Інтеграція фізичної і духовної рекреації молоді в процесі соціально-педагогічної анімації. Максимовська Н.О. Харківська державна академія культури.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

  
\r\f \r\n\n\t \b, .
 \n:
 ..,
\n \f \t, \f,
\r., \b.
\t \t\n\n:
 ..
\n \f \t,
\f, \r.\n, .
  :
\r\f \n \t\f
, \n \t, \r.\t-, ­.
\t\b\b . .
, \n \f \t, \f,
\r. €\r\t, \b.
\t\f . .
, \n \f \t,
\f, \r. , ‚ƒ\t.
\f\f \n,
\n \t, \f,
\r. ‚a ‚\na, „.
\b\b \b \b,
\n \t, \r. , .
\b . .
, \n \f \t, \f,
\r. … ,  .
 ..,
\n \f \t, \f,
\r. , \b.
\f\b . .,
\n \t,
\f, \r. €, \b.
 \f \b,
\n \t, \f,
\r.„, †\n.
\f\b  ..,
\n \f \t, \f,
\r. \n, „‡.
  ­ \n\r,
\n \f
\t, \f, \r. €\t, ˆ\n.
 \f\n- \n €\f‚
, \n
 \t, \r. ‰, .
ƒ  . .,
\n \f \t, \f,
\r. Š, \b.
 „
, \n \f \t,
\f, \r., .
  \f,
\n \t,
\r. ‰, .
… . .,
\n \t, \f,
\r. €, \b.
†  \r,
\n \t, \r. €, ‹\t.
‡†\f \n\f ­\f …\f \n
, \n
\t, \r. , Œ\t.
ˆ€\f  \r ,
\n \t Ž ‘Œ„, \f,
\r. , .
ˆ \f ‰\n
, \n \t, \r. ‡Ž…\t, €\n .
 Ž\n… Œ€ \b (\n
Ž “1-05/3 08.07.2009. :
\f \t,
Ž  \f\n.
Œ ” \f\t …\t \n\n
\t   
(http://www.nauka.gov.pl).
’\t … \t Ž :
Academic Journals Database
http://journaldatabase.org
CORE
http://core.kmi.open.ac.uk
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
http://www.doaj.org
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
http://ezb.uni-regensburg.de
IndexCopernicus
http://journals.indexcopernicus.com
Google Scholar
http://scholar.google.com.ua
Ulrich’s Periodicals Directory
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
WorldCat
http://www.worldcat.org
ƒŠ\b \n \b \b\f ‹Œ \b\f\b
..\f\r\n€
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/
texts.html
­\b\n \f \f \b \b\f (­ƒŽ)
http://elibrary.ru
ISSN 1818-9210 (Online), 1818-9172 (Print)
„\n \f ƒ\n”:
€Œ 15370-3942   \n 06.07.2009.
\n - 1 \r \r.
Œƒ\n Ž \r Œ 
… \r Ž \t \r\n\n (\f\n “
 :
/ 11135, \r.-68, 61068, \b.
‹.: 38-057-706-28-08; : 38-057-706-15-60;
http://www.sportpedagogy.org.ua
e-mail: [email protected]
 \f\r-\b €\b\b
 \f „\b€
†‘
\b 
2013


© , 2013/ © , 2013/ © .. , 2013
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Воропай С.М., Сукачов О.В.
Порівняльна характеристика стану рухової функції хлопчиків
і дівчаток 4−5 років
.....................................................................................................................................................
Глазунов С. І.
Шляхи вдосконалення методичної компетентності викладачів
фізичного виховання та спеціальної фізичної підготовки
......................................................................................
Зайцев В.П., Манучарян С.В., Прусик Кр., Прусик Е., Чеслицка М., Шарк−Ецкардт М.
Методология
физической рекреации: взгляд на проблемы, опыт, рекомендации
...................................................................
Запорожанов В.А.
О надёжности показателей кинестезии в условиях контроля ловкости
Калмиков С. А., Калмикова Ю.С.
Особливості реакції серцево−судинної системи на фізичне
навантаження у хворих на туберкульоз легень
....................................................................................................
Динамика личностного развития относительно здоровых студентов
Занятия практикума на основе гимнастики цигун как фактор личностного
развития студентов с ослабленным здоровьем
...................................................................................................35
Максимовська Н.О.
Інтеграція фізичної і духовної рекреації молоді в процесі
соціально−педагогічної анімації
..............................................................................................................................41
Матяш В.В.
Методика технической подготовки футболистов на этапе предварительной
базовой подготовки
.................................................................................................................................................47
Мухамед’яров Н.Н.
Технологія формування позитивного ставлення до занять фізичною
культурою студентів спеціальних медичних груп
.................................................................................................52
Змагання в системі підготовки атлетів спеціальних олімпіад
........................................................55
Аналіз ступеню використання маркетингу в організаційно−управлінській діяльності
дитячо−юнацьких спортивних шкіл
.........................................................................................................................
Ткаченко С.В.
Факторний аналіз найбільш інформативних параметрів, впливаючих
на ефективність занять спортивною боротьбою студентів факультетів фізичного виховання
........................65
Подставки Роберт, Горник Екатерина, Коланковска Эвелина, Борачински Михал, Борачинска Сандра.
Установки, интересы и мнения студенток Ольштына (Польша) к своему здоровью – физическая активность,
наркомания и знания о здоровом образе жизни...................................................................................................73
Рафал Град.
Оздоровительное поведение и уверенность в себе 13−15−летних подростков, живущих в Бялой
Подляске.
................................................................................................................................................................
Шрути Пандей, Вазудева Синг.
Потребность в питании спортсменов
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ В ЖУРНАЛ
 …
Порівняльна характеристика стану рухової функції
хлопчиків і дівчаток 4−5 років
Воропай С.М., Сукачов О.В.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Анотації:
Розглянуто вірогідність відміннос−
тей у стані рухової функції між ді−
вчатками і хлопчиками 4−5 років.
Дослідження проведено на базі ди−
тячих дошкільних закладів м. Кіро−
вограда із залученням дівчаток (n
212) і хлопчиків (n 188) 4−5 років.
Використано комплекс показників,
що характеризують рухові здібності,
психофізіологічні та функціональні
можливості дітей. Визначено від−
сутність вірогідних відмінностей за
більшості показників, окрім показ−
ників гнучкості хлопчиків і дівчаток
4 років. У 5−річних дітей відмінності
у стані рухової функції за більшістю
показників мають вірогідні відмін−
ності, окрім показників швидкісних
здібностей та потужності функціо−
нальної системи. При організації на−
вчального процесу з фізичного вихо−
вання починаючи з 5 років потрібно
диференціювати педагогічний вплив
за статевими відмінностями.
Воропай С.М., Сукачёв А.В. Сравнитель−
ная характеристика состояния двига−
тельной функции мальчиков и девочек
4−5 лет.
Рассмотрена достоверность от−
личий в состоянии двигательной функции
между девочками и мальчиками 4−5 лет.
Исследование проведено на базе детских
дошкольных заведений м. Кировограда с
привлечением девочек (n 212) и мальчи−
ков (n 188) 4−5 лет. Использован комплекс
показателей, которые характеризуют дви−
гательные способности, психофизиологи−
ческие и функциональные возможности
детей. Определенно отсутствие достовер−
ных отличий по большинству показателей,
кроме показателей гибкости мальчиков и
девочек 4 лет. У 5−летних детей отличия в
состоянии двигательной функции по боль−
шинству показателей имеют достоверные
отличия, кроме показателей скоростных
способностей и мощности функциональ−
ной системы. При организации учебного
процесса по физическому воспитанию не−
обходимо дифференцировать педагогиче−
ское влияние по половым отличиям.
Voropay S.M., Sukachov O.V.
Comparative characteristics of the
state of the motor function of boys and
girls aged 4−5 years.
It was considered
the reliability of differences in the state
of motor function between boys and girls
aged 4−5 years. The study was conducted
on the basis of pre−school establishments
of Kirovohrad involving girls (n 212)
and boys (n 188) aged 4−5 years. It is
used a set of indicators that characterize
motor skills, physiological and functional
capacity of children. Identi�ed the
absence of signi�cant differences in
most parameters, except �exibility,
performance of boys and girls of 4 years
old. In 5 years old children differences
in motor function of the state of most of
the indicators are signi�cant differences,
except high−speed performance abilities
and functional capacity of the system.
At the organization of the educational
process in physical education should be
differentiated pedagogical in�uence on
sexual differences.
Ключові слова:
стан, рухова функція, хлопчики, ді
вчатка.
состояние, двигательная функция, маль
чики, девочки.
Вступ.
Період від народження дитини до вступу у школу
– найбільш відповідальний етап розвитку організму і
один з важливих у становленні особистості людини
[3]. Своєчасне та успішне формування рухової функ
ції дитини, особливо в дошкільний період її життя,
має першочергове значення для системи фізичного
виховання. Досить важливим з цієї точки зору є підбір
найбільш адекватних засобів фізичного виховання.
Пошук таких засобів є досить актуальним на сучасно
му етапі. Всебічна фізична підготовка дітей дошкіль
ного віку повинна передбачати досягнення оптималь
ного розвитку рухових (фізичних) якостей: швидкості,
спритності, гнучкості, витривалості та сили.
Система засобів фізичного виховання повинна
передбачати реалізацію принципу всебічного розви
тку особистості дитини, що обумовлює різнобічний
вплив на різні сторони її рухової функції, включаю
чи комплексний розвиток усіх рухових якостей. Ряд
вчених [1,2,3] схильні рахувати, що одним з найефек
тивніших засобів фізичного виховання є рухливі ігри
з елементами різних видів спорту.
Але при організації занять з фізичного виховання
дошкільнят не чітко визначено потребу у диференці
ації використання різних засобів відповідно до стате
вих відмінностей дітей вивчаємого віку. Розв'язання
цієї проблеми, на наш погляд, можливе при вивченні
відмінностей у стані рухової функції дітей 4−5 років з
використанням комплексу показників.
© Воропай С.М., Сукачов О.В., 2013
Дошкільний вік – період найбільш інтенсивного
росту та розвитку організму дитини. Саме в цьому
віці закладаються основи майбутнього здоров’я, фі
зичної підготовки, виховуються головні риси особис
тості. Здоров’я і працездатність дітей багато в чому
залежать від розвитку моторики [1;5].
Навчання дітей дошкільного віку основних рухів
для розвитку фізичних якостей закладає фундамент
загальної фізичної підготовленості, що сприяє гармо
нійному розвиткові на важливому етапі – підготовки
до навчання у школі
Дослідження структури фізичного стану дітей
дошкільного віку поодинокі [3], вони стосуються го
ловним чином, учнів загальноосвітніх шкіл, і лише
невелика кількість досліджень присвячена проблемі
корекції фізичного стану дошкільників [9−12].
Ряд авторів [1, 5] вказують на те, що дітям прита
манні вікові і статеві відмінності, а також індивідуаль
ний темп навчання. Тому врахування індивідуальних
здібностей та статевих відмінностей в процесі навчан
ня і виховання має важливе значення для підвищення
ефективності фізичного виховання дітей. Це можливо
реалізувати через диференційоване навчання, яке по
лягає у пристосуванні навчального матеріалу до ін
дивідуальних та статевих можливостей дітей шляхом
формування підгруп із приблизно однакових за рівнем
підготовленості дітей та диференціації для них мето
дів та засобів навчальної діяльності [1].
Психолого−педагогічні дослідження Е.С. Вільчков
ського [1], С.Г. Гавришка [3] стверджують, що у дітей
дошкільного віку наявні великі потенційні можливос
ті в опануванні різноманітних рухів.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Вивчаючи особливості прояву рухової функції у
хлопчиків та дівчаток С. Гавришко стверджує, що у
хлопчиків 4−5 років спостерігаються вищі результати
за показниками рівня розвитку рухових здібностей, у
порівнянні з дівчатками [5].
Однак, вчені (Вільчковський Е.С., Гавришко С.Г.)
зауважують, що до їх використання потрібно підходи
ти обережно і врахувати в педагогічному процесі ста
теві особливості організму.
Наукове дослідження проведене відповідно до зве
деного плану науково−дослідної роботи Кіровоград
ського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка на 2012 рік.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження –
порівняти стан рухової функ
ції хлопчиків і дівчаток 4−5 років дитячих навчальних
закладів міста Кіровограда.
Завдання дослідження
1. Проаналізувати стан рухової функції дівчаток і
2. Визначити вірогідність відмінностей у стані ру
хової функції між дівчатками і хлопчиками 4−5 років.
Методи дослідження:
антропометрія (зріст, вага);
функціональні проби (проба Штанге, проба Генчі);
психофізіологічні (теппінг−тест 10 с, 30 с.); тесту
вання рухових якостей (біг 20 м, човниковий біг 4х9
м, стрибок у довжину з місця, нахил тулуба вперед з
положення сидячи, вис на зігнутих руках, піднімання
тулуба в сід).
Організація дослідження:
дослідження проводи
лося на базі дошкільних закладів м. Кіровограда із
залученням дівчаток (n 212) і хлопчиків (n 188) 4−5
років. Обстеження проводились протягом 3−х днів у
відносно стандартних умовах за загальноприйнятими
методиками, зберігаючи наступну послідовність: 1
день – зріст, вага, проба Штанге, проба Генчі; 2 день
– біг 20 м, човниковий біг 4х9 м, стрибок у довжину,
вис на зігнутих руках. 3 день – нахил тулуба вперед з
положення сидячи, піднімання тулуба в сід, теппінг−
тест 10 і 30 с.
Результати дослідження.
В таблиці 1 подані показники рухових здібностей,
функціональних можливостей та морфологічні показ
ники дівчаток і хлопчиків 4 років. Представлені дані
свідчать про досить великі коефіцієнти варіації пере
важної більшості показників за винятком показників
зросту. Великі коефіцієнти варіації, на наш погляд,
можуть бути спричинені різними факторами у тому
числі і різними типологічними особливостями дітей.
Аналіз отриманих даних дає підстави говорити,
про різноспрямовану тенденцію прояву показників,
що вивчалися у хлопчиків у порівнянні з дівчатками.
Розгляд даних порівняльного аналізу прояву рухо
вих здібностей хлопчиків і дівчаток показує найбільш
великі відмінності за показником гнучкості. Так, ді
вчатка 4 років за цим показником на 53,6 % мають
кращий рівень прояву ніж хлопчики. (рис. 1).
За рівнем прояву силової витривалості дівчатка
також проявляють більш високі показники (11,2%).
За проявом швидкісних здібностей, статичної сили та
вибухової сили кращими є показники хлопчиків, але
відмінність знаходиться в межах 5%. За показниками
спритності відмінностей між хлопчиками і дівчатка
ми нами не виявлено. Представлені дані показують,
що відмінності між показниками, що вивчалися, є не
статистично вірогідними (Р>0,05). Винятком є лише
показник гнучкості (Р<0,05).
Дані морфологічних показників 4−річних хлопчи
ків у порівнянні з 4−річними дівчатками показують, що
різниця за показником зросту майже відсутня (0,2%),
а за ваговими показниками хлопці мають незначну
перевагу на 2,5% (рис.1). Вірогідних відмінностей за
цими показниками нами не виявлено (Р>0,05).
Розгляд показників психофізіологічних можливос
тей 4−річних дітей показує їх більш високий рівень
прояву у дівчаток. Так, сила нервових процесів має
більш високий рівень прояву на 8,7%, а рухливість від
повідно на 0,4% (рис.1). Вірогідні відмінності прояв
ляються лише за силою нервових процесів (Р<0,05).
Результати показників потужності функціональ
ної системи у дівчаток вірогідно (Р<0,05) вищі, ніж у
хлопчиків: проба Штанге – на 37,8%, проба Генчі – на
В таблиці 2 подані показники рухових здібностей,
функціональних можливостей та морфологічні по
казники дівчаток і хлопчиків 5 років.
Аналіз отриманих даних 5−и річних дітей дає
підстави стверджувати про більш високий рівень
прояву показників, що вивчалися, у хлопчиків
порівняно з дівчатками.
Так, рівень прояву рухових здібностей хлопчиків
у порівнянні з дівчатками вищий: швидкість на
6,1%, вибухова сила на 9,2%, спритність на 4,5%,
силова витривалість на 9,6%, статична сила на 27,6%.
Водночас спостерігаються набагато нижчі результати
5−річних хлопчиків за показниками гнучкості –
на 107,3% (рис. 2). При цьому зміни параметрів є
статистично вірогідними (Р<0,05) за винятком показ
ника швидкісних здібностей (Р>0,05).
Порівняння морфологічних показників також ви
явило більш високий рівень результатів у хлопчиків:
зріст – на 1,3%, вага – на 2,7%. При цьому спостеріга
ємо вірогідні відмінності (Р<0,05) (рис.2).
Аналіз даних 5−річних хлопчиків і дівчаток за
функціональними показниками показав більш високі
показники у дівчаток за пробою Штанге на 2%, але
нижчі за пробою Генчі на 0,7% при відсутності віро
гідних відмінностей (Р>0,05) (рис.2).
Висновки.
Результати дослідження показали, що у хлопчиків і
дівчаток 4 років вірогідних відмінностей по більшості
показників не виявлено. Вірогідні відмінності мають
лише показники гнучкості, сили нервових процесів та
потужності функціональної системи. У 5−річних ді
тей відмінності у стані рухової функції за більшістю
показників мають вірогідні відмінності, окрім показ
ників швидкісних здібностей та потужності функціо
нальної системи (Р>0,05). Отримані дані дозволяють
Таблиця 1
Показники стану рухової функції хлопчиків і дівчаток 4 років
Показники
Дівчатка
)/V
Швидкісні здібності
0,62)/9,660,264,26>0,05
Човниковий біг м, с.
2,06)/11,85
1,91)/10,990,010,03>0,05
Статична сила
Вис на зігнутих руках, с.
4,44)/93,940,244,84>0,05
Силова витривалість
Піднімання тулуба в сід
6,61)/66,891,0011,22>0,05
Вибухова сила
Стрибок у довжину з
18,80)/27,810,530,77>0,05
Гнучкість
Нахил тулуба вперед, см.
3,72)/45,612,8453,56<0,05
Сила нервових процесів
Теппінг−тест 30 с, раз.
15,29)/16,627,358,69<0,05
Рухливість нервових процесів
Теппінг−тест 10 с, раз.
10,12)/27,020,160,44>0,05
Морфологічні показники
Зріст, см.
5,58)/5,190,200,18>0,05
Вага, кг.
3,72)/22,230,432,52>0,05
Потужність функціональної системи
Проба Штанге, с
(11,36
9,57)/61,144,2937,76<0,05
Проба Генчі, с
5,46)/70,302,2640,95<0,05
Рис. 1. Відмінності показників стану рухової функції хлопчиків і дівчаток 4 років (у відсотках)
Примітка. 1) човниковий біг 4x9 м; 2) вис на зігнутих руках; 3) проба Штанге; 4) проба Генчі;
5) піднімання тулуба в сід; 6) нахил тулуба вперед з положення сидячи; 7) біг 20 м;
8) стрибок у довжину з місця; 9) теппінг−тест 10 с; 10) теппінг−тест 30 с;
11) вага; 12) зріст.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Таблиця 2
Показники стану рухової функції хлопчиків і дівчаток 5 років
Показники
(n 117)
Дівчатка
∆x∆x %
Швидкісні здібності
(5,54+0,78)/14,07(5,88+0,88)/14,990,341,51>0,05
Човниковий біг м, с.(14,78+1,86)/12,56(15,45+1,58)/10,210,672,99<0,05
Статична сила
Вис на зігнутих руках, с.(6,93+6,33)/91,35(5,02+5,75)/114,531,918,55<0,05
Силова витривалість
Піднімання тулуба в сід
(15,91+7,80)/49,02(14,37+6,32)/43,981,536,86<0,05
Вибухова сила
Стрибок у довжину з
(98,40+17,54)/17,83(89,37+15,33)/17,159,0440,41<0,05
Гнучкість
Нахил тулуба вперед, см.(4,48+3,70)/82,70(9,28+4,41)/47,464,8021,49<0,05
Сила нервових процесів
Теппінг−тест 30 с, раз.(95,04+16,96)/17,84(96,00+19,16)/19,960,964,28<0,05
Рухливість нервових процесів
Теппінг−тест 10 с, раз.(43,21+10,92)/25,27(40,09+12,07)/30,113,1213,93<0,05
Морфологічні показники
Зріст, см.
(115,27+4,87)/4,23(113,76+3,83)/3,371,516,75<0,05
Вага, кг.
(19,96+3,57)/17,87(19,42+3,18)/16,380,542,43<0,05
Потужність функціональної системи
Проба Штанге, с
(16,82+11,17)/66,41(17,15+8,98)/52,320,331,49>0,05
Проба Генчі, с
(8,24+3,78)/45,83(8,19+4,41)/53,900,060,25>0,05
Рис. 2. Відмінності показників стану рухової функції хлопчиків і дівчаток 5 років (у
відсотках) (див. примітку до рис. 1)
зробити узагальнення: при організації навчального
процесу з фізичного виховання розпочинаючи з 5 ро
ків потрібно диференціювати педагогічний вплив за
статевими відмінностями.
Перспективи подальшого наукового пошуку
поля
гають у визначенні системи диференційованих педа
гогічних впливів відповідно до статевих відмінностей
Література:
Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей
дошкільного віку: Навч. посіб. / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок.
– Суми, ВТД «Університетська книга». – 2008. – 428 с.
Воропай С.М. Характеристика стану рухової функції хлопчиків
і дівчаток 4−5 років. / С.М. Воропай, О.В. Сукачов // Актуальні
проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення,
тенденції: Матеріали міжнар. Наук−практ. Конф. – Тернопіль. –
Гавришко С.Г. Визначення стану рухової функції дітей 4−6 років //
Молода спортивна наука України: зб. наук. Праць з галузі фізичної
культури та спорту. – Л. – 2003. – Вип. 7, т. 2. – С. 6 – 8.
Гавришко С.Г. Оцінка рівня фізичної підготовленості дівчаток
4−6 років //Педагогіка, психологія та медико−біологічні про
блеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред.
С.С.Єрмакова. – Харків. – 2005. – №20. – С. 19−27.
Гавришко С.Г. Порівняльна характеристика рівня фізичного
розвитку та фізичної підготовленості хлопчиків і дівчаток 4−6
років // Педагогіка, психологія та медико−біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією
проф. Єрмакова С.С. – Харків, ХДАДМ (ХХПІ). – 2008. – №3.
Кулик Н. Визначення фізичної підготовленості дітей дошкільного
віку /Н. Кулик, Т. Лоза // Молода спортивна наука України: зб.
наук. Праць з галузі фізичної культури та спорту. – Л. – 2011.
– Т. 2. – С. 115 – 120.
Москаленко О. Кореляційний аналіз взаємозв'язку показників
фізичної підготовленості та морфо функціонального стану дітей
старшого дошкільного віку // Молода спортивна наука України:
зб. наук. Праць з галузі фізичної культури та спорту. – Л. – 2011.
– Т. 2. – С. 181 – 184.
Пивовар А. Вікова динаміка фізичного розвитку і фізичної
підготовки дітей 5−го – 6−го року життя // Молода спортивна
наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та
спорту. – Л. – 2003. – Вип. 7, т. 2. – с. 11 –14.
Пивовар А.А. Поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних
здібностей дошкільників в умовах природного середови
ща // Гуманітарний вісник Переяслав−Хмельницького ДПУ
імені Григорія Сковороди : [наук.−теор. зб.] – Переяслав−
Поліщук В. В. Розвиток рухових і розумових здібностей дітей
5−го і 6−го років життя в процесі фізичного виховання засобами
дошкільного туризму: дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту.
Wiseman ∆.L., Many J.E. The effects of aesthetic and efferent
11.
teaching approaches on undergraduate students’ responses to
literature // Reading Research and Instruction, 1991. – vol. 31(2).
Reviews and other books received // Australian Journal of Psychology,
References:
Vil’chkovs’kij E.S., Kurok O.I.
Teoriia i metodika �zichnogo
vikhovannia ditej doshkil’nogo viku
[Theory and methodology of
physical education of preschool children], Sumi, University book,
Voropay S.M., Sukachov O.V.
Kharakteristika stanu rukhovoyi
funkciyi khlopchikiv i divchatok 4−5 rokiv [Characteristics of motor
function of boys and girls aged 4−5 years].
Aktual’ni problemi rozvitku
sportu dlia vsikh: dosvid, dosiagnennia, tendenciyi
[Actual problems
of sports development for all: experience, achievement, tendency],
Ternopil, 2010, pp. 37−41.
Gavrishko S.G.
Moloda sportivna nauka Ukrayini
[Young sport
Gavrishko S.G.
Pedagogika, psihologia ta mediko−biologicni
problemi �zicnogo vihovanna i sportu
[Pedagogics, psychology,
medical−biological problems of physical training and sports], 2005,
Gavrishko S.G.
Pedagogika, psihologia ta mediko−biologicni
problemi �zicnogo vihovanna i sportu
[Pedagogics, psychology,
medical−biological problems of physical training and sports], 2008,
Kulik N., Loza T.
Moloda sportivna nauka Ukrayini
[Young sport
science of Ukraine], 2011, vol.2, pp. 115−120.
Moskalenko O.
Moloda sportivna nauka Ukrayini
[Young sport
science of Ukraine], 2011, vol.2, pp. 181−184.
Pivovar A.A.
Moloda sportivna nauka Ukrayini
[Young sport science
of Ukraine], 2003, vol.7(2), pp. 11−14.
Pivovar A.A.
Gumanitarnij visnik Pereiaslav−Khmel’nic’kogo ∆PU
imeni Grigoriia Skovorodi
[Humanitarian announcer of G.Skovoroda
Polishchuk V. V.
Rozvitok rukhovikh i rozumovikh zdibnostej ditej
5−go i 6−go rokiv zhittia v procesi �zichnogo vikhovannia zasobami
doshkil’nogo turizmu
[The development of motor and cognitive
abilities of children of 5th and 6th years of life in the physical
education facilities of preschool tourism], Cand. ∆iss., Pereyaslav−
Khmel’nickiy, 2008, 266 p.
Wiseman ∆.L., Many J.E. The effects of aesthetic and efferent
11.
teaching approaches on undergraduate students’ responses to
Reading Research and Instruction
, 1991, vol. 31(2),
Reviews and other books received.
Australian Journal of
Информация об авторах:
Воропай Сергей Николаевич:
[email protected]; Кировоград−
ский государственный педагогический университет; ул. Шевченко 1,
г. Кировоград, 25006, Украина.
Сукачёв Александр Владимирович:
[email protected];
Кировоградский государственный педагогический университет; ул.
Шевченко 1, г. Кировоград, 25006, Украина.
Voropay S.M.:
[email protected]; Kirovograd State Pedagogical
University; Shevchenko str. 1, Kirovograd, 25006, Ukraine.
Sukachov O.V.:
[email protected]; Kirovograd State
Pedagogical University; Shevchenko str. 1, Kirovograd, 25006, Ukraine.
Цитируйте эту статью как:
Воропай С.М., Сукачов
О.В. Порівняльна характеристика стану рухової функції
хлопчиків і дівчаток 4−5 років // Педагогіка, психологія та медико−
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 4.
Cite this article as:
Voropay S.M., Sukachov O.V. Comparative
characteristics of the state of the motor function of boys and girls
aged 4−5 years.
Pedagogics, psychology, medical−biological problems
of physical training and sports,
2013, vol.4, pp. 3−7. doi:10.6084/
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Дата поступления в редакцию: 20.02.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Шляхи вдосконалення методичної компетентності викладачів
фізичного виховання та спеціальної фізичної підготовки
Глазунов С. І.
Національний університет оборони України
Анотації:
Мета дослідження – визначити
шляхи вдосконалення методичної
компетентності викладачів фізич−
ного виховання та спеціальної фі−
зичної підготовки.
Встановлено, що
важливою складовою професійної
компетентності викладачів є їх
методична компетентність. Виді−
лено елементи методичної компе−
тентності: знання, уміння, навички,
професійні якості, що дозволяють
ефективно впливати на курсантів та
методично грамотно реалізовувати
навчально−виховні завдання. Вста−
новлено, що основними напрямка−
ми формування та удосконалення
методичної компетентності викла−
дачів є активна участь у заходах
навчальної, методичної, наукової
та професійної роботи, навчання у
системі підвищення кваліфікації, са
моосвіта. Показано, що основним
елементом перебудови власної пе−
дагогічної діяльності в освітньому
середовищі є цілеспрямована са−
моосвіта викладачів, яка дозволяє
підвести їх до методичної творчос−
ті. Самоосвіта повинна розглядати−
ся як обов’язкова умова реалізації
планів, щодо вдосконалення ком−
петентності викладачів.
Глазунов С.И. Пути совершенствования
методической компетентности препода−
вателей физического воспитания и спе−
циальной физической подготовки.
Цель
исследования – определить пути совершен−
ствования методической компетентности пре−
подавателей физического воспитания и специ−
альной физической подготовки. Установлено,
что важной составляющей профессиональной
компетентности преподавателей является их
методическая компетентность. Выделены эле−
менты методической компетентности: знания,
умения, навыки, профессиональные качества,
позволяющие эффективно влиять на курсан−
тов и методически грамотно реализовывать
учебно−воспитательные задачи. Установлено,
что основными направлениями формирования
и совершенствования методической компе−
тентности преподавателей является активное
участие в мероприятиях учебной, методиче−
ской, научной и профессиональной работы,
обучение в системе повышения квалифика−
ции, самообразование. Показано, что основ−
ным элементом перестройки собственной пе−
дагогической деятельности в образовательной
среде является целенаправленная самообра−
зование преподавателей, которая позволяет
подвести их к методическому творчеству. Са−
мообразование должно рассматриваться как
обязательное условие реализации планов по
совершенствованию компетентности препода−
вателей.
Glazunov S.I.
Ways to improve
the methodical competence of
teachers of physical education and
special training.
The purpose of the
study – to identify ways to improve the
methodical competence of teachers
of physical education and special
training. It is established that an
important component of professional
competence of teachers is their
methodical competence. Outlines the
elements of methodical competence:
knowledge, skills, competencies
that effectively in�uence on students
and methodically and intelligently
implement educational and training
goals. Found that the main directions
of the formation and improvement of
methodical competence of teachers is
to actively participate in the activities
of educational, methodical, scienti�c
and professional work, training in the
skills, self−education. It is shown that
the main element of the restructuring
of their own teaching activities in the
educational environment is purposeful
self teachers, which allows you to
take them to the methodological
creativity. Self−education should be
seen as a necessary condition for the
implementation of plans to improve
Ключові слова:
викладач, майстерність, мето
дичний, компетентність, на
ставництво, самоосвіта, фізична
підготовка.
преподаватель, мастерство, методический,
компетентность, наставничество, само
образование, физическая подготовка.
teacher, skill, methodical, expertise,
mentoring, self−education, physical
Вступ.
Стратегічні напрями розвитку освіти України ви
значають необхідність модернізації змісту освіти на
засадах компетентнісного підходу, її безперервності
та інноваційності. Зміна парадигми освіти потребує
уточнення сутності компетентнісного підходу в освіті
та конкретизації шляхів її забезпечення. В основі цьо
го підходу лежить поняття “компетентність”. Компе
тентність є основою професіоналізму особистості [3].
Ії прийнято ототожнювати із ефективною діяльністю
спеціаліста у своїй справі. Важливість застосування
компетентнісного підходу у військовій освіті обумов
лена перспективою створення до 2017
року профе
сійної армії та відповідними змінами у системі під
готовки військових фахівців [http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/n0006525−12]. Однією з дисциплін, яка ви
кладається у вищих військових навчальних закладах
(ВВНЗ) та супроводжує військовослужбовців про
тягом їх служби є фізичне виховання та спеціальна
фізична підготовка (ФП). Вона спрямована на забез
печення належного рівня фізичної підготовленості
курсантів (слухачів), формування у них теоретичних
знань, методичних та практичних вмінь у питаннях
фізичного удосконалення військовослужбовців та
© Глазунов С. І., 2013
doi: 10.6084/m9.�gshare.691011
управління цим процесом. Успішність засвоєння
програми дисципліни багато в чому визначається
компетентністю викладачів ФП ВВНЗ.
Значна кількість наукових досліджень присвячена
питанням визначення видів компетентності фахів
ців, зокрема, професійної компетентності викладачів.
Т.Є.
Кочарян визначає професійно−педагогічну компе
тентність як “максимально адекватну та пропорцій
ну сукупність професійних та особистісних якостей
спеціаліста, що дозволяє досягти якісних результатів
в процесі навчання та виховання” [10]. А.О.
Вітченко
під професійною компетентністю викладача вищої вій
ськової школи розуміє інтегральний показник його го
товності до розв’язання освітньо−наукових завдань на
основі ґрунтовних фахових і психолого−педагогічних
знань, умінь, досвіду, культури педагогічного спіл
кування, етики та естетики педагогічної діяльності в
умовах ВВНЗ [1]. В.Р.
Пасічник стверджує, що про
фесійна компетентність вчителя фізичного вихован
ня є інтегрованим поняттям, яке об’єднує наступні її
складові: світоглядні позиції особистості та профе
сійні якості (знання і вміння) у реалізації оздоровчо−
профілактичних, діагностико−прогностичних,
навчально−розвивальних, методичних, виховних,
комунікативних, організаційно−педагогічних, контр
ольних, просвітницьких аспектів його діяльності та
постійного самовдосконалення [14]. Він слушно зау
важує, що професійна компетентність формується під
час набуття вчителем педагогічного досвіду і постій
ної праці над удосконаленням своєї майстерності.
Професійна компетентність не є сталою величи
ною, процес її формування ніколи не завершується і
постійно змінюється [14]. Відповідно до досліджень
Кулікова, процес розвитку професійної компе
тентності виражається в здібності та вміннях фахівця
фізичного виховання діяти самостійно і відповідально
у просторі фізичної освіти [13].
Дослідження структури професійної компетент
ності викладачів приводить науковців до висновку
про багатогранність, комплексність, різноплановість,
системність цього поняття [2, 5, 6, 17, 18]. В структурі
професійної компетентності викладача ФП ВВНЗ осо
бливе місце займає методична компетентність, оскіль
ки вона є визначальною для вирішення навчальних за
вдань та формування авторитету викладачів ФП серед
курсантів (слухачів). Ії формування у майбутнього ви
кладача закладається ще під час навчання у профіль
ному навчальному закладі. На початку педагогічного
шляху викладачу доводиться засвоювати педагогічне
мислення, культуру педагогічної діяльності, прийоми
дидактики та виховної практики. Професійне станов
лення викладача, досягнення методичної майстернос
ті неможливе без удосконалення власної методичної
компетентності. Задекларовані теоретичні позиції по
требують пошуку реальних та доступних заходів, які
дозволять практично реалізувати прагнення виклада
ча до вдосконалення методичної компетентності.
Роботу виконано відповідно плану НІР Національ
ного університету оборони України.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження
– визначити шляхи вдоскона
лення методичної компетентності викладачів фізич
ного виховання та спеціальної фізичної підготовки.
Методи дослідження
: спостереження, опитуван
ня, порівняння, аналіз, синтез, прогнозування.
Об’єкт дослідження
– методична компетентність
викладачів фізичного виховання та спеціальної фізич
ної підготовки
Предмет дослідження
– процес вдосконалення ме
тодичної компетентності викладачів фізичного вихован
ня та спеціальної фізичної підготовки.
Результати дослідження.
У дослідженнях, що присвячені аналізу педагогіч
ної діяльності викладачів, методичну компетентність
виокремлюють як вид професійної компетентності (в
області способів формування знань, вмінь и навичок
тих, хто навчається) та розглядають її як головну скла
дову їх педагогічної майстерності [12]. Н.В.
Кузьмина
під методичною компетентністю розуміє володіння
різними методами навчання, знання психологічних
механізмів засвоєння знань та вмінь в процесі навчан
ня [12]. Більш деталізоване визначення методичної
компетентності викладача пропонує Т.А.
“…інтегральна характеристика ділових, особистіс
них та моральних якостей педагога, яка відображає
системний рівень функціонування методологічних,
методичних знань, умінь, досвіду, мотивації, здібнос
тей та готовності до творчої самореалізації в методич
ної та педагогічної діяльності в цілому” [4]. Широке
розуміння вкладає у методичну компетентність ви
кладача В.С.
Шаган: “…це інтегральна професійно−
особистісна характеристика педагога, яка виражена в
його готовності виконувати усі необхідні функції та
досягати високих результатів у педагогічній діяль
ності, реалізуючись в ній особистісно та професійно”
Науковці мають різні погляди щодо структури ме
тодичної компетентності викладачів. Т.Є.
Кочарян вва
жає, що в структурному плані методична компетент
ність викладача середнього професійного навчального
закладу включає: професійні знання, професійні умін
ня, особистісні якості, які забезпечуються дидактич
ними, организаційно−аналітичними та особистісними
здібностями педагога [10]. Структуру методичної ком
петентності викладача коледжу В.С.
Шаган, уявляє як
єдність 4−х компонентів: когнітивного, праксеологіч
ного, особистісного, мотиваційно−аксіологічного [16].
Игропуло виокремлює: ценнісно−мотиваційний,
когнітивний, рефлексивний, функціонально−
діяльнісний компоненти [7, с. 160]. Схожі компонен
ти у структурі методичної компетентності викладача
вищого навчального закладу розглядає Н.В.
Соловова
[15, 19]. Замість функціонально−діяльнісного компо
нента дослідниця виділяє технологічний та оціноч
ний. А.В.
Киселев визначає методичну компетент
ність як інтегративну якість особистості педагога, що
проявляється в його соціально−педагогічних потребах,
які виражаються в здатності ефективно впливати на
тих, хто навчається, на основі володіння сукупністю
психолого−педагогічних та предметних знань, умінь,
навичок та розвитку професійних якостей [8].
Підсумовуючі вищенаведене ми виокремлюємо в
структурі методичної компетентності викладачів ФП
знання, уміння, навички, професійні якості, що дозво
ляють ефективно впливати на підготовленість курсан
тів (слухачів) та методично грамотно реалізовувати
навчально−виховні завдання.
Диференціація складових методичної компетент
ності викладача спрощує розуміння механізму її
вдосконалення, в основу якого покладені практичні
методи та засоби діяльності. Під час проведення прак
тичних занять з ФП викладач організує рухову діяль
ність курсантів (слухачів) з різним рівнем підготов
леності. При цьому, важливо серед задекларованих в
освітньо−кваліфікаційних характеристиках випускни
ків ВВНЗ, які готують фахівців ФП, вимог до освіт
ньої та професійної підготовки викладача соціально−
особистісних, загальнонаукових, інструментальних,
загально−професійних компетенцій посилити саме
ті уміння, які формують його методичну компетент
ність. Її вдосконалення у ВВНЗ передбачено під час
здійснення навчальної, методичної, наукової та про
фесійної роботи, у системі підвищення кваліфікації, а
також у процесі самоосвіти.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Проведення навчальних занять складає основу
діяльності викладача. Підготовка та оформ
лення навчальної документації організує викладача
до проведення заняття. Документальне оформлення
шляхів досягнення результатів заняття спонукають
його до більш ретельного
планування
своєї діяль
ності. Відповідальним етапом діяльності викладача,
під час якого наочно розкривається його професійна
підготовленість, є викладання. Проведення лекцій та
семінарів потребує від викладачів ґрунтовних теоре
тичних знань та навичок володіння методичними при
йомами активних форм дидактики.
Під час проведення практичних занять з ФП в
повній мірі проявляється функціонально−діяльнісна
складова методичної компетентності викладачів.
Практичні заняття із ФП проводяться у динамічних
умовах на рознесених у просторі об’єктах навчально−
матеріальної бази у присутності декількох навчальних
груп. Крім того, потрібно враховувати специфіку про
ведення розділів ФП (лижна підготовка, військово−
прикладне плавання, рукопашний бій, подолання
перешкод), яка проявляється у варіативності умов
проведення заняття залежно від пори року, клімату,
об’єкту навчально−матеріальної бази, форми одягу та
екіпіровки курсантів (слухачів).
У процесі проведення практичних занять превалю
ють вимоги до педагогічної майстерності викладача в
умінні вербальними та практичними засобами органі
зовувати навчальну групу, навчати вправам, розвивати
фізичні (спеціальні) якості курсантів (слухачів), вдо
сконалювати їх прикладні навички, формувати мето
дичні вміння, надавати теоретичні знання, одночасно
здійснювати контроль за дисципліною та станом тих
хто займається, дієву допомогу та страхування. Май
стерність викладача полягає у здатності вирішувати
завдання заняття в умовах, коли курсанти (слухачі) пе
ребувають під впливом фізичного та психологічного
навантаження за умов пониженої концентрації уваги
та нестабільного психічного стану. Практика прове
дення навчальних занять є добрим засобом вдоскона
лення методичної компетентності викладачів. Разом з
тим, вона буде ефективною лише за умов врахування
та усунення помилок, що виявлені у ході діагносту
вання ходу заняття, його аналізу, дослідження про
блемних питань та внесення позитивних корекцій.
Діагностувати якість проведеного заняття можна
декількома способами:
ознайомлення з думкою тих, хто навчається (опиту
вання, анкетування, бесіда);
ознайомлення з думкою фахівців (проведення за
няття у присутності запрошених фахівців з подаль
шим його обговоренням;
ознайомлення з відеоматеріалами (відеозйомка за
няття) та ін.;
На основі самоаналізу, самоусвідомлення ходу за
няття та його результатів, самооцінювання власної
фахової підготовленості у викладача формується по
треба в удосконаленні викладацької практики, набутті
нових знань, проектуються заходи посилення ефек
тивності діяльності та усунення недоліків заняття.
Така потреба ініціює поглиблене вивчення актуально
го матеріалу, обмін досвідом, самоусвідомлення влас
ної позиції, співставлення її з вимогами практичної
діяльності та формування нових підходів до реалізації
планів наступних занять.
Удосконалення методичної компетентності викла
дача в процесі наукової та методичної роботи здійсню
ється комплексно. Викладач працює з літературними
джерелами, вивчає досвід, оновлює та поглиблює свої
теоретичні знання, бере участь в обговоренні проблем
на конференціях, семінарах, зборах, нарадах.
Виконання заходів методичної
діяльності (розро
блення навчально−методичних матеріалів, методич
них розробок та ін. видань) дозволяє викладачу сис
тематизувати свої знання, зорієнтуватися у напрямку
наукового пошуку, розширити кругозір. Предметом
пошуку можуть бути нові методи, форми засоби фі
зичного удосконалення курсантів слухачів, методи які
сприяють підвищенню моторної щільності проведен
ня занять, способи застосування підготовчих вправ
для уникнення травматизму, або допоміжних вправ
для скорочення термінів оволодіння складною впра
вою курсантами (слухачами).
Поява нового спортивного обладнання, тренаже
рів, запровадження прогресивних форм, методів, ме
тодик, технологій фізичного удосконалення дозволяє
підвищувати ефективність навчальних занять з ФП.
Запровадження досягнень науки та сучасних техно
логій для створення власного інноваційного продукту
в освітньому процесі потребує від викладача оволо
діння навичками дослідницької роботи. У процесі ви
конання заходів наукової
діяльності викладачі мають
можливість досліджувати проблеми навчального про
цесу із позицій наукового підходу. У ході виконання
науково−дослідних робіт, підготовки наукових статей,
доповідей формуються уміння щодо методології на
укового пошуку під час проведення досліджень.
Значну роль у підвищенні методичної компетент
ності викладачів з малим педагогічним досвідом має
наставницька робота. На кафедрі ВВНЗ наставни
цтво здійснюється шляхом закріплення за викладачем
більш досвідченого викладача, який спрямовує свою
діяльність на демонстрацію методики проведення за
нять, допомогу при організації викладацької діяльнос
ті, спостереження за викладацькою практикою, аналіз
та обговорення проблемних питань професійної ді
яльності, морально−психологічну підтримку.
Викладач ФП повинен постійно підвищувати тео
ретичні знання не тільки в галузі дисципліни, що ви
кладається, але й у сфері тих спеціальностей, за яки
ми навчаються курсанти (слухачі). Особливо цікаво
сприймається нова інформація щодо їх професійної
підготовки у взаємозв’язку із процесами (закономір
ностями) фізичного вдосконалення. Логічним є актив
не використання занять в системі професійної підго
товки для підвищення компетентності викладачів.
Удосконалення методичної компетентності викла
дачів ФП не обмежується практичними видами робіт,
які здійснюються у ВВНЗ. На наш погляд, основним
елементом перебудови власної педагогічної діяльності
в андрогогічному освітньому середовищі є цілеспря
мована самоосвіта викладачів, яка дозволяє підвести
їх до методичної творчості. Самоосвіта присутня в
усіх видах діяльності викладачів, але повинна розгля
датися як обов’язкова умова реалізації планів, щодо
вдосконалення їх компетентності. Важливе значення
для вдосконалення компетентності викладачів ВВНЗ
має оперативність оволодіння актуальною інформаці
єю з професійних питань. Реалізація цього положення
значною мірою залежить від знання викладачем іно
земної мови та володіння навичками користування су
часними інформаційно−комунікаційними засобами.
Висновки
1. Важливою складовою професійної компетентності
викладачів вищих військових навчальних закладів
є їх методична компетентність, яка включає в
себе знання, уміння, навички, професійні якості,
що дозволяють ефективно впливати на курсантів
(слухачів) та методично грамотно реалізовувати
навчально−виховні завдання.
2. Методична компетентність викладачів фізичного
виховання та спеціальної фізичної підготовки
формується та вдосконалюються під час здійснення
навчальної, методичної, наукової та професійної
роботи, у системі підвищення кваліфікації та
самоосвіти.
3. Основними шляхами вдосконалення методичної
компетентності викладачів фізичного виховання та
спеціальної фізичної підготовки є:
практика проведення навчальних занять;
аналіз діяльності за результатами діагностики якос
ті проведення занять із подальшим обговоренням у
колі компетентних фахівців;
виконання заходів науково−методичної та професій
ної роботи;
самоосвіта.
Розглянуті шляхи вдосконалення методичної ком
петентності викладачів ФП потребують подальших
досліджень та конкретизації технології їх реалізації.
Література:
Вітченко А.О. Компетентнісний підхід до підготовки викладача
вищого військового навчального закладу / А.О. Вітченко,
Вітченко // Вісник Національного університету оборони України.
Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії,
теорія досвіду / М.С. Головань // Вища освіта України. – 2008.
Дружилов С.А. Профессиональная компетентность и профес
сионализм педагога: психологический подход // Сибирь. Фило
софия. Образование. Научно−публицистический альманах: СО
РАО, ИПК, г. Новокузнецк. – 2005. – № 8. – С. 26–44.
Загривная Т.А. Становление научно−методической компетентно
сти педагогов в процессе профессиональной деятельности: авто
реф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.01. – СПб. – 2006. – С. 13.
Зеленська Л.Д. Проблема формування професійно−педагогічної
компетентності вчених вищих навчальних закладів Слобожан
щини (кінець ХІХ
початок ХХ століття: 13.00.01 / Харківський
національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди
Л.Д.Зеленська. – Харків. – 2006. – 24 с.
Зимняя И.А. Общая культура и социально−профессиональная
компетентность человека
// Высшее образование сегодня, 2005.
– № 11. – С. 14–20.
Игропуло И.Ф., Уманская А.В. Структура методической деятель
ности преподавателя вуза при переходе к новым образователь
ным стандартам // Вестник Северо−Кавказского государственно
го технического университета, 2012. – № 3. – С.158−162
Киселев А.В. Социально−педагогические условия формирова
ния методической компетентности у начинающих преподава
телей высших учебных заведений ФСБ России пограничного
профиля: дис. кандидата пед. наук: 13.00.02 / Киселев Алексей
Витальевич. – М.– 2010. – 148 с.
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та
українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під
заг. ред. О.В.Овчарук. – К.,“К.І.С.” . – 2004. – 112 с.
Кочарян Т.Э. Развитие методической компетентности преподава
теля среднего профессионального учебного заведения в условиях
последипломного образования : дис. кандидата пед. наук: 13.00.08
/ Кочарян Тигран Эдуардович. – Ставрополь. – 2004. – 179 c.
Кузнєцова О.Т. Професійна компетентність: місце дефініції у
11.
термінологічному полі сучасних наукових досліджень // Вісник
Чернігівського національного педагогічного університету імені
Т.Г. Шевченка: Збірн. наук праць. Вип. 86., Том 2. – Чернигів. –
2011. – Вип. 86., Том 2. – С. 311−317.
Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя / Н.В.
Кузьмина. – М., АПН. – 1990. – 149 с.
References:
Vitchenko A.O., Vitchenko A.Iu.
Visnik Nacional’nogo universitetu
oboroni Ukrayini
[Bulletin of the National ∆efence University of
Golovan’ M.S.
Vishcha osvita Ukrayini
[Higher Education in
∆ruzhilov S.A.
Sibir’. Filoso�ia. Obrazovanie. Nauchno−
publicisticheskij al’manakh
[Siberia. Philosophy. Education. Scienti�c
Zagrivnaia T.A.
Stanovlenie nauchno−metodicheskoj kompetentnosti
pedagogov v processe professional'noj deiatel'nosti
[The formation
of scienti�c and methodical competence of teachers in the course of
professional activity], Cand. ∆iss., Sankt Petersburg, 2006, pp. 13−
Zelens’ka L.∆.
Problema formuvannia profesijno−pedagogichnoyi
kompetentnosti vchenikh vishchikh navchal’nikh zakladiv
[Shaping professional and pedagogical competence
of scientists universities of Slobozhanshchina], Cand. ∆iss., Kharkov,
Zimniaia I.A.
Vysshee obrazovanie segodnia
[Higher education
today], 2005, vol. 11, pp. 14–20.
Igropulo I.F., Umanskaia A.V.
Vestnik Severo−Kavkazskogo
gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta
[Bulletin of the North
Caucasus State Technical University], 2012, vol.3, pp.158−162
Kiselev A.V.
Social’no−pedagogicheskie usloviia formirovaniia
metodicheskoj kompetentnosti u nachinaiushchikh prepodavatelej
vysshikh uchebnykh zavedenij FSB Rossii pogranichnogo pro�lia
[Social and pedagogical conditions of formation of methodical
competence of beginning teachers of higher educational institutions of
Cand. ∆iss., Moscow, 2010, 148 p.
Ovcharuk O.V.
Kompetentnisnij pidkhid u suchasnij osviti: svitovij
dosvid ta ukrayins’ki perspektivi: Biblioteka z osvitn’oyi politiki
[Competence approach in modern education: international experience
and prospects for Ukrainian: Center for Educational Policy], Кiev,
K.I.S, 2004, 112 p.
Kocharian T.E.
Razvitie metodicheskoj kompetentnosti
prepodavatelia srednego professional’nogo uchebnogo zavedeniia
v usloviiakh poslediplomnogo obrazovaniia
[∆evelopment of
methodical competence of the teacher of vocational school in
Postgraduate Education], Cand. ∆iss., Stavropol, 2004, 179 p.
Kuzniecova O.T.
11.
Visnik Chernigivs’kogo derzhavnogo
pedagogichnogo universitetu
[Bulletin of the Chernihiv State
Pedagogical University], 2011, vol.86(2), pp. 311−317.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Куликов
Д.Л. Организационно−педагогические условия профес
сионализма специалистов физической культуры и спорта: автореф.
дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04. – Челябинск. – 1999. – 25 с.
Пасічник В.Р. Модель професійних компетенцій випускників
фізкультурних вищих навчальних закладів Польщі // Педагогіка,
психологія та медико−біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту, 2010. – №5. – С. 102−104.
Соловова Н.В. Методическая компетентность преподавателя вуза //
Вестник Российского госуниверситета им. И. Канта. – 2010. – №
3.
Шаган В.С. Педагогическое сопровождение процесса развития
методической компетентности преподавателя колледжа: автореф.
дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.08. – Ижевск. – 2010. – 24 с.
Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и пред
метных компетенций // Инновации в общеобразовательной
школе. Методы обучения. Сборник научных трудов / Под ред.
А.В.Хуторского. – М., ГНУ ИСМО РАО. – 2006. – С.65–79.
Ягупов В.В. Компетентнісний підхід до професійної підготовки
майбутніх фахівців у системі професійно−технічної освіти //
Креативна педагогіка, 2011. – №4. – С. 28–34.
Ladyzhets N. Problems and priorities of russian higher education //
Kuz'mina N.V.
Professionalizm lichnosti prepodavatelia
[Professionalism of the individual teacher], Moscow, APN, 1990, 149 p.
Kulikov ∆.L.
Organizacionno−pedagogicheskie usloviia
professionalizma specialistov �zicheskoj kul'tury i sporta
[Organizational
and pedagogical conditions of professionalism of Physical Education
and Sport], Cand. ∆iss., Chelyabinsk, 1999, 25 p.
Pasichnik V.R.
Pedagogika, psihologia ta mediko−biologicni
problemi �zicnogo vihovanna i sportu
[Pedagogics, psychology,
medical−biological problems of physical training and sports], 2010,
Solovova N.V.
Vestnik Rossijskogo gosuniversiteta im. I. Kanta
[Bulletin
of the Russian State University them. Immanuel Kant], 2010, vol.3,
Shagan V.S.
Pedagogicheskoe soprovozhdenie processa razvitiia
metodicheskoj kompetentnosti prepodavatelia kolledzha
[Educational
support for the development process of methodical competence of
Khutorskoj A.V.
Tekhnologiia proektirovaniia kliuchevykh i
predmetnykh kompetencij
[The design technology of key competencies
and subject], Мoscow, SNU, 2006, pp.65–79.
Iagupov V.V.
Kreativna pedagogika
[Creative pedagogy], 2011,
Ladyzhets N. Problems and priorities of russian higher education.
Higher Education in Europe
Информация об авторе:
Глазунов Сергей Иванович:
[email protected]; Национальный
университет обороны Украины; проспект Воздухофлотский, 28, г.
Киев, 03049, Украина
Glazunov S.I.:
[email protected]; National ∆efense University of
Ukraine; Prospect Povitro�otskyi, 28, Kiev, 03049, Ukraine
Цитируйте эту статью как:
Глазунов С. І. Шляхи вдосконален
ня методичної компетентності викладачів фізичного виховання
та спеціальної фізичної підготовки// Педагогіка, психологія та
медико−біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –
2013. – № 4. – С. 8−12. doi:10.6084/m9.�gshare.691011
Cite this article as:
Glazunov S.I. Ways to improve the methodical
competence of teachers of physical education and special
Pedagogics, psychology, medical−biological problems
of physical training and sports
, 2013, vol.4, pp. 8−12. doi:10.6084/
m9.�gshare.691011
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Дата поступления в редакцию: 27.02.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
Методология физической рекреации:
взгляд на проблемы, опыт, рекомендации
, Прусик Кр.
, Прусик Е.
, Чеслицка М.
, Шарк−Ецкардт М.
Харьковская государственная академия физической культуры
Академия физического воспитания и спорта
, Гданськ, Польша
Университет Казимира Великого в Быдгощ
, Польша
Анотации
Изложены методические подходы в
процессе проведения практическо−
го занятия со студентами по дис−
циплине «Физическая рекреация».
Показаны методические приемы,
их определение, важность дефини−
ции во время жизнедеятельности
человека, в том числе и студента.
Раскрыта сущность физической
рекреации в понимании студен−
тами для пассивного и активного
отдыха, а также сформулированы
мероприятия по формированию,
восстановлению, укреплению и
сохранению здоровья разных по
возрасту групп населения. Деталь−
но освещены методологические
принципы физической рекреации
в плане ее выполнения студента−
ми. Она использует традиционные
для физической культуры основные
средства (физические упражнения,
двигательные режимы, природные
факторы, массаж, трудотерапия и
механотерапия). Они выделяются
разнообразными формами, мето−
дами и видами деятельности, нося−
щие рекреационный характер.
Зайцев В.П., Манучарян С.В., Пру−
сик Кр., Прусик К., Чеслицка М.,
Шарк−Ецкардт М. Методологія
фізичної рекреації: проблеми, до−
свід, рекомендації.
Викладено мето−
дичні підходи в процесі проведення
практичного заняття зі студентами з
дисципліни «Фізична рекреація». По−
казані методичні прийоми, їх визна−
чення, важливість дефініції під час
життєдіяльності людини, у тому числі
і студента. Розкрито сутність фізичної
рекреації у розумінні студентами для
пасивного та активного відпочинку, а
також сформульовані завдання з фор−
мування, відновлення, зміцнення та
збереження здоров'я різних за віком
груп населення. Детально висвітлені
методологічні принципи фізичної ре−
креації в плані її виконання студен−
тами. Вона використовує традиційні
для фізичної культури основні засоби
(фізичні вправи, рухові режими, при−
родні фактори, масаж, трудотерапія і
механотерапія). Вони виділяються різ−
номанітними формами, методами та
видами діяльності, що носять рекреа−
ційний характер.
Zaytsev V.P., Manucharjan S.V., Prusik
Kr., Prusik K., Cieślicka M., Szark−
Eckardt M. Methodology of physical
recreation: problems, experience,
The article contains
methodical approaches in the process
of conducting practical classes with the
students on discipline «Physical recreation».
The methodical reception is shown, also
their de�nition, the importance of de�nitions
during the life of the person, including the
student. The essence of physical recreation
in the understanding of students for passive
and active recreation is uncover, as well as
formulating the tasks in forming, recovering,
strengthening and preserving the health
of different age groups of the population.
The methodological principles of physical
recreation described in detail in the context
of its performance by students. It uses
traditional principal means for physical
culture ((physical exercise, movement
modes, natural factors, massage,
occupational therapy, mechanotherapy).
They are distinguished by various forms,
methods, and activities, bearing recreational
character.
Ключевые слова:
рекреация, физическая рекреация,
определение, высшее учебное
заведение, студент, занятие
рекреація, фізична рекреація,
визначення, вищий навчальний
заклад, студент, заняття.
recreation, physical recreation, de�nition,
higher education institution, student,
Введение.
Здоровье, как известно, является бесценным со
стоянием не только каждого человека, но и всего
общества в целом. Тем не менее, оно, разумно сохра
няемое и укрепляемое самим человеком и обществом,
обеспечивает ему активную и долговременную жизнь.
В этом ему помогает активный и пассивный отдых, то
есть рекреационные мероприятия.
Рекреация, в том числе и физическая рекреация,
имеет давнюю историю, однако, предметом учебных
и научных понятий, а также суть их практического
использования в нашем государстве стали изучать
совсем недавно, в Западной Европе – с 60−х годов
прошедшего столетия, а в США – еще раньше. В на
стоящее время разные авторы по своему определяют
физическую рекреацию. Так В.П. Зайцев [4] предла
гает свое определение: физическая рекреация – это
активный и пассивный отдых в комплексе с другими
оздоровительными мероприятиями вне производ
ственной, научной, учебной и иной деятельности,
направленный на формирование, восстановление,
укрепление и сохранение здоровья человека, а также
приносящий удовольствие и удовлетворение от них,
но с использованием средств физической культуры и
ее форм, и методов занятий. К основным средствам
© Зайцев В.П., Манучарян С.В., Прусик Кр., Прусик Е.,
Чеслицка М., Шарк−Ецкардт М., 2013
физической культуры относятся: физические упраж
нения, двигательные режимы, естественные факто
ры природы, массаж, механотерапия и трудотерапия.
Формы занятий включают следующие виды деятель
ности: утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная
гимнастика, вечерняя гимнастика, дозированная ле
чебная ходьба, тренировочная ходьба по ступенькам
лестницы на этажи, терренкур, дозированное пла
вание и езда на велосипеде, ходьба на лыжах, само
стоятельные занятия физическими упражнениями и
т.д. Эти формы занятий можно проводить индивиду
ально, малогрупповым (4−6 чел.) и групповым (12−15
чел.) методами.
В то же время Е.Н. Приступа и др. [12] считают,
что физическая рекреация − процесс использования
средств, форм и методов физической культуры, на
правленный на удовлетворение потребностей в ак
тивном отдыхе, восстановлении, развлечениях лич
ности в свободное и специально отведенное время.
Итак, сущность физической рекреации заключается,
прежде всего, в определении этого явления (процес
са) как системы разнообразных знаний, основанный
на использовании специально организованной двига
тельной активности в форме физических упражнений
с применением природных и гигиенических факторов
в течение свободного времени человека добровольно
и для отдыха, восстановления собственных сил, полу
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


чения удовольствия, совершенствование психических
и физических способностей, восстановления и укре
пления здоровья.
А.С. Бондар в своем учебном пособии «Менед
жмент рекреационно−оздоровительной работы», за
2010 год пишет, что «Физическая рекреация
вид
физической культуры: использование физических
упражнений, а также видов спорта в упрощенных
формах для активного отдыха людей, получения удо
вольствия от этого процесса, развлечения, переключе
ние с одного вида деятельности на другой, отвлечения
от обычных видов трудовой, бытовой, спортивной,
военной деятельности».
Все три определения указывают на то, что рекреа
ция обязательно направлена на здоровье человека, дает
ему удовлетворение и является ключевым в его жизни,
дает нам разницу между рекреацией и реабилитацией
и различными формами физической терапии.
Рекреация в латинской терминологии «recreo»
было введено римлянами и в переводе на русский
язык означает: воссоздавать, восстанавливать, обнов
лять, подкреплять, освежать и т.д. [2, 4, 9]. Основны
ми признаками рекреации, определяющими ее сущ
ность, считаются: проводится в свободное от работы
(учебы) время, носит творческий характер, построена
на добровольной основе и приносит удовольствие
и удовлетворение. Она изучается в различных дис
циплинах: теория и методика физической культуры,
физическая реабилитация, курортология, социология,
география, экономика, строительство, архитектура и
в других. Термин «рекреация» варьируется в зависи
мости от содержания текста. В таком случае рассма
тривают физическую, социальную, психологическую,
географическую рекреацию и различные ее виды [1,
3, 5, 19, 20]. В основе же физической рекреации лежит
движение человека, происходящего преимуществен
но в сфере отдыха (досуга), а конечный ее результат
выражается в оптимизации физического, психическо
го, социального и профессионального здоровья [5, 6].
Одной из основных ее функций есть формирование,
восстановление, укрепление и сохранение здоровья
человека.
Работ, посвященных данной проблеме, достаточ
но много. Они раскрывают цель и задачи применения
рекреации, суть их использования и отражают про
блемные вопросы. Однако, применение физической
рекреации в учебном процессе работ очень мало, а
если имеются, то носят пока информационный ха
рактер. Для этого мы изучили медицинскую и педа
гогическую документацию кафедр, литературные ис
точники харьковских, киевских, львовских и других
ученых, педагогов и врачей, провели собеседования с
преподавателями и студентами академий, изучили и
провели наблюдения за рекреационными базами горо
да Харькова.
Работа выполнена по кафедральным планам
научно−исследовательских работ.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы:
анализ методических подходов в
процессе проведения практического занятия со сту
дентами по дисциплине «Физическая рекреация».
Задачи работы:
1. Изучить и проанализировать литературные ис
точники отечественных авторов по данной проблеме.
2. Отразить теоретические аспекты рекреации и
физической рекреации.
3. Раскрыть проблемы рекреации и физической ре
креации, с которыми сталкиваются студенты при их
изучении.
4. Показать важность рекреационных мероприя
тий при применении физической рекреации.
Результаты исследования.
Рекреация считается одной из разновидностей
досуга. Она всегда является основой физической ре
креации и творческой деятельностью средств физи
ческой культуры, форм и методов занятий. Понятие
«досуг» в самостоятельной или организованной фор
ме отдыха, еще четко не выявлен, нет пока единого
понимания «досуг» и «рекреация». И в настоящее
время разные авторы по−своему определяют физиче
скую рекреацию.
Как известно, основным положением физической
рекреации является укрепление физического, психи
ческого, социального, профессионального (если рабо
тает человек) здоровья и создание базы для плодот
ворного умственного и физического труда. Частные
их задачи разнообразны и зависят от личных желаний
занимающихся. Задачей активного отдыха можно ре
шить, как потребность в кратковременной реализации
отдыха во время 5−15 минут в процессе труда: физ
культпаузы, физкультминутки, активный отдых в обе
денный перерыв. Предложенное относится и к заня
тиям после окончания рабочего или учебного дня. В
таком плане продолжительность занятий будет доль
ше. Сюда можно отнести занятия в конце недели, в
выходные и праздничные дни [6, 14].
Все это касается перемены вида и характера дея
тельности: с отдыха на умственную деятельность,
с умственной на двигательную деятельность или с
одной двигательной на другую двигательную работу
только иного характера. В первом случае – может быть
смена работы за письменным столом на физические
упражнения, в другом – смена упражнений одного
вида спорта на упражнения другого (фигурист бегает,
боксер плавает, штангист играет в городки, лыжник –
в баскетбол или наоборот и т.п.). Активный отдых и
перемена видов деятельности способствуют более бы
строму восстановлению организма после утомления.
Такое особенно важно в тех профессиях, в которых
человек большое количество времени находится без
движения, например, работники умственного труда,
либо выполняют однообразные, монотонные движе
ния на конвейерах, ткацких станках, при проведении
лекций и практических занятий. Спортсмену при на
пряженных учебно−тренировочных занятий лучше по
менять характер движений, их интенсивность и темп.
Оба эти вида широко используются на производстве,
в конструкторских бюро, научно−исследовательских
институтах и других учреждениях: физкультпауза,
производственная гимнастика [6, 7, 11].
Регулирование веса, изменения фигуры являют
ся важной потребностью людей разных возрастов.
Чаще всего такие занятия начинаются с подражания
идеалу, образцу, исходя из критической оценки недо
статков собственного телосложения. Так, мужчины
обеспокоены в атлетической фигуре, стремятся раз
вить рельефную мускулатуру, убрать живот и т.п. В
то же время женщины стремятся быть стройными,
привлекательными, иметь красивую фигуру, непри
нужденную походку и осанку. Для чего используют
групповые занятия или занимаются индивидуально.
Занятия могут проводиться дома, в спортивных и тре
нажерных залах с использованием подручных средств
(собственный вес, гантели, эспандеры и т.п.) и специ
альных тренажеров. Как мужчины, так и женщины
обеспокоены сгонкой веса, в чем им также помогают
физические упражнения.
Профилактика старения и удерживания процессов
инволюции также считается одной из проблем физи
ческой рекреации. Движения активизируют организм
и способствуют не только сохранению его биологиче
ских функций, но и их совершенству. А такое ведет к
заметному снижению темпов инволюции. Эта пробле
ма решается с человеком зрелого и старшего возрас
та как индивидуально на основе собственного непро
фессионального физкультурного образования, так и в
группах здоровья, и в физкультурно−оздоровительных
центрах [15, 17]. Некоторым людям физическая ре
креация от двигательной деятельности оказывает
большое удовольствие и удовлетворение. Это связано,
прежде всего, с различными играми: с мячом, шайбой,
воланом, шарами и т.п. Их высокая эмоциональность
является большим стимулом для занятий физически
ми упражнениями. Они выполняются как стихийно,
самостоятельно, по инициативе самих играющих,
так и в группах, секциях, командах. В процессе фи
зической рекреации можно индивидуально развить
привлекательную фигуру: одни «качают» мышцы,
другие развивают преимущественно гибкость, третьи
– выносливость. В целом же человек развивает в ком
плексе все свои физические способности и бытовые
двигательные навыки: ходьба, бег, прыжки, метания,
а также овладевает новыми для него – греблю, ходьбу
на лыжах, езду на велосипеде, бег на коньках, владе
ние ракеткой и т.п..
В этом плане Н.В. Фоменко
пишет, что «Про
гулки по лесу, общение с природой вызывают у чело
века положительные эмоции. С другой стороны, при
рекреационном использовании среды возникают не
которые неблагоприятные для нее изменения, которые
при большом количестве рекреантов на определенной
территории могут быть опасными для продолжения
естественного развития природных компонентов
данной территории. Таким образом, использование
природных рекреационных ресурсов должно быть
умеренным, рациональным, плановым. Задачей ис
следователей становится определение величины до
пустимых нагрузок на тот или иной комплекс с целью
сохранения природы». В последние годы возникли
новые увлечения человеком, которые носят чисто ре
креационный характер: экологический туризм, дель
таплан, виндсерфинг, скандинавская ходьба, аэробика,
шейпинг и другие. К средствам физической рекреа
ции относятся любые физические упражнения, игры,
развлечения, а также рекреационный спорт, удовлет
воряющий указанные выше потребности. Занятия им
организуются в средних специальных учебных заве
дениях и вузах, на фабриках и заводах, предприятиях
и учреждениях, в офисах, фирмах и в различных орга
низациях. Основной его целью является организация
досуговой творческой деятельности для укрепления
здоровья, а не достижение предельных показателей в
спорте.
Как таковая, физическая рекреация может осу
ществляться в организованных формах. Но чаще все
го она в них не нуждается. Ее содержание и формы
легко могут быть приспособлены к потребностям и
возможностям любой общественной среды: одиночек
или группы людей, их пола, возраста, внешним усло
виям и субъективным потребностям каждого из за
нимающихся. Важное ее значение состоит в том, что
она, удовлетворяя потребности людей в двигательной
деятельности, создает предпосылки для нормального
функционирования человеческого организма в других
видах деятельности: учеба, труд. Воспитание таких
потребностей и есть одна из основных задач физи
ческой рекреации и неспециального физкультурного
образования людей всех возрастов (один из критериев
культуры личности). Однако, к сожалению, большин
ство людей не соблюдают самых простых норм здо
рового образа жизни. Одни становятся жертвами ги
подинамии, другие чрезмерно употребляют богатую
жирами пищу, а результат – ожирение, атеросклероз
сосудов, третьи – страдают сахарным диабетом, а чет
вертые – не только не умеют отдыхать, отвлекаться от
производственных и бытовых забот, вечно беспокой
ны, «нервозны», страдают бессонницей, что в итоге
приводит к многочисленным заболеваниям. Некото
рые люди, поддаваясь пагубной привычке к курению,
алкоголю и наркотикам, активно укорачивают свою
В законодательных актах и в средствах массовой
информации эту деятельность часто называют массо
вой физической, а жаль. Во−первых, самой массовой
является физическая культура, которая осуществляет
ся в учебных заведениях и армии. Именно в них при
сутствует масса. Во−вторых, физическая рекреация
ориентируется на каждого человека, исходя из его ин
тересов и наклонностей. И именно он лично опреде
ляет виды, формы, продолжительность занятий физи
ческими упражнениями. Однако, можно согласиться,
что существуют массовые формы физической куль
туры, которые направлены на привлечение большого
количества людей как в качестве участников, так и
зрителей, особенно видно на спартакиадах, забегах,
праздниках, фестивалях. Они выполняют важную
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


агитационно−пропагандистскую функцию, способ
ствуют вовлечению в занятия двигательной деятель
ностью многих людей [4, 11, 16].
При физической рекреации используются общие
методы, однако с акцентом на индивидуальные осо
бенности: пол, возраст, наклонности, вкусы, состояние
здоровья, степени физического развития занимающих
ся и строгая дозированная нагрузка. К основным фор
мам занятий физическими упражнениями взрослых
в рекреации относятся: гигиеническая гимнастика,
шейпинг, аэробика, прогулки на лыжах, велосипедах,
пешком, туризм, учебные занятия в группах здоровья
и спортивных секциях, производственная гимнастика,
плавание, катание на коньках, различные игры с мяча
ми, воланами, шарами и т.п.
Все виды и формы физической рекреации могут
осуществляться в домашних условиях, в спортивных
залах, бассейнах, саунах, клубах, на производствен
ных предприятиях, в местах отдыха и лечения, во вре
мя службы в армии. Физические упражнения и дви
гательная деятельность в целом благотворно влияют
на психику и все вегетативные функции: газообмен,
пищеварение, сердечно−сосудистую и выделитель
ную системы, железы внутренней секреции. Они соз
дают основу для здорового образа жизни, помогают
бороться с вредными привычками и увеличивают
способности организма сопротивляться утомлению
и болезням. А физическая тренировка, как известно,
укрепляет и развивает скелетную мускулатуру, сер
дечную мышцу, сосуды, дыхательную систему и мно
гие другие органы, что значительно облегчает работу
аппарата кровообращения и благотворно влияет на
нервную систему.
В результате недостаточной двигательной актив
ности в организме человека нарушаются нервно−
рефлекторные связи, заложенные природой и закре
пленные в процессе физического труда, что приводит
к расстройству регуляции деятельности сердечнососу
дистой и других систем, нарушению обмена веществ
и развитию дегенеративных заболеваний (атероскле
Важной проблемой, которую решает человек в те
чение рабочего дня или учебы, является сохранение
физической и умственной работоспособности, проти
водействие психическому утомлению. Одним из важ
нейших средств ее решения является смена характера
деятельности, отвлечение от ее профессиональных
видов и форм, переключение на другие виды. Есте
ственно, функционируют различные виды занятий фи
зическими упражнениями, имеющие рекреационный
характер: вводная гимнастика, физкультпауза, физ
культминутка в обеденный перерыв и после работы.
В обеспеченных учреждениях и на предприятиях
существуют специальные места для таких занятий,
оборудованные инвентарем и оборудованием: пло
щадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол, столы
для настольного тенниса, тренажеры, велоэргометры,
бильярд. Большие возможности для физической ре
креации имеются в санаториях, домах и базах отды
ха. Там индивидуально или группами проводятся все
указанные выше формы занятий физическими упраж
нениями, играми, развлечениями. Преимущество за
ключается в том, что там больше свободного времени
и реальных возможностей для этого, включая плава
ние, пешие и лыжные походы, ближний туризм и тер
ренкур, возможность заниматься в группах здоровья.
В этих учреждениях можно проводить физкультурные
праздники в виде: «День Нептуна», «День ходьбы»,
«День плавания», «День ходьбы на лыжах» и дру
гие. В них участвуют сотрудники оздоровительного
учреждения, больные и отдыхающие. Такие меро
приятия можно проводить, опираясь на методологию
физической рекреации, а она включает следующие
дефиниции: виды и функции, рекреационная система
и рекреационное районирование, размещение и соот
ношение объектов активного отдыха в рекреационной
специальной среде.
Как известно, физическая рекреация имеет два
− кратковременный вид рекреации – выполнение
физических упражнений человеком в любом месте,
но с возвращением на ночлег – в место постоянного
проживания;
− длительный вид рекреации – выполнение физи
ческих упражнений человеком в разных местах, но с
ночлегом вне места постоянного проживания, напри
мер, в санаториях, домах отдыха, турбазах и т.д.
В понятийный аппарат рекреации можно также от
нести:
− рекреационную систему, включающую терри
тории санатория, домов отдыха, пансионатов, тури
стических баз, спортивно−оздоровительных лагерей и
площадки, другие объекты для активного отдыха;
− рекреационное районирование, которое преду
сматривает выделение специальных зон для активно
го отдыха, степень развития рекреационных функций
и плотность рекреационных объектов;
− размещение и соотношение объектов активно
го отдыха в рекреационной специальной среде, в том
числе территориальной. При гигиенической оценке
качества территории, отводимой для рекреации, необ
ходима оценка климата и качества определяемых сред
(воздуха, воды, почвы) для развития видов рекреации
и устойчивость среды к антропогенной нагрузке;
− три основные функции: медико−биологическую
(оздоровительный отдых и отдых в санаторно−
курортных условиях), социально−культурную или
воспитательную, социально−экономическую.
За последние годы проводятся исследования по
физической рекреации, как сложного социального и
биологического явления. Раскрывая их сущность и
действия естественно−научного и обществоведческо
го циклов в немалой степени способствуют дальней
шему развитию знаний о физической рекреации, а
также служат предпосылкой к созданию теории пред
ложенного феномена [11, 13, 16]. Под физической
рекреацией понимаются любые средства и формы
двигательной активности, направленные на формиро
вание и восстановление сил, затраченных в процессе
профессионального труда или учебы. Выделяются
многочисленные признаки, которые составляют ее
основное содержание [4, 8, 12]:
− основывается на двигательной активности;
− используется в качестве основных средств физи
ческие упражнения;
− проводится в свободное или специально выде
ленное время;
− осуществляется на добровольных и самодея
тельных началах;
− характеризуется наличием определенных рекре
− выполняется преимущественно в природных
− оказывает оптимизирующее влияние на орга
низм человека;
− включает образовательно−воспитательные ком
− носит преимущественно развлекательный харак
− включает культурно−ценностные аспекты;
−содержит интеллектуальные, эмоциональные и
физические компоненты;
− имеет определенную научно−методическую
базу.
Данный перечень признаков физической рекреации
можно бы продолжить. В нем раскрываются разные по
направленности важные стороны и черты, различные
уровни, виды и формы. Возможно, что−то упущено,
какие−то из них носят опосредованный характер, а
некоторые возводятся в ранг главенствующих. В свя
зи с многообразием признаков физической рекреации
они выделяются в разные ее формы: оздоровительная
физическая рекреация, рекреационная физическая
культура, спортивная рекреация, рекреация спорта,
рекреация туризма, физкультурно−производственная
рекреация и др. В основу разных форм кладутся раз
личные признаки, дефинитивное значение многих из
которых просто обозначаются, а некоторые из них рас
сматриваются как синонимичные понятия [3, 10, 13].
Такой аналитический путь создания теории физи
ческой рекреации допустим, но он не может дать от
вет на вопрос: все ли перечисленные признаки, виды,
формы и методы имеются в необходимом и в доста
точном количестве. А это вносит определенную пута
ницу и затрудняет восприятие физической рекреации
как системного явления. В некоторых трудах отмеча
ется мысль, что теория физической рекреации полно
разработана в теории и методике физической культу
ры. На этом построена концепция физической рекреа
ции в трудах В.М. Выдриным с сотрудниками [1, 2].
Основная идея данной концепции заключается в
физической рекреации как органической части фи
зической культуры, системообразующим фактором
которой служит конечный результат – создание опти
мального физического состояния, обеспечивающего
нормальное функционирование человеческого орга
низма. В данной концепции основной акцент делает
ся на биологической стороне физической рекреации.
Другие же стороны (познавательная, культурологиче
ская, коммуникативная, развлекательная) рассматри
ваются как сопутствующие решению основной зада
чи. Однако, утверждение справедливо лишь отчасти,
так как суживает проблему физической рекреации и
требует специального исследования и обсуждения.
Представлять физическую рекреацию, как вид фи
зической культуры, правомочно, так как они имеют
ряд общих признаков. Но научные гипотезы, относи
тельно физической рекреации, саммит сам по себе не
влияют на формирование теории физической рекреа
ции, ибо оказывают опосредованное влияние, обосно
вывая и укрепляя дидактический аппарат изучающих
ее частных методик. Она имеет свою теорию, которая
включает не только физическую рекреацию, но и фи
зическое воспитание, спорт, двигательную реабили
тацию, которые также имеют свои теории. Наличие
общих признаков позволяет объединять их в главную
систему, а именно в теорию физической культуры.
Тогда предмет теории физической рекреации оказыва
ется без собственной теории, так как некоторые позна
вательные, здоровьесберегающие, оздоровительные,
ценностно−ориентационные и другие технологии,
представленные как в самой теории физической куль
туры, так и в частных теориях ее видов. Они уже не
могут с достаточной полнотой и в нужном объеме
удовлетворительно выполнить свои объяснительные
функции относительно такого сложного и многогран
ного явления, как физическая рекреация [2, 4, 8, 12].
Известно, в самой теории физической культуры
все многочисленные аспекты физической рекреации
представлены фрагментарно, неполно, расплывча
то, вследствие чего стал неопределенным сам пред
мет науки о физической рекреации. При этом ввиду
сложности и многоаспектности такого объекта, как
физическая рекреация, его невозможно описать с до
статочной полнотой с позиции только одной, даже
такой «интегративной» науки, какой принято считать
теорию физической культуры. Анализ идет более
успешно, если четко выделяется предметная сторона
объекта с позиции обслуживающих его наук: филосо
фии, истории, социологии, культурологи, педагогики,
психологии, биологии, теории и методики физической
культуры и других [6, 10, 17].
Обязанность в термине «физическая рекреация»
возникает, прежде всего, тогда, когда речь идет об
анализе определенного элемента физической рекреа
ции, для обозначения которого и применяется данный
термин. Рекреация, как научная дисциплина, имеет
родовое понятие для всех ее видов и форм, к одной
из которых относится физическая рекреация [11,
15]. Обычно выделяют такие разновидности рекреа
ции: социальная, биологическая, психологическая,
спортивная, климато−географическая и т.д. Из всего
многообразия признаков рекреации главными, как из
вестно, являются: осуществляется в свободное время,
носит творческий деятельный характер и построена
на добровольной, самодеятельной основе. Без этих
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


трех важнейших признаков рекреация теряет свое
значение. В то же время другие ее признаки (познава
тельные, культурно−аксиологические, экономические,
оздоровительные) – рассматриваются сопутствующи
ми и производными.
Исходя из изложенного, возникло новое научное
направление – рекреалогия [13]: специальный меж
дисциплинарный раздел науки об отдыхе и оздоровле
нии, воспроизводстве здоровья практически здоровых
и не только здоровых людей. Этот раздел включает
процесс физического, социального, психического са
моразвития человека, при котором он приобретает все
более универсальные способы адаптации человека к
постоянно изменяющимся условиям природной и со
циальной среды. Это касается и хронических больных
людей. Важнейший методологический принцип физи
ческой рекреации – это принцип единства телесного и
духовного, биологического и социального, организма
и личности. Как видно, основным моментом исследо
ваний в теории физической рекреации служит особая
область жизнедеятельности человека – это сфера до
суга. Выделяются разнообразные виды и формы досу
говой деятельности, носящие рекреационный харак
тер. А привести их к какой−либо единой системе пока
не представляется возможным [10, 14, 15]. Указанное
выше позволяет вновь вернуться к основным вопро
сам теории физической рекреации и в определенной
степени проанализировать их с позиции теории об
щей рекреации.
Как известно, и об этом отмечает Н.В. Фоменко
, что психологическое состояние человека полно
ценно можно восстановить только на лоне природы.
Ничто так не успокаивает, как нежная окраска травы
и листьев, приятное журчание ручья или созерцание
неповторимыми созданиями природы. Но важным
условием для отдыха является выделение так называ
емых естественных рекреационных систем, т.е. таких,
которые по ряду своих свойств пригодны для исполь
зования в целях отдыха. Поэтому, во−первых, возника
ет необходимость выделения территорий, пригодных
для организации досуга населения. Вторая проблема,
которая решается рекреационной географии, сохране
ния целостности и чистоты этой территории. Если ря
дом с домом отдыха будут размещены промышленные
объекты, то определенный рекреационный комплекс
потеряет свою привлекательность. В−третьих, как и
любое использование территории, рекреационная де
ятельность людей также имеет свои положительные
и отрицательные стороны. С одной стороны, отдых
людей на лоне природы способствует поддержанию
и укреплению их здоровья. Фитонциды, выделяемые
многими видами дeревьев, способствуют улучшению
здоровья больных людей. Физическая рекреация яв
ляется одной из форм рекреации и осуществляется
посредством двигательной деятельности с исполь
зованием физических упражнений в качестве основ
ных средств, что дает основание относить данную
форму рекреации к физической. Признание физиче
ских упражнений и двигательных режимов в качестве
основных средств физической рекреации в научных
и учебных исследованиях давно известно. Такое
утверждение верно, но требует дополнительных ис
следований и обсуждения специалистами.
Большая часть физической рекреационной дея
тельности протекает в естественных условиях при
родной среды, где средовые факторы также могут вы
ступать в качестве ее основных средств. Во−первых,
физическая рекреация может иметь и относительно
пассивные формы. Во−вторых, на спортивных меро
приятиях зрители являются лишь их созерцателями
и не выполняют активного движения. Естественно,
сам факт спортивного соревнования может выступать
в качестве средства физической рекреации, дающий
рекреационный эффект. С этой точки зрения справед
ливо утверждение В.М. Выдрина о том, что главным
системообразующим признаком физической рекреа
ции следует считать ее конечный результат (цель),
ради которого и организуется данная форма рекреа
ции [1, 2]. Или еще пример: просмотр кинокартины
в кинотеатре, поход в театр, чтение художественной
литературы. Это же пассивный отдых и тоже относит
ся к рекреационному отдыху.
Подводя итог содержанию статьи, можно закон
чить словами О.Н Ждановой [12]: «Раскрыты взгля
ды на целесообразность использования отдельных
физических упражнений для оздоровления, способы
определения рациональных объемов двигательной
активности и особенности дозирования физических
нагрузок в оздоровительных занятиях. Обоснована
зависимость содержания и интенсивности оздорови
тельной тренировки от уровня физического состояния
человека. Доказано высокий оздоровительный эффект
упражнений аэробного характера, направленных на
развитие общей выносливости».
Выводы:
1. Современная жизнь взрослого человека харак
теризуется в большинстве случаев патологическим
состоянием здоровья, низким уровнем двигательной
активности (гипокинезия, гиподинамия) и нуждается
в высококвалифицированных специалистах в сфере
оздоровления, обладающих профессиональными зна
ниями и широким спектром практических навыков в
организации и проведении рекреационных действий.
2. Из достижений современной действительности
являются осознание и научное обоснование основной
роли здорового образа жизни в жизнедеятельности
человека. Движения, оздоровительная физическая
культура и физическая рекреация занимают ведущее
место в оздоровительных программах. Они отражают
комплексное оздоровительное понятие, включающее
в себя использование физических упражнений, видов
оздоровительного спорта в упрощенных формах для
активного отдыха человека, получения удовольствия
и удовлетворения от этих мероприятий, развлечения
и переключения с одного вида деятельности на дру
гой, отвлечения от обычных видов трудовой и быто
вой работы.
3. Дефиниция о физической рекреации неразрывно
связано с организацией досуга человека. Естествен
но, физическая рекреация – это активный и пассив
ный отдых в комплексе с другими оздоровительными
мероприятиями вне производственной, учебной, на
учной и иной деятельности, направленный на форми
рование, восстановление, укрепление и сохранение
здоровья человека, а также приносящий удовольствие
и удовлетворение от них с использованием средств
физической культуры и ее форм, и методов занятий.
К пассивному отдыху относятся: чтение художествен
ной литературы, просмотр кинокартин, спектаклей,
посещение музеев, выставок и т.д.
4. Физическая рекреация использует традицион
ные для физической культуры основные средства:
физические упражнения, двигательные режимы, при
родные факторы, массаж, трудотерапия и механоте
рапия. Они выделяются разнообразными формами,
методами и видами деятельности, носящие рекреаци
онный характер.
Дальнейшие исследования будут проводиться в
дифференциации физической рекреации в оздорови
тельных программах для формирования и укрепления
здоровья человека, тем самым отражая профилакти
ческое направление в медицине.
Контрольные вопросы
1. Как Вы понимаете методологию учебно−
тренировочного занятия?
2. Дайте определение физической рекреации.
3. Какая цель физической рекреации ?
4.Перечислите привлекательные индивидуальные
физические способности для развития силы во время
рекреационного отдыха.
5. Что относится к средствам физической рекреа
6. Какие формы и методы занятий используются
при физической рекреации ?
7. Назовите темы физкультурных праздников, про
водимых для активного отдыха человека.
8. Какие дефиниции применяются при физической
рекреации ?
9. Какие Вы знаете виды физической рекреации ?
10. Как Вы понимаете рекреационную систему ?
11. Дайте определение рекреационному райониро
ванию.
12. Какие основные признаки характеризуют фи
зическую рекреацию ?
13. Какие разновидности рекреации Вы знаете ?
14. Как Вы понимаете рекреацию ?
15. Перечислите сферу досуга студента.
Задание на дом
1. Составьте список научных работ (по современ
ной библиографии) ученых, педагогов и врачей Укра
ины, работающих над проблемой физической рекреа
ции, и доложите на заседании студенческого научного
кружка.
2. Напишите реферат на тему: «Исторические
аспекты физической рекреации» и доложите студен
там на практическом занятии.
Литература
Выдрин В.М. Перестройка в области физической культуры / В.М.
Выдрин // Теор. и практ. физ. культ. – 1987. − № 8. – С. 22−24.
Выдрин В.М. Физическая рекреация – вид физической культуры
/ В.М. Выдрин, А.Д. Джумаев //Теор. и практ. физ. культ. – 1989.
Евстафьев Б.В. Анализ основных понятий в теории физической
культуры / Б.В. Евстафьев. – Л.: ВИФК. 1985. – 118 с.
Зайцев В.П. Физическая рекреация в условиях современной
цивилизации. Том 1: Формирование рекреационной культуры
здоровья: учеб. пособие / В.П. Зайцев, Н.А. Олейник, В.К. Го
стищев и др. – Харьков: ХГАФК, 2012. – 512 с.
Ильин Е.П. Некоторые психологические аспекты массовой фи
зической культуры / Е.П. Ильин // Психологический журнал. –
1987. – Т. 8. − №5. – С. 77−83.
Калинкин Л.А. Физкультурно−рекреационная стратегия развития
современного общества / Л.А. Калинкин, В.В. Матов // Теор. и
практ. физ. культ. – 1990. − №1. – С. 8−11.
Китаев−Смык Л.А. Проблемы интеграции психологии и медици
ны / Л.А. Китаев−Смык // Психологический журнал. – 1988. – Т.
Круцевич Т.Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп на
селення: навч. посібник / Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхня.
Латинско−русский словарь / Составил А.М. Малинин, отв. редак
тор А.Н. Попов. – М.: ГИИНС, 1961. – С. 581.
Мосалев Б.Г. Досуг: методология и методика социологических
исследований: учеб. пособие. / Б.Г. Мосалев. – М.: МГУК, 1995.
Орлов А.С. Концепция социологии рекреации / А.С. Орлов //
11.
Социол. исследования. – 1990. − № 9. – С. 102−106.
Приступа Є.Н. Фізична рекреація: навч. посібник / Є.Н. При
ступа, О.М. Жданова, М.М. Линець та ін. – Л.: ЛДУФК, 2010.
Рекреалогия – система наук об отдыхе. [Метод. рекомендации /
References:
Vydrin V.M.
Teoriia i praktika �zicheskoj kul'tury
[Theory and
Выдрин В.М., Джумаев А.Д.
Teoriia i praktika �zicheskoj kul’tury
Evstaf’ev B.V.
Analiz osnovnykh poniatij v teorii �zicheskoj kul’tury
[Analysis of the basic concepts in the theory of physical education],
Leningrad, VIPC, 1985, 118 p.
Zajcev V.P., Olejnik N.A., Gostishchev V.K.
Fizicheskaia rekreaciia
v usloviiakh sovremennoj civilizacii
[Physical recreation in modern
civilization], Kharkov, KSAPC, 2012, T.1, 512 p.
Il’in E.P.
Psikhologicheskij zhurnal
[Psychological Journal], 1987,
T.8, vol.5, pp. 77−83.
Kalinkin L.A., Matov V.V.
Teoriia i praktika �zicheskoj kul’tury
[Theory and practice of physical culture], 1990, vol.1, pp. 8−11.
Kitaev−Smyk L.A.
Psikhologicheskij zhurnal
[Psychological
Journal], 1988, T.9, vol.5, pp. 85−96.
Krucevich T.Iu., Bezverkhnia G.V.
Rekreaciia u �zichnij kul’turi
riznikh grup naselennia
[Recreation in physical culture various
groups], Kiev, Olympic Literature, 2010, 248 p.
Malinin A.M., Popov A.N.
Latinsko−russkij slovar’
[Latin−Russian
dictionary], Moscow, GIINS, 1961, p. 581.
[Leisure], Moscow, MSUK, 1995, 96 p.
Orlov A.S.
11
Sociologicheskie issledovaniia
[Sociological studies],
Pristupa Ie.N., Zhdanova O.M., Linec’ M.M.
Fizichna rekreaciia
[Physical recreation], Lviv, LSUPC, 2010, 447 p.
Sidorov V. M.
Rekrealogiia – sistema nauk ob otdykhe
[Recreational
− system sciences rest], Kiev, Knowledge, 1990, 16 p.
Ryzhkin Iu.E.
Psikhologo−pedagogicheskie osnovy �zicheskoj
rekreacii
[Psycho−pedagogical bases physical recreation], Sankt
Petersburg, RSPU, 1997, 36 p.
Edvard T.
Rukovodstvo instruktora ozdorovitel’nogo �tnesa
[Health
�tness instructor guide], Kiev, Olympic Literature, 2004, 200 p.
Verkhoshanskij Iu.V.
Osnovy special’noj �zicheskoj podgotovki
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Подгот. В. М. Сидоровым]– Киев: Знание, 1990. – 16 с.
Рыжкин Ю.Е. Психолого−педагогические основы физической
рекреации: учеб. пособие / Ю.Е. Рыжкин. – Спб: РГПУ им. А.И.
Герцена. 1997. – 36 с.
Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / Эдвард Т.
– Киев: Олимпийская литература, 2004. – 200 c.
Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подго
товки спортсменов / Ю.В. Верхошанский. – М.: Физкультура и
спорт, 1970. – 200 с.
Фарфель В.С. Управление движениями в спорте / В.С. Фар
фель.– М.: Физкультура и спорт, 1975. – 208 с.
Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія: навч.
посібник.
Eadens L.M., Jacobson S.K., Stein T.V., Confer J.J., Gape L., Sweet
ing M. Stakeholder Mapping for Recreation Planning of a Bahamian
National Park. Society & Natural Resources. 2009, vol.22(2), pp.
111–127. doi:10.1080/08941920802191696.
Kaczynski A.T., Henderson K.A. Environmental Correlates
of Physical Activity: A Review of Evidence about Parks and
Recreation. Leisure Sciences. 2007, vol.29(4), pp. 315–354.
[Fundamentals of special physical preparation of
athletes], Moscow, Physical Culture and Sport, 1970, 200 p.
Farfel’ V.S.
Upravlenie dvizheniiami v sporte
[Motion control in
sport], Moscow, Physical Culture and Sport, 1975, 208 p.
Fomenko N.V.
Rekreacijni resursi ta kurortologiia
[Recreational
Kiev, CNL, 2007, 312 p.
Eadens L.M., Jacobson S.K., Stein T.V., Confer J.J., Gape L.,
Sweeting M. Stakeholder Mapping for Recreation Planning of
a Bahamian National Park.
Society & Natural Resources
. 2009,
vol.22(2), pp. 111–127. doi:10.1080/08941920802191696.
Kaczynski A.T., Henderson K.A. Environmental Correlates
of Physical Activity: A Review of Evidence about Parks and
Leisure Sciences
. 2007, vol.29(4), pp. 315–354.
Информация об авторах:
Зайцев Вячеслав Петрович:
[email protected]; Харьковская го−
сударственная академия физической культуры; ул. Клочковская 99,
г. Харьков, 61022, Украина.
Манучарян Светлана Валентиновна:
Харьковская государственная академия физической культуры; ул.
Клочковская 99, г. Харьков, 61022, Украина.
Прусик Кристоф:
[email protected]; Академия физического воспита−
ния и спорта; Ул. Веска 1, 80−336, Гданьск, Польша.
Прусик Екатерина:
[email protected]; Академия физического воспита−
ния и спорта; Ул. Веска 1, 80−336, Гданьск, Польша.
Чеслицка Мирослава:
[email protected]; Университет Казимира
Великого в Быдгощ; ул. Ходкевича 30, г.Быдгощ 85−064, Польша.
Шарк−Ецкардт Мирослава:
[email protected]; Университет Кази−
мира Великого в Быдгощ; ул. Ходкевича 30, г.Быдгощ 85−064, Поль−
Zaytsev V.P.:
[email protected]; Kharkov State Academy of Physical
Culture; Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine.
Manucharjan S.V.:
[email protected]; Kharkov State Academy of
Physical Culture; Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine.
Prusik Kr.:
[email protected]; Academy of Physical Education and Sports;
[email protected]; Academy of Physical Education and Sports;
[email protected]; Kazimierz Wielki University in
Bydgoszcz; Chodkiewicza str. 30, 85−064 Bydgoszcz, Poland.
[email protected]; Kazimierz Wielki University in
Bydgoszcz; Chodkiewicza str. 30, 85−064 Bydgoszcz, Poland.
Цитируйте эту статью как:
Зайцев В.П., Манучарян С.В.,
Прусик Кр., Прусик Е., Чеслицка М., Шарк−Ецкардт М. Мето
дология физической рекреации: взгляд на проблемы, опыт, ре
комендации // Педагогіка, психологія та медико−біологічні про
блеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 4. – С. 13−20.
Cite this article as:
Zaytsev V.P., Manucharjan S.V., Prusik Kr.,
Prusik K., Cieślicka M., Szark−Eckardt M. Methodology of physical
recreation: problems, experience, recommendations.
psychology, medical−biological problems of physical training and
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Дата поступления в редакцию: 29.04.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
О надёжности показателей кинестезии
в условиях контроля ловкости
Запорожанов В.А.
Ольштынская высшая школа им. Ю. Русецкого, Ольштын, Польша
Анотации
Ловкость рассматривается как сложное
физическое качество, обусловленное ком−
плексным взаимодействием двигательно−
го, зрительного, слухового, вестибуляр−
ного анализаторов. Особая роль в этом
комплексе отводится состоянию кинесте−
зии. Это двигательное чувство во многом
определяет точность дифференцировки
силовых, временных и пространственных
характеристик произвольных движений и
рассматривается как один из главных по−
казателей в структуре качества ловкости
человека.
Цель
исследования
– внести предложение
по совершенствованию процедуры контро−
ля ловкости путём количественной оценки
состояния кинестезии занимающихся фи−
Материал и методы.
Обследован 101
футболист в возрасте 14−18 лет. Изме−
ряли точность воспроизведения 50% от
максимальных значений силы в суставах
верхних и нижних конечностей семикратно.
Надёжность измерений оценивали путём
расчёта линейной корреляции между по−
следовательными результатами в серии.
Стабильность измерений оценивали тем
же способом между результатами точности
в первой и седьмой попытке.
Результаты.
Среди обследованных об−
наружены существенные индивидуальные
различия в состоянии кинестезии в суста−
вах по показателю точности усилий. Также
разные способности обучаемости точности
дифференцировки усилий в серии после−
довательных измерений.
Выводы.
Показана целесообразность со−
вершенствования контроля ловкости в на−
правлении обоснования количественной и
качественной оценки состояния кинесте−
зии в специфических условиях физическо−
го воспитания.
Запорожанов В.О. Про надійність
показників кінестезії в умовах
контролю спритності.
Спритність –
складна фізична якість, яка обумов−
лена комплексним зв’язком рухового,
зорового, слухового, вестибулярного
аналізаторів. Особлива роль у цьо−
му комплексі відводиться кінестезії.
Це рухове відчуття визначає точність
диференціювання силових, часових
та просторових характеристик мимо−
вільних рухів і вважається одним із
головних показників у структурі якості
спритності людини.
Мета дослідження
– запропонувати
вдосконалення процедури контролю
спритності за допомогою кількісної
оцінки стану кінестезії тих, хто займа−
ється фізичними вправами.
Матеріали і методи.
Обстежено 101−
го футболіста 14−18 років. Зроблено
виміри точності відтворення 50% від
максимальних значень сили в сугло−
бах верхніх і нижніх кінцівок семикрат−
но. Надійність вимірів оцінювали за
допомогою лінійної кореляції між по−
слідовними результатами в серії. Ста−
більність вимірів оцінювали так само
між результатами в першій і сьомій
Результати.
Серед обстежених вияв−
лено суттєву індивідуальну різницю у
стані кінестезії в суглобах за показни−
ком точності зусилля. Також різницю у
здібності навчання точності диферен−
ціювання зусиль у серії послідовних
Показана доцільність вдо−
сконалення контролю спритності в
керунку обґрунтування кількісної та
якісної оцінки стану кінестезії у специ−
фічних умовах фізичного виховання.
Zaporozhanov V.A. About reliable
indicator of proprioception in agility
Agility is seen as a complex
physical quality due to a complex
interaction of motor, visual, auditory,
vestibular analyzers. A special role
in this development is given to
kinesthesia. This motor feeling largely
determines the accuracy of the
differentiation of power, temporal and
spatial characteristics of voluntary
movement and is regarded as one of
the main indicators of quality in the
structure of human mobility.
The purpose of the study
− to make
a proposal to improve the procedures
for monitoring mobility by quantifying
Material and methods.
The study
included 101 soccers at the age of
14−18 years. Measured �delity 50% of
the maximum values of the force in the
joints of upper and lower extremities
seven times. Reliability measurement
was evaluated by calculating the
linear correlation between the results
in the sequential series. Stability
measurements evaluated in the same
way between the results of precision
. Among the surveyed found
signi�cant individual differences
in the state of kinesthesia joint
efforts in terms of accuracy. Also,
different abilities learning accuracy
differentiation efforts in a series of
. The expediency of
improving the control of mobility in the
direction of study of quantitative and
qualitative assessment of kinesthesia
in the speci�c conditions of physical
Ключевые слова:
кинестезия, контроль, дифференциров
ка, сила, суставы, верхние, нижние конеч
кінестезія, контроль, диференцію
вання, сила, суглоби, верхні, нижні
kinesthesia, control, differentiation,
strength, joints, upper, lower
extremity.
Введение.
Психофизиологические основы и педагогические
аспекты воспитания ловкости, как одного из физиче
ских качеств человека, всесторонне изучены и пред
ставлены в трудах известных специалистов [1, 7, 10,
11, 13−16]. Показано, что в основе этого качества ле
жат механизмы кинестезии (двигательного чувства),
позволяющие дифференцировать точность силовых,
временных и пространственных характеристик про
извольных движений в специфических условиях
деятельности. А совершенство механизмов кине
стезии во многом обусловлено сонастроенностью в
деятельности двигательного и других анализаторов,
что позволяет быстро осваивать новые, сложные ко
ординации, в том числе принимать оптимальные дви
гательные решения в экстремальных, неожиданно
возникающих условиях. В этой связи можно полагать,
© Запорожанов В.А., 2013
что дальнейшее познание психофизиологических ме
ханизмов ловкости может быть непосредственно свя
зано с совершенствованием процедуры измерений со
стояния кинестезии человека.
Что же касается вопросов прикладного характе
ра, в частности, совершенствования и контроля лов
кости в условиях физического воспитания и спорта,
то здесь, по−нашему мнению, открываются возмож
ности для дальнейшего совершенствования. Доста
точно провести сравнительный анализ материалов,
затрагивающих проблему контроля в теории и мето
дике воспитания смежных физических качеств как то
выносливости, силы, быстроты. Здесь чётко сформу
лированы физиологические механизмы, условия про
явления, количественные и качественные критерии и
оценки, требования к организации контроля [4, 5, 9].
Что же касается сложившейся практики организа
ции контроля и формирования оценок состояния лов
кости, то это качество контролируется и оценивается,
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


в большинстве случаев, по результатам тестов опосре
дованного характера. Например, по времени выпол
нения тестовых заданий в разных модификациях бега
на короткие дистанции [4]. В этом случае выводы о
состоянии развития ловкости непосредственно стано
вятся зависимы от уровня развития другого качества,
например, быстроты, и выражаются в секундах – еди
ницах измерения быстроты. Такая практика органи
зации контроля ловкости не может отвечать метроло
гическим требованиям объективности и надёжности
оценок как это принято в физическом воспитании и
спорте [10, 11]. Вместе с тем, материалы статьи не ис
ключают использование в системе контроля ловкости
сложившихся традиций, методов, средств, способов
формирования оценок. Здесь приводятся материалы
исследования, подчёркивающие целесообразность
совершенствования системы контроля ловкости в на
правлении объективной количественной оценки со
стояния кинестезии занимающихся как её составного
компонента.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования
– внести предложение по со
вершенствованию процедуры контроля ловкости пу
тём количественной оценки состояния кинестезии за
нимающихся физическими упражнениями.
Модель исследования строилась на процедуре из
мерения состояния кинестезии в суставах верхних
и нижних конечностей группы обследованных в на
правлении повышения надёжности измерений при
дифференцировки 50% от максимальных значений
Задачи
Метрически описать надёжность и стабиль
ность результатов измерений точности диффе
ренцировки силы при многократном повторе
нии задания в разных суставах.
Обосновать процедуру объективизации оцен
ки состояния кинестезии с учётом тренда в
серии последовательных измерений.
Можно полагать, что использование объективной
метрически надёжной информации о состоянии ки
нестезии занимающихся позволит усовершенствовать
систему контроля ловкости, повысит надёжность диа
гностических и прогностических оценок способно
стей спортсменов в дисциплинах спорта со сложной
структурой локомоций.
В обследовании приняли участие 101 футболист
14−18 лет. Из них 18,0 лет – 32; 16,3 лет – 20; 14,9 лет
– 49 игроков. Исследования проводились в научной
лаборатории с соблюдением стандартных метрологи
ческих требований [2]. Измерение точности диффе
ренцировки силы в суставах верхней и нижней конеч
ностей проводили семикратно в статическом режиме.
Регистрировали значение силы в ньютонах на тензо
метрическом динамометре ∆R4−P в блоке с усилите
лем потенциалов WTP3 и компьютерной программой
МАХv5.5 (JBA, Польша). Согласно условиям, каждый
обследованный воспроизводил усилия в 50% от своих
предварительно зафиксированных максимальных воз
можностей в каждом из суставов семикратно.
измерений оценивали путём рас
чёта линейного коэффициента корреляции между
результатами точности воспроизведения 50% силы в
парах последовательных измерений в серии из семи
повторений задания.
Стабильность
измерений рассчитывали этим же
статистическим способом, но между результатами
первого и седьмого измерения [5, 12].
Результаты исследования.
Характер статистического распределения резуль
татов точности дифференцировки усилий в суставах
верхних и нижних конечностей рассчитывали отдель
но для каждой возрастной группы обследованных.
Это было необходимо, поскольку количественный со
став групп не одинаков и это в общем массиве данных
неминуемо привело бы к искажению общей кривой
статистического распределения. Группировку вари
ант (величин ошибок измерений) проводили графи
Частоты
514
127
●●
Границы
205235
307332
−2σ−1σ
1σ2σ3σ
Рис.1. Группировка результатов измерений точности оценки усилий (50% Fmax, N) в локтевом суставе об−
следованных 14,9 лет (n 49)
чески, опираясь на общеизвестные подходы [7]. На
сигмовидной шкале, в границах пяти её пределов, со
ответствовавших правилу ±3σ, размещались 98% всех
результатов. Средний предел шкалы равнялся средне
му значению и вмещал все результаты обследованных
в границах ±1σ. В последующих четырёх пределах
шкалы размещались результаты в границах ±2σ и
±3σ. В качестве примера, иллюстрирующего общий
характер статистического распределения результатов
контрольных измерений в возрастных группах, приве
дены показатели точности дифференцировки усилий
группы 14−летних игроков (рис.1).
Как видно на рис.1, построение полигона частот
и гистограммы позволило лишь условно считать объ
ём измерений точности дифференцировки усилий,
этой возрастной группы, соответствующим требо
ваниям нормального характера. Здесь в левой части
гистограммы, от среднего значения, находится 21 из
мерение, а в её правой части – только 16. Подобный,
несколько ассиметричный характер, имел место и в
массиве результатов точности дифференцировки уси
лий в других группах обследованных.
Обращает внимание и высокая вариативность точ
ности дифференцировки усилий в каждом из семи
последовательных измерений в каждой возрастной
группе в суставах верхних и нижних конечностей
(табл.1).
Как видно на рис.1 и табл.1, статистическое рас
пределение общего массива экспериментальных дан
ных 101 респондента в серии последовательных семи
измерений точности дифференцировки усилий в каж
дом суставе носило ассиметричный характер. Одно
временно имело место низкая точность воспроизведе
ния результатов повторных измерений у большинства
обследованных. По всей видимости, низкая воспро
изводимость результатов точности дифференцировки
усилий (V% в пределах 74,5 – 88,6) у отдельных зани
мающихся может объясняться индивидуальными пси
хофизиологическими особенностями контингента. В
основе таких различий могут лежать как гено− так и
фенотипические факторы. В целом же такие различия
между людьми можно признать естественными. Это
обстоятельство как раз и объясняет целесообразность
разработки и внедрения в практику оценки состояния
кинестезии в общей системе контроля ловкости.
Одновременно во всех группах обследованных, в
серии семи повторных измерений точности дифферен
цировки усилий, имел место выраженный тренд ре
зультатов от первого к седьмому измерению (табл.2).
В этом случае было необходимо объективно, ме
трически показать, какие измерения из этой серии
можно признать статистически надёжными. Для это
го использовали общепринятый метод расчёта внутри
тестовых коэффициентов корреляции [5]. Рассчитыва
ли коэффициенты линейной корреляции между смеж
ными измерениями в серии семи попыток (test−retest
Таблица 1.
Показатели точности дифференцировки усилий в суставах (N) у представителей разного возраста (n 101)
Возраст, лет
Локоть
Колено
М±σ V%М±σ V%М±σ V%
18,043,5 19,1 88,621,9 8,1 78,439,1 16,7 74,5
16,340,4 17,7 87,928,6 10,6 78,341,4 18,6 84,3
14,932,0 13,2 82,718,8 8,0 75,527,0 10,3 75,9
Таблица 2.
Пример тренда результатов точности дифференцировки 50% Fmax в локтевом суставе в группе
обследованных 14.9 лет (n 49)
Величина ошибок измерений
Измерения
Ошибка (N)31,7
±11,9
Коэффициенты корреляции между повторными измерениями
1 − 22 − 3
0,6910,756
% сопоставимости повторных измерений
71,388,6
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


method). По нашему мнению, расчёт коэффициентов
корреляции между измерениями в такой последова
тельности позволил бы более точно характеризовать
надёжность, то есть сопоставимость результатов по
вторных измерений в ситуации выраженного тренда
(табл.2).
Сравнение результатов надёжности измерений,
зафиксированных в нашем исследовании (табл.2), с
общими метрологическими требованиями [5], пред
ставлено на рис.2.
Результаты расчёта позволяют проследить ха
рактер тренда точности дифференцировки усилий
обследованных в объективных, метрических едини
цах измерений (табл.2) и в коэффициентах корреля
ции, характеризующих сопоставимость результатов
смежных измерений в серии. В исследовании чётко
видна тенденция повышения точности дифференци
ровки усилий от измерения к измерению. Как видно
на рис.2, в наших исследованиях уже к 5 – 6 попытке
обследованные демонстрировали достаточно сопо
ставимые, идентичные, измерения на среднем уровне
метрологической надёжности.
Результаты точности дифференцировки усилий, за
фиксированные в серии последовательных измерений
позволяли объективно оценить состояние кинестезии
у обследованных по абсолютным величинам точности
и по быстроте обучаемости точности усилий.
Обсуждение результатов.
Таким образом, основные результаты исследо
вания позволяют сделать некоторые обобщения.
Во−первых, в составе обследованных футболистов
в возрасте 14 – 18 лет встречались игроки с разным
уровнем развития кинестезии в условиях дифференци
ровки мышечных усилий. Эти различия выражались в
точности воспроизведения заданных усилий при по
вторных измерениях, а также в темпах обучаемости
точности дифференцировки усилий в серии из семи
последовательных измерений. Можно полагать, что
различный уровень развития кинестезии у отдельных
обследованных носит естественный, популяционный
характер, во многом обусловленный генетическими и
фенотипическими факторами. В этой связи становит
ся целесообразным оценивать состояние кинестезии
в общей системе контроля ловкости, используя для
этого объективные количественные и качественные
критерии. С этой целью можно использовать два кри
терия – стабильность воспроизведения точности по
вторных тестовых заданий и быстроту обучаемости
стабильно высокой точности измерений.
Во−вторых, можно полагать, что дальнейшее со
вершенствование системы оценки состояния кинесте
зии рационально вести в направлении обоснования
комплексной оценки, как способности дифференци
ровать точность силовых, пространственных и вре
менных параметров произвольных движений.
Также необходимо принимать во внимание литера
турные данные, свидетельствующие о низком перено
се состояния кинестезии, сформированного в одних
координационных условиях в смежные условия мы
шечной деятельности [см. обзоры 7, 8]. В этой связи
оценивать состояние кинестезии на основе точности
дифференцировки силовых, временных или про
странственных характеристик движений рационально
в условиях использования специфических тестовых
заданий. Например, в спортивных играх такими за
даниями могут быть точность ударов, бросков мяча в
цель из разных исходных положений, в статическом
и динамическом режиме. Также и в условиях других
видов спорта.
В целом, материалы метрологической оценки со
стояния кинестезии при дифференцировки силы в
суставах, представленные в статье, могут послужить
для обоснования общей методологии исследований
в области дальнейшего совершенствования контро
ля состояния кинестезии как составного компонента
ловкости.
Коэффициенты корреляции
Уровни надёжности [5]
0,95−0,99 отличная
0,90−0,94 хорошая
▄█▄0,80−0,89 средняя
█▄███0,70−0,79 приемлемая
0,60██████0,60−0,69 низкая
1−22−33−44−55−66−7
Измерения
Рис. 2. График становления и оценка точности дифференцировки 50%Fmax в серии
последовательных изме−
рений в локтевом суставе футболистов 14,9 лет (n 49)
Литература
Бернштейн Н.А. О ловкости и её развитии /Н.А. Бернштейн. –
Борачински Т., Запорожанов В.А. Структура кинестезии в усло
виях дифференцировки мышечных усилий в отдельных суста
вах футболистов (педагогический аспект) /Борачински Т., За
порожанов В.А. // Педагогіка, психологія та медико−біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту.– 2009, −№12. – С.221−
Борачински Т., Запорожанов В.А. Быстрота обучаемости слож
ным движениям как критерий координационных способностей
обследованных /Борачински Т., Запорожанов В.А. // Педагогіка,
психологія та медико−біологічні проблеми фізичного виховання
і спорту. −2011. − №10. – С. 110−118.
Волков Л.В. Физические способности детей и подростков /Л.В.
Волков. – Киев: Здоров’я, 1981. – 120 с.
Годик М.А. Спортивная метрология / М.А. Годик. – М.: ФиС,
Запорожанов В.А., Борачински Т. Совершенствование оценки
координационных способностей занимающихся физическими
упражнениями /Запорожанов В.А., Борачински Т. //Педагогіка,
психологія та медико−біологічні проблеми фізичного виховання
і спорту. – 2009. №9. – С. 52−56.
Зациорский В.М. Физические качества спортсмена /В.М. Заци
Зациорский В.М. Кибернетика, математика, спорт /В.М. Зациор
Прусик К., Запорожанов В., Горнер К. Индивидуализация тре
нировочного процесса в спортивном ориентировании /Кристоф
Прусик, Вадим Запорожанов, Кароль Горнер // VIII Междуна
родный научный конгресс «Современный олимпийский спорт и
спорт для всех» [3−6 июня 2004. Алматы] материалы конгресса.
Т. 2. – Алматы: Казахская академия спорта и туризма.−2004.− С.
Лях В. И. Координационные способности: диагностика и раз
витие /Лях В.И. – М.: ТВТ Дивизион. – 2006. – 290 с.
Платонов В.Н. Координация спортсмена и методика её совер
11.
шенствования: учеб.−метод. пособие для институтов физ. куль
туры /В.Н. Платонов , М.М. Булатова. – Киев: КГИФК, 1992.−
Урбах В.Ю. Биометрические методы /В.Ю. Урбах. – М.: Наука.
References:
Bernshtejn N.A.
O lovkosti i ee razvitii
[About agility and its
development], Moscow, Physical Culture and Sport, 1991, 276 p.
Borachinski T., Zaporozhanov V.A.
Pedagogika, psihologia ta mediko−
biologicni problemi �zicnogo vihovanna i sportu
[Pedagogics,
psychology, medical−biological problems of physical training and
Borachinski T., Zaporozhanov V.A.
Pedagogika, psihologia ta mediko−
biologicni problemi �zicnogo vihovanna i sportu
[Pedagogics,
psychology, medical−biological problems of physical training and
sports], 2011, vol.10, pp. 110−118.
Volkov L.V.
Fizicheskie sposobnosti detej i podrostkov
[Physical
abilities of children and adolescents], Kiev, Health, 1981, 120 p.
Godik M.A.
Sportivnaia metrologiia
[Sports metrology], Moscow,
Zaporozhanov V.A., Borachinski T.
Pedagogika, psihologia ta mediko−
biologicni problemi �zicnogo vihovanna i sportu
[Pedagogics,
psychology, medical−biological problems of physical training and
Zaciorskij V.M.
Fizicheskie kachestva sportsmena
[The physical
quality of the athlete], Moscow, Physical Culture and Sport, 1966.
Zaciorskij V.M.
Kibernetika, matematika, sport
[Cybernetics,
mathematics, sports], Moscow, Physical Culture and Sport, 1969,
Prusik K., Zaporozhanov V., Gorner K. Individualizaciia
trenirovochnogo processa v sportivnom orientirovanii
[Individualization of the training process in orientation].
Sovremennyj
olimpijskij sport i sport dlia vsekh
[Modern Olympic sport and sport
for all], 2004, T.2, pp. 390−392.
Liakh V. I.
Koordinacionnye sposobnosti
[Coordination abilities],
Moscow, TVT ∆ivision, 2006, 290 p.
Platonov V.N., Bulatova M.M.
11.
Koordinaciia sportsmena i metodika
ee sovershenstvovaniia
[The coordination of an athlete and a
technique to improve it], Kiev, KSIPC, 1992, 52 p.
Urbakh V.Iu.
Biometricheskie metody
[Biometric methods], Moscow,
Информация об авторе:
Запорожанов Вадим Александрович:
док. пед. наук, профессор;
nikola−@ukr.net; Ольштынска высшая школа им. Ю. Русецкого; ул.
Быдгоска, 33, 10−243 Ольштын, Польша.
Zaporozhanov V.A.:
nikola−@ukr.net; Jozef Rusiecki Olsztyn University
Цитируйте эту статью как:
Запорожанов В.А. О надёжности по
казателей кинестезии в условиях контроля ловкости // Педагогіка,
психологія та медико−біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту. – 2013. – № 4. – С. 21−25. doi:10.6084/m9.�gshare.
Cite this article as:
Zaporozhanov V.A. About reliable indicator of
proprioception in agility control.
Pedagogics, psychology, medical−
biological problems of physical training and sports,
2013, vol.4, pp.
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Дата поступления в редакцию: 29.04.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Особливості реакції серцево−судинної системи
на фізичне навантаження у хворих на туберкульоз легень
Калмиков С. А., Калмикова Ю.С.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотації:
Метою роботи є
дослідження ре−
акції серцево−судинної системи на
фізичне навантаження у хворих на
інфільтративний туберкульоз легень.
Розглянуто особливості адаптацій−
них можливостей серцево−судинної
системи на фізичне навантаження
за результатами проведення про−
би Мартіне−Кушелевського. В дослі−
дженні приймали участь 88 чоловіків
та жінок хворих на інфільтративний
туберкульоз легень у віці 21−35 років.
Установлено, що внаслідок інтокси−
каційного синдрому при туберкульо−
зі легень спостерігається зниження
адаптаційних можливостей серцево−
судинної системи. Доведено пози−
тивний вплив фізичного тренування
на функціональні показники серцево−
судинної системи. Вказано на необ−
хідність вивчення адаптаційних мож−
ливостей серцево−судинної системи у
даної категорії хворих з метою корек−
ції та індивідуалізації фізичного на−
вантаження для кожного хворого.
Калмыков С. А., Калмыкова Ю.С. Осо−
бенности реакции сердечно−сосудистой
системы на физическую нагрузку у боль−
ных туберкулезом легких.
Целью работы
является исследование реакции сердечно−
сосудистой системы на физическую на−
грузку у больных инфильтративным тубер−
кулезом легких. Рассмотрены особенности
адаптационных возможностей сердечно−
сосудистой системы на физическую на−
грузку по результатам проведения пробы
Мартинэ−Кушелевського. В исследовании
принимали участие 88 мужчин и женщин,
больных инфильтративным туберкулезом
легких в возрасте 21−35 лет. Установлено,
что вследствие интоксикационного синдро−
ма при туберкулезе легких наблюдается
снижение адаптационных возможностей
сердечно−сосудистой системы. Доказано
положительное влияние физической трени−
ровки на исследуемые показатели. Указано
на необходимость изучения адаптационных
возможностей сердечно−сосудистой системы
у данной категории больных с целью коррек−
ции и индивидуализации физической нагруз−
ки для каждого больного.
Kalmykov S.A., Kalmykova Yu.S.
Features of the reaction of the
cardiovascular system to physical
exercise in patients with pulmonary
The aim is to study
the response of the cardiovascular
system to physical exercise in
patients with in�ltrative pulmonary
tuberculosis. The features of adaptive
capacity of the cardiovascular system
was considered to physical stress on
the results of the sample Martine−
Kushelevskogo. The study involved
88 male and female patients with
in�ltrative pulmonary tuberculosis at
the age of 21−35 years. Found that
as a result of intoxication syndrome
in pulmonary tuberculosis decrease
adaptive capacity of the cardiovascular
system. The positive effect of physical
exercise on the studied parameters.
The need to study the adaptive
capacity of the cardiovascular system
in these patients in order to correct
and individualization of physical
Ключові слова:
туберкульоз, фізичне, наванта
ження, адаптація, реакція, серцево−
судинна, система.
туберкулез, физическая, нагрузка, адап
тация, реакция, сердечно−сосудистая, сис
тема.
tuberculosis, physical, pressure,
adaptation, response, cardiovascular,
Вступ.
На сучасному етапі Україна віднесена до групи
країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз
і має вищий рівень захворюваності, ніж у більшості
країн Центральної та Східної Європи. Епідемія
туберкульозу в нашій країні, за критеріями Всесвітньої
організації охорони здоров’я, існує з 1995 року і з того
часу продовжує розповсюджуватися. Захворюваність
на туберкульоз в Україні досягла рівня 84,1 осіб на 100
тис. населення, а смертність складає 25,3 осіб на 100
тис. населення. Крім того, 67,4% осіб, які захворіли
вперше складають особи найбільш працездатного і
репродуктивного віку – від 20 до 50 років
7, 11, 12
На думку акад. А.Я. Циганенка і проф. С.І. Зайцевої
інфільтративній туберкульоз легень займає
своєрідне проміжне положення серед інших клініч
них форм: він може бути як малою, так еволютивною
формою туберкульозу. У структурі захворюваності він
переважає (до 40% і більше). В період епідемії цей по
казник значно вищий (до 60% і більше).
Основним методом лікування захворювання є меди
каментозна терапія, проте, серед лікувальних чинників
при терапії туберкульозу легень велике значення має
фізична активність, яка надає багатобічну оздоровчу
дію за рахунок підвищення функціональної активності
різних органів і систем людини. Лікування цього захво
рювання довготривале, що призводить до зростання
строків тимчасової непрацездатності
. Приско
© Калмиков С. А., Калмикова Ю.С. , 2013
рення одужання хворих можливо лише при застосуван
ні комплексної функціональної терапії, що представляє
систему дій, які викликають певні позитивні реакції і
зрушення в різних фізіологічних системах організму.
До цих видів впливу відносять, перш за все, лікувальну
фізичну культуру (ЛФК), масаж, інгаляційну терапію,
фізіотерапевтичні процедури, а також загартовуючи
процедури та працетерапію
Нині застосовується оздоровча гімнастика для хво
рих на туберкульоз у вигляді виконання фізичних вправ
малої та середньої інтенсивності (залежно від стану
хворого) з невеликою амплітудою для тулуба, верхніх
і нижніх кінцівок. Регулярне застосування фізичних
вправ покращує функцію серцево−судинної і дихальної
системи. В процесі занять фізичними вправами виро
бляється правильний механізм дихання, ліквідуються
порушення в акті дихання, поліпшується вентиляція
легенів, попереджається утворення спайок і інших
ускладнень, нормалізується постава. У фізичній реабі
літації хворих на ТБС слід враховувати прояви функ
ціональної патології легенів, а також фазовий характер
цих змін, стан серцево−судинної системи та її реакцію
на дозоване фізичне навантаження
ЛФК призначають при стиханні гострого процесу
та поліпшенні загального стану хворого, що не дозво
ляє повною мірою використовувати фізичні вправи
в фізичній реабілітації ослаблених хворих, крім того,
фізичні вправи не впливають повною мірою на пере
біг безпосередньо туберкульозного процесу, а також
наслідків застосування медикаментозної хіміотерапії.
Дія ж на туберкульозний процес в легенях здійснюєть
ся лише за допомогою медикаментозної терапії, що ви
кликає значні негативні зміни з боку центральної нер
вової, кардіо−респіраторної системи
Робота виконувалась у відповідності зі Зведеним
планом науково−дослідної роботи у сфері фізичної
культури та спорту на 2011−2015 рр. Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України по темі:
«Традиційні та нетрадиційні методи фізичної реабілі
тації при захворюваннях різних систем організму та
пошкодженнях опорно−рухового апарату в осіб різно
го ступеня тренованості». Шифр теми 4.1 номер дер
жавної реєстрації – 0111U000194.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження
є дослідження реакції
серцево−судинної системи на фізичне навантаження у
хворих на інфільтративний туберкульоз легень з ме
тою оптимізації дозування навантаження в процесі
занять лікувальної гімнастики.
Завдання дослідження:
визначити особливості реакції серцево−судинної
системи на дозоване фізичне навантаження у хворих
на інфільтративний туберкульоз легень до застосуван
ня засобів фізичної реабілітації;
порівняти особливості реакції серцево−судинної
системи хворих на дозоване фізичне навантаження
після застосування лікувальної гімнастики, що вклю
чає фізичні вправи з елементами йогівських асан,
йогівські дихальні вправи, регламентовані дихальні
вправи з урахуванням тонусу симпатичного та пара
симпатичного відділів вегетативної нервової системи
хворих (авторська методика), та лікувальної гімнасти
ки за методикою В.Н. Мурзи (1976, 2004).
Матеріали і методи дослідження.
Дослідження
проводилося в Харківському обласному протитубер
кульозному диспансері №1. Під нашим спостережен
ням перебувало 88 хворих чоловіків та жінок, які були
довільно розподілені на групи – основу і контрольну.
Основну групу складали: чоловіки першого зрілого
віку (22−35 років) – 23 особи (середній вік – 28,09 р.);
жінки першого зрілого віку (21−35 років) – 21 особа
(середній вік – 24,71 р.). Контрольну групу: чоловіки
першого зрілого віку (22−35 років) – 21 особа (серед
ній вік – 28,24 р.); жінки першого зрілого віку (21−35
років) – 23 особи (середній вік – 26,52 р.).
Результати дослідження.
Тип реакції серцево−судинної системи на дозо
ване фізичне навантаження у хворих ми оцінювали
за результатами проби Мартіне−Кушелевського, яка
проводились на 5−6 день перебування хворого у ста
1, 9
. За результатами проби ми виявили, що
в обстежених пацієнтів обох груп переважав гіпото
нічний тип реакцій (у 39,1% чоловіків основної групи
та у 38,1% чоловіків контрольної групи, у 47,6% та
у 47,8% жінок відповідно). Гіпертонічний тип реакції
спостерігався у 21,7% чоловіків основної групи та у
28,6% в контрольній групі (у жінок – у 33,3% та 26.1%
випадках відповідно), дистонічний – у 21,8% чолові
ків основної групи та 14,3% чоловіків контрольної
групи, у жінок – 4,8% та 4,4% відповідно). Нормото
нічний тип реакції зареєстрований у 17,4% чоловіків
основної групи та у 19,0% – в контрольній групі; се
ред жінок – у 14,3% хворих основної групи та у 21,7%
хворих контрольної групи (рис. 1).
На стаціонарному етапі відновного лікування в
основній групі в комплексі засобів фізичної реабілі
тації застосовувалися лікувальна гімнастика, основою
якої є фізичні вправи з елементами йогівських асан,
що чергуються з йогівськими дихальними вправами,
регламентовані дихальні вправи з урахуванням ви
значення тонусу симпатичного та парасимпатичного
відділів вегетативної нервової системи хворих (автор
ська методика)
Пат. 42604 Україна, МПК А61Н1/00.
Спосіб реабілітації хворих на інфільтративну форму
туберкульозу легенів / Калмикова Ю.С., заявители и
патентообладатели: Калмикова Юлія Сергіївна (UА),
Калмиков Сергій Андрійович (UА) – № u20091816
від02.03.2009; опубл. 10.07.2009. Бюл. Промислова
власність №13], дозована ходьба та автогенне трену
вання за методикою I. Schultz, модифікованою В.С.
Лобзиним і М.М. Решетніковим
. В контрольній
групі застосовувалася програма фізичної реабілітації,
яка включала лікувальну гімнастику (за методикою
В.Н. Мурзи, 1976, 2004)
3, 4
, дозовану ходьбу та
елементи психологічної релаксації.
Через 3 місяці застосування засобів фізичної реа
білітації в основній і контрольній групах спостеріга
лись позитивні зміни в адаптації до фізичного наван
таження (рис. 2).
Так, при повторному дослідженні ми спостерігали
збільшення кількості хворих з нормотонічним типом
реакції: у чоловіків ОГ – до 34.7%, контрольної – до
23,8%, у жінок ОГ – до 33,3%, контрольної – до 26,1%;
зменшення хворих з гіпотонічним типом реакції: у чо
ловіків ОГ – до 17,4%, контрольної – до 33,3%, у жі
нок ОГ – до 28.6%, контрольної – до 39.1%.
Таким чином при порівнянні результатів первин
ного і повторного дослідження типу реакції на дозова
не фізичне навантаження ми спостерігали збільшення
кількості чоловіків з нормотонічним типом реакції в
основній групі на 17,3%, в контрольній – на 4,8%; жі
нок в основній групі – на 19,0%, в контрольній – на
4,4%. Кількість чоловіків з гіпотонічним типом реак
ції зменшилось в основній групі на 21,7%, в контр
ольній – на 4,8%; жінок в основній групі – на 19,0%, в
контрольній – на 8,7%.
Висновки
При туберкульозі легень спостерігається зниження
адаптаційних можливостей серцево−судинної системи,
що проявляється наявністю гіпотонічного, гіпертоніч
ного та дистонічного типу реакції на дозоване фізич
не навантаження за пробою Мартіне−Кушелевського, і
може бути наслідком інтоксикаційного синдрому при
даному захворюванні.
Під впливом фізичного тренування протягом 3 мі
сяців спостерігається покращення адаптаційних мож
ливостей серцево−судинної системи у даної категорії
хворих.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Рис. 1. Тип реакції серцево−судинної системи на дозоване фізичне навантаження при первинно−
му обстеженні у хворих ОГ та КГ (%):
А – чоловіки; Б – жінки
Рис. 2. Тип реакції серцево−судинної системи на дозоване фізичне навантаження при повторно−
му обстеженні у хворих ОГ та КГ (%):
А – чоловіки; Б – жінки
Застосування лікувальної гімнастики, основою
якої є фізичні вправи з елементами йогівських асан,
які чергуються з йогівськими дихальними вправами;
регламентовані дихальні вправи з урахуванням ви
значення тонусу симпатичного та парасимпатичного
відділів вегетативної нервової системи хворих (автор
ська методика); дозована ходьба та автогенне трену
вання, надає більш позитивний вплив на адаптаційні
можливості серцево−судинної системи в порівнянні з
програмою фізичної реабілітації, яка включала ліку
вальну гімнастику (за методикою В.Н. Мурзи, 1976,
2004), дозовану ходьбу та елементи психологічної
релаксації, що проявляється в зменшенні кількості
хворих з атиповими типам реакції серцево−судинної
системи (гіпотонічний, гіпертонічний і дистонічний) і
збільшенні хворих з нормотонічним типом.
Є доцільним вивчення адаптаційних можливостей
серцево−судинної системи у даної категорії хворих з
метою корекції та індивідуалізації фізичного наванта
ження.
Подальшими перспективами
є проведення кореля
ційного аналізу між особливостями стану вегетатив
ної нервової системи та реакцією серцево−судинної
системи на дозоване фізичне навантаження при ту
беркульозі легень, а також впливу лікувальної фізич
ної культури на досліджувані показники.
17,4
21,7
39,1
21,8
19,0
28,6
38,1
14,3
10
15
20
25
30
35
40
чоловіки ОГ
чоловіки КГ
нормотонічний
гіпертонічний
гіпотонічний
дистонічний
14,3
33,3
47,6
4,8
21,7
26,1
47,8
4,4
10
15
20
25
30
35
40
45
50
жінки ОГ
жінки КГ
нормотонічний
гіпертонічний
гіпотонічний
дистонічний
34,7
26,1
17,4
21,8
23,8
28,6
33,3
14,3
10
15
20
25
30
35
чоловіки ОГ
чоловіки КГ
нормотонічний
гіпертонічний
гіпотонічний
дистонічний
33,3
38,1
28,6
26,1
30,4
39,1
4,4
10
15
20
25
30
35
40
жінки ОГ
жінки КГ
нормотонічний
гіпертонічний
гіпотонічний
дистонічний
Література:
Дубровский В.И. Спортивная медицина:
учебн. для вузов, обу
чающихся по педагогическим специальностям
/ В.И. Дубров
ский. –
3−е изд., доп.
. – М., Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС.
– 2005. – 528 с.
Лобзин В.С. Аутогенная тренировка:
справочное пособие для
врачей
/ В.С. Лобзин, М.М. Решетников. – Л., Медицина. –
Мурза В.П. Лечебная физкультура в комплексном лечении боль
ных туберкулезом легких / В.П. Мурза. – К., Здоров
я. – 1976. –
120 с.
Мурза В.П. Фізична реабілітація:
навч. посіб.
/ В.П. Мурза. – К.,
Олан. – 2004. – 559 с.
Ногас А.О. Вплив комплексної програми фізичної реабілітації
хворих на туберкульоз легенів на показники функціонального
стану кардіореспіраторної системи / А.О. Ногас // Концепція
розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб.
наук. пр. Міжнар. економіко−гуманітарного ун−ту імені Степана
Дем'янчука. – Рівне. – 2009. – Вип. 6. – С. 230−234.
Ногас А.О. Методика лікувальної фізичної культури при
туберкульозі легень / Ногас А.О., Григус І.М. // Молода спортивна
наука України, 2007. – Вип. 11, Т. 2. – С. 106−116.
Ногас А.О. Сучасний стан проблеми туберкульозу / А. О. Ногас //
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні:
зб. наук. пр. – Рівне: Редакційно−видавничий центр Міжнародного
економіко−гуманітарного університету імені академіка Степана
Дем'янчука, 2006. – Вип. 4. – С. 379−382.
Петренко В.І. Фтизіатрія:
підручник
/ В.І. Петренко, Ю.І. Мо
скаленко, Ю.І. Фещенко;
за ред. В.І. Петренко
. – Вінниця, Нова
Спортивная медицина:
учебн. пособие
/ под ред. В.А. Епифано
ва. – М., ГЭОТАР−Медиа. – 2006. – 336 с.
Фтизіатрія:
підручник
/ за загальною ред. акад. А.Я. Циганенка
і проф. С.І. Зайцевої. – Харків, Факт. – 2004. – 390 с.
Чміль М.С. Ефективність лікувальної фізичної культури при
11.
туберкульозі органів дихання / М.С.Чміль, А.О. Ногас // Концепція
розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб.
наук. пр. – Рівне, Редакційно−видавничий центр Міжнародного
економіко−гуманітарного університету імені академіка Степана
Дем'янчука. – 2007. – Вип. V. – С. 335−340.
Armelagos G.J., Barnes K. The evolution of human disease and the
rise of allergy: Epidemiological transitions // Medical Anthropology,
1999. – vol. 18(2). – pp. 187–213.
Mc∆onald S.J., Ma M. Identifying Compliance Incentives for
Screening and Treatment of Tuberculosis // Journal of Community
Health Nursing, 1987. – vol. 4(3). – pp. 131–143.
References:
∆ubrovskij V.I.
Sportivnaia medicina
[Sports medicine], Moscow,
Vlados−Press, 2005, 528 p.
Lobzin V.S., Reshetnikov M.M.
Autogennaia trenirovka
Murza V.P.
Lechebnaia �zkul’tura v kompleksnom lechenii bol’nykh
tuberkulezom legkikh
[Exercising in the complex treatment of patients
with pulmonary tuberculosis], Kiev, Health, 1976, 120 p.
Murza V.P.
Fizichna reabilitaciia
[Physical rehabilitation ], Кiev, Olan,
2004, 559 p.
Nogas A.O.
Koncepciia rozvitku galuzi �zichnogo vikhovannia i sportu
v Ukrayini
[The concept of physical education and sport in Ukraine],
2009, vol.6, pp. 230−234.
Nogas A.O., Grigus I.M.
Moloda sportivna nauka Ukrayini
[Young
sport science of Ukraine], 2007, vol.11(2), pp. 106−116.
Nogas A.O.
Koncepciia rozvitku galuzi �zichnogo vikhovannia i
sportu v Ukrayini
[The concept of physical education and sport in
Ukraine], 2006, vol. 4, pp. 379−382.
Petrenko V.I., Moskalenko Iu.I., Feshchenko Iu.I.
[Phthysiology], Vinnica, New book, 2006, 504 p.
Epifanova V.A.
Sportivnaia medicina
[Sports medicine], Moscow,
GEOTAR−ME∆IA, 2006, 336 p.
Ciganenko A.Ia., Zajceva S.I.
Ftiziatriia
[Phthysiology], Kharkiv,
Chmil’ M.S., Nogas A.O.
11.
Koncepciia rozvitku galuzi �zichnogo
vikhovannia i sportu v Ukrayini
[The concept of physical education
and sport in Ukraine], 2007, vol.5, pp. 335−340.
Armelagos G.J., Barnes K. The evolution of human disease and the
rise of allergy: Epidemiological transitions.
Medical Anthropology
1999, vol. 18(2), pp. 187–213.
Mc∆onald S.J., Ma M. Identifying Compliance Incentives for
Screening and Treatment of Tuberculosis.
Journal of Community
, 1987, vol. 4(3), pp. 131–143.
Информация об авторах:
Калмыков Сергей Андреевич:
[email protected]; Харьков−
ская государственная академия физической культуры; ул. Клочков−
ская 99, г. Харьков, 61022, Украина.
Калмыкова Юлия Сергеевна:
Харьковская государственная академия физической культуры; ул.
Клочковская 99, г. Харьков, 61022, Украина.
Kalmykov S.A.:
[email protected]; Kharkov State Academy of
Physical Culture; Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine.
Kalmykova Y.S.:
[email protected]; Kharkov State Academy of
Physical Culture; Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine.
Цитируйте эту статью как:
Калмиков С. А., Калмико
ва Ю.С. Особливості реакції серцево−судинної системи
на фізичне навантаження у хворих на туберкульоз легень //
Педагогіка, психологія та медико−біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту. – 2013. – № 4. – С. 26−29. doi:10.6084/
Cite this article as:
Kalmykov S.A., Kalmykova Yu.S. Features of the
reaction of the cardiovascular system to physical exercise in patients
with pulmonary tuberculosis.
Pedagogics, psychology, medical−
biological problems of physical training and sports
, 2013, vol.4, pp.
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Дата поступления в редакцию: 26.02.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Динамика личностного развития
относительно здоровых студентов
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева
Анотации
Целью работы является
исследование
эффективности разных занятий по фи−
зической культуре для относительно
здоровых студентов. В исследовании
приняло участие 1004 студента. Опре−
делены направления развития у сту−
дентов позитивных личностных качеств.
Установлено, что позитивное развитие
личности студентов наблюдается в
большей степени на первом и третьем
курсах, чем на втором. Не удалось об−
наружить значимой разницы между
ростом оценок развитости качеств лич−
ности студентов при занятиях по типо−
вой программе и по программам спе−
циализаций. Установлено, что скорость
развития качеств личности студентов
незначительная: средний рост оценок
основных позитивных личностных ка−
честв за 3 года обучения не превышает
10% от максимально возможного уров−
ня. Рекомендовано на занятиях больше
внимания уделять вопросам развития
позитивных качеств личности. Показано,
что особое внимание следует уделить
развитию эмоциональной устойчивости
студентов и их терпимости в отношении
к другим людям.
Краміда І.Є. Динаміка особистісного
розвитку відносно здорових
студентів.
Метою роботи є дослідження
ефективності різних занять з фізичної
культури для відносно здорових студентів.
У дослідженні взяло участь 1004 сту−
дента. Визначено напрями розвитку у
студентів позитивних особистісних яко−
стей. Встановлено, що позитивний розви−
ток особистості студентів спостерігається
переважно на першому і третьому кур−
сах, ніж на другому. Не вдалося вия−
вити значущої різниці між зростанням
оцінок розвиненості якостей особистості
студентів при заняттях за типовою про−
грамою і за програмами спеціалізацій.
Встановлено, що швидкість розвитку
якостей особистості студентів незнач−
на: середній зріст оцінок основних по−
зитивних особистісних якостей за 3 роки
навчання не перевищує 10% від макси−
мально можливого рівня. Рекомендова−
но на заняттях більше уваги приділяти
питанням розвитку позитивних якостей
особистості. Показано, що особливу
увагу слід приділити розвитку емоційної
стійкості студентів та їх терпимості у
ставленні до інших людей.
Kramida I.E.
∆ynamics of personal
development on healthy students
The aim is to study the effectiveness
of different physical training for the
relatively healthy students. The study
involved 1004 students. The directions
of development of the students’ positive
personal qualities. Found that the
positive development of personality of
students observed mostly on the �rst
and third year than in the second. Could
not �nd signi�cant differences between
the growth estimates of development
of personality traits of students in
classes in the sample program and the
program specializations. Found that
the rate of development of students’
personality traits minor: the average
growth estimates for core positive
personal qualities for 3 years does not
exceed 10% of the maximum possible
level. Recommended in the classroom
more emphasis on developing positive
personality traits. It is shown that
special attention should be paid to the
development of emotional stability of
students and their tolerance towards
Ключевые слова:
личность, студенты, физическая куль
тура, специализация, развитие.
особистість, студенти, фізична куль
тура, спеціалізація, розвиток.
personality, students, physical
Введение
В процессе обучения в вузе студент не только полу
чает знания, но и развивается как личность. Чтобы по
высить уровень подготовки выпускников, необходимо
дать студентам вуза возможность более интенсивного
личностного развития. Качественная подготовка спе
циалистов в вузе включает в себя развитие у студен
тов позитивных личностных качеств, обеспечивающих
эффективное решение стоящих перед ними задач. Не
обходимо разрабатывать и внедрять в учебный процесс
вуза новые эффективные технологии, способствующие
развитию гармоничной личности студента.
В нашем вузе в течение нескольких лет применя
ется новый принцип организации занятий основной
группы студентов по физической культуре. Студенты
могут выбрать либо занятия по общефизической под
готовке, либо одну из специализаций (силовая под
готовка, плавание, шейпинг, фитнес, специализации
по игровым видам спорта) в соответствии со свои
ми предпочтениями к тому или иному направлению
физической культуры и посещать занятия по распи
санию этой специализации в соответствии с разрабо
танной для нее учебной программой. Такой подход
позволил повысить интерес студентов к занятиям по
физической культуре, их ответственность и снизать
количество пропусков занятий. Однако вопрос о том,
как влияет такая организация учебного процесса по
© Крамида И. Е. , 2013
физической культуре на развитие личности студентов,
пока остается открытым.
В последние годы появилось достаточно боль
шое количество научных работ по различным видам
спорта и оздоровительным системам (примерами
могут служить работы [2, 6, 8, 9]), есть обобщающие
работы, посвященные развитию физических [3, 7] и
психофизических [3] способностей студентов разных
специализаций. Однако в этих работах не рассматри
вается вопрос развития личности студента в процессе
обучения по физической культуре. Некоторые авто
ры исследуют формирование профессионально зна
чимых качеств у студентов разных специальностей
средствами физкультурно–спортивной деятельности
(наиболее близки по тематике к специфике нашего
вуза работы Н. А. Алешева [1]).Однако эти авторы не
рассматривают вопрос о личностном развитии сту
дентов при разных вариантах организации обучения
по физической культуре: по типовой программе и по
специализациям.
Рассмотренные выше варианты занятий по фи
зической культуре посещают студенты, отнесенные
по состоянию здоровья к основной или подготови
тельной группам. Поскольку многие из них имеют те
или иные заболевания, мы их называем относительно
здоровыми студентами (ОЗС). В наших работах [4, 5]
проведен анализ личностного развития ОЗС в процес
се их обучения по типовой программе дисциплины
«Физическая культура». Однако необходимо выяс
нить, что изменилось за последние годы (т.е. рассмо
треть вопрос в динамике), и как повлияло введение
специализаций на личностное развитие ОЗС.
Мы считаем важнейшим позитивным качеством
личности человека личностную успешность, умение
человека достигать цели, которые перед ним постав
лены им самим или обществом. Успешность человека
базируется на других позитивных качествах лично
сти, которые определяют гармоничное, созидатель
ное взаимодействие человека с окружающим миром
и самим собой. К ним мы относим следующие каче
ства: позитивное отношение к жизни, эмоциональную
устойчивость, терпимость в отношении к другим лю
дям, уверенность в себе, жизненную активность, раз
витое самосознание, коммуникабельность. Каждое из
перечисленных восьми позитивных качеств личности
студента является интегральным. Оно включает в
себя несколько частных характеристик – черт харак
тера или способностей человека.
На наш взгляд, достаточно полно отображает ин
тегральные позитивные качества личности следую
щий перечень соответствующих им частных характе
1. Позитивное отношение к жизни: умение извлекать
уроки из неприятностей, оптимизм, умение нахо
дить положительное в любом событии жизни, жиз
нерадостность, способность учиться на ошибках.
2. Успешность: успешность в учебе, в делах и в лич
3.Эмоциональная устойчивость: уравновешенность,
низкие ранимость, тревожность, раздражительность.
4. Терпимость в отношении к другим людям: умение
понимать и принимать других людей, дружелюбие,
низкая агрессивность.
5. Уверенность: высокая самооценка, умение принимать
себя таким, какой есть, уверенность в себе, самостоя
тельность, отсутствие комплексов неполноценности.
6. Активность: умение настраиваться на важные дела,
жизненная активность, целеустремленность, орга
низованность, ответственность.
7. Развитое самосознание: осознание себя как лично
сти, осознание необходимости работы над собой,
способность осознавать свое состояние, самокон
троль, умение расслабляться без дополнительных
релаксаторов (алкоголя и проч.), умение освобож
даться от негативных эмоций.
8. Коммуникабельность: общительность, умение
находить друзей, раскованность в общении.
В процессе обучения в вузе позитивные личност
ные качества студентов в той или иной мере разви
ваются. Будем считать позитивными личностными
изменениями такие, при которых степень развития в
человеке вышеперечисленных восьми качеств лично
сти увеличивается.
В течение нескольких лет нами проводится иссле
дование позитивных личностных изменений у студен
тов в период их обучения на факультете физической
культуры и спорта. В данной работе для выяснения
динамики личностного развития студентов нами про
водится сравнительный анализ некоторых суммарных
результатов, полученных при проведении исследова
ний в 2001–2004 г. (когда все ОЗС обучались по одной
программе по физической культуре) и в 2008–2012 г.
(когда студентам предоставлялась возможность выбо
ра: обучаться по типовой программе по физической
культуре или по программам специализаций).
Современные изменения российского общества,
направленные на гуманизацию и демократизацию, в
том числе, и высшего профессионального образова
ния, требуют создания научно обоснованной системы
формирования профессионалов, способных творчески
работать в сложившихся условиях. Одной из основ
ных задач вуза является формирование инициативной,
нравственной, предприимчивой, самостоятельной
личности специалиста, готовой к личностному раз
витию. Важной задачей является совершенствование
организации учебного процесса по физической куль
туре. В нашем вузе используется новый подход к ор
ганизации учебных занятий по физической культуре
для ОЗС (занятия по специализациям). Исследование
личностного развития студентов при разных вариан
тах организации учебного процесса по физической
культуре является важной практической задачей.
Работа выполнена в соответствии с планом НИР
Сибирского государственного аэрокосмического уни
верситета имени академика М. Ф. Решетнева.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы –
Исследовать эффективность раз
ных занятий по физической культуре для ОЗС и ее
вероятную динамику в плане развития у студентов
позитивных личностных качеств.
Задачи работы:
1. Провести сравнительный анализ позитивных лич
ностных изменений у ОЗС, обучавшихся по физи
ческой культуре на 1–3 курсах: а) по обычной про
грамме; б) по программам специализаций.
2. Провести сравнительный анализ позитивных лич
ностных изменений у ОЗС в периоды 2001–2004 г.
и 2008–2012 г.
Материал исследования.
Для проведения иссле
дования отбирались студенты, активно посещавшие
занятия по физической культуре. Они были объеди
нены в разные группы студентов, обучавшихся в вузе
в 2001–2004 г. и в 2008–2012 г. Обозначим эти груп
пы следующим образом (ниже в скобках приведены
объемы выборок для групп 2001–2004 и 2008–2012 г.
соответственно):
1, 2, 3
– ОЗС 1 (146 и 108 человек),
2 (163 и 60 человек), 3 (46 и 135 человек) курсов со
ответственно, посещавшие обычные занятия по физи
ческой культуре;
1с, 2с, 3с –
ОЗС 1 (108 человек), 2
(66 человек), 3 (101 человек) курсов соответственно,
посещавшие занятия специализаций по физической
культуре в 2008–2012 г. Всего в исследовании приня
ло участие 1004 человека.
Методы исследования.
1. Опрос. Опросы студентов проводились в конце
соответствующего учебного года. В данном исследо
вании мы использовали оценочный опрос.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Многие молодые люди с трудом могут оценить
степень развития у них интегральных позитивных
качеств личности. Однако большинство людей доста
точно легко могут осознать, насколько у них развиты
частные черты характера или способности, и тем бо
лее – насколько они изменились за тот или иной пери
од времени. Поэтому при проведении опроса студен
тов мы включили в опросные листы в произвольном
порядке перечень частных характеристик восьми
основных интегральных позитивных качеств лично
сти и попросили студентов оценить по шкале от 0 до
10 баллов степень развития у них каждой из частных
характеристик в начале и в конце периода обучения.
2. Первичная математическая обработка результа
тов опроса каждого студента.
Прежде всего, подсчитывалась разность конечной
и начальной оценок каждой из частных характеристик
каждого интегрального позитивного качества лично
сти – рост оценок за время обучения. Если частная ха
рактеристика негативна (например, «агрессивность»),
то в качестве соответствующей позитивной оценки
принималась величина 10 – N, где N – оценка степени
развития негативной частной характеристики.
Затем для каждого из восьми интегральных пози
тивных качеств личности студента подсчитывались
средние значения роста оценок отдельных качеств
личности, являющихся его проявлением.
3. Статистические методы обработки данных: 1)
подсчет средних значений роста оценок основных ин
тегральных позитивных качеств личности для каждой
группы опрошенных; 2) оценка достоверности раз
личий между средними величинами по t–критерию
Стьюдента. Различия принимались за существенные
при уровне значимости менее 0,05 и трактовались как
тенденция к различию при уровне значимости более
0,05, но менее 0,15 (в приведенной ниже таблице та
кие случаи отмечены звёздочкой). Величины счита
лись равными при уровне значимости более 0,75.
Результаты исследования.
Ниже приведена итоговая таблица среднего роста
оценок развитости вышеперечисленных восьми по
зитивных качеств личности относительно здоровых
студентов 1 – 3 курсов за соответствующий период
обучения.
Обозначения и сокращения в таблице: др. – дру
гие; кр. – кроме;
в последней графе таблицы знаком
«`» обозначены данные среднего роста оценок качеств
личности студентов соответствующего курса. Напри
мер, «
1`» означает «данные группы
, т.е. ОЗС перво
го курса, обучавшихся по типовой программе», «
1с`»
означает «данные группы
, т.е. ОЗС первого курса,
обучавшихся по программе одной из специализаций» и
т.д. Цифры 1 и 2 после основного обозначения группы
означают соответственно «первый диапазон лет обуче
ния, т.е. 2001–2004 г.г.» и «второй диапазон лет обуче
ния, т.е. 2008–2012 г.». Например, «
11`» означает «дан
ные группы
, т.е. ОЗС первого курса, в 2001–2004 г.».
Опрос студентов показал следующее:
1. Позитивные личностные изменения наблюдаются
в той или иной мере у студентов всех курсов как в
2001–2004 г.,
так и в 2008–2012 г. В оба диапазона
времени конечные оценки шести из восьми основ
ных позитивных личностных качеств студентов (за
исключением эмоциональной устойчивости и тер
пимости в отношении к другим людям у студентов
1 и 2 курсов) значимо выше начальных. Конечные
оценки терпимости в отношении к другим людям в
2001–20004 г. у студентов 1 и 3 курсов были выше
начальных как тенденция (уровень значимости раз
ницы 0,14 и 0,07 соответственно), у студентов 2 кур
Таблица
Средний рост оценок развитости позитивных качеств личности студентов
за период обучения
Качества личностиГоды
Рост оценок в группах, +(0
−10) баллов
Важные значимые соотношения
1с22с
Для каждого перио
В динамике
Позитивность
2001–20040,6
`11` > `12`;
22008–20120,30,40,50,30,80,8`3`,`3с` > др.,`2`*
Успешность
2001–20040,1
22008–20120,00,00,20,10,60,5`3`,`3с` > др.
Эмоциональная
устойчивость
2001–2004–0,1
22008–2012–0,3–0,2–0,1–0,3–0,1–0,1
Терпимость
2001–20040,2
22008–20120,10,00,10,10,20,43с` > все, кр. `3`
Уверенность
2001–20040,6
22008–20120,40,50,50,40,70,8`3`*,`3с` > `1`,`2с`
Активность
2001–20040,5
22008–20120,30,40,50,50,70,6`3`* > `1`,`1с`
Самоконтроль
2001–20040,5
22008–20120,30,40,60,60,90,6`3` > (все)
Коммуникабельность
2001–20040,8
`11` > `12`, `1с`
22008–20120,40,40,60,61,20,8
`3` > (все);
са начальные и конечные оценки терпимости разли
чались незначимо. В 2008–2012 г. конечные оценки
терпимости значимо выше начальных лишь у сту
дентов 3 курса, обучавшихся на специализациях.
Можно сделать вывод, что в процессе обучения
студентов на 1 – 3 курсах личность ОЗС развивается.
Однако скорость этого развития, по самооценкам сту
дентов, невелика (средний рост оценок основных по
зитивных личностных качеств за 3 года обучения не
превышает 10% от максимально возможного уровня).
2. Позитивные изменения у ОЗС первого и второго
курсов различаются незначимо для всех личност
ных качеств как в 2001–2004 г.,
так и в 2008–2012
г. Рост позитивных характеристик у студентов тре
тьего курса значимо выше, чем у ОЗС 1 и 2 курсов,
в 2001–2004 г. для 6 позитивных качеств личности
из 8 (кроме эмоциональной устойчивости и ком
муникабельности), а в 2008–2012 г. – для 7 (кроме
эмоциональной устойчивости). Это означает, что
связь позитивного развития личности ОЗС со сро
ком обучения нелинейна, в большей степени пози
тивное развитие студентов наблюдается на первом
и третьем курсах, чем на втором. Наибольшие изме
нения основных позитивных личностных качеств
наблюдаются у ОЗС третьего курса независимо от
программы, по которой они обучались.
3. У ОЗС всех курсов и в 2001–2004 г., и в 2008–2012
г. не наблюдается развития одного из основных по
зитивных личностных качеств – эмоциональной
устойчивости. Рост оценок степени эмоциональной
устойчивости для студентов всех трех курсов в
2001–2004 г. одинаков и близок к нулю, в 2008–2012
г. различается незначимо. Это означает, что степень
психологической устойчивости ОЗС не изменяется
при обучении в вузе на 1 – 3 курсах.
4. В последние годы у ОЗС 1 и 2 курсов при обучении в
вузе (независимо от программы обучения по физиче
ской культуре) не изменяется важнейший показатель
гуманистической направленности личности – терпи
мость в отношении к другим людям. Значимый рост
самооценок этого качества за период обучения в вузе
наблюдается лишь у студентов 3 курса, занимаю
щихся на специализациях по физической культуре.
5. Не удалось обнаружить значимой разницы
между ростом оценок развитости качеств личности
для групп ОЗС, занимавшихся по типовой програм
ме занятий по физической культуре, и групп тех же
курсов, проходивших обучение по программам спе
циализаций, у студентов первого и второго курсов для
всех личностных качеств, на третьем курсе – для 6
из 8. Возможно, это связано с относительно малыми
объемами выборок для групп обучавшихся на разных
специализациях. Дальнейшее исследование, возмож
но, даст возможность выяснить, при каком варианте
обучения по физической культуре личность студента
в наибольшей степени развивается.
6. Сравнивая данные 2001–2004 и 2008–2012 г.,
можно заметить, что наблюдается отрицательная ди
намика роста оценок развитости позитивных качеств
личности. Для трех качеств личности оценки разви
тости в 2008–2012 г. значимо ниже, чем в 2001–2004 г.
у студентов 1 или 2 курсов, а у студентов 3 курса обо
их вариантов обучения по физической культуре раз
личаются незначимо. Для других трех качеств лич
ности из восьми оценки их развитости в 2008–2012 г.
значимо ниже, чем в 2001–2004 г., у студентов 3 курса
либо для одного, либо для обоих из двух рассматри
ваемых вариантов обучения по физической культуре.
При этом у студентов либо первого, либо и первого
и второго курсов обоих вариантов обучения по фи
зической культуре, оценки развитости этих качеств
личности различаются незначимо. Это означает, что
обучение в вузе, в том числе и на факультете физиче
ской культуры и спорта, в последние годы в меньшей
степени развивает личность большинства студентов,
чем 10 лет назад. Учебный процесс вуза необходимо
совершенствовать в плане решения задачи развития
личности студентов.
Выводы
1. При любом варианте обучения ОЗС по физической
культуре на 1 – 3 курсах личность студентов в той
или иной мере развивается.
2. Связь позитивного развития личности ОЗС со сро
ком обучения нелинейна, в большей степени пози
тивное развитие студентов наблюдается на первом
и третьем курсах, чем на втором. Наибольшие изме
нения основных позитивных личностных качеств
наблюдаются у ОЗС третьего курса независимо от
программы, по которой они обучались.
3. Занятия на специализациях по физической культуре
в среднем не более эффективны в плане развития
личности студента, чем типовые занятия по этой
4. На занятиях по физической культуре для ОЗС не
обходимо больше внимания уделять вопросам раз
вития позитивных качеств личности. Особое вни
мание следует уделить развитию эмоциональной
устойчивости студентов и их терпимости в отноше
нии к другим людям.
В данной работе проведен анализ развития пози
тивных качеств личности у ОЗС, проходящих обуче
ние по физической культуре по типовой программе
и в среднем по программам всех специализаций, без
рассмотрения каждой специализации по отдельности.
Выборки групп студентов, занимающихся по про
граммам разных специализаций, пока слишком малы,
чтобы получить достоверные данные о личностном
развитии этих студентов за 1, 2 или 3 года обучения.
Необходимо провести опросы студентов в ближайшие
1–2 года и увеличить объемы выборок для разных
групп, чтобы получить возможность выработать реко
мендации по совершенствованию учебного процесса
по физической культуре в плане развития позитивных
качеств личности студентов. Кроме того, необходи
мо провести анализ динамики развития позитивных
качеств личности у студентов специальной медицин
ской группы, проходящих аудиторное и внеаудитор
ное обучение по отдельной программе.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Литература:
Алёшев Н.А. Формирование профессионально значимых качеств
у будущих инженеров средствами физкультурно–спортивной
деятельности : автореф. дисс. канд. пед. наук / Н.А. Алёшев. –
Чебоксары, Чувашский гос. ун–т. – 2007. – 22 с.
Воложанин С.Е. Повышение уровня физической подготовлен
ности студентов вуза средствами атлетизма : автореф. дисс.
канд. пед. наук / С. Е. Воложанин. – Улан–Удэ, Бурятский гос.
ун–т. – 2007. – 26 с.
Козина Ж.Л. Структура комплексной подготовленности студен
ток технического вуза разных специализаций / Ж.Л. Козина,
Л.Н. Барыбина, Н.Н. Кондак, В.В. Лысенко. – Физическое вос
питание студентов, 2010. – № 6. – С. 29 – 32.
Крамида И.Е. Позитивные личностные изменения у относитель
но здоровых студентов 1 – 3 курсов / И. Е. Крамида // Наука и
образование: матер. всерос. конф. Т. 3. Ч. 4. «Педагогика и пси
хология». – Томск, ТГПУ. –2005. – С. 117 – 122.
Крамида И.Е. Изменение личностных показателей здорового
образа жизни студентов в период аудиторного обучения на фа
культете физической культуры и спорта
ГАУ
/ И.Е. Крамида,
аксимов // Восток – Россия – Запад. Физическая культура
и спорт, формирование здоровья и здоровьесберегающие тех
нологии в системе образования: опыт, проблемы, исследования
и перспективы: матер. междунар. симпоз. / СИБГАУ. – Красно
ярск, РИО КрасГУ. – 2006. – С. 280–285
Трофимова О.В. Совершенствование физического воспита
ния студенток вуза на основе углубленного изучения фитнес–
аэробики: автореф. дисс. канд. пед. наук / О.В. Трофимова.– Че
боксары, Чувашский гос. пед. ун–т. – 2010. – 19 с.
Черненко С.А. Характеристика влияния специализаций на дина
мику развития функциональных и двигательных способностей
студенток 3–5 курсов / С.А. Черненко. – Физическое воспита
ние студентов, 2012. – № 4. – С. 130 – 134.
Waters K. и др. Characteristics of Social Smoking Among College
Students // Journal of American College Health, 2006. – vol.55(3)
Lyvers M., Hall T., Bahr M. Smoking and psychological health in
relation to country of origin // International Journal of Psychology,
References:
Aleshev N.A.
Formirovanie professional’no znachimykh kachestv
u budushchikh inzhenerov sredstvami �zkul’turno–sportivnoj
[Formation of professionally signi�cant qualities of
future engineers by means of physical and sports activities], Cand.
Volozhanin S.E.
Povyshenie urovnia �zicheskoj podgotovlennosti
studentov vuza sredstvami atletizma
[Increasing the level of physical
�tness of students of high school athletics facilities], Cand. ∆iss.,
Kozina Zh.L., Barybina L.N., Kondak N.N., Lysenko V.V.
vospitanie studentov
[Physical Education of Students], 2010, vol. 6,
Kramida I.E. Pozitivnye lichnostnye izmeneniia u otnositel’no
zdorovykh studentov 1 – 3 kursov [Positive personal changes in
relatively healthy students of 1 – 3 courses].
Nauka i obrazovanie
[Science and Education], Tomsk, TSPU Publ., 2005, pp. 117 – 122.
Kramida I.E. Izmenenie lichnostnykh pokazatelej zdorovogo obraza
zhizni studentov v period auditornogo obucheniia na fakul’tete
�zicheskoj kul’tury i sporta sibgau [Changing of personal indicators
of healthy lifestyles of students in classroom teaching at the Faculty
of Physical Education and Sports of SibSAU].
Vostok – Rossiia
– Zapad. Fizicheskaia kul’tura i sport, formirovanie zdorov’ia
i zdorov’esberegaiushchie tekhnologii v sisteme obrazovaniia:
opyt, problemy, issledovaniia i perspektivy
[East – Russia – West.
Physical Culture and Sports, the formation of health and health−
saving technologies in education: experience, problems, research and
Tro�mova O.V.
Sovershenstvovanie �zicheskogo vospitaniia
studentok vuza na osnove uglublennogo izucheniia �tnes–aerobiki
[Improving the physical training of students of the university on the
basis of in−depth study of aerobic �tness], Cand. ∆iss., Cheboksari,
Chernenko S.A.
Fiziceskoe vospitanie studentov
[Physical Education
Waters K. Characteristics of Social Smoking Among College Students.
Journal of American College Health
Lyvers M., Hall T., Bahr M. Smoking and psychological health in
relation to country of origin.
International Journal of Psychology
Информация об авторе:
Крамида Ирина Евгеньевна:
[email protected]; Сибирский го−
сударственный аэрокосмический университет имени академи−
ка М.Ф.Pешетнева; просп. им. газеты Красноярский Рабочий,
г.
Красноярск, 660014, Россия.
Kramida I. E.:
[email protected]; Siberian State Aerospace University
Newspaper Krasnoyarsk Worker avenue, 31, Krasnoyarsk, 660014,
Цитируйте эту статью как:
Крамида И. Е. Динамика личност
ного развития относительно здоровых студентов // Педагогіка,
психологія та медико−біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту. – 2013. – № 4. – С. 30−34. doi:10.6084/m9.�gshare.691013
Cite this article as: Kramida I.E.
∆ynamics of personal development
on healthy students.
Pedagogics, psychology, medical−biological
problems of physical training and sports
, 2013, vol.4, pp. 30−34.
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Дата поступления в редакцию: 11.04.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
Received: 11.04.2013
Занятия практикума на основе гимнастики цигун как фактор
личностного развития студентов с ослабленным здоровьем
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева
Анотации:
Целью работы является
исследова−
ние эффективности обучения студен−
тов специальной медицинской груп−
пы по программе оздоровительного
практикума и ее вероятную динамику
в контексте развития у студентов по−
зитивных личностных качеств. Всего в
исследовании приняло участие 282 от−
носительно здоровых студента 3 курса
и более 250 студентов специальной
медицинской группы. Были использо−
ваны методы опроса и статистические
методы обработки данных. Доказано,
что занятия оздоровительного прак−
тикума на основе гимнастики цигун
более эффективны в плане развития
личности студентов, чем занятия по
физической культуре для относитель−
но здоровых студентов. Доказано, что
развитие позитивных качеств лично−
сти студентов растет с увеличением
длительности их обучения по програм−
ме практикума. Показано, что любые
занятия практикума на основе гимна−
стики цигун являются важным факто−
ром личностного развития студентов с
ослабленным здоровьем.
Краміда І.Є.
Заняття практикуму на
основі гімнастики цигун як фактор
особистісного розвитку студентів із
послабленим здоров’ям.
Метою робо−
ти є дослідження ефективності навчання
студентів спеціальної медичної групи за
програмою оздоровчого практикуму та її
ймовірну динаміку в контексті розвитку у
студентів позитивних особистісних якос−
тей. Всього в дослідженні взяло участь
282 відносно здорових студента 3 курсу
і більше 250 студентів спеціальної ме−
дичної групи. Були використані методи
опитування і статистичні методи обробки
даних. Доведено, що заняття оздоровчо−
го практикуму на основі гімнастики цигун
більш ефективні в плані розвитку осо−
бистості студентів, ніж заняття з фізичної
культури для відносно здорових студен−
тів. Доведено, що розвиток позитивних
якостей особистості студентів зростає
із збільшенням тривалості їх навчання
за програмою практикуму. Показано, що
будь−які заняття практикуму на основі
гімнастики цигун є важливим чинником
особистісного розвитку студентів з осла−
бленим здоров'ям.
Kramida I. E.
Training workshop on
the basis of gymnastic qigoing as a
factor of personal development of
students with poor health.
The aim is
to study the effectiveness of the training
of students of special medical group
health program of the workshop and its
change in the context of the students’
positive personal qualities. A total of 282
participated relatively healthy 3 rd year
student and more than 250 students of
special medical group. Survey methods
were used and statistical methods of data
processing. It is proved that the lessons
of the workshop on the basis of health
qigong exercises are more effective
in terms of personality development
of students than the physical training
for the relatively healthy students. It is
proved that the development of positive
personality traits of students increases
with the duration of their training under
the program of the workshop. It is shown
that any of the workshop sessions on
the basis of qigong exercises are an
important factor in personal development
Ключевые слова:
студенты, физическая культура, ци
гун, личность, развитие.
студенти, фізична культура, цигун, осо
бистість, розвиток.
students, physical education, qigong,
Введение.
Большое количество студентов вузов имеют нару
шения здоровья, что доказывают исследования, про
веденные отечественными и зарубежными учеными
за последние десять лет. В разных вузах наблюдается
примерно одно и то же: около 35–40 % студентов име
ют слабое здоровье, менее 70 % студентов по состоя
нию здоровья отнесены к основной медицинской груп
пе [8]. Студентов, посещающих занятия по физической
культуре для основной группы, можно считать лишь от
носительно здоровыми (ОЗС), т.к. большинство из них
имеют те или иные заболевания слабой или средней
тяжести. Необходимо разрабатывать и внедрять в учеб
ный процесс новые технологии, повышающие оздо
ровительную эффективность занятий по физической
культуре для студентов с ослабленным здоровьем. Эти
технологии должны быть эффективными как в плане
физического и психического оздоровления студентов,
так и в плане развития здоровой личности студентов.
В нашем вузе до 12% студентов, проходящих обу
чение на факультете физического воспитания и спор
та, относятся к специальной медицинской группе
(СМГ). Такие студенты проходят обучение по физи
ческой культуре в соответствии с программой спе
циализации «Оздоровительный практикум на основе
китайской гимнастики цигун» (ОП).
Эта программа предусматривает проведение ау
диторных занятий, на которых студенты выполняют
© Крамида И. Е., 2013
специальные оздоровительные упражнения: релакса
ционные и суставные разминки, китайскую гимнасти
ку цигун и упражнения по саморегуляции (подробнее
см. в [1]).
Часть студентов СМГ, обучающихся по программе
этой специализации, по разным причинам не посещает
аудиторные занятия ОП. Эти студенты выполняют ин
дивидуальные домашние задания (ДЗ). ДЗ представ
ляют собой систему упражнений по саморегуляции,
эмоциональной рекреации, выработке позитивного
отношения к себе и к жизни, решению личностных
проблем (более подробно см. в [1]).
В научно–педагогической литературе за послед
ние годы не обнаружено публикаций, посвященным
аналогичным комплексам занятий для студентов ву
зов. Наиболее близкими по тематике можно считать
работы С. А. Литвинова [5], А. В. Макарова [6] и Т. В.
Састамойнен [7]. С. А. Литвинов и А. В. Макаров ис
следовали эффективность использования упражнений
гимнастики ушу, (аналога гимнастики цигун) только
в плане совершенствования физической подготовки
студентов основной группы посещающих занятия по
физической культуре. Эти авторы не рассматривали
вопросов использования этой гимнастики на занятиях
СМГ, а также развития личности студентов, выпол
Т. В. Састамойнен исследовала эффективность вы
полнения упражнений сахаджа–йоги на занятиях по
физической культуре в группах СМГ как в плане пси
хофизического развития, так и в плане духовного со
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


вершенствования посещающих занятия. Эти занятия
содержат составляющие, изменяющие социально–
психологические и духовные качества человека, но не
содержат аналогов упражнений китайской гимнасти
В наших работах [3, 4] проведен анализ личност
ного развития студентов СМГ в процессе их обучения
по программе ОП. Полученные результаты говорят о
высокой эффективности занятий ОП в плане развития
личности студента. Однако необходимо выяснить, что
изменилось за последние годы (т.е. рассмотреть во
прос в динамике), и в каком направлении следует со
вершенствовать ОП.
Здоровой личностью можно считать ту, у которой
развиты восемь основных позитивных качеств, каж
дое из которых включает в себя несколько частных
характеристик – черт характера или способностей че
ловека (последние ниже перечислены в скобках): по
зитивность или позитивное отношение к жизни (уме
ние извлекать уроки из неприятностей, оптимизм,
умение находить положительное в любом событии
жизни, жизнерадостность, способность учиться на
ошибках), успешность (в учебе, в делах и в личной
жизни), эмоциональная устойчивость (уравно
вешенность, низкие ранимость, тревожность, раздра
жительность), терпимость в отношении к другим
людям (умение понимать и принимать других людей,
дружелюбие, низкая агрессивность), уверенность
(высокая самооценка, умение принимать себя таким,
какой есть, доверие к себе, самостоятельность, от
сутствие комплексов неполноценности), активность
(умение настраиваться на важные дела, жизненная
активность, целеустремленность, организованность,
ответственность), самоконтроль (осознание себя как
личности, осознание необходимости работы над со
бой, способность осознавать свое состояние, умение
расслабляться без дополнительных релаксаторов типа
алкоголя и проч., умение освобождаться от негатив
ных эмоций), коммуникабельность (общительность,
умение находить друзей, раскованность в общении).
Будем считать позитивными личностными изме
нениями такие, при которых степень развития в че
ловеке вышеперечисленных восьми качеств личности
увеличивается.
В течение нескольких лет нами проводится иссле
дование позитивных личностных изменений у студен
тов в период их обучения на факультете физической
культуры и спорта. В данной работе для выяснения
динамики личностного развития студентов СМГ, про
ходящих обучение по программе ОП, нами проводит
ся сравнительный анализ некоторых суммарных ре
зультатов, полученных при проведении исследований
в 2001–2004 г. и в 2008–2012 г.
Современные изменения российского общества тре
буют модернизации образования и, в частности, модер
низации учебного процесса по физической культуре.
Одной из основных задач вуза является формирование
инициативной, нравственной, предприимчивой, само
стоятельной личности специалиста, готовой к личност
ному развитию. Важной задачей является разработка и
внедрение в учебный процесс новых эффективных тех
нологий, как в плане физического и психического здо
ровья студентов, так и в плане их личностного разви
тия в процессе обучения в вузе. В нашем вузе внедрена
в учебный процесс новая оздоровительная технология
– оздоровительный практикум на основе гимнастики
цигун для студентов СМГ. Исследование эффектив
ности этой модернизации учебного процесса является
важной практической задачей.
Работа выполнена в соответствии с планом НИР
Сибирского государственного аэрокосмического уни
верситета имени академика М. Ф. Решетнева.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы −
Исследовать эффективность обуче
ния студентов СМГ по программе ОП и ее вероятную
динамику в плане развития у студентов позитивных
личностных качеств.
Задачи работы.
1. Провести сравнительный анализ позитивных лич
ностных изменений у студентов СМГ, обучавшихся
по программе ОП в течение 1 – 3 лет, и относитель
но здоровых студентов (ОЗС) обучавшихся по фи
зической культуре на 3 курсе, имеющих наилучшие
показатели позитивного личностного развития сре
ди ОЗС 1 – 3 курсов [2, 3].
2. Провести сравнительный анализ позитивных лич
ностных изменений у студентов СМГ, обучавшихся
по программе ОП в периоды 2001–2004 г. и 2008–
2012 г.
Материал исследования.
Для проведения иссле
дования отбирались студенты, активно посещавшие
занятия по физической культуре. Они были объедине
ны в разные группы студентов, обучавшихся в вузе в
2001–2004 г. и в 2008–2012 г. Обозначим эти группы
следующим образом (ниже в скобках приведены объ
емы выборок для групп 2001–2004 и 2008–2012 г. со
ответственно):
3
– ОЗС 3 курса (46 и 236 человек), по
сещавшие обычные занятия по физической культуре;
А1 – студенты СМГ, посещавшие аудиторные занятия
ОП в течение одного учебного года или менее (45 и 169
человек); А2 – студенты СМГ, посещавшие аудиторные
занятия ОП в течение трёх или четырех семестров (12
и 53 человека); А3 – студенты СМГ, посещавшие ау
диторные занятия ОП в течение пяти или шести семе
стров (16 и 33 человека); Д1 – студенты СМГ, выпол
нявшие ДЗ в течение одного учебного года или менее
(27 и 69 человек); Д2 – студенты СМГ, выполнявшие
ДЗ в течение трёх или четырех семестров (18 и 35 че
ловек), Д3 – выполнявшие ДЗ в течение пяти или ше
сти семестров (4 и 12 человек – все, кто проделали эту
работу в полном объеме). Всего в этом исследовании
приняло участие 282 относительно здоровых студента
3 курса и более 250 студентов СМГ.
Методы исследования.
1. Опрос. В конце соответствующего учебного года
студентам предлагалось оценить по шкале от 0 до
10 баллов степень развития у них разных качеств
личности в начале и в конце периода обучения.
2. Первичная математическая обработка результатов
опроса каждого студента: 1) подсчет разности ко
нечной и начальной оценок каждой из частных ха
рактеристик каждого основного позитивного каче
ства личности – роста оценок за время обучения (в
качестве позитивной оценки негативного качества
принималась величина 10 – N, где N – оценка сте
пени развития негативного качества); 2) подсчет
среднего значения роста оценок отдельных качеств
личности, являющихся проявлениями каждого из
восьми основных позитивных качеств личности.
3. Статистические методы обработки данных: 1) под
счет средних значений роста оценок основных пози
тивных качеств личности для каждой группы опро
шенных; 2) оценка достоверности различий между
средними величинами по t–критерию Стьюдента.
Различия принимались за существенные при уровне
значимости менее 0,05 и трактовались как тенден
ция к различию при уровне значимости более 0,05,
но менее 0,15 (в приведенной ниже таблице такие
случаи отмечены звёздочкой). Величины считались
равными при уровне значимости более 0,75.
Результаты исследования.
Ниже приведена итоговая таблица среднего роста
оценок развитости вышеперечисленных восьми пози
тивных качеств личности ОЗС 3 курса и студентов
СМГ, обучавшихся по программе ОП, за соответству
ющий период обучения (1, 2 или 3 года).
Обозначения и сокращения в таблице: др. – дру
гие; `3` – данные группы
, т.е. ОЗС третьего курса,
А – данные всех групп студентов СМГ, посещавших
аудиторные занятия ОП, Д – данные всех групп сту
дентов СМГ, выполнявших ДЗ практикума.
Опрос студентов показал следующее:
1. Для всех 8 основных позитивных личностных из
менений в оба рассматриваемых диапазона време
ни рост оценок у всех групп студентов СМГ, прохо
дивших обучение по программе ОП, значимо выше,
чем у ОЗС того же срока обучения. В 2001–2004 г.
рост оценок шести позитивных личностных изме
нений (кроме активности и коммуникабельности),
а в 2008–2012 г. семи (кроме коммуникабельности)
у студентов СМГ после второго года аудиторного
обучения по программе ОП значимо выше, чем у
ОЗС 3 курса. В 2001–2004 г. рост оценок трех по
зитивных личностных изменений (позитивности,
эмоциональной устойчивости, самоконтроля), а в
2008–2012 г. семи (кроме коммуникабельности) у
студентов СМГ уже после первого года аудиторного
обучения значимо выше, чем у ОЗС 3 курса.
Средний рост оценок по всем восьми позитивным
личностным изменениям для опрошенных студентов,
обучавшихся по программе ОП, уже после первого
года обучения в 2001–2004 как тенденция, а в 2008–
2012 г. значимо выше, чем у ОЗС 3 курса.
Можно с уверенностью сказать, что позитивное
развитие личности студентов, посещающих аудитор
ные занятия ОП, идет более успешно, чем развитие
личности ОЗС, не проходящих такого обучения.
2. И в 2001–2004 г., и в 2008–2012 г. данные группы А3
значимо выше данных либо группы А1, либо обеих
других групп студентов, посещавших аудиторные
занятия ОП, для всех позитивных личностных из
менений. Средний результат по всем личностным
изменениям групп студентов, обучавшихся в тече
ние одного, двух и трех лет (А1, А2, А3) последова
тельно растет в 2001–2004 г. значимо, в 2008–2012
г. как тенденция, после первого года обучения.
Можно сделать вывод, что позитивные личностные
изменения у студентов, посещающих аудиторные
занятия ОП, растут с увеличением длительности
обучения.
3. И в 2001–2004 г., и в 2008–2012 г. для всех вось
ми основных позитивных личностных качеств рост
оценок у студентов СМГ, выполнявших ДЗ, значи
мо выше, чем у посещавших аудиторные занятия с
тем же сроком обучения, и тем более выше, чем у
ОЗС третьего курса.
Это позволяет сделать вывод, что позитивное лич
ностное развитие студентов СМГ, выполняющих ДЗ,
более интенсивно, чем развитие тех, кто посещают
аудиторные занятия ОП или занятия по физической
культуре для ОЗС..
4. И в 2001–2004 г., и в 2008–2012 г. данные роста оце
нок основных позитивных личностных изменений у
студентов группы Д1 либо равны данным для груп
пы А3, либо значимо выше данных группы А3 или
А2. Средние значения по всем восьми личностным
изменениям для групп Д1 обоих диапазонов време
ни значимо выше, чем у групп А2, и различаются
незначимо с данными групп А3.
Это означает, что личностный рост у студентов,
выполнявших ДЗ ОП в течение одного года, выше,
чем у тех, кто посещали аудиторные занятия ОП в те
чение двух лет, и близок к личностным изменениям у
тех, кто занимались аудиторно по программе ОП в те
чение трех лет. Т. е. у тех, кто выполнял ДЗ, наблюда
ется более быстрое позитивное личностное развитие,
чем у тех, кто посещал аудиторные занятия ОП (и тем
более, чем у ОЗС 3 курса).
5. Сравнение данных 2001–2004 и 2008–2012 г., по
казывает, что:
1) наблюдается отрицательная динамика роста оценок раз
витости позитивных качеств личности у ОЗС 3 курса;
2) рост оценок развитости пяти из восьми позитив
ных качеств личности (кроме успешности, уверен
ности и активности) у студентов СМГ, посещавших
аудиторные занятия ОП, в 2008–2012 г. после одно
го или трех лет обучения (группы А1 и А3) значимо
выше, чем в 2001–2004 г., а после двух лет обучения
(группа А2) рост оценок для семи качеств личности
в обоих диапазонах времени различается незначи
мо, а для одного (активности), в последние годы,
как тенденция, повысился;
3) в 2008–2012 г. рост оценки успешности студентов
группы А3 значимо, а рост оценки уверенности как
тенденция ниже, чем в 2001–2004 г. Эти два показа
теля личностного развития взаимосвязаны. Можно
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


предположить, что, если уделять на занятиях ОП
больше внимания развитию уверенности и пози
тивного отношения к себе, то будет расти и успеш
ность студентов;
4) в 2008–2012 г. наблюдается снижение показателей
личностного роста у студентов СМГ, выполняв
ших ДЗ ОП в течение одного или двух лет: средний
рост оценок для групп Д1 и Д2 в эти годы значимо
ниже, чем в 2001–2004 г.; в последние годы рост
оценок группы Д2 значимо ниже этого показателя в
2001–2004 г. для трех позитивных качеств личности:
успешности, эмоциональной устойчивости и терпи
мости. Необходимо предусмотреть в комплексе ДЗ
для студентов СМГ более эффективные упражнения
для развития этих качеств личности студентов.
Выводы:
1. У студентов СМГ, проходящих обучение по про
грамме оздоровительного практикума на основе
гимнастики цигун, происходят позитивные лич
ностные изменения. Интенсивность этих измене
ний выше, чем у ОЗС, проходящих обучение по фи
зической культуре в основной группе.
2. Развитость позитивных качеств личности студентов
растет с увеличением длительности их обучения по
программе практикума.
3. Эффективность аудиторного обучения по програм
ме практикума в плане личностного развития сту
дентов в 2008–2012 г.в целом повысилась по срав
нению с 2001–2004 г. Интенсивность позитивных
личностных изменений у студентов, проходящих
внеаудиторное обучение по программе практикума,
на втором году обучения в 2008–2012 г. снизилась по
сравнению с 2001–2004 г., однако по–прежнему она
осталась выше, чем у студентов, проходящих обуче
ние по физической культуре в основной группе.
4. Любые занятия практикума на основе гимнастики
цигун являются важным фактором личностного
развития студентов с ослабленным здоровьем.
Таблица 1
Средний рост оценок позитивных качеств личности студентов
за период обучения
Качества личностиГоды
Рост оценок в группах,
+(0 −10) баллов
Важные значимые соотношения
АД
Для каждого периода времени
В динамике
А1А2А3Д1Д2
Позитивность
1,01,42,02,22,62,8
`3` < все; A2, А3 > A1; Д > А
0,81,52,12,92,72,5
`3` < все; Д, А3 > A2 > A1
Успешность
1,10,71,32,01,82,4
`3`, A1< др.; A3 >А2; Д2 >Д1,
0,50,81,11,31,61,8
`3` < все, А1*; A3, Д1 > A1;
Эмоциональная
устойчивость
0,00,71,01,31,82,2
`3` < все; A3 >A1; Д2 >Д1, А
–0,10,91,32,01,61,8
`3` < все; А3 > A2 > A1;
Д1 > A1; Д2 > А2; Д3 > Д1, А3
Терпимость
0,60,81,31,51,92,5
`3`, A1< др.; Д2 > Д1, A2
А12 > А11;
0,31,21,41,91,92,0
`3` < все; А3 > A1;
Д1 > A1; Д2 > А2; Д3 > Д1, А3
Уверенность
1,01,11,62,72,12,4
`3`, A1< др; А3 > A2;
0,81,21,72,42,02,2
`3` < все; А3 > A2 > A1;
Д3 > Д1; Д1 > A1; Д2 > А2
Активность
1,01,01,11,61,82,3
A3 > A1,`3`; Д2 > Д1; Д1 > A1,
`3`; Д2 > A2 >`3`*
0,61,11,51,61,82,2
`3` < все; А2*, А3 > A1;
Д1 > A1; Д2 > А2; Д3 > Д1, А3
Самоконтроль
1,01,42,02,22,72,9
`3` < все; A2, А3 >A1; Д > A
А12 > А11;
0,71,72,12,72,62,6
`3` < все; А3 > (A2* > A1);
Д3 > Д1, А3*; Д1 > A1; Д2 >
Коммуникабельность
1,00,71,12,01,71,7
A3, Д > A1, А2, `3`
А12 > А11*
1,01,01,21,91,51,6
`3` < А3, Д; А3 > А2, A1;
Д1 > A1; Д2 > А2*
Средние по всем
качествам
0,81,01,41,92,12,4
`3` < все, А1*; А3 > A2 > A1;
А12 > А11;
Д11 > Д12*;
0,61,21,52,11,92,1
`3` < все; А3 > (A2 > A1*);
5. Для повышения эффективности аудиторного обуче
ния студентов по программе ОП в плане развития
личности необходимо на занятиях ОП уделять боль
ше внимания развитию у студентов уверенности и
позитивного отношения к себе. Для повышения эф
фективности внеаудиторного обучения студентов по
программе ОП в плане развития личности необходи
мо предусмотреть в комплексе ДЗ для студентов СМГ
более эффективные упражнения для развития успеш
ности, эмоциональной устойчивости и терпимости.
Малые объемы выборок групп студентов третьего
года обучения не позволили получить значимые соот
ношения между показателями личностного развития
этих и других студентов. В отношении студентов тре
тьего года обучения сформулированные выше выводы
носят предварительный характер. Нами выявлены на
правления, в которых необходимо совершенствовать
ОП. Необходимо внести нужные изменения в учеб
ный процесс аудиторного и внеаудиторного обуче
ния студентов по программе ОП и провести опросы
студентов в ближайшие 1–2 года, чтобы проверить
эффективность этих изменений. Увеличение объемов
выборок для разных групп даст возможность полу
чить статистически более достоверные результаты.
Литература
Дубровинская Е.И. Социально−психологические условия фор
мирования мотивации первичного отказа от табакокурения
среди студенческой молодежи: автореф. дисс. канд. психол.
наук / Е.И. Дубровинская. – М., Российский гос. социальн. ун−т.
Крамида И.Е. Валеологический практикум на основе китай
ской гимнастики цигун для студентов специальной медицин
ской группы / И.Е. Крамида // Физическое воспитание, спорт,
физическая реабилитация и рекреация в высших учебных за
ведениях: проблемы и перспективы развития: матер. междунар.
электрон. науч. – практ. конф. / СибГАУ. – Красноярск. – 2011.
Крамида И.Е. Занятия валеологического практикума на основе
китайской гимнастики цигун как фактор ослабления зависимо
сти студентов от курения / И.Е. Крамида // Физическое воспи
тание, спорт, физическая реабилитация и рекреация в высших
учебных заведениях: проблемы и перспективы развития: матер.
междунар. электрон. науч. – практ. конф. / СибГАУ. – Красно
ярск. – 2011. – С. 182 – 185.
Крамида И.Е. Изменение зависимости от алкоголя у студен
тов, обучающихся по программе валеологического практикума
на основе гимнастики цигун, как показатель эффективности
практикума / И. Е. Крамида // Физическое воспитание, спорт,
физическая реабилитация и рекреация в высших учебных за
ведениях: проблемы и перспективы развития: матер. междунар.
электрон. науч. – практ. конф. / СибГАУ. – Красноярск. – 2011.
Крамида И.Е. Валеологический практикум на основе гимнасти
ки цигун как фактор развития личностных компонентов здоро
вого образа жизни у студентов / И.Е. Крамида // Актуальные
проблемы, механизмы и перспективы развития физической
культуры и спорта в высших учебных заведениях Минсельхоза
России: матер. всерос. научно−практич. конф. / ИрГСХА. – Ир
кутск. – 2011. – С. 255−259.
Кузьменок Г.Ф. Совершенствование системы организации про
филактики употребления психоактивных веществ среди уча
щейся молодежи: автореф. дисс. канд. пед. наук / Г.Ф. Кузьме
нок. – М., Моск. гос. медико−стоматол. ун–т. – 2010. – 17 с.
Радкевич Н.В. Социально−психологические аспекты табакоку
рения среди студентов медицинских и немедицинских вузов:
автореф. дисс. канд. мед. наук / Н. В. Радкевич. – М., Моск.
медиц. академия. – 2005. – 21 с.
Waters K. и др. Characteristics of Social Smoking Among College
Students // Journal of American College Health, 2006. – vol.55(3)
Lyvers M., Hall T., Bahr M. Smoking and psychological health in
relation to country of origin // International Journal of Psychology,
References
∆ubrovinskaia E.I.
Social’no−psikhologicheskie usloviia formirovaniia
motivacii pervichnogo otkaza ot tabakokureniia sredi studencheskoj
[Social and psychological conditions of the formation of
the primary motivating smoking cessation among students], Cand.
∆iss., Moscow, RSSI Publ., 2012, 16 p.
Kramida I.E. Valeologicheskij praktikum na osnove kitajskoj
gimnastiki cigun dlia studentov special’noj medicinskoj gruppy
[Valeological workshop based on Chinese qigong exercises
for students of special medical group]
. Fizicheskoe vospitanie,
sport, �zicheskaia reabilitaciia i rekreaciia v vysshikh uchebnykh
zavedeniiakh: problemy i perspektivy razvitiia
[Physical education,
sport, recreation and physical rehabilitation in higher education:
problems and prospects], Krasnoyarsk, 2011, pp.179−181.
Kramida I.E. Zaniatiia valeologicheskogo praktikuma na osnove
kitajskoj gimnastiki cigun kak faktor oslableniia zavisimosti studentov
ot kureniia [Valeology workshop sessions on the basis of Chinese
Qigong as a factor that would reduce dependence students from
Fizicheskoe vospitanie, sport, �zicheskaia reabilitaciia i
rekreaciia v vysshikh uchebnykh zavedeniiakh: problemy i perspektivy
[Physical education, sport, recreation and physical rehabilitation
in higher education: problems and prospects], Krasnoyarsk, 2011,
Kramida I.E. Izmenenie zavisimosti ot alkogolia u studentov,
obuchaiushchikhsia po programme valeologicheskogo praktikuma
na osnove gimnastiki cigun, kak pokazatel’ effektivnosti praktikuma
[Change of alcohol dependence among students enrolled in the
program valeologicheskogo workshop based on Qigong, as an
indicator of the effectiveness of the workshop].
Fizicheskoe vospitanie,
sport, �zicheskaia reabilitaciia i rekreaciia v vysshikh uchebnykh
zavedeniiakh: problemy i perspektivy razvitiia
[Physical education,
sport, recreation and physical rehabilitation in higher education:
problems and prospects], Krasnoyarsk, 2011, pp.186−189.
Kramida I.E. Valeologicheskij praktikum na osnove gimnastiki cigun
kak faktor razvitiia lichnostnykh komponentov zdorovogo obraza
zhizni u studentov [Valeological workshop based on Chi Kung
as a factor of personality components of a healthy lifestyle among
Aktual’nye problemy, mekhanizmy i perspektivy razvitiia
�zicheskoj kul’tury i sporta v vysshikh uchebnykh zavedeniiakh
Minsel’khoza Rossii
[Actual problems, mechanisms and prospects
of development of physical culture and sports in higher education
Russian Ministry of Agriculture], Irkutsk, 2011, pp.255−259.
Kuz’menok G.F.
Sovershenstvovanie sistemy organizacii pro�laktiki
upotrebleniia psikhoaktivnykh veshchestv sredi uchashchejsia
[Improving the system of organization of prevention of
substance use among students], Cand. ∆iss., Moscow, MSM∆U
Radkevich N.V.
Social’no−psikhologicheskie aspekty tabakokureniia
sredi studentov medicinskikh i nemedicinskikh vuzov
[Social and
psychological aspects of smoking among medical students and non−
medical university], Cand. ∆iss., Moscow, MMA Publ., 2005, 21 p.
.Waters K. Characteristics of Social Smoking Among College
Journal of American College Health
, 2006, vol.55(3), pp.
.Lyvers M., Hall T., Bahr M. Smoking and psychological health in
relation to country of origin.
International Journal of Psychology
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Информация об авторе:
Крамида Ирина Евгеньевна:
[email protected]; Сибирский го−
сударственный аэрокосмический университет имени академи−
ка М.Ф.Pешетнева; просп. им. газеты Красноярский Рабочий,
г.
Красноярск, 660014, Россия.
Kramida I. E.:
[email protected]; Siberian State Aerospace University
Newspaper Krasnoyarsk Worker avenue, 31, Krasnoyarsk, 660014,
Цитируйте эту статью как:
Крамида И. Е. Занятия практикума
на основе гимнастики цигун как фактор личностного развития
студентов с ослабленным здоровьем // Педагогіка, психологія
та медико−біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –
Cite this article as: Kramida I. E.
Training workshop on the basis of
gymnastic qigoing as a factor of personal development of students with
poor health.
Pedagogics, psychology, medical−biological problems of
physical training and sports,
2013, vol.4, pp. 35−40. doi:10.6084/
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Дата поступления в редакцию: 11.04.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
Received: 11.04.2013
Інтеграція фізичної і духовної рекреації молоді
в процесі соціально−педагогічної анімації
Максимовська Н.О.
Харківська державна академія культури
Анотації:
Мета роботи – розкрити можливості
фізичної і духовної рекреації через
їх поєднання у процесі соціально−
педагогічної анімації. Викладено
понятійний апарат, на якому ґрун−
тується вироблення методології
вивчення рекреаційного потенціалу
анімаційної діяльності. Дослідже−
но соціально−виховне значення
інтеграції фізичної і духовної ре−
креації під час здійснення анімацій−
ної діяльності серед молоді. Уза−
гальнено сучасні тенденції щодо
соціально−педагогічного аспекту
фізичної рекреації. Розглядається
тлумачення сутності анімаційної
діяльності, яка полягає в активі−
зації особистості, залученні до ді−
яльності, урахуванні рекреаційних
та виховних можливостей анімації.
Обстоюється думка, що фізичне
відновлення – підґрунтя розвитку
соціального оптимізму та соціаль−
ної творчості. Обґрунтовується
комплексний підхід до організації
соціально−педагогічної анімації з
метою підвищення фізичної і соці−
альної активності молодої людини,
профілактики соціальної пасивнос−
ті. Наводяться перспективні методи
і форми здійснення рекреації під
час реалізації анімаційної діяль−
ності. Пропонується інтенсивно
використовувати зокрема ігри, теа−
тралізовані свята, туристичні подо−
рожі, спортивні змагання.
Максимовская Н.О. Интеграция физиче−
ской и духовной рекреации молодежи
в процессе социально−педагогической
анимации.
Цель работы – раскрыть воз−
можности физической и духовной рекреа−
ции путем их объединения в процессе
социально−педагогической анимации. Из−
ложено понятийный аппарат, который яв−
ляется основой выработки методологии
изучения рекреационного потенциала ани−
мационной деятельности. Исследовано
социально−воспитательное значение инте−
грации физической и духовной рекреации
во время осуществления анимационной
деятельности среди молодежи. Обобще−
ны современные тенденции социально−
педагогического аспекта физической ре−
креации. Рассмотрено толкование сущности
анимационной деятельности, которая со−
стоит в активизации личности, вовлечении
ее в деятельность, учете рекреационных и
воспитательных возможностей анимации.
Отстаивается идея, что физическое восста−
новление – основа развития социального
оптимизма и социального творчества. Обо−
сновывается комплексный подход к органи−
зации социально−педагогической анимации с
целью повышения физической и социальной
активности молодого человека, профилак−
тики социальной пассивности. Приводятся
перспективные методы и формы осущест−
вления рекреации во время реализации
анимационной деятельности. Предлагается
интенсивно использовать игры, театрализо−
ванные представления, туристические путе−
шествия, спортивные соревнования.
Maksimovskaya N.A.
Integration
of physical and spiritual recreation
of youth in the socio−educational
. Purpose − to reveal the
possibilities of physical and spiritual
recreation by combining them in the
process of socio−educational animation.
It examines the conceptual apparatus,
which is the basis of development
of methodology for the study of the
recreational potential of the animation.
Investigated the social and educational
value of the integration of physical
and spiritual recreation during the
implementation of the animation
activity among young people. The
paper summarizes the current trends
of social and pedagogical aspects of
physical recreation. We consider the
interpretation of the essence of the
animation, which is to enhance the
personality of its involvement in activities
account recreational and educational
opportunities animation. ∆efended the
idea that the physical recovery − the basis
of social optimism and social creativity.
Settles integrated approach to social and
educational animations to enhance the
physical and social activity of the young
man, the prevention of social passivity.
Provides advanced methods and forms
of recreation during the implementation
of the animation business. It is proposed
to use intensively games, theatrical
performances, tourist travel, sports
Ключові слова:
рекреація, фізична рекреація,
молодь, анімація, соціально−
педагогічна анімація, інтеграція.
рекреация, физическая рекреация, моло
дежь, анимация, социально−педагогическая
recreation, physical recreation,
youth, animation, social, educational
Вступ.
Оскільки напружена, динамічна життєдіяльність
сучасної людини ставить нові вимоги до компенса
ції та відновлення витрачених фізичних, психічних,
духовних затрат, мають бути розроблені дієві сучасні
механізми поповнення та вдосконалення необхідного
особистісного та соціального людського потенціалу.
Відсутність системи відновлення особистості може
призвести як до втрати здоров’я, психічних розла
дів, так і до соціальних відхилень. Нині комплексний
процес, який у широкому розумінні називають рекре
аційним, має бути науково обґрунтованим та органі
зованим з урахуванням міждисциплінарного підходу.
Ґрунтовно рекреацію досліджують в різних наукових
галузях (теорії фізичної культури, рекреалогії, курор
тології, соціальній психології, культурології, медици
ні тощо). Водночас привертає увагу певний спектр
педагогічних, зокрема соціально−педагогічних, ас
пектів організації відновлення та формування від
повідального ставлення самої людини до фізичного
та духовного вдосконалення. Відомо, наприклад, що
© Максимовська Н.О. , 2013
фізичне виховання є невід’ємною складовою гармо
нійного розвитку особистості, але відповідальне став
лення до здоров’я як соціальної цінності формується
в процесі соціального виховання, зокрема включає ре
креаційні заходи. Уява про правильний режим праці
та відпочинку, зокрема з метою ефективної фізичної
рекреації, має закладатися з дитинства в процесі тру
дового виховання, але нині поширюються явища так
званого «офісного синдрому», трудоголізму, які при
зводять до професійних деформацій та адиктивної
поведінки, профілактика яких є завданням соціально−
педагогічної діяльності.
Навіть декілька прикладів змушує шукати точки
дотику рекреації, як різнобічного явища, та соціаль
ної педагогіки, котра відповідає за соціальний роз
виток соціальних суб’єктів. Отже, інтеграція фізич
ної і духовної рекреації може за певних умов стати
необхідним інструментом саморозвитку особистості,
подолання соціальних негараздів, засобом профілак
тики та корекції девіацій у соціальному середовищі.
Безперечно, таке складне завдання має вирішувати
ся інноваційними засобами, серед яких соціально−
педагогічна анімація.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Надану роботу виконано відповідно до тематич
ного плану науково−дослідницької роботи кафедри
соціальної педагогіки Харківської державної академії
культури.
Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Метою роботи
є з’ясування можливостей по
єднання фізичного та духовного аспектів процесу
рекреації й соціально−педагогічної анімації, яка стає
механізмом активізації відновлення особистості,
що зокрема сприяє розвитку свідомого ставлення до
здоров’я, соціальної активності сучасної молоді і по
доланню соціальних негараздів цієї вікової категорії.
У цьому зв’язку сформульовані наступні завдання:
1. Дослідити наукові джерела, що стосуються про
блем рекреації, анімаційної діяльності з молоддю,
соціальної педагогіки як наукової галузі;
2. Розкрити специфіку соціально−педагогічної анімації
як механізму поєднання фізичного та соціального
вдосконалення особистості;
3. Визначити основні напрями інтеграції фізичної та
духовної рекреації в процесі здійснення соціально−
педагогічної анімаційної діяльності.
Для виконання мети і завдань використано ре
зультати досліджень вчених різних наукових галузей,
монографії, статті, аналіз літературних джерел, влас
ні дослідження з проблематики рекреаційного по
тенціалу анімаційної діяльності, а також результати
соціально−педагогічної діяльності з молоддю засоба
ми анімації.
Результати дослідження.
Констатація того, що особистість має відновлюва
тися і на цьому підгрунті гармонійно розвиватися, без
заперечна. Доречним також є твердження, що людина
як біопсихосоціальна істота не може відновлюватися і
вдосконалюватися частинами. Отже, індивіду потріб
на рекреація, як комплексний процес, що включає в
себе фізичний, психологічний, соціальний компонент.
Поняття «рекреація» (от лат. recreatio) розглядається в
контексті різних наукових досліджень [1, 4, 7, 8, 10, 14]
і в узагальненому вигляді стосовно особистості позна
чає процес відновлення фізичних, інтелектуальних та
емоційних сил. Зауважимо, що саме такий різнобічний
підхід спрацьовує в соціально−педагогічному аспекті,
оскільки тоді, коли людина поєднує фізичну і духовну
рекреацію, її життєдіяльність є гармонійною, спрямо
ваною на подальшу соціальну самореалізацію.
Рекреація має своє коріння там, де знаходяться
витоки самоусвідомлення людини себе як соціальної
істоти, яка має вдосконалюватися фізично, бути здат
ною для виконання нелегкої праці, відновлюватися
після неї. Рекреаційні елементи з давніх часів входили
до ритуалів, обрядів, свят, які ставали формами соці
ального виховання. Апогеєм у цьому сенсі стала епоха
Античності, коли проголошувалася єдність фізичної
досконалості та духовного розвитку вільних громадян
в процесі гармонізації людського існування. Саме той
період є свідченням того, що роз’єднувати ці процеси
не має сенсу. Зауважимо, що саме за античних часів
в умовах демократизації суспільних відносин акти
візувалася система соціального виховання, до якої як
елемент входила розгалужена сфера дозвілля (терми,
олімпійські ігри, театралізовані свята тощо).
Дослідники фізичної рекреації [4, 7, 8, 14] наво
дять її функції (медико−біологічну, соціально−виховну,
соціально−економічну), що уможливлює поглиблення
її розуміння як підґрунтя духовно−соціального розви
тку особистості. Важливою характеристикою рекре
аційного процесу є те, що задовольняються потреби
особистості в зміні видів діяльності, активному відпо
чинку, людина отримує задоволення від рухової актив
ності. Такий мотиваційно−емоційний аспект рекреації
пов’язує її з анімацією, зокрема у сфері дозвілля.
Дуліков, аналізуючи зарубіжні моделі дозвілля,
зважає на те, що «у зарубіжному дозвіллєзнавстві ви
користовуються два основних поняття: «дозвілля» та
«рекреація». Частіше ці поняття поєднуються в одне:
дозвіллєво−рекреаційна сфера. При цьому в понят
тя «дозвілля» вкладається здебільшого комерційно−
розважальний смисл, а в поняття «рекреація» – со
ціальний, тобто мається на увазі її некомерційний
характер та спрямування на соціально значимі цілі»
[6]. Ми підтримуємо думку автора, яка дозволяє ди
витися на процес рекреації в широкому аспекті й ви
являти її соціально−педагогічне значення.
Гаранін виокремлює рекреаційну анімацію як
окремий напрям туристичної і визначає її як напрям
дозвіллєвої діяльності, що спрямована на відновлен
ня духовних і фізичних сил людини [5]. У такому ро
зумінні рекреація розглядається дещо обмежено, але
відстежується зв’язок між можливостями активізації
фізичного та духовного потенціалу людини.
Кірсанов, розробляючи функціональну модель
дозвілля як об’єкт педагогічної діагностики, обстоює
думку про виокремлення як головної рекреаційної
функції дозвілля, оскільки з точки зору виробництва,
рекреація є відтворенням людини як робочого ресур
су, з погляду окремого індивіда – сприяння відпо
чинку, оздоровленню, реалізації особистих потреб і
інтересів [9, с.
43]. Автор зважає на те, що рекреаційні
проблеми вивчаються в контексті таких напрямів ме
дицини і психології, як психогігієна (стосовно праці,
навчання, розумової діяльності), мистецтвотерапія
(музикотерапія, хореотерапія, бібліотерапія, кольоро
терапія), природотерапія (фітотерапія, таласотерапія,
кристалотерапія, ароматерапія). На відміну від тера
пії, рекреалогія має своїм завданням оптимізувати
природний режим життя людини в соціальному, куль
турному, економічному, політичному аспектах, адже
це визначає її самопочуття і працездатність [9, с. 52].
Таким чином, підкреслюється поєднання компонентів
відновлення особистості, зокрема у фізичному і духо
вному контексті.
Сучасна соціальна педагогіка шукає шляхи гармо
нізації індивідуального та соціального розвитку осо
бистості і соціуму, а тому звертає особливу увагу на
відповідальність людини власне як за свій фізичний
і соціальний розвиток, який є складовою загального
розвитку нації. Пошук механізмів інтеграції приво
дить до новітнього явища в сучасній соціальній педа
гогіці – анімаційної діяльності. Використовуватиме
мо поняття анімації (від. лат. animation – оживлення,
одухотворення), яке позначає процес, що пов’язаний з
активізацією й гуманізацією соціального життя у його
розмаїтті, стимулюванням особистості до самороз
криття через різні види активної діяльності, зокрема
через рух, гру, мистецтво. Перш, ніж схарактеризу
вати основні напрями її реалізації з метою рекреації,
вважаємо за необхідне викласти власну наукову пози
цію стосовно сутності соціально−педагогічної аніма
ції та її взаємозв’язку з рекреацією.
Традиційно вважається, що анімація «народилася»
в дозвіллі, тобто в діяльності в межах вільного часу,
яка спрямована на задоволення потреб особистості.
Провідними ознаками дозвілля є добровільний вибір,
відсутність жорсткої регламентації, самоцінність об
раної діяльності. Серед основних функцій дозвіллєвої
діяльності, а саме, розважальної, розвиваючої, рекре
аційної, остання саме є об’єктом нашого аналізу. Тоб
то очевидний зв’язок анімації як напряму дозвілля та
рекреації як його функції.
Дозвілля включає в себе різноманітні види само
реалізації, які (в неповному переліку) назвемо з ура
хуванням зростання соціальної активності особис
тості у цьому процесі: читання, перегляд кінофільмів,
комп’ютерна гра, дискотека, колекціонування, подо
рожі, туризм, спорт, художня самодіяльність, волон
терство. Помітно, що в певному обсязі рекреаційний
потенціал наявний майже у кожному виді дозвілля, а
соціально−виховне спрямування може бути різним за
інтенсивністю. Отже у соціально−педагогічному ас
пекті поєднання анімації та рекреації має носити со
ціально позитивний характер.
Провідні українські соціальні педагоги (І. Звєрє
ва, О. Безпалько) в межах дослідження соціально−
педагогічної діяльності, зокрема в територіальній
громаді, зазначають про необхідність запровадження
анімації. І.
Звєрєва пропонує використовувати аніма
цію (соціальну) як вид діяльності соціального педаго
га в межах культурно−дозвіллєвого напряму (в одному
переліку з організацією сімейно−сусідських осеред
ків, культурно−освітньої роботи за місцем проживан
ня, фізкультурно−оздоровчого відпочинку) [16]. На
наш погляд, соціальна анімація все ж охоплює більше
проблем, ніж дозвілля, але звернення до оздоровчого
відпочинку є рекреаційним за суттю. Оскільки кожна
особистість має нести зокрема соціальну відповідаль
ність за власний фізичний і психічний стан, можли
вість взаємодіяти з іншими у сфері рекреації, висока
соціальна значущість процесу рекреації дозволяє роз
глядати її як сферу застосування анімаційної діяль
ності в соціально−педагогічному аспекті.
Вважаємо за необхідне зазначити вікові особли
вості та специфіку соціального розвитку молоді, які
впливають на рівень та якість рекреації. Традиційно
молодь визначається за віковими ознаками. Це гро
мадяни України віком від 15 до 28 років (за терміно
логією Організації Об’єднаних Націй і Всесвітньої
Організації Охорони здоров’я, особи віком від 15
до 24 років) [12, с. 149]. Наведемо, на наш погляд,
найємкіше цілісне визначення, що відбиває сутніс
ні характеристики молоді. Молодь визначається як
«соціально−демографічна група, що вирізняється на
основі сукупності вікових характеристик, особливос
тей соціального становища та зумовлених першим і
другим соціально−психологічних якостей. Молодість
як певна фаза, етап життєвого циклу – біологічно уні
версальна, але її конкретні вікові межі, пов’язаний з
нею соціальний статус та соціально−психологічні осо
бливості мають соціально−історичне походження та
залежать від суспільного ладу, культури, закономір
ностей соціалізації, притаманних даному соціуму»
[17, с.
32]. Помітно, що молодь характеризується не
лише за віковими і біологічними ознаками, але й тим
соціальним потенціалом, який молоді люди зможуть
реалізувати, активізацією соціального розвитку та
професіонального визначення. Саме молоді, на наш
погляд, притаманне прагнення урізноманітнити жит
тя, виявлення фізичної активності, залучення до но
вітніх культурних цінностей, позитивний вплив на ін
ших людей. Ці можливості можна реалізувати зокрема
через рекреацію в процесі анімаційної діяльності.
Водночас слід зважати на актуалізацію молодіжних
проблем: втрата ідеалів, життєвого оптимізму; поси
лення стану тривожності серед молоді, що пов’язано
з падінням рівня та якості життя в суспільстві; нерівні
можливості в здобутті освіти; збільшення числа мо
лоді серед безробітних; значна економічна залежність
від батьків; кризові явища в шлюбно−сімейних сто
сунках (високий рівень розлучень, сімейних конфлік
тів, обмежені можливості для поліпшення житлових
умов); низький рівень загальної культури молодих
людей; незадовільний стан здоров’я; зростання рівня
соціальних відхилень (злочинності, пияцтва, наркома
нії, проституції) [3, с.
81]. Отже, організація активної
життєдіяльності молоді через інтеграцію фізичної і
духовної рекреації має враховувати можливість подо
лання молодіжних проблем через самоактивізацію та
організацію анімації як механізму пробудження пози
тивного просоціального потенціалу.
Анімація як соціально−педагогічне явище має
власні характеристики – сприяння налагодженню вза
ємодії, одухотворюючий, консолідуючий характер,
прояв мотивованої суб’єктності особистості, виявлен
ня прихованого позитивного потенціалу, пряма участь
людини, стимуляція ініціативи та активності. У сфері
дозвілля до вказаного приєднується власна специфі
ка, зумовлена специфікою цієї сфери: вільний вибір
діяльності, цінність самої цієї діяльності, не жорстка
регламентація, реалізація всіх функцій в комплексі,
зокрема й рекреаційної.
Виходячи з вищезазначеного, можна стверджува
ти, що на сучасному етапі «анімаційна діяльність»
вийшла за межі дозвілля, що дозволило їй здобути
нові характеристики, зокрема які стосуються реаліза
ції рекреаційної функції дозвілля. Обстоюємо думку,
що анімація є показником якості соціального буття –
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


оздоровленого, одухотвореного, оживленого, творчо
го, але без фізичного, психічного, духовного здоров’я
соціальний розвиток не буде вичерпним.
Отже, соціально−педагогічна анімація – напрям
соціально−педагогічної діяльності, метою якого є про
будження, одухотворення та активізація (як наслідок
самоактивізація) суто людських сутнісних фізичних і
духовних потенцій соціальних суб’єктів, результатом
котрого є натхнення на продуктивне соціальне життя,
соціальну творчість, гармонізацію соціальних відно
син, зокрема соціальне самовиховання. На нашу дум
ку, таке трактування передбачає поєднання фізичної
та духовної рекреації, що зумовлює організацію ді
яльності з урахуванням наступних положень.
По−перше, реалізація соціально−педагогічної ані
мації відбувається відповідно до сутності соціальної
педагогіки як науки (соціальний розвиток соціальних
суб’єктів, включення в соціум, педагогізація серед
овища), але безумовно враховує специфіку розвитку
особистості як біопсихосоціальної істоти, яка потре
бує рекреації.
По−друге, соціально−педагогічна анімація тран
спонується із загальними особливостями соціально−
педагогічної діяльності (її об’єктом є людина протя
гом життя, реалізація відбувається в різних сферах
соціальної дійсності, має випереджальний характер,
сприяє створенню соціально−виховного механізму,
що зумовлює соціальний саморозвиток), але в певних
обставинах пріоритет надається рекреаційним завдан
ням (наприклад, коли є загроза втрати здоров’я, або є
необхідність комплексної реабілітації і рекреація стає
провідним її елементом).
По−третє, специфіка здійснення соціально−
педагогічної анімації враховує особливість тієї сфе
ри, в якій реалізується (дозвілля, виробнича сфера,
навчальна тощо), але наявність рекреаційного ком
понента зумовлює вибір відповідних форм її запро
вадження.
По−четверте, основною вимогою реалізації аніма
ції є дотримання провідних ознак та принципів: пряма
участь соціальних суб’єктів, активна позиція учасни
ків, емоційно−творча спрямованість, повага до кожної
особистості, емпатія та прийняття, позитивний енту
зіазм, спрямованість на вдосконалення соціального
простору різних рівнів та інші, які загалом сприяти
муть реалізації рекреаційного компонента.
По−п’яте, під час реалізації анімації в сфері до
звілля, враховуються якісні характеристики останньої
(добровільність, інтерес, рекреаційне спрямування,
розважальний характер) та можливість реалізації пе
реважно в активній груповій роботі з соціальними
суб’єктами; оскільки основним принципом рекреації
як компенсаторної сфери є чергування різних видів ді
яльності, то під час створення соціально−педагогічних
анімаційних програм враховується це завдання.
Наведені наукові позиції дозволяють поєднати фі
зичну і духовну рекреацію у єдине ціле, що виража
тиметься у відповідних формах реалізації. Головне,
для соціально−педагогічної анімації – мета, що спря
мована на реалізацію завдань соціального виховання,
зокрема розвиток культури здоров’я, формування здо
рового способу життя, профілактика соціальних від
хилень, адиктивної поведінки та інші.
Отже, для фізичної рекреації важлива анімація
через рух, ігри, фізичну активність, рухові види мис
тецтва, туристичні подорожі, а для духовної – спіл
кування, допомога, емпатійне включення, соціальний
оптимізм, то інтеграція надає можливості застосову
вати комбіновані формі соціально−педагогічної аніма
ції: соціальний квест, подієвий туристичний маршрут,
спортивно−розважальні вікторини, театралізація про
блем, що висвітлюють недостатність фізичної актив
ності, флеш−моб, спрямований на популяризацію фі
зичної культури та інше.
Висновки
1. Фізична і духовна рекреація можуть інтегруватися
під час планування і реалізації соціально−
педагогічної анімації як напряму соціально−
педагогічної діяльності. Таке поєднання уможли
вить інтенсифікацію подальшого особистісного і
соціального розвитку сучасної молоді.
2. Соціально−педагогічна анімація – напрям
соціально−педагогічної діяльності метою якого є
пробудження, одухотворення та активізація (як
наслідок самоактивізація) суто людських сутнісних
фізичних і духовних потенцій соціальних суб’єктів,
результатом котрого є натхнення на продуктивне
соціальне життя, соціальну творчість, гармонізацію
соціальних відносин, зокрема соціальне самови
ховання. Таке трактування передбачає поєднання
фізичної та духовної рекреації.
3. В процесі здійснення анімаційної діяльності засто
совуються комплексні методи активізації сучасної
молоді до фізичної активності та соціальної
творчості. Непримусовий характер анімації має
мотивувати представників нової генерації до
відповідального ставлення до власного фізичного
здоров’я, як базового елемента продуктивного
особистісного і соціального розвитку. Оскільки той,
хто робить ставку на здоров’я молоді – піклується
про здоров’я суспільства.
Перспективами
досліджень є подальша розроб
ка методологічних і методичних основ соціально−
педагогічної анімації з урахуванням її рекреаційних
можливостей. Передбачається розробка, реалізація
та оцінка ефективності соціально−педагогічних про
грам анімації в сфері дозвілля молоді. Зокрема пошук
стратегії мотивування нової генерації до активних дій
в соціальному середовищі з метою оздоровлення під
ростаючого покоління та сприяння їх фізичному і ду
ховному вдосконаленню.
Література:
Андрєєва О.В. Технологія розробки рекреаційно−оздоровчих
програм у літньому оздоровчому таборі / О.В.Адрєєва, А.В. Гак
ман // Слобожанський науково−спортивний вісник. – 2011. – №
Безпалько О.В. Організація соціально−педагогічної роботи
з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико−
методичні основи : Монографія / О.В.Безпалько. – К., Науковий
світ. – 2006. – 363 с.
Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. На
вчальний посібник / О.В.Безпалько. – К., Центр навчальної
літератури. – 2003. – 134с.
Выдрин В.М. Физическая рекреация – вид физической культуры
/ В.М.Выдрин, А.Д. Джумаев // Теория и практика физической
культуры, 1989. – № 8. – С.22−24.
Гаранин Н. И., Булыгина И. И. Менеджмент туристской и гости
ничной анимации. – М., Советский спорт. – 2004. – 127 с.
Дуликов В.З. Социально−культурная работа за рубежом : учеб.
пособ.. – М., МГУКИ. – 2003. – 68 с.
Зайцев В.П. Рекреация как научная дисциплина и ее историче
ские аспекты / В.П.Зайцев, С.С.Ермаков, С.В.Манучарян, И.А.
Федяй // Педагогіка, психологія та медико−біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту, 2012. – № 12. – С. 46−52.
Зайцев В.П. Физическая рекреация в структуре активного отды
ха студентов / В.П.Зайцев, С.С.Ермаков, П.Кристоф // Физиче
ское воспитание студентов, 2011. – № 1. – С.68−77.
Кірсанов В.В. Теоретико−методологічні та методичні засади
педагогічної діагностики організації дозвілля. Монографія /
В.В.Кірсанов. – К., Альтпресс. – 2006. – 352 с.
Кравцова О.О. Рекреаційні технології у структурі соціально−
гуманітарних технологій / О.О.Кравцова // Вісник державної академії
керівних кадрів культури і мистецтв, 2012. – № 3. – С.88−93.
Лесина Т.М. Соціально−педагогічні умови стимулювання
11.
майбутніх соціальних педагогів до анімаційної діяльності : Дис...
канд. наук: 13.00.05 «Соціальна педагогіка». – 2009. – 253 с.
Методичний посібник з надання дружніх послуг для молоді / за
ред. І.М.Пінчук, В.А. Сановської. – К. – 2003. – 160 с.
Рижанова А.О. Розвиток соціальної педагогіки в
соціокультурному аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. сту
пеня докт. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» /
А.О. Рижанова. ─ Луганськ. – 2005. ─ 44 с.
Скрипник Л.В. Фізична рекреація у сфері дозвілля української
молоді / Л.В.
Скрипник, Г.М.
Чепурда // Природа Західного
Полісся та прилеглих територій, 2012. – № 9. – С. 370−374.
Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф.
І.Д.Звєрєвої. – К., Центр учбової літератури. – 2008. – 336 с.
Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник / за заг. ред.
І.Д.Звєрєвої. – К., Центр навчальної літератури. – 2006. – 316 с.
Социология молодежи : учебник / под ред. В.Т.Лисовского. –
СПб, Изд−во С−Петербургского ун−та. – 1996. – 460 с.
Hardman K. The Situation of Physical Education in Schools: A
European Perspective // Human movement, 2008. – vol. 9 (1). – pp.
Mavrovouniotis F. Inactivity in Childhood and Adolescence: A
Modern Lifestyle Associated with Adverse Health Consequences //
Sport Science Review, 2012. – vol.3 – 4. – pp. 75−99.
Merwe J. H. Locating opportunities for outdoor action and adventure
recreation and tourism in the Western Cape, South African Journal
for Research in Sport // Physical Education and Recreation, 2012. –
References:
Andrieieva O.V., Gakman A.V.
Slobozhans’kij naukovo−sportivnij
[Slobozhansky scienti�c and sport bulletin], 2011, vol.4,
Bezpal’ko O.V.
Organizaciia social’no−pedagogichnoyi roboti z
dit’mi ta moloddiu u teritorial’nij gromadi
[Organization of social−
pedagogical work with children and youth in territorial communities],
Kiev, Scienti�c World, 2006, 363 p.
Bezpal’ko O.V.
Social’na pedagogika v skhemakh i tabliciakh
[Social
pedagogy in schemes and tables.], Kiev, Center of the educational,
Vydrin V.M., ∆zhumaev A.∆.
Teoriia i praktika �zicheskoj kul’tury
Garanin N. I., Bulygina I. I.
Menedzhment turistskoj i gostinichnoj
[Management of touristic and hotel animation], Moscow,
∆ulikov V.Z.
Social’no−kul’turnaia rabota za rubezhom
[Social−
cultural work abroad], Moscow, MSUCA Publ., 2003, 140 p.
Zajcev V.P., Iermakov S.S., Manucharian S.V., Fediaj I.A.
psihologia ta mediko−biologicni problemi �zicnogo vihovanna i sportu
[Pedagogics, psychology, medical−biological problems of physical
Zajcev V.P., Iermakov S.S., Prusik Kr.
Fiziceskoe vospitanie studentov
[Physical Education of Students], 2011, vol.1, pp.68−77.
Kirsanov V.V.
Teoretiko−metodologichni ta metodichni zasadi
pedagogichnoyi diagnostiki organizaciyi dozvillia
methodological and methodical principles of pedagogical diagnosis
of leisure organization], Kiev, Altpress, 2006, 352 p.
Kravcova O.O.
Visnik derzhavnoyi akademiyi kerivnikh kadriv
kul’turi i mistectv
[Bulletin of the State Academy of Culture and Arts],
Lesina T.M.
11.
Social’no−pedagogichni umovi stimuliuvannia
majbutnikh social’nikh pedagogiv do animacijnoyi diial’nosti
pedagogical conditions of future social pedagogues stimulation
Pinchuk I.M., Sanovs’kaya V.A.
Metodichnij posibnik z nadannia
druzhnikh poslug dlia molodi
[Methodical manual on providing
friendly services for youth], Kiev, 2003, 160 p.
Rizhanova A. O.
Rozvitok social’noyi pedagogiki v sociokul’turnomu
[∆evelopment of social pedagogics in sociocultural aspect],
Skripnik L.V., Chepurda G.M.
Priroda Zakhidnogo Polissia ta
prileglikh teritorij
[Nature of Western Polissya and nearby territories],
Zvierieva I.∆.
Social’na pedagogika
[Social pedagogy], Kiev,
Zvierieva I.∆.
Social’na pedagogika: teoriia i tekhnologiyi
[Social
pedagogy: theory and technologies], Kiev, Center of the educational,
Lisovskij V.T.
Sociologiia molodezhi
[Youth sociology], Sankt
Petersburg, SPSU Publ., 1996, 460 p.
Hardman K. The Situation of Physical Education in Schools: A
Mavrovouniotis F. Inactivity in Childhood and Adolescence: A
Modern Lifestyle Associated with Adverse Health Consequences,
Merwe J. H. Locating opportunities for outdoor action and adventure
recreation and tourism in the Western Cape, South African Journal
for Research in Sport,
Physical Education and Recreation
, 2012, vol.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Информация об авторе:
Максимовская Наталья Александровна:
Харьковская государственная академия культуры; Бурсацкий спуск
4, г. Харьков, 61004, Украина
Maksimovskaya N.A.:
[email protected]; Kharkiv State Academy
of Culture; Bursackii uzviz, 4, Kharkiv, 61004, Ukraine
Цитируйте эту статью как:
Максимовська Н.О.
Інтеграція фізичної і духовної рекреації молоді
в процесі соціально−педагогічної анімації // Педагогіка,
психологія та медико−біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту. – 2013. – № 4. – С. 41−46. doi:10.6084/m9.�gshare.691015
Cite this article as:
Maksimovskaya N.A. Integration of
physical and spiritual recreation of youth in the socio−educational
Pedagogics, psychology, medical−biological problems of
physical training and sports,
2013, vol.4, pp. 41−46. doi:10.6084/
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Дата поступления в редакцию: 16.01.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
Методика технической подготовки футболистов на этапе
предварительной базовой подготовки
Матяш В.В.
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
Анотации:
Рассмотрен вопрос технической подго−
товки футболистов. Выявлено, что про−
цент брака при выполнении технических
элементов достаточно высокий у фут−
болистов разных возрастных категорий.
В основном эксперименте принимало
участие 44 футболиста. В исследовании
использованы данные тестирования по
технической подготовке юных футбо−
листов 10−11 лет. Выявлено, что учеб−
ные программы разных авторов (кроме
французских) предлагают изучать каж−
дый технический приём отдельно в раз−
ной последовательности. Разработана
методика технической подготовки в го−
дичном цикле на этапе предварительной
базовой подготовки с учетом последова−
тельности технических приемов. Уста−
новлено, что соотношение ошибок сни−
зилось с 42 (90%) до 14 (58%). Показано,
что углубленное обучение футболистов
10−11 лет характеризуется объединени−
ем нескольких приемов. Выявлено до−
стоверное улучшение технической под−
готовленности юных футболистов.
Матяш В.В. Методика технічної під−
готовки футболістів на етапі попере−
дньої базової підготовки.
Розглянуто
питання технічної підготовки футболіс−
тів. Виявлено, що відсоток браку при
виконанні технічних елементів досить
високий у футболістів різних вікових ка−
тегорій. В основному експерименті бра−
ло участь 44 футболіста. У дослідженні
використані дані тестування з технічної
підготовки юних футболістів 10−11 років.
Виявлено, що навчальні програми різ−
них авторів (крім французьких) пропо−
нують вивчати кожен технічний прийом
окремо в різній послідовності. Розробле−
но методику технічної підготовки в річ−
ному циклі на етапі попередньої базової
підготовки з урахуванням послідовності
технічних прийомів. Встановлено, що
співвідношення помилок знизилося з 42
(90%) до 14 (58%). Показано, що погли−
блене навчання футболістів 10−11 років
характеризується об'єднанням декіль−
кох прийомів. Виявлено достовірне по−
ліпшення технічної підготовленості юних
футболістів.
Matyas V.V. Method of technical
training of football players during
pre−basic training.
The question
of technical training football players
is considered. Revealed that
the percentage of defects in the
performance of technical elements of a
good at football players of different ages.
In the main experiment participated
44 players. The study used data from
testing of technical training young
players 10−11 years. It was revealed
that the curricula of different authors
(except the French) offer to study
each technique separately in different
sequences. The technique of technical
training in the annual cycle during the
pre−basic training, taking into account
the sequence of techniques. Found
that the ratio error decreased from 42
(90%) and 14 (58%). It is shown that in−
depth training players 10−11 years are
characterized by combining several
techniques. A signi�cant improvement
in the technical readiness of young
Ключевые слова:
техника, подготовка, футболисты,
методика.
техніка, підготовка, футболісти, ме
тодика.
technology, training, players,
Введение.
Многолетняя тренировка юных игроков рассма
тривается как неотъемлемая составляющая всей си
стемы подготовки спортсменов, подчиняется соответ
ствующим установкам и, в том числе, направленности
к высшим достижениям [3,5] .
Ведущие тренеры и специалисты по футболу от
мечают недостаточно высокий уровень технической
подготовленности выпускников ДЮСШ по футболу,
значительно уступающий возросшим требованиям
современного футбола. Далеко не каждому выпускни
ку спортивных школ, приглашенному в команды ма
стеров, удается соответствовать уровню технического
мастерства игроков команд мастеров [1, 2, 9, 10].
Многие ученые, такие как: [4−8] занимались вопро
сом совершенствованием технической подготовлен
ности юных футболистов, но работ по совершенство
ванию процесса технической подготовки футболистов
10−11 лет на этапе предварительной базовой подготов
ки выявлено недостаточно, поэтому данная тема явля
ется актуальной.
Работа выполнена по плану НИР Днепропетров
ского государственного института физической куль
туры и спорта.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы –
разработать и экспериментально
обосновать методику технической подготовки в го
дичном цикле на этапе предварительной базовой под
готовки с учетом совершенствования последователь
© Матяш В.В., 2013
ности технических приемов, а также их сочетаний
при углубленном обучении футболистов 10−11 лет.
Методы и организация исследования:
в данной ра
боте использовались следующие методы исследования:
анализ и обобщение литературных источников; социо
логический опрос, педагогическое наблюдение (оцен
ка эффективности соревновательной деятельности
футболистов путем анализа статистических протоко
лов игр); педагогическое тестирование; исследование
психофизиологических показателей, педагогический
эксперимент, методы математической статистики. Ис
следования проводились на базе ДЮСШ, СДЮШОР и
общеобразовательной средней школы №73 г. Днепро
петровска с детьми 10−11 лет. В основном эксперименте
принимало участие 44 футболиста экспериментальной
(22 спортсмена) и контрольной (22 спортсмена) групп.
Эксперимент длился 1 год с сентября 2010 года по ав
густ 2011 год. По окончанию эксперимента дети двух
групп были подвергнуты повторному тестированию. В
эксперименте контрольная группа работала согласно
программе ДЮСШ для группы начальной подготовки
пятого года обучения, а экспериментальная − по разра
ботанной нами методике.
Результаты исследования.
Предложенная методика реализовывалась на осно
ве дидактических и специфических принципов (часть
которых предусматривается программой ДЮСШ):
научности, систематичности, последовательности,
сознательного отношения к занятиям, активности,
самостоятельности, наглядности, доступности, инди
видуализации; разнообразия и новизны, направленно
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


сти на достижение высоких результатов, соотношение
норм времени в различных занятиях общего времени
режима дня юного спортсмена, постепенного роста
нагрузок в течение года, единства общей и специаль
ной подготовки, оптимизации соотношения трениро
вочных средств в течение года.
Разработанная нами методика технической подго
товки для экспериментальной группы учитывала резуль
таты предварительного исследования, что в соревнова
тельной деятельности спортсменов на разных этапах
многолетней подготовки зачастую ошибки происходили
во время сочетаний таких технических приемов, как: ве
дение мяча – передача, ведение мяча – обводка – удар,
ведение – остановка мяча, передача−остановка мяча –
передача, передача – удар ногой, игра головой – удары
головой, отбор мяча – передача, обманные движения
(финты) – удар ногой, обманные движения (финты) –
передача, вбрасывания мяча из−за боковой линии.
Основными подходами в предложенной техниче
ской подготовке были:
перераспределение соотношения часов и содержа
ния в каждом месяце годичного цикла (с сохранени
ем количества часов на год);
постепенное увеличение времени тренировок
(в течение сентября−октября – 3 тренировочных дня
в неделю, ноября−марта – 4 тренировочных дня в не
делю, апреля−мая – 5 тренировочных дня в неделю,
июнь−август 6 тренировочных дней в неделю);
разработанная нами последовательность предла
гает обучение приёмам не только отдельно, но и с
объединением нескольких приёмов, которые слитно
выполняются во время игры, что дает возможность
быстрее и лучше овладеть ими. Ещё мы учитывали
технический брак во взаимосвязи, то есть напри
мер, после плохой передачи следует плохой приём
мяча, после плохого приёма следует плохое веде
ние, обводка или удар, то есть
почти все техниче
ские элементы во время игры выполняются слитно
и большинство ошибок возникает именно в момент
перехода от одного действия к другому;
инновационные подходы к планированию и исполь
зования физических упражнений, применяемых в
технической подготовке юных футболистов (разра
ботка тренировочных блоков).
Особенностью методики была разработка трени
ровочных блоков по технической подготовке с ис
пользованием:
тренировочных блоков на освоение юными футбо
листами техники сочетания приемов: ведение мяча
– передача, ведение мяча – обводка – удар; передача
– прием – передача; игра головой – удары головой
–отбор мяча−ведение; ведение – обманные движе
ния (финты); остановка мяча – удар;
вбрасывание
мяча из−за боковой линии;
тренировочных блоков на развитие психомоторных
качеств (оперативной памяти; моторной реакции,
реакции на движущийся объект и т.п.);
подвижных игр на закрепление овладения техниче
скими приемами и их сочетаниями;
подвижных игр на сопряженное закрепление техни
ческих приемов и развитие физических качеств.
В условиях педагогического эксперимента уста
новлено, что существует статистическая взаимосвязь
между результатами технической подготовленности
и специальными физическими качествами на слабом
(r 0,32−0,48 при р <0,05), среднем (r 0,50 − 0,69 при р
<0,01) и сильном уровне (r 0,070−0,86 при р <0,01).
Выявлено, что в экспериментальной группе уро
вень техники игры по тестам программы ДЮСШ до
стоверно выше, чем в контрольной, о чем свидетель
ствует расчетное t−Стьюдента (t 5,810−11,222), что
свидетельствует об эффективности использования
тренировочных блоков по технической подготовке. Ре
зультаты исследования в контрольной и эксперимен
тальной группах (при р<0,05−0,001) свидетельствуют
о статистически значимых различиях между показате
лями технической подготовленности (табл.1.).
В экспериментальной группе результаты тестов
(обводка стоек на время, комплекс с мячом, бег 30м с
ведением мяча) улучшились до уровня выше нормы,
а по тестам (удар по мячу на дальность, (вбрасывание
мяча из−за боковой линии, жонглирование) повысился
до уровня нормы. У контрольной группы показатели
тоже стали лучше, но не настолько, чтобы повыситься
на уровень выше по сравнению с исходным, поэтому
почти все показатели были на уровне ниже нормы и
только по двум тестам отвечали норме
Надо отме
тить, что в экспериментальной группе коэффициент
вариации после эксперимента существенно снижа
ется до 5,70−11,20% при том, что до начала занятий
он составлял более 60,7%. Данные результаты свиде
тельствуют о большей однородности результатов, чем
до начала эксперимента. В контрольной группе как
до эксперимента (от 20,90% до 72,60%), так и после
коэффициент вариации имеет широкий диапазон (от
Кроме того, важно отметить, что улучшились не
только временные и количественные показатели по
тестам, но их выполнение стало более качественным
в экспериментальной группе, чем в контрольной. В
таблице 2. представлено процентное соотношение
футболистов, которые допускали характерные ошиб
ки при выполнении тестов до и после внедрения раз
работанной нами методики.
Во время проведения эксперимента велась це
ленаправленная работа над устранением ошибок в
экспериментальной группе, применялся групповой и
индивидуальный подход, при обучении технических
приемов и их сочетаний. Так например: при выполне
нии теста «Комплекс с мячом
характерными ошиб
ками у юных спортсменов были отмечены: остановка
после каждого технического приема, скорость выпол
нения технического приема невысокая, плохой пере
ход от одного технического приема к другому.
Такие ошибки во время игры приводят к тому,
что: теряется синхронность в последовательном вы
полнение комплекса, игрок акцентрирует внимание
на одном техническом приеме, теряется контроль над
Таблица 1
Показатели технической
подготовленности юных футболистов 10−11 лет
до и после эксперимента контрольной и экспериментальной
групп
Контрольный тест
Этап экспери
мента
Показатели
V %
КГЭГКГЭГКГЭГКГЭГ
Удар по мячу на даль
ность (м)
до22,9024,803,893,5718,8014,40
после29,6036,704,803,1821,6011,50
Вбрасывание мяча из−за
боковой линии (м)
до9,8010,801,901,4920,9013,80
р > 0,05 (t 2,11)
после10,212,701,301,4314,6011,20
Обводка стоек на время
до20,6019,902,802,2312,2011,20
после19,9018,402,602,1911,6011,70
Комплекс с мячом (с)
до7,808,001,200,9016,4011,30
после7,506,800,770,7411,8012,80
Жонглирование
(количество набиваний)
до18,721,113,612,872,660,7
после22,931,2016,9015,5062,9053,10
Бег 30м с ведением
до6,166,040,500,347,965,70
11,22
после6,035,760,551,009,4017,50
Таблица 2
Сравнение количества футболистов, допускающих характерные ошибки при выполнении тестов до и после
эксперимента
Характерные ошибки при выполнении тестов
Количество спор
тсменов (%)
до эксперимента
Количество спортсме
нов (%) после экспери
мента
КЭКЭ
Удар по мячу на дальность
Направление разбега не совпадает с направлением удара40404510
Опорная нога поставлена сов сем рядом с мячом
60605525
Опорная нога поставлена слишком далеко от мяча
40404020
Вбрасывание мяча из−за боковой линии
При вбрасывании мяч не занесен за голову
60607020
Вбрасывание совершено одной рукой
40404030
Мяч еще не выпущен из рук, а нога уже оторвалась от
70655540
Обводка стоек на время
Игрок ведет, наклонив голову вниз
70708550
При ведении по мячу наносятся слишком сильные удары−
толчки
70707050
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


мячом. Данные ошибки мы пытались устранить при
помощи упражнений, предложенных нами блоках
упражнений, с учетом выделенных нами «акцентов»
на исправление ошибок (табл. 3.)
Таким образом, результаты наших исследований
позволили заключить следующее. По современным
представлениям, наиболее эффективными методами
являются такие, которые близки по структуре к со
ревновательным упражнениям и моделируют в мо
мент их выполнения степень мышечного напряжения
и структурную особенность техники выполняемого
движения, адекватную соревновательным нагрузкам.
В контрольной группе не велось детальное устра
нение ошибок, из−за чего они полностью не были лик
видированы, также на них могли повлиять дефекты
обучения: ошибочное обучение технике выполнения,
методические ошибки обучения, перенос неадекват
ного навыка, также неуверенность и страх при вы
полнении, затяжной переход от одного технического
приема к другому.
В экспериментальной группе предложенная ме
тодика обучения показала себя с положительной сто
роны, всесторонне влияя на эффективность выполне
ния технических приемов.
Процентное соотношение
ошибок снизилось с 42−90% до 14−58%, в контрольной
группе − 43−85% при конечном тестировании (табл.2.).
В процессе обучения движениям и совершенствования
техники их выполнения постоянно возникают ошиб
ки. Их своевременное выявление и устранение причин
возникновения в значительной мере обусловливают
эффективность процесса обучения технике футбола.
Выводы.
Результаты личных исследований свидетельствуют
о том, что предлагаемая методика обучения элементам
техники игры в футбол, была улучшена за счет целена
правленной последовательности при обучении, правиль
ного подбора подготовительных упражнений и развития
двигательных качеств необходимых при их выполнении.
Все эти факторы позволили ускорить и качественно осу
ществить процесс обучения и совершенствования эле
ментов техники игры на занятиях футболом.
Таким образом, полученные результаты свиде
тельствуют об эффективности разработанной методи
ки для юных футболистов, поскольку эффективность
дальнейшей игровой деятельности футболистов за
висит от уровня их технической подготовленности и
способности к слитному выполнению технических
приемов, что в полной мере подтвердили результаты
нашего исследования.
Комплекс с мячом
Остановка после каждого технического приема
80857045
Скорость выполнения технического приема невысокая75755535
Плохой переход от одного технического приема к другому
60556020
Жонглирование
Чрезмерное напряжение стопы при касании с мячом80
806030
Бег 30м с ведением мяча
Игрок ведет мяч, наклонив голову вниз
907045
При ведении по мячу наносятся слишком сильные
удары−толчки
705020
Взгляд постоянно прикован к мячу
404545
Таблица 3
Анализ ошибок при выполнении теста «комплекс с мячом»
Технические ошибки
Последствия ошибок
Акценты при исправлении оши
Остановка после каждого техни
ческого приема
Теряется синхронность в последо
вательном выполнение комплекса
Упражнения на сочетание
Скорость выполнения техниче
ского приема невысокая
Игрок акцентрирует внимание на
одном техническом приеме
Выполнение приемов на большой
скорости, скрытно и внезапно
Плохой переход от одного техни
ческого приема к другому
Теряется контроль над мячом
Упражнения с конкретной по
становкой цели, упражнения в
выполнение отдельных техниче
Продолжение табл. 2
Литература:
Золотарев А.П. Структура и содержание многолетней подготов
ки спортивного резерва в футболе : автореф. дис . д−ра пед. наук:
13.00.04. – Краснодар. – 1997. – 44 с.
Sneyers Jozef. Soccer training an announce programmе / Jozef
Овраменко В.Г. Футбол. Навчальна робоча для ДЮСШ та
СДЮСШОР / В.Г.Овраменко, О.Є.Бабарико, В.І. Гончаренко,
Бойченко С. Взаимосвязь ловкости с техническим мастерством
футболистов // Теория и методика физического воспитания и
спорта, 2005. – № 2. – С. 3−5.
Голомазов С. Причины технического брака / С. Голомазов,
Б. Чирва // Методические разработки для слушателей ВШТ. –
Вып.7. – М., РГАФК. – 1998. – 51 с.
Дулібський А. В. Техніко−тактична підготовка юних футболістів /
А.В. Дулібський, И. Г. Фалес // Науково−методичний (технічний)
комітет Федерації футболу України. – К. – 2001. – С. 61−65.
Костюкевич В.М. Теоретичні та методичні основи моделювання
тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту. – Ав
тореф. дис… докт.наук з ФВіС: спец. 24.00.01 «Олімпійський
та професійний спорт» / В.М. Костюкевич. – К. – 2012. – 41 с.
Максименко И. Контроль физической и технической подготов
ленности футболистов в спортивных секциях школ и ДЮСШ/
И.Максименко // Спортивний вісник Придніпров`я, 2004. – №
Maksymenko I. G. Footzal : the testing of structure of young players
physical state / I. G. Maksymenko // Спорт и наука : издание на на
ционалната спортна академия за младежта и спорта, Българския
Съюз за физическата культура и спорт, Българския Олимпийски
Комитет. – София. – 2008. – № 6. – С. 126–131.
Hortal L. Prediction factors of athletic performance in elite por
tuquese soccer players / L. Hortal, L. Cuncha, C. Rio // Science and
References:
Zolotarev A.P.
Struktura i soderzhanie mnogoletnej podgotovki
sportivnogo rezerva v futbole
[The structure and content of the long−
term training of sports reserve in football], ∆okt. ∆iss., Krasnodar,
Soccer training an announce programmе
Ovramenko V.G., Babariko O.Ie., Goncharenko V.I., ∆zhus O.N.
Futbol. Navchal’na robocha dlia ∆IUSSH ta S∆IUSSHOR
[Football.
Educational work for CYSS and CYSSOR], Кiev, 2003, 103 p.
Bojchenko S.
Teoriia i metodika �zichnogo vikhovannia i sportu
[Theory and methods of physical education and sport], 2005, vol. 2,
Golomazov S., Chirva B.
Metodicheskie razrabotki dlia slushatelej
[Methodological developments for students HST], vol.7,
Мoscow, RSAPC, 1998, 51 p.
∆ulibs’kij A.V., Fales I.G.
Tekhniko−taktichna pidgotovka iunikh
[Technical and tactical training of young players], Кiev,
Kostiukevich V.M.
Teoretichni ta metodichni osnovi modeliuvannia
trenuval'nogo procesu sportsmeniv igrovikh vidiv sportu
[Theoretical
and methodological basis of simulation training process of athletes
playing sports], ∆okt. ∆iss., Кiev, 2012, 41 p.
Maksimenko I.
Sportivnij visnik Pridniprov’ia
[∆nipro Sports
Maksymenko I. G. Footzal: the testing of structure of young players
physical state.
Sport i nauka
[Sports and Science], 2008, vol.6, pp.
Hortal L., Cuncha L., Rio C. Prediction factors of athletic
performance in elite portuquese soccer players.
Science and Sport
Информация об авторе:
Матяш Вадим Владимирович:
[email protected]; Днепропе−
тровский государственный институт физической культуры и спорта;
ул. Набережная Победы, 10, г.
Днепропетровск
, 49094, Украина.
Matyas V.V.:
[email protected]; ∆nepropetrovsk State Institute
of Physical Culture and Sport; Victory Quay str. 10, ∆nepropetrovsk,
Цитируйте эту статью как:
Матяш В.В. Методика техниче
ской подготовки футболистов на этапе предварительной базовой
подготовки // Педагогіка, психологія та медико−біологічні про
блеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 4. – С. 47−51.
Cite this article as:
Matyash V.V. Method of technical training of
football players during pre−basic training.
Pedagogics, psychology,
medical−biological problems of physical training and sports
, 2013,
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Дата поступления в редакцию: 14.02.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Технологія формування позитивного ставлення до занять
фізичною культурою студентів спеціальних медичних груп
Мухамед’яров Н.Н.
Кримський інженерно−педагогічний університет
Анотації:
Визначені ефективні етапи техноло−
гії формування позитивного ставлен−
ня до занять фізичною культурою
у студентів спеціальних медичних
груп: стимулюючо−мотиваційний,
гносеологічно−інформативний,
змістовно−процесуальний,
аналітико−корегуючий. Запропо−
новані спеціальні засоби: лекції,
семінарські заняття, аналіз статей,
міні−конференції, оздоровчі мето−
дики, спортивні ігри, міні−змагання,
діагностичні бесіди, анкетування,
аналіз даних журналу відвідування
занять для кожного етапу техноло−
гії. Виділені критерії сформованості
позитивного ставлення до занять
фізичною культурою: теоретичні та
практичні. Сформовані групи для
проведення дослідження: експери−
ментальна та контрольна. Проана−
лізовані результати впровадження
технології. Доведена ефективність
запропонованої технології та засобів
формування позитивного ставлення
до занять фізичною культурою у сту−
дентів спеціальних медичних груп.
Мухамедьяров Н.Н. Технология формиро−
вания позитивного отношения к занятиям
физической культурой у студентов специ−
альных медицинских групп.
Определены эф−
фективные этапы технологии формирования
положительного отношения к занятиям физиче−
ской культурой у студентов специальных меди−
цинских групп: стимулирующе−мотивационный,
гносеологически−информативный, содержа−
тельно−процессуальный, аналитико−корректи−
рующий. Для каждого этапа технологии пред−
ложены специальные средства: лекции,
семинарские занятия, анализ статей, мини−
конференции, оздоровительные методики,
спортивные игры, мини−соревнования, диагно−
стические беседы, анкетирование, анализ дан−
ных журнала посещения занятий. Выделены
критерии сформированности положительного
отношения к занятиям физической культурой:
теоретические и практические; сформированы
группы для проведения исследования: экспе−
риментальная и контрольная. Проанализиро−
ваны результаты внедрение технологии, дока−
зана эффективность предложенной технологии
и средств формирования положительного от−
ношения к занятиям физической культурой у
студентов специальных медицинских групп.
Mukhamediarov N.N. Technology
of forming a positive attitude
to physical training students of
special medical group.
∆e�ned
effective technology stages of
forming a positive attitude towards
physical education of students in
special medical groups, stimulate
motivation, epistemologically,
informative, content−procedural,
analytical and adjustment. For
each stage technology offered
special tools: lectures, seminars,
analysis articles, mini conference on
improving technique, racing games,
mini−competitions, diagnostic
interviews, questionnaires, analysis
of log data on attendance. Selected
criteria forming positive attitudes
towards physical education:
theoretical and practical, formed
groups for research: experimental
and control, analyzed results
introduction of technology, ef�ciency
of the proposed technology and
means forming a positive attitude
towards physical education students
Ключові слова:
здоров’я, особистість, мотивація,
технологія, засоби.
здоровье, личность, мотивация, технология,
средства.
health, personality, motivation,
technology, tools.
Вступ.
Здоров’я – це перша і найважливіша потреба люди
ни, що визначає здатність її до праці, забезпечує її гар
монійний розвиток. Воно є нагальною передумовою
пізнання навколишнього світу, самоствердження і щас
тя людини. На жаль, застосування цього положення в
процесі формування позитивного ставлення до занять
з фізичної культури у студентів зі спеціальних медич
них груп на сучасному етапі стає проблематичним у
зв’язку з недостатнім усвідомленням ними позитивно
го значення фізичного навантаження. Тому стає акту
альною розробка технології формування позитивного
ставлення до занять фізичною культурою. Аналіз рівня
здоров’я, зроблений у працях О.Вакуленко, А.Дубогай,
С.Лапаєнко, Л.Сущенко та інших [2, 4, 5, 9, 10], до
зволяє зробити висновок, що низький рівень здоров’я
молоді має низку конкретних причин, серед яких: від
сутність пріоритету здоров’я та мотивації на здоровий
спосіб життя і культуру здоров’я; конфлікти в родині;
незадовільна організація харчування у дитинстві, під
вищення кількості захворювань; санітарно−гігієнічні
проблеми, а також незадовільненість організацією
навчального процесу. Тому проблема формування по
зитивного ставлення до занять з фізичної культури у
студентів зі спеціальних медичних груп потребує окре
мого, детальнішого дослідження.
Дослідження виконується у рамках теми «Теоретич
ні засади і методичні умови розвитку фізичного та пси
© Мухамед’яров Н.Н., 2013
хологічного потенціалу студентів» (затверджено вченою
радою РВНЗ КІПУ протокол № 6 від 28 січня 2013 р.)
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження
– визначити ефективні ета
пи технології формування позитивного ставлення до
занять фізичною культурою у студентів спеціальних
медичних груп; виділити критерії ефективності тех
нології; проаналізувати результати впровадження.
Результати дослідження.
Мотивація до формування потреби в здоров’ї – це
спонукання молоді до дії, спрямованої на зміцнення
та збереження здорового самопочуття [8]. Формуван
ня позитивного ставлення до занять з фізичної куль
тури – це комплекс впливів на особистість з метою
створення усталеної мотивації на активне залучення
до світу фізичної культури.
Розроблена нами технологія формування позитив
ного ставлення до занять фізичною культурою у сту
дентів спеціальних медичних груп має наступні етапи.
Стимулюючо−мотиваційний етап передбачає сти
мулювання студентів до усвідомлення прерогатив міц
ного фізичного здоров’я, мотивування до оволодіння
навичками виконання фізичних вправ. Засоби, які ми
використовували на даному етапі: бесіди, розповіді,
аналіз проблемних ситуацій. На жаль, багато виклада
чів фізичної культури не приділяють достатньо уваги
даному етапу. А відсутність сталої мотивації у студен
тів приводить до пасивності при заняттях фізичною
культурою. Особливо це стосується саме студентів зі
спеціальних медичних груп, які мають різний «комп
лекс» захворювань і не мають достатньої мотивації до
занять фізичною культурою.
Для реалізації гностично−інформативного етапу
було організовано семінарські заняття для ознайом
лення з базовими основами фізичного здоров’я, обго
ворення проблемних питань з метою визначення мож
ливостей поліпшення стану здоров’я. Представлені
альтернативні оздоровчі методики.
Основні ідеї етапу спираються на гуманістичні кон
цепції минулого і насамперед на ті, котрі подарувала
світу Древня Греція. До цього числа відноситься філо
софія олімпізма та пов’язана з нею ідея чесного, шля
хетного, лицарського суперництва в змаганнях спортс
менів на Олімпійських іграх. Вони були головною
спортивною подією всіх часів і народів. Кожні Олім
пійські ігри перетворювалися у свято для народу, свого
роду конгрес для правителів і філософів, конкурс для
скульпторів і поетів. Олімпіади звеличували людей,
тому що відбивали світогляд, на першому місті у якому
були культ досконалості духу та тіла, ідеалізація гармо
нійно розвитої людини – мислителя й атлета [3, 7].
Змістовно−процесуальний етап передбачав залучен
ня студентів до занять фізичною культурою через спор
тивні ігри, імпровізовані «олімпійські змагання» та ово
лодіння вправами оздоровчих альтернативних методик.
На думку К. Абульханової−Славської, за допомо
гою активності людина вирішує питання про узго
дження, порівняння об’єктивних і суб’єктивних фак
торів діяльності [1].
Аналітико−коригуючий етап дозволив здійснювати
аналіз та корекцію результатів впровадження техноло
гії формування позитивного ставлення до занять фізич
ною культурою студентів спеціальних медичних груп.
Критеріями позитивного ставлення до занять фі
зичною культурою є теоретичні і практичні:
теоретичні – знання про історію розвитку фізичної
культури; гігієну та профілактику хвороб, вплив
шкідливих звичок, зв’язок стану психіки зі станом
нашого тіла, навички піклування про тіло, правиль
ного харчування, режиму праці й відпочинку;
практичні – вміння правильно виконувати фізичні
вправи, усвідомлювати значення кожної вправи і як
вони впливають на стан організму.
Під час констатувального етапу експерименту ви
рішувалися такі завдання:
вивчення рівня сформованості позитивного став
лення до занять фізичною культурою;
аналіз впливу традиційної організації занять фізич
ною культурою на сформованість позитивного став
Етапи констатувального етапу експерименту:
теоретико−дослідницький – визначення теоретич
ного матеріалу дослідження проблеми з різних ас
пектів знань філософського, соціологічного, пси
хологічного, педагогічного; використання методів
аналізу літератури, спостереження;
діагностично−проблемний – підбір комплексу діа
гностичного матеріалу, розробка анкет, визначення
експериментальних і контрольних груп, обробка
результатів, визначення проблеми, завдань дослі
дження, постановка мети дослідження, формулю
вання гіпотетичного припущення щодо результатів
формуючого експерименту;
організаційний – розробка технології формування по
зитивного ставлення до занять фізичною культурою;
мета−мотиваційний – перехідний етап між конста
тувальним та формувальним етапами експерименту
– формування мотиваційних установок.
На констатувальному етапі експерименту брало
участь 160 студентів. Дані констатуючого експерименту
свідчать про переважно середній і низький рівні сфор
мованості позитивного ставлення до занять фізичною
культурою. Це пояснюється, здебільшого, відсутністю
стійкої мотивації. Не існує комплексної організації на
вчального процесу, недооцінюється роль фізичного
здоров’я у професійній підготовці, не приділяється
увага урізноманітненню активних форм з метою фор
мування позитивного ставлення до занять фізичною
культурою студентів спеціальних медичних груп.
Таблиця 1
Етапи технології формування позитивного ставлення
до занять фізичною культурою студентів спеціальних медичних груп
Етапи технології
Етап 1. Стимулюючо−мотиваційнийбесіди, дискусії, міні−конференції
2Етап 2. Гносеологічно−інформативнийлекції, аналіз статей, оздоровчі методики
Етап 3. Змістовно−процесуальний
спортивні ігри, міні−змагання, вправи з оздоровчих
методик
4Етап 4. Аналітико−корегуючий
анкетування, аналіз даних журналу відвідування занять
Таблиця 2
Порівняльна таблиця рівнів сформованості позитивного ставлення
до занять фізичною культурою за двома моделями груп до і після експерименту в %.
сформованості
До експериментуПісля експериментуПриріст (у %) рівнів сформованості (СЗ)
КЕКЕ
8,58,69,229,70,7
Середній
24,924,525,748,50,8
66,666,965,121,8– 1,5
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


На формувальному етапі експерименту у процесі
занять з фізичної культури впроваджувалась техно
логія формування позитивного ставлення до занять
фізичною культурою студентів спеціальних медичних
груп. Були сформовані дві групи: експериментальна
(45 студентів) і контрольна (45 студентів).
Заключним етапом дослідження було узагальнен
ня поточних та підсумкових даних діагностичних
методик (аналіз відвідування, успішності на заняттях
та анкетування), які відбивають динаміку змін рівнів
сформованості позитивного ставлення до занять фі
зичною культурою.
Висновки.
Результати дослідження доводять, що технологія
формування позитивного ставлення до занять фізич
ною культурою є ефективною і необхідною умовою
для комплексного розвитку особистості, формування
цілісного світогляду щодо здорового способу життя,
творчої реалізації в навколишньому світі.
Перспективи подальших досліджень.
Представле
на технологія має реальні можливості впровадження
у навчальні заклади, однак потребують додаткової
розробки адаптовані засоби формування позитивного
ставлення до занять фізичною культурою.
Література:
Абульханова К.А
Психология и сознание личности: Избранные
психологические труды / К.А. Абульханова. – М., Московский
психолого−социальный институт. – Воронеж, Изд−во НПО “МО
ДЭК”. – 1999. – 224 с.
Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья.
Человек и общество / Н.М. Амосов. – М., ООО “Издательство
АСТ”. – Д., Сталкер. – 2002. – 464 с.
Булич Е.Г. Валеологія. Теоретичні основи валеології / Е.Г. Бу
лич, І.В. Муравов. – Київ, ІЗММ. – 1997. – 224 с.
Вакуленко О.В. Здоровий спосіб життя як соціально−педагогічна
умова ставлення особистості у підлітковому віці. Дис… канд.
пед. наук. – К. – 2001. – 262 с.
Дубогай А.Д. Психолого−педагогические основы формирования
здорового образа жизни школьников младших классов: Дис…
докт. пед. наук. – К. – 1991. – 374 с.
Климова В.К. Организм человека как единая саморазвиваю
щаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Здоровье
человека и профилактика заболеваний / В.К. Климова. Учеб. по
собие. Под ред. В.П. Зайцева. – Белгород, БелГТАСМ. – 1998.
Петленко В.П. Основные методологические проблемы теории
медицины. – Л., Медицина. – 1982. – С. 44.
Психология здоровья: Учебник для вузов / Под.ред. Г.С. Ники
форова. – СПб., Питер. – 2003. – 607 с.
Сущенко Л.П. Здоровий спосіб життя людини. Довідкові
матеріали. – Запоріжжя, ЗДУ. – 1999. – 324 с.
Whitehead M. Counting the human costs: opportunities for and
barriers to promoting health // Economic change, social welfare and
health in Europe. WHO, Copenhagen. – 1994, pp. 59−75.
References:
Abul'khanova K.A
Psikhologiia i soznanie lichnosti
[Psychology
and consciousness of personality], Moscow, Moscow Psychological
and Social Institute, Voronezh, NGO “MO∆EK”, 1999, 224 p.
Amosov N.M.
Enciklopediia Amosova. Algoritm zdorov’ia. Chelovek
i obshchestvo
[Amosov Encyclopedia. Algorithm of health. Individual
and society], Moscow, AST Publishing House, ∆onetsk, Stalker,
Bulich E.G., Muravov I.V.
Valeologiia. Teoretichni osnovi valeologiyi
[On issues of modern anthropology], Kiev, IZMM, 1997, 224 p.
Vakulenko O.V.
Zdorovij sposib zhittia iak social’no−pedagogichna
umova stavlennia osobistosti u pidlitkovomu vici
[Healthy mode of
life as a social and pedagogical condition of personality formation in
the period of adolescence], Cand. ∆iss., Kiev, 2001, 262 p.
∆ubogaj A.∆.
Psikhologo−pedagogicheskie osnovy formirovaniia
zdorovogo obraza zhizni shkol’nikov mladshikh klassov
[Psychological
and pedagogical fundamentals of formation of a healthy mode of life
among prime school pupils], ∆okt. ∆iss., Kiev, 1991, 374 p.
Klimova V.K.
Organizm cheloveka kak edinaia
samorazvivaiushchaiasia i samoreguliruiushchaiasia biologicheskaia
sistema. Zdorov’e cheloveka i pro�laktika zabolevanij
[Human
being’s organism as an indivisible self−developing and self−regulating
biological system. human health and preventive health care],
Belgorod, BelSTASM, 1998, pp. 5 – 12.
Petlenko V.P.
Osnovnye metodologicheskie problemy teorii mediciny
[Principal methodological problems of theory of medicine],
Nikiforov G.S.
Psikhologiia zdorov’ia: Uchebnik dlia vuzov
[Psychology of health: manual for universities], Sankt Petersburg,
Peter, 2003, 607 p.
Sushchenko L.P.
Zdorovij sposib zhittia liudini. ∆ovidkovi materiali
[Healthy mode of life. Reference material], Zaporizhzhia, ZSU Publ.,
Whitehead M. Counting the human costs: opportunities for and
barriers to promoting health.
Economic change, social welfare and
health in Europe
. WHO, Copenhagen, 1994, pp. 59−75.
Информация об авторе:
Мухамедьяров Н.Н.:
Крымский инженерно−
педагогический университет; пер.Учебный, 8, г. Симферополь,
95015, Украина
Pedagogical University; Educational str., 8, Simferopol’, 95015, Ukraine
Цитируйте эту статью как:
Мухамед’яров Н.Н. Технологія фор
мування позитивного ставлення до занять фізичною культурою
студентів спеціальних медичних груп // Педагогіка, психологія
та медико−біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –
Cite this article as:
Mukhamediarov N.N. Technology of forming
a positive attitude to physical training students of special medical
Pedagogics, psychology, medical−biological problems of
physical training and sports,
2013, vol.4, pp. 52−54. doi:10.6084/
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Дата поступления в редакцию: 27.02.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
Змагання в системі підготовки атлетів Спеціальних Олімпіад
Передерій А.В.
Львівський державний університет фізичної культури
Анотації:
Метою дослідження є характерис−
тика змагань як компоненту систе−
ми підготовки атлетів Спеціальних
Олімпіад. Визначено, що специфіка
системи підготовки атлетів Спеці−
альних Олімпіад полягає у спря−
мованості на демонстрацію спор−
тивних результатів. Визначено, що
досягнення результатів має сприяти
соціальній адаптації та реабілітації
спортсменів. Відсутність переважан−
ня суто спортивно−результативної
складової зумовлює і специфічну
роль змагань в системі підготовки.
Розроблено класифікацію видів зма−
гань. Охарактеризовано специфіч−
ні риси ознайомчих (навчальних),
підготовчих та умовно−відбіркових
змагань. Виділено специфічні ха−
рактеристики кваліфікаційних та
основних змагань у Спеціальних
Олімпіадах. Визначено, що змаган−
ня мають важливе значення для
розвитку спортивних навичок, ство−
рення рівних можливостей для кон−
куренції. Визначено, що змагання
є кращим засобом перевірки спор−
тивних навичок атлета, визначення
прогресу та створення стимулу для
особистісного росту.
Передерий А.В. Соревнования в систе−
ме подготовки атлетов Специальных
Олимпиад. Целью исследования
являет−
ся характеристика соревнований как ком−
понента системы подготовки спортсменов
Специальных Олимпиад. Определено, что
специфика системы подготовки спортсме−
нов Специальных Олимпиад состоит в на−
правленности на демонстрацию спортивных
результатов. Определено, что достижение
результатов должно способствовать соци−
альной адаптации и реабилитации спор−
тсменов. Отсутствие преобладания чисто
спортивно−результативной составляющей
предопределяет и специфическую роль
соревнований в системе подготовки. Раз−
работана классификация видов соревно−
ваний. Охарактеризованы специфические
черты ознакомительных (учебных), подго−
товительных и условно−отборочных сорев−
нований. Выделены специфические харак−
теристики квалификационных и основных
соревнований в Специальных Олимпиадах.
Определено, что соревнования имеют важ−
ное значение для развития спортивных на−
выков, создание равных возможностей для
конкуренции. Определено, что соревнова−
ния являются лучшим средством проверки
спортивных навыков атлета, определения
прогресса и создания стимула для личност−
ного роста.
Perederiy A.V. Competition in the
training of the athletes of Special
. The aim of the study is to
characterize the competition as part
of the system of training athletes of
Special Olympics. It was determined
that the speci�city of the system of
training athletes of Special Olympics
is to focus on the demonstration of
athletic performance. ∆etermined
that the results should contribute to
the achievement of social adaptation
and rehabilitation of athletes. Lack
of dominance purely sports−effective
component and determines the speci�c
role of competition in the training. The
classi�cation of types of competitions.
Characterized by speci�c features
of the study (teaching), training and
conditional quali�ers. Identi�ed speci�c
characteristics of qualifying and main
events in the Special Olympics. It
was determined that the competitions
are important for the development of
athletic skills, the creation of equal
opportunities for competition. It was
determined that the competitions are
the best means of verifying the athlete
athletic skills, measuring progress
and providing incentives for personal
Ключові слова:
Спеціальні Олімпіади, система, тре
нування, специфічний, змагання.
Специальные Олимпиады, система, тре
нировка, специфический, соревнования.
Special Olympics, system, training,
Вступ.
Спеціальні Олімпіади, що започатковано в 1968
році в США з ініціативи Юніс Кеннеді Шрайвер, нині
є потужним міжнародним спортивним рухом, що ви
знаний МОК [3, 4, 13]. Науковий пошук проблематики
спеціального олімпійського руху охоплює широке коло
питань історичного (Бріскін 2004, 2006, Приступа Є.Н.
2003, 2005, Когут І.О. 2008, Римар О.В. 2002, Матвє
єв 2002), організаційного (Мудрік В.І. 2001, Бріскін
Ю.А. 2004, Евсеев С.П. 2007), світоглядного харак
теру [8, 11, 16, 18, 19]. Дослідження ж нозологічно−
детермінованих складових системи підготовки атлетів
Спеціальних Олімпіад носять фрагментарний характер.
Це визначення дидактичних особливостей проведення
тренувальних занять з особами, які мають відхилення
розумового розвитку [6], методика навчання гімнасток
в русі Спеціальних Олімпіад [1, 2], вплив занять ковза
нярським спортом на стан атлетів з вадами інтелекту
[7], корекція змісту тренувальних програм Спеціальних
Олімпіад (Павлось О. Контроль общей физической и
технической подготовленности спортсменов с наруше
нием интеллекта / Павлось О. // Cultura �zica : hrobleme
stiinti�ce ale invatamantului si sportului : Materiale conf.
st. intern. a doctoranzilor / col. red. : ∆anail S. [et al.] . –
Ch. : Editura USEFS, 2012. – P. 252 – 256.) [14] та ін..
В попередніх дослідженнях обґрунтовано концеп
цію системи підготовки атлетів Спеціальних Олімпіад
© Передерій А.В., 2013
на основі бінарного чинника, що визначає її структуру
та спрямованість: змагання, що спрямовані на демон
страцію спортивних результатів, досягнення яких має
сприяти соціальній адаптації та реабілітації спортсме
нів (Передерій А.В., 2013). Метою системи спортив
ної підготовки за програмами Спеціальних Олімпіад є
забезпечення максимально можливого для конкретно
го атлета рівня соціальної адаптації через покращення
фізичної, технічної, тактичної, психологічної, теоре
тичної підготовленості шляхом тренувальної та зма
гальної діяльності в обраному(них) виді(ах) спорту.
Система підготовки складається з двох підсистем:
персоніфікованої та процесної. При збереженні пев
ної структурної ідентичності з олімпійським спортом,
система підготовки в Спеціальних Олімпіадах має
специфічне змістовне наповнення. Персоніфікована
підсистема представлена тріадою:
АТЛЕТ−тренер−
мікросоціум. Процесна підсистема системи підготов
ки спортсменів в Спеціальних Олімпіадах об’єднує
змагання, тренування та відновлення, в процесі яких
відбувається навчання, розвиток, виховання та соці
альна адаптація атлетів. Наявність процесу соціальної
адаптації та специфічне значення змагань є відмінни
ми рисами структури системи підготовки атлетів Спе
ціальних Олімпіад.
Робота виконується відповідно до теми 1.4
Теоретико−методичні засади розвитку спорту інвалі
дів Зведеного плану науково−дослідної роботи у сфері
фізичної культури і спорту на 2011−2015 роки згідно
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Наказу N 4525 від 20.12.2010 Міністерства освіти і на
уки, молоді та спорту України.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження
є характеристика змагань як
компоненту системи підготовки атлетів Спеціальних
Результати дослідження.
Виходячи із сутності спортивної діяльності, цен
тральне місце в процесній підсистемі системи під
готовки атлетів Спеціальних Олімпіад посідають
змагання. Саме змагання виступають мотивом для
систематичної тренувальної діяльності. Рівень та
значущість змагань, особливості виду спорту чи мо
дифікованого виду змагальної діяльності визначати
муть вимоги до підготовленості атлета, рівня його
фізичних та технічних можливостей. Відповідно до
фундаментальних принципів Спеціальних Олімпіад,
змагання мають важливе значення для розвитку спор
тивних навичок, створення рівних можливостей для
конкуренції, є кращим засобом перевірки спортивних
навичок атлета, визначення прогресу та створення
стимулу для особистісного росту [4, 5].
Слід зазначити, що роль змагань в системі підго
товки атлетів Спеціальних Олімпіад суттєво відрізня
ється від їх ролі в олімпійському спорті. В Спеціальних
Олімпіадах використовується, так звана, нетрадицій
на модель змагальної діяльності, що передбачає від
сутність остаточного визначення результатів, фіксації
рекордів, загального ранжування місць та загального
нагородження спортсменів. Реалізація цієї моделі за
безпечується процедурою дивізіонування та обумовле
на відсутністю спрямованості діяльності на досягнен
ня максимально можливого спортивного результату
[4]. Також важливою є теза нормативних документів
Спеціальних Олімпіад (www.specialolympics.org), що
це організація систематичних цілорічних тренувань
та участі в змаганнях. Тобто наголошується на нероз
ривності процесів тренувань та змагань, що мають
спільну мету – розвиток атлета [12]. Разом з тим, слід
підкреслити, що повною мірою реалізувати завдання
Спеціальних Олімпіад виключно тренувальними за
собами обраного(их) виду(ів) спорту неможливо.
Спеціальні Олімпіади висувають наступні вимоги
до змагань, що проводяться на різних рівнях (місце
вими, національними акредитованими програмами чи
регіональні та всесвітні змагання):
Ігри та турніри повинні пропонувати змагання
(види спорту, спеціальні види змагальної діяльності
тощо) для спортсменів усіх рівнів здібностей. В ко
мандних видах спорту кожен член команди повинен
мати достатньо можливостей для участі в змаганнях.
Ігри та турніри повинні пропонувати кожному
спортсменові рівні шанси на успіх під час змагань.
Кожен вид змагань має бути структурований шляхом
розподілу на дивізіони за рівнем майстерності (на
основі точної реєстрації попередніх досягнень), віком
та статтю.
Враховуючи важливість конкуренції, необхідність
змагань для здобуття практичного досвіду, кожна
акредитована програма повинна проводити змагання
періодично та достатньо часто.
Кількість учасників змагань, склад делегацій регу
люється квотами. Міжнародні Спеціальні Олімпіади
мають виключне право встановлювати обов’язкові
квоти, що визначають загальний склад делегацій
спортсменів, тренерів та інших осіб, які будуть ске
ровані акредитованою програмою для Всесвітніх ігор
та інших змагань, що санкціоновані Міжнародними
Спеціальними Олімпіадами.
В Загальних правилах Спеціальних Олімпіад пе
редбачено відповідні критерії переходу атлета на ви
щий рівень змагань: місцева програма – національні
ігри – регіональні ігри – Всесвітні ігри. Акредитовані
програми повинні діяти відповідно до встановлених
процедур у визначенні обставин переходу атлета з
будь−яким рівнем здібностей на наступний рівень кон
куренції в рамках Спеціальної Олімпіади.
В змаганнях Спеціальних Олімпіад усіх рівнів
встановлено спеціальні правила нагородження учас
ників, що виступають потужним засобом мотивації
та стимулювання конкуренції. Нагороджуються усі
учасники дивізіону. Атлети, які посіли 1−3 місця – ме
далями відповідного ґатунку, атлети, які посіли 4−8
місці – відповідними почесними стрічками. Учасни
ки змагань, які порушили процедуру дивізіонування,
були дискваліфіковані або не завершили змагання, на
городжуються стрічками учасників.
Реалізуючи зазначені вимоги, акредитовані наці
ональні програми проводять протягом року достат
ню кількість змагань. Місцеві програми проводять
змагання на рівні клубів, шкіл, осередків, міст та
областей. Календар Спеціальної Олімпіади Великої
Британії, наприклад, на 2012 рік включав 43 турніри
(http://www.specialolympicsgb.org.uk/). Річний кален
дар офіційних змагань Всеукраїнської громадської
організації інвалідів «Спеціальна Олімпіада Украї
ни» та її осередків включає не менше 10−12 турнірів
з найбільш популярних в країні видів спорту (легка
атлетика, футбол, баскетбол, лижні гонки та ін..) та
міжнародних змагань за календарем міжнародних
Спеціальних Олімпіад (www.specialolympics.org.ua/
Збільшення кількості змагань на усіх рівнях є одним
з найважливіших завдань руху Спеціальних Олімпіад.
Загалом, в русі Спеціальних Олімпіад проводиться
щорічно 50000 змагань, що в середньому складає 136
змагань на день в різних акредитованих національ
них програмах (www.specialolympics.org). Результати
міжнародних опитувань Спеціальних Олімпіад по
казують, що обов’язковим є 2−4 разова участь атлетів
в змаганнях протягом року. Кращого спортивного та
адаптаційного ефекту досягають атлети, які беруть
участь у змаганнях протягом року 5−8 разів. Разом з
тим, в системі підготовки атлетів Спеціальних Олім
піад відсутня чітка диференціація змагань за метою та
завданнями, як це прийнято в олімпійському спорті
(підготовчі, контрольні, відбіркові, модельні або під
відні, основні) [9, 15].
На наш погляд, в Спеціальних Олімпіадах доціль
но виділяти ознайомчі (навчальні) змагання. Навчаль
ні змагання – це змагання, що проводяться в межах
обов’язкових базових тренувальних програм (орієн
товно на 6−му та 8−му тижнях тренувальної програми)
та використовуються для ознайомлення з правилами
та умовами проведення змагань, нормами поведінки
учасників, процедурою визначення результатів, тех
нікою безпеки, розподілом обов’язків між членами
команди в ігрових видах спорту та в партнерських
змаганнях тощо [5, 10, 17]. Такі змагання проводять
ся між спортсменами однієї команди (школи) чи зі
спортсменами сусідньої школи. Вони мають відбува
тися в дружній звичній атмосфері.
Переважна більшість змагань, в яких беруть участь
атлети Спеціальних Олімпіад, мають подвійну мету.
З точки зору суб’єктно (особистісно)−орієнтованої
мети, це головні змагання, адже кожен учасник праг
не якнайкраще розкрити свій потенціал та показати
максимально можливий для нього результат. В той же
час, з боку процесно−орієнтованої мети – це підготов
чі змагання, тому що незалежно від рангу змагань та
рівня результатів, що в них досягається, відповідно до
принципів Спеціальних Олімпіад саме змагання най
більш ефективно реалізують основну мету діяльності
– вдосконалення та демонстрація вмінь, навичок і та
лантів атлетів, розвиток їх здібностей і можливостей.
Також, доцільним є виділення ще одного виду
змагань – умовно−відбіркові. Як відомо, відбіркові
змагання проводяться для визначення складу збір
них команд, відбору спортсменів на змагання вищого
рангу. Відмінною особливістю таких змагань є умо
ви відбору: завоювання певного місця або виконання
контрольного нормативу, який дозволить виступати
на головних змаганнях. Відбірковий характер можуть
носити як офіційні, так і спеціально організовані
змагання. Умовний характер цих змагань випливає з
норми Спеціальних Олімпіад щодо кількісних квот
учасників (атлетів або команд) змагань вищого ран
гу. Необхідна та ефективна процедура дивізіонування
природно збільшує кількість переможців та призерів,
які є претендентами на участь в змаганнях вищо
го рангу. За правилами Спеціальних Олімпіад, якщо
кількість дивізіонів та, відповідно, переможців в них
перевищує кількість учасників змагань вищого рангу
за квотою, склад команди визначається жеребом. Та
ким чином, досягнення певного результату чи місця
ще не гарантує включення в збірну команду.
Також, в Спеціальних Олімпіадах змагання можна
поділити на кваліфікаційні та основні. Кваліфікацій
ні змагання охоплюють процедуру дивізіонування.
Залежно від специфіки виду спорту та способу ви
значення переможців існують різні підходи до диві
зіонування. У видах спорту з об’єктивно−метрично
вимірюваним результатом в кваліфікаційних зма
ганнях (при дивізіонуванні) спортсмени виконують
змагальну(і) вправу(и). Показники учасників фіксу
ються, оцінюються за низхідною. Як відомо, відпо
відно до принципу рівності, розбіжність спортивних
показників між кращим та гіршим спортсменом одно
го дивізіону не повинна перебільшувати 10 % (15 %
у разі неможливості забезпечення 10% дивізіонуван
ня) [3]. Принциповою особливістю кваліфікаційних
змагань в інших за способом визначення результатів
видах спорту є те, що спортсмени виконують окремі
частини змагальних вправ, а не змагальну вправу в ці
лому. В кваліфікаційних змаганнях з командних видів
спорту команди беруть участь у скороченому варіанті
змагань з офіційного виду спорту. Команди−суперники
визначаються за показниками, що подаються разом
із реєстраційними документами. Таким чином, в ко
мандних змаганнях розподіл за рівнем майстерності
проводиться із використанням командних показників
та (або) результатів кваліфікаційних змагань.
Наприклад, в змаганнях з нозологічно−
детермінованого виду спорту – хокею на підлозі – при
йняті наступні правила проведення кваліфікаційних
змагань [17]. Змагання проходять в два етапи. Перший
етап передбачає проведення змагань з індивідуальної
майстерності спортсменів команди. В хокею на підлозі
для цього використовуються наступні тести: кидки по
воротах, передача, ведення, кидки на точність, захист.
Підсумковий результат визначається як сума ре
зультатів в кожному з п’яти видів програми. Протокол
змагань в індивідуальній майстерності подається в
суддівську колегію змагань вищого рангу, яка на під
ставі цих результатів попередньо формує дивізіони за
правилом 10% (15%). Необхідно підкреслити, що на
будь−якому рівні змагань (шкільний, районний, місь
кий тощо) цей етап є попереднім, остаточне форму
вання дивізіонів проводить кваліфікаційна комісія на
другому етапі змагань. На цьому етапі кваліфікаційна
комісія проглядає кваліфікаційні матчі, тривалістю не
менше 6 хвилин, що проводяться за коловою систе
мою в тому чи іншому попередньо сформованому ди
візіоні. В цих матчах кожна команда має забезпечити
участь усіх гравців команди, результати яких подано
в протоколі змагань з індивідуальної майстерності.
Кваліфікаційна комісія приймає рішення, що:
певна команда за своєю підготовленістю відповідає
грі даного дивізіону;
певна команда за своєю підготовленістю не відпо
відає грі даного дивізіону та переводиться в нижчий
певна команда за своєю підготовленістю не відпо
відає грі даного дивізіону та переводиться в той чи
Після остаточного розподілу на дивізіони в кож
ному з них за коловою системою проводяться основні
змагання.
Аналогічні підходи використовуються у змаганнях
з футболу. Команди можуть бути розподілені на ди
візіони відповідно до оцінки командних навичок, що
представляються до початку змагань. В цю комплек
сну оцінку входять результати усіх гравців команди з
наступних тестів: ведення м’яча по прямій (дриблінг),
контроль і пас, удар по воротах. Результати кожного
гравця, отримані при виконанні даних тестів, мають
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


бути передані представникам організаційного комі
тету змагань вищого рангу всіма командами. Тести
оцінки командних навичок розроблені для форму
вання попереднього уявлення про рівень команд, що
будуть брати участь у змаганнях, що дозволить орга
нізаторам сформувати попередні дивізіони для участі
у кваліфікаційному раунді змагань. Дані тести вико
ристовуються як доповнення при проведенні кваліфі
каційних ігор.
В змаганнях з баскетболу прийнята наступна про
цедура підготовки та проведення кваліфікаційних зма
гань. До початку змагань головний тренер повинен на
дати у відповідній формі результати трьох тестів оцінки
баскетбольних навичок кожного гравця: підбір м’яча,
дриблінг, кидки в кошик. Тести використовуються тіль
ки для оцінки гравців/команд і не є видами програми,
що припускають вручення медалей і стрічок.
Головний тренер, також, повинен визначити п'ятьох
кращих гравців своєї команди за критерієм гри на
майданчику і відзначити їх імена в загальному списку
команди. Командний результат визначається шляхом
додавання результатів семи кращих гравців з наступ
ним поділом суми на 7. Спочатку команди групують
ся в дивізіони відповідно до командних результатів в
тестах оцінки баскетбольних навичок. Класифікацій
ний раунд ігор проводиться з метою завершення про
цесу поділу на дивізіони. У рамках класифікаційного
раунду команди повинні зіграти одну чи більш ігор,
причому тривалість кожної гри повинна складати не
менш шести хвилин. У грі повинні взяти участь усі
члени команди.
Правило 10% не застосовується у видах спорту,
що вимага

ють суддівської оцінки (фігурне катання,
стрибки в воду, кінний спорт тощо), однак розподіл на
дивізіони відбувається відповідно до рівня майстер
ності спортсменів, що також визначається у кваліфі
каційних змаганнях. Суддівська колегія на підставі
оцінки фрагментів змагальних композицій або окре
мих змагальних вправ визначає рейтинг спортсменів
та формує дивізіон.
Усі інші змагання проводяться як основні, тобто
з визначенням переможців, призерів та спортсменів,
які посіли місця у відповідному дивізіоні від 4 до 8.
Важливо, що результати, продемонстровані атлетами
у кваліфікаційних змаганнях, не повинні бути менши
ми більше як на 10 % (15 %) від результатів основних
змагань. Більша різниця в результатах кваліфікацій
них та основних змагань (на користь останніх) може
свідчити про маніпуляції з дивізіонуванням та при
звести до дискваліфікації атлета. Уся відповідальність
за скасування результату змагань в такому випадку
лежить на тренерові.
Висновки
Змагання в системі підготовки атлетів Спеціаль
них Олімпіад, на відміну від інших напрямів адаптив
ного спорту в олімпійському русі, характеризуються
відсутністю спрямованості діяльності на досягнення
максимально можливого спортивного результату. Від
повідно до філософських засад спеціального олімпій
ського руху, змагання мають важливе значення для
розвитку спортивних навичок, створення рівних мож
ливостей для конкуренції, є кращим засобом перевір
ки спортивних навичок атлета, визначення прогресу
та створення стимулу для особистісного росту.
В системі підготовки атлетів Спеціальних Олім
піад виділяють ознайомчі (навчальні), підготовчі за
процесно−орієнтованою метою та, одночасно, головні
за суб’єктно (особистісно)−орієнтованою метою, та
умовно−відбіркові змагання. Також, змагання Спеці
альних Олімпіад можна класифікувати на кваліфіка
ційні та основні.
Перспективи подальших досліджень
пов’язані із
характеристикою інших складових системи підготов
ки: персоніфікованої підсистеми, тренування та від
новлення як компонентів процесної підсистеми.
Література
Бармин Г.В. Современное состояние спортивной гимнастики в
специальном олимпийском движении / Бармин Г.В., Бегидова
Т.П., Королев П.Ю // Адаптивная физическая культура, 2007. –
Бегидова Т.П. Программированный метод обучения гимнасток в
движении Специальной Олимпиады / Бегидова Т.П. // Адаптив
ная физическая культура, 2007. – №4. – С.37−39
Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів : [підруч. для ВНЗ фіз. виховання і
спорту] / Ю.
А.
Брі
скін. – К., Олімп. література. – 2006. – 263 с. –
Брискин Ю.А., Передерий А.В., Евсеев С.П. Адаптивный спорт
// [Текст] /– М., Советский спорт. – 2010. – 316 с. – ISBN 978−5−
Брискин Ю.А. Организация соревнований среди спортсменов с
отклонениями интеллектуального развития // Физическое воспита
ние студентов творческих специальностей: Науч. моногр. /Под ред.
С.С. Ермакова. – Х., ХГАДИ (ХХПИ). – 2005. − №6.− С. 72−78.
Гончаренко Є. Особливості фізичного розвитку спортсменів 17−
19 років з відхиленнями розумового розвитку / Євген Гончаренко
// Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2009. – №2.
Ильин В., Рубцова Н., Скоросов К. Влияние занятий
конькобежным спортом на детей 12—14 лет с отклонениями
умственного развития // Наука в олимпийском спорте, 2006. – №
References:
Barmin G.V., Begidova T.P., Korolev P.Iu.
Adaptivnaia �zicheskaia
kul’tura
Begidova T.P.
Adaptivnaia �zicheskaia kul’tura
[Adaptive physical
Briskin Iu. A.
Sport invalidiv
[∆isabled sports], Kiev, Olympic
Literature, 2006, 263 p.
Briskin Iu.A., Perederij A.V., Evseev S.P.
Adaptivnyj sport
[Adaptive
sports], Moscow, Soviet sport, 2010, 316 p.
Briskin Iu.A.
Organizaciia sorevnovanij sredi sportsmenov s
otkloneniiami intellektual’nogo razvitiia. Fizicheskoe vospitanie
studentov tvorcheskikh special’nostej
[Physical education of students
of creative disciplines], Kharkov, KSA∆A Publ., 2005, vol.6, pp. 72−
Goncharenko Ie.
Teoriia i metodika �zichnogo vikhovannia i sportu
[Theory and methods of physical education and sport], 2009, vol.2,
Il’in V., Rubcova N., Skorosov K.
Nauka v olimpijskom sporte
Karpenko L.
Nauka v olimpijskom sporte
[Science in Olympic Sport],
Keller V.S., Platonov V.M.
Teoretiko−metodichni osnovi pidgotovki
[Theoretical and methodological basis of sportsmen
preparation], Lvov, Ukrainian Sports Association Publ., 1992, 269 p.
Карпенко Л. Деятельность организации ”Специальные
Олимпиады” в современном обществе // Наука в олимпийском
спорте, 2006. – № 1. – С. 38−44.
Келлер В. С., Платонов В.М. Теоретико−методичні основи
підготовки спорсменів. – Л., Українська Спортивна Асоціація.
Лыжные гонки: Программа развития спортивных умений и на
выков. Офици
альные правила соревнований. − М., Советский
спорт. – 1993. – 80 с.
Матвєєв С. Проблеми гуманізму в сучасному спорті / Сергій
11.
Матвєєв, Лідія Радченко, Ірина Когут, Тарас Данько// Теорія і
методика фізичного виховання і спорту, 2009. – №2. – С.33−38
Материалы тренировочного семинара “Спешиал Олимпикс Ин
тернешнл”. – М., Советский спорт. – 1991. – 80 с.
Мудрік B.I. Спеціальні Олімпіади. Special Olympics. − К., Hopa−
прінт. – 2001. − 52 с.
Павлось О. О. Структура та зміст авторської тренувальної
програми Спеціальних Олімпіад з баскетболу / Павлось О.
О., Передерій А. В. // Вісник Запорізького національного
університету : Збірник наукових праць. Фізичне виховання та
спорт. – Запоріжжя, Запорізький національний університет. –
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпий
ском спорте. Общая теория и ее практические приложения. – К.,
Олимпийская литература. – 2004. – 808 с.
Росвал Г., Даментко М. Современное состояние и направления
исследований по программе Специальных Олимпиад // Наука в
олимпийском спорте, 2006. – № 1. – С. 20−22.
Хоккей на полу: Программа развития спортивных умений и на
выков. Офици
альные правила соревнований. − М., Советский
спорт. – 1993. – 76 с.
Gregg M.J., Hrycaiko ∆., Mactavish J.B., Martin G.L. A mental skills
package for Special Olympics athletes: A preliminary study // Adapt
ed Physical Activity Quarterl, 2004. – vol. 27(1). – pp. 4−18.
Valkova H. The development of indices of motor competence and
social behavior of participants and non−participants in the Special
Olympics movement // Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Lyzhnye gonki: Programma razvitiia sportivnykh umenij i navykov.
al’nye pravila sorevnovanij
[Cross−country skiing: Program
development of sports skills. Of�cial competition rules], Moscow,
Matvieiev S., Radchenko L., Kogut I., ∆an’ko T.
11.
Teoriia i metodika
�zichnogo vikhovannia i sportu
[Theory and methods of physical
Materialy trenirovochnogo seminara “Speshial Olimpiks
[Proceedings of the training workshop “Special
Olympics International”], Moscow, Soviet sport, 1991, 80 p.
Mudrik B.I.
Special’ni Olimpiadi
[Special Olympics], Kiev, Nora−
Pavlos’ O. O., Perederij A. V.
Struktura ta zmist avtors'koyi
trenuval'noyi programi Special'nikh Olimpiad z basketbolu
[The
structure and content of the author’s training program of Special
Platonov V.N.
Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom
[The system of preparation of sportsmen in Olympic sport],
Kiev, Olympic Literature, 2004, 808 p.
Rosval G., ∆amentko M.
Nauka v olimpijskom sporte
[Science in
Olympic Sport], 2006, vol.1, pp. 20−22.
Khokkej na polu: Programma razvitiia sportivnykh umenij i
navykov. O�cial’nye pravila sorevnovanij
[Floor Hockey: Program
development of sports skills. Of�cial competition rules], Moscow,
Gregg M.J., Hrycaiko ∆., Mactavish J.B., Martin G.L. A mental skills
package for Special Olympics athletes: A preliminary study.
Physical Activity Quarterl
, 2004, vol.27(1), pp. 4−18.
Valkova H. The development of indices of motor competence and
social behavior of participants and non−participants in the Special
Olympics movement.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Информация об авторе:
Передерий Алина Владимировна:
[email protected]; Львовский
государственный университет физической культуры; Ул. Костюшко
11, г. Львов, 79000, Украина.
Perederiy A.V.:
[email protected]; Lvov State University of Physical
Culture; Kostyushko str. 11, Lvov, 79000, Ukraine.
Цитируйте эту статью как:
Передерій А.В. Змагання в системі
підготовки атлетів спеціальних олімпіад // Педагогіка, психологія
та медико−біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –
Cite this article as:
Perederiy A.V. Competition in the training of
the athletes of Special Olympics.
Pedagogics, psychology, medical−
biological problems of physical training and sports,
2013, vol.4, pp.
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Дата поступления в редакцию: 27.01.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Аналіз ступеню використання маркетингу в організаційно−
управлінській діяльності дитячо−юнацьких спортивних шкіл
Середа Н.В.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотації:
Розкрито аспекти застосування марке−
тингового підходу в діяльності дитячо−
юнацьких спортивних шкіл. Визначено
ступінь використання маркетингу в
організаційно−управлінській діяльнос−
ті дитячо−юнацьких спортивних шкіл.
Встановлено труднощі та можливі на−
слідки від використання маркетингу
в діяльності дитячо−юнацьких спор−
тивних шкіл. У дослідженні приймали
участь 127 працівників з 15−ти дитячо−
юнацьких спортивних шкіл. Респон−
дентами виступали директори та їх
заступники, інструктори−методисти
та старші тренери відділень дитячо−
юнацьких спортивних шкіл. Вста−
новлено, що в своїй професійній
діяльності лише 36,0% працівників
дитячо−юнацьких спортивних шкіл ви−
користовують маркетинг та маркетин−
гові дослідження, 73,2% респондентів
вважають, що використання марке−
тингу сприятиме зростанню іміджу
дитячо−юнацьких спортивних шкіл.
Відсутність фахівця з маркетингу в
органах управління фізичною куль−
турою і спортом є однією з головних
перешкод для ефективного функці−
онування спортивних шкіл на ринку
фізкультурно−спортивних послуг.
Середа Н.В. Анализ степени приме−
нения маркетинга в организационно−
управленческой деятельности детско−
юношеских спортивных школ.
Раскрыты
аспекты использования маркетингового подхо−
да в деятельности детско−юношеских спортив−
ных школ. Определена степень использования
маркетинга в организационно−управленческой
деятельности детско−юношеских спортивных
школ. Выявлены трудности и возможные по−
следствия от использования маркетинга в
деятельности детско−юношеских спортивных
школ. В исследовании принимали участие
127 работников с 15−ти детско−юношеских
спортивных школ. Респондентами являлись
директора и их заместители, инструктора−
методисты та старшие тренеры отделений
детско−юношеских спортивных школ. Опреде−
ленно, что в своей профессиональной дея−
тельности только 36,0% работников детско−
юношеских спортивных школ используют
маркетинг та маркетинговые исследования,
73,2% респондентов считают, что использова−
ние маркетинга будет содействовать повыше−
нию имиджа детско−юношеских спортивных
школ. Отсутствие специалиста по маркетингу
в органах управления физической культурой
и спортом является одной из главных про−
блем для эффективного функционирования
спортивных школ на рынке физкультурно−
спортивных услуг.
Sereda N.V. Analysis of an
application degree of marketing
in organization and management
activity of youth sports schools.
∆isclosed aspects of the marketing
approach in the activities of youth
sports schools. The degree of use
of marketing in the organization
and management of youth sports
schools. Identi�ed constraints and
the possible consequences of the
use of marketing in youth sports
schools. The study involved 127
employees with 15 youth sports
schools. The respondents were
the director and deputy instructor
methodists that senior coaches
of�ces youth sports schools. It is
certain that in their professional
activities only 36.0% of workers in
youth sports schools use marketing
is the marketing research, 73.2% of
respondents believe that the use of
marketing to promote the image of
youth sports schools. The absence
of a marketing specialist in the
management bodies of physical
education and sport is one of the
main problems for the ef�cient
functioning of the market of sports
Ключові слова:
маркетинг, ринок, спортивні школи.маркетинг, рынок, спортивные школы. marketing, market, school sports.
Вступ.
У сучасних умовах розвитку будь−якої сфери жит
тєдіяльності людини та суспільства, ефективність
роботи залежить від використання інноваційних під
ходів в управлінській діяльності. З цієї точки зору ми
вважаємо доцільно пропонувати застосовування мар
кетингового підходу до управління дитячо−юнацькими
спортивними школами (ДЮСШ) та впровадження
у їх діяльність методів маркетингових досліджень.
Сфера фізичної культури і спорту, а саме її підсисте
ма дитячо−юнацького спорту, потребує теоретичного
і практичного обґрунтування сутності застосування
маркетингу в організаційно−управлінській діяльності
ДЮСШ з метою раціоналізації їх сталого функціону
вання та оптимізації підготовки спортсменів.
Узагальнення теоретичного досвіду зарубіжних та
вітчизняних науковців дозволяє виділити дві основні
позиції, які розкривають у повній мірі сутність поняття
«маркетинг». Одне з них трактується, як мистецтво і
наука правильно вибирати цільовий ринок, привертати,
зберігати і нарощувати кількість споживачів
фізкультурно−спортивних послуг за допомогою
орієнтації на задоволення усіх потреб споживача, а
також впорядковування і цілеспрямування процесу
на усвідомлення проблем споживачів і регулювання
ринкової діяльності [1,9,10]. Інше поняття маркетингу
визначається, як комплексна система дослідження
© Середа Н.В., 2013
ринку фізкультурно−спортивних послуг та управління
їх наданням, яке направлене на отримання соціального
ефекту або задоволення потреб споживачів [2,3,8].
У роботах Г.М. Путятіної [6], В.В. Томашевського,
О.О. Петрової [5], Д.О. Перепльотчикова [4] зосередже
но увагу на перегляді сталої організаційно−управлінської
роботи фізкультурно−спортивних організацій та впро
вадження новітніх підходів: програмно−цільового,
кваліметричного та маркетингового. Ми пропонуємо
використання маркетингу у діяльності некомерційних
фізкультурно−спортивних організацій – ДЮСШ, для
отримання соціально−економічного ефекту. Чого не
було запропоновано досі.
Роботу виконано відповідно до Зведеного плану
науково−дослідної роботи у сфері фізичної культу
ри і спорту України на 2011−2015 рр. за темою 1.7
«Теоретико−методологічні та прикладні аспекти за
стосування інноваційних технологій у спортивному
менеджменті».
Мета, завдання та методи дослідження.
Метою дослідження
надання характеристики ви
користання маркетингу в організаційно−управлінській
діяльності ДЮСШ.
Завдання:
Охарактеризувати стан використання маркетингу в
професійній діяльності працівників ДЮСШ.
Визначити напрямки маркетингового підходу до
організаційно−управлінської діяльності ДЮСШ.
Методи дослідження
: аналіз літературних джерел
та документів, анкетування, методи математичної ста
В якості респондентів виступали директори та їх
заступники з навчально−виховної роботи, інструктори−
методисти, старші тренери з 15−ти ДЮСШ м. Харко
ва, всього 127 респондентів.
Результати дослідження.
Ефективність роботи ДЮСШ залежить саме від
змістовного насичення управлінської діяльності ди
ректора. Досконалість та інноваційність механізмів
управління можуть забезпечити своєчасну адаптацію
організації до ринкових умов. Впровадження мар
кетингу в діяльність ДЮСШ є ефективним засобом
підвищення результативності механізмів управлін
ня. Від правильності побудови такого організаційно−
управлінського процесу залежить ефективність досяг
нення мети фізкультурно−спортивною організацією в
цілому.
Дані дослідження свідчать про те, що першочерго
во при плануванні роботи ДЮСШ директори форму
ють стратегічні цілі (73,3%). Стратегічне планування
представляє собою процес вибору цілей ДЮСШ, їх
чіткого формулювання і розробки способів досягнен
ня цієї мети. Використання стратегічного планування
необхідне для успішного ухвалення управлінських рі
шень. Воно включає: визначення місії, взаємозв’язок
всіх структурних компонентів ДЮСШ, напрями
розвитку, функції, надання якісних фізкультурно−
спортивних послуг.
Для детального розуміння того, яким же конкрет
ним цілям при стратегічному плануванні роботи на
даються переваги, респондентам було запропоновано
більш розширений їх перелік для ранжування. Визна
чена послідовність цілей вказує на те, що директорів
перш за все турбує отримання соціального ефекту від
діяльності ДЮСШ, а вже потім отримання прибут
ку. Така позиція респондентів цілком прийнятна меті
маркетингу послуг. Першочерговим для них є мак
симальне залучення дітей та молоді віком 6−23 роки
до занять фізичною культурою і спортом. При цьому
швидке зростання доходів ДЮСШ вони ставлять на
останнє місце. Результати ранжування підраховані за
відносним значенням цілі (p) (табл. 1).
Уточнення інформації про необхідність впрова
дження маркетингу в організаційно−управлінську
роботу ДЮСШ показало, що лише 36,6 % праців
ників ДЮСШ використовують маркетинг у своїй
організаційно−управлінській діяльності. З них най
більше використовують маркетинг для: організації
спортивно−масових заходів – 66,9%; складання звіту
за рік – 51,9%. В меншій мірі використовується мар
кетинг для розробки документації на начальний рік –
31,2% та планування навантаження на навчальний рік
Проте, респонденти майже одноголосно визна
чили необхідність використання маркетингу при ви
рішені таких оперативних або стратегічних ситуацій:
збір документів для отримання категорії спортивної
школи – 91,1%; розробка перспективного плану робо
Визначена думка адміністрації та старших тренерів
ДЮСШ про ефективність впровадження маркетингу в
процесі отримання та підтвердження категорії (вищої,
першої чи другої), є невід’ємною складовою стратегії
їх розвитку. Згідно з Положенням про ДЮСШ від 5
листопада 2008 р. саме відповідність категорії і є оцін
ка ефективності їх діяльності [Положення про дитячо−
юнацьку спортивну школу: за станом від 5 листопада
2008 р. № 993. Каб. Мін. Укр. Київ, 2008, 17с.].
Станом на 01.01.2012р. наявність відповідних кате
горій ДЮСШ м.
Харкова є такою: вища категорія – 7
СДЮШОР; перша категорія – 27 ДЮСШ; друга катего
рія – 8 ДЮСШ; не надано ніяку категорію – 2 ДЮСШ.
Жодна з ДЮСШ не має вищу категорію, це
пов’язане з тим, що вимоги для отримання категорії
дещо підвищилися. Виходячи з таких даних було до
сліджено думку респондентів, щодо «вузьких місць»
при систематизації показників під час подання до
кументів для отримання категорії. Результати дослі
дження показали, що на перше місце респонденти
виносять збереження етапності підготовки вихован
ців ДЮСШ (51,8%). Саме цей показник становить
труднощі та є найважчим при виконанні вимог для
отримання категорії. Спираючись на це директори,
адміністрація та тренери змушені орієнтуватися пе
редусім на спортивні досягнення своїх вихованців та
виконання ними спортивних розрядів, звань (40,2 %),
а не максимальне залучення дітей та молоді до занять
фізкультурно−оздоровчою та спортивною діяльністю.
Меншість респондентів позитивно оцінують мож
ливості використання маркетингу: 17,0% вважають,
що суттєво вплине; 16,0% – спростить процес отри
мання (підтвердження) категорії ДЮСШ. Причиною
невпевненості у можливості маркетингу можна вва
жати те, що лише 36,0% респондентів його викорис
товують. Та лише ці ж респонденти можуть реально
оцінити та відзначили його наявні переваги для збере
ження та отримання категорії ДЮСШ.
Рівень кваліфікації тренерсько−викладацького
складу за результатами анкетування не є напрямом
роботи ДЮСШ, який потребує детального системно
го аналізу (17,9 %). Відсутність ініціативи у праців
ників ДЮСШ до вивчення інновацій організаційно−
управлінської діяльності, є однією з загроз реалізації
поставлених завдань дослідження. Така ситуація
пов’язана з відсутністю достатньої кількості науково−
методичної літератури з теорії та практики маркетин
гу в сфері фізичної культури і спорту, а саме ДЮСШ,
Виявлені аспекти роботи ДЮСШ, при вирішен
ні яких необхідне використання маркетингового під
ходу, потребують визначення наслідків, на які очіку
ють респонденти. З наведених варіантів відповідей
лише 3,5
% відповіли, що це не вплине на діяльність
Визначені можливі наслідки, які обрали респон
денти вказують на те, що працівники ДЮСШ вже
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Рис. 1. Загальний показник використання та можливості використання маркетингу при
вирішені оперативних та стратегічних ситуацій в діяльності ДЮСШ: 1 – розробка
документації на навчальний рік; 2 – складання звіту за рік; 3 – організація спортивно−масових
заходів;
4 – планування навантаження на навчальний рік; 5 – збір документації для отримання
категорії ДЮСШ; 6 – розробка перспективного плану роботи ДЮСШ.
– використовують;
– використовували б.
Таблиця 1
Визначення пріоритетності цілей ДЮСШ, які мають найбільше значення для стратегії
Результати
опитування (%)
Відносне значен
ня фактора (p)
Максимальне залучення контингенту віком 6−23 роки
Досягнення вихованцями ДЮСШ максимально висо
ких спортивних результатів
253,3 %
Підвищення репутації ДЮСШ
Підвищення якості надання фізкультурно−спортивних
послуг
433,3 %
5Швидке поліпшення фінансового положення ДЮСШ560,0 %
Рис. 2. Можливі наслідки від використання маркетингу
– підвищення
ефективності діяльності
ДЮСШ;
– полегшення роботи у
звітній період;
– збільшення кількості
контингенту тих, хто
займається у ДЮСШ;
– конкурентоспроможність
ДЮСШ на рин−
ку фізкультурно−
спортивних послуг;
– збільшення об’ємів
фінансування ДЮСШ;
– це не вплине на їх
Рис. 1
Page 1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
51,9
36,6
40,1
76,7
66,1
91,1
77,6
10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
86,6
41,0
71,40
59,8
27,6
3,5
розглядають її роботу в умовах ринку фізкультурно−
спортивних послуг. Вони наголошують на необхід
ності підвищення рівня конкурентоспроможності
спортивних шкіл та орієнтацію на потреби та кіль
кість споживачів.
Перелічені елементи маркетингової діяльності ви
магають від директора ДЮСШ оволодіння спеціаль
ними знаннями та навичками, або наявності фахівця
з маркетингу. Саме з такими труднощами при реаліза
ції маркетингової діяльності стикаються респонденти
Аналіз результатів дослідження з даного питання
свідчить про те, що відсутність фахівця з маркетин
гу в органах управління фізичною культурою і спор
том та ДЮСШ становитиме основну перешкоду при
реалізації маркетингової діяльності – це відмітили
73,2% респондентів. Також для більшості респон
дентів трудністю є самостійне опрацювання науково−
методичної літератури та освоєння новітніх методик
в галузі управління фізичною культурою і спортом та
спортивного менеджменту.
Не лише труднощі можуть виникати при реалізації
маркетингової діяльності, але й можливості. Майже
73,2% респондентів стверджують, що використання
маркетингу в організаційно−управлінській діяльності
ДЮСШ, сприятиме зростанню її іміджу. Для 71,4%
це є можливістю об’єктивно оцінити власну профе
сійну діяльність, 65,1% наголошують на тому, що
маркетинг зорієнтує роботу ДЮСШ в умовах ринку
фізкультурно−спортивних послуг.
Висновки.
Результати проведеного дослідження дозволили
об’єктивно охарактеризувати незадовільний стан ви
користання маркетингу в організаційно−управлінській
діяльності ДЮСШ (36,0%). Визначена ситуація зу
мовлена відсутністю фахівця з маркетингу в органах
управління фізичною культурою і спортом та ДЮСШ
(73,2%), слабкою науково−методичною базою (65,1%).
Визначено пріоритетні напрями роботи, на які орієн
туються директори, а саме розробка стратегії розви
тку ДЮСШ (73,3%), ефективне управління ДЮСШ
(86,6%), підвищення конкурентоспроможності
ДЮСШ (59,8%). Визначені можливості від впрова
дження маркетингу в діяльність ДЮСШ можуть бути
реалізовані при умові використання відповідного
маркетингового інструментарію (методи опитування,
спостереження, аналізу документів та електронного
збору інформації, методики маркетингового аналізу –
PEST та SWOT аналізи).
Перспективи подальших досліджень.
Передба
чається проведення маркетингового аналізу якості
організаційно−управлінської діяльності ДЮСШ.
Рис. 3. Труднощі, які можуть виникнути при реалізації маркетингової діяльності
– недостатнє фінансування;
– слабка науково−методична база;
– недостатній державний механізм впровадження;
– відсутність фахівців з маркетингу в органах управління
фізичною культурою і спортом та ДЮСШ;
– відсутність фахового періодичного видання.
10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
66,1
65,1
54,4
73,2
41,0
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Література:
Амстронг Г. Введение в маркетинг / Г. Амстронг, Ф. Котлер; пер
с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 832с.
Каменева Н.Г. Маркетинговые исследования: [учебное пособие]
/ Н.Г.
Каменева, В.А. Полякова . – М.: Вузовский учебник, 2005.
Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах рин
ку. Закономірності функціонування та розвитку: [монографія] /
Ю.П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 216с.
Перепльотчиков Д.О. Методика діагностики рівня професійної
готовності майбутніх фахівців фізичного виховання і спор
ту до організації діяльності ДЮСШ / Д.О. Перепльотчіков //
Педагогіка, психологія та медико−біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту. – Харків: ХОВНОКУ – ХДАДМ, 2010. – №
Петрова О.О. Маркетинг дистанційного підвищення кваліфікації
тренерів / О.О. Петрова, В.В. Томашевський // Педагогіка,
психологія та медико−біологічні проблеми фізичного виховання
і спорту. – Харків: ХОВНОКУ – ХДАДМ, 2012. – № 4. – С. 96−
Путятіна Г.М. Організаційні аспекти оптимізації діяльності
спортивних шкіл на основі програмно−цільового управління:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.н.фіз.вих.: спец.
24.00.02. «Фізична культура, фізичне виховання різних груп на
селення» / Г.М.
Путятіна. – Харків. – 2007. – 20с.
Путятіна Г.М. Системний підхід до маркетингової діяльності
дитячо−юнацьких спортивних шкіл / Г.М. Путятіна, Н.В. Середа
// Спортивний вісник Придніпров'я. – Дніпропетровськ, 2011. –
Степанова О.Н. Управление маркетинговой деятельностью в
физкультурно−спортивной организации: концептуальный под
ход и элементы технологии / О.Н. Степанова // Теория и практи
ка физической культуры. – 2005. – №2. – С.42−46.
Kinnell M., Mac∆ougal. Marketing in the Not−for−Pro�t sector, But
Mullin B., Hardy S., Sutton W. Sport Marketing. – Champaing III.,
References:
Amstrong G., Kotler F.
Vvedenie v marketing
[Introduction to
marketing ]Moscow, Williams Publishing House, 2007, 832 p.
Kameneva N.G., Poliakova V.A.
Marketingovye issledovaniia
[Marketing research], Moscow, University textbook, 2005, 439 p.
Michuda Iu.P. Sfera �zichnoyi kul’turi i sportu v umovakh rinku.
[Field of physical culture and sports in the marketplace], Kiev,
Perepl’otchikov ∆.O.
Pedagogika, psihologia ta mediko−biologicni
problemi �zicnogo vihovanna i sportu
[Pedagogics, psychology,
medical−biological problems of physical training and sports], 2010,
Petrova O.O., Tomashevs’kij V.V.
Pedagogika, psihologia ta mediko−
biologicni problemi �zicnogo vihovanna i sportu
[Pedagogics,
psychology, medical−biological problems of physical training and
Putiatina G.M.
Organizacijni aspekti optimizaciyi diial’nosti
sportivnikh shkil na osnovi programno−cil’ovogo upravlinnia
[Organizational aspects of sports schools optimization based on
program−based management], Cand. ∆iss., Kharkov, 2007, 20 p.
Putiatina G.M., Sereda N.V.
Sportivnij visnik Pridniprov’ia
[∆nipro
Sports Bulletin], 2011, vol.3, pp. 69−72.
Stepanova O.N.
Teoriia i praktika �zicheskoj kul’tury
[Theory and
Kinnell M., Mac∆ougal.
Marketing in the Not−for−Pro�t sector
Mullin B., Hardy S., Sutton W.
Sport Marketing
. Champaing III,
Информация об авторе:
Середа Наталия Витальевна:
[email protected]; Харь−
ковская государственная академия физической культуры; ул. Клоч−
ковская 99, г. Харьков, 61022, Украина.
Sereda N.V.:
[email protected]; Kharkov State Academy of
Physical Culture; Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine.
Цитируйте эту статью как:
Середа Н.В. Аналіз ступеню вико
ристання маркетингу в організаційно−управлінській діяльності
дитячо−юнацьких спортивних шкіл // Педагогіка, психологія
та медико−біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –
Cite this article as:
Sereda N.V. Analysis of an application degree of
marketing in organization and management activity of youth sports
Pedagogics, psychology, medical−biological problems of
physical training and sports,
2013, vol.4, pp. 60−64. doi:10.6084/
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Дата поступления в редакцию: 12.02.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
Факторний аналіз найбільш інформативних параметрів,
впливаючих на ефективність занять спортивною боротьбою
студентів факультетів фізичного виховання
Ткаченко С.В.
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
Анотації:
Комплексно проаналізовано різно−
манітні фактори, які впливають на
засвоєння студентами практичного
курсу зі спортивної боротьби. В до−
слідженні приймали участь 98 юнаків
– студентів 3 курсу факультету фізич−
ного виховання, які розпочинають ви−
вчення курсу Боротьба та методика
її викладання, та 32 студента, які за−
ймаються боротьбою. Представлені
результати досліджень антропоме−
тричних, фізичних, функціональних,
біомеханічних показників студентів.
Вихідними даними для проведення
факторного аналізу стали перші три
за рангом біомеханічні показники,
три показника фізичної підготовле−
ності, три показника функціональ−
ного стану та три антропометричних
показника. Встановлено, що у зміст
першого найбільш значимого факто−
ра увійшли біомеханічні параметри,
які демонструють значення функції
рівноваги та розвитку інших коорди−
наційних здібностей.
Ткаченко С.В. Факторный анализ наиболее
информативных параметров, влияющих на
эффективность занятий спортивной борь−
бой студентов факультетов физического
воспитания.
Комплексно проанализирова−
ны различные факторы, которые влияют на
усвоение студентами практического курса по
спортивной борьбе. В исследовании прини−
мали участие 98 юношей – студентов 3 курса
факультета физического воспитания, которые
начинают изучение курса Борьба и методика
ее преподавания и 32 студента, которые за−
нимаются борьбой. Представлены результаты
исследований антропометрических, физиче−
ских, функциональных, эргономических пока−
зателей студентов. Исходными данными для
проведения факторного анализа стали первые
три по рангу биомеханические показатели, три
показателя физической подготовленности, три
показателя функционального состояния и три
антропометрических показателя. Установлено,
что в содержание первого наиболее значимого
фактора вошли биомеханические параметры,
которые демонстрируют значение функции
равновесия и развития других координацион−
ных способностей.
Tkachenko S.V.
Factor analysis of
the most informative parameters
affecting the ef�ciency of training
wrestling students of physical
. Comprehensively
analyzed the various factors that
affect the absorption of the students
practical course in wrestling. The
study involved 98 boys – 3rd year
students of the Faculty of Physical
Education, who begin the study of
the course Combating and methods
of teaching. Also, 32 students who
are engaged in the struggle. The
results of studies of anthropometric,
physical, functional, ergonomics
students. The input data for the
factor analysis were the �rst
3−ranking �gure, biomechanical,
physical �tness and functional
status, anthropometric. It is
established that the content of the
�rst most signi�cant factors included
biomechanical parameters that
demonstrate the value of balance
Ключові слова:
спортивна, боротьба, факторний,
аналіз, координаційні, здібності.
спортивная, борьба, факторный, анализ,
sports, �ghting, factor analysis,
coordination, ability.
Вступ.
Над питаннями підвищення ефективності
викладання різних спортивних дисциплін працює
багато фахівців: методисти, науковці−дослідники,
тренери−практики, спортивні лікарі та інші. Зокрема
розробкою і удосконаленням методик з боротьби
займалися Г.С.Туманян, А.П. Купцов, І.Г. Богдан,
М.С. Дубовис, В.Ф. Бойко, Г.В. Данько, Ю.А. Шуліка.
Їх досвід узагальнено та висвітлено у багатьох
друкованих роботах. В останні роки проблемою
вивчення найбільш значущих фізичних якостей
студентів−борців займалися на кафедрі фізичного
виховання Донецького національного медичного
університету ім. М. Горького Нескреба Т.А., Добро
вольська Н.О., Шиншина С.І.
Однак, у спеціальній літературі щодо підготовки
студентів неспортивних вищих навчальних закладів,
на відміну від досліджень у галузі підготовки борців
різної кваліфікації, недостатньо відображені пи
тання, у яких вивчаються найбільш значущі параме
три, що обумовлюють якісне засвоєння практично
го курсу зі спортивної боротьби студентами різних
спеціалізацій.
З метою підвищення ефективності засвоєння кур
су “Боротьба та методика її викладання” та вивчення
індивідуальних особливостей студентів перед почат
ком вивчення предмета нами запропонована комплек
сна програма, яка передбачає дослідження антропоме
© Ткаченко С.В., 2013
тричних, фізичних, функціональних, біомеханічних
показників кожного студента.
Під час досліджень велика кількість отриманого
фактичного матеріалу не дає повного уявлення про
фактори, які найбільше впливають на якість засвоєння
студентами курсу спортивної боротьби.
Одним з ефективних методів визначення ступеня
впливу та інформативності різноманітних параметрів
на удосконалення методики викладання спортивної бо
ротьби може служити факторний аналіз, котрий дозволяє
припустити які з показників є найбільш значимими.
Авторами основних концепцій факторного аналізу
є головним чином американські й англійські вчені (Ч.
Спірмен, Л. Л. Терстоун, Г. X. Томсон, С. Л. Барт, Р. Б.
Кеттелл і багато хто інші). Поступово росте інтерес до
цих методів і в країнах континентальної Європи.
На сьогоднішній день факторний аналіз з успіхом
використовується в психології, соціології. На думку
багатьох відомих дослідників, що працюють в області
факторного аналізу, значення факторних методів
стане згодом важливим і для досліджень в галузі
фізичної культури та спорту. У своїх дослідженнях
використовують факторний аналіз українські науковці
Т.Яворська, Р.Ахметов.
Дослідження виконано відповідно до плану
тематичної роботи кафедри спорту Чернігівського
національного університету імені Т.Г.Шевченка з теми
„Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного
виховання та спорту”.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є
визначити показники, які
найбільше впливають на ефективність засвоєння
практичного курсу спортивної дисципліни «Боротьба
та методика її викладання» методом проведення фак
торного аналізу.
Завдання дослідження:
експериментально вивчи
ти індивідуальні особливості студентів та на основі
отриманих даних шляхом факторного аналізу встано
вити найбільш інформативні параметри.
Методи дослідження:
аналіз, систематизація да
них наукової літератури, педагогічні спостереження за
навчально−виховним процесом студентів, педагогічні
експерименти з використанням антропометрії,
фізіометрії, аналізу фізичної підготовленості студентів
за Державними тестами і нормативами оцінки фізичної
підготовленості населення України, біомеханічні ме
тоди дослідження, методи математичної статистики,
факторний аналіз.
Організація дослідження.
Обстежуваний контин
гент склали 98 юнаків — студентів ІІІ курсу факуль
тету фізичного виховання ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка,
які розпочинають вивчення курсу «Боротьба та ме
тодика її викладання», та 32 студента цього ж ВНЗ,
які займаються у групі спортивно−педагогічного удо
сконалення (СПУ) зі спортивної боротьби і мають
дорослі спортивні розряди та стаж занять боротьбою
не менше 5 років, всього
— 130 осіб у період з 2010
Результати дослідження.
Нами було проведено дослідження антропоме
тричних, функціональних показників, аналіз фізичної
підготовленості та вивчення біомеханічних параметрів
статодинамічної стійкості студентів.
У результаті досліджень встановлено, що при
порівнянні кожного з антропометричних показників
студентів групи СПУ зі спортивної боротьби та
студентів ІІІ курсу ФФВ ЧНПУ імені
Т.
Г.
Шевченка,
достовірної різниці не зареєстровано (р
0,05), що
відображено у табл.1.
При порівнянні кожного з функціональних
показників студентів групи СПУ з боротьби та
студентів ІІІ курсу, які навчаються на факультеті
фізичного виховання ЧНПУ імені
Т.Г.
Шевченка,
достовірна різниця встановлена лише у показни
ках ЖЄЛ (р
0,05). У студентів групи СПУ цей по
казник значно вищий, ніж у студентів ІІІ курсу. При
вимірюваннях частоти серцевих скорочень за 1
систолічного та діастолічного артеріального тиску
достовірної різниці не зареєстровано (р
0,05), що
відображено у табл.2.
Визначався рівень фізичної підготовленості
студентів за Державними тестами і нормативами оцінки
фізичної підготовленості населення України [2]. При
співставленні результатів студентів−третьокурсників,
які розпочинають вивчення курсу “Боротьба та ме
тодика її викладання”, та студентів групи СПУ зі
спортивної боротьби виявлена достовірна різниця
Таблиця 1
Порівняльна характеристика антропометричних показників студентів ІІІ курсу ФФВ
та студентів групи СПУ зі спортивної боротьби
Позначення
характеристик
Одиниці
ІІІ курс
Довжина тіла
см178,78±5,11176,2±5,8р
2Маса
кг74,01±8,5575,21±9,71р
ОГК (вдих)
см100,97±5,71105,67±5,95р
4ОГК (видих)
см94,61±6,1999±5,57р
Окружність
плеча
см32,6±3,3132,6±3,31р
передпліччя
28,6±2,128,6±2,1р
см53,13±6,0253,13±6,02р
гомілки
см37,93±3,2437,93±3,24р
см39,2±2,7639,2±2,76р
Довжина
тулуба
см63,8±6,7663,8±6,76р
руки
см77,87±3,1677,87±3,16р
плеча
см35,67±2,9235,67±2,92р
передпліччя
см28,29±2,0528,29±2,05р
см19,87±1,1319,87±1,13р
см98,47±4,1998,47±4,19р
49±1,8949±1,89р
гомілки
48±5,8248±5,82р
стопи
см27,27±1,1627,27±1,16р
Таблиця 2
Порівняльна характеристика функціональних показників студентів ІІІ курсу ФФВ
та студентів групи СПУ зі спортивної боротьби
Позначення
характеристик
Одиниці
вимірювання
ІІІ курс
3710,5±192,34820±167,8< 0,05
уд/хв
САТ
мм. рт. ст.120,26±8,2127,87±6,07> 0,05
ДАТ
мм. рт. ст.70,53±4,1582,93±3,01> 0,05
Таблиця 3
Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студентів ІІІ курсу ФФВ
та групи СПУ зі спортивної боротьби
Види випробувань
Одиниці
вимірювання
ІІІ курс ФФВ
Показник
Оцінка
Показник
Оцінка
1.Піднімання всід за 1 хв
разів36,8±2,39253,94±2,245< 0,05
2.Нахил вперед на гнучкість
см13,2±1,64
17,39±2,254< 0,05
3.Підтягування
разів10,6±1,14225,56±1,25< 0,05
4.Стрибок у довжину з місцясм238,8±5,54
249,56±11,844> 0,05
5.Біг на 3000 м
хв, с12,38±1,48412,11±0,884> 0,05
6.Біг на 100 м
с13,54±0,52412,6±0,945> 0,05
7.Човниковий біг 4
с9,02±0,1948,57±0,175> 0,05
Таблиця 4
Кореляційні залежності біомеханічних показників студентів групи
спортивно−педагогічного удосконалення зі спортивної боротьби
Тест на
45
78910
−0,450−0,450
−0,6150,526−0,307
−0,567−0,3720,6530,865
0,824−0,464−0,5250,5730,818
−0,316−0,353−0,4610,6280,6630,933
0,928−0,542−0,6360,893−0,4200,9410,815
0,867−0,7420,582−0,367−0,509−0,345−0,357−0,416
0,610−0,483−0,5770,730−0,3610,9110,7990,980−0,808
−0,600−0,388−0,4740,7190,9060,9700,9510,844−0,4370,790
КФР
−0,4740,7710,897−0,451−0,338−0,902−0,782−0,867−0,636−0,853−0,849
Сума r
6,585,436,016,676,478,217,068,286,077,97,937,8284,43
7,796,437,127,907,669,728,369,817,199,369,399,26100,00
812
792
61
104
результатів (р
0,05) при виконанні 3 тестів:
піднімання всід за 1 хв., підтягування на перекладині
та нахила тулуба вперед з положення сидячи. Студен
ти групи СПУ у вищезазначених тестах мають вищі
показники. Достовірної різниці не зареєстровано (р >
0,05) при виконанні стрибка у довжину з місця, бігу
на 3000 м, бігу на 100 м та човникового бігу 4 х 9 м
(табл.3).
В результаті аналізу біомеханічних показників, от
риманих при виконанні тестів із застосуванням методи
ки стабілографії встановлено, що середньостатистичні
результати групи СПУ зі спортивної боротьби
суттєво не відрізняються від аналогічних результатів
студентів−третьокурсників факультету фізичного ви
ховання ВНЗ.
Попередній аналіз отриманого матеріалу не зовсім
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


чітко дозволяє вирішити основне питання дослідження:
які ж з факторів найбільшою мірою впливають на якісне
засвоєння знань, умінь та навичок зі спортивної бороть
би. У результаті проведення факторного аналізу нами
планується комплексно проаналізувати різноманітні
параметри. Факторний аналіз ми проводили із застосу
ванням комп’ютерної програми SPSS
Вихідними даними для проведення факторно
го аналізу стали показники студентів групи СПУ зі
спортивної боротьби:
перші три за рангом біомеханічні показники (LY,
O∆ та V), встановлені шляхом визначення кореля
ційних залежностей між біомеханічними характе
ристиками при проведенні стабілографії (табл.4);
Основними кількісними критеріями статич
них поз при дослідженні біомеханічних параметрів
були показники амплітудних і частотних коливань
у сагітальній і фронтальній площинах: МО (х), мм
– зсув по фронталі; МО (у), мм – зсув по сагітталі;
Q (х), мм – розкид по фронталі; Q (у), мм – розкид
по сагітталі; R, мм − середній розкид; V
сер
, мм / сек
– середня швидкість переміщення ЦТ; SV, кв.мм/с –
швидкість зміни площі; O∆ – оцінка руху; LX, мм –
довжина траєкторії ЦТ по фронталі; LY, мм – довжина
траєкторії ЦД по сагітталі; КФР,% – якість функції
рівноваги; Kriv,
рад/мм − коефіцієнт кривизни.
перші три за рангом показника фізичної підго
товленості студентів (витривалість, швидкість,
спритність), встановлені шляхом визначення коре
ляційних залежностей між показниками фізичної
підготовленості при аналізі фізичної підготовленос
ті студентів (табл. 5);
перші три за рангом показника функціонального
стану (ЖЄЛ, САТ, ДАТ), встановлені шляхом визна
чення кореляційних залежностей між показниками
функціонального стану студентів при проведенні
фізіометрії (табл.6);
перші три за рангом антропометричних показни
ка (маса тіла, окружність шиї, довжина передпліччя),
встановлені шляхом визначення кореляційних залеж
ностей між антропометричними показниками при
проведенні соматометрії (антропометрії) (табл.7).
Результати факторного аналізу представлені у
таблиці 8.
У зміст першого, найбільш значимого фактора із
внеском у загальну дисперсію вибірки 36,84% з най
вищими коефіцієнтами, увійшли біомеханічні параме
три довжини траєкторії ЦТ по сагітталі (LY), оцінки
руху (O∆) та середньої швидкості переміщення ЦТ
(V), які демонструють значення функції рівноваги та
розвитку інших координаційних здібностей учнів для
засвоєння практичних умінь і навичок зі спортивної
боротьби.
Таким чином, даний фактор інтерпретується
нами як координаційні здібності, які являють собою
комплексну, інтегральну якість.
У другому факторі зі значенням у загальній
дисперсії вибірки в 23,36% з високими показника
ми коефіцієнтів виділилися показники витривалості,
ЖЄЛ та спритності. Оскільки спритність, за
класифікаціями багатьох науковців, є однією із скла
Таблиця 5
Кореляційні залежності показників фізичної підготовленості студентів групи
спортивно−педагогічного удосконалення зі спортивної боротьби
45
1.Піднімання в сід за 1 хв.
2.Нахил вперед на гнучкість−0,659
3.Підтягування
0,9730,502
4.Стрибок у довжину з місця−0,1230,7290,821
5.Біг на 3000 м
0,667−0,7040,5530,621
6.Біг на 100 м
−0,5340,927−0,636−0,8130,767
7.Човниковий біг 4 x 9 м0,889−0,501−0,594−0,566−0,868−0,743
Сума r
3,844,024,083,674,184,424,16
13,5414,1714,3812,9414,7315,5814,66
5472
13
Таблиця 6
Кореляційні залежності функціональних показників студентів групи
спортивно−педагогічного удосконалення зі спортивної боротьби
САТ
0,828−0,783
ДАТ
0,916−0,5730,650
Сума r
2,171,792,262,14
25,9621,4127,0325,60
Таблиця 7
Кореляційні залежності антропометричних показників студентів групи спортивно−педагогічного удосконалення зі спортивної боротьби
№СПУ
45
78910
1415
1718
Довжина тіла
2Маса0,539
ОГК (вдих)0,4270,839
4ОГК (видих)0,4270,7760,955
Окружність
плеча0,4030,8550,8660,852
передпліччя0,3010,8120,6810,6850,808
стегна0,3350,8930,8370,7840,7830,728
гомілки0,3350,8770,7700,7440,7160,7110,876
шиї0,7040,6660,6490,6100,5330,5830,4500,505
Довжина
тулуба0,4330,2670,021−0,0530,047−0,1420,2230,0320,117
руки0,4890,6810,5520,4220,4590,5410,4700,5020,8560,229
плеча0,5610,4710,5400,4700,5170,4080,2550,2090,8250,0220,700
передпліччя0,5180,6890,6520,5950,5850,6500,4690,5840,833−0,0930,8220,661
кисті−0,039−0,1840,0140,0460,0230,157−0,166−0,2380,170−0,1910,3160,2680,496
ноги0,5610,4550,3910,3000,4110,5190,1870,1450,647−0,0970,5610,6150,5020,196
стегна0,4690,1200,2610,3600,0800,2160,0310,1170,507−0,2120,2390,2590,4070,1340,424
17гомілки0,165−0,221−0,235−0,165−0,1930,111−0,194−0,1520,134−0,231−0,1980,004−0,149−0,2400,3190,286
стопи0,5430,6290,3340,3860,4380,5450,4540,5360,5610,3610,5550,3860,5070,0840,1340,130−0,158
Сума r7,259,979,028,638,578,68,138,059,352,778,597,179,212,966,464,253,166,74
%5,637,747,006,706,656,676,316,257,252,156,675,567,152,305,013,302,455,23
Ранг10
457
89217
31613
141512
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Таблиця 8
Факторне навантаження досліджуваних впливів на ефективність засвоєння курсу зі спортивної боротьби
Показники
Фактори
0,8320,313−0,450−0,018
0,8730,196−0,3540,156
0,8620,3090,444−0,096
Витривалість (біг на 3000 м)
0,356−0,6900,310−0,424
0,598−0,0870,372−0,525
Спритність (човниковий біг 4 x 9 м)
−0,1220,8650,1930,058
0,270−0,777−0,1570,205
САТ
0,6820,143−0,0580,511
ДАТ
0,618−0,558−0,1600,443
Маса
0,5830,1190,623−0,345
Окружність шиї
0,7550,053−0,4950,047
Довжина передпліччя
0,3220,2480,5710,411
Внесок у %
36,8423,3622,4417,36
дових якостей координаційних здібностей, то ми,
спираючись на інтерпретацію І фактора, можемо її
віднести за важливістю, навіть, до І фактора при за
няттях спортивною боротьбою. Крім того, боротьба
характеризується тривалою напругою, яка потребує
значної витривалості від учасників поєдинку, тому
дуже важливою є здатність організму здійснювати
роботу заданої потужності протягом тривалого
часу [6,13]. Витривалість забезпечується складним
комплексом змін, що відбуваються в організмі при
м'язовій роботі. Розвиток витривалості пов'язаний го
ловним чином з вдосконаленням координації рухових
функціональних можливостей організму і обумовлено,
перш за все, розвитком органів кровообігу і дихання,
що забезпечують доставку кисню до працюючих м'язів
та інших тканин організму [1,14]. Тому не випадковим
у цьому факторі є параметр ЖЄЛ з сильним прямим
статистичним зв'язком до показників витривалості.
Таким чином, даний фактор інтерпретується нами як
витривалість.
У третьому факторі з часткою внеску в загальну
дисперсію вибірки рівною 22,44% істотне наванта
ження несуть антропометричні показники маси тіла,
окружності шиї та довжини передпліччя, що визначають
деякі особливості будови тіла. Таким чином, даний фак
тор можна охарактеризувати як антропометричний.
У четвертому факторі з часткою внеску в загаль
ну дисперсію вибірки рівною 17,36 % виділилися
швидкісні показники та показники САТ та ДАТ. Та
ким чином, даний фактор можна охарактеризувати як
швидкісно−функціональний.
Отже, відсоткове відношення впливу різноманітних
параметрів на ефективність вивчення практичного
курсу зі спортивної боротьби можна відобразити на
Результати факторного аналізу про найважливіше
місце координаційних здібностей у ефективності
засвоєння знань, умінь та навичок зі спортивної бо
ротьби, проведеного у ході нашого дослідження,
співпадають із думками багатьох фахівців у галузі
спортивної боротьби.
Таким чином, наряду з іншими фізичними якостями,
координаційні здібності у спортивних єдиноборствах
мають велике значення. Викладацька практика показує,
що успішне засвоєння спортивної дисципліни «Бороть
ба та методика її викладання» полягає у стабільному
оволодінні новими координаційними уміннями і навич
ками на базі раціонального використання раніше на
копиченого рухового досвіду. У навчально−виховному
процесі за допомогою вправ, спрямованих на розвиток
координаційних якостей студентів, вони оволодівають
спеціальними координаційними уміннями і навичками,
що позитивно впливає на фізичний розвиток вцілому.
Висновки.
У результаті проведення факторного аналізу виз
начено, що у зміст першого, найбільш значимого фак
тора для ефективного засвоєння курсу зі спортивної
боротьби із внеском у загальну дисперсію вибірки
36,84% увійшли біомеханічні параметри, які де
монструють значення статодинамічної стійкості,
функції рівноваги та розвитку інших координаційних
здібностей студентів. Даний фактор інтерпретується
нами як координаційні здібності, які являють собою
комплексну, інтегральну якість.
Перспективи подальших досліджень.
проведення досліджень щодо визначення місця та зна
чення психологічних факторів у вивченні спортивної
боротьби.
36,84 %
23,36 %
22,44 %
17,36 %
Література:
Ахметов Р. Ф. Виділення найбільш інформативних параметрів
стрибунів у висоту в задачах прогнозу їх результативності //
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 2004. – №4. –
Біомеханіка спорту : навч.
посіб. для студ. ВНЗ з фіз.виховання і
спорту / А.
Лапутін, М.
Носко, В.
Гамалій, О.
пов, за ред. А.
Лапутіна. – К., Олімпійська література. – 2005.
Греко−римская борьба: учеб. для СДЮШОР, спортивных фак.
пед. ин−тов, техникумов физ. культуры и училищ Олимпийско
го резерва / И.
Иванов, А.
С. Кузнецов, Р.
Шулика, под общ. ред. Ю.
Шулики. – Ростов н/Д, Фе
никс. – 2004. – 800 с. – (Серия: Образовательные технологии в
массовом и олимпийском спорте).
Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості на
селення України. – К. – 1996. – 31 с.
Запорожанов
А. Контроль в спортивной тренировке / В.
порожанов – Київ, Здоров'я. – 1988. – 249 с.
Зациорский В.
М. Спортивная метрология / В.
М. Зациорский –
М., Физкультура и спорт. – 1982. – 256 с.
Иберла К. Факторный анализ /К. Иберла – М., Статистика. – 1980.
Кабанов А.
Л. «Опорность» как принцип развития координации
движений в борьбе // Теория и практика физ. культури, 2009. –
Карпман В. Л. Тестирование в спортивной медицине / В.
Карп
ман, З.
Б.
Белоцерковский, И.
А.
Гудков. – М., Физкультура и спорт.
– 1988.
– 206
с.
Начинская С. В. Спортивная метрология : учеб. пособие для
студ. ВУЗ, обучающихся по спец. физ. культура / С. В. Начин
ская. – 2−е изд., стереотип. – М., АКАДЕМИЯ. – 2008. – 240
Окунь Я. Факторный анализ / Я. Окунь – М., Статистика. –
11.
Янковой А.Г. Многомерный статистический анализ в системе
STATISTICA. – Одесса, Оптимум. – 2001. Вып.1. – 216 с.
Prapavessis H., Grove J.R., Eklund R.C. Self−Presentational Issues
in Competition and Sport // Journal of Applied Sport Psychology,
Maennig W. Corruption in International Sports and Sport Manage
ment: Forms, Tendencies, Extent and Countermeasures // European
Sport Management Quarterly, 2005. – vol. 5(2). – pp. 187–225.
References:
Akhmetov R.F.
Aktual'ni problemi �zichnoyi kul'turi i sportu
[Contemporary problems of physical culture and sports], 2004, vol.4,
Laputin A.M., Nosko M.O., Gamalij V.V., Arkhipov O.A.
Biomekhanika sportu
[Biomechanics of sport], Kiev, Olympic
Ivanov I.I., Kuznecov A.S., Samurgashev R.V., Shulika Iu.A.
Greko−
rimskaia bor’ba
[Greco−Roman wrestling], Rostov on ∆on, Phoenix,
∆erzhavni testi i normativi ocinki �zichnoyi pidgotovlenosti
naselennia Ukrayini
[The state tests and standards of physical �tness
assessment of Ukraine’s population], Кiev, 1996, 31 p.
Zaporozhanov V.A.
Kontrol’ v sportivnoj trenirovke
[Control in sports
training], Kiev, Health, 1988, 249 p.
Zaciorskij V.M.
Sportivnaia metrologiia
[Sports metrology], Moscow,
Iberla K. 7.
Faktornyj analiz
[Factor Analysis], Moscow, Statistic, 1980,
Kabanov A.L.
Teoriia i praktika �zicheskoj kul’tury
[Theory and
Karpman V.L., Belocerkovskij Z.B. , Gudkov I.A.
Testirovanie v sportivnoj
[Testing in sports medicine], Moscow, Physical Culture and
Sport, 1988, 206
p.
Nachinskaia S.V.
Sportivnaia metrologiia
[Sports metrology],
Moscow, Academy, 2008, 240
Okun’ Ia.
11.
Faktornyj analiz
[Factor Analysis], Moscow, Statistic, 1980,
Iankovoj A.G.
Mnogomernyj statisticheskij analiz v sisteme
STATISTICA
[Multivariate statistical analysis, STATISTICA],
Prapavessis H., Grove J.R., Eklund R.C. Self−Presentational Issues
in Competition and Sport.
Journal of Applied Sport Psychology
Maennig W. Corruption in International Sports and Sport
Management: Forms, Tendencies, Extent and Countermeasures.
European Sport Management Quarterly
, 2005, vol. 5(2), pp. 187–
Рис. 1. Діаграма факторного навантаження на ефективність занять боротьбою
координаційні здібності
витривалість
антропометричні особливості
–швидкісно−функціональний
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Информация об авторе:
Ткаченко Сергей Владимирович:
[email protected]: Черниговский на−
циональный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко; ул.
Гетьмана Полуботка 53, г.Чернигов, 14013, Украина.
Tkachenko S.V.:
[email protected]; Chernigov National Pedagogical
University; Getman Polubotka str. 53, Chernigov, 14013, Ukraine.
Цитируйте эту статью как:
Ткаченко С.В. Факторний аналіз
найбільш інформативних параметрів, впливаючих на ефективність
занять спортивною боротьбою студентів факультетів фізичного
виховання // Педагогіка, психологія та медико−біологічні про
блеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 4. – С. 65−72.
Cite this article as:
Tkachenko S.V. Factor analysis of the most
informative parameters affecting the ef�ciency of training wrestling
students of physical education.
Pedagogics, psychology, medical−
biological problems of physical training and sports,
2013, vol.4, pp.
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
Дата поступления в редакцию: 18.02.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
Health attitudes of the female students from olsztyn,
poland – the physical activity, addictions and the knowledge
∆epartment of Physical Education and Sport, University of Warmia & Mazury in Olsztyn
Faculty of Geosciences, Chair of Recreation, University of Szczecin
Faculty of Technical Sciences, Chair of Machines and Separation Processes, University of Warmia & Mazury in Olsztyn
Efforts to improve the health of
the population are now focused
on promoting healthy lifestyle,
improve living conditions and
to reduce mortality. Health
education activities include
regular physical activity, optimal
nutrition, reduce addictions and
stress. The purpose of the survey
conducted among 672 �rst−year
female students at the University
of Warmia and Mazury in Olsztyn
(Poland) was to determine the
attitudes of young women towards
Using anonymous survey
questionnaire asked students
about the form of physical activity,
nutrition, the presence of stressful
situations, the use of drugs, such
as alcohol and cigarettes, and the
interest in deepening knowledge
The majority of students have
participated only in obligatory
physical education classes in
high school and college. They
considered that physical activity
during the studies should be
voluntary. Only 4.24% of students
were total abstinence from
alcohol, but 79.10% was non−
smoking. Many of the women
declared the need to change
the diet, reducing alcohol intake
and give up smoking habit. The
students felt that stress connected
with attending university is
unavoidable, and thus revealed
an interest in reducing and limiting
mental tension. ∆espite their
young age, students expressed
interest in topics such as: �rst aid
course, nutrition, sexuality, and
Подставки Роберт, Горник Катерина,
Коланковска Евелина, Борачински Ми−
хал, Борачинска Сандра.
Установки,
інтереси і думки студенток Ольштина
(Польща) до свого здоров'я – фізична
активність, наркоманія і знання про
здоровий спосіб життя.
Зусилля щодо
поліпшення здоров'я населення в даний
час зосереджені на пропаганді здорового
способу життя, поліпшення умов життя
і зниження смертності. Діяльність в об−
ласті здоров'язберігаючої освіти включає
регулярну фізичну активність, оптималь−
не харчування, зниження залежностей і
стресів. Метою опитування, проведеного
серед 672 першокурсників студенток в
університеті Вармії і Мазур в Ольштині
(Польща), є виявлення ставлення дівчат
до здорового способу життя.
У дослідженні використовувалося ано−
німне анкетування студентів про форми
фізичної активності, харчуванню, наяв−
ності стресових ситуацій, вживання нар−
котиків, таких як алкоголь і сигарети, а
також зацікавленість у поглибленні знань
про здоров'я населення.
Встановлено, що більшість студентів
брали участь тільки в обов'язкових уро−
ках фізичної культури в середній школі
і коледжі. Вони вважають, що фізична
активність під час навчання має бути
добровільною. Встановлено, що тільки
4,24% студентів повністю утримуються
від алкоголю і 79,1% не курять. Багато хто
з дівчат заявили про необхідність зміни
дієти, скорочення споживання алкоголю і
відмови від куріння. Студенти вважають,
що стрес, пов'язаний з відвідуванням уні−
верситету, неминучий. Тому студентки
проявляють інтерес до скорочення і об−
меження психічної напруги. Незважаючи
на свій юний вік, студентки виявили ціка−
вість до таких тем, як: курс надання пер−
шої допомоги, харчування, сексуальності
і проблем вагітності.
Подставки Роберт, Горник Екатерина, Ко−
ланковска Эвелина, Борачински Михал,
Борачинска Сандра. Установки, интересы
и мнения студенток Ольштына (Польша)
к своему здоровью – физическая актив−
ность, наркомания и знания о здоровом
образе жизни.
Усилия по улучшению здо−
ровья населения в настоящее время сосре−
доточены на пропаганде здорового образа
жизни, улучшения условий жизни и сниже−
ния смертности. Деятельность в области
здоровьесберегающего образования вклю−
чает регулярную физическую активность,
оптимальное питание, снижение зависимо−
стей и стрессов. Целью опроса, проведен−
ного среди 672 первокурсников студенток в
университете Вармии и Мазур в Ольштыне
(Польша), является выявление отношения
девушек к здоровому образу жизни.
В исследовании использовалось анонимное
анкетирование студентов о формах физиче−
ской активности, питанию, наличию стрес−
совых ситуаций, употребление наркотиков,
таких как алкоголь и сигареты, а также заин−
тересованность в углублении знаний о здо−
ровье населения.
Установлено, что большинство студентов
принимали участие только в обязательных
уроках физической культуры в средней шко−
ле и колледже. Они считают, что физическая
активность во время учебы должна быть до−
бровольной. Установлено, что только 4,24%
студентов полностью воздерживаются от ал−
коголя и 79,1% не курят. Многие из девушек
заявили о необходимости изменения диеты,
сокращения потребления алкоголя и отказа
от курения. Студенты считают, что стресс,
связанный с посещением университета, не−
избежен. Поэтому студентки проявляют ин−
терес к сокращению и ограничению психиче−
ского напряжения. Несмотря на свой юный
возраст, студентки проявили интерес к таким
темам, как: курс оказания первой помощи,
питания, сексуальности и проблем беремен−
health attitudes, university, female
здоров’я, ставлення, університет, сту
дентка, Польща.
здоровье, отношение, университет, сту
дентка, Польша.
Introduction
Health, as the value of acquired, in the opinion of the
experts of the World Health Organization is a state of
complete balance of the physical, mental and social, and
not only the absence of disease and disability. Health is a
value, not an end in itself, it should improve, enhance or
restore, thereby improving the quality of life. The health
situation of the population is determined by the in�uence
of many factors associated with biological, social and
economic factors. Amongst biological to distinguish it
is possible factors associated with genetics, ripening or
Boraczyński Michał, Boraczyńska Sandra, 2013
the ageing. The environmental in�uences relate primarily
to physical and chemical factors, and the social−life of
a human being. The impact on health is also access to
primary and secondary health care, which is known in
developing countries, is often dif�cult. The most important
factor that determines a state of complete physical, mental
and social, is the style of life of the individual [1]. Speci�c
behaviors associated with work and recreation, the system
of values and life skills speci�c to a given person will be
responsible for the satisfaction of life in full health into
Efforts to improve the health of the population are
now focused on promoting healthy lifestyles, improve
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


living conditions and to prevent and reduce mortality
from diseases of civilization. Health education activities
are aimed at making regular physical activity, optimal
nutrition, avoiding drugs, the right amount of sleep and
stress response. Negatively affect the human body lives
in a hurry and chronic stress, alcohol abuse, smoking,
Activities undertaken in leisure−time is one of the
main factors preventing cardiovascular disease, type II
diabetes, osteoporosis and some cancers [4]. According
to the experts, to maintain and improve the health of just
necessary minimum daily ‘dose’ of exercise in the form
of 10−15 thousand steps. It is recommended to practice
a minimum of 30 minutes of moderate activity at least
5 days a week [5]. In comparison with other European
countries [research project Bridging the East−West
Gap] society Poles are showing the lowest percentage
of people with high activity and the highest among the
leading sedentary lifestyle. In addition, there is a tendency
College is a time of learning and fun, mostly away
from the supervision of parents, and therefore a way of
life and nutrition student and the nature of the use of
his free time depends largely on the �nancial situation,
place of residence and the schedule of studies undertaken
[7]. In general, young people are aware of the dangers
of smoking cigarettes or drinking alcohol. They know
the consequences of poor diet and low physical activity
levels, but the change of environment, succumbing to
the in�uence of the environment that makes making
decisions detrimental to their health. Researches on
students’ lifestyles were conducted in Poland [8, 9, 10] as
well as all over the world [11, 12, 13]. Is, however, much
less research on the subjective opinion of students on the
issues of public health. The need to raise awareness about
the lifestyle of students, their level of interest in health
prevention activities already observed in other countries,
The aim of the study conducted among 1
year
female students at the University of Warmia & Mazury
in Olsztyn (UWM) was to assess their habits and attitudes
towards a healthy lifestyle. The study aim was realized by
1. What types of physical activity do students assume and
2. Are the students’ lifestyles and attitudes towards health
The questionnaire was conducted in the summer
semester of the 2005/2006 academic school year during
obligatory P.E. classes. A total of 672 1
year female
full−time students enrolled at the UWM were surveyed,
which constituted over 95% of females aged 19−20 from
randomly selected P.E. classes. The research was carried
out in compliance with prior consent from the Ethical
Committee of UWM, and the volunteers willingly agreed
to participate in the study. The vast majority of students
were permanent residents of the Warminsko−Mazurskie
voivodeship in Poland. Table 1 provides a more detailed
The highest percentage of students reported renting
accommodation (48.70%), slightly less at home (23.61%)
or on campus (22.68%). The highest number of students
were residents of villages (39.02%), least students lives
in big cities – from 50 to 100
000 population (7.47%).
Table 1. ∆escription of the examined population
Family HomeBoarding schoolOther
Total
N%N%N%N%N%N%
12222.6826248.7012723.61275.0253810012222.68
Village
Town
Total
< 20 00020−50 000
25639.029915.0912919.66497.4712318.75656
Village
Town
Total
< 20 00020−50 000
N%N%N%N%N%N%
284.2818327.9819529.828513.00
24.92654100
Type of secondary school completed
Vocational Secondary school
Total
N%
52881.73
118
The vast majority of respondents were graduates of
A diagnostics survey method was applied in the
research using an anonymous questionnaire. Statistical
calculations were performed with the aid of the Statistica
v.10 PL software package.
The study results have been divided into the following
categories of human behaviors in�uencing health: physical
activity, personal hygiene, nutrition, alcohol/tobacco use,
The behaviors and opinions of 1
year students regarding
physical activity have been presented in tables 2−5. They
show that highest percentage of the students (71.13%)
took part in only one type of physical activity during
secondary school. The vast majority of the respondents
periodically restricted participation in physical education
(55.21%) and 43.75% of the respondents did not bene�t
from the exemption of activities. Permanent exemption
from classes declared seven women (1.04%) (Tab. 2).
Physical education classes in high school are
mandatory, but the study shows that not all respondents
took part in them (93.06%). Approximately one third
of them declared exercising alone or sporadically with
family (28.39%). Only 10.16% practiced sports in school
sports clubs and 7.10% in those organized by non−school
sports clubs. None of them bene�ted from the proposed
activities organized by the Academic Sports Association
(Tab. 3).
The vast majority of surveyed students (72.68%)
assessed their level of physical �tness as good, and
about 18.70% as satisfactory. Nearly 7% of respondents
considered their level of motor �tness as very good, and
only 7 persons as outstanding. No respondent failed to
assess the level of ef�ciency as very weak, and only 3
persons de�ned as poor (Table 4).
∆ue to the fact that post−adolescent girls often refrain
from any forms of physical activity in secondary school
as well as during their studies, the study subjects were
asked about the desired nature and form of P.E. classes
attended at university. Most students (58.18%) stated that
P.E. classes should be offered as electives starting from
the very �rst year of studies. Fewer students (25.45%)
felt that P.E. classes should be obligatory during the �rst
and second years, and by 11.67% should be mandatory
classes throughout the course of the studies. Less than
5% of the students surveyed felt that physical education
classes should not be at all. Most students (74.96%)
wanted to participate in P.E. classes recreationally, while
approximately one �fth (14.53%) preferred sports. Just
over of students 4% weren’t able to specify the preferred
nature of P.E. lessons and 6.34% didn’t want to participate
in any form whatsoever (Tab. 5).
Table 2. Students’ opinions on forms of physical activity assumed during secondary school
Total
N%N%N%N%N%N%
47071.1314121.40203.03284.2500.00659100
Periodically LimitedLimited constantly
Total
N%
N%
29443.7537155.217
1.04672100
Total
N%N%N%N%N%N%N%
16565.735622.31145.5872.79
1.20251100
Table 3. Forms of physical activity undertaken by students during secondary school
Other Organisation
Academic Sport s Association
Individually, occasionally with family
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Table 4. Students’ opinion on their level of motor �tness on a scale of 1 – 6
11518.70
44772.68
Total
Table 5. Students’ opinions on the nature and form of the PE lessons during university studies
Total
N%N%N%N%N%
7711.6716825.4538458.18
5.00660100
Total
N%N%N%N%N%
386.34254.1744974.968714.53599100
Table 6. Students’ opinions on sanitary conditions at UWM and methods of improvement
Yes
Total
%N%N
23641.4810017.5723340.95569100
4327.74
4830.97
4126.45
2314.84
Total
155100
Table 7. Students’ opinions on the most important pro−health activities
60154.98
14012.80
Cleanliness and Tidiness of Apparel
4.11
11710.70
12711.62
Total*
1093100
1 activity2 activities3 activities4 activities5 activities6− activitiesTotal
N%N%N%N%N%N%N%
32.3315931.9314228.51
6.6320.40
0.20498100
Table 8. Number of infectious diseases familiar to female students
45
789Total
N%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
7714.219417.3411821.7711521.227614.02285.17295.35
0.5520.37542100
Table 9. Students’ opinions on knowledge of �rst−aid
Yes
Total
63594.7891.34263.88670100
Table 10. Students’ opinions on their nutritional habits and the willingness to change them
Total
24638.4422435.0017026.56640100
30549.3520332.8511017.80618100
Willingness to change eating habits
Yes
Total
52378.0614721.9400.00670100
Table 11. Students’ opinions on alcohol consumption
I do not drinkSporadicallyOnce a monthOnce a weekEvery dayTotal
N%N%N%N%N%N%
284.2456185.00253.79406.06
0.91660100
Total
N%N%N%N%N%
56296.40122.0691.5400.00583100
Table 12. Students’ opinions on most often consumed kind of alcohol and access to it on the territory of UWM
32434.25
Wine
29631.29
101.06
Vodka
9810.36
10210.78
Total*
863100.00
Should Alcohal be Allowed on Campus
Yes
Total
N%N
47869.58629.0214721.40687100
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


A similar percentage of students surveyed felt that
the sanitary and hygienic conditions are appropriate or
had a neutral opinion (respectively 41.48% and 40.95%).
Nearly one �fth female students reported that the hygienic
conditions at the University of Warmia and Mazury,
whilst 33.24% felt otherwise. The highest percentage of
students (30.97%) indicated that in order to increase the
level of hygiene at the university, it is necessary to supply
cleaning products. Signi�cantly fewer students indicated
improving the cleanness of facilities and to remodel and
improve the standards of the infrastructure as a whole
(27.74% and 26.45% respectively). The development
of the university was mentioned by only 14.84% of the
respondents (Tab. 6).
∆aily hygiene including showering, brushing teeth, and
cleaning intimate parts of the body was indenti�ed among
the most important habits connected with good health by
54.98%. Similar percentages of students considered proper
nutrition, the use of cosmetics and other as an important
aspect of good health (12.80%, 10.70% and 11.62%
respectively). Frighteningly low percentage of respondents
opted for physical �tness (2.56%). Nearly one third of those
questioned speci�ed just one or two pro health behavior,
while only 28.51% found three treatments (Tab. 7).
The highest percentage of students (27.47%) was able
to indicate three infectious diseases. Similar percentages
of students were able to indicate three and four infectious
diseases (21.77% and 21.22%) and six and seven (5.17%
and 5.35%). Almost few were able to identify more than
8 (Tab. 8).
Almost all students (94.78%) felt it was necessary to
know �rst aid. Only nine people didn’t consider this to be
important and almost 4% had no opinion on the matter
(Tab. 9).
Tables 10 – 13 present the habits and opinions of
students regarding nutrition and tobacco/alcohol use.
Nearly 40% of respondents felt that their current diet has
a positive effect on their health, while 35% reported their
negative impact. The majority of respondents
that nutrition will have an impact on their health in the
future (49.35%), therefore more than three−quarters of
respondents expressed the willingness to improve their
The large majority of questioned 1
year students
(85.00%) admitted to sporadically consuming alcohol.
Only 4.24% denied drinking alcohol altogether with 3.79%
stating that they drank only once a month. Relatively high
percentages, 6.06% admitted that they drank alcohol
once a week. The large majority of questioned declared
Beer (55.41%) and wine (25.12%) were among the
most popular alcoholic beverages. Relatively fewer people
reported drinking vodka or other forms of alcohol (7.93%
and 10.22%). Similar percentages of students said that
alcohol should be readily available on campus or didn’t
have an opinion on the matter (39.21% and 39.06%), but
21.73% this (Tab. 12).
Most female students (79.10%) were completely
against smoking but 6.32% felt it was acceptable in certain
situations. Approximately 10.23% of the respondents
believed that smoking helps to relieve stress and a bit
over four percent – that it helps socialize. Most students
who smoked (43.93%) wanted to quit, while a signi�cant
percentage did not wish to do so or did not have a clear
opinion on the issue (28.97% and 27.10% – Tab.13).
Stress
The opinions of female students regarding stress are
presented in tables 14 and 15. Nearly half of the students
(52.94%) agreed that it is impossible to avoid stressful
situations while at university, while quarter (24.89%) were
very worried about stress and fewer than 20% (22.17%)
felt that they would be able to cope with it well (Tab. 14).
Most respondents indicated two methods (44.83%), while a
similar percentage of declared or use one of three methods
Sport was reported to be the best means of dealing
with stress (19.74%), followed by meeting with friends
(15.30%). Walking, listening to music or relaxing was
also considered to be good methods by 11.91%, 8.21%
and 5.35% of students respectively (Tab.15).
Knowledge regarding health care
First−year university students were very interested
in gaining knowledge on the following topics of health
care: �rst aid (61.03%), stress prevention and reduction
(57.59%), nutrition (57.42%), problems with pregnancy
and proper care during it (50.22%), and sexuality
(49.04%). The spread and prevention of infectious
diseases (60.28%), ethics of sexuality (52.65%), physical
activity programs and guidelines (49.69%), controlling
and assessing one’s level of motor �tness (49.69%), and
differences in the health behaviors of men and women
(49.27%) were shown to invoke the partial interest of
the surveyed students. On the other hand, topics such as:
nicotine use and its consequences (61.40%), the reasons
behind alcoholism and its consequences (47.65%),
tiredness and fatigue (45.36%), and biorhythms and their
in�uence on peoples’ behaviors were not found to grab
the attention of members of our study group (Tab.16).
Risk behaviors that contribute to an increase in
morbidity and mortality among youth and adults, are due
to behavioral and are often established during childhood
and adolescence. Contemporary youth lifestyle is far
from a healthy lifestyle model promoted in the literature.
Increased rates of morbidity and mortality from various
civilization diseases are mainly due to smoking, improper
diet and lack of physical activity [15]. Sedentary lifestyle,
and hence no activity in leisure time, is closely correlated
with an increase in the number of obese people in the
adult population in the European Union [16]. ∆espite
growing awareness of Poles, the necessity of making
physical activity to maintain and improve health, only a
small part of the population has the satisfactory level of
It seems reasonable to monitor lifestyles of students,
particularly in the �eld of physical activity and addictions.
Table 13. Students’ opinions on smoking
N%
I am in favour of total abstaining from cigarettes completely.
52679.10
426.32
6810.23p
294.36
Total
665100
Yes
Total
%N%
4743.93
28.972927.10107100
Table 14. Students’ opinions on stressful situations encountered during studies
and the number of methods they were familiar with of coping with stress
N%
35152.94
14722.17
16524.89
00.00
Total
Total
N%N%N%N%N%N%
18928.3329944.8317626.39
0.4500.00667100
Table 15. Students’ opinions on the best methods of coping with stress
26219.74
20315.30
1098.21
Talking to a psychologist
Proper organisation of time
Alcohol, nicotine and drug use
∆rinking coffee
Walking
15811.91
Talking with a friend
Watching TV
Taking pills/medication
Total*
1327100
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Graduates are assumed to be the elite of our society, so
they should show understanding for the need to change
lifestyles and promote healthy behaviors among their
The basic aims of physical culture, which include
stimulating development and motor �tness, health,
recovery of physical and mental strength as well as
shaping desirable personality traits is to form permanent
motor habits performed daily in order to improve or
maintain health at an optimal level. The presented study
reveals the behaviors and opinions of UWM female
students regarding the above mentioned aspects of health
risks and their prevention. The results are alarming. Over
56% of respondents limited participation in obligatory
P.E. lessons in high school because of sick leave, even
though it’s almost 73% of its motor �tness rated as good.
Almost 60% of students agreed that physical education
classes during the study should be purely voluntary
since the �rst year, more than it should be of recreational
activities (75%). Attitude towards physical activities
students con�rms that women compared with men less
likely to undertake physical activity as well as participate
in additional recreational activities at a lower frequency
[12, 17]. The youth of today spend the majority of their
free time on the computer or in front of TV. These negative
habits do not change during studies at university, when
students spend even more time in the sitting position
The problem of obesity and overweight due to lack of
exercise and excessive food intake is currently a global
problem, as indicated by the results of research within the
WHO MONICA [18]. The main cause of irregular eating
by students is the lack of time and an irregular schedule.
Nowadays, due to the dif�cult �nancial situation of
students take up jobs while studying, which further affects
food products with high calori�c value (fast−food), of late
or in a hurry. Our research showed that nearly 78% of
the surveyed students would like to improve their diets.
Students are aware that proper diets in the past and now
have a signi�cant impact on their current state of health,
appearance and well−being. The need for educating
university age youth on the topic of nutrition has been
observed throughout the world in countries such as: the
United States [19], Spain [20], and Italy [21]. Providing
knowledge regarding healthy eating and food safety can
The conducted studies also dealt with the issue of
tobacco and alcohol use. Most young people take up
smoking and drinking due to peer pressure, curiosity,
and in order to draw attention to themselves. Alcohol
Table 16. Knowledge on public health gained in voluntary lessons
FullyPartlyNot at allTotal
N%N%N%N%
Tiredness & fatigue
8112.9626943.0427544.00625100
39260.4023836.67192.93649100
26441.7729646.847211.39632100
31750.5624038.287011.16627100
27.6226744.4316827.95601100
18829.1530547.2915223.57645100
27340.87
311
46.568412.57668100
25744.0822738.949916.98583100
12822.1525544.1219533.74578100
26.1435357.3110216.56
21233.5431750.1610316.30632100
Methods of preventing and reducing stress36259.1520833.99426.86612100
23337.7024339.3214222.98618100
55.3519832.627312.03607100
Venereal diseases and methods of protection
14323.9129248.83
27.26598100
20.9625739.6025639.45649100
12118.5632449.6920731.75652100
15423.7729345.2220131.02648100
27140.2725938.4814321.25673100
9414.9914823.6038561.40627100
10716.6432350.2321333.13643100
19829.0328942.3819528.59682100
24535.4026938.8717825.72692100
10415.7824136.5731447.65659100
11417.2230245.6225638.67662100
∆ifferences in male and female health
17425.4433749.2717325.29684100
Problems of pregnancy and its protection34550.2224735.959513.83687100
17828.6624138.8120232.53621100
consumption among students is recorded regardless of the
country of which they are, or course of study [23, 24]. The
problem of excessive alcohol consumption contributed to
the creation of international research projects, such as The
European School Survey Project on Alcohol and Other
∆rugs – ESPA∆
[25]. According to the research, alcohol
accompanied by events or emotional situations. In
the opinion of students facilitates contacts and improves
mood. The large majority of respondents (approx. 85%)
admitted to the sporadic consumption of alcohol with
only a mere percentage (approx. 4%) abstaining from
it. ∆ata concerning the regular consumption of alcohol
(every week – 6% and every day almost 1%) is very
worrisome. It indicates that these young females are at
risk of becoming alcoholics. Comparing our research
to those of another Polish author, insigni�cantly more
students (9%) in Gdańsk abstained from drinking [8].
In general the questioned students didn’t have anything
against the availability of alcohol products on campus.
From the above we can conclude that drinking alcohol
is trendy and students are signi�cantly in�uenced by the
university environment [26]. These results are alarming,
because alcohol is a substance very harmful for health,
consequently leading to mental, physical and social
disorders. Pathological changes relate to the liver, heart
muscle and nervous system and gastrointestinal tract.
Alcoholism among young people causes more accidents,
Tobacco use also poses a major health risk, as smoking
is currently considered to be the most serious health risk
factor and the main reason behind premature mortality.
Research Steptoe et al. [11] conducted among students
of European countries indicates that the frequency of
smoking by young people increased signi�cantly. In their
study, nearly 80% report a negative attitude to smoking
cigarettes. Some of the students admitted to smoking
regularly, and more than 10% smoke a cigarette in
stressful situations. The percentage of women smokers
in the presented research is lower than in other studies
conducted among the students of Polish universities
(Medical University of Lodz – 31.6%, Medical University
of Lublin – 25.2%) [26, 27]. The majority of smokers
expressed the wish to break this negative habit (44%).
An alternative to smoking may be physical exercise
which helps relieve nervous tension. The �tness habit is
Life satisfaction is also dependent on the ability to
cope with stressful situations. Symptoms of depression
were identi�ed as a health problem among the students
from many countries. Students pointed to general anxiety,
feelings of hopelessness and sadness. Moderate symptoms
of depression were reported in 43% of the students in
Central and Eastern Europe [28]. Studies have shown that
almost ¼ of students, even though they know ways of
coping with stress, fears of occurring stressful situations
during the study. According to Mikolajczyk et al [29] these
situations arise not only from the need to learn, but also
with a possible change of residence, change in �nancial
situation and the need to adapt to the new environment.
Students taking part in the study declared the elimination
of tension through physical activity (19.74%) and meeting
An important element in shaping health behavior is
the knowledge of the issues in this area. The university
environment is a good opportunity for young adults to
adopt a healthy lifestyle. It is possible that health education
program during the university course have positively
in�uence for alter the behaviors of students in terms of
physical activity, nutrition and stress management [30].
In order to be successful however, such programs must
account for the opinions and current behaviors of students
in a particular university environment. Female students
were asked about their willingness to participate in
lectures in the �eld of public health. Our research shows
that despite some negative tendencies many students
expressed the readiness to improve their lifestyles.
Observations concerning the lifestyle and health attitudes
of young adults are a very valuable source of information
References
Booth F.W., Laye M.J., Lees S.J., Rector S., Thyfault J.P. Reduced physical activity and risk of chronic disease: the biology behind the
European Journal
of Applied
White S.M., Wójcicki T.R., McAuley E. Physical activity and quality of live in community dwelling older adults.
Health and Quality of Life
Vita A.J., Terry R.B., Hubert H.B., Fries J.F. Aging, Health Risk, and Cumulative ∆isability.
The New England Journal of Medicine.
1998,
Schuit A.J. Physical activity, body composition and healthy ageing.
Livingstone M.B.E., Robson P.J., Wallace J.M.W., McKinley M.C. How active we are? Levels of routine physical activity in children and adults.
Proceedings of the Nutrition Society,
∆rygas W. Is the Sedentary Life Style Still a Risk for the Polish Society Health?
2006, vol.2(6), pp. 111−116.
Binkowska−Bury M., Kruk W., Szymańska J., Marć M., Penar−Zadarko B., Wdowiak L. Psychosocial factors and health−realted behavior among
Annals of Agricultural and Environmental Medicine.
2010, vol.17, pp. 107−113.
Lisicki T.
First year students of medical universities compared with healthy life style requirements
. AWFiS Press, Gdańsk, 2006, 200 p.
Podstawski R.
Physical ability and opinions on health prevention among the 1
year students of the University of Warmia & Mazury in Olsztyn in
Podstawski R. Pro−health attitudes of �rst year students attending the University of Warmia & Mazury in Olsztyn on health (2001/2002). [In]
. OSW, Olsztyn. 2012, pp. 59−74.
Steptoe A., Wardle J., Cui W., Bellisle F., Zotti A.M., Baranyai R., Sanderman R. Trends in Smoking, ∆iet, Physical Exercise, and Attitudes
11.
Preventive Medicine
Haase A., Steptoe A., Sallis J.F., Wardle J. Leisure – time physical activity in university students from 23 countries: associations with health
Preventive Medicine.
Reed M.B., McCabe C., Clapp J.∆. The Relationship between Alcohol Consumption and Past−Year Smoking Initiation in Sample of
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Undergraduates.
The American Journal of ∆rug and Alcohol Abuse,
Stock C., Wille L., Krämer A. Gender−speci�c health behaviors of Germany university students predict the interest in campus health promotion.
Health Promotion International,
Mokdad A.H., Marks J.S., Stroup ∆.F., Gerberdiong J.L. Actual causes of death in the United States, 2000.
JAMA
2004, vol.291, pp. 1238−
Mart•nez−González M.A., Mart•nez J.A., Hu F.B., Gibney M.J., Kearney J. Physical inactivity, sedentary lifestyle and obesity in the European
and related metabolic disorders
. 1999, vol.23(11), pp. 1192−11201.
Bruce M.J., Katzmarzyk P.T. Canadian population trends in leisure−time physical activity levels, 1981−1998.
Canadian Journal of Applied
Gostynski M., Gutzwiller F., Kuulasmaa K., ∆öring A., Ferrario M., Grafnetter ∆., Pajak A. [WHO MONICA Project]. Analysis of the relationship
between total cholesterol, age, body mass index among males and females in the WHO MONICA Project.
International Journal of Obesity.
Nelson M.C., Larson N. I., Barr−Anderson ∆., Neumark−Sztainer ∆., Story M. ∆isparities in ∆ietary Intake, Meal Patterning, and Home Food
Environments among Young Adult Nonstudents and 2− and 4−year College Students.
American Journal of Public Health.
2009, vol.99(7), pp.
Navia B., Ortega R.M., Requejo A.M., Mena M.C., Perea J.M., López−Sobaler, A.M. In�uence of the desire to lose weight on food habits,
and knowledge of the characteristics of a balanced diet, in a group of Madrid university students.
European Journal
of Clinical
2003,
Turconi G., Guarcello M., Maccarini L., Cignoli F., Setti S., Bazzano R., Roggi C. Eating Habits and Behaviors, Physical Activity, Nutritional
and Food Safety Knowledge and Beliefs in an Adolescent Italian Population.
Journal of the American College of Nutrition.
2008, vol.27(1), pp.
Prell H.C., Gerg M.C., Jonsson L.M., Lissner L. A school−based intervention to promote dietary change.
Journal of Adolescent Health.
Klimberg A., Marcinkowski J.T., Przybylski J. Consumption of alcohol and other psycho−active substances among the students of selected
Medical University faculties. Part II. Present consumption of alcoholic beverages. [in Polish].
Probl. Hig. Epidemiol
. 2008, vol.89(4), pp. 526−
Stock C., Mikolajczyk R., Bloom�eld K., Maxwell A.E., Ozcebe H., Petkeviciene J., Naydenova V., Marin−Fernandez B., El−Ansari W., Krämer
A. Alcohol consumption and attitudes towards banning alcohol sales on campus among European university students.
Public Health.
2009,
Toumbourou J.W., Hemphill S.A., McMorris B.J., Catalano R.F., Patton G.C. Alcohol use and related harms in school students in the USA and
Health Promotion International.
Łaszek M., Nowacka E., Szatko F. Negative behavior patterns of students. Part I. Consumption of alcohol and use of psychoactive substances.
Probl. Hig. Epidemiol.
2011, vol.92(1), pp. 114−119.
Wójtowicz−Chomicz K., Kowal M., Wójtowicz M., Borzęcki A. Evaluation of anti−healthy behavior among students of Medical University in
Probl. Hig. Epidemiol
. 2007, vol.88(1), pp. 108−111.
Wardle J., Steptoe A., Gulis G., Sartory G., Sek H., Todorova I., Vogele C., Ziarko M. ∆epression, perceived control, and life satisfaction in
university students from Central−Eastern and Western Europe.
R.T, Maxwell A.E., Naydenova V., Meier S., El Ansari W. ∆epressive symptoms and perceived burdens related to being a student:
Jodati A.R., Shakurie S.K., Nazari M., Rau�e M.B. Students’ attitudes and practices towards drug and alcohol use at Tabriz University of Medical
Podstawski Robert:
[email protected]; University of
Warmia & Mazury in Olsztyn; Prawocheńskiego 7, 10−720 Olsztyn,
Górnik Katarzyna:
[email protected]; University of
Kolankowska Ewelina:
[email protected]; University of
Warmia & Mazury in Olsztyn; Prawocheńskiego 7, 10−720 Olsztyn,
Boraczyński Michał:
[email protected]; Jozef Rusiecki
Boraczyńska Sandra:
[email protected]; Jozef Rusiecki
Информация об авторах:
Подставки Роберт:
[email protected]; Университет Вар−
мии и Мазур в Ольштыне; Правоченскиего 7, 10−720, Ольштын,
Польша
Горник Екатерина:
[email protected]; Щецинский уни−
верситет; Мискиевича 16, 70−383, Щецин, Польша
Коланковска Эвелина:
[email protected]; Университет
Вармии и Мазур в Ольштыне; Правоченскиего 7, 10−720, Ольштын,
Польша
Борачински Михал:
[email protected]; Ольштынска
высшая школа им. Ю. Русецкого; ул. Быдгоска, 33, 10−243 Ольштын,
Польша
Борачинска Сандра:
[email protected]; Ольштынска
высшая школа им. Ю. Русецкого; ул. Быдгоска, 33, 10−243 Ольштын,
Польша
Cite this article as:
Podstawski Robert, Górnik Katarzyna,
Kolankowska Ewelina, Boraczyński Michał, Boraczyńska
Sandra. Health attitudes of the female students from Olsztyn,
Poland – the physical activity, addictions and the knowledge
about health behaviors.
Pedagogics, psychology, medical−biological
problems of physical training and sports,
2013, vol.4, pp. 73−82.
Цитируйте эту статью как:
Подставки Роберт, Горник Екате
рина, Коланковска Эве лина, Борачински Михал, Борачинска
Установки, интересы и мнения студенток Ольштына
(Польша) к своему здоровью – физическая активность, наркома
ния и знания о здоровом образе жизни /// Педагогіка, психологія
та медико−біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –
The electronic version of this article is the complete one and can be found
online at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
Дата поступления в редакцию: 21.02.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
Pro−health behaviours and belief in oneself among 13−15−year old
Academy of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska
The aim of the research was to get
information about pro−health behaviours
and belief in oneself among 13−15−year
old teenagers living in Biała Podlaska.
The research included 229 pupils from
three Grammar Schools (115 girls and
114 boys). The range of respondents’
age varied from 13 to 15 years old.
The research tool was two anonymous
questionnaires. The �rst questionnaire
contained questions concerning
teenagers’ belief in themselves and
the ef�cacy of their activities (10
statements). The second questionnaire
referred to the pro−health behaviours and
it consisted of 14 situations described in
the form of multiple choice questions.
It was shown that Grammar School
goers higly evaluated their own sense
of ef�cacy (31,2 points). Girls (30,39
points) in comparison to boys (32,05)
evaluated their ef�cacy lower by 1,66
points. Grammar School goers in 85,7%
of cases choose healthy behaviours and
girls are the group which reach for such
Рафал Град. Оздоровча поведінка і
впевненість у собі 13−15−річних під−
літків, що живуть в Бялій Підлясці.
Метою досліджень є виявлення здо−
рової поведінки і впевненості в собі
13−15−річної молоді, яка проживає в м.
Біла Подляска. У дослідженні взяло
участь 229 учнів трьох гімназій (115
дівчат і 114 хлопчиків). Вік досліджу−
ваних знаходився в діапазоні 13−15
років. Основним методом досліджень
було анкетування. Перша анкета сто−
сувалася впевненості в собі і резуль−
тативності власних дій (10 питань).
Друга − здорової поведінки (14 пи−
тань). Всі питання були замкнутими. У
результаті проведених досліджень ви−
явлено, що учні високо оцінюють від−
чуття власної результативності (31,2
пунктів). Дівчата (30,39 пунктів) у по−
рівнянні з хлопчиками (32,05 пунктів)
оцінили себе на 1,66 пункти менше.
Досліджувані в 85,7% обирають здо−
рову поведінку і частіше таке рішення
приймають дівчата.
Рафал Град. Оздоровительное поведе−
ние и уверенность в себе 13−15−летних
подростков, живущих в Бялой Под−
Целью исследований является
выявление здорового поведения и уве−
ренности в себе 13−15−летней молодежи,
проживающей в г. Белая Подляска. У ис−
следованиях приняли участие 229 уча−
щихся трёх гимназий (115 девушек и 114
мальчиков). Возраст исследуемых нахо−
дился в диапазоне 13−15 лет. Основным
методом исследований являлось анке−
тирование. Первая анкета касалась уве−
ренности в себе и результативности соб−
ственных действий (10 вопросов). Вторая
– здорового поведения (14 вопросов). Все
вопросы были замкнутыми. В результате
проведенных исследований выявлено,
что учащиеся высоко оценивают ощуще−
ние собственной результативности (31,2
пунктов). Девушки (30,39 пунктов) по
сравнению с мальчиками (32,05 пунктов)
оценили себя на 1,66 пункта меньше. Ис−
следуемые в 85,7% выбирают здоровое
поведение и чаще такое решение прини−
мают девушки.
pro−health behaviours, tennagers, scale
of ef�cacy.
здорова поведінка, молодь, шкала
труднощів.
здоровое поведение, молодежь, шкала
трудностей.
Introduction
The condition level of individual’s health as well as
the whole society depends on various factors. According
to Szilagyi−Pągowska (1994) the following factors can
be enumerated: healthy behaviours and lifestyle which
are tightly related with each other and have bilateral
According to ∆e Vries (1999) healthy behaviours
are de�ned as those which favor own health and/or
other people’s health, taken up individuals or groups of
people’ and have a real in�uence on one’s health. Such
behaviours include proper eating habits, proper physical
activity, personal hygiene and taking care of one’s safety.
These behaviours are shaped from the early childhood
in the process of upbringing and under the in�uence of
many various factors such as: social, material as well as
psychological (Woynarowska and co−authors 2000).
Health education plays a signi�cant role in the
process of acquiring knowledge and replacing existing
behaviours with the desired ones. The results of these
changes would be more effective and permanent if people
believed more in their own ef�cacy (Gromulska and co−
authors 2009). In other words it is called self−ef�cacy and
according to Bandura (1986) it is the belief of own ability
to organize and control own behaviour in order to achieve
certain, expected by oneself result of such behaviour.
Health behaviours are taken up more willingly as long as
people possess a high self−esteem. Thanks to that people
believe that all goals are possible to be achieved and that
the obstacles and hardships will not prevent them from
achieving their goals (Baggozi and co−authors 1998,
Schwarzer, de Vries and co−authors 2003, Sandvik and
In connection with aforementioned the aim of
the research was to get information about pro−health
behaviours and belief in oneself among 13−15−year old
∆e�ned in this way major aim of the research requires
What is the evaluation level of ef�cacy of actions
∆o teenagers willingly choose pro−health
∆oes evaluation of own ef�cacy modify pro−
The research included 229 pupils from three Grammar
Schools (Forms IA−IIIA) among whom there were 115
girls and 114 boys. The range of respondents’ age varied
The major research method involves diagnostic poll
along with a questionnaire as a research tool. In the
research a modi�ed version of Żukowska’s questionnaire
entitled “ I – my health − sport is used (Academy of
Physical Education, Warsaw). The questionnaire consists
of 14 situations. Among three possible answers a respond
should circle this one which is closer to him/her. Every
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


answer was given a speci�c amount of points and they
were divided into three groups – inappropriate – 1
point; neutral – 2 points, and appropriate – 3 points. All
the questions concern behaviours and choices having
in�uence on one’s health.
The second research method was the scale of average
own ef�cacy – Generalized Self−Ef�cacy Scale, GSES
(Schwarzer, Jeruzalem 1992). This scale was adapted to
be used in many various countries (Schultz 2002), herein
Poland. The authors of Polish version are abovementioned
scientists and Zygfryd Juczyński (Juczyński 2001). The
scale consists of 10 general statements concerning the
questions how to manage different situations in life,
how to face up problems as own knowledge about own
ef�cacy. The respondents have to de�ne veracity of these
statements from 1−4 scale in which 1 refers to ‘no’, 2
refers to ‘rather no, 3 refers to ‘rather yes’, and 4 refers
The vast majority of respondents (40%) are children
who come from families in which parents graduated from
On the basis of the carried out research it has been
stated that the level of respondents’ knowledge about self−
ef�cacy can be evaluated as satisfactory as on average
84% of respondents circled that a speci�c situation is
rather real or real (marking three or four on the scale).
These results make us know that young people are able
to cope with hardships which they face up in real life,
they are able to solve these problem respecting the second
From the analysis of self−ef�cacy one can come to
conclusion that respondents most often chose the third
point on the scale which referred to the answer ‘rather
yes’. This choice was made by from 45% to 62% of
respondents, however, among those were girls more
often. Respondents much seldom chose option ‘yes’. This
answer was chosen by 17% to 43% of respondents. In
this case the group of respondents sure in 100% were the
boys. In two other groups the number of respondents was
low. In case of the answer ‘rather no’ it varied from 3% to
20%, and in case of the answer referring to ‘no’ it varied
The average evaluation was higher in case of boys
in 90% of cases. That is why in the �nal conclusion, the
results acquired by girls (30,39) was lower than boys
(32,05) by 1,66%. The average result in GSES scale in
Among 14 situations which were given in the test one
shows that young people do not like and do not want to
lose when competing with peers. As many as 38,6% of
respondents will not admit to the referee not noticing
the mistake and that he has made a mistake. 28,07% of
respondents decides to apologies to the opponent after the
match what will not change the �nal result of the game.
According to the rules of fair play 33,33% out of 228
of respondents decided to stop the game and the referee
Fig. 1. Education of respondents’ parents, n 229
Table.2. The results of speci�c choices concerning the observance of Fair Play rules by 13−15−year old teenagers
MFIn total
9. I take part in interschool sport competition. The referee has not noticed the mis
30,97%35,65%33,33%
A. I stop the game and say the point should be given to the opponent. I want to win
40,7%36,52%38,6%
B. I say nothing. I know that each point gives me certainty to win, and I want to want
28,07%27,83%28,07%
C. I do not admit to the mistake, but I decide to apologia to the opponent after the
boys’ parents
girls’ parents
B.A degree/higher
M.A. degree/ university
Among the choices made the respondents these were
women who chose more often the group of answers
Adding the answers achieved in situational test which
were chosen in majority of cases by the respondents the
The statement made by Locke and latham (19900 that
the higher the belief in self−ef�cacy, the higher the aims are
set by people and the stronger is their involvement in the
desired behaviour is the most relevant, even though there
some obstacles and hardships. The belief in own activities
has a huge in�uence on taking up and persistence of pro−
health behaviours (Kok and co−authors 1992, Ogińska
–Bulik and co−authors 1996, Schwarzem and co−authors
Using the GSES scale self−ef�cacy and belief in own
teenagers activities were measured. The average result
of a single student was 32,2. the achieved results are
higher than in case of students participating in the survey
conducted by Rasińska (2010) by 1,46. However, in
comparison with the results achieved by Brudnik (2009)
in conducted survey on teachers this result was lower by
0,24 (table 3) In all these three surveys males had higher
average results. In comparison to older people it shows
that teenagers are resourceful, self−con�dent and full of
belief in their activities in regard to faced problem or
On the basis of the situational test it can be observed
that in the group of the worst answer option, which was
chosen by the majority of respondents is only one situation
concerning the observance of Fair Play rules. In the group
of neutral answers chosen by the majority of respondents
were the following situations concerning: lack of criteria
while doing the shopping unless they have a list; although
having a chronic cold they do not go to the doctor; they
choose only going out with friends instead of joining this
activity with cleaning the city, they spend additional free
time in passive way or performing duties. The third most
numerous group contains the correct – proper answers.
In this group there are 9 out of 14 situations concerning:
healthy motivation to take up sport and coping with
failure; absolute care of personal hygiene and teeth,
refusing to drink alcohol and smoking cigarettes and
making others aware (educating others), taking care of
own and others safety while relaxing; getting used to new
school environment and spending weekend in appropriate
way. Still better choices were made by girls.
Łukasik (2003) in her research observed that in
order to raise the feeling of self−ef�cacy and strengthen
the healthy behaviours it is crucial to introduce classes
of health education. Sometimes it is lack of knowledge
which causes low self−esteem and unwillingness to take
The average result in GSES scale is 31,2 points what
gives 78%. It is a high result which means that teenag
ers can manage dif�cult situations and they are able to
overcome the obstacles faced on the way to achieve
their goal. The differences observed between the re
spondents were slight. Boys achieved the result of
Yes, teenagers often choose healthy behaviours. Ana
lyzing the situational test teenagers achieved the result
of 36 points what gives 85,7%. It is a high result. Pro−
health behaviours have been chosen by girls more of
In the survey two research methods have been applied
which acquired high results (GSES scale 78% and
Situational Test 85,7%). The self−ef�cacy has probably
the in�uence on permanent and wise decision making
Table. 3. Average results of
GSES scale− of different age groups
115
114
31,11
Teachers **
N− number.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


References:
Baggozi R.P., Edwards E.A.: Goal setting and goal pursuit in the
regulation of body weight. Psychology and Heath 1998 nr. 13, s.
Bandura A.: Social Foundations of Thought and Action: A Social
Cognitive Theory Englewood Cliffs, NJ: Prentice− Hall; 1986. – 200
Brudnik M.: Perception of self−ef�cacy and professional burnout
in general education teachers. Human Movement 2009, vol. 10(2),
∆e Vries H., Mudde A., Leijs I.: The European smoking prevention
framework approach (EFSA): an example of integral prevention.
Health Education Research 2003, 18, s. 611−626.
∆e Vries H.: Planowanie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
(Health education planning and health promotion). W: M. Miller, ∆.
Cianciara (red.): Metodyka pracy w oświacie zdrowotnej i promocji
zdrowia. Zakład Promocji Zdrowia PZH. Warszawa 1999, s. 43.
Gromulska L., Piotrowicz M., Cianciara ∆.: Własna skuteczność w
modelach zachowań zdrowotnych oraz w edukacji zdrowotnej (Self−
ef�cacy in health behaviuor models for health education).
Heszen I., Sęk H.: Psychologia zdrowia (Health Psychology).
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007, s. 32−130.
Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia
(Measure tools in promotion and psychology of health). Pracownia
Testów Psychologicznych PTP. Warszawa 2001. – 240 p.
Kok G., ∆en Boer ∆., ∆e Vries H., Gerards F., Hospers H., Mudde
A.:Self−ef�cacy and atribution theory in health education. W: R.
Schwarzer (red.): Self−ef�cacy: Thought Control of Action. Wash
Locke E.A., Latham G.P.: A Theory of Goal Setting and Task Perfor
mance. Prentice Hall, New York 1990. – 240 p.
Łukasik I.M.: Predykatory zachowań zdrowotnych (Predicators of
11.
health behaviours). W: Model zdrowego stylu życia jako zadanie
interdyscyplinarne. Praca zbiorowa. NeuroCentrum, Lublin 2003, t.
Ogińska – Bulik N., Juszczyński Z.: ∆evelopment support and
smoking prevention programme among school children. W: Z.
Juszczyński, N. Ogińska – Bulik (red.): Health Promotion. A Psy
Rasińska R.: Analiza wybranych wyznaczników kształtowania
postaw prozdrowotnych młodzieży akademickiej (Analysis of chosen
factors to shape healthy behaviours among academic teenagers).
Rozprawa doktorska. Promotor: dr hab. Maria ∆anuta Głowacka,
Sandvik C., Gjestad R., Brug J., Rasmussen M., Wind M., Wolf A.,
Pérez−Rodrigo C., ∆e Bourdeaudhuij I., Samda O., Knut−Inge K.:
The application of a social cognition model in explaining fruit intake
in Austrian, Norwegian and Spanish schoolchildren using structural
equation modeling. Int J Behav Nutr Phys Act 2007, 4, s. 57.
Scholz U., ∆ona B.G., Sud S.: Is general self−ef�cacy a universal
construct? Psychometric �ndings from 25 countries. European Jour
nal of Psychological Assessment 2002, 18(3): s. 242−51.
Schwarzer R. Social−cognitive factors in changing health− related
behavior. Current ∆irections in Psychological Science 2001, 10, s.
Schwarzer R., Fuchs R.: Self−ef�cacy and health behaviors. W:
M. Conner, P. Norman (red.): Predicting health behaviors. Open
Schwarzer R., Jerusalem M.: Self Ef�cacy as a Resource Factor in
Stress Appraisal Processes. W: R. Schwarzer (red.): Self−Ef�cacy.
Thought control of action. Washington, ∆.C.: Hemisphere; 1992. s.
Szilagyi – Pągowska I.: Zachowania zdrowotne i styl życia (Heath
behaviours and lifestyle). W: W.K. Bożkowa, A. Sito (red.): Opieka
zdrowotna nad rodziną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
Woynarowska B., Mazur J.: Zachowania zdrowotne i zdrowie
młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach. Tendencje zmian w
latach 1990−1998. (Health behaviours and health of school teenagers
in Poland and in other countries. Tendencies of changes in 1990−
1998). Wydawnictwo Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i
Wychowania, Wydział Pedagogiczny UW, BOWI. Warszawa 2000,
References
Baggozi R.P., Edwards E.A.: Goal setting and goal pursuit in the
regulation of body weight.
Psychology and Heath
,1998, vol.13, pp.
Bandura A.
Social Foundations of Thought and Action: A Social
Cognitive Theory Englewood Cliffs,
NJ: Prentice− Hall, 1986, 200
Brudnik M. Perception of self−ef�cacy and professional burnout in
general education teachers.
Human Movement.
2009, vol.10(2), pp.
∆e Vries H., Mudde A., Leijs I.: The European smoking prevention
framework approach (EFSA): an example of integral prevention.
Health Education Research
. 2003, vol.18, pp. 611−626.
∆e Vries H.
Health education planning and health promotion
[Planowanie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Warszaw,
Gromulska L., Piotrowicz M., Cianciara ∆. Self−ef�cacy in health
behaviuor models for health education [Własna skuteczność w
modelach zachowań zdrowotnych oraz w edukacji zdrowotnej],
Heszen I., Sęk H.
Health Psychology
[Psychologia zdrowia],
Warszaw, 2007, pp. 32−130.
Juczyński Z.
Measure tools in promotion and psychology of health
[Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia], Warszaw,
Kok G., ∆en Boer ∆., ∆e Vries H., Gerards F., Hospers H., Mudde
Self−ef�cacy and atribution theory in health education
. W: R.
Schwarzer (red.): Self−ef�cacy: Thought Control of Action. Wash
Locke E.A., Latham G.P.
A Theory of Goal Setting and Task Perfor−
. Prentice Hall, New York 1990. 240 p.
Łukasik I.M.
11
Predicators of health behaviours
[Predykatory
zachowań zdrowotnych], 2003, T.2, pp. 273−278.
Ogińska – Bulik N., Juszczyński Z
. ∆evelopment support and
smoking prevention programme among school children.
W: Z.
Juszczyński, N. Ogińska – Bulik (red.): Health Promotion. A Psy
Rasińska R.
Analysis of chosen factors to shape healthy behaviours
among academic teenagers
[Analiza wybranych wyznaczników
kształtowania postaw prozdrowotnych młodzieży akademickiej],
Sandvik C., Gjestad R., Brug J., Rasmussen M., Wind M., Wolf A.,
Pérez−Rodrigo C., ∆e Bourdeaudhuij I., Samda O., Knut−Inge K.
The application of a social cognition model in explaining fruit intake
in Austrian, Norwegian and Spanish schoolchildren using structural
equation modeling.
International Journal of Behavioral Nutrition
and Physical Activity
Scholz U., ∆ona B.G., Sud S. Is general self−ef�cacy a universal
construct? Psychometric �ndings from 25 countries.
European Jour−
nal of Psychological Assessment.
Schwarzer R. Social−cognitive factors in changing health− related
behavior.
Current ∆irections in Psychological Science
. 2001, vol.10,
Schwarzer R., Fuchs R.
Self−ef�cacy and health behaviors
. W: M.
Conner, P. Norman (red.): Predicting health behaviors. Open Univer
Schwarzer R., Jerusalem M.
Self Ef�cacy as a Resource Factor in
Stress Appraisal Processes
. W: R. Schwarzer (red.): Self−Ef�cacy.
Thought control of action. Washington, ∆.C.: Hemisphere; 1992, pp.
Szilagyi – Pągowska I.
Heath behaviours and lifestyle
zdrowotne i styl życia], Warszaw, 1994, pp. 97 – 106.
Woynarowska B., Mazur J.
Health behaviours and health of school
teenagers in Poland and in other countries. Tendencies of changes
in 1990−1998
[Zachowania zdrowotne i zdrowie młodzieży szkolnej
w Polsce i innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990−1998].
Warszaw, 2000, p. 27.
[email protected]; Academy of Physical Education and
Sport; ul. Akademicka 2, 21−500 Biała Podlaska, Poland
Информация об авторе:
Рафал Град:
[email protected]; Академия физического воспитания
и спорта; ул.Академическая, 2, г. Бяла Подляска, 21−500, Польша
Cite this article as:
Rafał Grad. Pro−health behaviours and
belief in oneself among 13−15−year old teenagers living in Biała
Pedagogics, psychology, medical−biological problems of
physical training and sports,
2013, vol.4, pp. 83−87. doi:10.6084/
Цитируйте эту статью как:
Рафал Град.
Оздоровительное по
ведение и уверенность в себе 13−15−летних подростков, живущих
в Бялой Подляске. /// Педагогіка, психологія та медико−біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 4. – С. 83−87.
The electronic version of this article is the complete one and can be found
online at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
Дата поступления в редакцию: 21.04.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Shruti Pandey, Vasudeva Singh
Central Food Technological Research Institute
Aim – is to provide a comprehensive
information regarding the nutritional
needs of athletes, followed by female
athletes who have a higher necessity
for Iron. Sports and nutrition are
directly related to each other. Taking
into consideration the fact that sports
person need more energy to carry
out their sporting activity effectively, it
becomes of prime importance to take
care for sports performance. Athletes
must supposedly eat the perfect ratio
of Protein, carbohydrate and fat at
each meal and snack to control the
hormonal systems and thus reach
their maximum performance and ideal
weight .The carbohydrate/protein/fat
ratio of the 40−30−30 diet allegedly
maintains the proper balance between
the hormones insulin and glucagon.
The present review focuses on the
intake for a wholesome nutrient
and well balanced diet for better
performance among male as well as
Шрути Пандей, Вазудева Синг. Потреб−
ность в питании спортсменов.
Цель –
обеспечить исчерпывающую информацию
о потребности в питании спортсменов и
спортсменок, имеющих острую необхо−
димость восполнения дефицита железа.
Спорт и питание непосредственно связа−
ны друг с другом. Учитывая тот факт, что
спортивному человеку необходимо больше
энергии для спортивной деятельности, оно
становится главной важностью при спор−
тивных выступлениях. Предположительно,
спортсмены должны употреблять в своем
рационе белки, углеводы и жиры, которые
способствуют управлению гормональными
системами, и таким образом, достичь свое−
го максимального показателя и идеального
веса. Соотношение углевода/белка/жира
40−30−30 диет предположительно поддер−
живает надлежащий баланс между гормо−
нальным инсулином и глюкагоном. Данное
исследование сосредотачивается на по−
треблении полезных питательных веществ
спортсменами и хорошо уравновешенной
диете для достижения лучшего показателя
среди спортсменов мужчин и женщин.
Шруті Пандей, Вазудева Сінг. Потре−
ба в харчуванні спортсменів.
Мета
– забезпечити вичерпну інформацію
про потреби в харчуванні спортсменів
і спортсменок, які мають гостру необ−
хідність поповнення дефіциту заліза.
Спорт та харчування безпосередньо
пов'язані один з одним. Враховуючи
той факт, що спортивній людині необ−
хідно більше енергії для спортивної
діяльності, воно стає головною важли−
вістю при спортивних виступах. Імовір−
но, спортсмени повинні вживати в сво−
єму раціоні білки, вуглеводи і жири, які
сприяють управлінню гормональними
системами, і таким чином, досягти сво−
го максимального показника і ідеальної
ваги. Співвідношення вуглеводу / білка
/ жиру 40−30−30 дієт імовірно підтримує
належний баланс між гормональним
інсуліном і глюкагоном. Дане дослі−
дження зосереджується на споживанні
корисних поживних речовин спортсме−
нами і добре урівноваженій дієті для
досягнення кращого показника серед
спортсменів чоловіків і жінок.
sports performance, endurance
sports, Glycemic index, female
спортивный показатель, усталостные
спортивные состязания, индекс Glycemic,
спортсменки, гемодилюция.
спортивний показник, втомні спор
тивні змагання, індекс Glycemic,
спортсменки, гемодилюція.
Introduction.
Training to improve performance in sports is
undoubtedly necessary, however over the years, it has been
realized that nutrition is also critically important. Success
in sports depends on three factors genetic endowments, the
state of training and nutrition. Genetic constitution cannot
be changed, specialized exercise training is the major means
to improve athletic performance and proper nutrition is of
paramount importance. As per the conference held by Sports
Authority of India in 2005, Sports nutrition assumed critical
importance, because long before de�ciency symptoms start
appearing, physical performance of the athlete declines. The
level which permits the athlete to achieve the maximum
possible physical performance should be the minimum
level aimed in the sports nutrition.(Nutrition and Hydration
Guidelines for excellence in Sports Performance, 2005).
Requirement may vary from 12.5−25 Mega Joule (MJ)
the higher values associated with high intensity endurance
sports such as cross country running or skiing and marathon
running. An optimal diet is one which consists of the
supply of required nutrients is adequate amount to cover
energy expenditure, tissue maintenance, repair and growth.
The nutritional needs differ from individual to individual,
and are based on age, sex, body size and composition,
occupation, physiological condition etc. Nutritional
requirements of athletes should take care into consideration
the speci�c energy requirements of particular sports and
phase of training and by the athlete’s dietary preferences.
There is no particular diet for optimal sports performance.
However, there is a need for sound nutritional guidelines in
© Shruti Pandey, Vasudeva Singh, 2013
planning and evaluating food intake of an athlete. Athlete’s
nutritional status can be assessed by the ABC∆E method
that is generally being used for population studies. Here ‘A’
implies for Anthropometrics which includes measurements
such as weight, height and other physical parameters of
athlete. Biochemical analysis includes recognizing signs
and symptoms of de�ciencies or excesses in the individual’s
body. ∆iet history is a method of assessment that indicates
what a person has been eating over a period of time.
Economic status is an additional factor that should also be
taken into consideration when assessing one’s nutritional
intake. There are about 45 nutrients viz Glucose, essential
fatty acids and amino acids, 13 Vitamins, 21 minerals and
water which are obtained from a diet or supplemented in
a diet.
Buskirk (1982) opined that the total caloric need is
in�uenced by the body weight, the frequency of repetition
of the event, category of sport taken and the length of
practice during training. Training itself increases the
daily caloric need by 5−40% depending on the nature of
the exercise and the length of practice. Women athletes
require 10% fewer calories to cover the energy need
for each type of sport or during training. As per the
guidelines for Nutrition and Hydration for excellence in
sports and Nutrition (2005), athletes especially females
and participants in endurance and aesthetic sports are
chronically energy de�cient. This energy de�ciency
impairs performance growth and health. Reproductive
disorders in female athletes are caused by the low energy
availability perhaps speci�cally by low carbohydrate
availability and lot by the stress of exercise. Focus should
be given on wholesome unre�ned complex carbohydrates
in the menu planning for athletes as they are rich in �ber,
vitamins, minerals, phytochemicals, have essential fatty
acid, antioxidants and promote satiety. These disorders can
be prevented by dietary supplementation in compensation
for exercise energy expenditure.
– is to provide a comprehensive
regarding the nutritional needs of athletes, followed by
They are the preferred source of energy for all body
functions and muscular exertions and are necessary
to assist other foods in digestion, assimilation, and
elimination. It is generally recommended that at least
55% of total calories should be from carbohydrate for an
average person (FAO/WHO/UNU, 1985, Technical Series
No 724).Athletes need total carbohydrate to be closer to
the WHO recommendation in order to properly store
enough fuel for their events, especially for endurance
competition. A minimal daily amount of carbohydrates
recommended for an athlete is 300 grams if the total
Muscle cells utilize the energy provided by fats,
carbohydrates and protein. In sports activities, however,
protein as a source of energy is not desirable. Certain
sports activities need additional amount of glycogen
storage to be spared during the events. In such situations
appropriate carbohydrate loading techniques may be
adopted if the carbohydrate stores are below normal.
However, recent studies have shown that as long as the
intake of carbohydrates is meeting the recommended
levels, carbohydrate loading is not desirable since it will
limit intake of other essential nutrients which are required
for optimal performance. The �rst source of glucose for
the exercising muscle is its own glucose store. When
this is depleted glycogenolysis and then gluconeogenesis
maintain the glucose supply. ∆uring endurance exercise
that exceeds 90 mins, such as marathon running, muscle
glycogen stores become progressively lower. When they
drop to critically low levels high intensity exercise cannot
be maintained. In practical terms the athlete is exhausted
and must either stop exercising or drastically reduce the
pace. It is recommended that athletes in heavy training
should consume a carbohydrate intake of 6−10 g/kg of
body weight daily to prevent daily carbohydrate and
glycogen depletion. The amount required depends on
the athlete’s total daily expenditure, type of sport, gender
and environmental conditions. Hargreaves (1991) both
recommend that carbohydrate with a moderate to high
glycemic index be consumed after exercise. Research has
demonstrated that a diet based on high Glycemic index
carbohydrate foods promoted greater glycogen storage
in the �rst 24 hours of recovery after strenuous exercise
than an equal amount of carbohydrate eaten in the form
of low GI index foods. Numerous studies have concluded
that increased carbohydrate intake can improve capacity.
Nilsson (1973) was of the opinion that, high carbohydrate
diets optimize muscle and liver glycogen stores. Recent
studies have also suggested that bene�t of carbohydrate
consumption is not limited to maintenance of glycogen
stores, but also related to maintenance of Krebs cycle
intermediates Spencer & Yan (1991) and preservation
of the bio energetic state of exercising muscle Larson &
Hesslink (1994). Sports nutrition guidelines recommend
that 60−65% of total energy should come from CHO. It may
be more appropriate; however, to base recommendations
on body weight which is independent of energy intake
Coyle (1992).Furthermore the low GI meal was found
to maintain both glucose and free fatty acids at higher
concentrations during the later stages of exercise. Staleness
is a physiologic state caused by gradual depletion of the
glycogen reserves in the body by strenuous endurance
workouts even though the person may be consuming a
typical carbohydrate intake. An athlete can optimize his/
her glycogen reserves by gradually decreasing the intensity
of exercise workouts several days prior to competition,
while maintain a high complex carbohydrate intake.
In glycogen loading the athlete trains at a high aerobic
intensity and about one week before the event gradually
reduces or tapers the duration of exercise on successive
days. Carbohydrate represents 50−55% of calories during
the �rst 3 days and then is increased to 70−75% of calories
for the last 3 days before the competition. The pre event
meal should be largely digested and absorbed before the
event so as to minimize gastric upset and energy being
According to Thomas & Brotherhood (1994) low GI
meal eaten before an event prolongs endurance during
strenuous exercise. The bio chemical �ndings suggest that
the mechanism is associated with the ability to produce
relatively low concentration of plasma glucose, insulin
and lactate compared with the high GI meals in the period
immediately after ingestion. Furthermore the low GI
meals were found to maintain both glucose and free fatty
acids at higher concentration during the later stages of
Protein
– The Recommended ∆aily Allowance (R∆A)
for protein for most people is 0.8 grams per kilogram of
body weight for endurance athletes and body builders.
Power and endurance athletes appear to need protein
1.2−1.5 g/ Kg body weight. Endurance athletes may need
additional protein for repair of damaged muscle �bers.
The International center for sports Nutrition endorses
the range of 1.0−1.5g/Kg body weight/day. Endurance
athletes require a little more protein than power athletes
as they retain some of this protein in their muscles. Some
evidence exists that creatinine formed from glycine plus
Arginine and Methionine may be bene�cial. It is one of
the most important nutrients in the maintenance of good
health and vitality. It is of vital importance in the growth
and development of all body tissues. The active body’s
use of proteins as a fuel to meet 2−5% of energy needs
during rest and low/moderate exercise, while, it provides
10−15% of energy needs during endurance exercise. A
carbohydrate rich diet spares protein from being used as
fuel. Athletes do not generally need extra protein unless
they are trying to gain muscle mass or they engage in
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


–Moderate consumption of fat and a balance
between saturated and unsaturated fats are desirable. For
a balanced diet, the total dietary fat has to be reduced to
less than 30 per cent of total calories whereas saturated
Micronutrients
−Apart from macro nutrients like
carbohydrates, proteins and fats, the body requires
micronutrients, minerals and vitamins in small quantities
for its proper functioning. Micronutrients are required
in micro quantities and include vitamins and minerals.
These are required for growth and repair of body tissues,
Vitamin E
− It is needed for normal muscle function.
Exercise is known to alter skeletal muscle blood �ow.
Exercise in�uences oxidation metabolism and Vitamin E
Iron−
Surveys of athletic group have shown that both
males and females, particularly those involved in intense
endurance sports, have hemoglobin concentration in
the low and mid range of the population norms. This is
referred to as sports anemia. In most athletes the lower
hemoglobin is caused by a training which induces increase
in plasma volume that dilutes the Red Blood Cell. The
increase in blood plasma is a bene�cial adaptation to
aerobic exercise and should be called dilutional pseudo
anemia. Some athletes however develop true anemia
which is a de�ciency in the total amount of circulating
Hemoglobin or RBC. The extent of iron de�ciency in
athletes appears to be higher than in the general population,
without question elite runners have lower plasma ferritin
levels than the general population. This difference may
be attributed to hemodilution. Transfer of absorbed iron
into larger muscles and RBC or altered iron metabolism
comprehensive examination in male endurance athletes
have concluded that psuedoanemia or Iron de�ciency
∆ietary �ber−∆ietary �ber
, or sometimes
roughage
is the indigestible portion of plant foods having
Insoluble �ber that is metabolically inert, absorbing
water as it moves through the digestive system, easing
Soluble �ber absorbs water to become a gelatinous,
viscous substance and is fermented by bacteria in
the digestive tract. Insoluble �ber has bulking action
and is not fermented Anderson & Baird (2009). The
recommendation for a healthy amount of dietary �ber
varies between 25 and 48 grams a day for diets ranging
from 3000−7000 k.cal per day. In some cultures and
in ancient diets 60−100 grams of �ber was consumed.
Some examples of �bers naturally found in foods are
hemicelluloses, pectin, and gums. The foods with the
highest amounts of �ber are beans, legumes and peas.
In addition to the weight control bene�t and reduced
blood cholesterol and colon disease, �ber also bene�ts
health by promoting softer larger stool and regularity, by
slowing glucose absorption and reducing hemorrhoids
Water
Water is required for a variety of reasons; It transports
nutrients and gases to cells, wastes from cells, as also
It combines with viscous molecules to form lubricating
�uids for joints, for smooth movement of food through
It maintains cellular shape, is an integral part of cell
membrane, cushions organs and helps maintain body
Pre event Rehydration
Athletes should consume 1.5 to 3 L of �uid above their
Athletes should consume 0.5 L of water 1−2 hours prior
to the event and 0.6 L of water or other �uids 10−15
Empty their bladder 15 minutes prior to the event is a
Athletes should drink cool water during the event as it
is absorbed faster and cools the body better than water
Athletes should drink 150 ml to 250 ml every 10−15
Athletes should sip the water, and not gulp it down.
The following broad categories of performance
enhancing substances and methods were banned by the
International Olympic Committee (IOC) in 2005 .These
2 Narcotic Analgesics
3 Androgenic anabolic steroids
6 Alcohols
11 Chemical & physical manipulations
12 Agents with other anti− estrogenic activity
Sports supplement including vitamin and mineral
supplements should be taken only in case of their de�ciency
and only after consulting a ∆octor and of prescribed
potencies to avoid any adverse effect on health. Some
athletes take excessive amounts of supplements under
the mistaken belief that it will improve performance.
While calcium is good for woman’s health too much of
anything can cause problems. The body has a natural
mechanism for protecting against calcium overdose, but
it can be over−ridden if more than 4 grams of calcium
are consumed per day. The two most serious effects of
calcium overdose are renal damage and the deposit of
While it is important to meet the body’s requirements
for vitamins and minerals, it is sometimes dangerous to
exceed these needs. Taking extra vitamins and minerals
or any other nutrient will not make an athlete bigger,
stronger or faster.
The majority of supplements have not been researched
thoroughly, especially on teenage athletes. In addition
long term studies on safety are not extensively available.
Stimulating herbs such as guarana and yohimbine
can cause anxiety and dizziness. One such dangerous
example is ephedra, which can have adverse effects
such as nervousness, irregular heartbeat, and can be
Creatine supplements may negatively affect kidney
Amino acid and protein supplements, while not
dangerous, are an unnecessary expense when diet
alone can meet protein needs. Hard training and proper
nutrition, and food should be the �rst priority in an
athlete’s nutrition program.
Elimination of free radicals
Increased physical activity may necessitate higher
input of vitamins particularly vitamins C, B
, A and E.
But this increased input would come from diet if energy
expenditure is met from energy input. For most athletes
there is, therefore no need for vitamin supplements.
However in respect of athletes who have to restrict body
weight and therefore no need for vitamin supplements.
However in respect of Athletes who have to restrict
body weight and therefore their diet there is likely to be
inadequacy of micronutrients and supplementation will
become necessary.
Losses of minerals can occur from strenuous
exercises. Losses of iron and magnesium are likely from
sweat particularly in hot conditions. If dietary intake fails
to compensate for these losses athletic performance will
be adversely affected. Hence iron, zinc and magnesium
supplements may be necessary. But these should not
exceed 1−2 times the R∆A. Excessive intake of minerals
can be toxic. Female athletes who are trained in hot
conditions are likely to lose iron and calcium. They will
Nutrition for Female Athletes
The Ideal diet is based on the woman’s weight and
consists of percentages of various food types proportional
to that weight. In general, for female athletes, the
recommended allowances for macro nutrients are similar
to those recommended for male counterparts. Care should
be taken in the case of micronutrients especially iron and
calcium, because of additional physiological demands of
female athletes. In addition to iron and calcium the meals
should be rich in B−12, Folate and zinc. ∆iets should
include 30 mg of iron, 800−1200 mg of calcium and 1.3
mg of B−12 a day. Calcium needs can be met by 3 to 4
servings of low fat milk, yogurt or other calcium rich
foods. Calcium absorption requires adequate amount of
Weight training is important to the female athlete.
Women need to balance upper and lower body weight to
achieve overall body strength. Weight lifting programs
that are done 2 or 3 times a week increase bone density,
Training is an important part of sports performance but
diet also plays a major role. While the calorie requirements
varied with the sports categories it is now found that in the
same category of sports energy expenditure at different
stages of training varied a good deal. These variations have
to be re�ected in energy intake to prevent undesired weight
gain. Hydration is as critical as nutrition performance will
be seriously affected if �uid balance is disturbed.
References:
‘Nutrition and Hydration Guidelines for excellence in sports Performance’ organized by International Life sciences Institute, National Institute
of Nutrition and Sports Authority of India.
Conference on Nutrition and Hydration Guidelines for excellence in sports Performance
, 2 ∆ecember
Anderson J.W., Baird P., & ∆avis R.H. Health bene�ts of dietary �ber.
, edited by A.J. Ryan F.L., & Allman Jr, New York, Acaemic Press, 1974, pp.141−159.
Coyle E.F. Timing and method to increase carbohydrate intake to cope with heavy training, competition and recovery.
Journal of
Sports Science.
Hargreaves M. Carbohydrate and Exercise
Larson ∆.E., Hesslink R.L., & Hrovat Mi. ∆ietary effects on exercise muscle metabolism and performance.
Journal of Applied Physics.
American Journal of Clinical Nutrition,
Spencer M.K., Yan Z., & Katz A. Carbohydrate consumption and its metabolism.
American Journal of Physiology,
Thomas ∆.E., Brotherhood J.R., & Brand Miller J.C. Carbohydrate feeding before exercise and glycemic index.
American Journal of Clinical
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Shruti Pandey:
[email protected]; Central Food Technological Research
Vasudeva Singh:
[email protected]; Central Food Technological
Информация об авторах:
Шрути Пандей:
[email protected]; Центральный технологический
научно−исследовательский институт питания; Майсур, Карнатака,
Вазудева Синг:
[email protected]; Центральный технологический
научно−исследовательский институт питания; Майсур, Карнатака,
Cite this article as:
Shruti Pandey, Vasudeva Singh. Nutrional needs
of athletes.
Pedagogics, psychology, medical−biological problems of
physical training and sports,
2013, vol.4, pp. 88−92. doi:10.6084/
Цитируйте эту статью как:
Шруті Пандей, Вазудева Сінг. По
треба в харчуванні спортсменів // Педагогіка, психологія та
медико−біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –
The electronic version of this article is the complete one and can be found
online at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive−e.html
лектронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).
то статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное ис
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru)
Дата поступления в редакцию: 13.03.2013 г.
Опубликовано: 30.04.2013 г.
…­“\tƒ”ˆ ……•ˆ 
(\r. http://www.sportpedagogy.org.ua/index-r.html)
 \n:
Ž \n\n.
‘\r • \n ().
 Ž Ž.
Š
 3- Ž• (\t., \t., .). –\r … \n 800-900 Ž ( \f 100-125 ). Œ \n\n
\n \fŽ\n \n• \f\n• \r•, \n… \n &#x 0; / // +
„\n\t\n\t \n: , \n \r\n, \n• Ž\t\n\n, ••:
1- Š
\r\t\n Ž  Ž \n•. \f\n\n Ž \n\n. ­ Ž Ž
\n\n \f\n•  Ž \n•, \n —\n \f… \f\f\t\n\n. \f\r, \r… \tŽ\n ˜
 \r\n• \f ™ \fŽ\n \n , « Œ —\n \n\n, \n\n». €\r\f\n\n-
• \n \f \f\r”\n, \n \n Œ \n\n.
2- Š
˜ \tŽ\n \n \r\n. \f\r ˜ Œ —\f\r\n \f\r \t\n 30
\f\n\r Ž\n 18-20 \n. š ˜ \f Ž 50 \n\n\t• \n™
3- Š
˜ \n• Ž\t\n\n• . \f\r ˜ \b\n ™., Œ•™, Ž-
 \n.\f.
4- Š
- \f\n \n \n• ••. \r\t\r \tŽ•\n, \n Œ \f 
\r\n \t, \r \t \t \n. ›\n \f\n Ž \r \n\n\t \n\n \t .
 \f\n \n \t\n \n Ž \n, \n Œ• \f\n \r\f\n\n• \n-
  \t \f\n• Ž•• \fŽ\n . —\n\r\t \r…\n ”\n -
\n” \f• \n\r•. „\t\n \n Ž\n \fŽ. \n \n Ž… \r\r
Ž\n \n  , \n … \n\t , \n \n
Œ \f\t. \n … …\n  . ­ \t Œ \r”\n \f\r• -
\n \n , \n \r\t\r \n\n \n \r” \f \f•\r \r: « 
\t… \f\n \n”». ‹… \r \f\r• \r…\n •\n \n \f: \f\f\t \n \f-
\n Œ\t \n” \n\r\n\r \f\r  Ž• \n. ­ Œ• \f \r\n,
 \r \n  \n\n, \n \r\n \n\n \n, \n Œ\t \n” \f \r\n Ž••
\fŽ\n.
‹… \f\n \f ‘š \n() Ž \n\n 2 \t Ž•. Ž\t…• \n-
 \f \t. Ž. •\f\n . Œ \n” ”\n …• \f….
 –\f—\f 
 3- Ž•: \f 1 \t Ž Ž\f\n\t”,  5-6  \n• \n\n \f
\n•\r Œ\t \f\t” \t\n  \n —\n\r \r\r \f\n\n.
\f\r\f\f.
„\n\t\n\t:
- \r \n\n \f\r, …\n;
- Ž  \f\t \f \n\r ˜ \n \t \n \t \t\r
\n\r  \f\r, \n•\r \f\n \n\n. Š\n \t \n
.\n\r ˜ —\n \n \f\r\n Œ \n\n;
- \n \n • \r\n \f \f \n\r\n Œ \n\n.
- \n\r\n\n Ž Œ  \t•\r \f\r\r\r ˜ —\n \fŽ \n \n •-
\f\r \n \n\n,  …•\r —\r\n\r \n\n \t-\r\n
Ž\f \n (\r —), \f \f\r—.
\bŽ\n \n•, \n \t\n —\f\r\n  Ž\n, \t \f —\f-
\r\n, \fŽ\t\r \f\f\n\t. \n \f \r\n  \f\n.
­\f \n— \f\r‘.
šŽ…\n \r\n  \f•\r \r \f\t• \t• Ž\t\n-
\n. Ž\n ”\n \n\t / \t (\r\r\t) \f Ž\t\n\n\r —\f\r\n \n-
\n\n\t” \n\n\n \n . œ\t…• Ž• • ”\n \n \n\n \n…
 \f ” ”\n\n \r\n. Œ \n\n —\n Ž ” \n \r”, \n
 \n  Ž \t \n. ‹ \f\n …\n. Œ —\n\r Ž \n\n -
\r … \f\n  . š, \fŽ \n …\t Ž \r \r…\n
•\n \t \f\n\n \f\n  \r\n \t Ž\r…\n
\f…  —\r\n \n\n \t.
 \r\r, \r, \t . Ž… Ž \fŽ\n \n Ž
Ž, \f\r Arial ( 8-9), \n… •\n \n\n (\t., \t. Ž.) Ž \f• Ž….  -
\r\t\r \fŽ\n \r\r Ž… \t• Ž \r \n\r, 
\f• Ž \f\n Ž…  \n\n \r.
—\r—
\n • •• \f \n\r .
\bŽ\n \f\f\n•   \r \f.
\f
 \r \f \f:
 \r 10 \r \n\n —\f\r\n\r  \r 20 ˜ \n\n , •\f• \f
Ž\t \n\n\t•. „\f … …\n \r 50% • \n\n Ž Ž•• …\t-
 \f \n (Ž\r\n  \f).
\r • \n\n \n \n\n.
„• web-\n•, \f\n\n•, \r\n• \t\r\n• (Ž•, \f…, \fŽ•, \f-
\r\r• \n.\f.) \n \t Ž• (\r \t, \t, ) Ž\r\n 
\n\n \n\n.
Œ • \n\n Ž \t• …\t - \tŽ•\n \f Ž …\t.
 \r\t\r \fŽ\n • \n\n Ž  …\t  \f\t  Ž\n-
• Œ\r \n, \n•\r Œ• \n.
­ • \r\n DOI, \n Ž\n  • \tŽ\n.
 \r\t\r ”\n \r\n•  , \r\n \r.
\r \f \n— \r \f References:
„\n\n \f• \f • \f•\t\r\t, Ž ”\r \t \f 
\r. ›\n\n \f ”\n  –\r \n\n. „\f References \f\n \f-
 \f. š”\n Ž \f \n \r•, / // ˜ Ž\r\n  \n\t Ž\f-
\n\t”.
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


\r• \r \f
\f / References:
\f
(  \r\f)
References:
( \n: , , …, \t .\b.
\b \t  \n, : / // - )
 \t :
\n š.Œ. ‘Ž \n\f\n / š.Œ.
\n, š.. š. , . - 1990.
 \t :
\n š.Œ., š š.. ‘Ž \n\f-
\n. , , 1990, 192 .
 \t :
­\r „.„. Œ  \n \r\t\n\t
30-50-. . / „.„. ­\r, š.Œ. œ //‘Ž-
 \f\n \n\t\n, 2010. - “2. -„. 76˜80.
 \t :
­\r „.„., œ š.Œ. Œ  \n
\r\t\n\t 30-50-. . ‘Ž \f\n
\n\t\n, 2010, “2, . 76˜80.
  \b.:
‚\t .€. \n Ž\n •
\f\n ”• : \n. . 
. \t. \n\f. . \f. \t : \f. 13.00.04
«‹» / .€. ‚\t. - , 2008. - 20 .
  \b.:
‚\t .€. \n Ž\n •
\f\n ”• . .., ,
 \t \b.\b.:
„\n \n\r Ž \f\n
\f

. š. €\t\t. .: ‘Ž \t\n\t 
\f\n. ˜ 1975. - 200 .
 \t \b.\b.:
€\t\t . š. „\n \n\r Ž
\f\n. ., ‘Ž \t\n\t \f\n, 1975,
Œ \n\n \f\n \t\r  \r Ž• ( ”\n  –\r \n\n):
”„Š‘ \f(†):
„ ‘, ‘, \f 
\n\f, Ž, …\n,
e-mail Œ\bœ, • \n. \r\t\r \fŽ\n • e-mail.
Œ\bœ - \f Ž Ž  Ž \f \n\f\t , Œ\b .
\f\n• Œ\bœ.
Information about the author(s):
„ ‘, Š — 
\t \n\f, Ž, …\n
e-mail Œ\bœ, • \n. \r\t\r \fŽ\n • e-mail.
Œ\bœ - \f Ž (\r\t\r \r. Ž•\t” \n \n \tŽ)
\f\n• Œ\bœ.
\bŽ\n \f\n• \n, \n• •\n …\t. ’\n \n. Ž.
\f \n\r ”\n \f —\n \f\n. „ \f\n \n \n-
\n \f•\n \n\t \f —\n \f\n \f Ž \r .
:
\n. (057) 706-28-08; : (057) 706-15-60. \n. \r.: 097-910-81-12. e-mail: [email protected]
http://www.sportedu.org.ua ˜ …\t ‘Ž \f\n \n\t\n.
http://www.sportpedagogy.org.ua ˜ …\t , \f \r- \f\r• -
Ž \f\n \f\n.
http://www.sportsscience.org/index.html - \n\t• \n \n\n\r. ŒŽ\r… \f
\f• •\f\t …\t.
‘\r \fŠ\f‘ \f
(\f\n \r. http://www.sportpedagogy.org.ua/html/recenzirovaniye.
html)
‘\r \f‘ \f
(\f\n \r. http://www.sportpedagogy.org.ua/html/rassmotreniye.html)
SUBMISSION OF MANUSCRIPTS
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


Key title:
Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni
problemi žzicnogo vihovanna i sportu
Abbreviated key title:
Pedagog. psihol. med.-biol.
probl. žz. vihov. sportu
ISSN 1818-9172 (Print),
ISSN 1818-9210 (Online).
Founders:
Kharkov Regional Branch of National
Olympic Committee of Ukraine. Publishing House
KSADA.
Editor-in-chief:
Iermakov S.S
., Kharkov, Ukraine.
Scientižc consultant:
Zaporozhanov V.A.
, Ol¡shtyn, Poland.
Editorial college:
Abdelkrim Bensbaa,
Abu Dhabi, UAE.
Bizin V.P
., Kremenchug, Ukraine.
Boychenko S.D.
, Minsk, Byelorussia.
Dmitriev S.V.
, Lower Novgorod, Russia.
Fathloun Mourad,
Kef, Tunisia.
Görner Karol,
Banska Bystrica, Slovakia.
Giovanis Vassilios,
Athens, Greece.
Jagello Wladislaw,
Gdans¡k, Poland.
Jorge Alberto Ramirez Torrealba
, Maracay, Venezuela.
Kamaev O.I
., Kharkov, Ukraine.
Korobeynikov G.V
., Kiev, Ukraine.
Corona Felice,
Salerno, Italy.
Leikin M.G.,
Portland, USA.
Malinauskas Romualdas,
Kaunas, Lithuania.
Maciejewska-Karlowska Agnieszka,
Szczecin, Poland.
Nosko N.A.
, Chernigov, Ukraine.
Prusik Krzysztof,
Gdans¡k, Poland.
Sawczuk Marek,
Szczecin, Poland.
Tkachuk V.G.
, Kiev, Ukraine.
Yan Wan Jun
, Shijiazhuang, China.
Journal is ratižed the Higher Attestation
Commission of Ukraine: (pedagogical
sciences, physical education and sport)
Decision of Presidium 1-05/3 from 08.07.2009.
Journal is reŸected in databases:
Academic Journals Database
http://journaldatabase.org
CORE
http://core.kmi.open.ac.uk
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
http://www.doaj.org
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
http://ezb.uni-regensburg.de
IndexCopernicus
http://journals.indexcopernicus.com
Google Scholar
http://scholar.google.com.ua
Ulrich’s Periodicals Directory
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
WorldCat
http://www.worldcat.org
V.I.Vernadskiy National Library of Ukraine
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/
texts.html
Electronic Library of Russia
http://elibrary.ru
Certižcate to registration:
Frequency - 1 number in a month.
Address of editorial o¢ce:
Box 11135, Kharkov-68, 61068, Ukraine,
Tel. 38-057-706-28-08; fax: 38-057-706-15-60
http://www.sportpedagogy.org.ua
e-mail: [email protected]
© KRBNOKU, 2013/ © KSADA, 2013/ © S.S.Iermakov, 2013
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY,
MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS
OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
Voropay S.M., Sukachov O.V.
.................................................................................................................................
Ways to improve the methodical competence of teachers of physical education
.....................................................................................................................................................
Zaytsev V.P., Manucharjan S.V., Prusik Kr., Prusik K., Cieślicka M., Szark−Eckardt M.
.............................................................................
Zaporozhanov V.A.
Kalmykov S.A., Kalmykova Yu.S.
........................................................................................................................
Training workshop on the basis of gymnastic qigoing as a factor of personal development
......................................................................................................................................35
.....................................................................................................................................41
Matyash V.V.
................................................47
Technology of forming a positive attitude to physical training students of special
...........................................................................................................................................................52
Perederiy A.V.
.............................................................55
Sereda N.V.
.............................................................................................................................................
Tkachenko S.V.
Factor analysis of the most informative parameters affecting the ef�ciency of training wrestling
..................................................................................................................................65
..............................................................................................................73
.............................................................................................................................................
Shruti Pandey, Vasudeva Singh.
CONTENTS
\n \r-
\f\r Ž
 \f\n\t


’\t Ž \f\n\r:
‚ … \n \t\n\n\t \r.
Œ. . ‡\t.
‚ … 
\t\n\n\t.
„ … \r \t\n\n\t \r
\r . ‘.  \n.
\r\f \r \b.
\b \r \t.
\b€Œ­ Œš£
, \f \n \r- \f\r Ž
 \f\n\t. 2013. “4. 98 .
„\n \f  … ƒ\n\t \t¡ƒ\n
 \f € “860 20.03.2002.
-\r\n \f\n  -\r\t 
:
-\r\n - \nƒ ¤. .
‹ \n - ¥\r ‹.„.
‹ \n - € „.
 - ‚ .
\r\n\n \n - \b ¤..
\f. \t\t 30.04.2013 . ‘\r\n 6084/8. \f: \n .
\t: Ž.
\b\r. \t. . 6.25. ‹… 100 \f\r.
, … \r Ž \t \r\n\n
61002, -2, \t. Š\f\f, 8.
\t \t \n\f 
61002, -2, \t. Š\f\f, 8.
Information Sponsors, Partners, Sponsorship:
Belgorod State Shukhov Technological University,
National Research University Belgorod State University,
Siberian State Aerospace University,
Olympic Academy of Ukraine,
Ukrainian Academy of Sciences.
SCIENTIFIC EDITION (journal)
Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical
Training and Sports. 2013, vol.4, 98 p.
Editorial to the publisher department KSADA:
certižcate DK “860 20.03.2002.
designer - Masterova Y.
editing - Iermakova T.
editing - Krasnikova S.

Приложенные файлы

 • pdf 10974222
  Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий