Сталы народ пачынаў свята з наведвання родных. У гэты ж дзень наладжвалiся бала ганы для скамарохаў, катанне на арэлях, на сталы ставiлiся салодкiя стравы.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Õ
Âûäàåööà ç 13 ëþòàãà 1944 ã.
¹ 17 (8188) ÑÓÁÎÒÀ,
2 ñàêàâ³êà 2013
(ñòàðøûíÿ ². Ì. Øûø)
“Âûñîêàé êóëüòóðû çåìëÿðîáñòâà”.
áàçàâûõ âåë³÷ûíü ³ ïåðàõîäíàãà ïðûçà ³ìÿ Ãåðîÿ
Ñàöûÿë³ñòû÷íàé Ïðàöû Í. Ñ. Òðóñêî¢ñêàé.
ÑÂÊ “Ñâ³öÿçÿíêà-2003” (ñòàðøûíÿ Ó. À.
Ãàëàâà÷) ïðûçíàíû
êóëüòóðû æûâ¸ëàãàäî¢ë³”
³ ¢çíàãàðîäæàíû
÷ûíü ³ ïåðàõîäíûì ïðûçàì ³ìÿ Ãåðîÿ Ñàöû-
ÿë³ñòû÷íàé Ïðàöû Ò. Ó. ×óáðûê.
(ñòàðøûíÿ Ì. À. Ãàâ³-
íà) ïðûçíàíû ïåðàìîæöàì
çà ¢êàðàíåííå
ýôåêòû¢íûõ ýíåðãàçáåðàãàëüíûõ òýõíà-
ëîã³é, óìàöàâàííå ìàòýðûÿëüíà-òýõí³÷íàé
³ ¢äàñòîåíû ãðàøîâàé ïðýì³³ ¢ ïàìå-
(óïðà¢ëÿþ÷û
ôåðìû Ð. ². Ìàø÷îíñêàÿ)
ïðûçíàíû ïåðàìîæöàì
äçå ñÿðýäíÿñóòà÷íûÿ ïðûâàã³ ñêëàë³
ÑÂÊ ³ìÿ Ó. Ç. Öàðóêà
(ñòàðøûíÿ Ð. Í.
çà äàñÿãíåí-
³ ¢çíàãàðîäæàíû ãðà-
÷ûíü ³ ïåðàõîäíûì ïðûçàì ³ìÿ Ãåðîÿ Ñàöû-
Ñÿðîä ìåõàí³çàòàðࢠíà àñåííÿé ïàäðûõ-
òî¢öû ãëåáû ³ ñÿ¢áå àç³ìûõ
âîðûâà íà òðàêòàðû ÌÒÇ-1221, ÏËÍ
òðàê-
òðàêòà-
ðûñò-ìàøûí³ñò ÑÂÊ ³ìÿ ×àðíÿõî¢ñêàãà,
âîðûâà íà òðàêòàðû “Äæîí-Äç³ð”, Êâåðíå-
òðàêòà-
ðûñò-ìàøûí³ñò êàìóíàëüíàãà ñåëüñêàãàñïà-
ðàöî¢êà ÿêîãà çà äçåíü ñêëàëà 23,4 ãà.
ñóìëåííóþ ïðàöó ³ äàñÿã-
Ãàíàðîâàé ãðàìàòàé Êàðýë³-
ÀÕÐÝÌÊÀ ²íó Ñåðàô³ìà¢-
íó,
ãàëî¢íàãà áóõãàëòàðà öýí-
äçåëà àäóêàöû³ ðà¸ííàãà âû-
ÁÀÐØ×ÎÂÓ Òàööÿíó
Óëàäç³ì³ðà¢íó,
óðà÷à-àôòàëü-
¢ñòàíîâû àõîâû çäàðî¢ÿ “Êà-
ÃÀÑÖ²ËÓ Ïÿòðà Êàíñòàí-
æûâ¸ëàâîäà êàìó-
âûõàâàöåëü äçÿðæà¢íàé
óñòàíîâû àäóêàöû³ “Äàø-
äç³öÿö³ ã. ï. Êàðýë³÷û”;
ñòðàõàð Êàðýë³öêàãà
ÊÓËÀÊ Áàðûñ ²îñ³ôàâ³÷,
ÏßÒÐÎÂ²× Ëþäì³ëó
Óëàäç³ì³ðà¢íó,
íàñòà¢í³öó
áåëàðóñêàé ìîâû ³ ë³òàðàòó-
ðû äçÿðæà¢íàé óñòàíîâû
ã. ï. ̳ð”;
ÐÀÊÀ× Ñâÿòëàíó Ñÿðãåå¢-
íó,
ñïåöûÿë³ñòà äðóãîé êàòý-
ó ã. ï. Êàðýë³÷û àääçÿëåííÿ
áàíê” ó ã. Íàâàãðóäàê;
ÑÅÍÜÊÎ Âàëÿíö³íó Óëàä-
ç³ì³ðà¢íó,
àïåðàòàðà ïà
òðàêòàðûñòà-ìàøûí³-
×àðíÿõî¢ñêàãà;
×ÓÁÐÛÊÀ ²ãàðà Àëÿê-
äûñïåò÷àðà äà-
ïðàäïðûåìñòâà “Ãðîäíààáë-
âà “Æóõàâ³÷û”;
ÌÀÊΡÑʲ ³òàë³é
ìóëÿð äà÷-
êàëîíà-152” Ãðîäçåíñêàãà
ãà ïðàäïðûåìñòâà “Ãðîäíà-
ÌÀËÛØÊÀ Àíàòîë³é
òðàêòàðûñò-ìà-
âûòâîð÷àñö³ ÑÂÊ ³ìÿ Ó. Ç.
òðàêòàðûñò-ìàøûí³ñò
ÑÒÀÍÊÅÂ²× Ñÿðãåé Ãåîð-
ýëåêòðàìàíö¸ð ë³íåé-
ðû÷íàé ñóâÿç³ Ãðîäçåíñêàãà
ÓËÜßÍÊÀ Ëåàí³ä Ëüâîâ³÷,
íàëàä÷ûê òýõíàëàã³÷íàãà àá-
* * *
Ñàðäý÷íà â³íøóåì âàñ ç ïðàôåñ³éíûì ñâÿòàì — Äí¸ì
ïðûíöûïîâàñö³. Ïåðàä âàì³ ñòàÿöü âàæíûÿ çàäà÷û — áå-
ïàòðàáóå ïî¢íàé ñàìààõâÿðíàñö³ ³ àääàíàñö³ ïðàôåñ³³. Àï-
ðà¢äàöü ãýòû âûñîê³ äàâåð — âàøà ãàëî¢íàÿ çàäà÷à.
ëåïøûõ òðàäûöûé.
Ñïàäçÿ¸ìñÿ, øòî âû çà¢ñ¸äû áóäçåöå ïðûêëàäàì äîá-
íàðîâàé ñïðàâå, ó äàñÿãíåíí³ ïàñòà¢ëåíûõ ìýò, à âàøûì
Ðà¸ííû âûêàíà¢÷û êàì³òýò.
Ðà¸ííû Ñàâåò äýïóòàòà¢.
— ñåëüñêàãàñïàäàð÷û âûòâîð÷û
(ñòàðøûíÿ Ãàëàâà÷ Ó. À.), äçå
âàé ïðàäóêöû³ ïàâÿë³÷û¢ñÿ äà ¢çðî¢íþ 2011 ãîäà íà 116,5
áóäà¢í³öòâà, ïðàìûñëîâàñö³, òðàíñïàð-
òó, ñóâÿç³ ³ ñôåðû ïàñëóã
äà÷÷ûíàå ïðàäïðûåìñòâà “Êàðýë³ö-
êàÿ ì³æãàñïàäàð÷àÿ ïåðàñîâà÷íàÿ êàëîíà ¹ 152” Ãðîäçåíñ-
êàãà àáëàñíîãà âûòâîð÷àãà ïðàåêòíà-áóäà¢í³÷àãà ¢í³òàðíàãà
ïðàäïðûåìñòâà “Ãðîäíààáëñåëüáóä”,
äçå çà 2012 ãîä òýìï
ðîñòó áóäà¢í³÷à-ìàíòàæíûõ ðàáîò, âûêàíàíûõ óëàñíûì³
339,0 ïðàöýíòà ³ ñêëࢠ21847790 ì³ëü¸íà ðóá븢. Çà 2012 ãîä
àòðûìàíà 332,0 ì³ëü¸íà ðóá븢 ÷ûñòàãà ïðûáûòêó, à ïà âû-
í³êàõ çà 2011 ãîä 32,0 ì³ëü¸íà ðóá븢. Ðýíòàáåëüíàñöü âûò-
öýíàõ ñêëàëà 24727,0 ì³ëü¸íà ðóá븢. Ñÿðýäíÿÿ çàðàáîòíàÿ
Ãàíàðîâûì³ ïåðàõîäíûì³ ñöÿãàì³ ðà¸ííàãà âûêàíà¢÷àãà êàì³òý-
çà äàñÿãíåííå âûñîê³õ
ïàêàç÷ûêࢠó ñàöûÿëüíà-êóëüòóðíûì ðàçâ³öö³ çà 2012 ãîä ³
²-å ìåñöà — Êðàñíåíñêàìó ñåëüñêàìó âûêàíà¢÷àìó êàì³-
ç óðó÷ýííåì Ãàíàðîâàãà ïåðàõîäíàãà ñöÿãà ³ ãðàøîâàé
âûêàíà¢÷àãà êàì³òýòà Ëåéêà Ò. Ì.;
ç óðó÷ýííåì Äûïëîìà Êàðýë³öêàãà ðà¸ííàãà âûêàíà¢÷àãà
Ø-å ìåñöà Æóõàâ³öêàìó ñåëüñêàìó âûêàíà¢÷àìó êàì³òýòó
âåë³÷ûíü, ó òûì ë³êó 5 áàçàâûõ âåë³÷ûíü — ñòàðøûí³ Æóõà-
â³öêàãà ñåëüñêàãà âûêàíà¢÷àãà êàì³òýòà ²âàøêà À. Ó.
(Ìàòýðûÿëû, ïðûñâå÷àíûÿ Äíþ ì³ë³öû³,
Áåëàðóñ³ ïðàç ýêàíîì³êó
Àá ãýòûì çàÿâ³¢ Ïðýç³äýíò
âåäàì³ë³ ÁÅËÒÀ ¢ ïðýñ-
ðࢠïà ̳íñêó ³ Ãîìåëüñêàé
øýíêà ïàäêðýñë³¢, øòî ÿíû
âàåööà ¢ ðý㳸íàõ, ³ ñâîå÷à-
íàòàðà¢, àëå ³ íå âîðàã³, ³ íå
̳íñêó ³ Ãîìåëüñêàé âîá-
àäçíà÷û¢, øòî äçÿðæàâå ïàò-
áåëàðóñêóþ äûïì³ñ³þ ¢ ãý-
äçÿðæàâû). "Ãýòà âàæíàÿ
íà¢÷ûõ îðãàíà¢, ê³ðà¢í³ê
çà¢ñ¸äû ëÿæûöü ýêàíîì³êà,
³ ¢ñ³õ êàíôë³êòà¢: ³ ïàë³òû÷-
Òàìó íàì ÿê í³êîë³ ðàíåé
ïåðø çà ¢ñ¸ ëþäçåé, ÿê³ÿ
ë³÷ûöü Ïðýç³äýíò.
Áîëüøå ïîëîâèíû ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà
äèëñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà USAID «Ìåñòíîå
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ýêîíîìè÷åñêîå ðàç-
âèòèå», íàõîäÿòñÿ íà Ãðîäíåíùèíå.
Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ äëÿ Ãðîäíåíñêîé è Áðå-
òóðèñòà èíôðàñòðóêòóðîé. Â ôèíàë ïðîøëè
«Áåëûå ëóãà» õîòÿò ïîñòðîèòü â äåðåâíå Òèíåâè-
÷è íàøåãî ðàéîíà ïåðâûé â Áåëàðóñè ñåëüñêèé òó-
Îäíèì èç óñëîâèé êîíêóðñà áûëî ïðèâëå÷å-
íèå àãðîóñàäåá, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ áðåíäîì
áåëîðóññêîãî òóðèçìà. Â íàøåé îáëàñòè ðàáî-
òàþò 257 àãðîóñàäåá.
Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíû íàãðàäû äëÿ ïîáå-
Èâàí ÂÅÐÅÑÎÊ.
Ïðûçû Ãåðîÿ¢ —
Ïðûçû Ãåðîÿ¢ —
Ïðûçû Ãåðîÿ¢ —
Ïðûçû Ãåðîÿ¢ —
çà ñàìààääàíóþ ïðàöó
çà ñàìààääàíóþ ïðàöó
çà ñàìààääàíóþ ïðàöó
çà ñàìààääàíóþ ïðàöó
Óêëàä àöýíåíû
Óêëàä àöýíåíû
Óêëàä àöýíåíû
Óêëàä àöýíåíû
äàñòîéíà
äàñòîéíà
äàñòîéíà
äàñòîéíà
“Áåëûå ëóãà” — â ôèíàëå
“Áåëûå ëóãà” — â ôèíàëå
“Áåëûå ëóãà” — â ôèíàëå
“Áåëûå ëóãà” — â ôèíàëå
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
2 ñàêàâ³êà 2013
ñóñåäç³, ÿê³ÿ ïðûåõàë³ äà
âà ¢ðà÷ûñòàé àáñòàíî¢öû
Àñàáë³âóþ äàí³íó ïà-
ñòâàðûë³ íàäçåéíóþ áàçó,
â³ööÿ. Ó ãýòàé çàëå ïðû-
Ãýòà áûëûÿ ê³ðà¢í³ê³
Áàð’ÿø, Ñ. Â. Ëû÷êî¢ñê³
ç ÑÂÊ “Ìàÿê-Çàïîëëå”,
ÄÐÁÓ-158 Ó. Ê. Áàáàíñê³,
Òðîñêà, äûðýêòàð Âàðàí-
äà Â. Ó. ʳòóí.
³êàì ïðàäïðûåìñòâà¢, àð-
ãàí³çàöûé ³ ¢ñòàíî¢ íà-
ëîâàãà êîìïëåêñó, ÿê³
ç’ÿ¢ëÿåööà àñíîâàé ýêà-
ïàïÿðýäíÿãà ãîäà. Ãýòà —
ïàäàð÷àÿ êóëüòóðà — öóê-
âàëàâû çáîð — 6 600 òîí,
ëüíîçàâîäà. Ðàäóå âûõàä
2003” Ó. À. Ãàëàâà÷à,
“Ëóê³-Àãðà” — Ì. À. Ãà-
ßíêî¢ñêàãà, ÿê³ÿ çàáÿñïå-
Òðýáà àäçíà÷ûöü ³ ìýòà-
Ì. Ì. Êóë³í³÷à, äçå ïðû-
íà 594 ì³ëüÿðäû ðóá븢.
àìàëü 110 ì³ëüÿðäà¢. Ãýòà
ÇØÀ. Ãýòà êàëÿ 160
êà¢ñê³õ ðàáîòí³êࢠ³ ðà-
êîìïëåêñó, òàìó øòî
ðóá븢.
Àá’¸ì áóäà¢í³÷à-ìàí-
òàñü 127 ì³ëüÿðäࢠðóá븢.
À êàë³ ìû áóäóåì, çíà-
Àá’¸ì ïðàìûñëîâàé
ìûñëîâàãà êîìïëåêñó.
Ãýòà ïðûåìíàÿ ë³÷áà.
21,5 ïðàöýíòà. Ãýòà
ëà 90 %, à ðýíòàáåëü-
ëà ïàä 100 ïðàöýíòà¢.
Òàìó âåëüì³ ïðûåìíà
âûñîê³õ âûòâîð÷ûõ ïà-
êàç÷ûêà¢. À ãýòà æàäàííå
ãðóíòóåööà íà òýõíàëîã³³,
óëàñö³âàé íàøàìó ðà¸íó.
¢áîðêàé óðàäæàþ, âûïóñ-
³ ñàöûÿëüíóþ ñôåðó, ïðà-
“Ãðîäçåíñê³ ë³ê¸ðà-ãàðý-
̳ðñêàãà ñï³ðòàâûõ çà-
âîäà¢, äçå âûïóñêàþöü
÷àãà êàìá³íàòà, ÿê³ ç’ÿ¢-
ëÿåööà ô³ë³ÿëàì ÀÀÒ
“˳äñê³ ìàëî÷íà-êàíñåð-
ëüíîçàâîäà, ÀÀÒ “Êàðý-
ßê ïàâåäàìëÿëàñÿ ¢ íàøàé ãàçåöå, ó ðà¸ííûì Äîìå êóëü-
òóðû àäáû¢ñÿ ðà¸ííû çë¸ò ïåðàäàâ³êî¢ íàðîäíàé ãàñïà-
Â. Ë. ØÀÉÁÀÊ.
ë³öêàÿ ñåëüãàñòýõí³êà”, à
òàêñàìà áàíêà¢, ÿê³ÿ äà-
êàçàöü óäçÿ÷íàñöü óñ³ì,
õòî àêòû¢íà ¢äçåëüí³÷àå
ÀÀÒ “Êàðýë³öêàÿ ñåëü-
ãàñòýõí³êà” Â. Ó. Ìà-
ðóøêó, äà÷ûííàãà ïðàä-
ïðûåìñòâà ÀÒÏ ¹ 8
À. À. Êàìîðí³êó, ÐÓÏ
ÆÊÃ À. ². Ðóäàêó, íà-
÷àëüí³êó ÄÐÁÓ-158 Ã. ß.
Äðàçäîâó, ÿê³ÿ ¢ íÿïðîñ-
Óìàöî¢âàåööà ýêàíîì-
ãýòàìó ¢ñå âó÷í³ íàøûõ
öûÿëüíóþ àáàðîíó, à ðà-
âàì äçÿêóé!
àõîâû çäàðî¢ÿ, ÿê³ÿ çà-
êàì êóëüòóðû, âåòýðàíàì,
ÿê³ÿ çà¢ñ¸äû çíàõîäçÿööà
íàïåðàäçå âà ¢ñ³õ äîáðûõ
êó. ß ¢äçÿ÷íû ëþäçÿì
ìåííåì óñïðûìàþöü
ß ãàíàðóñÿ íàøûì Êà-
ðýë³öê³ì êðàåì, ãàíàðóñÿ
âàì³ ¢ñ³ì³, õòî çíàõîäç³ö-
ðóñü. Ãýòà áóäó÷ûíÿ íàøà-
Ôîòà íà ïàìÿöü ç ïåðàìîæöàì³ ðà¸ííàãà ñïàáîðí³öòâà ñÿðîä ãàñïàäàðàê,
Ñòàðøûíÿ ðà¸ííàãà Ñàâåòà äýïóòàòࢠÀ. Â. Øêàäࢠâ³íøóå
ç óçíàãàðîäàé óðà÷à-íå¢ðîëàãà ÖÐÁ Ë. Ì. Ìàë³íêîâ³÷
àòðûìë³âàå âàäç³öåëü ÐÓÏ ÆÊà Â. Ó. Ãàí÷àð
Øìàò äîáðûõ ñëî¢ áûëî ñêàçàíà ïðà íàñòà¢í³öó ã³ñòîðû³
ã³ìíàç³³ ¹ 1 ã. ï. Êàðýë³÷û Ç. À. Áàêåé
Â. Ë. Øàéáàê ïðàäñòà¢ëÿå ëåïøàãà ìåõàí³çàòàðà
ÑÂÊ ³ìÿ ×àðíÿõî¢ñêàãà Ì. Ì. Ñê³áó
Õ
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
2 ñàêàâ³êà 2013
Áåëàðóñü óêëþ÷àíà
¢ Ãåíåðàëüíóþ ñ³ñòýìó
ïðýôåðýíöûé Íàðâåã³³
Ó Ì³í³ñòýðñòâå çàìåæíûõ ñïðࢠÁåëàðóñ³ àäáûëà-
ñÿ ñóñòðý÷à íà÷àëüí³êà ¢ïðà¢ëåííÿ Å¢ðîïû ÌÇÑ
Ñÿðãåÿ Ìàë³íî¢ñêàãà ç Íàäçâû÷àéíûì ³ Ïà¢íàìîö-
íûì Ïàñëîì Íàðâåã³³ âà Óêðà³íå ³ Ðýñïóáë³öû Áåëà-
ðóñü ïà ñóìÿø÷àëüí³öòâó ¨íàì Åëâåäàëàì Ôðýäðûê-
Íà ñóñòðý÷û àáìåðêàâàíà øûðîêàå êîëà ïûòàííÿ¢
Àñíî¢íàÿ ¢âàãà áûëà ¢äçåëåíà ìàã÷ûìàñö³ ðàç-
â³ööÿ äûÿëîãó ïàì³æ ì³í³ñòýðñòâàì³ çàìåæíûõ ñïðà¢,
Ïàñîë àô³öûéíà ïàâåäàì³¢ áåëàðóñêàìó áîêó àá
ðóñü, ðàçàì ç øýðàãàì ³íøûõ äçÿðæà¢, ó äçåþ÷óþ Ãå-
Óçàåìàäçåÿííå ç ÍÀÒÀ
àáìåðêàâàíà ¢ Áðóñåë³
Ïàñòàÿííû ïðàäñòà¢í³ê Áåëàðóñ³ ïðû ÍÀÒÀ
Àíäðýé Å¢äà÷ýíêà ¢ Áðóñåë³ ïðûíÿ¢ óäçåë ó ñóñòðý-
÷û ïàñòàÿííûõ ïðàäñòà¢í³êî¢ ïðû ÍÀÒÀ äçÿðæࢠ-
Óäçåëüí³ê³ ñóñòðý÷û àáìåðêàâàë³ àêòóàëüíûÿ ïû-
åìàäçåÿííÿ ç ÍÀÒÀ ïà çàáåñïÿ÷ýííþ ì³æíàðîäíàé ³
äýáàòàõ íà òýìó “Áÿñïåêà íà Çàõàäçå ³ Óñõîäçå ³ ñ³òó-
çåíà ¢ Áðóñåë³ íÿìåöê³ì Ôîíäàì Õàíñà Çàéäýëÿ ç íà-
íà ïðàöÿãëû òýðì³í
Âà ¢ñòàíîâàõ àäóêàöû³ Áåëàðóñ³ çíà÷íà ïàâÿë³÷-
âàåööà êîëüêàñöü âûïàäêࢠçàêëþ÷ýííÿ ïðàöî¢íûõ
äàãàâîðࢠíà íÿâûçíà÷àíû òýðì³í ç ðàáîòí³êàì³, ÿê³ÿ
àáàâÿçê³ ³ íå äàïóñêàþöü ïàðóøýííÿ¢ ïðàöî¢íàé ³
âûêàíàëüí³öêàé äûñöûïë³íû. Àá ãýòûì ðàñêàçà¢
íàìåñí³ê ì³í³ñòðà àäóêàöû³ Âàñ³ëü Áóäêåâ³÷.
òà ðàáîòí³êࢠóñòàíî¢ àäóêàöû³, à ¢ àðãàí³çàöûÿõ,
êàñöü êàíòðàêòà¢, çàêëþ÷àíûõ íà ïÿöü ãàäî¢, ïàâÿë-
÷àíûõ. Ó êàíòðàêòû ¢ñ¸ áîëüø øûðîêà ¢êëþ÷àþööà
íîðìû ñòûìóëþþ÷àãà õàðàêòàðó. Ó 2012 ãîäçå äàäàò-
êîâû çààõâî÷âàëüíû âîäïóñê ïðàäóãëåäæàíû ¢ 85,9
ïðàöýíòà êàíòðàêòà¢, ïàâûøýííå òàðûôíàé ñòà¢ê³ —
íàãà ïóíêòà áîëüø, ÷ûì ó 2011 ãîäçå. “Óñ¸ ãýòà ñàä-
ìåñí³ê ì³í³ñòðà. “˳÷ó, øòî ðàáîòó ïà ïðûìÿíåííþ
êàíòðàêòíàé ôîðìû íàéìó íà áîëüø ïðàöÿãëû
³ñòà¢. Ìàëàäûì ñïåöûÿë³ñòàì âûïëà÷âàåööà àäíà-
ãîâàå ¢êëþ÷ýííå ïåäàãàã³÷íûõ ðàáîòí³êà¢, ÿê³ÿ ìà-
þöü ïàòðýáó ¢ âûðàøýíí³ æûëë¸âûõ ïûòàííÿ¢, ó
³ëüãîòíûõ êðýäûòà¢.
çíàõîäçÿööà êàðïàðàòû¢íûÿ
Ó Áåëàðóñ³ ¢ àáàðà÷ýíí³ çíàõîäçÿööà êàðïàðàòû¢-
Àá ãýòûì ïàâåäàì³ëà íàìåñí³ê íà÷àëüí³êà àääçåëà
ðóñ³ ߢãåí³ÿ Äðàçäîâà.
ç³ööà ¢ àáàðà÷ýíí³ 684 âûïóñê³ 255 ýì³òýíòࢠíà ñóìó
àëüòýðíàòûâàé áàíêà¢ñêàìó äýïàç³òó ³ êóïë³ çàìåæ-
ïàçûê³) âà ¢ñòàíî¢ëåíû òýðì³í ç âûïëàòàé ô³êñàâà-
âûïóñêó”, — ïðàäî¢æûëà ïðàäñòà¢í³ê ̳íô³íà.
Ãàâîðà÷û àá ïåðàâàãàõ àáë³ãàöûé ïåðàä áàíêà¢ñê³ì³
â³ëà, ñòà¢ê³ ïà àáë³ãàöûÿõ óñòàíà¢ë³âàþööà âûøýéøûÿ.
Óçàåìàäçåÿííå Áåëàðóñ³
³ Ïîëüø÷û ¢ ñôåðû ãàíäëþ
³ ³íâåñòûöûé
³ ³íâåñòûöûéíàé ñôåðàõ àáìÿðêî¢âàë³ñÿ ¢ Âàðøàâå íà
ñóñòðý÷û Íàäçâû÷àéíàãà ³ Ïà¢íàìîöíàãà Ïàñëà Áåëà-
ðóñ³ ¢ Ïîëüø÷û ³êòàðà Ãàéñ¸íêà ç ÷ëåíàì³ àá’ÿäíàííÿ
“Å¢ðàïåéñê³ êëóá á³çíåñó ¢ Ïîëüø÷û”. Àá ãýòûì ÁÅË-
ÒÀ ïàâåäàì³ë³ ¢ ïðýñ-ñëóæáå ̳í³ñòýðñòâà çàìåæíûõ
ñïðࢠÁåëàðóñ³. Ó ìåðàïðûåìñòâå ïðûíÿë³ ¢äçåë áîëüø
êàé ðàçâ³ööÿ ýêàíîì³ê³ Áåëàðóñ³. Àêðàìÿ òàãî, ïðàé-
á³çíåñó ³ ³íâåñö³ðàâàííÿ ¢ Áåëàðóñ³, à òàêñàìà íîâûì
ëàâûõ êîë࢔, — àäçíà÷ûë³ ¢ áåëàðóñê³ì çíåøíåïà-
Áóäóöü óâåäçåíû àäç³íûÿ
Ó Áåëàðóñ³ ðûõòóåööà ïðàåêò óêàçà àá óâÿäçåíí³
ìóíàëüíàé ãàñïàäàðê³, íåçàëåæíà àä òûïó æûëëÿ. Àá
ãýòûì ïàâåäàì³¢ æóðíàë³ñòàì âà ¢ðàäçå íàìåñí³ê
“Ìû ðûõòóåì íîâû ¢êàç, çãîäíà ç ÿê³ì áóäóöü óñ-
ÆÊÃ, íåçàëåæíà àä òàãî, ó ÿê³ì äîìå ÷àëàâåê ïðà-
æûâàå, àðýíäíàå, òàâàðûñòâà ¢ëàñí³êà¢, äçÿðæà¢íàå
ñüåðæê³, øëàãáàóì, çàìåíà äûâàíêî¢ ³ ã.ä. — ãýòà ¢ñ¸
“Ãýòû íàðìàòû¢íû äàêóìåíò ó áë³æýéøû ÷àñ áóä-
Óäàñêàíàëÿöü àïëàòó ïðàöû
̳í³ñòýðñòâà àäóêàöû³ ðûõòóå øýðàã ïðàïàíî¢, íà-
ðàáîòí³êࢠãàë³íû. Àá ãýòûì ðàñêàçࢠíà ñóìåñíûì ïà-
ñÿäæýíí³ êàëåã³é ̳í³ñòýðñòâà àäóêàöû³ ³ Áåëàðóñêà-
íàìåñí³ê ì³í³ñòðà àäóêàöû³ Âàñ³ëü Áóäêåâ³÷.
ô³íàíñóþööà ñàöûÿëüíà àáàðîíåíûÿ àðòûêóëû — çà-
Âàñ³ëü Áóäêåâ³÷ ïàäêðýñë³¢, øòî ¢ àñíîâå íîâûõ
ïðàïàíî¢ ïà ïàâåë³÷ýííþ çàðàáîòíàé ïëàòû, ÿê³ÿ
ê³ðà¢í³êàì óñòàíî¢ àäóêàöû³ àæûööÿ¢ëÿöü òàê³ÿ
245 òûñ. ³ Ìàã³ë¸¢ñêàé — Br3 ìëí 214 òûñ. Ñàìàÿ
í³çêàÿ àäçíà÷àíà ¢ Ãðîä
Ïðû ãýòûì Âàñ³ëü Áóäêåâ³÷ àäçíà÷û¢, øòî ç 1 ñòóä-
íàé ñòà¢ê³ ïåðøàãà ðàçðàäó çìÿíÿ¢ñÿ 7 ðàçî¢. Ç
ôåñàðñêà-âûêëàä÷ûöêàãà ñêëàäó, ÿê³ÿ íå ìàþöü âó-
÷àíà äàïëàòà çà êîæíàå äç³öÿ çâûø óñòàíî¢ëåíûõ
Ñâÿòà "Êóïàëëå" ïëàíóåööà ïðàâåñö³ 6-7 ë³ïåíÿ
áÿãó÷àãà ãîäà ¢ Àëåêñàíäðû³ (Øêëî¢ñê³ ðà¸í), ïàâå-
äàì³ë³ ÁÅËÒÀ ¢ ïðýñ-ñëóæáå áåëàðóñêàãà ¢ðàäà.
Íàìåñí³ê ïðýì'åð-ì³í³ñòðà Àíàòîëü Òîç³ê ïðà⸢
öû ³ ïðàâÿäçåííþ ñâÿòà "Êóïàëëå" ("Àëåêñàíäðûÿ
âàíû ìàéñòàð-êëàñû äëÿ ¢ñ³õ æàäàþ÷ûõ ïðûíÿöü óä-
áóäóöü âûêàðûñòàíû àòðûáóòû êóïàëüñêàãà àáðàäó,
ãóëüíÿ¢, ôàëüêëîðíûõ ïåðñàíàæà¢.
Àá'ÿ¢ëåíû êîíêóðñû ñÿðîä ñòóäýíòࢠíà ëåïøóþ äûï-
Áåëàðóñêàé ãàíäë¸âà-ïðàìûñëîâàé ïàëàòàé áóäçå
ìåæíûõ äçåëàâûõ êîëà¢.
Ó ÷àñ ñâÿòà ïðîéäóöü ôåñòûâàë³ ï³âà ³ áåëàðóñêàãà
ë¸íó.
Ãåíåðàëüíûì ñïîíñàðàì ìåðàïðûåìñòâࢠñâÿòà âû-
ñòóï³öü ÀÀÒ "Áåëàðóñêàÿ âàëþòíà-ôîíäàâàÿ á³ðæà".
çåíû äàðó÷ýíí³ äëÿ ïðàâÿäçåííÿ ìåðàïðûåìñòâࢠ"Êó-
Ó Áåëàðóñ³ çà ñòóäçåíü íà 1000
Ó Áåëàðóñ³ çà ñòóäçåíü áÿãó÷àãà ãîäà çàðýã³ñòðàâà-
ÁÅËÒÀ ïðýñ-ñàêðàòàð Íàöûÿíàëüíàãà ñòàòûñòû÷íà-
ãà êàì³òýòà Âîëüãà Êëà¢ñóöü.
ïðûïàäàëà 5,3 øëþáࢠ(ó ñòóäçåí³ ì³íóëàãà ãîäà ãýòû
ëàñÿ êîëüêàñöü ðàçâîäà¢. Òàê, ó ñòóäçåí³ 2013 ãîäà
Ïàêàç÷ûê ðàçâîäࢠçí³ç³¢ñÿ àäïàâåäíà ç 4,1 íà 1000
Âîëüãà Êëà¢ñóöü àäçíà÷ûëà, øòî ¢ Áåëàðóñ³ ¢ ñòóä-
çåí³ ïàëåïøûë³ñÿ ñóàäíîñ³íû ðýã³ñòðóåìûõ ³ ñêàñà-
áࢠáûëî 578 ðàçâîäà¢, à ¢ ñòóäçåí³ ì³íóëàãà ãîäà íà
1000 øëþáࢠïðûïàäàëà 930 ðàçâîäà¢.
¢ Ãðîäíå íàðîäíûõ óìåëüöà¢
ç Áåëàðóñ³, ˳òâû ³ Ïîëüø÷û
Âûñòà¢êà-ê³ðìàø "Êàçþê³-2013" çáÿðý ¢ Ãðîäíå íà-
ðîäíûõ óìåëüöࢠç Áåëàðóñ³, ˳òâû ³ Ïîëüø÷û, ïàâå-
äàì³ë³ êàðýñïàíäýíòó ÁÅËÒÀ ¢ àääçåëå êóëüòóðû Ãðîä-
âûðàáû íàðîäíûõ ìàéñòðî¢ ñà ñêóðû, á³ñåðó, ìåòàëó,
äðýâà, ïëàñòûê³ ³ ³íøûõ ìàòýðûÿëà¢, âûêàíàíûÿ ¢
ñàìûõ ðîçíûõ òýõí³êàõ. Òàêñàìà ïëàíóåööà ðàáîòà
òûâû ¢ñòàíî¢ êóëüòóðû âîáëàñö³: íàðîäíû àíñàìáëü
áåëàðóñêàé ïåñí³ ³ òàíöà "͸ìàí", àíñàìáëü "Ãàñö³-
íåö", àíñàìáëü ë³òî¢ñêàé ìóçûê³ "Ðóòà", êàëåêòûâû
ʳðìàø "Êàçþê³" ïðàâîäç³ööà ¢ Ãðîäíå øòîãîä ó
ìåñí³êࢠ— ñâÿòûì Êàç³ì³ðó. ¨í áû¢ óíóêàì ßãàéëû ³
ñûíàì ïðàâ³öåëÿ ˳òâû ³ Ïîëüø÷û Êàç³ì³ðà IV. Ìà-
Ãðîäíà ïåðàâåçåíû ¢ ³ëüíþ. Ó 1604 ãîäçå Êàç³ì³ð áû¢
äçÿöü ê³ðìàø ðàìåñí³êà¢, ÿê³ àòðûìࢠíàçâó Kaziukas
êàâà íàçûâàþöü ñâà³õ ìàéñòðî¢ ³ ðàìåñí³êà¢.
Õ
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
2 ñàêàâ³êà 2013
êî¢, à ñ¸ëåòà ïàâ³ííû
ðàêî¢, 135-140 òûñÿ÷ ò
êàðîâû. Ãýòà íàøû, êàðý-
2014 ãîäçå. Ãýòà íàøû ðó-
áÿæû íà ïåðñïåêòûâó. ²
åêòࢠàõîâû çäàðî¢ÿ, àäó-
êàöû³, êóëüòóðû. À ãýòà
ëåííóþ ïðàöó, ÿêóþ âû
öå ¢ ðàçâ³öö¸ ýêàíîì³ê³
ïðàöó, çà òóþ ñïðûÿëü-
íóþ ýíåðãåòûêó, ÿêàÿ
¸ñöü ó íàñ, êóëüòóðó âà-
ðûì ñ¸ííÿ àäç³í àäíàìó.
íå ¢ñïîìí³¢. Âû ñàìûÿ
õà÷ó, êàá âû áûë³ çäàðî-
âûÿ, à öÿïëî âàøàé äóøû
ìàäñòâó, íàøûì ëþäçÿì.
íà Ãàíàðîâûÿ ãðà-
Ãåðîÿ¢ Ñàöûÿë³ñòû÷íàé
Ñ. Â. Áàðû÷ý¢ñê³.
Íÿñâ³æñêàãà ðà¸íà¢. Àä
Ïà÷àòàê íà 2-é ñòàð.).
óðó÷àþöü ãðàìàòó àáëàñíîãà Ñàâåòà äýïóòàòࢠíàìåñí³êó ñòàðøûí³ êàì³ñ³³ ïà ñïðàâàõ
ñòàðøûí³ ðàéâûêàíêà-
ÿê³
à ñëîâû ¢äçÿ÷íàñö³ ³
â³íøàâàíí³ — äûðýêòàð
Ñ. Ã. Êîêòûø.
“âåðòûêàë³”
ÿê³ âûêàçࢠóïý¢íå-
öî¢í³öòâà ðà¸íà¢-ñóñåäçÿ¢
— Ìû — êàðýë³÷÷àíå, —
Óäçåëüí³êࢠçë¸òó â³íøà-
³ ïðîáàø÷ Êàðýë³÷ ³
Çà öåñíàå
ãàðîäæàíû äûðýêòàðû ÀÀÒ
Â. Ó. Ìàðóøêà, ÐÓÏ ÆÊÃ —
Êàðýë³÷÷àí â³íøóå ê³ðà¢í³ê ñïðࢠÍÿñâ³æñêàãà
Íàâàãðóäñêàãà ðàéâûêàíêàìà
Ïåðàìîæöà ðà¸ííàãà ñïàáîðí³öòâà, íàìåñí³ê äûðýêòàðà ïà
âûõàâà¢÷àé ðàáîöå Ëóêñêàé ñÿðýäíÿé øêîëû
Ç. Ô. Æûãàëà ³ ãàëî¢íû ³íæûíåð ÑÂÊ “Ëóê³-Àãðà” Ã. À.
Õ
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
21 ìàÿ 2011 ãîäà
2 ñàêàâ³êà 2013
4 ìàðòà 2013 ãîäà ñîòðóäíèêè áåëîðóñ-
ôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.
Âðåìÿ íå ñòîèò íà ìåñòå. Îíî òðåáóåò ñå-
ìè, òåïëûìè ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè ê âå-
òåðàíàì è ñîòðóäíèêàì ìèëèöèè.
çàùèòå ãðàæäàí, ñîõðàííîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íèþ Íèêîëàåâè÷ó Êîâ÷èêó, ïîìîùíèêó
öèè Âèòàëèþ Âèêòîðîâè÷ó Çàéöåâó, ìèëè-
ãååâè÷ó Ìàíüêî, à
äàðíîñòü çà
õîðîøèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû
èëè çàêëþ÷åííûõ ïîä ñòðàæó, ìàéîðó ìè-
ëèöèè Áîðèñó Áîðèñîâè÷ó Êîðøóíó, íà-
òèíó Àðòóðîâè÷ó Êîëåäà, ñòàðøåìó èíñ-
ìÿíîâè÷ó.
ñåëüñîâåò, ïðàïîðùèê ìèëè-
Ìèðñêèé ïîññîâåò, ïðàïîð-
Àëåêñàíäðîâè÷ Óëüÿíêî, îá-
ñëóæèâàþùèé ã. ï. Êîðåëè-
÷è, ñòàðøèíà ìèëèöèè Êóçü-
îáñëóæèâàþùèé Æóõîâè÷ñ-
êèé ñåëüñîâåò, ñåðæàíò ìè-
ã. ï. Êîðåëè÷è. Èíñïåêòîðîì
áû îòäåëåíèÿ ÃÀÈ íàçíà÷åí
Ñåãîäíÿ ó íèõ äâîéíîé
æåáíûå óñïåõè äîñòèãàþòñÿ âî ìíîãîì áëà-
ëÿþ ñ 96-ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ áåëîðóññêîé
Àëåêñàíäð ÍÎÑ,
íà÷àëüíèê ðàéîííîãî îòäåëà
âíóòðåííèõ äåë, ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè.
Ôîòî Äìèòðèÿ ÄÐÀÁÀ.
Âåðíîñòü äîëãó è ïðèñÿãå
Âåðíîñòü äîëãó è ïðèñÿãå
Âåðíîñòü äîëãó è ïðèñÿãå
Âåðíîñòü äîëãó è ïðèñÿãå
Ñóïðóãè — ìèëèöèîíåð-âîäèòåëü ÎÄÑ, ñåðæàíò ìèëèöèè
Ñ. Ñ. Ìàíüêî è ëåéòåíàíò, èíñïåêòîð
ìè â ïðåäóñìîòðåííûõ çà-
÷åñêîå, ñðåäíåå ñïåöèàëü-
îðãàíàõ ïî òðóäó, çàíÿòîñòè
äàì Çàêîíîì óñòàíîâëåíû
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü ïîñîáèÿ íà äåòåé è
ïîñîáèå ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì íàçíà÷àþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèÿõ ñåìüÿì, âîñïèòûâàþùèì
äåòåé» îò 29.12.2012 ã.
êàëåíäàðíûå
äíè
îòïóñêà ïî áåðåìåííîñòè è
äîìó ìåñÿöó îòïóñêà ïî áå-
äóò âêëþ÷àòüñÿ ïåðèîäû åå
è ñîöèàëüíûì îòïóñêàìè,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäà-
çà ïåðèîä îòïóñêà ïî áåðå-
íîãî çàðàáîòêà (ïðè óñëîâèè,
Èííà ÕÎÐÎØÊÎ,
îòäåëà Ãðîäíåíñêîãî
îáëóïðàâëåíèÿ Ôîíäà
÷åñòâà âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ çàâèñèò ðåøåíèå ìíîãèõ âîïðîñîâ: ïîä-
äåðæàíèå âûñîêîãî óðîâíÿ îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ, ñíèæåíèå îïàñíîñ-
òè ýïèäåìè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, áëàãîóñòðîéñòâî è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè-
íîðìàì 9,0 % èññëåäóåìûõ ïðîá èç êîììóíàëüíûõ âîäîïðîâîäîâ (ñðåäíåîáëàñ-
òíîé 15,4) è 6,1 % èç âåäîìñòâåííûõ âîäîïðîâîäîâ (ñðåäíåîáëàñòíîé 30,4 %) ïî
67 ïðîá, èëè 42,9 %.
Ïðåâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ íèòðàòîâ íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà îðãàíèçìå ÷å-
ëîâåêà. Òàê, ïðè ïîëüçîâàíèè êîëîäåçíîé âîäîé, ñîäåðæàùåé ïîâûøåííûå
êîíöåíòðàöèè íèòðàòîâ, äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ èñêóññòâåííîé ïèòàòåëüíîé ñìå-
ñè ó äåòåé ðàííåãî ãðóäíîãî âîçðàñòà ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ çàáîëåâàíèå òîêñè-
÷åñêèé öèàíîç, èëè, òàê íàçûâàåìàÿ, âîäíî-íèòðàòíàÿ ìåòãåìîãëîáèíåìèÿ.
(îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîãî áëàãîóñòðîéñòâà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, áëèçêîå
ðàñïîëîæåíèå âûãðåáîâ è ñàðàåâ äëÿ ñêîòà, îòñóòñòâèå ãëèíÿíûõ çàìêîâ).
Èíôîðìàöèîííàÿ ãðóïïà ÃÓ “Êîðåëè÷ñêèé ðàéÖÃÝ”.
Ìîëîäûå îôèöåðû ìèëèöèè À. Ì. Õèòðî, À. Í. Õîðîøêî, Ë. À. Íàïîðêî
Õ
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
21 ìàÿ 2011 ãîäà
2 ñàêàâ³êà 2013
íà ãîñóäàðñòâåííîå îáåñïå-
Çà 2012 ãîä ðåøåíèÿ-
ïðàâîíàðóøåíèé íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ è ïåäà-
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ
32 ðåáåíêà èç 17 ñåìåé
ïîìåùåíî íà ãîñóäàð-
ñòâåííîå îáåñïå÷åíèå.
ëàðóñü îò 26 íîÿáðÿ
2007 ã. ¹ 18 « Î äîïîëíè-
ãîñóäàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè,
çàòðà÷åííûå ãîñóäàðñòâîì íà
íîñòü âîçíèêàåò ñ ïåðâîãî äíÿ
ïîìåùåíèÿ ðåáåíêà íà ãîñó-
ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåí-
íîé ïëàòû åæåìåñÿ÷íî óäåð-
íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ
òåì, êòî ëèøèëñÿ ñòàòóñà
ðîäèòåëÿ è ïðè ýòîì îòêàçû-
Íà ó÷åòå â îòäåëå îáðàçî-
1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà 73 ðîäè-
òåëÿ îáÿçàíû âîçìåùàòü ðàñ-
äîõîä áþäæåòà îòäåëà îáðà-
äîëæåííîñòü — 283 166 172
äåòÿì â ëó÷øóþ ñòîðîíó, äàòü
âðàòèëèñü â áèîëîãè÷åñêèå
ðåëè ñòàòóñ ñîöèàëüíûõ ñèðîò
ïî ïðè÷èíå ëèøåíèÿ, 13 ðîäè-
Çà 2012 ãîä èç 21 âûÿâëåí-
íîãî ðåáåíêà, îñòàâøåãîñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, 17
îäèí — óñû-
íîâëåí.
ãîäà íà ó÷åòå â îòäåëå îáðàçî-
âàíèÿ ñîñòîèò 63 ðåáåíêà, îñ-
òàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
ñòâèè ñî ñò. 84 Êîäåêñà Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü î áðàêå è
ìîæíî òîëüêî ïðè óñëîâèè,
÷òî ïîâåäåíèå ðîäèòåëåé, èõ
ñòîðîíó, à òàêæå åñëè èõ äåòè
íå óñûíîâëåíû.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
êîñòü. Íî è â ýòîé áåçðàäîñ-
 ÿíâàðå òåêó-
øåãî ðàéîíà âîññòàíîâëåíû â
øåíèè 3-õ äåòåé.
Îêîëî ãîäà
 Êîðåëè÷ñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå îòêðûëàñü ïåðå-
Èêîíà – ýòî öåëûé ìèð, â êîòîðîì ðàñêðûâàåòñÿ äóøà
íàðîäà, â íåé íàõîäÿò îòðàæåíèå òðàäèöèè, íðàâû, áûò,
âàþùèì óñòðåìëåíèå îòñòîÿòü ñâîå íàöèîíàëüíîå ñàìîñîç-
íàíèå, ÿçûê, êóëüòóðó, âîïðåêè êîíôåññèîíàëüíûì ïðîòè-
Õî÷åòñÿ âûðàçèòü èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü èêîíî-
ó÷àñòíèêàìè çàìûñëà è îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé âûñòàâêè. Îíà
íåðóññêîé èêîíû â Áåëàðóñè, ãëóáîêîãî è áåðåæíîãî îñ-
ìûñëåíèÿ è óñâîåíèÿ îïûòà êàíîíè÷åñêîãî èêîííîãî ïèñü-
ìà.Íà íåå ñòîèò ñõîäèòü âñåì, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî èêîíà - ïðåä-
ìåò èñêóññòâà.
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ çàâåðøèëàñü ýêñêóðñèåé, â õîäå
êîòîðîé ãëàâíûé õðàíèòåëü ôîíäîâ ìóçåÿ Ò. Ë. Ñåëåöêàÿ
ðàññêàçàëà ïîñåòèòåëÿì îá èñòîðèè èêîíîïèñè, îñíîâíûõ
Èêîíîïèñöû Î. È. Õîìóòîâ è À. Â. Ñîëäàòîâ
Ãëàâíûé õðàíèòåëü ôîíäîâ ìóçåÿ Ò. Ë. Ñåëåöêàÿ
Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ãðîäíåíñêîãî îáëàñòíîãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà îò 7 ñåíòÿáðÿ 2004 ã. ¹ 473
“Î ïîðÿäêå îïëàòû íàñåëåíèåì óñëóã ïî îòîïëåíèþ è
1. Óñòàíîâèòü íîðìàòèâ ðàñõîäà òåïëîâîé ýíåðãèè
äîìàì, íå îáîðóäîâàííûì ïðèáîðàìè ãðóïïîâîãî ó÷åòà
ðàñõîäà òåïëîâîé ýíåðãèè íà ïîäîãðåâ âîäû, ñ ó÷åòîì
0,075 ãèãàêàëîðèè — ïðè íàëè÷èè ðå-
2. Óñòàíîâèòü íîðìàòèâû ðàñõîäà òåïëîâîé ýíåðãèè íà
Îá óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâîâ
ðàñõîäà òåïëîâîé ýíåðãèè íà ïîäîãðåâ îäíîãî êóáè÷åñêîãî ìåòðà âîäû è îòîïëåíèå îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé ïî æèëûì äîìàì, íå îáîðóäîâàííûì
ïðèáîðàìè ãðóïïîâîãî ó÷åòà ðàñõîäà òåïëîâîé ýíåðãèè
íà îòîïëåíèå, ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ òåï-
0,038062 ãèãàêàëîðèè — ïî Êîðåëè÷ñêîìó ðàéîíó.
æäàëè èõ. Òàêîå æåëàíèå ðî-
äåòåé âñåãäà ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Òàê ðàäîñòíî, êîãäà êòî-òî
òó èëè èíóþ ñòîðîíó. Ïîäó-
Àëëà ÃÎËÓØÊÎ,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî
îõðàíå äåòñòâà îòäåëà
ñòâåííàÿ, ëþáèìàÿ... Ãäå
òû? ß ëîæóñü ñïàòü è
ñíå. ß ïðèêîñíóëàñü áû ê
íå ìîæåøü ïðèéòè, ïî-
òàåò âîçäóõà. Êóêëà, êî-
äàâíî íà äåíü ðîæäåíèÿ,
âñåãäà ñî ìíîé. Îíà ïàõ-
áîé. Îíà — ìîé åäèí-
ñòâåííûé äðóã, ìîé àí-
ß âåðþ: ýòà êóêëà ïî-
ìîæåò ìíå âåðíóòüñÿ â
ùóñü â äîì, ãäå ìåíÿ ëþ-
áÿò è æäóò.
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñ. Â. ÁÎÐÈ×ÅÂÑÊÈÉ.
Óïðàâëÿþùèé äåëàìèÑ. Å. ÒÐÈÁÓÒÜ.
 ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü î
ðîäèòåëåé ÿâëÿåòñÿ âîñïèòàíèå è ñîäåðæàíèå ñâîèõ íå-
òèè, çäîðîâüå, îáðàçîâàíèè, ïîäãîòàâëèâàòü ê ñàìîñòî-
Õ
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
21 ñòóäçåíÿ 2012 ãîäà
2 ñàêàâ³êà 2013
ÁÅËÀÐÓÑÜ 1
ÏÍ4 ìàðòà
ÍÒÂ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÐÒÐ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÁÅËÀÐÓÑÜ 1
×Ò7 ìàðòà
ÐÒÐ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÐÒÐ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÐÒÐ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÍÒÂ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÍÒÂ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÁÅËÀÐÓÑÜ 2
ÁÅËÀÐÓÑÜ 2
ÁÅËÀÐÓÑÜ 2
ÁÅËÀÐÓÑÜ 1
ÂÒ5 ìàðòà
ÁÅËÀÐÓÑÜ 1
ÑÐ6 ìàðòà
06.00, 07.15, 08.20 Äîáðîå óòðî, Áåëàðóñü!
13.45 Æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå.
14.25 Òàéíû ñëåäñòâèÿ.
19.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ ÀÒÍ.
06.00, 07.15, 08.20 Äîáðîå óòðî, Áåëàðóñü!
09.10, 17.40 Ñ-ë “Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèÿ”.
12.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ ÀÒÍ.
12.30 Ä/ô “Áóäü â òîíóñå!”.
15.25, 00.40 Õ/ô “Æåì÷óæèíà äâîðöà”.
ëàðóñü!
ëàðóñü!
15.25, 00.20 Õ/ô “Æåì÷óæèíà äâîðöà”.
21.55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿ-
00.10 Äåíü ñïîðò.
ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
09.10, 17.45 Ñ-ë “Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèÿ”.
15.25, 00.40 Õ/ô “Æåì÷óæèíà äâîðöà”.
À.Òåðåùåíêî.
15.10 “Îáðó÷àëüíîå êîëüöî”. Õ/ô.
16.15 Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè.
22.10 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”.
22.50 “Èðèíà Êóï÷åíêî. Íåîáûêíî-
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Íî-
15.10 “Îáðó÷àëüíîå êîëüöî”. Õ/ô.
16.15 Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè.
18.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò”.
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”.
15.10 “Îáðó÷àëüíîå êîëüöî”. Õ/ô.
16.15 Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè.
18.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò”.
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”.
00.00 “Çàìóæ çà ïðèíöà”.
15.10 “Îáðó÷àëüíîå êîëüöî”. Õ/ô.
16.15 Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè.
22.15 “×òî?Ãäå?Êîãäà?” â Áåëàðóñè.
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”.
07.00 “Óòðî Ðîññèè”.
11.30 “Óòðåííÿÿ@ïî÷òà”.
Áåëàðóñü.
15.55 Ñ-ë “Ïåëàãèÿ è áåëûé áóëüäîã”.
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-
17.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
17.55 “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ
18.50 “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü”.
07.00 “Óòðî Ðîññèè”.
ëàðóñü.
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-
17.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
17.55 “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ
18.50 “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü”.
07.00 “Óòðî Ðîññèè”.
11.30 “ÕÀ”. Ìàëåíüêèå êîìåäèè.
Áåëàðóñü.
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-
17.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
17.55 “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ
18.50 “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü”.
00.25 “Òàéíà ãîðû ìåðòâåöîâ. Ïåðå-
07.00 “Óòðî Ðîññèè”.
Áåëàðóñü.
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-
17.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
17.55 “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ
18.50 “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü”.
05.50 Ìóëüòñåðèàë.
06.20 “Òèê-òàê”.
ùàÿ ñòðîêà). Êóëüòóðà”.
05.50 Ìóëüòñåðèàë.
06.20 “Òèê-òàê”.
05.50 Ìóëüòñåðèàë.
06.20 “Òèê-òàê”.
10.20 “Ðóññêèå ñåíñàöèè”.
15.15 “Äåëî âêóñà”.
17.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
íûé âåðäèêò”.
15.15 “Äåëî âêóñà”.
17.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
íûé âåðäèêò”.
15.15 “Äåëî âêóñà”.
17.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
07.00 Óòðî.
09.00, 21.20 Òåëåáàðîìåòð.
15.30, 21.30 Õ/ô “Æóðîâ-2”.
16.45 Áåëîðóññêîå âðåìå÷êî.
18.55 Õ/ô “Óêðàñòü Áåëüìîíäî”.
21.25 ÊÅÍÎ.
07.00 Óòðî.
09.00, 21.20 Òåëåáàðîìåòð.
11.40 Ðåïîðòåð “Áåëîðóññêîãî âðå-
12.35, 18.55 Õ/ô “Óêðàñòü Áåëüìîíäî”.
14.30 Ä/ô “Ñàìîáûòíûå êóëüòóðû”.
15.30, 21.30 Õ/ô “Æóðîâ -2”.
16.45 Áåëîðóññêîå âðåìå÷êî.
21.25 ÊÅÍÎ.
07.00 Óòðî.
09.00, 21.20 Òåëåáàðîìåòð.
12.40, 18.55 Õ/ô “Óêðàñòü Áåëüìîíäî”.
16.45 Áåëîðóññêîå âðåìå÷êî.
21.30 ÊÅÍÎ.
06.20, 07.45 “Óòðî. Ñòóäèÿ õîðîøåãî
10.10 “Ïðåäñòàâüòå ñåáå”.
20.30 Õ/ô “ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ”.
06.20, 07.45 “Óòðî. Ñòóäèÿ õîðîøåãî
09.40 “Òàêîâà ñóäüáà”.
20.30 Õ/ô “ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÕÎÒ-
06.20, 07.45 “Óòðî. Ñòóäèÿ õîðîøåãî
09.00 “×àñ ñóäà ñ Ïàâëîì Àñòàõîâûì”.
13.50 Õ/ô “ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÕÎÒ-
20.40 Õ/ô “ÊÐÀÑÎÒÊÈ”.
07.20, 15.00 Ñ-ë “Êëàí Ñîïðàíî”.
08.30, 14.30 Ñ-ë “Ãîðîä õèùíèö”.
10.00 “TUT woman tv”.
16.00 “Ìóëüò-ïàðàä”.
07.05, 15.00 Ñ-ë “Êëàí Ñîïðàíî”.
08.15 Ìóëüòôèëüì.
08.30, 14.30 Ñ-ë “Ãîðîä õèùíèö”.
10.00 “Êóëèíàðíûå ñîâåòû”.
16.00 “Ìóëüò-ïàðàä”.
16.50 “Òåëåôàáðèêà”.
07.05, 15.00 Ñ-ë “Êëàí Ñîïðàíî”.
08.15 Ìóëüòôèëüì.
08.30, 14.20 Ñ-ë “Ãîðîä õèùíèö”.
14.45 “TUT woman tv”.
16.00 Ìóëüò-ïàðàä.
21.05 Õ/ô “Äèê Òðåéñè”.
Õ
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
2 ñàêàâ³êà 2013
ÐÒÐ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÁÅËÀÐÓÑÜ 1
ÑÁ9 ìàðòà
ÁÅËÀÐÓÑÜ 1
ÂÑ10 ìàðòà
ÐÒÐ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÐÒÐ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÍÒÂ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÍÒÂ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÍÒÂ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÁÅËÀÐÓÑÜ 2
ÁÅËÀÐÓÑÜ 2
ÁÅËÀÐÓÑÜ 2
Ïåðåïå÷àòêà ïðîãðàììû çàïðåùåíà!  ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
ÁÅËÀÐÓÑÜ 2
06.45 Ìóëüòôèëüìû.
07.50 Äîáðîå óòðî, Áåëàðóñü!
13.55 Åurovision. Èòîãè íåäåëè.
18.00 Òàéíû ñëåäñòâèÿ.
21.40 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñåêóíä”.
À.Òåðåùåíêî.
16.35 Êóëüòóðíûå ëþäè +.
21.55 Æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäî-
ÍÒÂ-ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÁÅËÀÐÓÑÜ 1
10.50 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è
12.20 Õ/ô “Òèòàíèê”.
16.20 Õ/ô “Ñâàòîâñòâî ãóñàðà”.
17.40 Õ/ô “Ñëóæåáíûé ðîìàí”.
23.05 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ãðèãîðèÿ
00.40 Õ/ô “Ëþáîâü çëà…”.
11.05 “Óìíèöû è óìíèêè”.
15.30 “Óãàäàé ìåëîäèþ”.
16.15, 21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.20 “ß áîþñü, ÷òî ìåíÿ ðàçëþáÿò.
18.50 “ß ëþáëþ Áåëàðóñü!”.
âà Áóòóñîâà.
08.00 Õ/ô “Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ
07.00 Ìóëüòôèëüì.
10.25 “Óòðåííÿÿ@ïî÷òà”.
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
12.00 “Ãîðîäîê”.
14.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
22.50 Õ/ô “Òîëüêî î ëþáâè”.
10.15 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”.
12.15 Ìóëüòôèëüìû.
14.15 “ÕÀ”. Ìàëåíüêèå êîìåäèè.
14.25 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
21.25 “ÔÀÊÒÎÐ À”.
23.20 Õ/ô “Òîëüêî î ëþáâè”.
05.50 Ìóëüòñåðèàë.
06.20 “Òèê-òàê”.
21.25 “Áåëàðóñü ñåãîäíÿ”.
05.00 Ìóëüòôèëüìû.
10.50 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”.
12.40 “Ãåðîèíÿ â ñòèëå…”.
21.15 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”.
14.05 “Çâåçäíûå ïàðû”.
ùàÿ ñòðîêà). Êóëüòóðà”.
05.00 Ìóëüòôèëüìû.
15.10 Òîê-øîó “Åùå íå âìåñòå”.
15.15 “Äåëî âêóñà”.
17.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
23.35 Õ/ô “Æåñòîêàÿ ëþáîâü”.
07.20 Õ/ô “Àíãåë-õðàíèòåëü”.
22.55 “Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò. Â ïî-
08.55 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
09.25 “Äåëî âêóñà”.
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà”.
10.55 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê”.
16.00 “Ñàìûå ãðîìêèå “Ðóññêèå ñåí-
07.00 Óòðî.
09.00, 22.05 Òåëåáàðîìåòð.
10.10 Âûøå êðûøè.
12.05, 18.55 Õ/ô “Óêðàñòü Áåëüìîíäî”.
15.50 Áåëîðóññêîå âðåìå÷êî.
21.55 ÊÅÍÎ.
08.50, 21.20 Òåëåáàðîìåòð.
11.25 Õ/ô “Óëè÷íûå òàíöû”.
19.25 “Þáèëåé Þðèÿ Ãàëüöåâà”.
21.25 ÊÅÍÎ.
21.30 Õ/ô “Àíãåë-À”.
23.10 Ðåïîðòåð “Áåëîðóññêîãî âðå-
23.55 Ôàêòîð ñèëû.
00.25 Õ/ô “Óëè÷íûå òàíöû”.
07.30 Áëàãîâåñò.
07.55 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿ-
11.30, 21.05 Òåëåáàðîìåòð.
13.40 Áåëîðóññêàÿ êóõíÿ.
21.00 ÊÅÍÎ.
07.00 Òàÿìí³öà äóøû.
09.10 “Þáèëåé Þðèÿ Ãàëüöåâà”.
11.15 Òåëåáàðîìåòð.
21.05 ÊÅÍÎ.
06.20, 07.45 “Óòðî. Ñòóäèÿ õîðîøåãî
13.50 Õ/ô “ÊÐÀÑÎÒÊÈ”.
23.00 “Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí.
06.00 Õ/ô “ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-
18.30 “Òàêîâà ñóäüáà”.
20.00 Õ/ô “ÐÎÊÎÂÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ”.
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ”.
08.15 Õ/ô “ÐÎÊÎÂÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ”.
13.40 Õ/ô “ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ”.
17.40 Õ/ô “ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ
ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß”.
20.10 Õ/ô “×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
07.50 Õ/ô “×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
11.10 “Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí.
12.45 Õ/ô “ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ”.
14.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ
17.20 “Ïðåäñòàâüòå ñåáå”.
23.50 Õ/ô “ÄÀ”.
08.15 Ìóëüòôèëüì.
08.30, 14.20 Ñ-ë “Ãîðîä õèùíèö”.
10.00 “Êóëèíàðíûå ñîâåòû”.
14.45 “TUT woman tv”.
16.00 “Ìóëüò-ïàðàä”.
08.35, 14.30 Ñ-ë “Ãîðîä õèùíèö”.
16.00 “Ìóëüò-ïàðàä”.
09.05 “Ìóëüò-ïàðàä”.
17.00 “Òåëåôàáðèêà”.
09.05 Ìóëüò-ïàðàä.
16.25 “Ìóëüò-ïàðàä”.
16.45 “TUT woman tv”.
Õ
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
2 ñàêàâ³êà 2013
ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ,
ÁÀËÊÎÍÍÛÅ
ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÅ
ÐÀÌÛ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ
ÄÂÅÐÈ
áåëîðóññêèõ
îò 2000000
ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
Ãåðìàíèÿ, ÐÔ)
íåäîðîãî îò 10 ó. å.
Ò. Vel. 8(029)1430513, ÌÒÑ 8(029)7032263, 8 (01597)2-76-15, www.domnaskale.by
ÎÎÎ “Äîì
×ÒÓÏ “Êîìïüþòåð-Ïèíñê”
ÓÍÍ 290566911
Èçìåíåíèå äèçàéíà ìÿãêîãî óãîëêà (óãëîâîé)
Èç êðîâàòè —
âûäâèæíàÿ
òàõòà.
Êîíñóëüòàöèÿ, äîñòàâêà, óñëóãè ãðóç÷èêà áåñïëàòíî.
Òåë. 8(029)6973689 (Vel.)
8(029)8642331 (ÌÒÑ)
Ïåðåòÿæêà è èçãîòîâëåíèå
ðåäåëûâàåì
êðîâàòü
â òàõòó,
äèâàí — â óãëîâîé.
Ò. 6991311 (Vel.),
7675050 (ÌÒÑ).
Òåë. 34-3-10, 8(029)6924310 (Vel.), 8(029)2664310 (ÌÒÑ).
Îòäåëêà îòêîñîâ, ìîñêèòíûå ñåòêè,
ÈÏ Äåëåâ Í. Â.
Çèìíèå ñêèäêè %. 12
Òåë. 34-3-10, 8(029)6924310 (Vel.) , 8(029)2664310 (ÌÒÑ).
×ÓÏ “Òóðåö-ñòðîé”.
íàääâåðíûå
ÂÎÐÎÒÀ
âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
ñ ÏÂÕ ïîêðûòèåì,
ÌÄÔ âîçìîæíî íåñòàíäàðò.
ÄÂÅÐÈ
(áåëîðóññêèõ, ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòå-
ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ, ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÅ
ÁÀËÊÎÍÍÛÅ ÐÀÌÛ ÈÇ ÏÂÕ.
ÎÒËÈÂÛ, ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ.
Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî â ã. Íîâîãðóäîê
Îòëè÷íûå îêíà ïî ÷åñòíîé öåíå.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÍÀ 2 ÌÅÑßÖÀ
Çâîíèòå ïðÿìî ñåé÷àñ.
Ò. 8(029)1426893 (Vel.), 8(029)2812939 (ÌÒÑ),
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ ÈÇ
ÏÂÕ È ÀËÞÌÈÍÈß
ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß,
ÇÀÌÅÐ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÇÀÄÅËÊÀ ÎÒÊÎÑÎÂ
ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèÿ —
Ãåðìàíèÿ
ìåæêîìíàòíûå
îôîðìëåíèå íà ìåñòå —
Ò. 8(01770)5-93-54,
ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
“ÀâòîÕàóñ “Äðóæáà”
Ò. 8(029)6986298
-Ðàññðî÷êà ïëàòåæà îò 40 % ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, äî 6
ýòàïîâ. Êîíñóëüòàöèÿ;
-Êðåäèò äî 3-õ ëåò, áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà â òå÷åíèå 20-
òè ìèíóò, ñ îäíèì ïàñïîðòîì íà ìåñòå;
-Àïãðåéä, áåñïëàòíàÿ óñòàíîâêà Windows â òå÷åíèå ãîäà. Áîíó-
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÛ; ÍÎÓÒÁÓÊÈ;
ÍÛ; iPad
èíòåðíåò-ìàãàçèí Vashcomp.by — ýòî íîâûé óðîâåíü òîðãîâëè
Òåë.: 8(044)7128123, 8(029)7028123, ò/ô. 8(01596)7-05-00.
“Ãðèíòåõ” 180, 250, 300, 350,
400 êã/÷,
ÄÂÈÃÀÒÅËÈ Ê ÌÅËÜÍÈÖÀÌ
ÊÎÐÌÎÈÇÌÅËÜ×ÈÒÅËÈ,
ÝËÅÊÒÐÎÊÎÏÒÈËÜÍÈ
ÏÓØÊÈ ÒÅÏËÎÂÛÅ
ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÈ
ÝËÅÊÒÐÎÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
ãàðàíòèÿ è îáñëóæèâàíèå.
Òåë. 8(029)6873670 (Vel.),
8(029)7775809 (ÌÒÑ).
ÓÍÍ 191103114 ÎÎÎ “ÑÀÂÈËÀÍ”
Ñàéò www.krai.by
ÄÂÈÃÀÒÅËÈ Ê ÌÅËÜÍÈÖÀÌ
ÊÎÐÌÎÈÇÌÅËÜ×ÈÒÅËÈ, 220 Â
ÝËÅÊÒÐÎÊÎÏÒÈËÜÍÈ áûòîâûå
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà
Òåë.8(029)7782071,
ÏÓØÊÈ ÒÅÏËÎÂÛÅ
220 Â
ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÈ
íà ñîëÿðêå
ÝËÅÊÒÐÎÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
Ãàðàíòèÿ è áåñïëàòíàÿ
ÌÒÑ 8(029)7353077
Âåëêîì 8(029)3755077
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ÐÁ,
ãàðàíòèÿ.
ÌÒÑ 8(029)7090005
ÓÍÏ 190138908 ÈÏ Øóìñêèé Ï. Ï.
îò 4000000 ð.,
ÍÎÓÒÁÓÊÈ
îò 4500000 ð.,
ÏÐÈÍÒÅÐÛ È ÌÔÓ
880000 ð.
ïåðâîãî âçíîñà äî 2-õ ëåò,
6,81 %,
äîñòàâêà è óñòàíîâêà.
Òåë.: 8(029)1366123,
- ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ
- ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
Ñàëîí äâåðåé “ÃÐÀÄ”
Òîðãîâûé äîì “Ëèëåÿ”
ã. Íîâîãðóäîê,
óë. Ëåíèíà, 7, 2-é ýòàæ.
Òåë. 8(01597)2-07-12,
ÓÍÍ 590922884, ÎÎÎ “ÎïòÒîðãÃðàä”.
ÑÊÈÄÊÈ
Ïîñòàâüòå íà ïîèñêå òî÷êó —
êóïèòå äâåðè â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ!
Ðåìîíò è
Ò. 8(029)6448131,
ÓÍÏ 590255931, ÈÏ Êóçíåöîâ Â. Â.
Ò. 8(029)5838334.
ÓÍÏ 591320421, ×Ï “Òàðàñåâè÷-Àãðî”.
Ñåìåíà îâîùåé è öâåòîâ ëó÷øèõ
îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè
Ò. 2-12-39.
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ!
66790,
ÈÏ Ñìûêîâñêèé Ä. È.
Êîíñóëüòàöèÿ
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
Óäîáíî
Òêàíü â àññîðòèìåíòå
8(029)7647157(ÌÒÑ).
ÁÀËÊÎÍÍÛÅ
ÐÀÌÛ
ÎÒÊÎÑÛ
ÈÏ Êóðèñ Þ. Â., ÓÍÏ 191017741
VEL. 9930380,
ÌÒÑ 7618064.
Äÿòëîâñêàÿ ðàéîííàÿ
ÄÎÑÀÀÔ
òåãîðèè “ÑÅ” —
íà àïðåëü, èþíü 2013 ã.
Ò. 8(01563)21-7-41.
çàï÷àñòè ê
äîñòàâêà.
Ò. +375297953683
ÎÎÎ “ÍÀÐÊÎÒÅД
ÎÎÎ “ÍÀÐÊÎÒÅД
ÎÎÎ “ÍÀÐÊÎÒÅД
ÎÎÎ “ÍÀÐÊÎÒÅД
ÎÎÎ “ÍÀÐÊÎÒÅД
Ïðèùåïà
Ïðèùåïà
Ïðèùåïà
Ïðèùåïà
Ïðèùåïà
.2013 ã. è 20.04.2013 ã. â 10.00
ïðîâîäÿò êîäè-
òè ïî àäðåñó: ã. Íîâîãðóäîê, óë. Ìèöêåâè÷à,13, êè-
íîòåàòð “Çâåçäà”.
ÓÍÍÍ 500045864.
ã. Áàðàíîâè÷è,
óë. Áðåñòñêàÿ, 112À,
(äåòè äî ïîëó-
íîé äîïïëåò, äåòè ñ
ÓÇÈ
ýíäîêðèíîëîãà,
ïóëüìîíîëî-
Àïïàðàò
ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ
ÐÝÃ ÐÂÃ
ÝÊÃ,
28.03.2022ã. ÓÍÏ 290474083
“Öåíòð ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà”
îêàçûâàåò óñëóãè ïî îôîðìëå-
íèþ äîêóìåíòîâ íà ââîç â ÐÁ
òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ ñî-
ãëàñíî Äåêðåòó Ïðåçèäåíòà
ÐÁ ¹ 6 îò 7 ìàÿ 2012 ã.
Ò. 8 (01597)2-66-91,
ã. Íîâîãðóäîê,
óë. Ìèöêåâè÷à, 34/13.
ÎÄΓÀÑòåððàñåðâèñ”
óñòàíîâêà, íàñòðîéêà,
Ò. 2-03-57,
8(029)8873714.
590199742. ÈÏ Áîðùåâ Í. Â.
ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ,
Êîðìîðåçêè,
Êîïòèëüíè, Ñåïàðàòîðû,
Äîèëüíûå àïïàðàòû,
Óìûâàëüíèêè
ìòñ 8-029-276-60-33
âåë 8-029-156-60-33
ñàéò: WWW.CELO.BY
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
2 ñàêàâ³êà 2013
Òåë. 8(029)5669222,
ÏÎÕÎÐÎÍÛ
ÏÎÕÎÐÎÍÛ
ÏÎÕÎÐÎÍÛ
ÏÎÕÎÐÎÍÛ
Áðèãàäà, êàòàôàëê, äîñòàâêà â ìîðã,
èç ìîðãà, âûíîñ òåëà, êîïàíèå
ìîãèë, çàõîðîíåíèå, äîñòàâêà ãðîáà
Çâîíèòå â ëþáîå âðåìÿ
ìû âàì ïîìîæåì
ÑÎÎÎ “Êîíòå Ñïà” ã. Ãðîäíî ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó æåí-
(øâåè, îïåðàòîðû øâåéíîãî îáîðóäî-
íà äîëæíîñòü íàëàä÷èêà
øâåéíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñ
îïûòîì ðàáîòû.
Ò. 8(0152)50-95-06, 50-95-46, +375296316093.
êàðîâó, áûêà, êàíÿ,
Ò. 8(044)5316246.
êàðî¢, áûêî¢, öÿëÿò,
êîíåé.
êàðîâó, êàíÿ, áûêà.
Ò. 8(029)9072838
ÓÍÏ 291112527, ²Ï Áðóé À. Â.
ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎÒ
ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎÒ
ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎÒ
ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎÒ
ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎÒ
×ÓÏ “Òðèîòèô” ÓÍÍ 690646033
ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÌÀÃÀÇÈÍ
ÑÒÎËÁÖÛ, óë. Íàáåðåæíàÿ.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ! ÒÂÅÐÄÎÒÎÏËÈÂÍÛÅ, ÝËÅÊÒÐÎ.
Ò. 8(029)1414145 (Vel.), 8(029)7780011 (ÌÒÑ).
Âñå äëÿ îòîïëåíèÿ,
êàðîâó, öÿëÿ, áûêà,
ÓÍÏ 690452133, ²Ï Òàðàñåâ³÷ Ä. Â.
ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ
è äð.
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Íèçêèå öåíû.
Ò. 2808491 (ÌÒÑ),
1315201 (Vel.),
ÏÎÕÎÐÎÍÛ
Êîïàíèå
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
8(044)4857034 (Vel.),
8(029)5866632 (ÌÒÑ).
Ò. 8(029)
ÎÀÎ “Êîðåëè÷è-Ëåí”
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
þðèñêîíñóëüò.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
ÄÎÐÎÃÎ.
Ò. 8(029)6665228.
ÀÂÒÎÑÒÅÊËÀ.
ÇÀÌÅÍÀ, ÐÅÌÎÍÒ.
ã. Íîâîãðóäîê,
ÈÏ Êóçþê À. À.
ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎÒËÛ
Ò. 8(029)3680359,
ÓÍÏ 591603622, ÎÎÎ “ÂåëÑàíÒåõíîÑåðâèñ”.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ðàáî÷àÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûé ó÷àñòîê
8(029)7769273 (ÌÒÑ).
ìàãàçèí.
 ÏÐÎÄÀÆÅ: ãðîáû, êðåñòû, âåíêè, îäåæäà, îáóâü.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ãîðîäó, â ìîðã, èç ìîðãà.
Êðóãëîñóòî÷íî òåë.:
ÏÎÕÎÐÎÍÛ
ÏÎÕÎÐÎÍÛ
ÏÎÕÎÐÎÍÛ
ÏÎÕÎÐÎÍÛ
Íàø àäðåñ â ã. ï. Êîðåëè÷è:
âÿíñê³õ íàðîäà¢, çâÿçàíàå ç êóëüòàì ïðûðîäû — àäðàäæýííåì
ïëîäíûõ ñ³ëࢠçÿìë³. Ãàëî¢íàÿ íàê³ðàâàíàñöü àáðàäó — ïðàâî-
âàëàñÿ çà 7 äç¸í äà ïåðàäâåë³êîäíàãà ñÿì³òûäí¸âàãà ïîñòó. Ó ãý-
÷ûíàþ÷û àä Ìàñëåí³öû ³ äà ñàìàãà Âÿë³êàäíÿ íåëüãà áûëî ¢ñòó-
Óøàíî¢âàëi ìàëàäûõ, ÿêiÿ ïàæàíiëiñÿ ¢ ãýòûì ãîäçå, ïàìiíàëi
æàäàëi ãàñïàäàðàì ø÷îäðàãà ¢ðàäæàþ. Óâåñü òûäçåíü äçåë³ööà
ñåðàäà, Øûðîêàÿ — ãýòà àïîøí³ÿ ÷àòûðû äí³: ÷àöâåð, ïÿòí³öà,
ãýòàãà òûäíÿ àäëþñòðàâàëàñÿ äûíàì³êà ðàçãîðòâàííÿ ñâÿòà.
Ïåðøû äçåíü Ìàñëåíiöû — ñóñòðý÷à. Ñòàëû íàðîä ïà÷ûíà¢
ãàíû äëÿ ñêàìàðîõà¢, êàòàííå íà àðýëÿõ, íà ñòàëû ñòàâiëiñÿ
÷àò ïàêàòàööà íà ãîðêàõ, ïàåñöi áëiíî¢. Ó íåêàòîðûõ ìÿñöiíàõ
¢ñòàíà¢ëiâàëi ñëiçêi ñëóï, íà ÿêi ñïðàáàâàëi çàëåçö³ ñìåëü÷àêi, êàá
äàñòàöü ç ñàìàé âÿðõóøêi êëåòêó ç æûâûì ïå¢íåì. Óñ¸ ãýòà ñóï-
Òðýöi äçåíü — ëàñóíêàâû. Öåø÷û çàïðàøàëi çÿö¸¢ ïàëàñà-
âàööà áëiíàìi, à êàá çÿöþ áûëî âåñÿëåé i öiêàâåé, ñêëiêàëi ¢ñiõ
çàñòîëëi, äçå áûëî øìàò ðîçíàé åæû, àñàáëiâà áëiíî¢, ðàçíàñ-
òàéíàé âûïå÷êi. Òàêñàìà ¢ ÷àöâåð àá’ÿçäæàë³ ìàëàäûõ êîíåé,
áûêî¢, âàëî¢, ãóøêàë³ñÿ íà àðýëÿõ, ÿê³ÿ ïðûìàöî¢âàë³ñÿ íà âà-
áëiíàìi. Çàïðàøýííi áûâàëi ãàíàðîâûÿ, ç óñ¸é ðàäí¸é, öi ïðîñòà
òàê, íà àäíó âÿ÷ýðó.
âàöü ÿêóþ-íåáóäçü êðû¢äó. Ïðàñiöü ïðàáà÷ýííÿ ïðûõîäçiëi äà
í¸âû) ïîñò.
Ñïàëüâàííå ÷ó÷àëà ñ³ìâàë³çàâàëà ñàáîé ðàçâ³òàííå ç ç³ìîé ³ ñóñ-
çàñòîëëÿìi, äçå àñàáëiâà ìíîãà áëiíî¢.
Áëiíû — àäçií ç ñàìûõ ñòàðàæûòíûõ êóëiíàðíûõ âûðàáà¢, âÿ-
äîìûõ ÿø÷ý ç ÿçû÷íiöêiõ ÷àñî¢. Íàøû äàë¸êiÿ ïðîäêi ëi÷ûëi,
íà ñòàëå — çíà÷ûöü, ñàìî ñâÿöiëà áëàãàñëà¢ëÿå ëþáóþ ñïðàâó.
Ïðà¢äà, ãýòà òîëüêi íà ïåðøû ïîãëÿä çäàåööà, øòî ¢ñ¸ ïðî-
ìÿêêiÿ, ðûõëûÿ, ë¸ãêiÿ, íàçäðàâàòûÿ, áûööàì ç êàðóíêࢠ— óñå
¢ äçiðà÷êàõ i íiáû ãóáêà ¢áiðàëi ¢ ñÿáå ìàñëà öi ñìÿòàíó, ÿêiÿ çâû-
÷àéíà ïàäàþööà äà áëiíî¢, òðýáà ïàñòàðàööà ÿê ñëåä. Âîñü
íåêàëüêi ðýöýïòࢠïðûãàòàâàííÿ áëiíî¢.
ïàñòóïîâà âûñûïàåì àñòàòíþþ ìóêó, äîáðà âûìåøâàåì. Çàòûì
ðàçìåøâàåì, êàá àñåëà, çíî¢ ñòàâiì ó öÿïëî, äà¸ì ÿø÷ý ðàç ïàä-
áÿëêi. Ïà÷ûíàåì ïÿ÷û àäðàçó, ÿê òîëüêi öåñòà ïàäûìåööà. Áëiíû
ëûæêi ìàñëà, 2 ÿéêi, 2 ñòàëîâûÿ ëûæêi öóêðó, ïà¢òàðû ÷àéíàé
ñîëü, öóêàð i ñîäó, ñûïëåì ìóêó i ðàçìåøâàåì, êàá ó öåñöå íå áûëî
êàìÿêî¢. Ðàçâîäçiì àñîáíà ¢ øêëÿíöû âàäû ëiìîííóþ êiñëàòó,
ìóêó, ÿéêi, öóêàð, ñîëü ðàçìÿøàöü íå ç âàäîé, à ç êiñëûì ìàëàêîì,
ëûæêà öóêðó, ïà ïàëàâiíå ÷àéíàé ëûæêi ñîëi, ñîäû,
ìàñëà, ïàñàëiöü ïà ñìàêó, ñêà÷àöü ó òî¢ñòûÿ êà¢áàñêi i
ïàä ãóê³ êàïÿæó. Âÿñíà ¢ñòóïàå ¢ ñâàå ïðàâû.
Æàäàåì óñ³ì çäàðî¢ÿ
³ áàãàööÿ,
áóäóöü ó êîæíàé õàöå,
Õàé àá’ÿäíàå ¢ñ³õ
ó àäíûì ³ìêíåíí³
Ìàñëåíiöà — ø÷îäðàå ñâÿòà
Ìàñëåíiöà — ø÷îäðàå ñâÿòà
Ìàñëåíiöà — ø÷îäðàå ñâÿòà
Ìàñëåíiöà — ø÷îäðàå ñâÿòà
Ò. 8(029)8044890,
²Ï Êàðïóê Ï. Ì. 290066133
Õ
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
2 ñàêàâ³êà 2013
“Ìåðñåäåñ” íà ñâàäüáó. Ò. 8(029)7089184.
ÑÍÈÌÓ îäíî èëè 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ò. +375447252767.
(æåëàòåëüíî â ðàéîíå ó÷èëèùà), ðàññìîò-
Ò. 8(044)7410566, 8(025)6130543.
àâòî,
ìîæíî ñ ïðîáëåìàìè.
Ò. 8(044)4912504, 8(029)2983298.
àâòî
äëÿ ñåáÿ.
Ò. 8(029)9381683, 8(033)6909195.
àâòî,
ìîæíî â íåðàáî÷åì ñîñòîÿíèè.
Ò. 8(033)6881637.
ñðóá èëè äîì íà ñíîñ. Ò. 8(029)9177586.
áàëëîí êèñëîðîäíûé, óãëåêèñëîòíûé. Ò. 8(029)8466093
ïåòóõà. Ò. 8858769 (ÌÒÑ).
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
â ã.ï. Êîðåëè÷è.
Ò. 8(033)3841892.
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
â ã.ï. Êîðåëè÷è, 2-ýòàæ, ðåìîíò.
Ò. 8(029)1312898.
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
â ã.ï. Êîðåëè÷è.
Ò. 5600801 (ÌÒÑ).
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ãàðàæ
â ã.ï. Êîðåëè÷è.
Ò. 2828347 (ÌÒÑ).
äîì
â ã.ï. Êîðåëè÷è.
Ò. 2-29-35, + 375444653623.
äîì
äåðåâÿííûé (50 % ãîòîâíîñòè), ïîäâåäåí ãàç ê äîìó,
âîäà, 17900 ó
Ò. 8(033)6888596.
äîì
â ã.ï. Êîðåëè÷è
èëè ïîìåíÿþ íà êâ-ðó. Ò. 3588411 (ÌÒÑ).
æèëîé äîì
â ã.ï Êîðåëè÷è, 56 êâ.ì., ãàç, âîäà, 18 ñîò., õîç. ïîñòð.,
ñàä, âñå â îòëè÷íîì ñîñò.
Ò. 8(029)5877087, 8(029)1576311.
ñâèíüè äîìàøíèå
(20 ò. ð./êã) æ/â;
35 ò.ð./êã;
(30 ò.ð./êã, æ/â), ìîæíî â ðàññðî÷êó.
Ò. 8(044)7649442.
ñâèíüÿ
æ/â èëè òóøêîé.
Ò. 2824083 (ÌÒÑ).
êîðîâà
Ò. 8(029)5853136.
êîçà
äîéíàÿ.
Ò. 8(044)7784101.
êîçà ñ êîçî÷êîé. Ò. 32-4-00.
ñâèíüÿ
æ/â 140 êã, ìÿñíàÿ.
Ò. 8842293 (ÌÒÑ),
ñâèíüÿ
Ò. 8(029)2874844.
ìÿãêèé óãîë.
Íîâûé. Äîñòàâêà áåñïë.
Ò. 8(044)5869433.
ìÿãêèé óãîëîê,
íîâûé, ïðóæèííûé, òêàíü ãîáåëåí,
Ò. 8(029)9503980.
ãàðàæ
(ðàéîí ñåëüõîçõèìèè).
Ò.5870701 (ÌÒÑ).
áîëüøîé ãàðàæ
â ã.ï. Êîðåëè÷è.
Ò. 8(029)8651063, 8(033)3841892.
äâèãàòåëü “VW-Ãîëüô 1”,
1.6Ä, 300 ó
Ò. 6365104 (ÌÒÑ).
ðàäèàòîðû ÷óãóííûå
(á/ó);
æ/â.
Ò. 8(025)9647673.
èíêóáàòîð “Çîëóøêà”. Ò. 8(029)6972681, 8(033)6661240.
âàííà ÷óãóííàÿ
1,5õ70;
êåðàìè÷åñêèé;
Ò. 8(029)3252243, 2-01-57.
ìîðîçèëüíàÿ êàìåðà, õîëîäèëüíèê. Ò. +375298651063.
êðîâàòü
äâóõúÿðóñíàÿ (á/ó/.
Ò. 8(029)2687438.
ðàáî÷àÿ ëîøàäü,
9 ëåò. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Ò. 24-8-65.
äâèãàòåëü ñ êîðîáêîé,
1.6Á.
Ò. 8(025)9642655.
êîòåë
íà òâåðäîì òîïëèâå “Òèñîì”, 25 êâ, íîâûé.
Ò. 8(017)5471536.
äåéñòâóþùèé àâòîñåðâèñ ñ îáîðóäîâàíèåì. Ò. 8(029)8651063.
à/ì “Ìàçäà-Ïðåìàñè”,
1999 ã., 1.8 Á.
Ò. 2-19-73, 1439971(Vel.).
à/ì “Ìåðñåäåñ-124 Å 200”,
2,0Á, 5ñò ÊÏÏ;
äâèãàòåëü
ìîòîáëîêó ÓÄ-15.
Ò. 3223432 (Vel.).
òåë. “Ãîðèçîíò”, ñò. ìàøèíà “Èíäåçèò”
, âñå á/ó.
Ò. 5819868 (ÌÒÑ).
ÏÐÀÄÀÞÖÖÀ
Íà òýðûòîðû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü,
“Òóðýö”, “Ðàéöà”, ãàçàïðîâàä-ïåðà-
ìû÷êà ã. ï. Êàðýë³÷û—ã. Íàâàãðóäàê.
Ó àäïàâåäíàñö³ ç Ïðàâ³ëàì³ àõî-
âû ìàã³ñòðàëüíûõ ãàçàïðàâîäà¢, ó
3ÀÁÀÐÀÍßÅÖÖÀ:
äðýâû ³ êóñòàðí³ê³ ¢ñ³õ â³äà¢, ñêëàäç³-
ñåíà ³ ñàëîìó, ðàçìÿø÷àöü êîíÿâÿç³,
òðûìàöü æûâ¸ëó, àðãàí³çî¢âàöü âàäà-
âîäà¢, ðàá³öü ïðûïûíê³ òðàíñïàðòó,
òðàêòàðî¢ ³ ìåõàí³çìà¢, ðàçìÿø÷àöü
ïóñêàöü çáîðûø÷û ëþäçåé ³ ã. ä.
ãàçàïðàâîäà) çâÿðòàööà ¢ Íÿñâ³-
ãàçàïðàâîäà¢, ÿêîå çíàõîäç³ööà ïà
àäðàñå:
ëàñöü, ã. Íÿñâ³æ, Íÿñâ³æñêàå ÓÌÃ
ÀÀÒ «Áåëòðàíñãàç».
Òýëåôîíû äëÿ äàâåäàê: 5-43-49,
àäì³í³ñòðàòû¢íàå ïàêàðàííå ¢ âûã-
ëÿäçå øòðàôó, êàë³ ãýòûÿ äçåÿíí³ ïà
áîé êðûì³íàëüíàé àäêàçíàñö³.
ÍßѲÆÑÊÀÅ ÓÌÃ.
ÓÂÀÃÀ: ÍÅÁßÑÏÅÊÀ!
ÄÀ ÂÅÄÀÌÀ ÍÀÑÅËÜͲÖÒÂÀ, ʲÐÀ¡Í²ÊΡ
ÏÐÀÄÏÐÛÅÌÑÒÂÀ¡, ÀÐÃÀͲÇÀÖÛÉ, ÑÅËÜÃÀÑÏÐÀÄÏÐÛÅÌÑÒÂÀ¡!
ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
Áîëüøîé âûáîð öâåòà
ÌÀÒÎÂÛÅ, ÃËßÍÖÅÂÛÅ,
ÑÀÒÈÍÎÂÛÅ
Âûïîëíåíèå â êðàò÷àéøèå ñðîêè
Ò. 8(029)2645211,
ÓÍÏ 191875598, ÈÏ Øåñòàê Ð. À.
Âûåçä èç Íîâîãðóäêà!
óðöèþ, Î
ëãàðèþ, Ã
ðåöèþ, Õîðâà
, Ðèì, Ëîíäîí, Ïàðèæ, Àìñòåðäàì
Áðîíèðóéòå ñåé÷àñ è îòäûõàéòå íà 30-40 % äåøåâëå
ÓÍÏ 590655757
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÀÑòåððàÒðýâýë»
ã.Íîâîãðóäîê, óë. Ìèöêåâè÷à 34, òåë. +37544 772 66 91
ÓÍÏ 591304862, ÈÏ Îøìÿíà À. È.
Êóõíè, øêàôû-êóïå,
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ
Ò. 2-02-09;
ÌÒÑ 8(029)2884957.
ÓÍÏ 590706831 ÈÏ Ñåì÷åíêî Ä. È.
à òàêæå èçãîòîâëåíèå ïîä
çàêàç êóõîíü,
ÓÍÍ 590254220, ÈÏ Ëàòûøåâè÷ Ð. Ñ.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
Ò. 3-15-55, 3-16-66.
Ò. 8(029)1155170.
ÓÍÍ 590770119, ÎÄÎ “Ëþêñòðåéäìàðêåò”.
ÌÀÃÀÇÈÍ “ÃËÎÐÈß”
Ò. 2-14-35, 2-24-64,
8(033)3557183 (ÌÒÑ).
ïðîæèâàþùèì
áó
Ïàâàæàíàÿ Âàëÿíö³íà ²âàíà¢íà ÃÀÐÎÍ ³ Âàøà ñÿì’ÿ.
óíó÷ê³ Åâû,
ïðûì³öå
àä ñóñåäçÿ¢
ìàöü ãýòû íåïàïðà¢íû ¢äàð ë¸ñó.
äýì³ÿëîã³³” âûêàçâàå ø÷ûðàå ñïà÷óâàííå
ÃÀÐÎÍ Âàëÿí-
ç âûïàäêó ñìåðö³
ñòðîé” ÎÎÎ “Àâàòàðà-
íà ïîñòîÿííóþ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Îáðàùàòüñÿ ïî
ñêèäîê. Êðåäèò äî 4 ëåò áåç ñïðàâîê è ïîðó÷èòåëåé.
Ðàññðî÷êà äî 3 ìåñÿöåâ. Ò. 8(01597)27-3-75, 4-00-40.
Ñîñòàâëåíèå è ïðîâåðêà
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè,
àêòîâ âûïîëíåííûõ
(ÍÐÐ 2012 ã.),
áàçèñíîì (ÐÑÍ 2006 ã.).
Ò. 8(029)1432057.
ÓÍÏ 591603398, ÈÏ Òóðëþê Ñ. Í.
Óñòàíîâêà, äîñòàâêà,
Òåë. +375447481655,
Äâåðè,
976409, ×ÏÓÏ “ÎêíàÂèòà”.
ÃÀÐÎÍ Âàëÿíö³íå ²âà-
¢ ñóâÿç³ ç íàïàòêà¢øûì ÿå ãîðàì — çà¢÷àñíàé
Ñóñåäç³ ïà âóë³öû Ôàìåíêà.
ØÊÀÔÛ-
ÃÎÐÊÈ,
ãîå ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎ-
Ò. 8(029)8800207,
ÓÍÏ 590983534, ÈÏ Ñâèäèíñêèé Â. Ò.
ÌÎÃÓÖÜ ÇÀϲÑÀÖÖÀ
ÍÀ ÏÐÀÔÅѲßÍÀËÜÍÀ-
ÃÓÒÀÐÊÓ Ç 5 ÏÀ
Àá³òóðûåíòû — áóäó÷ûÿ äûïëàìàòû,
Òàê³ÿ òýð-
íóìàð 6 àä 15 ëþòàãà 2013 ãîäà "Àá àðãàí³çàöû³ ïðà-
òàõ ó 2013 ãîäçå", ïàâåäàìëÿå êàðýñïàíäýíò ÁÅËÒÀ.
³ÿíàëüíà-ïñ³õàëàã³÷íàé ãóòàðê³. Ãýòà ïåðøû ç ýòàïà¢
óñòóïíàé êàìïàí³³ ¢ ÂÍÓ ³ ÑÑÍÓ Áåëàðóñ³. Äðóã³ ýòàï
¢ñòàíîâó ³ ¢äçåë ó êîíêóðñå.
Àá³òóðûåíòû, ÿê³ÿ æàäàþöü ñòàöü äûïëàìàòàì³, þðûñ-
àäíîñ³íû", "ì³æíàðîäíàå ïðàâà", "ïðàâàçíà¢ñòâà", "ýêàíà-
31 ñàêàâ³êà íà ïðàôåñ³ÿíàëüíà-ïñ³õàëàã³÷íóþ ãóòàðêó.
Ïåðàëiê óñòàíî¢ âûøýéøàé àäóêàöû³ — ìåñö ïðàâÿä-
̳í³ñòýðñòâà àäóêàöû³ ¢ ðàçäçåëå "Òûì, õòî ïàñòóïàå".
Ãýòà ïàñòàíîâà òàêñàìà çàöâÿðäæàå òýðì³íû ðýã³ñòðàöû³
Ïåðøû ³ñïûò (ïà áåëàðóñêàé ìîâå) ïðîéäçå 14 ÷ýðâåíÿ. 15 ÷ýð-
âåíÿ àá³òóðûåíòû çäàäóöü ðóñêóþ ìîâó, 17 ÷ýðâåíÿ — á³ÿëîã³þ,
19 ÷ýðâåíÿ — ìàòýìàòûêó, 21 ÷ýðâåíÿ — ãðàìàäàçíà¢ñòâà, 24 ÷ýð-
âåíÿ — õ³ì³þ, 25 ÷ýðâåíÿ —ñóñâåò-
íóþ ã³ñòîðûþ íàâåéøàãà ÷àñó, 22
÷ýðâåíÿ — ô³ç³êó, 23 ÷ýðâåíÿ — ã³ñòî-
ðûþ Áåëàðóñ³, 27 ÷ýðâåíÿ — çàìåæ-
òðàë³çàâàíàãà òýñö³ðàâàííÿ ïà ¢ñ³õ
âû äçåíü âûçíà÷àíû Áåëàðóñê³ äçÿð-
æà¢íû ¢í³âåðñ³òýò. Ïà òðàäûöû³ ÷àñ
ïà ïûòàííÿõ ïàðàäêó ïàä-
àääçåëà ¢ë³êó, àíàë³çó ³ ñïàãíàííÿ ïëàöÿ-
Ìàðûíà Ñöÿïàíà¢íà ÀѲÏβ×.
ÓÂÀÃÀ:
“ÏÐÀÌÀß Ë²Í²ß”!
ÃÀÇÎÂÛÅ
ÍÀÑÒÅÍÍÛÅ
ÊÎÒËÛ
ñèñòåì
âîäîïðîâîäà.
Òåë 8(029)3680359
ÎÎÎ “ÂåëÑàíÒåõíîÑåðâèñ”
ðà¸ííû âûêàíà¢÷û êàì³òýò,
ÍÀØ ÀÄÐÀÑ:
231430, Ãðîäçåíñêàÿ âîáë.,
ã. ï. Êàðýë³÷û, ïë. 17 Âåðàñíÿ, 7
E-mail: [email protected]
ÛÐÀÆ
Çàêàç 17.
ÒÝËÅÔÎÍÛ:
2-12-27;

ÔÀÊÑ —
Àá'¸ì ãàçåòû: 3 äðóêàâàíûÿ àðêóøû.
Ðýã³ñòðàöûéíàå ïàñâåä÷àííå ¹ 979 àä 06.01.
2010 ã.
"Ï Î Ë Û Ì ß"
ìàñàâà-ïàë³òû÷íàÿ ãàçåòà
ÑÅÐÀÄÓ ³ ÑÓÁÎÒÓ —
íà áåëàðóñêàé ³ ðóñêàé ìîâàõ
Ãàçåòà íàäðóêàâàíà àôñåòíûì ñïîñàáàì ó Ãðîä-
çåíñê³ì àáëàñíûì óí³òàðíûì ïàë³ãðàô³÷íûì
231300, ã. ˳äà, âóë. Ëåí³íñêàÿ, 23.
Ãàçåòà íàáðàíà ³ çâÿðñòàíà íà êàìï'þò
àðíà-
À¢òàðû íàäðóêàâàíûõ ìàòýðûÿ-
Çà çìåñò àá'ÿ¢ ³ ³íøûõ ðýêëàìíûõ ìàòýðûÿëà¢
ðýäàêöûÿ íå àäêàçâàå. Óñå äàâåäê³ — ó ðýêëàìàäà¢öà¢.
Ãàçåòà ïåðàäàäçåíà ¢ äðóêàðíþ ïà ýëåêòðîííàé ïîøöå.
Íàø ñàéò ó ²íòýðíýöå:
http://www.polymia.by
Àä óñ¸é äóøû â³íøóþ ç 10-ãîääçåì ñóìåñíàãà æûööÿ
³êòàðà ²âàíàâ³÷à ³ Íàòàëëþ Âàñ³ëüå¢íó ÄÎËÌÀÒ!
Òîëüêî ñâåòëûõ è ðàäîñòíûõ äíåé.
Ïóñòü Ãîñïîäü ñ âàìè áóäåò âñåãäà,
íàøû òàòà÷êà ³ ìàìà÷êà ̳êàëàé Íåñöåðàâ³÷
³ Ðà³ñà Äçÿì’ÿíà¢íà ËÎòÍ!
Ïðåêðàñíûå ñóïðóã âû è ñóïðóãà!
Ç ëþáî¢þ — äçåö³.
³íøóåì äàðàã³õ ³ ëþá³ìûõ áàöüêî¢ Ðóñëàíà Óëàäç³ì³ðàâ³÷à
³ ²ðûíó Àíàòîëüå¢íó ß¡ÑÅÉ×ÛÊ
³íøóåì ëþá³ìóþ ìàìà÷êó Âàëÿíö³íó Âàñ³ëüå¢íó ÑÓÄͲÊ
Òåáÿ äîðîæå â ýòîé æèçíè íåò,
Òû ëó÷øàÿ íà ñâåòå ìàìà,
Òåáå æåëàþ ÿ ïðîæèòü ñòî ëåò.
Òåáå ìíîãîå â æèçíè ïðèøëîñü ïåðåæèòü
Ñïàñèáî çà âñå: çà òâîþ äîáðîòó,
ß â âå÷íîì äîëãó,
³íøóåì äàðàãóþ ìàìà÷êó, ñâÿêðî¢, áàáóëþ ³ ïðàáàáóëþ
˳äç³þ ²âàíà¢íó ÕÓÄͲÖÊÓÞ ç 80-ãàäîâûì þá³ëååì!
Îò þáèëåÿ â æèçíè íå óéòè,
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Âåðèëîñü è â äðóæáó, è â ìå÷òó.
Ñîõðàíèâ äîáðî è êðàñîòó.
Ñàðäý÷íà â³íøóåì Þë³þ Áàðûñà¢íó ÂÀ¡×ÎÊ
Ïðà¢ëåííå, ïðàôêàì ÑÂÊ ³ìÿ Öàðóêà.
Ñàðäý÷íà â³íøóåì Âîëüãó ̳êàëàå¢íó ÄÎÌÀØ!
Ç ïàâàãàé — ñóñåäç³ ×ÀÐÍÓØݲ×, ÃÓÐÛÍ, ÏßÒÐβ×.
Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Èâàíîâíà ÃÈÃÀ!
Êîëëåãè-ïåíñèîíåðû ðàéñîáåñà
ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ þáè-
³íøóåì ç þá³ëååì.
Òàê áóäü æå ïîëíîé âäîõíîâåíüÿ
Äàðàã³ íàø ìóæ ³ òàòà÷êà Àëÿêñàíäð ߢãåíüåâ³÷ ÊÀÐÎËÜ!
³íøóåì öÿáå ç 40-ãîääçåì.
Òåáÿ îò âñÿêèõ áåä ñáåðå÷ü.
Ïóñòü â æèçíè æäóò òåáÿ ëèøü òåïëûå ñëîâà
Ç ëþáî¢þ — æîíêà ³ ñûí ߢãåí³é.
Àä óñ¸é äóøû â³íøóåì ç 70-ãàäîâûì þá³ëååì
Òû ëèøü òðåâîãîþ î íàñ, çàáîòîþ æèâåøü.
Çà ëàñêó, äîáðîòó, çàáîòó
Òåáå ðîäíàÿ ïîäàðèòü.
Ç ëþáî¢þ — áðàò Âàëîäçÿ ³ ÿãî ñÿì’ÿ.
³íøóåì äàðàãîãà ³ ëþá³ìàãà ìóæà, òàòà÷êó
Àëÿêñåÿ Ñÿðãååâ³÷à ÊÐÛÂÀÏÓÑÒÀ ç äí¸ì íàðàäæýííÿ!
Òû èõ äîñòîèí êàê íèêòî!
Òû ìóäð è ÷åñòåí, ñìåë è âåñåë,
Òåáÿ ìû ëþáèì âñåé äóøîé.
Òû íàø ëþáèìûé è ðîäíîé!
Ëþáÿ÷ûÿ öÿáå — æîíêà ³êà ³ ñûíîê Ìàêñ³ìêà.
â³íøóåì ç þá³ëååì!
Òåïëî äóøè è äîáðîòó
 òâîé þáèëåéíûé äåíü â ãîäó.
Ïàâàæàíû ³êòàð ³êòàðàâ³÷ ÁÀËÀÁÀÍβ×!
³íøóåì Âàñ ç þá³ëååì.
È ìíîãî äîëãèõ è ïðåêðàñíûõ ëåò.
Ïàâàæàíû Ëåàí³ä Âàëÿíö³íàâ³÷ ÐÓÑÀÊ!
³íøóåì Âàñ ç þá³ëååì.
Ïàâàæàíàÿ Àíæýëà Óëàäç³ì³ðà¢íà ÏÀÖÝÉÊÀ!
³íøóåì Âàñ ç þá³ëååì.
Âñåãäà ñîïóòñòâóåò óäà÷à.
Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îïûòà íåò (åñòü æåëàíèå) — íàó÷èì.
Ò. 2-17-57, 8(029)6918478.
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒ!
â çðèòåëüíîì çàëå Êîðåëè÷-
ñêîãî ÐÄÊ ìóçûêàëüíûé ïðîäþñåðñêèé öåíòð ïðåäñòàâ-
þáèëåéíûé êîíöåðò ïîïóëÿðíîé áåëîðóññêîé ïåâèöû
Èñêóè Àáàëÿí
è ïðåçåíòàöèþ íîâîãî àëüáîìà «Çîëîòî». Â
Öåíà áèëåòà — 40000 ðóá.
ðåëè÷ñêèé ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû íà êîíêóðñ
âûõ äåâóøåê ã.ï. Êîðåëè÷è è ðàéîíà, îöåíèòü èõ ñïî-
“ÌÈÑÑ Êîðåëè÷è-2013”
Âñåõ öåíèòåëåé æåíñêîé êðàñîòû ïðèãëàøàåì
21, ÷àöâåð, 0.00 — 24.00
25, ïàíÿäçåëàê, 14.00 — 24.00
Ãàëî¢íû ðýäàêòàð ²âàí Àëÿêñàíäðàâ³÷ ØËÛÊ
³íøóåì, æàäàåì!
³íøóåì, æàäàåì!
³íøóåì, æàäàåì!
³íøóåì, æàäàåì!
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
"ÏÎËÛÌß"
2 ñàêàâ³êà 2013

Приложенные файлы

  • pdf 11122439
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий