pentru modificarea Conventiei colective (nivel ramural) pe anii 2010-2015, inregistrata la ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei la 24.02.2010, nr.2 ?i prelungita pentru perioada anilor 2016-2020.Ministerul Transporturilor
·i Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova
Asocia
·ia Patronal
· Uniunea Transportatorilor
·i Drumarilor din Republica Moldova
Asocia
·ia Patronatului Drumarilor al Republicii Moldova
Federa
·ia Sindicatelor Transportatorilor
·i Drumarilor al Republicii Moldova

CONVEN
·IE COLECTIV
·
(nivel ramural)

pentru modificarea Conven
·iei colective (nivel ramural) pe anii 2010-2015, оnregistrat
·
la ministerul Muncii, Protec
·iei Sociale
·i Familiei la 24.02.2010, nr.2
·i prelungit
·
pentru perioada anilor 2016-2020


P
·r
·ile semnatare, Ministerul Transporturilor
·i Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, Patronatul, reprezentat de Asocia
·ia Patronal
· Uniunea Transportatorilor
·i Drumarilor din Republica Moldova
·i Asocia
·ia Patronatului Drumarilor al Republicii Moldova
·i Federa
·ia Sindicatelor Transportatorilor
·i Drumarilor al Republicii Moldova, fiind hot
·rвte s
· оntreprind
· m
·suri coordonate оn scopul asigur
·rii realiz
·rii prevederilor Codului muncii, Legii salariz
·rii
·i altor acte normative ce reglementeaz
· rela
·iile оntre partenerii sociali
·i оn scopul intensific
·rii protec
·iei sociale ale salaria
·ilor din ramur
·, stabilirii unor condi
·ii optime de activitate, au convenit de a prelungi Conven
·ia colectiv
· (nivel ramural) pe anii 2010-2015 pentru perioada anilor 2016-2020 cu оntroducerea unor modific
·ri
·i complet
·ri ulterioare dup
· cum urmeaz
·:

Articolul 1.

Se completeaz
· alin.1 Art.4.2, cu dou
· aliniate noi cu urm
·torul cuprins:
– timpul destinat igienei personale оn cazul muncilor insalubre, cu durata stabilit
· оn regulamentul intern al unit
·
·ii sau оn contractul colectiv de munc
·”;
– timpul destinat оmbr
·c
·rii
·i dezbr
·c
·rii echipamentului individual de protec
·ie, cu durata stabilit
· оn regulamentul intern al unit
·
·ii sau оn contractul colectiv de munc
·.”

Se completeaz
· cu Art. 4.91 cu urm
·torul cuprins:
Art.4.91 – Durata de conducere - Timpul de conducere zilnic nu trebuie sa depaseasc
· 9 ore. Cu toate acestea, de doua ori pe saptamana, acesta poate fi extins pana la 10 ore de sofat pe zi.
  Timpul de conducere intr-o saptamana nu trebuie sa depaseasc
· 56 de ore. Timpul de conduc
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Pauza indicat
· poate sa fie inlocuita cu o pauza de cel putin 15 minute, urmata de o pauza de cel putin 30 de minute, fiecare dintre acestea distribuita pe parcursul perioadei de sofat de 4,5 ore.
 Soferii ar trebui sa beneficieze de perioade de odihn
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·61:RO:NOT" \o "561/2006" \t "_blank" 14561/200615, ”Timpul de conducere оn sectorul transportului rutier”/.

Se completeaz
· cu Art. 4.121 cu urm
·torul con
·inut:
Art.4.121 – La unit
·
·ile cu flux continuu – unit
·
·ile a c
·ror oprire nu este posibil
· оn leg
·tur
· cu condi
·iile tehnice
·i de produc
·ie sau ca urmare a necesit
·
·ii deservirii continue a popula
·iei cu transportul rutier, durata pauzei de mas
· se include оn timpul de munc
· doar pentru profesiile (func
·iile)
·i lucr
·rile cu regim de munc
· neоntrerupt.
Durata pauzei de mas
· se va include оn timpul de munc
·
·i pentru salaria
·ii care activeaz
· la alte unit
·
·i decвt cele cu flux continuu, dac
· specificul muncii al acestor salaria
·i face necesar
· prezen
·a lor permanent
· la locul de munc
· (paznici, garda de corp, recep
·ioni
·ti etc.). Lista acestor profesii (func
·ii)
·i activit
·
·i se aprob
· prin contractul colectiv de munc
· sau prin regulamentul intern al unit
·
·ii.”

Se completeaz
· cu Art. 4.161 avоnd urm
·torul con
·inut:
Art.4.161 – Concediul de odihn
· se acord
· anual, оn baza unei cereri scrise a salariatului, conform program
·rii prev
·zute la art.116 din Codul muncii.
Programarea concediilor de odihn
· anuale se face de angajator, de comun acord cu organul sindical/reprezentan
·ii salaria
·ilor
·i este obligatorie atвt pentru angajator, cоt
·i pentru salariat. La programarea concediilor de odihn
· anuale se
·ine cont atвt de dorin
·a salaria
·ilor, cвоt
·i de necesitatea asigur
·rii bunei func
·ion
·ri a unit
·
·ii. La programarea concediilor de odihn
· anuale se vor respecta urm
·toarele condi
·ii:
– concediul va fi planificat pentru fiecare salariat, astfel оncоt o dat
· la 3 ani s
· coincid
· cu sezonul estival;
– so
·ii care lucreaz
· la aceea
·i unitate au dreptul la concediu оn acela
·i timp.
Angajatorul este obligat s
· previn
· salariatul, оn form
· scris
·, despre data оnceperii concediului de odihn
· anual cu cel pu
·in 14 zile calendaristice оnainte.
Оn cazul amвn
·rii concediului de odihn
· anual оn leg
·tur
· cu aflarea salariatului оn concediu medical, оndeplinirea de c
·tre acesta a unei оndatoriri de stat sau оn alte cazuri prev
·zute de lege, angajatorul
·i salariatul vor conveni asupra unei noi perioade de acordare a acestuia.

Se modific
· Art.4.20 оn urm
·toarea redac
·ie:
Art.4.20 – Atвt concediul par
·ial pl
·tit, cоt
·i cel suplimentar nepl
·tit pentru оngrijirea copilului pot fi solicitate
·i folosite integral sau pe p
·r
·i, оn baza unei cereri scrise a salariatului, оn orice timp, pоn
· cоnd copilul оmpline
·te vоrsta de 3
·i, respectiv, 6 ani. Оn aceast
· perioad
·, salariatul poate pleca оn concediu sau reveni la serviciu ori de cоte ori are nevoie
·i poate beneficia, оn conformitate cu art.97 din Codul muncii, de timp de munc
· par
·ial.
Оn cazul оn care salariatul aflat оn unul dintre concediile pentru оngrijirea copilului dore
·te s
· reоnceap
· munca оnainte de expirarea termenului concediului, acesta va informa, cu cel pu
·in 15 zile lucr
·toare оnainte, angajatorul оn scris despre inten
·ia sa.

Se modific
· Art.4.21 оn urm
·toarea redac
·ie:
Art.4.21 – La prezentarea actelor respective, salaria
·ii beneficiaz
· de concediu suplimentar pl
·tit pe motive familiale, exprimat оn zile lucr
·toare, оn urm
·toarele cazuri:
- c
·s
·toria salariatului -5 zile;
- c
·s
·toria copilului salariatului -3 zi;
- оnfierea copilului -1 zi;
- decesul p
·rin
·ilor, socrilor, so
·ului (so
·iei), copilului -3-5 zile;
- decesul rudelor de gradul II -1-3 zi;
- p
·rin
·ilor care au copii оn clasele I
·i II – 1 zi la оnceputul anului
·colar
·i -1 zi la sfоr
·itul anului
·colar;
- оncorporarea оn rоndurile Armatei Na
·ionale a membrului familiei -1 zi.
Concediul men
·ionat se acord
· strict оn timpul survenirii evenimentului
·i nu poate fi transferat оn alt
· perioad
·.

Se completeaz
· cu Art.4.211 cu urm
·torul cuprins:
Art. 4.211 – Tat
·l copilului nou-n
·scut beneficiaz
· de dreptul la un concediu paternal cu o durat
· de 3 zile calendaristice, cu men
·inerea salariului mediu.
Concediul paternal se acord
· оn primele 56 de zile de la na
·terea copilului, оn baza unei cereri scrise a salariatului.
/Conven
·ia colectiv
· (nivel na
·ional) nr.15 din 09.06.2015/.

Se completeaz
· cu Art.4.221 cu urm
·torul cuprins:
Art.4.221 – Оn ajunul zilelor de s
·rb
·toare nelucr
·toare, stipulate оn art.111 al Codului muncii, femeilor li se poate acorda o zi liber
· cu men
·inerea salariului mediu, ree
·ind din posibilit
·
·ile financiare ale unit
·
·ii economice
·i negociat
· prin contract colectiv de munc
· la nivel de unitate.

Se expune Art.5 p.5.8 оn urm
·toarea redac
·ie:
– cuvintele p
·r
·ile ”au convenit” se оnlocuie
·te cu ”se oblig
·”, iar cuvintele ”оn m
·rime de 1100 lei” se оnlocuiesc cu ”negociat la nivel na
·ional”;

Se modific
· Art.5 p.5.19 dup
· cum urmeaz
·:

p.5.19 – cuvоntele ”mijloacelor proprii (alocate)” se оnlocuie
·te cu ” оn limitele fondurilor de salarizare”,
·i mai departe dup
· text;

subpunctul a) – cuvоntul ”recomanda
·i” se оnlocuie
·te cu ”obligatorii”,
·i mai departe dup
· text;

subpunctul c) va avea urm
·torul cuprins:

Num
·rul de puncte
оn func
·ie de gradul de nocivitate, stabilite оn conformitate cu HGRM nr.1335 din 10.X.2002
Coeficient de nocivitate

Condi
·ii grele
·i v
·t
·m
·toare 0,5 > 2,0

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·nii deosebit de grele
·i deosebit de v
·t
·m
·toare 6,1 > 8,0
0.8

–”– 8,1 > 10,0
0.9

–”– > 10,0
1.0


La Art.5 p.5.191 se completeaz
· patru aliniate noi a), b), c), d) cu urm
·torul con
·inut:
a) M
·rimea concret
· a sporurilor de compensare pentru munca prestat
· оn condi
·ii nefavorabile se stabile
·te оn func
·ie de greutate
·i nocivitate, dar nu mai mic
· de 25% din salariul minim pe
·ar
· pentru lucr
·ri оn condi
·ii grele
·i nocive
·i nu mai mic
· de 50% din salariul minim pe
·ar
· pentru lucr
·ri оn condi
·ii deosebit de grele
·i deosebit de nocive.
/Legea Salariz
·rii nr. 847 din 14.02.2002, art.15/. 

b) Sporurile de compensare se stabilesc pentru locurile de munc
· concrete оn func
·ie de rezultatele atest
·rii lor sau a m
·sur
·rilor instrumentale speciale ale nivelurilor factorilor mediului de produc
·ie, care se reflect
· оn fi
·a condi
·iilor de munc
· la locul de munc
·
·i se pl
·tesc:
– muncitorilor – pentru timpul real оn care au prestat munci оn condi
·ii nefavorabile;
– altor categorii de angaja
·i – pentru munca permanent
· (nu mai pu
·in de 50 la sut
· din timpul de munc
·) оn condi
·ii nefavorabile.

c) Atestarea locurilor de munc
· se efectueaz
· de c
·tre o comisie numit
· de angajator, constituit
· din cel pu
·in trei persoane, care reprezint
· angajatorul
·i salaria
·ii
·i care au preg
·tire оn domeniul securit
·
·ii
·i s
·n
·t
·
·ii оn munc
·.
d) Patronii pot stabili pl
·
·i suplimentare de stimulare anual
· salaria
·ilor, care
·i-au adus aportul nemijlocit la ob
·inerea profitului оntreprinderilor. Pentru stabilirea acestor pl
·
·i vor fi utilizate mijloacele profitului net al оntreprinderii. Modalitatea, cota concret
·
·i categoriile de salaria
·i se stabilesc prin contractul colectiv de munc
· la nivel de оntreprindere.
/Conven
·ia colectiv
· (nivel na
·ional) nr.1 din 03.02.2004, art.2 оn redac
·ia Conven
·iei colective nr. 7 din 18.05.07, MO70-73/25.05.07/.

Se modific
· Art.5 p.5.22 оn urm
·toarea redac
·ie:
– sintagma ”1100 lei” se оnlocuie
·te cu sintagma ”cel negociat la nivel na
·ional”,
·i mai departe dup
· text;

Se completeaz
· cu Art.6.81 оn urm
·toarea redac
·ie:
Art.6.81.”Angajatorul este obligat s
· acorde femeilor оns
·rcinate timp liber pentru trecerea examenelor medicale prenatale, care se include оn timpul de munc
·.”
/Conven
·ia colectiv
· (nivel na
·ional) nr.15 din 09.06.2015/.

Se completeaz
· Anexa nr.5 la compartimentul ”Paznic”, dup
· cuvоntul ”pоsle” cu cuvоntul ”trenci”.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

Se completeaz
· cu Anexa nr.10 /modificare la Conven
·ia colectiv
· (nivel ramural) pentru anii 2010–2015, оnregistrat
· la ministerul Muncii, Protec
·iei Sociale
·i Familiei la 04.10.2013 nr.11/.

Аnexa nr.10

Lista profesiilor, func
·iilor
·i categoriilor de personal cu caracter flotant, c
·rora li se pl
·tesc suplimente sub form
· de caracter flotant/ HG nr.632 din 24.08.1994/

·ef de sector;

·ef echip
·;
Maistru;
Mecanic;
Tehnician;
Ma
·inist la autocompresor/compresoare mobile;
Ma
·inist la autogreder;
Ma
·inist la autogudrunator;
Ma
·inist la automacara;
Ma
·inist la ma
·ina de marcaj rutier;
Ma
·inist la ma
·ina de turnat beton asfaltic;
Ma
·inist la instala
·ii frigorifice;
Tractorist;
Sudor electric/cu gaze;
L
·c
·tu
· - reparator /la repararea tractoarelor
·i ma
·inilor rutiere;
Zugrav;
Lucr
·tor rutier /muncitor ne calificat la оntre
·inerea de drumuri;

·oferi оn domeniul construc
·ii, repara
·ii
·i deservire a re
·elelor rutiere;
Sef Serviciu Nave Tonaj Mic;
Echipaj al navelor autopropulsate, respectiv:
- Capitan;  
-         Capit
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· перевод
Министерство Транспорта и Дорожной Инфраструктуры РМ
Ассоциация Патроната Союза Транспортников и Дорожников РМ
Ассоциация Патроната Дорожников РМ
Федерация Профсоюзов Транспортников и Дорожников РМКОЛЛЕКТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(отраслевой уровень)

для изменения Коллективного соглашения (отраслевой уровень)
на 2010 – 2015 гг, зарегестрированное в министерстве Труда, Социальной
Защиты и Семьи 24.02.2010 г, № 2 и продленной на период 2016-2020 гг.


Подписующие стороны, Министерство Транспорта и Дорожной Инфраструктуры РМ, Патронат, представленный Ассоциацией Патроната Союза Транспортников и Дорожников РМ, Ассоциацией Патроната Дорожников РМ и Федерацией Профсоюзов Транспортников и Дорожников РМ решившие предпринять скоорденированные меры в целях обеспечения реализации исполнения Кодекса о труде, Закона об оплате труда и других нормативных актов что регламинтируют взаимоотношения между социальными партнерами и в целях усиления социальной защиты работников отрасли, установления оптимальных условий деятельности, согласились продлить действие Коллективного соглашения (отраслевой уровень) на 2010-2015гг. на период 2016 – 2020гг. с введением некоторых изминений и дополнений, соответственно:

Статья 1.

Дополняется абзац 1 Ст.4.2 двумя новыми подпунктами следующего содержания:
– время, предназначенное для личной гигиены, в случае грязных работ, продолжительность которого установлена правилами внутреннего распорядка предприятия или коллективным трудовым договором;     – время, предназначенное для одевания и раздевания индивидуальных средств защиты, продолжительность которого установлена правилами внутреннего распорядка предприятия или коллективным трудовым договором».
/Коллективное соглашение (национальный уровень) № 15 от 09.06.2015 г./

Дополняется Статьей 4.91 следующего содержания:
Ежедневная продолжительность управления автотранспортным средством не должна превышать 9 часов. Она может быть увеличена максимум до 10 часов не более двух раз в течение недели. Еженедельная продолжительность управления автотранспортным средством не должна превышать 56 часов. Общая продолжительность управления автотранспортным средством в течение любых двух последовательных недель не должна превышать 90 часов.
После периода управления в течение 4,5 часов водитель делает перерыв не менее чем на 45 минут, если не наступает период отдыха. Этот перерыв может быть заменен перерывом продолжительностью не менее 15 минут, за которым следует перерыв продолжительностью не менее 30 минут, каждый из которых распределен на период 4,5 часов вождения.
Водители должны иметь непрерывный ежедневный отдых (не менее 11-ти часовым или 2-мя непрерывными периодами – 3-х часовым и соответственно 9-ти часовым непрерывным периодом).
Водители должны иметь непрерывный еженедельный отдых (один период не менее 45 часов или в особых условиях, любой период отдыха не менее 45 часов, который может быть сокращен до минимум – 24 часа).
/Правила Совета Европейского Союза №561/2006 ”Время вождения и отдыха водителей транспортных средств”/.

Дополняется Статьей 4.121 следующего содержания:
Ст.4.121 – На непрерывно действующих предприятиях – предприятия, на которых остановка работы невозможна по производственно-техническим условиям либо вследствие необходимости беспрерывного обслуживания населения дорожным транспортом время перерыва для питания включается в рабочее время только для профессий (должностей) и работ с непрерывным режимом труда.       Продолжительность перерыва для питания включается в рабочее время и для работников, работающих на других предприятиях, помимо непрерывно действующих, если специфика работы требует их постоянного присутствия на рабочем месте (охранники, телохранители, приемщики и др.). Перечень этих профессий (должностей) и работ утверждается коллективным трудовым договором или правилами внутреннего распорядка.
/Коллективное соглашение (национальный уровень) № 15 от 09.06.2015 г./

Дополняется Статьей 4.161 следующего содержания:
  Ст.4.161 Оплачиваемый отпуск предоставляется ежегодно по письменному заявлению работника согласно графику, предусмотренному Ст.116 Трудового кодекса.  График ежегодных оплачиваемых отпусков составляется работодателем по согласованию с представителями работников и является обязательным как для работодателя, так и для работника.
При составлении графика ежегодных оплачиваемых отпусков учитываются как желание работников, так и необходимость обеспечения нормальной работы предприятия. При составлении графика ежегодных оплачиваемых отпусков необходимо соблюдать следующие условия:      – отпуск планируется для каждого работника таким образом, чтобы один раз в 3 года он совпадал с летним сезоном;  – супруги, работающие на одном и том же предприятии, имеют право на отпуск в одно и то же время.     Работодатель обязан письменно известить работника о времени начала ежегодного оплачиваемого отпуска не менее чем за 14 календарных дней до его начала.     В случае перенесения ежегодного оплачиваемого отпуска в связи с нахождением работника в медицинском отпуске, исполнением им государственных обязанностей или в иных случаях, предусмотренных законом, работодатель и работник оговаривают новый период его предоставления». 
/Коллективное соглашение (национальный уровень) № 15 от 09.06.2015г./

Ст. 4.20 излагается в следующей редакции:
Ст.4.20. – Как частично оплачиваемый отпуск, так и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком, могут быть затребованы и использованы полностью или по частям, на основании письменного заявления работника, в любое время до достижения ребенком возраста 3 лет, соответственно – 6 лет. В этот период работник может уйти в отпуск или вернуться на работу столько раз, сколько это ему будет необходимо, и может воспользоваться в соответствии со статьей 97 Трудового кодекса правом на неполное рабочее время.     В случае, когда работник, находящийся в одном из отпусков по уходу за ребенком, желает возобновить работу до истечения срока отпуска, он должен письменно известить работодателя о своем намерении не менее чем за 15 рабочих дней». /Коллективное соглашение (национальный уровень) № 15 от 09.06.2015г/


Ст. 4.21 излагается в следующей редакции:
Ст.4.21 – По семейным обстоятельствам, при предъявлении соответствующих документов, работникам может предоставляться дополнительный оплачиваемый отпуск в рабочих днях в следующих случаях:
– вступление работника в брак – 5 дня;
– вступление в брак детей работника – 3 день;
– усыновление ребенка – 1 день;
– смерть родителей, свекров, мужа (жены), детей – 3 -5 дня;
– смерть родственников II степени – 1 -3 дня;
– родителям, имеющим детей в 1 и 2-м классах – 1 день в начале учебного года и 1 день в конце учебного года;
– призыв члена семьи в ряды Национальной армии – 1 день.
Указанный отпуск предоставляется строго при наступлении события и не может быть перенесен на другое время. 

Дополняется Ст.4.211 следующего содержания:
Ст.4.211 – Отец новорожденного ребенка имеет право на отпуск по отцовству продолжительностью 3 календарных дня с сохранением средней заработной платы.       Отпуск по отцовству предоставляется в течение первых 56 дней после рождения ребенка по письменному заявлению работника».
/Коллективное соглашение (национальный уровень) № 15 от 09.06.2015 г./

Дополняется Ст.4.221 следующего содержания:
Ст.4.221 В канун праздничных нерабочих дней, указанные в Ст.111 Кодекса о труде, исходя из финансовой возможности экономического агента и при включении в коллективный договор на уровне предприятия, женщинам может быть предоставлен свободный день с сохранением средней заработной платы.

Ст.5 п.5.8 излагается в следующей редакции:
слово «согласились» заменяется на «обязуются», а слова «в размере 1100 лей» заменяются на «установленном на национальном уровне»;

Ст.5 п.5.19 излагается в следующей редакции:

п.5.19 – слова «в пределах собственных средств» заменяются на «в пределах фонда оплаты труда», и далее по тексту;

подпункт а) – слово «рекомендуемые» заменяется на «обязательные», и далее по тексту;
подпункт с) излагается в следующей редакции:

Количество баллов в зависимости от степени вредности, установленных в соответствии с Постановлением Правительства № 1335 от 10 октября 2002 года
Размер надбавки, леев

Тяжелые и вредные условия труда 0,5 > 2,0
0.5

–”– 2,1 > 4,0
0.6

–”– 4,1 > 6,0
0.7

Особо тяжелые и особо вредные условия труда 6,1 > 8,0
0.8

–”– 8,1 > 10,0
0.9

–”– > 10,0
1.0


Ст.5 п. p.5.191 дополняется 4-мя новыми подпунктами а), б), с), д) следующего содержания:
a) Конкретные размеры компенсационных надбавок за работу в неблагоприятных условиях устанавливаются в зависимости от степени тяжести и вредности, но не ниже 25 процентов минимальной заработной платы по стране на работах с тяжелыми и вредными условиями труда и не ниже 50 процентов минимальной заработной платы по стране на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда.

б) Компенсационные надбавки устанавливаются для конкретных рабочих мест в зависимости от результатов аттестации или специальных инструментальных замеров уровней факторов производственной среды, которые отражаются в карте условий труда на рабочем месте и выплачиваются:
- рабочим - за фактически отработанное в неблагоприятных условиях время;
- другим категориям работников - за постоянный труд (не менее 50 процентов рабочего времени) в неблагоприятных условиях.

с) Аттестация рабочих мест осуществляется комиссией, назначенной работодателем, состоящей не менее чем из трех лиц, представляющих работодателя и работников и имеющих подготовку в области охраны здоровья и безопасности труда.

д) Работодатели могут устанавливать дополнительные годовые стимулирующие выплаты работникам, непосредственно принимающим участие в получении прибыли предприятия. Для установления этих выплат будут использованы средства прибыли предприятия. Порядок выплаты, конкретный размер и категории работников устанавливаются в коллективном договоре предприятия.
/Коллективное соглашение (национальный уровень) № 01 от 03.02.2004, ст.2. в редакции Коллективного соглашения №7 от .05.07, MO70-73/25.05.07, Закон об оплате труда №847 от 14.02.2002, Пост.Правительства РМ Nr. 1335 от  10.10.2002/.

Ст.5 п.5.22 излагается в следующей редакции:
синтагма «1100 лей» заменяется на «установленном на национальном уровне», и далее по тексту;

Дополняется Статьей 6.81 следующего содержания:
Ст. 6.81 - Работодатель обязан предоставлять беременным женщинам свободное время для прохождения предродовых медицинских осмотров, которое включается в рабочее время».
/Коллективное соглашение (национальный уровень) № 15 от 09.06.2015г./
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ] Дополняется Приложение № 5 в разделе ”Сторож”, после слова ”валенки” словом ”плащь”.


Дополняется Приложением №10 следующего содержания: /изменение к Коллективному соглашению (отраслевой уровень) на 2010-2015 гг, зарегестрированное в министерстве Труда, Социальной Защиты и Семьи 04.10.2013 №11/.

Приложение №10
Перечни профессий,  должностей  и категорий  работников,  которым выплачиваются   надбавки за разъездной характер работ

Начальнк участка;
Начальник группы;
Mастер;
Mеханик;
Tехник;
Машинист автокомпрессора/ передвижного компрессора;
Машинист автогрейдера;
Машинист автогудронатора;
Машинист крана автомобильного;
Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных дорог;
Машинист укладки асфальтного бетона;
Машинист холодильных установок;
Тракторист;
Электросварщик/газосварщик;
Слесарь-ремонтник / по ремонту тракторов и дорожных машин;
Маляр;
Дорожный рабочий /неквалифицированный рабочий по обслуживанию дорог;
Водители в области строительства, ремонта и обслуживания дорог;
Руководитель службы маломерного флота;
Екипаж самоходных судов, соответственно:
- Капитан;
-          Шкипер;
-  Помощник шкипера;
-          Капитан портового надзора;
-          Старший механик-капитан;
-          Капитан-кранмейстер;
-          Багермейстер-капитан;
-          Лоцман;
-          Штурман (на флоте);
- Mатрос;
-          Механик по судовым системам;
-          Механик судовой;
-          Механик на дноочистительном снаряде;
-          Механик на землесосе, земснаряде;
-          Моторист трюмный;
-       Речной рабочий на эксплуатации и обслуживании несамоходных плавучих снарядах и других плавучих средств.

Примичание:
Перечень включает профессии,  должности  и категории  работников Автомобильного транспорта, Водного транспорта, Cтроительства, Ремонта и Ослуживания дорожной сети АО „Drumuri”, которые необходимо выбрать по необходимости и включить в коллективный договор.

Статья 2.

Данные изменения вступают в силу с 01.01.2016г.

Подписи сторон:

От Министерства:
Министр Транспорта и Дорожной Инфраструктуры РМ


Юрие Киринчук

От Патроната:
Председатель Союза Транспортников и Дорожников РМ

Председатель Ассоциации Дорожников РМ

Владимир Флоря


Степан Каунов

От Профсоюза:
Председатель Федерации Профсоюзов Транспортников и Дорожников РМ
Борис Рожневский


13PAGE 15Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 7502329
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий