41. ЛУОСУ. тунец, креветки, мидии. 42. TOKKA. фарш из оленины, бекон, лук-порей. 43. ВУОМА.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
sĞŶćũć ʯʤʶ˄ˁʶʰ ˀʤʧ˄ ʿʽʪ ˃ʫˁ˃ʽʺ ʦ ʧʽˀˌʽˋʶʫ ϭϵ͘ ˀʤʧ˄ ʿʽʪ ˃ʫˁ˃ʽʺ ʦ ʧʽˀˌʽˋʶʫ ˁ ʶ˄ˀ˔˃ʰʻʽʱ ϭϵ͕ϬϬ ϭ͘ ʶ˄ʶ˄ˀ˄ʯʻˏʫ ˋʰʿˁˏ ˁ ˁʽ˄ˁʽʺ ˁʤʸːˁʤ ϱ͕ϱϬ ˀ̱̌̐ ̨̪̔ ̨̯̖̭̯̥ ̏ ̸̨̨̡̬̹̖̐ ̭ ̡̨̛̱̬̯̦̜́ ̛ ̨̨̛̺̥͕̏̌ ̛̯̱̹̖̦̼̥ ̏ ̭̼̬̖ ʽ̭̯̬̌́ ̨̯̥̯̦̌̌́ ̭̣̭̌̽̌ ̛ ̡̡̱̱̬̱̦̼̖̚ ̸̛̪̭̼ ̭ ̸̖̬̦̼̥ ̶̪̖̬̖̥ ̛ ̡̛̛̭̣̥͕̏̌ ̛ ̛̬̦̬̐̌ ̨̪ ̹̖̥̱̏̌ ̨̼̬̱̏̍ Ϯ͘ ʶ˄ʶ˄ˀ˄ʯʻˏʫ ˋʰʿˁˏ ˁ ʪʦʽʱʻˏʺ ˁʽ˄ˁʽʺ ϳ͕ϬϬ ϮϬ͘ ˀʤʧ˄ ʿʽʪ ˃ʫˁ˃ʽʺ ʦ ʧʽˀˌʽˋʶʫ ˁ ʧʽʦ˔ʪʰʻʽʱ ϮϬ͕ϬϬ ʽ̭̯̬̌́ ̨̯̥̯̦̌̌́ ̭̣̭͕̌̽̌ ̡̨̱̥̣̖̐̌̌ ̛ ̡̡̱̱̬̱̦̼̖̚ ̸̛̪̭̼ ˀ̱̌̐ ̨̪̔ ̨̯̖̭̯̥ ̏ ̸̨̨̡̬̹̖̐ ̭ ̨̦̬̖̦̦̜̌̌̚ ̨̨̛̦̜̐̏́̔ ̛ ̨̨̛̺̥͕̏̌ ϯ͘ ʸ˄ʶʽʦˏʫ ʶʽʸːˉʤ ϰ͕ϱϬ ̛̯̱̹̖̦̼̥ ̏ ̭̼̬̖ ̭ ̸̖̬̦̼̥ ̶̪̖̬̖̥ ̛ ̡̛̛̭̣̥͕̏̌ ̛ ̛̬̦̬̐̌ ̨̪ ̹̖̥̱̏̌ ̨̼̬̱̏̍ ʸ̡̨̱̼̖̏ ̶̡̨̣̽̌ ̏ ̨̡̛̪̦̬̖̌̏ ̛ ̨̥̜̦̖̌̚ ̭ ̸̛̛̣ Ϯϭ͘ ˀʤʧ˄ ʿʽʪ ˃ʫˁ˃ʽʺ ʦ ʧʽˀˌʽˋʶʫ ˁ ʽʸʫʻʰʻʽʱ ϮϮ͕ϬϬ ϰ͘ ˁˏˀʻˏʫ ʿʤʸʽˋʶʰ ϱ͕ϱϬ ˀ̱̌̐ ̨̪̔ ̨̯̖̭̯̥ ̏ ̸̨̨̡̬̹̖̐ ̭ ̨̨̙̬̖̦̦̜̍̌ ̨̨̛̣̖̦̦̜ ̛ ̨̨̛̺̥͕̏̌ ˁ̼̬̦̼̖ ̸̨̡̛̪̣̌ ̏ ̨̡̛̪̦̬̖̌̏ ̛ ̸̸̨̖̭̦̦̼̜ ̨̥̜̦̖̌̚ ̛̯̱̹̖̦̼̥ ̏ ̭̼̬̖ ̭ ̸̖̬̦̼̥ ̶̪̖̬̖̥ ̛ ̡̛̛̭̣̥͕̏̌ ̛ ̛̬̦̬̐̌ ̨̪ ̹̖̥̱̏̌ ̨̼̬̱̏̍ ϱ͘ ˋʫˁʻʽˋʻˏʫ ʥ˄˃ʫˀʥˀʽʪˏ ;Ϯ ̹̯͘Ϳ ϯ͕ϱϬ ϮϮ͘ ˀʤʧ˄ ʿʽʪ ˃ʫˁ˃ʽʺ ʦ ʧʽˀˌʽˋʶʫ ˁ ʺʫʪʦʫʮʤ˃ʰʻʽʱ Ϯϵ͕ϬϬ ˋ̨̡̖̭̦ ̛ ̭̼̬ ˀ̱̌̐ ̨̪̔ ̨̯̖̭̯̥ ̏ ̸̨̨̡̬̹̖̐ ̭ ̨̛̥̖̖̙̯̦̜̔̏̌ ̛ ̨̨̛̺̥͕̏̌ ̛̯̱̹̖̦̼̥ ϲ͘ ˋʫˁʻʽˋʻˏʫ ʥ˄˃ʫˀʥˀʽʪˏ ˁ ʿʽʺʰʪʽˀʤʺʰ ;Ϯ ̹̯͘Ϳ ϰ͕ϱϬ ̏ ̭̼̬̖ ̭ ̸̖̬̦̼̥ ̶̪̖̬̖̥ ̛ ̡̛̛̭̣̥͕̏̌ ̛ ̛̬̦̬̐̌ ̨̪ ̹̖̥̱̏̌ ̨̼̬̱̏̍ ʽ̭̯̬̌́ ̨̯̥̯̦̌̌́ ̭̣̭͕̌̽̌ ̸̨̡̖̭̦ ̛ ̭̼̬ Ϯϯ͘ ˀʤʧ˄ ʿʽʪ ˃ʫˁ˃ʽʺ ʦ ʧʽˀˌʽˋʶʫ ˁ ʸʫˁʻˏʺʰ ʧˀʰʥʤʺʰ ϭϵ͕ϬϬ ˀ̱̌̐ ̨̪̔ ̨̯̖̭̯̥ ̏ ̸̨̨̡̬̹̖̐ ̭ ̡̛̛̛̥̔ ̛̛̬̥̐̍̌ ̛ ̨̨̛̺̥͕̏̌ ʿʫˀʦˏʫ ʥʸ˓ʪʤ ̛̯̱̹̖̦̼̥ ̏ ̭̼̬̖ ̭ ̸̖̬̦̼̥ ̶̪̖̬̖̥ ̛ ̡̛̛̭̣̥͕̏̌ ̛ ̛̬̦̬̐̌ ̨̪ ̹̖̥̱̏̌ ̨̼̬̱̏̍ ϳ͘ ˁʤʸʤ˃ ˁ ˁˏˀʽʺ ˈʤʸ˄ʺʰ ϴ͕ϬϬ ʧʤˀʻʰˀˏ ʪ̏̌ ̛̏̔̌ ̭̣̯͕̌̌̌ ̨̨̛̪̥̬̼͕̔ ̶̨̱̬̼͕̐ ʶʤˀ˃ʽˇʫʸː ˇˀʰ͕ ʥʤ˃ʤ˃ ˇˀʰ͕ ʿ˓ˀʫ ̨̛̥̬̦̦̦̼̜̌̏̌ ̡̬̭̦̼̜̌ ̡̣̱͕ ̨̛̦̬̏̐̌̔˃ʫʿʸˏʫ ʽʦʽˍʰ͕ ˁʤʸʤ˃ ϴ͘ ˁʦʫʮʰʱ ˁʤʸʤ˃ ϱ͕ϱϬ ʪ̏̌ ̛̏̔̌ ̭̣̯͕̌̌̌ ̨̨̛̪̥̬̼͕̔ ̶̨̱̬̼͕̐ ̴̛̬̥̖̦̦̌́ ̡̪̬̌̌̏̌̚ ˇʤˈʰ˃ʤˁ ϵ͘ ˁ˄ʿ ʰʯ ʸʽˁʽˁ˔ ̨̭ ̡̛̛̭̣̥̏̌ ̛̛̣ ̦̌ ̨̱̣̦̖̍̽ ϵ͕ϱϬ Ϯϰ͘ ˇʤˈʰ˃ʤˁ ˁ ʶ˄ˀʰˉʫʱ ϮϬ͕ϬϬ ˀ̨̙̦̜̌ ̵̣̖̍ ̛ ̨̥̭̣̌ʶ̛̱̬̦̼̖ ̡̛̬̱͕̐̔ ̡̣̱ ̛ ̡̛̪̪̬̌̌ ̦̌ ̛̬̣̖͕̐ ϭϬ͘ ˃ʽʺʤ˃ʻˏʱ ˁ˄ʿ ˁ ʥʫʶʽʻʽʺ ϵ͕ϱϬ ̸̛̪̹̖̦̦̼̖ ̨̛̛̯̬̯̣͕̽ ̡̨̱̥̣̖͕̐̌̌ ̭̣̭̌̽̌ ̛ ̭̥̖̯̦̌̌ ˈ̶̣̖̼̍ ̛ ̨̥̭̣̌ Ϯϱ͘ ˇʤˈʰ˃ʤˁ ˁ ʺʽˀʫʿˀʽʪ˄ʶ˃ʤʺʰ Ϯϭ͕ϬϬ ʸ̨̨̭̭͕̽ ̡̡̛̬̖̖̯͕̏ ̡̣̱ ̛ ̡̛̪̪̬̌̌ ̦̌ ̛̬̣̖͕̐ ̸̛̪̹̖̦̦̼̖ ̨̛̛̯̬̯̣͕̽ ̡̨̱̥̣̖͕̐̌̌ ̭̣̭̌̽̌ ̛ ̭̥̖̯̦̌̌ Ϯϲ͘ ˇʤˈʰ˃ʤˁ ˁ ˁˏˀʽʺ ϮϬ͕ϬϬ ˁ̼̬ ̵̛̣̱̥̌ ̛ ̴̖̯͕̌ ̡̣̱ ̛ ̡̛̪̪̬̌̌ ̦̌ ̛̬̣̖͕̐ ̸̛̪̹̖̦̦̼̖ ̨̛̛̯̬̯̣͕̽ ̡̨̱̥̣̖͕̐̌̌ ̭̣̭͕̌̽̌ ̭̥̖̯̦̌̌ Ϯϳ͘ ˇʤˈʰ˃ʤˁ ˁ ʧʽʦ˔ʪʰʻʽʱ ϮϮ͕ϬϬ ʧ̨̙̖̏́̽ ̴̛̣̖͕ ̡̣̱ ̛ ̡̛̪̪̬̌̌ ̦̌ ̛̬̣̖͕̐ ̸̛̪̹̖̦̦̼̖ ̨̛̛̯̬̯̣͕̽ ̡̨̱̥̣̖͕̐̌̌ ̭̣̭͕̌̽̌ ̭̥̖̯̦̌̌ Ϯϴ͘ ˇʤˈʰ˃ʤˁ ˁ ʽʸʫʻʰʻʽʱ Ϯϰ͕ϬϬ ʿ̨̡̙̬̔̌̌ ̛̚ ̨̛̣̖̦̦̼͕ ̡̣̱ ̛ ̡̛̪̪̬̌̌ ̦̌ ̛̬̣̖͕̐ ̸̛̪̹̖̦̦̼̖ ̨̛̛̯̬̯̣͕̽ ̡̨̱̥̣̖͕̐̌̌ ̭̣̭͕̌̽̌ ̭̥̖̯̦̌̌ ʶ˄ʶ˄ˀ˄ʯʻʤ˔ ˃ʽˀ˃ʰʸː˔ ʥʫʯ ʧʸ˓˃ʫʻʤ ϯ͕ϬϬ ʽ̡̨̯̬̼̯ ̭ ϭ ̭̖̦̯̬́̍́ ̨̪ ϯϬ ̪̬̖̣̌́ ˀʤʧ˄ ʿʽʪ ˃ʫˁ˃ʽʺ ʦ ʧʽˀˌʽˋʶʫ ˇʤˈʰ˃ʤˁ  ʸ <Wd ʿʰˉˉˏ ̡̙̼̜̌̔ ̖̦̔̽ ̭ ϭϮ͗ϬϬ ̨̔ ϮϮ͗ϬϬ ϬϰϬ Ϭϴϴ ϯϬϲϬ /ƐŽͲzůůćŬƐĞŶƚŝĞ ϭ ϵϱϵϴϬ zůůćƐũćƌǀŝ ŽƚƐŽΛƚĂůǀĞŶŶĂƉĂ͘Ĩŝ ƌĂǀŝŶƚŽůĂŽƚƐŽ͘Ĩŝ ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬƌĂǀŝŶƚŽůĂŽƚƐŽ ƚƌŝƉĂĚǀŝƐŽƌ͘ĐŽŵͬƌĂǀŝŶƚŽůĂŽƚƐŽ ʽˁʻʽʦʻˏʫ ʥʸ˓ʪʤ ʿʰˉˉˏ Ϯϵ͘ ʿʽʪʮʤˀʶʤ ʰʯ ʽʸʫʻʰʻˏ Ϯϯ͕ϬϬ ʿ̨̡̙̬͕̔̌̌ ̯̱̹̖̦̦̌́ ̏ ̸̨̨̛̭̣̦̥̏ ̥̭̣̖͕̌ ̴̡̨̨̬̯̖̣̦̖̌̽ ̪̬̖͕̀ ϯϳ͘ ˃ʰʫʦʤ ϭϬ͕ϬϬ ϰϲ͘ ʶ˄ˀ˄ ϭϰ͕ϬϬ ̡̛̬̱̭̦̍̌ ̛ ̨̛̥̬̦̦̦̼̖̌̏̌ ̶̸̨̨̛̛̱̬̼̪̖̪̪̖̬̦̖̯̦͕̐̏̌ ̶̯̱̦̖͕ ̸̡̨̪̖̦̌́ ̨̛̣̖̦̦͕̌ ̦̦̭̌̌̌ ϯϬ͘ ˀʫʥˀˏˌʶʰ Ϯϲ͕ϬϬ ʮ̬̖̦̼̖̌ ̛̭̦̼̖̏ ̡̛̬̖̬̼̹͕̍ ̨̥̜̦̖̌̚ ̭ ̸̨̡̨̖̭̦̥ ̛ ̸̛̛̣ ϯϴ͘ ʶʫˁʤʶʶʽ ϭϭ͕ϬϬ ϰϳ͘ ˓ʸʸ˔ˁ ϭϱ͕ϬϬ ̛ ̛̬̦̬̐̌ ̦̌ ̹̏̌ ̨̼̬̏̍ʦ̸̛̖̯̦͕̌ ̦̦̭̼̌̌̌ʸ̨̨̭̭̽ ̵̨̨̨̨̣̦̔̐ ̸̡̨̛̪̖̦͕́ ̸̨̡̛̭̥̬͕ ̡̣̱Ͳ̨̪̬̖̜͕ ̭̥̖̯̦̌̌ ϯϭ͘ ʧʤʺʥ˄ˀʧʫˀ Ηʽ˃ˁʽΗ ϭϱ͕ϬϬ ʽ̛̯̦̍̏̌́ ̏ ̸̨̡̱̣̖͕̍ ̸̡̨̪̖̦̌́ ̨̛̣̖̦̦͕̌ ̭̼̬͕ ϯϵ͘ ˁʤʤʱʽ ϭϭ͕ϬϬ ϰϴ͘ ʶʰˁ˄ˀʤ ϭϰ͕ϬϬ ̭̣̯̌̌ ̛ ̛̬̦̬̐̌ ̦̌ ̹̏̌ ̨̼̬̏̍ ̸̛̖̯̦͕̏̌ ̶̯̱̦̖ʽ̙̬̖̦̦̍̌̌́ ̨̛̣̖̦̦͕̌ ̡̣̱͕ ̨̭̣̖̦̼̖ ̶̨̱̬̼͕̐ ̡̡̣̀̏̌ ϯϮ͘ ʽʸʫʻː˔ ʻʽʧʤ͕ ˃˄ˌʫʻʻʤ˔ ʦ ˃ʫˋʫʻʰʫ ʻʽˋʰ Ϯϵ͕ϬϬ ˃̖̪̣̼̖ ̨̨̛̺͕̏ ̨̭̱̭ ̡ ̸̛̛̔ ̛ ̛̬̦̬̐̌ ̦̌ ̹̏̌ ̨̼̬̏̍ ϰϬ͘ ʺʫʸʸʤ ϭϮ͕ϬϬ ϰϵ͘ ʪʫʸʰʶʤ˃ʫˁˏ Ηʽ˃ˁʽΗ ϭϴ͕ϬϬ ϯϯ͘ ˀ˔ʿ˄ˌʶʤ͕ ʮʤˀʫʻʻʤ˔ ʻʤ ˁʸʰʦʽˋʻʽʺ ʺʤˁʸʫ Ϯϯ͕ϬϬ ̶̡̛̱̬͕̌ ̦̦̭͕̌̌̌ ̭̼̬ ̭ ̨̨̣̱̜̐̍ ̪̣̖̭̖̦̽̀ ̸̡̨̪̖̦̌́ ̨̛̣̖̦̦͕̌ ̨̨̣̭̭̽ ̵̨̨̨̨̣̦̔̐ ̸̡̨̛̪̖̦͕́ ̨̨̡̥̬̹͕̌ ̡̛̣̪̣̦̭̜̌̌̔ ̭̼̬ ˀ̡̪̱̹́̌ ̏ ̨̬̙̦̜̌ ̡̥̱̖ ̨̪Ͳ̡̛̣̪̣̦̭͕̌̌̔ ̨̨̭̣̖̦̖ ̨̥̭̣̌ ̭ ̡̨̣̱̥ ̛ ̴̡̨̨̬̯̖̣̦̖̌̽ ̪̬̖̀ ϰϭ͘ ʸ˄ʽˁ˄ ϭϮ͕ϱϬ ϱϬ͘ ʺʫ˃˃ʽ Ϯϯ͕ϬϬ ϯϰ͘ ˁʤʸʤ˃ ˁ ˁˏˀʽʺ ˈʤʸ˄ʺʰ ̶̯̱̦̖͕ ̡̡̛̬̖̖̯͕̏ ̵̛̛̛̥̣̱̬͕̔̐̌̽ ̡̨̖̦͕̍ ̡̣̱Ͳ̨̪̬̖̜͕ ̭̥̖̯̦͕̌̌ ̨̦̼̜́̐̔ ̨̭̱̭ ʪ̏̌ ̛̏̔̌ ̭̣̯͕̌̌̌ ̨̨̛̪̥̬̼͕̔ ̶̨̱̬̼͕̐ ̨̛̥̬̦̦̦̼̜̌̏̌ ̡̬̭̦̼̜̌ ̡̣̱ ̛ ̨̛̦̬̏̐̌̔ ϰϮ͘ dK<< ϭϯ͕ϬϬ ϱϭ͘ ʽ˃ˁʽ Ϯϯ͕ϬϬ ϯϱ͘ ˃ʽʺʤ˃ʻˏʱ ˁ˄ʿ ˁ ʥʫʶʽʻʽʺ ϭϯ͕ϱϬ ̴̬̹̌ ̛̚ ̨̛̣̖̦̦̼͕ ̡̨̖̦͕̍ ̡̣̱Ͳ̨̛̪̬̖̜̥̖̖̙̯̦͕̔̏̌̌ ̛̭̣̥͕̌́ ̡̣̱͕ ̡̨̛̜̚ ̭̼̬͕ ̡̡̣̀̏̌ ˈ̶̣̖̼̍ ̛ ̨̥̭̣̌ ϯϲ͘ ˁ˄ʿ ʰʯ ʸʽˁʽˁ˔ ̨̭ ̡̛̛̭̣̥̏̌ ̛̛̣ ̦̌ ̨̱̣̦̖̍̽ ϭϯ͕ϱϬ ϰϯ͘ ʦ˄ʽʺʤ ϭϭ͕ϱϬ ϱϯ͘ ˋʫˁʻʽʶ Ϭ͕ϱϬ ˀ̨̙̦̜̌ ̵̣̖̍ ̛ ̴̨̥̭̣̬̹͕̌̌ ̵̨̣̪̖̦͕̌̌̽ ̨̡̛̛̣͕̏ ̡̣̱͕ ̸̨̡̖̭̦ ʪʫˁʫˀ˃ˏ ϰϰ͘ ʤʤʿʤ ϭϮ͕ϱϬ ϱϰ͘ ʽˁʻʽʦʤ ʪʸ˔ ʿʰˉˉˏ ʥʫʯ ʧʸ˓˃ʫʻʤ ϯ͕ϬϬ ϱϲ͘ ˌʽʶʽʸʤʪʻˏʱ ˋʰʯʶʫʱʶ ϳ͕ϬϬ ̡̛̪̪̬͕̌̌ ̡̣̱͕ ̨̨̛̪̥̬̼͕̔ ̨̛̹̥̪̦̦̼͕̌̽ ̨̡̛̛̣̏ ϱϳ͘ ʿʤʻʻʤͲʶʽ˃˃ʤ ˁ ʺʽˀʽˌʶʽʱ ϳ͕ϬϬ ϱϴ͘ ʸʤʿʸʤʻʪˁʶʰʱ ʶʽˇʫ ϳ͕ϬϬ ϰϱ͘ ˀʤʶʶʤ ϭϰ͕ϬϬ ϱϱ͘ ʪʽʿʸʤ˃ʤ ʯʤ ʿʽʸʽʦʰʻ˄ ϭ͕ϱϬ ʸ̡̛̪̣̦̭̜̌̌̔ ̵̛̬̱̭̯̺̜́ ̭̼̬ ̏ ̸̡̹̖̌ ̴̡̨̖ ̶̯̱̦̖͕ ̡̡̛̬̖̖̯͕̏ ̸̡̨̪̖̦̌́ ̨̛̣̖̦̦͕̌ ̨̛̹̥̪̦̦̼̌̽ ϱϵ͘ ʺʽˀʽʮʫʻʽʫ ʪʸ˔ ʦʯˀʽˁʸˏˈ ϳ͕ϬϬ ˑ̨̭̪̬̖̭̭͕ ̨̛̦̣̦̖̏̌̽ ̨̨̨̥̬̙̖̦̖ ̛ ϮϬ ̥̣ ̡̛̣̖̬̌ ŵĂƌĞƚƚŽ ŝƐĂƌŽŶŶŽ ϲϬ͘ ˌʤˀʰʶ ʺʽˀʽʮʫʻʽʧʽ ϯ͕ϬϬ ̛̦̣̏̌̽ ͬ ̨̡̨̹̣̌̔ ͬ ̨̬̦̙̖̼̜̌̏ ͬ ̡̡̛̣̱̦̍̌ ͬ ̨̛̥̣̦̼̜̌̏ ̨̭̬̖̯̍ ϲϭ͘ ˁʽ˄ˁˏ Ϭ͕ϱϬ ̶̡̛̣̬̌̌ ͬ ̨̡̨̹̣̌̔ ͬ ̛̦̣̏̌̽ ͬ ̡̬̥̖̣̌̌̽ ϱϲ͘ ʦʯʥʰ˃ˏʫ ˁʸʰʦʶʰ Ϭ͕ϱϬ

Приложенные файлы

  • pdf 9666063
    Размер файла: 388 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий