Maskvos muf-tijus sveciui papasakojo apie Maskvoje statoma nauja mecete, kuri turetu talpin-ti 5000 tikinciuju, parode jos brezinius, supazindino su artimiausiais muftiato darbo planais.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Nr. 11–12 (111–112)
LIETUVOS TOTORIų
AIKRAŠTIS
LEIDŽIAMAS NUO 1995 M.
1429 m. Rabi Al-Avval 12 d.
Zul Hidžah 11 d.
gruodžio 11 d.
2008 metų musulmonų švenčių ir atmintinų datų
azanėje įvyko
IV
pasaulinis totorių kongresas
skaito Tatarstano Prezidentas
Gruodžio 13–15 dienomis Kazanėje
vyko IV pasaulinis totorių kongresas. Ja
me dalyvavo daugiau nei 800 delegatų ir
kviestinių svečių. 361 delegatas atstova
vo Rusijos Federacijos totorių visuome
ninėms organizacijoms, daugiau nei 100
– iš Tatarstano miestų ir rajonų, 187 at
buvo aptarti būdai totorių tautos kalbai,
kultūrai, savitumui išsaugoti. Taip pat
forumo dalyviai aptarė Pasaulinio totorių
kongreso veiklos kryptis ateinantiems
penkeriems metams, išrinko naują val
dybą.
IV pasaulinio totorių kongreso plena
rinis posėdis įvyko gražioje Valstybinio
Musos Džalilio operos ir baleto teatro
Kongrese dalyvavo Tatarstano Res-
publikos Prezidentas Mintimeras Šai-
mijevas, Tatarstano Respublikos Val-
stybės Tarybos Pirmininkas Faridas
chametšinas, valstybinių institucijų,
savivaldybių, visuomeninių ir religinių
organizacijų atstovai, šalių, kuriose gy
vena totoriai, garbės svečiai.
jama kalbos, kultūros ir tautos savitumo
išsaugojimo klausimais. Kaip paaiškėjo,
problemų šioje sferoje yra gana daug, ir
kalbėjusieji nebuvo nusiteikę jas nuty
lėti, apeiti aštrius kampus – šie dalykai
pernelyg skausmingi. Viena jų – išsaugo
Nr. 11–12 (111–112)
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos žiniasklaidos priemonėms
Tautinių bendrijų tarybą nerami
na kai kurių Lietuvos televizijos
kanalų siužetai ir interneto portalų
publikacijos, kuriuose mūsų šalies
musulmonų bendruomenė buvo ap
Vienareikšmiškai smerkdama te
rorizmą ir visas jo atmainas, Tautinių
bendrijų taryba kategoriškai nesu
tinka su jo tapatinimu su kokia nors
Lietuvos Respublikos įstatymais,
islamas yra pripažintas viena iš
devynių įstatymo pripažintų Lietu
vos tradicinių religijų, o absoliuti
dauguma jo išpažintojų yra lojalūs
mūsų šalies piliečiai, gyvenantys
Tautinių bendrijų tarybos nuomo
ne, ši provokacija turi būti tinka
mai įvertinta tiek Lietuvos valdžios
Vitalijus Karakorskis
Tautinių bendrijų tarybos
2007 11 28
autinių bendrijų tarybos pareiškimas dėl Lietuvos musulmonų
vardo diskreditavimo kai kuriose žiniasklaidos priemonėse
2007 m. gruodžio mėn. 17 d. grįždami
iš IV Pasaulinio totorių kongreso
Kazanėje, Lietuvos delegacijos nariai
apsilankė Maskvos muftiate. Lietuvos
totorių bendruomenių sąjungos pirmi
ninkas dr. Adas Jakubauskas susitiko su
visos Rusijos muftijų tarybos pirminin
ku, muftijumi, šeichu Raviliu Gainutdi
nu. Įvyko šilta, dalykiška diskusija. Pa
sikeista nuomonėmis apie musulmonų
situaciją Rusijoje ir Lietuvoje bei per
spektyvas vystyti bendradarbiavimą.
Muftijų Ravilį Gainutdiną domino Lie
tuvos totorių bendruomenės religinis
gyvenimas, jis prisiminė savo viešnagę
Lietuvoje 1991 metų liepos mėn., kuo
met dalyvavo Kauno mečetės atidarymo
ceremonijoje po remonto. Maskvos muf
tijus svečiui papasakojo apie Maskvoje
statomą naują mečetę, kuri turėtų talpin
ti 5000 tikinčiųjų, parodė jos brėžinius,
supažindino su artimiausiais muftiato
darbo planais. Savo ruožtu, musulmonų
dvasiniam lyderiui Adas Jakubauskas
papasakojo, su kokiomis problemomis
susiduria Lietuvos totoriai religiniame
gyvenime, paprašė bendruomenėms
atsiųsti religinės literatūros, kurios la
bai stokojama, bei kitokios atributikos,
būtinos kiekvienam musulmonui. Taip
pat diskutuota apie galimybę metams
atsiųsti jauną imamą, kuris gyvendamas
totorių bendruomenėje padėtų puoselėti
Susitikime, kuris truko beveik dvi va
landas, dalyvavo Vokietijos totorių ben
drijos „Tatarlar Doičland“ prezidentė
Venera Vagizova, kuri mufčiui šeichui
Raviliui Gainutdinui papasakojo apie
Vokietijos totorių bendruomenę bei
problemas, su kuriomis ši bendruomenė
Pokalbiui pasibaigus, Lietuvos dele
gacijos nariai bei Venera Vagizova buvo
„LT“ informacija
Susitikime dalyvavo Vokietijos totorių bendrijos prezidentė Venera Vagizova
Nr. 11–12 (111–112)
Dr. Adui Jakubauskui
LT
01140 Vilnius
Vilnius, 2007 m. rugsėjo 24 d.
Nr. 6286/07
Gerb. Dr. A. Jakubauskai,
Man garbė perduoti Jums laišką,
kurį Jo Eminencija Kardinolas Jean
Louis Tauran, Tarpreliginio dialogo
Ponti�kato Tarybos Prezidentas,
siunčia musulmonų bendruomenei jų
Šio laiško kreipimosi tema –
„Krikščionių ir musulmonų kvietimas
skatinti taiką“. Vardan gerovės ir taikos
būtina dirbti drauge, „gerbti atskirų
individų ir bendruomenių įsitikinimus,
Aš naudojuosi šia galimybe perduoti
Jums ir Jūsų šeimai, taip pat totorių
bendruomenėms Lietuvoje savo
geriausius sveikinimus ir palinkėjimus
mubarak id al Fitr
šventės proga!
Taip pat sveikinu Jus 610
ųjų totorių
įsikūrimo Lietuvoje metinių proga.
Deja, aš negalėjau dalyvauti Jūsų
konferencijoje dėl Jo Ekscelencijos,
Ryšių su valstybėmis sekretoriaus
(Šventojo sosto užsienio reikalų
ministro) Dominique Mamberti vizito.
TARPRE
INIO DIA
O
ONTIFIKATO
ARyBA
PA
Vatikanas
1.Malonu pirmą kartą Jums siųsti Tar
preliginio dialogo Ponti�kato Tarybos
draugiškus ir šiltus sveikinimus Jūsų
religinės „Id al
Fitr“ šventės, kuria
baigiasi Ramadano pasninko ir maldų
mėnuo, proga. Šis mėnuo Musulmonų
bendruomenei svarbus, suteikiantis
kiekvienam jos nariui naujų jėgų as
meniniam, šeimyniniam ir visuomeni
niam gyvenimui. Vykstant integracijai
visuomenėje, svarbu stebėti skirtingų
religinių tikėjimų veiklą, rodyti rūpestį
broliams ir sesėms, o siekiant žmoni
jos gerovės – vis glaudžiau bendra
darbiauti su visų religijų nariais bei
geros valios žmonėmis. Mes, Visa
galio tarnai – tikintieji, turime atlikti
svarbiausią pareigą – skatinti taiką tarp
atskirų asmenų ir skirtingų tikėjimų
bendruomenių, suteikti laisvę tikėjimo
praktikai. Svarbi ne tik tikėjimo laisvė,
bet ir visų žmogaus teisių visuma. Turi
būti sukurta žmonijos taikos ir vienybės
kultūra, kurioje kiekvienas galėtų da
lyvauti, kurdamas daugiasluoksnę vi
suomenę. Žmonių veikla turi skatinti
vystymąsi, stoti prieš bet kokį smurtą,
kurio negalima pagrįsti tikėjimu, nes
tai menkina Dievo įvaizdį. Smurtas,
taip pat ir terorizmas, smogia aklai ir
pareikalauja daug nekaltų aukų, bet
negali išspręsti kon�iktų, tik sukelia
neapykantą, padaro žalą žmonijai ir
2.Mes, tikintieji, turime mokyti taikos,
žmogaus teisių bei laisvių, gerbiančių
kiekvieną asmenį, turime užtikrinti
stiprėjančius socialinius ryšius be jokios
diskriminacijos tarp visuomenės narių.
Individas įvairialypėje bendruomenėje
neturi būti išskirtas dėl rasinių, religinių
ir kitų asmenybės bruožų. Esame
skirtingų religinių tradicijų nariai, bet
turime skleisti nuostatas, gerbiančias
visas asmenybes, puoselėti meilę tarp
žmonių ir tautų. Mes privalome užti
krinti, kad jaunimas, kuris atsakingas
už rytojų, paisytų minėtų nuostatų.
Kryptingas mokymas prasideda šeimo
se, o paskui tęsiamas švietimo ir kitose
valstybinėse bei religinėse įstaigose.
Jos privalo kiekvienam suteikti reika
lingą išsilavinimą, taip pat ir pilietinį,
mokantį gerbti ir toleruoti supančius
žmones. Dabar ypač svarbu mokyti
jaunąją kartą moralinių, pilietinių ir
humanistinių vertybių, reikalingų vi
saverčiam asmenų bei bendruomenių
mo pavyzdžius, supažindinant jaunimą
su socialinio gyvenimo ypatybėmis,
kurios lemia kiekvienos visuomenės ir
3.Palaikant krikščionių ir musulmonų
dialogą, svarbi ir šviečiamoji, ir
kultūrinė veikla. Todėl turime sutelkti
jėgas bendram darbui. Nuopelnas
žmonijai – išauklėti jaunąją kartą, gy
venančią mūsų visuomenėje draugiškai
ir taikiai, pakančią įvairioms religi
joms ir tautoms. Dialogas gali padėti
pabėgti nuo kon�iktų bei įtampos mūsų
visuomenėje. Siekdamas to, aš krei
piuosi į Jus nuoširdžiai tikėdamas, kad
pagarbiai bendraudami ir apsikeisdami
patirtimi krikščionys ir musulmonai
dirbs žmonijos taikos ir geresnės ate
ities labui. Jaunoji karta pasitikės vi
suomene, stebės jos pokyčius ir remsis
4.Aš turiu viltį, kad krikščionys ir
musulmonai toliau plės didėjančią
draugystę ir konstruktyvius santy
kius, pasidalins savo vertybėmis, kartu
puoselėdami savo religijas.
Musulmonai, dar kartą siunčiu Jums
savo šilčiausius linkėjimus Jūsų
šventės proga ir prašau Dievo taikos ir
palaimos Jums visiems, geros sveika
Jean-Louis Kardinolas Tauran
Įdomu tai, kad kardinolo Jean-Louis
Tauran ir arkivyskupo Pier Luigi
sulmonų kvietimas puoselėti taiką”
buvo parašytas anglų ir arabų kalbo
mis. Pateikiame paskutinio puslapio
Nr. 11–12 (111–112)
VANAVI
Lapkričio 18 d. Kaune įvyko Kau
no apskrities totorių ben
(KAT
) renginys, kurį surengė nauja
Iš pradžių KAT
pirmininkas Kęstutis
Šafranavičius pe
skaitė išsamų praneši
mą apie Kauno miesto ir apskrities to
torius, apie jų daugiau kaip šimto metų
veiklą. Kalbėjo apie naujai įkurtą vaikų
saviveiklą, apie naujos vadovybės pla
nus bei jau nuveiktus darbus. Padėkojo
savo pagalbininkams – KAT
komite
to nariams, o ypač Kauno karo muzie
jaus direktoriaus pavaduotojui Arvydui
Pociūnui už surengtą totorių karių eks
poziciją muziejuje, už išleistą įspūdingą
Lietuvos totorių bendruomenių są
jungos (LT
S) pi
mininkas Adas Ja-
kubauskas teigiamai įvertino naujos
KAT
vadovybės veiklą, padėkojo
už nuveiktus darbus, papasakojo apie
LT
S pastaruoju metu organizuotas
priemones bei ateityje planuojamus ren
Vėliau vakarą vedė Jolanta Zinku-
vienė. Ji pristatė naują vaikų ansamblį,
jo vadovę Nelę Mažitovą. Vaikai susi
rinkusiems atliko savo programą, dekla
mavo eilėraščius, dainavo, grojo muzi
kiniais instrumentais. Įsimintinas buvo
aštuonmečio Pijaus Liubinsko smuika
vimas: jis atliko T. Šerno „Pavasarėlį“.
Vienuolikametė Danielė Makulavičiūtė
fortepijonu puikiai atliko Haidno „Me
nuetą“. Danielius Mažitovas grojo
akordeonu A. Ivanovo polką. Koncerte
dar dalyvavo seserys Evelina ir Kamilė
Radlinskaitės, Gintarė Kalkauskaitė ir
Vaiva Šafranavičiūtė.
Padainavo ir daininkė Railia Achme
tova. Ansamblio dalyviai buvo apdova
Visi susirinkusieji buvo pakviesti
apžiūrėti fotomenininko Eugenijaus
Striogos meninių fotogra�jų ir jauno
sios Raimondos Radlinskaitės tapybos
parodą. Eugenijus Strioga yra Rozalijos
Striogienės sūnus, dauge
lio fotoparodų, vykusių tiek Lietuvo
je, tiek užsienyje, dalyvis ir laureatas,
Lietuvos fotomenininkų sąjungos na
PAVyKO
Vienuolikmetė Danielė
Dainuoja jaunoji Gintarė Kalkauskaitė
Nr. 11–12 (111–112)
Bendruomenės aktyvas: Iš kairės Gediminas Liubinskas, Jo
nas Ridzvanavičius, Galimas Sitdykovas, Danielius Makula
vičius, Arvydas Pociūnas, Adas Jakubauskas, Kauno apsk
ities
totorių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Šafranavičius.
Eugenijaus Striogo nuotraukos
rys nuo 2002 metų. Raimonda Radlinskaitė mokėsi Alytaus
dailės mokykloje, lankė dailės
keramikos studiją Alytaus jau
nimo centre, šiuo metu yra Kauno technologijos universiteto
Dizaino ir technologijų fakulteto II kurso studentė, būsima
Po to buvo surengtos vaišės, kuriose savo kulinarinius
Visų susirinkusių nuomone, renginys pavyko puikiai.
totorių kongreso suvažiavimas
Adas Jakubauskas su Tatarstano liaudies artistu Idrisu Gazijevu
ti totorišką kaimą, kaip nacionalinės kultūros židinį. Respubli
kos Prezidentas Mintimeras Šaimijevas priminė, kad totoriams
gimtasis kaimas visuomet buvo itin svarbus, ir pasiūlė sukurti
Pasaulinę totorių kaimų sąjungą. Respublikos vadovo nuomo
ne, išskirtinis dėmesys turi būti skiriamas gimtajai kalbai išsau
goti ir puoselėti, o pagrindinį vaidmenį šiame procese turėtų
vaidinti ne mokykla, o šeima: „Daug kas priklauso nuo to, ko
kia kalba motina dainuoja lopšinę savo vaikui“.
Prezidentas palietė ir vieną skaudžiausių problemų: „Tautinis
auklėjimas totorių bendruomenėje turi gilias tradicijas ir vaidi
na svarbų vaidmenį jų tautinio identiteto formavimuisi, todėl
totorių visuomenė, valstybinė valdžia su nerimu sutiko Valsty
bės Dūmos sprendimą dėl tautinių grupių kalbos eliminavimo
iš regionų švietimo sistemos standartų. Tatarstano Valstybės
Taryba ir aš asmeniškai šalies prezidentui išsiuntėme kreipimą
si dėl tokio sprendimo klaidingumo. Tikiuosi, kad nauja Dūma
grįš prie šio įstatymo svarstymo. Reikia suprasti, kad šalies tau
tos svarbiu demokratijos laimėjimu laiko tautinio išsilavinimo
būtinumą, kurio jos taip lengvai neatsisakys“.
Anot Pasaulio totorių kongreso Vykdomojo komiteto pirmi
ninko Rinato Zakirovo, Rusijos miestuose Čeliabinske,
ren
Nr. 11–12 (111–112)
VANAVI
2007 m. lapkričio 27 d. mirė
aižių
mečetės imamas
anielius
akulavi
čius.
Danielius gimė 1916 m. gruodžio 1 d.
Pirmojo pasaulinio karo pabėgėlių šeimoje
Smolensko gubernijos Denisovo geležin
kelio stotyje. Danieliaus tėvai buvo
azo
rų kaimo gyventojai Abraomas ir Felicija
(Makulavičiūtė)
agdanavičiai. Tai buvo
sunkūs Pirmojo pasaulinio karo, revoliu
cijų bei perversmų, pilietinio karo Rusi
joje metai. Tik 1921 metais šeima grįžo į
jau nepriklausomą Lietuvą, gimtąjį
azorų
kaimą. Šeima buvo daugiavaikė. Tuo metu
Raižiuose gyveno Abraomo
agdanavi
čiaus sesuo So�ja, ištekėjusi už Dovydo
Makulavičiaus – Danieliaus mamos Felici
jos tėvo jauniausiojo brolio. Jie Raižiuose
turėjo savo ūkį ir buvo bevaikiai. Gimi
nėms tarpininkaujant Danielius juridiškai
buvo įsūnytas Makulavičių šeimoje, gavo
jų pavardę ir persikėlė pas juos gyventi į
Raižius. Jam tuomet buvo penkeri metai.
Nuo seno totoriai kompaktiškai gyve
no Alytaus apskrities žemėse
Raižių,
azorų, Carevčiznos (Kerų), Adamonių,
Trakininkų, Vaikutiškių ir dar kai kuriuo
se kaimuose apie
utrimonis.
Pagal totorių herbyną, išleistą1929 m.
Vilniuje, Makulavičių giminės pradinin
kas buvo Milkamanas Raiževskis (apie
1567 m.). Jo anūkas Marcinas, Lietuvos
kariuomenės rotmistras nuo 1631 m., bu
vo pravardžiuojamas Makula, ir pagal tai
jo palikuonys pradėjo save vadinti Ma
kulavičiais. Vos ne visos Makulavičių,
kaip, beje, ir
agdanavičių kartos buvo
kariai: rotmistrai, poručikai, chorunžiai.
Tai lėmė jų energingą, aštrų, kon�iktinį
charakterį. 1819 metais Vilniaus bajorų
deputacija patvirtino tiek Makulavičiams
(Makulovičiams) su herbu Ancuta, tiek
agdanavičiams bajorų teises.
Danieliaus jaunystė prabėgo Raižiuose.
Pradinius trejus metus mokėsi prie Raižių
mečetės. Vienus metus jį mokė Rozalija
Chaleckienė, dvejus metus – Motiejus
Chaleckas, žmonių vadinamas maloniniu
vardu Maciuša, tuometinio Raižių imamo
Adomo Chalecko brolis. Tais laikais taip
mokėsi aplinkinių kaimų totorių vaikai.
Po trejų religijos mokymosi metų Danie
lius lankė Jurgelionių pradžios mokyklą.
Visi kiti universitetai buvo praeiti per gy
venimą. Makulavičiai ūkininkavo savo
ūkyje Raižiuose. Danielius buvo aktyvus
kaimo bendruomenės narys, reiškėsi vi
suomeninėje veikloje, buvo Vilniaus va
davimo sąjungos Raižių skyriaus narys,
dalyvavo saviveikloje.
Kadangi gerai mokėsi Korano skai
tymo, išmanė religines apeigas, turėjo
gražų stiprų balsą, Danielius buvo vado
vaujantis maldininkas (kurandžėjus) per
įvairias religines apeigas, rašydavo dva
ralus (maldų rinkinius, surašytus ant il
gos popieriaus juostos, susuktus į ritinius,
kuriuos nešiodavo ant krūtinės ar dėdavo
mirusiems į kapus), buvo autoritetas toto
rių bendruomenės gyvenime.
1939 m. gegužės mėn. Danielius išėjo
tarnauti į Lietuvos kariuomenę. Iš pradžių
tarnavo Alytuje, ulonų pulke. Dalyvavo
Vilniaus grąžinimo Lietuvai operacijoje.
Kai 1939 m. rugsėjo mėn. prasidėjo An
trasis pasaulinis karas ir į Lietuvos postus
prie lenkų ir vokiečių sienų buvo įvesti
Raudonosios armijos kareiviai, Danielius
buvo perkeltas į Lietuvos pasienio poli
cijos dalinį. 1941 m. birželio mėn. prieš
prasidedant Vokietijos–Tarybų Sąjungos
karui buvo demobilizuotas ir vokiečių
okupacijos metais ūkininkavo Raižiuose.
Grįžus Raudonajai Armijai, 1944 m.
rugsėjo mėnesį Danielius mobilizuoja
mas į Raudonosios Armijos 3
iojo Pabal
tijo fronto 16
ją lietuviškąją diviziją. Su
ja dalyvavo vaduojant Šiaulius, Palangą,
Liepoją. Karą baigė kaip skyrininkas arti
leristas Latvijoje. Grįžo į namus 1946 me
tais, turėjo keletą karinių apdovanojimų.
1942 metais Danielius vedė Rozaliją
Makulavičiūtę iš Trakininkų kaimo. Susi
laukė penkių vaikų. Šiuo metu vyriausias
sūnus, taip pat Danielius, yra sėkmingai
dirbantis verslininkas. Antras sūnus Ipo
litas yra daugiametis Alytaus apskrities
totorių bendruomenės pirmininkas, daug
nusipelnęs totorių atgimimo veikėjas.
Trečias sūnus
alys tarnaudamas Sovietų
armijoje gavo radiacijos, sunkiai susir
go ir šiuo metu jau yra miręs. Vyresnioji
dukra Zosė gyvena Alytuje, jaunesnioji
Felicija – Kaune. 1994 metais Danieliaus
žmona Rozalija mirė.
Danielius gyveno kaime sudėtingais
pokario metais. 1948 metais, kai žmonės
buvo suvaryti į kolūkius, jis prievarta buvo
paskirtas kolūkio pirmininku ir išbuvo juo
aštuonis mėnesius. Tada jis nemažai reikalų
turėjo su „miško broliais“, kurie lankyda
vosi jo namuose naktimis.
dieną atvyk
davo istrebiteliai. Reikėdavo sugyventi ir
su vienais, ir su kitais. Nuolat nervai buvo
įtempti, Danielius netgi susirgo, gulėjo li
goninėje. Pagaliau atsikratė nelemtų parei
gų ir buvo eilinis kolūkietis.
Nuo 1980 metų, kai dėl amžiaus Musta
fa Chaleckas atsisakė imamo pareigų, jas
perėmė Danielius. Iki to laiko jis beveik
reguliariai ėjo Raižių musulmonų religi
nės bendruomenės pirmininko pareigas.
Reikia pažymėti, kad Tarybų valdžia darė
viską, kad išeliminuotų religiją iš žmonių
gyvenimo. Lankyti atvirai mečetę kaip, be
je, ir bažnyčią žmonėms, einantiems kiek
atsakingesnes pareigas, būdavo pavojinga.
uvo netoleruojamas religijos mokymas,
vedama stipri ateistinė propaganda, geso
religinis gyvenimas. Raižių mečetė buvo
vienintelė Lietuvoje neuždaryta, dar šiek
tiek veikianti, nors joje pamaldos vykdavo
du, tris kartus per metus tik per didžiąsias
musulmonų šventes.
Tad Danielius tapo Raižių mečetės
imamu sunkiu mūsų bendruomenei lai
kotarpiu. Prasidėjus atgimimui 1988
metais pradžioje pasireiškė žmonių en
tuziazmas, aktyvi tautiečių pozicija tiek
kultūriniame, tiek religiniame bare. Rai
žių bendruomenė savo jėgomis pradėjo
statyti bendruomenės namą, restauruoti
mečetę, tvarkyti miziarą. Nors entuziaz
mo visiems šiems darbams savo jėgomis
atlikti aiškiai nepakako, bet pamažu at
sirado rėmėjų, pagalbininkų ir galiausiai
padaryta tikrai nemažai. Ir visos tos vei
klos priešakyje stovėjo Danieliaus Maku
lavičius šeima.
Kalbant apie totorių padėtį Respubli
koje galima sakyti, kad šis tas padaryta
religiniam atgimimui, šiek tiek pristabdy
ta asimiliacija.
1997 metais minint 600 metų jubiliejų,
kai totoriai ir karaimai apsigyveno Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse,
Raižių mečetės imamas Danielius Maku
lavičius apdovanotas Gedimino ordino
Karininko kryžiumi.
Kelerius paskutinius metus Danielius
Makulavičius sunkiai sirgo, negalėjo at
likti imamo pareigų. Tačiau nepaisant to,
galima sakyti, kad išėjus Danieliui Maku
lavičiui baigėsi visa Raižių totorių ben
druomenės epocha, apimanti laikotarpį
nuo pokario metų iki šių dienų.
Te bus Jam lengva gimtoji Raižių žemė.
Nr. 11–12 (111–112)
атары Литвы»
Д–р АДАС ЯКУБАУСКАС
Каждый народ живёт до тех пор, пока
помнит свои корни, придерживается ре
лигиозных норм и которым руководит ин
теллигенция, направляющая его. Важен
также языковой фактор, однако Литовс
кие татары потеряли свой родной язык
ещё во второй половине XVII в., поэтому
для сохранения его более важную роль
сыграл Ислам. Не менее важно, когда на
следием народа интересуются учёные.
Община Литовских татар может гор
диться своей историей. В течение долгих
шести столетий Литва стала ей второй
Родиной. Вне всякого сомнения, наиболь
ший вклад татары внесли, участвуя в
Грюнвальдской битве. Позже они служи
ли под родовыми флагами в подразделе
ниях Передней стражи Великого Княжес
тва Литовского и составе войска Речи
посполитой, принимали участие во всех
без исключения войнах до раздела этого
государства. Широко были известны име
на генерала Юзефа Беляка, полковников
Якуба Азулевича, Мустафы Барановско
го, поручика Александра Ахматовича, бо
ровшихся за возрождение ВКЛ во время
восстания Костюшко.
Татары участвовали и в решающем
сражении при защите Варшавы
Праги 4
ноября 1794 г. Данное поражение опреде
лило распад Речипосполитой, а вместе с
этим и Великого Княжества Литовского.
Историю военного дела татары обога
тили дав ей уланскую кавалерию. Данное
название в XVIII в. произошло от фами
лии полковника Александраа Улана. Этот
род войск встречается не только в поль
ской и литовской армиях, но в саксонской,
наполеоновской, российской и других…
Литовские татары были известны вы
сокими моральными качествами, поэто
му им доверяли должности казначеев,
интендантов полков, членов и председа
телей военных судов. С самого детства их
готовили к военной службе. Из малень
кой общины татар, члены которой сейчас
живут в Литве, Польше и Белоруссии, в
конце XIX в. начале XX в. вышло 25 гене
Международная конференция, посвящённая 610-ой годовщине поселения татар и караимов в Великом Княжестве Литовском
Община Литовских татар вчера и сегодня
Доклад на пленарном заседании
ралов. Самые известные из них: генерал
от инфантерии Халиль (Ипполит) Яну
шевский, генералы – лейтенанты Халиль
Базаревский, Александр Туган
Мирза
Барановский, Константин Кричинский,
Сулейман (Мацей) Сулькевич, генералы
– майоры Антони
Лонгин Барановский,
Тамерлан Беляк, Александр Малюшиц
кий
Улан, Самуил Кричинский, Алек
сандр Романович, Давид Сулькевич, Ио
сиф Сулькевич, Искандер Тальковский и
другие. Один из них – генерал – лейте
нант Сулейман (Мацей) Сулькевич в 1918
г. принимал участие в создании Крымской
Демократической Республики, так же был
её Премьер – министром. Однако данное
государство существовало чуть больше
семидесяти дней. После её падения, в
1919
1920 гг. Сулейман (Мацей) Сульке
вич помогал создавать армию в Азербай
джанской Демократической Республике.
Но, к сожалению, в 1920 г. он был аресто
ван большевиками и расстрелян.
В межвоенное время многие татары
вступали в формирующуюся армию
Литвы. Следует отметить добровольцев
Йонаса и Стасиса Халецких, полковника
– лейтенанта Александра Макулавичюса,
братьев Калина – Йозаса и Ромуальдаса
– полковника и полковника – лейтенанта.
Большинство татарской молодёжи в то
время служило во 2
ом уланском полку
им. Великой княгини Бируте в Алитусе.
Эта красивая традиция не забыта и в
наши дни – в Литовской армии служат
несколько литовских татар.
В начале XX в. наряду с военной, та
тарская интеллигенция начинает вы
бирать другие профессии: появляются
татары врачи, адвокаты, учёные, госу
дарственные служащие. Тем временем
простой народ, традиционно, занимался
огородничеством, садоводством, коже
венным производством, извозом. Послед
нее упомянутое занятие татар даже стало
носить монополистический характер и
продолжалось вплоть до появления же
лезных дорог. С давних времён татарские
извозчики перевозили грузы и товары на
большие расстояния – достигали Кракова,
Познани, даже Крыма. Вот что о татарс
ких извозчиках из Новогрудка писал брат
поэта Адама Мицкевича Францишек:
«Можно насчитать 2000 коней, которых
[татары] всегда готовы запрягать
однако,
когда приходит время контрактов в Дубне,
Киеве, Вильно, Минске и других местах,
часто [коней] трудно нанять [...]. Их кони
маленькие, выносливые, приучены к бегу
в дальних путешествиях, протяжённос
тью в несколько недель [...].Они славятся
своей честностью, каждый, даже самый
бедный татарин, посланный с большой
суммой денег или с какими
либо ценнос
тями, или с важными документами, всег
да оправдает доверие. Не было случая,
чтобы татарина судили за криминальное
преступление, злодейство…».
Татары – кожевенники с давних времён
славились качеством вырабатываемой
кожи, которая была мягкой и прочной. К
сожалению, данное ремесло практически
исчезло, но и сегодня существуют люди,
знающие его секреты. Это древнее татар
ское ремесло следовало бы сохранить как
объект материального наследия Литвы.
Не менее известными были и татарские
огородники, торговавшие своей продук
цией на рынках Каунаса, Алитуса и Виль
нюса.
Различными красками культура татар
расцвела в Вильно (Вильнюсе) в меж
военный период, когда этот город стал
основным культурным центром татар. В
Вильнюсе поселились главные деятели
основанного в Санкт
Петербурге в нача
ле XX в. студенческого кружка, которые,
после революции в России, пробовали
применить себя, помогая своим братьям
по крови или вере создать независимые
государства в Крыму и Азербайджане.
К сожалению, эти попытки не увенча
лись успехом. Благодаря им, в довоенной
Польше возникло мощное движение по
культурному и религиозному возрож
дению татар, а из Вильнюса во все та
тарские общины посылались призывы
Nr. 11–12 (111–112)
Доклад
(Продолжение, начало на 7 стр.)
объеденяться. Прежде всего следует упо
мянуть братьев Леона и Ольгерда Кры
чинских, инициаторов этого движения. К
возрождающейся культурной и религиоз
ной жизни примкнули татарские интел
лигенты: адвокаты, литераторы, военные,
дворяне. Благодаря стараниям Леона и
Ольгерда Крычинских в Вильнюсе стали
выходить фундаментальные, не утратив
шие своей значимости и в наши дни «Та
тарские Ежегодники». Первый том «Та
тарского Ежегодника» увидел свет в 1932
г., два других были изданы не в Вильню
се: второй – в 1935 г. в Замости, третий – в
1938 г. в Варшаве. В третьем томе издания
Станислав Крычинский опубликовал своё
знаменитое сочинение
«Tatarzy Litewscy.
Próba monogra�i» («Литовские татары.
Попытка написать монографию»)
. Был
подготовлен и четвёртый том, однако из
за начавшейся Второй мировой войны,
он не был издан. В те годы в Вильнюсе
были основаны татарские музей, архив
и библиотека, избран муфтий, которым
стал известный ориенталист, доктор Бер
линского Университета Якуб Шинкевич,
создан Союз культуры и просвещения та
тар Польши, председателем которого был
избран Ольгерд Крычинский. Приходит
ся сожалеть, что из
за напряжённых от
ношений между Польшей и Литвой в 30
и 40 годах ХХ в., связи между татарами,
проживающими в обоих государствах,
были очень слабыми.
Хотя в общине татар независимой Лит
вы и не было таких видных интеллекту
алов как в Вильнюсе, община местных
татар также переживала подъём. Во
пер
вых, это применимо к деревни Райжяй,
традиционно называемой Меккой Ли
товских татар. В довоенный период, эта
и близлежащие деревни составляли аре
ал, густо населённый татарами. Здесь
очень сильно культивировалась татар
ская традиция. На протяжении долгих
десятилетий имамом местного прихода
являлся Адам Халецкий, память о кото
ром и сегодня живёт в памяти прихожан.
Деревню окружают 14 старых кладбищ,
что свидетельствует о древности этого
поселения. Стоящий в райжяйской мече
ти мумбер (амвон), спасённый в 1889 г.
из сгоревшей мечети в деревни Базорай,
является самым старым памятником му
сульманского материального сакрального
искусства в Литве, а также очень доро
гой реликвией. На нём рукой татарского
плотника вырезана дата – 1684 г. Перед
войной в округе Райжяй проживало более
120 жителей – татар.
Община Литовских татар вчера и сегодня
Интенсивная жизнь татар развивалась
и во временной столице Литвы – Каунасе.
Ещё в начале XX в. на земле, которую по
дарил местной татарской общине меценат
хаджи Александр Ильясевич, было реше
но построить мечеть. Её планировалось
открыть в 1930 году, отмечая 500
летие
смерти Витаутаса Великого, однако из
за
недостатка средств мечеть была открыта
лишь 15 июля 1933 года, в день 523
летия
Грюнвальдского сражения. Мечеть была
построена благодаря заботам полковника
Халиля Янушевского и сплочённого им
комитета. Символично, что оценив заслу
ги татар перед Литовским государством,
деньги на строительство мечети выдели
ло правительство таутининкаса (народни
ка) Аугустинаса Вольдемараса… С 1937
г. до 1944 г. должность имама в этой мече
ти исполнял Мустафа Халецкий. Однако
судьба мечети была сложной
первый раз
она была закрыта перед началом войны
в 1941 году. Уже тогда мечеть была раз
граблена: были выбиты витражные окна,
украдены ковры, вынесен древний руко
писный Коран, мебель. С минарета мече
ти был содран барельеф князя Витаутаса
Великого работы Пятраса Римши. Мечеть
была открыта во время войны и послево
енное время. Однако в 1947 году она была
вновь закрыта. Вначале в её помещениях
было создано хранилище фондов городс
кого архива, а около 1950 г. в ней распо
ложился любительский цирк. Позже там
был оборудован читальный зал. В 1986
г. мечеть была передана музею искусств
им. М. К. Чюрлёниса, который на протя
жении некоторого времени использовал
её как хранилище своих экспонатов.Кау
насская мечеть была возвращена общине
в 1989 г. и открыта посетителям лишь 5
июля 1991 года.
Говоря об известных поселениях татар,
нельзя не упомянуть деревни Сорок татар
(Кятурясдяшимт тоторю), которая инте
ресна тем, что до наших дней сохранила
особые черты татарской деревни: в ней
много улочек, дорожек, им характерны
прямые пересечения. Согласно мнению
исследователя истории деревни проф. Й.
Юргиниса, данная местность уникальна
в Вильнюсском крае. Ученый предпола
гает, что форма деревни с множеством
улочек позаимствована у жителей степи.
Стоящая в деревне мечеть является одной
из самых древних в Литве. Интересный
факт из прошлого – в ней развешивались
флаги татарских хоругвей, участвовавших
в многочисленных сражениях за Польско
– Литовское государство. В мечети всё
ещё можно увидеть древко татарского
флага, с которым они принимали участие
в восстании Костюшко 1794 г.
Не менее известна и деревня Нямежис,
расположенная около Вильнюса. Она зна
менита тем, что рядом находилась летняя
резиденция Великого литовского князя
Витаутаса. Скромная мечеть этой дерев
ни строилась на средства князей Крычин
ских, некрополь семьи которых находит
ся в старой части кладбища. Здесь похо
ронено немало известных людей, один
из них – упомянутый ранее хаджи Алек
сандр Ильясевич, в 1913 г. совершивший
паломничество в Мекку. Среди татар он
знаменит тем, что большую часть своего
имущества предназначил на строительс
тво и ремонт мечетей, религиозные нуж
ды и поддержку бедных соплеменников.
С древних времен в Вильнюсе действо
вала Лукишская мечеть. С расширением
Вильнюса она оказалась в центре города.
После войны она была закрыта, а в 1968
г. – снесена, на месте мечети были пост
роены институты Академии Наук Литов
ской ССР. Мизар (кладбище) – так же был
уничтожен.
Советское время, к сожалению, при
несло полный застой татарской общины.
Наилучшие ее представители погибли во
время войны, или, опасаясь репрессий,
были вынуждены эмигрировать. Коман
дно–административная и колхозная сис
тема разрушила устоявшиеся на протя
жении нескольких веков традиции обще
ственной жизни Литовских татар. Если
бы Советский Союз просуществовал еще
пятьдесят лет, татарская община в Литве
могла исчезнуть. С Божьей помощью это
го не произошло. Хотя теперь мы имеем
полную религиозную свободу, однако и
сегодня существует немало опасностей
потерять свою идентичность.
В наши дни общину Литовских татар
коснулись те же факторы, что и общество
Литвы в целом: немало ее членов выеха
ло в поисках лучшей жизни в Ирландию,
Великобританию, Соединённые Штаты
Америки, а возврат всех выехавших сом
нителен. Статистические данные пугают:
согласно переписи 1989 г., в Литве про
живало 5100 татар, однако последняя все
общая перепись населения, проведённая
в 2001 г., приводит несколько тревожа
щие данные: представителей татарской
национальности в Литве проживает лишь
3225 человек. Я приглашаю лидеров об
щины вместе с учёными, занимающими
ся проблематикой Литовских татар, сесть
за круглый стол и обсудить пути развития
нашей общины и выделить приоритеты
на ближайшее будущее.
Продолжение в следующим номере)
Nr. 11–12 (111–112)
В России
Роль татарского языка в современной России и за рубежом
РУСТЕМ ГАЙНЕТДИНОВ
кандидат исторических наук,
начальник отдела по работе с
зарубежными соотечественниками
Исполкома Всемирного конгресса
татар
Нужны серьезные совместные усилия
по отстаиванию правосуществования в
регионах татарского этнонационального
образования, а Министерству образова
ния и науки республики необходимо на
стойчиво ставить эти вопросы и вносить
предложения перед федеральными орга
нами образования.
Важным вопросом является обеспече
ние татарских школ квалифицированны
ми учителями татарского языка и лите
ратуры. Ряд вузов страны – Московский,
Ульяновский, Удмуртский, Тобольский
педагогические университеты и институ
ты, 6 учебных заведений в Башкортоста
не в немалой степени решают эту задачу.
Но основная подготовка педагогических
кадров осуществляется в Татарстане. Ис
полком Всемирного конгресса татар ока
зывает содействие выпускникам школ из
регионов компактного проживания татар
при поступлении в вузы Татарстана, в
том числе и педагогические. Например, в
2006 году из 83 студентов, зачисленных в
вузы Татарстана по совместной програм
ме Исполкома ВКТ и Министерства обра
зования и науки, 34 человека выбрали эт
нокультурные специальности, связанные
с татарским языком. Это – высокий пока
затель. Важно, чтобы по окончании вузов
они возвращались в свои регионы и рабо
тали там по специальности. Тогда пробле
ма нехватки учителей татарского языка и
литературы, других педагогов
предметни
ков будет решаться более эффективно. Но,
к сожалению, этот вопрос выпал из поля
зрения учредителей программы. Настало
время с теми студентами, кто поступает
в вузы республики по нашей программе,
заключать контракты с тем, чтобы они от
рабатывали после окончания вуза какое
то время в своих регионах, в том числе
педагогическую практику проходили не
пременно у себя дома.
Переходя к роли татарского языка в за
рубежных странах, приходится констати
ровать, что обучение татарскому языку,
истории и культуре татарского народа в
ближнем зарубежье находится в неудов
летворительном состоянии. Сейчас в
ближнем зарубежье живет около 900 тысяч
наших соотечественников. Если в странах
Центральной Азии (Узбекистан, Казахс
тан, Кыргызстан), в силу большой числен
ности диаспоры и близости государствен
ных языков этих стран к татарскому, как
то
сохраняется бытовое владение родным
языком, то в государствах Евровостока
(Украина, Беларусь, страны Балтии, Мол
дова) процесс ассимиляции и утери языка
прогрессирует. Например, в Украине, по
данным переписи 1989 года, лишь 48,9%
татар считали родным языком татарский, а
более 50 %
русский и украинский языки.
Окончание, начало в Н
9-10(109-110)
Сегодня в ближнем зарубежье сущес
твует лишь одно полноценное наци
онально
культурное образовательное
учреждение
Татарская школа искусств
в г.Семипалатинске (Восточно
Казахс
танская область), в которой обучается 99
учащихся – не только татар, но и казахов,
русских. Да и эта школа специализируется
на музыкальном образовании, а освоение
языка является второстепенным фактором
эффективности учебного заведения.
В Казахстане при многих татарских
обществах созданы воскресные школы и
классы изучения татарского языка. Они
являются составляющей частью государс
твенной программы Республики Казахс
тан «Воскресная школа «Возрождение»,
где учителя зачислены в штаты районных
отделов народного образования и получа
ют небольшую заработную плату от госу
дарства.
К сожалению, в соседнем в Узбекистане,
где сосредоточена самая большая татарская
диаспора в зарубежье, татарский язык изу
чают факультативно в 4
х классах и в одной
группе детского сада только в Янгиюле, в
Зарафшане, Бухаре и Самарканде имеются
курсы. В Ташкенте, где имеется множество
педагогических кадров из числа татар, вос
кресной школы нет, хотя в начале 90
х го
дов по республике татарский язык изучался
факультативно в 37 школах.
Оживилась постановка обучения род
ному языку в татарской диаспоре Кыр
гызстана. Уроки татарского языка препо
даются факультативно в средних школах
№ 14 и 24 г.Бишкека, а также в воскрес
ных школах при Татарско
башкирском
культурном центре «Туган тел» и городах
Каракол и Кант.
На Украине татарские воскресные шко
лы действуют при татарских общинах в
Симферополе, Донецке, Харькове, Запо
рожье, Киеве.
В странах Балтии полноценное изучение
татарского языка проводится лишь в вос
кресных школах при Татарском обществе
г.Висагинас, и Латвийском татарско
баш
кирском культурном обществе (г.Рига). На
уровне курсов поставлено изучение языка
в татарских общинах Вильнюса (Литва),
Минска (Беларусь) и Кишинева (Молдо
ва). Неритмично работают такие курсы и
в Душанбе (Таджикистан).
Главной проблемой большинства татар
ских воскресных школ в зарубежье явля
ется комплектование педагогами татар
ского языка, т.к. при отсутствии кадров
занятия здесь вынуждены вести сами ру
ководители татарских общественных объ
единений. Такая же ситуация сложилась и
в Азербайджане, где занятия в воскресной
школе ведет председатель общества «Ту
ган тел» Гюльджан Мясоутова, не будучи
специалистом по языку.
Ежегодно руководители наших нацио
нально
культурных организаций просят
нас направить к ним в страны педагогов
для воскресных школ. Пока у нас име
ются единичные примеры такого аль
труизма со стороны выпускников наших
вузов. Воскресные школы при татарских
общинах большинства стран ближнего
зарубежья работают на общественных
началах и, в лучшем случае, труд препо
давателей оплачивается местными татар
скими предпринимателями. Необходима
государственная постановка направления
выпускников наших вузов в эти страны.
На наш взгляд, была бы привлекательной
и эффективной практика командирования
выпускников татфака КГУ, других педаго
гических вузов, университета культуры и
искусства в страны СНГ на 5
7 месяцев,
т.е. на один учебный год в системе вос
кресной школы, с выплатой им из наше
го республиканского бюджета суммы,
равной средней заработной плате город
ского учителя в Республике Татарстан.
При соотношении российских и местных
цен, эта зарплата позволяет обеспечивать
сносный прожиточный минимум в боль
шинстве стран СНГ.
Необходимо совершенствовать и сис
тему обеспечения учебниками татарского
языка и другой литературой воскресные
школы в зарубежных странах. При немно
гочисленном составе учащихся учебную
литературу в эти страны целесообразно
направлять бесплатно, за счет республи
канского бюджета или средств, предус
мотренных по линии работы с российски
ми соотечественниками через МИД. По
нашей настойчивой постановке вопроса
впервые в нынешнем году Комиссией по
работе с соотечественниками при Пра
вительстве Российской Федерации выде
лено 500 тысяч рублей для обеспечения
учебно
методической литературой наши
зарубежные общины.
Одним из эффективных средств фор
мирования ориентации абитуриентов
из стран зарубежья на обучение в вузах
Российской Федерации, в т.ч. Республи
ки Татарстан, является внедрение систе
мы дистанционного Интернет
обучения
учащейся молодежи, реализация которой
начата в 2007 году на базе и Казанского
государственного университета. В ходе
нее учащиеся старших классов средней
школы через Интернет в полном объеме
смогут изучить недостающие в их нацио
нальных общеобразовательных програм
мах предметы и по успешном завершении
обучения получить аттестат российской
средней школы. Пока же отсутствие в об
разовательных программах большинства
стран СНГ и Балтии таких предметов,
как “Русский язык и литература”, “Исто
рия России” и “Обществознание”, явля
ющихся основными экзаменационными
дисциплинами при поступлении в гума
нитарные вузы Российской Федерации,
не дает возможности выпускникам школ
из этих стран обучаться в России. При
этом Исполком ВКТ делает упор на спе
циальности, связанные с обслуживанием
этнокультурных потребностей татарского
населения. Для привлечения абитуриен
тов на эти специальности планируется
задействовать целую систему поощри
тельных механизмов, а также использо
вать весь пропагандистский потенциал
татарских общин.
Nr. 11–12 (111–112)
История
Неизвестные страницы судьбы Ольгерда Кричинского
В своей статье я коснусь до сих пор
неизвестных подробностей ареста и
дальнейшей судьбы одного из самых
выдающихся представителей польско
– литовской татарской интеллигенции
– Ольгерда Найман Мирзы Кричинс
кого
. После перевода из Варшавы в
Вильно
на должность товарища пред
седателя судебной палаты по граждан
ским делам, он проживал в доме, кото
рый принадлежал его семье по улице
Университетская 2. Двумя годами поз
же он разделил судьбу своего младшего
брата Леона Кричинского, расстрелян
ного немцами в Пясницком лесу в 1939
г., только от рук НКВД.
Год спустя после переселения Ольгер
да Кричинского из Варшавы в Вильно,
события менялись, как в калейдоскопе:
1 сентября 1939 г. разразилась Вторая
мировая война, 17 сентября 1939 г.,
СССР нападает на Польшу, через два
месяца Вильнюсский край по договору
был передан Литве, в конце июля 1940
г. Литва была провозглашена социалис
тической республикой и 3 августа 1940
г. – инкорпорирована в СССР.
Факт, что Вильнюс отошел Литве,
Ольгерд Кричинский, видимо, воспри
нял спокойно. Об этом свидетельствует
хотя бы то, что он принял литовское
гражданство, а его сын поступил на уче
бу в Каунасский университет Витольда
Великого.
Совсем другая ситуация воз
никла, когда Литва была присоединена
к Советскому Союзу. Ему, татарскому
князю, сыну генерала царской армии,
интеллигенту из крови и кости, проку
рору, скорей всего было ясно, чем могла
обернуться для него смена строя и в ка
кую драму превратиться. Но покинуть
Вильнюс он не мог: Польши больше не
существовало, пробраться в Европу из
за разразившейся войны не было ни
какой возможности. Оставалось ждать
развязки. И она скоро наступила.
Он был арестован 15 февраля 1941
г. Постановление на арест было вы
дано 12 февраля 1941 г., его подписал
следователь, ст. оперуполномоченный
3 отд. УГБ УНКВД лейтенант Госбе
зопасности Шустер
.13 февраля 1941 г.
был выдан ордер на арест и обыск за
номером 1361
Ему вменялось то, что он с 1918 г.
по 1920 г. занимал должность прокуро
ра апелляционного суда, а затем пост
министра (sic!) юстиции белогвардей
ско – меньшевистского правительства
Азербайджана. В постановлении на
арест читаем: «После разгрома советс
кими войсками белогвардейско – мень
шевистского правительства в Азербай
джане, Кричинский бежал в Турцию, а
оттуда в б[ывшую] Польшу, где до 1930
АДАС ЯКУБАУСКАС
г., в гор. Вильно занимал должность
прокурора окружного суда, а затем с
1936 до 1938 г. являлся прокурором
Верховного суда в Варшаве /прокура
тор сонду найвысшего/. С 1938 г. до
последнего времени, Кричинский зани
мал должность второго вицепредседа
теля Виленского апелляционного суда.
Являясь одним из крупных татарских
националистов он был связан с лиде
ром «Крымской независимости» Джа
фером Сейдаметом и проводил контр
революционную работу, направленную
против Советского Союза. Так, в 1935
г., при непосредственном руководстве
Кричинского в гор. Вильно была созда
на контрреволюционная организация
«Кружок татарской молодежи», ставив
шая своей задачей отторжение Крыма и
Казани от Советского Союза. В 1938 г.
Кричинский выступил от имени вилен
ских татар за присоеденение к блоку
«озоновцев», о чем была помещена ста
тья в издаваемой в гор. Вильно газете
«Виленский курьер».
К делу присоеденена анкета арес
тованного, заполненная 15 февраля,
где уточнены все данные, касаюшиеся
его личности: фамилия, имя, отчество,
местожительство, профессия, послед
нее место службы, должность и род
занятий, партийная принадлежность,
национальность, гражданство, образо
вание, к какой общественной группе
себя причисляет, социальное проис
хождение (кем были отец и мать) (отец
бывший генерал царской армии, мать
– дворянка), имущественное положе
ние и род занятий до 1917 и 1929 г.г.,
(на вопрос «имущественное положение
до 1929 г.» дан ответ – «имение около
100 гектаров земли»), служба в царской
армии (ответ – «не служил»), служба
в белой армии, (ответ – «не служил»),
примыкал ли к антисоветским партиям
и организациям (меньшевики, эсеры,
анархисты, троцкисты, правые наци
оналисты и т. д), (ответ – «не примы
кал»). Наряду с другими анкетными
данными, в вопросе о составе семьи
указано, что отец Ольгерда Кричинс
кого, Кричинский Константин Ильич
скончался в 1925 г., мать Кричинская
Мария Матвеевна умерла в 1931 г., его
жена Кричинская Аделаида Викень
тьевна, 46 лет, учительница французс
кого и русского языков, проживает в г.
Вильно, по адресу ул. Университетская
2, кв.1, сын Кричинский Игорь, 23 лет,
студент Ковенского университета, сын
Кричинский Селим – 3 лет. В сведе
ниях о братьх (сестрах) значится, что
брат Кричинский Леон (в анкете Лев)
1887 г.р., неизвестно где, брат Кри
чинский Анатолий 1896 г.р., в 1939 г.
пропал без вести.
К делу приобщена
фотокарточка Ольгерда Кричинского в
профиль и анфас,
дактилографическая
карта отпечатков пальцев обоих рук.
В постановлении об избрании меры
пресечения, арест Кричинского моти
вируется тем, что будучи на свободе он
может уклоняться от следствия и суда.
Ему предъявлены обвинения в пре
ступлениях, предусмотренных по ста
тьям 58(4), 58(11) и 58(13) уголовного
кодекса РСФСР.
Нонсенсом и полным
попранием международных юриди
ческих норм является то, что Ольгерду
Кричинскому, гражданину Литовской
Республики, ранее гражданину Поль
ши, инкриминировались преступления,
предусмотренные в уголовном кодексе
РСФСР, страны, вторгшейся и захва
тившей территорию другого суверен
ного государства – Литвы.
После ареста, 15 февраля 1941 г. в
его квартире был произведен обыск.
17 февраля 1941 года, после ознаком
ления с изъятыми документами из
квартиры Ольгерда Кричинского, часть
материалов было решено оставить для
оперативного использования: „Rocznik
Nr. 11–12 (111–112)
11
История
Tatarski”(«Татарский ежегодник») – 3
тома ( один комплект), Журналы „Życie
Tatarskie” («Татарская жизнь») – 3 тома,
1934 – 1939 г.г., журналы «Восток» – 2
книги и 6 отдельных номеров, брошюру
«Идель–Урал», Польско – Украинский
бюллетень – 3 тома ( в деле ошибочно
назван «Польско – Уральский бюлле
тень»), 2 журнала под ред. А Исхаки.
Как следует из протокола, О. Кри
чинский был арестован по агентурному
делу «Восток».
10
После ареста он был
помещен в Лукишскую тюрьму. В дру
гих документах она значится как тюрь
ма No 2.
К делу приложен акт, из которого
следует, что 12 мая 1941 г. уничтожены
(сожжены ненужные после изъятия при
аресте документы: газета «Слово», 6
писем, записная книжка и личная анке
та Кричинского.
11
Из меморандума, под
грифом «Совершенно секретно» явс
твует, что за Ольгердом Кричинским
велась слежка еще с 1940 г. Источники
«СЭО», 25 сентября 1940 г., «Макс» 25
октября 1940 г. и «Бабай» 31 декабря
1940 г. в своих донесениях прослежи
вают жизненный и профессиональный
путь Ольгерда Кричинского, обвиняя
его в разных преступлениях, жестокос
ти, в будущность прокурором судебной
палаты, а затем товарищем министра
юстиции Азербайджана в 1918
1920 г.г.
Также ему ставится в вину его профес
сиональная и общественная деятель
ность в Польском государстве.
Агент «Макс», 25 XI 1940 г. доносит:
«Кричинский/ татарин/, был долгое
время товарищем прокурора апелля
ционного суда. У него были большие
связи. Выступал в делах редко, но толь
ко в более важных. Он на суде всегда
выражал миссии правительства. Не
сколько лет тому назад его перевели в
Варшаву в Найвысший суд (Верховный
суд, прим. А.Я.) прокурором. Только в
1939 г. его положение пошатнулось и
его перевели в Вильно, но уже в качест
ве судьи апелляционного суда /по граж
данским делам/».
12
Источник «Бабай»
13
прослеживает
весь жизненный путь Ольгерда Кри
чинского, с времен его учебы на юри
дическом факультете Петербургского
университета, участие в кружке студен
тов татар, который действовал в 1907
– 1910 годах, до событий, происходив
ших перед началом Второй мировой
войны. Этот источник подробно инфор
мирован о событиях, происходивших в
Центральной Раде (Совете) Культурно–
просветительского союза татар Польши
(Rada Centralna Związku Kulturalno –
światowego Tatarów RP), и его донесе
ние, в основном, концентрируется вок
руг этой темы. Кроме приведенных био
графических фактов из жизни Ольгерда
Кричинского, информатор обращает
внимание на такие события, как учас
тие Кричинского на международной
географической конференции в Каире в
1925 г, его путешествие по Сирии и Па
лестине, о его награждении правитель
ством Египта орденом «Нила». О том,
что проездом в Стамбуле он встречался
со всеми знакомыми из Азербайджана.
Словосочетание «со всеми знакомыми
из Азербайджана» подчеркнуто. Далее
«Бабай» упоминает, что 30 апреля 1930
года, в зале Варшавского университета
в честь приезда в Польшу Афганско
го короля Амануллаха, Кричинский от
имени польских татар сказал приветс
твенную речь по–французски. Его речь
транслировалась по радио. 2 февра
ля 1932 года в качестве председателя
Центральной Рады (Cовета) Культурно
– просветительного Союза, Кричинс
кий организовал прием (раут) в честь
прибытия г. Андрея Бонами, губернато
ра французских колоний, который при
был в Вильно с целью познакомиться с
местными мусульманами. В донесении
упоминается, что на приеме, кроме при
глашенных гостей поляков, была так
называемая «татарская аристократия»,
а именно: Ольгерд Найман Мирза Кри
чинский, Леон Найман Мирза Кричин
ский, Константин Ахматович, Осман
Ахматович, Александр Ахматович, ген.
Александр Романович, Степан Романо
вич, Степан Базаревский и пр.
В декабре 1929 г. Ольгерд Кричинс
кий встречался с лидером Крымских
татар, борющихся за независимость
полуострова, Джафером Сейдаметом.
В 1933 году в день десятой годовщины
провозглашения Турецкой Республики,
он произнес речь, которая транслиро
валась по радио. Далее сообщается, что
он неоднократно читал лекции культур
но – просветительского и политическо
го содержания, писал статьи о «герои
ческом прошлом» польских татар, при
влекая к себе значительное внимание,
за что получал ордена и похвалы. Он
обвинялся в том, что якобы выступил
от имени всех татар с призывом присо
едениться к блоку «Озоновцев». Далее
доносчик сообщает, что Кричинский
2 февраля 1938 г. вмешался в выборы
«Верховного духовного совета» По его
мнению, эти выборы были фиктивны
ми.
14
Сразу после ареста, 15 феврвля 1941г.
был составлен протокол допроса Оль
герда Кричинского.Опрашивал стар
ший оперуполномоченный 3 отделения
лейтенант Госбезопасности Шустер.
Следствие интересовало, чем обви
няемый занимался в Варшаве, с какого
времени и почему он переселился из
Варшавы в Вильно. Далее задавались
вопросы биографического характера:
принадлежал ли Ольгерд Кричинский к
политическим партиям и организациям
Польши? Какие книги, газеты и журна
лы издавала Центральная Рада (Совет)
Культурно – просветительного союза
татар Польши, кто был издателем «Та
тарских ежегодников»? Какие еще из
давались татарские газеты и журналы
в Польше? Следователь интересовался
деятельностью татарских организаций,
особенно «Союзом татарской молоде
жи». Далее он задал вопрос, с какого
времени Ольгерд Кричинский подде
рживал связь с Джафером Сейдаметом,
сколько раз с ним встречался, велась ли
переписка с ним?
В постановлении о предъявлении
обвинения, датированном 28 февра
ля 1941 г. Кричинского обвиняют, что
он является вдохновителем и органи
затором всей контрреволюционной
работы среди татарского населения,
направленной против Советского Сою
за, за отторжение от СССР восточных
республик. Якобы им были созданы
контрреволюционные организации на
территории быв[шей] Польши: «Идель
Урал», «Кружок татарской молодежи»,
«Крымской независимости».
15
На допросе, начатом в тот же день
в 21.00 ч., следователь спрашивает
его, признает ли он себя виновным в
предъявлении ему обвинения по ст.ст.
58(4),58(11), 58(13) УК РСФСР в том,
что он в 1918 –1920 г.г. занимал долж
ность прокурора апелляционного суда,
а затем пост министра юстиции при
белогвардейско – меньшевистском
правительстве Азербайджана? После
разгрома советскими войсками бело
гвардейско – меньшевистского прави
тельства в Азербайджане, бежал ли он
в [бывшую] Польшу, где все время слу
жил в карательных органах до 1939 г. С
1936 г. по 1938 г., являясь прокурором
Верховного суда в г. Варшаве?
Являлся ли он вдохновителем и орга
низатором всей контрреволюционной
работы среди татарского населения, на
правленной против Советского Союза,
за отторжение от СССР восточных рес
публик? Что им были созданы контрре
волюционные организации на террито
рии [бывшей] Польши: «Идель
Урал»,
«Кружок татарской молодежи», «Крым
ской независимости» и др. Кричинский
согласился с фактами своей биографии,
но отверг обвинение в контрреволю
ционной деятельности, направленной
против Советского Союза и объявил,
что ею он не занимался.
16
Как высококвалифицированный
юрист, понимая, что его показания мо
гут повредить другим людям, Ольгерд
Кричинский, на допросах старался да
вать простые, лаконические ответы, не
называя слишком много фамилий.
17
Nr. 11–12 (111–112)
История
Неизвестные страницы судьбы Ольгерда Кричинского
(Продолжение, начало на 10 стр.)
1
Ольгерд Найман Мирза Кричинский родился
22 октября 1884 г. в городе Вильно в семье бу
дущего генерала царской армии Константина
Кричинского и Марии Кричинской (Ахмато
вич). В 1895 году он поступил в первую Вилен
скую гимназию, где проучился до 1900 года – в
этом году его отец был переведен в Смоленск
на должность командира полка. Свою учебу
Ольгерд продолжил в Смоленске, где в 1903 г.
закончил местную гимназию. После ее окон
чания, он поступил на юридический факультет
Петербургского университета, который окон
чил в 1908 году. По окончании университета
он был зачислен в Виленский Окружной суд на
должность кандидата по судебной должности,
где проработал до мая 1910 г., а потом был на
значен на должность секретаря при прокуроре
Ташкентской судебной палаты. В конце 1911
г. его назначают на должность товарища про
курора Самаркандского окружного суда и на
этой должности он пробыл до 1913 г. и в этом
же году был переведен обратно в Ташкент на
должность товарища прокурора Ташкентского
окружного суда. В конце 1913 г. О. Кричинс
кий был переведен в г Винницу на должность
товарища прокурора винницкого окружного
суда, где проработал до конца 1918 г.
После революции, происшедшей в России
в 1917 г., Крымские татары, как и все покорен
ные империей народы, стремились возродить
свою государственность. В это время Ольгерд
Кричинский получил приглашение от минист
ра юстиции правительства Крымской Демок
ратической Республики польского татарина
Александра Ахматовича выехать в Симфе
рополь на должность окружного прокурора
Симферопрльского окружного суда. На этой
должности он находился до весны 1919 г., ког
да Крым был захвачен Красной Армией. Тогда
он с соратниками, в том числе братом Леоном
Кричинским, генералом Мацеем Сулькевичем
и другими, переехал в Баку, желая помочь еди
новерцам в деле становления независимого
Азербайджана, где получил должность проку
рора Бакинской судебной палаты. Спустя два
месяца он был назначен товарищем министра
юстиции Азербайджанской Демократической
Республики. На этой должности он находился
до весны 1920 г.
В 1920 г. правительство Азербайджана на
значило Ольгерда Кричинского делегатом на
конференцию Азербайджана, Грузии и Ар
мении, которая происходила в г. Тифлисе. На
ней рассматривались следующие вопросы:
1. Урегулирование спорных вопросов между
Азербайджаном и Грузией и между Грузией и
Арменией; 2. Создание Кавказской Конфеде
рации.
Являясь делегатом от Азербайджана, он
составил проект соглашения о создании кон
федерации между Азербайджаном, Грузией и
Арменией, но решений по всем пунктам про
екта делегаты не успели принять в виду втор
жения в Азербайджан Красной Армии.
Весной 1920 г. из Тифлиса через Стамбул и
Румынию он вернулся в Вильно, где прожива
ла его семья. По приезде в Польшу, он через
несколько месяцев получил должность ми
рового судьи в г. Ошмяны, где проработал до
1926 г., а оттуда был переведен на должность
мирового судьи в г. Гольшаны, где свои обя
занности исполнял до 1928 г. В этом же году
он был назначен товарищем прокурора Вилен
ского окружного суда, а через некоторое время
– товарищем прокурора Виленской судебной
палаты.
С 1932 г. до 1 августа 1938 г. он проработал
товарищем прокурора Кассационного суда в
Варшаве, а потом был переведен в г. Вильно
на должность товарища председателя судеб
ной палаты по гражданским делам и работал
в этой должности до начала Второй мировой
войны.
С 1929 по 1939 год Ольгерд Кричинский
был председателем Центральной Рады (Со
вета) Культурно – просветительского Союза
польских татар. С 1937 по 1939 год был чле
ном правления Высшей мусульманской колле
гии (Муфтиата).
2
Народный Комиссариат Внутренних дел
СССР, Дело No 696/1428 по обвинению Кри
чинского Ольгерда, лист 3. Дело хранится в
Lietuvos ypatingasis archyvas, Vilnius, Gedimino
40/1
3
Там же, стр. 5
ZN (
bóz Zjednoczenia Narodowego), в раз
говорной речи
N – политическая органи
зация, созданная в 1936 г., которая стремилась
к увеличению обороноспособности государс
тва и введение в жизнь норм «Апрельской
конституции», подписанной президентом
Польшы Игнацим Мосцицким 23 апреля 1935
г. Конституция утверждала в государстве ав
торитарный строй правления, основанный на
авторитете президента. Организация обвиня
лась в антисемитской настроенности. В дека
бре 1937 г. к ней принадлежало 40 – 50 тыс.
членов, а в феврале 1938 г. – около 100 тысяч.
5
Там же, стр. 6
7
6
Там же. Пакет за номером 8
Там же, стр. 9
8
Обвинения в указанных преступлениях
помещены в особенную часть уголовно
го кодекса РСФСР от 1927 г. и причислены
к государственным преступлениям: статья
58(4) гласит: «Оказание каким бы то ни было
способом помощи той части международной
буржуазии, которая не признавая равнопра
вия коммунистической системы, приходящей
на смену капиталистической системе, стре
мится к ее свержению, а ровно находящимся
под влиянием или непосредственно органи
зованным этой буржуазией общественным
группам и организациям в осуществлении
враждебной против Союза ССР деятельности,
влечет за собой – лишение свободы на срок
не ниже трех лет с конфискацией всего или
части имущества, с повышением, при особо
отягчающих обстоятельствах, вплоть до вы
сшей меры социальной защиты – расстрела
или объявлением врагом трудящихся, с лише
нием гражданства союзной республики и, тем
самым, гражданства Союза ССР и изгнанием
из пределов Союза ССР навсегда с конфис
кацией имущества».[ 6 июня 1927 г.]. Статья
58(11) УК РСФСР гласит: «Всякого рода ор
ганизационная деятельность, направленная к
подготовке или совершению в предусмотрен
ных в настоящей главе преступлений (контр
революционная деятельность, пропаганда
или агитация, контрреволюционный саботаж
и проч. Примечание А.Я.), а равно участие в
организации, образованной для подготовки
или совершения одного из преступлений, пре
дусмотренных настоящей главой, влекут за со
бою – меры социальной защиты, указанные в
соответствующих статьях настоящей главы». [
6 июня 1927 г.].
Статья 58(13) УК РСФСР гласит: « Активные
действия или активная борьба против рабо
чего класса и революционного движения,
проявленные на ответственной или секрет
ной (агентура) должности при царском строе
или у контрреволюционных правительств в
период гражданской войны, влекут за собою
– меры социальной защиты, указанные в ст.
58(2) настоящего Кодекса» [ 6 июня 1927 г.].(
Статья 58(2) Уголовного кодекса РСФСР гла
сит: «Вооруженное восстание или вторжение
в контреволюционных целях на советскую
территорию вооруженных банд, захват власти
в центре или на местах в тех же целях и, в час
тности, с целью насильственно отторгнуть от
Союза ССР и отдельной союзной республики
какую – либо часть ее территории или рас
торгнуть заключенные Союзом ССР с инос
транными государствами договоры, влекут
за собой – высшую меру социальной защиты
– расстрел или объявление врагом трудящих
ся с конфискацией имущества и с лишением
гражданства союзной республики и, тем са
мым, гражданства Союза ССР навсегда, с до
пущением при смягчающих обстоятельствах,
понижения до лишения свободы на срок не
ниже трех лет, с конфискацией всего или части
имущества».[6 июня 1927 г.].
9
При обыске изъяты следующие вещи, в ос
новном литература: 1. ”Rocznik Tatarski” (
«Ежегодник татарский») I,II,III томы – два
комплекта, 2.журналы „Życie Tatarskie” (« Та
тарская жизнь») 3 тома за годы 1934 – 1939,
3. «Восток» 2 книги и 6 отдельных номеров,
4. Книга «Крым», автор Джафер Сейдамет ,
1 экз., 5. книга «Россия в конценрационном
лагере» 1 экз., 6. 4 брошюры «Фашистские
фаланги», 7. брошюра «Идель–Урал» 1 эгз.,
8. Краткий очерк деятельности министерства
юстиции, 1 экз., 9. различных других книг
– 4 экз., 10. Польско –Украинский бюллетень,
3 тома, 11. журнал «Молодой Прометей» 1
книга, 12. 2 журнала под ред. А. Исхаки, 13.
газета «Слово» No 247 от 4 октября 1932 г.,
14. фотокарточек – 28 штук., 15. 6 писем, 16.
записная книжка – 1 экз. 17. личная анкета и
диплом ( копия диплома), 18. военная книжка
за No 1884, 19. литовский паспорт на имя Кри
чинского за No 27663/263, выдан 17 II 1940
г. (Язык протокола не правлен.Прим. А. Я.)
Обыск производил сотрудник НКВД ст. оперу
полномоченный Шустер. После производства
обыска опечатано 2 шкафа и комод, о чем ст.
оперуполномоченный Шустер дал расписку:
опечатанные два книжных шкафа стояли в
комнате жены, а комод – в антресолях у жены
приемного сына.
10
Там же, стр. 12
11
По расписке, приложенной к делу 12 мая
1941 г. , следует, что сотрудник СМО УНКГБ г.
Вильно Гулов, получил из следственного отде
ла материалы, изъятые при обыске в квартире
Кричинского для оперативного использова
ния: «Ежегодник татарский», три тома, 4 бро
шюры «Фашистские фаланги», разные книги
– 4 шт., 26 фотокарточек.
12
Меморандум по агентурному делу КРО
Виленского Гор.УНКГБ, No 45 «Восток» по
состоянию на 23/IV 1941г. (По агентурно
му делу «Восток», как фигурант проходит
НАЙМАН–МИРЗА
КРИЧИНСКИЙ Ольгерд
Константинович, 1884 г. рождения, г. Вильно,
татарин.)Источник «Макс», 25/XI 40 г.
13
«Бабай» по – татарски
«старик», «дедуш
ка», поэтому предположительно, что источник
мог быть завербован из среды мусульман.
14
Меморандум…донесение источника «Ба
бай», 31 XII 1940 г. стр. 69–8.
15
Дело No 696/1428 по обвинению Кричинс
кого Ольгерда, стр.43
16
Дело…стр. 43 – 45.
17
Дело…стр. 17 – 23.
Продолжение в следующим номере)
Nr. 11–12 (111–112)
zlachetne Święte
om Świętości,
ałac... al-Quds asz-
ayt al-
aqdis, al-
ak nazywa się to miasto po arab
sku, w języku muzułmańskiej Świętej
sięgi, Qur’anu: wydeptany stopa
mi świętych i grzeszników punkt na
mapie świata, gdzie od tysiącleci łzy
zmywają krew, a każda nieomal dro
ga prowadzi do
oga. Jerozolima.
Jedyne bodajże takie miejsce w
świecie, w którym historię kilkudzie
sięciu wieków można dotknąć ręką.
plata się ona bezustannie z rzeczy
wistością, wielokroć tragiczną i nie w
pełni do pojęcia oraz z duchowością
tak wielką, że wciąż włada umysłami
i sercami milionów ludzi.
adal żywa
jest bowiem wśród wiernych pamięć
brahimie (
awidzie),
ulejmanie (
sie (Jezusie) i
uhammadzie, wiel
kich prorokach islamu.
to al-Quds, ziemia wskazana nie
Tu właśnie wznosi się skała, na któ
rej prorok Ibrahim, hanif przepełniony
bezgraniczną ufnością i wiarą w
Jedynego, gotów był złożyć w o�erze
swojego syna Isma’ila. Kilka tysięcy lat
później, prorok Muhammad odbył na
swym koniu al
uraq (co znaczy
) nocną podróż – al
isra – z Mek
ki na jerozolimskie wzgórze, al
Szarif, gdzie następnie wzniesiono
Masdżid al
Aqsa, czyli Najdalszy
Meczet. Tam też, z owej skały Ibrahi
mowej, dostąpił wniebowstąpienia – al
mi’radż, podczas którego
óg przekazał
mu zalecenia dla muzułmanów. Miejsce
to uświetniła jedna z najwspanialszych
świątyń islamu, zwana Kopułą na Ska
óg Najwyższy mówi w Qur’anie:
Chwała Temu, który przeniósł Swojego
sługę nocą z meczetu świętego do me
czetu dalekiego, którego otoczenie po
błogosławiliśmy, aby mu pokazać nie
które Nasze znaki.
(17:1). Pamięć o tym
czyni Jerozolimę świętym miejscem is
lamu, podobnie jak są nimi Mekka oraz
Medyna. W jej kierunku zwracano się
początkowo podczas codziennych mod
litw.
niej pamięta się, rozmyślając
nad życiem i słowem głoszonym przez
proroków.
Jerozolima, to również tragiczne dzie
je krucjat, gdy najeźdźcy z krzyżami na
płaszczach i tarczach, a imieniem
na ustach, bezcześcili świątynie oraz
mordowali bez najmniejszej litości za
równo muzułmanów, jak i Żydów. Wy
darzenia te pozostawiły bolesne ślady
w świadomości mieszkańców całego
liskiego Wschodu, częstokroć jesz
cze dzisiaj objawiając się obawami i
brakiem zaufania w stosunku do współ
Z tego okresu pochodzi też pełna
chwały postać bohaterskiego sułtana
Salah ad
Dina al
Ajjubi, zwanego w
Europie Saladynem, zwycięzcy spod
ył on wzorem rycerskich cnót,
obrońcą pokrzywdzonych, wiernym
oga Jedynego.
n to odbił
Jerozolimę z rąk krzyżowców, stając się
symbolem szlachetnego muzułmańskie
go wojownika i władcy.
I taka jest historia tego miasta, się
gająca dziejów tak zamierzchłych, gdy
Najwyższy poprzez proroków przeka
zywał ludziom swe przesłanie. Jerozoli
ma rozkwitała i upadała, przetaczały się
przez nią armie najeźdźców i zmieniali
się panujący w niej władcy.
yli tu m.
in. Egipcjanie, Izraelici, Rzymianie,
Tatarzy, Turcy,
rytyjczycy. A ona trwa
bezustannie, otoczona nimbem wiary w
oga oraz żywymi śladami pozostawio
nymi przez wielkich proroków trzech
Co czuli muzułmanie przed kilkuna
stoma wiekami, gdy przed ich oczami
ukazywała się wspaniała, lśniąca w po
rannym słońcu Kopuła na Skale? Czy
zamierały im z wrażenia serca, kiedy do
ich uszu docierały słowa azanu, wzno
szonego przez muezzina z Najdalszego
Meczetu? Czy idąc prastarymi uliczka
mi myśleli może, że tędy oto szedł pro
rok Ibrahim ze swym synem Isma’ilem,
aby o�arować go
ogu? Na skale, z
której prorok Muhammad powzięty zo
stał później przed Tron
oży? Czy mieli
świadomość, że oddychają tym samym
Jakie są uczucia muzułmanów dzisiaj,
gdy Jerozolima jest miastem cierpienia,
zmagania ludzkich namiętności: prag
nienia dominacji, władzy, nienawiści?
Gdy przelewa się krew niewinnych...
Gdy nagle okazuje się, że nawet al
ram asz
Szarif może nie być już pale
styńskie ... Tylko co z tym przeogrom
nym ładunkiem dobra i miłości, który
wciąż unosi się nad tą błogosławioną
przez Najwyższego krainą, zamienioną
Kiedy myślę o Jerozolimie, to widzę
zadumanych mężczyzn w galabijach,
mijających się nieopodal
ramy Lwów
z brodatymi mężczyznami w kipach oraz
zakonnikami w białych, brązowych i
czarnych habitach. Słyszę delikatny stu
kot paciorków przesuwanych w różań
cach i tasbihach, szmer kołyszących się
�lakterii. Widzę kobiety w chustach na
głowach, idące już od tysięcy lat tymi
samymi kamiennymi chodnikami. Spo
glądam na bawiące się wspólnie dzieci.
Nad tym wszystkim zaś słyszę głos Naj
(...) Wspominajcie dobroć Boga
nad wami! Oto byliście wrogami, a On
uczynił przyjaźń w waszych sercach i
staliście się przez Jego dobroć brać
mi! Byliście na skraju przepaści ognia,
a On was od niego wyratował. W ten
sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki.
Być może, wy pójdziecie drogą prostą!
(Qur’an 3:103).
om Świętości... Jerozolima...
Nr. 11–12 (111–112)
Tajemnica
MELIKA CZECH
WSKA
Czasem wydaje się, że wszystko jest
już poukładane i usystematyzowane, do
skonale nam znane. Wielokroć nie zasta
nawiamy się nawet czy to prawda, czy
może jest jednak jeszcze coś do odkry
cia.
o przecież stereotypy bardzo często
nie sprawdzają się w rzeczywistości. Tak
właśnie ma miejsce w opisanym poniżej
przypadku. Wszystko zaczęło się od po
chodzącego z lat 30. XX w. zdjęcia me
czetu w Niemieży na Litwie. Jakież było
moje zdziwienie, gdy na frontowej ścia
nie nad oknami po obu stronach portyku
ujrzałam Gwiazdy Dawida (zdj.1) – tak
bardzo przecież jednoznacznie kojarzące
się z judaizmem. Skąd zatem one tu – na
tatarskim, muzułmańskim meczecie nie
opodal Wilna? Dzisiaj, niestety, już ich
tam nie ma, jednak można prześledzić
ich historię.
Na zdjęciu z roku 1993 gwiazda nad
oknem po prawej stronie wejścia jeszcze
widnieje (zdj. 2), ale w zmienionej po re
moncie meczetu postaci. Z heksagramu
stała się bowiem pentagramem, otoczo
nym z prawej strony półksiężycem, który
pierwotnie znajdował się u dołu. Na zdję
ciach z 2007 r. nie ma jej już wcale nad
żadnym z okien (zdj.3).
Następnym zaskoczeniem, zresztą w
dość krótkim czasie, stało się zdjęcie,
wykonane przez znajomego podczas wy
cieczki na Krym. Pochodzi ono z niezna
nej mi, niestety, muzułmańskiej świątyni,
bo fotogra�a nie została opisana, ale ra
czej nie jest to Meczet Chański Dżuma
Dżami. W każdym bądź razie, znowu
pojawia się tam Gwiazda Dawida, tym
razem jako świetlik nad minbarem (zdj.
4.) Minbar i mihrab w sali modłów w
Dżuma Dżami wyglądają wszakże ina
czej. Ten robi jednak wrażenie równie
starego, a jak wiadomo, Pałac Chański i
meczet znajdujący się w jego kompleksie
pochodzą z I połowy XVI w.
Charakter symbolu nie pozostawia jed
nak żadnych wątpliwości: to Gwiazda
Dawida!
Kiedy zaczęłam bardziej interesować
się występowaniem heksagramu w oto
czeniu muzułmańskim, znalazłam na
stępne ślady.
yły to rysunki w starych,
zabytkowych tatarskich chamaiłach, jak
ten, gdzie gwiazda jest symbolicznym
przedstawieniem słońca (zdj.5),
raz muhir z meczetu w Nowogródku
(zdj.6 ).
Zrodziło się pytanie: jakim sposobem
Gwiazda Dawida, powszechnie kojarzo
na z symbolem państwa żydowskiego,
znalazła się na froncie niemieżańskiego
meczetu? Trudno wyobrazić sobie, że to
przypadek. Kto zatem, dlaczego i w ja
kim celu ją tam umieścił? Skąd gwiazda
w krymskim okienku, na stronach starej
księgi, na muhirze? Dodatkowo zaintry
gowała mnie wzmianka w książce au
torstwa A. Drozda, M. M. Dziekana i T.
Majdy, „Meczety i cmentarze Tatarów
polsko
litewskich”. Znajduje się tam opis
meczetu w Niemieży i między innymi
można tam przeczytać takie oto słowa:
„motyw Gwiazdy Dawida rozpowszech
niony był niegdyś w emblematyce i zdob
nictwie muzułmańskim” (str. 41).
Skoro był tak rozpowszechniony, to
dlaczego ani ja, ani nikt z moich znajo
mych muzułmanów nic właściwie o tym
nie wiedział? I jedyny ślad, na jaki udało
mi się natra�ć, to wymienione powyżej
przypadki? Dlaczego również Gwiazda
Dawida pojawiała się niegdyś, a obec
nie już nie? Wiele pytań, chociaż może
te całe moje zdziwienie wywołane jest po
prostu zwykłą niewiedzą.
Gwiazda (lub inaczej tarcza) Dawida
to heksagram, składający się z dwóch za
chodzących na siebie pionowo trójkątów
równobocznych, których wierzchołki leżą
na okręgu. Według mistyków symbolizu
je ona jedność w dwoistości. Jako sym
bol wiązana jest z religią żydowską, choć
zdaje się, że nie całkiem słusznie. Stano
wi bowiem znak względnie nowy i mimo
swej nazwy w czasach króla Dawida wy
stępowała bardzo rzadko. Na tyle rzadko,
że kiedy pojawia się na wczesnych zabyt
kach, to historycy dzieł sztuki zazwyczaj
podejrzewają fałszerstwo. Gwiazda Da
Nr. 11–12 (111–112)
Tajemnica
wida, jako symbol żydowski utrwala się
w średniowieczu, kiedy to Żydzi musieli
nosić na ubraniu naszywki, określające
ich przynależność narodową i religijną.
W wieku XVII wprowadzono zwyczaj
oznaczania w ten sposób synagog, dla od
różnienia ich od kościołów, co niebawem
stało się już powszechną praktyką.
Tak naprawdę, gwiazda zaczęła być
kojarzona z Żydami od roku 1897, kiedy
to powstał ruch syjonistyczny i przyjął ją
za swoje godło.
becnie jest uważana za
symbol państwa żydowskiego – w roku
1948 umieszczona została na �adze Pań
stwa Izrael, choć nie obyło się tu bez licz
nych kontrowersji. Część naukowców,
próbując wyjaśnić powody, dla których
Gwiazdę Dawida uznano za symbol Ży
dów, nadaje temu wizerunkowi głębokie
znaczenie teologiczne. Wierzchołek jed
nego trójkąta skierowany jest ku górze, w
stronę
oga, drugiego natomiast ku doło
wi, w kierunku świata realnego. Przepla
tanie się trójkątów świadczy o ich nieroz
dzielności – podobnie, jak nierozdzielny
jest naród żydowski.
Miejsce i czas pojawienia się heksa
gramu nie są znane. Wiadomo, że był
używany w Indiach już ok. 4000 roku
przed narodzeniem Jezusa. Nigdy jednak,
wbrew powszechnym skojarzeniom, nie
należał wyłącznie do religii żydowskiej.
Można go bowiem odnaleźć również w
motywach dekoracyjnych wielu średnio
wiecznych katedr, a także właśnie w sztu
ce muzułmańskiej.
Heksagram bowiem był dla wielu lu
dów symbolem ochrony, przedstawia
jącym jedność nieba i ziemi. Żołnierze
króla Dawida nosili go na tarczach, aby
zapewnić sobie ochronę
oga. Jak się
okazuje, wizerunek dwóch przeplatają
cych się trójkątów jest bardzo popularny
na Środkowym Wschodzie i w Północnej
Afryce
ma przynosić szczęście. W isla
mie trójkąt równoboczny symbolizuje du
sze proroków i podlega wpływom trzech
sił:
oskiej, anielskiej i ludzkiej. Sama
zaś gwiazda sześcioramienna, o której
mowa, jest najważniejszym elementem
tzw. pieczęci Salomona, stosowanej sze
roko w magii arabsko
muzułmańskiej.
Zna ona magiczne znaki noszące nazwę
„siedmiu pieczęci Salomona”, które mają
chronić przed złymi mocami. Sam Salo
mon był bardzo pobożny; według trady
cji on pierwszy napisał słowa: „W imię
oga Miłosiernego, Litościwego!”
Zreasumujmy: hekasagram nie jest ja
kąś własnością Żydów. Symbolem tego
narodu była i pozostaje menora. Gwiazda
Dawida to symbol znany i powszechny w
Azji i Afryce Północnej, a odzwiercied
la jedność i ochronę
oga Najwyższego.
Rzeczywiście, pojawia się w ornamenty
ce muzułmańskiej, ale raczej dość rzadko,
sporadycznie nawet. W dodatku, gdy tak
jak w Niemieży ulega zniszczeniu, jest
zamieniana na inny symbol, a wreszcie
zlikwidowana. Dlaczego więc w zdob
nictwie islamskim, które kocha przecież
geometryczne, regularne formy, jakie wi
dzimy w wielu meczetach, ma tak małe
zastosowanie? Czy powodem tego jest
fakt stopniowego, coraz częstszego „za
właszczania” jej przez naród żydowski,
który w końcu uznał Gwiazdę Dawida za
swój symbol, zaś w ślad za nim przyjął to
cały świat?
Dzisiaj trudno odpowiedzieć na to py
tanie. Pozostają domysły, bo skąpe bar
dzo wzmianki w literaturze i mediach
niczego nie wyjaśniają. Temat, prawdę
mówiąc, nie istnieje.
A szkoda, bo jest to jeden ze współ
czesnych stereotypów.
ywa tak, że pe
wien symbol, znak
stopniowo zostaje
przejęty przez jakąś grupę czy ideę, aż w
końcu traci on jakiekolwiek inne znacze
nie, mimo iż wcześniej takowe nawet po
siadał. Tak było najprawdopodobniej i w
tym przypadku. Ale czy z tego akurat po
wodu usunięto motyw heksagramu z ta
tarskiego meczetu w Niemieży? Gwiazda
Dawida nie stała się przecież elementem
zbrodniczej idei, tylko symbolem narodu
i jego państwa. Przydaje wartości, gdy
zna się jej znaczenie i odniesienia w hi
storii ludzkości i symboliki.
o zawsze
lubiliśmy symbole, jako przekazy róż
nych zjawisk zachodzących w świecie.
Coraz to nowe pojawiają się przecież w
naszej współczesności, która do starych
jakoś nie przywiązuje znaczenia, bo czę
sto już ich nie zna. Najprawdopodobniej,
gdybym zapytała jakiegoś młodego czło
wieka o pierwotne znaczenie Gwiazdy
Dawida i pochodzenie jej nazwy, miałby
kłopot z prawidłową odpowiedzią. I to
niezależnie chyba nawet od wyznania.
Nr. 11–12 (111–112)
Księgi meczetu
L CZ
Niniejsza praca prezentuje jedno ze
źródeł do historii społecznej Tatarów
Drugiej Rzeczypospolitej. Księgi metry
kalne gminy muzułmańskiej niemieżań
skiej z lat 1923
1925 stanowią jedyne na
razie dostępne z grupy podobnych do
kumentów okresu międzywojnia (część
ksiąg pozostaje nieodkryta ze względu na
ustawę o ochronie danych osobowych).
Komplet ksiąg wszystkich para�i tatar
skich Litwy, wgląd do których pozwo
liłby na demogra�czne analizy tej grupy
ludności, będzie odtajniony do 2014 ro
ku. Poniżej zamieszczam zestawienie za
wartości fondu 1816 ap. 1 z Litewskiego
Państwowego Historycznego Archiwum
(Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas)
w Wilnie:
F. 1816 ap. 1 „Musulmonų bendruo-
1 – meczet kowieński; urodzenia, mał
żeństwa, rozwody, śmierci i dołączenia
do gminy; lata 1915
39; języki – rosyj
2 – meczet niemieżański; urodzenia,
małżeństwa i śmierci; lata 1923
25; ję
3 – meczet rejżeński; urodzenia, mał
żeństwa i śmierci; lata 1918
38; język
4 – meczet wileński; urodzenia, mał
żeństwa, rozwody i śmierci; lata 1922
5 – meczet winksznupski; urodzenia,
małżeństwa, rozwody i śmierci; lata
Interesujące mnie księgi (metryki nie
mieżańskie) znajdują się w jednym po
szycie, podzielonym na podksięgi w ko
lejności: część I o urodzonych (rok 1923
i rok 1924); część IV o zmarłych (lata
24); część II o poślubionych (rok
1923 i rok 1924); część II o poślubionych
(rok 1925); część I o urodzonych (rok
1925); część IV o zmarłych (rok 1925).
Numeracja podzespołów w porównaniu
do spisu dokumentów meczetu kowień
skiego wskazuje na brak części III o roz
wodach i części V o przyłączeniach do
gminy. Jednak przy tak znikomej liczbie
zapisów, zdaje się raczej, że te rozdziały
Formularz zapisu jest drukowany, ta
belaryczny, według następujących sche
matów, kolumnami (oznaczyłem cyframi
arabskimi) i podkolumnami (literami).
Zapisy są prowadzone w języku polskim,
jednak bardzo niegramatycznie, w związ
ku z czym pisownia została przeze mnie
dla urodzeń: 1) nr; a) płci żeńskiej;
sięgi metrykalne meczetu niemieżańskiego 1923-1925
b) płci męskiej; 2) kto dokonał obrzędu;
3) rok, miesiąc i dzień; a) urodzenia; b)
dokonania obrzędu; 4) miejsce urodze
nia; 5) imiona i nazwiska ojca i matki; 6)
imię dziecka; 7) kto i kiedy zameldował
dla małżeństw: 1) nr; 2) wiek; a) na
rzeczonej; b) narzeczonego; 3) kto wy
pełniał obrzęd zaręczyn i zaślubin; 4)
rok, miesiąc i dzień; 5) miejsce ślubu; 6)
najważniejsze dokumenty i zobowiąza
nia współmałżonków; nazwiska świad
ków; 7) imiona i nazwiska ojców współ
małżonków; 8) podpis narzeczonego; 9)
dla śmierci: 1) nr; a) płci żeńskiej;
b) płci męskiej; 2) miejsce śmierci i po
chówku; 3) rok, miesiąc i dzień śmier
ci; 4) przyczyna śmierci; 5) kto i kiedy
zameldował; 6) dane zmarłego i imiona
rodziców.
Każda z części kończy się podsumowa
niem i kontrolą księgi, przeprowadzaną w
magistracie miasta Nowa Wilejka. Spra
wozdanie to zawiera opis ilości i jakości
wpisów. Najczęstsze uwagi dotyczą: nie
dokładności zapisów, braku numeracji i
podpisów, słabej znajomości gramatyki i
pisowni polskiej. Mimo tego, urzędnicy
uznali metryki za odpowiadające wyma
ganiom. Ponadto, po ostatniej księdze z
roku 1924 znajduje się zapis urzędnika
wileńskiego z 1923 roku:
Niniejsza księ
rowane
. Datacja i podana ilość (przy rze
czywistych 22 kartach całości, do roku
1925) może potwierdzać niewłączanie
przy archiwizacji ksiąg pustych i dowol
Księgi zawierają 11 wpisów urodzeń, 9
ślubów i 5 pogrzebów. Wszystkie, oprócz
ostatniego, prowadzone są jednym cha
rakterem pisma, wydaje się, że przez
samego imama Wilczyńskiego (a ostatni
przezeń podpisany). Poniżej przedsta
wiam wyciąg z metryk, dla ułatwienia
czytania podany według kolejnych punk
tów zaprezentowanych wyżej schema
tów. Pisownia została uwspółcześniona.
Znak: „
” oznacza brak jakiegokolwiek
wpisu w rubryce. Nawiasy „{}” ozna
czają, że tekst ten jest przekreślony, a
nawiasy kwadratowe „[]” to fragment
nieoczytany z powodu zniszczenia księgi
lub tekst nieczytelny. Podkreślenie ozna
cza tekst dopisany ołówkiem (pozostała
całość napisana jest atramentem). Naj
prawdopodobniej tak imam zaznaczył
rodzenia:
1. 1); a) nr 1; b)
; 2) obrządek religij
ny spełniał imam niemieżańskiego para
�alnego muzułmańskiego meczetu Józef
Wilczyński; 3); a) 10 maja 1923; b) 20
maja; 4) okolica Niemież; 5) Jakub syn
Stefana Jakubowskiego, Almira córka
ronisława Jakubowskiego; 6) Helena;
2. 1); a) nr 2; b)
; 2) jak wyżej; 3); a)
11 maja 1923; b) 30 maja; 4) okolica Nie
mież; 5) Jakub syn Stefana Szczasnowi
cza, Rozalia córka Stefana Wilczyńskie
3. 1); a) nr 3; b)
; 2) jak wyżej; 3); a)
{20} 8 sierpnia; b) {1} 28 sierpnia {wrześ
nia}; 4) {w m. Wilnie, ul. Wąwozna dom
6} po. m. Daniłowicze ziemi wileńskiej;
5) obywatele Azul syn Adama Majszuto
wicza, Amilia córka Józefa Wilczyńskie
4. 1); a)
; b) nr 4; 2) jak wyżej; 3); a)
20 sierpnia 1923; b) 1 września; 4) m.
Wilno, ul. Wąwozna dom 6; 5) obywa
tele Maciej syn Romualda Sielmowicza,
Zo�a z Makułapiczów; 6) Leon; 7) ojciec
5. 1); a)
; b) nr 5; 2) jak wyżej; 3); a) 6
lipca 1923; b) 20
lip
ca; 4) m. Kukojnie; 5) obywatele Alek
sander syn Adama Majszutowicza, Zo�a
córka Stefana Genbickiego; 6) Adam; 7)
6. 1); a) nr 1; b)
; 2) obrządek religij
ny spełniał imam niemieżańskiego para
�alnego muzułmańskiego meczetu Józef
Wilczyński; 3); a) 2 stycznia 1924; b) 7
stycznia; 4) m. Nowa Wilejka; 5) Stefan
syn Chasienia Gębickiego, Elżbieta cór
ka Selima Aleksandrowicza; 6) Elmira;
7. 1); a)
; b) nr 2; 2) obrządek religij
ny spełniał imam niemieżańskiego para
�alnego muzułmańskiego meczetu Józef
Wilczyński; 3); a) 1 sierpnia 1924; b) 9
sierpnia; 4) wieś Miekuny; 5) Abraham
syn Aleksandra Jakubowskiego, Chalima
córka Stefana Gębickiego; 6) Stefan; 7)
ojciec Abraham Jakubowski;
8. 1); a)
; b) nr 3; 2) jak wyżej; 3); a)
{14 listopada} 2 września 1924; b) {21
listopada} 11 września; 4) m. Gródek
powiatu wilejskiego; 5) Jan syn Stefa
na Wilczyńskiego, Zo�a córka Stefana
Milkamanowicza; 6) Stefan; 7) Jakub
9. 1); a)
; b) nr 4; 2) jak wyżej; 3); a)
14 listopada 1924; b) 21 listopada; 4)
okolica Niemież; 5) Maciej Kanarski,
Maria córka Aleksandra Szahidewicza;
10. 1); a) nr 5; b)
; 2) obrządek religij
ny spełniał imam niemieżańskiego para
�alnego muzułmańskiego meczetu Józef
Wilczyński; 3); a) 20 listopada 1924;
Nr. 11–12 (111–112)
Księgi meczetu
b) 28 listopada; 4) okolica Niemież; 5)
Romuald syn Aleksandra Szahidewicza,
Elżbieta córka Jana Kiejżewskiego; 6)
11. 1); a)
; b) nr 1; 2) obrządek religij
ny spełniał imam niemieżańskiego para
�alnego muzułmańskiego meczetu Józef
Wilczyński; 3); a) 2 października 1925;
b) 15 października; 4) okolica Niemież;
5) Jakub Szczęsnowicz, Rozalia z Wil
czyńskich; 6) Jan; 7) ojciec J. Szczęsno
1. 1) nr 1; 2); a) 18; b) 20; 3) zaręczył
Jakub Szczasnowicz, zaślubił imam nie
mieżańskiego para�alnego muzułmań
skiego meczetu Józef Wilczyński; 4) 18
maja 1923; 5) m. Gródek, powiat wilej
ski, gmina gródzka; 6) nikiachu Jan Wil
czyński zobowiązany jest zapłacić swo
jej żonie Zo�i 50 rubli rosyjskich zło
tem; świadkowie: Jakub Szczasnowicz i
Adam Wilczyński; 7) Stefan Wilczyński
i Stefan Milkamanowicz; 8) Jan syn Ste
fana Wilczyński; 9) Zo�a córka Stefana
2. 1) nr 2; 2); a) 34; b) 37; 3) zaręczył
Romuald Krynicki, zaślubił imam nie
mieżańskiego para�alnego muzułmań
skiego meczetu Józef Wilczyński; 4) 30
sierpnia 1923; 5) okolica Sandykow
szczyzna, powiat lidzki, gmina wasiliska;
6) nikiachu Maciej Wilczyński zobowią
zany jest zapłacić swojej żonie Elżbiecie
częścią gospodarki; świadkowie: Romu
ald Krynicki i Samuel Krynicki; 7) Jan
Wilczyński i Aladyn Krynicki; 8) Maciej
Wilczyński; 9) Elżbieta Krynicka;
3. 1) nr 3; 2); a) 28; b) 36; 3) zaręczył
Samuel Krynicki, zaślubił imam niemie
żańskiego para�alnego muzułmańskiego
meczetu Józef Wilczyński; 4)28 paź
dziernika 1923; 5) okolica Sandykow
szczyzna, powiat lidzki, gmina wasiliska;
6) nikiachu Samuel Wilczyński zobowią
zany jest zapłacić swojej żonie Annie
100 rubli rosyjskich złotem; świadkowie:
Jan Wilczyński i Wasyl Góborow; 8) Sa
muel Wilczyński; 9) Anna Góburowa;
4. 1) nr 4; 2); a) 33; b) 20; 3) zaręczył
Ramazan Krynicki, zaślubił imam niemie
żańskiego para�alnego muzułmańskiego
meczetu Józef Wilczyński; 4) 30 sierpnia
1923; 5) okolica Sandykowszczyzna, po
wiat lidzki, gmina wasiliska; 6) nikiachu
Aleksander Krynicki zobowiązany jest
zapłacić swojej żonie Elżbiecie całym
swym majątkiem; świadkowie: Ramazan
Krynicki i Samuel Krynicki; 7) Aladyn
Krynicki i Jan Wilczyński; 8) Aleksander
Krynicki; 9) Elżbieta Wilczyńska;
5. 1) nr 5; 2); a) 24; b) 23; 3) zaręczył
Stefan Gembicki, zaślubił imam niemie
żańskiego para�alnego muzułmańskiego
meczetu Józef Wilczyński; 4) 2 listopada
; 5) m. Mickuny, ziemia wileńska,
gmina mickuńska; 6) nikiachu
Jakubowski zobowiązany jest zapłacić
swojej żonie Halinie 100 rubli rosyjskich
złotem; świadkowie:
ronisław Aleksan
drowicz i Stefan Genbicki; 7) Aleksander
Jakubowski i Stefan Genbicki; 8)
6. 1) nr 1; 2); a) 25; b) 35; 3) zaręczył
Jakub Szczasnowicz, zaślubił imam nie
mieżańskiego para�alnego muzułmań
skiego meczetu Józef Wilczyński; 4) 15
maja 1924; 5) okolica Niemież, gmina
rudomińska; 6) nikiachu zobowiązany
jest zapłacić w razie rozłąki swojej żonie
Elżbiecie 500 rubli rosyjskich złotem;
ronisław Aleksandrowicz
i Jakub Szcząsnowicz; 7) Stefan Kanar
ski i Józef Wilczyński; 8) Daniel Kanar
ski niepiśmienny; 9) Elżbieta Wilczyńska
7. 1) nr 2; 2); a) 22; b) 32; 3) zaręczył
Dawid Kanarski, zaślubił imam niemie
żańskiego para�alnego muzułmańskiego
meczetu Józef Wilczyński; 4) 20 maja
1924; 5) okolica Niemież, gmina rudo
mińska; 6) nikiachu zobowiązany jest
zapłacić w razie rozłąki swojej żonie
Elżbiecie 200 złotych polskich; świadko
wie: Adam Uczyński i Dawid Kanarski;
7) Chasień Gębicki i Selim Aleksan
drowicz; 8) Stefan Gębicki; 9) Elżbieta
8. 1) nr 3; 2); a) 19; b)23; 3) zaręczył
Romuald Szahidewicz, zaślubił imam
niemieżańskiego para�alnego muzuł
mańskiego meczetu Józef Wilczyński;
4) 30 sierpnia 1924; 5) okolica A�ndzie
wicze, gmina rudomińska; 6) nikiachu
zobowiązany jest zapłacić w razie roz
łąki swojej żonie Elmirze 100 złotych
polskich; świadkowie: Maciej Kanarski
i Romuald Szahidewicz; 7) Jan Szczu
cki i Aleksander Meliech; 8) Aleksander
9. 1) nr 1; 2); a) 26; b) 29; 3) związek
połączył imam niemieżańskiego para
�alnego muzułmańskiego meczetu Józef
Wilczyński; 4) 31 sierpnia 1925; 5) Nie
mież; 6) dowód osobisty wydany przez
Kom. Rządz. m. Wilna z dnia 13 marca
1924, nr 3829/39993 na imię Stefana
Makowieckiego; odpis księgi metrycz
nej […]erewskiego rzym.
kat. Kościo
ła z dnia 21 maja 1899 roku o chrzcie
Marii Żebrowskiej; świadkowie: Sulej
ohdanowicz, Zenon Kryczyński
i Edward Regulski; 7) Maciej i Elżbieta
z Juszyńskich, Stanisław i Ludwika z
Ce[…]er; 8) Stefan Makowiecki; 9) Ma
1. 1); a) nr 1; b)
; 2) m. Wilno, szpital
św. Jakuba, pochowana na niemieżań
skim cmentarzu muzułmańskim; obrząd
ku dokonał imam niemieżańskiego para
�alnego muzułmańskiego meczetu Józef
Wilczyński; 3) 13 marca 1923; 4) udu
szona przez woźniców; 5) muzułmanka
Elmira Jakubowska dnia 11 marca; 6)
muzułmanka, wdowa Maria Rotkiewi
2. 1); a)
; b) nr 2; 2) m. Wilno, 4 ok.
policji, Sołtaniszki, ul. Szyszkińska dom
10, m. 5, pochowany na niemieżańskim
cmentarzu muzułmańskim; obrządku do
konał 7 stycznia imam niemieżańskiego
para�alnego muzułmańskiego meczetu
Józef Wilczyński; 3) 5 stycznia 1924; 4)
; 5) córka
aranowska; 6) dymisjowany
pułkownik Abraham syn Józefa i Elżbie
ty Tałkowskij, zostawił po sobie córki:
Marię po mężu Romanowicz i Zo�ę po
mężu Tugan Mirza
aranowska, zostawił
po sobie 15 dziesięcin ziemi położonej w
okolicy Niemież, gmina rudomińska, po
3. 1); a)
; b) nr 1; 2) okolica Niemież,
pochowany na niemieżańskim cmentarzu
muzułmańskim; obrządku dokonał imam
niemieżańskiego para�alnego muzuł
mańskiego meczetu Józef Wilczyński; 3)
10 lipca 1924; 4) od wodnej puchliny; 5)
Zachariasz Kięński; 6) Jan syn Stefana i
Ewy Wilczyński; zostawił po sobie żonę
4. 1); a) nr 1; b)
; 2) Nowa Wilejka, po
chowana na cmentarzu niemieżańskim,
obrządku dokonał imam niemieżańskie
go para�alnego muzułmańskiego mecze
tu Józef Wilczyński; 3) 15 lutego 1925 …
16 lutego; 4) ze starości; 5)
; 6) Zo�a
córka Stefana Asanowiczowa; zostawiła
5. 1); a) nr 2; b)
; 2) m. Wilno, szpital,
pochowana na niemieżańskim cmentarzu
muzułmańskim; obrządku dokonał imam
niemieżańskiego para�alnego muzuł
mańskiego meczetu Józef Wilczyński; 3)
15 kwietnia 1925, 16 kwietnia; 4) z błon
nicy; 5)
; 6) Rozalia córka Adama (?) i
Haliny Radkiewicz z miasta Dukszty.
Niewielka ta liczba metryk, o czasem
wątpliwej jakości może służyć zaledwie
za przyczynek do późniejszych badań.
Niestety, spora ilość błędów w zapisach,
szczególnie widna w niezmienionej for
mie ówczesnej (którą oczywiście w razie
potrzeby udostępnię) nie pozwala na stu
procentową identy�kację osób, chyba że
przy pomocy innych źródeł. Daje jednak
także pewien wgląd na wykształcenie
Tatarów (gramatyka ksiąg i wzmianki o
niepiśmienności). Dopiero ogląd i opra
cowanie wszystkich ksiąg litewskich da
szansę spróbować wypełnić lukę w ba
daniach demogra�cznych naszej prze
Nr. 11–12 (111–112)
Wspomnienia z Jerozolimy
I jak tu nie wierzyć, że marzenia się
spełniają. Może dziwnie to zabrzmi, lecz
po powrocie z Mekki marzyłem, aby od
wiedzić Meczet Al
Aksa w Jerozolimie.
Wydawało mi się jednak, że jest to nie do
spełnienia; po prostu nie stać mnie, abym
pojechał do Ziemi Świętej za własne pie
niądze. Zobaczyć ją, chodzić po niej i
modlić się tam... Moje najśmielsze marze
nia... A jednak, pewnego dnia zaproszono
mnie do Domu Żeromskiego w Gdyni, na
konferencję dotyczącą pokoju w Palesty
nie i na świecie. Pojechałem posłuchać
jak przedstawione będą kraje muzułmań
skie i w jakim świetle pokazana zostanie
walka narodu palestyńskiego o wolność.
W szczególności interesowało mnie czy
religia będzie oddzielona od terroryzmu.
Z wielką uwagą i ciekawością słucha
łem o tym, jak trzeba pomóc Palestynie.
Zabrałem głos i wyraziłem swoje zado
wolenie, że są jeszcze na tym świecie lu
dzie, którym zależy na pokoju i dobrych
stosunkach między narodami. Kilka dni
później zadzwonił do mnie pewien pan,
przedstawił się i poprosił o spotkanie.
Miałem wrażenie, iż powiedziałem coś
niestosownego o sytuacji w Palestynie i
innych krajach zagrożonych terrorem i
wojną.
kazało się jednak, że organiza
cja
The Interreligious and International
Federation for World Peace
zaprasza
mnie na Marsz Pokoju do Jerozolimy,
aby zaprotestować przeciwko wznoszeniu
murów między Palestyną a Izraelem. Zgo
dziłem się na ten wyjazd, nie ukrywam iż
byłem szczęśliwy, tym bardziej że pokry
wali koszty pobytu.
W dzień wyjazdu spotkaliśmy się na
lotnisku w Warszawie, gdzie wręczono
mi bilety.
yłem wciąż tak pobudzony, że
momentami wydawało mi się, iż śnię na
jawie. Lot podzielony był na dwa etapy:
pierwszy do Pragi, następny do Tel Avivu.
Po wylądowaniu trzeba było podejść do
o�cera i pokazać paszport. Kiedy o�cer
kobieta zajrzała do mojego paszportu i
zauważyła wizę Arabii Saudyjskiej, oglą
dała go kilka razy, bacznie przygląda
jąc się przy tym mojej skromnej osobie.
Zapytała w jakim celu przyjechałem do
Izraela. Powiedziałem, iż jestem gościem
zaproszonym na konferencję pokojową.
Pytania nie były zaskakujące, ale zdziwił
mnie rosyjski język Pani oddała mi pasz
port i poszliśmy po odbiór bagażu. Przed
lotniskiem stał już autokar i przewodnik,
Palestyńczyk, który niegdyś studiował w
Krakowie i stąd znający nasz język.
Po dłuższym oczekiwaniu na resztę
uczestników, pojechaliśmy do Jerozolimy,
do przepięknego hotelu, z którego widok
mógłby wielu z nas zawrócić w głowie.
Jednak to obecność Meczetu Al
Aksa
sprawiała, że czułem niepokój. Po całym
dniu takich emocji zmęczenie dawało się
we znaki, chociaż nie mogłem zasnąć, tak
bardzo chciałem tam pójść. Wydawało mi
się, że jest tak blisko, na wyciągnięcie rę
ki. Nie dawało mi to spokoju i wyszedłem
na dziedziniec, aby sprawdzić jak jest na
prawdę. Wprawdzie ostrzegano nas, żeby
ze względów bezpieczeństwa nie oddalać
się od hotelu, ale pomyślałem sobie, że
nikt nie może mi przeszkodzić w odwie
dzeniu meczetu. Przecież jestem tak bli
sko... Rozsądek wziął jednak górę.
Po porannej modlitwie poszliśmy na
bardzo bogate i smaczne śniadanie.
d sa
mego rana toczyła się konferencja, długie
i męczące przemówienia, tłumaczone m.
in. na rosyjski.
yło bardzo dużo ludzi z
całego świata, prawdopodobnie około ty
siąca osób. Nagle usłyszałem z tłumu zna
jomy:
Dżirdżis, bracie, co tu robisz?
Tak,
poznaję, to mój brat plemienny tatarski,
mufti prof. Ibrahim Konopacki z
iałoru
si.
ardzo byłem szczęśliwy. Długo trwa
ły nasze rozmowy i wyjaśnienia dlaczego
spotykamy się akurat tu, a nie w Polsce
Zakończyliśmy wieczór wspólną modli
twą do
oga o pokój i zgodę dla całego
świata. Po powrocie do swojego pokoju,
jeszcze raz prosiłem
oga, aby nasi bracia
muzułmanie nie musieli walczyć i prze
lewać swojej i cudzej krwi, krwi niewin
nych ludzi. Potem znowu stanąłem przed
oknem i przyglądam się cudownej Kopule
Skały, widocznej z każdego punktu Jero
zolimy. Patrząc na nią, czułem jak potęgu
je się we mnie wiara w lepsze jutro.
Ranek przywitał nas pięknym słońcem,
Kopuła lśni jakby była ze szczerego zło
ta, widać że króluje nad Jerozolimą. Jesz
cze nie mogę uwierzyć, że to naprawdę
się dzieje. Po modlitwie ruszamy na wy
cieczkę po mieście. Zwiedzamy cmentarz
żydowski, widać starożytne mury, miasto
Jeruzalem, a na samym szczycie błyszczy
w palącym słońcu Meczet i Kopuła. Potem
jedziemy około 12 km na południe, gdzie
znajduje się miasto
etlejem. Po wysłucha
niu opowieści naszego przewodnika, który
tak naprawdę nic nowego nie powiedział,
chodziliśmy i robiliśmy zdjęcia. Jest bardzo
ciepło, jedziemy na obiad, pragnienie daje
o sobie znać, a woda do picia jest droga i na
dokładkę jest jej mało. Po obiedzie słyszę
głos muezina: czas na modlitwę. Widzę pa
ru Palestyńczyków w safach, między nimi
poznaję muftiego Moskwy, stajemy razem
w szeregu, modlimy się. Cała wycieczka
czekała tylko na nas. Czułem się dowar
tościowany i dumny, że ci wszyscy ludzie
potra�li uszanować naszą religię.
Następnego dnia bardzo wcześnie wy
jeżdżamy na wycieczkę: Strefa Gazy, He
bron,
eer Sheba 84 km na południe. Po
myślałem, że najwyższy czas, aby wreszcie
zobaczyć jak żyją Palestyńczycy.
yłem
bardzo mocno rozczarowany. Jest szalona
różnica między Jerozolimą a miastami pa
lestyńskimi, obojętnie w którym się znaj
dujemy. To, co zauważyłem, przeszło moje
wyobrażenia i nie mogę zrozumieć czym
było podyktowane. Przykładowo sklepy są
usytuowane w garażach, oczywiście nie we
wszystkich, ale w większości, ogólny ba
łagan. Natomiast ludzie są nader przyjaź
ni i ciepli, zapraszają i częstują herbatą, a
przy niej starają się sprzedać wszystko co
znajduje się w ich małym sklepiku. Nawet
wtedy, gdy już wychodzisz, doganiają i
opuszczają cenę do minimum.
Większość Arabów mieszka w autono
micznych miasteczkach i wsiach w czte
rech głównych skupiskach, w Galilei z
miastem Nazaret, w rejonie centralnym
między Hadera a Petach Tikva, na Negewie
i w Jerozolimie. Jednak Palestyńczycy żyją
na marginesie skłóconych światów. Właś
ciwie nikt nie powinien się dziwić takiej
sytuacji; nikt z nas nie zniósłby nieproszo
nych gości we własnym kraju. W drodze
powrotnej polska część uczestników kon
ferencji odwiedziła honorowego konsula w
Jerozolimie, gdzie byliśmy bardzo gorąco
przyjęci. Mustafa, bo tak miał na imię pale
styński sekretarz, zaprosił nas na piątkową
modlitwę do Meczetu Al
Aksa, a potem na
poczęstunek, który odbył się w jego domu.
I znowu powtórzyła się niezwykła sytuacja,
kiedy całą noc czekałem na tą niezwykłą
chwilę przekroczenia próg Meczetu.
Wreszcie świt, modlitwa, śniadanie i
oczekiwanie na wyjazd. Jestem bardzo
pobudzony, zastanawiałem się co jest bar
dziej ekscytujące: pielgrzymka do Mekki
czy modlitwa w Meczecie Al
Aksa. Do
jeżdżamy, dreszcz i zimny pot zlewa moje
skronie. Podchodzimy blisko do drzwi i
nagle zbliża się jakiś człowiek i pyta czy
jestem muzułmaninem. Mustafa odpowia
da mu, że tak. Tamten jednak obserwuje
mnie bacznie i mówi, że jeśli jestem, to
mam powiedzieć Al
Fatihę.
czywiście
powiedziałem tę surę, a on zapytał mnie z
jakiego kraju przyjechałem. Wytłumaczy
łem, że jestem Tatarem z Polski, dziwił się
bardzo, chyba nie bardzo zrozumiał kim
tak naprawdę jestem, bo rozpłakał się i za
prowadził mnie do Meczetu, gdzie przed
stawił naczelnemu imamowi. Modliłem
się gorąco i dziękowałem Ałłachowi za
nieskończoną dobroć, jaką mnie obdarza;
za to, że nie pozwala głodować mojej ro
dzinie. Za to, że czuwa cały czas nad nią
czuwa. Modliłem się za tych ludzi, którzy
umożliwili mi podróż do Ziemi Świętej, a
w szczególności za zdrowie i powodzenie
rodziny Rev. Dr. Sun Myung Moon, jak
również za Rodzinę Państwa Góreckich.
Po modlitwie Mustafa zaproponował
mi zwiedzenie Kopuły Skały. Poszliśmy
po schodach do góry i tam przydarzyła się
podobna sytuacja z pytaniami nieznajo
mego, co wcześniej. Sprawa się wyjaśniła
i weszliśmy do środka, a na koniec tam
tejszy imam podarował mi Koran.
yłem
szczęśliwym człowiekiem, moje wnętrze
lekkie i spokojne, miałem wrażenie, że
unoszę się nad tarasem i widzę wszystko
takie piękne, takie czyste, takie proste. Ni
gdy tego nie zapomnę.
Nr. 11–12 (111–112)
Vardan Alacho Gailestingojo, Maloningojo!
(Tęsinys, pradžia 2007 m. liepos-rugpjūčio mėn. Nr.78 (107 – 108))
Garbė Alachui, išmokiusiam žmogų la
ikyti plunksną (kalemą), nukreipusiam jį
teisingu keliu, kuris perteikdamas žinias,
pavertė musulmonų bendruomenę ge
riausia tauta. Gavau postūmį toliau siek
ti žinių, kurių visuomet troškau. Švento
Korano 1
asis ajatas skelbia – „skaityk,
Alacho, tave sutvėrusio, garbei“. Slinko
atkaklaus mokymosi metai ir mėnesiai.
e to, reikėjo dirbti – išmaitinti šeimą ir
patenkinti namiškių poreikius. Pranašo,
tegu juo didžiuojasi Alachas, žodžiai
skamba taip: „kas vardan Alacho pradėjo
semtis žinių, Alachas suteikia visokeriopą
pagalbą, o angelai ištiesia sparnus, apsau
godami nuo pavojų“. Kai būdavo sunku,
ilsėjausi.
po to su dviguba energija vėl
puldavau prie darbų. Sulaukti pagalbos ar
konsultacijų nebuvo iš ko. Senoliai, skai
tantys Koraną, pamiršo pradinio mokymo
metodiką. Po trejų metų atkaklaus darbo,
garbė Alachui, jau pradėjau skaityti Kora
ną ir atmintinai mokiausi ištraukas iš ajatų.
skaitančių Koraną liko vis mažiau. Da
lis iškeliavo Anapilin, trūko mokančių
skaityti šventąjį Koraną.
uvau kviečia
mas atlikti religines ir ritualines apeigas.
Praktika pagilino mano įgytas žinias. Tuo
metu Lietuva atgavo Nepriklausomy
bę. Totorių gyvenamose vietose atsirado
religinės bendruomenės.
uvo restauru
ojamos mečetės. Kiekviena bendruomenė
išsirinko ir religinę, ir pasaulietinę val
džią. Religinę valdžią sudarė imamas ir
muedzinas, pasaulietinę – bendruomenės
pirmininkas, pavaduotojas ir taryba.
endruomenių tikslas buvo išsaugoti
dvasinį ir kultūrinį gyvenimą, sutvarkyti
mečetes ir kapines.
endruomenių klausi
mus sprendė bei jų veiklą koordinavo au
kščiausias organas – Taryba. Religiniams
klausimams spręsti reikėjo įkurti Muftia
tą. Tuo metu nebuvo kompetentingo at
stovo religijos klausimais, todėl Muftiato
įsteigimas buvo laikinai atidėtas. Toliau
reikėjo spręsti įvairius klausimus, todėl
buvau išrinktas Lietuvos musulmonų
religinių bendruomenių pirmininku, se
kretore tapo Farida Korsakienė, Lietuvos
totorių bendruomenių sąjungos pirminin
ko pareigas tuomet ėjo Romualdas Ma
kaveckas. Lenkiu galvą prieš šiuos Ana
MUSTAFA
pilin išėjusius žmones. Tai buvo puikios
asmenybės, Lietuvos totorių gyvenime
palikusios svarų indėlį.
Dėl kai kurių asmenų ambicijų turėjau
palikti Religinių bendruomenių pirminin
ko postą, nes, pasak jų, netikau toms pa
reigoms. Tuo metu į
aškirijos miestą Ufą
studijuoti religijos mokslų išvyko Rama
zanas Krinickis. Visi laukė jo sugrįžtant,
kad jis vadovautų Muftiatui. Taryba ėmės
spręsti religinius klausimus, bet ne visada
buvo kompetentinga. Noriu skaitytojams
priminti, kad totoriams Vivulskio gatvėje
3 buvo išnuomotos patalpos. Apie tai pa
pasakosiu šiek tiek vėliau.
Ramazanas Krinickis grįžo iš Ufos ir
buvo prikalbintas tęsti mokslus Turkijo
je. Studijavo jis neilgai, o grįžo į Lietuvą
dėl kažkokių priežasčių – materialinių ar
uvo pradėtas steigti Muftiatas ir
patvirtinti jo įstatai. Į steigiamąjį su
sirinkimą nebuvau pakviestas, todėl
neįėjau į Muftiato sudėtį. Ramazanas
Krinickis tapo mufčiu ir pradėjo veiklą.
Jis vykdė reformas ir pirmiausia nuša
lino nuo pareigų buhalterį Miką Cha
lecką, paskirdamas į jo vietą pašalinį
žmogų. Muftiate pradėjo lankytis Ami
novas, kaip kalbama, siekdamas lengvai
gaunamų pinigų. Mikas Chaleckas, ku
ris buvo ne tik buhalteris, bet ir imamas,
įsižeidė. Kartu su Adomu Asanavičiumi
jie paruošė kreipimąsi į tikinčiuosius
dėl Ramazano Krinickio veiklos, kuri
nesuderinama su bendruomene.
skubiai sušauktas susirinkimas, kuriame
dalyvavo visų religinių bendruomenių
atstovai. Pagrindinis dienotvarkės klau
simas – Ramazano Krinickio tinkamu
mas vadovauti Muftiatui. Susirinkusieji
suskilo į skirtingas stovyklas ir nerado
vieningo sprendimo. Tuo tarpu iš Libane
vykusių studijų grįžo Romas Jakubau
skas. Mokytis jį siuntė Kauno religinė
bendruomenė ir jis dabar galėjo konku
ruoti su Ramazanu Krinickiu. Tačiau po
susirinkimo viskas liko kaip ir anksčiau
Noriu priminti, kad religinėse apeigo
se – laidotuvėse, metinėse bei maldose –
pradėjo dalyvauti jaunuolis iš Grigiškių
Konstantinas Selimovičius. Gabus vaiki
nas greitai išmoko skaityti Koraną, buvo
dedamos viltys, kad jis ateityje pakeis
senolius. Ramazanas Krinickis ragino
Selimovičių vykti mokytis religijos į
Ufą. Konstantinas Selimovičius dar bu
vo nepilnametis, pasisiūliau jį lydėti. R.
Krinickis patikino, kad ir aš galėsiu nea
kivaizdžiai mokytis. Gavome mufčio re
komendacijas, notarinėje kontoroje api
forminome Konstantino Selimovičiaus
globos įgaliojimą ir išvykome į Ufą.
Mus pasitiko Rusijos muftis Talgatas
Tudžutdinas. Perskaitęs rekomendacijas,
jis suprato, kad studijuoti atvykome abu.
Paklaustas atsakiau, kad skaitau Koraną.
Mus pamaitino ir Talgato Tudžutdino
prašymu buvome nuvežti į institutą prie
Lialia Tiulpan mečetės. Mus maloniai
priėmė instituto rektorius Rinatas Ra
Dėl Kostios buvo viskas aišku, o aš
tuo metu buvau 59
rių. Užsiminiau apie
amžių kaip trūkumą, bet rektorius atsakė,
kad jei tokiame amžiuje panorau studiju
oti, tai Alachas pratęs amžių dar tiek.
Taip mes tapome Rezetdino ibn Fa
chretdino (žymaus islamo mokslininko)
islamo instituto studentais. Mes atvyko
me iš kitos valstybės, patys apmokėjome
vizas ir kelionės išlaidas, todėl gavome
nemažai nuolaidų – mus atleido ir nuo
mokesčio už mokslą. Pradėjome stu
dijuoti neakivaizdiniame skyriuje. Man
šis mokymosi būdas puikiai tiko. Kostia
galėjo mokytis ir dieniniame skyriuje,
bet ilgėjosi namų, aiškiai neįsivaizdavo
savo ateities. Prasidėjo intensyvus mo
kslas. Neakivaizdininkai susirinkdavo
dukart per metus – į rudens ir pavasario
sesijas. Jų metu reikėjo išlaikyti kurso
programos įskaitas ir egzaminus. Kaina
2004 metais, dėkui Alachui, išlaikiau
įskaitas ir egzaminus ir man buvo leista
Iki to laiko institutas buvo perorgani
zuotas į valstybinį islamo universitetą,
turintį licenciją. Gavau bakalauro laipsnį
ir islamo teologo specialybę. Galite pa
klausti, o kaip Kostia Selimovičius? Tik
porą metų važinėjom ir mokėmės kar
tu. Jis suaugo, tapo savarankišku, jam
nereikėjo mano pagalbos. Vienu metu
jis šiek tiek atsiliko moksluose, o man
reikėjo skubėti. Negaliu pasakyti, ar jis
Nr. 11–12 (111–112)
Vasara –
Skirta derliaus brendimui.
Šaltuko laikas, kurs langus apdailina
Vis einu į sodą
Bet aš jų negirdėjau.
Lyg kasdiene malda,
bromaitienė
onė
airašauskaitė-
bromaitienė gimė 1940 m. vasario 9 d.
lytaus raj.
utrimonių apylinkėje,
rakininkų kaime. Gyveno trise su mama ir močiute.
Ji augo kurčia - jos gyvenimas buvo sunkus ir nelinksmas, bendravo tik su savo
tetos šeima.
1965 m. žurnale „
arybinė moteris“
onė sužinojo, kad
aune duris atvėrė
určiųjų kombinatas, kur ją priėmė mokytis, gydytis ir dirbti. 1966 m.
určiųjų
kombinato vadovai įkalbėjo merginą lankyti vakarinę mokyklą. Gretimoje
klasėje mokėsi panašaus likimo žmogus –
onės būsimas vyras.
ora susilaukė
sūnaus ir dukros, dabar jau turi 3 anūkus.
onė džiaugiasi, kad bent jos vaikai
gyvena laimingai.
ilėraščius pradėjo rašyti neseniai.
Turtingas laukais ir miškais.
Ten išvaikščioti takeliai ir takai,
Ten stovi šimtametės liepos,
Jas protėviai seniai sodino.
Ir puošia Dzūkiją širdžiai mielą.
Taip iš lėto – tarsi praeitin.
Ne kiekvienas gali pasisemti…
Graži Tu, Lietuva,
Bet liūdna, kad savo grožio
Parodyt negali visiems.
Nors sodrina Tave
Spinduliais Tave puošia saulė,
Vis vien savo grožio
Bet pasisemti iš Tavo aruodų
Visi mes mylim Tave, mūsų šalie.
Tada juoda naktis pralėks greitai.
Pasaulis tuomet tau atrodys
Tai juk našlaitės dalia…
Gulėdama senoje troboje,
Vis einu į lauką
Lyg raudona aušra.
Rytais keliuosi saulės pasitikt.
Tik žuvėdros klyksmas
Vaikštau aš prie marių,
Vien tavęs tik laukiu.
Kur, mielasis mano,
Nr. 11–12 (111–112)
(Tęsinys, pradžia 2006 m. Nr. 11–12 (99–
100), 2007 m. Nr.1–2 (101–102), 3–4
(103–104), 5–6 (105–106),7-8(107-108)
Dabar su teta tekdavo susitikti dažniau.
Ne kartą skolinausi iš jos pinigų, kai ruoš
davausi važiuoti į Kauną nusipirkti prekių
savo krautuvėlei. Kasmet ji užprašydavo
mane talkon, ypač rugiapjūtės metu –
pabaigtuvėms. Tekdavo kai kada ir nakvo
ti, kai ji išvažiuodavo su vyru ilgesniam
laikui ir bijodavo palikti vienus namus
su vaikais. Milkamanavičiai susilaukė
trijų vaikų – Stepo, Aleksandro ir Liusės.
Tetėnas savo turto apsaugai laikė neo�
cialiai nusipirktą pistoletą. Užmiršo vieną
kartą jį paslėpti – po nakties paliko ginklą
lovoje po pagalve. Nesant tėvų namuose,
vaikai rado pistoletą ir nusprendė paban
dyti, kaip jis šaudo. Stepukas pasistatė
vienam stalo gale savo jaunesnįjį broliuką,
o pats iš kito stalo galo šovė į jį. Pataikė
tiesiai į kaktą.
uvau nuvežęs sužeistą
vaiką pasamdyta mašina į Alytaus ligoni
nę, bet ten pasakė, jog išgelbėti jo nebe
galima. Mirė
liukas vidurnaktį. Stepas,
likęs vieninteliu sūnumi, mokėsi gerai,
buvo gabus, bet baigė tik privalomą tuo
metu 6 skyrių pradinę mokyklą, mėgdavo
daug skaityti. Tarybiniais metais Stepas
įsidarbino Sveikatos apsaugos ministeri
jos Finansų planavimo skyriuje, vedė lie
tuvę – ministro sekretorę Verutę.
Žemei apdirbti Milkamanavičiams
teko samdyti žmones.
kai mirė tetos
vyras, išvis nebuvo kam tvarkyti ūkio.
Teta priėmė žentuosna bežemio valstiečio
Jono Vilčinsko, mano tolimo giminaičio,
sūnų Romą. Didelis smūgis tetai buvo an
kstyva sūnaus Stepo mirtis. Teta paliego
ir po metų nuo sūnaus mirties pati mirė.
Dabar tetos sodybos ir ženklo neliko. Jos
Mano vyriausia sesuo – mamos pirmo
vyro Selimavičiaus duktė – už mane buvo
vyresnė gal 4 metais. Ji buvo tyli, darbšti,
mėgdavo gėles ir visada kapstydavosi sa
vo gėlių darželyje.
uvo išmokusi iš ma
mos gražiai austi, daryti iš šiaudų gražius
„pajonkus“, pakabinamus po lubomis,
iškarpyti iš popieriaus įvairias servetėles
bei karunkėles langams padabinti. Sonia
buvo „nešpetna“ mergina. Kai užaugo,
jai piršosi nemaža vaikinų – Jonas
donavičius, Motiejus Milkamanavičius ir
kt., bet pasirinko ji Motiejų Makavecką.
Motiejus Makaveckas, atėjęs žentuosna,
atsivedė kaip kraitį jauną, berods pusantrų
metų kumelaitę, bet greit ją išmainė. Iš
viso per metus pas jį persivertė bent 12
uvo ir aklų, ir kaprizingų, ku
riems reikėdavo po uodega kišti degančių
šiaudų gniūžtę, kad pajudėtų iš vietos, ir
aikštingų. Atsimenu, buvo toks arklys,
prie kurio galima buvo prieiti tik paėmus
už grandinės ir prisitraukus pamažu jį
prie savęs, nes spardydavosi ir kandžio
davosi. Vieną kartą, taip paėmęs šį arklį,
norėjau užsėsti raitas ant jo. Arklys pasi
suko į mane, norėdamas įkasti, ir aš len
gvai peršokau virš jo į kitą pusę, ko kitu
atveju pats padaryti negalėčiau. Motiejus
pradėjo laikyti porą arklių, pripirkdamas
iš šalies šieno, dobilų. Kažkuriais meta
is jis turėjo dvi kumeles, kurios niekam
neduodavo savęs aplenkti. Važiavau kar
tą iš Kauno, pardavęs daržoves. Pamatė
kumelės priešakyje važiuojantį vežimą ir
mauna kaip strėlės, norėdamos jį aplenk
ti. Pajunta, kad iš užpakalio artinasi kita
„padvada“, vėl pasileidžia risčia, nesidu
oda pralenkiamos. Tuo metu kelis kartus
mane lenkė kažkoks raudonai dažytas
autosunkvežimis. Pralenkia ir, kiek pa
važiavęs, sugenda ir sustoja. Ir taip kelis
kartus ėjo lenktynės tarp sunkvežimio
ir mano valdomų kumelių. Nuo įtemptų
vadelių laikymo rankos visiškai nutirpo,
bet užtat namo grįžau labai anksti. Ma
kaveckai turėjo 6 vaikus – dvi dukras ir
keturis sūnus. 1949 metų vasarą mano
Vyriausioji sesers Sonės duktė Marytė
jau pokario metais buvo įsidarbinusi la
utrimonių ryšių skyriuje, bet
už svetimų laiškų skaitymą buvo atleista.
Ji ištekėjo už butrimoniškio lietuvio Vik
no kažkur Tiumenės srityje.
Kita seserėčia Elena ištekėjo už ma
no pusbrolio Silvestro Dzienajevičiaus
sūnaus Liusiko.
et ir ji su vyru išsiskyrė
ir gyveno Vilniuje.
Vyriausias Makaveckų sūnus Jonas tapo
ūkio šeimininku. Grįžęs iš kariuomenės
pasistatė naujus trobesius, susituokė su
mano dėdės Jono Dzienajevičiaus dukra
Ieva. Vėliau Jonas Makaveckas pardavė
sodybą savo jaunesniam broliui Jokūbui
ir su kitu broliu Juozu pirko namą Kaune,
Vilijampolės rajone. Jauniausias sūnus
Romas vedė Stepo Chalecko (Ciesiolkos)
dukterį, gyvena Vilniuje.
Jokūbas Makaveckas irgi vedė mano
dėdės Jono Dzienajevičiaus jauniausią
Mano jaunesnioji sesuo Nina (Azyma)
gimusi nuo antro mamos vyro – mano
tėvo. Ninos vardas jai prigijo Rusijoje,
Nr. 11–12 (111–112)
kai buvome ten Pirmojo pasaulinio karo
metu. Ir mane ten vadino ne Jokūbu, o
Jaša. Vaikystėje, kai susipykdavom, aš,
norėdamas seserį paerzinti, vadindavau
ją „Pimpa“, o ji mane – „Kubka zgubka“.
Sesuo ištekėjo už
taip pat našlaičio. Jų šeima Pirmojo pa
tėvai. Grįžo jis su seserimi namo į nua
lintą ūkį, gyveno kartu su dėde. Pirmas
Ninos naujagimis mirė, o kai atsirado dar
du vaikai, vyrą mobilizavo į Tarybinę Ar
miją dar karui nepasibaigus. Vyriausioji
sesers Ninos duktė Liusė baigė statybos
technikumą, ištekėjo už mokytojo Ipolito
Janušausko, gyvena Alytuje. Jaunesnioji
Zosė ištekėjo į Širvintas už Alekso Jaku
bausko. Sūnus Jonas susituokė su mano
ir Ninos pusbrolio Stepo Dzienajevičiaus
dukra Azyma.
Mano žmonos Felicijos vyriausias
brolis Jonas Gembickas, kaip ir mano
žmona, buvo mano tolimo giminaičio
Stepo Gembicko sūnus. Jis dirbo su tėvu
ir dėde Miku Gembicku žvejų artelėje,
gaudė žuvį Nemune ir veždavo luotais ar
mašinomis sugautą gyvą žuvį į Kauną dar
Smetonos laikais. Dirbo su tėvu kailius.
Susipažinau su juo dar 1930 metais, nu
važiavęs į Merkinę pas juos į svečius, kai
jų tėvas jau buvo miręs, o mano būsimoji
žmona buvo vos 8 metų. Jonas buvo
vienmetis su manim. Jonas Gembickas
vėliau susidraugavo su lietuvaite Monika
Ančyte, tarnavusią pas žydus, ir slapta
nuo namiškių vieną naktį atvažiavo su
ja pas mane į Raižius. Prikėliau iš miego
mulą Adomą Chalecką. Tas davė azaną
Monikai ir kartu šliūbą. Tapau Monikos
krikštatėviu ir vedybų liudininku. Vėliau
buvau krikštatėviu ir jų abiejų dukterų
Jonas pasistatė Merkinėje šalia tėvų
namų sau atskirą namelį. Turėjo gabias
rankas – dirbo kailius, dengė skardinius
Jaunesnis Jono brolis Mikas buvo ve
dęs Eleną Radlinskaitę. Jis globojo jau
nesniuosius brolius ir seseris, mirus mo
Kai paaugo jaunesnysis brolis Ro
mas ir seserys, Mikas nusipirko namą ir
atsiskyrė nuo šeimos. Jis turėjo du sūnus,
abu vedusius. Mirė Mikas jaunas, dar ir
Trečio brolio Aleksandro gyvenimas
buvo visai neilgas. 1941 m. birželio
mėnesio pirmomis dienomis jis buvo su
imtas baltaraiščių ir kartu su pusbroliu
Jauniausias brolis Romas tapo dviejų
seserų globėju, dirbo Merkinėje laiškinin
ku, susituokė su
azarauskaite iš
kaimo. Kai seserų neliko, išvyko į Gri
Mano žmonos jaunesnioji sesuo Marytė
ištekėjo už merkiniškio žydelio Jono
Slovensko. Jis 1941 m. buvo Palangos
pionierių stovykloje ir, kilus karui, kartu
su kitais vaikais buvo evakuotas į Rusi
jos gilumą, todėl liko gyvas, o jo tėvai
Merkinėje buvo hitlerininkų sušaudyti.
Dirbo Slovenskas �nansų inspektoriu
mi Merkinėje. Kai susituokė su Maryte,
buvo paskirtas jau atidarytos Varėnoje
spaustuvės vedėju. Marytė, pasijutusi
nėščia, pasidarė abortą. Slovenskas la
bai sielojosi, važinėjo po visą respubliką,
ieškodamas tada dar reto vaisto – penici
Jaunesnioji mano žmonos sesuo Sonia,
baigusi vidurinę mokyklą, užsiverbavo į
Kazachstano plėšinius, ten ištekėjo, pa
Mano pirmieji kaimynai Raižiuose gy
veno vadinamajame Užumilsyje (Zamil
sy), kairėje Milsos upelio pusėje. Tas upelis
buvo neilgas – apie 6 km ilgio, prasidedan
tis mūsų kaimo šaltiniuose, bet įtekantis
tiesiog į Nemuną ties Punia. Šis upelis
ir skyrė Abunevičių, Aleksandravičių,
agdanavičių ir Dzienajevičių sodybas
nuo kitų raižiškių. Apskritai Raižiuose
buvo nemaža bendrapavardžių, todėl jie
buvo arba pravardžiuojami, arba vadina
Abunevičių buvo trys broliai. Vienas jų
turėjo ūkį Adamonyse, antras – Čerauči
Juozas Abunevičius – mūsų artimiau
sias kaimynas – buvo vadinamas „folvar
kowy“ nuo žodžio „folwark“ (palivarkas
– buvusio dvaro padalinys). Juozas Abu
nevičius buvo vedęs
azarauskaitę iš
azorų kaimo, turėjo 11 ha žemės. Jis per
Pirmąjį pasaulinį karą irgi buvo mobilizu
otas, o jo šeima, kaip ir mūsų, traukėsi nuo
karo. Gyvenome kartu Jelnios apskrityje.
Tik mes Jasenioko kaime, o Abunevičių
altutino valsčiaus centre. Abune
vičius, kaip ir mano tėvas, po revoliuci
jos grįžo į savo šeimą, ir mes 1918 metų
vasarą kartu parvykome į tėviškę. Saky
davo, kad Abunevičius karo metu buvo
ar sanitaru, ar sandėlininku. Grįžęs na
mo jis greit pasistatė naują namą, kuria
me vėliau, užaugus dukrai, buvo dažnai
rengiamos vakaruškos, taip pat kluoną,
tvartą. Abunevičiai prieš karą turėjo du
vaikus – Joną ir Marytę, o po karo gimė
Vyriausias Abunevičių Jonukas buvo
dvejais metais už mane vyresnis ir dar
prieš karą atbėgdavo pas mano vyresnę
sesutę Sonią. Su Jonuku ir Maryte kartu
ganėme karves. Su Jonuku mes vaikščio
jome vieną žiemą mokytis į Ardiškių
dvarą ir vieną žiemą mokėmės ir kartu
gyvenome Alytuje. Su Jonuku aš išmo
kau plaukioti jų kūdroje. Ir vėliau su juo
artimai draugavome, kol aš dar buvau
nevedęs. Marytei pasipiršo pašto valdi
ninkas Miniokas Milkamanavičius, ir ji
Nr. 11–12 (111–112)
už jo ištekėjo. Tarybų valdžios metais jis
tapo Alytaus ryšių kontoros viršininku,
o Jonas Abunevičius nuėjo dirbti pas jį į
kupacijos metais Jonas grįžo na
mo, o po karo atvyko į Varėną, nuomojo
pas mane butą ir dirbo �nansų skyriuje,
paskui išvyko į Merkinės ligoninę dirb
ti ūkvedžiu. Ten jis ir susituokė su našle
Molneraite, turėdamas jau per 40 metų.
Jų jaunesnė sesuo Ieva gyveno su seser
imi Maryte Vilniuje.
Kitas mūsų Užumilsio kaimynas –
nius Aleksandravičius, pravardžiuojamas
„Pihica“ (baltarusiškai – pempė). Tai
buvęs bežemis totorius. Jis buvo našlys,
turėjo sūnų Stepą ir dukrą Zosę, vedė našlę
(pavardės neatsimenu) ir atėjo užkuriom
į jos ūkį Raižiuose. Šios našlės sūnus iš
pirmo vyro buvo išvykęs į Ameriką. Su
ja Aleksandravičius irgi užgyveno vieną
sūnų Dovydą – vienmetį su manimi. Kai
Dovydo motina mirė, Aleksandravičius
vedė trečią žmoną – mano būsimo svai
nio Motiejaus Makavecko seserį Juhasę.
Jiems gimė dar dvi dukros – Rozalija ir
Felicija. Kai mirė antroji Aleksandra
vičiaus žmona, jos sūnus davė grįžtančiam
iš Amerikos Ratkevičiui įgaliojimą paim
ti jam priklausantį ūkį, valdomą patėvio.
Vyko teismai. Kadangi ūkyje atsirado dar
vienas įpėdinis, brolis pagal motiną Do
vydas, Ratkevičiui nepavyko laimėti, ir
ūkis liko Dovydui. Vyresnis Dovydo bro
lis Stepas, kaip neturėjęs jokių teisių į ūkį,
buvo bežemis. Jis mokėjo skaityti ir rašy
ti, buvo lėto būdo ir gal kiek naivokas.
Atsimenu, vieną kartą jaunimo būryje jis
kaklaraištį pavadino „noktaizu“, ir nuo
to karto jį ir vadino ne Stepu, o „Nokta
iza“. Nors jis buvo gerokai vyresnis už
mane, bet mudu su juo draugaudavome.
Neturėdamas ateities, Stepas su kita
is emigravo į
raziliją, dirbo San Paulo
mieste, dažnai rašydavo man, siuntė nu
otraukas. Ilgainiui ryšys nutrūko. Koks
Jo sesuo Zosė buvo ištekėjusi už Sašos
(Aleksandro) Abunevičiaus, turėjo kelias
. Aleksandravičiaus sūnus
iš antros žmonos Dovydas augo kartu su
manimi. Kartu ganėme karves, kartu ber
navome, abu rūkėme.
ūdavo, Dovydas
pasivagia iš tėvo tabako ir degtukų, atsi
neša, ir abu rūkome. Aš rūkyti neišmokau
– nerūkiau iki 24 metų, o Dovydas rūkė. Jis
kažkaip nepritapo prie savo bendraamžių,
buvo kai kurių skriaudžiamas. Jis vedė
raižiškę Emiliją Makulavičiūtę
nianką (Samuelis
Samur – toks vardas),
irgi nepritapusią prie savo bendraamžių.
uvau per Dovydo vestuves pabroliu. Jie
Jo sesuo Rozalija ištekėjo už mano toli
mo giminaičio, turėjo sūnų, o jauniausioji
sesuo Felicija žuvo hitlerinės okupacijos
kaimynas, pravardžiuojamas „sovietni
ku“ – turbūt, kad mėgo duoti kitiems pa
tarimus. Jų šeima irgi evakavosi Pirmojo
pasaulinio karo metu, gyveno Kurske.
Grįžo iš evakuacijos kiek vėliau už mus
su sūnumi, irgi Jonu, palikęs kitus šeimos
narius Kurske, nes jų sodyba, kaip ir ma
no senolių, esanti prie pat apkasų, karo
metu buvo sudeginta. Reikėjo atsistaty
ti. Tik apie 1922 metus, kai Kurske mirė
agdanavičiaus žmona, grįžo į tėviškę ir
kiti šeimos nariai – dukterys Rozalija ir
Felicija bei jauniausias sūnus Romas. Mi
rus mano tėvui,
agdanavičiai apsiėmė iš
pusės dirbti mano sesers Sonios ūkį. Se
agdanavičiaus sūnus Jonas �irtavo
su mano svainio Motiejaus Makavecko
seserimi Felicija. Abiejų tėvai nebuvo
palankūs judviejų santykiams, tad jiedu
nutarė slapta išvykti į Argentiną. Tam tik
slui Jonas pavogė iš tėvo pinigų. Tėvas
apskundė sūnų policijai, ir sūnų pasodi
no į daboklę. Vis dėlto Jonas su Felicija
išvyko į Argentiną.
agdanavičiui ten
klimatas buvo nepalankus, jis pradėjo sir
guliuoti ir po dvejų metų grįžo į tėviškę,
palikdamas žmoną Argentinoje. Tuo me
tu į Raižius grįžo buvęs pašto valdininkas
Jonas Chazbijavičius. Tai buvo nedidelio
ūgio žmogelis, ramaus būdo.
uvo jis
vedęs gana gražią merginą Feliciją Cha
leckaitę, muezino, vėliau mulos Adomo
Chalecko dukterį. Kai Chazbijavičius
mirė, jo brolis Juozas apskundė Feliciją,
kad ji užmušusi vyrą.
uvo atliktas skro
dimas (pirmą kartą mačiau, kaip pjau
stomas žmogus), nustatė, kad jis mirė
nuo širdies infarkto. Tuomet Jonas
danavičius persikėlė gyventi pas Feliciją
Chazbijavičienę. Kai aš išvykau su šeima
į Jiezną dirbti pašto skyriaus viršininku,
Jonas tapo Raižių pašto agentūros vedėju,
agentūra buvo perkelta į Chazbijavičiaus
sodybą. Po karo agentūra buvo perorga
nizuota į ryšių skyrių, ir
tapo skyriaus viršininku. Vėliau
navičius įsipainiojo į kažkokią istoriją ir
agdanavičius Romualdas
azorų, vyriausioji
agdanavičiūtė Rozalija mirė senmergė,
o jauniausioji – Felicija ištekėjo už Motie
Jonas Struckas – tai dar vienas Užu
milsio kaimynas, vienintelis lietuvis
ūkininkas Raižiuose. Ūkis anksčiau
priklausė Vitkauskams. Mama pasakojo,
jog prieš persikeliant kaimui į vienkiemius
Vitkauskai gyveno greta mūsų sodybos.
Vitkauskas pardavė savo ūkį grįžusiam iš
Amerikos Juozui Cikanavičiui, kilusiam
nuo Alovės. Jis dažnai lankydavosi pas
mus, su susirinkusiais kaimynais lošdavo
kortomis. Tada lošdavo ne iš pinigų, o iš
degtukų, nes ir jie buvo brangūs. Cikana
vičius buvo geras pasakorius. Mes, vaikai,
mielai jo klausydavomės. Vitkausko sesuo
Monika atsiteisė iš Cikanavičiaus mirusio
brolio ūkį ir ištekėjo už Jono Strucko, ku
rio tėvai dirbo pusininkais arba kumečiais
dvaruose. Taip atsirado Struckų šeima. Su
jų dukra Anele dar teko karves paganyti.
Nebūtų viso mūsų Užumilsės vaizdo,
nepaminėjus dar dviejų šeimų, turėjusių
maždaug po pusę hektaro žemės, irgi be
Pačių Adamavičių neprisimenu, jie jau
buvo mirę. Jų trobelė per Pirmąjį pasaulinį
karą sudegė. Liko tik nedidelis sodelis
– kelios slyvos ir kriaušė. Liko ir jų duktė
– išprotėjusi Zosė. Sako, išprotėjo, kai
degė jų namelis. Zosė, kiek atsimenu, nuo
savo buvusios sodybos nesitraukė, su pa
talyne nuolat sėdėdavo sodelyje. Kartais
dainuodavo, kartais verkė ir dejuodavo.
kai padykę bernai ar vaikai iš jos pasi
juokdavo, rėkė nesavu balsu, net šiurpas
imdavo. Kartą mano dėdė Jonas, kai dar
Ir nuo to pamišėlė Zosė pradėjo lai
kyti dėdę savo vyru. Kai jis sukūrė savo
šeimą, pasistatė trobesius, Zosė su sa
vo manta persikraustė į netoliese esantį
tuščią kluoną. Į namus nėjo, bet ir iš
kluono nesitraukė – ir žiemą, ir vasarą.
Raižių, Adamonių, Čeraučiznos gyvento
jai nutarė išlaikyti Zosę iš eilės. Pabūna
pas vieną savaitę ir perveža ją su patalyne
pas kitą. Čia ją ir išprausdavo, nors ji tam
priešinosi, baisiai rėkė ir plūdosi. Teko ją
laikyti ir mums. Įsitaiso, būdavo, kampe
su savo patalyne, ten miega ir valgo, nes
prie stalo neidavo ir prašoma. Gyveno il
gai ir nesirgo, nors anksčiau sėdėdavo ir
Kita Užumilsio kampininkė buvo Elzė
Kupinienė, vadinama Alžutka. Gyveno
savo sklypelyje dūminėje pirkioje. Tai
buvo vienintelė dūminė, kurią man teko
pamatyti gyvenime ir kuri išliko iki 1960
metų. Alžutka eidavo per žmones, pote
riaudavo, prašydama išmaldos. Poterius ji
kalbėdavo lenkiškai, kaip žirnius berdama.
Vaikščiodavo skarmaluota, nors prisiuba
gaudavo nemažai. Paaugę anūkai kapsty
davosi ant aukšto jos skarmalų krūvose
ir rasdavo auksinių bei sidabrinių rublių.
Jos duktė Rozalka (Rožė), turėdama dvi
atsineštines dukras, ištekėjo už mažaže
mio valstiečio Gursko iš Silgionių kaimo
ir su juo turėjo dar du vaikus – Anelę, ma
Nr. 11–12 (111–112)
dresas:
LT–52498 Kaunas
Autorių ir redakcijos nuomonės gali nesutapti.

Romualdas Makaveckas, Galimas Sitdykovas, Adas Jakubauskas
yriausiasis redaktorius:

g.sitd[email protected]
(
tsakingasis sekretorius:
Jonas Ridzvanavičius
Lietuvių kalbos redaktorė:
ultūros paveldas:
Tatjana Čachorovska
8 680 76 115
KTU spaustuvė, užsakymo Nr. 236. Tiražas – 800 egz.
AVI
mirties nuoširdžiai užjaučiame dukteris Zosę ir Feliciją, sūnus Danielių ir
nuoširdžiai užjaučiame žmoną
DANAVI
Viliją, sūnų Romą ir kitus
asaulinio totorių kongreso suvažiavimas
Zosei Aleksandravičienei, Felicijai Ridzvanavičienei, Danieliui ir Ipolitui
AVI
Danielius Makulavičius buvo ilgametis Raižių mečetės imamas, Lietuvos
burge, Jekaterinburge, Penzoje tautiečiai
neturi galimybės savo vaikų mokyti gim
tąja kalba. Apskritai toli ieškoti pavyz
džių nereikia. Pačiame Tatarstane, kur
jau dešimt metų galioja Respublikos kal
bų įstatymas, yra kaimo rajonų, kuriuose
iki šiol nėra totoriškų mokyklų. Tarp jų
Nurlato, Čeremšansko rajonai, Tetiušai ir
olgarai.
Problemas, susikaupusias tautinių san
tykių sferoje, delegatai išnagrinėjo labai
detaliai.
uvo daug įdomių pasiūlymų.
Pavyzdžiui, suvažiavimo dalyviai tarėsi
dėl distancinio mokymo sistemos sukū
rimo, kabelinės ir palydovinės televizijos
bei radijo totorių kalba plėtros, taip pat
dėl totoriško interneto segmento sukūri
mo, tautiečių namų Kazanėje statybos ir
dar dėl daugelio kitų dalykų. Vienytis ga
lima daugeliu būdų. Pranešėjai siūlė tai
daryti taip, kaip parašyta viename iš Pra
našo chadisų – „laikantis garbės siūlo“.
Nepakeičiama kongreso dalimi tapo
jo kultūrinė programa. Delegatams iš
Rusijos regionų ir įvairių pasaulio šalių
buvo pristatyti geriausi spektakliai, mu
zikiniai kūriniai, koncertai. Tatarstano
valstybiniame Musos Džalilio operos
ir baleto teatre gruodžio 13 d. įvyko
Rezetos Achirovos operos „Poeto mei
lė“ premjera, gruodžio 15 d. Tatarstano
valstybiniame G. Kamalo akademiniame
teatre buvo parodytas Zulfato Chakimo
spektaklis „Telsez kuke“, gruodžio 14 d.
pramogų ir verslo centre „Korston“ įvy
ko Tatarstano Respublikos meno meistrų
koncertas. Jame pasirodė šokių ansam
blis „Kazanė“, kamerinis orkestras „La
Primavera“, Tatarstano Respublikos
Nacionalinis dainų ir šokių ansamblis,
vokalinis ansamblis „Sijumbike“, solis
tai Idrisas Gazijevas, Zilia Sungatulina,
Rustemas Asajevas, Albertas Ismailas,
dainininkė Malika ir kiti. Kongreso me
tu vyko literatūriniai muzikiniai vakarai.
Gruodžio 12 d. Tatarstano valstybiniame
G. Kamalo akademiniame teatre įvyko
vakaras „Likimai ir keliautojai“, skirtas
žymiam totorių rašytojui Tau�kui Aidi,
gruodžio 15 dieną S.
Saidaševo koncertų
salėje – literatūrinis muzikinis vakaras
„Derdmendo nuojauta“, skirtas žymiam
totorių verslininkui, rašytojui ir visuome
nės veikėjui Zakirui Ramejevui atminti.
uvo atnaujinta Pasaulinio totorių
kongreso Vykdomojo komiteto sudėtis.
Pakartotinai penkeriems metams Kon
greso vykdomojo komiteto pirmininku
buvo išrinktas Rinatas Zakirovas. Nuo
altijos šalių į komiteto sudėtį pateko
Latvijos totorių–baškirų bendrijos „Čiš
ma“ pirmininkas Zufaras Zainulinas.
Kongrese dalyvavo ir Lietuvos totorių
delegacija. Ją sudarė Vilniaus, Kauno,
Visagino, Klaipėdos ir Panevėžio totorių
bendruomenių atstovai. Visagino totorių
bendruomenės pirmininkei Ziliai Kari
movai buvo suteiktas nusipelniusio Ta
tarstano mokytojo vardas. Iš Tatarstano
prezidento Mintimero Šaimijevo rankų ji
gavo ženklą ir garbės diplomą, liudijan
čius šią nominaciją.
Paskutinę suvažiavimo dieną Kongre
so delegatai turėjo galimybę aplankyti
keletą Tatarstano rajonų. Svečiai iš Lie
tuvos ir Latvijos svečiavosi Sabos rajono
berniukų gimnazijoje, mečetėje ir kitur.
Sabos rajono administracija pasitinka
Kongreso svečius su duona ir druska

Приложенные файлы

  • pdf 7765647
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий