20723. Ованесян Сусанна. 21725.Ревазян Арман. Решетку пилят бритвой, наркоту носят в галстуках, водку пьют со смертниками


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ
КАРТЫ
ԼՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԴՎԱԾՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
ГАЗЕТНЫХ
СТАТЕЙ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ТЕОЛОГИЯ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФОТОГРАФИЯ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՍԱԳՐԱՅԻՆ
ԱԾՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
ЖУРНАЛЬНЫХ
СТАТЕЙ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ТЕОЛОГИЯ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФОТОГРАФИЯ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ
ՈՒԼԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
КНИЖНАЯ
ЛЕТОПИСЬ
ЗАРУБЕЖНОЙ
ПЕЧАТИ
ՈՒՆ
ТЕОЛОГИЯ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФОТОГРАФИЯ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ
ՈՒԼԻ
ԼՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԱՄՍԱԳՐԱՅԻՆ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ
ЛЕТОПИСЬ
ГАЗЕТНЫХ
ЖУРНАЛЬНЫХ
СТАТЕЙ
ЗАРУБЕЖНОЙ
АРМЯНСКОЙ
ПЕЧАТИ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ТЕОЛОГИЯ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ФОТОГРАФИЯ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
:.................
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
РЕЦЕНЗИЙ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՈՒՆ
ТЕОЛОГИЯ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ФОТОГРАФИЯ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
:.................
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐՔԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
КНИЖНАЯ
ЛЕТОПИСЬ
Հրատարակվում
.
Издается
_________________________________________________________________
2009 (1752 - 2002)
_________________________________________________________________
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
Գիտության
մշակույթի
ընդհանուր
Общие
вопросы
науки
культуры
Գիտություններն
ամբողջությամբ
Գիտաբանություն
целом
Науковедение
Կանթեղ
Մատենագիտ
հոդվ
վերջում
տողատակի
ոթագր
Հայ
անգլ
.- ISBN 978-999441-65-64-3 :
116ժ] ա Գիրք 3 (36).-268 էջ.-Մատենագիտ
հոդվ
վերջում
տողատակի
ծանոթագր
Հայ
.,
.- ISBN 978-9939-50-054-6 :
115ժ]ա Գիրք 4 (37).-247 էջ.-Մատենագիտ
հոդվ
վերջում
տողատակի
ծանոթագր
.- ISBN 978-9939-50-060-7 :
.-[2009-114
Մատենագիտություն
Կատալոգներ
Գրական
տեղեկատուներ
Библиография
оги
Указатели
литературы
Գիրքը
Սովետական
Մատենագիտ
ցանկ
գրապալատ
., 1988. .-22
.-953
., 1000
.-[1988-
1052]
Библиогр
указ
. 2. 1931-1940
Գիրքը
Մատենագիտ
ցանկ
գրապալատի
. 8.-1991-2000.-711
.- ISBN 978-99930-50-21-6 (
2001]
Библиогр
указ
. 8. 1991-2000
1753.
Հայաստանում
ատենախոսությունների
սեղմագրերի
մատենագիտություն
Հայաստանի
գրապալատի
հրատ
., 2009.- 22
. 3 : 1993-2005.-307
.- ISBN 978-99930-50-22-3 (
կազմով
.-[2009-2002]
Библиография
авторефератов
диссертаций
.3.(1993-2005
Խառը
բովանդակությամբ
հրատարակություններ
Ժողովածուներ
Издания
смешанного
содержания
Գիտահանրամատչելի
գրականություն
երեխաների
համար
популярная
литература
детей
Աշխարհը
պատմություններ
լու
հոգեբան
Կազմող
Զանգակ
2009.-231
.- ISBN 978-99941-1-690-4 :
.-[2009-1942]
Весь
сердце
Короткие
для
раздумий
Պողոսյան
ինչպես
պատմվածք
, 2009.-71
Մատենագիտ
70.- ISBN 978-9939-809-15-1 :
.,
.-[2009-1767]
осян
как
особи
популяр
рассказ
Арменоведение
Тоганян
Зангак
-97, 2009.-119
.- ISBN 978-99941-1-660-7 :
.-[2009-1939]
941(479.250(075)
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЛОСОФСКИЕ
НАУКИ
Փիլիսոփայություն
Философия
Կրայոն
Ուղերձներ
մարդկությանը
, 2009.-244
Մատենագիտ
1794]
Послания
человечеству
1/14:159.9
Հենդել
Ռոզենկրեյցերների
կոսմոկոնցեպցիան
միստիկ
քրիստոնեություն
մարդու
ներկայիս
ապագա
մասին
, 2009.-
.- ISBN 978-9939-550-116-9 (
) :
.-[2009-1843]
Космоконцепция
Розенкрейцеров
Элементарный
курс
1/14:23/28
Մանուկյան
Մանուկյան
Ժողովրդական
բարոյագիտական
կենցաղային
աստություններ
մանկավարժական
մեկնաբանություններով
Էթնոմանկավարժ
-97, 2009. .-20
.- ISBN 978-99941-1-702-4 :
.-[2009-1924]
Манукян
Манукян
Народные
философские
этические
мудрости
комментариями
Հոգեբանություն
Պողոսյան
Հոգեբանական
հիմնական
գործոնները
-97, 2009.-286
Մատենագիտ
281-
286 (101
ծանոթագր
. (187
).- ISBN 978-99941-1-
678-2 :
-1927]
Погосян
Психологическая
Основные
факторы
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
Քրիստոնեություն
Христианство
Ընթերցումներ
եկեղեցու
մատենագրությունից
Խմբ
.- ISBN 978-9939-52-049-0 :
.,
.-[2009-1845]
Чтения
библиографии
церкви
архиереев
Иеромонах
нд
Святой
Татеваци
его
, 2009.-305
.- ISBN 978-9939-57-007-5 :
.-[2009-1842]
23/28:941(479.25):
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Հասարակական
գիտությունների
տեսություն
մեթոդներ
методы
общественных
наук
Գիտական
.:
Լինգվա
, 2009. -21
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
ISSN 1829-0698 :
.-[2009-769
науки
ղաքականություն
Политика
Քաղաքագիտություն
Политология
Դեպի
ընկերվարություն
նյութեր
.:
, 2009.-223
Մատենագիտ
ծանոթագր
ISBN 978-9939-39-5 :
.-[2009-1873]
социализму
Материалы
конф
32.001:06
Քոթանջյան
Անվտանգության
պրոբլեմներ
վերակառուցում
Անդրկովկաս
Աֆղանստան
նագիտ
ծանոթագր
978-99941-2-314-8 (
., 1.000
.-[2009-1752]
Котанджян
проблемы
безопасности
Перестройка
Карабах
Закавказье
Афганистан
32.001:94/99
Джиджян
Социальный
конфликт
регулирования
Тапан
, 2009.-211
Библиогр
. 206-211 (94
.).- ISBN 978-9939-57-012-9 :
.-[2009-1834]
32.001
Южный
Каваказ
международный
контекст
Баяндур
Зангак
-97, 2009.-167
.- ISBN 978-99941-1-667-6 :
[2009-1940]
32.001
քաղաքականություն
Внутренняя
политика
Հայաստանի
Հանրապետության
ներքին
քաղաքականությունը
Внутренняя
политика
Республики
Армения
Դոնիկյան
Տորիկյան
Մեր
Ակտուալ
; 13x15
Ֆրանս
9939-816-01-2 (
.,
.-[2009-1788]
Доникян
Торикян
Наша
323(479.25)
Բախչինյան
Մենք
ենք
ձորերը
Քաղ. գործիչ Վ.Խաչիկյանի մասին].-Եր.: Նաիրի, 2009.-53 էջ; 17 սմ.- ISBN 978-5-550-01562-9 :
.-[2009-1982]
Бахчинян
ущелья
О полит. деятеле
323(479.25)
Միջազգային
հարաբերություններ
Արտաքին
քաղաքականություն
Международные
отношения
Внешняя
политика
մոտ
ժողովուրդ
երկու
.:
ՍՊԸ
, 2009.-176
.- ISBN 978-99941-2-300-1 :
., 1.000
.-[2009-1974]
а
народа
дальних
соседа
327:94/99:323
Դիվանագիտական
առաքելությունների
հյուպատոսական
հիմնարկների
կարգավիճակ
ունեցող
միջազգային
ներկայացուցչությունների
գործերի
նախարար
Պետ
., 2009.-247
տպք
.-[2009-1759]
Справочник
дипломатических
консульских
учреждений
представителей
международных
дипломатический
Տասը
հարց
միջև
հարաբեր
հարաբեր
արձանագրություններ
.:
., 2009.-46
; 21
ISBN 978-5-8084-1199-9 :
.-[2009-1801]
Десять
десять
Протоколы
установлении
дипломатических
Турция
Оганесян
Уроки
реалии
, 2009.-151
.- ISBN 978-5-8084-1172-2 :
[2009-1952]
327:941
(479.25)
Քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Զանգվածային
քաղաքական
կազմակերպություններ
շարժումներ
Политические
движения
Массовые
политические
движения
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Политические
ения
Республики
Армения
Գեղամյան
2009.-489
.- ISBN 978-99941-0-320-1 (
.-[2009-1804]
Гегамян
будущее
329(479.25)
Մենք
իրար
հարյուր
տարի
ՀՀՇ վարչ. փոխնխգ.] Ա.Հովակիմյանի
հարցազրույցները
Արյան
ւն
.- ISBN 978-9939-812-60-1 :
2000]
Нам
лет
Ст. и беседы зам.пред. упр.АОД
329(479.25)
Էկոնոմիկա
Տնտեսական
գիտություններ
Экономика
Экономические
науки
գիտություններ
Экономические
науки
1775.
Գյուրջյան
.,
Նասիլյան
Կորպորատիվ
կուլտուրայի
կառավարման
հիմնախնդիրները
հանրապետության
կազմակերպություններում
09.-358
Մատենագիտ
323-347 (215
).- ISBN 978-99941-0-345-4 :
.-[2009-1808]
Гюрджян
Насилян
Проблемы
управления
корпоративной
культуры
330:65(07)
Հանրային
ձեռնարկ
Ընդհ
Հարությունյան
Մեծ
2008.-319
Մատենագիտ
318-319 (18
ծանոթագր
.- ISBN 978-99941-0-271-6 (
[2009-1806]
Общественное
управление
330(07)
Տնտեսագիտական
ուսմունքների
Մեթոդ
ցուցումներ
.:
, 2009.-107
9939-55-358-0 :
[2009-1905]
Вопросы
ответы
экономических
указания
330(091)(072)
Տուրյան
Ֆինանսական
մենեջմենթի
ձեռնարկ
Ճարտարագետ
Մատենագիտ
86-87.- ISBN 978-9939-55-360-3 :
.-[2009-1908]
Основы
330:336(07)
Աշխատանք
Աշխատանքի
տեսություն
Աշխատանքի
կազմակերպում
խատանքի
էկոնոմիկա
Теория
Организация
Экономика
труда
1779.
Անվտանգություն
առողջապահություն
աշխատանքային
Աշխատանքի
., 2007.-148
.; 29
.- ISBN 978-9939-812-59-5 :
.-[2009-1995]
Безопасность
здравоохранение
331:614(07)
Նվազեցրեք
ծախսերը
աշխատանքի
պաշտպանությունը
ձեռնարկությունում
Աշխատանքի
կազմակերպ
., 2007.-15
2-2-419745-1 :
.-[2009-1994]
Уменьшайте
риски
сокращайте
Экономика
охрана
предприятии
Հողային
Ագրարային
Անշարժ
գույք
ունեցվածք
տնատիրություն
հողատիրություն
այլն
Земельный
вопрос
Аграрный
вопрос
Недвижимость
недвижимое
имущество
домовладение
землевладение
Մեթոդական
ցուցումներ
Հողաշինարարական
գծագրություն
Նուրազյան
Բաղդասարյան
Բաղդասարյան
, 2009.-44
.- ISBN 978-9939-54-201-0 :
9-1854]
Методические
указания
для
графических
работ
предмету
Земельностроительный
332:74(07)
Ոսկանյան
Տեղեկատվական
տվյալներ
Հողաշինարարական
նախագծում
կադաստր
, 2009.-11
Մատենագիտ
11.- ISBN 978-9939-54-175-4 :
[2009-1858]
Восканян
Справочные
курсовых
дипломных
проектов
предмету
Земельный
кадастр
ինանսներ
Բանկային
Դրամ
դրամական
շրջանառություն
Հարկեր
Վարկեր
Финансы
Банковское
денежное
обращение
Кредит
Մաթևոսյան
Արդյունաբերական
կազմակերպությունների
ֆինանսական
առողջացման
Մատենագիտ
173-176 (81
).- ISBN 978-9939-53-538-8 :
.-[2009-1781]
Матевосян
Проблемы
оздоровления
промышленных
336:65(479.25)
Առևտուր
Միջազգային
տնտեսական
բերություններ
Համաշխարհային
տնտեսություն
Торговля
Международные
экономические
отношения
Мировое
хозяйство
Ամիրխանյան
Բայադյան
ֆինանսներ
, 2009.-33
Մատենագիտ
ծանոթագր
).- ISBN 978-9939-54-100-6 :
.-[2009-1851]
Амирханян
Баядян
Лекции
339:336(042)
Իրավաբանական
գիտություններ
Юридические
науки
Իրավունքն
ամբողջությամբ
целом
Խաչիկյան
.,
Ներսիսյան
Մտավոր
Հայհեղինակ
Անտարես
, 2008.-293
Մատենագիտ
286 (5
).- ISBN 978-9939-51-077-4 :
[2009-1755]
Хачикян
Нерсисян
Интеллектуальная
340:347
Միջազգային
իրավունք
Международное
право
Թորոսյան
Լեռնային
արտության
կարգավորումը
շրջանակներում
.,
Մեծ
, 2008.-338
Մատենագիտ
153-178
ծանոթագր
Նաև՝
.-
ISBN 978-99941-0-269-3 (
.-[2009-1805]
Торосян
Урегулирование
противодействия
Нагорного
Карабаха
рамках
международного
права
Ժողովուրդների
ինքնորոշման
իրագործման
հիմնախնդիրները
իրավունքում
հոդվ
հրատ
., 2009.-119
Մատենագիտ
ծանոթագր
.-
ISBN 978-5-8084-1202-6 :
.-[2009-1954]
Принцип
самоопределения
народов
проблемы
резализации
современном
международном
Պետական
իրավունք
Սահմանադրական
իրավունք
Վարչական
իրավունք
Государственное
право
Конституционное
право
Административное
право
Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
իրավունքը
ահմանադրական
իրավունքը
վարչական
իրավունքը
Государственное
право
конституционное
право
административное
право
Республики
Армения
Свод
действующих
законов
Тигран
. 10 : 2006-2007
.-[2009-1871
342.5(479.25)
Քրեական
իրավունք
Քրեական
դատավարություն
Քրեաբանություն
Քրեագիտություն
Уголовное
право
Уголовное
судопроизводство
Криминалистика
Криминология
Ենգիբարյան
Առանձին
տեսակի
հանցագործությունների
քննության
մեթոդիկա
ձեռնարկ
., 2009.-413
Մատենագիտ
ծանոթագր
.- ISBN 978-5-8184-1196-8 (
.-[2009-1947]
Енгибарян
расследования
отдельных
видов
преступлений
343(07)
Քաղաքացիական
վունք
Դատակազմություն
Гражданское
право
Судоустройство
Բախչինյան
նվիրյալը
Իրավաբան
].-
, 2008.-31
.- ISBN 978-99941-44-90-7 :
.-[2009-1980]
Бахчинян
Преданный
добру
О правоведе
Парсамяне
347(479.25)
Բախչինյան
Իրավաբան Գ.Ղարախանյանի մասին
, 2009.-80
.;
9-1962]
Бахчинян
Легенда
леса
О правоведе
].
347(479.25)
Հակոբյան
Իրական
2008.-174
.- ISBN 978-9939-51-023-1 :
.-[2009-1758]
Акопян
Реальные
следователя
Մարդու
իրավունքների
ձեռնարկ
համար
ընկերակց
Անտարես
, 2009.-242
; 20
939-51-098-9 :
.,
.-[2009-1757]
Пособие
правам
человека
прокуроров
(07)
1794.
Շաթիրյան
.,
Մուրադյան
Ֆինանսական
իրավունք
ձեռնարկ
.:
ԵՊՀ
հրատ
., 2009.-347
տողատակի
ծանոթագր
.- ISBN 978-5-8084-1198-2 (
կազմով
.-[2009-1948]
Шатирян
.,
Мурадян
право
347(07)
Վճիռների
դատավորների
միություն
Մարդու
իրավունքների
եվրոպ
Անտարես
, 2008.-468
.- ISBN
978-9939-51-19-4 :
.-[2009-1756]
Քարտաշյան
Հայաստանի
դատախազության
, 2009.-247
Մատենագիտ
246-247.-
ISBN 978-99941-78-77-3 (
.-[2009-1793]
Карташян
прокуратуры
347(091)
(479.25)
Պետական
ռավարում
Ռազմական
արվեստ
Ռազմական
գիտություններ
Государственное
административное
управление
Военное
искусство
Военные
науки
Պետական
վարչական
Государственное
административное
управление
Բախչինյան
ՀՀ ոստիկանապետի կյանքն ու գործուն
.:
, 2009.-119
.; 22
., 1.000
[2009-1961]
Бахчинян
Алик
Жизнь и деятельность
полиции
].
54(479.25)
Բախչինյան
հավատալ
ՀՀ ոստիկանապետի տեղակալ Հ.Հունանյանի մասին].-Եր.:
, 2009.-67
.; 22
.-[2009-1965]
Бахчинян
добру
добрым
О зам. нач. полиции РА О.Унаняне]. 351/354(479.25)
Բախչինյան
մարդիկ
Միլիցիայի
.:
Գասպրինտ
.- ISBN
978-99941-42-97-6 :
.,
.-[2009-1977]
Бахчинян
Люди
сохраняющие
пепла
О лейтенанте
351/354(479.25)
Հարությունյան
Զորակ
Գիրք-պատում Զորակի գյուղապետ Մ.Մալոյանի
.:
, 2009.-34
.- ISBN
978-99930-0-161-4 :
.,
.-[2009-1887]
Арутюнян
Зорак
Кн. о пред. села Зорак М.Малояне].
351/354(479.25)
Հարությունյան
Կոչման
նվիրյալը
պատում
ոստիկան
գնդապետ
Մկրտչյանի
մասին
, 2009.-31
.; 20
.- ISBN 978-99930-0-160-7 :
.,
.-[2009-1888]
Арутюнян
Преданный
351/354(479.25)
Մեթոդական
ցուցումներ
պաշտպանության
առարկայից
, 2009.-21
Մատենագիտ
978-9939-54-187-7 :
.-[2009-1864]
Методические
указания
предмету
гражданской
обороны
351/354(072):614
Ռազմական
գիտություններ
Զինված
Военные
науки
Вооруженные
силы
Арутюнян
бронетанковых
Бабаджанян
, 2009.-259
Библиогр
подстроч
ISBN 978-5-8080-0752-9
договор
.-[2009-1950]
355/359:941(479.25)
Կրթություն
Դաստիարակություն
Ուսուցում
Հանգստի
կազմակերպում
Образование
Воспитание
Обучение
Организация
Մանկավարժության
պատմություն
История
педагогики
Ավագյան
ուսանողական
ընկերությունը
1922-1972
.:
, 2009.-350
Մատենագիտ
345-350.- ISBN 978-9939-808-31-4 :
.-[2009-1922]
Авакян
ого
государственного
1922-1972
37(091)
Առանձին
ուսումնական
առարկաների
դասավանդում
Преподавание
отдельных
учебных
предметов
Այվազյան
մաթեմատիկական
անալիզի
տարրեր
Լուծումների
ուղեցույց
, 2009.-111
Մատենագիտ
111 (10
).- ISBN 978-9939-52-122-0 :
[2009-1830]
Айвазян
элементы
анализа
решений
372.8:51
Առաքելյան
Հանրահաշիվ
մաթեմատիկական
անալիզի
տարրերը
10-
Բնագիտամաթ
ուղեցույց
.:
, 2009.-216
.- ISBN 978-9939-52-133-6
.-[2009-1832]
Аракелян
элементы
анализа
Естествомат
Առաքելյան
Հանրահաշիվ
մաթեմատիկական
անալիզի
տարրերը
10-
հումանիտար
ուղեցույց
Ձեռնարկ
ուսուցիչների
Էդիթ
, 2009.-128
.- ISBN 978-9939-52-126-8 :
.-[2009-1831]
Аракелян
элементы
анализа
Общий
гуманитар
шения
372.8:51
Խաչատրյան
Գործնական
Մաթեմատիկա
Զանգակ
-97, 2009.-95
.; 24
.- ISBN 978-99941-1-704-8 :
տպք
.-[2009-1935]
Практические
задания
Математика
,5-6
Геометрия
372.8:51
Կարապետյան
թելադրություններ
Չայկովսկու
երաժշտ
նոտա
.- ISBN 978-9939-57-011-2 :
.,
[2009-1841]
Карапетян
диктанты
372.8:78
Կրթադաստիարակչական
համալիր
ինտեգրման
մոտեցումներ
Ձեռնարկ
ուսուցիչների
համար
Այրեքս
Մատենագիտ
309 (17
տպք
1802]
Создание
учебно
воспитательного
комплекса
подходы
для
եմատիկայի
ուսուցման
դաստիարակչական
ուղղվածության
ամյա
համակարգում
մեթոդ
2008.-100
Մատենագիտ
).- ISBN 978-99941-855-
.,
.-[2009-1951]
Вопросы
воспитательной
направленности
летней
образовательной
системе
метод
372.8:51
(072)
Մաթեմատիկայի
ուսուցումը
Ուսուցչի
ձեռնարկ
Մկրտչյան
Աբրահամյան
Զանգակ
2009.-87
.- ISBN 978-99941-1-688-1 :
.-[2009-1941]
Обучение
Пособие
372.8:51
Մելիքյան
դաս
քննությունների
ուղեցույց
ժող
Կռունկ
տպագրատուն
2009.-67
978-9939-9008-0-3 :
., 1.000
1773]
Меликян
Армении
тестов
указ
выпуск
экзаменов
372.8:941(479.25)
Միքայելյան
-8:
լուծումներ
ցուցումներ
աշխատանքների
թեստերի
տարբերակներ
մեթոդ
խորհուրդներ
Էդիթ
, 2009.-208
Մատենագիտ
207 (17
).- ISBN 978-9939-52-128-2 :
.,
տպք
.-[2009-1837]
Микаелян
гебра
указания
контр
варианты
текстов
метод
372.8:51
Մկրտչյան
Տողանյան
Մայրենի
մեթոդ
-97, 2009.-85
.- ISBN 978-99941-1-705-5 :
.-[2009-1926]
Мкртчян
.,
Тоганян
Родной
372.8:809.198.1
Փայտյան
որտե՞ղ
ե՞րբ
Ձեռնարկ
անգլ
ւսուցմամբ
-97, 2009.-69
Մատենագիտ
68 (13
).-
ISBN 978-99941-1-703-1 :
.-[2009-1925]
Пайтян
когда
Пособие для обучения школ
.].
372.8:802.0
Թեստային
առաջադրանքներ
Փալիկյան
-97, 2009.-203
.;
Մատենագիտ
).- ISBN 978-99941-1-699-7 :
.-[2009-1937]
Химия
стовые
372.8:54
Քյուրքչյան
Տեր
Գրիգորյան
Մայրենի
Ուսուցչի
, 2009.-83
.- ISBN 978-9939-52-
114-2 :
.-[2009-1847]
Кюркчян
Григорян
язык
Пособие
372.8:809.198.1
Նախադպրոցական
դաստիարակություն
կրթություն
Ընդհանուր
դպրոցական
կրթություն
Հանրակրթական
դպրոց
Дошкольное
воспитание
образование
Общее
школьное
образование
Общеобразовательная
школа
Գյուլամիրյան
Խաղալով
սովորենք
-97, 2009.-79
Մատենագիտ
).- ISBN 978-99941-1-676-8 :
.-[2009-1928]
Гюламирян
играя
Դասագրքեր
ուսումնական
ձեռնարկներ
Учебники
учебные
пособия
Բաբայան

Մուրադյան
Ընթերցելու
կարողությունների
Ձեռնարկ
Լինգվա
, 2009.-348
.- ISBN 978-
9939-56-029-8 :
.-[2009-1812]
Бабаян
Развитие
373.167.1
(07)
Գյուրջինյան
Հեքեքյան
Մայրենի
պրինտ
, 2009.-191
.- ISBN 978-9939-52-
121-3 :
., 57.000
.-[2009-1836]
Гюрджинян
.,
Екекян
Для
разоват
373.167.1:809.198.1(075)
Կիրակոսյան
Տարրական
ձեռնարկ
դպր
բարձր
դաս
, 2009.-310
.; 24
.- ISBN 978-9939-52-127-5 :
.-[2009-1833]
Киракосян
Элементарная
физика
Вспомогат
учеб
старшеклассников
общеобразоват
373.167.1:53(075)
Սելիվանովա
.,
Բերեգովսկայա
Français :
Ֆրանս
, 2008.-175
.- ISBN 978-9939-51-048-4 :
.,
.-[2009-1764]
Селиванова
Français:
Учеб
общеобразоват
373.167.1:804.0(075)
Վիրաբյան
Մարգարյան
.- ISBN 978-9939-52-153-4 :
.-[2009-1822]
Вирабян
.,
Маргарян
Хрестоматия
литературе
67.1:891.198.0
1825.
Учеб
учащихся
общеобразоват
. /
Есаджанян
Ханзратян
Тонапетян
Язичян
Эдит
принт
2009.-159
.- ISBN 978-9939-52-120-6 :
.-[2009-1844]
373.167.1:808.2(075)
Բարձրագույն
կրթություն
Բարձրագույն
դպրոց
Գիտական
կադրերի
պատրաստում
Высшее
образование
Высшая
школа
Подготовка
научных
кадров
Գյումրու
նկավարժական
Էլդորադո
, 2009.-73
.- ISBN 978-
99941-2-319-3 :
.,
տպք
.-[2009-1827]
Гюмрийский
государственный
институт
Налбандяна
Դավթյան
Բաղդասարյան
ավարտական
նախապատրաստման
շարադրման
մեթոդական
ցուցումներ
տարածաշրջ
., 2009.-8
.- ISBN 978-9939-53-540-1 :
1780]
Давтян
Багдасарян
указания
подготовки
Դավթյան
.,
Բաղդասարյան
.,
աշխատանքների
շարադրման
մեթոդական
ցուցումներ
տարածաշրջան
ակադեմիա
.- ISBN 978-9939-53-541-8 :
.-[2009-1779]
Давтян
Багдасарян
подготовке
курсовых
378(072)
Համեմատական
հանրային
Մատենագիտ
18-20 (41
).- ISBN 978-5-8084-1101-2 :
.-[2009-1786]
Сравнительное
курса
Հանրապետական
գիտաժողովի
նյութեր
Վանաձորի
մանակավարժ
009.-224
; 24
Մատենագիտ
նյութերի
վերջում
ծանոթագր
.,
Հայ
.- ISBN 978-99941-78-81-0 :
.-[2009-1792]
Материалы
республиканской
конференции
378:06
Սիմոնյան
ուրիշ
Հայաստանի
Մելքոնյանի
Վանաձորի
մասնաճյուղ
ակնարկ
: 1959-2009 /
Սիմոնյան
Ծատուրյան
, 2009.-198
Մատենագիտ
196-197 (30
).- ISBN 978-9939-812-58-8 (
կազմով
) :
.-[2009-1984]
Симонян
Имени
зорский
филиал
государственного
архитектурного
университета
Государственная
консерватория
фотографиях
документах
высказываниях
. 1923-2008 /
Будагян
консерватории
, 2008.-208
.; 30
.- ISBN 978-9939-
802-03-8 (
пер
., 500
.-[2009-1955]
378:78
Ազգագրություն
Ծեսեր
Սովորույթներ
Բանահյուսություն
Этнография
Нравы
Фольклор
Ազգագրություն
нография
Հայ
ազգագրություն
Армянская
этнография
Հայկական
ավանդապատումներ
Մկրտչյան
-97, 2009.-61
.- ISBN 978-99941-1-698-0 :
[2009-1943]
Армянские
391/395=919.81:398=919.81
Բանահյուսություն
Фольклор
Առյուծ
արքա
ISBN 978-99941-849-9-6 :
.-[2009-1818]
Сказка
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Մաթեմատիկական
բնական
գիտությունների
ընդհանուր
հարցեր
Общие
вопросы
математических
естественных
наук
Բնություն
Բնության
ուսումնասիրում
պահպանություն
Կենդանական
բուսական
աշխարհի
պահպանություն
Природа
Изучение
охрана
природы
Охрана
флоры
Հայրապետյան
ցուցումներ
միջավայրի
, 2009.-10
54-194-5 :
.-[2009-1853]
Айрапетян
Методические
указания
предмету
Охрана
окружающей
среды
502(072)
Մաթեմատիկա
Математика
Մոսեսյան
Դասախոսություններ
մեթոդ
ձեռնարկ
հրատ
., 2009.-135
Մատենագիտ
133-134 (25
անուն
).- ISBN 978-9939-53-543-2 :
[2009-1882]
Мосесян
Лекции
Учеб
Ֆիզիկա
Физика
Գաբրիելյան
Մարգարյան
սպեկտրոսկոպիա
հիմունքները
կիրառությունը
մեթոդ
ձեռնարկ
հրատ
., 2009.-35
Մատենագիտ
35 (5
անուն
).- ISBN
978-5-8084-1200-2 :
.-[2009-1784]
Габриелян
Маргарян
Спектроскопия
диэлектрческой
релаксации
Թերզյան
Մեսրոպյան
Մեթոդ
ցուցումներ
Կենսաֆիզիկա
բաժնից
, 2009. .-20
3.-24
.- ISBN 978-9939-54-218-8 :
., 100
.-[2009-1857]
Терзян
Месропян
указания
53:577(072)
Շեկյան
ՀՊՃՀ
Ճարտարագետ
, 2009.-95
Մատենագիտ
).- ISBN 978-9939-55-369-6 :
[2009-1900]
Шекян
Прикладная
жидкостей
Учеб
53(07)
Քիմիա
Բյուրեղագիտություն
Հանքաբանություն
Химия
Кристаллография
Минералогия
Պապոյան
Արաքսյան
Օքսիդավերականգնման
եր
մեթոդ
, 2009.-60
Մատենագիտ
60 (10
).- ISBN 978-9939-54-115-0 :
.-[2009-1863]
.,
Араксян
реакции
неорган
54(072)
Տողանյան
Նուկլեոպրոտեիդների
խմորիչներից
նրանց
բաղադրիչների
հայտնաբերումը
Մեթոդ
ցուցումներ
Աբովյանի
ահապետ
Մատենագիտ
13 (8
).- ISBN 978-9939-803-15-9 :
.-[2009-1872]
Тоганян
Отделение
нуклепротеидов
дрожжей
компонентов
указания
54(072)
Երկրաբանություն
Երկրաբանական
երկրաֆիզիկական
գիտություններ
Геологические
геофизические
науки
Ալոյան
Մեթոդական
ցուցումներ
հիդրոերկրաբանություն
առարկայից
, 2007.-17
նագիտ
).- ISBN 978-9939-54-170-9 :
[2009-1918]
Алоян
указания
предмету
Геология
гидрогеология
55(072)
Բոյնագրյան
.,
Գագինյան
գեոմորֆոլոգիայի
գործնական
աշխատանքների
ուսումնամեթոդական
., 2009.-82
Մատենագիտ
50-51 (25
5-8084-1189-0 :
.-[2009-1785]
Бойнагрян
Гагинян
практических
общей
геоморфологии
55(07)
Հարությունյան
Երկրաֆիզիկական
ՀՊՃՀ
, 2009.-50
Մատենագիտ
.`
).- ISBN 978-9939-55-371-9 :
.-[2009-1891]
Арутюнян
Геофизические
исследования
55(07)
1845.
Մելիքյան
.,
Ալոյան
թոդական
ցուցումներ
Երկրաբանություն
հիդրոերկրաբանություն
Մատենագիտ
9 (5
անուն
).- ISBN 978-9939-54-173-0 :
., 150
1861]
Меликян
.,
Алоян
указания
предмету
Геология
гидрогеология
55(072)
Алоян
Алоян
рудного
сырья
Благород
редкие
металлы
редкие
радиоактивные
8.-604
Рациональное
рудн
эффективное
Армении
Библиогр
. 585-597 (293
.- ISBN 978-99941-962-5-8 :
.-[2009-1754]
Բուսաբանություն
Ботаника
Ավագյան
Մեթոդական
ցուցումներ
Ընդհանուր
ֆիտոպաթոլոգիա
, 2009.-17
.- ISBN
978-9939-54-197-6 :
.-[2009-1921]
акян
указания
предмету
фитопатология
58:632(072)
Հարությունյան
Արցախի
բույսերի
որոշիչ
Հարությունյան
Հարությունյան
ակադեմիա
, 2008. .-
Մատենագիտ
291-924 (52
).- ISBN
978-9939-803-26-5 (
Գինը
մանագր
.,
.- [2009-1884]
Арутюнян
Флора
Арцаха
Определитель
дикорастующих
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱ
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ
МЕДИЦИНА
ТЕХНИКА
Բժշկություն
Медицина
Ֆիզիոլոգիա
Համեմատական
ֆիզիոլոգիա
Физиология
Сравнительная
физиология
Մինասյան
բուհերի
Մինասյան
նգակ
-97,
2009.-662
Մատենագիտ
650-651.- ISBN 978-99941-1-683-6
պայմանագր
.-[2009-1929]
Минасян
Физиология
вузов
612(07)
Ախտաբանություն
Կլինիկական
բժշկություն
Патология
Клиническая
медицина
Մանկաբուժություն
Մանկական
հիվանդություններն
ամբողջությամբ
Педиатрия
Детские
болезни
целом
Մուրադյան
Կինեզիոթերապիայի
հիմունքները
մանկաբուժության
Մատենագիտ
).- ISBN 978-9939-53-554-8 :
[2009-1786]
Мурадян
педиатрии
616.053.2/7:615(07)
Վարակիչ
հիվանդություններ
Инфекционные
заболевания
Мурадян
.,
2009.-45
Библиогр
.:
назв
.).- ISBN 978-9939-53-552-4 :
.-[2009-1765]
616.9(07)
Ինժեներական
գործ
Տեխնիկան
ամբողջությամբ
Инженерное
дело
Техника
целом
Նյութերի
Ապրանքագիտություն
Ուժային
կայանքներ
Ընդհանուր
էներգետիկա
Испытание
материалов
Товароведение
станции
Общая
энергетика
Հարությունյան
.,
Հակոբյան
Վերականգնողական
Դասախոս
պոլիտեխնիկ
Ճարտարագետ
Մատենագիտ
անուն
).- ISBN 978-9939-55-372-6 :
.,
.-[2009-1894]
Арутюнян

Акопян
Восстановительная
Лекции
620(042)
Պապիկյան
Լեռնային
հիդրոէներգետիկայի
հեռանկարները
.,2009.-18
.-[2009-1775]
Папикян
Перспективы
гидроэнергетики
Нагорного
Карабаха
Ընդհանուր
մեքենաշինություն
Միջուկային
տեխնիկա
Էլեկտրատեխնիկա
Մեքենաշինության
տեխնոլոգիա
машиностроение
Ядерная
техника
Электротехника
Технология
машиностроения
Կարապետյան
Գրիգորյան
եքենամասեր
բարձրացնող
ռազմ
, 2009.-270
.- ISBN 978-99941-2-293-6 :
.-[2009-1850]
Карапетян
.,
Григорян
Детали
подъемные
621(07)
Մադոյան
Մեքենաշինության
զարգացման
մոնիտորինգի
իրականացման
հիմնախնդիրները
հարաբեր
տենագիտ
64-65
).- ISBN 978-99941-62-10-9 :
.-[2009-1761]
Проблемы
реализации
мониторинга
машиностроения
1856
Մադոյան
մեքենաշինության
հիմնախնդիրներն
նախադրյալները
Երևանի
հարաբեր
., 2008.-96
Մատենագիտ
85-86 (18
).- ISBN
978-99941-62-10-9 :
.-[2009-1760]
Проблемы
предпосылки
мониторинга
машиностроения
Նյութերի
պլաստիկ
հատկությունների
մեթոդները
Մեթոդ
ցուցումներ
2009.-50
ենագիտ
49 (10
).- ISBN 978-9939-55-
368-9 :
.-[2009-1897]
Методы
исследования
указания
621(072)
Էլեկտրատեխնիկա
Электротехника
Շահինյան
մեքենաների
տրանսֆորմատորների
հարցեր
ՀՊՃՀ
Ճարտարագետ
2009.-79
Մատենագիտ
).- ISBN 978-9939-55-
356-6 :
.-[2009-1901]
Шагинян
ктрических
трансформаторов
пособие
621.3(072)
Տեսական
էլեկտրատեխնիկա
Մեթոդ
ցուցումներ
).-
, 2009.-43
.- ISBN 978-9939-
55-366-5 :
.-[2009-1896]
Теоретическая
электротехника
621.3(072)
Գյուղատնտեսություն
Անտառային
տնտեսություն
Որսորդություն
Ձկնային
տնտեսություն
Сельское
хозяйство
Лесное
хозяйство
Охота
Рыбное
хозяйство
Անտառային
տնտեսություն
Անտառագիտություն
хозяйство
Лесоводство
ագյան
Մեթոդական
ցուցումներ
Անտառային
ծառաբույսերի
առարկայից
, 2009.-22
Մատենագիտ
21 (9
).- ISBN 978-9939-54-156-3 :
.-[2009-1917]
Авакян
Методические
указания
деревьев
630(072)
Գյուղատնտեսություն
Сельское
хозяйство
Գյուղատնտեսական
արտադրության
կազմակերպում
կառավարում
Организация
управление
сельскохозяйственным
производством
Համբարձումյան
Մեթոդական
ցուցումներ
Կենսագործունեության
Գյուղատնտ.մթերքներ
, 2009.-23
Մատենագիտ
22 (32
անուն
).- ISBN 978-9939-54-191-4 :
[2009-1869]
Амбарцумян
Методические
указания
предмету
Безопасность
жизнедеятельности
Сельскохоз
продукты
631.1(072)
Գյուղատնտեսական
քենաներ
գործիքներ
Գյուղատնտեսական
սարքավորումներ
Сельскохозяйственные
машины
орудия
Сельскохозяйственное
оборудование
Թովմասյան
Մեթոդական
ցուցումներ
Մելիորատիվ
շինարարական
մեքենաներ
, 2009.-11
Մատենագիտ
).- ISBN 978-9939-54-192-1 :
[2009-1910]
Методические
указания
предмету
Мелиоративные
строительные
631.3(072)
Թովմասյան
Մեթոդական
ցուցումներ
շինարարական
մեքենաներ
, 2009.-14
Մատենագիտ
).- ISBN 978-9939-54-186-0 :
[2009-1870]
Методические
указания
предмету
Мелиоративные
строительные
631.3(072)
Հովհաննիսյան
Մեթոդական
ցուցումներ
Ամբարձիչ
մեքենաներ
, 2009.-22
Մատենագիտ
).- ISBN 978-9939-54-172-3 :
1909]
Ованнисян
указания
предмету
631.3(072)
Հովհաննիսյան
Մեթոդական
ցուցումներ
Ամբարձիչ
մեքենաներ
ՀՊԱՀ
, 2009.-30
Մատենագիտ
30 (7
).- ISBN 978-9939-54-164-8 :
.-[2009-1866]
Ованнисян
Методические
указания
предмету
машины
631.3(072)
Մելքոնյան
Մեթոդական
ցուցումներ
մեքենաներ
սարքավորումներ
առարկայից
09.-12
Մատենագիտ
).- ISBN 978-9939-54-171-6 :
[2009-1912]
Мелконян
указания
предмету
631.3(072)
Մելքոնյան
Մեթոդական
ցուցումներ
մելիորատիվ
մեքենաներ
ISBN 978-9939-54-169-3 :
.-[2009-1867]
Мелконян
Методические
указания
предмету
Сельскохозяйственные
иоративные
631.3(072)
Մելքոնյան
Մելիորատիվ
մեքենաներ
ՀՊԱՀ
2009.-107
Մատենագիտ
).- ISBN 978-9939-54-
142-6 :
.-[2009-1849]
Мелконян
Мелиоративные
631.3(07)
Պապյան
Մեթոդական
ցուցումներ
տեխնիկայի
շահագործում
009.-27
Մատենագիտ
).- ISBN 978-9939-54-188-4 :
[2009-1868]
Методические
указания
предмету
Эксплуатация
техники
631.3(072)
Պապյան
Մարգարյան
Մեթոդական
ցուցումներ
մեքենայացում
, 2009.-33
.;
Մատենագիտ
33 (8
).- ISBN 978-9939-54-165-5 :
.-[2009-1862]
Методические
указания
предмету
631.3(072)
Ռաֆայելյան
Մեթոդական
ցուցումներ
Գյուղատնտեսական
մեքենաներ
, 2009.-20
Մատենագիտ
20
ISBN 978-9939-54-168-6 :
.-[2009-1852]
Рафаелян
указания
предмету
Сельскохозяйственные
631.3(072)
Հողագիտություն
Ագրոտեխնիկա
Գյուղատնտեսական
մելիորացիա
Պարարտանյութեր
Почвоведение
Агротехника
Сельскохозяйственная
Мелиорация
Բաղդասարյան
Մեթոդական
ցուցումներ
Հիդրոմելիորատիվ
աշխատանքների
2009.-40
աղս
Մատենագիտ
).- ISBN 978-9939-54-
113-6 :
.-[2009-1920]
Багдасарян
указания
предмету
технология
гидромелиоративных
631.4/8(072)
Հարությունյան
Մեթոդական
ցուցումներ
Հարությունյան
Նազարեթյան
աղս
Մատենագիտ
18 (18
).- ISBN 978-9939-54-
190-7 :
.-[2009-1914]
Арутюнян
Методические
указания
предмету
631.4/8(072)
Ղազինյան
Հովհաննիսյան
Հիդրոմելիորատիվ
շահագործում
, 2009.-92
Մատենագիտ
91-92 (18
).- ISBN 978-9939-54-114-3 :
[2009-1916]
.,
Ованисян
сплуатация
гидромелиоративных
Лекции
Մաթևոսյան
Մեթոդական
ցուցումներ
առաջադրանքներ
Մելիորացիայի
հիմունքներ
, 2009.-19
ISBN 978-9939-54-155-6 :
.-[2009-1919]
Матевосян
Методические
указания
предмету
мелиорации
631.4/8(072)
Այգեգործություն
Պտղաբուծություն
Садоводство
Ավագյան
այգեգործություն
, 2009.-235
Մատենագիտ
233.- ISBN 978-99941-78-82-7 :
[2009-1789]
Авакян
Приусадебное
садоводство
Հովհաննիսյան
Մեթոդական
ցուցումներ
Պտղաբուծություն
, 2009.-19
Մատենագիտ
16 (7
).- ISBN 978-9939-54-182-2 :
.-[2009-1911]
Ованнисян
указания
мету
Плодоводство
634(072)
Սանթրոսյան
ցուցումներ
Պտղաբուծություն
Մատենագիտ
15 (7
).- ISBN 978-9939-54-181-5 :
.-[2009-1913]
Сантросян
Методические
указания
предмету
Плодоводство
634(072)
Անասնաբուծություն
Животноводство
Բախչինյան
Մենք
ունենք
միշտ
լույս
Մ.Ջանվելյանի
թռչնատավարախոզաբուծ
, 2009.-78
.-[2009-1964]
Бахчинян
”: [
Джанвеляне
роде
Գրիգորյան
ցուցումներ
Գյուղատնտեսական
կոնքագոտու
վերջավորության
մկանների
, 2009.-13
.- ISBN 978-9939-54-206-
.-[2009-1855]
Григорян
мышц
свободных
конечностей
конечностей
636(072)
Գրիգորյան
ցուցումներ
Գյուղատնտեսական
միացնող
կրծքային
վերջավորության
մկանների
, 2009.-13
.- ISBN 978-9939-54-205-8 :
.-[2009-1856]
Григорян
указания
мышц
плечевых
зобедренных
конечностей
636(072)
Տնարարություն
Կենցաղային
ծառայություն
Домоводство
быта
Թառլանյան
Գասպարյան
մկրատ
, 2009.-54
.- ISBN 978-9939-52-118-3 :
.-[2009-1838]
Гаспарян
Ножницы
64(07)
Ձեռնարկությունների
Արտադրության
կազմակերպում
Առևտուր
տրանսպորտ
Управление
предприятиями
Организация
Торговля
транспорт
Հաշվապահություն
Հաշվետարություն
ия
Счетоводство
Աուդիտ
ձեռնարկ
Առաքելյան
Առաքելյան
Մեծ
, 2008.-157
Մատենագիտ
156-157.- ISBN 978-99941-0-279-2 :
1803]
Аудит
657(07)
Արտադրության
կազմակերպում
Ձեռնարկությունների
էկոնոմիկա
Առևտրի
կազմակերպումը
տեխնիկան
Организация
производства
Экономика
предприятий
Организация
техника
торговли
Խաչատրյան

Այվազյան
Ձեռնարկությունների
ֆինանսներ
պոլիտեխնիկ
Ճարտարագետ
, 2009.-214
Մատենագիտ
213-214 (22
).- ISBN 978-9939-55-248-4 :
.,
.-[2009-1907]
Хачатрян
.,
Айвазян
Финансы
предприятий
658:336(07)
Հովսեփյան
Ձեռնարկությունների
էկոնոմիկա
բառարան
Խաչատրյան
եխնիկ
, 2009.-87
Մատենագիտ
.`
).- ISBN 978-9939-55-363-4 :
.-[2009-1892]
Экономика
предприятий
словарь
658(038):330
Հովսեփյան
էկոնոմիկա
Խաչատրյան
).-
, 2009.-170
Մատենագիտ
167 (13
).- ISBN 978-9939-55-373-3 :
.-[2009-1899]
Экономика
предприятий
658(07):330
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն
Մեթոդ
ցուցումներ
պոլիտեխնիկ
.; 20
Մատենագիտ
26 (6
).- ISBN 978-9939-55-357-3 :
., 100
[2009-1904]
Экономика
управление
предприятий
Метод
указания
658(072)
Ջավադյան
Հակոբյան
Մեթոդական
ցուցումներ
արտադրողական
ուժերի
տեղաբաշխում
, 2009.-14
Մատենագիտ
13 (13
).- ISBN 978-9939-54-204-1 :
.-[2009-1859]
Джавадян
Акопян
предмету
Распределение
производственных
”.
658(479.25):(072)
Քիմիական
տեխնոլոգիա
Քիմիական
արդյունաբերություն
Հարակից
ճյուղեր
Химическая
технология
Химическая
промышленность
Родственные
отрасли
Հովհաննիսյան
ուրիշ
Օրգանական
նյութերի
քիմիական
տեխնոլոգիա
Հովհաննիսյան
Գալոյան
պոլիտեխնիկ
, 2009.-155
9939-55-367-2 :
., 50
1893]
Ованнисян
Химическая
технология
органических
66(07)
տեխնոլոգիայի
գործընթացներ
Ինքնուրույն
մեթոդ
ցուցումներ
, 2009.-39
Մատենագիտ
).-
ISBN 978-9939-55-365-8 :
.-[2009-1895]
Процессы
аппараты
технологии
Транспортировка
жидкостей
Метод
азания
для
работ
66(072)
Մանրէակենսաբանական
արտադրություններ
Սննդի
արդյունաբերություն
Микробиологические
производства
Пищевая
промышленность
Աղաջանյան
ուրիշ
Մեթոդական
ցուցումներ
Պահածոյացման
տեխնոլոգիա
Ֆահրատյան
, 2009.-21
Մատենագիտ
21 (9
).- ISBN 978-9939-54-210-2 :
.-[2009-1915]
Агаджанян
указания
предмету
Технология
консервирования
64(072)
Մեծոյան
Մեթոդական
ցուցումներ
հրուշակեղենի
մակարոնի
տեխնոլոգիա
Մեծոյան
Կոտանյան
Հայրապետյան
, 2009.-34
Մատենագիտ
).- ISBN 978-9939-54-154-9 :
[2009-1865]
Мецоян
Методические
указания
предмету
Технология
производства
кондитерских
изделий
аронов
663/664(072)
Վերջնական
արտադրանք
արդյունաբերության
արհեստների
ճյուղեր
Ճշգրիտ
մեխանիկա
Различные
промышленности
ремесла
производящие
конечную
продукцию
Точная
механика
Ճշգրիտ
մեխանիկա
Точная
механика
Հաշվողական
տեխնիկա
Ավտոմատիկա
Вычислительная
техника
Автоматика
Կոսեմյան
բազաների
ստեղծումը
համակարգում
Մեթոդ
ցուցումներ
, 2009.-25
.- ISBN
978-9939-54-183-9 :
9-1860]
Косемян
Создание
базы
MSACCESS:
указания
681.3/.5(072)
Տեքստային
Մեթոդ
ցուցումներ
).-
, 2009.-65
Մատենագիտ
).- ISBN 978-9939-55-364-1 :
.-[2009-1898]
Текстовый
редактор
681.3/.5(072)
Շինարարություն
Շինանյութեր
Շինմոնտաժային
աշխատանքներ
Строительство
Строительные
материалы
монтажные
работы
Հարությունյան
որդին
...: [
շինարար
].-
Ոսկան
., 5
.- ISBN 978-99930-0-163-8 (
1886]
Арутюнян
Исаака
...: [
строителе
Հարությունյան
շինարար
Աղջոյանի
, 2009.-43
.;
.- ISBN 978-99930-0-158-4 :
.,
.-[2009-1889]
Арутюнян
Увековечивающие
строителе
ԱՐՎԵՍՏ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԽԱՂԵՐ
ՍՊՈՐՏ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
СПОРТ
Գեղանկարչություն
Գրաֆիկա
Փորագրանկար
Живопись
Графика
Гравюра
Առաքելյան
Մեծ
նկարիչների
.:
2007.-306
.- ISBN 978-99930-4-892-3 :
.,
[2009-1798]
Аракелян
941(479.25)
Երաժշտություն
Музыка
Կոմիտասը
ժամանակակիցների
հուշերում
վկայություններում
պատրաստեց
Փրինթինֆո
2009.-446
նագիտ
414-415.-
Անվանացանկ
416-
441.- ISBN 978-99930-59-81-3 (
.,
.-[2009-1874]
сеидетельствах
78(479.25)
Մանուկյան
Կրտսեր
դպրոցականների
մշակույթի
ուղիներն
միջոցները
Արտագերս
, 2009.-111
Մատենագիտ
106-110 (71
.-[2009-1825]
Манукян
Пути
средства
культуры
школьников
78:371
Նավոյան
պատմության
-97, 2009.-47
Մատենագիտ
46 (10
).- ISBN
978-99941-1-650-8 :

.-[2009-1938]
Навоян
Штрихи
армянской
78(091)(479.25)
Степанян
Стимуляция
процесса
взрослого
., 2009.-29
Библиогр
.).- ISBN 978-9939-53-583-8 :
.-[2009-1944]
78(072)
Հանդիսախաղային
արվեստներ
Զանգվածային
զվարճություններ
Խաղեր
Սպորտ
Зрелищные
искусства
Массовые
развлечения
Игры
Спорт
նգվածային
զվարճություններ
խաղեր
Массовые
развлечения
игры
Манусаджян
интеллектуальным
, 2009.-196
Библиогр
. 194-196 (31
экз
.-[2009-1796]
791:159.9
Применение
время
тренировок
когда
как
креативности
.:
Манусаджян
, 2009.-191
1795]п 791:159.9
Կինոարվեստ
Կինոֆիլմեր
Киноискусство
Кинофильмы
Գալստյան
անիմացիոն
, 2008.-167
Մատենագիտ
164-167.- ISBN 978-99941-2-177-9 :
տպք
1923]
Волшебный
ковер
кино
791.43
Թատրոն
Բեմական
արվեստ
Сценическое
искусство
Ենգոյան
թատերական
ակնթարթ
, 2009.-71
.- ISBN 978-9939-812-
.-[2009-1999]
Жизнь
театральное
мгновение
Воспоминания
Арамяне
792(479.25)
Հատուկ
տոնահանդեսներ
Պարարվեստ
Շարժուն
ուսանելի
խաղեր
Особые
праздники
Хореография
Подвижные
учительные
игры
Ղազարյան
Հենաշարժական
, 2008.-42
Մատենագիտ
42 (14
).- ISBN
978-9939-803-11-1 :
., 200
.-[2009-1880]
Казарян
опорнодвигательного
аппарата
танцевальном
793:611
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Լեզվաբանություն
Языкознание
образование
преобразаований
конф
окт
. 2008,
, 2009.-180
.- ISBN 978-9939-56-
034-2 :
.-[2009-1811]
Ընդհանուր
լեզվաբանություն
բանասիրություն
языкознание
филология
արտադրության
նյութագիտության
եզրույթների
հայ
ռուսերեն
Քոչարյան
.:
, 2009.-79
նագիտ
).- ISBN 978-9939-803-40-1 :
[2009-1877]
Русско
армянский
словарь
терминов
произвдоства
материаловедения
801.3=82=919.81.687
Կորեերեն
Կորեերեն
ուսումնասիրողների
.:
Լինգվա
, 2009.-333
.- ISBN 978-9939-56-041-0 :
1810]
Словарь
корейского
изучающих
корейский
801.3=957
Հարությունյան
Հարությունյան
Նորմալ
լատիներեն
, 2009.-79
ISBN 978-9939-803-32-6 :
.-[2009-1881]
Арутюнян
Арутюнян
Армяно
тинский
словарь
нормальной
анатомии
801.3=919.81=82=611
Առանձին
լեզուներ
Լեզվախմբեր
Отдельные
Группы
языков
Չալաբյան
.,
Աբրահամյան
Անգլերեն
տնտեսագիտական
քերականական
վարժությունների
ժողովածու
.- ISBN 978-9939-53-509-
տպք
.-[2009-1769]
Чалабян
.,
Абраамян
экономических
грамматических
Асатрян
упражнений
для
технических
специальностей
Титанян
Чартарагет
2009. .-20
Библиогр
. 92-93 (21
назв
.).- ISBN 978-9939-55-362-7 :
.-[2009-1906]
808.2(07)
Асратян
ий
национальных
филологических
факультетов
.:
2009. .-21
.- ISBN 978-9939-64-018-1 :
.,
.-[2009-1828]
808.2(07)
Егиян
Айрапетян
Пособие
русскому
ГИУА
Чартарагет
, 2009.-102
Библиогр
ISBN 978-9939-55-361-0 :
.-[2009-1902]
808.2(07)
Русский
Учеб
студентов
этапа
Бабаханян
Балян
2009.-107
.- ISBN 978-5-8084-1195-1 :
.-[2009-1783]
808.2(07)
Титанян
.:
Чартарагет
, 2009.-163
Библиогр
.:
.).- ISBN 978-9939-
55-350-4 :
903] п 808.2(07)
Հայոց
լեզու
Армянский
Պողոսյան
Տեղանվանագիտության
.:
, 2008.-63
Մատենագիտ
61.- ISBN 978-5-8080-0720-8
.-[2009-1953]
Погосян
Краткий
курс
809.198.1:941(479.25)
Գեղարվեստական
գրականություն
Գրականագիտություն
Художественная
литература
Литературоведение
Перевод
культура
форум
переводчиков
издателей
стран
Балтии
ISBN 978-9939-56-040-3 :
.-[2009-1816]
82:80:06
Առանձին
լեզուներով
կամ
առանձին
երկրների
գեղարվեստական
գրականություն
Художественная
литература
отдельных
языках
или
отдельных
стран
Բարանով
Թարգմ
Բախչինյան
.- ISBN 978-99941-2-203-5 :
.-[2009-1973]
Կրոնբերգս
Ներկաներ
Բանաստեղծ
Կրոնբերգս
.:
Անտարես
.- ISBN 978-9939-51-040-8 (
.-[2009-1763]
883-1
Ռեզնիկ
Քառյակների
Բանաստեղծ
Ռեզնիկ
Սարգսյանի
Կարճիկյան
.:
, 2009.-335
.-[2009-1958]
Резник
Квадрат
четверостиший
Стихи]. 882 1922.Грей
Джон
Тигран
, 2009.-103
.- ISBN 978-
99941-0-270-9 :

.-[2009-1807]
882-3
գրականություն
Армянская
литература
Աբիգ
մշուշ
Բանաստեղծ
, 2009.-511
.- ISBN 978-9939-812-63-2 :
.,
.-[2009-1988]
Абиг
вершине
891.981-1
Ադալյան
Հավասարումներ
Թևավոր խոսքեր
երկերից
Կազմեցին
րը
.,
2009.-62
.- ISBN 978-9939-58-031-9 :
., 500
.-[2009-1770]
Адалян
Крылатые слова]. 891.981-3:1/14
Աճեմյան
Ահներթ
Ճամփորդություն
Հայոց
ցեղասպանության
միջով
Հուշագր
ֆոնդ
ISBN 978-99941-2-290-5 :
տպք
.-[2009-1771]
Аджемян
Ахнерт
дверь
е
армянского
891.981-8 :941(479.25)
Անտաշյան
Պոեզիա
Բանաստեղծ
. /
Կարեն
., 2009.-103
.- ISBN 978-9939-53-502-9
.,
տպք
.-[2009-1762]
Анташян
Анташат
891.981-1
Ավագյան
Պատառիկներ
, 2009.-295
.- ISBN 978-9939-812-43-4 :
1986]
Авакян
81-94
Արտեմի
ճամփորդներ
Պատմվածքներ
Արտեմի
, 2009.-223
.- ISBN 978-9939-
812-54-0 :
.-[2009-1985]
Артеми
Странники
Млечного
891.981-3
Բախչինյան
Պատմվածքներ
Ֆելիքս
Բախչինյան
, 2008.-63
.- ISBN 978-99941-2-202-8 :
., 1.000
[2009-1975]
Бахчинян
Рассказы
891.981-3
Գաբրիելյան
Պոեմներ
բանաստեղծ
ւդվիգ
Գաբրիելյան
.- ISBN 978-
9939-57-008-2 :
.-[2009-1839]
Габриелян
стихи
четверостишия
891.981-1
Գևորգյան
Բանաստեղծ
երգեր
Մադլենա
, 2009.-247
գուն
.- ISBN 978-9939-803-36-4 :
տպք
.-[2009-1878]
Геворкян
Окна
души
891.981-1
Գևորգյան
րբեք
դրախտ
. /
Ռոստոմ
, 2009.-63
.- ISBN 978-9939-812-
.-[2009-1993]
Геворкян
Эта
никогда
891.981-1
Գրական
գեղարվեստ
ժող
11 /
.- ISBN 978-5-8084-1151-7 :
.-[2009-1799]
Литературный
81-8
Դավթյան
Բանաստեղծ
.- ISBN 978-99941-44-96-9 :
.-[2009-1979]
Давтян
Когда
цвета
...:
891.981-1
Դավոյան
Ռազմիկ
Մեծ
, 2008.-526
.- ISBN 978-99941-0-282-2 :
1809]
Давоян
Если
угодно
891.981-3
Թումանյան
Բալլադ] / Հովհաննես
, 2009.-24
ֆրանս
.- ISBN
978-9939-52-141-1 (
.,
տպք
.-[2009-1819]
Туманян
Ахтамар
Баллада
891.981-1
Թումանյան
Բանաստեղծություններ
Հովհաննես
, 2009.-156
.- ISBN 978-9939-52-119-0 :
.-[2009-1848]
Туманян
Стихи
891.981-1
Լեռունց
րը
դուրս
Պատմվածքներ
բանաստեղծ
Լեռունց
, 2009.-112
; 20
.-
ISBN 978-9939-57-013-6 :
.,
.-[2009-1829]
Мгер
возрождается
камня
Рассказы
891.981-8
Կարապետյան
մանկության
դիմապատկերը
, 2009.-104
ISBN 978-9939-812-46-5 :
.-[2009-1990]
тян
Литературный
Воспоминания
891.981-94
Կարապետյան
Հոգեզրույց
. /
Սվետլանա
Արյան
, 2009.-303
.- ISBN 978-9939-812-51-9
.-[2009-1996]
Карапетян
Задушевная
891.981-1
Հակոբյան
Փրկիչ
հայրիկիս
Բանաստեղծ
. /
Հակոբյան
Մարտիրոսյանի
, 2009.-303
.; 20
.- ISBN 978-9939-812-69-4 (
9-1989]
Акопян
Отцу
спасителю
891.981-1
Հարությունյան
Բանաստեղծ
Հարությունյան
., 2009.-102
.- ISBN 978-9939-58-
037-1 :
.-[2009-1777]
Арутюнян
было
иль
было
891.981-1
Հարությունյան
Ութերորդ
երկինք
Բանաստեղծ
Հարությունյան
հրատ
., 2009.-57
SBN 978-9939-58-023-4
.-[2009-1774]
Арутюнян
Восьмое
891.981-1
Հովհաննիսյան
Կակաչների
հովիտ
Բանաստեղծ
Լևոն
Հովհաննիսյան
Արտագերս
, 2009.-195
դիմանկ
.- ISBN 978-
99930-71-27-3 :
.,
տպք
.-[2009-1826]
Оганесян
Долина
тюльпанов
891.981-1
Հովհաննիսյան
Ութերորդ
Բանաստեղծ
Հովհաննիսյան
Արյան
, 2009.-239
.- ISBN 978-9939-912-55-7
.-[2009-1997]
Оганесян
Восьмой
891.981-1
Մանասելյան
Բանաստեղծ
Խաչիկ
Մանասելյան
.- ISBN 978-9939-803-09-8 :
.-[2009-1883]
Манаселян
размышления
891.981-1
Մանասելյան
հատիկ
Բանաստեղծ
Մանասելյան
, 2009.-199
.- ISBN 978-9939-803-30-2 :
.-[2009-1875]
Манаселян
Плевел
или
зерно
891.981-1
Մնացականյան
ածքներ
Ջուլիետա
Ջումնա
.,
2009.-158
.- ISBN 978-9939-53-526-5 :
.,
.-[2009-1885]
Мнацаканян
Рассказы
891.981-3
Նալբանդյան
ոստիկանին
Բանաստեղծ
Բախչինյանի
, 2009.-21
.-[2009-1963]
Налбандян
Ода
81-1
Նալբանդյան
Խոզեի
վերադարձը
Պատմվածքներ
Նալբանդյան
Արյան
, 2009.-199
; 21
.-
ISBN 978-9939-812-47-20 :
.-[2009-1966]
Налбандян
Возвращение
дона
Рассказы, эссе, драма
891.981-8
Նալբանդյան
Ճկուն
մտքերի
շարժապտույտ
մինչև
Վարուժան
Վան
.- ISBN
978-9939-812-36-6 :
9-1991]
Налбандян
Кругооборот
мыслей
Эссе
891.981-4
Ներսիսյան
Ներսիսյան
.:
2009.-83
.- ISBN 978-9939-57-010-5 :
.-[2009-1840]
Нерсисян
Воспоминания
891.981-94
Ներսիսյան
մտորումներ
Ներսես
.- ISBN 978-9939-53-435-0
.-[2009-1824]
Нерсисян
Книга
вкратце
891.981-3
ճշմարիտով
դրախտին
բանաստեղծ
. /
Շողունց
.- ISBN 978-9939-53-
550-1 (
.-[2009-1790]
Шогунц
891.981-1
Սահակյան
Բանաստեղծ
Սահակյան
., 2009.-85
.- ISBN 978-9939-53-433-6 :
[2009-1976]
Саакян
молчание
891.981-1
Սանասարյան
հավերժության
մեջ
Պոեմ
Խոջայանի
., 2009.-63
.- ISBN 978-9939-58-041-8 :
.-[2009-1778]
Санасарян
Поэма
891.981-1
Սանասարյան
առեղծվածը
հրատ
., 2009.-117
.- ISBN 978-9939-
58-038-8 :
.-[2009-1776]
насарян
Тайна
Тибета
891.981-3
Սևակ
Նկարազարդ բանաստեղծ
Սևակ
Կազմեցին
Միտինյան
-97, 2009.-16
.- ISBN 978-99941-1-390-3 :
տպք
.-[2009-1933]
Севак
Иллюстр
891.981-1
Սիրո
Վանաձորցի
22
գործերի
.].-
Սիմ
, 2009.-107
ռու
մարզ
բաժանմունքի
Երկունք
մատենաշար
).- ISBN 978-9939-809-13-7 :
1768]
Ваше
любви
Сб. прозаич
.].
891.981-3
Севак
Несмолкаемая
колокольня
Паруйр
Сост
перевод
предисл
Ханджяна
Гракан
.- ISBN 978-5-540-02156-2 (
пер
Цена
договор
[2009-1890]
891.981-1
Գեղարվեստական
գրականություն
մանուկների
համար
Художественная
литература
детей
Հայ
գրականություն
Армянская
литература
Աբրահամյան
Տառերի
հեքիաթային
Լուսինե
յան
.;
.- ISBN 978-9939-53-484-8 :
.,
.-[2009-1817]
Абраамян
Сказочный
891.981-93
Թումանյան
Հեքիաթներ
Հովհաննես
.`
Աբրահամյան
Զանգակ
-97, 2009.-48
.- ISBN 978-
99941-1-689-8 :
.,
տպք
.-[2009-1934]
Туманян
Сказки
891.981-93
րտեզում
տարեկանների
Դավթյան
Զանգակ
-97, 2009.-399
.- ISBN 978-99941-1-633-5 (
.-[2009-1930]
Читаем
дома
детском
летних
891.981-93
Մկրտչյան
Շնիկ
Ռեյը
Քրիստինե
Մկրտչյան
.`
Զանգակ
-97, 2009.-8
.- ISBN 978-99941-1-
679-9 :
.-[2009-1936]
Мкртчян
нок
891.981-93
Մովսիսյան
հեքիաթներ
.
.- ISBN 978-99941-1-681-2 :
.,
.-[2009-
1932]
Мовсисян
Волшебные
891.981-93
Սիրունյան
Պատմվածք
Սիրունյան
Զանգակ
-97, 2009.-6
.-
ISBN 978-99941-1-680-5 :
.,
.-[2009-1931]
Сирунян
Торк
Рассказ]. 891.981-93
Գրականագիտություն
քննադատություն
Литературоведение
критика
Ալեքսանյան
Ռոբերտ
նորագույն
գեղագիտության
Մենագր
2009.-399
Մատենագիտ
ծանոթագր
.- ISBN 978-9939-812-57-1 :
.-[2009-1987]
Алексанян
Литературно
философская
концепция
830.0:1/14
Առաքելյան
Հեսսեն
Արևելքը
Մատենագիտ
ծանոթագր
.- ISBN 978-9939-812-56-4 :
.-[2009-1983]
Аракелян
ессе
Ռուժմոն
առասպելները
Ֆրանս
թարգմ
Թոփչյանը
, 2009.-247
Մատենագիտ
ծանոթագր
.(193
).- ISBN 978-9939-808-37-6 :
.-[2009-1797]
Ружмон
Дени
Легенды
любви
820/89.0
Грибоедовские
Сб. ст.].-Ер.:
арм
.- ISBN 978-9939-56-043-4 :
[2009-1813]
882.0:06
живелеговские
чтения
Сб. ст.].-
, 2009. .-21
. 1.-232
арм
итал
.- ISBN 978-9939-56-021-2 :
.-[2009-1814]
. 2.-294
арм
итал
.- ISBN 978-9939-56-022-2 :
.-[2009-1815]
820/89.0:06
Каримян
минувшие
проникнув
...: [
анализ
.:
, 2009.-155
.; 20
.- ISBN 978-9939-812-61-8 :
[2009-1992]
9.0:008
Հայ
գրականություն
Армянская
литература
Բախչինյան
Լույսի
Բանաստեղծուհի
].-
, 2009.-47
.- ISBN 978-5-550-01555-1 :
.-[2009-1981]
Бахчинян
Цвета
О поэтессе Н.Давтян
891.981.0
Թումանյանը
ժամանակակիցների
հուշերում
2009.-1001
Ցանկեր
980-998.- ISBN 978-9939-52-152-7 (
.-[2009-1823]
Туманян
современников
Խուդավերդյան
Մելքիսեդեկ
Մուրադյանցը
հրապարակախոս
., 2009.-165
; 21
Մատենագիտ
150-152
ծանոթագր
.` 153-164 (348
8084-1052-7 (
.-[2009-1782]
Худавердян
Мелкиседек
Мурадянц
891.981.0:23/28
Մարգարյան
Գրական
Բանաստեղծ
., 2009.-247
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
.- ISBN 978-9939-58-044-8 (
կազմով
09-1772]
Маргарян
Литературные
параллели
рассказ
891.981.0
Մխիթարյան
դարերի
մշակութային
զարգացման
առանձնահատկությունները
Նարեկացի
Մագիստրոս
., 2009.-368
Մատենագիտ
325-334 (360
տողատակի
ծանոթագր
Ցանկեր
348-366.- ISBN 978-5-8084-1168-5 (
կազմով
[2009-1800]
Мхитарян
литературы
Нарекаци
891.981.0:008(091)(479.25)
Նագգաշեան
Փոքրիկ
Աղջիկը
Մեծ
Երազով
ինքնակենսագր
, 2009.-98
.- ISBN 978-9939-57-009-9 :
.-[2009-1835]
Наггашян
Маленькая
девочка
891.981.0
Սաֆրազբեկյան
Թումանյանի
ընտանիքի
.:
, 2009.-262
.- ISBN 978-9939-52-134-3 :
.-[2009-1846]
Сафразбекян
Туманяна
891.981.0
Վիրաբյան
Մարգարյան
Ավետիք
Իսահակյան
Կյանքն ու ստեղծագործ
, 2009.-32
դասական
գրողներ
մատենաշար
).- ISBN 978-9939-52-148-0 :
.-[2009-1821]
Вирабян
.,
аргарян
Аветик
Исаакян
Жизнь и деятельность
891.981.0
Վիրաբյան
.,
Մարգարյան
Հովհաննես
Կյանքն ու ստեղծագործ
պրինտ
, 2009.-32
գրողներ
մատենաշար
).- ISBN 978-9939-52-147-3 :
.-[2009-1820]
Вирабян
.,
Маргарян
Туманян
Жизнь
деятельность
891.981.0
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
ИСТОРИЯ
Հնագիտություն
Նախապատմություն
Հնագիտական
ւշարձաններ
Археология
Предыстория
Археологические
памятники
Խաչատրյան
. I
Գիտություն
, 2009.-123
հուշարձաններ
մատենաշար
N 21).-
Մատենագիտ
.`
ծանոթագր
ռուս
.- ISBN 978-5-8080-
776-5 :
.-[2009-1946]
Хачатрян
Гробница
.)
04:941(479.25)
Աշխարհագրություն
География
Ավագյան
երկրների
տնտեսական
., 2009. .-21
Ասիա
Մատենագիտ
312 (12
).- ISBN 978-5-8084-1136-4 :
.-[2009-1949]
Авакян
Социально
экономическая
география
зарубежных
Բոյնագրյան
.,
Գագինյան
Լեռնային
երկրների
ինժեներական
ձեռնարկ
երկրաբան
ԵՊՀ
., 2009.-69
Մատենագիտ
66-67 (24
).- ISBN 978-5-8084-1190-6 :
.-[2009-1787]
Бойнагрян
Гагинян
география
911.624:622(07)
Առանձին
երկրների
աշխարհագրություն
География
отдельных
стран
նսեն
գրկում
, 2009.-155
ISBN 978-99941-2-307-0 (
.,
.-[2009-1959]
Нансен
лоне
природы
Նանսեն
երկիր
Ռուսաստանը
, 2009.-495
.- ISBN 99941-42-16-
.,
տպք
.-[2009-1972]
Нансен
будущего
Նանսեն
ներով
Բախչինյանի
, 2009.-310
99941-10-02 (
.-[2009-1970]
Нансен
Гренландии
лыжах
Նանսեն
Դեպի
բևեռ
, 2009.-256
.,
.-[2009-1967]
Нансен
Востоку
Նանսեն
Շպիցբերգեն
Բախչինյանի
.:
009.-325
. ISBN 99941-42-05-4 (
.,
.-[2009-1971]
Нансен
Նանսեն
Ֆրամը
բևեռային
Գասպրինտ
, 2009.-940
.- ISBN 99941-42-03-8 (
.,
.-[2009-1969]
Нансен
Фрам
полярном
Հայաստանի
աշխարհագրություն
География
Армении
1992.
Ալեքսանյան
Հայաստանի
քաղաքները
Ագարակ
.:
հրատ
2009.-51
.- ISBN 978-9939-53-553-1 :
.-[2009--1998]
Алексанян
Города
Армении
914:323(479.25)
մարզ
Տեղեկատու
Ալբոմ] / Կազմեցին
Մելիքսեթյան
Սիմոնյան
, 2008.-109
978-99941-855-6-6 :
9-1945]
Тавушский
Справочник
Альбом
914:941(479.25):379.8
Պատմություն
История
Առանձին
երկրների
միջին
նորագույն
պատմություն
История
средних
веков
нового
новейшего
времени
отдельных
стран
Ղարագյոզյան
Մեթոդական
ցուցումներ
Արևելքի
աշխատանքների
վերաբերյալ
, 2009.-23
Մատենագիտ
թեմաների
վերջում
.- ISBN 978-9939-803-41-8 :
-1879]
Карагезян
указания
курсу
История
древнего
94/99(07)
Советская
. 1941-
1945:
док
вооруж
, 2009.-831
Указ
. 776-809.- ISBN 978-99941-2-
308-7 (
экз
.-[2009-1791]
94/99:941(479.25)
Հայաստանի
պատմություն
тория
Армении
Ազրոյան
Էրգրի
տարածքով
Ռեպորտաժ
ընդմիջարկված
փաստերով
.- ISBN 978-5-8080-0804-5 :
պայմանագր
տպք
1956]
Азроян
Четыре
километров
территории
Западной
фактами
941(479.25)
Բախչինյան
Դիմանկարներ
Գասպրինտ
.-[2009-1957]
Бахчинян
941(479.25)
Բախչինյան
Գասպրինտ
.-[2009-1960]
Бахчинян
современники
941(479.25)
Բախչինյան
Լինել
Քաղ. գործիչ Ա.Երզնկյանի մասին].-
Զանգակ
.- ISBN
978-99941-1-450-4 :
.-[2009-1978]
Бахчинян
великим
означает
О полит. деят
941(479.25)
Ժորես
Պետք
, 2009.-76
.- ISBN 978-9939-803-38-8 :
տպք
.-[2009-1876]
Жорес
армян
941(479.25):32.001
Նանսեն
ժողովուրդ
րի
ընկերակց
հանձնակատարի
ճանապարհորդությունը
Հայաստան
, 2009.-335
.- ISBN 99930-966-8-7
.-[2009-1968]
Нансен
Обманутый
941(479.25):914
Սաֆարյան
Վարդանյան
Հոդվ. ժող.].-Եր.: Նոր-դար, 2007.-397
.- ISBN 978-99941-35-66-0 (
.-[2009-1753]
Сафарян
Варданян
Сб. ст.].
941(479.25)
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
1923
Աբրահամյան
Աբրահամյան
Աբրահամյան
Ազրոյան
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
. 1842, 1845
Աճեմյան
. 1925
.(1784)
.1754
Այվազյան
Այվազյան
. 1926
. 1897, 1968
Առաքելյան
Առաքելյան
Առաքելյան
. 1806-07
. 1964, 1966
. 1804, 1927
.1847,1860
. (1905)
Արտեմի
Շաքարյան
) 1928
. (1939)
Բախչինյան
. 1768, 1790-91,
1797-99, 1879, 1974, 1991,
1997-99, 1919, 1929, 1949
. 1827-28
Գաբրիելյան
. 1843, 1985
. 1889
. 1904
. 1882, 1898
. 1773
. 1931
____________________________
նյութը
տվյալ
ազգանվան
դիմացի
относящиеся
персоналии
приводятся
скобках
. 1932
Գյուլամիրյան
Գյուրջյան
Գյուրջինյան
(1978)
. 1943
. 1880-81
. 1827-28
. 1934, 1974
. 1767
Ենգիբարյան
. 1873
Թերզյան
. 1838
Թորոսյան
Թոփչյան
Թումանյան
. 1936-37, 1962, (1982)
Ժորես
. 2000
. 1889
Լեռունց
. 1785
. (1768)
. 1956-57
Խուդավերդյան
Ծատուրյան
1
. 1893
1757
Կրոնբերգս
Յու
. 1792
.1941
Համբարձումյան
Հայրապետյան
Հայրապետյան
. 1885-86
Հայրապետյան
Հարությունյան
. 1942-43
Հարությունյան
Հարությունյան
Հարությունյան
Հարությունյան
Հարությունյան
ունյան
Հարությունյան
Հարությունյան
. 1801, 1895-96
Հոբոսյան
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
. 1864-65
. 1885-86, 1908
. (1798)
. (1799)
5-56
Մանասելյան
. 1946-47
Մանուկյան
. 1759
Մանուկյան
Մանուկյան
. 1899
Մանուկյան
. 1869-70
.1824,1981-82
Մարտիրոսյան
Մելիքյան
Մելքիսեդեկ
Մուրադյան
(1976)
Մելիքյան
. 1845
Մելիքսեթյան
Մելքոնյան
. 1866-68
Մեծոյան
Մեսրոպյան
Մինասյան
Միտինյան
. 1958
Միքայելյան
յան
. 1815
Մկրտչյան
. (1801)
Մկրտչյան
. 1812
Մկրտչյան
. 1833, 1964
Ջումնա
) 1948
. 1836
Մովսեսյան
. 1965
. 1934, 1949
. 1950-51
. 1986-91, 2001
Շահինյան
Շեկյան
. 1839
Շողունց
. 1954
. 1869-70
. 1917
Ջավադյան
Ռաֆայելյան
Ռոզենկրեյցեր
(1758)
Ռուժմոն
. 1969
. 1955
. 1921, (1797)
. 1817
. 2002
Սաֆրազբեկյան
Սելիվանովա
. 1985
Սիմոնյան
Սիմոնյան
. 1993
Սիրունյան
. 1966
. 1824, 1981-82, 1958
Գրիգորյան
. 1815
. 1778
. 1817
Քյուրքչյան
. 1912
. 1913
Бабаджанян
Бабаханян
Балян
Баяндур
. 1766
Будагян
ый
Джиджян
. 1765
. 1914
Иеромонах
Гевонд
Оганесян
. 1902-03
Мурадян
. 1851
Татеваци
(1762)
. 1960
Титанян
. 1912, 1916
Токанян
Тонапетян
ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
УКАЗАТЕЛЬ
ЗАГЛАВИЙ
աշխատանքային
1779
Արքան
1834
1883
աշխատություններ
1762
1752
Գյումրու
մանկավարժական
-75 1825
1933
ընկերվարություն
1763
Դիվանագիտական
առաքելությունների
դիվանագիտական
ունեցող
միջազգային
ներկայացուցիչների
տեղեկատու
1770
Ընթերցումներ
եկեղեցու
վարդապետների
մատենագիտությունից
1761
ժամանակակիցների
հուշերում
Ժողովուրդների
ինքնորոշման
սկզբունքը
իրագործման
մնախնդիրները
ժամանակակից
իրավունքում
1787
Գիտ. հոդվ. ժող.] 1752 Կարդում ենք տանը և մանկապարտեզում
տարեկանների
համար
արտադրության
նյութագիտության
եզրույթների
1908
ժամանակակիցների
հուշերում
վկայություններում
Կորեերեն
ինտեգրման
մոտեցումներ
1810
Համեմատական
1829
1776
նյութեր
1830
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն
1887
Մաթեմատիկայի
ուսուցման
ուղղվածության
Մաթեմատիկայի
ուսուցումը
դասարանում
իրավունքների
ձեռնարկ
համար
1793
Մեթոդական
ցուցումներ
Քաղաքացիական
1802
Մեթոդական
ցուցումներ
Հողաշինարարական
առարկայից
1781
Մենք
Նյութերի
հատկությունների
մեթոդները
1857
1780
մարզ
էլեկտրատեխնիկա
խմբագրիչ
MS WORD 1894
Տնտեսագիտական
ուսմունքների
պատմության
ժողովածու
1795
խնդիրներ
Քիմիական
տեխնոլոգիաների
գործընթացներ
ապարատներ
Арменоведение
1756
процессе
образаований
1907
Грибоедовские
1970
Дживелеговские
1971-72
Ереванская
государственная
консерватория
культура
соматопсихотерапии
1915
действующих
Солнышко
Южный
Кавказ
международный
контекст
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ՑԱՆԿ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Անդրկովկաս
. 1764
. 1764
1989
հիդրոէներգետիկա
. 1986,
արտաքին
1751-53,
1996-2002,
. 1764,
իրավունք
1796
. 1991
Ռուսաստան
. 1988
1983
մարզ
ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՍԵՂՄԱԳՐԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
АВТОРЕФЕРАТОВ
.
Издается
1997
_________________________________________________________________
2009 (557 - 572)
_________________________________________________________________
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
наук
Յարամիշյան
Զինվորական
ծառայությունը
հարմարման
ուղիները
.00.05) /
Աբովյանի
հայկ
մանկավարժ
9.-22
Մատենագիտ
20-21 (5
Ամփոփումը
.-[2009-564]
ՊԱՏՄԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
НАУКИ
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
наук
Մանսուր
Ճշմարտության
հետևորդներ՝
ծեսեր
):
., 2010.-29
Մատենագիտ
.`
.,
.-[2009-566]
գոյան
Ինվարիանտները
փոխակերպումը
հարսանիքում
., 2009.-25
Մատենագիտ
21-22 (17
Ամփոփումը
.-[2009-562]
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
наук
Թևիկյան
Մրցունակության
գնահատումը
տնտեսամաթեմատիկական
մեթոդներով
նյութերով
):(
., 2009.-19
Մատենագիտ
ծանոթագր
.-[2009-568]
Թերզյան
Տնտեսական
մոդելավորումը
.00.08) /
Հայաստանի
., 2009.-26
Մատենագիտ
Ամփոփումը
.-[2009-571]
Ջանգուլյան
Ներդրումային
միջավայրի
բարելավման
հիմնախնդիրները
.00.02) /
Մատենագիտ
ծանոթագր
Ամփոփումը
.- [2009-558]
Փարսադանյան
Սահմանամերձ
բարձր
կառավարման
հիմնախնդիրները
Տավուշի
Գեղարքունիքի
մարզերի
Մատենագիտ
ծանոթագր
Ամփոփումը
.-[2009-557]
урегулирования
перестрахования
(08.00.03) /
экономики
., 2009.-22
Библиогр
.-[2009-560]
ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЗИКО
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Դոկտորի
գիտական
համար
степень
доктора
ук
Аветисян
пространства
гармонических
голоморфных
функций
ЕГУ
., 2009.-30
Библиогр
. 24-29
.-[2009-565]
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
наук
Саргсян
Исследование
SST
: (01.03.02) /
Бюракан
обсерватория
Амбарцумяна
Библиогр
. 17 (6
567] 567.Тарлоян
Некоторые
квантовые
эффекты
индуцированные
: (01.04.02) /
Библиогр
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
наук
Ստեփանյան
Հրազդան
երևանյան
ջրակենսաբանական
ուսումնասիրություն
.00.11)
ոլ
գիտ
կենտրոն
., 2009.-22
Մատենագիտ
.-[2009-572]
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
наук
Ենգիբարյան
Աշակերտական
սովորողների
կողմնորոշումների
ձևավորման
միջոց
.00.01) /
Աբովյանի
մանկավարժ
., 2009.-21
Մատենագիտ
.-[2009-563]
Петросян
Обучение
филологов
глаголам
Библиогр
.-[2009-570]
ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
наук
Խաչատրյան
բառակազմական
ժամանակակից
ԳԱԱ
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
.-[2009-559]
Խառատյան
Միֆը
Դանիել
Վարուժանի
., 2009.-25
.`
24
ծանոթագր
.-[2009-569]
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Ենգիբարյան
Թերզյան
Մանսուր
. 558
Յարամիշյան
Ստեփանյան
Подольская
Тарлоян
____________________________
նյութը
տվյալ
ազգանվան
դիմացի
Номера
относящиеся
персоналии
приводятся
скобках
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
Հրատարակվում
.
Издается
1951
_________________________________________________________________
2009 (13 - 38)
_________________________________________________________________
Արև
Պետրոսյան
Գեղանկարչ
հրատ
., 2009.-136
.- ISBN
978-9939-53-486-2 :
.,
.-[2009-32
Арев
Живопис
Արսեն
Շաբանյան
Գեղանկարչ. ալբոմ] / Հեղ. և կազմող՝ Ա.Հակոբյան; Խ. Աբովյանի
մանկավարժ
բիզնես
., 2009.-143
գուն
.- ISBN 978-99941-895-
տպք
.-[2009-33
Арсен
Живопис
альбом
Գորգերի
քաղաքապետարան
թանգարան
1.-35
.- ISBN 978-99941-882-5-3 :
.-[2009-
ковров
Գրիգորյան
աչքերով
.- ISBN 978-99930-0-
130-9 :
.-[2009-30
Григорян
Գույնը
հայկական
մեջ
Ալբոմ].-Եր.: Տիգրան Մեծ
, 2008.-254
.- ISBN 978-99941-42-97-2
.-[2009-18
Цвет
армянской
туре
4-19
Альбом
Դավթյան
Մարդկության
Ալբոմ: Գեղարվեստ
., 2009.-100
.- ISBN 978-9939-51-079-8 :
.,
.-[2009-35
Давтян
Двери
человечества
Альбом]. 19.Երևանը
լուսանկարներում
Լուսանկարների
Երևանի
1.-48
.- ISBN 978-99941-882-8-4 :
.-[2009-
Ереван
ллекция
Երևանի
հուշարձանները
քաղաքապետարան
թանգարան
Ցանկեր
70-71.- ISBN 978-
99941-1-556-3 :
.,
տպք
.-[2009-25
Памятники
Еревана
Երևանի
վկաները
Ալբոմ
Երևանի
Ընտրանի
.- ISBN 978-99941-882-9-1 (
.-[2009-21
Свидетели
Альбом].Ч.1. 22.Երևան
քաղաքի
երևանաբնակ
ժամանակակից
նկարիչների
ստեղծագործությունների
մշակույթի
նախարար
, 2009.-72
.,
.-[2009-37
Альбом
произведений
современных
подаренный
историческому
23.
Երևանը
քարտեզներում
հատակագծերում
Ալբոմ
Երևանի
քաղաքապետարան
Երևանի
թանգարան
Զանգակ
-97,2008. .-21
1.-47
ISBN 978-99941-882-7-7 :
տպք
կ]ա Ереван
картах
проектах
Альбом]. 24.Զարդերի հավաքածու / Երևանի քաղաքապետարան
թանգարան
Մատենագիտ
տողատակի
ծանոթագր
).- ISBN 978-99941-882-3-9 :
.-[2009-23
украшений
Альбом]. 25.Զենքերի
քաղաքապետարան
թանգարան
կեր
99941-882-4-6 :
.,
տպք
.-[2009-27
Կահույքի
քաղաքապետարան
թանգարան
., 2008.-48
.- ISBN 978-99941-882-2-2 :
.-[2009-26
мебели
Կերպարվեստի
Ալբոմ] / Երևանի քաղաքապետարան, Երևանի պատմ
Երևանը
բնանկարներում
.- ISBN 978-99941-882-0-8
.,
ք
.-[2009-20
изобразительного
Альбом
Հակոբ
Ալբոմ] / Կազմող` Մ.Միքայելյան
2009.-111
.- ISBN 978-99941-819-00-6 :
[2009-16
Коджоян
Հայաստանի
գեղանկար
Ալբոմ] / Հեղ.` Ի.Բաղդամյան
Բադալյան
Հարությունյան
Տիգրան
Մեծ
Հայ
.-
ISBN 978-99941-0-231-0 (
կազմով
.,
կ]ա Национальная
картинная
галерея
Армении
Альбом
Հայ
գրողների
դիմանկարներ
Մակմիլան
Արմենիա
, 2008.-39
կ] ա Портреты
армянских
Հայկական
մանրանկարչություն
Մատենադարանի
, 2009.-303
.- ISBN 978-5-550-01574-2
.-[2009-31
Армянская
миниатюра
Հասմիկ
Հովհաննիսյան
, 2009.-151
.;
.- ISBN 978-9939-52-084-1 :
.,
.-[2009-14
Асмик
րությունյան
Ստեղծագործ
Ոսկան
2008.-31
.- ISBN 978-99930-0-136-2 :
տպք
1կ] ա Арутюнян
Альбом произведений
Հնագիտական
քաղաքապետարան
թանգարան
., 2008.-47
.- ISBN 978-99941-882-1-5- :
.-[2009-28
Археологическая
коллекция
Շահբազյան
Ալբոմ] /
., 2009.-159
անգլ
.- ISBN 978-99941-
2-246-2 (
կազմով
., 500
.-[2009-17
Шахбазян
Альбом]. 36.Սամվել
Գեղանկարչ. ալբոմ].-Եր., Մոսկվա
Լոս
Անջելես
2009.-97
.- ISBN 978-9939-53-471-8 :
.,
.-[2009-36
Самвел
Живопис
альбом
Վաղարշակ
Գեղանկ
].-
հրատ
., 2008.-48
2x23
.- ISBN 978-9939-53-120-5 :
.-[2009-34
Вагаршак
Арамян
Живопис
альбом
Տարազի
քաղաքապետարան
թանգարան
.- ISBN 978-99941-882-6-0 :
.-[2009-22
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Հարությունյան
Հարությունյան
Հովհաննիսյան
Միքայելյան
Շաբանյան
Պետրոսյան
______________________________
նյութը
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
фамилиям
отраженных
персоналии
приводятся
скобках
ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
УКАЗАТЕЛЬ
ЗАГЛАВИЙ
Պետրոսյան
Գեղանկարչ
Արսեն
Շաբանյան
Գեղանկարչ
Գորգերի
հավաքածու
17
լուսանկարներում
19
հուշարձանները
պատմության
վկաները
թանգարանին
երևանաբնակ
ժամանակակից
նկարիչների
ստեղծագործությունների
քարտեզներում
հատակագծերում
Ալբոմ] 28 Հայաստանի ազգային պատկերասրահ
29
մանրանկարչություն
գրողների
դիմանկարներ
Հովհաննիսյան
34
Սամվել
Գեղանկարչ
Արամյան
Գեղանկարչ
ՆՈՏԱՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
Հրատարակվում
.
Издается
_________________________________________________________________
2009 (31 - 58)
_________________________________________________________________
Բաբաջանյան
Վաղարշապատի
պար
դաշնամուրի
Ղազարյանի
., 2009.-11
նոտա
նոտա
.- ISMN 979-0-801602-23-7 :
54ն] Бабаджанян
Танец
виолон
яна
Գալստյան
Լուսաբաց
, 2009.-40
նոտա
.- ISMN 979-0-801603-81-4 :
.,
տպք
.-[2009-47
Армянские
танцевальные
мелодии
Դանիել
Երաժիշտ
Հայաստանը
երգերի
Մեծ
2009. .-30
նոտա
.- ISMN 979-0-9013402-4-4 (
.-[2009-45
Даниел
Еражишт
Եկեղեցական
երգեր
Արևելքի
ղեցուց
երաժշտ
., 2009.-109
նոտա
.- ISBN 978-9939-53-476-
3; ISMN 979-0-801 603-78 (
.,
ն] Литургия
ассорийский
церкви
Զարիֆյան
արևային
Ֆլեյտայի
դաշնամուրի
., 2009.-15
նոտա
.- ISMN 979-0-801602-25-1
.-[2009-32
Зарифян
флейты
Թոփչյան
Դաշնամուրի
Երաժշտ
դպր
մշակույթի
նախարար
Ամրոց
, 2009.-179
նոտա
.- ISMN 979-0-801603-86-9 :
.-[2009-53
Пособие
фортепиано
Լեյլոյան
Քանոնի
Մշակումներ
փոխադրումներ
քանոնի
Լուսաբաց
.- ISMN
979-0-801603-80-7 :
.-[2009-48
Лейлоян
Армянская
школа
переложения
Լուսինյան
Երեք
խոսքերով
դաշնամուրի
աղոթք
Առաջնորդ
երրորդություն
հրատ
., 2008.-22
նոտա
; 29
[2009-37
Лусинян
Три
словами
сопровождении
фортопиано
Լուսինյան
ժողովրդաան
մեղեդիների
մշակումներ
Մանկ
երկձայն
երգչախմբերի
.:
նոտա
տպք
.-[2009-39
Лусинян
Обработка
армянских
народных
мелодий
Для
дет
Լուսինյան
ֆուգա
նոտա
.-[2009-38
Лусинян
Լուսինյան
.,
Ղազարյան
Երաժշտությունը
երեխաների
Պիեսներ
երգեր
նոտա
.- ISMN 978-0-9013401-3-
8; ISBN 978-0-99941-1-625-6 :
.,
տպք
.-[2009-41
Лусинян
Казарян
Музыка
детском
детей
5-6
лет
Խաչատրյան
Սուսերով
ՙԳայանե՚
բալետից
Փոխադրումը
հարվածային
գործիքների
հրատ
., 2009.-26
նոտա
.- ISMN 979-0-801602-21-3 :
9-56
Хачатрян
Танец
Переложение
ударных
Խաչատրյան
Սովորիր
նվագել
Մեթոդ
, 2009.-55
նոտա
.- ISBN 979-9939-812-52-6 :
.-[2009-58
Хачатрян
Учись
Խրիմյան
երգերի
2009.-47
նոտա
.- ISBN 978-9939-52-123-7;
ISMN 979-0-801603-77-7 :
.-[2009-49
Хримян
солнце
дождь
дет
Հայ
կոմպոզիտորների
խմբերգերի
ընտրանի
մշակույթի
նախարար
Կազմող
, 2009.-183
նոտա
.- ISMN 979-0-801600-35-6 :
.-[2009-42
армянских
композиторов
Հայրենասիրական
երգերի
ժողովածու
Կազմեց
Արտեմիս
նոտա
.- ISBN 978-99941-74-
.-[2009-33
Հովհաննիսյան
Իմպրովիզ
., 2009.-1
.- ISBN 978-9939-802-13-8 :
.,
.-[2009-57
Ованнисян
Թավջութակի
դաշնամուրի
., 2009.-8
.- ISMN 979-0-801602-28-2 :
[2009-43
Для
виолончели
Մելիքյան
կապրիչիոներ՚
դաշնամուրի
նոտա
.- ISMN 979-0-
801603-89-0 :
.-[2009-46
Меликян
Сольная
Юношес
Մուրադյան
Մանկական
երգարան
Երգեր
պրինտ
, 2009.-219
.,
նոտա
.- ISBN 978-
9939-52-089-6; ISMN 979-0-801603-72-2 :
.-[2009-34
Мурадян
Детский
песенник
Мурадяна
Չաուշյան
Deja vu
դաշնամուրի
, 2009.-27
նոտա
.- ISMN 979-0-801600-34-5 :
.-[2009-50
Чаушян
Ռոբերտ
Ամիրխանյան
Դաշնամուրային
պիեսներ
մշակույթի
նախարար
նոտա
.- ISMN 979-0-801603-
.-[2009-52
Роберт
Амирханян
Фортепианные
Սարաջյան
Դաշնամուրի
1 :
Ուսուցման
.-160
նոտա
.- SMN 979-0-801603-
.-[2009-35
Сараджян
.,
Шат
я
фортепиано
Սարյան
Թեմա
վարիացիաներով
դաշնամուրի
.:
.- ISMN 979-0-801600-33-7 :
.-[2009-51
Тема
вариациями
фортепиано
Սիբելիուս
Յան
Մշակումը
երկու
դաշնամուրի
Շահսուվարյանի
, 2009.-16
նոտա
979-0-801603-82-1 :
9-40
Сибилиус
вальс
Սպենդիարյան
դաշնամուրի
., 2009.-10
նոտա
.- ISMN 979-0-801602-22-0 :
., 50
.-[2009-55
Спендиарян
Переложение
для
виолончели
фортепиано
Վալեսյան
Պիեսների
ժողովածու
Քանոնի
2008.-109
նոտա
.- ISMN 979-0-801603-40-2 :
., 150
36ն] Валесян
для
Таривердиев
Изд
ЕГК
, 2009.-62
.:
.- ISMN 979-0-801602-26-8 :
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Զարիֆյան
Թոփչյան
Լեյլոյան
Լուսինյան
Արտեմիս
Հովհաննիսյան
. 31, 42, 56
Մելիքյան
. 49
Շահսուվարյան
Սպենդիարյան
. 57
Таривердиев
ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
УКАЗАТЕЛЬ
ЗАГЛАВИЙ
Եկեղեցական
երգեր
Արևելքի
եկեղեցուց
կոմպոզիտորների
խմբերգերի
ընտրանի
երգերի
ժողովածու
Ռոբերտ
Դաշնամուրային
պիեսներ
___________________________
նյութը
տվյալ
ազգանվան
Номера
относящиеся
персоналии
приводятся
скобках
ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ
КАРТЫ
Հրատարակվում
.
Издается
1983
_________________________________________________________________
2009 (1-6) N 1
_________________________________________________________________
Աշխարհագրական
Ուրվագծային
Աշխարհագր
մայրցամաքներ
Մակմիլան
Արմենիա
, 2008.-16
.- ISBN978-99941-46-56-7 :
.,
.- [2009-6
Географический
атлас
карты
Աշխարհի
Կազմեցին
Մխիթարյան
Հովսեփյան
Մակմիլան
Արմենիա
, 2008.-114x89
.- ISBN 978-99941-

ք] Политическая
карта
Կիլիկիայի
քարտեզը
արվարձաններով
Բասմաջյան
Կիլիկիայում
ցեղասպանության
հիշատակին
1909
., 2009.-95x65
Ֆրանս
.,
.-[2009-1
Киликии
окрестностями
Հայաստանի
Հանրապետություն
Լեռնային
Կազմեցին
Մակմիլան
Արմենիա
, 2008.-114 x89
.- ISBN 978-99941-
.,
ք] Республика
Армения
Республика
Нагорного
Карабаха
карта
Հայաստանի
Հանրապետություն
Լեռնային
Կազմեցին
Հովսեփյան
Մակմիլան
Արմենիա
, 2008.-114 x89
.- ISBN 978-99941-
.,
ք] Республика
Республика
Карабаха
карта
այկական
լեռնաշխարհ
Հարությունյան
Մակմիլան
Արմենիա
, 2008.-114x89
.-
ISBN 978-99941-46-57-4 :
.,
.-[2009-2
Армянское
Физическая
карта
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Հարությունյան
ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
УКАЗАТЕЛЬ
ЗАГЛАВИЙ
Աշխարհագրական
-6 1
քարտեզը
արվարձաններով
:
Ֆիզիկական
քարտեզ
ԼՐԱԳՐԱՅԻՆ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
ГАЗЕТНЫХ
СТАТЕЙ
Հրատարակվում
.
Издается
1949
___________________________________________________________________
2009

(20685-22676)

Թիվ
___________________________________________________________________
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
Գիտության
մշակույթի
ընդհանուր
Общие
вопросы
науки
культуры
Գիտություններն
ամբողջությամբ
Գիտաբանություն
целом
Науковедение
Դանիելյան
Իրինա
Գիտական
մշակումներ
Գործընթաց
.-2009.-19
ունյան
դրված
Գիտ. պետ. կոմիտեի նխգ. Ս.Հարությունյանի
մամլո
մասին
Առավոտ
.-2009.-24
դեկտ
20687.
Մարտիրոսյան
Ռադիկ
գործը
տվել
ծնողներին
Հարցազրույց ՀՀ ԳԱԱ
Մարտիրոսյանի
հետ
] //
Իրավունք
.-2009.-11-14
Մարտիրոսյան
Ռադիկ
որդինացնել
Հարցազրույց
Մարտիրոսյանի
Գրիգորյանը
de facto.-2009.-15-17
20689.
Մարտիրոսյան
Ռադիկ
շփվենք
ցեղասպանության
կընդունվի
Հարցազրույց ՀՀ ԳԱԱ
Մարտիրոսյանի
Նազարյան
Լուսինե
Գիտական
րը
չեն
: 2009-
ոլորտի
համար
ՀՀ ԿԳՆ գիտ. պետ. կոմիտեի նխգ. Ս.Հարությունյանի
աշխատանքների
ամփոփման
Հանրապետ
.-2009.-24
20691.
Ваганян
Григорий
образование
Армении
.-2009.-5
дек
Сармакешян
Только
перспективных
О связях Ин-та физ. исслед. с рядом
Голос
.-2009.-17
дек
Տեղեկատվության
կապի
ընդհանուր
տեսություն
Կիբեռնետիկա
теория
информации
связи
Кибернетика
20693.
Մարտիրոսյան
Սամվել
Կեղծիքը
դատապարտված
Հարցազրույց
անվտանգ
հարցերով
փորձագետ
հետ
] //
Հայ
.-2009.-2-9
6,7:
Մխիթարյան
Լուսինե
Ընդլայնվող
Միջոցառումներ
տեխնոլոգիաների
զարգացմանը
Հայաստանի
20695.
Буниатян
технологий
...:
Беседа
предприятия
Пиркал
Грдзелян
.-2009.-8
дек
Гезалян
Лиана
Психологическая
упаковка
обещаний
себе
Мнение дир
Союза
предприятий
технологиям
Варданяна
дек
Хачатрян
Альберт
Нужно
Об открытом
первенстве
роботов
-Armrobotics
//
2009.-18
дек
Քաղաքակրթություն
Մշակույթ
Առաջընթաց
Цивилизация
Культура
Прогресс
Աթաբեկյան
Ներսես
Արժեքավոր
ինքնատիպ
Ռ.Միրզախանյանի «Խորհրդահայ
մշակույթը
Հայաստանի
Բաղդագյուլյան
Մարինա
Ճշմարտությունը
«Բարի գիշեր» հեռուստահաղորդման մասին
Չորրորդ
.-2009.-24
յան
Ինձ
չծնված
երեխաների
ապագան
Հարցազրույց հեռուստալրագրող
Բարսեղյանի
Չորրորդ
20700.
Երանյան
Հովհաննես
«Հայ TV» հեռուստաընկ. նոր
] //
.-2009.-26
20701.
Կիրակոսյան
Աշոտ
«US Armenia»
գյալաբոկների
Հեռուստաընկ. մասին
] //
.-2009.-19
խինյան
Աստղիկ
Մենք
«Հայ TV»-
նոր
հեռուստածրագրի
.-2009.-17
Հակոբյան
Գոհար
զգեստ
վերաձևվի
ՀՀ մշակույթի
Սամուելյանի
մամլո
] //
.-2009.-
Մկրտչյան
Արմեն
»:
Հարցազրույց ՀՌԱՀ նորընտիր
Մկրտչյանի
.-2009.-17
Գուլանյան
Մերուժան
մարդն
դն
Հարցազրույց
գրող
Արարատ
ծննդյան
առավ
Սարգսյանը
de facto.-2009.-1-3
Փիլոսյան
Անահիտ
միավորում
միություններին
ՀՀ մշակութ
միությունների
մասին
Քեշիշյան
Հրաչ
ընկերություն
որպեսզի
բաներ
Հարցազրույց Հանր. հեռուստաընկ. գլխ. պրոդյուսեր
Քեշիշյանի
առավ
] // tv
.-2009.-17
Օվյան
Վարդգես
մշակույթը
մեռնում
պետությունդ
.-2009.-12
20709.
Аракелян
Киллер
целится
телеэкрана
Куда
катится
телевидение
.-2009.-24
дек
икян
радио
Беседа
Ереванская
радиосеть
,,
Записала
Голос
.-2009.-3
дек
Артур
Наши
национальные
людях
,,: [
Беседа
телеведущим
писала
.-2009.-2
дек
20712.
Езекян
Артур
Покупай
армянское
Беседа
президентом
Езекяном
Записала
Деловой
экспресс
.-2009.-11-18
дек
Кешишян
дружбу
хорошие
Беседа
главным
продюсером
телевидения
Записала
нал
2009.-17
дек
20714.
Саакян
Нелли
Воспоминание о великих
людях
] //
Армении
.-2009.-10
дек
Գրադարանային
գործ
Գրադարանագիտություն
Библиотечное
Библиотековедение
Բալասանյան
Գրիշա
Մարտունու
75.000
ոչնչացման
եզրին
Հետք
.-2009.-24-30
20716.
Կարապետյան
Աղմուկ
աղաղակով
«Տեղեկատվական
պատերազմների
վերաբերյալ
Armenian House org.
րանի
Վրթանեսյանի
տեղեկատվ
մասին
] //
Երկիր
դեկտ
համագործակցության
.-2009.-15
Մխիթարյան
Վարդան
ոչնչացման
եզրին
Գեղարքունիքի
մարզի
Մարտունի
կենտրոն
րանի
մասին
] //
2009.-24
լհակյան
անտարբեր
նույնն
մարզային
գրադարաններում
//
.-2009.-19
Ջուլհակյան
.-2009.-2
Ջուլհակյան
Գոհար
.-2009.-17
Затикян
Магдалина
ином
формате
О Всеарм. электрон
] //
.-2009.-5
дек
Ованесян
Сусанна
Тбилисскую
библиотеку
потеряли
очереди
Армении
дек
Ընդհանուր
տեղեկատու
հրատարակություններ
Հանրագիտարաններ
բառարաններ
այլն

Справочные
издания
общего
типа
Энциклопедии
словари
20724.
Առաքելյան
Գայանե
նախագծեր
ունի
//
.-2009.-19
նյան
Գևորգ
կտոր
Հարցազրույց «Հայադարան» համահայկ. նախագծի
առավ
Սարդարյանը
Հայաստանի
զրուցակից
2009.-18
Կազմակերպություններ
Ասոցիացիաներ
Կոնգրեսներ
Ցուցահանդեսներ
Թանգարաններ
Организации
Ассоциации
Конгрессы
Выставки
Музеи
Աբրահամյան
Էդուարդ
խնդիրները
Հարցազրույց «Ազգային նոր պահպանողական
շարժման
նխգ
Աբրահամյանի
] //
.-2009.-11
20727.
Ավետիսյան
Արմեն
կրո՞նը
եկող
վերածնվողը
Հարցազրույց Հայ-արիական միության
Ավետիսյանի
առավ
Թորգոմյանը
] //
Լուսանցք
.-2009.-11-17
Ափրամյան
Էդվարդ
մարզերից
Հարցազրույց «Ազգային նոր
պահպանողական
շարժման
Մելքոնյանը
Հայաստանի
յանե
Արվեստը
վրայի
ՀՀ ոստիկան. կազմակերպած գեղանկարչ. ցուցահանդեսի
մասին
] //
2009.-17
Բաբայան
Գայանե
Նանսենն
վաճառասեղանը
«Ֆրիտյոֆ
Նանսեն
մեդալի
հիմնադրամի
մասին
] //
.-2009.-4
Գալոյան
: [«
հիմնադրամի
.-2009.-10-11
Գեղամյան
Արուսյակ
գործընթաց
ս
«Եվրոպական ինտեգրացիա
Բեքարյանի
մասին
.-2009.-15
Գյուրջյան
Էրեբունի
ռեստորան
Հարցազրույց «Էրեբունի
Գյուրջյանի
Քեշիշյանը
.-2009.-11
Գրիգորյան
Հակոբ
Հարցազրույց ԱՎՄ նխգ Հ.Գրիգորյանի հետ] //
.-2009.-15-31
դեկտ
Երանյան
Հովհաննես
ինչպես
գազին
«Հայաստան» հիմնադրամի
մասին
] //
Թուխիկյան
Նարինե
Հառաչանք
Հարցազրույց Երևանի
Ավագյանը
] //
.-2009.-22-23
20737.
Կամավոսյան
Օֆելյա
թանգարանը
Հայաստանի
2009.-3
Կարապետյան
Աստղիկ
... [«
համագործակց
հիմնադրամի
մասին
Երկիր
.-2009.-19
դեկտ
20739.
Ղազարյան
Արսեն
Պետք
քայլերի
Հարցազրույց Հայաստանի արդյունաբերողների
գործարարների
միության
., «
ընկ
հետ
] //
Կապիտալ
.-2009.-17
Մանուկյան
Հեղինե
հիմնադրամի
նվիրատուներն
ժլատացե՞լ
Հիմնադրամի
] //
.-2009.-10
Մարտիրոսյան
ներդրումների
հարմարավետությունը
Հայաստանում
Երաշխավորեց
գործարար
.-2009.-12
20742.
Մինասյան
Ալեքսան
Հարցազրույց
ասյանի
] //
Երրորդ
20743.
Նազարյան
Լուսինե
875
դոլար
հեռուստամարաթոնից
70
տոկոսը
ուղղվելու
«Հայաստան» հիմնադրամ
] //
.-2009.-10
20744.
Ներսիսյան
Ներսես
Վերջնականապես
Հարցազրույց «Հանուն
e facto.-2009.-1-3
Ներսիսյան
Սուսաննա
կամ
Հարցազրույց
Հայհեղինակ
Պետրոսյան
Ինգա
պատմության
.- 2009.-18
20747.
Սահակյան
Դավիթ
Լինե՞լ
շարունակել
չլինել
Հարցազրույց «Այբ» կրթ
հիմնադրամի
գործադիր
առավ
.-2009.-12-14
Սարյան
Ռուզան
նկարազարդումների
Հարցազրույց Մ.Սարյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Ռ.Սարյանի հետ
] //
.-2009.-25
Սարուխանյան
Պետրոս
լիարժեք
ցանկությունը
երկրորդ
«Փյունիկ» հ/կ նկարիչ անդամների
ցուցահանդեսի
] //
.-2009.-23
20750.
Սիմոնյան
Սյուզան
Վստահության
«Հայաստան» համահայկ. հիմնադրամի
տնօրեն
] //
.-2009.-10
Փափազյան
Հայկական
կազմի
Հարցազրույց Հայաստանի ազգ. մրցունակ
հիմնադրամի
Փափազյանի
գյանը
] //
Կապիտալ
.-2009.-2
Микаэлян
Каллиграффити
побеждает
О выст
каллиграф
] //
2009.-12
дек
Микаэлян
Карэн
Палеолит
как
опоры
Об археол
] //
.-2009.-19
дек
Мкртчян
Артуш
букет
как
Беседа
уководителем
бизнеса
Деловой
экспресс
2009.-25
дек
Сурен
Выставочники
открыли
Турцией
Беседа
компании
Деловой
экспресс
.-2009.-4-11
дек
Симонян
Евгений
Морской
им. адмирала
Исакова
круг
.-2009.-15
дек
Թերթեր
Մամուլ
Ժուռնալիստիկա
Газеты
Пресса
Журналистика
Ազատյան
Երվանդ
Պատասխանատվությունը
...
անպատասխանատվությունը
մամուլում
//
դեկտ
20758.
Աֆյան
Հովիկ
լրագրողներ
լուրերի բաժնի
պատասխանատու
թերթի
լի
] //
.-2009.-18
Դավթյան
Կարմեն
սրսուռ
բանասեր
Հարցազրույց
Խաչատրյանը
] // tv
ալիք
.-2009.-3
Դոյդոյան
Շուշան
Մամուլի
ազատությունն
անիրականալի
իդեալ
Հարցազրույց «Ինֆորմացիայի
կենտրոնի
Դոյդոյանի
առավ
Մախսուդյանը
Կապիտալ
.-2009.-4
Թովմասյան
ժելա
ոնց
մտածի
Հարցազրույց լրագրող. «Հայելի
Թովմասյանի
առավ
Խաչատրյանը
] // tv
ալիք
.-2009.-10
20762.
Թորոսյան
Ադրինե
ասում
Լրագրող
մասին
.-2009.-16
դեկտ
Իսրայելյան
Աննա
ԶԼՄ
ները
վնասի
Երևանի մամուլի
դիտարկումները
] //
.-2009.-15
20764.
Հարությունյան
Աղավնի
Լրագրողներին
չեն
ձերբակալում
Ադրբեջանում
լրատվամիջոցների
Հայաստանում
.-2009.-8
20765.
Հովակիմյան
Վահագն
նախագիծ
մամուլի
//
Մելքոնյան
Ռոբերտ
Սարսափելի
«Հայք»-ի լրագրողների
] //
.-2009.-26
20767.
ակյան
Հասմիկ
Խմբագիրները
2010
չունեն
«Տարեգիր», «Հայկական ժամանակ», «Հրապարակ
Երկիր
մամլո
մասին
] //
.-2009.-25
20768.
Միկոյան
ԶԼՄ
ների
հեռանկարները
Լոռու
մարզ
.-2009.-16
Մինասյան
Արծվիկ
թերթ
Նամակ «Առավոտ»-ի գլխ. խմբ. Ա.Աբրահամյանին
] //
.-2009.-16
վասարդյան
Ամենամեծ
կարծրատիպերն
Հարցազրույց Երևանի
մամուլի
Սեյրանյանը
.-2009-2010.-24
20771.
Պետրոսյան
Ինգա
հայկական
Թեհրանում
2009.-22
Григорян
Марина
отвечать
Нападки
азерб
] //
.-2009.-19
дек
Давтян
Кармен
илолог
,,: [
Беседа
журналистом
Давтян
Записала
канал
дек
Минасян
Ирина
Китай
или
Заметки
журналистки
] //
.-2009.-15
дек
Анжела
каждый
думает
как
,,:
Беседа
журналистом
Товмасян
Записала
канал
Հազվագյուտ
Рукописи
Редкие
книги
Գասպարյան
Մեր
հոգու
մտքի
Մատենադարանի
հիմնադրման
հոբելյանին
ներկա
Լատվիայի
նախագահները
//
.-2009.-10
20777.
Պողոսյան
Ռուզան
Մատենադարանի
հոբելյանական
հանդիսությամբ
դեկտ
20778.
Чолакян
Мэри
Живая
Армении
Матенадаран
К 50-
летию
основания
] //
.-2009.-17
дек
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЛОСОФСКИЕ
НАУКИ
Փիլիսոփայություն
Философия
Ավետյան
Արամ
Շուլխան Արուխ
]:
Հրեական ազգայնամոլ
օրենքների
] //
Լուսանցք
.-2009.-4-10,11-17, 18-24
նուկյան
Սերգեյ
Սոկրատեսի
դեմոնապաշտությունը
իմաստասիրությունը
Լուսանցք
.-2009.-4-11, 18-24, 25-31
Հոգեբանություն
Ղահրամանյան
Մարիաննա
Ինքնասպանության
ուրվականը
Առողջապահ., համաշխարհ. կազմակերպ
կանխատեսումների
վերաբերյալ
գիտ
դիտարկումների
] //
.-2009.-24
20782.
Մեսինգ
Վոլֆ
Մեսինգն
կանխատեսում
Հարցազրույց կանխազգաց, աճպարար, դերասան Վ.Մեսինգի
Շախիջանյանը
] //
Չալիկյան
Արա
մյուսներին
Հարցազրույց հոգեբույժ
հոգեվերլուծող
Գրի
Մանուկյանը
] //
.-2009.-
14-15:
20784.
Акопян
Беседа
психологом
Записала
] //
Республика
.-2009.-25
дек
ԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
Աստվածաշունչ
Библия
ասա
Ինչպես
Տպագր. պատրաստեց
Դարբինյանը
de facto.-2009.-1-3
20786.
Ամբակում
մարգարեական
Տպագր. պատրաստեց Գ.Դարբինյանը
de facto.-2009.-22-24
մատյանի
մարգարեական
Տպագր. պատրաստեց Գ.Դարբինյանը
de facto.-2009.-11-14
20788.
Հովնան
մարգարեական
Տպագր. պատրաստեց
Դարբինյանը
de facto.-2009.-15-
20789.
Միքիա
մարգարեական
Տպագր. պատրաստեց
Դարբինյանը
] //
4-7
Նավում
մարգարեական
Տպագր. պատրաստեց Գ.Դարբինյանը
de facto.-2009.-18-21
Քրիստոնեություն
Христианство
20791.
Ավոյան
Ռուզան
Մեսրոպ
արքեպիսկոպոսի
առողջական
Թուրքիայի
Հրապարակ
2009.-12
Խաչատրյան
Լուսինե
Աղանդավորները
հետախույզներ
Ս.Հովհաննես
եկեղեցու
սպասավոր
Շմավոն
անա
Ղևոնդյանի
մամլո
մասին
.-2009.-10
դեկտ
20793.
Հայր
Խորեն
300-
ընդառաջ
Սուրբ Աստվածածին
եկեղեցու
մասին
դեկտ
20794.
Հովհաննիսյան
Արթուր
գործունեությանը
Պայքար աղանդավոր. դեմ] //
.-2009.-
Մինաս
քհն
Մարտիրոսյան
Ամանորի
խորհրդավորությունը
սուրբծննդյան
տոնակատարությունների
Հարցազրույց Սևանի Վազգենյան դպրանոցի
Ալոյանը
] //
Հանրապետ
Միքայել
եպիսկոպոս
Աջապահյան
շինարարությունն
Հարցազրույց
Միքայել
եպիսկոպոս
] //
2009.-16
20797.
քահանա
Ղուշչյան
Մենք
չունենք
Հարցազրույց վիրահայոց թեմի
եկեղեցու
հովիվ
Նարեկ
Գրի
Հարությունյանը
] //
Կապիտալ
Պապիկյան
Ռաֆֆի
Քրիստոնեությունը
երազ
մղձավա՞նջ
//
Լուսանցք
.-2009.-25-31
Սարգսյան
Սուրեն
Տերտերներն
րոնք
.-2009.-2
20800.
Սեպուհ
եպիսկոպոս
Չուլջյան
Հայոց
պատրիարքությունը
յուրահատուկ
կամուրջ
հանդիսանալ
հայ
թուրքական
հարաբերություններում
»:
Հարցազրույց
Գուգարաց
թեմի
առաջնորդ
Սեպուհ
Չուլջյանի
հետ
առավ
Նալչընը
Ազգ
.-2009.-16
դեկտ
Սերովբե
քհն
Պետրոսյան
վերադառնում
արտաբերողին
տարատեսակ
Հարցազրույց Երևանի ս. Հովհաննես
եկեղեցու
րովբե
Պետրոսյանի
.-2009.-22
Սիմավորյան
Արեստակես
Վրացացած
Իմիջ
2009.-15-31
Սողոմոն
քահանա
Մինասյան
երեխան
միթե՞
ուզի
միթե՞
Հարցազրույց
տարածաշրջանի
Սողոմոն
Մինասյանի
հետ
.-2009.-25
Գրիգոր
քահանա
Հովսեփյան
Մեր
մեր
նույնպես
Հարցազրույց Սիսիանի ս. Հովհաննես
եկեղեցու
հովիվ
Հովսեփյանի
առավ
.-2009.-3
Григорян
Марина
Литургия
креста
О церкви Сурб Хач в Ване] // Голос Армении.-2009.-24
дек
20806.
Ерканян
м
Турецкие
армяне
патриарха
О выборах главы Константинопол. престола
Апостол
церкви
] //
Новое
.-2009.-26
дек
Оганезов
Лев
Мугнийская
церковь
Тбилиси
//
.-2009.-3
дек
քրիստոնեական
կրոններ
Нехристианские
религии
20808.
Անանյան
Պավել
Ցեղակրոնություն
հայրենապաշտություն
//
de facto.-2009.-22-24
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Վիճակագրություն
Ժողովրդագրություն
Սոցիոլոգիա
Статистика
Демография
Социология
20809.
Շահնազարյան
Խնձորեսկում
բնակչության
Քաղաքականություն
Политика
Քաղաքագիտություն
Политология
Ալեքսանյան
Մերի
Ադրբեջանը
Թուրքիայի
բանավոր
խոստումներով
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-2
Ամատունի
Արամ
ինչ
Քաղ
վերլուծ
.] //
Ամատունի
Արամ
Դոմինանտության
2010
Քաղ. վերլուծ
.] //
.-2009.-23
Ամատունի
Արամ
2012
թվականին
ընդառաջ
Քաղ. վերլուծ
.] //
Ամատունի
Արամ
ներսում
Քաղ
վերլուծ
20815.
Ամատունի
Արամ
Քաղ. վերլուծ
.] //
ունի
Արամ
Ի՞նչ
շահելու
ի՞նչ
կորցնելու
Քաղ. վերլուծ
.] //
.-2009.-17
Ամատունի
Արամ
Ինստիտուցիոնալացվելու
ուղին
Քաղ. վերլուծ
.] //
.-2009.-19
20818.
Ամատունի
Արամ
Միջազգ
Ժամանակ
դեկտ
20819.
Ամատունի
Արամ
ընդդիմությունների
Քաղ. վերլուծ
.-2009.-5
Ամատունի
Արամ
Քաղ. վերլուծ.] // Ժամանակ.-2009.-11
20821.
Ամատունի
Արամ
Հայ
Քաղ
վերլուծ
Ժամանակ
Ամատունի
Արամ
ողջամիտը
Քաղ. վերլուծ
.]
20823.
Ամատունի
Արամ
Պատասխանը
միարժեք
Քաղ
վերլուծ
Ժամանակ
Ամատունի
Արամ
ինչի՞ն
Քաղ
վերլուծ
.] //
Անդրեասյան
... [
.]
.-2009.-15
20826.
Անդրեասյան
նվեր
ընկեր
Քաղ. վերլուծ
.-2009.-8
Առաքելյան
Ասում
ո՞վ
Քաղ. վերլուծ
Չորրորդ
Բաբաջանյան
Արման
օրակարգն
Քաղ
վերլուծ
Ժամանակ
20829.
Բաբուխանյան
Հայկ
հանդեպ
ռոմանտիզմը
վտանգներով
Քաղ. տես
.] //
.-2009.-11-14
Գաբրիելյան
. «...
շարժվել
Ադրբեջանի
հակամարտության
կարգավորման
Միջազգ. տես.]
Ժամանակ
.-2009.-1
Գաբրիելյան
Արձանագրություններում
խորհրդարանում
վավերացվելը
Միջազգ. տես.] //
Ժամանակ
.-2009.- 9
Գալաջյան
Հովհաննես
Ամերիկա
թուրքական
նոր
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-8-10
դեկտ
լաջյան
Հովհաննես
երեք
մասին
Տարածաշրջ. գործընթացներ
Իրավունք
2009.-15-17
Գալաջյան
Հովհաննես
Բանակցություններ
բանակցությունների
Աթենքում
ադրբեջան
բանակց
վերլուծ
Իրավունք
.-2009.-4-7
Գալաջյան
Հովհաննես
Ետվաշինգտոնյան
Միջազգ
Իրավունք
.-2009.-11-14
20836.
Գալաջյան
Հովհաննես
Խենթերի
վերջին
ուրանքը
Քաղ. վերլուծ
Իրավունք
.-2009.-22-24
Գալաջյան
Հովհաննես
վագրենավորները
մուտք
գործում
Քաղ. վերլուծ
Իրավունք
.-2009.-25-28
Գալոյան
Արման
Ամերիկան
Միջազգ. տես.]
.-2009.-12
20839.
Գեղամյան
Արտաշես
Շախմատային
Միջազգ. տես.] // Հայոց աշխարհ.-2009.-17
20840.
Գեղամյան
Արուսյակ
արձանագրությունները
ԱՄՆ
ցեղասպանությունը
Քաղաքագետ Ս.Գրիգորյանի
մասին
.-2009.-17
20841.
Գրիգորյան
Վարդան
անտեսում
մեր
դերաբաշխումը
Վաշինգտոնում
բանակց
] //
Հայոց
.-2009.-11
իգորյան
Վարդան
վերադասավորումներ
Միջազգ տես.] //
.-2009.-15
Դարբինյան
Գևորգ
Ադրբեջանական
ռևերանսների
Վաշինգտոնում
Միջազգ. տես
Հետք
.-2009.-10-16
20844.
Տերյան
Գևորգ
սիրախաղ
կերպարներով
Միջազգ
Հրապարակ
.-2009.-18
20845.
Էրիքսըն
Ֆրեդրիկ
Մոսկվայի
հակամարտությունների
միջոցով
ազդեցությունը
վերջը
Հարցազրույց միջազգ. քաղտնտ. եվրոպ
նտրոնի
Էրիքսընի
հետ
Թորգոմյան
Հայկ
ԱՊՀ
վերջո
Միջազգ. տես.] //
Լուսանցք
.-2009.-18-24
20847.
Իսկանդարյան
Ալեքսանդր
պատրանքներ
չունի
Հարցազրույց «Կովկասի
Իսկանդարյանի
] //
.-2009.-2
ացիներ
Սեդաթ
Հարցազրույց
տնօրեն
Լացիների
հետ
առավ
] //
.-2009.-5
20849.
Խաչատրյան
Անժելա
Ադրբեջանին
ինչքան
ԵԱՀԿ
նախարարների
խորհրդի
նստաշրջ
Ադրբեջանի
Թուրքիայի
նախարարների
հանդիպման
3
20850.
Խաչատրյան
Լիանա
Ադրբեջանը
երես
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-1
Խաչատրյան
Լիանա
Ադրբեջանն
գազի
Միջազգ. տես.] // Տարեգիր
.-2009.-18
դեկտ
Խաչատրյան
Լիանա
գլուխկոտրուկ
համար
.-2009.-8
Խաչատրյան
Լիանա
դնում
Էրդողան-Օբամա հանդիպման
] //
.-2009.-9
20854.
Խաչատրյան
Լիանա
Թուրքիան
սարքած
թակարդը
»:
Թուրքագետ
Շաքարյանի
տեսակետի
մասին
Տարեգիր
.-2009.-22
20855.
Խաչատրյան
Լիանա
Հայաստանը
Կովկասյան
Իսկանդարյանի
տեսակետի
Տարեգիր
.-2009.-25
Խաչատրյան
Լիանա
հանդիպելու
: [
.] //
.-2009.-5
Խաչատրյան
Լիանա
Քաղաքագետը
Քաղաքագետ
Տարեգիր
2009.-17
Խաչատրյան
Նաիրա
Թուրքական
Ճոճանակը
կորցնում
«Եվրոպական ինտեգրացիա» կազմակերպ. ղեկ. Կ.Բեքարյանի տեսակետը քաղ. գործընթացների
մասին
] //
Խաչատրյան
Սարգիս
Մեծ
Բրիտանիան
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-21
Կազիմիրով
Վլադիմիր
գնահատական
տալ
Ադրբեջանի
Միջազգ
դեկտ
20861.
Կիրակոսյան
Ռիչարդ
զարգացումներում
մինչ
կարծում
Հարցազրույց ռազմավար. և ազգ. հետազոտ
կենտրոնի
Խեմչյանը
] //
Ժամանակ
Կիրակոսյան
Ռիչարդ
լուրջ
քաղաքական
Հարցազրույց
հայկ
կենտրոնի
ղեկ
Գրի
Խեմչյանը
] //
.-2009.-25
Հաաս
Մարսել
րգրավել
գործընթացում
Հարցազրույց Նիդեռլանդների
բանակի
հարաբեր
(Clingendael)`
երկրների
դոկտրինի
անվտանգ
փորձագետ
2009.-9
Հախինյան
Աստղիկ
Էլիտա
Քաղ. վերլուծ.] //
Չորրորդ
Արմեն
Էրդողանի
ամերիկյան
հորինում
//
.-2009.-9
Հակոբյան
Ջեյմս
չեն
Քաղ
վերլուծ
.-2009.-17
Հովհաննիսյան
Ռաֆիկ
մնում
Քաղ. վերլուծ
.-2009.-16-22
20868.
Մարտիրոսյան
Լիանա
Ահմադինեժադը
Մոսկվային
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-3
20869.
Մարտիրոսյան
ադրբեջանական
մերձեցում
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-8
Մարտիրոսյան
Լիանա
ւս
մտերմություն
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-10
Շահնազարյան
Լևոն
Իսկանդարյան
Ալեքսանդր
Հարցազրույց
Մելիք
Շահնազարյանի
.-2009.-3
Մելիքսեթյան
Վաչիկ
պատահաբար
ընկավ
Մագելանի
Աբրահամյանը
որոշեց
ական
Քաղ
.] //
Իրավունքը
de facto.-2009.-8-10
Մելիքսեթյան
նաև
մինչև
չեղյալ
հայտարարում
// //
2009.-15-17
20874.
Մըքֆարլեյն
Նեյլ
Թուրքիան
ուզենա
Ադրբեջանը
կգնա
Հարցազրույց Անգլիայի Օքսֆորդի համալս
հարաբեր
ամբիոնի
Մըքֆարլեյնի
Գրի
դեկտ
Միրզախանյան
Արամայիս
իշխանությունը
Ամերիկահայ լրագրող, քաղվերլուծաբան Հ.Սասունյանի «Եկեք
] //
Տարեգիր
դեկտ
Միքայելյան
Կարեն
միացում
ինքնորոշում
բանակց
Քաղ. վերլուծ.] // Առավոտ.-2009.-23
Միքայելյան
չեն
Սերժ
Սարգսյանին
Քաղ. վերլուծ
.] //
.-2009.-16
Մովսեսյան
Գայանե
Բլիցկրիգը
բանը
Միջազգ
.] //
.-2009.-8
Մովսեսյան
Գայանե
Ադրբեջանի
Միջազգ. տես.] // Երկիր.-2009.-9 դեկտ
20880.
Մովսեսյան
Գայանե
Միջազգ. տես.] // Երկիր.-2009.-15
Մովսեսյան
Գայանե
գործընթացը
Միջազգ. տես.] //
Մովսեսյան
Գայանե
մենք
Ադրբեջանը
Քաղ. վերլուծ
.] //
.-2009.-24
20883.
Մուրադյան
Իգոր
արտաքին
քաղաքականությունը
դարում
de facto.-2009.-25
Գերմանիայի
դիրքորոշումը
Գերմանիան
կովկասը
de facto.-2009.-18-
Մուրադյան
Իգոր
ժամանակակից
de facto.-2009.-8-10
Մուրադյան
Իգոր
կենտրոնների
շահերն
Ջավախքի
հիմնախնդիրը
de facto.-2009.-22-24
20887.
Մուրադյան
Իգոր
հարաբերությունների
կարգավորումը
Միջազգ. տես.] // Իրավունքը de facto.-2009.-4-7
ռուսական
հարաբերությունների
հիմնախնդիրները
Մենք
մեր
de facto.-2009.-1-3
Մուրադյան
Իգոր
նոր
//
de facto.-2009.-11-14
20890.
Մուրադյան
Իգոր
Հարավային
Կովկասում
de facto.-2009.-15-17
Յալանուզյան
Արսեն
նշաններ
Քաղ. վերլուծ
Հայ
.-2009.-2-9
20892.
Շաքարյանց
Սերգեյ
Եվրամիության
Մերձավոր
նույնիսկ
Կովկասում
Թուրքիան
տրոյական
վերածելու
շանսը
Հարցազրույց
առընթեր
փորձագետ
վերլուծաբան
Շաքարյանցի
Իրավունքը
de facto.-2009.-11-14
20893.
Շիրխանյան
Գրիգոր
հակահայ
Միջազգ. տես.] //
Հայաստանի
.-2009.-18
դեկտ
Չոգինյան
Վազգեն
Մետաքսի
վերականգնման
կաթուղային
տարբերակ
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-11
Չոգինյան
Վազգեն
Մետաքսի
վերականգնման
երկաթուղային
տարբերակի
հնդեվրոպական
համագործակցության
երկաթուղային
մայրուղու
ռազմավարությունը
արդի
2009.-17
Վարդան
որոգայթը
»: [
վերլուծ
20897.
Ջալոյան
Վարդան
Լեհաստանում
Քաղ
վերլուծ
Ժամանակ
Ջալոյան
Վարդան
Պետության
րադարձը
Քաղ. վերլուծ
.] //
20899.
Սարգսյան
Աշոտ
Զուր
ջանքեր
Վարչախումբը
ժամանակ
20900.
Սարգսյան
Արա
Հարաբերությունները
Ռուսաստան
եռանկյունում
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-11
20901.
Սարգսյան
Մանվել
չկա
Հարցազրույց քաղաքագետ Մ.Սարգսյանի հետ / Գրի առավ Ք.Խանումյանը] // Հայկ. ժամանակ.-2009.-12
րգսյան
Մանվել
Օլիգարխիան
որոշել
ավելի
Հարցազրույց հայկ. կենտրոնի
փորձագետ
առավ
Խեմչյանը
.-2009.-24
Սարգսյան
Վահե
Սեփական
վախենալն
: [
վերլուծ
.-2009.-12
դեկտ
Գոհար
ԱՄՆ
ֆրանս
գործարքն
Կովկասի
վերազինումը
... [
Միջազգ
.] //
.-2009.-25
Սիմոնյան
Գոհար
օգտի՞ն
...
Միջազգ. տես.] //
Ժամանակ
.-2009.-17
դեկտ
Սիմոնյան
Գոհար
չունի
հանրությունը
համբերություն
Միջազգ. տես.] // Ժամանակ.-2009.-15
.-
Սիմոնյան
Գոհար
Իրանը
նետում
Միջազգ. տես.] //
Սիմոնյան
Գոհար
տարածաշրջանը
նոր
հակամարտության
շեմի՞ն
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-23
Սիմոնյան
Գոհար
Պայքարը
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-19
Սիմոնյան
Ոգևորված
Նազարյանը
Մեդվեդևն
Լուկաշենկոն
Իրավունքը
de facto.-2009.-18-21
20911.
Սիմոնյան
Սոնա
Էրդողանին
ներքաշել
մեջ
: //
Իրավունքը
de facto.-2009.-11-14
Վարդերեսյան
Նունե
ո՞րն
Քաղ. վերլուծ
.] //
.-2009.-9
20913.
Գարեթ
թուրքականի
ջերմեռանդությամբ
պետք
ումը
Հարցազրույց Թուրքիայի հարցերով
լոնդոնաբնակ
անկախ
փորձագետ
Ուինռոուի
20914.
Փաշայան
Արաքս
այնուամենայնիվ
Հարցազրույց արևելագետ, պատմ. գիտ. թեկն. Ա.Փաշայանի
.-2009.-15-16
20915.
Քլիմենթ
Մեթյու
Արձանագրությունների
վավերացումը
հարց
»: [
Հարցազրույց
Jane's Intelligence
տպան
անվտանգ
հարցերով
վերլուծ
Եվրասիայի
հարցերով
փորձագետ
Քլիմենթի
հետ
Գրի
առավ
Գաբրիելյանը
.-2009.-17
դեկտ
Օվյան
Վարդգես
Կախարդական
շրջան
Քաղ. վերլուծ
.] //
.-2009.-8
20917.
Арутюнян
Давид
вооруженный
конфликт
Аналогии
//
Голос
.-2009.-17
дек
Ярослав
азербайджанская
ль
.-2009.-5
дек
Деловой
экспресс
.-4-11
дек
Григорян
Марина
Об опасности исламизации Европы] // Голос Армении.-2009.-5
дек
Ерканян
Артем
сказал
Новое
2009.-10
дек
Искандарян
Александр
Переговоры
реалии
Беседа
политологом
писала
Республика
.-2009.-4
дек
20922.
Мовсесян
Дырку
Арцах
Турции
Азербайджану
решать
Карабаха
2009.-9
дек
Мурадян
Чем
недовольны
европейские
эксперты
в вопросе
урегулирования
арм
.-2009.-8
дек
Саммут
Дэннис
действий
Азербайджана
конфронтации
Беседа
лондон
конфликтам
Саммутом
Деловой
экспресс
.-2009.-11-18
дек
20925.
Саруханян
Севак
Торпедирование
проекта
Набукко
сугубо
азербайджанская
Беседа
Нораванк
,,,
политологом
Саруханяном
Записала
Армении
дек
Պետությունը
եկեղեցին
Государство
церковь
Ավետյան
Արամ
Պետությունը
պիտի
եկեղեցուն
պղծել
Լուսանցք
.-2009.-25-31
քաղաքականություն
Внутренняя
политика
20927.
Ալեքսանյան
մրցակից
չունի
Թուրքիայի ներքաղ
մասին
20928.
Բարխուդարյան
Արամ
Ներքաղ. իրավիճակի մասին
.-2009.-15
20929.
Գևորգյան
Թաթոս
Ամերիկահայերի
տոկոսը
Հարցազրույց ամերիկահայ Թ.Գևորգյանի
Չորրորդ
20930.
Հարությունյան
Աղավնի
Հայերի
ադրբեջանցիների
համերաշխությունը
//
.-2009.-3
Մանուկյան
Հրաչ
Անուղղելի
Ներքաղ
/
.-2009.-16
դեկտ
20932.
Շիրխանյան
Գրիգոր
նկատմամբ
ատելությունը
Ադրբեջանում
պետական
մակարդակով
Հայաստանի
ռուս
20933.
Պետրոսյան
Լուսինե
Media
2009.-25
Ջամալյան
Դավիթ
ինքնավարություն
մթնոլորտու՞մ
Ադրբեջանում
] //
.-2009.-5
Սահակյան
Վերա
Ստամբուլի
Վարուժանի
կիսանդրին
//
.-2009.-16
20936.
Փիլոսյան
Անահիտ
Մոլդովայում
Մոլդովայի հայկ. համայնքի մասին
Григорян
О распространении
дек
20938.
Шахназарян
Левон
Скандал
Турции
запретили
Курдские
Ильхама
//
.-2009.-15
дек
20939.
Мовсесян
Гаяне
Демократическое
провалилось
Օ столкновениях
курдами
националистами
Республика
дек
Հայաստանի
Հանրապետության
ներքին
քաղաքականությունը
Внутренняя
политика
Республики
Армения
Աղբալյան
Գագիկ
Տավուշի
մարզի
րմեր
.-2009.-25
20941.
Ամատունի
Արամ
Ներքին
աշխարհաքաղաքականության
//
Ավագյան
Լիլիթ
` 1+1+1: [
Հայաստանի
ներքաղ
վերլուծ
.-2009.-24
Առուստամյան
Գայանե
իշխանություններին
մարդու
իրավապաշտներին
ՀՀ ներքին
վերլուծ
.-2009.-10
Առուստամյան
Գայանե
Հես
Հայաստանի ներքաղ
] //
.-2009.-26
Արևշատյան
Նունե
խորանում
//
.-2009.-26
Բաբայան
Գայանե
սպասման
.-2009.-25
Գալաջյան
Հովհաննես
ՀՀ] քաղաքական
ավազաման
ներսում
//
.-2009.-16-22
Գալաջյան
Հովհաննես
նոր
մարտահրավերներ
.-2009.-29
Գալաջյան
Հովհաննես
ղաքական
հանգուցյալների
ժամանակը
.-2009.-18-21
20950.
Գալոյան
Արման
Հայաստանը
երկրների
.-2009.-10
Գալոյան
Արման
Հարությունյանի
ուսերին
2009.-11
Գևորգյան
Անի
Կհասկանան
Մարտի 1-ի դեպքերի մասին
Գրիգորյան
Նելլի
Մակեյանը
արյանն
//
.-2009.-12
Գրիգորյան
Վարդան
Ներքաղաքական
գործընթացների
աշխարհ
.-2009.-24
Դավթյան
Կարմեն
Հանրապետ. ներքաղ
գործընթացների
] //
Իրավունքը
de facto.-2009.-15-17
20956.
Դավթյան
Կարմեն
Հայաստանի ներքաղ
] //
2009.-8-10
ևոսյան
Զոյա
Սերժ
Սարգսյանը
մեկ
շանս
ունի
Հարցազրույց ՀՀ կենտրոն
ընտր
հանձնաժողովի
ներքաղ
Գրի
Իշխանյան
Վահան
տեսնում
քաղաքական
Հարցազրույց հրապարակախոս
առավ
Մախսուդյանը
] //
Խաչատրյան
Անդրանիկ
հետևություններ
ՀՀ հաս
մասին
.-2009.-1
Կարապետյան
Բակուր
միջօրե
20961.
Կիրակոսյան
Համլետ
//
.-2009.-30
20962.
Հալաջյան
Նանա
Հասցեն
Հայաստան
Գեղարքունիքի
մարզի
հիմնախնդիրների
մասին
Մերոնք
8
20963.
Հախվերդյան
Նունե
Ալավերդի
կոնտրաստների
.-2009.-3-4
20964.
Հակոբյան
Մենք
երրորդ
հանրապետ
նորօրյա
ամենածանր
բախտորոշ
շրջանը
.-2009.-17
Հակոբյան
Վտանգավոր
2009-
Հանրապետ. անցնող
] //
.-2009.-25
Հարությունյան
Վարդան
մյուս
տեղն
Հարցազրույց
իրավապաշտպան
Հարությունյանի
Գրի
Գրիգորյանը
2009.-2
Ղահրամանյան
Մարիաննա
Քաղաքական
` 2009-
Հրապարակ
.-2009.-26
20968.
Մանոյան
Կիրո
Արձանագրւթյունները
ճնշման
Հարցազրույց Հայ դատի գրասենյակի քաղ. հարցերի պատասխանատու Կ.Մանոյանի
Գրի
.-2009.-4-7
20969.
Մանուկյան
Հրայր
նորագույն
Քաղ. գործիչների
կարծիքների
մասին
.-2009/10-
հունվ
Մեսրոպյան
Տաթև
Բագարանցիների
ներսում
Արմավիրի
մարզի
2009.-9
Մեսրոպյան
րածվել
հանգած
:] // [
մարզի
մասին
] //
.-2009.-23
Մեսրոպյան
Պարտքով
ջուր
Արմավիրի մարզի
մասին
Հայք
.-2009.-16
դեկտ
Մեսրոպյան
Տաթև
Օլիգարխները
մեր
: //
Արմավիրի մարզի
մասին
Մկրտչյան
Գագիկ
միանգամից
ոչինչ
աստիճանաբար
Հանրապետ.ներքաղ
խնդիրների
մասին
Հայոց
.-2009.-22
20975.
Մկրտչյան
Նարինե
Ազդականչ
Հանրապետ
ներքաղ
զարգացումների
] //
Առավոտ
.-2009.-16
Պեպանյան
գաղափարախոսություն
//
Նույնը
Պեպանյան
Արծրուն
Տարեմուտի
Հայաստանի
Լիլիթ
Արտաքին
ուժերի
օգտագործելու
հույսը
վերջինն
մեռնում
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Հայոց
.-2009.-12
Սահակյան
Թացն
չորի
Հայաստանի
բարոյահոգեբան
խնդիրների
մասին
Հրապարակ
.-2009.-23
20980.
Սահակյան
Մեսրոպ
հարաբերություններում
//
Սարգսյան
Արմեն
Մերոնք
ժողովրդավարությունը
Մերոնք
2009.-2,3
Սարգսյան
Մանվել
Որտեղից
հասարակությունը
Առօրյա մտորումներ
Մերոնք
.-2009.-5
Սեդրակյան
Վարդան
մասին
Հարցազրույց
Սեդրակյանի
հետ
Սարդարյանը
.-2009.-18
Վարդանյան
Վահան
ռաջարկ
չծնեց
Հանրապետ. ներքաղ
իրավիճակի
մասին
] //
de facto.-2009.-4-7
20985.
Աբրահամեան
Հրանտ
20986.
Օրբելյան
Վահրամ
2009
իրագործումներ
հիմնախնդիրներ
ծրագրեր
//
երկիր
.-2009.-30
դեկտ
Օրդույան
Հայկազ
Ինչպիսին
պետությունն
//
.-2009.-8-10
Օրդույան
Հայկազ
Հստակեցումներ
գերումներ
//
.-2009.-4-7
Авакян
Светлана
Новый
новые
//
.-2009.-24
дек
Багдасарян
...
если
сбивают
Ожидания в Новом году] // Эфир.-2009.-24
дек
20991.
Варданян
Счастливый
Армении
дек
Аркадий
Опаснее
внешних
Морал. устоях арм. об-ва] // Голос Армении.-2009.-17 дек
20993.
Жилье
подарок
Шираке
долгожданному
переезду
новые
дома
2009.-25
дек
20994.
Казинян
Об успехах
Армении
.-2009.-26
дек
Мовсесян
право
О пробл. беженцев из Азербайджана
Республика
.-2009.-11
дек
Սպիտակի
երկրաշարժի
տարելիցի
առթիվ
годовщине
Спитакского
землетрясения
Անտոնյան
Գագիկ
21
Հայաստանի
2009.-5
Անտոնյան
Վալերի
Աղետի
վերականգնման
Հարցազրույց Լոռու
մարզապետարանի
քաղաքաշին
առավ
Չոբանյանը
] //
Լոռու
.-2009.-5
20998.
Արևշատյան
Անօթևանների
մնացել
անճարնե՞րը
կատարված
ուսումնասիր
. //
.-2009.-16
Արևշատյան
տնակներով
Երկրաշարժից
ումրին
Գյումրի
Էմին
Տերյան
Գևորգ
չսերտած
//
.-2009.-8
Խաչատրյան
Անժելա
Աղետի
պակասել
.-2009.-16
Խաչատրյան
Անժելա
նայել
ճշմարտության
Հայք
.-2009.-8
Թագուհի
աղետի
չվերացրեց
այլև
հոգեբանությունը
Մերոնք
Հակոբյան
Հրանուշ
Երիտասարդության
խիզախումը
հետերկրաշարժյան
օրերին
Մտորումներ
Հայաստանի
21005.
Հակոբյան
Հրանուշ
երկրաշարժի
//
.-2009.-5
Հովհաննիսյան
Աղետի
տարի
.-2009.-8
21007.
Չոբանյան
Աննա
այցելեց
Վանաձոր
Լոռու
զ
.-2009.-9
Սահակյան
Հովիկ
Սպիտակը
Հարցազրույց ԱԺ ՀՀԿ խմբակց. պատգ.,
տարածք
կառույցի
առավ
Հակոբյանը
.-2009.-8-10
Սարգսյան
Միայն
//
Իրավունք
.-2009.-9-15
Սարգսյան
իք
Իրավունք
.-2009.-8-10
21011.
Սարուխանյան
Պետրոս
երկրաշարժի
աղետը
հավաստիացնում
ՍՊԱԾ
Սարուխանյան
Պետրոս
ծնունդ
առավ
Կառուցվել
քսաներկու
շենք
1056
Հայաստանի
2009.-8
տարի
Հայաստանի
.-2009.-8
Казинян
Арис
Аодовский режим и трагич
дни
зоне
Голос
.-2009.-8
дек
Людям
дать
просто
крышу
постоянное
жилье
Рабочая
поездка
президента
стройки
землетрясения
.-2009.-24
дек
стройках
итака
побывал президент
Серж
.-2009.-24
дек
21017.
Симонян
Локмагезян
Цовинар
декабря
.-2009.-8
дек
. 6.
Ազգաբնակչության
տեղաշարժեր
Գաղութային
Ազգային
ազատագրական
населения
Колониальный
вопрос
Национально
освободительное
движение
Բադոյան
Նաիրա
չեմ
գնա
Արցախ. ազատամարտի նահատակ Գ.Դավթյանի մասին
9.-16-22
21019.
Կիրակոսյան
Համլետ
Խորհրդային
հայոց
Արցախ. ազատամարտի մասնակից Ս.Նասիբյանի մասին] //
.-2009.-16
21020.
Կիրակոսյան
Համլետ
Մենք
հաղթեցինք
հոգեբանությամբ
Արցախ. ազատամարտի մասնակից Ա.Կիրակոսյանի մասին] // Շրջապատ.-2009.-23
Կիրակոսյան
Համլետ
Միայնակ
իմաստալից
Արցախ. ազատամարտում զոհված Ս.Խաչատրյան
Միայնակ
.-2009.-2
21022.
Հովհաննիսյան
Արայիկ
տղերքը
հերոսներ
Հարցազրույց արցախ. ազատամարտիկ
փոխգնդապետ
Հովհաննիսյանի
առավ
Սահակյանը
Հայաստանի
ռուս
21023.
Հովսեփյան
Համլետ
մարդիկ
որոնք
նրանք
պահանջված
Հարցազրույց Ազատամարտի
վետերանների
միության
պատվավոր
Հովսեփյանի
հետ
Ղահրամանյանը
] //
.-2009.-4
21024.
Մելքումյան
Էվելինա
ասեն
Արցախ ազատամարտում զոհված, ՀՀ և ԼՂՀ Առաջին աստիճանի մարտ. խաչի ասպետ Լ.Ազգալդյանի մասին
Հայաստանի
.-2009.-4
21025.
Մկրտչյան
Մկրտիչ
չորս
տարիները
ամենաիմաստավորն
Հարցազրույց արցախ
Մկրտչյանի
Սահակյանը
2009.-25
Սարգսյան
Ոսկան
առել
Ադրբեջանից
եկածները
հեռանում
երկրներ
.-2009.-15
Ստեփանյան
Շուշան
Հերոս
երաժիշտը
Արցախ
Աբրահամյանի
.-2009.-16-
Տերտերյան
Լուսինե
Ամենաթանկը
ունի
Հայաստանը
զինվորն
ԼՂՀ մարտ
աստիճանի
շքանշանակիր
Անկախության
բանակ
հրամանատար
ազատամարտի
նահատակ
] //
.-2009.-15-31
չէինք
դմանի
նախորդ
Շարունակելի
Мелик
Шахназарян
Левон
участнику
Сила
дух
продемонстрированы
//
Армении
дек
Միջազգային
հարաբերություններ
Արտաքին
քաղաքականություն
Международные
отношения
Внешняя
политика
Բադալյան
Մելանյա
մատենաշարի
գրքի
Հ.Դինքի «Երկու մոտ ժողովուրդ
երկու
հարևան
մատենաշարի
] //
.-2009.-25
Բարսեղյան
Մելանյա
օգնում
կադրերով
հատկացնի
բարեփոխումների
Առավոտ
2009.-2
Գիարա
Գաբրիել
լիբանանյան
հարաբերությունները
նման
գինու
Հարցազրույց
Հայաստանում
Լիբանանի
դեսպան
Գիարայի
ը
.-2009.-4-7
Ընդունել
գործերի
Իսրայելյան
Աննա
Որոշումներ
ժամանակը
գործող
հայտարարում
Ադրբեջանի
մոտենում
երբ
որոշումներ
Առավոտ
Լոնսդեյլ
Չառլզ
Ղարաբաղի
տարածքը
Եվրամիության
Հարցազրույց Հայաստանում
Մեծ
Հյուսիսային
Լոնսդեյլի
] //
.-2009.-19
դեկտ
21037.
Հակոբյան
Արմեն
պատասխանում
դեսպանը
Հայաստանում Մեծ
Բրիտանիայի
դեսպան
Լոնսդեյլի
դիտարկումները
մասին
] //
Հայոց
.-2009.-23
Հարաշտի
Միկլոշ
Հարցազրույց ԵԱՀԿ
մամուլի
հարցերով
ներկայացուցիչ
2009.-4
Մայիլյան
կարող
գալ
ազատագրված
տարածքներից
Հարցազրույց ԼՂՀ արտաքին քաղ. և անվտանգ. հանր
Մայիլյանի
] //
.-2009.-3
21040.
Մարգարյան
Ռուբեն
Թուրքիայի ԱԳ նախարարի
մասին
] //
Մխիթարյան
Լուսինե
մոտ
ժողովուրդ
երկու
հեռավոր
Համանուն
վերնագրով
շնորհանդեսի
]//
Հայաստանի
Հանրապետ
21042.
Նավասարդյան
Արման
Սեմյոնի
Հակոբով
Դիվանագետի մասին
] // 168
.-2009.-10-11, 17-18
դեկտ
Սահակյան
Մեսրոպ
սաստում
Ադրբեջանին
//
.-2009.-4
1,3:
21044.
Սարգսյան
Լիլիթ
Հակաժողովրդավար
իշխանություններ
ունեցող
երկրները
չպետք
նախագահեն
Ժամանակ
.-2009.-2
21045.
Սերոբյան
Ալլա
Լակենից
Լիսաբոն
ճանապարհն
համաձայնագրով
Սմեսով
Եվրոմիության
երկիր
Հարցազրույց
Սմեսովի
առավ
Հարությունյանը
] //
.-2009.-4
21047.
Վալաշեկ
Թոմաս
Ժողովրդավար
դառնալը
խնդիրն
Հարցազրույց Եվրոպ. ռեֆորմների
կենտրոնի
պաշտպան
ծրագրերի
հետ
/
Ֆերրերո
Վալդներ
Բենիտա
Արևելյան
գործընկերությունը
Եվրաինտեգրում
] //
.-2009.-9
21049.
Ерканян
Артем
Скажется
провал
курдской
инициативы
перспективе
урегулирования
армяно
2009.-17
дек
Наира
Турции
перетянул
вашингтонское
.-2009.-12
дек
21051.
Мелик
Шахназарян
Азербайджанизм
О поиске этнонима
нации
] //
.-2009.-24
дек
Ревазян
Арман
азербайджанцам
Граница
Грузией
обустраивается
Новое
2009.-1
дек
Табатадзе
Беседа
Грузии
Табатадзе
Записала
Кананова
2009.-15
дек
Հայաստանի
հարցով
մոնիտորինգի
մասին
мониторинге
вопросу
Армении
Ավետյան
Արմինե
ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակ. դաշնակց. անդամ Ա.Ռուստամյանի
պատվիրակ
Հարությունյանի
Ժառանգություն
Փոստանջյանի
մասին
] // 168
.-2009.-22-23
Բաբաջանյան
Արման
խնդիր
Համազեկուցողների
գնահատականների
մասին
] //
.-2009.-23
Գաբրիելյան
Էմմա
Հայաստանի
ճնշումներ
գործադրվելու
Գալոյան
Արման
Մարտի
զեկույցը
Հայք
2009.-23
Եսայան
Մարգարիտ
կարևորել
Մարտի
.-2009.-18
Խառատյան
Մարինե
Պրեսկոտն
ուղարկել
մոնիտորինգի
.-2009.-22
չյան
Արթուր
կարծես
իշխանություններին
արդարացնելու
միտում
նկատվում
Հարությունյան
Աղավնի
բանեցնում
գսրծադրում
Հայաստանի
կողմերը
.-2009.-24
21062.
Հարությունյան
Դավիթ
քննարկել
Հարցազրույց ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակ. ղեկ. Դ.Հարությունյանի
Առավոտ
2009.-22
Հովհաննիսյան
Լիլիթ
խաղեր
չթուլանալ
//
Տարեգիր
.-2009.-15
21064.
Մամիկոնյան
Կոնգրեսն
Համազեկուցողներ
Պրեսկոտի
րաբերյալ
Աթենքում
ԵԱՀԿ
անդամ
երկրների
նախարարների
խորհրդի
նիստի
մասին
саммите
ОБСЕ
Афинах
21065.
Աթենքյան
հանդիպումներ
.-2009.-2
Գործունեության
նոր
Աթենքում
ավարտվեց
ԵԱՀԿ
նախարարների
խորհրդի
նստաշրջանը
2009.-3
Իսրայելյան
հայտարարության
չչորացած
Հայաստանի
Ադրբեջանի
երեկ
Աթենքում
հանդես
եկան
մեղադրանքներով
.-2009.-3
Խաղաղ
հնարավորություններ
.-2009.-4
21069.
Խաչատրյան
Մարիետա
Աթենքի
արձագանքներն
ինչպես
միշտ
տարբեր
դիրքերից
//
դեկտ
Հակոբյան
Ջեյմս
Հերթական
Աթենքից
.-2009.-5
Մանվելյան
Մանվել
Հայկ
21072.
Նազարյան
Նարինե
.-2009.-3
Լիլիթ
Բանակցային
կարգավորմանը
.-2009.-3
21074.
Ерканян
Артем
Греции
завершило
работу
министров
ОБСЕ
время
.-2009.-
дек
21075.
Маргарян
Рубен
Красное
черное
.-2009.-5
дек
Հայաստանի
Հանրապետության
արտաքին
քաղաքականությունը
Внешняя
политика
Республики
Армения
Այվազյան
Մարթա
Հարցազրույց
2005-
2008
բաժնի
վարիչ
Այվազյանի
] //
.-2009.-25
21077.
Գեղամյան
Արտաշես
Շախմատային
Պետ
նեոօսման
կայսեր
. //
որգյան
Հերթը
վրացիներին
Հայ-վրաց. հարաբեր. մասին] //
.-2009.-25
Գոմցյան
Արարատ
ծառեր
պետք
ընդհանուր
բարեկամության
ճանապարհին
Հարցազրույց Ռուսաստանի
մասում
Գոմցյանի
դեկտ
Գրիգորյան
Վարդան
տարվա
արտաքին
քաղաքական
մարտահրավերներ
.-2009.-25
կանդարյան
Գոհար
Հարցազրույց իրանագետ Գ.Իսկանդարյանի
Հարությունյանը
] //
.-2009.-2
21082.
Վահրամ
աշխատանքը
խաչբառ
Հարցազրույց Հունաստանում ՀՀ դեսպան Վ.Կաժոյանի հետ / Գրի առավ Ա.Բադալյանը] // Ազգ.-2009.-10
Մելքումյան
դարձել
դեկտ
Маргарян
Рубен
Турецким
журналистам
О встрече тур. журналистов
главой
Налбандяном
Ереване
.-2009.-22
дек
Հայաստանի
Թուրքիայի
միջև
երկկողմ
հարաբերությունները
կարգավորող
արձանագրությունների
протоколах
урегулированию
Арменией
Турцией
Ամատունի
Արամ
Ցանկության
կարողության
//
Այթուլու
Գյոքչե
հարաբերությունների
կարգավորման
նախաձեռնությունը
ավարտվել
մարտին
.-2009.-25
Առուստամյան
Գայանե
Հայաստանը
նահանջել
ՀԱԿ ներկայացուցիչ Դ.Շահնազարյանի
] //
.-2009.-25
Ասլանյան
Խաչիկ
ինչպե՞ս
արտգործնախարար
Սերժ
.-2009.-12
21089.
Բաբաջանյան
Արման
ինչ
ասեն
2009.-1
Բաբուխանյան
Հայկ
Հարցազրույց ՍԻՄ նխգ. Հ.Բաբուխանյանի
առավ
] //
.-2009.-18-21
դեկտ
21091.
Գաբրիելյան
Էմմա
վավերացման
հնարավորությունը
2009.-24
Գաբրիելյան
Էմմա
թուրքական
հարաբերություններ
խնդրում
Գաբրիելյան
Էմմա
Թուրքիան
չհանձնի
քննությունը
21094.
Գաբրիելյան
Էմմա
Նալբանդյանը
երկու
գործընթացների
.-2009.-3
21095.
Գաբրիելյան
Էմմա
Նալբանդյանն
Դավութօղլուն
քննարկել
մյունխենյան
արդյունքները
Գաբրիելյան
Էմմա
Պաշտոնական
մեղադրում
գործընթացը
ձգձգելու
մեջ
//
լաջյան
Հսվհաննես
.-2009.-18-21
դեկտ
Գալոյան
Արման
հայկական
ծուղակու՞մ
.-2009.-15
21099.
Գալոյան
տեղեկություն
պետքարտուղարության
պաշտոնական
կայքերում
Հայք
.-2009.-16
Գասպարյան
Արման
քարի
Քաղաքագետ Ա.Իսկանդարյանի
մամլո
]//
.-2009.-25
Գեղամյան
ալին
մոտ
ԱԺ «Ժառանգություն
մասին
դեկտ
21102.
Գրիգորյան
Նելլի
Կլուծվե՞ն
Խոսքը
հարաբեր
//
.-2009.-24
դեկտ
21103.
Գրիգորյան
Ստեփան
Վաշինգտոնում
որքան
Հարցազրույց «Գլոբալիզացիայի
տարածաշրջանային
համագործակցության
վերլուծական
կենտրոնի
Գրիգորյանի
Վարդանյանը
] //
de facto.-2009.-25
դեկտ
Գրիգորյան
ան
դեսանտի
//
.-2009.-22
21105.
Գրիգորյան
Վարդան
Խաղաղությա՞ն
գերիշխանության
21106.
Ենոքյան
արձանագրությունները
նոր
բանակցային
գործընթացի
Հարցազրույց
հետազոտ
կենտրոնի
] //
de facto.-2009.-8-10
Զաման
բերին
թուրքական
արձանագրությունների
ստորագրությունը
.-2009.-24
Էրգին
Սեդաթ
թուրքական
արձանագրությունները
խորհրդարանի
մարտիմեկյան
որոշման
.-2009.-18
21109.
Թովմասյան
Հրայր
շահարկումներին
վերջ
Հարցազրույց
առավ
] //
.-2009.-1
սյան
Տիգրան
Արձանագրությունների
վավերացումը
կորուստներ
Հարցազրույց ԱԺ պատգ. Տ.Թորոսյանի
առավ
Մանուկյանը
.-2009.-17-18
Տիգրան
հարցերում
զիջումների
ոչինչ
Հարցազրույց ԱԺ պատգ. Տ.Թորոսյանի
.-2009.-18
դեկտ
Իշխանյան
Տարոն
Թուրքիայի
ճնշումները
շարունակվում
de facto.-2009.-11-14
Իսրայելյան
նախարար
երկխոսություն
փորձ
չքննարկվի
արձանագր
վերաբերյալ
.-2009.-8
21114.
Խաչատրյան
Լիանա
Ադրբեջանը
//
21115.
Խաչատրյան
Լիանա
ամաչում
առաջ
ելույթների
Իրավաբան. գիտ. թեկն. Հ.Թովմասյանի
] //
.-2009.-18
21116.
Խաչատրյան
Մարիետա
փորձությունների
.-2009.-19
Խաչատրյան
Նաիրա
Թուրքական
խաղերին
//
.-2009.-11
Խաչատրյան
Նաիրա
քննության
գամ
Ռազմավար
կենտրոնի
մամլո
ասուլիսի
մասին
] //
դեկտ
Խաչատրյան
Նաիրա
Կարգավորման
գործընթացը
ընթանում
սցենարով
ԱԺ ՀՀԿ խմբակց
անդամ
Մինասյանի
ասուլիսի
մասին
աշխարհ
.-2009.-3
21120. .
Խաչատրյան
Մեր
բարևը
զիջում
Հայ-թուրք. հարաբեր. շուրջ
Բաբուխանյանի
տեսակետի
.-2009.-10
Խեմչյան
Արթուր
հանդիպումից
դեկտ
Կամավոսյան
Օֆելյա
պատրաստ
թուրքական
բացմանը
//
Հանրապետ
.-2009.-19
Հակոբյան
Արմեն
Հայաստանը
տալիս
Հակոբյան
Սևակ
նոր
բերել
Հայ-թուրք. արձանագր. վավերացման
] //
.-2009.-2
Ստորագրահավաքը
շարունակվում
2009.-16
Հարությունյան
Գևորգ
Նախապայմանները
բացառելու
համար
երաշխիքներ
Հայաստան
Թուրքիա
հարաբեր
կարգավորելու
ներկայացուցիչ
ին
հարաբեր
հանձնաժողովի
Ռուստամյանի
աշխարհ
.-2009.-26
դեկտ
Հարությունյան
Լյուդմիլա
եկող
ակնարկների
չունի
Հարցազրույց փիլ. գիտ.դ-ր, պրոֆ. Լ.Հարությունյանի
.-2009.-9
Հարությունյան
Խոսրով
Արձանագրությունները
մինչև
կվավերացվեն
Հարցազրույց ՀՔԴՄ նխգ. Խ.Հարությունյանի
Գրի
.-2009.-11
21129.
Հարությունյան
Հասմիկ
Կոնվենցիայի
ընդունումը
ազդու
Արմենական
ՌԱԿ
Ավետիքյանը
փոխատենապետ
վերլուծաբան
Մանվելյանը
պատմաբան
հարաբեր
] //
.-2009.-23
21130.
Հովհաննիսյան
դեկտեմբերի
//
de facto.-2009.-8-10
Հովհաննիսյան
Մակերեսային
ինքնագոհ
ուժեղների
դեկտ
Հովհաննիսյան
Րաֆֆի
բարոյականության
ինչ
դրեք
.-2009.-19
Հովհաննիսյան
Quid Pro Quo? //
.-2009.-19
21134.
Հովսեփյան
Թուրքերը
թշնամիներն
Ազգ
2009.-10
Ղազարյան
հարաբերությունների
առանձնահատկությունները
2009.-2
Ղահրամանյան
Մարիաննա
Ճանապարհը
երկխոսությունն
«Հանրապետություն» կուս. քաղխորհրդի
Սուրենյանցի
մասին
.-2009.-19
դեկտ
21137.
Մախսուդյան
Արփի
հարաբերությունները
փորձերը
//
.-2009.-11
21138.
Մախսուդյան
Արփի
Բանավիճեցին
Հովհաննիսյանն
Նալբանդյանը
Կապիտալ
.-2009.-10
նգասարյան
Կարինե
խորհրդակցություն
բազմաթիվ
հարցականներով
ՀՅԴ] // Երկիր.-2009.-10
21140.
Մանգասարյան
Ժառանգությունն
սահմանադրական
որոշում
.-2009.-23
21141.
Մանուկյան
Ինչի՞
մասին
2009.-9
Մանուկյան
Հրայր
բացումը
կնպաստի՞
ժողովրդավարությանը
Հայ
հարաբեր
վերաբերյալ
արևելագետ
վհաննիսյանի
տեսակետների
.-2009.-10-11
Մարաշլյան
Լևոն
ամենամեծ
մեկը
.-2009.-23
21144.
Մարտիրոսյան
Գագիկ
շարունակում
կորցնել
Հայք
.-2009.-24
Գագիկ
Միջազգային
հանրությունը
կասի
Հարցազրույց ԱԺ ՀՀԿ խմբակց
Մելիքյանի
.-2009.-10
դեկտ
21146.
Մելքոնյան
Արմենուհի
Ցեղասպանության
երաշխիք
Հայաստանից
Ադրբեջանը
//
.-2009.-3
Մեսրոպյան
Տաթև
Կոալիցիան
փորձում
//
Հայք
2009.-24
21148.
Մինասյան
Արծվիկ
Դալլաքյան
Վիկտոր
Սուրենյանց
Սուրեն
Արձանագրությունները
չեղյալ
կարծես
չունի
Ճեպազրույցներ
Մինասյանի
Սուրենյանցի
e facto.-2009.-18-21
Մխիթարյան
Լուսինե
հետո
Սաֆրաստյանը
.-2009.-3
Սարգիս
անորոշության
քաղաքականություն
Հարցազրույց Շվեյցարիա
ընկերակց
Շահինյանի
Ադամյանը
2009.-18
21151.
Չաքրյան
ւմը
դրական
.-2009.-3
Ռուբինյան
Ինչպե՞ս
քավել
մեղքերը
Հարցազրույց
Ռուբինյանի
Գրիգորյանը
] //
.-2009.-9
21153.
Սահակյան
չուժեղացանք
համենայնդեպս
ոչինչ
չկորցրինք
հարաբեր
ընթացքը
գործիչները
.-2009.-24
դեկտ
Սիմոնյան
Սյուզան
Տնտեսագետ
քաղաքագետ
Գրիգորյանի
մասին
Հրապարակ
.-2009.-15
Սիմոնյան
Սյուզան
Ուժերն
արձանագրությունների
ՀՅԴ, «Ժառանգություն
] //
Հրապարակ
.-2009.-2
Գուլանյան
Մերուժան
Հարցազրույց գրող Մ.Տեր-Գուլանյանի հետ
առավ
Թադևոսյան
Արկադի
Գեներալները
Հարցազրույց գեներալ-մայոր
առավ
Բարսեղյանը
] //
Տիգրանյան
Արմեն
հարաբերությունների
գործընթացն
ավարտված
ՀԱԿ ներկայացուցիչ Դ.Շահնազարյանի
մասին
.-2009.-25
Հյու
դերակատարություն
ենա
Հարցազրույց միջազգ. ճգնաժամ
ծրագրերի
Գաբրիելյանը
] //
21160.
Քոհեն
Սամի
որպես
Տարեգիր
2009.-16
Арис
Ответ
прозвучал
незамедлительно
Голос
.-2009.-17
дек
Микаелян
Левон
Груз
проблем
.-2009.-24
Дашнаки
радикальные
меры
дек
. 3.
Քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Զանգվածային
քաղաքական
կազմակերպություններ
շարժումներ
Политические
движения
Массовые
политические
организации
движения
Չաքրյան
Հակոբ
Եվրոհանձնաժողովը
Թուրքիայի] «Ժողովրդավարական
2009.-16
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքական
ակցություններ
շարժումներ
Политические
движения
Республики
Армения
Անտինյան
Էդվարդ
Զիջումները
Հարցազրույց ՀՌԱԿ փոխատենապետ
Գրիգորյանը
.-2009.-17-18
Անտինյան
Էդվարդ
Ինչու
ժամանակին
ոչնչացրին
Հարցազրույց ՀՌԱԿ փոխատենապետ Է.Անտինյանի հետ
Հայոց
.-2009.-19
դեկտ
Առուստամյան
Գայանե
Գերտերությունները
Սերժ
ՀԺԿ նխգ. Ս.Դեմիրճյանի
մամլո
] //
.-2009.-17
Առուստամյան
Գայանե
Հռոմի
ՀՀԿ կուս. մասին] //
.-2009.-19
Ավագյան
Ռուբեն
Մարդկության
Հարցազրույց
Միավորված
գյանի
] //
.-2009.-3
21170.
Գայանե
մարդը
ԲՀԿ անդամ Ն.Զոհրաբյանի
մամլո
մասին
.-2009.-22
դեկտ
Բաբայան
Վահան
պատրաստվում
2012-
ընտրություններին
Հարցազրույց
.-2009.-25-28
21172.
Բաբուխանյան
Հայկ
2010-
Հարցազրույց ՍԻՄ կուս. նխգ. Հ.Բաբուխանյանի
հետ
.-2009.-29
Գալոյան
Արման
Բանդան
«Ժողովրդական
Մակեյանի
ելույթի
] //
դեկտ
ոյան
Արման
մնում
օրակարգում
ՀԺԿ նխգ. Ս.Դեմիրճյանի
մամլո
մասին
.-2009.-17
Գալոյան
Արման
Մարքսիստը
Էնգելսի
խորհուրդները
Դ.Հակոբյանի
] //
.-2009.-16
21176.
Գասպարյան
հավատարիմ
շնորհանդեսին
ներկա
Գեղամյան
Արտաշես
ինչու՞
հեռացար
Հարցազրույց «Ազգային միաբանություն» կուս. նխգ. Ա.Գեղամյանի հետ
.-2009.-11-14
21178.
Գևորգյան
Անի
հազվադեպ
հեղինակներից
բոլոր
հոդվածները
ՀՀՇ
Հովակիմյանի
Մենք
հրապարակախոս
շնորհանդեսի
մասին
.-2009.-2
Գիմիշյան
Սոս
գիշերում
հանձնելու
ստորագրելու
Հարցազրույց «Քրիստոնյա
ժողովրդական
վերածնունդ
]//
Չորրորդ
21180
Գրիգորյան
Նելլի
Մանվել
տարբերությունը
ակարդակում
//
.-2009.-22
Գրիգորյան
Նելլի
Հայաստան
մատաղացու
Ա.Կարապետյանը
.-2009.-22
21182.
Գրիգորյան
Նելլի
Պետրոսյանը
Մարքսի
հետևո՞րդ
ինչպես
Մանուկյանը
բացեց
Հովհաննիսյանի
Առավոտ
Գրիգորյան
Նելլի
ե՞րբ
Ժառանգությունը
որդեգրեց
.-2009.-18
Դավթյան
Կարմեն
կատարել
բարդ
//
Իրավունքը
de facto.-2009.-1-3
Դեմիրճյան
Ստեփան
երկիրը
երկիր
»:
Հարցազրույց ՀԺԿ նխգ. Ս.Դեմիրճյանի
Եսայանը
] //
.-2009.-16
Դեմիրճյան
Ստեփան
պահանջ
Հարցազրույց ՀԺԿ առաջնորդ Ս.Դեմիրճյանի
քաղաքականության
նախաձեռնությունների
տարի
Ասում
Հարությունյանը
Հայաստանի
Հանրապետ
.-2009.-24
Թովմասյան
Ռուբեն
Թովմասյանն
կապեր
ունի
ինձ
Հարցազրույց Հայաստանի կոմկուսի կոմիտեի առաջին քարտուղար Ռ.Թովմասյանի հետ / Գրի առավ Վ.Վարդանյանը] // Իրավունքը de facto.-2009.-15-17
Իսրայելյան
Աննա
նժդեհական
Էկոն. և ֆին. նախ. ՀՀԿ
անդամակցելու
.] //
Ծառուկյան
Գագիկ
Ծառուկյանի
ներին
Հարցազրույց ԲՀԿ նխգ.,
Ծառուկյանի
/
.-2009.-25
դեկտ
Ծառուկյան
Գագիկ
մարդկանցից
միշտ
անել
Հարցազրույց ԲՀԿ նխգ. Գ.Ծառուկյանի
] //
.-2009.-25-28
դեկտ
21192.
Ծառուկյան
Գագիկ
գիտելիքներ
ունեցողը
հարթի
ճանապարհը
Հարցազրույց
ւկյանի
] //
Իրավունքը
facto.-2009.-25
Կարապետյան
Արամ
Հայաստանն
Հարցազրույց ՆԺԿ նխգ. Ա.Կարապետյանի հետ
Իրավունքը
de facto.-2009.-18-21
21194.
Հակոբյան
Սևակ
Եկել
բանակցությունները
ողջամիտ
ՀՅԴ բյուրոյի
դատի
Մանոյանի
մասին
] //
.-2009.-
Հարությունյան
Գևորգ
բոլորը
Ազգ. միաբան. կուս. նխգ. Ա.Գեղամյանի
ծննդյան
60-
21196.
Հովհաննիսյան
Ավանդների
ատուցումը
կշարունակվի
«Օրինաց
երկիր
կուս
] //
Հայոց
աշխարհ
.-2009.-2
դեկտ
Հովհաննիսյան
Հովհաննես
Լեռնային
հիմնահարցի
լուծումը
շատ
մոտ
Հարցազրույց Հայաստանի լիբերալ
Հովհաննիսյանի
հետ
Հայաստանի
2009.-11
Մաթևոսյան
Շուշան
վերադառնա
ՀՅԴ բյուրոյի
ովհաննիսյանի
մասին
] //
.-2009.-15
Մանոյան
Կիրո
Թուրքիայի
համար
հայկական
առաջնահերթություն
Հարցազրույց ՀՅԴ բյուրոյի
հայ
Մանոյանի
Սահակյանը
.-2009.-10
Մանվելյան
Արմեն
Արմենական
կուսակցություն
անց
նուկյան
Արամ
Երկխոսությունը
գործով
Հարցազրույց ՀՀՇ վարչ. անդամ Ա.Մանուկյանի
Մերոնք
2009.-3
Մանուկյան
ճնշումների
ուժեղացման
ՀԺԿ նխգ. Ս.Դեմիրճյանի մամլո
] //
Մանուկյան
Հեղինե
համագործակցությունը
ՀՀԿ
Ժամանակ
դեկտ
21204.
Մանուկյան
Հրայր
Հանրահավաքի
ՀԺԿ առաջնորդ Ս.Դեմիրճյանի
.-2009.-17-18
21205.
Մարգարյան
Գառնիկ
ժամանակը
Հարցազրույց «Հայրենիք և պատիվ» կուս. նխգ. Գ.Մարգարյանի
] //
.-2009.-19
21206.
Մարգարյան
Հրանտ
Դաշնակցությունը
ւմ
հիմնական
լուծումների
ՀՅԴ բյուրոյի
ներկայացուցչի
ելույթը
] //
Երկիր
.-2009.-22
դեկտ
1-2:
Մարտիրոսյան
Անժելա
հաղթանա՞կ
թե՞
// 168
.-2009.-10-11
Մարտիրոսյան
Արմեն
գնաճի
պայմաններում
Հարցազրույց
Ժառանգություն
Մարտիրոսյանի
Ադամյանը
] //
de facto.-2009.-11-14
21209.
Մեսրոպյան
Տաթև
փորձում
հաստատվել
խորհրդարանում
//
.-2009.-24
Ստեփան
Ձեռքբերումը
մարդիկ
շարունակում
Հարցազրույց
ասյանի
Չորրորդ
դեկտ
21211.
Միքայելյան
родил
Исаака
ՀՀ կուս
կազմավորման
մասին
] //
Չորրորդ
.-2009.-19
Ներսիսյան
Աշոտ
ՀՍՌԿ
պատմությունն
ամբողջության
մեջ
Ս.Սարգսյանի «Հայ Սահմանադրական ռամկավար կուսակցություն (1908-1921
մասին
] //
.-2009.-5
21213.
Նշանյան
Մարկ
ննպատակ
ՀՅԴ-ի մասին] //
Չորրորդ
դեկտ
21214.
Պեպանյան
Արծրուն
ՀՀ քաղ. կուս. մասին] //
.-2009.-4
21215.
Պողոսյան
Լիլիթ
հեռատես
նախաձեռնությունների
ՀՔԴՄ նխգ.,ՀԽ անդամ Խ.Հարությունյանի
մասին
աշխարհ
.-2009.-24
Ռուստամյան
Արմեն
Ինքնանպատակ
Հարցազրույց դաշնակցական Ա.Ռուստոմյանի
.-2009.-5
Սարգսյան
Արամ
Հարցազրույց «Հանրապետություն» կուս
Խեմչյանը
] //
դեկտ
21218.
Սարգսյան
Արամ
պայթյուն
Հարցազրույց «Հանրապետություն» կուս
.-2009.-16
21219.
Սուրենյանց
Սուրեն
վարչապետը
պրակտիկ
առանցք
իշխանության
Հարցազրույց «Հանրապետություն» կուս. քաղխորհրդի անդամ Ս.Սուրենյանցի
.-2009.-15-
21220.
Տիգրանյան
Դադարն
ՀԺԿ առաջնորդ Ս.Դեմիրճյանի
մամլո
Տարեգիր
.-2009.-17
համագումարը
РПА
Ամատունի
Արամ
Այդ
ծանոթ
բառը
երկխոսություն
2009.-2
Անդրեասյան
Էդիկ
Հեռակա
բանավեճի
ՀՀԿ
նյութերի
//
.-2009.-4
21223.
Առուստամյան
Գայանե
համագումարների
կարոտախտով
լայնածավալ
շոուն
ՀՀԿ 12-րդ համագումարում
ելույթի
] //
գյան
Լիլիթ
// 168
.-2009.-1-2
Ավետյան
Արմինե
նախագահին
կուսակցությունում
ՀՀԿ փոխնխգ
մասին
] // 168
21226.
Ավետյան
Արմինե
Հերթական
ընտրությունները
.-2009.-1-2
Բադալյան
Հակոբ
Սերժ
Սարգսյանը
օգնում
ՀՀԿ 12-րդ համագումարում
ելույթի
] //
.-2009.-9
21228.
Բարսեղյան
Լուսինե
ինչի՞
Հայկ
Գալաջյան
Հովհաննես
համագումար
ի՞նչն
ի՞նչն
.-2009.-1-3
Գալոյան
Արման
գործի
տարբերությունը
ՀՀԿ
համագումարում
ույթի
] //
.-2009.-1
21231.
Գալոյան
Արման
Նույնիսկ
ՀՀԿ 12-րդ համագումարի վերաբերյալ
անդամ
Արզումանյանի
] //
դեկտ
Գեղամյան
Արտաշես
Մենք
եղել
աշխարհ
.-2009.-1
21233.
Գրիգորյան
Նելլի
ռորը
մասին
//
դեկտ
21234.
Եսայան
Մարգարիտ
Ազատորեն
անհրաժեշտաբար
.-2009.-1
21235.
Զոհրաբյան
Ռազմիկ
Հարցազրույց ՀՀԿ փոխնխգ. Ռ.Զոհրաբյանի հետ / Գրի առավ
Սահակյանը
] //
.-2009.-4
Թովմասյան
Թագուհի
ընտրակեղծիքները
Չորրորդ
ինքնիշխան
.-2009.-1
Թորգոմյան
Հայկ
Կոմունիստական
ներկայով
պահպանողական
Լուսանցք
.-2009.-4-10
դեկտ
Խաչատրյան
Մարիետա
Ազատորեն
21239.
Խաչատրյան
ուժեղ
նախագահի
ելույթ
ՀՀԿ մամլո
խմբակց
նի
մասին
] //
Հայոց
.-2009.-1
Կամավոսյան
Օֆելյա
Ավելի
յուրաքանչյուրի
համագումարում
միաձայն
վերընտրվեց
երկրի
21241.
Հալաջյան
Նանա
Երկիրը
ծուռ
հայելիների
թագավորությունում
Սերժ
նոյեմբերյան
Մերոնք
.-2009.-1
21242.
Հարությունյան
Հանրապետականը
միասին

.-2009.-1
21243.
Մամիկոնյան
Նաիրա
Ծրագրային
ոչինչ
համագումարում
ելույթը
գնահատեցին
ոչինչ
չասող
.-2009.-1
Մանգասարյան
Համագումար
.-2009.-1
Մանուկյան
Արամ
Հարցազրույց ՀՀՇ վարչ. անդամ Ա.Մանուկյանի
.-2009.-4
Մանուկյան
խնդիրներ
//
.-2009.-5
21247.
Մանուկյան
բյուրեղանում
միայն
կրիմինալի
Ժամանակ
.-2009.-1
Մարգարյան
Հրանտ
գնահատական
Հարցազրույց
բյուրոյի
Մարգարյանի
.-2009.-4
Շահնազարյան
Լևոն
շեշտադրումներ
ուժեղացնում
դիրքորոշումը
Հարցազրույց
վերլուծ
էլեկտրոն
գլխ
Մելիք
դեկտ
21250.
Սահակյան
Մենք
չենք
կղզիացած
մնալ
Հարցազրույց ՀՀԿ մարզ
ծրագրերը
համակարգող
Սահակյանի
.-2009.-1-3
21251.
Սարգսյան
Եկել
անհրաժեշտաբար
ելույթը
համագումարում
//
Հայաստանի
21252.
Սարգսյան
տրել
Հատվածներ
նխգ
համագումարում
ելույթից
.-2009.-1
Սարգսյան
Սերժ
Մենք
հանձնելու
քննությունը
Հայոց
.-2009.-1
Սարգսյան
Պարտավոր
սերունդներին
երկիր
ՀՀ նխգ.,ՀՀԿ նխգ. Ս.Սարգսյանի ելույթը
Տիգրանյան
Արմեն
խեղդում
կրակում
ՀՀԿ 12-րդ համագումարի վերաբերյալ
Ժառանգություն
Մարտիրոսյանի
տեսակետի
մասին
Տարեգիր
.-2009.-1
Овнатанян
должна
только
мудрой
,, //
.-2009.-1
дек
21257.
Овнатанян
Тамара
Дашнакцутюн
единственно
правильным

.-2009.-3
дек
21258.
Саркисян
Важнейшая
задача
общества
.-2009.-2
дек
Чилингарян
Аревик
Сумели
корабль
,, //
.-2009.-1
дек
կոնգրես
ՀԱԿ
Армянский
национальный
конгресс
21260.
ժամանակավոր
հանձնաժողովը
ցուցաբերել
միակողմանի
վերաբերմունք
.-2009.-24
հանձնաժողովը
միտումնավոր
ճշմարտությունը
ՀԱԿ զեկույցը] // Տարեգիր.-2009.-24
Աղաբեկյան
Ինչպես
պաշտպանում
մարդու
իրավունքները
աշխարհ
.-2009.-12
Ամատունի
Արամ
Կոնգրեսի
ներսը
//
21264.
Անդրեասյան
Էդիկ
նոր
ՀԱԿ համակարգող
դիտարկումների
] //
.-2009.-25
Արամյան
Ակնհայտ
ԼՂ հակամարտ
վերաբերյալ
համակարգող
տեսակետի
մասին
] //
Չորրորդ
2009.-5
21266.
Արամյան
Թեման
դատավարությամբ
ՀԱԿ համակարգող
ասուլիսի
ն
] //
Չորրորդ
2009.-24
Արզումանյան
Ալեքսանդր
ու՞ր
Հարցազրույց ՀԱԿ
Արզումանյանի
Ավետյանը
.-2009.-12-14
Արզումանյան
Ալեքսանդր
բացառեց
Ղարաբաղի
Հարցազրույց
անդամ
Արզումանյանի
առավ
Գաբրիելյանը
] //
.-2009.-12
դեկտ
Աֆյան
Հովիկ
ՀԱԿ անդամ Դ.Շահնազարյանի մամլո ասուլիսի մասին
Ազգ
.-2009.-25
Գաբրիելյան
Վարդան
Ընդդիմության
երթը
//
Գալոյան
Արման
Հանրապետականների
ՀԱԿ անդամ Ա.Մանուկյանի
մասին
Գեղամյան
Արտաշես
Հայոց
.-2009.-8-9
Գեղամյան
Ինքնորոշվիր
Ղարաբաղ
Ադրբեջանի
ՀԱԿ համակարգող
] //
.-2009.-5
Գեղամյան
Արուսյակ
ինչ
ՀԱԿ համակարգող
մասին
] //
.-2009.-24
Գևորգյան
Կոնգրեսի
հանրահավաքը
Հայք
2009.-11
21276.
Գրիգորյան
Արման
Գործընթացը
գնացել
կլինի
Հարցազրույց ՀԱԿ ներկայացուցիչ Ա.Գրիգորյանի
առավ
Գաբրիելյանը
.-2009.-5
.-
21277.
Գրիգորյան
Նելլի
երթ
.-2009.-11
21278.
Զուրաբյան
Լևոն
Հիմնական
ուղղությունից
մեզ
կարող
շեղել
Հարցազրույց ՀԱԿ ներկայացուցիչ
հետ
] //
de facto.-2009.-4-7
21279.
Զուրաբյան
Լևոն
Ռեժիմը
սպառնացող
ճգնաժամի
Հարցազրույց ՀԱԿ համակարգող Լ.Զուրաբյանի հետ / Գրի առավ Հ.Մանուկյանը
] //
.-2009.-15
Իգիթյան
Հովհաննես
ւնի
Հարցազրույց
ՀԱԿ
Խեմչյանը
] //
դեկտ
Խաչատրյան
Անժելա
իշխանությունն
ՀԱԿ ներկայացուցիչ Դ.Շահնազարյանի
ասուլիսի
մասին
Հայք
.-2009.-25
դեկտ
Խաչատրյան
Անժելա
իրավունքների
ՀԱԿ երթի
ին
] //
Խաչատրյան
Արմեն
Միքայելյանը
կվիրահատվի
Հարցազրույց ՀԱԿ իրավ. աջակց. ծառայության
համակարգող
առավ
] //
.-2009.-5
Խաչատրյան
Կոնգրեսի
քաղաքական
օրակարգում
ոչինչ
//
դեկտ
Կարապետյան
Արմինե
ՀԱԿ
մասին
] //
.-2009.-8
Կարապետյան
Վլադիմիր
Գիտեմ
մարդիկ
մեզանից
ավելին
Հարցազրույց ՀԱԿ արտաքին հարաբեր
հանձնաժող
համակարգող
Բաբայանը
.-2009.-8
Մանուկյան
Հեղինե
Գերտերությունների
թուրքական
հարաբերությունների
ժողովրդավարության
Մարտի 1-ի դեպքերի առնչ. ԵԽԽՎ քննարկումների
վերաբերյալ
համակարգող
] //
.-2009.-24
Մարտիրոսյան
Էլմիրա
Մինչև
հետապնդումներն
ՀԱԿ վարչ. անդամ
Ջհանգիրյանի
ելույթի
մասին
Մեսրոպյան
Տաթև
Կոնգրեսն
ապացուցեց
Մարտի 1-ի դեպքերի ԵԽԽՎ քննարկումների
վերաբերյալ
համակարգող
մամլո
] //
.-2009.-24
21291.
Պողոսյան
Լիլիթ
Փորձված
աղվեսը
երկու
ոտքով
թակարդն
ընկնում
//
21292.
Ջհանգիրյան
երդվել
Հարցազրույց
հանձնաժող
Ջհանգիրյանի
Վեզիրյանը
Չորրորդ
ինքնիշխան
Ջհանգիրյան
Գագիկ
Ժողովուրդը
Հարցազրույց
հարցերով
կենտրոնի
Ջհանգիրյանի
հետ
Հովակիմյանը
] //
Հայկ
Սահակյան
Մեսրոպ
տպավորությունը
ՀԱԿ անդամ Դ.Շահնազարյանի մամլո ասուլիսի մասին] //
21295.
Սարգսյան
Լիլիթ
հետաքրքրված
Պետրոսյանի
նոյեմբերի
ելույթով
Վարդանյան
Վահան
Հերթապահ
միջոցառում
մարտին
ՀԱԿ երթի
] //
de facto.-2009.-11-14
Վեզիրյան
Գոհար
սարերի
«Մարդու իրավունքները
կենտրոնի
ելույթի
] //
Չորրորդ
դեկտ
21298.
Փիլոսյան
Անահիտ
Ամեն
զարգացումներ
ՀԱԿ համակարգող
մեկնաբան
2009.-5
Микаелян
Левон
Барельеф
О выступлении Л.Тер-Путросяна на открытии
барельефа
Демирчяну
Голос
.-2009.-8
дек

տարաձայնությունների
մասին
разногласии
Աճեմյան
Սեդրակ
մեր
խոհանոցին
Հարցազրույց ՍԴՀԿ կենտրոն
Աճեմյանի
Խանումյանը
] //
.-2009.-5
21301.
Անդրեասյան
Էդիկ
կամ
կուսակցական
//
.-2009.-18
Առուստամյան
Գայանե
Եղիազարյանը
երդվել
.-2009.-2
Առուստամյան
Գայանե
Հնչակների
րջին
.-2009.-18
դեկտ
Առուստամյան
Գայանե
Ճանկուլյանից
մինչև
Շիրխանյան
զառամյալ
ՍԴՀԿ ատենապետ Լ.Սարգսյանի պարզաբանումների
մասին
.-2009.-15
դեկտ
Առուստամյան
Գայանե
վետերաններից
մնացել
երեքը
//
.-2009.-24
21306.
Սարգսյան
Լիլիթ
.-2009.-19-
Ավետյան
Արմինե
ստեղծել
ՍԴՀԿ ատենապետ
մասին
.-2009.-15-16
Գալոյան
Արման
Կուսակցության
պառակտման
//
Հայք
2009.-18
Գալոյան
Արման
ՍԴՀԿ
ժամանակ
ՍԴՀԿ վարչ
մասին
] //
21310.
ՍԴՀԿ ատենապետ Լ.Սարգսյանին ուղղված հայտարար
մասին
] //
9.-15
Գրիգորյան
Նելլի
Սցենարիստ
բեմադրող
Տիգրան
վարչապետին
մեղադրում
կազմաքանդելու
//
.-2009.-16
Եղիազարյան
Գուրգեն
կազատվի
Սեդրակ
Աճեմյանից
Հարցազրույց ՍԴՀԿ
Գրի
Խանումյանը
Խանումյան
Քրիստինե
ակտել
Ս.Աճեմյանը
Շիրխանյանը
.-2009.-14
Խաչատրյան
Նաիրա
մոտ
կնիքն
շեֆն
//
.-2009.-19
21315.
Կիրակոսյան
Համլետ
կուսակցական
.-2009-23
Հարությունյան
Հասմիկ
բրենդի
//
.-2009.-18
Մամիկոնյան
Նաիրա
նչակյան
խմորումներ
ՍԴՀԿ
գործուն
ընթացքում
երկրորդ
անգամ
պառակտման
եզրին
դեկտ
Մանուկյան
հնչակյանները
//
.-2009.-19
21319.
Մանուկյան
օրինական
2010
//
.-2009.-17
21320.
Մանուկյան
վարչությունը
սատարում
ատենապետին
//
Մանուկյան
Շիրխանյանին
սպառնում
վտանգը
.-2009.-3
Մանուկյան
Հրայր
Հնչակները
դատարան
ժամ
2009.-22-23
Մեսրոպյան
Տաթև
2009.-22
21325.
Միքայելյան
Կարեն
Կանխատեսելի
ներ
Չորրորդ
.-2009.-18
Շիրխանյան
Վահան
իշխանամետության
մեղադրելը
Հարցազրույց ՍԴՀԿ
Շիրխանյանի
.-2009.-11-14
21327.
Շիրխանյան
Վահան
պատկանում
կուսակցությանը
Հարցազրույց ՍԴՀԿ անդամ Վ.Շիրխանյանի
խմորումների
մասին
Գրիգորյանը
.-2009.-19
Վարդանյան
Վահան
Ներհնչակյան
շարունակվում
de facto.-2009.-18-21
Տիգրանյան
Արմեն
Շիրխանյանի
կնիքն
կնիկը
չարիքներ
.-2009.-19
Чилингарян
Аревик
печати
.-2009.-19
дек
համագումարը
партии
Оринац
Աֆյան
հետ
հզորների
համագործակցություն
համագումարում
2009.-15
Գրիգորյան
Նելլի
Մեր
հաղթաթուղթը
մարդկանց
աչքերին
երկիր
Բաղդասարյանը
.-2009.-15
Հարությունյան
Գևորգ
Բարեփոխումները
այլընտրանք
չունեն
.-2009.-15
Հարությունյան
Կոալիցիան
ունի
//
Հայոց
.-2009.-15
21335.
Ղահրամանյան
Մարիաննա
գովերգում
Հրապարակ
.-2009.-15
Մանուկյան
բարձրացե՞լ
.-2009.-12
Մխիթարյան
Լուսինե
հարևանների
հարաբերությունները
բնականոն
իրականացվող
համագումարում
հայտարարեց
կուս
տանի
Հանրապետ
.-2009.-15
21338.
Императив
придавать
разрушать
ломать
О речи президента
Саргсяна
еркир
,,)] //
.-2009.-16
дек
Чилингарян
Аревик
,,:
дела
//
Армении
.-2009.-15
дек
Երիտասարդական
կան
քաղաքական
ազգային
կուսակցություններ
շարժումներ
Политические
национальные
молодежные
детские
движения
организации
Հայաստանի
Հանրապետության
երիտասարդական
մանկական
քաղաքական
կուսակցություններ
կազմակերպություններ
Молодежные
детские
политические
партии
организации
Республики
Армения
Գասպարյան
միտքը
խելամիտ
գաղափարը
մեր
երկրում
րահամյանը
շնորհավորեց
երիտ
ներկայացուցիչներին
21341.
Գրիգորյան
Նելլի
Դարի
ծնվել
ՀՀՇ երիտ
դիտարկումները
երիտ
վերելքի
.-2009.-23
Էկոնոմիկա
Տնտեսական
գիտություններ
Экономика
Экономические
науки
գիտություններ
Экономические
науки
Варданян
ономика
ошибок
прощает
Голос
.-2009.-10
дек
Աշխատանք
Աշխատանքի
տեսություն
Աշխատանքի
կազմակերպում
Աշխատանքի
էկոնոմիկա
Теория
Организация
Экономика
труда
Արհմիություններ
Профсоюзы
Торосян
Жанна
Профсоюзы
недовольны
новыми
поправками
Беседа
пред
отраслевого
проф
работников
культуры
Торосян
Записала
Деловой
экспресс
.-2009.-18-25
дек
Հողային
Ագրարային
Անշարժ
ւյք
ունեցվածք
տնատիրություն
հողատիրություն
այլն
Земельный
вопрос
Аграрный
вопрос
Недвижимость
недвижимое
имущество
домовладение
землевладение
Թարփոշյան
Վասակ
գույքի
բարձրանում
դեկտ
Խաչատրյան
Կադաստրի
բարելավում
ծառայությունների
Անշարժ գույքի կադաստրի պետ. կոմիտեի ղեկ. Ե Զախարյանի մամլո
Հայոց
.-2009.-24
Կիրակոսյան
Կարինե
չարաշահումների
խախտումների
մասին
Հարցազրույց
կառավարման
Ավագյանը
] //
Կապիտալ
.-2009.-25
Մելքոնյան
Արմենուհի
գույքի
շուկայում
միտումներ
նկատվում
Անշարժ գույքի կադաստրի պետ. կոմիտեի
նխգ
2009
տարված
աշխատանքների
] //
Սարգսյան
ինչու՞
կառուցում
մարդիկ
կարող
.-2009.-25-28
Джулакян
Анаит
Рынок
недвижимости
Деловой
экспресс
.-2009.-25
дек
Джулакян
Анаит
Требования
оценке
возросли
О деятельности
компаний
оценке
Деловой
экспресс
дек
аэлян
Карэн
Омерзительная
под
Севан
будет
недвижимостью
Манукяна
.-2009.-22
дек
Կազմակերպման
համագործակցության
ձևերը
էկոնոմիկայում
Формы
организации
сотрудничества
экономике
21352.
Աղաջանյան
միջոցներից
ենք
իրավունքները
համար
Հարցազրույց «Գրանդ հոլդինգի
] //
de facto.-2009.-11-14
Գևորգյան
ավտոմեքենան
շարունակում
սեդես
Հարցազրույց
մոթորսի
Գևորգյանի
.-2009.-9
21354.
Խառատյան
Մարինե
վաճառվել
21355.
Կարապետյան
Սեյրան
Մենք
ճիշտ
Հարցազրույց «Ֆոր դիրեքշնս
ընկ
Կարապետյանի
տանի
.-2009.-25
21356.
Սուքիասյան
Սարիբեկ
Մենք
վաստակել
հասարակության
Հարցազրույց «ՍԻԼ» կոնցեռնի
համակարգող
Սուքիասյանի
] //
.-2009.-26
դեկտ
Վարդանյան
Միքայել
Սերունդները
չեն
ների
: [«
ընկ
գործուն
մասին
]//
.-2009.-22
Ֆինանսներ
Բանկային
Դրամ
դրամական
շրջանառություն
Հարկեր
Վարկ
Финансы
денежное
обращение
Кредит
21358.
Ավագյան
Սամվել
Հայաստանի
չեղավ
մարսել
քանակության
ցեմենտը
ՀԲ երևան
Վարուդակիսի
մասին
Կապիտալ
.-2009.-18
21359.
Եդիգարյան
Հարցազրույց ազգ. հիպոթեկային ընկ
տնօրեն
Եդիգարյանի
յանը
աշխարհ
.-2009.-15
դեկտ
21360.
Եդիգարյան
Հիպոթեկային
մոտենում
նախաճգնաժամային
ցուցանիշներին
Հարցազրույց «Ազգային հիպոթեկային ընկերություն
գործադիր
Եդիգարյանի
] //
Կապիտալ
2009.-15
նոյեմբեր
ամիսներին
բյուջեի
բնութագիրը
Հայաստանի
.-2009.-29
Թարփոշյան
Վասակ
Ֆինանսական
«Արարատբանկի
գործադիր
Հարությունյանի
մամլո
մասին
աշխարհ
.-2009.-15
21363.
Կարամանուկյան
Ներսես
Հիմնական
ձեռքբերումն
Հարցազրույց
վարչ
ամանուկյանի
հետ
առան
Հարությունյանը
Չատինյանը
] //
21364.
Ճզմաչյան
Սամվել
Ինչի
բանկերին
քննադատում
նրանց
Հարցազրույց «Անելիք
բանկի
] //
de facto.-2009.-18-21
դեկտ
Մելքոնյան
Արմենուհի
Պետական
մասնակցությամբ
ընկերություններում
հայտնաբերվում
Ֆին. խախտումների մասին] //
Պուլտուքեան
Մկրտիչ
Հարցազրույց
Լիբանանի
փոխկառավարիչ
Մոսկոֆեանը
դեկտ
Ջավադյան
Արթուր
միտումները
2010
Հարցազրույց ԿԲ նխգ. Ա.Ջավադյանի
Հարությունյանը
Չատինյանը
] //
Կապիտալ
.-2009.-26
Ջրբաշյան
ատվածում
ձևավորվում
փլուզվում
Հարցազրույց «Ամերիաբանկի
Ջրբաշյանի
Սարգսյան
Մեր
որոշումը
չընդունելու
չենք
ունեցել
Հարցազրույց ՀՀ ֆին. հաշտարար Փ.Սարգսյանի
Մարտիրոսյանը
] //
.-2009.-22
Սուքիասյան
Դավիթ
ղծ
շատացել
Հարցազրույց «Հայէկոնոմբանկի
Թարփոշյանը
Հայոց
.-2009.-8
Օմես
Նինկե
Հայերը
բողոքավոր
Հարցազրույց արժույթի միջազգ. հիմնադրամի
Օմեսի
Մարկոսյանը
.-2009.-24
Алавердян
Армен
Выбил
Беседа с зам. пред
ком
госдоходов
Алавердяном
Записала
Гезалян
] //
.-2009.-23
дек
Базикян
Арсен
отличается
товарного
кредита
Беседа
лизинговой
компании
АСВА
Leasing
Базикяном
Записала
Деловой
экспресс
.-2009.-11-18
дек
21374.
Гезалян
Пенсия
картам
банкомата
дек
. 2.
Джавадян
Банки
управляют
своими
рисками
Беседа
жавадяном
] //
Деловой
экспресс
.-2009.-
18-25
дек
Джулакян
Анаит
Деловой
экспресс
.-2009.-11-18
дек
Озолс
Андрис
Окно
Беседа
Латвии
] //
Деловой
экспресс
.-2009.-18-25
дек
21378.
Чзмачян
Самвел
турками
осторожно
Беседа
пред
Банка
Записал
Голос
Армении
дек
դրություն
Տնտեսական
քաղաքականություն
Экономическое
положение
Экономическая
политика
Экон
] //
.-2009.-26
дек
Հայաստանի
Հանրապետության
տնտեսական
դրությունը
տնտեսական
քաղաքականությունը
Экономическое
положение
экономическая
еспублики
Армения
Ասատրյան
Բագրատ
մենաշնորհները
Հարցազրույց տնտեսագետ Բ.Ասատրյանի հետ / Գրի առավ Հ.Մանուկյանը
] //
.-2009.-5-7
Թարփոշյան
Վասակ
Եկամուտները
ծախսերը
//
Հայոց
.-2009.-4
Թարփոշյան
Վասակ
Նախատոնական
մեծացնում
ճնշումը
.-2009.-3
Բաբկեն
արսողության
ՀՀ տնտ. մասին] // 168 ժամ.-2009.-19-21
21384-85.
Հերգնյան
Մանուկ
Արդեն
ուշացել
Հարցազրույց
կենտրոնի
նխգ
Մանուկյանը
.-2009.-19-21
21386.
Պողոսյան
ընդդեմ
//
.-2009.-10
Սարգսյան
Կոռումպացվածներով
Տնտ. հարցեր] //
.-2009.-11-14
դեկտ
Փիլոսյան
Անահիտ
նախորդել
Տնտեսագետ Բ.Ասատրյանի տեսակետի մասին
] //
21389.
Чилингарян
Аревик
потребительская
корзина
Армении
дек
Առևտուր
Միջազգային
տնտեսական
հարաբերություններ
Համաշխարհային
տնտեսություն
Торговля
Международные
экономические
отношения
Мировое
хозяйство
Համաշխարհային
տնտեսական
ճգնաժամը
Հայաստանը
экономический
кризис
Армения
Ավագյան
Սամվել
Ճանապարհները
սպասում
կարողացել
ճանապարհաշին
ծրագրերը
2009.-22
21391.
Գալոյան
Ճգնաժամի
բաժինը
.-2009-10.-24
Հակաճգնաժամային
հիմնադրամ
Եվրասիայի տնտ. ընկերակց
.-2009.-1
Հովհաննիսյան
Լիլիթ
եղունգ
ունես
.-2009.-24
Մելքոնյան
Արմենուհի
շեղի
Մեսրոպյան
Եկան
գնացին
.-2009.-3
Նազարյան
Լուսինե
վերականգնվում
//
Հայաստանի
Հանրապետ
Ֆլջյան
Արմեն
Ճգնաժամը
չարիքն
որը
Հարցազրույց «Ֆիլ» ընկ
տնտեսագիտ
Ֆլջյանի
հետ
Առաքելյանը
] //
de facto.-2009.-
22-24
21398.
Грдзелян
Рубен
Деньги
Армении
Грдзелян
Рубен
кризисного
//
.-2009.-24
дек
Рубен
знаком
кризиса
прошел
2009
.-2009.-26
дек
второй
,,:
Беседа
представителем
Деловой
экспресс
2009.-18-25
Իրավաբանական
գիտություններ
Юридические
науки
Միջազգային
իրավունք
Международное
право
Գևորգյան
Մարդկային
ողբերգություն
Մարդու իրավունքների
.-2009.-10
Խաչատրյան
Լիանա
իրավաբանների
Թուրք լրագրող Ք.Գյուրսեյի
] //
.-2009.-18
Ղալեչյան
Թամարա
մեծագույն
չարիք
Միջազգ
երևույթի
] //
Սասունյան
Հարութ
հույն
իրավունքների
Մոռանալով
իրավունքները
Սասունյան
խաղացողներին
Մեջբերումներ
Կալիֆոռնիան
.-2009.-10
Փիթըրսըն
Ալեքսանդրոս
գործընթացներում
բանալին
ուշադրության
կենտրոնում
Հարցազրույց
Եվրասիայի
կենտրոնի
Փիթըրսընի
լյանը
Ժամանակ
.-2009.-16
Քուչինզ
Էնդրյու
Հարցական
որքանով
հակամարտության
լուծումը
Հարցազրույց
կենտրոնի
Ռուսաստանի
ծրագրերի
Քուչինզի
21409.
Օբաման
նախորդին
Հայոց ցեղասպան
ընդունման
վերաբերյալ
Կալիֆոռնիա
հայտարար
0-11
21410.
Акчам
Танер
Проблема
как
преступление
...,,: [
Выдержки
эксперта
время
.-2009.-24
Шахназарян
Левон
Технический
Азербайджану
О провале
азерб
резолюции
2009.-5
дек
ԼՂՀ
հիմնախնդրի
խաղաղ
կարգավորման
մասին
мирном
проблемы
21412.
Ադամյան
շրջանակային
հիմնարար
սկզբունքների
համաձայնեցում
Ժամանակ
.-2009.-23
Ադամյան
Եվա
Պետք
հարկադրել
խաղաղ
»: [
1992-1996
Ռուսաստանի
համանխգ
Կազիմիրովի
] //
.-2009.-1
21414.
Ամատունի
Արամ
Աթենքն
նրա
արձագանքները
2009.-3
Անդրեասյան
Էդիկ
ներ
.-2009.-5
Առուստամյան
Գայանե
բանակցել
Ադրբեջանի
ԼՂ ԱԺ արտաքին հարաբեր
մշտ
հանձնաժող
Աթանեսյանի
տեսակետի
] //
.-2009.-4
21417.
Ավետյան
Արմինե
Ի՞նչ
թաքնված
հայտարարության
.-2009.-3-4
21418.
Բաբաջանյան
Արման
վախը
Ժամանակ
Բաբաջանյան
Արման
գինը
//
.-2009.-12
21420.
Բաբաջանյան
Արման
տարածքները
չդիտվեն
որպես
մանրադրամ
Ժամանակ
.-2009.-16
դեկտ
Բեքարյան
մասնակցության
բանակցությունները
չեն
Հարցազրույց «Եվրոպական ինտեգրացիա» հ/կ նխգ. Կ.Բեքարյանի հետ / Գրի առավ Գ.Հարությունյանը
] //
դեկտ
Գաբրիելյան
Էմմա
կարգավորման
արձանագրում
//
.-2009.-2
21423.
Գալոյան
Արման
մարտին
Ռազմավար. և ազգ. հետազոտ. հայկ. կենտրոնի
Կիրակոսյանի
մասին
.-2009.-4
Գալոյան
Արման
ընդունու՞մ
Ադրբեջանի
.-2009.-5
21426.
Եսայան
Անահիտ
Խաղաղության
երաշխիքը
ազատագրված
Արցախն
Ռազմ
հոգեբան
պաշտպան
առընթեր
հաս
անդամ
պարզաբանումների
] //
Հայոց
աշխարհ
.-2009.-8
դեկտ
21427.
Կազիմիրով
Վլադիմիր
Կարգավորման
բանալին
.-2009.-1
21428.
Հալբախ
Բեկումը
Սարգսյանից
Հարցազրույց Գերմանիայի
անվտանգ
հարցերով
փորձագետ
Ադամյանը
] //
Հակոբյան
Սևակ
Հայտարարություններ
.-2009.-4
ծախելը
.-2009.-12
Հայրապետյան
Վրույր
ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահների
հերթ
] //
.-2009.-16
Հարությունյան
Մհեր
սկզբունքները
չեն
ընդունելի
համար
որովհետև
մշակմանը
մասնակցել
Հարցազրույց Շուշիի «Կաճառ» գիտ. կենտրոնի
.,
ունյանի
Սարուխանյանը
.-2009.-17-23
դեկտ
21433.
Մամիկոնյան
Նաիրա
Աթենքյան
հայտարարությունների
.-2009.-4
21434.
Մարկեդոնով
Սերգեյ
Ռազմաշունչ
հռետորիկայի
.-2009.-10-11
21435.
Մարտիրոսյան
Լիանա
Հայք
2009.-3
Մարտիրոսյան
Լիանա
Պատերազմի
վերսկսումը
հետևանքներով
ԵԱՀԿ Մինսկի
նախկին
համանխգ
Կազիմիրովի
մասին
.-2009.-1
Մելիքյան
Արման
փոփոխություններ
ոչինչ
կարողանա
Հարցազրույց
նախկին
Մելիքյանի
Արման
ովուրդը
վստահում
Սերժ
Լևոն
Պետրոսյանին
Հարցազրույց ԼՂ նախկին ԱԳ նախ. Ա.Մելիքյանի
հետ
առավ
.-2009.-5-7
Մովսեսյան
Գայանե
Ադրբեջանական
ֆանտազիաները
լռությունը
.-2009.-22
Ռուստամյան
Արմեն
երբ
շրջանակային
Հարցազրույց ՀՅԴ հայաստանյան ԳՄ ներկայացուցիչ, ԱԺ արտաքին հարցերի մշտ
հանձնաժողովի
Ռուստամյանի
] //
Առավոտ
21441.
Սեյինյան
Արշալույս
Մեր
փայլուն
.-2009.-2
Տիգրանյան
Արմեն
Տարածքների
հանձնումը
Մադրիդյան
սկզբունքներով
ՀԱԿ անդամ
քաղաքագետ
տեսակետի
] //
21443.
փազյան
Վահան
ներքին
արտաքին
Հարցազրույց 1993-1996
նախ
Փափազյանի
առավ
Գաբրիելյանը
.-2009.-10
Григорян
Марина
Ветер
перемен
который
нахальным
обходит
Баку
//
.-2009.-3
дек
21445.
Григорян
Каждый
различия
...,, : 10
декабря
1948
екларация
Армении
2009.-10
дек
Григорян
Марина
Свобода
светит
избирательно
мешает
добиваться
международного
НКР
2009.-22
дек
21447.
Казинян
референдум
если
игнорируются
уже
состоявшегося
референдума
независимости
Армении
дек
Мовсесян
Азербайджан
ает
принципы
ОБСЕ
//
.-2009.-4
дек
Сахаров
Андрей
Баку
посмотреть
обстановку
...,,: [
Азербайджан
Карабах
очерка
Сахарова
.-2009.-19
дек
Холопствовать
Бекларян
Письмо представителей
дек
Պետական
իրավունք
Սահմանադրական
իրավունք
Վարչական
իրավունք
Государственное
право
Конституционное
право
Административное
право
ԱՄՆ
նախագահը
կարևորել
թուրքական
վավերացնի
արձանագրությունները
21452. «
Առանց
ունեցել
պետությունների
//
21453.
Ավետիսյան
Կառլեն
Եկել
Ադրբեջանին
Հարցազրույց ՀՀ-ում ԼՂ մշտական
ներկայացուցիչ
Ավետիսյանի
] //
Բաբայան
Դավիթ
ամանորին
պատերազմ
սկսվի
Հարցազրույց ԼՂՀ նախագահի
խորհրդական
Հակոբյանը
ելյան
Էմմա
Լուծեք
այդպիսով
կլուծեք
թուրքական
Էրդողան-Օբամա հանդիպման
] //
21456.
Խաչատրյան
Մարիետա
Էրդողան
խորհրդարանական
Խաչատրյան
Մարիետա
ԼՂՀ
խորհրդարանականները
ժողովում
//
.-2009.-16
Հագեցած
Կորեայի
խորհրդարանների
նախագահները
ստորագրեցին
փոխըմբռնման
գիր
21459.
Մայիլյան
Մասիս
ԼՂՀ
բանակցային
Հարցազրույց ԼՂՀ արտաքին քաղ. և անվտանգ
խորհրդի
Մայիլյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
21460.
Մարկոսյան
Լիլիթ
որտեղ
նախապայմանը
Թուրքիայի վարչապետ Ռ.Թ.Էրդողանի` ԱՄՆ մեկնելու
/
21461.
Մարկոսյան
Լիլիթ
Էրդողանի
հետաքրքիր
հայտարարությունները
Հայ-թուրք. հարաբեր
վերաբերյալ
Թուրքիայի
մեկնաբան
մասին
.-2009.-12
կառավարությունը
ցեղասպանության
ապակողմնորոշում
խորհրդարանին
Ասել
փաստաբան
Ռոբերթսոնը
.-2009.-17
դեկտ
Միքայելյան
Դավիթ
ԼՂՀ ԱԺ լիագումար նիստի մասին
Հայաստանի
յելյան
Դավիթ
այլընտրանք
չունի
սահմանադրության
Հայաստանի
.-2009.-10
դեկտ
21465.
Օբամա
արձանագրությունները
ապա
ցեղասպանության
բանաձևի
ընդունումը
.-2009.-15-31
вопросе
справедливого
решения
проблемы
О 7-ом заседании
комис
сотрудничеству
.-2009.-16
Казинян
Арис
Турецкий
Вашингтоне
Некоторые
визита
премьера
Армении
21468.
Мелик
Шахназарян
Левон
Днем
рождения
Полит
взгляды
президента
Азербайджана
.-2009.-26
дек
21469.
Микаелян
Дорогой
миацума
К 20-
тию
решения
Верхов
Совета
воссоединении
Голос
Армении
.-2009.-1
дек
. 4.
Блэр
Азербайджана
О визите премьер
Баку
.-2009.-15
дек
Ханбабян
Армен
Договор
который
исключает
Карабахе
Предложение
президента
делают
конфликты
.-2009.-1
дек
нбабян
Армен
Ереван
Астана
развивают
взаимовыгодное
годовщине обретения независимости Казахстана] // Новое время.-2009.-17
дек
21473.
Ханбабян
Армен
экономический
проблемы
военно
Тюркскому
,, //
.-2009.-22
дек
կողմից
ֆինանսական
ցուցաբերելու
մասին
гуманитарном
помощи
НКР
Անդրեասյան
Էդիկ
Ինչ
անել
Ադրբեջանում
միլիոնով
//
.-2009.-16
Մարտիրոսյան
Լիանա
Ադրբեջանցիները
նեղացել
//
.-2009.-17
Մովսեսյան
Գայանե
Շանտաժ
ադրբեջանավարի
.-2009.-
Григорян
Марина
миллионов
поддержку
свободы
//
.-2009.-17
дек
Шахназарян
Левон
Кладбище
морали
Армении
2009.-22
дек
Станислав
один
Вашингтоном
Степанакертом
ловой
экспресс
.-2009.-25
дек
Լատվիայի
նախագահ
Զատլերսի
Հայաստան
մասին
визите
президента
Латвии
Армению
Գասպարյան
Արման
Կամավոսյան
Օֆելյա
Սարուխանյան
Պետրոս
Համագործակցության
նոր
Շարունակելի
գործընկերություն
Հայաստանի
.-2009.-12
21482.
Պողոսյան
Լիլիթ
Տնտեսական
գործակցությունը
համապատասխանում
հարաբերությունների
մակարդակին
//
.-2009.-11
դեկտ
Армяно
латвийское
Республика
.-2009.-11
дек
Грдзелян
Рубен
Армении
2009.-12
дек
21485.
Диалог
Ереваном
.-2009.-12
дек
Овнатанян
Латвия
реализации
,, //
.-2009.-12
дек
Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
իրավունքը
սահմանադրական
իրավունքը
վարչական
իրավունքը
Государственное
право
конституционное
право
административное
право
спублики
Армения
21487.
Աբրահամյան
ժողովը
լսում
մարդկանց
մարդկանց
մարդկանց
համար
Աբրահամյանի
ելույթը
//
Հանրապետ
21488.
Ալավերդյան
Գերասիմ
Ոչխարաբուծությունը
մենաշնորհը
Հարցազրույց
] //
.-2009.-5
Ալավերդյան
Լարիսա
կորուստների
տարի
Հարցազրույց ԱԺ «Ժառանգություն
Ալավերդյանի
Խամոյանը
] //
.-2009.-26
Աշոտյան
Արմեն
Պետությունը
որդեգրել
կրթական
համակարգի
որացման
քաղաքականություն
Հարցազրույց ՀՀ կրթ. և գիտ. նախ. Ա.Աշոտյանի հետ / Գրի առավ Ա.Սամվելյանը
Քաղ
2009.-16
21491.
Ավագյան
Կարեն
Հայաստանը
2009-
մարտահրավերներից
Հարցազրույց ԱԺ պատգ
Հանրապետ
խմբակց
հետ
առավ
.-2009.-19
21492.
Ավետյան
Արմինե
Իշխանություններն
տրել
Հեռուստատես. և ռադիոյի ազգ. հանձնաժողովի
անդամների
վերաբերյալ
քննարկումների
մասին
.-2009.-8-9
Ատոմային
նոր
էներգաբլոկի
ստեղծումը
նոր
փուլ
ՀՀ կառավար. նիստ] //
Հանրապետ
21494.
Արդյունավետ
կառավարել
մասնակցությամբ
ձեռնարկությունները
Կառավար
21495.
Գայանե
ժողովի
ԱԺ նխգ. Հ.Աբրահամյանի
ելույթի
] //
.-2009.-25
Բադալյան
Վոլոդյա
փոխվել
ուրեմն
Հարցազրույց ԱԺ ՀՀԿ խմբակց. անդամ Վ.Բադալյանի հետ / Գրի առավ Ա.Հակոբյանը
.-2009.-15-17
Բախշյան
Անահիտ
չքնի
Հարցազրույց
Բախշյանի
] //
.-2009.-12
Բաղդասարյան
Մարինե
մշակութայնություն
2010-
Մշակույթի
Պողոսյանի
մասին
.-2009.-26
Բարսեղյան
Մելանյա
ինքնուրույն
Հանրակրթության
ինքնուրույն
սակայն
օգտվում
//
Բիշարյան
Հեղինե
Բուռն
զարգացումների
դժվարությունների
ձեռքբերումների
Հարցազրույց «Օրինաց երկիր
Գրի
Հարությունյանը
] //
.-2009.-19
21501.
Բոստանջյան
Վարդան
Մարդ
արարածի
ֆանտազիան
սարսափելի
Հարցազրույց
ԲՀԿ
Բոստանջյանի
Գրի
առավ
Խաչատրյանը
Իրավունքը
de facto.-2009.-22-24
դեկտ
Գաբրիելյան
Վարդան
Վարչապետի
հակակոռուպցիոն
ժամը
ՄԱԿ-ի ՄԶԳ, ԵԱՀԿ երևանյան
գրասենյակի
ելույթի
] //
Գալոյան
Արման
պատգամավորը
դատի
ԱԺ ՀՀԿ
Ջավախք
միության
Թորոսյանի
մասին
] //
.-2009.-8
դեկտ
21504.
Գալոյան
Արման
Հովիկ
Աբրահամյանն
գործարարների
ԱԺ նախագահի
մասին
] //
.-2009.-25
21505.
Գասպարյան
Արման
Անտեսված
ժառանգություն
Կարմիր
» //
ետ
21506.
Գասպարյան
Արման
միտքը
գաղափարը
մեր
երկրում
Աբրահամյանը
շնորհավորեց
ՀՀԿ
երիտ
ներկայացուցիչներին
Գասպարյան
Արման
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի Լոռու
մարզ
այցի
մասին
] //
.-2009.-24
Գասպարյան
Արման
հանձնաժողովների
նախագահներն
ամփոփեցին
կատարած
աշխատանքը
Գեղամյան
Արուսյակ
մակաբույծ
ավելորդ
Տեսակետ] //
Տարեգիր
21510.
Գեղամյան
Արուսյակ
2009
ամենալավ
բանը
երկրի
հաղթանակն
ԱԺ «Ժառանգություն
խմբակց
մասին
Տարեգիր
.-2009.-16
21511.
Գեղամյան
Արուսյակ
ԱԺ ՀՅԴ խմբակց. ղեկ. Վ.Հովհաննիսյանի
Բադեյանի
մամլո
] //
.-2009.-22
21512.
Գևորգյան
Ինչո՞վ
զբաղված
Սերժ
Սարգսյանը
2009.-18
21513.
Գևորգյան
Հայկ
Ոչինչ
չանելու
ծրագրեր
ՀՀ վարչապետ Տ.Սարգսյանի մամլո ասուլիսի
ն
Հայկ
.-2009.-26
Գրիգորյան
Արմեն
«2009
թվականը
որոնողական
»:
Հարցազրույց ՀՀ սպորտի և երիտ
Գրիգորյանի
.-2009.-9
դեկտ
Գրիգորյան
Արմեն
Որպեսզի
ֆիզկուլտուրան
բերվի
Հարցազրույց սպորտի և երիտ
Գրիգորյանի
Հակոբյանը
.-2009.-4
21516.
Գրիգորյան
Արմեն
Սպորտը
ընտանիքից
Հարցազրույց ՀՀ երիտ
Գրիգորյանի
] //
de facto.-2009.-22-24
դեկտ
21517.
որյան
Նելլի
Սոցիալական
ճգնաժամի
շեմին
նախ
Մկրտչյանը
. //
Առավոտ
.-2009.-17
21518.
Գրիգորյան
Չունես
ոչինչ
ժողովրդին
կերակրիր
խոսքով
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
կառավարման
Հրապարակ
.-2009.-3
դեկտ
21519.
Դանիելյան
Գևորգ
Նվազագույնի
հասցվել
Հարցազրույց արդարադատ. նախ. Գ.Դանիելյանի
Մինասյանը
] //
.-2009.-24
Դավթյան
Արտակ
2010
թվականը
շահեկանորեն
կտարբերվի
2009-
Հարցազրույց ԱԺ մշտ
հանձնաժողովի
.-2009.-19
21521.
Եսայան
Մարգարիտ
եղել
ինքնանպատակ
հակադրություններին
Աբրահամյանը
տարեվերջյան
մամուլի
ասուլիսում
//
21522.
Զախարյան
հասունանա
ՀՀ ԿԳ նախ. Ա.Աշոտյանի մասին
] //
.-2009.-23
դեկտ
Զարգարյան
Գայանե
պետք
Թուրքիային
ԱԺ նխգ. Հ.Աբրահամյանի
տարեվերջ
] //
Իրավունք
.-2009.-25-28
Թարփոշյան
Վասակ
Ադամանդագործության
նկատմամբ
հետաքրքրությունը
մեծանում
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի այցը ալմաստի վերամշակման
Լորի
] //
.-2009.-2
դեկտ
Թարփոշյան
Վասակ
Ճանապարհաշինությունը
ճգնաժամից
մեծ
կորուստներ
Տրանսպորտի
մասին
աշխարհ
.-2009.-22
Թարփոշյան
Վասակ
Ճգնաժամի
էներգետիկայում
Էներգետիկայի
Մովսիսյանի
ասուլիսի
Հայոց
.-2009.-23
դեկտ
21527.
Թորոսյան
Տիգրան
Լուրջ
վտանգների
Հարցազրույց
Թորոսյանի
առավ
.-2009.-26
Թորոսյան
Տիգրան
ետքայլ
հնարավորություններ
որոնի
Հարցազրույց ԱԺ պատգ. Տ.Թորոսյանի
Մանուկյանը
.-2009.-5
21529.
Թունյան
ԱԺ ՀՅԴ պատգ. Ս.Մինասյանի
Մինասյանի
բանավեճի
մասին
.-2009.-15-16
Իսրայելյան
Դատարաններն
նորմալ
Երեկ
Հարությունյանը
.-2009.-26
Իսրայելյան
Աննա
հիմնավորումներ
Հովհաննիսյանի
կառավար
.-2009.-10
21532.
Իսրայելյան
Աննա
առնչություն
ունեցել
Ընտրվեմ
երեկ
անդամների
թափուր
արարված
թեկնածուներին
//
Առավոտ
2009.-9
Խաժակյան
Գուրգեն
Հակոբյան
Սփյուռքի
նախարարի
//
.-2009.-23
Խաչատրյան
Անժելա
Ամբիցիոզ
ԱԺ պատգ. Վ.Դալլաքյանի ԱԺ ներկայացրած
Զանգվածային
լրատվության
] //
Խաչատրյան
Անժելա
ԱԺ ՀՅԴ խմբակց ղեկ. Վ.Հովհաննիսյանի
մեկնաբան
] //
.-2009.-15
Խաչատրյան
Անժելա
Սերժ
Սարգսյանը
գրավիչ
ապշեցուցիչ
ԱԺ ճեպազրույցների
մասին
] //
.-2009.-12
21538.
Խաչատրյան
Մարիետա
ենք
ժողովրդավարություն
... :[
քննարկվող
համաձայնագրերի
մասին
Խաչատրյան
Մարիետա
Աբրահամյան
եր
ջարդելու
ԱԺ նխգ. ամփոփիչ
ժողովի
] //
Ազգ
21540.
Խաչատրյան
Նաիրա
Գյուղատնտեսությունը
նվազագույն
կորուստներ
ճգնաժամից
Գյուղատնտ. նախ
մասին
աշխարհ
.-2009.-23
21541.
Խաչատրյան
Նաիրա
աստված
տարի
չլինեն
Արտակարգ իրավիճակների նախ. Մ.Շահգելդյանի
լորտի
աշխատանքների
ամփոփման
մասին
] //
.-2009.-26
Խառատյան
Մարինե
թվականը
ԱԺ պատգ. ստորագրահավաքը
Միքայելյանին
ազատելու
.-2009.-18
21543.
Խառատյան
Մարինե
Վիրավորել
ամբիոնից
Քաղ
օրենսգրքի
հոդվածի
Ժամանակ
2009.-16
Ծառուկյան
Գագիկ
Գագիկ
Ծառուկյանի
տարեվերջյան
Հարցազրույց
խմբակց
Ծառուկյանի
] //
009.-25
Կամավոսյան
Օֆելյա
անդամ
միշտ
խաղի
կանոնները
Աբրահամյանն
խորհրդարան
տարին
//
Կամավոսյան
Օֆելյա
Հայաստանի
համարժեք
ուշանա
Խորհրդարան
ճեպազրույցներ
] //
2009.-12
Կամավոսյան
Օֆելյա
Նախագահական
վերահսկողություն
Աճել
երկրի
ւմների
Հայաստանի
2009.-22
Կամավոսյան
Օֆելյա
բնակիչը
ունենա
ՀՀ նխգ
աշխատանք
] //
.-2009.-24
Կամավոսյան
Օֆելյա
պատանին
մեծանում
բանաձևով
Լավագույն
նստավայրում
//
Կամավոսյան
Օֆելյա
Պետք
ցեղասպանության
ճանաչման
ջանքերը
վարչապետ
.-2009.-10
Կամավոսյան
Օֆելյա
Տնտեսական
ճգնաժամը
գործարարի
Սարգսյանը
ընդունելության
ներկայացուցիչների
.-2009.-23
Կառավարության
արտագնա
նիստն
մարզում
պետյան
Աստղիկ
Ամփոփվեց
կրթագիտական
ՀՀ ԿԳ նախ. Ա.Աշոտյանի հայտարար. մասին] //
.-2009.-23
Կարապետյան
Հրայր
դարձնել
բանակցությունների
Հարցազրույց ԱԺ պաշտպան
անվտանգ
ներքին
գործերի
հանձնաժողովի
Գրի
Հարությունյանը
] //
.-2009.-17
Կընտրվեն
հեռուստատես
հանձնաժողովի
//
Հայաստանի
Հանրապետ
2009.-9
21556.
Կոստանյան
Գևորգ
Եվրադատարանի
վճիռները
հօգուտ
Հարցազրույց ՀՀ նախագահի օգնական, Եվրադատարանում
ներկայացուցիչ
Կոստանյանի
Ավոյանը
Հրապարակ
.-2009.-15
ԱԺ ՀՅԴ խմբակց. ղեկ. Վ.Հովհաննիսյանի
արձանագրման
մասին
] //
.-2009.-22
Հայ
թուրքական
գործընթացից
Հայաստանը
դուրս
ուժեղացած
ՀՀԿ մամուլի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
Հարցապնդում
Թուրքիայի
հարաբեր
հարաբեր
արձանագրությունների
վերաբերյալ
Քննարկում
.-2009.-10
21560.
Հարությունյան
Գևորգ
քննարկվում
ռազմավարական
բոլոր
ԱԱԽ քարտուղար Ա.Բաղդասարյանի մամլո ասուլիսի մասին] // Հայոց աշխարհ.-2009.-23
21561.
Հարությունյան
Գևորգ
Դաշնակցությունը
ԱԺ-ում հայ-թուրք
արձանագր
քննարկումների
մասին
Հայոց
.-2009.-10
Հարությունյան
Գևորգ
Ինչով
ժողովրդին
ուրախացրել
նրա
ծառաները
Քաղ. գործիչների
.-2009.-22
Հարությունյան
Գևորգ
Խորհրդարանը
ԱԺ նխգ. Հ.Աբրահամյանի
2009
իշխան
մասին
.-2009.-25
Հարությունյան
Դավիթ
ազատության
սահմանափակումն
Հարցազրույց ԱԺ պետաիրավ. հարցերի մշտ. հանձնաժողովի
Հարությունյանի
.-2009.-5
.-
Հարությունյան
Վարդուհի
Մոլորակից
զարմանալիորեն
ենք
ՀՀ կրթ. և գիտ. նախ
Աշոտյանի
Տարեգիր
2009.-23
Հարությունյան
Տաթև
Նախարարները
...»:
ամփոփում
ավառի
մինուսներն
» //
.-2009.-23
Հովակիմյան
մնալով
ինքն
ՀՀ մարդու
իրավունքների
Հարությունյանի
Արտահերթ
Արդար
դատաքննության
մասին
Հայկ
ժամանակ
.-2009.-26
Հովհաննիսյան
երդիկից
Հանրային
սպառողների
հանձնաժողովի
Սադոյանի
հանձնաժողովի
սպառողների
ենթահանձնաժողովի
Հակոբյանի
] //
.-2009.-19
Հովհաննիսյան
Արթուր
մասին
վերահսկողության
ծառայության
բացահայտումները
ՎԾ ղեկ. Հ.Հովսեփյանի մամլո ասուլիսի
մասին
Հայոց
.-2009.-22
21570.
Հովհաննիսյան
Լիլիթ
Վահանը
ԱԺ-ում ԱԺ ՀՅԴ խմբակց. ղեկ. Վ.Հովհաննիսյանի, ԱԳ նախ. Է.Նալբանդյանի բանավեճի
մասին
.-2009.-10
դեկտ
21571.
Հովհաննիսյան
Վահան
Օրեցօր
լինում
հիմնախնդիրների
ԱԺ ՀՅԴ խմբակց. ղեկ. Վ.Հովհաննիսյանի
ելույթը
.-2009.-12
դեկտ
Հովսեփյան
Աղվան
զորակոչի
խուսափողների
Հարցազրույց ՀՀ գլխ. դատախազ Ա.Հովսեփյանի
21573.
Մաթևոսյան
Ախտորոշումը
տրված
ո՞րն
բուժումը
ԿԳ նախ.Ա. Աշոտյանի
ամփոփիչ
աշխարհ
Մանասերյան
Թաթուլ
Գիտությունը
Հարցազրույց ՀՀ ԱԺ նախագահի
Մանասերյանի
Մարտիրոսյանը
.-2009.-4
նգասարյան
Ադեկվատ
հասունանում
ԱԺ ՀՅԴ խմբակց. ղեկ. Վ.Հովհաննիսյանի
.-2009.-12
21576.
Մանգասարյան
Ամանորյա
շրջայց
միջանցքներում
2009.-26
Մանգասարյան
Գործազուրկները
ՀՌԱՀ
ԱԺ քննարկումների
մասին
Երկիր
.-2009.-9
Մանգասարյան
Խորհուրդներ
Սահմանադրական
Սահմանադրագետ, իրավաբան
մլո
] //
.-2009.-16
դեկտ
21579.
Մանգասարյան
սեղմողներին
ԱԺ նխգ. Հ.Աբրահամյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
] //
.-2009.-25
Մանուկյան
ՀՀ ԱԺ նխգ. Հ.Աբրահամյանի
2009.-25
Մանուկյան
Վազգեն
խորհուրդը
հասարակության
Հարցազրույց
անուկյանի
Հարությունյանը
] //
.-2009.-24
Մանուչարյան
Նելլի
հարաբերությունների
լինելն
Հարցազրույց ՀՀ կառավար. առընթեր պետ. եկամուտների
տեղեկատվ
բաժնի
Մանուչարյանի
Գրի
Սամվելյանը
Քաղ
21583.
Մարտինյան
Ինգա
Արմեն
Մարդկային
րը
ինչպես
եղել
այնպես
ՀՀ տարածք. կառավարման նախ. և փոխվարչապետ Ա.Գևորգյանի
մասին
] //
.-2009.-3-9
21584.
Մարտինյան
Ինգա
ուժեղ
մարդ
չեմ
համարում
ապա
ՀՀ տրանսպորտի
մասին
] //
.-2009.-17-23
Մարտինյան
Ինգա
միջավայրում
եղել
միշտ
մարդկանց
ՀՀ էկոն. նախ. Ն.Երիցյանի մասին] // Հետք.-2009.-10-16
21586.
Մարտիրոսյան
ամենամեծ
բացթողման
ՀՀ վարչապետ
մամլո
] //
Ազգ
.-2009.-26
21587.
Մարտիրոսյան
Էլմիրա
Կազմակերպությունները
վիրավորված
շվեն
: [«
Հասարակական
փոփոխ
մասին
] //
.-2009.-19
Մելքոնյան
Արմենուհի
2010
ճոպանուղին
շահագործման
հանձնվի
Կառավար
.-2009.-25
21589.
Մելքոնյան
Արմենուհի
հակաճգնաժամային
ռազմավարությունը
Սարգսյանն
բերել
ընթացքում
կատարված
քայլերը
Մելքոնյան
Արմենուհի
Կենսաթոշակային
նոր
` 2011
Կառավար
նիստում
ելույթի
.-2009.-5
Մելքոնյան
Արմենուհի
Պետական
մասնակցությամբ
ընկերություններում
հայտնաբերվում
Հայաստանի
.-2009.-17
Մեկնարկեցին
աշնանային
նստաշրջանի
վերջին
նիստերը
//
.-2009.-8
Մինասյան
Արծվիկ
կառավարությունը
Հարցազրույց ԱԺ ՀՅԴ խմբակց. անդամ Ա.Մինասյանի
.-2009.-18-21
21595.
Մինասյան
կ
Ադրբեջանը
կստանա
Հարցազրույց ՀՀԿ խորհրդարան. խմբակց. անդամ, ԱԺ ֆինանսավարկ
բյուջետ
հանձնաժողովի
Մինասյանի
Պողոսյանը
.-2009.-17
դեկտ
Մխիթարյան
Լուսինե
Գործունեության
հայեցակարգ
նախագահի
մոտ
//
Մխիթարյան
Լուսինե
նոր
ար
աշխատանքները
Հայաստանի
.-2009.-23
Մխիթարյան
Լուսինե
ձեռքբերումներն
մարտահրավերները
Պողոսյանն
աշխատանքները
//
Մկրտչյան
Մանվել
Ֆորում
որտեղ
բիզնեսի
շահերը
Հարցազրույց ԱԺ ՀՅԴ
փորձագետ
Մկրտչյանի
Հակոբյանը
Մնացականյան
Մխիթար
մարդիկ
նախարարությունից
ինձանից
Հարցազրույց
.,
ԲՀԿ
ներկայացուցիչ
Մնացականյանի
առավ
Մանուկյանը
] //
.-2009.-11
դեկտ
Նազարյան
Լուսինե
Կանխարգելիչ
միջոցառումները
Բաբլոյանի
կարծիքով
կատարել
մանկապարտեզները
.-2009.-9
21602.
Նախատեսված
աշխատանքները
ամբողջությամբ
նախարարի
մոտ
Ագրոլրատու
.-2009.-26
Նահապետյան
Որպես
սահմանադրական
Հարցազրույց ԱԺ պատգ
Նահապետյանի
առավ
Չորրորդ
.-2009.-15
21604.
Նաղդալյան
Հերմինե
աճը
Հայաստանում
հիմնականում
անկառավարելի
Հարցազրույց ԱԺ ՀՀԿ-ական պատգ. Հ.Նաղդալյանի հետ / Գրի առավ Ա.Ադամյանը
de facto.-2009.-1-3
21605.
Նանյան
Գալուստ
գործարանը
կապահովի
հազար
ՀՀ գյուղատնտ
Ալավերդյանի
գնահատականների
մասին
.-2009.-23
Նիկոյան
Սամվել
ինչու՞
ր
Պետրոսյանին
չհարցաքննեցին
Հարցազրույց ՀՀ ԱԺ փոխնխգ. Ս.Նիկոյանի
հետաքնն
21607.
Նիկոյան
Սամվել
ժողովրդի
Հարցազրույց
առավ
Պողոսյանը
2009.-23
21608.
Նիկոյան
Սամվել
Հիմնախնդրի
Հարցազրույց ԱԺ փոխնխգ. Ս.Նիկոյանի հետ Ղարաբաղի կարգավորման շուրջ / Գրի առավ Լ.Պողոսյանը] // Հայոց
.-2009.-5
21609.
Նիկոյան
Սամվել
այնպիսի
ստեղծվել
ոչինչ
չանելն
Հարցազրույց ԱԺ փոխնխգ. Ս.Նիկոյանի հետ / Գրի առավ
] //
de facto.-2009.-8-10
Շարմազանով
Էդուարդ
Բավականին
ձեռքբերումներ
ունեցանք
Հարցազրույց ԱԺ պատգ., ՀՀԿ խմբակց. քարտուղար
ՀՀԿ
մամուլի
առավ
.-2009.-18
Շարմազանով
Էդուարդ
Ալիևից
համարժեք
չենք
ստանում
Հարցազրույց ԱԺ պատգ., ՀՀԿ մամուլի
.-2009.-12
21612.
Շարմազանով
Էդուարդ
ուրիշի
Հարցազրույց ԱԺ ՀՀԿ խմբակց. պատգ. Է.Շարմազանովի հետ / Գրի առավ Կ.Դավթյանը] // Իրավունքը de facto.-2009.-22-24
դեկտ
Նուրիջանյան
Գեղամ
գործակցության
կենտրոնը
Հայաստանն
Սփյուռքի նախ. Հ.Հակոբյանի՝
ուսանողների
հանդիպման
մասին
] //
Կրթություն
.-2009.-2
Չատինյան
Արմենակ
չարաշահումներ
համակարգում
Նախագահի
վերահսկողականն
տարին
//
Չոբանյան
Աննա
Սարգսյանը
մասնակցեց
Շիրակամուտում
Լոռու
.-2009.-26
Պետրոսյան
Ալվարդ
Արվեստագետը
Հարցազրույց
Պետրոսյանի
առավ
Եսայանը
] //
աշխարհ
2009.-16
21617.
Պետրոսյան
Ալվարդ
միշտ
մշակութային
կենտրոն
Հարցազրույց
պատգ
Պետրոսյանի
.-2009.-25
Պետրոսյան
Ալվարդ
Սերժ
Սարգսյանի
ունենք
նույն
համակարգը
Հարցազրույց
Պետրոսյանի
] //
.-2009.-25
Պետրոսյան
փոխնախագահը
կարևորում
հիմնախնդիրներն
հանրային
որակի
բարելավումը
Պետրոսյանի
.-2009.-25
Պետրոսյան
Ինգա
Մշակութայն
Մշակույթի
մամլո
ասուլիսի
մասին
]//
.-2009.-26
Պողոսյան
Լիլիթ
ակնկալում
ԱԺ եվրաինտեգրացման
հանձնաժողովի
Զոհրաբյանի
մամուլի
մասին
] //
Հայոց
.-2009.-22
21622.
Պողոսյան
Լիլիթ
Կառավարությունը
2010-
մարտահրավերներին
ՀՀ վարչապետ Տ.Սարգսյանի մամլո ասուլիսի մասին] //
.-2009.-26
Պողոսյան
Լիլիթ
Հայաստանն
բաժինն
ներդնում
ԱԺ-ում ՊՆ Ս.Օհանյանի ելույթի
] //
.-2009.-8
Լիլիթ
լուծումներ
ն
ԱԺ-ում Հայաստանի և Արցախի միջխորհրդարան
հանձնաժողովի
] //
.-2009.-16
դեկտ
Պողոսյան
Նաիրա
Պետությունը
ՀՀ կառավար. մասին] //Երկիր.-2009.-5
Սարգսյան
Տիգրան
չարիքն
ուժեղ
Ելույթ միջազգ. հակակոռուպցիոն օրվան նվիրված
.-2009.-16
գսյան
Տիգրան
ելույթը
Արմթեք
-2009»
2009.-9
Սարուխանյան
Պետրոս
Աղետի
կանխարգելումը
անգամ
հետևանքների
վերացումը
Շահգելդյանը
.-2009.-26,28
21629.
Սիմոնյան
Սյուզան
ԱԺ ՀՀԿ փոխնխգ. Գ.Սահակյանի մամլո ասուլիսի մասին
] //
.-2009.-18
21630.
Վանեսյան
Դավիթ
արտոնություններ
բիզնեսին
Պետեկամուտների
Ժամանակ
2009.-24
Վարդանյան
Կարեն
Տնտեսությունը
ներում
ՀՀ ԱԺ պատգ. տեսակետների
մասին
աշխարհ
.-2009.-10
Վարդանյան
Վարդան
Քիչ
միջոցների
միջոցների
փոշիացման
վտանգով
Հարցազրույց ՀՀ քաղաքաշին
Վիլյանը
de facto.-2009.-15-
21633.
Տեղի
ունեցավ
ախարարին
Պետրոսյան
Լևոն
Պետրոսյանի
հարցազրույցից
//
Ուժեղ
պետությունը
որն
ունի
չորրորդ
ների
ընդունելություն
Հայաստանի
2009.-29
արկումներ
մշտական
հանձնաժողովներում
21637.
Алавердян
Лариса
легко
права
народа
как
добиться
конкретного
Беседа
комис
экон
Записала
Захарян
.-2009.-17
дек
Ерицян
улучшения
среды
прогресс
Беседа
министром
экономики
дек
21639.
Заробян
чрезвычайно
коррумпированной
//
Деловой
экспресс
.-2009.-4-11
дек
Меликсетян
Тигран
Саркисян
: ,,
готовы
всем
Премьер-министр
.-2009.-26
дек
Сона
работы
О пресс-конф
культуры
Погосян
.-2009.-26
дек
Свобода
Обсуждение
свободе
СМИ
] //
Армении
дек
Микаэлян
Карэн
Колокола
памяти
колокола
О посещения президента
дек
сиюминутные
выгоды
предпринимательский
почерк
О встрече президента
Саргсяна
бизнесменами
канун
] //
.-2009.-23
дек
21645.
Рафаэл
Непреходящим
быть
лишь
...,,: [
Беседа
переводчиком
.-2009.-22
дек
Саргсян
динамично
многостороннее
Казахстаном
Беседа
президента
Казинформ
.-2009.-23
дек
трудным
результативным
Итоги
оценивают
Национального
Собрания
Республика
Аракелян
Роберт
О встрече президента
Армении
дек
Тигран
Предъявление
Армении
необоснованных
шантаж
опасный
Беседа
представителем
Торосяном
Записала
Казарян
.-2009.-10
дек
ингарян
Аревик
результатом
Зам
Саакян
дек
նախագծի
քննարկումը
Обсуждение
проекта
бюджета
21651.
խմբակցության
տեսակետը
ՀՀ կառավար
վարած
սոցիալ
քաղ
2010
պետբյուջեի
Երկիր
.-2009.-24
դեկտ
4-8:
Աղաջանյան
Արծրունի
Օրինաց
երկիրը
բյուջեի
վերջնական
տարբերակից
Հարցազրույց
Պողոսյանը
Հայոց
.-2009.-9
Ավետյան
Արմինե
Բյուջեն
հայեցողությամբ
//
.-2009.-10-11
Գաբրիելյան
Վարդան
պետբյուջեով
իշխանությունները
ԱԺ ՀՅԴ-ական
Մինասյանի
Մինասյանի
բանավեճի
մասին
] //
Տարեգիր
.-2009.-15
21655.
Գեղամյան
Արուսյակ
Դասագրքերի
փորձաքննությունը
խանգարում
2010
բյուջեին
ԱԺ կրթ.,
գիտ
ակույթի
մշտ
հանձնաժող
] //
թվականի
ամիսներին
բյուջեի
բնութագիրը
Հայաստանի
Հանրապետ
.-2009.-4
Թարփոշյան
Վասակ
Բյուջեն
վերանայումից
Հայոց
.-2009.-11
Թունյան
Բաբկեն
Իներցիոն
թվանկարչություն
.-2009.-3-
Թունյան
Բաբկեն
Վստահության
14
Իսրայելյան
Աննա
Եթե
քվեարկելու
ինչու՞
ընդունենք
ձեր
.-2009.-11
Իսրայելյան
երկիրը
զավա՞կն
Վարչապետ Տ.Սարգսյանը 2010թ. բյուջեով
հատկացումների
մասին
] //
.-2009.-8
Խաչատրյան
Մարիետա
Չպիտի՞
տնտեսական
երբվանի՞ց
//
.-2009.-11
21663.
Ճշգրտվել
եկամտային
մասերը
//
Մինասյան
Գագիկ
Ինչպիսի
բյուջեի
նախագիծը
Հարցազրույց
բյուջետ
Մինասյանի
Հարությունյանը
աշխարհ
2009.-9
Պետական
-2010»-
ընդունվեց
ԱԺ] // Հայաստանի Հանրապետ.-2009.-11
Սարգսյան
բյուջեն
//
.-2009.-1-3
Սարգսյան
փոշիանում
պետական
բյուջեն
//
.-2009.-15-17
դեկտ
21668.
Սարդարյան
Ինչու՞
Սերժ
Սարգսյանը
ո՟վ
նրան
դեկտ
Սաֆարյան
Պավել
Հարցազրույց
փոխնախ
Սաֆարյանի
Մանուկյանը
.-2009.-5-7
Бюджет
2010
дек
իրադարձություններն
ուսումնասիրող
ժամանակավոր
հանձնաժողովի
մասին
деятельности
временной
комиссии
изучению
событий
марта
Հախինյան
Աստղիկ
Հարությունյանն
ո՟ւմ
ո՟ւմ
հրամանները
//
Չորրորդ
Մամիկոնյան
Նաիրա
ԵԽԽՎ համազեկուցողների
գնահատականը
] //
.-2009.-23
Մանուկյան
Հրայր
զեկույց
մարտի
վերաբերյալ
Փաստահավաք խմբի անդամներ
Քոչարյանի
9-21
21674.
Նիկոյան
Սամվել
Զեկույցի
Հարցազրույց ժամանակավոր
հանձնաժողովի
հետ
առավ
.-2009.-26
21675.
Նիկոյան
Սամվել
Սամվել
թուրքական
հարաբերությունների
մոնիտորինգի
հանձնաժողովի
եզրակացության
Հարցազրույց
.,
ժամանակավոր
հանձնաժողովի
հետ
] //
.-2009.-24
Նիկոյան
Սամվել
Ուրեմն
մարդիկ
Հարցազրույց
հանձնաժող
Գրի
Ավետյանը
.-2009.-24
21677.
Սաֆարյան
Արամ
համարում
նորից
բզբզել
Հարցազրույց
քարտուղար
հանձնաժողովի
տի
ժամանակավոր
հանձնաժողովի
առավ
Եսայանը
] //
.-2009.-24
Սիմոնյան
Սյուզան
Ազգային
ժողովում
ձեռքդ
մարտի
//
.-2009.-11
21679.
Քոչարյան
Անդրանիկ
Պետք
մինչև
վերջ
Հարցազրույց
մարտի
ուսումնասիրող
009.-24
վերահսկիչ
գործունեության
մասին
работе
контрольной
Առաքելյան
Գայանե
Ինչո՞վ
մշակույթի
նախարարությունը
.-2009.-5
21681.
Ավագյան
Սամվել
պալատի
բացահայտումները
Կապիտալ
.-2009.-23
21682.
Գասպարյան
Արման
պատժող
գործընկեր
հերթական
Լոռու
մարզում
21683.
Գասպարյան
Արման
Օրենքները
թերություններ
ունեն
//
Թովմասյան
Թագուհի
ները
Չորրորդ
Թորոսյան
Ադրինե
.-2009.-22
Խառատյան
Մարինե
չեն
դատախազություն
21687.
Հովհաննիսյան
Արթուր
արձանագրում
բազմաթիվ
խախտումներ
ՎՊ նխգ. Ի.Զաքարյանի մամլո ասուլիսի մասին] //
.-2009.-23
Ղահրամանյան
Մարիաննա
Խախտումներ
ախտումներ
նորից
խախտումներ
//
.-2009.-16,17
Չոբանյան
Աննա
Իշխան
Խախտումների
վերացման
Լոռու
մարզը
պետք
օրինակ
դառնա
մյուս
մարզերի
Լոռու
մարզ
.-2009.-19
Սիմոնյան
Սյուզան
բերած
Հրապարակ
2009.-23
Տասնապետյան
սպասելիս
//
Չորրորդ
Ընտրական
իրավունք
Ընտրական
бирательное
право
система
Միքայելյան
ընտրատարածքի
ընտրողներին
Միքայելյան
Սասուն
Միքայելյանը
դիմել
25
ընտրատարածքի
ընտրողներին
//
.-2009.-1
Նահապետյան
խնդրում
պահապան
երեխաներին
ընտանիքին
Հարցազրույց
ընտրատարածքի
պատգ
] //
de facto.-2009.-1-3
10
ընտրական
տարածքում
լրացուցիչ
ընտրությունների
մասին
дополнительных
избирательном
участке
N 10
Բարսեղյան
Լուսինե
Ինչի՞ց
փախչում
թեկնածուն
//
Հայկ
Բարսեղյան
Լուսինե
մուտքը
Հայկ
21697.
Բարսեղյան
Լուսինե
Մենք
ծեծելով
Բարսեղյան
Լուսինե
Շանսերն
հաղթական
Հայկ
21699.
Գալոյան
Արման
ագրավ
ընտրություններ
կենտրոնում
.-2009.-25
նոյեմբ
21700-01.
Գեղամյան
Արուսյակ
Ընտրացուցակները
խայտառակ
//
21702.
Գևորգյան
ընտրություններին
Ն.Փաշինյան] // Հայք.-2009.-24
Գյանջումյան
Կենտրոնում
բռնելու
Հարցազրույց Կենտրոն
վարչ
հետ
Ժամանակ
իգորյան
չփոխվեց
միջոցը
//
դեկտ
21705.
Գրիգորյան
Նելլի
կմիանա
Հովհաննիսյանը
Առավոտ
2009.-8
Եսայան
Մարգարիտ
Թեկնածուներից
իրեն
մրցակից
10
ընտրատարածքում
առաջադրված
բոլոր
իրենց
արում
//
.-2009.-19
Հարությունյան
Սիրանուշ
Տասնյակ
Մերոնք
.-2009.-8
Հացպանեան
Սարգիս
Հայաստանի
Նիկոլին
//
21709.
Հովհաննիսյան
Հմայակ
Ուղերձ
ընտրատարածքի
ընտրողներին
] //
.-2009.-25
Չորրորդ
Ղահրամանյան
Մարիաննա
համագործակցությու՞ն
Հ.Հովհաննիսյան
] //
դեկտ
Մաթևոսյան
Դավիթ
ուրեմն
Հարցազրույց Ն.Փաշինյանի նախընտր
շտաբի
Մաթևոսյանի
Չորրորդ
ինքնիշխան
Մանուկյան
մրցակից
չունի
//
2009.-22
Սարիբեկյան
Գայանե
ավը
մեկնարկել
խախտումները
Հ.Հովհաննիսյան
.-2009.-8
Սիմոնյան
հաղթի
Աբրահամյանի
de facto.-2009.-8-10
Տիգրանյան
Արմեն
ընտրողներին
//
.-2009.-17
Փաշինյան
Նիկոլ
Հավատում
Հարցազրույց
ընտրատարածքում
առավ
Գալոյանը
] //
Овнатанян
Конгресс
прощальный
отдельно
округе
Н.Пашинян] //
.-2009.-24
дек
Քրեական
իրավունք
Քրեական
դատավարություն
Քրեաբանություն
Քրեագիտություն
Уголовное
право
Уголовное
судопроизводство
Криминалистика
Криминология
Գաբրիելյան
Վարդան
Արդարադատության
Մարտի 1-2 գործով
վող
Հարությունյանի
մասին
] //
.-2009.-2
Գրիգորյան
Հայկ
Հայրենիքին
դավաճանելու
Լրտես
աշխատակից
.-2009.-17
21720.
Դալլաքյան
Մայա
Անպատժելիությունը
ծնում
ամենաթողություն
ՙՆուբարաշեն՚
քրեակատարող
հիմնարկի
Երկիր
.-2009.-2
դեկտ
Խառատյան
Մարինե
Քանի
րացել
բանտից
ՙՆուբարաշեն՚
ՔԿՀ
ցմահ
փախուստի
մասին
Ժամանակ
Մարտիրոսյան
Էլմիրա
Մինչև
թայֆաբազական
մտածողությունը
չփոխվի
բանտից
միշտ
Ժամանակ
2009.-18
Մեսրոպյան
Տաթև
Մեղադրանքը
ՀՀ ոստիկան. աշխատակիցներ
Հարությունյանի
Ղուկասյանի
] //
.-2009.-16
Սիմոնյան
Սյուզան
Մոնտեքրիստոներ
ՙՆուբարաշենից՚
Ցմահ
փախուստի
մասին
Հրապարակ
.-2009.-1
Ревазян
водку
смертниками
...: [
уголов
исправит
учреждениях
время
.-2009.-10
Քաղաքացիական
իրավունք
Դատակազմություն
Гражданское
право
Судоустройство
Ամիրխանյան
Ջուլիետա
Սյուրռեալիզմն
ունի
կամ
նորածինը
շուտով
չորս
տարեկան
Դատ. բարեփոխումների
] //
.-2009.-17
Ավոյան
Ռուզան
Դատավորները
ից
նույնիսկ
ՀՀ նախագահի օգնական
Եվրադատարանում
Կոստանյանի
հարցազրույցի
խորհրդի
փաստաբան
մասին
Հրապարակ
.-2009.-19
Գևորգյան
Արմեն
Հարցազրույց ՀՀ պետռեգիստրի
Գևորգյանի
առավ
Մելքոնյանը
] //
.-2009.-18-21
Դանիելյան
Գևորգ
Հ
ների
բարեփոխումների
Հարցազրույց ՀՀ արդարադատ
Մարտիրոսյանը
.-2009.-17
Դանիելյան
ՙՄինչև
ոսկորին
չեն
Հարցազրույց
ՙՌուբիկոն՚
Դանիելյանի
առավ
.-2009.-4
Խեչոյան
Անուշ
Երեխայի
տպանությունը
բարեփոխվելու
ունի
//
.-2009.-10
Տաթևիկ
Փորձել
մնալ
Հարցազրույց քննիչ Տ.Ղուկասյանի հետ / Գրի առավ
Հովհաննիսյանը
Հայաստանի
2009.-18
Մարտիրոսյան
Էլմիրա
ծեծվեցիր
ցուցմունք
Հայաստանի
Ժամանակ
Պողոսյան
Միհրան
Մենք
որպեսզի
մեզ
Հարցազրույց դատ. ակտերի հարկադիր կատարման
ծառայության
հետ
Թովմասյանը
Սարուխանյան
Պետրոս
Պատժվել
դիկ
ովքեր
չեն
համապատասխանել
դատախազության
//
Գուլանյան
մարդու
Հարցազրույց ՙԻնժեներ՚
պաշտոնաթերթի
խմբ
բանաստեղծուհի
մարմինների
.-2009.-18
դեկտ
нян
Дети
граждан
посещают
школы
Турции
Об ущемлении
граждан
Армении
Новое
.-2009.-15
дек
Саргсян
Пируз
Без
адвоката
Беседа
омбудсменом
системы
Записала
.-2009.- 3
дек
մարտի
իրադարձությունների
ժամանակ
ձերբակալվածների
դատավարության
մասին
судебном
процессе
событий
марта
2008
21739.
Առուստամյան
Գայանե
Ազգային
ազատագրական
հանցագործություն
հոգեգեշը
ցնծում
Ն.Փաշինյան] // Հրապարակ
.-2009.-23
Առուստամյան
Գայանե
...: [
] //
.-2009.-4
Առուստամյան
Գայանե
լքված
թավջութակի
Ն.Փաշինյան
] //
.-2009.- 11
Առուստամյան
Գայանե
Ինտերպոլը
Փաշինյանին
Սուքիասյանին
համարում
քաղհալածյալ
Ն.Փաշինյան] // Հրապարակ.-2009.-3
Առուստամյան
Գայանե
Լիրիկական
Ն.Փաշինյան
Հրապարակ
.-2009.-12
Առուստամյան
Գայանե
Նիկոլ
պայքարը
.-2009.-9
Առուստամյան
Գայանե
Կրկնությունը
մայրն
կամ
Ն.Փաշինյան
] //
2009.-5
Առուստամյան
Գայանե
ակտ
Ն.Փաշինյան] // Հրապարակ.-2009.-8
21747.
Առուստամյան
Գայանե
Ոստիկանները
մասնակցել
ընդդիմության
անրահավաքին
Ն.Փաշինյան
Հրապարակ
.-2009.-22
դեկտ
Ավետյան
ՙՄենք
ենք
Ն.Փաշայան] // 168 ժամ.-2009.-17-18
Բարսեղյան
Լուսինե
վտանգը
Ն.Փաշինյան] // Հայկ. ժամանակ
Գաբրիելյան
Վարդան
Ի՞նչ
Բանուչյանը
Հովհաննես
1922
Ա.Բանուչյան
.-2009.-8
Գաբրիելյան
Վարդան
վն
խոչընդոտում
Ն.Փաշինյան] // Տարեգիր.-2009.-9
Գալոյան
Արման
Բանուչյանին
դատապարտեցին
համաներեցին
.-2009.-12
Գալոյան
Արման
Դատավորը
խորհրդակցության
սենյակում
Ա.Բանուչյան
.-2009.-10
Գալոյան
Արման
Լեգենդ
հորինում
պաշտպանում
Ա.Բանուչյան
.-2009.-4
Գալոյան
Արման
նք
Ն.Փաշինյան] // Հայք.-2009.-9
Գևորգյան
Խախտեց
ազատության
Ն.Փաշինյան
.-2009.-8
Գևորգյան
Անի
Հետազոտում
Ն.Փաշինյան] //
.-2009.-3
Գևորգյան
տեսագրության
ՙկորած՚
Ն.Փաշինյան
] //
Գևորգյան
շուտ
րցնեին
Ն.Փաշինյան] //
.-2009.-21
Գևորգյան
խայտառակ
Ն.Փաշինյան] // Հայք.-2009.-21
Գևորգյան
Սովորական
հետապնդում
Ն.Փաշինյան] // Հայք.-2009.-5
Գևորգյան
Փաշինյանը
.-2009.-22
Գևորգյան
Փիլոյանը
արհամարհում
օրենսդրությունը
Ն.Փաշինյան] // Հայք.-2009.-12
Գևորգյան
Ն.Փաշինյան
Հայք
2009.-23
Գևորգյան
Ֆիլմ
Ն.Փաշինյան] //
.-2009.-4
Դարբինյան
Պատգամավորական
Ս.Միքայելյան
] //
.-2009.-17-23
Եսայան
Մարգարիտ
Նախագահին
Քաղբանտարկյալ Ս.Միքայելյանին
ազատելու
.-2009.-15
Թովմասյան
Թագուհի
Քաղբանտարկյալ Ս.Միքայելյանին
ազատելու
12
պատգ
մասին
] //
ինքնիշխան
.-2009.-15
Թովմասյան
Թագուհի
Միքայելյանին
ումյան
Քրիստինե
Միքայելյանը
հիվանդանոցում
//
դեկտ
Խաչատրյան
Անժելա
եթերից
Ն.Փաշինյան
] //
2009.-17
Խաչատրյան
կողքին
դավադրություն
Ս.Միքայելյան] //
.-2009.-18
Խաչատրյան
Անժելա
Քարոզարշավ
բանտում
Ն.Փաշինյան] // Հայք.-2009.-8
Հարությունյան
Գևորգ
մատուցեցին
Միքայելյանին
ՔաղբանտարկյալՍ
Միքայելյանին
ներում
շնորհելու
դիմած
նամակի
] //
.-2009.-16
Հացպանյան
Սարգիս
ինչ
չգիտեն
մնում
վերացնեն
ինձ՚
Հարցազրույց
քաղբանտարկյալ
.-2009.-10
նյան
Սարգիս
իշխանավորների
Արցախը
Հարցազրույց քաղբանտարկյալ Ս.Հացպանյանի հետ] //
.-2009.-9
Հովակիմյան
Վահագն
Ն.Փաշինյան] // Հայկ. ժամանակ
դեկտ
Հովակիմյան
Վահագն
ՙՍերժիկ
ժամանակ
դեկտ
Հովակիմյան
Վահագն
Հովակիմյան
Վահագն
Համարբերգի
մասնավոր
Ն.Փաշինյան] //
.-2009.-11
դեկտ
Հովակիմյան
Վահագն
դեկտ
ակիմյան
զինվորներին
վիրավորել
Ն.Փաշինյան] // Հայկ
ժամանակ
.-2009.-23
Մամիկոնյան
Սպասեցին
մինչև
բանը
հասնի
վիրահատության
Քաղբանտարկյալ
Միքայելյանին
տեղափոխեցին
//
.-2009.-5
Մանուկյան
ՙՆիկոլը
հավանականություն
ունի
Ն.Փաշինյան
] //
Ժամանակ
.-2009.-16
դեկտ
ուկյան
ՙՍասունն
ընկերն
Սերժ
Ս.Միքայելյան
] //
Ժամանակ
դեկտ
Մանուկյան
Տեսասկավառակները
Ն.Փաշինյան] // 168
.-2009.-22-23
դեկտ
Մանուկյան
Հրայր
Քաղբանտարկյալ Ս.Միքայելյանին
21
պատգ
մասին
9.-15-16
Մարտիրոսյան
Էլմիրա
կարգուկանոնի
Ն.Փաշինյան] // Ժամանակ
.-2009.-9
Մարտիրոսյան
Էլմիրա
Սպանություններն
էին
հեղինակները
Ն.Փաշինյան
] //
Մարտիրոսյան
Էլմիրա
մարդու
ցրիվ
Ն.Փաշինյան
Ժամանակ
Մարտիրոսյան
Էլմիրա
արդարության
Ա.Բանուչյան
Ժամանակ
.-2009.-8
Մարտիրոսյան
Էլմիրա
ՙինտուիցիային՚
մեղավոր
տարի
Ն.Փաշինյան
Ժամանակ
.-2009.-23
Մեսրոպյան
Տաթև
Ընդամենը
երկու
Ս.Միքայելյան
.-2009.-2
Պողոսյան
Սյուզաննա
ելույթի
մոնտաժված
մասերը
Հայկ
Սիմոնյան
Սյուզան
Կալանավորվեցին
լավագույնները
Ն.Փաշինյան] // Հրապարակ.-2009.-17
դեկտ
Սիմոնյան
Սյուզան
Հրապարակ
.-2009.-
Ստեփանյան
Քրիստինե
Կազատե՞ն
թե՞
...:
Ս.Միքայելյան
] //
.-2009.-15
Վեզիրյան
Գոհար
Աղաղակող
ապօրինությունները
2007
հոկտեմբերի
Ն.Փաշինյան
Չորրորդ
դեկտ
Վեզիրյան
Գոհար
Ն.Փաշինյան] // Չորրորդ ինքնիշխան.-2009.-4 դեկտ.-Էջ 5: 21800.Վեզիրյան
Գոհար
Մեղադրանքը
նույնիսկ
մոնտաժված
Ն.Փաշինյան
Չորրորդ
դեկտ
Տիգրանյան
Արմեն
Բռնությունները
2007-
հոկտեմբերի
Ն.Փաշինյան
Տարեգիր
.-2009.-22
Տիգրանյան
Արմեն
Դատավոր
Մարտիրոսյանը
չենթարկվեց
Ն.Փաշինյան] //
.-2009.-8
անյան
Արմեն
Մեղադրող
անմեղությունը
Տիգրանյան
Արմեն
Իրավապաշտպան Վ.Հարությունյանի
դիտարկումների
] //
.-2009.-24
Տիգրանյան
Արմեն
Փաշինյա՞նն
ՙՉերյոմուխա
բաժանել
ոստիկաններին
Ն.Փաշինյան
] //
Տարեգիր
.-2009.-11
դեկտ
Տիգրանյան
մեն
Փիլոյանը
պահանջեց
ազատազրկում
Ն.Փաշինյան] // Տարեգիր.-2009.-23
Տիգրանյան
Արմեն
տեսանյութերն
արդարացնում
//
Փաշինյան
Նիկոլ
Ելույթ
դատարանում
] //
Փաշինյան
Նիկոլ
բեկանման
ենթակա
Հարցազրույց քաղբանտարկյալ Ն.Փաշինյանի
հետ
] //
Հայկ
ժամանակ
.-2009.-9
շինյան
Նիկոլ
Նիկոլ
ջախջախեց
մեղադրանքը
.-2009.-29
դեկտ
Փաշինյան
Նիկոլ
ցուցմունքը
դատարանում
2009
] //
.-2009.-22,24, 25
դեկտ
Պետական
կառավարում
Ռազմական
արվեստ
Ռազմական
գիտություններ
Государственное
административное
управление
Военное
искусство
Военные
науки
Պետական
վարչական
Государственное
административное
управление
Գայանե
չուտել
ոնց
ՀՀ ոստիկանապետ Ա.Սարգսյանի գործուն. մասին] // Հրապարակ
2009.-9
Գևորգյան
ՀՀ ոստիկան. համակարգի մասին] // Հայք.-2009.-1
Գևորգյան
հերոսությունները
հերոսները
ՀՀ ոստիկան. մարմինների
մասին
Դալլաքյան
Քաղաքապետը
չարաշահել
լիազորությունները
Մեղրիի
Հովհաննիսյանի
մասին
] //
2009.-23
Երիցյան
Արմեն
Մարդը
Հարցազրույց ոստիկան. պետի առաջին տեղակալ, ոստիկան գեներալ
մայոր
Երիցյանի
Պոդոսյանը
] // 02.-2009.-25
Զաքարյան
Արամ
խոշորացմանը
ծրագիրը
.-2009.-18
դեկտ
Թանանյան
Արամ
Հայաստանի
Հարցազրույց ՀՓԾ տնօրենի տեղակալ, փրկարար
հետ
] //
.-2009.-25-
Խաչատրյան
Սուրեն
2009-
վատը
լինելու
մարզպետը
Հարցազրույց Սյունիքի մարզպետ
Ավագյանը
երկիր
.-2009.-30
Խաչատրյան
Սուրեն
Մեղրիում
տարածքը
դառնալու
Հարցազրույց Սյունիքի մարզպետ
Սյունյաց
երկիր
.-2009.-17
Կամավոսյան
Օֆելյա
նախագահության
շրջանում
մտել
նոր
Հայաստանի
.-2009.-16
Հախվերդյան
Նունե
Արվեստը
ՀՀ ոստիկան. մասին] // 168 ժամ.-2009.-15-16
դեկտ
Հակոբյան
Գորիկ
Հակոբյանի
Արմեն
գործակալությանը
Շրջապատ
.-2009.-16
Հակոբյան
Գորիկ
Հարցազրույց ՀՀ ազգ. անվտանգ. ծառայության տնօրեն Գ.Հակոբյանի
9.-16
Հակոբյան
Գորիկ
Ցանկացած
ոտնձգություն
կկասեցվի
Հարցազրույց ԱԱԾ տնօրեն Գ.Հակոբյանի
Մխիթարյանը
Հայոց
.-2009.-16
Վարդան
կդիմավորեն
ինչպես
Հարցազրույց Գյումրիի
Առուստամյանը
] //
.-2009.-1
Մանուկյան
Ռուզաննա
քաղաք
Աբովյան
ղեկ
գործուն
մասին
] //
Ընկեր
.-2009.-9
Շահգալդյան
Կավալենկո
ապրելս
երբեք
Հարցազրույց Կոտայքի մարզպետ
Շահգալդյանի
] //
.-2009.-24-30
Շահնազարյան
Խնձորեսկի
բնակիչը
իշխանությունը
մտահոգ
շահերի
գործում
Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ
համայնքապետ
պարզաբանումների
մասին
Բան
.-2009.-23
Պեչենևսկայա
Աննա
ոլորտի
քննարկվեցին
Վանաձորում
Լոռու
մարզ
.-2009.-2
Պետրոսյան
Սերյոժա
Այգեպատի
Հարցազրույց
մարզի
Այգեպատի
Պետրոսյանի
Պողոսյան
Միհրան
Հարցազրույց ՀՀ գլխ. հարկադիր կատարող Մ.Պողոսյանի
առավ
Մինասյանը
] //
Առավոտ
դեկտ
Պողոսյան
ափին
չունեմ
Հարցազրույց Գեղարքունիքի
մարզպետ
Պողոսյանի
Բալասանյանը
] //
.-2009.-10-16
Սարուխանյան
Պետրոս
որոշակի
ՀՀ ոստիկան. ճանապարհ. ոստիկան. պետ Մ.Օհանյանի մամլո ասուլիսի մասին] //
.-2009.-9
1, 2:
Սարուխանյան
Պետրոս
պատրաստվում
Երևանի քաղաքապետարանի
աշխատակազմի
մշակույթի
բաժնի
Մարտիրոսյանի
քաղաքի
Հարությունյանի
.-2009.-23
Սարուխանյան
Պետրոս
առաջին
անգամ
ընդունեց
բյուջեն
Հայաստանի
.-2009.-24
21837.
Վարդանյան
Աշոտ
Ամենամյա
հանրային
լսումները
գաստացնեն
համայնքապետերին
Հարցազրույց
Արարատի
մարզպետարանի
տարածք
կառավարման
վարչ
Վարդանյանի
Արարատ
.-2009.-18
դեկտ
Վարդանյան
Արմեն
Քաղաքապետը
կորցնելուց
վախենո՞ւմ
Հարցազրույց Երևանի ավագանու ԲՀԿ ֆրակցիայի նխգ. Ա.Վարդանյանի հետ / Գրի առավ
Սարիբեկյանը
Հրապարակ
.-2009.-3
Վարդանյան
Հայրապետ
Փայտագողերն
նրանց
հովանավորյալները
Հարցազրույց Իջևանի փոխոստիկանապետ Հ.Վարդանյանի հետ / Գրի առավ Թ.Թովմասյանը] //
Չորրորդ
Акопян
контролировать
пресекать
корню
любые
посягательства
Беседа
службы
безопасности
.-2009.-18
дек
. 1, 3.
Микаэлян
Замусоренная
О санитар. состоянии Еревана. Что думает
дек
21842.
Мурадханян
Вместо
левых
паспортистов
деньги
теперь
достаются
государству
Беседа
нач
паспортов
полиции
Мурадханяном
Записала
Малумян
Новое
время
.-2009.-5
дек
. 1, 4.
Хачикян
Основной
этап
перемен
впереди
...”: [
Беседа
мэром
Записала
время
.-2009.- 26
Ռազմական
գիտություններ
Զինված
Военные
науки
Вооруженные
силы
Հակոբյան
Մովսես
Ադրբեջանը
ռազմական
գերազանցությունը
Հարցազրույց ԼՂՀ
գեներալ
.-2009.-4-7
Մկրտչյան
Արցախի
բանակի
38043
զորամասի
] //
.-2009.-11
Ջամալյան
Դավիթ
Ադրբեջանցիները
պատրաստ
Ռազմ. հոգեբան.] //
.-2009.-9-16
Սահակյան
Արևիկ
ռազմական
բոլորի
բոլորը
համար
սկզբունքը
ՀԱՊԿ
.-2009.-2
իմոնյան
Սոնա
կամակոր
մանուկը
ՆԱՏՕ
] //
de facto.-2009.-4-7
Ерканян
Артем
Партнеры
против
участвовала
миротворческих
операциях
флагом
//
.-2009.-19
дек
Минасян
Сергей
Азербайджан
между
Беседа
писала
дек
355/359(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
զինված
Вооруженные
Республики
Армения
Ամիրխանյան
Նորայր
Հարցազրույց փոխգնդապետ
Գրի
Հարությունյանը
] //
.-2009.-2-9
Կամավոսյան
Օֆելյա
խաղաղապահներն
Հայաստանի
Հանրապետ
Հարությունյան
Գեղամ
Զգոնության
զորքերում
Հարցազրույց ՀՀ պաշտպան
նախարարին
խորհրդի
.,
Հարությունյանի
.-2009.-28
հունվ
Ներսիսյան
Արամ
Ակնկալիքները
Ազգ
բանակի
մասին
] //
009.-2-9
21855.
Ներսիսյան
Կրակային
պատրաստության
գերազանցիկները
Գնդապետ
Շահբազյանի
հրամանատար
գործող
զորամասի
մասին
Հայ
զինվոր
.-2009.-9-16
դեկտ
Ներսիսյան
Արամ
մատույցներում
Աշնան
զորակոչի
] //
.-2009.-16-23
Շահնազարյան
Գնել
երկնքի
Գնդապետ
հրամանատար
զորամասի
2009.-9-16
Շահնազարյան
Մեր
հպարտությունը
զինվորն
Փոխգնդապետ Ս.Հակոբյանի
հրամանատար
զորամասի
մասին
.-2009.-2-9
Փայտյան
Արշալույս
Հարցազրույց ՀՀ ԶՈՒ գլխ. շտաբի պետի տեղակալ, գեներալ
նտ
հետ
.-2009.-9-16
դեկտ
Սոցիալական
ապահովություն
Ապահովագրություն
Социальное
обеспечение
Страхование
Ավագյան
Լիլիթ
Հասարակություն
ինտեգրվելը
Հաշմանդամների միջազգ. օրվա առթիվ] // 168
.-2009.-8-9
Գալոյան
Արա
Թոշակներով
նանոտեխնոլոգիաներ
Թոշակառուների
մասին
.-2009.-3-4
Կենսաթոշակային
բարեփոխումներ
//
Հարությունյան
Վարդուհի
Հայաստանում
պաշտոնապես
178.000
//
Տարեգիր
դեկտ
Հովհաննիսյան
համար
մատչելի
երկիր
//
Մելիքսեթյան
Անդրանիկ
խորհրդային
տարիներին
հանքերում
վնասի
վրա
Հարցազրույց սոցապ ծառայության Թումանյանի տարածք. բաժնի
լիքսեթյանի
առավ
Փարեմուզյանը
10-16
Մեսրոպյան
Տաթև
Հայաստանի
մանկատներում
այսօր
1094
երեխա
//
.-2009.-2
Մխիթարյան
Լուսինե
մշտական
Հայաստանի
.-2009.-2
Պողոսյան
կառավարությանը
խորհուրդը
Հաշմանդամների
բարեկեց
վերաբերյալ
մասին
Երկիր
.-2009.-4
Мкртчян
Татьяна
Интересует
страховщиков
качество
сказал
франшиза
О страховых компаниях
Деловой
экспресс
2009.-18-25
Կրթություն
Դաստիարակություն
Ուսուցում
Հանգստի
կազմակերպում
Образование
Воспитание
Обучение
Организация
Դաստիարակության
կրթության
ուսուցման
հիմունքները
Основы
воспитания
образования
обучение
Աշոտյան
Արմեն
Հարցազրույց ՀՀ ԿԳ նախ. Ա.Աշոտյանի հետ
] //
Կրթություն
.-2009.-2
2, 4:
Ավագյան
ոլորտը
այնպիսի
շարժման
միջոցով
որով
88
Գալոյան
Ուսյալ
երկիրը
Հայաստանի կրթ. համակարգի մասին
] // 168
.-2009.-17-18
Ծրագրային
լուծումներ
կգործի
հնդկական
ուսումնական
կենտրոն
.-2009.-17
դեկտ
Կարապետյան
Աստղիկ
Էլի
ՀՀ ԿԳ նախ
Աշոտյանի
] //
.-2009.-25
րտչյան
Մանուկ
գիտելիքահենք
համամարդկային
մրցակցային
մարտահրավերը
Հարցազրույց ՀՀ կրթ. և գիտ. նախ. տեղակալ
Մկրտչյանի
Գրիգորյանը
de facto.-2009.-4-7
Նուրիջանյան
Գեղամ
ՀՀ ԿԳ նախ. Ա.Աշոտյանի
մամլո
/
Կրթություն
.-2009.-23
Սարգսյան
Հրայր
ընկերությունը
սահմանված
չափորոշիչներին
Հարցազրույց «Լինսի» հիմնադրամի
առավ
de facto.-2009.-11-14
Алванян
меловому
периоду
”?!: [2-
общегор
Интерактивные
технологии
.-2009.-10
дек
отян
Армен
Необходима
образования
науки
Беседа
образования
Записала
Сармакешян
] //
.-2009.- 22
дек
Иерей
Месроп
Арамян
Школа
будущего
Беседа
попечит
образоват
фонда
Тер
Месропом
Арамяном
] //
Деловой
экспресс
.-2009.-4-11
дек
Иерей
Арамян
будущее
Беседа
попечит
образоват
фонда
Тер
Месропом
Арамяном
] //
.-2009.-18
дек
Оганесян
Русисты
проблемы
Об учредит
учителей
.] //
.-2009.- 15
дек
Մանկավարժության
պատմություն
История
Սարդարյան
Հովհաննես
Մարգահովիտի
հիմնադրման
.-2009.-2
Դաստիարակության
կրթության
կազմակերպում
Դպրոցավարություն
Организация
воспитания
образования
Школоведение
Արևշատյան
Նունե
մեղավոր
մարզպետը
նորընտիր
տնօրեն
մարզպետ
մենամարտը
//
.-2009.-15
գնահատական
Ախթալայի
դպր
այսուհետև
Մարգարյանի
անունը
Հայաստանի
Հանրապետ
.-2009.-17
1,2:
Բարսեղյան
Մելանյա
Մեր
անգլ
ինտենսիվ
ուսուցման
Յափունջյանի
մասին
.-2009.-25
Դանիելյան
ֆիլհարմոնիա
նորովի
.-2009.-25
Զախարյան
երջապես
որոշվեց
Գրիպի համաճարակի պատճառով դպր
մանկապարտեզների
փակման
] //
Հարությունյան
Տաթև
Ալավերդու
ներառական
կրթություն
.-2009.-2
Հարությունյան
Տաթև
11
դպրոցի
Մելքոնյանի
մութ
.-2009.-11
Հարությունյան
09.-26
Հարությունյան
Տաթև
տիեզերքում
կրթահամարիրի
առաջ
Առավոտ
.-2009.-3
Հարությունյան
մեկնաբանություն
պատարագն
շուրթերով
մրցույթո՞ւմ
անարդար
.-2009.-16
Հարությունյան
Տաթև
Պարապուրդից
տնօրենի
ընտրություններ
դպրոցներում
դասերը
ի՞նչ
Շիրակի
մարզպետը
.-2009.-10
դեկտ
Յոլյան
Իրինա
Ուսուցիչներն
ներմուծմանը
//
Բան
09.-23
Չիթչյան
զինվորն
Հարցազրույց
Նոյեմբերյանի
Բարեկամավան
առավ
Հարությունյանը
Հայ
2009.-16-23
Վերդյան
Մեր
ընթերցողներ
Հարցազրույց Ա.Այվազյանի
հիմնադիր
9.-15-17
Նախադպրոցական
դաստիարակություն
կրթություն
Ընդհանուր
դպրոցական
կրթություն
Հանրակրթական
դպրոց
Дошкольное
воспитание
образование
школьное
образование
Общеобразовательная
школа
21898.
Հարությունյան
Տաթև
Մանկապարտեզները
տխուր
ժառանգություն
Նախադպր
հաստատ
հիմնախնդիրները
սրվում
հատկապես
Առավոտ
.-2009.-5
դեկտ
10:
Հռիփսիմե
ացո՞ւմ
մանկապարտեզներում
շուտով
մանկապարտեզներում
կրճատումներ
.-2009.-18
Դասագրքեր
ուսումնական
ձեռնարկներ
Учебники
учебные
пособия
21900.
Խաչատրյան
Պատմությունը
խեղաթյուրելը
դյուրին
Ադրբեջանի
պատմ
դասագրքերի
Հայք
.-2009.-4
դեկտ
Հարությունյան
Տաթև
Դասագրքերի
բյուջեի
միջոցները
Անձանց
խմբերի
դաստիարակություն
կրթություն
ուսուցում
Воспитание
образование
особых
групп
Սիմոնյան
Սյուզան
Քաղաքացիական
Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպր
] //
.-2009.-26
Պրոֆեսիոնալ
միջնակարգ
մասնագիտական
կրթություն
Профессиональное
среднее
специальное
образование
Դավթյան
Նելլի
Կամ
ում
պարտուսուցումից
. //
.-2009.-19
Մկրտչյան
Սերժ
Մկրտիչ
նախորդներիդ
նվիրումով
հայրենահոգությամբ
ԵՊՀԲ ձեռքբերումների
] //
.-2009.-
Բարձրագույն
կրթություն
Բարձրագույն
դպրոց
Գիտական
կադրերի
պատրաստում
Высшее
образование
Высшая
школа
Подготовка
научных
кадров
Ավագյան
Արմինե
Տնօրենի
ընտրություն
կառուցվածքային
ՀՊՃՀ] Կապանի
ինստիտուտում
Սյունյաց
երկիր
.-2009.-17
Բալայան
Բորիս
մարդկային
Հարցազրույց ՀԲԻ ախտաբան. անատոմիայի
մորֆոլոգիայի
ամբիոնի
առավ
] //
Էրեբունի
7-8:
Բարսեղյան
Մելանյա
Կոնսերվատորիայի
ուսանողները
նոր
09.-1
Գասպարյան
Արման
Հայաստանի
բացվեց
վերանորոգված
Գևորգյան
Դավիթ
Հարցազրույց ԵՊՀ կիրառական
կենտրոնի
Գևորգյանի
Սարդարյանը
Հայաստանի
.-2009.-25
դեկտ
Դալլաքյան
Լուսինե
ԵՊՀ
ուսանողներն
ավելի՞
վճարունակ
//
.-2009.-4
Կամավոսյան
Օֆելյա
խորհրդի
նիստում
2010-2014
Մաթևոսյան
Հրաչյա
Մնացել
նույն
Մհերը
Երևանի Խ.Աբովյանի
մանակավարժ
համալս
ամբիոնի
] //
de facto.-2009.-11-14
Ոսկանյան
Լուսինե
Շնորհավորում
ՀԲԻ վիրաբուժ
Ախնազարովի
ծննդյան
80-
Էրեբունի
Սարգսյան
Սամվել
մտավոր
կենտրոն
Գյումրիում Մոսկվայի
Լոմոնոսովի
մասնաճյուղի
բացման
մասին
] //
Հայաստանի
դեկտ
Սարիբեկյան
յանե
Նախագա՞հն
փակում
«Հայբուսակ» համալս. մասին
] //
դեկտ
Меликян
Андреас
эффективнее
Беседа
растениеводства
овощеводства
Голос
.-2009.-15
дек
Серж
Саргсян
гордость
народа
флагман
К 90-летию
У
.-2009.-26
дек
Հանգստի
կազմակերպում
Организация
досуга
Առաքելյան
Գայանե
բերել
Զբոսաշրջ
Երկիր
.-2008.-18
Խաչատրյան
նախարարությունն
օլիմպիական
անտարբերությամբ
կրկնեց
վերոնշյալ
փաստարկը
Հարցազրույց «Ռիմա թրավել» ընկ
լյանը
Իրավունքը
de facto.-2009.-
18-21
Պետրոսյան
Լուսինե
Զբոսաշրջ
.-2009.-23
Гезалян
Лиана
Туризм
создавать
.-2009.-25
дек
Ерканян
Артем
кот
Тур. пропаганда
притока
Зап
.-2009.-22
дек
Ազգագրություն
Ծեսեր
Սովորույթներ
Բանահյուսություն
Этнография
Нравы
Фольклор
Ազգագրություն
Этнография
Саносян
Артюш
азербайджанцы
Нация ли?] // Республика Армения.-2009.-23
дек
Հայ
ազգագրություն
Армянская
нография
Կարապետյան
Գուրգեն
նոր
մեկնաբանություններ
Կանանց
Կանանց
Женское
движение
Женский
вопрос
Գենդերային
հավասարության
հեռանկարները
.-2009.-23
դեկտ
Բանահյուսություն
Фольклор
Ինչպես
կախարդանքը
վերացրեց
Աֆրիկ. հեքիաթներ] / Անգլ. թարգմ. Ա.Մնացականյանը // Կանչ
Հայ
բանահյուսություն
Армянский
фольклор
Սեդրակյան
Վարդան
Մեր
մասին
Հարցազրույց էպոսագետ Վ.Սեդրակյանի
Սարդարյանը
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Մաթեմատիկական
բնական
գիտությունների
ընդհանուր
հարցեր
Общие
вопросы
математических
естественных
наук
Բնություն
Բնության
ուսումնասիրում
պահպանություն
Կենդանական
բուսական
աշխարհի
պահպանություն
Природа
Изучение
охрана
природы
Охрана
Ափամերձ
տարածքները
կմաքրվեն
ալցելեցին
//
դոյան
Աշոտ
կառավարության
Հարցազրույց «Սևան
առավ
] //
դեկտ
Հովհաննիսյան
Արթուր
ժամանակները
Սևանա լճի հիմնախնդիրների
] //
.-2009.-11
դեկտ
21931.
Հովհաննիսյան
Պատասխանատվությունից
խուսափելն
լինում
Բնապահպան
հարցեր
Հայոց
աշխարհ
.-2009.-26
դեկտ
Հովհաննիսյան
վերածվել
ճահճի
//
.-2009.-11
Մեխակյան
Հասմիկ
Ամեն
ինչ
արդարացված
սանիտարական
հատումներով
«Հայանտառի» մասին] //
Հայք
.-2009.-17
Մովսիսյան
Հասմիկ
Զբաղված
տարածքներ
վարձակալության
Բնապահպան. հարցեր] //
2009.-18-21
Մովսիսյան
Վլադիմիր
բարձրացումը
նշանակության
//
.-2009.-2
դեկտ
Նազարյան
Լուսինե
միջավայրի
երևան
գրասենյակը
ակտիվիստներին
//
Նանյան
Գալուստ
մակարդակը
բարձրացել
ՀՀ բնապահպան. նախ. Ա.Հարությունյանի
տարեկան
աշխատանքների
9.-26
Սողոմոնյան
Մերի
Գետը
Կապան քաղաքի Ողջի գետի մասին
.-2009.-16
դեկտ
Փիլոսյան
Անահիտ
Կայքերում
մուֆլոն
Բնապահպան
մասին
.-2009.-3
Փիլոսյան
Կարմիր
ՀՀ կենդան
աշխարհի
] //
.-2009.-21
Փիլոսյան
Անահիտ
Սևանը
շրջափակման
.-2009.-
Փիլոսյան
Անահիտ
Թեղուտը
Բնապահպան.] // Հայք.-2009.-25
Бишарян
охраняемые
территории
Армении
дек
Зарафян
Инга
Пришел
увидел
...
наследил
Беседа
лондон
природоохране
Зарафян
Записала
.-2009.-10
дек
Захарян
ресторан
Прогр. спасения
. ] //
.-2009.-3
дек
Մաթեմատիկա
Математика
լյան
Գևորգ
մաթեմատիկոս
Մանկավարժ. գիտ. թեկն
Մուսայելյանի
] //
.-2009.-15
Աստղագիտություն
Աստղաֆիզիկա
Տիեզերական
տարածության
ուսումնասիրություն
Երկրաբաշխություն
Астрономия
Астрофизика
Исследование
космического
Ասլանյան
Թագուհի
Տիեզերքը
մարդու
Հերունին
կնոջ
Հերունու
հուշերում
//
Իսրայելյան
Գագիկ
Համբարձումյանի
երկրում
մարդկանց
%-
չունի
տարրական
գիտելիքներ
Հարցազրույց աստղագետ Գ.Իսրայելյանի հետ / Գրի առավ Մ.Մարտիրոսյանը
2009.-19-21
Կամավոսյան
Օֆելյա
երախտիք
տիեզերքի
սիրահարին
Համբարձումյանի
ուսանողական
զբոսայգում
Микаэлян
Об открытии
учен
астрофизику
акад
.-2009.-
дек
Хачикян
Бюраканская
астрофизическая
обсерватория
национальное
Беседа
акад
Исраелян
] //
дек
Ֆիզիկա
Физика
Гезалян
Лиана
Мнение дир. объединен
акад
2009.-18
дек
Երկրաբանություն
Երկրաբանական
երկրաֆիզիկական
գիտություններ
Геологические
геофизические
науки
Ասատրյան
Արմեն
Երկրաշարժերը
Асатрян
Армен
отстраивался
20
раз
Землетрясения
.-2009.-5
дек
Григорян
Гурген
деньги
Природ
ресурсы
Голос
.-2009.-3
дек
Կենսաբանական
գիտություններ
Биологические
науки
Ընդհանուր
կենսաբանություն
Էկոլոգիա
биология
Экология
Ասլանյան
Թագուհի
Ակադեմիկոսը
շեղվելու
սովորություն
չուներ
Կենսաբան
Հայաստանի
մանկավարժ
յանի
Հարությունյանի
մասին
] //
.-2009.-18
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱ
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ
МЕДИЦИНА
ТЕХНИКА
Բժշկություն
Медицина
Բժշկության
պատմություն
История
медицины
Ванян
Наира
Развлеки
радость
бжшкапета
Мхитара
Гераци
//
2009.- 5
Հիգիենա
Անձնական
հիգիենա
Гигиена
гигиена
Բալասանյան
Աստղիկ
խախտումներ
հայտնաբերվել
Հարցազրույց
պետ
կենտրոնի
] //
.-2009.-2
Սոցիալական
հիգիենա
Առողջապահության
կազմակերպում
Սանիտարիա
Պաշտպանություն
դժբախտ
պատահարներից
դրանց
կանխարգելումը
Социальная
гигиена
анизация
здравоохранения
Санитария
Защита
несчастных
случаев
предупреждение
Ամիրյան
Սլավիկ
ունենալը
նաև
ռազմավարական
նշանակություն
ունի
Հարցազրույց «Գորիսի բժշկական կենտրոն
Օրբելյանը
երկիր
.-2009.-30
Բալասանյան
Գրիշա
Մարզերում
մասնագիտական
բժիշկների
Հետք
.-2009.-3-9
բրիելյան
Էմիլ
վտանգավոր
բալասանից
Հարցազրույց
ԳԱԱ
բժիշկ
Գաբրիելյանի
Հանրապետ
Գրիգորյան
Կլինիկական
գենետիկան
նպաստ
//
Հանրապետ
21965.
Դանիելյան
Իրինա
ժամանակներին
համընթաց
նոր
տեխնոլոգիաներ
կլին
հիվանդանոց
Գործընթաց
.-2009.-28
:
Խառատյան
Մարինե
Առողջապահ. հարցեր] //
Մանուկյան
Միքայել
Էրեբունի
կենտրոն
ուրոլոգիայի
բաժանմունք
Հարցազրույց «Էրեբունի
կենտրոնի
վիրաբուժ
Մանուկյանի
առավ
] //
Էրեբունի
2-3:
Մարտիրոսյան
Մարինե
Որտեղի՞ց
ներկրվում
ՀՀ իմունականխարգելման ազգ. ծրագրի
] // 168
Ջուլհակյան
Սանդրո
«Նորք Մարաշ
կենտրոնի
Մուրադյանի
.-2009.-4
Փիլոսյան
Անահիտ
բարձրացնում
Բերդի հիվանդանոցի տնօրեն
Հարությունյանի
մասին
.-2009.-8
դեկտ
Аброян
Ирина
Дарите
!: [
деятельности
фонда
детям
Подари
!”] //
.-2009.-9
дек
Манукян
Армен
Подари
!: [
деятельности
благотвор
фонда
помощи
детям
Подари
дек
Դեղաբանություն
Ընդհանուր
թերապիա
Թունաբանություն
Фармакология
терапия
Токсикология
Հովհաննիսյան
Զանազան
ներարկման
ված
«Դեղերի և բժշկական
տեխնոլոգիաների
փորձագիտական
կենտրոն
մամլո
աշխարհ
.-2009.-
Հովհաննիսյան
Արթուր
Հայաստանում
վերահսկողությունից
.-2009.-11-14
Պայքար
որակյալ
դեմ
անցկացվեց
մրցունակ
րկրորդ
Սահակյան
Ալբերտ
փամփուշտներից
կարող
Հարցազրույց
բժշկական
տեխնոլոգիաների
փորձագիտական
կենտրոն
Գրի
Հովհաննիսյանը
] //
.-2009.-3
Սահակյան
Ալբերտ
գները
կարգավորի
Հարցազրույց
տեխնոլոգիաների
փորձագիտական
կենտրոն
.-2009.-4-7
դեկտ
Քուշկյան
Հարություն
մեխանիզմներ
դեղորայքի
բիզնեսով
Հարցազրույց ՀՀ առողջապահ. նախ. Հ.Քուշկյանի հետ / Գրի առավ Բ.Թունյանը
.-2009.-24
Кулешова
Юлия
Фармацевтике
должного
Деловой
экспресс
.-2009.-4-11
дек
. 1, 3.
Кулешова
Деловой
экспресс
.-2009.-18-25
дек
Хачатрян
Альберт
Новар
О росте цен лекарства
] //
.-2009.-23
дек
Ախտաբանություն
Կլինիկական
բժշկություն
Патология
Клиническая
медицина
616-002/616-003
Բորբոքում
Ռեգրեսիվ
պրոցեսներ
Восполение
процессы
Խաչատրյան
Անժելա
բուժվում
//
.-2009.-22
Նյարդային
խանգարումներ
Нервные
расстройства
Сукиасян
Самвел
Разочарование
лучший
для
здоровья
Беседа
Стресс
Сукиасяном
Записала
Сармакешян
Армении
անոթային
համակարգի
արյան
հիվանդություններ
Սրտաբանություն
Заболевания
сердечно
системы
крови
Кардиология
Դաղբաշյան
Սմբատ
Արյան
հիվանդություններն
ամբողջ
աշխարհում
միտում
ունեն
Հարցազրույց Ռ.Յոլյանի
կենտրոնի
Գրիգորյանը
de facto.-2009.-1-3
Մարսողական
համակարգի
հիվանդություններ
еварительной
системы
Մամիկոնյան
Աշոտ
շաքարախտը
բարեկեցիկ
Հարցազրույց «Արմենիա
կենտրոնի
էնդոկրինոլոգիայի
բաժնի
ղեկ
Մամիկոնյանի
հետ
] //
de facto.-2009.-4-7
Ստոմատոլոգիա
Стоматология
Ալեքսանյան
Հրաչ
Պրոթեզներ
Հարցազրույց ատամնաբույժ-պրոթեզավորող
Ալեքսանյանի
հետ
Գրի
առողջարան
.-2009.-
Վարակիչ
հիվանդություններ
Инфекционные
заболевания
Ասենք
համաշխարհ
միջոցառումներ
Ավագյան
Մկրտիչ
Գրիպի
բուժման
//
.-2009.-18
Ավետիսյան
Լիլիթ
շրջում
աշխարհով
Հարցազրույց
նախարար
ահամաճարակ
համաճարակաբան
բաժնի
Ավետիսյանի
Տնային
19.-
Ավոյան
Ռուզան
Հիվանդանոցներում
Խոզի գրիպի մասին] //
.-2009.-12
Գեղամյան
Արուսյակ
808
ՄԻԱՎ
նա
Համաճարակից
Հարցազրույց ՀՀ ԱՆ պետ. հիգիենիկ և համաճարակաբան
մասնագետ
Թորոսյանի
առավ
Սարգսյանը
Իրավունք
18-21
Իրավիճակը
վերահսկվում
ՀՀ-ում խոզագրիպի տարածման
միջոցառումների
մասին
.-2009.-11
Հազարամյակի
մարտահրավեր
ՄԻԱՎ վարակի
բուժմանը
միջոցառումների
Հակոբյան
Արմեն
Դպրոցները
12
.-2009.-8
Հովհաննիսյան
Արթուր
գրիպի
աշխարհ
.-2009.-12
ՄԻԱՎ
հակազդման
նախապայմանները
դեկտ
Մխիթարյան
Լուսինե
Հիվանդության
պայքարը
//
.-2009.-11
Մովսիսյան
Արմեն
Համաճարակներ
որոնք
//
.-2009.-16
Նազարյան
Լուսինե
ՁԻԱՀ
գործում
Գիտաժողով` նվիրված
ՁԻԱՀ
հանրապետ
կենտրոնի
հիմնադրման
] //
Փիլոսյան
Անահիտ
Հայաստանում
//
.-2009.-10
Փիլոսյան
Անահիտ
անցանք
այծերին
Գրիպ] // Հայք
2009.-15
Վիրաբուժություն
Ортопедия
Անանիկյան
Պավել
պետք
ունենա
հայացք
խորամանկություն
...»: [
Հարցազրույց
վիրաբույժ
Գրի
Ավետիքյան
Զարեհ
աշխատի
խղճով
»:
Հարցազրույց ԱԱԻ ընդհանուր
ամբիոնի
վիրաբույժ
Ավետիքյանի
հետ
Գրի
Էրեբունի
Գինեկոլոգիա
Մանկաբարձություն
Աբրահամյան
Ռազմիկ
րունդը
հզորության
երաշխիքն
Հարցազրույց Պերինատոլոգիայի
գինեկոլոգ
Հերացու
ամբիոնի
գլխ
մանկաբարձ
բժշկագիտ
Աբրահամյանի
2009.-25
Ալեքսանյան
Արմեն
ոնոզը
Հարցազրույց «Մալաթիա» բ/կ օպերատիվ գինեկոլոգիայի բաժանմունքի
մանկաբարձ
բժշկ
Ալեքսանյանի
Անդրեասյանը
] //
Դաջունց
Հարցազրույց «Արմենիա
գինեկոլոգ
Գրի
.-2009.-
18:
Սողոյան
Կարինե
Հորմոնալ
Հարցազրույց բժիշկ-գինեկոլոգ Կ.Սողոյանի
Մանուկյանը
.-2009.-
Гезалян
Лиана
красивые
Со слов дир. Ин-та перинатологии
акушерства
гинекологии
дек
Համեմատական
ախտաբանություն
Անասնաբուժություն
Сравнительная
патология
Ветеринария
Պետրոսյան
Կարինե
Եզրափակիչ
շարունակության
Անասնաբույժների
միջազգ
գիտաժողով
] //
.-2009.-18-21
դեկտ
Ինժեներական
գործ
Տեխնիկան
ամբողջությամբ
Инженерное
дело
Техника
целом
Նյութերի
Ապրանքագիտություն
Ուժային
կայանքներ
Ընդհանուր
էներգետիկա
Испытание
материалов
Товароведение
станции
Общая
энергетика
Թարփոշյան
Էներգետիկայի
Հայաստանը
Հայոց
.-2009.-25
դեկտ
Թարփոշյան
էներգետիկ
պոտենցիալը
աշխարհ
.-2009.-12
դեկտ
Մելքոնյան
Արմենուհի
ճգնաճամին
ձեռքբերումներ
Էներգետիկ
պաշարների
Մովսիսյանի
մամլո
] //
.-2009.-23
Մովսիսյան
Արմեն
Հայաստանը
համալրում
ներուժը
Հարցազրույց էներգետիկայի նախ. Ա.Մովսիսյանի
ՋԷԿ
էներգաբլոկի
բացման
Թարփոշյանը
.-2009.-5
Սարուխանյան
Պետրոս
ՋԷԿ]-ը շահագործման
2010
վերջին
//
Арзуманян
Евгений
Гладунчик
этом
будущей
Электрические
Деловой
экспресс
дек
Гладунчик
Евгений
окончательно
приведем
порядок
энергохозяйство
Беседа
компании
Электросети
.-2009.-24
дек
Ընդհանուր
մեքենաշինություն
Միջուկային
տեխնիկա
Էլեկտրատեխնիկա
Մեքենաշինության
տեխնոլոգիա
машиностроение
Ядерная
ника
Электротехника
Технология
машиностроения
Բեգիջանյան
Էմմա
Իրանը
ՄԱԳԱԹԷ
տնօրենների
բանաձևին
Միջուկ. էներգետիկայի
տնօրենների
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
Хачатрян
Альберт
ААЭС
дек
Էլեկտրատեխնիկա
Электротехника
Ռադիոտեխնիկա
Էլեկտրոնիկա
Էլեկտրակապ
Радиотехника
Электроника
Электросвязь
Ալեքսանյան
Անդրանիկ
Կվերանա՞ն
պրովայդերները
Հարցազրույց «Արմինկո
ընկ
տնօրեն
Ալեքսանյանի
առավ
Ավագյանը
] //
Կապիտալ
.-2009.-11
դեկտ
Հակոբյան
Աշոտ
09.-18
Չատինյան
Արմենակ
սպասում
ինտերնետ
Պարզաբանում
օպերատորները
.-2009.-19
Փիլիպոսյան
Էդուարդ
միկրոէլեկտրոնիկայի
.-2009.-11
դեկտ
Алексанян
Андраник
провайдеры
Беседа
Армении
дек
Гезалян
Лиана
останавливаться
достигнутом
Об услугах
оператора
Республика
.-2009.-16
дек
Грдзелян
выздоравливает
Армении
2009.- 15
дек
Ջերմային
շարժիչներ
շոգեմեքենաներից
շոգետուրբիններից
Պնևմոէներգետիկա
Հեղուկների
գազերի
փոխադրումը
բաշխումը
պահումը
двигатели
кроме
паровых
машин
овых
Пневмоэнергетика
Транспортирование
распределение
хранение
жидкостей
газов
Արևշատյան
Նունե
Բնակարանամուտի
խոստացած
սիմվոլիկ
հանձնելու
փոխարեն
.-2009.-8
Խաչատրյան
Արտաշ
անվտանգ
օգտագործման
Հարցազրույց «Էյ-ի-ջի» ՍՊԸ
Խաչատրյանի
Մանուկյանը
Հայրենականչ
Гезалян
Лиана
Формула
безопасности
или
чтобы
стали
бытом
Республика
.-2009.-9
дек
Լեռնային
Худолий
Роман
производству
Беседа с президентом
компании
добычи
«GeoProMining”
Худолием
] //
.-2009.-19
дек
Սանիտարական
տեխնիկա
Ջրամատակարարում
Կոյուղի
Լուսատեխնիկա
Санитарная
техника
Водоснабжение
Канализация
Светотехника
Բիլբուլյան
Սուրեն
ընկեր
Հարցազրույց
Հայջրմուղկոյուղի
տեղամասի
Բիլբուլյանի
] //
Ընկեր
.-2009.-9
չատրյան
Անժելա
բերածը
ջուրն
կտանի
Շիրակի մարզի
] //
Միքայելյան
Դավիթ
շուրջօրյա
//
Հանրապետ
Грдзелян
Рубен
дошла
получает
23-25
//
Армении
.-2009.-15
дек
Գյուղատնտեսություն
Անտառային
նտեսություն
Որսորդություն
Ձկնային
տնտեսություն
Сельское
хозяйство
Лесное
хозяйство
Охота
Рыбное
хозяйство
Անտառային
տնտեսություն
Անտառագիտություն
хозяйство
Лесоводство
Հովհաննիսյան
Լուսինե
կոմիտեի
ստեղծումը
.-2009.-19
Սողոմոնյան
Մերի
անտառապահները
ձմեռնամուտին
.-2009.-5
Գյուղատնտեսություն
Сельское
хозяйство
Գյուղատնտեսական
արտադրության
կազմակերպում
կառավարում
Организация
управление
сельскохозяйственным
производством
Ղազարյան
Գևորգ
մթերումներ
Հարցազրույց ՀՀ գյուղատնտ. նախարար. և սննդամթերքի
Ղազարյանի
առավ
Վարդանյանը
] //
.-2009.-5-15
Варданян
Микаел
Армянское
село
рынка
О развитии сел. хоз-ва] //
.-2009.-22
дек
Саруханян
Зеленая
тропа
здоровью
Беседа
пред
содействию
Зеленая
Голос
.-2009.-19
дек
Հողագիտություն
Ագրոտեխնիկա
Գյուղատնտեսական
մելիորացիա
Պարարտանյութեր
Почвоведение
Агротехника
Сельскохозяйственная
Мелиорация
Պողոսյան
Նաիրա
Վերակառուցվում
Արմավիրի
ոռոգման
.-2009.-19
Այգեգործություն
Պտղաբուծություն
Садоводство
Սարուխանյան
Պետրոս
«Արալանջ» այգեգործ. ընկ
մասին
] //
Հանրապետ
2009.-26
Բանջարաբուծություն
դեկորատիվ
այգեգործություն
Овощеводство
декоративное
садоводство
Խաչատրյան
Մաքրասորտ
բարձրորակ
կարտոֆիլի
կայուն
բերքի
երաշխիք
Ագրոլրատու
.-2009.-15-25
նասնաբուծություն
Животноводство
Մեսրոպյան
Հայաստանը
ոչխարներից
Անասնապահ.] //
.-2009.-18
Ջանվելյան
Մարատ
մենք
Հարցազրույց «Արզնու
ընկ
Ջանվելյանի
Հակոբյանը
.-2009.-18-21
Տնարարություն
Կենցաղային
ծառայություն
Домоводство
быта
Арзуманян
София
Ереван
О новом
ресторане
] //
Деловой
экспресс
.-2009.-4-11
дек
зелян
Рубен
шаг
цивилизованному
руслу
Горячая
3500
аванских
квартир
.-2009.-17
дек
Ձեռնարկությունների
Արտադրության
կազմակերպում
Առևտուր
տրանսպորտ
Управление
предприятиями
Организация
Торговля
транспорт
Էլեկտրակապ
կազմակերպում
շահագործում
Электросвязь
эксплуатация
Կլիմենկո
Իգոր
Ամենախոշոր
բարերարները
միշտ
մնում
Հարցազրույց
Արմենտել
Կլիմենկոյի
.-2009.-25-28
դեկտ
Կլիմենկո
Իգոր
ընկերության
համբավն
Հարցազրույց
Արմենտելի
Կլիմենկոյի
] //Im
press.-2009.-18-25
Յիրիկյան
Ռալֆ
Պարոն
կարող
քաղաքացի
Հարցազրույց «ՎիվաՍել» ընկ. գլխ. տնօրեն Ռ.Յիրիկյանի
2009.-11-14
դեկտ
Չատինյան
Արմենակ
Մրցակցային
մեծանում
...:
Արմենտելը
ինտերնետի
գները
//
Պոլիգրաֆիական
արդյունաբերություն
Պոլիգրաֆիական
ձեռնարկություններ
Հրատարակչություններ
Գրքի
առևտուր
Полиграфическая
промышленность
Полиграфические
предприятия
Издательства
Книжная
торговля
Միլիտոնյան
Էդվարդ
խեղճուկրակություն
թշնամություն
Հարցազրույց
մշակույթի
նախարար
հրատ
Միլիտոնյանի
Թաթոյանը
] //
.-2009.-25-28
դեկտ
Միլիտոնյան
Էդվարդ
Հորեղբոր
Հարցազրույց ՀՀ մշակույթի
նախարար
գործակալ
Միլիտոնյանի
] //
.-2009.-16-22
Տրանսպորտն
ամբողջությամբ
Տրանսպորտային
սպասարկում
Փոխադրումների
կազմակերպում
կառավարում
Փոստային
կապ
Транспортное
обслуживание
Организация
управление
перевозками
Почтовая
связь
Հայրապետյան
ներ
օլիմպիական
չեմպիոնների
//
.-2009.-12
22055.
Մելքոնյան
Արմենուհի
Հայաստան
երկաթուղին
հաջորդ
տարի
իրական
փուլ
Հայաստանի
Հանրապետ
.-2009.-22
դեկտ
1, 4:
Նազարյան
Լուսինե
Ամանորի
Հարավկովկասյան
երկաթուղիներ
Ընկեր
տարվա
արդյունքները
.-2009.-25
Беллуян
Норайр
приближаемся
встрече
700-
тысячного
пассажира
Беседа
авиа
Беллуяном
Записала
.-2009.-22
дек
Грдзелян
Рубен
Шевкет
должна
государством
Мнение главы
концессионера
желез
дорог
дек
Արտադրության
կազմակերպում
Ձեռնարկությունների
էկոնոմիկա
Առևտրի
կազմակերպումը
տեխնիկան
Организация
производства
Экономика
предприятий
Организация
техника
торговли
карян
Армения
кофе
Беседа
исп
работодателей
Макаряном
Записала
Деловой
экспресс
.-2009.-4-11
дек
Хачатрян
малый и средний бизнес],
.-2009.-4
дек
Քիմիական
տեխնոլոգիա
Քիմիական
արդյունաբերություն
Հարակից
ճյուղեր
Химическая
технология
мическая
промышленность
Родственные
отрасли
663/664
Մանրէակենսաբանական
արտադրություններ
Սննդի
արդյունաբերություն
Микробиологические
производства
Пищевая
промышленность
Աղաջանյան
Կարեն
մերոնք
Հարցազրույց «Գրանդ
2009.-5
Գասպարյան
Արման
Ներկրողը
նաև
խերով
Սարգսյան
Էդուարդ
Տեղական
գերշահութային
Հարցազրույց Հայաստանի շաքարի գ-նի տնօրեն Է.Սարգսյանի հետ / Գրի առավ
Հովհաննիսյանը
] //
Իրավունք
.-2009.-18-21
Григорян
рынков
которые
можно
сопоставить
Беседа с исп. дир. Ереван. коньяч
] //
Деловой
.-2009.-4-11
дек
Цатурова
Ася
прежнему
О ценах на мясо и мясопродукты] //
.-2009.-24
дек
Читчян
Гамлет
Авшаре
Беседа
консерв
писала
] //
Деловой
экспресс
.-2009.-11-18
дек
Արդյունաբերության
արհեստների
տարբեր
ճյուղեր
Մեխանիկական
տեխնոլոգիա
Различные
промышленности
ремесла
Механическая
Մետաղյա
իրերի
արտադրություն
изделий
металлов
Մելքոնյան
Արմենուհի
Ադամանդագործության
ոլորտում
վերջնական
.-2009.-2
Цатурова
гранильщиков
будущее
отрасль
активизируется
ждет
//
.-2009.-3
дек
Բարձրմոլեկուլային
նյութերի
արդյունաբերություն
Промышленность
высокомолекулярных
веществ
Հովհաննիսյան
Արթուր
Նաիրիտի
հետքերով
.-2009.-4-7
Շինարարություն
Շինանյութեր
Շինմոնտաժային
աշխատանքներ
Строительство
Строительные
материалы
монтажные
работы
Մարտիրոսյան
Շինարարությունը
ստանում
չզարգացավ
.-2009.-4
ԱՐՎԵՍՏ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԽԱՂԵՐ
ՍՊՈՐՏ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
СПОРТ
Արվեստի
տեսություն
պատմություն
Արվեստի
ընդհանուր
հարցեր
история
искусства
Общие
вопросы
искусства
Անդրեասյան
Կարեն
Արվեստի
վերջնական
Հարցազրույց արվեստագետ
Անդրեասյանի
առավ
.-2009.-10-11
Ասատրյան
երի
ԽՍՀՄ արվեստի
Թարյանի
ծննդյան
110-
նվիրված
ցուցահանդեսի
մասին
de facto.-2009.-4-7
22073.
Խաչատրյան
Արվեստագետը
պետք
իշխանության
ցանկացած
քայլ
հարցականի
Հարցազրույց
համադրող
Խաչատրյանի
Գրի
առավ
Պապյանը
.-2009.-18
դեկտ
Հատակագծում
Քաղաքաշինություն
Լանդշաֆտային
այգեպուրակային
արտարապետություն
Планировка
Градостроительство
Ландшафтная
садово
архитектура
Առաքելյան
Գայանե
Գարեգին Նժդեհ փողոցի կամրջի
մասին
.-2009.-2
Հակոբյան
Լևոն
մասին
Հարցազրույց Երևանի կառուցապատման ներդրումային
իրականացման
գրասենյակի
Հակոբյանի
.-2009.-24
Ղարիբյան
Արման
կենտրոնի
բնակիչներին
իմանալու
ինչ
նրանց
.-2009.-24-30
Սարգսյան
Կարինե
Պետությունը
շենք
շինում
շինում
Քաղաքաշին
մասին
.-2009.-23
Փիլոսյան
Անահիտ
խորհրդավոր
նորոգում
«Հանդիպում» կամրջի վերանորոգման
մասին
.-2009.-2
Փիլոսյան
Անահիտ
բնակիչների
Քաղաքաշին. մասին] //
դեկտ
Арутюнян
Юрий
Еще
Градостроит
] //
.-2009.- 5
дек
Микаэлян
проспект
Тепла
все
.-2009.-15
дек
Мирзоян
Тигран
Топор
ие
дендрологов
//
Армении
Պատմության
մշակույթի
հուշարձանների
պահպանություն
Охрана
памятников
истории
культуры
Ավետիսյան
Վարշամ
Լճաշենի
ամրոցի
ձևափոխումը
//
աշխարհ
.-2009.-4
դեկտ
Արշակյան
Անուշ
Նույն
վանքն
այս
վանքը
Մշակույթի հուշարձանների
գործակալ
բաժնի
մշակույթի
նախարար
ջավայրի
պահպան
Առաքելյանի
մասին
Մերոնք
.-2009.-4
Արսենյան
Մարիամ
վերականգնվում
//
.-2009.-5
Գրիգորյան
Մուղնեցոց
Գեւորգ
եկեղեցին
Եկեղեցու
վերականգնման
աշխատանքները
//
Հայաստանի
Հանրապետ
դեկտ
Երանյան
Հովհաննես
ժառանգությունը
տարբերություն
մեր
տարբերության
Վրաստանում հայկ. եկեղեցիների
պահպանման
] //
.-2009.-2
Խաչատրյան
Նաիրա
Մուղնեցոց
Գևորգ
եկեղեցին
//
.-2009.-8
դեկտ
Կարապետյան
Սամվել
սրտացավ
...: [
ճարտարապետ
ուսումնասիրող
հետ
.-2009.-4
արապետյան
Սամվել
հուշարձանները
Հարցազրույց պատմ
հուշարձանների
հայաստան
գրասենյակի
Գրի
դեկտ
Կարապետյան
Սամվել
մեջ
նոր
անճաշակ
եկեղեցիներ
Հարցազրույց հուշարձանագետ
հուշարձանների
Մարտիրոսյանը
.-2009.-8-9
Հարությունյան
Աղավնի
Մուղնեցոց
եկեղեցին
//
22093.
Մարգարյանց
Մկրտիչ
միայն
մեր
ժառանգությամբ
Պատմամշակութ
հուշարձանների
պահպան
հիմնախնդիրների
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
.-2009.-26
Միրզոյան
Գայանե
Մուղնեցոց
եկեղեցին
վերականգնել
Հայաստանի
.-2009.-11
Նույնը
Սեդրակյան
Արամայիս
նախահայրենիքը
Հարցազրույց լրագրող, հուշարձանների
մշակութ
պահպանման
Սեդրակյանի
] //
.-2009.-4
Պարթև
աբեղա
Բարսեղյան
Մուղնեցոց
որգ
եկեղեցու
փլուզումը
մարտահրավեր
հայորդու
.-2009.-1
Ուխտագնացություն
Մակարավանք
Եկեղեց
համալիրը
վերանորոգման
պահպան
ունի
//
Հայաստանի
Հանրապետ
2009.-2
Грдзелян
Рубен
разрушается
дек
Карапетян
Самвел
грузинских
властей
Беседа с пред
Карапетяном
.-2009.- 10
дек
Ճարտարապետություն
Архитектура
Թամանյան
Հայկ
բնակության
վայր
Հարցազրույց Ա.Թամանյանի թանգարանի տնօրեն, ճարտարապետ
հետ
Մադաթյանը
.-2009.-3-9
Հովսեփյան
Արտակ
ր
մշակույթը
խլում
մեզանից
Հարցազրույց ճարտարապետ Ա.Հովսեփյանի
Գրի
Բաբայանը
.-2009.-1
Վարդանյան
Հրաչյա
ուրիշները
անում
Հարցազրույց ճարտարապետ
] //
.-2009.-24
Պլաստիկ
արվեստներ
Пластические
искусства
Քանդակագործություն
Скульптура
Թովմասյան
Վարդան
զ
մոտ
ջիպերից
տներից
Հարցազրույց քանդակագործ, նկ. Վ.Թովմասյանի հետ / Գրի առավ Մ.Մարտիրոսյանը
] // 168
.-2009.-5-7
Մադաթյան
Քանդակագործ
Խաչատուր
Իսկանդարյանը
նոր
մասին
//
.-2009.-16
Նկարչություն
գծագրություն
Դեկորատիվ
կիրառական
արվեստ
Գեղարվեստական
արհեստներ
Դիզայն
Рисование
Декоративно
прикладное
искусство
Художественные
промыслы
Дизайн
Какосян
Мартын
перспективе
– “
Золотой
Беседа
Союза
дизайнеров
я
2009.-19
дек
Գեղանկարչություն
Գրաֆիկա
Փորագրանկար
Живопись
Графика
Гравюра
Ագուլեցի
Լուսիկ
Տոնակատարությունն
իմաստազրկվում
երբ
անտեսվում
Հարցազրույց նկարչուհի
Ագուլեցու
Գրի
Ալոյանը
] //
Հանրապետ
Ադալյան
Ռուբեն
Պատկերի
ներքին
արվեստանոցում
Հարցազրույց նկ. Ռ.Ադալյանի հետ / Գրի առան Պ.Հայթայանը, Մ.Բադալյանը] // Ազգ.-2009.-5 դեկտ.-Հավելված` «Մշակույթ
».-
Ավագյան
բացվելու
նկ.]
ցուցահանդեսը
.-2009.-17
դեկտ
Արևշատյան
Արվեստագետը
Հարցազրույց նկ. Ա.Արևշատյանի
Մարտիրոսյանը
.-2009.-10-11
Արևշատյան
Ռուբեն
ակույթը
արտադրվում
արժեվորվում
Հարցազրույց նկ. Ռ.Արևշատյանի հետ / Գրի առավ Ն.Հախվերդյանը] // 168 ժամ.-2009.-3-4
դեկտ
Նելլի
Վերածնունդ
երկրաշարժից
հետո
նկարելու
միջոցով
նոր
սկսեց
//
.-2009.-9
Բադալյան
ընթացքը
էջերում
Ազգ
2009.-25
Հախվերդյան
նե
Կանացի
հայ
նկարչուհիների
գործերում
Վիեննայում կայացած «Գենդերային ստուգում» խորագրով
նկարչ
մասին
] // 168
.-2009.-17-18
Համբարձումյան
Հասմիկ
մանկավարժն
նկարիչը
Գեղանկ. Հ.Էլչյանի
ծննդյան
Սյունյաց
երկիր
.-2009.-30
Ղազարյան
Վիգեն
Էդվարդ
Իսաբեկյան
ծննդյան
Մշակույթ
Մաթևոսյան
Կարեն
Լույս
Շաբանյանի
պատկերագիրքը
Ծովանկարչի
ալբոմի
մասին
.-2009.-1
ոսյան
Հրաչյա
բարձր
թռչեն
կռունկները
Հատված
Աբովյանին
նվիրված
Լոռվա
ձորում
մշակույթ
Մակարյան
Մարիետա
Գեղանկ
.]
Մշեցու
ցուցահանդեսը
բացվեց
//
.-2009.-10
Մակարյան
Մարիետա
Միրզոյանը
Հայաստան
մեծածավալ
պաննոն
նվիրաբերեց
պատկերասրահին
Գեղանկ
վաստ
ցանակի
դափնեկիր
ծննդյան
առթիվ
Մարտիրոսյան
Սուսաննա
Ճանապարհ
հաղթահարում
քայլողը
Գեղանկ. Հ.Էլչյանի
ծննդյան
Սյունյաց
երկիր
.-2009.-30
Մինասեան
Արմինէ
մշտավառ
կանթեղը
Գեղանկ
Արուեստաբանութեան
Աղասեանի
գիրք
ալբոմի
] //
.-2009.-16
դեկտ
Միրզոյան
Տարոն
նկարիչները
ւմ
ինտերնետ
//
Հայոց
.-2009.-2
Մուղդուսյան
Մարիամ
Մխիթարյան
կտավով
ասում
ուրբանիզացմանը
գլոբալիզացմանը
Գեղանկարչի
2009.-17-23
Նուրիջանյան
Գեղամ
գույները
ՀՀ վաստ. նկ.,
Միրզոյանի
ծննդյան
.-2009.-2
Նուրիջանյան
Լիլիթ
Լույսի
կողմը
Գեղանկ. Ն.Ավետիսյանի
մասին
Հետք
.-2009.-10-16
դեկտ
Սարգսյան
Արմինե
չունի
նկարում
որոշակի
Գեղանկ. Ն.Ասլանյանի ստեղծագործ
ցուցահանդեսի
մասին
de facto.-2009.-1-3
Սևադա
Սամվել
Ամանորին
Հարցազրույց գեղանկ. Ս.Սևադայի հետ / Գրի առավ Ա.Քեշիշյանը
.-2009.-26
դեկտ
Սևադա
Սամվել
Ներքին
արտաքին
ճգնաժամներ
միշտ
ունեցել
Հարցազրույց
գեղանկ
.,
լուսանկ
Ռաֆայելյանը
de facto.-2009.-18-21
Սիմոնյան
Արմեն
Լինե
հեռու
անկյուն
Հարցազրույց նկ. Ա.Սիմոնյանի
կենտրոնում
ցուցահանդեսի
.-2009.-16
դանյան
Ներսես
Հարցազրույց գեղանկ.,
Նիկողոսյանը
] //
.-2009.-29
Վարդանյան
Վարուժան
Հարցազրույց նկ. Վ.Վարդանյանի հետ / Գրի առավ Ժ.Ալեքսանյանը
Մերոնք
.-2009.-4
Վարդանյան
Վարուժան
տեսքն
փչացնել
Հարցազրույց նկ. Վ.Վարդանյանի հետ
առավ
Հովհաննիսյանը
] //
.-2009.-17
Аветисян
правде
Секрет
кодов
Леонардо
.] //
.-2009.- 3
дек
Армянская
миссия
Стамбуле
художницы
Карагашян
.-2009.-23
дек
Казарян
Киракосов
О творчестве худож.] // Новое время.-2009.-10
дек
Микаэлян
Армения
юбилею
О творчестве худож. дир. Нац. картин
галереи
.-2009.-3
дек
Мирзоян
повернула
Беседа
Мирзоян
Записали
] //
канал
.-2009.-10
дек
летию
рождения
художника] Седрака
Аракеляна
Голос
.-2009.- 22
дек
Степанян
Марина
Шорох
лепестков
шуршание
крыльев
художницы] Назик Асланян // Голос Армении.-2009.- 10
дек
Լուսանկարչություն
Կինեմատոգրաֆիա
Կինոարվեստ
կինոֆիլմեր
տե՜ս
791.43)
Фотография
Кинематография
Киноискусство
кинофильмы
. 791.43)
22140.
Բադալյան
Մելանյա
Գեղագիտական
հայացք
լուսանկարչական
օբյեկտիվից
րս
Ս.Սևադայի
ցուցահանդսի
Ազգ
Կարապետյան
Գառնիկ
Հարցազրույց լուսանկ. Գ.Կարապետյանի
առավ
Հարությունյանը
.-2009.-22
դեկտ
Մակարյան
Մարիետա
Ալբերտ
Յավուրյանի
Լուսանկ
ցուցահանդես
նվիրված
.-
22143.
Մնոյան
Պրոֆեսիոնալի
կրթադաստիարակչություն
կատարելագործում
Հարցազրույց լուսանկ. Վ.Մնոյանի
Երրորդ
Շահբազյան
Լուսինե
Կայացավ
Իսկանդարյանի
ՙՀայաստան
բնության
խորագրով
լուսանկարչ
ցուցահանդեսը
.-2009.-15
Երաժշտություն
Музыка
Ամալյան
Դավիթ
Բանակին
երես
Հարցազրույց երգիչ
] //
.-2009.-18
վազյան
Հովհաննես
Մանսուրյանի
ժամանակակիցներիս
Երգահան
Մանսուրյանի
մասին
] //
Անդրանիկյան
Ջիվանու
Գուսան Ջիվանու
մահվան
.-2009.-11
Ասատրյան
Հովհաննես
Չեքիջյան
Կոմիտասի
ՙՊատարագի՚
ձայնագրությունը
մրցանակի
Ազգ
դեկտ
ատրյան
Սոնատ
ֆլեյտահարի
Գ.Գալստյան] //
de facto.-2009.-11-14
Ասլանյան
Թագուհի
Սարյան
նրա
ինչպես
Կոմպոզիտոր
Սարյանի
.-2009.-11
Արևշատյան
Աննա
տոնի
նախաշեմին
Դ.Երաժշտի ներկայացմամբ Հ.Ի. Բիբերի ՙ15 միստերիաներ
] //
Արևշատյան
Հավերժի
Կոմպոզիտոր
ծննդյան
.-2009.-5
Մշակույթ
Գալստյան
Գուրգեն
ֆլեյտայի
Հարցազրույց ֆլեյտահար
առավ
Քեշիշյանը
Հրապարակ
Դանիելյան
Երգչուհին
խոստանում
2010-
մենահամերգին
.-2009.-17
Դանիելյան
Հայպետֆիլհարմոնիան
ներքո
ընդունել
կատարողների
//
.-2009.-3
Դանիելյան
Ֆլեյտան
ֆլեյտահար
.-2009.-2
Երկանյան
Սեդրակ
ՙՄեծ
Վերգոյի
շառավիղն
Դավթի
Մհերի՚
Հարցազրույց կոմպոզիտոր
Երկանյանի
առավ
Ռաֆայելյանը
de facto.-2009.-11-14
Թունչբոյաջյան
Հարություն
ՙՄարդուն
անհնար
Հարցազրույց երգիչ
երգահան
Թունչբոյաջյանի
Մարտիրոսյանը
.-2009.-17-
Խաչատրյան
Լուսինե
ՙԱմենեն
վախեցնողը
մարդիկ
են՚
Թունչբոյաջյանը
աշխարհի
հարաբեր
Առավոտ
2009.-16
Կոմիտաս
ըշ
.-2009.-
Հախվերդյան
Նունե
պահվածքով
շոու
բիզնեսը
նյութ
Հայաստանի երգի
թատրոնի
.-2009.-22-23
Հակոբյան
Գոհար
ինքնատիպ
Թունչբոյաջյանը
Երաժշտի մասին] // Առավոտ.-2009.-15
դեկտ
Հակոբյան
Հռիփսիմե
ՙԵրգչուհու
համար
ամենալավ
նվերը
Հարցազրույց երգչուհի
Հակոբյանի
փանյանը
մոլ
.-2009.-14-20
Հյուսնունց
Շուշան
կոմպոզիտորների
համերգ
//
.-2009.-
Հովսեփյան
Անահիտ
Պետնախարար
ՙԱյսօրվա
մրցանակակիրը
Քյոլնի երաժշտ
բարձրագույն
ուսանող
սաքսաֆոնահար
Առաքելյանի
մասին
.-2009.-4
Ղազարյան
Գարիկ
երեխաներն
Կոմպոզիտոր
Պետրոսյանի
մասին
Եթեր
.-2009.-10
դեկտ
Մակարյան
Մարիետա
Կոմիտասի
Գալա
մասին
Մանսուրյան
Տիգրան
Կենցաղի
ձայները
շրջանակի
մեջ
Հարցազրույց
կոմպոզիտոր
Մանսուրյանի
Մշակույթ
Նուրիջանյան
Լիլիթ
ՙԱվանդական
մշակույթ
կրողներս
երկրում
չունենք
ճեղք
չկա
ՙՇողակն՚
մեներգչուհի
Հարությունյանի
մասին
2009.-24-30
Չեքիջյան
Հովհաննես
բանաձևը
Հարցազրույց դիրիժոր, ժող. արտիստ Հ.Չեքիջյանի հետ / Գրի առավ Գ.Պողոսյանը] //
.-2009.-16-23
Պապյան
Հասմիկ
ՙԱմենադժվարը
երաժշտությունը
մշակույթը
ներկայացնելու
պատասխանատվությունն
Հարցազրույց երգչուհի
] //
.-2009.-19
Մշակույթ
Պողոսյան
Սյուզաննա
Կամերայինում
Կամերային
Ղարաբեկյանի
] //
Ռաֆայելյան
Կարինե
ՙԻնքս
մասին՚
Կոմպոզիտոր
գեղարվեստ
ծննդյան
Իրավունքը
de facto.-2009.-1-3
Սարգսյան
Սվետլանա
Կոմիտաս
Ծննդյան
] //
.-2009.-5
Մշակույթ
Սաքարյան
Դորա
ՙԵրաժշտություն
մարդուն
մարդ
Կոմիտասյան
օրերից
Մոնրեալում
//
Վարդանյան
Արտակ
Ջիվանու
անհայտ
երգերը
Аброян
Ирина
Армянских
емле
О Междунар. фестивале клас
Восходящие
звезды
Кремле
.-2009.-11
дек
Аброян
Ирина
Хачатуряна
притяжения
О концерте Моск. гос. акад
симфон
оркестра
под
] //
.-2009.-2
дек
22181.
...”: [
творчестве
великого
мпозитора
Бабаджаняна
канал
.-2009.-17
дек
Аревшатян
Анна
Парад
премьер
О камер
.-2009.- 22
дек
Аревшатян
Анна
следам
музыковедческих
изысканий
Голос
.-2009.- 10
дек
Арцруни
Ваан
Коллапс
культуры
рождает
великого
полдня
Беседа
] //
.-2009.-5
дек
Бабаханян
Армен
KAWAI-
это
звук
который
слышен
Беседа
Ереван
консерватории
аняном
роялей
] //
Голос
.-2009.- 10
дек
Вартазарян
Мартын
синкопы
Беседа
композитором
Вартазаряном
] //
.-2009.-1
дек
Гомцян
Наталия
Блистательный
коллектив
О концерте
Моск
оркестра
Голос
.-2009.- 3
дек
мцян
Наталия
Для
кого
освобождаем
О ситуации в коллективе
камер
оркестра
руководителе
Карабекяне
.-2009.- 22
дек
Гомцян
Наталия
Дух
Памяти великой
.-2009.- 24
дек
Николай
сердцам
Беседа
писала
] //
.-2009.-10
дек
Пашинян
Рубен
Карабекян
Уйдет
решен
О ситуации
камер
оркестре
.-2009.-26
дек
Петросян
Шушан
Если
шла
одной
беспроблемных
певиц
Беседа
эстрад
.-2009.-10
дек
Рухкян
Маргарита
музыка
Слово
композиторе
Тертеряне
дек
Рухкян
Маргарита
дудукист
.-2009.- 24
дек
Чолакян
Армении
произведения
Бибера
О концерте
ансамбля
Шаракан
Голос
дек
Чолакян
Мэри
трепетом
О концертах
камер
дек
Чопурян
Джорж
Чтобы
людей
Беседа
эстрад
Зулумян
] //
дек
Հանդիսախաղային
արվեստներ
Զանգվածային
զվարճություններ
Խաղեր
Սպորտ
Зрелищные
искусства
Массовые
развлечения
Игры
Спорт
Զանգվածային
զվարճություններ
խաղեր
Массовые
развлечения
игры
Կինոարվեստ
Կինոֆիլմեր
Киноискусство
Кинофильмы
Առաքելյան
Արսեն
Պետք
ազգայինը
շփոթել
Հարցազրույց կինոռեժիսոր Ա.Առաքելյանի
Պեպանյանը
] //
.-2009.-4
ռուս
Յուրի
Հարցազրույց սցենարիստ Յու.Արաբովի
Հրաշք
ֆիլմի
մասին
.-2009.-12
Բախչինյան
Արծվի
կինոփառատոնը
կանանց
իրավունքները
Հարցազրույց կինոգետ Ա.Բախչինյանի
Գրի
Քեշիշյանը
] //
.-2009.-8
Բաղդագյուլյան
Մարինա
Կին
կիր
Կինոգետ Ա.Բախչինյանի
տեսակետի
մասին
ինքնիշխան
.-2009.-5
Բաղդագյուլյան
Մարինա
Ներվային
մաեստրոն
Վ.Չալդրանյանի «Մաեստրո
ֆիլմի
] //
Չորրորդ
Գալստյան
Հովհաննես
Գնողունակ
ֆիլմը
ֆիլմը
»:
Հարցազրույց կինոռեժիսոր Հ.Գալստյանի հետ իր «Խճճված
ֆիլմի
մասին
.-2009.-19
Գևորգյան
Գևորգ
Հարցազրույց ՀՀ ազգ. կինոկենտրոնի տնօրեն Գ.Գևորգյանի
] //
Չորրորդ
Գևորգյան
Գևորգ
Կամ
մշակույթի
նախարարությունը
Հարցազրույց
Հայ
տնօրեն
Գևորգյանի
Չորրորդ
ինքնիշխան
.-2009.-10
դեկտ
Գևորգյան
Գևորգ
Մեր
պոմիդորները
մրցունակ
թեպետ
Հարցազրույց Հայ
Գևորգյանի
Չորրորդ
.-2009.-12
Գևորգյանց
Ռուբեն
բոլոր
հեռուստաալիքները
պարտադիր
վավերագրական
Հարցազրույց
կինեմատոգրաֆիստների
ւթյան
., «
Գևորգյանցի
.-2009.-22-24
Հախվերդյան
նվիրված
Հարցազրույց «Նարեկացի որոնելիս
ֆիլմի
Եթեր
.-2009.-10
Հախվերդյան
Նունե
Կինոռեժիսոր
.-2009.-5-7
Հախվերդյան
Նունե
Երկու
նոր
ֆիլմերը
Ազգ. կինոկենտրոնի տնօրեն Գ.Գևորգյանի
2009.-19-21
Հախվերդյան
Նունե
գաղափար
հերոս
Ֆրանսահայ
Ոճրագործության
բանակ
ֆիլմի
.-2009.-1-2
22212.
Հախվերդյան
Նունե
Կինովավերագրողներ
կինոն
Կինոգետ Ս.Հասմիկյանի
տեսակետի
մասին
.-2009.-12-14
դեկտ
Հախվերդյան
Նունե
Ռեժիսոր
Հախվերդյանի
ելիս
վավերագր
ֆիլմի
մասին
2009.-8-9
դեկտ
Հակոբյան
Գոհար
Լուրջ
միմոսությունների
...»:
ռեժիսոր
Ազատյանի
Մկրտչյանի
.-2009.-3
Հակոբյան
Գոհար
Կինոկենտրոնը
բաժանող
Գևորգյանի
կինոքաղաքականություն
իրականացնում
.-2009.-12
22216.
Մանուկյան
Լաուրա
Հիմա
ն
Ռեժիսոր
Չալդրանյանի
ֆիլմերի
Իրավունքը
de facto.-2009.-11-14
դեկտ
15:
Մկրտչյան
Արթուր
Ավերակների
շշնջյունը
«Կին» միջազգ. VI կինոփառատոնի
մասին
] //
.-2009.-9
Նաումենկո
Վիտալի
Երաժշտության
փորձություն
Կինոռեժիսոր
Չալդրանյանի
Մաեստրո
ֆիլմի
Ռուս
թարգմ
] //
.-2009.-5
դեկտ
Շեկ
Նիկա
Շանս
գործարարներին
Հարցազրույց
կինոռեժիսոր
Շեկի
.-2009.-16
դեկտ
Վարդանյան
համբերություն
մաքրություն
Հարցազրույց կինոռեժիսոր, քաղաքապետի նորանշանակ խորհրդական, միջազգ. ֆուլկոնտակտ
աշխարհի
դուքենդո
ֆերեդացիաների
առավ
Մանուկյանը
Ընկեր
.-2009.-9
Аброян
Ирина
сражались
Францию
О премьере
преступников
бойце
Сопротивления
.-2009.-4
дек
Грузии
...: [
междунар
кинофестивале
Тбилиси
] //
.-2009.-17
дек
Галстян
параллели
Беседа
кинорежиссером
Записала
Мусаелян
.-2009.-10
дек
Гомцян
Детский
кинематограф
делом
О творчестве выдающегося
актера
Быкова
2009.- 1
дек
22226.
Кали
армяне
выходным
Беседа
режиссером
Кали
к
фильме
”,
представл
Ереван
кинофестивале
Записала
Затикян
]//
Голос
Армении
.-2009.- 19
дек
Карапетян
Гурген
Солдат
свободы
О премьере
фильма
преступников
] //
Армении
дек
Саакянц
Давид
никогда
ом
Беседа
мультипликатором
Саакянцем
] //
.-2009.-17
дек
Саркисян
Самвел
двойника
Беседа
актером
Саркисяном
Мурадян
Эфир
.-2009.-17
Симонян
Локмагезян
Цовинар
параллели
Кинематограф
Голос
дек
Թատրոն
արվեստ
Сценическое
искусство
Ասատրյան
ՙՊետք
...
Ա.Քալանթարյանի
ՙՎաճառքի
չէ՚
բեմականացման
] //
.-2009.-2-9
Ասրյան
Ժասմեն
Դերասանուհու
.-2009.-9-16
դեկտ
Ավագյան
Քնարիկ
Կեսդարյա
թատրոնում՚
Պետրոսյանի
ՙՕրերն
գույները՚
նդմեջեն
.-2009.-8
Բաղդագյուլյան
Մարինա
ՙԼույսը
Դերասանուհի
Ջանջուղազյանի
մոնոներկայացման
մասին
Չորրորդ
.-2009.-16
Դանիելյան
Բեմադրիչ
Ջորդանիայի
բեմադր
.-2009.-1
Եղիազարյան
Լիլիթ
ՙԿուզենայի
սերը՚
ԹԳՄ նխգ. Հ.Ղազանչյանի
ասուլիսի
մասին
] //
09.-25-28
դեկտ
Ենգիբարյան
Խաչիկ
դերասան
//
Գեղամա
աշխարհ
.-2009.-15
Էլբակյան
Արթուր
ՙՔանզի
մարդը
Հարցազրույց բեմադրիչ
դերասան
առավ
Հարությունյանը
] //
.-2009.-3
Թաթոյան
պիտի
չչարացած
Աստծո
Կ.Խոդիկյանի ՙԼույսը
կբացվի՚
մոնոներկայացման
պրեմիերայի
] //
Իրավունք
.-2009.-4-7
տյան
Հրանտ
կարողանում
հասկանալ
ինչո՞ւ
Հարցազրույց դերասան Հ.Թոխատյանի հետ / Գրի առավ Կ.Հարությունյանը
] //
Խաչատրյան
Լուսինե
Հարությունյանի
ՙՇրջազգեստով
գեներալները՚
ինտելեկտուալ
ռեժիսորի
Պարոնյանի
երաժշտ
թատրոնում
համանուն
] //
.-2009.-8
Խաչատրյան
Լուսինե
ական
անդրադարձել
թատրոնի
մարդիկ
ունեն
ներկայացումներ
.-2009.-19
.-
Խառատյան
Դմիտրի
Մեղրիում
Հարցազրույց դերասան
Խառատյանի
առավ
Ստեփանյանը
] // TV
մոլ
.-2009.-7-13
դեկտ
Հակոբյան
Գոհար
Մարմնավաճառների
ՙընկնելու՚
ՙԿարմիր
2009.-9
Հակոբյան
Գոհար
Սիրո
ՙսեքսուալ
ՙԼույսը
մոնոներկայացումը
.-2009.-8
Հակոբյան
Գոհար
ՙՓոսը՚
SOS
Կոլեկտիվի
աշխատանքները
միտումնավոր
կազմալուծում
Երևանի երիտ
թատրոնի
] //
Առավոտ
2009.-22
Հարությունյան
Վրույր
որհավոր
արտիստ
Հարցազրույց դերասան Վ.Հարությունյանի
ծննդյան
] //
Լոռու
մարզ
.-2009.-19
Հովհաննիսյան
Հովհաննես
դերակատարումների
Հովհաննիսյանի
Գրիգորյանը
Շիրակ.-2009.-Դեկտ
Ղազանչյան
Երվանդ
ՙԿյանքում
երկու
չջոկածներն
նույնիսկ
խորհուրդներ
տալիս՚
Հարցազրույց Հ.Պարոնյանի
երաժշտ
թատրոնի
Ղազանչյանի
] //
de facto.-2009.-18-21
Ղազանչյան
Հակոբ
եթերից
ընկնի
չեմ
Հարցազրույց
ՀԹԳՄ
Ղազանչյանի
.-2009.-15-17
Ղազարյան
Աշոտ
Աշոտ
հումորը
ՙշիրպոտրեբ՚
Հարցազրույց
հումորի
վարպետ
Տարեգիր
.-2009.-17
դեկտ
Ղամբարյան
Լուիզա
ինչպիսին
Հարցազրույց դերասանուհի Լ.Ղամբարյանի
] //
.-2009.-1-3
դեկտ
Մանարյան
ՙԱգուլիսում՚
ամանորյա
ներկայացում
լինելու
Հարցազրույց
ՙԱգուլիս՚
տիկնիկ
թատրոնի
գեղարվեստ
Մանարյանի
Գրի
առավ
Քեշիշյանը
]//
Հրապարակ
.-2009.-17
դեկտ
Մանուկյան
Վարուժան
Ալեքսանյան
Նաիրա
Դերասանի
մասնագիտության
նկատմամբ
վերացել
Հարցազրույց դերասաններ
Մանուկյանի
Ալեքսանյանի
հետ
] //
.-2009.-11
ովա
Լարիսա
Արմեն
Ջիգարխանյանի
բառարանը
Թարգմ. Ջ.Ղազարյանը
Գրակ
.-2009.-11
Միքայելյան
Դավիթ
ՙԱնուշը՚
Ստեփանակերտի
բեմում
Ա.Տիգրանյանի համանուն
բեմադր
մասին
Հայաստանի
Մխիթարյան
Լուսինե
նահապետը
երեկո
նվիրված
//
.-2009.-1
Մովսիսյան
ուն
կասի
պատգամավոր
նախարար
Հարցազրույց դերասան Հ.Մովսիսյանի
.-2009.-22-24
Մութաֆյան
Լևոն
Լույսի
միջև
լեռան
թատրոնում
Գրակ
.-2009.-18
Մութաֆյան
Լևոն
Մայիս
Ռաֆայելյան
Ռեժիսորի
ծննդյան
առթիվ
ւթաֆյան
Լևոն
բովանդակության
ներդաշնակությունը
ՙՄամա
թատրոնում
//
Յուզբաշյան
Սիլվա
են՚
Հարցազրույց
Յուզբաշյանի
de facto.-2009.-8-10
Շահվերդյան
Վահե
բեմադրություն
արտերկրում
Հարցազրույց Վանաձորի
Աբելյանի
թատրոնի
Շահվերդյանի
] //
Լոռու
մարզ
.-2009.-23
տք
կուտակումների
միջոցով
որակ՚
Արվեստասեր
ԽՍՀՄ
ժող
Սարգսյանը
.-2009.-25
Պողոսյան
Սահականուշ
Լուիզա
Ղամբարյանը
թատրոնում
սերիալում
//
Հայաստանի
.-2009.-11
ռուս
Պողոսյան
Սյուզաննա
Ղազանչյանը
վերընտրվեց
նիբեկյան
Կարեն
որպես
որպես
Ռոբերտ
Հարցազրույց
դերասան
արտիստ
առավ
Ռաֆայելյանը
de facto.-2009.-4-7
Սարգսյան
Սոս
Աբաջյան
Վլադիմիր
հումորը
միայն
ծիծաղելի
այլև
Հարցազրույց ԽՍՀՄ
ժող
Աբաջյանի
ժող
Մկրտչյանի
մահվան
Մովսիսյանը
de facto.-2009.-25
Սարգսյան
Սոս
մանկության
Հարցազրույց ԽՍՀՄ ժող. արտիստ Ս.Սարգսյանի հետ / Գրի առավ Ա.Քեշիշյանը
] //
.-2009.-23
Սարյան
Արաքս
ան
Բարսեղ
Զուրաբյան
Ժաննա
Սպենդիարյանի
բալետի
թատրոնին
//
.-2009.-19
Մշակույթ
Սիմոնյան
Արփինե
Հակոբ
համագումարում
բռնկումներ
առանձնապես
չեղան
.-2009.-24
Քեշիշյան
Աշխեն
հորինված
աշխարհում
Դ.Մարտիրոսյանի
ՙՀափչի
մարդուկը՚
2009.-16
եշիշյան
Աշխեն
Լույսը
Դերասանուհի Կ.Ջանջուղազյանի
մասին
] //
.-2009.-1
Քեշիշյան
Կինոնահապետը
ԽՍՀՄ ժող. արտիստ Ս.Սարգսյանի ծննդյան
.-2009.-2
Авакян
Светлана
Дорогу
молодым
О фестивале
режиссеров
Эфир
.-2009.-3
дек
Аведикян
Серж
Живя
Армении
занимался
футболистом
Отр. из воспоминаний франкоарм
актера
режиссера
.-2009.-26
дек
Акопян
Роберт
Несостоявшийся
оперирует
ценой
Беседа
актером
Записала
] //
.-2009.-16
дек
Игитханян
Юрий
первом
месте
интеллект
доброта
Беседа
театр
актером
Записали
Аветисян
] //
канал
Возвращение
Гнездо
глухаря
О премьере
одноим
постановке
Григоряна
.-2009.- 17
дек
О пробл. ситуации в театре] // Голос Армении.-2009.- 24
дек
Оганесян
развивается
Беседа
режиссером
ловой
экспресс
.-2009.-11-
дек
Спесивцев
Вячеслав
экспериментатор
Беседа
режиссером
Спесивцевым
Записала
Эфир
.-2009.-
дек
Тохатян
Люблю
детьми
удовольствием
возвратился
Беседа
актером
] //
дек
Հատուկ
տոնահանդեսներ
Պարարվեստ
Շարժուն
ուսանելի
խաղեր
Особые
праздники
Хореография
Подвижные
поучительные
игры
Պետրոսյան
Հայաստանի
երգի
պարի
այցը
Բեյրութ
Եթեր
.-2009.-17
դեկտ
Սարգսյան
Նազենիկ
բարձր
գնահատանքի
Ազգային օպերայի և բալետի
պարողներ
Հարությունյանի
ն
] //
.-2009.-11
Սեղանի
խաղեր
Настольные
Անաստասյան
Աշոտ
բեղմնավոր
ճանապարհ
Հարցազրույց գրոսմայստեր
հետ
Գրի
Ավագյանը
Մարզաշխարհ
դեկտ
Արոնյան
Լևոն
-2009-
շախմատային
ամենահաջողվածն
Հարցազրույց գրոսմայստեր
Արոնյանի
Ֆուտբոլ
, 365.-2009.-23
Գավաթի
մնաց
Շախմատի աշխարհի գավաթի մրցույթի
] // 90
.-2009.-4
վտանգ
Թուրքիայում
Թուրքիայի Քեմեր
կազակերպված
շախմատի
առաջն
մասին
] //
2009.-16
Հակոբյան
Վարուժան
Պրոֆեսիոնալ
շախմատիստները
միշտ
իրավիճակում
Հարցազրույց գրոսմայստեր
Հակոբյանի
] //
plus.-2009.-2
Վարդապետյան
Աշոտ
գաղտնիքը
Հարցազրույց
շախմատի
միջազգ
ցավար
] //
.-2009.-23
Ֆիզիկական
կուլտուրան
ամբողջությամբ
Սպորտ
Физическая
культура
целом
Спорт
Ադամյան
Արմեն
ՙՊետք
ընտանիքի
պես՚
Հարցազրույց ՙՄիկայի՚ գլխ. մարզիչ
Մարտիրոսյանը
] //
plus.-2009.-16
Ադամյան
Սամվել
0-7: [
տբոլի
մարզիչ
] //
plus.-2009.-
Ալավերդյան
ծանրորդները
Հարցազրույց Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիայի գլխ. քարտուղար, ՀՀ սպորտի և երիտ
հարցերի
մասնագետ
միջազգ
մրցավար
առավ
Մարտիրոսյանը
Մարզաշխարհ
.-2009.-23
Ալեքսանյան
Վալերի
ՙՍկզբում
ՙԳանձասարը՚
ցաշրջանի
Հարցազրույց ֆուտբոլիստ Վ.Ալեքսանյանի
Ղազարյանը
Ֆուտբոլ
plus.-2009.-16
Աղբալյան
Գագիկ
ՙԲրազիլիան՚
հավատում
//
.-2009.-3
Ասատրյան
Ռոբերտ
Անելիքները
Հարցազրույց սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի
Գրի
Մարտիրոսյանը
] //
.-2009.-2
ՙԱրարատի՚
ելույթները
թվերով
փաստերով
// 90
.-2009.-15
Արզումանյան
Ռոբերտ
շատ
Հարցազրույց Դանիայի ՙՌանդերսի՚
հետ
Ղազարյանը
Ֆուտբոլ
plus.-2009.-29
Արզումանյան
Ռոբերտ
ՙՌանդերսի՚
Հարցազրույց Դանիայի ՙՌանդերսի՚
]// 90
.-2009.-22
Արսեն
Ողջույններ
մարզաշխարհից
...
Ծանրամարտիկ
Մարտիրոսյանի
ծննդյան
Մարզաշխարհ
Բադալյան
Վազգեն
ՙԱնարդարություններին
միջոցը
նոկաուտով
հաղթանակ
Հարցազրույց
բռնցքամարտիկ
անձնական
մարզիչ
] //
Ֆուտբոլ
, 365.-2009.-9
Բադալյան
Վազգեն
չեմպիոնի
չպետք
Հարցազրույց Հայաստանի միության
պատվավոր
անդամ
բռնցքամարտի
չեմպիոն
մարզիչ
հետ
.-2009.-26
Բաղդասարյան
Հրաչյա
Ռոստոմյան
ՙԵրևանում
ՙԲեշիկթաշի՚
հանդիպումը
համար
ՀՀ բասկետբոլ
Ռոստոմյանի
մամլո
մասին
plus.-
2009.-9
22305.
Բաղդասարյան
Մարտիրոսյան
Աշոտ
Պարգևատրվեցին
Հայաստանի
մարզական
հերոսները
Ֆուտբոլ
plus.-2009.-23
դեկտ
ՙԲանանցի՚
րով
.-2009.-1
Բեգլարյան
Գագիկ
Ադրբեջանցիները
շնորհավորել
մերոնց
Հանդբոլ
Երկիր
.-2009.-18
Բեգլարյան
Գագիկ
Խնդիրներ
Բռնցքամարտ
.-2009.-3
Բեգլարյան
Գագիկ
Խոստումներ
Գեղասահքի Եվրոպայի առաջն
մասնակց
] //
.-2009.-22
դեկտ
Բեգլարյան
Գագիկ
Ի՞նչ
կտան
ստուգումները
Հայաստանի մարզ
ուսանող
խաղերի
բացման
.-2009.-17
Բեգլարյան
Գագիկ
Մեր
բոլորը
Հայաստանի ծանրամարտի հավաքականի ՙՊեկին
] //
.-2009.-2
Բեգլարյան
Գագիկ
Չկա
չարիք
Հայաստանի ուշուիստների
] //
.-2009.-8
գլարյան
Գագիկ
Ռուսները
ՙքաշել
են՚
մերոնց
Մարմնամարզ
մասին
] //
.-2009.-26
Բռնցքամարտիկ
Դարչինյանը
նոկաուտով
րոպե
2009.-15
ՙԳանձասարի՚
փաստերով
րոպե
.-2009.-
Գրիգորյան
Արմեն
2009-
հայկական
ընթացքում՚
Հարցազրույց
երիտ
plus.-2009.-9
Գրիգորյան
Սարգիս
հավաքականը
չունի
Հարցազրույց հանդբոլի
Գրիգորյանի
] //90
2009.-18
Գրիգորյան
Սարգիս
Հանդբոլը
ուղադրության
Հարցազրույց Հայաստանի հանդբոլի
ֆեդերացիայի
.-2009.-25
Դալլաքյան
Վիկտոր
2009-
հպարտանալ
Հարցազրույց
գործադիր
ֆուտբոլի
առավ
] //
.-2009.-25
Իրականացած
Հարցազրույց ֆուտբոլի
ամփոփման
մասին
.-2009.-22
22321.
Խաչատրյան
Լուսինե
բազմաթիվ
Դրանք
աստիճանաբար
լուծելու
ինքնուրույն
պետք
Հեծանվային
մարզաձևի
դերացիայի
համաժողովի
մասին
Առավոտ
.-2009.-3
դեկտ
13:
Խաչատրյան
Սամվել
մարզաձև
բերել
Հարցազրույց ՀՀ սպորտի
երիտ
հարցերով
փոխնախ
ֆեդերացիայի
] //
.-2009.-4-7
Խավիեր
ՙԿաշխատենք
ուժերով՚
Հարցազրույց ՙՄիկայի՚ մարզ
Սորոյի
Մարտիրոսյանը
] //
Ֆուտբոլ
plus.-2009.-23
ՙԷսպանյոլո՞ւմ՚
Ուրուգվայահայ
ֆուտբոլիստի
] //
plus.-2009.-29
ՙԿիլիկիայի՚
ելույթները
թվերով
փաստերով
Ֆուտբոլ. թիմի մասին] // 90
.-2009.-11
Հակոբյան
Աշոտ
օլիմպիական
վարկանիշ
ունենանք
“Euromotors”
ընկ
կայացավ
Հայաստանի
ամփոփիչ
.-2009.-25
Հակոբյան
Աշոտ
մարզական
հերոսներին
//
.-2009.-19
Հակոբյան
Աշոտ
Վիկին
երկու
չդիմացավ
Բռնցքամարտի
չեմպիոն
մենամարտի
] //
.-2009.-15
Հակոբյան
Արսեն
հաղթանակներ
Հարցազրույց Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիայի
հավաքականների
.-2009.-25
Հայրապետյան
Աշոտ
եզրափակեց
100-
Ֆուտբոլ] // Ազգ.-2009.-18
դեկտ
Հայրապետյան
Աշոտ
Հայկական
Հայրապետյան
Աշոտ
արդյունքները
//
.-2009.-25
Հայրապետյան
Աշոտ
մրցանակակիրը
Հռիփսիմե
երի
.-2009.-1
Հայրապետյան
Լեոնիդ
հետամուտ
Հարցազրույց ԽՍՀՄ վաստ
մարզիչ
ֆեդերացիայի
հետ
Հակոբյանը
Մարզաշխարհ
.-2009.-9
Հայրապետյան
Լևոն
ՙՏրամադրված
վերջին
12
միավոր
վաստակելու՚
Հարցազրույց ԽՍՀՄ մականորդ
Մոսկվայի
մեդալակիր
Հովհաննիսյանը
plus.-2009.-2
Հարությունյան
Այդուհանդերձ
կմեկնի
ՙՓյունիկը՚
Հարցազրույց ՙՓյունիկ
ֆուտբոլ
ակումբի
գործկոմի
Հարությունյանի
plus.-2009.-2
դեկտ
Մանոյան
Դավիթ
ՙՎստահ
մյուս
ուժեղ
կունենանք՚
Հարցազրույց ՙՓյունիկի՚ կիսապաշտպան Դ.Մանոյանի
Հովհաննիսյանը
] //
Ֆուտբոլ
plus.-2009.-9
Մանուկյան
Կարեն
9000
վայրկյան
Հովհաննիսյանի
Հարցազրույց կիոկուշինկայ
մարտարվեստի
վարպետ
Հովհաննիսյանի
Մանուկյանի
առավ
] //
մոլ
.-2009.-14-20
ուչարյան
Էդգար
մարդկանց
ունեմ
Հարցազրույց հոլանդ
ՙՀառլեմի՚
Մանուչարյանի
Հովհաննիսյանը
] //
Ֆուտբոլ
plus.-2009.-29
Մարկարյան
Սերխիո
մտածեր
Հարցազրույց ֆուտբոլի
մարզիչ
Մարկարյանի
] //
, 365.-2009.-16-22
Մարտիրոսյան
Հովհ
Հայ սպորտի պատմ.] // Մարզաշխարհ.-2009.-16
Մարտիրոսյան
Հայաստանի ֆուտբոլի
.-2009.-16
Մարտիրոսյան
Նունե
կարատեիստները
11
մրցանակ
բերեցին
Կարատե
] //
.-2009.-1
Մեհրաբյան
Ռաֆայել
Հարցազրույց բռնցքամարտի
մարզիչ
Մեհրաբյանի
] //
.-2009.-9
Մեհրաբյան
Ռաֆայել
Մեղավորը
Հարցազրույց
բռնցքամարտի
մարզիչ
Մեհրաբյանի
] // 90
դեկտ
Մինասյան
Վարդան
տարվա
պայմանագիր
Հարցազրույց ՙՓյունիկի՚ գլխ. մարզիչ
Մինասյանի
] //
, 365.-2009.-9
իտոսյան
Իսրայել
երջանկությունն
Հարցազրույց
Միլիտոսյանի
] //
Ֆուտբոլ
365.-2009.-2
Միրզոյան
Առաքել
ՙԵրբ
դրոշը
բարձրացնում
ծնկներս
են՚
Հարցազրույց ծանրամարտիկ Ա.Միրզոյանի
հետ
plus.-2009.-2
Մխիթարյան
Հենրիխ
Հարցազրույց 2009թ. Հայաստանի
լավագույն
ֆուտբոլիստ
Մխիթարյանի
առավ
Հայրապետյանը
] //
.-2009.-24
Մխիթարյան
Հենրիխ
խնդիրներ
Հարցազրույց Ուկրաինայի ՙՄետալուրգի՚
ֆուտբոլիստ
Մխիթարյանի
] //
.-2009.-22
Մխիթարյան
Հենրիխ
ՙԱրսենալ՚
Հարցազրույց 2009
Հայաստանի
ֆուտբոլիստ
Մխիթարյանի
առավ
] //
.-2009.-25
դեկտ
Մխիթարյան
Հենրիկ
Ձգտելու
կատարելագործել
Հարցազրույց 2009 թ. Հայաստանի
ֆուտբոլիստ
Մխիթարյանի
Հայոց
.-2009.-23
Մկոյան
Հրայր
ՙԱմեն
վայրկյան
հավաքականին՚
Հարցազրույց Հայաստանի
Մկոյանի
Մարտիրոսյանը
] //
Ֆուտբոլ
plus.-2009.-9
Մկրտչյան
Արտուշ
ւզմանովսկին
նոր
//
, 365.-2009.-16-22
Նազարյան
Գայանե
Լավագույնները
ՀՖՖ-ում 2009
մրցաշրջանի
մրցանակաբաշխ
] //
.-2009.-23
.-
Նազարյան
Գայանե
.-2009.-11
Նազարյան
Հրայր
իրադարձությունների
Մարզ. կյանք] // Հայոց աշխարհ
.-2009.-26
Նազարյան
Հրայր
Թվանշանների
ումը
Բռնցքամարտիկ
հաղթանակի
մասին
] //
.-2009.-
Նիկողոսյան
Արմեն
Լևոնը
կվերադառնա
Իրանի հավաքականի ֆուտբոլիստ
Պաչաջյանի
մասին
Նիկողոսյան
Արմեն
ֆուտբոլիստները
ՙՇիրակի՚
ելույթները
թվերով
փաստերով
Ֆուտբոլ
] // 90
դեկտ
Ոսկանյան
Արթուր
ուժեղ
Հարցազրույց ՙԲանանց՚ ֆուտբոլ. թիմի ավագ Ա.Ոսկանյանի հետ] //
.-2009.-1
3:
Պաչաջյան
Լևոն
ՙԱմեն
ինչ
վերադառնալու
Հարցազրույց Իրանի ՙՍանաթ նաֆթի՚
ֆուտբոլիստ
Պաչաջյանի
Հովհաննիսյանը
] //
Ֆուտբոլ
plus.-2009.-29
Պատկառելի
Աշխարհի ծանրամարտի առաջն. հայ մարզիկների
մասին
] // 90
.-2009.-1
Պետիկյան
Արմեն
Թիմը
կհամալրվի
ֆուտբոլիստով
Հարցազրույց
մարզ
] //
, 365.-2009.-16-22
Ռոման
լավագույն
մարզիկներից
2009.-
Վանես
Մարտիրոսյանը
Ամերիկահայ բռնցքամարտիկի
մասին
] // 90
.-2009.-22
Օվյան
Վարդգես
ֆուտբոլը
վիճակում
.-2009.-16
Григорян
Саркис
Игроки
Спюрка
значительно
Беседа
президентом
] //
Голос
.-2009.-10
дек
Мкртчян
Вадим
Истоги
сезона
-2009 //
Голос
.-2009.-26
дек
Генрих
еще
впереди
Беседа
футболистом
2009.-25
дек
Парадян
оседлают
Беседа
конного
Парадяном
.-2009.-19
дек
Ростомян
Так
ели
Беседа
президентом
Федерации
] //
Голос
.-2009.-22
дек
Ծանրամարտի
չեմպիոն
Ավդալյանի
մասին
чемпионке
мира
тяжелой
атлетике
Առաքելյան
Նազիկ
Մերոնք
.-2009.-5
Ավդալյան
Նազիկ
բացարձակապես
հանգիստ
Հարցազրույց ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն
Հայոց
Ավդալյան
Հարցազրույց ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն
Ավդալյան
ՙԾանրամարտով
զբաղվելու
լինել՚
Հարցազրույց ծանրամարտի
չեմպիոնուհի
Թաթոյանը
Գրիգորյան
Ալեքսանդր
Ավդալյանը
լավագույն
մարզուհին
// TV
մոլ
Իշխանյան
Մուշեղ
չեմպիոնուհին
//
.-2009.-15-17
դեկտ
Խաչատրյան
Սամվել
Ավդալյան
Նազիկ
դը
երկրների
Հարցազրույց Հայաստանի
չեմպիոն
Ավդալյանի
Հակոբյանը
.-2009.-1
Հայրապետյան
Աշոտ
Ավդալյանը
Հայաստանի
մարզիկ
.-2009.-16
Հայրապետյան
Աշոտ
ՙՀպարտ
միլիոնավոր
Ծանրամարտի
չեմպիոնուհու
ասուլիսի
ն
Ազգ
դեկտ
Մաթևոսյան
Հրաչյա
Խոնարհումս
հաղթանակիդ
եկող
de facto.-2009.-4-7
Մեր
Նազելի
//
Մարզաշխարհ
.-2009.-2
Մինասյան
Անահիտ
Ավդալյան
կամ
ծանրաձողը
Նիկողոսյան
Արմեն
2009-
մարզիկը
լալյան
Դավիթ
երկընտրանքի
առջև
//
.-2009.-25
Ջալալյան
Դավիթ
Ովքե՞ր
կընդգրկվեն
.-2009.-9
Авдалян
предана
Беседа
штанге
Авдалян
Назарян
Республика
дек
. 7.
Авдалян
Назик
чувствовала
держку
соотечественников
!”: [
Беседа
чемпионкой
атлетике
Авдалян
Армении
.-2009.- 24
дек
. 8.
Назарян
Грант
Десятку
лучших
Назик
Авдалян
.-2009.-16
дек
Կանանց
բասկետբոլի
ՙՀատիս՚
թիմի
մասին
победах
сборной
Армении
баскетболу
Адис
Ակմակժյան
եզրափակեց
.-2009.-18
Առաքելյան
վեր
Մերոնք
.-2009.-
Բաղդասարյան
Սուրեն
մրցավարության
plus.-2009.-16
Բեգլարյան
Գագիկ
Թուրքերը
թուրքավարի
«Հատիս»-«Բեշիկթաշ» կանանց բասկետբոլի թիմերի հանդիպման
մասին
Բեգլարյան
Գագիկ
ական
հարցում
//
.-2009.-19
Հակոբյան
Աշոտ
ՄՏՍ
Հատիս
հովանավորն
.-2009.-16
Հայրապետյան
Աշոտ
հաջողությունը
ոգևորել
բոլորին
«Հատիս» թիմի անդամների և գլխ. մարզիչ
Ղազանչյանի
բասկետբոլի
Ռոստոմյանի
մամլո
] //
.-2009.-3
այրապետյան
մրցակիցը
ՙՀատիսը՚
օֆֆում
ՙՀատիսը՚
անկանում
ռևանշի
Տարեգիր
.-2009.-2
Ղազանչյան
ելույթները
բասկետբոլի
նոր
վերելքին
Հարցազրույց ՙՀատիս՚ բասկետբոլ
Ղազանչյանի
հետ
Մարտիրոսյանը
Ֆուտբոլ
plus.-2009.-2
Ղազանչյան
ընտանիք
Հարցազրույց ՙՀատիս՚
բասկետբոլ
ակումբի
մարզիչ
հետ
.-2009.-19
Նազարյան
Հրայր
ՙԱթենաիկոսը՚
վերականգնեց
արդարությունը
ՙՀատիսինն՚
//
Ջալալյան
Դավիթ
ՙՀայկական
Հայք
2009.-5
Ջալալյան
Դավիթ
//
.-2009.-3
Ջալալյան
Դավիթ
պատրաստվում
նոր
բարձունքներ
նվաճել
//
.-2009.-24
Ջալալյան
Դավիթ
ՙՀատիսի՚
ՙսպանեցին՚
//
.-2009.-12
Ջալալյան
Դավիթ
ՙՀատիսն՚
ուժեղագույններից
Եվրոպայի
Հայք
.-2009.-19
Ջալալյան
Դավիթ
ՙՎիվաՍել
09.-16
Վաթյան
ներուժ
ունի
Հարցազրույց ՙՀատիս՚ բասկետբոլի
մարզիչ
.-2009.-1-3
Տպավորիչ
հաղթանակ
Ստամբուլում
շարունակվում
.-2009.-1
Казанчян
Притирка
прошла
Беседа
тренером
баскетбол
манды
Адис
Казанчяном
] //
.-2009.-23
дек
Мкртчян
Вадим
Армении
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Լեզվաբանություն
Языкознание
Հայոց
լեզու
Армянский
Աֆյան
Հովիկ
Լեզվի
տեսչությունը
.-2009.-9
յադյան
Հրաչ
Հարմարվողականության
Հայոց լեզվի
] //
Հետք
.-2009.-24-30
Տերյան
Գևորգ
Տեսչությունը
բարբարոս
Լեզվի
տեսչ
խնդիրների
մասին
.-2009.-24
դեկտ
լեզվաբանության
Լեզվաբան, ակադ
Ղարիբյանի
ծննդյան
առթիվ
դեկտ
Միրզոյան
Լավրենտի
Շարունակեք
հայհոյախոսել
Հարցազրույց լեզվի պետ. տեսչ. պետ
Միրզոյանի
Մանուկյանը
.-2009.-3-4
Սարգսյան
Լևոն
տարածություն
նույն
Արտեմ
: [«
Մեր
հաղորդաշարի
] //
.-2009.-5
Մշակույթ
Գեղարվեստական
գրականություն
Գրականագիտություն
Художественная
литература
Литературоведение
լեզուներով
կամ
առանձին
երկրների
գեղարվեստական
գրականություն
Художественная
литература
отдельных
языках
или
отдельных
стран
Ապոլիներ
Գիյոմ
ձյունը
Անվերնագիր
Բանաստեղծ.] /
Ապոլիներ
Ելենա
Հայաստան
Բանաստեղծ.] / Ելենա
Զեյֆերտ
Արսենի
//
.-2009.-11
ունոսկե
Ակուտագավա
Լյուցիֆերը
Էսսե] /
Ֆերեշեթյանի
.-2009.-10-11
Րյունոսկե
Ակուտագավա
Մենության
Էսսեներ] /
Ֆերեշեթյանի
.-2009.-3-4
Փիրզադ
Զոյա
Կանթով
բաժակը
Պատմվածք
Հայ
.-2009.-2-3
Николай
Вечный
лец
Рассказ]/Николай
Подг
.-2009.-17
գրականություն
Армянская
литература
Աբովյան
Խաչատուր
խաղալիք
սրտի
տխրությունը
);
Մտածմունք
հայրենյաց
Բանաստեղծ.] /
Աբովյան
Սյունյաց
երկիր
.-2009.-10
Աբովյան
Խաչատուր
ՙՎերք
Հայաստանի՚
վեպի
Աբովյան
Խաչատուր
Ուղևորություն
դեպի
երկիր
Ադալյան
Նորայր
Ամառային
սրճարանում
Պատմվածք] / Նորայր Ադալյան
//
թերթ
.-2009.-18
Ազիզբեկյան
ընկավ
...»: [
Բանաստեղծ
Ազիզբեկյան
Պոլիտեխնիկ
Աջամյան
Հասմիկ
առաջ
մարդ
Երեկվա
այսօր
Թեպետ
չենք
Մերկությունը
ծածկելու
չունի
...»; «
...»: [
.] /
//
.-2009.-4
Ավագյան
Լիլիթ
Երբեք
մոտ
Այս
հասկանաս
...»: [
Բանաստեղծ
.] /
//
Պոլիտեխնիկ
2009.-
անեսյան
Լիա
Ամպերի
Բանաստեղծ
Լիա
Ավանեսյան
//
Պոլիտեխնիկ
.-2009.-
Ավդալյան
Աշոտ
լույսը
...»:
Բանաստեղծ
.] /
.-2009.-
Ավետիսյան
Հայրիկ
Բանաստեղծ
.] /
Ավետիսյան
//
աշխարհ
.-2009.-15
Բակունց
ՙԼիբեր
արմենիեր՚
Հատված ՙԽաչատուր Աբովյան՚
պատմավեպից
] /
երկիր
Բաղդասարյան
Լուսավոր
լվացք
Բանաստեղծ
//
Գրիգորյան
Քաջիկ
լռությունն
ներշնչում
...»:
Բանաստեղծ
.] /
Դեկտ
Դադունց
Լուսինե
Բանաստեղծ
.] /
Լուսինե
//
երկիր
.-2009.-30
դեկտ
Դավթյան
Գրիշ
Գինեձոն
Բանաստեղծ
.] /
.-2009.-25
վթյան
Վահագն
շիրիմը
Բանաստեղծ
երկիր
.-2009.-10
Դավոյան
Ռազմիկ
Հին
նոր
մղձավանջներով
Բանաստեղծ
.] /
Դավոյան
Հայաստանի
Եգանյան
Բանաստեղծ
.] /
.-2009.-
Զահրատ
Կաղանդի
Բանաստեղծ.] /
//
.-2009.-23
Արթուր
Մանրապատումներ] / Արթուր Էդար //
.-2009.-
Թեքյան
Վեհանույշ
Բանաստեղծ
Վեհանույշ
Թեքյան
.-2009.-23
Թովմասյան
Հովհաննես
Բանաստեղծ.] /
Հովհաննես
Շիրակ
.-2009.-
Լևոն
Բանաստեղծ
.] /
Լևոն
Թորոսյան
//
Մհեր
Մինչև
ծնվելը
եղել
Բանաստեղծ
.] /
Մհեր
.-2009.-
Շմավոն
Շարունակվել
Բանաստեղծ
Շմավոն
Թորոսյան
Շիրակ
.-2009.-
Իսահակյան
Ավետիք
Ռավեննայում
Բանաստեղծ
2009.-
Իսրայելյան
մոլորած
Պատմվածք] / Վրեժ Իսրայելյան // Իրավունքը de facto.-2009.-18-21
Խլղաթյան
Ամպերի
ծուղակ
...»:
Բանաստեղծ
.] /
Գեղամա
.-2009.-15
Կանդալյան
Ասլանյան
իրականանան
ձեր
Պատմվածք] / Մերի
2009.-25
Կոսյան
Սամվել
0,75
դատարկություն
Էսսե] / Սամվել
Գրակ
.-2009.-25
այրապետյան
Վլադիմիր
Վերջալույսի
...»; «
կողմերում
...»;
Ռեքվիեմ
Բանաստեղծ
.] /
Վլադիմիր
//
.-2009.-11
Հարությունյան
Սուսաննա
անթաղ
ոսկորները
Պատմվածք] /
Սուսաննա
Հարությունյան
.-2009.-25
Հեկտոր
Կսմիթ] / Հեկտոր
Կոտայք
.-2009.-4
դեկտ
.-
Հովհաննիսյան
Վռամ
Տրոփում
ծունկը
...»: [
Բանաստեղծ
.]
Հովհաննիսյան
//
Դեկտ
հաննիսյան
Տանյա
...»:
Բանաստեղծ
.] /
Տանյա
Հովհաննիսյան
//
.-2009.-
6:
Ղազինյան
Լևոն
կարողանում
հասնել
մեկնումի
մարկետինգ
Շուկա
Բանաստեղծ
Լևոն
Ղազինյան
//
.-2009.-18
Պատվական
Կիսատ
Պատմվածք] / Պատվական Ղուկասյան // Շիրակ.-2009.-
Մաթևոսյան
Համլետ
փնտրում
Որտեղ
...»:
Բանաստեղծ
.] /
Համլետ
Գրակ
.-2009.-11
Մաթոսյան
Սպարտակ
Հատվածներ պոեմից] /
Մաթոսյան
Լուսարձակ
.-2009.-12
Գուրգեն
Տաղ
Խաչատուր
Աբովյանին
Բանաստեղծ
.] /
երկիր
.-2009.-10
աքյան
Ագռավները
չվում
երկրներ
Պատմվածք] / Անի Մաղաքյան
// tv
ալիք
.-2009.-10
Մանուկյան
Խաչիկ
Գարունը
հոգնեց
մոտ
Մավրի
Բանաստեղծ
.] /
Մանուկյան
.-2009.-11
ուկյան
Շիրակ
Բանաստեղծ
Մանուկյան
.-2009.-
Մելիք
Սարգսյան
Գրիգոր
Կապեք
ամրագոտիները
Բանաստեղծ
Մելիք
.-2009.-15-31
Մելքումյան
Արիս
Երևանցիներ
Հուշագր.] / Արիս Մելքումյան
//
.-2009.-5, 19, 26
Մետաքսե
Զգուշացում
Բանաստեղծ
.] /
Մետաքսե
.-2009.-23
Միլիտոնյան
Էդվարդ
յան
//
.-2009.-4
Մկրտումյան
Բանաստեղծ
Մկրտումյան
.-2009.-
Նալբանդյան
Թորգոմ
Հատվածներ վիպակից] / Թորգոմ Նալբանդյան //
.-2009.-2-8, 9-15, 16-22, 23
Նալբանդյան
Վարուժան
սնապարծությունը
Երկխոսություն
//
.-2009.-18
Նալբանդյան
Վարուժան
Պատմվածք] / Վարուժան Նալբանդյան //
.-2009.-
հնազարյան
Նելլի
Պատմվածք] / Նելլի Շահնազարյան
.-2009.-11
դեկտ
Շահոյան
ների
Բանաստեղծ.] /
Պոլիտեխնիկ
.-2009.-
Շաքարյան
Դաժան
ծվենը
Պատմվածք] / Ֆելիքս
Շեկոյան
Արմեն
Հայկական
Հատվածներ համանուն
վեպից
Շեկոյան
//
.-2009.-5, 12, 19, 26
դեկտ
Շիրազ
Հովհաննես
Եղևնիներ
Բանաստեղծ
Հովհաննես
.-2009.-25
դեկտ
Շիրազ
Հովհաննես
...»: [
Բանաստեղծ
Հովհաննես
Շիրազ
Չարենց
Եղիշե
Դեպի
Մասիս
Բանաստեղծ
//
երկիր
.-2009.-10
Չարենց
Բանաստեղծ.] / Եղիշե Չարենց // Գեղամա
.-2009.-15
Պատկանյան
Ռափայել
Բանաստեղծ
Ռափայել
//
Պետրոսյան
Կարինե
Լուռ
կարոտներ
ծնվում
մարում
...»;
մարել
Բանաստեղծ
.] /
Պետրոսյան
Կանչ
.-2009.-22
դեկտ
Պետրոսյան
Կարինե
»: [
Բանաստեղծ
Կարինե
Պետրոսյան
// tv
.-2009.-3
Պետրոսյան
Ռաֆիկ
Բանաստեղծ
Ռաֆիկ
Պետրոսյան
.-2009.-
Պողոսյան
Նոնա
վերադարձ
շարքից
Հրաժեշտ
Բանաստեղծ
.] /
//
.-2009.-18
Ջավախյան
Լևոն
Ժամանակի
աչքը
Պատմվածք] / Լևոն
Ջավախյան
.-2009.-15
Սահյան
Համո
եղևնու
բույրով
Բանաստեղծ
.-2009.-25
Սահյան
Համո
նորանալով
Բանաստեղծ
.] /
.-2009.-
Սարգսյան
Աստղիկ
Մենք
մենակ
Պատմվածք] / Աստղիկ Սարգսյան // Հրապարակ
.-2009.-18, 19
դեկտ
Սարգսյան
Աստղիկ
Պատմվածք] / Աստղիկ Սարգսյան // Հրապարակ.-2009.-5
Սեմիրջյան
Առաքել
Անառակ
որդիները
երբեք
չեն
վերադառնում
որդիները
միշտ
Պատմվածք] / Առաքել
Սեմիրջյան
.-2009.-9
Սիրունյան
Իրիկուն
առավոտ
Սարերում
ծաղկել
...»;
աստղը
Հավիտյան
Փոքր
Մհերի
Կարծում
Այնուհետև
; 1949; 1988: [
Բանաստեղծ
.] /
Սիրունյան
.-2009.-11
Վան
ցանկություն
Որոնվող
հանգի
իներցիան
Թռչնակ
վերջին
Բանաստեղծ.] / Սոնա Վան //
.-2009.-4
Վարդանյան
Սելֆի
Արտաբույնք
եղեգիս
Արտաբույնք
բերդ
ամրություն
Լավաշ
Բանաստեղծ.] /
Սելֆի
Վարդաձոր
.-2009.-25
Վարուժան
Դանիել
Կակաչներ
Բարտիները
Բանաստեղծ.] /
//
.-2009.-
վարածյան
Արմենուհի
աշնան
...»; «
ոտաբոբիկ
Բանաստեղծ
Արմենուհի
Պոլիտեխնիկ
2009.-
Տերյան
Վահան
Էլեգիա
Բանաստեղծ
.] /
//
.-2009.-
Տոնոյան
Հայկանի
Բանաստեղծ
.] /
.-2009.-
Օֆելիա
Իմացիր
...;
նրան
Բանաստեղծ.] /
Օֆելիա
//
Երրորդ
.-2009.-17
Օտարալեզու
հայ
Иноязычные
армянские
писатели
Սյուրմելյան
Լևոն
Բանաստեղծ.] /
Լևոն
Զավեն
Սյուրմելյան
Գրակ
.-2009.-18
Փիլիկյան
Վոն
Վահան
լույսի
...»;
Լռություն
կյանքը
հորդաց
Բանաստեղծ
Բախչինյանը
.-2009.-25
Գեղարվեստական
գրականություն
մանուկների
համար
Художественная
литература
детей
գրականություն
Армянская
литература
Աճեմյան
Մանիկ
Ձմեռ
Բանաստեղծ
Մանիկ
Աճեմյան
//
Եթեր
.-2009.-17
Կարապետյան
Դավիթ
Լսիր
մանուկ
Բանաստեղծ.] /
//
Դեկտ
Համբարձումյան
Նաիրա
Տիեզերքի
երգը
Հեքիաթ] / Նաիրա
Համբարձումյան
//
.-2009.-
Հայրապետյան
Հայրապետ
Մեր
Բանաստեղծ.] /
Եթեր
Հայրապետյան
Հայրապետ
Ձյունը
Ձմեռ
Բանաստեղծ
.] /
Եթեր
Հայրապետյան
Հայրապետ
Բանաստեղծ.] /
Եթեր
Հովնաթան
Հարություն
Եկեք
Բանաստեղծ
.] /
Հարություն
//
Եթեր
.-2009.-17
դեկտ
Մուրադյան
Սուրեն
Ինչո՞վ
ձմեռ
ին
Ձմեռ
պապին
Բանաստեղծ
.] /
Սուրեն
.-2009.-24
դեկտ
Մուրադյան
Սուրեն
Բանաստեղծ
Սուրեն
Եթեր
.-2009.-29
Մուրադյան
Սուրեն
Քրիզանթեմ
Ձմեռ
Բանաստեղծ
.] /
Սուրեն
.-2009.-3
Պետրոսյան
Երվանդ
Ձմեռ
երգ
մասին
Բանաստեղծ
.] /
Պետրոսյան
Կանչ
դեկտ
լյան
Վազգեն
Ամբողջ
Բանաստեղծ
.] /
Վազգեն
Տալյան
//
Եթեր
.-2009.-17
Գրականագիտություն
քննադատություն
Литературоведение
критика
Կոնստանտին
քամու
ներքին
Սերբ
բանաստեղծ
Պավիչի
Ֆերեշեթյանի
.-2009.-17-18
Չխարտիշվիլի
Գրիգորի
«Գրողը
ինքնասպանությունը
Միլորադ
իմաստուն
գիրքը
չեք
Հարցազրույց սերբ բանաստեղծ
պատմաբան
Պավիչի
Գրի
Ֆերեշեթյանը
.-2009.-17-18
Պավիչ
Միլորադ
Միլորադ
Պավիչի
բանաստեղծ
Կոնստանտին
Կեդրովի
Հարցազրույց սերբ բանաստեղծ
Պավիչի
Ֆերեշեթյանը
.-2009.-17-18
Ջանիկյան
Մեր
մերը
դարձնենք
Դ.Դաենինքսի «Միսաք» վեպի
մասին
Գրակ
.-2009.-18
Ерканян
Турции
действительно
миллиона
О судеб. преследовании
осуждение
геноцида
Новое
.-2009.-5
дек
Зейферт
знаковая
перевода
Беседа
поэтом
Зейферт
Записала
Петросян
Эфир
.-2009.-
дек
գրականություն
Армянская
литература
Աբրահամյան
Վլադիմիր
Մտորումներ
աշխարհ
.-2009.-15
Ադալյան
Նորայր
գրախոսություն
Ա.Ավագյանի «Պատկերազարդ
Շահան
Շահնուրի
մենագր
] //
դեկտ
Մշակույթ
Մավեան
Վահրամ
Անտիպ
նամակ
Մավեանէն
Մելքոնյան
հայոց
ին
թերթ
դեկտ
Առաքելյան
Ժամանակի
մեջ
նվիրված
Հարցազրույց ԵՊՀ արտասահման. գրակ. ամբիոնի
վարիչ
Առաքելյանի
Բադալյանը
Ազգ
Առաքելյան
Արթուր
.-2009.-10
դեկտ
Ավագյան
ներդաշնակությունը
Հարցազրույց բանաստեղծ
Ավագյանի
.-2009.-11
դեկտ
Արամազդ
Սևակ
քառակուսի
Ն.Ադալյանի համանուն
մասին
de facto.-2009.-4-7
Գայանե
Լրտեսների
Արձակագիր
լքոնյանի
] //
.-2009.-9
Բադալյան
Մելանյա
արևազօծ
ծաղկանոց
Ս.Մուրադյանի
բանաստեղծ
մասին
.-2009.-23
Բախչինյան
Ֆելիքս
աշխարհների
երգը
Ա.Տեր-Գուլանյանի «Լուսանկար
բանաստեղծ
] //
Գալստյան
Գոհար
համընթերցում
Ս.Մկրտչյանի
Մերկ
ինչպես
մասին
Գրակ
Գուբելյան
Պողոս
գրողների
երրորդ
համագումարում
ելույթից
//
Դանիելյան
Ամենքն
ամեն
Շանթի
շնչով
Շանթ
- 140
Գործընթաց
.-2009.-8
Զեյթունցյան
Պերճ
Ամեն
Հարցազրույց արձակագիր
Զեյթունցյանի
հետ
] //
.-2009.-11-14
Զեյթունցյան
ուրեմն
Հարցազրույց արձակագիր
Զեյթունցյանի
] //
.-2009.-12
Թելունց
Միքայել
Նալբանդյան
Ծննդյան
ամյակի
Զանգեզուր
.-2009.-10
Լեռ
նքն
անցողիկ
ճշմարտությունը
Կամսարի
Զորյանին
.-2009.-19
Մշակույթ
Խանյան
Միքայել
Հարությունյան
Բանաստեղծի
] //
Խաչատրյան
Դարիկո
Մկրտչյանի
Խասապետյան
Հովհաննիսյան
-90: [
Բանաստեղծի
ծննդյան
առթիվ
.-2009.-11
Խլղաթյան
Խոսրով
շարժման
արձագանքները
ֆիդայիների
//
Գեղամա
.-2009.-4, 15
Հախվերդյան
Էդուարդ
Պարսկական
գրականության
թարգմանը
Հարցազրույց թարգմ. Է.Հախվերդյանի
Ասլանյանը
] //
.-2009.-18
Հակոբյան
Գոհար
մեծագույն
բանաստեղծ
բանաստեղծ
նի
կարծիքով
գեղեցիկ
ժարգոններից
Համբարձումյան
Ժամանակակից
բանաստեղծը
ռեալիստական
ունի
Հարցազրույց բանաստեղծուհի
մանկագիր
առավ
Ասլանյանը
] //
.-2009.-11
Հարությունյան
Սոնա
ծնվում
Բանաստեղծուհի, երգչուհի
009.-10
Հովակիմյան
Արմեն
տարածության
Ա.Պատրիկի «Հարդագողի ճամփորդները
] //
Հովհաննես
Դավիթ
Հրաչյա
Հովհաննիսյանը
մնում
դառնար
Հրաչյա
Ամազոն
Երեք
նշանավոր
բանաստեղծի
//
.-2009.-18
Հովսեփյան
Ռուբեն
Ծիրանի
ծառերի
վեպը
Հարցազրույց արձակագիր Ռ.Հովսեփյանի հետ / Գրի առավ Ս.Պողոսյանը] // Գրակ. թերթ .-2009.-25
Մաթևոսյան
Հրանտ
խորտակվում
մեղքը
փոթորկինը
Երևակայական
Մաթևոսյանի
de facto.-2009.-18-21
Մանուկյան
Գոհար
Ձայնիկդ
Հուշեր գրող Մ.Գալշոյանի
] //
.-2009.-16-22
րուժան
Ամենահամով
բանը
Հարցազրույց բանաստեղծ
Մերուժանի
Քեշիշյանը
] //
.-2009.-26
Մխիթարյան
Կարեն
Լիմոնի
ՙմնացորդային
մասին
Հարցազրույց Կ.Մխիթարյանի
Գրի
.-2009.-2
Մուշեղյան
Ալբերտ
Հարցազրույց գրականագետ, թարգմ., բանասիր
բնական
Մուշեղյանի
առավ
Ալեքսանյանը
] //
.-2009.-8
Նուրիջանյան
Գեղամ
Գրականագետ, մանկագիր Լ.Կարապետյանի
ծննդյան
] //
.-2009.-16
Շիրազունի
Արամայիս
վերջին
Շոլինյան
Մարիամ
պահերի
չարենցյան
սիմվոլները
Ոսկանյան
Արփի
տարուն
ձյունանուշիկ
Հարցազրույց գրող Ա.Ոսկանյանի
նոր
ՙԱնտերուդուս՚
խորագրով
առավ
Քեշիշյանը
] //
.-2009.-24
Չարխչյան
Հովիկ
նոքա
Գրող Ե.Չարենցի
թաղման
շուրջ
] //
de facto.-2009.-22-24
Պասկևիչյան
Տիգրան
համամարդկային
Հարցազրույց
Պասկևիչյանի
2009-2010.-24
Պըլտյան
Գրիգոր
կարծիքով
մշակութային
չենք
Հարցազրույց ֆրանսահայ գրող Գ.Պըլտյանի
ֆուտուրիզմ
.-2009.-3-9, 10-16
Ռուբեն
մեծարման
հանդիսություն
Բեյրութում
Արձակագրի ծննդյան
Սարգսյան
Մարիամ
հետքերով
Ժ.Հակոբյանի
հիշողություն
վեպի
] //
2009.-5
Սարիբեկյան
Գայանե
Լևոն
հանցավոր
բիզնեսի
դեմ
ՀԳՄ] // Հրապարակ
.-2009.-22
Սարինյան
Սերգեյ
Խմբագրի
Ս.Մարգարյանի
մասին
] //
.-2009.-11
դեկտ
Սարինյան
Սերգեյ
ակվող
կենսագրություն
Գրականագետ, գրաքննադատ
ծննդյան
2009.-4
Սիմոնյան
Ռուբեն
Տավուշի
մարզի
գրողները
չե՞ն
Հարցազրույց Տավուշի ՀԳՄ
գրող
Սիմոնյանի
Հրապարակ
.-2009.-11
Սիրունյան
զվարթ
կատակասերն
Հարցազրույց բանաստեղծ
Սիրունյանի
] //
.-2009.-18
Ստեփանյան
Ստեփանյան
Արմեն
Գառնիկ
Ստեփանյան
Վաստակաշատ
բանասերը
Մշակույթ
Լուսինե
Հարցազրույց
հետ
առավ
Քեշիշյանը
] //
Գուլանյան
Մերուժան
ողը
Հարցազրույց
առավ
Ռաֆայելյանը
] //
de facto.-2009.-12
8, 9:
Գուլանյան
Մերուժան
առաջին
բանաստեղծությունները
Հարցազրույց
հրապարակախոս
Գրի
Մարտիրոսյանը
] //
.-2009.-2-8
Գուլանյան
Մերուժան
ժամանակ
հերոսն
ունենում
Հարցազրույց գրող, հրապարակախոս Մ.Տեր-Գուլանյանի հետ
] //
.-2009.-1
Авакян
Мыслитель
Беседа
Авакяном
Записала
] //
дек
Гомцян
рожденная
ранами
тию
рождения
поэта] Геворга Эмина // Голос Армении.-2009.-24
дек
Затикян
Магдалина
Две
писателя и художника] Аревшата
.-2009.-8
дек
Саакян
катер
крейсера
Беседа
писателем
Саакян
Записала
Армении
2009.- 12
дек
Саакян
Нелли
Беседа с писателем Н.Саакян
Микаэлян
.-2009.-15
дек
Товмасян
Краски
Булдояна
О выходе
рассказов
Краски
Сплетение
гармоний
Голос
.-2009.- 8
дек
Шахназарян
Стр. из мемуаров] // Новое время.-2009.-17
дек
Թումանյանի
ծննդյան
140-
ամյակի
առթիվ
140-
летию
дня
рождения
Туманяна
Բադալյան
Հասմիկ
Հայաստանն
Միջոցառումներ
Աճառյան
.-2009.-
Ասատրյան
Երկու
կենսագիր
Ամենայն
բանաստեղծ
երգահան
] //
.-2009.-9-12
դեկտ
Խաչատրյան
առնչություններ
թերթ
.-2009.-18
ուրիջանյան
Գեղամ
ժողովրդական
համամարդկային
//
դեկտ
Շախկյան
Գառնիկ
Հովհաննես
Հ.Օձնեցի
] //
Աբովյանի
ծննդյան
200-
ամյակի
առթիվ
200-
летию
дня
рождения
Абовяна
Աբովյան
Խաչատուր
վերելք
//
երկիր
.-2009.-10
Ադոնց
Նիկողայոս
Խաչատուր
Աբովյանի
վախճանը
Աբովյանի
առեղծվածներից
մեկը
երկիր
.-2009.-10
Ալեքսանյան
Սամվել
Աբովյանը
եղել
երկիր
.-2009.-10
Ավագյան
Արմինե
ցուցադրությունից
աբովյանագիտական
կենտրոն
Տուն-թանգարանի
մասին
երկիր
2009.-10
Ավետիսյան
Սակավ
ընտրեալք
2009-.4, 15
զյան
Աբովյանագիտության
փուլը
Հատվածներ ՙԱբովյանի
ժառանգությունը՚
մենագր
.] //
երկիր
.-2009.-10
Բակունց
Ակսել
Խաչատուր
Աբովյանի
ՙանհայտ
բացակայումը՚
նոր
վավերագրերի
անհայտ
նամակների
//
երկիր
.-2009.-10
Գալոյան
Մուսայել
Աբովյանը
երաժշտությունը
երկիր
.-2009.-10
Գալոյան
Մուսայել
Աբովյանը
կերպարվեստում
կիր
2009.-10
Գասպարյան
Դավիթ
ՙԱբովյանը
կյանքի
մեկն
որտեղից
ճյուղավորվում
սկիզբ
առնում
Հարցազրույց գրականագետ, բանասիր
գրականություն՚
հետ
Օրբելյանը
Սյունյաց
երկիր
.-2009.-10
Եսայան
երկիր
.-2009.-10
Երանյան
Հովհաննես
հարյուր
մենություն
//
2009.-17
Երիցյան
Լևոն
Մեծ
լուսավորչի
ժառանգները
Հատված
համանուն
Աբովյանի
մասին
երկիր
.-2009.-10
Իսահակյան
Ավետիք
Աբովյանը
ՙՎերք
//
երկիր
.-2009.-10
Լուսավորականություն
կիր
.-2009.-10
դեկտ
Հակոբյան
Աբովյանի
մեկը
Հատված ՙԽաչատուր
Աբովյանի
կենսագրության
առեղծվածները՚
երկիր
.-2009.- 10
դեկտ
Հակոբյան
Պիոն
Աբովյանի
ժառանգությունը
Աբովյանը
նրա
ՙՎերք
. //
երկիր
.-2009.-10
Հակոբյան
Պիոն
նման
Խ.Աբովյանի
կենսագր
.] //
երկիր
Մարգարյան
Ալեքսանդր
Խաչատուր
Աբովյանը
գրապայքարի
ՙԽաչատուր
Աբովյանը
աշխարհաբարը՚
համանուն
աշխատությունից
.-2009.-10
Մուրադյան
Սամվել
ՙԱբովյանը
լուսավորության
վառել
իրականության
մեջ՚
Հարցազրույց
բանասիր
ամբիոնի
Մուրադյանի
հետ
Օրբելյանը
] //
երկիր
.-2009.-10
դեկտ
Ներսես
Աշտարակեցի
Աբովյանն
դարձրեց
ՙՕրհնվի
աթի՚
Սյունյաց
երկիր
.-2009.-10
Նուրիջանյան
Գեղամ
ՙՎերքը՚
Կրթություն
.-2009.-23
Չոպանյան
Արշակ
Աբովյանի
ծննդյան
հարյուրամյակին
առթիվ
երկիր
.-2009.-10
դեկտ
Պռոշյան
Խ.Աբովյանը
ժամանակակիցների
հուշերում
երկիր
.-2009.-10
Սիմոնյան
Խաչատուր
Աբովյանը
մանկավարժ
Սյունյաց
երկիր
.-2009.-10
լյան
Վահրամ
վերջին
երախտավորը
երկիր
.-2009.-10
դեկտ
Օրբելյան
Վահրամ
նվիրված
Աբովյանին
//
երկիր
.-2009.-30
դեկտ
Վարուժանի
ծննդյան
125-
ամյակի
առթիվ
125-
летию
дня
рождения
Ասատրյան
Եղեգնյա
գրչով
երգեր
.-2009.-16-22
Հակոբյան
Դանիել
Գեղամա
աշխարհ
2009.-4
Մարտիրոսյան
Կարինե
Հեթանոս
երգերի
ելևէջները
2009.-
Քյոսեյան
Աղասի
Այցելություն
//
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
ИСТОРИЯ
Հնագիտություն
Նախապատմություն
Հնագիտական
հուշարձաններ
Археология
Предыстория
Археологические
памятники
Պետրոսյան
Արմեն
Ուրարտագիտությունը
զարգացման
նոր
մտցնելու
Հարցազրույց հնագիտ. և ազգագր
բանասիր
խմբ
Պետրոսյանի
առավ
Պողոսյանը
] //
.-2009.-18
нян
Эсхил
Тайна
Гарнийской
Археол. памятники
периода
эллинизма
Армении
.-2009.- 24
дек
Առանձին
երկրների
աշխարհագրություն
География
отдельных
стран
Հայաստանի
աշխարհագրություն
География
Армении
Արմենիա
նավագնացության
մասին
кругосветном
парусника
Армения
Գայանե
Ցնծա
Զորին
//
.-2009.-24
Բալայան
Արմենիա
առագաստանավը
Այրեսում
//
Հանրապետ
Բալայան
Արմենիայի
խնդիրները
//
Բալայան
Արմենիան
Բալայան
Արմենիան
Հայաստանի
սպանությունն
//
Բալայան
Երջանկությունն
իրագործված
//
.-2009.-17
Բալայան
Երջանկությունը
հարաբերական
Բալայան
Իսկ
նրանք
փառավորել
նավատորմը
.-2009.-26
Բալայան
Քրիստոս
//
22632.
Բալայան
Մրցավազք
վերջնագծում
Ազգ
.-2009.-8
դեկտ
Բալայան
պարահանդես
//
.-2009.-18
Բալայան
օպերացիան
.-2009.-23
Բալայան
ճամփաներով
.-2009.-
Армении
экипаж
Армении
Армении
Балаян
Маленький
родины
Голос
Армении
2009.-3
дек
Балаян
Марселло
Каро
другие
2009.- 15
дек
Балаян
Минас
Жейрас
бразильские
адмиралы
Новое
дек
енная
.-2009.-
дек
Балаян
Маргарита
Новое
.-2009.-
дек
Балаян
Армении
.-2009.- 15
дек
Балаян
Яблочный
эпицентре
урагана
Новое
.-2009.-10
дек
Պատմություն
История
Առանձին
երկրների
միջին
րագույն
պատմություն
История
средних
веков
нового
новейшего
времени
отдельных
стран
Զաքարյան
Մոսկվայի
մղվող
մարտերին
Հայրեն
Հայ
Հովհաննիսյան
Մեծահամբավ
զորավարը
Մարշալ
Բաղրամյանի
մասին
Հայ
.-2009.-9-16
Մանուկյան
Սերգեյ
Հայոց
նրանց
զավակները
զմում
//
Լուսանցք
.-2009.-4-10
Մովսիսյան
Արմեն
Մեծ
իրավապաշտպանի
վերջին
Իրավապաշտպան
բարեկամ
մահվան
առիթով
.-2009.-10
Նավասարդյան
Արման
Ֆանտասմագորիա
Ստալինի
Չերչիլի
մասին
Պատմ.ակնարկ]//168 ժամ.-2009.-12-14
Սողոմոնյան
Հակոբ
Երիտթուրքերի
դատավարությունը
// 02.-
2009.-25
Агаронян
предательств
Открытое
Нар
комиссару
дел
//
.-2009.- 1
дек
Акопов
Сергей
Полковник
Махмуд
другие
Зап
переводчика
.-2009.-12
дек
Микаэлян
Иосиф
Сталин
2009.- 22
дек
Шахназярян
Левон
Турецкий
неоосманизм
ение
кровавых
.-2009.-1
дек
. 5.
Товмасян
Две
маршала
Ивана
Баграмяна
дек
Հայաստանի
պատմություն
История
Армении
Բաբկեն
Հարևան
ժողովուրդների
զորավար
մասին
//
.-2009.-11-14
Բախչինյան
երկինքը
Հատված «Լռության
րոբ
] //
.-2009.-8
Գրիգորյան
Սասուն
Ճանապարհ
Հ.Ավետիսյանի
համանուն
] //
.-2009.-4
դեկտ
Ղազարյան
Վազգեն
Պատմագրություն
ճշմարտություն
Հ.Դավթյանի «Մեզ
պատերազմը
] //
Լուսանցք
Հովհաննիսյան
Պետրոս
Պետության
Հարցազրույց պատմ. գիտ
Հովհաննիսյանի
] //
.-2009.-17
Մախսուդյան
Արփի
1992
հարցազրույցի
շուրջ
ընդդիմ
հիշեցնում
անցյալը
Կապիտալ
դեկտ
Մանուցյան
գործիչը
Պետ
Թովմասյանի
ծննդյան
] //
երկիր
.-2009.-17
դեկտ
Մխիթարյան
Լուսինե
Իտալական
դիվանագիտական
վավերագրերը
վերաբերյալ
Պատմ. փաստեր
] //
Հանրապետ
.-2009.-17
Մխիթարյան
Լուսինե
ժողովրդին
ծառայելու
մտածողը
նվիրված
Ալեքսան
Կիրակոսյանին
Հաս. քաղ. գործչի
] //
.-2009.-19
22665.
Մկրտչյան
իմացյալ
անմահություն
: [481-484
հակապարսկ
ապստամբ
Հայ
զինվոր
.-2009.-2-9, 9-16,16-23
դեկտ
Յազըճյան
Գևորգ
Թուրքական
պատմակեղծության
Լուսանցք
.-2009.-18-24
Նավասարդյան
Արման
Սեմյոնի
(1926
Ռուս
4
Նժդեհ
Մեր
վտանգուած
Էրեբունի
Նուրիջանյան
Գեղամ
Ինքնաճանաչման
ուծացման
ՀԽՍՀ արտաքին
գործերի
ծննդյան
առթիվ
դեկտ
7:
Ջալոյան
Վարդան
Գարեգին
կուսակցության
//
.-2009.-26
դեկտ
Օնանյան
Վարդան
Երբ
խորհրդայնացվեց
Հայաստանը
арсегов
Этим
договором
О роли
Сталина
.] //
дек
Варданян
Артак
О матери Г.Нжде
Гюльназарян
] //
дек
Исаакян
потеряли
...”:
летию
рождения
первого
секретаря
вмасяна
.-2009.- 19
дек
Манучарова
пришел
раскрыть
свое
сердце
Джемаля
паши
США
потомками
Новое
.-2009.-3
дек
Шахназарян
Левон
Как
29
ноября
день
дек
цкий
Причины
армянского
вопроса
Инородческой
политике
турецкой
правящей
Отр. из моногр. Л.Троцкого
рубежом
Балканы
Балканская
время
.-2009.-5
дек
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
. 22268
Աբելյան
. 22427-29,(22590-22616)
Աբովյան
. (22117)
Աբրահամյան
. 20769
Աբրահամյան
. 20726, (21027)
Աբրահամյան
. 21487, (20872,
21340, 21495, 21504, 21506,
21521, 21523, 21539, 21545,
21563, 21579-80, 21714)
Աբրահամյան
Աբրահամյան
. 22526
Ագուլեցի
. 22430,22527,(22532)
. 21208, 21604, 21609,
22292, 22554
. 20845, 20848, 20863,
20913, 21047, 21150, 21408,
21412-13, 21428
. 22293
. 22591
. 20757
. (22214)
. (21024,21028)
Ազիզբեկյան
Աթաբեկյան
. 20698
Աթանեսյան
.(21416)
88, (21540,
21605)
. 21489
Ալեքսանյան
. 22006,22020
Ալեքսանյան
.22131
Ալեքսանյան
. 21986
Ալեքսանյան
. 20810,20927,22558
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
.(21611)
. 20795, 20801, 21963,
22106
Ախնազարով
. (21914)
. 22392
Աղաբեկյան
. 21262
.21652
. 21352,22061
. 20940,22296,22571
Աճեմյան
Աճեմյան
. 21300,(21312-13)
. 20811-24, 20941,
21085, 21221, 21263, 21414
Այթուլու
.21086
____________________________
նյութը
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
Номера
фамилиям
отраженных
персоналии
приводятся
скобках
Այվազյան
. 22146
Այվազյան
. 21076
. 22003
. 20808
. 22147
Անդրեասյան
. 22006
Անդրեասյան
. 20825-26, 21222,
21264, 21301, 21415, 21474
Անդրեասյան
. 21165-66
. 20996
. 20997
Աշոտյան
. 21490, 21870, (21522,
21553, 21566-67, 21573,
21874, 21876)
Ապոլիներ
. 22421
Առաքելյան
. 22198, 22529-30
Առաքելյան
. 20724, 21680,
21919, 22074
Առաքելյան
. (22165)
Առաքելյան
. 20827
Առաքելյան
. (22084)
Առաքելյան
. 21397, 21920, 22374,
22393
. 20943-44, 21087,
21167-68, 21223, 21302-05,
16, 21739-47, 21826
. 21955, 22148,
(21590, 22111)
. 21380, (21142,
21388, 21509)
. 22425
. 22072, 22149,
22231, 22249, 22586, 22617
. 22297
. 21949, 21958, 22150,
22254, 22547, 22549
. 21088
. 22232
. 21820, 21906, 22108,
22531, 22593, (22527)
. 20736, 20747, 20914,
20942, 21224, 21306, 21438,
21860, 22433
. 21491
. 21988
. 21169, 22286
. 20751, 21346, 21358,
21368, 21390, 21681, 21871,
22020
. 22233
Ավանեսյան
. 22434
. 22435
. (22374-88)
Ավետիսյան
. 20727, 22594
Ավետիսյան
. 21989
Ավետիսյան
. 21453
Ավետիսյան
.(22658)
Ավետիսյան
6, (22125)
Ավետիքյան
. (21129)
Ավետյան
. 20779, 20926, 21054,
21225-26, 21267, 21307,
21417, 21492, 21653, 21676,
21748
Ավետյան
. 22083
Ավոյան
. 20791, 21556, 21727,
21930, 21990
Արաբով
Յու
. 22199
. 22532
. 21265-66
. 22109, 22151-52
. 20945, 20998-99,
21889, 22027
. 21267-68, (21231,
21442)
. 22299-22300
. (22570)
Արշակյան
. 22084
Արոնյան
Արսենյան
. 22085
Արսեն
. 22422, (22548)
. 20728
. 20758, 21079, 21269,
21331, 22415
. 22301
. 22656
. 20729-30, 20946,
21170, 21286, 21495, 21813,
22101, 22129, 22533, 22557,
22623
. 21454
. 22111
. (22242)
. 21171
. 20828, 21036,
21055, 21089, 21418-19,
(22154)
. (21601)
. 20829, 21090,
21172, (21120)
. 21227, 22585
. 21031, 22107, 22112,
22140, 22529, 22534
. 21496, 22302-03
. (21180, 21511)
. 21018
. 21907
. 22623-35
. 21960
. 20715, 21833,
21962
. 21497, (21655)
Բախչինյան
. 22200, 22506,
(22201)
Բախչինյան
. 22535, 22657
. 22437, 22596
. 20699, 22201-
06, 22234
. (21332, 21337,
21560)
. 22304-05, 22316,
22336, 22348, 22394
. (22645)
. 22416
50, 21752-54,
21791)
Բարխուդարյան
. 21157, 21228, 21695-
98, 21749
. 20700, 21032,
21499, 21886, 21908
. 22291, 22307-13,
22318, 22351, 22395-96
. 21421, (20732,
20858)
. 22031
. 21500
. (22324)
. 21501
. (20758)
Գաբրիելյան
. 20830-31, 20915,
21056, 21091-96, 21268,
21276, 21407, 21422, 21443,
21455, 21963
Գաբրիելյան
. 21270, 21502,
21654, 21718, 21750-51
. 20832-37, 20947-49,
21097, 21229
. (22555)
. 20731, 20838, 20950-
51, 21057, 21098-99, 21173-
75, 21201, 21230-31, 21271,
21308-09, 21391, 21423-24,
21503-04, 21699, 21716,
21752-55, 21861, 21872
. 22597-98
. 22003
. 22153, 22536,
(22149, 22156)
. (21170, 21621)
. 22203, (22209)
. 22031
. 20776, 21100,
21176, 21340, 21480, 21505-
08, 21682-83, 21909, 22062
. 22599
. (22211)
. 20732, 20839-40,
21077, 21101, 21177, 21232,
21272-74, 21509-11, 21655,
21700, 21991, (21176, 21195)
. 20952, 21078, 21178,
21275, 21310, 21402, 21512,
28, 21756-65, 21814-15,
(21583, 21702)
. 21353, 22204-06,
(22210, 22215)
. 21910
. 20929
. 21513
Գևորգյանց
. 22207
. 21179
. 21703
. (22023)
Գյուրջյան
. 20733
Գյուրսեյ
. (20758, 21403)
. 21165, 21276,
21514-16, 21964, 22316,
22378
. 20688, 21875, 21984
. 22086
. 20734, 21719
. 20953, 20966,
21102, 21152, 21180-83,
21233, 21277, 21327, 21332,
21341, 21459, 21517, 21704
. 21103, 21518, 22248,
22317-18, 22658, (20840,
21154)
. 20841-42, 20954,
21080, 21104-05
. 22439
. 22537
7)
. (22523)
. 21816
. 21911
. 21720
.21148, 22319,
(21534)
(22151)
. 21519, 21729-30
. 20685, 21965, 22538
. 21887, 22154-56,
22235
. 21520
. 22441, (21018)
. 20759, 20955-56,
21106, 21148, 21184, 21352,
21612, 21694, 22050
. (22659)
. 21904
. 22442
.(21392)
. 22443
. (20830, 21095,
21151)
Դարբինյան
. 20785-90, 20843,
21766
. (22302, 22314,
22328, 22358)
85-86, (21167,
21174, 21202, 21204, 21220)
. (21031, 21041)
. (22285)
. 22444
. 20748
(22346)
. 21359-60
. 21312, (21302,
21309, 21311)
. 20745, 22207,
22236
Ենգիբարյան
. 21106
. 21156, 21426, 21616-17,
22089-90, 22102, 22577,
22600
. 20704, 21058, 21062,
21185, 21216, 21234, 21440,
21521, 21527, 21564, 21610,
21674, 21677, 21706, 21767
. 20700, 20735, 22087,
22572, 22601
. (21585)
. 22157, (22173)
. 21522, 21888
.(21345)
22445
80-82)
. 20968, 21090,
21171-72, 21326, 21523,
21594, 21844
. 21818
.(21687, 21689)
. 22644
Զեյթունցյան
. 22539-40
Զեյֆերտ
. 22422
. (21170, 21621)
.(21235, 21285)
Անդրանիկ
(22656)
. (22542)
. 22270
. 21278-79, (21264-66,
21273-74, 21287, 21289,
21298)
. 22446
. 22238
. (22114, 22120)
Տերյան
. 20844, 21000,
22417
. (20831, 20852-53,
20856, 20865, 20873, 20911,
21040, 21103, 21121, 21455-
56, 21460-61)
. 20957
. 20689, 21219, 22048,
22052, 22239, 22250, 22258,
22322, 22377, 22411, 22539
. 22100
. 21819
.(22072)
Թարփոշյան
. 21344, 21359,
21362, 21370, 21381-82,
21524-26, 21657, 22011-12,
22014
. (21154)
Թելունց
Թեքեյան
. 21236, 21684,
21734, 21768-69, 21839
. (21188)
. 21109, 22448,
(21115, 21578)
. 21188
. (22662)
. 22103
Թորգոմյան
. 20727, 20846, 21237
Թորոսյան
. 20762, 21685
Թորոսյան
. 21992, 22449
Թորոսյան
. 22451, (21503)
Թորոսյան
. 21110-11, 21527-28
. 20736
. 22270
. (22585-89)
. 21383, 21529, 21658-
59, 21978
Թունջբոյաջյան
.(22159, 22162)
Թունջբոյաջյան
. (22108)
. 22389
. 20958
. (22115)
. 22452, 22603
. 20847, 20871,
(20855, 22144)
. 20763, 21035,
21038, 21067, 21113, 21189,
21530-32, 21618, 21660-61
Լացիներ
Կամսար
22542
Լոնսդեյլ
. 21036, (21037)
. 21533
. 21111, 21489
. 22543
. 20901, 21186,
21218, 21300, 21312-13,
21770
. 20849, 20959,
21001-02, 21281-83, 21534-
37, 21771-73, 21982, 22028,
22032, 22042, 22338
. 22544
. 22073
. 20792, 20850-57,
21114-15, 21407, 22159,
22241-42, 22321
. 21069, 21116,
21238, 21456-57, 21538-39,
21662, 21675
. 22587
. 20858, 21117-20,
21239, 21284, 21314, 21345,
21540-41, 22088
. 20707, 20759,
20761, 21278, 21501, 21920
. 20859, 21820-21,
22322, 22380, (21021)
. 21900
. 21059, 21354,
21542-43, 21686, 21703,
21721, 21966
. 20861-62, 20902,
21060, 21121, 21217, 21280,
21437
. 21731
. 22454, 22546
. (22239)
Ծառուկյան
. 21190-92, 21544
Կազիմիրով
. 20860, 21427,
(21413, 21436)
. 21082
Կամավոսյան
. 20737, 21122,
21240, 21480, 21545-51,
21822, 21852, 21912, 21951
Կարամանուկյան
. 21363
. 20716, 20738,
20742, 21193, 21285, 21553,
21874, 22143, (21181, 21233)
. 21925, 22141
. 21355, 22089-91
Կեդրով
19
. 20701, (21020,
22664)
. 20961, 21019-21,
21315
.20861-62, (21118,
21423)
Կլիմենկո
. 22048-49
. (21059, 21064)
(22160, 22167, 22174)
. 22456
. 21556, (21727)
Կուզմանովսկի
. 22247
Մարսել
. 20962, 21241, 21671
. 21428
. 20702, 20864
. 22208, (22213)
. 20963, 21823,
22071, 22110, 22113, 22161,
22209-13, 22219
. 20865, 21008, 21033,
21037, 21123, 21177, 21250,
21454, 21496, 21514-15,
21986, 21995, 22021, 22044,
22303, 22326-29, 22334,
22380, 22397, 22618
. 20703, 21823-25,
22162, 22214-15, 22244-46,
22548
.(21175)
. 21003
. (22567)
. 22075
21004-05, 22163,
(21533)
. 21844, (21569)
.22605-07
. 20866, 21070
. 20964
. 20965, 21124-25,
21194, 21429-30, 21557,
21599, 21858
. 22290
.(21042, 22667)
Համբարձումյան
. 22114
Համբարձումյան
. 22509, 22549
Համբարձումյան
. (21951)
. 22107
Խորեն
20793
Հայրապետյան
. 22030-33, 22054,
22381-82, 22398-99, (22550)
Հայրապետյան
Հայրապետյան
. 22334-35
Հայրապետյան
. 22510-12
Հայրապետյան
Հայրապետյան
. 21431, 22457
.(22212)
. 21038
Հարությունյան
. 20764, 20930,
21061, 21530, 22092, (21567,
21835, 21939, 2197)
Հարությունյան
. 21081, 21126,
21166, 21195, 21242, 21333-
21421, 21554, 21560-63,
21581, 21611, 21664, 21774,
21853, (21718, 21723)
Հարությունյան
. 21062, 21564,
(20951, 21054, 21362, 22241)
Հարությունյան
Հարությունյան
.21127, (21958)
Հարությունյան
. 21128, 21187,
(21215)
Հարությունյան
. 20797, 21363,
21367, 22240, 22336
Հարությունյան
. 21046, 21129,
21316, 22238, (21671, 22169)
Հարությունյան
.21432, (22543)
Հարությունյան
. 21500, 21707,
21851, 21896, 22141, 22458,
22550, (20686, 20690, 21958)
Հարությունյան
. 20966, 21565,
21863, 22247, (21804)
Հարությունյան
. 20686, 21566,
21889-94, 21898, 21901
Հացպանեան
. 21708, 21775-76
22459
. 21384
Հերունի
Հերունի
Հյուսնունց
.22164
. 22551, (21178)
. 20765, 21293,
21567, 21679, 21777-82
20787
Հովհաննես
. 22552
Հովհաննիսյան
. 20794, 21006,
21022, 21196, 21568-69,
21687, 21931-32, 21973-74,
21976, 21996, 22063, 22069,
22335
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
. 21063, 21395,
21570, 21732, 22035, 22132
Հովհաննիսյան
. 21197, 21709,
22248, 22337, 22339, 22363,
22645, (21182, 21705, 21710,
22545, 22552)
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
վհաննիսյան
. 20867, 21864,
21933
Հովհաննիսյան
. 21571, 22460,
(21138, 21198, 21531, 21536,
21557, 21570, 21574)
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
.21130-32
. 22513
20788
. 21134, 22101,
22165, 22171, (21572)
. 21023, (21569)
. 22553, (22566)
. 20796
. 22401-02
. 22249
. 22250, (22266,
22271)
. 20739, 21135, 22251
. 22037, 22166
. 22295, 22299, 22348
.21127
. 22255
. 22115, 22659
. 22252
. 22462
. 21404
Ղահրամանյան
. 20726, 20781,
20967, 21023, 21109, 21136,
21283, 21335, 21688, 21710,
21960
2, (22265)
Ղարաբեկյան
. (22172)
. 22076, (22418)
. (21718, 21723)
.22463
. 22263
. 21826
. 21732
. 21364
. 22099, 22104
. 21711
. 22116
. 21913, 22117,
22383, 22464, 22554
. 21198, 21573
. 22465
. 20760, 20958,
21137-38, 22661
. 22118-19, 22142,
22167
Մակեյան
. (20953, 21173)
. 22467
Մամիկոնյան
. 21985
Մամիկոնյան
. 21064, 21243,
21317, 21433, 21672, 21783
. 21039, 21459
Մանասերյան
. 21574
Մանարյան
. 22253
. 21139-40, 21244,
21575-79
Մանոյան
. 22337
Մանոյան
0968, 21199
Մանսուրյան
. 22168, (22146)
Մանվելյան
. 21200, (21129)
Մանվելյան
. 21071
Մանուկյան
. 21201, 21245,
(21271)
Մանուկյան
. 20783, 22008,
22028, 22555
Մանուկյան
. 22216
Մանուկյան
. 22468
Մանուկյան
. 21246, 22338
Մանուկյան
. 20740, 20931, 20969,
21110, 21141-42, 21202-04,
21247, 21279, 21287, 21318-
22, 21336, 21380, 21384,
21528, 21580, 21600, 21669,
21673, 21712, 21784-87,
22419
Մանուկյան
. 21967
Մանուկյան
. 22469
Մանուկյան
. 21827, 22221
Մանուկյան
. 20780, 22646
Մանուկյան
. 22254, (21182,
21581)
Մանուչարյան
Մանուչարյան
Մանուցյան
. 22662
Մավեան
. (22528)
Մարաշլյան
. 21143
. 22608, (21885)
. 21206, 21248
Մարգարյանց
. 22093
Մարկարյան
Մարկեդոնով
. 21434
Մարկոսյան
. 21371
Մարկոսյան
. 21460-61
Մարտինյան
. 21583-85
Մարտիրոսյան
. 20741, 21207-08,
21369, 21586, 22070, 22075,
22232, 22305, 22323, 22353,
22401, (21255)
Մարտիրոսյան
Մարտիրոսյան
Մարտիրոսյան
. 21288, 21587,
21722, 21729, 21733, 21788-
Մարտիրոսյան
. 20868-70, 21435-
36, 21475, (21835)
Մարտիրոսյան
Մարտիրոսյան
. 22294, 22297,
22341-42, (22301)
Մարտիրոսյան
. 21574, 21950,
21968, 220091, 22103,
22109, 22158
Մարտիրոսյան
Մարտիրոսյան
Մարտիրոսյան
. 20693, 22120
Մարտիրոսյան
Մարտիրոսյան
Մաքսիմովա
. 22255
Մելիքյան
. 21437-38
Մելիքյան
. 21145
Մելիք
. 20871,
21249
Մելիք
Սարգսյան
Մելիքսեթյան
. 21865
Մելիքսեթյան
. 20872-73
Մելքոնյան
. 21146, 21347, 21365,
21394, 21588-91, 22013,
22055, 22067
Մելքոնյան
. (22533)
Մելքոնյան
. 20766
Մելքոնյան
. 20728, 21728
լքումյան
. 22471
Մելքումյան
. 21024
Մելքումյան
. 21083
Մեխակյան
. 20767, 21934
Մեհրաբյան
. 22344-45
Մեսինգ
. 20782
Մեսրոպյան
. 20970-73, 21147,
22209, 21289, 21324, 21395,
21793, 21866, 22043
Մետաքսե
22472
Մերուժան
22556
Մըքֆարլեյն
Միլիտոնյան
. 22052-53, 22473
Միլիտոնյան
. 20768
Մինասեան
. 22121
Մինասյան
. 20717, 20742, 20769,
21148, 21594, 22385, (21529,
21654)
Մինասյան
. 21595, 21664,
(21119, 21529, 21654)
Մինասյան
. 21519, 21832
Մինասյան
. 21210
Մինասյան
. 22346
Մինաս
Մարտիրոսյան
20795
. 22348
. 22094
9
. 22122
. (22119, 22124)
Միքայել
եպիսկոպոս
Աջապահյան
20796
Միքայելյան
. 22033, 22256
Միքայելյան
. 20876, 21211,
21325, 21463-64
Միքայելյան
. 20877
Միքայելյան
. 21692-93, (21542,
21766-70, 21772, 21774,
21783)
.20694, 21041, 21149,
21337, 21596-98, 21867,
21998, 22257, 22663-64
. 22349-52
. 20718, 21825
. 22353
Մկրտչյան
. 20704, 21845, 22217,
22354, (21517)
Մկրտչյան
. 20974
Մկրտչյան
. 21025, 21599, 21875
Մկրտչյան
. 20975, (22214)
Մկրտչյան
Սերժ
) 21905
Մկրտչյան
.(22536)
Մկրտչյան
. 22665
Մկրտումյան
Մնոյան
. 22143
Մշեցի
.(22118)
Մոսկոֆյան
. 21366
Մովսեսյան
. 20878-82, 21436,
21439
. 21999, 22014, 22647,
(21526, 22013)
. 21935, 22258, 22268
. 21936
59-61
. 22123
Մուշեղյան
. 22558
Մուսայելյան
. 20883-90
.(21969)
. 22514-16, 22609,
(22534)
. 22666
Յալանուզյան
. 20891
Յավուրյան
. (22142)
Յափունջյան
. 22050
. 21895
Յուզբաշյան
. 22319, 22355-56
. 20690, 20743, 21396,
21601, 21937, 22000, 22056
. 22344, 22352, 22357-
58, 22375, 22404
. 21072
. (21065, 21086,
21094-95, 21138, 21151,
21570)
. 22475
.(22541)
. 22476-77
1694
. 21604
. 21605, 21938-39
.(21019)
Նավասարդյան
. 21042, 22648,
22667
Նավասարդյան
. 20770, (20763)
Ղուշչյան
Նաումենկո
. 22218
Աշտարակեցի
22610
. 21212, 21854-56
. (22237)
. 20744
. 21353
. 20745
. (22266)
. 22668, (22670)
. 21831, 22130,
22359-60, 22386
. 21606-09, 21674-76,
(21672)
. 21213
. 21613, 21876,
22124-25, 22559, 22588,
22611, 22669
. 22125, 22169
Շաբանյան
.(22116)
. 20782
. 22589
. 22144
.(21855)
Շահգելդյան
. (21541, 21628)
Շահինյան
. 21150
Շահնազարյան
. 21857-58
Շահնազարյան
.(21158, 21269,
21281, 21294)
Շահնազարյան
Շահնազարյան
. 20809, 21829
Շահնուր
. (22527)
Շահվերդյան
. 22263
Շանթ
0-12, (21239,
21558)
. (20854)
. 22480
Շաքարյանց
Շեկ
Շեկոյան
. 22481
. 22482-83
Շիրազունի
. 22560
Շիրինյան
. 20932
Շիրխանյան
. 20893
Շիրխանյան
. 21326-27, (21304,
21313, 21321, 21329)
Շմավոն
ղևոնդյան
(20792)
Շոլինյան
. 22561
. (20779)
. 22362, 22562
. 21914, 21967, 22004
. (22202, 22216,
22218)
. 20783
. 20739, 21363, 21367,
21614, 22022, 22051
. 22484-85, (22526,
22563)
. 22563
. 21151, 21164
2170, (22148)
. 21896
Չոբանյան
. 20997, 21007, 21615,
21689
. 20894-95
. 22612
Պաչաջյան
. 22363, (22359)
. 20798
. 21076, 22073, 22660
Պասկևիչյան
. 22521-22
. (22551)
Պեչենևսկայա
. 21830
Պեպանյան
. 20976-77, 21214
Պեպանյան
. 22198
Պետիկյան
. 22365
Պետրոսյան
. 21616-19, 22621
Պետրոսյան
. 22517
Պետրոսյան
. 20746, 20771, 21620
Պետրոսյան
. 20933, 21921
Պետրոսյան
. 22010, 22487-88
Պետրոսյան
. 22284
Պետրոսյան
. 22489
Պետրոսյան
. 21831
Պետրոսյան
.(22233)
. 22565
Պոդոսյան
. 21817
. 20693, 21853, 21859,
22170
. 20847, 20871, 20978,
21073, 21145, 22149, 21291,
21482, 21491, 21520, 21595,
21607-08, 21621-24, 21652
.(21498, 21598, 21620)
. 21734, 21832
. 21386, 21625, 21833,
21868, 22040, 22490
. 20777, 22199, 22621
. 21794, 22172, 22265-
66, 22531, 22553
613
Պրեսկոտ
. (21059, 21064)
. 21366
. 22387-88, 22405-10
. 20896-98, 22670
. 20934, 21846,
(21426)
. 22523
Ջանվելյան
. 22044
Ջավադյան
. 21367
Ջավախյան
. 22491
. 21899
Ջիգարխանյան
Ջիվանի
(22147, 22176)
. 21292-93, (21288,
21297)
Ջորդանիա
.(22235)
. 21368
. 20719-21
. 21969, 22005
Ռաֆայելյան
. 22128, 22157,
22173, 22267, 22575
Ռաֆայելյան
Ռոբերթսոն
. (21462)
Ռոհաս
Ռոստոմյան
04, 22398)
Ռուբինյան
. 21152
Ռուստամյան
. 21216, 21440,
(21054, 21126)
. (21568)
. (22647)
. 20979, 21022, 21025,
21128, 21153, 21197, 21193,
21205, 21235, 21245, 21248,
21488, 21847, 21976-77,
22145, 22540, (21973)
.(21629, 21968)
. 20747
. 21008, 21250
. 20980, 21043, 21294
. 22218
. 20935
. 22491-93
Սամվելյան
. 21490, 21582
Սամուելյան
. (20703)
.(21142)
. 21405-06, (20875,
21409)
. 20705, 20899-20900,
20981, 21897, 22126, 22262,
22494-95, (21813)
. 21217-18
. (21525, 21584)
. 22063
. 21044, 21295, 22420,
(21304, 21307, 21310, 21318,
21320)
. 22077
. 21877
.20901-02, 20982,
22567
. 22285
. 21026
Սարգսյան
.20799, 21251-54,
21785, 22264, 22274)
. 20903
. 21626-27, (21007,
21311, 21502, 21505, 21513,
21550, 21586, 21589, 21622,
21661)
. 21369
. 21009-10, 21348,
21387, 21606, 21666-67,
21977, (21029)
Սարդարյան
1668
Սարդարյան
. 20725, 20983,
21928
Սարդարյան
Սարիբեկյան
. 21713, 21838,
21916, 22568
. 22569-70
. 22270, (22150)
Սարուխանյան
. 20749, 21011-
12, 21480, 21628, 21735,
21834-36, 22015, 22041
Սարուխանյան
. 22175
. 21677
. 21669
. (21101, 21510,
21673)
. (21149)
. 22127-28, (22140)
Սեդրակյան
. 22095
Սեդրակյան
. 20983, 21928
Սեմիրջյան
. 22496
Սեյինյան
. 21441
Սեյրանյան
. 20770
Սեպուհ
եպիսկ
20800
Սերոբյան
. 21045
Սերովբե
Պետրոսյան
Սիմավորյան
. 20802
Սիմոնյան
. 22129, 22271, (21695-
Սիմոնյան
. 20804-09
Սիմոնյան
. 22571
Սիմոնյան
. 20750, 20910-11,
21154-55, 21497, 21629,
21678, 21690, 21714, 21724,
21795-96, 21848, 22061
Սիմոնյան
. 22614
Սիրունյան
. 22497, 22572
Սմեսով
. 21046
Սյուրմելյան
Սոկրատես
(20780)
Սողոմոնյան
. 22649
Սողոմոնյան
. 21940, 22036
Մինասյան
.(20826, 22648)
Ստեփանյան
Ստեփանյան
. 21027
Ստեփանյան
. 22573
Ստեփանյան
. 22163, 22243
Ստեփանյան
Սուրենյանց
. 21148, 21219,
(21136)
. 21047
. 22574
. 21630
1603
. 21730
. 22498
. 21837-38, 22176,
(20740, 20750, 21857)
. 22037, 22221
. 21631, (20781)
. 21839, 22102
. 20892, 21103,
21188, 21193, 21296, 21328,
21632, 22131-32
Վարդերեսյան
. 22500, (20935,
22617-20)
. 20700, 20957, 21179,
21210, 21292, 21297, 21711,
21798-21800
. 21364, 21516, 21632,
21877, 21985
Տասնապետյան
. 22501
Աբրահամեան
տիքյան
20804
. 21736, (22535)
. 20705, 21156,
22575-77
Թադևոսյան
22096
Պետրոսյան
. 21634, (21182,
21285, 21295, 21606)
Ստեփանյան
. (22152)
. 21028
. 21158, 21220,
21255, 21329, 21442, 21715,
21801-07, 22256
. 22423-24
Ուինռոու
. 20913
. 21859
. 20914
. 21716, 21808-12,
(21700, 21704-05, 21708,
21712, 21715, 21739-49,
21751, 21755-56, 21771,
21773, 21777-79, 21781,
21784-90, 21792, 21794-96,
21798, 21807)
. 20751
. 21443
. 21407
) 22506
. (21806-07)
. 20706, 20936, 21298,
21388, 21941-44, 21970,
22001-02, 22078-79
. 22023
. 21159
(22121)
Քեշիշյան
. 20733, 21227, 22153,
22200, 22253, 22269, 22272-
74, 22556, 22562, 22574
Քեշիշյան
նթ
. 21679, (21673)
. (20953)
. (20852-53, 20856,
20911, 21103, 21121, 21130,
21141, 21407, 21409, 21455-
56, 21465)
. 20725
.(21834)
. (21623)
Օձնեցի
. (22589)
. 21371
. 22671
. (21744)
Օվյան
. 20708, 20916, 21039,
22368
Օրբելյան
. 20986, 21821, 21961,
22599, 22609, 22615-16
. 20987-88
Օֆելիա
22504
Ֆերեշեթյան
. 22423-24, 22519,
22521-22
. 21397
. 22009
4, 21881, 21971,
22179-80, 22222, 22277
. 22578, (22580)
. 20989, 22181, 22190,
22275
Авдалян
. 22389-90, (22391)
. 22276
. 22137, 22278
. 22133
. 22650
Акопов
. 22651
. 21840
. 20784
. 22277
. 21410
Алавердян
. 21572
Алавердян
. 21637
. 22024
. (20938, 21468)
Аракелян
. 20709
Аракелян
.(22138)
. 21378
Араратян
. 20924
. 22182-83
. 21377, 22016, 22045
. 22017
7
. 22080
. 21956
. (22139)
. 21879
Бабаджанян
Бабаханян
. 22185
. 21373
Багдасарян
. 20990
Баграмян
. (22655)
Базикян
Балаян
. 22636-43
Барсегов
. 22672
. 20711
Бекларян
. 21450
Баллуян
. (22195)
Бишарян
. 21945
Блэр
Булдоян
. (22583)
. 20695
Быков
.(22225)
. 20691
754-55, 21880
. 21959
Варданян
. 20991, 22673
Варданян
. 21342, (20696)
Варданян
. 22038
Вартазарян
. 20992
. 22282
. 22224
Гаспарян
. (22189)
. 20710, 20925, (22581)
. (22222)
. 20696, 21372, 21374,
21922, 21954, 22009, 22025,
22029
. 22016-17
. 22187-89, 22225, 22579
. 20695, 21398-99,
21484, 22024, 22026, 22030,
22029, 22034, 22058, 22098
. 22064, 22279
. 21957
. 20772, 20805, 20919,
20937, 21444-46, 21477
. 21450
. 22369
Гюльназарян
Давтян
Демирчян
.(21299)
Джавадян
. 21375
Джулакян
. 21376, 21349-50
. 21638
. 20806, 20920, 21049,
21074, 21737, 21849, 21923,
22524, 22622
Зарафян
. 21946
Затикян
. 20722, 22226, 22580
Захарян
. 21637, 21946-47
Зейферт
. 22525
Зетлерс
Зорабян
. 21639
. 221197
. 22278
Исаакян
Исаков
Искандарян
. 20921
Исраелян
. 21953
р
21880-81
. 22413
Казарян
Казарян
. 22135, 22426
. 20924, 20994, 21014,
21161, 21447, 21467
. 22105
Кали
. 22226
. 21053
Карабекян
. (22188, 22191)
Карагашян
. (22134)
Карапетян
.22227
Карапетян
. 22099
. 20713
Киракосов
.(22135)
.(22180)
(22183)
Кулешова
. 21979-80, 22059
Леонардо
(22133)
. 22190
Макарян
. 22059
. 21842
. 22185, 21972
. (21351)
22, 22227)
. 21050, 22675
Маргарян
. 21075, 21084, 21400
. 21640
. 20938,
21030, 21051, 21411, 21468,
21478, 22654, 22675
. 20711, 21641-42, 22279-
Микаелян
. 21469
Микаелян
. 21162, 21299
. 20752-53, 21351-52,
21643, 21841, 22081, 22105,
22136, 22582, 22652
. 22082, 22102, 22137,
22372
. (22136)
. 22369-70, 22373,
22390, 22414
. 21869
. 20921-22, 20939,
20995, 21448, 21850
Мурадханян
.21842
Мурадян
Мурадян
Мусаелян
. 22224
Гераци
(21959)
. 22371
Назарян
. 22311, 22389, 22391,
22413
Налбандян
.(21084)
Нжде
.(22673)
. (20920)
.20723
. 21256-57, 21486,
21717
. 22137, 22278, (22194)
. 20807
. 21738, 21882, 21917,
22039, 22281
38
. 21377
. 21401
. 21645
. 21645
Парадян
. 22372
. 22184, 22186, 22192,
22228, 22283
. 22192
.(21641)
. 21052, 21725
. 22373
. 22193-94
Саакян
. (21650)
Саакян
. 20714, 22581-82
Саакянц
. 22228
. 20924
. 21924
. 21738
. (21015, 21259, 21338,
21484-86, 21643-48, 21918)
Саркисян
. 21163, 21258, 21647,
21670
Саркисян
. (21640)
Сармакешян
. 20692, 21873,
21983
Саруханян
Саруханян
. 20925
Сахаров
. 21449
Локмагезян
. 21017 ,
22230
. (21954)
Сталин
. (22652, 22672)
. 22139
. 21983
Табатадзе
. 21053
Тарасов
. 21479
Тер
Аракелян
Тертерян
. (22193)
Товмасян
. 20775, 22583, 22655
Товмасян
. 22674
Торосян
Торосян
. 22283
. 21471-73
. 20697, 21981, 22019,
22060
. 20713, 20773, 20775
Худолий
. 22057, 22065, 22068
. 22066
.(22584)
. 21378
Чилингарян
. 21030, 21259,
21330, 21339, 21389, 21650
.(22650)
. 20778, 22195-96
197
.(22058)
Шахназарян
. 21449,
22525, 22578, 22676
. (20920, 21467)
. 22281
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ՑԱՆԿ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Աբովյան
21827
Ադրբեջան
շարժում
արտաքին
. 21035, 21043, 21067,
21114, 21146,
ուժեր
21824,
. 21900,
մամուլ
20764,
21416, 21424,
ներքին
. 20932, 20934,
21453, 21474,
. 20810, 20830, 20849-51, 20860, 20879,
20882,
. 21273
րզ
ներքին
. 20940
Աթենք
. 21065-73,
21414,
Ալավերդի
.21889,
. 20963
. 21885
21407,
ներքին
. 20929,
իրավունք
21451, 21474-76,
քաղաքագիտ
. 20838, 20840, 20904
Այգեպատ
Արարատի
մարզ
21831
. 21091,21129
. 20818
մարզ
21837
20803
մարզ
. 22040
բնության
22031
ուժեր
21852,
վունք
21538
Արմավիրի
մարզ
ներքին
. 20973
Նոյեմբերյանի
. 21896
. 20878
22630
Այրես
. 22624
Գեղարքունիքի
մարզ
21833
21428,
գազամատակարարում
22027,
. 21915,
ներքին
. 20998-99,
21548,
21826
. 21961,
. 21902
22299-300
ներքին
. 20933
Եվրոպա
հարաբեր
. 21392,
22309, 22409
. 21987,
արտաքին
. 21096,
ընտր
21699,
թանգարաններ
20736,
. 21914,
20801,
մամուլ
20763,
20770,
21835-36, 21838,
. 22075
20797,
պատմ
հուշարձանների
պահպան
. 22086, 22088, 22096
Թեհրան
մամուլ
21865
. 21040, 21046, 21085-21160,
20791,
մամուլ
ներքին
. 20927-28, 20931, 20955,
շախմատ
22289,
նք
21460-61, 21559,
22395,
. 20810, 20815, 20829,
20840-41, 20847-48, 20854-55, 20859,
20863, 20874, 20882, 20913,
քաղ
. 21164, 21199
21839
էներգետիկա
22018,
պատմ
հուշարձանների
պահպան
. 22090,
22359, 22363,
տրանսպորտ
22055,
քաղաքագիտ
. 20879, 20887, 20906-07
Լաչին
շարժում
21029
Լատվիա
20776,
21480-82
. 20897
Լիբանան
. 21366
Լիսաբոն
ազատագր
21018-22, 21024-25, 21027-28,
. 21036, 21039, 21092, 21160,
ուժեր
21844-45,
21412-43,
իրավունք
21453-55, 21459, 2146364, 21474,
21554, 21608, 21624,
քաղաքագիտ
. 20827, 20847, 20879,
21776,
. 21179, 21197, 21265, 21268, 21273, 21287
Լճաշեն
հուշարձանների
պահպան
Լոռու
մարզ
ներքին
. 20997,
իրավունք
21507, 21682
Խնձորեսկ
մարզ
21829,
. 20809
բնության
. 21906,
ներքին
. 20986
Կենտրոնական
մարզ
21828
ազատագր
21026,
. 22127,
21974-75, 21991, 21993, 21995,
արտաքին
. 21033,21035, 21037,
21047, 21056, 21061, 21067, 21076-21160,
բնության
. 21942,
. 22122,
20720,
երաժշտ
. 22161,
երկրաբան
21955,
զբոսաշրջ
. 21919,
զինված
ուժեր
21846,
22011-12,
22014,
ընտր
. 21708,
21926,
. 21872, 21909,
20741,
մամուլ
20758,
մշակույթ
20706,
ներքին
քաղ
20940-21013,
. 22656-71,
22284,
21458, 21480-82, 21487-691,
վարչ
13-15, 21819, 21822-25,
21863-64, 21866, 21868,
սպորտ
22305, 22310-13, 22320, 22326,
22342, 22356, 22381, 22402,
տրանսպորտ
22055,
ցուցահանդեսներ
20729,
քաղաքագիտ
. 20820,
20830, 20849, 20855,
20875, 20895, 20897,
իրավունք
21727, 21733,
21735-36, 21776,
. 21165-21255,
. 21358, 21361
. 20863
Կովկաս
. 20884,20890
21452
Գեղարքունիքի
մարզ
ներքին
. 20962
Մակարավանք
հուշարձանների
պահպան
Մակեդոնիա
երաժշտ
. 22177
Լոռու
մարզ
. 21883
Մարտունի
Գեղարքունիքի
մարզ
20715,20718
Մեծ
Բրիտանիա
. 21037,
21462,
քաղաքագիտ
. 20859,
20874
Մեղրի
22243,
21816
Մերձավոր
Արևելք
. 20892
Մոլդովա
քին
. 20936
. 22644,
. 20845,20868,20876
. 20863
Շիրակամուտ
Լոռու
մարզ
21615
մարզ
. 21884,
20796,
ջրամատակարարում
22032
Շվեյցարիա
շարժում
21029
. 21884
. 20900
հուշարձանների
պահպան
. 21079,
միչազգ
21408,21413,
20810,20900
բնության
. 21929,21931,21936,21938-39,21943-44,
20795
20804
մարզ
. 22036,
21820-21, 21829
ներքին
. 20996-113
Ստամբուլ
ներքին
. 20935,
22412
22033
22263
քաղաքագիտ
. 20841,20843
. 22113
հուշարձանների
պահպան
22350
Քեմեր
շախմատ
22289
երաժշտ
. 22165
Ֆրանսիա
քաղաքագիտ
.20890
Азербайджан
20995,
журналистика
21411,
21448-49
21472
21849
21074-75
адм
. 21843
Баку
21470,21477
20805
21479
21052,
21016,
мероприятия
20754
адм
упр
. 21841,
21472,
информатика
20697,
22187,
22275,
финансы
21377
21646
истика
20774
21483-86
20993
21466, 21469, 21471, 21477-79,
право
21444-50,
21030,
политология
20917, 20921-22,
экон
21379
21161-63,
20994,
21849,
геология
21957,
21466, 21469, 21471, 21477-79,
21639, 21670,
граждан
право
21737,
обеспечение
21869,
22058,
финансы
21373
экология
21947
21016
22134
21478
Тбилиси
дело
20723,
киноискусство
религия
20807
Турция
20938, 21161-63,
мероприятия
20755,
20806,
21923
Ширакский
20993
водоснабжение
22034
20692
ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ
ԼՐԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
СПИСОК
РАСПИССАННЫХ
ГАЗЕТ
Ագրոլրատու
թերթ
Գարդմանի
կանչ
աշխարհ
Գործընթաց
Եթեր
Երրորդ
Էրեբունի
Ընկեր
մշակույթ
de facto
Լալըշ
Լոռու
զ
Լուսանցք
Լուսարձակ
Մարզաշխարհ
Մերոնք
Չորրորդ
Պոլիտեխնիկ
երկիր
Վարդաձոր
առողջարան
Քաղաքացիական
Ֆերմեր
Ֆուտբոլ
Ֆուտբոլ
Ֆուտբոլ
մոլ
и
Деловой
экспресс
канал
ԱՄՍԱԳՐԱՅԻՆ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ

ЛЕТОПИСЬ
ЖУРНАЛЬНЫХ
СТАТЕЙ
.
Издается
_________________________________________________________________
2009 (6018 - 7048)
_________________________________________________________________
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
Գիտության
մշակույթի
ընդհանուր
Общие
вопросы
науки
культуры
Գիտություններն
ամբողջությամբ
Գիտաբանություն
целом
Науковедение
Մարտիրոսյան
ժամանակակից
Հարցազրույց
.-2009.-
Эпштейн
Проблемы
формирования
национальной
диаспоре
.-2009.-N 9-10.-
. 88-107.-
Библиогр
Տեղեկատվության
կապի
ընդհանուր
տեսություն
Կիբեռնետիկա
теория
информации
связи
Кибернетика
Չիտչյան
Դավիթ
Երբ
Հարցազրույց «Տեխնոֆիտ» ընկ. հիմնադիր
հետ
.-2009.-Exclusive.-
112-114:
Քաղաքակրթություն
Մշակույթ
Առաջընթաց
Цивилизация
Культура
Прогресс
Հովհաննիսյան
Նազենի
Հարցազրույց հեռուստահաղորդավարուհի
Հովհաննիսյանի
] // Joker.-2009.-
16-17:
Մարկոսյան
Արտյոմ
»: [
Հարցազրույց
Արմենիա
համանուն
րկոսյանի
2009.-
16-18:
Մկրտչյան
Աննա
մասնավոր
հեռուստաընկերությունների
ձեռքբերումներն
թերությունները
Օրենք
Թիվ
37-39.-
Մատենագիտ
Սահակյան
Ռոմանոս
Անհատի
մշակույթի
հանրության
փոխհարաբերությունները
թատրոնի
2009.-
136-144.-
Մատենագիտ
Տեր
Գուլանյան
Մերուժան
Հարցազրույց
հեռուստաընկ
հետ
առավ
] //
.-2009.-
Оганесян
Сусанна
Беседа
телеведущей
Записала
Армянка
.-2009/10.-N 6.-
Սերիական
հրատարակություններ
պարբերական
շարունակվող
հրատարակություններ
Сериальные
издания
периодические
продолжающиеся
издания
Հովսեփյան
Մարիամ
լրագրության
դրոշակակիրը
Կ.Պոլսի «Ազատամարտ
100-
.-2009.-
Ամփոփումը
Մատենագիտ
ուլիկյան
երկրորդ
պարբերականը
Էջմիածին
.-2009.-
Մատենագիտ
Կազմակերպություններ
Ասոցիացիաներ
Կոնգրեսներ
Ցուցահանդեսներ
Թանգարաններ
Организации
Ассоциации
Конгрессы
Выставки
Музеи
Մարտիրոսյան
Արա
Արմթեքի
հզոր
տարբերակող
համար
«Արմթեք
2009»
] //
մեգըզին
.-2009.-
Պահլավունի
Թադևոսյան
զգեն
Անցնելով
Գյումրու
արվեստի
բիենալե
մասին
] //
Արվեստ
89-91:
Սարուխանյան
Սևակ
ուղեղային
կենտրոնները
Քաղ. և ռազմավար. հետազոտ. ոլորտում
գործող
կենտրոնների
տարածաշրջ
38-43:
Թերթեր
Մամուլ
Ժուռնալիստիկա
Газеты
Пресса
Журналистика
Էվոյան
Անահիտ
Ծաղրանկարը
որպես
7.-
Մատենագիտ
անուն
Նահապետյան
Իսրայելյան
Արմինե
մամուլում
//
Թիվ
54-57:
Շահբազյան
Մարտին
Երեք
նախագահները
Հարցազրույց ֆոտոլրագրող
Շահբազյանի
.-2009.-Exclusive.-
Հազվագյուտ
Рукописи
Редкие
книги
Գևորգյան
Ավետիք
արվեստում
Ձեռագրերի
կաշվեպատման
մասին
] //
Էջմիածին
-125:
Իսրայելյան
Արմեն
տերմինները
Մատենադարանի
պարսկերեն
հրովարտակներում
//
120-122.-
Մատենագիտ
Ղազարոսյան
Արփենիկ
կենտրոնի
ժառանգությունը
.-2009.-
137-147.-
Մատենագիտ
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЛОСОФСКИЕ
НАУКИ
Փիլիսոփայություն
Философия
Ալեքսանյան
Աշոտ
Եսակենտրոն
անանձնական
Գրող-փիլ. Ռ.Մուզիլի հայացքների մասին] // Գարուն.-2009.-
1-2.-
Մատենագիտ
Գեւորգեան
Ցեղ
ժողովուրդ
Հանրապետական
47-48.-«
, 1943
Գյուրջիև
Գեորգի
զրույցները
Հատված «Մարդկանց
կյանքի
անաչառ
անկողմնապահ
Ալեքսանյանը
] //
86-87:
Իսահակյան
Ավետիք
լին
Մարկոս
Մեծանուն
մասին
Էջմիածին
Թիվ
163-174:
Հանեսյան
Ռուզաննա
մարդու
Հանդես
թատրոնի
.-2009.-
Թիվ
121-127.-
Մատենագիտ
Տերոյան
Վարազդատ
բառագիտությունը
Հրապարակումը
Մուրադյանի
Երևանի
թատրոնի
108-116:
Петросян
Изучение
некоторые
технологии
формирования
.-2009.-N 1-2.-
Библиогр
.: 9
Հոգեբանություն
Աթաբեկյան
Լիլիթ
Ֆրուստրացիոն
հարմարվողականությունը
պայմանավորող
գործոնները
2009.-
1-2.-
Ամփոփումը
Մատենագիտ
անուն
Առաքելյան
Քնարիկ
տեղեկացվածության
բարձրացումը
որպես
թրաֆիքինգի
կանխարգելման
ց
Հոգեբան.վերլուծ.] //
.-2009.-
123-130.-
Ամփոփումը
Մատենագիտ
Ասմարյան
Քնարիկ
Հոգեներգործուն
նյութերի
մարդու
հոգեկանի
Հոգեբան
Թիվ
1-2.-
103-106.-
Ամփոփումը
Արամյան
Լիդա
Միջանձնային
առանձնահատկությունների
հիմնախնդիրը
.-2009.-
1-2.-
33-38.-
Մատենագիտ
.` 9
Արտո
2009.-
1-2.-
102-107:
Գրին
ախտորոշման
որոշ
բարդությունների
//
.-2009.-
117-122:
Եղիազարյան
Վալյա
միջավայրին
ընդհանուր
առանձնահատկությունները
//
.-2009.-
57-61.-
Ամփոփումը
անգլ
Խաչատրյան
//
21.-
ուդյան
Մարիետա
Համակարգչային
կախվածության
սոցիալ
հիմնախնդիրները
Հոգեբան
.-2009.-
39-
Մատենագիտ
Մանուկյան
Սերգեյ
Իմաստաձևավորող
մոտի՞վ
մոտիվաձևավորող
Մանկավարժ. հոգեբան.] // Հոգեբան. և կյանքը.-2009.-
1-2.-
Ամփոփումը
Մատենագիտ
անուն
Մկրտումյան
Մելս
Արտակարգ
ճգնաժամային
հիմնախնդիրները
19-27.-
Ամփոփումը
անգլ
Մատենագիտ
Մուսայելյան
Կարինե
որպես
ուսումնասիրության
Թիվ
149-153.-
Մատենագիտ
Պողոսյան
Ռուբեն
ո՞վ
որտե՞ղ
...
մանկական
շփումների
կարգավորումը
նրա
հոգեկանի
դրսևորման
խելամտությունը
կյանքը
81-84.-
անգլ
Քոլյան
Աղավնի
ձևավորման
ող
միջավայրի
հիմնախնդիրները
մանկավարժական
մեջ
հիմնախնդիրներ
185-191.-
Ամփոփումը
անուն
Багдоев
Александр
Халатян
Лиана
Манукян
Элиза
моральной
установки
Узнадзе
другим
моральным
категориям
психологии
.-2009.-N 3.-
Барсегян
Оценка
организационных
структуре
стратегического
управления
персоналом
Психология
. 93-102.-
Библиогр
Берберян
Ася
самоактуализации
экзистенциально
концепции
Психология
Библиогр
Տրամաբանություն
Իմացության
տեսություն
Գիտության
մեթոդոլոգիան
րամաբանությունը
Логика
Теория
познания
Методология
логика
науки
Հարությունյան
Մերուժան
Գիտական
մասին
Տրամաբան.] //
Ինտեգրալ
. 12,
54-58.-
Մատենագիտ
.` 5
Բարոյագիտություն
բարոյականության
մասին
Этика
Учение
морали
Լաչինյան
Լիլիթ
տղամարդ
միասնությունն
ժամանակաշրջանում
Հոգեբան
.-2009.-
Մատենագիտ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
Քրիստոնեություն
Христианство
Ասրյան
Սիլվա
Զինվեք
համբերությամբ
Ամենայն
կաթողիկոս
Աբովյանի
մանկավարժ
պրոֆեսորադասախոսական
ուսանող
] //
Արմեն
սրկ
Խաչատրյան
հանդիսություն
նվիրված
Վազգեն
Գրիգորյան
Աշոտ
Հառիճի
վանքային
խորհրդանշանային
մտածողության
տեսանկյունից
//
Արվեստ
Դևրիկյան
Վարդան
Եկեղեցական
ամառային
ընթացքը
Էջմիածին
148-158.-
Մատենագիտ
Դևրիկյան
Վարդան
Եկեղեցական
ընթացքը
մինչև
հոգեգալուստ
//
.-2009.-
105-119.-
Մատենագիտ
արյան
Մարուս
Եկեղեցական
Զեյթունում
//
Էջմիածին
2009.-
129-133:
6070.
Թութունջյան
Ամենայն
Հայոց
կաթողիկոս
հոգեբանական
աշխատությունները
Հոգեբան
կյանքը
1-2.-
Հասան
Ջալալյան
Ստեփան
զորավար
Եսայի
1-2.-
18-36.-
Մատենագիտ
Մոքոյան
Հենրիկ
Քրիստոնեական
մշակույթի
//
Մատենագիտ
անուն
Լևոն
Գուլյան
առակը
հանապազ
կարևորության
երկու
Էջմիածին
Մատենագիտ
անուն
Լևոն
աբեղա
Գուլյան
դատավորի
առակի
մեկնությունները
//
Էջմիածին
Մատենագիտ
Մատթեոս
աբեղա
Պողոսյան
դարերի
6.-
Մատենագիտ
.` 22
Տեր
Միքայել
եպիսկոպոս
Աջապահյան
մեջ
Հարցազրույց Շիրակի
Տեր
Միքայել
եպիսկոպոս
Աջապահյանի
] //
.-2009.-
Սմբատ
աբեղա
Պողոսյան
մանուկները
Էջմիածին
.-2009.-
58-65.-
Մատենագիտ
քրիստոնեական
կրոններ
Нехристианские
религии
Մանուկյան
Սուրեն
աններն
աշխարհում
//
Թիվ
42-46:
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Հասարակական
գիտությունների
տեսություն
մեթոդներ
методы
общественных
наук
Арутюнян
Идеология
Библиогр
Վիճակագրություն
Ժողովրդագրություն
Սոցիոլոգիա
Статистика
Демография
Социология
Աշիկյան
Արմինե
Ընտանեկան
դաստիարակության
ժամանակակից
հիմնախնդիրների
վերաբերյալ
սոցիոլոգիական
ների
արդյունքների
վերլուծություն
.-2009.-
1-2.-
104-112.-
Մատենագիտ
Վարդանյան
Կամո
Ավետիսյան
Գագիկ
Հայաստանի
երևույթի
վերլուծությունը
հիմնախնդիրներ
173-178.-
Ամփոփումը
Քաղաքականություն
Политика
Քաղաքագիտություն
Политология
Ալթունյան
Գևորգ
Ամեն
ինչ
Քաղ. վերլուծ
.] //
Աղաջանյան
Միխայիլ
Կովկասը
Գլոբուս
տարածաշրջ
անվտանգ
17-24.-
Մատենագիտ
Ավանեսյան
Վարդան
միության
Աշխարհաքաղ.] // Օրենք և իրական.-2009.-
Մատենագիտ
Բեզիրջյան
Սիրվարդ
Նույնականացման
փոխակերպումը
հետխորհրդային
տարածությունում
//
1-2.-
Մատենագիտ
ասպարյան
Աբրահամ
Ժողովրդավարության
համախմբում
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-
Մատենագիտ
Գրիգորյան
Ստեփան
հարաբերությունների
բարելավումը
մեզ
Հարցազրույց «Գլոբալիզացիայի
տարածաշրջանային
համագործակցության
վերլուծական
կենտրոնի
Գրիգորյանը
2009.-Exclusive.-
104-107:
Կարապետյան
Կարեն
Էլեկտրաէներգիան
ահաբաժիններ
Կրասինսկի
Վլադիսլավ
Ընտրությունները
որպես
իրականացման
մեխանիզմ
Քաղաքագիտ
.-2009.-
Մատենագիտ
Հարությունյան
Գագիկ
իրողություններ
հեռանկարներ
//
Գլոբուս
անվտանգ
Մատենագիտ
Մանվելյան
մեն
Ինչպե՞ս
բաժանել
Միջազգ. տես.] //
մեգըզին
66-70:
Մկրտչյան
Նարինե
Ժողովրդավարական
ազատությունների
ընկալման
առանձնահատկությունները
//
2009.-
100-106:
Շահբազյան
Փառանձեմ
իշխանություն
մեգըզին
.-2009.-
100-103:
6094.
Պողոսյան
Բենիամին
Եվրոպական
անվտանգության
պայմանագրի
նախագծի
վերաբերյալ
Միջազգ
տես
Հանրապետական
.-2009.-
Թիվ
11.-
Սարգսյան
Սերգեյ
աշխարհաքաղաքականությունը
Սևծովյան
տարածաշրջաններում
տարածաշրջ
Մատենագիտ
անուն
Վարդանյան
Թամարա
գործընթացները
Վրաստանում
էներգետիկ
տարածաշրջ
44-50.-
Մատենագիտ
Տեր
Հարությունյան
հիմնախնդիրները
//
Պատնեշ
.-2009.-
անգլ
Փաշայան
Արաքս
քաղաքականության
Հանրապետական
Թիվ
27-32:
Փաշայան
Արաքս
Ադրբեջանի
ներքաղաքական
զարգացումներում
Գլոբուս
5.-
Մատենագիտ
Քոթանջյան
շահերի
համընդհանուր
արդիականացման
Զեկուցում
նիստում
բանակ
45-60.-
անգլ
Մատենագիտ
Барнашов
проблемы
глобализации
Закон
действительность
2009.-N 12.-
. 41-44.-
Библиогр
втян
Ваге
энергетическая
безопасность
. 50-58.-
Библиогр
назв
Карапетян
Интегральный
оценки
энергетической
безопасности
прогнозирования
.-2009.-N 4.-
.10-49.-
Библиогр
6104.
правовые
аспекты
территориальных
конфликтов
Закон
действительность
.-2009.-N 12.-
աքականություն
Внутренняя
политика
Գաբրիելյան
Հայկ
Զարգացումներ
Թուրքիայում
.-2009.-
Պապյան
Գեռլայի
Ռումինիա
] //
Գլոբուս
37-41:
Սարգսյան
Նունե
Ռուսաստանի
շրջաններում
46-48:
Սարուխանյան
Սևակ
արդյունքները
Թիվ
13-17:
Սիմավորյան
Արեստակես
Ջավախքի
վտանգ
Մատենագիտ
Հայաստանի
Հանրապետության
ներքին
քաղաքականությունը
Внутренняя
политика
Республики
Армения
Ալթունյան
Գևորգ
2009-
բարդությունները
Կարապետյան
Անկախության
ճանապարհը
Հայաստանի անկախ. առթիվ
.-2009.-
Հովհաննիսյան
Ռաֆիկ
զարգացումների
վեկտորները
.-2009.-Exclusive.-
Միջազգային
հարաբերություններ
Արտաքին
քաղաքականություն
Международные
отношения
ешняя
политика
6113.
Թուրքական
դիվանագիտության
մուղամներն
առայժմ
հարմարվում
եվրոմիքսերին
ֆակտո
Թիվ
88-89:
Մարտիրոսյան
Սամվել
հնարավոր
բացման
համատեքստերը
Գլոբուս
անվտանգ
22-26:
Տեր
Հարությունյան
Արտաշես
.-2009.-
Հայաստանի
Հանրապետության
արտաքին
քաղաքականությունը
Внешняя
политика
Республики
Армения
արփոշյան
Վասակ
Բիզնեսում
բարեկամներ
թշնամիներ
չկան
թուրքական
բացման
հորձանուտում
մեգըզին
24-26:
Հովհաննիսյան
Ռաֆիկ
քաղաքականություն
//
.-2009.-Exclusive.-
Նահապետյան
Հայկարամ
բանակցություններ
գործընթացներ
17-21:
6119.
Սահակյան
Հայ
թուրքական
բացում
Մինչև
տարեվերջ
կամ
եկող
տարվա
սկիզբ
Արարատ
-2009.-
Թիվ
28-31:
Քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Զանգվածային
քաղաքական
կազմակերպություններ
շարժումներ
Политические
движения
Массовые
политические
движения
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Политические
движения
Республики
Армения
Ադամյան
Սամվել
Մենք
կառուցել
ցանկություններին
Հարցազրույց ԲՀԿ փոխնխգ. Ս.Ադամյանի հետ
] //
20-24:
6121.
Ակարմազյան
Հայկ
Երիտասարդը
ունենա
ինքնադրսևորման
հնարավորություն
»: [
Հարցազրույց
Բարգավաճ
Հայաստան
խորհրդի
] //
.-2009.-
Գրիգորյան
Լևոն
Բարգավաճ
երկրի
ցավերով
հոգսերով
ապրող
նրա
զարգացման
Հարցազրույց
համանուն
խորհրդի
] //
44-45:
Ծառուկյան
Գագիկ
հաջողությունների
բանաձևը
աշխատասիրություն
Հարցազրույց
Բարգավաճ
Ծառուկյանի
] //
.-2009.-Exclusive.-
Հայրիկյան
Պարույր
Մարդկային
»:
Հարցազրույց
ԱԻՄ
առաջնորդ
Հայրիկյանի
Թիվ
50-52:
Նալբանդյան
Մարիո
հանգրվանները
ազգովին
Հարցազրույց ՀՅԴ բյուրոյի
] //
Դրօշակ
.-2009.-
Էկոնոմիկա
Տնտեսական
գիտություններ
Экономика
Экономические
науки
գիտություններ
Экономические
науки
Առաքելյան
Արտակ
Ստվերային
ձևավորման
առանձնահատկությունները
փուլերում
//
Հայաստան
2009.-
10-11.-
20-22:
Ավետիս
զարգացումը
մակրոտնտեսական
կատարելագործման
ուղղությունները
102-103:
Գալստյան
տրանսֆորմացիոն
գործընթացների
բաշխման
Հայաստան
.-2009.-
99-101:
Գրիգորյան
Լիանա
Արտադրանքի
նկատմամբ
հասույթի
վերլուծությունը
Հայաստան
2009.-
10-11.-
57-58:
Գրիգորյան
Լիանա
որպես
տնտեսական
կատեգորիա
.-2009.-
10-11.-
Եդիգարյան
Տիգրան
ներդրումային
գործոնի
մոդելի
մշակումը
օրինակով
էկոն
Թիվ
10-11.-
Երիցյան
Արմեն
սկզբունքները
Հայաստան
Թիվ
10-11.-
Մատենագիտ
անուն
Խաչատրյան
Մակրոտնտեսական
միջավայրի
վերահսկողության
ֆինանսական
համակարգի
գործունեության
ճարտարագիտ
2009.-
339-342.-
Հակոբյան
Տաթևիկ
Ներդրումների
աստիճանի
բազմանդամի
ինտերպոլյացիոն
մեթոդով
1.-
68-70:
Հակոբյան
Տաթևիկ
Ներդրումների
վերլուծությունը
մեթոդով
Թիվ
10-11.-
Մկրտչյան
Աշոտ
Գների
կայունությունը
գնաճի
մակարդակի
ընտրությունը
.-2009.-
10-11.-
Մատենագիտ
Մնացականյան
Տիգրան
պատմական
ճգնաժամերը
//
Հայաստան
ոն
.-2009.-
Թիվ
10-11.-
4-6.-
Մատենագիտ
Մնացականյան
Տիգրան
Հանրային
կառավարման
ուժեղ
ում
գործակիցների
Հայաստան
10-11.-
Շարաի
Մասուդ
Ղեկավարման
տարբեր
մեթոդներ
178-185.-
Ամփոփումը
.-
Մատենագիտ
Սահակյան
Նունե
Աշխատուժի
] //
6-118:
Սարգսյան
Արտակ
Տեղական
ինքնակառավարման
համաշխարհային
Հայաստան
2009.-
10-11.-
11-13.-
Մատենագիտ
Սարգսյան
կառավարումից
անցումը
մարդկային
10-11.-
25-27.-
Մատենագիտ
.` 5
Սիմոնյան
Արամ
Ներդրումների
դրանց
10-11.-
Մատենագիտ
Սիմոնյան
Արամ
Ներդրումների
մեթոդների
արտերկրյա
պայմաններում
//
.-2009.-
10-11.-
Սյուկան
Կառավարման
բարդ
տուրբուլենտ
միջավայրերում
Հայկ
բանակ
.-2009.-
61-83.-
նագիտ
անուն
Սուվարյան
Արզիկ
արդյունավետությսն
գնահատման
մեթոդական
.-2009.-
24-26.-
Մատենագիտ
անուն
Абгарян
Кюрегян
одном
определения
технологического
процесса
акад
. 6, N 3.-
. 329-334.-
Библиогр
Макарян
намическая
модель
потребительского
поведения
акад
. 6, N 3.-
. 352-354.-
Саркисян
Аракелян
Реализация
моделей
оптимальности
чистого
акад
Армении
. 6, N 3.-
325-328.-
Рез
Библиогр
Աշխատանք
Աշխատանքի
տեսություն
Աշխատանքի
կազմակերպում
Աշխատանքի
էկոնոմիկա
Теория
анизация
Экономика
труда
Գևորգյան
Կարեն
Երիտասարդների
զբաղվածության
միտումները
Հայաստան
99-100.-
Մատենագիտ
Գրիգորյան
Սյուզաննա
աշխատանքի
հիմնախնդիրները
Հայաստան
.-2009.-
8-9.-
114-116.-
Մատենագիտ
Կիրակոսյան
Լոռու
գյուղատնտեսական
արդյունաբերական
ձեռնարկություններում
հեռանկարները
0-11.-
Հակոբջանյան
Արդյունավետ
զբաղվածության
բնութագրիչները
//
112-114.-
Մատենագիտ
Джусупов
особенности
реакции
горнорабочих
производственный
.-2008.-
.87-95.-
Библиогр
Հողային
Ագրարային
Անշարժ
գույք
ունեցվածք
տնատիրություն
հողատիրություն
այլն
Земельный
вопрос
Аграрный
вопрос
Недвижимость
недвижимое
имущество
домовладение
землевладение
Դովլաթյան
Արգամ
Բնակարանների
միջազգային
ստանդարտների
Հայաստան
10-11.-
105-107.-
Մատենագիտ
անուն
Վաթյան
Անի
օբյեկտի
ներդրումային
.-2009.-
Կազմակերպման
համագործակցության
ձևերը
էկոնոմիկայում
Формы
организации
сотрудничества
экономике
Ալթուն
Տիգրան
1915
ներողություն
Հարցազրույց ստամբուլահայ
գործարար
Ալթունի
.-2009.-Exclusive.-
100-102:
Ֆինանսներ
Բանկային
Դրամ
դրամական
ջանառություն
Հարկեր
Վարկեր
Финансы
Банковское
денежное
обращение
Кредит
Ադյան
Լուսինե
Միջազգային
ընդհանուր
բնութագիրը
Հայաստան
.-2009.-
44-46.-
Մատենագիտ
Ավետիսյան
Հայաստանի
Հանրապետությունում
հայտարարագրման
համակարգի
քանի
64-66.-
Մատենագիտ
անուն
Գաբրիելյան
Արման
ողունակության
համարժեքության
վերլուծությունը
մեթոդի
Թիվ
10-11.-
44-46.-
Մատենագիտ
Գալստյան
Ներդրումային
հիմնախնդիրները
//
8-9.-
Դալլաքյան
Սվետլանա
ճգնաժամի
որպես
բանկային
վերահսկողության
հետևանք
//
3.-
Մատենագիտ
անուն
Դովլաթյան
Հասմիկ
Ավանդների
ապահովագրման
սկզբունքները
.-2009.-
Թիվ
47-48:
Զախարյան
Արմինե
Հայաստանի
ների
հիմնախնդրի
շուրջ
.-2009.-
32-35.-
Մատենագիտ
Խանիկյան
Գրիգոր
Պետության
հիպոթեկային
գործում
Հայաստան
.-2009.-
10-11.-
76-78.-
Մատենագիտ
կոսյան
Լևոն
Հանրապետությունում
վենչուրային
ֆինանսավորման
շուրջ
Հայաստան
էկոն
8-9.-
Մատենագիտ
անուն
Կարապետյան
Բանկային
պարտավորությունները
մեթոդները
2009.-
10-11.-
79-81.-
Մատենագիտ
Հակոբյան
Հերմինե
Մարքեթինգի
կառուցվածքների
զարգացումը
բանկերում
Հայաստան
38-39.-
Մատենագիտ
Ղազարյան
Գոհար
բյուջեի
վերլուծությունը
Հայաստան
.-2009.-
8-9.-
11-13.-
Մատենագիտ
Ղազարյան
Նարինե
Պետական
մեգըզին
72-75:
Մինասյան
Մելինե
Ներդրումները
առևտրային
բանկերի
ներդրումային
գործառնությունները
Հայաստան
.-2009.-
Մատենագիտ
րզոյան
Արայիկ
Բյուջեների
եկամուտների
վճարումների
իրականացման
առանձնահատկությունները
10-11.-
Մատենագիտ
Միրզոյան
Արայիկ
Վերահսկողությունը
որպես
պետական
ֆինանսների
Հայաստան
Մկրտչյան
Աշոտ
Գործարար
պարբերաշրջանները
դրամավարկային
10-11.-
0.-
Մատենագիտ
Պարոնյան
Մերի
ներդրումային
հիմնախնդիրները
էկոն
49-50:
Պարոնյան
Մերի
կապիտալը
հարկաբյուջետային
որպես
ներդրումների
ներգրավման
միջոց
Հայաստան
.-2009.-
Սահակյան
Բաբկեն
բանկերի
դինամիկ
10-11.-
82-83.-
Մատենագիտ
անուն
Սահակյան
Բաբկեն
մակարդակի
առևտրային
բանկերում
//
1:
Սարգսյան
Վահե
վերլուծության
գնահատականը
1994-1997
Հայաստան
62-64.-
Մատենագիտ
անուն
Սողոմոնյան
Էմիլ
բարեփոխումների
ունի
Հարցազրույց «Պրոմեթեյ
բանկի
վարչ
Սողոմոնյանի
մեգըզին
20-22:
Սուվարյան
Արզիկ
Առևտրային
կերի
կորպորատիվ
հարաբերությունների
կազմակերպման
համակարգի
ռազմավարությունը
էկոն
Թիվ
36-37:
Վերանյան
Գործարարություն
նախագիծը
2007-2010
տարածաշրջ
Մատենագիտ
Օհանյան
Դավիթ
Համայնքային
բյուջեներին
ֆինանսական
շուրջ
10-11.-
Մատենագիտ
Чзмачян
Беседа с пред
Банка
.-2009.-N 8-9.-
30-33.
Эвоян
Евгения
Глобализация
рынков
ценных
экономика
.-2009.-N 10-11.-
. 73-76.-
Библиогр
դրություն
Տնտեսական
քաղաքականություն
Экономическое
положение
Экономическая
политика
Петросян
Илона
Законодательство
регулирующее
экономическую
деятельность
экономика
.-2009.-N 10-
Библиогр
Петросян
Илона
внешнеэкономической
политики
деле
экономики
экономика
.-2009.-N 10-11.-
Библиогр
Հայաստանի
Հանրապետության
տնտեսական
դրությունը
տնտեսական
քաղաքականությունը
Экономическое
положение
экономическая
политика
Республики
Армения
Գաբրիելյան
Արման
սպասումների
մոտեցմամբ
Հայաստան
.-2009.-
106-107.-
Մատենագիտ
անուն
Գաբրիելյան
Արման
Պետական
բյուջեի
ծախսերի
միջև
կախվածությունը
Հայաստանում
2009.-
-
104-105.-
Մատենագիտ
Մուրադյան
Էդգար
արդյունաբերական
ձեռնարկության
արդիականացման
ուղղությունները
//
2009.-
8-9.-
Մուրադյան
Էդգար
արդյունաբերության
տնտեսական
հիմնական
ուղղությունները
Թիվ
79-80:
Քալանթարյան
Արթուր
Արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
վերագործարկման
նորամուծության
կազմակերպումը
Հայաստան
.-2009.-
82-83:
լանթարյան
Արթուր
Ձեռնարկության
Հայաստան
84:
Քեշիշյան
Գևորգ
բնակչության
շնչին
ընկնող
գյուղատնտեսության
գնահատականը
էկոնոմետրիկ
մոդելների
միջոցով
էկոն
Թիվ
10-11.-
94-96:
Адамян
среди
133-
Об экономике
Базис
2009.-N 8-9.-
Առևտուր
Միջազգային
տնտեսական
հարաբերություններ
մաշխարհային
տնտեսություն
Торговля
Международные
экономические
отношения
Мировое
хозяйство
Ավագյան
արտաքին
միտումները
//
14-16.-
Մատենագիտ
անուն
6197.
Արաբյան
Միջազգային
ասպարեզում
բիզնեսին
պետական
աջակցությունը
զարգացած
շուկայական
տնտեսությամբ
երկրներում
//
Հայաստան
էկոն
.-2009.-
8-9.-
28-30.-
Մատենագիտ
.` 9
անուն
Գաբրիելյան
Արման
Արտահանման
դերը
աճում
ֆունկցիայի
.-2009.-
8-9.-
72-74.-
Մատենագիտ
Գաբրիելյան
Արման
Արտահանման
//
.-2009.-
10-11.-
Մատենագիտ
Գաբրիելյան
Արման
ՀՆԱ
շարքերի
կարգը
75-76.-
Մատենագիտ
անուն
Եգորյան
Գոհար
Հայաստանի
կատարելագործման
.-2009.-
60-62:
Զախարյան
Արմինե
բաժնետիրական
ընկերությունները
հարաբերությունների
համակարգում
.-2009.-
Մատենագիտ
Մանասերյան
Թաթուլ
ախտաճանաչման
Հարցազրույց տնտեսագետ Թ.Մանասերյանի
ֆինանսատնտ
մասին
Հանքագործ
մետալուրգ
2009.-
34-37:
Մարգարյան
Ատոմ
նորամուծային
համակարգը
Համաշխարհ. տնտ. զարգացման համատեքստում
Թիվ
Ամփոփումը
.-
Մատենագիտ
Մարգարյան
Տատյանա
Ինդեքսային
մեթոդի
ապրանքաշրջանառության
ծավալների
գործոնային
վերլուծությունում
10-11.-
38-40:
Մաքսային
մեթոդիկայի
Էկոն
Մկրտչյան
Նեոտեխնոլոգիական
մոդելների
գործողության
առանձնահատկությունները
երկրների
տեխնոլոգիաների
ոլորտում
Համաշխարհ. շուկայում] // Հայաստանի
ճարտարագիտ
լրաբեր
.-2009.-
346-351.-
Ամփոփումը
Մատենագիտ
Տերտերյան
PAX AMERICANA 2,
ԱՄՆ տնտ. վերականգնման
մենատիր
երկրորդ
աշխարհի
11-16:
Փախլյան
հեռանկարները
.-2009.-
10-11.-
Մատենագիտ
Азнуни
Армения
Турция
конкуренция
прикрас
.-2009.-N 8-9.-
. 17-19.
осень
патриарха
Уроки
реформ
в экономике
.-2009.-N 8-9.-
Матчанов
Беседа
компании
паромные
перевозки
] //
.-2009.-N 8-9.-
. 20-22.
ксандр
Проблемных
практически
Беседа
политике
федерации
Тер
арм
экон
Гарегинян
] //
.-2009.-
Համաշխարհային
տնտեսական
ճգնաժամը
Հայաստանը
экономический
кризис
Армения
Ալթունյան
Գևորգ
Փայտիկն
ճգնաժամը
// Joker.-2009.-
Խալափյան
Շիրինյան
Հարություն
Ճգնաժամային
իրավիճակի
տնտեսական
բարձրացման
նախադրյալները
Հայաստան
.-2009.-
18-20:
Խաչատրյան
քաղաքականությամբ
դիմակայում
//
մեգըզին
10-13:
Հովակիմյան
Արմենուհի
Համաշխարհային
ֆինանսատնտեսական
վրա
.-2009.-
16-18.-
Մատենագիտ
Մարտիրոսյան
Արա
երկրորդ
Յելի
համալս
Շիլլերի
կարծիքը
ճգնաժամի
] //
մեգըզին
.-2009.-
104-106:
Շահբեկյան
Արամայիս
Ֆինանսական
ճգնաժամի
պայմաններում
.-2009.-
Багирян
ризис
рамки
глобального
национального
развития
.-2009.-N 9-10.-
Гиняев
Закавказье
условиях
глобального
.-2009.-N 9-10.-
Իրավաբանական
գիտություններ
Юридические
науки
Իրավունքն
ամբողջությամբ
целом
Մարկոսյան
Մերուժան
Ժամանակակից
պետության
հիմնական
գործառույթները
Հայաստան
.-2009.-
8-9.-
Մատենագիտ
Միջազգային
իրավունք
Международное
право
Ալեքսանյան
Աշոտ
Հայոց
ցեղասպանության
նորագույն
դիրքորոշումը
.-2009.-
Գրիգորյան
Արկադի
ների
խնդրի
կարգավորման
փաստաթուղթ
չստորագրվեց
.-2009.-Exclusive.-
Հովհաննիսյան
Ռաֆիկ
Մինսկի
եռանախագահները
չեն
դնում
հայկական
օկուպացիոն
ուժերը
ֆակտո
.-2009.-
81-84:
Մարուքյան
Արմեն
դատավարության
հետևանքները
Հայոց
ցեղասպան
ճանաչման
.-2009.-
80-98.-
նագիտ
Յովհաննէսեան
Էդիկ
Ղարաբաղեան
Միւնխենի
մեր
կեդրոնը
Հարցազրույց հայկ
Հովհաննիսյանի
Ղարիբյանը
.-2009.-
10.-
Վերանյան
Կարեն
պետություններ
վարկանիշային
2007-2009
ԱՄՆ միջազգ. կազմակերպ. մասին] //
անվտանգ
42-44:
Атанесян
икт
как
критический
анализ
.-2009.-N 9-10.-
. 108-122.-
Рез
Библиогр
Պետական
իրավունք
Սահմանադրական
իրավունք
Վարչական
իրավունք
Государственное
право
Конституционное
право
Административное
право
Շահմուրադյան
Դավիթ
իրավունքների
ազատությունների
սահմանափակման
հիմնախնդիրները
Սահմանադր. իրավունք] // Օրինականություն
Թիվ
56-58.-
Մատենագիտ
Քոչարյան
Սահմանադրական
արդարադատությունը
մարդու
իրավունքների
ազատությունների
երաշխիք
.-2009.-
25-32.-
Մատենագիտ
Հայաստանի
Հանրապետության
ական
իրավունքը
սահմանադրական
իրավունքը
վարչական
իրավունքը
Государственное
право
конституционное
право
административное
право
Республики
Армения
Ալավերդյան
Լուսինե
Սահմանադրության
գերակայության
գործողության
երաշխիքները
.-2009.-
14-24.-
Մատենագիտ
Բաղդասարյան
գործի
հարթության
Հարցազրույց Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ա.Բաղդասարյանի հետ / Գրի առավ Լ.Գրիգորյանը] // Դե ֆակտո.-2009.-
11.-
Բաղդասարյան
Հայկ
վերահսկիչ
պալատի
դրությունը
Օրենք
.-2009.-
Գրիգորյան
Արկադի
Մարտահրավերների
դիմագրավման
նախաձեռնությունների
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի անցնող
գործուն
] //
.-2009.-Exclusive.-
68-71:
Դալլաքյան
Վիկտոր
Հարցազրույց ԱԺ պատգ. Վ.Դալլաքյանի հետ] // Joker.-2009.-Թիվ 5.-Էջ 50-52:
Ռազմիկ
արյունոտ
զգեստները
Հարցազրույց ՀՀԿ փոխնխգ, ԱԺ պատգ. Ռ.Զոհրաբյանի
.-2009.-Exclusive.-
73-81:
Հակոբյան
Ռուզաննա
կենսամակարդակի
1-4.-
Մատենագիտ
Հովակիմյան
ոլորտը
Հայաստանից
տարեկան
70
դոլարի
Հարցազրույց ՀՀ նախագահին կից Հանրային խորհրդի
Գիտաարդյունաբերական
ինովացիոն
տեխնոլոգիաների
ենթահանձնաժողովի
] //
մեգըզին
52-54:
Մինասյան
Արծվիկ
Պաշտպանենք
զինանշանը
զինանշանի
պաշտպանվածության
որոշ
ին
//
.-2009.-
Ներսիսյան
Անուշ
Համայնքների
ՀՀ կառավար. ծրագրի
մասին
] //
մեգըզին
14-17:
Նիկոյան
Սամվել
ՀՀԿ
կերտելու
Հարցազրույց
.-2009.-Exclusive.-
94-96:
Պողոսյան
Վալերի
սահմանադրական
սկզբունքը
Սահմանադր
յան
Արամ
Մենք
ուշադրությամբ
Հարցազրույց ԱԺ «Բարգավաճ Հայաստան» կուս. խմբակց. քարտուղար Ա.Սաֆարյանի
.-2009.-Exclusive.-
90-93:
Տերտերյան
Վաչե
Մարզերում
դարձնել
ներդրումային
Հարցազրույց
կառավարման
նախարարի
.-2009.-
Exclusive.-
Քարամյան
Արսեն
Կրթությունը
Հարցազրույց ՀՀ սպորտի և երիտ
Քարամյանի
] //
.-2009.-
Քրեական
իրավունք
Քրեական
դատավարություն
Քրեաբանություն
Քրեագիտություն
Уголовное
право
Уголовное
судопроизводство
Криминалистика
Криминология
Ավետիսյան
Հասմիկ
ղավորության
կանխորոշման
թույլատրելիությունը
կալանավորման
վերահսկողություն
իրականացնելիս
.-2009.-
22-25.-
Մատենագիտ
Երեմյան
Խաչիկ
Մեղադրական
եզրակացության
դատավարությունում
Օրինականություն
.-2009.-
56.-
31-33.-
Մատենագիտ
Թումանյան
Քրիստինե
ունեցող
մշակութային
հանցագործության
//
Քաղաքացիական
իրավունք
Դատակազմություն
Гражданское
право
Судоустройство
Բաղդասարյան
Հայկ
Ֆինանսական
վերահսկողության
բարձրագույն
մարմնի
սոցիալական
Ֆին. իրավունք] //
Օրինականություն
2009.-
Մատենագիտ
Կարապետյան
Պետական
ծառայության
//
12.-
Մատենագիտ
Հակոբյան
Էդգար
Դատախազական
դատական
վերահսկողության
մինչդատական
վարույթում
//
Օրինականություն
Թիվ
40-45.-
Մատենագիտ
Հակոբյան
Էդգար
Օրինականությունը
որպես
դատախազության
գործունեության
սկզբունք
Օրենք
12.-
Մատենագիտ
անուն
Հակոբյան
Վարդան
մարտի
//
.-2009.-
Հարությունյան
Մնացական
Բացերի
ակտերում
//
Օրինականություն
51-55.-
Մատենագիտ
Հովսեփյան
Աղվան
հանցավորության
պայքարի
հենարանը
Ելույթ
դատախազ
նվիրված
նիստում
Օրինականություն
.-2009.-
Ղազանչյան
Լիլիթ
Մարդու
իրավունքների
հասկացությունն
դասակարգումը
րական
17-20.-
Մատենագիտ
.` 14
Ղամբարյան
Արթուր
բողոքը
վարույթ
ընդունելու
համակարգի
վերափոխման
գործընթացում
//
Օրինականություն
Թիվ
14-18.-
Մատենագիտ
Ղարամյան
Արշավիր
հասարակության
կյանքում
կարևորության
Զեկուցում ԼՂՀ դատախազ. 85-ամյակին
նվիրված
նիստում
] //
Օրինականություն
Թիվ
Մնացականյան
Սարգիս
դատախազության
գործառույթների
լիազորությունների
հասկացությունը
հարաբերակցությունը
Օրինականություն
.-2009.-
9-13.-
Մատենագիտ
Մուկուչյան
Տիգրան
իշխանության
էական
բնութագրիչները
.-2009.-
12.-
Մատենագիտ
արոյան
Արսեն
իրավունքի
սկզբունքները
.-2009.-
Սեմերջյան
Վարդուհի
պարտավորությունների
կատարումը
օրենսգրքի
եվրոպ
իրավունքի
սկզբունքների
վերլուծ
.-2009.-
34-39.-
Մատենագիտ
Տոնոյան
Շահեն
Կոռուպցիայի
համագործակցությունը
ԶԼՄ
ների
//
Օրինականություն
Թիվ
0:
Погосян
Симон
права
активности
личности
гражданском
обществе
Закон
действительность
2009.-N 12.-
. 44-45.-
Библиогр
Պետական
կառավարում
Ռազմական
արվեստ
Ռազմական
գիտություններ
Государственное
административное
управление
Военное
искусство
Военные
науки
Պետական
վարչական
Государственное
административное
управление
Բալասյան
Հակոբ
ունի
մարդկային
փոխհարաբերությունների
րդաշնակության
Հարցազրույց Բյուրեղավանի
առավ
2009.-Exclusive.-
118-121:
Խալաթյան
Սամվել
մշակույթի
նախարարության
մեդալով
Լոռու
մարզպետարանի
մշակույթի
մասին
Խաչատրյան
Քրիստինե
Մեկուկես
բազմաթիվ
գործեր
...:
Արարատի մարզպետ
մասին
.-2009.-
132-134:
Կակոյան
Կամո
ինչ
անում
շրջանակներում
բարեգործություն
Հարցազրույց Նոր Խարբերդ գյուղի համայնքապետ Կ.Կակոյանի հետ / Գրի առավ Լ.Սաֆարյանը
2009.-
136-137:
Հովհաննիսյան
ունը
մարդկանց
համախմբվածությանը
Հարցազրույց Նուբարաշենի վարչ. շրջ
Հովհաննիսյանի
] //
սկրիպտում
2009.-
34-37:
Մուրադյան
հիմնախնդիրները
իրենց
լուծումները
Հարցազրույց
Արտաշատի
Մուրադյանի
2009.-Exclusive.-
122-126:
Պողոսյան
տք
մատից
հանելու
համար
Հարցազրույց Գեղարքունիքի
մարզպետ
//
.-2009.-
10-17:
Ռազմական
գիտություններ
Զինված
Военные
науки
Вооруженные
силы
Վերանյան
Կարեն
Իսրայելի
բանակում
Թիվ
37-41:
Օհանյան
բնագիտությունը
Բնագետ
2009.-
5)
Հայաստանի
Հանրապետության
զինված
Вооруженные
Республики
Армения
Գալստյան
Սարգսյան
Սահակյան
Զինծառայողների
շրջանում
գլոմերուլոնեֆրիտների
բուժման
որոշ
առանձնահատկություններ
բանակ
.-2009.-
97-100.-
Խաչատրյան
Մարտիրոսյան
Ռազմասոցիալական
ոլորտում
Հայկ
բանակ
Հայրապետյան
Դավիթ
Բարձրագույն
ուսումնական
կուրսանտների
ստեղծարար
ընդունակությունների
հիմնախնդիրները
1-2.-
13-18.-
Մատենագիտ
Հարությունյան
սոցիալական
բարելավումը
որպես
բանակ
Միրզոյան
Զինծառայողների
նրանց
ընտանիքների
ակ
Թիվ
Սարգսյան
Զինվորական
որպես
ուժերի
գործունեության
բարոյահոգեբանական
ապահովման
Հայկ
բանակ
Փարսադանյան
.,
Գալստյան
Սարգսյան
շրջանում
թոքաբորբերի
բուժման
ակ
84-90.-
անգլ
Սոցիալական
ապահովություն
Ապահովագրություն
Социальное
обеспечение
Страхование
Ասատրյան
պաշտպանության
կայուն
Հայկ
բանակ
Կենսաթոշակային
բարեփոխումների
//
.-2009.-
Վանյան
նության
գործակալության
գործունեությունը
որպես
հաշմանդամների
սոցիալական
բանակ
Թիվ
Մատենագիտ
Барсегян
Армен
законодательстве
как
проявление
концепции
дуализма
объекта
экономика
.-2009.-N 10-11.-
. 115-117.-
Библиогр
Барсегян
Армен
Институт
страхования
Российской
конца
XIX
веков
экономика
2009.-N 10-11.-
. 117-120.-
Библиогр
Կրթություն
Դաստիարակություն
Ուսուցում
Հանգստի
կազմակերպում
Образование
Воспитание
Обучение
Организация
Դաստիարակության
կրթության
ուսուցման
հիմունքները
Основы
воспитания
образования
обучение
Ալի
ներկա
Իրանում
//
202-208.-
Մատենագիտ
Աշոտյան
Արմեն
ակտիվ
Հարցազրույց ՀՀ կրթ. և գիտ. նախ. Ա.Աշոտյանի հետ / Գրի առավ Ս.Թամազյանը] // Դե ֆակտո.-2009.-
65-66:
Առուստամյան
Գիտակրթական
բարեփոխումները
1991-2002
. //
.-2009.-
92-99.-
Ամփոփումը
Մատենագիտ
Առուստամյան
Հեռահաղորդակցման
ֆունկցիաները
Կրթ. համակարգում
] //
Բնագետ
38-41:
Խոդերյան
Նարինյան
Աշոտ
Տոնիկյան
Մարիամ
Սովորողների
տեխնիկական
ացման
գործոնները
//
հիմնախնդիրներ
127-130.-
Հովհաննիսյան
Մարինե
Ընթերցողական
կարողության
ձևավորումը
որպես
կրթվածության
մակարդակի
բարձրացման
գործոն
63-68.-
անգլ
Հովհաննիսյան
Սյուզաննա
Կրթության
բովանդակության
վերաբերյալ
հայեցակարգային
մոտեցումների
վերլուծությունը
88-91.-
անգլ
Շահիրյան
Ծովինար
ընթերցանության
իզմը
նրա
նախնական
ձևավորումը
հիմնախնդիրներ
2009.-
97-103.-
Պողոսյան
Ռուզաննա
Տարբերակված
հոսքային
ուսուցման
հայրենական
մանկավարժության
Մանկավարժ
հիմնախնդիրներ
.-2009.-
131-138.-
Մատենագիտ
Սահակյան
Գնահատումը
որպես
հիմնարար
լուծվող
հիմնախնդիր
Հանրակրթ. ոլորտում] // Բժշկ., գիտ. և կրթ.-2009.-Թիվ 3.-Էջ 57-49.-
Մատենագիտ
Վալի
Ահմադի
Սահրան
Իրանի
ուսումնադաստիարակչական
համակարգում
Մանկավարժ
Թիվ
161-168.-
Մատենագիտ
.` 18
Ղաֆուր
Իրանի
կառավարման
հիմնախնդիրները
Մանկավարժ
Թիվ
1-2.-
169-177.-
Մատենագիտ
: e-Learning
Армении
О формах
образования
] //
.-2009.-N 8-9.-
Даниелян
Григорян
использования
важность
экологического
образования
эффективного
Естествовед
Спец
. 217-219.-
Библиогр
назв
Մանկավարժության
պատմություն
История
педагогики
Աբրահամյան
Հովսեփ
րդ դ. գիտնական
մանկավարժ
] //
Բնագետ
թող
125-126:
Ալեքսանյան
Խաչատուր
Աբովյանի
աշխարհագրական
հայրենագիտական
հայացքները
Բնագետ
Հատուկ
115-116:
Բրդոտյան
Աբովյանի
մաթեմատիկական
Բնագետ
Հատուկ
133-135.-
Մատենագիտ
.`
ուլզադյան
Դավիթ
Ճաք
Հուշեր թիվ 16 դպր. ուսուցիչ Հ.Քոսյանի մասին
] //
Մնացականյան
Մագիստրոսի
թարգմանություններում
Բնագետ
Մատենագիտ
անուն
Մնացականյան
մաթեմատիկայի
մեթոդական
152-154.-
Մատենագիտ
Սարգսյան
Արեգնազան
Մամուրյանի
ստեղծած
Թիվ
145-150.-
Մատենագիտ
Դաստիարակության
կրթության
կազմակերպում
Դպրոցավարություն
Организация
воспитания
образования
Школоведение
Ադամյան
.,
Հարությունյան
Սիմոնյան
Պատանի բնագետ
Բնագետ
107-110:
Աթայան
.,
Սահակյան
մոնիտորինգի
բաղադրիչի
մասին
//
Բնագետ
Հատուկ
212-216.-
Մատենագիտ
Անդրեասյան
Ծրագրավորման
//
.-2009.-
92-98.-
Մատենագիտ
անուն
Աջամօղլյան
Գրիգորյան
Դպրոցականների
էկոլոգիական
պատրաստվածության
մանկավարժական
ախտորոշում
Բնագետ
205-206:
Ասադի
Նասրոլլա
Անգրագիտության
շարժումը
Ամփոփումը
Ավագյան
.,
Ասլանյան
Բնագիտական
կրթության
//
.-2009.-
Բաղդասարյան
Ուսուցչի
աշակերտների
գործունեության
առանձնահատկությունները
ուսուցման
համակարգում
//
.-2009.-
190-192:
Բարսեղյան
Օլիմպիադաներ
երեխաների
//
Բնագետ
Հատուկ
86-87:
ուլամիրյան
Ջուլիետա
գործունեություն
առաջատար
տարրական
կրթության
համակարգում
Մանկավարժ
հոգեբան
հիմնախնդիրներ
74-79.-
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Գրիգորյան
Յուզբաշյան
Մագնիսների
ուսումնասիրումը
հանրապետական
օլիմպիադայի
Բնագետ
Հատուկ
Գրիգորյան
Էնտրոպիա
ներմուծումը
Բնագետ
նիելյան
Ղափանցյան
Երկիր
գործնական
Բնագետ
207-208:
Դեմիրճյան
բնագիտական
Բնագետ
.-2009.-
Հատուկ
97-98:
Եղիազարյան
զարդաբույսեր
Պատանի
բնագետ
] //
.-2009.-
102-106.
Թադևոսյան
պետական
միասնական
ւթյուններին
սովորողներին
խնդիրներ
Բնագետ
Հատուկ
92-93:
Լալայան
Արեգակնային
ժամացույցեր
Պատանի բնագետ
] //
.-2009.-
100-101:
Խառատյան
Ավագ
Լոռու
մարզի
Մարգահովիտ
տնօրեն
] //
.-2009.-
Ծատուրյան
միասնական
քննության
արդյունքները
վերլուծությունը
Հակոբյան
Գրետա
արդյունքների
ժամանակակից
միջոցները
.-2009.-
1-2.-
57-62.-
Մատենագիտ
կոբյան
Նաիրա
Սարգսյան
Վահան
Վարդանյան
Լիլիթ
Մանկավարժների
բարոյահոգեբանական
մտահասությունը
որպես
սովորողների
ուսումնական
գործոն
հիմնախնդիրներ
159-163.-
Մատենագիտ
Հարությունյան
.,
Մինասյան
մշակույթի
ձևավորման
նախագծային
մեթոդի
մասին
//
.-2009.-
Հարությունյան
Դպրոցական
լոգիական
մշակույթի
Բնագետ
թող
201-202:
Հովհաննիսյան
Ղուկասյան
Աշխարհագրական
որպես
սովորողների
միջոց
Բնագետ
122-123.-
Մատենագիտ
Ղազարյան
Արևիկ
սոցիալականացման
151-156.-
Ամփոփումը
Մատենագիտ
Ղափանցյան
մշակույթը
որպես
ուսումնական
ծրագրերի
ռուցման
դիդակտիկ
Բնագետ
Հատուկ
208-209:
Մանուկյան
Սերգեյ
Արամյան
Հասմիկ
Ներկարարյան
Տաթև
կազմակերպման
ներուժի
օգտագործման
//
.-2009.-
19-27.-
Մանուկյան
Քրիստինե
Գեղարվեստական
դաստիարակության
մեթոդը
որպես
մանկավարժական
գործընթացի
//
2009.-
1-2.-
100-103.-
անգլ
Մելքոնյան
աբանություն
ավարտական
քննության
նախապատրաստման
գործընթացը
դասարանում
2009.-
Մկրտչյան
Քրիստինե
Գյուլամիրյան
Ջուլիետա
որպես
երեխայի
գործունեության
.-2009.-
անգլ
Մատենագիտ
Մոքոյան
ուսուցման
գործընթացում
Մանկավարժ
38-46.-
Ամփոփումը
անգլ
Մատենագիտ
Նասիլյան
Տաթևիկ
ՄԻԱՎ
գիտելիքների
ուսուցման
արդյունավետ
մեթոդների
ցների
ընտրությունը
//
119-126.-
Ամփոփումը
անգլ
Շարխաթունյան
.,
Ընթացիկ
գնահատման
արդյունքների
Բնագետ
Հատուկ
188-189:
Շարխաթունյան
.,
Սարգսյան
Ինֆորմատիկա
առարկայի
միավորային
//
.-2009.-
186-187:
Պետրոսյան
Աննա
նոր
նոր
մը
անգլ
Մատենագիտ
Սահակյան
Օլիմպիադաների
կազմակերպման
անցկացման
Բնագետ
թող
Սահակյան
Բդոյան
Աշակերտի
մակարդակի
գնահատման
տեսակները
հիմնախնդիրներ
.-2009.-
45-59.-
ռուս
Մատենագիտ
Սիրադեղյան
րեխաների
համակարգչային
խաղատեսակների
տեսակարար
որոշումը
Բնագետ
175-177:
Վարդանյան
տեխնոլոգիաները
համագործակցային
//
Բնագետ
.-2009.-
Վարդումյան
Սովորողների
հիմնահարցեր
Բնագետ
Հատուկ
195-196:
Տոնոյան
միջազգային
մաթեմատիկական
օլիմպիադա
արդյունքները
Բնագետ
83-91:
լիկյան
Քիմիայի
միասնական
պետական
քննությունների
վերլուծության
արդյունքները
Բնագետ
Հատուկ
59-60:
Международный
математический
городов
олимпиада
2007-2008
Овакимян
Анна
Задача
социализации
школьников
современной
школе
.-2009.- N 1-2.-
. 69-75.-
арм
Библиогр
Овакимян
обучение
одно
достижения
доступного
образования
.-2009.-
. 185-186.
Ученическая
конференция
как
экологизации
Обосян
Элоян
. 200-204.-
Библиогр
Առանձին
ուսումնական
առարկաների
դասավանդում
Преподавание
отдельных
учебных
предметов
Աբրահամյան
Տրամաբանական
Բնագետ
2009.-
Ադամյան
Քիմիայի
դասավանդման
հիմնախնդիրները
ուսուցման
համատեքստում
Բնագետ
Ադամյան
Մետաղների
ջրային
լուծույթներում
Բնագետ
Հատուկ
Աթայան
ընտրովի
Հատուկ
Մատենագիտ
Ալեքսանյան
ամբողջ
պարունակող
հավասարումներ
//
.-2009.-
138-139:
Աղեկյան
Ժամանակակից
տեխնոլոգիաները
Բնագետ
.-2009.-
139-142:
Ամիրխանյան
որպես
Աստիճանացանց
աշխարհագրական
ատներ
ուսուցման
մեթոդական
//
.-2009.-
112-113:
Առաքելյան
դաշտային
փորձուսուցումների
անցկացման
վերաբերյալ
.-2009.-
Առաքելյան
հանրակրթական
դպրոցներում
դասավանդման
բարելավման
մասին
//
.-2009.-
118-119:
Առաքելյան
Սֆերիկ
տարրերի
//
Բնագետ
Հատուկ
Առստամյան
Կիրառական
գործնական
ուսուցման
մեթոդիկան
Բնագետ
Հատուկ
189-190:
Ասատրյան
Հասմիկ
ուսուցման
հիմնախնդիրներ
.-2009.-
Թիվ
119-126.-
Մատենագիտ
Տեսքտը
Ասատրյան
աշխարհագրության
ուսուցման
հիմնախնդիրները
Բնագետ
Հատուկ
111-112:
Ավագյան

Հովհաննիսյան
գործոնների
բնական
ուսուցման
գործում
.-2009.-
119-121.-
Մատենագիտ
Ափոզյան
Առնչություններ
քառանկյան
տարրերի
Երկրաչափ. դասավանդման
մեթոդիկան
Բնագետ
60-69.-
Մատենագիտ
անուն
Բաբայան
Բնագիտությունը
Ուս,. մեթոդիկա
] //
.-2009.-
Բաբայան
բազմանդամի
րլուծումը
Բնագետ
.-2009.-
Հատուկ
Բակունց
Մաթեմատիկայի
ուսուցման
գործընթացում
Բնագետ
.-2009.-
Հատուկ
132-133:
Բատիկյան
Ջիվանշիրյան
կրթության
ընթացքում
//
Բնագետ
203-205:
Բդոյան
Գիտելիքների
գնահատումը
քիմիայի
Թեստավորումը
որպես
գնահատման
մեթոդ
լստյան
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ուսուցման
գործընթացում
էլեկտրոնային
ցուցադրություն
Բնագետ
2009.-
Գասպարյան
աստղագիտության
հիմնախնդիրներ
Բնագետ
.-2009.-
Հատուկ
12-13:
Գափոյան
Քիմիայի
բնապահպանական
պարզաբանման
Բնագետ
75-76:
Գդոյան
նտրական
դասընթացում
մոդուլային
ուսուցման
մեթոդի
մեթոդական
մշակումը
Բնագետ
.-2009.-
Հատուկ
Գյուլբենկյան
Սարգսյան
խնդիրների
ընթացքում
Բնագետ
Գնդի
համակարգչային
մոդել
Վարդանյան
Բնագետ
Հատուկ
.-
135-136:
Գրիգորյան
ստանդարտ
ստանդարտ
մեթոդ
//
.-2009.-
156-159:
Գրիգորյան
Տարածական
մտածողության
մոդելի
մասին
տարածական
գործառույթներ
Բնագետ
2009.-
151-152:
իգորյան
ուսուցման
հիմնախնդիրներ
լուծումներ
Բնագետ
Դանիելյան
Գայանե
Միջմշակութային
իրազեկության
զարգացումը
բանասիրական
կողմնորոշմամբ
Ուս. մեթոդիկա
] //
հոգեբան
հիմնախնդիրներ
39-44.-
Մատենագիտ
Դրմեյան
Պողոսյան
Դրմեյան
ուսուցման
գործընթացում
էլեկտրահեղուկային
երևույթի
կիրառության
ագետ
թող
Մատենագիտ
Եղիկյան
դասընթացի
նոր
//
.-2009.-
Երիցյան
Հայրապետյան
տեխնոլոգիաների
ուսուցման
պրոցեսում
Բնագետ
Հատուկ
Երիցյան
.,
Պետրոսյան
Միջառարկայական
որպես
ինտեգրացված
դասընթացների
բարձրացման
միջոց
//
Բնագետ
Հատուկ
աչյան
Մաթեմատիկայի
բնագիտության
գործընթացում
Բնագետ
.-2009.-
Հատուկ
Էլեկտրոնային
նյութերի
դասապրոցեսում
Գրիգորյան
2009.-
193-194:
Թանգամյան
.,
Ուզունյան
.,
Դավթյան
Հաջորդելիության
համակարգվածության
սկզբունքի
ուսուցման
գործընթացում
գետ
77-78:
Թորոսյան
Ինֆորմացիայի
չափման
միավորներ
աշխատանքների
.-2009.-
174-175:
Թվային
հաջորդականությունների
թեորեմների
համակարգչային
մոդելներ
Դարբասյան
Կարապետյան
. //
Բնագետ
136-137:
Խաչատրյան
ուսուցման
Բնագետ
2009.-
Խաչատրյան
միջառարկայական
իրագործման
Բնագետ
Հատուկ
.-
121-122:
Խաչիկյան
նսածին
տարրեր
դասավանդումն
ավագ
փոխներգործուն
մեթոդներով
Հատուկ
.-
Կիրակոսյան
.,
Զալինյան
Զավարյան
Սեռին
հատկություններ
մեթոդաբանությունը
//
.-2009.-
Կյուրեղյան
Ալգորիթմների
մշակման
սկզբունքները
կառուցվածքային
սխեմաների
օգնությամբ
Հատուկ
.-
180-182:
Կուլիկյան
Ռուզան
Զբոսաշրջային
կողմնորոշման
անգլերենի
հիմնախնդիրներն
.-2009.-
33-37.-
Ամփոփումը
անգլ
Մատենագիտ
Հովհաննիսյան
Տուրյան
Զոհրաբյան
Կամընտրական
դասընթացները
որպես
բնագիտամաթեմատիկական
գործնական
ուղղվածության
միջոց
Բնագետ
Հատուկ
101-102:
Ղազարյան
Արմենուհի
Հեռահաղորդակցական
նախագծերի
մասնագիտական
կողմնորոշման
անգլերենի
ուսուցման
գործընթացում
.-2009.-
131-135.-
.,
Գրիգորյան
Քիմիայի
ուսուցման
հիմնախնդիրներ
լուծումներ
//
.-2009.-
Ղազարյան
նոր
տոխնոլոգիաները
բացարձակ
պարունակող
անհավասարումներ
ուսումնասիրելիս
//
Բնագետ
.-2009.-
Հատուկ
Ղարիբյան
բեկման
ցուցչի
որոշման
.-2009.-
Ղուշչյան
Մադոյան
մաթեմատիկայի
բովանդակության
առանձնահատկություններ
2009.-
142-145.-
Մատենագիտ
անուն
Մայիլյան
Ինչպե՞ս
որոշում
մարմնի
ծանրության
կենտրոնը
.-2009.-
Մարգարյան
տեղեկատվական
գործունեությունը
Ուս
մեթոդիկա
] //
.-2009.-
178-180:
Մարմնի
պոտենցիալային
պոտենցիալային
Ուս. մեթոդիկա
] /
Խաչատրյան
Հարությունյան
Բնագետ
2009.-
արտիրոսյան
Գրգռականություն
ազդեցությանը
պատասխան
ռեակցիաների
դասավանդումը
ուսուցման
ինտերակտիվ
մեթոդների
//
Բնագետ
Մարտիրոսյան
Նաիրա
կարևորությունը
անգլերենի
ուսուցման
պրոցեսում
հիմնախնդիրներ
104-108.-
Մատենագիտ
Տեքստը
Մելիքյան
Մայիլյան
Սարգսյան
Անորոշությունների
առնչությունների
անումը
կիրառությունը
ֆիզիկայի
Բնագետ
55-59:
Մելիքյան
Խնդրահարույց
հոգեվիճակների
ստեղծումը
պրոբլեմային
ուսուցման
գործընթացում
Բնագետ
Մելքոնյան
Լաբորատոր
աշխատանքները
դասավանդման
ընթացքում
//
Բնագետ
Մելքումյան
Բնագիտական
ուսուցման
գործընթացում
Բնագետ
.-2009.-
Հատուկ
Միքայելյան
Երկրաչափություն
մասին
Բնագետ
Հատուկ
Միքայելյան
խնդիր
3-4.-
Մշեցյան
Քիմիայի
ուսուցման
հիմնախնդիրները
.-2009.-
Մուրադյան
Խոյեցյան
ArcGIS
ծրագրային
միջավայրում
մաթեմատիկական
մոդելների
միջոցով
նոր
շերտերի
ստացումը
//
.-2009.-
Նավասարդյան
Գալստյան
ական
ուղղվածություն
ունեցող
խնդիրները
//
Բնագետ
Հատուկ
.-
Ներկարարյան
Բնագիտական
դասավանդման
գործնական
ուղիները
//
Բնագետ
103-105:
Ներսիսյան
.,
Լալայան
Թեստային
//
Բնագետ
80-82:
Նիկողոսյան
Վեկտորների
որոշ
հավասարումների
//
.-2009.-
145-148:
Շեկյան
Լեոնարդ
Շեկյան
Լավրենտի
Տեսական
մեխանիկա
անդման
ներկա
առանձնահատկությունների
Բնագետ
Հատուկ
163-168:
Ոսկանյան
Հովհաննիսյան
Բնագիտամաթեմատիկական
դրվածքը
Նուպար
ժառանգավորաց
(1866-1876) //
Հատուկ
106-108.-
Մատենագիտ
Պապոյան
Հարություն
Սովորողների
ինքնուրույն
ճանաչողական
գործունեության
կազմակերպման
մեթոդական
համակարգը
հիմնախնդիրներ
.-2009.-
188-158.-
Մատենագիտ
տրոսյան
Մադոյան
եթերը
դիտարկումը
դպրոցում
ուսուցման
ժամանակ
//
.-2009.-
Պետրոսյան
Սարգսյան
ուսուցման
գործընթացում
նյութի
օգտագործման
որոշ
Բնագետ
11-12.-
Մատենագիտ
անուն
Պետրոսյան
Սաֆարյան
Ռուբենյան
Մակընթացություն
նասիրումը
բնագիտության
աստղագիտության
դասընթացներում
//
.-2009.-
Մատենագիտ
անուն
Պետրոսյան
Զարուհի
Պետրոսյան
Զավեն
Քանակական
կազմակերպումը
ֆիզիկայի
Բնագետ
Պետրոսյան
Զանգվածների
կենտրոն
հասկացության
ուսուցումը
//
Բնագետ
Պետրոսյան
Աղաբաբյան
Ինֆորմացիա
սկզբունքները
Բնագետ
թող
Պետրոսյան
.,
Աղաբաբյան
Մակարյան
տարրերի
.-2009.-
Պետրոսյան
մեծությունների
ուսումնասիրումը
մոտեցմամբ
Բնագետ
Հատուկ
28-30.-
Մատենագիտ
Ջիվանյան
.,
Ադամյան
.,
Գրիգորյան
Բնագիտություն
ինտեգրված
առարկայի
դասավանդման
վերաբերյալ
//
.-2009.-
100-101:
Ջիվանյան
Ֆիզիկական
համաչափության
որպես
գեղագիտական
տարր
Բնագետ
Հատուկ
30-31:
Սահակյան
Ինտենսիվ
//
Սահակյան
ուսուցման
ընդհանուր
ուղղվածությամբ
դասարաններում
//
Բնագետ
Հատուկ
Սահակյան
մեթոդի
ընդլայնում
//
.-2009.-
154-156:
Սայադյան
Հետաքրքրաշարժ
ուսումնական
նյութի
ուսուցման
գործընթացում
//
Բնագետ
Հատուկ
Սարգսյան
բնագիտության
գործընթացում
//
Բնագետ
.-2009.-
Մատենագիտ
.` 5
Սարգսյան
Խաղային
տեխնոլոգիայի
օգտագործումը
բնագիտության
//
Բնագետ
102-103:
Սարգսյան
.,
Աղեկյան
Համակարգչային
անիմացիայի
օգտագործումը
կոորդինատային
Ուս. մեթոդիկա
] //
Բնագետ
.-2009.-
Հատուկ
13-18:
Սարգսյան
տարածական
մտածողության
երը
149-150:
Սարգսյան
Հովհաննիսյան
Բնագիտական
հասկացությունների
մեթոդաբանություն
//
Բնագետ
Հատուկ
98-99:
Սարգսյան
առաջադրանքները
երրորդ
մակարդակի
.-2009.-
170-171.-
Մատենագիտ
Սարգսյան
.,
Շահնազարյան
ընդհանրացում
մեթոդը
մաթեմատիկայի
ուսուցման
թացում
//
.-2009.-
126-127:
Սաֆարյան
.,
Մաճկալյան
Բնագիտության
դասարանի
երևույթներ
ուսուցման
մեթոդիկան
Բնագետ
2009.-
93-94.-
Մատենագիտ
Սիմոնյան
հնարավոր
ուղիները
//
Բնագետ
թող
221-222:
Սուքիասյան
ներդրումը
Ֆիզիկա
առարկայի
ուսուցման
ժամանակ
//
Բնագետ
Հատուկ
Վարդազարյան
Ժամկոչյան
Աշակերտների
ձևավորումը
զարգացումը
դպրոցի
մաթեմատիկայի
//
Բնագետ
159-163:
Վարդանյան
երևույթն
ևակի
Բնագետ
2009.-
Տոնոյան
Գառնիկ
Մաթեմատիկայի
դասավանդումը
բնագիտական
Ինտեգրալ
.-2009.-
59-62:
Տոնոյան
դասավանդման
հիմնախնդիրները
Բնագետ
Հատուկ
114-115:
Ուղղաթիռից
անջատվող
ծանրոցի
Ուս. մեթոդիկա
Բնագետ
26-27:
Փափազյան
լա
Երգեցողության
կատարողական
առնչությամբ
Ուս.մեթոդիկա
Հանդես
թատրոնի
.-2009.-
117-120:
Քանարյան
Ծրագրավորման
ուսուցումը
միջոցով
Բնագետ
Քոչարյան
Ֆիզիկական
հիմնախնդիրները
Բնագետ
Հատուկ
109-110:
Քոչարյան
.,
Մալխասյան
անդումը
միջոցով
Բնագետ
Հատուկ
Օհանյան
Նաիրա
ըմբռնման
դասարանցիների
կարողության
գործընթացում
//
հիմնախնդիրներ
114-118.-
Барбарян
Психологические
обучения
грамотному
армян
алгоритмов
психологии
. 109-113.-
Библиогр
регионалистики
роль
психологии
. 66-73.-
арм
Библиогр
методах
одаренными
детьми
Георгиади
Спец
.-
Погосова
Особенности
преподавания
фитонцидах
//
психологии
.-2009.-N 3.-
. 139-142.-
Библиогр
назв
Смбатян
Казарян
Фрунз
биология
.-2009.- N 1-2.-
Библиогр
Նախադպրոցական
դաստիարակություն
կրթություն
Ընդհանուր
դպրոցական
կրթություն
Հանրակրթական
դպրոց
Дошкольное
воспитание
образование
Общее
ное
образование
Общеобразовательная
школа
Մանուկյան
հաստատություններում
անգլերեն
ուսուցչի
մասնագիտական
Թիվ
113-118.-
Азарян
Роберт
Наира
Коррекционно
развивающая
слабовидящими
детьми
детского
мысль
.-2009.-N 1-2.-
. 157-160.-
арм
Библиогр
назв
Դասագրքեր
ւմնական
ձեռնարկներ
Учебники
учебные
пособия
Գրիգորյան
Գրիգորյան
նոր
մասին
.-2009.-
Հանրակրթական
ուսումնական
հաստատությունները
դասագրքերով
հանրակրթական
հրապարակելու
33-35:
Мультимедийное
пособие
общеобразовательной
школы
Պրոֆեսիոնալ
միջնակարգ
մասնագիտական
կրթություն
Профессиональное
среднее
специальное
образование
Արիստակեսյան
Միլետա
Պետական
տեխնոլոգիական
//
.-2009.-
Բարձրագույն
կրթություն
Բարձրագույն
դպրոց
Գիտական
կադրերի
պատրաստում
Высшее
образование
Высшая
школа
Подготовка
научных
кадров
Ավանեսյան
Արպատ
շուկայում
հիմնախնդիրներ
.-2009.-
անգլ
Ավետիսյան
Մելքոն
կրթության
համակարգի
բարեփոխման
բարձրացման
խնդիրները
հիմնախնդիրներ
143-147.-
ասպարյան
Վոլոդյա
ժամանակաշրջանում
ուսանողական
գործառույթները
բարձրագույն
դպրոցում
հոգեբան
հիմնախնդիրներ
33-38.-
Գիտաժողով
Աբովյանի
պետական
մանկավարժական
Մայիսյան
հերոս
վերահիմնադրման
Մաշտոց
Գրիգորյան
.,
Կիրակոսյան

Աթայան
Բնագիտական
Երևանի
պետական
Բնագետ
3-4.-
Երևանի
ձեռքբերումներով
նրան
ԵՊՀ նախկին ռեկտոր Ս.Ա.Համբարձումյանի
մասին
.-2009.-
Զաբելլա
Սարգսյան
Հասմիկ
Ներառական
կրթության
առանձնահատկությունները
բուհում] // Մանկավարժ. և հոգեբան. հիմնախնդիրներ
փոփումը
Թռչունյան
Կենսաբանության
դասավանդման
խնդիրները
համակարգում
բովանդակության
բարեփոխում
//
.-2009.-
Հակոբյան
Նաիրա
Ավետիսյան
հարաբերությունների
թրեյնինգները
ուսանողական
բարոյահոգեբանական
զարգացման
գործընթացում
Թիվ
28-32.-
Հարությունյան
Հայկունի
ուսուցչի
մոդելը
Մանկավարժ
հիմնախնդիրներ
60-65.-
անգլ
Հարությունյան
Նազիկ
Բալայան
Մերի
առանձնահատկությունները
ֆրանսերենի
մասնագիտական
1-2.-
76-87.-
Մատենագիտ
Հարությունյան
Նազիկ
Բարեփոխումները
բարձրագույն
կրթության
համակարգում
բոլոնյան
գործընթացի
//
2009.-
1-2.-
Հովակիմյան
ընդերքաբանության
մետալուրգիայի
ֆակուլտետ
Հատված «Երևանի
ինստիտուտը
Հանքագործ
մետալուրգ
8-11:
Ղազինյան
ներդաշնակ
հարաբերություններ
Թուրքիայի
Հարցազրույց
ինտեգրման
կենտրոնի
Ղազինյանի
առավ
] //
.-2009.-
Թիվ
52-56:
Ղալաչյան
Ժիրայր
Ստեղծագործական
մտածողության
գործընթացը
որպես
մանկավարժական
հիմնախնդիր
Ամփոփումը
անգլ
Մատենագիտ
.` 12
6484.
Ղուկասյան
Դեպի
բարձրագույն
կրթության
նոր
որակ
Հարցազրույց
Աբովյանի
հայկ
համալս
ռեկտոր
Ղուկասյանի
առավ
Գրիգորյանը
]//
ֆակտո
.-2009.-
Թիվ
11.-
77-78:
Մահմուդի
Մասուդ
Իսլամական
բարձրագույն
համակարգը
Մանկավարժ
Թիվ
186-194.-
Ամփոփումը
Բուհի
մասնագիտությունների
մաթեմատիկայի
Բնագետ
Հատուկ
150-151:
Ներսիսյան
Լեմս
համակարգի
.-2009.-
13-18.-
Պետրոսյան
Հայկ
մասնագիտական
ուսումնական
հավատարմագրումը
գործընթացի
համատեքստում
նդիրներ
.,
Մատենագիտ
Սիմոնյան
Արամ
պետական
համալսարանը
տարեկան
Հարցազրույց
Սիմոնյանի
Թամազյանը
] //
28-39:
Սուվարյան
Յուրի
Նոր
մոտեցումներ
կրթությանը
Հարցազրույց Հայաստանի պետ. տնտեսագիտ. համալս. ռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տնտեսագիտ
Յու
Սուվարյանի
Գրիգորյանը
.-2009.-
11.-
Վարոսյան
կրթության
կրեդիտավորումը
Եվրոպայում
հեռանկարները
գիտ
6.-
Մատենագիտ
անուն
Տեր
Գուլանյան
մեծերի
մեծությունը
բոլոր
մայրը
ֆակտո
.-2009.-
140-141:
Бабаханян
стажеров
научному
Спец
. 105-106.
Берберян
Ася
Прогностическое
экзистенционально
концепции
образования
Армении
//
Психология
N 1-2.-
. 114-116.-
Библиогр
Маркарян
Здоровье
Ереванского
государственного
//
Армении
. 49, N 2.-
Библиогр
Հետդիպլոմային
շարունակական
մասնագիտական
խնդիրները
ուսումնամեթոդական
կոնֆերանս
(2009
Երևան
Современные
дипломного
последующее
специальное
образование
учебно
методическая
конференция
(2009
Ереван
Այվազյան
Կլինիկական
օրդինատորների
թեստավորման
նոր
ծրագրերի
//
Անգլերենով
հետդիպլոմային
ուսուցումը
վիրաբուժության
ամբիոնում
Ստեփանյան
Մեսրոպյան
.-2009.-
103-104:
Ավագյան
.,
Փափազյան
ատոլոգիայի
ամբիոնում
գիտ
3.-
Ավետիսյան
Պապյան
որպես
որակյալ
բժշկական
կրթության
գրավականներից
.-2009.-
Թիվ
Արտասահմանցի
կլինիկական
օրդինատորներին
դասավանդման
մեթոդները
սեռավարակաբանության
ամբիոնում
Հարությունյան
Մանուկյան
.-2009.-
81-82:
Բեգլարյան
Խոնդկարյան
(CASE PRESNATATION)`
որպես
կլինիկական
օրդինատորների
ուսուցման
արդյունավետ
մեթոդ
գիտ
Գասպարյան
ամբիոնի
խնդիրները
հետդիպլոմային
շրջանակներում
//
.-2009.-
Թիվ
Գասպարյան
Առաքելյան
դասավանդման
շրջանակներում
84-85:
Զաքարյան
Հետդիպլոմային
մասնագիտական
ուսուցմանը
վերաբերող
հարցեր
.,
Ինտերնատուրայի
մոտեցումները
ԵՊԲՀ
ռազմաբժշկական
Կարապետյան
Հովհաննիսյան
Գալստյան
նրային
մագիստրոսի
հարցի
Հայրապետյան
Սականյան
.-2009.-
86-87:
Հետդիպլոմային
շարունակական
կրթության
գործընթացը
վիրաբուժության
ամբիոնում
Ստեփանյան
Մեսրոպյան
.-2009.-
ոսյան
.,
Ենգիբարյան
Կենսաբանության
ինտեգրացիան
//
Թիվ
Մանվելյան
.,
Վեքիլյան
շարունակական
համակարգը
գիտ
2009.-
88-89.-
Մատենագիտ
անուն
Յաղջյան
Կարապետյան
ակական
կրթության
հարցերի
մասին
գիտ
2009.-
90-91:
Յաղջյան
Կարապետյան
մագիստրատուրայի
նախապատրաստական
աշխատանքների
մասին
//
.-2009.-
95-96:
Յաղջյան
Սիմոնյան
բժշկական
կրթության
բարեփոխումները
6513.
Նավասարդյան
Ապացուցողական
(EVIDENSEBASED)
խնդրի
վրա
հիմնված
(PROMBLEMBASED)
ուսումնառության
մոդելների
կլինիկական
առնչությունների
.,
.-2009.-
Թիվ
100-101:
Սիսակյան
Հետդիպլոմային
ուսուցումը
ամբիոնում
//
.-2009.-
Թիվ
Սոֆյան
դասավանդման
նոր
մեթոդների
ԵՊԲՀ
.-2009.-
102-103:
Վարդանյան
Ադամյան
գործընթացը
ակնաբուժության
ամբիոնում
//
.,
.-2009.-
Թիվ
105:
Վարոսյան
Հետդիպլոմային
ընթացքի
ինտենսիվ
թերապիայում
Բժշկ
106-107:
Հանգստի
կազմակերպում
Организация
досуга
Արզումանյան
Աշոտ
տարածաշրջանի
խնդիրները
ներգնա
օպերատորի
աչքերով
Հայաստան
10-11.-
87-88.-
Մատենագիտ
անուն
Խաչիյան
Դավիթ
օպերատորի
հյուրանոցային
ագործակցության
պայմաններում
Հայաստան
2009.-
8-9.-
Խաչիյան
Դավիթ
Տարածաշրջանային
մրցակցությունը
համագործակցությունը
զբոսաշրջության
ոլորտում
2009.-
8-9-
Մատենագիտ
Սահակյան
Մարինա
մրցունակությունը
զբոսաշրջության
ոլորտում
համեմատական
վերլուծությունը
//
10-11.-
Ազգագրություն
Ծեսեր
Սովորույթներ
անահյուսություն
Этнография
Нравы
Фольклор
Ազգագրություն
Этнография
Հայ
ազգագրություն
Армянская
этнография
Կարապետյան
Ռուբեն
տեառնընդառաջ
Հանդես
թատրոնի
Թիվ
176-179:
Միրզոյան
Քնարիկ
Թիվ
180-185:
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Մաթեմատիկական
բնական
գիտությունների
ընդհանուր
հարցեր
Общие
вопросы
математических
естественных
наук
Բնություն
Բնության
ուսումնասիրում
պահպանություն
Կենդանական
բուսական
աշխարհի
պահպանություն
Природа
Изучение
охрана
природы
Охрана
флоры
Գաբրիելյան
Մարինա
պարկը
նրա
հիմնախնդիրները
.-2009.-
9-130:
Էկոհամակարգը
մենք
Պատնեշ
26-30.-
անգլ
Խալափյան
.,
Առուշանյան
Բնապահպանական
մենեջմենթի
համակարգում
Հայաստան
2009.-
8-9.-
Խանդամիրյան
Անուշ
Գևորգյան
Ռուզաննա
Բնակչության
մակարդակը
խնդիրները
2009.-
10-11.-
103-104:
Խաչանով
.,
Ադամյան
նային
բնության
հուշարձանները
որպես
էկոլոգիական
մեկը
.-2009.-
202-203:
Խաչատրյան
.,
Սիմոնյան
Էկոկրթություն
.-2009.-
210-211:
Հարությունյան
Արփինե
Հակամարտություն
մարդու
կենդանիների
Հայաստանի
կենդանիների
պահպանման
մասին
Թիվ
62-66:
Հարությունյան
Սովորողների
ժամանակակից
մնախնդիրները
Բնագետ
211-212:
Մելիքյան
Չարխիֆալակյան
հաշվեկշռի
Հայաստանի
ճարտարագիտ
լրաբեր
.-2009.-
374-376.-
Ամփոփումը
Մատենագիտ
6533.
Մուրադյան
Սյունիքի
մարզի
լանդշաֆտաէկոլոգիական
ստեղծումը
Բնագետ
.-2009.-
197-198:
Շահնուբարյան
Գրիգորյան
Երևան
քաղաքի
սպորտի
էկոլոգոտնտեսական
վերլուծությունը
գնահատականը
Բնագետ
219-221:
Սանասարյան
Հակոբ
Թեղուտի
շահագործման
մեծ
վնասները
Բնապահպան
.] //
Հանքագործ
մետալուրգ
.-2009.-
Սարգսյան
Ոսկանյան
Մկրտչյան
մոնիթորինգային
հետազոտության
արդյունքները
Ագրոգիտություն
466-469.-
Մատենագիտ
Սիմոնյան
.,
Փիրումյան
Սիմոնյան
Աղմուկի
էկոլոգիական
մոնիտորինգի
շրջանակում
տ
209-210:
Սմբատյան
ավազանի
տրանսպորտի
նվազեցման
ուղիները
Բնագետ
198-200:
Քոթանյան
վերընթաց
ժողովրդագրական
գիտ
37-41.-
Մատենագիտ
անուն
Մաթեմատիկա
Математика
Առաքելյան
.,
Տոնոյան
չագան
Սաղաթելյան
Պրոֆ
մաթեմատիկոսի
մասին
Ինտեգրալ
Դարբինյան
.,
Դարբինյան
բետա
մեթոդի
ուսումնասիրություն
դպր
.-2009.-
Ամփոփումը
Հարությունյան
Գրիգորյան
Կամայականորեն
մարկովյան
առանց
կողմնակի
կոդավորման
վարկածների
մասին
.-2009.-
41-51.-
անգլ
Մատենագիտ
անգլ
Սարիբեկյան
Դավիթ
Առնչություններ
//
Ինտեգրալ
Մատենագիտ
Айрапетян
.,
Бабаян
бигармонического
уравнения
непрерывных
нян
.,
Оганесян
модели
порожденные
распределением
Парето
.-2009.-
арм
Габриелян
Оценка
расстояния
ломаной
эйлера
стабильного
.-2009.-
бесконечности
одного
многочленов
.-2009.-
. 5, N 2.-
Библиогр
Хаджхниди
экстремальных
характеристик
модели
G/M/m/
Математика
. 52-55.-
разрешимости
Коши
многочленов
ного
.-2009.-
Библиогр
элементарной
геометрии
2009.-
вып
. 18-31.-
Библиогр
.: 12
Աստղագիտություն
Աստղաֆիզիկա
Տիեզերական
տարածության
ուսումնասիրություն
Երկրաբաշխություն
Астрономия
Астрофизика
Исследование
космического
Սահարյան
Գերնորերը
տիեզերքի
ընդարձակումը
.-2009.-
զիկա
Физика
Աթայան
Բնապահպանական
բովանդակությամբ
խնդիրներ
դասակարգումը
//
.-2009.-
28-37.-
Մատենագիտ
անուն
:
Գազային
օրենքները
անկախ
գազային
Ինտեգրալ
39-41:
Ջիվանյան
երևույթ
Բնագետ
6.-
Մատենագիտ
Վերադրման
սկզբունքի
բանաձևերի
Առաքելյան
Ինտեգրալ
.-2009.-
Аветисян
Хачатрян
Распространение
антиплоского
электроупругого
волнового
пьезоэлектрическом
учете
сдвигов
. : 6
Агабекян
Гулян
Контактная
для
полубесконечной
полубесконечными
накладками
Механика
. 7-15.-
арм
Библиогр
назв
Агаловян
Асимптотика
собственных
колебаний
Механика
.-2009.-
Библиогр
.: 9
Акопян
Даштоян
опян
Антиплоское
составного
//
.-2009.-
. 62, N 4.-
Библиогр
.:
Бардзокас
.,
Лалоу
теории
теплопроводности
комплексного
анализа
Механика
.-2009.-
Текст
Вермишян
Распределение
полом
вязкоупругого
материала
под
действием
нагрузки
//
.-2009.-
. 62, N 2.-
Гараков
Отражение

магнитоупругой
экранированной
поверхности
//
Изв
39-42.-
арян
характере
собственных
колебаний
ортотропной
.-2009.-
Библиогр
.: 12
Киракосян
Задача
ортотропной
под
действием
поверхностных
поперечного
Рез
Библиогр
Мартиросян
Прямоугольная
действием
закреплении
противоположньх
. 59 -64.-
арм
Библиогр
Текст
Мартиросян
одной
задаче
консольной
Изв
арм
формоизменения
кольцевых
Назарян
Аракелян
Маркосян
.-2009.-
.:
Библиогр
Мовсисян
Нерсисян
динамической
постановках
.-2009.-
. 62, N 2.-
Оганян
Нелинейные
термически
релаксирующего
сферической
формы
несжимаемой
жидкости
Изв
. 51-62.-
Библиогр
.
Хачатрян
Асимптотическое
одной
краевой
Изв
.-2009.-
. 65-72.-
Библиогр
Саргсян
пограничном
слое
трехмерной
колебаниях
ортотропной
свободно
лежащей
Изв
. 62, N 4.-
. 73-79.-
Библиогр
назв
Текст
Хачатрян
Тоноян
Давтян
Структура
последовательных
параллельных
реакций
Армения
.-2009.-
. 298-308.-
арм
Библиогр
Хачатрян
антиплоского
электроупругого
волнового
пьезоэлектрическом
Изв
Քիմիա
Բյուրեղագիտություն
Հանքաբանություն
Химия
Кристаллография
Минералогия
ԻԲՍ
մեթոդներով
ստացված
/ Ba, Sr / TIO3-
ֆեռոէլեկտրիկ
կիսահաղորդիչ
տվիչների
pH
Հայաստանի
ակադեմիայի
.-2009.-
թիվ
21-428.-
Մատենագիտ
Տեքստը
Սիմոնյան
Ադամյան
.,
Սիմոնյան
Քիմիան
հայերի
Բնագետ
թող
Амбарцумян
Ворсканян
.,
Енгоян
превращения
азинилоксибензальдегидов
.-2009.-
. 408-414.-
Асимметрический
синтез
гетероциклически
замещенных
a-
аллил-3-(пиридин-3 или 4-ил)-5-тисксо-1,2,4-триазол-1-ил]-a-аланинов
.//
.-2009.-
. 362-368.-
.
ттарян
Термическое
расщепление
эфира
3 [ (2-
)-(2-
илэтил
пропионовой
. 432-434.-
Ткаченко
Григорян
Исследование
закономерностей
полимерсодержащих
силикагелях
Армении
. 62, N 3-4.-
. 324-329.-
Библиогр
.: 8
6580.
заимодействие
аральдиминов
ацетилацетоном
реакция
. //
.- 2009.-
. 62, N 3-4.-
. 392-400.-
Библиогр
6581.
Гидроалюминирование
бромирование
ацетиленовых
.-2009.-
Библиогр
.: 16
6582.
Евразийский
.-2009.-
. 442-448.
6583.
Григорян
Арсентьев
Манташян
Эпоксидирование
этилена
инициированное
реакцией
термического
окисления
Влияние
температуры
Армении
. 62, N 3-4.-
276-282.-
Рез
Библиогр
Гукасян
кций
окисления
пропана
циклогексана
пламен
Армении
2009.-
. 62, N 3-4.-
. 309-315.-
Библиогр
6585.
.,
Шапошникова
.,
Хачатрян
Изучение
взаимодействия
хрома
тиомочевиной
потенциометрии
спектрофотометрии
амперометрии
определение
хромсодержащей
руде
. 355-361.-
Библиогр
назв
6586.
Изучение
взаимодействия
бромидного
комплекса
палладия
( I I )
красителем
зеленым
экстракционно
абсорбциометрическим
Геокчян
Микаелян
биология
.- 2009.-N
Рез
Библиогр
Ирадян

Ирадян
антибактериальной
активности
S-
3-
феноксиметил
//
. 415-424.-
Библиогр
.: 8
Манукян
Хачатур
международном
самораспространяющемуся
высокотемпературному
синтезу
.-2009.-
.452-454.
Матнишян
Ахназарян
Акопян
нанокомпозитов
двуокисью
титана
Армении
2009.-
. 62, N 3-4.-
. 439-441.-
Библиогр
6590.
Минасян
передатчик
полимеризации
акриламида
//
биология
. 7-12.-
Библиогр
6591.
Мкртчян

Арстамян
Экстракционно
фотометрическое
определение
анальгина
фуксином
лекарственных
препаратах
Химия
биология
.-2009.-N 3.-
.:
Библиогр
.: 6
назв
6592.
Погосян
Погосян
окисление
этилена
журн
.-2009.-
. 62, N 3-4.-
. 316-323.-
.:
Библиогр
6593.
Применение
изотермы
при
определении
структурных
характеристик
поверхностными
соединениями
Камалян
Камалян
Аветисян
//
зап
биология
ЕГУ
.-2009.-N 3.-
Библиогр
.: 7
6594.
Саргсян
Методика
исследования
цепных
газофазных
процессов
реакторе
полного
перемешивания
регистрацией
.-2009.-
283-290.-
Рез
Библиогр
назв
Саркисов
Менделеев
ученый
//
Хим
Армении
. 264-275.
6596.
Синтез
биологическая
активность
N-
индолил
сукцинимидов
Погосян
Маркосян
//
6597.
Синтез
конденсированных
производных
пиранопиридо
пиримидина
Дабаева
Багдасарян
Норавян
Пароникян
Армении
. 62, N 3-4.-
. 386-391.-
Библиогр
.: 9
производных
пиперазинозамещенных
Сираканян
Пароникян
. 378-385.-
Синтез
производных
алкиламино
циклогексен
олов
трехкомпонентной
домино
реакции
альдегидов
дикарбонильных
соединений
. 62, N 3-4.-
. 401-407.-
.:
назв
Синтез
диоктиловых
эфиров
Торосян
Кудрявцев
акад
.-2009.-
. 454-456.-
Библиогр
.: 7
6601.
функциональные
особенности
вновь
синтезированных
тирозинпроизводных
соединений
антикоагулянтного
действия
Карагезян
Топузян
Овакимян
Казарян
д
наука
Армении
.-2009.-
. 49, N
арм
Библиогр
Երկրաբանություն
Երկրաբանական
երկրաֆիզիկական
գիտություններ
Геологические
геофизические
науки
Աչոյան
Աչոյան
ջրերի
ներդրման
պայմանները
մերձակա
ստորերկրյա
ջրերի
շահագործման
//
Գիտ
տեղեկագիր
աշխարհագր
.-2009.-
6603.
յրոյան
Շահնազարյան
Օպտիմալ
խառնուրդների
ուսումնասիրությունները
Երկրաբան
3.-
Ամփոփումը
Մատենագիտ
Մելիքյան
ավազանի
Էներգետիկ
տարածաշրջ
.-2009.-
Մելքոնյան
Բնական
անթրոպոգեն
մայական
տեղեկագիր
.-2009.-
31-37.-
6606.
Бойнагрян
Воздействие
оползней
транспортные
коммуникации
населенные
Учен
Геология
география
2009.-N 3.-
Хачатрян
Диэлектрические
природных
модифицированных
цеолитов
Учен
Геология
.-2009.-N 3.-
Կենսաբանական
գիտություններ
Биологические
науки
Ընդհանուր
կենսաբանություն
Էկոլոգիա
биология
Экология
Ադամյան
Գևորգյան
.,
Ոսկանյան
. /
.-2009.-
Թիվ
41-46.-
Մատենագիտ
Բալյան
Աննա
Ազատվեք
հյուրերից
Հարցազրույց ԵՊԲՀ N
մանկաբուժ
ամբիոնի
հետ
Գրի
Մկրտչյանը
] //
Արմենիա
.-2009-2010.-
100-101:
6610.
Խաչատրյան
մեթոդների
կիրառման
աղտոտված
հողերի
կենսաբանական
ակտիվության
հանդես
.-2009.-
16-20:
Հակոբյան
Հովհաննիսյան
ության
պայմաններում
վիտամին
երկարատև
ներմուծումների
գործընթացների
Հայաստանի
.-2008.-
թիվ
27-36.-
.,
Մատենագիտ
6612.
Ներսիսյան
Անուշ
Բակտերիալ
թաղանթների
ֆիզիոլոգիական
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից
Թռչունյանի
թաղանթներ
Ուլտրա
կենսաէներգետիկան
կենսաֆիզիկան
մեգըզին
.-2009.-
Ցիտոգենետիկ
ախտորոշման
մեթոդները
օնկոմորֆոլոգիայում
Ավոյան
.-2009.-
3.-
Մատենագիտ
6614.
Айрапетян
Аветисян
Хачатрян
Микросферические
твами
Хим
Армении
. 330-338.-
Библиогр
назв
Активность
нитрергической
системы
поглощение
отделах
подвергнутых
облучению
полупроводниковым
лазером
красным
диодом
клостридиальном
сепсисе
. //
Влияние
органических
кислот
аминокислот
коринеформными
бактериями
Тхруни
Колоян
Балабекян
./ //
биология
.-2009.-N 3.-
Рез
.,
Библиогр
Влияние
циклофосфамида
активность
антиоксидантных
прооксидантных
металлопротеинов
тканей
крыс
vivo /
Библиогр
6618.
нетепловых
когерентных
электромагнитных
термостабильность
комплексов
33258 //
биология
.-2009.-N 3.-
.,
Библиогр
6619.
Григорян
Шиладжян
гидрофобных
взаимодействий
тепловой
денатурации
альбуминов
диалкилсульфоксидов
Учен
биология
2009.-N 3.-
Библиогр
6620.
Григорян
химическое
исследование
стабильности
человеческого
сывороточного
альбумина
присутствии
димексида
наука
Армении
.-2008.-
N 2.-
арм
англ
Библиогр
Зангинян
Асатрян
Теренина
Уровень
различных
отделах
крыс
экспериментальном
.-2009.-
. 61, N 2.-
Библиогр
6622.
Изменение
цитологических
показателей
перевиваемой
лимфобластоидной
линии
клеток
процессе
культивирования
//
2008.-
. 48, N 2.-
Рез
Библиогр
6623.
Карапетян
Кукуртчян
Геворкян
Исследование
ультраструктурных
изменений
белых
крыс
синдроме
длительного
раздавливания
декомпрессии
коррекция
пролином
ении
. 50-58.-
.,
Библиогр
Ультраструктура
печени
крыс
различной
этиологии
Мед
.-2009.-
.-
Библиогр
6625.
Карапетян
Электронномикроскопическое
исследование
тиосульфата
ультраструктурные
преобразования
печени
крыс
интоксицированных
карбон
тетрахлоридом
Мед
Армении
.-2008.-
. 48, N 2.-
арм
англ
Библиогр
Мамиконян
Современные
представления
специфике
интенсивности
процессов
свободнорадикального
окисления
липидов
биологических
патологических
клинике
эксперименте
Мед
Армении
. 48, N 4.-
.63-74.-
Библиогр
6627.
Нарушения
компонентах
кардиомиоцитов
длительного
раздавливания
коррекция
пролином
Мелконян
наука
.-2009.-
. 49, N 1.-
. 31-39.-
Рез
Библиогр
модельные
индуцированной
хемилюминесценции
свободнорадикальных
процессов
Закарян
Армении
. 49, N 1.-
81-86.-
6629.
Овсепян
Захарян
активных
кислорода
. 49, N 2.-
Библиогр
.: 31
6630.
Определение
помощью
растительного
объекта
инж
ад
. 6, N 3.-
. 457-460.-
Библиогр
назв
Особенности
связывания
6638.
Современные
методы
прикладной
генетики
селекции
Агронаука
.-2009.- N 9-10.-
. 409-411.-
Рез
.:
арм
Библиогр
назв
Минасян
Джавршян
гиперхромный
эффект
вызванный
аммиаком
биологоя
.-2009.- N 3.-
.:
Библиогр
Կենդանաբանություն
гян
Экология
распространение
землеройки
Neomys fadiens
//
. 61, N
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱ
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ
МЕДИЦИНА
ТЕХНИКА
Բժշկություն
Медицина
Ֆիզիոլոգիա
Համեմատական
ֆիզիոլոգիա
Физиология
Сравнительная
физиология
Սաֆարյան
որոշ
սակավաշարժության
պայմաններում
87-94.-
Մատենագիտ
6642.
Алексанян
академика
ученого-нейрофизиолога
Фанарджяна
.-2009.-
.123-126.
6643.
Арутюнян
.,
Нагапетян
.,
Влияние
терморегуляторные
механизмы
крыс
.-2009.-
Библиогр
Влияние
диметиламино
этилового
эфира
N – (
фоновую
активность
одиночных
пирамидных
IV
коры
полушарий
крыс
латеральной
мозга
Топузян
Карапетян
.-2009.-
. 31-36.-
иогр
Динамика
условиях
. //
Армении
2008.-
. 48, N 4.-
. 107-116.-
Библиогр
.: 14
Игнатосян
регуляторных
локального
кровотока
подростков
регуляции
. 117-126.-
Библиогр
.: 19
6647.
Саркисян
характеристика
активности
ипси
контралатеральных
Бехтерева
односторонней
делабиринтации
Армении
70-80.-
нян
Коваль
Акопян
активность
различной
биологической
звукового
раздражителя
.-2009.-
Библиогр
назв
6649.
Эффекты
диметиламино
этилового
эфира
N – ( N –
фенилаланина
электрическую
активность
одиночных
мотонейронов
крыс
атеральной
Топузян
Карапетян
.-2009.-
Рез
Библиогр
Հիգիենա
Անձնական
հիգիենա
Гигиена
гигиена
Ալավերդի
քաղաքի
պղնձաձուլական
գործարանի
միջավայրի
աղտոտվածությունը
նյութերով
բժշկակենսաբանական
հետևանքները
վհաննիսյան
Հայաստանի
104-105.-
Մատենագիտ
6651.
Анджелян
Экология
заболеваемость
детского
населения
кишечными
инфекциями
микрорайонах
//
2008.-
. 48, N 3.-
. 126-130.-
Библиогр
.: 12
Սոցիալական
հիգիենա
Առողջապահության
կազմակերպում
Սանիտարիա
Պաշտպանություն
ախտ
պատահարներից
դրանց
կանխարգելումը
Социальная
гигиена
Организация
здравоохранения
Санитария
Защита
несчастных
случаев
предупреждение
6652.
Բարսեղյան
Ահարոն
առողջապահության
համակարգի
բարեփոխումների
հիմնական
ուղղությունները
108-110:
6653.
Գասպարյան
Սարգսյան
Երեխաների
առողջության
պահպանման
հիմնախնդիրների
լուծումը
ընտանիքում
.-2009.-
10-11.-
101-102.-
Մատենագիտ
.` 6
6654.
ԵՊԲՀ
ուսանողների
համեմատական
վերլուծությունը
տարիների
Ավետիսյան
Մկրտչյան
բժշկագիտ
116-125.-
Մատենագիտ
6655.
Թռչունյան

Գեոլեցյան
.,
Պետրոսյան
Բժշկագիտությունը
բարձրագույն
որակավորումը
2005-2008
Թիվ
Մատենագիտ
անուն
6656.
Խաչատրյան
1988
երկրաշարժը
նրա
գիտաբժշկական
հիմնահարցերը
Հայաստանի
բժշկագիտ
Ադամյան
արդու
առողջությունը
Բնագետ
10-14:
Գրիգորյան
Բարսեղյան
Ահարոն
բժշկական
ներդրման
Հայաստան
2009.-
8-9.-
110-111:
6659.
Քեմպբել
Ջիմ
աշխատում
»: [
Հարցազրույց
« Golds Gym Armenia »-
մենեջեր
Քեմպբելի
] //
մեգըզին
.-2009.-
56-62:
6660.
Քուշկյան
Հարություն
արզում
Ереванского
филиала
СССР
службу
катастроф
Шердукалова
Едигарова
Оганесян
Саакян
. 37-45.-
англ
Майрапетян
Тактика
проведения
мероприятий
обеспечению
благополучия
етрясения
1988
наука
.-2008.-
Библиогр
6663.
Мелик
Нубарян
.,
Айрапетян
Некоторые
проблемы
катастрофическими
здравоохранения
//
образование
.-2009.-N 3.-
. 23-25.-
Рез
Библиогр
6664.
Никогосян
Бахшецян
катастрофы
моделирования
помощи
Мед
. 48, N 4.-
. 56-62.-
Библиогр
назв
Никогосян
Проблемы
медицнского
обеспечения
катастрофах
Армении
.- 2008.-
. 48,
Рез
Դեղաբանություն
Ընդհանուր
թերապիա
Թունաբանություն

Фармакология
Общая
терапия
Токсикология
6666.
Դավթյան
ներքին
: [
Հարցազրույց
լաբորատոր
ախտորոշիչ
կենտրոնի
Առաքելյանը
մենիա
.-2009-2010.-
6667.
Դավթյան
.-2009.-
45-56.-
Մատենագիտ
6668.
Դիլբարյան
ջրալույծ
կատիոնային
պորֆիրինների
մետաղապորֆիրինների
//
.-2009.-
37-44.-
.,
6669.
Խոստիկյան
.,
Եգանյան
մբարձումյան
Պարբերական
հիմնախնդրի
վերաբերյալ
պատկերացումները
//
կրթ
Թիվ
Ամփոփումը
Մատենագիտ
6670.
Հովհաննիսյան
միջերկրածովյան
զգացողություններով
Հարցազրույց բժշկ
թեկն
Հովհաննիսյանի
հետ
Արմենիա
.-2009-2010.-
78-79:
Ղազարյան
Լիլիթ
Դեղերի
Հայաստանում
: [
տեխնոլոգիաների
նտրոնի
առավ
Մկրտչյանը
Արմենիա
2009-2010.-
Թիվ
Միրզոյան
Հանիսյան
Ծիրանենին
նշանակությունը
//
գիտ
Մատենագիտ
6673.
Арутюнян
Сона
Оценка
тревоги
депрессии
больных
хроническим
синдромом
. 107-110.-
Библиогр
6674.
Львов
.,
Аганянц
Противоаритмические
препарата
Мир
.-2008.-
Библиогр
.: 6
6675.
Манукян
антибактериальные
сыворотке
крови
периодической
//
2008.-
Рез
Библиогр
Мирзоян
афобазола
нимодипина
кровообращение
крыс
глобальной
преходящей
Армении
. 41-47.-
6677.
Мирзоян
конъюгата
докозагексаеноилдофамином
афобазола
агрегацию
Армении
. 84-89.-
6678.
лекарство
стоматологии
лицевой
. 28-36.
Райсян
Максимкина
Исследование
потребительской
лояльности
фармацевтическом
рынке
Мед
.-2008.-
. 104-113.-
Библиогр
6680.
Рош
. 48, N 4.-
арм
Библиогр
Текст
Хуршудян
Оганесян
растворение
таблеток
митронидазола
.-2008.-
Библиогр
Ախտաբանություն
Կլինիկական
բժշկություն
Патология
Клиническая
медицина
Հակոբյան
Սևադա
Ճարպակալումը
հաղթահարելի
Հարցազրույց բժիշկ-սեքսապաթոլոգ
Հակոբյանի
առավ
Մկրտչյանը
Արմենիա
.-2009-2010.-
60-61:
Վնասվածքներ
Վնասվածքաբանություն
Травматология
6683.
Կրծքավանդակի
կրծքաորովայնային
վնասվածքների
բուժումը
պատերազմական
գործողությունների
Մկրտչյան
բժշկագիտ
.-2008.-
74-86.-
զենային
վնասվածքների
պաթոգենեզի
բուժման
բարդությունների
Ավետիքյան
Մկրտչյան
//
.-2008.-
2.-
Մատենագիտ
616-002/616-003
Բորբոքում
Ռեգրեսիվ
պրոցեսներ
Воспаление
процессы
6685.
Մայրապետյան
.,
Կիրակոսյան
Սպեցիֆիկ
միջոցառումների
իրականացման
( 1992-2004
.-2008.-
. 48,
127-131.-
Ամփոփումը
անգլ
Մատենագիտ
Аджемян
Мкртчян
Эффективность
лечения
туберкулеза
легких
//
мении
. 49, N
Рез
Библиогр
Выявление
клиническое
течение
ассоциированного
туберкулеза
условиях
Сафарян
Николаян
Мед
наука
.-2009.-
. 68-75.-
Библиогр
6688.
Специфика
фракционного
фосфолипидов
лимфоцитов
при
экспериментальном
туберкулезном
воспалении
легких
Карагезян
Овакимян
. //
.-2008.-
Библиогр
6689.
Хачатрян
Альберт
туберкулез
.-2009.-
Մանկաբուժություն
Մանկական
հիվանդություններն
ամբողջությամբ
Педиатрия
Детские
болезни
целом
Амарян
торы
манифестации
периодической
детей
//
Наука
образование
.-2009.-N 3.-
6691.
Сравнительный
анализ
врожденных
пороков
Республике
последнее
десятилетие
Кялян
Захарян
Медицина
образование
. -2009.-N 3.-
ռուցքներ
Ուռուցքաբանություն
Опухоли
Онкология
6692.
Довлатян
.,
Барсегян
рака
щитевидной
железы
больных
молодого
возраста
.-2008.-
.:
Библиогр
.:
Кждрян
комбинированная
терапия
онкологических
//
Библиогр
.: 8
616.1
անոթային
համակարգի
արյան
հիվանդություններ
Սրտաբանություն
Заболевания
сосудистой
системы
Кардиология
6694.
Ջիվանյան
.,
Կարապետյան
Լիմֆոցիտի
երկրորդ
.-2009.-
15-17:
6695.
Габриелян
Давтян
Габриелян
обоснованность
применения
аторвастатина
периндоприлом
лозартаном
при
нестабильной
стенокардии
//
наука
Библиогр
6696.
Давтян
.,
Синергизм
воздействия
модуляторов
ренинангиотензиновой
системы
аторвастатина
аспирина
комбинации
клопидогрелем
при
нестабильной
стенокардии
наука
Армении
.-2008.-
. 48, N 4.-
арм
Библиогр
6697.
Эффективность
лечебно
реабилитационных
программ
артериальной
осложненных
висцеральным
ожирением
2009.-
. 49, N 2.-
Библиогр
.: 10
6698.
Особенности
ремоделирования
сердечно
сосудистой
системы
изолированной
артериальной
Ватинян
Никогосян
. //
Армении
2009.-
. 49, N 1.-
. 95-101.-
.: 21
6699.
Галстян
Галстян
реактивный
белок
сердечно
сосудистой
Армении
.-2009.-
. 49, N 1.-
Библиогр
6700.
Чилингарян
Влияние
бисопролола
периндоприла
диастолической
сердечной
2008.-
. 48, N 3.-
Рез
Чилингарян
функциональная
перестройка
левого
желудочка
предсердия
при
инфарктах
миокарда
различной
локализации
//
.-2008.-
. 98-106.-
Библиогр
.:
Մարսողական
համակարգի
հիվանդություններ
пищеварительной
системы
Ավագյան
.,
Բարսեղյան
Վարժապետյան
Փորձարարական
կենդանիների
լեղապարկի
ջաններում
պերիկարդով
իմպլանտացիայից
բժշկագիտ
.-2009.-
. 49,
82-90.-
անգլ
Մատենագիտ
Մկրտչյան
Բեխչետի
կլինիկական
առանձնահատկությունները
//
Հայաստանի
91-98.-
անգլ
Մատենագիտ
Саркисянц
Отличия
динамике
хроническим
вирусным
ответивших
пегинтерфероном
рибавирином
2009.-
. 49, N 1.-
. 102-109.-
.: 9
6705.
Шахраманян
Сексуальные
сахарном
диабете
Армении
. 15-30.-
Библиогр
Ստոմատոլոգիա
Стоматология
Պողոսյան
.,
Հովհաննիսյան
Խաչատրյան
բնածին
ճեղքվածքները
ընդհանուր
բուժման
տեցումները
Լրաբեր
ատամնաբուժ
դիմածնոտ
2009.-
անգլ
6707.
Некоторые
неблагоприятного
воздействия
фторпрофилактики
стоматологии
стоматологии
лицевой
.-2009.-N 3.-
Содерж
алгоминий
болезнь
Андриасян
Библиогр
6708.
Погосян
Даштоян
.,
Сепян
аления
поросячьего
кортикального
костного
матрикса
стоматологии
лицевой
Библиогр
Тохунц
клиническими
пародонта
структурно
функциональными
эмали
//
стоматологии
лицевой
616.4
Արյունաստեղծ
համակարգի
ներքին
սեկրեցիայի
գեղձերի
հիվանդություններ
Լիմֆատիկ
համակարգի
հիվանդություններ
Заболевания
кроветворной
системы
желез
внутренней
секреции
Эндокринные
заболевания
Заболевания
лимфатической
системы
6710.
Բաբայան
Գոհար
Ինչպես
խուսափել
կոմաներից
: [
էնդոկրինոլոգ
Արմենիա
ֆարմ
.-2009-2010.-
Казанчян
Кнарик
Эндемический
.-2009-2010.-
6712.
Преувеличение
роли
хронического
простатита
Давтян
Шахраманян
Мед
. 3-15.-
арм
Библиогр
Ջղախտաբանություն
Նյարդաբանություն
Невропатология
Неврология
6713.
Енкоян
Краткий
современного
представления
образование
.-2009.-N 3.-
Библиогр
Հոգեբուժություն
Психиатрия
6714.
Ներսիսյան
Արմեն
բառերի
ծովաձայն
հնչեցումով
Հարցազրույց հոգեբույժ
առավ
Արզումանյանը
] //
Արմենիա
.-2009-2010.-
120-121:
6715.
Рош
синдром
как
шизофренического
процесса
и
. 133-136.-
Рез
Библиогр
назв
Текст
6716.
Секоян
Корреляционный
факторный
анализ
личностных
характеристик
аспекты
трансформации
//
Армении
. 87-98.-
Библиогр
Վարակիչ
հիվանդություններ
Инфекционные
заболевания
6717.
Цаканян
Алексанян
хеликобактериозов
. 51-56.-
Библиогр
6718.
Цаканян
.-2009.-
. 49, N 2.-
Библиогр
Վիրաբուժություն
Ортопедия
6719.
Ամիրյան
կարերի
սինթետիկ
տրանսպլանտատների
նոր
մոդիֆիկացիա
արդյունքների
վերլուծության
.-2008.-
. 48,
99-103.-
6720
Егиазарян
Актуальные
проблемы
совершенствования
детской
офтальмологической
помощи
Ширакский
Армении
Библиогр
Ակնաբուժություն
Офтальмология
6721.
Егиазарян
распространенности
детской
зависимости
отдаленных
социально
экономических
Спитакского
землетрясения
лет
.-2008.-
Библиогр
Эффективность
ацетилкарнозина
диабетической
Оганесян
копян
//
Գինեկոլոգիա
Մանկաբարձություն
Մելիքսեթյան
Արտակ
կաթնասնկախտին
ֆլյուկոստատ
Հարցազրույց մանկաբարձ
Մելիքսեթյանի
Մկրտչյանը
] //
Արմենիա
.-2009-2010.-
6724.
Частота
беременности
гбашян
Мусаелян
Захарян
Համեմատական
ախտաբանություն
Անասնաբուժություն
Сравнительная
патология
Ветеринария
Բաղիյան
եղջերավոր
բրուցելյոզի
հետադարձ
վերլուծության
9-10.-
Ամփոփումը
անգլ
Մանասյան
Պետոյան
Նորածին
հորթերի
դիսպեպսիան
հանրապետության
Ագրոգիտություն
431-433.-
Մարգարյան
Մովսիսյան
Սողոմոնյան
Կենդանիների
սկզբունքները
2009.-
434-438.-
Մխիթարյան
ցուցանիշների
երավոր
անասունների
նոր
կիրառման
79-81.-
Մատենագիտ
անուն
6729.
Նաղաշյան
Գրիգորյան
սարկոպտոզի
արտահայտվածությունը
//
2009.-
76-78:
Ինժեներական
գործ
Տեխնիկան
ամբողջությամբ
Инженерное
дело
Техника
целом
Չիտչյան
Տեխնոֆիտ
ընկերության
ագործակցությունը
հուսալի
: [
ընկ
] //
մեգըզին
80-82:
Նյութերի
Ապրանքագիտություն
Ուժային
կայանքներ
Ընդհանուր
էներգետիկա
Испытание
материалов
Товароведение
станции
Общая
энергетика
Բաբայան
Թամարա
էներգախնայողական
միջոցառումները
կրճատում
էներգետիկ
ծախսերը
Հարցազրույց
վերականգնվող
էներգետիկայի
հիմնադրամի
Բաբայանի
] //
մեգըզին
84-86.
6732.
Շամամյան
ՋԷԿ
երի
մակերևութային
կոնդենսատորների
հետևանքով
հզորության
մաթեմատիկական
մոդելի
մշակումը
.-2009.-
377-380.-
անգլ
6733.
Давтян
Тарифная
формирования
нергетической
безопасности
акад
.-2009.-
. 381-385.-
Хачатрян
Бадалян
Гулян
программа
реализации
модели
активной
одной
эквивалентной
электроэнергетической
акад
.-2009.-
. 364-373.-
Рез
Ընդհանուր
մեքենաշինություն
Միջուկային
տեխնիկա
Էլեկտրատեխնիկա
Մեքենաշինության
տեխնոլոգիա
машиностроение
Ядерная
техника
Электротехника
Технология
машиностроения
հսկայի
“Հայ-էլեկտրամեքենա
Պատնեշ
18-23.-
Геворкян
Геворкян
Серпентиниты
ядерных
реакторов
Геология
2009.- N 3.-
Էլեկտրատեխնիկա
Электротехника
6737.
Այվազյան
.,
Բարսեղյան
.,
Կիրակոսյան
ցով
լուսաէլեկտրական
համակարգի
հզորության
մասին
.-2009.-
429-434.-
6738.
Ղազարյան
.,
Գևորգյան
Հիդրոգեներատորի
անհամաչափ
մոդելավորման
թվային
մեթոդներով
Հայաստանի
ակադեմիայի
.-2009.-
355-358.-
Айвазян
Расчет
напряжений
подложка
.-2009.-
Манукян
Малоэлементный
резонансный
входом
диодами
//
Инж
акад
.-2009.-
. 359-363.-
Ռադիոտեխնիկա
կտրոնիկա
Էլեկտրակապ
Радиотехника
Электроника
Электросвязь
6741.
Թարփոշյան
Վասակ
շուկայում
մրցակցությունը
մեգըզին
6-9:
6742.
Յիրիկյան
Ռալֆ
Համարձակություն
Հարցազրույց
Յիրիկյանի
//
.-2009.-
94-97:
Ջերմային
շարժիչներ
շոգեմեքենաներից
շոգետուրբիններից
Պնևմոէներգետիկա
Հեղուկների
գազերի
փոխադրումը
բաշխումը
պահումը
двигатели
кроме
паровых
машин
паровых
Пневмоэнергетика
Транспортирование
распределение
хранение
жидкостей
газов
Գևորգյան
Առաջնահերթություն
Բնական գազի
ՍՊԸ
մասին
] //
.-2009.-
22-24:
Մետաղների
մշակումը
Обработка
металлов
6744.
Հակաշփական
փոշեհամաձուլվածքների
առանձնահատկությունները
Աղբալյան
Կարապետյան
Պետրոսյան
.-2009.-
403-408.-
.,
ռնային
Ագիարյան
Սիրանուշ
ոչինչ
հենց
:[
Հանքագործ
] //
մետալուրգ
.-2009.-
6746.
Առաքելյան
Հասմիկ
Լեռնային
Ս. Գալստյանի մասին ] //
մետալուրգ
.-2009.-
22-24:
Գարեգինյան
Աշոտ
Հավատարիմ
ընտրած
մասնագիտությանը
Լեռնային
ինժեներ
Գրիգորյանի
] //
քագործ
մետալուրգ
12-13:
Աշոտ
Մարկշեյդերական
Հանքարդյունաբ
.] //
Հանքագործ
մետալուրգ
Մակաբացման
ապարների
Մանուկյան
Հանքագործ
մետալուրգ
Մատենագիտ
անուն
Մկրտչյան
լեռնային] արտադրության
դեմքն
Հանքագործ
մետալուրգ
Алоян
Золотоносные
рифтогенные
конглобрекчии
Армении
акад
. 391-395.-
Библиогр
6752.
Аракелян
Асмик
Знаток
Авак Галстян
] //
металлург
Ռազմական
տեխնիկա
Военная
техника
6753.
Մինասյան
Կուրացնող
լազեր
մոտ
ապագայի
զենք
//
Հայկ
բանակ
4.-
91-96.-
Ամփոփումը
անգլ
Մատենագիտ
.` 7
անուն
Ինժեներական
կառույցների
շինարարություն
Строительство
женерных
сооружений
6754.
Հուսիկյան
Տպասալում
միացությունների
լարերի
երկարությունների
մոդելավորումը
լավարկումը
//
ակադեմիայի
.-2009.-
435-438.-
Մատենագիտ
Սանիտարական
տեխնիկա
Ջրամատակարարում
Կոյուղի
Լուսատեխնիկա
Санитарная
техника
Водоснабжение
Канализация
Светотехника
Վարդումյան
Փիրումյան
Մինասյան
ջրի
րլուծություն
հիման
//
ակադեմիայի
.-2009.-
461-
Ամփոփումը
անգլ
Մատենագիտ
Փոխադրամիջոցների
տեխնիկա
Техника
средств
транспорта
6756.
Երիցյան
Երիցյան
Ավտոմոբիլի
օգտագործման
արդյունավետության
գնահատումը
շահագործման
տարբեր
պայմաններում
//
.-2009.-
3.-
417-420:
6757.
Есаян
Вертикальные
колебания
подушке
акад
. 6, N 3.-
. 412-416.-
Գյուղատնտեսություն
Անտառային
տնտեսություն
Որսորդություն
Ձկնային
տնտեսություն
Сельское
хозяйство
Лесное
хозяйство
Охота
Рыбное
хозяйство
Անտառային
տնտեսություն
Անտառագիտություն
хозяйство
Лесоводство
6758.
Սայադյան
անտառածածկի
տեղեկատվական
Ագրոգիտություն
.-2009.-
9-10.-
470-
Ամփոփումը
անգլ
Մատենագիտ
Գյուղատնտեսություն
Сельское
хозяйство
Գյուղատնտեսական
արտադրության
կազմակերպում
կառավարում
Организация
управление
сельскохозяйственным
производством
Ալեքսանյան
Վարդան
Գյուղատնտեսական
արտադրության
հիմնախնդիրները
մարզում
Հայաստան
95-98.-
Մատենագիտ
Գևորգյան
Հետբերքահավաքային
գործընթացների
գյուղատնտեսությունում
Հայաստան
.-2009.-
10-11.-
6761.
Գևորգյան
Միխայիլ
մթերքի
գործընթացների
ներկա
հարաբերությունները
Հայաստան
.-2009.-
10-11.-
Հակոբյան
Ավետիսյան
մարզի
ագրար. ոլորտի
ական
նպատակներն
ռազմավարությունը
Ագրոգիտություն
393-398.-
Մատենագիտ
Հարությունյան
Կարինե
Հարոսյան
Սվետա
գյուղատնտեսական
արտահանման
խոչընդոտները
//
93-94:
Մանթաշյան
առանձնահատկություններն
անցումային
շրջանում
//
2009.-
8-9.-
Մատենագիտ
6765.
Ջավադյան
Բիլբուլյան
.,
Փանոսյան
խորհրդատվական
բարելավման
ուղիները
//
Ագրոգիտություն
452-457.-
6766.
.,
Маргарян
Исследование
влияния
упаковки
качественные
персика
Агронаука
.-2009.- N 9-10.-
442-446.-
Рез
Библиогр
Գյուղատնտեսական
մեքենաներ
գործիքներ
Գյուղատնտեսական
սարքավորումներ
скохозяйственные
машины
орудия
Сельскохозяйственное
оборудование
6767.
Պետրոսյան
Հարությունյան
բարձրացման
ուղիները
Ագրոգիտություն
2009.-
458-460.-
Դաշտավարություն
Դաշտային
մշակաբույսեր
Полеводство
культуры
6768.
Եղիազարյան
Ղազանչյան
Մանուկյան
Ծխախոտի
ֆերմենտացիայի
նախալեռնային
ում
Ագրոգիտություն
.-2009.-
415-417.-
6769.
Հարությունյան
Պետրոսյան
Հարությունյան
Ծխախոտի
տարբեր
սորտերի
տամկեցումը
չորացումը
մարզի
պայմաններում
Ագրոգիտորթյուն
9-10.-
418-420.-
Ամփոփումը
Այգեգործություն
Պտղաբուծություն
Садоводство
Բարսեղյան
երկարության
բեռնվածության
րի
վազերի
բերքատվության
//
Ագրոգիտություն
.-2009.-
9-10.-
423-426.-
6771.
Հարությունյան
Հարությունյան
.,
Խալաթյան
Կլիմայի
տաքացման
Հայաստանի
գինեգործության
մասնագիտացման
հարցեր
Ագրոգիտություն
461-465.-
Մատենագիտ
Բանջարաբուծություն
դեկորատիվ
այգեգործություն
Овощеводство
декоративное
садоводство
Գևորգյան
սխեմաների
պոմիդորի
հավաքածուի
սորտանմուշների
արդյունավետության
.-2009.-
9-10.-
401-404.-
Մատենագիտ
Եդոյան
Եդոյան
օգտագործումը
գյուղատնտեսության
ինտենսիվացման
բժշկության
գետնախնձորի
//
հանդես
րաբյան
Գրիգորյան
.,
Ղազարյան
Պոմիդորի
սերմնաբուծական
հետազոտության
արդյունքները
//
Ագրոգիտություն
398-400.-
Սառիկյան
Բանջարեղենի
կենտրոնի
հավաքածուից
ներմուծված
բադրիջանի
նոր
սորտերի
հիբրիդների
արդյունքները
Ագրոգիտություն
9-10.-
05-408.-
Մատենագիտ
Անասնաբուծություն
Животноводство
Գիլոյան
Աբրահամյան
կաթնաթթվային
//
Ագրոգիտություն
Թիվ
9-10.-
412-414.-
6777.
Григорян
Мкртчян
.,
Саркисян
эффективность
некоторых
биостимуляторов
животноводстве
սորդություն
Ձկնային
տնտեսություն
Ձկնորսություն
Охота
Рыбное
хозяйство
Рыболовство
6778.
Հովհաննիսյան
.,
Սարգսյան
.,
Հարությունյան
Արդյունագործական
ձկնաբուծության
զարգացման
հեռանկարները
9-10.-
Ամփոփումը
անգլ
Տնարարություն
Կենցաղի
ծառայություն
Домоводство
быта
6779.
Ներսիսյան
շահում
երբ
նրանում
”:
“Սիլաչի
հյուրանոցի
մեգըզին
.-2009.-
Թիվ
5.-
42-45:
Ձեռնարկությունների
Արտադրության
կազմակերպում
Առևտուր
տրանսպորտ
Управление
предприятиями
Организация
Торговля
транспорт
Հաշվապահություն
Հաշվետարություն
Бухгалтерия
Счетоводство
6780.
Առաքելյան
Արշակ
Ֆինանսական
արդյունքների
ին
ներքին
աուդիտի
գործառույթների
արդյունավետության
գնահատումը
.-2009.-
67-69:
6781.
Կոստանյան
Գոհար
Ներխմբային
ներդրման
ուղիները
հանգույցներում
//
69-71.-
Մատենագիտ
անուն
Ղազարյան
Սոնա
Ներդրումային
ծախսերի
հաշվապահական
//
.-2009.-
10-11.-
Արտադրության
կազմակերպում
Ձեռնարկությունների
էկոնոմիկա
Առևտրի
կազմակերպումը
նիկան
Организация
производства
Экономика
предприятий
Организация
техника
торговли
Այվազյան
Ծառայությունների
ենթակառուցվածքի
մակարդակների
ինստիտուցիոնալ
էկոն
Թիվ
10-11.-
112-118:
Արուսյակ
թվականի
չորրորդ
եռամսյակի
մարքեթինգի
մոնիթորինգային
հետազոտությունների
արդյունքները
//
.-2009.-
6785.
Գրիգորյան
Արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
առանձնահատկությունները
որամուծությամբ
կայացման
հիմնավորումը
Ճարտարագիտ
.-2009.-
343-345.-
Ամփոփումը
6786.
Պապոյան
Գևորգ
Փոխհարաբերությունների
մարքեթինգի
փոխհարաբերությունների
շինանյութերի
օրինակով
Հայաստան
.-2009.-
10-11.-
22-24.-
Մատենագիտ
Սարգսյան
Նաիրա
մթնոլորտը
որպես
մերչանդայզինգի
.-2009.-
10-11.-
110-11:
Սարգսյան
Նաիրա
Մերչանդայզինգի
ներդրման
առևտրային
կազմակերպություններում
Հայաստան
.-2009.-
10-11.-
09:
Օհաջանյան
.,
Ղուդրատյան
Աղաբաբյան
կայացման
հիմնախնդիրները
//
ակադեմիայի
.-2009.-
335-
Ամփոփումը
անգլ
Գովազդ
Տեղեկատվության
համակարգ
Реклама
Система
информации
Աբրահամյան
Մարիանա
Նորամուծությունների
մարքեթինգային
գործիքներում
գովազդ. շուկայում] // Հայաստան. ֆին. և էկոն.-2009.-
8-9.-
Մատենագիտ
տիրոսյան
Արա
Վերականգնման
միտումներ
շուկայում
մեգըզին
Քիմիական
տեխնոլոգիա
Քիմիական
արդյունաբերություն
Հարակից
ճյուղեր
Химическая
технология
Химическая
промышленность
Родственные
отрасли
Հիմնական
քիմիական
արդյունաբերության
արտադրանքներ
նյութեր
Վառելանյութ
Продукты
основной
химической
промышленности
Взрывчатые
вещества
Топливо
латексов
хлоропрен
эмульгатора
Надарян
. 435-438.-
Библиогр
.: 7
Ханамирова
Адимосян
Апресян
Механохимический
твердофазный
субмикрокристаллического
модифицированного
корунда
Армении
. 62, N 3-4.-
. 339-346.-
Библиогр
6794.
Ханамирова
.,
Адимосян
.,
Апресян
Разработка
различных
способов
получения
ультрадисперсной
алюмомагниевой
шпинели
.-2009.-
. 62, N 3-4.-
. 347-354.-
Библиогр
Хачатрян
.,
Влияние
получения
металлического
коррозионное
поведение
40%
растворе
Армении
. 62, N 3-4.-
. 291-297.-
м
Библиогр
назв
Մանրէակենսաբանական
արտադրություններ
Սննդի
արդյունաբերություն
Микробиологические
производства
Пищевая
промышленность
Հովհաննիսյան
.,
Նազարյան
սպիտակուցի
ազդեցության
հետազոտությունը
թխվացքաբլիթի
.-2009.-
447-451.-
Ամփոփումը
6797.
Մուրադյան
Բուսական
սպիրտային
ամինաթթուների
որոշ
վիտամինների
Ագրոգիտություն
0.-
439-442.-
Ներսիսյան
Գինեգործության
ոլորտում
ունենում
մեգըզին
2009.-
88-91:
6799.
Казумов
.,
Казумян
компонентов
осадка
образующегося
выдержки
Агронаука
. 420-422.-
Рез
Մետալուրգիա
Մետաղներ
համաձուլվածքներ
аллургия
Металлы
сплавы
Կարապետյան
Գենիկ
Հայաստանն
բավարարում
մոլիբդենի
տոկոսը
Հարցազրույց «Մաքուր
երկաթ
ընկ
Հակոբյանը
մեգըզին
32-34:
Հովհաննիսյան
կարբոջերմային
վերականգնումը
ռենիումի
ստացումը
ակադեմիայի
.-2009.-
409-411.-
նագիտ
Алоян
Гидроминеральные
как
редкие
щелочные
металлы
акад
.-2009.-
. 386-390.-
Библиогр
назв
Они
б Ахтал. горн.-обогатит. комб
.] //
. 56-57.
Արդյունաբերության
արհեստների
տարբեր
ճյուղեր
Մեխանիկական
տեխնոլոգիա
Различные
промышленности
ремесла
Механическая
ղյա
իրերի
արտադրություն
изделий
металлов
6804.
Հակոբյան
Հասմիկ
Ինչպես
մրցունակ
ադամանդագործությունն
ոսկերչությունը
Կառավարությունը
փոփոխությունների
//
մեգըզին
Փայտամշակման
արդյունաբերություն
Деревообрабатывающая
промышленность
Փայտանյութի
պնդության
որոշումը
Աբովյանի
մշակված
մեթոդով
Հարությունյան
Ամփոփումը
անգլ
Վերջնական
արտադրանք
արդյունաբերության
արհեստների
ճյուղեր
Ճշգրիտ
մեխանիկա
Различные
промышленности
ремесла
производящие
конечную
продукцию
Точная
механика
Ճշգրիտ
մեխանիկա
Точная
механика
Հաշվողական
տեխնիկա
Ավտոմատիկա
Вычислительная
техника
Автоматика
Մուկոյան
ծրագրերի
առանձնահատկությունները
Բնագետ
.-2009.-
դյան
Կոդ
տվյալների
հաշվարկման
Հայաստանի
ճարտարագիտ
ակադեմիայի
լրաբեր
.-2009.-
451-453.-
6808.
Программное
обеспечение
биомедицинских
исследований
Стакян
Айвазян
акад
. 439-445.-
Библиогр
.: 6
6809.
Сеферян
Элбакян
многоканальная
ионометрическая
НАН
.-2009.-
Библиогр
в
6810.
Согомонян
Разработка
сканирования
поверхности
помощью
лазерного
дальномера
Вестн
акад
. 6, N 3.-
. 446-447.-
արդյունաբերություն
Швейная
промышленность
Арамян
джентльмены
предпочитают
погорячее
Стефано
Риччи
О законодателя
мод
одежды
] //
2009.-N 8-9.-
Շինարարություն
Շինանյութեր
Շինմոնտաժային
աշխատանքներ
оительство
Строительные
материалы
монтажные
работы
6812.
Աբրահամյան
Նշան
Յուրաքանչյուր
երկրի
դարավոր
Հարցազրույց «Տոնուս
ընկ
տնօրեն
Աբրահամյանի
առավ
Սաֆարյանը
] //
.-2009.-Ex
116:
Ախոյան
Ստեփան
Մենք
երեք
մասնակցում
ենք
մասշտաբով
երեք
Հարցազրույց «Սպիտակ տնակ» ՍՊԸ տնօրեն
Գրիգորյանը
.-2009.-
11.-
107-109:
Կաուստիկ
դոլոմիտով
հատիկավորված
փրփրապակիներով
բետոնների
հատկությունների
հետազոտումը
Ոսկանյան
//
Հայաստանի
ակադեմիայի
.-2009.-
396-399.-
Սահակյան
խողովակաբետոնների
համեմատական
կրողունակությունը
տարբեր
ունեցող
բետոնների
դեպքում
Հայաստանի
.-2009.-
400-402.-
Ամփոփումը՝
ԱՐՎԵՍՏ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԽԱՂԵՐ
ՍՊՈՐՏ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
СПОРТ
Արվեստի
տեսություն
պատմություն
Արվեստի
ընդհանուր
հարցեր
история
искусства
Общие
вопросы
искусства
Արզումանյան
Սվետլանա
Նախնադարյան
թատրոնի
128-135.-
Մատենագիտ
6817.
Аветисян
неповторимая
сть
О выходе
Тигранов
100-
летию
рождения
Материалы
Воспоминания
,,] //
2009.-N 1-2.-
. 108-109.
Ճարտարապետություն
Архитектура
Арзангулян
Эмиль
Эмоциональная
архитектура
Беседа
архит
Арзангуляном
Записала
] // Design de luxe.-2009.-N 5.-
. 96-100.
6819.
Черкезян
Мгер
Опасные
Беседа
Черкезяном
писала
] // Design de luxe.-2009.-N 5.-
. 102-105.
Պլաստիկ
արվեստներ
Пластические
искусства
Քանդակագործություն
Скульптура
Խալաթյան
Սամվել
Արարչատու
ոգեղենություն
Խաչքարագործ Ս.Դանիելյանի մասին] //
.-2009.-
Քանդակագործը
Ա.Մարգարյանի
(
մասին
] //
2009.-
22.-
Նկարչություն
գծագրություն
Դեկորատիվ
կիրառական
արվեստ
Գեղարվեստական
արհեստներ
Դիզայն
Рисование
Декоративное
кусство
Художественные
промыслы
Дизайн
6822.
Սիմոնյան
նոր
որդեգիրը
: [
Գոբելենագործ
Ղաբուզյանի
.-2009.-
22.-
Գեղանկարչություն
Գրաֆիկա
Փորագրանկար
Живопись
Графика
Гравюра
Անհատական
ցուցահանդես
նկարչի
տանը
Գեղանկ. Վ.Մերջանյանի
ցուցահանդեսի
] //
Մաշտոց
.-2009.-
22.-
Գալստյան
Մինաս
Ավետիսյան
բնանկարների
Արվեստ
27-31:
Գամաղելյան
Վարդիթեր
Բարձրաբերձ
հայրենյաց
երկիր
Գեղանկ
Թերզյանի
մասին
] //
.-2009.-
նկարիչ
Ա.Կ.Խաչատրյանի
մասին
] //
6827.
Գրիգորյան
Կարեն
Սիրել
միգուցե
...»:
Հարցազրույց նկ., լուսանկ., հեռուստալրագրող
Գրիգորյանի
Մամուլյանը
] //
.-2009-10.-
16-19:
Երզնկյան
Մերի
Հավատով
ներշնչված
գեղեցկությունը
Գեղանկ. Լ.Ներսիսյանի մասին] //
.-2009.-
իկ
Ամենավատ
նույնիսկ
երբ
Հարցազրույց նկ. Վ.Զաքարյանի հետ / Գրի առավ Լ.Սաֆարյանը] // Դե ֆակտո.-2009.-
11.-
112-115:
6830.
Խալաթյան
Սամվել
րոպեի
մասին
Գեղանկ
բանաստեղծ
] //
Խաչատրյան
Արմինե
Գեղանկարիչ
կ
Ղարաբեկյանի
//
.-2009.-
Խաչիկ
Ղարաբեկյանից
հետո
Նկ. Գ.Պ.Թադևոսյանի
մասին
] //
6833.
Խաչիկյան
Վահրամ
Ստեփան
Գեղանկարչի մասին
] //
6834.
Խլղաթյան
Էդվարդ
Խաչիկը
Գեղանկ. Խ.Ղարաբեկյանի
] //
.-2009.-
Հարությունյան
հուշում
վերահաս
Աշխարհահռչակ
] //
Արմենիա
.-2009-2010.-
122-123:
6836.
Յուրի
Աքուլյան
Գեղանկարչի մասին
Ստեփանյան
Մարինա
Սեյրան
մարդը
//
Թիվ
62-69:
Վալմարի
ոգեղեն
Գեղանկարչի մասին
Վաչոյի
Գեղանկ. Վ.Անտոնյանի մասին
Լուսանկարչություն
Կինեմատոգրաֆիա
Կինոարվեստ
կինոֆիլմեր
791.43)
Фотография
Кинематография
Киноискусство
кинофильмы
. 791.43)
6840.
Եսայանց
Ասատուր
Հարցազրույց լուսանկ. Ա.Եսայանցի հետ] //
58-59:
Երաժշտություն
Музыка
6841.
Ադամյան
Սամվել
Արվեստ
2009.-
1-2.-
Աղայան
Ռիտա
վերածննդի
ղողանջները
Գյումրու
երաժշտ
մշակույթի
զարգացման
մասին
] //
Արվեստ
102-105:
Քրիստի
Հարցազրույց երգչուհի
] // BOOM.-
2009.-
Արամե
27-
»: [
Հարցազրույց
երգիչ
Արամեի
առավ
Պետրոսյանը
22-23:
6845.
Դաշյան
Թաթա
Երգչի
մասին
] // BOOM.-2009.-
11.-
6846.
Կարոյան
Մարինե
Կանխատեսման
երաժշտությունը
գործընթացում
Մանկավարժ
հիմնախնդիրներ
.-2009.-
179-184.-
Մատենագիտ
6847.
Կիրակոսյան
Մարիամ
Հեղափոխական
երգը
որպես
մարդու
Թիվ
Հայկո
Հայոց
համազգային
շոու
բիզնես
Հարցազրույց երգիչ
22-23:
Հովհաննիսյան
Լիլիթ
Հարցազրույց
երգչուհի
Հովհաննիսյանի
առավ
Հովհաննիսյան
Սիմոն
Ամենացնցող
նոր
Հարցազրույց կոմպոզիտոր
Հովհաննիսյանի
] //
Արմենիա
.-2009-2010.-
6851.
Հովսեփյան
Լռությունն
ռեփերը
... : [
երգիչ
Հովսեփյանի
հետ
Շահբազյանը
Մանուկյան
Մանուկ
Աշուղ
Ջիվանի
Արվեստ
12-14:
մազերս
Հարցազրույց երգիչ
Մհերի
հետ
առավ
] //
6854.
Նավոյան
Գյոդակյան
Հայաստանի
գործչի
երաժշտագետի
Արվեստ
.-2009.-
Թիվ
1-2.-
32-34:
Չթչյան
Հիշողություններ
ուսուցչիս
մասին
Երաժիշտ Գ.Եղիազարյանի մասին
] //
Արվեստ
ժամանակ
Թիվ
67-69:
Պեպելյան
Քրիստինե
միշտ
Հարցազրույց երգչուհի
6857.
Պետրոսյան
Շուշան
արտիստն
երկար
կյանք
ունենալ
պետք
Հարցազրույց երգչուհի
] //
Պետրոսյան
Սարգիս
Արվեստ
6859.
Авдалян
национальное
Искусство
.-2009.-N 1-2.-
Библиогр
6860.
Айрапетян
Нина
Некоторые
аспекты
эстетических
Клода
Дебюсси
//
.-2009.-N 1-2.-
6861.
Варданян
Сильва
значение
хорового
формировании
становлении
молодого
//
2009.-N 1-2.-
Библиогр
Давтян
Музыкант
Давтян
дипломата
Беседа
втяном
Записала
Наргаян
Искусство
.-2009.-N
. 106-107.
6863.
Коган
Павел
Высокие
Беседа
великим
концерте
Ереване
Записала
Шамцян
] // Design de Luxe.-
2009.-N 5.-
6864.
Саркисян
Светлана
ереванский
фестиваль
Искусство
.-2009.-N 1-2.-
6865.
Саркисян
Светлана
армяно
польской
дружбы
Ереванские
концерты
ндерецкого
//
Искусство
.-2009.-N 1-2.-
Հանդիսախաղային
արվեստներ
Զանգվածային
զվարճություններ
Խաղեր
Зрелищные
искусства
Массовые
развлечения
Спорт
Զանգվածային
զվարճություններ
խաղեր
Массовые
развлечения
игры
6866.
Հարությումյան
Գոհար
անթաքույց
Հարցազրույց
Հայաստան
տիտղոսակիր
Հարությունյանի
Մելիքյանը
.-2009-2010.-
12-
6867.
Հովհաննիսյան
Լեոնիդ
Ենգիբարյան
Կրկեսի դերասանի
6868.
Օրդոյան
Գրիգոր
Կրկեսային
թատերային
//
թատրոնի
15-29.-
Մատենագիտ
Կինոարվեստ
Կինոֆիլմեր
Киноискусство
Кинофильмы
6869.
Ազատյան
Արեգ
Կինոփառատոնն
տարածման
շարժառիթ
.-2009.-
Մատենագիտ
Ազատյան
Արեգ
Մտորումների
չափանիշների
1-2.-
6871.
Ազատյան
Արեգ
Սե՞ր
պոռնոգրաֆիա
չարաշահումներ
//
թատրոնի
79-84.-
Մատենագիտ
6872.
Պետրոսյան
Վրեժ
խնդիրներ
Հանդես
թատրոնի
.-2009.-
Шамцян
Асмик
Золотая
эпох
Памяти Р.Саакянца
] // Design de Luxe.-2009.-N 5.-
.75-83.
Թատրոն
Բեմական
արվեստ
Сценическое
искусство
6874.
Բախչինյան
Արծվի
ընկերուհին
բալետը
Հանդես
թատրոնի
Թիվ
85-89.-
Մատենագիտ
6875.
Դանիելյան
Կարինե
Դերասանուհի] Վարդուհի Վարդերեսյան
Ապրենք
իմաստավորելով
րոպեն
2009-10.-
Թիվ
Կարապետյան
Էքզիստենցիալիզմը
Սամուել
Բեքեթի
թատրոնը
Գարուն
Թիվ
1-2.-
98-101.-
Մատենագիտ
Հակոբջանյան
Լենդրոշ
Թատրոնի
զինվորն
գեներալը
Դերասան-ռեժիսոր, Ստեփանավանի քաղ
թատրոնի
գեղ
ղեկ
Միքայելյանի
] //
.-2009.-
Հասմիկյան
Հասմիկ
անհրաժեշտությունը
թատերգ. մեջ] // Հանդես
թատրոնի
.-2009.-
60-68:
6879.
Հարությունյան
Լևոն
Ամանորին
տնեցիներին
Հարցազրույց դերասան
Հարությունյանի
հետ
6880.
Հովակիմյան
Լիլիան
Թենեսի
թատրոնն
թատրոնի
Մատենագիտ
անուն
6881.
Հովհաննիսյան
Մկրտիչ
Ջանանի
կերպավորած
դրական
հերոսները
Հանդես
թատրոնի
46-53.-
Մատենագիտ
6882.
Հովհաննիսյան
ուրախանալու
ունի
Դերասան
մասին
] // Joker.-2009.-
Հովհաննիսյան
Տաթևիկ
Բեմում
Կարպ
... :[
երաժշտ
թատրոնի
Joker.-2009.-
4.-
Մարտիրոսյան
Տիգրան
Հոգեվերլուծությունն
թատեր. արվեստում] // Հանդես / Երևանի թատրոնի
Թիվ
69-73.-
Մատենագիտ
6885.
Մութաֆյան
Լևոն
գեղագիտության
մայրիկը
երեխաները
բեմադր
մասին
Հանդես
թատրոնի
Մատենագիտ
6886.
Մութաֆյան
Լևոն
Խորեն
Աբրահամյանի
Գյումրու
թատրոնը
Արվեստ
15-26:
6887.
Պողոսյան
Քրիստինե
որտեղ
երեխաները
//
թատրոնի
պետ
43-45:
6888.
Սարգսյան
Նարինե
Թատերական
բարեփոխումների
գործընթացը
1986-1987
թատերաշրջանի
երևանյան
պրեմիերաները
թատրոնի
6889.
Տելյակովսկի
Օրագրերից
Հրապարակումը
ծանոթագր
Գևորգյանի
թատրոնի
2009.-
94-107:
6890.
Սարգսյան
Վիկտորիա
Բեմի
նվիրյալը
Հայաստանի ժող. արտիստուհի Ժ.Թովմասյանի մասին
] //
Արվեստ
Погосян
Микаэл
Сюзан
интерьере
Беседа
актером
] // Design de Luxe.-2009.-
. 106-109.
Սեղանի
խաղեր
Настольные
6892.
Գլենդելի
շախմատիստների
մարզիչը
Լոս
Անջելես
թայմսը
Արմեն
Համբարձումյանի
մասին
//
Շախմատ
47.-
Եֆիմով
Իգոր
»: [
Հարցազրույց
գրոսմայստեր
Շախմատ
6894.
Լոնդոնի
մրցաշարը
Շախմատ
Հայաստան
,47.-
Լուսինե
շախմատի
չեմպիոնուհի
Շախմատ
.-2009.-
Խաչիյան
Մելիքսեթ
ապրածս
տարիներից
Հարցազրույց գրոսմայստեր
] //
Շախմատ
6897.
Հակոբյան
Վարուժան
ֆիտնեսի
գնում
Հարցազրույց շախմատիստ
Հակոբյանի
Շախմատ
2009.-
յաստանի
շախմատի
հավաքականը
աշխարհի
//
Շախմատ
45.-
Մելիքսեթ
ամերիկյան
Օփենում
Ամերիկահայ
շախմատիստների
Շախմատ
Հայաստան
.-2009.-
Մխիթարյանը
գրոսմայստերի
նորմա
Արմեն
Պրուդյանը
դարձավ
Հարավային
Ամերիկայի
չեմպիոն
//
Շախմատ
2009.-
Ֆիզիկական
կուլտուրան
ամբողջությամբ
Սպորտ
Физическая
культура
целом
Спорт
6901.
Աբրահամ
թուր
Հարցազրույց
արքա
Աբրահամի
առավ
Հովհաննիսյանը
] // Joker.-2009.-
Թիվ
4.-
50-53:
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Լեզվաբանություն
Языкознание
6902.
Բարլեզիզյան
Արամ
Բառաիմաստային
պատճենումների
լեզվամշակութային
նոր
միջավայրում
Լեզու
10-13.-
անգլ
Առանձին
լեզուներ
Լեզվախմբեր
Отдельные
Группы
языков
Արաբյան
Աննա
Անդրադարձ
կրավորականի
իմաստային
շարահյուսական
առանձնահատկությունները
գերմաներենում
Լեզու
վաբան
.-2009.-
51-57.-
Մատենագիտ
6904.
Գալոյան
Թամարա
Անգլերեն
ցուցային
բառերի
գործածության
առանձնահատկությունները
Լեզու
լեզվաբան
70-74.-
անգլ
Մատենագիտ
Խանոյան
Նելլի
Անգլերենի
one’ s way
գերմաներենի
անդրադարձ
դերանունով
առանձնահատկությունները
Լեզու
2009.-
37-44.-
Մատենագիտ
անուն
Ղազարյան
Հասմիկ
ներով
դարձվածային
միավորների
ռուսերենում
անգլերենում
//
Լեզու
58-65.-
անգլ
Մատենագիտ
6907.
Սանդուխչյան
Դարձվածքային
միավորների
բառիմաստային
առանձնահատկությունները
անգլերենում
Լեզու
.-2009.-
Մատենագիտ
Տեքստը
Հայոց
լեզու
Армянский
6908.
Ավետիսյան
Կարինե
հաղորդակցական
տիպերի
առանձնահատկությունները
Լեզու
2009.-
14-21.-
Մատենագիտ
Ամփոփումը
6909.
Ավետիսյան
Մադլեն
պարունակող
դարձվածաբանական
միավորների
հաղորդակցական
փոխակերպումը
Արվեստ
59-63.-
Մատենագիտ
անուն
6910.
Բոլոնիեզի
բնագրի
բնագրային
վերլուծության
խնդրի
մասին
//
Լեզու
.-2009.-
1.-
Մատենագիտ
Տեքստը
Խաչատրյան
Արամ
Ժամանակակից
բաղադրական
տարբերակային
Լեզու
75-81.-
Մատենագիտ
Խաչատրյան
Լալիկ
Աբրահամյան
լեզվաբան
Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ
Լեզու
.-2009.-
82-84:
Ղազարյան
Էռնա
բառերի
.-2009.-
Մելքոնյան
բայերի
համակարգն
//
33-37.-
Մատենագիտ
Միսկարյան
Հայկանուշ
Հայերենի
միտումները
Հովնաթանի
տաղերում
Էջմիածին
2009.-
123-128:
6916.
Սանթրյան
անա
Բայի
ժխտական
Լեզու
.-2009.-
22-36.-
անգլ
Մատենագիտ
.` 13
Գեղարվեստական
գրականություն
Գրականագիտություն
Художественная
литература
Литературоведение
6917.
Եղիազարյան
Արմինե
Թարգման
տես
Երևանի
թատրոնի
154-162.-
Մատենագիտ
Հայրյան
Կարեն
Հարությունյան
Տարբերություններ
իրավաբանական
խնոլոգիաներ
հոգեբան
հիմնախնդիրներ
80-87.-
Հարությունյան
Արուսյակ
Անգլերեն
իրավաբանական
թարգմանության
սկզբունքները
//
Մանկավարժ
հիմնախնդիրներ
88-96.-
6920.
Մարգարյան
Բելա
թարգմանության
վերլուծության
մեթոդական
առանձնահատկությունները
Լեզու
Թիվ
45-50.-
Առանձին
լեզուներով
կամ
առանձին
երկրների
գեղարվեստական
գրականություն
Художественная
литература
отдельных
языках
или
отдельных
стран

6921.
Լոնգֆելլլո
Հենրի
Էքսելսիոր
շարունակ
վեր
Բանաստեղծ
.]/
Լոնգֆելլո
Սպեղանի
.-2009.-
Մարկես
Գաբրիել
Գարսիա
Վերհիշելով
պոռնիկներին
Պատմվածք]/ Գաբրիել
Մարկես
Ռուս
38-91:
6923.
Չեխով
Անտոն
Կոկռոշենի
Պատմվածք]/ Անտոն Չեխով; Թարգմ
Մեսրոպյանը
.-2009.-
96-112:
6924.
Պավլովսկի
Պավել
Էլեգիա
Պիես
]/
Պավել
Պավլովսկի
Ռուս
Մութաֆյանը
.-2009.-
16-17.-
194-215:
6925.
Պֆեննինգ
Ռոլանդ
Շիմմել
Կինը
ժամանակից
Պիես
]/
Ռոլանդ
Շիմմել
Պֆեննինգ
//
216-229:
6926.
դը
Հումոր] /Ջերոմ
Ջերոմ
Մխիթարյանը
// Joker.-2009.-
6927.
Պատմվածք] /Յոզեֆ
58-63:
գրականություն
Армянская
литература
Աբէլեան
Գէորգ
Երգարան
երգեցինք
Պատմվածք] /Գէորգ Աբէլեան
16-25:
Աբրահամյան
Ժաննա
Ծանրացող
մութը
պատրույգի
վրա
Հեռաձայներդ
...»; «
մահացող
...»; «
մինչև
հարություն
Բանաստեղծ
.] /
Աբրահամյան
6930.
Ալեքսանյան
Աշոտ
իմացյալ
Բանաստեղծ
Աշոտ
Ալեքսանյան
//
.-2009.-
Այվազյան
Վարուժան
Պատմություն
ճնճղկանն
երեք
կանգնեց
Կինոսցենար
Այվազյան
//
108-131:
Այվազյան
Վարուժան
Տերությունը
Էսսե] /
Այվազյան
//
.-2009.-
40-53:
6933.
Առաքելյան
Վազգեն
Երբ
աշնան
վերջին
...»;
դառնում
իրիկնամուտին
Քնած
մեղուն
երկար
թրթռուն
կանգնել
Երեկ
երկրում
Բանաստեղծ
Առաքելյան
Նորք
.-2009.-
26-28:
6934.
Ասրյան
Աիլվա
Անտերություն
րուստներով
...»;
Ծերացած
հեքիաթ
Ձանձրույթ
Հորինիր
հորինիր
Հակասություն
պահերը
բոլոր
Գիշերային
Չարությունը
Բանաստեղծ.] /
.-2009.-
6935.
Ավագյան
Արևշատ
Հայրս
ձայնը
շարժուձևերը
ծլարձակած
սարսուռը
Շշուկներիդ
...»;«
կարել
...»..: [
Բանաստեղծ
Ավագյան
//
.-2009.-
6936.
Արամազդ
Սևակ
Գլխավոր
Պատմվածք] / Սևակ Արամազդ // Գարուն.-2009.-Թիվ 3-4.-Էջ 88-91:
6937.
Արմինե
դոգ
ուտող
Պատմվածք] /
Արմինե
//
Թիվ
6938.
Արսենյան
Արամ
Երրորդ
Պիես
] /
Արսենյան
Թիվ
16-17.-
126-143:
Բեգլարյան
Սամվել
ձմեռ
Պատմվածք
Սամվել
.-2009.-
73-86:
Բեկյան
Հոպլիտներ
...»; «
լուռ
...»;
...»; «
Գորգոնայի
ինչպես
ամպը
երկնքում
մետաստազը
21-
երկինք
մոլորակին
կնոջը
Բանաստեղծ
.]
Զավեն
Բեկյան
//
.-2009.-
1-2.-
15-17:
Գաբյան
Կանացի
Կատակերգ.] / Լիլիթ
.-2009.-
16-17.-
32-47:
Գալստյան
Գոհար
Պատմվածքներ
] /
Նորք
.-2009.-
Գասպարյան
Եսենիա
Փապուղի
Հեռագիր
Տարեդարձ
ծերուկին
Բանաստեղծ
Գասպարյան
2009.-
1-2.-
Գևորգյան
հորդորում
գիշերներում
...»: [
Բանաստեղծ
.-2009.-
Գիլանց
Գևորգ
առտնին
Էսսե
] /
Գիլանց
//
2009.-
3-4.-
6946.
Գրիգորյան
անձրևոտ
Նամակ
Պատմվածքներ
Մարգարիտա
Գրիգորյան
.-2009.-
Թիվ
3-4.-
64-68:
6947.
Գրիգորյան
Սեյրան
մեր
Մանկություն
Էսսեներ] / Սեյրան
Գրիգորյան
//
.-2009.-
3-4.-
6948.
Եղիազարյան
ինքնակենսագրության
Հուշագր.] / Ռոզա Եղիազարյան // Նորք.-2009.-
Դրամա] / Արթուր Էդար
//
173-177:
Խանջյան
Գուրգեն
Դրամա] / Գուրգեն Խանջյան
Թիվ
16-17.-
Խաչատրյան
Գագիկ
Դրամա] /
Գագիկ
Թիվ
16-17.-
84-107:
6952.
Խաչատրյան
Սաթենիկ
Կգնամ
...
...»; «
Լսափողի
անձրևն
...»; «
ինձնից
...»; «
Ժամերգության
Բանաստեղծ.] /Սաթենիկ
Խաչատրյան
Խոդիկյան
Կարինե
լուսադեմին
նրա
Պենելոպե
Պիեսներ
Կարինե
Դրամատուրգիա
.-2009.-
48-65:
Կարապետյան
Գագիկ
Միայնակ
Պիես
Դրամատուրգիա
16-17.-
161-172:
6955.
Կողբեցի
Բանաստեղծ
.] /
Վոլոդյա
//
Թիվ
Կոսյան
Սամվել
ծափահարությունների
Դրամա] / Սամվել
ատուրգիա
.-2009.-
16-17.-
66-83:
6957.
Համբարձումյան
Նաիրա
Արարումը
Անսեր
արվարձաններում
...»; «
Թռիչքը
...»; «
Ձիերի
հոգնածության
ժամանակները
...»;
Մենք
Ծնվեցինք
նույնն
...»;
ընկավ
...»; «
Ապրելու
մեջ
մացառների
Աղբամանների
մոտ
Ամեն
երեկո
Բանաստեղծ.] /
Համբարձումյան
//
.-2009.-
3-4.-
6958.
Հարությունյան
Սուսաննա
Անդուր
ճամպրուկ
Պատմվածքներ
Սուսաննա
Հարությունյան
//
.-2009.-
6959.
Հովեյան
Գրիշա
Բանաստեղծ.] / Գրիշա Հովեյան // Գարուն.-2009.-Թիվ
6960.
Հովսեփյան
Աշոտ
երազներն
մարդը
Պիես] /
//
Դրամատուրգիա
16-17.-
144-161:
Հովսեփյան
Աշոտ
Տարանցիկ
Երգիծ. պատմվածք] /
Հովսեփյան
//
.-2009.-
154-159:
Մադոյան
Վաղարշակ
Պատմվածքներ
Մադոյան
Թիվ
105-113:
6963.
Մարաբյան
Լուսինե
նց
ուրբաթը
Բանաստեղծ
.] /
Լուսինե
Թիվ
6964.
Մարուխյան
Ռուբեն
կլռիք
Պատմվածք
Ռուբեն
.-2009.-
41-70:
6965.
Մութաֆյան
Լևոն
Օրորոցային
երկուսի
Պիես
16-17.-
108-124:
6966.
Պետրոսյան
Աննա
Սպանություն
Պատմվածք] / Աննա Պետրոսյան
44-53:
6967.
Պետրոսյան
Երվանդ
Սոկրատես
Բանաստեղծ.] / Երվանդ
Պետրոսյան
.-2009.-
38-40:
Գրիգոր
Հուշագր. Սումգաիթյան ջարդերի
] /
//
38-45:
6969.
Լվացել
բոլոր
Կգամ
սպիտակ
Բանաստեղծ
Ռոբեր
//
.-2009.-
119:
6970.
գսյան
Արմինե
Էմմա
Պատմվածքներ
100-104:
Սարգսյան
Լիպարիտ
Բանաստեղծ
Լիպարիտ
.-2009.-
Թիվ
71-72:
Օտարալեզու
հայ
Иноязычные
армянские
писатели
Գրիգորենց
Արտեմ
Հուսանք
Պիես
] /
Արտեմ
Գրիգորենց
Ռուս
//
.-2009.-
16-17.-
178-193:
Թրուայա
Անրի
Ձեռքերը
Պատմվածք] / Անրի Թրուայա; Ֆրանս
Ներսիսյանը
Նորք
Թիվ
6974.
Ջանիկյան
Արիս
Քուրդը
Պատմվածք
Արսենյանը
//
Թիվ
113-128:
6975.
Սարոյան
Վիլյամ
ունեմ
Ռադիոպիես
Վիլյամ
//
Թիվ
16-17.-
Գեղարվեստական
գրականություն
մանուկների
համար
Художественная
литература
детей
Լեսինգ
Գոտհոլդ
Ծղրիդն
սոխակը
Առակներ
] /
//
Հայ
գրականություն
Армянская
литература
Գրիգորյան
Գոհար
Աշուն
Բանաստեղծ
Գրիգորյան
Հայրապետյան
Հայրապետ
Ձմեռ
Բանաստեղծ
.] /
գնացք
Դեկտ
Մուրադյան
Սուրեն
Ձմեռ
պապիկը
Բանաստեղծ
Սուրեն
Մուրադյան
Սուրեն
Բանաստեղծ
Սուրեն
սարդյան
Մարիա
Բանաստեղծ
Նավասարդյան
//
Խատուտիկ
Թիվ
6982.
Պետրոսյան
Երվանդ
պապը
Բանաստեղծ
.] /
Պետրոսյան
.-2009.-
Սահակյան
Բանաստեղծ
Անի
//
6984.
Սահակյան
Յուրի
ամենուրեք
Բանաստեղծ
Սարոյան
Վիլյամ
մարդու
նրան
ծաղրող
Գրականագիտություն
քննադատություն
Литературоведение
критика
Ասատրյան
Ռուզաննա
Ուիթմենը
Սարոյանի
4-8.-
Մատենագիտ
Բրիկյան
Սուսաննա
Մերկացված
Իտալացի
Պիրանդելլոյի
ստեղծագործ
] //
թատրոնի
Թիվ
54-59.-
Խաչատրյան
Տաթևիկ
Վերլիբրը
որպես
ոտանավորի
զարգացման
պրոբլեմ
Թիվ
78-84:
6989.
Հովեյան
Ռուզաննա
Պասոսի
միտումները
Ամերիկ
] //
Թիվ
68-71:
6990.
Սիմոնյան
Տաթև
նտազիան
Հոֆմանի
նովելներում
//
.-2009.-
72-77.-
Մատենագիտ
Հայ
գրականություն
Армянская
литература
6991.
Աբելյան
Անուշ
Քննադատությունը
Սիլյամ
Սարոյանի
հայեցակետից
74-76:
6992.
Աբրահամյան
Սուրեն
Քննադատական
հավելումներ
//
Գարուն
Թիվ
69-73:
Ալեքսանյան
Բանաստեղծն
մարդկության
Մտորումներ
Աթաբեկյանի
անուկյանի
բանաստեղծ
.-2009.-
92-99:
6994.
Ալեքսանյան
Աշոտ
պչրուհուն
բանաստեղծական
Թիվ
10-23:
Ալեքսանյան
Արամ
ստեղծագործության
մեթոդաբանության
Մատենագիտ
անուն
6996.
Անտոնյան
Լիլիթ
Հայ] գրական աստվածգիտության ակունքները
208.-
Մատենագիտ
6997.
Ավանեսյան
Արմեն
Հիշողությունը
Վ.Մուղնեցյանի
վեպի
մասին
] //
.-2009.-
120-126:
6998.
Բախչինյան
Ֆելիքս
Սփյուռքահայ
բանաստեղծի
] //
Թիվ
107-119:
6999.
Գաբրիելյան
Նորաբանությունների
հնաբանությունների
գեղարվեստական
գործառույթը
Շիրազի
քնարերգության
//
Գարուն
.-2009.-
Թիվ
3-4.-
120-124.-
Մատենագիտ
13
անուն
7000.
Գուրգեն
Հայկազի
նամակները
Նյութերի հրապարակումը
.-2009.-
87-95:
7001.
Երկանյան
Աննա
քնարերգության
Դևրիկյանի
Էջմիածին
160-167.-
Մատենագիտ
Դավթյան
Մելանյա
Ազգային
հոգեկերտվածքի
հիմնախնդիրները
հրապարակախոսության
թատրոնի
Թիվ
90-93.-
Մատենագիտ
7003.
Հակոբյան
Գայանե
Ամենայն
Հայոց
բանաստեղծն
Ամենայն
հայոց
բանաստեղծուհին
հոգևոր
առնչություններ
Հ.Թումանյան
Կապուտիկյան
] //
Էջմիածին
Թիվ
139-144.-
անուն
Հասանյան
Ալիսա
Վահան
ստեղծագործություններում
175-182.-
Մատենագիտ
Հարությունյան
Հասմիկ
Թելմանի
ավանդական
անասնապահական
մշակույթն
Հովհաննես
Թումանյանի
ստեղծագործությունների
//
Էջմիածին
145-159.-
Մատենագիտ
.`
7006.
Հարությունյան
Վալերի
մայրը
նվիրյալը
«Օրհներգվող
7007.
Հովհաննիսյան
Սուսաննա
ժողովածուի
շրջանը
Գարուն
3-4.-
125-136.-
Մատենագիտ
Ղազարյան
Նորայր
Բանաստեղծության
Այլակերպությունը
Ս.Կոսյանի «Կիսաբաց հուշեր» բանաստեղծ
մասին
] //
.-2009.-
148-153:
7009.
Ղարագյոզյան
Արմինե
Գոյության
Հ.Մաթևոսյանի
ստեղծագործ
] //
Թիվ
127-132:
Մաթևոսյան
Հրաչյա
ասելը
Աբելյան
Գ.Աբելյանի
Ցկեանս
նահատակութիւն
մասին
154-159:
7011.
Մալումյան
Գայանե
Թորոսյան
նախնյաց
հետքերով
Համանուն
պատմվածքների
մասին
] //
7012.
Մելքոնյան
Սենեքերիմ
Հովհաննես
ստեղծագործական
պատմությունից
//
Արվեստ
2009.-
1-2.-
48-54:
7013.
ինյան
Մարիամ
Լևոն
Շանթի
աստվածներ
դրամայի
պատմականությունը
կոնֆլիկտը
կառուցվածքը
.-2009.-
3.-
133-139:
7014.
Պէրթիզլեան
Ղազարեան
Մարիանա
բանաստեղծություններուն
.-2009.-
140-145:
7015.
Սարգսյան
Արտեմ
Ավետիք
անտիպ
նամակներից
134-138:
Սարինյան
Սերգեյ
Հայ
Ամփոփումը՝
Մատենագիտ
Սարուխանյան
Մուշեղ
Աճեմյանի
արծարծումները
Մահարու
.-2009.-
3-4.-
114-118.-
Մատենագիտ
7018.
Սերոբյան
Պուշկին
որոգայթները
//
թատրոնի
պետ
Վարդազարյան
քննադատության
ժանրային
մեթոդաբանությունը
.-2009.-
129-147:
Մատթեոս
աբեղա
Պողոսյան
Սեբաստացու
թեմաներով
ստեղծագործությունները
Էջմիածին
Մատենագիտ
Աբովյանի
200-
ամյակի
առթիվ
200-
летию
дня
рождения
Абовяна
Գալստյան
Աշոտ
Խաչատուր
Աբովյանի
երկրի
.-2009.-
21.-
Գլուլզադյան
Դավիթ
Աբովյանը
մենք
2009.-
Դոլուխանյան
Աելիտա
Հայաստանի
վեպի
Թիվ
7024.
Ղուկասյան
Արտուշ
Ոգեղեն
ժառանգորդություն
Մարդոյան
Սուսաննա
Աբովյանի
գործունեությունը
//
7026.
Ռուզաննա
Աբովյանը
դաստիարակության
ընդհանուր
դրույթները
Մաշտոց
.-2009.-
Թիվ
Մատենագիտ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
ИСТОРИЯ
Տոհմաբանություն
Генеология
Զավրիև
Միրզոյան
Սոնյա
Զավարյան
Զավրիևների
տոհմագրությունը
Հյուսիսային Լոռու
Սոմխեթի
երը
] //
30-46.-
Մատենագիտ
Դրոշներ
տոհմանշաններ
այլն
Флаги
знамена
7028.
Համբարձումյան
խորհրդանիշները
.-2009.-
Պատմություն
История
Պատմական
գիտություններ
Պատմական
օժանդակ
առարկաներ
Исторические
науки
Вспомогательные
исторические
дисциплины
7029.
Բրուտեան
Գրիգոր
պատկերացումները
համակարգում
Էջմիածին
Մատենագիտ
անուն
Շիրինյան
շարք
աղբյուրների
.-2009.-
84-97.-
Մատենագիտ
Առանձին
երկրների
միջին
նորագույն
պատմություն
История
средних
веков
нового
новейшего
времени
отдельных
стран
Առաջին
Պատնեշ
Տեքստը՝
անգլ
Առուշանյան
վի
Ռիբենտրոպի
երկրորդ
պատերազմը
բանակ
.-2009.-
101-111.-
Մատենագիտ
7033.
Տերտերյան
Գագիկ
«Բեռլինյան
Թիվ
Հայաստանի
պատմություն
История
Армении
7034.
Հրաչյա
Հովսեփ
հերոս
ուսումնասիրությունը
.-2009.-
146-149:
7035.
ևմտյան
Հայաստանի
վերաշինության
1915-1917
.:
Բաբերդի
1916-1917
վիճակի
Նյութերի
հրապարակումը
171-179.-
Մատենագիտ
7036.
Գրիգորյան
Վարդան
Արարատի
գագաթին
Նվիրվում
գագաթի
նվաճման
180-
Դրօշակ
.-2009.-
10.-
39-44:
7037.
Ինչպե՞ս
կանխվեց
արևելահայության
բնաջնջումը
1905-1906
Ռոստոմի
Նյութերի
125-149:
Կարապետյան
Արմեն
դրվագ
շարժման
Էջմիածին
159-162.-
Մատենագիտ
Հակոբյան
սոցիալիստական
.-2009.-
19-27.-
Մատենագիտ
7040.
Հայկական
հողերի
խորհրդաթուրքական
բանակցություններում
(1967-1973
Գուրգեն
զեկուցագիրը
Մատենագիտ
մեծ
թղթածրարները
Նյութերի
Հարությունյանի
.-2009.-
170.-
Մատենագիտ
Շախկյան
Գառնիկ
Հայ
հուշարձանների
խնդրի
Էջմիածին
Թիվ
126-136.-
Մատենագիտ
7043.
Շիրինյան
Լևոն
Հայաստանի
անկախության
(1918
.):
//
.-2009.-
10.-
Շարունակելի
Պատմաբան
անտիպ
նամականուց
Նյութերի հրապարակումը
Գրիգորյանի
Էջմիածին
183-200:
Սարգսյան
Լևոն
` V
կարծեցյալ
Էջմիածին
90-104.-
Մատենագիտ
7046.
Հայրիկ
աբեղա
Հովհաննիսյան
Ծննդոց
վկայակոչումները
Հովհաննես
Թովմա
Արծրունու
պատմություններում
//
Էջմիածին
Մատենագիտ
.` 6
աբեղա
Խալաթյան
Պատմագիր և բանասեր
հոգևորականի
Էջմիածին
65-72.-
Մատենագիտ
Հակոբյան
րագիր
հայ- հոլանդ. կապերի մասին
23-31.-
Մատենագիտ
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
УКȺЗȺТȿЛЬ
Աբելյան
.6991
Աբելյան
Աբէլեան
Աբովյան
.(6302-03,7021-26)
.6901
Աբրահամյան
. 6301,6353
Աբրահամյան
.6929
Աբրահամյան
Աբրահամյան
.6790
Աբրահամյան
Աբրահամյան
.6992
Աբրահամյան
.6776
.6574
.6954, 6657
. 6308, 6355, 6575
. 6120, 6841
. 6516
. 6158
.6869-71
.6045
.6309, 6356, 6473, 6552
.6232
.6637
Ալեքսանյան
. 6038, 6040, 6223,
6930, 6993-95
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
. 6082, 6110, 6214
. 6157
. 6287
. 6813
.6121
.6553
. 6429-30
Աղեկյան
. 6358, 6440
Աճեմյան
.6359
. 6683-84, 6719
Այվազյան
Այվազյան
Այվազյան
Այվազյան
Այվազյան
. 6931-32
Անդրեասյան
.6310
6843
____________________________
նյութը
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
Номера
фамилиям
отраженных
алии
приводятся
скобках
.(6324)
) 6839
Աշոտյան
Աչոյան
Աչոյան
. 6311, 6353
Առաքելյան
. 6126,6780
Առաքելյան
. 6555,6666, 6746
Առաքելյան
Յու
. 6360-61
Առաքելյան
Առաքելյան
. 6362
Առաքելյան
. 6933
Առաքելյան
Առաքելյան
. 6046
. 6290, 6363
6, 6364
. 6365
. 6047
. 6064, 6934
. 6366, 6935
Ավանեսյան
Ավանեսյան
Ավետիսյան
Ավետիսյան
Ավետիսյան
Ավետիսյան
Ավետիսյան
. 6470, 6477, 6903,
(6824)
Ավետիսյան
Ավետիսյան
Ավետիսյան
Ավոյան
. 6613
903
. 6816, 6936
Արիստակեսյան
Արմեն
Խաչատրյան
Արմինե
Արսենյան
. 6938, 6974
6049
. (6301)
. (6836)
. 6710
. 6368
.6454
. 6479
. 6266
Բախչինյան
Բախչինյան
. 6234,6250
. 6725
. 6652, 6658, 6893
. 6315
.6501
5
Բերբերյան
. 6127
. (6876)
. (6093)
. 6910
Բրուտեան
. 7029
Գաբրիելյան
. 6160, 6188-89,
6198-200
Գաբրիելյան
Գաբրիելյան
Գաբրիելյան
. 6904
. 6128,6824,7021
. 6942
. 6373, 6417
. 6161
. (6746)
. 6275,6281,6505
. 6086, 6374
3
. 6653
կաթողիկոս
(6018)
. 6376
. 6035,6743,6784,6944
. 6760-61
. 6527
. 6945
. (6854)
Գյուլամիրյան
6
. 6304, 7022
. 6040
.(6830)
Գրիգորենց
. 6972
(6305)
. 6066, 6113, 6224,
6235, 6311, 6379-80, 6473
. 6317,6465,6977
. 6087, 6122, 6129-30,
6233, 6245, 6318, 6484,
6490, 6813
. 6534, 6827
. 6381,6400,6465
. 6946,7044
. (6747)
. 6087, 6151, 6947,
(6833)
. 6388,7036
. 6236
. 6382
. 6319,6875
. (6820)
. 6845,6849
. 6948,7002
. 6389,6710
. 6667
. 6378,6391
Դարբինյան
Դարբինյան
. 6320
. (7000)
. 6067-68
.6668
Դովլաթյան
. 6155
Դովլաթյան
. 6163
Ենգիբարյան
Ենգիբարյան
Երեմյան
. 6248
. 6756
. 6756
. 6375,6385-86
. 7001
. 6893
. 6395
. 6164,6202
Զավարյան
Զավարյան
. 6395
Զավրիև
. 7027
. 6829
. 6975
. 6032
6018, 6020, 6025,
6034, 6237-42, 6246, 6266,
6271, 6288, 6482, 6489
. 6069
Թարփոշյան
. 6116, 6741
Արծրունի
Թորոսյան
Թորոսյան
. (7041)
Թռչունյան
. 6476, (6612)
Թռչունյան
. 6476,(6612)
. 6973
Թումանյան
. (7002-03, 7005, 7007)
. 6249
. 6448
. 6041
.(6745)
. 6323, 6419
Լաչինյան
Լեսինգ
. 6976
6267, 6820, 6830
. 6215
. 6165
. 6905
. 6950
. 6528
. 6052, 6216, 6392,
6406, 6831, 6911
. 6276, (6826)
. 6406, 6452
. 6529, 6952
. 6394
. 6519-20
. 6896, (6899)
. 6833
. 6834
. 6291, 6805
. 6953
. 6613, 6669
Ծառուկյան
Ծատուրյան
. 6269
. 6166
91, 7038
. 6800, 6954
. 6505, 6510-11
. 6152, 6395, 6473
Կյուրեղյան
. 6396
. 6956, (7008)
. 6326, 7003
. 6252-53
. 6168, 6800, 6804
. 6327, 6477
. 6238
. 6682
. 6897
. 6134-35
Հակոբջանյան
Հակոբջանյան
Համբարձումյան
Համբարձումյան
Համբարձումյան
Համբարձումյան
Համբարձումյան
6848
Հայրապետյան
Հայրապետյան
Հայրապետյան
Հայրապետյան
Հայրապետյան
. 6124
. 6042
. 7004
Ջալալյան
Ջալալյան
. 6878
. 6763
Հարությունյան
Հարությունյան
. 6530, 6805, 6835,
6918-19
Հարությունյան
Հարությունյան
Հարությունյան
. 6090, 6866
Հարությունյան
Հարությունյան
ունյան
Հարությունյան
Հարությունյան
Հարությունյան
Հարությունյան
Հարությունյան
Հարությունյան
. 6328, 6478, 7005
Հարությունյան
Հարությունյան
. 6062, 6255, 6308
Հարությունյան
. 6329, 6479-80
Հարությունյան
Հարությունյան
Հարությունյան
Սեբաստացի
Հովհաննես
սխանակերտցի
(7046)
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
. 6330, 6366
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
. 6270, 6292, 6881
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
. 6112, 6117, 6225
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
. 6293, 6850, 7007
Հովհաննիսյան
. 6670, 6867,
6832-33, 6901
Հովհաննիսյան
. 6398, 6442
. 6256, 6960-61
. 6257
. 6169
. 6913
. 6671
. 6400, 6906
. 6401
. 6170, 6180, 7008
. 6782
. 6037, 6331, 6399,
6443, 6482
Ղարաբեկյան
. (6832, 6834)
. 6259
. 6319, 6332
. 6484, 7024
. 6330
0, (7009)
Մալումյան
. 7011
Մահմուդի
. 6485
Մամուլյան
. 6827
Մամուրյան
. (6307)
. 6404, 6409
Մայրապետյան
Մանասերյան
Մանասյան
Մանթաշյան
Մանվելյան
. 6091
Մանվելյան
Մանուկյան
. 6463
Մանուկյան
Մանուկյան
Մանուկյան
ուկյան
. 6852
Մանուկյան
. 6054, 6078, 6333
Մանուկյան
. 6334
. 6963
) (6821)
Մարդոյան
. 7025
. 6927
Մարկես
. 6922
. (6041)
Մարկոսյան
Մարկոսյան
Մարտիրոսյան
Մարտիրոսյան
Մարտիրոսյան
Մարտիրոսյան
. 6114,6481
Մարտիրոսյան
Մարտիրոսյան
. 6226
Մելիք
Մելիքյան
Մելիքյան
Մելիքյան
. 6866
Մելիքյան
. 6416
Մելիքյան
. 6604
Մելիքսեթյան
Մելքոնյան
. 6335, 6411
Մելքոնյան
. 6914
Մելքոնյան
Մելքոնյան
. 7012
Մելքումյան
. 6412
Մեսրոպյան
Մեսրոպ
Մաշտոց
(7022)
Մեսրոպյան
Մերջանյան
Մինասյան
. 6240
Մինասյան
Մինասյան
. 6171
Մինասյան
Մինասյան
. 6657
Մինասյան
. 6915
. 6172-73
Միքայելյան
. 6413-14
Միքայելյան
. (6877)
Մկրտչյան
Մկրտչյան
. 6023, 6136, 6174,
6671
Մկրտչյան
Մկրտչյան
. 6750
Մկրտչյան
. 6609
Մկրտչյան
.6683-84
Մկրտչյան
. 6092
Մկրտչյան
յան
. 6682
Մկրտչյան
Մկրտչյան
Մկրտումյան
Մհեր
Մշեցյան
. 6415
Մոքոյան
. 6072, 6337
. 6885-86, 6924, 6965
Մուկուչյան
. 6261
Մուղնեցյան
Մուսայելյան
. 6190-91
. (6043)
9-80
. 6416, 6533
Յազիչյան
. 6505,6510-12
. 6742
Յովհաննէսեան
Յուզբաշյան
. 6486
Նահապետյան
Իսրայելյան
. 6338
Նավասարդյան
Նավասարդյան
Նավասարդյան
. 6291
. 6239, 6241, 6612,
6714, 6730,6779,6798
. 6487,(6828)
9, 6973
Շահբեկյան
. 6219
. 6294
Շահմուրադյան
Շահնազարյան
Շահնազարյան
Շահնուբարյան
Շահվերդյան
Շամամյան
Շանթ
. 6139
Շարխաթունյան
Շեկոյան
Շինդյան
. 6605
. (7012)
Շիրինյան
Շիրինյան
215
Շիրինյան
. 7030
Շոլինյան
. 6923
. 6020, 6730
. 6499
. 6613
. 6553, 6555
(6989)
Պավլովսկի
. 6924
. 6175-76
. 6856
Պետոյան
Պետրոսյան
Պետրոսյան
. 6341, 6966
Պետրոսյան
. 6424-26
Պետրոսյան
Պետրոսյան
. 6967,6982
Պետրոսյան
Պետրոսյան
. 6428
Պետրոսյան
Պետրոսյան
Պետրոսյան
Պետրոսյան
. 6429-30
Պետրոսյան
Պետրոսյան
.6857
Պետրոսյան
Պետրոսյան
Պետրոսյան
Պետրոսյան
Պէրթիզլեան
.(6987)
. 6094, 6383
. 6057, 6295
. (6900)
Պֆենինգ
. 6925
. 6974
. 6968
Ջավադյան
Ջերոմ
Ջիվանի
Ջիվանյան
. 6432-33, 6554
Ջիվանշիրյան
Ռոբեր
. 6969
Ռոթ
Ռուբենյան
. 6426
. 6434, 6983
. 6177-78
5
. 6342
. 6309, 6345, 6435
. 6521
Յու
. 6140
. 6024, 7026
. 6119, 6436
. 6551
Սաղաթելյան
Յու
Սանդուխչյան
. 6916
. 6141, 6307,6339-40,
6438, 6653, 6970, 7015
. 6377
. 6971, 7045
. 6921
. 6440-42, 6475
. 6425
. 6275, 6281
. 6107, 6142, 6787-88,
6888
. 6443-44
. 6095
. 6179, 6327
Սարիբեկյան
. 6262
. 6975, 6985, (6986,
6991)
Սարուխանյան
Սարուխանյան
. 6031, 6108
. 6244
. 6157, 6244, 6269,
6812, 6829
Սեմերջյան
. 6263
Սերոբյան
. 7018
Սիմավորյան
Սիմոնյան
. 6143-44, 6489, 6537,
6575, 6822
Սիմոնյան
. 6308, 6529, 6537,
6575
Սիմոնյան
Սիմոնյան
. 6512
Սիմոնյան
. 6446
Սիմոնյան
. 6990
Սիրադեղյան
. 6538
Սողոմոնյան
Սոֆյան
Ստեփանյան
Ստեփանյան
. 6497, 6507
Ստեփանոս
Սյունեցի
Սուվարյան
. 6146,6181
Սուվարյան
Յու
(6065,6070)
. 6284
. 6378, 6391
. 6345,6449
Վարդերեսյան
Վարդումյան
Վարդումյան
. 6491,6517
. 6182, 6228, 6273
Ավետիսյան
. 6683-84
Գրիգորյան
Լևոն
6073-74
Հովհաննիսյան
(7046)
Մատթեոս
6075,7020
Միքայել
եպիսկոպոս
Սարգսյան
Պողոսյան
6077
7048
Տերոյան
. 6208, 7033
. 6540
. 6347, 6450
. 6451
. 6264
. 6389
. 6348
. 6209
. 6098-99
.6453
Փիրումյան
. 6537
Փիրումյան
3
. 6454
. 6246
. 6659
Քեշիշյան
. 6194
. 6058
. 6455
. 6231
. 6457
. 6147
Авдалян
. 6859
. 6556,6622
. 6614
. 6817
. 6460
Агабекян
. 6557
Агаловян
. 6674
. 6686
. 6793-94
. 6464
. 6739
. 6628
. 6808
. 6580,6599
. 6860
. 6627, 6636
705,6712
. 6559,6622
. 6589
. 6642,6717
. 6690
. 6631
3-94
. 6567
Аракелян
Аракелян
Аракелян
. 6195,6211,6299,6811
. 6079
. 6673
. 6578
анян
. 6350
Бабаханян
. 6493
. 6544
. 6467
Багдасарян
Багдоев
. 6059
Бадалян
. 6734
Балабекян
Балаян
. 6579
Барбарян
Бардзокас
Барнашов
. 6101
Барсегян
. 6060,6285-86
Барсегян
. 6692
Барсегян
. 6692
Барсегян
. 6739
Бахшецян
Беляева
. 6459
Берберян
. 6061,6494
Варданян
Варданян
Вардеванян
. 6698
Ворсканян
. 6695-96
. 6695-96
. 6627
. 6699
Гараков
3, 6803
. 6581
. 6636
. 6617,6623,6636
. 6736
. 6645
Георгиади
. 6460
Геокчян
. 6586
Григорьев
. 6618
. 6712
. 6792
. 6300
. 6619-20
. 6464
. 6583
9,6777
. 6221
. 6598
. 6698
Дабаева
. 6597
Давтян
.6695-96
Давтян
Давтян
Давтян
Давтян
Давтян
Дагбашян
Даниелян
. 6300
Дарбинян
. 6585
Даштоян
. 6559
Даштоян
8
. (6860)
Джавршян
Довлатян
. 6720-21
. 6467
Едигарова
. 6576
. 6752
Закарян
Закарян
. 6563
Зангинян
. 6621
Захарян
Захарян
. 6691
Захарян
Ирадян
. 6587
Ирадян
. 6697
. 6711
Казарян
Казарян
Казарян
Казарян
. 6628
Казарян
. 6799
. 6799
Камалян
. 6593
Камалян
. 6593
Карагезян
. 6601, 6688
Каралова
Карапетян
. 6623-25
Карапетян
. 6644,6649
Карапетян
. 6103
Кждрян
Киракосян
Коваль
. 6863
Колоян
. 6599
Кудрявцев
. 6147
Кялян
Лалоу
. 6560
. 6766
Майрапетян
Макарян
. 6148
Макарян
. 6581
Максимкина
. 6626
. 6675
. 6740
Маргарян
Маргарян
Маркарян
6495
Маркарян
. 6686
Маркарян
. 6891
Маркосян
Маркосян
Нубарян
. 6627,6636
Менделеев
. (6595)
Микаелян
. 6687
. 6590
6-77
. 6777
. 6591, 6686
. 6615,6634
. 6615, 6634
Мурадян
. 6792
Мусаелян
Нагапетян
Надарян
. 6792
Назарян
. 6567
. 6352, 6460
. 6568
. 6664-65
Николаян
Норавян
. 6597-98
. 6351
. 6601, 6688
. 6629,6674
. 6681, 6722
6792
. 6545
. 6632
. 6596
Пароникян
Пароникян
Пароникян
Парсаданян
Пендерецкий
. 6570
. 6044
. 6808
. 6592
. 6265
. 6596
. 6708
.(6811)
. 6680, 6715
Саакян
Саакянц
594
. 6571
. 6580
Саркисов
Саркисян
Саркисян
Саркисян
. 6864-65
Саркисян
. 6149, 6647
Сафарян
. 6687-88
. 6104
. 6716
. 6708
Сеферян
. 6809
. 6577
. 6617
. 6617
. 6633
Сираканян
Срапионян
. 6596
. 6630
Тамарян
. 6352
Тер
Тер
. 6621
Тигранов
.(6817)
Ткаченко
.6579
Тоноян
. 6572
Тоноян
Торосян
. 6600
. 6709
Туманян
. 6648
. 6628
Тхруни
. 6616
Узнадзе
. 6059
Фанарджян
. 6550
. 6793-94
. 6549
. 6689
. 6585, 6614
. 6580, 6599
. 6556, 6573
. 6734
. 6691
. 6717-18
Черкезян
Чилингарян
84
. 6581
. 6818-19,6863,6873
Шапошникова
Шахраманян
. 6705, 6712
Шердукалова
Шиладжян
. 6185
. 6809
. 6633
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ՑԱՆԿ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Ադրբեջան
. 6099
շախմատ
6900
մարզ
մարզ
6268

6271
Բաբերդ
Բյուրեղավան
6266
Գեղարքունիքի
մարզ
6272
շախմատ
6892
երաժշտ
. 6842, 6886,
6030
զբոսաշրջ
. 6518
բնության
6883,
6473-74, 6489
6069
Թեղուտ
բնության
. 6114-15,
. 6482,
հարաբեր
. 6209,
ներքին
. 6105,
քաղաքագիտ
. 6087,6098
կառավարում
. 6031,
. 6287, 6297-98, 6312,
ներքին
. 6289,6361,6469,6472,
25,6227,
6256, 6259
Լոռու
մարզ
վարչ
6065
6155,
աշխատանք
6150, 6153,
. 6655, 6658,
6671, 6725,
արտադր
կազմակերպում
6786, 6788,
բնության
6526,6530, 6539,
. 6758, 6760-64,6773,6778,
զբոսաշրջ
6521,
ուժեր
6278,
մետալուրգիա
6800,
հարաբեր
. 6196,
6198,6202,6205,6209,6214-19,
մշակույթ
6023,
ներքին
. 6111,
շախմատ
6898,
. 7034-48,
6234-46,
սոցապ
6282,6284,
վիճ
. 6131-32,6138,
6188-
89,6194,
քաղաքագիտ
6251,6260,6264,
ֆին
6161,6164,6166,6169,
6171-72,6175,6178
6066, 6075
Կովկաս
. 6083
Մեծ
Բրիտանիա
շախմատ
6894
Խարբերդ
6076-77
ներքին
. 6109
բնության
մարզ
բնության
Սոմխեթի
7027
6877
Ջավախք
ներքին
. 6109
ներքին
. 6107
Ռումինիա
ներքին
. 6106
շախմատ
6899
6651,
6863
экон
6212
6720
экон
дело
6751,
зоология
6640,
медицина
6665,6687,
экон
металлургия
образование
6299, 6494,
политология
экон
6195,
энергетика
6733
Турция
экон
6210
Ширакский
6720
ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ
ԱՄՍԱԳՐԵՐԻ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
ԹԵՄԱՏԻԿ
ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐԻ
ՑԱՆԿ
СПИСОК
РАСПИСАННЫХ
ЖУРНАЛОВ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ
НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ
ТЕМАТИЧЕСКИХ
СБОРНИКОВ
Ագրոգիտություն
մեգըզին
5
Արմենիա
, 2009-2010,
Արվեստ
Բժշկություն
գիտություն
, 2009,
, 2009,
ԵՊՀ
Երկրաբանություն
աշխարհագրություն
, 2009,
կենսաբանություն
Ազգային
անվտանգություն
:Exclusive,2009,
16-17
,2009,
Էկոնոմիկա
իրավունք
, 2009,
14,15,16
, 2009,
Լեզու
լեզվաբանություն
, 2009,
բժշկագիտություն
2,3,4, 2009,
կենսաբանական
հանդես
արտարագիտական
ֆինանսներ
էկոնոմիկա
8-9,10-11
բանակ
թատրոնի
Հանքագործ
մետալուրգ
Հոգեբանությունը
Մաթեմատիկան
բարձրագույն
հոգեբանության
հիմնախնդիրներ
, 2009,
,2009,
,2009-2010,
, 2009,
, 2009,
44,45,46,47,48
Պատնեշ
,2009,
սկրիպտում
,2009,
Սպեղանի
, 2009,
, 2009,
Օրինականություն
, 2009-2010, N27
, 2009, N8-9
стоматологии
лицевой
,2009, N 4
. 62, N 3-4
n Deluxe, 2009, N 5
Goker,2009, N 3,4,5
ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ
ՄԱՄՈՒԼԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
КНИЖНАЯ
ЛЕТОПИСЬ
ЗАРУБЕЖНОЙ
ПЕЧАТИ
Հրատարակվում
.
Издается
_________________________________________________________________
2009

_________________________________________________________________
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
Քրիստոնեություն
Христианство
Լոյս
ընթերցումներ
խորհրդածություններ
Պեյրութ
Հայ
եկեղեցիներու
միության
., 1991-2008. .-16
1991.-
.-98
.-[2009-5
1998.-
նոյեմբ
.-[2009-6
մարտ
ս] ա 1999.-
.-98
.-[2009-8
2000.-
.-100
ս] ա 2000.-
ս] ա 2000.-
նոյեմբ
ս] ա 2006.-
.-98
.-[2009-12
2006.-
.-[2009-13
2006.-
նոյեմբ
ս] ա 2007.-հունվ.-փետր.-մարտ
ս] ա 2007.-
.-100
ս] ա 2007.-
.-[2009-17
2007.-
նոյեմբ
ս] ա 2008.-
մարտ
.-[2009-19
Свет
мышления
. 1991, 1998-2000, 2006-2008.
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
քաղաքականություն
Внутренняя
политика
տաշէս
Գործերը
առթիւ
գրութիւններ
Հովհաննիսյան
Պեյրութ
, 2008.-334
.-[2009-22
Арташес
Тер
дело
Жизнь
Дело
Ազգագրություն
Ծեսեր
Սովորույթներ
Բանահյուսություն
Этнография
Нравы
Фольклор
Ազգագրություն
Этнография
Ալահայտոեան
Բալուի
տարածաշրջանի
երաժշտական
Երգասաց
Կալիֆորնիա
., 2009.-447
նոտա
Ցանկեր
401-442.- ISBN 978-0-9842573-0-0 :
.-[2009-25
Алахайтоян
Музыкально
этнографический
Балу

ԱՐՎԵՍՏ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԽԱՂԵՐ
ՍՊՈՐՏ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
ОРТ
Երաժշտություն
Музыка
Հուշամատեան
նվիրված
երաժիշտ
Սուքիասեանի
գործունեության
մշակութ
միություն
Թեհրան
նոտա
.-[2009-23
альбом
деятельности
дирижера
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Գեղարվեստական
գրականություն
Գրականագիտություն
жественная
литература
Литературоведение
Առանձին
լեզուներով
կամ
առանձին
երկրների
գեղարվեստական
գրականություն
Художественная
литература
отдельных
языках
или
отдельных
стран
գրականություն
Армянская
литература
Սուրէնեան
ամրոցներ
Սուրէնեան
Հալէպ
., 1994.-126
Մատենագիտ
125-126 (28
ս] ա Суренян
Замки
души
е
891/981.4
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
ИСТОРИЯ
Պատմություն
История
Հայաստանի
պատմություն
История
Армении
Տերնոն
-1915: 1915
վերլուծական
ուսումնասիրություն
Եղիայան
Լիբանան
), 2008.-431
.-[2009-21
Тернон
Мардин
исслед
1915
941(479.25)
Քեշիշյան
Հայոց ցեղասպան
մասին
].-(
Լիբանան
Բեյրութ
, 2009.-96
ս] ա Кешишян
О геноциде армян]. 941(479.25)
Քեշիշյան
կոտորածներից
Բեյրութ
կենտրոն
, 2007.-260
[2009-20
Кешишян
Одно
941(479.25)
Քուլաքյան
արդարության
Ամերիկյան
Հայաստանի
անկախության
1915-1920
Միչիգան
2008.-153
Ցանկեր
147-153.-
ս] ա Кулакян Р. Дж.Борьба за справедливость: История Америк. ком
941(479.25)
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Նալպանտեան
Սուրէնեան
Սուքիասեան
Տերնոն
Քեշիշեան
ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
УКАЗАТЕЛЬ
ЗАГЛАВИЙ
Արտաշես
Խաչատուրեան
Լոյս
Առօրեայ
ընթերցումներ
խորհրդածություններ
նվիրված
երաժիշտ
Սուքիասեանի
գործունեության
_________________________
նյութը
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
Номера
фамилиям
отраженных
персоналии
приводятся
скобках
ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ
ՄԱՄՈՒԼԻ
ԼՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԱՄՍԱԳՐԱՅԻՆ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
ГАЗЕТНЫХ
ЖУРНАЛЬНЫХ
СТАТЕЙ
ЗАРУБЕЖНОЙ
АРМЯНСКОЙ
ПЕЧАТИ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
Գիտության
մշակույթի
ընդհանուր
Общие
вопросы
науки
культуры
Կազմակերպություններ
Ասոցիացիաներ
Կոնգրեսներ
Ցուցահանդեսներ
Թանգարաններ
Организации
Ассоциации
Конгрессы
Выставки
Музеи
Համպոյեան
Մարալ
երեկոյ
ՀՕՄ ՔՄՄ
.] //
.-2009.-10
Թերթեր
Մամուլ
Ժուռնալիստիկա
Газеты
Пресса
Журналистика
Տէրիրմենճեան
Սեւան
նուիրուած
երգահանդէս
Ազդակ
.-2009.-25
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
Քրիստոնեություն
Христианство
Արամ
Թռչնոց
.-2009.-29
դեկտ
1805.
պատարագ
կոբ
եկեղեցւոյ
Ս.Հակոբ
Մծբնացի
անվանակոչ
տոնի
առթիվ
Ազդակ
.-2009.- 14
Ներսէս
Պետրոս
կաթողիկոս
պատրիարք
Կաթողիկէ
ծննդեան
//
Ազդակ
.-2009.-25
1, 2:
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Քաղաքականություն
Политика
Քաղաքագիտություն
Политология
Աբուսէֆեան
Մարի
իրաւունքները
չունեն
նրա
կեանքում
Քաղ. վերլուծ.] // Ազդակ.-2009.-15, 17
Էմմիեան
Վահրամ
կողմէ
սկզբունքային
կեցուածքէ
նահա՞նջ
Միջազգ. տես.] //
Ազդակ
.-2009.-10
Կարապետեան
Արմէն
հնարաւոր
Քաղ. վերլուծ
Ազդակ
.-2009.-1
Յովհաննիսեան
Միջազգ. տես.] // Ազդակ.-2009.-15
Յովհաննիսեան
բարոյականութեան
միջեւ
Քաղ. տես.] //
2009.-29
Յովսէփեան
Ռուբէն
հանգրուանին
կորցնել
յառաջացնել
ներքին
սահմանները
միասնականութիւն
Հարցազրույց մտավորական Ռ.Հովսեփյանի հետ միջազգ. հարաբեր
առավ
Տեմիրճյանը
] //
.-2009.-4
Պալեան
Դիտելով
ըսուած
Քաղ. վերլուծ
.-2009.-1
Պալեան
Ինչո՞ւ
ինչո՞ւ
Քաղ. վերլուծ
.-2009.-21
Պիլալեան
Համբիկ
Դիւանագիտութեան
հայկական
տարբերակին
Քաղ. վերլուծ
.-2009.-3
Սասունեան
Յարութ
բացայայտէ
կողմէ
փոքրամասնութիւններուն
բռնաբարումը
հայերունը
Միջազգ. տես.] //
Սասունեան
Սպիտակ
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-17
դեկտ
Սվարա
Ալեքսանտր
Սահմանների
բացման
թրքական
Հարցազրույց
միջազգ
իրավունքների
հիմնարկի
փորձագետ
] //
.-2009.-1
Տատրեան
Վահագն
Ընթացիկ
հայկական
արձանագրութիւնները
Քաղ. վերլուծ
Ազդակ
.-2009.-1
Օպամա
Միջազգ. տես.] //
.-2009.-9
քաղաքականություն
Внутренняя
Գաբրիէլեան
Մարիա
գործի
...:
Սփյուռքահայության
] //
Գրաճեան
Ինչպէ՞ս
մոռնանք
Պոլսահայ գրող
Զոհրապի
հաշվեհարդարի
2009.-5
Մխսեան
Մարալ
Գաղութէ
Թեհրան
Լոնդոն
Կանադա
3
Մխսեան
Մարալ
Գաղութե
գաղութ
Թեհրան
.-2009.-10
Մխսեան
Մարալ
Գաղութե
գաղութ
Թեհրան
ԱՄՆ
Կանադա
.-2009.-17
Մխսեան
Մարալ
Գաղութե
Թեհրան
Կանադա
Արգենտինա
] //
.-2009.-24
Պալեան
չուող
աւուրպատշաճի
մտածումներ
Պալեան
Հեռակայ
երկխօսութիւն
երբ
Սփյուռքի բարոյահոգեբան
խնդիրների
մասին
Ազդակ
.-2009.-5
Ուխտագնացութիւն
շրջակայքը
Տպավոր.] //
.-2009.-29
Հայաստանի
Հանրապետության
ներքին
քաղաքականությունը
Внутренняя
политика
Республики
Армения
Բարսեղեան
դեկտեմբերի
ընդվզում
... //
.-2009.-7
Ազգաբնակչության
տեղաշարժեր
Գաղութային
Ազգային
ազատագրական
населения
Колониальный
вопрос
Национально
освободительное
движение
Կենդանի
վկայութիւններ
Արցախ. շարժման
.] //
.-2009.-2
Միջազգային
հարաբերություններ
Արտաքին
քաղաքականություն
Международные
отношения
Внешняя
политика
Հայաստանի
Հանրապետության
արտաքին
քաղաքականությունը
Внешняя
политика
Республики
Армения
Հայաստանի
Թուրքիայի
միջև
հարաբերությունների
կարգավորման
արձանագրությունների
մասին
протоколах
двухсторонних
отношений
Арменией
Турцией
Աքչամ
Թաներ
Անմիջական
ինքնութեան
վերացման
Հարցազրույց
ողջակիզման
ցեղասպան
ուսումնասիր
Սթրասլըր
կենտրոնի
տնօրեն
Աքչամի
.-2009.-6
Դաշնակցութիւնը
12
ծրագրէ
նոր
երթեր
կազմակերպելու
Յովհաննիսեան
//
.-2009.-15
եան
Վահրամ
գործընթացէն
որոշումին
.-2009.-23
դեկտ
Կարապետեան
Աստղիկ
շարունակւում
2009.-1
Հայաստան
արձանագրություններուն
...: [
] //
.-2009.-2
1, 4:
Հայոց
ցեղասպանութիւնը
երբեք
չընդունինք
Ազդակ
.-2009.-10
1, 9:
ՀՅԴ
գործիչները
կապանցիները
պահեն
ան
արձանագրութիւններու
վտանգներուն
մասին
//
.-2009.-21
Մահսէրէճեան
Հայաստան
գրաւած
2009.-29
Մխիթարեան
Յովիկ
Մեր
արձանագրություններուն
քողարկուած
բաժիններու
յստակեցումը
Հարցազրույց ՀՅԴ Լիբանանի
ներկայացուցիչ
Մխիթարյանի
առավ
Աբդալյանը
] //
.-2009.-11
Յակոբեան
Թաթուլ
Սխալները
ներսում
մերձեցումը
մտնում
փակուղի
//
.-2009.-14
Նազարեան
Սարօ
Ուշացած
րբեք
//
.-2009.-22
Նախաստորագրումից
ստորագրում
ստորագրումից
....
իշխանափոխութիւն
//
.-2009.-21
դեկտ
Քրւրտօղլեան
Միհրան
Սըսփենս
//
.-2009.-30
Քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Զանգվածային
քաղաքական
կազմակերպություններ
շարժումներ
Политические
движения
Массовые
политические
движения
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքական
կուսակցություններ
րժումներ
Политические
движения
Республики
Армения
119-
ամյակի
առթիվ
летию
АРД
Ամէն
նաեւ
Միջոցառում] // Ազդակ.-2009.-
Այնճարի
նշեց
119-
.-2009.-21
Այսօր
հոգեմտաւոր
յեղափոխութեան
իրագործման
համազգային
մտածողութեան
յեղաշրջումը
»,-
Յովսէփեան
միջեւ
տարբերութիւն
նոյն
ունենք
նոյն
ներկան
նոյն
ունենանք
.-2009.-12
1, 5, 6:
Իզմիրլեան
Աւետիք
Արեւմտեան
Ամերիկայի
կեդրոնական
Աւետիք
Իզմիրլեանի
յեղափոխական
տօնակատարութեան
Ազդակ
Թադեւոսեան
Հրաչ
Հայաստանի
մարմնի
Հրաչ
Թադեւոսեանի
հետ
//
.-2009.-16
Հրանտ
Սամուէլ
Ո՞ւր
//
.-2009.-11
Ճինպաշեան
Տիգրան
Ճինպաշեանի
արտասանած
խօսքը
.-2009.-22
Մարգարեան
Հրանդ
լուծումների
Ելույթ Երևանում
կայացած
միջոցառման
.-2009.-22
Մարգարեան
Հրանդ
լուծում
Հարցազրույց ՀՅԴ բյուրոյի
ներկայացուցիչ
Մարգարյանի
] //
.-2009.-25
Յովսէփեան
Վիգէն
անգնահատելի
ուժերու
աշխատանքին
Հարցազրույց դ-ր, ՀՅԴ ներկայացուցիչ
] //
.-2009.-12
դեկտ
Յովսէփեան
Վիգէն
Յովսէփեանի
.-2009.-18
դեկտ
ռոյեան
տօնակատարութիւն
.-2009.-30
1857.
Շիրվանզադէ
դէմքեր
ՀՅԴ հիմնադիրներ
Զավարյանի
Միքայելյանի
Արծրունու
մասին
Ազդակ
.-2009.-10
դեկտ
Պէրպէրեան
Նազարէթ
ինչո՞ւ
ինչպե՞ս
ՀՅԴ
տօնակատարութիւնը
//
.-2009.-4
Պիլալեան
Համբիկ
Դաշնակցութեան
յեղափոխականացո՞ւմ
//
.-2009.-11
Պիլալեան
Համբիկ
եկող
Պիլալեան
Համբիկ
Մեր
դեկտ
Պիլալեան
Համբիկ
Նոր
օրերու
փառքը
2009.-10
Պիլալեան
Համբիկ
Պարզութեամբ
2009.-9
1864.
Պօյաճեան
Երուանդ
Դաշնակցականը
Ազդակ
.-2009.-11
դեկտ
էժ
Արմէն
Փոքրամասնութիւնը
մեծամասնութիւնը
.-2009.-8
Փամպուքեան
Երուանդ
հիմնական
ազգը
միաւորել
Հայաստանը
Հարցազրույց ՀՅԴ կենտ. կոմիտեի ներկայացուցիչ Ե.Փամպուկյանի
] //
.-2009.-11
երիտասարդներ
ուսանողներ
շարքերուն
.-2009.-12
Իրավաբանական
գիտություններ
Юридические
науки
Միջազգային
իրավունք
Международное
право
Անդրէասյան
Էդիկ
...
պատկերացումները
ԼՂ հիմնահարցի մասին // Ազդակ
.-2009.-22
դեկտ
Յակոբեան
Թաթուլ
Մայենտորֆից
չնկատելով
հայկական
ԼՂ հիմնախնդրի
] //
դեկտ
ցեղասպանության
միջազգային
ճանաչման
մասին
международном
признании
геноцида
армян
Պետրոսեան
Համօ
Ճորտանօ
Ցեղասպան
ուրացման
նվիրված
խորհրդաժողով
համակարծիք
գերմանացի
հրապարակագրի
] //
դեկտ
Պրազիլ
Ուրուկուէյի
ճանչնայ
ցեղասպանութիւնը
Խ.Տեր-Ղուկասյանի ելույթի
//
.-2009.-4
Սասունեան
խմբագիրը
յօդուածագիրը
բողոքեն
ուրացման
Սասունեան
պէտք
մրցանակէն
մինչեւ
ճշմարտութիւն
//
.-2009.-10
Պետական
իրավունք
Սահմանադրական
իրավունք
Վարչական
իրավունք
Государственное
право
Конституционное
право
Административное
право
Գէորգեան
Արմէն
երկերեսանիներին
Թուրքիայի նխգ Ա.Գյուլի և վարչապետ
Էրդողանի
վարած
.-2009.-16
Կրթություն
Դաստիարակություն
Ուսուցում
Հանգստի
կազմակերպում
Образование
Воспитание
Обучение
Организация
Բարձրագույն
կրթություն
Բարձրագույն
դպրոց
Գիտական
կադրերի
պատրաստում
Высшее
образование
Высшая
школа
Подготовка
научных
кадров
1875.
Սամուէլեան
Օպաման
ուսանողութեան
տարիներից
իմացել
ցեղասպանութեան
մասին
Հարցազրույց
Հայաստանի
ամերիկ
իրավագիտ
ունքի
հայագետ
իրավաբան
առավ
Նավասարդյանը
.-2009.-29
դեկտ
Ազգագրություն
Ծեսեր
Սովորույթներ
Բանահյուսություն
Этнография
Нравы
Фольклор
Ազգագրություն
Этнография
Հայ
ազգագրություն
Армянская
этнография
Մահսէրէճեան
Բալուի
տարածաշրջանի
Պ.Ալահայտոյանի
]//
.-2009.-21
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Աստղագիտություն
Աստղաֆիզիկա
Տիեզերական
տարածության
ուսումնասիրություն
Երկրաբաշխություն
Астрофизика
Исследование
космического
Геодезия
Դերձակեան
Սթոնհենճը
Աստղագիտ.] //
.-2009.-14
ԱՐՎԵՍՏ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԽԱՂԵՐ
ՍՊՈՐՏ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
СПОРТ
Հատակագծում
Քաղաքաշինություն
Լանդշաֆտային
Այգեպուրակային
ճարտարապետություն
Планировка
Градостроительство
Ландшафтная
садово
архитектура
Պատմության
մշակույթի
հուշարձանների
պահպանություն
Охрана
памятников
истории
культуры
համագործակցութեան
մաս
նախագիծը
2010-
Անիի հուշարձանների
վերականգնման
] //
.-2009.-30
Ըստ
Կարապետեանի
եկեղեցին
կարելի
վերականգնել
Մուղնեցոց
Գևորգ
եկեղեցու
.-2009.-15
փլատակ
եկեղեցիին
Ազդակ
.-2009.-30
դեկտ
Գեղանկարչություն
Գրաֆիկա
Փորագրանկար
Живопись
Графика
Гравюра
Արամ
գեղանկարիչ
Նորիկեանը
Մեսրոպ
Մաշտոց
շքանշանով
2009.-12
Զոհրապի
Նկ.Զոհրապի «Հոլիտէյ
պիչ
մասին
դեկտ
գեղանկարիչ
Քիւրքճեանի
//
.-2009.-14
րուանց
Կարեկցութեան
լոյսը
նկարը
արժանացած
գնահատանքին
Եուրուզի` Յու.Գևորգյանի
համանուն
նկարի
] //
դեկտ
Թրուանց
Կիւվտէր
բոլորին
Լիբանանահայ
նկարչի
մասին
2009.-17
Ծիրանի
Վահրամի
արուեստը
յաւիտենականը
ներկայի
Նկարչի մասին
] //
ուզլեան
նկարիչներու
.-2009.-10
Երաժշտություն
Музыка
Թրուանց
Կոմիտասը
նամակներու
Ուղղված
]//
.-2009.-17
Կոմիտաս
ծննդեան
ոգեկոչում
//
.-2009.-24
Քէշիշեան
Զաքար
Հարցազրոյց
Քէշիշեանի
«Շնորհալի» և «Կարկաչ» երգչախմբերի
խմբավար
.-2009.-24
Հանդիսախաղային
արվեստներ
Զանգվածային
զվարճություններ
Խաղեր
Սպորտ
Зрелищные
искусства
Массовые
развлечения
Игры
Спорт
Թատրոն
Բեմական
արվեստ
Сценическое
искусство
Մանճիկեան
Ասպետ
Յովհաննէս
մասնագիտական
Արամեան
թատրոնը
):
Հայկ. Պոլիս] //
.-2009.-2
Մանճիկեան
Ասպետ
Պոլսոյ
թատրոնները
Հայկ. Պոլիս] // Ազդակ.-2009.-9
Պիլալեան
Համբիկ
Մօրաքոյրը
Պրազիլէն
ներկայացումին
ստրաբաց
բեմադրիչ
Մկրտիչեանի
.-2009.-18
Հատուկ
տոնահանդեսներ
Պարարվեստ
Շարժուն
ուսանելի
խաղեր
Особые
праздники
Хореография
Подвижные
поучительные
игры
Հայրենի
Ամբերդ
ալ
ելոյթները
մեծ
յաջողութիւն
.-2009.-29
Ֆիզիկական
կուլտուրան
ամբողջությամբ
Սպորտ
Физическая
культура
целом
Спорт
Արթուր
ընտրուեցաւ
Պերլինի
2009
տարուան
մարզիկը
Բռնցքամարտ
] //
.-2009.-12
Սիւզի
Քենթիքեան
ընտրուեցաւ
2009
տարուան
կին
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ТУРА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Գեղարվեստական
գրականություն
Գրականագիտություն
Художественная
литература
Литературоведение
Առանձին
լեզուներով
կամ
առանձին
երկրների
գեղարվեստական
գրականություն
Художественная
литература
отдельных
языках
или
отдельных
стран
գրականություն
Армянская
литература
Գեղարդ
Կաղանդի
Պատմվածք] / Յ.Գեղարդ // Ազդակ.-2009.-30
Իշխան
Բանաստեղծ.] /
09.-24
Իշխան
նորը
Բանաստեղծ
Իշխան
//
2009.-17
Իշխան
Մուշեղ
Տարօրինակ
մարդ
արարած
Բանաստեղծ
.] /
Մուշեղ
//
Յովսէփեան
Ռուբէն
Ձայներ
Հատված վիպակից
Ռուբէն
Յովսէփեան
//
.-2009.-1
Վահէ
Վահեան
քերթուածներ
Բանաստեղծ
Վահէ
Ազդակ
.-2009.-21
Աղերս
Լոյս
բաշխելի
Փանոսեան
Ծնունդ
Բանաստեղծ
.] /
Փանոսեան
//
Գրականագիտություն
քննադատություն
Литературоведение
критика
Հայ
գրականություն
Армянская
литература
Անանեան
Լեւոն
Դանիէլեան
Սուրէն
Լուսաւոր
բանաստեղծութիւնը
բարձունքից
Վահե-Վահյանի բանաստեղծ
վերլուծ
Ազդակ
2009.-21
Կիրակոսեան
ընկերները
են
Գրող, հրապարակախոս
ծննդյան
.-2009.-1
Կիրակոսեան
Հրաժեշտի
քերթուածներ
Սփյուռքահայ բանաստեղծի
] //
.-2009.-21
Մանուկեան
Յակոբ
թ. Հալեպում հրատ. Մ.Պերթիզլյան
համանուն
բանաստեղծ
] //
.-2009.-25
Յարութիւնեան
Արմէն
302: [
Բանաստեղծ
Մելքոնյանի
դեկտ
Պալեան
հրապարակագրութիւն
կամ
Երուանդ
կարապի
երգը
//
.-2009.-23
դեկտ
Սեփեթճեան
Արամ
անտիպ
քերթուածներու
.-2009.-21
Քիւրքճեան
Լեռ
Կամսար
երգիծաբանը
.-2009.-24
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
ИСТОРИЯ
Պատմություն
История
Հայաստանի
պատմություն
История
Армении
Գարագաշեան
Վահագն
Տերսիմի
ցեղասպանութիւնը
//
.-2009.-9
Գոճայեան
Արազ
հայկական
ի՞նչ
ճշգրիտ
բնութագրում
անկարողութեան
նոր
Կարմիրեան
Արա
աղաւնի
Հայոց
նվիրված
.-2009.-16
Հայոց
ցեղասպանութիւնը
իտալական
մամուլը
2009.-22
Շահանդուխտ
Հայերը
կոտորածները
: [2009
հրատ
համանուն
] //
.-2009.-25
Չաքրեան
Յակոբ
բողջ
ժողովրդի
բնաջնջելիս
նաեւ
նրա
աղջիկներին
Հայոց ցեղասպան. մասին
] //
.-2009.-16
Պէրպէրեան
Նազարէթ
ընդհարումներու
Անդրկովկասի
Պատմ.]//
.-2009.-29
Ունեւորութեան
մշակութային
ցեղասպանութիւն
աշխարհամարտի
վերաբերյալ
թուրք
6
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
. 1840
. (1895)
Աբուսէֆեան
Անանեան
Անդրեասյան
1804, (1881)
Արծրունի
(1857)
. (1916)
Աքչամ
. (1888)
Բարսեղեան
Գաբրիէլեան
Գէորգեան
. 1874
. (1874)
. 1913
արյան
. (1857)
(1882)
Էմմիեան
. 1808, 1834
. (1810, 1817, 1820,
1837, 1874)
Թադեւոսեան
Թրուանց
. 1884-85, 1888
. (1888)
. 1848
. (1888)
. 1898-900
Կամսար
(1911)
Ծիրանի
Կարապետեան
. 1809, 1835
Կարապետեան
(1885)
. 1905-06
(1888-89)
1850
________________________
ւթը
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
Номера
фамилиям
отраженных
персоналии
приводятся
скобках
Ճինպաշեան
. 1847, 1851
Ճորտանօ
. (1870)
. 1839, 1876
Մանճիկեան
. 1891-92
Մանուկեան
Մարգարեան
. 1852-53
Մելքոնյան
. (1908)
Միքայելյան
Մխիթարեան
Մխսեան
. 1823-26
Մկրտիչեան
Յակոբեան
. 1841, 1869
Յարութիւնեան
Յովհաննիսեան
Յովհաննիսեան
. 1810-11
Յովսէփեան
. 1812, 1901, (1905)
Յովսէփեան
. 1847, 1854-55
Պետրոս
կաթողիկոս
1806
Նորիկեան
. (1881)
Շահանդուխտ
1916
Շառոյեան
Շիրվանզադե
Պալեան
. 1813-14, 1827-28, 1909
Պետրոսեան
Պերթիզլյան
. (1907)
Պէրպէրեան
. 1858, 1918
. 1815, 1859-63, 1893
Պօյաճեան
. 1864
. 1853
Սամուէլեան
Սասունեան
. 1816-17, 1872-73
Սեփեթճեան
. 1818
1902, (1906, 1910)
(1886)
Արմէն
. 1819
. 1812
Տէյիրմենճեան
3
. (1896)
Քէշիշեան
. 1883
. (1808, 1810, 1820, 1873,
1875)
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ՑԱՆԿ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Աթենք
ներքին
. 1823-26
Անդրկովկաս
հուշարձանների
պահպան
Արգենտինա
ներքին
. 1826
Ամերիկա
. 1876
1895
Թեհրան
ներքին
823-26
հուշարձանների
պահպան
. 1832-44,
Լիբանան
գեղանկարչ
1831,
1868-69
Լոնդոն
ներքին
. 1823
ներքին
. 1823-26
ներքին
. 1829,
. 1832-41,
. 1912-19,
ներքին
. 1825-26
ներքին
. 1823-26
Մատենտորֆ
ներքին
. 1825
երաժշտ
. 1889,
ներքին
. 1823-25
ներքին
. 1826
1891-92
Ռումինիա
ներքին
. 1823
ւշարձանների
պահպան
. 1912-13
ներքին
. 1823
միջոցառումներ
1802
ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ
ԼՐԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
СПИСОК
РАСПИСАННЫХ
ГАЗЕТ
Լիբանան
ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
РЕЦЕНЗИЙ
Հրատարակվում
.
Издается
_________________________________________________________________
2009 (1 - 151)
_________________________________________________________________
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
Գիտության
մշակույթի
ընդհանուր
Общие
вопросы
науки
культуры
Քաղաքակրթություն
Մշակույթ
Առաջընթաց
Цивилизация
Культура
Прогресс
Միրզախանյան
Ռուբեն
մշակույթը
1956-1990
2009:
Мирзаханян
Рубен
армянская
культура
1956-1990
Աթաբեկյան
քավոր
աշխատություն
.-2009.-29
Ընդհանուր
տեղեկատու
հրատարակություններ
Հանրագիտարաններ
բառարաններ
այլն

Справочные
издания
общего
типа
Энциклопедии
словари
Զոհրաբյան
Էդուարդ
Միրզոյան
Համլետ
պրինտ
, 2008.-451
Эдуард
Мирзоян
Гамлет
Энциклопедия
Гориса
Լույս
հանրագիտարան
ուսումնասիրությունը
Միքայելյան
Արմատներ
անհատներ
ավանդներ
Կենսագր
Զանգակ
-97, 2009:
Микаелян
личности
вклады
Այդինյան
Հանրագիտարանային
նոր
գիրք
Տաճար
.-2009.-
14:
Թերթեր
Մամուլ
Ժուռնալիստիկա
Газеты
Пресса
Журналистика
Հովսեփյան
Մարիամ
պարբերական
մամուլը
(1909-1924
Գիտություն
, 2009.-194
Овсепян
Мариам
Константинопольская
периодическая
печать
(1909-1924
Անդրեասյան
. //
46-47:
Մենեմշյան
Անահիտ
Le monde-
հայ
իրականությունը
ԵՊՀ
., 2009.-174
Менемшян
Анаит
“Le monde”
армянская
действительность
Միհրանյան
օրաթերթը
հայ
լրագրագետի
//
.-2009.-24
Багдасарян
сердцу
Статьи].-Ер.:
Союза
, 2007.-120
. //
.-2008.-N 1.-
. 188-189.
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЛОСОФСКИЕ
НАУКИ
իլիսոփայություն
Философия
Լալայան
Մուշեղ
գաղափարախոսության
, 2008.-103
Лалаян
Мушег
национальной
идеологии
Մելքոնյան
. //
Լրաբեր
. /
245-248:
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
Քրիստոնեություն
Христианство
Ամենայն
հայոց
կաթողիկոսներ
Էջմիածնի
., 2008.-256
икосы
.-2009.-30
Դևրիկյան
Վարդան
Խորհրդավոր
ընթրիք
մինչև
Լեոնարդո
Մեծ
Деврикян
Вардан
Тайная
армянского
обряда
Леонардо
Պատմաբանասիր
հանդես
Թիվ
239-242:
Բարսեղ
Գիրք
Մուրադյանի
Барсег
Кесараци
Книгохранилище
Պատմաբանասիր
հանդես
2-3.-
276-277:
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Քաղաքականություն
Политика
Քաղաքագիտություն
Политология
Айрапетян
Армения
мораль
Արժեքավոր
.-2009.-3
մարտի
քաղաքականություն
Внутренняя
политика
Սարգսյան
Վահե
Ջավախքը
1988-2008
Հոդվ. ժող.].-Եր.: Միտք, 2009.-400
Саргсян
Джавахк
1988-2008
.-2009.-12
Ազգաբնակչության
տեղաշարժեր
Գաղութային
Ազգային
ազատագրական
населения
Колониальный
вопрос
Национально
освободительное
движение
Խաչատրյան
Ղազարյան
Գարեգին
Մարգարյան
Սիրվարդ
ինչպես
Хачатрян
Казарян
Сирвард
как
. //
Լրաբեր
հաս
Ջանիկյան
Գրիգոր
Հաղթազենները
Արցախի ազատամարտիկների
].-
Դալլ
, 2009.-217
Джаникян
Григор
О героях Арцаха]. Դեմիրճյան Պ. //
.-2009.-23
հոկտ
Միջազգային
հարաբերություններ
Արտաքին
քաղաքականություն
Международные
отношения
Внешняя
политика
Հայաստանի
Հանրապետության
արտաքին
քաղաքականությունը
Внешняя
политика
Республики
Армения
Օսկանյան
Վարդան
տասնամյակ
ելույթների
ընտրանի
Вардан
десятилетие
докл
Հովհաննիսյան
դիվանագիտությանը
ժողովածու
//
.-2009.-23
Գրախոսություն
Իրավաբանական
գիտություններ
Юридические
науки
Իրավունքն
ամբողջությամբ
целом
Авакян
Рубен
Авакян
Рафаель
армянской
правовой
шумерской
цивилизации
Араратского
Урартского
Закон
действительность
.-2009.-N 9.-
. 34-36.
Միջազգային
իրավունք
Международное
право
Թորոսյան
Լեռնային
հակամարտության
կարգավորումը
իրավունքի
շրջանակներում
Մեծ
, 2008.-340
Торосян
Урегулирование
Нагорного
Карабаха
рамках
международного
права
, //
2-3.-
266-270:
Պետական
իրավունք
Սահմանադրական
իրավունք
Վարչական
իրավունք
Государственное
право
Конституционное
право
министративное
право
Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
իրավունքը
սահմանադրական
իրավունքը
վարչական
իրավունքը
Государственное
право
конституционное
право
административное
право
Республики
Армения
Հարությունյան
Գագիկ
մշակույթ
մարտահրավերները
., 2009.-278
Арутюнян
Конституционная
культура
уроки
вызовы
Հովիկ
գիրք
նոր
մարտահրավերներ
.-2009.-2
իասյան
Սիլվա
Վառիր
հանգած
մոմերը
ՀՀ վարչապետ Տ.Սարգսյանի հետ վարած հարցազրույցները
ակնարկները
ռադիոզրույցները
Նաիրի
, 2009.-158
Сукиасян
Сильва
Зажги
. //
145-146:
Քաղաքացիական
իրավունք
Դատակազմություն
Гражданское
право
Судоустройство
Բարսեղյան
., 2009:
ծանրակշիռ
ներդրում
.-2009.-28
5:
Ղարախանյան
Ընտանեկան
իրավունքի
վերաբերյալ
.:
Անտարես
, 2008.-270
Караханян
Семейное
право
ընտանեկան
իրավունքի
րաբերյալ
Պետ
.-2008.-
90-95:
Ղարախանյան
Գեղամ
Հայաստանի
ընտանեկան
.:
., 2008.-491
Караханян
Гегам
Республики
Մելիքջանյան
. //
իշխան
100-105:
Ազգագրություն
Ծեսեր
Սովորույթներ
Բանահյուսություն
Этнография
Нравы
Фольклор
Ազգագրություն
Этнография
Հայ
ազգագրություն
Армянская
этнография
Խեմչյան
Իջևան
Ձորոփոր
բանահյուսություն
Գիտություն
, 2008.-492
Хемчян
армянская
этнография
фольклор
. //
հանդես
254-255:
Հայ
հմայական
ժողովրդական
., 2007.-
Армянские
чудотворные
народные
հայագիտ
.-2009.-
329-336:
Հովսեփյան
Հովհաննես
զգագրական
բանահյուսական
ժառանգություն
Գիտություն
, 2009.-502
Ованнес
Карадага
этнографическое
фольклорное
Հայրապետյան
. //
հանդես
278-
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Մաթեմատիկական
բնական
գիտությունների
ընդհանուր
հարցեր
Общие
вопросы
математических
естественных
наук
Բնություն
Բնության
ուսումնասիրում
պահպանություն
Կենդանական
բուսական
աշխարհի
պահպանություն
Природа
Изучение
охрана
природы
Охрана
флоры
Մելքումյան
Լյուդվիգ
Զանգակ
-97, 2008.-
Мелкумян
Людвиг
Основы
экологии
վում
հունիսի
ԱՐՎԵՍՏ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԽԱՂԵՐ
ՍՊՈՐՏ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
СПОРТ
Արվեստի
տեսություն
պատմություն
Արվեստի
ընդհանուր
հարցեր
история
искусства
Общие
вопросы
искусства
Андриасян
искусства
, 2008.-90
Шахкамян
. //
Армении
.-2008.-N 5.-
աստիկ
արվեստներ
Пластические
искусства
Քանդակագործություն
Скульптура
Акопян
Артур
Графика
Ерванда
Кочара
Լրաբեր
. /
ԳԱԱ
.-2008.-
275-276:
Գեղանկարչություն
Գրաֆիկա
Փորագրանկար
Живопись
Графика
Гравюра
Աղասյան
ուղիները
դարերում
, 2009.-192
Агасян
Арарат
армянского
изобразительного
մրցանակի
//
.-2009.-27
նոյեմբ
Լրաբեր
գիտ
259-262:
Պատմաբանասիր
հանդես
2-3.-
271-275:
Մինասյան
նվիրված
կարևոր
ուսումնասիրություն
Ճարտարապետ
Էդգար
Նամակներ
Փրինթինֆո
Шаин
Письма
Փորագրարվեստի
վարպետը
.-2009.-1
Մշակույթ
Երաժշտություն
Музыка
Կոմիտաս
Նամականի
, 552
Вардапет
Письма
. //
.-2009.-10
Հայ
երգեր
նվագներ
Կազմողներ
Դերոյան
յան
Ամրոց
, 2008.-239
Армянские
народные
мелодии
Պիկիչյան
. //
Լրաբեր
269-274:
Հայ
նվագարանային
երաժշտություն
պարեղանակներ
Կազմող
Ամրոց
, 2008.-171
Армянская
инструментальная
танцевальная
Պիկիչյան
. //
Լրաբեր
269-274:
Ռաֆիկ
Կոմիտաս
., 2009.-224
Рафик
չխամրող
.-2009.-
Քոչարյան
Արամ
Հարկանային
շնչական
երաժշտական
գործիքները
Ամրոց
, 2008.-247
Кочарян
Арам
инструменты
Армении
Պիկիչյան
. //
Լրաբեր
269-274:
Հանդիսախաղային
արվեստներ
Զանգվածային
զվարճություններ
Խաղեր
Սպորտ
Зрелищные
искусства
Массовые
развлечения
ры
Спорт
Թատրոն
Բեմական
արվեստ
Сценическое
искусство
Գրիգորյան
Վարսիկ
Կարապետյան
Հասմիկ
հեռուստատեսային
թատրոնի
, 2007.-508
Григорян
Варсик
Карапетян
Асмик
армянского
Մկրտչյան
Հեռուստատեսային
թատրոնի
երանելի
երկուշաբթիները
մարտի
Մութաֆյան
Լևոն
դրամատիկական
, 2007.-516
Мутафян
Левон
Ереванский
драматический
հիմնարար
աշխատությունը
Արվեստ
109-110:
Ստեփանյան
Գառնիկ
Ամերիկահայ
թատրոնի
պատմություն
., 2008.-565
Степанян
Гарник
американского
армянского
театра
. //
.-2009.-21
Սեղանի
խաղեր
Настольные
հաննիսյան
Գագիկ
Շախմատ
».-2009.-127
Оганесян
Дрезден
Հաղթողների
.-2009.-22
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Լեզվաբանություն
Языкознание
Բեդիրյան
Պետրոս
խոսքեր
Бедирян
слова
. //
Լեզու
Գալստյան
Փոխաբերացման
վերլուծություն
., 2008.-116
Психолингвистический
метафоризации
Համբարձումյան
Լեզու
Ընդհանուր
լեզվաբանություն
բանասիրություն
языкознание
филология
Մելիքյան
Գուրգեն
Կրկնավոր
հարադրավոր
բարդությունները
զուգորդությունների
պարսկերեն
ян
армянский
словарь
повторяющихся
Պարսկերեն
նոր
հազարերանգ
բանվածքով
.-2009.-17
Առանձին
լեզուներ
Լեզվախմբեր
Отдельные
Группы
языков
Մկրտչյան
փոխառություններ
բարբառներում
, 2007.-318
Мкртчян
Заимствования
армянского
турецких
диалектах
համալս
193-196:
Акопян
ски
, 2005.-104
. //
Армении
.-2009.-N 5.-
Казданян
Хачикян
для
.:
, 2009.-136
Актуальное
учебное
пособие
.-2009.-
Հայոց
լեզու
Армянский
ֆայեան
Փանոսեան
ուսումնական
., 2009.-172
Галфаян
Паносян
Гильда
западноармянского
литературного
. //
116-117:
Մկրտչյան
Էդուարդ
Գրաբարի
դասընթաց
, 2008.-
Мкртчян
Эдуард
Շահվերդյան
Լեզու
.-2009.-
Վարդանյան
Կրոնափոխ
բանահյուսությունը
երգարվեստը
., 2009.-428
Варданян
Диалект
фольклор
Մելքոնյան
կրոնափոխ
համշենահայերի
.-2009.-
Թիվ
124-126:
Գեղարվեստական
գրականություն
Գրականագիտություն
Художественная
литература
Литературоведение
Առանձին
լեզուներով
կամ
առանձին
երկրների
գեղարվեստական
գրականություն
Художественная
литература
отдельных
языках
или
отдельных
стран
Ֆոքս
Լյուդեման
Հանս
Ուլրիխ
սպանությունը
Վիպակ].-Եր., 2008.-115
Фокс
Гюнтер
Людеман
Ганс
Ульрих
убийцы
Повесть]. Անդրեասյան
. //
գրականություն
мянская
литература
Ադալյան
Նորայր
քառակուսի
անապատում
Վեպ].-
.:
, 2008.-288
Адалян
Норайр
квадрат
красной
Роман]. Արամազդ Սևակ//Իրավունքը de facto.-2009.-4-7
Անդրեասյան
. //
9-10.-
Ազրոյան
Ժամանակի
ուղիներում
Պատմվածքներ
ակնարկներ
Азроян
Левон
ретроспективных
Рассказы, очерки

Հիշողությունները
դառնում
.-2009.-21
Աթաբեկյան
Ներսես
Տարընթերցումներ
Բանաստեղծ
.].-
.:
, 2008.-88
Атабекян
Нерсес
Стихи]. Ղազարյան Ն. Արդի հայ պոեզիա... «Տարընթերցումներ
.-2009.-
Առաքելյան
Վազգեն
Չափածո վեպ
հրատ
2009.-193
Аракелян
Шираз
Роман в стихах]. Դուրյան Լ. Որ կոչվեց «Շիրազ նամե» // Կոտայք.-2009.-24
2:
Շիրազունի
Ձոներգություն
Շիրազին
Կումայրի
.-2009.-17-24
սեպտ
4:
.-2009.-10
Արամ
Հայկազ
Մեծ
, 2009.-319
Арам
Айказ
Письма
Եազըճեան
.-2009.-17
հուլիսի
Բախչինյան
Ֆելիքս
C’est la vie: [
Պատմվածքներ
2008.-64
Бахчинян
Феликс
C’est la vie:
Рассказы]. Անանյան Լ. Անկեղծության
խտությունը
2009.-12
Գալստյան
Գոհար
Ջրօրհնության
Բանաստեղծ.].-
էտալոն
Водосвящение
Стихи].
Ավանեսյան
մինչև
Նարցիս
Գոմցյան
Ալեքսան
ծառեր
Բանաստեղծ.].-
9.-159
Гомцян
Алексан
Дождливые
деревья
Стихи]. Ավագյան Ա. Սեր
Ջավախք
Հայաստանի
.-2009.-28
Գրիգորյան
Սասուն
Քսանչորս
Պոլսում
Պոեմ
].-
2009.-32
Григорян
Двадцать
четыре
Поэма]. Բադիկյան Խ. Սրտի հետ խոսող գիրք // Ազգ
.-2009.-25
Գրիգորյան
Վահագն
Ժամանակի
Վեպ].-
2008.-504
Григорян
Роман]. Անդրեասյան
46-47;
.-2009.-24
.-2009.-20
նոյեմբ
Գրիգորյան
Տիգրան
ճանապարհին
Բանաստեղծ
.].-
-97, 2007.-118
Григорян
Тигран
вечности
Стихи]. Էմին-Տերյան
Դավոյան
Ռազմիկ
Վեպ].-
Տիգրան
2008.-525
Давоян
Размик
Роман].
գաղափարը
Հայաստանի
Երանյան
Հովհաննես
Պատմվածքներ
., 2008.-240
Еранян
Оганес
Рассказы]. Արտաշես
Հովհաննես
Էդոյան
Հենրիկ
բաժանվող
մասում
Բանաստեղծ
.].-
, 2006.-112
Генрих
перекрестке
Стихи]. Եսայան Ռ. Ոգու անդրադարձումներ //
.-2009.-4
Թամրազյան
Հրաչյա
երկիր
Բանաստեղծ
.].-
.,
2007.-159
Тамразян
Рачья
Стихи
բանական
բնություն
2009.-23
Թորոսյան
Վալտեր
Նախնյաց
տքերով
Պատումներ
].-
., 2007.-344
Торосян
Вальтер
Следами
предков
Рассказы]. Մալումյան
Թոփչյան
Ալեքսանդր
Վեպ].-
2008.-229
Александр
Оттоман
Роман]. Անդրեասյան
. //
45-47:
Հարությունյան
Օտոմանի
գրավումը
Մշակույթ
Թոփչյան
Անահիտ
Պատմվածքներ
.:
, 2008.-192
Анаит
Зеркало
Рассказы, монодрамы
Գուբելեան
... /
.-2009.-13
մարտի
մոտ
թատրոնին
//
.-2009.-4
Թրակլ
Գեորգ
Բանաստեղծություններ
կովկաս
կենտրոն
Тракл
Георг
Стихотворения
Ալեքսանյան
աստեղծը
138-144:
Թումանյան
Գևորգ
Բանաստեղծ.].-
հրատ
2008.-80
Туманян
Геворг
Стихи].
տարածություն
վերջակետվում
Գրեթերթ
2009.-
Խանջյան
Գուրգեն
Նամակներ
Պատմվածք, էսսե, կոլաժ].-Եր.: Հեղ. հրատ
., 2009.-272
Ханджян
Гурген
Рассказ, эссе, колаж
փորձության
հեռադրությունից
.-2009.-18
Կարապետյան
Անդրանիկ
հանցավոր
Բանաստեղծ
.].-
Карапетян
властный
Стихи].
Եղեգան
Կարապետյան
Սամվել
Ավետյաց
երկիր
.:
2008.-306
Карапетян
Самвел
Земля
обетованная
Հակոբյան
Ժաննա
Վեպ].-Եր.: Ա. հ., 2009.-166
Акопян
Жанна
крови
Роман]. Մարգարյան Լ. Արյան հիշողության
.-2009.-27
նոյեմբ
հետքերով
Հայաստանի
Հաճեան
Պետրոս
Ճանապարհ
Պատմվածքներ
-97, 2008.-301
Ачеян
Петрос
Дорога
Каркемиш
Рассказы]. Ադալյան Ն. Սեր
տառապանք
//
.2009.-18
հուլիսի
Համբարձումյան
Արտակ
Բանաստեղծ
.].-
.:
, 2002.-694
Амбарцумян
Артак
Стихи]. Ռաֆայելյան
Հաճախ
չենք
նկատում
արժեքները
de facto.-2009.-19-22
Հովսեփյան
Ռուբեն
Ծիրանի
ծառերի
Վեպ].-
ԱՌՏ
, 2006.-
абрикосовыми
деревьями
Роман]. Փիլոյան Վ. Էս ենք. աշխարհի ստեղծածն
.-2009.-20
մարտի
Հրաչօ
Մաթևոսյան
Հրաչյա
Ոսկեմատյան
Էսսեներ].-
-97, 2008.-288
Матевосян
Златолетописный
Дрмбон
նվիրված
հատորյակը
2009.-15
Հովհաննես
Իններորդ
Բանաստեղծ
Казарян
Девятый
Стихи]. Պարսամյան Ա. Ապաշխարության
.-2009.-16
Մազլումյան
Կրիկոր
Բանաստեղծ
.].-
.:
-97, 2008.-100
Мазлумян
բանաստեղծությունների
նոր
հրատարակություն
.-2009.-2
Մարտիրոսյան
Արմեն
Ներաշխարհի
Բանաստեղծ
.].-
., 2008.-159
Мартиросян
Армен
Молчание
Стихи]. Հարություն
Լռության
երակներում
2009.-27
րուխյան
Ռուբեն
Չիկարելիի
նոր
արկածները
Էդիթ
Рубен
Чикарели
Սարգսյան
Չիկարելիի
վերադարձը
Գրակ
թերթ
հունիսի
Միլիտոնյան
Էդուարդ
Հայոց
արևակենտրոն
Վեպ].-
., 2008.-255
Милитонян
Эдуард
гелиоцентрическая
печать
Роман]. Ղազարյան Ն. Միֆի և կեցության պատումը // Հայաստանի
2009.-31
չյան
Զեփյուռ
Բանաստեղծ
.].-
2009.-120
Мкртчян
Зепюр
Лампада
Стихи].
Մկրտչյանը
առաջին
... //
.-2009.-24
Մովսես
Հակոբ
Լույս
զվարթ
Բանաստեղծ
պատմվածքներ
2009.-423
Мовсес
Акоп
Стихи, рассказы]. Այվազյան
Լույսը
անմեկնելի
.-2009.-20
նոյեմբ
85.
եցյան
Վեպ
Ոսկան
Երևանցի
,2008.-356
Мугнецян
Табу
Роман]. Ավանեսյան
վեպ
//
.-2009.-
120-126:
Քմայքոտ
հոկտ
Մուրադյան
Արևազօծ
ծաղկանոց
Մանկ
բանաստեղծ
Պրինտ
, 2009.-47
Мурадян
Сурен
Солнечный
Дет
կանոց
.-2009.-23
Պապիկյան
Հովհաննես
ճամփաներ
Հուշեր
Լևոն
Միրիջանյան
հիմնադրամ
, 2008.-194
Папикян
Ованес
Дороги
тоски
Воспоминания]. Բադալյան Մ. Բանաստեղծացված
Ջանիկյան
Գրիգոր
Վեպ].-Եր.: ՀԳՄ հրատ., 2008.-320
Джаникян
Григор
Ераблур
Роман]. Անդրեասյան
. //
Սարգսյան
Արտեմ
չորս
, 2009.-464
Артем
дней
Ավետիսյան
անակնկալ
//
.-2009.-11
Սարգսյան
Արտեմ
Բագրատունի
):
Քսանմեկ
Ինքնակենսագր
Саргсян
Артем
Багратуни
Двадцать
одна
дней
Автобиогр.].
Ավետիսյան
անակնկալ
//
.-2009.-11
Սարգսյան
Դավիթ
որդիներ
Պատմվածքներ
2.-188
Саргсян
Давид
дети
Рассказы]. Արամ Ա. Իր լեռը փնտրող
Հայաստանի
մարտի
Սաֆարյան
Էդուարդ
Բերդաձոր
Պատմվածքներ
, 2006.-
Сафарян
Эдуард
Бердадзор
Рассказы].
ստվերը
Երևան
.-2009.-10-11
Սեւան
Արմէն
յուշերը
8.-258
Севан
Армен
Воспоминания
заключенного
. //
Վանո
Գագիկ
Կորուսյալ
Վիպակներ].-
2009.-256
Вано
Гагик
Потеряные
души
Повести].
Խավարի
միջով
դեպի
Գրակ
.-2009.-24
չունեմ
Բանաստեղծ
ՀԳՄ
Ван
Сона
Վերածնություն
.-2009.-
34-36:
Վարդանյան
Վահան
Դրամա].-
-97, 2002.-71
Варданян
Содом
Драма
Թորոսյան
Սոդոմ
//
Գրեթերթ
.-2009.-
Գուլանյան
Լուսնաքար
Բանաստեղծ
., 2009.-86
Гуланян
Ани
камень
Стихи]. Բախչինյան
աշխարհների
գը
Հայաստանի
Բեյլերյան
Ծանոթ
ձայնով
.-2009.-16
Գուլանյան
Մերուժան
որսորդը
Բանաստեղծ
, 2005.-214
Гуланян
Стихи]. Ափինյան Ա. Ասպետի
վերադարձը
.-2009.-25
հուլիսի
Հովհաննիսյան
Վիպակ].-Եր.:Աղբյուր, 2008.-204
анесян
Повесть]. Համբարձումյան
Ճակատագիր
2009.-3-9
Атанесян
Повесть].-Ер.: Авт. изд
Инесса
.-2007.-N 2.-
. 189-190.
Мурадян
Давид
ожидания
Эссе].-Ер.: АОКС, 2006.-
//
.-2007.-N 2.-
. 186-187.
Саакян
нагорье
Эссе].-Ер.: Изд-во РАУ, 2006.-
.-2008.-N 1.-
. 183-184.
Хачатрян
Айк
Ист. роман].-Ер.: Амарас, 2006.-144
. //
. 184-185.
Шуваева
Петросян
Елена
Рассказы, повесть].-Ер.: 2007.-120
. //
. 189-190.

Գրականագիտություն
քննադատություն

Литературоведение
критика
Հայ
գրականություն
Армянская
литература
Առաքելյան
Ռուզան
Հավատամք
Հրապարակախոս.].-Եր.: Նաիրի
2008.-128
Аракелян
Рузан
Публицистика
Անդրեասյան
. //
Ավագյան
Պատկերազարդ
պատմություն
Շահնուրի
հրատ
., 2004.-280
Авакян
Арцрун
Иллюстрированная
Шахнура
.-2009.-19
Մշակույթ
Դավոյան
Ռազմիկ
Կեցցե
Հուշեր Վ.Սարոյանի
Մեծ
, 2009.-40
Давоян
Размик
здравствует
Воспоминания
Сарояне
Վիլյամ
Սարոյանի
մասին
Առավոտ
.-2009.-21
Իսահակյան
Ավիկ
Բարև՜
Գրականագիտ. ուսումնասիր.].-Եր.: Ծիծեռնակ
, 2008.-838
Авик
дравствуй
Литературовед
.].
համայնապատկեր
.-2009.-17
Հովհաննիսյան
Սուսաննա
գրողների
կովկասյան
ընկերությունը
, 2007.-340
Оганесян
Сусанна
Туманян
кавказское
общество
армянских
. //
Պատմաբանասիր
հանդես
252-255:
Ներսիսեան
Վարագ
միջնադարեան
տաղերգության
տաղաչափութիւնը
., 2008.-222
Вараг
Жанры
армянского
Բախչինյան
. //
հանդէս
346-
Պետրոսյան
Դավիթ
Գրական
բանավեճերը
հայ
մամուլում
ԵՊՀ
., 2008.-368
Петросян
Давид
полемики
армянской
печати
Մատթէոսեան
Աշխատութեան
անուրանալի
Ջրբաշյան
Էդուարդ
կյանքից
Զանգակ
-97, 2007.-
Джрбашян
Эдуард
Փաստերը
Ազատամտություն
.-2009.-13
Սաֆրազբեկյան
Իրմա
ընտանիքի
.:
9.-262
Сафразбекян
семьи
ընտանիքի
մասին
//
Եթեր
.-2009.-22
4, 12:
Սյուրմելյան
Լևոն
Զավեն
խենթություն
Сюрмелян
Левон
Завен
Техника
безрассудство
Լևոն
Զավեն
Սյուրմելյանի
տեխնիկա
խենթություն
9.-18
Քէօշկէրեան
Գանձարանային
մշակոյթ
սկզբնաւորում
Кеошкерян
Культура
: (X-XIII
. //
250-253:
Маари
Антонина
Зангак
-97, 2007.-48
. //
. 187-188.
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
ИСТОРИЯ
շխարհագրություն
География
Ստեփանյան
Ռազմիկ
Ֆիզիկական
աշխարհագրության
տերմինների
բացատրական
-97, 2008.-351
Степанян
Размик
Толковый
словарь
терминов
физической
մարդը
աշխարհագետը
նվիրումով
ընկերը
//
.-2009.-12
Վալեսյան
Մեթոդաբանական
նշանակությունը
ԵՊՀ
2008.-262
Валесян
Географическая
предусмотрительность
Ռևազյան
.,
Ալեքսանյան
երկրի
2009.-
60-61:
Պատմություն
История
Աբրահամյան
Հրանտ
Մարտնչող
1917-2000
, 2007.-744
Абраамян
Грант
Борющийся
. 1917-2000
Մինասյան
րագույն
մասին
131-132:
Ադոնց
Երկեր
հատորով
Պատմագիտական
ուսումնասիրություններ
., 2008.-496
Адонц
Сочинения
томах
. //
Երևանի
համալս
.-2008.-
186-192:
Այվազյան
Արգամ
Նախիջևանի
վիմագրական
ժառանգությունը
.:
, 2007.-232
Айвазян
Аргам
Литографическое
քառահատորյակը
.-2009.-3
Ավետիսյան
Հայկ
Ճանապարհ
անմահություն
Аветисян
Дорога
.-2009.-4
Բաղդասարյան
Գիրք-ալբոմ].-Եր.:
Մեծ
2008.-356
Багдасарян
Гагик
Книга
альбом
Սարուխանյան
. //
Հանրապետ
րիկյան
Վարդան
Վարդանանք
Деврикян
Вардан
Вардананк
молодежь
.//
Լրաբեր
.-2009.-
261-263:
Դոլուխանյան
Աելիտա
Ֆրեդերիկ
Ֆեյդին
հրատ
.,
2008.-262
Долуханян
Аэлита
Фредерик
մատենաշարի
հատորը
Էջմիածին
139-144:
Թյուրքագիտական
օսմանագիտական
հետազոտություններ
, 2006.-292
Тюркологические
османистические
исследования
. //
Լրաբեր
. /
264-267:
Ժորես
Պետք
փրկել
Жорес
Жан
до
армян
Անդրեասյան
. //
Խառատեան
Ալբերտ
Կոստանդնուպոլսի
գաղթօջախը
(XV-XVII
., 2007.-472
Харатян
доаспора
Костантинополя
Թօփալեան
.//
հանդէս
337-345:
Հայաստանի
անկախության
մարմինների
ձևավորումը
(1918
մայիս
Հայաստանի
8
Провозглашение
независимости
формирование
центральных
правительства
. //
Լրաբեր
հաս
. /
ԳԱԱ
.-2009.-
Թիվ
267-268:
Հարությունյան
Կլիմենտ
ռազմիկների
ֆիննական
պատերազմին
(1939-1940).-
, 2008.-228
Арутюнян
Климент
армян
финской
(1939-1940).
Լրաբեր
հաս
. /
.-2009.-
Հարությունյան
Նոր
1828-1913
, 2008.-294
Арутюнян
1828-1913
256-258:
Ղահրամանյան
.,
Ղազինյան
Լեռնային
պետականության
ակունքները
, 2008.-69
Каграманян
Казинян
Карабахская
Республика
ки
Микаелян
. //
филол
.-2009.-N 1.-
. 246-249.
Ղարագյոզյան
Արմեն
Գարդման
, 2009.-60
Карагезян
Гардман
տեղադրության
հարցի
Գարդմանի
2009.-
6, 7.-
Ղարախանյան
Վահրամ
գործունեությունը
1956-2006
., 2008.-265
Караханян
Ваграм
Проармянская
деятельность
учреждения
Галуст
”.: 1956-2006
. //
.-2009.-3
2009.-
229-234:
Մաղալյան
Արտակ
մելիքությունները
մելիքական
7
Магалян
Артак
княжеские
дома
XVII-XIX
. //
հանդես
Թիվ
343-345:
Ստեփանյան
Արցախի
մելիքությունների
մելիքական
Էջմիածին
129-130.-
148-150:
Մելքոնյան
Աշոտ
անմահության
խորհուրդը
Մեծ
, 2008.-96
Мелконян
символ
армянского
. //
Լրաբեր
252-257:
Մինասյան
.,
Վարդանյան
, 2008.-220
Минасян
Варданян
Армении
կամենում
խորանալ
պատմագիտության
//
.-2009.-4
Մկրտչյան
Շահեն
Դավթյան
Շչորս
ողբերգական
ճակատագրի
, 2008.-241
Мкртчян
Шаген
Давтян
Щорс
город
ой
Հակոբջանյան
անգլերեն
//
.-2009.-6
Մուշեղյան
Մովսես
Խորենացու
ԵՊՀ
., 2007.-
Мушегян
Պատմաբանասիր
հանդես
Թիվ
272-275:
Ոսկանյան
Մաքսիմ
, 2008.-184
Восканян
Максим
Духовный
Нжде
ընթերցում
Հայաստանի
.-2009.-28
Պետրոսյան
ժամանակների
2008.-572:
Петросян
всех
//
2009.-5
Պետրոսյան
Համլետ
ծագումը
գործառույթը
պատկերագրությունը
իմաստաբանությունը
, 2008.-406
Петросян
Гамлет
генезис
функции
конография
151-154:
Պետրոսյան
Վլադիմիր
Հարությունյանի
.:
., 2008.-508
Петросян
Владимир
рутюняна
Հայրապետյան
Հարությունյանը
ժամանակը
նոյեմբ
Սարուխանյան
Նորայր
Ալեքսեյ
Ջիվելեգովը
որպես
, 2008.-95
Саруханян
Норайр
Алексей
Дживелегов
как
филол
.-2009.-N 1.-
. 235-238.
Սիմոնյան
Հրաչիկ
կոտորածները
., 2009.-529
Симонян
Грачик
армян
Киликии
. //
Լրաբեր
հաս
. /
.-2009.-
246-251:
Մինասյան
ուսումնասիրություն
.-2009.-3
. //
223-228:
Սիսյան
Բենիկ
Չիլինգարյան
2007.-695
Сисян
ник
Чилингарян
Рита
նվիրված
մարտի
Ստեփանյան
Ռուբեն
Մինասյան
գործը
Степанян
Рубен
Тер
дело
Անդրեասյան
. //
148.
Карапетян
Гардман
Нахиджеван
триединая
формула
территориальной
целостности
Восточной
Армении
игран
Закарян
Историко
филолог
.-2008.-N3.-
.281-283.-
Գարդմանի
Егиаян
Вардгес
Арабян
Судебный
Мисака
Торлакяна
, 2008.
Микаелян
Мисака
Торлакяна
Армении
.-2009.-19
Тунян
Легенды
были
Охранка
Армения
. XIX -
Чартарагет
, 2008.-132
. //
Լրաբեր
հաս

ԳԱԱ
.-2009.-
Թիվ
258-260:
Хачатрян
Неверов
древней
Армении
, 2008.-271
. //
հանդես
281-285.-
.-128-136:
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ
ԽՄԲԱԳՐԵՐ
ԿԱԶՄՈՂՆԵՐԻ
ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ
ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ
ՑԱՆԿ
АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ
АВТОРОВ
РЕДАКОРОВ
СОСТАВИТЕЛЕЙ
ЗАГЛАВИЙ
Աբրահամյան
Ազրոյան
Աթաբեկյան
Այվազյան
Առաքելյան
Առաքելյան
Ավետիսյան
Բախչինյան
. 40
օսմանագիտական
Թորոսյան
Թորոսյան
Թոփչյան
Ժորես
ւդեման
. 70
Խեմչյան
Վարդապետ
Համբարձումյան
129
հմայական
ժողովրդական
երաժշտություն
պարեղանակներ
Հարությունյան
Հարությունյան
Հարությունյան
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
Ղահրամանյան
Մազլումյան
Մելիքյան
. 42
Մելքոնյան
Մելքումյան
Մենեմշյան
Միլիտոնյան
Մինասյան
Միքայելյան
Մկրտչյան
Մկրտչյան
Մկրտչյան
Մկրտչյան
Մովսես
Մուղնեցյան
Մուշեղյան
Պետրոսյան
Պետրոսյան
Պետրոսյան
. 14, 88
Սարուխանյան
Սաֆրազբեկյան
Կեսարեցի
Սեւան
Սիմոնյան
. 145
Սյուրմելյան
Ստեփանյան
Ստեփանյան
Ստեփանյան
Հովհաննիսյան
. 149
асарян
Казданян
Карапетян
Мурадян
Неверов
Саакян
. 102
Тунаян
. 103
ԳՐԱԽՈՍՈՂՆԵՐԻ
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
РЕЦЕЗЕНТОВ
Աթաբեկյան
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
Այվազյան
Անդրեասյան
93, 105, 127, 147
Ավանեսյան
Ավետիսյան
Արտաշես
. 61, 98
. 30, 31, 86, 87, 114
Բախչինյան
Բախչինյան
Բեյլերյան
7
. 83,117
Գուբելեան
. 9,139,141
Եազըճեան
. 63
Տերյան
Թելյան
Թորոսյան
Թօփալեան
Հակոբջանյան
Համբարձումյան
Համբարձումյան
Հայրապետյան
Հայրապետյան
Հարություն
Հարությունյան
Հովհաննիսյան
. 34, 92
. 52, 64, 82, 95
. 126
Մալումյան
Մատթէոսեան
Մելիքջանյան
Մելքոնյան
Միհրանյան
Մինասյան
. 119,145
Մկրտչյան
Շահվերդյան
Շիրազունի
յան
. 32, 33, 35
Ռաֆայելյան
Ռևազյան
. 118
Սարուխանյան
Ստեփանյան
Մինասյան
. 102
Закарян
. 103-04
Микаелян
. 132,149
. 144
Шахкамян
. 27

Приложенные файлы

  • pdf 11064960
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий