М арія Процишен Аналіз чинного та перспективного законодавства про право на страйк. Тетяна Ш евченко Дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі його невходження до складу


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
П7
'(*)+
СіОї
СПСРі ПП
" >їПС=
РОПП уі4
і) ?Пиї
U/. 6й6*./6
J6 +* : G
JA .  A й E
3+ йуу.уV*E
4*.; +* E
),уй?* 3+ й 
^A /Cу76 : у8E
3+ йу/98F*.E
у#@"ї СР @1
/.*90 у+E
/3у/у8у/.;
U* :уй?й .;
Jу/. й /P*+*
K .9:уй?4A
:/98F*.у/.;
08у/.; G
LQQM С . у4
4 * /й6E
98F*.у/.;0A
K
U/98F*.у/.
/у8у/.;A 7**E
`/у8у/.; 
7
ПРР#
0/.; /98F*.
6 у86: у/.A
*. у,уй90
79/4у.+*90
/3у/у8у/.;
3у 3уйу79 [email protected]
/.; G 8?.;
йуу.уV*-
+ йу/3у/у8уE
3+ й у86: E
4у,9. 4*.; й
,4 : уу7 E
,*/3у/у8у/.
йуу.уV*6
,й64 +* E
V.; йу:уB*@
?4 /уй 4A
E U.у 3+*79/E
:у,у 3+ й /3уE
BC
0%)!5V"7 '(*!
/у8у/.; /йу4 A 7*-/.й64 /у:7 й .; 
+* :уй?й .; 3+ й у86: у/. JLA /
Q>EQ2M
2"Ої РР#СР @1
3+: *./6
/3у/у8у/.; G */. у.й*./.й*у/.;
: +9V** у+4 3+ й 
С + :+*V* йу3+у/ у /.+9.9+* @
у,уйу- 3+ йу/98F*.у/. *. *7у,у
4*6 П67 9ф*?C * /ф. 0. *у8Cу7@
4?4 й?7*** 7**/3у/у8у/. 7*E
.у/3у/у8у/. й ф*/.й* U*4*.уй 3+ @
йу/98F*.у/. у.уB7*/.й60. 3у/*[email protected]
00 / 3+ йу/3у/у8у/.;0 % A О*ф*;E
6 /ф. A ф.у 3+ йу/3у/у8у/.; й0ф *.
й /*86 7**/3у/у8у/.;A ф.у GуA /. уй6/;
у8 7 .**4 у3+*7**?C 3+ йA * 3+@
у8+*. *. уй?C ф*/.йA +у4* .*CA у.у@
+?* 3уу/.;0 /й6: ? / /у7*+B *4
3+у8+*. *4?C 4 3+ й йу: , *4?C 
*,у у86: у/.*-A V; +* :9*. .9
/3у/у8у/.;A у.у+ 6 8? 3+/9D *49
+ ** JaA / =LM Nу7у8у- .уф :+*6
3+7*+Bй /6  С**7.уй J1A / aKLM
ї*у.у+?* /уй+*4* . B* у.у[email protected]
7*/.й60. у,уй90 3+ йу/3у/у8у/.; 
3+ йу/98F*.у/.; Р " 9 /ф. *.A ф.у
 у,уй 6 3+ йу/98F*.у/.;  у,уй 6
7*.у/3у/у8у/.; й?.* 0. : у,у@
йу- 3+ йу/3у/у8у/. 6й60./6 3+у:@
йу7?4 у. ** J=A / ==M
Nу V*49 4*0A 8у** у,ф?4
3+*7/. й6*./6 4** 9ф*?CA й?7*[email protected]
DC у,уй90 7**/3у/у8у/.; й /у/. й*
 у,уйу- 3+ йу/98F*.у/. й ф*/.й*
у.7*;у,у U*4*. % A */**й
/ф. A ф.у 3+ йу/98F*.у/.; /у7*+B.
7й /.+9.9+?C U*4*. O /3у/у8у/.;
й 7*.; 3+ й 4 у8 7 .; у86: у/[email protected]
4 (3+ йу/3у/у8у/.;) /3у/у8у/.; / @
4у/.у6.*;у +* :уй?й .; 3+ 7*B @
D* G9 3+ й /3у6.; йу:уB*?*
 *,у у86: у/. (7**/3у/у8у/.;) Nу@
7у8у,у 4*6 3+7*+Bй 0./6 ї О9ф*@
+6й*у  О+уC A у.у+?* /ф. 0.A
ф.у у,уй?* 3+ йу/3у/у8у/.; 7**/3у@
/у8у/.; 7у3у60. 7+9, 7+9, 6й[email protected]
/6 й: 4у: й/4?4 [ .*,у+64 JLA
/ Q2^ RA / Q>QM ? 3у77*+Bй *4 . 90
.уф9 :+*6A 3у/у;9 76 3уу- +*@
: G 3+ 7*B DC /98F*.9 3+ й 
у86: у/.*- ф* U.C 7й9C /у/. й[email protected]
0DC у,уйу- 3+ йу/98F*.у/. 6й[email protected]
*./6 *у8Cу74?4 9/уй*4A . B*A  
у./9./.й* у7у- : C 7* *. *йу:4у[email protected]
?4 3ууG*у* 9ф /.* /98F*. й 3+ @
йуу.уV*A й у3+*7**?C /9ф 6C
/0ф *. йу:4уBу/.; . у,у 9ф /.6
йуу8D*
*79*. . B* у.4*..;A ф.у 3+ йу@
/98F*.у/.; й ,+ B7 /уE3+ йуйу4A [email protected]
7уйу4  у,уйу4 /3*. C 4**. + :ф@
90 3++у79 b.у у89/уй*уA 3+*B7*
й/*,уA 3+ 7*Bу/.;0 .у- у- у[email protected]
+ / 3+ й ф /.?4 398ф?4 у[email protected]
+ /64A й/*7/.й* ф*,у :4*6*./6 4*@
.у7 3+ йуйу,у +*,9+уй 6O й ф /.?C
у.+ /6C 3+*й +9*. 7/3у:.й?-A й
398ф?C E 43*+ .й?- 4*.у7 ї у@
,уйу* 3+ йу 6й6*./6 /уB?4 /.[email protected]
.у4 P /уйу,у 3+ й *49A  P@
 /уйу49A 3+/9D 43*+ .й?- 4*.у7
+*,9+уй 6 "+ .9/; у8F6/6*. + :@
ф* 4*B79 3+ йу/3у/у8у/.;0 7**/3у@
/у8у/.;0 / .уф :+*6 йу:4уBу/.
у/9D*/.й*6 йуA ф.у 6й6*./6 у74
: /9D*/.й*?C 4у4*.уй 9ф /.6 й 3+ @
йуу.уV* JKXA / >XM
N+ :* у,уйу- 3+ йу/3у/у[email protected]
у/. /*79*. у8+ ..; й4 * 4у@
4*. йу:уй*6 . уйу- П67 9ф*?C
3+й6:?й *. 4у4*. йу:уй*6 у@
,уйу- 7**/3у/у8у/. йу:+ /.9 G A
7+9,* E 4у4*.9 +уB7*6A .+*.; E 
 /.93*0 у3+*7**?C /у8?.-
С/.+*ф 0./6 . B* у48 G :й @
?C .уф* у./ф*. 
у,* 9ф*?* /у60./6 .у49A ф.у
 у,уй 6 3+ йу/3у/у8у/.; йу: *. /
4у4*. +уB7*6 /98F*. JKKA / Q=^ KQA
/ aL^ K>A / R1M Nу V*49 4*0A . 6
3у:G6 3+*7/. й6*./6 8у** + Gу@
 ;у-A у7 у /9D*/.й90. ?* 4*@
6 3у U.у49 3уйу79 % A О+уC
/ф. *.A ф.у H у,уй 6 3+ йу/3у/у[email protected]
у/.; у8+ :9*./6 / 4у4*. йу:уй*@
6 (+уB7*6 +*8* A й/.93*6 й @
/*7/.йу . 3)A 7**/3у/у8у/.; E 3у 7у/.@
B* у3+*7**у,у 9/уй6 (+*,/.+ @
G6 й ф*/.й* 3+*73+4 .*6A 7у/.@
B** у3+*7**у,у йу:+ /. . 7) JRA
/ Q>QM
ї*/у;у у* 4** 3у 7 у49
йу3+у/9 4**. С '9+**й Р /ф. *.A ф.у
 у,уй 6 3+ йу/3у/у8у/.; 4уB*. /[email protected]
3 .; .у;у 3у/* йу:уй*6 9 /[email protected]
8F*. ,+ B7 /у- 3+ йу/3у/у8у/.
йу0 .уф9 :+*6 С '9+**й у8у/уй?й @
*. *у8Cу74у/.;0 ф6 49D*/.й 9
P:ф*/C G йу:4уBу/.;0 4*.;
3+ йу 3у;:уй .;/6 . 4 49D*/.йу4A
й?3у6.; 90E8у + 8у.9 3у9ф .;
у3+*7**90 3+8?; . у- .уфу-
:+*6 /уBу +у, /.;/6 Р7у- : /.у@
+у у,уй?C 3+ йуу.уV*- й/*,7
й?/.93 *. ,у/97 +/.йу й G* 93уу4уE
,їI3їиP CDDN
ф*?C у+, уйA 7**?C й /.?4
3уу4уф64A . * 4**./6 ф*. 6 43*@
+ .й 6 9/. уй /3у** + /3у@
+6B*- . C у+, уй 7+9,4 9ф /.@
 4 у,уй?C 3+ йуу.уV*- Сй79
7 у- у/у8*у/. у,уй 6 ,+ B7 @
/ 6 3+ йу/98F*.у/.; 4*0. + :90
3++у79 й /9 + :фу,у 4*.у7 3+ йу@
йу,у +*,9+уй 6 A  /*7/.й*A 3+
. C 9/уй6C й+67 у7 й7 3+ йу@
/98F*.у/. 4уB*. 4*.; 3+у:йу7?-
C + .*+ у. 7+9,у,у С .у B* й+*46 у,у@
й 6 3+ йу/3у/у8у/.; 6й6*./6 у74 :
/у/. й?C U*4*.уй у,уйу- 3+ йу@
/98F*.у/. % 4 у8+ :у4A у,фу
/7* .; й?йу7A ф.у  у,уй 6 7**/3у/у[email protected]
у/.;  /у/. йу- U*4*. у,уйу-
3+ йу/98F*.у/. . B* * 4уB*. 3+у/@
Cу7.; у. 7+9,у,уA /уй*+V*у у,у 3у
/йу*- 3+ йуйу- 3++у7*A й7 3+ йу/3у@
/у8у/.
П і P у.4*ф *.A ф.у й у3+*7**@
?C /9ф 6C H3+ й 4у,9. 3+ 7*B .;
G 4A у.у+?* * у8 7 0. :+*у- йу*-A
/3у/у8у/.;0 3+4 .; +*V*6A у/9D*@
/.й6.; U. 3+ й С *D* 4*;V*- 4*+* . @
* G 4у,9. й?3у6.; у86: у/.
Су 4у,C й7 C у8D*/.й*?C у.уV*@
- 9 : ?* G * у8 7 0. 3+ йу@
/98F*.у/.;0I JK2A / KQXM Рф*й7уA ф.у
й . C /9ф 6C G й/* B* 4*0. 3+ йу@
/3у/у8у/.;A у7 у у./9./.й* 7**/3у@
/у8у/. 7* *. *йу:4уB?4 C 3уу@
G*у* 9ф /.* й 3+ йуу.уV*A . *
у * 4*0. 3+ йу/98F*.у/.
% 4 у8+ :у4A
СПОіП ""РР#A
СР и
E U.у 3+*79/4у.+* 6 у+4 4 @
у,уйу,у 3+ й /3у/у8у/.; G /йу4
G** 3+ й*?4 7*-/.й64 +* :у@
й?й .; 3+ 7*B D* *49 3+ й й[email protected]
3у6.; йу:уB*?* . у* Gу у[email protected]
: у/.
С 9* у,уйу,у 3+ й *. *7у,у
4*6 у 4у4*.* /.93*6 у,уйу-
7**/3у/у8у/. СG-A /ф. *.A
ф.у /98F*. 3+у8+*. *. у,уй90 7**@
/3у/у8у/.; / /.93**4 Ka *.*,у йу:@
+ /.  U.у,у 4у4*. ,у/97 +/.йу 3+@
/й й *. G9 7й79 ;?- у,уй?-
у4*+ 3+: *. *,у у,уйуE7**/3у/у[email protected]
?4 С .у B* й+*46 йу:4уB? /.9 GA
у,7 у86: у/.; 3у 93 .* у, йу:@
 *. 9 G A * 7у/.,V*,у Ka *.*,у йу:@
+ /. ї 3+4*+A +*8*у 4уB*. 3у9ф.;
 /*7/.йу G*?- 3у7 +уA . * у[email protected]
*.?A 3у7*B D* у,уу8уB*0
С . C /9ф 6C 3+4*6*./6 /..9.
 у,уйу,у 3+*7/. й.*;/.й A  у,у@
й90 у86: у/.; +* :90. 3+*7/. й.*@
 . у,у G Р7 у Gу 4уB*. у/[email protected]
D*/.й6.; / 4у/.у6.*;90 .+97уй90 7*@
6.*;у/.; 3у9ф .; 3+8?; 7у 7у/.@
B*6 Ka *.*,у йу:+ /. N+ U.у4 4у[email protected]
у ,уйу+.; у8 у,+ ф*у- 7**/3у/у[email protected]
у/.
 .9:уй /+*7 U*4*.уй 3+ йу@
/98F*.у/. +679 / 3+ йу/3у/у8у@
/.;0 7**/3у/у8у/.;0 й?7*6 7*.уE
/3у/у8у/.;  /3у/у8у/.; у.й*ф .; :
3+ йу +9V*6 Nу V*49 4*0A 7*E
.у/3у/у8у/.; 4**. 4*/.у .у;у й
/9ф * +9V*6 й /3у* у,у@
йу- у86: у/.A 3уU.у49 й+67 /.у.
+ /3у , .; 7*.у/3у/у8у/.; й у7у4
+679 / 3+ йу/3у/у8у/.;0 7**/3у/у[email protected]
у/.;0A у.у+?* 3у/.у6у й: 4у7*[email protected]
/.й90. 7у3у60. 7+9, 7+9, *: й/@
4у у. ф6 3+ йу +9V*6
у/. .уфу +,94*.+уй у- 6й[email protected]
*./6 .уф :+*6 О + /*йу-A у.у+ 6
й?7*6*. й /у/. й* у,уйу- 7**/3у/у[email protected]
у/. у,уй90 7*.у/3у/у8у/.; 
/3у/у8у/.; G */. у.й*./.й*у/.;
: /уй*+V*у* у,уйу* 3+ йу +9V*@
* JK>M С /9 .у,уA ф.у у,уй?* у[email protected]
: у/. 6й60./6 у3+*7*60D4 3+
C + .*+/.* у,уйу- 3+ йу/98F*[email protected]
у/.A +* :уй .; C й 3уу- 4*+* 4у@
B*. V; GуA /3у/у8у* / 4у/.у6.*;у
*/. у.й*./.й*у/.; : /йу 7*-/.й6 й
/P*+* у,уу8уB*6 JKLA / KKXM
 :+96 у+4 .йу* : +*3**
/. .9/ 3 .*;D у, 7уCу7?
P:ф*/C GA *у8Cу74у у8+ ..;
й4 *  ф* у:- 3+ йуй?C
у+4 у8D* у,уйу,у : уу7 .*;/.й 
/3*G ;?C у,уй?C : ууй % A @
уу4 !+ ? HР //.*4* у,уу8у@
B*6I : +*3* у+4 A й /уу.й*./.й
/ у.у+у- у86: у/.; P:ф*/у,у G й
у.уV* 93 .? у,уй /8у+уй 3+*@
+ D *./6 й /9ф * *,у /4*+. (/. R) % 6
3у:G6 6й6*./6 8у** у,фу- 6
 ф6 у86: у/. 93 ..; у, *@
у8Cу74у ф*  4494 у/уй?C
U*4*.уй 4*C :4 7 у,у у, A 
у.у+?4 у.у/./6 /98F*. у,уу8у@
B*6 С /9ф * у./9./.й6 08у,у :
U.C U*4*.уй * 4уB*. йу: .; у[email protected]
: у/.; 3у 93 .* у, 
 О9ф*+уй /ф. *.A ф.у Hу86: у/.;
3у 93 .* .у,у у,у у, /8у+
йу: , *./6 3 .*;D у,уй 
/8у+уй / 4у4*. йу:уй*6 9 *,у
/уу.й*./.
6I JK(
+*7**V
у.уйу- /
й*4 6й
+у,у у *
D*6 )
49
ї#їc
/4A
ї
M
/ KXaEKX[
,4 9ф*.
P:ф*/
 3+:
. уй*,
/.йу4A
С \
D*6 
N+ у.
4уB*. 7.
3*+*7 ф* K
B DC 93
/.й9*. 3+^
:+*46 
7уй P:ф
.у+ 6 3+у[
 у,уу8
у49 3+*7
у/.A . 
у 4у4*.*
: у/. [
 у й /
у, 7уO
: 6 *,у
у./9./.й9-
,уй?- 3*+
у,у у,
*,у 3у;:9
/.й 
С
U.у
4? у,
.*;?-

ф*/у* G
йу0 3у 9,
3 .*?GO
 у, й 8
+9/  V
* /944?
.*;?4 :
уу7 .*;
4у,9. 8?.)
/ф*. 3у, ]
0ф.*;V
^ у !M
у86: .*;/.
807B*.;
й?4 Pу7
* 4уB*. d
ф

,й A  у,уE
O 3+*7/. й.*@
*) 4уB*. у/9E
I.+97уй90 7*E
KZ 7у 7у/.E
K+ U.у4 4уBE
JР& 7**/3у/у8E
*.уй 3+ йуE
U йу/3у/у8уE
*6 7*.уE
.; у.й*ф .; :
J9 4*0A 7*E
*/.у .у;у й
* у,уE
й+67 /.у.
у/.; й у7у4
\ 7**/3у/у8E
й: 4у7*-E
+9, *: й/E
O6
уй у- 6й6E
/*йу-A у.у+ 6
йу- 7**/3у/у8E
0/у8у/.; 
,й*./.й*у/.;
3+ йу +9V*E
у,уй?* у86E
60D4 3+
3+ йу/98F*.E
KїX& 4*+* 4уE
4у/.у6.*;у
йу- 7*-/.й6
LA / KKXM
U* : +*3**
U. 7уCу7?
7 4у у8+ ..;
:- 3+ йуй?C
у7 .*;/.й 
ууй % A @
4* у,уу8уE
й /уу.й*./.й
3ф*/у,у G
й /8у+уй 3+*@
. (/. R) % 6
O у,фу- 6
3.; у, *E
494 у/уй?C
у,у у, A 
B. у,уу8уE
й6 08у,у :
у: .; у86E
у Hу86: у/.;
у, /8у+
 у,уй 
уй*6 9 *,у
/уу.й*./.й90D*,у у8F*. у,уу8уB*@
6I JKaA / KXaM : /4?/ 7 у,у у[email protected]
+*7**6 й?.* *.A ф.у 76 ф6 @
у,уйу- у86: у/. *у8Cу74?4 9/у@
й*4 6й6*./6 ф* /98F*. A у.у@
+у,у у йу: , *./6 .у / *./6 3+*+ @
D*6 у,уйу- у86: у/.A .уA 3у V*@
49 4*0A /*79*. /у, /.;/6 / ПуйE
/4A ї О9ф*+6й*уA О9ф*+уй?4 JKaA
/ KXaEKX1^ K1A / KaXEKaK^ K=A / K1>M [email protected]
,4 9ф*?4A у.у+?* й?7*60. /4*+.;
P:ф*/у,у G 3 .*;D у,
 3+: * *,у 94*+V4 й 3у+67*A 9/@
. уй*у4 ,+ B7 /4 : уу7 .*;@
/.йу4A й ф*/.й* у/уй 6 76 3+*+ @
D*6 у,уйу- у86: у/.
N+ у./9./.й 3 .*;D у, *
4уB*. 7. +*ф; у йу*:F6й* 3+
3*+*7 ф* ф /. 4 .*+ ;?C 8 ,A 3у7*@
B DC 93 .* й ф*/.й* у, A . * у./[email protected]
/.й9*. 3+ йу/98F*.у/.; G С .у B*
й+*46 у !+ ? HР у,* / 7уCу@
7уй P:ф*/C GI /у7*+B. у+49A у@
.у+ 6 3+у.йу+*ф.  у8D4 : у 4 у
 у,уу8уB* й !+ *A .*у+*.ф*/@
у49 3+*7/. й*0 у у,уйу- у86: @
у/.A .  :7+ йу49 /4?/9A й ф /.у/.A
у 4у4*.* 3+*+ D*6 у,уйу- у[email protected]
: у/. С /уу.й*./.й / ф > /. Q U.у,у
 у й /9ф * /4*+. 3 .*;D @
у, 7уCу7? P:ф*/C G 3+@
: 6 *,у /97у4 94*+V4 8у 8*:й*/.у
у./9./.й90D4 у, : 3у/*7- у@
,уй?- 3*+у7 93 фй *./6 : .йуй . @
у,у у,у3 .*;D ( ф/*?C й
*,у 3у;:9 7уCу7уй) 3+ у.+?. /*[email protected]
/.й С U.у4 у.*/.* 3*+*ф/** /[email protected]
4? у, 4уB*. 4*.; V; 3+97@
.*;?- C + .*+A .  94*+V** P:@
ф*/у* Gу * /4уB*. 9B* :F6й.; /йу0
йу0 3у 93 .* у, Сй79 у./9./.й6
3 .*;D 7*-/.й* 3у 3*+*ф/*0
 у, й 807B*. 4у, 8? 3+у:й*/. у. @
+9/  у,уй?- ,*.A у7 у й:?/ @
* /944? у,уйу,у 7у, 3у /3у@
.*;?4 : 3/64 у. +9/ : 3+*D*у : @
уу7 .*;у^ .й? 3 .*;D у,
4у,9. 8?.; 3+97.*;у й:?/ ? й
/ф*. 3у, V*6 *,у у,уйу,у 7у, /@
0ф.*;у у/уй +*V*6 /97
( у !+ ? HР 3у+67* 3у, V*6
у86: .*;/.й 3 .*;Dуй у,уй 3*+*7
807B*.?4 ,у/97 +/.й*?4 G**@
й?4 Pу7 4I) Р7 у . у* +*V**
* 4уB*. 8?.; й?*/*у /97у4 й у.у@
V* 94*+V*,у P:ф*/у,у G A  *
4уB*. 8?.; 3у7 / / . 4 .+*8уй @
64 Рф*й7уA ф.у : уу7 .*0 /*79*.
/0ф.; ф > /. QeU.у,у у 
С?йу7?
ї у,уй 6 3+ йу/3у/у8у/.;  у,у@
й 6 7**/3у/у8у/.; й: 4у/й6: ?A 7у@
3у60. 7+9, 7+9, /у/. й60. у,у@
й90 3+ йу/98F*.у/.;^ й .у B* й+*46
 у,уй 6 7*.у/3у/у8у/.; 6й6*./6
U*4*.у4 у,уйу- 7**/3у/у8у/. b.
.*у+*.ф*/* .*,у+ 6й60./6 й*/;4
й B?4 76 +* : G 4*C :4
у+*.у,у у, A 4*0. у3+*7*60D**
: ф** 76 3+ .ф*/у,у : +*3*6
*,у U*4*.уй : уу7 .*;у4 9+уй*
йО й 
K
)60"Рї
UGу3*7ф*/- /уй +; f
Nу7 +*7  9C +*й E A KR=1 E a=2 /
Q
"С ') 2)
+7ф*/- /. .9/ фу@
/. й Пу// E A KRR1 E Q22 /
>
3#О"=
у8D*- .*у+ 3+ й ,у/97 +/.й f
Nу7 +*7 С ї*+/*/6G E A KRRR E 1=2 /
2
:"
,у/97 +/.й 3+ й f Nу7 +*7 ї  E
.9:уй A С ;у E A KRR1 E a1Q /
L
5ПОі"
3+ йу !+ ? f Nу7 +*7 ї N О[email protected]
ф*+6й*у E gA QXX2 E 2== /
a
-"0"ї@ С D) E)
N+ йуу.уV*6 й /уG /@
.ф*/у4 у8D*/.й* E A KRL= E >K= /
1
"С"ї /) )
'у/97 +/.й* 6 /уG /@
.ф*/ 6 /у8/.й*у/.; E A KR2= E =>2 /
=
+ПїуС *) )
'+у4 76 6 /985<. 3у7 .у@
йC 3+ йуй7у/ й 94уй C 3*+*Cу79 7у +уйу]
*уу4O /  7 0+7 9 E *+йGA
QXXX E K1X /
R
5ПОі"
3+ йу Пу// f Р.й +*7  О+уE
C E A QXX2 E 1QX /
KX
+П уРи D) 5)
+7ф*/* G й /уй*[email protected]
/у4 ,+ B7 /у4 3+ й* E A KR21 E QQa /
) -у0" "Сї 5) 3)
Р/уй? у,уйу,у 3+ @
й E gA QXXKE >=2 /
KQ
,."Сї ) )
'+ B7  /98F*. @
у,уйу,у 3+ й Пу//-/у- )*7*+ G E Су+у@
*BA KRR1 E K2Q /
K>
-ППР"П ) )
ї у,уйу* : уу7 .*;@
/.йу 3+ йу/98F*.у/.; P:ф*/у,у G ff іу@
:6-/.йу 3+ йу E KRRa E h 1 E R1EKXL
K2
?ПОфСП F) *)
Р8D** 9ф** у 3+ йуу.у@
V* E A KR12 E >LK /
KL
)3П 5) 6)
N+ йуй 3+у8*4 +*,9[email protected]
й 6 у8уй56:уйC 3 .*Bй E ОA QXX> E Q=X /
Ka
-у0" G) G)
ї у,уйу* 3+ йу Пу// E
A QXXK[E>1> /
3)FСРї H) /)
Р/уй?* йу3+у/? .*у+
/уй*./у,у P /уйу,у 3+ й E A KRaX E K=R /
K=
*РС=
 у,уйу,у 3+ й f Nу7 +*7 ї N О[email protected]
ф*+6й*у E gA QXX> E >=2 /
RWK X
ОПРСР и й ії
у фОРф
РПРиїП
Р П уР ОСі
їПС
П СП Р Пїу
Р П їППСС !
ПС ОііС 
Р"#іС ПСПОй
С $ "О%
ОПРС ий іїіуи ий
фРРіїїий 
їиуРС  РП С 
!"#$%$&$ '(%)*$"+,+ '(*)*
! '!-'(%./"%0$)*
*'" &1(*2"%
&"ф"Пї 
ОПРС
 ий й
' ("і"Сї
$3П4 їР РуП
#'!51* 6(%#$!) &1(*2"%
!"#$%$&$ -7(8*)% ! '(*)*
"*" &1(*2"%
(3і9Пй 
і3фПС:
іСПРїО
у ий уйф
іОС
СПуї
"Пї 
їО
у ий уйф
йПР ) іОСі
СПуїі
"Пї П
їОР 
Р 
ОО 
О!"ОР 
О!ї#$РС ї
!%РС С
іиї!О С
їСПР$О& С
%ОїОР ї
%РП'(ї Р
іи )
%РС ї
!"!ОРС Р
(О!ї С
(' 
%ПР)иРС
*+,- . / йуйф
ПСї іОСі
СПуїі
"Пї П
*О"їРПС +СОи
!О Пу3у 3ї 4 їР РуП &і4 и: їП іуи и у РР ПРу
їОП ,ПО С С
#9П 3 3 С иуїф і їРуї
*їРПСП -йОП
';3О П иу С їи 3 С і Р;<іуПї ї іО39Пй 3
=>ПОї3? йО3 ї С и иО і їРуїО &і4 и
О +іРОП".и
@Пи Р; Р;<іу С їїиA Рф
/С ,С ї
#П П иу С фїПї ї С у їП ф уиО С Сі ПРуї
їи иі 3 С РП 4 їР РуП фОС
/О"їРПС ,ОП"0
1 їР їР;B3іу Руи >ии3РіиA и9
О) +ПОС1ї
'иу С ;A і ї іи>Пі9Пй иA іуA ОП ф иїу ф
ї
2 3ПО"Сї
'и 9и ;РїПР РуП ї фїП О їП і4 ф 4 РиРу3Ои ї
О -П0уї
'їїП РПіи їиA П фРРіф уїиРуї
ОПРС ий

CD
CE
CF

GE
ї ОП
' їиуі фРРіїїф 3фHї С фїП иA їП Ри G
*О"їРПС 4 5П ПО (#ПіП
- иу С фРРіїїий РууР Aи фїиA іО Пй E
6 7Сїу
';3Ои РПїїП I3 С іу3фПй JїП С Ой ОK у JїП С
іуиїОиK ї і у3іРуП їПиA їП Ри іуиї ф П ї3Руї С E
 П' 3Пї
! Руиу9П ий О3A ПО фРРіїїф ;333 С
3фHHф їиї 3їи ПйР 3 С ПС РуП ї фП A и
їLС MD
(СП 8"#Пї
'її3 ;333 С ї ПI 3і ОП 4 ПС РуП їПі3О3 иA
ПППї ПиОРуї ME
'1ОП 2"ї
'її3 3фHї С фРHї С Р>3П A и їLС:
;3Ои їРі 3 С Р39П ф і їРуї MN
2 /О"їРПС
'їїП Р3іуи 33П ї ;Lіуи ОиРї4 їР РуП і3О
у ї О3A у Р>3 у3A фПй
*О"їРПС 2П1ї
#уї3 С у3A фПй: ;3Ои їїф 3фHї С
C
/С ПС9уОП
#;<іуи ОП ПРууиї їїф 3фHї С Р9П іу 4 Р>3и ND
2 3П0"Сї
';3Ои у 3Р3іуиїи О3 П9П4 ОП ПРууиї 4 ПС РуП Оиу иA
ф Пї
12
5П " Р С.
6О їСП
#їОПСї
 @Ои у О3уи ОП ПРууиї її4 ПС РуП Р>3П Р9П ф
3 456.
OAиРу Р33 С N
 ,7*89+:;у49
 ПО -#СРиї
3+ й9 й 4 О<й
'3О3у іО3у3 9ПС і у иA ф Пї Р>3П ;у;и у3иОО
О П
'и 9ии > і9П ї С П Руиу9П 4 уиу3иРуи 4 РиРу3Ои
&і4 и FN
(і -С.иї
' ОПР93 уії93Р иA О РиРу3ОП >П Рїф ї D
3ПО 2уПїС
-фїП уії4 іи: ;3Ои у3П4 у іуиіи G
5П ПО &".и
'Сі ї33 С Руйі: РП П иу С
(СП -""С0уї
"іиї ий 3 РПй ий > Сі  П РіїиA 3 РПй ф
;333 С ї &і4 П

DD
П 3."С
* П и ф у 3Р3іуиї ф і їРуї ї Руйі DE
:" СП &"0"Сї
-Руії3 ии 3 С ї ї3  ф 3уу &і4 и П
йф 3їA3 С Рі 3ууРі4 >і9П4 Пуи 4 уП4
; їиA П Рі уі4 >і9П4 DF
;РОП 7уП"Ои
@Ои їП Рі4 ПС РуП ф Пї ОПР93їф РОїСї С G
(СП П.иїП
'її3 3фHї С 3О3 иA їП Ри OAП Пй ;РуП &і4 Рі4
" 4 (3Р;Піи N
- РОПП ПО0ї
@Ої С їРїПОРуП і4 9Пї 3уП 3Оіуи9П4 &і4 и C
*О"їРПС +"
7>3іуиї ПРу її4 Пуиіи CG
;РОПСП П 0уї
1иОП її A  Р>3П ;33іи ф A ;
3іРу9П4 у Ру ї &і4 П C
*їРПСП ;"ї
/3у і С ї і у3іРуП уфП ф ПA ї C
їОП ,ПП<уї
'РиAфП П Р3іуи 3іїу РуП і С їиП ;ї3 С їП
Р9П їїПй иП и GE
О ,П
"3 П 3 РиAП 3 Руї3 С Р;и ;Руїи їи 3 ф 3H и :
ф Ру їі ;3Ои GN
5їф -П4 :" СП 3ПСПР1ї
1иОП їїийP іиОП 93Р ий у їПіуиОфП ий
 П СуиС Jу3ПийK EC
*їРПСП -О".и
'иу С РуП AиР иі П Р РПї С и Пї РР иA ОїA E
,ПОСП П.иї
#уіи Сі ф уП4 ПйР 3 С іРіф фС уиО СО
і Пї и 3П9П4 AПї 93Р ф иОР MD
*О"СП *Р РиїП
)ОПС РПф у 3уиї иA ПППї и РПї П іПіи ME
(ССП +П#
"33 ПРу Рї4 їи ї Р;П РП і 3Оіуи 4 3їи D
(ПС ,<"Сї
@Ої С і і3 у ф Р33їиQ и і Рф &і4 и G
ПО"С С 3"#Риї
$П П9Пй ий у3 9П ф; иA їП Ри 9П ф Пї С у
Руу3фПС йф ;О33 С N
*їРПСП 3ОиП
#Р 3 уіуї С 3і ОП 4 Ру РуП ; іПїРі4 Рфи NG
) ПС#уП
! ї3Руи9Пй ПС ПРу і9П 3 иA уїиРуї: ;3Ои у їП
ПAи
O Ру ;
'ПиР  і CF DE CDDN @Оу NDRDF (ї 'П >Р3у ий
-і >Р3у ий &О і і MPE +; їи і CDPNG
&ОїиP >;їП;иуіПї PCN OОї3 С ) NDN
"ії  фуїиA >О $+) J-і С JUП 3РПф>KP
DCDEP О 1и4їP ї )ПРі P F
 ОПРС иПО й ОіїіО ПуфОПуР и РСРи
CDDN
#їП9уї 3ї 3Ру9ПH 1) ) EFN їП G DF CDDD 
ОПРС С ийС иСії
DGGP

1и4їGGP (Р CG
иуфСй
=DEE? CFMFCEE

Приложенные файлы

 • pdf 11122545
  Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий