Міністерство внутрішніх справ україни. Харківський національний університет внутрішніх справ. Факультет підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Факультет підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей

Кафедра психології та педагогіки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬз дисципліни Психодіагностика
Галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»

Напрям підготовки 6.030102 «Психологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Форма навчання денна


м. Харків
2013
Передмова


СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
_______________________ Протокол № _______
(дата, місяць, рік )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою ФПМСІТ
________________________ Протокол № _______
(дата, місяць, рік )
_______________________ _____________________________
(підпис) (П.І.Б.)ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Харківського національного
університету внутрішніх справ
_______________________ Протокол № _______
(дата, місяць, рік )
______________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри психології та педагогіки ФПМСІТ
________________________ Протокол № _______
(дата, місяць, рік )
_______________________ _____________________________
(підпис) (П.І.Б.)
Рецензенти:
Поліванова О.Є. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології факультету психології ХНУ імені В.Н. Каразіна, доцент;
Мілорадова Н.Е. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки ФПСІТ ХНУВС, доцент.
Розробники: Харченко С.В. – м. Харків:
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013


© Харченко С.В., 2013
© ХНУВС

1. Загальні методичні вказівки

«Психодіагностика» – дисципліна, спрямована на ознайомлення правил постановки психологічного діагнозу та створення психодіагностичного інструментарію, знаннями про переваги та недоліки основних існуючих психодіагностичних методик.
Основна мета курсу полягає в оволодінні курсантами основними положеннями сучасної психодіагностики та озброєння їх системою методів постановки психологічного діагнозу.
За навчальним планом передбачено проведення лекційних (38 год.), практичних занять (70 год.) та самостійної роботи (72 год.). Загальна кількість – 180 год. (3,0 кредити).

2. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять

Структура вивчення навчальної дисципліни
Кількість годин

Модуль 1
48


Змістовий модуль № 1:
Теоретико-методологічні та методичні основи психодіагностики як наукової дисципліни та практичної діяльності психолога
48Тема № 1: Предмет та історія психодіагностики
8
Лекція за темою № 1 Психодіагностика як наукова дисципліна
2
Лекція за темою № 1 Класифікація методів психологічного дослідження та їх застосування в психодіагностиці
4

Самостійна робота *
2Тема № 2: Психодіагностика як практична діяльність
6
Лекція за темою № 2 Професійно-етичні аспекти психодіагностики
2
Лекція за темою № 2 Психологічний діагноз.
2

Самостійна робота *
2Тема № 3: Психометрія. Вимір психічних явищ.
8
Лекція за темою № 3: Психометрія як розділ психодіагностики
2
Лекція за темою № 3: Валідність
2
Лекція за темою № 3: Надійність
2

Самостійна робота *
2Тема № 4: Спостереження як метод психологічного дослідження і його використання у психодіагностиці
14
Лекція за темою № 4: Спостереження як метод психологічного дослідження і його використання в психодіагностиці
4

Практичне заняття Карти спостереження
2

Самостійна робота *
8Тема № 5: Анкета та процес опитування у психодіагностиці
12
Лекція за темою № 5: Анкета як метод психологічного дослідження та обстеження
4

Практичне заняття Складання опитувальника.
2

Самостійна робота *
6

Модуль 2
88


Змістовий модуль № 2:
Психодіагностика пізнавальної сфери, особистості та міжособистісних відносин

88Тема № 1: Психодіагностика пізнавальної сфери
8

Практичне заняття Психодіагностика пізнавальної сфери
4

Самостійна робота *
4Тема № 2: Тести і їх використання у психодіагностиці. Тести інтелекту
14
Лекція за темою № 2: Тести інтелекту
2

Практичне заняття Тест Равена (прогресивні матриці). Короткий орієнтуючий тест Вандерлика.
2

Практичне заняття Інтелектуальний тест Айзенка.
2

Практичне заняття Тест Векслєра.
2

Практичне заняття Тест Амтхауера.
2

Самостійна робота *
4Тема № 3: Психодіагностика особистості
4
Лекція за темою № 3: Діагностика особистості
2

Самостійна робота *
2Тема № 4: Психодіагностика самосвідомості та самовідношення
6

Практичне заняття Психодіагностика самосвідомості та самовідношення
2

Самостійна робота *
4Тема № 5: Психодіагностика мотиваційно-ціннісної сфери.
10
Лекція за темою № 5: Психодіагностика мотиваційно-ціннісної сфери.
2

Практичне заняття Діагностика мотиваційної структури особистості
2

Практичне заняття Психодіагностика ціннісної сфери.
2

Самостійна робота *
4Тема № 6: Психодіагностика емоційної сфери та функціональних станів особистості
8

Практичне заняття Психодіагностика емоційної сфери
2

Практичне заняття Психодіагностика функціональних станів особистості
2

Самостійна робота *
4Тема № 7: Діагностика рис темпераменту та характеру
8

Практичне заняття Діагностика рис темпераменту
2

Практичне заняття Діагностика характеру
2

Самостійна робота *
4Тема № 8: Типологічні особистісні тести
12
Лекція за темою № 8: Типологічні особистісні тести
2

Практичне заняття ММРІ
4

Практичне заняття Багатофакторний особистісний опитувальник Кеттелла
2

Самостійна робота *
4Тема № 9: Діагностика міжособистісних відносин та комунікативної компетентності
8

Практичне заняття Діагностика міжособистісних відносин
2

Практичне заняття Діагностика комунікативної компетентності
2

Самостійна робота *
4

Модуль 3
44


Змістовий модуль № 3:
Проективні методи в психодіагностиці
44Тема № 1: Теоретично-методологічні основи проективних технік
8
Лекція за темою № 1: Поняття проекції
2
Лекція за темою № 1: теоретично-методологічні основи проективних технік.
2
Лекція за темою № 1: Сучасні тенденції у застосуванні проективних технік.
2

Самостійна робота *
2Тема № 2: Експресивні проективні методики
8

Практичне заняття “Малюнок людини”. “Малюнок сім’ї”, “Кінетичний малюнок сім’ї”.
2

Практичне заняття “Тварина, що не існує”. Малюнковий тест “Дім. Дерево. Людина».
2

Самостійна робота *
4Тема № 3: Інтерпретаційні проективні методики
7

Практичне заняття ТАТ
4

Самостійна робота *
3Тема № 4: Конститутивні проективні методики
7

Практичне заняття Тест Роршаха
4

Самостійна робота *
3Тема № 5: Адитивні (доповнення) проективні техніки
7

Практичне заняття “Методика мотиваційної індукції” Ньютена
2

Практичне заняття Методика “Завершення речення” (Сакса)
2

Самостійна робота *
3Тема № 6: Імпресивні проективні техніки
7

Практичне заняття Восьмиколірний тест Люшеру
2

Практичне заняття Метод портретних виборів Сонді.
2

Самостійна робота *
3

Всього за заліковим кредитом:
54

3. Методичні вказівки до практичних занять
Модуль 1
Змістовий модуль № 1:
Теоретико – методичні основи психодіагностики як наукової дисципліни та практичної діяльності психолога
Тема № 4: Карти спостереження
Практичне заняття
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати техніки психодіагностичного спостереження.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.Спостереження як метод психодіагностики.
2. Основні техніки психодіагностичного спостереження.
Література
Бурлачук Л.Ф Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»).
Леонов А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1984. – 200 с.
Носс И.Н. Руководство по психодиагностике. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. – 688с.
Общая психодиагностика / под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1987. – 304с.
Основы психологической диагностики: Учебное пособие / под ред. К.М. Гуревича, М.К. Акимовой. – М.: Изд-во УРАО, 2003. – 392с.

Хід проведення заняття:
І. Спостереження як метод психодіагностики.
ІІ. Основні техніки психодіагностичного спостереження.


Тема № 5: Анкета та процес опитування у психодіагностиці
Практичне заняття
Навчальна мета заняття: навчитися складати анкету.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.Анкетування як метод психодіагностики.
2. Правила складання опитувальника та анкети.
Література
Бурлачук Л.Ф Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»).
Кортнева Ю. Диагностика актуальной проблемы – М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004 – 240 с.
Никандров В.В. Вербально-коммуникативные методы психологии (Беседа и опрос): Учебное пособие. – СПб.: «Речь», 2002. – 72с.
Психологическая диагностика: Учебное пособие. / Под редакцией М.К. Акимовой – СПб.: Питер, 2005. – 3004с.: илл.
Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персоналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М.: Узд-во Института Психотерапии, 2001. – 3-е узд., 640с. илл.
Соломин И.Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики и профессионального консультирования. – СПб.: Речь, 2006. – 280с.: ил.

Хід проведення заняття:
І. Анкетування як метод психодіагностики.
ІІ. Правила складання опитувальника та анкети.


Змістовий модуль № 2:
Психодіагностика пізнавальної сфери, особистості та міжособистісних відносин
Тема № 1: Психодіагностика пізнавальної сфери
Практичне заняття
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методики психодіагностики пізнавальної сфери.
Час проведення: 4 години
Навчальні питання:
1.Психодіагностика уваги.
2. Психодіагностика пам’яті.
3. Психодіагностика мислення.
Література
Акимова М.К., Козлова В.Т. Диагностика умственного развития детей. – СПб.: Питер, 2006. – 240с.: ил.
Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – Киев, 1978. – 140с.
Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персоналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М.: Узд-во Института Психотерапии, 2001. – 3-е узд., 640с. илл.
Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опит применения их в клинике. (Практическое руководство) – М.: Апрель – Пресс, издательство Института Психотерапии, 2004. – 224с.
Худик В.А. Психологическая диагностика детского развития: Методы исследования. – К.: Освіта, 1992. – 220с.: ил.
Шапарь В.Б. Практическая психология. Инструментарий. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 432с.

Хід проведення заняття:
І. Психодіагностика уваги.
ІІ. Психодіагностика пам’яті.
ІІІ. Психодіагностика мислення.

Тема № 2: Тести та їх використання у психодіагностиці. Тести інтелекту.
Практичне заняття № 1
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати тести діагностики рівня інтелекту за тестом Равена та КОТ..
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.Тест Равена.
2. Корткий орієнтуючий тест Вандерлінка.
Література
Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – Киев, 1978. – 140с.
Бурлачук Л.Ф Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»).


Хід проведення заняття:
І. Тест Равена.
ІІ. Корткий орієнтуючий тест Вандерлінка.

Практичне заняття № 2
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати тести діагностики рівня інтелекту за тестом Г.Айзенка.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.Інтелектуальний тест Г. Айзенка.
Література
Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – Киев, 1978. – 140с.
Бурлачук Л.Ф Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»).


Хід проведення заняття:
І. Інтелектуальний тест Айзенка.

Практичне заняття № 3
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати тести діагностики рівня інтелекту за тестом Векслера.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1. Тест Векслера.
Література
Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – Киев, 1978. – 140с.
Бурлачук Л.Ф Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»).


Хід проведення заняття:
І. Тест Векслера.

Практичне заняття № 3
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати тести діагностики рівня інтелекту за тестом Амтхауера.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1. Тест Амтхауера.
Література
Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – Киев, 1978. – 140с.
Бурлачук Л.Ф Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»).
Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь – справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер, 2001.


Хід проведення заняття:
І. Тест Амтхауера.

Тема № 4: Психодіагностика самосвідомості та самовідношення
Практичне заняття
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методик діагностики самооцінки та методики „Хто Я?”.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.Методика особистісний диференціал Еткінда.
2. Методика діагностики рівня самооцінки Петровського.
3. Методика діагностики рівня самооцінки Будасі.
4. Методика „Хто Я?”
Література
Захарова А.В. Структурно-динамическая модель самооценки // Вопросы психологии - 1989. - № 1. - С. 5 – 14.
Кудрявцев И.А., Сафуанов Ф.С., Тхостов А.Ш., Савина О.Ф. Структурно-иерархическая организация самооценки у аномальных (психопатических) личностей в кризисной ситуации // Психологический журнал. Т. 12. - № 3. - 1991. – С. 57 –67.
Личностный дифференциал: Методические рекомендации / Сост. Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд. – Л., 1983.
Соколова Е.Т., Федорова Е.О. Апробация методики косвенного измерения системы самооценок (КИСС) // Вест. Моск. Ун-та. Сер. 14.: Психология. – 1982, № 3. – с. 77-81.
Столин В.В. Самосознание личности. М.: изд-во Моск. ун-та, 1983. – 284с.

Хід проведення заняття:
І. Методика особистісний диференціал Еткінда.
ІІ. Методика діагностики рівня самооцінки Петровського.
ІІІ. Методика діагностики рівня самооцінки Будасі.
ІV. Методика „Хто Я?”


Тема № 5: Психодіагностика мотиваційно-ціннісної сфери.
Практичне заняття
· 1
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методики діагностики.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література

Хід проведення заняття:
І.


Тема № 5: Психодіагностика мотиваційно-ціннісної сфери.
Практичне заняття № 2
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методики діагностики.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література
Семиченко В. А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека / В.А. Семиченко ( К.: Миллениум, 2004.( 521 с.

Хід проведення заняття:
І.

Тема № 6: Психодіагностика емоційної сфери та функціональних станів особистості
Практичне заняття № 1
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методики діагностики.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література

Хід проведення заняття:
І.
ІІ.

Тема № 6: Психодіагностика емоційної сфери та функціональних станів особистості
Практичне заняття № 2
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методики діагностики.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література

Хід проведення заняття:
І.
ІІ.

Тема № 7: Діагностика рис темпераменту та характеру.
Практичне заняття № 1
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методики діагностики рис характеру.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література

Хід проведення заняття:
І.
ІІ.

Тема № 7: Діагностика рис темпераменту та характеру.
Практичне заняття № 2
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методики психологічної діагностики властивостей темпераменту.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література

Хід проведення заняття:
І.
ІІ.


Тема № 8: Типологічні особистісні тести
Практичне заняття № 1
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методику ММРІ..
Час проведення: 4 години
Навчальні питання:
1.
Література

Хід проведення заняття
І.
ІІ.

Тема № 8: Типологічні особистісні тести
Практичне заняття № 2
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методику Кеттела.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література

Хід проведення заняття
І.
ІІ.

Тема № 9: Діагностика міжособистісних відносин та комунікативної компетентності
Практичне заняття № 1
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методику Кеттела.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література

Хід проведення заняття
І.
ІІ.

Тема № 9: Діагностика міжособистісних відносин та комунікативної компетентності
Практичне заняття № 2
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методику.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література

Хід проведення заняття
І.
ІІ.

Змістовий модуль № 3:
Проективні методи в психодіагностиці
Тема № 1: Експресивні проективні методики
Практичне заняття № 1
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методику.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література

Хід проведення заняття
І.
ІІ.

Тема № 3: Інтерпретаційні проективні методики
Практичне заняття № 1
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методику.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література

Хід проведення заняття
І.
ІІ.

Тема № 4: Інтерпретаційні проективні методики
Практичне заняття № 1
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методику
Час проведення: 4 години
Навчальні питання:
1.
Література

Хід проведення заняття
Тема № 5: Конститутивні проективні методики
Практичне заняття № 1
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методику.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література
Шапарь В.Б., Шапарь О.В. Практическая психология. Проективне методики. – Ростов н/ Д: Фенікс, 2006. – 480 с.

Хід проведення заняття
І.
ІІ.

Тема № 6: Імпресивні проективні техніки
Практичне заняття № 1
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методику кольоровий тест М.Люшера.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література
Собчик Л.Н. МЦВ – метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. Практическое руководство. – СПб., Изл-во “Речь”, 2001. – 112 с.

Хід проведення заняття
І.
ІІ.

Тема № 6: Імпресивні проективні техніки
Практичне заняття № 2
Навчальна мета заняття: ознайомитися та відпрацювати методику метод портретних виборів Сонді.
Час проведення: 2 години
Навчальні питання:
1.
Література
Собчик Л.Н. Модифицированная методика Сонди. Тест восьми влечений. – СПб.: Речь, 2003. – 128 с.

Хід проведення заняття
І.
ІІ.

4. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

Акимова М.К., Козлова В.Т. Диагностика умственного развития детей. – СПб.: Питер, 2006. – 240с.: ил.
Анастази А. Психологическое тестирование. – В 2-х т. – Пер. с англ. – М., 1982.
Алексимития и методы ее определения при пограничных и психосоматических расстройствах; Методическое пособие. СПб., 1994. – 31 с.
Баташев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.
Белый Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория / Под ред. Л.Н. Собчик. – СПб.: ООО «Каскад», 2005. – 240 с.
Бернс Р.С., Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи: введение в понимание детей через кинетические рисунки / Пер. с англ. 2-е изд., стереотипное. М.: Смысл, 2003. – 146 с.
Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – Киев, 1978. – 140с.
Бурлачук Л.Ф Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»).
Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. – Киев: Ника – Центр; Вист – С, 1997.
Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь – справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер, 2001.
Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство. М.: Изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2005. – 159с.
Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство. В 2- частях. – 3-е изд. М: Генезис. 2005.
Гальцева Т.А., Подолянюк Е.Л. Проективные методики в психологии. – Днепропетровск. – 2000. – 189с.
Данилова Н.Н. Эмоциональные состояния: механизмы и диагностика. – М., 1985.
Детский апперцептивный тест (САТ). Методические рекомендации для практических психологов под ред. А.Г. Лидерса, В.Г. Колесникова. – Обнинск, 1992. - 22с.
Диагностика агрессивности: тест руки Вагнера: Учебное пособие / Сост. Т.В. Сеноко. – Мн.: Д-Р КАРА, 1996. – 32 с.
Диагностика психических состояний в норме и патологии. – М., 1980.
Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 272с., ил.
Дружинин В.Н. Психология общих способностей – СПб.: Питер Ком, 1999. – 368 с.
Захарова А.В. Структурно-динамическая модель самооценки // Вопросы психологии - 1989. - № 1. - С. 5 – 14.
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Кудзилов Д.Б. Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2004. – 144с.
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Тихонова Е.А. Проективная диагностика в сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2003. – 208с.
Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПБ.: Питер, 2002. – 752 с.
Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин – СПб: Питер, 2000. – 512 с.
Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин – СПб.: Питер, 2001. ( 351 с.
Использование методики “незаконченных предложений” в практической психологии / Составители Слободянюк И.А., Холодова О.А., Олексенко А.И. – Винница, 1994.
Калиненко В.К. Рисуночный тест Вартегга. – М.: Смисл, 2006. – 239с.
Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство. – СПб.: Речь, 2004 – 70с.
Копытин А.И. Тест «нарисуй историю»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Издательство «Речь», 2003. – 80с.
Кортнева Ю. Диагностика актуальной проблемы – М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004 – 240 с.
Ксенофонтова Е.Г. Исследование локализации контроля личности – новая версия методики “Уровень субъективного контроля // Психологический журнал”, 1999. Т. 20. - № 2. – С. 103 – 114.
Кудрявцев И.А., Сафуанов Ф.С., Тхостов А.Ш., Савина О.Ф. Структурно-иерархическая организация самооценки у аномальных (психопатических) личностей в кризисной ситуации // Психологический журнал. Т. 12. - № 3. - 1991. – С. 57 –67.
Лановой В.Е. Метод «Напишите рассказ»: диагностика, терапия и прогноз. – СПб.: Речь, 2006. – 198 с.
Леонов А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1984. – 200 с.
Леонтьев Д.А. Методика предельных смыслов (МПС): Методическое руководство. М.: Смысл, 1999. – 36 с.
Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 2-е, испр. изд. – М.: Смысл, 2003. – 487с.Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. – 3-е изд. – М.: Смысл, 2004. – 254 с.
Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). – М.: “СМЫСЛ”, 1992. – 16с.
Личко А.Е., Иванов М.Я. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков и опыт его практического применения. – Л., 1976. – 57с.
Личностный дифференциал: Методические рекомендации / Сост. Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд. – Л., 1983.
Маховер К. Проективный рисунок человека / Пер. с англ. 3-е изд. М.: Смысл, 2003. – 157с.
Методики психодиагностики в спорте: Учебное пособие для студентов пед. Ин-тов по спец. № 2114 “Физическое воспитание” / В.Л. Марищук, Ю.М. Блудов, В.А. Платиенко, Л.К. Серова. – М.: Просвещение, 1984. – 191с., ил.
Методичне забезпечення відбору та психологічної підготовки керівників в органах внутрішніх справ/ В.І. Московець, А.П. Москаленко, Д.О. Кобзін / Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2004.
Мильман В.Э. Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. - /В.Э. Мильман - М.: МГУ, 1990. - С. 21-43.
Мира-и-Лопес Е. Графическая методика исследования личности / научн. Ред. Н.А. Грищенко. – СПб.: Речь, 2002. – 151с.
Михайлова (Алёшина) Е.С. Тест Дж.Гилфорда и М.Салливена. Диагностика социального интеллекта. Руководство пользователя. ( СПб, ГП "Иматон", 2001 ( 51 с.
Hapтoвa-Бочавер С.К. Опросник «Суверенность психологического пространства» - новый метод диагностики личности //Психол. журнал ( 2004.( Т. 25.( № 5.( С. 77 - 89.
Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика: Учебное пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 192с.
Никандров В.В. Вербально-коммуникативные методы психологии (Беседа и опрос): Учебное пособие. – СПб.: «Речь», 2002. – 72с.
Носс И.Н. Руководство по психодиагностике. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. – 688с.
Общая психодиагностика / под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1987. – 304с.
Основы психологической диагностики: Учебное пособие / под ред. К.М. Гуревича, М.К. Акимовой. – М.: Изд-во УРАО, 2003. – 392с.
Пишо П. Психологическое тестирование. – 16-е узд. – СПб.: Питер, 2004. – 160с.: ил.
Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Психологический анализ рисунка и текста. – СПб.: Речь, 2006. – 524с.
Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности. Учебное пособие / Под общ. ред. В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЭ. 2003. – 768с.
Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. / Редактор-составитель – Д.Я. Райгородский. – Самара: Издательский Дом “БАХРАХ -М”; 2001.- 672с.
Проективная психология / пер. с англ.. – М.: Апрель Пресс, Узд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 528с.
Психологическая диагностика: Учебное пособие. / Под редакцией М.К. Акимовой – СПб.: Питер, 2005. – 3004с.: илл.
Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персоналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М.: Узд-во Института Психотерапии, 2001. – 3-е узд., 640с. илл.
Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опит применения их в клинике. (Практическое руководство) – М.: Апрель – Пресс, издательство Института Психотерапии, 2004. – 224с.
Семиченко В.А. Психологія особистості. – К.: Видавець Ешко О.М., 2001. – 427с.
Семиченко В. А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека / В. А. Семиченко ( К.: Миллениум, 2004.( 521 с.
Сение И.Г. Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ). Ярославль. – 1991. – 19 с.
Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений. Практическое руководство. – СПб.: Речь, 2003. – 96 с.
Собчик Л.Н. Модифицированная методика Сонди. Тест восьми влечений. – СПб.: Речь, 2003. – 128 с.
Собчик Л.Н. Мотивационный тест Хекхаузена. Практическое руководство. – СПб.: Речь, 2002. – 16 с..
Собчик Л.Н. МЦВ – метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. Практическое руководство. – СПб., Изл-во “Речь”, 2001. – 112с.
Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ. – СПб.: Речь, 2000. – 219 с.
Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. – М., 1980. – 174с.
Соколова Е.Т., Федорова Е.О. Апробация методики косвенного измерения системы самооценок (КИСС) // Вест. Моск. Ун-та. Сер. 14.: Психология. – 1982, № 3. – с. 77-81.
Соломин И.Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики и профессионального консультирования. – СПб.: Речь, 2006. – 280с.: ил.
Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. – М.: Памятники исторической мысли, 1995. – 96с.
Столин В.В. Самосознание личности. М.: изд-во Моск. ун-та, 1983. – 284с.
Сыромятников И.В. Психодиагностика: Учебное пособие. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 640с.
Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. Адаптированный вариант. – СПб., Речь, 2006. – 176с.
Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса. – СПб: Речь, 2003. – 96с.
Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института психотерапии. 2005. – 768 с.
Худик В.А. Психологическая диагностика детского развития: Методы исследования. – К.: Освіта, 1992. – 220с.: ил.
Шапарь В.Б. Практическая психология. Инструментарий. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 432с.
Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика отношений между родителями и детьми. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 432с.
Шапарь В.Б., Шапарь О.В. Практическая психология. Проективне методики. – Ростов н/ Д: Фенікс, 2006. – 480с.
Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 512с.: ил.
Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В.В. Анализ семейных отношений подростков при психопатиях, акцентуациях характера, неврозах и неврозных состояниях/ Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий - М., 1994. - 96с.


15

Приложенные файлы

  • doc 11140112
    Размер файла: 268 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий