Автореферат диссертации на двух языках (узбекский, русский, английский (резюме)) размещен на веб-странице Научного совета (www.rscs.uz) и Информационно-образовательном портале «Ziyonet» (www.ziyonet.uz).

АКАДЕМИК В.ВОbИДОВ НОМИДАГИ РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ХИРУРГИЯ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ ва ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ bУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.Tib.49.01 РАJАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ОНКОЛОГИЯ ВА РАДИОЛОГИЯ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ
НАВРУЗОВА ВИСОЛА САРИМБЕКОВНА
ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА БАЧАДОН БѕЙНИ САРАТОНИНИ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАbОЛАШ ВА РЕЖАЛАШТИРИШ
14.00.14 – Онкология
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ БѕЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИCCЕРТАЦИЯCИ АВТОРЕФЕРАТИ
ТОШКЕНТ - 2018 УѕК: 618.146-006.6:618.17:613.88/89-085


Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси

Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)

Contents of dissertation abstract of doctor of philosophy (PhD)Наврузова Висола Саримбековна
Фертил ёшдаги аёлларда бачадон бйни саратонини даволаш самарадорлигини баcолаш ва режалаштириш..............................................
3

Наврузова Висола Саримбековна
Планирование и оценка эффективности лечения рака шейки матки у женщин фертильного возраста...............................................

21

Navruzova Visola Sarimbekovna
Planning and evaluation of the effectiveness of cervical cancer treatment in women of fertile age.........................................................................................

39
Эълон Kилинган ишлар рйхати
Список опубликованных работ
List of published works.......................................................................................

43АКАДЕМИК В.ВОbИДОВ НОМИДАГИ РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ХИРУРГИЯ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ ва ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ bУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.Tib.49.01 РАJАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ОНКОЛОГИЯ ВА РАДИОЛОГИЯ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ
НАВРУЗОВА ВИСОЛА САРИМБЕКОВНА
ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА БАЧАДОН БѕЙНИ САРАТОНИНИ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАbОЛАШ ВА РЕЖАЛАШТИРИШ
14.00.14 – Онкология
ТИББИЁТ ФАНЛАРИ БѕЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИCCЕРТАЦИЯCИ АВТОРЕФЕРАТИ
ТОШКЕНТ - 2018 Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси ѕзбекистон Республикаси Вазирлар Маcкамаси cузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2017.1.PhD/Tib80 раKам билан рйхатга олинган.
Диссертация Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказида бажарилган.
Диссертация автореферати икки тилда (збек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саcифасида ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) ва «Ziyonet» ахборот-таълим порталида ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) жойлаштирилган.
Илмий раcбар:
Юлдашева Наргиза Шавкатовна
тиббиёт фанлари доктори

Расмий оппонентлар:
Юсупбеков Аброржон Ахмеджанович
тиббиёт фанлари доктори
Атаханова Нигора Эргашевна
тиббиёт фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот:
JозоCистон онкология ва радиология илмий-текшириш институти (JозоCистон Республикаси)

Диссертация cимояси Академик В.Воcидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси cузуридаги DSc.27.06.2017.Tib.49.01 раKамли Илмий кенгашнинг 2018 йил «___» _____________ куни соат 1400 даги мажлисида блиб тади. (Манзил: 100115, Тошкент шаcри, Кичик cалKа йли 10-уй. Тел.: (+99871) 277-69-10; факс: (+99871) 277-26-42; e-mail: [email protected], Академик В.Воcидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази мажлислар зали).).
Диссертация билан Академик В.Воcидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (23-раKам билан рйхатга олинган). Манзил: 100115, Тошкент шаcри, Кичик cалKа йли 10-уй. Тел.: (+99871) 277-69-10; факс: (+99871) 277-26-42.
Диссертация автореферати 2018 йил «___»___________ куни тарKатилди.
(2018 йил «___» _____________ даги _____ раKамли реестр баённомаси).

Ф.Г. Назиров
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш раиси,
тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик

Ф.Г. Назиров
Фан доктори илмий даражасини берувчи
Илмий кенгаш раиси, т.ф.д., профессор


А.Х. Бабаджанов
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш
илмий котиби, тиббиёт фанлари доктори

А.Х. Бабаджанов
Фан доктори илмий даражасини берувчи
Илмий кенгаш илмий котиби, т.ф.д.


А.В. Девятов
Илмий даражалар берувчи
илмий кенгаш Kошидаги илмий семинар раиси,
тиббиёт фанлари доктори, профессор
А.В. Девятов
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш
cузуридаги илмий семинар раиси,
т.ф.д., профессор
А.В. Девятов
Фан доктори илмий даражасини берувчи
Илмий кенгаш cузуридаги илмий семинар раиси,
т.ф.д., профессор

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаcон соCлиKни саKлаш ташкилоти (ЖССТ) cамда Онкологик тадKиKотлар cалKаро агентлиги (IARC) томонидан Kллаб турилувчи саратон бйича жаcон маълумотлари базаси GLOBOCAN 2016 нинг янгиланган варианти маълумотларига кра, «тухумдонлар ва ккрак саратони cозирги кунда ривожланган давлатларда репродуктив ёшдаги аёллар ичида энг тарKалган онкологик касалликлар блиб cисобланади». Саратонни рганишнинг cалKаро агентлиги маълумотларига кра, «cар йили дунёда бачадон буйинчаси саратони билан 526,4 мингта бемор ва шу касаллик туфайли 274,2 мингта лим cолатлари Kайд этилади». ѕзбекистон Республикаси аёллари репродуктив тизими онкологик касалликлари ичида «бачадон бйинчаси саратони (ББС) ккрак бези саратонидан снг иккинчи ринни, касалланиш бйича олтинчи ринни ва барча онкологик касалликлардан лим сабаблари ичида еттинчи ринни эгаллайди». Шу билан бирга, снгги йилларда янада агрессив даволаш учун организмнинг анча катта потенциал резервига эга блган ёш беморлар нисбатининг сиб боришга мойиллиги кузатилмоKда. Беморларнинг бу гуруcида «ББС ккрак бези саратонидан кейин иккинчи ринни эгаллайди ва 11,9% ни ташкил этади, бу эса бугунги кунда мавжуд блган даволаш турларини такомиллаштириш ва янгиларини ишлаб чиKишга згача назар Kаратишга ундайди».
Дунё миKёсида замонавий онкологиянинг ривожланиши аъзони саKлаб Kолувчи аралашувларнинг самарали усулларини ишлаб чиKиш ва татбиK этиш cисобига крсатилаётган ихтисослаштирилган ёрдам сифатини яхшилашга интилиш билан тCридан-тCри боCлиK. Онкомаркерлар ва жинсий гормонлар (прогестерон, эстроген) даражасининг аcамияти ва рнини рганиш cамда тухумдонлар органик ва функционал cолатини рганишда тиббий визуализация усулларини Kллаш муcим вазифа блиб cисобланади. Бугунги кунда фертил ёшдаги аёлларда ББСни комбинацияланган ва комплекс даволаш босKичларида химиотерапиянинг турли усулларини клиник амалиётга татбиK этиш масалалари энг долзарб блиб KолмоKда. Жумладан, ушбу гуруc беморларни даволашнинг бевосита, яKин ва узоK муддатдаги натижаларини, cамда cаёт сифати крсаткичларини рганиш масалалари аcамиятли cисобланади.
bозирги ваKтда аcолига крсатилаётган тиббий ёрдам сифатини тубдан яхшилаш ва Kамровини сезиларли кенгайтириш борасида маKсадли тадбирларга алоcида эътибор Kаратилган. Бу борада, хусусан, касалликни эрта ташхислаш, генлар мутациясини рганиш ва даволашнинг замонавий юKори технологик усулларини татбиK этиш cисобига ББС узоK муддатдаги натижаларини яхшилашда, муайян ижобий натижаларга эришилган. Шу билан бирга, ББС билан аёлларга тиббий ёрдам крсатиш тизимини такомиллаштириш учун турли хирургик ва комбинациялашган даволаш усулларининг самарадорлигини баcолаш бйича илмий асосланган натижалар зарур. 2017-2021 йилларда ѕзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йналишлар бйича cаракатлар стратегиясида аcолининг заиф гуруcларининг тлаKон cаёт кечиришини таъминлаш маKсадида тиббий-ижтимоий ёрдам тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш вазифалари белгиланган. Ушбу вазифаларни амалга ошириш, шу жумладан, аъзони саKлаб Kолувчи хирургик даво турларини оптималлаштириш cамда комбинацияланган ва комплекс даво самарасини ошириш йли билан ББС блган фертил ёшдаги аёллар cаёт сифатини яхшилаш долзарб йналишлардан бири блиб cисобланади.
ѕзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 4 апрелдаги ПJ-2866-сон «2017-2021 йилларда ѕзбекистон Республикаси онкология хизматини янада ривожлантириш ва аcолига онкологик ёрдам крсатишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тCрисида»ги ва 2017 йил 20 июндаги ПJ-3071-сон «ѕзбекистон Республикаси аcолисига 2017-2021 йилларда ихтисослаштирилган тиббий ёрдам крсатишни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тCрисида»ги Kарорлари cамда ушбу соcада Kабул Kилинган бошKа меъёрий-хуKуKий хужжатларда белгиланган вазифаларни бажаришга мазкур диссертация тадKиKоти муайян даражада хизмат Kилади.
ТадKиKотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-нинг устувор йналишларига мослиги. Мазкур тадKиKот республика фан ва технологиялар ривожланишининг V «Тиббиёт ва фармакология» устувор йналишига мувофиK бажарилган.
Муаммонинг рганилганлик даражаси. «ББСнинг юKори частотаси туфайли уни аъзони саKлаб Kолган cолда даволаш масалалари кп н йилликлар давомида илCор маcаллий ва хорижий онкологлар диKKат марказида блиб KолмоKда, бу эса муаммонинг нафаKат тиббий, балки ижтимоий аcамиятини cам белгилаб беради» (Nguyen AD, Yu JS). bозирги ваKтда ББС аёллар репродуктив аъзолари cавфли смалари ичида фаKатгина клиник жиcатдан босKичларга блинувчи ягонаси cисобланади. «БосKичларга блиш Гинеколог ва акушерлар cалKаро федерацияси (FIGO) мезонларига асосланган» (Arbyn M). Cohen PA фикрига кра, «cавфли смалар патогенезида муcим аcамиятга эга блган смаларнинг специфик биологик маркерларини излаш ва рганишда жадал ривожланиш жараёни, шубхасиз, замонавий онкологиянинг аcамиятли ютуKларидан бири блиб cисобланади». Уларнинг кпчилиги етарли даражадаги аcамиятли мустаKил прогностик ва башорат омиллари блиб, баъзилари эса ушбу касалликнинг смага Kарши даволаш схемаларини танлашда з аcамиятига эга.
ББСни даволашнинг cозирги босKичида шундай усуллар мавжуд: хирургик, Kшма нур терапияси, химиотерапия. Atreya S. фикрига кра, «ББСни даволашнинг асосий усуллари хирургик ва нурлигича KолмоKда, лар алоcида ва турли комбинацияларда Kлланиши мумкин. ѕтказиб юборилган cолларда травматик хирургик аралашув Kллашга тCри келади, унинг cажми эса сма жараёнининг тарKанлигига тCридан-тCри боCлиK». bозирги ваKтда дунёнинг турли клиникаларида ББС босKичларига боCлиK равишда даволаш хусусиятлари бйича тадKиKотлар фаол олиб борилмоKда. «Гинекологик смаларнинг бошKа локализациясидаги турларига нисбатан ушбу беморларнинг нисбатан ёш эканлигини эътиборга олиб, аъзони саKлаб Kолувчи даво усуллари жуда cам долзарб cисобланади» (Silver MI). Zhu H тадKиKотларида крсатилишича, «ББС билан беморлар орасида фертил ёшдагилари 12% дан кам эмас». Ушбу ёш гуруcидаги беморларнинг кпчилиги касаллик аниKланганлигига Kарамасдан, келажакда репродуктив вазифани амалга ошириш ниятида блишади. БошKа тарафдан эса, «гормонга боCлиK смаларга нисбатан бу касалликнинг анча автоном ва агрессив кечишини эътиборга олсак, максимал равишда радикал таъсир Kилиш зарурати туCилади» (Wang C ).
Адабиётларда келтирилган маълумотлар таcлили ББС билан беморларни даволашда ижобий ривожланиш мавжудлигига Kарамай, cозирги кунда фертил ёшдаги ББС билан беморларни даволаш самарасини баcолаш ва диагностикани режалаштиришнинг ягона тактикаси мавжуд эмаслигини крсатмоKда. Шу сабабли, нафаKат беморларни даволаш, балки аёл организмининг асосий функцияларини саKлаб Kолиш, cаёт сифатини анча яхшилаш, ижтимоий ва рухий реабилитация муддатларини KисKартириш имконини берувчи аъзони саKлаб Kолувчи ва функционал-аёвчи ёндашувларни амалга ошириш cисобига ушбу патологияни комбинациялашган ва комплекс даволашни оптималлаштиришнинг янги йлларини излаш зарурати туCилади.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган илмий-тадKиKот муассасасининг илмий-тадKиKот ишлари билан боCлиKлиги. Диссертация иши ѕзР ССВ РИОРИАТМ АДСС-15.9.2. «Репродуктив система ва ошKозон-ичак тракти саратонларини даволаш технологияси модернизацияси» (2015-2017йй.) мавзусидаги илмий-тадKиKотлар режаси доирасида бажарилган.
ТадKиKотнинг маKсади аъзони саKлаб Kолувчи хирургик давони оптималлаштириш cамда комбинациялашган ва комплекс даво самарасини ошириш йли билан ББС билан фертил ёшдаги аёллар cаёт сифатини яхшилашдан иборат.
ТадKиKотнинг вазифалари:
ББС бирламчи диагностикасида тиббий визуализация турли усулларининг имкониятларини Kиёсий жиcатдан баcолаш;
ББС билан фертил ёшдаги аёлларда тухумдонлар гормон ишлаб чиKариш фаолиятини саKлаб Kолиш учун аъзони саKлаб Kолувчи операция усулини ишлаб чиKиш;
гистерэктомия билан тухумдонлар транспозицияси бажарилганида жинсий гормонлар (прогестерон, эстроген) cамда кальций ва фосфор ионлари даражаси динамикасини рганиш;
фертил ёшдаги аёлларда бачадон экстирпацияси ва тухумдонларни олиб ташлаш ёки транспозициясидан кейин cаёт сифати крсаткичларини MENQOL сровномасига асосан аниKлаш;
ББС билан беморларни комплекс даволашдан кейин яшаб Kолиш крсаткичларини рганиш.
ТадKиKотнинг объекти сифатида 2011 йилдан 2016 йилгача блган даврда ѕзР ССВ РОИМ онкогинекология блимида текширилган ва даволанган Т1b-2bN0-1M0 (I-III клиник) босKичлардаги бачадон бйни саратони билан 135 нафар беморлар олинган.
ТадKиKотнинг предмети блиб клиник, ультрасонографик ва комплекс нур текширув натижалари cисобланади.
ТадKиKотнинг усуллари. ТадKиKотни бажариш давомида кольпоскопик, цитологик, ультратовуш текширувлари, магнит-резонанс томография ва статистик таcлил усуллари Kлланилган.
ТадKиKотнинг илмий янгилиги Kуйидагилардан иборат:
ББС босKичлари ва сма жараёни тарKоKлигини cисобга олган cолда тиббий визуализациянинг замонавий усулларини Kллаб ва уларнинг информативлиги крсаткичларини аниKлаб, касаллик диагностикаси комплекси оптималлаштирилган;
тухумдонларни озиKлантирувчи «оёKча»да ва воронка-чаноK боCламида жойлашган Kон томир-асаб боCланишларни саKлаб Kолган cолда Kорин бшлиCи юKори Kаватига транспозицияси билан кенгайтирилган гистерэктомия амалиёти такомиллаштирилган;
ББС билан беморларни комбинациялашган даво усулида гистерэктомия cамда тухумдонлар морфофункционал cолатини саKлаб Kолиш ва транспозициясини назарда тутувчи оптималлаштирилган схемаси Kлланганда MENQOL сровномаси бйича cаёт сифатини яхшиланиши исботланган;
ББС билан беморларни комбинациялашган даво усулида тухумдонлар морфофункционал cолатини саKлаб Kолиш cамда нур ва регионар артериаичи полихимиотерапия турли вариантларини назарда тутувчи оптималлаштирилган схемаси Kлланганда яшаб Kолиш крсаткичларининг яхшиланиши исботланган.
ТадKиKотнинг амалий натижалари Kуйидагилардан иборат:
ББС билан фертил ёшдаги беморларда бачадон ва тухумдонлар органик ва функционал cолатини рганиш ва баcолаш имконини берувчи тиббий визуализация усулларининг Kлланиши, СА-125 сма маркери ва жинсий гормонлар(эстроген, прогестерон)нинг аниKланиши, шунингдек, беморларни танлашнинг ишлаб чиKилган мезони аъзони саKлаб Kолувчи операцияларга крсатмаларни оптималлаштириш имконини берган;
ББС билан фертил ёшдаги аёлларда кенгайтирилган гистерэктомия бажаришда тухумдонлар транспозициясининг таклиф этилган усули уларнинг гормон ишлаб чиKиш фаолиятини саKлаб Kолиш ва ортиKларни операциядан кейинги нурланиш соcасидан чиKариш йли билан нурли ахталашнинг олдини олиш имконини берган;
ББС билан беморларни комбинацияланган даволашнинг оптималлаштирилган схемасини тухумдонлар транспозицияси билан кенгайтирилган экстирпация cамда нурли ва регионар артериаичи полихимиотерапия турли вариантлари билан Kллаш cаёт сифатини саKлаб Kолиш ва яшаб Kолиш крсаткичларини яхшилаш билан даволашнинг юKори самарасини таъминлаш имконини берган.
ТадKиKот натижаларининг ишончлилиги Kлланган замонавий, амалиётда кенг Kлланувчи клиник, экспериментал, морфологик, статистик усуллар билан асосланган. Олинган барча натижа ва хулосалар далилий тиббиёт принципларига асосланган. Статистик ишлов бериш олинган натижаларнинг ишончлилигини тасдиKлаган.
ТадKиKот натижаларининг илмий ва амалий аcамияти. ТадKиKот натижаларининг илмий аcамияти олинган хулоса ва таклифлар назарий аcамият касб этиб, ББС билан фертил ёшдаги аёлларнинг диагностикаси ва даволаш хусусиятларини рганишга катта cисса Kшишидан иборат. ѕтказилган тадKиKот тухумдонлар морфофункционал cолатини саKлаб Kолувчи операцияни cамда нурли ва регионар артериаичи полихимиотерапия турли вариантларини назарда тутувчи ушбу патологияни комбинациялашган даволашнинг таклиф этилган оптималлаштирилган схемасини Kллаш натижасида яшаб Kолиш крсаткичларининг яхшиланиши исботлаган.
ТадKиKотнинг амалий аcамияти ББС билан фертил ёшдаги аёлларда кенгайтирилган гистерэктомияни бажаришда ишлаб чиKилган ва клиник амалиётга татбиK этилган тухумдонлар транспозицияси усули уларнинг гормон ишлаб чиKариш фаолиятини саKлаб Kолиш cамда ортиKларни операциядан кейинги нурланиш соcасидан чиKариш йли билан нурли ахталашнинг олдини олиш имконини берганлигидан иборат.
ББС билан беморларни комбинациялашган даволашнинг оптималлаштирилган схемасининг Kлланиши cаёт сифатини саKлаб Kолиш ва яшаб Kолиш крсаткичларини яхшилаш билан даволашнинг юKори самарасини таъминлаш имконини берган.
ТадKиKот натижаларининг жорий Kилиниши. ББС билан фертил ёшдаги аёлларни даволаш натижаларини яхшилашга баCишланган тадKиKот бйича олинган илмий натижалар асосида:
гормон ишлаб чиKарувчи фаолиятни саKлаб Kолиш ва нурли ахталашнинг олдини олишга Kаратилган «тухумдонларни озиKлантирувчи «оёKча»да ва воронка-чаноK боCламида жойлашган Kон томир-асаб боCланишларни саKлаб Kолган cолда Kорин бшлиCи юKори Kаватига транспозицияси билан кенгайтирилган гистерэктомия усули» (СоCлиKни саKлаш вазирлигининг 2017 йил 9 сентябрдаги 8н-д/25-сон маълумотномаси) таклиф этилган. Ишлаб чиKилган усул операциядан кейинги даврда фертил ёшдаги аёллар cаёт сифати крсаткичларини 2,3-5,2 баробар яхшилаш имконини берган;
фертил ёшдаги аёлларда ББС диагностикаси ва даволаш сифатини яхшилаш бйича бажарилган диссертация ишининг олинган илмий натижалари соCлиKни саKлаш амалий фаолиятига, хусусан, Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббий маркази, Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббий марказининг Жиззах филиали фаолиятига, шунингдек, Тошкент врачлар малакасини ошириш институтининг ультратовуш диагностикаси билан онкология кафедраси Kув жараёнига татбиK этилган (СоCлиKни саKлаш вазирлигининг 2016 йил 9 сентябрдаги 8н-д/25-сон маълумотномаси). Таклиф этилган комплекс ёндашувнинг Kлланиши ББС билан фертил ёшдаги аёлларнинг узоK муддатли яшаб Kолиш крсаткичларини уч йиллик муддатга келиб 78,6% дан 87,4% гача яхшилаш имконини берган.
ТадKиKот натижаларининг апробацияси. ТадKиKот натижалари 9 та илмий-амалий конгресс ва конференцияларда, шу жумладан, 4 та халKаро ва 5 та республика анжуманларида муcокамадан тказилган.
ТадKиKот натижаларининг эълон Kилиниши. Диссертация мавзуси бйича жами 22 та илмий иш чоп этилган, шу жумладан 4 та маKола, улардан 3 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда, барчаси ѕзбекистон Республикаси ОАК докторлик диссертацияларининг асосий илмий натижаларини эълон Kилиш учун тавсия этган илмий нашрларда чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва cажми. Диссертация таркиби кириш, бешта боб, хотима, хулосалар, амалий тавсиялар ва фойдаланилган адабиётлар рйхатидан ташкил топган. Диссертациянинг хажми 120 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш Kисмида тказилган текширувнинг долзарблиги ва зарурати асосланган, текширув маKсади ва вазифалари, объект ва предметлари тавсифланган, тадKиKотнинг Республика фан ва технологиялари устувор йналишларига мувофиKлиги крсатилган, тадKиKотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён Kилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аcамияти очиб берилган, тадKиKот натижаларини амалиётга жорий Kилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Бачадон бйинчаси саратони диагностикаси ва даволашнинг замонавий жиcатлари», деб номланган биринчи боби адабиётлар шарcига баCишланган ва бешта блимдан иборат. Уларда ББС муаммосининг cолати cаKидаги маълумотлар, клиник жиcатлар ва замонавий таснифлаш, диагностика хусусиятлари ва ушбу патологияни даволашнинг асосий йналишлари таcлил Kилинган. Адабиётлар шарcида ББС идентификацияси ва дифференциациясининг кпчилик жиcатларида ноаниKликлар мавжудлигига урCу бериб тилган. Диагностика мезонлари ва турли усулларини стандартлаштириш масалаларида илмий изланишларни такомиллаштириш маKсадга мувофиKлиги хулоса сифатида келтирилган. Таcлил Kилинган маълумотларни умумлаштирувчи хулосалар бобни якунлаган.
Диссертациянинг «Клиник материалнинг умумий тавсифи ва текширув усуллари», деб номланган иккинчи бобида текширилган беморларнинг умумий тавсифи ва шунингдек, Kлланган текширувлар cаKида маълумот крсатилган.
ТадKиKотга 2011 йилдан 2016 йилгача блган даврда ѕзР ССВ РОИМ онкогинекология блимида текширилган ва даволанган ББС билан фертил ёшдаги 135 нафар аёл киритилган. Барча cолларда касалликнинг Т1b-2bN0-1M0 (I-III клиник) босKичи аниKланган. ТадKиKотнинг белгиланган вазифаларига биноан хирургик даво усули ва комбинациялашган ва комплекс даво таркибида химиотерапиянинг турига Kараб беморлар икки гуруcга блинган (1-жадвал). Асосий гуруcга комбинациялашган ва комплекс даво таркибида хирургик даво сифатида тухумдонларни саKлаб Kолган ёки транспозиция тказилган cолда бачадон экстирпацияси бажарилган 63 та (46,7%) бемор киритилган. Назорат гуруcини эса комбинациялашган ва комплекс даво таркибида тухумдонларни саKлаб Kолмаган cолда бачадон экстирпацияси бажарилган 72 та (53,3%) бемор ташкил этган. ѕтказилган даво турига Kараб cар бир беморлар гуруcи яна таKсимланган:
1 – операция билан Kшма нур терапияси (JНТ);
2 – тизимли полихимиотерапия, операция ва JНТ;
3 – эндоартериал регионар узоK ваKт полихимиотерапия (ЭАРУПХТ), операция ва JНТ.
Беморлар ёши 20 дан 45 гача эди – энг меcнатга Kобилиятли ваKт. Касалланиш чKKиси 29-45 ёшларга тCри келиб, беморларнинг ртача ёши 37,6±2,1 ни ташкил этди.
Бирламчи чоK cолати ва сма жараёни тарKоKлиги Kуйидагича баcоланди: сманинг жойлашуви (олдинги лаб, орKа лаб, экзоцервикс ёки эндоцервикс) атроф тKима ва аъзоларга тарKалиши бор/йK, сма лчамлари, сишнинг шакли, параметрал клетчатканинг cолати, регионар лимфа тугунларга метастазлар. ѕсишнинг макроскопик турига Kараб, ББС билан беморларда, асосан, сма экзофит ва эндофит сган турлари учради – 56 (41,5%) ва 47 (34,8%), тегишли равишда. 32 та (23,7%) беморда эса сманинг аралаш тури аниKланди.
1-жадвал
Даволаш турига боCлиK равишда бачадон бйинчаси саратони билан беморларнинг таKсимланиши (n=135)
Даволаш тури
TNM бйича босKич
Асосий гуруc (n=63)
Назорат гуруcи (n=72)Абс.
%
Абс.
%

1. Операция + JНТ
Т1b-2aN0M0
19
30,2
21
29,2

2. Тизимли ПХТ + операция + JНТ
Т2bN0-1M0
23
36,5
27
37,5

3. ЭАРУПХТ+ операция + JНТ
Т2bN0-1M0
21
33,3
24
33,3

Жами
63
100
72
100


ѕсманинг морфологик тузилиши cам рганилди. Диагноз барча 135 та (100%) беморда тасдиKланди. Барча 135 та беморда гистологик жиcатдан мугузланиш билан ёки мугузланишсиз ясси cужайрали ББС аниKланди, аденокарцинома аниKланган беморларда тухумдонларга метастазланиш cавфи юKори блганлиги учун тадKиKотга киритилмади, чунки тадKиKотнинг асосий крсаткичи блиб тухумдонларнинг транспозицияси билан бажарилган оператив давони анъанавий ортиKлари билан бажарилган экстирпация билан таKKослаш cисобланади.
Саратоннинг биологик крсаткичларидан бири – унинг дифференциалланиш даражасидир. ѕсма cужайраларининг гистопатологик дифференциалланишига кра: G1 – юKори даражали дифференциалланиш 46 та (34,1%) беморда, G2 – ртача даражали дифференциалланиш 70 та (51,9%) ва G3 – паст даражали дифференциалланиш 19 та (14,1%) беморда аниKланди. Касалликнинг босKичланиши TNM bалKаро клиник классификациясига асосан тказилди (2-жадвал).
2-жадвал
Касаллик босKичи ва TNM тизими бйича бачадон бйинчаси саратони билан беморларнинг таKсимланиши (n=135)
TNM
FIGO
Асосий гуруc
(n=63)
Назорат гуруcи
(n=72)
Жами
(n=135)Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%

Т1bN0M0
IB
7
11,1
6
8,3
13
9,6

Т2aN0M0
IIA
12
19,0
15
20,8
27
20,0

Т2bN0M0
IIB
39
61,9
47
65,2
86
63,7

Т2bN1M0
IIIB
5
7,9
4
5,5
9
6,7

ТаKдим этилган маълумотларга кра, кпчилик (63,7%) беморларда касалликнинг IIB босKичи учради. ББСнинг IIIB босKичи 6,7%, IIА босKичи 20,0% ва IB босKичи 9,6% беморларда аниKланди.
Ушбу гуруc беморларини даволаш натижаларини баcолаш учун сма жараёни тарKоKлигини баcолаш ва мавжуд блган асоратларни аниKлашга Kаратилган клиник-лабратор ва инструментал усуллар Kлланди, жумладан, гинекологик крик, УТТ, ккрак Kафаси рентгенографияси, ректоскопия, компьютер томография, цистоскопия, гистологик ва иммунологик текширувлар, шунингдек, ЖССТ системаси, Карновский шкаласи ва MENQOL сровномаси бйича динамикада беморлар cаёт сифатини баcолаш.
Диссертациянинг «Бачадон бйинчаси саратони комплекс инструментал диагностикасининг самарадорлигини баcолаш», деб номланган учинчи бобида турли текширув усулларининг натижалари таKдим этилган.
ББС диагностикаси турли усулларининг сезгирлиги ва спецификлиги таcлил Kилинганида, цитологик усулнинг энг паст крсаткичлари аниKланди – тегишли равишда 46,4% ва 71,2%.
ББС билан беморлар кул ранг режимда текширилганида (В-режим), бачадон бйинчасининг дастлабки лчамлари 8,9 дан 347,5 см3 гача оралиKда, ртача 62,4±4,5 см3 ни ташкил Kилди. 27,4% кузатувларда бачадон бйинчасининг дастлабки cажми 30 см3 дан ортмаган, 43,9% кузатувларда – 50 см3 дан ортмаган, 28,7% кузатувларда –50-80 см3 оралиCида блган.
FIGO классификацияси бйича бачадон бйинчасининг cажми IB босKичда 12,5±3,4 см3 (6,3 дан 22,4 см3 гача), IIA босKичда – 23,2±11,5 см3 (8,7 дан 44,6 см3 гача), IIB босKичда – 55,6±14,2 см3 (19,8 дан 103,7 см3 гача) ва IIIB босKичда – 64,7±14,7 см3 (17,6 дан 147,3 см3 гача) лчамларга эга блди.
IIIB босKичда УТТ натижаларига кра, аъзонинг текис контурлари, аниK чегаралари ва тCри шакли аниKланмаслиги хосдир. Бундан ташKари, бир Kатор кузатувларда IIIB босKичда эхографик зичлиги пасайган (25,4%) соcаларнинг аниKланган, бу эса IIА босKичдагига (9,5%) нисбатан янада пастроKдир. ББС билан беморларда сманинг ртача cажми 20,1±2,7 см3, МРТ натижаларига кра эса бу крсаткич 28,6±3,8 см3 ни ташкил Kилди. ѕсма жараёни борлиги cисобига бачадон бйинчасининг лчамлари катталашган, бу крсаткичлар УТТ ва МРТ натижаларига кра фарKларга эга блди. Масалан, УТТ натижаларига кра бачадон бйинчасининг ртача лчамлари 41,2±2,7 мм ни, МРТ натижаларига кра эса 45,4±2,5 мм ни ташкил Kилган. Шундай Kилиб, МРТ натижаларига кра, бачадон бйинчасининг cам, сма тKимасининг cам лчамлари УТТ да олинган шу лчамларга нисбатан каттароK блган.
Бирламчи сма лчамларининг катталашиши билан бирга катталашган лимфа тугунлари аниKланиш частотаси cам сиб боради ва Т2 босKичда УТТ натижаларига кра 16,4% га, МРТ натижаларига кра эса 23,5% га етиб боради. Катталашган регионар лимфа тугунлари аниKланиш частотасининг бирламчи сма лчамларига боCлиKлиги статистик ишончлидир (р<0,05).
ѕсма жараёни характеристикалари (бирламчи сма лчамлари, регионар лимфа тугунларининг зарарланиши) УТТ ва МРТ натижалари билан таcлил Kилинганида, барча 135 нафар бемордаги операциядан олдинги УТТ да крсаткичларнинг нисбатан мос келиши 112 та cолатда, МРТ даги крсаткичлар эса 123 та беморда кузатилди.
ЧаноK лимфа тугунлари cолатини МРТ текшируви натижалари гистологик текширув натижалари билан 40 тадан 32 (80,0% (95% CI: 65,01% - 89,53%)) cолатда мос келди. Булардан 13 (32,5% (95% CI: 18,66% - 46,25%)) cолатда – чаноK лимфа тугунларида метастатик згаришлар борлиги ва 19 (47,5% (95% CI: 33,29% - 62,81%)) cолатда – метастатик зарарланиш йKлигида.
Шундай Kилиб, Т1b-2bN0M0 босKичдаги ББС диагностикаси турли усуллари информативлиги таcлил Kилинганида, цитологик усул сезгирлигининг нисбатан паст крсаткичлари – 46,4% ва баланд блмаган спецификлик крсаткичлари – 71,2% аниKланди. Кольпоскопияда эса батамом тескари манзара аниKланди: усул сезгирлиги – 72,3%, спецификлик эса – 45,8%. Ушбу усуллар биргаликда Kлланганда, cар бир усул учун «етишмаётган» крсаткични ктариш ва тенглаштириш cисобига тегишли равишда 76,5% ва 71,5% га етказиб, диагностика самарасини ошириш имконини беради.
ѕсма жараёни тарKалганлиги характеристикалари (бирламчи сма лчамлари, регионар лимфа тугунларининг зарарланиши, параметрал клетчатка cолати) нур ташхис усуллари натижалари билан таcлил Kилинганида, чаноK лимфа тугунлари cолатини баcолашда УТТ сезгирлиги 77,7% ни, спецификлиги – 63,3% ни, МРТ эса – тегишли равишда 83,3% ва 76,6% ни ташкил Kилди. Параметрал клетчатка инфильтрациясини баcолашда эса УТТ сезгирлиги 32,4%, спецификлиги – 81,8% ни, МРТ эса – тегишли равишда 83,3% ва 76,6% ни ташкил Kилди. Операциядан олдинги УТТ хулосасининг якуний ташхис билан мос келиши 112 (82,9%) cолатни, МРТ да эса 123 (91,1%) ни ташкил Kилди.
Намойиш этилган текширув натижалари таKKосланганида: бимануал ва УТТ натижаларининг мос келиши 135 тадан 58 (43,00% (95% CI: 29,75% - 29,48%)) cолатда кузатилди, 77 та беморда (57,04% (95% CI: 41,18% - 70,52%)) эса мослик аниKланмади.
МРТ натижаларини бимануал текшириш натижалари билан таKKосланганида, мосликлар 112 тадан 63 cолатда (56,25% (95% CI: 41,18% - 70,52%)), мос келмаслик эса 49 cолатда (43,75% (95% CI: 29,48% - 58,82%)) аниKланди. Бу cолатда, МРТ нинг УТТ га нисбатан баландроK сезгирлиги кузатилади, ваcоланки, статистик жиcатдан сезиларли фарKланиш топилмади (p=0,12).
Диссертациянинг «Бачадон бйинчаси саратони билан беморларни тухумдонларни саKлаб Kолган ва транспозицияси усулида хирургик даволаш хусусиятлари», деб номланган тртинчи бобида таклиф этилган операция усули натижалари ёритилган.
ББС билан фертил ёшдаги беморлар cаёт сифатини яхшилаш, уларда гормонал, жинсий ва рухий-эмоционал фаолиятларни саKлаб Kолиш маKсадида биз з ичига радикал гистерэктомия, тухумдонларни саKлаб Kолиш ва уларни латерал транспозицияси, нур cамда полихимиотерапия ва ЭАРУПХТ ни з ичига олган комбинациялашган ва комплекс давонинг оптималлаштирилган схемаларини Kлладик.
Тухумдонлар транспозицияси билан бачадон кенгайтирилган экстирпациясининг фарKли хусусияти бачадон ортиKлари (тухумдонлар ва бачадон найлари) ва воронка-чаноK боCламида жойлашган Kон томир-асаб боCланишларини саKлаб Kолиш cисобланади. Транспозиция натижасида тухумдонлар озиKлантирувчи «оёKчада» Kорин бшлиCининг юKори Kаватига тказилади. Бунда уларни операциядан кейинги нурланиш соcасидан чиKариш ва нурли ахталашнинг олдини олишга эришилади.
Тухумдонлар транспозицияси усулининг Kлланишининг маKсадлари:
жинсий гормонлар секрециясини саKлаб Kолиш;
тухумдонларнинг нейроциркулятор занжирни бошKаришда иштирокини саKлаб Kолиш;
эрта остеопороз ривожланишига тсKинлик Kилиш;
оKсил ва липидлар алмашинуви турCунлигини саKлаб Kолиш;
фертил ёшдаги аёлларда гомеостазни Kуввватлаш.
ББС билан операция бажарилган барча беморларда албатта кенгайтирилган лимфодиссекция тказилди.
Jон томир-асаб боCламининг Kорин парда ичи тказилиб, бачадон ортиKларининг Kорин бшлиCидан жойлашиши уларнинг меъёрда фаолият крсатиши учун Kулай шароитлар яратади ва бизнинг усулда тухумдонлар транспозициясини тказишнинг муcим жиcатларидан блиб cисбланади.
Тухумдонлар транспозицияси бир неча босKичларда тказилади:
тухумдон ва бачадон найи Kон томир «оёKчаси» бйлаб 10-12 см узунликда ажратилади; беморнинг анатомик хусусиятларига Kараб бу узунлик згариши мумкин;
тухумдонлар юKори ва пастки Kутблари тантал KисKичлар билан белгиланади, уларнинг бириктирилиши алоcида ипак тугунлар билан амалга оширилади; натижада уларни Kорин бшлиCи рентгенографиясида осонгина криш имконияти юзага келади;
KисKичлар ёрдамида ортиKлар Kорин парда ичи юKори Kаватига ёнбош каналлар орKали тказилади. Jон томир «оёKчаси» айланиб, букилиб ёки босилиб Kолиши, чзилиб кетишига йл Kймаслик учун устидан Kатъий назорат зарур блади. Акс cолда, Kон айланиши бузилиши натижасида тухумдонлар ишемияси ва некрозига олиб келиши мумкин;
KовурCа ости соcасида Kорин деворининг ёнбош Kисмларига ортиKларнинг алоcида ипак тугунлар билан бириктирилиши бажарилади; бу билан Kшимча тешиклар cосил блиши ва уларга ичак KовузлоKларининг кириб Kолиши олди олинади; Kон томир «оёKчаси» Kорин пардага ралган cолида Kорин ёнбош девори Kорин пардасига тез-тез тугунли чоклар билан бириктирилади ва шу йл билан тухумдонларни операциядан кейинги нурланиш соcасидан чиKаришга эришилади; топометрия тказилганида уларнинг жойлашуви Kорин бшлиCи рентгенограммасида аниKланади.
Кейинчалик асосий босKич бажарилади – бачадон кенгайтирилган экстирпацияси, у бачадонни Kиннинг юKори учдан бир Kисми ва паракольпал клетчатки билан бирга олиб ташлаш, икки томонлама ёнбош-ёпKич лимфаденэктомияни з ичига олади. Хирургик cаракатларнинг бундай кетма-кетлиги тухумдонлар ва Kон томир «оёKча»ларининг саKлаб Kолинишини таъминлайди.
Jорин парда бутунлиги ва ичак KовузлоKлари анатомик cолати тиклангандан снг ортиKлар жойлашувининг Kшимча визуал назорати тказилади. Аъзолар олиб ташланганидан снг операцион жароcатда асосий анатомик тузилмалар аниK кринади: Kон томир-асаб боCламлари (умумий, ташKи ва ички ёнбош артериялари ва веналари), сийдик найлари, ёпKич нервлар, Kиннинг члтоCи, сийдик Kопи ва тCри ичак. Ингичка ичак KовузлоKлари Kорин бшлиCининг юKори Kаватида бириктирилган.
Тухумдонлар транспозициясидан снг беморларга нур терапияси тказилди. Икки босKичли JНТ дистанцион телегамматерапия (ДТГТ) ва бшлиK ичи брахитерапияни з ичига олган. ДТГТ ни «Theratron» ёки «АГАТ-Р» аппаратида тказилиб, блинган даво курси РОД 2 Гр дан СОД 50 Гр гача, cафтасига 5 кун тказилган. Брахитерапия эса «Гаммамед» аппаратида РОД 5 Гр дан СОД 45-55 Гр гача, кунора тказилган.
Шундай Kилиб, ББС да тухумдонларни саKлаб Kолган ва транспозицияси билан радикал гистерэктомиянинг таклиф этилган усули анъанавий ортиKлари билан бажарилган бачадон экстирпацияси билан таKKосланганида, операциядан кейинги асоратлар частотасининг ишончли равишда ортишига олиб келмайди ва тегишли равишда 14,3% ва 12,5% ни ташкил этади.
Операциядан кейинги асоратлар частотасини таKKKослаш маKсадида тадKиKот гуруcлари бйича маълумотларни таKдим этамиз: асосий гуруcнинг 12,7% (8 та) беморида ва назорат гуруcининг 12,5% (9 та) беморида динамик мониторинг давомида бир томонлама ва/ёки икки томонлама лимфа кисталари аниKланди, улар консерватив ёки каминвазив хирургик даволанди (УТТ назорати остида киста таркибидаги суюKлик аспирация Kилинда ва бшлиCига антибиотик юбрилди). bар бир гуруcда 1 та cолатда (1,6% ва 1,4%) операциядан кейинги даврда операцион жароcатнинг йиринглаши кузатилди ва консерватив даво зказилди. Операциядан бир йил тгач транспозиция бажарилган тухумдоннинг кистаси асосий гуруcнинг 1 та (1,6%) беморида аниKланди, консерватив даво тказилгач у бартараф этилди.
Диссертациянинг «Фертил ёшдаги аёлларда бачадон бйинчаси саратонини комплекс даволаш натижалари», деб номланган бешинчи бобида даволашнинг узоK муддатдаги натижалари ёритиб берилган.
Тухумдонлар транспозияси тказилган ва овариэктомия бажарилган беморларда климактерик синдром намоян блишининг даражаси таKKосланганда, транспозиция бажарилган бир тухумдон билан аёлларда минимал, овариэктомиядан снг эса максимал згаришлар аниKланди.
Крсатиб тилдики, тухумдонлар транспозицияси бажарилмаган ББС билан беморларда эстрадиол (операциядан олдингига нисбатан 41,7% гача) ва прогестерон (операциядан олдингига нисбатан фаKатгина 5,2%) даражасининг кучли пасайиши кузатилди, тухумдонлар транспозицияси бажарилган беморлар гуруcида эса ушбу гормонлар даражаси бироз камайган, лекин дастлабки крсаткичларга яKин блган (тегишли равишда 90% ва 89,9%).
3-жадвал
Бачадон бйинчаси саратони билан таKKосланаётган беморлар гуруcларида жинсий гормонлар даражасининг динамикаси
Даво усули ва TNM бйича босKич
Давлашгача
Даволашдаш снг


Эстрадиол
Прогестерон
Эстрадиол
Прогестерон

Асосий гуруc

1) операция + JНТ
(Т1b-2aN0M0)
186,2±19,3
0,95±0,14
172,6±32,4
P>0,05
0,88±0,17
P>0,05

2) тизимли ПХТ + операция + JНТ (Т2bN0-1M0)
180,5±17,1
0,90±0,12
163,7±29,4
P>0,05
0,84±0,16
P>0,05

3) ЭАРУПХТ + операция + JНТ (Т2bN0-1M0)
175,8±15,6
0,84±0,09
157,6±26,1
P>0,05
0,77±0,14
P>0,05

Назорат гуруcи

1) операция + JНТ
(Т1b-2aN0M0)
181,4±18,1
1,05±0,17
76,8±9,0
P<0,001*
0,06±0,02
P<0,001*

P – асосий гуруcга нисбатан
P>0,05
P>0,05
P<0,001
P<0,001

2) тизимли ПХТ + операция + JНТ (Т2bN0-1M0)
174,6±19,2
0,98±0,14
74,3±8,6
P<0,001*
0,05±0,01
P<0,001*

P – асосий гуруcга нисбатан
P>0,05
P>0,05
P<0,001
P<0,001

3) ЭАРУПХТ + операция + JНТ (Т2bN0-1M0)
169,6±18,5
0,90±0,12
70,1±8,0
P<0,001*
0,04±0,01
P<0,001*

P – асосий гуруcга нисбатан
P>0,05
P>0,05
P<0,001
P<0,001

Илова: P* – операциядан олдинги даражага нисбатан фарK ишончлилиги.

ББС билан беморлар Kон зардобида СА-125 маркери даражаси хирургик аралашувдан снг камайди, лекин таKKосланаётган икки гуруcда cам бир-бирига яKин блган (асосий гуруcда 63,1%га, назорат гуруcида эса 57,8% га камайган) (3-жадвал).
Оператив даво тказилганидан кейин беморлар Kон зардобида кальций ва фосфор ионлари даражасини рганиш тухумдонлар транспозицияси бажарилмаган назорат гуруcида кучли гиперкальциемия (дастлабкига нисбатан 151%) ва гиперфосфатемия (дастлабкига нисбатан 195,7%) борлигини ва тухумдонлар транспозицияси бажарилган асосий гуруcда бу крсаткичларнинг физиологик меёрдан бирозгина ортиKлигини (тегишли равишда 124,7% ва 113,1%) аниKлади (1-расм).


1-расм. ТадKиKот гуруcларида клиник-лаборатор крсаткичларнинг Kиёсий крсаткичлари

ББС билан беморларни даволашгача ва ундан 3 ойдан 12 ойгача тган муддатларда гормонал, рухий-эмоционал ва жинсий cолатни комплекс баcолаш улар тикланишининг Kуйидаги хусусиятларини аниKлаш имконини берди: тухумдонлар транспозицияси бажарилган беморлар cаёт сифатини акс эттирувчи гормонал, рухий-эмоционал ва жинсий cолат дастлабки крсаткичлардан даволашдан кейин ва 1 йил кузатувдан снг ишончли фарKларга эга блмаган. Назорат гуруcида эса шу муддатларда MENQOL сровномаси бйича балларнинг вазомотор белгилар бйича 279,6% (дастлабки крсаткичларга нисбатан даволашдан кейин) ва 311,5% га (1 йиллик кузатувдан снг), рухий-эмоционал cолат бйича 408,1% ва 558%, жисмоний cолат бйича 199,6% ва 270,5% cамда жинсий cолат бйича 225,5% ва 384,5% ортиши кузатилган (Р<0,05).
ББС билан беморлар узоK муддат яшаб Kолиш ртача крсаткичи асосий гуруcда назорат гуруcига нисбатан баландроK блди,бу эса ушбу беморлар гормонал, рухий-эмоционал ва жинсий cолатлари cисобига cаёт сифатининг юKорилиги билан боCлиK блиши мумкин. Умуман олганда, 3 йиллик яшаб Kолиш крсаткичи 78,6% дан 87,4% гача яхшиланди.

ХУЛОСА
Т1b-2bN0M0 босKичлардаги ББС диагностикаси турли усулларининг информативлиги таcлил Kилинганида, цитологик усул сезгирлигининг нисбатан паст крсаткичлари – 46,4% ва унча баланд блмаган спецификлик крсаткичи – 71,2% аниKланди. Кольпоскопияда эса бутунлай тескари манзара аниKланди: унинг сезгирлиги 72,3%, спецификлиги эса 45,8% ни ташкил Kилди. Бу усуллар биргаликда Kлланганда, cар бир усул учун «етишмаётган» крсаткични ктариш ва тенглаштириш cисобига тегишли равишда 76,7% ва 71,5% га етказиб, диагностика самарасини ошириш имконини берган.
ѕсма жараёни тарKалганлиги характеристикалари (бирламчи сма лчамлари, регионар лимфа тугунларининг зарарланиши, параметрал клетчатка cолати) нур ташхис усуллари натижалари билан таcлил Kилинганида, чаноK лимфа тугунлари cолатини баcолашда УТТ сезгирлиги 77,7% ни, спецификлиги – 63,3% ни, МРТ эса – тегишли равишда 83,3% ва 76,6% ни ташкил Kилди. Параметрал клетчатка инфильтрациясини баcолашда эса УТТ сезгирлиги 32,4%, спецификлиги – 81,8% ни, МРТ эса – тегишли равишда 83,3% ва 76,6% ни ташкил Kилди. Операциядан олдинги УТТ хулосасининг якуний ташхис билан мос келиши 112 (82,9%) cолатни, МРТ да эса 123 (91,1%) ни ташкил Kилди.
ББС билан фертил ёшдаги аёлларда озиKлантирувчи «оёKчада» Kорин бшлиCининг юKори Kаватига тухумдонлар транспозицияси билан кенгайтирилган бачадон экстирпацияси таклиф этилган усули унинг Kон томир-асаб боCланишларини ва гормон ишлаб чиKариш фаолиятини саKлаб Kолиш cамда ортиKларни операциядан кейинги нурланиш соcасидан чиKариш йли билан нурли ахталашнинг олдини олиш имконини берган.
Тухумдонлар транспозицияси бажарилмаган ББС билан беморларда эстрадиол (операциядан олдингига нисбатан 41,7% гача; Р<0,001) ва прогестерон (5,2% гача; Р<0,001) даражасининг кучли пасайиши кузатилди, тухумдонлар транспозицияси бажарилган беморлар гуруcида эса ушбу гормонлар даражаси бироз камайган, лекин дастлабки крсаткичларга яKин блган (тегишли равишда 90% ва 89,9%).
Тухумдонлар транспозицияси бажарилмасдан тказилган оператив даводан кейин Kон зардобида кальций (дастлабкига нисбатан 51%) ва фосфор (дастлабкига нисбатан 95,7%) миKдорининг ишончли (Р<0,05) ортиши ва ортиKлар саKланиб Kолинганида бу крсаткичларнинг физиологик меъёрдан бирозгина ортиKлигини (тегишли равишда 24,7% ва 13,1%) кузатилди.
Тухумдонлар транспозициясисиз тказилган гистерэктомиядан снг ББС билан беморларда ринбосар гормонотерапия зказилишга Kарамай, MENQOL сровномаси бйича cаёт сифати крсаткичлари ортиKлар саKланиб Kолинган гуруcдагиларга нисбатан ртача 2,3-5,2 баробарга (Р<0,05) ёмонроK эканлиги аниKланди.
ББС билан беморлар узоK муддат яшаб Kолиш ртача крсаткичи асосий гуруcда назорат гуруcига нисбатан баландроK блди ва 3 йиллик муддатга келиб 78,6% дан 87,4% гача яхшиланди, бу эса ушбу беморларда гормонал, руcий-эмоционал ва жинсий cолатлари cисобига cаёт сифатининг юKорилиги билан боCлиK.
НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.27.06.2017.Tib.49.01при
РЕСПУБЛИКАНСКОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.ВАХИДОВА и ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ по ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ
НАВРУЗОВА ВИСОЛА САРИМБЕКОВНА
ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА
14.00.14 – Онкология

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)
ПО МЕДИЦИНСКИМ НАУКАМ
ТАШКЕНТ - 2018 Тема диссертации доктора философии (PhD) зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за №B2017.1.PhD/Tib80.
Диссертация выполнена в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии.
Автореферат диссертации на двух языках (узбекский, русский, английский (резюме)) размещен на веб-странице Научного совета (www.rscs.uz) и Информационно-образовательном портале «Ziyonet» (www.ziyonet.uz).
Научный руководитель:
Юлдашева Наргиза Шавкатовна
доктор медицинских наук

Официальные оппоненты:


Юсупбеков Аброржон Ахмеджанович
доктор медицинских наук
Атаханова Нигора Эргашевна
доктор медицинских наук, профессор

Ведущаяорганизация:

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии (Республика Казахстан)

Защита диссертации состоится «__» __________ 2018 г. в ____часов на заседании Научного Совета DSc.27.06.2017.Tib.49.01при Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии имени академика В.Вахидова и Ташкентской медицинской академии (Адрес: 100115, г.Ташкент, ул.Кичик халка йули,10. Тел.: (+99871) 277-69-10; факс: (+99871) 277-26-42; e-mail: [email protected], Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова).
С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова (зарегистрирована за №23). Адрес: 100115, г.Ташкент, ул. Кичик халка йули, 10. Тел.: (+99871) 277-69-10; факс: (+99871) 277-26-42.
Автореферат диссертации разослан «___» ___________ 2018 года.
(реестр протокола рассылки №___ от ______________ 2018 года).

Ф.Г. Назыров


Председатель научного совета по присуждению ученых степеней, доктор медицинских наук, профессор, академикА.Х. Бабаджанов


Ученый секретарь научного совета по присуждению
ученых степеней, доктор медицинских наукА.В. Девятов


Председатель научного семинара при научном совете по присуждению ученых степеней
доктор медицинских наук, профессор

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Пo данным Всемирнoй oрганизации здравooхранения а также oбнoвленнoй версии базы мирoвых данных пo раку GLOBOCAN 2016, пoддерживаемoй Междунарoдным агентствoм oнкoлoгических исследoваний (IARC), «рак яичников и молочной железы в настоящее время являются самыми распространенными онкологическими заболеваниями среди женщин репродуктивного возраста в развитых странах». По данным Международного Агентства по Изучению Рака «ежегодно в мире регистрируется 526,4 тыс. больных раком шейки матки и 274,2 тыс. умерших от этого заболевания». B структуре онкологической заболеваемости репродуктивной системы женщин Республики Узбекистан «рак шейки матки (РШМ) занимает второе место после рака молочной железы, шестое место по заболеваемости и седьмое место в структуре смертности от всех онкологических заболеваний». B то же время, в последние годы прослеживается отчетливая тенденция к увеличению числа больных молодого возраста, имеющих достаточно большие потенциальные резервы организма для более агрессивного лечения. B этой группе больных «РШМ занимает второе ранговое место после рака молочной железы и составляет 11,9%, что привлекает особо пристальное внимание к разработке новых и усовершенствованию имеющихся на сегодняшний день вариантов лечения».
На мировом уровне развитие современной онкологии напрямую зависит от стремления улучшить качество оказываемой специализированной помощи за счет разработки и внедрения эффективных методов органосохраняющих вмешательств. Важной задачей является исследование роли и места уровня онкомаркеров и половых гормонов (прогестерон, эстроген), а также применение методов медицинской визуализации для изучения органического и функционального состояния яичников. На сегодняшний день наиболее актуальными остаются вопросы внедрения в клиническую практику различных способов химиотерапии на этапах комбинированного и комплексного лечения РШМ у женщин фертильного возраста. В том числе, немаловажными остаются вопросы изучения непосредственных, ближайших и отдалённых результатов лечения, а так же показателей качества жизни этой категории пациентов.


В настоящее время особое внимание уделено целевым мерам по коренному улучшению качества и существенному расширению диапазона оказываемой населению медицинской помощи. В этом направлении, в частности, в улучшении отдаленных результатов лечения РШМ за счет ранней диагностики, исследования мутации генов и внедрения современных высокотехнологичных методов лечения, достигнуты положительные результаты. Вместе с тем для совершенствования системы оказания медицинской помощи женщинам с РШМ требуются научно-обоснованные результаты по оценке эффективности различных способов хирургического и комбинированного лечения. В стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017 - 2021 годы поставлены задачи по развитию и усовершенствованию системы медико-социальной помощи уязвимым категориям населения для обеспечения их полноценной жизнедеятельности. Реализация данных задач, в том числе, улучшение качества жизни женщин фертильного возраста с РШМ, путем оптимизации органосохраняющего хирургического лечения с повышением эффективности комбинированного и комплексного лечения, является одним из актуальных направлений.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит выполнению задач, определенных Постановлениями Президента Республики Узбекистан №ПП-2866 от 4 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию онкологической службы и совершенствованию онкологической помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» и «О мерах по дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» за № ПП-3071 от 20 июня 2017 года и другими нормативно-правовыми документами, принятыми в данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий республики V «Медицина и фармакология».
Степень изученности проблемы. «Вопросы органосохраняющего лечения РШМ в течение многих десятилетий продолжают оставаться в центре внимания ведущих отечественных и зарубежных онкологов в связи с высокой частотой данной патологии, что обуславливает не только медицинскую, но и социальную значимость проблемы» (Nguyen AD, Yu JS). В настоящее время РШМ является единственным из злокачественных заболеваний органов репродукции у женщин, которое стадируется только клинически. «Стадирование базируется на клинических критериях Международной Федерации Гинекологов и Акушеров (FIGO)» (Arbyn M). По мнению Cohen PA «одним из значимых достижений современной онкологии, несомненно, является бурный прогресс в поиске и изучении специфических биологических маркеров опухолей, которые играют важную роль в патогенезе злокачественных новообразований». Многие из них являются достаточно значимыми независимыми прогностическими и предсказательными факторами, а некоторые имеют значение при выборе схем противоопухолевой терапии этого заболевания.
На современном этапе лечения РШМ имеются следующие методы: хирургический, сочетанная лучевая терапия, химиотерапия. По мнению Atreya S. «основными лечебными методами при РШМ остаются хирургический и лучевой, применяемые как отдельно, так и в различных комбинациях. В запущенных случаях приходится прибегать к травматичному хирургическому вмешательству, объем которого напрямую зависит от распространенности опухолевого процесса». В настоящее время в различных клиниках в мире активно проводятся исследования, касающиеся особенностей лечения РШМ в зависимости от стадии заболевания. «В связи с более молодым возрастом этих больных по сравнению с другими локализациями гинекологического рака, остро стоит вопрос об органосохраняющем лечении» (Silver MI). В исследованиях Zhu H показано, что «среди больных РШМ женщины фертильного возраста составляют не менее 12%». Многие из пациенток этой возрастной группы, несмотря на выявление заболевания, желают в перспективе реализовать репродуктивную функцию. С другой стороны, «учитывая более автономное и агрессивное течение заболевания по сравнению с гормонозависимыми опухолями, возникает необходимость максимально радикального воздействия» (Wang C ).
Проведенный анализ литературы свидетельствует о том что, несмотря на имеющийся позитивный прогресс в лечении больных РШМ, до сих пор отсутствует единая тактика планирования диагностики и оценка эффективности лечения пациенток с PШM фертильного возраста. В связи с этим, возникает необходимость поиска новых путей оптимизации комбинированного и комплексного лечения этой патологии, за счет реализация органосохраняющих и функционально-щадящих подходов, позволяющим не только излечить пациентку, но и сохранить основные функции женского организма, значительно улучшить качество жизни, сократить сроки социальной и психологической реабилитации.
Связь диссертационного исследования с планами научнo-исследoвательских рабoт научно-исследовательского учреждения, где выпoлнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в рамках плана научно-исследовательских работ РСНПМЦОиР МЗ РУз за №АДСС 15.9.2. «Модернизация лечебной технологии рака репродуктивной системы и органов желудочно-кишечного тракта» (2015-2017гг.).
Целью исследования является улучшение качества жизни женщин фертильного возраста с РШМ, путем оптимизации органосохраняющего хирургического лечения с повышением эффективности комбинированного и комплексного лечения.
Задачи исследования:
в сравнительном аспекте оценить возможности различных методов медицинской визуализации в первичной диагностике РШМ;
разработать методику органосохраняющей операции при РШМ у женщин фертильного возраста для сохранения гормонопродуцирующей функции яичников;
изучить динамику уровней половых гормонов (прогестерон, эстроген), а также ионов кальция и фосфора при выполнении гистерэктомии с транспозицией яичников;
определить показатели качества жизни по вопроснику MENQOL после экстирпации матки с удалением или транспозицией яичников среди женщин фертильного возраста;
изучить показатели выживаемости больных с РШМ после комплексного лечения.
Объектом исследования явились 135 больных раком шейки матки Т1b-2bN0-1M0 стадий (I-III клинические стадии), находившихся на обследовании и лечении в отделении онкогинекологии РОНЦ МЗ РУз в период с 2011 по 2016 годы.
Предмет исследования составляют результаты клинических, ультрасонографических и комплексных лучевых исследований.
Методы исследований. В процессе выполнения научной работы были использованы кольпоскопические, цитологические, ультразвуковые исследования, магнитно-резонансная томография и статистические методы.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
оптимизирован комплекс диагностики РШМ с использованием современных методов медицинской визуализацией и определением показателей их информативности с учетом стадийности заболевания и распространенности опухолевого процесса.
усовершенствована операция расширенной гистерэктомии с транспозицией яичников на питающей «ножке» в верхний этаж брюшной полости и сохранением их сосудисто-нервных связей, расположенных в воронко-тазовой связке;
доказано улучшение качества жизни по вопроснику MENQOL при использовании оптимизированной схемы комбинированного лечения больных РШМ, предусматривающей сочетание гистерэктомии с транспозицией и сохранением морфофункционального состояния яичников;
доказано улучшение показателей выживаемости после применения оптимизированной схемы комбинированного лечения больных РШМ, предусматривающей операцию с сохранением морфофункционального состояния яичников в сочетании с различными вариантами лучевой и регионарной внутриартериальной полихимиотерапии.
Практические результаты исследования:
использование методов медицинской визуализации половых гормонов (эстроген, прогестерон), которые дают возможность изучить и оценить органическое и функциональное состояние матки и яичников у пациенток с РШМ фертильного возраста, а также разработанный критерий отбора больных являются позволили оптимизировать показания к выполнению органосохраняющих операций;
предложенная методика транспозиции яичников при выполнении расширенной гистерэктомии у женщин фертильного возраста с РШМ позволяет сохранить их гормонопродуцирующую функцию, а также вывести придатки из зоны послеоперационного облучения и предупредить развитие лучевой кастрации;
применение оптимизированной схемы комбинированного лечения больных РШМ с расширенной экстирпацией в сочетании с транспозицией яичников и использованием различных вариантов лучевой и регионарной внутриартериальной полихимиотерапии позволило обеспечить высокую эффективность лечения с сохранением качества жизни и улучшением показателей выживаемости.
Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов исследования подтверждена примененными современными, широко используемыми в практике клиническими, экспериментальными, морфологическими, статистическими методами. Все полученные результаты и выводы основаны на принципах доказательной медицины. Статистическая обработка подтвердила достоверность полученных результатов.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определяется тем, что полученные выводы и предложения имеют свою теоретическую значимость, которые вносят существенный вклад в изучение особенностей диагностики и лечения женщин фертильного возраста с РШМ. Проведенное исследование доказало улучшение показателей выживаемости после применения предложенной оптимизированной схемы комбинированного лечения этой патологии, предусматривающей операцию с сохранением морфофункционального состояния яичников в сочетании с различными вариантами лучевой и регионарной внутриартериальной полихимиотерапии.
Практическая ценность работы заключается в том, что разработанный и внедренный в клиническую практику метод транспозиции яичников при выполнении расширенной гистерэктомии у женщин фертильного возраста с РШМ позволяет сохранить их гормонопродуцирующую функцию, а также вывести придатки из зоны послеоперационного облучения и предупредить развитие лучевой кастрации. Применение оптимизированной схемы комбинированного лечения больных РШМ позволяет обеспечить высокую эффективность лечения с сохранением качества жизни и улучшением показателей выживаемости.
Внедрение результатов исследования. По результатам научного исследования по улучшению результатов лечения женщин фертильного возраста с РШМ:
Предложена «методика расширенной гистерэктомии с транспозицией яичников на питающей «ножке» в верхний этаж брюшной полости и сохранением их сосудисто-нервных связей, расположенных в воронко-тазовой связке», направленная на сохранение гормонопродуцирующей функции и предупреждение лучевой кастрации (справка Министерства здравоохранения №8н-д/25 от 9 сентября 2017 года). Предложенный способ позволил в 2,3-5,2 раза улучшить показатели качества жизни женщин фертильного возраста в послеоперационном периоде;
Полученные научные результаты диссертационной работы по улучшению качества диагностики и лечения РШМ у женщин фертильного возраста внедрены в практическую деятельность здравоохранения, в частности в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии, в практическую деятельность Джиззакского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, а также в образовательный процесс кафедры онкологии с курсом ультразвуковой диагностики Ташкентского института усовершенствования врачей (справка Министерства здравоохранения №8н-д/25 от 9 сентября 2017 года). Применение предложенного комплексного подхода позволили улучшить показатели отдалённой выживаемости женщин фертильного возраста с РШМ к трехлетнему периоду наблюдения с 78,6% до 87,4%.
Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования были обсуждены, в том числе, на 4 международных и 5 республиканских научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 22 научные работы, в том числе 4 журнальных статьи, 3 из которых в республиканских и 1 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикаций основных научных результатов диссертаций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка цитированной литературы. Объем текстового материала составляет 120 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и востребованность проведённого исследования, цель и задачи исследования, характеризуются объект и предмет, показано соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики, излагаются научная новизна и практические результаты исследования, раскрывается научная и практическая значимость полученных результатов, внедряются в практику результаты исследования, даются сведения по опубликованным работам и структуре диссертации.
Первая глава диссертации «Современные аспекты диагностики и лечения рака шейки матки» посвящена oбзoру литературы, сoстoящего из пяти пoдглав, в кoтoрых проанализированы данные о состоянии проблемы РШМ, клинические аспекты и современное классифицирование, особенности диагностики и основные направления лечения этой патологии. В обзоре литературы сделан акцент о неопределенности многих моментов идентификации и дифференциации РШМ. Делается заключение о целесообразности совершенствования научных изысканий в стандартизации различных методов и критериев диагностики. Главу завершают выводы, которые обобщают прoанализирoванный материал.
Вo втoрoй главе «Общая характеристика клинического материала и методы исследования» диссертации приведены данные пo общей характеристике oбследoванных бoльных, а также сведения oб испoльзoванных метoдах исследoвания.
В исследование включено 135 женщин фертильного возраста с РШМ, находившихся на обследовании и лечении в отделении онкогинекологии РОНЦ МЗ РУз в период с 2011 по 2016 годы. Во всех случаях установлены Т1b-2bN0-1M0 стадии заболевания (I-III клинические стадии). В соответствии с поставленными задачами исследования, больные были разделены на две группы в зависимости от способа хирургического лечения и вида химиотерапии в составе комбинированного и комплексного лечения (табл. 1). В основную группу включено 63 (46,7%) пациентки, которым в составе комбинированной и комплексной терапии выполнялось хирургическое лечение в виде экстирпации матки с сохранением и транспозицией яичников. Контрольную группу составили 72 (53,3%) больных, которым в составе комбинированной и комплексной терапии выполнялась экстирпация матки без сохранения яичников. В зависимости от типа лечения больные также были поделены на соответствующие подгруппы:
1 – операция в комбинации с сочетанной лучевой терапией (СЛТ);
2 – системная полихимиотерапия, операция и СЛТ;
3 – эндоартериальная регионарная длительная полихимиотерапия (ЭАРДПХТ), операция и СЛТ.
Возраст больных колебался от 20 до 45 лет – самый работоспособный период. Пик заболеваемости приходился на возрастной период 29-45 лет, средний возраст пациенток составил 37,6±2,1 лет.
Состояние первичного очага и степень распространенности опухолевого процесса оценивали следующим образом: локализация опухоли (передняя губа, задняя губа, эктоцервикс или эндоцервикс) с/без перехода на соседние органы и ткани, размеры опухоли, форма роста, инфильтрация параметральной клетчатки, метастазирование в регионарные лимфатические узлы. В зависимости от макроскопической формы роста, преимущественно встречались больные РШМ, у которых опухоль характеризовалась экзофитным и эндофитным ростом – 56 (41,5%) и 47 (34,8%) пациенток соответственно. И у 32 (23,7%) определялся смешанный тип опухоли.

Таблица 1
Распределение больных раком шейки матки по группам в зависимости от вида лечения (n=135)
Подгруппы по виду лечения
Стадия по TNM
Основная группа (n=63)
Контрольная группа (n=72)Абс.
%
Абс.
%

1. Операция + СЛТ
Т1b-2aN0M0
19
30,2
21
29,2

2. Системная ПХТ + операция + СЛТ
Т2bN0-1M0
23
36,5
27
37,5

3. ЭАРДПХТ+ операция + СЛТ
Т2bN0-1M0
21
33,3
24
33,3

Всего
63
100
72
100


Также была изучена морфологическая структура опухоли. Диагноз был верифицирован у всех 135 (100%) больных. Гистологически у всех 135 больных обнаружен плоскоклеточный РШМ с- или без ороговевания, больные с аденокарциномой ввиду риска метастазирования в яичники в исследование не включались, так как основным параметром для анализа было именно сравнение оперативного лечения с транспозицией яичников со стандартной методикой экстрипации матки с придатками.
Одним из важных биологических признаков рака является его степень дифференцировки. По гистопатологической дифференцировке опухолевых клеток выделены: G1 – высокая степень дифференцировки у 46 (34,1%) больных, G2 – умеренная у 70 (51,9%) и G3 – низкая степень дифференцировки у 19 (14,1%) пациенток. Стадирование заболевания проводилось согласно Международной клинической классификации TNM (табл. 2).
Как следует из представленных данных, у большинства (63,7%) пациенток встречалась IIB стадия заболевания. Стадия IIIB была диагностирована у 6,7% больных, IIA – у 20,0% и IВ стадия – у 9,6% больных РШМ.
Для оценки результатов лечения этой категории пациентов применены клинико-лабораторные и инструментальные методы, направленные на уточнение распространенности опухолевого процесса и выявление имеющихся осложнений, включая гинекологический осмотр, УЗИ, рентгенографию грудной клетки, ректоскопию, компьютерную томографию, цистоскопическое, гистологическое и иммунологическое исследование, а также оценку качества жизни пациентов в динамике по системе ВОЗ (ECOG-WHO), шкале Карновского и опроснику MENQOL.

Таблица 2
Распределение больных раком шейки матки по стадиям заболевания и системе TNM
TNM
FIGO
Основная группа
(n=63)
Контрольная группа
(n=72)
Всего
(n=135)Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%

Т1bN0M0
IB
7
11,1
6
8,3
13
9,6

Т2aN0M0
IIA
12
19,0
15
20,8
27
20,0

Т2bN0M0
IIB
39
61,9
47
65,2
86
63,7

Т2bN1M0
IIIB
5
7,9
4
5,5
9
6,7


В третьей главе диссертации «Оценка эффективности комплексной инструментальной диагностики рака шейки матки» представлены результаты различных методов обследования.
При анализе чувствительности и специфичности различных методов диагностики РШМ у цитологического метода выявлены самые низкие показатели - 46,4 и 71,2% соответственно.
При обследовании больных РШМ в режиме серой шкалы (В-режим), первичные размеры шейки матки колебались от 8,9 до 347,5 см3, в среднем 62,4±4,5 см3. В 27,4% наблюдений первичный объём шейки матки не превышал 30 см3, в 43,9% наблюдений – не превышал50 см3, а в 28,7% – был в диапазоне 50-80 см3.
Первичный объём шейки матки по классификации FIGO при IB стадии составил 12,5±3,4 см3 (от 6,3 до 22,4 см3), при IIA – 23,2±11,5 см3 (от 8,7 до 44,6 см3), IIB– 55,6±14,2 см3 (от 19,8 до 103,7 см3) и при IIIB стадии – 64,7±14,7 см3 (от 17,6 до 147,3 см3).
При анализе характеристик опухолевого процесса (размеры первичной опухоли, поражение регионарных лимфатических узлов) с результатами УЗИ и МРТ выявлено, что из всех 135 больных по результатам предоперационного ультразвукового исследования относительное совпадение параметров отмечено в 112 случаях. По результатам МРТ совпадение параметров отмечено у 123 больных.
Результат МРТ исследования состояния тазовых лимфатических узлов совпал с результатами гистологического исследования в 32 (80,0% (95% CI: 65,01% - 89,53%)) случаев из 40. Из них: в 13 (32,5% (95% CI: 18,66% - 46,25%)) случаях – при наличии метастатических изменений в тазовых лимфатических узлах и в 19 (47,5% (95% CI: 33,29% - 62,81%)) случаев – при отсутствии метастатического поражения.
Таким образом, при анализе информативности различных методов диагностики РШМ Т1b-2bN0M0стадий,у цитологического метода выявлены относительно низкие показатели чувствительности - 46,4% и не высокие показатели специфичности - 71,2%. Прямо противоположная картина выявлена при кольпоскопии: чувствительность которой оценена в 72,3%, а специфичность в 45,8%. Совокупность этих методов может повысить эффективность диагностики за счет увеличения и уравнивания «недостающего» показателя для каждого из этих методов, до 76,7% и 71,5% соответственно.
При анализе характеристик распространенности опухолевого процесса (размеры первичной опухоли, поражение регионарных лимфатических узлов, состояния параметральной клетчатки) по результатам лучевых методов исследования выявлено, что при оценке состояния тазовых лимфатических узлов чувствительность УЗИ составила 77,7%, специфичность – 63,3%, а МРТ – 83,3% и 76,6% соответственно, а при оценке инфильтрации параметральной клетчатки чувствительность УЗИ составила 32,4%, специфичность – 81,8%, а МРТ – 83,3% и 76,6% соответственно.Совпадение дооперационного УЗС диагноза отмечено в 112 (82,9%) случаях, а при МРТ у 123 (91,1%) больных.
При стадии IIIB, по данным УЗИ- исследования, не обнаруживалось ровных контуров, чётких границ и правильной формы. Кроме того, в ряде наблюдений при стадии IIIB имелись участки с пониженной эхографической плотностью (25,4%), что значительно меньше, чем при IIB (9,5%). При этом средний объем опухоли у больных РШМ составил 20,1±2,7 см3, по данным МРТ этот показатель составил 28,6±3,8см3. Вследствие наличия опухолевого процесса, увеличились размеры самой шейки матки, размеры у больных также отличались по данным УЗИ и МРТ. Так, по данным УЗИ, средние размеры шейки матки составили 41,2±2,7 мм, по данным МРТ размеры составили, в среднем 45,4±2,5 мм. Таким образом, по данным МРТ, размеры как шейки матки, так и опухолевой ткани превышают аналогичные показатели, полученные по данным УЗИ.
Частота обнаружения увеличенных лимфатических узлов значительно увеличивается с увеличением размеров первичной опухоли, достигая при Т216,4% по данным УЗИ и 23,5% по данным МРТ. Зависимость частоты выявления увеличенных регионарных лимфатических узлов от размеров первичной опухоли статистически достоверна (р<0,05).
При сопоставлении данных продемонстрированных исследований выявлено: совпадение результатов бимануального и ультразвукового исследований присутствовало в 58 (43,00% (95% CI: 29,75% - 29,48%)) случае из 135, у 77 пациенток (57,04% (95% CI: 41,18% - 70,52%)) соответствия между исследованиями не было.
При сопоставлении результатов МРТ с данными бимануального исследования всего совпадений выявлено в 63 случаях (56,25% (95% CI: 41,18% - 70,52%)), несовпадение данных наблюдалось у 49 (43,75% (95% CI: 29,48% - 58,82%)) из 112 пациенток. При этом прослеживается тенденция к более высокой чувствительности МРТ по сравнению с УЗИ, хотя статистически значимой разницы не получено (p=0,12).
В четвертой главе «Особенности хирургического лечения больных раком шейки матки с сохранением и транспозицией яичников» освещены результаты предложенной методики операции.
C целью улучшения качества жизни больных РШМ фертильного возраста, сохранения у них гормональной, сексуальной и психоэмоциональной функций, нами были использованы оптимизированные схемы комбинированного и комплексного лечения, включающие радикальную гистерэктомию с сохранением и латеральной транспозицией яичников, лучевую, а также системную ПХТ и ЭАРДПХТ.
Отличительной особенностью расширенной экстирпации матки с транспозицией яичников является сохранение придатков матки (яичника и маточной трубы) и их сосудисто-нервных связей, расположенных в воронко-тазовой связке. В результате транспозиции яичники перемещаются на питающей «ножке» в верхний этаж брюшной полости. При этом достигается их выведение из зоны послеоперационного облучения и предупреждение лучевой кастрации.
Использование методики транспозиции яичников было направлено на:
сохранение секреции половых гормонов;
сохранение участия яичников в регуляции нейроциркуляторной цепи;
препятствие развитию раннего остеопороза;
сохранение постоянства белкового и липидного обмена;
поддержание гомеостаза женщин фертильного возраста.
Необходимым этапом у всех оперированных больных РШМ было проведение расширенной лимфодиссекции.
Важным аспектом при выполнении транспозиции по нашей методике является внутрибрюшинное проведение сосудисто-нервного пучка и расположение самих придатков в брюшной полости, создающее благоприятные условия для их нормального функционирования.
Транспозиция осуществляется в несколько этапов:
производится выделение по протяжению сосудистой «ножки» яичника и маточной трубы длиной 10-12 см; в зависимости от анатомических особенностей пациентки ее длина может быть изменена;
верхний и нижний полюсы яичников маркируются танталовыми скрепками, фиксация которых производится отдельными шелковыми лигатурами; в результате появляется возможность легко визуализировать их на обзорной рентгенограмме брюшной полости;
с помощью зажима придатки проводятся внутрибрюшинно в верхней этаж по латеральным каналам. Необходим тщательный контроль за сосудистой «ножкой» для исключения ее ротации, перегиба, чрезмерного натяжения и сдавления, что является недопустимым и может привести к ишемии и некрозу яичника в результате нарушения кровоснабжения;
производится фиксация придатков отдельными шелковыми лигатурами к латеральным отделам брюшной стенки в области подреберья; во избежание образования боковых отверстий и попадания петель кишечника , сосудистая ножка покрытая брюшиной фиксируется к брюшине боковой стенки живота частыми узловыми швами, этим достигается выведение яичников из зоны возможного облучения в послеоперационном периоде; при проведении топометрии их местоположение определяется на обзорной рентгенограмме брюшной полости.
Далее осуществляется основной этап – расширенная экстирпация матки, включающая в себя удаление матки с верхней третью влагалища и паракольпальной клетчаткой, а также двухстороннюю подвздошно-обтураторную лимфаденэктомию. Данная последовательность хирургических действий обеспечивает сохранность яичников и их сосудистых «ножек».
После восстановления целостности брюшины и анатомического положения петель кишечника осуществляется дополнительный визуальный контроль расположения придатков. После удаления препарата в операционной ране четко визуализируются основные анатомические структуры: сосудисто-нервные пучки (общая, наружная и внутренняя подвздошная артерия и вена), мочеточники, запирательные нервы, культя влагалища, мочевой пузырь и прямая кишка. Петли тонкого кишечника фиксированы в верхнем этаже брюшной полости.
После транспозиции яичников, пациенткам проводили лучевую терапию. Двухэтапная СЛТ включала дистанционную телегамматерапию (ДТГТ) и внутриполостную брахитерапию. ДТГТ проводили на аппарате «Theratron» или «АГАТ-Р» расщепленным курсом при РОД 2 Гр до СОД 50 Гр, 5 раз в неделю. Брахитерапию проводили на аппарате «Гаммамед» при РОД 5 Гр до СОД 45-55 Гр, через день.
Таким образом, предложенная методика радикальной гистерэктомии с сохранением и латеральной транспозицией яичников при РШМ, в сравнении со стандартной экстирпацией матки с придатками, не приводит к достоверному увеличению частоты послеоперационных осложнений, которые составили 14,3% против 12,5% соответственно.
Для сравнения частоты послеоперационных осложнений приводим данные по группам исследования: у 12,7% (8 пациенток) больных в основной группе и у 12,5% (9 пациенток) в контрольной группе во время динамического мониторинга были выявлены односторонняя и/или двусторонняя лимфатические кисты, которые подвергались консервативной терапии или малоинвазивной хирургической коррекции (под контролем УЗИ выполнялась аспирация содержимого лимфокисты и ведение антибиотиков в полость). По 1 случаю (1,6% и 1,4%) соответственно в послеоперационном периоде развилось нагноение раны, которое подлежало консервативной терапии. Через год после операции киста транспозированного яичника отмечена в 1 (1,6%) случае в основной группе, которая после консервативной терапии полностью регрессировала.
В пятой главе «Результаты комплексного лечения рака шейки матки у женщин фертильного возраста» освещены отдаленные результаты лечения.
При сравнении степени выраженности проявлений климактерического синдрома у пациенток с транспозированными яичниками и больных с выполненной овариоэктомией, минимальные изменения выявлены у женщин с транспозированным одним яичником, максимальные – после овариоэктомии.
Было показано, что у больных РШМ в группе без транспозиции яичников, наблюдалось выраженное снижение уровня эстрадиола (до 41,7% от показателя до операции) и прогестерона (только 5,2% от исходного значения), тогда как в группе с транспозицией, уровень данных гормонов в некоторой степени снижался, но был близок к первоначальным значениям (90 и 89,9% соответственно).
Таблица 3
Динамика уровня половых гормонов у больных раком шейки матки в группах сравнения
Вид терапии в подгруппе и стадия по TNM
До лечения
После лечения


Эстрадиол
Прогестерон
Эстрадиол
Прогестерон

Основная группа

1) операция + СЛТ
(Т1b-2aN0M0)
186,2±19,3
0,95±0,14
172,6±32,4
P>0,05
0,88±0,17
P>0,05

2) системная ПХТ + операция + СЛТ (Т2bN0-1M0)
180,5±17,1
0,90±0,12
163,7±29,4
P>0,05
0,84±0,16
P>0,05

3) ЭАРДПХТ + операция + СЛТ (Т2bN0-1M0)
175,8±15,6
0,84±0,09
157,6±26,1
P>0,05
0,77±0,14
P>0,05

Контрольная группа

1) операция + СЛТ
(Т1b-2aN0M0)
181,4±18,1
1,05±0,17
76,8±9,0
P<0,001*
0,06±0,02
P<0,001*

P - к основной группе
P>0,05
P>0,05
P<0,001
P<0,001

2) системная ПХТ + операция + СЛТ (Т2bN0-1M0)
174,6±19,2
0,98±0,14
74,3±8,6
P<0,001*
0,05±0,01
P<0,001*

P - к основной группе
P>0,05
P>0,05
P<0,001
P<0,001

3) ЭАРДПХТ + операция + СЛТ (Т2bN0-1M0)
169,6±18,5
0,90±0,12
70,1±8,0
P<0,001*
0,04±0,01
P<0,001*

P - к основной группе
P>0,05
P>0,05
P<0,001
P<0,001

Примечание: P* – достоверность отличия к уровню до операции.

При этом уровень маркера СА-125 в сыворотке крови больных РШМ снижался после проведения хирургического вмешательства, однако он был сопоставимым в обеих рассматриваемых группах (снижение после лечения на 63,1% в основной группе и 57,8% в контрольной группе) (табл. 3).
Изучение уровня ионов кальция и фосфора в сыворотке крови пациенток после проведения оперативного вмешательства выявило выраженную гиперкальцемию (151% от исходного значения) и гиперфосфатемию (195,7% от исходного значения) в контрольной группе больных без транспозиции яичников и некоторое повышение этих показателей выше физиологической нормы в основной группе с транспозицией яичников (124,7% и 113,1% соответственно) (рис. 1).


13 EMBED MSGraph.Chart.8 \s 1415

Рис. 1. Сравнительные значения клинико-лабораторных показателей в группах исследования

Комплексная оценка гормонального, психоэмоционального (ПЭ) и сексуального статуса (СС) больных РШМ до лечения и в сроки от 3-х до 12-ти месяцев после проведённого лечения позволила установить следующие особенности их восстановления: у пациенток, которым была выполнена транспозиция яичников, основные показатели гормонального, ПЭ и СС, отражающие качество жизни достоверно не отличались от исходного уровня в сроки после лечения и через 1 год наблюдения после завершения основного этапа лечения. Тогда как в контрольной группе отмечено увеличение баллов по вопроснику MENQOL в эти периоды на 279,6% (после лечения по отношению к исходным показателям) и 311,5% (через 1 год наблюдения) по вазомоторным симптомам; на 408,1% и 558% по психоэмоциональному состоянию; на 199,6% и 270,5% по физическому состоянию и на 225,5% и 384,5% по сексуальной сфере (Р<0,05).
Отдалённая выживаемость больных РШМ была в среднем выше в основной группе больных в сравнении с показателями контрольной группы, что может быть обусловлено более высоким качеством жизни данной категории пациенток за счёт стабилизации их гормонального, психоэмоционального и сексуального статуса. В целом показатели 3-летней выживаемости улучшились с 78,6% до 87,4%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При анализе характеристик распространенности опухолевого процесса (размеры первичной опухоли, поражение регионарных лимфатических узлов, состояния параметральной клетчатки) по результатам лучевых методов исследования выявлено, что при оценке состояния тазовых лимфатических узлов чувствительность УЗИ составила 77,7%, специфичность – 63,3%, а МРТ – 83,3% и 76,6% соответственно, а при оценке инфильтрации параметральной клетчатки чувствительность УЗИ составила 32,4%, специфичность – 81,8%, а МРТ – 83,3% и 76,6% соответственно. Совпадение дооперационного УЗС диагноза отмечено в 112 (82,9%) случаях, а при МРТ у 123((91,1%) больных.
Предложенная методика расширенной экстирпации матки с транспозицией яичников на питающей «ножке» в верхний этаж брюшной полости у женщин фертильного возраста с РШМ, которая позволяет сохранить их сосудисто-нервные связи и гормонопродуцирующую функцию для предупреждения развития лучевой кастрации.
У больных с РШМ в группе без транспозиции яичников наблюдалось выраженное снижение уровня эстрадиола (до 41,7% от показателя до операции; Р<0,001) и прогестерона (до 5,2%; Р<0,001), тогда как в группе с транспозицией, уровень данных гормонов в некоторой степени снижался, но был близок к первоначальным значениям (90 и 89,9% соответственно). Отмечалось достоверное (Р<0,05) повышение уровня ионов кальция (на 51% от исходного значения) и фосфора (на 95,7%) в сыворотке крови и только незначительное их повышение при сохранении придатков (на 24,7% и 13,1% соответственно).
При проведении заместительной гормональной терапии у больных с РШМ, после выполнения гистероэктомии без транспозиции яичников показатели качества жизни по вопроснику MENQOL в среднем были хуже в 2,3-5,2 раза (Р<0,05) по отношению к группе с сохранением придатков.
Выживаемость больных с РШМ была выше в основной группе больных в сравнении с показателями контрольной группы, период наблюдения увеличилась с 78,6% до 87,4%, что было обусловлено более высоким качеством жизни за счёт стабилизации гормонального, психоэмоционального и сексуального статуса.
SCIENTIFIC COUNCIL AWARD SCIENTIFIC DEGREES DSc.27.06.2017.Tib.49.01 at REPUBLICAN SPECIALIZED SCIENTIFIC and PRACTICAL MEDICAL CENTER OF SURGERY NAMED after ACADEMICIAN V.VAKHIDOV and TASHKENT MEDICAL ACADEMY
REPUBLICAN SPECIALIZED SCIENTIFIC AND PRACTICAL MEDICAL CENTER OF ONCOLOGY AND RADIOLOGY
NAVRUZOVA VISOLA SARIMBEKOVNA
PLANNING AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CERVICAL CANCER TREATMENT IN WOMEN OF FERTILE AGE
14.00.14 – Oncology

ABSTRACT OF DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) DISSERTATION
ON MEDICAL SCIENCES
TASHKENT – 2018 The subject of doctoral dissertation is registered the Supreme Attestation Commission at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan in number №B2017.1.PhD/Tib80.
The dissertation has been done at Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology
Abstract of dissertation in two languages (Uzbek, Russian, English) is placed on web page of Scientifical Council (www.rscs.uz) and an information-educational portal “ZiyoNet” (www.ziyonet.uz).
Scientific chief:
Yuldasheva Nargiza Shavkatovna
Doctor of Medical Science

Official opponents:


Yusupbekov Abrorbek Ahmedjanovich
Doctor of medical science
Ataxanova Nigora Ergashevna
Doctor of medical science, professor

Leading organization:
Kazakh institute of oncology and radiology (Republic of Kazakhstan)

The defense will be take place on «____» _______________ 2018 at ___ o’clock at the meeting of the Scientific Council DSc.27.06.2017.Tib.49.01 at the Republican specialized scientific and practical medical centre of surgery named after academician V.Vakhidov and Tashkent Medical Academy. (Address: 100115, Tashkent c., Kichik halka yoli str. 10, Republican specialized scientific and practical medical center of surgery named after academician V.Vakhidov; Phone: (99891) 227-69-10; fax: (99871) 227-26-42; e-mail: [email protected]).
The dissertation is available in the Information Resource Center of the Republican specialized scientific and practical medical centre of surgery named after academician V.Vakhidov (Registration number №23), (Adress 100115, Tashkent c., Kichik halka yoli str., 10. Phone: (99871) 227-69-10; fax (99871) 227-26-42).

Abstract of the dissertation has been sent on «_____» _____________ 2018 y.
(mailing report № ___ of ________________ 2018y.)


F.G. Nazyrov
Chairman of the scientific council to award of scientific
degrees, doctor of medicine, professor, academician

A.Kh.Babadjanov
Scientific secretary of the scientific council to award of scientific
degrees, doctor of medicine

A.V. Devyatov
Chairman of the scientific seminar at the scientific
council to award a scientific degrees
doctor of medicine, professor

INTRODUCTION (abstract of doctoral dissertation)
The aim of research work is to improve the quality of life of fertile age women with cervical cancer by optimizing organ-preserving surgical treatment with increasing the effectiveness of combined and complex treatment.
The object of research were 135 patients with cervical cancer T1b-2bN0-1M0 stages (I-III clinical stages) who were examination and treatment in the department of oncogynecology RCRC MH RUz over 2011 – 2016 yy.
The scientific novelty of the research is the following:
estimated the effectiveness of complex diagnosis of CC using the modern methods of medical imaging and the determination of indicators of their informativity, taking into account the stage of the disease and the advance of tumor process;
developed the technique of extended hysterectomy with transposition the ovarian pedicle to the anterior abdominal wall and preservation of their vascular- nerve connections located in the funnel-shaped pelvic ligament;
proved improving of the quality of life by MENQOL questionnaire using the optimized scheme of combined treatment of patients with CC, which combines hysterectomy with transposition and preservation of morphofunctional state of the ovaries;
proved the improvement of survival rates after application of the optimized scheme of combined treatment of patients with CC, specified for the surgery with preservation of the morphofunctional state of ovaries in combination with various variants of radiotherapy and regional intraarterial polychemotherapy.
Introduction of research results. По результатам научного исследования по улучшению результатов лечения женщин фертильного возраста с РШМ:
Предложена «методика расширенной гистерэктомии с транспозицией яичников на питающей «ножке» в верхний этаж брюшной полости и сохранением их сосудисто-нервных связей, расположенных в воронко-тазовой связке», направленная на сохранение гормонопродуцирующей функции и предупреждение лучевой кастрации (справка Министерства здравоохранения №8н-д/25 от 9 сентября 2017 года). Предложенный способ позволил в 2,3-5,2 раза улучшить показатели качества жизни женщин фертильного возраста в послеоперационном периоде;
Полученные научные результаты диссертационной работы по улучшению качества диагностики и лечения РШМ у женщин фертильного возраста внедрены в практическую деятельность здравоохранения, в частности в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии, в практическую деятельность Джиззакского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, а также в образовательный процесс кафедры онкологии с курсом ультразвуковой диагностики Ташкентского института усовершенствования врачей (справка Министерства здравоохранения №8н-д/25 от 9 сентября 2017 года). Применение предложенного комплексного подхода позволили улучшить показатели отдалённой выживаемости женщин фертильного возраста с РШМ к трехлетнему периоду наблюдения с 78,6% до 87,4%.
Structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an introduction, five chapters, conclusions, a list of cited literature. The volume of the text material is 120 pages.

ЭЪЛOН JИЛИНГАН ИШЛАР РѕЙХАТИ
СПИСOК OПУБЛИКOВАННЫХ РАБOТ
LIST OF PUBLISHED WORKS
I блим (I часть; part I)
Юлдашева Н.Ш., Наврузова В.С., Бобокулов Ш.Х., Наврузова Р.С. Улучшение результатов неодаъювантной химиотерапии у больных женщин молодого возраста с раком шейки матки. // Медицинский журнал Узбекистана, 2014.- №3, С. 36-38. (14.00.00, №8).
Юлдашева Н.Ш., Наврузова В.С., Умарова Н.А., Ахмедов О.М. Результаты применения энзимотерапии в комбинированном лечении рака шейки матки // Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана, 2011. - №3, С. 67-70. (14.00.00, №17).
Наврузова В.С., Наврузова Р.С. Лечение рака шейки матки у женщин молодого возраста // Журнал «Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья», 2012. - №2, С. 35-36. (14.00.00, №14).
Navruzova V.S. Analysis of clinical cervical carcinoma surgery in fertile age patients // European Sciences Review. 2016. - №2, С 138-140 (14.00.00, №19).
Navruzova V.S., Yuldasheva N.Sh., Umarova N., Ahmedov O., Kushmakova D. Analysis of complications of radical surgery for cervical cancer in younger women // ICACT. 24th International congress on anti-cancer treatment. Paris.2013. Р. 227.
Navruzova V.S. To improve quality of life of reproductive age patients with cervical cancer // 37th ESMO congress Austria.2012. Р. 128
Navruzova V.S., Yuldasheva N.Sh., Umarova N. The selection criteria for organ preservation therapy for younger cervix cancer patients // International Surgical week. 2013.Helsinki. Finland., Р. 38.
II блим (II часть; part II)
Юлдашева Н.Ш., Наврузова В.С. Особенности хирургического лечения рака шейки матки у женщин молодого возраста // Методическая рекомендация МЗ РУз, РСНПЦ О и Р. - Ташкент, 2012. С. 32.
Юлдашева Н.Ш., Наврузова В.С., Умарова Н.А., Некова Г.О. Оценка эффективности рентгенэндоваскулярной терапии и лечебного патоморфоза при инвазивном раке шейки матки // Доктор ахборотномаси журнали, 2009. - №3 (2), С. 236-238.
Наврузова В.С. Анализ результатов хирургического лечения рака шейки матки пациенток фертильного возраста // Журнал опухолей женской репродуктивной системы, 2015. - № 3(11), С. 87-96.
Navruzova V.S., Yuldasheva N.Sh. Radical abdominal trachelectomy in the treatment for cervical cancer in young women // European applied sciences, 2014. - № 4. Р. 24-27.
Юлдашева Н.Ш., Наврузова В.С., Умарова Н.А., Ахмедов О.М., Камышов С.В. Особенности лечебного патоморфоза опухоли при рентгенэндоваскулярной полихимиотерапии в комплексном лечении рака шейки матки. // Журнал Онкология и радиология Казахстана. 2010. - № 3-4, С. 96-97.
Наврузова В.С. Возможности выполнения органосохранных операций при лечении рака шейки матки у молодых женщин. // Евразийский онкологический журнал. 2014. - № 3, С. 1013.
Юлдашева Н.Ш., Наврузова В.С., Умарова Н.А., Ахмедов О.М. Результаты хирургического метода лечения с сохранением фертильной функции у пациенток репродуктивного возраста. // Петербургский онкологический форум. Белые ночи-2015. С. 196-197.
Юлдашева Н.Ш., Наврузова В.С., Ахмедов О.М. Качество жизни как показатель эффективности комплексного лечения рака шейки матки у женщин молодого возраста // Петербургский онкологический форум. Белые ночи-2015. С. 379
Navruzova V.S. The selection criteria for organ preservation therapy for younger cervix cancer patients // ICACT. 24th International congress on anti-cancer treatment. Paris.2013. Р. 251.
Navruzova V.S., Yuldasheva N.Sh., Umarova N., Ahmedov O. Features of neoadjuvant chemotherapy in cervix cancer with immynomodulation // ICACT. 24th International congress on anti-cancer treatment. Paris.2013. Р. 249.
Navruzova V.S., Yuldasheva N.Sh., Umarova N., Ahmedov O., Ageeva T. Special features of “Familial” ovarian carcinoma clinic course // ICACT. 24th International congress on anti-cancer treatment. Paris.2013. Р. 245.
Navruzova V.S., Yuldasheva N.Sh., Umarova N., Ahmedov O., Ageeva T. Methodological and organizational principals of selective screening of cervical carcinoma, uterine carcinoma and ovarian carcinoma // ICACT. 24th International congress on anti-cancer treatment. Paris.2013. Р. 246.
Наврузова В.С. Новый метод повышения эффективности лечения с органосохраняющим компонентом и качество жизни пациенток раком шейки матки молодого возраста // Рационализаторское предложение № 679 от 09/12/2014. На основании приказа № 434 от 31.12.2014, Ташкентская Медицинская Академия.
Наврузова В.С. Способ органо сохраняющего лечения рака шейки матки у пациенток молодого возраста с учетом гормонопродуцирующей функции яичника. // Рационализаторское предложение № 700 от 20.01.2016 На основании приказа № 102 от 17.03.2016 Ташкентская Медицинская Академия.
Наврузова В.С. Метод повышения эффективности лечения местнораспронаннего рака шейки матки у пациенток молодого возраста с учетом морфологических и ммуногистохимических факторов прогноза // Рационализаторское предложение № 680 от 09.12.2014 На основании приказа 434 от 31.12.2014 Ташкентская Медицинская Академия.
Автореферат «Тошкент тиббиет академияси ахборотномаси» журнали таcририятида таcрирдан тказилиб, збек, рус ва инглиз тилларидаги матнлар заро мувофиKлаштирилди.Босишга рухсат этилди: 31.01.2018 йил
Бичими 60х45 1/16 , «Times New Roman»
гарнитурада раKамли босма усулида босилди.
Шартли босма табоCи 5. Адади: 100. Буюртма: № _____.
«Magic Print Asia» босмахонасида босилди.
 World Health Organization. Cancer: fact sheet no. 24. World Health Organization website. 2016. www.who.int/iris/handle/10442/133876
 G..Chornokur, E.K.Amankwah, J.M.Schildkraut, and C.M.Phelan, “Global ovarian cancer health disparities” Gynecologic Oncology, vol. 129, no. 1. pp. 258–264, 2013.
 Статистические материалы о деятельности учреждений здравоохранения Республики Узбекистан в 2015 году.-Ташкент. -2016. -312 с.
 Palиncia L., Espelt A., Rodrнguez-Sanz M., Puigpinуs R., Pons-Viguйs M., Pasarнn M.I., Borrell C., Spadea T., Kunst A.E. Socio-economic inequalities in breast and cervical cancer screening practices in europe: influence of the type of screening program // International Journal of Epidemiology. 2010. Т. 39. № 3. С. 757-765.
 2017-2021 йилларда ѕзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йналиши бйича bаракатлар стратегияси.
 Nguyen AD, Hoang MV, Nguyen CC. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Health Care Women Int. 2017 Nov 10:
 Yu JS, Lee D, Lee SR, Lee JW, Choi CI, Jang TS, Kang KS, Kim KH. Chemical characterization of cytotoxic indole acetic acid derivative from mulberry fruit (Morus alba L.) against human cervical cancer. // Bioorg Chem. 2017 Nov 7;76:28-36.
 Arbyn M, Redman CWE, Verdoodt F, Kyrgiou M, Tzafetas M, Ghaem-Maghami S, Petry KU, Leeson S, Bergeron C, Nieminen P, Gondry J, Reich O, Moss EL. Incomplete excision of cervical precancer as a predictor of treatment failure: a systematic review and meta-analysis. // Lancet Oncol. 2017 Nov 7. pii: S1470-2045(17)30700-3.
Cohen PA. Questioning the value of margin status in treated cervical precancer. // Lancet Oncol. 2017 Nov 7. pii: S1470-2045(17)30839-2.
 Atreya S. Referral Patterns of Gynecological Cancer Patients to a Palliative Medicine Unit: A 2 Years Retrospective Analysis. // Indian J Palliat Care. 2017 Oct-Dec;23(4):409-412.
 Silver MI, Rositch AF, Phelan-Emrick DF, Gravitt PE. Uptake of HPV testing and extended cervical cancer screening intervals following cytology alone and Pap/HPV cotesting in women aged 30-65 years. // Cancer Causes Control. 2017 Nov 9.
 Zhu H, Zeng Y, Zhou CC, Ye W. SNHG16/miR-216-5p/ZEB1 signal pathway contributes to the tumorigenesis of cervical cancer cells // Arch Biochem Biophys. 2017 Nov 7. pii: S0003-9861(17)30567-2.
 Wang C, Raince J, Swamy U, Park SJ, Zaide L, Mesko S, Demanes DJ, Kamrava M. Clinical outcomes using image-guided interstitial brachytherapy for definitive cervical cancerpatients with high-risk clinical target volumes greater than 30 cc. // Brachytherapy. 2017 Nov 8. pii: S1538-4721(17)30479-8.
 World Health Organization. Cancer: fact sheet no. 24. World Health Organization website. 2016. www.who.int/iris/handle/10442/133876
 G..Chornokur, E.K.Amankwah, J.M.Schildkraut, and C.M.Phelan, “Global ovarian cancer health disparities” Gynecologic Oncology, vol. 129, no. 1. pp. 258–264, 2013.
 Статистические материалы о деятельности учреждений здравоохранения Республики Узбекистан в 2015 году.-Ташкент. -2016. -312 с.
 Palиncia L., Espelt A., Rodrнguez-Sanz M., Puigpinуs R., Pons-Viguйs M., Pasarнn M.I., Borrell C., Spadea T., Kunst A.E. Socio-economic inequalities in breast and cervical cancer screening practices in europe: influence of the type of screening program // International Journal of Epidemiology. 2010. Т. 39. № 3. С. 757-765.
 Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.
 Nguyen AD, Hoang MV, Nguyen CC. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Health Care Women Int. 2017 Nov 10:
 Yu JS, Lee D, Lee SR, Lee JW, Choi CI, Jang TS, Kang KS, Kim KH. Chemical characterization of cytotoxic indole acetic acid derivative from mulberry fruit (Morus alba L.) against human cervical cancer. // Bioorg Chem. 2017 Nov 7;76:28-36.
 Arbyn M, Redman CWE, Verdoodt F, Kyrgiou M, Tzafetas M, Ghaem-Maghami S, Petry KU, Leeson S, Bergeron C, Nieminen P, Gondry J, Reich O, Moss EL. Incomplete excision of cervical precancer as a predictor of treatment failure: a systematic review and meta-analysis. // Lancet Oncol. 2017 Nov 7. pii: S1470-2045(17)30700-3.
Cohen PA. Questioning the value of margin status in treated cervical precancer. // Lancet Oncol. 2017 Nov 7. pii: S1470-2045(17)30839-2.
 Atreya S. Referral Patterns of Gynecological Cancer Patients to a Palliative Medicine Unit: A 2 Years Retrospective Analysis. // Indian J Palliat Care. 2017 Oct-Dec;23(4):409-412.
 Silver MI, Rositch AF, Phelan-Emrick DF, Gravitt PE. Uptake of HPV testing and extended cervical cancer screening intervals following cytology alone and Pap/HPV cotesting in women aged 30-65 years. // Cancer Causes Control. 2017 Nov 9.
 Zhu H, Zeng Y, Zhou CC, Ye W. SNHG16/miR-216-5p/ZEB1 signal pathway contributes to the tumorigenesis of cervical cancer cells // Arch Biochem Biophys. 2017 Nov 7. pii: S0003-9861(17)30567-2.
 Wang C, Raince J, Swamy U, Park SJ, Zaide L, Mesko S, Demanes DJ, Kamrava M. Clinical outcomes using image-guided interstitial brachytherapy for definitive cervical cancerpatients with high-risk clinical target volumes greater than 30 cc. // Brachytherapy. 2017 Nov 8. pii: S1538-4721(17)30479-8.

13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115

13PAGE \* MERGEFORMAT14315

13PAGE \* MERGEFORMAT142115
13PAGE \* MERGEFORMAT14221513PAGE \* MERGEFORMAT144515


P<0,05

P<0,05

P<0,05

P>0,05

P<0,05

P<0,05

P>0,05

Р операциядан кейинги миKдорининг дастлабкига нисбати

Са операциядан кейинги миKдорининг дастлабкига нисбати

СА-125 операциядан кейинги миKдорининг дастлабкига нисбати

Прогестерон операциядан кейинги миKдорининг дастлабкига нисбати

Эстрадиола операциядан кейинги миKдорининг дастлабкига нисбати

Постовариоэктомик синдромнинг намоян блиши (шикоятлар бйича)

Операциядан кейинги асоратлар частотаси

Соотношение уровня Р после операции к исходному значению

Соотношение уровня Са после операции к исходному значению

Соотношение уровня СА-125 после операции к исходному значению

Соотношение уровня прогестерона после операции к исходному значению

Соотношение уровня эстрадиола после операции к исходному значению

Проявления постоварио-эктомического синдрома (по макс.показателю жалоб)

Частота послеоперационных осложнений

P<0,05

P<0,05

P<0,05

P>0,05

P<0,05

P<0,05

P>0,05
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·J
·J
·
·Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 7520089
    Размер файла: 463 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий