Sledujeme u Vas prijem tekutin. Za kazdy vypity hrnecek udelejte na papir carku. Мы контролируем, сколько жидкости Вы принимаете. После каждой выпитой чашки.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 1 Informace při přijetí pacienta k hospitalizaci Информация при приеме пациента на госпитализацию I nfarmácija pri prijómě pacijénta na gaspitalizáciju 1. Souhlasíte s tím, aby se na Vaší péči podíleli praktikující studenti? Ano / Ne Вы согласны с тем, чтобы в уходе за Вами принимали участие студенты - практиканты? Да / нет Vy saglásny sťém, štóby vuchódě zavámi prinimáli učásťje stuďénty - praktikánty? Da / nět 2. Uveďte , prosím , kontakt na blízkou osobu, které mohou být podávány informace o Vašem zdravotním stavu. Укажите, пожалуйста, контактные данные близкого Вам лица, которому может сообщаться информация о состоянии Вашего здоровья. Ukažítě pažálusta kantáktnyje dányje blískava vam licá, katóramu móžet saapšáca infarmácija asastajániji váševa zdaróvja . 3. Návštěvy jsou povoleny v libovolném čase, ale s preferencí v odpoledních hodinách. Посещения разрешены в любое время дня, но лучше это делать в послеобеденное время. Pasišénija razrišený vljubóje vrjémja dňa, no lúčše éta ďélať fpóslěabjéděnnaje vrjémja . 4. Pojďte , prosím , se mnou. Uložím Vás na Vaše lůžko . Пожалуйста, идите со мной. Я положу Вас на Вашу кровать. Pažálusta idítě samnój. J a palažú vas navášu kraváť. 5. Pojďte , prosím , se mnou, ukážu Vám, kde je koupelna a toaleta. Пожалуйста, идите со мной, я покажу Вам, где находятся ванная комната и туалет. Sada otázek a odpovědí pro komunikaci s cizincem : Ošetřovatelství Перечень вопросов и ответов для коммуникации с иностранным гражданином : Обследование pěričiň vaprósaf iatvjétaf dlja kamunikáciji sinastránnym graždanínam : apsljédavanije OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 2 Pažálusta idítě samnój. ja pakažú vam gdě nachódjaca vánnaja kómnata i itualjét . 6. Při potřebě stiskněte toto tlačítko a přivolejte sestru . В случае необходимости нажмите на эту кнопку и вызовите медсестру. Fslúčaje něapchadímasti nažmítě naétu knópku i vyzavítě mětsestrú . 7. Používáte nějaké kompenzační pomůcky k chůzi? (berle, hůl, chodítko) Вы пользуетесь какими - либо вспомогательными средствами для ходьбы (костыли, палка, опорные ходунки)? Vy pólzujetěs kakími líba fspamagátělnymi srjéctvami dlja chaďby (kastylí, pálka, apórnyje chadunkí)? 8. Máte izolační režim. Neopouštějte svůj pokoj. Вам назначен изолированный режим. Пожалуйста, не выходите из своей палаты. Vam naznáčen izalíravanyj rěžím. pažálusta, něvychadítě issvajéj paláty . 9. Máte riziko pádu. Nevstávejte sám/sama z lůžka. Přivolejte sestru. Имеется риск того, что Вы можете упасть. Не вставайте сами с кровати. Вызовите медсестру. Imjéjeca r ísk tavó, štó vy móžetě upásť. N ě fstavájtě sámi skraváti. V yzavítě mětsestrú . 1 0. Máte klidový režim na lůžku, nevstávejte . Вам назначен постельный режим, не вставайте. Vam naznáčen pasťélnyj rěžím, nefstavájtě. 11. Nesmíte sedět. Вам нельзя сидеть. Vam nilzjá siděť. 12. Máte riziko vzniku proleženin. Budeme Vás polohovat. Имеется риск возникновения у Вас пролежней. Мы будем Вас перекладывать на кровати. Imjéjeca rísk vazniknavjénija uvás prólěžněj] [my búděm vas pěrěkládyvať nakraváti. 13. Otočte se na pravý bok/ na levý bok . Повернитесь на правый бок / на левый бок Pavěrnítěs naprávyj bok / naljévyj bok. 14. Posaďte se , prosím. Пожалуйста, сядьте Pažálusta, sjáťtě. OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 3 15. Dejte , prosím , nohy od sebe. Пожалуйста, раздвиньте ноги. Pažálusta, razdvíňtě nógi. 16. Leží se Vám pohodlně? Ano / Ne Вам удобно лежать? Да / нет Vam udóbna lěžáť? Da / Nět 17. Tímto ovladačem si můžete upravit polohu lůžka. С помощью этого управляющего устройства Вы можете изменять положение кровати. Spómašju étava upravljájuševa ustrójstva vy móžetě izměňáť palažénije kraváti. 18. Zvednu Vám podhlavník. Я подниму Вам подголовник кровати. Ja padnimú vam padgalóvnik kraváti. 19. Budeme vstávat z lůžka. Informujte mě, pokud by Vám bylo mdlo. Теперь будем вставать с кровати. Сообщите мне, если Вам станет дурно. Tipjér búděm fstaváť skraváti. saapšítě mně jésli vam stánět dúrna. 20. Pojedeme na vyšetření. Теперь мы пойдем на обследование. Tipjér my pajďóm naapsljédavanije. 21. Posaďte se , prosím , na kolečkové křeslo. Пожалуйста, сядьте на кресло на колесиках. Pažálusta, sjáťtě nakrjésla nakaljósikach. 22. Je nutné, aby jste ležel/a ve vodorovné poloze na zádech. Необходимо, чтобы Вы лежали в горизонтальном положении на спине. Něapchadíma, štóby vy lěžáli vgarizantálnam palažéniji naspiňé. 23. Přiložím Vám bandáže na dolní končetiny. Podporují prevenci vzniku tromboembolické nemoci. Теперь я надену Вам бандаж на ноги. Он помогает избежать возникновения тромбоэмболии . Tipjér ja naděnú vam bandáš nanógi] [on pamagájet izběžáť vazniknavjénija trómbaembalíjí. Natáhněte si, prosím, tyto kompresivní punčochy. OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 4 24. Пожалуйста, наденьте на ноги эти компрессионные чулки. Pažálusta, naďéňtě nanógi éti kamprisijónnyje čulkí. Vyprazdňování Опорожнение A paražňénije 25. Kdy jste byl/a naposledy na stolici? Когда у Вас был в последний раз стул? Kagdá uvás byl fpasljédnij ras stul? 26. Potřebujete na stolici? Ano / Ne Вам нужно в туалет по большому? Да / нет V am núžna ftualjét pabalšómu? Da / Nět 27. Nadzvedněte pánev. Dám Vám podložní mísu. Приподнимите таз. Я подложу под Вас судно. Pripadnimítě tás] [ja padlažú padvás súdna . 28. Máte nějaké potíže s vyprazdňováním? (průjem, zácpa, bolest při vyprazdňování) У Вас есть какие - либо проблемы с опорожнением кишечника? (понос, запор, болезненная дефекация) Uvás jesť kakíje líba prabljémy s aparažňénijem kišéčnika ? (panós, zapór, balézněnnaja děfěkácija) 29. Zavedu Vám do konečníku rektální rourku. Я введу Вам в задний проход ректальную трубку. Ja vvědú vam vzádnij prachót rektálnuju trúpku. 30. Budu Vám aplikovat do konečníku klyzma. Я введу Вам в задний проход клизму. J a vědú vam vzádnij prachót klízmu. 31. Budeme Vám podávat projímadlo. Мы будем давать Вам слабительное. OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 5 My búděm daváť vam slabítělnaje. 32. Máte nějaké potíže při močení (bolest, pálení, časté močení) ? V kolik hodin jste naposledy močil/a? Dojděte se , prosím , vymočit. У Вас есть какие - либо проблемы при мочеиспускании? (боль, жжение, частые позывы к мочеиспусканию) Во сколько часов Вы в последний раз помочились? Пожалуйста, сходите помочиться. Uvás jesť kakíje líba prabljémy primóčeispuskánii (ból, žžénije, částyje pazývy kmóčeispuskániju)? 33. Používáte inkontinenční pomůcky? Ano / Ne Вы пользуетесь какими - нибудь вспомогательными средствами при недержании мочи (инконтиненции)? Да / нет Vy pólzujetěs kakími nibúť fspamagátělnymi srjéctvami priněděržánii mačí (inkantinjéncii)? Da / Nět 34. U lůžka máte zavěšenou močovou láhev. К Вашей кровати подвешен мочеприемник. Uvášej kraváti padvjéšen móčiprijómnik. 35. Přinesu Vám podložní mísu. Я принесу Вам судно. Ja priněsú vam súdna. 36. Vyměním Vám plenkové kalhotky. Я заменю Вам впитывающие трусы. Ja zaměňú vam fpítyvajušiji trusý. 37. Zavedu Vám katétr do močového měchýře. Я веду Вам катетер в мочевой пузырь. Ja vvědú vam katéter vmačivój puzýr. 38. Vypustím Vám močový sáček. Я опорожню Ваш мочеприемник. Ja oparažňú vaš mačiprijómnik. OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 6 Spánek Сон S on 39 . Jak jste se vyspal/a? Как Вы спали? K ak vy spáli? 40 . Přejete si léky na spaní? Ano / Ne Вы хотите получать какое - нибудь снотворное? Да / нет V y chatítě palucáť kakíje nibúť snatvórnyje srjéctva? Da / Nět 41 . Potřebujete před spaním upravit lůžko? Вам нужно перед сном поправить постель? V am núžna pěrědsnóm papráviť pastel 42 . Chcete zhasnout světlo? Вы хотите выключить свет? V y chatítě výključit svět? Stravování Питание P itánije 43. Máte nějaké dietní omezení? Ano / Ne Вы соблюдаете какие - нибудь диетические ограничения? Да / нет V y sabljudájetě kakíje nibúť dijetíčeskije agraničénija? Da / Nět 44. Je něco, co nejíte? Ano / Ne Есть какой - нибудь продукт, который Вы не едите? Да / нет J esť kakój nibúť pradúkt, katóryj vy nějedítě? Da / Nět Máte alergii na nějaké potraviny? OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 7 45. У Вас есть аллергия на какие - либо продукты? U vás jesť alirgíja nakakíje líba pradúkty? 46. Máte zubní protézu? Ano / Ne У Вас есть зубной протез? Да / нет U vás jesť zubnój prals? Da / Nět 47. Potřebujete pomoci se stravou? Ano / Ne Вам нужна помощь при приеме пищи? Да / нет V am núžna pómaš priprijómě píši? Da / Nět 48. Zvládnete se sám/a najíst? Ano / Ne Вы можете есть самостоятельно? Да / нет V y móžetě jesť samastajátelna? Da / Nět 49. Máte poruchu polykání? Ano / Ne У Вас имеется нарушение глотания? Да / нет U vás imjéjeca narušénije glatánija? Da / Nět 50. Nesmíte nic jíst a pít. Вам ничего нельзя есть и пить. V am ničevó nělzjá jesť i piť . 51. Pomůžu Vám se najíst. Я помогу Вам при приеме пищи. J a pamagú vam priprijómě píši . 52. Máte omezený přísun tekutin, můžete vypít pouze ……… za 24 hodin . Вам назначен ограниченный прием жидкости. Вы можете выпить только ……… за 24 часа. V am naznáčen agraníčinnyj prijóm žítkasti] [vy možitě výpiť tólko …….. za 24 časá 53. Sledujeme u Vás příjem tekutin. Za každý vypitý hrneček udělejte na papír čárku. Мы контролируем, сколько жидкости Вы принимаете. После каждой выпитой чашки сделайте на бумаге отметку. M y kantralírujem, skólka žítkasti vy prinimájetě] [póslě káždaj výpitaj čáški zďélajtě nabumágě atmjétku . 54. Měl/a byste hodně pít . Вы должны много пить. V y dalžný mnóga píť . OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 8 55. Nemáte pocit na zvracení? Zvracel/a jste? Ano / Ne Вас сейчас тошнит? У Вас была рвота? Да / нет Vas sičás tašnít?U vás bylá rvóta? Da / Nět 56. Budeme Vám podávat výživu sondou. Мы будем подавать Вам питание через зонд. M y búděm padaváť vam pitánije čérěs zónt . 57. Po malých doušcích vypijte tento výživový prostředek. Выпейте маленькими глотками эту питательную смесь. V ypjéjtě málěňkimi glatkámi étu pitátělnuju směs . Soběstačnost Самостоятельность S amastajátělnasť 58. Potřebujete pomoci v některé z těchto činností? Stravování Otáčení se na lůžku Hygienická péče Oblékání Vstávání z lůžka Přesun na židli Вам нужна помощь при выполнении какого - либо из этих действий? Питание Переворачивание на бок на кровати Гигиенические процедуры Одевание Вставание с кровати Перемещение на стул OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 9 V am nužná pómaš privypalňéniji kakóva líba izétich ďéjstvij? P itánije P irivaráčivanije nábak nakraváti G gijeníčeskije pracedúry A divánije F stavánije skraváti P iriměšénije na stul Hygienická péče игиенические процедуры G igijeníčeskije pracedúry 59. Potřebujete pomoci s mytím? Pomůžu Vám. Вам нужна помощь при купании? Я помогу Вам. V am nužná pómaš prikupánii? J a pamagú vam . 6 0 . Budete se umývat na lůžku. Вы будете умываться на кровати . V y búdětě umyváca nakraváti . 6 1 . Doprovodím Vás do koupelny. Я провожу Вас в ванную комнату. J a pravažú vas vvánnuju kómnatu . 62. Zvládnete si umýt obličej a genitálie? Ano / Ne Вы сможете сами умыть лицо и половые органы? Да / нет V y smóžetě sámi umýť licó i palavýje órgany (genitálii)? Da / Nět 63. Zvládnete si vyčistit zuby? Ano / Ne Вы сможет сами почистить зубы? Да / нет V y smóžetě sámi pačístiť zúby? Da / Nět 64. Přejete si umýt vlasy? Ano / Ne Вы хотите вымыть волосы? Да / нет OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 10 V y chatítě výmyť vólasy? Da / Nět 65. Potřebujete ostříhat nehty? Ano / Ne Вам нужно постричь ногти? Да / нет V am núžna pastríč nókti? Da / Nět 66. Máte s sebou toaletní potřeby? Ano / Ne У Вас есть с собой туалетные принадлежности? Да / нет U vas ssabój jesť tualjétnyje prinadljéžnasti? Da / Nět 67. Chcete namasírovat záda? Ano / Ne Хотите, чтобы Вам помассировали спину? Да / нет C hatítě, štóby vam pamasíravali spinú? Da / Nět 68. Ustelu Vám postel. Я постелю Вам постель. J a pastiljú vam pasťél . 69. Po toaletě si pořádně myjte ruce vodou a použijte alkoholovou dezinfekci na ruce. После посещения туалета тщательно вымойте руки водой, и воспользуйтесь спиртовым раствором для дезинфекции рук. P óslě pasišénija tualjéta tšátělna výmajtě rúki vadój i vaspólzujtěs spirtóvym rastvóram dljadezinfjékcii rúk . 70. Vezměte si čisté pyžamo. Возьмите чистую пижаму. V azmítě čístuju pižám . 71. Učešu Vám vlasy. Я расчешу Вам волосы J a raščešú vam vólasy . 72. Pomůžu vám s holením. Я помогу Вам побриться. J a pamagú vam pabríca . OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 11 Smyslové vnímání Восприятие органами чувств V asprijátije órganami čúfstv 73. Používáte brýle? Používáte kontaktní čočky? Вы носите очки? Вы носите контактные линзы? Vy nósitě ačkí?V y nósitě kantáktnyje línzy? 74. Používáte naslouchadlo? Pomůžu Vám nasadit naslouchadlo. Вы пользуетесь слуховым аппаратом? Я помогу Вам надеть слуховой аппарат. V y pólzujetěs sluchavým aparátam? J a pamagú vam naďéť sluchavój aparát . 75. Rozumíte mi dobře? Ano / Ne Вы меня хорошо понимаете? Да / нет V y měnjá charašó panimájětě? Da / Nět Bolest Боль B ól 76. Cítíte nějakou bolest? Ano / Ne У Вас что - нибудь болит? Да / нет U vás štonibuť balít ? Da / Nět 77. Jak silná je Vaše bolest? Насколько эта боль сильная? N askólka éta bol sílnaja? 78. Kde Vás to bolí? В каком месте у Вас болит? F kakóm mjéstě uvas balít? Potřebujete léky proti bolesti? Dostanete je. OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 12 79. Вам требуется обезболивающее средство? Вы получите его. V am trjébu jeca abizbólivajušeje srěctva? V y polúčitě jevó . 80. Ulevilo se Vám od bolesti po podání léku (analgetika)? Ano / Ne У Вас прошла боль после приема обезболивающего средства (анальгетика)? Да / нет U vas prašlá bol póslě prijóma abizbólivajušiva srěctva (analgjétika)? Da / Nět 81. Neruší bolest Váš spánek? Ano / Ne Боль не нарушает Ваш сон? Да / нет B ol něnarušájet vaš son? Da / Nět 82. Uklidněte se , prosím. Пожалуйста, успокойтесь. P ažálusta, uspakójtis . Dýchání Дыхание D ychánije 83. Máte nějaké obtíže s dýcháním? (dušnost, kašel) У Вас есть какие - либо проблемы с дыханием? (одышка, кашель). U vás jesť kakíje líba prabljémy zdychánijem (adýška, kášel)? 84. Potřebujete kyslík? Ano / Ne Вам нужно подавать кислород? V am núžna padaváť kislarót? 85. Podám vám kyslík kyslíkovými brýlemi/maskou. Я подам Вам кислород через кислородные очки / кислородную маску. J a padám vam kislarót čérěs kislaródnyje ačkí / kislaródnuju másku . 86 . Vykašlávejte do této misky. Откашливайтесь в эту миску. A tkášlivajtis vétu mísku . OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 13 87 . Zvolna vdechujte tuto inhalaci. Медленно вдыхайте эту ингаляционную смесь. M jédlina vdychájtě étu ingaljaciónnuju smjés . 88 . Vezměte si ústenku. Возьмите в рот мундштук ингалятора. V azmítě vrót munštúk ingaljátara . Fyziologické funkce Физиологические функции F izijalagíčeskije fúnkcii 89. Léčíte se s vysokým krevním tlakem? Změřím vám krevní tlak. Natáhněte , prosím , paži. Вы лечите высокое кровяное давление? Я измерю Вам кровяное давление. Пожалуйста, вытяните руку . Vy lěčítě vysókoje kravjanóje davljénije?] [ja izmjérju vam kravjanóje davljénije. pažálusta, výťanitě rúku. 90. Změřím Vám pulz. Я измерю Вам частоту пульса. Ja izmjérju vam častatú púlsa . 91. Změřím Vám tělesnou teplotu. Я измерю Вам температуру . Ja izmjérju vam timpiratúru . 92. Připojím Vás k trvalé monitoraci. Я подсоединю Вас к приборам постоянного мониторинга. Ja patsajidiňú vas kpribóram pastajánnava manitóringa. 93. Tento kolíček monitoruje dýchání. Ponechte si ho na prstě. Этот индикатор отслеживает дыхание. Оставьте его на пальце. État indikátar acljéživajet dychánije.Astáftě jevó napálce. 94. Kolik vážíte a měříte ? OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 14 Сколько Вы весите, какой у Вас рост? Skólka vy vjésitě, kakój uvás róst? 95 . Stoupněte si , prosím , na váhu . Встаньте, пожалуйста, на весы. Fstáňtě, pažálusta, navěsý. Invazivní vstupy Инвазивные медицинские устройства для введения I nvazívnyje midicínskije ustrójstva dlja vvědjénija 96 . Máte zaveden močový katétr. Вам ввели мочевой катетер. V am vvělí mačivój katéter . 97 . Zavedeme Vám žaludeční/ střevní sondu nosem. Мы введем Вам через нос желудочный зонд / кишечный зонд M y vvěďóm vam čérěs nos želúdačnyj zónt / kišéčnyj zónt . 98 . Zavedu Vám žilní katétr do paže, natáhněte , prosím , ruku. Я введу Вам венозный катетер в руку, пожалуйста, вытяните руку. J a vvědú vam vinóznyj katéter vrúku . 99 . Lékař Vám zavede centrální žilní katétr. Врач введет Вам центральный венозный катетер. V rač vvěďót vam centrálnyj věnóznyj katéter . 100 . Máte zavedený drén. Вам ввели дренаж. V am vvělí drináš . 101 . Buďte opatrný/á v pohybu před vytažením těchto vstupů. Двигайтесь осторожно до удаления из Вашего тела этих введенных медицинских устройств. D vígajtěs astaróžna da udaljénija izváševa ťéla étich vvěďónnych midicínskich ustrójstf . OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 15 102 . Nesahejte , prosím , na tyto hadičky. Пожалуйста, не трогайте эти трубочки. P ažálusta, nětrógajtě éti trúbački . Užívání léčiv Прием лекарственных препаратов P rijóm likárstvinnych priparátaf 103 . Napište , prosím , léky, které trvale užíváte (název, dávku a časování). Напишите, пожалуйста, лекарства, которые Вы постоянно принимаете (название, дозу и часовой интервал). N apišítě, pažálusta, likárstva, katóryje vy pastajánna prinimájetě (nazvánije, dózu i časavój intervál) . 104 . Spolkněte tyto léky. Проглотите эти лекарства P raglatítě éti likárstva . 105 . Tyto léky užívejte před jídlem. Эти лекарства принимайте перед едой. É ti likárstva prinimájtě pjéret jedój . 106 . Zavedu Vám čípek do konečníku. Я введу Вам медицинскую свечу в задний проход. J a vvidú vám midicínskuju svjéču vzádnij prachót . 107 . Vdechněte dvě dávky z inhalátoru. Сделайте два вдоха из ингалятора. Z délajtě dva vdócha izingaljátara . 108 . Nakapu Vám do očí. Я закапаю Вам глаза. J a zakapáju vam glazá . 109 . Nakapu Vám do uší. OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 16 Я закапаю Вам уши. J a zakapáju vam úši . 110. Zaveďte si do pochvy tento čípek/globuli/tabletu. Введите себе во влагалище эту медицинскую свечу / шарик / таблетку V vědíti sibjé vavlagáliše étu midicínskuju svjéču / šárik / tabljétku . 111. Podám Vám infúzi. Я введу Вам инфузионный раствор. J a vvědú vam infuzijónnyj rastvór . 112. Budeme Vám podávat výživu do žíly. Мы будем подавать Вам питание через вену. M y búděm padaváť vam pitánije čérěs vjénu . 113. Dostanete krevní transfuzi. Мы сделаем Вам переливание крови (гемотрансфузию). M y zďélajem vam pirilivánije króvi (gematransfúziju) . 114. Эту таблетку держите до растворения под языком. É tu tabljétku děržítě darastvarjénija padjazykóm . 115. Píchnu Vám injekci do svalu. Я сделаю Вам внутримышечный укол. J a zďélaju vam vnutrimýšečnyj ukól . 116. Píchnu Vám injekci proti srážení krve pod kůži v oblasti břicha. Я сделаю Вам подкожный укол в область живота против свертываемости крови. J a zďélaju vam patkóžnyj ukól vóblasť živatá prótif svjórtyvajemasti króvi . 117. Píchnu Vám inzulín. Я сделаю Вам укол инсулина. J a zďélaju vam ukól insulína . 118. Namažu Vám kožní defekt mastí. Я нанесу Вам мазь на больное место на коже J a naněsú vam más nabalnóje mjésta nakóže . OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 17 Kůže Кожа K óža 119 . Máte nějaký defekt na kůži? Ano / Ne У Вас есть какая - нибудь кожная проблема? Да / нет U vás jesť kakájanibuť kóžnaja prabljéma? Da / Nět 120. Máte otoky? Ano / Ne У Вас есть отеки? Да / нет U vás jesť aťóki? Da / Nět 121 . Máte operační ránu . У Вас есть отеки? Uvás jesť aťóki? 122 . Nesahejte si na ránu. Не прикасайтесь к послеоперационной ране. N ěprikasájtěs kétaj poslěapiraciónnaj ráně . 123. Pokud by Vám prosákl obvaz, zavolejte sestru. Если у Вас намокнет бинт, то позовите медсестру. J ésli uvás namóknět bint, to pazavítě mětsestrú . 124. Provedeme převaz rány. Мы Вам перевяжем рану. M y pirivjážim vam ránu . 125. Budeme ošetřovat proleženiny. Мы будем обрабатывать пролежни. M y búděm abrabátyvať prólěžni . 126. Přiložte si led. Приложите лед. P rilažítě ljót . 127. Vyměním Vám obklad. Мы заменим Вам компресс. M y zaměním vam kamprjés . 128. Neškrabte se. OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 18 Не чешитесь. N ěčešítěs . Odběry biologického materiálu Отбор биологического материала A dbór bialagíčeskava matěriála 129 . Odeberu Vám krev ze žíly. Natáhněte , prosím , ruku. Я возьму у Вас кровь из вены. Пожалуйста, вытяните руку. Ja vazmú uvás króf izvjény. P ažálusta, vyťanítě rúku . 130 . Odeberu Vám krev z prstu. Я возьму у Вас кровь из пальца. J a vazmú uvás króf izpálca . 131 . Musím Vám udělat výtěr z konečníku. Я должна взять у Вас мазок из заднего прохода. J a dalžná vzjať uvás mazók izzádniva prachóda . 132 . Vymočte se , prosím , do této zkumavky. Помочитесь, пожалуйста, в эту пробирку. P amačítěs, pažálusta, vétu prabírku . 133 . Nedotýkejte se vnitřního okraje zkumavky. Не касайтесь внутреннего края пробирки. N ěkasájtěs vnútrinněva krája prabírki . 134 . Snažte se zachytit střední proud moči. Постарайтесь набрать в пробирку среднюю часть порции мочи. P astarájtěs nabráť fprabírku srjéďňuju časť pórciji mačí . 135 . Po dobu 24 hodin sbírejte moč do sběrného džbánku označeného Vaším jménem. В течение 24 - х часов собирайте мочу в сборную емкость, подписанную Вашим именем. F tičénije dvacatíčityrjóch časóf sabirájtě mačú vzbórnuju jómkasť, padpísanuju vášim OŠETŘOVATELSTVÍ - RUSKÝ JAZYK 19 íměněm . 136 . Pokuste se vykašlat sputum do této zkumavky. Постарайтесь откашлять мокроту в эту пробирку. P astarájtěs atkášljať makrótu vétu prabírku . 137. Udělám Vám výtěr z krku. Otevřete hodně ústa. Я возьму у Вас мазок из горла. Широко откройте рот. J a vazmú uvás mazók izgórla . Š irakó atkrójtě rót . 138. Udělám Vám výtěr z nosu. Я возьму у Вас мазок из носа. J a vazmú uvás mazók iznósa .

Приложенные файлы

  • pdf 7552557
    Размер файла: 495 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий