luna (cursul valutar: 1 Euro 0,99 manati). In Moldova si Fondul de Stat pentru Protectie. 2014 pensia medie in Azerbaidjan a constituit Sociala al Republicii Azerbaidjan, semnat la.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Delegaia Republicii Moldova a fost condus de Maria
Borta, Preedintele Casei Naionale de Asigurri Sociale, iar
cea a Israelului – de Amos Rosenzweig, juristul principal al
Institutului Naional de Asigurri Sociale.
Cele dou delegaii au fcut schimb de informaii privind
sistemele de securitate social din ambele state i au discutat
prevederile de baz ale proiectului de Acord.
Acest document va prevedea garanii sociale în cazul atin
gerii vîrstei de pensionare, acordarea i plata pensiei de inva
liditate, pensiei de urma i indemnizaiei de invaliditate în
urma accidentelor de munc sau cauzate de boli profesionale
pentru moldovenii aai legal la munc în Israel. Msuri simi
OtaOhbaţhd ahOhmfuă
a Bardh JaţhnmaOd
cd @rhftnănh RnbhaOd
SRCIAOĂ
Ficare trebuie
s-i cunoasc pe
datornici
Datele personale,
oferite numai
individual
6
CrnPlnuă dernduhd shnPuu 5318 suln “SrşPd Progrvhl”L “Progsuhvd”L “Eglţll Shulrglfh”1
[email protected] [email protected]Ţ[email protected]Ă
RÎJS @[email protected]@S @H [email protected]
MOLDOVA-ISRAEL:
PRIMA RUND DE CONSULTRI
La 24-26 noiembrie 2014 la Chiinu a avut loc prima
rund de consultri pe marginea proiectului de Acord în
domeniul securitii sociale între Republica Moldova i
Statul Israel.
I16T58I5EA CAD5EL25 Х
81 A63ECT I0325TA1T AL ACTIVITAŢII C1A6
De la 1 aprilie 2014 Casa Naional de Asigurri Sociale a instituit
Direcia organizarea activitilor de instruire sau Centrul de Instruire.
Scopul de baz al acestei subdiviziuni este organizarea instruirii profe-
sionale a funcionarilor publici, angajai ai CNAS. Mai amnunit despre
activitatea acestei structuri pentru ziarul „Asigurarea Social” ne-a rela
tat Angela Botnariuc, ef Direcie resurse umane.
– Doamn Botnariuc, cine a fost iniiatorul îninrii Centrului de Instruire
i cu ce scop a fost el creat?
– Aceast idee exista înc pîn a numit eu în calitate de conductor al sub
diviziunii în anul 2006. Asemenea centre de instruire exist în multe instituii de
asigurri sociale din alte ri. Anume ele au constituit un punct de pornire pentru
instituirea unei structuri similare în cadrul CNAS, în care la moment activea
z circa 1400 de angajai. În 2007 am avut ocazia s vizitez unul
dintre cele 3 centre de instruire, care activeaz la Polonia. Iar nu
demult am participat la un seminar internaional la Baku, capi
tala Azerbaidjanului, în cadrul cruia a fost reiterat necesitatea
unei perfecionri profesionale permanente i calitative a funci
onarilor publici. În prezent se observ o tendin de a crea centre
de instruire pentru angajaii instituiilor publice. Iar legislaia în
domeniul serviciului public prevede ca toi funcionarii publici
s participe anual la cel puin 40 de ore de instruire profesiona
l. Pentru instruirea angajailor în centrele externe de instruire
trebuie de pltit sume mari, ceea ce CNAS nu-i poate permite.
Anume în acest scop a fost organizat o subdiviziune intern de
instruire, scopul activitii creia este satisfacerea necesitilor
instituiei pentru instruirea intern.
– Cum decurge procesul alegerii funcionarilor publici
pentru instruirea profesional?
– Din 2013 instruirea specialitilor Casei Naionale se organi
zeaz în corespundere cu necesitatea de instruire profesional. Fi
ecare funcionar al CNAS, în procesul de evaluare al performan
elor individuale, împreun cu eful direct/evaluatorul elaboreaz
un plan individual de dezvoltare profesional, iar conductorii
subdiviziunilor CNAS întocmesc planuri ale instruirii profesio
nale ale subdiviziunii, care sînt aprobate de Preedintele CNAS.
Ulterior, este elaborat planul de dezvoltare profesional integrat
anual, care include atît instruirea intern, cît i cea extern.
Continuare pe pag. 4
La 25-26 noiembrie, curent, la sediul Casei
Naionale de Asigurri Sociale (CNAS), a avut
loc întîlnirea bilateral privind implementarea
Acordului i Aranjamentului Administrativ
între Republica Moldova i Republica Ceh în
domeniul securitii sociale.
Delegaia prii moldave a fost condus de
Carina Turcin, ef Direcie general relaii in
ternaionale, acorduri bilaterale i comunicare
a CNAS, iar delegaia prii cehe – de Ian Pav,
ef al Departamentului Drept Internaional al
Administraiei Cehe de Securitate Social.
Participanii la întîlnire au discutat despre
schimbrile majore din ultimii ani ale legislaiei
din domeniul securitii soci
ale din Republica Moldova i
din Republica Ceh. Totodat,
pe parcursul întîlnirii bilterale
au avut loc discuii pe margi
nea aspectelor tehnice relevan
te privind aplicarea Acordului
în domeniul securitii sociale
între cele dou ri.
Unul dintre scopurile întîlnirii a fost îna
intarea i examinarea propunerilor pe margi
nea formularelor pentru aplicarea Acordului i
Aranjamentului Administrativ în vederea apro
brii ulterioare a acestora.
Acordul între Republica Moldova i Repub-
lica Ceh în domeniul securitii sociale a fost
încheiat la 29 noiembrie 2011 i a intrat în vi
goare la 1 octombrie 2012.
Svetlana CODREANU
Ş[email protected]ŢE BĂ,,,
Fondul de Stat pentru Protecie Social
din Republica Azerbaidjan (FSPS) este insti
tuia care elaboreaz i implementeaz poli
tica statului în domeniul asigurrilor sociale,
PROGRVA0CEHIA:
[email protected] [email protected]Ţ[email protected]Ă
La ce vîrst brbaii i femeile
ies la pensie în Europa
În UE, în mediu,
[email protected] [email protected]Ţ[email protected]Ă
EXTINGEREA CROAERRĂRII PROGR0SRORNEZE
кN GRPENIUO ASIGURĂRIORR SRCIAOE
La 1 decembrie 2014 a intrat în vigoare
Acordul între Republica Moldova i Republi
ca Polon în domeniul asigurrilor sociale i
Aranjamentul administrativ pentru aplicarea
acestuia. Pentru ca aceste documente s e
aplicate ecient, ambele pri au elaborat i au
examinat formularele necesare.
O 
Cu aceast ocazie, în perioada 1-5 decembrie,
curent, la Chiinu s-a aat o delegaie format din
opt specialiti, care au reprezentat dou instituii
poloneze de asigurri sociale - Institutul de Asi
gurri Sociale (ZUS) i Casa de Asigurri Sociale
Agricole, condus de Marta Godloza, ef al De
partamentului aplicarea acordurilor internaionale
ZUS din Republica Polon.
Casa Naional de Asigurri Sociale a Repu
blicii Moldova a fost reprezentat de specialitii
din cadrul Direciei generale relaii internaionale,
acorduri bilaterale i comunicare, condui de Cari
na Turcin, ef al subdiviziunii respective.
În prima zi de lucru ambele pri s-au informat
reciproc despre sistemele de pensionare care func
ioneaz în Moldova i Polonia. Delegaia polon a
manifestat un interes deosebit fa de sistemul de
@[email protected]@SA
NU ECRNRPISIŢI SE SĂNĂTATEA ANGAJATUOUI
Î  \r   \n\t\b  \r
 \r \b
Casa Naional de Asigurri Sociale (CNAS) reamintete agenilor eco
nomici, angajaii crora nu au constituit o organizaie sindical, c sînt în
Biletele de tratament balneosanato
rial, repartizate prin CTAS i orga
nizaii sindicale, sînt oferite numai
persoanelor asigurate care lucreaz,
indiferent dac sînt membri ai
sindicatului ori nu
Din bugetului asigurrilor sociale
de stat au fost reparatizate 30 de
milioane de lei pentru procurarea
biletelor de tratament în sanatoriile
din Moldova i Ucraina.
Lista entitilor în care nu exist organizaie sin
dical primar cu drept de a benecia de bilete
balneosanatoriale pentru anul 2014 este plasat
pe pagina ocial a CNAS www.cnas.md. Infor
maia este plasat în partea stîng a meniului,
la rubrica “Formulare CNAS”, în subrubrica
“Informaii utile privind biletele de tratament
balneosanatorial persoanelor asigurate”. Tot
acolo gsii formulare a drilor de seam despre
utilizarea biletelor de tratament, procurate din
contul BASS, cu anexele respective.
RÎJS @[email protected]@S @H [email protected]
Casa Naional de Asigurri Sociale a analizat
informaiile pentru 9 luni, curent, aferente contri
buiilor calculate i declarate, precum i achitate de
LISTA PLTITORILOR DE CONTRIBUII LA BUGETUL ASIGURRILOR SOCIALE DE STAT CU DATORII
MAI MARI DE 300 MII LEI LA SITUAIA DE 01.11.2014
Nr.
d/o
8enumirea plă�torului de contribuţii la 1ASS
Soldul
datoriilor
2OLEGOUL eAŢOOeAL 8E VOTO2ULTURĂ ŞO VOeOCO2A
ŢOE 8Oe 2IOŞOeĂU
dO8GAR8 TERRA SA
BACII CAP
ALOdEeTARdAŞ SA
dOe8OSTU8-ART 2OLEGOUL
STAŢOUeEA TEIeOLOGO2O-EXPEROdEeTALĂ PAŞ2AeO RS
S2 LOOe-GRO PLUS SRL
2ORTEe 2OOPERATOVĂ AGRO2OLĂ 8E PRO8U2ŢOE
INCOMLAC SA
JLC SA
REGOA TRAeSPORT ELE2TRO2 Rd
GOSPO8ĂROA 2OdUeAL - LO2ATOVĂ 2ĂLARĂŞO Rd
2P AGRO2AZAOA2
A2VA-eOR8 ReTREPROe8EREA RS
APĂ-2AeAL 8Oe 1ASARA1EAS2A Rd
dAGT VEST SRL
SARdAT RS
PAR2UL UR1Ae 8E AUTO1UZE Rd
2OLIOZ PO1E8A
UZOeA 2OeSTRU2TOARE 8E dAŞOeO PRUT-80 SA
2RO2dAZ-AGRO SRL
ORIEO -VOe SA
TEATRUL eAŢOOeAL 8E OPERĂ ŞO 1ALET dAROA 1OEŞU RS
GEAdTAL SRL
SOLVO2ULTURA RS
VOTOS-IOe2EŞTO SA
VALOE2X2IOdP SRL
O2S ASEeA-TEXTOL
2OLOeA AGRARĂ 2AP
eOSTRU-OLĂeEŞTO SA
dOL8OVAIO8ROdAŞ SA
APĂ-2AeAL STRĂŞEeO Rd
2OV2OeS GRUP RS
1URLA2U-VOe SA 8E TOP Re2IOS
SA PEeTRU PRO8U2EREA 2OVOARELOR CLOARE -
dOeA 8E POATRĂ 8Oe dOLEŞTOO dO2O RS
SOLVA-SU8 2AIUL RS
1AS2OeSLUX SRL
UeOVERSOTATEA 8E STU8OO APLO2ATE 8Oe dOL8OVA SRL
STEAUA ROŞOE CT SRL
2Sdd-67 TRUST dE2OeS SA
-ETRA8E AGRO SRL
ALCASPOROT AGEeŢOA 8E SE2UROTATE SRL
RS PEeTRU SOLVO2ULTURĂ 2IOŞOeĂU
STAŢOUeEA TEIeOLOGO2Ă PEeTRU OROGARE 2IOŞOeĂU RS
AL1OTA 2OOPERATOVA AGRO2OLĂ 8E PRO8U2ŢOE
O 2OeSUd
dOeA 8Oe 2IOŞOeĂU SA
Rd 8E 8ESERVORE 2OdUeALĂ 8Oe 2OJUŞeA
O2S ROdOeA 2A1LAGGO SRL
1RĂeEŞTO RS
8ORE2ŢOA ASR2-2
REGOA APĂ-2AeAL-1ĂLŢO Rd
SU-2AeAL 2OdRAT Rd
ReTREPROe8EREA PEeTRU SOLVO2ULTURĂ 2OdRAT RS
dOOARA SA
1AR8AR - AGRO SRL
2ERAdO2A-T SA
ZOd1RU-eOR8 SA
GAdETE2I PLUS Rd SRL
SPOTALUL RAOOeAL VUL2ĂeEŞTO OeSTOTUŢOA dE8O2O-
SAeOTARĂ PU1LO2Ă
Nr.
d/o
8enumirea plă�torului de contribuţii la 1ASS
Soldul
datoriilor
APĂ 2AeAL VUL2ĂeEŞTO Rd
SIGMA SA
2OSO2Oe SRL
dA2OeST-PROd SRL
CLOREAeA CASIOOe SRL
2OeCE2TAL SRL
VOeURO -OALOVEeO SA
Rd AL GOSPO8ĂROEO LO2ATOV -2OdUeALE
2OeSTRU2TORUL RS SAeATOROU PREVEeTOROU 8E 1AZĂ
GALSAd - SERVO2E SRL
PA8UREA 8OdeEAS2Ă REZERVAŢOA eATURALĂ 8E STAT
AUTO1AT - TRAeS SRL
dAVAR2Oe SRL
S2 COLATURA - UeGIEeO SRL
PROGRES & 2O CORdA 2OdER2OALĂ 8E PRO8U2ŢOE SRL
E2OSEd GRUP S2
CĂ2LOA SRL
2ALL2REST O2S SRL
CA1RO2A 8E 2OeSERVE AeEeOO eOO SA
RUdOTOX SRL
RTS-SPO2UŞOR SA
STAŢOUeEA TEIeOLOGO2O - EXPEROdEeTALĂ 1ĂLŢO
ReTREPROe8EREA PEeTRU SOLVO2ULTURĂ TELEeEŞTO
AGROPROd VO2TOROA 2OOPERATOVA AGRO2OLĂ 8E
PRO8U2ŢOE
ALGA8Ae-2Od SRL
SERVO2OO 2OdUeALE UeGIEeO Od
AGROSEdOOe SO2OETATE 2OdER2OALĂ SRL
S2 SAeSOe82Od SRL
RS PEeTRU SOLVO2ULTURĂ E8OeEŢ
APĂ -2AeAL E8OeEŢ Rd
AUTO2OdTRAeS ReTREPROe8EREA 8E TRAeSPORT
AUTO SA
8ORE2ŢOA 8E PRO8U2ERE ŞO EXPLOATARE A COe8ULUO
LO2ATOV
SLATOeA -TRAeS SRL
ORLA2T SA
AeGRO2OOP ReTREPROe8ERE 2OOPERATOSTĂ 8E
2OdERŢ AeGRO
LOGOCAT-PROd SRL
AUTOSALU1ROTATE Rd REGOA
OeSTOTUŢOA dE8O2O-SAeOTARĂ PU1LO2Ă SPOTALUL
RAOOeAL 2EA8RR-LUeGA
Rd 1OGGA COO8 SRL
PORUd1 SA
TOGIOeA-VOe SRL Rd
ZAGORO8eOU2 Ae8REO SERGIEEVO2O GT
CARdAPROd SRL
S2 TAXOGRUP e.R. SRL
AY8AR - dERASO SRL
ELOTAUTO8OAdAeT SRL
2A 1ALASOeOR8
A2OeOSAGRO CĂLEŞTO SRL
GLOROeAL SRL
S2 2OSCEd-AGRO SRL
GOSPO8ĂROA 2OdUeALĂ RRŞ2AeO Rd
2OOPERATOVA AGRO2OLĂ 8E PRO8U2ERE AGROSARGAL
AGROAU8OT SRL
eOVAL8OeO SRL
SERVO2OO PU1LO2E 2OdOŞLOA Rd
PALA2E 2ASOeO ReTERPROe8EREA dOXTĂ SRL
Nr.
d/o
8enumirea plă�torului de contribuţii la 1ASS
Soldul
datoriilor
APĂ 2AeAL TARA2LOA Rd
8EPOCARd SRL
AUTOdAS - AGRO SA
K.-.1. GROUP Rd SRL
S2 2LOdAUTAeUL - AGRO SRL
ASETOROe-AGRO SRL
eE- dEGA PRESS Rd SRL
AXO2OeST SRL
2OLEGOUL OeTEReAŢOOeAL 8E A8dOeOSTRARE ŞO
1USOeESS OeSTOTUŢOA 8E ReVĂŢĂdReT
ARTOZAeA SA
dOeOLOT 2OeSTRU2T SRL
GT ALA TATOAe
TERdOGAZSERVO2E 2OdPAeOA 8E 2OeSTRU2ŢOO SRL
S2 2ARA -TEPA SRL
OeSTOTUTUL 8E eEUROLOGOE ŞO eEURO2IORURGOE
LO2EUL TEORETO2 OeTEReAŢOOeAL 8E dAeAGEdEeT
2Od1OeATUL 8E PRELU2RARE A LEdeULUO SA
STAŢOUeEA TEIeOLOGO2O-EXPEROdEeTALĂ
dAXOdOV2A
SA8A2US SA RS
dOL8AEROSERVO2E RO
8ORE2ŢOA GEeERALĂ ReVĂŢĂdReT SORO2A
COMPLECONS SA
GIE2-PRUe SRL
AUTOTEIeO2A SRL
VESO SRL
8UAe TARLA SRL
dOL8A1ELA SRL
1RA8E2US-AGRO SRL
dOG8AL-P SA
GOSPO8ĂROA SPE2OALOZATĂ AUTO Rd
1U8JA2 YOLLARO SA
PLAST 2Oe8U2T LOeE Rd SRL
2OdGAZ PLUS SA
REGOA APĂ-2AeAL SORO2A SA
VEGeOT- 2Od SRL
TARA2LOA-GAZ SRL
SOLVO-2OeEGETO2A 2OdOŞLOA RS
VOeURO 8E 2OdRAT SA
CIOBALACCIA CP
APROdAS SA
CA1RO2A 8E 2OeSERVE 8Oe 2ĂLĂRAŞO SA
AGROGLE8 SRL
PTEROe-82 SRL
AGROIOLTOeEeO SRL
2OOPERATOVA 8E 2OeSTRU2ŢOE A GARAJUROLOR
G2 8ORE2ŢOA 8E PRO8U2ŢOE ŞO 8E LO2UOeŢE Rd
GEOTEXTOL SRL
ROd-2Od-2EREAL SRL
STAŢOUeEA 8O8A2TO2O-EXPEROdEeTALĂ 2IETROSU
Rd PEeTRU SERVO2OO LO2ATOVE 1OTAeO2A
8RAe2OR SRL CORdA 8E PRO8U2ŢOE ŞO 2OdERŢ
AGROA8Ed -2.8. SRL
CONGASCIC SA
PUTO LEeOeA 2OLIOZ
TARAS-S2OP-AGRO SRL
AAMPANIE DE INFORMARE A CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI SOCIALE
‘‘PENTRU A BENEFICIA DE PENSIE, ACHITAŢI CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE!’’
DE LA 1 IANUARIE PLTITORII DE CONTRIBUII
DE ASIGURRI SOCIALE VOR FI OBLIGAI S PREZINTE LUNAR DECLARAIILE
PÎN LA DATA DE 25 A LUNII IMEDIAT URMTOARE.
Un angajator responsabil transfer la timp contribuiile
de asigurri sociale, iar un contabil contiincios prezint
declaraiile în termen.
Stimai angajatori, prezentai declaraiile la timp!
Nu amînai totul pentru ultima zi!
PДAБA ИEЖЛIIДЗК
DE @[email protected]@SNNE!
Fondator
– CNAS a RM
Publicaia Periodic a fost înregistrat la Ministerul
Justiiei a RM. Certicat de înregistrare nr. 126 din 30.01.2003
Redactor-ef: Valentina Fedosenco
AGRESA REGACŢIEI
Republica Moldova, MD-2028,
mun. Chiinu, str. Gh. Tudor, 3
tel.: 022 257 549
www.cnas.md
[email protected]
ASIGURAREA
Ziuarul a fost tiprit la tipograa
“Europress”
Tirajul - 3500
Comanda nr. 522
CNAS
mun. Chişinău, str. Gh.Tudor, 3;
[email protected]
DATELE PERSONALE,
OFERITE NUMAI INDIVIDUAL
Datele cu caracter personal se ofer doar con
form unei cereri în scris a ceteanului, cu anexarea
copiei buletinului de indentitate. La solicitrile prin
telefon acest tip de informaie nu se furnizeaz.
La 14 aprilie 2012 în Republica Moldova a in
trat în vigoare Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind
protecia datelor cu caracter personal. Scopul ela
borrii unei asemenea legi este aprarea drepturilor
Sînt pensionar i primesc pensie din Federaia Rus. Anterior am primit 2 ani
pensie în Republica Moldova. Patru ani mai tîrziu vreau s-mi transfer pensia din
Rusia în Moldova. Cum voi primi pensia aici i îmi va ea oare indexat, doar
în Moldova mi s-a calculat pensia cu cinci ani în urm, iar în aceast perioad
pensiile localnicilor au fost indexate de cîteva ori?
Zinaida C., or. Bli
La întrebarea
cititorului a rspuns
Iulia
SAENCO
ef-adjunct
Direcie general
relaii internaionale,
acorduri bilaterale i
comunicare.
La momentul de fa CNAS aplic Acordul între Guvernul Republi
cii Moldova i Guvernul Federaiei Ruse privind garaniile drepturilor
AзУОЧиД
DОциЕЧОХьЧЕй
кОИИЯ ИЕциОХьЧЕТЕ
ИШТОКЕТОЧия
ЕкШябТьIЧЕябТь 1L03

  ­
€‚
ƒ„…­€
€ – †
 „‡
12
Продолжается подписка на 5318 г1 череМ SrşPd ProgrvhlL ProgsuhvdL Eglţll Shulrglfh1
Индекс 51VE6 2
для фиМически! лиц 2
• Индекс 5TVE6 2
для юридически! лиц2 •
Индекс 56VE6 2
для пенсионеров и инвалидов2
МЕЖДВDАРEДDEЕ АEIРВДDAЖЕАIuE
 \r\f \n\t\n\b \b\n\b \n,
\t\t \n\n \f \n\n\n \n\b, 
\t   – ­€\n \n\b, \b \n
\n\n  \n\n\n \n\b.
‚\r \t \n\r€ ƒ\n€ \n \n\b\n\t \t-
\b… \b   € \n\n … \n\r\t
 \n\n\b \n\n† \n\f ‡\nˆ.
 \t\n\f€ \t€\b \n 
 \t\n† \n\n\n \b\n, ‰ \b
 \n \b\t\n,  \n \n \f\n€ \n\n
\r \n \b\t\n \b\t\b ‰ ‰\b  \n
\b\n\t\b \n ‰ \nƒ\n \r\n\b,
\t †\t \n\t\n\b, \n\t…  \f\n \n\n\b
 \r\n \b  . ­\n‰ € \n\n …
\r\t \t\n\b †\t€  , \n†\b…€ \b
\r\f \n\t\n\b.
\n \n…\n \b€ \n €\n€ \n\t\b€ \r
\f‰ \t\b\n\n \nˆ \b \n\r \n\n
…, \f\n\n † €. Š†\t , \n\t
\bˆ \t \t\n\f€, \b‰\b ‰ , ‰
\n \n\b\n †, \n\b  \n.
ˆ  ‰Š‹ŒŠŽ‘‹
Я РАБEIАН u DКАА
МОЛДОВА0ИЗРАИЛГ:
  \r \f 
24-26 2014  \r\f
\n\t \b\f \r \n \n\b\r \f 
\f\r \f \r\t \n\f\b
\f \r \f .
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА Х
ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКСС
 1 \n\f 2014  \f \b \f \r  ()
\t\f \r\b\t\r ­\n\f \r\f \r \n \r €‚
\f ƒ\r €. … \f ‚ †\r \n\f \f\r \n‡
\f \n\r\b \r\t  \f  – \r\b . ˆ
 \r\f \r \n\f \r «\f \r » \b\t
\r €\f \b ­\n\f €\f€\b ‰\f Š\r‚\b.
– \n Š\r‚\b, \b\r \t\f \r ƒ\r € 
 \b\b \f ‚ \t\f \r\b
\t\r?
– ‹ \t …\b\n\b … \t\n €\n\n ‰ ‰\f\n€ \n\t\t
 ‰\n\b‰\f \n\b \b 2006 \n\t. \n\t\n\r \n\r‰…  
\b\n €\n ‰†\t \n\n\n \n\b \t .  €\n \n
 \n† \n‰\f\n€ \t \n\f \n‰\n \f \b \n\b Š‡‡,
\b \f\n\n\n  \n\tˆ \t \t \n\f\n\n 1400 \n\t\f\n\b. Œ‰\n \b
2007 \n\t \n\r\b \b \nˆ, \t \t\b \n\r‰…
, \n\t \f\n\n € \t\n\b\n \n. ­ \t\b\n
 € ‰ \b €†\t\n\t\n€ € \b \n
­\r\t† \n\n\t \f, \t \n\b\n\n \n \n\r\n\t€\n
\n\n\n \f‰\b\n \nƒ\n\n \n\t\n\n\b\f
\n\t\b †…. Ž \n… \b€ \r\t
\t \n\t \n\r‰… \n\b \t \r\n\f\n\b \n
\n\b \r‰\n \b.  \f\n\n\t\b\n  \n\r\b
 \b \n†… \n  € 40 ‰\n\b \nƒ\n
\n \n\t\n\n\b\f. ‘ \n\r‰ \n\t\f\n\b \b\n \bˆ
 \n\t\n\n\b\f \n\r\n\t€\n , ‰\n  \n \r\t†
Š‡‡.  €\n ’\n \r\n \n\n\b\n \b
\n‰\n \n\t\t, \f\n\n\n \b\n \t\n\b\b\n
\b \n ‰†\t \n \n\t\n\n\b\f \n\t\n\n\b\f \n\r
\b \f\t\n\b.
– \b \n \r \n \r \f  \f \n
‡\f €?
– ‚\r‰ \n\b \n\n \f 2013 \n\t
\n \b \n\n\b\b \n\r\n\t€\n \b \nƒ
\n\n \n\t\n\n\b\f. Ž \n \n\f \nƒ\n
\t\n† \f†\t \n†… \n\b€\n \n \b\n€ 
€€ ‰\f\n€/\n…\f\n€ \r\b \t\b\t
 \nƒ\n\n\n \b, \f\n\b\n\t \n\t\t
 Š‡‡ \n\b  \nƒ\n\n \n\t\n\n\b\f
\r\n\f\n\b \n \n\t\t, \f\n\n \b†\t \t
\t€ \n\n \f \n\n\n \n\b. Ž
\tˆ€ \r\b †\n\t \n\r…  \nƒ
\n\n\n \b, \f\n\n \b\f‰, \f\f \b, \f
 \bˆ \n\r‰.
ˆ\f \r. 10
25-26 \n\r \b \n\n \f \n
\n\n \n\b \n\n \t\b\n\n
\b‰ \b \b  ‡\nˆ \b
\n\r \n\n … ­\t€\b
\n\n \nˆ €†\t \r\f\n \n\t\n\b
 \r\f\n •.
 €\n\t\b\f\n \n\n \b\n\b
Š —‰, ‰\f ˜\b\n\n \b
€†\t\n\t \n\nˆ, \t\b\n\n
\nˆ ƒ\n€\n\b Š‡‡. Ž\n 
\b ‰ˆ\f\n \t \r ™ \b, ‰\f
€ €†\t\n\t\n\n \b •ˆ\f\n
­\t€ \n\n ….
š‰\f \b‰ \f \n …\b
 €, \b \b \n\t \n\t
\b \f\n\n\t\b\n \b \n\r
\n\n …, \f\f \b -
\r\f \n\t\n\b, \f \b •
. Ž€ € \b\n \b€ \t\b
\n\n \b‰ \n\r†\t
‰\f \f €
 ‡\nˆ \b \n\r \n
\n … €†\t \t\b€
€.
\nˆ\n \b€ \b\n \b
€ \b‰ \r\n \t\n \n\r†\t \t
\n†, \f… \n\t† \f\n\b
\r\f\n\b \t € ‡\nˆ ­\t€
\b\n\n \nˆ \t  \n\t…\n
\b†\t.
‡\nˆ \b \n\r \n\n …
€†\t \r\f\n \n\t\n\b \r\f\n
• \r\n \n\t\n 29 \n\r 2011 \n\t 
\b\n \b  1 \n\f\r 2012 \n\t.
’… …“ ƒ‹”‹•Ž’
ЗDАЕIЕ ЛA uКĂ ЖIE,,,
˜\n\t\b ƒ\n\t \n\n 
… (˜›‡‘) \r\f ­\r\t†
– ’\n ‰†\t, \f\n\n\n \r\b
 \n\f  \b \n\r \n
\n\n \n\b, \n\t \b\n 
\n\r‰\b \b  \n\n\r.
Ž\n \b€ \b‰  ˜›‡‘ \n
\t €\n\t\b\f€ \f\n€ ƒ\n
€ \n\r \n\n\r\n \r\t†\f\n
\n\n €, \n \t €
ˆ \b \n\r €\n\tƒ\f \n\b
  \n\b\n\t€\n ƒ\n€.
‰ 1 \b 2006 \n\t, \b ­
\r\t† \b \b ‘\f\n \n \t\n\b
, \f\n\n \r\n  \n\n\b
€†\t\n\t \t\n\b \n\r‰\b
 \b €†\t ‰€ \b\n€
\n\n\n \n\b €\n€ 
‰\n . ‡\n\n \t\n\f€, 
ƒ\n€  \f\n€\n\n\b:
 \n\n\b\n ;
 \f\n\n ;
 \n\b\n\f\n .
‚\n\b  \n\b \n
\t\b\n€,  € \b†\t \f
\n€ \t \r\f ­\r\t†.
\f\n  c‰\b 
\n\t €€ \b\n\n\b \n\n\n \n
\b, \n\b  ‰\n€ ‰
\n\n\n \n\b. ‡\n\b\n\f 
 \b \n… \b€  \t\n\b
, \f \f\f  \n\t \n\r\n\t€ ƒ
\f.
š\b‰ \n\n\b\n  \b†\t
 \f\n€ \t \r\f. 
\f\n  \t\f †\n\t
\n \n\n€ \t\f \n\r\f .
Ž \n\t 2006-2013 \n\t\n\b \n\n\b 
\b\n \b 4 , 25 \t\n 100 € \b €.
‡\t  \n \b\n ’ † \n\t
\b‰ \b 5,78 – \n 29,8 \t\n 172,3 €
 \b € (\b \f 1 \b\n = 0,99
€). Ž 2014 \n\t \t  \b ­
\r\t† \n\b † 183 €.
Ž \n… \b€ \b\f \n‰
 \n\r\n \n\n \n\b \b
­\r\t† ƒ\n€ \t\b \n‰
\f\n\b: \n‰, \n\b\n\t€ \r\n
\n\t€ \b € 22%  ƒ\n\t \n
\t  \t, \f† \t†
\b 3%  \r\n\f. Ž \n\t
\b\n € \n\n\n \n\b
‰\b \f† \n\t\f \n\b €
\b \n € \n€. Ž
\n\t 2007-2013 \n\t\n\b \n\rœ€ \b\n\n\b \n
\n\n \n\b \b\n \b 4,95 .
Ž \r\f ­\r\t† \b\n \b
\n\t   \t €†‰ \n\b
63 \n\t \t †… – 59  6 €\b.
‡ 1 \b 2015 \n\t \n \b\n
\t †… \b‰ …  6 €\b 
\t\n 60 . \n\r\n\t€ \n\b\n
(\t\n\b\n) † \n\b 25 , €
€ \r€ † \t ‰
 \n \b\n \t\n† \r  €ˆ
12 .
‡ 2013 \n\t ˜›‡‘ \r\f
­\r\t† \n\b
 \b\n€\n\b € 
‰  \n \b\n. \r\n \t\n
€ \r\b †\t, \t\nˆ
\n\n\n \b\n, \n \n\r\n\t€\n
\n\r \f\f-\r\n \t\n\f€, \f†
\n\b\n € \n\b \b\n \n
\n \b\n \b †€ \n\n \b€,
\n\r\bˆ \b ‡all- ˜\n\t\b
\n\n ƒ\n\t \n\n\n \n\b \n
\n€ ƒ\n 190-0.
‡\t \n€, ‰\n 2014 \n\t \b\t
 \b\n€\n\b € \b
. ‚\f\n\n 99,7% \n\n\b \n‰
\b\n †€‰ \b \n \r\f\n\b\f\n
\f\n‰\f. Ž  \f, \b \f\n\n
\r\f\n€ \n\b,  \b‰\b
 \n\t\b\n€ \n\n\b\n \r\f€
 «€\n\r \r\f\n€». \f\n\b\f
\f\n‰\f \b\t \r\n,  \n\n\b
   \b€.
\n\n\f\n \n \n\t‰\b, \n\t
 29  2011 \n\t \b . \f, \n\r‰
\b \r\n ’ƒƒ\f\b\n \b€\n\t\b
€†\t \n\n \f\n \n\n\n
\n\b \n\t\n\b ˜\n\t\b€
ƒ\n\t\n€ \n\n … ­\r\t†.
‹\n \t\n\f€ \t€\b \f\n€\f
€ \n \n\r€ \n\n€, \n\r‰ 
\n\b \b\t ƒ\n€\n \n
\n \b ƒ \n\n\n \n\b.
ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ДИАЛОГ
  21 23 \r\f \f\n\t \b\f \f\n \f \f\n
 \f\t\f (\b) \f\n\f \f \t \t \r\n \f-
\f \n\f ­ €\r\f\t ‚\f \f\n \fƒ „ \f.
\f \t\n\f \t \f\f …\n\f \r\t.
МОЛДОВА0ЧЕХИП:
сотрудничество во благо граждан
МЕЖДВDАРEДDEЕ АEIРВДDAЖЕАIuE
  \r\f
 \r \r\f \f\n\t\b \r \r ?

 
\r\f \n\t \f\b 
 \n,  
\f \t
.  \t
\b   \f
\n, 
 \f 
 \b  
\f \t \f
 \t 
  \f \t.   \f \t
   ­ €  \f\b 
 \b \f \t \f \r\f  \n\t.  
 \n, \b \f \t ‚  \f
\f \f   \f 67 .
ƒ \b \r\f  \n\t  \f\b 
\b \f \t 65 . ƒ 2050-  \f , \f\n‚
 \r\f \n\t, \b \f \t ‚ „ 
\f 64,4 ,  – 64,6 .
… ­\f \b \f \t  \f 
61,5 65 . ­ ‚ – 56,5 60 .  2029 
  „ \f\b „  \f 65 .
… † \b \f\b  \n \f 63 , ‚
\b – \f 60 .
… ƒ  \f\b  \f \t-
 \f 2024-2027   ,  ‚ 65-
 67 .
… ‡ \b \f\b  \n \f 63, ‚\b – \f
61 .
… ˆ \b \f \t \f\b 62 , 
  \n \t\f \f 2018 .
…   \f ‚ \f \b \f \t  
‚,  ,  \f 60 ,  
\n \f\b 65-.
…  ‚\b,  \b,  \f\b 
\n \f \f \t 65- , \f\f  \f\b
   \t \f 2020  66-, \f 2025  – 67
.
… € ‚\b \f\b  \n \f 60 , \b
– \f 61 .  ,  \f \f  1962- ,
 \f\b \t : \f\b  \n \f \f \t
65- .
…   \f 2007  †  \f\b
  \f \t 65 67 , , \f  \n
, \n  \f\b \f 63 .   
  2030- .
‰ \b \f \t \f ‰  ‚,  
, \f 65 .
… \b ‚\b „ \n 63-, \b 
65- .
Š\b \b \f \t \f \f,  
,  ‚ – 62 . ‰,   
\f ‚\f  . €\b   \t
\b \b  \f , ‚\b \f \t\f 
 \f ‚  62- .
… ‹\f ‚\b \b \f\b  \n \f \f \t
 64- , \f\f , \f 65-.
… … „ \b \f \t  \f
 65 ,  ‚ – 60. Œ 2018    \t „
 \f 66  \f „  \f.
ˆ  ‰Š‹ŒŠŽ‘‹
МЕЖДВDАРEДDEЕ АEIРВДDAЖЕАIuE
ЬБТШИЬЕОИЕ НОМЕО0ЫОМЭТКОДО ТОТЬУЕОИЧЕТТОБ
1 \b 2014 \r\n\f \f \f
 \f\r \f \r  
‰\r\r \f -
\n\f\b \f \n\f\b ˆ\f .
‹\f \r, €\r\t †\r \b\r\t €\f
\r\r , \r\t \r\f \r
\f \r\r\r‚ ‡\f\t.
ƒ „“ „— 
\n ’\n€ ‰ 1 \n 5 \t\f\r \b Šˆ
\b \n\t \t \b\n€ 
\n\b, \t\b\bˆ \t\b \n\f ‰
†\t \n\n\n \n\b –  
\n\n\n \n\b (ZUS) Š \n
\n\n \n\b \b \f\n€ \n\b
(KRUS), – \b\n \b ‰\f\n€ \b
\bˆ  ZUS \r\f \nˆ
\n ˜\n\t\n.
\n \f \n\n\n \n
\b \n\t\n\b \t\b \b\t… -
 \b \bˆ  \b\n 
\b ‰\f\n€ ˜\b\n\n \b €†\t
\n\t \n\nˆ, \t\b\n\n \n
ˆ ƒ\n€\n\b Š\n —‰.
Ž \b \t \n\b€\n \r\n \n\n
\n\f\n€ \t \t €€ \n
\n\n \n\b, \t\b…€ \b \n\t\n\b
 \b \nˆ. \n\t\t  \n\f\n
\t \b\b €\n\t\b\f € \n-
\n\b \n\n … †\t.
‡ \nƒ ‰†\t \n
ˆ \r\f\b\n  \b\n €\n\t\b\f \f\n
 \b\n\n€. ‚ ˆ\b \n \t\n
, \f, \n\n€\n‰ \n\t\t
Š‡‡, \n \n\n€ \b\n, \n € 
\t\n\b\n\n †, \n\r  \n\n\n ƒ\n
€\n\b, \n \n\n€ ‰ \n
\b , \n\r \n\b \b \n\n\r 
\t, €\n€… €\n\n \t\n.
‡\n\n \f \f\b\n \n\r†\t \b\n\n
\f\n\n\t € \b \n\r \n
\n\n \n\b \n\r , ‰\n \t
\f \bˆ €\f \n\b\t\n\n \b€.
‚\t\f\n ’\n \f\n\n  \n. \n\r\n\n, 
€\n\t\b\f\n, \n\f\n \n\n \n\n \f\f
€\n†\n \r\nˆ  \n\r \n \t \t.
ž \b \b \r\n‰ \t \b \n\n
 \f\b\n \n\r€\b ƒ\n€, \n
\b \n \t \n\t\n\b\n\n \r\n \t
\r\n\f\n \b€ € \b \f
ƒ\n€\n\b \t € ‡\nˆ \b
\n\r \n\n\n \n\b ­\t€
\b\n\n \nˆ. \n \n\f\n‰ \t\f
 \n\n \r\n \n\t \n\n
\f\n \t\b\n\n \b‰.
ƒ … „‡†… 
\t\t Š‡‡ \n \b
 \b\n, ‰\n \n\t‰\b\n €†\t
‰†\t€ \n\n\n \n\b \n\r
  \r\t \n\n\r\b\n\b \f \n
\nˆ €†\t €. \n \n\n, \b \n\t \t
ˆ \t\b\n\n \b‰ €\n†\n \t
\n\n€ € ‰ˆ \f\f.
‰\f ˜\b\n\n \b €†\t
\n\t \n\nˆ, \t\b\n\n \n
ˆ ƒ\n€\n\b Š —‰
\n€, ‰\n Š‡‡   \n\n\n
\n\b \nˆ \b\b €†\t \n\r\n
† €\n\n \n\t‰\b\n. ‚ \b
 \b\n, ‰\n \f †  \t\n\b
\n\nˆ \n\b €†\t \n\n
\f\n Š\n \n\n\n \n\b \b
\f\n€ \n\b \r\f \nˆ, 
 \f\n\n\n \b\b ‰\b \b \n\t\n\r
 \b‰ \b \n\t\n\b.
—\f† Š —‰ \n€, ‰\n 
\r\f \n\t\n\b \n\n\b  \r†
 ž\b\n\f€ ‡\n\n€. Ž \f  \b\n
 \n\t€\b \b\t ˆ
\n \b\n\f \f\f \n€ \b 
\n\n€ \f\n\n\t\b, \f† \b \n\r \n
\n\n \n\b.
‹…—…  ˜­…‚ …… ™€
…š… „›“
Ž \f\n€€ «‡\n\n \n
\b» \t\f\n € \bˆ 
 ZUS \nˆ ˜\n\t\n \n€, ‰\n
\n\n\b\n \t\f\r\f\n \t\b\n\n
\b‰ \b \r\n\f \n\b 
€\n\b, \n\r\n\t€ \t \n\t…\n 
€ ‡\nˆ \b \n\r \n\n\n
\n\b.
– \n\n, ‰\n\r ‰ € \n
ˆ, € \t\n† \n\t\n\r\n \n\f\n€ 
ƒ\n€ \n \n\n†\n€ \n \r\n
 € \n\n\n \n\b, \f\f 
\r\f \n\t\n\b, \f \nˆ, – \n€
 ˜\n\t\n.
\n \n\b€ \n\f\n \n, \n \n\n, \f\f
\n \b\f \b \t €\n\t\b\f\n € \n-
\n\b,  ‰. Ž \nˆ
\t\b  \n\f\n   \n\n\n
\n\b, \n \b € \f.
€, \f\f €\n\n \t …
\b Š \n\n\n \n\b \b 
\f\n€ \n\b. ‡\n\t\n \f† ‰†\t,
\f\n\n\n € ‰€ ‰\n€
\b \t \b\n\n†….
 \t\b € \n†\b \b
\n‰ \b  \t\n\b \n
\n \n€\n… \n \n\t\b. ž ‰
 \b \b\n\n \n\b\b\n \r\n \b\n\n\b
\n\n\n \n\b. ž \b €\n\t\b\f\n
€ \r\n\n€ \b\n\n\b € \n
\n\b \n, \n \b \nˆ ’ \n\r\n,
 \b \n ƒ\n\b \n, \n
…\b   \n\n\b Š
\n\n\b \b \f\n€ \n\b.
 \b \r\f \n\t\n\b \n
ˆ \b\n \b\n\t  . ‡ 2013 \n\t \b
\nˆ \b \b \n\b \f\n, \t-
€\b… \n’\n \b‰ 
\n\n\n \b\n. Š\n‰\n \t
\n\r\n\b \b \n\bˆ 
\n\n\n , \f\f \t €†‰, \f \t †
…, \t\n 67 . \n 2013 \n\t †… \b \n
ˆ \b\n\t   \b 60 , €†‰
– \b 65 . ‡\n\n \n€ \t\n\f€,
‰ 2013 \n\t, \n \b\n 
\b‰\b \f†\t ‰ €  \n\t
€. Ž \b\n \b\n\t  
†… \b \t\n 67 \f 2040 \n\t, \t
€†‰ – \f 2020-€.
Š \n€ † \t\n\f€ \t€\b \b
\t , \n \f\n\n\n€ € 
 \n\t \f‰\n €€€
\n \b\n\n\b. \n\f€ †\t€,
\bˆ\tˆ€  † \n\t, \r\t \b
‰\b   €€, \f\n\n \n
‰ \b ƒ\n\t \n\n\n \n\b
 \n† \b\n \n\t \b\n \t\n\b\n
\t\n.
 \fƒ \t …\f\t\n\t
\r\n †\n\t\f \f\n \t\r
\n\f  \t \n\f \f\n \fƒ
 \n\r­ƒ \f\f:
\r\f\n \n (\n\t\n 5 \t
\f\r 2008 \n\t, \b\n \b  1 \t\f\r
2009 \n\t);
 \n\f\n \r\f\n (\n\t\n
11 ƒ\b 2009 \n\t, \b\n \b  1 
\r 2010 \n\t);
 € (\n\t\n 27 2010
\n\t, \b\n \b  1 \r 2011 \n\t);
 Ž\f€ ˜\n\b\n€ Œ\f€\r (\n\t
\n 16  2010 \n\t, \b\n \b 
1 \b 2012 \n\t);
 \r\f\n ­\b (\n\t\n 5 
\r 2011 \n\t, \b\n \b  1 \t\f\r
2012 \n\t);
 ‹\n\f\n \r\f\n (\n\t\n
19 \n\f\r 2011 \n\t, \b\n \b  1 \b
 2012 \n\t);
 •ˆ\f\n \r\f\n (\n\t\n
29 \n\r 2011 \n\t, \b\n \b  1 \n\f
\r 2012 \n\t);
 Š\n\n\b\b\n€ (\n\t\n 12 
\r 2012 \n\t);
 Ž (\n\t\n 28 \n\r 2013 \n\t,
\b\nˆ\n \b  1 \t\f\r 2014 \n\t);
 Œ\n\b\f\n \r\f\n (\n\t\n
1 \n\f\r 2014 \n\t).
’… …“
ƒ‹”‹•Ž’
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА Х
ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКСС
АКIВАЛЛDE
НЕ ЬТОИТ ЭКОНОМИТЬ НЛ ТДОЫОНЬЕ ЫЛБОТНИКЛ
ƒ„˜„“ “™ „™‡ž  ˜„—„  ­ “ …› … „‡ †… †
˜†™€ ˜‡   … „
\n \f \n\n\n \n\b (Š‡‡) \n\r…
\b€ ’\f\n\n€‰\f \rœ\f\n\b, \b \f\n\n \n\b \b‰
\nƒ\n \n, ‰\n \n € \b\n \n\r \b \n
 \f \n\n\n \n\b \n\r€ \f\n€\n
\b  80% \b\n\f  \n\n-\f\n\n ‰.
ž \t\n 19 2012 \n\t \n \b\f \t \n\f\n
‰ \nƒ\n \n, \n \n \b\n \t, \n\n €
€, \b€ \b \n† \n\n\b \b\b Ÿ 290 \n
19.04.2010 ., ’€ \b\n€ \r \t \n \n\t\t
 Š‡‡.
\n \n\b€ ‰\f ˜\b\n\n \b
ƒ\n\b \n\n\n \n\b Š‡‡ ž
 Š\n, \b 2014 \n\t \r\t† \n\t
\b\n\n \n\n\n \n\b  \f\f 
\n \b\n\f \r\n \b\t\n 30 €\n\n\b
\b. Ž\n  ’ €€ \t \n\b 
\r\n \n\r\n \r\n 6 ‰ \b 
\r \b \n \n\t\n\b š\f.
‡\n\n-\f\n  \r\n ’\f\n\n€
‰\f \rœ\f €\n† \n‰ \n\n\n\n
€€ \b\n\n\b, ‰ € \b \r\t† \n
\t\b\n\n \n\n\n \n\b. \r\n\n\t
 \t \n \b\f \t \b\n
\n\t\f\n\b \b \b€\n \n €  \r\n‰\n
† \t\n† \b \t\n\b\n \t\n.
‚\t \n † \r\n\f  €\n† \t\n\b 
‰‰\n \n‰\b€ \b\f \b \n ‰…
\n\t\n\n \b \n\t.
‡\t \n€, ‰\n \t \b\n\f
\n€ \f€ \n\n\n 
\n\b \n\b\n\t \r\n. ‚\t\f\n, \f\f
\t€\b \n\n† \n \n\n\r \b \n
\t\b\n € \n\n\n \n\b
\n \t†\t \r\n\b \b\n\n\b
 \t\n\n\n\r\n \n\b ‰
 \n\n-\f\n\n ‰, \b†\t\n
\n\n\b€ \b\b
Ÿ 290 \n 19.04.2010 ., ’\f\n\n€‰
\f \rœ\f \f‰ Š‡‡
—\n\b\n \nˆ  \b\n \n
‰ \n\b€ €
\n\n-\f\n\n\n ‰.
‡\n\n ’\n€ \t\n\f€, ’\f\n
\n€‰\f \rœ\f \t \n\r\b€ \n\r\t €‰\f
\n€\b \f \t\b \n‰ \n\r \n\n\b \b\n\f.
ž Š\n \f† \f, ‰\n \f\n\n \n \r
\n\r… \b Š‡‡ ’€ \b\f€,   ‰€ 
\n, \tƒ \b€ \t \n… \n\n \f \n
 \n\r\n\t€ \r\f\n\b.
†\t €, \r\n\f \t† 
\n\t\n\b, ‰\n  ˆ
\b  \b\n\n\b \t\n
\n\n\r\n \n\t\b\n€ 
\n\n-\f\n\n\n ‰. ‚\t
\n ‰, \n \f\n\n\n \t
\r\n\n\t  \n\b
\n\r \b\f, \b
\n\t \r \t\n\n\b: \n\f \r\b \b \n \n\b
18 \t, \b \n \b€ \f\f \n\t\n†\n \n\f\n\b \r\n\f\n\b €\n\n
\f\n\n‰.
Š‡‡ \t\n\b \b\f \t \n
\n-\f\n\n\n ‰ \b \n Strugura \b
Š\n‰, \n \r’; Bucuria-Sind, Ž\t-
-Ž\n\t’; Nufrul Alb \b Š; Codru \b Š’’
ˆ; \b \n-\nƒ\f\n Constructorul
\b Šˆ’, \f† \b \t\b  š\f: €.
‡ Œ\n, Orizontul \b ‡\b\f Moldova \b
—\f\b. Ž \t€ \n€\n \n\t\n \b\f
\b \n \n\b \n\f\n\n 6 ‰ \b. 80%
’\n €€ \n\f\b ‰ \t\b \r\t†
 \n\t\b\n\n \n\n\n \n\b.
…\n. \b\f\f\n \f . 7
– ˆ \b\b \n\n \r‚\r \r\t
\f €‚  ?
– ž \n€€ \n\r‰ \n\r…\n \f
\b \n\r \n\t\b\n †\r, €\t†€
, \b \nƒ\n †\r
\b\f\n\b, \f\n\n \b†\t †\n\t\n 
\b\b€ \n\n\b€ 
­\f\t€ \r‰\n\n \b. ‡
\n\b \n€€ \n\r‰ \n\r
\b \b€\n \n ‰\f  \t‰,
\n… \t \n\n \f\n ‰\n€
\n\b \t\b \b Š‡‡. \n\b\n\t
‰\r \f €, \b €\f \f\n\n
œ € \f\n\n\t\b \b
\n\r \n\t\b\n € \n\n\n
\n\b, \b\t€ \n€€, \n
\b \t\n Š‡‡ \f \t. ›\n€
 \b \t€ \n 15-20 ‰\n\b\f. —\f† \n\b\n
\t \n\r‰ ‰… \n†….
– ˆ \b€ \n €
\f\r\f ‚\r †\b\t?
– \b \n-\n€. ž \n\r‰
… \f, \n \bˆ \f\n\n
\n\b\n\t \n\b \n \b€
\n\t\n€ €. €,
\t ‰… \n\t\b
†….   \nƒ\n
\n\t\n\n\b\f \t 4 \t.
– \r €\r\r \f\b \r
\t \t \n\n?
– Ž \n\n\b\n€  \n\b\n\t ˆ€
€. Ž 2014 \n\t ‰ \n\t
\f\n\b \n\n  \n
\n\t\t \r\n \r\n 2 , \f\n\n
\nˆ \n \n\r‰ \n‰ 
ƒ\f  \b\n \n\t\b.  \n\tˆ
€\n€ \b Š‡‡ ‰\b 38 ƒ\n
\b \f\n\n\b, \f\n\n \n\b\b \b
\b \t\n \n\n \f.
– \r \f Œ\t \b\r , \b\f \b \r
\b   \n\f \n\f \n‡
\f ‚ \n\r\b  \r\b\t\r ƒ\r
 €?
– ‘ \t €\b, €\bˆ \n \t \n
\f š\b \n \t\n
\n \b€ \n\r‰, \n \b€ \n\r
‰, 933 ‰\n\b\f \nˆ €‰\f
€ \f. ‡‰, ‰\n ’\n \t\n\n‰\n
\b\n\f \n\f.
– \n\f\r\t ‚\r \r
\n\t\r \b\f‡\b‚    €
 , \n \r , \r\b \t
 €?
– \n€€\n \b\n \n\r‰, \n
\t\f \n\n Š‡‡
 \n \n\t\t €\n
\n\bˆ \b\n \f\bƒ\f \b ­\f\t
€ \r‰\n\n \b \r\f
\n\t\n\b.
¡\n‰ \n\t‰\f, ‰\n \r\n \n
\n€ \n\n \f \n\n\n
\n\b \b †\t \b\n 
\n, ‰\n\r  \b \n\b \n\n\b
\r ‰ \t\n\n \n\n, \n€  
\t‰ ‰†\t, ‰\b\b\n\b \n\b\b\n
 \b\n \t \b €\f \n\t \n\t\t† 
 Š‡‡, \n \n\b
 \b\t \b \f†\t\n€ \r\n\f \n\n
\f †\t \b\n \n…\n \nƒ\n.
Ÿ… ’… …“ ƒ‹”‹•Ž’
\f\f \r\t, \t\f
 ‡ ‚­
\f\f , \f\t\n­
\n \f\f\t\f
\f\f­ƒ \n \f, \f\t
 , \t\n­ \n\f
‚­\f \n .
30 \n \n\t \t\n  ­
\f \r\f\t \f\n
 \f\t\f \f 
 \r\t \t \f\f
†\n\t ˆ\f.
 , \f\n \f\t \n\r
 \f\f \r\t \t 2014 \r, \t 
 \t ‚­ \f\f , \r\n
\t\f \f ‚ \f\n \f \b\f \f\n \f
 \f\n \f\t\f www.cnas.md. ‰‚
\f \fƒ\f \t \n\t ­ \r «Š\n\f
\b» \t \r «…\n\f ‚\f 
\n \f\f \r\t \n \f\f\t\f
 \n ». ‡\f  \f ‚\r\n \t
 \n\t\f \r\t, \f 
Š€, \t\t\r­ƒ \n.
Я РАБEIАН u DКАА
Š‡‡ \n\n\b ƒ\n€ 
9 €\b, \f…, \f\f \n\t‰ 
\t\f\n\b \b\n\n\b, \f ‰
’\f\n\n€‰\f€ \rœ\f€ – …\f€
\b\n\n\b \b ˜‡‡. ‡\n†\bˆ \f, \n\t
 \t. ‚\r… €€ \t\n†\n ’
\n \b ƒ\n\t \n\n\n \n\b
\n\b 224 938 693 .
‹\f\n\n€‰\f \rœ\f, \t\n \n \b\n€
\b ˜‡‡ \f\n\n \bˆ €€ \b 1 € \b,
\t\n† \nƒ\n\t \r\n 162 € \b.
‡\t € \n …\f\n\b 
‰ Colegiul Na¢ional de viticultura
i vinica¢ie
din Chi
inu – 25 € 176 . 925 \b, Midgard
Terra SA – 8 € 542 . 870 \b, Bacii CAP
– 7 € 474 . 334 \b, Alimentarmas SA – 6
€ 069 . 739 \b, Mondostud-Art Colegiul
– 5 € 882 . 949 \b, Statiunea tehnologico-
experimentala Pa
cani IS – 5 € 602 . 829 \b,
SC Lion-Gri Plus SRL – 5 € 411 . 890 \b,
Corten cooperativa agricola de produc¢ie – 4 €
951 . 869 \b, Incomlac SA – 4 € 680 .
152  \t.
‰, \b\n\b€\n 
\n\n ‰ \b\n\n\b \n\r\n\n
\n\t\b\n\n \n\n\b \n \b€ 
‰€ \r€ € †, \f\n\n, \f\f
\b\b \f\n\n\t\b\n, ‰
\t \b\n, \n\n . 2 . 294¹ Š\n\t\f \n
\b\nˆ Ÿ 218 \n 24.10.2008 \n\t, \b
\f \n† 
\t\n†\n 
ˆƒ \b €
\n 30 \t\n 50 \n\b
 \t (1 ..
– 20 \b).
Ž€ €, \n\n \n\n†€ . 2
. 10 ‘\f\n \n \r\t† \n\t\b\n\n \n
\n\n \n\b  2014 \n\t Ÿ 329 \n
23.12.2013 \n\t,  \b \n\b \n
\f \b\n\n\b \n\r\n\n \n\t\b\n\n
\n\n\n \n\b \b‰ ‰
 \b € 0,1% \t\n†\n \f†\t
\t \n\n‰\f, \b\f‰ \t ‰
\t\n†\n.
\f \b \f \r  () \r\f \n\b †\b€\b  \r – \n\f\r\f \b 
 ‚\r \r \f \r  (Š), \f\r \b\r\t  1 2014 \n\t‚\r 
 300 \r\t. \f.
Ž \f\t    \b\r\f \r \r\f \r, †\r\r \n€ \n\n\f 183 \f\n\f\r\f 
\b.
ДОЛЖНИКОВшДОЛЖЕНшЗНАТЬшКАЖДЫЙ
РАБEIEДАIЕЛЯМ DА ЗАМЕIКВ
Œƒ•Œ‹‘ ¡‘‹Ž‹¢•£ŠŒ‘•¤ ’”ŠŽ¥‹ˆ ¦ ƒ§’¥Š§¨©•‘‹ˆ ˆªŽ‹Œ‹ˆ ˆ Ÿ«¬Š¥ ”‹Œ®’¯Œ¥ˆŠŽŽ‹”‹
Œ‹°•’§¨Ž‹”‹ Œ¥¯’¤‹ˆ’Ž•± Œ ‹§”’¢• Œˆ²³Š 300 ¥²Œ. §ŠŠˆ ƒ‹ Œ‹Œ¥‹±Ž•« Ž’ 01.11.2014 ”‹’
Nr.
d/o
8enumirea plă�torului de contribuţii la 1ASS
Soldul
datoriilor
2OLEGOUL eAŢOOeAL 8E VOTO2ULTURĂ ŞO VOeOCO2A
ŢOE 8Oe 2IOŞOeĂU
dO8GAR8 TERRA SA
BACII CAP
ALOdEeTARdAŞ SA
dOe8OSTU8-ART 2OLEGOUL
STAŢOUeEA TEIeOLOGO2O-EXPEROdEeTALĂ PAŞ2AeO RS
S2 LOOe-GRO PLUS SRL
2ORTEe 2OOPERATOVĂ AGRO2OLĂ 8E PRO8U2ŢOE
INCOMLAC SA
JLC SA
REGOA TRAeSPORT ELE2TRO2 Rd
GOSPO8ĂROA 2OdUeAL - LO2ATOVĂ 2ĂLARĂŞO Rd
2P AGRO2AZAOA2
A2VA-eOR8 ReTREPROe8EREA RS
APĂ-2AeAL 8Oe 1ASARA1EAS2A Rd
dAGT VEST SRL
SARdAT RS
PAR2UL UR1Ae 8E AUTO1UZE Rd
2OLIOZ PO1E8A
UZOeA 2OeSTRU2TOARE 8E dAŞOeO PRUT-80 SA
2RO2dAZ-AGRO SRL
ORIEO -VOe SA
TEATRUL eAŢOOeAL 8E OPERĂ ŞO 1ALET dAROA 1OEŞU RS
GEAdTAL SRL
SOLVO2ULTURA RS
VOTOS-IOe2EŞTO SA
VALOE2X2IOdP SRL
O2S ASEeA-TEXTOL
2OLOeA AGRARĂ 2AP
eOSTRU-OLĂeEŞTO SA
dOL8OVAIO8ROdAŞ SA
APĂ-2AeAL STRĂŞEeO Rd
2OV2OeS GRUP RS
1URLA2U-VOe SA 8E TOP Re2IOS
SA PEeTRU PRO8U2EREA 2OVOARELOR CLOARE -
dOeA 8E POATRĂ 8Oe dOLEŞTOO dO2O RS
SOLVA-SU8 2AIUL RS
1AS2OeSLUX SRL
UeOVERSOTATEA 8E STU8OO APLO2ATE 8Oe dOL8OVA SRL
STEAUA ROŞOE CT SRL
2Sdd-67 TRUST dE2OeS SA
-ETRA8E AGRO SRL
ALCASPOROT AGEeŢOA 8E SE2UROTATE SRL
RS PEeTRU SOLVO2ULTURĂ 2IOŞOeĂU
STAŢOUeEA TEIeOLOGO2Ă PEeTRU OROGARE 2IOŞOeĂU RS
AL1OTA 2OOPERATOVA AGRO2OLĂ 8E PRO8U2ŢOE
O 2OeSUd
dOeA 8Oe 2IOŞOeĂU SA
Rd 8E 8ESERVORE 2OdUeALĂ 8Oe 2OJUŞeA
O2S ROdOeA 2A1LAGGO SRL
1RĂeEŞTO RS
8ORE2ŢOA ASR2-2
REGOA APĂ-2AeAL-1ĂLŢO Rd
SU-2AeAL 2OdRAT Rd
ReTREPROe8EREA PEeTRU SOLVO2ULTURĂ 2OdRAT RS
dOOARA SA
1AR8AR - AGRO SRL
2ERAdO2A-T SA
ZOd1RU-eOR8 SA
GAdETE2I PLUS Rd SRL
SPOTALUL RAOOeAL VUL2ĂeEŞTO OeSTOTUŢOA dE8O2O-
SAeOTARĂ PU1LO2Ă
Nr.
d/o
8enumirea plă�torului de contribuţii la 1ASS
Soldul
datoriilor
APĂ 2AeAL VUL2ĂeEŞTO Rd
SIGMA SA
2OSO2Oe SRL
dA2OeST-PROd SRL
CLOREAeA CASIOOe SRL
2OeCE2TAL SRL
VOeURO -OALOVEeO SA
Rd AL GOSPO8ĂROEO LO2ATOV -2OdUeALE
2OeSTRU2TORUL RS SAeATOROU PREVEeTOROU 8E 1AZĂ
GALSAd - SERVO2E SRL
PA8UREA 8OdeEAS2Ă REZERVAŢOA eATURALĂ 8E STAT
AUTO1AT - TRAeS SRL
dAVAR2Oe SRL
S2 COLATURA - UeGIEeO SRL
PROGRES & 2O CORdA 2OdER2OALĂ 8E PRO8U2ŢOE SRL
E2OSEd GRUP S2
CĂ2LOA SRL
2ALL2REST O2S SRL
CA1RO2A 8E 2OeSERVE AeEeOO eOO SA
RUdOTOX SRL
RTS-SPO2UŞOR SA
STAŢOUeEA TEIeOLOGO2O - EXPEROdEeTALĂ 1ĂLŢO
ReTREPROe8EREA PEeTRU SOLVO2ULTURĂ TELEeEŞTO
AGROPROd VO2TOROA 2OOPERATOVA AGRO2OLĂ 8E
PRO8U2ŢOE
ALGA8Ae-2Od SRL
SERVO2OO 2OdUeALE UeGIEeO Od
AGROSEdOOe SO2OETATE 2OdER2OALĂ SRL
S2 SAeSOe82Od SRL
RS PEeTRU SOLVO2ULTURĂ E8OeEŢ
APĂ -2AeAL E8OeEŢ Rd
AUTO2OdTRAeS ReTREPROe8EREA 8E TRAeSPORT
AUTO SA
8ORE2ŢOA 8E PRO8U2ERE ŞO EXPLOATARE A COe8ULUO
LO2ATOV
SLATOeA -TRAeS SRL
ORLA2T SA
AeGRO2OOP ReTREPROe8ERE 2OOPERATOSTĂ 8E
2OdERŢ AeGRO
LOGOCAT-PROd SRL
AUTOSALU1ROTATE Rd REGOA
OeSTOTUŢOA dE8O2O-SAeOTARĂ PU1LO2Ă SPOTALUL
RAOOeAL 2EA8RR-LUeGA
Rd 1OGGA COO8 SRL
PORUd1 SA
TOGIOeA-VOe SRL Rd
ZAGORO8eOU2 Ae8REO SERGIEEVO2O GT
CARdAPROd SRL
S2 TAXOGRUP e.R. SRL
AY8AR - dERASO SRL
ELOTAUTO8OAdAeT SRL
2A 1ALASOeOR8
A2OeOSAGRO CĂLEŞTO SRL
GLOROeAL SRL
S2 2OSCEd-AGRO SRL
GOSPO8ĂROA 2OdUeALĂ RRŞ2AeO Rd
2OOPERATOVA AGRO2OLĂ 8E PRO8U2ERE AGROSARGAL
AGROAU8OT SRL
eOVAL8OeO SRL
SERVO2OO PU1LO2E 2OdOŞLOA Rd
PALA2E 2ASOeO ReTERPROe8EREA dOXTĂ SRL
Nr.
d/o
8enumirea plă�torului de contribuţii la 1ASS
Soldul
datoriilor
APĂ 2AeAL TARA2LOA Rd
8EPOCARd SRL
AUTOdAS - AGRO SA
K.-.1. GROUP Rd SRL
S2 2LOdAUTAeUL - AGRO SRL
ASETOROe-AGRO SRL
eE- dEGA PRESS Rd SRL
AXO2OeST SRL
2OLEGOUL OeTEReAŢOOeAL 8E A8dOeOSTRARE ŞO
1USOeESS OeSTOTUŢOA 8E ReVĂŢĂdReT
ARTOZAeA SA
dOeOLOT 2OeSTRU2T SRL
GT ALA TATOAe
TERdOGAZSERVO2E 2OdPAeOA 8E 2OeSTRU2ŢOO SRL
S2 2ARA -TEPA SRL
OeSTOTUTUL 8E eEUROLOGOE ŞO eEURO2IORURGOE
LO2EUL TEORETO2 OeTEReAŢOOeAL 8E dAeAGEdEeT
2Od1OeATUL 8E PRELU2RARE A LEdeULUO SA
STAŢOUeEA TEIeOLOGO2O-EXPEROdEeTALĂ
dAXOdOV2A
SA8A2US SA RS
dOL8AEROSERVO2E RO
8ORE2ŢOA GEeERALĂ ReVĂŢĂdReT SORO2A
COMPLECONS SA
GIE2-PRUe SRL
AUTOTEIeO2A SRL
VESO SRL
8UAe TARLA SRL
dOL8A1ELA SRL
1RA8E2US-AGRO SRL
dOG8AL-P SA
GOSPO8ĂROA SPE2OALOZATĂ AUTO Rd
1U8JA2 YOLLARO SA
PLAST 2Oe8U2T LOeE Rd SRL
2OdGAZ PLUS SA
REGOA APĂ-2AeAL SORO2A SA
VEGeOT- 2Od SRL
TARA2LOA-GAZ SRL
SOLVO-2OeEGETO2A 2OdOŞLOA RS
VOeURO 8E 2OdRAT SA
CIOBALACCIA CP
APROdAS SA
CA1RO2A 8E 2OeSERVE 8Oe 2ĂLĂRAŞO SA
AGROGLE8 SRL
PTEROe-82 SRL
AGROIOLTOeEeO SRL
2OOPERATOVA 8E 2OeSTRU2ŢOE A GARAJUROLOR
G2 8ORE2ŢOA 8E PRO8U2ŢOE ŞO 8E LO2UOeŢE Rd
GEOTEXTOL SRL
ROd-2Od-2EREAL SRL
STAŢOUeEA 8O8A2TO2O-EXPEROdEeTALĂ 2IETROSU
Rd PEeTRU SERVO2OO LO2ATOVE 1OTAeO2A
8RAe2OR SRL CORdA 8E PRO8U2ŢOE ŞO 2OdERŢ
AGROA8Ed -2.8. SRL
CONGASCIC SA
PUTO LEeOeA 2OLIOZ
TARAS-S2OP-AGRO SRL
š‰\t - Š‡‡ 
\n\t‰\f\n \t \n\b\n
\b\n€  Ÿ126 \n 30.01.2003 .
˜\b \t\f\n: Ž ›\t\n\f\n
\r\f \n\t\n\b, MD-2028,
€. Šˆ’, . ˜. —\t\n, 3
˜ \n‰ \b
\nƒ “Europress”
—† – 3500
‘\f Ÿ 522
.: 022 257 549
ƒ\f: 022 257 547
www.cnas.md
[email protected]
СОЦИАЛЬНОЕ
Ž‘ŒŒ
консультирует граждан с понедельника по пятницу
по адресу: мун. Кишинэу, ул. Г. Тудор, 3,
Национальная касса социального страхования
бваАеОВАНлЯ
[\ZT_XUTW�Î�Ý
Y�ÏT\�Î
ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Выплата пенсий
в настоящем и будущем зависит
 1 2015  
\r \f \n \t\t \b\n
\b 25 \b \r, \t \b\n .
  ­€ ‚€­ƒ„ … †€­‡-
ˆ ‰€ƒ … Š… €‹,   
Œ‰ˆ­  „ ‚ Ž.
\t‘’  ­€, Š ­ƒ‹ ‚
’! Ž­ ‹ “
 Š­ €‹  ‡!
ƒŠ¯Œ‹Ž’§¨Ž²Š ’ŽŽ²Š
§•£Ž‹ ˆ ¯®‘•
‡ \n\f \t  \t  \t
\r \r\f \b \n \n \f‚ 
 \n \n\r\f \b\n \r
 \f€\r. ˆ \r\f‡\t \n
‡ \n\r\f\r.
‡ 14 2012 \n\t \b \r\f \n\t\n\b
\b \b ‘\f\n \n … \n
\t Ÿ 133, \f\n\n \r  €\n€
8 2011 \n\t. £ \t\n\n \f\n\n\t\n
\n \f \b \n\r‰ … \n\n\b
\b \b\n\r\n\t ƒ‰\f\n\n  \n\r\r\n\f
\n \n \t.
\n \t †\t, 
\n\b \b ˜\n\t\b\n€ \t
\b\t\n\n ‰ \b \n\t\b\n €
\n\n\n \n\b, \b\f‰ € 
 \n\n\r, \n\f \n \t\n\b, 
, ƒ\n€ \b\f \n ‰ \t
\t \t\n\f€\n\b, \n† \f ‰\n€
\n\n€ \t.
\n \t \t\n\b \n
\f\n \n ƒ‰\f\n\n , \f\n\n\n€ \n
\t†.
—\f€ \n\r\n€, ‰\n\r \n ƒ\n€
 (\b \n€ ‰ ‰ \b\t \b\n\f), 
†\t \t\n† \b \n\r\n€ \n\t\f 
\b \b \t \n\n  
\n \n\t\t \n\n \f
 \n\n\n \n\b, \n†\b \f\n
\t\n\n\b ‰\n.
 ƒ\n€  \t\n\n ‰\n\b\f \b\t
 ‰ €\n\n \n \n \f\n\n\n
\t\b \n† \f\n \n \t\n\n\b
 ‰\n.
€\n \b €\b \b
‰ 15 \r\n‰ \t \n \t , 
 \r \t\n\n\n ‰ – 
\n† 30 \r\n‰ \t, \f\f ’\n \t€\n
\n \b . 8 ‘\f\n \n \n\t‰  Ÿ 190 \n
19.07.1994 \n\t.
‡\t € \b \b\t, ‰\n ƒ\n€, \n
ˆ \n ƒ\n,  \r\t \t\n\b.
‹ \f \n\r\f­ \r­ ­. Œ „ \t\f \f 
\n\r\f\n\f ­ \t †\n\t. \r \f, \r \t 
­   \t †\n\t\r. \f \r\r \n\r\f  ­, \t
\r \n  \f ­, \t \f „ \f \f \n\f
\t\f\f».
Ž\f\f ., . Š\n 
\b\f \t \f\n
\t\f
‘\f
‰’…
\f\n \f
\f\n\f €\n\f\t
\r\f\t\n \r
\f  
, \t\r
\n\f  ‚
\t\f.
Ž \n… \b€ Š‡‡ € ‡\nˆ €†\t \b
\b€ \r\f \n\t\n\b \n\f\n ›\t \n 
\n\b \b †\t \b \n\r \n\n\n \n\r‰, \n\t
\n 10 ƒ\b 1995-\n \b\bˆ \b 4 \t\f\r ’\n\n † \n\t.
‡\nˆ \b\b, ‰\n ‰  †\t€ \n\r\n
\n\t\b \n\b\n\t \n  \n\n\n€ € †\b. —\f,
. 7 \t\n\n ‡\nˆ \t€\b, ‰\n \t 
\n \n \n\t\n\n \n\t\b  \n \t\n\n, \b
  \n \r\bˆ€ € †\b \f… \b ‰,
 \f\n\n\t\b\n , \f\t  \n†\n ‰\n\b\f, \t-
€\b † \n\n\b \t ‰ . \n \n\b\n€ €
†\b †\t  ‰ €, \t…\n 
€€ \f… \b  \n †€ € \n†\b
, \n  \r\n ‰€ 6 €\b, \tˆ\b… \n
€ †\b.
\n’\n€, \b ‰ \t  \n \r\f \n\t\n\b
, \f\n\n\n  (\t\n \t \b \n\f ›\t) \n‰\n
 \n \b\n \b \n\t\b\n € \n\n\n \n\b
 , \b\n\n\r\n\b \b  ’\n \b\t \b \n…\b 
\n\n\b \b, \n\t\n\n \b —\n \f \n
\n\n \n\b \n € †\b, \t\b \t\n\n\b
 ‰\n.
—\f€ \n\r\n€, \b  \r\t \b\n\n\r\n\b  \n\n\b
\t ‰\n\n \n\n\n \t, \nƒ\n \nˆ\n\n \n
š\b \n\n\n ƒ\n\t \n\f\n ›\t,  €
€\n ‰\n€ \t\f, \n\b\t €\n€ \f
… \b   \n \r\f \n\t\n\b.
nr. 10-11 (140-141) octombrie-noiembrie 2014
www.cnas.md
ASIGURAREA
SRCIAOĂ
nr. 10-11 (140-141) octombrie-noiembrie 2014
www.cnas.md
ASIGURAREA
SRCIAOĂ
 10-11 (140-141) - 2014
www.cnas.md
СОЦИАЛЬНОЕ
 10-11 (140-141) - 2014
www.cnas.md
СОЦИАЛЬНОЕ

Приложенные файлы

 • pdf 7736329
  Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий