га
ол­ган
ҳол­да
ҳам­да
ма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ва
бош­қа­ру­ви
ор­ган­ла­ри­нинг
фа­оли­яти­да
ош­ко­ра­лик­ни
таъмин­лаш
мақ-
са­ди­да
2011
йил­нинг
12
ав­гус­ти­да
се­нат
Кен­га­ши
то­мо­ни­дан
тас­диқ­лан-
ган
Мўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
Кон­сти­ту­ци­яси­нинг
айрим
мод­да­ла­ри­га
ўз­гар­тиш
ва
қў­шим­ча­лар
ки­ри­тиш
тўғ­ри­си­да
(78,
80,
93,
96
ва
98
мод­да-
ла­ри­га)
ги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­ну­ни­дан
ке­либ
чи­қа­ди­ган
та­лаб-
лар­ни
амал­га
оши­риш
бўйича
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
чо­ра
тад­бир­лар
дас­ту­риНда
мин­та­қа­лар­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри­нинг
веб
сайтла­ри­ни
очиш
ма­са­ла­си­ни
кў­риб
чи-
қиш
бел­ги­лан­ган.
веб
сайтлар­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла-
ри
сес­си­яла­ри­нинг,
улар
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
қа­рор­ла­ри­ни,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
на­зо­рат
таҳ­лил
фа­оли­яти
якун­ла­ри­ни,
де­пу­тат­лар
ва
се­на­тор­лар­нинг
сайлов­чи­лар
би­лан
олиб
бо­раётган
иш­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
ах­бо­рот­лар­ни
эълон
қи­либ
бо-
риш
ре­жа­лаш­ти­рил­ган.
Халқ­депутатлари­Кен-
гаш
ла
ри
нинг­қарорларида­
қандай­умумий­камчи
лик-
ларга­йўл­қўйилмоқда?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
мат­нла­ри­да
одат­да
қа­тор
уму­мий
кам­чи-
лик­лар­ни
ку­за­ти­ши­миз
мум­кин.
Ху­су­сан,
кўп­ги­на
ҳол­лар­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
қа­ро­ри­нинг
но­ми
унинг
маз­му­ни­га
мос
бўл­майди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
мат­нла­ри­да
нор-
ма­тив
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­лар­га
ҳа­во­ла­лар
қи­лин­ган­да
улар­нинг
рек­ви­зит­ла-
ри
нор­ма­тив
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­нинг
қа­бул
қи­лин­ган
са­на­си
ва
ра­қа­ми
тў-
лиқ
кўр­са­тил­майди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла­ри­да­ги
топ-
ши­риқ­лар
рас­ми­ят­чи­лик
учун­ги­на
бе­ри­ла­ди,
яъни
топ­ши­риқ­лар
аниқ
ва
ту-
шу­нар­ли
бўл­майди.
баъзан
эса
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла­ри-
да
маз­кур
қа­рор­нинг
иж­ро­си
зим­ма­си­га
юк­ла­тил­ган
аниқ
иж­ро­чи­лар
кўр-
са­тил­майди.
яна
бир
жид­дий
кам­чи­лик
си­фа­ти­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа-
рор­ла­ри­да
баён
этил­ган
топ­ши­риқ­лар­ни
иж­ро
этиш
муд­да­ти,
уш­бу
қа­рор-
лар­да­ги
топ­ши­риқ­лар
иж­ро­си­ни
таъмин­лаш­га
масъ­ул
бўл­ган
шах­слар­нинг
бўлим
бел­ги­лан­ма­ган­ли­ги­ни
кўр­са­ти­ши­миз
мум­кин.
айрим
ҳол­лар­да
эса
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри
иж­ро­си
ус­ти­дан
на­зо­рат­ни
амал­га
оши-
риш
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
ёки
де­пу­тат­ла-
ри
эмас
бал­ки
ҳо­ким­лик
ап­па­ра­ти­нинг
ман­саб­дор
шах­сла­ри­га
ёки
ҳо­ким
ўрин­бо­сар­ла­ри
те­гиш­ли
маж­му­алар
раҳ­бар­ла­ри
зим­ма­си­га
юк­ла­тил­ган-
ли­ги­нинг
гу­во­ҳи
бў­ла­миз.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­гаш­ла­ри­нинг
ўз
фа­оли­ят-
ла­ри­да
бун­дай
кам­чи­лик­лар­га
йўл
қўйиш­ла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
иж­ро­си
би­лан
боғ­лиқ
иш­лар
са­ма­ра­дор­ли­ги­га
ҳам,
де­пу­тат-
лар­нинг
фа­оли­яти­га
ҳам
ижо­бий
таъсир
қил­майди.
боб.­
Халқ­депутатлари­Кенгаши­қарорларининг­
ижро­этилиши­устидан­мониторингни­
(назоратни)­таш
ил­этиш
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
то­мо­ни­дан
қа­бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар­нинг
ма-
ҳал­лий
иж­роия
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри
то­мо­ни­дан
сўз­сиз
иж­ро
эти­ли­ши­ни
таъмин­лаш
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
иши
са­ма­ра­дор­ли­ги­нинг
энг
за­рур
шар­тла­ри­дан
би­ри
ҳи­соб­ла­на­ди.
Мма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
тўғ­ри­си-
даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну­ни­га
му­во­фиқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
иж­ро­си
ус­ти­дан
на­зо­рат­ни
амал­га
оши­риш
би­рин-
чи
нав­бат­да
унинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
зим­ма­си­га
юк­ла­ти­ла­ди.
Юқо­ри-
да
қайд
этил­га­ни­дек,
ама­лиётда
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
ус­ти­дан
на­зо­рат­ни
амал­га
оши­риш
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
тим­со­ли­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де-
пу­тат­ла­ри
зим­ма­си­га
эмас
бал­ки,
ҳо­ким
ўрин­бо­сар­ла­ри­дан
би­ри­нинг
зим-
ма­си­га
юк­ла­тил­ган­лик
ҳол­ла­ри
уч­ра­моқ­да.
ама­лиёт
шу­ни
кўр­сат­моқ­да
ки,
ҳо­зир­ги
кун­да
на­фа­қат
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
ус­ти­дан
на­зо­рат­ни
амал­га
оши­риш­нинг
яго­на
ме­то­ди­ка­си
иш­лаб
чи­қил­ма­ган,
бал­ки
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
бу
йўна­лиш­да­ги
иш­ла­ри­нинг
тар­тиб
та­оми­ли
ҳам
аниқ
бел­ги­лаб
бе­рил­ма­ган.
ҳар
ҳол­да,
бу­гун­ги
кун-
да
бу
со­ҳа­да­ги
яго­на
рас­мий
ҳуж­жат
бў­либ
се­нат
Кен­га­ши­нинг
2009
йил
31
июл­да­ги
қа­ро­ри
би­лан
тас­диқ­лан­ган
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен-
га­ши
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
қа-
рор­ла­ри­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
ус­ти­дан
на­зо­рат­ни
амал­га
оши­риш­га
до­ир
тав­си­яла­риН
ҳи­соб­лан­са
ке­рак.
би­роқ,
уш­бу
ҳуж­жат
фа­қат­ги­на
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
маз­кур
со-
ҳа­да­ги
на­зо­рат
ва­зи­фа­ла­ри­ни
амал­га
оши­риш
жа­раёни­нинг
асо­сий
бос-
қич­ла­ри­ни
бел­ги­лаб
бер­ган
хо­лос.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
ус­ти­дан
мо-
ни­то­рин­гни
(на­зо­рат­ни)
амал­га
оши­риш
жа­раёни­ни
шар­тли
ра­виш­да
бир
неч­та
ўза­ро
боғ­лиқ
бўл­ган
бос­қич­лар­га
бў­лиш
мум­кин.
боб
иринчи­босқич
маз­кур
бос­қич­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
қа­ро­ри­да
унинг
иж­ро
эти­ли­ши
ус-
ти­дан
на­зо­рат
қи­лиш
зим­ма­си­га
юк­ла­тил­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си
ўт­ка­зи­ла­ди.
маж­лис­да
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
аъзо­ла­ри
ора­си­дан
бу
бо­ра­да
те­гиш­ли
тад­бир­лар­ни
амал­га
оши­ра­ди­ган
ик­ки
уч
де­пу­тат­дан
ибо­рат
иш-
чи
гу­руҳ
ту­зи­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
ра-
иси
ёки
унинг
ўрин­бо­са­ри
иш­чи
гу­руҳ­га
раҳ­бар­лик
қи­ла­ди.
иш­чи
гу­руҳ-
нинг
тар­ки­би
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро­ри
би­лан
тас­диқ­ла­на­ди.
маз­кур
маж­лис­нинг
ўзи­да
иш­чи
гу­руҳ­нинг
иш
ре-
жа­си
ту­зи­ла­ди
ва
тас­диқ­ла­на­ди.
за­рур
бўл­ган
ҳол­лар­да
до­имий
ко­мис­сия
раҳ­ба­ри
қа­бул
қи­лин­ган
қа­рор
тўғ­ри­си­да
ҳо­ким
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
раҳ­ба­ри­ни
ха­бар­дор
қи­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко-
мис­си­яси,
шу­нин­гдек
қа­бул
қил­ган
қа­ро­ри­ни
те­гиш­ли
ви­ло­ят
ёки
ту­ман
(ша­ҳар)
га­зе­та­си­да
эълон
қи­ли­ни­ши­ни,
веб
сайтда
жойлаш­ти­ри­ли­ши­ни
(агар
мав­жуд
бўл­са)
ҳам­да
ма­ҳал­лий
те­ле­ви­де­ние
ва
ра­ди­ода
қис­қа
ах­бо­рот
ха­ба­ри
бе­ри­ли­ши­ни
таш­кил
эта­ди.
ккинчи­босқич
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси­нинг
маж­ли­си­да
тас­диқ­лан­ган
иш-
чи
гу­руҳ­нинг
иш
ре­жа­си­га
му­во­фиқ
иш­чи
гу­руҳ
аъзо­ла­ри
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
мат­ни­ни
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­ро­ри-
ни
иж­ро
этиш
учун
масъ­ул
бўл­ган
ма­ҳал­лий
иж­ро
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри
раҳ­бар­ла­ри­га
рас­мий
ра­виш­да
ет­ка­зи­ли­ши­ни
таш­кил
эта­ди.
за­рур
бўл­ган
ҳол­лар­да
эса
унинг
маз­му­ни
юза­си­дан
ту­шун­ти­риш­лар
бе­ра­ди­лар.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­ро­ри­ни
иж­ро
этиш
учун
масъ­ул
бўл­ган
ма­ҳал-
лий
иж­ро
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри
раҳ­бар­ла­ри,
қо­ида
та­ри­қа­си­да,
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
ўзи­да
аниқ
кўр­са­тил­ган
бў­ла­ди­лар.
Ку­за­тув
ха­ти­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
ва
на­ти­жа­ла-
ри
тўғ­ри­си­да­ги
ах­бо­рот­ни
тақ­дим
этиш
муд­да­ти
кўр­са­ти­ла­ди.
чинчи­босқич
уш­бу
бос­қич­да
иш­чи
гу­руҳ
аъзо­ла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
на­ти­жа­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
ах­бо­рот­ни
умум­лаш­ти­ра­ди.
иж­ро­чи
то-
мо­ни­дан
те­гиш­ли
ах­бо­рот
тақ­дим
этил­ма­ган
ҳол­лар­да
иш­чи
гу­руҳ
аъзо­ла-
ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
но­ми­дан
иж­ро­чи­га
ах­бо­рот­ни
тақ­дим
этиш
ва
ах­бо­рот­ни
ўз
вақ­ти­да
тақ­дим
эт­ма­ган­ли­ги
са-
ба­би­ни
ту­шун­ти­риб
бе­риш
тўғ­ри­си­да
та­лаб
қўйил­ган
ха­бар­но­ма­ни
йўл-
лайди­лар.
Ке­либ
туш­ган
бар­ча
ма­те­ри­ал­лар
иш­чи
гу­руҳ
то­мо­ни­дан
умум-
лаш­ти­ри­ла­ди
ва
таҳ­лил
қи­ли­на­ди.
за­ру­рат
бўл­ган­да
иш­чи
гу­руҳ
аъзо­ла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
но­ми­дан
ман­саб­дор
шах­слар­дан
ке­рак­ли
ма­те­ри­ал­лар
ва
ҳуж­жат­лар,
шу­нин­гдек
бош­қа
маълу-
бўлим
мот­лар­ни
сў­раб
олиш­га
ҳақ­ли­дир­лар.
иш
яку­ни
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши
қа­ро­ри­нинг
иж­ро
этил­ган­ли­ги
ёки
иж­ро
этил­ма­ган­ли­ги
тўғ­ри­си­да­ги
ху­ло­са­лар
баён
этил­ган
маълу­мот­но­ма
шак­ли­да
рас­мийлаш­ти­ри­ла­ди.
иш­чи
гу­руҳ
аъзо­ла­ри­да
иж­ро­чи
то­мо­ни­дан
тақ­дим
этил­ган
ах­бо­рот
юза­си-
дан
са­вол­лар
ту­ғил­ган
тақ­дир­да,
де­пу­тат­лар
унинг
ҳақ­қо­нийли­ги­ни
жойлар­га
чи­қиб
тек­ши­риб
кў­риш­ла­ри
мум­кин.
иш­чи
гу­руҳ
то­мо­ни­дан
тўп­лан­ган
ма­те-
ри­ал­лар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­да
тақ-
дим
эт­ган
ах­бо­ро­ти
бўйича
ту­шун­ти­риш­лар
бе­риш
учун
иж­ро­чи
таш­ки­лот
раҳ­ба­ри­ни
так­лиф
эт­ган
ҳол­да
кў­риб
чи­қи­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­га
дав­лат
ор­ган­ла­ри,
но­дав­лат
но­ти­жо­рат
таш­ки­лот­лар,
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
ва­кил­ла­ри,
му-
та­хас­сис­лар,
жа­мо­ат­чи­лик
ва
хў­жа­лик
юри­тув­чи
субъ­ек­тлар
ва­кил­ла­ри,
шу-
нин­гдек
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри
ва­кил­ла­ри
так­лиф
эти­ли­ши
мум­кин.
иш­чи
гу­руҳ
аъзо­ла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси-
нинг
маж­ли­си
яку­ни­да
до­имий
ко­мис­сия
ху­ло­са­си­ни
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
лойиҳа­си­ни
тайёрлайди
ҳам­да
тўп­лан­ган
бар­ча
ма­те­ри­ал­лар­ни
ҳо­ким
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
раҳ­ба­ри­га
тақ-
дим
эта­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яси
то­мо­ни-
дан
ўт­ка­зил­ган
мо­ни­то­ринг
(на­зо­рат)
на­ти­жа­ла­ри
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си-
та­ла­ри­да
ёри­ти­ла­ди.
ўртинчи­босқич
маз­кур
бос­қич­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
қа­ро­ри­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
якун­ла-
ри
тўғ­ри­си­да­ги
ма­са­ла
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­га
ки­ри­ти-
ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яси
раҳ­ба­ри
ёки
иш-
чи
гу­руҳ
аъзо­ла­ри­дан
би­ри
қи­лин­ган
иш­лар
тўғ­ри­си­да­ги
ҳам­да
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
якун­ла­ри
ҳа­қи­да­ги
ах­бо­рот
би­лан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
чи­қиш
қи­ла­ди.
Халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­да,
шу­нин­гдек
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа-
ро­ри­нинг
иж­ро
этиш
учун
масъ­ул
бўл­ган
дав­лат
ор­га­ни
раҳ­ба­ри­нинг
ҳи­со-
бо­ти
ҳам
эши­ти­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­ро­ри­нинг
иж­ро
эти­ли-
ши
якун­ла­ри
му­ҳо­ка­ма­си
на­ти­жа­си­да
сес­си­яда
ян­ги
қа­рор
қа­бул
қи­ли­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
уш­бу
қа­ро­ри­ни
иж­ро­си
ус­ти­дан
на­зо-
рат­ни
амал­га
оши­риш
мо­ни­то­рин­гни
(на­зо­рат­ни)
ўт­каз­ган
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яси­га
юк­ла­ти­ла­ди.
маз­кур
ма­са­ла­лар­ни
му­ҳо­ка­ма
қи­лиш
жа­раёни­да
кў­та­рил­ган
ма­са­ла­лар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
ва
унинг
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
кейин­ги
йил
учун
мўл­жал­лан-
ган
иш
ре­жа­ла­ри­га
ки­ри­ти­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до-
имий
ко­мис­си­яси
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­ро­ри­ни
те­гиш­ли
ви-
ло­ят
ёки
ту­ман
(ша­ҳар)
га­зе­та­си­да
эълон
қи­ли­ниш­ни,
веб
сайтда
жойлаш-
ти­ри­ли­ши­ни
(агар
мав­жуд
бўл­са)
ҳам­да
ма­ҳал­лий
те­ле­ви­де­ние
ва
ра­ди­ода
қис­қа
ах­бо­рот
ха­ба­ри
бе­ри­ли­ши­ни
таш­кил
эта­ди.
II
БЎЛИМ.­
ХАЛҚ­ДЕПУТАТЛАРИ­КЕНГАШИНИНГ­
ДОИМИЙ­КОМИССИЯЛАРИ
боб.­
Халқ­депутатлари­Кенгаши­доимий­
омиссияларининг­мажлисларини­
таш
ил
этиш
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
де­пу­тат­лар
ора­си­дан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
ра­иси
ва
аъзо­ла­ри­дан
ибо­рат
тар­киб­да
сайла­на-
ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яси
ўз
маж­лис­ла­ри­да
очиқ
овоз
бе­риш
йўли
би­лан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си-
яси
аъзо­ла­ри­нинг
кўп­чи­лик
ово­зи
би­лан
ра­ис
ўрин­бо­са­ри
ва
ко­ти­би­ни
сай
лайди.
ҳо­ким
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
раҳ­ба­ри
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
тар­ки­би­га
сайла­ни­ши
мум­кин
эмас.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
ўз
фа­оли­ят­ла­ри­ни
жа­мо­ат­чи-
лик
асо­си­да
амал­га
оши­ра­ди­лар.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
ўз
иш­ла­ри­ни
ма­са­ла­лар­ни
кол­ле­ги­ал,
очиқ
му­ҳо­ка­ма
қи­лиш
ва
ҳал
қи­лиш,
ош­ко­ро­лик
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яла­ри
аъзо­ла­ри­нинг
кенг
та­шаб­бус­кор­ли­ги
асо­си­да
амал­га
оши­ра­ди­лар.
Халқ­депутатлари­Кенга-
ши
да­қандай­доимий­комис-
сиялар­тузилиши­мумкин?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
тар­ки­би-
да,
қо­ида
та­ри­қа­си­да,
беш­та­дан
сак­киз­та-
га­ча
до­имий
ко­мис­сия
ту­зи­ли­ши
мум­кин.
чу­нон­чи,
се­нат
Кен­га­ши­нинг
2010
йил
30
де­каб­рда­ги
154
II
сон­ли
қа­ро­ри
би­лан
тас­диқ­лан­ган
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
тўғ­ри­си­даНги
на-
му­на­вий
ни­зом­га
му­во­фиқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
тар­ки­би­да,
қо­ида
та-
ри­қа­си­да,
қуйида­ги
до­имий
ко­мис­си­ялар
ту­зи­ли­ши
мум­кин:
ма­ҳал­лий
бюд­жет­ни
шак­ллан­ти­риш
ва
уни
иж­ро
этиш,
иқ­ти­со­дий
ис-
ло­ҳот­лар­ни
амал­га
оши­риш
ҳам­да
тад­бир­кор­лик­ни
ри­вож­лан­ти­риш
ма-
са­ла­ла­ри
бўйича;
қо­ну­нийлик,
ҳу­қуқ
тар­ти­бот
ва
фу­қа­ро­лар
хав­фсиз­ли­ги­ни
таъмин­лаш
ма­са­ла­ла­ри
бўйича;
II
бўлим
иж­ти­моий
ма­да­ний
ри­вож­ла­ниш
ма­са­ла­ла­ри
бўйича;
ёшлар
сиёса­ти
ва
соғ­лом
ав­лод­ни
тар­би­ялаш
ма­са­ла­ла­ри
бўйича;
са­но­ат,
тран­спорт,
қу­ри­лиш,
ком­му­нал
хў­жа­ли­ги
ма­са­ла­ла­ри
ва
аҳо­ли-
га
хиз­мат
кўр­са­тиш
бўйича;
аг­рар,
сув
хў­жа­ли­ги
ма­са­ла­ла­ри
ва
эко­ло­гия
бўйича;
рег­ла­мент
ва
де­пу­тат­лик
одо­би
ма­са­ла­ла­ри
бўйича.
за­рур
ҳол­лар­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
то­мо­ни­дан
ян­ги
до­имий
ко­мис-
си­ялар
ту­зи­ли­ши
ва
ил­га­ри
таш­кил
қи­лин­ган
до­имий
ко­мис­си­ялар
ту­га­ти­ли-
ши,
до­имий
ко­мис­си­ялар­нинг
тар­ки­би­га
ўз­гар­тиш­лар
ки­ри­ти­ли­ши
мум­кин.
оимий­комиссияларнинг­
маж
лислари­қандай­
тартибда­ўтказилади?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко-
мис­си­яла­ри
ўз
фа­оли­ят­ла­ри­ни
маж­лис
шак-
ли­да
амал­га
оши­ра­ди­лар.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
маж-
лис­ла­ри­ни
ўт­ка­зиш
дав­рийли­ги
ҳар
бир
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
то­мо­ни­дан
қа­бул
қи­лин­ган
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
тўғ­ри­си-
даНги
ни­зом
би­лан
бел­ги­ла­на­ди.
се­нат
Кен­га­ши­нинг
2010
йил
30
де­каб­рда­ги
154
II
сон­ли
қа­ро­ри
би­лан
тас­диқ­лан­ган
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша-
ҳар
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
тўғ­ри­си­даНги
на­му­на­вий
ни­зом­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
ойда
ка­ми­да
бир
мар­та
маж-
лис
ўт­ка­зиш­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
қо­ида
бел­ги­лан­ган.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­лис­ла­ри
ра­ис,
ра-
ис
йўқ­ли­ги­да
эса
ра­ис
ўрин­бо­са­ри­нинг
та­шаб­бу­си
би­лан,
шу­нин­гдек
ко­мис-
сия
аъзо­ла­ри
кўп­чи­ли­ги
то­мо­ни­дан
ча­қи­ри­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
маж­лис­ла­ри,
ба­шар­ти
улар­да
до­имий
ко­мис­сия
тар­ки­би­нинг
яр­ми­дан
кў­пи
иш­ти­рок
эт­са,
ва­ко­лат­ли
ҳи­соб­ла­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
одат-
да
беш
ол­ти,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
эса
сак­киз
де­пу­тат­дан
ибо­рат
бў­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
маж­лис­ла­ри
очиқ
ўт­ка­зи­ла­ди.
до­имий
ко­мис­сия
ёпиқ
ёки
сайёр
маж­лис
ўт­ка­зиш
тўғ­ри­си­да
қа­рор
қа­бул
қи­лиш­га
ҳақ­ли.
оимий­комиссияларнинг­
маж
лисларида­кимлар­
ишти
рок­этишига­ҳақли?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси­нинг
маж­ли­си­да
маз­кур
до­имий
ко-
мис­сия
аъзо­ла­ри
би­лан
бир
қа­тор­да
се­нат
аъзо­ла­ри,
қо­нун­чи­лик
па­ла­та­си­нинг
де-
пу­тат­ла­ри,
шу­нин­гдек
те­гиш­ли
ҳу­дуд­да
жойлаш­ган
дав­лат
ор­ган­ла­ри,
кор-
хо­на­лар,
му­ас­са­са­лар,
таш­ки­лот­лар,
но­дав­лат
но­ти­жо­рат
таш­ки­лот­лар,
фу-
қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри,
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла-
ри­нинг
так­лиф
этил­ган
ва­кил­ла­ри
ва
бош­қа
шах­слар
иш­ти­рок
этиш­ла­ри
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­га
так­лиф
этил­ган
шах­слар
му­ҳо­ка­ма
эти­лаётган
ма­са­ла­лар
юза­си­дан
қа­рор
боб
29
қа­бул
қи­лиш­да
овоз
бе­риш
ҳу­қу­қи­га
эга
бўл­майди­лар,
шу­нин­гдек
улар
ра-
ис­лик
қи­лув­чи­нинг
фар­мойиш­ла­ри­га
бўйсу­ниш­ла­ри
шарт.
маж­лис­га
так-
лиф
қи­ли­наётган
шах­слар­нинг
со­ни
ва
тар­ки­би
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
ра­иси
то­мо­ни­дан
ҳал
эти­ла­ди.
маж­лис­да
ра­ис­лик
қи­лув­чи
маж­лис­га
так­лиф
этил­ган
шах­слар
со­ни
ва
тар­ки­би
тўғ­ри­си­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
аъзо­ла­ри­ни
ха­бар­дор
қи­ла­ди.
таъкид­лаш
жо­из­ки,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си­да
му­ҳо­ка­ма
қи­ли­наётган
ма­са­ла­лар
юза-
си­дан
ҳал
қи­лув­чи
овоз
бе­риш
ҳу­қу­қи
фа­қат­ги­на
маз­кур
до­имий
ко­мис­сия
аъзо­ла­ри­га
те­гиш­ли­дир.
бун­да
до­имий
ко­мис­си­янинг
ҳар
бир
аъзо­си
бир
овоз­га
эга
ва
му­ҳо­ка­ма
қи­ли­наётган
ма­са­ла
юза­си­дан
МёқлайманН,
Мқар­ши-
манН
ёки
Мбе­та­раф­манН
деб
овоз
бе­ра­ди.
оимий­комиссиялар­маж
лис
­­
лари
нинг­кун­тартиби­қай­
тарзда­шакл
лан
тири
лад
и?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
ўз
фа­оли­ят­ла­ри­ни
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
тас-
диқ­ла­на­ди­ган
иш
ре­жа­ла­ри
асо­си­да
амал-
га
оши­ра­ди­лар.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре-
жа­си
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си
би­лан
бел­ги­лан­ган
те­гиш-
ли
ҳу­дуд­ни
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти­риш
фа­оли­яти­нинг
асо­сий
йўна­лиш­ла­ри­га
му­во­фиқ
иш­лаб
чи­қи­ла­ди.
до­имий
ко­мис­сия
маж­ли­си­нинг
кун
тар­ти­би­ни
шак­ллан­ти­риш­га
асос
бў­либ
қуйида­ги­лар
ҳи­соб­ла­на­ди:
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
иш
ре­жа­ла­ри­да­ги
ма­са­ла­лар;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­да
бел­ги­лан­ган
ма­са­ла­лар;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
аъзо­ла­ри
то­мо­ни­дан
так­лиф
қи­лин­ган
ма­са­ла­лар.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
до­имий
ко­мис-
си­ялар­нинг
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­нинг
маж­лис­ла­ри
му-
ҳо­ка­ма­си­га
ки­ри­ти­ла­ди­ган
ма­са­ла­лар­ни
тайёрлаш
учун
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри
до­имий
ко­мис­сия
аъзо­ла­ри,
шу­нин­гдек
дав-
лат
ор­ган­ла­ри,
кор­хо­на,
му­ас­са­са,
таш­ки­лот,
но­дав­лат
но­ти­жо­рат
таш­ки-
лот­лар,
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
ва­кил­ла­ри,
олим
ва
му­та­хас­сис­лар­дан
ибо­рат
бўл­ган
иш­чи
гу­руҳ­лар
ту­зиш­га
ҳақ­ли­дир­лар.
иш­чи
гу­руҳ
тар­ки­би­га
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
бош­қа
до­имий
ко-
мис­си­яла­ри
аъзо­ла­ри
ҳам
ки­ри­ти­ли­ши
мум­кин
(ке­ли­шув
бўйича).
ма­са­лан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
то­мо­ни­дан
ту­зи­ла-
ди­ган
иш­чи
гу­руҳ
тар­ки­би­га
маълум
со­ҳа­да
за­рур
кас­бий
би­лим
ва
ма­ла­ка-
га
эга
бўл­ган
ви­ло­ят
ҳу­ду­ди­да
жойлаш­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ёки
ша-
ҳар
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри,
шу­нин­гдек
се­нат
аъзо­ла­ри
ки­ри­ти­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
маж­лис­ла­ри,
қо­ида
та­ри­қа­си­да,
ҳо­ким­лик­нинг
маъму­рий
би­но­си­да
мах­сус
аж­ра­тил­ган
хо­на­лар-
да
ўт­ка­зи­ла­ди.
бу
маж­лис­лар
за­ли
ёки
де­пу­тат­лик
хо­на­си
бў­ли­ши
мум­кин.
II
бўлим
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
аъзо­си­га
до­имий
ко­мис­сия
то­мо­ни­дан
кў­риб
чи­қи­лаётган
бар­ча
ма­са­ла­лар­ни
ҳал
этиш­да
фа­ол
иш­ти­рок
этиш
учун
ша­ро­ит
яра­тиб
бе­ри­ла­ди,
ун­га
за­рур
ҳуж­жат­лар
ёки
бош­қа
ма­те­ри­ал­лар
ол­дин­дан
юбо­ри­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
аъзо­ла­ри
до­имий
ко­мис­сия
маж­ли­си
ўт­ка­зи­ла­ди-
ган
вақт,
са­на,
жой
ва
кун
тар­ти­би
тўғ­ри­си­да
ол­дин­дан
ха­бар­дор
қи­ли­на­ди.
се­нат
ёки
унинг
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­дан
ке­либ
чи­қа­ди­ган
ва­зи­фа­лар
(ма-
са­ла­лар)
ҳам
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­лис­ла­ри
му­ҳо­ка­ма­си­нинг
мав­зу­си
бў­ли­ши
мум­кин.
ма­са­лан,
се­нат
Кен­га­ши­нинг
2010
йил
29
ок­тяб­рда­ги
Мўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли-
ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
2009
йил
де­каб­рда­ги
Мўз­бе­кис­тон
рес­пуб-
ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
2009
йил
27
мар­тда­ги
Мин­қи­роз­га
қар­ши
чо­ра­лар­нинг
2009ф2012
йил­лар­га
мўл­жал­лан­ган
дас­ту­ри­ни
сўз­сиз
ба­жа­риш
бо­ра­си­да
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ор­ган­ла­ри­нинг
ро­ли
ва
масъ­ул­ли­ги
тўғ­ри­си-
даНги
624
сон­ли
қа­ро­ри­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
ҳа­қи­даНги
709
сон­ли
қа­ро­ри-
ни
ба­жа­риш­нинг
бо­ри­ши
тўғ­ри­си­даНги
104
II
сон­ли
қа­ро­ри­да
қо­ра­қал­по­ғис-
тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
ва
тош­кент
ша-
ҳар
Кен­гаш­ла­ри­нинг
со­ҳа­лар
бўйича
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­га
...
мин­та­қа­лар­да
иш­лаб
чи­қа­риш
сек­то­ри­ни
мо­дер­ни­за­ция
қи­лиш,
қиш­лоқ
хў­жа­ли­ги
маҳ­су­ло-
ти­ни
қайта
иш­лайди­ган,
за­мо­на­вий
тех­ни­ка
ва
тех­но­ло­ги­ялар
би­лан
жи­ҳоз-
лан­ган
ян­ги
их­чам
кор­хо­на­лар
бар­по
этиш,
кор­хо­на­лар­нинг
энер­гия
ва
ре­сурс-
лар
бўйича
са­ма­ра­дор­ли­ги­ни
рағ­бат­лан­ти­риш,
ки­чик
биз­нес­ни
қўл­лаб
қув­ват-
лаш
ҳам­да
уни
мо­дер­ни­за­ция
йўна­ли­ши­да­ги
дас­тур­лар­ни
рўёбга
чи­қа­риш­га
жалб
этиш
ва
бош­қа
ма­са­ла­лар
до­имий
ко­мис­си­ялар
маж­лис­ла­ри­да
кў­риб
бо-
ри­ли­ши­ни,
за­рур
ҳол­лар­да
те­гиш­ли
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­га
кў­риб
чи­қиш
учун
ки­ри­ти­ли­ши­ни
таъмин­лаш
топ­ши­рил­ган.
се-
нат­нинг
2011
йил
26
мар­тда­ги
Мўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ад­лия
ва­зи­ри­нинг
2010
йил­да
дав­лат
бош­қа­ру­ви
ор­ган­ла­ри,
ҳу­қуқ­ни
му­ҳо­фа­за
қи­лув­чи
ор­ган-
лар
ва
на­зо­рат
ту­зил­ма­ла­ри
то­мо­ни­дан
қо­нун­лар­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
ҳо­ла­ти
тўғ­ри­си­да­ги
ах­бо­ро­ти
ҳа­қи­даНги
182
II
сон­ли
қа­ро­ри­да
эса
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
ва
тош­кент
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри
со­ҳа­лар
бўйича
те­ги­шин­ча
қў­ми­та
ва
до­имий
ко­мис­си­ялар­нинг
маж­лис­ла­ри­да
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ад­лия
ва­зи­ри­нинг
2010
йил­да
дав­лат
бош­қа­ру­ви
ор­ган­ла­ри,
ҳу­қуқ­ни
му­ҳо­фа­за
қи­лув­чи
ор­ган­лар
ва
на­зо­рат
ту­зил-
ма­ла­ри
то­мо­ни­дан
қо­нун­лар­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
ҳо­ла­ти
тўғ­ри­си­да­ги
ах­бо­ро­ти
ҳам­да
уш­бу
қа­рор
му­ҳо­ка­ма
қи­ли­ни­ши­ни
таъмин­лаш
юк­ла­тил­ган.
оимий­комиссияларда­иш­
юри
­­
тиш­қандай­ташкил­
эти
ла
ди?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко-
мис­си­яла­ри­да
иш
юри­тиш­нинг
тўғ­ри
йўл-
га
қўйили­ши,
шу
жум­ла­дан
ҳуж­жат­лар­нинг
аниқ
ва
тўғ­ри
рас­мийлаш­ти­ри­ли­ши,
улар­ни
ту­зиш
муд­дат­ла­ри­га
риоя
эти­ли­ши
до­имий
ко­мис­сия
иши
са­ма­ра­ли
бў­ли­ши-
нинг
га­ро­ви
ҳи­соб­ла­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри-
да
иш
юри­тиш
ўз
ху­су­си­яти
ва
мақ­са­ди­га
кў­ра
фар­қла­на­ди­ган
тур­ли
ту­ман
боб
ҳуж­жат­лар­дан
таш­кил
то­па­ди.
ҳуж­жат­лар
би­лан
иш­лаш­ни
таш­кил
этиш
масъ-
ули­яти
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
аъзо­ла­ри­дан
би-
ри­га,
ма­са­лан,
ҳо­ким­лик
ап­па­ра­ти­нинг
би­рик­ти­рил­ган
хо­дим­ла­ри
би­лан
ҳам-
кор­лик­да
до­имий
ко­мис­си­яда
юри­тиш
ти­зи­ми­ни
йўл­га
қў­яди­ган
до­имий
ко­мис­сия
ко­ти­би­га
юк­ла­ти­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­сия-
си­нинг
иш­лар
но­мен­кла­ту­ра­си
қуйида­ги
иш­лар­ни
қам­раб
оли­ши
мум­кин:
1.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
тар­ки­би,
до­имий
ко­мис-
сия
маж­лис­ла­ри­да
до­имий
ко­мис­сия
аъзо­ла­ри
қат­на­ши­ши­нинг
ҳи­со­би,
до-
имий
ко­мис­сия
аъзо­ла­ри
фа­ол­ли­ги­нинг
ҳи­со­би,
до­имий
ко­мис­сия
аъзо­ла­ри-
нинг
ба­жа­рил­ган
иш­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
ҳи­со­бот­ла­ри;
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си,
иш
ре­жа-
си­да
бел­ги­лан­ган
тад­бир­лар­нинг
рўёбга
чи­қа­ри­ли­ши
тўғ­ри­си­да­ги
маълу-
мот­лар,
до­имий
ко­мис­си­янинг
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да­ги
йил­лик
ҳи­со­бот;
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­лис­ла­ри­нинг
баённо-
ма­ла­ри,
до­имий
ко­мис­сия
қа­рор­ла­ри
(маълу­мот­но­ма­лар,
ах­бо­рот­лар,
маъру­за
ва
чи­қиш­лар);
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
(ша­ҳар)
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри;
5.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ёки
ша­ҳар
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
со-
ҳа­си­га
мос
ке­ла­ди­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
сия­си­нинг
қа­рор­ла­ри;
на­зо­рат
фа­оли­яти
(тек­ши­риш­лар
ма­те­ри­ал­ла­ри,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши
қа­рор­ла­ри­нинг
иж­ро­си
тўғ­ри­си­да­ги
ах­бо­рот­лар,
шу­нин­гдек
до­имий
ко-
мис­си­янинг
ўз
ва­ко­лат­ла­ри
до­ира­си­да
қа­бул
қил­ган
қа­рор­ла­ри
ҳам­да
до-
имий
ко­мис­си­янинг
маз­кур
ма­са­ла­лар
юза­си­дан
ёзиш­ма­ла­ри);
фу­қа­ро­лар­нинг
му­ро­жа­ат­ла­ри
(фу­қа­ро­лар­нинг
хат­ла­ри,
ши­ко­ят­ла­ри,
так­лиф-
ла­ри,
улар­ни
кў­риб
чи­қиш
на­ти­жа­ла­ри
ҳам­да
улар­га
бе­рил­ган
жа­воб­лар);
чи­қув­чи
ҳуж­жат­лар;
Ки­рув­чи
ҳуж­жат­лар;
10.
се­нат­нинг,
се­нат
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла­ри,
улар­нинг
иж­ро
этил­ши
тўғ­ри-
си­да­ги
ах­бо­рот­лар;
11.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
со­ҳа­си­га
ало­қа­дор
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­нун­ла­ри,
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
пре-
зи­ден­ти­нинг
фар­мон
ва
қа­рор­ла­ри,
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ва­зир­лар
маҳ­ка­ма­си­нинг
қа­рор­ла­ри,
ва­зир­лик­лар,
дав­лат
қў­ми­та­ла­ри
ва
идо­ра­лар-
нинг
нор­ма­тив
ҳуж­жат­ла­ри;
12.
ви­ло­ят,
ту­ман
(ша­ҳар)
ҳо­ким­ла­ри­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
фа­оли­яти­нинг
асо­сий
йўна­лиш­ла­ри­га
та­ал­луқ­ли
бўл­ган
қа-
рор­ла­ри
ва
фар­мойиш­ла­ри.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш­лар
но-
мен­кла­ту­ра­си­да,
шу­нин­гдек
ви­ло­ят
ҳу­ду­ди­да
жойлаш­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ёки
ша­ҳар
Кен­га­ши­нинг
те­гиш­ли
со­ҳа­лар
бўйича
до­имий
ко­мис­сия-
ла­ри
қа­рор­ла­ри­нинг
нус­ха­ла­ри
сақ­ла­на­ди­ган
йиғ­ма
жил­длар
ҳам
бў­ли­ши
ло­зим.
ма­са­лан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши­нинг
иж­ти­моий
ма­да­ний
II
бўлим
ри­вож­ла­ниш
ма­са­ла­ла­ри
бўйича
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш­лар
но­мен­кла-
ту­ра­си­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ёки
ша­ҳар
Кен­га­ши­нинг
иж­ти­моий
ма-
да­ний
ри­вож­ла­ниш
ма­са­ла­ла­ри
бўйича
до­имий
ко­мис­си­яси
то­мо­ни­дан
қа-
бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар
тўғ­ри­си­да­ги
йиғ­ма
жил­длар
бў­ли­ши
ке­рак.
бун­дан
таш­қа­ри,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши­нинг
ҳар
бир
до­имий
ко­мис­сия-
си­нинг
иш­лар
но­мен­кла­ту­ра­си­да
ви­ло­ят
ҳу­ду­ди­да
жойлаш­ган
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
ту­ман
ёки
ша­ҳар
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
қа­рор­ла­ри-
нинг
нус­ха­ла­ри,
шу­нин­гдек
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ёки
ша­ҳар
Кен­га­ши-
нинг
те­гиш­ли
со­ҳа­лар
бўйича
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
иш­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
ҳи­со­бот­лар
ҳа­қи­да­ги
йиғ­ма
жил­длар
бў­ли­ши
ке­рак.
боб.­
Халқ­депутатлари­Кенгаши­доимий­
омис
сия-
лари­мажлисларининг­баённомалари
бу­гун­ги
кун­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
маж­лис-
ла­ри­нинг
баённо­ма­ла­ри­ни
рас­мийлаш­ти­риш
тар­ти­би
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб-
ли­ка­си
ва­зир­лар
маҳ­ка­ма­си­нинг
1999
йил
29
мар­тда­ги
140
сон
қаро­ри
би-
лан
тас­диқ­лан­ган
Мқо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ва­зир­лар
Кен­га­ши,
ви-
ло­ят­лар,
ша­ҳар­лар
ва
ту­ман­лар
ҳо­ким­лик­ла­ри
ап­па­рат­ла­ри­да
иш
юри­тиш
ва
ҳуж­жат­лар
иж­ро­си­ни
на­зо­рат
қи­лиш­ни
таш­кил
этиш
бўйича
йўриқ­но-
маНда
бел­ги­лан­ган.
би­роқ,
ама­лиёт
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко-
мис­си­яла­ри
маж­лис­ла­ри­нинг
баённо­ма­ла­ри­ни
рас­мийлаш­ти­риш­га
оид
ма-
са­ла­лар­ни
яна­да
ба­таф­сил
тар­тиб­га
со­лиш
за­рур­ли­ги­ни
кўр­сат­моқ­да.
Ху-
су­сан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
маж­лис­ла­ри­нинг
баённо­ма­ла­ри
айни
бир
вақ­тда
до­имий
ко­мис­сия
маж­ли­си­нинг
бо­ри­ши­ни
қайд
этиб
бо­рув­чи
ҳуж­жат
ва­зи­фа­си­ни
ҳам­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си
да­во­ми­да
қа­бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар­ни
акс
эт­ти­рув­чи
ҳуж­жат
ва­зи­фа­си­ни
ба­жар­ган
ҳол­лар
ҳам
уч­райди.
уш­бу
ик­ка­ла
ҳуж­жат­ни
бир
би­ри­дан
аж­ра­тиш
мақ­сад­га
му­во­фиқ
бў­лар
эди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­гаш­ла­ри
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
маж­лис
баённо­ма­ла­ри,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­гаш­ла­ри
сес­си­яла­ри­нинг
баённо­ма-
ла­ри
син­га­ри,
мах­сус
блан­клар­да
(8-ило­ва)
рас­мийлаш­ти­ри­ли­ши
ло­зим.
ма-
са­лан,
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
­­­­­
ви­ло­яти
­­­­­
ту­ма­ни
Кен­га-
ши
­­­­­
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­лис­нинг
баённо­ма­сиН
ёки
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
­­­­­­
ви­ло­яти
Кен­га­ши
­­­­­­­
до­имий
ко-
мис­си­яси
маж­ли­си­нинг
баённо­ма­сиН.
оимий­комиссия­мажлиси­
баён
номасида­қандай­маъ-
лу
мот
лар­бўлиши­лозим?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси­нинг
маж­ли­си
ўт­ка­зил­ган
са­на
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си
баённо­ма­си­нинг
са­на­си
бў­либ
ҳи­соб­ла­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
йил
да-
боб
во­ми­да­ги
маж­ли­си­нинг
тар­тиб
ра­қа­ми
баённо­ма­нинг
ра­қа­ми
бў­либ
ҳи­соб-
ла­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си­нинг
баённо­ма­си­да
қуйида­ги­лар
кўр­са­ти­ли­ши
ке­рак:
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
но­ми;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си
ўт­ка­зил-
ган
вақт,
са­на,
жой
ва
унинг
кун
тар­ти­би;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш­ти­рок
этаётган
ва
иш­ти­рок
эт­маётган
аъзо­ла­ри­нинг
со­ни,
шу­нин­гдек
так­лиф
этил­ган
шах­слар­нинг
со­ни;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си­нинг
кун
тар-
ти­би,
маж­лис
му­ҳо­ка­ма­си­га
ки­ри­тил­ган
ҳар
бир
ма­са­ла
бўйича
ҳар
бир
маъру­за­чи
ва
қў­шим­ча
маъру­за­чи­нинг
фа­ми­ли­яси
ва
ла­во­зи­ми;
қа­бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар
рўйха­ти
ва
МёқлайманН,
Мқар­ши­манН
ёки
Мбе-
та­раф­манН
деб
бе­рил­ган
овоз­лар
со­ни.
баённо­ма­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си­нинг
кун
тар­ти­би­га
ки­ри­тил­ган
ма­са­ла­лар­нинг
асо­сий
мо­ҳи­яти
ёри­ти­ла­ди,
маж-
лис
да­во­ми­да
қи­лин­ган
чи­қиш­лар
қис­қа­ча
баён
эти­ла­ди
ҳам­да
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си­нинг
кун
тар­ти­би­да­ги
ма­са-
ла­лар
бўйича
овоз
бе­риш
якун­ла­ри
қайд
эти­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си
баённо­ма­си­нинг
мат­ни
ки­риш
ва
асо­сий
қис­млар­дан
ибо­рат
бў­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си
баённо­ма­си­нинг
ки­риш
қис­ми­да
до­имий
ко­мис­сия
аъзо­ла­ри­нинг
уму­мий
со­ни,
маж­лис­да
иш­ти­рок
эт­ган
до­имий
ко­мис­сия
аъзо­ла­ри­нинг
со-
ни
ва
так­лиф
қи­лин­ган
ман­саб­дор
шах­слар­нинг
уму­мий
со­ни
кўр­са­ти­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­лис
баённо­ма­си­нинг
асо­сий
қис­ми
кун
тар­ти­би
бан­дла­ри­га
му­во­фиқ
ра­виш­да
бў­лим­лар­га
бў­ли-
на­ди.
ҳар
бир
бў­лим
қуйида­ги
шак­лда
ту­зи­ла­ди:
эши­тил­ди­
Х­
сўз
га
чи­қил­ди­
Х­
қа­рор
қи­лин­ди
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си
қа­ро­ри­нинг
маз­му­ни
баённо­ма­да
ёзил­майди.
сўн­гра
хат­бо­ши­дан
овоз
бе­риш
жа­раёни
акс
эт­ти­ри­ла­ди
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши­нинг
МёқлайманН,
Мқар­ши­манН
ёки
Мбе­та­раф­манН
деб
овоз
бер­ган
де­пу­тат­ла­ри
со­ни
кўр­са­ти­ла­ди.
агар
ҳам­ма
МёқлайманН
деб
овоз
бер­са,
Мбир
овоз­дан
қа­бул
қи­лин­диН
деб
кўр­са­ти­ла­ди.
оимий­комиссиялар­маж
лис
ла
ри
нинг­баён
но
ма
ла
ри-
га­қан
дай­ҳужжатлар­илова­
қи
ли
нади?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси
маж­ли­си­нинг
баённо­ма­си­га
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши
до­имий
ко-
мис­си­яси­нинг
маж­лис­да
иш­ти­рок
эт­ган
ва
иш­ти­рок
эт­ма­ган
аъзо­ла­ри
рўйха­ти
сайлов
ок­ру­ги­нинг
но­ми
ва
ра­қа­ми­ни
кўр­сат­ган
ҳол­да;
так­лиф
этил­ган
шахс­лар
рўйха­ти
улар
ва­ки­ли
бў­либ
қат­на­шаётган
му­ас­са­са­лар­да
эгал­лаб
тур­ган
ла­во­зим­ла­ри­ни
кўр­сат­ган
ҳол­да;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
II
бўлим
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си
да­во­ми­да
қи­лин­ган
маъру­за­лар
(чи­қиш­лар)
мат-
нла­ри
ва
бош­қа
ма­те­ри­ал­лар­нинг
нус­ха­ла­ри
ило­ва
қи­ли­на­ди.
агар
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­да
баъзи
де­пу­тат­лар
қат­наш­ма­ган
(ҳо­зир
бўл­ма­ган)
бўл­са,
улар­нинг
қат­наш­ма­ган­лик
са­ба­би­ни
асос­лов­чи
ҳуж­жат­лар
(маълу­мот­но­ма­лар,
хиз­мат
са­фа­ри
ҳуж­жат­ла­ри­нинг
нус­ха­ла­ри
ва
ҳо­ка­зо­лар)
ҳам
баённо­ма­га
ило­ва
қи­ли­на­ди.
оимий­комиссия­маж
ли
­­
си-
нинг­баённомасини­имзо
лаш­
ҳуқуқи­кимга­теги
шли?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси
маж­ли­си­нинг
баённо­ма­си
уч
кун-
дан
ор­тиқ
бўл­ма­ган
муд­дат
ичи­да
рас-
мийлаш­ти­ри­ли­ши
ва
им­зо­ла­ни­ши
ло­зим.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си­нинг
баённо­ма­си
маж­лис­да
ра­ис­лик
қи­лув­чи
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси­нинг
ко­ти­би
то­мо­ни­дан
им­зо­ла­на­ди.
шу­нин­гдек,
ко­тиб
Халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
аъзо­ла­ри­нинг
рўйха­ти
ва
Халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­га
так­лиф
қи­лин­ган
шахс­лар
рўйха­ти­ни
им­зо­лайди.
оимий­комиссия­маж
ли-
нинг­баённомаси­қаерда­
сақ
ла
на
ди?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси
маж­ли­си­нинг
баённо­ма­си
ҳо­ким-
лик­нинг
таш­ки­лий
на­зо­рат
гу­ру­ҳи­да
сақ-
ла­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до-
имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си­нинг
баённо­ма­си
Кен­гаш
де­пу­тат­ла­ри­нинг
та-
ла­би­га
кў­ра
улар­га
та­ни­шиш
учун
бе­ри­ли­ши
ло­зим.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
ёпиқ
маж­ли­си
баённо­ма­си
ҳо­ким­лик­нинг
те­гиш­ли
бў­ли­ми­да
Ммах­фий
ҳуж­жатН
бел­ги­си
би­лан
сақ­ла­на­ди.
Халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
ёпиқ
маж­ли­си
баённо­ма­си
ва
ун­га
ило­ва
қи­лин­ган
ҳуж­жат­лар
би­лан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат-
ла­ри­ни
та­ниш­ти­риш
бе­во­си­та
ҳо­ким­лик
ап­па­ра­ти­да
Мта­ниш­димН
маз­му-
ни­да
им­зо
че­киш
ор­қа­ли
амал­га
оши­ри­ла­ди.
боб.­
Халқ­депутатлари­Кенгаши­доимий­
омиссия-
сининг­қарорлари
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­рор­ла­ри,
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла­ри­дан
фар­қли
ўла­роқ,
тав­сия
ху­су­си­ят­га
эга
бў­ла­ди.
шу
би­лан
бир­га,
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси-
нинг
қа­рор­ла­ри
дав­лат
ор­ган­ла­ри,
кор­хо­на­лар,
му­ас­са­са­лар,
таш­ки­лот­лар,
но­дав­лат
но­ти­жо­рат
таш­ки­лот­лар,
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор-
ган­ла­ри
ва
ман­саб­дор
шах­слар
то­мо­ни­дан
кў­риб
чи­қи­ли­ши
маж­бу­рийдир.
до­имий
ко­мис­сия
то­мо­ни­дан
қа­бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар
те­гиш­ли
дав­лат
ор-
ган­ла­ри,
кор­хо­на­лар,
му­ас­са­са­лар,
таш­ки­лот­лар,
но­дав­лат
но­ти­жо­рат
таш-
боб
ки­лот­лар,
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
ва
ман­фа­ат­дор
шах­слар­га
юбо­ри­ла­ди.
бун­да
ўр­га­ниб
чи­қиш
на­ти­жа­ла­ри
ёки
кў­рил­ган
чо-
ра­лар
ҳа­қи­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­га,
агар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро­ри­да
бош­қа
муд­дат
бел-
ги­лан­ма­ган
бўл­са,
бир
ой
муд­дат
ичи­да
ха­бар
бе­ри­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­рор­ла­ри­ни
ўр­га­ниш
на­ти­жа­ла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­да,
за­ру­рат
ту­ғил-
ган­да
эса
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
му­ҳо­ка­ма
қи­ли­на­ди.
оимий­комиссияларнинг­
қарорларини­рас
мий
лаш
ти-
риш
га­оид­қандай­талаблар­
мавжуд?
айни
пайтда
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши-
нинг
қа­рор­ла­ри­дан
фар­қли
ўла­роқ,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­гаш
до­имий
ко­мис­си­яла-
ри­нинг
қа­рор­ла­ри­ни
рас­мийлаш­ти­риш
тар­ти­би
қо­нун­чи­лик­да
аниқ
бел­ги­лаб
бе-
рил­ма­ган.
шу­нинг
учун
ҳам
бу
ка­би
ҳуж­жат­лар­ни
рас­мийлаш­ти­риш
бо­ра-
си­да
амал
қи­лаётган
тар­тиб­ни
ҳи­соб­га
ол­ган
ҳол­да,
до­имий
ко­мис­си­ялар-
нинг
қа­рор­ла­ри­ни
рас­мийлаш­ти­риш­га
оид
асо­сий
та­лаб­лар
си­фа­ти­да
қуйида­ги­лар­ни
бел­ги­лаш
мум­кин.
до­имий
ко­мис­си­ялар­нинг
қа­рор­ла­ри
мах­сус
блан­клар­да
(9-ило­ва)
рас-
мийлаш­ти­ри­ли­ши
ке­рак.
ма­са­лан,
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
­­­­­
ви­ло-
яти
­­­­­
ту­ман
(ша­ҳар)
Кен­га­ши
­­­­­­
до­имий
ко­мис­си­яси-
нинг
қа­ро­риН
ёки
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
­­­­­­
ви­ло­яти
Кен­га­ши
­­­
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро­риН.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до-
имий
ко­мис­си­яси
қа­рор­ла­ри­нинг
мат­ни
пух­та
таҳ­рир
қи­лин­ган
ва
блан­к-
лар­да
бос­ма
ҳар­флар­да
ёзил­ган
бў­ли­ши
ло­зим.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­ро­ри­нинг
но­ми
қис­қа
ва
асо­сий
маз­мун­га
мос
бў­ли-
ши
шарт.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­ро­ри­нинг
мат­ни
қайд
этиш
ва
фар­мойиш
қис­мла­ри­дан
ибо­рат
бў­ла­ди.
қайд
этиш
қис­ми­да
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро­ри
қа­бул
қи­ли­ни­ши
учун
са­баб
бўл­ган
мақ­сад
ёки
асос­лар
баён
эти­ла­ди.
қайд
этиш
қис­ми
қа­рор
қа-
бул
қи­ли­ни­ши
учун
асос
бў­либ
хиз­мат
қи­лув­чи
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­га
ҳа­во-
ла­дан
ҳам
ибо­рат
бў­ли­ши
мум­кин.
бун­да
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­нинг
бар­ча
рек-
ви­зит­ла­ри
ҳуж­жат
ту­ри,
ҳуж­жат­ни
қа­бул
қил­ган
ор­ган,
қа­бул
қи­лин­ган
са­на­си
ва
унинг
ра­қа­ми
ҳам­да
ҳуж­жат­нинг
тў­лиқ
но­ми
кўр­са­ти­ли­ши
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­ро­ри­нинг
фар­мойиш
қис­ми­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
но­ми
кўр­са­ти-
ла­ди
ва
Мқа­рор
қи­ла­диН
сўз­ла­ри
ёзи­ла­ди.
фар­мойиш
қис­ми
бан­длар
ва
ки-
чик
бан­длар­га
бў­ли­ни­ши
мум­кин
ва
улар
араб
ра­қам­ла­ри
би­лан
бел­ги­ла­на-
ди.
агар
бан­дда
топ­ши­риқ
бўл­са,
қуйида­ги
шак­лда
ту­зи­ла­ди:
ким,
ни­ма
қи­ли­ши
ке­рак,
иж­ро
муд­да­ти.
иж­ро­чи­лар
си­фа­ти­да
таш­ки­лот­лар
ва
ман-
саб­дор
шах­слар
кўр­са­ти­ли­ши
мум­кин.
агар
бан­дда
аниқ
топ­ши­риқ
бўл­ма-
II
бўлим
са,
ун­да
бан­дни
Мтас­диқ­лан­синН,
Ммаъқул­лан­синН,
Ммаълу­мот
учун
қа­бул
қи­лин­синН
ва
ҳо­ка­зо
сўз­лар­ни
қўл­ла­ган
ҳол­да
ифо­да­лаш
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­ро­ри­нинг
фар­мойиш
қис­ми­да,
за­ру­рат
ту­ғил­ган­да,
уш­бу
қа­рор
қа­бул
қи­ли­ни­ши­га
асос
бўл­ган
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­лар
са­наб
ўти­ли­ши
мум­кин.
бун­да
ҳу­қу­қий
ҳуж­жа­ти­нинг
маз­му­ни
мус­та­қил
банд
кў­ри­ни­ши­да
баён
қи­ли­на­ди
ва
Мэъти­бор­га
олин-
синН,
Мамал
қи­лиш
учун
қа­бул
қи­лин­синН
деб
кўр­са­ти­ла­ди.
қа­рор­нинг
охи-
ри­да
унинг
ба­жа­ри­ли­ши­ни
на­зо­рат
қи­лиш
зим­ма­си­га
юк­ла­тил­ган
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
аъзо­си
кўр­са­ти­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си­нинг
тар­тиб
ра­қа­ми
до­имий
ко­мис­сия
қа­ро­ри­нинг
ра­қа­ми
бў­ла­ди.
маж­лис
ра­қа­ми
араб
ра­қам­ла­ри­да
кўр­са­ти­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­ро­ри­нинг
са­на­си
этиб
маж­лис
иш
бош­ла­ган
са­на
бел­ги­ла­на­ди.
оимий­комиссиялар­қарор-
ла
ри
нинг­лойиҳаларини­
тайёр
лаш­кимнинг­
зиммасига­юк
ти
лади?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко-
мис­си­яси
қа­ро­ри­нинг
лойиҳа­си­ни
тайёр
лаш
до­имий
ко­мис­сия
аъзо­ла­ри­нинг
зим-
ма­си­га
юк­ла­ти­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро-
ри­ни
тайёрлаш
учун
до­имий
ко­мис­сия
аъзо­ла­ри
ора­си­дан
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши­нинг
уч
тўрт
на­фар
де­пу­та­ти­дан
ибо­рат
тар­киб­да
иш­чи
гу-
руҳ
ту­зи­ла­ди.
иш­чи
гу­руҳ
иши­га
ҳо­ким­лик
хо­дим­ла­ри,
олим­лар
ва
му-
та­хас­сис­лар,
шу
жум­ла­дан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­я-
си­нинг
қа­ро­ри
фа­оли­яти­га
те­гиш­ли
бўл­ган
дав­лат
ор­ган­ла­ри­нинг
ва­кил-
ла­ри
жалб
қи­ли­ни­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси­нинг
иш­чи
гу­ру­ҳи
то­мо­ни­дан
тайёрлан­ган
қа­рор
лойиҳа­си
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­да
му­ҳо­ка­ма­га
қўйила­ди.
му­ҳо­ка­ма
на­ти­жа­ла­ри­дан
ке­либ
чиқ­қан
ҳол­да
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­рор
қа­бул
қи­ла­ди.
иш­чи
гу­руҳ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
бош­қа
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­дан
фикр
сў-
раб
оли­ши
мум­кин.
оимий­комиссиялар­қарор
ла
­­
ри
ни­эълон­қилиш­қан
дай­
тартибда­амалга­оширилади?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яла­ри­нинг
қа­рор­ла­ри­ни
эълон
қи­лиш
ҳам
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа-
рор­ла­ри­ни
эълон
қи­лиш
ка­би,
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
то­мо­ни­дан
олиб
бо­ри­лаётган
иш­лар
ҳа­қи­да
аҳо­ли­ни
ха­бар­дор
қи­лиш
шак­лла­ри
си­ра­си­га
ки­ра­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла­ри
син­га­ри,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­рор­ла­ри
қайси
таш­ки­лот­лар
ва
фу­қа-
ро­лар­га
нис­ба­тан
қа­бул
қи­лин­ган
бўл­са,
шу
таш­ки­лот­лар
ва
фу­қа­ро­лар­га
юбо­ри­ли­ши
ло­зим.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­ро-
боб
ри­нинг
мат­ни­ни
тар­қа­тиш­нинг
яна
бир
шак­ли
мав­жуд
бў­либ,
бун­да
ма­ҳал-
лий
те­ле­ви­де­ние
ёки
ра­ди­ода
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­да
му­ҳо­ка­ма
қи­лин­ган
ма­са­ла­лар
мо­ҳи­яти
ва
қа­бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар
ҳа­қи­да
ах­бо­рот
ха­бар­ла­ри
бе­ри­ла­ди,
шу
жум­ла­дан
қа­рор
мат­ни
ўқиб
эшит­ти­ри­ла­ди.
бун-
дан
таш­қа­ри,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­ро­ри­нинг
мат­ни
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ма­ҳал­лий
ор­ган­ла­ри­нинг
рас­мий
веб
сайтла­ри­га
жойлаш­ти­риш
мум­кин.
бун­дан
таш­қа­ри,
муайян
ҳу­дуд
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла-
ри­нинг
бош­қа
ҳу­дуд
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри
то­мо­ни-
дан
олиб
бо­ри­лаётган
иш­лар
тўғ­ри­си­да
ўза­ро
ха­бар­дор­лик­ла­ри
да­ра­жа­си­ни
оши­риш
мақ­са­ди­да,
до­имий
ко­мис­си­ялар­нинг
иш
таж­ри­ба­си­га
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
қа­рор­ла­ри­ни
шу
ви­ло­ят
ҳу­ду­ди­да
жойлаш­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­нинг
те-
гиш­ли
со­ҳа­лар
бўйича
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­га
жў­на­тиш
ама­лиёти­ни
жо­рий
этиш
за­рур.
ма­са­лан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши­нинг
ёшлар
сиёса-
ти
ва
соғ­лом
ав­лод­ни
тар­би­ялаш
ма­са­ла­ла­ри
бўйича
до­имий
ко­мис­си­яси-
нинг
қа­рор­ла­ри
шу
ви­ло­ят
ҳу­ду­ди­да
жойлаш­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­нинг
те­гиш­ли
тар­моқ
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­га
маълу-
мот
учун
жў­на­ти­ли­ши
мум­кин.
Халқ­депутатлари­Кен
гаш-
ла
ри­доимий­комиссия
лари-
нинг­қа
рор
ла
рида­қандай­
уму
мий­кам
чи
ликларга­йўл­
қўйил
моқ
да?
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко-
мис­си­яла­ри
қа­рор­ла­ри­нинг
мат­ни­да,
одат­да,
қуйида­ги
бир
қа­тор
кам­чи­лик­лар
уч­райди
ва
бу
кам­чи­лик­лар
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла­ри­га
ҳам
хос­дир.
Ху­су­сан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­ро­ри­нинг
но­ми
унинг
маз­му­ни­га
му­во­фиқ
эмас.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­рор­ла­ри­нинг
мат-
ни­да
нор­ма­тив
ҳу­қу­қий
ҳуж­жат­лар­га
ҳа­во­ла
қи­лин­ган­да,
улар­нинг
қа­бул
қи­лин­ган
са­на­си
ва
ра­қа­ми
ка­би
рек­ви­зит­ла­ри­нинг
ҳам­ма­си
кўр­са­тил-
майди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро­ри­да
мав-
жуд
бўл­ган
топ­ши­риқ­лар
мав­ҳум
ёки
рас­ми­ят­чи­лик
ху­су­си­яти­га
эга,
яъни
топ­ши­риқ­лар
аниқ
ва
ту­шу­нар­ли
бўл­майди.
баъзан
маз­кур
қа­рор­лар­да
улар­ни
ба­жа­риш
зим­ма­си­га
юк­ла­тил­ган
аниқ
иж­ро­чи­лар
кўр­са­тил­майди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­рор­ла­ри­да
баён
этил­ган
топ­ши­риқ­лар­ни
ба­жа­риш
муд­да­ти­нинг
йўқ­ли­ги,
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
қа­рор­ла­ри
кў­риб
чи­қи­ли­ши­ни
таъмин­лаш
бўйича
тад­бир­лар­ни
амал­га
оши­риш
учун
масъ­ул
шах­слар
кўр­са­тил­мас­ли­ги;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­га
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­рор­ла­ри­ни
кў­риб
чи­қиш
якун­ла­ри
тўғ­ри­си­да
ах­бо­рот­ни
тақ­дим
этиш
тар­ти­би
йўқ­ли­ги
жид­дий
кам­чи­лик­лар
си­ра­си­га
ки­ра­ди.
II
бўлим
боб.­
Халқ­депутатлари­Кенгаши­доимий­
омис
сия-
лари­қарорларининг­ижро­этилиши­устидан­
мониторингни­(назоратни)­таш
ил­этиш
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­да
қа­бул
қи-
лин­ган
қа­рор­лар­нинг
ба­жа­ри­ли­ши
ус­ти­дан
на­зо­рат­ни
амал­га
оши­риш
тар-
ти­би­ни
шар­тли
ра­виш­да
ўза­ро
боғ­лиқ
бир
не­ча
бос­қич­га
бў­лиш
мум­кин.
иринчи­босқич
би­рин­чи
бос­қич
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро­ри­ни
тўғ­ри
ва
аниқ
ифо­да­лаш­дан
бош­ла­на­ди.
бун­да
топ­ши­риқ­лар
аниқ
бе­рил-
ган
бў­ли­ши,
топ­ши­риқ­лар­нинг
иж­ро
эти­ли­ши­ни
аниқ
муд­дат­ла­ри
бел­ги-
ла­ни­ши,
иж­ро­чи­лар
кўр­са­ти­ли­ши
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­ро­ри­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
ус­ти­дан
на­зо­рат­ни
амал­га
оши­рув-
чи,
уни
иж­ро­чи­лар­га
ет­ка­зув­чи
ва
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри­да
эълон
қи­лув­чи
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
аъзо­си
ёки
аъзо­ла­ри
гу­ру­ҳи
кўр­са­ти­ли­ши
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро­ри­да
уш­бу
қа­рор­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
якун­ла­ри
бўйи
ча
ах­бо­рот
тақ­дим
этиш
муд­дат­ла­ри
кўр­са­тил­ган
бў­ли­ши
шарт.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­ро­ри­нинг
иж­ро­си­ни
таъмин­лаш
мақ­са­ди­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси-
нинг
қа­ро­ри­ни
ба­жа­риш
ва­зи­фа­си
зим­ма­си­га
юк­ла­тил­ган
таш­ки­лот­нинг
раҳ­ба­ри­га
жў­на­ти­ли­ши
ло­зим.
ило­ва
хат
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до-
имий
ко­мис­си­яси­нинг
ра­иси
то­мо­ни­дан
им­зо­ла­на­ди
ва
бел­ги­лан­ган
тар­тиб-
да
ҳо­ким­лик­да
рўйхат­га
оли­на­ди.
ҳо­ким­лик­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
ва
унинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да­ги
ҳуж­жат­лар
қайд
қи-
ли­на­ди­ган
ало­ҳи­да
ки­тоб­лар
бў­ли­ши
ке­рак.
уш­бу
ило­ва
хат­да
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро­ри­ни
кў­риб
чи­қиш
ёки
иж-
ро
этиш
на­ти­жа­ла­ри
тўғ­ри­си­да
ах­бо­рот
бе­риш
муд­да­ти
ҳам
кўр­са­тил­ган
бў­ли­ши
ло­зим.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
фа-
оли­яти
би­лан
боғ­лиқ
ҳуж­жат­лар
ҳи­со­би­ни
юри­тиш
маз­кур
до­имий
ко­мис-
си­ялар
ко­тиб­ла­ри­нинг
зим­ма­си­га
юк­ла­ти­ла­ди.
ккинчи­босқич
ик­кин­чи
бос­қич
да­во­ми­да
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
масъ­ул
аъзо­ла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро-
ри­ни
кў­риб
чи­қиш
ёки
иж­ро
этиш
якун­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар­ни
умум­лаш­ти­ра­ди­лар,
за­рур
ту­шун­ти­риш­лар
бе­ра­ди­лар.
за­ру­рат
ту­ғил­ган-
да,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро­ри­ни
ба­жа­ри-
ли­ши
жа­раёни­ни
тек­ши­риш
учун
жойлар­га
чи­қа­ди­лар.
агар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро­ри­ни
кў­риб
чи­қиш
ёки
ба­жа­риш
якун­ла­ри
тўғ­ри­си­да
маълу­мот
бел­ги­лан­ган
муд­дат­да
боб
тақ­дим
қи­лин­ма­ган
бўл­са,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
ра­иси­нинг
им­зо­си
би­лан
иж­ро­чи­га
ха­бар­но­ма
жў­на­ти­ли­ши
ке­рак.
за­ру­рат
бўл­са,
до­имий
ко­мис­сия
иж­ро­чи
таш­ки­лот­нинг
ман­саб­дор
шах­сла­ри­дан
ке-
рак­ли
ма­те­ри­ал­лар
ва
ҳуж­жат­лар­ни,
шу­нин­гдек
бош­қа
маълу­мот­лар­ни
сў-
раб
олиш
ҳу­қу­қи­га
эга.
иш
якун­ла­ри
бўйича
маълу­мот­но­ма
ту­зи­либ,
ун­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро­ри
ба­жа­рил­ган­ли-
ги
ёки
ба­жа­рил­ма­ган­ли­ги
ҳа­қи­да
ху­ло­са­лар
акс
эта­ди.
чинчи­босқич
учин­чи
бос­қич­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­ро­ри­нинг
ба-
жа­ри­ли­ши
якун­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
ҳуж­жат­лар
до­имий
ко­мис­сия
маж­ли­си­да
кў­риб
чи­қи­ла­ди.
маж­лис­га
иж­ро­чи
таш­ки­лот
раҳ­ба­ри
так­лиф
эти­ла­ди
ва
ўзи
тақ­дим
қил­ган
ҳуж­жат­лар
бўйича
ту­шун­ти­риш­лар
бе­ра­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­га
дав­лат
ор­ган­ла-
ри,
но­дав­лат
но­ти­жо­рат
таш­ки­лот­лар,
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри,
ил­мий
му­ас­са­са­лар
ва­кил­ла­ри,
му­та­хас­сис­лар
ва
олим­лар,
жа-
мо­ат­чи­лик
ва
хў­жа­лик
юри­тув­чи
субъ­ек­тлар­нинг
ва­кил­ла­ри
ҳам­да
мат­бу-
от,
те­ле­ви­де­ние,
ра­дио
ва­кил­ла­ри
так­лиф
қи­ли­ни­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си­нинг
якун­ла­ри
бўйича
қа­рор
қа­бул
қи­ли­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си-
нинг
якун­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги,
иш­чи
гу­руҳ­нинг
иш
на­ти­жа­ла­ри
ҳа­қи­да­ги
маълу­мот­лар­ни
ўз
ичи­га
ол­ган
ба­таф­сил
ах­бо­рот
те­гиш­ли
ҳу­дуд­да
чоп
эти-
ла­ди­ган
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри­да
эълон
қи­ли­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
қа­ро­ри­нинг
ба­жа­ри­ли-
ши
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот
мав­жуд
бўл­ма­са
ёки
тў­лиқ
тақ­дим
этил­ма­ган
бўл­са,
ёхуд
таш­ки­лот
раҳ­ба­ри­яти
то­мо­ни­дан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до-
имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро­ри­ни
ба­жа­риш­га
тўс­қин­лик
қи­лув­чи
му­ам­мо-
лар­ни
бар­та­раф
қи­лиш
чо­ра­ла­ри
кў­рил­ма­ган
бўл­са,
до­имий
ко­мис­сия
уш­бу
ма­са­ла­ни
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
му­ҳо­ка­ма­си­га
ки­ри­ти-
ши
ёки
до­имий
ко­мис­сия
аъзо­ла­ри
то­мо­ни­дан
де­пу­тат
сў­ро­ви
йўл­лаш
ма-
са­ла­си­ни
кў­та­ри­ши
мум­кин.
III­
БЎЛИМ
АЛҚ
ДЕПУТАТЛАРИ
­К
ЕНГАШИНИНГ
ИШИНИ
РЕЖАЛАШТИРИШ
боб.­
Халқ­депутатлари­Кенгашининг­иш
режаси
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иши
ҳар
йили
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши-
нинг
сес­си­яси­да
тас­диқ­ла­на­ди­ган
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа-
си­га
му­во­фиқ
амал­га
оши­ри­ла­ди
(1-ило­ва).
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
кейин­ги
йил
учун
ре­жа­си
ол­дин­дан,
яъни
жо­рий
йил
де­кабрь
ойининг
сўн­гги
ўн
кун­ли­ги­дан
ке­чик­тир­мас­дан
тас­диқ­ла­ни­ши
ло­зим.
ян­ги­дан
таш-
кил
этил­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си
тас­диқ­ла­на­ди­ган
ҳол-
лар
бун­дан
мус­тас­но.
бу
ҳол­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
йил­лик
иш
ре-
жа­си
жо­рий
йил­нинг
би­рин­чи
чо­ра­ги
ту­га­мас­дан
ту­зи­ли­ши
ке­рак
бў­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иши­ни
ре­жа­лаш­ти­риш
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
иши­ни
са­ма­ра­ли
таъмин­лаш­да
му­ҳим
ўрин
ту­та-
ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
ҳу­дуд­ни
иж­ти­моий
иқ­ти-
со­дий
ри­вож­лан­ти­риш­га
оид
энг
му­ҳим
ма­са­ла­лар­ни
ҳал
этиш
бо­ра­си­да­ги
иши­нинг
са­ма­ра­си
ҳам
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иши
қан­ча­лик
пух­та
ва
си­фат­ли
ре­жа­лаш­ти­рил­ган­ли­ги­га
боғ­лиқ­дир.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши-
нинг
иш
ре­жа­си­га
ки­ри­ти­лаётган
тад­бир­лар
на­фа­қат
дол­зарб,
бал­ки
ба­жа­ра
олиш
мум­кин
бў­ли­ши
ҳам
жу­да
му­ҳим­дир.
шу­нинг
учун
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре-
жа­си­га
ўз
так­лиф­ла­ри­ни
тайёрлаш­да
фа­қат
тад­бир
мақ­са­ди­ни
та­сав­вур
этиб-
ги­на
қол­мас­дан,
бал­ки
бу
тад­бир­лар­ни
амал­га
оши­риш
қан­дай
на­ти­жа­лар­га
эри­шиш­га
олиб
ке­ли­ши­ни
ҳам
аниқ
та­сав­вур
қи­лиш­ла­ри
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си
маз­му­нан
аниқ
бў­ли­ши,
ун-
да
тад­бир­лар­ни
ба­жа­риш
муд­дат­ла­ри
ва
масъ­ул
иж­ро­чи­лар
кўр­са­ти­ли­ши
за­рур.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­ни
ту­зиш­да
унинг
ба­жа-
ри­ли­ши­ни
таъмин­лайди­ган
(на­зо­рат
қи­ла­ди­ган)
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
так­лиф­ла­ри­ни,
умум­дав­лат
дас­тур­ла­ри
нуқ­таи
на­за­ри­дан
жойлар­да­ги
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри
ол­ди­да
тур­ган
уму­мий
ва­зи­фа­лар­ни
ҳам­да
ҳо­ким­лик
ап­па­ра­ти
тар­ки­бий
бў­лин­ма­ла­ри­нинг
иш
ре-
жа­ла­ри­ни
ҳи­соб­га
олиш
ке­рак.
шу­нин­гдек,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­ни
ту­зиш­да
маз­кур
ви­ло­ят
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла-
боб
ри
ора­си­дан
сайлан­ган
се­на­тор­лар­нинг
так­лиф­ла­ри­ни
ҳам
ҳи­соб­га
олиш
за-
рур.
ми­сол
учун,
мам­ла­кат­нинг
баъзи
ҳу­дуд­ла­ри­да
се­на­тор­лар­ни
ёки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри­ни
ту­ман
ва
ша­ҳар­лар­га
би-
рик­ти­риб
қўйиш
ама­лиёти
мав­жуд.
шу­нинг
учун
улар­нинг
ту­ман
ва
ша-
ҳар­лар­да
олиб
бор­ган
фа­оли­ят­ла­ри­нинг
якун­ла­ри­ни
қам­раб
ол­ган
так­лиф-
ла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­ни
ҳам,
улар
би­рик-
ти­рил­ган
ту­ман
ва
ша­ҳар­лар
ҳу­ду­ди­да
жойлаш­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
гаш­ла­ри­нинг
иш
ре­жа­си­ни
ҳам
яна­да
мақ­сад­га
йўнал­ти­риб
ту­зиш­га
им­кон
бе­ра­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­ни
ту­зиш
тар­ти­би­ни
бир
не­ча
ўза­ро
боғ­лиқ
бос­қич­лар­га
бў­лиш
мум­кин.
иринчи­босқич
Кел­гу­си
йил
учун
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
ре­жа­си­ни
ту­зиш
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
ва
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
жо­рий
йил­да­ги
иши­га
ху-
ло­са
чи­қа­риш­дан
бош­ла­на­ди.
бу
мақ­сад­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
раҳ­ба­ри
бўл­ган
ҳо­ким
то­мо­ни­дан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат-
ла­ри
ва
ҳо­ким­лик
ап­па­ра­ти­нинг
те­гиш­ли
хо­дим­ла­ри­дан
ибо­рат
тар­киб­да
иш­чи
гу­ру­ҳи
ту­зи­ли­ши
мум­кин.
иш­чи
гу­руҳ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши-
нинг
иш
ре­жа­си
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
иш
ре­жа­ла­ри­да
кўз­да
ту­тил­ган
тад­бир­лар
иж­ро­си
якун­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар­ни
умум­лаш­ти­ра­ди.
шу­нин­гдек,
иш­чи
гу­руҳ
умум­дав­лат
дас-
тур­ла­ри
ҳам­да
се­нат
ва
се­нат
Кен­га­ши­нинг
ма­ҳал­лий
дав­лат
ор­ган­ла­ри­га
топ­ши­риқ­лар
мав­жуд
бўл­ган
қа­рор­ла­ри
асо­си­да
иш­лаб
чи­қил­ган
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти­риш­нинг
ҳу­ду­дий
дас­тур­ла­ри­ни
ба­жа­риш
на­ти­жа-
ла­ри­га
ҳам
якун
ясайди.
бун­да
амал­га
оши­рил­ма­ган
тад­бир­лар­ни
аниқ­лаш
ҳам­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
ва
де­пу­тат­ла­ри-
нинг
иши­да
аниқ­лан­ган
кам­чи­лик­лар­ни
бар­та­раф
этиш
бўйича
так­лиф­лар
ва
тав­си­ялар
иш­лаб
чи­қиш­га
ало­ҳи­да
эъти­бор
қа­ра­тиш
за­рур.
ккинчи­босқич
уш­бу
бос­қич­да,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши­нинг
иши­га
якун
ясал­га­ни­дан
сўнг,
иш­чи
гу­руҳ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
кел­гу­си
йил
учун
иш
ре­жа­си-
ни
ту­зиш­га
ки­ри­ша­ди.
шу
мақ­сад­да
иш­чи
гу­руҳ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши­нинг
ҳар
бир
до­имий
ко­мис­си­яси­дан,
пар­ти­ялар­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­да
таш­кил
қи­лин­ган
гу­руҳ­ла­ри­дан
фикр
му­ло­ҳа­за­ла­ри­ни
сў­раб
ола­ди,
туш­ган
так­лиф
ва
му­ло­ҳа­за­лар­ни
умум­лаш­ти­ра­ди.
шу­нин­гдек,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­ни
ту­зиш­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши
қа­рор­ла­ри­нинг
иж­ро­си
на­ти­жа­ла­ри,
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
пре­зи-
ден­ти­нинг
қа­рор­ла­ри
би­лан
тас­диқ­лан­ган
узоқ
муд­дат­га
мўл­жал­лан­ган
тад-
бир­лар
дас­тур­ла­ри
(ма­са­лан,
ин­қи­роз­га
қар­ши
чо­ра­лар­нинг
2009ф2012
йил-
лар­га
мўл­жал­лан­ган
дас­ту­ри
до­ира­си­да
қа­бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар
ҳам­да
МКи­чик
биз­нес
ва
ху­су­сий
тад­бир­кор­лик
йилиНнинг
тар­моқ­қа
оид
ва
ҳу­ду-
III
бўлим
дий
дас­тур­ла­ри
иж­ро­си­нинг
бо­ри­ши),
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла-
ри­да
ман­саб­дор
шах­слар­ни
эши­тиш
якун­ла­ри
ҳам
ҳи­соб­га
оли­на­ди.
чинчи­босқич
за­ру­рат
ту­ғил­ган­да,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­га
ўз­гар­ти­риш-
лар
ва
қў­шим­ча­лар
ки­ри­ти­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­га
ўз­гар­ти­риш­лар
ва
қў­шим­ча­лар
ки­ри­тиш
ма­са­ла­си
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
нав­бат­да­ги
сес­си­яси­да
кў­риб
чи­қи­ла­ди.
шу­ни
таъкид­лаш
ло­зим­ки,
иш­ни
ре­жа­лаш­ти­риш
на­фа­қат
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши,
бал­ки
ҳар
қан­дай
таш­ки­лот
иши­нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги­ни
оши­ра­ди-
ган
ама­лий
усул­лар­дан
би­ри­дир.
тўғ­ри
ре­жа­лаш­ти­риш
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­да
ту­зил­ган
пар­тия
гу­руҳ­ла­ри­нинг
ке­ла­жак­да­ги
фа­оли­яти­нинг
асо­сий
йўна­лиш­ла­ри-
ни
ба­тар­тиб
бел­ги­лаш
ҳам­да
бу­ни
ҳи­соб­га
ол­ган
ҳол­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
иши­ни
тўғ­ри
йўл­га
қўйиш
им­ко­ни­ни
бе­ра­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
тас­диқ­лан­ган
иш
ре­жа­си
до-
имий
ко­мис­си­ялар
то­мо­ни­дан
ўз
ре­жа­ла­ри­ни
иш­лаб
чи­қиш­да
асос
бў­ла-
ди.
бун­дай
ре­жа­нинг
мав­жуд­ли­ги
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко-
мис­си­яла­ри
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри
то­мо­ни­дан
ре­жа­дан
таш­қа­ри
тад­бир­лар­ни
таш­кил
этиш
ва
амал­га
оши­риш
учун
тў-
сиқ
бўл­майди.
Халқ­депутатлари­Кенга
ши-
нинг­иш­режасини­ту
зиш
да­
қан
дай­умумий­кам
чи
лик-
лар
га­йўл­қўйилмоқда?
ама­лиётдан
ке­либ
чи­қиб,
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши­нинг
ре­жа­си­ни
ту­зиш
ва
тас­диқ­лаш
бўйича
иш­лар­да­ги
нуқ­сон-
лар
ора­си­дан
кўп
уч­райди­ган
қуйида­ги
кам­чи­лик
ва
ха­то­лар­ни
аж­ра­тиш
мум­кин.
Ху­су­сан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­ни
ке­чи­киб
тас­диқ­лаш
ҳол­ла­ри
кўп
уч­райди.
ма­са­лан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
2011
йил
учун
иш
ре­жа­си
2010
йил­нинг
охи­ри­да
эмас,
бал­ки
2011
йил­нинг
ян­варь
фев­раль
ойла­ри­да
тас­диқ­ла­на­ди.
бош­қа
ҳол­лар­да,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши­нинг
иш
ре­жа­си­ни
таҳ­лил
қи­лиш
на­ти­жа­си­да
иш
ре­жа­си
юза­ки
ту­зил-
ган­ли­ги
ҳа­қи­да
ху­ло­са­га
ке­лиш
мум­кин,
яъни
ре­жа­да
ҳу­дуд­лар­ни
иж­ти-
моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти­риш­га
қа­ра­тил­ган
тад­бир­лар­ни
амал­га
оши-
риш
за­рур­ли­ги
ҳи­соб­га
олин­ма­ган,
энг
дол­зарб
му­ам­мо­лар­ни
ҳал
этиш
на-
зар­да
ту­тил­ма­ган.
бун­дай
иш
ре­жа­ла­ри­да
кў­пин­ча
тад­бир­лар
маз­му­нан
мав­ҳум­лик
ху­су­си­яти­га
эга
бў­ли­ши
мум­кин.
ма­са­лан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
бун­дай
иш
ре­жа­си
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
пре­зи­ден­ти-
нинг
қа­рор­ла­ри­дан
ёки
се­нат
ва
се­нат
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла­ри­дан
ке­либ
чи­қа­ди­ган
ва­зи­фа­лар­ни
ҳал
этиш­ни
на­зар­да
тут­майди.
бу­нинг
на­ти­жа­си­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си
кўп
жи­ҳат­дан
юза­ки
бў­либ
қо-
ла­ди,
унинг
иж­ро­си
эса
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
кў­риб
боб
чи­қил­майди.
Кўп
ҳол­лар­да
иш
ре­жа­ла­ри­да
тад­бир­лар­ни
иж­ро
қи­лиш
муд-
дат­ла­ри
(тад­бир­лар­ни
амал­га
оши­риш
са­на­си
ёки
ойи)
аниқ
кўр­са­тил­майди.
баъзан
эса
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­да
аниқ
иж­ро­чи­лар
кўр­са­тил­майди.
баён
қи­лин­ган­лар­дан
ке­либ
чи­қиб,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­ни
қуйида­ги
йўна­лиш­лар­ни
ҳи­соб­га
ол­ган
ҳол­да
ту-
зиш
так­лиф
қи­ли­на­ди.
I.
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти­риш­нинг
ҳу­ду­дий
дас­тур­ла­ри­ни,
шу
жум­ла­дан
иш
жойла­ри
яра­тиш
ва
аҳо­ли
бан­дли­ги­ни
таъмин­лаш
бўйи
ча
ҳу­ду­дий
дас­тур­ла­ри­ни,
МКи­чик
биз­нес
ва
ху­су­сий
тад­бир­кор­лик
йилиН
ҳу­ду­дий
дас­тур­ла­ри­ни
тас­диқ­лаш.
II.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
иш
ре­жа­ла­ри­ни
тас­диқ­лаш.
III.
на­ти­жа­ла­ри­ни
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яла­ри­да
кў­риб
чи-
қиш
на­зар­да
ту­ти­ла­ди­ган
на­зо­рат
тад­бир­ла­ри­ни
таш­кил
этиш
ва
амал­га
оши­риш.
IV.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яла­ри­да
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ри-
вож­лан­ти­риш­нинг
ҳу­ду­дий
дас­тур­ла­ри­ни
амал­га
оши­риш
учун
масъ­ул
бўл­ган
раҳ­бар­лар
ва
бош­қа
ман­саб­дор
шах­слар­нинг
ах­бо­рот
ва
ҳи­со­бот­ла-
ри­ни
эши­тиш.
ҳар
йили
ви­ло­ят
(ша­ҳар,
ту­ман)
про­ку­ро­ри­нинг
қо­ну­нийлик­нинг
ҳам­да
жи­но­ят­чи­лик­ка
қар­ши
ку­раш­нинг
ҳо­ла­ти
тўғ­ри­си­да­ги
ах­бо­рот­ни
эши­тиш.
VI.
ҳу­ду­дий
ва­кил­лик
па­ла­та­си
бўл­миш
се­нат­нинг
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да­ги
ах­бо­рот­ни
тин­глаш;
се­нат
ва
унинг
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­да
мав­жуд
бўл­ган
тав­си­ялар
ва
топ­ши­риқ­лар­ни
амал­га
оши­риш;
се­нат
қў­ми­та­ла­ри
би­лан
қўш­ма
тад­бир­лар
ўт­ка­зиш.
VII.
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри
би­лан
иш­лаш,
шу­нин­гдек
дав­ра
суҳ­ба­ти,
кон­фе­рен­ци­ялар,
се­ми­нар­лар
ва
бош­қа
тар­ғи­бот
тад­бир­ла­ри­ни,
шу
жум-
ла­дан
мам­ла­ка­ти­миз­да
олиб
бо­ри­лаётган
ис­ло­ҳот­лар­нинг
маз­мун
ва
мо-
ҳи­яти­ни
ту­шун­ти­рув­чи
тад­бир­лар­ни
таш­кил
этиш
ва
ўт­ка­зиш.
VIII.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
то­мо­ни­дан
амал­га
оши­рил­ган
иш­лар
тўғ­ри­си­да­ги
ҳи­со­бот­лар­ни
ёки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
иши
якун­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
жам­ла­ма
ҳи­со­бот­ни
кў­риб
чи­қиш.
IX.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
ҳи­со­бот­ла­ри­ни
кў­риб
чи-
қиш.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри
учун
де­пу­тат­лик
маж­бу-
ри­ят­ла­ри­ни
ба­жа­риш­да
за­рур
бў­ла­ди­ган
кў­ник­ма­лар
кў­ла­ми­ни
оши­риш
мақ­са­ди­да
се­ми­нар­лар
таш­кил
қи­лиш.
мам­ла­ка­ти­миз­да
юз
бе­раётган
иж­ти­моий
ва
иқ­ти­со­дий
ўз­га­риш­лар­ни
ҳи­соб­га
ол­ган
ҳол­да,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
ре­жа­си­га
йил
да-
во­ми­да
ўз­гар­тиш
ва
қў­шим­ча­лар
ки­ри­ти­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­га
ўз­гар­тиш­лар
ки­ри­тиш­да
ҳу­дуд­ни
ри­вож­лан­ти-
риш
учун
энг
дол­зарб
аҳа­ми­ят­га
эга
бўл­ган
фа­оли­ят
йўна­лиш­ла­ри
ва
ма-
са­ла­лар
ҳи­соб­га
оли­на­ди.
III
бўлим
10
боб.­
Халқ­депутатлари­Кенгаши­доимий­
омис
сия-
сининг­иш
режаси
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
иши,
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иши
ка­би,
ре­жа
асо­си­да
йўл­га
қўйили­ши
ло­зим.
бу
мақ-
сад­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
ҳар
йили
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
тас­диқ­ла­на­ди­ган
иш
ре­жа­ла­ри­ни
иш-
лаб
чи­қа­ди­лар
(2-ило­ва).
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси-
нинг
кел­гу­си
йил
учун
иш
ре­жа­си
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре-
жа­си
тас­диқ­лан­га­ни­дан
сўнг,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
нав­бат­да­ги
сес­си­яси­да
тас­диқ­ла­ни­ши
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си­ни
ту-
зиш­да
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­да
бел­ги­лан­ган
тад­бир-
лар
ва
муд­дат­лар
ҳи­соб­га
оли­ни­ши,
яъни
до­имий
ко­мис­си­янинг
ре­жа-
си
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­да­ги
тад­бир­лар­ни
ман­ти­қан
ри­вож­лан­ти­ри­ши
ва
улар­нинг
ба­жа­ри­ли­ши­ни
таъмин­ла­ши
ке­рак.
Халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
ўз
ре­жа­си­ни
иш­лаб
чи­қаётган­да
фа­оли­ят
со­ҳа­си
бўйича
йўна­ли­ши­ни
ҳи­соб­га
оли­ши
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си­га
ўз­гар­тиш
ва
қў­шим-
ча­лар
ки­ри­тиш
ма­са­ла­си
ҳам
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
кў­риб
чи­қи­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си
маз­му-
нан
аниқ
бў­ли­ши,
ун­да
тад­бир­лар­ни
ба­жа­риш
муд­да­ти
ва
до­имий
ко­мис­сия
аъзо­ла­ри
ора­си­дан
масъ­ул
иж­ро­чи­лар
кўр­са­ти­ли­ши
шарт.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си­га
ки­ри­ти­ла­ди­ган
тад­бир­лар
до-
ко­мис­си­янинг
ва­ко­лат­ла­ри­га
мос
ке­ли­ши,
яъни
улар­ни
амал­га
оши­риш
қо­нун­чи­лик­да
кўз­да
ту­тил­ган
ва­ко­лат­ла­ри
до­ира­си­дан
чиқ­мас­ли­ги
ло­зим.
иш
ре­жа­си­ни
ту­зиш­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ёки
ша­ҳар
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си­да­ги
тад­бир­лар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га-
ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
тад­бир­ла­ри­ни
так­рор­ла­мас­ли­ги
жу­да
му­ҳим.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си­ни
ту-
зиш­да
унинг
иж­ро­си­ни
таъмин­лайди­ган
до­имий
ко­мис­сия
аъзо­ла­ри­нинг
фикр
му­ло­ҳа­за­ла­ри,
умум­дав­лат
дас­тур­ла­ри
нуқ­таи
на­за­ри­дан
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
ол­ди­да
тур­ган
уму­мий
ва­зи­фа­лар
ҳи­соб­га
оли­ни­ши
за­рур.
шу­нин­гдек,
ре­жа­лаш­ти­рил­ган
тад­бир­лар­ни
ба­жа­риш
им­ко­ни­яти
бўл­ган,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
зим­ма­си­га
юк­ла­на­ди-
ган
аъзо­ла­ри
эса
таш­ки­лот­чи­лик
қо­би­ли­яти­га,
те­гиш­ли
таж­ри­ба
ва
би­лим-
га
эга
бў­ли­ши
ке­рак.
за­ру­рат
ту­ғил­ган­да,
ре­жа­лаш­ти­рил­ган
тад­бир
фа­оли-
ят
со­ҳа­си­га
дахл
қи­ла­ди­ган
дав­лат
ор­га­ни­нинг
ва­ки­ли
иж­ро­чи­лар
са­фи­га
ки­ри­ти­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си­ни
ту­зиш
тар­ти­би­ни
бир
не­ча
ўза­ро
боғ­лиқ
бос­қич­лар­га
бў­лиш
мум­кин.
боб
иринчи­босқич
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси­нинг
кел­гу­си
йил
учун
иш
ре­жа­си­ни
ту­зиш
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
ва
аъзо­ла­ри­нинг
жо-
рий
йил­да­ги
иши­га
якун
ясаш­дан
бош­ла­на­ди.
бу
мақ­сад­да
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
ра­иси
жо­рий
йил­да
до­имий
ко­мис­сия
то­мо­ни­дан
қи­лин­ган
иш­лар,
шу
жум­ла­дан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­да
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре-
жа­си­да
на­зар­да
ту­тил­ган
тад­бир­лар­ни
ба­жа­риш
якун­ла­ри
ҳам­да
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­ни
ба­жа­риш
якун­ла­ри
ҳа­қи­да­ги
маълу­мот-
лар
таҳ­ли­ли­ни
таш­кил
этиш­ни
таъмин­лайди.
мав­жуд
бўл­ган­да,
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
со­ҳа
йўна­ли­ши­га
му­во­фиқ
ра-
виш­да,
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти­риш­нинг
ҳу­ду­дий
дас­тур­ла­ри­ни
ба­жа­ри­ли­ши­га
ҳам
якун
яса­ла­ди.
бун­да
амал­га
оши­рил­ма­ган
тад­бир­лар­ни
аниқ­лаш­га,
бун­дай
аҳ­вол­нинг
са­баб­ла­ри­ни
би­лиш
ва
улар­ни
бар­та­раф
этиш­га,
шу­нин­гдек
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иши­да­ги
кам­чи­лик­лар­ни
ту­за­тиш
чо­ра­ла­ри­ни
иш­лаб
чи­қиш­га
ало­ҳи­да
эъти­бор
қа­ра­тиш
за­рур.
ккинчи­босқич
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси
қи­лин­ган
иш­лар­га
якун
ясаш
би­лан
бир
вақ­тда
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си
бўйича
так­лиф­лар
тайёрлайди
ва
кел­гу­си
йил
учун
ўз
фа­оли­яти­нинг
асо­сий
йўна­лиш­ла­ри­ни
ол­дин­дан
бел­ги­лайди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­ни
ту­зиш
учун
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
аъзо­ла­ри
ичи­дан
иш­чи
гу­руҳ
ту­зи­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси­нинг
ре­жа­си­ни
ту­зиш
фа­оли­яти­га
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до-
имий
ко­мис­си­яси­нинг
со­ҳа­си
йўна­ли­ши­га
мос
ке­лув­чи
дав­лат
ор­ган­ла­ри-
нинг
ман­саб­дор
шах­сла­ри,
шу­нин­гдек,
олим­лар
ва
бош­қа
му­та­хас­сис­лар
жалб
эти­ли­ши
мум­кин.
бу
мақ­сад­да
иш­чи
гу­руҳ
улар­нинг
так­лиф
ва
му­ло-
ҳа­за­ла­ри­ни
умум­лаш­ти­ра­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си-
яси­нинг
иш­лаб
чи­қил­ган
яку­ний
ре­жа­си
тас­диқ­лаш
учун
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши­нинг
нав­бат­да­ги
сес­си­яси­га
ки­ри­ти­ла­ди.
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
дои
­­
мий­комиссиясининг­иш­
ре
жа
сини­тузишда­йўл­қўйи-
лаёт
ган­умумий­кам
чи
лик
лар
ама­лиётдан
ке­либ
чи­қиб,
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
ре­жа­си­ни
ту­зиш
ва
тас­диқ­лаш
бўйича
иш­лар­да­ги
нуқ­сон­лар
ора­си­дан
кўп
уч-
райди­ган
қуйида­ги
кам­чи­лик
ва
ха­то­лар-
ни
аж­ра­тиш
мум­кин.
Ху­су­сан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси­нинг
иш
ре­жа­си­ни
ке­чик­ти­риб
тас­диқ­лаш
ҳол­ла­ри
уч­райди.
до­имий
ко­мис­си­янинг
иш
ре­жа­си
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­да
эмас,
бал­ки
до­имий
ко­мис­сия
ра­иси
то­мо­ни­дан
тас­диқ­лан­ган
ҳол­лар
ҳам
мав­жуд.
III
бўлим
бош­қа­ча
айтган­да,
до­имий
ко­мис­си­янинг
иш
ре­жа­си
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри
му­ҳо­ка­ма­си­дан
ўт­ка­зил­мас­дан
тас­диқ­ла­на­ди.
до­имий
ко­мис­си­янинг
ре­жа­си­ни
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес-
си­яси­да
тас­диқ­лаш
за­ру­ра­ти,
энг
ав­ва­ло,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
ва-
ко­лат­ла­ри
ва
унинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
ва­ко­лат­ла­ри
ўр­та­си­да
мав-
жуд
бўл­ган
фар­қдан
ке­либ
чи­қа­ди.
ма­са­лан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес-
си­яси
қа­рор­ла­ри­нинг
иж­ро
эти­ли­ши
маж­бу­рий
тус
касб
этиб,
унинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
қа­бул
қил­ган
қа­рор­лар
эса
тав­сия
ху­су­си­яти­га
эга.
баъзи
до­имий
ко­мис­си­ялар­нинг
иши­да
кўп
тар­қал­ган
кам­чи­лик­лар­дан
яна
би­ри
юза­ки,
яъни
ҳу­дуд­лар­ни
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти­риш­га
қа­ра­тил­ган
тад­бир­лар­ни
амал­га
оши­риш
за­ру­ра­ти­ни
ҳи­соб­га
ол­майди­ган,
энг
дол­зарб
му­ам­мо­лар­ни
ҳал
этиш­ни
на­зар­да
тут­майди­ган
ре­жа­лар
ту­зи-
ли­ши­дир.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
иш
ре­жа-
ла­ри­да
тад­бир­лар­ни
амал­га
оши­риш­нинг
аниқ
муд­дат­ла­ри,
яъни
тад­бир­ни
ўт­ка­зиш
са­на­си
ёки
ойи
кўр­са­тил­мас­ли­ги
ҳам­да
аниқ
иж­ро­чи­лар
бел­ги­лан-
мас­ли­ги
ҳол­ла­ри­ни
ҳам
ку­за­ти­ши­миз
мум­кин.
Юқо­ри­да
баён
қи­лин­ган­лар-
дан
ке­либ
чи­қиб,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
ре-
жа­си­ни
ту­зиш­да
қуйида­ги
йўна­лиш­лар­ни
ҳи­соб­га
олиш
так­лиф
қи­ли­на­ди.
I.
на­ти­жа­ла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли-
си­да
кў­риб
чи­қи­ли­ши
ва
ун­дан
кейин
ма­са­ла
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
му­ҳо­ка­ма­си­га
ки­ри­ти­ли­ши
на­зар­да
ту­ти­ла­ди­ган
на­зо­рат
тад­бир­ла­ри­ни
таш­кил
этиш
ва
ўт­ка­зиш.
II.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­да
иж­ти-
моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти­риш­нинг
ҳу­ду­дий
дас­тур­ла­ри­ни
амал­га
оши­риш
учун
масъ­ул
бўл­ган
раҳ­бар
ва
бош­қа
ман­саб­дор
шах­слар­нинг
ах-
бо­рот
ва
ҳи­со­бот­ла­ри­ни
эши­тиш.
III.
се­нат
қа­рор­ла­ри­ни
ба­жа­риш,
се­нат
ва
унинг
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­да
мав­жуд
бўл­ган
тав­си­ялар
ва
топ­ши­риқ­лар­ни
амал­га
оши­риш,
се­нат
қў­ми­та­ла­ри
би­лан
қўш­ма
тад­бир­лар
ўт­ка­зиш
якун­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
ах­бо­рот­ни
эши­тиш.
IV.
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри,
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор-
ган­ла­ри
би­лан
иш­лаш,
ту­шун­ти­риш
иш­ла­ри­ни
олиб
бо­риш.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
аъзо­ла­ри
то­мо­ни­дан
қи-
лин­ган
иш­лар
тўғ­ри­си­да
ҳи­со­бот­лар­ни
эши­тиш
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
сес­си­яси­да
кў­риб
чи­қиш
учун
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до-
имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
якун­ла­ри
тўғ­ри­си­да
ҳи­со­бот­ни
тайёрлаш.
мам­ла­ка­ти­миз­да
юз
бе­раётган
иж­ти­моий
ва
иқ­ти­со­дий
ўз­га­риш­лар­ни
ҳи­соб­га
ол­ган
ҳол­да,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си
ка­би,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си­га
ҳам
йил
да-
во­ми­да
ўз­гар­тиш
ва
қў­шим­ча­лар
ки­ри­ти­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си­га
ўз­га­риш­лар
ки­ри­тиш­да
ҳу­дуд­ни
ри­вож­лан­ти­риш
учун
энг
дол­зарб
аҳа­ми­ят­га
эга
бўл­ган
фа­оли­ят
йўна­лиш­ла­ри
ва
ма­са­ла­лар
ҳи­соб­га
оли­на­ди.
боб
47
11
боб.­
Халқ­депутатлари­Кенгаши­депутатининг­
ша
сий­иш
режаси
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сайлан­ган
ҳар
бир
де­пу­та­ти
зим­ма­си­га
улар
сайлов
жа­раёни­да
бер­ган
ваъда­ла­ри­ни
оғиш­май
ба­жа­ри­ши­дан
ибо­рат
ало-
ҳи­да
маъна­вий
масъ­ули­ят
юк­ла­на­ди.
шу
би­лан
бир
қа­тор­да,
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
зим­ма­си­да
уни
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де-
пу­тат­ли­ги­га
ном­зод
этиб
кўр­сат­ган
сиёсий
пар­тия
ман­фа­ат­ла­ри­ни
ҳи­моя
қи­лиш
бўйича
ҳам
маж­бу­ри­ят­ла­ри
юза­га
ке­ла­ди.
ҳо­зир­ги
кун­да
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ва­ко­лат­ла­ри
ва
маж­бу­ри­ят­ла­ри
МХалқ
де-
пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ма­қо­ми
тўғ­ри­си-
даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­ну­ни­да
бел­ги­лаб
бе­рил­ган.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
ҳар
бир
де­пу­та­ти
ўзи­нинг
де­пу­тат­лик
ва­ко­лат­ла­ри­ни
са­ма­ра­ли
ба­жа­ри­ши
учун,
энг
ав­ва­ло,
ол­ди­да
тур­ган
иш­лар
кў­ла­ми­ни
ҳам­да
сайлов­чи­лар
ишон­чи­ни
оқ­лаш
учун
айнан
ўзи
ни­ма­лар­ни
амал­га
оши­ри­ши
ло­зим­ли­ги­ни
аниқ
та­сав­вур
қи­ли­ши
ке­рак.
бун­да
ўз
фа-
оли­яти­ни
пух­та
ре­жа­лаш­ти­риш
кат­та
аҳа­ми­ят­га
эга.
ре­жа­лаш­ти­риш
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­га
иши­ни
ба­тар­тиб
олиб
бо­риш,
аниқ
стра-
те­гия
иш­лаб
чи­қиш,
эъти­бо­ри­ни
қа­ра­ти­ши
за­рур
бўл­ган
энг
ус­ту­вор
ва­зи-
фа­лар
ва
со­ҳа­лар­ни
бел­ги­лаб
олиш
им­ко­ни­ни
бе­ра­ди.
аниқ
ва
пух­та
ўйлан-
ган
шах­сий
ре­жа­си­нинг
(10-ило­ва)
мав­жуд­ли­ги
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
де­пу­та­ти­га
ўз
иш
вақ­ти­ни
те­жам­ко­ро­на
тақ­сим­лаш
ва
жа­ми­ят­га
кўп-
роқ
фойда
кел­ти­ри­ши
им­ко­ни­яти­ни
яра­та­ди.
шах­сий
иш
ре­жа­си­ни
ту­заётган­да
де­пу­тат­лик
фа­оли­яти­нинг
қуйида­ги
йўна­лиш­ла­ри­ни
ҳи­соб­га
олиш
за­рур:
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яла­ри­да,
шу
жум­ла­дан
кў­ри­лаётган
ма­са­ла­лар
бўйича
овоз
бе­риш­да
иш­ти­рок
этиш;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
ўзи
аъзо
бўл­ган
до­имий
ко­мис­си­яла­ри-
да
иш­лаш;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­да
таш­кил
этил­ган
пар­тия
гу­ру­ҳи­да
иш­лаш;
де­пу­тат­нинг
сайлов­чи­лар
би­лан,
уни
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу-
тат­ли­ги­га
ном­зод
қи­либ
кўр­сат­ган
сиёсий
пар­тия
ва
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи-
ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
би­лан
иш­лаш.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес-
си­яла­ри­да
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
маж-
лис­ла­ри­да
иш­ти­рок
этиш
би­лан
боғ­лиқ
иши­ни
ре­жа­лаш­ти­риш­да,
би­рин-
чи
ўрин­да,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си
ва
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си­да
бел­ги­лан­ган
тад­бир­лар-
ни
ҳи­соб­га
олиш
ло­зим.
бун­да
ре­жа­лаш­ти­ри­лаётган
тад­бир­лар
бир
вақ­тга
тўғ­ри
ке­либ
қол­мас­ли­ги
жу­да
му­ҳим.
ма­са­лан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си­нинг
ах­бо­рот­но­ма­си,
2005
й.,
1,
10
мод­да.
III
бўлим
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си­нинг
са­на­си
ва
вақ­ти
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
де­пу­та­ти­нинг
сайлов­чи­лар
би­лан
уч­ра­шув
ўт­ка­зиш
са­на­си
ва
вақ­ти
би­лан
бир
хил
бўл­мас­ли­ги
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
сайлов­чи­лар
би­лан
сиёсий
пар­тия
ва
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
би­лан
иш­лаш­ни
ре­жа-
лаш­ти­раётган­да
уч­ра­шув­лар
ўт­ка­зиш
са­на­си,
жойи
ва
вақ­ти­ни,
бу
уч­ра­шув-
лар­га
тайёрла­ниш
за­рур­ли­ги­ни
ҳам­да
уч­ра­шув­лар
мав­зу­ини
бел­ги­лаш­ни
ҳи­соб­га
оли­ши
ке­рак.
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ма­қо­ми
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну-
ни­га
му­во­фиқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
вақ­ти
вақ­ти
би­лан,
би-
роқ
йили­га
ка­ми­да
ик­ки
мар­та
ўз
фа­оли­яти
ҳа­қи­да
сайлов­чи­лар­ни
ха­бар­дор
қи­либ
ту­ри­ши
шарт.
шу
ту­файли
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
шах­сий
иш
ре­жа­си­да
бун­дай
тад­бир­лар­га
тайёргар­лик
кў­риш
ва
ўт­ка­зиш,
шу
жум­ла­дан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
то­мо­ни­дан
қа­бул
қи­лин­ган
қа-
рор­лар­ни
ту­шун­ти­риш
би­лан
боғ­лиқ
тад­бир­лар
бў­ли­ши
ке­рак.
айни
вақт-
да,
жойлар­да
иш­лайди­ган
се­на­тор­лар
зим­ма­си­га
ҳам
се­нат
ва
се­нат
Кен-
га­ши­нинг
ял­пи
маж­лис­ла­ри­да
кў­ри­ла­ди­ган
ма­са­ла­лар­нинг
маз­мун
мо­ҳи-
яти­ни
ту­шун­ти­риш
ва­зи­фа­си
юк­ла­ти­ла­ди.
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри
би­лан
иш­лаш
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
фа­оли­яти­нинг
му­ҳим
йўна­ли­ши­дир.
шу­нинг
учун
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
шах­сий
иш
ре­жа­си­да
унинг
те­ле­ви­де­ние
ва
ра-
дио
ор­қа­ли
чи­қиш­ла­ри­нинг
аниқ
жад­ва­ли
ва
мав­зу­ла­ри,
шу­нин­гдек
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти
дав­рий
мат­бу­от
наш­рла­ри­да
чоп
этиш­ни
мўл­жал­ла­ган
ма­қо­ла­ла­ри­нинг
но­ми
ва
тайёрлаш
муд­дат­ла­ри
кўр­са­тил­ган
бў­ли­ши
ло­зим.
бун­да
чи­қиш­лар
ва
ма­қо­ла­лар­нинг
мав­зу­си
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
кас­бий
ёки
ил­мий
фа­оли­яти
би­лан
эмас,
би-
рин­чи
нав­бат­да
де­пу­тат­лик
фа­оли­яти
би­лан
боғ­лиқ
бў­ли­ши
ке­рак.
иж­ти-
моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти­риш­нинг
энг
дол­зарб
ма­са­ла­ла­ри,
аҳо­ли­нинг
таш­ви­ши­га
са­баб
бў­ла­ди­ган
дол­зарб
му­ам­мо­лар­ни
ҳал
этиш
бўйича
так­лиф
ва
тав­си­ялар
бун­дай
чи­қиш­лар­нинг
мав­зу­си
бў­ли­ши
мақ­сад­га
му­во­фиқ­дир.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
шах­сий
иш
ре­жа­си
кон­фе­рен-
ци­ялар,
дав­ра
суҳ­бат­ла­ри
таш­кил
этиш­ни
ёки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
ёхуд
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
жойлаш­ган
ҳу­дуд­да­ги
дав­лат
ва
но­дав­лат
таш­ки­лот­ла­ри
уюш­ти­ра­ди­ган
бун­дай
тад­бир­лар­да
иш­ти­рок
этиш­ни
кўз­да
ту­ти­ши
мум­кин.
маз­кур
тад­бир­лар­да
иш­ти­рок
этиш
де­пу­тат­га
ўз
дунёқа-
ра­ши­ни
ан­ча
кен­гайти­риш
ва
ҳу­қу­қий
би­лим­ла­ри
са­ви­яси­ни
яна­да
оши-
риш
им­ко­ни­ни
бе­ра­ди.
шу­ни
ҳи­соб­га
ол­ган
ҳол­да,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
де­пу­та­ти­нинг
шах­сий
иш
ре­жа­си
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та-
ти­нинг
ўқи­ши­ни
таш­кил
қи­лиш
чо­ра­ла­ри­ни,
ма­са­лан,
унинг
се­нат
қў­ми-
та­ла­ри
ёки
ко­мис­си­яла­ри
то­мо­ни­дан
жойлар­да
ва­кил­лик
ҳо­ки­ми­ят
ор­ган-
ла­ри
фа­оли­яти­ни
жа­дал­лаш­ти­риш­га
кў­мак­ла­шиш
бўйича
таш­кил
қи­ли­на-
ди­ган
се­ми­нар­лар­да
иш­ти­рок
эти­ши­ни
кўз­да
ту­ти­ши
мум­кин.
боб
ма­са­лан,
2010
йил­да
се­нат­нинг
та­шаб­бу­си
би­лан
фев­раль
март
ойла­ри­да
қо­ра-
қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си,
ви­ло­ят­лар
ва
тош­кент
шаҳ­ри­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма-
ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
де­пу­тат­ла­ри­ни
ўқи­тиш
бўйича
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
де­пу­тат­ла­ри­нинг
фа­ол­ли­ги­ни
оши­риш­нинг
асо­сий
йўна­лиш­ла­риН
мав­зу­си­да,
июн­да
эса
ва­кил­лик
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­нинг
ҳу­қу­қий
асос­ла­ри
ва
улар
фа­оли­яти­нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги­ни
оши­риш­га
оид
асо­сий
ва­зи­фа-
лар­ни
бел­ги­лаш
ма­са­ла­ла­ри
бўйича
мин­та­қа­вий
се­ми­нар
тре­нин­глар
ўт­ка­зил­ди.
Юқо­ри­да
кўр­са­тил­ган
чо­ра­лар­дан
таш­қа­ри,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши
де­пу­та­ти
се­нат
аъзо­си­нинг
шах­сий
иш
ре­жа­си
қў­шим­ча
ра­виш­да
қуйида­ги­лар­ни
кўз­да
ту­ти­ши
мум­кин:
се­на­тор­нинг
се­нат
ял­пи
маж­лис­ла­ри­да,
се­нат
Кен­га­ши
маж­лис­ла­ри­да,
ўзи
тар­ки­би­га
сайлан­ган
се­нат
қў­ми­та­си­нинг
(ко­мис­си­яси­нинг)
иши­да
қат­на­ши­ши
би­лан
боғ­лиқ
тад­бир­лар­ни
ўт­ка­зиш;
се­нат
ял­пи
маж­лис­ла­ри­да,
се­нат
Кен­га­ши
маж­лис­ла­ри­да
ҳам­да
қо­нун-
чи­лик
па­ла­та­си
ва
се­нат­нинг
қўш­ма
маж­лис­ла­ри­да
кў­рил­ган
ма­са­ла­лар
юза­си­дан
тайёрла­ниш
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­ни
ха­бар­дор
қи­лиш;
ма­са­лан,
қо­нун­чи­лик
па­ла­та­си
ва
се­нат­нинг
2011
йил
15
июл­да­ги
333
II/196
II
сон­ли
Мўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
бош
ва­зи­ри
ш.
мир­зиёев­нинг
Мде­мок­ра­тик
бо­зор
ис­ло­ҳот­ла­ри­ни
яна­да
чу­қур­лаш­ти­риш
ва
иқ­ти­со­диётни
ли­бе­рал­лаш­ти-
риш
бо­ра­си­да
ҳу­ку­мат
то­мо­ни­дан
амал­га
оши­ри­лаётган
чо­ра
тад­бир­лар
дас­ту-
ри,
шу­нин­гдек,
МКи­чик
биз­нес
ва
ху­су­сий
тад­бир­кор­лик
йилиН
дав­лат
дас­ту-
ри
иж­ро­си­нинг
бо­ри­ши
тўғ­ри­си­даНги
ҳи­со­бо­ти
ҳа­қи­даНги
қўшма
қа­ро­ри­нинг
бан­ди
би­лан
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си­га,
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­га
ўз
маж­лис
ва
сес­си­яла­ри­да
уш­бу
қўш­ма
қа­рор­ни
му­ҳо­ка­ма
қи­лиш
тав­сия
этил­ган
эди.
ўзи
аъзо­си
бўл­ган
се­нат
қў­ми­та­си­нинг
маж­ли­си­да
кў­риб
чи­қиш
учун
се-
на­тор
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
си­фа­ти­да­ги
фа­оли­яти
тўғ-
ри­си­да­ги
ҳи­со­бо­ти­ни
тайёрлаш;
се­нат­да
ёки
қо­нун­чи­лик
па­ла­та­си
ва
се­нат
бир­га­лик­да
таш­кил
қи­ла-
ди­ган
пар­ла­мен­тла­ра­ро
дўс­тлик
гу­руҳ­ла­ри
иши­да­ги
иш­ти­ро­ки
тўғ­ри-
си­да
ах­бо­рот
тайёрлаш;
се­на­тор
си­фа­ти­да­ги
иши
би­лан
боғ­лиқ
бўл­ган
бош­қа
тад­бир­лар.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
шах­сий
иш
ре­жа­си,
қо­ида
та-
ри­қа­си­да,
муайян
тар­зда
тас­диқ­ла­ни­ши
шарт
эмас.
би­роқ
унинг
нус­ха­си
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
фа­оли­яти­га
оид
ҳуж-
жат­лар
ичи­да
бў­ли­ши
ло­зим.
бун­да
ре­жа­лаш­ти­рил­ган
тад­бир­лар­нинг
аниқ-
ли­ги,
улар­ни
ба­жа­риш­нинг
қатъий
бел­ги­лан­ган
муд­дат­ла­ри
мав­жуд­ли­ги
ва
на­зар­да
ту­тил­ган
тад­бир­лар­ни
амал­га
оши­риш
жад­ва­ли­га
риоя
қи­лиш
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
иш
ре­жа­си
ол­ди­га
қўйила­ди­ган
асо­сий
та­лаб­лар­дан
би­ри
бў­либ
қо­ли­ши
ке­рак.
IV
­БЎЛИМ
АЛҚ
ДЕПУТАТЛАРИ
ЕНГАШИ
ВА­
УҚАРОЛИК
ЖАМИЯТИ
ИНСТИТУТЛАРИ
12
-боб
алқ
депутатлари
енгаши
ва­фуқароларнинг
ўзини
ўзи
бошқариш
органлари
ҳо­зир­ги
вақ­тда
қа­тор
ва­ко­лат
ва
ва­зи­фа­лар­ни
мар­ка­зий
ор­ган­лар­дан
ма­ҳал-
лий
ҳо­ки­ми­ят
ор­ган­ла­ри­га,
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри­га,
ма­ҳал­ла­лар­га
бос­қич­ма
бос­қич
топ­ши­риш
жа­раёни
да­вом
эт­моқ­да.
шу­нинг
учун
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ор­ган­ла­ри
бўл­миш
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
би-
лан
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри­нинг
ҳам­кор­ли­ги­ни
йўл­га
қўйиш
де­пу­тат­лар
кор­пу­си­нинг
иши­да­ги
му­ҳим
йўна­лиш­дир.
Халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
фу­қа­ро­лар
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
би­лан
яқин
ало­қа­си
ун­га
на­фа­қат
иж­ти­моий
ва
иқ­ти­со­дий
со­ҳа­лар,
ком­му­нал
хў­жа-
лик,
обо­дон­лаш­ти­риш,
аҳо­ли
бан­дли­ги
ва
аҳо­ли­нинг
ман­фа­ат­ла­ри­ни
ҳи­моя
қи­лиш
би­лан
боғ­лиқ
ма­са­ла­лар­ни
ҳал
этиш
бо­ра­си­да
ма­ҳал­ла­лар­га
бе­рил-
ган
ва­ко­лат­лар
қан­дай
амал­га
оши­ри­лаётга­ни­дан
бо­ха­бар
бў­лиш,
бал­ки
ўзи
де­пу­тат
сў­ро­ви
юбо­риш
ёки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри
ва
унинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
маж­лис­ла­ри
му­ҳо­ка­ма­си­га
ки­ри­тиш
ор­қа­ли
ҳал
эта
оли­ши
мум­кин
бўл­ган
му­ам­мо­ли
ма­са­ла­лар­ни
аниқ­лаш­га
ҳам
им­кон
бе­ра­ди.
ўз
нав­ба­ти­да,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ўз
сайлов
ок­ру­ги
ҳу-
ду­ди­да
жойлаш­ган
ма­ҳал­ла­лар
ҳаёти­да
ама­лий
иш­ти­ро­ки
аҳо­ли­нинг
шах­сан
ун­га
ва
уму­ман
дав­лат­га
нис­ба­тан
ишон­чи
яна­да
ор­ти­ши­га
им­кон
яра­та­ди.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
пре­зи­ден­ти
ўз
маъру­за­ла­ри­да
фу­қа­ро­лар
ўзи-
ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри­нинг
мав­қеи
кат­та
аҳа­ми­ят­га
эга
экан­ли­ги­ни
кўп
таъкид­ла­ган.
Ху­су­сан,
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
қо­нун­чи­лик
па-
ла­та­си
ва
се­на­ти­нинг
қўш­ма
маж­ли­си­да
ам
ла
ка
ти
миз
ни­мо
дер
ни
за
ция­қи-
лиш­ва
куч
ли­фу
қа
ро
лик­жа
ми
яти­бар
по­этиш
Х­ус
ту
вор­мақ
са
ди
миз
дирН
мав­зу­си­да
қи­лин­ган
маъ­ру­­за­­си­да
таъкид­лан­га­ни­дек,
Мбу­гун
ма­ҳал­ла
жойлар­да
фу­қа­ро­лар­нинг
ҳаё­тий
ма­са­ла­ла­ри­ни
ўз
вақ­ти­да
ва
му­ваф­фа­қи­ят
би­лан
ҳал
қи-
лиш,
улар­нинг
ман­фа­ат­ла­ри­ни
ҳи­моя
қи­лиш­нинг
му­ҳим
оми­ли­дир.
фу­қа­ро­лар-
ни,
ёш­лар­­ни
ру­ҳан
ва
маънан
тар­би­ялаш,
иж­ти­моий
со­ҳа­нинг
са­ма­ра­ли
фа­оли­ят
кўр­са­ти­ши,
жойлар­да
иж­ти­моий
хав­фсиз­лик
ва
ҳу­қуқ
тар­ти­бот­ни
таъмин­лаш-
да
ма­ҳал­ла­нинг
ҳис­са­си
ошиб
бор­моқ­даН.
боб
бу
ва­зи­фа­лар­ни
ҳал
қи­лиш­га
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри-
нинг
фа­оли­яти
ҳам
йўнал­ти­ри­ли­ши
ло­зим.
шу­нин­гдек,
улар
те­гиш­ли
қа-
рор­лар
иш­лаб
чи­қиш
ор­қа­ли
ма­ҳал­ла­нинг
ма­ҳал­лий
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ва
бош­қа­рув
ор­ган­ла­ри
би­лан
яна­да
яқин­роқ
ҳам­кор­лик­да
бў­ли­ши­ни
қўл-
лаб
қув­ват­лаш­ла­ри
ва
таъмин­лаш­ла­ри
за­рур.
бу­гун­ги
кун­да
мам­ла­кат­да
ўн
мин­гдан
ор­тиқ
фу­қа­ро­лар
йиғин­ла­ри
ва
фу­қа­ро­лар
ўзи­ни
ўзи
бош­қа-
риш
ор­ган­ла­ри
ту­зил­ган,
сайлан­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла-
ри­нинг
са­фи
эса
ол­ти
мин­гта­дан
ошиб
кет­ди.
мав­жуд
анъ­ана­га
кў­ра,
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри­га
сайлов
ўт­ка­зи­лаётган­да
сайлов­нинг
бош­лан­ган­ли­ги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли-
ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти
Кен­га­ши­нинг
Мфу­қа­ро­лар
йиғин­ла­ри
ра­ис­ла-
ри
(оқ­со­қол­ла­ри)
ва
улар­нинг
мас­ла­ҳат­чи­ла­ри
сайло­ви
тўғ­ри­си­даНги
қа­ро-
ри
би­лан
эълон
қи­ли­на­ди.
маз­кур
ҳуж­жат­да
одат­да
сайлов­лар­ни
ўт­ка­зиш
муд­дат­ла­ри
бел­ги­ла­на­ди,
фу­қа­ро­лар
йиғин­ла­ри­нинг
ра­ис­ла­ри
(оқ­со­қол­ла­ри)
ва
улар­нинг
мас­ла­ҳат­чи­ла­ри­ни
сайлаш­ни
таш­кил
қи­лиш
ва
ўт­ка­зиш
бўйи
ча
тад­бир­лар
ре­жа­си
ҳам­да
фу­қа­ро­лар
йиғин­ла­ри­нинг
ра­ис­ла­ри
(оқ­со­қол-
ла­ри)
ва
улар­нинг
мас­ла­ҳат­чи­ла­ри
сайло­ви­ни
таш­кил
қи­лиш
ва
ўт­ка­зиш-
га
кў­мак­ла­шиш
бўйича
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти
Кен­га­ши
Ко­мис­си­яси­нинг
тар­ки­би
тас­диқ­ла­на­ди.
уш­бу
қа­рор­да­ги
маълу-
мот­лар­ни
ет­ка­зиш
мақ­са­ди­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри­нинг
сес­си­яла­ри­да,
жойлар­да
иж­роия
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри,
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи-
ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри,
жа­мо­ат­чи­лик
ва
мин­та­қа­лар
фа­ол­ла­ри
то­мо-
ни­дан
унинг
му­ҳо­ка­ма­си
уюш­ти­ри­ла­ди.
Мфу­қа­ро­лар
йиғи­ни
ра­иси
(оқ­со­қо­ли)
ва
унинг
мас­ла­ҳат­чи­ла­ри
сайло­ви
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну­ни­га
му­во­фиқ
жойлар­да
фу­қа­ро­лар
йиғин­ла­ри­нинг
ра­ис­ла­ри
(оқ­со­қол­ла­ри)
ва
улар­нинг
мас­ла­ҳат­чи-
ла­ри
сайло­ви­ни
таш­кил
қи­лиш
ва
ўт­ка­зиш­га
кў­мак­ла­шиш
бўйича
ко­мис-
си­ялар
ту­зи­ла­ди.
бун­дай
ко­мис­си­ялар­ни
ту­зиш
ма­са­ла­си
қо­ра­қал­по­ғис-
тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си
маж­лис­ла­ри­да,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви-
ло­ят­лар
ва
тош­кент
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­нинг
сес­си­яла­ри­да
кў­риб
чи­қи­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят­лар,
ту­ман­лар
ва
ша­ҳар­лар
Кен­гаш­ла­ри­нинг
де­пу-
тат­ла­ри­дан
таш­қа­ри,
сайлов
ол­ди
тад­бир­ла­ри­ни
таш­кил
қи­лиш­да
ўз­ла­ри-
нинг
сайлов
ок­руг­ла­ри­да
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
де­пу­тат­ла-
ри
са­фи­дан
сайлан­ган
се­на­тор­лар,
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
қо­нун­чи­лик
па­ла­та­си­нинг
де­пу­тат­ла­ри
фа­ол
иш­ти­рок
эта­ди­лар.
мар­ка­зий
ва
ма­ҳал­лий
наш­рлар­да
се­на­тор­лар­нинг
фу­қа­ро­лар
йиғин­ла­ри­нинг
ра­ис-
ла­ри
(оқ­со­қол­ла­ри)
ва
улар­нинг
мас­ла­ҳат­чи­ла­ри
сайло­ви­ни
таш­кил
қи­лиш
ва
ўт­ка­зиш­нинг
тур­ли
ма­са­ла­ла­ри­га
ба­ғиш­лан­ган
чи­қиш­ла­ри
чоп
эти­ла­ди.
бў­либ
ўт­ган
сайлов­лар­нинг
яку­ни,
одат­да,
ҳам­ма
жойда
қо­ра­қал­по­ғис-
тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си
маж­лис­ла­ри­да,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви-
ло­ят­лар,
ту­ман­лар
ва
ша­ҳар­лар
Кен­гаш­ла­ри­нинг
сес­си­яла­ри­да
кў­ри­ла­ди.
фу­қа­ро­лар
йиғин­ла­ри­нинг
ра­ис­ла­ри
(оқ­со­қол­ла­ри)
ва
улар­нинг
мас­ла­ҳат-
IV
бўлим
чи­ла­ри
учун
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­гаш­ла­ри­нинг
та­шаб­бу­си
би­лан,
олим-
лар,
му­та­хас­сис­лар,
таж­ри­ба­ли
оқ­со­қол­лар,
мо­лия,
со­лиқ
ва
ҳу­қуқ­ни
му­ҳо-
фа­за
қи­лув­чи
ор­ган­лар­нинг
хо­дим­ла­ри,
но­дав­лат
но­ти­жо­рат
таш­ки­лот­лар
ва
бош­қа
таш­ки­лот­лар­нинг
ва­кил­ла­ри­ни
жалб
қил­ган
ҳол­да
ўқув
се­ми­нар-
ла­ри
таш­кил
эти­ла­ди.
бу
се­ми­нар­лар
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
тўғ­ри­си­да
амал­да­ги
қо­нун
ҳуж­жат­ла­ри­нинг
қо­ида­ла­ри­ни
ҳам-
да
фу­қа­ро­лар
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри­нинг
фа­оли­яти­ни
таш­кил
қи-
лиш
ма­са­ла­ла­ри­ни
ўр­га­ниш­га
ба­ғиш­ла­на­ди.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
пре­зи­ден­ти
и.
а.
Ка­ри­мов­нинг
2010
йил
12
но­яб­рда
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
қо­нун­чи­лик
па­ла­та­си
ва
се­на­ти­нинг
қўш­ма
маж­ли­си­да­ги
маъру­за­си­да
баён
қи­лин­ган
мам­ла­ка­ти­миз­да
де­мок­ра­тик
ис­ло­ҳот­лар­ни
яна­да
чу­қур­лаш­ти­риш
ва
фу­қа­ро­лик
жа­ми­яти­ни
ри­вож­лан­ти-
риш
кон­цеп­ци­яси
нуқ­таи
на­за­ри­дан
ма­ҳал­ла­лар
ра­ис­ла­ри­нинг
ҳу­қу­қий
би­лим-
ла­ри
са­ви­яси­ни
оши­риш
ало­ҳи­да
дол­зар­блик
касб
эта­ди.
Ху­су­сан,
ун­да
шун­дай
дейила­ди:
Мфу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ин­сти­ту­ти
ма­ҳал­ла
фа­оли-
яти­нинг
таш­ки­лий
асос­ла­ри­ни
яна­да
та­ко­мил­лаш­ти­риш,
унинг
ва­зи­фа­ла­ри
кў­ла-
ми­ни
кен­гайти­риш,
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ва
бош­қа­рув
ор­ган­ла­ри
би­лан
ўза­ро
яқин
му­но­са­бат­ла­ри­ни
таъмин­лаш
ало­ҳи­да
дол­зарб
аҳа­ми­ят
касб
эт­моқ­да.
бу
ва­зи-
фа­ни
ҳал
қи­лиш­да
Мфу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
тўғ­ри­си-
даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну­ни­га
те­гиш­ли
ўз­гар­тиш
ва
қў­шим-
ча­лар
ки­ри­тиш
мақ­сад­га
му­во­фиқ­дир.
бун­да
ма­ҳал­ла­ни
аниқ
йўнал­ти­рил­ган
асос­да
аҳо­ли­ни
иж­ти­моий
қўл­лаб
қув­ват­лаш,
ху­су­сий
тад­бир­кор­лик
ва
оила-
вий
биз­нес­ни
ри­вож­лан­ти­риш
мар­ка­зи­га
айлан­ти­риш,
шу­нин­гдек,
унинг
дав­лат
бош­қа­рув
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти
ус­ти­дан
жа­мо­ат­чи­лик
на­зо­ра­ти
олиб
бо­риш
ти-
зи­ми­да­ги
ва­зи­фа­ла­ри­ни
яна­да
кен­гайти­риш­га
жид­дий
эъти­бор
қа­ра­тиш
ло­зимН.
шу
тар­зда
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри­га
сайлов­лар­га
тайёргар­лик
кў­риш
ва
ўт­ка-
зиш
да­во­ми­да
ўза­ро
ҳам­кор­ли­ги
на­моён
бў­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
ва
ма­ҳал­ла­лар­нинг
ўза­ро
ҳам­кор­ли­ги
бош-
қа
шак­ллар­да
ҳам
амал­га
оши­ри­ли­ши
мум­кин.
ма­са­лан,
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
маж­лис­ла­ри­да
фу­қа­ро­лар
йиғин-
ла­ри
ра­ис­ла­ри­нинг
(оқ­со­қол­ла­ри­нинг)
ах­бо­ро­ти­ни
эши­тиш
таж­ри­ба­си
ҳам
мав­жуд.
бун­дай
маж­лис­лар­нинг
мав­зу­си
ҳу­дуд­ни
обо­дон­лаш­ти­риш,
иж­ти-
моий
ин­фрас­трук­ту­ра­ни
ри­вож­лан­ти­риш,
аҳо­ли
бан­дли­ги,
ки­чик
кор­хо­на-
лар
таш­кил
этиш,
то­мор­қа­лар­дан
оқи­ло­на
ва
са­ма­ра­ли
фойда­ла­ниш
ҳам­да
ма­ҳал­ла­лар­нинг
ин­қи­роз­га
қар­ши
чо­ра­лар­нинг
2009ф2012
йил­лар­га
мўл-
жал­лан­ган
дас­ту­ри­ни
амал­га
оши­риш­да­ги
иш­ти­ро­ки
ма­са­ла­ла­ри­дан
ибо-
рат
бў­ли­ши
мум­кин.
ун­дан
таш­қа­ри,
фу­қа­ро­лар
йиғин­ла­ри­нинг
ра­ис­ла­ри
(оқ­со­қол­ла­ри)
зим­ма­си­га
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
ва
до­имий
ко­мис­си­яла-
ри
қа­рор­ла­ри­нинг
иж­ро­си­ни
таъмин­лаш
ҳам
юк­ла­ти­ла­ди.
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
сиёсий
пар­ти­ялар
би­лан
бир
қа­тор­да,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри
де­пу­тат­ли­ги­га
ном­зод­лар
кўр­са-
тиш
ҳу­қу­қи­га
эга
экан­ли­ги­ни
ҳам
ҳи­соб­га
ол­мас­дан
бўл­майди.
фу­қа­ро­лар-
боб
нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат-
ла­ри­нинг,
шу
жум­ла­дан
се­на­тор­лар­нинг
сайлов­чи­лар,
ма­ҳал­ла­да
яшаёт
ган
фу­қа­ро­лар
би­лан
уч­ра­шув­ла­ри­ни
таш­кил
қи­лиш­да
фа­ол
қат­наш­моқ­да.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри
ва
се­на­тор­лар
то­мо­ни­дан,
ал­бат­та
ма­ҳал­ла
фа­ол­ла­ри­ни
жалб
эт­ган
ҳол­да,
мун­та­зам
ра­виш­да
аҳо­ли
учун
кенг
ту­шун­ти­риш
иш­ла­ри
ва
ҳу­қу­қий
тар­ғи­бот
таш­кил
қи­лин­моқ­да.
13
-боб
алқ
депутатлари
енгаши
ва­оммавий
борот
воситалари
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
пре­зи­ден­ти
и.
а.
Ка­ри­мов
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
қо­нун­чи­лик
па­ла­та­си
ва
се­на­ти­нинг
қўш­ма
маж­ли­си­да
Ммам­ла-
ка­ти­миз­ни
мо­дер­ни­за­ция
қи­лиш
ва
куч­ли
фу­қа­ро­лик
жа­ми­яти
бар­по
этиш
ус­ту-
вор
мақ­са­ди­миз­дирН
мав­зу­си­да
қил­ган
маъру­за­си­да
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри
ҳа­қи­да
сўз
юри­тиб,
таъкид­ла­ди­ки,
Мбу­гун
ҳаётнинг
ўзи
фу­қа­ро­лик
жа­ми­яти
ин­с-
ти­тут­ла­ри
ти­зи­ми­да
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри­нинг
ўр­ни
ва
аҳа­ми­яти­ни
оши-
риш
ма­са­ла­си­ни
кўн­да­ланг
қўймоқ­да.
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри­ни
яна­да
ли-
бе­рал­лаш­ти­риш,
но­дав­лат
мат­бу­от
во­си­та­ла­ри,
ра­дио,
те­ле­ви­де­ние
иши­ни
фа­ол-
лаш­ти­риш,
улар­нинг
ин­тер­нет
гло­бал
тар­мо­ғи­га
ки­риб
бо­ри­ши­ни
кен­гайти­риш
мам­ла­ка­ти­миз­да
олиб
бо­ри­лаётган
ис­ло­ҳот­лар
сиёса­ти­нинг
ош­ко­ра­ли­ги
ва
очиқ-
ли­ги­ни
таъмин­ла­ши,
куч­ли
фу­қа­ро­лик
жа­ми­яти­ни
из­чил
бар­по
этиш­га
ёрдам
бе-
ри­ши
ло­зимН.
бу
ҳо­лат
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
ва
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри
ўр­та­си­да­ги
ало­қа­лар­ни
ку­чай­ти­­риш
за­рур­ли­ги­ни
яна
бир
бор
кўр­са­тиб
ту­риб­ди.
ми­сол
учун,
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си­нинг
се­на­ти
ва
қо­нун­чи­лик
па­ла­та­си
то­мо­ни­дан
амал­га
оши­ри­лаётган
иш­лар
Мна­род-
ное
сло­воН
ва
МХалқ
сў­зиН
мар­ка­зий
га­зе­та­ла­ри­да
кенг
ёри­тиб
бо­рил­моқ-
да,
де­яр­ли
ҳар
ку­ни
рес­пуб­ли­ка
те­ле­ви­де­ни­еси­да,
Мах­бо­ротН
ин­фор­ма­ци-
он
кўр­са­ту­ви­да
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти
ва
қо-
нун­чи­лик
па­ла­та­си
қў­ми­та­ла­ри
то­мо­ни­дан
ўт­ка­зи­лаётган
тад­бир­лар
ҳам
ёри­тиб
бо­ри­ла­ди.
ма­са­лан,
2010
йил
да­во­ми­да
се­нат­нинг
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да,
жум­ла­дан,
ял­пи
маж­лис­лар­да
ва
Кен­гаш
маж­лис­ла­ри­да
кў­риб
чи­қил­ган
ма­са­ла­лар
бўйича,
шу-
нин­гдек
қў­ми­та­лар­да
олиб
бо­рил­ган
иш­лар
ҳа­қи­да
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла-
ри­да
9410
та
чи­қиш
қи­лин­ди,
жум­ла­дан
рес­пуб­ли­ка
ва
ма­ҳал­лий
га­зе­та­лар­да,
жур­нал­лар­да
4194
та
ма­те­ри­ал
чоп
этил­ди,
шу­лар­дан
МХалқ
сў­зиНда
135
та,
Мна­род­ное
сло­воНда
134
та,
Мово­зи
то­жикНда
та,
Мнур­лы
жолНда
та,
Мправ­да
вос­то­каНда
38
та,
МUz­be­kis­tan
тo­dayНда
38
та,
бош­қа
га­зе­та
ва
жур-
нал­лар­да
та.
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си,
ви­ло­ят­лар
ва
тош­кент
шаҳ­ри-
да­ги
ма­ҳал­лий
мат­бу­от
са­ҳи­фа­ла­ри­да
се­нат
ва
се­на­тор­лар
фа­оли­яти­га
ба­ғиш-
лан­ган
656
та
ма­те­ри­ал
чоп
этил­ди.
шу
дав­рда
те­ле­ви­де­ние
ор­қа­ли
732
IV
бўлим
от
хиз­ма­ти­нинг
се­нат
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да­ги
рас­мий
ха­бар­ла­ри
эфир­га
уза-
тил­ди.
МсиёсатН
сту­ди­яси
то­мо­ни­дан
Мпар­ла­мент
со­атиН
рук­ни
ос­ти­да
20
да-
қи­қа­лик
те­ле­кўр­са­тув
до­имий
ра­виш­да
олиб
бо­ри­либ,
ун­да
се­нат,
унинг
қў-
ми­та­ла­ри
ва
се­на­тор­лар­нинг
фа­оли­яти
ёри­тиб
бо­рил­моқ­да.
ҳи­со­бот
дав­ри­да
та
Мпар­ла­мент
со­атиН
те­ле­кўр­са­ту­ви
ва
19
та
Мтаҳ­лил­но­маН
эфир­га
чиқ­ди.
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си,
ви­ло­ят­лар
ва
тош­кент
ша­ҳар,
ту­ман
ва
ша­ҳар-
лар
ма­ҳал­лий
те­ле­ви­де­ни­яла­ри
ор­қа­ли
1247
та
ма­те­ри­ал
бе­рил­ди.
се­нат
фа­о-
ли­яти­ни
ёри­тиш­га
ба­ғиш­лан­ган
ра­диоэшит­ти­риш­лар
со­ни
кў­пайди.
чу­нон­чи,
2010
йил
мо­байни­да
мам­ла­кат
ра­ди­ока­нал­ла­ри
ор­қа­ли
се­нат
фа­оли­яти
тўғ­ри-
си­да­ги
жа­ми
2484
та
ах­бо­рот
ма­те­ри­али
эфир­га
уза­тил­ди,
улар­дан
175
та­си
Мўз­бе­кис­тонН,
Ммашъ­алН,
Мтош­кентН,
МёшларН
рес­пуб­ли­ка
ра­ди­ока­нал­ла­ри
ва
бош­қа
ка­нал­лар
ор­қа­ли
бе­рил­ган.
2010
йил­нинг
март
ойидан
бош­лаб
Мпой
тахтН
ра­ди­ока­на­ли­нинг
Мдол­зарб
ин­тервьюН
рук­ни­да
ҳаф­та­си­га
20
да­қи­қа-
лик
ра­диоэшит­ти­риш
бе­риб
бо­рил­моқ­да.
бун­дан
таш­қа­ри,
2010
йил
мо­байни-
да
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си,
ви­ло­ят­лар
ва
тош­кент
ша­ҳар,
шу
жум­ла-
дан
ша­ҳар
ва
ту­ман
ра­ди­ока­нал­ла­ри­да
се­нат
ва
се­на­тор­лар
фа­оли­яти
тўғ­ри-
си­да
309
та
ма­те­ри­ал
бе­рил­ди.
пар­ла­мен­тнинг
Мўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
па­ла­та­ла­ри-
нинг
ах­бо­рот­но­ма­сиН
рас­мий
мат­бу­от
наш­ри­да
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка-
си
олий
маж­ли­си
се­на­ти
ва
қо­нун­чи­лик
па­ла­та­си
ва
улар­нинг
Кен­гаш­ла-
ри
қа­рор­ла­ри­нинг
мат­ни
эълон
қи­ли­на­ди.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си­нинг
ҳар
бир
па­ла­та­си
ўз
веб
сайти­га
эга
бў­либ,
ун­да
пар­ла­мент
иши
тўғ­ри­си­да
тез­кор
ха­бар­лар
жойлаш­ти­рил­ган:
юқо­ри
па­ла­та
веб
сайти
www.se­nat.uz,
қуйи
па­ла­та
веб
сайти
www.par­li­ament.gov.uz/ru/.
ма­са­лан,
се­нат­нинг
веб
сайти
са­ҳи­фа­ла­ри­да
ўз­бек,
рус
ва
ин­глиз
тил­ла­ри-
да
се­на­тор­лар,
се­нат
ту­зи­ли­ши­нинг
ва
фа­оли­яти­нинг
ҳу­қу­қий
асос­ла­ри
тўғ-
ри­си­да
ах­бо­рот
жойлаш­ти­ри­либ,
се­нат
ял­пи
маж­лис­ла­ри,
унинг
Кен­га­ши,
қў­ми­та­ла­ри
ва
ко­мис­си­яла­ри
ма­те­ри­ал­ла­ри,
шу­нин­гдек
се­нат­нинг
пар­ла-
мент­ла­ра­ро
ало­қа­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
ах­бо­рот
ма­те­ри­ал­ла­ри
эълон
қи­лин­моқ-
да.
йил
бо­ши­дан
буён
се­нат
веб
сайти
ма­те­ри­ал­ла­ри
би­лан
қа­рийб
151
минг
ки­ши
та­ниш­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
фа­оли­яти
со­ҳа­си­да
та­мо­ми­ла
бош­қа­ча
ва­зи-
ят
юза­га
кел­моқ­да.
Ху­су­сан,
бу­гун­ги
кун­да
ту­ман
ва
ша­ҳар
халқ
де­пу­тат­ла-
ри­нинг
ҳеч
бир
Кен­га­ши
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
ту­зи­ли­ши,
де­пу-
тат­ла­ри,
улар
олиб
бо­раётган
иш­лар
тўғ­ри­си­да­ги
ва
бош­қа
маълу­мот­лар­ни
жойлаш­ти­ри­ши
мум­кин
бўл­ган
ўзи­нинг
веб
сайти­га
эга
эмас.
шу
ўрин­да
айтиш
ке­рак­ки,
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ва­зир­лар
Кен­га­ши,
бар­ча
ви­ло­ят­лар
ва
тош­кент
шаҳ­ри
ҳо­ким­лик­ла­ри­нинг
ўз
веб
сайтла­ри
иш­лаб
ту-
риб­ди.
қайд
этиш
жо­из­ки,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман­лар
ва
ша­ҳар­лар
Кен­гаш-
ла­ри
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да­ги
ах­бо­рот­лар
ви­ло­ят
ҳо­ким­лик­ла­ри
веб
сайтла-
ри
са­ҳи­фа­ла­ри­га
жойлаш­ти­риб
бо­рил­моқ­да.
боб
ба­таф­сил
маълу­мот
олиш
учун
қуйида
кўр­са­тил­ган
веб
сайтлар­га
му-
ро­жа­ат
этиш
мум­кин:
но­ми
веб
сайт
ман­зи­ли
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
ва­зир­лар
Кен­га­ши
www.sov­minrk.gov.uz
ан­ди­жон
ви­ло­яти
ҳо­ки­ми­яти
www.an­di­jan.uz
бу­хо­ро
ви­ло­яти
ҳо­ки­ми­яти
www.bu­xo­ro.uz
жиз­зах
ви­ло­яти
ҳо­ки­ми­яти
www.jiz­zax.gov.uz
қаш­қа­дарё
ви­ло­яти
ҳо­ки­ми­яти
www.qashqa­dar­yo.uz
на­воий
ви­ло­яти
ҳо­ки­ми­яти
www.na­voi.uz
на­ман­ган
ви­ло­яти
ҳо­ки­ми­яти
www.na­man­gan.uz
са­мар­қанд
ви­ло­яти
ҳо­ки­ми­яти
www.sa­mar­kand.uz
сур­хон­дарё
ви­ло­яти
ҳо­ки­ми­яти
www.sur­xon­dar­yo.uz
сир­дарё
ви­ло­яти
ҳо­ки­ми­яти
www.sir­dar­yo.gov.uz
фар­ғо­на
ви­ло­яти
ҳо­ки­ми­яти
www.fergha­na.uz
Хо­разм
ви­ло­яти
ҳо­ки­ми­яти
www.xo­razm.uz
тош­кент
ви­ло­яти
ҳо­ки­ми­яти
www.tashvil.gov.uz
тош­кент
шаҳ­ри
ҳо­ки­ми­яти
www.tashkent.uz
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
га­зе­та­ла­ри­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­гаш­ла­ри
де-
пу­тат­ла­ри­нинг
иши
ҳа­қи­да­ги
ха­бар­лар­ни
эълон
қи­лиш
бо­ра­си­да
ҳам
худ­ди
шун­дай
аҳ­вол­ни
кў­риш
мум­кин.
дав­рий
наш­рлар­да
кў­пин­ча
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­гаш­ла­ри­нинг
сес­си­яла­ри
тўғ­ри­си­да
қис­қа
ха­бар­лар
эълон
қи­ли­на-
ди,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­гаш­ла­ри
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
иши
тўғ­ри­си-
да­ги
ха­бар­лар
эса
ун­дан
ҳам
кам
уч­райди.
ҳол­бу­ки,
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
га­зе­та­ла­ри­нинг
бош
му­ҳар­рир­ла­ри
фа­ол­лар
са­фи­га
ки­ра­ди
ва
шу
са­баб­ли
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­гаш­ла­ри­нинг
сес­си­яла­ри­да
қат­на­ша­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­тат­ла­ри
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ри-
вож­ла­ниш­нинг
энг
дол­зарб
ма­са­ла­ла­ри
бўйича
ин­тервью
бер­ган
ёки
ўз
фик-
ри­ни
бил­дир­ган
ах­бо­рот
йўси­ни­да­ги
ма­те­ри­ал­лар
де­яр­ли
йўқ.
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­гаш­ла­ри­нинг
сес­си­яла­ри­да
ва
улар­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
маж­лис­ла­ри­да
қа­бул
қи­ли­на­ди­ган
қа-
рор­лар
жу­да
кам
ҳол­лар­да
эълон
қи­ли­на­ди.
Хул­лас,
жойлар­да
аҳо­ли­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­гаш­ла­ри­нинг
иши
ҳа­қи­да­ги
маълу­мот­лар
би­лан
та-
ни­ши­ши­ни
таъмин­лаш­нинг
са­ма­ра­ли
усул­ла­ри
ҳа­нуз
жо­рий
этил­ма­ган.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си­дан
фар­қли
ўла­роқ,
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­гаш­ла­ри,
ма­ҳал­лий
га­зе­та­лар­ни
ҳи­соб­га
ол­ма­ган­да,
ви­ло­ят,
ту-
ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри
сес­си­яла­ри­нинг
қа­рор­ла­ри­ни
эълон
қи­либ
бо­риш
мум­кин
бўл­ган
ўз
мат­бу­от
ор­га­ни­га
шу
пайтга­ча
эга
эмас.
бу
ҳам
де­пу­тат-
лар
кор­пу­си
олиб
бо­раётган
иш­лар­дан
аҳо­ли­ни
бо­ха­бар
қи­лиш­га
тўс­қин-
лик
қи­лув­чи
омил­лар­дан
би­ри­дир.
баъзи
ҳол­лар­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­лоят
Кен­гаш­ла­ри
сес­си­яла­ри­нинг
ма­те­ри­ал­ла­ри
бир
мар­та­лик
ало­ҳи­да
ри­со­ла-
IV
бўлим
лар
(бро­шю­ра­лар)
кў­ри­ни­ши­да
тар­қа­ти­ла­ди.
эҳ­ти­мол,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ҳар
бир
Кен­га­ши­да
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
ва
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во-
си­та­ла­ри­нинг
ўза­ро
ало­қа­ла­ри­ни
ку­чайти­риш
бўйича
чо­ра­лар
мах­сус
дас-
ту­ри­ни
иш­лаб
чи­қиш
ва
қа­бул
қи­лиш
мав­жуд
ҳо­лат­ни
ту­за­тиш­га
им­кон
бе-
рар.
бу
дас­тур
қуйида­ги
фа­оли­ят
йўна­лиш­ла­ри­дан
ибо­рат
бў­ли­ши
мум­кин.
рин
чи
ма­ҳал­лий
га­зе­та­лар­да:
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до-
имий
ко­мис­си­яла­ри
ва
ҳо­ким­лар­нинг
меъёрий
ҳу­қу­қий
ху­су­си­ят­га
эга
қа­рор­ла­ри
мат­ни­ни
чоп
этиш,
шу­нин­гдек
улар­ни
ви­ло­ят
ҳо­ким­лик­ла­ри-
нинг
веб
сайтла­ри­да
жойлаш­ти­риш;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси
қа­рор­ла­ри
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
қа­рор­ла­ри­нинг
иж­ро­си
якун­ла­ри­ни
эълон
қи­лиш,
шу­нин­гдек
бу
маълу­мот­лар­ни
ви­ло­ят
ҳо­ким­лик­ла­ри­нинг
веб
сайтла­ри­да
жойлаш­ти­риш;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да­ги,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
иши
тўғ­ри­си­да­ги,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
иши
тўғ­ри­си­да­ги
ҳи­со­бот­лар­ни
эълон
қи­лиш.
кин
чи
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
ма­ҳал­лий
те-
ле­ви­де­ние,
ра­дио
ва
га­зе­та­лар­да
қуйида­ги
тад­бир­лар
яку­ни
бўйича
чи­қиш-
ла­ри­ни
(ало­ҳи­да
жад­вал
асо­си­да)
таш­кил
қи­лиш:
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яла­ри;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
маж­лис­ла­ри;
де­пу­тат­нинг
сайлов­чи­лар
би­лан,
сиёсий
пар­тия
ва
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
би­лан
ўт­каз­ган
уч­ра­шув­ла­ри;
на­зо­рат
тад­бир­ла­ри­ни
ўт­ка­зиш;
се­нат
ва
унинг
Кен­га­ши­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
фа­оли­яти­га
те-
гиш­ли
бўл­ган
қа­рор­ла­ри­ни
му­ҳо­ка­ма
қи­лиш;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
се­нат
қў­ми­та­ла­ри
(комиссиялари)
би-
лан
қўш­ма
маж­лис­ла­ри­ни
ўт­ка­зиш.
чин
ма­ҳал­лий
га­зе­та­лар­да
қуйида­ги
мав­зу­лар­га
ба­ғиш­лан­ган
ах­бо­рот
йўси­ни­да­ги
ва
таҳ­ли­лий
ма­қо­ла­лар
эълон
қи­лиш
(мах­сус
жад-
вал
асо­си­да):
ҳу­дуд­ни
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти­риш,
шу
жум­ла­дан
жойлар-
да
умум­дав­лат
дас­тур­ла­ри­нинг
ба­жа­ри­ли­ши;
ма­са­лан,
2010
йил­да
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
та-
шаб­бу­си
би­лан
МХалқ
сў­зиН,
Мна­род­ное
сло­воН
ва
бош­қа
мар­ка­зий
дав­рий
наш-
рлар­да
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри­даН
ру­ку­ни
таш­кил
эти­либ,
ун-
да
ин­қи­роз­га
қар­ши
чо­ра­лар­нинг
2009ф2012
йил­лар­га
мўл­жал­лан­ган
дас­ту­ри
ба­жа­ри­ли­ши­нинг
бо­ри­ши
ҳам­да
иж­роия
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри­нинг
фа­олия­ти
ус­ти­дан
де­пу­тат­лик
на­зо­ра­ти­ни
амал­га
оши­риш
тўғ­ри­си­да­ги
ма­те­ри­ал­лар
эъ
лон
қи­лин­моқ­да.
боб
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри
то­мо­ни­дан
фу­қа­ро­лар­нинг
му-
ро­жа­ат­ла­ри
би­лан
олиб
бо­ри­лаётган
иш­лар;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
фу­қа­ро­лар
ўзи­ни
ўзи
бош-
қа­риш
ор­ган­ла­ри
би­лан
бир­га­лик­да­ги
иш­ла­ри;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­да
таш­кил
қи­лин­ган
пар­тия
гу­руҳ­ла­ри­нинг
иш­ла­ри.
­БЎЛИМ
АЛҚ
ДЕПУТАТЛАРИ
ЕНГАШИ
ДЕПУТАТЛАРИНИНГ
САЙЛОВ
ИЛАР
БИЛАН
ОЛИБ
БОРАДИГАН
ИШЛАРИНИ
ТАШКИЛ
ТИШ
14
боб.­
Халқ­депутатлари­Кенгаши­депутатларининг­
сайлов­о
ругидаги­ва
сайловчилар­билан­
олиб­борадиган­ишлари
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
депутатининг­сайловчилар­
билан­алоқаси
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша-
ҳар
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ма­қо­ми
тўғ­ри-
си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну­ни­га
му­во­фиқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
де­пу­та­ти
ўз
ок­ру­ги
сайлов­чи­ла­ри
би­лан,
сиёсий
пар­тия
ва
фу­қа-
ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­га­ни
би­лан
ало­қа
боғ­лаб
ту­ра­ди,
те­гиш-
ли
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­да
улар­нинг
ман­фа­ат­ла­ри­ни
ифо­да
эта­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
сайлов­чи­лар
би­лан
до­имий
ало­қа­си
ик­ки
шак­лда,
яъни
тўғ­ри­дан
тўғ­ри
ва
қайта
ало­қа
кў­ри­ни­ши­да
амал­га
оши­ри­ли­ши
мум­кин.
ўғ
ри
дан
тўғ
ри­ало
қа
бу
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ўз
сайлов­чи­ла­ри­дан,
улар­нинг
так­лиф,
ари­за
ва
ши­ко­ят­ла­ри­ни
кў­риб
чи­қиш
жа­раёни­да
ола­ди­ган
маълу­мот­ла­ри
ҳам­да
де­пу­тат­нинг
сайлов­чи­лар
би­лан
ўт­ка­за­ди­ган
уч­ра­шув­ла­ри­дир.
Халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
ўз
сайлов
ок­ру­ги­да­ги
ва­зи­ят­ни
до­имо
таҳ-
лил
қи­либ
бо­ри­ши
ва
фу­қа­ро­лар­ни
ши­ко­ят­лар
би­лан
му­ро­жа­ат
қи­ли­ши­га
асос
бў­лаётган
са­баб
ша­ро­ит­лар­ни
ўр­га­ни­ши
ҳам­да
уш­бу
са­баб
ша-
ро­ит­лар­ни
бар­та­раф
этиш­ни
та­лаб
қи­либ,
дав­лат
ор­ган­ла­ри­нинг
те­гиш-
ли
ман­саб­дор
шах­сла­ри­га
му­ро­жа­ат
эти­ши,
айрим
ма­са­ла­лар­ни
эса
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­да
кў­риб
чи­қиш
тўғ­ри­си­да­ги
та­шаб­бус
би-
лан
чи­қи­ши
ло­зим.
уш­бу
мақ­сад­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­га
де­пу­тат
сў­ро­ви
би­лан
му­ро­жа­ат
этиш
ҳу­қу­қи
қо­нун­да
бе­рил­ган.
айта­
ало
қа
бу
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни­дан
сайлов­чи­лар-
нинг
так­лиф­ла­ри­нинг
ба­жа­ри­ли­ши,
ари­за
ва
ши­ко­ят­ла­ри­нинг
кў­риб
чи-
қи­ли­ши
на­ти­жа­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар,
қи­лин­ган
иш­лар
ҳа­қи­да-
ги
ҳи­со­бот­лар
ва
бош­қа
шу
ка­би­лар­дир.
шу­нинг
учун
ҳам
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ҳи­со­бо­ти
қайта
ало­қа­нинг
асо­сий
эле­мен­ти
бў­либ
ҳи­соб­ла­на­ди
ҳам­да
ёрда­ми­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та-
14
боб
ти
сайлов­чи­лар­га
так­лиф,
ари­за
ва
ши­ко­ят­ла­ри­нинг
кў­риб
чи­қи­ли­ши
на-
ти­жа­ла­ри
тўғ­ри­си­да
маълу­мот­лар
бе­риб
бо­ра­ди.
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
депутати­томонидан­сайлов-
чи
лар
нинг­мурожаатларини­
кўриб­чиқилиши
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ма­қо­ми
тўғ­ри­си-
даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну-
ни­га
му­во­фиқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
ўзи­га
сайлов­чи­лар­дан
туш­ган
му-
ро­жа­ат­лар­ни
қо­нун
ҳуж­жат­ла­ри­да
бел­ги­лан­ган
тар­тиб­да
кў­риб
чи­қа­ди,
улар-
ни
ҳал
этиш
чо­ра
тад­бир­ла­ри­ни
кў­ра­ди,
фу­қа­ро­лар­ни
қа­бул
қи­ла­ди.
сайлов-
чи­лар­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­га
ёзма
му­ро­жа­ат­ла­ри
бе­во-
си­та
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­га
ёки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти-
нинг
жойига
йўл­ла­ни­ши
мум­кин.
сайлов­чи­лар­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
се­нат
аъзо­си­га
ёзма
му­ро­жа­ат­ла­ри
эса
бе­во­си­та
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­га
ёхуд
се­нат­га
йўл­ла­ни­ши
мум­кин.
агар
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
се­нат
аъзо­си
се­нат­да
до­имий
асос­да
иш­лаётган
бўл­са,
қо­ида
та­ри­қа­си­да,
ёзма
му­ро­жа­ат
се­нат­га
йўл­ла­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
сайлов­чи­лар­нинг
му­ро­жа­ат­ла­ри-
ни
кў­риб
чи­қиш
чо­ғи­да
Мфу­қа­ро­лар­нинг
му­ро­жа­ат­ла­ри
тўғ­ри­си­даНги
ўз-
бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну­ни­га
та­ян­мо­ғи
ло­зим.
фу­қа­ро­лар­нинг
му­ро­жа­ат­ла­ри­ни
кў­риб
чи­қиш
чо­ғи­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та-
ти
фу­қа­ро­лар­нинг
ҳу­қуқ­ла­ри,
эр­кин­лик­ла­ри
ва
қо­ну­ний
ман­фа­ат­ла­ри
бу­зи-
ли­ши
ҳол­ла­ри­ни
ёки
қо­нун
ҳуж­жат­ла­ри­ни
бош­қа
тар­зда
бу­зи­ли­ши
ҳол­ла-
ри­ни
бар­та­раф
этиш
бўйича
чо­ра
тад­бир­лар
кў­риш
та­ла­би
би­лан
те­гиш­ли
ор­ган­лар
ва
ман­саб­дор
шах­слар­га
му­ро­жа­ат
этиш
ҳу­қу­қи­га
эга.
фу­қа­ро­лар­нинг
му­ро­жа­ат­ла­ри­ни
кў­риб
чи­қиш­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
де­пу­та­ти
Мфу­қа­ро­лар­нинг
му­ро­жа­ат­ла­ри
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну­ни
би­лан
бел­ги­лан­ган
фу­қа­ро­лар­нинг
му­ро­жа-
ат­ла­ри­ни
кў­риб
чи­қиш
муд­дат­ла­ри­га
қатъий
риоя
қи­ли­ши
шарт.
чу­нон-
чи,
маз­кур
қо­нун­нинг
18
мод­да­си­да
фу­қа­ро­лар­нинг
так­лиф­ла­ри
туш­ган
кун­дан
эъти­бо­ран
бир
ойга­ча
бўл­ган
муд­дат
ичи­да
кў­риб
чи­қи­ла­ди,
қў-
шим­ча
ўр­га­ниш­ни
та­лаб
эта­ди­ган
так­лиф­лар
бун­дан
мус­тас­но
ва
бу
ҳақ-
да
так­лиф
ки­рит­ган
шах­сга
ўн
кун­лик
муд­дат
ичи­да
маълум
қи­ли­на­ди.
ари­за
ёки
ши­ко­ят­лар
ма­са­ла­ни
мо­ҳи­ятан
ҳал
эти­ши
шарт
бўл­ган
дав­лат
ор­га­ни­га
туш­ган
кун­дан
эъти­бо­ран
бир
ойга­ча
бўл­ган
муд­дат
ичи­да,
қў-
шим­ча
ўр­га­ниш­ни
ва
тек­ши­риш­ни
та­лаб
эт­майди­ган
ари­за
ёки
ши­ко­ят-
лар
эса
ўн
беш
кун­дан
ке­чик­тир­май
кў­риб
чи­қи­ла­ди.
ари­за
ёки
ши­ко­ят­ни
кў­риб
чи­қиш
учун
тек­ши­риш
ўт­ка­зиш,
қў­шим­ча
ма­те­ри­ал­лар
та­лаб
қи-
либ
олиш
ёки
бош­қа
чо­ра
тад­бир­лар
кў­риш
за­рур
бўл­ган
ҳол­лар­да,
ари­за
ёки
ши­ко­ят­ни
кў­риб
чи­қиш
муд­да­ти
те­гиш­ли
дав­лат
ор­га­ни
раҳ­ба­ри
то-
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си­нинг
ах­бо­рот­но­ма­си,
2003
й.,
1,
мод­да.
бўлим
60
мо­ни­дан
ис­тис­но
та­ри­қа­си­да
узо­ғи
би­лан
бир
ойга
узайти­ри­ли­ши
мум­кин
ва
бу
ҳақ­да
ари­за
ёки
ши­ко­ят
бер­ган
шах­сга
маълум
қи­ли­на­ди.
фу­қа­ро-
лар­нинг
ҳу­қуқ­ла­ри,
эр­кин­лик­ла­ри
ва
қо­ну­ний
ман­фа­ат­ла­ри­ни
ҳам­да
жа-
ми­ят
ва
дав­лат
ман­фа­ат­ла­ри­нинг
бу­зи­ли­ши­га
олиб
ке­лаётган
са­баб­лар­ни
ўз
вақ­ти­да
аниқ­лаш
ҳам­да
улар­га
бар­ҳам
бе­риш
мақ­са­ди­да
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти
фу­қа­ро­лар­дан
ке­либ
туш­ган
так­лиф,
ари­за
ва
ши­ко­ят­лар­ни
умум­лаш­ти­ри­ши
ва
таҳ­лил
қи­либ
бо­ри­ши
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти
то­мо­ни­дан
му­ро­жа­ат­лар­ни
кў­риб
чи-
қиш
чо­ғи­да
ол­ган
маълу­мот­лар
де­пу­тат
сў­ро­ви­ни
юбо­риш,
ма­са­ла­ни
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­га
ёки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до-
имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си­га
ки­ри­тиш
учун
асос
бў­ли­ши,
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
се­нат
аъзо­си
учун
эса
пар­ла­мент
сў­ро­ви­ни
юбо-
риш
та­шаб­бу­си
би­лан
чи­қи­ши,
ма­са­ла­ни
се­нат­нинг
ял­пи
маж­ли­си­нинг,
се­нат
Кен­га­ши,
се­нат
қў­ми­та­си
мас­жли­си­нинг
кун
тар­ти­би­га
ки­ри­тиш
учун
асос
бў­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
фу­қа­ро­лар
ва
юри­дик
шах­с-
лар
му­ро­жа­ат­ла­ри­га
жа­воб­ла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
блан­ки­да
рас­мийлаш­ти­ри­ли­ши
ло­зим.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти
фу­қа­ро­лар­нинг
му­ро­жа­ат-
ла­ри­ни
кў­риб
чи­қиш­да
фу­қа­ро­лар­нинг
шах­сий
ҳаёти­га
до­ир
маълу­мот-
лар
улар­нинг
ро­зи­ли­ги­сиз,
шу­нин­гдек
дав­лат
си­ри
ёхуд
қо­нун
би­лан
қў-
риқ­ла­на­ди­ган
бош­қа
сир
ҳи­соб­лан­ган
маълу­мот­лар
ва,
агар
фу­қа­ро­лар-
нинг
ҳу­қуқ­ла­ри,
эр­кин­лик­ла­ри
ва
қо­ну­ний
ман­фа­ат­ла­ри­ни
кам­си­та­ди­ган
бўл­са,
бош­қа
ах­бо­рот­лар
ош­кор
эти­ли­ши­га
йўл
қўйил­мас­ли­ги­ни
ҳи­соб-
га
оли­ши
ке­рак.
Халқ­депутатлари­Кенга
ши­
депутатининг­сайлов
чи
лар-
га­ўз
фаолияти­ҳақида­ахбо-
рот­бериши
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша-
ҳар
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ма­қо­ми
тўғ-
ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну­ни­га
му­во­фиқ
де­пу­тат
вақ­ти
вақ­ти
би­лан,
ле­кин
йили­га
ка­ми­да
ик­ки
мар­та
сайлов­чи­лар­га
ўз
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да
ах­бо­рот
бе­ра­ди.
сайлов­чи­лар­га
ах-
бо­рот
бе­риш
ўз
маз­му­ни­га
кў­ра
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ҳи­со­бо­ти
бў­ли­ши
мум­кин,
шу­нинг
учун
ҳам
ҳи­со­бот
аниқ
давр
мо­байни-
да
де­пу­тат­лик
маж­бу­ри­яти­нинг
ба­жа­рил­ган­ли­ги
на­ти­жа­ла­ри
тўғ­ри­си­да-
ги
тў­лиқ
ва
объ­ек­тив
маълу­мот­лар­дан
ибо­рат
бў­ли­ши
ке­рак.
бун­дан
таш-
қа­ри,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри
ора­си­дан
сайлан­ган
се­на-
тор­лар
ҳам
ўзи­нинг
олий
маж­лис
юқо­ри
па­ла­та­си­да­ги
фа­оли­яти
на­ти­жа-
ла­ри
тўғ­ри­си­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
ол­ди­да
ҳи­со­бот
бе­ри­ши
ке­рак.
Ху­су­сан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ёки
ша­ҳар
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти
ҳи-
со­бо­ти­да
де­пу­тат­нинг
қуйида­ги
фа­оли­ят
йўна­лиш­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар
кўр­са­ти­ла­ди:
14
боб
т/р
фа­оли­ят­нинг
асо­сий
йўна­лиш­ла­ри
маълу­мот­лар
1.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши
сес­си­яла­ри
иши­да­ги
иш­ти­ро­ки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти
иш-
ти­рок
эт­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­сия-
ла­ри
миқ­до­ри;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­да­ги
чи­қиш-
ла­ри­нинг
со­ни
ва
мав­зу­си;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­да
кў-
риб
чи­қил­ган
ма­са­ла­лар­нинг
маз­му­ни
ва
мо-
ҳи­яти,
шу­нин­гдек
қа­бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар
маз­му­ни;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни-
дан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­нинг
кун
тар­ти­би­га
ки­ри­тил­ган
ма­са­ла­лар
юза­си­дан
тайёрлан­ган
ҳуж­жат­лар;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни-
дан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­да
кў­та­рил­ган
сайлов­чи­лар
ман­фа­ат­ла­ри­га
дахл-
дор
бўл­ган
ма­са­ла­лар;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри
иж­ро­си-
нинг
якун­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар.
ўзи
аъзо­си
ҳи­соб­лан­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши
до­имий
ко­мис­си­яси-
нинг
иши­да­ги
иш­ти­ро­ки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти
иш-
ти­рок
эт­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до-
ко­мис­си­яси
маж­лис­ла­ри­нинг
миқ­до­ри;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­я-
си
маж­лис­ла­ри­да
кў­риб
чи­қил­ган
ма­са­ла­лар-
нинг
маз­му­ни
ва
мо­ҳи­яти,
қа­бул
қи­лин­ган
қа-
рор­лар
маз­му­ни;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни-
дан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси
маж­лис­ла­ри­нинг
кун
тар­ти­би­га
ки­ри-
тил­ган
ма­са­ла­лар
юза­си­дан
тайёрлан­ган
ҳуж-
жат­лар;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни-
дан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис-
си­яси
маж­лис­ла­ри­да
кў­та­рил­ган
ҳу­ду­дий
ху-
су­си­ят­да­ги
ма­са­ла­лар;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­я-
си
қа­рор­ла­ри­нинг
иж­ро­си
якун­ла­ри
тўғ­ри­си-
да­ги
маълу­мот­лар.
бўлим
т/р
фа­оли­ят­нинг
асо­сий
йўна­лиш­ла­ри
маълу­мот­лар
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши­да
ту­зил­ган
пар­тия
гу-
ру­ҳи­нинг
иши­да­ги
иш-
ти­ро­ки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти
иш-
ти­рок
эт­ган
пар­тия
гу­ру­ҳи
йиғи­лиш­ла­ри­нинг
миқ­до­ри;
пар­тия
гу­ру­ҳи
йиғи­лиш­ла­ри­да
кў­риб
чи­қил-
ган
ма­са­ла­лар­нинг
маз­му­ни
ва
мо­ҳи­яти,
қа­бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар
маз­му­ни;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти
то­мо-
ни­дан
пар­тия
гу­ру­ҳи
ман­фа­ати­дан
ке­либ
чиқ­қан
ҳол­да
тайёрлан­ган
ва
то­мо­ни­дан
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­лис­ла­ри­га
ки-
ри­тил­ган
ҳуж­жат­лар.
се­нат
ва
унинг
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­ни
ба­жа­риш-
га
доир
иш­лар­да­ги
иш-
ти­ро­ки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
маж­лис­ла­ри
кун
тар­ти­би­га
ки­ри­тил­ган
се­нат-
нинг
ва
се­нат
Кен­га­ши­нинг
қа­рор­ла­ри;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг,
де­пу­тат­нинг
ўзи
аъзо­си
ҳи­соб­лан­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
ҳам­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
шах­сан
ўзи
се­нат­нинг
ва
се­нат
Кен­га­ши­нинг
қа­рор-
ла­ри­ни
ба­жа­риш
юза­си­дан
амал­га
ошир­ган
иш­ла­ри;
се­нат
ва
се­нат
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
ба­жа-
ри­ли­ши
якун­ла­ри.
5.
иж­ро
ҳо­ки­ми­яти­нинг
ма­ҳал­лий
ор­ган­ла­ри
фа-
оли­яти
ус­ти­дан
де­пу­тат-
лик
на­зо­ра­ти­ни
амал-
га
оши­риш
юза­си­дан
ўт-
ка­зил­ган
тад­бир­лар­да­ги
иш­ти­ро­ки
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­нун­ла­ри­нинг
иж-
ро
эти­ли­ши
ус­ти­дан
на­зо­рат­ни
амал­га
оши-
риш
бўйича
ўт­ка­зил­ган
тад­бир­лар
тўғ­ри­си­да-
ги
маълу­мот­лар;
ва­зир­лик­лар,
дав­лат
қў­ми­та­ла­ри
ва
идо­ра­лар­нинг
ҳу­ду­дий
бў­лин­ма­ла­ри
раҳ­бар­ла­ри­нинг
ҳи­со­бот-
ла­ри­ни
эши­тиш
бўйича
ўт­ка­зил­ган
тад­бир­лар
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни-
дан
юбо­рил­ган
де­пу­тат
сў­ров­ла­ри
ва
ман­саб-
дор
шах­слар
то­мо­ни­дан
уш­бу
де­пу­тат
сў­ров-
ла­ри­нинг
кў­риб
чи­қи­ли­ши
якун­ла­ри
тўғ­ри­си-
да­ги
маълу­мот­лар;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­да
про­ку­рор­ни
эши­тиш
якун­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар;
се­нат
қў­ми­та­ла­ри
то­мо­ни­дан
ўт­ка­зил­ган
на-
зо­рат
тад­бир­ла­ри­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
де­пу­та­ти­нинг
иш­ти­ро­ки
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар.
14
боб
т/р
фа­оли­ят­нинг
асо­сий
йўна­лиш­ла­ри
маълу­мот­лар
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
де­пу­тат­ла­ри
учун
таш­кил
этил­ган
кон­фе-
рен­ци­ялар,
дав­ра
суҳ­бат-
ла­ри
ва
се­ми­нар­лар­да­ги
иш­ти­ро­ки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
иш­ти­рок
эт­ган
кон­фе­рен­ци­ялар,
дав­ра
суҳ­бат­ла­ри
ва
се-
ми­нар­лар
миқ­до­ри;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
иш­ти­рок
эт­ган
кон­фе­рен­ци­ялар,
дав­ра
суҳ­бат­ла­ри
ва
се-
ми­нар­лар­нинг,
шу
жум­ла­дан
се­нат
та­шаб­бу­си
би­лан
таш­кил
этил­ган­ла­ри­нинг
мав­зу­ла­ри;
Кон­фе­рен­ци­ялар
ва
дав­ра
суҳ­бат­ла­ри
яку­ни
бўйича
қа­бул
қи­лин­ган
тав­си­ялар­нинг
(қа­рор-
лар­нинг)
маз­му­ни
ва
мо­ҳи­яти.
сайлов­чи­лар
би­лан
ўт­ка-
зил­ган
уч­ра­шув­лар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни-
дан
сайлов­чи­лар
би­лан
ўт­ка­зил­ган
уч­ра­шув-
лар
жойи
ва
миқ­до­ри;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни-
дан
сайлов­чи­лар
би­лан
ўт­ка­зил­ган
уч­ра­шув-
лар­да
иш­ти­рок
эт­ган
шах­слар­нинг
со­ни
ва
тар-
ки­би;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни-
дан
сайлов­чи­лар
би­лан
ўт­ка­зил­ган
уч­ра­шув-
лар­нинг
мав­зу­ла­ри
ва
маз­му­ни;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни-
дан
сайлов­чи­лар
би­лан
ўт­ка­зил­ган
уч­ра­шув-
лар­да
сайлов­чи­лар
то­мо­ни­дан
кў­та­рил­ган
ма-
са­ла­лар
(му­ам­мо­лар);
сайлов­чи­лар
би­лан
ўт­ка­зил­ган
уч­ра­шув­лар­да
кў­та­рил­ган
ма­са­ла­лар­ни
(му­ам­мо­лар­ни)
ҳал
қи­лиш
бўйича
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де-
пу­та­ти
то­мо­ни­дан
амал­га
оши­рил­ган
иш­лар.
фу­қа­ро­лар­нинг
му­ро­жа-
ат­ла­ри­ни
кў­риб
чи­қиш
бо­ра­си­да
қи­лин­ган
иш-
лар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни-
дан
кў­риб
чи­қил­ган
ёзма
ва
оғ­за­ки
му­ро­жа­ат-
лар­нинг
миқ­до­ри;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни-
дан
кў­риб
чи­қил­ган
му­ро­жа­ат­лар­нинг
мав­зу-
ла­ри
ва
таҳ­ли­ли;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни-
дан
ёзма
ва
оғ­за­ки
му­ро­жа­ат­лар­нинг
кў­риб
чи-
қиш
на­ти­жа­ла­ри.
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та-
ла­ри­да­ги
чи­қиш­лар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни­дан
ма­ҳал­лий
бос­ма
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри-
да,
ра­дио
ва
те­ле­ви­де­ни­еда
қи­лин­ган
чи­қиш­лар-
нинг
со­ни
ҳам­да
маз­му­ни.
бўлим
бир
вақ­тнинг
ўзи­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
ҳи­соб-
лан­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ёки
ша­ҳар
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ҳи­со­бо-
ти­да
юқо­ри­да
қайд
этил­ган
маълу­мот­лар­дан
таш­қа­ри
унинг
халқ
де­пу­тат­ла-
ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­сия­си
тар­ки­би­да­ги
фа­оли­яти­га
оид
маълу­мот­лар
ҳам
ки­ри­ти­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
се­нат
аъзо­си­нинг
ҳи­со­бо­ти­да
эса
қў­шим­ча
ра-
виш­да
унинг
се­нат­да­ги,
се­нат
Кен­га­ши­да­ги,
се­нат
қў­ми­та­си­да­ги
(ко­мис-
си­яси­да­ги)
ҳам­да
тар­ки­би­га
ўзи
ки­ри­тил­ган
иш­чи
гу­руҳ­да­ги
фа­оли­яти
тўғ-
ри­си­да­ги
маълу­мот­лар
ҳам
бў­ли­ши
ке­рак.
т/р
фа­оли­яти­нинг
асо­сий
йўна­ли­ши
маълу­мот­лар
1.
се­на­тор­нинг
се­нат
ял-
пи
маж­лис­ла­ри
иши­да­ги
иш­ти­ро­ки
се­на­тор
иш­ти­рок
эт­ган
се­нат­нинг
ял­пи
маж-
лис­ла­ри
миқ­до­ри;
се­на­тор­нинг
се­нат
ял­пи
маж­лис­ла­ри­да­ги
чи-
қиш­ла­ри
со­ни
ва
мав­зу­ла­ри;
се­нат­нинг
ял­пи
маж­лис­ла­ри­да
кў­риб
чи­қил­ган
ма­са­ла­лар­нинг,
шу­нин­гдек
қа­бул
қи­лин­ган
қа-
рор­лар­нинг
маз­му­ни
ва
мо­ҳи­яти;
се­на­тор­нинг
се­нат­нинг
ял­пи
маж­лис­ла­ри
кун
тар­ти­би­га
ки­ри­тил­ган
ма­са­ла­лар
юза­си­дан
тайёрла­ган
ҳуж­жат­ла­ри;
се­нат­нинг
ял­пи
маж­лис­ла­ри
да­во­ми­да
се­на-
тор
то­мо­ни­дан
кў­та­рил­ган
ҳу­ду­дий
ху­су­си­ят-
да­ги
ма­са­ла­лар.
се­на­тор­нинг
се­нат
Кен-
га­ши­нинг
иши­да­ги
иш-
ти­ро­ки
се­на­тор
иш­ти­рок
эт­ган
се­нат
Кен­га­ши
маж-
лис­ла­ри
миқ­до­ри;
се­на­тор­нинг
се­нат
Кен­га­ши­нинг
маж­лис­ла­ри­да-
ги
чи­қиш­ла­ри
миқ­до­ри
ва
мав­зу­ла­ри;
се­нат
Кен­га­ши­нинг
маж­лис­ла­ри­да
кў­риб
чи­қил-
ган
ма­са­ла­лар­нинг,
шу­нин­гдек
қа­бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар­нинг
маз­мун
ва
мо­ҳи­яти;
се­на­тор­нинг
се­нат
Кен­га­ши­нинг
маж­лис­ла­ри-
га
ки­ри­тил­ган
ма­са­ла­лар
юза­си­дан
тайёрла­ган
ҳуж­жат­ла­ри;
се­нат
Кен­га­ши­нинг
маж­лис­ла­ри
да­во­ми­да
се-
на­тор
то­мо­ни­дан
кў­та­рил­ган
ҳу­ду­дий
ҳу­су­си-
ят­да­ги
ма­са­ла­лар.
се­на­тор­нинг
ўзи
аъзо
бўл­ган
се­нат
қў­ми­та­си
иши­да­ги
иш­ти­ро­ки
се­на­тор
иш­ти­рок
эт­ган
се­нат
қў­ми­та­си­нинг
маж­лис­ла­ри­нинг
миқ­до­ри;
се­нат
қў­ми­та­си­нинг
маж­лис­ла­ри­да
кў­риб
чи-
қил­ган
ма­са­ла­лар­нинг
ҳам­да
қа­бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар­нинг
маз­му­ни
ва
мо­ҳи­яти;
14
боб
т/р
фа­оли­яти­нинг
асо­сий
йўна­ли­ши
маълу­мот­лар
се­на­тор­нинг
се­нат
қў­ми­та­си­нинг
маж­лис­ла­ри
кун
тар­ти­би­га
ки­ри­тил­ган
ма­са­ла­лар
юза­си-
дан
тайёрла­ган
ҳуж­жат­ла­ри;
се­нат
қў­ми­та­си­нинг
маж­лис­ла­ри
да­во­ми­да
се-
на­тор
то­мо­ни­дан
кў­та­рил­ган
ҳу­ду­дий
ҳу­су­си-
ят­да­ги
ма­са­ла­лар.
се­на­тор­нинг
ўзи
аъзо
бўл­ган
се­нат
ко­мис­си­яси
ёки
иш­чи
гу­ру­ҳи
иши­да-
ги
иш­ти­ро­ки
се­на­тор
иш­ти­рок
эт­ган
се­нат
ко­мис­си­яси­нинг
ёки
иш­чи
гу­ру­ҳи
маж­лис­ла­ри­нинг
миқ­до­ри;
се­нат
ко­мис­си­яси­нинг
ёки
иш­чи
гу­ру­ҳи­нинг
маж­лис­ла­ри­да
кў­риб
чи­қил­ган
ма­са­ла­лар­нинг
маз­му­ни
ва
мо­ҳи­яти;
се­на­тор­нинг
се­нат
ко­мис­си­яси­нинг
ёки
иш­чи
гу­ру­ҳи­нинг
маж­лис­ла­ри­га
ки­ри­тил­ган
ма­са-
ла­лар
юза­си­дан
тайёрла­ган
ҳуж­жат­ла­ри.
5.
Кон­фе­рен­ци­ялар,
дав­ра
суҳ­бат­ла­ри
ва
се­ми­нар-
лар­да­ги
иш­ти­ро­ки
се­на­тор
иш­ти­рок
эт­ган
кон­фе­рен­ци­ялар,
дав­ра
суҳ­бат­ла­ри
ва
се­ми­нар­лар­нинг
миқ­до­ри;
се­на­тор
иш­ти­рок
эт­ган
кон­фе­рен­ци­ялар,
дав­ра
суҳ­бат­ла­ри
ва
се­ми­нар­лар­нинг
мав­зу­ла­ри;
Кон­фе­рен­ци­ялар
ва
дав­ра
суҳ­бат­ла­ри
яку­ни
бўйича
қа­бул
қи­лин­ган
тав­си­ялар­нинг
(қа­рор-
лар­нинг)
маз­мун
ва
мо­ҳи­яти.
пар­ла­мен­тла­ра­ро
гу­руҳ-
лар
иши­да­ги
иш­ти­ро­ки
пар­ла­мен­тла­ра­ро
гу­руҳ
но­ми;
пар­ла­мен­тла­ра­ро
гу­руҳ
маж­лис­ла­ри­да
му­ҳо­ка-
ма
қи­лин­ган
ма­са­ла­лар;
се­на­тор­нинг
пар­ла­мен­тла­ра­ро
гу­руҳ
тар­ки­би-
да­ги
иши
якун­ла­ри.
пар­ла­мент
йўна­ли­ши
бўйича
хо­ри­жий
са­фар-
лар
хо­ри­жий
са­фар­лар
яку­ни
бўйича
маълу­мот­лар.
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та-
ла­ри­да­ги
чи­қиш­лар
се­на­тор
то­мо­ни­дан
рес­пуб­ли­ка
ва
ма­ҳал­лий
бос­ма
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри­да,
ра­дио
ва
те­ле­ви­де­ни­еда
қи­лин­ган
чи­қиш­лар­нинг
миқ­до­ри
ҳам­да
маз­му­ни.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ҳи­со­бо­ти
ҳам­ма
учун
очиқ
бў-
ли­ши
ке­рак.
шу
мақ­сад­да
ҳар
бир
де­пу­тат
ҳи­со­бо­ти­нинг
нус­ха­си
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
ма­те­ри­ал­ла­ри­да
сақ­ла­ни­ши
ло-
зим.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ҳи­со­бо­ти
ма­ҳал­лий
га­зе­та­да
эълон
қи­ли­ни­ши
ёки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
рас­мий
веб
сайти­га
жойлаш­ти­ри­ли­ши
мум­кин
(агар
мав­жуд
бўл­са).
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши
де­пу­та­ти
ҳи­со­бо­ти­ни
аҳо­ли
ўр­та­си­да
тар­қа­тиш
мақ­са­ди­да
ҳи­со­бот­нинг
мат­ни­ни
мах­сус
ри­со­ла
(бро­шю­ра)
кў­ри­ни­ши­да
чоп
этиш
мум­кин.
Халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ҳи­со­бо­ти
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до-
бўлим
имий
ко­мис­си­яси
маж­ли­си­да
ёки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­да
му-
ҳо­ка­ма
қи­ли­ни­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ҳи­со-
бо­ти
сайлов­чи­лар
ва
сиёсий
пар­ти­ялар
то­мо­ни­дан
де­пу­тат
фа­оли­яти­нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги­га
ба­ҳо
бе­риш­да
маълу­мот­лар
ман­баи
бў­либ
хиз­мат
қи­ла­ди.
Халқ­депутатлари­Кенга
ши-
нинг­депутати­томонидан­
депутат­сўрови­юборилиши
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша-
ҳар
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ма­қо­ми
тўғ­ри-
си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну­ни­га
му­во­фиқ
де­пу­тат
те­гиш­ли
ҳу-
дуд­да
жойлаш­ган
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ва
бош­қа­ру­ви
ор­ган­ла­ри­нинг
ман­саб-
дор
шах­сла­ри­га
улар­нинг
ва­ко­лат­ла­ри­га
ки­ра­ди­ган
ма­са­ла­лар
юза­си­дан
асос­лан­ти­рил­ган
ту­шун­ти­риш
бе­риш
ёки
ўз
нуқ­таи
на­за­ри­ни
баён
қи­лиш
та­ла­би
би­лан
де­пу­тат
сў­ро­ви
юбо­риш­га
ҳақ­ли­дир.
шу
би­лан
бир­га
маълу-
мот­лар­ни
та­лаб
қи­либ
олиш
чо­ғи­да
қо­нун
ҳуж­жат­ла­ри
та­лаб­ла­ри­ни
буз-
мас­лик
дар­кор.
маз­му­ни­да
банк
ёки
ти­жо­рат
сир­ла­ри
ёхуд
дав­лат
сир­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар
бўл­ган
ҳуж­жат­лар­ни
та­лаб
қи­либ
олиш­га
йўл
қўйил­мас­ли­ги­ни
ҳам­да
улар­ни
та­лаб
қи­либ
олиш
Мбанк
си­ри
тўғ­ри­си­даНги
Мдав­лат
сир­ла­ри­ни
сақ­лаш
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­нун­ла­ри­га
ҳам­да
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
фу­қа­ро­лик
ко­дек­си­га
зид
бў­ли­ши­ни
ёдда
тут­моқ
ке­рак.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
фа­оли­яти­ни
тар­тиб­га
со­лув­чи
нор­ма­тив
ҳу-
қу­қий
ба­за­ни
та­ко­мил­лаш­ти­риш
бўйича
тад­бир­лар
до­ира­си­да
се­нат
Кен-
га­ши­нинг
2009
йил
31
июл­да­ги
653
сон­ли
қа­ро­ри
би­лан
Халқ
де­пу­тат-
ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни­дан
де­пу­тат
сў­ро­ви­ни
юбо­риш­га
оид
тав­си­ялар
тас­диқ­лан­ган.
де­пу­тат
сў­ро­ви­ни
юбо­риш
тўғ­ри­си­да­ги
қа-
рор
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни­дан
мус­та­қил
қа­бул
қи­ли-
на­ди
ва
бу­нинг
учун
би­рор
шах­снинг
ро­зи­ли­ги
та­лаб
этил­майди.
де­пу­тат
сў­ро­ви
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ва
бош­қа­ру­ви
ор­ган­ла­ри­нинг
бит­та
ёки
бир
неч-
та
ман­саб­дор
шах­сла­ри­га
юбо­ри­ли­ши
мум­кин.
де­пу­тат
сў­ро­ви
де­пу­тат
то-
мо­ни­дан
фа­қат­ги­на
унинг
де­пу­тат­лик
фа­оли­яти
би­лан
боғ­лиқ
бўл­ган
ма­са-
ла­лар
юза­си­дан
юбо­ри­ли­ши
мум­кин.
де­пу­тат
сў­ро­ви­ни
де­пу­тат­лик
фа­оли-
яти
би­лан
боғ­лиқ
бўл­ма­ган
шах­сий
мақ­сад­лар­да
юбо­риш­га
йўл
қўйил­майди.
де­пу­тат
сў­ро­ви
де­пу­тат
блан­ка­си­да
рас­мийлаш­ти­ри­ла­ди
ва
сў­ров
та­шаб-
бус­ко­ри
то­мо­ни­дан
им­зо­ла­на­ди
(12-ило­ва).
де­пу­тат
сў­ро­ви
лўн­да
ва
ҳам­ма
учун
ту­шу­нар­ли
шак­лда
баён
эти­ли­ши
ҳам­да
қуйида­ги­лар­ни
қам­раб
оли-
ши
ло­зим:
де­пу­тат
сў­ро­ви
юбо­ри­ли­ши
са­баб­ла­ри­нинг
қис­қа­ча
асос­ла­ри;
де­пу­тат
сў­ро­ви
юбо­ри­лаётган
ман­саб­дор
шах­снинг
фа­ми­ли­яси,
ис­ми
ва
ша­ри­фи;
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си­нинг
ах­бо­рот­но­ма­си,
2003
й.,
9ф10,
144
мод­да.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
Кен­га­ши­нинг
ах­бо­рот­но­ма­си,
1993
й.,
5,
232
мод­да.
14
боб
ах­бо­рот­ни
(ҳуж­жат­лар­ни)
тақ­дим
этиш
ёки
те­гиш­ли
маълу­мот­ни
тек-
ши­риш
ҳа­қи­да­ги
та­лаб;
де­пу­тат
сў­ро­ви­га
жа­воб
тақ­дим
эти­ла­ди­ган
муд­дат;
ах­бо­рот
(ҳуж­жат­лар)
тақ­дим
этил­ма­ган
тақ­дир­да
қо­нун
ҳуж­жат­ла­ри­да
на­зар­да
ту­тил­ган
чо­ра­лар
қўл­ла­ни­ли­ши
тўғ­ри­си­да­ги
ёзув.
де­пу­тат
сў­ро­ви­нинг
нус­ха­си
де­пу­тат
сў­ро­ви­ни
юбор­ган
де­пу­тат
аъзо
бўл­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
раҳ­ба­ри­га
маълу-
мот
учун
тақ­дим
эти­ла­ди.
де­пу­тат
сў­ро­ви­га
жа­воб­ни
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ва
бош­қа­ру­ви
ор­ган­ла­ри-
нинг
ман­саб­дор
шах­сла­ри
де­пу­тат
сў­ро­ви­ни
ол­ган
кун­дан
эъти­бо­ран
10
кун-
дан
ке­чик­тир­мас­дан
де­пу­тат­га
юбо­ри­ши
ке­рак.
суд­лар
ра­ис­ла­ри­га,
про­ку­рор­лар­га,
су­риш­ти­рув
ва
тер­гов
ор­ган­ла­ри-
нинг
раҳ­бар­ла­ри­га
йўл­лан­ган
де­пу­тат
сў­ро­ви
улар­нинг
иш
юри­ту­ви­да­ги
муайян
иш­лар
ва
ма­те­ри­ал­лар­га
та­ал­луқ­ли
бў­ли­ши
мум­кин
эмас.
де­пу-
тат
сў­ро­ви
юбо­рил­ган
ман­саб­дор
шахс
ун­га
ёзма
ра­виш­да,
сў­рал­ган
бар­ча
ҳуж­жат­лар­ни
ило­ва
қил­ган
ҳол­да
жа­воб
бе­ри­ши
шарт.
де­пу­тат
сў­ро­ви­га
жа­воб­ни
қайси
ман­саб­дор
шах­сга
юбо­рил­ган
бўл­са,
ўша
ман­саб­дор
шахс
ёки
унинг
ва­зи­фа­си­ни
ба­жа­рув­чи
шахс
им­зо­ла­ши
ке­рак.
де­пу­тат
сў­ро­ви
бўйича
ах­бо­рот
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко-
мис­си­яла­ри
маж­лис­ла­ри­да
ёки
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­да
му­ҳо­ка­ма
қи­ли­ни­ши
мум­кин.
де­пу­тат
сў­ро­ви
бўйича
ах­бо­рот­ни
му­ҳо­ка-
ма
қи­лиш
де­пу­тат
сў­ро­ви
юбо­рил­ган
ман­саб­дор
шахс
иш­ти­ро­ки­да
ўт­ка­зи-
ла­ди.
де­пу­тат
сў­ро­ви
бўйича
ах­бо­рот­ни
му­ҳо­ка­ма
қи­лиш
тар­ти­би
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши
тўғ­ри­си­да­ги
рег­ла­мент
би­лан
бел­ги­ла­на­ди.
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
депу
татининг­сайловчилар­
билан­учрашувлар­ўтказиши
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша-
ҳар
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ма­қо­ми
тўғ­ри-
си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну­ни­га
му­во­фиқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши
де­пу­та­ти
сайлов­чи­лар
би­лан
уч­ра­шув­лар
ўт­ка­зи­ши
учун
за­рур
шарт
ша­ро­ит­лар
би­лан
таъмин­ла­на­ди.
иж­ро
этув­чи
ҳо­ки­ми­ят
ор­ган­ла­ри
унинг
ил­ти­мо­си­га
кў­ра
хо­на
аж­ра­ти­ли­ши­ни
таш­кил
эта­ди­лар,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
сайлов­чи­лар
би­лан
уч­ра­шув­ла­ри
ўт­ка­зи­ла­ди­ган,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни­дан
фу­қа­ро­лар
қа­бул
қи­ли­на-
ди­ган
вақт
ва
жой
ҳа­қи­да
фу­қа­ро­лар­га
ха­бар
бе­ра­ди­лар,
қа­бул
ва
уч­ра­шув-
лар­да
иш­ти­рок
этиш
учун
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
так­ли-
фи­га
би­но­ан
ўз­ла­ри­нинг
масъ­ул
ва­кил­ла­ри­ни
юбо­ра­ди­лар,
шу­нин­гдек
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
жойлар­да­ги
иши­га
кў­мак­ла­шиш
юза-
си­дан
бош­қа
чо­ра
тад­бир­лар
кў­ра­ди­лар.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни­дан
фу­қа­ро­лар­ни
қа­бул
қи-
лиш,
қо­ида
та­ри­қа­си­да,
ҳо­ким­лик
би­но­ла­ри­нинг
шу
мақ­сад­да
аж­ра­тил­ган
мах­сус
хо­на­ла­ри­да
де­пу­тат­лик
хо­на­ла­ри­да
ўт­ка­зи­ла­ди.
бўлим
68
шу
ўрин­да
таъкид­лаш
жо­из­ки,
де­пу­тат­лик
хо­на­ла­ри­да
компь­ютер
ва
кў-
пайти­рув­чи
тех­ни­ка­лар­дан,
рес­пуб­ли­ка
ва
ма­ҳал­лий
га­зе­та­лар
ҳам­да
қо-
нун
ҳуж­жат­ла­ри
мат­нла­ри
ти­кил­ган
йиғ­ма
жил­длар­дан
таш­қа­ри
қуйида-
ги­лар
бў­ли­ши
ке­рак:
1.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
ва
ҳо­ким­лик
ту­зил­ма­си­ни
тўғ­ри­си­да
та­сав­вур
ҳо­сил
қи­ла­ди­ган
лав­ҳа­лар;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг,
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де-
пу­тат­ла­ри­нинг
ва­зи­фа
ва
ва­ко­лат­ла­ри­ни
ту­шун­ти­риб
бе­ра­ди­ган
лав­ҳа­лар;
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри
фа­ми­ли­яси­нинг
рўйха­ти,
улар­нинг
иш
жойи,
ла­во­зи­ми,
ало­қа
те­ле­фо­ни
кўр­са­тил­ган
ҳол­да;
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си,
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
иш
ре­жа­ла­ри
ҳам­да
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
шах­сий
иш
ре­жа­ла­ри;
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­да
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
маж­лис­ла­ри­да
кў­риб
чи­қил­ган
ма­са­ла­лар
тўғ­ри­си-
да
маълу­мот­лар;
5.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри­нинг
иш­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
маълу-
мот;
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
пре­зи­ден­ти
дас­ту­рий
чи­қиш­ла­ри­нинг
(маъру-
за­ла­ри­нинг)
мат­нла­ри;
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­га
дах­лдор
бўл­ган
се­нат
ва
се-
нат
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
мат­нла­ри;
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­да
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
маж­лис­ла­ри­да
қа­бул
қи­лин­ган
қа­рор­лар­нинг
матн-
ла­ри;
ҳо­ким­нинг
нор­ма­тив
тус­да­ги
қа­рор­ла­ри.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни­дан
фу­қа­ро­лар­ни
қа­бул
қи-
лиш
жад­вал­га
асо­сан
амал­га
оши­ри­ла­ди.
фу­қа­ро­лар­ни
қа­бул
қи­лиш
жад­ва­ли
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
раҳ­ба­ри
то­мо­ни­дан
тас­диқ­ла­ни­ши
мум­кин.
фу-
қа­ро­лар­ни
қа­бул
қи­лиш
жад­ва­ли­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
ҳар
бир
де­пу­та­ти
то­мо­ни­дан
фу­қа­ро­лар­ни
қа­бул
қи­лиш
са­на­си
ва
вақ­ти
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар
кўр­са­ти­ла­ди.
шу­нин­гдек,
жад­вал­да
се­нат
аъзо­си
ҳи­соб­лан­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
фу­қа­ро­лар­ни
қа­бул
қи­лиш
са­на­си
ва
вақ­ти
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар
ҳам
ало­ҳи­да
кўр­са­ти­ли­ши
мум­кин.
фу-
қа­ро­лар­ни
қа­бул
қи­лиш,
қо­ида
та­ри­қа­си­да,
фу­қа­ро­лар­ни
ол­дин­дан
рўйхат­га
ол­мас­дан
амал­га
оши­ри­ла­ди.
фу­қа­ро­лар­ни
қа­бул
қи­лиш­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти­га
ҳо­ким­лик
хо­дим­ла­ри
кў­мак­ла­ша­ди­лар.
Халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти
то­мо­ни­дан
фу­қа­ро­лар­ни
қа­бул
қи­лиш
ҳам-
ма
учун
очиқ
бў­ли­ши
ке­рак.
шу
мақ­сад­да
фу­қа­ро­лар­ни
қа­бул
қи­лиш
жад-
ва­ли
мах­сус
ах­бо­рот­лар
лав­ҳа­ла­ри­га
осиб
қўйили­ши,
ҳар
ойда
ма­ҳал­лий
га-
зе­та­лар­да
эълон
қи­ли­ни­ши
ҳам­да
бош­қа
шак­ллар­да
аҳо­ли
эъти­бо­ри­га
ет­ка-
зи­ли­ши
мум­кин.
фу­қа­ро­лар­ни
қа­бул
қи­лиш
на­ти­жа­ла­ри
фу­қа­ро­лар­ни
қа­бул
14
боб
қил­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти,
қа­бул
қи­лин­ган
фу­қа­ро­лар,
шу­нин­гдек
фу­қа­ро­лар­ни
қа­бул
қи­лиш
жа­раёни­да
иш­ти­рок
эт­ган
дав­лат
ор-
ган­ла­ри,
но­дав­лат
но­ти­жо­рат
таш­ки­лот­лар,
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри,
фу-
қа­ро­лик
жа­ми­яти
ин­сти­тут­ла­ри
ва­кил­ла­ри
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар
кўр­са-
ти­ла­ди­ган
мах­сус
қайд
этиш
ки­то­би­га
(жур­на­ли­га)
ки­ри­ти­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
сайлов­чи­лар
би­лан
ўза­ро
ало-
қа­си­нинг
яна
бир
шак­ли
си­фа­ти­да
юқо­ри­да
қайд
эт­га­ни­миз­дек,
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
сайлов­чи­лар
би­лан
уч­ра­шув­ла­ри­ни
кўр­са-
ти­ши­миз
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
сайлов­чи­лар
би­лан
уч­ра­шув­лар
ўт­ка­зиш
шак­ли,
вақ­ти
ва
жойи
де­пу­тат
то­мо­ни­дан
мус­та­қил
бел­ги­ла­на­ди,
уч-
ра­шув
ўт­ка­зи­ли­ши
мўл­жал­ла­наётган
таш­ки­лот
раҳ­ба­ри
би­лан
уч­ра­шув
ўт­ка-
зиш­ни
ол­дин­дан
ке­ли­ши­ли­ши
за­рур
бўл­ган
ҳол­ла­ри
бун­дан
мус­тас­но.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
сайлов­чи­лар
би­лан
уч­ра­шув­ла­ри,
қо­ида
та­ри­қа­си­да,
кор­хо­на­лар,
му­ас­са­са­лар,
ма­ҳал­ла­лар,
мак­таб­лар,
кол­леж­лар,
соғ-
лиқ­ни
сақ­лаш
ти­зи­ми
му­ас­са­са­ла­ри­да
ва
бош­қа
шу
ка­би
жойлар­да
ўт­ка­зи­ла­ди.
сайлов­чи­лар
би­лан
уч­ра­шув­лар­ни
таш­кил
этиш
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­га,
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси-
нинг
иш
ре­жа­си­га,
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
шах­сий
иш
ре-
жа­си­га
му­во­фиқ
ўт­ка­зи­ли­ши
мум­кин.
сайлов­чи­лар
би­лан
ре­жа­сиз
уч­ра-
шув­лар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни­дан
аҳо­ли­га
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­да,
агар
де­пу­тат
се­нат
аъзо­си
ҳи­соб­лан­са,
се­нат
ял­пи
маж­лис­ла­ри­да,
се­нат
Кен­га­ши
маж­лис­ла­ри­да
кў­риб
чи­қил­ган
ма­са­ла­лар­нинг
маз­мун
ва
мо­ҳи­яти­ни
ту­шун­ти­риб
бе­риш
мақ­сад­ла­ри­да
ўт-
ка­зи­ла­ди.
уч­ра­шув­лар
аҳо­ли­га
ҳу­дуд­ни
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти-
риш
дас­тур­ла­ри
ба­жа­ри­либ
бо­ри­ши
тўғ­ри­си­да
маълу­мот
бе­риш,
шу­нинг­дек
сайлов
ок­ру­ги­да­ги
аҳо­ли­ни
қи­зиқ­ти­ра­ди­ган
му­ам­мо­ли
ма­са­ла­лар­ни
аниқ-
лаш
учун
ҳам
ўт­ка­зи­ли­ши
мум­кин.
уч­ра­шув­лар
яку­ни­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни­дан
уч-
ра­шув
вақ­ти
ва
жойи,
уч­ра­шув
иш­ти­рок­чи­ла­ри­нинг
со­ни
ва
тар­ки­би,
уч­ра-
шув
жа­раёни­да
сайлов­чи­лар
то­мо­ни­да
кў­та­рил­ган
ма­са­ла­лар
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар
акс
эт­ти­рил­ган
маълу­мот­но­ма
ту­зи­ла­ди
(11-ило­ва).
ўт­ка­зил-
ган
уч­ра­шув­лар
тўғ­ри­си­да­ги
маълу­мот­лар
ма­ҳал­лий
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во-
си­та­ла­ри­да
эълон
қи­ли­ни­ши
мум­кин.
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
депутати­ишининг­
самарадор
лигини­баҳолаш
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
иши-
нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги­ни
ба­ҳо­лаш
де­пу­тат-
нинг
ўзи
то­мо­ни­дан
(ўзи­га
ўзи
ба­ҳо
бе­риш),
ўзи
аъзо
бўл­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
то­мо­ни­дан
ёки
сайлов­чи­лар
ёхуд
сиёсий
пар­тия,
фу­қа-
ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
то­мо­ни­дан
амал­га
оши­ри­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
иши­нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги­ни
бўлим
ба­ҳо­лаш
де­пу­тат­лик
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ижо­бий
таж­ри­ба­си­ни
умум­лаш­ти­риш
ва
ом­ма­лаш­ти­риш,
де-
пу­тат­лик
фа­оли­яти­ни
ри­вож­лан­ти­риш
ва
та­ко­мил­лаш­ти­риш,
шу­нин­гдек
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да­ги
жа­мо­ат­чи-
лик
фик­ри­ни
шак­ллан­ти­риш
мақ­сад­ла­ри­да
амал­га
оши­ри­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
иши­нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги­ни
ба­ҳо-
лаш,
қо­ида
та­ри­қа­си­да,
ўт­ган
йил­да
қи­лин­ган
иш­ла­ри­нинг
яку­ни
бўйича
амал­га
оши­ри­ла­ди.
бун­да
яку­ний
ху­ло­са
ҳи­со­бот
йили­дан
кейин­ги
йил-
нинг
31
ян­ва­ри­га
қа­дар
бўл­ган
давр
учун
оли­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
иши­нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги­ни
ба­ҳо-
лаш
қуйида­ги
сон
ва
си­фат
ме­зон­ла­ри
асо­си­да
амал­га
оши­ри­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
иши­нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги­ни
ба­ҳо-
лаш­нинг
сон
ме­зо­ни­га
қуйида­ги­лар
ки­ра­ди:
1.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри­да­ги
иш­ти­ро­ки;
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
иши­да­ги
иш­ти­ро­ки;
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до-
имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
ба­жа­рил­ган
топ­ши­риқ­ла­ри­нинг
миқ­до­ри;
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яла­ри
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до-
имий
ко­мис­си­яла­ри­нинг
тайёрлан­ган
қа­рор­ла­ри­нинг
миқ­до­ри;
5.
ма­ҳал­ла­лар­да,
кор­хо­на­лар­да,
му­ас­са­са­лар­да
ва
таш­ки­лот­лар­да
бе­во­си­та
ўзи
ўт­каз­ган
ёки
улар­да
иш­ти­рок
эт­ган
уч­ра­шув­лар
миқ­до­ри;
Юбо­рил­ган
де­пу­тат
сў­ров­ла­ри­нинг
миқ­до­ри;
сайлов­чи­лар­дан
ке­либ
туш­ган
ва
кў­риб
чи­қил­ган
ёзма
му­ро­жа­ат­лар­нинг
со­ни
(ҳал
қи­лин­ган
му­ро­жа­ат­лар
со­ни
ҳи­соб­га
оли­на­ди);
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри­да­ги
ма­қо­ла­лар,
чи­қиш­лар­нинг
миқ­до­ри;
сайлов­чи­лар
ол­ди­да
ўз
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да
бер­ган
ҳи­со­бот­ла­ри­нинг
миқ­до­ри;
10.
ту­ман,
ша­ҳар,
ви­ло­ят
тад­бир­ла­ри­да­ги
(маж­лис­ла­ри­да­ги)
иш­ти­ро­ки;
11.
пар­тия
гу­руҳ­ла­ри
иши­да­ги
иш­ти­ро­ки;
12.
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
иши­да­ги
иш­ти­ро­ки.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
иши­нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги­ни
ба­ҳо-
лаш­нинг
си­фат
ме­зо­ни­га
қуйида­ги­лар
ки­ра­ди:
1.
фу­қа­ро­лар­нинг
му­ро­жа­ат­ла­ри
би­лан
иш­лаш­ни
таш­кил
эти­ли­ши
(ре­жа-
лаш­ти­риш,
таҳ­ли­лий
иш­лар­ни
олиб
бо­риш
ти­зи­ми,
ах­бо­рот
ва
мас­ла-
ҳат
ёрда­ми­нинг
кўр­са­ти­ли­ши,
фу­қа­ро­лар­нинг
энг
му­ҳим
му­ро­жа­ат­ла­ри
бўйича
ту­шун­ти­риш
ма­те­ри­ал­ла­ри­нинг
мав­жуд­ли­ги,
фу­қа­ро­лар
қа­бу­ли-
ни
таш­кил
эти­ли­ши,
қа­бул
на­ти­жа­ла­ри­ни
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри­да
ёри­ти­либ
бо­ри­ли­ши,
фу­қа­ро­лар­нинг
му­ро­жа­ат­ла­ри­ни
кў­риб
чи­қиш
муд-
да­ти­га
риоя
эти­ли­ши,
фу­қа­ро­лар­нинг
му­ро­жа­ат­ла­ри
иж­ро
эти­ли­ши
ҳо­ла-
ти­ни
жойига
чи­қиб,
ари­за­чи
иш­ти­ро­ки­да
тек­ши­риб
кў­ри­ли­ши);
боб
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри
би­лан
иш­лар­ни
таш­кил
эти­ли­ши
(ом­ма­вий
ах-
бо­рот
во­си­та­ла­ри­да
фу­қа­ро­лар­нинг
қа­бул
қи­лиш
са­на­си,
вақ­ти
ва
жойи
тўғ-
ри­си­да­ги
ах­бо­рот­лар­нинг
мав­жуд­ли­ги,
ўз
фа­оли­яти
на­ти­жа­ла­ри
тўғ­ри­си­да-
ги
маълу­мот­лар­нинг
мав­жуд­ли­ги,
сайлов­чи­лар­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га-
ши
де­пу­та­ти­нинг
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да
ижо­бий
му­ло­ҳа­за­ла­ри
мав­жуд­ли­ги);
аҳо­ли
му­ам­мо­ла­ри­ни
ҳал
қи­лиш
бо­ра­си­да­ги
иш­лар­нинг
таш­кил
эти­ли­ши;
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла-
ри,
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
би­лан
ўза­ро
ало­қа­си
(дав­лат
ор­ган­ла­ри
ва
бош­қа
таш­ки­лот­лар
иши­да­ги
иш­ти­ро­ки);
5.
сайлов
ок­ру­ги­да
аҳо­ли
би­лан
иш­лар­ни
ян­ги
шакл
ва
усул­лар­да
олиб
бо-
ри­ли­ши
(ак­ци­ялар,
байрам­лар,
тан­лов­лар,
сў­ров­лар
ва
иш­лаш­ни
бош­қа
ижо­бий
шакл
ва
усул­ла­ри).
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
иши­нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги­ни
ба­ҳо-
лаш
якун­ла­ри
қуйида­ги­лар­га
им­кон
бе­ра­ди:
де­пу­тат­лик
фа­оли­яти­ни
та­ко­мил­лаш­ти­риш­га
қа­ра­тил­ган
рағ­бат­лан­ти-
рув­чи
омил
яра­ти­ла­ди;
де­пу­тат­лик
фа­оли­яти­нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги
оша­ди;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­да
сайлов­чи­лар
ол­ди­да­ги
масъ­ул-
лик
ҳис­си­ни
ри­вож­лан­ти­ра­ди;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­да
ижо­дий
са­ло­ҳи­ят­ни
яна­да
ри-
вож­лан­ти­ра­ди;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
энг
фа­ол
де­пу­тат­ла­ри­ни
аниқ­лайди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ба­ҳо­лаш
якун­ла­ри
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри­да
эълон
қи­ли­ни­ши
мум­кин.
15
боб.­
Халқ­депутатлари­Кенгаши­депутатини­
чақириб­олиш
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ма­қо­ми
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­ну­ни­нинг
мод­да­си­га
му­во­фиқ
сайлов­чи­лар­нинг
ишон­чи­ни
оқ­лай
ол­ма­ган
де­пу­тат
қо­нун­да
бел­ги­лан­ган
тар­тиб­да
ча­қи­риб
оли­ни­ши
мум­кин.
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
депутатини­чақириб­олиш­
асослари
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни
ча­қи­риб
олиш
асос­ла­ри
МХалқ
де­пу­тат­ла-
ри
ма­ҳал­лий
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни,
ўз­бе-
кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си­нинг
қо­нун­чи­лик
па­ла­та­си
де­пу­та­ти­ни
ва
се­на­ти
аъзо­си­ни
ча­қи­риб
олиш
тўғ-
ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­ну­ни­нинг
мод­да­си­да
са­наб
ўтил-
ган.
чу­нон­чи,
қуйида­ги­лар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни
ча­қи­риб
олиш
учун
асос
бў­ла­ди:
10
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
па­ла­та­ла­ри­нинг
ах­бо­рот­но­ма­си,
2005
й.,
1,
12
м.
бўлим
72
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо-
нун
ҳуж­жат­ла­ри­ни
жи­ноий,
фу­қа­ро­вий,
маъму­рий
ҳам­да
қо­нун­да
на­зар-
да
ту­тил­ган
бош­қа
тур­да­ги
жа­воб­гар­лик­ка
олиб
ке­ли­ши
мум­кин
бўл­ган
тар­зда
буз­ган­ли­ги;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ах­лоқ,
де­пу­тат­лик
одо­би­нинг
уму­мэъти­роф
этил­ган
нор­ма­ла­ри­ни
қў­пол
ра­виш­да
бу­зув­чи
ва
де­пу­тат
но­ми­га
доғ
ту­ши­рув­чи
ҳам­да
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри­нинг
об­рў­си­га
пу­тур
ет­ка­зув­чи
ҳа­ра­кат­лар,
но­жўя
иш­лар
со­дир
эт­ган­ли­ги;
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
қо­нун
ҳуж­жат­ла­ри­да
на­зар­да
ту­тил­ган
ўз
ва­зи­фа­ла­ри­ни
мун­та­зам
ра­виш­да,
уз­рли
са­баб­лар­сиз
ба­жар-
ма­ган­ли­ги,
шу
жум­ла­дан
те­гиш­ли
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­гаш­ла­ри­нинг
маж­лис­ла­ри­да,
улар­нинг
ор­ган­ла­ри
иши­да
иш­ти­рок
эт­ма­ган­ли­ги,
улар-
нинг
топ­ши­риқ­ла­ри­ни
ба­жар­ма­ган­ли­ги.
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
депутатини­чақириб­олиш­
зарурлиги­тўғрисида­қарор­
қабул­қилиш
қо­нун
ҳуж­жат­ла­ри­ни,
ах­лоқ,
де­пу­тат­лик
одо­би­нинг
нор­ма­ла­ри­ни
буз­ган,
ўз
ва­зи-
фа­ла­ри­ни
мун­та­зам
ра­виш­да
ба­жар­ма­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни
ча-
қи­риб
олиш
за­рур­ли­ги
тўғ­ри­си­да
қа­рор
те­гиш­ли
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
Кен­га­ши
то­мо­ни­дан
қа­бул
қи­ли­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни
ча­қи­риб
олиш
ма­са­ла­си­ни
кў-
риш
учун
ҳу­қуқ­ни
му­ҳо­фа­за
қи­лув­чи
ор­ган­лар
ва
про­ку­ра­ту­ра
то­мо­ни­дан
қо­нун
ҳуж­жат­ла­ри­да
бел­ги­лан­ган
тар­тиб­да
ки­ри­тил­ган
сў­ров
ҳам
асос
бў-
ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
қо­нун
ҳуж­жат­ла-
ри­ни
буз­ган­ли­ги­га
оид
ма­те­ри­ал­лар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша-
ҳар
Кен­га­ши
то­мо­ни­дан
те­ги­шин­ча
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
про­ку­ро­ри­га
даст-
лаб­ки
тар­зда
кў­риб
чи­қиш
ва
уш­бу
ма­са­ла
юза­си­дан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
га­ши­нинг
де­пу­тат­лик
одо­би
бўйича
до­имий
ко­мис­си­яси­га
ху­ло­са
тақ­дим
этиш
учун
топ­ши­ри­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
Кен­га­ши
де­пу­тат­лик
одо­би
бўй
ича
до­имий
ко­мис­си­янинг
ва
про­ку­рор­нинг
ху­ло­са­ла­ри­ни
эши­тиш
якун­ла-
ри
бўйича
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни
ча­қи­риб
олиш
ҳа­қи­да­ги
ма­са­ла­нинг
қўйили­ши
асос­ли­ли­ги
ёхуд
асос­сиз­ли­ги
тўғ­ри­си­да
қа­рор
чи-
қа­ра­ди.
ча­қи­риб
оли­ни­ши
тўғ­ри­си­да­ги
ма­са­ла­си
қўйил­ган
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ҳам­да
маз­кур
ма­са­ла­га
до­ир
ма­те­ри­ал­лар­ни
ўр­ган­ган
ва
тайёрла­ган
про­ку­рор­нинг
фик­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту-
ман,
ша­ҳар
Кен­га­ши­нинг
маж­ли­си­да
эши­ти­ли­ши
мум­кин.
ча­қи­риб
олиш
тўғ­ри­си­да­ги
так­лиф
асос­ли
деб
эъти­роф
этил­ган
тақ­дир-
да
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ва­кил­лик
ор­га­ни­нинг
те­гиш­ли
қа­ро­ри
де­пу­тат­ни
ча-
қи­риб
олиш
бўйича
овоз
бе­риш­ни
таш­кил
этиш
учун
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб-
ли­ка­си
мар­ка­зий
сайлов
ко­мис­си­яси­га
юбо­ри­ла­ди.
боб
Халқ­депутатлари­Кенгаши­де
пу
татини­чақириб­олиш­бўйи-
ча­овоз­беришни­ташкил­этиш
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни
ча-
қи­риб
олиш
сайлан­ган
ок­руг
сайлов­чи­ла-
ри­нинг
яши­рин
овоз
бе­ри­ши
йўли
би­лан
амал­га
оши­ри­ла­ди.
де­пу­тат­ни
ча­қи­риб
олиш
бўйича
овоз
бе­риш­ни
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
мар­ка­зий
сайлов
ко­мис-
си­яси
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­га
сайлов
тўғ­ри-
си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си­нинг
қо­ну­ни
асо­си­да
ва
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни
сайлаш
учун
бел­ги­лан­ган
тар­тиб­да
таш­кил
эта­ди.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
мар­ка­зий
сайлов
ко­мис­си­яси
дав­лат
ҳо­ки­ми-
яти
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри­нинг
де­пу­тат­ни
ча­қи­риб
олиш
ма­са­ла­си
бўйича
овоз
бе­риш­ни
ўт­ка­зиш
за­рур­ли­ги
тўғ­ри­си­да­ги
қа­ро­ри­ни
ол­ган
кун­дан
эъти­бо­ран
ўн
кун­лик
муд­дат
ичи­да
қо­нун­га
му­во­фиқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
Кен­га­ши­нинг
де­пу­та­ти­ни
ча­қи­риб
олиш
бўйича
ок­руг
ко­мис­си­яси
ту­зи­ли­ши­ни
таъмин­лайди
ҳам­да
овоз
бе­риш
вақ­ти
ва
жойини
тайин­лайди.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
мар­ка­зий
сайлов
ко­мис­си­яси
бу
ҳақ­да
те­гиш­ли
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
Кен­га­ши­ни
ха­бар­дор
қи­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни
ча­қи­риб
олиш
иш­ла­ри­ни
таш­кил
этиш
те-
гиш­ли
ок­руг
ко­мис­си­яси
зим­ма­си­га
юк­ла­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни
ча­қи­риб
олиш
бўйича
овоз
бе­риш­ни
ўт­ка­зиш
учун
овоз
бе­риш-
га
ке­чи
би­лан
йигир­ма
беш
кун
қол­га­ни­да
овоз
бе­риш
учас­тка­ла­ри
ва
ке­чи
би­лан
йигир­ма
кун
қол­га­ни­да
учас­тка
ко­мис­си­яла­ри
ту­зи­ла­ди.
те­гиш­ли
сайлов
ок­ру­ги
сайлов­чи­ла­ри­нинг
рўйхат­ла­ри
овоз
бе­риш
ку­ни­га
ке­чи
би-
лан
ўн
кун
қол­га­ни­да
ҳам­ма
та­ни­шиб
чи­қи­ши
учун
тақ­дим
қи­ли­на­ди.
овоз
бе­риш
учас­тка­ла­ри­ни
ва
ко­мис­си­ялар­ни
ту­зиш,
ко­мис­си­ялар­нинг
ва­ко­лат-
ла­ри,
сайлов­чи­лар­нинг
рўйхат­ла­ри­ни
ту­зиш,
овоз
бе­риш­ни
ўт­ка­зиш
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­га
сайлов
тўғ­ри­си­даНги
ўз-
бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­ну­ни­да
бел­ги­лан­ган
тар­тиб­да
амал­га
оши­ри­ла­ди.
ок­руг
ва
учас­тка
ко­мис­си­яла­ри­нинг
ва­ко­лат­ла­ри
муд­да­ти
де­пу­тат­ни
ча-
қи­риб
олиш
бўйича
овоз
бе­риш
якун­ла­ри
чи­қа­рил­га­ни­дан
кейин
ту­гайди.
Халқ­депутатлари­Кенгаши­
де
путатини­чақириб­
олиш­бўйича­овоз­бериш­
натижаларини­аниқлаш
овоз
бе­риш
на­ти­жа­ла­ри
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни
ча­қи­риб
олиш
бўйи
ча
ок­руг
ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­да,
овоз
бе­риш
ўт­ка­зил­ган
кун­нинг
эр­та­си­га
аниқ-
ла­ниб,
баённо­ма­га
ки­ри­ти­ла­ди,
баённо­ма
те­гиш­ли
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
мар­ка­зий
сайлов
ко­мис­си­яси­га,
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
сайлов
ко­мис­си­яси­га
юбо­ри­ла­ди.
агар
овоз
бе­риш­да
қат­наш-
ган
сайлов­чи­лар­нинг
яр­ми­дан
кў­пи
де­пу­тат­нинг
ча­қи­риб
оли­ни­ши­ни
ёқлаб
овоз
бер­ган
бўл­са,
ча­қи­риб
олин­ган
ҳи­соб­ла­на­ди.
агар
овоз
бе­риш­да
қат-
наш­ган
сайлов­чи­лар­нинг
яр­ми­дан
ка­ми
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та-
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
Кен­га­ши­нинг
ах­бо­рот­но­ма­си,
1994
й.,
5,
125
мод­да.
бўлим
ти­нинг
ча­қи­риб
оли­ни­ши­ни
ёқлаб
овоз
бер­ган
бўл­са,
шу­нин­гдек
овоз
бе­риш-
да
овоз
бе­риш
рўйха­ти­га
ки­ри­тил­ган
сайлов­чи­лар­нинг
ўт­тиз
уч
фо­изи­дан
ка­ми
иш­ти­рок
эт­ган
бўл­са,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни
ча­қи­риб
олиш
рад
қи­лин­ган
ҳи­соб­ла­на­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ча­қи­риб
оли­ни­ши­ни
ёқлаб
ва
ча­қи­риб
оли­ни­ши­га
қар­ши
бе­рил­ган
овоз­лар
тенг
бў­либ
қол­ган
тақ­дир­да,
де­пу­тат
ўз
ва­ко­лат­ла­ри­ни
сақ­лаб
қо­ла­ди.
ўз­бе-
кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
мар­ка­зий
сайлов
ко­мис­си­яси
ёки
те­гиш­ли
ви­ло­ят,
ту-
ман,
ша­ҳар
сайлов
ко­мис­си­яси
овоз
бе­риш
якун­ла­ри­га
таъсир
қил­ган
қо­ида-
бу­зар­лик­ка
йўл
қўйил­ган­ли­ги
ту­файли
овоз
бе­риш
на­ти­жа­ла­ри­ни
ҳа­қи­қий
эмас
деб
то­пи­ши
мум­кин.
бун­дай
ҳол­да
так­ро­рий
овоз
бе­риш
тайин­ла­ниб,
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­га
сайлов
тўғ­ри­си-
даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­ну­ни
та­лаб­ла­ри­га
риоя
этил­ган
ҳол­да
ке-
чи
би­лан
ик­ки
ҳаф­та­лик
муд­дат
ичи­да
ўт­ка­зи­ла­ди.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка-
си
мар­ка­зий
сайлов
ко­мис­си­яси,
те­гиш­ли
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
сайлов
ко-
мис­си­яси
ок­руг
ко­мис­си­яси­дан
олин­ган
баённо­ма
асо­си­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­тат­ни
ча­қи­риб
олиш
бўйича
овоз
бе­риш
на­ти­жа­ла­ри­ни
беш
кун­лик
муд­дат
ичи­да
рўйхат­га
ола­ди
ҳам­да
бу
ҳақ­да
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си-
та­ла­ри
ор­қа­ли
ха­бар
қи­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
Кен­га-
ши
де­пу­та­ти­ни
ча­қи­риб
олиш
бўйича
овоз
бе­риш
якун­ла­ри
тўғ­ри­си­да
те­гиш-
ли
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
сайлов
ко­мис­си­яси
те­гиш­ли
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ва-
кил­лик
ор­га­ни­ни
ва
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
мар­ка­зий
сайлов
ко­мис­си­яси-
ни
ха­бар­дор
қи­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ва­ко­лат­ла­ри,
агар
овоз
бе­риш
на­ти­жа­си­да
де­пу­тат
ча­қи­риб
олин­ган
бўл­са,
уни
ча­қи­риб
олиш
бўйича
овоз
бе­риш
на­ти­жа­ла­ри
рўйхат­га
олин­ган
пайтдан
эъти­бо­ран
муд­да­ти­дан
ил­га­ри
ту­га­тил­ган
ҳи­соб­ла­на­ди.
ақириб­олиш­ҳақидаги­ма-
са
ласи­кўриб­чиқи
лаёт
ган-
да­халқ­депутат
ла
ри­Кен-
га
ши­депутати­ҳуқуқ
ла
ри-
нинг­кафолатлари
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар
Кен­га­ши
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу-
та­ти­ни
ча­қи­риб
олиш
учун
асос­лар
бўл-
ган
ма­те­ри­ал­лар
туш­ган
кун­дан
эъти­бо-
ран
уч
кун­лик
муд­дат­дан
ке­чик­тир­май
де-
пу­тат­га
туш­ган
ҳуж­жат­лар­нинг
нус­ха­ла-
ри­ни
ило­ва
қил­ган
ҳол­да
ёзма
ха­бар­но­ма
юбо­ра­ди.
ча­қи­риб
олиш
ҳа­қи­да-
ги
ма­са­ла­си
қўйил­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
сайлов­чи­лар
би­лан
уч­ра­шиш­га,
сайлов­чи­лар­нинг
йиғи­лиш­ла­ри­да,
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри­нинг
сес­си­яла­ри
ва
маж­лис­ла­ри­да
ча­қи­риб
оли­ни­ши
ҳа­қи­да­ги
ма­са­ла
кў­риб
чи­қи­лаётган­да
иш­ти­рок
этиш­га
ҳам­да
ўзи­ни
ҳи­моя
қи­либ
сўз­га
чи­қиш­га
ҳақ­ли.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­ни
ча­қи-
риб
олиш
ҳа­қи­да­ги
ма­са­ла
қўйили­ши­га
са­баб
бўл­ган
ёлғон
ах­бо­рот­ни
би-
ла
ту­риб
тақ­дим
эт­ган
шах­слар
қо­нун­га
му­во­фиқ
жа­воб­гар
бў­ла­ди­лар.
ўзбеКистон
республиКаси
олий
мажлиси
сенати
Кенгашининг
қарори
збе
истон­
еспубли
аси­
лий­
ажлиси­
енати­Кенгашининг­
қарори
збекистон­
еспубликаси­
лий­
ажлиси­
енатининг­маҳаллий­
ҳокимият­вакиллик­органлари­фаолиятини­кучайтиришга­
кўмаклашувчи­комиссияси­тўғрисида
мин­та­қа­лар­ни
иж­ти­моий
иқ­ти­со­дий
ри­вож­лан­ти­риш
ва­зи­фа­ла­ри­ни
ҳал
этиш­да
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
халқ
де­пу-
тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
би­лан
ҳам­кор­лик
қи­лиш
ме­ха­низ­ми­ни
яна-
да
та­ко­мил­лаш­ти­риш,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
до­имий
ко-
мис­си­яла­ри
ва­ко­лат­ла­ри­ни
рўёбга
чи­қа­риш­да
улар­га
ама­лий
ва
ус­лу­бий
ёр
дам
бе­риш,
шу­нин­гдек
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри,
улар­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
раҳ­бар­ла­ри­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен-
гаш­ла­ри
фа­оли­яти
са­ма­ра­ли
таш­кил
эти­ли­ши
учун
масъ­ули­яти­ни
оши-
риш
мақ­са­ди­да
ҳам­да
Мўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си­нинг
се-
на­ти
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
Кон­сти­ту­ци­явий
қо­ну­ни­нинг
22
мод­да­си­га
му­во­фиқ
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти-
нинг
Кен­га­ши
қа
рор­қи
ла
ди:
1.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
ма­ҳал­лий
ҳо-
ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш­га
кў­мак­ла­шув­чи
ко-
мис­си­яси
18
на­фар
се­на­тор­дан
ибо­рат
тар­киб­да
ту­зил­син
(1-ило­ва).
2.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
ма­ҳал­лий
ҳо-
ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш­га
кў­мак­ла­шув­чи
ко-
мис­си­яси
тўғ­ри­си­да­ги
ни­зом
тас­диқ­лан­син
(2-ило­ва).
3.
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш-
га
до­ир
2010ф2014
йил­лар­га
мўл­жал­лан­ган
ҳа­ра­кат
дас­ту­ри
тас­диқ­лан­син
(3-ило­ва).
4.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
ма­ҳал­лий
ҳо-
ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш­га
кў­мак­ла­шув­чи
ко-
мис­си­яси
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти-
риш­га
до­ир
2010ф2014
йил­лар­га
мўл­жал­лан­ган
ҳа­ра­кат
дас­ту­ри­нинг
амал-
га
оши­ри­ли­ши­ни
таъмин­лаш
юза­си­дан
иш
ре­жа­си­ни
иш­лаб
чиқ­син
ва
уни
уш­бу
қа­рор
қа­бул
қи­лин­ган
кун­дан
эъти­бо­ран
бир
ой
ичи­да
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
Кен­га­ши
тас­ди­ғи­га
ки­рит­син.
5.
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си­нинг
ра­иси,
халқ
де-
пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
ва
тош­кент
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­нинг
раҳ­бар­ла­ри
жойлар­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
де­пу­тат­ла­ри
ора­си­дан
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш­га
кў­мак­ла­шув­чи
ко­мис­си­яси­га
ёрдам
бе­рув­чи
иш­чи
гу­руҳ­лар
туз­син.
збеКистон­
еспублиКаси­
лий­
ажлиси­
енати­
енгашининг­
қарори
6.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
2009
йил
де-
каб­рда­ги
Мўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
2009
йил
27
мар­тда­ги
Мин­қи­роз­га
қар­ши
чо­ра­лар­нинг
2009ф2012
йил­лар­га
мўл­жал-
лан­ган
дас­ту­ри­ни
сўз­сиз
ба­жа­риш
бо­ра­си­да
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ор­ган­ла­ри-
нинг
ро­ли
ва
масъ­ул­ли­ги
тўғ­ри­си­даНги
624
сон­ли
қа­ро­ри­нинг
иж­ро
эти-
ли­ши
ҳа­қи­даНги
709
сон­ли
қа­ро­ри­нинг
ба­жа­ри­ли­ши­ни
на­зо­рат
қи­лиш
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш­га
кў­мак­ла­шув­чи
ко­мис­сия-
си
зим­ма­си­га
юк­ла­тил­син.
7.
уш­бу
қа­рор
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си­га,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
тош­кент
ша­ҳар,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­га
иж­ро
учун
юбо­рил­син.
8.
уш­бу
қа­рор
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
нав­бат­да­ги
ял­пи
маж­ли­си­га
кў­риб
чи­қиш
учун
ки­ри­тил­син.
9.
уш­бу
қа­рор­нинг
иж­ро­си­ни
на­зо­рат
қи­лиш
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка-
си
олий
маж­ли­си
се­на­ти
ра­иси­нинг
ўрин­бо­са­ри
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли-
ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш­га
кў­мак­ла­шув­чи
ко­мис­си­яси
ра­иси
(м.
рад­жа­бо-
ва)
зим­ма­си­га
юк­ла­тил­син.
бе
кис
тон­
ес
пуб
ли
ка
си
лий­
аж
ли
на
ти
нинг­
иси
би
ров
тош­кент
шаҳ­ри,
2010
йил
31
март,
30
II.
ўзбеКистон
республиКаси
олий
мажлиси
сенати
Кенгашининг
қарори
ўзбекистон
республикаси
олий
мажлиси
сенати
Кенгашининг
2010
йил
31
мартдаги
30
II
сонли
қарорига
илова
збекистон­
еспубликаси­
лий­
ажлиси­
енатининг
маҳаллий­ҳокимият­вакиллик­органлари­фаолиятини­кучайтиришга­
кўмаклашувчи­комиссияси­
тар
иби
Ко
мис
сия­ра
иси:
рад­жа­бо­ва
мав­жу­да
аб­дул­ла­ев­на
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се-
на­ти
ра­иси­нинг
ўрин­бо­са­ри
Ко
мис
сия­ра
иси
нинг­ўрин
бо
сар
ла
ри:
са­фо­ев
со­диқ
со­ли­ҳо­вич
таш­қи
сиёсат
ма­са­ла­ла­ри
қў­ми­та­си
ра­иси
Ху­жам­бер­ди­ев
ма­ма­за­ир
фан,
таълим,
ма­да­ни­ят
ва
спорт
ма­са­ла­ла­ри
қў­ми­та­си
ра­иси
Ко
мис
сия­ко
ти
би:
си­ди­ков
да­мир
лут­фул­ла­евич
му­до­фаа
ва
хав­фсиз­лик
ма­са­ла­ла­ри
қў­ми­та­си-
да
до­имий
асос­да
иш­лов­чи
се­на­тор
Ко
мис
сия­аъзо
ла
ри:
аим­бе­тов
наг­мет
Кал­ли­евич
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
фан­лар
ака­де­ми­яси
қо­ра­қал­по­ғис­тон
бў­ли­ми
ра­иси
рад­жа­пов
мав­ру­та­ли
га­пи­ро­вич
МGM
ўз­бе­кис­тонН
ак­ци­ядор­лик
жа­ми­яти
бош
ди­рек­то­ри­нинг
ўрин­бо­са­ри
ади­зов
за­мир
нар­зул­ло­евич
бу­хо­ро
нефть
ва
газ
са­но­ати
касб
ҳу­нар
кол­ле-
жи
ди­рек­то­ри
эр­га­шев
қу­рақ­бой
ял­га­ше­вич
мир­за­чўл
ту­ма­ни­да­ги
Мпах­та­зорН
қиш­лоқ
хў-
жа­ли­ги
касб
ҳу­нар
кол­ле­жи
ди­рек­то­ри
иб­ра­имов
Хол­бой
на­воий
дав­лат
пе­да­го­ги­ка
ин­сти­ту­ти
рек­то­ри
мат­ка­ри­мов
пах­ри­дин
жу­ра­евич
на­ман­ган
му­ҳан­дис­лик
пе­да­го­ги­ка
ин­сти­ту-
ти
рек­то­ри
то­шев
фар­мон
ис­ха­ко­вич
Мза­раф­шонН
га­зе­та­си
бош
му­ҳар­ри­ри
бур­ха­нов
али­шер
Хад­жи­му­ра­до­вич
бюд­жет
ва
иқ­ти­со­дий
ис­ло­ҳот­лар
ма­са­ла­ла­ри
қў­ми­та­си­да
до­имий
асос­да
иш­лов­чи
се­на­тор
ари­по­ва
шо­хи­да
рах­ма­тов­на
тер­миз
ша­ҳар
их­ти­сос­лаш­ти­рил­ган
умум-
таълим
мак­таб
ин­тер­на­ти
ди­рек­то­ри
Ка­ри­мов
Хол­му­род
аб­ду­рах­мо­но­вич
аг­рар,
сув
хў­жа­ли­ги
ма­са­ла­ла­ри
ва
эко­ло­гия
қў­ми­та­си­да
до­имий
асос­да
иш­лов­чи
се­на­тор
қўр­ғо­но­ва
ра­хи­ма­хон
бу­вайда
пе­да­го­ги­ка
кол­ле­жи
ди­рек­то­ри
збеКистон­
еспублиКаси­
лий­
ажлиси­
енати­
енгашининг­
қарори
Хў­жа­ниёзо­ва
ша­кар­жон
Юсу­пов­на
Хо­разм
ви­ло­яти
ҳо­ки­ми­нинг
ўрин­бо­са­ри,
хо-
тин
қиз­лар
қў­ми­та­си
ра­иси
на­за­ров
ту­ра
аб­дул­ла­евич
шаҳ­ри­сабз
тиб­биёт
кол­ле­жи
ди­рек­то­ри
аб­ду­ра­хи­мо­ва
фа­ри­да
Юл­да­шев­на
тош­кент
ша­ҳар
ҳо­ки­ми­нинг
ўрин­бо­са­ри,
хо-
тин
қиз­лар
қў­ми­та­си
ра­иси
ўзбеКистон
республиКаси
олий
мажлиси
сенати
Кенгашининг
қарори
ўзбекистон
республикаси
олий
мажлиси
сенати
Кенгашининг
2010
йил
31
мартдаги
30
II
сонли
қарорига
илова
збекистон­
еспубликаси­
лий­
ажлиси­
енатининг
маҳаллий­ҳокимият­вакиллик­органлари­фаолиятини­кучайтиришга­
кўмаклашувчи­комиссияси­тўғрисида
низом
I.­
мумий­қоидалар
1.
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
ма­ҳал­лий
ҳо­ки-
ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш­га
кў­мак­ла­шув­чи
ко­мис-
си­яси
тўғ­ри­си­да­ги
ни­зом
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти-
нинг
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри
фа­оли­яти­ни
ку­чайти­риш­га
кў­мак­ла­шув­чи
ко­мис­си­яси­ни
(бун­дан
буён
мат­нда
се­нат
Ко­мис­си­яси
деб
юри­ти­ла­ди)
ту­зиш­нинг
мақ­са­ди
ва
ва­зи­фа­ла­ри­ни,
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
ва­ко­лат­ла­ри­ни,
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
фа­оли­яти­ни
таш­кил
этиш
ҳам­да
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят­лар,
тош­кент
ша­ҳар,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри
(бун­дан
буён
мат­нда
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
деб
юри­ти-
ла­ди)
би­лан
ҳам­кор­лик
қи­лиш
тар­ти­би­ни
бел­ги­лайди.
2.
се­нат
Ко­мис­си­яси­ни
ту­зиш­дан
мақ­сад
мин­та­қа­лар­ни
иж­ти­моий
иқ­ти­со-
дий
ри­вож­лан­ти­риш
ва­зи­фа­ла­ри­ни
ҳал
этиш­да
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
олий
маж­ли­си
се­на­ти­нинг
(бун­дан
буён
мат­нда
се­нат
деб
юри­ти­ла­ди)
халқ
де­пу­тат-
ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
би­лан
ҳам­кор­лик
қи­лиш
ме­ха­низ­ми­ни
та­ко­мил­лаш-
ти­риш,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
ва­ко­лат-
ла­ри­ни
рўёбга
чи­қа­риш­да
улар­га
ама­лий
ва
ус­лу­бий
ёрдам
бе­риш­дан,
шу­нинг-
дек
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри,
улар­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
раҳ­бар­ла­ри­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
фа­оли­яти
са­ма­ра­ли
таш­кил
эти­ли­ши
учун
масъ­ули­яти­ни
оши­риш­дан
ибо­рат­дир.
3.
се­нат
Ко­мис­си­яси
се­нат­нинг
аъзо­ла­ри
ора­си­дан
се­нат­нинг
ва­ко­лат
муд­да­ти­га
ту­зи­ла­ди.
се­нат
Ко­мис­си­яси
ўз
фа­оли­яти­да
ўз­бе­кис­тон
рес-
пуб­ли­ка­си
Кон­сти­ту­ци­яси­га,
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­нун­ла­ри­га,
ўз-
бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
пре­зи­ден­ти­нинг
фар­мон
ва
қа­рор­ла­ри­га,
се­нат,
се­нат
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­га,
шу­нин­гдек
уш­бу
ни­зом­га
амал
қи­ла­ди.
II.­
енат­Комиссиясининг­ваколатлари
4.
се­нат
Ко­мис­си­яси
ўз
ва­ко­лат­ла­ри
до­ира­си­да:
1)
ўз
та­шаб­бу­си
би­лан
ёки
се­нат,
се­нат
Кен­га­ши
қа­ро­ри
асо­си­да
ёхуд
се­нат
ра­иси­нинг
топ­ши­ри­ғи­га
му­во­фиқ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен-
гаш­ла­ри
ва
улар­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
фа­оли­яти­ни
та­ко­мил­лаш­ти­риш
збеКистон­
еспублиКаси­
лий­
ажлиси­
енати­
енгашининг­
қарори
ма­са­ла­ла­ри
юза­си­дан
се­нат,
се­нат
Кен­га­ши
қа­рор­ла­ри­нинг
лойиҳа­ла­ри­ни
иш­лаб
чи­қа­ди;
2)
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
фа­оли­яти­га
до­ир
ма­са­ла­лар­ни
се­нат­нинг
ял-
пи
маж­лис­ла­ри
кун
тар­ти­би­га
ки­ри­тиш
ҳа­қи­да
се­нат
Кен­га­ши­га
так­лиф-
лар
ки­ри­та­ди;
3)
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
ва
улар­нинг
до­имий
ко­мис-
сия­ла­ри
фа­оли­яти­ни
мо­ни­то­ринг
қи­лиш
бўйича
иш­чи
гу­руҳ­лар
ту­за­ди,
улар­нинг
тар­ки­би­га
дав­лат
ор­ган­ла­ри,
но­дав­лат
но­ти­жо­рат
таш­ки­лот­ла­ри,
ил­мий
му­ас­са­са­лар
ва­кил­ла­ри­ни
ва
му­та­хас­сис­лар­ни
жалб
эта­ди;
4)
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри,
улар­нинг
до­имий
ко­мис­сия-
ла­ри
фа­оли­яти­ни
ти­зим­ли
ра­виш­да
мо­ни­то­ринг
қи­либ
бо­ра­ди
ва
шу
мақ-
сад­да
ма­ҳал­лий
ҳо­ки­ми­ят
ва­кил­лик
ор­ган­ла­ри­дан,
дав­лат
ор­ган­ла­ри­дан
ва
бош­қа
таш­ки­лот­лар­дан,
ман­саб­дор
шах­слар­дан
ҳуж­жат­лар,
ста­тис­тик
ҳам­да
бош­қа
маълу­мот­лар­ни
сў­раб
ола­ди;
5)
ўз
маж­лис­ла­ри­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
раҳ­бар­ла-
ри­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
ва
улар­нинг
до­имий
ко-
мис­си­яла­ри
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да­ги,
ин­қи­роз­га
қар­ши
чо­ра­лар­нинг
2009ф
2012
йил­лар­га
мўл­жал­лан­ган
дас­ту­ри­ни,
иш
ўрин­ла­ри
таш­кил
этиш
ва
аҳо-
ли
бан­дли­ги­ни
таъмин­лаш
дас­тур­ла­ри­ни
ҳам­да
бош­қа
дав­лат
дас­тур­ла­ри-
ни
амал­га
оши­риш­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри­нинг
иш­ти-
ро­ки
ҳа­қи­да­ги
ах­бо­ро­ти­ни
тин­глайди;
6)
қо­ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят­лар
ва
тош­кент
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри
ҳу­зу­ри­да
ту­зи­ла­ди­ган
се­нат
Ко-
мис­си­яси­га
ёрдам
бе­рув­чи
иш­чи
гу­руҳ­лар
(бун­дан
буён
мат­нда
се­нат
Ко-
мис­си­яси­га
ёрдам
бе­рув­чи
иш­чи
гу­руҳ­лар
деб
юри­ти­ла­ди)
фа­оли­яти­ни
му-
во­фиқ­лаш­ти­ра­ди,
уш­бу
иш­чи
гу­руҳ­лар­нинг
фа­оли­яти
ҳа­қи­да­ги
ах­бо­рот­ни
мун­та­зам
ўз
маж­лис­ла­ри­да
эши­тиб
бо­ра­ди;
7)
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
фа­оли­яти­ни
та­ко­мил­лаш­ти-
риш,
шу
жум­ла­дан
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
би­лан
улар­нинг
ўза­ро
ҳам­кор­ли­ги­ни
ях­ши­лаш
ҳам­да
се­нат
қў­ми­та­ла­ри­нинг
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
ва
улар­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри
би-
лан
ҳам­кор­лик
қи­лиш
ме­ха­низ­ми­нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги­ни
оши­риш
юза­си­дан
тав­си­ялар
иш­лаб
чи­қа­ди;
8)
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
ва
улар­нинг
до­имий
ко­мис­сия-
ла­ри
фа­оли­яти­га
до­ир
ус­лу­бий
қўл­лан­ма­лар
ва
бош­қа
ма­те­ри­ал­лар
тайёрлайди;
9)
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри­нинг
раҳ­бар­ла­ри
би­лан
бир-
га­лик­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
де­пу­тат­ла­ри­нинг
ҳу­қу-
қий
ма­да­ни­яти­ни
оши­риш
юза­си­дан
кон­фе­рен­ци­ялар,
дав­ра
суҳ­бат­ла­ри,
се-
ми­нар
тре­нин­глар
ва
бош­қа
тад­бир­лар
ўт­ка­зи­ли­ши­ни
таш­кил
эта­ди
ҳам­да
улар­ни
бу
йўна­лиш­да­ги
фа­оли­ят­ни
му­во­фиқ­лаш­ти­ра­ди;
10)
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш­ла­ри
де­пу­тат­ла­ри
иши­нинг
са­ма­ра­дор­ли­ги­ни
таъмин­лаш
учун
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ма­ҳал­лий
Кен­гаш-
ўзбеКистон
республиКаси
олий
мажлиси
сенати
Кенгашининг
қарори
ла­ри
раҳ­бар­ла­ри­нинг
шах­сий
масъ­ули­яти­ни
оши­риш
бўйича
так­лиф­лар
тайёрлайди;
11)
се­нат
Кен­га­ши
маж­лис­ла­ри­да
ёки
се­нат­нинг
ял­пи
маж­лис­ла­ри­да
ўз
фа­оли­яти
тўғ­ри­си­да
ҳи­со­бот
бе­ра­ди;
12)
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си­ни
иш­лаб
чи­қа­ди
ва
се­нат
Ко­мис-
си­яси­га
ёрдам
бе­рув­чи
иш­чи
гу­руҳ­лар­нинг
иш
ре­жа­си
ўз
вақ­ти­да
иш­лаб
чи­қи­ли­ши
ва
амал­га
оши­ри­ли­ши­ни
на­зо­рат
қи­ла­ди.
III.­
енат­Комиссиясининг­таркиби
5.
се­нат
Ко­мис­си­яси
се­нат
Кен­га­ши
то­мо­ни­дан
тас­диқ­ла­на­ди­ган
се­нат
Ко­­мис­си­яси­нинг
ра­иси,
унинг
ўрин­бо­сар­ла­ри,
ко­ти­би
ва
аъзо­ла­ри­дан
ибо-
рат
бў­ла­ди.
6.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
ра­иси:
се­нат
Ко­мис­си­яси
фа­оли­яти­га
раҳ­бар­лик
қи­ла­ди;
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
маж­лис­ла­ри­ни
ча­қи­ра­ди
ва
олиб
бо­ра­ди;
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
қа­рор­ла­ри­ни
им­зо­лайди;
се­нат
Ко­мис­си­яси
аъзо­ла­ри
ўр­та­си­да
ва­зи­фа­лар­ни
тақ­сим­лайди;
бош­қа
ва­ко­лат­лар­ни
амал­га
оши­ра­ди.
7.
се­нат
Ко­мис­си­яси
ра­иси­нинг
ўрин­бо­сар­ла­ри
се­нат
Ко­мис­си­яси
то­мо-
ни­дан
бел­ги­ла­на­ди­ган
ва­ко­лат­лар­ни
амал­га
оши­ра­ди­лар.
се­нат
Ко­мис­сия-
си
ра­иси­нинг
ўрин­бо­сар­ла­ри­дан
би­ри
се­нат
Ко­мис­си­яси
ра­иси­нинг
йўқ­ли-
ги­да
унинг
ва­зи­фа­си­ни
ба­жа­ра­ди.
8.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
ко­ти­би
се­нат
Ко­мис­си­яси
фа­оли­яти­нинг
са-
ма­ра­ли
амал­га
оши­ри­ли­ши­ни
таъмин­лайди,
се­нат
Ко­мис­си­яси
маж­лис­ла-
ри­нинг
баённо­ма­ла­ри­ни
ва
иш
юри­ту­ви­ни
олиб
бо­ра­ди.
9.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
аъзо­ла­ри
айни
бир
вақ­тда
се­нат
Ко­мис­си­яси-
га
ёрдам
бе­рув­чи
иш­чи
гу­руҳ­лар­нинг
раҳ­бар­ла­ри
ҳи­соб­ла­на­ди­лар.
се­нат
Ко­мис­си­яси­га
ёрдам
бе­рув­чи
иш­чи
гу­руҳ­лар
тар­ки­би­га
қо­ра­қал-
по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си­нинг,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят­лар
ва
тош­кент
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­нинг
де­пу­тат­ла­ри
ҳам­да
те­гиш­ли
ҳу­дуд­да
жойлаш­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­нинг
бир
на­фар-
дан
де­пу­та­ти
ки­ри­ти­ла­ди.
маз­кур
иш­чи
гу­руҳ­лар
тар­ки­би­га,
шу­нин­гдек
бош­қа
дав­лат
ор­ган­ла­ри,
таш­ки­лот­лар,
ил­мий
му­ас­са­са­лар­нинг
ва­кил­ла­ри
ва
му­та­хас­сис­лар
ки­ри­ти­ли­ши
мум­кин.
се­нат
Ко­мис­си­яси­га
ёрдам
бе­рув­чи
иш­чи
гу­руҳ­лар­нинг
тар­ки­би
қо-
ра­қал­по­ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
ва
тош­кент
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­нинг
сес­си­яла­ри­да
тас­диқ­ла­на­ди.
се­нат
Ко­мис­си­яси­га
ёрдам
бе­рув­чи
иш­чи
гу­руҳ­лар­нинг
фа­оли­ят
тар­ти-
би
се­нат
Ко­мис­си­яси
то­мо­ни­дан
бел­ги­ла­на­ди.
уш­бу
иш­чи
гу­руҳ­лар
фа­оли-
яти­нинг
таш­ки­лий
жи­ҳат­дан
таъмин­ла­ни­ши
учун
жа­воб­гар­лик
қо­ра­қал­по-
ғис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
жў­қор­ғи
Кен­ге­си,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
ва
тош-
кент
ша­ҳар
Кен­гаш­ла­ри­нинг
раҳ­бар­ла­ри­га
юк­ла­ти­ла­ди.
збеКистон­
еспублиКаси­
лий­
ажлиси­
енати­
енгашининг­
қарори
10.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
ра­иси,
унинг
ўрин­бо­сар­ла­ри,
ко­ти­би
ва
аъзо-
ла­ри
ўз
ва­зи­фа­ла­ри­ни
жа­мо­ат­чи­лик
асо­си­да
ба­жа­ра­ди­лар.
IV.­
енат­Комиссиясининг­фаолиятини­ташкил­этиш
11.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
маж­лис­ла­ри
за­ру­рат­га
қа­раб,
ле­кин
ҳар
чо-
рак­да
ка­ми­да
бир
мар­та
ўт­ка­зи­ла­ди.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
маж­лис­ла­ри
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
ра­иси,
йўқ-
ли­ги­да
эса
унинг
ўрин­бо­сар­ла­ри­дан
би­ри
то­мо­ни­дан
ча­қи­ри­ла­ди.
12.
се­нат
Ко­мис­си­яси
маж­лис­ла­ри­да
кў­риб
чи­қиш
учун
ма­са­ла­лар
се­нат
Ко-
мис­си­яси­нинг
ра­иси,
унинг
ўрин­бо­сар­ла­ри
ва
аъзо­ла­ри
то­мо­ни­дан
ки­ри­ти­ла­ди.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
маж­лис­ла­ри,
агар
улар­да
се­нат
Ко­мис­си­яси
аъзо-
ла­ри­нинг
ка­ми­да
яр­ми
иш­ти­рок
эт­ган
бўл­са,
ва­ко­лат­ли
ҳи­соб­ла­на­ди.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
маж­лис­ла­ри­ни
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
ра­иси,
йўқ­ли­ги­да
эса
унинг
ўрин­бо­сар­ла­ри­дан
би­ри
олиб
бо­ра­ди.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
маж­лис­ла­ри
очиқ,
ош­ко­ра
ўт­ка­зи­ла­ди.
маж­лис-
лар­га
дав­лат
ҳо­ки­ми­яти
ор­ган­ла­ри,
но­дав­лат
но­ти­жо­рат
таш­ки­лот­ла­ри,
ом-
ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри­нинг
ва­кил­ла­ри
так­лиф
эти­ли­ши
мум­кин.
за­ру-
рат
бўл­ган­да,
се­нат
Ко­мис­си­яси
ёпиқ
маж­лис
ўт­ка­зиш
тўғ­ри­си­да
қа­рор
қа-
бул
қи­ли­ши
мум­кин.
13.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
бар­ча
аъзо­ла­ри
тенг
ҳу­қуқ­лар­дан
фойда­ла­на-
ди­лар,
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
ҳар
бир
аъзо­си
бит­та
овоз­га
эга
бў­ла­ди.
14.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­да
баённо­ма
юри­ти­либ,
се­нат
Ко-
мис­си­яси­нинг
маж­ли­си­да
ра­ис­лик
қи­лув­чи
ва
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
ко-
ти­би
то­мо­ни­дан
им­зо­ла­на­ди.
15.
се­нат
Ко­мис­си­яси
ўз
ва­ко­ла­ти­га
ки­ри­тил­ган
ма­са­ла­лар
юза­си­дан
қа-
рор­лар
қа­бул
қи­ла­ди.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
қа­рор­ла­ри
унинг
маж­ли­си­да
иш­ти­рок
этаётган
се­нат
Ко­мис­си­яси
аъзо­ла­ри­нинг
од­дий
кўп­чи­лик
ово­зи
би­лан,
очиқ
овоз
бе­риш
йўли
би­лан
қа­бул
қи­ли­на­ди.
овоз­лар
тенг
бўл­ган-
да
ра­ис­лик
қи­лув­чи­нинг
ово­зи
ҳал
қи­лув­чи
ҳи­соб­ла­на­ди.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
те­гиш­ли
ор­ган
ва
таш­ки­лот­лар­га
юбо­ри­ла­ди­ган
қа­рор­ла­ри
улар
то­мо­ни­дан
кў­риб
чи­қи­ли­ши
шарт,
на­ти­жа­ла­ри
ёки
кў­рил-
ган
чо­ра­лар
ҳа­қи­да,
агар
қа­рор­да
бош­қа­ча
қо­ида
бел­ги­лан­ган
бўл­ма­са,
бир
ойлик
муд­дат­дан
ке­чик­тир­мас­дан
ха­бар
қи­ли­ни­ши
ке­рак.
16.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
аъзо­ла­ри
унинг
маж­лис­ла­ри­да
ҳо­зир
бў­лиш-
ла­ри
шарт.
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
аъзо­ла­ри
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
маж-
ли­си­да
иш­ти­рок
эта
ол­мас­лик­ла­ри
ҳа­қи­да
се­нат
Ко­мис­си­яси­нинг
ра­иси­ни
ёки
ко­ти­би­ни
ол­дин­дан
ха­бар­дор
қи­ла­ди­лар.
V.­
­с
енат­Комиссиясининг­таркибига­ҳамда­
енат­Комиссияси­
тўғрисидаги­низомга­ўзгартиш­ва
қўшимчалар­киритиш­тартиби
17.
се­нат
Ко­мис­си­яси
тар­ки­би­га
ҳам­да
уш­бу
ни­зом­га
ўз­гар­тиш
ва
қў-
шим­ча­лар
се­нат
Кен­га­ши­нинг
қа­ро­ри
би­лан
ки­ри­ти­ла­ди.
иловалар
илова
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
йил­да­ги
сон­ли
қа­ро­ри
би­лан
тас­диқ­лан­ган
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­
­Кен
га
нинг
ре
жа
(на­му­на­вий
шакл)
т/р
ад
бир
лар­но
ми,­
мақ
са
ди­ва
ку-
лаётган­на
ти-
жа
лар
ад
бир
лар
ни­ўт-
ка
зиш­муд
да
ти
ад
бир
лар
ни­
амал
га­оши
риш­
шак
ли
асъ
ул­иж
ро-
чи
лар
изоҳ:
1.
би­рин­чи
ус­тун­да
тад­бир­лар­нинг
тар­тиб
ра­қа­ми
кўр­са­ти­ла­ди.
2.
ик­кин­чи
ус­тун­да
тад­бир
но­ми
ва
мақ­са­ди
кўр­са­ти­ла­ди.
маз­кур
ус­тун-
да
ҳар
бир
мат­ннинг
бош­ла­ни­ши­ни
М...
рўёбга
чи­қа­риш
мақ­са­ди­даН,
матн-
нинг
ту­гал­ла­ни­ши­ни
эса
Мтад­бир
ўт­ка­зи­ли­ши
на­ти­жа­си­да...Н
шак­лда
ифо-
да­лаш
тав­сия
қи­ли­на­ди.
3.
учин­чи
ус­тун­да
тад­бир­лар­ни
ўт­ка­зиш
муд­да­ти,
яъни
ой,
де­ка­да
ойи,
аниқ
ка­лен­дарь
са­на
ёки
бир
не­ча
кун­дан
ибо­рат
муд­дат­лар
ора­ли­ғи
кўр-
са­ти­ли­ши
мум­кин.
тад­бир­лар
ўт­ка­зиш
муд­да­ти­ни
бел­ги­лаш­да
би­рин­чи
ёки
ик­кин­чи
ярим
йил­лик,
чо­рак­лик
(бир
не­ча
чо­рак­лик)
ка­би
муд­дат­лар-
ни
кўр­са­тиш
тав­сия
этил­майди.
4.
тўр­тин­чи
ус­тун­да
тад­бир­лар­ни
амал­га
оши­риш
шак­ли
кўр­са­ти­ла­ди.
тад­бир­лар
ту­ри­га
кў­ра
улар­нинг
амал­га
оши­риш
шак­ли
фар­қла­на­ди.
ма-
са­лан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­га
ки­ри­тил­ган
ма­са­ла-
лар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­да
му­ҳо­ка­ма
қи­ли­на­ди­ган
бўл­са,
тад­бир­нинг
амал­га
оши­риш
шак­ли
бў­либ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
аниқ
ма­са­ла
бўйича
қа­бул
қи­ла­ди­ган
қа­ро­ри
ҳи­соб­ла­на­ди,
иш
ре­жа­да
ман-
саб­дор
шах­снинг
ҳи­со­бо­ти­ни
эши­тиш
бўйича
тад­бир
ки­ри­тил­ган­да
эса
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
ман­саб­дор
шах­снинг
ҳи­со­бо­ти
бўйича
қа-
ро­ри
ҳи­соб­ла­на­ди.
5.
бе­шин­чи
ус­тун­да
масъ­ул
иж­ро­чи­лар,
яъни
тад­бир­лар­нинг
иж­ро­си
юк-
ла­тил­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яла­ри,
ҳо­ким­лик
ва
бош­қа
дав­лат
ор­га­ни­нинг
бў­лин­ма­ла­ри
кўр­са­ти­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­га
қў­шим­ча
ра­виш­да
ол­тин­чи
ус­тун
ҳам
ки­ри­ти­ли­ши
мум­кин
бў­либ,
ун­да
иш
ре­жа­нинг
бе­шин­чи
ус­тун-
дан
кўр­са­тил­ган
таш­ки­лот­лар
то­мо­ни­дан
тад­бир­лар­нинг
ўз
вақ­ти­да
иж­ро
иловалар
эти­ли­ши
ус­ти­дан
на­зо­рат­ни
амал­га
оши­рув­чи
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши-
нинг
ту­зил­ма­ла­ри
кўр­са­ти­ли­ши
мум­кин.
иш
ре­жа­ни
ту­зиш­га
бун­дай
ёнда-
шув
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­да
вақ­тин­ча­лик
ёки
мах­сус
ко­мис­си­ялар
ту-
зил­ган
ҳол­лар­да
қўл­ла­ни­ла­ди.
иловалар
илова
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
йил­да­ги
сон­ли
қа­ро­ри
би­лан
тас­диқ­лан­ган
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­
­Кен
га
ши­
­до
имий­ко
мис
си
яси
нинг
ре
жа
(на­му­на­вий
шакл)
т/р
ад
бир
лар­но
ми,­
мақ
са
ди­ва
ку-
лаётган­на
ти-
жа
лар
ад
бир
лар
ни­ўт-
ка
зиш­муд
да
ти
ад
бир
лар
ни­
амал
га­оши
риш­
шак
ли
асъ
ул­иж
ро-
чи
лар
зоҳ:
1.
би­рин­чи
ус­тун­да
тад­бир­лар­нинг
тар­тиб
ра­қа­ми
кўр­са­ти­ла­ди.
2.
ик­кин­чи
ус­тун­да
тад­бир
но­ми
ва
мақ­са­ди
кўр­са­ти­ла­ди.
маз­кур
ус­тун-
да
ҳар
бир
мат­ннинг
бош­ла­ни­ши­ни
М...
рўёбга
чи­қа­риш
мақ­са­ди­даН,
мат­н-
нинг
ту­гал­ла­ни­ши­ни
эса
Мтад­бир
ўт­ка­зи­ли­ши
на­ти­жа­си­да...Н
шак­лда
ифо-
да­лаш
тав­сия
қи­ли­на­ди.
3.
учин­чи
ус­тун­да
тад­бир­лар­ни
ўт­ка­зиш
муд­да­ти,
яъни
аниқ
ка­лен­дарь
са­на
ёки
бир
не­ча
кун­дан
ибо­рат
муд­дат­лар
ора­ли­ғи
кўр­са­ти­ли­ши
мум­кин.
4.
тўр­тин­чи
ус­тун­да
тад­бир­лар­ни
амал­га
оши­риш
шак­ли
кўр­са­ти­ла­ди.
тад­бир­лар
ту­ри­га
кў­ра
улар­нинг
амал­га
оши­риш
шак­ли
фар­қла­на­ди.
ма-
са­лан,
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
иш
ре­жа­си­га
ки­ри­тил­ган
ма­са­ла­лар
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­да
му­ҳо­ка­ма
қи­ли­на­ди­ган
бўл­са,
тад-
бир­нинг
амал­га
оши­риш
шак­ли
бў­либ
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси-
нинг
қа­ро­ри
лойиҳа­си
ва
маълу­мот­но­ма­лар,
до­имий
ко­мис­сия
маж­ли­си­да
му­ҳо­ка­ма
қи­ли­на­ди­ган
бўл­са
до­имий
ко­мис­сия
қа­ро­ри
ва
маълу­мот­но­ма-
ла­ри
ҳи­соб­ла­на­ди.
5.
бе­шин­чи
ус­тун­да
масъ­ул
иж­ро­чи­лар,
яъни
тад­бир­лар­нинг
иж­ро­си
юк­ла­тил­ган
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
аъзо-
си,
дав­лат
ор­га­ни,
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи­ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
кўр­са-
ти­ла­ди.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
иш
ре­жа­си­га
қў-
шим­ча
ра­виш­да
ол­тин­чи
ус­тун
ҳам
ки­ри­ти­ли­ши
мум­кин
бў­либ,
ун­да
иш
ре-
жа­нинг
бе­шин­чи
ус­тун­дан
кўр­са­тил­ган
таш­ки­лот­лар
то­мо­ни­дан
тад­бир­лар-
нинг
ўз
вақ­ти­да
иж­ро
эти­ли­ши
ус­ти­дан
на­зо­рат­ни
амал­га
оши­рув­чи
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
аъзо­си
кўр­са­ти­ли­ши
мум-
кин.
иш
ре­жа­ни
ту­зиш­га
бун­дай
ёнда­шув
иш
ре­жа­нинг
бе­шин­чи
ус­ту­ни­да
иловалар
тад­бир­лар­нинг
иж­ро­чи­си
си­фа­ти­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
тар­ки­би­га
кир­майди­ган
ту­зил­ма
кўр­са­тил­ган
ҳол­лар­да
қўл­ла­ни­ла­ди.
87
иловалар
илова
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­
­Кен
га
ши­
­сес
си
яси
нинг
очи
ли
ши­тўғ
ри
си
да
ги­ха
бар
но
ма
(на­му­на­вий
шакл)
пу
тат­
­­­
йил
­­
­­­­­­
да
со­ат
­­
­­­­­­­­
би­но­си­да
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
сес­си­яси­ни
ўт­ка­зи­ли­ши
бел­ги­лан­моқ­да.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­нинг
кун
тар­ти­би­га
қуйида­ги
ма-
са­ла­лар
ки­ри­тил­ган:
1.
2.
ло
ва­қи
ли
на
ди
ган­ма
те
ри
ал
лар:
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ма-
қо­ми
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­ну­ни
мод­да­си­нинг
би-
рин­чи
қис­ми­га
му­во­фиқ
де­пу­тат
те­гиш­ли
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
маж­лис­ла­ри­да
қат­на­ши­ши,
овоз
бе­риш­да
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
рег­ла­мен­ти­да
бел­ги­лан­ган
тар­тиб­да
шах­сан
иш­ти­рок
эти­ши
шарт.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
маж­лис­ла­ри­да
иш­ти­рок
эта
ол­мас­лик-
нинг
объ­ек­тив
са­баб­ла­ри
мав­жуд
бўл­ган­да
бу
ҳақ­да
(ман­саб­дор
шах­снинг
ф.
и.
о.,
ало­қа
те­ле­фо­ни)
ол­дин­дан
ха­бар
бе­ри­ли­ши
ва
қат­на­ша
ол­мас­ли­ги­ни
тас­диқ­лов­чи
ҳуж­жат
тақ­дим
эти­ли­ши
ке­рак.
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши
аҳ
ба
ри­
­­­­­­­­­­­­­­
(шах­сий
им­зо
ва
ф.
и.
о.)
зоҳ:
Ха­бар­но­ма
топ­ши­рил­ган­ли­ги
маълум
қи­ли­на­ди­ган
бу­юр­тма
хат
ор­қа-
ли
жў­на­ти­ли­ши
ёки
олин­ган­ли­ги­ни
тас­диқ­лов­чи
им­зо
би­лан
қўл­га
топ­ши-
ри­ли­ши
мум­кин.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
фа­ми­ли­яси,
ис­ми,
ота­си­нинг
ис­ми
ва
унинг
сайлов
ок­ру­ги
ра­қа­ми
кўр­са­ти­ла­ди.
иловалар
илова
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
но­ми
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши­
­йил­М
да
ги
­сес
си
яси
нинг
баённо­ма­си
(на­му­на­вий
шакл)
жа­ми
де­пу­тат­лар
сес­си­яда
иш­ти­рок
эт­ган
де­пу­тат­лар
сес­си­яга
так­лиф
этил­ган
иш­ти­рок­чи­лар
сес­си­яда
ра­ис­лик
қи­лув­чи
сес­сия
ко­ти­би
Кун­тар
ти
би:
1.
2.
ес
сия­рег
ла
мен
ти:
1.
­т
ин
глан
ди
(ма­са­ла
но­ми)
(ф.
и.
о.)
(ла­во­зи­ми
ва
сайлов
ок­ру­ги
ра­қа­ми)
(маъру­за
ило­ва
қи­ли­на­ди)
ўз
га­чиқ
ди
лар:
(ф.
и.
о.)
(ла­во­зи­ми
ва
сайлов
ок­ру­ги
ра­қа­ми)
(чи­қиш­нинг
қис­қа­ча
маз­му­ни)
рор­қи
лин
ди:
қа­рор
лойиҳа­си
бил­ди­рил­ган
так­лиф­лар,
қў­шим­ча­лар
ва
эъти­роз­лар
ҳи­соб­га
олин­ган
ҳол­да
қа­бул
қи­лин­ди
(ило­ва
қи­ли­на­ди)
(овоз
бер­ди­лар:
ёқлаб
­­­­­
қар­ши
­­­­­
бе­та­раф­лар
­­­­
иловалар
2.
ис
лик­қи
лув
чи
(шах­сий
им­зо
ва
ф.
и.
о.)
ес
сия­ко
ти
би
(шах­сий
им­зо
ва
ф.
и.
о.)
90
иловалар
илова
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши
нинг­
­йил­М
да
ги
­сес
си
яси
да­иш
ти
рок­эт
ган­де
пу
тат
лар
рўй
а­ти
(на­му­на­вий
шакл)
жа­ми
де­пу­тат­лар
бўш
жойлар
ти
рок­эт
ди
лар:
т/р
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­
Кен
га
ши­де
пу
та
ти-
нинг
­и
­о
.­ва
пар
ти-
явийли
ги­
айлов­ок
ру
ги­ра
қа-
ми­
со
сий­иш
жойи­
ва
ла
во
зи
ми­
до­имий
ко­мис­си­яси
до­имий
ко­мис­си­яси
до­имий
ко­мис­си­яси
ти
рок­эт
ма
ди
лар:
т/р
Халқ­де
пу
тат-
ла
ри­Кен
га
ши­
де
пу
та
ти
нинг­
­и
­о
.­ва
пар-
явийли
ги­
айлов­ок
ру
ги­
ра
қа
ми­
со
сий­иш
жойи­
ва
ла
во
зи
ми­
ти
рок­эт
ма-
ган
ли
ги
нинг­
асо
зоҳ:
1.
ик­кин­чи
ус­тун­да
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
фа­ми­ли­я-
си,
ис­ми
ва
ота­си­нинг
ис­ми,
пар­ти­явийли­ги
ва
до­имий
ко­мис­си­яда­ги
ла­во-
зи­ми
кўр­са­ти­ла­ди.
би­рин­чи
бў­либ
до­имий
ко­мис­сия
ра­иси,
кейин
до­имий
ко­мис­сия
ра­иси
ўрин­бо­са­ри,
ун­дан
сўнг
до­имий
ко­мис­сия
ко­ти­би
ва
шун-
дан
сўнг
до­имий
ко­мис­сия
аъзо­ла­ри
ал­фа­вит
тар­ти­би­да
кўр­са­ти­ла­ди.
91
иловалар
агар­да
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
айни
вақ­тда
се­нат
аъзо­си
ҳи­соб­лан­са,
ҳол­да
ик­кин­чи
ус­тун­да
унинг
се­нат­нинг
қайси
қў­ми­та­си
тар-
ки­би­га
ки­ри­ши
ва
қў­ми­та­да­ги
ла­во­зи­ми
кўр­са­ти­ла­ди.
2.
тўр­тин­чи
ус­тун­да
де­пу­тат­нинг
асо­сий
иш
жойи
бўйича
эгал­лаб
тур­ган
ла­во­зи­ми­нинг
тў­лиқ
но­ми
ҳам­да
иш­лаётган
таш­ки­лот­нинг
поч­та
ман-
зи­ли
кўр­са­ти­ла­ди.
3.
бе­шин­чи
ус­тун
де­пу­тат­нинг
сес­си­яда
иш­ти­рок
эт­ма­ган­ли­ги­нинг
са­ба-
би­ни
тас­диқ­лов­чи
ҳуж­жат­лар
асо­си­да
(ка­сал­ли­ги,
хиз­мат
са­фа­ри­да
экан-
ли­ги
ва
ҳо­ка­зо)
тўл­ди­ри­ла­ди.
92
иловалар
илова
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши
нинг­
­йил­М
да
ги
­сес
яси
га­так
лиф­эти
либ,­иш
ти
рок­эт
ган­шах
слар
рўй
а­ти
(на­му­на­вий
шакл)
ми­так
лиф­этил
ган­шах
слар­
т/р
ак
лиф­этил
ган­шах-
снинг­
­и
­о
ак
лиф­этил
ган­шах-
снинг­ла
во
зи
ми
аш
ки
лот
нинг­поч
та­
ман
зи
ли
зоҳ:
1.
агар
так­лиф
этил­ган
шахс
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес­си­яси­да
бе-
во­си­та
ўзи
иш­ти­рок
этаётган
бўл­са
(сўз­га
чи­қув­чи,
маъру­за­чи,
қў­шим­ча
маъру­за­чи,
эк­сперт,
му­та­хас­сис,
ҳи­со­бот
бе­раётган
ман­саб­дор
шахс
ва
ҳо-
ка­зо),
ҳол­да
ик­кин­чи
ус­тун­да
маз­кур
шахс
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес-
си­яси­га
қай
мақ­сад­да
ча­қи­рил­ган­ли­ги
кўр­са­ти­ла­ди.
2.
агар
так­лиф
этил­ган
шах­слар
ора­си­да
бош­қа
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен-
гаш­ла­ри
де­пу­тат­ла­ри
иш­ти­рок
этаётган
бўл­са,
ма­са­лан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят
Кен­га­ши­нинг
кен­гайти­рил­ган
сес­си­яси
ўт­ка­зи­лаётган­да
ҳол­да
қуйида
кел­ти­рил­ган
шак­лда­ги
ало­ҳи­да
рўйхат
ту­зиш
тав­сия
эти­ла­ди.
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши
нинг­
­йил­М
да
ги­
­сес
яси
га­так
лиф­эти
либ,­иш
ти
рок­этаётган­халқ­де
пу-
тат
ла
ри­ту
ман­ва
ша
ҳар­Кен
га
ши­де
пу
тат
ла
ри
рўй
а­ти
(на­му­на­вий
шакл)
т/р
пу
тат
нинг­ла
во
зи-
ми,­
­и
­о
.­ва
халқ­де-
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши-
нинг­но
ми
айлов­ок
ру
ги­ра
қа-
со
сий­иш
жойи­
ва
ла
во
зи
ми
иловалар
илова
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши­нинг
но­ми
қа­ро­ри
(на­му­на­вий
шакл)
йил
сон
(қа­рор
но­ми)
Юқо­ри­да
баён
этил­ган­лар­га
асо­сан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор
қи­ла­ди
1.
2.
3.
уш­бу
қа­рор­нинг
иж­ро­си­ни
на­зо­рат
қи­лиш
халқ
де­пу­тат­ла­ри
­­­­­
Кен­га­ши­нинг
до­имий
ко­мис­си­яси
зим­ма­си­га
юк­ла­тил­син.
4.
уш­бу
қа­рор
қа­бул
қи­лин­ган
кун­дан
куч­га
ки­ра­ди.
Халқ­де
пу
тат
ла
ри
Кен
га
ши­
аҳ
ба
ри
(шах­сий
им­зо
ва
ф.
и.
о.)
иловалар
илова
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­
­Кен
га
ши­
­до
имий­ко
мис
си
яси
нинг
­йил­М
да
ги­
­маж
ли
си
нинг
баённо­ма­си
(на­му­на­вий
шакл)
до­имий
ко­мис­си­янинг
жа­ми
аъзо­ла­ри
маж­лис­да
до­имий
ко­мис­си­янинг
иш­ти­рок
эт­ган
аъзо­ла­ри
маж­лис­га
так­лиф
этил­ган
иш­ти­рок­чи­лар
маж­лис­да
ра­ис­лик
қи­лув­чи
Ко­тиб
маж­лис­ни
оч­ди
(ф.
и.
о.)
Кун­тар
ти
би:
ин
глан
ди:
(маъру­за
ило­ва
қи­ли­на­ди)
ўз
га­чиқ
ди
лар:
(нут­қлар­нинг
қис­қа­ча
маз­му­ни)
рор­қи
лин
ди:
(овоз
бер­ди­лар:
ёқлаб
қар­ши
бе­та­раф­лар
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши
до
имий­ко
мис
яси
нинг­ра
иси
(ф.
и.
о.,
им­зо)
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши
до
имий­ко
мис
си
яси
нинг­ко
ти
би
(ф.
и.
о.,
им­зо)
иловалар
илова
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши­до
имий­ко
мис
си
яси
нинг­но
ми
қа­ро­ри
(на­му­на­вий
шакл)
йил
­-
сон
(қа­рор
но­ми)
Юқо­ри­да
баён
этил­ган­ла­ри­га
асо­сан
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
қа­рор
қи­ла­ди
1.
2.
3.
уш­бу
қа­рор­нинг
иж­ро­си­ни
на­зо­рат
қи­лиш
зим­ма­си­га
юк­ла­тил­син.
4.
уш­бу
қа­рор
қа­бул
қи­лин­ган
кун­дан
куч­га
ки­ра­ди.
5.
уш­бу
қа­рор
кў­риб
чи­қиш
учун
юбо­рил­син.
6.
уш­бу
қа­рор
(ви­ло­ят,
ту­ман,
ша­ҳар)
га­зе­та­си­да
эълон
қи­лин­син.
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши
до
имий­ко
мис
яси
нинг­ра
иси
(ф.
и.
о.,
им­зо)
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
ра­иси
йўқ­ли­ги­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси­нинг
қа­ро­ри
маж­лис­да
ра­ис­лик
қи­лув­чи
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до­имий
ко­мис­си­яси
ра­иси­нинг
ўрин­бо­са­ри
то­мо­ни­дан
им­зо­ла­на­ди.
иловалар
10
илова
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши­де
пу
та
ти
нинг­шах
сий­иш
ре
жа
(на­му­на­вий
шакл)
олиятнинг­асосий­
йўналишлари­
ад
бир
лар­
ми­
ад
бир
лар-
ни­ўтка
зиш­
муд
да
ти­
аш
ки-
лотлар,­
ман
саб
дор­
шахслар
1.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
сес-
си­яла­ри
иши­да
иш­ти­рок
этиш
1.1.
...
1.2.
2.
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
до-
имий
ко­мис­си­яла­ри
иши­да
иш­ти-
рок
этиш
2.1.
2.2.
2.3.
3.
пар­тия
гу­ру­ҳи­нинг
иши­да
иш-
ти­рок
этиш
3.1.
3.2.
4.
де­пу­тат­нинг
сайлов
чи­лар,
сиё
сий
пар­тия,
фу­қа­ро­лар­нинг
ўзи-
ни
ўзи
бош­қа­риш
ор­ган­ла­ри
би­лан
иш­ла­ши
4.1.
4.2.
4.3.
...
4.5.
4.6.
4.7.
5.
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри
би­лан
иш­лаш
(ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри­да
чи­қиш­лар)
5.1.
5.2.
зоҳ:
1.
ик­кин­чи
ус­тун­да
ре­жа­лаш­ти­рил­ган
тад­бир­лар­дан
таш­қа­ри,
тад­бир-
лар­ни
ўт­ка­зиш
жойи
ҳам
кўр­са­ти­ла­ди.
ми­сол
учун,
агар
сайлов­чи­лар
би-
лан
уч­ра­шув
ўт­ка­зиш
ре­жа­лаш­ти­рил­ган
бўл­са,
уч­ра­шув­ни
ўт­ка­зиш
мўл-
жал­ла­наётган
жой
ҳам
кўр­са­ти­ла­ди.
2.
тўр­тин­чи
ус­тун­да
халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
то­мо­ни­дан
ре-
жа­лаш­ти­рил­ган
тад­бир­лар­ни
амал­га
оши­риш­га
жалб
эти­ла­ди­ган
таш­ки-
лот­лар
ва
ман­саб­дор
шах­слар
кўр­са­ти­ла­ди.
ми­сол
учун,
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­га
сайлов­чи­лар
би­лан
уч­ра­шув
ўт­ка­зиш
учун
хо­на
аж-
ра­та­ди­ган
таш­ки­лот
раҳ­ба­ри
ёки
уш­бу
уч­ра­шув­га
так­лиф
эти­ла­ди­ган
дав-
лат
ор­га­ни­нинг
ман­саб­дор
шах­си
кўр­са­ти­ли­ши
мум­кин.
иловалар
11
илова
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­Кен
га
ши­де
пу
та
ти
нинг­сайлов
чи
лар
би
лан­уч
ра
шу
ви­на
ти
жа
ла
ри­тўғ
ри
си
да
ги
­бо­рот
ма
лу­мот­но­ма­си
(на­му­на­вий
шакл)
йил
да
со­ат
би­но­си­да
(аҳо­ли,
таш­ки­лот
хо­дим­ла­ри,
ўқув­чи­лар)
би­лан
уч­ра­шув
ўт­ка­зил­ди.
уч­ра­шув­да
та
аҳо­ли
иш­ти­рок
эт­ди.
шун­дан
та­си
ма-
ҳал­ла­лар
аҳо­ли­си,
та­си
дав­лат
ор­ган­ла­ри
ва­кил­ла­ри,
та-
си
ом­ма­вий
ах­бо­рот
во­си­та­ла­ри
ва­кил­ла­ри
ва
бош­қа­лар­дир.
уч­ра­шув
мав­зу­си
этиб
бел­ги­лан­ди.
уч­ра­шув
жа­раёни­да
сайлов­чи­лар
то­мо­ни­дан
қуйида­ги
му­ам­мо­ли
ма­са-
ла­лар
кў­та­рил­ди:
1.
2.
сайлов­чи­лар
то­мо­ни­дан
кў­та­рил­ган
му­ам­мо­ли
ма­са­ла­лар­ни
ҳал
қи­лиш
учун
қуйида­ги
тад­бир­лар­ни
амал­га
оши­риш
ре­жа­лаш­ти­рил­моқ­да:
1.
2.
Халқ­де
пу
тат
ла
ри
Кен
га
ши
нинг­де
пу
та
ти­
(ф.
и.
о.,
им­зо­си)
иловалар
илова
Халқ
де­пу­тат­ла­ри
Кен­га­ши
де­пу­та­ти
(де­пу­тат
сў­ро­ви
юбо­ри­лаётган
дав-
лат
ор­га­ни
раҳ­ба­ри)
де­пу­тат
сў­ро­ви
(на­му­на­вий
шакл)
(му­ам­мо­ли
ма­са­ла­нинг
асо­сий
маз­му­ни)
МХалқ
де­пу­тат­ла­ри
ви­ло­ят,
ту­ман
ва
ша­ҳар
Кен­га­ши
де­пу­та­ти­нинг
ма­қо-
ми
тўғ­ри­си­даНги
ўз­бе­кис­тон
рес­пуб­ли­ка­си
қо­ну­ни­нинг
мод­да­си­га
му­во-
фиқ
сиз­дан
қуйида­ги
ма­са­ла­лар
бўйича
ах­бо­рот
бе­ри­шин­гиз­ни
сў­райман:
1.
2.
де­пу­тат
сў­ро­ви­га
жа­воб­ни
де­пу­тат
сў­ро­ви­ни
ол­ган
кун­дан
эъти­бо­ран
10
кун­дан
ке­чик­тир­мас­дан
тақ­дим
эти­шин­гиз­ни
сў­райман.
Халқ­де
пу
тат
ла
ри
Кен
га
ши­де
пу
та
ти­
(ф.
и.
о.,
им­зо­си)
12
илова
сенат
олий
мажлиса
республики
узбекистан
программа
развития
организации
объединенных
наций
узбекистане
то
ди
чес
ие­ре
мен
да
ции
по
не
то
рым­ас
пе
К­
там­ор
га
ни
за
ции
де
ятель
нос
ти­об
лас
тны
,­район
ны
го
род
­Кен
га
шей
на
род
ны
­де
пу
та
тов,
Х­
пос
то
ян
ны
мис
сий
де
пу
та
тов­пред
ста
ви
тель
ны
ор
га
нов­влас
ти­на
мес
та
(практическое
пособие)
таш­Кент
2012
бўлим
100
етодические­рекомендации­по
некоторым­аспектам­организации­деятель
ности­областных,­районных­и
городских­Кенгашей­народных­депутатов,­их
стоянных­комиссий­и
депутатов­представительных­органов­власти­на
местах.
практическое
пособие.
авторы:
ф.
в.
Ким,
б.
г.
Хасанов
таш­кент:
2012.
192
стр.
тветственный­редактор:
доктор
юридических
наук,
профессор
м.
раджабова
ецензенты:­
доктор
юридических
наук
м.
ахмадшоева,
кандидат
юридических
наук
и.
беков
настоящее
практическое
пособие
подготовлено
на
основе
нормативно
правовых
актов,
регулирующих
деятельность
областных,
районных
городских
Кенгашей
народных
депутатов.
пособии
даны
рекомендации
областным,
районным
го
родским
Кенгашам
народных
депутатов
по
реализации
их
полномочий
деле
со
циально
экономического
развития
соответствующих
территорий.
особая
значимость
этого
пособия
состоит
том,
что
подготовлено
ито
гам
анализа
деятельности
областных,
районных
городских
Кенгашей
народных
депутатов.
пособии
детально
проанализирована
деятельность
областных,
район
ных
городских
Кенгашей
народных
депутатов,
их
постоянных
комиссий,
даны
рекомендации,
направленные
на
предотвращение
упущений
недостатков,
встре
чающихся
их
деятельности,
также
предложения
по
дальнейшему
усилению
де
ятельности
представительных
органов
государственной
власти
на
местах.
данное
пособие
предназначено
для
депутатов
местных
Кенгашей
народных
де
путатов,
сенаторов,
работников
местных
органов
исполнительной
власти,
специа
листов
ученых
имеет
ценное
практическое
значение.
данное
пособие
подготовлено
при
содействии
программы
развития
органи
зации
объединенных
наций
(проон
узбекистане).
точки
зрения,
выражен
ные
данном
пособии,
принадлежат
авторам
могут
не
совпадать
официаль
ной
точкой
зрения
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
или
проон
узбекистане.
все
права
защищены
принадлежат
сенату
олий
мажлиса
республики
узбе
кистан
проон
узбекистане.
любое
воспроизведение
пособия,
том
числе
со
хранение
его
текста
информационно
поисковых
системах
или
какой
бы
то
ни
было
форме,
также
использование
выдержек
из
данной
публикации
могут
быть
произ
ведены
только
письменного
согласия.
ссылка
на
источник
обязательна.
IVBN
сенат
олий
мажлиса
республики
узбекистан,
2012.
программа
развития
оон
узбекистане,
2012.
удК
###.###.##
(###.#)
ббК
##.###.#
­­
##
12
илова
СОДЕРЖАНИЕ
редисловие
103
аздел­I.
­­о
бластные,­районные­и
городские­Кенгаши­народных
депутатов
107
глава
1.
­­
организация
проведение
сессий
Кенгаша
народных
депутатов
107
глава
2.
протоколы
сессий
Кенгаша
народных
депутатов
глава
3.
решения
сессий
Кенгаша
народных
депутатов
114
глава
4.
­­
организация
мониторинга
(контроля)
за
исполнением
ре
шений
Кенгаша
народных
депутатов
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
119
аздел­II.
­п
остоянные­комиссии­Кенгаша­народных­депутатов
122
глава
5.
­­
организация
заседаний
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.
122
глава
6.
­­
протоколы
заседаний
постоянных
комиссий
Кенгаша
на
родных
депутатов
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
127
глава
7.
­­
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
129
глава
­­
организация
мониторинга
(контроля)
за
исполнением
ре
шений
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
132
аздел­III.
­п
ланирование­работы­Кенгаша­народных­депутатов
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
135
глава
9.
­­
план
работы
Кенгаша
народных
депутатов
135
глава
10.
­­
план
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
138
глава
11.
­­
индивидуальный
план
работы
депутата
Кенгаша
народ
ных
депутатов
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
142
аздел­IV.
­­
Кенгаш­народных­депутатов­и
институты­граждан
ского­общества
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
145
глава
12.
­­
Кенгаш
народных
депутатов
органы
самоуправления
граждан
145
глава
13.
­­
Кенгаш
народных
депутатов
средства
массовой
информации
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
148
аздел­V.
­­о
рганизация­работы­депутатов­Кенгаша­народных­
депутатов­с
избирателями
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
152
глава
14.
­­
работа
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
избира
тельном
округе
избирателями
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
152
глава
15.
отзыв
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
164
содержание
102
риложения
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
169
постановление
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республики
уз
бекистан
от
31
марта
2010
года
30
II
Мо
Комиссии
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
по
содействию
активизации
де
ятельности
представительных
органов
власти
на
местахН
­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­
169
состав
Комиссии
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
по
содействию
активизации
деятельности
представительных
орга
нов
власти
на
местах
­...............................................
171
положение
Комиссии
сената
олий
мажлиса
республики
узбе
кистан
по
содействию
активизации
деятельности
представитель
ных
органов
власти
на
местах
­........................................
173
примерная
форма
плана
работы
Кенгаша
народных
депутатов
­...........
177
примерная
форма
плана
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
­................................................
179
примерная
форма
уведомления
депутата
Кенгаша
народных
депу
татов
об
открытии
сессии
местного
Кенгаша
народных
депутатов
­........
180
примерная
форма
протокола
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
­........
181
примерная
форма
списка
депутатов,
присутствовавших
на
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
(приложение
протоколу
сессии
Кенгаша
народных
депутатов)
­.......................................
183
примерная
форма
списка
приглашенных
лиц,
присутствовавших
на
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
(приложение
протоколу
сессии
Кенгаша
народных
депутатов)
­.................................
185
примерная
форма
решения
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
­.........
186
примерная
форма
протокола
заседания
постоянной
комиссии
Кен
гаша
народных
депутатов
­...........................................
187
примерная
форма
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народ
ных
депутатов
­.....................................................
188
примерная
форма
индивидуального
плана
работы
депутата
Кен
гаша
народных
депутатов
­...........................................
189
примерная
форма
информационной
справки
об
итогах
встречи
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
избирателями
­.................
190
примерная
форма
депутатского
запроса,
направляемого
руководи
телю
государственного
органа
­.......................................
191
103
ПРЕДИСЛОВИЕ
своем
докладе
Ммодернизация
страны
построение
сильного
гра
жданского
общества
наш
главный
приоритетН
на
совместном
засе
дании
палат
олий
мажлиса
27
января
2010
года
президент
республи
ки
узбекистан
и.
а.
Каримов
поставил
перед
парламентом
местны
ми
представительными
органами
власти
такую
важнейшую
задачу,
как
осуществление
ими
жесткого
парламентского,
депутатского
контроля
за
тем,
как
исполнительная
власть,
правительство
центре
хокими
яты
на
местах,
исполняют
законы,
принятые
парламентом.
также
было
отмечено,
что
следует
предпринять
все
необходимые
меры
по
широ
кому
использованию
на
местах
предусмотренных
законом
правовых
норм
механизмов
осуществления
контрольных
полномочий
законо
дательной
власти.
итогом
этих
мероприятий
должно
стать
выявление
серьезных
недостатков
упущений
на
местах,
которые
мешают
повы
шению
эффективности
проведения
реформ
принятию
оперативных
решений
по
их
разрешению.
на
момент
образования
двухпалатного
парламента,
т.
е.
2005
года,
качестве
основной
задачи,
поставленной
перед
верхней
палатой
олий
мажлиса
как
органа,
представляющего
интересы
регионов
выполня
ющего
представительские
функции,
определено
обеспечение
сбалан
сированности
общегосударственных
региональных
интересов.
на
ре
шение
этой
задачи
была
направлена
деятельность
сенаторов,
избранных
2005
году.
эта
же
долгосрочная
цель
стоит
сегодня
перед
новым
со
ставом
сената
депутатами
местных
Кенгашей
народных
депутатов.
для
решения
поставленных
задач,
также
повышения
роли
участия
местных
Кенгашей
народных
депутатов
решении
вопросов
социально
экономического
развития
территорий
формирования
территориальных
интересов
сенатом
момента
формирования
на
системной
плановой
основе
реализуются
меры
по
оказанию
практической
методической
помощи
областным,
районным
городским
Кенгашам
народных
депу
татов.
так,
депутаты
местных
Кенгашей
народных
депутатов
привлека
ются
участию
контрольно
аналитических
мероприятиях,
проводи
104
предисловие
мых
комитетами
сената,
также
реализации
программных
документов,
принимаемых
сенатом
его
Кенгашем,
это
стало
доброй
традицией.
для
председателей
постоянных
комиссий
местных
Кенгашей
народных
депутатов
по
инициативе
сената
периодически
организуются
семинары.
целях
совершенствования
нормативной
базы
деятельности
Кенгашей
на
родных
депутатов
верхней
палатой
разрабатываются
рекомендации
иные
документы
нормативного
характера.
примеру,
2010
году
Кенгаш
се
ната
утвердил
примерный
регламент
областного,
районного,
городского
Кенгаша
народных
депутатов
примерное
положение
постоянных
ко
миссиях
областного,
районного,
городского
Кенгаша
народных
депутатов.
31
марта
2010
года
целях
дальнейшего
совершенствования
механизма
вза
имодействия
сената
местными
Кенгашами
народных
депутатов
решении
задач
социально
экономического
развития
регионов,
оказания
практи­чес­кой
методической
помощи
постоянным
комиссиям
местных
Кенгашей
народ-
ных
депутатов
реализации
их
полномочий,
также
повышения
ответствен-
ности
руководителей
местных
Кенгашей
народных
депутатов,
их
постоян
ных
комиссий
за
эффективную
организацию
деятельности
местных
Кенга
шей
народных
депутатов
было
принято
решение
об
образовании
Комиссии
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
по
содействию
активизации
деятельности
представительных
органов
власти
на
местах.
одновременно
ут
верждено
соответствующее
положение
Комиссии,
котором
четко
опреде
лены
ее
полномочия.
основной
формой
работы
Комиссии
является
регуляр
ное
проведение
мониторинга
деятельности
местных
Кенгашей
народных
де
путатов.
Как
показали
результаты
проведенного
мониторинга,
за
последние
годы
работе
местных
представительных
органов
власти
на
местах
произош
ли
позитивные
перемены.
заметно
активизировалась
деятельность
постоян
ных
комиссий
местных
Кенгашей
народных
депутатов
деле
осуществления
социально
экономических
реформ.
на
сессиях
местных
Кенгашей
народных
депутатов
периодически
заслушиваются
отчеты
руководителей
местных
ор
ганов
исполнительной
власти,
т.
ч.
ответственных
за
реализацию
террито
риальных
антикризисных
программ
на
2009ф2012
гг.,
программ
создания
ра
бочих
мест
обеспечения
занятости
населения
т.
д.
вместе
тем
работе
местных
Кенгашей
народных
депутатов
их
постоянных
комиссий
продол
жают
иметь
место
отдельные
недостатки
упущения.
их
числе
отсутствие
должной
активности
депутатов
работе
постоянных
комиссий
по
реализа
ции
полномочий,
предоставленных
законами
республики
узбекистан
Мо
го
сударственной
власти
на
местахН
Мо
статусе
депутата
областного,
район
ного
городского
Кенгаша
народных
депутатовН,
наличие
формализма
при
планировании
своей
работы,
недостаточная
эффективность
депутатского
кон-
т­роля
по
причине
отсутствия
прочной
эффективной
взаимосвязи
между
де
путатским
корпусом
средствами
массовой
информации,
также
другими
институтами
гражданского
общества.
105
предисловие
Концепция
дальнейшего
углубления
демократических
реформ
форми
рования
гражданского
общества
стране,
изложенная
докладе
президен
та
республики
узбекистан
и.
а.
Каримова
на
совместном
заседании
палат
олий
мажлиса
республики
узбекистан
12
ноября
2010
года,
определила
но
вый
этап
развития
государства
общества.
Характерной
особенностью
ре
формирования,
проводимого
на
данном
этапе,
является
то,
что,
взяв
за
осно
ву
демократические
принципы
общечеловеческие
ценности,
узбекистан
продолжил
модернизацию
страны
условиях
устойчивого
экономическо
го
роста,
политической
стабильности
постепенного
повышения
уровня
жизни
граждан
узбекистана.
необходимость
обеспечения
реализации
идей,
определенных
Концепции,
обозначила
новые
приоритетные
направления
деятельности
сената
поставила
дополнительные
задачи
перед
местными
Кенгашами
народных
депутатов,
на
которые
возложено
обеспечение
неу
коснительного
исполнения
на
местах
нормативно
правовых
актов,
разра
батываемых
рамках
данной
Концепции.
представленное
вашему
вниманию
настоящее
практическое
пособие
разработано
на
основе
практических
материалов
информации,
собран
ных
Комиссией
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
по
содейст-
вию
активизации
деятельности
представительных
органов
власти
на
мес-
тах.
его
основной
целью
является
оказание
методической
помощи
депу
татам
местных
Кенгашей
народных
депутатов
устранении
недостатков
работе
постоянных
комиссий
Кенгашей
народных
депутатов.
практи
ческом
пособии
раскрываются
некоторые
аспекты
организации
прове
дения
сессий
Кенгаша
народных
депутатов
заседаний
их
постоянных
комиссий,
порядок
оформления
протоколов
решений
сессий
Кенгаша
народных
депутатов
заседаний
его
постоянных
комиссий.
особое
вни
мание
уделено
раскрытию
процедуры
осуществления
мониторинга
(конт-
роля)
за
исполнением
решений
Кенгаша
народных
депутатов
его
пос-
тоян­ных
комиссий.
отдельные
разделы
практического
пособия
посвящены
вопросам
со
ставления
планов
работы
Кенгаша
народных
депутатов,
его
постоянных
комиссий,
формирования
индивидуальных
планов
работы
депутатов
Кен
гаша
народных
депутатов,
также
вопросам
организации
работы
депу
татов
Кенгаша
народных
депутатов
органами
самоуправления
граждан,
средствами
массовой
информации,
избирательном
округе.
практическое
пособие
также
содержит
рекомендации
по
оформлению
Мдепутатских
ком
натН
ведению
делопроизводства
постоянных
комиссиях
Кенгаша
на
родных
депутатов.
последняя
глава
посвящена
вопросам
отзыва
депута
та
Кенгаша
народных
депутатов.
помимо
вышеуказанного,
практическое
пособие
содержит
ряд
пример
ных
форм
решений,
протоколов,
планов
работы
иных
документов,
связан
ных
организацией
работы
Кенгаша
народных
депутатов
его
постоянных
106
предисловие
комиссий.
думается,
что
данное
практическое
пособие
будет
способство
вать
повышению
эффективности
работы
местных
представительных
орга
нов
власти
реализации
поставленных
задач,
т.
ч.
определенных
Концеп
цией
дальнейшего
углубления
демократических
реформ
формирования
гражданского
общества
стране,
представленной
президентом
республи
ки
узбекистан
и.
Каримовым
палатам
парламента.
практическое
пособие
предназначено
для
сенаторов,
депутатов
област
ных,
районных
городских
Кенгашей
народных
депутатов,
ученых,
так
же
работников
органов
государственной
власти
управления.
­­­­­­­­­­­­­­­­­д
октор­юридических­наук,
профессор­
аджабова
107
РАЗДЕЛ­I.
ОБЛАСТНЫЕ)­РАЙОННЫЕ­И
ГОРОДСКИЕ­КЕНГАШИ­
НАРОДНЫХ­ДЕПУТАТОВ
лава
1.­
­о
рганизация­и
проведение­сессий­Кенгашей­
народны
­депутатов
соответствии
законом
республики
узбекистан
Мо
государственной
власти
на
местахН
сессия
является
основной
формой
работы
областного,
районного,
городского
Кенгаша
народных
депутатов
(далее
Кенгаш
на
родных
депутатов).
Кто­вправе­созывать­
сессии­Кенгаша­народных­
депутатов?
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
мо
гут
созываться
хокимом
руководителем
Кенгаша
народных
депутатов,
отсутс-
твие
хокима
одним
из
его
заместителей.
сессия
Кенгаша
народных
депутатов
может
быть
созвана
также
по
иници
ативе
не
менее
двух
третей
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов.
уве
домление
созыве
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
доводится
до
све
дения
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
не
позднее
чем
за
семь
дней
до
открытия
сессии
(приложение
3).
вместе
уведомлением
созыве
сессии
депутатам
Кенгаша
народных
депутатов
должен
предоставляться
для
ознакомления
пакет
сессионных
документов.
него
могут
входить
сле
дующие
документы:
копия
проекта
решения
Кенгаша
народных
депутатов
об
утверждении
повестки
дня
сессии
Кенгаша
народных
депутатов;
копии
проектов
решений
Кенгаша
народных
депутатов
по
вопросам,
включенным
повестку
дня
сессии
Кенгаша
народных
депутатов;
материалы
(информационные
аналитические
материалы,
справки,
таб-
лицы,
схемы
т.
д.),
прилагаемые
проектам
решений
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
ведомости
верховного
совета
республики
узбекистан,
1993
г.,
9,
ст.
320.
раздел
108
Какова­периодичность­
проведения­сессий­Кенгаша­
народных­депутатов?
соответствии
законом
республики
уз
бекистан
Мо
государственной
власти
на
местахН
сессии
Кенгаша
народных
де
путатов
проводятся
по
мере
необходимос-
ти,
но
не
реже
двух
раз
год.
отдельных
регионах
страны
сложилась
прак-
тика
проведения
Кенгашами
народных
депутатов
четырех
более
сессий
течение
года.
необходимо
отметить,
что
не
могут
считаться
сессиями
Кен
гаша
народных
депутатов
рабочие
совещания
или
собрания,
проводимые
по
иницитиве
хокима
участием
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов,
которые
участвуют
этих
мероприятиях
не
как
депутаты
Кенгаша
народ
ных
депутатов,
а,
например,
качестве
руководителей
предприятий,
учреж-
дений,
организаций,
фермерских
хозяйств.
Кто­вправе­председа
тельст-
во
вать­на
сессии­Кенгаша­
народных­депутатов?
соответствии
законом
республики
уз
бекистан
Мо
государственной
власти
на
местахН
на
сессиях
Кенгаша
народных
депутатов
председательствует
хоким
руководитель
Кенгаша
народных
депутатов,
его
отсутствие
по
реше
нию
Кенгаша
народных
депутатов,
либо
по
поручению
хокима
один
из
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов.
об
избрании
одного
из
депута
тов
Кенгаша
народных
депутатов
качестве
председательствующего
на
сес
сии,
депутатами
Кенгаша
народных
депутатов
принимается
соответствую
щее
решение.
при
этом
следует
отметить,
что
лицо,
назначенное
хокимом,
становится
руководителем
Кенгаша
народных
депутатов
только
после
при
нятия
соответствующего
решения
на
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
поэтому
лицо,
исполняющее
обязанности
хокима,
не
вправе
председатель
ствовать
на
сессиях
Кенгаша
народных
депутатов,
поскольку
оно
избра
но
депутатами
Кенгаша
народных
депутатов
качестве
руководителя
дан
ного
Кенгаша
народных
депутатов.
каких­случаях­сессия­Кен-
га
ша­народных­депутатов­
является­правомочной?
сессия
Кенгаша
народных
депутатов
пра
вомочна,
если
на
ней
присутствуют
не
ме
нее
двух
третей
депутатов
Кенгаша
народ
ных
депутатов
от
их
общего
числа.
по
воп-
росам,
обсуждаемым
на
сессии,
Кенгаш
народных
депутатов
принимает
ре
шения
открытым
или
тайным
голосованием
большинством
голосов
от
обще
го
числа
депутатов.
последнее
время
для
совместного
обсуждения
наибо
лее
актуальных
вопросов
все
чаще
практикуется
проведение
расширенных
сессий
областных
Кенгашей
народных
депутатов.
на
эти
сессии,
как
прави
ло,
приглашаются
руководители
районных
городских
Кенгашей
народных
депутатов
председатели
постоянных
комиссий
районных
городских
Кен
гашей
народных
депутатов,
расположенных
на
территории
области.
глава
109
Какие­вопросы­могут­рас-
смат
­­
риваться­на
сессиях­Кен
га
ша­народных­депутатов?
соответствии
законом
республики
уз
бекистан
Мо
государственной
власти
на
местахН
основным
полномочиям
Кен
гаша
народных
депутатов
относятся:
утверждение
по
представлению
хокима
местного
бюджета
отчета
его
исполнении,
перспективных
программ
развития
территории,
генераль
ного
плана
правил
застройки
района,
города;
установление
размеров
местных
налогов
других
обязательных
плате
жей,
предоставление
льгот
по
местным
налогам
соответствии
зако
нодательством;
утверждение
хокима
его
заместителей
должности,
освобождение
хо
кима
его
заместителей
от
должности,
заслушивание
отчетов
об
их
дея-
тельности;
утверждение
решений
хокима
случаях,
предусмотренных
законом
рес-
публики
узбекистан
Мо
государственной
власти
на
местахН;
утверждение
регламента
Кенгаша
народных
депутатов,
положения
пос-
тоянных
иных
комиссиях
Кенгаша
народных
депутатов,
внесение
них
изменений
дополнений;
образование,
избрание
упразднение
постоянных
временных
комис
сий,
иных
органов
Кенгаша
народных
депутатов,
изменение
их
состава,
заслушивание
отчетов
об
их
работе;
признание
досрочное
прекращение
полномочий
депутатов
Кенгаша
на
родных
депутатов,
дача
согласия
на
привлечение
их
ответственности
случаях
порядке,
установленных
законодательством;
заслушивание
отчетов
руководителей
отделов,
управлений,
других
структурных
подразделений
исполнительной
власти;
рассмотрение
запросов
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
при
нятие
по
ним
решений;
отмена
не
соответствующих
законодательству
республики
узбекистан
решений
хокима
нижестоящего
Кенгаша
народных
депутатов;
утверждение
по
представлению
хокима
структуры,
штатов
фонда
опла
ты
труда
работников
хокимията.
помимо
вышеуказанных
вопросов
на
сессиях
Кенгаша
народных
депу
татов
также
рассматриваются:
1.
вопросы
избрания
председательствующего
на
сессии
Кенгаша
народ
ных
депутатов

случае
отсутствия
руководителя
Кенгаша
народных
депутатов);
вопросы
регистрации
партийных
групп,
на
основании
соответствующе
го
заявления
руководителя
партийной
группы
учредительных
доку
ментов
политической
партии;
вопросы
заслушивания
отчетов
депутатов
Кенгаша
народных
депута
тов
об
исполнении
ими
депутатских
обязанностей;
раздел
110
вопросы
заслушивания
отчетов
председателей
постоянных
(временных)
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов
работе
проделанной
постоян
ными
комиссиями
за
определенный
период;
5.
вопросы
заслушивания
информации
сенаторов
вопросах,
рассмотренных
на
пленарных
заседаниях
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
заседаниях
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан;
вопросы
заслушивания
отчета
(информации)
хокима
или
его
заместителей
ходе
исполнения
территориальных
отраслевых
программ,
принятых
соответствии
утвержденными
общегосударственными
программами;
вопросы
заслушивания
ежегодной
информации
прокуроров
состоя
нии
законности
борьбы
преступностью;
иные
вопросы
соответствии
законодательством.
на
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
также
могут
быть
обсуждены
вопросы,
касающиеся
исполнения
постановлений
сената,
Кенгаша
сена
та.
например:
аименование
остановления­
ената­
одержание­рекомендаций
окаргы­Кенесу­
еспублики­
Каракалпакстан,­Кенгашам­
народных­депутатов­областей,­
г.
ашкента,­районов­и
городов
1.
постановление
сената
от
декабря
2010
года
116
II
Мо
докладе
прези
дента
республики
узбекистан
и.
а.
Ка
римова
на
совместном
заседании
за
конодательной
палаты
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
12
но
ября
2010
года
МКонцепция
дальнейше
го
углубления
демократических
реформ
формирования
гражданского
обще
ства
странеН
задачах
по
усилению
роли
сената
олий
мажлиса,
представи
тельных
органов
государственной
влас
ти
на
местах
демократическом
обнов
лении
модернизации
страныН
...рассмотреть
вопрос
задачах
органов
представительной
влас
ти,
вытекающих
из
положений
выводов
доклада
президента
республики
узбекистан
и.
а.
Ка
римова
МКонцепция
дальнейше
го
углубления
демократических
реформ
формирования
граж-
данского
общества
странеН
на
совместном
заседании
законо
дательной
палаты
сената
олий
мажлиса
республики
узбекис
тан
12
ноября
2010
года
настоя
щего
постановления.
постановление
сената
от
декабря
2010
года
119
II
Мо
программе
со
здания
рабочих
мест
обеспечения
за
нятости
населения
на
2011
годН
...систематически
рассматривать
на
своих
сессиях
ход
выполне
ния
программы
создания
рабочих
мест
обеспечения
занятости
на
селения
на
2011
год
части
выпол
нения
соответствующих
терри
ториальных
параметров
создания
рабочих
мест,
случае
отстава
ния
от
установленных
параметров
принимать
дополнительные
меры,
направленные
на
безусловное
обеспечение
прогнозируемых
по
казателей
создания
рабочих
мест.
глава
аименование
остановления­
ената­
одержание­рекомендаций
окаргы­Кенесу­
еспублики­
Каракалпакстан,­Кенгашам­
народных­депутатов­областей,­
г.
ашкента,­районов­и
городов
постановление
сената
от
26
марта
2011
года
181
II
Моб
отчете
предсе
дателя
государственного
комитета
рес-
публики
узбекистан
по
охране
при
роды
деятельности
государственно
го
комитета
республики
узбекистан
2010
годуН
...оказать
содействие
по
выпол
нению
мероприятий,
опреде
ленных
территориальных
про
граммах
действий
по
охране
окружающей
среды
на
период
2008ф2012
годов.
лава
2.­
­п
рото
олы­сессий­Кенгаша­народны
депутатов
протокол
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
относится
числу
необходи
мых
документов
прежде
всего
потому,
что
фиксирует
факт
проведения
сес
сии
Кенгаша
народных
депутатов,
принятые
на
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
решения.
на
сегодняшний
день
процедура
оформления
прото
кола
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
регламентируется
инструкцией
по
делопроизводству
организации
контроля
за
исполнением
документов
аппаратах
совета
министров
республики
Каракалпакстан,
хокимиятов
областей,
городов
районов,
утвержденной
постановлением
Кабинета
ми
нистров
республики
узбекистан
от
29
марта
1999
года
140.
помимо
это
го,
процедура
оформления
протоколов
сессий
Кенгаша
народных
депутатов
также
определяется
регламенте
Кенгаша
народных
депутатов.
Какие­сведения­должен­
содер
жать­протокол­
сессии­Кенгаша­народных­
депутатов?
соответствии
примерным
регламентом
областного,
районного,
городского
Кенгаша
народных
депутатов,
утвержденным
поста
новлением
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
от
30
декабря
2010
года
154
II,
протоколе
сессии
должно
указываться
следующее:
название
Кенгаша
народных
депутатов,
порядковый
номер
сессии

рам
ках
созыва);
время,
дата,
место
проведения
повестка
дня
сессии;
количество
присутствующих
отсутствующих
депутатов
Кенгаша,
также
количество
приглашенных
лиц;
фамилия
должность
каждого
докладчика
содокладчика
по
каждому
вопросу,
внесенному
на
рассмотрение
сессии;
фамилии,
номера
избирательных
округов
должности
депутатов
Кенга
ша
народных
депутатов,
выступивших
прениях,
также
направивших
раздел
112
запросы
или
задававших
вопросы

письменной
или
устной
форме)
до
кладчикам
содокладчикам;
перечень
принятых
решений
указанием
количества
голосов
МзаН,
Мпро
тивН
или
МвоздержалсяН.
римечание:
датой
протокола
является
дата
начала
работы
сессии
Кенгаша
на
родных
депутатов.
номером
протокола
сессии
является
порядковый
номер
сес
сии
номер
созыва,
например:
14/1.
заголовком
протокола
является
Мсессия
Кенгаша
народных
депутатовН.
протоколе
сессии
Кенгаша
народных
депута
тов
указывается:
фамилия,
инициалы
депутата
Кенгаша
народных
депутатов,
от
крывшего
сессию,
фамилия,
инициалы,
избирательный
округ
секретаря
сессии
Кенгаша
народных
депутатов,
повестка
дня
сессии,
которой
перечисляются
вопросы,
подлежащие
обсуждению,
указанием
должностей,
фамилий,
инициа-
лов
докладчиков
содокладчиков,
регламент.
протоколе
раскрывается
сущность
вопросов,
включенных
повестку
дня
сессии
Кенгаша
народных
депутатов,
кратко
излагается
суть
высту
плений,
прозвучавших
ходе
сессии
Кенгаша
народных
депутатов,
также
фиксируются
итоги
голосования
по
вопросам
повестки
дня
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
текст
протокола
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
состоит
из
вводной
основной
частей.
во
вводной
части
протокола
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
указываются
общее
число
депутатов
Кенга
ша
народных
депутатов
число
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов,
принявших
участие
работе
сессии
Кенгаша
народных
депутатов,
общее
число
приглашенных
должностных
государственных
органов,
предста
вителей
негосударственных
некоммерческих
организаций,
органов
самоу
правления
граждан
других
институтов
гражданского
общества.
следует
иметь
виду,
что
участие
сессии
Кенгаша
народных
депута
тов
является
обязанностью
депутата
Кенгаша
народных
депутатов.
частью
второй
статьи
закона
республики
узбекистан
Мо
статусе
депутата
област
ного,
районного
городского
Кенгаша
народных
депутатовН
также
предус
мотрено,
что
депутат
Кенгаша
народных
депутатов,
случае
невозможно
сти
участвовать
работе
сессии
Кенгаша
народных
депутатов,
обязан
за
благовременно
сообщить
об
этом
руководителю
Кенгаша
народных
депута
тов.
невыполнение
данного
условия,
равно
как
отсутствие
депутата
Кен
гаша
народных
депутатов
без
уважительной
причины,
можно
расценивать
как
уклонение
от
исполнения
депутатских
обязанностей.
основная
часть
протокола
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
(прило
жение
4)
делится
на
разделы
соответствии
пунктами
повестки
дня.
Каждый
раздел
протокола
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
строит
ся
по
схеме:
слушали­
Х­
выступили­
Х­
решили
содержание
решения
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
протоколе
не
записывает
глава
113
ся.
затем
абзаца
отражается
ход
голосования
указывается
количест
во
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов,
голосовавших
МзаН,
МпротивН
или
МвоздержавшихсяН.
если
все
голосовали
МзаН,
указывается
Мприня
то
единогласноН.
Какие­документы­
прилагаются­к
протоколам­
сессий­Кенгаша­народных­
депутатов?
ходе
подготовки
сессии
Кенгаша
на
родных
депутатов
последовательно
появ
ляются
документы,
которые
затем
стано
вятся
приложениями
протоколу
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
так,
про
токолу
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
должны
прилагаться:
пофамильный
список
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
указа
нием
наименования
номера
избирательного
округа
(приложение
5);
список
приглашенных
лиц
указанием
должностей,
занимаемых
ими
учреждениях,
которые
они
представляют
(приложение
6).
ходе
подготовки
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
выступаю
щим
предлагается
подготовить
тезисы
своих
докладов
или
выступлений
также
информационно
справочные
документы,
иллюстрирующие
их
(та
блицы,
графики,
экономические
расчеты,
справки
др.).
тексты
докла
дов
выступлений
вместе
материалами
прилагаются
протоколу
сес
сии
Кенгаша
народных
депутатов.
если
ход
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
стенографируется,
расшифрованная
стенограмма
также
при
лагается
протоколу
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
случае
от
сутствия
(неявки)
отдельных
депутатов
на
сессии
Кенгаша
народных
де
путатов,
протоколу
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
прилагаются
документы,
обосновывающие
их
отсутствие
(справки,
копии
командиро
вочных
документов
т.
д.).
каком­порядке­подпи
сы
вают
­­
ся­протоколы­сессий­
Кен
гаша­народных­депу
та-
тов­и
при
лагаемые­к
ним­
документы?
протокол
сессии
Кенгаша
народных
де
путатов
должен
быть
оформлен
подпи
сан
срок
не
более
чем
за
дня
после
проведения
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
протокол
сессии
Кенгаша
на
родных
депутатов
подписывается
пред
седательствующим
на
сессии
секретарем
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
секретарь
также
подписывает
список
депутатов
Кенгаша
на
родных
депутатов
список
лиц,
приглашенных
на
сессию
Кенгаша
на
родных
депутатов.
тексты
докладов
выступлений
должны
содержать
наименование
документа
МдокладН,
полное
наименование
должности
выступающего
тему
выступления
или
доклада.
дан
ный
документ
также
должен
быть
подписан
автором
доклада.
раздел
114
де­хранятся­протоколы­
сессий­Кенгаша­народных­
депутатов?
протокол
сессии
Кенгаша
народных
депу
татов
хранится
хокимияте.
протокол
сессии
по
требованию
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
должен
выдаваться
им
для
ознакомления.
протокол
закрытой
сессии
Кенгаша
народных
депу
татов
хранится
соответствующем
отделе
хокимията
грифом
Мсекретный
документН.
ознакомление
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
про
токолом
закрытой
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
приобщенными
нему
материалами
производится
непосредственно
аппарате
хокимията
под
роспись.
лава
­р
ешения­сессий­Кенгаша­народны
депутатов
соответствии
со
статьей
закона
республики
узбекистан
Мо
государст
венной
власти
на
местахН
Кенгаш
народных
депутатов
принимает
реше
ния
(приложение
7).
решения
Кенгаша
народных
депутатов
вступают
силу
момента
их
подписания,
если
иное
не
определено
самом
реше
нии.
решения
Кенгаша
народных
депутатов,
принятые
пределах
их
ком
петенции,
обязательны
для
исполнения
всеми
расположенными
на
терри
тории
области,
района,
города
предприятиями,
учреждениями,
организа
циями,
должностными
лицами
гражданами.
Какие­требования­предъяв-
ляют
ся­к
оформлению­
решений­сессий­Кенгаша­
народных­депутатов?
инструкцией
по
делопроизводству
ор
ганизации
контроля
за
исполнением
доку
ментов
аппаратах
совета
министров
рес­публики
Каракалпакстан,
хокимиятов
областей,
городов
районов,
утвержден
ной
постановлением
Кабинета
министров
республики
узбекистан
от
29
марта
1999
года
140,
определен
ряд
технических
требований,
предъ
являемых
оформлению
решения
Кенгаша
народных
депутатов.
так,
уста
новлено,
что
проекты
решений
Кенгаша
народных
депутатов
должны
быть
тщательно
отредактированы
напечатаны
на
бланках
установленной
фор
мы
без
исправлений.
заголовок
решения
сессии
Кенгаша
народных
депу
татов
должен
быть
кратким
соответствовать
основному
содержанию.
текст
решения
Кенгаша
народных
депутатов
должен
состоять
из
констатирую
щей
распорядительной
частей.
констатирующей
части
излагаются
цели
или
основания,
вызвавшие
необходимость
принятия
решения
Кенгаша
на
родных
депутатов.
ней
могут
отмечаться
достигнутые
успехи,
даваться
критическая
оценка,
указываться
недостатки.
Констатирующая
часть
также
может
состоять
из
ссылки
на
правовой
акт,
послуживший
основанием
для
принятия
решения
Кенгаша
народных
де
глава
115
путатов.
при
этом
должны
указываться
все
реквизиты
правового
акта
вид
акта,
орган,
принявший
акт,
полное
наименование
акта,
дата
принятия
акта
его
номер.
распорядительной
части
решения
Кенгаша
народных
депутатов
указы
вается
наименование
Кенгаша
народных
депутатов
пишется
слово
Мреша
етН.
распорядительная
часть
может
делиться
на
пункты
подпункты,
кото
рые
нумеруются
арабскими
цифрами.
тех
случаях,
когда
пункте
содер
жится
поручение,
строится
схеме:
кому,
что
делать,
срок
исполнения.
качестве
исполнителей
могут
быть
указаны
организации
должностные
лица.
если
пункте
не
содержится
конкретного
поручения,
то
его
можно
сформулировать
применением
слов:
МутвердитьН,
МодобритьН,
Мпринять
сведениюН
т.
п.
распорядительной
части
решения
Кенгаша
народных
депутатов
слу
чае
необходимости
воспроизводятся
правовые
акты
вышестоящих
органов,
на
основе
которых
принято
данное
решение.
содержание
акта
вышестоя-
щего
органа
излагается
виде
самостоятельного
пункта
указывается:
Мпринять
сведениюН,
Мпринять
руководствуН.
при
необходимости
от
мены
или
изменения
ранее
принятых
решений
или
их
отдельных
пунк­тов
указывается
дата,
номер,
наименование
решения
пишется:
Мпризнать
утратившим
силу...Н.
последних
пунктах
решения
обычно
указываются
должностные
лица
государственных
органов
или
организации,
на
которые
возлагается
исполнение
решения,
также
постоянная
комиссия
Кенгаша
народных
депутатов
или
депутат
(группа
депутатов),
на
которые
возлага
ется
осуществление
контроля
за
выполнением
решения
Кенгаша
народ
ных
депутатов,
например:
МКонтроль
за
исполнением
настоящего
реше
ния
возлагается
на
...Н.
номером
решения
Кенгаша
народных
депутатов
является
порядковый
номер
решения
пределах
созыва,
номер
сессии
также
пределах
созыва
номер
созыва,
например:
81/14
1,
где
81
порядковый
номер
решения,
14
номер
сессии,
номер
созыва.
датой
решения
Кенгаша
народных
депутатов
является
дата
начала
работы
сессии.
следует
отметить,
что,
не
смотря
на
наличие
вышеуказанной
инструкции,
имеют
место
случаи,
ког
да
порядковый
номер
или
номер
сессии
излагается
не
арабскими,
римс-
кими
цифрами.
кого­возлагается­подго-
тов
ка­проектов­решений­
сес
сий­Кенгаша­народных­
депутатов?
подготовка
проектов
решений
Кенгаша
народных
депутатов
должна
возлагаться
на
постоянные
комиссии
Кенгаша
народ
ных
депутатов
соответствии
профилем
их
деятельности.
примеру,
подготовка
проекта
решения
Кенгаша
народных
депутатов
по
вопросу
утверждения
местного
бюджета
или
отчета
его
исполнении
возлагается
на
постоянную
раздел
116
комиссию
по
вопросам
формирования
местного
бюджета
его
исполнения,
осуществления
экономических
реформ
развития
предпринимательства,
проекта
решения
Кенгаша
народных
депутатов
по
вопросу
заслушивания
отчетов
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
об
исполнении
ими
депу
татских
обязанностей
на
постоянную
комиссию
по
вопросам
регламен
та
депутатской
этики.
качестве
оснований
для
начала
работы
постоянной
комиссии
Кенга
ша
народных
депутатов
по
подготовке
проекта
решения
Кенгаша
народных
депутатов
является
поручение
хокима
руководителя
Кенгаша
народных
депутатов
или
решение
Кенгаша
народных
депутатов.
для
подготовки
про
екта
решения
Кенгаша
народных
депутатов
из
числа
членов
постоянной
комиссии
создается
рабочая
группа
составе
трех
четырех
депутатов
Кен
гаша
народных
депутатов.
деятельности
рабочей
группы
могут
привле
каться
работники
хокимията,
ученые
специалисты,
т.
ч.
представители
государственных
органов,
чью
деятельность
затрагивает
проект
решения
Кенгаша
народных
депутатов.
проект
решения
Кенгаша
народных
депутатов,
подготовленный
рабочей
группой,
выносится
на
рассмотрение
заседания
постоянной
комиссии
Кен
гаша
народных
депутатов.
по
итогам
рассмотрения
постоянная
комиссия
принимает
решение
внесении
проекта
решения
Кенгаша
народных
депу
татов
на
рассмотрение
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
либо
необхо
димости
его
доработки
членами
рабочей
группы.
члены
рабочей
группы
могут
запрашивать
мнение
других
постоянных
комиссий
Кенгаша
народ
ных
депутатов
по
проекту
решения.
проект
решения
Кенгаша
народных
депутатов
представляется
председателем
постоянной
комиссии
хокиму
руководителю
Кенгаша
народных
депутатов.
случае
необходимости
хо
ким
руководитель
Кенгаша
народных
депутатов
может
со
своими
заме
чаниями
вернуть
проект
решения
Кенгаша
народных
депутатов
постоян
ной
комиссии
для
доработки.
согласованный
хокимом
руководителем
Кенгаша
народных
депута
тов
проект
решения
Кенгаша
народных
депутатов
представляется
предсе
дателем
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
подразделе
ние
хокимията,
ответственное
организацию
подготовку
сессии
Кенга
ша
народных
депутатов,
для
размножения
передачи
депутатам
Кенгаша
народных
депутатов
виде
раздаточных
материалов.
проект
решения
Кен
гаша
народных
депутатов
визируется
председателем
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
проект
решения
Кенгаша
народных
депутатов
должен
быть
представ
лен
депутатам
Кенгаша
народных
депутатов
не
позднее
чем
за
семь
дней
до
открытия
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
процедура
принятия
ре
шения
Кенгашем
народных
депутатов
устанавливается
регламентом
Кен
гаша
народных
депутатов.
глава
117
каком­порядке­осуществ-
ляет
ся­обнародование­
решений­Кенгаша­народных­
депутатов?
обнародование
решений
Кенгаша
народ
ных
депутатов
является
одной
из
форм
ин
формирования
населения
вопросах,
рас
смотренных
на
сессиях
Кенгаша
народ
ных
депутатов,
обеспечивающей
также
реализацию
принципа
открытости
гласности
работе
депутатов
Кенга
ша
народных
депутатов.
тексты
решений
Кенгаша
народных
депутатов
мо
гут
быть
опубликованы
на
следующий
день
после
их
принятия
либо
день
выхода
свет
очередного
номера
районной
или
областной
газеты,
учреди
телем
которой
является
хокимият.
следует
отметить,
что
соответствии
законом
республики
узбекистан
Мо
нормативно
правовых
актахН
органы
государственной
власти
на
мес-
тах
пределах
своей
компетенции
принимают
нормативно
правовые
акты
форме
решений,
которые
должны
быть
опубликованы
официальных
из
даниях.
при
этом
нормативно
правовые
акты
органов
государственной
влас
ти
на
местах
публикуются
официальных
изданиях
данных
органов.
та
ким
образом,
публикация
решений
Кенгаша
народных
депутатов,
имеющих
нормативно
правовой
характер,
является
обязанностью,
не
правом
орга
нов
государственной
власти
на
местах.
постановлением
Кабинета
министров
республики
узбекистан
от
авгус-
та
2000
года
304
Мо
мерах
по
совершенствованию
систематизации
за­ко­но-
да­тельст­ва
упорядочению
распространения
правовой
информацииН
сен-
тяб­ря
2000
года
введен
государственный
учет
всех
нормативно
правовых
ак
тов
республики
узбекистан.
функции
по
ведению
государственного
учета
нормативно
правовых
актов
республики
узбекистан
возложены
на
ми­нис-
терство
юстиции
республики
узбекистан.
согласно
положению
госу­дар-
ст­венном
учете
нормативно
правовых
актов
республики
узбекистан
госу-
дарст­венному
учету
подлежат
следующие
нормативно
правовые
акты:
а)
законы
республики
узбекистан;
б)
постановления
палат
олий
мажлиса
республики
узбекистан;
в)
указы
постановления
президента
республики
узбекистан;
г)
постановления
Кабинета
министров
республики
узбекистан;
д)
нормативно
правовые
акты
министерств,
государственных
комитетов
ведомств;
е)
нормативно
правовые
акты
республики
Каракалпакстан;
ж)
решения
органов
государственной
власти
на
местах.
Кроме
того,
соответствии
положением
порядке
распространения
нор
мативно
правовых
актов,
утвержденных
постановлением
Кабинета
мини
ведомости
олий
мажлиса
республики
узбекистан,
2001
г.,
1ф2,
ст.
8.
собрание
постановлений
правительства
республики
узбекистан,
2000
г.,
8,
ст.
47.
собрание
законодательства
республики
узбекистан,
2008
г.,
37ф38,
ст.
389.
раздел
118
стров
республики
узбекистан
от
августа
2000
года
304,
нормативно
пра
вовые
акты
органов
государственной
власти
на
местах
включаются
наци
ональную
базу
данных
законодательства
республики
узбекистан.
учитывая
это,
тексты
решений
Кенгашей
народных
депутатов
должны
размещаться
национальной
базе
данных
законодательства
республики
узбекистан
LexUz.
помимо
публикаций
средствах
массовой
информации,
тексты
реше
ний
Кенгаша
народных
депутатов
должны
рассылаться
должностным
ли
цам
организаций,
на
которые
возложено
обеспечение
исполнения
решения
Кенгаша
народных
депутатов.
рассылка
должна
осуществляться,
как
правило,
на
основе
перечня
рас
сылки
решения
Кенгаша
народных
депутатов.
подготовка
перечня
возла
гается
на
постоянную
комиссию
Кенгаша
народных
депутатов,
подготовив
шую
проект
решения
Кенгаша
народных
депутатов.
текст
решения
Кенга
ша
народных
депутатов
должен
быть
направлен
исполнителям
течение
одного
дня
после
вступления
его
законную
силу.
другой
формой
обнародования
текста
решения
Кенгаша
народных
депута
тов
может
стать
размещение
информационного
сообщения
на
местном
теле
видении
или
радио,
т.
ч.
озвучиванием
текста
решения
Кенгаша
народных
депутатов.
Кроме
того,
тексты
решений
Кенгаша
народных
депутатов
могли
бы
размещаться
на
официальных
веб
сайтах
органов
государственной
власти.
этой
связи
следует
отметить,
что,
учитывая
актуальность
данного
вопроса,
также
целях
обеспечения
открытости
деятельности
органов
государствен
ной
власти
управления
на
местах
программой
мер
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
по
реализации
требований,
вытекающих
из
закона
республики
узбекистан
Мо
внесении
изменений
дополнений
отдельные
статьи
Конституции
республики
узбекистан
(статьи
78,
80,
93,
96
98)Н,
ут
вержденной
Кенгашем
сената
12
агуста
2011
года,
предусмотрена
проработ
ка
вопроса
об
открытии
регионах
веб
сайтов
местных
Кенгашей
народных
депутатов.
на
веб
сайтах
планируется
организация
публикации
решений
сес
сий
Кенгашей
народных
депутатов,
их
постоянных
комиссий,
итогов
конт-
рольно
аналитической
деятельности
постоянных
комиссий
Кенгашей
народ
ных
депутатов,
информации
работе
депутатов
сенаторов
избирателями.
Какие­характерные­
недоработки­имеют­место­
решениях­Кенгаша­
народных­депутатов?
текстах
решений
Кенгаша
народных
де
путатов,
как
правило,
присутствует
ряд
следующих
характерных
недоработок.
так,
имеют
место
случаи,
когда
название
реше
ния
Кенгаша
народных
депутатов
не
соот
ветствует
его
содержанию.
при
ссылках
на
нормативно
правовые
акты
тек
стах
решений
Кенгаша
народных
депутатов
не
указываются
все
их
реквизи
ты
дата
принятия
номер
нормативно
правового
акта.
поручения,
содер
жащиеся
решении
Кенгаша
народных
депутатов,
носят
формальный
харак
глава
119
тер,
т.
е.
отсутствуют
конкретность
ясность.
иногда
решении
Кенгаша
на
родных
депутатов
не
указываются
конкретные
исполнители,
на
которых
воз
лагается
исполнение
решения
Кенгаша
народных
депутатов.
важным
упущением
является
отсутствие
некоторых
решениях
Кенга
ша
народных
депутатов
сроков
исполнения
изложенных
нем
поручений
не
указание
лиц,
ответственных
за
обеспечение
исполнения
решений
Кен
гаша
народных
депутатов.
отдельных
случаях
контроль
за
исполнени
ем
решений
Кенгашей
народных
депутатов
возлагается
не
на
постоянные
комиссии
или
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов,
на
должностных
лиц
аппарата
хокимията
или
заместителей
хокима
руководителей
соот
ветствующих
комплексов.
наличие
вышеуказанных
недостатков
не
может
положительно
сказываться
на
эффективности
работы,
связанной
испол
нением
решений
Кенгаша
народных
депутатов,
работе
самих
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов.
лава
4.­
­о
рганизация­мониторинга­(
онтроля)­
за
исполнением­решений­Кенгаша­народны
депутатов
одним
из
важнейших
условий
эффективности
работы
Кенгаша
народных
депутатов
является
обеспечение
неукоснительного
исполнения
местными
органами
исполнительной
власти
решений,
принимаемых
депутатами
Кен
гаша
народных
депутатов.
соответствии
законом
республики
узбекис
тан
Мо
государственной
власти
на
местахН
осуществление
надзора
за
ис
полнением
решений
Кенгаша
народных
депутатов
возлагается,
первую
очередь,
на
его
постоянные
комиссии.
Как
указывалось
выше,
имеют
мес-
то
случаи,
когда
осуществление
контроля
за
исполнением
решений
Кенга
ша
народных
депутатов
ошибочно
возлагается
не
на
депутатов
Кенгаша
на
родных
депутатов
лице
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депута
тов,
на
одного
из
заместителей
хокима.
Как
показывает
практика,
настоящее
время
не
только
не
выработана
единая
методика
осуществления
контроля
за
исполнением
решений
Кен
гаша
народных
депутатов,
но
четко
не
расписана
сама
процедура
работы
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов
этом
направлении.
пожалуй,
единственным
официальным
документом
этой
сфере
на
сегод
няшний
день
являются
рекомендации
по
осуществлению
контроля
за
ис
полнением
решений
местного
Кенгаша
народных
депутатов
постоянных
комиссий
местного
Кенгаша
народных
депутатов,
утвержденные
постанов
лением
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
от
31
июля
2009
года.
однако
этот
документ
определил
только
основные
этапы
процес
са
реализации
контрольных
функций
постоянных
комиссий
Кенгаша
народ
ных
депутатов
этой
сфере.
раздел
120
процедуру
осуществления
мониторинга
(контроля)
за
исполнением
ре
шений
Кенгаша
народных
депутатов
можно
условно
разделить
на
несколь
ко
взаимосвязанных
между
собой
этапов.
ервый­этап
на
данном
этапе
проводится
заседание
пос-
тоянной
комиссии
Кенгаша
народных
де
путатов,
на
которую
решением
Кенгаша
народных
депутатов
возложен
конт-
роль
за
его
исполнением.
ходе
заседания
из
числа
членов
постоянной
ко
миссии
Кенгаша
народных
депутатов
создается
рабочая
группа
составе
двух
трех
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов,
которая
будет
прово
дить
соответствующие
мероприятия.
рабочую
группу
возглавляет
предсе
датель
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
или
его
замес-
титель.
состав
рабочей
группы
утверждается
решением
постоянной
комис
сии
Кенгаша
народных
депутатов.
на
этом
же
заседании
составляется
ут
верждается
план
работы
рабочей
группы.
случае
необходимости
при
нятом
решении
председатель
постоянной
комиссии
информирует
хокима
руководителя
Кенгаша
народных
депутатов.
постоянная
комиссия
Кенга
ша
народных
депутатов
также
организует
опубликование
решения
Кенга
ша
народных
депутатов
соответственно
областной
или
районной
(город
ской)
газете,
размещение
его
на
веб
сайте
(при
наличии),
также
выход
краткого
информационного
сообщения
на
местном
телевидении
радио.
торой­этап
соответствии
утвержденным
на
заседа
постоянной
комиссии
Кенгаша
народ
ных
депутатов
планом
работы
рабочей
группы,
члены
рабочей
группы
орга
низуют
официальное
доведение
до
должностных
лиц
местных
органов
ис
полнительной
власти,
ответственных
за
исполнение
решения
Кенгаша
на
родных
депутатов,
текста
решения
Кенгаша
народных
депутатов
при
необ
ходимости
разъясняют
его
содержание.
Как
правило,
эти
должностные
лица
должны
быть
уже
указаны
самом
решении
Кенгаша
народных
депутатов.
сопроводительном
письме
указываются
сроки
представления
информации
ходе
результатах
исполнения
решения
Кенгаша
народных
депутатов.
ретий­этап
на
этом
этапе
члены
рабочей
группы
обоб-
щают
информацию
результатах
испол
нения
решения
Кенгаша
народных
депутатов.
случае
непредставления
исполнителем
соответствующей
информации,
члены
рабочей
группы
от
имени
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
направляют
письменное
уведомление,
содержащее
требование
представлении
инфор
мации
разъяснении
причин
несвоевременного
представления
информа
ции.
все
поступившие
материалы
обобщаются
анализируются
членами
рабочей
группы.
по
мере
надобности
члены
рабочей
группы
от
имени
пос-
глава
121
тоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
могут
запрашивать
долж-
ностных
лиц
необходимые
материалы
документы,
также
иные
сведения.
итоги
работы
оформляются
форме
справки,
содержащей
выводы
об
ис
полнении
или
неисполнении
решения
Кенгаша
народных
депутатов.
случае
возникновения
членов
рабочей
группы
вопросов,
связанных
информацией,
представленной
исполнителями,
депутаты
Кенгаша
народ
ных
депутатов
выездом
на
место
могут
проверить
ее
достоверность.
мате
риалы
рабочей
группы
рассматриваются
на
заседании
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
приглашением
руководителя
организации
исполнителя,
который
дает
пояснения
по
представленной
им
информации.
на
заседание
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
могут
при
глашаться
представители
государственных
органов,
негосударст­венных
не
коммерческих
организаций,
органов
самоуправления
граждан,
специалис-
ты,
представители
общественности
хозяйствующих
субъектов,
также
представители
органов
печати,
телевидения,
радио.
по
итогам
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
члены
рабочей
группы
готовят
заключение
постоянной
комиссии
проект
решения
местного
Кенгаша
народных
депутатов,
все
материалы
направ
ляют
хокиму
руководителю
Кенгаша
народных
депутатов.
итоги
мони
торинга,
проведенного
постоянной
комиссией
Кенгаша
народных
депута
тов,
освещаются
средствах
массовой
информации.
етвертый­этап
на
данном
этапе
вопрос
об
итогах
испол
нения
решения
Кенгаша
народных
депу
татов
выносится
на
рассмотрение
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
председатель
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
или
один
из
членов
рабочей
группы
выступает
на
сессии
Кенгаша
народных
депута
тов
информацией
проделанной
работе
об
итогах
исполнения
решения
Кенгаша
народных
депутатов.
на
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
так
же
заслушивается
отчет
руководителя
государственного
органа
(организа
ции),
ответственного
за
исполнение
решения
Кенгаша
народных
депутатов.
результате
обсуждения
итогов
исполнения
решения
Кенгаша
народных
депутатов
на
сессии
принимается
новое
решение.
осуществление
контроля
за
исполнением
решения
Кенгаша
народных
депутатов
также
возлагается
на
постоянную
комиссию
Кенгаша
народных
депутатов,
проводившую
мониторинг.
вопросы,
поднятые
ходе
обсужде
ния,
могут
быть
включены
план
работы
Кенгаша
народных
депутатов
план
работы
постоянной
комиссии
на
следующий
год.
постоянная
комис
сия
Кенгаша
народных
депутатов
организует
опубликование
вышеуказан
ного
решения
Кенгаша
народных
депутатов
областной
или
районной
(го
родской)
газете,
выходящей
на
соответствующей
территории,
также
вы
ход
краткого
информационного
сообщения
на
местном
телевидении
радио.
122
РАЗДЕЛ­II.
ПОСТОЯННЫЕ­КОМИССИИ­КЕНГАША­НАРОДНЫХ­
ДЕПУТАТОВ
лава
5.­
­о
рганизация­заседаний­постоянны
омиссий­Кенгаша­народны
­депутатов
постоянные
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
избираются
на
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
из
числа
депутатов
составе
председателя
членов
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
постоянная
комиссия
Кенгаша
народных
депутатов
избирает
на
своих
заседаниях
заме
стителя
председателя
секретаря
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
путем
открытого
голосования
большинством
голосов
от
общего
числа
членов
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
состав
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
может
быть
избран
хоким
руководитель
Кенгаша
народных
депутатов.
постоянные
комис
сии
Кенгаша
народных
депутатов
осуществляют
свою
деятельность
на
об
щественных
началах.
постоянные
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
строят
свою
работу
на
основе
коллективного,
свободного
обсуждения
ре
шения
вопросов,
гласности
широкой
инициативы
членов
постоянных
ко
миссий
Кенгаша
народных
депутатов.
Какие­постоянные­комис
сии­
могут­создаваться­в
Кен
га
ше­
народных­депутатов?
составе
Кенгаша
народных
депутатов,
как
правило,
могут
создаваться
от
пяти
до
восьми
постоянных
комиссий.
так,
соответствии
примерным
положением
постоянных
комиссиях
областного,
районного,
городского
Кенгаша
на
родных
депутатов,
утвержденным
постановлением
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
от
30
декабря
2010
года
154
II,
соста
ве
Кенгаша
народных
депутатов,
как
правило,
могут
создаваться
постоян
ные
комиссии:
по
вопросам
формирования
местного
бюджета
его
исполнения,
осу
ществления
экономических
реформ
развития
предпринимательства;
вопросам
обеспечения
законности,
правопорядка
безопасности
граждан;
по
вопросам
социально
культурного
развития;
глава
123
по
вопросам
молодежной
политики
воспитания
здорового
поколения;
промышленности,
транспорту,
строительству,
коммунальным
вопро
сам
обслуживанию
населения;
по
аграрным,
водохозяйственным
вопросам
экологии;
по
вопросам
регламента
депутатской
этики.
случае
необходимости
Кенгашем
народных
депутатов
могут
создавать
ся
постоянные
комиссии
иными
названиями,
также
упраздняться
уже
созданные
постоянные
комиссии.
каком­порядке­прово
дят-
ся­заседания­постоянных­
комиссий?
постоянные
комиссии
осуществляют
свою
деятельность
форме
заседаний.
перио
дичность
проведения
заседаний
постоян
ных
комиссий
Кенгаша
народных
депута
тов
определяется
положением
постоянных
комиссиях
Кенгаша
народных
депутатов,
принятом
каждом
Кенгаше
народных
депутатов.
примерное
по
ложение
постоянных
комиссиях
областного,
районного,
городского
Кенга
ша
народных
депутатов,
утвержденное
постановлением
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
от
30
декабря
2010
года
154
II,
предусматривает
ежемесячное
проведение
заседаний
постоянных
комиссий.
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
могут
со
зываться
по
инициативе
ее
председателя,
его
отсутствие
заместителем
председателя,
также
большинством
членов
комиссии.
заседания
постоян
ной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
правомочны,
если
на
них
при
сутствует
более
половины
состава
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
обычно
постоянные
комиссии
районных
городских
Кенгашей
народных
депутатов
состоят
из
пяти
шести
депутатов
Кенгаша
народных
де
путатов,
постоянные
комиссии
областного
Кенгаша
народных
депутатов
из
восьми
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов.
заседания
постоянных
ко
миссий
Кенгаша
народных
депутатов
ведутся
открыто.
постоянная
комиссия
вправе
принять
решение
проведении
закрытого
или
выездного
заседания.
Кто­вправе­присутствовать­
на
заседаниях­постоянных­
комиссий?
на
заседании
постоянной
комиссии
Кен
гаша
народных
депутатов
наряду
ее
чле
нами
могут
присутствовать
члены
других
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов,
члены
сената,
депутаты
законодательной
палаты,
также
при
глашенные
представители
государственных
органов,
предприятий,
учреж-
дений,
организаций,
негосударственных
некоммерческих
организаций,
ор
ганов
самоуправления
граждан,
средств
массовой
информации
другие
лица.
лица,
приглашенные
на
заседание
постоянной
комиссии
Кенгаша
на
родных
депутатов,
не
имеют
права
голоса
при
принятии
решения
по
обсуж-
даемым
вопросам,
также
обязаны
подчиняться
распоряжениям
председа
раздел
II
124
тельствующего.
Количество
состав
лиц,
приглашаемых
на
заседание,
ре
шается
председателем
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
председательствующий
на
заседании
информирует
членов
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
составе
количестве
лиц,
при
глашенных
заседание.
следует
отметить,
что
только
члены
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
пользуются
правом
решающего
голоса
по
вопросам,
рассматриваемым
на
заседании
постоянной
комиссии.
при
этом
каждый
член
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
обладает
одним
голосом
голосует
по
обсуждаемому
вопросу
МзаН,
Мпро
тивН
или
МвоздержалсяН.
каком­порядке­форми-
рует
ся­повестка­дня­заседа-
ний­постоянных­комиссий?
постоянные
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
осуществляют
свою
деятель
ность
на
основе
планов
работы,
утвержда
емых
на
сессии
Кенгаша
народных
депу
татов.
план
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
раз
рабатывается
соответствии
основными
направлениями
деятельности
социально
экономического
развития
соответствующей
территории,
опре
деленными
планом
работы
Кенгаша
народных
депутатов.
основанием
для
формирования
повестки
дня
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
на
родных
депутатов
являются:
вопросы,
определенные
планом
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов;
вопросы,
определенные
решениями
Кенгаша
народных
депутатов;
вопросы,
предложенные
членами
постоянной
комиссии
Кенгаша
народ
ных
депутатов.
постоянные
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
для
подготовки
воп-
росов,
выносимых
на
рассмотрение
заседаний
постоянных
комиссий
сес
сий
Кенгаша
народных
депутатов,
вправе
создавать
рабочие
группы
из
чис-
ла
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
членов
постоянной
комиссии,
представителей
государственных
органов,
предприятий,
учреждений,
ор
ганизаций,
негосударственных
некоммерческих
организаций,
органов
са
моуправления
граждан,
специалистов
ученых.
состав
рабочей
группы
также
могут
включаться
члены
других
постоянных
комиссий
Кенгаша
на
родных
депутатов
(по
согласованию).
примеру,
состав
рабочей
группы,
образуемой
постоянной
комиссией
областного
Кенгаша
народных
депута
тов,
могут
включаться
депутаты
районного
или
городского
Кенгаша
народ
ных
депутатов,
расположенных
на
территории
области,
также
члены
се
ната,
обладающие
необходимыми
профессиональными
знаниями
навы
ками
работы
определенной
сфере.
заседания
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов,
как
пра
вило,
проводятся
специально
отведенных
помещениях,
расположенных
глава
125
административном
здании
хокимията.
это
может
быть
зал
заседаний
или
депутатская
комната.
членам
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
де
путатов
заблаговременно
направляются
необходимые
документы
или
дру
гие
материалы
по
вопросам
повестки
дня
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
Кроме
того,
члены
постоянной
комиссии
Кен
гаша
народных
депутатов
заблаговременно
извещаются
времени,
дате,
мес­те
повестке
дня
заседания
постоянной
комиссии.
предметом
повест
ки
дня
заседаний
постоянных
комиссий
также
могут
быть
вопросы,
выте
кающие
из
постановлений
сената
его
Кенгаша.
например,
постановлением
Кенгаша
сената
Мо
ходе
исполнения
постанов
ления
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
от
декабря
2009
года
709
Мо
ходе
исполнения
постановления
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
от
27
марта
2009
года
624
Мо
роли
ответственности
местных
органов
власти
за
безусловное
выполнение
антикризисной
программы
на
2009ф
2012
гг.Н
профильным
комитетам
жокаргы
Кенеса
республики
Каракалпакстан
постоянным
комиссиям
Кенгашей
народных
депутатов
областей,
г.
ташкента,
районов
городов
было
поручено
...обеспечить
рассмотрение
на
заседаниях
по
стоянных
комиссий
при
необходимости
внесение
для
рассмотрения
на
сессии
соответствующего
местного
Кенгаша
народных
депутатов
вопросов
модерниза
ции
производственного
сектора
регионах,
создания
новых
компактных
пред
приятий,
перерабатывающих
сельскохозяйственную
продукцию,
оснащенных
современной
техникой
технологиями,
стимулирования
энерго
ресурсоэф
фективности
предприятий,
оказания
поддержки
малого
бизнеса
привлечения
его
реализации
программ
модернизационной
направленности...
постанов
лением
сената
от
26
марта
2011
года
182
II
Моб
информации
министра
юсти
ции
республики
узбекистан
состоянии
исполнения
законов
органами
государ
ственного
управления,
правоохранительными
органами
контролирующими
структурами
2010
годуН
...обеспечить
обсуждение
на
заседаниях
профиль
ных
соответственно
комитета
постоянных
комиссий
информацию
министра
юстиции
республики
узбекистан
состоянии
исполнения
законов
органами
го
сударственного
управления,
правоохранительными
органами
контролирую
щими
структурами
2010
году
настоящего
постановления.
Как­организуется­дело-
произ
водство­в
постоянных­
комиссиях?
правильная
организация
делопроизводст
ва
постоянной
комиссии
Кенгаша
народ
ных
депутатов,
т.
ч.
четкое
грамотное
оформление
документов,
соблюдение
сро
ков
их
составления,
является
залогом
успешной
работы
постоянной
комис
сии.
делопроизводство
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депута
тов
формируется
из
различных
документов,
которые
различаются
по
свое
му
характеру
предназначению.
ответственность
за
организацию
работы
документами
возлагается
на
одного
из
членов
постоянной
комиссии
Кен
раздел
II
126
гаша
народных
депутатов,
например,
секретаря
постоянной
комиссии,
ко
торый
совместно
прикрепленными
работниками
аппарата
хокимията
дол
жен
наладить
систему
делопроизводства
постоянной
комиссии.
номенк-
латура
дел
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
может
вклю
чать
себя
следующие
наименования
дел:
1.
состав
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
учет
посе-
щае­мости
членами
постоянной
комиссии
заседаний
постоянной
комиссии,
учет
активности
членов
постоянной
комиссии,
отчеты
членов
постоянной
комиссии
проделанной
работе;
план
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
инфор
мация
ходе
реализации
мероприятий,
предусмотренных
планом
работы,
отчет
работе
постоянной
комиссии
за
год;
протоколы
заседаний
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депута
тов,
решения
постоянной
комиссии
(справки,
информация,
выступления);
решения
областного,
районного
(городского)
Кенгашей
народных
депутатов;
5.
решения
постоянной
комиссии
областного
Кенгаша
народных
депутатов,
соответствующие
профилю
работы
постоянной
комиссии
районного
или
городского
Кенгаша
народных
депутатов;
Контрольная
деятельность
(материалы
проверок,
информация
об
испол
нении
решений
Кенгаша
народных
депутатов,
также
решений
постоян
ной
комиссии,
принятых
пределах
ее
компетенции,
переписка
по
дан
ным
вопросам);
обращения
граждан
(письма,
жалобы,
предложения
граждан,
итоги
их
рассмотрения
ответы);
исходящая
документация;
входящая
документация;
10.
постановления
сената,
Кенгаша
сената,
информация
об
их
исполнении;
11.
законы
республики
узбекистан,
указы
постановления
президента
рес-
публики
узбекистан,
постановления
Кабинета
министров
республики
узбекистан,
нормативные
акты
министерств,
государственных
комитетов
ведомств,
которые
соответствуют
профилю
работы
постоянной
комис
сии
Кенгаша
народных
депутатов;
12.
решения
распоряжения
хокимов
области,
района
(города),
касающиеся
основных
направлений
деятельности
постоянной
комиссии
Кенгаша
на
родных
депутатов.
номенклатура
дел
постоянной
комиссии
областного
Кенгаша
народных
депутатов
также
может
включать
дела
(папки),
содержащие
копии
решений,
принятых
соответствующими
по
профилю
постоянными
комиссиями
район
ных
городских
Кенгашей
народных
депутатов,
расположенных
на
террито
рии
области.
например,
номенклатура
дел
постоянной
комиссии
областного
Кенгаша
народных
депутатов
по
вопросам
социально
культурного
развития
должна
содержать
дело
(папку)
решениях,
принятых
постоянными
комис
сиями
районных
городских
Кенгашей
народных
депутатов
по
вопросам
со
глава
127
циально
культурного
развития.
Кроме
того,
номенклатура
дел
каждой
из
пос-
тоянных
комиссий
областного
Кенгаша
народных
депутатов
должна
предус-
матривать
наличие
дела
(папки)
решениях,
принятых
районными
город
скими
Кенгашами
народных
депутатов,
расположенными
на
территории
об
ласти,
также
дела
(папки)
об
отчетах
работе
профильных
постоянных
ко
миссий
районных
городских
Кенгашей
народных
депутатов.
лава
6.­
­п
рото
олы­заседаний­постоянны
омиссий­Кенгаша­народны
­депутатов
на
сегодняшний
день
процедура
оформления
протокола
заседания
Кенга
ша
народных
депутатов
общих
чертах
кратко
регламентируется
инструк
цией
по
делопроизводству
организации
контроля
за
исполнением
докумен
тов
аппаратах
совета
министров
республики
Каракалпакстан,
хокимиятов
областей,
городов
районов,
утвержденной
постановлением
Кабинета
ми
нистров
республики
узбекистан
от
29
марта
1999
года
140.
однако,
как
показывает
практика,
необходима
более
детальная
регламентация
вопросов,
касающихся
оформления
протоколов
заседаний
постоянных
комиссий
Кен
гаша
народных
депутатов.
так,
имеют
место
случаи,
когда
протоколы
засе
даний
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов
исполняют
роль
документа,
котором
фиксируется
ход
заседания
постоянной
комиссии,
го
лосования
принятия
решений,
и,
одновременно,
документа,
содержащего
решения,
принятые
ходе
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народ
ных
депутатов.
было
бы
целесообразным
разграничить
эти
два
документа.
протоколы
заседаний
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депута
тов
так
же,
как
протоколы
сессий
Кенгаша
народных
депутатов,
должны
оформляться
на
специальных
бланках
(приложение
8).
например,
Мпро
токол
заседания
постоянной
комиссии
районного
Кенгаша
народ­ных
депутатов
областиН
или
Мпротокол
заседания
пос­тоянной
комиссии
областного
Кенгаша
народных
депутатовН.
Какие­сведения­должен­
содер
­­
жать­протокол­заседа-
ния­по
стоян
ной­комиссии?
датой
протокола
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
является
дата
проведения
заседания
по
стоянной
комиссии
Кенгаша
народных
де
путатов.
номером
протокола
является
порядковый
номер
заседания
посто
янной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
пределах
года.
протоко
ле
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
должно
указываться
следующее:
название
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов;
время,
дата,
место
проведения
повестка
дня
заседания
постоянной
ко
миссии
Кенгаша
народных
депутатов;
раздел
II
128
количество
присутствующих
отсутствующих
членов
постоянной
ко
миссии
Кенгаша
народных
депутатов,
также
количество
приглашен
ных
лиц;
повестка
дня
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депута
тов,
фамилия
должность
каждого
докладчика
содокладчика
по
каж-
дому
вопросу,
внесенному
на
рассмотрение
заседания;
перечень
принятых
решений
указанием
количества
голосов
МзаН,
Мпро
тивН
или
МвоздержалсяН.
протоколе
раскрывается
суть
вопросов,
внесенных
повестку
дня
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
кратко
излагается
суть
выступлений,
прозвучавших
ходе
заседания,
так
же
фиксируются
итоги
голосования
по
вопросам
повестки
дня
заседа
ния
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
текст
прото
кола
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
со
стоит
из
вводной
основной
частей.
во
вводной
части
протокола
засе
дания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
указывается
общее
число
членов
постоянной
комиссии
число
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов,
не
принимавших
участие
работе
заседания
пос-
тоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
общее
число
пригла
шенных
должностных
лиц.
основная
часть
протокола
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депу
татов
делится
на
разделы
соответствии
пунктами
повестки
дня.
Каждый
раздел
строится
по
схеме:
слушали­
выступили­
решили
содержание
решения
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
протоколе
не
записывается.
затем
абзаца
отражается
ход
го
лосования
указывается
количество
депутатов
местного
Кенгаша
народ
ных
депутатов,
голосовавших
МзаН,
МпротивН
или
МвоздержавшихсяН.
если
все
голосовали
МзаН,
указывается
Мпринято
единогласноН.
Какие­документы­при
ла
гают
­­
ся­к
протоколам­засе
да-
ний­постоянных­комиссий?
протоколу
заседания
постоянной
комис
сии
Кенгаша
народных
депутатов
должны
прилагаться:
список
присутствовавших
отсутствовавших
на
заседании
членов
постоянной
комиссии
местного
Кенгаша
народных
депутатов
указанием
наименования
номера
избирательного
округа;
список
приглашенных
указанием
должностей,
занимаемых
ими
учреждениях,
которые
они
представляют;
копии
текстов
докладов
(выступлений),
прозвучавших
во
время
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
иных
материалов.
случае
отсутствия
(неявки)
отдельных
депутатов
на
заседании
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
прото
колу
прилагаются
документы,
обосновывающие
их
отсутствие
(справки,
копии
командировочных
документов
т.
д.).
глава
129
Кто­имеет­право­подпи
сы-
вать­протоколы­заседания­
постоянной­комиссии?
протокол
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
должен
быть
оформлен
подписан
срок
не
бо
лее
чем
за
три
дня.
протокол
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
подписывается
пред
седательствующим
на
заседании
секретарем
постоянной
комиссии
Кен
гаша
народных
депутатов.
секретарь
также
подписывает
список
членов
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
список
лиц,
пригла
шенных
на
заседание
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
де­хранятся­протоколы­за
се
да
ний­постоянных­комиссий?
протокол
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
хранится
организационно
контрольной
группе
хо
кимията.
протокол
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депу­татов
по
требованию
депутатов
Кенгаша
должен
выдаваться
им
для
ознакомления.
протокол
закрытого
заседания
постоянной
комиссии
Кенга
ша
народных
депутатов
хранится
соответствующем
отделе
хокимията
грифом
Мсекретный
документН.
ознакомление
депутатов
Кенгаша
народ
ных
депутатов
протоколом
закрытого
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
приобщенными
нему
материалами
про
изводится
непосредственно
аппарате
хокимията
под
роспись.
лава
7.­
­р
ешения­постоянной­
омиссии­Кенгаша­
народны
­депутатов
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
отличие
от
решения
Кенгаша
народных
депутатов
носят
рекомендательный
харак
тер.
вместе
тем
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депу
татов,
подлежат
обязательному
рассмотрению
государственными
органа
ми,
предприятиями,
учреждениями,
организациями,
негосударственны
некоммерческими
организациями,
органами
самоуправления
граждан
долж­ностными
лицами.
принятые
постоянной
комиссией
решения
на
правляются
соответствующим
государственным
органам,
предприятиям,
учреждениям,
организациям,
негосударственным
некоммерческим
органи
зациям,
органам
самоуправления
граждан
заинтересованным
лицам.
при
этом
результатах
рассмотрения
или
принятых
мерах
должно
быть
сооб
щено
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
месячный
срок,
если
иной
срок
не
указан
решении
постоянной
комиссии
Кенгаша
народ
ных
депутатов.
итоги
рассмотрения
решения
постоянной
комиссии
Кенга
ша
народных
депутатов
обсуждаются
на
заседании
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
случае
необходимости
рассматриваются
на
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
раздел
II
130
Какие­требования­предъ
яв
ляют
ся­к
оформлению­ре
ше-
ний­постоянных­комиссий?
настоящее
время
процедура
оформле
ния
решений
постоянных
комиссий
Кен
гаша
народных
депутатов
отличие
от
ре
шений
Кенгаша
народных
депутатов
зако
нодательством
конкретно
не
определена.
поэтому
учетом
сложившейся
практики
отношении
оформления
подобного
рода
документов
качестве
основных
требований,
предъявляемых
оформлению
решений
постоянных
комиссий,
можно
определить
следующее:
решения
постоянных
комиссий
должны
оформляться
на
специальных
бланках
(приложение
9).
например,
Мрешение
постоянной
комиссии
районного
(го
родского)
Кенгаша
народных
депутатов
областиН
или
Мре
шение
постоянной
комиссии
областного
Кенгаша
народных
депутатовН.
текст
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
дол
жен
быть
тщательно
отредактирован
напечатан
на
бланках.
заголовок
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
должен
быть
кратким
соответствовать
основному
содержанию.
текст
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
со
стоит
из
констатирующей
распорядительной
частей.
констатирующей
части
излагаются
цели
или
основания,
вызвавшие
принятие
решения
посто
янной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
Констатирующая
часть
мо
жет
также
состоять
из
ссылки
на
правовой
акт,
послуживший
основанием
для
принятия
решения.
при
этом
должны
указываться
все
реквизиты
пра
вового
акта
вид
акта,
орган,
принявший
акт,
полное
наименование
акта,
дата
принятия
акта
его
номер.
распорядительной
части
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
на
родных
депутатов
указывается
наименование
постоянной
комиссии
Кен
гаша
народных
депутатов
пишется
слово
МрешаетН.
распорядительная
часть
может
делиться
на
пункты
подпункты,
которые
нумеруются
араб
скими
цифрами.
тех
случаях,
когда
пункте
содержится
поручение,
оно
строится
по
схеме:
кому,
что
делать,
срок
исполнения.
качестве
исполни
телей
могут
быть
указаны
организации
должностные
лица.
если
пун
кте
не
содержится
конкретного
поручения,
то
его
можно
сформулировать
применением
слов:
МутвердитьН,
МодобритьН,
Мпринять
сведениюН
т.
п.
распорядительной
части
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
на
родных
депутатов
случае
необходимости
воспроизводятся
правовые
акты,
на
основе
которых
принято
данное
решение.
содержание
правового
акта
ор
гана
излагается
виде
самостоятельного
пункта
указывается:
Мпринять
сведениюН,
Мпринять
руководствуН.
конце
решения
указывается
член
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
на
которого
возложен
контроль
за
выполнением
решения.
глава
131
номером
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
является
порядковый
номер
заседания
постоянной
комиссии.
номер
засе
дания
указывается
арабскими
цифрами.
датой
решения
постоянной
комис
сии
Кенгаша
народных
депутатов
является
дата
начала
работы
заседания.
кого­возлагается­подго-
тов
ка­проектов­решений­по-
стоян
ных­комиссий?
подготовка
проекта
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
возлагается
на
членов
постоянной
комис
сии.
для
подготовки
проекта
решения
пос-
тоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
из
числа
членов
постоянной
комиссии
создается
рабочая
группа
составе
двух
трех
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов.
деятельности
рабочей
группы
могут
привлекаться
ра
ботники
хокимията,
ученые
специалисты,
т.
ч.
представители
государст-
венных
органов,
чью
деятельность
затрагивает
решение
постоянной
комис
сии
Кенгаша
народных
депутатов.
проект
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
подготовленный
рабочей
группой,
выносится
на
рассмотрение
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депу
татов.
по
итогам
рассмотрения
постоянная
комиссия
Кенгаша
народных
де
путатов
принимает
решение.
члены
рабочей
группы
могут
запрашивать
мне
ние
других
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов.
каком­порядке­осуществ-
ляет
ся­обнародование­реше-
ний­постоянных­комиссий?
обнародование
решений
постоянных
ко
миссий
Кенгаша
народных
депутатов
на
ряду
обнародованием
решений
Кенгаша
народных
депутатов
также
относится
фор­мам
информирования
населения
работе,
проводимой
постоянной
ко
миссией
Кенгаша
народных
депутатов.
так
же,
как
решения
Кенгаша
народных
депутатов,
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
должны
рассылаться
организациям
гражданам,
отношении
которых
они
были
приняты.
другой
формой
об
народования
текста
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
де
путатов
может
стать
размещение
информационного
сообщения
заседании
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
на
местном
телевиде
нии
(или)
радио,
том
числе
озвучиванием
текста
решения
постоянной
комиссии.
Кроме
того,
текст
решения
постоянной
комисссии
Кенгаша
на
родных
депутатов
может
размещаться
на
официальных
веб
сайтах
органов
государственной
власти
на
местах.
целях
повышения
взаимной
информированности
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
одной
территории
работе,
проводимой
депутатами
Кенгаша
народных
депутатов
другой
территории,
практику
работы
пос-
тоянных
комиссий
нужно
ввести
рассылку
решений
постоянных
комиссий
областного
Кенгаша
народных
депутатов
соответствующим
профильным
раздел
II
132
постоянным
комиссиям
районных
городских
Кенгашей
народных
депу
татов,
расположенных
на
территории
той
же
области.
например,
решения
постоянной
комиссии
областного
Кенгаша
народных
депутатов
по
вопро
сам
молодежной
политики
воспитания
здорового
поколения
может
быть
направлено
для
информации
соответствующие
профильные
постоянные
комиссии
районных
городских
Кенгашей
народных
депутатов,
располо
женных
на
территории
этой
области.
Какие­характерные­недо
ра-
бот
ки­имеют­место­в
ре
ше-
ниях­постоянных­комиссий?
текстах
решений
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов,
как
правило,
присутствует
ряд
следующих
характерных
недоработок,
которые
также
характерны
для
решений
Кенгаша
народных
депутатов.
так,
имеют
место
случаи,
ког
да
название
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
не
соответствует
его
содержанию.
при
ссылках
на
нормативно
правовые
акты
текстах
решений
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
не
ука
зываются
все
их
реквизиты
дата
принятия
номер
нормативно
правового
акта.
поручения,
содержащиеся
решении
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
носят
абстрактный
или
формальный
характер,
т.
е.
от
сутствуют
конкретность
ясность.
иногда
решениях
постоянных
комис
сий
Кенгаша
народных
депутатов
не
указываются
конкретные
исполнители,
на
которых
возлагается
их
исполнение.
важными
упущениями
являются
от
сутствие
решении
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
сро
ков
исполнения
изложенных
нем
поручений;
указаний
на
лица,
ответствен
ные
за
реализацию
мероприятий
по
обеспечению
рассмотрения
решения
по-
стоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов;
порядка
представления
по­стоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
информации
об
итогах
рассмотрения
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
лава
8.
рганизация­мониторинга­(
онтроля)­
за
исполнением­решений­постоянной­
омиссии­Кенгаша­народны
­депутатов
процедуру
осуществления
контроля
за
исполнением
решений,
принятых
на
заседании
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
можно
условно
разделить
на
несколько
взаимосвязанных
между
собой
этапов.
ервый­этап
первый
этап
начинается
грамотного
чет­кого
оформления
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
где
должны
быть
даны
конкрет
ные
поручения,
определены
конкретные
сроки
исполнения
поручений,
ука
заны
исполнители
определен
член
постоянной
комиссии
Кенгаша
народ
глава
133
ных
депутатов
или
группа
членов
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
которые
будут
осуществлять
контроль
за
исполнением
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
его
доведение
до
ис
полнителей
публикацию
средствах
массовой
информации.
решении
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
обязательно
также
ука
зываются
сроки
представления
информации
об
итогах
рассмотрения
или
исполнения
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
целях
обеспечения
исполнения
решения
постоянной
комиссии
Кенга
ша
народных
депутатов
оно
должно
быть
направлено
руководителю
орга
низации,
на
которую
возлагается
исполнение
решения
постоянной
комис
сии
Кенгаша
народных
депутатов.
сопроводительное
письмо
подписывается
председателем
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
реги
стрируется
установленном
порядке
хокимияте,
где
должны
находиться
отдельные
книги
регистрации
документации
деятельности
Кенгаша
на
родных
депутатов
его
постоянных
комиссий.
данное
сопроводительное
письмо
также
должно
содержать
указание
на
срок
представления
информа
об
итогах
рассмотрения
или
исполнения
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
ведение
учета
документов,
связанных
де
ятельностью
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов,
должно
возлагаться
на
секретарей
этих
постоянных
комиссий.
торой­этап
ходе
второго
этапа
ответственные
члены
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
де
путатов
обобщают
информацию
об
итогах
рассмотрения
или
исполнения
ре
шения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
дают
необходимые
разъяснения.
случае
необходимости
выезжают
на
места
для
проверки
хода
исполнения
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
если
информация
об
итогах
рассмотрения
или
исполнения
решения
по-
стоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
не
была
представлена
установленные
сроки,
то
за
подписью
председателя
постоянной
комис-
сии
Кенгаша
народных
депутатов
исполнителю
должно
быть
направлено
письменное
уведомление.
при
необходимости
постоянная
комиссия
также
вправе
запрашивать
должностных
лиц
организации
исполнителя
необхо-
димые
материалы
документы,
также
иные
сведения.
по
итогам
работы
составляется
справка,
содержащая
выводы
об
исполнении
или
неисполне-
нии
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
ретий­этап
на
третьем
этапе
материалы
об
итогах
ис
полнения
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
рассматриваются
на
заседании
постоянной
комиссии
приглашением
руководителя
организации
исполнителя,
кото
рый
дает
пояснения
по
представленной
им
информации.
на
заседание
по-
раздел
II
134
стоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
могут
приглашаться
пред
ставители
государственных
органов,
негосударственных
некоммерческих
организаций,
органов
самоуправления
граждан,
научных
учреждений,
спе
циалисты
ученые,
представители
общественности
хозяйствующих
субъ
ектов,
также
представители
органов
печати,
телевидения,
радио.
по
ито
гам
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
прини
мается
решение.
подробная
информация
об
итогах
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
содержащая
сведения
результа
тах
работы
рабочей
группы,
публикуется
средствах
массовой
информа
ции,
выходящих
на
соответствующей
территории.
случае
отсутствия
информации
об
исполнении
решения
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
или
представления
неполной
ин
формации
либо
непринятия
руководителем
организации
мер
по
устра
нению
проблем,
препятствующих
исполнению
решения
постоянной
ко
миссии
Кенгаша
народных
депутатов,
постоянная
комиссия
может
вынес-
ти
данный
вопрос
на
рассмотрение
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
либо
инициировать
направление
членами
постоянной
комиссии
депутат
ского
запроса.
135
АЗДЕЛ
­III.
ЛАНИРОВАНИЕ
РАБОТЫ
ЕНГАША
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
лава
9.­
­п
лан­работы­Кенгаша­народны
­депутатов
работа
Кенгаша
народных
депутатов
осуществляется
соответствии
пла
ном
работы
Кенгаша
народных
депутатов,
ежегодно
утверждаемым
на
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
(приложение
1).
план
работы
Кенгаша
народ
ных
депутатов
на
следующий
год
должен
утверждаться
заблаговременно,
т.
е.
не
позднее
последней
декады
декабря
текущего
года,
исключением
тех
слу
чаев,
когда
утверждается
план
работы
вновь
сформированного
Кенгаша
на
родных
депутатов.
этом
случае
план
работы
Кенгаша
народных
депутатов
на
год
должен
быть
разработан
до
истечения
первого
квартала
текущего
года.
планирование
работы
Кенгаша
народных
депутатов
играет
важную
роль
обеспечении
эффективности
работы
депутатов
Кенгаша
народных
депу
татов.
от
того,
насколько
продумана
качественно
распланирована
работа
Кенгаша
народных
депутатов,
будет
зависеть
результативность
работы
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
по
решению
наиболее
важных
про
блем
социально
экономического
развития
территории.
очень
важно,
что
бы
мероприятия,
включаемые
план
работы
Кенгаша
народных
депутатов,
были
не
только
актуальными,
но
выполнимыми.
поэтому,
при
подготов
ке
своих
предложений
по
плану
работы
Кенгаша
народных
депутатов,
по-
стоянные
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
должны
не
только
четко
представлять
цель
мероприятий,
но
прогнозировать
предполагаемые
ре
зультаты,
т.
е.
они
должны
четко
представлять,
какие
результаты
будут
до
стигнуты
итоге
реализации
этих
мероприятий.
необходимо,
чтобы
план
работы
Кенгаша
народных
депутатов
был
кон
кретным
по
содержанию,
нем
должны
быть
указаны
сроки
выполнения
мероприятий,
ответственные
исполнители.
при
составлении
плана
работы
Кенгаша
народных
депутатов
необходимо
учитывать
предложения
посто
янных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов,
которые,
основном,
будут
обеспечивать
(контролировать)
его
исполнение,
общие
задачи,
стоящие
пе
ред
органами
государственной
власти
на
местах
свете
общегосударствен
ных
программ,
также
планы
работы
структурных
подразделений
аппарата
раздел
III
136
хокимията.
при
составлении
плана
работы
областного
Кенгаша
народных
депутатов
также
необходимо
учитывать
предложения
сенаторов,
избранных
из
числа
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
данной
области.
приме
ру,
отдельных
регионах
страны
практикуется
закрепление
сенаторов
или
депутатов
областного
Кенгаша
народных
депутатов
за
районами
города
ми.
поэтому
их
предложения,
содержащие
итоги
проведенной
ими
работы
районах
городах,
позволят
более
целенаправленно
составлять
планы
работы
как
областного
Кенгаша
народных
депутатов,
так
Кенгашей
на
родных
депутатов
районов
городов
области,
за
которыми
они
закреплены.
процедуру
составления
плана
работы
Кенгаша
народных
депутатов
мож
но
условно
разделить
на
несколько
взаимосвязанных
между
собой
этапов.
ервый­этап
составление
плана
работы
Кенгаша
народ
ных
депутатов
на
следующий
год
начинает
ся
подведения
итогов
работы
Кенгаша
народных
депутатов
его
постоянных
комиссий
текущем
году.
этих
целях
хокимом
руководителем
Кенгаша
народных
депутатов
может
создаваться
рабочая
группа
из
числа
депутатов
Кен
гаша
народных
депутатов
соответствующих
работников
аппарата
хокимия
та.
рабочая
группа
обобщает
информацию
об
итогах
реализации
мероприятий,
предусмотренных
планом
работы
Кенгаша
народных
депутатов
планами
ра
боты
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов.
рабочая
группа
так
же
подводит
итоги
выполнения
территориальных
программ
социально
эконо
мического
развития,
разработанных
на
основе
общегосударственных
программ,
также
постановлений
сената
Кенгаша
сената,
содержащих
поручения
мест-
ным
органам
власти.
при
этом
особое
внимание
необходимо
уделять
выявле
нию
нереализованных
мероприятий
выработке
предложений
рекоменда
по
устранению
выявленных
недостатков
работе
постоянных
комиссий
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов.
торой­этап
на
данном
этапе
после
подведения
итогов
работы
Кенгаша
народных
депутатов
рабо
чая
группа
приступает
составлению
плана
работы
Кенгаша
народных
де
путатов
на
следующий
год.
этих
целях
рабочая
группа
запрашивает
мне
ние
каждой
из
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов,
мнение
партийных
групп,
образованных
Кенгаше
народных
депутатов,
обобщает
поступившие
предложения
замечания.
при
составлении
плана
работы
Кен
гаша
народных
депутатов
также
учитываются
итоги
исполнения
решений
Кенгаша
народных
депутатов,
долгосрочные
программы
действий,
утверж-
денные
постановлениями
президента
республики
узбекистан
(например,
ход
исполнения
решений,
принятых
рамках
антикризисной
программы
на
2009ф2012
гг.,
отраслевых
территориальных
программ
Мгод
малого
биз
неса
частного
предпринимательстваН),
итоги
заслушивания
на
сессиях
Кен
глава
137
гаша
народных
депутатов
отчетов
должностных
лиц.
план
работы
Кенгаша
народных
депутатов
должен
охватывать
мероприятия,
затрагивающие
сфе
ры
деятельности
всех
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов.
ретий­этап
случае
необходимости
план
работы
Кен
гаша
народных
депутатов
могут
вноситься
изменения
дополнения.
вопрос
внесении
изменений
дополнений
план
работы
Кенгаша
народных
депутатов
рассматривается
на
очередной
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
следует
отметить,
что
планирование
работы
яв
ляется
одним
из
действенных
практических
способов
повышения
эффектив
ности
работы
не
только
Кенгаша
народных
депутатов,
но
любой
организа
ции.
правильное
планирование
позволяет
системно
определять
основные
на
правления
предстоящей
деятельности
постоянных
комиссий
Кенгаша
народ
ных
депутатов
партийных
групп,
образованных
Кенгаше
народных
депу
татов
и,
учетом
этого,
строить
работу
депутатов
Кенгаша
народных
депута
тов.
план
работы
Кенгаша
народных
депутатов,
утвержденный
на
его
сессии,
является
основой
для
разработки
постоянными
комиссиями
своих
планов
ра
боты.
наличие
такого
плана
работы
не
является
препятствием
для
организа
проведения
постоянными
комиссиями
Кенгаша
народных
депутатов
де
путатами
Кенгаша
народных
депутатов
внеплановых
мероприятий.
Характерные­недостатки,­
допускаемые­при­состав
ле-
нии­
лана­работы­Кенгаша­
народных­депутатов
Как
показывает
практика,
среди
пробелов
работе
по
составлению
утверждению
плана
работы
Кенгаша
народных
депута
тов
можно
выделить
ряд
следующих
харак
терных
упущений
недоработок.
так,
очень
часто
имеют
место
случаи
утверждения
плана
работы
Кенгаша
народ
ных
депутатов
опозданием,
т.
е.
когда,
например,
план
работы
Кенгаша
на
родных
депутатов
на
2011
год
утверждается
не
конце
2010
года,
январеф
феврале
2011
года.
другом
случае
по
итогам
анализа
плана
работы
Кенга
ша
народных
депутатов
напрашивается
вывод
том,
что
план
работы
состав
ляется
формально,
т.
е.
он
не
учитывает
необходимости
реализации
меропри
ятий,
направленных
на
социально
экономическое
развитие
территорий,
не
предусматривает
решения
наиболее
актуальных
проблем.
таких
планах
работы
мероприятия
по
своему
содержанию
большинстве
случаев
могут
носить
неконкретный
характер.
например,
таком
плане
работы
Кенгаша
народных
депутатов
может
не
предусматриваться
решение
задач,
вытекаю
щих
из
постановлений
президента
республики
узбекистан
или
постановле
ний
сената,
Кенгаша
сената.
Как
следствие
этого,
план
работы
Кенгаша
на
родных
депутатов
большинстве
случаев
является
формальным,
ход
его
исполнения
не
рассматривается
на
сессиях
Кенгаша
народных
депутатов.
за
частую
планах
работы
не
указываются
четкие
сроки
исполнения
меропри
раздел
III
138
ятий
(дата
или
месяц
проведения
мероприятий).
иногда
плане
работы
Кен
гаша
народных
депутатов
не
указываются
конкретные
исполнители.
исходя
из
изложенного,
предлагается
составлять
план
работы
Кенгаша
народных
депутатов
учетом
следующих
направлений.
I.
утверждение
территориальных
программ
социально
экономического
раз
вития,
т.
ч.
территориальных
программ
создания
рабочих
мест
обеспе
чения
занятости
населения,
территориальных
программ
Мгод
малого
биз
неса
частного
предпринимательстваН.
II.
утверждение
планов
работы
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
де
путатов.
III.
организация
проведение
контрольных
мероприятий,
итоги
которых
предполагается
рассмотреть
на
сессиях
Кенгаша
народных
депутатов.
IV.
заслушивание
на
сессиях
Кенгаша
народных
депутатов
информации
от
четов
руководителей
иных
должностных
лиц,
ответственных
за
реали
зацию
территориальных
программ
социально
экономического
развития.
ежегодное
заслушивание
информации
прокурора
(области,
района,
горо
да)
законности
борьбе
преступностью.
VI.
заслушивание
информации
деятельности
сената
как
палаты
территори
ального
представительства;
реализация
рекомендаций
поручений,
со
держащихся
постановлениях
сената
его
Кенгаша;
проведение
сов
местных
мероприятий
комитетами
сената.
VII.
работа
со
средствами
массовой
информации,
также
организация
про
ведение
Мкруглых
столовН,
МконференцийН,
семинаров
иных
пропаган
дистских
мероприятий,
т.
ч.
разъясняющих
суть
значение
реформ,
про
водимых
нашей
стране.
VIII.
рассмотрение
отчетов
работе,
проделанной
постоянными
комиссиями
Кенгаша
народных
депутатов,
или
сводного
отчета
об
итогах
работы
Кен
гаша
народных
депутатов.
IX.
рассмотрение
отчетов
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов.
организация
семинаров
для
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
це
лях
повышения
уровня
навыков,
необходимых
для
выполнения
депутат
ских
обязанностей.
план
работы
Кенгаша
народных
депутатов
течение
года
может
изме
няться
дополняться
учетом
социальных
экономических
преобразова
ний,
происходящих
стране.
при
внесении
изменений
план
работы
Кен
гаша
народных
депутатов
учитываются
направления
деятельности
воп-
росы,
имеющие
наиболее
актуальное
значение
для
развития
территории.
лава
10.­
­п
лан­работы­постоянной­
омиссии­
Кенгаша­народны
­депутатов
работа
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов
так
же,
как
ра
бота
Кенгаша
народных
депутатов,
должна
строиться
на
плановой
основе.
этих
целях
постоянные
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
ежегодно
разрабатывают
свои
планы
работы,
которые
должны
утверждаться
на
сес
глава
10
139
сии
Кенгаша
народных
депутатов
(приложение
2).
план
работы
посто
янной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
на
следующий
год
должен
утверждаться
на
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
после
утверждения
общего
плана
работы
Кенгаша
народных
депутатов.
при
составлении
плана
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
должны
учитываться
мероприятия
сроки,
установленные
пла
ном
работы
Кенгаша
народных
депутатов,
т.
е.
план
работы
постоянной
ко
миссии
должен
логически
развивать
мероприятия
плана
работы
Кенгаша
народных
депутатов
обеспечивать
их
реализацию.
при
разработке
своего
плана
работы
постоянная
комиссия
Кенгаша
народных
депутатов
должна
учитывать
направления
деятельности,
соответствующие
ее
профилю.
воп-
рос
внесении
изменений
дополнений
план
работы
постоянной
комис
сии
Кенгаша
народных
депутатов
также
рассматривается
на
сессии
Кенга
ша
народных
депутатов.
план
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
должен
быть
конкретным
по
содержанию,
нем
должны
быть
указаны
сроки
выпол
нения
мероприятий,
ответственные
исполнители
из
числа
членов
постоянной
комиссии.
мероприятия,
включаемые
план
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
должны
соответствовать
полномочиям
посто
янной
комиссии,
т.
е.
их
реализация
не
должна
выходить
за
рамки
полномочий,
предусмотренных
законодательством.
при
составлении
плана
работы
очень
важно,
чтобы
мероприятия
плана
работы
постоянной
комиссии
районного
или
городского
Кенгаша
народных
депутатов
не
повторяли
мероприятий
по
стоянной
комиссии
областного
Кенгаша
народных
депутатов.
при
составлении
плана
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
необходимо
учитывать
мнение
членов
постоянной
комиссии,
кото
рые
будут
обеспечивать
его
реализацию,
общие
задачи,
стоящие
перед
Кен
гашем
народных
депутатов
свете
общегосударственных
программ.
также
важно,
чтобы
запланированные
мероприятия
были
реально
выполнимыми,
члены
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
на
которых
воз
лагается
выполнение
мероприятий,
обладали
организаторскими
способностя
ми,
соответствующим
опытом
знаниями.
случае
необходимости
число
исполнителей
могут
включаться
представители
государственных
органи
заций,
чью
сферу
деятельности
затрагивает
запланированное
мероприятие.
процедуру
составления
плана
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
можно
условно
разделить
на
несколько
взаимосвязан
ных
между
собой
этапов.
ервый­этап
составление
плана
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
на
будущий
год
начинается
подведения
итогов
работы
постоянной
ко
миссии
Кенгаша
народных
депутатов
ее
членов
текущем
году.
этих
раздел
III
140
целях
председатель
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
обеспечивает
организацию
анализа
информации
работе
проделанной
постоянной
комиссией
текущем
году,
т.
ч.
об
итогах
выполнения
меро
приятий,
предусмотренных
планом
работы
Кенгаша
народных
депутатов
планом
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
ито
гах
выполнения
решений
Кенгаша
народных
депутатов.
соответствии
профилем
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
также
подводятся
итоги
выполнения
территориальных
программ
социально
эко
номического
развития.
при
этом
особое
внимание
необходимо
уделять
выявлению
нереализованных
мероприятий,
определению
причин
такого
состояния
дел
их
устранению,
также
выработке
мер
по
устранению
выявленных
недостатков
работе
постоянной
комиссии
Кенгаша
народ
ных
депутатов.
торой­этап
одновременно
подведением
итогов
про
деланной
работы
постоянная
комиссия
Кенгаша
народных
депутатов
готовит
предложения
по
плану
работы
Кен
гаша
народных
депутатов
предварительно
определяет
основные
направ
ления
своей
работы
предстоящем
году.
для
составления
плана
работы
Кенгаша
народных
депутатов
из
числа
членов
постоянной
комиссии
Кен
гаша
народных
депутатов
может
формироваться
рабочая
группа.
состав
лению
плана
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
также
могут
привлекаться
должностные
лица
государственных
органов,
чья
деятельность
соответствует
профилю
постоянной
комиссии
Кенгаша
на
родных
депутатов,
также
ученые
иные
специалисты.
этих
целях
ра
бочая
группа
обобщает
их
предложения
замечания.
после
доработки
окон
чательный
вариант
плана
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
выносится
на
утверждение
очередной
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
Характерные­недостатки,­
имею
щие­место­при­со
став-
ле
нии­
лана­работы­по-
стоян
ной­комиссии­Кенгаша­
народ
ных­депутатов
Как
показывает
практика,
среди
пробелов
работе
по
составлению
утверждению
плана
работы
постоянной
комиссии
Кен
гаша
народных
депутатов
можно
выде
лить
ряд
следующих
характерных
упуще
ний
недоработок.
так,
имеют
место
слу
чаи
утверждения
плана
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
опозданием.
также
случаи,
когда
план
работы
постоянной
комиссии,
утверждается
председателем
постоянной
комиссии,
не
на
сес
сии
Кенгаша
народных
депутатов.
другими
словами,
план
работы
посто
янной
комиссии
утверждается
без
обсуждения
другими
депутатами
Кенга
ша
народных
депутатов.
глава
10
141
необходимость
утверждения
плана
работы
постоянной
комиссии
на
сес
сии
Кенгаша
народных
депутатов
вытекает,
прежде
всего,
из
различий,
су
ществующих
между
полномочиями
Кенгаша
народных
депутатов
полно
мочиями
его
постоянных
комиссий.
примеру,
решения
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
носят
обязательный
для
исполнения
характер,
реше
ния
его
постоянных
комиссий
рекомендательный
характер.
еще
одним
наиболее
распространенным
упущением
работе
некото
рых
постоянных
комиссий
является
составление
формальных
планов,
т.
е.
не
учитывающих
необходимости
реализации
мероприятий,
направленных
на
социально
экономическое
развитие
территорий,
не
предусматривающих
решения
наиболее
актуальных
проблем.
планах
работы
постоянных
ко
миссий
Кенгаша
народных
депутатов
также
зачастую
не
указываются
чет
кие
сроки
реализации
мероприятий,
т.
е.
не
указываются
конкретная
дата
или
месяц
проведения
мероприятий,
или
не
определяются
конкретные
ис
полнители.
учетом
изложенного
предлагается
при
разработке
плана
ра
боты
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
учитывать
сле
дующие
направления:
I.
организация
проведение
контрольных
мероприятий,
итоги
которых
предполагается
рассматривать
на
заседании
постоянной
комиссии
Кенга
ша
народных
депутатов
последующим
вынесением
вопроса
на
рассмот-
рение
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
II.
заслушивание
на
заседании
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
де
путатов
информации
отчетов
руководителей
иных
должностных
лиц,
ответственных
за
реализацию
территориальных
программ
социально
эко
номического
развития.
III.
заслушивание
информации
об
итогах
выполнения
постановлений
сена
та,
реализации
рекомендаций
поручений,
содержащихся
постановле
ниях
сената
его
Кенгаша,
проведения
совместных
мероприятий
коми
тетами
сената.
IV.
работа
со
средствами
массовой
информации,
органами
самоуправления
граждан,
проведение
разъяснительной
работы.
заслушивание
отчетов
работе,
проделанной
членами
постоянной
комис
сии
Кенгаша
народных
депутатов,
подготовка
отчета
об
итогах
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
для
его
рассмотрения
на
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
план
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
так
же
как,
план
работы
Кенгаша
народных
депутатов,
может
изменяться
дополняться
течение
года
учетом
социальных
экономических
пре
образований,
происходящих
стране.
при
внесении
изменений
план
ра
боты
Кенгаша
народных
депутатов
обязательно
учитываются
направления
деятельности
вопросы,
имеющие
наиболее
актуальное
значение
для
раз
вития
территории.
раздел
III
142
лава
11.­
­и
ндивидуальный­план­работы­депутата­
Кенгаша­народны
­депутатов
после
избрания
на
каждого
из
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
воз
лагается
особая
моральная
ответственность
за
неукоснительное
выполне
ние
данных
ими,
ходе
избирательной
кампании
обещаний.
помимо
это
го,
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
также
возникает
обязательство
по
отстаиванию
интересов
политической
партии,
выдвинувшей
его
канди
датом
депутаты
Кенгаша
народных
депутатов.
настоящее
время
полно
мочия
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
перечень
его
обязанностей
закреплены
законом
республики
узбекистан
Мо
статусе
депутата
област
ного,
районного
городского
Кенгаша
народных
депутатовН
для
эффективного
выполнения
своих
депутатских
полномочий
каждый
депутат
Кенгаша
народных
депутатов,
прежде
всего,
должен
четко
ясно
представлять
себе
объем
предстоящей
работы
то,
что
он,
конкретно,
дол
жен
сделать
для
того,
чтобы
оправдать
доверие
избирателей.
этом
немало
важную
роль
играет
надлежащее
планирование
своей
деятельности,
позво
ляющее
систематизировать
работу
депутата
Кенгаша
народных
депутатов,
выработать
надлежащую
стратегию,
определить
наиболее
приоритетные
задачи
сферы,
на
которые
нужно
будет
акцентировать
свое
внимание.
на
личие
четкого
продуманного
индивидуального
плана
работы
(приложе
ние
10)
также
позволит
депутату
Кенгаша
народных
депутатов
экономно
распределять
свое
рабочее
время
принести
наибольшую
пользу
обществу.
ходе
составления
индивидуального
плана
работы
необходимо
учиты
вать
следующие
направления
депутатской
деятельности:
участие
сессиях
Кенгаша
народных
депутатов,
т.
ч.
голосовании
по
рассматриваемым
вопросам;
работа
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
членом
ко
торой
он
является;
работа
партийной
группе,
образованной
Кенгаше
народных
депутатов
работа
депутата
избирателями,
политической
партией
органом
само
управления
граждан,
выдвинувшими
его
кандидатом
депутаты
Кенга
ша
народных
депутатов.
при
планировании
работы
депутата
Кенгаша
народных
депутатов,
свя
занной
участием
сессиях
Кенгаша
народных
депутатов
заседаниях
по-
стоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
первую
очередь,
нуж
но
учитывать
мероприятия,
заложенные
плане
работы
Кенгаша
народ
ных
депутатов
плане
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
при
этом
важно,
чтобы
планируемые
мероприятия
не
пересе
кались
между
собой.
например,
дата
время
заседания
постоянной
комис
ведомости
олий
мажлиса
республики
узбекистан,
2005
г.,
1,
ст.
10.
глава
11
143
сии
Кенгаша
народных
депутатов
не
должны
совпадать
датой
временем
проведения
встречи
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
избирателями.
при
планировании
работы
избирателями,
политической
партией
ор
ганом
самоуправления
граждан
депутат
Кенгаша
народных
депутатов
дол
жен
учитывать
даты,
место
время
проведения
встреч,
необходимость
под
готовки
этим
встречам,
также
определение
тематики
таких
встреч.
со
ответствии
законом
республики
узбекистан
Мо
статусе
депутата
област
ного,
районного
городского
Кенгаша
народных
депутатовН
депутат
Кен
гаша
народных
депутатов
должен
периодически,
но
не
реже
двух
раз
год,
информировать
избирателей
своей
деятельности.
Как
следствие
этого,
ин
дивидуальный
план
работы
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
должен
содержать
положения,
связанные
подготовкой
таким
мероприятиям
их
проведением,
т.
ч.
разъяснением
сути
значения
решений,
приня­тых
Кен
гашем
народных
депутатов.
при
этом
на
сенаторов,
работающих
на
мес­тах,
также
возлагается
обязанность
по
разъяснению
сути
содержания
вопро
сов,
рассматриваемых
на
пленарных
заседаниях
сената
Кенгаша
сената.
важным
направлением
деятельности
депутата
Кенгаша
народных
депу
татов
является
его
работа
со
средствами
массовой
информации.
поэтому
индивидуальный
план
работы
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
дол
жен
содержать
четкий
график
тематику
его
выступлений
на
телевидении,
по
радио,
также
наименование
сроки
подготовки
публикаций,
которые
депутат
Кенгаша
народных
депутатов
намерен
разместить
на
страницах
периодических
печатных
изданиий.
при
этом
нужно
учитывать,
что
темы
выступлений
публикаций
должны
быть
связаны,
первую
очередь,
де
путатской
деятельностью,
не
профессиональной
или
научной
деятель
ностью
депутата
Кенгаша
народных
депутатов.
желательно,
чтобы
темой
этих
выступлений
были
наиболее
актуальные
вопросы
социально
экономи
ческого
развития,
предложения
рекомендации
по
решению
наиболее
ак
туальных
проблем,
вызывающих
наибольшую
озабоченность
населения.
индивидуальный
план
работы
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
может
предусматривать
организацию
конференций,
Мкруглых
столовН,
се
минаров
либо
участие
таких
мероприятиях,
организуемых
другими
де
путатами
Кенгаша
народных
депутатов
либо
государственными
органами
негосударственными
организациями,
расположенными
на
территории
Кенгаша
народных
депутатов.
участие
таких
мероприятиях
позволит
де
путату
существенно
расширить
свой
кругозор
повысить
уровень
право
вых
знаний.
индивидуальный
план
работы
депутата
Кенгаша
народных
де
путатов
может
содержать
меры
по
организации
обучения
депутата
Кенга
ша
народных
депутатов,
например,
его
участие
семинарах,
организуемых
комитетами
сената
или
Комиссией
сената
олий
мажлиса
республики
уз
бекистан
по
содействию
активизации
деятельности
представительных
ор
ганов
власти
на
местах.
раздел
III
144
например,
2010
году
по
инициативе
сената
олий
мажлиса
республики
узбе
кистан
февралефмарте
республике
Каракалпакстан,
областях
г.
ташкенте
были
проведены
учебные
семинары
на
тему
Мосновные
направления
повыше
ния
активности
депутатов
местных
Кенгашей
народных
депутатовН,
июне
региональные
семинары
тренинги
по
вопросам
изучения
правовых
основ
функ-
ционирования
органов
представительной
власти
определения
основных
задач
по
повышению
эффективности
их
деятельности.
помимо
вышеуказанных
мер
индивидуальном
плане
работы
депута
та
Кенгаша
народных
депутатов
члена
сената
также
дополнительно
мо
жет
предусматриваться:
проведение
мероприятий,
связанных
участием
сенатора
пленарных
заседаниях
сената,
заседаниях
Кенгаша
сената,
работой
комитете
(ко
миссии)
сената,
состав
которого
он
избран;
подготовка
вопросов
информирование
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
вопросах,
рассмотренных
на
пленарных
заседаниях
сената,
заседаниях
Кенгаша
сената,
также
совместных
заседаниях
законода
тельной
палаты
сената;
например,
пунктом
совместного
постановления
законодательной
палаты
се
ната
от
15
июля
2011
года
333
II/196
II
Моб
отчете
премьер
министра
респуб-
лики
узбекистан
ш.
мирзиёева
Мо
программе
мер,
реализуемых
правительст
вом
по
дальнейшему
углублению
демократических
рыночных
реформ
либера
лизации
экономики,
также
ходе
реализации
государственной
программы
Мгод
малого
бизнеса
частного
предпринимательстваН
жокаргы
Кенесу
республики
Каракалпакстан,
областным,
районным
городским
Кенгашам
народных
депу
татов
было
рекомендовано
обсудить
данное
совместное
постановление
на
сво
их
заседаниях
сессиях.
подготовка,
для
рассмотрения
на
заседании
комитета
сената,
членом
которого
он
является,
отчета
своей
деятельности
качестве
сенатора
депутата
Кенгаша
народных
депутатов;
подготовка
информации
об
участии
работе
межпарламентских
групп
дружбы,
организуемых
сенате
или
совместно
законодательной
пала
той
сенатом;
иные
мероприятия,
связанные
работой
качестве
сенатора.
индивидуальный
план
работы
депутата
Кенгаша
народных
депутатов,
не
нуждается,
как
правило,
каком
либо
утверждении.
однако
его
экземп-
ляр
должен
находиться
подборке
документов,
касающихся
деятельности
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
при
этом
основными
требованиями
индивидуальному
плану
работы
депутата
Кенгаша
народ
ных
депутатов
остаются
конкретность
запланированных
мероприятий,
на
личие
четко
определенных
сроков
их
выполнения
обязательное
соблюде
ние
графика
реализации
намеченных
мероприятий.
145
АЗДЕЛ
­IV.­
ЕНГАШ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
И­ИНСТИТУТЫ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБ
ЕСТВА
лава
12.­
Кенгаш­народны
­депутатов­и
органы­
самоуправления­граждан
настоящее
время
продолжается
процесс
последовательной
передачи
ряда
полномочий
функций
от
центральных
органов
местным
органам
влас
ти,
органам
самоуправления
граждан,
махаллям.
поэтому
налаживание
взаимодействия
Кенгаша
народных
депутатов,
представляющего
местные
органы
власти,
органами
самоуправления
граждан
является
важным
на
правлением
работе
депутатского
корпуса.
тесная
связь
депутата
Кенга
ша
народных
депутатов
органами
самоуправления
граждан
позволяет
ему
быть
не
только
курсе
того,
как
махаллях
реализуются
предостав
ленные
им
полномочия
решению
вопросов
социально
экономическо
го
развития,
т.
ч.
сфере
коммунального
хозяйства
благоустройства,
трудоустройства
защиты
интересов
населения,
но
выявлять
пробле
мы,
которые
он
может
решить
путем
направления
депутатских
запросов
или
вынесения
проблемных
вопросов
на
рассмотрение
сессий
Кенгаша
народных
депутатов
заседаний
его
постоянных
комиссий.
свою
оче
редь,
практическое
участие
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
жиз
ни
махаллей,
расположенных
на
территории
его
избирательного
округа,
позволит
еще
больше
повысить
доверие
населения
нему
лично
го
сударству
целом.
высокую
значимость
роли
органов
самоуправления
граждан
не
раз
отмечал
своих
выступлениях
президент
республики
узбекистан
и.
а.
Каримов.
так,
своем
докладе
на
совместном
заседании
законодательной
палаты
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
одернизация­страны­и
построение­
сильного­гражданского­общества
Х­наш­главный­приоритетН
он
отметил:
Мсегодня
махалля
важный
фактор
своевременного
успешного
решения
на
сущных
вопросов
граждан
на
местах,
защиты
их
интересов.
возрастает
вклад
махалли
решение
вопросов
духовно
нравственного
воспитания
граждан,
мо
лодежи,
эффективного
функционирования
социальной
сферы,
обеспечения
об
щественной
безопасности
правопорядка
на
местахН.
раздел
IV
146
на
решение
этих
же
задач
должна
быть
направлена
деятельность
депу
татов
Кенгаша
народных
депутатов,
которые
путем
выработки
соответст-
вующих
решений
также
должны
поддержать
обеспечить
более
тесное
взаимодействие
махалли
местными
органами
государственной
власти
управления.
на
сегодняшний
день
стране
сформировано
более
десяти
тысяч
сходов
граждан
органов
самоуправления
граждан,
число
изб-
ранных
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
составляет
более
шести
тысяч
человек.
по
сложившейся
традиции
при
проведении
выборов
органы
само-
управления
граждан,
начало
выборов
объявляется
постановлением
Кен
гаша
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
Мо
выборах
предсе
дателей
(аксакалов)
сходов
граждан
их
советниковН.
этим
документом
обычно
определяются
сроки
проведения
выборов,
утверждается
план
ме
роприятий
по
организации
проведению
выборов
председателей
(акса
калов)
сходов
граждан
их
советников,
также
состав
Комиссии
Кенга
ша
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
по
содействию
орга
низации
проведению
выборов
председателей
(аксакалов)
сходов
граж-
дан
их
советников.
целях
доведения
до
общественности
информа
ции,
содержащейся
этом
постановлении,
организуется
его
обсуждение
на
сессиях
местных
Кенгашей
народных
депутатов,
органами
исполни
тельной
власти
самоуправления
граждан
на
местах,
общественностью
активами
регионов.
соответствии
законом
республики
узбекистан
Мо
выборах
председа
теля
(аксакала)
схода
граждан
его
советниковН
на
местах
создаются
комис
сии
по
содействию
организации
выборов
председателей
(аксакалов)
схо
дов
граждан
их
советников.
вопросы
создании
таких
комиссий
рассмат-
риваются
на
заседаниях
жокаргы
Кенеса
республики
Каракалпакстан,
сес-
сиях
областных
ташкентского
городского
Кенгашей
народных
депутатов.
помимо
депутатов
областных,
районных
городских
Кенгашей
народных
депутатов,
активное
участие
организации
предвыборных
мероприятий
своих
избирательных
округах
принимают
сенаторы,
избранные
из
чис­ла
депутатов
представительных
органов
государственной
власти,
депутаты
за
конодательной
палаты
олий
мажлиса
республики
узбекистан.
централь
ных
местных
изданиях
публикуются
выступления
сенаторов,
посвящен
ные
различным
вопросам
организации
проведения
выборов
председате
лей
(аксакалов)
сходов
граждан
их
советников.
итоги
прошедших
выборов,
как
правило,
рассматриваются
повсеместно
на
заседаниях
жокаргы
Кенеса
республики
Каракалпакстан,
сессиях
област
ных,
районных
городских
Кенгашей
народных
депутатов.
для
председа
телей
(аксакалов)
сходов
граждан
их
советников
по
инициативе
Кенгаша
народных
депутатов
организуются
привлечением
ученых,
специалистов,
опытных
аксакалов,
работников
финансовых,
налоговых
правоохрани
глава
12
147
тельных
органов,
представителей
негосударственных
некоммерческих
ор
ганизаций
других
организаций,
обучающие
семинары,
посвященные
из
учению
положений
действующего
законодательства
об
органах
самоуправ
ления
граждан,
также
вопросов
организации
деятельности
органов
само
управления
граждан.
особую
актуальность
приобретают
вопросы
повышения
уровня
правовых
зна
ний
председателей
махаллей
свете
Концепции
дальнейшего
углубления
де
мократических
реформ
формирования
гражданского
общества
стране,
из
ложенной
докладе
президента
республики
узбекистан
и.
а.
Каримова
на
сов
местном
заседании
законодательной
палаты
сената
олий
мажлиса
республи
ки
узбекистан
12
ноября
2010
года.
частности,
ней
говорится:
Мособую
акту
альность
приобретает
дальнейшее
совершенствование
организационных
основ
функционирования
института
самоуправления
граждан
махалли,
расширение
функций
обеспечение
ее
тесного
взаимодействия
органами
государственной
власти
управления.
реализации
этой
задачи
способствовало
бы
внесение
изме
нений
дополнений
закон
республики
узбекистан
Моб
органах
самоуправле
ния
гражданН,
направленных
на
превращение
махалли
центр
адресной
соци
альной
поддержки
населения,
развития
частного
предпринимательства
семей
ного
бизнеса,
также
дальнейшее
расширение
функций
махалли
системе
об
щественного
контроля
за
деятельностью
государственных
органов
управленияН.
таким
образом,
проявляется
взаимодействие
депутатов
Кенгашей
народ
ных
депутатов
ходе
организации
подготовки
проведения
выборов
ор
ганы
самоуправления
граждан.
взаимодействие
между
Кенгашем
народных
депутатов
махаллей
может
осуществляться
других
формах.
так,
например,
практикуется
заслуши
вание
на
заседаниях
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов
информации
председателей
(аксакалов)
сходов
граждан.
темой
таких
засе
даний
могут
являться
вопросы
благоустройства
территории,
развития
со
циальной
инфраструктуры,
занятости
населения,
создания
малых
предпри
ятий,
рационального
эффективного
использования
приусадебных
участ
ков,
также
участия
махаллей
деле
реализации
антикризисной
програм
мы
на
2009ф2012
гг.
Кроме
того,
на
председателей
(аксакалов)
сходов
граж-
дан
возлагается
обеспечение
выполнения
решений
Кенгашей
народных
де
путатов
их
постоянных
комиссий.
нельзя
не
учитывать
тот
факт,
что
органы
самоуправления
граждан
наряду
политическими
партиями
наде
лены
правом
выдвижения
кандидатов
депутаты
районных
городских
Кенгашей
народных
депутатов.
органы
самоуправления
граждан
активно
участвуют
организации
встреч
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
избирателями,
т.
ч.
сенаторов,
жителями
махаллей.
депутатами
Кен
гаша
народных
депутатов
сенаторами
обязательным
привлечением
ак
тива
махалли
систематически
организуется
для
населения
широкая
разъя
снительная
работа
правовая
пропаганда.
раздел
IV
148
лава
13.­
Кенгаш­народны
­депутатов­и
средства­
массовой­информации
президент
республики
узбекистан
и.
а.
Каримов
своем
докладе
на
совместном
заседании
законодательной
палаты
сената
олий
мажлиса
республики
узбе-
кистан
Ммодернизация
страны
построение
сильного
гражданского
общества
наш
главный
приоритетН,
говоря
средствах
массовой
информации,
отметил:
Мсама
жизнь
сегодня
однозначно
ставит
перед
нами
задачу
по
укреплению
ме
ста
роли
средств
массовой
информации
системе
институтов
гражданского
обще­ст­ва.
дальнейшая
либерализация
сми,
активизация
деятельности
него
сударственных
средств
печати,
радио,
телевидения,
расширение
их
вхождения
глобальную
сеть
интернет
должно
обеспечивать
гласность
открытость
про
водимой
стране
политики
реформ,
способствовать
последовательному
форми
рованию
сильного
гражданского
обществаН.
это
еще
раз
подчеркивает
необхо
димость
усиления
связи
между
депутатами
Кенгаша
народных
депутатов
сред
ствами
массовой
информации.
примеру,
работа
сената
законодательной
палаты
олий
мажлиса
рес-
публики
узбекистан
широко
освещается
на
страницах
центральных
газет
Мнародное
словоН
МХалқ
сўзиН,
практически
ежедневно
на
республикан
ском
телевидении,
информационной
передаче
МахборотН
освещаются
мероприятия,
проводимые
комитетами
сената
законодательной
палаты
олий
мажлиса
республики
узбекистан.
например,
течение
2010
года
деятельности
сената,
том
числе
по
вопросам,
рас
смотренным
на
пленарных
заседаниях
заседаниях
Кенгаша,
также
проведен
ной
работе
комитетах,
средствах
массовой
информации
осуществлено
вы
ступлений,
том
числе
республиканских
местных
газетах,
журналах
опублико
вано
194
материала,
из
них
МХалқ
сўзиН
135,
Мнародное
словоН
134,
Мовози
тожикН
70,
Мнурлы
жолН
69,
Мправда
востокаН
38,
МUzbekistan
TodayН
38,
других
газетах
журналах
54.
на
страницах
местных
газет
республики
Ка
ракалпакстан,
областей
города
ташкента
опубликовано
656
материалов,
посвя
щенных
деятельности
сената
сенаторов.
за
этот
период
по
телевидению
передано
эфир
732
материала,
том
числе
интервью,
беседы
сенаторов
информационные
сообщения
пресс
службы
деятельности
сената.
студией
МсиёсатН
ведется
регу
лярная
20
минутная
телепередача
под
рубрикой
Мпарламентский
часН,
где
освеща
ется
деятельность
сената,
его
комитетов
сенаторов.
за
отчетный
период
вышло
эфир
телепередачи
Мпарламент
соатиН
19
МтаҳлилномаН.
по
каналам
мест
ного
телевидения
республики
Каракалпакстан,
областей,
города
ташкента,
районов
городов
также
передано
247
материалов
деятельности
сената.
за
2010
год
всего
по
радиоканалам
страны
передано
484
информационных
материала
деятельнос
ти
сената,
из
них
республиканским
каналам
радиопрограмм
МўзбекистонН,
Мма
шъалН,
МтошкентН,
МёшларН
других
175.
марта
2010
года
рубрике
Макту
альное
интервьюН
радиоканала
МпойтахтН
передается
еженедельная
20
минутная
радиопередача.
Кроме
того,
течение
2010
года
по
радиоканалам
республики
Кара
калпакстан,
областей
города
ташкента,
том
числе
районным
городским,
де
ятельности
сената
сенаторов
передано
309
материалов.
глава
13
149
официальном
печатном
издании
парламента
Мведомости
палат
олий
мажлиса
республики
узбекистанН
публикуются
тексты
постановлений
сената
законодательной
палаты
олий
мажлиса
республики
узбекистан,
также
постановления
их
Кенгашей.
Каждая
из
палат
олий
мажлиса
респу
блики
узбекистан
имеет
свой
веб
сайт,
содержащий
оперативную
информа
цию
работе
парламента,
верхней
палаты
это
www.senat.uz,
ниж-
ней
палаты
www.parliament.gov.uz/ru/.
примеру,
на
страницах
веб
сайта
сената
на
узбекском,
русском
английском
языках
размещена
информация
сенаторах,
структуре
сената
правовых
осно
вах
его
деятельности,
публикуются
материалы
пленарных
заседаний
сената,
его
Кенгаша,
комитетов
комиссий,
также
информационные
материалы
меж
парламентских
связях
сената.
2010
году
материалами
веб
сайта
сената
оз
накомилось
около
151
тысячи
посетителей.
совсем
другая
ситуация
складывается
сфере
деятельности
Кенгашей
народных
депутатов.
так,
на
сегодняшний
день
один
из
районных
го
родских
Кенгашей
народных
депутатов
не
имеет
собственного
веб
сайта,
на
котором
бы
размещалась
информация
депутатах
Кенгаша
народных
де
путатов,
структуре
Кенгаша
народных
депутатов,
проводимой
ими
работе
т.
д.
это
при
том,
что
совета
министров
республики
Каракалпакстан
всех
областных
хокимиятов,
хокимията
г.
ташкента
уже
функционируют
собственные
веб
сайты.
вместе
тем
необходимо
отметить,
что
постепенно
информация
деятельности
районных
городских
Кенгашей
народных
де
путатов,
стала
размещаться
на
страницах
веб
сайтов
областных
хокимиятов.
для
получения
более
подробной
информации
можно
просмотреть
ни
жеуказанные
веб
сайты.
аименование
дрес­веб
сайта
совет
министров
республики
Каракалпакстан
www.sovminrk.gov.uz
Хокимият
андижанской
области
www.andijan.uz
Хокимият
бухарской
области
www.buxoro.uz
Хокимият
джизакской
области
www.jizzax.gov.uz
Хокимият
Кашкадарьинской
области
www.qashqadaryo.uz
Хокимият
навоийской
области
www.navoi.uz
Хокимият
наманганской
области
www.namangan.uz
Хокимият
самаркандской
области
www.samarkand.uz
Хокимият
сурхандарьинской
области
www.surxondaryo.uz
Хокимият
сырдарьинской
области
www.sirdaryo.gov.uz
Хокимият
ферганской
области
www.ferghana.uz
Хокимият
Хорезмской
области
www.xorazm.uz
Хокимият
ташкентской
области
www.tashvil.gov.uz
Хокимият
города
ташкента
www.tashkent.uz
раздел
IV
150
такая
же
ситуация
складывается
публикацией
информации
работе
депутатов
Кенгашей
народных
депутатов
областных,
районных
город
ских
газетах.
обычно
периодических
печатных
изданиях
публикуются
краткие
информационные
сообщения
сессиях
Кенгашей
народных
депу
татов,
реже
публикуется
информация
работе
постоянных
комиссий
Кен
гашей
народных
депутатов,
хотя
главные
редакторы
областных,
районных
городских
газет
входят
состав
актива
и,
как
следствие,
являются
участ
никами
сессий
Кенгашей
народных
депутатов.
практически
нет
информационных
материалов,
которых
бы
депутаты
Кенгашей
народных
депутатов
давали
интервью
высказывали
свое
мне
ние
наиболее
актуальным
вопросам
социально
экономического
развития
территории.
средствах
массовой
информации
очень
редко
публикуются
решения,
принимаемые
на
сессиях
Кенгашей
народных
депутатов
засе
даниях
их
постоянных
комиссий.
таким
образом,
регионах
еще
не
внед-
рен
качественный
механизм
обеспечения
доступа
населения
информации
работе
Кенгашей
народных
депутатов.
отличие
от
олий
мажлиса
республики
узбекистан,
Кенгашей
народ
ных
депутатов
сих
пор
нет
своего
печатного
органа,
кроме
местных
газет,
котором
публиковались
бы
решения
сессий
областных,
районных
го
родских
Кенгашей
народных
депутатов.
это
также
является
одним
из
фак
торов,
препятствующих
информированию
населения
работе,
проводимой
депутатским
корпусом.
отдельных
случаях
материалы
сессий
областных
Кенгашей
народных
депутатов
распространяются
виде
отдельных
разо
вых
брошюр.
исправлению
сложившейся
ситуации,
возможно,
позволила
бы
разработка
принятие
каждом
Кенгаше
народных
депутатов
специ
альной
программы
действий
по
усилению
взаимосвязи
представительных
органов
власти
средств
массовой
информации.
такая
программа
может
состоять
из
следующих
направлений
деятельности.
ервое
опубликование
местных
газетах:
решений
сессий
Кенгаша
народных
депутатов
решений
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов,
решений
хокимов
норматив
но
правового
характера,
также
их
размещение
на
веб
сайтах
област
ных
хокимиятов;
итогов
исполнения
решений
сессий
Кенгаша
народных
депутатов
ре
шений
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов,
также
раз
мещение
этой
информации
на
веб
сайтах
областных
хокимиятов;
отчетов
деятельности
Кенгаша
народных
депутатов,
отчетов
работе
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов,
отчетов
работе
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов.
торое
организация
(на
основе
специального
графика)
выступлений
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
по
местному
телевидению,
радио
местных
газетах
по
итогам:
глава
13
151
сессий
Кенгаша
народных
депутатов;
заседаний
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов;
проведения
встреч
избирателями,
политической
партией
органом
са
моуправления
граждан;
проведения
контрольных
мероприятий;
обсуждения
постановлений
сената
его
Кенгаша,
затрагивающих
дея
тельность
Кенгаша
народных
депутатов;
проведения
совместных
заседаний
Кенгаша
народных
депутатов
коми
тетами
(комиссиями)
сената.
ретье
опубликование
(на
основе
специального
графика)
местных
газетах
информационных
аналитических
статей,
посвященных
вопросам:
социально
экономического
развития
территории,
т.
ч.
реализации
на
мес­тах
общегосударственных
программ;
например,
2010
году
по
инициативе
сената
олий
мажлиса
республики
узбе
кистан
газетах
МХалқ
сўзиН,
Мнародное
словоН
других
центральных
пери
одических
изданиях
создана
рубрика
местных
Кенгашах
народных
депута
товН,
где
публикуются
материалы
ходе
выполнения
антикризисной
програм
мы
на
2009ф2012
гг.
осуществления
депутатского
контроля
за
деятельностью
органов
исполнительной
власти.
работы
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
обращениями
граждан;
взаимодействия
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
органами
са
моуправления
граждан;
работы
партийных
групп,
образованных
Кенгаше
народных
депутатов.
152
АЗДЕЛ
­V.­
РГАНИЗА
ИЯ
РАБОТЫ
ДЕПУТАТОВ
ЕНГАША
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
С­ИЗБИРАТЕЛЯМИ
лава
14.­
­р
абота­депутатов­Кенгаша­народны
депутатов­в
избирательном­о
руге­
избирателями
вязь­депутата­Кенгаша­
народных­депутатов­
избирателями
соответствии
законом
республики
уз
бекистан
Мо
статусе
депутата
областного,
районного
городского
Кенгаша
народ
ных
депутатовН
депутат
Кенгаша
народ
ных
депутатов
поддерживает
связь
избирателями
своего
округа,
полити
ческой
партией
органами
самоуправления
граждан,
выражает
их
интере
сы
соответствующем
Кенгаше
народных
депутатов.
постоянная
связь
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
избирате
лями
может
реализовываться
посредством
двух
видов
связей:
прямых
обратных.
рямые­связи
это
получение
депутатом
Кенгаша
народ
ных
депутатов
информации
от
своих
избирателей
посредством
рассмотре
ния
предложений,
заявлений
жалоб,
также
проведения
встреч
изби
рателями.
депутат
Кенгаша
народных
депутатов
должен
постоянно
ана
лизировать
ситуацию
своем
избирательном
округе,
изучать
причины
условия,
порождающие
жалобы
граждан,
направлять
свои
предложе
ния
об
их
устранении
соответствующим
должностным
лицам
государ
ственных
органов,
выступать
инициативой
рассмотрении
некоторых
вопросов
на
сессиях
Кенгаша
народных
дептатов.
этих
целях
закон
на
делил
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
правом
направления
депу
татского
запроса.
братные­связи
это
представление
депутатом
Кен
гаша
народных
депутатов
информации
выполнении
предложений,
рас
смотрении
заявлений
жалоб
избирателей,
отчеты
проделанной
работе
т.
д.
поэтому
отчет
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
является
ос
новным
элементом
обратных
связей,
при
помощи
которого
депутат
Кен
гаша
народных
депутатов
информирует
избирателей
выполнении
полу
ченных
им
предложений,
жалоб
заявлений.
глава
14
153
ассмотрение­депутатом­
Кен
гаша­народных­депу
та-
тов­обращений­избирателей
соответствии
законом
республики
уз
бекистан
Мо
статусе
депутата
областного,
районного
городского
Кенгаша
народ
ных
депутатовН
депутат
Кенгаша
народ
ных
депутатов
рассматривает
порядке,
установленном
законодательством,
поступившие
нему
обращения
избирателей,
принимает
меры
их
разре
шению,
ведет
прием
граждан.
письменные
обращения
избирателей
депу
тату
Кенгаша
народных
депутатов
могут
адресоваться
или
Кенгаш
народ
ных
депутатов,
или
по
месту
работы
депутата
Кенгаша
народных
депута
тов.
письменные
обращения
избирателей
депутату
Кенгаша
народных
де
путатов
члену
сената
могут
адресоваться
как
Кенгаш
народных
депу
татов,
так
сенат.
письменные
обращения
депутату
Кенгаша
народных
депутатов
члену
сената,
работающему
сенате
на
постоянной
основе,
как
правило,
адресуются
сенат.
при
рассмотрении
обращений
избирателей
депутат
Кенгаша
народных
депутатов
должен
руководствоваться
требованиями
закона
республики
уз
бекистан
Моб
обращениях
гражданН
при
рассмотрении
обращений
граж-
дан
депутат
Кенгаша
народных
депутатов
наделен
правом
обращаться
со
ответствующим
органам
должностным
лицам
требованием
принять
меры
по
немедленному
пресечению
обнаруженных
нарушений
прав
охра
няемых
законом
интересов
граждан
или
иных
нарушений
законодательства.
при
рассмотрении
обращений
граждан
депутату
Кенгаша
народных
де
путатов
нужно
учитывать
сроки
рассмотрения
обращений
граждан,
преду-
смотренные
законом
республики
узбекистан
Моб
обращениях
гражданН.
так,
статьей
18
данного
закона
предусмотрено,
что
предложения
граждан
рассматриваются
срок
до
одного
месяца
со
дня
поступления,
за
исключе
нием
тех
предложений,
которые
требуют
дополнительного
изучения,
чем
сообщается
лицу,
внесшему
предложение,
десятидневный
срок.
заявления
или
жалобы
рассматриваются
срок
до
одного
месяца
со
дня
поступления
государственный
орган,
который
обязан
разрешить
вопрос
по
существу,
не
требующие
дополнительного
изучения
проверки
не
позднее
пят
надцати
дней.
тех
случаях,
когда
для
рассмотрения
заявления
или
жало
бы
необходимо
проведение
проверки,
истребование
дополнительных
мате
риалов
либо
принятие
других
мер,
сроки
рассмотрения
заявления
или
жа
лобы
могут
быть
порядке
исключения
продлены,
но
не
более,
чем
на
один
месяц
сообщением
об
этом
лицу,
подавшему
заявление
или
жалобу.
депу
тат
Кенгаша
народных
депутатов
должен
обобщать
анализировать
посту
пающие
нему
заявления,
предложения
жалобы
целью
своевременного
выявления
устранения
причин,
порождающих
нарушения
прав,
свобод
законных
интересов
граждан,
также
интересов
общества
государства.
ведомости
олий
мажлиса
республики
узбекистан,
2003
г.,
1,
ст.
7.
раздел
154
информация,
полученная
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов
ходе
рассмотрения
обращений,
может
стать
основой
для
направления
депутат
ского
запроса,
вынесения
вопроса
на
рассмотрение
сессии
Кенгаша
народ
ных
депутатов,
заседания
постоянной
комиссий
Кенгаша
народных
депута
тов,
для
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
члена
сената
иници
ирования
вопроса
направлении
парламентского
запроса,
вынесения
воп-
роса
на
рассмотрение
пленарного
заседания
сената,
Кенгаша
сената
за
седания
комитета
сената.
ответ
на
обращения
граждан
юридичесих
лиц
депутат
Кенгаша
на
родных
депутатов
должен
оформить
на
бланке
депутата
Кенгаша
народ
ных
депутатов.
при
рассмотрении
обращений
граждан
депутат
Кенгаша
народных
депу
татов
должен
учитывать,
что
не
допускается
разглашение
сведений
част
ной
жизни
граждан
без
их
согласия,
также
сведений,
составляющих
госу
дарственную
либо
иную
охраняемую
законом
тайну
другой
информации,
если
это
ущемляет
права,
свободы
законные
интересы
граждан.
нформирование­депутатом­
Кенгаша­народных­
депутатов­избирателей­
своей­деятельности
соответствии
законом
республики
уз
бекистан
Мо
статусе
депутата
областного,
районного
городского
Кенгаша
народных
депутатовН
депутат
периодически,
но
не
реже
двух
раз
год
информирует
избира
телей
своей
деятельности.
информирование
избирателей
представляет
со
бой,
по
сути,
отчет
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
перед
избирате
лями,
поэтому
он
должен
содержать
полную
объективную
информацию
об
итогах
выполнения
депутатских
обязанностей
за
определенный
период.
Кроме
того,
сенатор,
избранный
из
числа
депутатов
Кенгаша
народных
де
путатов,
также
должен
отчитываться
об
итогах
своей
деятельности
верхней
палате
олий
мажлиса
перед
депутатами
Кенгаша
народных
депутатов.
так,
отчет
депутата
районного
городского
Кенгаша
народных
депутатов
может
содержать
информацию
следующих
направлениях
его
деятельности:
сновные­направления
деятельности
нформация
1.
участие
работе
сессий
Кенгаша
народных
депу
татов
количество
сессий
Кенгаша
народных
де
путатов,
которых
принял
участие
депутат
Кенгаша
народных
депутатов;
количество
тематика
выступлений
депутата
Кенгаша
народных
депутатов,
прозвучавших
на
сесиях
Кенгаша
народных
депутатов;
суть
содержание
вопросов,
рассмотренных
на
сессиях
Кенгаша
народных
депутатов,
также
содержание
принятых
решений;
глава
14
155
сновные­направления
деятельности
нформация
документы,
подготовленные
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов
по
вопросам,
вынесенным
на
рассмотрение
сессий
Кен
гаша
народных
депутатов;
вопросы,
затрагивающие
интересы
избира
телей,
поднятые
депутатом
Кенгаша
народ
ных
депутатов
на
сессиях
Кенгаша
народ
ных
депутатов;
информация
об
итогах
исполнения
реше
ний
сессий
Кенгаша
народных
депутатов.
участие
работе
постоян
ной
комиссии
Кенгаша
на
родных
депутатов,
членом
которой
является
количество
заседаний
постоянной
комис
сии
Кенгаша
народных
депутатов,
кото
рых
принял
участие
депутат
Кенгаша
на
родных
депутатов;
суть
содержание
вопросов,
рассмотрен
ных
ходе
заседаний
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
содержание
принятых
решений;
документы,
подготовленные
депутатом
Кен
гаша
народных
депутатов
по
вопросам,
выне
сенным
на
рассмотрение
заседаний
постоян
ной
комисии
Кенгаша
народных
депутатов;
вопросы
территориального
характера,
под
нятые
сенатором
на
заседаниях
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов;
информация
об
итогах
исполнения
реше
ний
постоянной
комиссии
Кенгаша
народ
ных
депутатов.
участие
работе
партий
ной
группы,
образованной
Кенгаше
народных
депу
татов
количество
заседаний
партийной
группы,
которых
принял
участие
депутат
Кенгаша
народных
депутатов;
суть
содержание
вопросов,
рассмотрен
ных
ходе
заседаний
партийных
групп,
со
держание
принятых
решений;
документы,
подготовленные
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов
интересах
партийной
группы
вынесенные
им
на
рас
смотрение
сессии
Кенгаша
народных
де
путатов
заседание
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов.
участие
работе
по
выпол
нению
решений
сената
его
Кенгаша
информация
постановлениях
сената
Кенгаша
сената,
вынесенных
на
рассмо
трение
сессий
Кенгаша
народных
депута
тов
заседаний
постоянной
комиссии
Кен
гаша
народных
депутатов;
раздел
156
сновные­направления
деятельности
нформация
работа,
проделанная
Кенгашем
народных
депутатов,
постоянной
комиссией
Кенгаша
народных
депутатов,
членом
которой
явля
ется
депутат
Кенгаша
народных
депутатов,
лично
депутатом
Кенгаша
народных
де
путатов
по
вполнению
постановлений
се
ната
постановлений
Кенгаша
сената;
итоги
реализации
постановлений
сената
постановлений
Кенгаша
сената.
5.
участие
мероприятиях
по
осуществлению
депутат
ского
контроля
за
деятель
ностью
мстных
органов
ис
полнительной
власти
информация
проведенных
мероприятиях
по
осуществлению
контроля
за
исполнени
ем
законов
республики
узбекистан;
информация
проведенных
меропрятиях
по
заслушиванию
руководителей
террито
риальных
подразделений
министерств,
го
сударственных
комитетов
ведомств;
информация
направленных
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов
депутатских
запросах
итогах
их
рассмотрения
долж-
ностными
лицами;
информация
об
итогах
заслушивания
проку
рора
на
сессиях
Кенгаша
народных
депутатов;
информация
об
итогах
участия
депутата
Кен
гаша
народных
депутатов
контрольных
ме
роприятиях,
проводимых
комитетами
сената.
участие
конференциях,
Мкруглых
столахН
семина
рах,
организуемых
для
депу
татов
Кенгаша
народных
де
путатов
количество
конференций,
Мкруглых
сто
ловН
семинаров,
которых
принял
учас
тие
депутат
Кенгаша
народных
депутатов;
тематика
конференций,
Мкруглых
столовН
семинаров,
которых
принял
участие
де
путат
Кенгаша
народных
депутатов,
т.
ч.
организованных
по
инициативе
сената;
суть
содержание
рекомендаций
(реше
ний),
принятых
по
итогам
конференций
Мкруглых
столовН.
проведение
встреч
изби
рателями
места
количество
встреч,
проведенных
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов
избирателями;
количественный
качественный
состав
лиц,
принявших
участие
во
встречах,
про
веденных
депутатом
Кенгаша
народных
де
путатов
избирателями;
тематика
содержание
встреч,
проведен
ных
депутатом
Кенгаша
народных
депута
тов
избирателями;
глава
14
157
сновные­направления
деятельности
нформация
вопросы
(проблемы),
поднятые
избирателями
ходе
встреч,
проведенных
депутатом
Кенга
ша
народных
депутатов
избирателями;
работа,
проделанная
депутатом
Кенга
ша
на­род­ных
депутатов
по
решению
во
просов
(проб­лем),
поднятых
ходе
встреч
избирате­ля­ми.
работа
обращениями
гра
ждан
количество
письменных
устных
обраще
ний,
рассмотренных
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов;
тематика
анализ
письменных
устных
обращений,
рассмотренных
депутатом
Кен
гаша
народных
депутатов;
итоги
рассмотрения
депутатом
Кенгаша
на
родных
депутатов
письменных
устных
обращений.
работа
со
средствами
массо
вой
информации
количество
содержание
выступлений
местных
печатных
сми,
по
радио
теле
видению,
подготовленных
депутатом
Кен
гаша
народных
депутатов.
помимо
вышеуказанной
информации,
отчет
депутата
районного
город
ского
Кенгаша
народных
депутатов,
являющегося
одновременно
депутатом
областного
Кенгаша
народных
депутатов
(за
исключением
депутатов
таш
кентского
городского
Кенгаша
народных
депутатов,
поскольку
г.
ташкенте
отсутствуют
районные
Кенгаши
народных
депутатов),
должен
содержать
до
полнительно
информацию
его
работе
составе
областного
Кенгаша
народ
ных
депутатов
постоянной
комиссии
областного
Кенгаша
народных
депу
татов,
состав
которой
он
избран.
отчет
депутата
Кенгаша
народных
депута
тов
члена
сената,
помимо
информации,
предусмотренной
для
отчета
депу
тата
районного
городского
Кенгаша
народных
депутатов,
может
содержать
дополнительно
информацию
его
работе
составе
сената,
Кенгаша
сената,
комитета
(комиссии)
сената
рабочей
группы,
состав
которой
он
включен.
сновные­направления­
деятельности
нформация
1.
участие
сенатора
рабо
те
пленарных
заседаний
се
ната
количество
пленарных
заседаний
сената,
которых
принял
участие
сенатор;
количество
тематика
выступлений
сена
тора,
прозвучавших
на
пленарных
заседа
ниях
сената;
суть
содержание
вопросов,
рассмотрен
ных
ходе
пленарных
заседаний
сената,
также
содержание
принятых
решений;
раздел
158
сновные­направления­
деятельности
нформация
документы,
подготовленные
сенатором
по
вопросам,
вынесенным
на
рассмотрение
пленарных
заседаний
сената;
вопросы
регионального
характера,
поднятые
сенатором
на
пленарных
заседаниях
сената.
участие
сенатора
работе
Кенгаша
сената
количество
заседаний
Кенгаша
сената,
которых
принял
участие
сенатор;
количество
тематика
выступлений
сена
тора,
прозвучавших
на
заседаниях
Кенга
ша
сената;
суть
содержание
вопросов,
рассмотрен
ных
ходе
заседаний
Кенгаша
сената,
ко
торых
принял
участие
сенатор,
также
со
держание
принятых
решений;
документы,
подготовленные
сенатором
по
вопросам,
вынесенным
на
рассмотрение
заседаний
Кенгаша
сената;
вопросы
регионального
характера,
поднятые
сенатором
на
заседаниях
Кенгаша
сената.
участие
сенатора
работе
комитета
сената,
членом
ко
торого
является
количество
заседаний
комитета
сената,
которых
принял
участие
сенатор;
суть
содержание
вопросов,
рассмотрен
ных
ходе
заседаний
комитета
сената,
со
держание
принятых
решений;
документы,
подготовленные
сенатором
по
вопросам,
вынесенным
на
рассмотрение
заседаний
комитета
сената;
вопросы
регионального
характера,
поднятые
сенатором
на
заседаниях
комитета
сената.
участие
работе
комиссии
или
рабочей
группы
сената,
членом
которого
является
количество
заседаний
комиссий
или
рабо
чих
групп
сената,
которых
принял
учас
тие
сенатор;
суть
содержание
вопросов,
рассмотрен
ных
ходе
заседаний
комиссий
или
рабо
чих
групп
сената;
документы,
подготовленные
сенатором
по
воп­росам,
вынесенным
на
рассмотрение
засе
даний
комиссий
или
рабочих
групп
сената.
5.
участие
конференциях,
Мкруглых
столахН
семи
нарах
количество
конференций,
Мкруглых
сто
ловН
семинаров,
которых
принял
учас
тие
сенатор;
тематика
конференций,
Мкруглых
столовН
семинаров,
которых
принял
участие
се
натор;
глава
14
159
сновные­направления­
деятельности
нформация
суть
содержание
рекомендаций
(реше
ний),
принятых
по
итогам
конференций
Мкруглых
столовН.
участие
работе
межпарла
ментских
групп
наименование
межпарламентской
группы;
вопросы,
обсуждаемые
на
заседаниях
меж
парламентской
группы;
итоги
работы
сенатора
составе
межпарла
ментской
группы.
зарубежные
поездки
по
пар
ламентской
информация
об
итогах
зарубежных
поездок.
работа
со
средствами
массо
вой
информации
количество
содержание
выступлений
центральных
местных
печатных
сми,
по
радио
телевидению,
подготовленных
сенатором.
отчет
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
должен
быть
общедоступ
ным.
этих
целях
копия
отчета
каждого
депутата
Кенгаша
народных
депу
татов
должна
храниться
материалах
постоянной
комиссии
Кенгаша
народ
ных
депутатов,
находящихся
депутатской
комнате.
отчет
депутата
Кен
гаша
народных
депутатов
может
быть
опубликован
местной
газете
или
размещен
на
веб
сайте
Кенгаша
народных
депутатов
(при
наличии).
тексты
отчетов
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
могут
оформляться
виде
специальных
брошюр
для
распространения
среди
населения.
отчет
депу
тата
Кенгаша
народных
депутатов
может
обсуждаться
на
заседании
посто
янной
комисии
Кенгаша
народных
депутатов
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
отчет
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
служит
источни
ком
информации,
на
основе
которой
избирателями,
политическими
парти
ями
будет
даваться
оценка
эффективности
его
деятельности.
аправление­депутатом­
Кен
гаша­народных­де
пу
та-
тов­депутатского­запроса
соответствии
законом
республики
уз
бекистан
Мо
статусе
депутата
областно
го,
районного
городского
Кенгаша
на
родных
депутатовН
депутат
вправе
на
править
депутатский
запрос
должностным
лицам
органов
государствен
ной
власти
управления,
расположенных
на
соответствующей
террито
рии,
требованием
дать
обоснованное
разъяснение
или
изложить
свою
позицию
по
вопросам,
входящим
их
ведение.
при
этом
очень
важно
не
допустить
при
истребовании
информации
нарушение
требований
за
конодательства.
Как
следствие
этого,
не
допускается
истребование
доку
ментов,
содержащих
сведения,
составляющие
банковскую
или
коммерче
скую
тайну
либо
относящиеся
государственным
секретам,
поскольку
раздел
160
это
будет
противоречить
требованиям
законов
республики
узбекистан
Мо
банковской
тайнеН
Мо
защите
государственных
секретовН
граждан
ского
кодекса
республики
узбекистан.
рамках
мероприятий
по
совершенствованию
нормативной
базы,
рег-
ламентрующей
деятельность
Кенгашей
народных
депутатов,
постановле
нием
Кенгаша
сената
от
31
июля
2009
года
653
утверждены
рекомен
дации
по
направлению
депутатского
запроса
депутатом
местного
Кенгаша
народных
депутатов.
решение
направлении
депутатского
запроса
прини
мается
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов
самостоятельно
не
требу
ет
какого
либо
согласования.
депутатский
запрос
может
адресоваться
как
одному,
так
нескольким
должностным
лицам
органов
государственной
власти
управления.
депутатский
запрос
может
направляться
депутатом
только
по
вопросам,
связанным
его
депутатской
деятельностью.
направ
ление
депутатского
запроса
личных
интересах,
не
связанных
депутатс-
кой
деятельностью,
не
допускается.
депутатский
запрос
оформляется
на
бланке
депутата
подписывается
инициатором
запроса
(приложение
12).
депутатский
запрос
должен
быть
изложен
краткой
доступной
форме
содержать:
краткое
обоснование
причин
направления
депутатского
запроса;
фамилию
инициалы
должностного
лица,
которому
направляется
де
путатский
запрос;
требования
представлении
информации
(документов)
или
проведе
нии
проверки
соответствующих
сведений;
сроки
представления
ответа
на
депутатский
запрос;
отметку
принятии
предусмотренных
законодательством
мер
случае
непредставления
информации
(документов).
Копия
депутатского
запроса
представляется
для
сведения
председателю
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
членом
которой
являет
ся
депутат
Кенгаша
народных
депутатов,
направивший
депутатский
запрос.
ответ
на
депутатский
запрос
должностные
лица
органов
государствен
ной
власти
управления
обязаны
направить
депутату
не
позднее
десяти
дней
со
дня
получения
депутатского
запроса.
депутатский
запрос,
адресо-
ванный
председателям
судов,
прокурорам,
руководителям
органов
дознания
следствия
не
может
касаться
конкретных
дел
материалов,
находящих-
ся
их
производстве.
информация
по
депутатским
запросам
может
быть
обсуждена
на
заседании
соответствующего
Кенгаша
народных
депутатов.
должностное
лицо,
которому
направлен
депутатский
запрос,
должно
дать
ответ
на
него
письменной
форме
приложением
всех
запрошенных
доку
ментов.
ответ
на
депутатский
запрос
должен
быть
подписан
тем
должност
ведомости
олий
мажлиса
республики
узбекистан,
2003
г.,
9ф10,
ст.
144.
ведомости
верховного
совета
республики
узбекистан,
1993
г.,
5,
ст.
232.
глава
14
161
лицом,
которому
он
был
адресован,
либо
лицом,
исполняющим
его
обязанности.
информация
по
депутатскому
запросу
может
быть
обсуждена
на
заседании
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
или
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
обсуждение
информации
по
депутатскому
запросу
проводится
участием
должностного
лица,
которому
был
адресо
ван
депутатский
запрос.
порядок
обсуждения
информации
по
депутатскому
запросу
определяется
регламентом
местного
Кенгаша
народных
депутатов.
роведение­депутатом­Кен-
га
ша­народных­депутатов­
встреч­с
избирателями
соответствии
законом
республики
уз
бекистан
Мо
статусе
депутата
областного,
районного
городского
Кенгаша
народ
ных
депутатовН
депутату
Кенгаша
народ
ных
депутатов
обеспечиваются
необходимые
условия
для
проведения
встреч
избирателями.
по
его
просьбе
исполнительные
органы
власти
ор
ганизуют
выделение
помещений,
извещают
граждан
времени
месте
про
ведения
встреч
депутата
избирателями,
приема
депутатом
Кенгаша
на
родных
депутатов
граждан,
направляют
по
приглашению
депутата
для
уча
стия
приемах
встречах
своих
ответственных
представителей,
также
принимают
другие
меры
по
оказанию
депутату
Кенгаша
народных
депута
тов
содействия
его
работе
на
местах.
прием
граждан
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов,
как
правило,
проводится
специальных
помещениях,
выделенных
для
этих
целей
зда
ниях
хокимиятов
депутатских
комнатах.
при
этом
следует
отметить,
что
депутатских
комнатах,
помимо
компьютерной
множительной
техники,
подшивок
местных
центральных
газет,
текстов
законодательных
актов,
должны
находиться:
1.
стенды,
раскрывающие
структуру
Кенгаша
народных
депутатов
струк
туру
хокимията;
стенды,
раскрывающие
функции
полномочия
Кенгаша
народных
депутатов,
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов,
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов;
пофамильный
список
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
указани
ем
их
должности,
места
работы
контактного
телефона;
план
работы
Кенгаша
народных
депутатов,
планы
работы
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов
индивидуальные
планы
работы
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов;
информация
вопросах,
рассмотренных
на
сессиях
Кенгаша
народных
де
путатов
заседаниях
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов;
5.
информация
работе
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов;
тексты
программных
выступлений
(докладов)
президента
республики
узбекистан;
тексты
постановлений
сената
Кенгаша
сената,
затрагивающие
вопросы
деятельности
представительных
органов
власти;
раздел
162
тексты
решений,
принятых
на
сессиях
Кенгаша
народных
депутатов
за
седаниях
постоянных
комиссий
Кенгаша
народных
депутатов
решения
хокима
нормативного
характера.
прием
граждан
осуществляется
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов
на
основании
графика.
график
приема
граждан
депутатами
Кенгаша
народ-
ных
депутатов
может
утверждаться
руководителем
Кенгаша
народных
де-
путатов.
график
приема
граждан
содержит
информацию
дате
времени
приема
граждан
каждым
из
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов.
гра
фике
также
отдельно
может
быть
отражена
информация
дате
времени
приема
граждан
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов,
являющимся
чле
ном
сена­та.
прием
граждан
осуществляется,
как
правило,
без
предвари-
тельной
записи.
содействие
депутату
Кенгаша
народных
депутатов
про
ведении
приема
граждан
оказывают
сотрудники
хокимията.
информа­ция
приеме
граждан
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов
является
обще
доступной.
этих
целях
график
приема
граждан
вывешивается
на
специ
альных
информационных
стендах,
может
ежемесячно
публиковаться
мес-
тных
газетах,
также
иных
формах
доводится
населения.
итоги
при-
ема
граждан
вносятся
специальный
журнал
учета
приема
граждан,
содер
жащий
информацию
депутатах
Кенгаша
народных
депутатов,
проводив
ших
прием
граждан,
гражданах,
принятых
депутатами
Кенгаша
народ
ных
депутатов,
также
информацию
об
участвовавших
приеме
граждан
представителях
государственных
органов,
негосударственных
организа
ций,
средств
массовой
информации,
институтов
гражданского
общества.
другой
формой
взаимодействия
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
избирателями,
как
указывалось
выше,
является
проведение
встреч
депу
тата
Кенгаша
народных
депутатов
избирателями.
форма,
сроки
место
проведения
встреч
избирателями,
как
правило,
определяются
самостоя
тельно,
за
исключением
тех
случаев,
когда
проведение
встречи
необходимо
предварительно
согласовать
руководителем
организации,
где
запланиро
вано
проведение
встречи.
встречи
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
проводятся,
как
правило,
на
предприятиях,
учреждениях,
махаллях,
шко
лах,
колледжах,
учреждениях
системы
здравоохранения
т.
д.
организация
встреч
избирателями
может
проводиться
основе
плана
работы
Кенгаша
народных
депутатов,
плана
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
индивидуального
плана
работы
депутата
Кен
гаша
народных
депутатов,
которых
также
определены
темы
встреч.
неза
планированные
встречи
избирателями
могут
проводиться
депутатом
Кен
гаша
народных
депутатов
целях
разъяснения
населению
сути
значения
вопросов,
рассмотренных
на
сессиях
Кенгаша
народных
депутатов,
для
де
путатов
Кенгаша
народных
депутатов,
членов
сената,
вопросов,
рассмотрен
ных
на
пленарных
заседаниях
сената,
Кенгаша
сената.
встречи
могут
про
глава
14
163
водиться
для
информирования
населения
ходе
выполнения
программы
со
циально
экономического
развития
территории,
также
для
выявления
про
блемных
вопросов,
интересующих
население
избирательного
округа.
по
итогам
встреч
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов
составляет
ся
справка,
содержащая
информацию
времени
месте
проведения
встре
чи,
количественном
качественном
составе
участников
встречи,
вопросах,
поднятых
избирателями
ходе
встречи
(приложение
11).
информация
проведенных
встречах
может
публиковаться
местных
средствах
массо
вой
информации.
ценка­эффективности­
работы­депутата­Кенгаша­
народных­депутатов
оценка
эффективности
работы
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
может
осу
ществляться
самим
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов
(самооценка),
посто
янной
комиссией
Кенгаша
народных
депутатов,
членом
которой
он
являет
ся,
или
избирателями,
политической
партией,
органами
самоуправления
граждан.
оценка
эффективности
работы
депутата
Кенгаша
народных
де
путатов
может
осуществляться
целях
активизации
депутатской
деятель
ности,
обобщения
распространения
положительного
опыта
работы
депу
татов
Кенгаша
народных
депутатов,
развития
совершенствования
форм
депутатской
деятельности,
также
формирования
общественного
мнения
деятельности
депутата
Кенгаша
народных
депутатов.
оценка
деятельности
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
проводится,
как
правило,
по
итогам
работы
за
истекший
год.
при
этом
итоги
подводят
ся
до
31
января
года,
следующего
за
отчетным
годом.
оценка
деятельности
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
может
осуществляться
использо
ванием
следующих
количественных
качественных
критериев.
количественным
критериям
оценки
деятельности
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
относятся:
1.
участие
сессиях
Кенгаша
народных
депутатов;
участие
работе
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов;
Количество
выполненных
поручений
сессии
Кенгаша
народных
депута
тов
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов;
Количество
подготовленных
решений
сессии
Кенгаша
народных
депута
тов
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов;
5.
Количество
встреч,
проведенных
махаллях,
на
предприятиях,
учрежде
ниях
организациях,
либо
участие
них;
Количество
направленных
депутатских
запросов;
Количество
поступивших
рассмотренных
письменных
обращений
изби
рателей
(учитывается
количество
обращений,
по
которым
оказана
помощь);
Количество
публикаций,
выступлений
средствах
массовой
информации;
раздел
164
Количество
проведенных
отчетов
перед
избирателями
своей
деятельности;
10.
участие
районных,
городских,
областных
мероприятиях
(совещаниях);
11.
участие
работе
партийных
групп;
12.
участие
работе
органов
самоуправления
граждан.
качественным
критериям
оценки
деятельности
депутата
Кенгаша
на
родных
депутатов
относятся:
1.
организация
работы
обращениями
граждан
(планирование,
система
проведения
аналитической
работы,
оказание
информационной
консуль
тативной
помощи,
наличие
разъяснительных
материалов
по
наиболее
важным
обращениям
граждан,
организация
приема
граждан,
освещение
итогов
приема
средствах
массовой
информации,
соблюдение
сроков
рас
смотрения
обращений
граждан,
проведение
проверки
исполнения
обра
щений
граждан
выездом
заявителю);
организация
работы
со
средствами
массовой
информации
(наличие
ин
формации
дате,
времени
месте
приема,
наличие
информации
резуль
татах
своей
деятельности,
наличие
отзывов
избирателей
работе
депута
та
Кенгаша
народных
депутатов);
организация
работы
по
решению
проблем
населения;
взаимодействие
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
органами
государст
венной
власти,
органами
самоуправления
граждан
(участие
работе
органов);
5.
использование
новых
форм
методов
работы
избирательном
окру
ге
населением
(акции,
праздники,
конкурсы,
опросы,
иные
позитивные
формы
методы
работы).
подведение
итогов
оценки
деятельности
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
способствует:
созданию
стимула
совершенствованию
депутатской
деятельности;
повышению
эффективности
депутатской
деятельности;
повышению
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
чувства
ответст
венности
перед
избирателями;
раскрытию
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
творческого
по
тенциала;
выявлению
наиболее
активных
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов.
итоги
оценки
деятельности
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов
мо
гут
публиковаться
средствах
массовой
информации.
лава
15.­
­о
тзыв­депутата­Кенгаша­народны
­депутатов
соответствии
со
статьей
закона
республики
узбекистан
Мо
статусе
де
путата
областного,
районного
городского
Кенгаша
народных
депутатовН
депутат,
не
оправдавший
доверия
избирателей,
может
быть
отозван
уста
новленном
законом
порядке.
глава
15
165
снования­отзыва­депутата­
Кенгаша­народных­депутатов
основания
отзыва
депутата
Кенгаша
на
родных
депутата
перечислены
статье
закона
республики
узбекистан
Моб
от
зыве
депутата
местного
Кенгаша
народных
депутатов,
депутата
законо
дательной
палаты
члена
сената
олий
мажлиса
республики
узбе­ки-
станН
так,
основанием
для
отзыва
депутата
Кенгаша
народных
депута
та
является:
нарушение
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов
законодательства
республики
узбекистан,
которое
может
повлечь
уголовную,
граждан
скую,
административную
иную
ответственность,
предусмотренную
законом;
совершение
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов
проступков,
грубо
нарушающих
общепринятые
нормы
морали,
депутатской
этики,
пороча
щих
звание
депутата
наносящих
ущерб
престижу
представительных
органов
государственной
власти;
систематическое,
без
уважительных
причин
невыполнение
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов
своих
обязанностей,
предусмотренных
за
конодательством,
том
числе
неучастие
заседаниях
соответствующих
Кенгашей
народных
депутатов,
работе
их
органов
(постоянных
вре
менных
комиссий),
невыполнение
их
поручений.
ринятие­решения­о
необ-
хо
­­
ди
мости­отзыва­депутата­
Кен
­­
гаша­народных­депутатов
решение
необходимости
отзыва
депу
тата
Кенгаша
народных
депутатов,
нару
шившего
законодательство,
нормы
мора
ли
депутатской
этики,
систематически
не
выполняющего
свои
обязанности,
при
нимается
соответственно
областным,
районным,
городским
Кенгашем
на
родных
депутатов.
основанием
для
рассмотрения
вопроса
об
отзыве
депутата
Кенгаша
на
родных
депутатов
может
являться
также
запрос
со
стороны
правоохрани
тельных
органов
прокуратуры.
материалы
по
фактам
нарушения
депута
том
Кенгаша
народных
депутатов
законодательства
передаются
областным,
районным,
городским
Кенгашем
народных
депутатов
областному,
районно
му,
городскому
прокурору,
соответственно,
для
предварительного
рассмо
трения
представления
заключения
по
данному
вопросу
постоянной
ко
миссии
по
депутатской
этике
Кенгаша
народных
депутатов.
областной,
районный,
городской
Кенгаш
народных
депутатов
по
ито
гам
заслушивания
заключений
постоянной
комиссии
по
депутатской
эти
ке
прокурора
выносит
решение
об
обоснованности
либо
необоснованно
сти
постановки
вопроса
об
отзыве
депутата
Кенгаша
народных
депутатов.
10
ведомости
палат
олий
мажлиса
республики
узбекистан,
2005
г.,
1,
ст.
12.
раздел
166
на
заседании
областного,
районного,
городского
Кенгаша
народных
депу
татов
может
быть
заслушан
депутат
Кенгаша
народных
депутатов,
отно
шении
которого
поставлен
вопрос
об
отзыве,
прокурор,
производивший
изучение
подготовку
материалов
по
данному
вопросу.
случае
признания
обоснованности
предложения
об
отзыве
соответствующее
решение
пред
ставительного
органа
государственной
власти
направляется
центральную
избирательную
комиссию
республики
узбекистан
для
организации
голо
сования
по
отзыву
депутата.
рганизация­голосования­
отзыву­депутата­Кенгаша­
народных­депутатов
отзыв
депутата
осуществляется
путем
тайного
голосования
избирателями
окру
га,
откуда
он
был
избран.
голосование
по
отзыву
депутата
организует
централь
ная
избирательная
комиссия
на
основе
закона
республики
узбекистан
Мо
выборах
областные,
районные
городские
Кенгаши
народных
депутатовН
порядке,
установленном
для
избрания
депутата
Кенгаша
народных
депутатов.
центральная
избирательная
комиссия
десятидневный
срок
со
дня
получения
решения
представительных
органов
государственной
власти
необходимости
проведения
голосования
по
вопросу
отзыва
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
обеспечивает
соответствии
законом
об
разование
окружной
комиссии
отзыву
депутата
областного,
районно
го,
городского
Кенгаша
народных
депутатов.
центральная
избиратель
ная
комиссия
информирует
об
этом,
соответственно,
областной,
район
ный,
городской
Кенгаш
народных
депутатов.
организация
работы
по
от
зыву
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
возлагается
на
соответст
вующую
окружную
комиссию.
для
проведения
голосования
по
отзыву
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
не
позднее,
чем
за
двадцать
пять
дней
до
голосования
образуются
участки
для
голосования
не
позднее,
чем
за
двадцать
дней
образуются
участковые
комиссии.
списки
изби
рателей
соответствующего
избирательного
округа
представляются
для
всеобщего
ознакомления
не
позднее,
чем
за
десять
дней
до
даты
голосо
вания.
образование
участков
для
голосования
комиссий,
определение
полномочий
комиссий,
составление
списков
избирателей,
проведение
го
лосования
осуществляются
порядке,
установленном
законом
респуб-
лики
узбекистан
Мо
выборах
областные,
районные
городские
Кен
гаши
народных
депутатовН.
срок
полномочий
окружной
участковых
комиссий
заканчивается
пос-
ле
подведения
итогов
голосования
по
отзыву
депутата
Кенгаша
народных
депутатов.
ведомости
верховного
совета
республики
узбекистан,
1994
г.,
5,
ст.
125.
глава
15
167
пределение­результатов­
голо
сования­по
отзыву­
депута
та­Кенгаша­народных­
депу
та
тов
результаты
голосования
определяются
на
заседании
окружной
комиссии
по
от
зыву
депутата
на
следующий
день
после
голосования
заносятся
протокол,
ко
торый
направляется,
соответственно,
центральную
избирательную
комиссию,
областную,
районную,
город
скую
избирательную
комиссию.
отозванным
считается
депутат
Кенгаша
народных
депутатов,
если
за
его
отзыв
проголосовало
больше
половины
избирателей,
принявших
участие
голосовании.
отзыв
депутата
Кенга
ша
народных
депутатов
считается
отклоненным,
если
за
его
отзыв
прого
лосовало
меньше
половины
избирателей,
принявших
участие
голосова
нии,
также
если
голосовании
приняло
участие
менее
тридцати
трех
процентов
избирателей,
внесенных
списки
для
голосования.
случае
равенства
голосов,
поданных
МзаН
МпротивН
отзыва,
депутат
Кенгаша
народных
депутатов
сохраняет
свои
полномочия.
центральная
избира
тельная
комиссия
или
соответствующая
областная,
районная,
городская
избирательная
комиссия
может
признать
результаты
голосования
недейст-
вительными
из
за
допущенных
нарушений,
повлиявших
на
итоги
голосо
вания.
этом
случае
назначается
повторное
голосование,
которое
прово
дится
не
позднее
чем,
двухнедельный
срок
соблюдением
требований
закона
республики
узбекистан
Мо
выборах
областные,
районные
го
родские
Кенгаши
народных
депутатовН.
центральная
избирательная
ко
миссия,
соответствующая
областная,
районная,
городская
избирательная
комиссия
на
основании
поступившего
протокола
окружной
комиссии
пя
тидневный
срок
регистрирует
результаты
голосования
по
отзыву
депута
та
Кенгаша
народных
депутатов
сообщает
них
средствах
массовой
информации.
об
итогах
голосования
по
отзыву
депутата
областного,
рай
онного,
городского
Кенгаша
народных
депутатов
соответствующая
об
ластная,
районная,
городская
избирательная
комиссия
информирует
пред
ставительный
орган
государственной
власти
центральную
избиратель
ную
комиссию.
если
результате
голосования
депутат
Кенгаша
народных
депутатов
был
отозван,
его
полномочия
считаются
досрочно
прекращен
ными
момента
регистрации
результатов
голосования
по
отзыву
депута
та
Кенгаша
народных
депутатов.
арантии­депутата­Кенгаша­
народных­депутатов­при­
рассмотрении­вопроса­
об
отзыве
областной,
районный,
городской
Кенгаш
народных
депутатов
позднее,
чем
трехдневный
срок
со
дня
поступления
материалов,
содержащих
основания
для
отзыва
депутата
Кенгаша
народных
депу
татов,
направляет
письменное
уведомление
депутату
Кенгаша
народных
депутатов
приложением
копий
поступивших
документов.
депутат
Кенга
раздел
168
ша
народных
депутатов,
отношении
которого
поставлен
вопрос
об
отзы
ве,
вправе
встречаться
избирателями,
участвовать
на
собраниях
избира
телей,
сессиях
заседаниях
представительных
органов
государственной
власти
при
рассмотрении
вопроса
об
отзыве
выступать
свою
защиту.
лица,
представившие
заведомо
ложную
информацию,
послужившую
пово
дом
для
постановки
вопроса
об
отзыве
депутата
Кенгаша
народных
депу
татов,
несут
ответственность
соответствии
законом.
постановление
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республиКи
узбеКистан
169
постановление
­Кенгаша­
ената­
лий­
ажлиса­
еспубли
збе
истан
Комиссии­
ената­
лий­
ажлиса­
еспублики­
збекистан­
по
содействию­активизации­деятельности
представительных­органов­власти­на
местах
целях
дальнейшего
совершенствования
механизма
взаимодействия
се
ната
олий
мажлиса
республики
узбекистан
местными
Кенгашами
на
родных
депутатов
решении
задач
социально
экономического
развития
регионов,
оказания
практической
методической
помощи
постоянным
ко
миссиям
местных
Кенгашей
народных
депутатов
реализации
их
полно
мочий,
также
повышения
ответственности
руководителей
местных
Кен
гашей
народных
депутатов,
их
постоянных
комиссий
за
эффективную
ор
ганизацию
деятельности
местных
Кенгашей
народных
депутатов
соот
ветствии
со
статьей
22
Конституционного
закона
республики
узбекистан
Мо
сенате
олий
мажлиса
республики
узбекистанН
Кенгаш
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
постановляет:
1.
образовать
Комиссию
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
по
содействию
активизации
деятельности
представительных
органов
влас
ти
на
местах
составе
18
сенаторов
(приложение
1).
утвердить
положение
Комиссии
сената
олий
мажлиса
республи
ки
узбекистан
по
содействию
активизации
деятельности
представительных
органов
власти
на
местах
(приложение
2).
3.
утвердить
программу
действий
по
активизации
деятельности
пред
ставительных
органов
власти
на
местах
на
2010ф2014
гг.
(приложение
3).
4.
Комиссии
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
по
содейст
вию
активизации
деятельности
представительных
органов
власти
на
местах
разработать
план
работы
по
обеспечению
реализации
программы
действий
по
активизации
деятельности
органов
представительной
власти
на
местах
на
2010ф2014
гг.
внести
его
на
утверждение
Кенгаш
сената
олий
маж
лиса
республики
узбекистан
течение
месяца
со
дня
принятия
настояще
го
постановления.
5.
председателю
жокаргы
Кенеса
республики
Каракалпакстан,
руко
водителям
Кенгашей
народных
депутатов
областей
г.
ташкента
создать
на
местах
из
числа
депутатов
местных
Кенгашей
народных
депутатов
рабо
чие
группы
по
оказанию
содействия
Комиссии
сената
олий
мажлиса
ре
текст
постановления
изложен
учетом
изменений,
предусмотренных
постановлением
Кен
гаша
сената
олий
мажиса
республики
узбекистан
от
18
марта
2011
года
158
II
Мо
внесе
нии
изменений
постановление
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
от
31
марта
2010
года
30
II
Мо
Комиссии
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
по
содействию
активизации
деятельности
представительных
органов
власти
на
местахН.
170
постановление
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республиКи
узбеКистан
спублики
узбекистан
по
содействию
активизации
деятельности
представи
тельных
органов
власти
на
местах.
6.
возложить
контроль
за
исполнением
постановления
сената
олий
маж
лиса
республики
узбекистан
от
декабря
2009
года
709
Мо
ходе
исполне
ния
постановления
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
от
27
мар
та
2009
года
624
Мо
роли
ответственности
местных
органов
власти
за
безусловное
выполнение
антикризисной
программы
на
2009ф2012
гг.Н
на
Комиссию
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
по
содействию
активизации
деятельности
представительных
органов
власти
на
местах.
7.
направить
данное
постановление
жокаргы
Кенес
республики
Кара
калпакстан,
Кенгаши
народных
депутатов
областей,
г.
ташкента,
районов
городов
для
исполнения.
8.
внести
настоящее
постановление
на
рассмотрение
очередного
пле
нарного
заседания
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан.
9.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
председателя
Комиссии
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
по
содействию
активизации
деятельности
представительных
органов
влас
ти
на
местах
(раджабова
м.).
редседатель­
ената­
лий­
ажлиса
еспублики­
збекистан
обиров
гор.
ташкент,
31
марта
2010
г.,
30
II.
171
постановление
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республиКи
узбеКистан
приложение
постановлению
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
от
31
марта
2010
года
30
II
состав
Комиссии­
ената­
лий­
ажлиса­
еспублики­
збекистан­
по
содействию­активизации­деятельности
представительных­органов­власти­на
местах
редседатель­Комиссии:
раджабова
мавжуда
абдуллаевна
заместитель
председателя
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
аместители­председателя­Комиссии:
сафоев
содик
солихович
председатель
Комитета
по
внешнеполити
ческим
вопросам
Хужамбердиев
мамазаир
председатель
Комитета
по
вопросам
нау
ки,
образования,
культуры
спорта
екретарь­Комиссии
сидиков
дамир
лутфуллаевич
сенатор,
работающий
на
постоянной
осно
ве
Комитете
по
вопросам
обороны
без
опасности
лены­Комиссии:
аимбетов
нагмет
Каллиевич
председатель
Каракалпакского
отделения
академии
наук
республики
узбекистан
раджапов
маврутали
гапирович
управляющий
директор
по
производст
акционерного
общества
МGM
узбеки
стонН
адизов
замир
нарзуллоевич
директор
бухарского
профессионального
колледжа
нефтяной
газовой
промыш
ленности
эргашев
Куракбой
ялгашевич
директор
профессионального
колледжа
сельского
хозяйства
МпахтазорН
мирза
чульского
района
ибраимов
Холбой
ректор
навоийского
государственного
пе
дагогического
института
маткаримов
пахридин
жураевич
ректор
наманганского
инженерно
педаго
гического
института
тошев
фармон
исхакович
главный
редактор
газеты
МзарафшонН
172
постановление
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республиКи
узбеКистан
бурханов
алишер
Хаджимурадович
сенатор,
работающий
на
постоянной
осно
ве
Комитете
по
вопросам
бюджета
эко
номическим
реформам
арипова
шохида
рахматовна
директор
термезской
городской
специали
зированной
общеобразовательной
школы
интерната
Каримов
Холмурод
абдурахмонович
сенатор,
работающий
на
постоянной
осно
ве
Комитете
по
аграрным,
водохозяйст
венным
вопросам
экологии
Кургонова
рахимахон
директор
бувайдинского
педагогическо
го
колледжа
Хужаниёзова
шакаржон
Юсуповна
заместитель
хокима
Хорезмской
области,
председатель
Комитета
женщин
назаров
тура
абдуллаевич
директор
шахрисабзского
медицинского
колледжа
абдурахимова
фарида
Юлдашевна
заместитель
хокима
города
ташкента,
председатель
Комитета
женщин
173
постановление
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республиКи
узбеКистан
приложение
постановлению
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
от
31
марта
2010
года
30
II
положение
Комиссии­
ената­
лий­
ажлиса­
еспублики­
збекистан­
по
содействию­активизации­деятельности
представительных­органов­власти­на
местах
I.­
бщие­положения
1.
положение
Комиссии
сената
олий
мажлиса
республики
узбекис
тан
по
содействию
активизации
деятельности
представительных
органов
власти
на
местах
определяет
цели
задачи
создания
Комиссии
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
по
содействию
активизации
деятельнос
ти
представительных
органов
власти
на
местах
(далее
Комиссия
сената),
полномочия
Комиссии
сената,
порядок
организации
деятельности
Комис
сии
сената
взаимодействия
Комиссии
сената
жокаргы
Кенесом
респуб-
лики
Каракалпакстан,
Кенгашами
народных
депутатов
областей,
г.
ташкен
та,
районов
городов
(далее
местные
Кенгаши
народных
депутатов).
2.
целью
создания
Комиссии
сената
является
совершенствование
меха
низма
взаимодействия
сената
олий
мажлиса
республики
узбекистан
(да
лее
сенат)
местными
Кенгашами
народных
депутатов
решении
задач
социально
экономического
развития
регионов,
оказания
практической
ме
тодической
помощи
постоянным
комиссиям
местных
Кенгашей
народных
депутатов
реализации
их
полномочий,
также
повышение
ответственнос-
ти
руководителей
местных
Кенгашей
народных
депутатов,
их
постоянных
комиссий
за
эффективную
организацию
деятельности
местных
Кенгашей
народных
депутатов.
3.
Комиссия
сената
образуется
из
числа
членов
сената
на
срок
полномо
чий
сената.
Комиссия
сената
своей
деятельности
руководствуется
Конс-
титуцией
республики
узбекистан,
законами
республики
узбекистан,
ука
зами
постановлениями
президента
республики
узбекистан,
постановле
ниями
сената,
Кенгаша
сената,
также
настоящим
положением.
II.­
олномочия­Комиссии­
ената
4.
Комиссия
сената
пределах
своей
компетенции:
1)
разрабатывает
по
собственной
инициативе
или
на
основании
поста
новления
сената,
Кенгаша
сената
либо
по
поручению
председателя
сена
та
проекты
решений
сената,
Кенгаша
сената
по
вопросам
совершенство
вания
деятельности
местных
Кенгашей
народных
депутатов
их
постоян
ных
комиссий;
174
постановление
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республиКи
узбеКистан
2)
вносит
предложения
Кенгаш
сената
включении
повестку
дня
пленар
ных
заседаний
сената
вопросов,
касающихся
деятельности
Комиссии
сената;
3)
создает
рабочие
группы
по
осуществлению
мониторинга
деятельности
местных
Кенгашей
народных
депутатов
их
постоянных
комиссий,
привле
кает
их
состав
представителей
государственных
органов,
негосударствен
ных
некоммерческих
организаций,
научных
учреждений
специалистов;
4)
осуществляет
системный
мониторинг
деятельности
местных
Кенга
шей
народных
депутатов,
их
постоянных
комиссий
этих
целях
запра
шивает
от
представительных
органов
власти
на
местах,
государственных
органов
других
организаций,
должностных
лиц
документы,
статистичес-
кие
иные
данные;
5)
заслушивает
на
своих
заседаниях
информацию
руководителей
мест
ных
Кенгашей
народных
депутатов
деятельности
местных
Кенгашей
на
родных
депутатов
их
постоянных
комиссий,
об
участии
местных
Кенга
шей
народных
депутатов
реализации
антикризисной
программы
на
2009ф
2012
гг.,
программ
создания
рабочих
мест
обеспечения
занятости
населе
ния
других
государственных
программ;
6)
координирует
деятельность
рабочих
групп
по
оказанию
содействия
Ко
миссии
сената,
создаваемых
при
жокаргы
Кенесе
республики
Каракалпакс
тан,
Кенгашах
народных
депутатов
областей
г.
ташкента
(далее
рабочие
группы
по
оказанию
содействия
Комиссии
сената),
периодически
заслуши
вает
на
своих
заседаниях
информацию
деятельности
этих
рабочих
групп;
разрабатывает
рекомендации
по
совершенствованию
деятельности
местных
Кенгашей
народных
депутатов,
том
числе,
улучшению
их
взаи
модействия
органами
самоуправления
граждан,
повышению
эффектив
ности
механизма
взаимодействия
комитетов
сената
местными
Кенгаша
ми
народных
депутатов
их
постоянными
комиссиями;
8)
подготавливает
методические
пособия
иные
материалы
по
деятель
ности
местных
Кенгашей
народных
депутатов
их
постоянных
комиссий;
9)
организует
совместно
руководителями
местных
Кенгашей
народных
депутатов
проведение
конференций,
Мкруглых
столовН,
семинаров
тренин
гов
других
мероприятий
по
повышению
правовой
культуры
депутатов
местных
Кенгашей
народных
депутатов
координирует
их
деятельность
этом
направлении;
10)
подготавливает
предложения
по
повышению
персональной
ответствен
ности
руководителей
местных
Кенгашей
народных
депутатов
за
обеспечение
эффективности
работы
депутатов
местных
Кенгашей
народных
депутатов;
11)
отчитывается
своей
деятельности
на
заседаниях
Кенгаша
сената
или
пленарных
заседаниях
сената;
12)
разрабатывает
план
работы
Комиссии
сената
осуществляет
конт-
роль
за
своевременной
разработкой
реализацией
плана
работы
рабочих
групп
по
оказанию
содействия
Комиссии
сената.
175
постановление
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республиКи
узбеКистан
III.­
остав­Комиссии­
ената
5.
Комиссия
сената
состоит
из
председателя,
его
заместителей,
секрета
ря
членов
Комиссии
сената,
утверждаемых
Кенгашем
сената.
6.
председатель
Комиссии
сената:
руководит
деятельностью
Комиссии
сената;
созывает
ведет
заседания
Комиссии
сената;
подписывает
решения
Комиссии
сената;
распределяет
обязанности
между
членами
Комиссии
сената;
осуществляет
иные
полномочия.
7.
заместители
председателя
Комиссии
сената
осуществляют
полномочия,
определяемые
Комиссией
сената.
один
из
заместителей
председателя
Комис
сии
сената
замещает
председателя
Комиссии
сената
случае
его
отсутствия.
8.
секретарь
Комиссии
сената
обеспечивает
эффективное
осуществле
ние
ее
деятельности,
ведет
протоколы
заседаний
Комиссии
сената
дело
производство.
9.
члены
Комиссии
сената
являются
одновременно
руководителями
ра
бочих
групп
по
оказанию
содействия
Комиссии
сената.
состав
рабочих
групп
по
оказанию
содействия
Комиссии
сената
вклю
чаются
депутаты
жокаргы
Кенеса
республики
Каракалпакстан,
Кенгашей
народных
депутатов
областей
г.
ташкента
по
одному
депутату
район
ных
городских
Кенгашей
народных
депутатов,
расположенных
на
соот
ветствующей
территории.
состав
данных
рабочих
групп
могут
быть
так
же
включены
представители
других
государственных
органов,
организа
ций,
научных
учреждений
специалисты.
состав
рабочих
групп
по
оказанию
содействия
Комиссии
сената
утверж-
дается
на
сессиях
жокаргы
Кенеса
республики
Каракалпакстан,
Кенгашей
народных
депутатов
областей
г.
ташкента.
порядок
деятельности
рабочих
групп
по
оказанию
содействия
Комиссии
сената
определяется
Комиссией
сената.
ответственность
за
организацион
ное
обеспечение
деятельности
данных
рабочих
групп
возлагается
на
руко
водителей
жокаргы
Кенеса
республики
Каракалпакстан,
Кенгашей
народ
ных
депутатов
областей
г.
ташкента.
10.
председатель,
его
заместители,
секретарь
члены
Комиссии
сената
исполняют
свои
обязанности
на
общественных
началах.
IV.­
рганизация­деятельности­Комиссии­
ената
11.
заседания
Комиссии
сената
проводятся
по
мере
необходимости,
но
не
реже
одного
раза
квартал.
заседания
Комиссии
сената
созываются
председателем
Комиссии
сена
та,
его
отсутствие
одним
из
его
заместителей.
12.
вопросы
для
рассмотрения
на
заседаниях
Комиссии
сената
вносятся
председателем,
его
заместителями
членами
Комиссии
сената.
176
постановление
Кенгаша
сената
олий
мажлиса
республиКи
узбеКистан
заседания
Комиссии
сената
правомочны,
если
на
них
присутствует
не
менее
половины
членов
Комиссии
сената.
заседания
Комиссии
сената
ведет
председатель
Комиссии
сената,
его
отсутствие
один
из
его
заместителей.
заседания
Комиссии
сената
проводятся
открыто,
гласно.
на
заседания
могут
быть
приглашены
представители
органов
государственной
власти,
не
государственных
некоммерческих
организаций,
средств
массовой
инфор
мации.
случае
необходимости
Комиссия
сената
может
принимать
реше
ния
проведении
закрытого
заседания.
13.
все
члены
Комиссии
сената
пользуются
равными
правами,
каждый
член
Комиссии
сената
имеет
один
голос.
14.
на
заседании
Комиссии
сената
ведется
протокол,
который
подпи
сывается
председательствующим
на
заседании
Комиссии
сената
секре
тарем
Комиссии
сената.
15.
Комиссия
сената
по
вопросам,
отнесенным
ее
компетенции,
при
нимает
решения.
решения
Комиссии
сената
принимаются
простым
боль
шинством
голосов
членов
Комиссии
сената,
участвующих
ее
заседании,
путем
открытого
голосования.
при
равенстве
голосов
голос
председатель
ствующего
является
решающим.
решения
Комиссии
сената,
направляемые
соответствующие
органы
организации,
подлежат
обязательному
рассмотрению
ими
сообщением
результатах
или
принятых
мерах
не
позднее
чем
месячный
срок,
если
иное
не
установлено
решении.
16.
члены
Комиссии
сената
обязаны
присутствовать
на
ее
заседаниях.
невозможности
присутствовать
на
заседании
Комиссии
сената
члены
Комиссии
сената
заблаговременно
уведомляют
председателя
или
секрета
ря
Комиссии
сената.
V.
­п
орядок­внесения­изменений­и
дополнений­в
состав­Комиссии­
ената­и
оложение­о
Комиссии­
ената
17.
изменения
дополнения
состав
Комиссии
сената
настоящее
по
ложение
вносятся
постановлением
Кенгаша
сената.
177
приложения
приложение
утверждено
решением
Кенгаша
народных
депутатов
от
г.
лан­работы
­Кенгаша­народных­депутатов
(примерная
форма)
аименование,­
цель­и
предпо
лагаемые­ре
зультаты­меро
приятий
роки­проведе
ния­меропри
ятий
орма­реали
зации­меропри
ятий
тветственные­
исполнители
римечание:
1.
первой
колонке
указывается
порядковый
номер
мероприятия.
2.
во
второй
колонке
указываются
наименование
цель
мероприятия.
этой
колонке
начало
каждого
текста
рекомендуется
излагать
следую
щим
образом:
Мв
целях
реализации...Н,
заканчивать
текст
предложени
ем,
которое
будет
начинаться
со
слов
Мв
результате
проведения
меропри
ятия
будут...Н.
3.
третьей
колонке
указывается
срок
проведения
мероприятия,
т.
е.
ме
сяц,
декада
месяца,
конкретная
календарная
дата
или
промежуток
времени,
состоящий
из
нескольких
дней.
рекомендуется
при
указании
сроков
про
ведения
мероприятий
избегать
ссылок:
типа
первое
или
второе
полугодие,
квартал
(несколько
кварталов).
4.
четвертой
колонке
указывается
форма
реализации
мероприятия.
зависимости
от
вида
мероприятия
различаются
формы
реализации
мероприятия.
примеру,
при
расмотрении
вопросов
на
сессии
Кенгаша
народных
депутатов,
включенных
план
работы
Кенгаша
народных
де
путатов,
формой
реализации
мероприятия
будет
решение
Кенгаша
на
родных
депутатов
по
конкертному
вопросу,
при
заслушивании
отчета
должностного
лица
отчет
должностного
лица,
решение
Кенгаша
народ
ных
депутатов.
5.
пятой
колонке
указываются
ответственные
исполнители,
т.
е.
посто
янные
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
подразделения
хокимия­та
иные
государственые
органы,
на
которые
возложено
исполнение
меро
приятий.
178
приложения
план
работы
Кенгаша
может
содержать
еще
одну
дополнительную
ко
лонку
для
указания
структур
Кенгашей
народных
депутатов,
которые
долж
ны
будут
осуществлять
контроль
за
своевременным
исполнением
меропри
ятий
организациями,
указанными
пятой
колонке.
этот
подход
может
при
меняться,
например,
тех
случаях,
когда
создаются
временные
комиссии
или
специальные
группы.
179
приложения
приложение
утверждено
решением
Кенгаша
народных
депутатов
от
г.
лан­работы­постоянной­комиссии
­Кенгаша­народных­депутатов
(примерная
форма)
аименование,­
цель­и
предпо
лагаемые­ре
зультаты­меро
приятий
роки­проведе
ния­меропри
ятий
орма­реали
зации­меропри
ятий
тветственные­
исполнители
1.
5.
римечание:
1.
первой
колонке
указывается
порядковый
номер
мероприятия.
2.
во
второй
колонке
указываются
наименование
цель
мероприятия.
этой
колонке
начало
каждого
текста
рекомендуется
излагать
следующим
образом:
Мв
целях
реализации...Н,
заканчивать
текст
предложением,
которое
будет
на
чинаться
со
слов
Мв
результате
проведения
мероприятия
будут...Н.
3.
третьей
колонке
указывается
срок
проведения
мероприятия,
т.
е.
конкретная
календарная
дата
или
промежуток
времени,
состоящий
из
нескольких
дней.
4.
четвертой
колонке
указывется
форма
реализации
мероприятия.
зави
симости
от
вида
мероприятия
различается
форма
реализации
мероприятия.
примеру,
при
подготовке
вопроса,
выносимого
на
рассмотрение
сессии
Кен
гаша
народных
депутатов,
формой
реализации
будет
являться
проект
решения
Кенгаша
народных
депутатов
справочные
материалы,
при
подготовке
воп-
роса,
выносимого
на
рассмотрение
заседания
постоянной
комиссии,
проект
решения
постоянной
комиссии
справочные
материалы.
5.
пятой
колонке
указываются
ответственные
исполнители,
т.
е.
члены
по
стоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
органы
самоуправления
граж-
дан,
государственые
органы,
на
которые
возложено
исполнение
мероприятий.
план
работы
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
может
со
держать
еще
одну
дополнительную
колонку
для
указания
ответственного
чле
на
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
который
должен
будет
осуществлять
контроль
за
своевременным
исполнением
мероприятий
органи
зациями,
указанными
пятой
колонке.
этот
подход
может
применяться,
напри
мер,
тех
случаях,
когда
пятой
колонке
качестве
исполнителей
указываются
структуры,
не
входящие
состав
Кенгаша
народных
депутатов.
180
приложения
приложение
ведомление
об
открытии­
­сессии­
­Кенгаша­народных­депутатов
(примерная
форма)
епутату­
года
часов
минут
здании
намечается
проведение
сессии
Кенгаша
народных
де
путатов.
повестку
дня
сессии
Кенгаша
народных
депутатов
вошли
следующие
вопросы:
1.
2.
рилагаемые­материалы:
соответствии
частью
первой
статьи
закона
республики
узбе
кистан
Мо
статусе
депутата
областного,
районного
городского
Кенга
ша
народных
депутатовН
депутат
обязан
принимать
участие
заседа
ниях
соответствующего
Кенгаша
народных
депутатов,
лично
участво
вать
голосовании
порядке,
установленном
регламентом
Кенгаша
на
родных
депутатов.
случае
наличия
объективных
причин,
не
позволяющих
участвовать
сессии
Кенгаша
народных
депутатов,
необходимо
заблаговременно
со
общить
об
этом
(фио
должностного
лица,
контактный
телефон)
представить
документы,
подтверждающие
основания
отсутствия.
уководитель
Кенгаша­народных­депутатов­
(личная
подпись,
расшифровка
подписи)
римечание:
уведомление
может
направляться
заказной
почтой
уведомлением
или
вру
чаться
нарочно
под
роспись.
указывается
фамилия,
имя
отчество
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
номер
его
избирательного
округа.
181
приложения
приложение
аименование­Кенгаша­народных­депутатов
прото
ол
ата­
­сессии­Кенгаша­народных­депутатов
(примерная
форма)
всего
депутатов
присутствовало
на
сессии
депутатов
присутствовало
на
сессии
приглашенных
председательствующий
на
сессии
секретарь
сессии
овестка­дня:
1.
2.
егламент­работы:
1.
­с
лушали­
(название
вопроса)
(ф.
и.
о.)
(должность
номер
избирательного
округа)
оклад­прилагается)
ыступили:
(ф.
и.
о.)
(должность
номер
избирательного
округа)
(Краткая
запись
выступления)
182
приложения
ешили:
проект
решения
принять
учетом
высказанных
замечаний,
до
полнений
предложений
(прилагается),
(голосовали:
за
против
воздержавшихся
2.
редседательствующий
(личная
подпись,
расшифровка
подписи)
екретарь­сессии
(личная
подпись,
расшифровка
подписи)
183
приложения
приложение
списо
депутатов,­присутствовавших­М
года
­сессии­Кенгаша­народных­депутатов
(примерная
форма)
всего
депутатов
вакантных
мест
рисутствовали:
фио
партийная­
принадлежность­депу
тата­Кенгаша­народ
ных­депутатов
омер
избирательного
округа
олжность­и
место
основной­работы
постоянная
комиссия
постоянная
комиссия
постоянная
комиссия
тсутствовали:
фио
дол
жность­депу
тата­в
составе­
Кенгаша­народ
ных­депутатов
омер
избирательного
округа
олжность­
место
основной
работы
ричины
отсутствия
римечание:
1.
во
второй
колонке
указывается
фамилия,
имя
отчество
депутата
Кенгаша
народных
депутатов,
партийная
принадлежность
его
положение
составе
постоянной
комиссии.
первым
указывается
председатель
посто
янной
комиссии,
затем
заместитель
постоянной
комиссии,
после
сек-
184
приложения
ретарь
постоянной
комиссии,
затем
члены
постоянной
комиссии
алфа
витном
порядке.
если
дептутат
Кенгаша
народных
депутатов
одновременно
является
чле
ном
сената,
то
во
второй
колонке
также
указывается
состав
какого
коми
тета
сената
он
входит
его
должность
комитете
сената.
2.
четвертой
колонке
указывается
полное
наименование
должности
депутата
по
основному
месту
работы
почтовый
адрес
организации,
ко
торой
он
работает.
3.
пятой
колонке
указываются
причины
отсутствия
депутата
указа
нием
на
документы,
обосновывающие
отсутствие
депутата
(болезнь,
коман
дировка
т.
д.).
185
приложения
приложение
списо
приглашенных­лиц,­присутствовавших­М
­года
сессии­Кенгаша­народных­депутатов
(примерная
форма)
сего­приглашенных­лиц­
фио
­приглашенно
го­лица
олжность­пригла
шенного­лица
очтовый­адрес­орга
низации
римечание:
1.
если
приглашенное
лицо
принимает
непосредственное
участие
сес
сии
Кенгаша
народных
депутатов
(выступающий,
докладчик,
содокладчик,
эксперт,
специалист,
отчитывающееся
лицо
т.
д.),
то
во
второй
колонке
так
же
указывается
какой
целью,
по
какому
вопросу
лицо
было
приглашено
на
сессию
Кенгаша
народных
депуатов.
2.
если
среди
приглашенных
лиц
присутствуют
депутаты
иных
Кенга
шей
народных
депутатов,
например,
при
проведении
расширенных
сессий
областного
Кенгаша
народных
депутатов,
то
рекомендуется
составлять
до
полнительно
отдельный
список
по
нижеприведенной
форме.
писок
приглашенных­депутатов­областных,­районных­и
городских­Кенгашей­народных­депутатов,
присутствовавших­М
­года
­сессии­Кенгаша­народных­депутатов
(примерная
форма)
олжность,­
фио
­де
путата­и
наименова
ние­Кенгаша­народ
ных­депутатов
омер­избирательно
го­округа
олжность­и
место
основной­работы
186
приложения
приложение
решение
аименование­Кенгаша­народных­депутатов
(примерная
форма)
год
(наименование
решения)
на
основании
вышеизложенного
Кенгаш
народных
депутатов
решает
1.
2.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
решения
возложить
на
постоян
ную
комиссию
_Кенгаша
народных
депутатов.
4.
настоящее
решение
вступает
силу
со
дня
его
принятия.
уководитель­
­Кенгаша
народных­депутатов
14
(личная
подпись,
расшифровка
подписи)
случае
отсутствия
руководителя
Кенгаша
народных
депутатов,
решение
сессии
Кен
гаша
народных
депутатов
подписывает
один
из
депутатов
Кенгаша
народных
депутатов,
председательствовавший
на
сессии
Кенгаша
народных
депутатов.
187
приложения
приложение
прото
ол
дата­
заседания­постоянной­комиссии
­Кенгаша­народных­депутатов
(примерная
форма)
всего
членов
постоянной
комиссии
присутствовало
на
заседании
членов
постоянной
комиссии
присутствовало
на
заседании
приглашенных
председательствующий
на
заседании
секретарь
открывает
заседание
(ф.
и.
о.)
овестка­дня:
1.
2.
лушали:­
(доклад
прилагается)
ыступили:
(краткая
запись
выступления)
ешили:­
(голосовали:
за
против
воздержавшихся
редседатель­постоянной­комиссии
Кенгаша­народных­депутатов­
(личная
подпись,
расшифровка
подписи)
екретарь­постоянной­комиссии
Кенгаша­народных­депутатов­
(личная
подпись,
расшифровка
подписи)
188
приложения
приложение
решение
аименование­постоянной­комиссии­Кенгаша­народных­депутатов
(примерная
форма)
год
(наименование
решения)
на
основании
вышеизложенного
постоянная
комиссия
Кенгаша
народ
ных
депутатов
решает
1.
2.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
решения
возложить
на
4.
настоящее
решение
вступает
силу
со
дня
его
принятия.
5.
направить
настоящее
решение
для
рассмотрения
6.
опубликовать
настоящее
решение
газете
(областной,
районной,
город
ской)
редседатель­постоянной­комиссии
Кенгаша­народных­депутатов
(личная
подпись,
расшифровка
подписи)
случае
отсутствия
председателя
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
решение
заседания
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов
подписывает
за
меститель
председателя
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
депутатов,
председа
тельствовавший
на
заседании.
189
приложения
приложение
10
ндивидуальный­план­работы
депутата­Кенгаша­народных­депутатов
(примерная
форма)
сновные­направления­деятель
ности
аимено
вание­меро
приятий
роки­про
ведения­ме
роприятий
рганиза
ции,­дол
жностные­
лица
1.
участие
работе
сессий
Кенга
ша
народных
депутатов
1.1.
...
1.2.
2.
участие
работе
постоянной
комиссии
Кенгаша
народных
де
путатов
2.1.
2.2.
2.3.
3.
участие
работе
партийной
группы
3.1.
3.2.
4.
работа
депутата
избирателями,
политической
партией
органами
самоуправления
граждан
4.1.
4.2.
4.3.
...
4.5.
4.6.
4.7.
5.
работа
со
средствами
массовой
информации
(публикации
на
стра
ницах
сми)
5.1.
5.2.
римечание:
1.
во
второй
колонке
индивидуального
плана,
помимо
наименования
запланированных
мероприятий,
также
указывается
место
проведения
ме
роприятий.
например,
если
запланировано
проведение
встреч
избирате
лями,
то
указывается
предполагаемое
место
проведения
встречи.
2.
четвертой
колонке
индивидуального
плана
указываются
организа
ции
должностные
лица,
которые
будут
привлекаться
реализации
меро
приятий,
запланированных
депутатом
Кенгаша
народных
депутатов.
при
меру,
индивидуальном
плане
могут
указываться
руководители
организа
ций,
которые
будут
выделять
депутату
Кенгаша
народных
депутатов
поме
щения
для
организации
встреч
избирателями
или
должностные
лица
го
сударственных
органов,
которые
будут
приглашаться
на
указанные
встре
чи
депутата
Кенгаша
народных
депутатов
избирателями.
190
приложения
приложение
11
информационная
справ
об
итогах­проведения­встречи­с
избирателями
(примерная
форма)
года
часов
здании
была
проведена
встреча
(населением,
работниками
организа
ции,
учащимися).
ходе
встречи
избирателями
приняло
участие
­­­
человек.
из
них
население
махалли,
­­­­
представители
государственых
ор
ганов,
­­­­
представители
средств
массовой
информации
др.
тема
встречи
ходе
встречи
избиратели
подняли
следующие
проблемные
вопросы:
1.
2.
для
решения
поднятых
избирателями
вопросов,
предполагается
реали
зация
следующих
мероприятий:
1.
2.
епутат
Кенгаша­народных­депутатов­
(личная
подпись,
расшифровка
подписи)
191
приложения
приложение
12
епутат­Кенгаша­народных­депутатов
(руководитель
государственного
органа,
которому
адресован
депутатский
запрос)
депутатс
ий
запрос
(примерная
форма)
(основное
содержание
проблемного
вопроса)
соответствии
со
статьей
закона
республики
узбекистан
Мо
статусе
де
путата
областного,
районного
городского
Кенгаша
народных
депутатовН
прошу
вас
представить
информацию
по
следующим
вопросам:
1.
2.
ответ
на
депутатский
запрос
прошу
представить
не
позднее
десяти
дней
со
дня
получения
депутатского
запроса.
епутат
Кенгаша­народных­депутатов
(личная
подпись,
расшифровка
подписи)
­в
Ким,­
Ғ.
Ха
са
нов
Халқ­де
пу
тат
ла
ри­ви
ло
ят,­ту
ман­ва
ша
ҳар­Кен
гаш
ла
ри,­улар-
нинг­до
имий­ко
мис
си
яла
ри­ҳам
да­ма
ҳал
лий­ҳо
ки
ми
ят­ва
кил-
лик­ор
ган
ла
ри­де
пу
тат
ла
ри­фа
оли
яти
ни­таш
кил­этиш
нинг­ай
рим­жи
ҳат
ла
ри­бўйича­ус
лу
бий­тав
си
ялар.
ама­лий
қўл­лан­ма.
тош­кент:
2012.
192
б.
нашриет
уйи
ооо
МBAKTRIA
PREVVН
лицензия
AI
203,
28.08.2011
й.
100000,
тошкент,
буюк
ипак
йўли
мавзеси,
15
25
телефон:
.998
(97)
335
10
51
IVBN
978
9943
4060
босишга
рухсат
этилди
14.08.2012
й.
бичими
70
100
офсет
босма.
шартли
босма
табоғи
13,25.
адади
2000.
MEGA
босмахонасида
чоп
этилган
Baha
Is
Merkezi,
Haramidere,
Istanbul,
Turkey.
www.mega.com.tr
удК
323.22(575.1)
ббК
67.400.6
22
КбК
67.400.6

Приложенные файлы

  • pdf 7767342
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий