507. Добра Е. А. Секреты аюрведы в терапии заболеваний опорно-двигательной системы. Артрикюр-N — уникальная комбинация 11 лекарственных трав / Е. А. Добра // Провизор.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ІНФОРМАЦІЙНО
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ
ВІДДІЛ
НАТУРАЛЬНА МЕДИЦИНА
В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЛІТЕРАТУРИ
Запоріжжя
2017
УДК 016:615.89
Н 33
Н33
Натуральна м
едицина в системі сучасних знань
:
бібліографічний покажчик літератури / уклад.
Каминіна; ЗДМУ, наукова бібліотека.
Запоріжжя,
2017.
-
67 с.
Бібліографічний покажчик містить різноманітні види та типи
документів з фонду бібліотеки ЗДМУ. Матеріал
у ньому подається за
тематичними розділами. Видання адресовано студентам, викладачам,
науковцям та всім, хто прагнє більш детального вивчення
різноманітності видів та ефекивності застосування немедикаментозних
засобів профілактики та лікування.
Зміст
ПЕРЕДМОВА
........................................................................................................................... 4
АРТ
ТЕРАПІЯ
......................................................................................................................... 6
КОЛЬОРОТЕРАПІЯ. СВІТЛОТЕРАПІЯ. ФОТОТЕРАПІЯ
......................................... 7
МУЗИКОТЕРАПІЯ
................................................................................................................ 8
АНІМАЛОТЕРАПІЯ
.............................................................................................................. 8
ПРОБІОТИКИ
....................................................................................................................... 18
БАДи
........................................................................................................................................ 18
ГОЛОДУВАННЯ
................................................................................................................... 20
СИРОЇДІННЯ
........................................................................................................................ 20
ФІТОТЕРАПІЯ (книги 2000
2016рр.)
............................................................................... 20
АРОМАТЕРАПІЯ
................................................................................................................. 23
ГІРУДОТЕРАПІЯ
................................................................................................................. 26
АПІТЕРАПІЯ
......................................................................................................................... 27
КЛІМАТОТЕРАПІЯ
............................................................................................................. 29
ЛІТОТЕРАПІЯ
...................................................................................................................... 29
ПЕЛОІДОТЕ
РАПІЯ
............................................................................................................. 29
ГЛИНОЛІКУВАННЯ
........................................................................................................... 30
БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ
............................................................................................................ 31
СПЕЛЕОТЕРАПІЯ. ГАЛОТЕР
АПІЯ
............................................................................... 34
РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
........................................................................................... 36
АЕРОІОНОТЕРАПІЯ
.......................................................................................................... 36
АЕРОКРІОТЕРАПІ
........................................................................................................... 36
ГІДРОТЕРАПІЯ
.................................................................................................................... 37
ОЗОНОТЕРАПІЯ
.................................................................................................................. 38
ГЕЛІОТЕРАПІЯ
.................................................................................................................... 42
ХРОНОТЕРАПІЯ. ХРОНОФАРМАКОЛОГІЇ
................................................................ 42
СХІДНА МЕДИЦИНА
......................................................................................................... 44
АЮРВЕДА
.............................................................................................................................. 45
ЙОГА
....................................................................................................................................... 46
ТИБЕТСЬКА МЕДИЦИНА
................................................................................................ 47
ТРАДИЦІЙНА КИТАЙСЬКА МЕДИЦИНА
.................................................................. 48
УН
.................................................................................................................................... 49
СИСТЕМИ ДИХАННЯ
........................................................................................................ 49
АУТОТРЕНІНГ
..................................................................................................................... 50
АКУПУНКТУРА
................................................................................................................... 50
ПЕРЕДМОВА
Натуральна МЕДИЦИНА
-
це область науки і практичної діяльності, яка має за мету
збереження та зміцнення здоров'я людей. Вона об'єднує досягнення класичної, офіційної
медицини, б
агаті традиції народної медицини різних народів світу, методи попередження і
лікування хвороб за допомогою немедикаментозних, неінвазивних засобів.
З точки зору світової практики натуральна медицина включає наступні напрямки
відновлення і розвитку людини:
ароматерапія, арт
терапія, аутотренінг, Аюрведа, БАДи до їжі,
біорезонансні та енерговібраційні технології, біоенергетика, вегетаріанство, східна медицина,
гірудотерапія, гомеопатія, дієтологія та харчові раціони, дихальні системи, звукотерапія, йога,
ману
альна терапія, народна медицина, тибетські практики, традиційна китайська медицина,
кольорово
-
та світлотерапія, фітотерапія, екологія людини й довкілля та ще багато іншого,
часом незаслужено забуте.
Запропонований бібліографічний покажчик дає змогу ознайо
митися з літературою з цих
питань. Він містить книги, статті з пер
іодичних видань, інформаційни листи, автореферати
дисертацій, та інші документи 1990
2017 рр
видання. Покажчик створено на базі фонду та за
допомогою електронного каталогу бібліотеки ЗДМУ.
Матеріал систематизований за
тематичними розділами. В межах розділів література подана в алфавітному порядку.
Допоміжний апарат видання складають іменний та предметний покажчики.
ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС
Winternitz Wilhelm. Гидротерапія, основанная на физіолог
ическихъ и клиническихъ
началахъ: Лекціи для практичскихъ врачей и студентовъ. Т. 1. Физіологическія основы
гидротерапіи, ея техника, действіе и показанія / W. Winternitz.
-
СПб. : Изданіе журнала
Практическая Медицина, 1893.
- 392 c.
В50
Килівник
B. C. Історія гірудотерапії з початку 18
го століття н.е. до сьогодення / B. C.
Килівник, П. В.
Цвень, І. В. Кузьмін // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров'я
України.
- 2013. - N 1. -
С. 62
-72.
Крутских Татьяна. Биологически активные добавки.
Исторические аспекты создания
(Продолжение) / Татьяна Крутских, Ольга Жуковина // Косметология и аромология.
-
2008. - N 2. -
С. 61
-65.
Лондон С. В. Механотерапия (исторический экскурс) / С. В. Лондон, В. В. Малаховский
// Мануал. терапия.
- 2016. - N 2. -
С. 30
-34.
Маринжа Лук'ян. Теорія дієтики Іммануїла Канта / Л. Маринжа // Здоров'я України.
-
2011. - N 3. -
С. 66.
Музикотерапія
-
від давнини до сьогодення / Г. З. Мороз [та ін.] // Укр. мед. вісн.
- 2016. -
N 5. -
С. 60
-64.
Основні віхі розвитку озонотерапії та завтрашній день опанування технологій
озонотерпії в охороні здоров'я України / В. В. Ганічев, Л. Д. Тондій, В. О. Малахов та ін
// Охорона здоров'я України.
- 2006. - N 1/2. -
С. 57
-60.
Смоляр В. І. Розвиток дієтології (З історії нутриціології) / В. І. Смоляр // Пробл.
харчування.
- 2008. -
N 3/4.
-
С. 69
-74.
Субботина М. А. Этапы развития аюрведической медицины / М. А. Субботина, Т. С.
Сорокина, В. Ю. Дружинин // Пробл. соц. гигиены, здравоохранения и истории
медицины.
- 2013. - N 2. -
С. 57
-60.
Титлина И. Наука жить красиво. История аюрведы / И. Титлина // Красота & здоровье.
-
2012. - N 3. -
С. 69.
Титлина И. Смотрите, радуга. История хромотерапии / И. Титлина // Красота & здоровье.
- 2012. - N 2. -
С. 64.
Торохтин М. Д. Принципиальные основы мик
роклиматотерапии (к 30
летию
спелеотерапии в Украине) / М. Д. Торохтин, А. М. Торохтин, Ю. А. Торохтин // Мед.
реабілітація, курортологія, фізіотерапія.
- 2007. - N 1. -
С. 41
-48.
Убогов С. Г. Застосування апітерапевтичних засобів східними слов’янами: істо
рія та
духовні аспекти / С. Г. Убогов // Фітотерапія.
- 2015. - N 3. -
С. 62
-65.
Чекман
І. С. Історія лікознавства: навч. посіб. / І. С. Чекман ; рец.: I. М. Трахтенберг, Д.
С. Волох.
-
К. : Задруга, 2014.
-
256 с.
615.322(075.8)
-37
ТЕРАПІЯ
Бурно М
. Е. К вопросу о сегодняшней отечественной клинической психотерапии
духовной культурой / М. Е. Бурно // Независимый психиатр. журн.
- 2015. -
N 4.
-
С. 59
Гуменюк Л. М. Динамічний аналіз клініко
психопатологічних порушень у хворих з
першим психотичним
епізодом під дією арт
терапії / Л. М. Гуменюк, А. О. Савін // Укр.
вісн. психоневрології.
- 2012. -
Т. 20, N 3.
-
С. 25
-27.
Гуменюк Л. Н. Динамика ассоциативно
мнестической продуктивности у больных с
острым полиморфным психотическим расстройством с симптом
ами шизофрении под
влиянием интермодальной арт
терапии / Л. Н. Гуменюк // Укр. вісн. психоневрології.
-
2012. -
Т. 20, N 3.
-
С. 172
-173.
Гуменюк Л. Н. Динамика личностных особенностей у больных с первым психотическим
эпизодом под действием арт
терапии / Л
. Н. Гуменюк, В. А. Строевский, А. А. Савин //
Мед. психология.
- 2012. -
Т. 7, N 3.
-
С. 12
-16.
Гуменюк Л. Н. Поведенческие изменения у больных с первым психотическим эпизодом
под действием арт
терапии / Л. Н. Гуменюк, Н. С. Ольшевская, А. А. Савин // Мед
психология.
- 2012. -
Т. 7, N 3.
-
С. 50
-53.
Гуменюк Л. Н. Принципы арт
терапии для больных с первым психотическим эпизодом /
Л. Н. Гуменюк, А. А. Савин // Укр. вісн. психоневрології.
- 2012. -
Т. 20, N 4.
-
С. 36
-39.
Динамика клинико
психопатологических
нарушений у больных с первым
психотическим эпизодом под дейсвием арт
терапии на стационарном этапе лечения / Л.
Н. Гуменюк [и др.] // Мед. психология.
- 2012. -
Т. 7, N 2.
-
С. 64
-68.
Ільницька Т. Арт
терапія як ефективний метод реабілітації пацієнтів із
захворюваннями
психіки / Т. Ільницька // НейроNews.
- 2015. - N 10. -
С. 6
-9.
Коростій В. І. Принципи та ефективність застосування арт
терапії в комплексному
лікуванні хворих з рекурентним депресивним розладом / В. І. Коростій, С. Х. Хмаїн //
Укр. вісн. психоневрології.
- 2012. -
Т. 20, N 3.
-
С. 187.
Костоусов А. А. Динамика уровня социального функционирования больных
шизофренией под влиянием арт
терапии / А. А. Костоусов // Мед. психология.
- 2012. -
Т. 7, N 1.
-
С. 61
-62.
Ромашкина Н. В. Трансформационно
ресурсные арт
терапевтические методы (Altered
book или измененная книга; Fashion
therapy или метод создания и изменения аксессуаров
и предметов одежды) / Н. В. Ромашкина, С. В. Большунова // Независимый психиатр.
журн.
- 2015. - N 4. -
С. 63
-67.
Сахно С. Г.
Психосоціальний напрям арт
терапії, застосований психіатричними
службами в Україні / С. Г. Сахно // Мистецтво лікування.
- 2013. - N 9/10. -
С. 64
-65.
Сидоренко А. Ю. Арт
терапевтичний підхід у медико
психологічному супроводі дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку з вродженими вадами серця / А. Ю.
Сидоренко // Мед. психология.
- 2017. -
Т. 12, N 1.
-
С. 85
-88.
Хмаин С. Х. Арт
терапия в комплексном лечении рекуррентного депрессивного
расстройства / С. Х. Хмаин // Мед. психология.
- 2015. -
Т. 10, N
2. -
С. 99
-102.
Черных К. А. Влияние арт
терапии на уровень тревожности детей с онкологическими
заболеваниями и их родителей / К. А. Черных, Л. Я. Гриняева // Мед. реабілітація,
курортологія, фізіотерапія.
- 2013. - N 4. -
С. 19
-21.
КОЛЬОРОТЕРАПІЯ. СВІТЛОТЕРАПІЯ. ФОТОТЕРАПІЯ
Андреева Н. А. Гармонизирующая цветомузыкальная терапия нарушения зрения / Н. А.
Андреева, Л. В. Лесничук // Офтальмол. журн.
- 2014. - N 6. -
С. 121
-127.
Афанасьев Б. Г. Влияние полихромного цветового воздействия на
психофизиологическое состояние и функции жизненно важных систем организма / Б. Г.
Афанасьев, С. В. Дудников, А. В. Мироненко // Воен.
мед. журн.
- 2012. -
Т. 333, N 9.
-
С.
Бицоев В. Д. Лечебные методики подводного вытяжения позвоночника, тазобедренных и
коленных сустав
ов с подводной фототерапией / В. Д. Бицоев // Вестн. новых мед.
технологий.
- 2011. -
Т. 18, N 2.
-
С. 434
-437.
Живопись ваяние, зодчество. Воздействие цвета на человека, о цветных аурах,
излучаемых людьми / А. Ф. Яковцева [и др.] // Новости медицины и фар
мации.
- 2010. -
N 13/14. -
С. 28
-29.
Маркова М. Аура
сома
-
исцеление цветом / М. Маркова // Мистер Блистер.
- 2013. -
6/8. -
С. 52
-53.
Новиков Я. С. К вопросу о нейрофизиологических основах применения метода
цветоимпульсной терапии в патогенетическом л
ечении при офтальмопатологии / Я. С.
Новиков, О. В. Молотков, О. А. Молотков // Вестн. офтальмологии.
- 2011. -
Т. 127, N 3.
-
С. 59
-61.
Опыт применения селективной поляризованной хромотерапии в клинической практике /
Т. Н. Ёлкина [и др.] // Вопр. курортол
огии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2013. -
N 6. -
С. 42
-47.
Психические и вегетационные нарушения у детей и подростков с сахарным диабетом 1
го типа и их коррекция с помощью цветоритмотерапии / Н. Ю. Филина [и др.] // Журн.
неврологии и психиатрии
им. С.С. Корсакова.
- 2012. -
Т. 112, N 8.
-
С. 39
-43.
Тетерина Т. П. Цветотерапия глазных осложнений при сахарном диабете / Т. П. Тетерина
// Клинич. геронтология.
- 2008. -
Т. 14, N 12.
-
С. 44.
Тондий Л.
Д. О цветолечении: от истоков к современности / Л
. Д. Тондий, А. А.
Калюжка, Е. Л. Закревская // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2009. -
Т. 15, N 4.
Тондий Л. Д. Свет и цвет
-
достижения, задачи, проблемы, перспективы / Л. Д. Тондий,
Е. Л. Закревская // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2007. -
Т. 13, N 2.
-
С. 128
-129.
Трофанова Т. Г. Коррекция гармонизации жизни: индивидуальная нумерология и
цветотерапия : доклад на XII Международной конф. по интегральной медицине, г.
Казань, 2014 г. / Т. Г. Трофанова.
-
Д. : ЛізуновПрес, 2015.
-
86 с.
"Цвета красоты"
-
индивидуальная программа по уходу за кожей лица с элементами
цветотерапии от Irena Eris //
Косметолог
. - 2007. - N 2. -
С. 28.
МУЗИКОТЕРАПІЯ
Вегетативные и психофизиологические корреляты эффектов музыкотерапии при
невротических расстр
ойствах / А. Г. Казымов [и др.] // Журн. неврологии и психиатрии
им. С.С. Корсакова.
- 2012. -
Т. 112, N 10.
-
С. 45
-48.
Малаховский В. В. Влияние методов лечебной физкультуры и активной музыкальной
терапии на восстановление неврологических функций у пацие
нтов, перенесших
ишемический инсульт, в отдаленный период / В. В. Малаховский, Н. Г. Федорова //
Мануал. терапия.
- 2013. - N 1. -
С. 13
-19.
Маркане И. Под покровительством святой Аполлонии и святой Цецилии
-
об "эффекте
Моцарта" и музыкотерапии / И. Марка
не // ДентАрт = DentArt.
- 2013. - N 2. -
С. 8
-10.
Мирошник И. М. ЛОК
терапия и синергическая музыкоцветотерапия как базовые
методы рекреативной психологической помощи / И. М. Мирошник, Е. В. Гаврилин //
Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2008. -
Т. 14,
N 3. -
С. 25
-32.
Побережна Г. Музикотерапія як інноваційна технологія особистісного розвитку / Г.
Побережна // Вища освіта України.
- 2010. - N 3. -
С. 87
-97.
Сергеева Ж. В ритме сердца: музыкотерапия / Ж. Сергеева // Красота & здоровье.
- 2013.
- N 10. -
С. 166
-169.
Соболь И. Н. Психологическая помощь в детском санатории по методу ЛОК
психокоррекции и музыкотерапии Мирошник и Гаврилина / И. Н. Соболь // Вестн.
физиотерапии и курортологии.
- 2008. -
Т. 14, N 2.
-
С. 140.
АНІМАЛОТЕРАПІЯ
Анималотерапия в
дет
ской неврологии и психиатрии / А. П. Чуприков [и др.] // Укр. вісн.
психоневрології.
- 2012. -
Т. 20, N 3.
-
С. 235.
Воробьева Ольга. Кошки
-
мышки. Анималотерапия / Ольга Воробьева, Евгений Тарасов
// Красота & здоровье.
- 2009. - N 6. -
С. 84
-86.
Шпонтак
І. М. Анімалотерапія
-
оздоровлення
і психологічна допомога дитині / І. М.
Шпонтак // Безпека життєдіяльності.
- 2013. - N 12. -
С. 6
-10.
ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЯ
Вплив
дельфінотерапії на функціонування серцево
судинної системи дітей з різними
ураженнями ЦНС / О.
П. Романчук [та ін.] // Мед. реабілітація, курортологія,
фізіотерапія.
- 2011. - N 3. -
С. 10
-13.
Гончар Ю. А. Роль дельфинотерапии в кoррекции эмоционального состояния детей с
психофизическими нарушениями / Ю. А. Гончар // Мед. психология.
- 2015. -
Т. 10
, N 4. -
С. 37
-42.
Дельфинотерапия в системе социально
психологической адаптации детей с задержкой в
развитии / Л. H. Лукина [и др.] // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2013. -
Т. 19, N
2. -
С. 29
-31.
К вопросу об использовании дельфинотерапии для кор
рекции психосоматических
осложнений у детей, больных сахарным диабетом / Л. Н. Лукина [и др.] // Вестн.
физиотерапии и курортологии.
- 2012. -
Т. 18, N 2.
-
С. 36
-38.
Каладзе Н. Н. Место дельфинотерапии в реабилитации детей, больных ранним детским
аутизмом
/ Н. Н. Каладзе, А. В. Чумак // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2011. -
Т. 17, N 4.
-
С. 203
-206.
Лукина Л. Н. Актуальные проблемы
дельфинотерапии / Л. Н. Лукина // Вестн.
физиотерапии и курортологии.
- 2011. -
Т. 17, N 4.
-
С. 201
-203.
Лукина Л. Н.
Механизмы терапевтических эффектов процедур дельфинотерапии / Л. Н.
Лукина // Таврич. мед.
биол. вестн..
- 2012. -
Т. 15, N 3 Ч. 2.
-
С. 162
-165.
Масберг И. В. Стресс
зависимые гематологические показатели у черноморских афалин,
участвующих в дельфинотерап
ии (часть II) / И. В. Масберг, О. И. Попова, О. Н.
Вербицкий // Експерим. і клініч. медицина.
- 2010. - N 3. -
С. 78
-81.
Методические аспекты дельфинотерапии / Л. Н. Лукина [и др.] // Вестн. физиотерапии и
курортологии.
- 2011. -
Т. 17, N 2.
-
С. 95
-97.
оведення дельфінотерапії у дітей та підлітків : інформ. лист / А. П. Чуприков [та ін.] ;
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, ПВНЗ "Київ. мед.
т УАМН".
-
К. : [б. в.], 2010.
-
[7] с.
-
(Інформаційний лист про нововведення в
системі
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 033
2010. Вип. 1, Психіатрія).
Психотропный эффект дельфинотерапии / А. П. Чуприков, С. В. Келюшок, Н. Ю.
Василевская и др // Укр. вісн
. психоневрології.
- 2008. -
Т. 16, N 1.
-
С. 93.
Чуприков А. П, Психол
огические тренинги и дельфинотерапия в оптимизации течения
перинатального периода / А. П, Чуприков, С. Р.
Галич, Г. В. Шпатаковская //
Перинатология и педиатрия.
- 2011. - N 4. -
С. 119.
ДІЄТОЛОГІЯ. ДІЄТОТЕРАПІЯ
Анохіна Г. А. Дієтичне харчування при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі / Г. А.
Анохіна, Н
. В. Харченко, І. С. Михайліченко // Новости медицины и фармации.
- 2011. -
N 375. -
С. 43
-44.
Анохіна Г. А. Дієтичне харчування при депресії / Г. А. Анохіна // Новости медицины и
фармации.
- 2012. - N 17. -
С. 20
-21.
Анохіна Г. А. Дієтотерапія при автоімунних ураженнях печінки / Г. А. Анохіна //
Новости медицины и фармации.
- 2010. - N 323. -
С. 43
-45.
Ахаладзе Н. Г. Разгрузочно
диетическая терапия больных с артериальной гипертензией
и ожирением / Н. Г. Ахаладзе // Журн. практ. лікаря.
- 2009. - N 1. -
С. 7
-10.
Бабаян М. Л. Возможности диетической коррекции функциональных запоров у
новорожденных и детей раннего возраста / М. Л. Бабаян // Педиатрия.
- 2012. -
Т. 91, N 4.
-
С. 67
-71.
Бакалюк Т. Г. Ефективніст
ь дієтичної корекції в комплексі реабілітаційних заходів у
хворих літнього та старечого віку на остеоартроз / Т. Г. Бакалюк // Пробл. старения и
долголетия.
- 2016. -
Т. 25, N 1.
-
С. 133
-147.
Бакшеев В. И. Альтернативная медицина. Прошлое, настоящее и буд
ущее. Часть 1.
Диеты / В. И. Бакшеев, Н. М. Коломоец, Т. В. Костычева //
Клинич. медицина.
- 2009. -
Т.
87, N11. -
С. 52
-59.
Белоусова А
. С. Диетотерапия при акне и "проблемной коже" / А. С. Белоусова //
Эксперим. и клинич. дерматокосметология.
- 2013. - N 5. -
С. 35
-38.
Белоусова О. Ю. Диетическое лечение диарейного синдрома у детей / О. Ю. Белоусова //
Пробл. сучасної мед. науки та освіти.
- 2009. - N 2. -
С. 70
-76.
Бенца Т. М. Диетотерапия ожирения / Т. М. Бенца // Ендокринологія.
- 2012. -
Т. 17, N 1.
-
С. 102
-105.
Богданов А. Р. Влияние диетотерапии, обогащенной конъюгированной линолевой
кислотой, на антропометрические показатели и композиционный состав тела пациенток
с избыточной массой тела / А. Р. Богданов, С
. А. Дербенева // Вопр. питания.
- 2013. -
Т.
82, N 4. -
С. 55
-62.
Большова О. В. Дієтотерапія при ожирінні у дітей та підлітків / О. В. Большова, Т. М.
Маліновська //
Лікарська справа.
- 2008. - N 7/8. -
С. 70
-79.
Владимиров О. Ю. Створення біологічно активної добавки, що містить дигідрокверцетин
/ О. Ю. Владимиров, С. В. Гарна // Фармац. часопис.
- 2012. - N 3. -
С. 84
-88.
Влияние диетотерапии на показатели состава тела у больных ожирением и сахарным
диабетом типа 2 / И. А. Лапик [и др.] // Вопр. питания.
- 2013. -
Т. 82, N 1.
-
С. 53
-58.
Влияния
диетотерапии, обогащенной селеном, на психоэмоциональное состояние и
адаптационный потенциал больных с сердечно
сосудистыми заболеваниями и
ожирением / С. А. Дербенева [и др.] // Вопр. питания.
- 2012. -
Т. 81, N 4.
-
С. 35
-41.
Возможности диетической коррекции дефицита микронутриентов у детей раннего
возраста / Т. В. Казюкова [и др.] // Педиатрия.
- 2010. -
Т. 89, N 6.
-
С. 77
-83.
Ворожбит Б. С. Дієтичне харчування при хронічних вірусних гепатитах і цирозах
печінки / Б. С. Ворожбит, О. Б. Ворожбит, У. Б.
Яковина // Актуал. пробл. медицини,
фармації та біології.
- 2012. - N 6. -
С. 25
-30.
Гладышев О. А. Диетотерапия больных, страдающих нервной анорексией и нарушением
пищевого поведения, в условиях стационара / О. А. Гладышев, В. А. Исаков, А. К.
Шаховская /
/ Вопр. питания.
- 2011. -
Т. 80, N 1.
-
С. 39
-45.
Гоцуля Т. С. Дієтичні добавки у фармації / Т. С. Гоцуля, А. В. Самко, В. В. Галиця //
Запорож. мед. журн.
- 2011. -
Т. 13, N 2.
-
С. 33
-37.
Гринюк С. М. Дієтотерапія в комплексному лікуванні псоріазу / С.
М. Гринюк, Л. О.
Хімейчук, Н. Ю. Сенишин // Галицький лікар. вісн.
- 2013. -
Т. 20
, N 1 Ч. 1.
-
С. 141
-144.
Гурвич М. М. Лечебное питание при сахарном диабете : монография / М.М. Гурвич.
-
М.
: Сов. спорт, 2001.
-
288 с.
616.379-008.64-
08 Г 95
Гурвич М. М
. Лечебное питание при сердечно
сосудистых заболеваниях : монография /
М.М. Гурвич.
-
М. : Сов. спорт, 2001.
-
304 с.
08 Г 95
Демецка А. Диета для
иммунитета / А. Демецка // Фармацевт
практик.
- 2013. -
N 2.
-
С.
Демецкая А. Антидепрессивная диета / А. Демецкая // Фармацевт
практик.
- 2012. -
N 11.
-
С. 60.
Демецкая А. Диета для донора / А. Демецкая
// Фармацевт
практик.
- 2013. -
N 7/8.
-
С.
Диабетическое питание : монография / сост. З. Н. Дудюк .
-
Мн. : Совр. литератор, 2000.
-
192 с.
874 Д 44
Диета DASH
снижает жесткость сердца // Артериальная гипертензия.
- 2013. -
N 6.
-
С.
Диета и когнитивная функция // Артериальная гипертензия.
- 2011. - N 1. -
С. 48
-49.
Диетические возмодности улучшения сна детей грудного и раннего возраста /
Н. А.
Геппе [и др.] // Педиатрия.
- 2011. -
Т. 90, N 2.
-
С. 52
-58.
Диетические добавки
-
место в Государственной Фармакопее Украины // Еженедельник
АПТЕКА.
- 2012. - N 29. -
С. 9.
Диетические рекомендации для пациентов с распространенными компенсированными
заболеваниями печени // Здоров'я України.
- 2016
. - N 8. -
С. 3, 8.
Диетология : Руководство / под ред. А. Ю. Барановского.
- 2-
е изд, перераб. и доп.
-
СПб.
: Питер, 2006.
-
960 с.
615.874.2(035) 44
Диетотерапия при
заболеваниях печени у детей: обзор / Е. В. Павловская, Т. В. Строкова,
Н. В. Топильская, В. А. Исаков // Вопр. питания.
- 2009. -
Т. 78, N 5.
-
С. 11
-19.
Дієта для очей // Мистер Блистер.
- 2012. -
N 4.
-
С. 29.
Дієта при лікуванні алергії на коров'яче молоко / Т. Р. Уманець [та ін.] // Кліні
ч.
імунологія. Алергологія. Інфектологія.
- 2015. - N 7. -
С. 40
-41.
Дієтична корекція гастроінтестинальних порушень у дітей грудного віку / В. В.
Бережний [та ін.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія.
- 2011. -
Т. 73, N 4.
-
С. 23.
Дієтичний і фармакологічний супровід щодо запобігання рецидиву сечокам’яної хвороби
у дорослих: клінічні рекомендації Американського коледжу лікарів // Новости медицины
и фармации.
- 2015. - N 9. -
С. 31.
Дієтичні рекомендації (восьме видання, 2015
2020 рр.; Департамент охорони здоров’я та
соціальних послуг США, Департамент сільського господарства США) // Здоров'я
України.
- 2016. - N 17. -
С. 16
-18.
Доценко В. А. Диетологическая коррекция пищевого статуса пациентов с синдромом
раздроженной толстой кишки / В. А. Доценко, И. А. Кононенко // Вопр. питания.
- 2012.
-
Т. 81, N 3.
-
С. 66
-69.
Зеленин Ю. В. Особенности гомеопатической диеты / Ю. В. Зеленин // Провизор.
- 2007.
- N 3. -
С. 36
-41.
Зубаренко О. В. Дієтотерапія, як метод первинної профілактики дисметаболічних
нефропаті
й у дітей / О. В. Зубаренко, Г. К. Копійка // Педіатрія, акушерство та
гінекологія.
- 2008. - N 3. -
С. 53.
Картелишев А. В. Принципы
диетотерапии и диетопрофилактики у детей, больных
ожирением, и в группе риска по ожирению / А. В. Картелишев // Педиатрия.
- 2008. -
Т.
87, N 5. -
С. 78
-82.
Клебанова Е. М. Влияние диетотерапии на состояние углеводного, липидного обменов и
содержание грелина в сыворотке крови больных сахарным диабетом типа 2 / Е. М.
Клебанова // Вопр. питания.
- 2007. -
Т. 76, N 1.
-
С. 63
-66.
Клиническая оценка эффективности диетической коррекции метаболического синдрома
с использованием специализированного пищевого продукта, обогащенного хромом / О.
В. Дашкевич [и др.] // Вопр. питания.
- 2013. -
Т. 82, N 3.
-
С. 30
-36.
Колупаева Ю. И. Соевы
е продукты в диетотерапии эрозивно
язвенных поражений
пищеварительного канала у детей / Ю. И. Колупаева, Ю. Н. Анисимова, В. Р. Боровский
// Лікарська справа.
- 2008. - N 5/6. -
С. 57
-63.
Кондратюк В. Є. Особливості харчування хворих на подагру / В. Є. Кондратюк, О. М.
Тарасенко, Ю. П. Синиця // Пробл. харчування.
- 2016. - N 1. -
С. 37
-42.
Конь И. Я. Детская (педиатрическая) диетология (нутрициология): достижения и
проблемы / И. Я. Конь // Педиатрия.
- 2012. -
Т. 91, N 3.
-
С. 59
-66.
Корзун В. Н. Харчові р
аціони геродієтичного призначення з використанням дієтичних
добавок рослинного походження / В. Н. Корзун, К. В. Свідло // Пробл. старения и
долголетия.
- 2016. -
Т. 25, N 2.
-
С. 235
-252.
Кравченко И. Синдром раздраженного кишечника: роль кишечной миклофло
ры и
вопросы диетотерапии / И. Кравченко // Здоров'я України.
- 2015. -
N 9.
-
С. 22
-23.
Крамарьова В. Н. Дієтична корекція метаболічних порушень у хворих на есенціальну
артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом / В. Н. Крамарьова, В. О. Соболь //
Галицький лікар. вісн.
- 2010. -
Т. 17, N 3.
-
С. 52
-55.
Крушиньска
Росада М. Сучасні погляди щодо впливу дієти на стан здоров'я зубів / М.
Крушиньска
Росада, Й. Плюскота // Новини стоматології
. - 2009. -
N 3.
-
С. 81
-84.
Латогуз И. К. Диетотерапия при разл
ичных заболеваниях : справочное издание / И. К.
Латогуз, С. И. Латогуз.
-
М. : Эксмо, 2008.
-
544 с.
615.874(035) Л27
Лысунец Елена Михайловна. Профилактика ишемической болезни сердца на основе
диетотерапии и использованием натуральных фруктовых и ягодных
паст и их
композиций [Рукопись] : Дис... канд. мед. наук / Е. М. Лысунец .
-
Д., 1993.
-
152 с.
616.127-005.4-
084 Л 88
Маланичева Т. Г. Эффективность диетотерапии при атопическом дерматите у детей
грудного возраста / Т. Г. Маланичева, Н. В. Зиатдинова, С. Н. Денисова // Педиатрия.
-
2010. -
Т. 89, N 5.
-
С. 101
-105.
Микэник Дж. И. Ожирение и диета / Дж. И. Микэник, Э. М. Бретт // Новости медицины и
фармации.
- 2008. - N 21/22. -
С. 21
-22.
Милованов Ю. С. Малобелковая диета при хронической болезни почек с
почечной
недостаточностью на додиализном этапе: принципы построения диеты / Ю. С.
Милованов // Терапевт. арх.
- 2007. -
Т. 79, N 6.
-
С. 94
-96.
Милославський Д. К. Сучасні погляди на роль і місце лікувально
профілактичної дієтики
при захворюваннях внутріш
ніх органів / Д. К. Милославський // Укр. терапевт. журн.
-
2016. - N 3. -
С. 83
-92.
Можина Т. Л. Диета и Helicobacter pylori / Т. Л. Можина // Здоров'я України.
- 2017. -
3. -
С. 12
-13.
Муравьев С. Разгрузочно
диетическая терапия при артериальной гиперт
ензии / С.
Муравьев // Врач.
- 2010. - N 7. -
С. 56
-59.
Неповинных Н. В. Оценка эффективности применения функционального питания в
основном варианте диеты в условиях кардиологического стационара / Н. В. Неповинных,
Н. М. Лямина, Н. М. Птичкина // Вопр. питания.
2015. -
Т. 84, N 1.
-
С. 38
-43.
Николайчук Л. В. Лечение почек диетами и травами : 5
е изд. / Л. В. Николайчук, Е. С.
Козюк, И. В. Ревина.
-
Ростов н/Д : Феникс, 2007.
-
256 с.
08 Н63
Никула Т.
Д. Доцільність використання малобілкових укра
їнських страв і
кето/амінокислот при лікуванні хронічної хвороби нирок IV
V стадій / Т. Д. Никула, В.
О. Мойсеєнко, О. О. Наумова // Укр. журн. нефрології та діалізу.
- 2013. - N 3. -
С. 42
-45.
Няньковський С. Л. Особливості профілактики і дієтотерапії хар
чової алергії у дітей
раннього віку / С. Л. Няньковський, О. С. Івахненко, Д. О. Добрянський // Здоровье
ребенка.
- 2010. - N 6. -
С. 71
-77.
Опыт использования DASH
диеты с целью профилактики сердечно
сосудистой
патологии / В. В. Сластин [и др.] // Пробл.
харчування.
- 2014. - N 1. -
С. 60
-67.
Орасмяэ
Медер Т. Диетология: тактика и стратегия / Т. Орасмяэ
Медер // Les nouvelles
esthetiques Україна.
- 2013. - N 4. -
С. 90
-94.
Основные принципы диетотерапии детей с онкогематологической патологией / Т. А.
Бели
ченко, Т. В. Польщакова, А. В. Паненко, Н. В. Молодец // Мед. реабілітація,
курортологія, фізіотерапія.
- 2009. - N 3. -
С. 52
-56.
Особенности диеты для пациентов с заболеваниями сердечно
сосудистой системы //
Участковый врач.
- 2016. - N 9. -
С. 12
-13.
обенности лечебного питания детей первых месяцев жизни с прогрессирующими
заболеваниями
гепатобилиарной системы / Ю. Г. Мухина [и др.] // Перинатология и
педиатрия.
- 2011. - N 4. -
С. 51
-54.
Оценка клинической эффективности диетотерапии у кардиохирургичес
ких больных / А.
Р. Богданов, А. В. Погожева, Б. С. Каганов, Е. З. Голухова // Вопр. питания.
- 2007. -
Т.
76, N 6. -
С. 21
-27.
Печінкова енцефалопатія: особливості медикаментозного та дієтичного лікування / Н. В.
Харченко [та ін.] // Сучасна гастроентерологія.
- 2010. - N 6. -
С. 68
-72.
Пилипенко В. И. Аспекты современной диетотерапии синдрома раздраженного
кишечника / В. И. Пилипенко, В. А. Бурляева, В. А. Исаков // Вопр. питания.
- 2013. -
Т.
82, N 1. -
С. 64
-73.
Питьевые минеральные воды и диета с повышенным содержанием пищевых волокон в
лечении больных сахарным диабетом 2
го типа / Л. А. Ботвинева [и др.] // Вопр.
курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2010. - N 2. -
С. 13
-16.
Погожева А. В. Оценка эффективности применения продукта, обогащенного
фитостеринами, в диетотерапии больных сердечно
сосудистами заболеваниями / А. В.
Погожева, С. А. Дербенева // Кардиология.
- 2008. -
Т. 48, N 9.
-
С. 47
-49.
Погожева А. В. Современные взгляды на лечебное питание / А. В. Погожева, Б. С.
Каганов // Клин
ич. медицина.
- 2009. -
Т. 87, N 1.
-
С. 4
-13.
Полный справочник диетолога : справочное издание.
-
М. : Эксмо, 2006.
-
544 с.
615.874.2(03) П51
Помыткина Т. Е. Влияние диеты с повышенным содержанием белка на клинические
проявления язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у работников
химического предприятия / Т. Е. Помыткина // Вопр. питания.
- 2011. -
Т. 80, N 1.
-
С. 46
Применение фитостеринов в диетотерапии при сердечно
сосудистых заболеваниях / А.
В. Погожева, Б. С. Каганов, С. А. Дербенева и др // Вопр. питания.
- 2008. -
Т. 77, N 5.
-
С. 37
-41.
Принципы диетотерапии в поздние сроки после трансплантации почки / Х. Х.
Шарафетдинов [и др.] // Вопр. питания.
- 2009. -
Т. 78, N 6.
-
С. 4
-12.
Пырьева Е. А. Нервная анорексия: принципы диетотера
пии / Е. А. Пырьева, Т. Н.
Сорвачева, Е. Л. Усачева // Педиатрия.
- 2014. -
Т. 93, N 6.
-
С. 171
-175.
Ренопротективные эффекты соевой белковой диеты / О. Н. Береснева [и др.] //
Нефрология.
- 2011. -
Т. 15, N 3.
-
С. 26
-34.
Роль
диетического питания и фитотерапии в профилактике и лечении мочекаменной
болезни / Н. В. Харченко [и др.] // Здоровье мужчины.
- 2012. - N 4. -
С. 45
-49.
Роль диетотерапии в профилактике диабетической фетопатии у женщин с гестационным
сахарным диабетом / Н. Ю. Арбатская [и др.] // Журн. акушерства и жен. болезней.
-
2013. -
Т. 62, N 3.
-
С. 9
-15.
Роль разгрузочно
диетической терапии в комплексном немедикаментозном лечении
гипертонической болезни / А. П
. Петько [и др.] // Воен.
мед. журн.
- 2015. -
Т. 336, N 2.
-
С. 55
-57.
Садовникова
И. В. Основы функциональной диагностики и диетотерапии при
гастроэнтерологических заболеваниях у детей : учеб. пособие / И. В. Садовникова.
-
Н.
Новгород : НГМА, 2007.
-
120 с.
616.33/.34-
053.2(075.8) С 14
Самойлов А. А.
Вопросы диетологии при системных м
етаболических нарушениях / А. А.
Самойлов // Новости медицины и фармации.
- 2007. - N 20. -
С. 16
-17.
Самсонов М. А. О классификации лечебных диет / М. А. Самсонов // Вопр. питания.
-
2007. -
Т. 76, N 1.
-
С. 47
-57.
Седлецкий Ю. И. Принципы диетотерапии / Ю. И. Седлецкий // Новости медицины и
фармации.
- 2010. - N 7. -
С. 20
-22.
Синявский Ю. А. Использование специализированного кисломолочного продукта на
основе бобов сои в кардиологической практике / Ю. А. Синявский, В. А. Крайсман, Ж.
М. Сулейменова // Вопр. питания.
- 2013. -
Т. 82, N 5.
-
С. 51
-57.
Синяченко О. В. Немедикаментозное лечение болезней суставов. Диетотерапия / О. В.
Синяченко // Новости медицины и фармации.
- 2012. - N 5. -
С. 18
-19.
Смоляр В. І. Концепція дієти Європейського Середземномор’я в сучасній нутриціології.
Резерви білкової їжі / В. І. Смоляр // Пробл. харчування.
- 2012. - N 1/2. -
С. 61
-63.
Современная стратегия лечебного питания при сахарном диабете типа 2 / Х. Х.
Шарафетдинов, О. А. Плотникова, В. В. Зыкина, Р. И. Алексеева // Вопр. питания.
- 2008.
-
Т. 77, N 2.
-
С. 23
-31.
Современные подходы к диетической коррекции функциональных нарушений
желудочно
кишечного тракта у детей грудного возраста / В. В. Бережной [и др.] //
Перинатология и педиатрия.
- 2011. - N 1. -
С. 70
-72.
Совре
менные подходы к диетическому питанию больных хроническим панкреатитом /
Н. В. Харченко [и др.] // Здоров'я України.
- 2011. -
N 4 (Гастроентерологія. Гепатологія.
Колопроктологія).
-
С. 17
-18.
Современные подходы к диетическому питанию больных хроническим
панкреатитом с
внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы / Н. В. Харченко [и др.] //
Здоров'я України.
- 2012. -
N 2 (Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія).
-
С.
14-15.
Справочник по диетологии : справочное издание / Е. А. Беюл, В
. Н. Будаговская, В. Г.
Высоцкий и др. ; под ред. М. А. Самсонова, А. А. Покровского.
-
М. : Медицина, 1992.
-
464 с.
615.874(083) С74
Теренковский Д. И. Разгрузочно
диетическая терапия неврозоподобных состояний у
больных, перенесших
черепно
мозговую травм
у / Д. И. Теренковский // Укр. вісн.
психоневрології.
- 2012. -
Т. 20, N 3.
-
С. 228.
Ткач С. М. Модификация диеты как одна из ключевых стратегий ведения больных с
синдромом раздраженной кишки / С. М. Ткач, А. К. Сизенко // Сучасна
гастроентерологія.
- 2013. - N 2. -
С. 119
-129.
Фуголь Д. С. Пищевая аллергия у детей грудного возраста: диагностический алгоритм и
тактика диетотерапии / Д. С. Фуголь // Педиатрия.
- 2014. -
Т. 93, N 6.
-
С. 186
-190.
Харченко Н. В. Дієтичне харчування у разі холестатичних уражен
ь печінки / Н. В.
Харченко, Г. А. Анохіна // Здоров'я України.
- 2011. -
N 2 (Гастроентерологія.
Гепатологія. Колопроктологія).
-
С. 12
-13.
Харченко Н. В. Особливості дієтотерапії хворих на неалкогольний стеатогепатит в
поєднанні із остеопорозом / Н. В. Харченко, К. В. Гарник // Фітотерапія.
- 2009. - N 2. -
С.
25-28.
Харченко Н. В. Особливості дієтотерапії хворих на неалкогольний стеатогепатит,
поєднаний із хронічним панкреатитом та цукровим діабетом 2
го типу / Н. В. Харченко,
Г. А. Анохіна, І. С. Михайліченко // Фітотерапія.
- 2009. - N 4. -
С. 51
-54.
Цикуниб А. Д. Диетопрофилактика недостаточности селена / А. Д. Цикуниб, С. А.
Завгородний // Гигиена и санитария.
- 2011. - N 1. -
С. 66
-68.
Швец А. А. Индивидуальные диетологические методы лечения ожирения
амбулаторной практике (краткое сообщение) / А. А. Швец, П. В. Нефедов // Вестн. новых
мед. технологий.
- 2010. -
Т. 17, N 4.
-
С. 129
-130.
Швець О. В. Дієта при цукровому діабеті 1
го типу / О. В. Швець // Міжнар. ендокринол.
журн.
- 2013. - N 2. -
С. 13
-18.
Шульпекова Ю. О. Диета при болезнях кишечника: традиционные основы и новые
открытия / Ю. О. Шульпекова // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии,
колопроктологии.
- 2011. -
Т. 21, N 4.
-
С. 82
-89.
Як
низькокалорійна
дієта впливає на тривалість жит
тя: захист клітини від ушкоджень,
спричинених хронічними хворобами // Biotechnologia Acta.
- 2013. -
Т. 6, N 2.
-
С. 134.
ВЕГЕТАРІАНСТВО
Барнард Н.
Диабет
2-
го типа и строгая вегетарианская диета с низким содержанием жира
/ Н. Барнард // Диабетик.
- 2008. - N 2. -
С. 28
-31.
Висьневска
Рошковска Кинга. Вегетарианство : Вегетарианские блюда / К. Висьневска
Рошковска; Пер. с пол. С.Н. Гульянц.
-
Мн. : Полымя, 1992.
-
446 с.
615.874.2 В 53
Медкова И. Л. Вегетарианство о здоровье, доброте, красоте... / И. Л. Медкова, Т. Н.
Павлова, Б. В. Брамбург.
-
М. : Дружба народов, 1992.
-
160 с.
613.261 М42
Медкова И. Л. Современное представление о вегетарианстве с позиций метаболической
концепции
ассимиляции пищи / И. Л. Медкова // Вопр. питания.
- 2009. -
Т. 78, N 3.
-
4-10.
Мельничук Н. О. Можливість використання продуктів рослинного походження для
корекції ліпідного обміну / Н. О. Мельничук, І. Н. Матвієнко // Інновації в медицині.
-
2012. - N 11/12. -
С. 38
-39.
Мирная Клементина. Я никого не ем! Веганство, сыроедение
, фрутарианство / К.
Мирная, М. Харитонова, А. Винокурова // Красота & здоровье.
- 2010. - N 7. -
С. 106
-107.
Михайленко Е. Фасоль вместо мяса, бананы вместо яиц и патока
-
на десерт.
Современные взгляды на вегетарианскую диету / Е. Михайленко // Косметоло
- 2008. -
N 2. -
С. 12
-13.
Нікберг І. І. Про вегетаріанське харчування хворих на цукровий діабет / І. І. Нікберг //
Новости медицины и фармации.
- 2012
. -
N 8.
-
С. 14
-15;
Міжнар. ендокринол. журн.
-
2012. -
. -
С. 39
-42.
Рюкерт У. Природная медицина
. Возвращаемся к природе. Все о вегетарианстве :
научно
популярная литература / У. Рюкерт, М. Требен, М. Гродеска.
-
Мн. : Белфакс,
1994. -
592 с.
615.322 Р 97
ПРОБІОТИКИ
Пробиотики:
клинические и диетологические аспекты применения / Е. М. Булатова [и
др.] // Педиатрия.
- 2010. -
Т. 89, N 3.
-
С. 84
-91.
Пробиотические продукты в рациональном и диетическом питании / Н. Е. Чумак [и др.]
// Сімейна медицина.
- 2013
. - N 1. -
С. 51
-54.
БАДи
Биологически активные добавки в профилактике здоровья медицинских рабо
тников / Н.
Ф. Кушнерова [и др.] // Гигиена и санитария.
- 2010. - N 3. -
С. 71
-74.
Биологически активные добавки в санаторно
курортной диетотерапии больных
ишемической болезнью : монография / В. И. Пономаренко, Г. В. Дзяк, В. В. Абрамов, В.
В. Ванханен.
-
К. : Тамед, 1998.
-
16 с.
615.874.2 Б63
Вировец О. А. О повышенных потерях макро
-
и микроэлементов при занятии спортом и
целесообразности их компенсации биологически активными добавками / О. А. Вировец
// Вопр. питания.
- 2009. -
Т. 78, N 2.
-
С. 67
-72.
Доценко В. А. Оценка эффективности использования БАД
-
источника биологически
активных веществ
-
при ожирении / В. А. Доценко, Л. В. Мосийчук // Вопр. питания.
-
2012. -
Т. 81, N 5.
-
С. 33
-36.
Жуковина Ольга. Биологически активные добавки / О. Жуковина /
/ Косметология и
аромология.
- 2008. -
N 1.
-
С. 46
-50.
Ионова Лидия. Сублимация еды. БАДы
-
биологически активные добавки / Лидия
Ионова // Красота & здоровье.
- 2009. - N 7. -
С. 96
-97.
Использование биологически активной добавки, приготовленной на основ
е ягод калины,
для предотвращения физиологических и биохимических изменений эритроцитов,
возникающих при различных стрессах / Т. В. Кушнерова [и др.] // Вопр. питания.
- 2011.
-
Т. 80, N 1.
-
С. 64
-69.
Кошелева О. В. Биологически активные добавки к пище ка
к источники флавоноидов,
дубильных веществ и пищевых волокон / О. В. Кошелева, Л. В. Берквтова // Вопр.
питания.
- 2011. -
Т. 80, N 5.
-
С. 49
-54.
Львова Л.
БАДы и лекарственные средства / Л. Львова // Фармацевт
практик.
- 2013. -
9. -
С. 44
-45.
Маленьки
е добавки к большому здоровью: [БАД] // Красота & здоровье.
- 2008. -
N 9.
-
С. 64
-67.
Рахманов Р. С. Эффективность использования в питании больных с гипертонией и
ишемической болезнью сердца низкокалорийной биологически активной добавки к пище
/ Р. С. Рахманов, И. Н. Колдунов // Вопр. питания.
- 2010. -
Т. 79, N 6.
-
С. 42
-46.
Редькин Р. БАД: еда или лекарство? / Р. Редькин // Фармацевт
практик.
- 2013. -
N 5.
-
С.
14-15.
Сметаніна К. І. Фармацевтичні та нутріціологічні аспекти профілактичного
використанн
я біологічно активних добавок рослинного походження / К. І. Сметаніна, О.
В. Рибак // Фармац. журн.
- 2011. - N 2. -
С. 89
-94.
Современные комплексные фитопрепараты и растительные БАД : справ. пособие для
студ. III
IV уровня аккредитации / А. В. Мазулин [и
др.] ; рец.: А. Г. Сербин, Л. А.
Омельянчик ; МЗ Украины, Запорож. гос. мед. ун
т, Запорож. гос. мед. акад.
-
Запорожье
: ЗГМУ, 2015.
-
392 с.
615.322 С 56
Сухов
С. В. Влияние биологически активных добавок к пище на физическую
работоспособность
и функцион
альные возможности дзюдоистов / С. В. Сухов // Вопр.
питания.
- 2009. -
Т. 78, N 4.
-
С. 71
-74.
Юрьев К. Л. Сочетанное применение диетических добавок и сердечно
сосудистых
препаратов у
взрослых
пациентов. Резюме для клиницистов AHRQ1 / К. Л. Юрьев // Укр.
мед. часопис.
- 2014. - N 2. -
С. 155
-158.
ГОЛОДУВАННЯ
Брэгг Поль С. Формула совершенства . Улучшение зрения по системе Брэгга. Чудо
голодания. Сердце. Построение мощной нервной силы. Ваши волосы и ваше здоровье /
П. С. Брэгг.
-
М. : Церера, 1993.
-
352 с.
613 Б89
Брэгг Поль С. Чудодействие голодания : монография / П. С. Брэгг; Пер. с англ. С. К.
Кова
ля.
-
К. : Лілея, 1993.
-
84 с.
615.874.24 Б 89
Тимчасове голодування може допомогти у боротьбі з раком та підвищити ефективність
лікування //
Фармац
. кур'єр.
- 2012. - N 5. -
С. 56.
Фирсов
Л. Ф. Лечебное голодание : научно
популярная литература / Л.Ф. Фирсов.
-
К. :
Здоров'я, 2003.
-
92 с.
615.874 Ф 62
Чекальська
Наталія
. Оздоровлення голодом / Н. Чекальська // Les nouvelles esthetiques
Україна.
- 2010. -
N 4.
-
С. 62
-65.
СИРОЇДІННЯ
Машкова А.
Съесть сырым / А. Машкова // Красота & здоровье.
- 2011. -
N 9.
-
С. 142
Машкова А. Такая
натура! Сыроедение / А. Машкова // Красота & здоровье.
- 2013. -
N 8.
-
С. 104
-107.
Уокер Н. В. Лечение сырыми овощными соками
: монография / Н. В. Уокер.
-
Запорожье
: Интербук, 1991.
-
111 с.
613.262 У 62
ФІТОТЕРАПІЯ (книги 2000
2016рр.)
Бальзамы
-
лекарство от всех болезней: энциклопедия / сост. А. В. Мазулин, Н. А.
Калошина.
-
Львов : БАО, 2002.
-
448 с.
615.322 Б21
Безкоров
айная О. И. Лекарственные травы в медицине : монография / О. И.
Безкоровайная, И. И. Терещенкова.
-
Х. : Факт, 2002.
-
480 с.
615.322 Б39
Болотов Б. Аптека здоровья по Болотову: научно
популярная литература / Б. Болотов, Г.
Погожев.
-
СПб. : Питер, 2008.
-
320 с.
-
(Жизнь по Болотову).
615.89 Б79
Зелена аптека: навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / Ю. І. Корнієвський [та
ін.].
-
Запоріжжя : Карат, 2012.
-
642 с.
615.322(075.8) З
-48
Ильина С. И. Двенадцать месяцев здоровья: в 2 кн. / С. И. Ильин
а.
- 2-
е изд., испр.
-
К. :
Медицина.
Кн. 2 : Июль
декабрь.
- 2005. -
320 с.
615.89 И 46
Корсун Владимир. Энциклопедия фитотерапии : Травы жизни профессора Корсуна :
энциклопедия / В. Корсун, Е. Корсун.
-
М. : Центрполиграф, 2007.
-
443 с.
615.322 К69
Кур
еннов И. Энциклопедия лекарственных растений. Самолечебник : энциклопедия / И.
Куреннов.
- 2-
е изд., испр. и доп.
-
М. : Мартин, 2008.
-
383 с.
615.322(031) К 93
Лекарственные растения : Энциклопедия / сост. И. Н. Путырский, В. Н. Прохоров.
- 2-
изд., стер.
-
Мн. : Кн. дом, 2005.
-
656 с.
-
(Мир энциклопедий).
615.322(031) Л43
Мазнев Н. И. Большая энциклопедия высокоэффективных лекарственных растений :
энциклопедия / Н. И. Мазнев.
-
М. : Эксмо, 2008.
-
608 с.
-
(Красота и здоровье).
615.322(031) М13
Мазул
ин А. В. Целебные бальзамы : монография / А. В. Мазулин, Н. А. Калошина.
-
Х. :
Прапор, 2001.
-
336 с.
615.2/.3 М13
Молодожникова Л. М. Натуральная косметика : (Краткий справ.) / Л. М.
Молодожникова, О. С. Панова, В. Ф. Сотник.
-
М. : ОЛМА
ПРЕСС, 2000.
- 3
50 с.
Николайчук Л. В. Лечение почек диетами и травами : 5
е изд. / Л. В. Николайчук, Е. С.
Козюк, И. В. Ревина.
-
Ростов н/Д : Феникс, 2007.
-
256 с.
08 Н63
Носов А. М. Лекарственные растения : Полное описание лекарственных растений и
пособов их применения. Доступные и эффективные средства народной медицины :
монография / А. М. Носов.
-
М. : Эксмо, 2006.
-
350 с.
-
(Мой дом).
615.322 Н84
Радзинский В. Е. Лекарственные растения в акушерстве и гинекологии : Рук. для врачей
и студентов (Мо
нография) / В. Е. Радзинский, Е. Т. Михайленко, К. А. Захаров ; под ред.
В. Е. Радзинского.
- 7-
е изд., перер. и доп.
-
К. : Гидромакс, 2006.
-
308 с.
085.322 Р15
Серый В. С. Здоровье и лекарственные растения : научно
популярная литература / В. С.
рый, Е. В. Доля.
-
Запорожье : б. и., 2005.
-
139 с.
615.322 С33
Современные комплексные фитопрепараты и растительные БАД : справ. пособие для
студ. III
IV уровня аккредитации / А. В. Мазулин [и др.] ; рец.: А. Г. Сербин, Л. А.
Омельянчик ; МЗ Украины, Зап
орож. гос. мед. ун
т, Запорож. гос. мед. акад.
-
Запорожье
: ЗГМУ, 2015.
-
392 с.
615.322 С 56
Соколов С. Я. Фитотерапия и фитофармакология : Рук. для врачей / С. Я. Соколов.
-
М. :
МИА, 2000.
-
976 с.
615.322(035) С59
Фітокосметологія : навч. посіб. для с
туд. фармац. ф
тів вищ. навч. закл. МОЗ України /
Ю. І. Корнієвський [та ін.].
-
Запоріжжя : Карат, 2016.
-
397 с.
615.322(075.8) Ф 64
Фітотерапія в акушерстві та гінекології : навч. посіб. / Ю. І. Корнієвський [та ін.].
-
Запоріжжя : Карат, 2014.
-
337 с.
615.322(075.8) Ф 64
Фитотерапия в клинике внутренних болезней : учеб. пособие / под ред. В. В. Трусова, В.
В. Туганаева.
-
Ижевск : Б. И., 2001.
-
292 с.
616.1/.4-
08 Ф64
Фітопаротерапія в комплексному, реабілітаційному та профілактичному оздоровленні :
етод. рек.) / уклад. В. Ф. Бадмаєв та ін.
-
К. : б. в., 2007.
-
35 с.
615.322(07) Ф64
Фітотерапія в практиці сімейного лікаря : навч. посіб. / B. І. Кривенко [та ін.] ; Запоріз.
держ. мед. ун
т, Навч.
наук. мед. центр "Університетська клініка".
-
Запоріжжя
: ЗДМУ,
2015. -
756 с.
615.322(075.8) Ф 64
Фітотерапія в онкології : навч. посіб. для студ. 5
6 курсів, лікарями
інтернами вищ. мед.
навч. закл. III
IV рівнів акредитації / Ю. І. Корнієвський [та ін.] ; рец. A. I. Шевченко [та
ін.].
-
Запоріжжя : ЗДМУ, 20
16. -
418 с.
615.322(075.8) Ф 64
Фітотерапія в урології : навч. посіб. / Ю. М. Колесник [та ін.].
-
Запоріжжя : ЗДМУ, 2014.
-
343 с.
085.322(075.8) Ф 64
Фитотерапия инсомнии / Н. С. Фурса, С. Н. Соленникова, Ю. И. Корниевский [и др.].
-
Запорожье : ЗГМУ, 2006.
-
188 с.
615.322 Ф64
Фітотерапія хвороб дитячого віку : монография / М. О. Гарбарець, В. Г. Западнюк, А. В.
Захарія , Н. М. Гарбарець.
-
Т. : Укрмедкнига, 2008.
-
408 с.
615.322 Ф64
Чекман І. Клінічна фітотерапія : навч. посібник для студ. вищ. мед. закл / І. Чекман.
-
К. :
Рада, 2006.
-
656 с.
615.322(075.8) Ч37
Чухно Т. Большая энциклопедия лекарственных растений : более 2000 лекарств.
растений, целебных сборов и проверенных веками рецептов / Т. Чухно.
-
М. : Эксмо,
2007. -
1024 с.
615.32(031
) Ч96
АРОМАТЕРАПІЯ
Ароматерапия : Искусство быть здоровым : практ. рук. по избавлению от болезней,
снятию болей и напряжения / пер. с англ. А. В. Шарапова.
-
М. : РИПОЛ классик, 2005.
-
192 с.
-
(Советы для д
ома).
615.89 А84
Ароматерапия в комплексном
лече
нии больных дорсопатиями. Медицинская технология
/ С. А.
Крикорова
[и др.] // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
-
2010. -N 5. -
С. 52.
Ароматерапия простудных
заболеваний
и профилактика гриппа // Провизор.
- 2011. -
22. -
С. 36
-37.
оматерапия простудных заболеваний
и профилактика гриппа // Провизор.
- 2011. -
20. -
С. 36
-37.
Ароматерапия простудных заболеваний
и профилактика гриппа // Провизор.
- 2011. -
18. -
С. 30
-31.
Ароматерапия, или Приятное облегчение симптомов простуды // Еж
енедельник
АПТЕКА.
- 2014. - N 9. -
С. 4.
Беличенко Т. А.
Сезонные респираторные заболевания и их комплексная
немедикаментозная
профилактика с использованием ароматерапии / Т. А. Беличенко //
Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія.
- 2010. - N 1. -
С. 57
-62.
Браун Дэнис Вичелло.Ароматерапия : научно
популярная литература / Дэнис Вичелло
Браун; пер. с англ. А. Дробышева.
-
М. : ФАИР
Пресс, 2007.
-
272 с.
-
(Грандиозный
мир).
615.322 Б87
Влияние ароматерапии на
противоопухолевую активность и спонтанный
гидролиз С3
компонента
комплемента
/ О. А. Князева [и др.] // Фармация.
- 2010. - N 7. -
С. 42
-45.
Вовченко Н. О. Ароматерапія: за і протии / Н. О. Вовченко // Безпека життєдіяльності.
-
2012. - N 9. -
С. 6
-9.
Здоровый дух:
Целительные свойства аромамасел
// Красота & здоровье.
- 2013. -
N 3.
-
С. 189.
Ільченко Н. В. Аромалікування / Н. В. Ільченко // Безпека життєдіяльності.
- 2015. - N 5. -
С. 2
-3.
Кирьянчик Татьяна. Как по аромамаслу
-
искусство ароматерапии (рецепты применения
в домашних условиях) / Т.
Кирьянчик // Красота & здоровье.
- 2011. - N 2. -
С. 56
-58.
Кищенко Наталья. Ароматерапия и гормональное равновесие / Н. Кищенко // Les
nouvelles esthetiques Україна.
- 2011. - N 3. -
С. 106
-109.
Клинико
физиологическое обоснование психофизической
реабили
тации в сочетании с
ароматерапевтическим средством "Полиол" при церебральном атеросклерозе / С.
С.
Солдатченко, А.
Ю. Царев, В.
А. Ежова и др // Вестн. физиоте
рапии и курортологии.
-
Т. 14,
N 4. -
С. 15
-17.
Копаница Ольга.
Эфирные масла: многогранно
сть воздействия. Ароматерапия в разделе
дерматокосметологии / О. Копаница // Косметолог.
- 2009. - N 6. -
С. 56
-57.
Король В. Ароматы и лечебные свойства сирени / В. Король // Косметология и
аромология.
- 2007. -
N 1.
-
С. 50
-52.
Крамар Э. Д. Применение а
роматических масел в психоэмоциональной защите лиц для
снятия негативных последствий дистресса / Э. Д. Крамар // Фітотерапія.
- 2014. -
N 4.
-
С.
90-91.
Крамар Б. Д. Психоаромадіагностика та індивідуальний підбір ефірних олій у
професійній ароматерапії / Б. Д. Крамар // Фітотерапія.
- 2015. - N 2. -
С. 79
-80.
Мацко Н. В.
Ароматерапія в профілактиці і лікуванні захворювань / Н. В. Мацко //
Фітотерапія.
- 2009. - N 4. -
С. 85
-88.
Мельцева Е. М. Застосування диференційованої методики ароматерапії і бальнеотера
пії
у санаторно
курортному лікуванні дітей з гемобластозами : інформ. лист / Е. М.
Мельцева, І. В. Кармазіна, Н. Н. Каладзе ; Крим. держ. мед. ун
т ім. С. І. Георгієвського
МОЗ України.
-
К. : [б. в.], 2003.
-
[2] с.
-
(Інформаційний лист про нововведення
системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 013
2003. Вип. 8, Курортологія і
фізіотерапія).
Некоторые аспекты использования аромотерапии в практике врача : (Метод. рек.) / с
ост.
П. Гарник и др.
-
К. : б. в., 2007.
-
46 с.
-
615.322(07) Н74
22(07) Н74
Осенний блюз: музыка для души // Фармацевт
практик.
- 2016. - N 11. -
С. 18.
Пересадько И. Эфирные масла и беременность / И. Пересадько // Косметология и
аромология.
- 2007. -
N 3.
-
С. 82
-84.
Перспективні ароматерапевтичні лікарські засоби на ф
армацевтичному ринку України і
можливості їх застосування / Т. П. Гарник [та ін.] // Фітотерапія.
- 2015. - N 4. -
С. 85
-86.
Применение ароматерапии с
использованием эфирного масла сосны в комплексной
программе реабилитации больных острым бронхитом / О.
Марченко, В.
А. Святненко,
И. Игнатьева, Д.
Ю. Гугушкин // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія.
- 2008.
-N 3. -
С. 43
-45.
Пучкова Татьяна. Космецевтика и ароматерапия / Т. Пучкова // Kosmetik international
journal. - 2011. - N 2. -
С. 74
-79.
Рапп Франсуаза. Ароматерапія і вагітність / Франсуаза Рапп, Наталія Кищенко // Les
nouvelles esthetiques Україна.
- 2010. -N 2. -
С. 94
-98.
Сметаніна К. Запах лікує / К. Сметаніна, С. Климишина // Фармацевт
практик.
- 2016. -
12. -
С. 10
-11.
Солдатченко
С. С. Полная книга
ароматерапии : Профилактика и лечение
заболеваний эфирными маслами / С.С. Солдатченко, Г.Ф. Кащенко, В.А. Головкин.
-
Симферополь : Таврида, 2005.
-
480 с.
615.322 С60
Успенская Влада. По аромасюжету. Варианты домашней ароматерапии / В. Успенская //
Красота & здоровье.
- 2011. - N 10. -
С. 56
-57.
Фармацевтична аромологія. Модуль 1 : навч.
метод. посіб. до лабораторних занять і
самостійної роботи студ. 3
го курсу 2
го фарм. ф
ту спец. "Технологія парфумерно
косметичних засобів" / В. В.
Гладишев [та ін.] ; МОЗ України, Запоріз. держ. мед. ун
т.
-
Запоріжжя : ЗДМУ, 2014.
-
90 с.
615.4.011(075.8) Ф 24
Фармацевтична аромологія. Модуль 2 : навч.
метод. посіб. до лабораторних занять і
самостійної роботи студ. 3
го курсу 2
го фарм. ф
ту спец. "
Технологія парфумерно
косметичних засобів" / В. В. Гладишев [та ін.] ; МОЗ України, Запоріз. держ. мед. ун
т.
-
Запоріжжя : ЗДМУ, 2014.
-
82 с.
615.4.011(075.8) Ф 24
Фармацевтична аромологія : навч.
метод. посіб. до лабораторних занять і самостійної
роботи
студ. 3
го курсу 2
го фарм. ф
ту спец. "Технологія парфумерно
косметичних
засобів" / В. В. Гладишев [та ін.] ; МОЗ України, Запоріз. держ. мед. ун
т.
-
Запоріжжя :
ЗДМУ, 2014.
-
105 с.
615.4.011(075.8) Ф 24
Фармацевтическая аромология : учеб. для фармац.
вузов и ф
тов / В. В. Гладышев [и д
р.]
; под ред. В. В. Гладышева
. -
Д. : Экономика, 2015.
-
312 с.
615.4.011(075.8) Ф 24
Целебные ароматы природы
против простуды // Еженедельник АПТЕКА.
- 2015. -
N 48.
-
С. 4.
Шмагин А. Исцеляющие ароматом / А. Шмагин //
Фармацевт
практик.
- 2011. -
N 11.
-
С.
45-46.
Шундрик М. А. Використання ароматерапії для корекції психоемоційного стану
пацієнтів перед стоматологічним втручанням / М. А. Шундрик, З. Ю. Назаренко, I. Я.
Марченко // Укр. стомат. альм.
- 2012. -
Т. 1,
N 4.
-
С. 46
-49.
Эфирные масла
-
аромат здоровья : древний и современный опыты профилактики и
лечения заболеваний эфирными маслами : монография.
-
Сімф. : Редотдел Крымского
комитета по печати и информац. коммуникациям, 1997.
-
166 с.
615.322 Э94
Юсупалиева М.
М. Клинико
функциональные эффекты ароматерапии и
электростимуляции дыхания при хроническом обструктивном заболевании легких / М.
М. Юсупалиева, А. А. Шатров // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2011. - 17,
N 3.
-
С. 18
-22.
ГІРУДОТЕРАПІЯ
Бургонский
В.
Г. Применение гирудотерапии в практической стоматологии / В. Г.
Бургонский, А. В. Юркина // Совр. стоматология.
- 2016. - N 1. -
С. 7
-14.
Ващенко О. О. Сучасний стан і перспективи застосування гірудотерапії / О. О. Ващенко,
К. Ф. Ващенко, І. С. Куплевська // Фармац. часопис.
- 2013. - N 4. -
С. 137
-142.
Геращенко Лариса. Все о пиявке : Гирудотерапия для разных типов людей : научно
популярная литература / Л. Геращенко.
-
СПб. : Питер, 2005.
-
256 с.
-
615.811.2 Г37
615.811.2 Г 37
Геращенко Лариса. Пиявка
ваш
домашний доктор. Гирудотерапия для разных типов
людей : монография / Л. Геращенко.
-
М. : Центрполиграф, 2009.
-
272 с.
-
(Исцеляющие
методики).
615.811.2 Г 37
Досвід застосування гірудотерапії в лікуванні деяких гострих та хронічних стадій
загострення ст
оматологічних захворювань в хірургічному кабінеті стоматологічної
поліклініки Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика / С. О. Мушак [и др.] //
Укр. стомат. альм.
- 2010. - N 1. -
С. 39
-40.
Жернов В. А. Опыт применения гирудотерапии у пожилых больных истинной
полицитемией / В. А. Жернов, М. М. Зубаркина // Клинич. геронтология.
- 2007. -
Т. 13,
N 2. -
С. 68
-72.
Каменев Ю. Я. Вам поможет пиявка : научно
популярная литература / Ю.Я. Каменев,
О.Ю. Каменев.
-
СПб. : Весь, 2005.
-
256 с.
-
(Профессиональн
о о важном).
615.811.2 К18
Лабінський А. Й. Комбіноване лікування дисциркуляторної енцефалопатії: гірудотерапія
в поєднанні з нутриціологічними методами / А. Й. Лабінський // Здобутки клініч. і
експерим. медицини.
- 2015. - N 2/3. -
С. 83
-86.
Львова Л. В.
Возвращение:Гирудотерапия / Л. В. Львова // Провизор.
- 2005. -
N 10.
-
С.
15-18.
Максимчук Л. Т. Застосування гірудотерапії при хронічній недостатності мозкового
кровообігу / Л. Т. Максимчук // Арх. клініч. медицини.
- 2012. - N 2. -
С. 57
-58.
Место гирудотерапии в комплексном лечении хронической сердечной недостаточности /
Л. П. Кузнецова, В. А. Люсов, Н. А. Волов и др // Рос. кардиол. журн.
- 2008. -
N 2.
-
С.
28-30.
Михайлова Н. Доктор Дракула. Гирудотерапия против эндометриоза / Н. Михайлова //
Красота
& здоровье.
- 2012. - N 3. -
С. 136
-137.
Морозова С. В. Гирудотерапия в лечении периферических кохлеовестибулярных
нарушений сосудистого генеза / С. В. Морозова, О. В. Аксенова // Вестн.
оториноларингологии.
- 2009. - N 4. -
С. 51
-53.
Назарчук И. А. Гируд
отерапия
-
лечение пиявками (hirudo
-
пиявка, therapy
-
лечение) /
И. А. Назарчук // Фітотерапія.
- 2016. - N 4. -
С. 55
-64.
Некоторые аспекты использования гирудотерапии в практике врача : (Метод. рек.) / сост.
Д. А. Варламов и др.
-
К. : б. в., 2007.
- 3
5 с.
615.324(07) Н74
Нерянова Ю. Н. Опыт применения гирудотерапии в комплексном лечении
головокружения у больных с дисциркуляторной энцефалопатией / Ю. Н. Нерянова, Л. В.
Кузьменко // Запорож. мед. журн.
- 2014. -
N 2.
-
С. 48
-50.
Опыт сочетанного применения мануальной и гирудотерапии при дискогенных
пояснично
крестцовых радикулопатиях / А. Л. Профьев, А. А. Смирнов, К. М. Беляков,
Л. А. Величко // Мануал. терапия.
- 2008. - N 4. -
С. 47
-50.
Свиридкина Л. П. Гирудотерапия в комплексном санаторно
курортном л
ечении больных
ишемической болезнью сердца / Л. П. Свиридкина, Е. П. Боровая, А.В. Махнева // Вопр.
курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2008. - N 3. -
С. 12
-15
Фролов А. К. Изменения иммунитета у больных гипертонической болезнью под
влиянием
биологически активных веществ медицинской пиявки / А. К. Фролов, А. И.
Токаренко // Запорож. мед. журн.
- 2011. -
Т. 13, N 2.
-
С. 23
-26.
Харенко В. Н. К вопросу о развитии вертебрально
базилярной недостаточности в свете
венозного дисциркуляторного механизма и некоторых особенностях применения
мануальной терапии и гирудотерапии в ее профилактике и лечении / В. Н. Харенко, В. А.
Фролов // Мануал. терапия.
- 2007. - N 2. -
С. 47
-55.
АПІТЕРАПІЯ
Апипрофилактика и апитерапия в клинике нервных болезней (По данны
м литературы и
собственных исследований) / В. А. Малахов [и др.] // Міжнар. неврол. журн.
- 2011. -
N 1.
-
С. 107
-112.
Апітерапія : погляд у майбутнє : Матеріали II з'їзду апітерапевтів України, 31 жовт.
-1
листоп. 2002 р., м. Харків / за ред. В. П. Черниха
. -
Х. : Золоті сторінки, 2002.
-
424 с.
615.324 А 76
Бургонский В. Г. Апитерапия в стоматологической практике / В. Г. Бургонский // Совр.
стоматология.
- 2008. - N 1. -
С. 126
-134.
Гавалко Ю. В. Застосування продуктів бджільництва в геродієтетиці / Ю. В.
Гавалко, Л.
Л. Синєок, М. С. Романенко // Пробл. харчування.
- 2015. - N 1. -
С. 55
-60.
Губергриц Н. Б. Апитерапия в гепатологии: от векового опыта народной медицины к
современным научным доказательствам / Н. Б. Губергриц, А. Е. Клочков // Сучасна
гастроентерологія.
- 2011. - N 5. -
С. 57
-63.
Залесский В. Н. Пчелиный мед и прополис
-
продукты пчеловодства:
противоопухолевые иммуномодуляторы с противовоспалительными и
антиоксидантними свойствами / В. Н. Залесский, Н. В. Великая // Пробл. харчування.
-
2013. - N 2. -
С. 35
-47.
Кузьмина К. А. Лечение пчелиным медом и ядом : монография / К. А. Кузьмина.
-
К. :
Знання України, 1992.
-
96 с.
.324 К 89
Лудянский Э. А. Руководство по апитерапии : (лечение пчелиным ядом, медом,
прополисом, цветочной пыльцой и
другими продуктами пчеловодства) : Для врачей,
студентов мед. вузов и пчеловодов / Э. А. Лудянский.
-
Вологда : Б. И., 1994.
-
462 с.
615.324 Л 83
Пересадин Н. А. Апитерапия и энтеросорбция при синдроме психоэмоционального
выгорания и их влияние на активно
сть сывороточной лактатдегидрогеназы (КФ 1.1.1.27)
/ Н. А. Пересадин, В. М. Фролов // Укр. морфол. альм.
- 2012. -
Т. 10, N 2.
-
С. 120
-124.
Пчелиный яд может оказаться лекарством от рака // Новости медицины и фармации
-
2014. - 16. -
С. 5.
Пыльца цветочн
ая (обножка пчелиная) в фармации и медицине (теория, технология,
медицинское применение) : монография / А. И. Тихонов [и др.] ; ред. А. И. Тихонов ;
Национальный фармацевтический ун
т.
-
Х. : Изд
во НФаУ ; Х. : Оригинал, 2006.
-
308 с.
615.324 П 94
Стусь В
. П. Опыт использования продуктов пчеловодства в комплексном лечении
больных хроническим простатитом / В. П. Стусь, А. Л. Суварян // Здоровье мужчины.
-
2010. - N 2. -
С. 56
-59.
Фармакологічні якості отрути бджолиної та її застосування в медицині.Апітерапі
я :
метод.рек. / Т. П. Гарник [та ін.].
-
К. : б. в., 2011.
-
27 с.
615.324 Ф 24
Ющишин Н. И. Общее оздоровительное лечение организма с помощью пчел
-
вибрационная (резонансная) и озонотерапия / Н. И. Ющишин // Дерматовенерология.
Косметология. Сексопатология.
- 2013. - N 1/4. -
С. 262
-264.
Яд пчелиный в фармации и медицине (теория, технология, медицинское применение) :
монография / А. И. Тихонов [и др.] ; под ред. А. И. Тихонова ; МЗ Украины, Нац. фарм.
т.
-
Х. : Оригинал, 2010.
-
280 с.
615.324 Я 32
пчелиный в фармации и медицине (теория, технология, медицинское применение) :
монография / А. И. Тихонов [и др.] ; ред. А. И. Тихонов ; Национальный
фармацевтический ун
т.
-
Х. : Изд
во НФаУ ; Х. : Оригинал, 2006.
-
280 с.: рис., табл
615.324 Я 32
КЛІМАТОТЕРАПІЯ
Голяк Д. Морская климатотерапия. Климатические факторы
-
естественные
раздражители для организма человека, постоянно воздействующие на него в процессе
эволюции / Д. Голяк, И. Бабаева // Косметолог.
- 2011. - N 4. -
С. 93
-95
Кузнецова Т. Г. Авторски
е схемы назначения аэротерапии, гелиопроцедур, терренкуров
и дозированных морских купаний больным красным плоским лишаем / Т. Г. Кузнецова //
Вестн. новых мед. технологий.
- 2011. -
Т. 18, N 3.
-
С. 219.
Пиріг Л. А. Кліматотерапія хвороб нирок / Л. А. Пиріг // Вестн. физиотерапии и
курортологии.
- 2011. -
Т. 17, N 4.
-
С. 133
-136.
Степанова Надежда Владимировна. Обоснование целесообразности применения
климатотерапии при реабилитации больных сахарным диабет
ом / Н. В. Степанова // Укр.
журн. клініч. та лаб. медицини.
- 2010. -
Т. 5, N 4.
-
С. 138
-141.
Фролова О. Б. Дозирование талассопроцедур при санаторно
курортном лечении больных
с хроническими вульвовагинитами герпесвирусной этиологии / О. Б. Фролова // Ве
стн.
новых мед. технологий.
- 2010. -
Т. 17, N 3.
-
С. 67
-68.
ЛІТОТЕРАПІЯ
Алмазный фонд: [литотерапия] // Красота & здоровье.
- 2007. - N 6. -
С. 24
-26.
Застосування елементів літотерапії в комплексному лікуванні пацієнтів з невропатіями
лицевого нерва / В. Л. Мельник [та ін.] // Укр. стомат. альм.
- 2016. -
N 1 т. 1.
-
С. 57
-61.
ПЕЛОІДОТЕРАПІЯ
Бадалов Н. Г. Грязелечение: теория, практика, проблемы и перспективы развития / Н. Г.
Бадалов, С. А. Крикорова
// Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
-
2012. - N 3. -
С. 50
-54.
Горбунов Ф. Е. Применение пелоидотерапии на этапе ранней реабилитации больных с
церебральным ишемическим инсультом / Ф. Е. Горбунов, Д. Ю. Пенионжкевич, Е. П.
Котенко // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2010. -
N 1.
-
С. 3
Демецкая А. Живая грязь / А. Демецкая // Фармацевт
практик.
- 2008. - N 10. -
С. 54
-57.
Ковалева Л. Н. Пелоидотерапия в дерматологии и косметологии на юге Украины / Л. Н.
Ковалева // Дерматология. Косметология. Сексопатология.
- 2007. - N 1/4. -
С. 224
-232.
Любчик В. Н. Грязелечение / В. Н. Любчик // Вестн. физиотерапии и курортологии.
-
2007. -
Т. 13, N 4.
-
С. 105
-110.
Ляпко Н. Г. Применение грязелечения у больных травматической болезнью спинного
мозга / Н. Г. Ляпко, Н. Н. Каладзе, Н. В. Савелко // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2011. -
Т. 17, N 1.
-
С. 47
-51.
Мусаев А. В. Пелоидотерапия больных с диабетической полинейропатией (клинико
иммунологическое исследование) / А. В. Мусаев, С. С. Имамвердиева, У. С. Керимбейли
// Жур
н. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.
- 2008. -
Т. 108, N 2.
-
С. 17
-23.
Новые технологии пелоидотерапии на амбулаторно
поликлиническом этапе
реабилитации больных гонартрозом [Текст] / К. Д. Бабов [и др.] // Мед. реабілітація,
курортологія, фізіотерапія.
- 2012. - N 4. -
С. 40
-43.
Оценка адаптационных реакций при применении пелоидотерапии / Н. В. Матвеева [и
др.] // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2010. -
Т. 16, N 1.
-
С. 34
-35.
Пелоидотерапия и органная гемодинамика при хроническом простатит
е / П. М.
Клименко [и др.] // Здоровье мужчины.
- 2013. - N 3. -
С. 179
-181.
Прохоров Д. В. Пелоидотерапия болезней кожи / Д. В. Прохоров // Вестн. физиотерапии
и курортологии.
- 2011. -
Т. 17, N 1.
-
С. 21
-25.
Чепурная Л. Ф. Влияние пелоидотерапии на сост
ояние центральной и периферической
нервной системы / Л. Ф. Чепурная, Н. С. Григорьева // Вестн. физиотерапии и
курортологии.
- 2007. -
Т. 13, N 4.
-
С. 91
-92.
Шведунова Л. Н. Пелоидотерапия в реабилитации детей, живущих в экологически
неблагоприятных регионах / Л. Н. Шведунова, Т. В. Ходова, А. С. Цогоев // Вестн. новых
мед. технологий.
- 2011. -
Т. 18, N 3.
-
С. 151.
ГЛИНОЛІКУВАННЯ
Гурбич Е. А. Современный взгляд на использование глинотерапии в практике
спортивного врача / Е. А. Гурбич // Спортивна медицин
а.
- 2013. - N 2. -
С. 102
-104.
Дедишина Л. Косметичні глини, або Краса і здоров'я... з глибин землі / Л. Дедишина //
Фармацевт
практик.
- 2008. - N 1. -
С. 58
-59.
Земская Е. Н. Применение сестрорецких гиттиевых глин в восстановительном
санаторно
курортном
лечении / Е.Н. Земская, Л.А. Комарова // Вопр. курортологии,
физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2009. - N 5. -
С. 46
-47.
Кембрийская глина в лечении дерматологических заболеваний / П. П. Рыжко [и др.] //
Дерматологія та венерологія.
- 2011. - N 2. -
С.
208-211.
О возможности использования глины в комплексе реабилитационных мероприятий
пациентам, страдающим патологией челюстно
лицевой области / А. А. Копытов [и др.] //
Стоматолог.
- 2011. -
N 3.
-
С. 22
-25.
Перевозниченко А. Б. О глинолечении / А. Б. Пере
возниченко, Б. И. Перевозниченко //
Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія.
- 2013. - N 4. -
С. 25
-28.
Самойлович В. Застосування глини в лікувальній практиці та в домашніх умовах / В.
Самойлович // Внутрішня медицина.
- 2009. - N 3. -
С. 60
-66.
Сам
ойлович В. А. Застосування глинотерапії і активованої кременем води в
комплексному лікуванні пародонтиту в санаторно
курортних умовах / В.А. Самойлович
// Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2009. -
Т. 15, N 2.
-
С. 90
-93.
Самойлович В. В. Некоторые мето
логические аспекты теории и практики глинолечения /
В. В. Самойлович, Н. В. Гутарева, В. В. Гутарев // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2008. -
Т. 14, N 2.
-
С. 76
-79.
Самойлович В. А. Санаторно
курортне глинолікування в реабілітації хворих первинного
деформуючого остеоартрозу / В. А. Самойлович // Вісн. пробл. біології і медицини.
-
2009. - N 1. -
С. 130
-134.
Стуканов А. Ф. Использование бентонитовой глины в комплексном лечении
дегенеративно
дистрофических заболеваний опорно
двигательного аппарата / А
. Ф.
Стуканов, Н. П. Буглак // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2007. -
Т. 13, N 2.
-
С.
127-128.
Сысоев Н. П. Использование бентонитовой глины в комплексном лечении заболеваний
тканей пародонта / Н. П. Сысоев, Т. Н. Пушкова, В. И. Золотарева // Вестн
физиотерапии и курортологии.
- 2007. -
Т. 13, N 2.
-
С. 124
-125.
Трофименко Р. К. Применение крымской голубой глины в комплексном лечении
больных с заболеваниями опорно
двигательного аппарата / Р. К. Трофименко, Г. П.
Балахнина // Вестн. физиотерапии и к
урортологии.
- 2008. -
Т. 14, N 2.
-
С. 126.
БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ
Алипова О. Є. Бальнеотерапія артеріальної гіпертензії: сучасність, перспективи / О. Є.
Алипова // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія.
- 2009. - N 3. -
С. 36
-38.
Бальнеотерапия в лечении
больных миомой матки / А. Б. Овсиенко [и др.] // Вопр.
курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2010. - N 2. -
С. 25
-26.
Бальнеотерапия в комплексном лечении псориаза и атопического дерматита / О. Л.
Иванов, А. А. Халдин, М. А. Самгин и др // Ро
с. журн. кожных и венерич. болезней.
-
2007. - N 2. -
С. 14
-21.
Бальнеотерапия в комплексном лечении структурно
функциональных изменений
костной ткани у женщин в постменопаузе / В. В. Беспоясная [и др.] // Мед. реабілітація,
курортологія, фізіотерапія.
- 2012. - N 2. -
С. 23
-25.
Бальнеотерапия в реабилитации больных псориазом и атопическим дерматитом / А. А.
Халдин, О. Л. Иванов, Д. В. Баскакова, Т. Б. Косцова // Рос. журн. кожных и венерич.
болезней.
- 2007. - N 4. -
С. 21
-25.
Бальнеотерапія у відновлюваль
ному лікуванні хворих із хронічною серцевою
недостатністю в санаторно
курортних умовах : метод. рек. / Укр. центр наук. мед.
інформації та патент.
ліценз. роботи ; уклад. : О. М. Роздільська та ін.
-
К. : Укр. центр
наук. мед. інформ. та патент.
ліценз. роботи, 2012.
-
14 с.
615.838 Б 21
Болдырева О. А. Влияние бальнеогрязелечения на показатели гормональной регуляции у
женщин с бактериальным вагинозом / О. А. Болдырева // Вопр. курортологии,
физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2015. -
Т. 92, N 3.
-
С. 22
-26.
Владимирский Е. В. Проблемы антигипертензивной бальнеотерапии / Е. В.
Владимирский, Т. Н. Фильцагина // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб.
физкультуры.
- 2013. - N 5. -
С. 40
-45.
Влияние углекислых ванн разной общей минерализации на функциональн
ое состояние
сердечно
сосудистой системы больных гипертонической болезнью, ассоциированной с
ишемической болезнью сердца / Н. В. Львова [и др.] // Вопр. курортологии,
физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2013. - N 6. -
С. 14
-17.
Геллер Е. А. Бальнеологичес
кие факторы и физические нагрузки в лечении
постгастрорезекционного синдрома / Е. А. Геллер, И. А. Бокова // Вопр. курортологии,
физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2008. - N 3. -
С. 22
-25.
Гідротерапія в клінічній і санаторно
курортній практиці з викорис
танням сучасної
бальнеологічної техніки : (Метод. рек.) / уклад. І. З. Самосюк та ін.
-
К. : б. в., 2007.
-
67
615.838(07) Г46
Горбунов А
. Ю. Оценка эффективности бальнеотерапии при желчнокаменной болезни /
А. Ю. Горбунов, Я. М. Вахрушев // Терапевт. арх.
- 2011. -
Т. 83, N 1.
-
С. 25
-28.
Григоренко Д. Е. Органы иммунной системы после действия на организм
бальнеологических факторов / Д. Е. Григоренко, К. А. Гарунова, А. Э. Эседова //
Морфология.
- 2007. -
Т. 131, N 3.
-
С. 64.
Ефименко Н. В. Применение р
адоновых ванн в комплексном курортном лечении
больных с синдромом раздраженного кишечника: медицинская технология / Н. В.
Ефименко // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2008. -
N 6.
-
С.
50-54.
Зуннунов З. Р. Иодобромная бальнеотерапи
я при ишемической болезни сердца / З. Р.
Зуннунов // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2008. -
N 3.
-
С.
42-43.
Зуннунов 3. Р. Клиническая эффективность и безопасность иодобромной
бальнеотерапии у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с хронической
обструктивной болезнью легких / 3. Р. Зуннунов // Терапевт. арх.
- 2010. -
Т. 82, N 1.
-
С.
24-27.
Зуннунов З. Р. Потенцирование антиишемического и антиангинального действия
нитратов сероводородной бальнеотерапией у больных со сте
нокардией напряжения / З.
Р. Зуннунов // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2010. -
N 1.
-
С. 11
-14.
Изменение вегетативной регуляции сердечного ритма у детей с онкологическими
заболеваниями на фоне бальнеоводолечения / Г. В. Кузнецо
ва, А. Ф. Беляев, Е. В.
Павлущенко и др // Педиатрия.
- 2008. -
Т. 87, N 1.
-
С. 150
-156.
Каладзе М. М. Використання бальнеотерапії в реабілітації дітей з первинною
артеріальною гіпертензією / М. М. Каладзе, Т. Ю. Яніна, Н. А. Ревенко // Междунар.
журн. педиатрии, акушерства и гинекологии.
- 2012. -
Т. 2, N 1.
-
С. 33.
Каладзе Н. Н. Влияние бальнеотерапии на состояние функции эндотелия у детей с
артериальной гипертензией / Н. Н. Каладзе, Т. Ю. Янина, Н. А. Ревенко // Вестн.
физиотерапии и курортологии.
- 2013. -
Т. 19, N 1.
-
С. 9
-11.
Каладзе К. Н. Использование бальнеоароматерапии в коррекции изменений
церебральной гемодинамики у подростков с вегетативными дисфункциями / К. Н.
Каладзе, Е. Д. Мошкова // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2010. -
Т. 16, N
2. -
С.
31-35.
Каракулова Ю. В. Потенцирование эффекта бальнеогрязелечения при неспецифических
болях в нижней части спины / Ю. В. Каракулова, Е. В. Владимирский, Е. А. Муллаянова
// Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2014. - N 6. -
34-39.
Клинические эффекты циркулярного душирования нижних конечностей / Н. Н. Каладзе
[и др.] // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2010. -
Т. 16, N 1.
-
С. 25
-26.
Комплексна бальнеотрапія у хворих на псоріаз : інформ. лист / І. С. Лемко [та ін.] ; НП
"Реабілітація" МОЗ України.
-
К. : [б. в.], 2009.
-
[3] с.
-
(Інформаційний лист про
нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 287
2009. Вип. 2,
Курортологія та фізіотерапія).
Кутькин М. Е. Клінічне значення бальнеотерапії в компле
ксі медичної реабілітації дітей,
які проживають в регіонах екологічного неблагополуччя / М. Е. Кутькин // Педіатрія,
акушерство та гінекологія.
- 2008. - N 4. -
С. 132.
Мошкова Е. Д. Физио
бальнеотерапия в реабилитации неврологических нарушений у
подростков с вегетативными дисфункциями / Е. Д. Мошкова, И. А. Башкова, Н. Д.
Даниленко // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2007. -
Т. 13, N 1.
-
С. 35
-39.
Овсиенко А. Б. Бальнеотерапия йодобромными водами в лечении больных генитальным
эндометриозом / А. Б. Овсиенко, З. Н. Теунова // Вестн. новых мед. технологий.
- 2007. -
Т. 14, N 4.
-
С. 36
-37.
Онисько О. Лечебные ванны: полезно и приятно / О. Онисько // Мистер Блистер.
- 2008. -
N 9. -
С. 15.
Порівняльна ефективність бальнеотерапії з застосуванням радонових
та прісних вод в
комплексній реабілітації жінок з первинною дисменореєю / Т. Ф. Татарчук [та ін.] // Мед.
реабілітація, курортологія, фізіотерапія.
- 2011. - N 4. -
С. 26
-30.
Ромаскевич Ю. А. Влияние бальнеотерапии на реологические свойства крови и
эндотел
иальную дисфункцию у больных травматической болезнью спинного мозга / Ю.
А. Ромаскевич // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2009. -
Т. 15, N 1.
-
С. 35
-37.
Ротаєнко А. П. Бальнеологічна характеристика лікувальної дії сірководневих
мінеральних вод / А. П. Ротаєнко, М. В. Швардак, С. І. Горицька // Наук. вісн. Ужгород.
ту.
- 2008. - N 33. -
С. 120
-122.
Халдин А. А. Бальнеотерапия в комплексном лечении и реабилитации больных
дерматозами, сопровождающимися сухостью кожи и зудом / А. А. Халдин, Д. В.
акова, Ю. А. Маркова // Рос. журн. кожных и венерич. болезней.
- 2008. -
N 1.
-
С.
34-38.
СПЕЛЕОТЕРАПІЯ. ГАЛОТЕРАПІЯ
Аширалиев М. Е. Влияние кальциевого гомеостаза на течение бронхиальной астмы в
процессе высокогорной спелеотерапии / М. Е. Аширалиев, Б. Т.
Тулебеков, Г. М.
Саатова // Аллергология и иммунология.
- 2009. -
Т. 10, N 1.
-
С. 36.
Бобровицкая А. И. Галотерапия у часто и длительно болеющих детей группы риска по
туберкулезу / А. И. Бобровицкая, Т. Ф. Голубова, Н. В. Юринок // Перинатология и
педиат
рия.
- 2009. - N 3. -
С. 158.
Влияние спелеоклиматотерапии на психоэмоциональное состояние студентов в процессе
обучения / Н. П. Горбатенко [и др.] // Вестн. новых мед. технологий.
- 2012. -
Т. 19, N 2.
-
С. 127
-129.
Галамба А. А. Вплив спелеотерапії на ст
ан імунної системи у хворих на бронхіальну
астму з різною масою тіла / А. А. Галамба, М. І. Товт
Коршинська, Л. І. Данко // Наук.
вісн. Ужгород. ун
ту. Медицина.
- 2013. - N 48. -
С. 39
-42.
Галотерапія в оздоровчих лікувальних установах : (Метод. рек.) / Уклад. В.Г. Дейнега,
О.М. Крикота, А.М. Мамєдов та ін.
-
К. : б. в., 2005.
-
16 с.
615.834(083) Г15
Дедишина Л. "Просолись" і не кашляй / Л. Дедишина // Фармацевт
практик.
- 2009. -
7/8. -
С. 62
-64.
Дорохов Е. В. Спелеоклиматотерапия как инновационный мет
од здоровьесбережения /
Е. В. Дорохов, О. А. Жоголева // Вестн. новых мед. технологий.
- 2011. -
Т. 18, N 2.
-
С.
133-135.
Жоголева О. А. Влияние тревожности и депрессии на иммунный статус студентов в
состоянии хронического информационного стресса и корригирующая роль
спелеоклиматотерапии / О. А. Жоголева, Е. В. Дорохов, А. В. Карпова // Вестн. новых
мед. технологий.
- 2010. -
Т. 17, N 2.
-
С. 187
-189.
Зуннунов З. Р. Механизмы корригирующего действия спелеотерапии на
кардиореспираторную систему больных, страдающих хроническим обструктивным
бронхитом / З. Р. Зуннунов, И. Х. Нуров // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб.
физкультуры.
- 2006. - N 4. -
С. 18
-20.
Левченко П. А. Опыт применения метода спелеотерапии на базе государственного
учреждения "Республиканская больница спелеолечения" / П. А. Левченко, H. H.
Дубовик, Р. И. Делендик // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
-
2014. - N 6. -
С. 26
-29.
Лемко І. С. Вплив диференційованої спелеотерапії на адаптаційні процеси у хворих на
бронхі
альну астму з врахуванням ступеня порушень вегетативної регуляції / І. С. Лемко,
Я. І. Сливка // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія.
- 2009. - N 2. -
С. 12
-14.
Лемко І. С. Сучасні підходи до застосування спелеотерапії при бронхіальній астмі в
овах солекопалень / І. С. Лемко // Наук. вісн. Ужгород. ун
ту.
- 2007. - N 30. -
С. 63
-66.
Лемко І. С. Сучасні підходи до спелеотерапії бронхіальної астми / І. С. Лемко, О. І.
Лемко // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2007. -
Т. 13, N 3.
-
С. 17
-19.
ікування хворих із захворюваннями органів дихання, ЛОР
органів та патологією шкіри
методом спелеотерапії / М. П. Бровчук [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ
інфекція.
- 2015. - N 3. -
С. 97.
Медична реабілітація хворих на бронхіальну астму з вик
ористанням спелеотерапії / Г. П.
Победьонна [та ін.] // Новости медицины и фармации.
- 2011. - N 380. -
С. 34.
Методика застосування галотерапії у дітей із захворюваннями органів дихання : інформ.
лист / Т. Ф. Голубова [та ін.] ; ДУ "Укр. НДІ дитячої курор
тології та фізіотерапії" МОЗ
України.
-
К. : [б. в.], 2010.
-
[3] с.
-
(Інформаційний лист про нововведення в системі
охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 029
2010. Вип. 3 Курортологія та
фізіотерапія).
Музильов В. В. Актуальність спелеотерапії на суч
асному етапі / В. В. Музильов, О. В.
Тарановська // Східноєвроп. журн. громад. здоров'я.
- 2011. - N 1. -
С. 175
-176.
Обоснование комплексного применения криомассажа и сильвинитовой спелеотерапии в
реабилитации больных бронхиальной астмой / Н. С. Айрапетов
а [и др.] // Вопр.
курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2011. - N 5. -
С. 12
-17.
Оценка прогнозирования влияния спелеоклиматотерапии на особенности вегетативной
регуляции и качества жизни у иностранных студентов / Е. А. Павлова [и др.] // Вес
тн.
новых мед. технологий.
- 2013. -
Т. 20, N 2.
-
С. 57
-61.
Разумов А. Н. Сильвинитовая спелеотерапия в восстановительном лечении больных с
патологией респираторной системы : Медицинская технология. № ФС
-2007/022-
у от
20.02.2007 г.
-
М., 2007 / А. Н. Разумов // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб.
физкультуры.
- 2008. - N 3. -
С. 52
-54.
Системный анализ вариабельности сердечного ритма у студентов в условиях
информационного стресса и корригирующие возможности спелеоклиматотерапии / Е. В.
Дорохов [и др.]
// Вестн. новых мед. технологий.
- 2012. -
Т. 19, N 2.
-
С. 129
-132.
Хан М. А. Применение галотерапии для оздоровления детей в общеобразовательных
учреждениях / М. А. Хан, А. В. Червинская, Н. А. Микитченко // Вопр. курортологии,
физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2012. - N 2. -
С. 31
-35.
РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Еремин С. В. Псаммотерапия и морские процедуры в системе послеоперационной
реабилитации больных с наружным искривлением большого пальца стопы / С. В.
Еремин, М. В. Никитин // Вестн. новых мед. технологий.
- 2010. -
Т. 17, N 3.
-
С. 44
-45.
Любчик В. М. Клінічне застосування ефірних олій рослин для аерофітотерапії на
санаторному етапі реабілітації / В. М. Любчик, Н. В. Мірошніченко, Т. Ф. Голубова //
Фітотерапія.
- 2012. - N 3. -
С. 22
-26.
Петрушевие
не Д. П. Факторы, влияющие на эффективность эрготерапии на раннем этапе
реабилитации больных с церебральным инсультом / Д. П. Петрушевиене, А. Й.
Кришчюнас, Р.Ю. Савицкас // Инсульт.
- 2007. -
Т. 107, вып. 21.
-
С. 65
-70.
Тлиш М. М. Инновации в назначении воздушных, солнечных ванн и процедур
ландшафтотерапии в комплексной санаторной реабилитации больных зудящими
дерматозами / М. М. Тлиш // Вестн. новых мед. технологий.
- 2012. -
Т. 19, N 1.
-
С. 145
АЕРОІОНОТЕРАПІЯ
Аэроионотерапия в оздоровлении детей:
Метод. лит. / М.А. Хан, И.П. Бобровницкий,
А.В. Червинская, Е.Л. Вахова // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб.
физкультуры.
- 2007. - N 2. -
С. 53
-55.
Зайков, С. В. Аэроионотерапия: возможности и перспективы / С. В. Зайков // Здоров'я
України.
- 2011. -
N 4 (Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія).
-
С. 42
-43.
АЕРОКРІОТЕРАПІЯ
Аэрокриотерапия: тотальное воздействие холода // Les nouvelles esthetiques Україна.
-
2011. - N 5. -
С. 58
-64.
Влияние общей аэрокриотерапии на иммунологические показатели
мужчин с
начальными проявлениями нарушения мозгового кровообращения / Д. Ш. Альтман, С. К.
Галанова, Е. Е. Куракалова, Э. Х. Рахматулина // Аллергология и иммунология.
- 2008. -
Т. 9, N 1.
-
С. 110.
Коррекция ожирения и нарушений липидного обмена у больны
х артериальной
гипертензией путем использования аэрокриотерапии / С. Э. Бугаян [и др.] // Воен.
мед.
журн.
- 2010. -
Т. 331, N 8.
-
С. 55
-56.
Проценко Т. В. Ефективність аерокріотерапії у комплексному лікуванні хворих із
ранніми, пізніми та рожевими акне /
Т. В. Проценко, В. Б. Андрійчук // Дерматологія та
венерологія.
- 2013. -
N 1.
-
С. 58
-63.
Проценко Т. В. Перспективи застосування аерокріотерапії в дерматології і косметології /
Т. В. Проценко, В. Б. Андрійчук // Дерматологія та венерологія.
- 2010. -
4. -
С. 66
-69.
Сачук Н. Аэрокриотерапия в дерматокосметологии / Н. Сачук, М. Ерохина // Kosmetik
international journal. - 2012. - N 3. -
С. 68
-70.
ГІДРОТЕРАПІЯ
Гідротерапія в клінічній і санаторно
курортній практиці з використанням сучасної
бальнеологічної
техніки : (Метод. рек.) / уклад. І. З. Самосюк та ін.
-
К. : б. в., 2007.
-
67
615.838(07) Г46
Загоруева Л. Л. К вопросу о возможности применения сочетанного воздействия
иглорефлексотерапии и гирудотерапии для восстановления биоэнергетического
потенциала человека в лечебной практике при нарушениях функций эндокринных желез
/ Л. Л. Загоруева, А. Н. Тубольцев, И. Д. Ладная // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2007. -
Т. 13, N 4.
-
С. 87
-88.
Использование гидропланшетной терапии и наружной озонотерапии
в реабилитации
больных сахарным диабетом / О. Б. Матвеев [и др.] // Укр. морфол. альм.
- 2013. -
Т. 11,
N 2. -
С. 34
-35.
Клинические эффекты методики циркулярного гидромассажа / Н. Н. Каладзе, А. А.
Горлов, Е. Е. Швец, О. Б. Матвеев // Вестн. физиотерапии
и курортологии.
- 2007. -
Т. 13,
N 2. -
С. 89
-90.
Козлов В. А. Гидротерапия в комплексном лечении пародонтита / В. А. Козлов, В. А.
Заруднев // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2007. -
Т. 13, N 2.
-
С. 114.
Логвинчук, Н. Гидромассаж расслабит тело и
укрепит дух / Н. Логвинчук // Мистер
Блистер.
- 2008. - N 12. -
С. 32
-33.
Особенности влияния гидротерапевтических озоновых ванн на показатели суточного
профиля артериального давления и качества жизни больных эссенциальной
артериальной гипертензией / Т. В.
Старчевская [и др.] // Мед. реабілітація, курортологія,
фізіотерапія.
- 2012. - N 1. -
С. 21
-24.
ОЗОНОТЕРАПІЯ
Бердисугирова Ш. И. Озонотерапия в лечении хронического эндометрита / Ш. И.
Бердисугирова, Д. С. Ермухамбет // Актуал. питання фармац. і мед. нау
ки та практики.
-
2011. -
Вип. 24, N 2 (Додаток).
-
С. 26.
Влияние озонотерапии на некоторые параметры иммунитета у больных при
распространенном перитоните / Н. Дж. Гаджиев [и др.] // Клініч. хірургія.
- 2012. -
N 7.
-
С. 34
-36.
Волох Ф. А. Влияние озоноте
рапии на показатели эндотелиальной дисфункции у
больных с церебральными ишемиями / Ф. А. Волох, В. А. Малахов // Вестн.
физиотерапии и курортологии.
- 2011. -
Т. 17, N 2.
-
С. 94
-95.
Газин И. К. Изменение некоторых показателей врожденного иммунитета и
имму
нотропное действие озонотерапии в сравнении с традиционным лечением больных
сахарным диабетом, осложненным гнойно
некротическими поражениями нижних
конечностей / И.К. Газин, Н.П. Истомин // Иммунология.
- 2008. -
Т. 29, N 3.
-
С. 176
-178.
Герасименко Е. Н.
Возрастзависимая эффективность реабилитации пациентов методом
озонотерапии / Е. Н. Герасименко, В. Н. Мещанинов // Аллергология и иммунология.
-
2009. -
Т. 10, N 1.
-
С. 116.
Гречко В. Н. Фото
озонотерапия в хирургии : монография / В. Н. Гречко, А. В. Вор
обьев.
-
Н. Новгород : Пламя, 2008.
-
168 с.
615.831 Г 81
Мохаммед Дайа Иммунокорригирующий эффект озонотерапии и интерфероногенов в
дерматологической практике / Дайа Мохаммед, А. А. Халдин, И. В. Кошелева // Рос.
журн. кожных и венерич. болезней.
- 2007. - N 4. -
С. 34
-37.
Дащук А. М. Комплексная терапия больных псориазом с применением озонотерапии / А.
М. Дащук, Н. А. Пустовая // Дерматологія та венерологія.
- 2011. -
N 2.
-
С. 90
-92.
Дзгоева Д. К. Применение озонотерапии для лечения кандидоза слизистой
оболочки
полости рта у пациентов с наличием общего хронического заболевания / Д. К. Дзгоева, Р.
В. Золоев // Вестн. новых мед. технологий.
- 2012. -
Т. 19, N 4.
-
С. 35
-36.
Динаміка показників функції зовнішнього дихання у хворих з ревматичними вадами
серц
я під впливом озонотерапії / Н. С. Тіхончук, Н. М. Антіпова, А. А. Серебрякова, С.
В. Колюча // Укр. ревмат. журн.
- 2007. - N 3. -
С. 84.
Дмитришин Л. М. Новітні аспекти застосування озонотерапії в акушерській практиці / Л.
М. Дмитришин // Вісн. наук. дос
ліджень.
- 2007. - N 2. -
С. 95
-98.
Донець Д. Г. Озонотерапія в лікуванні пацієнтів з позагоспітальною пневмонією / Д. Г.
Донець // Укр. наук.
мед. молодіж. журн.
- 2009. - N 3. -
С. 120.
Дрожжин Е. В. Озонотерапия и фототерапия поляризованным полихроматич
еским
светом в лечении больных с синдромом критической ишемии нижних конечностей / Е.
В. Дрожжин, О. Н. Сидоркина // Ангиология и сосудистая хирургия.
- 2012. -
Т. 18, N 4.
-
С. 23
-27.
Жунько Д. В. Озонотерапия в комплексном лечении сексуальной дисфункции
у больных
с метаболическим синдромом / Д. В. Жунько // Мед. реабілітація, курортологія,
фізіотерапія.
- 2013. - N 4. -
С. 10
-12.
Заремба В. С. Корекція ендотеліальної функції у хворих із синдромом діабетичної стопи
за допомогою озонотерапії / В. С. Заремба
// Шпитальна хірургія.
- 2008. - N 3. -
С. 41
-44.
Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з гострим некротичним
панкреатитом / В. М. Копчак, І. В. Хомяк, А. В. Дувалко та ін // Клініч. хірургія.
- 2008. -
N 10. -
С. 28
-31.
Завадский А. В
. Опыт применения озонотерапии при лечении заболеваний ЛОР
органов
/ А. В. Завадский // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2012. -
Т. 18, N 4.
-
С. 36
-37.
Застосування озонотерапії у комплексному лікуванні хворих на хронічну серцеву
недостатність / Є. Х
. Заремба [та ін.] // Наук. вісн. Ужгород. ун
ту. Медицина.
- 2011. -
40. -
С. 96
-99.
Иванов Е. М. Применение озонотерапии в послеоперационном периоде лечения
одонтогенных флегмон челюстно
лицевой области у больных старших возрастных групп
/ Е. М. Иванов
, О. Ю. Кытикова // Вестн. новых мед. технологий.
- 2011. -
Т. 18, N 3.
-
С.
Ільницька Л. І. Озонотерапія: сучасний стан проблеми та перспективи використання у
фтизіатрії і пульмонології / Л. І. Ільницька // Практ. медицина.
- 2007. -
Т. 13, N 4.
-
Использование озонотерапии в комплексном лечении больных дисциркуляторной
энцефалопатией / П. В. Стручков [и др.] // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб.
физкультуры.
- 2008. - N 2. -
С. 10
-13.
Каратєєва С. Ю. Ефективність озонотерапії в лікув
анні гнійних ускладнень цукрового
діабету / С. Ю. Каратєєва // Клініч. та експерим. патологія.
- 2014. -
Т. 13, N 3.
-
С. 84
-86.
Кардиогемодинамические эффекты озонотерапии у больных гипертонической болезнью
/ В. И. Рузов, Д. П. Драпова, Р. Х. Гимаев и д
р // Вопр. курортологии, физиотерапии и
лечеб. физкультуры.
- 2007. - N 5. -
С. 15
-17.
Клименко В. А. Озонотерапія в лікуванні гострого обструктивного бронхіту у дітей
раннього віку / В. А. Клименко, О. В. Давиденко // Запорож. мед. журн.
- 2011. -
Т. 13,
2. -
С. 81
-83.
Ковганко П. А. Перспективы использования озонотерапии у беременных с активным
туберкулезом органов дыхания / П. А. Ковганко, А. А. Ковганко // Вестн. физиотерапии
и курортологии.
- 2007. -
Т. 13, N 2.
-
С. 109.
Козин Ю. И. Возможности озонотерапии в лечении хронического калькулезного
панкреатита / Ю. И. Козин, В. В. Бойко, П. Б. Лебедь // Медицина сьогодні і завтра.
-
2008. - N 1. -
С. 107
-111.
Комбинированная озонотерапия в лечении инфекционных заболеваний мягких тканей у
больных сахарным
диабетом / Ю. С. Винник [и др.] // Хирургия им. Н.И. Пирогова.
-
2015. - N 2. -
С. 63
-69.
Комплексное влияние химио
-
и озонотерапии на иммунный статус больных
деструктивным туберкулезом легких / И. Л. Платонова, Г. А. Иванов, Е. И. Писаренко и
др // Пробл.
туберкулеза и болезней легких.
- 2008. - N 2. -
С. 20
-23.
Комплексное лечение больных вирусным гепатитом с включением озонотерапии / А.Л.
Чернышев Р.М. Филимонов, А.В. Карасев и др // Вопр. курортологии, физиотерапии и
лечеб. физкультуры.
- 2008. - N 3. -
С. 19
-22.
Кузьмина В. Ю. Влияние озонотерапии на деятельность вегетативной нервной системы /
В. Ю. Кузьмина, Ю. К. Хохлов, А. А. Савин // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С.
Корсакова.
- 2012. -
Т. 112, N 10.
-
С. 18
-23.
Кузьмина В. Ю. Влияние озоноте
рапии на уровень холестерина в крови при
цереброваскулярной патологии / В. Ю. Кузьмина, Ю. К. Хохлов, А. А. Савин // Журн.
неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.
- 2012. -
Т. 112, N 7.
-
С. 58
-61.
Куршакова Е. М. Озонотерапия в системе санаторно
восст
ановительного лечения
больных с индуративной формой акне / Е. М. Куршакова, А. В. Криничанский // Вестн.
новых мед. технологий.
- 2010. -
Т. 17, N 3.
-
С. 56
-57.
Макиенко В. В. Использование озонотерапии при хирургическом лечении трофических
язв / В. В. М
акиенко, В. В. Арефьев, Р. А. Агеев // Вісн. невідкладної і відновної
медицини.
- 2008. -
Т. 9, N 3.
-
С. 444.
Мифы и правда об озонотерапии // Красота & здоровье.
- 2009. - N 1. -
С. 46
-47.
Ніцович І. P. Озонотерапія в комплексному лікуванні та профілакти
ці фетоплацентарної
недостатності у вагітних групи високого ризику / І. P. Ніцович // Буковин. мед. вісн.
-
2004. -
Т. 8, N 1.
-
С. 93
-95.
Озонотерапия в комплексном лечении больных с эмпиемой плевры / А. А. Полежаев [и
др.] // Грудная и сердечно
сосудиста
я хирургия.
- 2010. - N 5. -
С. 66
-69.
Озонотерапия в комплексном лечении острых деструктивных пневмоний у детей / В. Б.
Давиденко, В. В. Ганичев, Н. В. Давиденко и др // Харк. хірургіч. шк.
- 2009. -
N 2.2.
-
С.
146-147.
Озонотерапія в нейрореабілітації /
Ф. О. Волох [та ін.] // Новости медицины и фармации.
- 2010. - N 316. -
С. 89
-93.
Озонотерапия после резекции щитовидной железы по поводу ее узловых образований на
фоне аутоиммунного тиреоидита / А. Цуркан, Ю. А. Пархисенко, А. Земсков, В. Семиков
// Врач
. - 2008. - N 6. -
С. 86
-88.
Озонотерапія у лікуванні хворих на сечокам’яну хворобу із калькульозним
пієлонефритом після проведення дистанційної ударно
хвильової літотрипсії / О. С.
Федорук [та ін.] // Буковин. мед. вісн.
- 2014. -
Т. 18, N 1.
-
С. 126
-130.
Поберская В. А. Неинвазивные методы озонотерапии в санаторно
курортном лечении
детей с хроническими заболеваниями органов дыхания и сочетанной вегетативной
дисфункцией / В. А. Поберская, Т. С. Янченко, С. А. Еременко // Мед. реабілітація,
курортологія, фізіотерапія.
- 2009. - N 2. -
С. 46
-47.
Польова С. П. Застосування озонотерапії у комплексному лікуванні хронічних запальних
захворювань жіночих статевих органів / С. П. Польова, О. М. Ротар // Клініч. анатомія та
оперативна хірургія.
- 2007. -
Т. 6, N 3.
-
С. 75
-79.
Применение озонотерапии в акушерской практике при фетоплацентарной
недостаточности (опыт Киевского городского родильного дома № 5) / М. В. Макаренко
[и др.] // Здоровье женщины.
- 2012. - N 1. -
С. 116
-117.
Рахимова Д. А. Влияние озонотерапии на состояние вегетативной нервной системы при
хронической обструктивной болезнью легких, осложненной хроническим легочным
сердцем / Д. А. Рахимова // Аллергология и иммунология.
- 2009. -
Т. 10, N 1.
-
С. 38.
Старчевська Т. В. Застосування озонових ванн у с
анаторно
курортному лікуванні хворих
на артеріальну гіпертензію / Т. В. Старчевська // Мед. реабілітація, курортологія,
фізіотерапія.
- 2009. - N 2. -
С. 46.
Торчинов А. М. Озонотерапия в комплексном лечении невынашивания беременности /
А. М. Торчинов, С. Г. Цахилова, О. В. Параскевова // Вестн. новых мед. технологий.
-
2009. -
Т. 16, N 2.
-
С. 107
-108.
Федорова Т. Эфферентные методы и озонотерапия в нормализации гомеостаза после
миомэктомии / Т. Федорова, А. Данилов, Э. Бакуридзе // Врач.
- 2008. - N 8. -
С. 43
-45.
Чайка В. К. Досвід застосування озонотерапії в комплексному лікуванні вагітних, хворих
на цукровий діабет / В. К. Чайка, Я. А. Галенко, Г. Д. Місуна // Вісн. невідкладної і
відновної медицини.
- 2008. -
Т. 9, N 4.
-
С. 492
-495.
Чандра
Д'Мелло Р.
Возможности использования озонотерапии в эндохирургическом
лечении больных с бесплодием трубно
перитонеального генеза / Р. Чандра
Д'Мелло, Г.
О. Гречканев, Н. С. Перетягина // Рос. вестн. акушера
гинеколога.
- 2010. -
Т. 10, N 1.
-
С.
19-22.
Шварков С. Б.
Озонотерапия в профилактике атеросклероза в старших возрастных
группах / С. Б. Шварков, В. Ю. Кузьмина // Клинич. геронтология.
- 2007. -
Т. 13, N 9.
-
С. 75.
Шмакова І. Озонотерапія
-
ефективне лікування / І. Шмакова // Les nouvelles esthetiques
Україна.
- 2009. - N 1. -
С. 20
-22.
Шмакова Ирина. Озонотерапия в коррекции / И. Шмакова // Les nouvelles esthetiques
Україна.
- 2010. - N 6. -
С. 102
-105.
Эффективность внутрисуставной озонотерапии при травматических повреждениях
коленного сустава / А. Н. Захватов
[и др.] // Вестн. новых мед. технологий.
- 2011. -
Т. 18,
N 4. -
С. 24
-27.
Эффективность озонотерапии при привычном невынашивании беременности
аутоиммунного генеза / Г. О. Гречканев, И. В. Терешкина, Х. М. Клементе, Р. Чандра
Д'Мелло // Рос. вестн. акушера
гинеколога.
- 2009. -
Т. 9, N 4.
-
С. 41
-47.
Якименко Е. А. Кардиопротективная эффективность озонотерапии и магнитотерапии у
больных пожилого возраста с изолированной систолической артериальной гипертензией
/ Е. А. Якименко, В. В. Клочко // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія.
- 2009. -
3. -
С. 16
-19.
Якименко Е. А. Опыт использования озонотерапии в комплексном лечении больных
гипертонической болезнью с метаболическим синдромом / Е. А. Якименко, Д. А.
Олейник // Вестн. физиотерапии и курортоло
гии.
- 2011. -
Т. 17, N 4.
-
С. 136
-141.
Якименко Е. А. Применение озонотерапии и низкочастотной магнитотерапии в
комплексной реабилитации больных пожилого возраста с изолированной систолической
артериальной гипертензией / Е. А. Якименко, В. В. Клочко // М
ед. реабілітація,
курортологія, фізіотерапія.
- 2008. - N 1. -
С. 17
-19.
Янченко Т. С. Применение озонотерапии в санаторно
курортном лечении / Т. С.
Янченко, В. Н. Рассудов, Л. А. Находова // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2007.
-
Т. 13, N 2.
-
С. 1
34-135.
ГЕЛІОТЕРАПІЯ
Корепанов А. Л. Дифференцированное применение гелиотерапии в санаторно
курортном
лечении подростков с нарушениями сердечного ритма / А. Л. Корепанов, Н. Н. Каладзе,
Н. А. Ревенко // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2011. -
Т. 17,
N 2. -
С. 57
-62.
Тиманюк В. В ритме солнца / В. Тиманюк, Э. Ромоданова // Косметология и аромология.
- 2007. - N 4. -
С. 24
-27.
ХРОНОТЕРАПІЯ. ХРОНОФАРМАКОЛОГІЇ
Болсуновская Ю. Р. Результаты применения метода хронотерапии у больных с
ишемической болезнью се
рдца в условиях стационара / Ю. Р. Болсуновская, Л. Б.
Васькова, Р. М. Заславская // Фармация.
- 2012. - N 4. -
С. 27
-29.
Бочаров Д. В. Напрямки хронотерапії екземи / Д. В. Бочаров // Актуал. питання фармац. і
мед. науки та практики.
- 2010. -
Вип. 23, N 2
. -
С. 62
-64.
Дмитренко С. В. Запалення
десинхроноз і його хронотерапія / С. В. Дмитренко, С. М.
Дроговоз // Клініч. фармація.
- 2013. -
Т. 17, N 2.
-
С. 40
-44.
Дроговоз С. М. Переваги хронофармакологічного підходу до лікування гіпертонічної
хвороби / С. М. Дроговоз, О. В. Матвєєва // Фармакологія та лікарська токсикологія.
-
2013. - N 2. -
С. 84
-88.
Зайцев В. І. Удосконалення лікування ниркової кольки з використанням принципів
хронотерапії / В. І. Зайцев, І. І. Ілюк, Л. В. Святська // Здоровье мужчины.
- 2013. -
N 2.
-
С. 101
-103.
Куц Л. В. Цитокіномодулююча хронотерапія хворих на атопічний дерматит / Л. В. Куц //
Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология.
- 2002. - N 3/4. -
С. 40
-42.
Лузина Л. Л. Хронорефлексотерапия в лечении функциональных нарушений билиарного
тракта / Л. Л. Лузина, Н. В. Спасова, В. Б. Любовцев // Вопр. курортологии,
физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2010. - N 4. -
С. 35
-37.
Пішак В. П. Десинхроноз: хронофармакологічна лікувальна тактика / В. П. Пішак, М. І.
Кривчанська // К
лініч. та експерим. патологія.
- 2014. -
Т. 13, N 1.
-
С. 191
-194.
Пішак О. В. Хронотерапевтичне застосування фітоліту і холіверу в комплексному
лікуванні хворих на подагру із супутнім ураженням гепатобіліарної системи / О. В.
Пішак, Г. І. Арич // Буковин.
мед. вісн.
- 2007. -
Т. 11, N 4.
-
С. 48
-53.
Полищук Н. А. К вопросу о сущности явления времени и эффективной хронотерапии
хронических заболеваний / Н. А. Полищук // Лікарська справа.
- 2008. -
N 1/2.
-
С. 113
Сучасний погляд на хронотерапію раку / І
. П. Москаленко, О. М. Сухіна, П. П. Сорочан
та ін // Укр. радіол. журн.
- 2007. -
Т. 15, N 3.
-
С. 393
-397.
Хромцова О. М. Индивидуализированная хронотерапия гипертонической болезни и
степень соблюдения больными схемы лечения / О. М. Хромцова // Терапевт.
арх.
- 2008.
-
Т. 80, N 9.
-
С. 29
-33.
Хронопатология и хронотерапия хронического панкреатита / А. А. Федоров, И. Е.
Оранский, О. А. Чудинова и др // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб.
физкультуры.
- 2007. - N 6. -
С. 13
-16.
Хронопатология и хронот
ерапия хронического панкреатита (часть 1 "Сезонные ритмы и
превентивная терапия") / А. А. Федоров, И. Е. Оранский, В. Ю. Гуляев и др // Вопр.
курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2007. - N 1. -
С. 26
-29.
Хронорадіохемотерапія при місцевопошир
еному раці шийки матки / О. М. Сухіна, О. А.
Немальцова, Г. В. Кулініч, Л. В. Забобоніна // Укр. радіол. журн.
- 2008. -
Т. 16, N 3.
-
С.
350-353.
Хронотерапевтический підхід до лікування ниркової коліки в пацієнтів із сечокам'яною
хворобою / В. І. Зайцев,
А. І. Левицький, Л. В. Святська, М. А. Ежнед // Сімейна
медицина.
- 2008. - N 3. -
С. 68
-71.
Хронотерапия престариумом А пожилых больных с полиморбидным синдромом / Р. М.
Заславская, С. В. Сергеев, Н. Д. Бунятян и др // Буковин. мед. вісн.
- 2009. -
Т. 13
, N 4.
-
С. 275.
Хронотерапія раку / Р. В. Сенютович [та ін.] // Клініч. та експерим. патологія.
- 2012. -
Т.
11, N 4. -
С. 161
-164.
Цубанова Н. А. Хронофармакология. Возможности и перспективы
хронотерапевтического подхода в кардиологии / Н. А. Цубанова //
Сімейна медицина.
-
2015. - N 2. -
С. 182
-186.
Шевченко А. І. Попередні результаті хронохіміотерапії у хворих на рак молочної залози /
А. І. Шевченко, О. В. Шмикова, О. М. Воробйов // Пробл. сучасної мед. науки та освіти.
-
2009. - N 2. -
С. 53
-54.
Эффект
ивность традиционной терапии и хронотерапии престариумом у пожилых
больных с полиморбидным синдромом / Р. М. Заславская [и др.] // Клинич. медицина.
-
2010. -
Т. 88, N 2.
-
С. 71
-72.
СХІДНА МЕДИЦИНА
Воронін Борис Федорович. В'єтнамська оздоровча система зіонгшінь / Б. Ф. Воронін.
-
К.
: Здоров'я, 1990.
-
80 с.
615.851.86 В 75
Ламбер Дж. Тайский массаж : научно
популярная литература / Дж. Ламбер.
-
Ростов н/Д
: Феникс, 2005.
-
346 с.
-
(Панацея).
615.82 Л21
Разумов А. Н. О методическом подходе к установлению
механизмов лечебно
оздоровительной эффективности Цигун, индийской и тибетской йоготерапии / А. Н.
Разумов, Г. Т. Намсараева // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
-
2010. - N 1. -
С. 39
-42.
У Вэй Синь. Целительная сила дерева: монограф
ия / Вэй Синь У.
-
СПб. : Нева, 2002.
-
192 с.
615.322 У18
У Вэй Синь. Целительная сила растений : монография / Вэй Синь У; Вэй Синь У.
-
СПб. :
Нева, 2002.
-
256 с.
615.322 У18
Юдлав Э. С. 100 дней к здоровью, любви и долголетию : (даосская йога и искусст
во
цигун) / Э. С. Юдлав; [пер. с англ. С. Зининой].
-
М. : КРОН
ПРЕСС, 1999.
-
301 с.
615.89(515) Ю16
АЮРВЕДА
Бубличенко М. Аюрверда и аюрвердический массаж : монография / М. Бубличенко.
-
Ростов н/Д : Феникс, 2005.
-
188 с.
-
(Панацея).
615.82 Б90
Великая
Н. В. Новые противовоспалительные лекарственные соединения
Аюрведической медицины с цитотоксическим действием для профилактики и лечения
хронических, в том числе онкологических заболеваний / Н. В. Великая, В. Н. Залесский //
Пробл. харчування.
- 2013. - N 1. -
С. 40
-47.
Дошевно! Питание по аюрведе // Красота & здоровье.
- 2015. - N 5. -
С. 118
-121.
Дмитриева А. В. Аюрведа для Украины / А. В. Дмитриева // Фітотерапія.
- 2017. -
N 1.
-
С. 59
-72.
Добра Е. А. Секреты аюрведы в терапии заболеваний опорно
двигат
ельной системы.
Артрикюр
-
уникальная комбинация 11 лекарственных трав / Е. А. Добра // Провизор.
- 2011. - N 6. -
С. 54
-57.
Зеленецкая Наталья. Древняя терапия Sushumma
-
аюрведический подход к здоровью /
Н. Зеленецкая // Косметолог.
- 2011. - N 2. -
104-106.
Зеленецкая Наталья. Прана с эликсирами гармонии. Введение в Аюрведу / Н. Зеленецкая
// Косметолог : проф. вид. для спеціалістів естет. косметології.
- 2011. - N 1. -
С. 100
-103.
Зеленецька Наталія. Аюрведичний масаж Удвартана / Наталія Зеленецьк
а // Les nouvelles
esthetiques Україна.
- 2010. - N 1. -
С. 94
-96.
Принципи аюрведичної медицини в практиці сімейного лікаря / Т.В. Кулемзіна, О.Ю.
Колєсніченко, М.В. Борисов та ін. // Сімейна медицина.
- 2008. - N 4. -
С. 78
-80.
Радионова Е. Массаж как повседневная потребность. Аюрведический моделирующий
массаж / Е. Радионова // Косметолог.
- 2016. - N 5. -
С. 102
-104.
Столяренко Ирина. Целебная сила Аюрведы
-
набор рецептов даров природы / И.
Столяренко // Провизор.
- 2010. - N 21. -
С. 34
-39.
Твардовская
С. Аюрведа в современном spa / С. Твардовская // Kosmetik international
journal. - 2012. - N 1. -
С. 94
-96.
Чистяков Ю. І. Аюрведа сьогодення, інтеграція основних методів східної медицини в
систему охорони здоров'я України / Ю. І. Чистяков, Т. В. Кулемзін
а, О. Ю. Колесніченко
// Фітотерапія.
- 2010. - N 2. -
С. 101
-102.
Чистяков Ю. І. Характеристики і застосування в аюрведичній медицині поширених
аюрведичних рослин: ашвагандхи (Withania somnifera), арджуни (Terminalia arjuna) та
брамі (Brahmi) при захворюваннях центральної нервової системи / Ю. І. Чистяков, Т. В.
Кулемзіна, О. Ю. Колесніченко // Фітотерапія.
- 2010. - N 2. -
С. 99
-101.
Якименко Оксана. Целебная философия бытия (Аюрведа). Получаем Прану, выводим
Ама, гармонизируем Доши / Оксана Якименко // Косметолог.
- 2008. - N 6. -
С. 54
-56.
ЙОГА
Агни
Йога : Пробуждение бруд / сост. В. Крупко, Т. Воробьева.
-
Рига : Виеда, 1991.
- 78
615.851.86 А24
Айєнгар Б. К.С. Погляд на йогу : Йога діпіка : научно
популярная литература / Б. К.С.
Айєнгар ; перекл. з англ. О. Ю. Горенбейна і Г. Й. Гущі.
-
К. : Здоров'я, 1992.
-
432 с.
615.89 А36
Безверхняя Л. Йога
: необъятный океан / Л. Безверхняя // Фармацевт
практик.
- 2013. -
11. -
С. 58
-59.
Быстрова О.
Замри и худей / О. Быстрова // Красота & здоровье.
- 2007. -
. -
С. 74
-75.
Васильев Т. Э. Начала Хатха
Йоги : методический материал / Т. Э. Васильев.
-
М. :
Прометей, 1990.
-
232 с.
615.89(515) В19
Ватутин Н. Т.
Роль
йоги
в профилактике кардиоваскулярной патологии / Н. Т. Ватутин,
А. Н. Шевелек, А. В. Кравченко // Рос. кардиол. журн.
- 2015. -
. -
С. 106
-112.
Зубков Анатолий Николаевич. Хатха
Йога для начинающих : монография / А. Н. Зубков.
-
М. : Медицина, 1991.
-
191 с.
-91
Иванов Ю. М. Йога : Как стать здоровым : научно
популярная литература / Ю
. М.
Иванов.
-
М. : Альфа, 1992.
-
160 с.
-
(Библиотека йога и целителя ; 2).
615.851.86 И20
Йогешвар. Учебник Хатха
Йоги : научно
популярная литература / Йогешвар; пер. с англ.
В. Фурники ; Центр по изучению индийской культуры "Васанта".
-
М. : Акнил, 199
2. - 91
615.851.86 Й75
Кардаш Е. В.
Сравнительный анализ характеристик биоэлектрической активности
головного мозга при занятиях хатха йогой и анапасати медитацией / Е. В. Кардаш //
Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики.
- 2011. -
Вип. 24
(Додаток)
. -
С.
Кравченко А. В.
Роль полного йоговского дыхания в комплексном лечении пациентов с
декомпенсацией хронической сердечной недостаточности / А. В. Кравченко // Укр. мед.
альм.
- 2013. -
Т. 16
. -
С. 95.
Кучеренко Ю. Беременность и
йога
терапия / Ю. Кучеренко // Мед. аспекты здоровья
женщины.
- 2007. -
. -
С. 68
-71.
Малиновская Н. А.
Влияние избранных поз хатха
йоги
на гемодинамику внутренних
органов : сборник научных трудов / Н. А. Малиновская, Е. В. Долгушина // Актуал.
питання фармац. та мед. науки та практики.
-
Запоріжжя : ЗДМУ, 2006.
-
Вип. 17
. -
С. 80
Онисько О. Йога
-
совершенство тела и духа / О. Онисько // Мистер Блистер.
- 2007. -
4. -
С. 53
-54.
Пфулгенда Синха
Йоговское лечение распространенных болезней : пер. с англ.
/ Синха
Пфулгенда.
-
К. : Здоров'я, 1990.
-
142 с.
615.851.85 П91
Разумов А. Н.
Натурфилософские основы и генезис цигун, индийской и тибетской
йоги
Непреходящая эмпирическая эффективность / А. Н. Разумов, Г. Т. Намсараева // Вопр.
курортологии, физиотера
пии и лечеб. физкультуры.
- 2011. -
. -
С. 34
-38.
Свамі Вішнудевананда. Повна ілюстрована книга з йоги = The Complete Illustrated Book
of Yoga : науково
популярна література / Свамі Вішнудевананда ; ред. В. К. Кульова ;
пер. Є. С. Грицяк.
-
К. : Здоров'я, 1992.
-
192 с.
75.69 В 11
Семенихин E. Е.
Медитация
-
путь к здоровью, счастью и гармонии ( Введение в Агни
Йогу) : методический материал / E. Е. Семенихин.
-
Д. : Мед. Академия Духовного
Развития "МАДРА", 1996.
-
158 с.
615.89(515) С30
Тетерников Лев
Иванович
. Рациональная
йога
: монография / Л. И. Тетерников.
-
М. :
Знание, 1992.
-
160 с.
615.851.86 Т35
Тиск нормалізує йога // Фармацевт
практик : наук.
попул. та станово
побутовий журн.
-
2012. - N 3. -
С. 70; № 2.
С. 69.
Хитлман Ричард
Йога
для здоровья : пер. с англ. / Р. Хитлман.
-
М. : Б. И., 1991.
-
144 с.
615.851.86 Х52
Шарман Шив Пандит
Йога
против стрданий позвоночника : монография / Ш. П.
Шарман.
-
К. : Б. И., 1990.
-
94 с.
615.89 Ш26
ТИБЕТСЬКА МЕДИЦИНА
Анализ продолжительности периодов п
ульсового сигнала при тибетской диагностике
нарушения активности регуляторных систем / Л. В. Аюшеева [и др.] // Вестн. новых мед.
технологий.
- 2010. -
Т. 17, N 3.
-
С. 38
-39.
Асеева Тамара Анатольевна. Пищевые растения в тибетской медицине : монография /
А. Асеева, Ц.
А. Найдакова ; о
тв. ред. С.
М. Николаев;
СССР, Сиб. отд
ние, Бурят.
т биологии.
- 3-
е изд., испр. и доп.
-
Новосибирск : Наука, 1991.
-
128 с.
-
Библиогр.: с.
126-129.
615.4.89 А90
Бадмаев Петр Александрович
. Основы врачебной науки
Тибета "Жуд
Ши" : монография
/ П.
А. Бадмаев ; [Авт. предисл. и ст. о П.
А. Бадмаеве Б.
С. Гусев; Авт. вступ. ст. Т.
И.
Грекова].
-
Репринт. воспр. изд. "Главное
руководство
по врачебной науке Тибета "Жуд
Ши" 1903 г.
-
М. : Наука, 1991.
-
XXIII, 156, 72,[
1] л. портр. ; 25 см.
-
Библиогр.: с. XXII
XXIII (37 назв.).
615.89 Б15
Галян Я. О. Досвід допомоги населенню України у лікуванні стресів та синдрому
хронічної втоми із
за складних соціально
напружених умов за допомогою процедур
тібетської медицини / Я. О.
Галян // Фітотерапія.
- 2015. - N 2. -
С. 76
-78.
Исцеление по
тибетски, или
Как стать экстрасенсом
опул.
метод. пособие для всех и
каждого / сост. Р.
Ф. Бек.
-
Х. : б. и., 1992.
-
63 с.
615.89 И91
Кабишев К. Э. Современное состояние и перспективы разра
ботки лекарственных и
лечебно
профилактических средств на основе тибетских прописей / К. Э. Кабишев //
Вопр. биол., мед. и фармац. химии.
- 2010. - N 9. -
С. 3
-10.
Раны и их
лечение в тибетской медицине : монография / И.
О. Убашеев, В.
Э. Назаров
Рыгдылон,
М. Баторова, К.
С. Лоншакова.
-
Новосибирск
: Наука, 1990.
-
192 с.
615.89 Р22
Тулесонова А. С. Иммуномодулирующее действие комплексного адаптогенного
растительного средства тибетской медицины / А. С. Тулесонова, В. Б. Хобракова, Д. Ю.
Гатыпова // Мед
. иммунология.
- 2011. -
Т. 13, N 4/5.
-
С. 338.
ТРАДИЦІЙНА КИТАЙСЬКА МЕДИЦИНА
Ахметсафин А. Н. Представления о первичном дыхании в китайской медицине / А. Н.
Ахметсафин // Мануал. терапия.
- 2011. - N 1. -
С. 83
-88.
Головчанский А. Н. Традиционная китайская медицина / А. Н. Головчанский //
Фітотерапія.
- 2017. - N 1. -
С. 76
-84.
Кита
йская оздоровительная гимнастика
ТАЙЦЗИЦЮАНЬ / Б.Ф. Воронин.
-
К. : Вища
шк., 1990.
615.825.1 К45
Кононов В. И. Основные диагностические синдромы традиционной китайской медици
ны
и терапевтическая коррекция выявленных нейровегетативных нарушений / В. И.
Кононов // Міжнар. неврол. журн.
- 2016. -
N 4.
-
С. 139
-141.
Овечкин Алексей Михайлович
. Основы чжэнь
цзю терапии : монография / А. М.
Овечкин ; под ред. В.Г. Вогралика; Горьков. гос. мед. ин
т им. С. М. Кирова, Горьков.
отд
ние Всесоюз. ассоц.
кита
еведов АН СССР.
-
Саранск : Голос, 1991.
-
417 с.
-31
Старовєров С. С. Основи китайської оздоровчої гімнастики : монография / С. С.
Старовєров, В. П. Меньшиков.
-
К. : Здоров'я, 1992.
-
176 с.
613.71 С77
Фитотерапия препаратами китайской традиционной медицины / Э. М. Наумова [и др.] //
Вестн. новых мед. технологий.
- 2012. -
Т. 19, N 1.
-
С. 90
-92.
Функциональная вегетология вегетативная сущность традиционной Чжень
цзю терапии
В. Г. Макац [и др.] // Вестн. новых мед. технологий.
- 2013. -
Т. 20, N 1.
-
С. 138
-143.
Чжу Лянь. Руководство по современной чжень
цзютерапии : иглоукалывание и
прижигание : Пер. с кит. / Л. Чжу.
-
СПб. : Комета, 1992.
-
316 с.
-11
ЦИГУН
рина Е. В. Применение системы саморегуляции Цигун для оздоровления студентов /
Е. В. Аверина, Н. В. Мирошниченко // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2008. -
Т.
14, N 2. -
С. 152.
Китайская
Цигун
терапия
: монография / пер. с англ. С.
К. Брешина.
-
М.
Энергоатомиздат, 1991.
-
208 с.
615.89 К45
Стаменко П. Д. Таємниці китайської гімнастики цигун : наук.
попул. літ
ра / П. Д.
Стаменко.
-
К. : Знання, 1990.
-
48 с.
-
(Вдумливим, допитливим, кмітливим).
75.1 С 76
Чорная Т. В. Массаж цигун у комплексной терапии детей с аутизмом / Т. В. Чорная, А.
П. Чуприков, Е. Г. Чуприкова // Фітотерапія.
- 2015. - N 2. -
С. 65.
СИСТЕМИ ДИХАННЯ
"Вокальная йога
-
это синтез голоса и дыхания!" // Красота & здоровье.
- 2011. -
N 8.
-
С.
96-97.
Гаглоев Э. Хатха
йога / Э. Гаглоев // Косметология и аромология.
- 2007. - N 1. -
С. 84
-87.
Дыхательная гимнастика по методу А. Н.Стрельниковой // Красота & здоровье.
- 2007. -
N 2. -
С. 59.
Рамачарака.
Наука о дыхании йогов : Дыхание по восточным методам как средство
физического, умственного и духовного развития : монография / Рамачарака.
- 3-
е изд.
-
М. : Красный пролетарий, 1991.
-
96 с.
615.851.86 Р21
АУТОТРЕНІНГ
Демецкая А. Аутогенная тренировка / А. Демецкая // Фармацевт
практик.
- 2015. -
N 12.
-
С. 46.
Бегляров М. Э. Аутотренинг как вспомогательный метод лечения при вазомоторном
рините / М. Э. Бегляров // Вестн. оториноларингологии.
- 2008. - N 3. -
С. 51
-52.
Любан
Плозза Борис. Здоровый сон : С рук. по
аутотренинг
у и психосомат. тренировке :
пер. с нем. / Б. Любан
Плозза.
- 6-
изд., перераб. и доп.
-
Мн. : Полымя, 1990.
-
28 с.
612.821.7 Л93
АКУПУНКТУРА
Беседін В. М. Застосування кисть
ступня (СУ ДЖОК) акупунктури при артеріальній
гіпертонії у жінок з постоваріоектомічним синдромом / В. М. Беседін, О. В. Грабоус //
Педіатрія, акушерство та гінекологія.
- 2007. - N 2. -
С. 78
-81.
Беседін В. М. Кисть
ступня (Су Джок) акупунктура при клімактеричному синдромі у
жінок з артеріальною гіпертонією / В. М. Беседін, О. В. Грабоус // Репродуктивное
здоровье женщины.
- 2007. - N 1. -
С. 119
-123.
Беседін В. М. Менопауза та артеріальна гіпертензія. Акупунктура: механізм впливу та
ефективність лікування / В. М. Беседін, О. В. Грабоус // Педіатрія, акушерство та
гінекологія.
- 2009. -
Т. 71, N 4.
-
С. 114
-119.
Бойчак М. П. Место рефлексотерапии
и некоторых других методов альтернативной
медицины в современной медицинской практике / М. П. Бойчак, В. В. Собецкий //
Лікарська справа.
- 2010. - N 1/2. -
С. 10
-30.
Вакуленко Л. А. Использование метода биопунктуры при лечении болевых синдромов
различной
этиологии / Л. А. Вакуленко // Биол. терапия.
- 2010. - N 3. -
С. 32
-34.
Вихтинская И. Л. Сочетанное применение иглорефлексотерапии и фитотерапии при
шейном остеохондрозе с синдромом плечелопаточного периартроза / И. Л. Вихтинская,
И. Л. Ладная // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2007. -
Т. 13, N 4.
-
С. 83
-84.
Влияние иглорефлексотерапии на церебральный гемодинамический резерв в
предоперационном периоде у больных с сочетанными стенозами брахиоцефальных
артерий / И. Д. Стулин [и др.] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.
-
2014. -
Т. 114, N 10.
-
С. 20
-24.
Долаев Р. К. Акупунктура и нейростимуляционная терапия эректильной дисфункции у
больных метаболическим синдромом / Р. К. Долаев, А. Т. Терешин // Вестн. новых мед.
технологий.
- 2015. -
Т. 22, N 1.
-
С. 38
-46
Жуковская А. Правила иглы / А. Жуковская // Красота & здоровье.
- 2007. -
N 4.
-
С. 42
Журавлев И. Е. Акупунктура в комплексной курортной терапии эректильной
дисфункции у больных пояснично
крестцовым остеохондрозом / И. Е. Жура
влев, А. Т.
Терешин // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2010. -
N 5.
-
С.
Заремба В. С. Корекція метаболічних порушень у хворих із синдромом діабетичної стопи
шляхом проведення голкорефлексотерапії та вживання олії амаранту / В.
С. Заремба //
Запорож. мед. журн.
- 2007. - N 5. -
С. 85
-89.
Застосування біологічно активної точки Сінь
Ше для лікування періомартрозу у хворих
на остеохондроз шийного відділу хребта / Л. О. Вакуленко, Г. В. Прилуцька, С. З. Храбра
та ін // Вісн. наук. до
сліджень.
- 2008. - N 4. -
С. 26
-27.
Зозуля И. С. Некоторые особенности метамерной акупунктуры / И. С. Зозуля, А. В.
Бредихин, К. А. Бредихин // Міжнар. неврол. журн .
- 2012. - N 4. -
С. 22
-25.
Игошина Т. Безусловный рефлекс: [омолаживающее иглоукалывание
] / Т. Игошина //
Красота & здоровье.
- 2009. - N 2. -
С. 62
-64.
Измайлова О. А. Возможности иглорефлексотерапии в диагностике и лечении
профессиональной тугоухости / О. А. Измайлова, Е. Л. Синева // Вестн.
оториноларингологии.
- 2009. - N6. -
С. 34
-38.
асична акупунктура та цзю
терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний
панкреатит у поєднанні з артеріальною гіпертензією / Л. С. Бабінець, О. Я Пінкевич, О. І.
Криськів та ін // Вісн. наук. досліджень.
- 2009. - N 2. -
С. 9
-11.
Клягіна Н. П. Використання методу рефлексотерапії для корекції мікроциркуляторних та
гемодинамічних порушень у хворих на вогнищеву алопецію / Н. П. Клягіна //
Дерматологія та венерологія.
- 2008. - N 2. -
С. 59
-62.
Коррекция постинсультных двигательных нарушений путем комбин
ированного
использования магнитно
лазерной терапии и акупунктуры / А. С. Реуков [и др.] // Воен.
мед. журн.
- 2010. -
Т. 331, N 7.
-
С. 56
-57.
Коханович О. М. Акупунктура в лечении гипертензивной энцефалопатии / О. М.
Коханович // Вестн. физиотерапии и курортологии.
- 2007. -
Т. 13, N 2.
-
С. 113.
Кудайбергенова С. Ф. Применение иглорефлексотерапии в лечении сезонного
аллергического ринита / С. Ф. Кудайбергенова, Д. Е. Жайсакова // Вестн.
оториноларингологии.
- 2009. - N6. -
С. 71
-74.
Куцин І. А. Використан
ня антигомотоксичних препаратів, класичної гомеопатії та
методів голкорефлексотерапії в лікуванні хворої на бронхіальну астму / І. А. Куцин, М.
Ф. Куцин // Биол. терапия.
- 2009. - N 3. -
С. 39.
Левицька Л. В. Комплексна терапія з включенням методів акупунктури в реабілітації
хворих на постінфарктний кардіосклероз з артеріальною гіпертензією / Л. В. Левицька //
Вісн. наук. досліджень.
- 2007. - N 4. -
С. 26
-27.
Лузина К. Э. Влияние акупунктуры на качество жизни и уровень тиреотропного гормона
при "субклинич
еском" гипотиреозе / К. Э. Лузина, Л. Л. Лузина, А. М. Василенко //
Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2011. -
N 5.
-
С. 29
-33.
Мандрон Е. С. Значение иглорефлексотерапии в комплексном лечении двигательных
нарушений при ишемическом ин
сульте / Е.С. Мандрон, П.П. Калинский, В.В. Назаров //
Воен.
мед. журн.
- 2007. -
Т. 328, N 9.
-
С. 74
-75.
Мануальная терапия и акупунктура в комплексном лечении больных с вертеброгенным
синдромом позвоночной артерии / С. М. Когай, И. Р. Шмидт, С. Р. Ким и
др // Мануал.
терапия.
- 2008. - N3. -
С. 29
-36.
Межгихова З. А. Йодобромные воды и акупунктура в реабилитации репродуктивной
функции у больных аденомиозом / З. А. Межгихова, А. Т. Терешин // Вестн. новых мед.
технологий.
- 2012. -
Т. 19, N 3.
-
С. 57
-61.
Михайлова А. А. Комплексная иглотерапия депрессивных расстройств при патологии
гепато
билиарной системы / А. А. Михайлова, В. К. Цой // Вестн. новых мед.
технологий.
- 2007. -
Т. 14, N 3.
-
С. 148
-149.
Наприенко М. В. Иглорефлексотерапия в восстановитель
ном лечении хронической
мигрени и хронической головной боли напряжения / М. В. Наприенко // Мануал.
терапия.
- 2010. - N 3. -
С. 64
-69.
Парнікоза Т. П. Акупунктура в лікуванні неврастенії / Т. П. Парнікоза, Ю. Д. Залісна //
Лікарська справа.
- 2012. -
Спец. випуск.
-
С. 154
-155.
Семашко Г. А. Акупунктура как способ коррекции сексуальных расстройств у мужчин
при неврастении / Г. А. Семашко, Н. Г. Истошин, А.Т. Терешин // Вопр. курортологии,
физиотерапии и лечеб. физкультуры.
- 2007. - N 3. -
С. 32
-34.
обецкий В. В.
Клиническая рефлексотерапия :
монография
/ В.
В. Собецкий.
-
К. :
Здоров'я, 1995.
-
256 с.
615.814.1 С54
Солонский А. В. Терапевтическое влияние иглоукалывания на триггерные зоны мышц /
А. В. Солонский, А. А. Скоромец // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.
- 2007. -
Т. 107, N 6.
-
С. 66
-67.
Топоркова О. А. Спортивный массаж биологически активных точек пальцев рук для
снятия психоэмоционального напряжения и утомления / О. А. Топоркова // Укр. журн.
клініч. та лаб. медицини.
- 2012. -
Т. 7, N 2.
-
С. 164
-166.
Эффективность иглорефлексотерапии в профилактике формирования хронического
запора у детей / В. В. Полунина [и др.] // Педиатрия.
- 2014. -
Т. 93, N 6.
-
С. 58
-62.
Яцкос В. Д. Акупунктура и ее культурная принадлежность / В. Д. Я
цкос // Новости
медицины и фармации.
- 2010. - N 6. -
С. 21
-23.
Андріюк Л. В. Мануальна краніотерапія в лікуванні цефалгій / Л. В. Андріюк, В. В.
Якимович, І. Й. Пилипчук // Здобутки клініч. і експерим. медицини.
- 2013. -
N 1.
-
С.
Бобрик Ю. В. Мануа
льная терапия в восстановительном лечении пациентов с
вертеброгенными заболеваниями нервной системы / Ю. В. Бобрик // Вестн.
физиотерапии и курортологии.
- 2012. -
Т. 18, N 2.
-
С. 13
-15.
Губенко В. П. Мануальная терапия в вертеброневрологии : пособие
/ В.
П. Губенко.
- 2-
изд., перераб. и доп.
-
К. : Медицина, 2006.
-
496 с.
085.825 Г93
Зиняков Н. Н. Мануальная терапия и лечебная гимнастика в коррекции биомеханических
нарушений при нарушениях осанки / Н. Н. Зиняков, Е. В. Барташевич, Н. Т. Зиняков
//
Мануал. терапия.
- 2009. - N 1. -
С. 3
-7.
Копылов А. Г. Коррекция функциональных нарушений зрения
-
астенопии
-
методами
мануальной терапии / А. Г. Копылов, А. Е. Саморуков // Мануал. терапия.
- 2015. -
N 1.
-
С. 56
-58.
Магомедова М. С. Мануальная терапия в комплексном лечении вестибулокохлеарных
расстройств у больных шейным миофасциальным болевым синдромом / М. С.
Магомедова, С. И. Горюнов, В. В. Барташевич // Мануал. терапия.
- 2012. -
N 1.
-
С. 18
Мануальная терапия в комплексной немедикаментозн
ой терапии тяжелых форм
миофасциального болевого синдрома / В. В. Барташевич [и др.] // Мануал. терапия.
-
2013. - N 2. -
С. 18
-21.
Мануальная терапия в комплексном восстановительном лечении с хлоридно
натриевыми
ваннами больных с хроническим обструктивным
бронхитом / А. Е. Саморуков [и др.] //
Мануал. Терапия.
- 2014. - N 2. -
С. 63
-70.
Молоков Д. Д. Мануальная терапия пациентов с синдромом позвоночной артерии / Д. Д.
Молоков, Д. Д. Молоков
мл., Ж. Н. Балабанова // Мануал. терапия.
- 2016. -
N 3.
-
С. 56
Небожин А. И. Мануальная терапия внутренних органов (эмбриология, часть 1) / А.И.
Небожин // Мануал. терапия.
- 2007. - N 3. -
С. 70
-80.
Небожин А. И. Мануальная терапия внутренних органов (эмбриология, часть 2) / А.И.
Небожин // Мануал. терапия.
- 2007. - N 4. -
С. 74
-81.
Парамонова Д. Б. Коррекция осанки у подростков с субклиническими проявлениями
перинатального поражения центральной нервной системы с помощью мануальной
терапии / Д. Б. Парамонова, Б. И. Мугерман // Мануал. терапия.
- 2012. - N 4. -
С.
67-71.
Рыльский А. В. Мануальная терапия болевого синдрома у больных рассеянным
склерозом / А. В. Рыльский, Д. А. Болотов // Мануал. терапия.
- 2011. - N 3. -
С. 60
-66.
Саморуков А. Е Некоторые физиологические основы мануальной медицины / А. Е
Саморуков //
Мануал. терапия.
- 2016. - N 1. -
С. 79
-84.
Ситель А. Б. Мануальная терапия, перспективы развития, задачи на будущее / А. Б.
Ситель // Мануал. терапия.
- 2017. - N 1. -
С. 74.
Стандарты по мануальной терапии (диагностика и лечение) / А. Б. Ситель [и др.]
//
Мануал. терапия.
- 2016. - N 2. -
С. 52
-68.
Фролов В. А. Мануальные и остеопатические техники, применяемые для коррекции
дисфункций суставов стопы / В. А. Фролов // Мануал. терапия.
- 2017. - N 1. -
С. 57
-66.
Фролов В. А. Мануальная коррекция посткоммоционного синдрома / В. А. Фролов, С. С.
Купов // Мануал. терапия.
- 2011. - N 3. -
С. 81
-82.
Цапок А. А. Мануальна медицина в перинатальній неврології / А. А. Цапок, О. І. Гнидан
// Педіатрія, акушерство та гінекологія.
- 2011. -
Т. 73, N 4.
-
С. 158.
Шитик
ов Т. А. О применении мануальной терапии при лечении посттравматической
головной боли / Т. А. Шитиков // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія.
- 2013. -
N 1. -
С. 14
-18.
Яровий В. К. Клінічна мануальна
медицина
: навч. посіб. / В. К. Яровий.
-
Він
ниця : Нова
книга, 2008.
-
320 с.
615.82(075.8) Я76
55
седін В. М. 568, 569, 570
Беспоясная В. В. 346
Бестаева А. Э. 344
Беюл Е. А. 159
Бицоев В. Д. 32
Бібик Л. Г. 228
Білинець Ф. В. 388
Бобрик Ю. В. 411
Бобровицкая А. И. 376
Бобровницкий И. П.
401
Богатирьова І. С. 39
Богданов А. Р. 75
Богданова Л. С. 284
Богданова Н. М. 180
Богуславская Н.Ю. 230
Богуславська Н. В. 223
Богуславська Н. Ю. 209
Бойко А. И.
Бойко В. В. 441
Бойчак М. П. 571
Бокова И. А. 3
Болдырева О. А. 349
Болотов Б. 208
Болотов Д. А. 615
, 618
Болотова Н. В. 37
Болсуновская Ю. Р. 476
Большова О. В. 76
Большунова С. В.
Бондарчук Л. И. 304
Борисов М. В.
Борисова О. Н.
Боровая Е. П.
Боровский В. Р. 109
Борозенцева В. А. 334
Бороноев В.В. 540
Борохова О. О. 348
Ботвинева Л.А.
Боцюк Н.
Бочаров Д. В. 477
Брамбург Б. В. 173
Браун Д. В. 241
Бредихин А. В.
Бредихин К. А. 580
Бретт Э. М.
Брешина С. К. 558
Бровчук М. П. 388
Бровчук П. В. 388
Брэгг П. С. 198, 199
Бубличенко М. 503
Бугаян С. Э. 405
Буглак Н. П. 340
Будаговская В. Н. 159
Будылин С. П. 610
Букач О. П. 388
Булатова Е. М. 180
Булеза Б. Я.
Бунятян Н.
Д. 492
, 496
Бураго А. С. 50
Бургонский В. Г. 274
Бурлака О. В.
Бурляева В. А. 135
Бурно М. Е. 15
Бучинский С. Н. 324
Быстрова О. 521
агерич К. І.
Вагіна Ю. І. 389
Вакуленко Д. В. 579
куленко Л. А. 572
Вакуленко Л. О. 579
Ванханен В. В. 183
Ванчова А.
Варламов Д. А. 288
Вартапетова Е. Е. 601
Василевская Л. С. 79
Василевская Н. Ю. 50
Василенко А. М.
Василенька Н. Ю.
Васильев Т. Э. 522
сильева В. В. 325
, 411
Васькова Л. Б. 476
Ватутин Н. Т. 523
Вахова Е. Л. 401
Вахрушев Я. М. 354
Ващенко К. Ф. 275
Ващенко О. О. 275
Великая Н. В. 299
, 504
Величко Л. А. 290
Веневцева Ю. Л. 554
Вербицкий О. Н. 60
Винник Ю. С.
Винокурова А. 176
Вировец О. А.
Висьневска
Рошковска К. 172
Вихтинская И. Л. 573
Візнюк В. В. 455
Вішнудевананда С. 534
Владимиров О. Ю. 77
Владимирский Е. В. 350
Владиченко К. А.
Вовченко И. В. 50
Вов
ченко Н. О. 243
Вогралика В. Г.
Волов Н. А. 284
Волох Ф. А. 294
Волох Ф. О. 453
Воробйов О. М. 495
Воробьев А. В.
Воробьева О. 51
Воробьева Т. 518
Ворожбит Б. С. 81
Ворожбит О. Б. 81
Воронін Б. Ф. 497
Востоков В.Ф. 226
Высоцкий В. Г. 159
Вэй Синь У
абрусская Т. В. 180
Гавалко Ю. В. 297
Гаврилин Е. В. 46
Гаглоев Э. 562
Гаджиев Н. Дж. 417
Газин И. К. 419
Гайсак М. О. 366
Галамба А. А. 378
Галанова С. К.
Галенко Я. А.
Галиця В. В. 83
Галич С. Р. 64
Галян Я. О. 543
Ганічев В. В.
, 452, 453
Гарбарець М. О. 231
Гарбарець Н. М. 231
Гарна С. В. 77
Гарник К. В. 164
Гарник Т. П. 258
, 226, 255, 288, 306
Гарунова К. А.
Гатыпова Д. Ю. 547
Геллер Е. А. 352
Геппе Н. А. 93
Герасименко Е. Н. 420
Геращенко Л 276, 277
Герцюк Т.І. 226
Гетманенко А. В. 294
Гимаев Р. Х. 438
Гладишев В. В. 265
Гладышев О. А. 79
, 82
Гладышева С
. А. 268
Гляделова Н. П. 156
Глядєлова Н. П.
Гнидан О. І. 621
Говсеев Д. А.
Гоженко Е. А.
Головкин В. А. 263
Головчанский А. Н. 549
Голубова Т. Ф. 376
Голухова Е. З. 133
Голяк Д. 310
Гольева Н. В.
Гонца А. О. 493
Гончар Ю. А. 54
Горбатенко Н. П.
Горбачева К. К. 55
, 56, 61
Горбунов А. Ю. 354
Горбунов Ф. Е. 235
Горицька С. І. 373
Горлов А. А. 412
Горцева Л. В.
Горюнов С. И. 608
Гоцуля Т. С
Грабоус О. В. 568, 569,570
Градиль Н. П. 344
Грачев В. И. 36
Гречканев Г. О. 469
Гречканев Г. О.
Гречко В. Н. 421
Грибанова О. А. 36
Григоренко Д. Е. 355
Григорьева Н. С. 328
Гринюк С. М. 84
Гриняева Л. Я.
одеска М. 179
Громакова І.
А. 486
Грошилин С. М. 405
Грошилин С. М. 585
Губенко В. П. 605
Губергриц Н. Б. 298
Гугушкин Д. Ю. 259
Гудзь М. А. 390
Гуляев В.
Ю. 488
, 489
Гуменюк Л. М. 16, 17, 18
Гуменюк Л. Н. 19
Гур
бич Е. А. 330
Гурвич М. М. 85, 86
Гусарова С. А. 235
Гусеница С. Г. 405
Гутарев В. В. 338
Гутарева Н. В. 338
авиденко В. Б.
, 452
Давиденко Н. В. 452
Давиденко О. В.
Давыдова О. Б. 235
Дайа М. 422
Даниленко Н. Д.
Данилов А. 462
Данко Л. І.
Дашкевич О. В. 108
Дащук А. М. 423
Дегтярева А. В. 132
Дедишина Л. 331
Дейнега В. Г. 379
Дейнека Л. А. 334
Делендик Р. И. 384
Демецка А. 87, 88,
, 319, 565
Демячук Т.А. 230
Дени
сова С. Н. 118
Дербенева С. А. 75
, 79, 137, 141
Деревнина Н. А. 392
Дєєв В.А. 431
Дзгоева Д. К. 424
Дзюб О. М.
Дзяк Г. В. 183
Дмитренко С. В. 478
Дмитриева А. В. 506
Дмитришин Л. М. 426
Добра Е. А. 507
Добрянський Д. О
Долаев Р. К. 575
Долгушина Е. В.
Доля Е. В. 220
Донець Д. Г. 427
Дорохов Е. В.
Доценко В. А. 103
Драпова Д. П. 438
Дробушевская А. И. 442
Дроговоз С. М.
Дрожжин Е. В. 428
Дроз
дов А. Л. 268
Дроздова И. В. 248
Дружинин В. Ю. 9
Друзь О. В. 6
Дубовик H. H. 384
Дувалко А.В. 431
Дудников С. В. 31
Дудченко Л.Г. 255
Дудюк З. Н. 90
Дьяконова Г. В. 132
вдокимов А. С. 147
Євстєфєва Л. І. 353
, 40
Евстропов А. Н. 36
Ежнед М. А. 491
Ежова В. А. 248
Елисеев Д. Н. 405
, 585
Елисеев Н. П.
Єлісєєва Л. В. 390
Еременко С. А. 456
Еремин С. В. 397
Ермоленко Т. А. 346
Ермухамбет Д. С. 416
Ерохина М.
Ефименко Н. В.
лкина Т. Н. 36
айсакова Д. Е. 587
Жданова М.П. 226
Желдаков А. М. 248
Жернов В. А. 279
Жильцова И. А. 393
Жоголева О. А.
, 382
Жуковина О. 3
Жуковская А. 576
Жунько Д. В. 429
Журавлев И. Е. 577
урова С. Н. 458
абобоніна Л. В. 490
Завадский А. В. 432
Завгородний С. А.
166
Завгородня Г. М.
Завгородняя А. Н. 294
Загоруева Л.Л. 255
Зайков С. В. 402
Зайцев
В. І. 480
, 455, 491
Закревская Е. Л. 39
Залесский В. Н. 299
Залісна Ю. Д. 596
Западнюк В. Г. 231
Заремба В. С. 430
, 578
Заремба Є. Х. 433
Заремба О. В.
Заремба
Федчишин О. В. 433
Заруднев В. А. 413
Заславская Р. М.
Захарія А. В. 231
Захаров К. А. 219
Захарова Л. Н. 36
Захватов А. Н. 468
Зберовская Е. В. 55
, 61
Зеленецкая Н
Зеленин Ю. В. 104
Земская Е. Н. 332
Земсков А.
Зиатдинова Н. В. 118
Зиняков Н. Н. 606
Зиняков Н. Т. 606
Зозуля
И. С. 580
Золоев Р. В. 424
Золотарева В. И. 341
Золотарева Т. А. 415
Зорин С. Н. 79
Зубаренко О. В. 105
Зубаркина М. М.
Зубков А
Зубкова А. В. 436
Зуглова Е. А. 142
Зуннунов З. Р. 357
Зыки
на В. В. 155
ванов А. О. 405
Иванов Г. А.
Иванов Е. М. 434
Иванов О. Л. 345
Иванов Ю. М. 525
Иванова Г. Т. 144
Івахненко О. С. 127
Іващук О. І. 493
Игишева М. Ю. 334
Игнатова Н. Г. 146
Игнатьев Д.
В. 345
Игнатьева В. И. 259
Игошина Т. 581
Измайлова О. А. 582
Ілюк І. І. 455
Ильина С. И. 210
Ільницька Л. І. 435
Ільницька Т.
Ільченко Н. В. 245
Имамвердиева С. С.
323
Ионова Л. 187
Ипатов А. А. 601
Исаева О. Л.
Исаков В. А. 135
Исаков В. А. 82
Истомин Н. П.
Истошин Н. Г.
огешвар 526
абишев К. Э. 545
Каганов Б. С.
Кадала Р. В. 325
Казымов А. Г. 43
Казюкова Т. В. 80
Каладзе К. Н. 363
Каладзе М. М. 361
Каладзе
Н. Н. 57
, 254,
Калачов О. В. 258
Калинский П.
П.
Калошина Н. А.
Калюжка А. А. 39
Каменев О. Ю. 280
Каменев Ю. Я. 280
Камилов Ф. Х. 242
Канаев С. П.
Кандалина В
. В. 146
Кандиба В. П. 99
Кандидова И. Е. 142
Каплаушенко А. Г. 209
Каракулова Ю. В. 364
Карасев А. В. 444
Каратєєва С. Ю. 437
Кардаш Е. В. 527
Кармазіна І. В.
Карпова А. В. 382
Картелишев А. В. 106
Кашаєва Г. Х.
Кащенко Г. Ф.
Каюков И. Г. 144
Келюшок С. В. 63
Керимбейли У. С. 323
Кечин И. Л.
Килівник B. C.
Ким В.
С.
Ким С.
Р.
Кирьянчик Т. 246
Кищенко Н. 247
Клебанова Е. М. 107
Клементе Х. М. 469
Клименко
В. А. 99
Клименко Н. П. 326
Клименко П. М. 326
Климишина С. 262
Климова Е. М. 417
Клочко В. В. 470
Клочко В. В.
Клочков А. Е.
Клягіна Н. П. 584
Князев А. В. 242
Князева О. А. 242
Ковалева Л. Н. 320
Коваленко
А. О. 442
Ковганко А. А.
Ковганко П. А. 440
Когай С.
М. 592
Козачук В. Г. 100
Козименко Т. М. 306
Козин Ю. И. 441
Козлов В. А. 413
Козлов С. А.
Козюк Е. С. 125
Колдунов И. Н. 192
Колесник М. Ю 227
Коле
сник Ю. М. 229
Колесникова Е. Ю.
Колєсніченко О. Ю. 511
Колоденко Е. В.
Коломоец Н. М. 71
Колупаева Ю. И. 109
Колюча С. В. 425
Комарова Л. А.
Кондратюк В. Є. 110
Конкина И. Г. 242
Кононенко И. А. 103
Кон
онов В. И. 551
Кончугова Т. В. 235
Конь И. Я. 111
Копаница О. 249
Копійка Г. К. 105
Копчак В.М. 431
Копылов А. Г. 607
Копытов А. А. 334
Корепанов А. Л. 474
Корзун В. Н. 112
Корнєва В. В.
, 156
Корниевский Ю.И. 230
Кор
нієвська В. Г. 209
Корнієвський Ю. І.
209,
Коробейникова М. В. 436
Королева В. А. 156
Король В. 250
Корольова В. А.
Коростій В. І. 23
Корсун В. 211
Корсун Е. 211
Коруля І. А.
Косоверов Е. О. 415
Костоусов А. А. 24
Кострюкова Л. М. 389
Костычева Т. В. 71
Костюченко Т. П. 181
Косцова Т. Б. 345
, 347
Котенко Е. П. 318
Коханович О. М. 586
Кочергин Ю.
В. 488
Кошелева И. В. 422
Кошелева О. В.
Кравченко А. В. 523
Кравченко И.
Крайсман В. А. 152
Крамар Б. Д. 252
Крамар Э. Д. 251
Крамарьова В. Н. 114
Красников В. Е. 351
Крашевец
Любченко І. П.
Кривенко B. І. 227
Кривчанська М. І.
Крикорова С.
А. 235
Крикота О. М. 379
Криничанский А. В. 447
Криськів О.
І.
Кришчюнас А. Й. 399
Крупенников А. И. 235
Крупко В. 518
Крутских Т. 3
Круть Ю. Я. 224
Крушиньска
Росада М. 115
Ксенофонтова И. В.
392
Кубалова М. Н.
Кудайбергенова С. Ф. 587
Кузнецов С. И.
Кузнецова Г. В. 360
Кузнецова Л. П. 284
Кузнецова Т. Г. 311
Кузьменко Л. В.
Кузьмик В. М. 388
Кузьмин Б. В. 388
Кузьмин М. А. 388
Кузьмина В. Ю. 445
, 446, 465
Кузьмина К.
А. 300
Кузьминов К. О. 618
Кузьмін І. В.
Кулемзіна Т. В. 511
, 515, 516
Кулініч Г. В. 490
Кулянда Т. І. 579
Кульова В. К.
Куницына Л. А. 248
Купеев В. Г. 554
Куплевська І. С. 275
Купов С. С. 620
Куракалова Е. Е. 404
Курганова О. В.
Куреннов И. 212
Куртиш В. В. 333
Куршакова Е. М. 447
Кутькин М. Е. 367
Куц Л. В. 481
Куцин І. А. 588
Куцин М. Ф. 588
Кучер А. Г. 144
Кучеренко Ю. 529
Кушнерова Н. Ф. 182
Кушнерова Т. В. 182
Кушн
ирская Е. Е. 50
Кушнірська О. Є.
Кытикова О. Ю. 434
абінський А. Й. 281
Лавинская Е. В. 417
Ладная И. Д. 410
Ламбер Дж. 498
Лапик И. А. 78
Латогуз
И. 116
Латогуз И. К. 116
Лебединцева И. В. 540
Лебедь П. Б.
Левицька Л. В. 589
Левицький А. І.
Левченко П. А. 384
Леднев О.
А. 492
Леднева И. П. 540
Лемко І. С.
Лесик Г. І.
Лесникова Л. Н. 182
Лесничук Л. В. 30
Лисянська Г. П. 265
, 266, 267
Лит
виненко Т. М. 265
Литвинова Ж. В. 56
Лобанова Е. А. 180
Логвин П.А. 195
Логвинчук Н. 414
Лондон С. В. 4
Лоншакова К. С. 546
Лопух И. Я.
Луговая, Л. П. 344
Лудянский Э. А. 301
Лузина К. Э. 590
Лузин
а Л. Л. 482
Лукавив А. М. 496
Лукашев А.
М. 492
Лукина Л. H. 55
Лукина Л. И. 132
Лукина Л. Н. 56
, 58, 59
Лук'янчук Л. І. 278
Лупальцова О. С. 99
Луценко Н. С.
Лученков А. А. 37
Лысунец Е. М. 117
Любан
Плозза Б
Любовцев В. Б.
Любчик В. Н. 321
Люсов В. А. 284
Люткевич А. А. 36
Лямина Н. М. 124
Ляпко Н. Г. 322
Ляхова О.Б.
Львова Л. 190
Львова Л. В. 282
Львова Н. В. 351
агомедов М. К. 610
Магомедова М. С. 60
Мазнев Н. И. 214
Мазо В. К. 79
Мазулин А. В. 195
, 206, 215, 221
Мазулин Г. В. 195
Макаренко М. В. 458
Макац В. Г. 555
Макац Д. В. 555
Макац Е. Ф. 555
Макиенко В. В. 448
Максимов В. А.
Максимчук Л. Т. 283
Маланичева Т. Г.
Малахов В. А. 294
, 418
Малахов В. О.
Малаховский В. В. 4
Малецький М. М. 265
Малиновская Н. А. 530
Маліновська Т. М. 76
Мальцев Г. Ю.
Мамедов А. М. 43
, 379
Мандрон Е.
С. 591
Манк
ина Л. М. 360
Маринжа Л.
Маринкин И. О. 36
Маркане И. 45
Марканов М. Н.
Марканов Н. М. 63
Маркова М. 34
Маркова Ю. А. 374
Марухно И. С. 158
Марченко I. Я. 271
Марченко О. К. 259
Масберг И. В. 60
Масловская С. Г.
Матвеев О. Б. 325
, 365, 411, 412
Матвеева Н. В. 325
Матвєєва О. В.
Матвієнко І. Н. 175
Махнева А. В. 291
Мацко Н. В. 253
Машкова А. 203, 204
Медкова И. Л. 173
Межгихова З. А. 593
Мельник В. Л. 316
Мельник І. В.
Мельникова Е. П. 146
Мельникова Л. Н. 136
Мельничук Н. А. 181
Мельничук Н. О. 175
Мельцева Е. М. 254
Меньшиков В. П. 553
Мерзляков В. Ю.
Мещанинов В. Н. 420
Микитченко Н. А. 396
Микэник Дж. И. 119
Милованов Ю. С.
Миненко С.
В.
Милославський Д. К. 121
Мирзоян С. А. 248
Мирная К. 176
Мироненко А. В. 31
Мирошник И. М. 46
Мирошник К. Ю. 333
Мирошниченко Н. В.
Михайленко В. В. 308
Михайленко Е. 177
Михайленко Е. Т. 2
Михайліченко І. С. 65
Михайлов Н. Е. 147
Михайлова А. А. 594
Михайлова Е. А.
Михайлова Н. 285
Михаэлис А. В.
Мірошніченко Н. В.
Місуна Г. Д.
Мішиєв В. Д.
Можина Т. Л. 122
Мойсеєнко В. О. 126
Молдо
ваниова М. В.
Молодец Н. В. 130
Молодожникова Л. М. 216
Молоков Д. Д. 611
Молоков
мл. Д. Д. 611
Молотков О. А. 35
Молотков О. В. 35
Моргун А. В.
Мороз Г. А. 411
Мороз Г. З. 6
Морозов Г. М. 333
Морозова С. В. 286
Мосийчук Л. В.
Москаленко І.
П. 486
Москальчук Л. В. 128
Мошкова Е. Д. 368
Мошкова Е. Д. 363
Мугерман Б. И. 614
Мудрий О. І. 371
Музильов В. В. 391
Муллаянова Е. А. 364
Муравьев С. 123
Мурдид М. П. 390
Мусаев А. В. 3
Мухина Т. Ф. 601
Мухина Ю. Г. 132
Мушак С. О. 278
азаренко З. Ю.
Назаров В.
В.
Назаров
Рыгдылон В. Э. 546
Назарчук И. А. 287
Найдакова Ц. А.
Намсараева Г. Т. 499
Наприенко М. В. 595
Насонова А.
М.
Наумова О. О. 126
Наумова Э. М. 554
Наумцева Е. В. 55
Наумцева Е. В. 61
Находова Л. А. 473
Небожин А. И. 612
Немальцова О. А.
Неповинных Н. В.
Неронов В. А. 444
Нерянова Ю. Н. 289
Несина И. А. 36
Нефед
ов П. В. 167
Низов А. А.
Никитин Е.Н.
Никитин М. В. 397
Никифорова Н.
А. 486
Никода Н. В. 392
Николайчук Л. В. 125
Никонов С. В. 618
Никула Т. Д. 126
Нікберг І. І. 178
Ніцович І. P. 450
Новгородцев А. Д. 45
Новиков Я. С. 35
Носов А. М. 218
Нуров И. Х.
Няньковська О. С. 99
Няньковський С. Л. 99
Няньковський С. Л. 127
вечкин А. М. 552
Овсиенко А. Б. 344
, 369
Огородникова Н. П. 258
Олейник Д. А. 471
Олейникова М. М.
554
Ольшевская Н. С. 19
Омельянчик Л. О.
Онисько О. 370
Опанасюк Н. Д. 134
Оранский И.
Е. 488
, 489
Орасмяэ
Медер Т. 129
Орлюк И. Б.
Остапенко A. A. 195
авлова Е. А. 377
, 393
Павлова С. В. 601
авлова Т. Н. 173
Павловская Е. В. 7
Павлушкина Л. В. 132
Павлущенко Е. В. 360
Панасенко O. I. 209
Паненко А. В. 130
Панкин М. М.
Панова О. С. 216
Панченко С. В. 223
Парамонова Д. Б. 614
Параскевова О. В. 461
Парастаева М. М. 144
Парнікоза Т. П. 596
Парфенов А.А. 230
Пархисенко Ю. А.
454
Парченко В. В. 209
Пахомова С.П. 2227
Пащенко Ю. В. 452
Пенионжкевич Д. Ю.
Перевозниченко А. Б. 335
Перевозниченко Б. И. 335
Пересадин Н. А.
Пересадько И. 257
Перетягина Н. С. 464
Петріщева В. О. 306
Петруханова А. В.
108
Петрушевиене Д. П. 399
Петько А. П. 147
Пилецкий А. М. 158
Пилипенко В. И.
Пилипчук А. Б. 258
Пилипчук І. Й. 603
Пиріг Л. А. 312
саренко Е. И.
Пінкевич О.
Я
Пішак В. П. 483
Пішак О. В. 484
Платонова И. Л. 443
Плотникова О. А. 78
, 142, 155
Плюскота Й. 115
Победьонна Г. П. 389
Побережна Г. 47
Поберская В. А. 456
Погожев Г.
Погожева А. В.
, 133, 137, 138, 141
Подгорна В. В. 53
Пожиленкова Е. А. 442
Поканевич В.В.
, 288
Полежаев А. А. 451
Полищук Н. А. 485
Полунина В. В. 601
Польова С. П. 457
Польщакова Т. В. 130
Помыткина Т. Е. 140
Пономаренко В. И. 183
опівський Б. П.
Попова О. И. 60
Прилуцька Г. В.
Профьев А. Л. 290
Прохоров В. Н. 213
Прохоров Д. В. 327
Проценко Т. В. 406
Проценко Т. В. 407
Птичкина Н. М. 124
Пупышева Н. В. 540
Пурская М. Б. 443
Пустовая Н. А.
Пустоветова М. Г. 36
Путырский И. Н. 213
Пухальська І. О. 265
, 266, 267, 268
Пучкова А. А. 132
Пучкова Т. 260
Пушкова Т. Н. 341
Пфулгенда С
Пырьева Е. А. 80
, 143
Пьянков А. Ф. 248
адзинский В. Е. 219
Радионова Е.
Разин В. А.
Разумов А. Н. 394
, 499, 533
Раилко И. А.
Райгородский Ю. М. 37
Рамачарака 564
Рапп Ф. 261
Расстригин С. Н. 618
Рассудов В. Н. 473
Рассулова М. А.
Рахимова Д. А. 459
Рахманин Ю. А. 182
Рахм
анов Р. С.
Рахматулина Э. Х. 404
Ревенко Н. А. 361
Ревина И. В. 125
Ревунова Н. В. 389
Редькин Р. 193
Реуков А. С. 585
Рибак О. В. 194
Роздільська О. М. 348
Рой И. В.
Романенко М. С. 297
Романіна Д. М
Романчук О. П. 53
Ромаскевич Ю. А. 372
Ромашкина Н. В.
Ромоданова Э. 475
Ротаєнко А. П. 373
Ротар О. М. 457
Рощенюк А. С. 333
Рощенюк Л.
В. 333
Рузов В. И. 438
Рыжко П.
П. 333
Рыжов А.
А. 230
Рыльский
А. В. 615
Рюкерт У. 179
аатова Г. М. 375
Савелко Н. В. 322
Савин А. А. 18
Савицкас Р. Ю. 399
Савін А. О. 16
Савченко В. М. 248
Сагоконь А. В. 326
Садовникова И. В. 148
Салмина А. Б.
Самгин М. А.
Самко А. В. 83
Самойлов А. А. 149
Самойлович В. 336
Самойлович В. А. 337
Самойлович В. В. 338
Саморуков А. Е. 607
, 610, 616
Самосюк І. З. 353
, 409
Самосюк Н. І. 353
, 409
Самохвалова Г.
Н. 488
Самсонов М. А. 1
Самусева Е. С. 128
Сафонов В. Ю. 468
Сахно С. Г. 26
Сачук Н. 408
Свиридкина Л. П. 291
Свідло К. В. 112
Святненко В. А.
Святська Л. В. 480
Седлецкий Ю. И.
Селицкий Г. В. 436
Семашко Г. А. 597
Семенихин E. Е.
Семенченко И. Ю. 78
Семиков В. 454
Сенишин Н. Ю. 84
Сенютович Р. В. 493
Сербін А. Г. 229
Сергеев С.
В.
Сергеева Ж. 48
Сердюк О. І. 348
Серебрякова А. А. 425
Серый В. С. 220
Сивак В. В. 458
Сидоренко, А. Ю.
Сидоркина О. Н. 428
Сизенко А. К.
Синева Е. Л. 582
Синєок Л. Л. 297
Синиця Ю. П. 110
Синявский Ю. А. 152
Синяченко О. В. 153
Ситель А. Б. 617
Ситель Д. А.
Сичинава Н. В. 235
Скляров В. Н. 585
Склярова І. А
Скоромец А. А. 599
Скрыпник
Тихонов Р. И. 309
Сластин В. В.
Сливка Я. І.
Слободенюк И. Ф. 451
Словеснов С. В. 248
Сметаніна К. 262
Сметаніна К. І.
Смирнов А. А. 290
Смирнов А. В.
Смирнова Н. А. 284
Смирнова О. В. 55
, 56, 61
Смойловская Г. П.
Смолихина Т. И. 242
Смоляр В. І. 8
Собецкий В. В. 571
, 598
Соболева Е. В.
Соболь В. О. 114
Соболь И. Н. 49
Содзавичный К. 304
, 308, 309
Соколов С. Я.
Соколова Л
. В. 268
Солдатченко С. С. 248
Соленникова С.Н. 230
Солонский А. В. 599
Сорвачева Т. Н. 80
, 143
Сорокина И. В. 333
Сорокина Т. С. 9
Сорокін М. Ю. 53
Сорочан П.
П. 486
Сотник В. Ф.
Спасова Н. В.
Спрыгин В. Г.
Стаменко П. Д. 559
Станишевская М. Л.
Старовєров С. С. 553
Старчевская Т. В. 415
Стасенко А.А. 431
Стеблюк В. В. 371
Степанова Н. В. 313
Столяренко
И. 513
Стрельников
А. Н. 563
Строевский В. А. 18
Строкова Т. В.
Стручков П. В. 436
Стуканов А. Ф. 340
Стулин И. Д. 574
Стусь В. П. 305
Стяжкина Е. М. 392
Субботина М. А. 9
Суварян А. Л. 305
Сулейменова Ж. М. 152
Сухіна О.
М. 486
Сухов С. В. 196
Сушков С. В. 417
Сысоев Н. П.
арановська О. В. 391
Тарасенко О. М. 110
Тарасов Е. 51
Тардов М. В. 574
Татаренко Ю. А. 36
Татарчук Т. Ф. 371
Твардовская С. 514
Творко В.
М. 583
Теплякова О. В.
Теренковский Д. И. 160
Терешин А. Т. 575
Терешкина И. В.
Терещенкова И. И.
207
Тетерина Т. П. 387
Тетерников Л
Теунова З. Н. 369
Тиманюк В. 475
Титлина И. 10, 11
Тихонов А. И. 304
Тихонов О. І. 306
Тихонова С. А. 304
Тіхончук Н
. С. 425
Ткач С. М. 161
Тлиш М. М. 400
Товт
Коршинська М. І.
Токаренко А. И. 292
Тондій Л. Д.
Топильская Н. В. 97
Топоркова О. А. 600
Торохтин А. М. 12
Торохтин М. Д. 12
Торохтин Ю. А. 12
Торчинов А. М. 461
Требен М. 179
Трофанова Т. Г. 41
Трофименко Р. К. 342
Трусова В. В. 225
Трутнева Е. А.
Тубольцев А. Н. 410
Туганаева В. В. 225
Тулебеков Б. Т.
Тулесонова А. С. 547
Тулупова Е. В. 80
Тупицына Ю. Ю. 351
Тутова М. Г.
башеев И. О. 546
Убогов С. Г. 13
Уманець Т. Р. 99
Унгурян В. П.
Уніч Н. К.
Уокер Н. В. 205
Уривський Д. О.
Усачева Е. Л.
Успенская В. 264
едоров А.
А. 488
, 489
Федорова Н. Г. 44
Федорова О.
П. 227
Федорова Т. 462
Федорук О. С. 455
Филимонов Р. М.
Филина Н. Ю. 37
Фильцагина Т. Н. 350
Фирсов Л. Ф. 201
Фісенко Л. І. 348
, 353, 409
Фоменко С. Е. 182
Фролов А. К. 292
Фролов В. А. 293
, 619, 620
Фролов В. М.
Фролова О. Б. 314
Фуголь Д. С. 162
Фурса М. С. 209
Фурса Н.
С. 230
алдин А. А. 345
Хан М. А. 396
Харенко В. Н. 293
Харитонова М. 176
Харченко В. В.
, 158
Харченко Н. В.
65, 134,
Хитлман Р
Хілько Л. І. 390
Хімейчук Л. О. 84
Хмаїн С. Х. 23
Хобракова В. Б. 547
Ходова Т. В. 329
Хомяк І.
В. 431
Хохлов Ю. К. 445
, 446
Храбра С. З.
Хромцова О. М. 487
Худзиев Б. Г. 147
Худоногов
а З. П. 36
апок А. А. 621
Царев А. Ю. 248
Цахилова С. Г. 461
Цвень П. В.
Цветкова Л. Н. 601
Цикуниб А. Д.
Цогоев А. С. 329
Цой В. К. 594
Цубанова Н. А. 494
Цуркан А. 454
абанов В. А. 326
Чайка В. К. 463
ндра
Д'Мелло Р. 464
Чандра
Д'Мелло Р. 469
Че В.
Чекальська Н. 202
Чекман І. С. 14
Чепурная Л. Ф. 328
Червинская А. В. 396
, 401
Черная Н. А. 309
Черненко І. О. 6
Черних В. П. 295
Черных К. А.
Чернышев А. Л.
Чжу Л. 556
Чистяков Ю. І. 515
, 516
Чік А. Г. 388
Чобанова О. М. 43
Чорная Т. В. 560
Чорний О. В. 493
Чудинова О.
А. 488
, 489
Чукреева Л. Н. 248
Чумак
А. В. 57
Чумак Н. Е. 181
Чуприков А. П. 50
Чуприков
а Е. Г. 560
Чуприкова М. А. 63
Чухно Т. 233
Чухраєв М. В. 353
Чухраєв М. В. 409
адрін О. Г. 99
Шалєта І. В.
Шапран М. В. 442
Шапран Н. Ф. 379
Шарафетдинов Х. Х. 78
Шаркань І. Й. 366
Шарман Ш. П. 539
Шатров
А. А. 273
Шаховская А. К. 82
Швардак М. В.
Шварков С. Б.
Шведунова Л. Н. 329
Швец А. А. 167
Швец Е. Е. 365
Швець О. В. 168
Шевелек А. Н. 523
Шевченко А. І. 495
Шевченко В. К. 316
Шевченко Є. В. 316
Шимкус С
Шитиков Т. А. 622
Шкроботько П.
Ю. 230
Шкуратов А. Г. 451
Шмагин А. 270
Шмакова И. 467
Шмакова І. 466
Шмидт И.
Р.
Шмикова О. В.
Шнайдер Я. Э. 574
Шоларь М. В. 36
Шпатаковская Г. В. 64
Шпитонков М. И.
Шпонтак І. М. 52
Штика А. Ю. 371
Штыкер С. Ю. 452
Шульпекова Ю. О. 169
Шундрик М. А. 271
Шутова М. И.
урко Г. В. 443
седова А. Э. 355
дина Е. Е. 438
Юдлав Э. С. 502
Юринок Н. В. 376
Юркина А. В. 274
Юрье
в К. Л. 197
Юрьева А. Б.
Юсупалиева М. М. 273
Ющишин Н. И. 307
кименко Е. А. 470
, 471, 472
Якименко О
Якимович В. В. 603
Яковина У. Б. 81
Яковлев В. Н. 393
, 395, 377
Яковцева А. Ф. 333
Яковцева И. И. 33
Ями
лова Т. Н. 346
Яніна Т. Ю. 361
Янченко Т. С. 456
, 473
Япрынцева О. А. 395
Ярных Т. Г. 304
Яровий В. К. 623
Яцкос В. Д. 602
Яцула М. С. 99
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
Акупунктура 410, 568
Анімалотерапія 50
Апітерапія
Аромотерапія
273, 363
Аромологія
АРТ
терапія 15,16
Аерокріотерапія 403
Аеротерапія
Аутотренінг 565
Аюрведа 9, 10, 503
517
БАД 3, 77, 182
197, 221
Бальнеотерапія 343
Вегет
аріанство
179
Галотерапія 376, 379, 390, 396
Геліотерапія
Гідротерапія
1, 2, 353, 409
Гірудотерапія
Глинолікування 330
Голодування 198
Гомеопатія
Дельфінотерапія
Дієтичні д
обавки 83, 94, 112
Дієтологія 5, 8, 65
Дихання системи
528, 561, 562, 563,
Ерготерапія
Зіонгшінь 497
Йога 518
Китайська оздоровча гімнастика 550,
Кліматотерапія 12, 310
Кольорому
зична
терапія
Кольоротерапія
33, 34, 35, 37, 38, 39,
Кріомасаж
Ландшафтотерапія
400
Лікувальне харчування
Літотерапія 315, 316
Магнітно
лазерна терапія
Магнітотерапія
470, 472
Мануальна
терапія 290, 293, 592, 603
Музикотерапія 6, 43
Озонотерап
ія 7, 411, 416
Пелоідотерапія 317
Пробіотики
Псаммотерапія
Радон 356, 371
Сироїдіння
205
Спелеотерапія 375, 377, 378, 380, 3
у джок 568, 569
айцзицюань
айський масаж
аласотерапія
ибетська медицина 540
ітотерапія 125, 145. 206
ототерапія 32
руктаріанство
ромотерапія
отерапія 476
ронофармакологія 483, 494
игун 499, 502, 557
560
жэнь
цзю терапии 552, 555, 556

Приложенные файлы

  • pdf 11107845
    Размер файла: 701 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий