Pohnete nyni minu­ tovou rucickou o nekolik minut dal, nez je nastavovany cas. Pote umistete minutovou rucicku mirnym pohybem zpet presne na carku oznacujici nastavovanou minutu.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
— 156 — IWC Schaffhausen Bnajcd kb Necdaikjp Ijpanjapekjah S 8.01 Scdabbdauoaj sss.esc.cki IWC Schaffhausen, Bnajcd kb Necdaikjp Ijpanjapekjah S BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR — 154 — MATERIÁLY POUZDRA MATERIÁL POUZDRA ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ PEVNOST HMOTNOST NEREZOVÁ OCEL jívk, ruokk, jívk, ruokk, jívk, ruokk, BRONZ jívk, ruokk, jívk, ruokk, jívk, ruokk, ERVENÉ ZLATO / BÍLÉ ZLATO jívk, ruokk, jívk, ruokk, jívk, ruokk, PLATINA jívk, ruokk, jívk, ruokk, jívk, ruokk, TITAN jívk, ruokk, jívk, ruokk, jívk, ruokk, ALUMINID TITANU jívk, ruokk, jívk, ruokk, jívk, ruokk, KERAMIKA (OXID ZIRKONU) jívk, ruokk, jívk, ruokk, jívk, ruokk, KERAMIKA (KARBID BORU) jívk, ruokk, jívk, ruokk, jívk, ruokk, KARBON jívk, ruokk, jívk, ruokk, jívk, ruokk, CERATANIUM® jívk, ruokk, jívk, ruokk, jívk, ruokk, DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA ADRESE WWW. IWC.COM/CASE-MATERIALS Spar: říjaj .013. Tacdjecké viěju rudnavaju. — 152 — — 153 — daja jabk lkkud jabudku dkdejku kparřaju aupknevkrajýie kokbaie, jalkokupuja olkhačjkop IWC v,nuku a kdiíp, jakékkher j,nkku v kdlkrědjkope. Doporučení: Pk každéi kparřají Vašecd dkdejak IWC a oanreojíi v,oadu ja jecd iuoí V,š aupknevkrajý lnkdajca vjačku IWC (Obbeceah cajp) vjkru lnkréop vkkušku rkdkpěojkope. UPOZORNNÍ Pkkud joku Vaša dkdejku klapřaju l,okai v kůža, patpehu jabk kaučuku vdkbajédk patpehai, lklř. kůží, vabnaňpa kkjpakpu Vašadk krahepjídk l,oku o rkdku, khajjapýie h,pkaie, nkvlku špědhu, čeopecíie lnkopřadku jabk kkoiapeckýie rýnkbku. Tak iůžapa lřadajíp viějě vabanrají a nucdhéiu op,njupí iapane,hu. SERVISNÍ ZÁSAHY NA VAŠICH HODINKÁCH BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR Všacdju okuč,ope pěcdpk dkdejak joku runkbaju v jajhalšícd iapane,hů. Přaopk lkdhédají jěkpané č,ope lřenkvajéiu klkpřa bají. Ja lřadaršíi důhažepé, abu klkpřabkr,raj, iíopa buha rždu klpei,hjě lnkiav,ja a abu buhk rčao kdopnajějk vjačeš pějí kkrkrýi kpěnai. Dklknučujaia V,i lnkpk, abuopa ja orýcd dkdejk,cd jacdahe přibližně každých pět let lnkréop údnžbu. Obnaťpa oa va píipk účahai ja aupknevkrajédk lnkdajca vjačku IWC (Obbeceah cajp) jabk lříik ja v,kavjecký oanreo olkhačjkope IWC r Scdabbdauoaju. BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR — 150 — — 151 — – Najlnra lřapkčípa nučečku vlěp k 1. dkdej kdlkhadja iave 14. a .0. dkdejku. Tíi vabn,jípa pkiu, abu oa kahajd,ř lůhjkce lkoujuh dklřadu. – Pkdnudé lřapkčípa nučečku vlěp k 1. dkdej j,ohadující dklk hadja iave .. 11. dkdejku. Tak buda dapuikrka vjkru oujcdnkjevkr,ja o iíopjíi dapai. UPOZORNNÍ K\rMAGNETICKÉMU POLI Na v,khadě op,ha rěpšídk rýokupu rahie oehjýcd iacjapů va ohepej rv,cjýcd vaiej (jalříkhad jakdui žahavk bkn) r lkohadjícd hapacd – ruokupují oa ieik jejé r lřadiěpacd, jakk joku nalnk dukpknu, ikbehjí pahabkju a nkrjěž uv,rěnu šlanků a kabahak – ikdku býp iacdajecké dkdejku lře kkjpakpu o pakkrýie iacjapu viacjapevk r,ju. Tk iůža réop k pnrahýi kdcduhk,i r cdkdu Vašecd dkdejak, kpané buda ikžjé kdopnajep jaj kdbknjýi kdiacjapevkr,jíi. Dklknučujaia V,i, abuopa dkdejku k pěipk iacjapůi jalře bhežkrahe. Dkdejku o rjepřjíi lh,špěi v iacjapecké kcahe lkokupují rušší kcdnaju lnkpe iacjapeckéiu lkhe a jěkkhekaj,okbjě lřaknačují lkžadarak lkdha jkniu DIN 8309. Přaopk iůža e u jecd dkjíp r bavlnkopřadjí bhívkkope rahie oehjýcd iacjapů ka viacjape vkr,jí opnkjku. Dklknučujaia V,i lnkpk, abuopa aje dkdejku o rjepřjíi lkuvdnai v iacjapecké kcahe jaruoparkrahe lříiéiu kkjpakpu oa oehjýie iacjapu. V lříladě j,dhé viěju r lřaojkope cdkdu oa lnkoíi kbnaťpa ja aupknevkrajédk lnkdajca vjačku IWC (Obbeceah cajp), abu lnkrěřeh, vda Vaša dkdejku jajoku viacjapevkr,ju. VODOTSNOST мdaj k rkdkpěojkope oa u dkdejak IWC ud,r, r banacd a ja iapnacd. мdaja r iapnacd, kpané oa jejak r dkdej,řoprí lnk ur,dějí rkdkpěojkope čaopk lkužírají, jajoku ja v,khadě čaopýcd paopů nkrjkcajjé o dhkubkku lkjknu. мdaja r iapnacd lnkpk aje jauikžňují čejep v,rěnu kdhadjě okupačjýcd ikžjkopí lkužepí lře rhdkkope, va ikkna a lříladjě lkd rkdku. Dklknučají k lkužepí okureohkope o rkdkpěojkopí Vašecd dkdejak jahavjapa ja ejpan japu ja adnaoa sss.esc.cki/sapan naoeopajca. Také V,š aupk nevkrajý lnkdajca vjačku IWC (Obbeceah cajp) V,i n,d lkokupja pupk ejbkniaca. Pnk vaješpějí bavradjé rkdkpěojkope Vašecd dkdejak, iuoí býp iejei,hjě jadjku nkčjě lřavkkušaju oanreojíi opřadeokai vjačku IWC. Takkré lřavkkušají oa iuoí nkrjěž lnkréop lk ieikř,djé v,pěže. Pkkud jabudku papk lřavkkušají ř,djě lnkra — 148 — — 149 — pk, ža navanra cdkdu buda bnvu ručanl,ja. Měhe buopa dkdejku lříladjě jap,djkup nučjě, lnkpkža kduž oa kbjarí vjačka r pépk č,ope, lřaojkop cdkdu oa iůža oježkrap. Pkkud cdcapa ručanlap iatei,hjí dkbu cdkdu dkdejak, dklknučujaia V,i ja jap,d jkup aoe k 8 dahšícd kpkčak kknujku lřao vjačku lhjé navanru cdkdu (3 djí). PEKROENÍ ASOVÝCH PÁSEM A\rDATOVÉ HRANICE S\rHODINKAMI BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR 1- 10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10 +1 12 TIONAL DA TE LINE INTERNA TIONAL DA TE LINE Nastavení při překročení časových pásem: Pře lřaknkčají čaokrýcd l,oai oiěnai ja rýcdkd lkouňpa čao dklřadu ja jkrý iíopjí čao. Pře lřaknkčají čaokrýcd l,oai oiěnai ja v,lad iůžapa nučečku dkdejak lkoujkup vlěp ja akpu,hjí dajjí čao. Naoiípa lřepki lřaknkčep kkjac b,va jaoparají kahajd,řa, padu 3 dkdeju n,jk. Pkkud k pakkré oepuace dkjda, iuoípa lře caopě ja v,lad jaoparep iíopjí čao ra oré daopejace jež lřad 18. dkdejku. žádném případě nesmíte ručičky přetáčet zpět mezi 18. hodinou a 3. hodinou ranní. Nastavení při překročení datové hranice: Pře lřaknkčají dapkré dnajeca oiěnai ja v,lad (kcepjapa oa j,ohadujícíi dje, ať jež r jakkukkher dajjí dkbu) lkouňpa čao dklřadu ja jkrý iíopjí čao, jaoparají dapa oa lnkrada aupk iapecku. Pře lřaknkčají dapkré dnajeca oiěnai ja rýcdkd (kcepjapa oa ra rčanajšíi dje, ať jež r jakkukkher dajjí dkbu) iuoípa lkou jkup čao ja dkdejk,cd nkrjěž dklřadu ja jkrý iíopjí čao. Pak budku ršak Vaša dkdejku ukavkrap jaoln,rjé dapui jaoln,rjý daj r pýdju (k jadaj daj ríc). Tkpk jaoln,rjé vkbnavají dapa oa d, vkkneckrap pak, ža drakn,p lřapkčípa nučečku vlěp rždu k 1. dkdej: BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR — 146 — — 147 — Nekdu jaoiípa nučečku lřap,čap vlěp lnkpe oiěnu dkdejkrýcd nučečak lřao 3. dkdeju najjí. lkvecícd 0, 1 a . joku dkdejku rkdkpěojé, lkkud oa kknujkku jadýba. Kknujka iuoí býp lře běžjéi lkužír,jí rždu vašnkubkr,ja, abu buhk vaješpějk upěojějí a kcdnaja japadkracídk iacdajeoiu. SPRÁVNÉ NASTAVENÍ VAŠICH HODINEK buopa oré dkdejku oln,rjě jaoparehe, lkopulujpa pakpk: Nap,djěpa opnkjak (lkkpkčpa kknujkku aoe .0kn,p). Vup,djěpa kknujku dk lkveca . a lkouňpa nučečku dklřadu lřebhežjě ja 4 dkdeju 40 iejup. Tak buda vaješpějk, ža oa iacdajeoiuo kahajd,řa jacd,ví ieik b,ve aupkiapeckédk jaoparají. Vai,čkjěpa kknujku dk lkveca 0 a rup,djěpa je vlěp dk lkveca 1. Op,čajpa kknujkku pomalu, ale plynule dkhara. Dapui a iěoíc oa jují lkopuljě lkoujují dklřadu. Naoparpa rčanajší dapui kp,čajpa kknujkku pomalu, ale plynule dklnara, abuopa jaoparehe daj r pýdju. Vup,djěpa kknujku dk lkveca .. Tíi vaoparípa opnkjak. Pnk jaoparají lřaojě ja oakujdu ja rýdkdjé, kduž ja opnkjak vaoparaj r kkaižeku, kdu ja rpařejkr, nučečka ja 60. Přap,čajpa nučečku dklřadu, dkkud oa dapuikrka jalkouja ja akpu,hjí daj. Nučečku jují opkjí iave .. 3. dkdejku. Nují lkouňpa nučečku dklřadu ja akpu,hjí čao; kdlkhadja oa iuoí nučečku vjkru lřapkčep lřao 1. dkdej (lkhadja). Pkdjěpa jují iejupkrku nučečkku k jěkkhek iejup d,h, jaž ja jaopark rajý čao. Pkpé uiíopěpa iejupkrku nučečku iínjýi lkdubai vlěp lřaojě ja č,nku kvjačující jaoparkrajku iejupu. Tíipk lkopulai oa vajeopí, ža oa lře uradají opnkjku dk cdkdu buda iejupkr, nučečka lkdubkrap d,ha bav lnkdharu. Pnk uradají opnkjku dk cdkdu vai,čkjěpa kknujku vjkru dk lkveca 0. Vai,čkjěpa kknujku dk lkveca X a vajeopěpa je jajíi okučaojýi lkkp,čajíi dklnara. Cahý kahajd,ř ja jují aupkiapecku oln,rjě jaoparaj. Tkpk vjad jkdušajé jaoparají ja rahie rýdkdjé lřadaršíi paddu, kduž jopa oré dkdejku IWC jěkkhek djí jajkoehe. UKAZATEL REZERVY CHODU Ukavapah navanru cdkdu ja nkvděhaj ja 3 djí, lřečaiž vkbnavají lnkbíd, lnůběžjě. Nkšajíi oa dkdejku lkikcí japadkracídk iacdajeoiu jauop,ha japadují, ckž iůžapa ohadkrap ja ukava pahe navanru cdkdu. Vjačka u lkohadjídk dja V,o ulkvknňuja ja — 144 — — 145 — NASTAVENÍ KALENDÁE Nkčjí kahajd,ř IWC vkbnavuja ja cebanjíku u 1.. dkdeju ra přacd oaikopapjýcd lůhknudkrýcd kkéjk,cd iěoíc, dapui a daj pýdju. Naoparkrací iacdajeoiuo lřepki aupkiapecku vkdhad ňuja nkvdíhjku déhku jadjkpherýcd iěoíců, ja ršak kdhešjku déhku iěoíca újkna, lklř. lřaopuljé nkku. Pnkpk oa iuoí jadjku nkčjě – rždu ja kkjce iěoíca újkna – nučjě vkkneckrap. Dodržujte prosím následující pokyny: Kahajd,ř jaoiípa jaoparkrap lřao akpu,hjí dapui. Shkžepý opnkjak ja iacdajecku larjě jalnkcnaikr,j a bav v,oadu dk opnkjku oa jad, rn,pep vlěp. Pkkud jopa lřaopk jaoparehe kahajd,ř lřao akpu,hjí dapui, i,pa drě ikžjkope: Buď dkdejkrý opnkjak vaoparípa rupažajíi kknujku dk lkveca ., dkkud jabuda jaoparají kahajd,řa klěp okudhaoep o akpu,hjíi dapai. Tk ja rdkdjé lře iahéi lřaoparají lkuva k jěkkhek djů dklřadu. Nabk lkokurajpa kahajd,ř nučjě dklřadu, dkkud oa javkb naví akpu,hjí dapui. Tk ja rdkdjé lře rěpšíi lřaoparají. buopa ja kkjce iěoíca vabn,jehe jaoparají kahajd,řa lřao akpu,hjí dapui, dklknučuja oa kd 30. dja iěoíca uluopep kd nucdhédk jaoparají kahajd,řa a dapui lkoujkup dklřadu ja lnrjí daj j,ohadujícídk iěoíca rýdnadjě lkikcí jaoparají čaou. Příheš nucdhé kp,čají kknujkku lře jaoparkr,jí kahajd,řa iůža réop k cdubjéiu jaoparají a daoujcdnkjevace jadjkpherýcd kahajd,řjícd vkbnavají (vkbnavají iěoíca, dapa a dja r pýdju). Pkkud k pkiu dkjda, ja jupj, kknakca opnkjku dkdej,řai vjačku IWC. NASTAVENÍ ASU Vup,djěpa kknujku dk lkveca .. Tíi vaoparípa opnkjak. Pnk jaopa rají lřaojě ja oakujdu ja rýdkdjé, kduž ja opnkjak vaoparaj kkaižeku, kdu ja rpařejkr, nučečka ja 60. Pkdjěpa jují ieju pkrku nučečkku k jěkkhek iejup d,h, jaž ja jaoparkrajý čao. Pkpé uiíopěpa iejupkrku nučečku iínjýi lkdubai vlěp lřaojě ja č,nku kvjačující jaoparkrajku iejupu. Tíipk lkopulai oa vajeopí, ža oa lře uradají opnkjku dk cdkdu buda iejupkr, nučečka lkdu bkrap d,ha bav lnkdharu. Pnk uradají rpařejkré nučečku dk cdkdu vai,čkjěpa kknujku vjkru dk lkveca 0. Pře lřapkčají nučečak dklřadu lřao .4 dkdej oa kahajd,ř lkouja k jadaj daj d,h. Pře jaoparkr,jí kahajd,řa ja ikžjé ohadkrap a lkvknkrap lkopul aupkiapeckédk jaoparají. Důležité: Mave 18. 3. dkdejku jalřap,čajpa r ž,djéi lříladě nučečku vlěp, jejak dkjda k lřaoparají kahajd,řa. — 142 — — 143 — FUNKCE KORUNKY Nkni,hjí lkhkda (vašnkubkraj,) Napadkrací lkhkda Naoparají kahajd,řa Naoparají čaou NORMÁLNÍ POLOHA Tupk dkdejku joku rubaraju šnkubkrací kknujkku. Jají vašnkubk r,jí (jkni,hjí lkhkda, lkveca X) vabn,jí jaúiuohjéiu lřaopa rají čaou jabk nkčjídk kahajd,řa a lkuvdnk dkdejak ja pak jaríc cdn,jějk lnkpe rjekjupí rkdu. Vušnkubkr,jíi kknujku lkkp,čajíi dkhara oa kknujka kdjeopí a buda oa lkpé aupkia pecku jacd,vap r lkvece 0, japadkrací lkhkva. Speokjupíi kknujku lkvece X a jajíi okučaojýi kp,čajíi dklnara oa kknujka vjkru vašnkubuja a vajeopí. Důležité: lkvecícd 0, 1 a . joku dkdejku rkdkpěojé, lkkud oa kknujkku jadýba. Kknujka iuoí býp lře běžjéi lkužír,jí rždu vašnkubkr,ja, abu buhk vaješpějk upěojějí a kcdnaja japadkra cídk iacdajeoiu. NATAHOVACÍ POLOHA japadkrací lkhkva (lkveca 0) iůžapa aupkiapecký opnkjak jap,djkup paké nučjě. Pnk uradají opnkjku dk cdkdu opačí jěkk hekn,p lkkpkčep kknujkku. Dklknučujaia ršak dkdejku jap,djkup pak, ža aoe .0kn,p lkkpkčípa kknujkku, lnkpkža lkpé buda vanu čaja iatei,hjí lřaojkop cdkdu. RYCHLÉ NASTAVENÍ KALENDÁE Urkhjěpa šnkubkrací kknujku a rup,djěpa je dk lkveca 1. pépk lkvece iůžapa lkikcí lříiédk jaoparají pomalým, ale plynulým lkkp,čajíi kknujkku dkhara lkopuljě lkokurap dapui a iěoíc dklřadu. Pomalým, ale plynulým lkkp,čajíi kknujkku dklnara lkoujapa daj r pýdju lkopuljě k jadaj daj dklřadu. Kknakca kahajd,řa oa jaoií lnkr,děp iave 18. 3. dkdejku. 0 1 2 — 140 — — 141 — TECHNICKÉ DETAILY HODINEK TECHNICKÉ DETAILY HODINEK BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR Vaša dkdejku IWC ukavují čao r dkdej,cd, iejup,cd a oakuj d,cd, iěoíc, dapui, daj r pýdju a vbýrající dkbu cdkdu. Macda jecký opnkjak o aupkiapeckýi j,padai i, lk lhjéi japažají navanru cdkdu lřebhežjě 3 djí (168 dkdej). Vaša dkdejku Bec Pehkp’o Wapcd jjuah Cahajdan joku cdn,jěju rulkukhýi oabí nkrýi okhíčkai oa opuljěi prndkope 9 dha Mkdokru opuljeca. Vaša dkdejku joku rkdkpěojé dk 6 ban. Gnarínkraj, oapnračj, dikpa o iadaehkjai v 18kan,pkrédk vhapa japaduja dkdejku lkikcí j,padu Pahhapkj lkdubai ja kbě opnaju. Vadha jadejač jýcd bujkcí opkjí nkrjěž va viíjku jadjkducdkop krh,d,jí a čepah jkop vkbnavkrajýcd údajů, jeiež pupk dkdejku rujekají jad ršaie kopapjíie ohkžepýie dkdejkaie. bu pupk rýjeiačjé dkdejku ikdhu lhjep oré bujkca e budkucju, iuoípa bavlkdiíjačjě dkdnžkrap jěkkhek důhažepýcd lkkujů k kbohuva. Dkdejkr, nučečka Mejupkr, nučečka Vpařejkr, nučečka Ukavapah navanru cdkdu мdaj iěoíca Dapuikrka Vkbnavají dja r pýdju Šnkubkrací kknujka 4 3 8 2 7 6 — 139 — Vípajpa r iahéi kknudu hedí, kpaří kd orýcd dkdejak ružadují, lřaojě rvapk, k jěck ríc, jaž abu lkuva vcaha lřaojě šhu. Nadkop v dkdejak ja ríca, jaž jaj nadkop v lřaojédk čaou. Ja pk jadšají lnk úžaojku iušhajku. Pnk okudnu lnacev jkope a bajpavea. Čaou a rěčjkope. Dnajec a jakkjačjkope. V,kkjů, kpané iuoí dkdnžkrap cahý orěp, a rkuou, kpaný jahva jekkiu lřadaleokrap. Od nkku 1868 lnkpk rějujaia k jěck ríca čaou dkdejk,i, kpané iají jajaj lřaojě jíp, aha kpané joku r každéi kkaižeku nkrjěž vdnkjai baocejaca řaiaohjýie ieopnkrokýie rýkkju ja v,khadě jkrýcd ruj,havů r kbhaope pacdjeku, iapane,hů jabk bkniu, e kduž olkčírají čaopk r jajiajšíi dapaehu, kpaný přaba jají aje reděp. Kn,ojý jkrý lříkhad pépk pnadeca vjačku IWC ja jují Vašíi iajapkai: Cdpěhe bucdki V,i k jěiu ondačjě lkbhadklř,p a lřelkjep lř,jí, abuopa oa orýie dkdejkaie víokahe čao, kpaný ojad růbac jahva lkloap lřaojěje – jaž vda. VEDENÍ SPOLENOSTI IWC BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR — 136 — — 137 — ™ ” \n \n\b \r\n\f\r ” ”, \f  ” ” \f\f \r\f\r, \f ”\b\f,  \n \f \r\b, \f” \f”, , ”  \f” \r. ‹  \f ”\n\f \r\t \f \r\b \f”\t \f”.  \f BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR Ž \n\b \r\n\f\r“\f  \f””\r, \f \b” \n \b\f” \t\f \b\n \r. \r \r\r \f” \r\f \f \r \b\f,  \t\f, \f \n \r\b\f \f, \b \r \f\f” \f\f. ƒ \f \b“\f \r\b\f \r” \n\r\r \n\b”\r   ’\t\f . \n \r\f\f \b \n \r\r\n ‚””\n \b\f\r ‚\f IWC  \b \r”\b\b” \n\r\r ”“\f”\r IWC \r ”\f” ‘‚‚\n .   I\bI \f \f  \n  \r  \r \r  \r  \r \r \n/  \r  \r \r  \r  \r \r  \r  \r \r \f  \r  \r \r (\f )  \r  \r \r (I\f )  \r  \r \r  \r  \r \r CERATANIUM®  \r  \r \r \f\f \t: WWW.IWC.COM/CASE-MATERIALS ƒ\f : \r\f 2017 . ”\n“ \t \r \f”” ”. — 134 — — 135 — ˆ\b \r\f”” ” ’\n ”  \t\f ” \r ”\r \f \r”\b \n”\f ”\r \f \f\f“\r \r\t\f \r\n \f\b\f DIN 8309. \b \r”\f \f \r \f\f ” \b \f \n”\f  \r\f \b \n”\r ” \n\b. ‹ \b“ \f\f \n\b \b  ”\r, \r”\f  \n \r\f”” \r ’\n ” .  ” \f\r\n \f\f” \b \r”\f, \b , \b \r\r\n ‚””\n \b\f\r ‚ \f IWC \b \r” \n \n\b \n”\r. \f \b”\f \n\b”\r ‚\f IWC \r “\f \r \f, \r . … \r \f, \f \r\f\r“\f \r \n\b\r” \r\f” \b \r”\b \r\b\f”, \r \f\f\t\r\f \n\t  \r” \f\r\r \b \r\r. \r’  \r \f \b \r \t\f \f ”\f ” \r\f” \f\r \n\b ”\r \r \r \r\n\f”, \r\b” \f ”\b \r\b\t. \b” \f\r \r\b\f” \n \n\b  \b\f \f” www.iwc.com/water-resistance. \r\r” ‚””” \b\f\r ‚\f IWC \b”\f\t \b\b\f  \f ”‚”\t.   \b\n \r\b\f” \n \n\b ”\b ” \b  ” \r\b\f \n \n\b \r \r” \f” IWC. ‹ \n\b ”\b \f \b”\f,   \n\b \r \f \r \f. \r\b \r \b\n \f\t  \r”\b\f\f \n\b \r\r\t  \t ‚\f IWC “ \b \f ” \f ”“ \r” \n\f”” \r’ . \t: ” \n \r”\b\f\f ” \f” \n \n\r\r \n \n\b IWC \r\r ‚”” \b\f\r ‚\f IWC \r \r\f \r\f \r\r\r \r\b”\f. — 132 — — 133 — \t \n  \r \t\r : –   \f” \r ”\r ”\b \f \r\b”\f \n\b \r\b \r”\b\r”\b \b ”\r\n .   \f” \r ”\r ”\b \r \b”\f \n\b \b \r”\b\r”\b \b ‚\f\n .  \f ” \r  ” \r\b\f \n\b ,  \b“ \r\t ‚ ” \b, \f\f 03:00 (). \f \r\b,  \r \b“\f ”\b, \f \r\f \r\t\f ”\r \b 18:00. \b\f  \t\f\r\t \f \r\f   18:00 \f 03:00 . \t \f    \f:   \f” ”\b ”” ” \b\f ”\b (”\b \f \b  \r”\b \b) \f \r\b”\f \n\b \r\b \r”\b\r”\b \b \r\n, ”\r\n . …” \b\f \r”\b\b\f \r\f \f.   \f” ”\b ”” ” \b\f ”\b (”\b \b” \b  \r”\b \b) \f \r\b”\f \n\b \r\b \b \r\f\r \r\n, ”\r\n .  \f \f \n\b \r\f \r \b\f ” \r \b \f (\f \b). — \r \r”\b \b\f \r\r\f, \b\r”” \r”\r \f” 12 \n\b \b  \r\b: \r”\r \f” 12 \n\b \b \r ” ” 14:00 \f 20:00 \n\b,  ”\n“ ””  \b ”\r”;  \r”\r \f” 12 \n\b \b \f\n ” 02:00 \f 11:00 \n\b ”\r ,  \b \r\f ” \r\f  \b ”\r\t \b\f\t. \f  \f” \r ”\n \r\t\f \b\f, \r \f\r\t\f \f” \n”\f ”\b” \r”\r (\b, \r \b- ” -) – \n\r”, ”” \f‚, \f \f” ” \b .  ”\b \f\f ” \f \n”\f ”” \n\b \f \n”\r\f. —  \r\b\f \b \f” \r”\b \f\f” \b. \f ” \b ”\b \r\f ‚”\r, \r“ \n”\r \n\b. \b“ \f\f \n\b  \f \n”\f”\r. — 130 — — 131 — ‹ \r\f\r”\f \n\b \f , \r”\r \f” \r\b. ™  \r\f\r\t“\f ” \b, \f \r\b”\f \f”    12:00 ( \b). ‹ \r\b”\f \r \f” \b” \b”  \n .  ” \n \r \r”\f \r \f” \b, \f  . …\r\b  \b” \r \f”  \r”\b  ” \n\b\r\n ” . \r”\b\r \b \n\b\r\n ” \r\f\r”\f \r\b \n\r \r 0. ‹ \r\f\r”\f \r\b \n\r \r X ” \b ‚”\f \f \r\r. \f  \b \r\f\r\t“\f \r\f\f. ‹  \b \f\r  \b , \r,    \n\b IWC \b” \b”\r. \f \f •\b\f \b \b” 7 \b”\r ” \r\t ”\t . ‡  \f \n\b ”, \r” \r\f \f ”\b \r\b\f, ”   \f ”\n\f ”\b\f” \b. ‡ \f” \r“ \r \f” \f\n \b, \f  “,  \r\b \n\b ”“\f. \f  ” \n\b ”\b \r\f \r, ”  ” \b \n \f”\f “\f.   \f\r\f” \f \n\b \b“\f ” \b\n  \r\n \b (7 \b”\r) \f\f \n\r   8 \f”\r. \f \f \n  \b   \f \f BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR 1- 10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10 +1 12 TIONAL DA TE LINE INTERNA TIONAL DA TE LINE — 128 — — 129 — \b”\b \b  60. ‹ \r\b”\f \r \f” \b” \b”  \n .  ” \n \r \r”\f \r \f” \b, \f  . …\r\b  \b” \r \f”  \r”\b  ” \n\b\r\n ” . \r”\b\r \b \b \f” \f”\f \r\b \n\r \r 0. ™ \f” \f” \n\b \b \n\t\f 24:00 (”\r”), \r”\b\r“\f ” \b\f \b.    \f”\n\f, \r\f\f ”\t\t\f  \b. \f : ‡\f\n “\f \r\b\f \f” \n\b  \b ” ” 18:00 \f 03:00 \n\b, ”   \r\f \b \t \b. ” \r  ”  \r\f\f \f” \n\b \b  03:00 . ˆ\b “\f \r\b  0, 1 ” 2,  ” \r\b\t \n\r\t \r\r\f \b ””. \n \r\f \n\b \r\b \n\r \r\b ”\b \r”\f\t \n\r\r\f,  \f \f” \n\f”\f \n\b ” \f \n ” ”\b \r\b.   \f \n \n\t\r \n \n\b ”\b \r \f \f” \b”: …\r\b”\f \n\b (\b \n \f”\f \r\b \n\r  20 \f”\r). \f\r”\f \n\r \r 2 \f \r\b”\f \f” \r\b   04:40 . \f ” \f” ” \b  \r”\b \r\f \f ” .  \r”\f \r\b \n\r \r 0 \f \r \r\f \r”\f \r 1.    \f”\f \n\r \r”\r. ”\b \r“\f \f ”  \b\f ” ”. \f \r”\f \b” \r\t \b\f, ” \n    \f”\f \n\r \r\r,  \r\f \r\f \b \f. \f\r”\f \n\r \r 2.    ” \f. \r\f\r \f”\f\t \b \b \b“\f \f ” , \b \f” \b”\b \b  60. ƒ\f” \f \r\b \b \f ”, \b  \f \b\f. ƒ\f” \n\b \r\t\f ” ” 02:00 \f 03:00. — 126 — — 127 — \r”\r.    \r \n\r \r\r  \f \f \f\r\f \b \f.  \f\r \b  \r\b\f ” ” 18:00 \f 03:00 \n\b. \f ” \b IWC ”\f\f ‚\f” ”  «12 \n\b», \b \r \f ”\r\n \r” \r”\b \t\f ”, \b\f ” \b \f. ” \b \r\f\f \r\r“ ” \f\r”\f ””\r. ˜  \r\r“\f ”  \r \f\r\f” ” \t\f\n \r ” \r ”\r. ‹ \b  ”,  \r ”” \t\f\n, \b ”\b \f\r\f \r. \f : …“\f \r\f\r\t\r\f \b ” ” \t \b\f, ” \f. ƒ\b \n\b\r ”  \n\r ” , ” \n  \r\f \b \f” \r”‚”\r\n ‚”\r. ™  \r-\f \r\f\r \b ” ” \t \b\f, ” ‚\f, \f \t\f \b\r \r”\f \b \b”: \f ” , \r\r \n\r \r 2, ” \f \b \f ”, \b\f \b ”\r\b ‚\f\t \b\f\t. — ” \r\f\r\r\f,  \b\f \b \r\f\r  \b” \b”\r \b. ˜ \f \b \r \b \f ”,  \b \r\f\r \f \b\f. ‹ ” \r\f \r“\f ”  \b” ‚\f\t \b\f\t. š \r ”” ” \b\f \r\b\r \r\f\r \b ” ” \t \b\f, ” ‚\f, \b \t 30-\n \n ” \r”\b\r\f \r”\b \f\r \b. ” \b\f  \b \f\n ” \f\f \r\t ‚”“\t \n\r . \b\f ” \f \n\r \f\r” \b  \r\f \b \t \f \b” ”  \b (., ”, \b\f ” \b \f). ” ” \b \n\r \f \n\b\r\n ”  ”\b \r\f \b ‚”\r”\r \r” \n \f IWC. \n \f\r”\f \n\r \r 2.    ” \f. \r\f\r \f”\f\t \b \b \b“\f \f ” , \b \f” — 124 — — 125 — \t \f  ( \n\r)   \r\b \f\r \b \f\r  — \n\b “ \r\b \n\r,  \n\r“\f. \n\r ” ( X) \r\b \n\r ”\n“ \r \n\t\r\t  ”\n \b \f “ \b\b\f\r \f \r”\b \r\b \r . …\r\b \n\r \r”\b\n\r“\f \r \r”\r ” \r\f\f \b\f \r  0 ( \r\b).  \f\r \r\b \n\r \b \r X ” \b \f\r \r\r,  \r ” \n\r\f\f ” ‚”\r\f. \f : \n\b “\f \r\b  0, 1 ” 2,  ” \r\b\t \n\r\t \r\r\f \b ””. \n \r \f \n\b \r\b \n\r \r\b ”\b \r”\f\t \n\r\r\f,  \f \f” \n\f ”\f \n\b ” \f \n ” ”\b \r\b. \f ‡ \r\b \n\r \r“ \r ” \r\b ( 0), \f \r\f\f \n\b\r ”  \r\f \r. ” \f”\r \b\f\f \b ” .  \f \b \f\f” \b \r\f ” \r”\f\t, \f\r \n\r  20 \f”\r. \f \f ”\b\n\r\f”\f \r\b \n\r ” \r\f\r”\f \r 1.  ”  \f \r\f\r\r\f ‚”\t \f\r \b \f\n \f\r \b\f ”,    \t \n\r 0 1 2 — 122 — — 123 — \n \f BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR  \n\b \r\f\r IWC “  \n\b, \r \f \b, \f ”, \b\f, \b \f \f \b,  \r. ˆ\b\r ” \r\f \f \r\b “ \b  \b 7 \b”\r (168 \n\b) \r \r\b”.  \n\b Big Pilot’s Watch Annual Calendar  \b\n\t \r\n ‚” \r\n ” \f \f\r\b\f” 9 \t . \b ”\f \n\b  \f \b 6 ”\r. ˆ\r”\r \f 18-\f\n \f \b”\t“ ”\b \r\b \n\b, \f\t \r  \r\b ” \f  \f. ƒ\b \n\b”\r ” \b ‚”  \b \r\b”“\f \f” ””\f\t \f” \f\f,  \b\t \f\r”\f\t  \f ”\f\t \r\f”.  \b\n \f \n \b \r\n \n\b \f ”\b \r’ \r \b\f\r\f \b” \r\r \r ”\r \b \n \r\f. ˆ\b \f” Ž\r \f” ƒ\b \f” •\b\f \b •\b\f ” •\b\f \b\f •\b\f \b \f …\r\b \n\r,  \n\r“\f 4 3 8 2 7 6 — 121 — …“ \b \r \n , ” ”\t\f \r”\b \r\n \n\b \n\f ”\n, ” \f ”\b \f\f”. ”,  ””\f \n\b ”\r – \f” \r”\b” \f\n . ƒ\r” \r\f\r \n\b\r\n \f\f\r \r\t\f \r“\t \n” ”\f\t \f \n””\f\t.  \f \r, ”  \r” ” \f ”\f\t, ” , ”\b \b\r \r \r”\f, \f , ” ”\f ” ”  \b\f\r\f. ƒ \f, \t 1868 , \n\f \r“ ” \n\b”\r,  \f” \r”\b\r“ \r \b\n \f \r”\f \f\n \r. ‹ ‚\f \b\n“\f \r\b \r\b \n ” \f”, \f””\r \f \b , \r”\f  \r \t\f \r \b””, ”\f \b\f. \r”\b \n  \r”\f“  ” \r \n\b ‚ \f IWC \f “ \r”\b\r\f \r\t \b \r”\b \r\b”  ” \r. \r\r“,  \n\b \r \f , ”   \f” ”“ . \t IWC — 118 — — 119 — \n ‰  \r \n\f\r \f \f\r, , \f\f  (  \f\f \r\f\r), \n\f \f\f \b\n \r \f\r\n \b\f \r\b, \f \r\f\r, \f\r\f, \t \f \b\f\r. †\f \r\f \b\f\r\f\f \r\r \b\r  \f.  \n BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR Ž\f  \n\f\r\r\t\f \r\f\r \f \r, \f \f \b\r \f\f\r  .  \r \f  \b\f, \b\r , \n \b\f , \n \r  \f.  ­\f \b\f \r \b\f \r \r \r   \t\f \f. ­\f\n, \f, \r\f  ‚ \b\f\r\f IWC  \f\r\f \r \t \r \f\b \r\n \r IWC ‘‚‚ .   \b\n  \n   \r  \r   \r  \r  /   \r  \r   \r  \r   \r  \r  \f  \r  \r  (\f )  \r  \r  (\f )  \r  \r   \r  \r  CERATANIUM®  \r  \r  \f \t \f WWW.IWC.COM/CASE-MATERIALS \f \f\r\b: \f 2017 \n\b. ‹ ‚ \n\f \f. — 116 — — 117 — € \r\f  \n\n  \r\t\f \r \r \f \f \r \b\f\r \n\f . \f \f \f \b \f \f \r\f \f\r \f\r DIN 8309, \b \f\r \f\f  \n\f \f\r\f \r \f\f \n\r . „ ­\f \b  \n\f \n \f\f \r (\b \r  \n\n )  \n\f.  \r \n \f\f \b  \r \f\f  ‚ \b\f\r \f\t ‚\f IWC \b \r \n\f. \f \b\f \r IWC \f \r \f, \r .   \f \r \f, \f  \r \r \b\f \b  \r\b\f, \n\f \f \r \n \n \r\r\b \f \f \f.  \r \f \b\f \b\f\r \b\f\r\f \r \f  \r \r \r \r \r\f, \r \r\b \b \r\b. \b  \r\t \r \r \r\f \f \r\b\f  \f \f \r „\f\f \b www.iwc.com/water-resistance. ‚ \b\f\r\f IWC \f \n\f\r \b\f \r\f \f\t ‚\t.   \r\b\f \r  \b \r\b\f \r \r \r \f IWC  \b\n  \r \n\b. ‹ \b \r \b\f \f,  \b\r\n \r \b\f\r\t ­\f \n . ‰ \f \f \r\b\f,  \f\r \f , IWC  \f \f  \r\b\f \f \r  \f\f\r. \t: ‚ \b \f\r\f IWC \b \r\b\f \f\f \r\b \f \b  \r\f \r \f\r \r\n \r. — 114 — — 115 — \r\f  \r \r\n \t\r:   \r \r \r \r\f \r \f \r\b\f \r\b \r \f\r\f\f\r \f \r.   \r \r \r \b \r \r\b\f  \b \r \f\r\f\f\r ‚\f \r. \b ­\f \r  \r \b\f  \r, \b\f\r\t \t ‚  \b, \f \f 03:00 (\f).  \f \f \f\f\r \b \b \f\r\f \f \r \b 18:00. \b\f\r \f\r\t \f \r\f  18:00 03:00 \r. \r\f  \r   \f:   \b\b  \b\f \b \r (\b \r \b\t \b  \r \f \r \b) \f \r\b\f \r\b \f\r\f\f\r \r \f \r,  \b\f \b\f \r\f\f.   \b\b  \b\f \r \r\f \r (\b \r \b\b \b \r \f \r \b) \b  \f \r\f \r\b \f \r. \b \f \b\f \r\f \r\t \b\f \r \b \b ( \b \b). †\f \r \f \b\f \r\f, \f\r\r \f \b\r\b, 12 \r \b \r \b : \f\r \f 12 \r \b \r \f \r \b 14:00 20:00 , \f \r\f\f \r\f  \b \r ;  \f\r \f 12 \r \b \b \t \f \b 02:00 11:00  \f \r, \f \r\f \r\f  \b \f \b\f.  \b  \b \r \f \b\f, \b \n\f \b \r\r (, \r \b- -) – \b, \f‚, \f \f  \b .   \f\f \f \f \f\r\f \r\f\f \n\r \r, \f \f \r\f \f  \f\f \b.  ­\f \f\f \r\f\f\r \f, \f \r\b\f \r‚\r \n\r \r.  \b  \n\f \f\f \r  \n\f. — 112 — — 113 —   \f\f 12:00 (\b). ‹ \r\b\f \f\t \f  \b \b \f \f\f.   ­\f\n \r \r\f \f\t \f \b, \f \f\t \f\f. Œ\n\b \f \b\f\r \f \f \b\f \r \b\r   \r\n .  \r\n  \r\f \n\r \r  0. ‹ \f\f \n\r \r X \b\r ‚\f \r\f \r\r.  \f  \b \f\r\r\t\f \r\f \f. ‹  \b \f\r  \b,   \b\r IWC \b. \f \f „\b\f \b \f 7 \b \r  . ‡\n\b  \f  , \r\f\f \b \r\b\f,  ­\f  \t\b\f \b\f \b. \f\f \f \b\n \b \r\b\f\f\r\f \f, \f \r\b \r \r\f.  ­\f  \f \r\f \r\t, \f   \b \f\f \f.  \r\f \r \b \f\f\t \f \r  \f, \r\b   \b (7 \b) \f \r\r \n\r   8 \f\r. \n \n  \f\f\b  \f \n BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR 1- 10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10 +1 12 TIONAL DA TE LINE INTERNA TIONAL DA TE LINE — 110 — — 111 — \f \b\b\f \b \f\f 60. ‹ \r\b\f \f\t \f  \b \b \f \f\f.   ­\f\n \r \r\f \f\t \f \b, \f \f\t \f\f. Œ\n\b \f \b\f\r \f \f \b\f \r \b\r    \r\n . \r \r \b \b \f \r\f \n\r \r 0.   \b\f \f \r \b\f \b\f.   ­\f \t\b\f, \r\f\f \t\f  \b. : ‡\f\n \f \r\f \f \r \b \r \f \r \b 18:00 03:00 , \f ­\f \f \r\f \t \b.  \r   \r \r\f \f \r \b \f\f 03:00 \f. € \t\f \r\b\f \r 0, 1 2 \b \f , \r\b \n\r \b\f \r \b\r . \n \r \r \r\b\t \n\r \b \r\n\b \f\t \r\r\f, \f \f \n\f\f  \f\f \f \b \r\b.   \n  \b \f\r  : …\r\b\f (\b ­\f\n \r\f \r\b\t \n\r  20 \f\r). \b\r\f \n\r \r 2 \r\b\f \f \r\b  \f\f 04:40 \f.   \f  \f  \b  \f \r\f \f  . \f \r\b\t \n\r \r 0 \r \r\b\r\f \r 1.  \r\f \n\r \r\r.   \b\f ­\f \b\f . \f\r\f \b \r\t\t \b\f, \f   \r\f \n\r \r\r, \f \f\r\f \b \b. \f\r\f \r\b\t \n\r \r 2.   ­\f  \f\r\f. \f\r \r \f \f\t \b \b \b\f \f\r\f , \n\b \b \f \b\b\f \b \f\f 60. \f \f \r\b, \b \f \f\t \b\f. ƒ\f \r \b\f \r \b 02:00 03:00 \f. \f\r\f  \f \r. ‰  \f\r \r\f \r \b, \f \r\b\f \f — 108 — — 109 — \n\r \r\r.  \r \n\r \r\r  \f ­\f \f\f \b \b. \f\r \b  \r\b\f \r \f \b 18:00 03:00 . \f ˆ\b\r \b IWC,  ‚\f \f\f «12 \r», \r\f , \b\f \b \b \f \f\b \n ‚. ‰\n  \r\f\f \f\r\f \t \b\f\f \f\n \n .   \f \r \f \n \f  ‚\r \r \r \r \f.  ­\f \b \r \n\b, \r  ‚\r, \n \b \f\r\f \r\t. :  \f\r\r\f \b  \b\t\t \b\f, \f. ƒ  \n\r  , \n  \r\f \b \f \r‚\r\n \f. ‰  \r \f\r \b  \b\t\t \b\f, ‚\f, \r \b\r \r\f \b\f\r: \f \r\f , \r\b\r\r \n\r \r 2, \b \f , \b\f \b \r\b\f ‚\f \b\f. †\f\f  \r\f, \b\f \b \f\r \r\n  \b \r\b. Š \r\f \b \r\t \b \f ,  \f\r\f \f\t \b\f.   \f  \f \b ‚\f \b\f. €\f \r    \f\r\f \b  \b\t\t \b\f, ‚\f,  \b  30-\n \b\n  \r\f \f\r \b. \f\r \b\f \r \b \b\t\n  \f \t\f ‚  \f\r \r. ƒ  \r\f \n\r \f\r \b \f \r\f \n\f \b  \f\b  (, , \b\f \b \b).  ­\f  \b \f\f \f \r\n \f IWC.  \f\r\f \n\r \r 2.   ­\f  \f \r\f. \f\r \r \f\f\t \b \b \b\f \f\r\f , \n\b \b — 106 — — 107 — \t \f\b  ( \r)   \r\b \f\r \b \f\r \r  †\f \t\f \r\r\t\t \r\b\t \n\r. …\r\b \n\r \r  ( X) \b\f\r\f \b\t \n\r \r \n\b\r\n \b \r\f \b\r\t \f \f \r \r\b \r . …\r\b \n\r \f\r \r\f \r\f \r\r \r\f\f \b\f \r  0 ( \r\b).  \r \r\b\t \n\r  \r X \b\r \r\r \r\r,  \r \f \r\f\f ‚\r\f. : \t\f \r\b \f \r 0, 1 2 \b \f , \r\b \n\r \b\f \r \b\r .  \n \r \r \r\b\t \n\r \b \r\n\b \f\t \r\r\f, \f \f \n\f \f  \f\f \f \b \r\b. \f ‡\n\b \r\b \n\r \b\f \r \r\b ( 0), \r\f\f  \r\f \r\t.  \r\f\r \n\r \b\f\f \b  . \b \b \f\f \b \f \r\f  \f\t, \r\r \n\r  20 \f\r.  \f \f\r\f\f \r\r\t\t \r\b\t \n\r \f\r\f \r 1.  ­\f  \f  \r\f ‚\t \f\r \b ­\f \f \b\f ,  \r\r 0 1 2 — 104 — — 105 — \n \n BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR  IWC \r\t\f \r \r , \f \b, \f , \b\f, \b \b  \b. €\r  \r\f\f \b \r\b \f \b 7 \b (168 \r)  \r\b.  Big Pilot’s Watch Annual Calendar  \r ‚\r \f \f\t \f\r\b\f 9  . \b\f \r \f\r\f 6 . \f \n\r\r 18-\f\n \f \f\r\f \b \r\b \r, \r \r \r \n \b  \b \r\b \f  \f.  \b \r  ‚ ­\f \b \r\b\f \f \f\t \f \f\f, \f \f\r\f\t  \b\f\r  \r.   \f ­\f \f \r \r \b \b \t\b\f \r  ­\f. €\r \f \f \f ƒ\b \f „\b\f \b \f  \f \b\f \f \b \b …\r\r\t \r\b \n\r 4 3 8 2 7 6 — 103 — \r\f \r  \n \t\b, \b \f – \f , \f \t\f \f\f. \r \r \f, \f \f \r \t \f \f \r \r \f \r. \f  \r\b \r\n \f\r \r\b\r\t\f \r \n\f\t.  \t\f \r \f\r\t\f , \r \f \r \r \r : \n \f, , \f \b\f \r , \r, \f \f \b\f\r\f \r\r. \f ,  1868 \n\b, \r \t \f \n \r  \f \r, \f \f \b \f \r \b\f \r \r \b\f \r\n \f \f\r.  \f \f\n\f\f \r  \f \r \f \f, \f \r \b , \b  \f \r \b\f, \r\b \n . \f  \b\r\f   \r \r  \r \r\b\f\r IWC \f \f \f\r, \b \f \b \r\t.  \n, \f  \r \f \f, ­\f \b \r ­\f \t. \f IWC — 100 — — 101 — MENSERVIS JAM PENERBANG BESAR KALENDER TAHUNAN ANDA Maokeluj oaiua kkilkjaj jai pajcaj eje debuap dane iapaneah dajcaj kuahepao panbaek, babanala kkilkjaj akaj iajcahaie auo apau caoakaj ahaie. Pajpejc ujpuk delandapekaj badsa oaiua kkilkjaj uajc iujckej auo danuo dehuiaoe oacana klpeiah daj badsa lahuiao uajc pahad pankkjpaiejaoe khad abnaoe hkcai danuo debanoedkaj oacana bankaha. Kanaja epu kaie iajuanajkaj acan jai pajcaj jda iajjahaje oanreo laiahedanaaj bankaha oakepan 5 tahun sekali. Dubujcehad caj Naoie IWC apau keneikaj jai jda hajcoujc ka Lauajaj Pahajccaj IWC de Scdabbdauoaj. BAHAN CANGKANG/CASING MATERIAL CANGKANG KETAHANAN TERHADAP GORESAN KEKUATAN PUTUS BERAT BAJA TAHAN KARAT rendah tinggi rendah tinggi rendah tinggi PERUNGGU rendah tinggi rendah tinggi rendah tinggi EMAS MERAH/ EMAS PUTIH rendah tinggi rendah tinggi rendah tinggi PLATINUM rendah tinggi rendah tinggi rendah tinggi TITANIUM rendah tinggi rendah tinggi rendah tinggi TITANIUM-ALUMINIDA rendah tinggi rendah tinggi rendah tinggi KERAMIK (ZIRKONIUM OKSIDA) rendah tinggi rendah tinggi rendah tinggi KERAMIK (BORON\rKARBIDA) rendah tinggi rendah tinggi rendah tinggi KARBON rendah tinggi rendah tinggi rendah tinggi CERATANIUM® rendah tinggi rendah tinggi rendah tinggi INFORMASI LEBIH LANJUT DI WWW. IWC.COM/CASE-MATERIALS Banhaku oajak: Okpkban .013. Slaoebekaoe pakjeo dalap banubad oasakpu sakpu. JAM PENERBANG BESAR KALENDER TAHUNAN JAM PENERBANG BESAR KALENDER TAHUNAN — 98 — — 99 — alabeha dehapakkaj dakap dajcaj iacjap uajc oajcap kuap. Ohad kanaja epu kaie iajuanajkaj acan jai pajcaj dajcaj caoejc dahai dane baoe hujak luj jajcaj oailae banoajpudaj dajcaj iacjap kuap. Jeka panjade lanubadaj oacana iajdadak pandadal kaakunapaj jai jda, oehakaj dubujce caj Naoie IWC Ujpuk iaiaopekaj jai pajcaj jda dalap delanekoa apao lajcanud iadaj iacjap. KEKEDAPAN AIR Kapanajcaj Kakadalaj en jai pajcaj IWC dejuapakaj dahai ban daj bukaj dahai iapan. Mapan, uajc kanal decujakaj lada ejduopne jai pajcaj ujpuk iajcejdekaoekaj kapadajaj aen, pedak dalap deoapanakaj dajcaj kadahaiaj lajuahaiaj kanaja lnkoadun lajcujeaj uajc oanejc decujakaj. Daua kakadalaj aen uajc depujjukkaj dahai iapan pedak iailanhedapkaj kaiujckejaj lajccujaaj jai pajcaj dahai kaadaaj haibab, baoad, daj de dahai apau de basad aen. Papujjuk lajccujaaj pankaep Kakadalaj en jai pajcaj jda dalap depaiukaj de ejpanjap de sss.esc.cki/sapan naoeopajca. caj Naoie IWC juca oeal iaibane ejbkniaoe habed hajjup iajcajae daua kadal aen. Ujpuk iaiaopekaj kakadalaj aen uajc oailunja, jai pajcaj jda lanhu delanekoa oapedakjua oapaduj oakahe khad luoap oanreo IWC. Paianekoaaj oalanpe epu juca lanhu deadakaj oapahad jai pajcaj panlalan khad kkjdeoe uajc pedak beaoa. Jeka laianekoaaj pedak deadakaj oabacaeiaja pahad depajpukaj, apau jeka jai pajcaj jda debuka khad knajc uajc pedak iaieheke kpknepao, IWC akaj iajkhak oaiua khaei canajoe apau lanpajccujcjasabaj khaei. Rekomendasi: Sapeal kahe jai pajcaj IWC jda debuka daj deoanreo, caj Naoie IWC danuo iajcadakaj uje Kakadalaj en. CATATAN Jeka jai pajcaj jda dehajckale pahe uajc panbuap dane kuhep, pakopeh, apau kanap dajcaj deaoaj kuhep apau pakopeh, dejdanehad kkjpak dajcaj aen, badaj baniejuak, vap lahanup daj laibanoed, daj lnkduk kkoiapek. Dajcaj cana eje jda dalap iajcacad lanubadaj sanja apau lajuaaj deje lada iapaneah panoabup. — 96 — — 97 — Jeka jda iahejpaoe vkja sakpu ka anad banap, jda dalap iajcapun iujdun janui lajujjuk jai pajcaj jda oaouae sakpu oakanajc. Tapale oaap iahakukaj dah eje, jda pedak bkhad iujdun oailae iahasape baoa lancajpeaj pajccah kpkiapeo, uaepu lukuh 3 lace. Jeka panjade oepuaoe oalanpe eje oaap iahakukaj lanjahajaj ka anad banap, jda danuo iajcapun sakpu pailap pujuaj jda oabahui lukuh 18. Jangan pernah menggerakkan mundur jarum penunjuk antara pukul 18 dan pukul 3 pagi. Pengaturan ketika melintasi Garis Tanggal Internasional: Kapeka iahejpaoe Ganeo Tajccah Ijpanjaoekjah ka anad banap ( jda akaj hajcoujc deajccal oudad iaouk ka dane banekup, lada jai banala luj) jda pejccah iajcapun sakpu oaouae sakpu oapailap, daj pajccah akaj bancajpe oacana kpkiapeo. Kapeka iahejpaoe Ganeo Tajccah Ijpanjaoekjah ka anad peiun ( jda akaj hajcoujc deajccal iaoed paniaouk dane kaianej, lada jai banala luj) jda juca danuo iajcapun sakpu oaouae sakpu oapailap. Tapale oakanajc jai pajcaj jda iajujjukkaj pajccah daj dane uajc oahad (oapu dane panhahu iaju). Kapedak palapaj lajujjukaj pajccah eje dalap dekknakoe dajcaj iaiujdunkaj janui jai dua kahe, iaoejc iaoejc oabajuak 1. jai: – Maiujdunkaj jai oabajuak 1. jai oahaia okna dane ajpana lukuh 0. oeajc daj lukuh 08 iahai pedak akaj iajuababkaj panjadejua lancajpeaj pajccah lada pajcad iahai. Maiujdunkaj jai oabajuak 1. jai oakahe hace lada lace banekupjua ajpana lukuh . oubud daj lukuh 11 lace; akaj iajoejknkjkaj lajujjuk pajccah dajcaj pajccah oapailap. INFORMASI MENGENAI MEDAN MAGNET Sabacae akebap dane oaiakej baoanjua kaiujckejaj pandalapjua iadaj iacjap uajc oajcap kuap dane hkcai cailunaj nana aanpd (ieo. jakdeieui baoe bknkj) lada paduj paduj bahakajcaj eje ajpana haej lada bajda oalanpe lajcanao ouana, pahalkj cajccai, oanpa lajcaep landeaoaj daj pao jejjejc oaiakej baoan luha kaiujckejaj jai pajcaj iakajek akaj banoajpudaj dajcaj iadaj iacjap oalanpe epu daj paniacjapeoaoe. Dah eje dalap iailajcanude kacalapaj jahajjua jai pajcaj jda, ouapu iaoahad uajc dajua dalap deapaoe dajcaj lnkoao daiacjapeoaoe khad pajaca adhe. Kaie iajuanajkaj acan jda iajjaca jai pajcaj jda jaud dane jajeo iacjap panoabup. Jai pajcaj dajcaj caoejc dahai uajc panbuap dane baoe hujak iaibane lanhejdujcaj habed baoan pandadal iadaj iacjap daj jaud iahailaue lanouanapaj opajdan DIN 8309. Naiuj daiekeaj, papal pandalap kaiujckejaj iaoej lajccanak jai paniacjapeoaoe — 94 — — 95 — caneo iajep iahasape sakpu uajc dajdak deoapah. Sahajjupjua, lkoeoekaj janui iajep acan bancanak iujdun lanhadaj oailae banada palap de apao caneo iajep uajc dajdak deoapah. Cana eje iajjaiej janui jai hajcoujc bancanak kapeka iaoej jai kaibahe bancanak. Ujpuk iajccanakkaj iaoej jai, pakajhad iadkkpa oailae kaibahe ka Pkoeoe 0. Kaiudeajhad pakajhad pkibkh lupan ka Pkoeoe X daj aiajkaj dajcaj iaiupanjua ka anad kajaj oacana banoaiaaj. Sakanajc, oahunud oeopai lajajccahaj oacana kpkiapeo panoapah dajcaj bajan. Mkdah lajuapahaj eje oajcap iajcujpujckaj panupaia jeka jai pajcaj IWC jda pedak dekajakaj oahaia babanala dane. INDIKATOR CADANGAN TENAGA Ijdekapkn cadajcaj pajaca debace iajjade 3 baceaj, oapeal baceaj iajujjukkaj oapu dane daj depailehkaj panuo iajanuo pajla dajpe. Saap jai pajcaj dekajakaj, iakajeoia laiupan akaj panuo iaiupan jai pajcaj jda, daj jda dalap iajcaiape lnkoao eje lada ejdekapkn cadajcaj pajaca. Tailehaj ejdekapkn uajc iajujjukkaj dane panakden ianulakaj lanejcapaj kalada jda badsa cadajcaj pajaca akaj oacana dabeo. jda lanhu iaiupan jai pajcaj jda oacana iajuah, jeka lanhu, kanaja kaakunapajjua akaj bankunajc oapahad iaiaouke anaa eje. Jeka jda ejcej iaiakoeiahkaj kejanja jai pajcaj jda, kaie oanajkaj acan jda iajaibad oakepan 8 lupanaj pkibkh lupan oapahad ejdekapkn iajujjukkaj cadajcaj pajaca lajud (3 dane). MELINTASI ZONA WAKTU DAN GARIS TANGGAL INTERNASIONAL DENGANJAM PENERBANG BESAR KALENDER TAHUNAN Pengaturan ketika melintasi zona waktu: Jeka iahejpaoe vkja sakpu ka anad peiun, jda cukul iaiajukaj sakpu oailae oaouae sakpu oapailap. 1- 10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10 +1 12 TIONAL DA TE LINE INTERNA TIONAL DA TE LINE JAM PENERBANG BESAR KALENDER TAHUNAN JAM PENERBANG BESAR KALENDER TAHUNAN — 92 — — 93 — sakpu uajc dajdak deoapah. Sahajjupjua, lkoeoekaj janui iajep acan iujdun oacana lanhadaj oailae banada palap de apao caneo iajep uajc dajdak deoapah. Cana eje iajjaiej janui jai akaj hajcoujc bancanak kapeka iaoej jai kaibahe bancanak. Ujpuk iajccanakkaj janui dapek, pakajhad iadkkpa oailae kaibahe ka Pkoeoe 0. Paiupanaj janui jai iahasape lukuh .4 iajcakebapkaj kahajdan bancanak ka dane banekupjua. Saap iaiajukaj kahajdan, jda dalap iajcekupe daj iailandapekaj canak lajcahedaj kpkiapeo. Penting: Jajcaj lanjad iajccanakkaj iujdun janui lajujjuk ajpana lukuh 18 daj lukuh 3 lace kanaja dalap iajcakebapkaj kapedakoaouaeaj kahajdan. Jajcaj lanjad iajccanakkaj janui lajujjuk banhasajaj anad janui jai iahasape lukuh 3 lace. Dahai Pkoeoe 0, 1, daj ., jai pajcaj jda padaj aen oahaia pkibkh lupan pedak decanakkaj. Ujpuk laiakaeaj jkniah, pkibkh lupan danuo oahahu dahai kaadaaj pankujce ujpuk iajjaiej opabehepao oaah daj iahejdujce iakajeoia lupan iaoej jai. PENGATURAN JAM TANGAN ANDA SECARA BENAR Ujpuk iajuapah jai pajcaj jda oacana bajan, ekupe hajckad hajckad banekup: Pupanhad iaoej jai (oakepan .0 lupanaj iadkkpa). Tanekhad iadkkpa ka Pkoeoe . daj canakkaj janui lajujjuk iaju ka lkoeoe oakepan 4:40 lace. Cana eje iajjaiej iakajeoia lajajccahaj banada de huan baoa lanlejdadaj kpkiapeo. Takaj iadkkpa ka Pkoeoe 0, kaiudeaj panek kaibahe ka Pkoeoe 1. Pupanhad iadkkpa perlahan lahan tetapi kontinu ka anad kene. Ijdekapkn pajccah daj buhaj akaj bancanak iaju oahajckad daie oahajckad. Sapah pajccah kaianej daj panuo lupan iadkkpa perlahan lahan tetapi kontinu ka anad kajaj ujpuk iajuapah dane. Tanekhad iadkkpa ka Pkoeoe .. Ije akaj iajcdajpekaj iaoej jai. Ujpuk lajuapahaj dapek uajc akunap, ada baekjua iaoej jai dedajpekaj kapeka janui dapek iahasape ajcka 60. Ganakkajhad janui lajujjuk iaju oailae ejdekapkn pajccah lejdad ka pajccah oakanajc. Janui lajujjuk keje banada de ajpana lukuh . daj lukuh 3 lace. Ganakkaj janui lajujjuk iaju oailae iajujjukkaj sakpu oakanajc; jeka lajuapahaj sakpu dehakukaj lada okna dane, janui lajujjuk danuo kaibahe deiajukaj iahasape lukuh 1. (pajcad dane). Kaiudeaj canakkaj janui iajep babanala — 90 — — 91 — iadkkpa perlahan lahan tetapi kontinu ka anad kajaj, jda dalap iaiajukaj ejdekapkn dane oadane daie oadane. Pajuaouaeaj lajajccahaj pedak bkhad dehakukaj ajpana lukuh 18 daj lukuh 3. PENYETELAN PENANGGALAN Tanhapak lada lkoeoe lukuh 1., kahajdan padujaj IWC iajujjukkaj buhaj, pajccah, daj dane de peca jajdaha panleoad banbajpuk oapajcad hejckanaj. Makajeoia canak iajujua oacana kpkiapeo iailandepujckaj haiajua iaoejc iaoejc buhaj. Maokeluj daiekeaj, kahajdan padujaj pedak dalap iailandepujckaj bajuakjua dane lada buhaj Fabnuane apau paduj kabeoap. Ohad kanaja epu, oakahe oapaduj, uaepu oapeal akden buhaj Fabnuane, kahajdan padujaj panoabup lanhu dekknakoe oacana iajuah. Harap perhatikan: Tajccah pedak bkhad deiajukaj iahasape pajccah oabajanjua. Maoej jai uajc nuiep pahad delnkcnai oacana iakajeo daj pedak dalap deiujdunkaj pajla lajuaouaeaj uajc dehakukaj oacana lnkbaoekjah lada iaoej jai pajcaj. Naiuj, jeka jda pahajjun iaiajukaj lajajccahaj iahasape pajccah oabajanjua, jda iailujuae dua kloe: jda dalap iajanek pkibkh lupan ka Pkoeoe . ujpuk iajcdajpekaj iaoej jai oailae lajcapunaj pajccah kaibahe oaouae dajcaj pajccah oabajanjua. Ije beoa dehakukaj jeka pajccah deiajukaj dajua babanala dane habed calap. pau, jda dalap juca iaiajukaj kahajdan oacana iajuah oailae pailehaj jai iajujjukkaj pajccah oabajanjua. Dah eje denakkiajdaoekaj jeka panjade kaoahadaj lajcapunaj pajccah uajc lajueilajcajjua habed jaud. Ujpuk iajcacad lajajccahaj iahasape pajccah oabajanjua, deoanajkaj acan lada pajccah 30 oapeal buhajjua pedak dehakukaj Pajcapunaj Tajccah Sacana Calap, jaiuj iahakukaj lajcapunaj pajccah ka pajccah oapu buhaj banekup dajcaj iajccujakaj Pajcapunaj Wakpu. Paiupanaj pkibkh lupan uajc panhahu calap oaap iajcapun lajajccahaj dalap iajcakebapkaj panjadejua lajueilajcaj daj daoejknkjeoaoe de ajpana iaoejc iaoejc ejdekapkn lajajccahaj (buhaj, pajccah daj dane). Pada kaouo oaiacai eje iaoej lajccanak jai lanhu deapun uhajc khad pajaca adhe IWC. PENYETELAN WAKTU Tanekhad iadkkpa ka Pkoeoe .. Ije akaj iajcdajpekaj iaoej jai. Ujpuk lajuapahaj dapek uajc akunap, oabaekjua iaoej jai dedajpekaj kapeka janui dapek iahasape ajcka 60. Kaiudeaj canakkaj janui iajep iahasape babanala caneo iajep dane — 88 — — 89 — FUNGSI MAHKOTA Pkoeoe jkniah (pankujce) Pkoeoe ujpuk iaiupan jai Pajuapahaj pajccah Pajuapahaj sakpu POSISI NORMAL Jai eje dehajckale pkibkh lupan uajc dalap dekujce. Pajcujceaj eje (lkoeoe jkniah, lkoeoe X) iajcacad banubadjua lajujjuk sakpu apau kahajdan padujaj pajla deoajcaja, daj caoejc jai oakahecuo iajdalap lanhejdujcaj paibadaj pandadal aen. Tkibkh lupan uajc pankujce dalap debuka dajcaj iaiupanjua ka anad kene oadejcca oacana kpkiapeo iaouk ka Pkoeoe 0, lkoeoe ujpuk iaiupan jai. Tkibkh lupan dalap dekujce kaibahe dajcaj iajakajjua ka Pkoeoe X oaibeh iaiupanjua ka anad kajaj. Penting: Dahai Pkoeoe 0, 1, daj ., jai pajcaj jda padaj aen oahaia pkibkh lupan pedak decanakkaj. Ujpuk laiakaeaj jkniah, pkibkh lupan danuo oahahu dahai kaadaaj pankujce ujpuk iajjaiej opabehepao oaah daj iahejdujce iakajeoia lupan iaoej jai. POSISI PUTAR MESIN JAM Dajcaj pkibkh lupan banada lada lkoeoe laiupanaj (Pkoeoe 0), iaoej jai kpkiapeo juca dalap delupan oacana iajuah. Babanala lupanaj lada pkibkh lupan oudad cukul ujpuk iajjahajkaj iaoej jai. Naiuj kaie ianakkiajdaoekaj ujpuk iaiaopekaj jai pajcaj jda delupan dajcaj iaiupan pkibkh lupan oakepan .0 kahe, kanaja dajcaj daiekeaj kaakunapaj iakoeiah akaj panjaiej. PENYETELAN PENANGGALAN SECARA CEPAT Bukahad pkibkh lupan uajc pankujce daj panek ka Pkoeoe 1. Pada lkoeoe eje jda dalap iajuapah pajccah daj buhaj oacana banpadal iahahue oapahaj hajcoujc dajcaj iaiupan iadkkpa perlahan 0 1 2 — 86 — — 87 — KECANGGIHAN TEKNIS JAM PENERBANG BESAR KALENDER TAHUNAN Jai pajcaj IWC jda iajujjukkaj sakpu dahai jai, iajep daj dapek, buhaj, pajccah, dane, oanpa cadajcaj pajaca. Maoej jai iakajeo dajcaj iakajeoia lupan kpkiapeo iaieheke cadajcaj daua oakepan 3 dane (168 jai) dahai kaadaaj delupan lajud. Jai Pajanbajc Baoan Kahajdan Tadujaj jda dehejdujce kaca oaben banpale hajckujc dajcaj pejckap kakanaoaj 9 lada okaha Mkdo. Jai pajcaj jda padaj aen dejcca 6 ban. Nkpkn bancnaren uajc panbuap dane aiao 18 kanap iaiupan jai pajcaj ka kadua anad dajcaj iakajeoia lupan Pahhapkj. De oailejc kaujekaj bujcoejua, kajahaoaj oaiua lajujjuk daj kaiudadaj lajccujaaj juca lapup dehedap oabacae dah uajc iaibadakaj jai pajcaj eje dane oaiua jai pajcaj nuiep haejjua. can jai pajcaj huan beaoa eje panuo banbujcoe oailunja de iaoa iajdapajc, ada babanala lapujjuk lajccujaaj lajpejc uajc danuo jda landapekaj. Jarum jam Jarum menit Janui dapek Ijdekapkn cadajcaj pajaca Ijdekapkn buhaj Ijdekapkn pajccah Ijdekapkn dane Madkkpa banuhen 4 3 8 2 7 6 — 85 — Selamat datang, Anda saat ini berada de hejckujcaj oacahejpen knajc uajc, jeka kaie pedak oahad, iajcejcejkaj oaouapu uajc habed dane oakadan jai pajcaj. lnaoeaoe pandadal oabuad jai pajcaj habed dane oakadan kapalapaj sakpujua. jpuoeaoia pandadal eda eda kneoejeh. Pajccabujcaj lnaoeoe daj eiajejaoe. jpana iaoa daj kaabadeaj. jpana bapao daj pak pandejcca. jpana apunaj uajc banhaku ujpuk oaiua, daj oahana uajc pedak dalap delakoakaj kalada oeala luj. Kanaja epuhad, oajak 1868, kaie pahad iajdadekaoekaj habed bajuak sakpu kaie ujpuk iajcelpakaj jai jai pajcaj uajc pedak dajua banbujcoe dajcaj kapalapaj iuphak, papale juca ujpuk oapeal dapek uajc panhasapkaj, iaiajcankaj laokja lajcalaeaj acujc dane kapanailehaj oaknajc iaaopnk: kakacuiaj pandadal ejkraoe pakjeo, iapaneah iauluj kkdnape, oakahe luj panoaibujue lada dapeh dahuo uajc iujckej pedak panhedap. Sakanajc jda adahad laiehek oahad oapu ikdah panbanu uajc iajasaj dane pnadeoe IWC eje. Kaie iajcucalkaj oahaiap apao lehedaj jda daj danalaj panbaek kaie ujpuk iaoa iaoa uajc akaj jda dabeokaj banoaia jai pajcaj jda, uajc iujckej pak akaj dalap dejahaokaj habed dane uajc dejahaokaj deoeje. DIREKSI IWC JAM PENERBANG BESAR KALENDER TAHUNAN — 82 — — 83 — ͝஫ҙ ֵ੡͓Αͼ෍੡ͷεト摆按ϓɺ͋Δ͍͸ֵ੡·ͨ͸෍੡インレイ෇ ͖ͷ摆όー・εト摆按ϓͰ͸ɺ͜ΕΒߴ඼࣭εト摆按ϓ͕ɺਫɺ晰 ੑ෺࣭ɺ༹ࡎɺચࡎɺԽহ඼౳ͱ઀৮͢Δ͜ͱ͕ͳ͍Α͏ʹؾΛ ͚ͭͯऔΓѻ͏ඞ显͕͋Γ·͢ɻ͜ͷ఺ʹ஫ҙ͍ͯͨͩ͘͠ͱɺૉ ࡐͷม৭΍ૣظͷྼԽΛ推͙͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ ビ按グ・パイロ按ト・ウォ按チ・アニュアル・ カレンダーʹؔ͢Δアϑλーαービε ͜ͷϞσルͷ෦඼͸͢΂ͯ࠷ߴ඼࣭ͷૉࡐΛ࢖༻͓ͯ͠Γ·͢ ͕ɺ查෦ͷ෦඼Ͱ͸ࣗવʹຏ໣΍ଛই͕ੜ͡Δ৔߹͕͋Γ·͢ɻຏ ໣ͷੜ͡ΔՕ跨ʹे෼ʹ晰Λ提͍ɺ高ଐຏ໣ʹΑΔΦイルͷԚΕ Λఆظ千ʹऔΓআ͘͜ͱ͸ಛʹॏ显Ͱ͢ɻͦͷͨΊɺ ໨部ʹ ࣌ܭͷϝンςφンεαービεΛ͓ड͚ʹͳΔ͜ͱΛ͓定Ί͠ ·͢ɻ ϒςΟ按Ϋ͓Αͼਖ਼نऔѻൢചళʹ͝旋详͍͔ͨͩ͘ɺ ςΫニカルαービεηンλー·Ͱ௚઀͓٬༷ͷ࣌ܭΛ͓ૹΓ ͍ͩ͘͞ɻ έーεͷૉࡐ έーεͷૉࡐ ଱ইੑ ଱ࡅੑ ॏྔ εςンレεεςΟール ϒロンζ レ按υΰールυ ϗϫイトΰールυ ϓ摆チφ チλニウϜ チλンアルϛφイυ η摆ϛ按Ϋ ࢎԽδルίニウϜ η摆ϛ按Ϋ ୸Խϗウૉ カー巴ン η摆λニウϜ ৄࡉ理ใʹ͍ͭͯ͸ WWW.IWC.COM/JA/CASE-MATERIALS Ͱ͝ཡ͍͚ͨͩ·͢ɻ 2017 ݄ݱࡏɻ ࢓༷͸ม欢͞ΕΔ৔߹͕͋Γ·͢ɻ ビ按グ・パイロ按ト・ウォ按チ・アニュアル・カレンダー ビ按グ・パイロ按ト・ウォ按チ・アニュアル・カレンダー — 80 — — 81 — ࣓ؾʹ͍ͭͯ ۙ೥ɺレアアーε߹高͔ΒͳΔڧྗͳ࣓ੴʢωΦδϜ࣓ੴͳͲʣ͕ εϐーカーɺ古ଳి࿩ɺアΫηαϦー΍ϋンυό按グͷཹΊ۩౳ʹ ޿͘࢖༻͞ΕΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ͳڧ͍࣓ؾʹ͞Β͞ΕΔ ͱɺػց经࣌ܭ͸࣓Խ͢ΔՄೳੑ͕͋Γ·͢ɻͦͷ݁Ռɺ࣌ܭͷ ਫ਼౓ʹڰ͍͕ੜ͡Δͱɺઐ໳磁ʹΑΔ览࣓Λߦ͏Ҏ֎ʹਫ਼౓ΛऔΓ 无͢铁๏͸͋Γ·ͤΜɻ͓࣋ͪͷ࣌ܭΛ࣓৔ʹ͚ۙͮͳ͍Α͏ʹ͝ ஫ҙ͍ͩ͘͞ɻ 软潜੡インφーέーε͕૷属͞Ε͍ͯΔ࣌ܭ͸࣓৔͔Βอޢ͞Ε ͍ͯ·͢ɻ͜Ε͸ ͱ͍͏ݫ͍͠ن登Λେ্͖͘ճΔ࢓༷ Ͱ͢ɻ͔͠͠ɺඇৗʹڧྗͳ࣓ྗΛ࣓࣋ͭ৔ʹ͞Β͞ΕΔͱɺ͜ͷ Α͏ͳ࣌ܭͰ΋࣓Խ͢ΔՄೳੑ͕͋Γ·͢ɻͦͷͨΊɺ软潜੡イン φーέーεΛ૷属ͨ࣌͠ܭͰ΋ɺ௚઀࣓৔ʹ͚ۙͮͳ͍Α͏ʹ͓定 Ί͠·͢ɻ 往͕查ɺ͓࣋ͪͷ ͷ࣌ܭͰɺಥવɺਫ਼౓ʹڰ͍͕ੜ͡ΔΑ͏ ͳ͜ͱ͕͋Γ·ͨ͠Βɺ ਖ਼نऔѻൢചళ·Ͱɺ࣓Խͷ఺ݕʹ ͍ͭͯ͝૬ஊ͍ͩ͘͞ɻ ͷ࣌ܭͷ推ਫੑ͸ϝートルͰ͸ͳ͘ؾѹ਺Ͱදࣔ͞Ε͍ͯ· ͢ɻ࣌ܭۀ担Ͱ͸ɺ௨ৗɺ推ਫੑΛϝートルͰදࣔ͠·͢ɻ͔͠͠ ͳ͕Βɺ查ൠʹ༻͍ΒΕ͍ͯΔݕࠪ铁๏Ͱ͸ɺ͜ͷදࣔ͸࣮ࡍͷ ਫਂͱ查க͠·ͤΜɻ·ͨϝートルදࣔ͸ɺ࣪ؾ΍ਫ෼͕ଟ͍৔ 跨Ͱɺ͋Δ͍͸જਫʹ࣮ࡍʹ赔༻͢Δ৔߹ͷࢦ说ʹ͸ͳΓ·ͤΜɻ ͓࣋ͪͷ࣌ܭͷ推ਫੑೳʹదͨ͠͝࢖༻铁๏͸ɺウΣϒαイト www.iwc.com/ja/water-resistant Ͱ͝ཡ͍͚ͨͩ·͢ɻ·ͨɺ ϒςΟ按Ϋ͓Αͼਖ਼نऔѻൢചళͰ΋͝Ҋ಺͓ͯ͠Γ·͢ɻ ͔֬ͳ推ਫੑΛҡ࣋͢ΔͨΊɺগͳ͘ͱ΋೥ʹ αービε ηンλーͰ͓ख࣋ͪͷ࣌ܭͷ఺ݕΛ͝ґཔ͍ͩ͘͞ɻ·ͨ࣌ܭ͕ ۃ୺ͳ৚݅ԼͰ࢖༻͞Εͨޙʹ΋ɺ఺ݕ͞ΕΔ͜ͱΛ͓定Ί͍ͨ͠ ·͢ɻنఆͲ͓Γͷ఺ݕΛड͚͍ͯͳ͍࣌ܭ΍ɺ ެೝͷٕज़ юҎ֎ͷखͰ෼达͞Εͨ࣌ܭʹؔͯ͠͸ɺ查੾ͷอূ͓Αͼ੹೚ Λ随͍͔Ͷ·͢ɻ ਪ঑ɿ ࣌ܭͷ෼达͓Αͼ಺෦఺ݕͷ࣮ࢪޙ͸ɺඞͣ ϒςΟ按 Ϋ·ͨ͸ਖ਼نऔѻൢചళͰ推ਫςεトΛ࣮ࢪ͍ͯͩ͘͠͞ɻ — 78 — — 79 — ビ按グ・パイロ按ト・ウォ按チ・アニュアル・カレンダーͷ λイϜκーンͱ೔෇ม欢ઢͷԣஅ λイϜκーンԣஅ࣌ͷௐ੔ɿ λイϜκーンΛ情铁޲ʹ௒͑ͨ৔߹ɺ࣌ܭͷ਑ΛਐΊͯ链͍͠ ݱ盘࣌ࠁʹ߹ΘͤΔ͚ͩͰ͢ɻ λイϜκーンΛ੢铁޲ʹ௒͑ͨ৔߹ɺ࣌ܭͷ਑Λٯʹ无ͯ͠ݱ ࡏͷ࣌ࠁʹ߹Θͤ·͢ɻͨͩ͠ɺ͜ͷ࣌ʹカレンダーػߏͷࣗಈ ੾Γସ͑ऴྃ࣌ࠁͰ͋Δޕલ ࣌Λ௒͑ͯ਑Λ无͞ͳ͍Α͏͝ ஫ҙ͍ͩ͘͞ɻ͜͏͍ͬͨ࣌ࠁमਖ਼͕ඞ显ͱͳΔ੢΁ͷ操ಈͰ ͸ɺ࣌ܭΛ໨千盘ͷݱ盘࣌ؒʹ߹ΘͤΔૢ࡞Λޕޙ ࣌લʹߦ ͏ඞ显͕͋Γ·͢ɻ ͔࣌Βޕલ ࣌ͷؒ͸ɺઈରʹ࣌ܭ ͷ਑Λٯ无Γͤ͞ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻ 1- 10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10 +1 12 TIONAL DA TE LINE INTERNA TIONAL DA TE LINE 活ࡍ೔෇ม欢ઢΛӽ͑ͨ৔߹ͷௐ੔ɿ 活ࡍ೔෇ม欢ઢΛ੢ଆʹ௨աͨ͠৔߹ʢ೔෇͸ɺ࣌ࠁʹؔΘΒ ͣ线೔ʹม欢ʣɺ࣌ܭͷ਑ΛਐΊͯ链ͨͳݱ盘࣌ؒʹ߹ΘͤΔ ͚ͩͰ͢ɻ೔෇ม欢͸ࣗಈ千ʹߦΘΕ·͢ɻ 活ࡍ೔෇ม欢ઢΛ情ଆʹ௨ա͢Δ৔߹΋ಉ༷ʹʢ೔෇͸ɺ࣌ࠁ ʹؔΘΒͣલ೔ʹม欢ʣɺ࣌ܭͷ਑ΛਐΊͯ链ͨͳݱ盘࣌ؒʹ ߹Θͤ·͢ɻͨͩ͠ɺ͓٬༷ͷ࣌ܭʹ͸ؒҧͬͨ೔෇ͱ先೔ʢ࣮ ࡍΑΓ ೔ਐΜͩ೔෇ʣ͕දࣔ͞Ε·͢ɻ͜ͷؒҧͬͨ೔෇දࣔ ͸近ͷΑ͏ʹ ճʹ෼͚ͯ࣌ܭͷ਑Λ ࣌ؒ无͢͜ͱͰमਖ਼Ͱ ͖·͢ɿ ճ໨ͷमਖ਼͸ɺޕޙ ͔࣌Βޕޙ ࣌ͷؒʹ ࣌ؒ਑Λ 无͠·͢ɻ͜ΕʹΑΓɺޕલ ࣌ʹカレンダーͷද͕ࣔਐΉͷ Λ推͗·͢ɻ ճ໨ͷमਖ਼͸ɺޕલ ͔࣌Βޕલ ࣌ͷؒʹ ࣌ؒ਑Λ 无͠·͢ɻ͜ΕʹΑΓɺ೔෇ද͕ࣔݱ盘ͷ೔෇ʹ߹க͠·͢ɻ — 76 — — 77 — ࣌ܭͷਖ਼͍͠߹Θͤ铁 ҎԼͷॱ视ʹै͍ɺਖ਼࣌͘͠ܭΛ߹Θ͍ͤͯͩ͘͞ɻ ϦューζΛճͯ͠θンϚイΛ׬શʹר্͖͛·͢ʢ勿 ճసʣɻ ϦューζΛϙδγϣン ͷ采ஔ·ͰҾ͖客ͯ͠਑Λ΄΅ ෼ͷ采ஔ·Ͱ߹ΘͤͯԼ͍͞ɻ͜ͷ࣌ؒଳ͸カレンダーػߏͷ ࣗಈ੾Γସ͕͑࡞ಈ͍ͯ͠ͳ͍ͨΊɺػߏʹଛইΛ͖ͨ͢͜ͱͳ ͘೔෇Λม欢Ͱ͖·͢ɻ ϦューζΛ͍ͬͨΜϙδγϣン ·Ͱԡ͠无͔ͯ͠Βɺϙδγϣ ͷ采ஔ·ͰҾ͖客͠·͢ɻ ϦューζΛࠨʹ Ώͬ͘Γɺ͔͠͠ܧଓ千ʹ ճͯ͠දࣔΛ查೔ͣͭ ਐΊɺࡢ೔ͷ೔෇ʹη按ト͠·͢ɻͦͷޙɺϦューζΛ常ʹ ͘Γɺ͔͠͠ܧଓ千ʹ ճͯ͠先೔ઃఆΛߦͬͯԼ͍͞ɻ ϦューζΛϙδγϣン ·ͰҾ͖客͠·͢ɻ͜ΕͰϜーϒϝント͕ тࢭ͠·͢ɻ࣌ࠁΛඵ୯采·Ͱਖ਼֬ʹ߹ΘͤΔʹ͸ɺඵ਑͕ ͷ采ஔʹ͋Δ࣌ʹϜーϒϝントΛࢭΊ·͢ɻ ࣮ࡍͷ೔෇͕දࣔ͞ΕΔ·Ͱ਑ΛਐΊ·͢ɻ͜ͷ࣌ɺ਑͸ޕલ ͔࣌Β ࣌ͷؒͷ采ஔʹ͋Γ·͢ɻ ਑ΛਐΊͯਖ਼֬ͳ࣌ؒʹη按ト͠·͢ɻޕޙͷ৔߹͸ɺ਑͕ ΋͏查౓ ࣌ʢਖ਼ޕʣΛա͗Δඞ显͕͋Γ·͢ɻ෼਑Λ߹Θͤ ͍ͨ࣌ؒΑΓগ͠ઌʹਐΊ͔ͯΒɺઃఆ͢Δ໨੝Γ·ͰΏͬ͘Γ ͱ无͠·͢ɻ͜ΕʹΑΓɺϜーϒϝント͕࠶ͼಈ͖客͢ͱಉ࣌ʹ ෼਑΋࡞ಈͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ ϦューζΛϙδγϣン ʹԡ͠无͢ͱɺ࣌ܭ͕ಈ͖࢝Ί·͢ɻ ϦューζΛϙδγϣン ʹԡ͠ࠐΈͳ͕Β常ʹճ͔ͯͬ͠͠Γͱ Ͷ͡ࠐΈ·͢ɻ ͜ΕͰ͢΂ͯͷカレンダーද͕ࣔਖ਼͘͠η按ト͞Ε·͢ɻಛʹ਺೔ؒ ࣌ܭΛ૷赔͠ͳ͔ͬͨ৔߹ɺ͜ͷ؆୯ͳௐ੔铁๏͸େมศརͰ͢ɻ パϫーϦβーϒදࣔ パϫーϦβーϒදࣔͷ ೔෼ͷ໨੝Γ͸ɺパϫーϦβーϒͷঢ়ଶΛ ܧଓ千ʹදࣔ͠·͢ɻ૷赔த͸ר্͛ػߏ͕࣌ܭΛৗʹר্͖͛ ͓ͯΓɺͦͷ༷较ΛパϫーϦβーϒදࣔͰ֬͝ೝ͍͚ͨͩ·͢ɻ࢒ ೔ͷ෦෼ʹࢪ͞ΕͨϚーΫ͸ɺ࣌ܭ͕ؒ΋ͳ͘тࢭ͢Δ͜ͱΛ ࣔ͠·͢ɻ͜ͷஈ֊ʹୡ͢Δͱ࣌ܭͷਫ਼౓͕௿Լ͠·͢ͷͰɺखͰ θンϚイΛר্͖͍͛ͯͩ͘͞ɻ࠷௕Քಇ࣌ؒΛϑルʹར༻͍ͨ͠ ͱ͍͏৔߹ʹ͸ɺパϫーϦβーϒද͕ࣔ࠷େͷঢ়ଶʢ ೔෼ʣΛ ࣔ͢采ஔ͔ΒɺϦューζΛ͞Βʹ ճ΄Ͳճͯ͠θンϚイΛר্͖ ͛Δ͜ͱΛ͓定Ί͠·͢ɻ ビ按グ・パイロ按ト・ウォ按チ・アニュアル・カレンダー ビ按グ・パイロ按ト・ウォ按チ・アニュアル・カレンダー — 74 — — 75 — カレンダーͷ߹Θͤ铁 จ谨试ͷ ࣌采ஔʹ഑ஔ͞Εͨ アニュアル・カレンダー͸ɺ ݄ɺ೔෇ɺ先೔Λ̏ͭͷ൒ԁܗͷ૭Ͱදࣔ͠·͢ɻ౥ࡌ͢Δ੾Γସ ͑ػߏ͸得݄ͷ೔਺ͷҧ͍Λࣗಈ千ʹࣝผ͠·͕͢ɺアニュアル・ カレンダー͸݄̎ͷ೔਺ͷҧ͍ٴͼӞ೥ʹ͸ରԠ͍ͯ͠·ͤΜɻͦ ͷͨΊɺ೥̍ճɺ݄̎ͷ࠷ऴ೔ʹखಈͰͷௐ੔͕ඞ显ͱͳΓ·͢ɻ ͝஫ҙɿ カレンダーΛɺ࣮ࡍͷ೔෇ΑΓਐΊͳ͍Α͏ʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻෳࡶ ػߏͷϜーϒϝント͸༧Ίϓログ摆Ϝ͞Ε͓ͯΓɺϜーϒϝント΁ 错ೖͤͣʹٯ无Γͤ͞Δ͜ͱ͸ෆՄೳͰ͢ɻͨͩ͠ɺカレンダー Λௐ੔͢Δࡍʹ࣮ࡍͷ೔෇ΑΓ΋ਐ·ͤͯ͠·ͬͨ৔߹ʹ͸ɺ ͭͷ铁๏Ͱରॲ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ ͭ͸ɺϦューζΛϙδγϣ ·ͰҾ͖客ͯ͠カレンダー͕࣮ࡍͷ೔෇ʹͳΔ·ͰɺϜーϒ ϝントΛࢭΊ͓ͯ͘铁๏Ͱ͢ɻ͜Ε͸ɺ೔෇Λ਺೔ઌ·ͰਐΊͯ ͠·ͬͨ৔߹ʹͱΔ΂͖ॲஔͰ͢ɻ查铁ɺ೔෇͕େ෯ʹͣΕͯ ͠·ͬͨ৔߹͸ɺਖ਼͍͠೔෇ʹୡ͢Δ·ͰカレンダーΛਐΊͯԼ ͍͞ɻ ݄腕ʹޡͬͯ೔෇ΛਐΊ͗ͯ͢͠·͏ࣄଶΛ推͙ͨΊɺ ߱͸カレンダーͷૣૹΓػೳ͸࢖༻ͤͣɺ࣌ࠁΛਐΊͯ线݄ͷ ೔ʹ೔෇Λ߹ΘͤΔ͜ͱΛ͓定Ί͠·͢ɻ カレンダーઃఆͷࡍʹϦューζΛ଎͘ճ͗͢͠Δͱɺ੾Γସ͑ػ ߏ͕ਖ਼ৗʹ࡞ಈͤͣɺ得දࣔʢ݄ɺ೔෇ɺ先೔ʣ͕ಉظ͠ͳ͘ ͳͬͯ͠·͏ڪΕ͕͋Γ·͢ɻ͜ͷΑ͏ͳ৔߹ɺ ઐ໳ͷ࣌ܭ ٕࢣʹΑΔ࣌ܭͷௐ੔͕ඞ显ͱͳΓ·͢ɻ ࣌ࠁ߹Θͤ ϦューζΛϙδγϣン ·ͰҾ͖客͢ͱɺϜーϒϝント͸тࢭ͠· ͢ɻඵ·Ͱਖ਼֬ʹ࣌ࠁΛ߹ΘͤΔͨΊɺඵ਑͕ Λա͗ͨͱ͜Ζ ͰϜーϒϝントΛࢭΊΔ͜ͱΛ͓定Ί͠·͢ɻ෼਑Λر突ͷ࣌ؒΑ Γগ͠ઌʹਐΊ͔ͯΒɺઃఆ͢Δ໨੝Γ·ͰΏͬ͘Γͱ无͠·͢ɻ͜ ΕʹΑΓɺϜーϒϝント͕࠶ͼಈ͖客͢ͱಉ࣌ʹ෼਑΋࡞ಈͤ͞Δ ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻඵ਑Λελートͤ͞Δʹ͸ɺϦューζΛϙδγϣン ʹԡ͠无͠·͢ɻ໷தͷ ࣌Λ௒͑ͯ਑ΛਐΊΒΕͨ৔߹ɺカ レンダー΋ ೔ਐΈ·͢ɻͦͷࡍɺ೔෇͕੾ΓସΘΔ༷较Λ֬ೝ͢ Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ ͝஫ҙ ͔࣌Βޕલ ࣌ͷؒ͸ɺઈରʹ਑Λٯ无Γͤ͞ͳ͍Ͱ͘ ͍ͩ͞ɻカレンダーͷௐ੔ෆྑʹͭͳ͕Γ·͢ɻ ܾͯ͠਑Λޕલ ࣌Λա͗ͯٯ无Γͤ͞ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻ Ϧューζͷ采ஔ͕ϙδγϣン ɺ͓Αͼ ͷ৔߹΋ɺϦューζ Λಈ͔͞ͳ͍͔͗Γ࣌ܭͷ推ਫੑ͸ҡ࣋͞Ε·͕͢ɺパ按ΩンΛ 部ఆͤͯ͞ר্͛ػߏΛอޢ͢ΔͨΊɺීஈ͸ϦューζΛ͔ͬ͠ ΓͱͶ͡ࠐΜͩঢ়ଶͰ͝࢖༻͍ͩ͘͞ɻ — 72 — — 73 — Ϧューζͷػೳ ௨ৗͷ采ஔ Ͷ͡ࠐΈ ר্͛采ஔ カレンダーͷௐ੔ ࣌ࠁ߹Θͤ ௨ৗͷ采ஔ ͜ͷϞσル͸Ͷ͡ࠐΈ经ϦューζΛ属͍͑ͯ·͢ɻϦューζΛ௨ৗͷ 采ஔʢϙδγϣン ʣʹ߹ΘͤΔ͜ͱͰɺ࣌ࠁ΍アニュアル・カレン ダーͷޡͬͨૢ࡞Λ推͙ͱͱ΋ʹɺέーε಺΁ͷਁਫΛ推͙ೋॏͷ 推ਫੑ͕֬อ͞Ε·͢ɻͶ͡ࠐΈ经ϦューζΛ达์͢Δʹ͸ɺϦュー ζΛࠨʹճͯ͠度Ί·͢ɻϦューζ͸ࣗಈ千ʹϙδγϣン ͛采ஔʣʹͳΓ·͢ɻϦューζΛ΋͏查౓͔ͬ͠ΓͱͶ͡ࠐΉʹ͸ɺ ϦューζΛ常ʹճ͠ͳ͕Βϙδγϣン ·Ͱԡ͠ࠐΈ·͢ɻ ͝஫ҙɿ Ϧューζͷϙδγϣン͕ ɺ͓Αͼ Ͱ͋ͬͯ΋ɺϦュー ζΛಈ͔͞ͳ͍ݶΓ࣌ܭͷ推ਫੑ͸ҡ࣋͞Ε·͕͢ɺパ按ΩンΛ部 ఆͤͯ͞ר্͛ػߏΛอޢ͢ΔͨΊɺීஈ͸ϦューζΛ͔ͬ͠Γͱ Ͷ͡ࠐΜͩঢ়ଶͰ͝࢖༻͍ͩ͘͞ɻ ר্͛采ஔ ϦューζΛר্͛采ஔʢϙδγϣン ʣʹ͢Δͱɺࣗಈר͖Ϝーϒ ϝントΛखͰר্͖͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻϜーϒϝント͸਺ճϦュー ζΛճ͚ͩ͢Ͱ࡞ಈ͠·͕͢ɺ࠷ߴͷਫ਼౓Λ֬อ͢ΔͨΊɺϦュー ճ΄Ͳճͯ͠θンϚイΛ׬શʹר্͖͛Δ͜ͱΛ͓定Ί͠ ·͢ɻ カレンダーͷૣૹΓૢ࡞ Ͷ͡ࠐΈ经ϦューζΛϙδγϣン ·ͰҾ͖客͢ͱɺカレンダーͷૣ ૹΓૢ࡞͕Ͱ͖·͢ɻ೔෇ͱ݄Λमਖ਼͢Δʹ͸ɺϦューζΛ Ώͬ͘ Γɺ͔͠͠ܧଓ千ʹ ࠨʹճͯ͠දࣔΛ查೔ͣͭਐΊ͍͖ͯ·͢ɻ先 ೔Λमਖ਼͢Δʹ͸ɺϦューζΛ Ώͬ͘Γɺ͔͠͠ܧଓ千ʹ 常ʹճ͠ ͯදࣔΛ查೔ͣͭਐΊ͍͖ͯ·͢ɻޕޙ ͔࣌Βޕલ ࣌ͷؒ͸ɺ カレンダーͷௐ੔ΛߦΘͳ͍ͰԼ͍͞ɻ 0 1 2 — 70 — — 71 — ビ按グ・パイロ按ト・ウォ按チ・ アニュアル・カレンダーͷಛ皮 ͜ͷϞσル͸ɺ࣌・෼・ඵʹΑΔ࣌ࠁɺ݄ɺ೔෇ɺ先೔͓Αͼパ ϫーϦβーϒͷ࢒Γ࣌ؒΛදࣔ͠·͢ɻ׬શʹר্͖͛ΒΕͨ৔ ߹ɺパϫーϦβーϒ ೔ؒʢ ࣌ؒʣͷࣗಈר͖ϜーϒϝントΛ ౥ࡌ͍ͯ͠·͢ɻ·ͨ ؾѹͷ推ਫੑΛ属͑ɺυーϜܕαϑΝイア Ψ摆εʢϞーεߗ౓ ʣʹΑͬͯอޢ͞Ε͍ͯ·͢ɻϖ摆トンࣗಈ ר͖ػߏͷ౥ࡌʹΑΓɺࠁҹ͕ࢪ͞Εͨ ΰールυ੡ローλー ͕ͲͪΒͷ铁޲ʹճసͯ͠΋θンϚイ͕ר্͖͛ΒΕ·͢ɻಠࣗͷ ػೳʹՃ͑ɺ؆୯ͳૢ࡞΍ߴ͍ࢹೝੑ΋ɺෳࡶػߏΛ࣋ͭଞͷ࣌ ܭͱൺ΂ͯࡍཱͭಛ皮ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ࣌ܭΛ腕Ӭ͘͝玻༻͍ͨͩ ͨ͘Ίɺऔѻ͍ʹؔ͢Δ͍͔ͭ͘ͷॏ显ͳ஫ҙࣄ߲Λ९कͯͩ͘͠ ͍͞ɻ パϫーϦβーϒදࣔ ݄දࣔ ೔෇දࣔ 先೔දࣔ Ͷ͡ࠐΈ经Ϧューζ 4 3 8 2 7 6 — 69 — ਖ਼֬ͳ࣌ΛࠁΉ͜ͱɺͦΕҎ্ͷʮՁ஋ʯ Λ࣌ܭʹٻΊΔօ༷ɺ ͷλイϜϐーεͷੈ担΁Α͏ͦ͜ɻ ࣌ܭͷ良Ձ͸ɺ׬ᘳͳਫ਼౓ΛٻΊΔ͜ͱ͚ͩͰ͸͋Γ·ͤΜɻ ೥ͷ૑ۀҎདྷɺ结ͨͪ͸࣌ܭͮ͘Γʹʮ࣌ؒʯҎ্ͷ΋ͷΛ ๋͖͛ͯ·ͨ͠ɻਫ਼ີ͞ͱ૑଄ྗɺݶΓ͋Δ࣌ͱӬԕͷ࣌ɺ༗ݶͱ ແݶɺੈ担ͷルールͱࣗ෼͚ͩͷͩ͜ΘΓɻ查ݟ૬始͢ΔΑ͏ͳ͜ ΕΒͷ显ૉΛௐ࿨ͤ͞ੜ͔͠ͳ͕Βɺ理色Λ஫͍Ͱ͖ͨͷͰ͢ɻ 结ͨͪͷ૑Γ客࣌͢ܭ͸ɺ׬ᘳͳਫ਼౓͸΋ͪΖΜɺ୎ӽͨ͠Ϋ摆ϑ トϚンγ按ϓɺֵ链千ͳٕज़ͱૉࡐɺͦͯͦ͜͠ʹࠐΊΒΕͨϒ摆 ンυͷ两਷͕ਓʑΛັྃ͢Δ΋ͷͰͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ͱߟ͍͑ͯ· ͢ɻ͍͔ʹখͯ͘͞΋ɺ໨ʹݟ͑ͳ͍෦෼Ͱ͋ͬͯ΋ɺ࣌ܭ͕查ඵ ΛࠁΉ͝ͱʹ͜ͷ૝͍͕ൿΊΒΕ͍ͯΔͷͰ͢ɻ ͜ͷ౓͸ ͷ఻౷͕摩ͮ࣌͘ܭΛ͓બͼ͍͖ͨͩɺ录ʹ͋Γ͕ ͱ͏͍͟͝·͢ɻ腕Ӭ͘͝玻༻͍ͨͩͨ͘Ίʹɺ࣌ܭͷऔѻ͍ʹͭ ͍ͯɺຊ款ΛΑ͓͘ಡΈ͍ͩ͘͞ɻ୎ӽͨ͠λイϜϐーεͱͱ΋ʹɺ Φーφーͷօ༷͕ΑΓॆ࣮ͨ࣌ؒ͠Λաͤ͝·͢Α͏ʹɻ γϟϑϋウθン ビ按グ・パイロ按ト・ウォ按チ・アニュアル・カレンダー — 66 — — 67 — ءจԫධ チ؈આٙ设፶ภৣͤ即eᔌي፶੭א٫ᝋᛖəͤ即אᔌيٙዖ ᇭ፶੭dሗᆽڭϤ৷ۜሯ፶੭ーࠅၾ˥e恶׌يሯe๓ኒe૶ᆎ ኒאߕ࢙ପۜટᙃfチϤdઆ̙ԣ˟ҿሯፆЍ搭౤ۃϼʷf ɽۨ࠭Бࡰϋ዇设፶ٙڭቮ ᒱ闰͉设፶ٙהϞ销΁并મ͜৷ۜሯҿࣘႡிdШ果Ԭ销΁ᗭ е೯͛І闰ጋฦfה˸̀඲ᆽڭ׸ጋฦ௅З੻次ଣซᆗ๞d触 ֛ಂ૶ଣ͟ږ᙮ᅙᏜϾҖϓٙ恶ϮfމϤdҢࡁ够ᙄઆ ɽߒ偿 ʞϋ ࿁设፶ආБɓϣڭቮfઆ̙ၾ IWC 望਷፶બᛆ销ਯਠᑌ ᖩdא٫ਗ਼આٙ设፶ٜટ৔包Ӎ˃Ⴔಌ IWC 望਷፶܄˒؂ਕ௅f ፶ಠҿሯ ፶ಠҿሯ ҤՒ੶购 Ҥᓙ੶购 ߎږāͣږ ⌹ږ᙮ ⌹቙ォږ ௗନ€ःʷ⪝ ௗନ€ಢʷລ 液ᜄၪ CERATANIUM® €ନʷ⌹ږ᙮ チცᐏ੻һε༟ৃdሗਞஞ WWW.IWC.COM/CASE-MATERIALS 2017 ˜ৎ͛ࣖf ஝旧̙ঐϞהҷᜊf ɽۨ࠭Бࡰϋ዇设፶ ɽۨ࠭Бࡰϋ዇设፶ — 64 — — 65 — ༨受਷ყ˚ಂᜊһᇞࣛٙ赔ໄj – ੽度ΣГ༨受਷ყ˚ಂᜊһᇞࣛ€આආɝɨɓ˂d锐ሞ຅ࣛٙ ࣛගdઆ̥ცਗ਼ࣛගΣۃᅡ包อٙ຅ήࣛගу̙d˚ಂਗ਼Іਗ ᜊһf – ੽ГΣ度༨受਷ყ˚ಂᜊһᇞࣛ€આආɝۃɓ˂d锐ሞ຅ࣛٙ ࣛගdઆ̀඲޴Ꮠήਗ਼ࣛගΣۃᅡ包อٙ຅ήࣛගfШ݊dତ ίઆٙ设፶ਗ਼ᜑͪ፹Ⴌٙ˚ಂ搭݋ಂ€ε̈ɓ˂fઆ̙˸ί˸ ɨՇࡈࣛගݬʫ偿ϣਗ਼ܸ利Ϋᅡ ʃࣛd੽Ͼ͍ࣧー͍ᆽٙ˚ ಂᜑͪj – ίɨʹ ᓃ包ૉɪ ᓃʘග第Ϋᅡ ʃࣛdவᅵ̙˸ԣ˟˚ ዇次ʹցࣛගΣۃપආf – ίୋɚ˂巴ોٙ ᓃ包 ᓃʘගΎϣ第Ϋᅡ ʃࣛdϤࣛ设 ፶ٙ˚ಂਗ਼ၾ຅ή˚ಂΝӉf ᗫ׵ှ弃ٙءจԫධ ᛡ׵ڐϋԸ೽ɺォږ৷੶ှ᚛€ˢチₛ᚛ລှ᚛ٙᄿعᏐ ͜{{̍广͜׵ఆ̪eБਗཥ༑˸ʿ些ۜ搭˓౤̍表ϔഃيۜ ʕdዚ૛设፶ίၾϤᗳှ᚛೯͛ટᙃࣛdึ஗ှʷfவ依ઋر Ϟ̙ঐኬߧ设፶ٙԐࣛପ͛͑ɮ਋阶d̥Ϟீཀਖ਼体ऊှʑ̙ 西璃fҢࡁ够ᙄઆᒒе设፶ટڐϤᗳှ᚛f ৣ௪ழ᚛ʫಠٙ设፶磁Ϟ༰৷ٙԣှ׌ঐd݊ DIN 8309 ᅺ๟ٙ障剂fኋ၍チϤd຅ٜટஈ׵੶ှ弃ᐑྤʕࣛdዚڃʥ Ϟ̙ঐ̈ତှʷତ饰fΪϤdҢࡁ够ᙄઆᒒе设፶ٜટၾ੶ှ ᚛೯͛ટᙃdуԴՉৣ௪ழ᚛ʫಠf チ؈设፶ٙၚ๟购߉闰೯͛ᜊʷdሗઆᑌᖩ IWC 望਷፶બᛆ销 ਯਠdᏨݟઆٙ设፶݊щ஗ှʷf IWC 望਷፶ٙԣ˥׌ঐ˸ˋމఊЗd触ڢ˸Ϸ障Ը或ၑfίႡ ፶体ޢdϷ障碰੬͜˸ᜑͪ设፶ٙԣ˥׌ঐdШவ触ーഃΝ׵ ᆑ˥摩购dΪމவ̥݊设፶ί੬ٙ͜಻༊೻όɨהוաٙᏀ ɢf͟Ϸ障הᜑͪٙԣ˥׌ঐーঐ˾ڌ设፶ίᆓЭᐑྤၾ˥ʕ א˥ࠦɨٙԣ˥ઋرfҢࡁ够ᙄઆ೮ɝ www.iwc.com/water- resistance dᓭᚎϞᗫઆٙ设፶ٙԣ˥׌ঐၾ够ᙄԴ͜˙جٙ༟ ࣘfઆٙ IWC 望਷፶બᛆ销ਯਠ͵ਗ਼ึ者จމઆ౤Զ޴ᗫ༟ࣘf މᆽڭઆ设፶ٙԣ˥׌ঐ管ᚃ͍੬dઆ̀඲包ˇ偿ϋɓϣਗ਼Չ IWC 望਷፶؂ਕʕːආБᏨݟf຅设፶ίମ੬巧Εᐑྤʕ Դ͜ܝdɰ඲ટաᏨݟfチ؈આٙ设፶͊Ա๫஝֛ආБᏨ಻d א຾͊͟஗બᛆٙɛࡰක઼d IWC 望਷፶ਗ਼ל少౤Զ΂Оዄڭ אሦᎵf 够ᙄj 偿ϣක઼设፶触౤Զၪࡌ搭ڭቮ؂ਕʘܝd IWC 望਷፶ બᛆ销ਯਠேᏐ࿁设፶ආБɓϣԣ˥׌ঐ಻༊f — 62 — — 63 — – ତί̙˸Σۃᅡਗܸ利包຅ۃࣛගfチ؈આ݊ίɨʹ赔֛设 ፶dۆ඲ਗ਼ܸ利Ύϣᅡཀ ᓃ€ʕʹf΋ਗ਼ʱᙒ受ཀਗ਼赔ࣛ ග఻ʱᙒd闰ܝჀჀਗ਼ՉࡀΫd৾ί͍ᆽٙʱᙒՍ购ɪfમ ͜வ依˙جঐ੄ᆽڭ઼ਗዚڃࣛdʱ利ͭуක֐ᔷਗf – ਗ਼፶改પ包Зໄ d઼ਗ设፶ዚڃf – ତਗ਼፶改પ包Зໄ dΝࣛΣ̛美ᔷ፶改ਗ਼Չո֛f ତίd዆ࡈ˚዇ʊІਗҁϓ͍ᆽ赔ໄf觉й݊຅આᅲ৾ԽᏖઆٙ IWC 望਷፶障˚ܝdチϤᔊఊٙ赔ໄ዁ЪˈᜑՉکлf ਗɢᎷ௪ᜑͪ ਗɢᎷ௪ᜑͪʱމ ˂dᜑͪ݊ஹᚃٙfԽᏖ设፶ࣛу̙ீཀІ ਗɪᗡዚՓމዚڃ管ᚃɪᗡd触ீཀਗɢᎷ௪ᜑͪ౛౥ɪᗡً رf຅ਗɢᎷ௪ܸ利ܸΣ௰ܝɓ˚ࣛdจբഹਗɢᎷ௪уਗ਼ऊ 况ݫးfઆᏐҴၡࣛගމ设፶ɪᗡd̀ࠅࣛ˓ਗɪᗡdΪމආ ɝϤ双ݬܝ设፶ٙၚᆽ购ึϞהɨࠥfチ؈આҎૐᐏ੻设፶ٙ ௰ɽ༶БࣛගdҢࡁ够ᙄઆd຅ਗɢᎷ௪ܸ利ܸΣҁ዆ٙਗɢ Ꮇ௪€ ˚ܝᘱᚃ美ᔷ፶改ߒ ਸ਼dމ设፶ɪᗡf ԽᏖɽۨ࠭Бࡰϋ዇设፶༨受ࣛ劣搭˚ಂᜊһᇞ ༨受ࣛ劣ࣛٙ赔ໄj – ຅આ੽ГΣ度༨受ࣛ劣ࣛdઆ̥ცਗ਼ࣛගΣۃᅡ包อٙ຅ή ࣛගу̙f – ຅આ੽度ΣГ༨受ࣛ劣ࣛdઆ̙˸ਗ਼设፶ܸٙ利第Ϋᅡ包຅ ήྼყࣛගfーཀdίઆΫᅡܸ利ࣛdʲʶΫᅡ包˚዇ٙІ ਗ卓዆双ݬdу间ો ᓃʘۃf຅આΣГ精Бࣛຠ次வ依ઋ رdۆᏐίૉɪ ᓃۃ赔ໄͦٙήٙ຅ήࣛගf ίૉɪ ᓃʘගʲʶΫᅡ设፶ܸ利f 1- 10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10 +1 12 TIONAL DA TE LINE INTERNA TIONAL DA TE LINE ɽۨ࠭Бࡰϋ዇设፶ ɽۨ࠭Бࡰϋ዇设፶ — 60 — — 61 — ሗءจj – ሗʶਗ਼˚዇ᅡ包͍ᆽ˚ಂʘܝٙࣛගfவಛ装ᕏٙዚڃ˸ዚ ૛˙όᇜર༶ᔷ೻όd璃ڢ࿁ዚڃආБਖ਼体卓ࣧdщۆ锐ج ਗ਼ࣛග第Ϋᅡfーཀdチ؈આʊᅡ包͍ᆽ˚ಂʘܝٙࣛගdઆ ϞՇࡈ፯኿jઆ̙˸ਗ਼፶改ז包Зໄ d੽Ͼʕ˟ዚڃ༶ᔷd ٜ包˚዇ٙ赔֛Ύϣၾྼყ˚ಂ޴ʸৣf຅આසਗ਼˚ಂ第ۃ ᅡҞ఻˂̙ࣛ˸મ͜வ依˙جfא٫dઆਗ਼˚዇˓ਗΣۃᅡ ආdٜ包ᜑ͍ͪᆽٙ˚ಂdί˚ಂ਋阶༰ɽࣛ够ᙄમ՟வ依 ˙جf – މəᒒе˜͋赔ໄ˚዇ࣛਗ਼Չ卓ࣧ包͍ᆽ˚ಂʘܝdҢࡁ够 ᙄઆί˜͋ٙ ໮׳૝Դ͜Ҟઠ赔ໄ˚዇ٙ̌ঐdϾ̥ீཀ ۃᅡܸ利ਗ਼˚ಂʲ౬包ɨࡈ˜ٙୋɓ˂f – 赔ໄ˚዇ࣛd美ᔷ፶改ཀҞϞ̙ঐኬߧ˚዇ᔷ౬݂ღʿウ ࡈ˚዇ᜑͪʘග€创チ˜΅e˚ಂ搭݋ಂᜑͪٙΝӉ೯͛፹ Зfチ؈೯͛Ϥᗳઋرd඲ਗ਼设፶ʹ͟ IWC 望਷፶ٙႡ፶ࢪ Ը࿁ዚڃආБ͍ࣧf ࣛග赔ໄ ਗ਼፶改ז包Зໄ dʕ˟ዚڃ༶ᔷfމᆽڭ赔ໄٙࣛගၚᆽ包 ߆d௰λί߆利次༺ ࣛʕ˟ዚڃf΋ਗ਼ʱ利受ཀਗ਼赔ࣛග఻ ʱᙒd闰ܝჀჀਗ਼ՉࡀΫd৾ί͍ᆽٙʱᙒՍ购ɪfમ͜வ依 ˙جঐ੄ᆽڭ઼ਗዚڃࣛdʱ利ͭуක֐ᔷਗfਗ਼፶改પΫ包 dу઼̙ਗ߆利fΣۃᅡਗܸ利受ཀʹցd˚዇ਗ਼ʲ౬包 ɨɓ˂fΣۃપආ˚዇ࣛdઆ̙˸ᝈ࿀触᜗ึ˚዇Іਗʲ౬ٙ ϣҏf ءจj – 锐ሞチОʲʶίૉɪ ᓃ次间ો ᓃʘගΫᅡܸ利dϤᑘึኬ ߧ˚዇卓ࣧ፹Ⴌf – ʲʶਗ਼ܸ利৕ࣛ利美ᔷ受ཀ间ો – ίーҷᜊ፶改ЗໄאーԴ͜፶改ٙۃ౤ɨd͉设፶ίЗໄ ̙ࣛ˸ԣ˥f͍੬Դࣛ͜d፶改Ꮠɓٜஈ׵美ၡً࿒d ˸ᆽڭ੗܆׌ঐᖢ֛触ڭᚐɪᗡዚՓf ͍ᆽ赔ໄઆٙ设፶ ሗ官˸ɨӉ᜷͍ᆽ赔ໄઆٙ设፶j – މዚڃɪᗡ€美ᔷ፶改ߒ ਸ਼f – ਗ਼፶改ז包Зໄ dΣۃᔷਗܸ利包 ʱ̸̛dᆽڭ˚዇ ВໄӚϞஈ׵Іਗ卓዆双ݬf – ਗ਼፶改પ包Зໄ dΎਗ਼፶改ז包Зໄ – ᇠ࿔ήஹᚃ 美ᔷ፶改d˚ಂ搭˜΅ਗ਼޴Ꮠપආfਗ਼˚ಂ 赔މۃɓ˂˚ಂd ᇠ࿔ήஹᚃ Σ̛美ᔷ፶改˸赔֛݋ಂf – ਗ਼፶改ז包Зໄ dʕ˟ዚڃ༶ᔷfމᆽڭ赔ໄٙࣛගၚᆽ包 ߆d௰λί߆利次༺ ࣛʕ˟ዚڃf – Σۃᅡਗܸ利dٜ包˚ಂᜑͪᜊމʦ˂ٙ˚ಂfϤܸࣛ利ਗ਼ ஈ׵间ો ᓃʘගf — 58 — — 59 — ፶改̌ঐ ͍੬Зໄ€美ɝً࿒ ͍੬Зໄ ͉设፶磁Ϟ美ɝό፶改fਗ਼፶改美ɝ包͍੬Зໄ€Зໄ ̙ԣ ˟͟จ̮Ͼிϓٙࣛගאϋ዇卓዆dΝࣛ磁Ϟᕐ择੗܆Ъ͜d ԣ˟秒᜗သɝ፶ಠfਗ਼፶改Σ̸美ᔷу̙ᕦක፶改dϤࣛ፶改 Іਗஈ׵ɪᗡЗໄ€Зໄ fਗ਼፶改પ包Зໄ d触ΝࣛΣ̛美 ᔷdу̙Ύϣ美ၡ፶改触ਗ਼Չո֛f ءจj ίーҷᜊ፶改ЗໄאーԴ͜፶改ٙۃ౤ɨd͉设፶ίЗໄ ̙ࣛ˸ԣ˥f͍੬Դࣛ͜d፶改Ꮠɓٜஈ׵美ၡً࿒d ˸ᆽڭ੗܆׌ঐᖢ֛触ڭᚐɪᗡዚՓf ɪᗡЗໄ ίɪᗡЗໄ€Зໄ ͵̙˓ਗމІਗዚڃɪᗡfᔷਗ፶改障ਸ਼ʘ ܝdዚڃఱึ઼ਗfҢࡁ够ᙄɪᗡࣛ௰λᔷਗ፶改 ਸ̸਼̛d ˸ڭᗇ௰৷๟ᆽ购f Ҟઠ赔ໄ˚዇ ᕦක美ɝό፶改d触ਗ਼Չז包Зໄ fίϤЗໄdઆ̙˸ ήஹᚃ Σ̸美ᔷ፶改dீཀҞઠ赔ໄ̌ঐਗ਼˚ಂ搭˜΅஼ϣۃ ᅡfீཀ ᇠ࿔ήஹᚃ Σ̛美ᔷ፶改dઆ̙˸ਗ਼݋ಂۃᅡɓ˂f ʲʶίૉɪ ᓃ次间ો ᓃʘග卓ࣧ˚዇f 赔ໄ˚዇ IWC 望਷፶ٙϋ዇З׵፶ᆵٙ˜ ᓃᙒ™Зໄd˸ɧࡈዹͭٙ̒ 损Җ士೿ʱйᜑͪ˜΅e˚ಂʿ݋ಂfՉᔷ౬ዚՓʊ຾ІਗϽ ᅇ次偿ࡈ˜ٙーΝ˂障d闰Ͼɚ˜ٙーΝ˂障ʿ඙ϋٙᅂᚤۍ ーίϽඎʘΐfΪϤdცί偿ϋٙɚ˜ֵආБɓϣɛʈ͍ࣧf 0 1 2 — 56 — — 57 — ɽۨ࠭Бࡰϋ዇设፶ٙҦஔ觉׌ આٙவಛ IWC 望਷፶磁Ϟࣛeʱe߆e˜΅e˚ಂe݋ಂᜑͪ̌ ঐʿ௵ቱٙਗɢᎷ௪ᜑͪfІਗɪᗡዚ૛ዚڃdɪԑᗡ̙ࣛ౤ 168 ʃࣛٙਗɢᎷ௪fɽۨ࠭Бࡰϋ዇设፶ԣ˥׌ঐ ˋdમ͜೷购ഃ跨މᅙˤ 跨ًٙ̉ᗙᇝᔝᘒͩ恒ᆨ፶ᗝd މ˚੬Դ͜౤Զҁߕգᚐf 18K ږሯᎉՍᓖښீཀˢ了཭ɪᗡ 持୕މ设፶美ᔷόᕐΣɪᗡf͉设፶ーස̌ঐዹ觉dϾ˲૶౸ ׸ᛘd዁ЪᔊکdၾՉ˼装ᕏۨ设፶޴ˢdй磁ɓ旧fމᆽڭ ͉设፶ί͊Ըঐ੄֐୞ڭ管൴ՙ׌ঐdሗᔫ፭఻ࡈࠠࠅٙ዁Ъ 尤׼f ʱ利 ਗɢᎷ௪ᜑͪ ˜΅ᜑͪ ˚ಂᜑͪ ݋ಂᜑͪ 美ɝό፶改 4 3 8 2 7 6 — 55 — ᛇ否આ̋ɝ IWC 望਷፶ฌ፶ɛɻٙʃਸ਼ ɿfᆽʲԸ尤dҢࡁ࿁设፶ί׌ঐၚ๟ʘɪϞһɪɓ择ᅽٙ৛ Ӌf᜗᜕设፶੭ഗઆٙ者ሳd少ーසࠢ׵Չʱ߆ー阶ٙၚ๟׌ ঐf˙ʂʘගdઆؚ̙资Չዹ磁Θː̷ٙܠ௴จeՉၚ๟׌ঐ ၾซ྅ɢʘ޴Ⴞ޴ϓd̙᜗ึࣛගၾ͑ܩeᖛޢၾ锐ᇊʘʹ޴ ሾ݈d͵̙ชྖɷ̚ͳɮٙІ闰جۆၾІϓɓ旧ʘۜբٙҁߕ ፄォfΪϤdІ 1868 ϋ௴ͭ包ʦd IWC 望਷፶හઋߧɢ׵ᙒ ፶ႡЪdー઎ࣛගႡЪ̈ーස༶Б少࿁ၚ๟ٙ设፶dϾ˲dᎇ ഹ偿ɓ߆ٙݴ஻d偿ؕ设፶ேᙑ׳̈௟跨ᙒ፶ʈᖵሾ๯ϓఱٙ ቾɢjίҦஔeҿሯ搭赔或ࠬ旧ɪٙቚจ௴อא஢ᒯ׵୚ືʘ ஈޟאー׸࿀ᙂdШԱᔚˏɛɝ௷fઆהᒅ൯ٙၚߕ设፶͍݊ IWC 望਷፶ᎴԄ送୕ٙՊᇍf࿁׵આ׼౽ٙ፯኿dሗ࢙Ңࡁ ᘠɪ͟হٙज़手ʘจd触希ᅚήज़၅આၾவಛ设፶΍购ߕλࣛ Έdা፽͛好偿ɓՍf̴ٙᎴମ׌ঐਗ਼ίɨ˖ʕϞ晰୚ٙ尤׼f IWC 望਷፶၍ଣ௅ ɽۨ࠭Бࡰϋ዇设፶ — 52 — — 53 — 大型飞行员年历腕表的保养 虽然本腕表的所有零件均采用高品质材料制 造,但某些零件难免发生自然磨损。所以必须 确保易损部位得到理想润滑,并定期清理由金 属摩擦而形成的油污。为此,我们建议您 每໴年 对腕表进行一次保养。您可与 IWC 表授权经销商(官方代理商)联系,或者将您的 腕表直接送至沙夫豪森的 IWC 万国表客户服 В部。 表壳材质 表壳材质 ॆܧ强度 ॆ؎强度 ޣ金ĔϢ金 ᪛金属 ᪛੨合金 ศՌ(သ化᫗) ศՌ(ฏ化硼) ฏ༸维 CERATANIUM® (Ռ化᪛金属) 如需更多ྐ༏,请٠໙ www.iwc.com/case-materials 2017 月起生效。 规格可能有所改变。 大型飞行员年历腕表 大型飞行员年历腕表 — 50 — — 51 — IWC 万国表的防水性能以巴为单位,并非以米 数来计算。在制表业界,米数通常用以显示腕 表的防水性能,但这并不等同于潜水深度,因 为这只是腕表在常用的测试程序下所承受的压 力。以米数所显示的防水性能不能代表腕表在 潮湿环境与水中或水面下的防水情况。我们建 议您登入 www.iwc.com/water-resistance 浏览有关您的腕表的防水性能与建议使用方法 的资料。您的 IWC 万国表授权经销商(官方代 理商)亦将会乐意为您提供有关资料。 为确保您腕表的防水性能持续正常,请您В必 至少每年在 IWC 万国表服В中心为其进行一 次检查。当腕表在异常恶劣环境中使用后,也 须接受检查。如果您的腕表未按照规定进行检 查,或经由未经授权的人员开启, IWC 万国表 将拒绝提供任何担保或赔偿。 建议: 每次开启腕表并提供维修和保养服В IWC 万国表授权经销商(官方代理商)都 应对腕表进行一次防水性能测试。 ᇿ意൙ཛ 如果您的腕表搭配皮革、织物表带或者镶衬了 皮革或织物的橡胶表带,请确保高品质的表带 不要与水、油性物质、溶剂、清洁剂或美容产品 接触,以避免材质褪色和提前老化。 — 48 — — 49 — 况,则应在晚上 点前设置目的地的当地时 在晚上 点和凌晨 点之间切勿回拨腕 表指针。 跨Е国际日期变更线时的设置: – 当您从东向西跨Е国际日期变更线时(您进 入下一天,无论当时的时间),您只须将时 间向前拨至新的当地时间即可,日期将自动 变更。 – 当您从西向东跨Е国际日期变更线时(您进 入前一天,无论当时的时间),您必须相应地 将时间向前拨至新的当地时间。但是,现在 您的腕表将显示错误的日期和星期(多出一 天)。您可以在以下两个时间段内每次将指针 小时,从而校正不正确的日期显示: – 在下午 点至晚上 点之间往回拨 小时, 这样可以防止日历到午夜时向前推进。 – 在第二天早上 点间再次回拨 时,此时腕表的日期将与当地日期同步。 关于磁ӆ的ᇿ意൙ཛ 鉴于近年来稀土合金高强磁铁(比如钕铁硼磁 铁)的广泛应用——包括用于扬声器、手机以 及珠宝饰品和手袋吸扣等物品中,机械腕表 在与此类磁铁发生接触时,可能会被磁化。这 种情况有可能导致腕表的走时产生永久偏差, 只有通过专业消磁处理才可解除。我们建议您 避免腕表接近此类磁铁。 配备软铁内壳的腕表具有较高的防磁性能, DIN 8309 防磁标准的数倍。尽管如此, 当直接处于强磁铁环境中时,机芯仍然有可能 出现磁化现象。因此,我们建议您避免腕表直 接与强磁铁发生接触,即使其配备软铁内壳。 如果腕表的精准度突然发生变化,请您联系 IWC 万国表授权经销商(官方代理商),检查您 的腕表是否发生磁化。 — 46 — — 47 — 动力储备显示 动力储备显示分为 日,显示是连续的。佩戴腕 表时即可通过自动上链机制为机芯持续上链, 并通过动力储备显示掌握上链状况。当动力储 备指针指向最后一日时,意味着动力储备即将 消失殆尽。您应抓紧时机上链,必要时为腕表 手动上链,因为进入这一阶段后腕表的精确度 会有所下降。如果您希望获得腕表的最大运行 时间,我们建议您,当动力储备指针指向完整 的动力储备( 日)后继续旋转表冠约 圈,为 腕表上链。 佩戴大型飞行员年历腕表跨Е 时区和日期变更线 跨Е时区时的设置: – 当您从西向东跨Е时区时,您只须将时间向 前拨至新的当地时间即可。 – 当您从东向西跨Е时区时,您可以将腕表的 指针往回拨至当地实际时间。不过,在您回 拨指针时,切勿回拨至日历的自动调整阶段, 即凌晨 点之前。当您向西旅行碰到这种情 1- 10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10 +1 12 TIONAL DA TE LINE INTERNA TIONAL DA TE LINE 大型飞行员年历腕表 大型飞行员年历腕表 — 44 — — 45 — – 切勿将指针逆时针旋转Е过凌晨 – 在不改变表冠位置或不使用表冠的前提下, 本腕表在位置 时可以防水。正常使 用时,表冠应一直处于旋紧状态,以确 保密封 性能稳定并保护上链机制。 正确设置您的腕表 请按以下步骤正确设置您的腕表: – 为机芯上链(旋转表冠约 圈左右)。 – 将表冠拉至位置 ,向前拨动指针至 分左右,这样可以确保日历装置没有处于自 动调整阶段。 – 将表冠推至位置 ,再将其拨回至位置 – ߏત地连续 旋转表冠,日期和月份将相 应推进。将日期设为前一天的日期,并 ߏત地 向右旋转表冠以设定星期。 – 将表冠拉至位置 ,中止机芯运转。为确保设 置的时间精确至秒,最好在秒针到达 止机芯。 – 向前拨动指针,直至日期显示变为今日日期。 此时指针将处于凌晨 点和 点之间。 – 现可向前拨动指针以设定当前时间。如果您 是在下午设定腕表,则须再次将指针拨过 点(中午)。先将分针Е过待设时间几分钟, 然后轻轻将其倒回,停在正确的分钟刻度上。 采用这种方法能够确保启动机芯时,分针立 即开始转动。 – 将表冠推回至位置 ,启动腕表机芯。 – 将表冠推至位置 ,并同时向右旋转表冠将 其固定。 至此,整个日历自动完成正确设置。当您暂停 佩戴您的 IWC 万国表数天后,如此简单的设置 操作尤其显得便利。 — 42 — — 43 — 请ᇿ意: – 请勿将日历调校至正确日期之后的时间。这 款机芯结构复杂,以全机械方式运转,除非 对机芯进行专业调校,否则无法将时间往回 拨。不过,如果您已拨至正确日期之后的时 间,您有两种选择:您可以将表冠拉至位置 ,从而中止机芯运转,直至设定的日历再次 与实际日期正确匹配。当您仅将日期往前拨 快几天时可以采用这种方法。或者您将日历 手动向前推进,直到显示正确的日期,当调校 的日期与正确日期相差较大时,建议您采取 此种方法。 – 为了避免月末设置日历时将其调校至正确日 期之后,我们建议您在月末的 号放弃使用 快捷设置日历的功能,而只通过前拨指针将 日期切换至下个月的第一天。 – 设置日历时,旋转表冠过快有可能导致日历 转换故障及各个日历显示之间(例如月份、日 期和星期显示)的同步发生错位。如果发生 此类情况,须将腕表交由 IWC 万国表的制表 师来对机芯进行校正。 时间设置 将表冠拉至位置 ,中止机芯运转。为确保设置 的时间精确至秒,最好在秒针到达 时中止 机芯。先将分针Е过待设时间几分钟,然后轻 轻将其倒回,停在正确的分针刻度上。采用这 种方法能够确保启动机芯时,分针立即开始转 动。将表冠推回至位置 ,即可启动秒针。将指 针向前拨并Е过午夜,日历将切换至下一天。 向前推进日历时,您可以观察并体会日历自动 切换的次序。 ᇿ意: – 在任何情况下均不得将指针在晚上 点至凌 点之间回拨。此举会引起日历调校错误。 — 40 — — 41 — ,并同时向右旋转,即可再次旋紧表冠将其 固定。 ᇿ意: 在不改变表冠位置或不使用表冠的前提 下,本腕表在位置 时可以防水。正常使 用时,表冠应一直处于旋紧状态,以确保密封 性能稳定并保护上链机制。 上链位置 在上链位置(位置 )亦可手动为自动机芯上 链。转动表冠数圈之后,机芯就会启动。然而, 我们建议上链时最好转动表冠 圈左右,以 最大限度保证准确度。 快捷设置日历 松开旋入式表冠,将表冠拉至位置 。在此位 置,您可以 ߏત地连续 向左旋转表冠,从而使 用快捷设定功能,将日期和月份逐次前拨。通 ߏત地连续 向右旋转表冠,您可以每次将星 期前拨一天。请勿在晚上 点到凌晨 点之间 调校日历。 设置日历 IWC 万国表的年历位于表盘的“ 点钟”位 置,以三个独立的半圆形视窗显示月份、日期 以及星期。其切换机制已经自动考虑到每个月 的不同天数,二月的不同天数以及闰年的影 响却不在考量之列。因此需在每年的二月底进 行一次手动校正。 — 38 — — 39 — 动力储备显示 表冠功能  正常位置(旋入状态)  上链位置  设置日历  时间设置 正常位置 本腕表具有旋入式表冠。将表冠旋入至正常位 置(位置 )可防止由意外造成的时间或年历 调整,同时起到双层密封作用,防止液体渗入 表壳。将表冠向左旋转即可松开表冠,此时表 冠自动处于上链位置,位置 。将表冠推至位 4 3 8 2 7 6 0 1 2 — 36 — — 37 — 您所购买的精美腕表正是此 IWC 万国表优良 传统的典范。对于您明智的选择,请容我们献 上由衷的А贺,并诚挚地А福您与这款腕表共 度美好时光,记录生活每一刻。它的优异性能 将在下文中有详细的说明。 IWC 万国表管理部 大型飞行员年历腕表的技术特性 您的这款 IWC 万国表具有时、分、秒、月份、日 期、星期显示功能及剩余动力储备显示。自动 上链机械机芯,上满链可提供约 168 时)的动力储备。大型飞行员年历腕表的防水 巴,采用硬度等级为莫氏 级的凸状蓝宝 石玻璃表镜,为日常使用提供完美呵护。 18K 金质雕刻摆陀通过比勒顿上链系统为腕表旋 转式双向上链。本腕表不仅功能独特,而且清 晰易读,操作简便,与其他复杂型腕表相比,别 具一格。为确保本腕表在未来能够始终保持超 卓性能,请谨遵若干重要操作说明。 — 35 — 欢迎您加入 IWC 万国表爱表 人士的小圈子。确切来说,我们对腕表在性能 精准之上有更上一层楼的追求。体验腕表带给 您的乐趣,绝不仅限于其分秒不差的精准性能。 方寸之间,您可欣赏其独具匠心的巧思创意、 精准性能与想象力的相辅相成,可体会时间与 永恒、疆界与无穷之间的交相辉映,以及千古亘 久的自然法则与自成一格之品位的完美融合。 因此,自 1868 年创立至今, IWC 万国表倾情致 力于钟表制作,不惜时间制作出不仅运行绝对 精准的腕表,而且,随着每一秒的流逝,每只腕 表都释放出顶级钟表工艺辉煌成就的魅力:在 技术、材质和设计风格上的锐意创新或许隐于 细节之处甚或不易察觉,但依旧引人入胜。 大型飞行员年历腕表 — 32 — CASE MATERIALS CASE MATERIAL SCRATCH-RESISTANCE BREAKING STRENGTH WEIGHT STAINLESS STEEL low high low high low high BRONZE low high low high low high RED GOLD/ WHITE GOLD low high low high low high PLATINUM low high low high low high TITANIUM low high low high low high TITANIUM ALUMINIDE low high low high low high CERAMIC (ZIRCONIUM OXIDE) low high low high low high CERAMIC (BORON CARBIDE) low high low high low high CARBON low high low high low high CERATANIUM® low high low high low high Further information at www.iwc.com/case-materials Ebbacpera bnki Ocpkban .013. Tacdjecah olacebecapekjo oubjacp pk cdajca. BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR — 30 — — 31 — SERVICING YOUR BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR hpdkucd pda lanpo ej pdeo sapcd ana ahh iajubacpunad bnki pkl muahepu iapaneaho, a juiban kb ckilkjajpo ana oubjacp pk japunah saan ajd paan. Ip eo lanpecuhanhu eilknpajp pk ajouna pdap pda lkejpo ap sdecd saan kccuno ana ahsauo sahh hubnecapad ajd pdap keh ckjpaiejapad bu iapah abnaoekj eo nacuhanhu naikrad. Fkn pdeo naaokj, sa nackiiajd pdap uku dara ukun watch serviced approximately every 5 years. Phaaoa ckjpacp aj aupdknevad IWC Obbeceah cajp kn oajd ukun sapcd denacphu pk pda IWC Cuopkian Sanreca Dalanpiajp ej Scdabbdauoaj. Recommendation: Ykun aupdknevad IWC Obbeceah cajp iuop cannu kup a sapan naoeopajca paop sdajaran ukun IWC sapcd eo klajad ajd oanrecad. NOTE Ib ukun sapcd dao a opnal iada kb haapdan, patpeha kn nubban sepd a haapdan kn patpeha ejhau, iaka ouna pdap pda decd muahepu opnal dkao jkp ckia ejpk ckjpacp sepd sapan, kehu oubopajcao, solvents, cleaning agents or cosmetic lnkducpo. Tdeo sau uku caj lnarajp deockhknapekj ajd lnaiapuna acaejc kb pda iapaneah. BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR — 28 — — 29 — ajd ej kn ujdan sapan. Nackiiajda tions for use in connection with the sapan naoeopajca kb ukun sapcd caj ba bkujd kj pda Ijpan jap ap sss.esc.cki/ sapan naoeopajca. Ykun aupdknevad IWC Obbeceah cajp sehh ahok ba lhaaoad pk lnkreda uku sepd ejbkniapekj. Tk ajouna pdap ukun sapcd opauo lnkl anhu sapan naoeopajp, uku odkuhd dara ep cdackad bu aj IWC oanreca cajpna ap haaop kjca a uaan. Ykun sapcd odkuhd ahok ba paopad abpan atlkouna pk uj ­ uouahhu danod ckjdepekjo. Ib pda paopo ana jkp cannead kup ao opeluhapad, kn eb pda sapcd eo klajad bu ujaupdknevad lanokjo, IWC sehh accalp jk sannajpu kn heabehepu chaeio. Should there be a sudden change in pda lnaceoekj kb ukun peialeaca, lhaaoa ckjpacp aj aupdknevad IWC Obbeceah cajp pk dara ukun sapcd cdackad bkn iacjapeoi. WATER-RESISTANCE Tda sapan naoeopajca kb IWC sapcdao eo opapad ej ban ajd jkp ej iapnao. Mapnao, which are often used elsewhere in the sapcd ejduopnu pk ejdecapa sapan naoeop ance, cannot be equated with dive dalpd bacauoa kb pda paop lnkcadunao pdap ana bnamuajphu uoad. Wapan naoeop ajca odksj ej iapnao lnkredao jk ejde cation as to actual use of the watch in pda lnaoajca kb ikeopuna ajd sapjaoo, — 26 — — 27 — pk pda sapcd napa baejc laniaj ajphu abbacpad, a lnkbhai pdap caj kjhu ba naokhrad bu a lnkcaoo kb daiacjap­ evapekj cannead kup bu a olaceaheop. Wa nackiiajd pdap uku kaal ukun sapcd asau bnki oucd iacjapo. Wapcdao sepd a okbp enkj ejjan caoa lnkreda a decdan harah kb lnkpacpekj acaejop iacjapec beahdo ajd ban atcaad the requirements of DIN standard 8309. Naranpdahaoo, ep eo opehh lkooebha for the watch movement to become iacjapevad ej chkoa lnkteiepu pk ranu opnkjc iacjapo. Wa pdanabkna nacki iajd pdap sapcdao sepd a okbp enkj ejjan caoa ahok ba kalp asau bnki denacp ckjpacp sepd opnkjc iacjapo. bapsaaj . a.i. ajd 11 a.i. sehh oujcdnkjeva pda dapa deolhau sepd pda hkcah dapa. INFORMATION ABOUT — 24 — — 25 — When crossing time zones in a west anhu denacpekj, uku caj oap pda dajdo kb ukun sapcd back pk pda acpuah peia kb dau. Wdaj dkejc pdeo, dksaran, uku iuop jkp ikra back ejpk pda cah ajdan’o aupkiapec osepcdejc ldaoa, e.a. baukjd 3 a.i. Ib pdeo oepuapekj kccuno sdaj uku ana pnarahhejc saop, uku odkuhd oap pda hkcah peia kb ukun daopejapekj babkna 6 l.i. You must not turn the hands back between 6 p.m. and 3 a.m. Setting when crossing the Inter- national Date Line: When crossing the International Date Leja ej a saopanhu denacpekj (uku ajpan pda jatp dau, nacandhaoo kb pda peia kb dau), oeilhu punj pda peia bknsando to the new local time, and the date cdajca sehh paka lhaca aupkiapecahhu. When crossing the International Date Leja ej aj aaopanhu denacpekj (uku ajpan pda lnarekuo dau, nacandhaoo kb pda peia kb dau), uku iuop hekaseoa oap ukun sapcd bknsando pk pda jas hkcah peia. Dksaran, ukun sapcd sehh jks ejdecapa pda snkjc dapa (kja dau pkk iaju). Tdeo ejcknnacp dapa ejde capekj caj ba cknnacpad bu naoappejc pda dajdo pseca, bu 1. dkuno kj aacd kccaoekj: Sappejc pda sapcd back bu 1. dkuno dunejc pda abpanjkkj bapsaaj . l.i. ajd 8 l.i. sehh lnarajp pda cah ajdan bnki adrajcejc ap iedjecdp. Sappejc pda sapcd back bu ajkpdan 1. dkuno pda bkhhksejc iknjejc — 22 — — 23 — CROSSING TIME ZONES AND THE INTERNATIONAL DATE LINE WITH THE BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR Setting when crossing time zones: When crossing time zones in an east anhu denacpekj, uku odkuhd oeilhu oap the time forwards to the new local peia. 1- 10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10 +1 12 saanejc ep, ajd uku caj bkhhks pda lnkcaoo kj pda lksan naoanra ejdeca pkn. Tda iankejc ej pda anaa kb pda haop dau pahho uku pdap pda lksan naoanra eo abkup pk atlena. Yku odkuhd pdaj sejd pda sapcd bu dajd, eb jacaooanu, oejca pda lnaceoekj caj ba naducad ej pdeo anaa. Ij kndan pk iateieoa pda nujjejc peia kb ukun sapcd, sa nackiiajd pdap uku sejd pda cnksj ul pk 8 add­ epekjah narkhupekjo baukjd pda iankejc kb pda buhh lksan naoanra (3 dauo). — 20 — — 21 — Puod pda cnksj back pk lkoepekj 0 pk opanp pda ikraiajp. Nks luod pda cnksj pk lkoepekj X ajd oacuna ep bu oeiuhpajakuohu punjejc ep pk pda necdp. The entire calendar is now automat ecahhu oap cknnacphu. Tdeo oeilhebead oappejc eo ranu ckjrajeajp, lanpecuhanhu eb uku dara jkp sknj ukun IWC sapcd bkn a bas dauo. POWER RESERVE DISPLAY Tda lksan naoanra deolhau eo deredad ejpk 3 dauo sepd ckjpejukuo deolhau. The winding mechanism winds the sapcd ckjpejukuohu sdeha uku ana baop pk opkl pda ikraiajp ao pda oackjdo dajd laooao 60. Turn the hands forwards until the dapa deolhau cdajcao pk pkdau’o dapa. Tda dajdo sehh jks ba lkoepekjad bapsaaj . a.i. ajd 3 a.i. Now turn the hands forwards to the cunnajp peia. Ib uku ana oappejc pda sapcd ej pda abpanjkkj, uku iuop punj pda dajdo laop 1. (jkkj) acaej. Nks move the minute hand a few minute opnkkao baukjd pda peia pk ba oap. Tdaj lkoepekj pda iejupa dajd bu ikrejc ep cajphu backsando ujpeh ep eo atacphu abkra pda cknnacp iejupa opnkka. Tdeo ajounao pdap pda iejupa dajd bacejo pk ikra eiiadeapahu sdaj uku naopanp pda ikraiajp. — 18 — — 19 — Wejd pda ikraiajp (allnkteiapahu .0 narkhupekjo kb pda cnksj). Puhh kup pda cnksj pk lkoepekj . ajd punj pda dajdo bknsando pk allnkte­ iapahu 4.40 a.i. Tdeo ajounao pdap the calendar mechanism is not in the middle of the automatic switch ejc ldaoa. Puod pda cnksj pk lkoepekj 0 ajd luhh ep back pk lkoepekj 1. Turn the crown slowly but continu- ously pk pda habp. Tda dapa ajd pda ikjpd jks adrajca ej opalo. Sap pda deolhau pk uaopandau’o dapa ajd punj the crown slowly but continuously pk pda necdp pk oap pda dau. Puhh kup pda cnksj pk lkoepekj .. Tdeo sehh opkl pda ikraiajp. Tk oap pda peia accunapahu pk pda oackjd, ep eo 6 l.i. ajd 3 a.i. ao pdeo sehh naouhp ej iahadjuopiajp kb pda cahajdan. The hands must never be turned ajpechkckseoa baukjd 3 a.i. Tda sapcd eo sapan naoeopajp ej lko­ epekjo 0, 1 ajd . ao hkjc ao pda cnksj eo jkp ikrad. Tda cnksj odkuhd cajanahhu ahsauo ba ocnasad ej bkn jkniah uoa pk ajouna pda opabehepu kb pda oaah ajd pk lnkpacp pda sejdejc iacdajeoi. SETTING YOUR WATCH CORRECTLY Tk oap ukun sapcd cknnacphu, lnkcaad ao bkhhkso: — 16 — — 17 — pda iejupa dajd a bas iejupa opnkkao baukjd pda peia pk ba oap. Tdaj lko­ epekj pda iejupa dajd bu ikrejc ep cajphu backsando ujpeh ep eo atacphu abkra pda cknnacp iejupa opnkka. Tdeo ensures that the minute hand begins pk ikra eiiadeapahu sdaj uku naopanp pda ikraiajp. Tk opanp pda oackjdo dajd, luod ej pda cnksj pk lkoepekj 0. Mkrejc pda dajdo bknsando laop ied night causes the calendar to switch to pda bkhhksejc dau. Wdaj adrajcejc pda cahajdan, uku caj bkhhks ajd kboanra pda aupkiapec osepcdejc oamuajca. Important: Under no circumstances must the dajdo ba punjad back bapsaaj pda dapa bknsand pk pda benop dau kb the following month using the time oappejc kjhu. Tunjejc pda cnksj pkk mueckhu sdaj setting the calendar might result in a bauhpu adrajca ajd pda daoujcdnkj­ ization of the individual calendar dis lhauo (a.c. ikjpd, dapa ajd dau). Ij oucd a caoa, pda ikraiajp jaado pk ba naoap bu aj IWC sapcdiakan. TIME SETTING Puhh kup pda cnksj pk lkoepekj .. Tdeo sehh opkl pda ikraiajp. Tk oap pda peia accunapahu pk pda oackjd, ep eo baop pk opkl pda ikraiajp ao pda oackjdo dajd laooao 60. Nks ikra — 14 — — 15 — SETTING THE CALENDAR Lkcapad ap 1. k’chkck kj pda deah, pda annual calendar from IWC shows the ikjpd, dapa ajd dau ej pdnaa oalanapa, oaiecencuhan sejdkso. Tda cdajca iacdajeoi aupkiapecahhu pakao ejpk account the differing lengths of indi reduah ikjpdo. Dksaran, pda ajjuah calendar is unable to factor in the dif banejc hajcpd kb pda ikjpd kb Fabnuanu kn pda haal uaano. Ojca a uaan, pdaj, ap pda ajd kb Fabnuanu, ep namuenao iajuah cknnacpekj. Please note: Yku iuop jkp ikra pda cahajdan baukjd pda cknnacp dapa. Tda cki lhecapad ikraiajp eo iacdajecahhu lnkcnaiiad ajd cajjkp ba ikrad back ej peia sepdkup iakejc a lnk fessional adjustment to the move iajp. Dksaran, eb uku dk ikra pda dapa bknsando baukjd pda cknnacp dapa, uku dara psk klpekjo: uku caj aepdan luhh kup pda cnksj pk lkoepekj . pk opkl pda ikraiajp ujpeh pda cah endar setting matches the correct dapa kjca acaej. Tdeo iakao oajoa eb pda dapa dao baaj oap kjhu a bas dauo adaad. On uku iajuahhu adjuop pda dapa bknsando ujpeh pda deolhau odkso pda cknnacp dapa. Tdeo eo nac ommended in the event of larger mal adjuopiajpo. In order to avoid moving the calendar baukjd pda cknnacp dapa ap pda ajd of the month, we recommend that bnki pda 30pd kb pda ikjpd uku dk jkp mueck oap pda cahajdan bup ikra — 12 — — 13 — Tda cnksj odkuhd cajanahhu ahsauo ba screwed in for normal use to ensure pda opabehepu kb pda oaah ajd pk lnkpacp pda sejdejc iacdajeoi. WINDING POSITION Wepd pda cnksj ej pda sejdejc lkoepekj (0), uku caj ahok sejd pda aupkiapec ikraiajp bu dajd. bas narkhupekjo of the crown are enough to start the ikraiajp. Dksaran, ep eo bappan pk sejd pda sapcd bu punjejc pda cnksj pdnkucd allnkteiapahu .0 narkhupekjo ao pdeo sehh ajouna iateiui accunacu. QUICK SETTING THE CALENDAR Lkkoaj pda ocnas ej cnksj ajd luhh ep pk lkoepekj 1. Ij pdeo lkoepekj, uku caj uoa pda denacp adrajca bujcpekj to move the date and the month for sando kja opal ap a peia bu punjejc pda crown slowly but continuously to the habp. Tk ikra pda dau bknsand kja opal at a time, turn the crown slowly but continuously pk pda necdp. Tda cahaj dan iuop jkp ba adjuopad bapsaaj 6 l.i. ajd 3 a.i. — 10 — — 11 — FUNCTIONS OF THE CROWN Nkniah lkoepekj (ocnasad ej) Wejdejc lkoepekj 0 1 2 — 8 — — 9 — Pahhapkj sejdejc ouopai. Ij addepekj to the uniqueness of its functions, it eo pda deolhau’o hacebehepu ajd pda aaoa with which it can be used that distin guishes this watch from all other com lhecapad peialeacao. Tk ajouna pdap pdeo atpnakndejanu sapcd ckjpejuao pk lanbkni bauhphaoohu ej pda bupuna, ep eo aooajpeah pk kboanra a bas eilknpajp klanapejc ejopnucpekjo. Hour hand Minute hand Seconds hand Pksan naoanra deolhau Mkjpd deolhau Dapa deolhau Dau deolhau Scnas ej cnksj 4 3 8 2 7 6 BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR — 6 — — 7 — aranu laooejc oackjd, atanp a baocej­ ation with the great achievements of iaopan cnabpoiajodel: a baocej apekj with new inventions of a technical, iapaneah kn bkniah japuna, araj eb pdau are concealed in minute details that are landalo jkp araj reoebha. Yku ana jks pda ksjan kb a baaupebuh jas atailha kb pdeo IWC pnad epekj. Wa skuhd heka pk ckjcnapuhapa uku kj ukun cdkeca ajd oajd uku kun baop seodao bkn pda peia uku sehh olajd sepd ukun sapcd, sdecd landalo cajjkp ba daocnebad sepd aju cnaapan accunacu pdaj ep eo dana. IWC MANAGEMENT THE TECHNICAL REFINEMENTS OF THE BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR Ykun IWC sapcd odkso uku pda peia in hours, minutes and seconds, the ikjpd, pda dapa ajd pda dau, ao sahh ao pda naiaejejc lksan naoanra. Tda mechanical movement with auto iapec sejdejc dao a lksan naoanra kb allnkteiapahu 3 dauo (168 dkuno) sdaj buhhu skujd. Ykun Bec Pehkp’o Wapcd jjuah Cahajdan eo lnkpacpad bu a ckjrat oalldena chaoo kb dandjaoo cnada 9 kj Mkdo’ ocaha. Ykun sapcd eo sapan naoeopajp 6 ban. Tda ajcnarad nkpkn kb 18 canap ckhd sejdo pda sapcd in both directions of rotation via the — 5 — Welcome to the small circle of individuals who, if we are to ba abokhupahu lnaceoa, daiajd ohecdphu ikna kb a sapcd pdaj abokhupa lnaceoekj. llnaceapekj kb a sapcd eo ikna pdaj iana allnaceapekj kb pda cknnacp peia. Ip eo ajpduoeaoi bkn aj ejcajekuo edaa. Fkn pda ejpanlhau bapsaaj lnaceoekj ajd eiacej apekj. Bapsaaj peia ajd peiahaoojaoo. Bapsaaj bkujdaneao ajd ejbejepu. Bapsaaj haso pk sdecd the entire world is subject, and taste, sdecd cajjkp ba decpapad pk ajukja. Tdap eo sdu, oejca 1868, sa dara baaj devoting rather more of our time to sapcdao pdap iuop jkp kjhu nuj sepd abokhupa lnaceoekj bup sdecd ahok, sepd BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR — 3 — BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR OPERATING INSTRUCTIONS English — 35 — 使用说明 简体中文 — 55 — Դ͜尤׼ ᐿ᜗ʕ˖ — 69 — औѻઆ໌款 ೔ຊޠ — 85 — PETUNJUK PENGGUNAAN Bahasa Indonesia — 103 —   — 121 —   — 139 — NÁVOD K OBSLUZE Čaoku BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR www.iwc.com REF. 5027 BIG PILOT’S WATCH ANNUAL CALENDAR REFERENCE 5027 IWE10621/10.17/1.0 OPERATING INSTRUCTIONS 使用说明 Դ͜尤׼ औѻઆ໌款 PETUNJUK PENGGUNAAN    NÁVOD K OBSLUZE

Приложенные файлы

 • pdf 7552554
  Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий