Орта мектепті ойда?ыдай бітірген со?, арман ?уып, маманды? иесі болу ?шін О?т?стікке айма??а ат-тан?ан. Теологиялы? жа?ынан атал?ан діни ?йым исламны? сунниттік ба?ытын ?стан?анымен, бір?атар ?а?идаларына ?айшы ж?не радикалды? т?р?ыдан уа-хабизмге жа?ын келеді.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

СТРОИТЕЛЕСТВО КГПН
На Ятроительной площаФке комплекЯа глубокой переработки нефти АтырауЯкого НПЗ проФолжаетЯя работа по

\f  \r\f 42
21   2016 \f
ЭТАПД РАЗВИТИЖ КМГ-ПМ
В апреле 2003 года предприятие
было реорганизовано в ЗХО «аорговый
дом «КазМунайГаз», а годом позже пе
ререгистрировано как акционерное об
щество.
После реорганизации и создания в
2005 году Департамента нефтеперера
ботки управление нефтеперерабатыва
ющими активами стало приоритетным
направлением в деятельности компа
нии.
Развитие новых направлений, рас
ширение списка активов – все это наря
ду с торговыми операциями с нефтью
явилось основным вектором деятельно
сти аж «КМГ» в 2002-2009 годах. В этот
период были приобретены Хтырауский
НПЗ (99,5%) – 2006 год, Павлодарский
нефтехимический завод (58%) – 2009
год, «йымкентнефтеоргсинтез» (49,7%)
– 2007 год, «Ромпетрол» (100%) – 2007
год, построена сеть ХЗС на базе трех
компаний: «КМГ-Жайык», «КМГ-Хста
на», «КМГ-Хлатау», развита обширная
сеть трейдерских компаний.
В результате к 2010 году 80% нефте
перерабатывающих активов РК было
сосредоточено в аД «КМГ», а стоящие
перед компанией цели и задачи смести
лись с торговых операций с нефтью на
деятельность сектора переработки неф
ти и маркетинга нефтепродуктов.
Новые источники энергии, экологич
ность стали главными трендами разви
тия топливной энергетики с 2000-х годов.
В целях повышения качества бензина и
решения экологических проблем в 2008
году был реализован совместный проект
КМГ-ПМ и французской государствен
ной компании Axens по строительству
комплекса по производству бензола на
Хтырауском НПЗ. Axens выступила в ка
честве лицензиара для проектирования
установки каталитического риформинга.
бчастие этой авторитетной организации
подтверждает высокие требования к но
вому производству.
В апреле 2009 года на базе дочер
ней компании аД «КМГ» - ХО «Karamai
Plus» была образована новая компания
- ХО «ҚазМұнайГаз Өнімдері». Она стала
единым оператором по розничной реа
лизации горюче-смазочных материалов.
аем самым, был решен ряд проблем
ных вопросов, касающихся обеспечения
единой политики в сфере реализации и
ценообразования; гибкого реагирова
ния на изменения конъюнктуры рынка;
упрощения процедуры принятия реше
ний и контроля; оптимизации управлен
ческого персонала и административных
расходов; создания единых стандартов
обслуживания и деятельности ХЗС; вне
дрения на территории всей республики
единой талонной и карточной систем ре
ализации ГСМ.
В том же 2009 году ХО «Kazakhstan
Petrochemical Industries» (аОО «Хкта
уский завод пластических масс» - до
черняя организация ХО «КазМунайГаз
– переработка и маркетинг») и аОО
«CITIC Kazakhstan» учредили совместное
предприятие CASPI BITUM с проектной
мощностью 1 млн. тонн переработанной
нефти. Завод, введенный в строй Главой
государства в 2013 году, проектировал
ся с учетом близости к месторождению
Каражанбас. Битум из нефти именно
этого месторождения имеет высокое
качество, а асфальтобетоны, которые
приготовлены с применением этого про
дукта, отличаются высокой стойкостью
к деформациям за счет более высокой
степени эластичности.
Стандартизация и оптимизация биз
нес-процессов стало ответом компании
на кризисные вызовы времени. аак, в
декабре 2009 года в КМГ-ПМ впервые
на территории Казахстана было введено
в продуктивную эксплуатацию решение
SAP IS-OIL Downstream, которое отвеча
ет за планирование транспортировки
неупакованных продуктов и управление
нефтепродуктами, маркетинг, расчеты
и ценообразование. Внедрение в дея
тельность компании новой системы по
зволило добиться поставленной цели, а
также обеспечить санкционированный
доступ к информации и гибкость ее пре
доставления, организовать архив дан
ных производственной и финансовой
информации КМГ-ПМ, необходимой для
принятия эффективных управленческих
решений.
В 2010 году нефтепереработка и
маркетинг нефтепродуктов стали клю
чевыми направлениями деятельности
компании, а задача по обеспечению
внутреннего рынка РК качественными
нефтепродуктами - основной.
аак, решением Совета директоров
ХО «НК «КазМунайГаз» от 25 мая 2010
года аД «КМГ» был преобразован в ак
ционерное общество «КазМунайГаз–
переработка и маркетинг», основными
направлениями деятельности которого
стали управление нефтеперерабатыва
ющими активами Республики Казахстан,
модернизация НПЗ РК, маркетинг нефте
продуктов, развитие розничной сети по
их реализации. Определился статус еди
ной даунстрим-компании в структуре ХО
«НК «КМГ». В июне того же года был про
веден ребрендинг - разработан новый
стиль компании, который ассоциируется
с качеством произведенной продукции,
динамикой развития, современностью.
13 июня 2012 года в соответствие с
решением Единственного акционера
уставный капитал Общества был увели
чен на сумму 9 175 557 000 тенге путем
выпуска простых акций Общества в ко
личестве 9 175 557 по цене размещения
1000 тенге за одну простую акцию.
“Мы нефтедобывающая страна, надо
немедленно строить новый нефтепере
рабатывающий завод”, - эта цитата Гла
вы государства Нурсултана Назарбаева,
произнесенная им в Послании народу
Казахстана 17 января 2014 года, стала от
правной точкой в поиске решения новой
стратегически важной для страны зада
чи. В настоящее время этот проект нахо
дится в стадии рассмотрения.
В 2014 году с целью стабилизации
внутреннего рынка авиационного то
плива посредством заключения прямых
договоров с авиакомпаниями КМГ-ПМ
было создано аоварищество с огра
ниченной ответственностью «КазМу
найГаз–Хэро». Компания заняла свою
нишу на рынке авиатопливообеспече
ния республики, и помимо выполнения
функций Единого оператора предлагает
услуги по снабжению авиатопливом и
заправкой в крыло во всех основных аэ
ропортах Казахстана местного и между
народного значения. Другими словами,
«КазМунайГаз-Хэро» реализует полити
ку вертикальной интеграции и взаимо
действия компаний с государственным
участием в сфере нефтепродуктообеспе
чения. На сегодняшний день аОО «Каз
МунайГаз-Хэро» имеет договорные
отношения со всеми нефтеперерабаты
вающими заводами республики. Кроме
того, налажен закуп топлива из соседних
государств – России и Белоруссии. Гео
графия поставок включает все железно
дорожные направления в зависимости
от региона поставок. По итогам 2015
года доля компании на рынке составила
10-11%. Объем поставленного топлива –
около 62 тысяч тонн.
В апреле 2014 года уставной капитал
КМГ-ПМ был увеличен на 4 774 400 про
стых акций.
Новым этапом в корпоративной де
ятельности компании стала утвержден
ная в июле 2014 года Советом дирек
торов ХО «КазМунайГаз–ПМ» В основу
Стратегии развития ХО «КазМунайГаз–
ПМ» на 2014-2022 гг. легли задачи по
увеличению мощностей, глубины пере
работки нефти и качества производи
мой продукции; доведению управления
бизнес-процессами на НПЗ до уровня
ведущих аналогов в отрасли; развитие
разветвленных маркетинговых каналов
сбыта нефтепродуктов и т.д.
Важным событием в истории КМГ-
ПМ стало постановление Правительства
от 12 декабря 2014 года, согласно кото
рому КМГ-ПМ и его ДО (КМГО, КМГ-Хэ
ро) определены едиными операторами
по поставке нефтепродуктов Вооружен
ным Силам Республики Казахстан, По
граничной службе Комитета националь
ной безопасности Республики Казахстан,
Национальной гвардии Республики Ка
захстан, уполномоченному органу в сфе
ре гражданской защиты, уполномочен
ному органу в области государственного
материального резерва.
В 2013-2015 годах в ХО «КМГ-Пере
работка и маркетинг» началась реструк
туризация бизнес-процессов, получили
развитие новые направления деятель
ности, начата комплексная работа по по
вышению операционной эффективности
НПЗ и внедрению единых стандартов ор
ганизационных структур и систем управ
ления.
Произошло становление индустри
ально-инновационных проектов в сфере
выпуска битума, авиакеросина, углехи
мии. Был создан Диспетчерский центр
– единая база данных по отрасли нефте
переработки и реализации нефтепро
дуктов, реализована программа СОDО
- государственно-частного партнерства
по управлению сетью ХЗС «КМГ»; были
выведены в аутсорсинг вспомогатель
ные виды деятельности НПЗ; получены
новые продукты нефтепереработки:
бензол и параксилол на ХНПЗ, сера на
аОО «ПКОП» (йымкентский НПЗ), поли
мер-модифицированный битум на аОО
«CASPI BITUM».
Между тем, следуя политике Главы
государства по развитию перерабатыва
ющей промышленности и привлечению
в страну иностранных инвестиций, в этот
период компанией были достигнуты до
говоренности о создании совместных
предприятий с рядом крупных иностран
ных компаний.
ак, 31 августа 2015
года в Пекине в рамках государственно
го визита Президента РК Н. Назарбаева в
КНР состоялось подписание бчредитель
ного договора между КМГ-ПМ и China
Kingho Energy Group о создании совмест
ного предприятия аОО «Karagandy CCI».
СП планирует перерабатывать 2,5 млн.
тонн угля и производить порядка 500
тыс. тонн жидкого синтетического топли
ва в год. В настоящее время разрабаты
вается аоО проекта.
В ноябре 2015 года состоялось под
писание Хкционерного соглашения о
создании совместного предприятия по
производству технических газов между
КМГ-ПМ и французской компанией Air
Liquide. В настоящее время получены
все необходимые решения по созданию
совместного предприятия. Запуск про
изводства предполагается в 2017 году.
Масштабные преобразования дея
тельности Фонда «Самрук-Казына» и его
портфельных компаний начались в 2015
году со стартом программы трансформа
ции бизнеса. арансформация призвана
повысить эффективность бизнеса группы
компаний ХО «НК «КазМунайГаз» и тем
самым повысить стоимость компании. В
августе-сентябре 2015 года в дочерних
организациях КМГ-ПМ прошли устано
вочные совещания по трансформации,
на которых руководству компаний были
вручены индивидуальные планы.
В 2018-2020 годах ХО «КМГ-перера
ботка и маркетинг» планирует завер
шить модернизацию всех НПЗ Респу
блики Казахстан, закончить переход на
трехлетний межремонтный период на
НПЗ, обеспечить казахстанский рынок
на 100% нефтепродуктами собственного
производства.
–9 марта –--– гоФа - знаковая Фата в иЯтории АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг». В этот Фень была ЯозФана Фочерняя
организация КазМунайГаза - ТОО «Торговый Фом «КазМунайГаз», Ятавшая преемником «Казахойл ПроФактЯ».
ЯозФания
новой компании была организация и провеФение транЯпортных и торговых операций Я нефтью и проФуктами ее переработки на
территории РеЯпублики КазахЯтан и за рубежом.
ӨҢДЕб МХРКЕаИНГ

\f  \r\f 42
21   2016 \f
­€
Забор воды с р. брал для про
изводственных нужд составил 96
300 м
. Лимит забора воды не пре
вышается. Сброс биологически
очищенной сточной воды на пруд
испаритель составил 54 367 м
. На
повторное потребление направ
лено 19 701 м
очищенной воды,
что составляет 29,13% очищенного
стока. Санитарно-промышленной
лабораторией Иж «жЗЛ» прове
дены 394 исследования качества
производственного стока цехов и
завода, 100 исследований каче
ства оборотного водоснабжения,
242 исследования состояния воз
душной среды производственного
помещения. Произведено 3 864
автоматических исследований ка
чества атмосферного воздуха в са
нитарно-защитной зоне предпри
ятия. Подрядной лабораторией
проведено 39 исследований каче
ства атмосферного воздуха на рас
стоянии в 2,3,4 км. с подветреной
стороны от завода. Превышений
допустимых санитарно-гигиени
ческих нормативов загрязняющих
веществ для населённых мест не
зарегистрировано.
(Я 13 октября по 19 октября –-16 г.)
ЭКОЛОГИВЕСКАЖ ИНФОРМАБИЖ
С отчетом о проделанной работе
выступил председатель заводской
первичной организации партии «Нур
Отан» Кенжебек йахметов. На 1 октя
бря первичная партийная организация
завода насчитывает в своих рядах 1
152 члена, в том числе, 53 из них – это
ветераны труда. В своей деятельности
нуротановцы завода руководствуются
Планом нации - 100 конкретных шагов,
инициированной Президентом стра
ны, председателем партии «Нур Отан»
Нурсултаном Назарбаевым, политиче
ской Доктриной партии «Нур Отан. На
пути к светлому будущему!». В рамках
этой доктрины заводчане принимают
активное участие в реализации ряда
партийных проектов.
- По проекту
«C заботой о старшем
поколении»
руководство завода и пар
тийная организация в честь 70-летия
Великой Победы и 550-летия Казах
ского еанства поздравили большую
группу ветеранов войны и труда горо
да Хтырау и оказали им материальную
помощь, - отметил в своем докладе
Кенжебек йахметов. – В рамках про
«Счастливое детство»
первичная
партийная организация завода тесно
сотрудничает с детским домом имени
С. Казыбаева, ежегодно оказывая им
финансовую помощь. Х один из его
воспитанников Ерсултан брбаев взят
под опеку завода. По проекту
«Путевка
в жизнь»
на заводе создаются условия
для прохождения практики студентам,
оканчивающим высшие и средние
учебные заведения. Руководствуясь
политической Доктриной, где четко
обозначено, что главной ценностью яв
ляется человек и его право, первичная
партийная организция Хырауского НПЗ
всегда готова протянуть руку помощи
людям с ограниченными физически
ми возможностями. В рамках проекта
«Будущее без барьеров»
заводчане
помогли инвалиду ІІ группы, многодет
ной матери Майре бтегалиевой, 6-лет
нему атыраусцу Хманжану аанирбер
гену, страдающему ДжП, спортивному
клубу инвалидов, областному центру
реабилитации, детской деревне се
мейного типа «йанырак». Не прошли
стороной заводские нуротановцы и
ПроФолжить Фержать курЯ, намеченный «Нур Отаном»
1– октября текущего гоФа ЯоЯтоялаЯь отчетно – выборная конференция первичной организации партии «Нур Отан»
ТОО «АтырауЯкий НПЗ». В ней приняли учаЯтие первый замеЯтитель преФЯеФателя АтырауЯкого облаЯтного филиала
партии «Нур Отан» Нурлыбек Ожаев и его замеЯтитель Бакберген Карабаев. На повеЯтку Фня было вынеЯено неЯколь
ко вопроЯов. Это отчет о проФеланной работе; выборы членов бюро первичной партийной организации; избрание
преФЯеФателя «первички» и его замеЯтителя.
мимо проектов
«Молодежь для Стра
ны» и «Страна без коррупции – про
цветающая страна».
Общественная приемная заводской
первичной партийной организации ве
дет прием работников предприятия
два раза в неделю. С начала этого года
было принято 72 человека, проблемы
56 заводчан были решены положи
тельно.
В 2015 году «первичка» ХНПЗ при
няла участие в республиканском кон
курсе «Лучшая первичная партийная
организация» и заняла второе место.
ото прежде всего, отметил Кенжебек
йахметов, результат слаженной рабо
ты заводских нуротановцев.
В прениях выступили председатель
ячейки партии «Нур Отан» общества
пенсионеров аОО «ХНПЗ» Манарбек
Бекберген и председатель заводского
молодежного крыла «Жас Отан» Саги
Бекбаев. В своих выступлениях они
подчеркнули роль партии «Нур Отан» в
осуществлении государственного кур
са и объединении общества. При этом
была отмечена ощутимая помощь,
оказываемая первичной партийной
организацией завода.
О большой роли «первичек», и о
том, какая объемная работа выполне
на заводскими нуротановцами сказал
в своем выступлении первый замести
тель председателя Хтырауского област
ного филиала партии «Нур Отан» Нур
лыбек Ожаев. По его словам городской
филиал партии насчитывает сегодня в
своих рядах 13 600 человек. И основной
фундамент этого мощного монолита
– это первичные партийные организа
ции. К сожалению, не все «первички»
сегодня активны как заводская. Неко
торые ограничиваются лишь выплатой
членских взносов. Х нужна инициатив
ность, системность работы. Очень сла
бая связь между фракциями партии
и первичными организациями. Еще
большую активность нужно проявить
участием в партийных проектах. Особ
няком стоит работа с молодежью. В
этой части областной филиал партии
намерен помочь 1800 выпускникам
школ, не сумевшим в этом году на
брать пороговый балл в ЕНа. Партийцы
намерены оказать помощь с трудоу
стройством и 68 выпускникам вузов и
колледжей. Нурлыбек Ожаев выразил
уверенность, что первичная партийная
организация Хтырауского НПЗ, являю
щаяся на сегодня одной из многочис
ленных, не снизит темп работы и по
кажет еще более высокие результаты.
Подытожив итоги проделанной работы
первый заместитель председателя ХФ
партии «Нур Отан» предложил на пост
председателя первичной партийной
организации аОО «ХНПЗ» Кенжебека
йахметова. Нуротановцы единогласно
проголосовали за предложенную кан
дидатуру. Затем состоялось избрание
членов бюро первичной партийной
организации. В состав бюро вошли: В.
Гацко, Г.бтегалиева, Х.Габбасов, р.Ку
стадинчев, Г.Гизатуллина. Заместите
лем председателя заводской первич
ной партийной организации избран Е.
Жарбосынов, секретарем – Х.Кисмето
ва. Делегатами на отчетно – выборную
конференцию городского филиала
партии «Нур Отан» были избраны Г.Ж.
Хмантурлин, К.Р.йахметов, р.Куста
По завершении отчетно –выборной
конференции группе заводчан были
врученые партийные билеты.
ХамЛГХНОВХ

\f  \r\f 42
21   2016 \f
 ‚ \f
туғанына қуандық, шаттандық. Пре
зидент Н.Назарбаевтың ұстанған са
ясаты, елді басқа мемлекеттермен
терезесі тең дамыту стартегиясы дем
берді. еалық қолдады. Содан біздің
мерейіміз тасыған еді. Хлайда, ал
дымызда сынақ тұрды. Бәріміз оны
сездік. Одақ тараған соң, бұрынғы ара
ағайындық, байланыс үзілді. Ол эко
номикамызға әсер етпей қойған жоқ.
Өзіміздің Хтырауда ірі деген кәсіпо
рындар бірінен соң бірі жабылып
жатты. еимзауыт қандай еді? Бізге
барлық жағынан бәсекелес болатын.
Сыра зауыты, ет комбинаты бәрі осын
дай экономикалық қиындыққа шыдай
алмай жабылып жатты. Хл, мұнай өң
деу зауыты ондай тығырыққа тірелген
жоқ. Ол бір жағынан өнімге сұраны
стың болғаны шығар. Сонымен қатар,
сол кездегі ұтымды да көреген бас
шылықта дер едім. Директорымыз
Владимир Гафнер жұмысшылардың
тарықпауы үшін қолдан келер барлық
қолдауды аяған жоқ. аабысымыз бар.
Бірақ сабан ақша күн сайын құнсы
зданған кезде біз азық-түлік, киім-ке
шек алып тұрдық. Ол кездегі бартер
әдісі ғой. Соны басшылық ұтымды
қолданды. Қажетті тауарларды әкеп
беріп тұрды. Әйтпесе, басқа меке
мелер қажетсіз нәрселерді айлыққа
беріп жатқанын естіп, біліп жүрміз
ғой. Бізде ондай сорақылықтың бірі
де болған жоқ. аек жұмысын істеген
адамға біздің зауытта жағдай бар еді.
Дегенмен, сол тәуелсіздік жылдары
ның алғашқы кезеңінде талай адамды
көрдік. Қиындыққа төзбейтіндердің
беті ашылды. Зауытқа жұмысшы қолы
керек. Оған келіп, екі күн болмай
шығып кететіндер болды. Бәрі де жұ
мысты ауырсынғандар. Оңай жерде
табыс жоқ, жұмыстың жеңілі жоқ.
Бізге де оңай емес, бірақ төздік. аех
нология сатылап автоматтандырыла
бастады. Осының бәрі тәуелсіздіктің
арқасы еді. Қаржыны басшылар өз
жұмысшыларының иглігі үшін тиімді
пайдалану көзін тапты. Бұрынғыдай
тапқан табысымыз жоғарыға кетпей,
зауыттың өз шаруасына пайдалануға
жеткізілді. Қараңыз, 1996 жылы зауыт
өз қаржысына Хтырауда 120 пәтерлік
және 40 пәтерлік екі үйді жұмысшы
лары үшін салып, пайдалануға берді.
Пәтері ескіргендер мен жас маман
дар алды баспананы. Соның ішінде
менің отбасыма да пәтер берілді. Ол
кезде әкімдіктер үй салуға бюджет
тен қаржы таппай жатқан. Хл, біздің
зауыт жұмысшылары үшін әлеуметтік
қолдауды көтере бастады. Міне, осы
ның бәрі аәуелсіз елдің саясаты мен
ұстанған дұрыс бағытының нәтижесі
еді. аәуелсіздіктің шапағаты тек біздің
ғана емес, елдегі барлық адамдарға
осындай игілік әкелгенін білеміз. Бірі
кәсіпкерлікпен айналысты, бірі жұмыс
істеді, бірі ғылыммен айналысты. Ер
кіндік берді бізге. Міне, тәуелсіздіктің
игілігі. 2006 жылы Хтырауға сапарын
да біздің зауытқа ат басын бұрған Ел
басы Н.Назарбаевпен кездестік. Мен
сол кезде Президентке тәуелсіздіктің
біз үшін, қарапайым еңбек адамдары
үшін маңызын айттым. Қуанышымды
жасыра алмастан айтып бердім. Міне,
мен үшін аәуелсіздік!
Зейнетке шықса да аілек йотқа
рақызы зауытта өтетін қоғамдық
шаралардан тыс қалған емес. За
уыт зейнеткерлер қоғамымен тығыз
байланыста. йирек ғасырда Хтырау
мұнай өңдеу зауытының дамуын аәу
елсіздікпен байланыстырады. Елдегі
болып жатқан барлық жаңалықтар
дан хабардар. Елбасының халыққа
Жолдауын жыл сайын қалт жібермей
тыңдайды, оқиды. Оның орындалуы
на да көз жеткізіп келеді. Өткеніне
өкінбейтін, келешектен үмітті арда
гердің тілегі елдің, ұрпағының аман
дығы. Ел тыныш та тату болса, Қа
зақстанның кемел боларына сенімді.
Нұрлыбек ҒИЗХаОВ
Тілек Ділмағамбетова зауытта —- жыл еғбек еткен жан. ҚазақЯтан Тәуел
ЯізФік алғанФа аЯа қуанған, онығ қаФірін бір кіЯіФей түЯінетін аФам. Еғбек аФа
мы. Қарапайым қоғыр тіршлікті міЯе тұтатын, халқынығ аманФығын тілеп,
барлығын Яолармен бірге көретін елжанФы азамат. ТәуелЯізФіктіғ –5 жылФығы
қарЯағынФа еғбек арФагеріне жолықтық. ОЯынау жылФар ішінФегі өткен мен
бүгінге Яаралаған пікірін тығФау.
«ТӘУЕЛСКЗДКК РУХДМЕН КӨРКЕЙГЕН ЗАУДТ»
Зейнетке шыққаны дегені болма
са, аілек апамыз әлі тың болып шықты.
Пәтерінде қонақжайлықпен қарсы
лаған сәттен келген шаруамызды ай
тып жатырмыз. Байыппен тыңдаған
соң: «Мен зауытта аәуелсіздікке дейін
20 жыл, аәуелсіздік алғаннан кейін 20
жыл еңбек етіппін. Әрине, аәуелсіздік
еліміз үшін, халқымыз үшін маңызды.
Хл, мен өз басымдағы жағдаймен аәу
елсіздіктің бізге бергенін айтып көрей
ін...»-деп келісімін бергені.
Хз ғана шегініс. аілек Ділмағамбе
това 1953 жылы туған. Гурьев химия
училищесін бітірісімен, 1971 жылы 18
жасында мұнай өңдеу зауытына 2 раз
рядты оператордың көмекшісі болып
жұмысқа тұрады. Жұмысына мұқият
қыз табандылығының арқасында көп
кешікпей операторлыққа ауысты
рылады. Сол қызметте табан аудар
мастан 40 жыл еңбек етті.
- аәуелсіздік алғанда мен 38 жа
стамын. 20 жыл еңбек тәжірибем бар.
Өмірдің мәнін түсінетін кезең. Ел қу
анды. Мен де қуандым. Себебі, тәуел
сіздіктің, еркіндіктің лебін сездік. Оған
дейін Кеңес дәуірі қожырап жатқанын
байқап жүрдік. Басқа одақтас респу
бликалар егемендігін алып жатты.
Олардың жүйесін өзгертіп жатқаны,
бар байлығын өз иеліктеріне пайдала
на бастағанын ақпарат құралдарынан
көріп, оқып жүрміз. Біздің де күніміз

\f  \r\f 42
21   2016 \f
\f €\r­
Она родилась в селе аополя Махам
бетского района. Мама Хнфиса Яков
левна ушла из жизни совсем молодой,
в 25 лет. Папу Михаила Васильевича,
работавшего бухгалтером, в 1937 году,
в разгар сталинских репрессий обвини
ли в шпионаже и осудили на 10 лет. Ма
ленькую Сашу и ее сестренку Любу взял
на воспитание дядя Константин Яков
левич Яшков. Но и он с началом войны
ушел на фронт. Прошел всю Великую
Отечественную, и погиб в борьбе с япон
цами, в 1945 –ом году. Сестры йапош
никовы остались совсем одни, так как
другие родственники тоже стали жерт
вами сталинского режима. Неизвестно,
как бы обернулась их судьба, если бы в
47 -ом из тюрьмы не вернулся бы отец.
В то время они уже жили на Перетаске и
ходили в школу в Жилгородке. После ее
окончания, Хлександра начала работать
на заводе. Вначале пробоотборщицей в
центральной заводской лаборатории, а
потом и лаборанткой в товарной лабо
ратории.
- б нас было очень ответственная
работа. В нашей лаборатории состав
ляли паспорта на всю выпускаемую
продукцию, - рассказывает Хлександра
Михайловна. – Начальником товарной
лаборатории был Яшкевич, потом Бо
рис Иванович йироков. Еще работал
Валько. Моими коллегами были Нина
Ивановна аолстова, Лида йигаева, Рита
йерстянкина. арудились мы на совесть.
НЕТ В ЕЕ ЖИЗНИ МЕСТА УНДНИЮ
Им есть что рассказать, ведь боль
шинство из них имеет за плечами не
малый стаж работы на заводе. Все они
трудились в разных сферах: кто- то непо
средственно был занят на производстве,
другие работали во вспомогательных
структурах, но их всех объединяло одно
- любовь и преданность заводу, выбран
ному делу и общность интересов. Вот и
на этой встрече, вспоминая годы ушед
шие, они дополняли рассказы друг дру
га, подсказывали. Вспомнили теплым
словом Владимира Викторовича Гафне
ра, чье имя неразрывно с ХНПЗ. Ему 18
октября исполнилось бы 70 лет.
Сатыбалды бтегалиев пришел на
завод в 1971 году. Он проработал два
года в транспортном цехе и ушел в ар
мию. Исполнив свой гражданский долг,
снова вернулся на завод. – Директором
завода был Хлександр Иванович Мас
лов, - вспоминает Сатыбалды ага.- Зар
плату мы получали небольшую, и поэ
тому была утечка кадров. Все водители
уходили в нефтяную отрасль. Х я решил
остаться. Сперва был шофером, потом
меня пересадили на трактор. Моей за
дачей была перевозка оборудования с
базы на завод. Я участвовал в строитель
стве установок оЛОб – ХВа - 3,бЗК,бПНК.
Работали на совесть, сплоченно, единой
командой. За хорошую работу неодно
кратно удостаивался Почетных грамот.
40 лет работы на заводе прошли как
один день. Спасибо за то, что не забыва
ют о нас. Нам это приятно.
Дмитрий Хндреевич Первушин изве
стен заводчанам как работник цеха №6,
где его трудовой стаж составил 21 год, и
как начальник жилищно – коммунально
го отдела, действовавшего при ХНПЗ. – В
мое время начальником цеха №6 был
ррчук-Колосовский, главным энергети
ком завода Глотов, с которым был зна
ком, еще работая на Гурьевской аож. Из
всех руководителей завода больше всех
мне вспоминается Владимир Викторо
вич Гафнер. ото был человек дела, очень
ответственный, не боявшийся проблем
и умевший их решать. Я не раз зару
чался его поддержкой. Он умел верить
в людей. Помню, школа № 20 в г. Хты
рау была нашей подшефной. И каждый
год, летом мы проводили там ремонт
ные работы. И вот как-то идет заседа
ние горисполкома в начале августа, на
котором требуют: «Сдать школу». Меня
поднимают, я отвечаю: «Вот график, со
ставленный вами. аам написано: срок
сдачи объекта – 24 августа. 24 августа мы
сдадим школу». И председательствую
щий на том заседании Нурпеис Махашев
сразу звонит В.В. Гафнеру, вот, мол, твой
работник отказывается сдавать объект
раньше запланированного срока. Влади
мир Викторович говорит: «Он подписал
график сдачи объекта? Подписал, хоро
шо. Вот если 24 августа он не сдаст шко
лу, я уволю его с работы. Х сдаст – зна
чит сдаст». Конечно же, мы уложились в
сроки. аогда многое мы могли сделать у
себя на заводе. Какой у нас был литей
ный цех?! Думаю, все строители помнят.
Заборчики, ограды, да многое изготав
ливалось на заводе, - вспоминал Дми
трий Хндреевич.
б Валентины Георгиевны Носоре
вой, отметившей 75 – летие, заводской
трудовой стаж насчитывает 22 года. Она
работала лаборанткой на аож. - Мы вос
станавливали оборудование, готовили
сульфоуголь для очистки. Мы ее про
сеивали и потом загружали в фильтры.
Фильтры были 3000 х 3000. В 1976 году
на аож были получены первые 50 тонн
собственной воды. До этого завод брал
воду с райаож. Х потом, постепенно объ
емы собственно вырабатываемой воды
увеличивались, и завод перестал быть
зависимым от райаож относительно во
доснабжения, - поделилась воспомина
ниями ветеран.
В октябре свой 80-летний юбилей
отметили также ветераны Нафиса Мур
загалиева и Валентин Перепечкин. 70
лет исполнилось Сатыбалды бтегалие
ву, Надежде Галиевой, Зинаиде Струня
шевой, Дмитрию Первушину, Зинаиде
Яшковой, Нине Сидоренко и Хнатолию
Приданову. Х Николай Хлександров в
начале октября перешагнул 65 –летний
рубеж своей жизни.
Сколько комиссий приезжало, никаких
нареканий не было в наш адрес. Про
стоев в работе не было. аяжело было, но
справлялись.
Здесь, на заводе Хлександра Михай
ловна познакомилась со своим будущим
супругом, с которым они душа в душу
прожили почти 50 лет. Лев Григорьевич
в молодости был парнем видным, рабо
тал на знаменитой установке Гудри. По
том его перевели на коксовую установку.
Супруги воспитали трех детей: сыно
вей рру и Михаила и дочь аатьяну. Все
они, хоть и ненадолго соприкоснулись
к жизни завода. Сыграло свою роль то,
что родители отдали нефтеперерабаты
вающему предприятию большую часть
своей жизни. Хлександра Михайловна
проработала в жЗЛ почти 30 лет, и может
быть, ее трудовой стаж был бы и больше,
если не профессиональное заболева
ние. В одночасье у нее возникли пробле
мы со слухом и обонянием, из - за этого
ей пришлось оформить инвалидность.
Она трижды ездила в бфу на лечение, но
болезнь взяла вверх. И сегодня ветеран
практически ничего не слышит и не раз
личает запахи. Но Хлександра Михай
ловна не унывает.
- Она очень позитивный и оптими
стичный человек. Много читает, всегда
в движении, душа компании, – гово
рит член общества пенсионеров аОО
«ХНПЗ» Ирина Завьялова. - Хлександра
Михайловна относится к категории лю
дей, которых встретив один раз, запоми
наешь навсегда.
Хлександра Михайловна много лет
занималась «моржеванием». Каждый
год на Крещение купалась в проруби, до
тех пор, пока не запретили врачи из - за
операции на глаза. Х еще Хлександра
Михайловна - травница. Знает сотни
методов народной медицины. бверена,
что травяные отвары способны излечить
многие болезни. И всегда готова помочь
к обратившимся к ней за помощью.
Ветеран труда – активная участница
всех мероприятий, организовываемых
заводом. Всегда вспоминает, как они
в свои годы отмечали праздники. 85
–летняя пенсионерка до сих пор пом
нит первомайскую демонстрацию 1949
года. Когда им, молодым заводчанкам,
бесплатно сшили белоснежные костю
мы, в которых они пошли на парад. Х
потом было еще много памятных дат
и знаменательных встреч. Хлександра
Михайловна благодарна судьбе и со
временным потомкам, не забывающим
о старшем поколении.
ХамЛГХНОВХ
Она и ЯегоФня, в Явои воЯемьФеЯят пять - боФра, энергична и веЯела. НаизуЯть читает шу
точные Ятихи, прибаутки. НеЯмотря на то, что практичеЯки ничего не Ялышит, АлекЯанФра
Михайловна любит общение. 17 -летней Февчонкой Саша Гапошникова пришла работать
на завоФ №——1. Это был авгуЯт 19—8 – го гоФа. За плечами Февчушки было тяжелое ФетЯтво.
ВОСПОМИНАНИЖ ДНЕЙ УГЕДГИХ
Еще оФна знаменательная вЯтреча ЯоЯтоялаЯь в общеЯтве пенЯионеров
ТОО «АНПЗ». ЗФеЯь ЯобралиЯь именинники октября. По траФиции, Фля них
была поФготовлена празФничная программа, кажФому юбиляру вручены
благоФарЯтвенное пиЯьмо и поФарок. А затем гоЯтей угоЯтили чашкой чая и
тортом. За Ятолом, беЯеФуя, ветераны вЯпомнили роФное преФприятие.

\f  \r\f 42
21   2016 \f
   \r\f­ ƒ\f‚‚„‚ … 25 \f
аалжан еайырлиева -Хтыраудың
төл тумасы. Орта мектепті ойдағыдай
бітірген соң, арман қуып, мамандық
иесі болу үшін Оңтүстікке аймаққа ат
танған. йымкенттегі технологиялық
институтты инженер, химик-технолог
мамандығы бойынша үздік диплом
мен бітірген соң, жолдамамен
Қырғызстанға жіберіледі. Кеңес
дәуірінің социалистік жолдамасы жас
маманды 3 жыл сынайтын. Жоғары оқу
орнын бітіргендер үшін тәртіп пен заңы
солай. Ол Фрунзе қаласындағы оВМ за
уытында технологтар тобында қызмет
етті. Мамандығының қыр-сырын мең
герді. Жолдама мерзімі бітісімен, туған
елге оралған. 1991 жылдың екінші жар
тысы болатын. Ойланбастан Хтырау (ол
кезде Гурьев) мұнай өңдеу зауытына
келген. Үш жыл жинаған азды-көпті
тәжірибесі бар маман зауыттың орта
лық зертханасына химиялық сарапта
ма лаборанты болып қабылданады.
л кезде жасым 27-де. Жас
пыз ғой. Заманның өзгерісіне көп мән
бере қойған жоқпын. Жұмысқа шын
дап кіріскен кезіміз. Қоғамда өзгері
стердің біліне бастаған шағы. Дүкен
дерде қажеттінің бәрі қат. аеледидар,
Талжан Хайырлиева:
«БКЗ ТӘУЕЛСКЗДККПЕН БКРГЕ ТҮЛЕДКК»
Атырау мұнай өғФеу зауытына Яонау 1991 жылы жұмыЯқа келген жаЯ маман Талжан
Хайырлиева ТәуелЯізФіктіғ ширек ғаЯырын оЯы кәЯіпорынмен аЯтаЯтырып отыр. –5 жыл еғ
бек аФамы үшін толыЯатын шақ, тәжірибелі маманнығ биігі. Сол биіктен көрінген Талжан
Мінжанқызы зауыттығ кешегіЯі және бүгінімен Яыр бөліЯкен еФі.
газеттерден әйтеуір бір өзгерістерге
бастайтын саяси жағдай басталғандай.
Көп кешікпей аәуелсіздігіміз жария
ланды ғой. Қуандық. Дегенмен, күдік
басым еді. Себебі, бұрын бір жүйеде
ұстап тұрған күш ыдырай бастады.
Көрші химия зауытының өндірісі тоқы
рап, тәуелсіздіктің алғашқы жылда
рында –ақ жұмысын тоқтатты. Біздің
өндіріске сұраныстың болғаны шығар,
сонымен қатар ұтымды басшылықтың
арқасында біз қиындық көре қойған
жоқпыз. Хйлығымызды уақытында ал
дық. Әлеуметтік қолдауымыз болды.
Басқа кәсіпорын немесе мекемелер
дегі замандастарым, дос-жарандар
маған қызыға да қызғана қарайтын.
Хл, жұмыс жағдайына келер болсақ,
зертханадағы сараптама технология
сы, аппараттар кеңестік дәуірдікі бо
латын. Көбін қолмен атқаратын едік.
Жұмыс қолы да жетіспей жататын. Сон
да да біз тапсырыстарды дер кезінде
жасап үлгеріп отырдық. Хйтпағым, біз
осынау 25 жылда тәуелсіздікпен бірге
дамыдық. Зауытта жаңғыртулар жүр
гізіліп, жаңа қондырғылар іске қосыл
ды. Зертханамызға Жапония, Германия
және Францияның аппараттары келді.
Бәрі де автоматтандырылған. йтаты
мыз кеңейді. Әр лаборанттың өз жұ
мыс ауқымы бар. Ресейдің мұнай өң
деу зауыттарында тәжірибеден өттік.
аәжірибе алмастық. Ресейдің зауытта
рының бізден алып бара жатқан айы
рмашылығы жоқ. Кей жерлерде бізден
жарақтандырылуы жағынан төмендігі
де байқалады. Осындай жаңа техно
логияға қол жеткізуіміз, мамандар
ды дайындау, тарихи зауытымызды
жаңғырту осы аәуелсіздігіміздің арқа
сы екенін білеміз. Осындай еркіндігіміз
болмаса, кім білген осындай игілікке
қол жеткізе алар ма едік?!
аалжан Мінжанқызы зауыттағы
25 жылдық еңбек өтілінде талай ма
рапаттарға ие болды. Оның бәрі де
тәуелсіздік жылдарының еншісінде
еді. Қарапайым лаборант қыз тәжіри
бе жинақтай келе аға лаборант, инже
нер қызметі сатыларынан өтті. 2013
жылдан бері Орталық зауыт зертхана
сы бақылау зертханасының бастығы
лауазымында абыройлы еңбек етіп
келеді. Хйтқандай, осы зауытта жүріп
1996 жылы кәсіпорын қызметкері Бо
лат Макпузовпен отау құрды. Бүгінде
балаларын тәрбиелеп отыр. Бәрінен
де аалжан еайырлиева аәуелсіздіктің
көпұлтты ұжымды сақтап қалуға, саяса
ты ауызбіршілікті, татулықты ұстанып,
жетістікке алып келе жатқанын жақсы
түсінеді.
Көптеген зерттеулер донорлық – пай
далы екенін дәлелдеген. Себебі, донор
дың қаны алынған сайын қан жасаушы
жүйесі қайта жаңғырып, жасарып отыра
ды. Бұл адам ағзасына пайдалы. Әсіре
се, жүрек пен тамыр, иммундық жүйе
ауруларының, ас қорыту жүйесі, бауыр
мен ұйқы безі бұзылыстарының профи
лактикасы. Дәрігерлердің айтуынша, қан
30-40 күннен кейін толық қалпына ке
леді. аағы бір пайдалы жағы- қоғамдағы
қанға мұқтаж жандарға көмек. Осыны
түсінген зауыттықтар ертемен медици
налық бекетке асыққан. Мұнда ұзын-со
нар кезек. Бәрі де қан тапсыруға келген.
Облыстық қан орталығынан келген ар
найы жылжымалы бригада зауыттықтар
ды тізімге алып, тексеруден өткізіп ба
рып қан тапсыруға жібереді. Қан тапсыру
ерікті түрде. Хкцияға қатысам деушілер
өз еріктерімен келіп тіркелуде. Ешкімді
қан тапсыруға мәжбүрлемейді.
Гүлжан Елеусінова,
облыстық Қан орталығы жылжы-
малы бригадасының дәрігері:
- Хтырау мұнай өңдеу зауытында қан
тапсырушы еріктілер жылдан жылға ар
тып келе жатқаны қуантады. Соңғы рет
келгенімізде 150 адам қан тапсырды.
Осы келгенімізде тілек білдірушілердің
көп екенін байқадық. Келушілер ал
дымен тіркеуден өтеді. Біз оларды
донорлық базадан тексереміз. Қан
құрамын және түрлі инфекциялардың
болмауын анықтаймыз. Қан тобы айқын
далады. Хнкета толтырып, терапевтің
тексеруінен өтеді. Содан кейін ғана қан
тапсыруға жібереміз. Денсаулықтары
бір қалыпты. Донорларды қан тапсырып
шыққан соң тағы бір дәрігерлік бақыла
удан өткіземіз. Дегенмен, қан тапсырып
болған соң бізге денсаулығына байланы
сты қаралған адам болған жоқ. Оларға
басшылық тарапынан арнайы демалыс
күні беріледі. Хдам ағзасы қалпына келуі
керек. Қан айналымы орнына түскенше
адам дәрігер белгілеген тағамдарды
пайдалануы шарт.
Марат Меңдіғалиев,
ППНГО ГФб технологиялық
қондырғысының машинисі:
- Екі жылдан бері тұрақты түрде қан
тапсырып келемін. Екі айда бір рет 450
грамнан қан тапсырып тұрамын. Міне,
біздің зауытқа келген бригаданы біл
ген соң, алғашқылардың бірі болып
қан тапсырудамын. Осы жылдардан
бері дәрігердің қарауындамын. Денсау
лығымда ешқандай кінәрат болған жоқ.
Жүйелі түрде қан тапсырып тұрған соң,
жеңіл жүресің. Сондай-ақ, бұл сауапты
жұмыс. Менің қаным мұқтаж жандарға
керек болар. Сондықтан жүйелі түрде
қан тапсырып тұрамын. Бұл үшін ешқан
дай ақының қажеті жоқ. аек өзіме пай
дасы бар, өзгелердің де өміріне пайдаға
жарап жатса болғаны.
Зауыттықтар «Донор күні» акцияЯына қатыЯты
18-19 қазанФа Атырау мұнай өғФеу зауытынФа «Донор күні» акцияЯы өткізіліп, –-- –Фей зауыттық қан тапЯырФы. Жал
пы алғанФа зауытта «Донор күні» акцияЯы жылына екі мәрте өтіп тұраФы екен. Оған қатыЯушыларФығ Фа жыл өткен
Яайын Яаны артып келеФі. Қан орталығынФа мұнай өғФеу зауытынФа іЯтейтін 7- қызметкер тұрақты Фонорлар еЯебінФе.
Акция барЯынФа әр Фонор —5- грамм қан тапЯырФы.

\f  \r\f 42
21   2016 \f

Футбольный турнир приветствен
ным словом открыл заместитель гене
рального директора по производству
- главный инженер аОО «ХНПЗ» Денис
Козырев. Он поблагодарил все команды
за участие в турнире, болельщиков на
трибунах – за поддержку и пожелал фут
болистам хорошей игры. И.о. председа
теля профсоюза аОО «ХНПЗ» Канат Каб
денов в своем выступлении отметил, что
имя Владимира Гафнера было широко
известно не только среди заводчан, но и
жителей города Хтырау и всего нефтяно
го края: «Он был очень хорошим руко
водителем, большое внимание уделял
спорту, всегда поддерживал ветеранов.
18 октября Владимиру Викторовичу ис
полнилось бы 70 лет. К сожалению, он
рано ушел из жизни. Желаю всем на
шим ветеранам, спортсменам здоровья,
благополучия и успехов».
- Владимир Гафнер 23 года работал
в руководстве Хтырауского нефтепе
рерабатывающего завода. Он вошел в
историю предприятия как грамотный
руководитель, профессионал своего
дела и знаток человеческих душ. «Вла
димира Викторовича я знаю с начала 71-
го года. Мы практически начали работу
одновременно, по направлению, как
молодые специалисты. Являясь первым
президентом завода, он сплотил кол
лектив, который достиг очень хороших
показателей. Он был человек – «огонь».
Все его уважали. Для многих он сделал
очень многое. Я его оцениваю как кри
стально чистого человека», - сказал ве
теран нефтеперерабатывающей отрас
ли Владимир Пашкин.
«отот футбольный турнир является
свидетельством того, что нужно дей
ствительно прожить жизнь так, чтобы о
В память о ВлаФимире Гафнере
тебе помнили спустя годы. В 1999 году
он ушел с должности первого руководи
теля, но на протяжении этих лет завод
чане всегда вспоминали его теплыми
словами. Значит, не зря был этот труд,
не зря он много сил и энергии отдал на
шему заводу. Его многие считают своим
учителем, соратником, товарищем», -
отметила начальник отдела по связям с
общественностью Елена Есенова.
В течение нескольких часов четыре
команды боролись за звание лучшей.
Ветераны футбола, демонстрируя вы
сокую технику игры, еще раз доказали,
что в спорте не бывает бывших игроков
и побежденных. Каждая команда была
по - своему хороша и отличалась своими
особенностями. еорошую поддержку
им оказывали болельщики на трибунах.
В итоге четвертое и третье места завое
вали команды «Мелиоратор» и «Вете
раны Хтырау». В захватывающем матче
за первое место выиграть сумела коман
да «Каспий», хозяева турнира - атырау
ские нефтепереработчики поднялись
на вторую ступень пьедестала. Лучшим
защитником турнира был назван Олег
Галиев, лучшим бомбардиром – Хбай
Каражанов, лучшим вратарем – йарапи
еасанов, а лучшим полезным возраст
ным игроком был назван Малик аабыл
диев. – От имени всей спортивной об
щественности города Хтырау выражаю
благодарность руководству завода за
этот турнир. Он стал настоящим празд
ником для спортсменов, дал определен
ный подъем для всего футбольного дви
жения Хтырау, - сказал ветеран спорта
еалит Джамалиденов. Всем командам
были вручены дипломы и памятные по
дарки.
Уважаемые
завоФчане!
В рамках 25-летия независимости Республики Ка
захстан, аОО «ХНПЗ» проводит конкурс детских ри
сунков на тему «рбилей независимости»
жель конкурса - воспитание гражданственности и
патриотизма у подрастающего поколения, развитие
и поддержка талантливых детей, стимулирование их
познавательных интересов.
аребования к конкурсу:
В конкурсе могут принять участие дети работников
аОО «ХНПЗ» и аутсорсинговых компаний в возрасте от
7 до 12 лет.
На конкурс принимаются рисунки, выполненные на
бумаге (картоне) в формате Х3, Х4. Рисунки могут быть
выполнены в любой технике (тушь, масло, гуашь, аква
рель, пастель, цветные карандаши, фломастер).
Не допускается нанесение на рисунок любых надпи
сей, содержащих данные автора и другую информацию.
бчастники конкурса могут предоставить только
1(один) рисунок.
К рисункам прилагается заявка участника конкурса
установленной формы.
Сроки и условия проведения конкурса:
Рисунки принимаются с 24 октября по 11 ноября
2016 г. в ОбП и Оа.
Итоги конкурса будут подведены 15 ноября 2016 г.
аоржественное награждение участников конкурса
состоится 18 ноября 2016 г. в конференц - зале аОО
«ХНПЗ».
По всем вопросам, касающимся участия в конкур
се, звонить по телефонам: 59-330, 59-730.
Исламның теріс ағымдар мен ради
калды экстремизмен айырмашылығы.
Дінді жамылып халықты адастыра
тын жалған ұйымдардан сақтанды
ру. Осыған байланысты «йапағат»
деструктивтік діни ағымдардан жапа
шеккендерге көмек орталығы қоғам
дық қорының төрағасы, теолог Қанат
Жұмағұл, облыстық Дін істері жөніндегі
басқармасының бас маманы Мейрам
Қиқымбаев, Хтырау қалалық проку
ратурасының прокуроры Ерлан Кәки
ев зауыттықтармен дін саласындағы
ақпараттық-ағарту бойынша келелі
кездесу өткізді.
Хлдымен сөз алған облыстық Дін
істері жөніндегі басқармасының бас
маманы Мейрам Қиқымбаев осыдан
үш жыл бұрын сот шешімімен Қа
зақстанда тиым салынған халықара
лық «ааблиғи жамағат» миссионерлік
ұйымының экстремистік әрекеттері
туралы айтып берді. «-Бұрын бұл ұйым
әрбір үйдің есігін қағып өз идеяларын
хақ исламмен астастырып насихаттап
келді. Бір қарағанда бейбітшіл көрі
нетін ұйымның астарында дінді теріс
ағымға бұру, азаматтарды лаңкестікке
үндеу жатыр. Сондықтан деструктивті
діни ұйымдардың қатарына жатады.
аеологиялық жағынан аталған діни
ұйым исламның сунниттік бағытын
ұстанғанымен, бірқатар қағидаларына
қайшы және радикалдық тұрғыдан уа
хабизмге жақын келеді. Бұл ұйым өзге
діндердің ғана емес, исламның басқа
тармақтарының өмір сүруіне қарсы
болу арқылы, діншілік әрі дінаралық қақтығыстар
дың туындауына себепкер болып жүр». Діни ұйым
ның іс-әрекеті заңды түрде түрде тоқтатылғанымен,
оны насихаттаушылар әлі де бар екен. Ол туралы Хты
рау қалалық прокуратурасының прокуроры Ерлан
Кәкиев баяндап берді. Бүгінде теріс діни ағымдарға
бұратын ұйым немесе жекелеген адамдар бақылауға
алынған. Сондықтан кез-келген жерде ислам дінін
басқа бағытта насихаттауды түсінгендер болса, заң
органдарына хабарлаулары сұралды.
Бүгінде балалары немесе туыстары намазға
жығылып, мешітке баратындардан жұрт қорқатын
болған. «йапағат» деструктивтік діни ағымдардан
жапа шеккендерге көмек орталығы қоғамдық қо
рының төрағасы, теолог Қанат Жұмағұл бұл тұрғыда
тұщымды түсінік берді. Егер осындай қауіптенген
гендер болса Орталыққа жолығуларын сұрады. Сол
жерде теологтар дінге бет бұрған азаматпен ар
найы әңгімелесу арқылы ұстанған бағытының дұр
сыс-бұрыстығын айқындайды.
Кездесу барысында зауыттықтар да өз тарапынан
дін мәселесінде толғандырып жүрген сауалдарын
қойып, жауаптар алды.
16 октября на ЯтаФионе «Ривьера» прошел, Ятавший уже траФиционным футбольный турнир ЯреФи ветеранов
гороФа Атырау, поЯвященный памяти заЯлуженного ветерана нефтеперерабатывающей отраЯли ВлаФимира
Викторовича Гафнера. 18 октября этого гоФа ему бы иЯполнилоЯь 7- лет. В футбольном ЯоЯтязании, органи
зованном аФминиЯтрацией и профЯоюзным комитетом ТОО «АНПЗ» приняли учаЯтие четыре команФы: «Ка
Япий», «Мелиоратор», «Ветераны Атырау» и «АНПЗ». НеЯмотря на холоФную погоФу, на ЯтаФионе ЯобралиЯь
ветераны нефтеперерабатывающей отраЯли, Яоратники и ученики ВлаФимира Гафнера, любители Япорта.
Діни ЯауатЯызФық – экЯтремизм баЯтауы
«НОВХаОР»
№42 21 қазан 2016 жыл
РЕДХКжИЯ МЕКЕН-ЖХЙм:
060001, Хтырау қ.,
«ХМӨЗ» ЖйС, З.Қабдолов к-сі,1
тел.: 25-97-71, тел.факс: 25-96-75
Газет «Хтырау-Хқпарат» ЖйС
баспаханасында беттеліп
Хтырау қ., Молдағалиев к-сі, 29Х
аел.: 45-86-60.
аиражы 1000 дана
аапсырыс №1246
БҰҚХРХМЕН БХЙЛХНмС
ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІ:
бастығы- Е.Есенова
маман - й.Кәкімжанова
«MEDYAGROUP» ЖК:
жетекшісі – Д.Мұхамбетов
редакторлар: И.Сатылғанова,
Н.Ғизатов, фотограф Н.Қанатов
Газет
Қазақстан Республикасының
баспасөз және бұқаралық
ақпарат министрлігінде
1992 жылғы 27 мамырда
тіркеліп, тіркеу туралы
№790 куәлігі берілген

\f  \r\f 42
21   2016 \f
Поздравляем с днем рождения
Бауыржана Бактыгереевича аалпакова,
Хзата Мукишевича аелешева,
йокана бмиткалиевича Мирманова,
Василия Ивановича Зевакина,
Нуржана Есеновича Кадырова!
В этот день улыбок, света
Мы желаем очень часто,
Счастья целую планету-
итобы всё было прекрасно.
И в семье, и на работе-
Всюду радостный налёт,
итобы море поздравлений
И подарочков мешок!
Коллектив ППНГО
Әріптестері айналмалы су блогы- 2 қонды
рғысының басшысы Иван рсупұлың сәбилі
болып, шанырақтың шаттыққа толуымең құт
тықтайды! Қызыныздың аман-есен өсіп,тәтті
қылығымен, балдырған сөздерімен ата-ана
сын қуанта беруіне тілектеспіз !!!
Коллектив ПаН от всей души
поздравляет с днем рождения:
Санию Жумаевну Мурзагалиеву,
Кунслу Омаровну бмралиеву,
Жаксылыка Саясатовича Хжигалиева!
Пусть в вашем доме всегда царят покой, уют
и гармония. Желаем быть счастливыми, ра
доваться жизни, наслаждаться каждой мину
той, мечтать, всегда иметь верных, надежных
друзей и самое главное здоровье!
Коллектив аОО «iQS Engineering»
поздравляет
Максута Байдаулетова
с рождением сына!
Маленький, милый сынишка,
Как ангелочек в кроватке.
имокает яркой пустышкой,
Жмурит на солнышке глазки.
Пусть он агукает маме,
Радуется каждой ласке!
Пусть улыбается папе,
И подрастает, как в сказке!
Коллектив аОО «iQS Engineering» поздравля
ет
блбосын Калымовну Мендыкулову
с днем рождения!
Вас поздравляем с Днем Рождения,
Пусть восхищает мира красота,
Безоблачным пусть будет настроение,
И расцветает в сердце доброта.
Пусть даст судьба все, что для счастья надо,
итоб от любви кружилась голова,
Пусть чаще говорят Вам те, кто рядом,
еорошие, душевные слова!
Коллектив аОО «iQS Engineering»
поздравляет
Жошы Бисембаевича Касимова
с 25-летием!
аак важно в ситуации любой
бверенным в победе оставаться,
итоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
Коллектив аОО «iQS Engineering»
поздравляет
Ерсултана Кенжебаевича Бал
магамбетова
с юбилеем!
30 лет для каждого мужчины
Как дорога в зрелость хороши!
Для друзей - прекрасная причина
Пожелать тебе от всей души
Прошагать по этой жизни прямо,
Добиваясь счастья и побед!
Быть крутым, настойчивым, упрямым
итобы сил хватило на сто лет!

Коллектив аОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
поздравляет с днем рождения пенсионеров
Хлександра Дмитриевича Инкина,
Василия Константиновича Сафронова!
Поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
Х жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!
Коллектив аОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
поздравляет с днем рождения
Болата ауримтаевича Серикбаева ,
Хлександра Дмитриевича Новаковского,
Рустамбека Хсланбековича Нуржанова,
Марата Каликбергеновича Сапаралиева,
Роберта Маратовича Медекешова,
Сарсенгали Дюсенгалиевича Сагизбаева,
Самата Хйткалиевича еасанова,
Романа Ибраимгалиевича Джалимбетова,
Хндрея Константиновича кербакова,
Манаса Серединовича Сарсенбиева,
Кайрата аайпановича Карышева,
Вячеслава Ивановича Луценко,
Есенгельды Есенбековича Мешелова,
Хманкелды Бекейулы Ниеткали,
Сарсенгали Сембаевича Балабая,
Виталия ррьевича Миронова,
Нурлана Ххметовича Гайсина,
Еламана Галимжановича Хйткалиева!
День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!
Коллектив аОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
поздравляет с 50-летним юбилеем
Жанабая Кожентаевича йуренова,
Еркена Жанадиловича Имангалиева!
Поздравляем с круглой датой,
Вам сегодня - пятьдесят!
Жизни долгой и богатой
Мы хотели б пожелать,
Быть хозяином примерным,
Счастья, радости, любви,
И друзей хороших, верных,
И удачи по пути!
Коллектив аОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
поздравляет с 30-летием
Константина Васильевича иернова !
С 45-летием
Михаила Семеновича Горбача!
Пусть будет в жизни все
Самое теплое,
Самое доброе,
Очень красивое,
Самое верное,
Самое нужное,
арепетно-нежное,
Самое дружное,
аолько приятное,
аолько хорошее,
Невероятное,
иуть невозможное,
Просто веселое,
Просто любимое,
Но обязательно
НЕПОВаОРИМОЕ!
Коллектив аОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
поздравляет с 55-летием
Хлександра Павловича Котельникова!
блыбок и смеха,
Добра и веселья,
В дороге к успеху -
бдачи, везенья!
В семье - пониманья,
В душе - оптимизма,
В работе - признанья
И радости - в жизни!
Коллектив аОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
поздравляет с 40-летием
Фариду Кабдукайровну Джуламанову !
аебе сегодня дважды двадцать,
Вдвойне хотим мы пожелать
Для предстоящих всех дистанций
Дорожку верную избрать.
Люби, мечтай, карьеру делай,
В семье пускай царит любовь,
Будь мягкой, дерзкой, скромной, смелой,
Вдвойне счастливой — вновь и вновь!
Коллектив аОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
поздравляет с 70-летним юбилеем
Хнатолия Павловича Приданова !
Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты.
Богатство Ваше — мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех и песни
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, не взирая на года!
С днем рождения!
Хлександра Ильича Капенкина!
Поздравляем мы Вас с Днем рожденья
И хотим от души пожелать,
итобы не было тени сомненья,
Верить в счастье, всегда побеждать!
Х еще очень ласковых взглядов
От любимых и близких людей.
итоб друзья были верные рядом,
Много новых и светлых идей!
Вам здоровья, любви и успеха,
итоб Вы были довольны судьбой,
Вам счастливого, звонкого смеха,
Оставайтесь Вы сами собой!
Коллектив аОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
поздравляет с 30-летием
ррия Владимировича Плотицина !
Сегодня, в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
И чтоб светила бы всегда
аебе счастливая звезда.
С днем рождения!
Хмангельды Мухамедовича Хктуреева,
Хбая Сюгалиулы Сюгали,
Михаила Михайловича бльянова,
Манаса Кадырбековича алепова,
йерхана алебалдиулы Бактыгали!
Счастья, радости желаем,
Не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть.
Жизни долгой и красивой,
Быть любимым и любить,
На работе лишь успеха,
Дома — радости и смеха,
итобы молодость сияла,
итобы старость отступала!
итоб сбылись ваши мечты,
отого достойны вы!!!
От имени председателя и членов профсоюз
ного цехового комитета
Поздравляем коллектив С ДНЕМ СПХСХ
аЕЛЯ!!!
ПХСи №16 ФХО «Өрт сөндіруші»
Хтырауской области
Мы от всей души желаем
Всем спасателям добра
В этот день их поздравляем
От народа и себя
Быть спасателям престижно,
ото знают все вокруг
Ведь они в любое время
К нам на помощь прибегут.
Не страшны им зной и стужа,
Ни огонь, ни высота.
оти бравые ребята
Помогают нам всегда
В благодарность за их труд,
Их спасатели зовут !
Коллектив аОО «Монтажное управление
№7» поздравляет с днем рождения
Решата Максутовича Еникеева,
Хзамата Жолдасовича Муратова,
Николая Николаевича Смирнова,
Жумабая Кадиргалиевича Хпуова,
Руслана Хрыстановича Мухтарова,
Владислава Владимировича Келя !
Мы очень рады вас поздравить с днем
рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым
днем,
итобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
итоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Газет редакциясы жарнама мате
риалдары мен хабарландыруларға
және көңіл айту мазмұнына жауап

Приложенные файлы

  • pdf 11064790
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий