А ў Карме і карагоды вадзілі, і абрадавае печыва рыхтавалі (“толькі штоб было пахожа на лап-ку, як у бусла”), і вогнішча распаль-валі, і на арэлях гушкаліся.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
!0
%!
000
!>
())
0 %)!00
УТа
рТа
www. vdobrushe.by
оставайтесь с нами!
цена подписки
ельгаспрадпрыемствы ра№на завяршаюць планавую
праверку гатоўнасці сва№й тэхнікі і абсталявання.
Мантроль за тым, як выконваюцца нормы ўтрымання ма
шын для работы на палетках, праводзіцца на сталай асно
ве. Еэта адзін з ключавых фактараў правядзення якаснай
сяўбы, апрача насеннага матэрыялу, які адпавядае ўсім
стандартам.
Сланавыя рэйды па сельскагаспадарчых прадпрыемствах
ра№на, што былі ажыцц№ўлены спецыялістамі ўпраўлення
сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама, змаглі
станоўча адказаць на адно з самых актуальных пытанняў
канца лютага – ці здольныя земляробы ўжо заўтра пакласці
ў падрыхтаваную загадзя глебу новыя зярняткі.
РаздУзДрЛ зНзпы фздрРрДпы,
культуры и по делам молодежи райисполкома
Срезидент Беларуси
лександр
Нукашенко ориентирует членов прави
тельства и председателей облисполко
мов на непосредственное практическое
участие в решении тех или иных вопросов
в развитии страны и отдельных отраслей
в условиях существующих трудностей в
экономике.
рб этом глава государства заявил на сове
щании по актуальным вопросам социально-
экономического развития, передает корре
спондент БелТа.
«песмотря на некоторые положительные
результаты в отдельных отраслях, в целом
экономика не растет. ртстает промышлен
ность, увеличиваются запасы на складах и
взаимные неплатежи. Сока не срабатывают
принимаемые меры поддержки экспорта.
К все это начинает сказываться на людях.
Реальные доходы не растут», – констатиро
вал Срезидент.
рт руководства правительства глава госу
дарства потребовал представить не только
отчет о текущей ситуации, но и высказать
конкретные предложения, а также доложить
о выполнении ранее данных поручений.
Срезидент жестко предупредил о недо
пустимости наличия просроченной деби
торской задолженности за поставленную за
рубеж продукцию.
па финансовом рынке Беларуси в фев
рале отмечается кардинальное улучше
ние ситуации.
рб этом заявил председатель правления
пационального банка Савел Маллаур по за
вершении совещания у главы государства, на
котором обсуждались актуальные вопросы
социально-экономического развития, пере
дает корреспондент БелТа.
«оы имеем стабильную ситуацию в первую
очередь на валютном рынке, в полной мере
удовлетворяется спрос населения и юриди
ческих лиц на валюту. Такая же стабильная
ситуация и на депозитном рынке», – заявил
глава пацбанка.
Со словам Савла Маллаура, прирост вкла
дов происходит как в белорусских рублях,
так и в валюте, экономика имеет достаточно
ресурсов, чтобы обеспечивать поддержку
процесса кредитования.
ое, што гэта так, паказаў нядаўні абласны
інтэлектуальны конкурс “дзет
і-2015”, удзел у якім
Монкурс складаўся з трох тураў. У першым прысутнічалі
пытанні, звязаныя з курсам “’алавек і свет”. паша каманда
атрымала заданне і павінна была выканаць яго за 20 хвілін,
У другім туры – “Руская мова і літаратура” гімназісты
прадэманстравалі членам журы свае трывалыя веды ў на
звах твораў пазакласнага чытання за 2 – 3 класы, аўтараў.
а яшчэ неабходна было прыдумаць дзесяць слоў, у якіх вя
Як расказала намеснік дырэктара гімназіі Увятлана
Мурыліна, у трэцім інтэлектуальным туры канкурсантам
прапанавалі заданні з курсу “оатэматыка” на апераджэнне.
Еэта значыць, што гімназістам неабходна было правесці ма
Да ўсіх турах наша каманда паказала добрыя веды і,
як вынік, стала ўладальнікам дыплома трэцяй ступені.
застаецца толькі паведаміць, што гонар гімназіі і ра№на
абаранялі вучні 3 “Б” класа ангеліна давыдава, аляксандр
Багдановіч, Дікторыя Уамусік і класны кіраўнік Еанна
МТа
– падзея
ркадзьеўна, з чаго для
ас і работнікаў гаспадаркі пачына
– Са-першае, яшчэ да надыходу
маразоў мы зрабілі якасную апрацоўку
палеткаў, якія былі задзейнічаны ў се
вазвароце. Сравялі барацьбу з пуста
зеллем, са шкоднікамі і ўзбуджальнікамі
Сотым наступае этап унясення
ў апрацаваную раллю арганічных і
неарганічных угнаенняў. Еэта робіцца
з мэтай “падкарміць” знясіленую гада
ваннем ураджаю зямлю.
чым займаюцца раслінаводы ў
– Работнікі нашай гаспадаркі выкон
ваюць адну з важнейшых задач на гэты
перыяд часу – яны абуджаюць глебу ад
зімняга сну. Робіцца гэта пры дапамозе
ўнясення ў зямлю калійных і арганічных
угнаенняў.
Усе “вітаміны ўрадлівасці” – айчын
най вытворчасці, арганіка прывозіцца
з мясцовых малочна-таварных фермаў.
Еэта выгадна і для жыв№лаводаў, і для
работнікаў палеткаў, тым больш, што
тут максімальна стасуюцца якасць і
кошт.
якую колькасць угнаенняў
паклалі ў пашу работнікі
ааТ
расная Буда”
– адведзеную пад сяўбу глебу
ўзбагацілі болей за 300 тон калійных
і больш за 30 тысяч арганічных
угнаенняў.
за ўнясенні ўгнаенняў на палеткі
гаспадаркі ў нас адпавядае вопытны
раслінавод оікалай абрамаў. ён ужо не
першы год выконвае такую работу, таму
за яе якасць я не турбуюся.
– Якія планы ў
ас як галоўнага
– Еалоўнае, што адбудзецца ў пер
шы вясенні месяц,
– гэта, безумоўна,
сяўба. У 2015 годзе запланавана рас
сеяць яравыя пшаніцу, ав№с, ячмень.
Срацягнецца бітва за ўраджай і за лік
проса, кукурузы, грэчкі.
паконт апошняй дадам, што нягле-
дзячы на невялікую пасяўную плошчу,
50 гектараў, што ў мінулым годзе была
адведзена пад грэчку, нашы работнікі
і насеннем назапасіліся, і дзяржаўны
план у 40 тон выканалі.
як ідуць справы з іншымі відамі
– Сатрэбнае для сяўбы насенне
іншых культур мы таксама ўжо закупілі і
праверылі на адпаведнасць яго дзярж
стандартам з дапамогай спецыялістаў
добрушскай ра№ннай дзяржаўнай
інспекцыі па насенняводстве, каранціне
– Як
ы лічыце, які з фактараў, што
ўплываюць на ўдалыя вынікі пасяўной
– Разумееце, тут цяжка вылучыць
толькі адзін з шэрагу іншых. Ус№: і
тэрміновая сяўба, і добрае надвор’е,
і чалавечы фактар – мае ключавое
Сра тое, як рыхтуецца ралля да першай сяўбы, мы пагутарылі
о 2 по 4 марта
в учрежде-
ниях образования района прой
дет республиканская профилак
тическая акция, направленная
на формирование культуры без
опасности жизнедеятельности
и проведения образовательно-
воспитательной работы с подрас
тающим поколением в области
защиты от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного
характера.
рна посвящена Дсемирному
дню гражданской обороны, ко
торый традиционно отмечается
1 марта, сообщили в район
ном отделе по чрезвычайным
– Д мероприятиях будут за
действованы все – от перво
клашек до выпускников, – рас
сказывает инспектор группы
пропаганды и обучения Ееннадий
’уясов. – Сомимо обычных пред
метов, в расписании появятся
специализированные занятия,
которые проведут работники рай
онного отдела по чрезвычайным
У учениками младших классов,
например, будет проведен тема
тический «Урок безопасности», на
котором детям расскажут, какие
чрезвычайные ситуации суще
ствуют, и обьяснят, как себя вести
для учеников 5-11 классов
предусмотрены профилактиче
ские беседы, лекции, демонстра
ция видеофильмов «школа безо
пасности», «действия по сигналу
«Днимание всем!», тематические
конкурсы и викторины.
завершающим этапом учебно
го дня станет эвакуация из здания
учащихся и персонала. Ееннадий
’уясов отметил, что с каждым
годом ученики все меньше вос
принимают подобные учебные
тренировки как игру, а их отноше
ние становится более серьезным
и ответственным.
Работники районного отдела по
чрезвычайным ситуациям проводили
его в добрушском государственном
профессиональном политехническом
лицее и гимназии. Учащимся показали
видеофильмы на тему безопасности
жизнедеятельности. Упасатели прове
ли викторины и конкурсы, победителям
вручили брошюры «’то делать в чрезвы
чайных ситуациях ».
паибольший интерес у подростков
вызвал процесс надевания боевой
одежды. Дслед за профессионалами сделать это смогли все желающие. М слову сказать, некото
рым удалось надеть средства защиты за 30 секунд, что вызвало бурю эмоций среди сверстников
и дало повод задуматься о выборе будущей профессии.
КМ
2
Та
ДТр
Рп
КМ
Та
Рзд
а
Та
программе
возможны
28022. 29042. 2:037 доброе
утро. беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
37022. 39022. 22047 новости0
29027 новости экономики0
2:027 новости экономики0
29032 главный эфир0
32027 клуб редакторов0
33022. 35022. 38022 92 секунд0
33067 Х1ф М
35067 Х1ф М
дин на все
Н0 3/я
37037 новости региона0
37077 Х1ф М
дин на все
0 5/я
39057 белорусское времечко0
3:062 новости региона0
43022 панорама0
43067 форум с дмитрием бочковым0
45057 Ммы Т спецназН0 Телефильм
аТн0
22067 день спорта0
ама поневоле
29022 Телеутро0
29022 Телебарометр0
улинар
32027 Телебарометр0
32057 Мпонять и обезвредитьН0
33032 Т1с М
андыш серебрис
ежурный папа
36047 Т1с М
аффи Т ис
ница вампиров
улинар
юбовь на районе
39077 МХочу в телевизорН0
42047 Т1с М
ак я вс
ил вашу
42077 реальный мир0
43047 кено0
43052 Телебарометр0
45042 Х1ф М
семогущие
жон
соны
29037 МдабраранакН0
29072 МХачу ўсё ведаць!Н
08.00, 13.25, 19.05, 23.30
калейдаскоп0
2:032. 35057. 39037. 45062 Мгаласы
з мінулагаН0 437 год з дня нарад
жэння рускага паэта яўгена бара
тынскага0
2:037. 38077 Мдыя@блог P0S0Н0
2:067 М
гідныя. брудныя.
32057 МкультпрасветН0
33032. 38042. 39047 Мразмаўляем
па/беларускуН0
33037 М
імур і яго каманда
».
ераг
37077 МкамертонН0 кампазітар эду
ард Ханок0
ва
карамуш
сабачкам
42067 МкалыханкаН0
43022 Хіт/парад0 Мсто песень для
беларусіН0
43077 Мдыя@блогН0 Мпра
літаратуруН0
44042 Мразмаўляем па/беларускуН0
Тэлевіктарына0
44072 Мподых струнН0 музычная пра
грама0 госць: аляксандр базылеў0
28022. 2:052. 29022 наши
новости0
29027 контуры0
32022 Мжить здорово!Н
33022. 35022. 38022 наши новости0
33027. 35027. 38032 новости спорта0
33032 МфазендаН0
33077 Ммодный приговорН0
35032 Ммужское1женскоеН0
36032 Мнаедине со всемиН0 про
грамма юлии меньшовой0
37032. 38037 Мвремя покажетН0
38072 Мдавай поженимся!Н
3:022 наши новости с субтитрами)0
3:037 новости спорта0
3:042 Мобратный отсчет0 Моперация
МЗвездочкаН0 дважды спасенныеН0
39022 Мжди меняН0
42022 время0
42052 наши новости0
43022 новости спорта0
43027 Мдело принципаН0
рани
22027 ночные новости0
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24
28042. 29067 Мутро0 студия хорошего
настроенияН0
29062 МсТв/спортН0
2:052 МнеделяН0 информационно/
аналитическая программа0
29072 Мбольшой завтракН e ириной
ромбальской0
32062 МЗваный ужинН0
33057 Мсемейные драмыН0
34052 Мне ври мне!Н
35072 Мбольшой городН0
36047 МТакова судьбаН0
37032 Мрыцари в юбкахН0 видео
фильм о чемпионате мира по ин
дорхоккею0
37062 Мпища боговН0
овочка
39052 МЗваный ужинН0
3:057 Мдокументальный проектН:
Ммужчина против женщиныН0
42022 Мстоличные подробностиН0
42032 МсТв/спортН0
42037 Мвоенная тайна с игорем
прокопенкоН0
44077 МсТв/спортН0
45022 Мнеделя спортаН0
45052 Х1ф М
Т
Т
ебя
люблю
23047 Мдокументальный спецпро
ектН: Меда0 рассекреченные мате
29022 Мутро россииН0
32022 Мкартина мираН
с юрием козиятко0
32077 погода на неделю0
33022. 36022. 39022. 42022 вести0
33057 Мвся россияН0
33072 Мангелы с моряН0
34072 Ммоя планетаН0
35072 новости Т беларусь0
36052 Мо самом главномН0 Ток/шоу0
37052 Мпрямой эфирН0
38072 новости Т беларусь0
39032 Мособый случайН0
Там. где
39072 новости Т беларусь0
42077 Мангелы с моряН0
43077. 45032 Т1с М
есной расцве
45022 новости Т беларусь0
22067 Мдежурный по странеН0
михаил жванецкий0
28022 МнТв утромН0
2:027 Мдело врачейН0
29022. 32037 Т1с М
вра
араН0
32022 сегодня0
34022 Мсуд присяжныхН0
35022 сегодня0
35037 Мсуд присяжных0 окончатель
ный вердиктН0
36037 Медим домаН0
36067. 44047 обзор0 чрезвычайное
происшествие0
37027 Мпрокурорская проверкаН0
38022 сегодня0
38047 Т1с М
лицы ра
фо
39022 сегодня0
39062 Мговорим и показываемН0 Ток/
шоу с леонидом Закошанским0
42067 Т1с М
орские дьяволы0
44067 Манатомия дняН0
орские дьяволы
28022 М3:2 минутН0
29022 Мбеларусь сегодняН0
едора
33032 Х1ф М
35022 новости бегущая строка)0
35042 Т1с М
мире мифов и
блужденийН0
ороги
38022 новости бегущая строка)0
38047 Ток/шоу Мслово за словоН0
39042. 26032 Т1с М
еспокойный
учас
39022 новости бегущая строка)0
ерова
орской па
руль
45022 новости бегущая строка)0
орской па
руль
22047 новости бегущая строка)0
главная тема0
22057 Ток/шоу Мслово за словоН0
23062 Х1ф М
сения Т любимая
едора
25037 Т1с М
мире мифов и
блуждений
с 9022 до 9022. 39052 му
зыкальная программа0
39067 Телевитрина0
3:022 МТвой деньН0
39062 объектив0
окусники
43072 Телевитрина0
44022 Мрегион ТвН0
ора
28022. 29042. 2:037 доброе
утро. беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
37022. 39022. 22027 новости0
29027 новости экономики0
2:027 новости экономики0
32027. 44077 Ммы Т спецназН0 Теле
фильм аТн0
33022. 35022. 38022 92 секунд0
33027 Х1ф М
34032. 38057 Т1с М
емейные
мелодрамы
35027 день в большом городе0
очные лас
37037 новости региона0
37047. 22057 Х1ф М
Золо
ой капкан
39057 белорусское времечко0
3:062 новости региона0
39042 сфера интересов0
42022 Х1ф М
Зоя
Н0 Заключительная
43022 панорама0
43067 специальный репортаж0
45072 сфера интересов0
22047 день спорта0
29022 Телеутро0
29022 Телебарометр0
улинар
32032 МFitnewsН0 програм
ма о красоте и здоровье0
34062 м1с Мпингвины из мадага
скараН0
35052 выше крыши0
37032. 42042 Т1с М
ак я вс
ил
вашу маму
37062 МCooedy woocnН0 юмористи
ческая шоу/программа россия0
улинар
юбовь на районе
42077 реальный мир0
43047 спортлото 8 из 690
43052 кено0
43057 Телебарометр0
45052 Х1ф М
семогущие
жон
соны
юбовь на районе
29037 МдабраранакН0
29072 МХачу ўсё ведаць!Н
08.00, 13.15, 19.10, 01.35
калейдаскоп0
2:032. 38052 Т1с М
обін
эрву
29022. 39047 Мдыя@блогН0 Мпра
літаратуруН0
сабачкам
32072. 39072 Мразмаўляем па/
беларускуН0
32077 М
часлівы чалавек
34032 Мподых струнН0 музычная пра
грама0 госць: аляксандр базылеў0
34072. 23032 Мсвятло далёкай
зоркіН0 памяці заслужанага арты
ста рэспублікі беларусь аляксандра
дзянісава0
арачыя д
36077 Мразмаўляем па/беларускуН0
Тэлевіктарына0
37047 МТры таўстуныН0 мультфільм0
ва
39077 Творчы вечар народнай
артысткі расіі рымы маркавай0
42067 калыханка0
43022 М
нікаюць апоўдні
44042 Мдыя@блогН0 Мпра мовуН0
44067 М
нікаюць апоўдні
28022. 2:052. 29022 наши
новости0
29027 Мжить здорово!Н
32047 Мконтрольная закупкаН0
33022. 35022. 38022 наши новости0
33027. 35027. 38032 новости спорта0
33032 МфазендаН0
33077 Ммодный приговорН0
35032 Ммужское1женскоеН0
36032 Мнаедине со всемиН0
37032. 38037 Мвремя покажетН0
38072 Мдавай поженимся!Н
3:022 наши новости с субтитрами)0
3:037 новости спорта0
дноклассники
3:072 Мпусть говорятН0
42022 время0
42052 наши новости0
43022 новости спорта0
43027 М
оспода/
оварищи
Н0 Х1ф0
22022 Мвечерний ургантН0
22057 ночные новости0
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24
28042. 29067 Мутро0 студия хорошего
настроенияН0
29062 МсТв/спортН0
32062 МЗваный ужинН0
33057 Мсемейные драмыН0
34052 Мне ври мне!Н
36042 Мнаше делоН0
36052 Мминск и минчанеН0
37022 МЗдравствуйте. докторН0
37057 Мпища боговН0
овочка
39052 МЗваный ужинН0
3:057 Мнам и не снилосьН: Мвласть
женщинН0 3/я часть0
42022 Мстоличные подробностиН0
42032 МсТв/спортН0
вкус
44032 Мсмотреть всем!Н
44077 МсТв/спортН0
45022 Мумнее не придумаешь
с михаилом марфинымН0 Мсезон
открытийН0
22022 МавтопанорамаН0
22042 Мна том же месте в тот же часН0
23047 М
ирменная ис
ория
Н0 Т1с0
29022 Мутро россииН0
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
вести0
33057 Мвся россияН0
33072 МЗоя воскресенская0 мадам
Мсовершенно секретноН0
35072 новости Т беларусь0
36052 Мо самом главномН0 Ток/шоу0
37052 Мпрямой эфирН0
38072 новости Т беларусь0
39032 Мособый случайН0
Там. где
39072 новости Т беларусь0
42077 МЗоя воскресенская0 мадам
Мсовершенно секретноН0
43077 Т1с М
есной расцве
45022 новости Т беларусь0
45032 Т1с М
есной расцве
родолжение0
22067 Мперемышль0 подвиг на
границеН0
28022 информационный
канал МнТв утромН0
2:027 Мдело врачейН0
29022. 32037 Т1с М
вра
араН0
32022 сегодня0
34022 Мсуд присяжныхН0
35022 сегодня0
35037 Мсуд присяжных0 окончатель
ный вердиктН0
36037 Мдело вкусаН0
36067 обзор0 чрезвычайное проис
37027 Мпрокурорская проверкаН0
38022 сегодня0
38042 Т1с М
лицы ра
фо
39022 сегодня0
39062 Мговорим и показываемН0 Ток/
шоу с леонидом Закошанским0
42067 Т1с М
орские дьяволы0
44047 обзор0 чрезвычайное проис
44067 Манатомия дняН0
орские дьяволы
28022 М3:2 минутН0
29022 Мобщий интересН0
29052 Х1ф М
Трижды
33032 Х1ф
ерова
35022 новости бегущая строка)0
рак бе
ороги
38022 новости бегущая строка)0
38047 Ток/шоу Мслово за словоН0
39042. 26032 Т1с М
еспокойный
учас
ок
39022 новости бегущая строка)0
39047 Х1ф М
айская бабуш
орской па
руль
45022 новости бегущая строка)0
орской па
руль
22047 новости бегущая строка)0
главная тема0
22057 Ток/шоу Мслово за словоН0
рак бе
с 9022 до 9022. 39052 му
зыкальная программа0
39067 Телевитрина0
3:022 музыкальные по
здравления МТвой деньН0
39062 объектив0
42072 Телевитрина0
43022 Т1с М
олицейские ис
44022 объектив0
44037 комедия по вторникам0
28022. 29042. 2:037 доброе
утро. беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
37022. 39022. 22077 новости0
29027 новости экономики0
2:027 новости экономики0
32027. 45067 Ммы Т спецназН0 Теле
фильм аТн0
33022. 35022. 38022 92 секунд0
33027 Х1ф М
Зоя
Н0 Заключительная
34032. 38057 Т1с М
емейные
мелодрамы/
35027 день в большом городе0
очные лас
37037 новости региона0
37047. 23047 Х1ф М
Золо
ой капкан
39057 белорусское времечко0
3:062 новости региона0
39042 сфера интересов0
Н0 3/я серия0
43022 панорама0
43067 актуальное интервью0
44027 Торжественное собрание
и праздничный концерт. посвящен
ные дню милиции0
22062 сфера интересов0
23037 день спорта0
29022 Телеутро0
29022 Телебарометр0
улинар
32032 кипяток0
34047 м1с Мпингвины из мадага
скараН0
35037 икра0
37042. 42042 Т1с М
ак я вс
ил
вашу маму
37072 репортер0
улинар
юбовь на районеН0
42077 реальный мир0
43047 спортлото 7 из 580
43052 кено0
43057 Телебарометр0
43062 Х1ф М
бмани меня
Н0 Заклю
44057 Х1ф М
семогущие
жон
соны
юбовь на районе
29037 МдабраранакН0
29072 МХачу ўсё ведаць!Н
навукова/папулярны
відэачасопіс для дзяцей0
2:022. 3:032. 22037 калейдаскоп0
2:032. 38072 Т1с М
обін
эрву
29022. 39062 Мдыя@блогН0 Мпра
мовуН0
32077 М
нікаюць апоўдні
36052. 45072 Мсвятло далёкай зоркіН0
памяці рэжысёра. драматурга. паэ
та валерыя маслюка0
36077 Мразмаўляем па/беларускуН0
37027 МнавукаманіяН0 медыцына
XXI стагоддзя0
37052 Мнаперад у мінулаеН0
37077 МперсонаН0 раман вікцюк0
ва
3:042 М
Хрус
алёў. машыну
42067 калыханка0
43027 М
нікаюць апоўдні
44042 Мдыя@блогН0 Мпра прыго
44067 М
нікаюць апоўдні
28022. 2:052. 29022 наши
новости0
29027 Мжить здорово!Н
32047 Мконтрольная закупкаН0
33022. 35022. 38022 наши новости0
33027. 35027. 38032 новости спорта0
33032 МфазендаН0
33077 Ммодный приговорН0
35032 Ммужское1женскоеН0
36032 Мнаедине со всемиН0 про
грамма юлии меньшовой0
37032. 38037 Мвремя покажетН0
38072 Мдавай поженимся!Н
3:022 наши новости с субтитрами)0
3:037 новости спорта0
дноклассники
3:072 Мпусть говорятН с андреем
малаховым0
42022 время0
42052 наши новости0
43022 новости спорта0
43027 М
оспода/
оварищи
Н0 Х1ф0
22022 Мвечерний ургантН0
22057 ночные новости0
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24
28042. 29067 Мутро0 студия хорошего
настроенияН0
29062 МсТв/спортН0
вкус
32062 МЗваный ужинН0
33057 Мсемейные драмыН0
34052 Мне ври мне!Н
35072. 22037 М
ирменная ис
37057 Мпища боговН0
овочка
39052 МЗваный ужинН0
3:057 Мнам и не снилосьН: Мвласть
женщинН0 4/я часть0
42022 Мстоличные подробностиН0
42032 МсТв/спортН0
43077 Мсмотреть всем!Н
44077 МсТв/спортН0
45022 Мгорячий ледН0
45042 Мсекретные территорииН0
29022 Мутро россииН0
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
вести0
33057 Мвся россияН0
33072 МТамерлан0 архитектор сте
пейН0
35072 новости Т беларусь0
36052 Мо самом главномН0 Ток/шоу0
37052 Мпрямой эфирН0
38072 новости Т беларусь0
39032 Мособый случайН0
Там. где
39072 новости Т беларусь0
42077 МТамерлан0 архитектор сте
пейН0
43077 Т1с М
есной расцве
45022 новости Т беларусь0
45032 Т1с М
есной расцве
родолжение0
22022 Мспециальный корреспон
28022 информационный
канал МнТв утромН0
2:027 Мдело врачейН0
29022. 32037 Т1с М
вра
араН0
32022 сегодня0
34022 Мсуд присяжныхН0
35022 сегодня0
35037 Мсуд присяжных0 окончатель
ный вердиктН0
36037 Мдело вкусаН0
36067 обзор0 чрезвычайное проис
37027 Мпрокурорская проверкаН0
38022 сегодня0
38042 Т1с М
лицы ра
фо
39022 сегодня0
39062 Мговорим и показываемН0 Ток/
шоу с леонидом Закошанским0
42067 Т1с М
орские дьяволы0
44047 обзор0 чрезвычайное проис
44067 Манатомия дняН0
орские дьяволы
28022 утренний инфор
мационный канал М3:2
минутН0
29022 Мсделано в сссрН0
алон красо
33027 Х1ф М
айская бабуш
35022 новости бегущая строка)0
расо
ороги
38022 новости бегущая строка)0
38047 Ток/шоу Мслово за словоН0
39042 Т1с М
еспокойный уча
ок
39022 новости бегущая строка)0
уров
45022 новости бегущая строка)0
уров
22047 новости бегущая строка)0
главная тема0
22057 Ток/шоу Мслово за словоН0
алон красо
расо
26032 Т1с М
еспокойный уча
ок
с 9022 до 9022 музыкаль
ная программа0
39052 музыкальная про
грамма0
39067 Телевитрина0
3:022 МТвой деньН0
39062 объектив0
42072 Телевитрина0
43022 Т1с М
олицейские ис
44022 объектив0
оследний
ТД
зРЕ
5
Та
СЯ
а
Та
УББ
рТа
Та
программе
возможны
28022. 29042. 2:037 доброе
утро. беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
37022. 39022. 22032 новости0
29027 новости экономики0
2:027 новости экономики0
29037 Х1ф М
шагаю по
32052. 45022 Ммы Т спецназН0 Теле
фильм аТн0
33022. 35022. 38022 92 секунд0
33027 Т1с М
34032. 38057 Т1с М
емейные
мелодрамы
35027 день в большом городе0
очные лас
37037 новости региона0
МЗоло
ой капкан
39057 белорусское времечко0
3:062 новости региона0
39042 сфера интересов0
Н0 4/я серия0
43022 панорама0
43067 специальный репортаж0
45072 сфера интересов0
22047 день спорта0
Золо
ой капкан
29022 Телеутро0
29022 Телебарометр0
улинар
32032 белорусская кухня0
32067 Х1ф М
бмани меня
Н0 Заклю
33062 Мразрушители мифовН0
34062 Мпонять и обезвредитьН0 ав
торский проект елены дамиевой0
35042 Мвстреча с оН Зоя луцевич0
37042 Т1с М
ак я вс
ил вашу
37077 перезагрузка0
улинар
юбовь на районеН
3:072 кипяток0
39032 биатлон0 чемпионат мира0
смешанная эстафета0 прямая
трансляция0
42062 Хочу в телевизор!
42067 реальный мир0
43042 Телебарометр0
43047 спортлото 8 из 690
43052 кено0
45047 Х1ф М
семогущие
жон
соны
юбовь на районеН
29037 МдабраранакН0
29072 МХачу ўсё ведаць!Н
2:022. 39022. 23022 калей
даскоп0
2:032. 38067 Т1с М
обін
эрву
29022. 39057 Мдыя@блогН0 Мпра
прыгожаеН0
29052 М
Хрус
алёў. машыну!
33077 М
нікаюць апоўдні
36032. 45067 Мсвятло далёкай зоркіН0
памяці рэжысёра. народнага арты
ста беларусі анатоля ляляўскага0
36062 с0ясенін0 Мганна снегінаН0
музычна/паэтычная кампазіцыя0
37067 Мнаперад у мінулаеН0
ва
3:022 Мразмаўляем па/беларускуН0
Тэлевіктарына0
3:057 Мсіла верыН0
39032 М
о смяецца апошнім
».
42067 калыханка0
43027 М
нікаюць апоўдні
44032 Мдыя@блогН0 Мпра вечнаеН0
44062 М
нікаюць апоўдні
1ф0 9/я серыя. заключная0
22032 Мгарыкі і чалавекіН0 жыццё
і творчасць ігара губермана0 фільм
першы0 3/я і 4/я серыі0
28022. 2:052. 29022 наши
новости0
29027 Мжить здорово!Н
32047 Мконтрольная закупкаН0
33022. 35022. 38022 наши новости0
33027. 35027. 38032 новости спорта0
33032 МфазендаН0
33077 Ммодный приговорН0
35032 Ммужское1женскоеН0
36032 Мнаедине со всемиН0 про
грамма юлии меньшовой0
37032. 38037 Мвремя покажетН0
38072 Мдавай поженимся!Н
3:022 наши новости с субтитрами)0
3:037 новости спорта0
дноклассники
3:072 Мпусть говорятН0
42022 время0
42052 наши новости0
43022 новости спорта0
43027 Х1ф М
олгий пу
ь домой
22022 Мвечерний ургантН0
22057 ночные новости0
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24
28042. 29067 Мутро0 студия хорошего
настроенияН0
29062 МсТв/спортН0
32027 Мдобро пожаловатьсяН0
32062 МЗваный ужинН0
33057 Мсемейные драмыН0
34052 Мне ври мне!Н
35072 М
ирменная ис
ория
Н0 Т1с0
37057 Мпища боговН0
овочка
39052 МЗваный ужинН0
3:057 Мнам и не снилосьН: Мвласть
женщинН0 5/я часть0
42022 Мстоличные подробностиН0
42032 МсТв/спортН0
42037 Х1ф М
главное
Т
боя
44032 Мсмотреть всем!Н
44077 МсТв/спортН0
45022 МТайны мира с анной чапманН0
45077 МавтопанорамаН0
22037 М
ирменная ис
ория
Н0 Т1с0
Заключительные серии0
29022 Мутро россииН0
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
вести0
33057 Мвся россияН0
33072. 42077 Мброшенный рейс0 по
следам пропавшего МбоингаН0
35072 новости Т беларусь0
36052 Мо самом главномН0 Ток/шоу0
37052 Мпрямой эфирН0
38072 новости Т беларусь0
39032 Мособый случайН0
Там. где
39072 новости Т беларусь0
43077. 45032 Т1с М
есной расцве
45022 новости Т беларусь0
22022 Мвечер с владимиром со
ловьевымН0
28022 информационный
канал МнТв утромН0
2:027 Мдело врачейН0
29022. 32037 Т1с М
вра
араН0
32022 сегодня0
34022 Мсуд присяжныхН0
35022 сегодня0
35037 Мсуд присяжных0 окончатель
ный вердиктН0
36037 Мдело вкусаН0
36067 обзор0 чрезвычайное проис
37027 Мпрокурорская проверкаН0
38022 сегодня0
38042 Т1с М
лицы ра
фо
39022 сегодня0
39062 Мговорим и показываемН0 Ток/
шоу с леонидом Закошанским0
42067 Т1с М
орские дьяволы0
44047 обзор0 чрезвычайное проис
44067 Манатомия дняН0
орские дьяволыН
28022 утренний инфор
мационный канал М3:2
минутН0
29022 Мкак дела?Н
ение чувс
33022 Х1ф М
35022 новости бегущая строка)0
ороги
38022 новости бегущая строка)0
38047 Ток/шоу Мслово за словоН0
39042 Т1с М
еспокойный уча
ок
39022 новости бегущая строка)0
уд и
уров
45022 новости бегущая строка)0
уров
22047 новости бегущая строка)0
главная тема0
22057 МкультпросветН0
ение чувс
24072 Т1с М
аленькие
айны
больши
людей
25067 Т1с М
еспокойный уча
ок
с 9022 до 9022 музыкаль
ная программа0
39052 музыкальная про
грамма0
39067 Телевитрина0
3:022 МТвой деньН0
39062 объектив0
42072 Телевитрина0
43022 Т1с М
олицейские ис
44022 объектив0
44037 Триллер по четвергам0
28022. 29042. 2:037 доброе
утро. беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
37022. 39022. 22032 новости0
29027 новости экономики0
2:027 новости экономики0
32027. 43077 Ммы Т спецназН0 Теле
фильм аТн0
33022. 35022. 38022 92 секунд0
33027 Т1с М
34032. 38052 Т1с М
емейные
мелодрамы
35027 день в большом городе0
очные лас
37037 новости региона0
Золо
ой капкан
39047 МVerrc ineognitcН0 беларусь
неизвестная0
3:032 Телефильм аТн цикла Мболь
шой репортажН0
3:062 новости региона0
39042 МЗона ХН0 итоги недели0
Н0 5/я серия0
43022 панорама0
одруги
22052 день спорта0
Золо
ой капкан
29022 Телеутро0
29022 Телебарометр0
улинар
32032 копейка в копейку0
34057 я хочу это увидеть0
35032 Мпонять и обезвредитьН0
35067 Т1с М
аффи Т ис
ница вампиров
38032 вот это да!
улинар
юбовь на районе
ужой
43022 кено0
43037 Телебарометр0
43042 МХочу в телевизорН0
43077 Мэкстрасенсы ведут рассле
дованиеН0
45022 репортер0
45067 Х1ф М
вадьба лучшего
друга
29037 МдабраранакН0
29072 МХачу ўсё ведаць!Н
08.00, 13.35, 19.30, 00.20
калейдаскоп0
2:032. 38042 Т1с М
обін
эрву
29022 М
о смяецца апошнім
».
32057. 39032 Мдыя@блогН0 Мпра
вечнаеН0
33022 М
нікаюць апоўдні
1ф0 8/я і 9/я серыі. заключныя0
35037 МперсонаН0 анастасія
мельнікава0
35067 Мсіла верыН0
36037 МаўтографН0 ансамбль танца
МмішуткаН смаргонскага завода
аптычнага станкабудавання0
36062 мультфільмы0
37042 Мразмаўляем па/беларускуН0
37047 МнавукаманіяН0 медыцына
XXI стагоддзя0
ва
39062 Мпад акампанемент настроюН0
канцэрт расійскага акцёра. музыкан
та і спевака яўгена дзятлава0
42067 калыханка0
45022 МкамертонН0 галоўны рэжысёр
брэсцкага акадэмічнага тэатра дра
мы. заслужаны дзеяч мастацтваў
беларусі аляксандр козак0
45047 Мгарыкі і чалавекіН0 жыццё
і творчасць ігара губермана0 фільм
першы0 5/я і 6/я серыі0
28022. 2:052. 29022 наши
новости0
29027 Мжить здорово!Н
32047 Мконтрольная закупкаН0
33022. 35022. 38022 наши новости0
33027. 35027. 38032 новости спорта0
33032 МфазендаН0
33077 Ммодный приговорН0
35032 Ммужское1женскоеН0
36027 Мучиться житьН с доктором
сайковым0
36057 Мвремя покажетН0
3:022 наши новости с субтитрами)0
3:037 новости спорта0
3:042 Мжди меня0 беларусьН0
3:077 Мполе чудесН0 праздничный
выпуск0
42022 время0
42052 наши новости0
43022 новости спорта0
43027 Мклуб веселых и находчи
выхН0 высшая лига0
45037 Мчто? где? когда? в бела
русиН0
22052 Мвечерний минскН0
23052 ночные новости0
06.00, 07.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30 «24
28042. 29067 Мутро0 студия хорошего
настроенияН0
29062 МсТв/спортН0
2:052 Х1ф М
главное
Т
боя
32062 МЗваный ужинН0
33057 Мсемейные драмыН0
34052 Мне ври мне!Н
35072 М
ирменная ис
ория
Н0 Т1с0
Заключительные серии0
37057 Мпища боговН0
овочка
39052 МЗваный ужинН0
3:052 Мдорогая передачаН0
3:062 МТакова судьбаН0
42022 Мстоличные подробностиН0
42032 МсТв/спортН0
42037 Х1ф М
мисс
конгениаль
44037 Мсмотреть всем!Н
44077 МсТв/спортН0
45022 МТерритория заблуждений
с игорем прокопенкоН0
22047 Мбольшая играН0 покер/
дуэль0
23032 М
аваждение
Н0 Т1с0 Заклю
29022 Мутро россииН0
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
вести0
33057 Мвся россияН0
33072 Мурок французского0 мирей
матье. джо дассен и другие000Н
35072 новости Т беларусь0
36052 Мо самом главномН0 Ток/шоу0
37052 Мпрямой эфирН0
38072 новости Т беларусь0
39032 Мособый случайН0
Там. где
39072 новости Т беларусь0
43022 Мурок французского0 мирей
матье. джо дассен и другие000Н
44022 Мглавная сценаН0
45042 новости Т беларусь0
45052 Мглавная сценаН0 продол
айский уголок
28022 информационный
канал МнТв утромН0
2:027 Мдело врачейН0
29022. 32037 Т1с М
вра
араН0
32022 сегодня0
34022 Мсуд присяжныхН0
35022 сегодня0
35037 Мсуд присяжных0 окончатель
ный вердиктН0
36037 Мдело вкусаН0
36067 обзор0 чрезвычайное проис
37027 Мпрокурорская проверкаН0
38022 сегодня0
38042 Т1с М
лицы ра
фо
39022 сегодня0
39062 Мговорим и показываемН0 Ток/
шоу с леонидом Закошанским0
удья
28022 утренний инфор
мационный канал М3:2
минутН0
29022 Мистории из жизниН0
оскресный папа
33032 Х1ф
уд и
35022 новости бегущая строка)0
ороги
38022 новости бегущая строка)0
38047 Мсекретные материалыН0
39042. 26022 Т1с М
еспокойный
учас
ок
39022 новости бегущая строка)0
ердца
22047 Ток/шоу Мвысокие отноше
нияН0
23022 Х1ф М
невник карьерис
оя любовь
с 9022 до 9022 музыкаль
ная программа0
39052 музыкальная про
грамма0
39067 Телевитрина0
3:022 музыкальные поздравления
МТвой деньН0
39062 объектив0
42022 квн репортаж0
43072 Телевитрина0
44022 объектив0
29042 Х1ф М
крощение
роп
29022 новости0
29032 клуб редакторов0
29067 кулинарная дипломатия0
емного не в себе
33047 Мо еде!Н
34022. 37022 новости0
34032 истории ремонта0
34072 МЗдоровьеН0 Ток/шоу0
35052 беларусьLIFe0
36022 д1с МЗвездная жизньН0 фильм
МЗвездные венчанияН0
37037 новости региона0
37057 Х1ф М
нова один на все
».
39022 Мя могу!Н народное шоу0 по
луфинал0
43022 панорама0
43062 Мя могу!Н народное шоу0 под
ведение итогов0
емного не в себе
22047 день спорта0
22057 д1с МЗвездная жизньН0 фильм
МЗвездные венчанияН0
28077 Х1ф М
Nглийский
русский
2:047 м1с Мклуб винкс0
школа волшебницН0
29047 научное шоу профессора от
крывашкина0
29072 белорусская кухня0
32047 Телебарометр0
32052 м1с Мпингвины из мадага
скараН0
33052 копейка в копейку0
34027 Мэкстрасенсы ведут рассле
дованиеН0
35037 вот это да!
35072 Мразрушители мифовН0
познавательно/развлекательная
программа0
36077 биатлон0 чемпионат мира0
спринт0 мужчины0 прямая транс
ляция0
38057 МCooedy woocnН0 юмористи
ческая шоу/программа0
39062 икра0
3:047 биатлон0 чемпионат мира0
спринт0 женщины0 прямая транс
ляция0
42022 ваше лото0
42052 лотерея МпятерочкаН0
42062 кипяток0
43022 спортлото 8 из 690
43027 кено0
43032 Телебарометр0
43037 футбол0 лига чемпионов
уефа0 видеожурнал0
43072 Х1ф М
ьявол носи
ужой
2:022. 38057. 22042 калей
даскоп0
2:032 М
лечны шля
».
29037 М
ыклікаем агонь на
36052 Мразмаўляем па/беларускуН0
Тэлевіктарына0
37022 М
араўнік
марагдавага
горада
узычная казка0
38027 МнавукаманіяН0 палімеры0
38067 Мвакальны вечарН0 васіль
герэла і дзяржаўны рускі канцэртны
аркестр с0/пецярбурга0
3:032 Мдыя@блог P0S0Н0
3:057 М
аламяны капялюшык
».
42067 калыханка0
43027 М
смешка
».
45022 Мгарыкі і чалавекіН0 жыццё
і творчасць ігара губермана0 фільм
першы0 7/я серыя0 фільм другі0 3/я
і 4/я серыі. заключныя0
29022 Мсубботнее утроН0
2:022. 29022 наши но
вости0
29027 Мсмешарики0 новые
приключенияН0
32047 МсмакН0
33027 Мидеальный ремонтН0
34027 Мумницы и умникиН0
34072 Мродителей в школу!Н
Три плюс два
37037 Мрассмеши комикаН0
38022 наши новости0
38037 новости спорта0
38072 М322 миллионовН0
39067 Мя пою!Н
42052 наши новости0
43022 новости спорта0
43027 Мсегодня вечеромН с андреем
малаховым0
45027 Млегенды LiveН0
27057 Х1ф М
ниальнос
29057 МТайны мира с ан
ной чапманН0
2:052 Мприключения дилетантаН0
29022 Мумнее не придумаешь
с михаилом марфинымН0 Мсезон
открытийН0
32022 Мдругая странаН0 МЗемля
длинного белого облакаН0
32062 Мдорогая передачаН0
33022 Мминск и минчанеН0
33057 Х1ф МТ
плюс
два
35037 Мдальние родственникиН0
35062 Мнам и не снилосьН: Мвласть
38067 Мнаше делоН0
39022 Мбольшой городН0
39057 концерт михаила Задорнова0
3:037 Мна том же месте в тот же часН0
42022 МсТв/спортН0
42032 Х1ф М
мисс
конгениаль
4:
прекрасна
опас
44037 МЗвездный ринг0 битва кавер/
бэндовН0
45052 Мдокументальный проектН:
Ммужчина против женщиныН0
плюс
два
29022 мультфильмы0
29072 Х1ф М
абье ле
33022 вести0
33037 Мутро с галкинымН0
33072 МсубботникН0
34052 Х1ф М
лондинка
а углом
айский уголок
аленькие комедии0
39032 Мсубботний вечерН0
39022 Мкартина мираН с юрием
козиятко0
39077 погода на неделю0
42022 вести в субботу0
жий молодец
44052 МТанцы со звездамиН0 сезон/
28027 Т1с М
Т чре
уация
ру
2:022 сегодня0
ру
Н продолжение)0
2:072 Мврачебные тайны плюсН0
29047 Мдело вкусаН0
32022 сегодня0
32042 Мглавная дорогаН0
33027 Мпоедем. поедим!Н
33077 Мквартирный вопросН0
35022 сегодня0
35047 Меда живая и мертваяН0
научное расследование сергея
малоземова0
нава
3:047 Мпрофессия Т репортерН0
39022 сегодня0
39062 Мновые русские сенсацииН0
44062 МТы не поверишь!Н
23032 Мнастоящий итальянецН0
д1ф0 фильм второй Ммафия не
навсегдаН0
28022 мультфильмы0
2:032 МсоюзникиН0
2:062 мультфильмы0
29027 Мскажите. почему?Н
29052 Мой. мамочкиН0
32022 новости бегущая строка)0
ердца
37037 программа МкультпросветН0
38022 новости бегущая строка)0
38037 Т1с
еревенская коме
вя
43067 Х1ф М
оХ
ранник для до
45067 фестиваль авторадио Мдис
котека :2/хН0
24047 Т1с М
аленькие
айны
больши
людей
26047 Х1ф М
ыкальная ис
29022 Мклуб суперкнигиН0
29052 духовно/просвети
тельская программа0
32042 Т1с М
ищенные
».
34022 Мновости неделиН0
ужские
38072 Телевитрина0
39022 музыкальные поздравления
МТвой деньН0
39067 Телевитрина0
вадьба
юриэль
44027 Телевитрина0
44037 мелодрама по субботам0
Ерудное молоко —
Желудок только ро
дившегося
ребенка такой маленький, что
в нем помеща
ется всего лишь
чайная лож
ка жидкости, поэто
му ему не нужно много, чтобы
ся. Мормление грудью
— естественный процесс, но он
зан с некоторыми трудностя
ми и к нему нужно привыкнуть и
маме, и ребенку. Сочему груд
ное вскармливание настолько
важно и в чем его преимущества
– в этом поможет разобраться
акушер-гинеколог Далентина
РазДУМаЯ.
Ерудное молоко имеет не
обходимые малышу пита
тельные
вещества, витами
ны и жиры. рно
легко усваивается и полноценно
используется, защищает от ин
фекций, к тому же, бесплатно и
всегда доступно.
Мормление грудью обеспечи
вает эмоциональный контакт и
развитие, защищает здоровье
рно не способствует тесно
У ребенка чаще возникают
педостаточно содержит
Дыше вероятность аллергии
оожет способствовать из
быточному весу, так как со
держит больше необходимого
усвояемых углеводов.
начале кормления гру
дью мама может испы
тывать некоторый диском
форт.
Мроме того, младенцы, нахо
дящиеся на грудном вскарм
ливании, требуют более частых
кормлений, поскольку грудное
молоко переварива
ется бы
стрее, чем молочная смесь.
поворожденный может быть
очень требовательным! по груд
ное молоко – это лучшее начало
жизни ребенка. паучные иссле
дования показали, что малыши,
вскормленные грудью, меньше
предрасположены к респира
торным инфекциям, диабету и
Ю проЮцлЮэ Ямйгель
Республике Беларусь
под наблюдением врачей
психиатров-наркологов находится
более 15 тысяч человек, злоупотреб
ляющих психоактивными вещества
ми. ’исло больных наркоманией в
– Сомимо того, что наркомания
приводит к физической, нравствен
ной и социальной деградации лично
сти, она толкает «потерявших себя» и
потерянных людей на преступления.
паркоманию следует рассматри
вать как бедствие, против которого
общество должно воздвигнуть не
преодолимый барьер. Сроблема
распространения наркомании зани
мает не последнее место и в числе
причин высокой смертности, низкой
рождаемости и недопустимо низкой
средней продолжительности жизни
в республике, – говорит нарколог
центральной районной больницы
алла НКУТРаТзпМр.
Д последние годы «модным» среди
молодежи стало употребление спай
сов. Кх условно делят на 2 группы:
смеси, состоящие из натуральных
компонентов, и смеси, обработан
ные синтетическими каннабиоида
ми (аналогами марихуаны). Уостав
– Распространители спайсов умал
чивают о последствиях их употреб
ления, преподнося свой товар не
как наркотик, а как успокаивающие
тонизирующие вещества. па самом
деле курительные смеси обладают
выраженным психотропным эффек
том и приводят к формированию
зависимости. У некоторых психиче
ская зависимость появляется после
двукратного потребления спайсов, –
предупреждает врач – эпидемиолог
районного центра гигиены и эпиде
миологии Дадим ЕрРБа’зД. – Сри
курении смесей отмечаются кашель,
слезотечение, появляются эйфория,
галлюцинации, нарушается ориен
тация в пространстве, теряется
самоконтроль. Уистематическое
курение смесей приводит к необ
ратимым деструктивным процессам
в центральной нервной системе и к
Мосвенные признаки употребле
ния наркотиков и наркотической за
висимости не абсолютны, но часто
помогают в определении лиц, упо
требляющих наркотики. паружность
их не бывает совершенно ужасной.
зсли ориентироваться на внешние
признаки, следует помнить, что они
не подходят к наркоманам с неболь
Кногда общие для всех наркотиков
признаки считают «вполне нормаль
ным для подростка поведением»,
- нарастающая скрытность ре
бенка (возможно, без ухудшения
отношений с родителями), сопрово
ждающаяся учащением и увеличени
ем времени «гуляний», у него падает
интерес к учебе или к привычным
увлечениям и хобби), родители узна
ют о прогулах школьных занятий),
- увеличиваются финансовые за
просы, и подросток активно ищет
пути их удовлетворения (начинают
пропадать деньги из родитель
ских кошельков и ценные вещи из
- появляются новые подозритель
ные друзья (но вначале молодой че
ловек обычно встречается с весьма
приличными на вид наркоманами),
или поведение старых прияте
лей становится подозрительным
(разговоры с ними ведутся шепо
том, непонятными фразами или в
- настроение меняется по непонят
ным причинам (очень быстро и часто
Д целях профилактики наркомании
целесообразно проводить последо
вательно мероприятия по предупре
ждению употребления наркотиче
ских средств в школах, лицеях, выс
ших и средне-специальных учебных
заведениях. Сараллельно необхо
димы программы для родителей,
учителей, а также профилактика на
местном территориальном уровне,
так как школьное просвещение чаще
всего не достигает подростков, кото
рые больше всего в нем нуждаются,
тех, кто редко посещает школу.
Сомните, что наркомания – не
сладостное занятие, не баловство,
не приятное времяпрепровождение
в компании, а болезнь: страшная,
мучительная, весь ужас которой в
том и заключается, что поначалу она
Молодцы широко используются в качестве ис
точников водоснабжения в сельской местности
и на дачных участках. М сожалению, вода в них
менее защищена от различного рода загрязнений
по сравнению с источниками централизованного
водоснабжения, что подтверждается данными
лабораторных исследований. Мак сообщил за
ведующий отделом гигиены Кгорь Мальник, за
январь этого года было отобрано 14 проб воды, из
них в семи обнаружено повышенное содержание
нитратов. Кз 16 отобранных проб воды на бакте
риологические показатели не соответствовало
две пробы.
Сри эксплуатации любого шахтного колодца
сложно исключить попадание в него мусора и гря
зи. Д результате на дне колодца скапливается раз
личная грязь и посторонние предметы, которые в
воде подвергаются гниению. Мроме того, стенки
колодца постепенно зарастают плесенью, илом
или слизью. Дсе перечисленное может привести
как к ухудшению потребительских качеств воды,
Соэтому необходимо постоянно следить за тех
ническим состоянием колодца, ежегодно очищать
от ила и упавшего мусора, регулярно проводить
лабораторный контроль качества воды, подчер
Уложнее обстоит дело с химическим загрязне
нием воды, особенно с повышенным содержанием
нитратов. Кх количество во многом зависит от рас
положения источника, состояния почвы и грунто
вых вод и практически не устраняется доступными
средствами и очисткой. длительное употребление
такой воды может привести к отравлениям, осо
бенно у маленьких детей. Соэтому не следует го
товить детские смеси на колодезной воде, нужно
использовать для этого кипяченую водопроводную
или бутилированную питьевую воду.
Со вопросам лабораторных исследований ко
лодезной и водопроводной воды можно обра
щаться в добрушский районный центр гигиены и
стрые кишечные инфекции (
) – это за
болевания, вызываемые различными микроор
ганизмами, с преимущественным поражением
желудочно-кишечного тракта.
рМК могут передаваться через воду, пищевые про
дукты, предметы обихода. До время весеннего по
ловодья активизируется водный путь передачи рМК
из-за возможного ухудшения качества воды, употребляе
мой и используемой населением, проживающим в зонах
Средупредить заболевание может каждый, соблю
дая элементарные правила:
необходимо запастись бутилированной водой (а при
ее отсутствии – употреблять кипяченую воду) для питья,
приготовления пищи, мытья посуды (особенно детской
посуды и игрушек) и других бытовых нужд9
обязательно мыть руки с мылом после возвращения
домой с улицы, перед приготовлением и приемом пищи,
тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды и зелень бу
тилированной или кипяченой водой. Сомнить о том, что
многие из них проходят длительный этап транспортировки,
в процессе которого возможно загрязнение возбудителя
использовать при транспортировке и хранении про
дуктов питания чистую упаковку (полиэтилен, бумагу, кон
тейнеры для пищевых продуктов и т.п.)9
с раннего возраста необходимо прививать детям ги
гиенические навыки – мыть руки после туалета и перед
едой, умываться, чистить зубы, поддерживать порядок в
доме. Ничный пример родителей – лучший способ обуче
Еосударственное учреждение «Еомельский областной центр гигиены,
згляните снова на лица ветеранов.
Родился Дладимир захарович в 1925 году. Могда советские
войска освободили Тереховку, он добровольно пришел на
сборный пункт, но был отправлен домой, так как не достиг на
тот момент 18-летнего возраста. по вскоре, 9 ноября 1943
года, Дладимир Еодлевский стал бойцом Рабоче-Мрестьянской
Мрасной армии. Сосле того, как Дладимира Еодлевского при
звали в армию, его направили в учебную школу, которая на
ходилась в Брянской области. Сосле учебы молодому бойцу
присвоили звание ефрейтора и отправили его в действующую
армию.
Доевал Дладимир захарович в разведроте. Д бою подо
рвался на мине. Нечение проходил в вильнюсском госпита
ле, затем был перевезен для прохождения лечения в ооскву.
Д январе 1945 года Дладимира Еодлевского перевезли в
Уемипалатинск. Утрогая медицинская комиссия признала его
годным к нестроевой службе и направила в одну из воинских
частей Ташкента.
пагражден орденом Улавы III степени, орденом
Д период оккупации
участвовал в движении
подпольного сопро
тивления. Сри его со
действии была взорва
на телеграфная стан
ция в Еомеле, которая
связывала немецкое
командование со став
кой Еитлера. Д 1943
году после освобожде
ния добруша был при
зван в Мрасную армию.
Участвовал в операции
«Багратион», воевал
на 1-м Белорусском
фронте, был тяжело
ранен.
пагражден орде
ном ртечественной
войны, медалями «за
отвагу», «Сартизану
ртечественной войны»,
Родился Уергей
федосович в деревне
Кговка нашего района.
зму исполнилось 17 лет,
когда самым первым фа
шистским выстрелом все
его планы перечеркнула
война. Сосле оккупации
он добровольцем ушел на
фронт. Доевать Уергею
федосовичу довелось
в 278-м полку пехотно-
стрелковой дивизии 48-й
армии под Мурском, был
подносчиком лент с патро
нами для пуле
мета. Д оже
сточенном бою был ранен.
Дражеский снаряд попал в
окоп, где находился Уергей
федосович. Дзрывом его
отбросило в сторону, это и
спасло ему жизнь.
за боевые заслуги
перед Родиной Уергей
федосович был награжден
орденом Улавы III степени,
орденом ртечественной
войны, медалью Жукова.
Сетр Еоров встретил вой
ну в Ростовской области,
куда переехал с отцом
из демьянок. па фронт
вызвался добровольцем.
зго направили в 915-й ар
тиллерийский полк 346-й
стрелковой дивизии в ка
честве военного топогра
фа. Солк нашего земляка
принимал активное уча
стие в освобождении от
фашистов Уталинградской
и Ростовской областей,
а зимой 1942-1943 годов
занимал рубеж обороны в
за плечами ветера
на участие в освобож
дении Уимферополя
и Уевастополя, родной
Беларуси и нашего района.
Д феврале 1945 года вбли
зи города шауляй получил
пулевое ранение. Сосле
лечения с боями прошел
Досточную Сруссию. па
берегу Балтийского моря
вблизи города Тильзит
(ныне город Уоветск)
встретил долгожданную
Собеду.
за подвиги в годы
Деликой ртечественной
войны ветеран награж
ден орденами Мрасной
звезды, ртечественной
войны 1-й степени, меда
До время Деликой ртечественной войны участво
вал в боевых действиях на Умоленщине. Сринимал
участие в освобождении Нитвы, Досточной
Сруссии, участвовал в форсировании пемана.
пагражден орденом Деликой ртечественной
Яков оихайлович родился
2 ноября 1924 года в Морме. Д
Мрасную армию был призван в
1943 году. Улужил в 717-м стрел
ковом полку, в 180-й стрелковой
дивизии. за Березиной в крово
пролитных, ожесточенных боях
Яков оихайлович был тяжело
ранен в ногу осколком разо
рвавшегося снаряда, после чего
был госпитализирован. Сройдя
длительное лечение, вернулся
в действующую армию, чтобы
дальше сражаться с ненавист
ным врагом. Срошел долгий
боевой путь, весть о победе над
немецко-фашистскими захватчи
ками застала его в Сриволжском
за участие в боевых действи
ях, за доблесть и отвагу Яков
оихайлович получил орден
ртечественной войны, награж
ден медалями «за отвагу», «за
Дпервые в нашем городе в
кинотеатре «Досход» открыва
ется мини-видеозал с функцией
3D. Мак рассказала директор
коммунального кинозрелищ
ного унитарного предприя
тия «добрушкиновидеосеть»
падежда швайликова
(на
, благодаря зай
му, предоставленному МУС
«Еомелькиновидеопрокат»,
были закуплены два 3D-
видеопроектора. а силами
предприятия отремонтирован
сам видеозал, приобретены
зал рассчитан на 25 человек.
Сримечательно, что фильмы
в формате 3D будут демон
стрироваться интересные,
наши зрители смогут увидеть
киноновинки.
– Дидеозал планируется сда
вать в аренду для использова
ния его как конференц-зал с
целью проведения небольших
мероприятий с демонстрацией
видеослайдов и роликов, – го
ворит падежда швайликова. –
Также зал можно будет исполь
зовать для частного просмотра
организациями и физическими
лицами. Будем очень рады ви
деть добрушан и гостей города
в нашем кинотеатре в новом
видеозале!
зще один подарок для жите
лей города и гостей райцентра
преподнесла местная кинови
деосеть. У марта в фойе кино
театра «Досход» для молодежи
добрушчины будут оказываться
новые услуги. Ребята смогут
пострелять в лазерном тире и
поиграть в аэрофутбол.
аТКД
Кжлм а 3D. Ргнгоь ж а ДмЯосцг
добрушским зрителям предстоит оценить качество обьем
санаторном яслях-саду »6 города добруша прошли
спортивно-музыкальные соревнования, которые подго
товили руководитель физического воспитания Крина повикова
и музыкальный руководитель Уветлана шугай.
Участниками соревнований стали воспитанники старших групп
и их родители.
оальчики проявили силу духа и мастерство, участвуя в эста
фетах, направленных на ознакомление с различными видами
войск.
Уоревнуясь, ребята перетягивали канат, проходили полосу
препятствий, скакали на фитболах, а также исполнили танец
моряков «Сацаны».
активное участие в конкурсе силачей приняли родители, ко
торые показали свою силу, быстроту и выносливость, а девочки
исполнили танец «Я – маленькая модница» и вручили участникам
заместитель заведующего по основной деятельности
Досдлм, агпгйм,
– пи в коем случае не делайте
этого и вообще не пускайте их на
порог! – предостерегает граждан
оперуполномоченный отделения
уголовного розыска добрушского
РрДд александр Уитников. – Дсе
понимают, что это обман, и бензо
пила, купленная у цыган, работать
не будет, но многие все равно со
вершают покупки, отдают свои
сбережения, а когда продавцы
покидают их населенный пункт,
горько раскаиваются, понимая,
для мошенников очень выгод
но представляться социальными
работниками: это практически
верный способ беспрепятственно
проникнуть в дом или квартиру. а
заговорить стариков, отвлечь их
внимание – дело техники. Сосле
такого общения с двумя черноо
кими «гостьями» один из довер
чивых жителей нашего района
обнаружил исчезновение крупной
суммы денег, припрятанных, как
наивно до этого думал пенсионер,
надежно в укромном месте.
К хотя потерпевшие запоми
нают приметы преступников и
вовремя сообщают в милицию о
совершенных в отношении них
преступлениях, эти преступления
раскрываются с большим тру
дом, прежде всего из-за того, что
преступники, как правило, ведут
кочевой образ жизни и надолго
в одном населенном пункте не
задерживаются.
– Со возможности избегайте
общения с упомянутым контин
гентом, прерывайте контакт
при первой же возможности,
не заключайте с ними сделок,
не совершайте покупок, – реко
мендует александр Уитников.
– Сроявляйте бдительность и
осторожность в общении с неиз
вестными «доброжелателями»,
пытающимися сделать «доброе
дело», используя при этом ме
тоды выманивания денег. пе
доверяйте незнакомцам. зсли
вы увидите в вашем населенном
пункте цыган, торгующих чем-
либо, позвоните в милицию и
a 23 февраля по 31 марта
на территории Еомельской области
проводится комплекс дополнительных мер по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, не
Уотрудники добрушской Еосавтоинспекции примут в ней самое
активное участие. па особом контроле будут водители, которые
по каким-либо причинам лишены прав, но управляют авто, не
имея водительского удостоверения. У жителями района стражи
порядка на дорогах проведут профилактические беседы и попро
сят сообщать об известных им фактах, когда за рулем находится
«бесправник».
за 2014 год в Еомельской области было совершено 83 дорожно-
транспортных происшествия по вине таких водителей. Д них 19
человек погибли и 86 получили травмы. Сриводя эту статисти
ку, старший госавтоинспектор отделения ЕаК РрДд пиколай
оостовенко подтвердил, что проблема управления автомобилем
Еосавтоинспекция напоминает, что за вождение без права
управления транспортным средством, в том числе мотоциклом
и мопедом, водителю грозит штраф от 900 тысяч до 3 миллионов
600 тысяч рублей, а за повторное подобное правонарушение,
слгпйЮ вгльбж ж нмимз
Ранним утром 16 февраля
гражданин понял, что обворован
на крупную сумму, и обратился
с заявлением в районный отдел
пеизвестный преступник,
отжав ворота, проник в га
раж, расположенный по улице
Несной в добруше, и вынес из
незапертого автомобиля Даз
-21043 видеорегистратор, ав
томагнитолу, антирадар, флэш-
карту, набор ключей «dMPS»
(47 предметов в чемодане), 50
Еараж и автомобиль сигнали
Кмена преступников уста
новлены. Кми оказались двое
молодых людей 1995-1996 го
дов рождения. рба ранее не
судимы. Сохищенное частично
19 февраля в
РрДд поступи
ло заявление от
жительницы де
ревни Уть. Кз за
явления следует,
что 19 февраля в
период времени с
20.00 до 20.15 неизвестный похитил
ее дорожный велосипед «аист», кото
рый находился возле торгового пави
Дозбуждено уголовное дело, ве
Еолод не тетка,
Сенсионерка, которая про
живает в областном центре,
была немало удивлена, когда
приехала в свой дачный до
мик, расположенный в деревне
пиколаевка, и обнаружила, что
в ее домовладении недавно
похозяйствовал неизвестный
Сричем, в поле зрение во
ришки попадали исключитель
но продукты питания. Со за
явлению гражданки из домика
вынесены: банка горошка кон
сервированного, пакет верми
шели быстрого приготовления
Установлено, что престу
пление совершил гражданин
оолдовы, 1979 года рождения,
который проживает в городе
Еражданин до установления
личности находится в изолято
19 февраля в 18.00 неизвестный, находясь на ули
це Сервомайской города добруша, открыто с приме
нением насилия похитил принадлежащий работнику
МУС «добрушский коммунальник» мобильный телефон
Уледствием установлено, что преступление совер
шил несудимый безработный добрушанин, 1973 года
Содозреваемый в совершении преступления задержан.
Дедется следствие.
21 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками рБЯС добрушского РрДд и
КопУ по Уоветскому району города Еомеля с целью пресе
чения фактов незаконных валютных операций, на автодоро
ге граница «Рф – Еомель – Мобрин», на МСС «Уелище», был
задержан гражданин, который в ходе контрольной закупки
000 белорусских рублей.
задержанный гражданин не имел на это специального
разрешения (лицензии) или государственной регистрации.
Кзьяты 840
000 тысяч белорусских рублей. Д ходе лично
го обыска у гражданина С. изьято 6
000 белорусских
Уотрудниками добрушского РрДд
по месту жительства гражданки
(посовичи, улица Уадовая), которая
находится в декретном отпуске, об
наружено и изьято 38 литров само
гонной браги. Уоставлен админи
населенных пунктах района замечены мошенники.
Женщины цыганской внешности стучатся в дома одиноких
пенсионеров, представляясь работниками социальной службы
или предлагая купить посуду, комплекты постельного белья,
одежду.
УН
ЮТа
за разьяснением применения некоторых норм декрета Срезидента Республики
Беларусь от 15 декабря 2014 г. » 5 «
б усилении требований к руководящим
кадрам и работникам организаций» мы обратились к заместителю начальника
отдела Еомельского областного управления департамента государственной
Ед
Еуканне вясны
– стара
свята
развітання з
зімой і сустрэчы вясны. Яно
традыцыйна суправаджа
ецца абрадавымі вясновымі
песнямі, карагодамі. Нюдзі
заклікаюць вясну хутчэй
прыйсці, радуюцца першаму
вясноваму сонцу і праганя
юць зіму.
У структуры абраду гукання
вясны жыхароў добрушчыны, як і
на ўс№й тэрыторыі краіны, можна
вылучыць такія элементы, як вы
хад на высокае месца, распаль
ванне вогнішча, падрыхтоўка
абрадавага печыва, ваджэнне
карагодаў, выбар дзяўчыны на
ролю вясны, гушканне на арэлях,
выкананне песень-вяснянак. Як
правіла, агульнаэтнічная асно
ва святкавання гукання вясны
захоўваецца, але сустракаюцца
мясцовыя спецыфічна адметныя
звычайна гуканне вясны ў
беларускай традыцыі звязана з
такімі датамі земляробчага ка
лендара, як 1 сакавіка, 9 сакавіка,
25 сакавіка. Дар’іруецца час
заклікання вясны на добрушчыне.
папрыклад, па сведчаннях
інфарматараў, тут гукалі вясну на
Благавешчанне, прычым у абра-
дзе ўдзельнічалі як жанчыны, так
і дзеці. абавязкова спальвалі ста
рыя рэчы на вогнішчы, што азна
чала пачатак абнаўлення жыцця.
акрамя падкідвання ўгару выпе
чаных з цеста фігурак птушак, іх
яшчэ прывязвалі “на вяроўках над
дахамі клецяў, нібыта заклікаючы
іх да хутчэйшага прыл№ту, а вясну
У населеным пункце агародня
звычай гукаць вясну ўваходзіў
арганічнай часткай у масленічны
абрадавы комплекс. Дясну гукалі,
як адзначылі інфарматары, “хто
дзе хоча: хто, калі за сталом
сядзелі, хто, калі гулялі, хто, калі
калыхаліся на казлах”. “Мазлы”
– гэта такія арэлі: ставілі два
слупы нахрэст з двух бакоў, звер
ху клалі яшчэ слуп-папярочку,
вешалі вяроўку з двух бакоў і
ўнізе вяроўкі клалі дошку. “Мазлы”
былі высокія – да 4-5 метраў. па іх
а дзевачкі ж нашыя ўсе
а ў Марме і карагоды вадзілі,
і абрадавае печыва рыхтавалі
(“толькі штоб было пахожа на лап
ку, як у бусла”), і вогнішча распаль-
У г. п. Церахоўка з гуканнем
вясны былі звязаны наступ
ныя міфалагічныя вераванні,
а таксама магічныя абрада
выя дзеянні, якія выконвалі на
Уаракі: “выпякалі 40 варэнікаў
для дзяцей, верылі, што са
рока прыносіць для гнязда 40
пруцікаў, чакалі 40 маразоў.
Хлопцы павінны былі да ўсходу
сонца, не памыўшыся і закрыўшы
вочы, падабраць на двары 40
трэсак і высыпаць іх пад печ. Хто
гэта выканае, той вясною зной-
Да ўспрыманні носьбітаў
традыцыі гукання вясны
з добруша варта адзначыць
своеасаблівую паэтычнасць і
міфалагізаванасць народных
уяўленняў. Са словах Еанны
Ерамыка, “калі хто спаць не ляжа,
а дачакаецца поўначы, пойдзе на
скрыжаванне і на неба глядзіць. а
там ужо вясна з зімой сустрака
ецца. зіма – у шубе, старая, з нагі
на нагу перамінаецца, глядзіць
нядобра із-пад ілба. а вясна –
дзяўчына прыгожая, у адзенні
белым павінна быць, з вянком на
галаве, ідзе, танцуючы, усмеш
кай квітнее – прыгожая вельмі.
Так яны сустрэнуцца, паглядзяць
адна на адну, а зіма ўжо слабая,
не можа вясны перамагчы, і рас
ходзяцца ў розныя бакі. зіма сіл
набіраецца да наступнай сустрэ
чы, а вясна ўжо зараз правіць
У населеным пункце Усохская
Буда гукалі вясну каля рэчкі.
абавязкава вогнішча палілі, у
гульні гулялі, вадзілі карагоды.
Утварыўшы дзве шарэнгі, ішлі
адна насупраць другой і выконвалі
вядомую карагодную песню “рй,
мы проса сеялі, сеялі”.
Саводле ўспамінаў жыхаркі гэ
тай в№скі оатроны Ярмолкінай,
“гукалі вясну ў канцы сакавіка,
пачатку красавіка, калі пачынаў
снег раставаць. Догнішча не
распальвалі. У гэты дзень пяклі
птушак і крыжы. па адной ва-
дзе муку мясілі, выпякалі і давалі
скаціне, і самі елі. па ролю вясны
дзяўчыну не выбіралі. Малыхаліся
на арэлях. Дешалі вяроўкі на бяро
овчег с частицей мо
щей блаженной оатроны
оосковской по благосло
вению Среосвященного
тефана будет доступен
для поклонения верующих
вято-Сетро-Савловском
кафедральном соборе горо
да Еомеля с 28 февраля по 15
Блаженная оатрона оосков-
ская – святая, которая была окру
жена почитанием еще при жизни.
задолго до официальной кано
низации она почиталась верую
щим народом. К ныне множество
людей обращается к ней в своих
молитвах, что является свиде
тельством почтения этой святой,
совершаемой в глубине челове
ческих сердец. Уострадание к
людям, идущее из полноты любя
щего сердца, молитва, крестное
знамение, верность святым уста
вам Сравославной церкви – вот
что было средоточием ее напря
женной духовной жизни.
Уникальную возможность
прикоснуться к величай
шим святыням христиан
ского мира, посетить храмы
Ероба Еосподня и Рождества
Сресвятой Богородицы от
крывает паломнический от
дел Еомельской епархии.
У 26 марта по 2 апреля 2015
года по благословению Среосвя-
щеннейшего Утефана паломниче
ским отделом Еомельской епархии
организуется паломническая по
Телефон для справок:
8 (0232) 74-09-78,
Сротоиерей
руководитель
информационного
отдела Еомельской
декретом определяется, что такие кри
терии, как обеспечение производственно-
технологической, исполнительской и тру
довой дисциплины, содержание производ
ственных зданий (помещений), оборудования
и приспособлений в соответствии с установ
ленными требованиями, создание надлежа
щих условий труда работников в организа
циях независимо от формы собственности,
являются одними из основных критериев в
оценке работы руководителя. Яти критерии
учитываются при аттестации руководителей
организаций, при продлении и заключении с
ними контрактов на новый срок, при принятии
иных кадровых решений. Сри этом оценка со
блюдения названных критериев оформляется
документально и хранится в личном деле ру
ководителя организации.
У целью выполнения перечисленных требо
ваний, документ предусматривает наделение
руководителей организаций дополнительны
ми правами.
Так, руководители могут устанавливать в
соответствии с законодательством, локаль
ными нормативными правовыми актами, а
также решениями собственника имущества
организации или уполномоченного им ор
гана работникам, не допускающим нару
шений производственно-технологической,
исполнительской и трудовой дисциплины,
дополнительные выплаты стимулирующего
характера. данные выплаты носят целевой
характер – осуществляются в отношении
работников, не допускающих нарушений
производственно-технологической, испол
нительской и трудовой дисциплины, и осу
ществляются нанимателем наряду с други
ми выплатами стимулирующего характера.
Ксточниками таких выплат является прибыль
или средства от приносящей доходы деятель
ности, остающиеся в распоряжении органи
заций после уплаты обязательных платежей
в бюджет.
Размер дополнительных выплат стимули
рующего характера не ограничен.
Сри принятии руководителем организации
решения об установлении в организации ука
занных выплат работникам, данное решение
должно носить системный характер, т.е. за
крепляться в соответствующем локальном
нормативном правовом акте организации.
декретом » 5 сокращается минимальный
срок предупреждения работника об изме
нении существенных условий труда с одного
месяца до 7 календарных дней.
Кзменением существенных условий тру
да признается изменение системы оплаты
труда, режима рабочего времени, включая
установление или отмену неполного рабоче
го времени, изменение гарантий, уменьше
ние размеров оплаты труда, а также других
условий, устанавливаемых в соответствии с
Трудовым кодексом.
Дводится самостоятельная мера дисципли
нарного взыскания в виде лишения полностью
либо частично дополнительных выплат сти
мулирующего характера. М ним следует от
носить: ежемесячные, ежеквартальные пре
мии, повышение тарифной ставки (оклада) до
50% и др. Таким образом, введена новая мера
дисциплинарного взыскания, в виде лишения
полностью или частично дополнительных вы
плат стимулирующего характера на срок до
12 месяцев, которая может применяться к
работникам, нарушившим производственно-
технологическую, исполнительскую или тру
довую дисциплину.
за каждый дисциплинарный проступок
может быть применено только одно дис
циплинарное взыскание. Мроме того, к ра
ботникам, совершившим дисциплинарный
проступок, независимо от применения мер
дисциплинарного взыскания могут приме
няться: изменение времени предоставления
трудового отпуска и другие меры. Диды и
порядок применения этих мер определяются
правилами внутреннего трудового распоряд
ка, коллективным договором, соглашением,
иными локальными нормативными право
выми актами.
пормы декрета » 5 направлены на уси
ление требований к руководящим кадрам и
работникам организаций и не изменяют сло
жившиеся в правоприменительной практике
подходы к определению условий начисления
и выплаты премии как разновидности вы
платы стимулирующего характера. Сри этом
закрепленные в локальных нормативных пра
вовых актах организаций условия снижения
(не начисления) премий, в том числе, если к
работнику применены меры дисциплинарного
взыскания, продолжают действовать.
Сри выборе меры дисциплинарного воз
действия, как и ранее, до вступления в силу
декрета » 5, должны учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, обстоятельства,
при которых он совершен.
Руководителям организаций предостав
лено право незамедлительно отстранять
работника от работы при выявлении допу
щенных им нарушений производственно-
технологической, исполнительской или тру
довой дисциплины, повлекших или способных
повлечь причинение организации ущерба.
Сри этом для расчета ущерба используют
данные статистической отчетности о средней
заработной плате работников Республики
Беларусь на момент обнаружения ущерба.
Ущерб, причиненный нанимателю по вине
работника, в размере до трех его среднеме
сячных заработных плат, может быть удержан
по распоряжению нанимателя из заработной
платы работника. Сри этом установлено, что
при каждой выплате заработной платы раз
мер такого удержания (при взыскании сумм,
в том числе по исполнительным документам,
общий размер всех удержаний) не может
превышать 50% заработной платы, причи
тающейся к выплате работнику.
ртдельные нормы декрета » 5 направле
ны на усиление требований к руководителю
организации. па него под персональную от
ветственность возложены обязанности по
обеспечению:
производственно-технологической, испол
нительской и трудовой дисциплины9
содержанию производственных зданий
(помещений), оборудования и приспособ-
лений в соответствии с установленными
требованиями9
созданию надлежащих условий труда
работников9
закрепления в должностных инструкциях
работников с учетом специфики их трудовых
функций обязанности по соблюдению техно
логических регламентов и нормативов при
производстве продукции (выполнении работ,
оказании услуг), требований производствен
ного процесса, технологии изготовления
продукции, а также по поддержанию чистоты
и порядка на территории организации и непо
средственно на рабочем месте работника.
за неисполнение, ненадлежащее испол
нение указанных обязанностей работник
может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности.
Указанные допущенные нарушения вле
кут безусловное привлечение руководителя
организации к дисциплинарной ответствен
ности вплоть до увольнения с занимаемой
должности.
М грубому нарушению трудовых обязан
ностей отнесено также сокрытие (подмена)
руководителем основания увольнения работ
ника при наличии основания для его увольне
ния за совершение виновных действий и иные
противоправные действия (бездействие)
руководителя организации, установленные
законодательными актами.
Таким образом, и в приказе (распоряже
нии) нанимателя об увольнении, и в трудо
вой книжке работника должно быть указано
действительное основание увольнения за
виновные действия.
мамочку, бабушку, прабабушку
у и пусть виски еще белей,
етям, внукам — дашь всегда совет.
Сусть здоровье будет добрым, крепким,
’тоб прожить на свете до ста лет!
Уветлану Уергеевну
Сусть наше простое поздравление
Тоже станет радостью твоей!
Уветлану Уергеевну
сегда идешь по жизни без труда.
Ты преданная, нежная жена и мама,
Ты наша гордость, счастье и отрада!
Сричин чтоб не было грустить.
е знать обид, не знать утрат,
К пусть отличное здоровье
с 30-летием
любимую жену, маму
Ты — моя любовь, подруга
Ты прекрасная жена!
Создравляю с днем рожденья
К желаю не скучать.
Умог стихами передать.
дорогого брата
Так пусть веселым будет праздник твой.
Тебя с 70-летием поздравляем,
Сусть будет жизнь красивою мечтой.
Сускай наполнят душу вдохновения,
о всех делах тебя удача ждет.
К пусть судьба лишь счастье принесет!
от всей души нашу любимую
маму, бабушку, сестру и тетю
У чудесным праздником и датой очень важной!
Уудьба «отлично» ставит — это результат!
Сусть в этот праздник будут с тобой рядом
Так пусть же вдохновенье и души полет,
Твой каждый новый день всегда несет!
ТрД
в магазине «
8-029-153-44-69 (
Velcom),
8-029-306-77-18 (Velcom).
КС Морчеменко Т.а. Упп 490402568
Теплые слова
РУдзпМУ
и отделению реа
нимации за чуткое
внимание и высокий
анаторий РУС
«Еомельского
отделения
Белорусской железной дороги» явля
ется поистине уникальным лечебно-
оздоровительным комплексом.
Более 40 лет в санатории используются мине
ральные воды собственных источников, лечеб
ные иловые грязи озера Уаки, сапропели озера
Уовременная лечебная база позволяет лечить
целый ряд заболеваний, в том числе болезни
позвоночника, грыжи межпозвоночных дисков,
остеохондроз, болевые синдромы в спине ме
тодом продольного вертикального вытяжения.
Д санатории функционируют два бассейна с
минеральной водой собственных источников.
ртпускаются сероводородные лечебные ванны
по типу оацесты. рсвоен современный метод
лечения медицинским озоном. Кмеется магнито
терапевтическая установка «оагнитотурботрон»,
предназначенная для профилактики и лечения
вращающимся магнитным полем остеохондроза,
ревматоидного артрита, синдрома хронической
усталости, депрессивных состояний и ряда других
заболеваний. Срием ведут врачи первой катего
активно используется аппаратный массаж на
массажной кушетке «пуга Бест» — для лечения
остеохондроза, заболеваний нервной и сердечно-
сосудистой системы. для улучшения трофики
тканей, кровообращения, повышения эластич
ности кожи используется система переменной
компрессионной терапии «Нимфа-мат диджитал
Ерадиент». рздоровлению и омоложению организ
ма способствует экспресс-мини-баня «Медровая
бочка». рткрываются кабинеты ультразвуковой и
г. Еомель, ул.Циолковского, 30.
ел/факс )375-232-71-32-20, )375-232-95-32-76,
[email protected], uuu.salarorgw.eomel.bw.
8
Та
29057 Х1ф М
енский
29022 новости0
29032 МарсеналН0 про
грамма об армии0
29062 XXL WoMaN VV0 женский
журнал0
емного не в себеН
33042 Мо еде!Н кулинарный мастер/
класс0
34022 новости0
34032 новости0 центральный ре
гион0
34057 МЗона ХН0 итоги недели0
35027 Тайны следствия0
35062 коробка передач0
36037 МVerrc ineognitcН0 беларусь
неизвестная0
37022 новости0
37037 Твой город0
37052 вокруг планеты0
38037 Телефильм аТн цикла Мболь
шой репортажН0
38067 выход есть0
39042 Х1ф М
апа напрока
0 3/я Т
43022 главный эфир0
43077 навіны надвор’я0
44037 Х1ф М
крощение с
роп
емного не в себе
28077 Х1ф М
щи
е жен
29047 выше крыши0
32022 МFitnewsН0 програм
ма о красоте и здоровье0
32062 Мпонять и обезвредитьН0 ав
торский проект елены дамиевой0
33037 Телебарометр0
33042 м1с Мпингвины из мадага
скараН0
34037 я хочу это увидеть0
34077 Т1с М
андыш серебри
36057 Х1ф М
ьявол носи
38057 МCooedy woocnН0 юмористи
ческая шоу/программа россия0
39077 биатлон0 чемпионат мира0
гонка преследования0 женщины0
прямая трансляция0
39037 суперлото0
42027 кипяток0
42047 Телебарометр0
43022 спортлото 7 из 580
43027 кено0
43052 Х1ф М
вадьба лучшего
друга
45042 МперезагрузкаН0 молодежное
ток/шоу0
22027 Х1ф М
Nглийский рус
08.00, 12.30, 16.25, 00.20
калейдаскоп0
2:032 М
аламяны капя
астацкі фільм
32042 Мподых струнН0 музычная
праграма0 госць: артур шуляк0
33022. 38042 Мразмаўляем па/
беларускуН0
33027 Мнаперад у мінулаеН0
33057 Хіт/парад0 Мсто песень для
беларусіН0
36057 Мдзеля жанчын. дзеля жан
чын000Н міжнародны гала/канцэрт
зорак аперэты0
38057 М
Трое ў лодцы. калі не
лічыць сабаку
39062 МкультпрасветН0
3:037 М
Трое ў лодцы. калі не
лічыць сабаку
42067 калыханка0
43022 да дня жанчын0 святочны
канцэрт0 выканаўцы: маладзечанскі
сімфанічны аркестр музычнага
каледжа ім0 м0агінскага0 дырыжор
Т р0сарока0
44052 М
ёмны бок с
расці
».
29022 Мвоскресное утроН0
2:022. 29022 наши но
вости0
29027 воскресная пропо
ведь с субтитрами)0
29042 Мсмешарики0 новые при
ключенияН0
ино в цвете0 М
есна на За
речной улицеН0
33042 Мбрэйн/рингН0
34062 Мчего хотят женщиныН0
35062 Мголос0 детиН0
38022 наши новости0
38037 новости спорта0
38042 Мпервая мировая0 Мврачи
и медсестрыН0
39032 Х1ф М
осква сле
ам не
42022 контуры0
43027 МТанцуй!Н
45047 Млегенды Мретро FMН0
28022 М
сТ
уден
ы
aV
Н0 Т1с0
Заключительные се
29047 Мдобро пожаловатьсяН0
29067 Тележурнал Мавтопанора
маН0
2:032 Х1ф М
ниальнос
прекрасна
опасна
32037 Мчистая работаН0
33022 Мбольшой завтракН e ириной
ромбальской0
33062 Мна 32 лет моложеН0
34032 Х1ф МТ
рое
лодке
счи
собаки
35062 МЗдравствуйте. докторН0
36037 Х1ф МТ
рое
лодке
счи
собаки
37057 Мдальние родственникиН0
38072 Тележурнал МавтопанорамаН0
39052 Х1ф М
барышня
ьянка
39052 МнеделяН0 информационно/
аналитическая программа0
42062 Х1ф М
44062 Мдокументальный проектН:
Манатомия чудесН0
22047 Х1ф МТ
рое
лодке
счи
собаки
29022 МХ
аленькие
комедии0
29032 Х1ф М
очной
гос
2:072 Х1ф М
кро
ельница
игровН0
рачи
36042 Х1ф М
рачи
должение0
3:032 Х1ф М
для лю
бимогоН0
42022 вести недели0
43077 Мпетросян и женщиныН0
22027 Мвоскресный вечер с вла
димиром соловьевымН0
28027 Т1с М
чс
Т чре
вычайная си
уа
2:022 сегодня0
2:042 Т1с М
чс
Т чре
вычайная
уация
Н продолжение)0
2:072 Ммедицинские тайныН0
29047 Медим домаН0
32022 сегодня0
32042 Мпервая передачаН0
33027 Мчудо техникиН0
33072 Мдачный ответН0
35022 сегодня0
35037 Мя худеюН0
нава
38022 сегодня0
нава
39032 Т1с МТ
амбовская вол
39022 сегодня0
39062 Т1с М
Тамбовская вол
продолжение)0
28022 Ммиллион вопро
сов о природеН0
28037 мультфильмы0
29027 МЗнаем русскийН0
32022 новости бегущая
строка)0
лые паруса
33072 Х1ф М
имские кани
кулы
36022 Х1ф М
крощение
роп
ивогоН0
38022 новости бегущая
строка)0
38037 Т1с М
еревенская ко
ва дня
44027 Х1ф М
ой лучший лю
22022 Х1ф М
оХ
ранник для
24022 фестиваль авторадио
Мдискотека :2/хН0
26052 Х1ф М
евушка с
арак
еромН0
29022 Мклуб супер/
книгиН0
29052 духовно/просвети
тельская программа0
34022 информационная програм
ма Мрегион ТвН0
37022 квн репортаж0
38067 Телевитрина0
39022 музыкальные поздравле
ния МТвой деньН0
39037 Телевитрина0
аоса
43052 Телевитрина0
43062 информационная програм
ма Мновости неделиН0
44037 боевик по воскресеньям0
квартиру
Телефон
Еробы, венки, кресты.
Тел.:
Еробы, кресты, венки,
Досстановление покосившихся
ул0 октябрьская. 43
паТ
рТр
– 7 у.е.
фотопечать
неба – 20 у.е. за 1 м
Д наличии есть
обрезной,
Утропильная система любых раз
меров. Работаем с организациями и
частными лицами. Распиловка леса.
Работаем с банковскими чеками.
Тел.:
из массива сосны
под заказ0
досТавка
по г0 добрушу Т
бесплатно0
усТановка
наш адрес:
ул0паскевича. 34.
ррр «дубраджа» Ув.02080/0490773 до 27.11.14г. Упп490506209
кбо.
(ремонт.)
елефоны: 3-02-23,
Velcom
ип матвеенко е0ф0 унн 692385234
металлические
– в день
КС Трохов о.о. Упп 490971653
Ремонт матрасов, замена пружинных блоков,
ызов мастера и услуги грузчиков – бесплатно
ТУ
адрес: г. добруш,
ул.Саскевича, 12
ел. 8-044-474-90-45.
’ТУС «ХимельТорг» Упп 490909692
Я
з: стенки,
кухни, прихожие, столы
ные покрытия (ламинат,
замер, доставка,
компьютерный проект
ел. 8-044-777-01-95
из гранита и гранитной
крошки, медальоны,
УТа
Ул. фрунзе, 17 (на проходной УХТ).
рТрДК
обогреватели (диз.),
инкубаторы, маслобойки,
Еарантия и доставка.
Vel
картофелекопалку для
з
можно в нерабочем
Телефон
Кз кровати — тахта.
Дыезд мастера
Velcom 8-029-361-62-35,
зУТаД
зУТаД
ЕН
абота на дому. Сриработок
- паборщик текстов на дому
- Рекламный агент.
диный многоканальный телефон.
вонить только с городского
К другие. Более 630 вакансий
работы на дому –
страховой агент на дому, шитье
и вязание на дому,
редакторы текстов на дому,
Условия оплаты оговариваются
Тел.:
Velcom 8-029-385-09-19.
ип макарова о0Т0 унн 692979298
балконные
рамы
с повышенной теплоизоляцией;
с улучшенными шумоизоляционными качествами;
оконные системы повышенной безопасности;
наличный и безналичный расчеты;
продукция сертифицирована0
:/249/459/2/45: Veleoo :/266/959/2/95:
замер,
установка —
ы
Тр
теплицы, калитки,
ворота, ограды,
тротуарная плитка,
устройство
КС Еерасименко Д.С. Упп 490384822
в филиале г. добруша
УСУС «Еомельская областная автомобильная школа» рр БраоН
обьявляет набор на курсы водителей категории «Д».
бучение в г. добруше по ул. фрунзе,17.
Еруппа выходного дня – занятия(суббота, воскресенье).
8(029)362-14-21(
),
Тел.8(0232)41-89-77, 8(044)541-89-77(@),
олы
емонт старых оград0
Замена старых оград на новые с доплатой)0
3/местная ограда У 3 222 222 руб0.
4/местная ограда У 3 322 222 руб0.
5/местная ограда У 3 522 222 руб0
доставка. установка У бесплатно0
Тел0: 7/25/82 дом0).
ип петров в0с0 унн 69272594:
РаНЮпыХ
Еарантийный и платный.
(Velcom)
салон
в продажу
аМУ
УУ
чехлы, карты памяти,
Сриглашаем за покупками.
ТУ
заборы, ворота, калитки из профнастила
и сетки-рабицы
паТ
рТр
от 7 у.е./м
. Еарантия качества.
регистрации
ндреевича, УпС 491150871,
дом
по ул. Тургенева, 19.
12.12.2011 г.в.,
1,2 бензин, 7850 у.е.
1987 г.в.
50-100 кг
Телефон
под строительство,
Телефон
аТ
рТр
7 у.е.; 1 м
Телефоны
К
рТр
ы,
[email protected]
Тел. 8-029-374-13-21
о
7-92-66, 8-029-329-28-84 (Vel)
ТУ
8-029-322-12-95 (Vel).
Работаем по району.
Дыезд на замер с каталогом образцов.
КХ
ыХ УТ
ыХ
рТ
чистка, окраска
Тел.: 8-044-455-68-54 (Velcom),
КС Еабеев С.о. Упп 491230406
1-комнатную квартиру
в районе фабрики.
Телефон
квартиру,
Телефон оТУ
1-комнатную квартиру
Телефон
вери металлические входные
и межкомнатные деревянные.
ел. 8-029-166-73-52.
Мачественная
установка дверей.
замер, доставка —
Белоруской пионерской организации в этом году исполняет
ся 25 лет, и все эти годы пионеры исправно, придерживаясь
своих законов, развивались и помогали, по мере своих сил и
Д добрушском районном центре дополнительного образования
прошел турнир «Сионерский зачет» среди пионерских дружин города
и района, приуроченный к таким важным датам, как 70-я годовщина
Собеды советского народа в Деликой ртечественной войне и 25-
летию общественного обьединения «Белорусская республиканская
пионерская организация». Турнир проходил в виде интеллектуальной
игры «’то Еде Могда ».
Ятот турнир является ежегодным и проводится как отборочные
соревнования для дальнейшего участия в областном этапе конкур
са. ррганизуется он при поддержке отдела образования, спорта и
туризма райисполкома и клуба интеллектуальных игр «’то Еде
Могда » города добруша.
Д ожесточенной борьбе победа досталась пионерской дружине
средней школы »2 города добруша имени ф.Я.Мухарева. Ребята
уже неоднократно становились победителями и призерами этого
турнира и достойно представляли район в областном этапе кон
курса. пе каждый взрослый знает год образования пионерской
организации или чем прославился оихаил Мошкин в годы Деликой
ртечественной войны, а юные пионеры безошибочно дают ответы
на эти и другие вопросы.
запрет на нахождение несовершеннолетних на улице без
сопровождения взрослых с 23.00 до 6.00 должен повысить
ответственность родителей, отметил начальник инспекции по
делам несовершеннолетних Р
д майор милиции Ееннадий
Средставитель инспекции напомнил, что принятые поправки в
законодательстве, которые предусматривают упомянутый запрет,
касались, в том числе и МоаС РБ «р правах ребенка». папример,
статья 17.13 дополнена частью 2, в которой говорится, что родите
ли (опекуны, попечители) обязаны сопровождать детей младше 16
лет с 23.00 до 6.00 вне жилища. Нибо же они должны позаботиться,
Мроме того, в РрДд не понаслышке знают, что с принятием по
правок количество праздно шатающихся по улицам подростков
пошло на убыль, уменьшилось число случаев, когда сами несо
вершеннолетние становятся жертвами преступлений. Ееннадий
Сонятов пояснил, что наша страна в этом вопросе не единственная
на просторах бывшего Уоветского Уоюза и звропы. Д частности, в
России в зависимости от местных особенностей могут установить
свои временные и возрастные рамки.
по называть эту норму комендантским часом не стоит. Ято за
щитная мера.
– Ребенок может находиться вне дома в позднее время, но с со
вершеннолетними (родителями, взрослыми братьями или сестрами,
знакомыми). Елавное, чтобы родители знали, где и с кем находятся
их дети, – сказал начальник инспекции.
Сри встрече несовершеннолетнего в позднее время на улице
сотрудник органов внутренних дел выяснит его личность и воз
раст. Родителям позвонят, узнают причину, по которой ребенок
оказался один. Родители смогут приехать в течение 3 часов. Д про
тивном случае, например, местонахождение родителей не уста
новили, они находятся в состоянии опьянения, ребенка доставят в
социально-педагогический приют, рассказали в инспекции по делам
несовершеннолетних.
забрать ребенка может по поручению родителей любой взрослый.
оилиционер позвонит родителям, выяснит возможность приехать
за ребенком.
па родителей, ответственных за пребывание ребенка без при
смотра в поздний час, будет налагаться штраф в размере до двух
базовых величин. за повторное в течение года нарушение – до пяти
базовых.
при одновременной подаче
обьявления или рекламы
на пять выпусков
предоставляется скидка
в размере 10 процентов,
в размере 20 процентов
от стоимости размещения.
Сринять участие в акции
приглашаем всех наших
постоянных и будущих
паш адрес: г.
ул. Уоветская, 33.
Телефон/факс 3-39-91.
5 марта
20 марта
27 марта.
Ято рискованные стрес
вые дни, когда необ
ходимо обращать более
пристальное внимание
на состояние своего здо
е рекомендуется
в эти дни начинать новые
важные дела.
www.vdobrushe.by
Д.а. галоўнага рэдактара
ÒУМУпрДа
ЮдоÒ
ёдаРаўпа
Еазета выходзgць
на
беларускай і рускай мовах.
Сасведчанне аб рэгістрацыі
оіністэрствам інфармацыі
Iндэкс 64176 (інд.),
ÒМРйп фóìйРй
72650 Çйêйр 39:20
247050
Тэлефоны:
E-mail:
Садпісана да друку –
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 3,0 óì. äðóê. àðêóø.
цана ў розніцу 3692 руб0
галоўны рэдактар 5/33/66
адказны сакратар 5/36/24.
рэдактар аддзела 5/36/24.
карэспандэнты 5/48/9:. 5/39/:6.
бухгалтэрыя 5/48/86 факс)
аддзел рэкламы 5/59/93 факс)
працуе Т з :022 да 38022.
панядзелак Т пятніца).
перапынак з 34022 да 35022
Еазета набрана і звярстана на настольна-
выдавецкім комплексе рэдакцыі газе
ты «добрушскі край», надрукавана на ааТ
«Солеспечать». адрас друкарні: г. Еомель,
оеркаванне аўтараў публgкацый не абавяз
кова
адлюстроўвае пункт гледжання рэдак
адказнасць за дакладнасць фактаў нясуць
аўтары публікацый, рэкламнай інфармацыі
адказнасць за якасць друку нясе ааТ
«Солеспечать». Якасць друку адпавядае якасці
прадастаўленых арыгіналаў.
территориальном центре
социального обслуживания
населения прошел тради
ционный ежегодный конкурс
, ну-ка, бабушки», приуро
ченный ко дню защитников
течества и 8 оарта.
Сраздничная встреча нача
лась с приветствия всех со
бравшихся участников, боль
шинство которых являются
членами Белорусского товари
щества инвалидов по зрению,
председателем добрушского
отделения анной Морчевской.
– Сусть каждый день бу
дет для вас счастливым, –
взволнованно пожелала она
Сосле минутой молчания
участники встречи почтили
память жертв и воинов, погиб
ших во время Дторой мировой
– Дедь именно благодаря
этим самоотверженным лю
дям мы с вами сейчас живем
под мирным небом и можем собраться
на такой праздник, – подчеркнули чле
ны БелТКз анатолий Муликов и Косиф
Русецкий.
Дскоре ведущие обьявили о на
чале конкурса «а, ну-ка, бабушки».
Участницами творческого состязания
стали Далентина дриневская, Тамара
Быкова, анна шумигай и паталья
Бетехтина. задорные женщины, а вовсе
не слабые старушки – такими предстали
перед взорами строгого, но справедли
вого жюри участницы.
Увои креативные идеи и умения
конкурсантки могли показать со всех
сторон. Сричина такого
широкого выбора поля
для творчества лежит в
том, что организаторы
праздника постарались
подобрать конкурсные
задания на любой вкус.
Дизитка, каверзные во
просы и кулинарное со
ревнование «Бабушка-
хозяюшка» помогли
участницам в полной
мере продемонстриро
вать индивидуальные ка
чества, достойные титула
победительницы.
по самым ярким
и запоминающимся
стал этап «Бабушкин
сундук», в ходе ко
торого соперницам
нужно было подгото
вить оригинальный
наряд и неординарно
представить его на суд
жюри и публики. Дот
где каждая из участ
ниц показала, что она,
несмотря на пенси
онный возраст, знает
настоящее значение
паталья Бетехтина
в элегантном сарафа
не и кожаных сапож
ках еще раз убедила зрителей в том,
что простота – залог хорошего вкуса.
Далентина дриневская продемонстри
ровала повседневный образ хозяйки,
а Тамара Быкова – нестандартный са
рафан и шляпку, связанные ею. Уамой
стильной представительницей прекрас
ного пола, которая приняла участие в
состязании, оказалась анна шумигай.
рна удивила всех национальным костю
мом с красочной вышивкой.
– Ятому наряду уже более 40 лет,

призналась женщина, – но, как видите,
он до сих пор не потерял ни своей кра
финальным заданием для конкур
санток стало угадывание известных
мелодий. Сосле совещания и тщатель
ного подсчета баллов жюри обьявило,
что все «бабушки»
шли на равных,
каждая стала по
бедительницей в
одном из конкур
сов. Со этой причи
не всем 4 конкур
санткам присуди
ли звание «Нучших
бабушек».
Дсе мероприя
тие сопровожда
лось радостным
смехом и любимы
ми песнями в ис
полнении квинтета
зрительниц – чле
льга
звгения
прмйьим пагрЮ…»
удесным весенним
подарком для прекрас
ной половины человече
ства станет фееричный
и романтичный, волшеб
ный и завораживающий
концерт, посвященный 8
оарта, который состоится
6 марта 2015 года в 17.00
в ЕУ
«добрушский район
ный дом культуры».
Монцертную программу
готовят исключительно муж
чины. артисты свои песни
посветят женщине, любви,
весне. Монцертная програм
ма будет овеяна романтиз
мом с мужским акцентом,
и у каждого зрителя в душе
останутся неизгладимые
впечатления. Содготовка к
мероприятию идет с осо
бым трепетом и интересом,
ведь каждый номер будет
маленьким музыкальным
чудом и чувственным при
знанием в любви нашим
па концерт приглашают
ся жители города и района,
здесь будут рады видеть
каждого. давайте радовать
ся празднику и поздравлять
своих любимых все вместе,
дарить им свое хорошее на
строение, положительные
эмоции и посвящать свои
песни.
а вы знаете как вести себя в театре, в
филармонии, на концерте Ятот вопрос
становится все более актуальным в связи с
тем, что все большее число людей начинает
регулярно посещать культурные мероприя
тия. Соэтому перед посещением театра либо
концерта не помешает ознакомиться с пра
вилами этикета, ибо, как показывает прак
тика, к большому сожалению, многие люди
Д случае недомогания посещение концер
та следует отложить, чтобы не мешать каш
лем или проявлениями нездоровья другим
рдежда для концерта должна быть тор
жественной, а прическа такой, чтобы не ме
шать зрителям на местах сзади. Уобираясь
в театр или на концерт, лучше всего надеть
костюм спокойных тонов. другими словами,
одеться нужно так, что не привлекать к себе
особенного внимания окружающих, если
такой наряд не слишком кричащий и вызы
вающий. пеуместны также сумки, предна
значенные для улицы, магазинов. К конечно
же неуместно входить в концертный зал в
верхней одежде, предпочтительно оставить
ее в гардеробе.
зсли необходимо срочно выйти из зала, то
лучше всего это сделать во время перерыва
в исполнении музыкальных номеров, чтобы
не отвлекать артиста или выступающего и не
мешать зрителям. зсли решили остаться, не
следует своим видом или репликами мешать
окружающим. Дыходить из зала можно толь
ко после того, как артисты покинут сцену.
рпаздывать к началу спектакля или кон
церта считается недопустимым. рднако
если по каким-либо причинам вам пришлось
опоздать, то не нужно беспокоить других
зрителей и, наступая тем на ноги, направ
ляться к своему месту. пеобходимо подо
ждать окончания акта или части спектакля
или музыкального произведения и уже в
антракте пройти к своим местам. Кдти вдоль
ряда нужно, повернувшись лицом к другим
зрителям. Сри этом следует извиниться
Сризнаком дурного тона и невежеством
считается ведение беседы с соседями. К уж
тем более непозволительно в это время что-
либо есть, шуршать фантиками от конфет
или фольгой от шоколада, разговаривать по
мобильному телефону.
паиболее грубой ошибкой и серьезным
нарушением норм этикета считается уход из
зрительного зала во время продолжения или
за несколько минут до окончания спектакля
или концерта. Дежливый человек и благо
дарный зритель непременно дождется той
минуты, когда он сможет бурными аплодис
ментами поблагодарить актеров или музы
кантов за игру.
Сосещение культурного мероприятия –
это всегда праздник, выход в свет, повод
пообщаться с людьми и приобщиться к пре
красному. пе лишайте себя этого! загляните
в афиши предстоящих мероприятий прямо
сейчас и запланируйте свой вечер для обще
ния с искусством.

Приложенные файлы

  • pdf 11122431
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий