— С.30-37. Аристотель Никомахова этика.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та ступенем «Магістр»
Спеціальність : «Соціальна робота»

Фаховий комплексний іспит проводиться з метою виявлення вступників, які бажають продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та ступенем «Магістр» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки.
Метою додаткового вступного іспиту з педагогіки є визначення рівня професійної підготовки вступників до вступу на ОКР «спеціаліст» та ступінь «магістр» спеціальності «Соціальна педагогіка» з теоретичних основ історії і теорії загальної педагогіки та методик навчально-виховного процесу.
Основні завдання фахового комплексного іспиту майбутніх спеціалістів та магістрів з педагогіки: визначити рівень орієнтації вступників у структурі педагогіки як науковій дисципліні, встановити рівень педагогічного мислення майбутніх спеціалістів та магістрів, ступінь оволодіння цілями, змістом, формами та методами педагогічного процесу, усвідомлення ними перспективних тенденцій розвитку педагогічної науки що ґрунтуються на кращих національних та світових здобутках в галузі педагогіки; рівня умінь приймати найбільш ефективні рішення в майбутній практичній діяльності, творчо підходити до культури педагогічної праці.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми з педагогіки вступники повинні:
знати :
- Місце та значення загальної педагогіки в систем психолого-педагогічних наук; галузі педагогіки та її зв'язок з іншими науками;
- Принципи організації освіти в Україні, проблеми та позитивний досвід організації сучасної педагогічної освіти в розвинутих країнах світу;
- Методи науково-педагогічних досліджень;
- Гуманістичні ідеали вітчизняної виховної системи, мету виховної роботи у закладах соціального виховання;
- Соціальні вимоги до змісту та напрямків навчально-виховної діяльності у закладах соціального виховання;
- Методи виховання та самовиховання особистості;
- Закономірності та принципи виховання, їх характеристику;
- Предмет та об’єкт дидактики, актуальні проблеми дидактики;
- Методи навчання, їх класифікації та характеристики, критерії вибору засобів та форм навчання;
- Історію та шляхи формування сучасного педагогічного знання.
вміти :
- Організовувати навчально-виховний процес у різних соціальних інститутах;
- Аналізувати сучасні тенденції педагогічного процесу;
- Враховувати індивідуально-психологічні особливості дітей та підлітків у виховній роботі;
- Організовувати процес самовиховання особистості;
- Використовувати сучасні інноваційні технології у сфері освіти;
- Планувати освітньо-виховний процес та реалізовувати його результати.
Під час проведення фахового комплексного іспиту застосовується 12-бальна система оцінювання. Вступники, які отримали на іспиті незадовільну оцінку (нижче 4-х балів), до участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються.

ЛІТЕРАТУРА
Тема Соціальна педагогіка як галузь педагогіки
Основна
Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка /Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С.2-27.
Мудрик А.В. Социальная педагогика / А.В.Мудрик. М: Академия", 1999. - С. 176-181.
Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій /Укл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998. - С.26-32
Додаткова
Бочарова В. Социальная педагогика - диалог науки й практики /В.Бочарова //Социальная педагогика. - 2003. - №1. - С.34-39.
Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций /Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - М: «Академия», 1999. - С.5-33.
Клименко Н. Социальная педагогика ставит человека в центр обшественного внимання /Н.Клименко //Социальная педагогика. -2003.-№1.-С.93-97.
Социальная педагогика: Уч. пособие /Под ред. В.А.Никитина. -М.: ВЛАДОС, 2000. -272 с.
Рижанова А.О. Соціальна педагогіка як галузь педагогіки // Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2007.- №4.- С.15-21.
Рижанова А.О. Методологічні зв»язки соціальної педагогіки та соціальної роботи в інформаційному суспільстві // Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2005.- №1.- С.17-22.

Тема Соціальне формування соціальних суб'єктів як соціокультурна проблема
Основна
Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, .В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С.24-32.
Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка/ Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН,І997. - С.57-74.
Мищик Л.И. Професіональная подготовка социального педагога /Л.И.Мишик. - Запорожье: ИПК «Запоріжжя», 1996. - С.51-72.
Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій/У кл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998.-С.36-42.
Додаткова
Безпалько О.В. Підготовка студентів до соціально-профілактичної роботи з молоддю /О.В.Безпалько //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002.-Ч.1.-С.206-214.
Битинас Б.П. Гражданскому обществу - институт социальньїх педагогов /Б.П.Битинас, И.Л.Катаева //Педагогика. - 1992. - №5-6. -С.38-44.
Галагузова М. Институт социальных педагогов вчера и сегодня /М.Галагузова//Социальная педагогика. - 2003.-№1.-С.106-111.
Коваль Л.Г. Підготовка соціальних педагогів і соціальних працівників в Україні /Л.Г.Коваль //Соціальна політика і соціальна робота. - 1998. - №1-2. - С.86-95.
Мудрик А.В. Социальная педагогика /А.В.Мудрик. - М.: "Академия", 1999. - С. 17-26.
Поліщук В.А. Концептуальні засади моделі підготовки соціально-педагогічних кадрів в Україні /В.А.Поліщук //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р.-К.,2002.-Ч.1.-С.59-68.
Рижанова А.О. Соціальне виховання як питання національної та глобальної безпеки в умовах інформаційного суспільства / А.О.Рижанова // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. Наук. Пр. Вип (.- К., 2006.- С.16-22..
Рижанова А.О. Розвиток соціальності людини як умова формування громадянського суспільства / А.О.Рижанова // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність: Матеріали V Міжнар. Наук.-практ. Конф., 20-21 травня 2008 р.- Х., ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2008.- С.91-100.
Шалаев И.К. Психологическая подготовка социальньїх педагогов / И.К.Шалаев, С.Г.Максимова //Педагогика. - 1998. - №1. - С.116-117.

Тема Соціально - педагогічна діяльність
Основна
Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола.-К.,2002.-С.18-23, 80-115.
Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій/Укл. А.О.Малько.-Х.:ХДАК, 1998.-С.32-36.
Селевко Г. Технологии социально-педагогической работы / Г .Селевко // Социальная педагогика. - 2003. - № 1. - С.55-66; №2. -С.37-53.
Додаткова
Гурьянова М.П. Опыт организации междисциплинарного социально-педагогического исследования / М.П.Гурьянова // Педагогика. - 2002. - №6. - С.3-8.
Ковчина І.М. Сучасне значення правовиховної роботи у професійній діяльності соціального педагога / І.М.Ковчина // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - Ч. 1. - С.235-243.
Короткова Р.І. Інтерактивний театр як форма соціально- педагогічної роботи з молоддю / Р.І.Короткова // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2. - СІ 76-182.
Пономаренко О.В. Особливості соціально-педагогічної діяльності і модель особистості соціального педагога / О.В.Пономаренко // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.1. - С.221-228.
Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога /Р.В.Овчарова. - М.: ТЦ "Сфера", 2001. - С.259-476..
Социальная педагогика: Курс лекций /Под общей ред. М.А.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 2000. - С. 131-166.

Тема Виникнення і становлення соціального виховання в первісній та архаїчній культурі людства
Основна
Малько А.О. Становлення системи соціального виховання в архаїчній культурі /А.О.Малько //Вісник Харківської державної академії культури. - Вип.8. - X.: ХДАК, 2001. - С. 157-165.
Монро П. История педагогики. - Ч.І.: Древность й Среднис века /П.Монро. - М.,Пг.: ГИЗ, 1923. - 286 с.
Модзолевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших времен до наших дней /Л.Н.Модзолевский. - СПб.: Н.Г.Мартынов, 1892.-С.13-32.
У истоков воспитания /Педагогическая практика доклассового общества: Экспресс-информация; Сер. пед. и нар. образ за рубежом. - Вьш. 12(168).-М., 1991.- 17с.

Додаткова
Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. Пособие / А.Н.Джуринский.-М.: ВЛАДОС, 1999. - С.11-16.
История педагогики: Уч. пособие Ч.1:От зарождения воспитания в первобытном обществе до середины XVII в. / Под ред. А И.Пискунова.-М.: ТЦ«Сфера», 1998.- 191 с

Тема Антична ідея соціального виховання
Основна
Аристотель Политика /Аристотель //История социальной педагоги- ки: Хрестоматия-учеб./ Под ред. М.А.Галагузовой.-М :ВЛАДОС, 2000. - С.30-37.
Аристотель Никомахова этика. Большая этика /Аристотель //Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики: Учеб. пособие. - М.: «Академия»,2000. - С.119-121.
Платон Протагор. Законы. Государство /Платон //История социальной педагогики: Хрестоматия-учеб./ Под ред. М.А.Галагузовой. - М.:ВЛАДОС, 2000. - С.25-30.
Платон Государство. Законы /Платон //Андреева И.Н. Антология но истории и теории социальной педагогики: Учеб. пособие. - М.: «Академия»,2000. - С.90-92, 116-117.
Додаткова
Барт П. История социально-педагогической идеи: Пер. с нем. /П.Барт. - Одесса, 1923. - 32 с.
Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. Пособие /А.Н.Джуримский. - М.: ВЛАДОС, 1999. - С.41-57.
Малько А. О. Рефлексія соціального виховання епохи античності /А.О.Малько //Рідна школа. -2001. -№10.
Марценюк С.П. Педагогічні погляди Арістотеля /С.П. Марценюк //Рідна школа. - 1991. -№10. -С.77.
Монро П. История педагогики. - Ч.1.: Древность и Средние века /П Монро. - М.,Пг.: ГИЗ, 1923. - 286 с.
Модзолевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших времен до наших дней /Л.Н.Модзолевский. - СПб.: Н.Г.Мартынов, 1892. -С.33-104.
Третяков В. В. Погляди Платона на проблеми виховання В.В.Третяков //Рідна школа. - 1993. - №9. - С.74-75. Шиидт К. История педагогики, изложенная во всемирно- историческом развитии в органической связи с всемирно-культурной жизнью народов: В 4 т. Т. 1. /К.Шмидт М., 1890. - 748 с.

Тема Становления европейської системи соціального виховання
в культурі Середньовіччя
Основна
Златоуст Иоанн О тщеславии и о том, как должно родителям воспитывать детей / Иоанн Златоуст // Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль (Исследования и материалы): сб. науч. тр. - Вып. І. -Ч. 2. - М., 1990.-С.115-142.
Златоуст Иоанн Уроки о воспитании / Иоанн Златоуст // Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики: Учеб. пособие / И.Н.Андреева. - М..: «Академия»,2000. - С. 92-94.
Лютер М. К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские школы / М.Лютер // Школа и педагогическая мысль средних веков, Возрождения и начала Нового времени. - М., 1991. - С. 193-221.
Лютер М. К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские школы /М.Лютер //Школа и педагогическая мысль средних веков, Возрождения и начала Нового времени. - М., 1991. - С. 193-221.
Манетти Д. О достоинстве и превосходстве человека /Д.Манетти // Образ человека в зеркале гуманизма: мыслители и педагоги зпохи Возрождения о формировании личности (ХІУ-ХУП вв.). - М.: Изд-во УРАО, 1999.-С.63-74.
Монтень М. Опыты /М.Монтень // Образ человека в зеркале гуманизма: мыслители и педагоги эпохи Возрождения о формировании личности (ХІУ-ХУП вв.). - М.: Изд-во УРАО. і 999. -С.329-349.
Роттердамский Э. О необходимости раннего нзучного воспитания детей. Воспитание христианского государя. Эразма Роттердамского молодьім детям наука, как должно себя вести и обходиться с другими /Э. Роттердамский //Меньшиков В.М. Педагогика Эразма Роттердамского: открьітие мира детства.../В.М.Меньшиков - М.: Нар.образование, 1995. - С.33-95.
Додаткова
Безрогов В.Г. Воспитание знатного мальчика в ранней Ирландии /В.Г.Безрогов //Школа и педагогическая мысль средних веков, Возрождения и начала Нового времени. - М., 1991. - С.4-17.
Ворогов В.Г. К вопросу об источниках реконструкции светского идеала воспитания в раннем средневековье (по материалам ирландских «королевских зерцал») /В.Г.Безрогов // Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль. - Вип.1. - 4.1. - М., 1989. - С.86-105.
Малько А.О.Розвиток соціального виховання в Середньовіччі /А.О.Малько //Вісник Харківської державної академії культури: 36. каук. праць. - Вип.9. - X.: ХДАК, 2002. - С.222-229.
Монро П. История педагогики. - 4.1.: Древность и Средние века /Л.Монро. -М.,Пг.: ГИЗ, 1923. -286 с.
Шмидт К. История педагогики, изложенная во всемирно-историческом развитии в органической связи с культурной жизнью народов: В 4 т. Т. 2., Т.З (до Лютера включно) /К.Шмидт. - М., 1879-1880.

Тема Особливості становлення вітчизняної системи
соціального виховання
Основна
Антология педагогической мысли Украинской ССР. М.:Педагогика, 1988. С.8-16, 56-59,69-73, 78-83, 111-116, 571-572, 580-581.
Багалій Д.І. Історія слобідської України /Д.І.Багалій. - X.: Дельта, 1993.-С.188-192.
Кузь В. Українська козацька педагогіка і духовність /В.Кузь, І.Руденко, О.Губко. - Умань, 1995. - С.69-100.
Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X -початок XX ст.). - К.: Рад. школа, 1991.-281 с.
Українська козацька педагогіка //Основи національного виховання: концептуальні положення (Частина І). - К., 1993. - С.60-75.

Тема Розвиток теорії соціального виховання
Основна
Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання /К.А.Гельвецій. -К.: Основи, 1994.-416с.
Гердер И.Г. Письма для поощрения гуманности / И.Г.Гердер // Гердер И.Г. Избр. соч. - М. - Л.: Гослитиздат, 1959. - С. 285-302.
Дистервег Ф.В.А Три заметки о педагогике и о стремлениях учителей /Ф.В.А.Дистервег //Дистервег Ф.В.А. Избр. пед. сочинения. - М.: Учпедгиз, 1956. - С.235-246.
Дистервег Ф.В.А. О природосообразности и культуросообразности в обучении /Ф.В.А.Дистервег // Дистервег Ф.В.А. Избр. пед. сочинения. - М.: Учпедгиз, 1956. - С.227-235.
Кант И. Метафизика нравов (1797) /И.Кант //Кант И. Основы метафизики нравственности; Критика практического разума; Метафизика нравов. - СПб.: Наука, 1995. - С.259-504.
Кант И. О педагогике /И.Кант. - М.: Тип. Лисснера и Романа, 1896. - 99 с.
Кант И. Основы метафизики нравственности (1785) /И.Кант //Кант И. Основы метафизики нравственности; Критика практического разума; Метафизика нравов. - СПб.: Наука, 1995. - С.53-119.
Коменский Я. А. Великая дидактика //Педагогическое наследие /Я.А.Коменский, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци. М.: Педагогика, 1988.-С. 11-106.
Коменский Я.А. Всеобщий совет об исправлении дел человеческих I Педагогическое наследие /Я.А.Коменский, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо. И.Г.Песталоцци. - М.: Педагогика, 1988. - С. 107-136.
Лессинг Г.Э. Воспитание рода человеческого /Г.Э.Лессинг //Лики культуры: альманах. - Т.1. - М.: Юрист, 1995. - С.479-499.
Локк Д. Мысли о воспитании //Педагогическое наследие Я.А.Коменский, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци. - М.: Педагогика, 1988.-С. 145-179.
Песталоцци И. Г. Лингард и Гертруда / И.Г.Песталоцци // Песталоцци И.Г. Избр. пед. произведения в 3-х т. - Т.1. - М.: Изд- во АПН РСФСР, 1961. - С.325-677.
Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании // Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие. – М.: Педагогика, 1988.-С.99-296.
Додаткова
Барт П. История социально-педагогической идеи: Пер. с нем. /П.Барт. - Одесса, 1923. - 32 с.
Малько А.О. Розвиток теорії соціального виховання К.А.Гельвецієм /А.О.Малько //Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: 36. наук, пр, - Харків: ХДАДМ, 2002. - №8. - С. 27-34.
Малько А.О. Соціально-педагогічна модель мікросоціуму ГГ.Песталоцці /А.О.Малько //Проблеми педагогічних технологій: 36. наук, праць. - Луцьк: ВДУ, 2002. - Вип.4. - С.49-56.
Малько А.О. Соціальне виховання Д.Локка / А.О.Малько // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. - Чернівці: ЧНУ, 2002. - Вип. 137. - С. 119-131.
Малько А.О. Філософські основи соціального виховання в творчості І.Канта /А.О.Малько //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: 36. наук. пр. -Харків: ХДАДМ, 2002. - №9. - С. 29-37.
Малько А.О. Соціальне виховання Я.А.Коменського /А.О.Малько //Рідна школа. - 2002. - №8-9. - С. 70-73.
Малько Д.О. Розвиток теорії соціального виховання І.Гердером та І.Фіхте /А.О.Малько //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. 36. наук. пр. - Харків: ХДАДМ, 2002.-№10. - С. 14-21.
Рижанова А.О. Теорія та практика соціального виховання А.Дістервега: Текст / А.О.Рижанова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. 36. наук. пр. - Харків: ХДАДМ, 2008.-№2. - С. 120-124.

Тема Розвиток практики соціального виховання
індустріального суспільства
Основна
Оуэн Р. Педагогические идеи Роберта Оуэна: избр. отрывки из сочинений /Р.Оуэн. - М.: Учпедгиз, 1940. - 246 с.
Песталошш ИГ. По поводу правильного воспитания детей / И.Г.Песталоцци // Песталоцци И.Г. Избр. пед. произведения в 3-х т. - Т. 1 - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. - С.228-237
Песталоцци И.Г. Отрывок из истории низов человечества. Воззвание к человечеству во благо последнего / И.Г.Песталоцци //Песталоцци И.Г. Избр. пед. произведения в 3-х т. - Т. 1. - М.: Изд- во АПН РСФСР, 1961. - С. 167-174.
Додаткова
Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб.пособие /А.Н.Джу- ринский. - М.: ВЛАДОС, 1999. - С. 198-207,239-263,320-329.
История педагогики: Уч. пособие. - Ч.2.С XVII в. до сер.XX в./Под ред. А.И.Пискунова. - М.: ТЦ «Сфера», 1998. - 304 с.
Монро П. История педагогики. - 4.2.: Новое время /П.Монро. -М.,Пг., 1911.-372 с.
Шмидт К. История педагогики, изложенная во всемирно-историческом развитии в органической связи с культурной жизнью народов: В 4 т. Т. 4. / К.Шмидт- М., 1881.

Тема Розвиток соціальної педагогіки в Німеччині
та інших країнах
Основна
Гернле Е. Дитячий рух, як нова організація виховання / Е.Гернле // Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних педагопчних течій /Я.Мамонтов. - Харків: Держвидав України, 1926. - С.255-262.
Дьюи Д. Школа и общество /Д.Дьюи // История социальной педагогики: хрестоматия - учебник. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. - С.328- 340.
Дьюї Д. Моральні принципи в освт / Д.Дьюї. - Львів: Літопис, 2001.-31 с.
ДьюУ Д. Школа та сусшльний поступ / Д.Дьюї // Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних педагопчних течій /Я.Мамонтов. - Харків: Держвидав України, 1926. - С. 230-237.
Зайдель Р. Цілі виховання / Р.Зайдель // Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних педагопчних течій /Я.Мамонтов. - Харків: Держвидав УкраУни, 1926. - С. 206-220.
Кей Е. Про вшьне виховання / Е.Кей // Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних педагопчних течій/ Я.Мамонтов. - Харків: Держвидав УкраУни, 1926.-С. 32-38.
Кершенштайнер Г. Гражданское воспитание юношества / Г.Кершенштайнер // Кершенштайнер Г. Избр. соч.М.: Книгоиздательство К.И.Тихомирова,1915. - С.92 - 112.
Кершенштайнер Г. Понятие трудовой школы / Г.Кершенштайнер //Свадковский И.Ф. Рабочая книга по истории педагогики /И.Ф.Свадковский. - М., Л.: Госиздат, 1930. - С.304-313.
Наторп П. Виховання й спільність. Трудова школа / П.Наторп // Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних педагогічних течій / Я.Мамонтов. - X.: Держвидав України, 1926. - С. 194-205.
Наторп П. Развитие народа и развитие личности /П.Наторп. - Спб.: Школа и жизнь, 1912. - 144 с.
Наторп П. Социальная педагогика. Теория воспитания воли на основе общности / П.Наторп. - Спб., 1911.- 360 с.
Холл С. Педолопя та и вцшошення до виховання /С.Холл // Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних педагогічних течій /Я.Мамонтов. - Харків: Держвидав України, 1926. - С.460-471.
Додаткова
Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики /И.Н.Андреева. - М.:Академия, 2000. - С. 104-107, 147-150.
Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики / И.Н.Андреева. - М.:Академия, 2000. - С.87-90,101-104.
Власова О.І.Соціально-педагогічні погляди Пауля Наторпа / О.І.Власова, О.В.Тюптя // Вісник Київського університету ім. Т.Г.Шевченка. Серія Соціологія, психологія, педагогіка. - Вип. 2. - К.,1996.-С.212-216.
История социальной педагогики: Хрестоматия-учебник / Под ред. М.А.Гадагузовой. - М.: Владос, 2000. - С.300-312.
Малько А.О. Пауль Наторн - засновник соціальної педагогіки А.О.Малько //Рідна школа. 2003. № 9.
Малько А.О. Розвиток теоріУ \ практики сошального виховання Г.Кершенштайнером / А.О.Малько // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: 36. наук. пр. - Харків: ХДАДМ, 2002. - № 19. - С.49-57.
Соколов П. История педагогических систем /П.Соколов. - Петроград: В.С.Клестов, 1916.-С.660-675.
История социальной педагогики / Под ред. М.А.Галагузовой. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. - СЗ13-347, 385-405.
Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. - Свердловск: Изд. Урал, ун-та, 1989. - С.3-10.

Тема Особливості вітчизняного соціального виховання в індустріальну епоху
Основна
Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной исдагогики/И.Н.Андреева. - М..'Академия, 2000. - С.107-113, 127-132, 153-156.
Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX в. - М.: Педагогика, 1990. - С.41-45, 210-211, 300-301, 371-372, 392-401, 462-463, 487-499.
Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. М.: Педагогика, 1987. - С.89-91,141-144,225-235,238-244,514-516.
Багалій Д.І. Історія слобідської України /Д.І.Багалій. - X.: Дельта, 1993.-С.192.-197.
Бехтерев В.М. Вопросы обшественного воспитания /В.М.Бехтерев // Антология педагогической мысли России второи половины XIX - начала XX в. - М.: Педагогика. 1990. - С.500-508.
Джус О.В. Соціально-педагогічний аспект діяльності Софії Русової в еміграції/О.В.Джус //Шлях освіти. - 2001. - №2. - С.52-55.
Зеньковський В.В. Про соціальне виховання /В.В.Зеньковский. - К., 1920.-64с.
История дошкольной педагогики в России: Хрестоматия. - М., 1976.-С.37-43,50-51.
Ключевский В.О. Два воспитания /В.О.Ключевский/'/ Ангология педагогической мысли России второи половины XIX - начала XX в. - М.: Педагогика, 1990. - С.390-400.
Ковалевский П.Н. Борьба с преступностью путем воспитания /П.Н.Ковалевский. - СПб.-М., 1908. - 348 с.
Кузь В. Українська козацька педагогіка і духовність / В.Кузь, Ю.Руденко, О.Губко. - Умань, 1995. -115с.
Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X - початок XX ст.). - К.: Рад. Школа, 1991. - 334-348.
Труды Первого всероссийского сьезда по семейному воспитанию. -В2-хт. Т.І.-СПб, 1914.-672с.
Ушинский К.Д. О народности в обшественном воспитании /К.Д.Ушинский // Антология педагогической мысли России второи половины XIX - начала XX в. - М.: Педагогика, 1990. -С.38-4.).
Хомяков А.С. Об обшественном воспитании в России /А.С.Хомяков // Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. - М.: Педагогика, 1987. - С.500-509.
Додаткова
Анищенко О. Фахова підготовка дівчат у дитячих притулках /О. Анищенко //Шлях освіти. - 2000. - № 1. - С.40-42.
Горшкова Е.А. Воспитательные дома и приюты в Российской империи /Е.А.Горшкова //Педагогика. - 1995. - № 1. - С. 117-119.
Завражин О. А. Детские суды в Российской империи /О.А.Завражин //Педагогика.-1995.-№3.-С. 103-106.
Клемантович И. Благотворительность: уроки истории /И.Клемантович, А.Скод //Воспитание школьников. - 1999. -№5. -С.30-32.
Кузь В. Українська козацька педагопка і духовність /В.Кузь, Ю.Руденко, О.Губко. - Умань, 1995. - С.66-68.
Рижанова А.О. Становлення вітчизняної теорії соціального виховання: Текст / А.О.Рижанова // Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2008.- №1.- С.
Семенова Л. Российская благотворительность: воспоминание о прошлом или наказ на будущее? / Л.Семенова // Социальная работа. -1992.-№1.-С.62-63.

Тема Розвиток вітчизняної соціальної педагогіки
Основна
Вопросы образования и воспитания на страницах большевистской печати (1900-1917) //Антология педагогической мысли Украинской ССР. - М.: Педагогика, 1988. -С.294-305.
Воспитание учашихся по месту жительства. - М., 1989. - 145 с.
Гринько Г. Соціальне виховання дітей /Г.Гринько // Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних педагогічних течій /Я. Мамонтов. - Харків: Держвидав України, 1 926. - С.346-358
Декларация Народного комиссариата просвещения УССР о социальном воспитании детей. І.УП.1920. Кодекс законов о народном просвещении УССР //Антология педагогической мысли Украинской ССР. - М.:Педагогика, 1 988. - С.306-314.
Кащенко В.П. Педагогическая коррекция /В.П.Кащенко. - М.: Просвещение, 1994. - С.21-223 с.
Крупська Н.К. Суспільне виховання /Н.К.Крупська // Мамонтов Я. Хрестоматія сучасних педагогічних течій /Я. Мамонтов. - Харків: Держвидав України, 1 926. - С. 322-328.
Луначарский А.В. О социальном воспитании /А.В.Луначарский // Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики. - М.:Академия, 2000. - С.1 16-118.
Семенов В.Д. Взаимодействие школы и социальной среды / В.Д.Семенов. - М., 1986. - 175 с.
Сидоров В.Н. Социальная работа в Украине: проблеми становлення /В.Н.Сидоров // Информационно-методический бюллетень № 1 Украинской Ассоциации социальных педагогов и специалистов по социальной работе. - Донецк, 1992. - С.30-41.
Социальная педагогика: Теория, методика, опыт исследования. - Свердловск, 1989.- 149с.
Социальное воспитание учащихся (основные теоретические положення). - М., 1990. - 33 с.
Шацкий С.Т. Бодрая жизнь /С.Т.Шацкий //Шацкий С.Т. Педагогические сочинения: В 4т. Т. 1. / Под ред. И.А.Каирова. - М.:Просвещение, 1962. -С.295-452..
Шацкий С.Т. Дети - работники будущего /С.Т.Шацкии //Шацкий С.Т. Педагогические сочинения: В 4 т. Т. 1. / Под ред. И.А.Каирова. - М.:Просвещение, 1962. - С. 197-265, 453-489.
Шацкий С.Т. Новая общественно-педагогическая работа для «детей работников будущего» /С.Т.Шацкий //Шацкий С.Т. Педагогические сочинения: В 4т. Т. 1. / Под ред. И.А.Каирова. -М.: Просвещение, 1962. - С.272-286.
Эпштейн М. Очередные вопросы социального воспитания / М.Эпштейн. - М., Работник просвещения, 1926. - 32 с.
Додаткова
Беляев В.И. С.Т.Шацкий - эволюция представлений о целях воспитания /В.И.Беляев //Педагогика. - 1995. - №4. - С.75-79.
Беляев В.И. Теоретические основы педагогической концепции С.Т.Шацкого /В.И.Беляев //Педагогика. - 1998. - №6. - С.76-83.
Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций /Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. М.: Изд. Центр «Академия», 1999.-С. 196-209.
Дем'яненко Н.М. Педологія як навчальна дисципліна і наукова система (20-30-ті рр.) /Н.М.Дем'яненко // Вища педагогічна освіта. -К., 1994.-Вип. 17.-С.119-122.
Ніколенко Д.Ф. Педагогічне дитинознавство: розвиток педології / Д.Ф.Ніколенко //Вісник АПН України. - К., 1993. - Вип.1. - С.133-142.
Розин А.М. Из истории запрета педологии в СССР /А.М.Розин //Педагогика. - 1998. - №4. - С.92-99.
Степунина О А. Педологическая концепция П.П.Блонского / О.А.Степунина // Педагогика. - 1995. - №3. -С. 108-1 11.
Сухомлинська О.В. Витоки й засади української школи рефлексології та педології (20-ті роки) / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. - 1994. - №3 , -С,107-118.
Фрадкин Ф.А. Педология: мифы и действительность / Ф.А.Фрадкин. - М., 1 99 1 - 80 с.
Фрадкин Ф.А. Воспитательная система С.Т.Шацкого / Ф.А.Фрадкин, Г.А.Малинин. - М.: Прометей, 1993. - 175 с.
Фрадкин Ф.А. С.Т.Шацкий - работа для будущего / Ф.А.Фрадкин. - М., 1989.-222с.
Черепанов С.А. Первая опытная станция Наркомпроса / С.А.Черепанов, С.Т.Шацкий // Педагогическая энциклопедия / Под ред. А.Г.Калашникова: В 3 т. Т.2. - М.: Работник просвещения, 1928.-С.331-338.
Тема Сучасні теорії соціального формування особистості
Основна
Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота:Навч.посібник / Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. -С 79-91.
Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. - М.: «Академия», 1999.-С17-27.
Эриксон 3. Детство и общество /Э.Эриксон - СПб.:Ленато, АСТ, Фонд «Университетская книга», 1996. - С.6-38.
Додаткова
Битинас Б. Процесс воспитания. Приобщение к ценностям /Б.Битинас. - М., 1995. - С.27-41.
Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций / Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - М.: «Академия», 1999. -С.43-60.
Социальная педагогика: Курс лекций /Под общей ред. М.А.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 2000. - С.69-84

Тема Соціальне виховання як умова просоціальної реалізації особистості та профілактики асоціальності
Основна
Интеграция воспитательных сил // Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1989.-С.123-134.
Майор Ф. Воспитание - сверхзадача человечества / Ф.Майор // Наука и жизнь. - 1990. - №4. - С. 16-18.
Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. -М.: «Академия», 1999.-СПб-157.
Фромм Э. Иметь или быть? / Э.Фромм. - К.: «Ника-Центр», 1998. - С.251-310.
Фромм Э. Душа человека / Э.Фромм. - М.: Республика, 1992. -С.14-108.
Фромм Э. Человек для себя / Э.Фромм. - Минск: Коллегиум, 1992. -С.84-115.
Швейцер А. Благоговение перед жизнью / А.Швейцер. М.: Прогресс, 1992.-С. 197-237.
Додаткова
Балтремус К.А. Актуальні аспекти формування педагогічного середовища /К.А.Балтремус //Шлях освіти. - 2002. - №3. - С.30-34.
Битинас Б. Процесе воспитания. Приобщение к ценностям /Б.Битинас. - М, 1995.-С. 17-26,42-53,61-65.
Малько А.О. Соціальне виховання інформаційного суспільства: текст /А.О.Малько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб, наук.праць – К., 2002.- Кн.1.
Малько А.О. Тенденції розвитку соціального виховання в сучасному соціокультурному контексті: текст / А.О.Малько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. Наук. Пр.- Кн.1.- К., 2003.
Рижанова А.О. Соціальне виховання як питання національної та глобальної безпеки в умовах інформаційного суспільства / А.О.Рижанова // Там же.- Вип.9.- К., 2006.- С.16-22.
Рижанова А.О. Актуалізація вітчизняного соціального виховання в контексті Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.»: Текст // Освіта, культура та мистецтво в длобу цивілізаційної глобалізації: Матеріали міжнар. Конф., 22-23 листопада 2007 р.- Х., ХДАК, 2007.- С.1001-104.
Рижанова А.О. Розвиток соціальності людини як умова формування громадянського суспільства: Текст / А.О.Рижанова // Наука і соціальні проблеми суспільства: Освіта, культура, духовність: Матер V Міжнародної наук.-практ. Конф., 20-21 травня 2008.- Х.: Харк.нац.пед.ун-т ім.Г.С.Сковороди, 2008.- С.91-100.
Кравченко Л.В. Активна життєва позиція як показник соціально- духовної зрілості особистості / Л.В.Кравченко // Гуманістично- спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць.-К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.1. –С. 51-77.
Литовченко О.В. Єдність позашкільного закладу, сім'ї, школи і громадськості в соціальній адаптації дітей /О.В.Литогсченко //Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді) : 36. Наук, праць. К.. ВІРа Інсайт, 2001. - Кн.1. - С.185-191.
Смолінська О. До питання про методику соціально-педагогічної роботи з населенням /О.Смолінська //Шлях освіти. - 2002. - .Ч»1. -С. 14-18.
Сухомлинська О.В. Що таке духовність сьогодні? /О.В.Сухомлинська //Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: Пед. думка, 2000. - КІІ.1.-С.7-10.
Тодосійчук В.М. Виховання суспільної особистості в умовах особистісно-орієнтованої педагогіки /В.М.Тодосійчук // Теоретико- методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн. 1. - С.62-67.
Уайт Д. Цілі соціального виховання особистості / Д.Уайт // Філософська і соціологічна думка. - 1995. -№9-10. -С. 180-193.
Филонов Г.И. Феномен гражданственности в структуре личностного развития / Г.И.Филонов // Педагогика. - 2002. - №10. - С.24-29.
Тема Соціальний захист прав людини та соціально-педагогічна допомога особистості в її середовищній адаптації
Основна
Конвенція ООН про права дитини . - К.: Право, 1995. - 32 с.
Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций / Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - М.: «Академия», 1999. - С.294-321.
Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник/Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С. 184-200.
Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.Л.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 2000. - С.85-101,192-211.
Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій/Укл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998. - С.42-46.
Средовая адаптация и социальная поддержка в процессе воспитания // Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1989. - С.63-100.
Додаткова
Барсукова Т. Социально-педагогическое сопровождение детей "группы риска" и их семей /Т.Барсукова //Социальная педагогика. -2003.-№1.- С./0-73.
Женько І. Притулок радості і горя /І.Женько //Рідна школа. - 1997. -№10.-С.73.
Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічний захист дитинства /І.Д.Звєрєва // Рідна школа. - 1994. - №3-4. - С. 18-20.
Зісельс Й. Соціальний захист у національних громадах України / Й.Зісельс // Соціальна політика і соціальна робота. - 1998. - №3. -С.61-68
Кобзар Б. Адаптація дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. До умов школи-інтернату /Б.Кобзар // Довіра і надія. - 1996. - №2. - С. 16-22.
Олиференко Л. Профилактика социального сиротства: региональная модель / Л.Олиференко // Социальная педагогика. - 2003.-№1.-С.66-70.
Права дитини: від витоків до сьогодення / Авт.-упоряд.: Г.М.Лактіонова та ін. - К.:Либідь, 2002. - 28 с.
Прітченко Т.Ф. Бездоглядні діти: захист і турбота /Т.Ф.Прітченко // Соціалізація особистості: Зб. наук, праць /За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - Т.ХУІІ. - Вин.2. Пед. науки. - К.: Логос. - 2002. - С.63-69.
Шкляревський Ю. Соціальний захист: розвиток і перспективи /Ю.Шкляревський //Соціальна політика і соціальна робота. - 1998. -№1-2.-С.23-30.

Тема Соціально-педагогічна корекція та реабілітація
Основна
Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С.62-69. 110-115.
Битинас Б. Процесс воспитания. Приобщение к ценностям /Б.Битинас. М., 1995.-С.57-60.
Блынская Л. Социальная реабилитация детей и подростков труловой деятельностью / Л.Блынская // Социальная педагогика. - 2003.- №1.-С.66-70.
Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций / Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - М.: «Академия», 1999. - С.357-379.
Иващенко Г.М. Социальная реабилитация детей и подростков в специальних учреждениях /Г.М.Иващенко. -+ М., 1996. - 97 с.
Канішевська Л.В. Інтелектуалізація дозвілля дітей-сиріт – важлива умова їх соціально-педагогічної реабілітації /Л.В.Канішевська //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн. 1. - С.32-36.
Кащенко В.П. Педагогическая коррекция /В.П.Кащенко. - М.: Просвешение, 1994. -223 с.
Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. - М.: «Академия», 1999. С. 163-175.
Проблемы социальной реабилитации участников войны в Афганистане (1979-1989). - М., 1993. - 139 с.
Социальная педагогика: Курс лекций / Под обшей ред. М.А.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 2000. - С.212-341.
Соціальна реабілітація неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі, у соціальних службах для молоді. - К.: А.Л.Д., 1995.-49с.
Тищенко Е. Социально-педагогическая составляющая реабилитации осужденных /Е.Тищенко //Социальная педагогика. - 2003.-№1.-С.73-77.
Додаткова
Беляева Л.И. Зарождение и развитие отечественной школы перевоспитания неблагополучных детей /Л.И.Беляева // Педагогика. - 2002. - №6. - С.78-84.
Бовть О. Організація корекційної роботи з агресивними дітьми / О.Бовть // Поч. школа. - 1997. - №7. - С.25-32.
Богуш А.М. Корекційно-педагогічна робота з дітьми, котрі мають відхилення у розвитку / А.М.Богуш // Педагогіка і психологія. - №1. -С.120-125.
Кудрявцев В. Социальньїе отклонения /В.Кудрявцев. - М., 1989. - 363 с.
Кузьменко Л.В. До питання про соціально-педагогічну реабілітацію вихованців шкіл-інтернатів /Л.В.Кузьменко //Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.1.-С.286-290.
Мірошниченко С.А. Проблеми розуміння емоційних розладів у підлітків у корекційній соціально-педагогічній роботі / С.А.Мірошниченко // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2. - С.12-18.
Оржеховська В.М. Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок: Метод. посібник /В.М.Оржеховська. - К.:ІСДО, 1995.-260с.
Оржеховська В.М. Психолого-педагогічні основи діагностики правопорушень та прийоми виховної корекції. - К., 1994. - 128 с.
Соціально-педагогічні та медико-психологічні заходи протидії вживанню наркогенних засобів неповнолітніми та молоддю. - Вип.2. - К.: Л.Л.Д.. 1995. - 100 с.
Шарапова О. Загально-педагогічні та спеціальні методи вивчення і корекції відхилень поведінки молодших школярів / О.Шарапова // Проблеми педагогічних технологій: 36. наук, праць. - Луцьк: ВДУ, 2002.-Вип. А-С. 198-207.

Тема Поняття соціально-педагогічного дослідження, його різновиди і функції
Основна
Докторов Б.З. Типология методических исследований / Б.З.Докторов // Социологические исследования 1989, №1, С. 93–98
Ермаков В. В. Повторные исследования в прикладной социологии В.В.Ермаков и др.// Социол. Исследования. – 1982, №1.
Капитонов Э. А. Социология 20 века. / Э.А.Капитонов – Ростов-на-Дону, Феникс, 1996. – С. 11-38.
Логика социологического исследования. – М.: Наука. – С. 29-44.
Махов А.С. Социальный факт и его роль в познании / А.С.Махов, Л.Е.Серебряков // Философия науки. –1973. № 6, С. 26–33
Попова І.М. Соціологія, Пропедевтичний курс. / І.М.Попова – К.: Тандем,1996. – С. 7-37.
Рабочая книга социолога. – М.: Наука. 1983, С.37–44.
Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. / В.С.Швырев – М.: Наука, 1978. – С. 23-96.
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.Описание, объяснение, понимание социальной реальности./ В.А.Ядов.- М.:”Добросвет”,1999.-С. 14-68.
Додаткова
Васильев Г.Г. Роль конкретно–социологических исследований в научном управлении социальными процессами./Г.Г.Васильев –М.: МГУ, 1981. –128С.
Иванов В.Н. Социология сегодня. Опыт и проблемы социологических исследований. /В.Н.Иванов – М.: Наука, 1989, гл. 1.
Котлер Филип. Основы маркетинга. –М.: Прогресс. С 5–43.
Лапаева В.В. Конкретно–социологические исследования в праве. –М.: Юридическая литература. 1987. –144 С.
Мерзон Л.С. Проблема научного факта. –Л.: 1972
Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. – М.: Прогресс, 1975, С.5-32.
Соціологія: Курс лекцій (В. М. Піча та ін.) – К.: Заповіт, 1996. – С. 306-312.
Ядов В.А. Социологическое исследование. / В.А.Ядов – М: Наука, 1987, С. 11–18.
Ядов В. А. Методологическое обоснование повторных и сравнительных исследований // Соц. исслед. 1985, №1. – С. 17-25.
Ядов В.А. Об установлении фактов в конкретно в конкретно–социологическом исследовании // Философские науки. –1966.–№ 5, С. 28–38
Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. –М: Мысль. 1969. –205С.
Экспертные оценки в социологических исследованиях. –К.: Наукова думка, 1990, С.11–32.

Тема Логіка соціального дослідження, його структура, особливості підготовки та проведення.
Основна
Андреев И.Д. Методологические основы познания социальных явлений. –М.: Высшая школа, 1977. –328 С.
Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. –М. Наука, 1986, С.60 –132.
Гурко Е.Н. Эмпирическое и теоретическое в социологическом исследовании. Минск, 1985, С. 11–42.
Кабыща А. Б. Некоторые методологические вопросы операционализации понятий в социологии. / А.Б.Кабыща //Вопр. философии.1978, №2.
Логика социологического исследования./ ИСИ АН СССР. –М.: Наука, 1987.–177 С.
Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження / Н.В.Паніна. – К.: Наукова думка, 1996. – С. 149-163.
Рабочая книга социолога. – М: Наука, 1983, С.34–43.
Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Вип.5. / Н.Черниш. - Львів.1996.С.5-26
Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании / В.С.Швырев. – М.: Наука, 1978. – С. 23-96.
Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. М.: 1978.
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А.Ядов.- М.: Добросвет, Кн.дом “Университет”,1998.-131-192. с.
Додаткова
Бережнова Е.В. Фундаментальное и прикладное в педагогических исследованиях / Е.В.Бережнова // Педагогика.–2001.–№4.–С.3–7.
Попова І.М. Соціологія: пропедевтичний курс / І.М.Попова. – К.: Тандем, 1996. – С. 155-161.
Процесс социального исследования.- М.:Прогресс,1975.–С.149-235.
Рущенко И.П. Латентные социальные процессы: теоретические и практические аспекты исследований наркомании / И.П.Рущенко // Социол.исслед.-1999.-№10.-С.74-85.
Смирнова Е.Э. и др. Социальная норма и возможность ее измерения / Е.Э.Смирнова // Социол. исслед.-1999.-№1.-С.97-102.
Филонов Г.Н. Воспитательный процесс: методология и специфика исследований / Г.Н.Филонов // Педагогика.–2000.–№8.–С.11–17.
Ядов В.А. Квантификация социальных явлений / В.А.Ядов // Социол. исслед.-1987.-№2.-С.92-102.

Тема Система методів в соціально-педагогічному дослідженні
Основна
Кемпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. /пер. с англ./. -М.: Прогресс, 1980.
Куприян А.П. Проблемы эксперимента в системе общественной практики. -М.: Наука, 1981, с 168.
Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 2. -М.: Наука, 1990, с.190-222.
Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 2. Организационно–методические проблемы опроса. Анализ документов, наблюдение, эксперимент /Отв. ред. В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. –М.: Наука, 1990, Раздел IV.
Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. –М.: Прогресс, 1975, Гл. 3
Михеев В.И. Методика получения и обработки экспериментальных данных в психолого-педагогических исследованиях. -М.: 1986, С.83.
Петров Э.П. Метод наблюдения в социологических исследованиях // Социол. исслед. 1974, № 2. С. 125–135.
Процесс социального исследования. –М.: Прогресс, 1975. С. 323–347.
Рабочая книга социолога. –М.: Наука, 1983, Гл.1–2.
Хатуров А.Л. Социальный эксперимент: логико-методологические и социальные проблемы. - Ростов /Дон, 1989, С. 151.
Чернов А.П. Мысленный эксперимент. -М., 1979.
Ядов В.А. Социологическое исследование. –М.: Наука, 1987, С. 72–110.
Додаткова литература.
Воронов Ю.П. методы сбора информации в социологическом исследовании. –М., 1974
Кравков С.В. Самонаблюдение. Новые идеи в психологии. –М., 1922.
Методы сбора данных: анализ документов, наблюдений, экспериментов /Сб. статей. –М.: ИСИ АН СССР, 1985. –187 С.
Пэнто Р., Гравитс М. Методы социальных наук /пер. с фран./ М.: Прогресс, 1972.
«47 пятниц». Вып 5 //Информ. бюлл. ИКСИ АН СССР и ССА. –М.. 1969 № 1

Тема Методи обробки та аналізу даниих соціального дослідження
Основна
Анализ социологической информации с применением ЭВМ /Под. ред. В.И. Молчанова. Ч.1 -М., 1973. Ч.2. -М.,1976.
Галант Г.Н. Паниотто В.И. Обработка социологической информации на программируемом микрокалькуляторе //Социолог. исслед. 1981. № 1. с. 166-177.
Докторов Б.З. О надежности измерения в социологическом исследовании. -Л.: Наука, 1979. -127 с.
Ильин В.П. Вычислительная техника. - Новосибирск, 1991, с. 3-18; 63-80.
Как провести социологическое исследование. -М.: Политиздат, с. 142-150.
Методика и техника статистической обработки первичной социологической информации. -М., 1968. -327 с.
Паниотто В.И. Качество социологической информации / Методы оценки и процедуры обеспечения. -К.: Наук. думка, 1986 -207 с.
Применение математических методов и ЭВМ в социологическом исследовании /Сб. ст. -М.: ИСИ АН СССР, 1982 -197 с.
Процесс социального исследования. -М.: Прогресс, 1975. С. 492-505.
Рабочая книга социолога. -М.: Наука, 1983. С. 480-500.
Репин С.В., Шеин С.А. Математические методы обработки статистической информации с помощью ЭВМ: Пособие для исследователей гуманит. спец. МН.: Университетское: 1990-128 с.
Саганенко Г.И. Надежность результатов социологического исследования. -Л.: Наука , 1983. -187 с.
Социологическая информация в ЭВМ. -Ленинград, 1983, с. 3-14; 75-112.
Социологическое исследование: методы, методика, математика и статистика. Словарь-справочник. - М.: Науак, 1991. С. 20-22, 123-126.194-199, 210, 217-218.
Додаткова
Волович В.И. Надежность информации в социологическом исследовании: проблемы методологии и методики. -К.: Наук. думка., 1974. -135 с.
Жабокий М.И. Надежность социологических измерений //Социолог. исследов. 1982, № 2, С. 176-184.
Ильин В.П. Вычислительная техника. - Новосибирск, 1991. С. 3-14, 63-80.
Коган В.З. Обеспечение достоверности информации на стадии подготовки анкет к обработке ЭВМ //Социолог. исследов. 1978. № 2.
Опыт сбора, обработки и анализа социальной информации и енкоторые вопросы координации социологического исследования -М.: ССА, 1975.
Саганенко Г.И. Социологическая информация: статистическая оценка исходных данных социологического исследования. -Л: Наука, 1979. 142 с.
Татарова Г.Г. Щепкин В.В. методика обработки данных в бюджете времени /подсистема "Бюджет" системы "Социолог"/ Версия1. М.: ИСИ АН СССР, 1989. -80 с.
Толстова Ю.Н. Обеспечение однородных исходных данных в процессе применения математических методов // социолог. исслед. 1986. № 3 С. 149-154.
Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. 2-е издание перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 1990. - 220 с.
Цыба В.Т. Математико-статистические основы социологических исследований. -М.: Финансы и статистика, 1981. -255с.

Тема Сім'я як суб'єкт соціального виховання дітей і молоді
Основна
Ашурко Ю. Педагогічна культура матері– запорука успішного виховання дітей. Факти, проблеми, роздуми // Рідна школа.–1998.–№6.–С.65–68.
Ашурко Ю. Який батько– такий син. До проблеми родинного виховання // Рідна школа.–1999.–№7–8.–С.65–66.
Болбас В.С. О понятиях и терминах этнопедагогики // Педагогика.–2001.–№1.–С.41–44.
Ващенко Г. Виховний iдеал.-Полтава: Полтав. вiсник, 1994.-191 с.*
Вишневський О. Віра і релігія в контексті завдань сучасного українського виховання // Рідна школа.–1999.–№3.–С.3–8., №4.– С.3–7.
Вишневський О. Метод і чинники сучасного українського виховання.- Дрогобич: Рідна школа, 1996.- 21 с.
Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ.сред. и высш. пед. учеб. заведений.-2-е изд.,испр. и доп.- М.:Издательский центр “Академия”, 2000.-176 с.
Горленко В.Ф.,Наулко В.І. Народні знання і світоглядні уявлення українців //Рад.школа.–1991.–С.29–38.
Грива О. Цінності сім”ї та сімейного виховання у різних спільнотах // Рідна школа.–1998.–№9.–С.26–29.
Духнович О. Народна педагогіка (Фрагменти) // Твори / Упоряд. О.М.Рудловчак.- Ужгород: Карпати, 1993.- 250 с.
Іщенко Б.П. Українська етнопедагогіка: Тези лекцій /Б.П.Іщенко.-Харків, ХДАК, 1997.-С.3-16.
Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу: Історіографічний нарис.–К.,1966.
Кукушин В.С. Этнопедагогика и этнопсихология / В.С. Кукушин, Л.Д. Столяренко.-Ростов н/Д.: Феникс, 2000.-448 с.-(Учеб., учеб. пособия).
Макаренко А.С. О воспитании в семье.–М.:Учпедгиз,1955.–320 с.
Підласий І. Реалії сучасного українського виховання // Рідна школа.–1999.–№12.–С.3–12; 2000.-№2.-С.3-17; №4.-С.6-13.
Руденко І., Губко О., Ковальчук О. Козацька педагогіка // Гарт.- 1992.- 16 травня.
Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка.- К., 1997.- 232 с.
Струманський В. Педагогіка народно–побутового життя української людності // Рідна школа.–1996.–№9.–С.31–50.
Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка .–К.,1978.
Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посібник.- Львів, 2002.- 159 с.
Додаткова
Батурина Г.И. Нравственное воспитание школьников на народных традициях / Г.И.Батурина, К.Л.Листова, Г.Ф.Суворова.- М.: Нар.образование, 2002.-112 с.,ил.
Концепція національного виховання //Освіта.–1994.–26 жовтня.
Коротєєва В. Науково–педагогічні основи вивчення української народної педагогіки у ВУЗі (в 3–х. частинах).–Миколаїв, 1994.
Струманський В.П. Структурний зміст виховного середовища української етнопедагогіки // Рідна школа.-2000.-№4.-С.13-15.
Вишневський О. Сучасне українське виховання.–Львів,1996.
Волков Г.Н. Народная педагогика. Программа спецкурса и методические материалы.- М.: Изд-во УРАО, 1999.
Голобородько Є.П. Основні напрями і чинники сімейного виховання // Збірник наукових праць: Педагогічні науки (Вип.11) .–Херсон:МО України, ХДПІ,1998. С.18–21.
Горболіс Л. Народнопедагогічні основи виховання джур (за повістю А.Кащенка “З Дніпра за Дунай” // Рідна школа.– 1998.–№6.–С.9–12.
Григорук А. Традиції та ідеали народної педагогіки в Україні //Писанка.–1994. Ч.2.–С.26–28.
Дитячий фольклор.-К.,1986.-407 с.
Журба К. Духовні інтереси та ідеали сучасної української сім”ї // Рідна школа.–1998.–№4.–С.24–25.
Завидівська Н. Формування потреби здорового способу життя // Рідна школа.- 2001.- №10.- С.54-55.
Козовська І.М. Закони і закономірності дидактики // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002. Зб.наук.праць до 10-річчя АПН України.- Ч.2.-Харків: ОВС, 2002.- С.348-358.
Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учеб.-М.: Академия, 1999.-231 с.*-(Высш. образование).
Мазур П. Родинне трудове виховання // Рідна школа.- 2000.- №6.- С.21-23.
Народная педагогіка беларусау / Конан У.М., Болбас В.С., Ляута П.І. і інш.- Минск, 1996.
Стельмахович М.Г. Народне дитинознавство.- К.: “Знання” України, 1991.- 48 с.
Струманський В.П. На засадах ідеалів народу // Рідна школа.–1994.–№10.–С.26–27.
Христова Е.Л. Об уточнении понятийного аппарата этнопедагогики // Сов.педагогика.- 1989.- №7.
Якубов З.О. Педагогическая мысль народа // Народное образование, 1995, №2

Тема Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності
Основна
Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С.33-41.
Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций / Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - М.: «Академия», 1999. - С.270-293, 322-342..
Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка/Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С.222-243.
Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. Пособие / А.В.Мудрик. - М.: «Академия», 1999. - С.86-92.
Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій / Укл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998. - С.46-48.
Додаткова
Алєксєєнко Т.Ф. Формування компетентності молодої сім'ї у вихованні дитини та подоланні конфліктів / Т.Ф.Алєксєєнко // Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.1. -С.192-197.
Батищева Г.О. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім'єю /Г.О.Батищева, З.Г.Зайцева. - К., 1990. - 98 с
Гончарова-Горянська М.В. Духовне виховання дітей дошкільного віку в сім'ї / М.В.Гончарова-Горянська //Морально-духовним розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: Пед. думка, 2000. - Кн. 1. - С.306-309.
Докукіна О.М. Моральне виховання молодших школярів у сфері сімейного дозвілля / О.М.Докукіна // Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. -К.:ВіРаІнсайт,2001.- Кн.1.-С. 198-202.
Лодкина Т. Диагностика личности ребенка й его семьи в работе семейного социального педагога / Т.Лодкина // Социальная педагогика. - 2003. - №2. - С. 53-60.
Лодкина Т. Социальньїй педагог приходит в семью / Т.Лодкина // Воспитание школьников. - 1996. - №5. - с.25-29.
Олиференко Л. Приемная семья - институт защитьі детства / Л.Олиференко // Социальная педагогика. - 2003. - №2. - С.77-89.
Паскаль О.В. Використання особистісно орієнтованих технологій в практиці роботи соціального педагога з кризовими та соціально- небезпечними сім'ями / О.В.Паскаль // Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.2. - С.68-72.
Радчук Г. Тоталітарна свідомість і сімейне виховання / Г.Радчук // Соціальна політика і соціальна робота. - 1999. - №2.
Ткачук Л.В. До питання проблем дитини у сім'ї / Л.В.Ткачук // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-ирахт. Конференції 29-3 1 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2. - С.52-57.
Трубавіна І.М. Підготовка соціальних працівників до супроводу дитячих будинків сімейного типу (методичні матеріали) / І.М.Трубавіна. - К., 2002. -91с.
Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю: Навч.посібник- / І.М.Трубавіна. - К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.
Тема Виховні установи як суб'єкт та об'єкт соціально-педагогічного впливу
Основна
Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Камська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С.116-122, 146-154.
Василенко О.М. Соціально-педагогічна діяльність у закладах світи /О.М.Василенко, А.О.Малько. - X.: Крок, 2003. - 53 с.
Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С.97-125.
Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. -М.: «Академия», 1999. - С. 104-107.
Никитина Л.Е. Диагностирование социально-педагогической деятельности учреждений дополнительного образования детей: Метод, пособие /Л.Е. Никитина, С.В.Тетерский. - М, 1998. - 52 с.
Рижанова А.О. Соціальне виховання у вітчизняній системі освіти інформаційної доби: Текст / А.О.Рижанова // Вісник ХДАК: Зб. Наук. Праць.- Вип.21.- Х.: ХДАК, 2007.- С.211-218.
Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій /Укл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998. - С.48-49.
Додаткова
Березина В. Социальньїй педагог в школе / В.Березина Г. Ерошенко // Воспитание школьников. - 1994. - №2. - С.2-5.
Бозиев Р.С. ВУЗ как воспитательное пространство / Р.С.Бозиев // Педагогика. - 2002. - №7. - С.52-71.
Болтівець С. Соціально-педагогічний патронаж: нова суспільна місія дитячого садка/С.Болтівець //Дошкільне виховання. - 1999. - №4. - С.5-6.
Боталова Н. Функции школьного социального педагога / Н.Боталова // Социальная педагогика. - 2003. -№1. -С.87-91.
Галагузова М.А. Кто защитит права ребенка в школе? / М.А.Галагузова // Педагогика. - 1994. -№5. - С.41-44.
Завитаева О. Чем занимается социальный педагог в школе? / О.Завитаева // Социальная педагогика. -2003. -№1. -С.91-93.
Кулінченко О.С. Соціально-педагогічні засади самоврядування та самоуправління в діяльності студентських організацій /О.С.Кулінченко //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2. - С.268-275.
Литовченко О.В. Соціальна адаптація дітей в умовах позашкільного закладу як соціально-педагогічна проблема / О.В.Литовченко // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - Ктг'Пед. думка, 2000. - Кн.1.-С.86-93.
Маанди Н. Школа моей мечты /Н.Маанди //Нар. образ. - 1995. - №3.- С.48-58.
Сотник Л.М. Специфіка учнівського самоуправління в дитячому будинку змішаного типу /Л.М.Сотник //Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичмі проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа1нсайт,2001.- Кн.1.-С.311-317.
Чернецька Ю.І. Особливості соціально-иедагогічної роботи з учнями шкіл-інтернатів / Ю.І.Чернецька // Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р.-К., 2002.-4.2.-С.95-101.
Шинкаренко Н.Ф. "Открытая школа" и социалько-педагогическая работа с детьми /Н.Ф.Шинкаренко //Педагогика. - 1994. - №1. - С.35-39.
Тема Професійна діяльність як чинник соціального виховання
Основна
Кушнірук Т.Д. Подолання конфліктів серед педагогів /Т.Д.Кушнірук //Практична психологія і соціальна робота. - 1998. -№6-7. - С.54-57.
Люта Л. Особливості оволодіння спеціальністю "Соціальна педагогіка" / Л.Люта // Рідна школа. - 1996. - №4. - С.61-62.
Додаткова
Брауне Х.Й. Обучение социальной работе и социальной педагогике в Европе /Х.Й.Брауне, Д.Крамер //Школа социальных педагогов и социальных работников. - Вьіп. 1. - М, 1991. - С.3-27.
Воробьев А.М. Социальный портрет работников внутренних дел / А.М.Воробьев // Соц. исследования. - 1992. -№10. - С.24-27.

Тема Культурно-дозвіллєва діяльність як чинник соціального виховання
Основна
Андреева Н.Н. Формирование культурных ценностей молодёжи в сфере досуга /Н.Н.Андреева. - Минск, 1989. - 128 с.
Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях /И.Н.Ерошенков. - М.: МГИК, 1994. - 43 с.
Киселева Т.Г. Социальный педагог в культурно-досуговой сфере /Т.Г.Киселева, Н.Д.Красильникова. - М., 199і. - 187 с.

Додаткова
Борисенков В.П. Острова надежды /В.П.Борисенков, Ю.У.Фохт- Бабушкин // Педагогика. - 1999. - №5. - С.67-71.
Мартова С.Г. Інноваційна діяльність Київського палацу дітей та юнацтва: пріоритетні ідеї розвитку / С.Г.Мартова // Теоретико- методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн.2. - С. 102-106.
Пішун С.Г. Методологічні основи реалізації виховного потенціалу дозвілля молоді /С.Г.Пішун // Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001.- Кн.1.-С.153-157.
Пішун С.Г. Шляхи удосконалення діяльності закладів культурно- дозвіллєвої сфери по формуванню художньо-естетичної культури особистості / С.Г.Пішун // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн.2.-С.97-102.
Тюска В.Б. Аспекти громадянського виховання у підліткових клубах / В.Б.Тюска // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн. 1. - С. 106-114.
Чернишова Г.Ф. Особливості організації виховного процесу в літньому дитячому оздоровчому центрі / Г.Ф.Чернишова // Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.1. -С.329-333.

Тема Об'єднання як суб'єкт та об'єкт соціально-педагогічної діяльності
Основна
Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С. 184-200, 329-353.
Левичева В.Ф. Неформальные самодеятельные обьединения / В.Ф.Левичева. - М., 1989. - 33 с.
Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. -М.: «Академия», 1999. - С.95-101.
Додаткова
Гиль С. Социально-педагогическая поддержка молодежных инициатив: определение и сущность /С.Гиль //Социальная педагогика. - 2003. - №1. - С.З9-42.
Жданович Ю.М. Особливості структури і системи принципів виховання в Пласті /Ю.М.Жданович //Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.2. - С.261-267.
Коваль Л.Г. Дитячий рух як засіб соціалізації особистості / Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва // Соціальна педагогіка та адаптивність особистості. - Суми, 1994. - С.39-47.
Литвак Р. Детские обшественные обьединения как фактор социализации ребенка / Р.Литвак // Социальная педагогика. - 2003. -№1.-С.46-52.
Пундик Л.Є. Теоретичні засади підготовки майбутнього соціального педагога до роботи з дитячо-молодіжними громадськими організаціями України /Л.Є.Пундик //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - Ч. 1. - С.263-270.
Технологія соціально-педагогічної роботи /За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К., 2000. - С.273-290.
Угода про спільну діяльність між МО України й українською скаутською організацією "Пласт" для використання у виховній роботі //Інформ. зб. МО України. - 1993. - №12. - С.28-29.
Чернета С.Ю. Самодіяльні молодіжні об'єднання як фактор формування соціальної активності особистості / С.Ю.Чернета // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн. 1. - С. 118-122.
Шкурин В.Н. Неформальньїе молодежные обьединения: Метод пособие для культработников / В.Н.Шкурин. - М., 1990. - 146 с.

Тема Мистецтво як засіб соціального виховання
Основна
Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию /С.И.Гессен. - М.: «Школа-Пресс», 1995. - С.210-226.
Коваль Л.Г. Соціальна педагопка / Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, 1.Д.Зверсва, С.Р. Хлебік. - К.: 13МН, 1997.- С.273-289.
Профілактика і терапія засобами мистецтва. - К.:ДЦ ССМ,1995.- 56с.
Фохт-Бабушкин Ю. У. Исскуство и духовный мир человека: об особенностях воздействия искусства на личность / Ю.У.Фохт-Бабушкин. - М., 1982.
Додаткова
Вашкявичене С.С. Роль искусств в развитии личности / С.С.Вашкявичене // Педагогика. - 1992. - №7-8. - С.33-36.
Звонарева Л.-Книга - оружие социального педагога / Л.Звонарева // Книжное обозрение. - 1997. - №43. - 28 окт.
Марнигва Н. Арттерапія в Англії і перспективи міжнародного співробітництва / Н.Марциева // Інформ. бюллетень АПН України. 1993. -Вип.5.-С.6-7.
Мюллер У. Скрытые воспитатели / У.Мюллер // Библиография. - 1993.- №4.-С. 135-140.
Олексюк О. Духовний потенціал мистецтва / О.Олексюк // Мистецтво і освіта. - 1996. - №2. - С.2-6.
Пантелеев Л.В. Музеи и дети /Л.В.Пантелеев;Центр "Дошкольное детство" им. А.В.Запорожца. - М.: КАРАПУЗ, 2000. - 256 с.
Профілактика і терапія засобами мистецтва.- К.:ДЦ ГСМ,1995. - 56с.
Селезнева Н.О. Хоровий спів як засіб морально-духовного виховання дітей та молоді в сучасній Україні / Н.О.Селезнева // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, прань. - К.: Псд. думка, 2000. Кн.2. - С.75-81.
Сова М.О. Вилив полімистецтва на цілісність особистості / М.О.Сова // Соціалізація особистості: 36 наук, праць /За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - Т.ХУІІ. - Вип.2. Мед. науки. - К.:Логос. -2002. - С.30-43.
Федоров А.В. Кинонскусство и художественное образование / А.В.Федоров // Педагопіка. - 2002. - №2. - С.21-26.
Шахрай В.М. Дитячий театр як виховна технологія формування ціннісних орієнтацій підлітків /В.М.Шахрай //Гуманістично-спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт, 2001. - Кн.2. - С.159-165.

Тема Засоби масової інформації в системі соціального виховання
Основна
Воспитательные функции средств массовой коммуникации. - М.: АПНСССР, 1990.-76с.
Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С.290-306.
Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. - М.: «Академия», 1999. - С.58-62.
Додаткова
Влияние средств массовой информации на интересы детей и молодёжи. - М, 1989. - 148 с.
Зазнобина Л. С. Школа и СМИ / Л.С.Зазнобина // Педагогика. 1999.- №5. -С. 72-75.
Кондратьев Д.Н. Молодежное вещание на телевидении: проблемы и тревоги /Д.Н.Кондратьев //Педагогика. - 1998. - №4. - С. 70-73.
Кудрявцев В. Интернет, или «экологически чистый» наркотик / В.Кудрявцев // Воспитание школьников. - 1999. -№5. - С.23-25.
Лизанчук В. В. Грани коллективизма: Воздействие печати, телевидения, радио на формирование социальной активности личности / В.В.Лизанчук. -Львов, 1989. - 149 с.
Марченко О.М. Комп'ютерні ігри як засіб морально-духовного виховання старшокласників / О.М.Марченко // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.2. - С.170-175.
Овчарук О.В. Міжнародна підтримка освітньої галузі в боротьбі з насильством у мережі Інтернет /О.В.Овчарук // Шлях освіти. - 2002.-№3.-С.22-25.
Романенко Н. М. Особенность восприятия телеинформации школьниками /Н.М. Романенко // Педагогика. - 2003. - №4. - С.46-49.
Саенко Н.В. Функції періодичної преси в морально-духовному розвитку учнівської молоді / Н.В. Саенко // Теоретико-методичш проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. - Кн. 1.- С. 180- 184.
Тарасов К.А. От насилия в кино к насилию «как в кино»? / К.А.Тарасов // Соц. исследования. - 1996. -№2. - С.35-41.
Шариков А. В. Ребенок и его информационное окружение / А.В. Шариков // Магистр. - 1992. - №№ 1,2,3.
Шульгин В. И. Искусство и личность в системе средств массовой информации /В.И.Шульгин. - М., 1979. - 64 с.
Юцевич Ю.Є. Телебачення і радіо у формуванні музичного смаку школярів / Ю.Є.Юцевич // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К. 2002. - Кн.2.-С.75-80.

Тема Мікросоціум як суб'єкт та об'єкт соціально-педагогічної діяльності
Основна
Актуальні проблеми соціальмо-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Камська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С. 122-145.
Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие / А.В.Мудрик. - М.: «Академия», 1999. - С.53-86, 93-95, 106-116.
Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: Конспечт лекцій/Укл. А.О.Малько. -Х.:ХДАК, 1998. - С.50-51.
Додаткова
Вайнола Р.Х. Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах вуличного простору /Р.Х.Вайнола //Соціальна робота в Україні на початкл XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002.-4.2.-С.63-71.
Воспитание учащихся по месту жительства. - М., 1989. - 154 с.
Галагузова М.А. Муниципальные социально-педагогические учреждения /М.А.Галагузова //Педагогика. - 1994. - №4. - С.71-75.
Лийк К. Дети на дворе: проблемы игровых пространств /К.Лийк // Средовые условия развития социальных общностей. - Таллин. - 1989.-С. 49-57.
Малков Д.Ю Соціально-педагогічні засади діяльності клубів за місцем проживання /Д.Ю.Малков //Соціальна робота в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2.-С.71-81.
Мереакре И.А. Воспитываюшие отношения в микросоциуме /И.А.Мереакре // Педагогика. - 1994. - №1. - С.32-35.
Молодь і дозвілля: теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання /О.В.Безпалько. К.: Академпресс, 1994. - 125 с.
Пути создания целостного воспитательного процесса в микросреде // Социальная педагогика: теория, методика, метод исследования. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1989. - С. 123-147.
Смолінська О. До питання про методику соціально-педагогічної роботи з населенням / О.Смолінська // Шлях освіти. - 2002. - №1. -С.14-18.

13PAGE 15


13PAGE 14315

Приложенные файлы

  • doc 11122510
    Размер файла: 300 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий