МІСЦЕВА ВЕНТИЛЯЦІЯ. (модель Tahiti Dual CTN з природною тягою) Максимальна увага приділяється обов‘язковій постійній вентиляції.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1Tahiti

Dual

CTN 24

CTFS 24

CTFS 28CTNдвоконтурні
навісні опалювальні котли

з відкритою камерою згор
а
ння

CTFS

-

двоконтурні

навісні опалювальні котли

з закритою камерою згор
а
нняCTNдвухконтурные
на
весные

отопительные котлы
с откр
ытой камерой сгорания


CTFS

-

двухконтурные
на
весные

отопительные котлы

с закрытой камерой сгоранияІнструкція

користувача

Монтажник

Користувач
______________________________________________________

И
нструкц
и
я

п
о
льзо
вателя

Монтажник

П
о
льзователь2


Зміст

Стислий посібник з експлуатації
…………………………
.
3

Попередження
……………
..
…………………
.
……
.
……

.
.
4

Технічні характеристики
…………………………………
..
.
5

Габарити

………………………………………
.
………


.
.
.
7

Функціональна схема……………………………………


8


Інструкція з установленн
я

………………
.
…………


.
...1
2


Розміщення

котла…………………………

.
……
..
……

.
1
2


Кріплення котла
……………………………
……
.
………

.
1
2

Підключення до системи водопостачання
……

..
……
..
.
..
.
1
4

Заповнення котла
……………………………
…………
.
….
..
1
5

Підключення до системи газопостачання………
……


1
6

Підключення до
системи подачі електроенергії …
.

…..
.
.
.
1
7

Підключення до системи димовидалення


Tahiti

Dual

CTN

(природна тяга)

……
.

……

……
18

Підключення до системи димовидаленняTahiti

Dual

C
TFS

(примусова тяга).
……
..

…..
19

Типологія відводу димових га
зівTahiti

Dual

C
TFS
……………
………
…....
.
…….
.
.
.
.
......
2
0

Інструкція з технічного обслуговування
………

..

...
2
6

Інструкція з експлуатації
………………
.

………
….

.
.2
7

Правила введення котла в експлуатацію………
.
……


.
2
7

Корисні поради………………………
…………………
..

..2
7

Застереження……
…………
………………………
.

.
…..
..
.
28

Органи регулювання та індикатори

……………
.

.

...
28

Можливі несправності та методи їх усунення………..

...
3
4

Перерва в експлуатації котла
………
…………
.
……
..

.

.
3
8

Попередження під час експлуатації
……


……
.

…..
..
.
39


Содержание

Краткое пособие по эксплуатации
…………………….
...3

Предупреждения
…………………………………………
..
4

Технические характеристики
…………………………

6

Габарит
ы…………………………………………………...
..
.
7

Функциональная схема…………………………………
..
..
.
.9

Инструкция по установке
………………………………
..
..
.
1
2


Размещение котла
……………………………………….
...
.
1
2Крепление котла
…………………………………………
..
.
.
1
2


Подключение к системе водоснабжения
……………….
.
.
1
4


Заполнение котла
………………………………
………..
.
.
.
1
5


Подключение к системе газоснабжения
………………
..
.
1
6


Подключение к системе подачи электроэнергии
……
...
.
1
7


Подключение к системе дымоудаленияTahiti

Dual

CTN

(естественная тяга)

.……….
..
......
.
18


Подключение к системе дымоудаленияT
ahiti

Dual

C
TFS

(принудительная тяга)

……
…..
.
19


Типология отвода дымовых газов
Tahiti

Dual

C
TFS

.

..
……
.
……
………
……
…....
2
0


Инструкция по техническому обслуживанию
…...
….
.
2
6


Инструкция по эксплуатации
……………
……………
.
2
7


Правила введения котла в эксп
луатацию
………………
.
2
7Полезные советы
……
……………………………………
.
.
2
7


Предупреждения
…………………………………………
..
28


Орган
ы

регул
иро
ван
и
я


и индикаторы
…………
………
.
.
28


Возможн
ые неисправности и методы их устранения

.
3
6


Перерыв в эксплуатации котла
….…………..…………
.
.
3
8


Предупрежден
ия во время эксплуатации
……………....
.
39


3


Стислий посібник з

експлуатації

Шановний клієнте,

Ми спеціально розмістили цей
Стислий посібник
з експлуатації

на початку Інструкції, щоб надати Вам
можливість негайно почати користуватись своїм
котлом.

Цей Стислий посібник передбачає, що котел був
вже введений в експлуа
тацію і підготовлений до
функціонування технічним спеціалістом

Уповноваженого сервісного центру (УСЦ)
, який
розуміється на цій справі, і що виконані всі умови для
надійного функціонування, серед яких важливе місце
посідає належний тиск робочого середовища
системи
опалення, та функціонування систем подачі води,
електроенергії та газу.

1)

Для включення котла поверніть регулятор (2)
із положення
OFF

в будь
-
яке положення
.
Якщо
підведене електричне живлення, то п
очинає
горіти
зеленим кольором
індикатор
(
1
).

2)

ЗАРАЗ ЛІТНЯ ПОРА

або ви не хочете
включати котел: пов
ерніть
регулятор (
2
)

в

позицію.

3)

ЗАРАЗ ЗИМОВА ПОРА

або ви хочете
включити котел:


поверніть
регулятор (
2
)

в позицію.
В

розділі

Інструкція з експлуатації ‖ ви знайдете поради з
регулювання температури нагріву в режимі опалення
та інші поради, які поліпшують комфорт.Відрегулюйте температуру приміщення, яку ви
бажаєте, на термостаті приміщення у відповідності з
інструкціями виробн
ика: котел нагріватиме
приміщення, а термостат приміщення підтримуватиме
задану температуру.

4)

Відрегулюйте температуру гарячої води,
повертаючи
регулятор (3
)


за шкалою
до

+

.
В

розділі „Інструкція з експлуатації‖ ви знайдете поради

з регулювання температури гарячої води й
поліпшення комфорту.

5)

Зараз ваш котел вже функціонує, і він
автоматично включатиметься у разі необхідності
нагріву.

Краткое пособие по
эксплуатации

Уважаемый клиент,

Мы специально разместили
Краткое руководство
по эксплуатации

в начале Инструкции, чтобы
предоставить Вам возможность немедленно начать
пользоваться своим к
отлом.

Это Краткое пособие предусматривает, что
котел был уже введен в эксплуатацию и подготовлен
к функционированию техническим специалистом
Уполномоченного сервисного центра (УСЦ) и что
выполнены все условия для надежного
функционирования, среди которы
х важное место
занимает надлежащее давление рабочей среды
системы отопления, и функционирование систем
подачи воды, электроэнергии и газа.

1)

Для включения котла поверните регулятор (2)
из положения OFF в любое другое положение.

Если
подведено электрическое п
итание, то н
ачинает
гореть
зеленым цветом
индикатор

(
1
).2)

СЕЙЧАС

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

или вы не
хотите включать котел: пове
рните
регулятор (
s
)

в
позицию


.

3)

СЕЙЧАС
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

или вы хотите
включить котел:поверните р
егул
ятор

(2)
в
позицію
.
В

разделе „Инструкция по эксплуатации‖ вы найдете
советы по регулированию температуры нагрева в
режиме отопления и другие советы, которые
улучшают комфорт.


Отрегулируйте температуру помещения,
которую вы желаете, на
термостате помещения в
соответствии с инструкциями производителя: котел
будет нагревать помещение, а термостат помещения
будет поддерживать заданную температуру.

4)

Отрегулируйте температуру горячей воды,
вращая
регулятор (3
)


по шкале
до

+

.
В

разделе
„Инструкция по эксплуатации‖ вы найдете советы по
регулированию температуры горячей воды и
улучшени
ю

комфорта.

5)

В настоящий момент ваш котел уже
функционирует и он автоматически будет включаться
в случае необходимости нагрева.


4


6)

Не забудьте також ознайомитись з розділом
„Інструкція з експлуатації‖, де ви знайдете, на дод
ачу
до важливої інформації щодо вашої безпеки,
подробиці, які стосуються системи регулювання та
індикаторних лампочок, а також інструкції з швидкого
вирішення (можливо, без додаткових вит
рат)
найбільш простих проблем.Попередження

УВАГА

(для моделей з пр
имусовою тягою)

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДІАФРАГМИ УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ
ТИПОЛОГІЇ ВІДВОДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ, В
РОЗДІЛІ „
ТИПОЛОГІЯ

В
ІДВОДУ ДИМОВИХ
ГАЗІВ


ЦЕ ВАЖЛИВО

ПЕРШЕ ВКЛЮЧЕННЯ КОТЛА ПОВИНН
О

БУТИ
ВИКОНАНО ТЕХНІЧНИМ СПЕЦІАЛІСТОМ
УСЦ
,
ЯКИЙ МАЄ Д
ОЗВІЛ НА ТАКІ РОБОТИ.


Якщо ви довірите перше включення котла
У
С
Ц
,
при цьому автоматично набуває чинності Стандартна
Гарантія компанії
Fondital
.


СИМВОЛИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦІЙ
ІНСТРУКЦІЇ:

НЕБЕЗПЕКА: рекомендації, які
супроводжуються цим символом
ПОВ
ИННІ виконуватись для запобігання
нещасним

випадкам механічної чи загальної
природи (наприклад, поранення чи контузії).


НЕБЕЗПЕКА: рекомендації, які
супроводжуються цим символом
ПОВИННІ виконуватись для запобігання
нещасним випадкам ЕЛЕКТРИЧНОЇ приро
ди
(ураженням електричним струмом).
НЕБЕЗПЕКА: рекомендації, які
супроводжуються цим символом
ПОВИННІ виконуватись для запобігання
нещасним випадкам ТЕРМІЧНОЇ природи
(опікам).


Увага:
рекомендації, які супроводжуються
цим символом
,

ПОВИННІ виконув
атись для
запобігання неправильно
му

функціонуванн
ю

чи фізично
му

пошкодженн
ю

приладу та інших речей.Збірник інструкцій є невід‘ємною частиною
продукції та додається до кожного котла.


Уважно прочитайте рекомендації, які
містяться в збірнику інструкцій
, тому що
вони надають важливу інформацію щодо
безпеки установлення, експлуатації, та
обслуговування.-

Бережіть цей збірник, щоб він був вам у
6)

Не заб
удьте также ознакомиться с разделом
„Инструкция по эксплуатации‖, где вы найдете, в
дополнение

к важной информации относительно
вашей безопасности, подробности, которые касаются
системы регулирования и индикаторных лампочек, а
также инструкции по быстрому
решению (возможно,
без дополнительных расходов) наиболее простых
проблем.


Предупреждение

ВНИМАНИЕ

(для моделей с принудительной тягой)

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДИАФРАГМЫ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ,
КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ ОТВОДА ДЫМОВЫХ
ГАЗОВ, В РАЗДЕЛЕ „

ТИПОЛОГИЯ

ОТ
ВОДА
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ


ЭТО ВАЖНО

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА ДОЛЖНО БЫТЬ
ВЫПОЛНЕНО ТЕХНИЧЕСКИМ
СПЕЦИАЛИСТОМ
УСЦ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ТАКИЕ
РАБОТЫ.

Если вы доверите первое включение котла
У
С
Ц
,
при этом автоматически вступает в силу Стандартная
Гаранти
я компании
Fondital
.


СИМВОЛЫ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В
ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ:

ОПАСНОСТЬ: рекомендации, которые


сопровождаются этим символом
,

ДОЛЖНЫ

выполняться для предотвращения
несчастных случаев механической или общей
природы (ранение, контузии и
т.п.).


ОПАСНОСТЬ: рекомендации, которые
сопровождаются этим символом
,

ДОЛЖНЫ выполняться для
предотвращения несчастных случаев
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ природы (поражение
электрическим током
).


ОПАСНОСТЬ: рекомендации, котор
ые
сопровождаются этим символом,
ДОЛЖНЫ
выполняться для
предотвращения несчастных случаев
ТЕРМИЧЕСКОЙ природы (ожог
ов
).


Внимание:

рекомендации, которые
сопровождаются этим символом
,

ДОЛЖНЫ
выполняться для предотвращения
неправильного функционирования или физического
повреждения прибора и други
х предметов
.


Сборник инструкций является неотъемлемой
частью продукции и добавляется к каждому котлу.


Внимательно прочитайте рекомендации,
которые содержатся в сборнике
инструкций, потому что они
предоставляют важную информацию
относительно безопасности

установки,
эксплуатации и обслуживания.5


Технічні характеристики

Технічні характеристики

Од. виміру

Tahiti

CTN

24

Tahiti

CTFS

24

Tahiti

CTFS

2
8

Споживана теплова потужність макс.

кВт

2
5
.
7

25.
5

30
.
7

Корисна теплова потужність макс.

кВт

2
3
.
3

23.
77

2
8
.
3

Корисна теплова

потужність мін.

кВт

9
.
85

9
.
9

11

Вміст СО
2

в димових газах (при м
аксима
льній потужності)

%

6
.
2

7
.
7

7

Вміст СО
2

в димових газах (при мін
іма
льній потужності)

%

3.0

2.9

2.5

ККД
ККД

при максимальній потужності

%

90.
7

93.
2

92.2

ККД при
мінімальній
п
отужності

%

89
.
5

90.
5

87.9

ККД при 30% потужності

%

88
.
7

90.2

87.6

Характеристики системи опалення

Регулювання температури води для нагрівання (мін. ’ макс.)35 ’ 8
3

35 ’ 8
3

35 ’ 8
3

Розширювальний ба
к


л

8

8

8

Ти
ск розширювального ба
ка

бар

1

1

1

Ма
ксимальний тиск при експлуатації

бар

3

3

3

Характеристики системи гарячого водопостачання

Постійний вихід при
Т
=
30


л/хв

1
1
.
1

11
.
4

13.
7

Максимальний тиск сантехнічної води

б
ар

8

8

8

Мінімальний тиск сантехнічної води

б
ар

0.3

0.3

0.3

Максимальний п
ротік ГВП

л/хв

12

12

12

Регулювання температури сантехнічної води (мін. ’ макс.)3
5


62

3
5


62

3
5

’ 62

Електричні характеристики

Напруга/частота

В/Гц

2
2
0/50

2
2
0/50

2
2
0/50

Потужність

Вт

9
0

1
3
0

150

Захист


IP
4
4

IP
4
4

IP
4
4

Габаритні розміри


ДовжинаВисота
-

Ширина

мм

Див.
розділ

„ГАБАРИТИ‖

Вага

кг

36
.5

40
.
3

41

Підключення

Вхід/вихід теплоносія системи опалення

д
юйм

¾‖

¾‖

¾‖

Вхід/вихід сантехнічної води

д
юйм

½‖

½‖

½‖

Подача газу до котла

д
юйм

½‖

½‖

½‖

Діаметр труби для відводу диму

мм

130Діаметр коаксіального димоходу

мм


100/60

100/60

Довжина коаксіальн. димоходу (мін. ’ макс.) по горизонталі

м


0,5 ’
4

0,5 ’
4

Довжина коаксіальн. димоходу (мін. ’ макс.) по вертикалі

м


1’ 4

1’ 4

Тиск подачі газу

Номінальний тиск

мбар

20

20

20

Кіль
кість сопел


1
2

1
3

13

Діаметр сопел

1/100мм

1
25

1
3
5

135

Витрата газу

Q
макс

м
3
/год

2.
72

2.7

3.2
3

6Технические характеристики

Технические характеристики

Ед.
и
змер
.

Tahiti

CTN

24

Tahiti

CTFS

24

Tahiti

CTFS

2
8

Потребляемая тепловая мощность макс.

кВт

2
5
.
7

25.
5

30
.
7

Полезная тепловая мощность макс.

кВт

2
3
.
3

23.
77

2
8
.
3

Полезная тепловая мощность мин.

кВт

9
.
85

9
.
9

11

Содержание СО
2

в дымовых газах (при
максим
альной мощности)

%

6
.
2

7
.
7

7

Содержание СО
2

в дымовых газах (при
ми
минальной мощности)

%

3.0

2
.9

2.5

КПД

Номинальный КПД

%

90.7

93.
2

92.2

КПД при 30% мощности

%

89
.
5

90.5

87.988
.
7

90.2

87.6

Характеристики системы отопления

Регулирование температуры теплоносителя системы отопления
(мин. ’ макс.)35 ’ 83

35 ’ 8
3

35 ’ 8
3

Расширительный ба
к

л

8

8

8

Давление расширительного бака

бар

1

1

1

Максимальное давление при эксплуатации

бар

3

3

3

Характеристики системы горячего водоснабжения

Постоянный выход при ΔТ
=
30


л/мин

11
.
1

11
.
4

13.
7

Максимальное давление сантехнической воды

бар

8

8

8

М
инимальное давление сантехнической воды

бар

0.3

0.3

0.3

Максимальный расход ГВС

л/мин

12

12

12

Регулирование температуры сантех. воды (мин. ’ макс.)3
5

’ 62

3
5

’ 62

3
5

’ 62

Электрические характеристики

Напряжение/частота

В/Гц

2
2
0/50

2
2
0/50

2
2
0/50

М
ощность

Вт

9
0

13
0

150

Защита


IP
4
4

IP
4
4

IP
4
4

Габаритные размеры

Длина


Высота
-

Ширина

мм

См. раздел

„ГАБАРИТ
Ы


Вес

кг

36
.5

40
.
3

41

Подключения

Вход/выход теплоносителя системы отопления

дюйм

¾‖

¾‖

¾‖

Вход/выход сантехнической воды

дюйм

½‖

½‖

½‖

П
одключение газа к котлу

дюйм

½‖

½‖

½‖

Диаметр трубы для отвода дыма

мм

130Диаметр коаксиального дымохода

мм


100/60

100/60

Длина коаксиальн. дымохода (мин. ’ макс.) по горизонтали

м


0,5 ’
4

0,5 ’
4

Длина коаксиальн. дымохода (мин. ’ макс.) по верти
кал
и

м


1’ 4

1’ 4

Давление подачи газа

Номинальное давление

мбар

20

20

20

Количество сопел


1
2

1
3

13

Диаметр сопел

1/100мм

1
25

1
3
5

1
35

Потребление газа

Q
макс

м
3


2.72

2.7

3.2
37


ГАБАРИТИ

ГАБАРИТЫTAHITI DUAL


8


ФУНКЦІОНАЛЬ
НА
СХЕМА

Увага: ці схеми мають виключно

ФУНКЦІОНАЛЬ
НИЙ характер. Для підключення користуйтесь
ВИКЛЮЧНО
розмірами
,
наведеними
в р
озділі „Кріплення котла‖

та „Габарити‖
.


Позначення:


1

Датчик NTC температури ГВП


2

Газовий
клапан


3
Датчик NTC температури опалення


4

Форсунки пальника


5

Пальник


6

Електрод розпалу


7

Термостат безпеки


8

Вторинний пластинчатий теплообмінник


9

Димовловлювач


10

Термостат димових газів

11

Автоматичний повітр
яний клапан

12


Електрод іонізації


13 Розширювальний бак


14 Циркуляційний насос

15 Кран заповнення котла

16 Реле мінімального тиску води

17 Запобіжний клапан 3 бар

18 Обмежувач протоку

19 Датчик протоку

20 Фільтр холодної води


M

Подача
тепл
оносія
в систему о
палення


C

В
и
х
і
д ГВ
П


G

Підключення газу


F

Вхід холодної сантехнічної води


R

Зворотня лінія теплоносія системи
опалення


Tahiti

Dual
CTN


9ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

СХЕМА

Внимание:
эти схемы имеют исключительно
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ характер. Для подк
лючения
пользуйтесь ИСКЛЮЧИТЕЛЬ
НО
размерами
,

приведенн
ы
ми

в разделе „Крепления котла‖

и

Габариты

.Обо
значен
и
я:


1 Датчик NTC температур
ы

ГВ
С


2

Газовы
й клапан
3

Д
атчик NTC температур
ы

о
то
плен
и
я


4

Форсунки
горелки


5

Г
орелка


6

Э
лектрод роз
жига


7

Термостат без
о
п
асности


8

Вторич
н
ы
й пластинчат
ы
й теплообм
е
нник


9

Ды
мо
у
л
а
в
итель


10

Термостат д
ы
мов
ы
х газ
о
в

11

Автоматич
еск
ий
в
о
здуш
н
ы
й клапан

12


Э
лектрод
и
он
и
зац
ии


13
Рас
шир
ительны
й бак
14
Циркуляцио
н
н
ы
й насос

15 Кран запо
л
нен
и
я котла

16 Реле м
и
н
и
мального
давления

вод
ы

17
Предохранительны
й клапан 3 бар

18 О
гр
а
ни
ч
итель

проток
а

19 Датчик проток
а

20
Фи
льтр холодно
й

вод
ыMM

Подача
теплонос
ителя

в систему о
то
плен
и
я


C

В
ы
х
о
д ГВ
С


G

П
о
дключен
и
е

газ
а


F

Вх
о
д холодно
й

сантехн
и
ч
еской

вод
ы


R

Обра
тн
а
я л
и
н
и
я теплонос
ител
я систем
ы

о
то
плен
и
я

Tahiti

Dual
CTN


10
ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА


Увага: ці схеми мають виключно

ФУНКЦІОНАЛЬ
НИЙ характер. Для підключення користуйтесь
ВИКЛЮЧНО
розмірами
,
наведеними
в р
озділі „Кріплення котла‖ та „Габарити‖.

Позначення:1

Датчик NTC температури ГВП


2

Газовий клапан


3

Датчик NTC температури опалення


4
Форсунки пальника


5
Пальник


6

Електрод
и

розпалу


7

Термостат бе
зпеки


8 Первинний теплообмінник


9

Герметична камера згорання


10

Вентилятор

11 Точка контролю тиску газовідводу

12


Реле тиску димових газів

13 Коаксиальна труба

14 Точка контролю тиску повітря в камері
згорання

15 Електрод іонізації

16 Розширюв
альний бак

17 Автоматичний повітряний клапан18 Циркуляційний насос

19 Кран заповнення котла

20 Реле мінімального тиску води

21 Запобіжний клапан 3 бар

22 Обмежувач протоку

23 Датчик протоку

24 Фільтр холодної води

25 Вторинний теплообмінник

26

Регульований бай
-
пас

27 Триходовий клапан з сервоприводомM

Подача
теплоносія
в систему о
палення


C

В
и
х
і
д ГВ
П


G

Підключення газу


F

Вхід холодної сантехнічної води


R

Зворотня лінія теплоносія системи опаленняTahiti

Dual
CT
FS


11


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

СХЕМА


Внимание:
эти схемы имеют исключительно
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ характер. Для подключения
пользуйтесь ИСКЛЮЧИТЕЛЬ
НО
размерами
,

приведенн
ы
ми

в разделе „Крепления
котла‖

и

Габариты

.


Обо
значен
и
я:1 Датчик NTC температур
ы

ГВ
С


2
Газовый клапан


3 Датчик NTC температуры отопления


4
Форсунки горелки


5 Горелка


6 Электроды розжига


7
Термостат безопасности


8 Первичный теплообменник


9 Герметичная камера сгорания

10 Вентилятор

11 Точка контроля давлен
ия газоотвода

12 Реле давления дымовых газов

13 Коаксиальная труба

14 Точка контроля давления воздуха в камере
сгорания

15 Электрод ионизации

16 Расширительный бак

17 Автоматический воздушный клапан18 Циркуляционный насос

19 Кран заполнения котла

20 Реле минимального давления воды

21 Предохранительный клапан 3 бар

22 Ограничитель протока

23 Датчик протока

24 Фильтр холодной воды

25 Вторичный теплообменник

26 Регулированый бай
-
пас

27 Трехходовый клапан из сервоприводомM

Подача
теплонос
и
тел
я
в систему о
то
плен
и
я


C

В
ы
х
о
д ГВ
С


G

П
о
дключен
ие

газ
а


F

Вх
о
д холодно
й

сантехн
и
ч
еск
о
й

вод
ы


R

Об
р
а
тн
а
я л
и
н
и
я теплонос
ител
я систем
ы

о
то
плен
и
я
Tahiti

Dua
l
CT
FS


12


Інструкція з установлення

Розміщення котла

В
имоги до приміщення

З камерою
згора
ння, потужність якої не
пе
ревищує 35 кВт (близько 30

000 к
К
ал/год), до
приміщення, в якому встановлюється котел,
особливі вимоги не пред

являються. Взагалі, такі
приміщення повинні відповідати всім дійсним
нормам з установлення, які гарантують безпечне та
безперебійне функціонуванн
я.МІСЦЕВА ВЕНТИЛЯЦІЯ

(
модель
Tahiti

Dual

CTN

з природною

тягою)

Максимальна увага приділяється
обов

язковій постійній вентиляції
приміщення, в якому встановлений котел з
природною тягою. Реалізація і розміри такої
вентиляції повинні відповідати чинн
им
національним та місцевим нормам.


ВСТАНОВЛЕННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ, ДЕ
ТЕМПЕРАТУРА МОЖЕ ВПАСТИ НИЖЧЕ 0
°
С


Наступні три абзаци адресовані технічному
спеціалісту

У випадках, коли котел встановлюється в
приміщеннях, температура в яких залежить від
атмосферних

умов, котел повинен бути повністю
захищеним належним покриттям від дії
атмосферних чинників.

В котлі передбачена система захисту від
замерзання, завдяки якій температура внутрішніх
деталей не падає нижче 5
°
С. Така система вимагає
наявності системи подач
і електроенергії та газу, на
дод
ачу до належного тиску у котлі.

У випадках, коли котел установлюється в
приміщеннях, де температура може впасти до 0

°
С,
можна захистити контур нагріву шляхом

заповнення його розчином незамерзаючої р
і
дини
.
Дивіться також роз
діли „Заповнення котла‖ та
„Перерва в експлуатації котла‖.


Цей котел не повинен встановлюватись
за межами приміщень.


Кріплення котла


Треба мати на увазі, що, крім розмірів котла,
потрібно передбачити простір для обслуговування.
Рекомендуються такі розмі
ри: 50 мм з боків і 300
мм

знизу


Для фіксації котла за допомогою дюбелів
необхідно центрувати відповідні отвори в стініРозмістіть труби котла для подачі холодної
води, гарячої води

та

газу

з дотриманням розмірів
на
малюн
ку


Инструкция по установке

Размещение котла

Т
ребования к помещению

С камерой сгорания, мощность которой не
превышает 35 кВт (около 30 000 к
К
ал/ч), к
помеще
нию, в кото
ром устанавливается котел,
особы
е требования не предъявляются. Вообще,
такие помещения должны удовлетворять всем
действующим нормам по установке, которые
гарантируют безопасное и бесперебойное
функционирование.


МЕСТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

(модель
Tahiti

Dual

CTN

с естественной тягой)

Максимальное внимание уделяется

обязательной постоянной вентиляции
помещения, в котором установлен котел с

естественной тягой. Реализация и размеры такой
вентиляции должны удовлетворять действующим
национальным и местным

норма
м.


УСТАНОВКА В ПОМЕЩЕНИЯХ, ГДЕ
ТЕМПЕРАТУРА МОЖЕТ УПАСТЬ НИЖЕ 0
°
С

Следующие три абзаца адресованы
техническому специалисту:

В случаях, когда котел устанавливается в
помещениях, температура в которых зависит от
атмосферных условий, котел должен быть

полностью защищен надлежащим покрытием от
действия атмосферных факторов.

В котле предусмотрена система защиты от
замерзания, благодаря которой температура
внутренних деталей не падает ниже
5

°
С. Такая
система требует наличия системы подачи
электроэнергии
и газа, а также в котле должно быть
надлежащее давление теплоносителя.

В случаях, когда котел устанавливается в
помещениях, где температура может упасть ниже 0
°
С, можно защитить контур отопления путем
заполнения
его раствором
незамерзающей жидкост
и
.
Смотр
ите также разделы „Заполнение котла‖ и
„Перерыв в эксплуатации котла‖.


Этот котел не должен
устанавливаться за пределами
помещений.

Крепление котла


Нужно иметь в виду, что, кроме размеров
котла, нужно предусмотреть пространство

для
обслужива
-
ния. Рекомен
дуются такие размеры
: 50
мм по бокам и 300 мм снизу


Для фиксации котла с помощью дюбелей
необходимо центрировать со
ответствующие
отверстия в стене


Размести
те
трубы котла для подачи

холодной
,
г
орячей воды

и

газа

соо
тветственно размерам на
рисунке


13Закріпіть котел на
чотирьо
х д
юбелях
.

Для підключення системи димо
видалення
дивіть
ся розділ „Підключення до системи
димо
видаленн
я‖.
Закрепите
ко
тел на
четыре
х дюбелях
.

Для подключения системы дымоудаления
смотрите раздел „Подключение к системе
дымоудаления‖.
14


Підключення до системи
водопостачання

Рекомендації для запобігання вібрації та
шуму при експлуата
ції котла


Приклад підключення


-

Уникайте викори
стання труб зменшеного
діаметру

-

Уникайте використання колінча
c
тих
патрубків із
зменшеним проходом

-

Рекомендується промивка перед початком
експлуатації системи опалення теплою водою для
у
никнення забруднень від труб та

радіаторів
системи опалення (особливо, мастилом та
змащеннями), які можуть пошкодити насос.


ПОДАЧА САНТЕХНІЧНОЇ ВОДИ

Тиск холодної води на вході не повинен
перевищувати
8

бар.
Крім того, для оптимального
функціонування котла, тиск сантехнічної води
повинен бути вищим за 1 бар. Дуже низький тиск на
вході може знизити кількість гарячої сантехнічної
води на виході котла.


В

разі підвищеного тиску сантехнічної води
,

необхідно встан
овити редуктор тиску на
вході сантехнічної води.


Жорсткість сантехнічної води, яка надходить
в котел, обумовлює частоту чистки
теплообмінника.
Але наявність в воді твердих
часток чи забруднень також може негативно
позначитись на функціонуванні деталей
котла.

Тому, ми рекомендуємо встановити апаратуру
для підготовки води для її відповідності належним
характеристикам.


Подключение к системе
водоснабжения

Рекомендации для предотвращения
вибрации и шум
а при эксплуатации котла


Пример
подключения


-

Избегайте использования труб уменьшен
ного
диаметра

-

Избегайте использования угловых п
атрубков с
уменьшенным проходом

-

Рекомендуется промывка перед началом
эксплуатации системы отопления тепл
ой водой
во

избежани
е

загрязнений от труб и радиаторов
системы отопления (особенно маслом и смазками),
которые могут повредить насос
.


ПОДАЧА САНТЕХНИЧЕСКОЙ ВОД
Ы

Давление холодной воды на входе не должно
превышать
8

бар. Кроме того, для оптимального
функци
онирования котла, давление сантехнической
воды должно быть выше 1 бара. Очень низкое
давление на входе может снизить количество
горячей сантехнической воды на выходе
из

котла.


В случае повышенного давления
сантехнической воды
,

необходимо
установить редук
тор давления на входе
сантехнической воды.

Жесткость сантехнической воды, которая
поступает в котел, обусловливает частоту чистки
теплообменника.
Но наличие в воде твердых частиц
или загрязнений также может негативно отразиться
на функционировании деталей
котла.

Потому, мы рекомендуем установить аппаратуру
для подготовки воды для ее соответствия
надлежащим характеристикам.15


Н
агрів


-

Переконайтесь, що виміряний тиск системи
водопостачання за редукційним клапаном

не
перевищує робочий ти
ск, зазначений в паспо
рті
котла

-

У зв‘язку з тим, що під час функціонування
котла тиск води у системі опалення підвищується,
переконайтесь, що максимальне значення тиску не
перевищує максимальне значення тиску, зазначене в
таблиці „Технічні характеристики‖


Переконайтесь, що тр
уби системи
водопостачання та
опалення

не
використовуються як електричне
заземлення котла. Вони для цього абсолютно
непридатніЗАПО
ВНЕННЯ

КОТЛА

ВИД КОТЛА ЗНИЗУ

Позначення:

1.

Кран заповнення


Після виконання всіх з

єднань
котла
можн
а
приступати до заповнення контуру. Така операція
повинна виконуватися за наступними етапами:

-

Відкрийте

крани Маєвського на радіаторах

-

Поступово відкривайте кран заповнення котла
(див. рис. „Вид котла знизу‖), переконавшись, що
автоматичний повітряний кла
п
ан випуску повітря,
установлений

в котлі, функціонує нормально

-


Закрити крани Маєвського на радіатор
ах, як
тільки з них потече вода

-

Контр
олюйте тиск за допомогою маномет
ра;
ві
н

повинен підвищитись до

11.
3

бар

-

Закрийте кран заповнення та ще раз спустіть
повітря к
ранами Маєвського на радіаторах.Я
кщо прилад установлений в приміщенні,
де температура може впасти нижче 0
°
С,
рекомендується за
по
в
нюва
ти

систему

розчином

незамерзаюч
ої

рідин
и
.

Н
агрев

-

Убедитесь, что измеренное давление системы
водоснабжения за редукционным клапаном не
превышает рабочее давлен
ие, отмеченное
в паспорте
котла

-

В связи с тем, что во время
функционирования котла давление воды в системе
отопления повышается, убедитесь, что
максимальное значение давления не превышает
максимальное значение давления, отмеченное в
таблице „Технические характеристики‖


Убедитесь, что трубы системы
водоснабжения и отопления не
используются в качестве электрического
заземления котла. Они для этого абсолютно
непригодны
.


ЗАПОЛНЕНИЕ КОТЛА

ВИД КОТЛА СНИЗУ
Обозначения:

1.

Кран заполнения


После выполнения всех соедине
ний котла
можно приступать к заполнению системы. Такая
операция должна выполняться по следующим
этапам:

-

Откройт
е краны Маевского на рад
и
аторах

-

Постепенно открывайте кран заполнения котла
(см. рис. „Вид котла снизу‖), убедившись
, что
автоматический воздушный клапан выпуска воздуха,
установленный в

котле, функционирует нормально

-


Закрыть краны Маевского на радиаторах,

как
только из них потечет вода

-

Контролируйте давление с помощью
манометра


оно должн
о повыситься до 11.
3

бар

-

З
акройте кран заполнения и еще раз спустите
воздух
кранами Маевского на рад
и
аторах.


Если прибор установлен в помещении, где
температура может упасть ниже 0
°
С,
рекомендуется за
полня
ть

систему раствором

незамерзающ
ей

жидкост
и
.


16


П
І
ДКЛЮЧЕН
НЯ

ДО

СИСТЕМ
И

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Установлення котла пов
инно

виконуватись
персоналом, який підготовлений

до таких робіт,
тому що помилка при установленні може призвести
до тілесного ушкодження осіб, тварин, чи
пошкодження речей, і у таких випадках виробник не
приймає на себе відповідальність.

Необхідно перевір
ити:

а)

чистоту всіх труб для подачі газу для
видалення забруднень, які можуть заважати
належному функціонуванню котла;

б)

лінія подачі газу

та газова установка

повинні
відповідати чинним місцевим нормам;

в)

внутрішню та зовнішню герметичність
приладу та
газових з‘єднань;

г)

переріз труби для подачі газу
повинен бути
більшим чи таким

як переріз труби котла;

д)

газ, який подається в котел, повинен бути
такого типу, для якого передбачений котел: якщо це
не так, спеціаліст з професійною підготовкою
повинен п
ереобладнати котел для користування
наявним газом;

е)

перед під‘єднанням газової труби до котла
повинен бути встановлений відтинаючий кран.

Відкрийте кран лічильника та випустіть повітря,
яке міститься всередині вузлів котла.


Позначення:

1


газовий кран

2


шайба

3


гайка

4


газова труба

Якість газу.
Даний котел призначений для
роботи на газовому паливі що не містить
забруднень, отже установка газового фільтра на
вході газу в котел

є обов‘язковою.


ОБОВ‘ЯЗКОВО поставте прокладку з
фл
анцем
,

розмір і матеріал якої
підходять для з

єднання труб котла та
подачі газу. Для виготовлення прокладки НЕ
ПІДХОДЯТЬ матеріали з пеньки, тефлонової
стрічки та аналогічні.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ
ГАЗ
ОСНАБЖЕНИЯ

Установка котла

должна выполняться
персоналом, который подготовлен к таким работам,
потому что ошибка при установке может привести к
телесным повреждениям людей, животных,
повреждению вещей и в таких случаях
производитель не принимает на себя
от
ветственность.

Необходимо проверить:

а)

чистоту всех труб подачи газа для удаления
загрязнений, которые могут мешать надлежащему
функционированию котла;

б)

линия подачи газа и газовая установка
должны удовлетворять действующим местным
нормам;

в) внутрен
нюю и внешнюю герметичность
прибора и газовых соединений;

г)

диаметр трубы для подачи газа должен быть
большим или таким же как диаметр трубы котла;

д)

газ, который подается в котел, должен быть
того же типа, для которого предусмотрен котел: если
это не

так, специалист УСЦ должен перенастроить
котел для пользования имеющимся газом;

е)

перед подсоединением газовой трубы к
котлу должен быть установлен
отсекающий
кран.

Откройте кран счетчика и выпустите воздух,
который содержится внутри узлов котла.
Обозначения:

1


газовий кран

2


шайба

3


гайка

4


газовая труба

Качество газа.
Этот котел предназначен для
работы на газовом топливе
,

которое

не содержит
загрязнений, следовательно установка газового
фильтра на входе газа в котел

является
об
язательной.

ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте прокладку с
фланцем, размер и материал которой
подходят для соединения труб котла и
подачи газа. Для изготовления прокладки НЕ
ПОДХОДЯТ материалы из пеньки,

тефлоновой

ленты и аналогичные.


17


П
ри користуванні зрідженим газом
необхідн
е

установлення редуктора тиску
перед к
отлом.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

З‘єднання термостату приміщення
функціонує при
дуже низькій напрузі.
З‘єднайте його з терміналами
без
потенціалу
термостата чи хронотермостата.
Його в
жодному разі НЕ треба з‘єднувати з мережею під
напру
гою.

Підключіть котел до мережі 2
2
0 В, 50 Гц.
Необхідно дотримувати
сь

полярності L
-
N (фаза L
-

коричневий; нейтраль N
-

голубий),
-

інакше котел
не працюватиме, та заземлення (жовто
-
зелений
кабель).

ВСТАНОВІТЬ ДВОПОЛЮСНИЙ

ВИМИКАЧ


Двополюсний вимикач пови
нен мати відстань
між контактами з розмиканням щонайменше 3 мм.
Для загального живлення апарата від мережі
електричного струму не допускається викорис
тання
адаптерів, багатопозиційних

з

єднувачів і
подовжувачів.


У разі необхідності заміни кабелю живлення
,
користуйтесь таким кабелем: H05VVF чи H05
-

VVH2
-
F.
Обов

язковим є заземлення згідно зі
стандартами
.

Електрична безпека котла досягається
тільки тоді, коли він правильно
заземлений, згідно з чинними нормами
безпеки.


Н
аступний

абзац призначен
ий

для тех
ніка
:

Персонал, який має професійну підготовку,
повинен впевнитись, що електрична установка
відповідає максимальній потужності споживання
приладу, яка зазначена в паспорті, та особливо
впевнитись, що переріз кабелю приладу відповідає
потужності споживання
апарату.


Примітка:
к
омпанія
Fondital

відхиляє будь
-
яку відповідальність за тілесне ушкодження осіб,
тварин, та пошкодження речей з причини
відсутності заземлення
котла

і недодержання
стандартів.При пользовании сжиженным
газом
необходима установка редуктора давления
перед котлом.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Соединение термостата помещения
функционирует при очень
низком
напряжении
. Соедините его с
терминалами
без потенциала

термостата или
хронотермостата.
Его в любом случае НЕ нужно
соединять с сетью под напряжением.

Подключите котел к сети 220 В, 50 Гц.
Необходимо соблюдать полярность L
-
N, иначе
котел не будет работать, и заземление (желто
-
зеленый кабель).


УСТАНОВИТЕ ДВУХПОЛЮСНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Двухполюсны
й выключатель должен иметь
расстояние между контактами с размыканием по
меньшей мере 3 мм. Для общего питания котла от
сети электрического тока не допускается
использование адаптеров, многопозиционных
соединителей и удлинителей.

В случае необходимости заме
ны кабеля питания,
пользуйтесь кабелем
:

H05VVF ил
и H05
-
VVH2
-
F
.
Обязательным является заземление согласно
стандартам
.

Электрическая безопасность котла
достигается только тогда, когда он
правильно заземлен, согласно
действующим нормам безопасности.

С
ледующи
х абзац предназначен для техника:

Персонал, который имеет профессиональную
подготовку, должен удостовериться, что
электрическая установка отвечает максимальной
мощности потребления котла, которая отмечена в
паспорте, и особенно удостовериться, что сечение
кабеля прибора отвечает мощности потребления
аппарата.

Примечание:
к
омпания
Fondital

отклоняет
любую ответственность за телесное повреждение
людей, животных и повреждения вещей
по
причине

отсутствия заземления котла и
несоответстви
я

стандартам.
18


Підключення до системи

димовидалення


Наведені

нижче позиції являють собою
рекомендації заводу
-
виготовлювача. При
здійсненні відводу продуктів згор
а
ння

необхідно віддавати пріоритет місцевим

нормам, в тому числі зазначеним в ДБН В.2.5
-
20
-
2001 «Газоп
остачання» (додаток Ж).


Tahiti

Dual

CTN

(природна

тяга)


Рекомендації щодо підведення димового каналу
до димоходу (на додаток до різних законодавчих та
нормативних акт
ів, національних та місцевих):


-

Не просувайте випускну трубу всередину
димоходу, а закрі
піть її перед внутрішньою
поверхнею димоходу. Випускна труба повинна бути
перпендикулярною внутрішній стінці, яка
знаходиться навпроти димової труби чи димоходу.

-

На виході з котла труба повинна мати
вертикальну ділянку, довжина якої не повинна бути
меншою

за два діаметри, і виміряється від початку
ділянки на виході випускної труби.

Після вертикальної ділянки труба повинна мати
підйом з мінімальним нахилом 3%, довжина якого
не повинна перевищувати
10
00

мм

до внутрішньої
стінки

та не мати більше 2 колін
.Подключение к системе
дымоудаления


Нижеприведенные позиции являются
рекомендациями завода
-
изготовителя.
При осуществлении отвода продуктов
сгорания необходимо отдавать приоритет
местным нормам, в том числе отмеченным в
ДБН В.2.5
-
20
-
2001 «Газоснабжение»

(
при
л
оже
ние
Ж).

Tahiti

Dual

CTN

(естественная

тяга)


Рекомендации относительно подведения
дымового канала к дымоходу (в добавление к
разным законодательным и нормативным актам,
национальным и местным):

-

Не продвигайте выпускную трубу внутрь
дымохода, а зак
репите ее перед его внутренней
поверхностью. Выпускная труба должна быть
перпендикулярной внутренней стенке, которая
находится напротив дымовой трубы или дымохода.

-

На выходе из котла труба должна иметь
вертикальный участок, длина которого не должна
быть ме
ньше двух диаметров и измеряется от начала
участка на выходе выпускной трубы.

После вертикального участка труба должна
иметь подъем с минимальным наклоном 3%, длина
которого не должна превышать 1000 мм
до

внутренней ст
енк
и

и не иметь больше 2 колен
.
19


Підключення до системи
димовидалення

Tahiti

Dual

CT
FS
(
п
римусова тяга)

Щоб гарантувати функціонування та
ефективність роботи котла, необхідно передбачити
канали витяжки та відводу з горизонтальною
ділянкою, нахилом вниз
в межах 1 %

довжини
горизонтальної ділянки. Системи витяжки та
відводу, там, де це не передбачене чинними
нормами, повинні бути захищені від по
траплян
ня
атмосферних о
па
дів.

Рекомендації щодо підведення димового каналу
до димоходу (на додаток до законодавчих та
норма
тивних актів, національних та місцевих):


Не просувайте випускну трубу всередину
димоходу, а закріпіть її перед внутрішньою
поверхнею димоходу. Випускна труба повинна бути
перпендикулярною внутрішній стінці, яка
знаходиться навпроти димової труби чи димо
ходу

ив.
мал. нижче
)
.


Позначення:

1
-

Неправильно

2
-

П
равильно

3
-

Димохід чи димова труба

П
о
дключен
ие

к

систем
е

д
ы
мо
удаления

Tahiti

Dual

CT
FS
(при
нудительная

тяга)

Чтобы гарантировать функционирование и
эффективность работы котла, необходимо
предусмотреть каналы забора и отвода с
горизонтальным участком наклоном вниз
в
пред
елах
1%

длины горизонтального участка. Системы забора
и отвода там, где это не предусмотрено
действующи
ми нормами, должны быть защищен
ы

от попадания атмосферных осадков.

Рекомендации относительно подведения
дымового канала к дымоходу (в до
по
л
не
ние к
закон
одательным и нормативным актам,
национальным и местным):

Не продвигайте

выпускную трубу внутрь
дымохода
, а закрепите ее перед его внутренней
поверхностью. Выпускная труба должна
б
ы
ть

перпендикулярной внутренней стенке, которая
находится напротив дымо
вой т
рубы или дымохода

м.
р
исунок

ниже
).


Обозначения:

1
-

Неправильно

2
-

Правильно

3
-

Д
ы
моход или дымовая труба


20


Типологія відводу димових

газів

Tahiti

Dual

CT
FS

ЗАБІР ПОВІТРЯ ТА ВИКИД ПРОДУКТІВ
ЗГОРЯННЯ ІЗ

ЗАСТОСУВАННЯМ
РОЗДІЛЬНИХ ТРУБ
Позначення:

1


дефлектор повітря

2


дефлектор газу

3


діафрагма

4


заглушка

5


прокладка з неоперена

Типология отвода дымовых

газов

Tahiti

Dual

CT
FS


ЗАБОР ВОЗДУХА И ВЫБРОС
ПРОДУКТОВ
СГОРАНИЯ С

ПРИМЕНЕНИЕМ

РАЗДЕЛЬНЫХ ТРУБОбозначения:

1


в
оздуходефлектор

2


дефлектор газа

3


диафрагма

4


заглушка

5


прокладка из неопрена


21


Примітка!

Неза
лежн
о
від

тип
у

установки, максимально
допустима
втрата

тиску

не
повинна

п
е
рев
ищува
т
и
:


42 Па для
модел
і

СТ
FS

24


32 Па для модел
і

СТ
FS

28


Використання

д
і
афрагм,
що
поставля
ються

в
комплект
і

з

котлом


СТ
FS

24

При люб
і
й конф
і
гурац
ії

відведення продуктів
згорання

і

забору повітря
,
якщо

втрата

тиску

не
п
е
рев
ищує

4 Па, необх
і
д
н
о
використовувати

д
і
афрагму

д
і
аметром 40 мм.
Якщо

втрата

тиску

не
п
е
рев
ищує

17 Па, необх
і
д
н
о
в
и
користовувати

д
і
афрагму д
і
аметром 42 мм. При
втраті

тиску

газо
відвідного і

повітря
заб
і
рного трак
ту

від

17 до
32 Па, необх
і
д
н
о
в
и
користовувати

д
і
афрагму
д
і
аметром 45 мм. При
втраті

тиску

бі
льше

32 Па,
д
і
афрагма не
використовує
т
ь
ся.

СТ
FS

28

При люб
і
й конф
і
гурац
ії

відведення газів

і

забору
повітря
,
якщо

втрати

тиску

не п
е
рев
ищую
т
ь

11 Па,
необх
і
д
н
о
в
и
користовувати

д
і
афрагму д
і
аметром
38 мм. При
втраті

тиску

газо
відві
дного
і

повітря
заб
і
рного тра
кт
у

від

12 до 22 Па, необх
і
д
н
о
в
и
користовувати

д
і
афрагму д
і
аметром 44 мм. При
втраті

тиску

більш
е 22 Па, д
і
афрагма не
в
и
користов
у
є
т
ь
ся.

У
ВА
ГА

При використанні котлів з роздільними
трубами, В СЕРЕДИНІ ГАЗОВІДВІДНОЇ
ТРУБИ необхідно вбудувати ДЕФЛЕКТОР
ГАЗУ,
який поставляється в газовідвідному
комплекті всередині стакана термінала
газовідводу.


При
в
и
користанні

котл
і
в
з

р
о
зд
іль
н
и
ми

трубами, В

СЕРЕДИНІ

ПОВІТРЯ
ЗАБОРНО
Ї

ТРУБ
И

необх
і
д
н
о в
будувати

ДЕФЛЕКТОР

ПОВІТРЯ
,
який
поставля
ється

в газо
відві
дном
у

комплект
і

в
се
редині

котла.Примечание!

Независимо от типа установки, максимально
допустимая потеря давления не должна превышать:


42 Па для модели СТ
FS

24


32 Па для модели СТ
FS

28


Использование диафрагм, поставляемых в
комплекте с котлом
.


СТ
FS

24

При любой конфигурации газоотвода и
воздухозабора, если потеря давления не превышает 4
Па, необходимо использовать диафрагму диаметром
40 мм. Если потеря давления не превышает 17 Па
,
необходимо использовать диафрагму диаметром 42
мм. При потери давления газоотводного и
воздухозаборного тракта от 17 до 32 Па, необходимо
использовать диафрагму диаметром 45 мм. При
потери давления свыше 32 Па, диафрагма не
используется.

СТ
FS

28

При любо
й конфигурации газоотвода и
воздухозабора, если потеря давления не превышает
11 Па, необходимо использовать диафрагму
диаметром 38 мм. При потери давления
газоотводного и воздухозаборного тракта от 12 до 22
Па, необходимо использовать диафрагму диаметром
4
4 мм. При потери давления свыше 22 Па, диафрагма
не используется.

ВНИМАНИЕ

При использовании котлов с раздвоенными
воздухозаборной и газоотводной трубами,
ВНУТРИ ГАЗООТВОДНОЙ ТРУБЫ необходимо
встроить ДЕФЛЕКТОР ГАЗА, поставляемый в
газоотводном комплекте в
нутри стакана
терминала газоотвода.

При использовании котлов с раздвоенными
воздухозаборной и газоотводной трубами,
ВНУТРИ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ ТРУБЫ
необходимо встроить ВОЗДУХОДЕФЛЕКТОР,
поставляемый в газоотводном комплекте внутри
котла.
22


При
клади

установки

забору

повітря

і

викиду димових
газ
ів трубами

Ø
80 мм

При
клад1


Забір

перви
н
ного
повітря

і

відво
д
у

газ
і
в через
дв
і

д
і
аметрально проти
ле
жн
і

ст
і
нки. Максимально
допустима
в
трата

тиску
:

-

42 Па для модел
і

СТ
FS

24

-

32 Па для модел
і

СТ
FS

28

При
клад

№ 2

Забір

перви
н
ного
повітря

через
зов
н
і
шню ст
і
нку
і

від
вод
у

газ
і
в через кр
и
шу.

Максимально допустима
втрата

тиску
:

-

42 Па для модел
і

СТ
FS

24

-

32 Па для модел
і

СТ
FS

28

При
клад

№ 3

Забі
р перви
н
ного
повітря

через внешнюю стенку
и отвод газов через эту же внешнюю стену
c
наружи.

Максимально допустимая потеря давления:

-

42 Па для модел
і

СТ
FS

24

-

32 Па для модел
і

С
Т
FS

28


При
меры установки с воздухозаборной и
газоотводной трубами
Ø
80 мм

Пример №

1


Отбор первичного воздуха и отвод газов через две
диаметрально противоположные стенки.
Максимально допустимая потеря давления:

-

42 Па для модели СТFS 2
4

-

32 Па для модели СТFS 28

Пример № 2

Отбор первичного воздуха через внешнюю стенку
и отвод газов через крышу.

Максимально допустимая потеря давления:

-

42 Па для модели СТ
FS

24

-

32 Па для модели СТ
FS

28

Пример № 3

Отбор первичного воздуха через внешнюю сте
нку
и отвод газов через эту же внешнюю стену снаружи.


Максимально допустимая потеря давления:

-

42 Па для модели СТ
FS

24

-

32 Па для модели С
Т
FS

2823


Р
озрахунок

втрат

тиску

в
трубах
забор
у
повітря

і

викиду

продуктів зг
орання

Для р
озрахунку

втрат

т
и
ску

сл
і
д
враховувати

наступні

параметр
и
:


для к
о
ж
н
ого метра труб
и

Ø
80 мм (
я
к забор
у
повітря
, так и
викиду
газ
і
в)
втрата

т
и
ску

-

1 Па;


в к
о
ж
н
ом
у

кол
і
н
і

90°
Ø
80 мм
з

б
і
льшим
рад
і
усом (
R
=
D
)
втрата

тиску

-

1 Па;


в к
о
ж
н
ом
у

кол
і
н
і

90°
Ø
80 мм
з

мал
и
м рад
і
усом
втрата

тиску

-

2 Па;


в к
о
жд
н
м
у

кол
і
н
і

45°
втрата

тиску

-

0,5 Па;


в горизонтальн
і
й труб
і

забору повітря

Ø
80 мм
і

до
вжиною

0,5 м
втрата

тиску

-

0,5 Па;


в горизонтальн
і
й труб
і викиду

Ø
80 мм
і

д
овжиною

0,6 м
втрата

тиску

-

1 Па
;


Втрати тиску
,
які створюються
стаканом
терм
і
нала під'єднання димохідних труб,
дефлектором димових газів і повітря, при
розрахунку не враховуються.


Прим
ітк
а
:

Дан
і

значен
н
я
отримані

при
використанні

жорстких і гладких труб
Виробника
.


При
клад

р
озрахунку

для СТ
FS

24:


-

4
вигини

Ø

80 мм
з

великим


радіусом: 4 Па

-

12 метр
і
в труб
Ø
80 мм:

12 Па

-

1 терм
і
нал забор
у повітря
:


0,5 Па

-

1 терм
і
нал
викиду газів
:


1 Па

Разом
:

17,5 Па

Так
я
к
загаль
на

втрата

складає

б
і
льше 15 Па,
але

мен
ь
ше 32 Па, сл
і
д устан
о
вит
и

д
і
афрагму
Ø

45
мм.Расчет потерь давления в воздухозаборной и
газоотводной трубах

Для расчета потерь давления следует

учитывать
следующие параметры:


для каждого метра трубы Ø
80 мм (как

в
оздухозабор, так и газоотвод) потеря давления
-

1
Па;


в каждом колене 90° Ø 80 мм с большим радиусом
(
R
=
D
) потеря давления
-

1 Па;


в каждом колене 90° Ø 80 мм с малым радиусом
потеря дав
ления
-

2 Па;


в каждом колене 45° потеря давления
-

0,5 Па;


в горизонтальной воздухозаборной трубе Ø
80 мм

и длиной 0,5 м потеря давления
-

0,5 Па;


в горизонтальной газоотводной трубе Ø 80 мм и
длиной 0,6 м потеря давления
-

1 Па;

Потери давления, создав
аемые стаканом терминала
подсоединения дымоходных труб, дефлектором
дымовых газов и воздуха, при расчете не
учитываются.

Примечание
:

Данные значения получены при
использовании жестких и гладких труб
Производителя.


Пример расчета для СТ
FS

24:


-

4 изгиба
Ø

80 мм с большимрадиусом: 4 Па

-

12 метров труб
Ø
80 мм: 12 Па

-

1 терминал воздухозабора:

0,5 Па

-

1 терминал газоотвода:


1 Па

Итого:

17,5 Па

Так как общая потеря составляе
т больше 15 Па, но
меньше 32 Па, следует устанавливать диафрагму
Ø

45 мм.


24


ЗАБІР ПОВІТРЯ ТА ВИКИД ПРОДУКТІВ
ЗГОРЯННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
КОАКСІАЛЬНИХ ТРУБ

Мінімально допустима довжина горизонтальних
коаксіальних труб
-

0,5 м; максимально допуст
има
довжина горизонтальних коаксіальних труб
-

4 м, не
в
рах
ову
ючи першого вигин
у

з'єднання до котла. На
кожний наступний доданий вигин, слід зменшувати
максимально допустиму довжину на 1 м;

крім цього,
труба повинна мати
на
хил вниз 1% в напрямку виходу,
що
б уникнути проникнення дощової води.При використанні горизонтальних коаксіальних
труб довжиною від 0,5 до 2 метрів, слід встановити
діафрагму діаметром 40 мм.

При використанні
коаксіальних труб довжиною еквівалентної від 2 до 4
метрів, слід встановити

діафрагму діаметром 45 мм.
Мінімально допустима довжина вертикальних
коаксіальних труб
-

1 м дорівнює довжині димоходу.
Максимально допустима довжина вертикальних
коаксіальних труб
-

4 м, включаючи дим
охід
;

на кожен
вигин слід зменшувати максимально до
пустиму
довжину на 1 м.


При використанні вертикальних коаксіальних
труб довжиною до 1 метра, слід встановити діафрагму
діаметром 40 мм.

ЗАБОР ВОЗДУ
ХА И ВЫБРОС ПРОДУКТОВ
СГОРАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ

Минимально допустимая длина горизонтальных
коаксиальных труб
-

0,5 м; максимально допустимая
длина горизонтальных коаксиальных труб
-

4 м, не
считая первый изгиб соединения к котлу. На каждый
п
оследующий добавленный изгиб, следует
уменьшать максимально допустимую длину на 1 м;
кроме этого, труба должна иметь уклон вниз 1% в
направлении выхода, во избежание проникновения
дождевой воды.

При использовании горизонтальных
коаксиальных труб длиной от
0,5 до 2 метров,
следует установить диафрагму диаметром 40 мм. При
использовании коаксиальных труб длиной
эквивалентной от 2 до 4 метров, следует установить
диафрагму диаметром 45 мм.

Минимально допустимая длина вертикальных
коаксиальных труб
-
1 м равно дл
ине дымохода.
Максимально допустимая длина вертикальных
коаксиальных труб
-

4 м, включая дымоход; на
каждый изгиб следует уменьшать максимально
допустимую длину на 1 м.

При использовании вертикальных коаксиальных
труб длиной до 1 метра, следует установить
диафрагму диаметром 40 мм.25

Позначення:

1


д
іафрагма

2


заглушка

3


прокладка з неопренуОбозначения:

1


діафрагма

2


заглушка

3


прокладка из неопрену
Використання діафрагм, що
поставляються з котлом


Использование диафрагм,
поставляемых

с котлом26


Інструкція з технічного
обслуговування

Всі операції з техніч
ного обслуговування та
переходу на інший тип газу ПОВИННІ
ВИКОНУВАТИСЬ ПЕРСОНАЛОМ
УСЦ
.
Крім того, операції ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ повинні виконуватись
згідно з інструкціями виробника щонайменше
один раз на рік.

Після закінчення кожного опалювального пер
іоду,
котел повинен перевірятись уповноваженим на це
персоналом, з тим щоб котел завжди був в
ідеальному стані.

Якісне та своєчасне технічне обслуговування
завжди є запорукою економічної та безпечної
роботи котла.

Зазвичай виконуються такі операції:

-

Видал
ен
ня можливої окалини з пальників

-

Очищення теплообмінника та електродів від
сажі та окалини

-

Перевірка цілісності та міцності
теплоізоляційних покриттів в камері згорання, т
а їх
заміна у разі необхідності

-

Контроль включення, виклю
чення та
функціонування апа
рату

-

Контроль щільності з‘єднувальних час
тин та
труб подачі води та газу

-

Контроль витрати газу при максима
льній та
мінімальній потужності

-

Перевірка фу
нкціонування захисних пристроїв

-

Перевірка функціонування приладів

керування
та регулювання котла

-

Періодичн
а перевірка належного
функціонування та цілі
сності каналу для відводу
диму

-

У випадку функціонування чи обслуговування
приладів, які знаходяться поблизу каналів для
відводу диму або їх детал
ей, апарат необхідно
відключати

-

Не залишайте ємності та легкозайми
сті речі в
пр
иміщенні, де установлений котел

-

Очищення панелей потрібно здійснювати тільки
мильною водою. Не застосовуйте розчинники для
очищення панелей, та інших лакованих пов
ерхонь, чи
пластмасових деталей

-

При заміні деталей обов‘язково користуйтесь
ори
гінальними запасними частинами, які
постачаються компанією
Fondital
.

Компанія
Fondital

відхиляє жодну
відповідальність у зв‘язку із встановленням
неоригінальних запасних частин.

Инструкция по техническом
у
обслуживанию

Все операции по техническому
обслуживанию и переходу на другой тип
газа ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ
ПЕРСОНАЛОМ УСЦ. Кроме того, операции
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ должны
выполняться в соответствии с инструкциями
производителя по меньшей мере один ра
з в
год
.

По окончании каждого отопительного сезона,
котел должен проверяться уполномоченным на это
персоналом с тем, чтобы котел всегда был в
идеальном состоянии.

Качественное и своевременное техническое
обслуживание является залогом экономичной и
безопасн
ой работы котла.

Обычно выполняются такие операции:

-

Удален
ие возможной окалины на горелке

-

Очистка теплообменника

и электродов от сажи
и окалины

-

Проверка целостности и прочности
теплоизоляционных покрытий в камере сгорания и их
замена в случае
необходимост
и

-

Контроль включения, выкл
ючения и
функционирования котла

-

Контроль плотности соединительных ч
астей и
труб подачи воды и газа

-

Контроль расхода газа при макс
имальной и
минимальной мощности

-

Проверка фу
нкционирования устройств защиты

-

Проверка функционирования
приборов

управления и регулировки котла

-

Периодическая проверка надлежащего
функционир
ования и целостности дымоотвода


-

В случае функционирования или обслуживания
приборов, которые находятся вблизи дымоотв
ода,
котел необходимо отключать

-

Не оставляйте емкости

и
легковоспламеняющиеся предметы в
помещении, где
установлен котел

-

Очистку панелей следует осуществлять только
мыльной водой. Не применяйте растворители для
очистки панелей и других лакированных
поверхностей, а также пластмассовых дета
лей

-

При замене детал
ей пользуйтесь
исключительно оригинальными запасными частями,
которые поставляются компанией
Fondital
.

Компания
Fondital

отклоняет любую
ответственность в связи с установлением не
оригинальных запасных частей.


27


Інструкція з експлуатації

Правила введення котла в
експлуатацію


Перше включ
ення повинне здійснюватись
виключно персоналом УСЦ.

Перехід з одного типу газу (природний чи
зріджений) на інший (що можна робити навіть при
вже встановленому котлі) повинен здійснюватись
виключно персоналом УСЦ.

Такий персонал повинен перевірити наступне
:

А)

дані вказані в паспорті котла повинні
відповідати даним мережі живлення (електричної,
водопостачання, та газопостачання);

Б)

калібрування пальника повинно відповідати
потужності котла;

В)

правильне функціонування димоходу;

Г)

подача повітря, яке підт
римує горіння та
видалення диму повинна здійснюватись належним
чином, у відповідності з тим, як це передбачено
чинними національними та місцевими нормами;


Д) додержання умов вентиляції у випадках, коли
котел розташовується всередині меблів.


Корисні пора
ди


Моделі
CTNУВАГА: Котел оснащений
запобіжним термостатом тяги димоходу,
який спрацьовує у разі виходу назовні
продуктів згорання. Цей прилад повинен завжди
функціонувати. Продукти згорання, у разі їх
виходу в навколишнє середовище, можуть
викликати
смертельно небезпечну гостру
інтоксикацію. У разі необхідності заміни
термостата замінюйте його тільки оригінальним
термостатом. У випадках частого спрацьовування
термостата, перш за все впевніться, що система
відводу диму функціонує нормально та виконана
у
відповідності з чинними нормами (
дивіться
приклад

на стор.
1
8
).


Моделі
CTFSУВАГА: Котел
оснащений пресостатом диму. Цей
прилад повинен завжди функціонувати.
У разі необхідності заміни пресостату диму
замінюйте його тільки оригінальним пресостатом.
У

випадках частого спрацьовування пристрою,
перш за все впевніться, що система відводу диму
функціонує нормально та виконана у
відповідності з чинними нормами (
дивіться
приклади на стор.
2
0
-
2
3
).

Инструкция по эксплуатации

Правила введения ко
тла в
эксплуатацию


Первое включение должно осуществлять
-
ся исключительно персоналом УСЦ.

Переход с одного типа газа (природный
или сжиженный) на другой (что можно делать даже
при установленном котле) должен осуществляться
исключительно персоналом УСЦ.


Такой персонал должен проверить следующее:

А) данные, указанные в паспорте котла, должны
отвечать данным сети (электрической,
водоснабжения и газоснабжения);


Б) калибровка горелки должна отвечать
мощности котла;

В) правильное функционирование дымоотво
да;

Г) подача воздуха, который поддерживает
горение и удаление дыма должна осуществляться
должным образом, в соответствии с тем, как это
предусмотрено действующими национальными и
местными нормами;

Д) соблюдение условий вентиляции в случаях,
когда котел ра
сполагается внутри мебели.


Полезные советы


Модели
CTNВНИМАНИЕ:
Котел
оборудован предохранительным
термостатом тяги дымохода, который
срабатывает в случае выхода наружу продуктов
сгорания. Этот прибор должен всегда
функционировать. Продукты сгорания, в

случае
их выхода в окружающую среду, могут вызывать
смертельно опасную острую интоксикацию. В
случае необходимости замены термостата
заменяйте его только оригинальным термостатом.
В случаях частого срабатывания термостата,
прежде всего удостоверьтесь, что

система отвода
дыма функционирует нормально и выполнена в
соответствии с действующими нормами
(смотрите
пример

на стр.
18
).

Модели
CTFSВНИМАНИЕ:
Котел
оборудован прессостатом дыма. Этот
прибор должен всегда функционировать. В
случае необходимости зам
ены прессостата дыма
заменяйте его только оригинальным
прессостатом. В случаях частого срабатывания
устройства, прежде всего удостоверьтесь, что
система отвода дыма функционирует нормально и
выполнена в соответствии с действующими
нормами
(
с
мотрите примеры

на стр.
2
0
-
2
3
)
.28


ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Всі операції з уст
ановлення, технічного
обслуговування та переходу з одного типу газу на
інший ПОВИННІ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ
СПЕЦІАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНИМ ПЕРСОНАЛОМ
УСЦ та згідно з інструкціями виробника і чинними
нормами.

ЗастереженняЗастереження при наявності запаху газу:


а)

не торкайтесь електричних вимикачів,
телефону чи інших приладів, які можуть спричинити
появу іскри;

б)

негайно відчиніть двері та вікна для створення
руху повітря і очищення приміщення;

в)

закрийте газові крани;

г)

викличте спеціаліста з професійною
підгот
овкою.


Не
закривайте

вентиляційні отвори
приміщення, де встановлений котел, щоб
не створювати загрозливих ситуацій в
результаті утворення токсичних та
вибухонебезпечних сумішей.


Якщо передбачається довгий період
відсутності користувача чи бездіяльност
і
котла, дивіться розділ „Перерва в
експлуатації котла‖ щоб вдатися до необхідних
заходів, які стосуються електроенергії, газу та
системи попередження замерзання.Органи регулювання та індикаториУСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ


Все операции технического обслуживания и
перехода с одного типа газа на другой ДОЛЖНЫ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНО
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ УСЦ,
согласно инструкциям производителя и действующим
норм
ам.

Предупреждения


Предупреждени
я

в случае наличия запаха
газа:

а)

не касайтесь электрических выключателей,
телефона или других приборов, которые могут
вызвать появление искры;

б)

немедленно откройте двери и окна для
создания движения воздуха и очистки
помещения;

в)

закройте газовые краны;

г)

вызовите специалиста с профессиональной
подготовкой.


Не закрывайте вентиляционные
отверстия помещения, где установлен
котел, чтобы не создавать опасных
ситуаций в результате образования токсичных и
взрывоопасных см
есей.


Если ожидается длительный период
отсутствия пользователя или
бездеятельности котла, смотрите раздел
„Перерыв в эксплуатации котла‖, чтобы
прибегнуть к необходимым мерам, которые
касаются электроэнергии, газа и системы
антизамерзания.


Органы рег
улирования и индикаторы
29


1
-

Світловий індикатор (зелений)

Сигналізує про наявність електричної напруги в
котлі.


2
-

Світловий індикатор (червоний)

Коли червоний індикатор горить постійно
-

це
означає, що температура води опалювальної системи
між 25 і 35°С. Коли червоний індикатор мигає
-

це
означає блокування
котла із
-
за збою в роботі.


3
-

Світловий індикатор (червоний)

Коли червоний індикатор горить постійно
-

це
означає, що температура води опалювальної системи
між 36 і 45°С. Коли червоний індикатор мигає
-

сигналізує втручання термостата безпеки котла із
-
за

збою в роботі.


4
-

Світловий індикатор (червоний)

Коли червоний індикатор горить постійно
-

це
означає, що температура води опалювальної системи
між 46 і 55°С. Коли червоний індикатор мигає
-

сигналізує несправну роботу димоходу (мод. СТN)
або труб забор
у повітря і/або викиду димових газів
(мод. СТFS).


5
-

Світловий індикатор (червоний)

Коли червоний індикатор горить постійно
-

це
означає, що температура води опалювальної системи
між 56 і 65°С. Коли червоний індикатор мигає
-

сигналізує про збій системи
розпалу пальника.


6
-

Світловий індикатор (червоний)

Коли червоний індикатор горить постійно
-

це
означає, що температура води опалювальної системи
між 66 і 75°С. Коли червоний індикатор мигає
-

сигналізує, що значення тиску води в котлі дуже
мале.


7
-

С
вітловий індикатор (червоний)

Коли червоний індикатор горить постійно
-

це
означає, що температура води опалювальної системи
між 76 і 85°С. Коли червоний індикатор мигає
-

сигналізує,що значення температури вище 90°С.


8
-

Світловий індикатор (зелений)

Кол
и зелений індикатор горить постійно
-

це
означає роботу котла в режимі опалення. Коли
зелений індикатор мигає
-

сигналізує про блокування
котла, із
-
за збою в роботі.


9
-

Регулятор режиму котла
-

розблокування
котла


Коли регулятор знаходиться в позиції ОF
F
-

котел в режимі "stаnd
-
bу".


Коли регулятор знаходиться в позиції
літнього режиму
-

котел працює тільки в
режимі контуру ГВП.


Коли регулятор знаходиться в позиції
зимового режиму
-

котел працює як в режимі
1
-

Сетевой световой индикатор (зеленый)

Сигнализирует о наличии электрического
напряжения в котле.


2
-

Световой индикатор (красный)

Когда красный индикатор горит постоянно
-

это
означает, что температура вод
ы отопительной
системы между 25 и 35°С. Когда красный индикатор
мигает
-

это означает блокировку котла из
-
за сбоя в
работе.


3
-

Световой индикатор (красный)

Когда красный индикатор горит постоянно
-

это
означает, что температура воды отопительной
системы
между 36 и 45°С. Когда красный индикатор
мигает
-

сигнализирует вмешательство термостата
безопасности котла из
-
за сбоя в работе.


4
-

Световой индикатор (красный)

Когда красный индикатор горит постоянно
-

это
означает, что температура воды отопительной
сис
темы между 46 и 55°С. Когда красный индикатор
мигает
-

сигнализирует неисправную работу
дымохода (мод. СТ
N
) или труб воздухоз
абора и/или
газоотвода (мод. СТ
FS
).


5
-

Световой индикатор (красный)

Когда красный индикатор горит постоянно
-

это
означает, что т
емпература воды отопительной
системы между 56 и 65°С. Когда красный индикатор
мигает
-

сигнализирует о сбое системы розжига
горелки.


6
-

Световой индикатор (красный)

Когда красный индикатор горит постоянно
-

это
означает, что температура воды отопительной

системы между 66 и 75°С. Когда красный индикатор
мигает
-

сигнализирует, что значение давления воды в
котле слишком маленькое.


7
-

Световой индикатор (красный)

Когда красный индикатор горит постоянно
-

это
означает, что температура воды отопительной
сист
емы между 76 и 85°С. Когда красный индикатор
мигает
-

сигнализирует, что значение температуры
свыше 90°С.


8
-

Световой индикатор (зеленый)

Когда зеленый индикатор горит постоянно
-

это
означает работу котла в режиме отопления. Когда
зеленый индикатор мига
ет
-

сигнализирует
блокировку котла, из
-
за сбоя в работе.


9

-

Регулятор режима котла
-

разблокировка
котла


Когда регулятор находится в позиции О
FF

-

котел в режиме "
st
а
nd
-
b
у".


Когда регулятор находится в позиции летнего
режима
-

котел работает только в ре
жиме
контура ГВС.


Когда регулятор находится в позиции зимнего
режима
-

котел работает как в режиме

30


опалення, так і в режимі ГВП.


Коли регулятор зна
ходиться в позиції
антизамерзання
-

активний тільки режим
антизамерзання котла.


Регулятор відновлює працездатність котла
після його блокування по якій
-
небудь
причині.


10
-

Регулятор температури води контуру ГВП

За допомогою даного регулятора можна
установ
лювати температуру гарячої води між
мінімальним значенням 35

°С і максимальним
значенням 58

°С.


УВАГА!

В котел вбудований спеціальний обмежувач
витрати гарячої сан. води на рівні 12 літрів за
хвилину.

Температура води, яка надходить із котла,
залежить, кр
ім положення регулятора, також і від
витрати і температури води на вході.


11
-

Регулятор температури води контуру
опалення

За допомогою даного регулятора можна
установлювати температуру в контурі опалення між
мінімальним значенням 35°С і максимальним
знач
енням 83°С.


12
-

Манометр води

Манометр води показує значення тиску води
опалювальної системи.
Якщо передбачається довгий період
відсутності користувача чи бездіяльності
котла, дивіться параграф „Перерва в
експлуатації котла‖ щоб вдатися до необхідних

заходів, які стосуються електроенергії, газу та
системи проти замерзання.отопления, так и режиме ГВС.


Когда регулятор находится в позиции
антизамерзания
-

активен только режим
антизамерзания котла.


Регулятор восстанавливает работо
способность
котла после его блокировки по какой
-
либо
причине.


10
-

Регулятор температуры воды контура ГВС

С помощью данного регулятора можно
устанавливать температуру горячей воды между
минимальным значением 35

°С и максимальным
значением 58

°С.


ВНИМАНИЕ
!

В котел встроен специальный ограничитель
расхода горячей сан. воды на уровне 10 литров в
минуту.

Температура воды, поступаемой из котла,
зависит, помимо положения регулятора, также и
от расхода и температуры воды на входе.


11
-

Регулятор температуры вод
ы контура
отопления

С помощью данного регулятора можно
устанавливать температуру в контуре отопления
между минимальным значением 35°С и
максимальным значением 83°С.


12

-

Манометр воды

Манометр воды показывает значение давления
воды отопительной системы.
Если предусматривается дли
тель
ный
период отсутствия пользователя или
бездеятельности котла, смотрите
параграф „Перерыв в эксплуатации котла‖, чтобы
прибегнуть к необходимым мерам, которые
касаются электроэнергии, газа и системы
антизамерзания.31


Блокування котла

Коли в ході роботи створюються аномальні
умови, котел блокується автоматично.


Блокування пальника

У разі блокування пальника, включається
мигаюч
ий червоний індикатор 5. В цьому випадку
діяти таким чином: переконатися в тому, що газовий
кран відкритий і що в лінії є газ, шляхом включення
якого
-
небудь іншого газового приладу; при
позитивному результаті почекати хвилину і
розблоковувати котел, оберта
ючи регулятор 9 в
позицію
. Якщо котел не включається і знову
блокується при третій спробі, слід звернутися в УСЦ.


Блокування із
-
за перегріву

У разі блокування пальника від перегріву,
включається мигаючий червоний індикатор 3.
Почекайте декілька секунд
або до охолодження
котла, потім переведіть котел в бажаний режим
роботи. У разі потреби, почекайте і спробуйте кілька
разів. В цьому випадку слід звернутися в УСЦ.Блокування із
-
за відсутності тяги (блокування
газів)

У разі блокування пальника із
-
за аном
альної
роботи димоходу (мод. СТN) або труб забору
повытря і/або викиду газів (мод. СТFS), включається
мигаючий червоний індикатор 4.

У випадках частого блокування:


Перевірте ефективність димоходу і каналів
витяжки і відводу.


Перевірте пристрій, що контро
лює відвод
диму.

В моделях
CTN

(з природною тягою):


Впевніться, що отвір для забору повітря, який
сполучається з зовнішнім середовищем, відповідає
нормам, не закритий меблями, чи іншими
предметами. Розміри отвору для забору повітря
повинні відповідати норм
ам, отвір повинен бути
чистим всередині: деякі конструкції оснащаються
сіткою проти комах, на якій може осідати пил чи
павутиння. У разі необхідності звертайтесь до
кваліфікованого спеціаліста.Якщо в приміщенні, де встановлений котел, є
каміни, печі, які

опалюються дровами/ вугіллям чи
аналогічним пальним, крильчатки для витяжки
повітря, наприклад, вентилятори, вмуровані в стіну,
чи витяжні ковпаки над плитою для приготування
їжі, з трубою відводу в зовнішнє середовище,
кваліфікований спеціаліст повинен п
еревірити, що
подачу повітря відповідно ЗБІЛЬШЕНО, чи що є в
наявності ДОДАТКОВІ отвори для забору повітря, як
це передбачено чинними нормами, тому що в
протилежному випадку такі пристрої заважатимуть
нормальній роботі котла.


Блокировка котла

Когда в ходе работы создаются аномальные
условия, котел блокируется автоматически.


Блокировка горелки

В случае блокировки горелки, включается
мигающий красный индикатор 5. В этом случае
действовать следующим образом: убедиться в т
ом,
что газовый кран открыт и что в линии есть газ,
путем включения какого
-
либо другого газового
прибора; при положительном результате подождать
минуту и разблокировать котел, вращая регулятор 9 в
позицию
. Если котел не включается и снова
блокируется пр
и третьей попытке, следует обратиться
в УСЦ.

Блокировка из
-
за перегрева

В случае блокировки горелки от перегрева,
включается мигающий красный индикатор 3.

Подождите несколько секунд или до охлаждения
котла, потом переведите котел в желаемый режим
работы.
В

случае необходимости, подождите и
попробуйте несколько раз.

В этом случае следует
обратиться в УСЦ.


Блокировка из
-
за отсутствия тяги
(блокировка газов)

В случае блокировки горелки из
-
за аномальной
работы дымохода (мод. СТN) или труб воздухозабора
и/или г
азоотвода (мод. СТFS), включается мигающий
красный индикатор 4.

В случаях частого блокирования:


Проверьте эффективность дымохода и
каналов вытяжки и отвода.


Проверьте устройство, контролирующее
отвод дыма.

В моделях CTN (с естественной тягой):


Удостоверь
тесь, что отверстие для забора
воздуха, которое сообщается с внешней средой,
удовлетворяет нормам, не закрыто мебелью, или
другими предметами. Размеры отверстия для забора
воздуха должны удовлетворять нормам, отверстие
должно быть чистым внутри: некоторые
конструкции
оборудованы сеткой против насекомых, на которой
может осесть пыль или паутина. В случае
необходимости обращайтесь к квалифицированному
специалисту.


Если в помещении, где установлен котел, есть
камины, печи, которые отапливаются дровами/углем
ил
и аналогичным горючим, крыльчатки для вытяжки
воздуха, например, вентиляторы, вмурованные в
стену, или вытяжные колпаки над плитой для
приготовления еды, с трубой отвода во внешнюю
среду, квалифицированный специалист должен
проверить, что подача воздуха со
ответственно
УВЕЛИЧЕНА, или что есть в наличии
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ отверстия для забора воздуха,
как это предусмотрено действующими нормами,
потому что в противоположном случае такие
устройства будут мешать нормальной работе котла.


32


У моделях
CTFS

(з закритою ка
мерою
згорання):

Перевірити, що канали забору/відводу,
відповідають нормам і щоб пресостат був в робочому
стані. У процесі монтажу необхідно дотримуватись
національних, місцевих законів і норм, та дотриму
-
ватись рекомендацій, що наведені в розділі
―Підключ
ення до димоходу‖


Блокування із
-
за недостатнього тиску в
системі

У разі включення в мигаючому режимі червоного
індикатора блокування 6, із
-
за недостатнього тиску в
системі, який сигналізує про спрацьовування реле
тиску води, слід наповнити систему, відкри
вши кран
заповнення 1: значення тиску при холодному котлі
повинно бути 1,0


1,3 бар. Щоб відновити значення
тиску води, необхідно діяти таким чином: обертати
ручку крана заповнення проти годинникової стрілки,
щоб дати вхід воді в котел і тримати його відк
ритим
поки манометр не покаже тиск 1,0
-

1,3 бар.При підвищеному тиску в системі
запобіжний клапан 3 бар може скинути воду
після нагріву установки.


УВАГА

В кінці процесу заповнення закрити кран до кінця.
Якщо кран був погано закритий, із
-
за підвищенн
я
тиску може відбутися відкриття клапана безпеки
системи опалювання і витоку води.


Блокування із
-
за поганої роботи датчиків
температури

У разі блокування пальника із
-
за поганої роботи
зондів температури, включаються мигаючі
індикатори:


червоний індикатор
2 і зелений індикатор 8
-

зонд опалення;


червоний індикатор 2


зонд ГВП.

В цьому випадку слід звернутися в УСЦ.
Утримайтесь від особистого втручання.


У разі необхідності втручання в систему
електрики, водопостачання чи газопостачання
котла, звертайте
сь виключно до персоналу УСЦ.


Комплектуючі деталі котла повинні бути
завжди оригінальними.

Компанія
Fondital

не може вважатись
відповідальною за можливі збитки, які викликані
використанням неоригінальних комплектуючих
деталей.


В моделях
CTFS

(с закрытой ка
мерой
сгорания):

Проверить, что каналы забора/выброса,
соответствуют нормам и чтобы прессостат был в
рабочем состоянии. В процессе монтажа необходимо
придерживаться национальных, местных законов и
норм, и придерживаться рекомендаций, которые
приведены в ра
зделе ―Подключения к дымоходу‖


Блокировка из
-
за недостаточного давления в
системе

В случае включения в мигающем режиме
красного индикатора блокировки 6, из
-
за
недостаточного давления в системе, который
сигнализирует о срабатывании реле давления воды,
след
ует наполнить систему, открыв кран заполнения
1: значение давления при холодном котле должно
быть 0,8
-

1 бар. Чтобы восстановить значение
давления воды, необходимо действовать следующим
образом: вращать ручку крана заполнения против
часовой стрелки, чтобы

дать вход воде в котел и
держать его открытым пока манометр не покажет
давление 0,8
-

1 бар.

При повышенном давлении
в системе

предохранительный клапан 3 бар может
сбросить воду после нагрева установки.


ВНИМАНИЕ

В конце процесса заполнения закрыть кран
до
конца. Если кран был плохо закрыт, из
-
за повышения
давления может произойти открытие клапана
безопасности системы отопления и утечки воды.


Блокировка из
-
за плохой работы датчиков
температуры

В случае блокировки горелки из
-
за плохой
работы зондов темпер
атуры, включаются мигающие
индикаторы:


красный индикатор 2 и зеленый индикатор 8
-

зонд отопления;


красный индикатор 2


зонд ГВС.

В этом случае следует обратиться в УСЦ.


Воздержитесь от личного вмешательства.


В случае необходимости вмешательства в
сис
тему электричества, водоснабжения или
газоснабжения котла, обращайтесь исключитель
-
но к персоналу УСЦ.

Комплектующие детали котла должны быть
всегда оригинальными.

Компания
Fondital

не
может
считается
ответственной за возможные убытки, которые
вызваны исп
ользованием не оригинальных
комплектующих деталей.

33


Співвідношення вмикання світлового індикатору та стану котла

Нормальна робота котла

Індик. 1

Індик. 2

Індик. 3

Індик. 4

Індик. 5

Індик. 6

Індик. 7

Індик. 8

Наявність електроживлення

з
елений

н/з

н/з

н/
з

н/з

н/з

н/з

н/з

Пальник працює

з
елений

н/з

н/з

н/з

н/з

н/з

н/з

жовтийконтура опалення
<25 °C

з
елений

викл.

викл.

викл.

викл.

викл.

викл.

н/з

26 °
C

t
°

конт
.

опалення
<35 °
C

з
елений

червоний

викл.

викл.

викл.

викл.

викл.

н/з

36 °
C

t
°

конт
.

опален
ня
<45 °
C

з
елений

викл.

червоний

викл.

викл.

викл.

викл.

н/з

46 °
C

t
°

конт
.

опалення
<55 °
C

з
елений

викл.

викл.

червоний

викл.

викл.

викл.

н/з

56 °
C

t
°

конт
.

опалення
<65 °
C

з
елений

викл.

викл.

викл.

червоний

викл.

викл.

н/з

66 °
C

t
°

конт
.

опалення

75 °
C

з
елений

викл.

викл.

викл.

викл.

червоний

викл.

н/з

76 °
C

t
°

конт
.

опалення
<85 °
C

з
елений

викл.

викл.

викл.

викл.

викл.

червоний

н/з


Несправність

Індик. 1

Індик. 2

Індик. 3

Індик. 4

Індик. 5

Індик. 6

Індик. 7

Індик. 8

Відсутність електроживлення

викл.

викл.

викл.

викл.

викл.

викл.

викл.

викл.

Запобіжний термостат

з
елений

викл.

миг.
ч
ерв.

викл.

викл.

викл.

викл.

викл.

Блокування через:

-

термостат дим. газів (
TN
)

-

реле тиску повітря
(TFS)

з
елений

викл.

викл.

миг.
ч
ерв.

викл.

викл.

викл.

викл.

Відсутність полум‘
я

з
елений

викл.

викл.

викл.

миг.
ч
ерв.

викл.

викл.

викл.

Реле тиску води

з
елений

викл.

викл.

викл.

викл.

миг.
ч
ерв.

викл.

викл.

Газовий клапан

з
елений

викл.

миг.
ч
ерв.

викл.

викл.

викл.

викл.

миг.
жовт.

Перегрів
(
t
°

� 85
°
C
)

з
елений

ви
кл.

викл

викл

викл

викл

миг.
ч
ерв.

викл

Темп. датчик ГВП

з
елений

миг.
ч
ерв.

викл

викл

викл

викл

викл

викл

Темп. датчик контуру опалення

з
елений

миг.
ч
ерв.

викл

викл

викл

викл

викл

миг.
жовт.

н/с

-

не має значення.


C
оответсвие включения
светового
индика
т
ора и состояния котла

н/с

-

не имеет значения.

Нормальна
я

робота котла

И
ндик. 1

И
ндик. 2

И
ндик. 3

И
ндик. 4

И
ндик. 5

И
ндик. 6

И
ндик. 7

И
ндик. 8

Наличие
электропитания

з
елен
ы
й

н/з

н/з

н/з

н/з

н/з

н/з

н/з

Горелка работает

з
елен
ы
й

н/з

н/з

н/з

н/з

н/з

н/з

желтыйконтура о
топлени
я

<25 °C

з
елен
ы
й

в
ы
кл.

в
ы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

н/з

26 °
C

t
°

конт
.

отопления
<35 °
C

з
елен
ы
й

красный

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

н/з

36 °
C

t
°

конт
.

отопления

<45 °
C

з
елен
ы
й

в
ы
кл.

красный

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

н/з

46 °
C

t
°

конт
.

отопления

<55 °
C

з
елен
ы
й

вы
кл.

в
ы
кл.

красный

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

н/з

56 °
C

t
°

конт
.

отопления

<65 °
C

з
елен
ы
й

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

красный

вы
кл.

вы
кл.

н/з

66 °
C

t
°

конт
.

отопления

<75 °
C

з
елен
ы
й

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

красный

вы
кл.

н/з

76 °
C

t
°

конт
.

отопления

<85 °
C

з
е
лен
ы
й

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

красный

н/з

Неисправность

Индик. 1

Индик. 2

Индик. 3

Индик. 4

Индик. 5

Индик. 6

Индик. 7

Индик. 8

Отсутствие

электропитания

вы
кл.

вы
кл.

в
ы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

Предохранительный т
ермостат

з
елен
ы
й

вы
кл.

миг. красн.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

Блок
ировка из
-
за
:

-

термостат
а

д
ы
м. газ
о
в (
TN
)

-

реле
давления воздуха

(
TFS
)

з
елены
й

вы
кл.

вы
кл.

миг. красн.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

Отсутствие пламени

з
елены
й

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

миг. красн.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

Реле
давления воды

з
елены
й

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

миг. красн.

вы
кл.

вы
кл.

Газовой клапан

з
елены
й

вы
кл.

миг. красн.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

вы
кл.

миг
.
желт
.

Перегр
е
в (
t
° > 85 °
C
)

з
елены
й

вы
кл.

в
ы
кл

вы
кл

вы
кл

вы
кл

миг. красн.

вы
кл

Темп. дат
чик ГВ
С

з
елены
й

миг.
красн.

вы
кл

вы
кл

вы
кл

вы
кл

вы
кл

вы
кл

Темп. датчик конт
. отопления

з
елены
й

миг. красн.

вы
кл

вы
кл

вы
кл

вы
кл

вы
кл

ми
г.
желт
.


34


Можливі несправності та методи їх усунення

Стан котла

Несправність

Можлива причина

Метод усунення

Котел бло
кований, блимає
червона аварійна лампочка 5.
Повернення в робоче
положення здійснюється
обертанням регулятора 9 в
позицію розблокування

Пальник не включається

Немає газу

Перевірити наявність газу.
Перевірити відкриття кранів
і роботу можливих
запобіжних кл
апанів на
мережевих трубахГазовий клапан від'єднаний

З'єднайти йогоГазовий клапан несправний

Замініть йогоЕлектронна плата несправна

Замініть електронну плату


Пальник не включається:

немає іскри

Електрод розпалу
несправний

Замініть електродТрансформатор розпалу
несправний

Замініть трансформатор
розпалуЕлектронна плата несправна

Замінить електронну плату


Пальник включається на
кілька секунд, а потім
гасне

Електронна плата не
визна
чає наявність полум'я:
проводи

фази і нейтралі в
зворот
ному положенні

Перевірити правильне
підключення фази до
електромережіПровід електрода контрол
ю

полум'я пошкоджений

Замінити або приєднати
провідЕлектрод контрол
ю

полум‘я
несправний

Замініть електродЕлектронна плата не
визначає наявність полум'я
:
вона несправна

Замінить електронну платуЗначення потужності
включення надто маленьке

Підвищити їїМінімальна теплова
потужність встановлена
неправильно

Перевірити настройки
пальника

Котел блокований, блимає
червона аварійна лампочка 4.
Повернення

в робоче
положення здійснюється
обертанням регулятора 9 в
позицію розблокування

Реле тиску відхідних газів
не працює (мод. СТFS)

Реле тиску несправної

Перевірити і, при
необхідності, замінити релеСиліконові трубки
від'єднані або зламані

Знову під'єдна
ти або
замінити силіконові трубкиНемає достатнього доступу
повітря для горіння або
виведення продуктів
згорання

Перевірити труби подачі
повітря і відведення газів:
почистити або, при
необхідності, замінити їхВентилятор не працює

Замінити йогоЕл
ектронна плата несправна

Замініть її


Включився термостат
відхідних газів (мод. СТN)

Проблема тяги димох
о
д
у

Перевірити димохід та
вентиляційні отвори повітряТермостат відхідних газів
несправний

Замініть його

Котел заблокований, мигає
червона аварійна

лампочка 3.
Повернення в робоче
положення здійснюється
обертанням регулятора 9 в
позицію розблокування

Включився термостат

безпеки котла

Не
має

циркуляц
ії

вод
и

в
контур
і

оп
а
лен
н
я: труб
и

закр
и
т
і
, термостатич
ні

клапан
и

закр
и
т
і
,
відсі
чн
і

кран
и

оп
ал
. систем
и

з
акр
и
т
і

П
е
р
е
в
і
рит
и

с
тан

систем
иЦи
ркуляц
ій
н
и
й насос
блок
о
ван
ий

або не
справн
ий

П
е
р
е
в
і
рит
и

йо
го

Котел
за
блокован
ий
, мига
є

червона

авар
і
йна лампочка 6.
Повернення в робоче
положення
здійсню
ється за
Недостатн
ій

ти
ск

в

оп
алюва
льн
і
й систем
і

М
ож
ливі

витоки

в систем
і

П
ере
в
і
рит
и

систему35


допомогою регулювання
значення тиску водиРеле
тиску

від

є
днано

Під

єднайте йогоРеле
тиску

вод
и

не
вк
лючається: воно
несправне

Замініть його

Котел
за
блокован
ий
, мига
є

червона

авар
і
йна лампочка 2
і

зелена лампочка 8.
Пове
рнення

в р
о
боче
положен
ня

відбувається

автома
тич
но

п
і
сл
я

ус
унення

причин
и
,
я
ка спров
окува
ла
блок
у
в
ання

Датчик оп
а
лен
н
я не
п
ра
цює

Датчик оп
а
лен
н
я
від

є
днан
ий

Під

єднайте йогоДатчик оп
а
лен
ня
не
справн
ий

Зам
і
н
і
ть
йо
го

Котел блокован
ий
, мига
є

червона

авар
і
йна лампочка 2.
Повернення

в р
о
боче
положен
ня

відбувається

автоматич
но

п
і
сл
я

ус
у
н
енн
я
причин
и
,
я
ка спрово
ку
вал
а
блоку
в
ання

Датчик ГВ
П

не
п
ра
цює

Датчик ГВ
П

від

є
днан
ий

Під

єднайте йогоДатчик ГВП

несправн
ий

Зам
і
н
і
ть
йо
го

Котел не
п
ра
цює

на нагр
і
в
ГВ
П

В
итратомір

контур
у

ГВ
П

не включа
є
т
ь
ся

Недостатн
ій

тиск

або

витрата

в систем
і

П
е
р
е
в
і
рит
и

с
тан

систем
и
П
е
р
е
в
і
рит
и

ст
ан

ф
і
льтра
датчика п
ро
ток
уДатчик п
р
оток
у

пошкоджений

або

від

є
днан
ий

Зам
і
н
і
ть
або

під

єднайте
йогоДатчик п
р
оток
у

за
блокован
ий

Зам
і
н
і
ть
йо
го36


Возможные неисправности и методы их устранения

Состояние котла

Неисправность

Возможная причина

Метод устранения

Котел блокирован, мигает
красная аварийная лампочка
5. Возврат в рабочее
положение осуществляется
враще
нием регулятора 9 в
позицию разблокировки

Горелка не включается

Нет газа

Проверить наличие газа.
Проверить открытие кранов
и работу возможных
предохранительных
клапанов на сетевых трубахГазовый клапан отсоединен

Соединить егоГазовый клапан неисправ
ен

Заменить егоЭлектронная плата
неисправна

Заменить электронную
плату


Горелка не включается:

нет искры

Эл
ектрод воспламенения
неисправен

Заменить электродТрансфо
рматор
воспламенения неисправен

Замен
ить трансформатор
воспламененияЭлектронная
плата
неисправна

Заменить электронную
плату


Горелка включается на

неск
олько секунд и затем
гаснет

Электронная плата не
определяет наличие
пламени: провода фазы
и
нейтрали в обратном
положении

Проверить правильное

подключение фазы к
электросетиПровод
электрода
определени
я присутствия
пламени поврежден

Заменить или под
соединить
проводЭлектрод

присутствия
пламени неисправен

Заменить электродЭлектронная плата не
определяет
наличие
пламени: она неисправна

Заменить электронную
платуЗначение мощн
о
сти
включения слишком
маленькое

Повысить ееМинимальная тепловая
м
ощность установлена
неправильно

Проверить настройку
горелки

Котел блокирован, мигает
красная аварийная лампочка
4. Возврат в рабочее
положение осуществляется
вращением регулятора 9 в
по
зицию разблокировки

Реле давления отходящих
газов не работ
ает (мод.
СТ
FS
)

Реле давления неисправно

Проверить и, п
ри
необходимости, заменить
релеСиликоновые

трубки
отсоединены или сломаны

Снова подсоединить и
ли
заменить силиконовые
трубкиНет достато
чного доступа
воздуха для горения или
вывода продукт
ов сгорания

Проверить трубы подачи
воздуха и отвода газов:
почистить или,

при
необходимости, заменить ихВентилятор не работает

Заменить егоЭлектронная плата
неисправна

Заменить ее


Включился тер
м
остат
отходящих газов (мод.
СТ
N
)

Проблема тяги

дымохода

Проверить дымоход и
в
ентиляционные отверстия
воздухаТермо
стат отходящих газов
неисправен

Заменить его

Котел блокирован, мигает
красная аварийная лампочка
3. Возврат в рабочее
положение осуществля
ется
вращением регулятора 9 в
Включился термостат

безопасности котла

Нет циркуляции воды в
контуре отопления: трубы
закрыты, термостатические
клапана закрыты, отсечны
е
краны отопит. системы
Проверить состояние
системы37


позицию разблокировки

закрытыЦирк
уляционный насос
блокирован или неисправен

Проверить его

Котел блокирован, мигает
красная аварийная лампочка
6. Возврат в рабочее
положение происходит с
помощью регулировки
значения давления воды

Недостаточное давление в

отопительной системе

Возможные уте
чки в
системе

Проверить системуРеле давления отсоединено

Подсоединить егоРеле давления вод
ы не
включается: оно неисправно

Заменить его

Котел блокирован, мигают
красная аварийная лампочка 2
и зеленая лампочка 8. Возврат
в рабочее положение
происход
ит автома
тически
после устранения причины,
которая спровоцировала
блоки
ровку

Датчик отопления не
работает

Датчик отопления
отсоединен

Подсоединить егоДатчик отопления
неисправен

Заменить его

Котел блокирован, мигает
красная аварийная лампочка
2. Воз
врат в рабочее
положение происходит
автоматически после
устранения причины, ко
торая
спровоцировала блокировку

Датчик ГВС не работает

Датчик ГВС отсоединен

Подсоединить егоДатчик ГВС неисправен

Заменить его

Котел не работает на нагрев
ГВС

Расходомер

ко
нтура ГВС
не включ
ается

Недостаточное давление или
расход в системе

Проверить состояние
системы
Проверить с
остояние
фильтра датчика потокаДатч
ик потока сломан или
отсоединен

Заменить или подсоединить
егоДатчик потока блокирован

Заменить его38Перерва в експлуатації котла

Заходи у разі тимчасового виведення котла з
експлуатації необхідні в окремих випадках,
наприклад, в приміщеннях, якими користуються
декілька місяців протягом року, особливо в холодних
приміщеннях.

Користу
вач повинен прийняти рішення, чи
залишити котел
в безпечному стані,
відключивши
всяке живлення, чи
залишити його в режимі
очікування, з функцією проти замерзання.
Взагалі
більш бажаним є безпечний стан. Якщо існує
можливість замерзання, ви повинні зважити
всі „за‖
та „проти‖ при виборі варіанту безпечного стану чи
режиму очікування.


Безпечний стан

-

відключіть вимикач подачі живлення
електричного струму;

-

закрийте газовий кран.

Якщо температура може впасти нижче 0
°
С і в
вашій установці немає розчину нез
амерзаючої
рідини, повністю спорожніть нагрівальну
установку, чи заповніть її розчином
незамерзаючої рідини.

Майте на увазі, що у разі необхідності
регулювання тиску (при можливих втратах) в
установці, яка вже заповнена незамерзаючою
рідиною, концентрація

її може зменшитись і тоді
вона не буде гарантувати захист проти замерзання.


ПРИМІТКА: котел оснащений системою, яка
захищає основні деталі від рідких випадків
блокування, при бездіяльності через присутність
вапняку у воді
.

Система антиблокування не
функ
ціонує в режимі безпечного стану у зв‘язку з
відсутністю електричного струму

та газу
.


Перед повторним включенням котла,
технічний спеціаліст повинен перевірити, чи
не заблокований насос (для техніка:
відкрутіть пробку в центрі кришки для доступу до
ва
лу ротора, та вручну поверніть його викруткою).Режим очікування та функціонування з
системою
антизамерзання/антиблокування

Котел оснащений системою проти замерзання, яка
активується кожного разу, коли температура води в
контурі котла падає нижче 5
°
С,
та відключається
кожного разу, коли температура такої води досягає
30
°
С. Для функціонування системи антизамерзання
необхідні такі умови:


ПОВИНЕН бути підведений електричний струм

та газ
;


котел повинен бути в режимі очікування
(регулятор в позиції


)
;

Перерыв в эксплуатаци
и котла

Мероприятия в случае временного выхода котла из
эксплуатации необходимы в отдельных случаях,
например, в помещениях, которыми пользуются
несколько месяцев на протяжении года, особенно в
холодных помещениях.

Пользователь должен принять решение, или
оставить котел в
безопасном состоянии
, отключив
всякое питание или оставить его в
режиме
ожидания, с функцией антизамерзания
. Вообще
более желательным является безопасное состояние.
Если существует возможность замерзания, вы
должны взвесить все „за‖ и „про
тив‖ при выборе
варианта безопасного состояния или режима
ожидания.

Безопасное состояние

-

отключите выключатель подачи питания
электрического тока;

-

закройте газовый кран.

Если температура может упасть ниже 0 °С и в
вашей установке нет раствора незамерза
ющей
жидкости, полностью опорожните
нагревательную установку или заполните ее
раствором незамерзающей жидкости.

Имейте в виду, что в случае необходимости
регулирования давления (при возможных потерях) в
установке, которая уже заполнена незамерзающей
жидкос
тью, концентрация ее может уменьшиться и
тогда она не будет гарантировать защиту против
замерзания.

ПРИМЕЧАНИЕ:
котел оборудован системой,
которая защищает основные детали от редких
случаев блокировки, при бездеятельности из
-
за
присутствия известняка в вод
е. Система
антиблокирования не функционирует в режиме
безопасного состояния в связи с отсутствием
электрического тока и газа.

Перед повторным включением котла,
технический специалист должен проверить, не
заблокирован ли насос (для техника:
открутите пробк
у в центре крышки для доступа к
валу ротора, и вручную поверните его отверткой).


Режим ожид
а
ния и функционирования
с системой
антизамерзания/антиблокирования

Котел оборудован системой антизамерзания,
которая активируется каждый раз, когда температура
вод
ы в контуре котла падает ниже 5 °С и отключается
каждый раз, когда температура воды достигает 30 °С.
Для функционирования системы антизамерзания
необходимы такие условия:


ДОЛЖЕН быть подведен электрический ток

и
газ
;


котел должен быть в режиме ожидания
(ре
гулятор в позиции

);


39тиск води в котлі повинен бути нормальним (1


1
.
3

бар при холодному котлі).

Крім того, котел в режимі очікування передбачає
періодичну активазацію основних внутрішніх
компонентів
,

щоб запобігти рідким випадкам
блокування

(кожні 24 години вмикається
цирку
ляційний насос на 30 с)
. Це має місце навіть
тоді, коли котел заблокований, у разі нормального
тиску приладу.Попередження під час
експлуатації

-

Частіше перевіряйте тиск котла, зазначений на
манометрі,
при холодному котлі,
щоб він завжди
знаходився в ме
жах, передбачених виробником.

-

У разі частих падінь тиску, зверніться по
допомогу до персоналу з професійною підготовкою,
для усу
нення можливих втрат в системі.


-

Якщо передбачається довгий період відсутності
користувача чи бездіяльності котла, дивіться

розділ
„Перерва в експлуатації‖, щоб вдатись до необхідних
заходів стосовно подачі електроенергії, газу та
захисту проти замерзання.


Не торкайтесь гарячих частин котла,
тобто димової камери, труби тощо, які під
час функціонування нагріваються. Будь
-
яки
й контакт з ними може викликати небезпечні
опіки. Поряд з котлом, який функціонує, не
повинні знаходитись діти та необізнані особи.


-

На підвішений котел не повинні потрапляти
безпосередньо пари від плити, на якій готується їжа.


-

Не мийте котел під стру
менем води чи іншої
рідини.

-

Не вішайте на котел жодних предметів.

-

Забороняється користуватись котлом дітям та
необізнаним особам.

-

Якщо ви вирішили остаточно відключити
котел, це повинен робити персонал з професійною
підготовкою, при чому потрібно впе
внитись, що
належним чином відключені системи подачі струму,
водопостачання та газопостачання.


-

Тільки для моделей „
CTN
‖ (з природною
тягою):
Установлення витяжок, димових труб та
аналогічних приладів в приміщенні, де знаходиться
котел з природною тягою
(чи в суміжному
приміщенні в разі природної непрямої вентиляції)
повинне завжди здійснюватись з додержання правил
безпеки, передбачених чинними національними та
місцевими нормами (серед яких є вимога збільшення
вентиляційного отвору),
-

це також стосується

випадків модифікації та нарощування потужності.давление воды в котле должно быть нормальным
(1


1
.
3

бар при холодном котле).

Кроме того, котел в режиме ожидания
предусматривает периодическую активацию
основных внутренних компонентов, чтобы
предотвратить редкие случаи блокировки

(
каждые 24
часа

включается циркуляционный насос на 30 с
)
. Это
имеет место даже тогда, когда котел заблокирован, в
случае нормального давления прибора.Предупреждения во время
эксплуатации

-

Чаще проверяйте давление котла на манометре,
при холодном котле
,

чтобы оно всегда находилось в
пределах, предусмотренных производителем.

-

В случае частых падений давления, обратитесь
за помощью к персоналу с профессиональной
подготовкой, для устранения возможных утечек в
системе.

-

Если предусматривается длителный пер
иод
отсутствия пользователя или бездеятельности котла,
смотрите раздел „Перерыв в эксплуатации‖, чтобы
прибегнуть к необходимым мерам относительно
подачи электроэнергии, газа и защиты против
замерзания.

Не касайтесь горячих частей котла, то
есть дымовой к
амеры, трубы и тому
подобное, которые во время
функционирования нагреваются. Любой контакт с
ними может вызывать опасные ожоги. Рядом с
котлом, который функционирует, не должны
находиться дети и неосведомленные лица.

-

На подвешенный котел не должен попад
ать
непосредственно пар от плиты, на которой готовится
еда.

-

Не мойте котел под струей воды или другой
жидкости.

-

Не вешайте на котел никаких предметов.

-

Запрещается пользоваться котлом детям и
неосведомленным лицам.

-

Если вы решили окончательно отключ
ить котел,
это должен делать персонал с профессиональной
подготовкой, при чем нужно удостовериться, что
должным образом отключенные системы подачи
тока, водоснабжения и газоснабжения.


-

Только для моделей „
CTN
‖ (с естественной
тягой):
установление вытяжек
, дымовых труб и
аналогичных приборов, в помещении, где находится
котел с естественной тягой (или в смежном помеще
-
нии в случае естественной непрямой вентиляции)
должно всегда осуществляться с соблюдением правил
безопасности, предусмотренных действующими
н
ациональными и местными нормами (среди которых
есть требование увеличения вентиляционного
отверстия),
-

это также касается случаев
модификации и наращивания мощности.


40


З
бірник інструкцій

Ви повинні забезпечити, щоб ці інструкції
ЗАВЖДИ знаходилась поблизу котла, щоб бути під
рукою, якщо знадобляться користувачу чи
персоналу, який виконує технічне обслуговування.


Г
аран
тійні зобов‘
язання

Гарантія на котел дійсна в термін строку
зазначеному в гарантійному талоні, з моменту
запуску котла в експлуатацію.

Умови гарантії більш докладно обговорені в
гарантійних документах, що поставляється разом з
котлом.

С
борник инструкций

Вы должны обеспечить, чтобы эти инструкции
ВСЕГДА находилась вблизи ко
тла, чтобы быть под
рукой, если понадобятся пользователю или
персоналу, который выполняет техническое
обслуживание.

Г
арантийные обязательства

Гарантия на котел действительна в срок,
отмеченн
ый

в гарантийном талоне, с момента запуска
котла в эксплуатацию.

У
словия гарантии более подробно изложены в
гарантийных документах, которые поставляются
вместе с котлом.Приложенные файлы

  • pdf 7729751
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий