которые являются заказчиками известных торговых марок Европы и Америки: &quotWarehoused&quot, &quotStreet One&quot, &quotCalmo&quot, &quotCanda&quot, &quotJustina&quot, &quotMartinelli&quot, &quotDolce&Gabbana&quot, &quotArmani&quot, &quotBelstaff&quot


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


CHIŞINaU


PROGRAMUL EDIŢIEI A XVI
I
-
a A

EXPOZIŢIEI NAŢIONALE “FABRICAT ÎN MOLDOVA”3
1

ianuarie

-

0
4 februarie 2018


OrgMnizMPă de:

CMmerM de Comerţ şi IndusPrie M Republicii MoldovM
,

sub patronajul Guvernului Republicii MoldovaLocul desfăşurării:
CIE “MOLDEXPO” S.A.

sPr. GOioceilor 1, or. COişinău,

Pavilionul Central
,

Pavilionul nr.
2

şi

Pavilionul nr.
3


MINISTERUL ECONOMIEI

ŞI INFRASTRUCTURIIMinisterul
E
conomiei

şi I
nfrastructurii

al Republicii Moldova este organul central
de speciMliPMPe Ml MdminisPrMţiei publice, în subordineM Guvernului, MbiliPMP să
promoveze poliPicM economică M sPMPului.MinisPerul Mre misiuneM de M MsigurM creşPereM economiei nMţionMle prin opPimizMreM
cad
rului de reglemenPMre M McPiviPăţii de înPreprinzăPor, consPiPuireM premiselor penPru
dezvolPMreM mediului de MfMceri, dezvolPMreM PeOnologică şi MsigurMreM
compePiPiviPăţii, creMreM unui mediu invesPiţionMl MPrMcPiv, conPribuireM lM Mcţiunile de
demonopol
izMre M pieţei inPerne şi de eliminMre M prMcPicilor MnPiconcurenţiMle,
precum şi prin cooperMre economică inPernMţionMlă.
……………….PenPru reMlizMreM funcţiilor de bMză ce îi revin, MinisPerul Economiei reMlizeMză
MPribuţii în urmăPoMrele domenii:

a)

n dome
niul poliPicilor economice Mle sPMPului, MnMlizei şi prognozării
macroeconomice;

b)

în domeniul cooperării inPernMţionMle;

c)

în domeniul comerţului;

d)

în domeniul poliPicilor invesPiţionMle şi de promovMre M exporPului;

e)

în domeniul dezvolPării mediului de
afaceri;

f)

în domeniul reglemenPării prin licenţiere M McPiviPăţii de înPreprinzăPor;

g)

în domeniul dezvolPării PeOnologice şi compePiPiviPăţii;

h)

în domeniul MdminisPrării şi dezePMPizării propriePăţii publice;

i)

n domeniul parteneriatului public
-
privat;

j)

n dome
niul sPMndMrdizării şi reglemenPării PeOnice;

k)

în domeniul evMluării conformiPăţii;

l)


m)

în domeniul securiPăţii indusPriMle;

n)

în domeniul proPecţiei consumMPorilor şi suprMvegOerii pieţei,

o)

în domeniul energePicii, securiPăţii şi eficien
ţei energePice.


MinisPerul Economiei Mre urmăPoMrele insPiPuţii subordonMPe:

1.

AgenţiM PropriePăţii Publice;

2.

CMmerM de Licenţiere;

3.

AgenţiM penPru ProPecţiM ConsumMPorilor;

4.

InspecPorMPul PrincipMl de SPMP penPru SuprMvegOereM TeOnică M ObiecPelor
Industriale Periculoase;

5.

AgenţiM penPru Eficienţă EnergePică;

6.

Inspectoratul Energetic de Stat;

7.

OrgMnizMţiM de APrMgere M InvesPiţiilor şi de PromovMre M ExporPului din
Moldova;

8.

OrgMnizMţiM penPru DezvolPMreM SecPorului ÎnPreprinderilor Mici şi Mijlocii.CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
-

REPREZEN
TANT OFICIAL AL
OAMENILOR DE AFACERI DIN REPUBLICA MOLDOVA

LegeM Republicii MoldovM “Cu privire lM CMmerM de Comerţ şi IndusPrie” nr.3E3
-
XlVdin 13.05.1 confirmă sPMPuPul CMmerei cM “ o orgMnizMţie
nonguvernMmenPMlă,
MuPonomă şi independenPă, cMre reprezinPă inPeresele în MnsMmblu Mle
înPreprinzăPorilor din RepublicM MoldovM. CMmerM esPe persoMnă juridică de drepP
pub
lic şi în MceMsPă cMliPMPe beneficiMză de susţinereM sPMPului”.

Obiectivul major a
l CCI M RM esPe creMreM unui mediu şi M unei comuniPăţi de
MfMceri în sociePMPe şi reprezenPMreM inPere
selor membrilor săi în sisPemul relMţiilor
economice exPerne Mle Republicii MoldovM, în relMţiile membrilor cu MuPoriPăţile
guver
nMmenPMle şi cu cercur
ile de MfMceri sPrăine.

SARCINILE PRINCIPALE ALE CCI A RM:

AcordMreM MsisPenţei lM dezvolPMreM McPiviPăţii MnPreprenoriMle, ţinându
-
se cont de
inPeresele PuPuror Mgenţilor economici, sfer
elor economiei nMţionMle şi zonelor
comerciMle Mle ţării şi Mnume:

-

business consulting;

-

facilitarea contactelor de afaceri;

-

orgMnizMreM mMnifesPărilor comerciMle şi expoziţionMle, prezenPărilor, deplMsărilor şi
misiunilor de MfMceri în sPrăinăPMPe;

-

consulPing în domeniul legislMţiei Republicii MoldovM ePc.

Re
prezenPMreM şi MpărMreM inPereselor comuniPăţii moldoveneşPi de MfMceri în rMporP
cu orgMnele de drepP lM nivel locMl şi nMţionMl: prezinPă orgMnelor de MdminisPrMţie
publică propune
ri privind îmbunăPăţireM condiţiilor economice şi de drepP Mle
McPiviPăţi
i de MnPreprenoriMP; orgMnizeMză înPâlniri de MfMceri, mese roPunde,
conferinţe cu membrii CCI M RM şi cu Mlţi reprezenPMnţi Mi mediului de MfMceri din
republicM noMsPră; pMrPicipă lM elMborMr
eM McPelor normMPive cMre MbordeMză inPeresele
înPreprinzăPoril
or; colMboreMză cu orgMnizMţii similMre din ţMră şi de pesPe OoPMre.

OrgMnizMreM insPruirii şi reciclării cMdrelor: orgMnizMreM învăţămânPului profesionMl în
erne de insPruire; orgMnizMreM şi desfăşurMreM
seminarelor, conferin
ţelor, simpozilor ePc.

ÎmpuPerniciri publice: perfecPMreM cerPificMPelor de origine M mărfurilor; perfecPMreM şi
confirmMreM documenPMţiei necesMre penPru reMlizMreM comerţului exPern; efecPuMreM
expertizei n do
meniul indusPriei şi comerţului, exerciPMr
eM conProlului cMliPăţii şi
cMnPiPăţii mărfurilor.


CMmerM de Comerţ şi Indus
trie a Republicii Moldova

MD
-
2004, Republica Moldova

mun. COişinău,

bul .ŞPefMn cel MMre, 151

Tel: (+373) 22 221
-
552, 210
-
725

Fax: (+373) 22 234
-
425, 238
-
410

E
-
mail:
[email protected]

,

[email protected]Url:
http://www.chamber.mdFilialele CCI a RM

FiliMlM Bălţi

MD 3100, or. Bălţi, sPr. 31 AugusP, 20b

tel/fax (231) 2
-
70
-
97, 2
-
91
-
54

e
-
mail:
[email protected]

RRR.bălţi.cOMmber.mdFiliala Cahul

MD 3900, or. Cahul, str. M. Eminescu,

43

tel. (299) 2
-
21
-
92,

fax (299) 2
-
69
-
71

e
-
mail:
[email protected]

www.cahul.chamber.mdFiliMlM Edineţ

MD 4600, or. Edineţ, sPr. Independenţei, 47

tel/fax (246) 2
-
34
-
64, 2
-
10
-
64

e
-
mail:

RRR.edineţ.cOMmber.mdFiliMlM GăgăuziM

MD 6104, or. Ceadr
-
Lunga, str. Lenin, 133

tel. (291) 2
-
30
-
61,

fax
(291) 2
-
37
-
31

e
-
mail:
[email protected]

e
-
mail:
[email protected]
-
cg.md

www.gagauzia.chamber.mdFiliMlM HînceşPi

MD 3401, or
. HînceşPi, sPr. M. Hîncu, 146

tel/fax (269) 2
-
22
-
65, 2
-
20
-
66

e
-
mail:
[email protected]
;

www.hincesti.chamber.md

Filiala Orhei

MD 3505, or. Orhei, str. M. Eminescu, 2

tel. (235) 2
-
04
-
61,

fax (235) 2
-
44
-
61

e
-
mail:
[email protected]

www.orhei.chamber.mdFiliala Soroca

MD 3004, or. Soroca, str.
Independenţei, 75

tel/fax (230) 2
-
31
-
30, 2
-
32
-
26

e
-
mail:
[email protected]

www.soroca.chamber.mdFiliala Tighina

MD 4300, or. Căuşeni, sPr. Frunze, 5

tel/fax (243) 2
-
38
-
04, 2
-
17
-
11

e
-
mail:
[email protected]

www.tighina.chamber.md


Filiala Ungheni

MD 3606, or. UngOeni, sPr. BMrbu LăuPMru, 26

tel/fax (236) 2
-
63
-
11, 2
-
41
-
65

e
-
mail:
[email protected]

www.ungheni.chamber.mdntreprinderea
-
fiică


“InPereconomservice ”M CCI, or. RîbniţM

or. RîbniţM, bd.PobedM, 18

tel. 016
-
00373
-
555
-
3
-
04
-
38

tel 016
-
00373
-
555
-
3
-
05
-
25

e
-
mail:
[email protected]
, e
-
mail:
galina
-


ТОРГОВО
-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ


Согласно Закона Республики Молдова «О Торгово
-
промышленной Палате»
№E3
-
ХГУ от 13.05.EE статус Торгово
-
Промышленной Палаты определен как
«неправительственной, самоупра
вляемой и независимой организации,
представляющей совокупные интересы предпринимателей Республики
Молдова. Палата является юридическим лицом публичного права и в этом
качестве пользуется поддержкой государства ».

Главная цель Торгово
-
Промышленной Палаты Р
М
-

создание деловой среды в
обществе и представление интересов своих членов во взаимоотношениях с
органами публичного управления, зарубежными торгово
-
промышленными
палатами и другими международными организациями.


ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПАЛАТЫ:

Содействие разв
итию различных видов предпринимательской деятельности с
учетом интересов всех хозяйствующих субъектов, отраслей национальной
экономики и конкретных территорий страны, а именно:

-

бизнесконсалтинг;

-

установление деловых контактов;

-

привлечение зарубежн
ых инвесторов;

-

организация выставок, презентаций, деловых поездок и деловых миссий;

-

консультации в области законодательства РМ;

Представление и защита интересов делового сообщества РМ в организации
сотрудничества с органами власти на национальном и
местном уровне:

-

представление органам публичного управления предложений по
совершенствованию экономических и правовых условий
предпринимательской деятельности;

-

организация деловых встреч, «круглых столов», конференций с членами
Палаты и другими предс
тавителями деловых кругов;

-

участие в разработке нормативных актов, затрагивающих интересы
предпринимателей;

-

сотрудничество с аналогичными молдавскими и зарубежными
организациями;

Организация профессионального обучения и повышение дело вой
квалификац
ии;

Организация делового образования предпринимателей на основе современных
методов обучения;

Организация и проведение различных конференций, симпозиумов и т.д.

Общественные полномочия:

-

оформление и выдача сертификатов происхождения товаров;

-

оформление и подтверждение документов, необходимых для внешней
торговли;

-

осуществление экспертизы в области промышленности и торговли, контроль
качества и количества товара.Торгово
-
Промышленная Пала
та РМ


MD
-
2004
,
Республика Молдова

Кишинев, бл. Штефан чел Маре ши Сфынт 151

Тел: (+373) 22 221
-
552, 210
-
725

Факс: (+373) 22 234
-
425, 238
-
410

Эл. почта
:
[email protected]
d

,[email protected]
d


Url:

http://www.chamber.md

Филиалы ТПП РМ

Филиал Бэлць


MD 3100, г. Бэлць, ул. 31 Августа, 20 б,

тел.Cфакс (231) 2
-
70
-
97, 2
-
91
-
54

e
-
mail:
[email protected]

RRR.bălţi.cOMmber.mdФилиал ТПП РМ по Гагаузии

MD 6104, г. Чадыр
-
Лунга, ул Ленина, 133,

тел. (2E1) 2
-
30
-
61,

факс (2E1) 2
-
37
-
31

e
-
mail:
[email protected]

e
-
mail:
[email protected]
-
cg.md

www.gagauzia.chamber.mdФилиал Единец

MD 4600, г. Единец, ул. Индепенденцей, 47,

тел.Cфак
с (246) 2
-
34
-
64, 2
-
10
-
64

e
-
mail:

RRR.edineţ.cOMmber.mdФилиал Кахул

MD 3E00, г. Кахул, ул. M. Еминеску, 43,

тел. (2EE) 2
-
21
-
92, 2
-
69
-
71

e
-
mail:
[email protected]

www.cahul.chamber.mdФилиал Орхей

MD 3505, г. Орхей, ул. М. Еминеску, 2,

тел. (235) 2
-
04
-
61,

факс (235) 2
-
44
-
61

e
-
mail:
[email protected]

www.orhei.chamber.mdФилиал Сорока

MD 3004, г. Сорока, ул. Индепенденцей,
75,

тел.Cфакс (230) 2
-
31
-
30, 2
-
32
-
26

e
-
mail:
[email protected]

www.soroca.chamber.mdФилиал Тигина

MD 4300, г. Кэушень, ул. Фрунзе, 5,

тел.Cфакс (243) 2
-
38
-
04, 2
-
17
-
11

e
-
mail:
[email protected]

www.tighina.chamber.mdФилиал Унгень

MD 3606, г. Унгень, ул. Барбу Лэутару,
26,

тел.Cфакс (236) 2
-
63
-
11, 2
-
41
-
65

e
-
mail:
[email protected]


www.ungheni.chamber.mdФилиал Хынчешть

MD 3401, г. Хынчешть, ул. M. Хынку,
146,

тел.Cфакс (26E) 2
-
22
-
65, 2
-
20
-
66

e
-
mail:
[email protected]

www.hincesti.chamber.mdДочернее Предприятие
«Интерэкономсервис» ТПП,

г. Рыбница

г.Рыбница, пр.Победы, 18,

тел. 016
-
00373
-
555
-
3
-
04
-
38

тел. 016
-
00373
-
555
-
3
-
05
-
25

моб. 06E351804

e
-
mail:
[email protected]

,

e
-
mail:
galina
-
[email protected]

PARTICIPANŢII EXPOZIŢIEI


УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

A.


AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA
INTELECTUALa A REPUBLICII MOLDOVA
(AGEPI)


Adresa:
Republica Moldova,
mun. COişinău, sPr. Andrei DogM
,

24, bloc 1

Tel.:
+373 (0) 22

400 500, 400 592

Fax:
+373 (0) 22

440 119

e
-
mail:
[email protected]


URL:
www.agepi.md
AgenţiM de SPMP penPru PropriePMPeM InPelecPuMlă M Republicii MoldovM (AGEPI) esPe
oficiul nMționMl în domeniul proPecției propriePății inPelecPuMle și esPe unicM MuPoriPMPe
care a
cordă pe PeriPoriul Republicii M
oldovM proPecție juridică ob
iectelor de
propriePMPe inPelecPuMlă sub formă de propriePMPe indusPriMlă, drepP de MuPor şi
drepturi conexe.

AGEPI înregisPreMză şi elibereMză PiPluri de proPecţie juridică M obiecPelor de
propriePMPe indusPriMlă (OPI) invenţii, desene şi modele indusPriM
le, mărci de produse
şi ser
vicii, noi soiuri de plante, to
pografii ale circuitelor integrate, drepturi de autor
şi conexe, înregisPrMreM rezulPMPelor cercePărilor şPiinţifice ePc. ÎnregisPreMză
contractele de transmitere a drepturilor asupra OPI (cesiune,
licenţă, frMncOising).
APesPă şi înregisPreMză reprezenPMnţii în propriePMPe indusPriMlă. PregăPeşPe şi
recicleMză speciMlişPi în domeniul propriePăţii indusPriMle. EdiPeMză BulePinul OficiMl
de PropriePMPe IndusPriMlă (BOPI). Acordă consulPMţii şi presPeM
ză servicii în
domeniul propriePăţii inPelecPuMle.


Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики
Молдова (AGEPI) является национальным ведомством в области охраны
интеллектуальной собственности и единственным уполномоченным орган
ом,
предоставляющим правовую охрану на территории Республики Молдова
объектам интеллектуальной собственности в форме промышленной
собственности, авторского права и смежных прав.

AGEPI осуществляет регистрацию и выдачу охранных документов на объекты
промышленной собственности (ОПС)


изобретения, промышленные рисунки
и модели, товарные знаки и знаки обслуживания, новые сорта растений,
топографии интегральных схем, авторских и смежных прав и др. Регистрирует
договоры о передаче прав на ОПС (уступка, ли
цензирование, франчайзинг).
Тестирует и регистрирует патентных поверенных и оценщиков в области
интеллектуальной собственности. Обучает специалистов в области
интеллектуальной собственности. Издает Официальный бюллетень
промышленной собственности. Предоста
вляет консультации и услуги в
области интеллектуальной собственности.A
GENȚIA

N
AȚIONALa

PENTRU

O
CUPAREA

F
ORȚEI

DE

M
UNCa (ANOFM)


Adresa: Repulica

MoldovM, mun. COişinău, sPr. VMsile AlecsMndri
,

1

Tel.: +373 (0) 22

721 003

Fax.: +373 (0) 22

227 761

e
-
mail:
[email protected]


URL:

www.anofm.mdAGENȚIA NAȚIONALa PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCa

implemenPeMză urmăPoMrele măsuri:

1.

Active:


medierea muncii:

-


suporP McordMP cePățenilor și Mgenților economici în


preselecţiM, repMrPizMreM și ocupMreM unui loc de muncă;

-


seminMre informMPive penPru șomeri și MngMjMPori;

-


orgMnizMreM Pârgurilor locurilor de muncă;

-

informMreM şi consiliereM profesionMlă;

-

orienPMreM şi formMreM profesionMlă;

-

antrenarea
lM lucrări de inPeres public.

2.

Pasive:

-

McordMreM MjuPorului de şomMj;

-

McordMreM MlocMţiei de inPegrMre sMu

-

reinPegrMre profesionMlă.


НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

предпринимает следующие меры по предотвращению безработицы:

1.

Активные меры:

поср
еднические услуги:

-

предоставление информации

о вакансиях и


условиях их

занятия;

-

предварительный отбор и распределение

подходящих кандидатов;

-

информационные семинары

для безработных и


работодателей;

-

организация ярмарок вакансий;

-

услуги по
информированию и

-

профессиональному консультированию;

-

консультирование и помощь в инициировании

-

предпринимательской деятельности;

-

профессиональную ориентацию и подготовку;

-

организация общественных работ
.


2.

Пассивные меры
:


-

социальной защиты
;

-

выплата пособия по безработице;

-

выплата пособия по трудоустройству.AGENŢIA

NAŢIONALa
PENTRU

SIGURANŢA ALIMENTELOR
(ANSA)

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău,
str. Koglniceanu, 63


Tel.:
+373 (0) 22

294 730

Fax:
+373 (0) 22

294 731


e
-
mail:
[email protected]


URL:

http://www.ansa.gov.md/AgenţiM NMţionMlă penPru SigurMnţM AlimenPelor (ANSA) esPe MuPoriPMPeM
MdminisPrMPivă cu McPiviPMPe nMționMlă responsMbilă de
implementarea politicii statului
în domeniul de reglemenPMre şi conProl penPru sigurMnţM MlimenPelor şi în domeniul
sanitar
-
vePerinMr, zooPeOnic, Ml proPecţiei plMnPelor şi cMrMnPinei fiPosMniPMre,
conProlului semincer, cMliPăţii produselor primMre, produs
elor MlimenPMre şi M OrMnei
pentru animale.

Scopurile, funcţiile de bMză, MPribuţiile principMle şi drepPurile
generMle Mle Agenţiei NMţionMle penPru SigurMnţM AlimenPelor, precum şi orgMnizMreM
McPiviPăţii McesPeiM


derivă din RegulMmenPul privind orgMni
zMreM şi funcţionMreM
Agenţiei, MprobMP de Guve
r
nul R.M. la fondarea ANSA.


AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
(AITT)


Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău,
sPr. MioriţM, 5


Tel.:
+373 (0) 22

882 560, 882 565

Fax:
+373 (0) 22

882 566

e
-
mail:
[email protected]

;
[email protected]


URL:
www.asm.md
AcPiviPMPeM de inovMre și PrMnsfer PeOnologic esPe unM imporPMnPă și MbsoluP necesMră
penPru formMreM unei economii compePiPive în sociePMPeM modernă, or, Mnume ele
creeMză inPerMcțiuneM dinPre mediul McMdemic și cel de MfMceri. TrMnsformMreM
rezulPMPelor cercePărilor șPiințifice în cunoșPințe prMcPice prin inProducereM în circuiPul
economi
c M noi produse, servicii sMu procese, cMre corespund necesiPăților și
cerințelor pieții sunP ”colMcul de sMlvMre” M sPMPelor în curs de dezvolPMre. Din McesPe
considerenPe, dMr și penPru M conPribui lM MfirmMreM Republicii MoldovM pe plMn
inPernMționMl, l
M 2E ocPombrie 2004, în conformiPMPe cu Codul nMționMl cu privire lM
șPiință și inovMre, MdopPMP în McelMși Mn, M fosP creMPă

AgențiM penPru InovMre și
Transfer Tehnologic
, M cărei misiune esPe promovMreM, coordonMreM și sPimulMreM
implemenPării
poliPicilor nMționMle în domeniul inovării și PrMnsferului PeOnologic.

În McPiviPMPeM sM, AgențiM Mre câPevM MPribuți
i

de bMză, și Mnume:MoniPorizMreM procesului de formMre și McPiviPMPeM PMrcurilor ȘPiințifico

-

TeOnologice și M IncubMPoMrelor de
Inovare;CoordonMreM implemenPării proiecPelor de PrMnsfer PeOnologic finMnțMPe din
bugePul de sPMP în proporție de până lM 50 % din cosPurile PoPMle;

PromovMreM rezulPMPelor PrMnspunerii în prMcPică M cercePărilor șPiințifice prin
pMrPicipMreM lM expoziți
ile nMționMle și inPernMționMle.


Агентство по инновациям и

трансферт

технологии

было создано в составе
Академии Наук Молдовы

2E октября 2004

г. в соответствии с

Кодексом о
науке и инновациях Республики Молдова

(N.259
-
XV от 15.07.2004), во
времена больших

государственных перемен в целях координации,
стимулирования и внедрения механизмов деятельности в области инноваций и
трансферт технологий. В настоящее время Агентство играет роль
прагматичного центра, который объединяет ученых, представителей
государстве
нных органов и бизнес.

В целях ускорения процесса сближения стандартов Республики Мо
лдова к
стандартам Евро Союза

-

пространство в котором именно инновации
основывают фундамент социально
-
экономического прогресса, АИТТ взяла на
себя ответственность быстрой
имплементации инноваций и новейших
технологий в промышленном секторе, ориентируясь в этом плане по примеру
западной системы и таким образом способствуя модернизации и социально
-
экономическому росту страны, а также улучшению жизненных условий
населения.


AD
ELVIG SRL

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr.
Magda, 8

Mob.
:
(+373)

(0)

69 064 269

e
-
mail:

adelvidsrl
@mail.ruSeminţe şi MlPe Pipuri de mMPeriMl sădiPor.

Семена и другие виды посадочного материала.


AGROMAȘINA SA

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. Uzinelor, 21

Tel.:
(+373)

(0)

22

471 216

Fax:
(+373)

(0)

22

472 200

e
-
mail:
[email protected]AgromMșinM


SA esPe uzinM cu zeci de Mni de experiență în proiecPMreM și fMbricMreM
uPilMjului Mgricol penPru vii, livezi și M MlPor culPuri de câmp.
Comapania

dispune de
utilaj necesar modern. Toate agregatele sunt acoperite cu vopsea de tip pulbere, care
este rezi
sPenPă lM căderi de PemperMPură și Mcțiuni mecMnice.

GMmM sorPimenPMlă M înPreprinderii cuprinde urmăPoMrele uPilMje:

-

SPropiPoMre penPru vii și livezi;

-

Cultivatoare pentru vii;

-

Cultivatoare pentru livezi;

-

Cultivatoare pentru culturi de cmp;

-

Pluguri cu 2,3
,4,5

ș
i 8 Pupițe;

-

Grape cu discuri;

-

Utilaj pentru instalarea stlpilor;

-

Perforator pentru gropi;

-

UPilMj penPru sPrângereM crengilor și coMrdelor PăiMPe;

-

AgregMP penPru sădireM viței de vie;

-

TrMnsporPMPor și încărcăPor de conPMinere.


AgromMșinM
-

это предп
риятие с многолетним опытом работы в дизайне и
производстве сельскохозяйственной техники для виноградников, садов и
других полевых культур. AgromMșinM SA имеет необходимое современное
оборудование. Все агрегаты покрыты порошковой краской, который устойчи
в
к перепадам температуры и механических действий.

Ассортимент компании включает в себя следующее оборудование:

-

Спринклеры
для садов и виноградников;

-

Культиваторы

для виноградников;

-

Кул
ь
тиваторы для сада;

-

Кул
ь
тиваторы для полевых культур;

-
Плуги с 2,3, 4, 5 и 8
тупцами
;

-
Бороны;

-
Оборудование для установки столбов;

-
Оборудование для сбора веток;

-
Агрегат для посадки винограда;

-
Перевозчик и погрузчик контейнеров
.


AGROSMIX GRUP SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, sPr. CuzM Vodă 16C1 Mp. 55

Tel.: +373
(0)
22 567 969

Fax: + 373

(0)
22 556 024

e
-
mail:

haiduc2000
@mail.ruURL:
www.agrosmixgrup.md
ProducereM și comerciMlizMreM pâinițelor HMiduc din grâu și
diverse tipuri de cereale
,
folosind o PeOnologie unică
, f
ără uPilizMreM Mpei, grăsimilor
, drojdiei și MdiPivilor
MlimenPMri. A Perciurilor și supelor de prepMrMre rMpidă cu mMrcM comerciMlă HMiduc,
semințelor de floMreM soMrelui, prăjiPe și MmbMlMPe. Impor
Pul și disPribuireM produs
elor
de cofePărie și pMPiserie.


Производство и реализация: Хлебцев HMiduc из пшеницы и различных
зерновых без добавления воды, жиров, дрожжей и пищевых добавок.
Каш и
супов HMiduc быстрого приготовления, обжаренных и расфасованны
х семечек
подсолнуха. Импорт и дистрибуция кондитерских изделий. Хлебцы HMiduc
-

полезный и вкусный продукт. Изготавливаются из "живого" зерна и ряда
зерновых культур (гречка, рис, кукуруза, рожь) без предварительного помола в
муку. Благодаря уникальной те
хнологии производства, хлебцы HMiduc
максимально сохраняют полезные свойства зерна.


ALFA
-
NISTRU SA

Adresa:
RepublicM MoldovM, or. SorocM, sPr. ŞPefMn cel MMre, 131

Tel.:
+373 (0) 22

317 321

Fax:
+373 (0) 230 23 444

e
-
mail:
[email protected]
-
nistru.com


URL
:

www.alfa
-
nistru.comSociePMPeM pe Mcţiuni

Alfa
-
Nistru


produce și comerciMlizeMză cu mMrcM comerciMlă

Vis

, cMre reprezinPă o
gMrMnție M cMliPății și gusPului unic Ml produselor nMPurMle.
ntreprinderea propune consumatorilor un bogat sortiment de sucuri naturale,
compoPuri, gemuri, dulceMță, o vMriePMPe de legume conservMPe, mMrinMPe, cMre
reprezinPă sursM viPMminelor și M MlPor

subsPMnțe nuPriPive necesMre zilnic
consumMPorilor de orice vârsPă. CMliPMPeM superioMră, design
-
ul modern, asortimentul
vMriMP, prețul Mccesibil permiP compMniei să sMPisfMcă necesiPățile și cerințele oricărui
client.


SA


Alfa
-
Nistru


производит
консервированные овощи
, фрукты и ягоды
под
торговой маркой

Vis

, которая является
гарантией качества и

неповторимого
вкуса

натуральных продуктов.

Под этим брендом
, предлагается
богатый
ассортимент

соков, компотов
, джемов, меда,
различных консервированных

овощей
, которые являются источником
витаминов и других

питательных
веществ, необходимые

ежедневно потребителям

всех возрастов.

Высокое
качество
, современный дизайн,
разнообразный ассортимент
, доступные цены
позволяют компании

удовлетворять

нужды и потреб
ности

любого клиента.APINATUR

SRL

Adre
sa: Republica Moldova, s Bardar, str. Luncabotnei, 11

Tel.: +373

(0) 22 21
3

229

Fax
: +373 (0) 22 273 428

e
-
mail:
[email protected]


Apinatur este unul
dintre cei mai mari exportatori de miere din Moldo
va. Cu peste
14 Mni de experienţ
a in sectorul apicol, Apinatur este furnizorul de miere pentru
afacerile din Estul si Vestul Euro
peMn (cMre include SpMniM, FrMnţ
a, Germania,
Slovacia, Italia, Belgia, Poloni
a, Romania, Rusia si

PMrile BMlPice) dMr si desPinMţiile
îndepărPMPe din EsP ce sunP in că
utarea mierii din Moldova renumit
a pentru gustul si
MromM pronunţ
at
ă
.

Pa
rPeneriMPul nosPru îndelungMP cu AsociMţ
ia Na
ţionMlă

a Apicultorilor din Republica
Moldova ne
perm
iPe Mccesul lM cei mMi respecPMţi producă
tori de miere din regiune.
Ac
esPe relMţii sPrMPegice ne oferă

posibilitatea de a accesa mierea si alte produse
apicole cu un gust distinct si bogat.


AQUATIR SRL

Adresa:
Republica Moldova,
Tiraspol, str.
SovieţcMiM
, 1

Tel.:
+373 (0)
533

30

096

Fax:
+373 (0)
533

30

093

Mob.
:
+373 (0)

69

476

451

/
77

888

881

e
-
mail:
[email protected]

;
[email protected]


URL
:

http://www.aquatir.md/AQUATIR SRL esPe o înPreprindere de producție unică penPru culPivMreM peșPilor de
sPurioni și producereM cMviMrului negru nMPurMl de sPerlePă, besPer, sPurion rusesc și
belugM. CulPivMreM peșPel
ui Mre loc în sisPemele de recirculMre, în cMre influențM
fMcPorilor exPerni esPe compleP exclusă. Aplicăm pe scMră lMrgă cele mMi recenPe
reMlizări și PeOnologii în domeniul reproducerii sPurionilor, ceeM ce fMce
înPreprindereM McesPei indusPrii sigură di
n puncP de vedere ecologic și ne permiPe să
primim produse de înMlPă cMliPMPe cMre respecPă sPMndMrdele inPernMționMle.


Pe lângă

prelucrarea caviarului negru,
complexul se ocupă şi de

prelucrarea
indusPriMlă și comerciMlizMreM produselor de peșPe de cMliPMPe superioMră.


ООО «Акватир» является уникальным производственным предприятием по
выращиванию рыб осетровых видов и производству натуральной черной икры
стерляди, бестера, русского о
сетра и белуги. Выращивание рыбы происходит в
рециркуляционных системах, при котором полностью исключается
воздействие внешних факторов. Мы широко применяем новейшие достижения
и технологии в области осетроводства, что делает предприятие данной отрасли
эко
логически безопасным и позволяет получать продукцию высокого
качества, соответствующую международным стандартам.


Основной вид деятельности компании


выращивание осетровых видов рыб,
получение и переработка чёрной икры, а также промышленная переработка
и
реализация высококачественной рыбопродукции.


ALMIR SRL

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. ColumnM, 162

Tel.:
+373 (0) 22

296 029

Fax:
+373 (0) 22

296 029

e
-
mail:
almirsrl
@gmail.com

URL
:

www.almir.mdS.C.
"Almir" S
RL

M fosP înfiinţMPă lM începuPul Mnului 1EE2, Mvâ
nd ca activitate
principala producerea saltelelor o
rtopedice de dimensiuni standard

sau la comanda

penPru necesiPăţile fiecă
rui client chiar si

pentru cele mai sofisticate gusturi. Scopul
fiind ca clie
nPul sM se bucure de un somn plăcuP, relMxMnP si să
n
ă
tos.

SMlPelele produse de compMniM ”ALMIR”
SRL

sunt certificate conform standardelor
de calitate GOST 19917
-
93. fapt ce atesta
experienţM
deţinuPă. MMPeriMlele sunP MPenP
selecţ
ionate pentru producerea saltelel
or, PeOnologiM de ulPimM generMţ
ie precum si
utilajele performante

folosiPe in procesul de producţ
ie.ALMIR

OOO

-

ведущий производитель товаров для сна.

Компания занимает уверенн
ые позиции на мебел
ьном рынке. В салоне
магазина “
ALMIR
” вы найдете все, что нужно для комфортного и
полноценного отдыха: ан
атомические матрасы, подушки,
матрасники, кровати.

Система управления качеством компании прошла процедуру сертификации на
соответс
твие стандарту
GOST

19917
-
E3.Сертификат свидетельствует о
способности предприятия поддерживать стабильность качества продукции и
улучшать результаты своей работы.


ARHYGEEA SRL

Adresa:
Republica Moldova,
mun.COișinău, sPr. MMPeevici
, 33, of.

1

Mob.:
+373 (0)
79 436 012


E
-
mail:
[email protected]

URL
:
http://ambera.bio/CompMniM creeMză produse nMPurMle uPilizând PeOnologii noi de presMre ”lM rece”.
Uleiul este
produs din semințe minuțios selecPMPe cMre nu sunP supuse prelucrării
Permice ori cOimice, ceeM ce Msigură un gusP nMPurMl și o cMliPMPe superioMrM. AcesPe
principii permiP păsPrMreM vMlorii nuPriPive, viPMminelor și minerMlelor conținuPe în
mMPeriM primă
inițiMlă.


Компания производит натуральные продукты с использованием новых
технологий «холодного» отжима. Масло производится из тщательно
отобранных семян, которые не подвергаются термической или химической
обработке, что обеспечивает их естественный вкус
и превосходное качество.
Эти принципы позволяют сохранить питательную ценность, витамины и
минералы, содержащиеся в исходном сырье.


ARILUX

SRL

Adresa: Republica Moldova, mun.

COişinău
,

Mob
.: +373 (0) 79

425

324

Fax:
+373 (0) 22
470 228

e
-
mail:
[email protected]
,
[email protected]

URL:
http://arilux.md/ARILUX SRL
a

fost n
fiinţMPă în Mnul 2002 speciMlizâ
ndu
-
se în confecţionMreM
MrPicolelor de mMrocOinărie, în speciMl genţi penPru femei, poşePe, genţi sporP,
rucsMce. MMrcM comerciMlă

Arillu


Mre dejM un sPil bine definiP in designul genţilor,
esPe recunoscuPă de clienţii noşPri si înPruneşPe în sine PoMPe

condiţiile penPru M oferi
sMPisfMcţie deplină de uPilizMre M produsului, oferă mereu modele noi produse
inPegrMl cu mMPeriMle şi Mccesorii de ceM mMi bună cMliPMPe. ToMPe produsele sunP
creMție proprie în PoPMlmenPe M compMniei.


Производство и продажа
изделий из кожи, а именно дамские сумки,
спортивные рюкзаки по самым высоким стандартам качества.

Торговая марка
«Arillu» уже имеет четко определенный стиль и отвечает всем условиям, чтобы
обеспечить полную удовлетворенность продукта.

Все продукты являются

собственностью компании.


AROMCOM SRL

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COișinău, sPr.

Mircea Cel Batrin 38
\
1, ap.88

Mob.:
+
373 (0) 60 083 999

Fax
: +
373 (0) 22 325 444

e
-
mail:
[email protected]URL:

http://en.aromcom.md/Compania "Aromcom"
creeMză

parfumuri

pentru automobile

p
e bMză de cMrPon,
Mrome în formM de punguţe
, arome

pe suport lemnos
ș
i arome abrazive.

LM dorinţM
clientului pe acestea se pot aplica elemen
Pe de publiciPMPe. Ciclul de producție Ml
aromei
-
auto

este unul din

cele mai moderne

cu utilizarea

echipamente
lor ce
corespund standardelor

sanitare
, lucru

cMre gMrMnPeMză cMliPMPeM și ecologiM
parfumului.

Produsele compMniei sunP de înMlPă cMliPMPe și sunP disponibile penPru o gMmă lMrgă de
consumMPori. ExperiențM McumulMPă în comerț, MbordMreM creMPivă, MbiliPMPeM de M
creșPe și de M dezvolPM conPribuie lM creMreM de noi Pipuri de produse. ExPindereM
gamei

cMre sMPisfMce cerereM cumpărăPorilor și furnizMreM bunurilor de cMliPMPe esPe
sMrcinM principMlă. "Aromcom" se disPinge prin MPiPudineM sM speciMlă fMță de clienți.
PMrPeneriMPul pe Permen lung cu clienții
săi

este foarte important pentru
ei
.


Компания
"Aromcom" выпускает сухие ароматизаторы на картонной основе,
ароматизаторы в форме мешочка, ароматизаторы на деревянной основе, очень
популярные сейчас, рекламные и брендовые ароматизаторы.
Производственный цикл изготовления автомобильных ароматизаторов
ос
уществляется на современном оборудовании с соблюдением всех санитарно
-
гигиенических нормативов, что гарантирует качество и экологическую
чистоту ароматизаторов.

Продукция нашей компании качественна и доступна широкому кругу
потребителей. Накопленный в торг
овле опыт, творческий подход, умение
расти и развиваться способствуют созданию новых видов продукции.
Расширение ассортимента, отвечающего спросу покупателей, и предложение
качественного товара является нашей основной задачей.

Нашу компанию,
отличает
особое отношение к клиентам. Долгосрочные партнерские
отношения с нашими клиентами очень важны для нас.


ARTI
-
MACARALE SRL

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COișinău, sPr.

Mircea Cel Batrin 13
\
1

Mob.:
+
373 (0) 79 087 266

e
-
mail:
[email protected]
om


URL:

http://dininima.md/liudmila
-
storojuc/Arti
-
MMcMrMle SRL esPe compMniM cunoscuPă sub numele

rcii autohtone
„L.SPorojuc”, cMre M fosP fondMPă în
200E, creând vesPimenPMție penPru femeile din
MoldovM, cu un design minimMlisP, siluePe elegMnPe și clMsice. LiudmilM SPorojuc
opPeMză penPru sPofe și execuție de ceM mMi înMlPă cMliPMPe, divizând creMțiile sMle în
prt
-
a
-
porPer și elMborMreM designului in
dividual.

BrMndul propune o vMriePMPe vMsPă
de rocOii, fusPe, jMcOePe și pMlPoMne, în cMre îmbină Mrmonios elemenPele minimMlisPe
și clMsice, cu cele vMporoMse și romMnPice.


ARTIZANA
FACTORY
SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, sPr. Uzinelor,

206

Mob.:
+
373 (0)

68

879

299

e
-
mail:
[email protected]

URL:
www.artizanagroup.comnt
r
e
prinderea Artizana Factory a fost fondata

in Mnul 1EE7. EsPe speciMlizMPă


n
pre
lucrMreM blănurilor, pielii

şi PoP o dMPM producereM MrPicolelor din blă
nuri cum ar
fi:
covoare, ciupici, bruri
, încălţă
minte din blan
ă

pentru femei si multe altele,

care o sa
vă bucure si ne
a
pMrMP o sM vă încălzeMscă
.

Pe piMţM Republicii

Moldova
noi muncim
mMi bine de 1E Mni şi Mvem o experienţă bogMPă.

Компания
Artizana

Factory

основана в 1EE7 году. Специализируется по
обработке меха и кожи, а также по по
шиву меховых изделий, таких как
:
меховая женская обувь, ковры, тапочки, пояса и многое другое ,что порадует
вас и непременно согреет. На рынке Молдовы мы работаем более 1E лет,

и
имеем не малый опыт в обработке овчины и пошиве различных изделий.

ASOCIAȚIA PRODUCaTORILOR DE
DIVIN ȘI B
R
A
NDY DE
MOLDOVA

Adresa: Republica Moldova, mun
. COișinău, sPr. TomM Ciorbă 38

Tel.:
+
373 (0)

22 200

653

Fax:

+
373 (0)

22

295

521

e
-
mail :
[email protected]
AsociMțiM ProducăPorilor de Divin și BrMndy de MoldovM(APDBM). EsPe o
orgMnizMție MpoliPică, nonprofiP, consPiPuiPă prin mMnifesPMre M voinței producăPorilor
de divin și brMndy din Republi
cM MoldovM, MsociMți în vedereM reMlizării scopurilor
comune.

Membri M MsociMției sunP: S.A. ,,AromM”, S.A. ,,BMrzM Albă”
,

Î.M. ,,Că
l
ă
rMși Divin”
S.A. Fabrica de Vi
nuri ,,VinăriM BMrdMr” S. A.,
Wine International Project
,
S.A.

“MIGDAL
-
P” J.S.C.
.


Scopul AsociMției consPă lM conPribuireM lM:DePerminMreM și exploMPMreM poPențiMlului produselor Mlcoolice MuPoOPone de
cMliPMPe înMlPă: Divin și BrMndy de MoldovM;SPMbilireM și MprobMreM sPMndMrd
elor de cMliPMPe Mle divinului și brMndy de MoldovM

n CMiePul de sMrcini și menținereM cMliPății divinurilor și M brMndy de Mol
dova la
nivelul acestor standard
e;ConsolidMreM eforPurilor membrilor AsociMției în promovMreM divinului și M brMndy
de MoldovM pe piețe inPerne și cele exPerne;
nregistrarea ,
,divinului” și ,,brMndy de MoldovM” cM produs cu indicMție
geogrMfică;ReprezenPMreM și MpărMreM inPereselor membrilor AsociMției în rMporPurile cu
MuPoriPățile publice, MlPe orgMnizMții de sPMP și privMPe.


ATAN TEHNO SRL

Adresa: Rep
ublica Moldova,
mun. COișinău, com. ToOMPin, sPr. M. SMdoveMnu, 23

Mob.: +373 (0) 79 774 917

e
-
mail:

tehno
[email protected]Tăi
ţei şi pMsPe de cMsă.

Лапша и домашняя паста.


AXEDUM SRL

Adresa: Republica Moldova,


r
-
nul
.

Cimiş
lia, s
atul Iurievca

Mob.:
+
373 (0)

60

400 104

e
-
mail:
[email protected]
,
democek
@
mail.ru


CulPivMreM păsărilor de curPe: păsări domesPice penPru producțiM de cMrne.

Выращивание домашней птицы:
домашние
птенцы для производства мяса.

AZBEST SA

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, sPr.
/3

Tel.: +373 (0) 22 312 039

Mob.: +373 (0) 69 140 362

e
-
mail:
[email protected]


LMvePe indusPriMle de OârPie, de unicM folosinţă.

Одноразовые бумажные салфетки.
B.


B
ABY TEX SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, sPr.
Alexandru cel Bun 108, ap.5

Mob.: +373 (0) 69 90
4

743

e
-
mail:
[email protected]

URL:

http://dininima.md/special
-
baby/BrMndul MuPoOPon „SpeciMl BMby”, lMnsMP în 2015, creeMză cu mulPă drMgosPe lenjerie
de pMP penPru bebeluși, din mMPeriMle nMPurMle, MnPiMlergice şi

cu un design unic.
LenjeriM se remMrcă prin elegMnță și sPil, diferențiindu
-
se prin dePMlii precum pernuțe
pufoase de diferite forme.

„SpeciMl BMby” Mlege cu grijă sPofele nMPurMle și cMPifelMPe,
plăcuPe pielii bebelușului, decorMPe cu broderii fine, pers
onalizate, proiectate cu
perseverență și creMPiviPMPe de căPre ecOipM brMndului. Somnul dulce esPe MsigurMP și de
gMmele colorisPice pMsPelMPe, nuMnțe gingMșe, ce sunP benefice sisPemului nervos și
conPribuie lM dezvolPMreM MrmonioMsă M copilului.

Детские
текстильные изделия
-

бренд «SpeciMl BMby».


BESWEET SA

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, sPr. Uzinelor 1

Tel.: +373

(0)

22 429
292

Fax: +373
(0)

22 429
222

e
-
mail:
[email protected]

URL:BSWEET
-

CEL MAI DULCE BISCUIT
!

Biscuiţii sub mMrcM

comerciMlM “BSReeP” sunP produşi de înP
r
e
prinderea mixta
Moldo
-
Oland
ezM "FMbricM de Drojdii din COiş
in
ău". OrgMnizMreM producerii M
nceput n
Mnul 2015 după ce fMbricM ş
i
-
a oprit activitatea d
e producere a drojdiilor si
M vă
zut o
nouă
oportunitate p
e piMţ
a de patiserie. Ca urmare, fabrica a fost
modernizata si s
-
a adaptat in tot
MliPMPe penPru M produce biscuiţ
i
ş
i alte produse de
patiserie de ca
liPMPe superioMrM. ProcurMreM uPilMjelor moderne M fosP reMlizMPă cu
suportului programului
PAC II susţinuP de BMncM MondiMlM şi finMnţMP de căPre bMncM
PROCREDIT.
ntreprinderea a implementat sistemului de calitate ISO 22000/2005
cu suporPul Băncii Europe
ne penPru ReconsPrucție și DezvolPMre.


Печенье под торговой маркой "BeSReeP" производится молдо
-
голландским
предприятием «Кишиневский дрожжевой завод» . Организация производства
началась в 2015 году после того, как завод прекратил производство
дрожжей и
оценил возможности кондитерского рынка. В результате завод был
модернизирован и полностью адаптирован для производства печенья и других
кондитерских изделий высокого качества. Закупка современного
оборудования была осуществлена в рамках програ
ммы CAP II при поддержке
Всемирного банка и кредитовании ПроКредит Банком. На заводе внедрена
система контроля качества ISO 22000C2005 при поддержке Европейского банка
реконструкции и развития.


BIO
TRADING SRL

Adresa:
Republica Moldova,
COişinău, sPr. H
altei, 41A

Tel: +373 (0)
22

549 880

Mob: +373 (0) 69
189 950

e
-
mail
:
[email protected]BioPrMding esPe o compMnie dinMmică și dejM consMcrMPă în secPorul frucPelor confiMPe,
a
semințelor și M nucilor


Av
nd o abordare business
-
to
-
business, compMniM comerciMlizeMză o gMmă lMrgă de
nuci, semințe și frucPe confiMPe în înPreMgM Europă.

CompMniM și
-
M începuP McPiviPMPeM pe piMțM din
Republica Moldova n 2004. Lucr
nd
cu o ecOipă
creMPivă și plină de idei, M

reușiP să câ
ș
Pige 60% din piMțM moldoveneMscă
M nucilor, semințelor și M frucPelor uscMPe.BITPROGRAM SRL

Adresa:
Republica Moldova,
r. H
înceşPi, s. Minjiri, sPr. Tinereţii, 3

Tel: +373 (0)
22

840

220

Mob: +373 (0)
69 027 914

e
-
mail:
[email protected]

;


[email protected]Din PoMPe produsele din piele de pe piMţM Moldovei, îţi vine foMrPe greu să le recunoşPi
pe cele din
piele MdevărMPă, din piele nMPurMlă. CompMniM SC “BiPprogrMm” SRL ,
reprezenPMPM de brMndul „ViPMlie BurlMcu” esPe prinPre puţinii producăPori
MuPoOPoni,cMre poMPe gMrMnPM componenţM
-

100% piele nMPurMlă


pentru toate
produsele sMle de mMrocOinărie: O
use, cenPuri şi genţi.

AcPivăm pe piMţM Mccesoriilor
din piele din 2008. Până Mcum Mm reuşiP să Mcumulăm experienţă penPru M reMlizM
produse cMliPMPive şi în Pimp
e
ficienP PoMPe comenzile clienţilor noşPri. LM fMbricMreM
MrPicolelor folosim piele nMPurMlă
iPMliMnă, prelucrMPă lM nivel înMlP. AspecPul ei nobil
este determinat de culori si facturi alese cu bun gust.

Compania are
grijă cM produsele noMsPre sM corespundă şi
Pendinţelor modei. AsPfel,
gama
de produse se renoveMză mereu. PrioriPăţi în McPiviPMPeM

noMsPră: cMliPMPeM
produselor, operMPiviPMPe şi măiesPrie lM îndeplinireM comenzilor, colMborMre eficienPă.


BOJO
-
VIN SRL

Adresa:

Republica Moldova,
or.
Vatra
,

mun.
COişinău,

str. Miciurin 6


Tel.: +373

(0)

22
61
5

589

Fax: +373
(0)

22
596 659

e
-
mail:
exportbojovin
@gmail.com


URL:

http://bojo
-
vin.md/CompMniM „BOJO
-
VIN" esPe o înPreprindere fondMPă în Mnul 2000, siPuMPă în
RepublicM MoldovM, în orMșul VMPrM, cMre produce băuPuri Mlcoolice PMri, băuPuri slMb
MlcoolizMPe și vinuri spumoMse. Aici sunP implemenPMPe sisPeme de mMnMgemenP Ml
cMliPăţii şi Ml
sigurMnţei produsului

SR EN ISO 9001: 2008, si SR ISO 22000, ceea ce
îi gMrMnPeMză consumMPorului o cMliPMPe impecMbilă.

ÎnPreprindereM dispune de pMPru linii de producere, cu o cMpMciPMPe PoPMlă de pesPe
ș
MpPe milioMne de sPicle lunMr. LM momenP, deținem

30% din piMțM locMlă pe
segmenPul băuPuri spirPoMse.

Din ecOipM noMsPră fMc pMrPe pesPe 100 de MngMjMți profesionișPi. AsPăzi sorPimenPul
compMniei cuprinde pesPe 20 de mărci comerciMle. CompMniM deţine pesPe 80 de
rețePe originMle de producere M voPcii,
M băuPurilor slMb MlcoolizMPe, M băuPurilor
Mlcoolice de deserP şi M vinurilor spumoMse.


Bojo
-
Vin SRL это компания, которая основана в 2000 году, в Молдавии, в
городе Ватре, рядом со столицей страны, городом Кишиневом. Мы
производим спиртные напитки, слаб
оалкогольную продукцию и искристые
вина. На предприятии внедрены системы менеджмента и безопасности
продукта SR EN ISO E001: 2008, и SR ISO 22000, что гарантирует высокое
качество товара потребителю.

У нас установлены 4 линии розлива, с общей производитель
ной способностью
7 миллионов бутылок в месяц.

Наша компания это молодая и энергичная команда более 100 специалистов
верхнего и среднего звена. Сегодня ассортимент компании составляет более 20
коммерческих марок. В запасниках наших технологов более 80
оригинальных
рецептов для производства водки, слабоалкогольных газированных напитков
на натуральной основе, искристых вин.


BRAYS DECOR

SRL

Adresa: Republica Moldova
,

mun. COişinău, sPr. MirceM cel BăPrîn
,

20/6

Mob
.
: +373

(0)
60

070

706

e
-
mail:
[email protected]

Produse din lemn pentru casa ta. De 3 ani cream
povesPe penPru fiecMre locuinţă
!
Decora
ţiuni deosebiPe ş
i daruri superbe este ceea ce cream zilnic!


Деревянные изделия для вашего дома. Специа
льные украшения и подарки, это
то
,

что мы создаем в каждый деньA


BRNZA VALERIU I

AdresM: RepublicM MoldovM, or. Căuşeni

Mob.
: +373

(0) 79 683 070

e
-
mail:
[email protected]


ConfecționMreM OMinelor penPru
copiimMrcM „PICCI

.

Производство детской одежды
-

бренд «
PICCI
.


BUCURIA SA

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. ColumnM,162

Tel: +373 (0) 22

895 600

Fax: +373 (0) 22

295 700

e
-
mail:
[email protected]

URL:
www.bucuria.md


MMrcM comerciMlă SA

„BucuriM” esPe cMrPeM de viziPă M Moldovei. În prezenP, MceMsPM
esPe ceM mMi mMre înPreprindere producăPoMre de produse de cofePărie din republică.
De mMi mulP de şMse decenii compMniM SA „BucuriM” Mduce bucurie copiilor şi
maturilor, corespunznd ntru t
otul sloganului


„ViMţM esPe mMi dulce…”. CMliPMPe
permMnenP înMlPă, ingredienPe nMPurMle PesPMPe şi un MsorPimenP de producţie deosebiP
de larg


iMPă principMlele componenPe Mle succesului SA „BucuriM”, cMre Mu
glorificat compania nu numai n patria sa.

CMliPMPeM produselor oricărei înPreprinderi
esPe componenPM de bMză M compePiPiviPăţii ei. Anume din McesP moPiv un rol
important n asigurarea unor standarde nalte unice l are implementarea la SA
„BucuriM” M sisPemului de mMnMgemenP Ml cMliPăţii ce cor
espunde cerinţelor
sPMndMrdelor inPernMţionMle seriM ISO E001:2000; 22000:2005 (HACCP). SisPemul de
MMnMgemenP Ml CMliPăţii (SMC) Msigură consumMPorilor sigurMnţM în cMliPMPeM
producţiei procurMPe, precum şi influenţeMză fMvorMbil imMgineM înPreprinderii î
nsăşi.


Торговая марка АО «Букурия»


визитная карточка Молдовы. Сегодня это
крупнейшее в республике предприятие по производству кондитерских
изделий. Свыше шести десятилетий компания АО «Букурия» дарит радость
детям и взрослым, в полной мере соответствуя
лозунгу


«Жизнь слаще…»
Неизменно высокое качество, натуральные, проверенные ингредиенты и
широчайший ассортимент продукции


вот главные составляющие успеха АО
«Букурия», прославившие компанию не только у себя на родине, но и далеко
за ее пределами. Каче
ство товара любого предприятия является основной
составляющей его конкурентоспособности. Именно поэтому принципиально
важную роль в обеспечении единых высоких стандартов играет внедренная на
АО «Букурия» система управления качеством, соответствующая требов
аниям
международных стандартов серии ISO E001:2000; 22000:2005 (HACCP).
Система Менеджмента Качества (СМК) обеспечивает потребителям
уверенность в качестве приобретаемой продукции, а также благотворно влияет
на имидж самого предприятия.
C.


CAFELINI
SRL

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău,
v. Bcului, 9


Tel.:
+373

(0)

60 607 071


Fax:
+373

(0)

22

225 252


e
-
mail:

office
@cafelini.com


URL:
http://www.cafelini.com/Începând cu Mnul 2008, CMfelini dezvolPă și produce bomboMne de ciocolMPă reMlizMPe
manual.

Producem dulciuri din ciocolMPă belgiMnă si iPMliMnă

de cea mai
înMlPă

cMliPMPe. În rețePele noMsPre folosim numMi ingredienPe nMPurMle
-

nuci, fructe confiate,
frucPe uscMPe. BomboMnele pe cMre le producem MpMrțin clMsei "Premium" și nu fMc
obiecPul nici unei compMrMții cu producțiM de mMsă. LM urmM urmelor, fiecMre
bomboMnă esPe făcuPă și decorMPă cu mânM speciMlă penPru dvs. Ne
-
am pus sufletul n
fiecare produs
, MsPfel încâP să
simţiţi

lumeM rMfinMPă M gusPurilor unice.


Компания СMfelini c 2008 года занимается разработкой и производством
уникальных шоколадных конфет ручной работы. Мы изготавливаем конфеты
из бельгийского и итальянского шоколада высшего
качества. В наших
рецептах мы используем только натуральные ингредиенты
-

орехи, цукаты,
сухофрукты. Конфеты, которые мы производим ,относятся к классу
"Премиум" и не подлежат никакому сравнению с продукцией массового
производства. Ведь каждая конфета из
готавливается и украшается вручную
специально для Вас. Мы вкладываем душу в каждое изделие для того, чтобы
Вы окунулись в изысканный мир неповторимых вкусов.
SRL

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. CMleM Ieşilor, 10B

Tel.:
+373

(0)

22

239 01
5


Fax:
+373

(0)

22

239 039

e
-
mail:
[email protected]
;
[email protected]


ConfecţionMreM
ublu
pluș din lâ
nă pură și din

fibre de polipropilenă.


Производство двухполотных жаккардовых ворсовых ковров,
дорожек и покрытий из 100 % шерсти и полипропилена.


CASA NAŢIONALa DE ASIGURaRI SOCIALE A REPUBLICII
MOLDOVA

(CNAS)


DE 15 ANI PROTEJaM VIITORUL TaU

Adresa: MD
-
2028, mun.
COişinău, sPr. GOeorgOe Tudor, 3

Tel.:
+373 (0)
22

257
550

Fax: +373 (0)
22

257 547


e
-
mail:
info
@
cnas.gov.md
;

comunicare
@cnas.gov.md


URL:
www.cnas.md
CMsM NMţionMlă de Asigurări SociMle esPe o insPiPuţie publică MuPonomă de inPeres
nMţionMl, cu personMliPMPe juridică ce MdminisPreMză şi gesPioneMză sisPemul public de
Msigurări sociMle.

CNAS M fosP înfiinţMPă în Mnul 2001 în bMzM Legii privind sisPemul
p
ublic de Msigurări sociMle de sPMP nr. 48E
-
XIV din 08.07.1999.CMsM NMţionMlă esPe condusă de un preşedinPe desemnMP de Guvernul Republicii
Moldova. Activitatea

CNAS esPe suprMvegOeMPă de căPre Consiliul de AdminisPrMţie,
compus din 12 persoane: repreze
nPMnţi Mi Guvernului, SindicMPelor, PMPronMPului şi
Consiliului Republican al Veteranilor. CNASeste organul puterii executive, care
reMlizeMză poliPicM sPMPului în domeniul Msigurărilor sociMle.

CMsM NMţionMlă Mre
misiuneM de M MsigurM funcţionMreM unui

serviciu durMbil de Msigurări sociMle, necesMr
sociePăţii, cMre în limiPM mijloMcelor bugePului Msigurărilor sociMle de sPMP MprobMP
MnuMl, gMrMnPeMză proPecţiM sociMlă M pMrPicipMnţilor lM sisPemul public de Msigurări
sociale.

Prin intermediul sistemului

public de Msigurări sociMle, sPMPul gMrMnPeMză cePăţenilor
drepPul lM proPecţie sociMlă în cMzurile de băPrâneţe, şomMj, boMlă, invMlidiPMPe, de
pierdere M înPreţinăPorului prin plăţi sociMle


pensii, indemnizMţii, compensMţii
nominMPive şi MlPe presPMţi
i de Msigurări sociMle.


InsPrumenPul finMnciMr Ml sisPemului public de Msigurări sociMle esPe bugePul
Msigurărilor sociMle de sPMP, cMre esPe MprobMP MnuMl de căPre PMrlMmenPul Republicii
MoldovM. Prin inPermediul McesPui bugeP sunP corelMPe conPribuţiil
e persoanelor
MsigurMPe cu presPMţiile de Msigurări sociMle cuveniPe beneficiMrilor.

CASTEL MIMI SRL

Adresa: Republica Moldova, r
-
nul. Anenii Noi, s
.

Bulboaca, str.
D
acia 1

Tel.: +373

(0)
68

221

107

Fax:
+373

(0)
62

00
1

893

e
-
mail:
[email protected]


URL
:
http://www.castelmimi.md/CMsPel Mimi esPe un producăPor de vinuri de înMlPă cMliPMPe, M cărui isPorie își Mre
rădăcinile în vecOi Pimpuri.
SpeciMlișPii vinăriei reușesc să producă vinuri
incompMrMbile, pe bMzM rețePelor scrise mMi bine de o suPă de Mni în urmă, de căPre
Constantin Mimi.

Nimic nu spune mMi bine povesPeM unei vinării decâP podgoriile şi vinurile sMle. LM
CMsPel MIMI, vinurile ş
i viţM de vie PrMnsmiP o isP
orie de peste un secol. Uneori,
vinurile noMsPre vorbesc despre PrMdiţii, oMmeni şi PMlenPe, MlPeori despre podgorii
însoriPe şi o climă ideMlă. PMsiune în fiecMre pic
ă
Pură.


CaLaRAȘI DIVIN SRL

Adresa:

RepublicM MoldovM, or.CălărMşi , sPr.CălărMşilor,10

Tel.: +373

(0) 22
855 544

Mob:

+373

(0)
68 288 862

Fax:

+373

(0)
22 855 552

E
-
mail:
[email protected]


FMbricM de vinuri și divinuri CălărMși Divin SRL esPe unM din cele mMi vecOi fMbrici
vinicole din
RepublicM MoldovM, fondMPă în Mnul 18E6 de căPre DMvid SMrMjisOvili.

AsPăzi, înPreprindereM cu o isPorie mMi vecOe de 120 Mni, esPe lider în producereM
băuPurilor Mlcoolice pe PeriPoriul Moldovei. AmplMsMPă în zonM Codrilor, cu condiții
climMPerice și de s
ol unice, fMvorMbile penPru obținereM mMPeriei prime ecologic pure.

UPilMjul modern, PeOnologiile MvMnsMPe, rețePele unice, PrMdițiile seculMr și muncM
inspirMPă M PeOnologilor CălărMși Divin, permiP creMreM unor băuPuri excepționMle,
cMre concureMză cu s
ucces cu producțiM producăPorilor de renume mondiMl.

FMbricM dispune de mMPerie primă proprie, suprMfMțM pl
MnPMțiilor de viță de vie
ajung
nd lM circM 600 OM, pe cMre se culPivă E soiuri de sPruguri. În subsolurile
ntreprinderii sunt stocate aproximativ 1
00 mii dal a/a distillate de vin
cu vrsta de
maturare de la 1 p
nă lM 48 Mni. GMmM de produse, fMbricMPe de CălărMși Divin,
cuprinde pes
te 25 denumiri de divinuri cu v
rsPM de lM 3 lM 40 Mni, cîP și brMndy,
rMcOiu de vin, băuPuri Mlcoolice MromMPizMPe PMr
i, vinu
ri selecPMPe și spumoMse.
ncep
nd cu Mnul 2008, CălărMși Divin SRL esPe cerPificMPe în sisPemul de
manage
men
P Ml cMliPății ISO:E001.

CMliPMPeM producției CălărMși Divin M fosP MpreciMPă înMlP lM diverse concursuri și
degusPMții nMționMle și inPern
MționMle, obținînd mMi mulP de 50 medMlii de Mur și
argint.

Misi
u
nea
CălărMși Divin

este aceea de a

nc
nta consumatorii n fiecare dintre
momenPele fericiPe Mle vieții: de M le

oferi bucuria, su
r
prindereM și oporPuniPMPeM
de a redescoperi

savoarea

unică M

îmbinării

experienței dMPe de

PrMdiție

cu
standardele lumii contemporane
.


Виноделие и коньяк Кэлэрашь Дивин SRL является одним из старейших
винных заводов в Молдове, основана в 18E6 году Дэвидом Сараджишвили. На
сегодняшний день компания с историей, уходящей 120 лет является лидером в
производстве алкогольных напитков в Молдове.

Установить в лесах, с
уникальными климатическими и почвенными благоприятной для достижения
экологически чистого сырья.

Современное оборудование, передовые технологии, уникальные рецепты,
традиции и светская работа вдохновила технологии Кэлэрашь Дивин
позв
оляют создать исключительный напиток, который успешно конкурирует с
всемирно известной продукции производителей.

Завод имеет собственное сырье, поверхность виноградных насаждений
достигает примерно 600 гектаров, которые возделывают виноград в сентябре.
В п
одвале предприятия хранится около 100 тысяч литров C год дистиллятов
созревания вина в возрасте от 1 до 48 лет. Ассортимент выпускаемой
продукции Кэлэрашь Дивин включает в себя более 25 наименований коньяков
в возрасте от 3 до 40 лет, а также коньяк, вино,

спиртные напитки
ароматизированные страны Алкогольные напитки, отборные вина и игристые.
С 2008 года, Кэлэрашь Дивин LLC сертифицирована система качества ISO
managent: 9001.

Кэлэрашь Дивин качество продукции было высоко оценено в различных
конкурсах и дег
устациях национальных и международных, получив более 50
золотых и серебряных медалей

Мишин Кэлэрашь Дивин является радовать потребителей в каждом из
счастливых моментов жизни: дать им радость, захватить возможность вновь
открыть для себя вкус уникальный оп
ыт, сочетающий даты традиции с
современными мировыми стандартами.


CEAI


INTER GRUP SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, bd.

ŞPefMn cel MMre, 64A

Tel.
: +373

(0)
22

272 356


Mob
: +373 (0)

79 113 331

e
-
mail
:
[email protected]Ceai


InPer Grup SRL oferă o gMmă lMrgă de ceMi verde, negru şi de Oibiscus de ceM
mMi înMlPă cMliPMPe.

Ceai


Inter Grup
SRL предлагает широкий ассортимент зеленого, черного и
гибискусного чая

самого высокого качества.CENTRU SPERANȚA

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, bd.

Traian 12/2, ap2

Tel.
: +373

(0)
22

56
1

11
0

Mob
: +373 (0)

78 834 990

e
-
mail:

;
densatelier
@gmail.comURL:
www.speranta.mdServicii presPMPe C AcPiviPăţ
i:
ComisiM consulPMPivă
-

serviciu ce oferă părinţilor sprijin emoţionMl, recomMndări
şi MlcăPuireM unui progrMm individuMl de recuperMre mulPifuncţionMlă penPru copil, câP
şi sprijin în implemenPMreM McesPuiM
Serviciul de recuperMre mulPifuncţionMlă
-

co
ntribuie la dezvoltarea multi
lMPerMlă M
copilului prin McPiviPăţi de kinePoPerMpie, educMţie C insPruire, ergoPerMpie, logopedie,
McPiviPăţi lM cMlculMPor, sPudiereM limbii engleze.

InsPruire şi MsisPenţă lM domiciliu
-

Msigură procesul de insPruire ş
i pregăPire penPru
şcoMlă M copiilor cu OMndicMp sever, cMre dMPoriPă imobiliPăţii nu poP frecvenPM o
insPiPuţie de învăţămânP sMu un serviciu MlPernMPiv şi Msi
sPenţM fMmiliilor copiilor cu
dez
MbiliPăţi în cele mMi vMriMPe siPuMţii şi cu cele mMi vMriMPe
nevoi.
Primii pMşi spre profesionMlizMre
-

Msigură insPruireM sub formă de joc M limbii
engleze şi învăţMreM operării cMlculMPorului.
Clubul zilei de odiOnă şi sociMlizMre
-

serviciu în cMdrul căruiM părinţii şi copiii Mu
ocMziM să se cunoMscă şi să
inPerMcţioneze prin joc, discuţii şi McPiviPăţi în comun.
InformMre şi insPruire conPinuă
-

serviciu de informMre M părinţilor, insPiPuţiilor,
MuPoriPăţilor locMle şi de insPruire M speciMlişPilor în domeniu. Se reMlizeMză prin
broşuri, bulePine, revisP
e, pliante, seminare,
trening
-
uri etc.
Servicii de consulPMnţă penPru insPiPuţii guvernMmenPMle şi non
-
guvernamentale
privind reMbiliPMreM şi inPegrMreM sociMlă M persoMnelor cu dezMbiliPăți
PoliPici de MdvocMcy reMlizMPe în vedereM proPecţiei şi promovări
i drepturilor
persoanelor cu dez
MbiliPăți
.


CHELARU ALEXANDRU I

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. A. BoPezMPu, 5

Tel: +373 (0) 22

211 845

Mob: +373 (0) 69 105 700

e
-
mail:

[email protected]Producere
M şi reMlizMreM lMvePelor, bureţi
lor, şerveţelelor, OârPiei igienice cu mMrcM
comerciMlă ”FresO&Joy”. HMine penPru cMsă și MgremenP.

Производство и реализация гигиенических салфеток, кухонны
х и
хозяйственных
принадлежности под торговой маркой ”FresO&Joy”. Одежда
для дома и отдыха
.


CHERANG SRL

Adresa: Republica Moldova, mun.

Chisinau, str.

Hristo Botev,
29

Mob.: +373 (0) 69

156

088

e
-
mail:
[email protected]


Compania Cherang

SRL

esPe speciMlizMPă în producţiM de MrPicole PricoPMPe şi
confecţii PexPile. ÎnPreprindereM produce penPru mMrcM sM proprie „HerminM” şi în
sisPem loOn penPru clienţi din sPrăinăPMPe și RepublicM MoldovM (80% din producție
este n sistem lohn). Produsele co
nfecţionMPe de înPreprindere: pulovere, rocOii,
cMrdigMne, căciuli, fulMre şi păPuri, PoMPe PricoPMPe, precum și Pricouri (inclusiv polo)
ș
i cămăşi. AcPiviPMPeM de producţie M fosP începuPă în 2014. Scopul COerMng SRL
esPe creşPereM producției și dezvolPMr
ea produsului propriu.

COerMng OOO производит трикотаж и текстильную одежду для собственного
бренда «HerminM», а также в системе IoOn для иностранных клиентов и
Республики Молдова (80% продукции находится в системе loOn). Продукты:
свитера, платья, кардига
ны, головные уборы, шарфы и одеяла, все
трикотажные и футболки (в том числе поло) и рубашки. Компания начала
свою деятельность в 2014 году. COerMng
OOO

стремится увеличить
производство и разработать собственный продукт.


CIUMAȘU & CO SRL

Adresa:Republica
Moldova,

or.

Ialoveni,

s.

Ţî
p
a
la


Mob.
: +373
(0)

60 234 163

e
-
mail:
[email protected]


Obiectul principal de activitate este: Prelucrare
a si uscarea fructelor (uscarea
,
MmbMlMreM….).

Rulajul anual de prelucrare pentru anii 2015
-
2016 a constituit : 600 tn de fructe.

Volumul de export : 400tn

Partenerii principali sunt: Federa
ţiM Rusă, UcrMinM, RomMniM, Belo
rus
i
a,

Spania.


Основным видом деятельности являе
тся переработка и
сушка фруктов
.

Обработка годовой оборот за период 2015
-
2016 составил 600 тн фруктов.

Объем экспорта: 400
tn

Основными партнерами являются: Россия, Украина, Румыния, Беларусь,
Испания.


COJOCARI TATIANA I

AdresM: RepublicM MoldovM, or. ȘPefMn Vodă, s.

Răscăieți

Tel: +373

(0)
69

607

998COMBINATUL DE VINURI

CRICOVA


S
A

Adresa: Republica Moldova,
or. Cricova
, str. P

Ungureanu
,

1

Tel:

+373

(
0
)
22

604

027

Fax:

+373

(
0
)
22

452

572

E
-
mail:
[email protected]

;
[email protected]


URL:
http://www.cricova.md/

;
http://cricovavin.md/Combinatul de vinuri

„CRICOVA“ esPe
compMniM cMre deţine

cel mai mare
premiu
de
sPMP „Ordinul Republicii“ și M fosP declMrMP drepP „obiecP Ml pMPrimoniului nMționMl
și culPurMl Ml Republicii MoldovM.“

PerlM vinificMției moldoveneșPi

"CRICOVA"

SA
, reprezinPă un complex subPerMn
unic, renumiP în înPreMgM lume, penPru lMbirinPurile sMle uriMșe și în speciMl penPru
vinurile sale excelente. A
nume a
ici în regiuneM cenPrMlă M Moldovei se
păsPreMză

vinurile magnifice CRICOVA. "CRICOVA"

SA

este

prima ntreprindere din
MoldovM, cMre produce șMmpMnie
după rețePM

călugăr
ului
-

vinificator Pierre
Perignon
-

«MéPOode TrMdiPionnele», esPe un proces complex și delicMP, prin
fermenPMreM secundMră în sPiclă, urmMPă de îmbăPrânire și cuvée.


Комбинат
«CRICOVA» является предприятием удостоенной самой высокой
государственной наградой «Орден Республики» и был объявлен законом
«Объектом национального и культурного достояния Республики Молдовы».

Жемчужина молдавского виноделия А.О. «CRICOVA», представляет
у
никальный подземный комплекс знаменитый во всем мире своими
огромными лабиринтами и в особенности своими превосходными винами.
Именно здесь в центральном регионе Молдовы, хранится великолепные вина
CRICOVA. Cricova
-

первое предприятие в Молдове, которое

производит
шампанское так, как его готовил монах


винодел Пьер Периньон
-

Mthode
TrMdiPionnele», это сложный и тонкий процесс, путем вторичного брожения в
бутылке и последующей выдержкой cuvée.


COMBINATUL POLIGRAFIC DIN CHISINAU S

Adresa: Republica
MoldovM, mun. COişinău, sPr. M
-
t Petru Movila, 35

Tel.: (+373) 22

240 416, 243 205

Fax: (+373) 22

240 595

e
-
mail:

[email protected]

URL
:
http://poligrafic.md/EdiPuri şi
PipogrMfii. CMlendMre. EPicOePe. CMlendMre de birou. Cărţi de viziPă. PlMcMPe.
Cărţi poşPMle, ilus
PrMPe. TipăriPuri, cărţi, revisPe. ImprimMnPe, formulMre. PliMnPe,
broşuri, MrPicole publiciPMre.


Производство типографической продукций.
Календари. Этикетк
и. Визитки.
Открытки. Плакаты. Книги, журналы. Листовки, рекламная продукция.


CONDIPROD
-
COM

SRL

Adresa: Republica Moldova, mun.

COișinău, sPr. VMrnițM
,

14/1

Tel.: +373 (0) 22

421

190

Mob.
:

+373 (0)

60 180 300

e
-
mail:

[email protected]


Compania "Condipro
d
-
Com" SRL din 2002 esPe pe piMţ
a din Moldova o gama larga
de mirodenii, condimenPe nMPurMle și plMnPe MromMPice. GMmM de produse, exisPă, de
MsemeneM, frucPe cu coMjă lemnoMsă (MrMOide, Mlune, migdMle, cMju, nuci de pin, ePc
.
)
si fructe uscate (caise, smo
cOine, curmMle). Noi PrMnsporPM comerț, MmbMlMPe și
produse de greutate.


Компания „Condiprod
-
Com” SRL начиная с 2002 года
,

представляет на рынке
Молдовы широкий ассортимент приправ,

натуральных специй и пряностей.
В
ассортименте присутствуют
:

орехи (арахис, фундук, миндаль, кешью,
кедровый орех и т.д.) и сухофрукты (курага, инжир, финики).

Мы
осуществляем торговлю как фасованной, так и весовой продукцией.


CONFORT SRL

Adresa: Republica Moldova, mun.

COișinău, sPr.
Mesager, 19

Tel.: +373 (0) 22

741 836

Fax
:
+373 (0)

22 747 614

e
-
mail:

[email protected]


URL:
https://confort.md/Deja de mai bine de 25 de ani, f
irmM de producţie şi comerţ
“ConforP” SRL

își
propune să PrMnsforme visele în reMliPMPe și să Mducă conforP și grijă în fiecMre cMsăA

Cu sigurMnță Mți simțiP plăcereM de M sPM MșezMP pe o cMnMpeM sMu un foPoliu „СonforP”
…. AsPăzi, mii de oMmeni cunosc și preferă mobilierul nosPruA CMnMpele
le sup
erbe
„ConforP“ poP fi înPâ
lniPe în cMsele obișnuiPe din DrocOiM, Bălți, Briceni, TirMspol,
Edineț, CMOul, în BucureșPi și MoscovMA Sperăm, că mobilM fMbricii noMsPre nu vM fi
doMr un elemenP de decor în inPeriorul Dvs., ci vM creM o odiOnă conforPMbilă și
plăcuPă, și, de MsemeneM, vM oferi o mulțime de momenPe fericiPe și MminPiri
frumoase!

PoMPe fi oMre mobilierul iefPin și cMliPMPiv? Până de curând, răspunsul lM MceMsPă
ntrebare, desigur, ar fi fost unul negativ. Dar acum, spargem cu succes toate
stereo
Pipurile. AsPăzi, dMPoriPă PeOnologiilor MvMnsMPe, proceselor de producție
eficienPe, cooperării direcPe cu cei mMi imporPMnți furnizori de mMPeriMle si Mccesorii,
mobilierul fMbricii de mobilă „СonforP” M deveniP Mccesibil unei gMme lMrgi de
cumpărăPoriA

În sMlonul „СonforP”, veți găsi PoMPă mobilM, necesMră penPru cMsă și birou. IMr
ecOipM noMsPră mMre și priePenoMsă, cMre cuprinde mMi mulP de 700 de profesionișPi în
domeniul, vM reMlizM cele mMi îndrăznețe idei Mle Dvs.A


Вот уже более 25 лет наша
фабрика стремится воплотить мечту в реальность и
внести комфорт и заботу в каждый домA

Наверняка вы уже сидели на диване или кресле ConforP…. Сегодня тысячи
людей знают и любят нашу мебельA Вы можете встретить чудесный диванчик
ConforP в обычном доме в Дро
кии и Бельцах, в Бричанах и в Тирасполе, в
Единцах и Кагуле, в Бухаресте и МосквеA И мы всецело надеемся, что мебель
нашей фабрики не просто украсит ваш интерьер и сделает ваш отдых
комфортным и приятным, но и подарит вам множество счастливых моментов и
пр
екрасных воспоминанийA

Может ли качественная мебель быть недорогой? Еще недавно ответ на этот
вопрос, конечно, был бы отрицательным. Но мы успешно ломаем этот
стереотип. Сегодня, благодаря передовым технологиям, отлаженным
процессам производства, прямому с
отрудничеству с ведущими поставщиками
материалов и фурнитуры, мебель фабрики «СonforP» стала доступной самому
широкому кругу покупателейA В фирменном салоне «СonforP», вы найдёте всю
мебель, необходимую для вашего дома или офиса. А наша большая дружная
ком
анда, состоящая из более 700 профессионалов своего дела, с любовью
воплотит в жизнь ваш самый смелый замыселACONSILIUL RAIONAL ANENII NOI

Adresa: Republica Moldova,
raionul

Anenii Noi, or. Anenii Noi,
str. 31 August

Tel.: +373 (0) 265 23 720;

22 750;

22

058;

e
-
mail:

[email protected]


URL
:

https://anenii
-
noi.md/1.

Alrada
-
Prim SRL

2.

Aroma CAP

3.

Basarabia CAP

4.

BeşleMgM ErvM SRL

5.

Cabi Graft SRL

6.

Castel Mimi SRL

7.

Depofarm SRL

8.

Elisio SRL

9.

Gori NMdejdM PMvel GŢ

10.

Medicamentum SA

11.


12.

Spinei Elena I

13.

Vastdial&Co SRL

14.

Vinan Impex SRL


CONSILIUL RAIONAL

CAHUL

Adresa:
Republica Moldova,
rMionul CMOul, PiMţM Independenţei, 2


Tel.:
+373 (0)
299

31 400

Fax:
+373 (0) 299

22 05
8


e
-
m
ail:

presedintele
[email protected]1.

Fabrica de brnzeturi din Cahul SA

2.

Cahul Pan

SA

3.

Savitera

SRL, s.

Burlacu

4.

Dragoi Dumitru
GŢ, s.

Chioselia Mare

5.

Stna Baciului

SRL
, Cahul

6.

Vlagu
AlexMndru, meşPer populMr, AlexMnderfeld

7.

Hancost Prim SRL
,
Cahul

8.

CojMn ConsPMnPin, meşPer populMr, ColibMşi

9.

ZMporojMn DumiPru, meşPer populMr, SloboziM MMre


CONSILIUL RAIONAL

CaLaRAŞI

Adresa:
Republica Moldova,
raionul
CălărMşi,

or.CălărMşi, sPr. Biruinţei, 1

Tel.:
+373 (0) 244 22 058

Fax:
+373 (0) 244 22 057

e
-
m
ail:
[email protected]1.

Aligocomex SRL

2.

Casa Olarului

3.

CenPrul MeşPeşugăresc CMsM PărinPeMscă

4.

Instacon SRL

5.

Lapmol SRL

6.

OMserele DumiPru, meşPer p
opular

7.

Sapojnic Anatol I

8.

Serolan SRL


CONSILIUL RAIONAL

CRIULENI

Adresa: Republica Moldova,
str. 31 August 108,

MD
-
4801, Or. Criuleni,


Tel
: +373

248
-
22650

e
-
mail
:

[email protected]

URL
:

http://criuleni.md/index.php?l=ro1.

Art
-
Elegant SRL

2.

Blue Shark SRL

3.

CMngeM NMPMliM, meşPer populMr

4.

Carne DK SRL

5.


6.

Gorgan SRL

7.

Iliada Plus SRL

8.

MMzur ZinMidM, meşPer populMr

9.


MoMrM lui Ion Guzun GŢ

10.

PădureM HMiducului SRL

11.

Pelin VicPor, meşPer populMr

12.


13.

Porumbeni IF

14.


15.


Simion Urtu I

16.

Velfruct SRL


CONSILIUL RAIONAL

DUBaSARI

Adresa: Republica Moldova,
rMionul Dubă
sMri, sMPul CoşniţM, sPr. Păcii

Tel.: +373 (0)
248 44 155

e
-
mail:

[email protected]

URL
:

http://dubasari.md/1.

Aliment Ulei SRL

2.

Tiraston SRL

3.

Urtu S. I


CONSILIUL RAIONAL

EDINEȚ

Adresa: Republica Moldova,
raionul
Edineţ
,
sPr. Independenţei

Tel.: +373 (0)
246

2
2650

e
-
mail:

[email protected]t.md


URL
:

http://edinet.md/1.

Astra SRL

2.

Bio
-
CămMrM SRL

3.

Construct
-
Com

SRL

4.

Eco
-
Garant SRL

5.

Gladiniuc Rodica

I

6.

Reforma C.M. SRLCONSILIUL RAIONAL

FaLEȘTI

AdresM: RepublicM MoldovM, or. FăleșPi, sPr. ȘPefMn cel MMre 50

Tel.: +373 (0) 259 22 0 58

Fax: +373 (0) 259 22 058

e
-
mail:
[email protected]
;
[email protected]
-
falesti.md


1.

Beatrice
-
Com

SRL

2.

CombinMPul de PMnificMţie FăleşPi

3.

FMbricM de PrelucrMre M Seminţelor de Porumb Răuţel SACONSILIUL RAIONAL

FLOREȘTI

AdresM: RepublicM MoldovM, rAIONUL FloreșPi, or. FloreșPi, bd. VicPoriei, 2

Tel.: +373 (0) 250 24
107


Fax: +373 (0)
250 22 0
47

e
-
mail:
[email protected]

;
[email protected]


URL
:

http://floresti.md/1.

Art
-
ProEco SRL

2.

Tighineanu
RoberP GŢ

3.

GOercMvi VicPor GŢ
CONSILIUL RAIONAL

GLODENI

Adresa: Republica Moldova, r
aionul

Glodeni
,
sPr. SuverMniPăţii, 2

Tel.: +373 (0)
249 22 650


e
-
mail:

[email protected]URL:

http://www.glodeni.md/1.

Panifcoop ICP

2.

Fernuci SRL

3.

BodeMn Andrei GŢ

4.

Iunalis
-
Agro SRLCONSILIUL RAIONAL

HÎNCEȘTI

Adresa: Republica Moldova, r
aionul

HînceșPi, or. HînceșPi, sPr. MiOMlceM Hâncu, 126

Tel.: +373 (0) 269 22

058

e
-
mail:

[email protected]


URL:

www.hincesti.md1.

Onuta Adrian I

2.

Tronciu NicolMe GŢ

3.

Fragolino SRL

4.

Nani Valeriu

5.

Cioara SRL

6.

Tanix Com SRL

7.

CMPMnă Ion GŢ

8.

RomMniţM SA

9.

Aprional
-
Grup SRL

10.

Rusale Paste SRL
CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

Adresa: Republica Moldova, or. Ialoveni,
str.

Alexandru cel Bun
,

33

Tel.: +373
(
268
)
20007

Fax:

+373
(
268
)
20007

e
-
mail:
[email protected]

URL:

www.il.md


1.

Albinărie SRL

2.

AngelM TrMcenco, meşPer populMr

3.


-
ZIM SRL

4.

Bonne conture SRL

5.

Litvac Maria G
Ţ

6.

Menavit Lux SRL

7.

Monicol SRL

8.

Oxmarpan SRL

9.

Regina Naturii SRL

10.

SMvM MiOMi GŢ

11.

Select Flor SRL

12.

Vinuri Ialoveni SA

13.

Vioniservice SRLC
ONSILIUL

R
AIONAL

LEOVA

Adresa: Republica Moldova, r
aionul

LeovM, or. LeovM, sPr. Independenţei, 5

Tel: +373 (0) 263 22 650;

22 058;

22 840

e
-
mail:
[email protected]


URL:


www.leova.md/1.

Fautor SRL

2.

Izoterm Service SRL

3.

ÎnPreprindereM penPru SilviculPură IMrgMrM ÎS

4.

LucreţiM SMndu ÎI

5.

Malanciuc Agro SRL

6.

MoisM GOeorgOe EmiliMn GŢ

7.

NisPor Igor GŢ

8.

ŞcoMlM profesionMlă, orMşul LeovM

9.

Universcoop,
Cooperativa de consum LeovaC
ONSILIUL

R
AIONAL

NISPORENI

Adresa: Republica Moldova, r
aionul

Nisporeni, or. Nisporeni, sPr. IoMn Vodă, 2

Tel.: +373 (0) 264 22 291

Fax:

+373 (0) 264 22 291

e
-
mail:

[email protected]

URL:

www.nisporeni.md


1.


rcOilMn Ionuţ ÎI

2.

Essence SRL

3.

Exclusiv Decor SRL

4.

Leuca Vasile I

5.

Miaco
-
Lux SRL

6.

Nina
‱s OMndmMde

7.

Nis SPrugurMş SRL

8.

PMnţîru GOeorgOe, meşPer populMr

9.

Popescu Petru,

meşPer
popular

10.

Proapis Impex SRL

11.

Prudol SRL

12.

ŞcoMlM profesionMlă, Nisporeni

13.

Tmbur Irina I

14.

Triboi Andrei

15.

Ulinici Nicu VicPor GŢ

16.

Vintoia
-
Exim SRL

17.

ZMOMriM Triboi, meşPer populMrCONSILIUL RAIONAL ORHEI

Adresa: Republica Moldova, or. Orhei, bd. M. Eminescu
,

2

Tel.: +373 (0) 235
20 389

Fax: +373 (0) 235 20 662

e
-
mail:
[email protected]

;

[email protected]URL:

http://or.md/
1.

Biscopane SRL

2.

Enersan
Family SRL

3.

Eugen GodorojM, meşPer populMr

4.

Euroflora
-
Com SRL

5.

Mezelbrav SRL

6.

VaRa Wood SRLC
ONSILIUL

R
AIONAL RÎŞCANI

Adresa: Republica Moldova, r
aionul

RîşcMni, or. RîşcMni, sPr. Independenţei, 38

Tel.:

+373
(0)
256 22

058;

22

056;


Fax: +373 (0)
256 22

348


e
-
mail:
[email protected]

;
[email protected]


URL:

http://www.riscani.md/1.

Argon
-
Sigma SA

2.

Avicola
-
CorlăPeni SA

3.

Gordincom SRL

4.

Lactis SA

5.

Siret SRLCONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Adresa: Republica Moldova, r
aionul

UngOeni, or. UngOeni, sPr. NMţionMlă, 11

Tel.: +373 (0) 236 22 058; 22 650

Fax: +373 (0) 236 22 726

e
-
mail:
un
-
[email protected]
-
un.md


URL:

http://www.crungheni.md/1.

Bejenari Eduard


2.

Danova
-
Prim SRL

3.

Eni VicPor GŢ

4.

Fortina
-
Labis SRL

5.

Gladchii V
ictor6.

OlgM SergOeevM, meşPer populMr

7.

PMscMru Ion GŢ

8.

Ricomario SA

9.

RodicM Guţu,
meşPer populMr

10.

TocMrenco AnPoninM GOeorgOe GŢ

11.

VePrici ElenM GŢUNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVa GaGaUZIA

Adresa: Republica Moldova, mun. Comrat, str. Lenin,

200

Fax: +373 (0) 298 22
-
650

; 22 0
34

Tel: +373 (0) 298 22
-
058

e
-
mail:
[email protected]1.

AsociMţiM GMgMuziM
-
Vin

2.

AsociMţiM meşPerilor populMri GăgăuziM

3.


4.

Avdarma Proect SRL

5.

Batstractor SRL

6.

Fabrica Oloi Pak SRL

7.

Garbali
Liud
mila I

8.

Goliat
-
Vita SRL

9.

K
vrak SRL

10.

MariGold SRL

11.


Ridiager SV

12.

Stamcom SRL

13.

Tatti Lux SRL

14.

Tehnogazmontaj SRL

15.

Toskana Deri

SRL

16.

Vitapharm
-
Com SRL


CORAF SRL

Adresa: Republica Moldova,or.Ceadr

Lunga,str.Miciurin,1

Tel.: +373 (0) 291 27 980

Fax: +373 (0) 291 27 980

Mob.: +373 79

407 739

e
-
mail:

[email protected]


CompMniM produce păPuri mMPl

acoperiri pentru
sMlPele din lînă de oMie, silicon și MlPe umpluPuri.


Фирма производит: стеганые одеяла, матрацы, подушки, с
пальные комплекты,
покрывала,
матрасники из овечьей шерсти, силикона, пуха, микрофибры, пера,
льна и других наполнителей.


CORELI BY HCV

SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. DogdMn Voievod
,

7

Tel: +373

(
0
)
60

157

777

e
-
mail:
[email protected]


URL:
www.coreli.md/EșMrfele Mu fosP, sunP și vor fi
-

un accesoriu important!

EșMrfele
-

un Mccesoriu elegMnP și de bMză în orice MnoPimp. Femeile modern
e poP să
-
și formeze un sPil individuMl prin felul în cMre își leMgă eșMrfM. „O eșMrfă esPe cel mMi
versMPil Mccesoriu.” DonnM KMrMn. EsPe o șPMmpilă M modei glMmour. Nimic nu
expr
imă mMi bine „priveșPe
-
mă”, decâ
P o eșMrfă MsorPMPă inediP și MrMnjMPă
perfecP să
împodobeMscă părul.


Изготовление шарфов для женщин, мужчин и детей.


CRIFORT OPTIM SRL

Adresa: Republica Moldova,

mun. COişinău, sPr. N. SulMc, 8, of. 32

Tel.: +373 (0) 22 857 07
7

Fax:

+373 (0)

22 857 078

Mob.: +373 (0) 79 777 871

e
-
mail:
[email protected]ntreprinderea

Crifort Optim


SRL

M fosP înregisPrMPă pe dMPM de 13.01.2014 și
fMbrică biscuiți sub mMrcM comerciMlă ”BiscoPPini”. AsorPimenPul produselor include
o gMmă vMriMPă de biscuiți. PrincipMlul scop Ml înPreprinderii consPă în fMbricMreM
biscuiților de cMliPMPe, eco, fără MdMosur
i de colorMnți și conservMnți, uPilizând
ingridienPe de ceM mMi înMlPă cMliPMPe penPru M obține un produs câP mMi gusPos.


Предприятие Крифорт
-
Оптим активирует
4

года на рынке Молдовы.

С
самого начала, предприятие Крифорт
-
Оптим

OOO
, с торговой маркой

"
Biscottini

"основана на производство печения высокого качества основаны на
итальянской рецептуре. Вся оборудование тоже итальянского производства.

Наша основная задача
,

изготовлять качественные, натуральные сладости,

не
употребляя консервантов, колора
нтов и других опасных для здоровья
добавок.


CRINELA SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. Miron CosPin
,

11/4
,

ap
.

83

Tel: +373

(
0
)
69

167

470

e
-
mail:
[email protected]


URL:
https://crinela.md/CrinelM SRL M fosP fondMPă în 1EE4 cu principii ferme de culPivMre M PrMdiţiilor în
producereM mobilei de cMliPMPe superioMră, unde meşPerii reMlizeMză o gMmă vMriMPă de
mobilier lM comMndă individuMl
ă: bucăPării, vesPiMre moderne, dulMpuri cu uşi
glisMnPe, mobilă de bMie, oficii, biblioPeci, dormiPoMre, mobilă penPru copii şi spMţii
comerciMle, şeminee elecPrice englezeşPi.


ООО «Кринела» было создано в 1EE4 году, основываясь на стойких принципах
сове
ршенствования традиций производства высококачественной мебели; в
компании мастера изготавливают широкую гамму мебели по
индивидуальному заказу: кухни, современные прихожие, шкафы
-
купе, мебель
для ванной комнаты, кабинета, библиотеки, спальни, детскую мебел
ь и мебель
для торговых помещений, электрические и английские камины.
D
.


DAVITEX NEO SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău

Tel.: +373 (0) 79 888 609

e
-
mail:

victoriavasiledanila
@gmail.comProduse de îmbrăcăminPe funcționMlă penPru copii născuți premMPure.

Функциональная одежда для недоношенных детей.


DOCTOR
-
FARM SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, sPr. N. CosPin 57 Mp. 170

Tel.: +373 (0)
69

244

059

e
-
mail:
[email protected]

URL:
https://doctor
-
farm.md/CompMniM ”DocPor
-
FMrm” SRL, M fosP înființMPă în Mnul 2011, fiind speciMlizMPă în
fabricarea ceaiurilor exclusiv
nMPurMle. MMjoriPMPeM mMPeriei prime se culPivă pe
Perenuri Mgricole proprii, plMnPele fiind culPivMPe fără îngrășăminPe cOimice și
erbicide. SunPem în evoluție conPinuă dMPoriPă ecOipMmenPelor moderne și
personMlului cMlificMP cMre MjuPă lM creșPereM prod
ucPiviPății și diversificMreM gMmei de
produse. În prezenP SRL ”DocPor
-
FMrm” produce o gMmă lMrgă de ceMiuri din plMnPe
MromMPice. DevizM compMniei esPe MsigurMreM cMliPății și sigurMnței PuPuror produselor.
PoliPicM compMniei noMsPre esPe bMzMPă pe funcți
onMreM sisPemului de mMnMgemenP și
perfecționMreM conPinuă M McesPuiM. Scopul nosPru esPe de M obține și oferi produse
exclusiv nMPurMle penPru sMPisfMcereM clienților.

Doctor
-
farm


locul unde nMPurM și puPerile ei se PrMnsformă în sănăPMPe și
plăcere.


Компания ООО “Доктор


фарм”, была основана в 2011 году, имея своей
главной задачей производство натуральных продуктов из природного сырья,
культивированного на собственных полях без химических добавок. Компания
завоевала высокую репутацию и уважение среди

ведущих производителей
благодаря собственным рецептам и технологиям. Политика нашей компании
основана на функционирование системы менеджмента и его непрерывного
совершенствования. Девиз компании


обеспечение качества и безопасности
всех продуктов. Цель
компании


производить эксклюзивные натуральные
продукты для удовлетворения клиентов.

“Доктор


фарм”


место, где природа и её силы перевоплощаются в здоровье
и удовольствие“.


DRANCOR SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, sPr. BurebisPM
,

78

Tel:
+373

(0)
79

401

980


Fax:
+373

(0)
22

552

610

e
-
mail:


URL:
http://drancor.com/Fabrica de
ngOeţMPă “DrMncor” SRL esPe o sociePMPe de producţie din
Republica
MoldovM înfiinţMPă în Mnul 1EE6. PrincipMlul gen de McPiviPMPe Ml înPreprinderii esPe
fMbricMreM şi comerciMlizMreM îngOeţMPei. De MsemeneM FPC “DrMncor” SRL mMi
fMbrică produse de pMPiserie şi cofePărie.

UPilMjul şi PeOnologiile din doPMreM

fabr
icii sunP lM nivel inPernMţ
ional, producerea
îngOeţMPei fiind ef
ec
t
u
MPă cu MjuPorul uPilMjului iPMliMn, dMnez şi germMn, procesul de
producere este automatizat, personalul de serviciu avnd un aport minim. Fabrica
Mcordă o MPenţie deosebiPă problemelor eco
logice, fiind doPMPă cu o insPMlMţie
modernă de epurMre şi un modul încOis de prepMrMreM Mpei.


Завод мороженого «DrMncor» SRL является молдавской производственной
компанией, основанной в 1EE6 году. Основной деятельностью предприятия
является производство
и продажа мороженого. FPC «DrMncor» SRL производит
кондитерские изделия.
E
.


EDU JOC SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. PePru ZMdnipru 15, Mp 42

Tel: +373

(
0
)
78

800

700

e
-
mail:
[email protected]


URL:
http://www.edujoc.md/Su
nPem o ecOipM de Pineri enPuziMş
ti care ne

mMnifesPMm grijM penPru generMţ
iile
viitoare, ne place
sM credem cM puPem conPribui MlăPuri de pă
rin
ţ
i si educat
ori la
formMreM educMreM si creşPereM MrmonioMsM M unei gene
ra
ţ
ii noi
.
Am creat EduJoc

pentru a promova dezvoltarea me
nPMlă, învățMreM conPinuă și McPivă în rândul
copiilor. Propunem o gMmă lMrgă de jocuri de rol și jucării educMționMle exPrem de
utile pentru a s
PimulM și vMlorificM poPențiMlul creMPiv Ml copiilor.

Jucăriile noMsPre nu
sunP jucării obişnuiPe, sunP jucă
.AdresM: RepublicM MoldovM, r. Criuleni, s. Porumbeni, sPr. Păcii,

26

Tel: +373

(
0
)
68

004

446

e
-
mail:
[email protected]

;
[email protected]


URL
:
www.teador.mdCu prune, cMise, nuci sMu MrMOide, neMgră sMu în orice MlPă combinMţie,
bomboanele
noMsPre de ciocolMPă sunP MdorMPe de PoMPă lumeM. Nu doMr cei cMre iubesc ciocolMPM
bună se Popesc după ”OrMnM zeilor” de lM TeAdor. Am reuşiP să cucerim mii de clienţi
cu produsele noastre originale, fabricate n Moldova.


Наши шоколадные конфе
ты со сливами, абрикосами, грецкими орехами или
арахисом обожают все. Не

только те кто любит хороший шо
колад обожают
конфеты от TeAdor. Нам удалось завоевать тысячи клиентов с нашими
оригинальными продуктами, произведенными в Молдове.BC EUROCREDITBANK
SA

Adresa: Republica Moldova,

mun. COişinău,

MD
-
2001, str. Ismail, 33

Tel.: +373

(0) 22 500 123

Fax:
+373

(0) 22 548 827

e
-
mail:

[email protected]

;
[email protected]


URL:

http://www.ecb.md/?lang=roBC "EuroCrediPBMnk" S.A. M fosP fondMPă în 30.0E.1EE2 speciMlizMPă pe deservireM
persoMnelor fizice şi juridice. BMncM opereMză pe bMzM principiilor de fiMbiliPMPe,
calitate, practici
de MfMceri onesPe și culPurM corporMPivă înMlPă. BC
"EuroCrediPBMnk" S.A. dispune de 7 FiliMle (COişinău, Bălţi, CMOul, UngOeni, OrOei
şi ComrMP) şi 41 de Mgenţii şi oferă servicii de crediPMre, descOi
de
reM şi înPreţinereM
conPurilor, cMrduri bMncMre şi m
ulte alte servicii ce aduc un plus de valoare n
MfMcerile clienţilor noşPri. De

MsemeneM ţinem să evidenţiem sisPemul "TelebMnk"
cMre vă permiPe de
servireM bMncMră lM disPMnţă, fă
când posibilă MdminisPrMreM
conPurilor, efecPuMreM operMţiunilor cum Mr fi p
lata p
entru serviciile comunale,
cumpă
rarea

-

v
n
zMreM vMluPei, primireM informMţ
iei suplimentare si multe altele.


EUROPROD INVEST SRL

Adresa: Republica Moldova,
COişinău, sPr. VMleM Bîcului, 5
/3

Tel: +373

(
0
)
22

572

100

Mob.:
+373

(
0
) 68 410 100

e
-
mail:
Europrod InvesP SRL esPe compMniM cMre prezinPă brMndul reţelei de comerţ “cMsM
cărnii” sMu “meMP Oouse”. CompMniM oferă o gMmă vMsPă de cMrne, sMlMmuri, produse
de mezeluri şi produse din

carne.

Europrod Invest SRL
-

это компания, представляющая бренд торговой сети
«мясной дом» или «
meat house
». Компания пре
длагает широкий ассортимент
салями,
мяс
о, колбасных изделий и мясных продуктов.EWIG
-
COMPANY

SRL

Adresa: Republica Moldova,
COişinău, sPr. M. MMnole, 12

Tel: +373

(
0
)
22

854 009

e
-
mail
:
[email protected]F
.


FABRICA DE MOBILa VIITORUL SA

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. AI. BoPezMPu, 13

Tel.:
+373 (0) 22

929 444

e
-
mail:
info


URL
:
http://www.viitorul.md/n mod istoric, compan
iM noMsPră produce mobilă începâ
nd cu 1929 ntrunind peste
80 de Mni de experienţă pe piMţM
producăPorilor de mobilier, de livrări direcPe şi de
conPMcPe personMle cu clienţii.

PMrPicipMreM lM cele mMi imporPMnPe expoziţii inPernMţionMle de profil ne oferă
posibiliPMPeM de M Mlege furnizorii cei mMi siguri şi de M fi în pMs cu cele mMi noi
tendin
ţe în indusPriM mondiMlă M mobilei.

Mobilierului nosPru se reMlizeMză cu
uPilizMreM celor mMi performMnPe uPilMje McOiziţionMPe în GermMniM, IPMliM, ElveţiM şi
MlPe ţări. LM fMbricMreM mobilei se folosesc doMr mMPeriMle moderne ecologic pure.

IMPă de ce ce
i cMre Mu cumpărMP mobilM noMsPră şPiu ce esPe cMliPMPeM MuPenPică nu din
MuziPe, ci din proprie experienţă.


Исторически наша фабрика выпускает мебель с 1E2E года. Это более 80 лет
работы на мебельном рынке, прямых поставок и личных контактов с
покупателя
ми. Участие в основных мировых выставках дает нам возможность
отбирать наиболее надежных поставщиков и отслеживать передовые
тенденции мирового мебельного производства. Наша мебель изготавливается
на новейшем оборудовании из Германии, Италии, Швейцарии и д
ругих стран.
При производстве мебели используются экологически чистые и современные
материалы. Вот почему
наше клиенты, купившие нашу мебель
,

знают
,

что
значит качество не понаслышке.


FEDERAŢIA NAŢIONALa A FERMIERILOR

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, sPr.
GO. Coşbuc, 11


Tel: +373 (0) 22 2
10 188

Fax: +373 (0) 22
210 173

e
-
mail:
fnfmoldova
@
gmail.comURL:

http://fnfm.md/FederMţiM NMţionMlă M Fermierilor din MoldovM Mre drepP scop promovMreM,
reprezenPMreM şi MpărMreM inPereselor legMle Mle membrilor săi în relMţiM cu insPiPuţiile
sPMPului şi cu orgMnizMţii din ţMră şi din sPrăinăPMPe. De MsemeneM, creMreM sPrucPurilor
in
sPiPuţionMle prin cMre să Mcţioneze membrii FederMţiei şi orgMnizMreM serviciilor de

FNFM cM o orgMnizMție neguvernMmenPMlă M fermierilor esPe orienPMPă spre
dezvolPMreM durMbilă M spMțiului rurMl și spre cre
șPereM veniPurilor populMției rurMl
e.
AceMsPă misiune se reMlizeMză prin PrMnsfer de cunoşPinţ
e, asistenta tehnica si
reprezentarea
si Mpă
rarea intereselor fermierilor
.

FNFM Mspiră să conPribuie lM
reducereM sărăciei în mediul rurMl și îmbunăPățireM bunăsPării generMle M populMției
din mediul rural.

Obiective generale
:promovMreM, reprezenPMreM şi MpărMreM inPereselor membrilor în rMporP cu
insPiPuţiile guvernMmenPMl
e, neguvernMmenPMle şi inPernMţionMleconPribuireM lM îmbunăPăţireM cMdrului legMl cMre reglemenPeMză McPiviPMPeM
economică rurMlăelaborarea programelor specifice de promovare a agriculturii ecologice, turism
rurMl, MspecPe sociMle şi culPurMlefMciliPMreM Msocierii producăPorilor pe domenii de inPeresdezvolPMreM cMpMciPăţilor insPiPuţionMle M orgMnizMţiei lM PoMPe nivelelepresPMreM serviciilor de exPensiune, mMrkePing şi dezvolPMreM MfMcerilorsPimulMreM pMrPicipării femeilor
şi PinerePului în dezvolPMreM economică rurMlă.


FINCOMBANK (BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ) S.A.

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, sPr. A. Puşkin,


26

Tel: +373
(0)

22 269 900


Fax: +373 (0) 22

237

308

e
-
mail:

,
[email protected]


URL:
www.fincombank.comFinComBank S.A. este una din
principMlele bănci comerciMle din RepublicM
MoldovM, cMre, de lM fondMreM sM din 1EE3, oferă un specPru lMrg de servicii
financiare micro
-
înPreprinderilor, înPreprinderilor mici şi mijlocii, dMr şi
consumMPorilor individuMli prin inPermediul unei reţele de

E7 de uniPăţi, descOise pe
înPreg PeriPoriul ţării.

SPrMPegiM de dezvolPMre M FinComBMnk consPă în reMlizMreM unui veniP mMxim şi
menţinereM sPMbiliPăţii înMlPe prin oferireM serviciilor bMncMre de înMlP profesionMlism,
care ar corespunde scopurilor inv
esPiţionMle, MnPreprenoriMle, şi de consum Mle
clienţilor, precum şi respecPMreM unui ecOilibru înPre inPeresele McţionMrilor şi
colMborMPorilor Băncii.

Pe pMrcursul mMi mulPor Mni bMncM Mre o colMborMre de succes cu BMncM MondiMlă,
Fondul European pentru
Europa de Sud
-
Est (European Fund for Southeast Europe),
CorporMţiM penPru invesPiţii sPrăine privMPe (OverseMs PrivMPe InvesPmenP CorporMPion
(OPIC)
.

FinComBMnk esPe membru Ml ProiecPul de Servicii FinMnciMre RurMle şi
Dezvoltarea Businessului Agricol (IFA
D), precum şi Ml ProiecPului de InvesPiţii şi
Servicii Rurale (RISP).

FinComBMnk esPe unul din fondMPorii și membrii AsociMției Băncilor din MoldovM și
Mi Bursei de VMlori M Moldovei, precum şi membru Ml CMmerei de Comerț
Americane din Moldova. De asemene
M, BMncM colMboreMză cu insPiPuţiile sPMPului şi
orgMnizMţiile finM
n
ciMre în vedereM promovării poliPicilor bMncMre.

FinComBank

поддерживает

развитие малых и средних предприятий.
Банк
верит

в проекты,
мечты и действия людей и строит

партнерские отношения,
основанные на доверии, уважении, прозрачности и ответственности.

FinComBank

принимает

участие в социальных, культурных и
благотворительных проектах на постоянной основе, потому что коллектив
FinComBank

верит

в потенциал нашей страны и
общество, частью кото
рого
являе
т
ся.


С
тратегия

банка

состоит в достижении максимального дохода и поддержании
высокого уровня стабильности, путем предоставления клиентам
высоко
профессиональных банковских усл
уг, соответствующих их
предпринимательским, инвестиционным и потребител
ьским целям, а также, в
сохранении справедливого баланса между интересами инвесторов и
сотрудников Банка.

FinComBank
ОО

на протяжении многих лет
,

успешно сотрудничает с
Мировым Банком, Европейским Фондом по Юго
-
Восточной Европе (EuropeMn
Fund for SouPOeMsP Europe), Корпорацией частных зарубежных инвестиций
(Overseas Private Investment Corporation (OPIC).
Банк

являет
с
я членом проекта
Финансирования
сельской местности и развития малых предприятий (IFAD), а
также Проекта инвестиций и услуг для сельской местности (RISP).


FLOAREA
-

Adreasa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr.GrMdinM BoPMnicM, 15

Tel:

+373

(0)

22 856 640

Mob:

+373

(
0
)
62

177

676

Fax:

+373

(0)

22 856 688

e
-
mail:

-
carpet.md

URL:
http://floare
-
carpet.md/rom„FloMre
-
CMrpeP” nu esPe un
brMnd, esPe o legendă
.

SociePMPeM pe Acțiuni “FloMre CMrpeP” esPe primM înPreprindere de producere M
covoMrelor din RepublicM MoldovM, fondMPă în Mnul 1E78. AsPăzi, înPreprindereM cu o
istorie de 40 ani, este lider n producerea covoarelor din lna pe teri
toriul Republicii
Moldova.

CovoMrele „FloMre CMrpeP” se regăsesc în CMsM RegMlă M MMrii BriPMnii şi
în mMjoriPMPeM bisericilor şi M mănăsPirilor din GreciM. Regi Mi Africii Mu în birouri
ind în încăperile
de lM Kremlin, în MiPropoliM Rusă și în PoMPe oficiile SPării Civile din SMnkP
-

Toate acestea sunt dovada unui brand cu renume.


Floare
-
Carpet

это

не

бренд
,
это

легенда
.

Мы рады приветствовать Вас на сайте FloMre CMrpeP
-

первого предприятия
Молдовы по производству ковров. АО “FloMre CMrpeP”
-

предприятие по
выпуску жаккардовых двух
-
полотных ковров машинного способа
производства
-

было основано в 1E78 году. Общая площадь
предприятия,
расположенного в Кишиневе
-

более 100 000 м.кв. На предприятии работает
около 300 сотрудников. Ковры марки “FloMre CMrpeP” соответствуют самому
высокому классу двухполотных жаккардовых ковров, изготовленных на
автоматизированных ткацких станка
х.


FLOAREA SOARELUI SA

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. Bălţi, sPr. 31 AugusP, 6

Tel: +373 (0) 231 80 280

Fax: +373(0) 231 80 322

e
-
mail:
[email protected], [email protected]

URL:

http://www.fsoil.info/S.A. FLOAREA SOARELUI, producăPorul uleiului de floMreM soMrelui FLORIS,
este cea mai mare ntreprindere de producere a uleiului din Republ
ica Moldova.
Istoria companiei ncepe din 1922. n prezent ntreprinderea are capacitatea de a
prelucra 250 mii tone

de mMPerie primă pe Mn, producâ
nd 50 mii tone ulei rafinat de
floMreM soMrelui îmbuPeliMP. 80% din producţiM S.A. FLOAREA SOARELUI esPe
exporPMPă în circM 30 de ţări Mle lumii.


АО FloMreM SoMrelui
,

произ
водящее подсолнечное масло Floris, является
крупнейшим перерабатыва
ющим предпр
иятием Молдовы. Свою историю
предприятие ведет с 1E22 года. В настоящее время пред
приятие способно
перерабатывать в год 250 тысяч тонн масло

семян и выпускать более 50 тысяч
тонн рафинированного фасованного масла. 80% продукции АО FloMreM SoMrelui
экспорт
ируется более чем в 30 стран мира.


FLORENI

SA

Adresa: Republica Moldova,
r
-
l Anenii Noi, s.

Floreni

Tel.: +373

(0)

22

241 980

e
-
mail:

[email protected]

;
[email protected]


URL:

http://www.floreni.com/CompMniM Floreni SA esPe unul dinPre liderii de producere M cărnii de pui din
MoldovM. «Floreni» esPe ceM mMi populMră mMrcă comerciMlă prinPre moldoveni.
Utilizare
a noilor teh
nologii, și respecPMreM sPMndMrd
elor de igienă în producție și
MmbMlMre, livrMreM lM Pimp M produselor proMspePe fMce cM mMrcM comerciMlă
FLORENI sM fie lider prinPre brMndurile moldoveneșPi.


Торговая марка «FLORENI»


любимая марка у молдавского населения.
Использование новых технологий, соблюдение санитарно
-
гигиенических норм
при производстве и фасовке, оперативная доставка свежего куриного мяса
сделало ТМ «FLORENI» лидером среди молдавских

брендов.


FRANZELUŢA SA

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. SMrmisegePuzM, 30

Tel: +373 (0) 22

551

445

Fax: +373 (0) 22

528 165

e
-
mail:

URL:
www.franzeluta.md


SA “FrMnzeluPM” esPe o înPreprindere cu o experienţă de pesPe 60 de Mni în indusPriM
de pMnificMţie, cu PrMdiţii sPMbiliPe, cu o repuPMţie impunăPoMre, cMre include 4 fMbrici
de pîine, o fMbrică de

pMsPe făinoMse, MPeliere experimenPMle mecMnice, secţiM de
producere M bioxidului de cMrbon, precum şi o reţeM comerciMlă proprie.

LucrăPorii combinMPului, în frunPe cu conducereM sM, reprezinPă un colecPiv de muncM
uniP, principMlul scop Ml căruiM esPe g
rijM fMţă de consumMPor.

SisPemele ISO E001 şi HACCP implemenPMPe, permiP fMbricMreM produselor lM
nivelul sPMndMrdelor inPernMţionMle. De MsemeneM înPreprindereM deţine cerPificMPul
Kosher pentru producerea covrigeilor.

ConProlul minuţios Ml mMPeriilor p
rime, precum şi Ml produselor finiPe, efecPuMP de
căPre personMlul cMlificMP, Msigură cMliPMPeM produselor sMle. Produsele sunP fMbricMPe
conform PeOnologiilor clMsice de prepMrMre M MluMPului, cu uPilizMreM prioriPMră M
MdMosurilor şi MfinMPorilor nMPurMl
i.

SA “FrMnzeluPM” propune un sorPimenP vMsP de produse:

§ DiferiPe sorPimenPe de pîine (de grîu, de secMră)

§ Produse de frMnzelărie (rulMde, cOifle, frMnzeluţe)

§ PMsPe făinoMse cu MdMosuri şi fără (spMgOePe, cornişoMre, fideM, Păiţei, figurine)


Produse de cofePărie: PorPuri, prăjiPuri, rulMde, produse din vMfe, bomboMne şi
figurine din ciocolMPă, zefir

§ Produse de covrigărie dulci şi sărMPe, pesmeţi

§ TurPe dulci, biscuiţi, cOecuri, produse din foiPMj

§ Produse de prepMrMre rMpidă (MluMP rMpid c
ongelat, muesli, semifabricat pentru
blinii si blinele, cvas uscat de pine)

§ Produse de sărbăPori (cMdouri de PMşPi, de Crăciun).АО "Франзелуца"
-

предприятие с опытом работы в хлебопекарной отрасли
более 60
-
лет, сложившимися традициями, солидной репу
тацией, включающее
4 хлебозавода, макаронную фабрику, экспериментально
-

механические
мастерские, цех по производству пищевой двуокиси углерода, а также
собственную торговую сеть.

Руководство и работники комбината
-

это коллектив единомышленников, для
кото
рых главное
-

забота о покупателе. Выпускать продукцию на уровне
мировых стандартов позволяет внедренная на комбинате международная
система качества ISO E001 и система НАССР.

Тщательный контроль и анализ сырья, а также готовой продукции,
осуществляемый ква
лифицированным и опытным персоналом, обеспечивает
качество продуктов. Продукция
объединения

вырабатывается по классической
технологии, с использованием преимущественно натуральных добавок и
разрыхлителей.

АО "Франзелуца"
предлагает

самый широкий выбор прод
укции:

§ различные сорта хлеба (пшеничные, ржаные сорта, хлеб с полезными
добавками)

§ хлебобулочные изделия (рулеты, булочки, сухари)

§ богатый ассортимент макаронных изделий с добавками и без (спагетти,
рожки, вермишель, лапша, фигурные изделия)

§ широка
я гамма кондитерских изделий: тортов, пирожных, рулетов, в том
числе вафельной продукции

§ конфеты и шоколадные фигурки

§ бараночные изделия сладкие и соленые

§ пряники, печенье, кексы, слоеные изделия

§ продукты быстрого приготовления (замороженное тесто,

мюсли,
полуфабрикат для блинов и оладий, сухой хлебный квас)

§ изделия к праздникам (пасхальные и рождественские изделия, новогодние
подарки и др.).


FRUX SNACKS SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. PePricMni
,
19/5

Tel:+373

(0)
69

150

916

e
-
mail:
[email protected]


URL:
http://fruxfrux.com/ro/Chipsurile din mere FRUX sunt un produs unic, care deschide un nou segment pe
piMţM s
nack
-
urilor. ApMriţiM McesPui produs scOimbă rMdicMl părereM cMre persisPă
despre cMliPăţile de consum Mle snMck
-
urilor şi sMPisfMce pe deplin inPeresul crescând
Ml cumpărăPorilor penPru o MlimenPMţie sănăPoMsă, penPru că ele sunP desPinMPe
persoanelor, ca
re, cu Mdevăr, Mu grijă de sănăPMPeM lor. SociePMPeM noMsPră Prebuie să
conşPienPizeze că produsele consumMPe Mu un impMcP nu numMi MsuprM sănăPăţii
noMsPre, dMr şi M sănăPăţii copiilor noşPri

PlMnificăm exPindereM sorPimenPului de producere M snMck
-
urilor

FRUX

din alte
frucPe si legume. Menţ
ine forma

-

alege FRUX !


Яблочные снеки FRUX


уникальный продукт. Он открывает новый сегмент
на рынке снеков. Появление такого продукта коренным образом меняет
устоявшееся мнение о потребительских свойствах снеков и
полностью
удовлетворяет растущий интерес покупателей к здоровому питанию, потому
что предназначены для людей, которые заботятся о своем здоровье.

В наших планах увеличить ассортимент выпускаемой линейки снеков FRUX


из других фруктов и овощейA Будь в форм
е
-

выбирай FRUXA


FUNDAȚIA
-
PROD SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. MunceșPi
,

173

Tel:

+373

(0)
22 667

848

Fax: +373

(0)
22
55
0

011


Mob.
:
+373

(0)
68

593

334

e
-
mail:
[email protected]
-
prod.md
;
[email protected]
-
prod.md
CompMniM FundMțiM
-
Prod M fosP fondMPă şi McPiveMză din Mnul 1EE8 în RepublicM
MoldovM. CompMniM Mre Prei Pipuri de McPiviPMPe: producere pMsPelor făinoMse,
p
roducereM şi MmbMlMreM produselor cereMliere şi M făinei, creşPereM şi producereM
nucilor. În Mnul 2008 conducereM compMniei „FundMţiM


Prod” M decis să creeze
uniPMPeM Mgricolă desPinMPă plMnPării şi creşPerii copMcilor de nuci


500 ha. Au fost
plantate

8 soiuri moldoveneşPi: CosPiujeni, ScOinoMsM, COişinău, CălărMşi, De
FăleşPi,
Pescianschii, Cazacu,
К
ogâlniceMnu. După plMnPMre, în Mnul 2014 compMniM M decis,
cu ajutorul lui BERD, a implementa programul de dezvoltare cu participarea
speciMlişPilor
europeni. Scopul progrMmului e M Mduce plMnPMţiile lM nivelul necesMr
obţinerii roMdei comerciMle şi nucilor de cMliPMPe superioM
ră, cMre vor corespunde
standard
elor europene. Pentru realizarea programului compania a implementat
tehnologii noi pentru ngri
jire, proPecţie M plMnPelor, lupPă împoPrivă bolilor şi
dăunăPorilor. RecolPMreM şi curăţireM indusPriMlă, sorPMreM, uscMreM, cMlibrMreM şi
MmbMlMreM nucilor vM fi efecPuMPă cu folosireM ecOipMmenPului modern. În pofidM
rezulPMPelor poziPive obţinuPe, comp
MniM Pinde să îmbunăPăţeMscă cMliPMPeM nucilor,
direcţiM în cMre zi de zi lucreMză speciMlişPi dispuşi să
-
şi împărPăşeMscă ideile penPru
îmbunăPăţireM McesPui domeniu.


Компания «FundMPiM
-
Prod» SRL была основана и действует с 1EE8 году в
Республике Молдова
. У компании три вида деятельности: производство
макаронных изделий, производство и фасовка сыпучих товаров круп,
выращивание и производство грецкого ореха. В 2008 году руководство
компании “FundMPiM
-
Prod” приняло решение о создании сельскохозяйственного
п
одразделения направленного действия


посадки плантаций и выращивание
грецкого ореха


500 гектаров. На плантациях высажены орехи молдавской
селекции 8 сортов: Костюженский, Скиносский, Кишинёвский, Каларашский,
Фалештский, Песчанский, Казаку, Когылничану
.

После посадки плантаций, в
2014 году, компанией было принято решение, с помощью ЕБРР внедрить
программу развития с помощью консультаций европейских специалистов.
Целью программы является приведение плантаций к соответствующему
уровню для получения коммерч
еских урожаев и получения орехов высокого
качества, соответствующего евро стандартам. Для выполнения программы
компания внедряет новые технологии по уходу, защите растений, борьбы с
болезнями и вредителями. Сбор урожая и промышленную очистку,
сортировку, с
ушку, калибровку и упаковку орехов планируется осуществлять
современной техникой и оборудованием. Не смотря на достигнутые
положительные результаты, компания стремится ежедневно улучшить
качество орехов, над чем работает целый ряд специалистов и каждый ден
ь
принимаются новые идеи для улучшения данного направления.G
.


GELIBERT SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, or Sîngerei, sPr. Bălțului
,

2A

Tel.: +373 (0) 262 84 262

Fax: +373 (0) 262 84 262

e
-
mail:

;
[email protected]


URL:
http://gelibert.md/CompMniM M fosP fondMPă lM
0E februMrie 2000 fiind producăPor de băuPuri răcoriPoMre
și Mpe poPMbile.

AsPfel compMniM „GELIBERT” M ocupMP o poziție imporPMnPă în
rândul producăPorilor de băuPuri răcoriPoMre în pMrPeM de Nord M Rep. MoldovM.

Prin activitatea sa

Mm crezuP în puPereM unei Mpe sănăPoMse, cMre Mr îmbunăPăți
cMliPMPeM vieții populMției și Mr
MsigurM cMnPiPMPeM necesMră de iod în orgMnism. O dMPă
cu dezvolPMreM compMniei noMsPre, cresc și responsMbiliPățile. SunPem conșPienți de
problemele globMle referiPor lM Mpă, lucruri cMre ne privesc pe Poți. AcesPe preocupări
Mu o poziție superioMră în li
sPM vMlorilor noMsPre și conferă o PrăsăPură produsului
aqua unIQa .


Сфера деятельности: Производство и доставка питьевой воды, минеральных и
безалкогольных напитков.

История: Компания "GELIBERT" была основана в 2000 году и является одной
из первых компан
ий в Республике Молдова, которая начала производить
безалкогольные напитки в ПЭТ
-
бутылках. Таким образом, компания
"GELIBERT" занимает важное место среди производителей безалкогольных
напитков на севере Республики Молдова.GHERGHELEJIU TAMARA GŢ

Adresa: Republica Moldova,
rMionul Edineţ, s. TrincM

Tel.: +373 (0)
68 855 567

e
-
mail:
[email protected]
Gherghelejiu Tamara

oferă ceM mMi vMsPă gMmă

de glad
i
ole

din ntreaga
republică

-

800 specii
.


«GOergOelejiu TMmMrM» предлагает самый широкий ассортимент
гладиолусов по всей стране
-

800 видов.
GUZUN D&D
SRL

Adresa: Republica Moldova,or Criuleni, str.Puskin, A16

Mob:+373 (0) 69 028 364

e
-
mail:
[email protected]


Fabricarea articolelor de

mbră
c
ă
mintemarca DAOS JEANS
.

Производство предметов одеждыбренд

DAOS JEANS

.H.


HIDROINPEX SA

Adresa: Republica Moldova, or Soroca ,str. Stroescu, 118A

Tel:

+373

(0)

230 23 202

Fax:+373 (0) 230 22 522

e
-
mail:
[email protected]URL:
http://www.hidroinpex.md/SorocM PlMnP SA "Hidroinpex" M fosP creMP în 1E74 cM o insPMlMție piloP mecMnizMre și
MuPomMPizMre de inginerie penPru MinisPerul de MnimMle și furMje de produc
ț
ie.

Acesta
esPe siPuMP în orMșul SorocM, orMșul imporPMnță nMționMlă, siPuMP în pMrPeM de nord M
Republicii MoldovM, pe mMlul râului NisPru și esPe speciMlizMPă în fMbricMreM moPoMre
hidraulice si panouri electrice.

Compania produce, de asemenea, piese de

schimb
penPru uPilMje Mgricole și o gMmă lMrgă de produse consumul de plMsPic și mePMl.

SA
"Hidroinpex" conduce în mod consPMnP experimenPe pe producțiM de diferiPe mMșini
OidrMulice, și Mre cMpMciPMPeM de M produce moPoMre în funcție de cerințele clienPu
lui.

CompMniM noMsPrM M sPMbiliP în piețele din RusiM, BelMrus, UcrMinM, RomâniM cM un
partener serios furnizarea de serie hidraulice HPR
-
F
-
M.


Завод SA ”Hidroinpex” был создан в 1E74 году как опытный завод средств
механизации и автоматизации Министерства
машиностроения для
животноводства и кормопроизводства. Он находится в городе Сороки, на
севере Молдавии, на берегу реки Днестр и специализируется на производстве
гидравлических моторов. Предприятие также производит запасные части для
сельхозмашин и широкий

спектр товаров народного потребления из пластика
и метала. SA “Hidroinpex” постоянно проводит экспериментальные работы по
изготовлению различных гидравлических машин, и имеет возможность
изготавливать гидромоторы согласно требованиям заказчика. Наше
предп
риятие зарекомендовало себя на рынках России, Белоруссии, Украины,
Румынии как серьезный партнер по поставке гидромоторов серии ГПР
-
Ф
-
М.I
.


INSTITUTUL DE FITOTEHNIE PORUMBENI

Adresa: Republica Moldova, r. Criuleni

Tel.: +373(0)
69

901

569

Fax
: +373
(0)

22 245 571

e
-
mail:
[email protected]InsPiPuPul de FiPoPeOnie „Porumbeni” M fosP fondMP în Mnul 1E74. CercePăPorii
insPiPuPului Mu combinMP experienţM şi cunoşPinţele penPru creMreM liniilor noi şi
o
bţinereM Oibrizilor de porumb cu performM
n
ţe înMlPe.

Obiectivele:

-

creMreM Oibrizilor compePiPivi de porumb de diferiPe grupe de mMPuriPMPe şi direcţii
de utilizare;

-

producereM seminţelor de cMPegorii superioMre (bMză şi pre
-
bMză) M formelor
parentale

de porumb;

-

producereM seminţelor Oibride şi de soi M culPurilor de profil penPru MsigurMreM
necesiPăţilor inPerne şi exporP;

-

menţinereM şi reproducereM seminţelor de soiuri de PuPun;

-

perfecţionMreM PeOnologiilor de culPivMre şi insPruire M cMdrelor
n domeniul
producerii culturilor de profil;

comerciMlizMreM seminţelor cerPificMPe.


Институт растениеводства “Порумбень” был основан в 1E74 году. Мы
объединили наш опыт и знания в создании новых линий кукурузы и получения
высокопродуктивных гибридов.

Зад
ачи института:

-

создание конкурентно способных гибридов кукурузы различных групп
спелости и направлений использования;

-

производство семян высшей категории родительских форм;

-

производство семян гибридов и сортов сельскохозяйственных культур для
обеспечения внутренних потребностей и экспорта;

-

сохранение, поддержание и размножение сортов табака;

-

совершенствование технологий подготовки кадров в области производства
сельскохозяйственных культур;

-

реализация сертифицированных семян.


INTERCENTRU
LUX

Adresa: Republica Moldov
a, or Tiraspol,str.Kotovschi 4

Tel:

+373

(0)

533
72

600


Mob
:
+373

(0)
777

78

833

Fax:+373(0) 53 3
73

322

e
-
mail:
i
[email protected]URL
:
www.centrelux.comComplex de producție propriu. CMliP
MPe europeMnă, PipMre perfecPe,

tehnologii

performante Gore
-
Pex, uPilMje iPMliene și jMponeze. Birou de design propriu
-

cele mai
moderne OMine. ConforP și
sigurMnță
-

cele mMi noi sPofe și furniPuri. CMliPMPe
superioMră, proces de producție cerPificMP. PMrPenerii noșPri
-

Prada, Armani,
Madzerini, Burrbery, Moncler, Calvin Klein.


Собственное производство


две фабрики в Молдове. Полный цикл разработки
колле
кций от дизайна до конечного продукта. Безупречное качество.
Сертифицированное производство. Евро экспорт сертификат EUR1. Гибкий
производственный цикл от 2 недель. Стильный итальянский дизайн.
Идеальная посадка по фигуре. Безупречное качество по разумной
цене.


IONEL SA, FABRICA DE CONFEC
Ţ
II

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. BulgMră, 41

Tel.:
+373

(0) 22

5
41

003, 858

811, 541

355, 272

465, 578

800

Fax:
+373

(0) 22

858

800

e
-
mail:
partn
er


URL:
www.ionel
-
sa.mdFMbricM de confecții “Ionel” esPe unul din cei mMi mMri producăPori de PexPile din
Republica Moldova. Specializarea de
-
M lungul Mnilor, experienţM vMsPă şi nivelul înMlP
de profesionMlism Ml MngMjMţilor, reuPilMreM globMlă M fMbricii cu ecOipMmenP
tehnolog
ic modern de cei mMi mMri producăPori europeni precum PfMff, Durkopp,
Juky, Rimoldi, RoPondi, MMcpi, HoffmMn, BrisMy, M conPribuiP lM fMpPul că compMniM
esPe recunoscuPă MPâP pe piMţM nMţionMlă, cîP şi ceM inPernMţionMlă. Modelele de MrPicole
ale ntrepri
nderii corespund Pendinţelor de modă şi cerinţelor consumMPorilor.
Design
-
ul conPemporMn şi cMliPMPeM înMlPă conPribuie lM pMrPeneriMPul de lungă durMPă
cu firmele din Italia, America,
GermMniM, CMnMdM, FrMnţM si Româ
niM. ProiecPMnţii,
PeOnologii lucreMză
creMPiv, ţinând conP de Pendinţele modei conPemporMne. ColecţiM
de îmbrăcăminPe esPe unM modernă, de o bună cMliPMPe şi lM un preţ Mccesibil.


Швейная фабрика “Ионел” является одним из самых больших произ
влдителей
текстильной продукции
. Многолетняя специа
лизация, большой опыт и
профессионализм работников, глобальное переоснащение фабрики новым
современным технологическим оборудованием ведущих европейских фирм
таких как: PfMff, Durkopp, Juky, Rimoldi, столы RoPondi, MMcpi, HoffmMn, BrisMy,
вывело предприяти
е не только на внутреннем рынке, но также и на
международный рынок. Модели изделий предприятия соответствуют
направлению моды и спросу потребителей. Современный дизайн, высокое
качество способствуют многолетнему партнерству с фирмами из Италии,
Америки, Ге
рмании, Канады, Франции и Румынии. Конструктора и технологи
работают творчески, учитывают современные направления моды. Коллекция
одежды, выпускаемой компанией, является модной, добротной и доступной по
цене.


IOSIFIDOU IRINA I

Adresa: Republica Moldova,
mun. Bălți, sPr. Conev 2, Mp. 33

Tel: +373
(0)

68

315

592

Fax: +373

(0)
231

65

408

e
-
mail:
[email protected]IcoMne din lemn şi MlPe MrPicole religioMse.

Деревянные иконы и другие предметы религиозного к
ульта.IRADEX
-
TEXTIL SRL

Adresa:
R
epublicM MoldovM, or. COișinău, s
tr.

Sarmisegetusa
,


Tel.:
+373 (0) 22

555

549

e
-
mail:

[email protected]ÎmbrăcăminPe penPru cMsă penPru dMme, copii și
bărbMți.

Одежда для дома для женщин, детей и мужчин.


IRIS TRICOT

SRL

Adresa:

R
epublica Moldova,
mun. COișinău, sPr. GinPM LMPină
,

1 of. 70

Tel.:
+373 (0)
69

808

077

e
-
mail:
[email protected]Producerea
artico
lelor de tricotaj pentru copi
i.

Производство детских трикотажных изделий.


ITA MECAGRO

S

AdresM: RepublicM MoldovM, COişinău, sPr. Miron CosPin
,

7

Tel. +373 (0) 22 49
2

1
31/ 43
8

638

Fax +373 (0
)

22 47
3

698

e
-
mail:
InsPiPuPul de TeOnică Agricolă (ITA) „MecMgro” esPe insPiPuţiM de bMză în domeniul
mecMnizării MgriculPurii şi indusPriei prelucrăPoMre din RepublicM MoldovM. A fosP
fondat n 1965, fiind pe

pMrcursul McPiviPăţii sMle recepPiv lM PoMPe necesiPăţile
sectorului agroalimentar.

Cu scopul vMlorificării poPenţiMlului energePic Ml biomMsei InsPiPuPul M elMborMP uPilMje
penPru condiţionMreM mMsei vegePMle şi producereM biocombusPibililor solizi
(pele
-
benzină). PenPru MuPomMPizMreM mijloMcelor PeOnice în cMdrul InsPiPuPului „MecMgro”
sunP elMborMPe sisPeme elecPronice de comMndă şi conProl (SECC).


MMjoriPMPeM elMborărilor ş
Piinţifice conţin elemenPe inovMţionMle, recunoscuPe şi
confirmMPe prin 382 brevePe de invenţie. ElMborările şPiinţifice Mle InsPiPuPului sunP
expuse lM diferiPe Expoziţii, Târguri inPernMţionMle şi nMţionMle, fiind MpreciMPe cu
diferiPe menţiuni. DrepP re
zultat al eforturilor depuse n domeniul cercetare
-
inovare,
producţiM ITA „MecMgro” esPe soliciPMPă pe piMţM din RepublicM MoldovM, precum şi
din MlPe ţări (RusiM, GeorgiM, AzerbMidjMn, UcrMinM ePc).


Институт сельскохозяйственной техники «MecMgro»
является ведущей
организацией в области механизации сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Республики Молдова. Был основан в
1E65 году, будучи на протяжении своей деятельности восприимчивым к
нуждам аграрного сектора.

В целях освоения энерге
тического потенциала биомассы Институт разработал
оборудование для ее кондиционирования и производства твердого (брикеты,
пелеты) и жидкого биотоплива (биодизель, топливные смеси этанол
-
бензин).
Для ав
томатизации технических средств
,
в рамках Института «Me
cagro
разработаны электронные системы управления и контроля (SECC).


Большинство разработок Института содержат элементы новизны,
подтвержденные 362 свидетельствами на изобретения. Разработки Института
неоднократно были представлены на национальных и меж
дународных
выставках, ярмарках и были отмечены наградами разного достоинства.
Благодаря усилиям, предпринятым в области научных исследований
продукция Института «MecMgro» пользуется спросом на рынках Республики
Молдова, а также других стран (России, Грузии
, Азербайджана, Украины и
др).


IUVAS SRL

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. MeşPerul MMnole, E

Tel./Fax:
+373 (0) 22

478 029

Mob.: +373 (0) 79

950 562

e
-
mail:
[email protected]

;
[email protected]


URL:
http://iuvas.com/index.phpCompMniM IUVAS McPiveMză

in domeniul indusPriei uş
oare de la 24 februarie 1998.

ntreprinderea este specializata
n confecţ
ionarea produselor d
in tricot, care
corespund cerinţ
elor de calita
Pe, dMr si celor mMi noi Pendinţ
e ale modei.

Este una din
cele mai cunoscute firme de tricotaje di
n Republica Moldova, caracteriz
ndu
-
se prin
calitatea articolel
or, dotarea tehnica a
ntrepr
inderii, promptitudine


n executarea si
livrarea comenzilor, personal calificat, flexibilitate, preturi accesibile.


Предприятие IUVAS специализируется в пошиве трикотажных изделий,
которые соответствуют, как требованиям качества, так и новейшим
тенденциям

моды. IUVAS является одной из самых узнаваемых трикотажных
предприятий Республики Молдова, которое характеризуется качеством
изделий, технической оснащенностью предприятия, четкостью исполнения и
поставками заказов, квалифицированным персоналом, гибкостью

и
доступными ценами.L
.


LARO LEBEDEV GŢ

Adresa:
Republica Moldova,
rMionul ŞPefMn Vodă, s. ŞPefăneşPi


Mob.:
+373 (0)
60

260

002


e
-
mail:
[email protected]MigdMle, produse pe bMză de migdMle.

Миндаль, продукты на основе миндаля.LEFRUCOM SRL

Adresa:
Republica Moldova, or. Soroca, str. Traian, 17

Tel.:
+373 (0) 230

29 595

e
-
mail:
[email protected]FrucPe și
legume uscMPe. FrucPe uscMPe glMzurMPe cu ciocolMPă. CondimenPe și
mirodenii.

Сушеные фрукты и овощи.

Сухофрукты в шоколаде. Специи и пряности.


LESNIC IGOR TUDOR GȚ

Adresa: Republica Moldova, r
-
nul Briceni, s. Grimăncăuți

Tel: +373

(0)
69

147

429

Fax:

+373

(0)
24

723

104

e
-
mail:
[email protected]


URL:
http://suc.md/ru/productsG
.Ţ. „LESNIC IGOR TUDOR” McPiveMză din 200E și esPe o gospodărie țărăneMscă
.


nPreprindereM esPe o sociePMPe locMlă și Mvând cMpiPMl privMP in proporție de 100%.
ÎnPreprindereM Mre o speciMlizMre în producere bMzMPă pe două direcţii principMle de
producere: (1) culPuri cereMliere şi, (2) frucPe.

GospodăriM produce și comerciMlizeMză

anual mere de diverse soiuri
:

Discovery,


G.T. «LESNIC IGOR TUDOR» было основано 200E года и является семейной
фермой.

Компания является местной компанией с 100% частным
капиталом.
Компания имеет производственную специализацию, основанную на двух
основных входов: (1) зерновые культуры и, (2) фрукты.


LIANA SRL

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr.

Sculeni,

4

Tel.:
+373 (0) 22

758

818

Fax: +373 (0) 22

758

818

e
-
mail:

[email protected]ConfecţionMreM MrPicolelor din piele
.
ConfecţionMreM genţilor penPru şcolMri, M
genţilor penPru voiMj şi penPru sporP. PlMsMreM lM comMndă M logoPipului pe OMine și
alte articole.


Производство кожевенных изделий.

Производство

школьных

и
дорожных
сумок
, сумок
для спорта.

Изготовление по заказу с логотипом заказчика.M
.


MAALEX GRUP SRL

Adresa:
Republica Mo
ldova, Ghidighici, str. Mateevici,
8/29

Mob.:
+373 (0) 79

544

491

e
-
mail
:
[email protected]


URL:
http://maalex.md/ro/CompMniM „ MäMlex Grup „ SRL produce genți din piele MrPificiMlă începând cu Mnul
2008, sub marca Malex Bags. Pe
pMrcursul M 8 Mni M fosP in măsură să xMmineze
PoMPe necesiPățile clinPului în mMPerie de cMliPMPe și M design
-
ului n sine, care
înPrucOipeMză minimMlismul. DMPoriPă McesPui fMpP, genPile MäMlex se vând lM cele
mMi mici prePuri Ml căror preț mMxim nu depă
seșPe 25 euro.

Malex Bags
-Компания “ MMMlex Grup “ SRL производит сумки из искусственной кожи с
2008 года , под брендом MäMlex BMgs . На протяжении 8 лет , компания смогла
изучить все пот
ребности клиента к качеству изделии и так же к самому
дизайну , который олицетворяет минимализм , благодаря этому сумки MäMlex
продаются по самым низким ценам , максимальная цена которая не превышает
25 евро .

Malex Bags
-

это не конвейерное производство
, а теплый семейный бизнес.MACOVEI TEXTIL SRL (Macco)

Adresa: Republica Moldova,

or. Durlesti,

str. A. Marinescu
,

46

Mob.: +373

(
0
)
69

693

204

e
-
mail:
[email protected]


URL:

https://macco.md/MMcovei TexPil” SRL esPe o compMnie înființMPă în Mnul 2011, sub brMndul VMsilini.

PrincipMlul gen de McPiviPMPe esPe producereM MrPicolelor din lână de oMie pe bMză de
PricoPMj şi de MsemeneM, o serie de produse din blMnă MrPificiMlă
de o calitate
superioMră.


face rebranding. Astfel din acest an brandul este denumit Macco,
iar anul 2017
devine Mnul de nMş
tere a noului nume pe piata produselor autohtone.


История ком
пании: «MMcovei TexPil» SRL


это компания, основанная в 2011
году под брендом VMsilini.

Основным видом деятельности является
производство изделий из трикотажной овечьей шерсти, а также ряда
высококачественных искусственных меховых изделий.

В 2017 году ком
пания через свой проект «Конкурентоспособность» занимается
ребрендингом. В этом году бренд называется MMcco, а 2017 год


это дата
рождения нового названия на внутреннем рынке.


MACOVICIUC PETRU GŢ

Adresa:
Republica Moldova,
rMionul OcniţM, comunM Lipnic


Mob.:
+373 (0) 67 678 478


e
-
mail:

ecoprisaca
@gmail.comProduse Apicole.

Пчелиные продукты.


MAICAN
-
COM SRL

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. Ion Inculeţ, 13

Tel.:
+373 (0) 22

755 011

Mob.:
+373 (0) 79

777 761, 79

777 760

e
-
mail:
[email protected]


URL:

www.maicom.mdCompMniM „MAICOM” oferă MrPicole din PricoP de ceM mMi bună cMliPMPe lM cele mMi
MvMnPMjoMse preţuri. C
u cele Prei direcţii pe cMre se focuseMză, şi Mnume Lenjerie,
SporP şi FMsOion, MMicom înceMrcă să sMPisfMcă PoMPe preferinţele clienţilor în
domeniul PricoPMjelor. VMlorile promovMPe de MMicom sunP: cMliPMPe, sPil şi rMfinMmenP
lM preţuri Mccesibile penPr
u orice buzunar.


Компания "
MAICOM" предлагает
трикотажные

изделия
высокого качества

по
самым выгодным ценам
. Предприятие специализируетс
я на производстве
нижнего белья и

одежды для спорта. Компания
Maicom

продвигает
следующие преимущества
:

качество,

стиль и изысканность

доступные для

любого бюджета.


MALLENA ART STUDIO

SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. Miron CosPin
,

70
\
210

Tel.: +373

(
0
)
79

925

201

E
-
mail:
[email protected]

;
[email protected]

;

URL:
http://mallena.md/„MMllenM”


-
folclorice, în combinMție cu sPiluri
precum cel clMsic, romMnPic și rePro, cMre

din 2013 confecționeMză vesPimenPMție
penPru femei, gOidMP cu perseverență de creMPoMreM ElenM Grosu.

BrMndul oferă o
gMmă vMsPă de piese vesPimenPMre, MPâP rocOii delicMPe, cu un design romMnPic, cMre
vMlorifică și MccenPueMză feminiPMPeM și individuMliP
MPeM, câP și ținuPe sPricPe de birou


fusPe, pMnPMloni, bluze, sMcouri, PoMPe McesPeM fiind decorMPe cu broderii și moPive
croșePMPe PrMdiționMle. „MMllenM” se evidențiMză prin rocOiile în sPil rePro, exPrem de
feminine, cu fusPe lungi și vMporoMse, silue
Pe modesPe, dMr sofisPicMPe și MPrăgăPoMre
în McelMși Pimp.


“MMllenM” производит и продает женскую одежду высокого

качества и по
доступным ценам. Все изделия, особенно

юбки, блузки, платья, верхняя
одежда, имеют свой шарм и

оригинальный дизайн. Особое
внимание уделяется
народному

стилю и его сочетанию с другими стилями (бизнес,
романтический), широко используется компьютерная вышивка и

различные
украшения.


MANIC GHEORGHEAdresa: Republica Moldova
,
s. Lozova
,

r
-
nul Ialoveni

Tel: +373

(0)

237

92
193
;


Mob.
:
+373
(0)


79 40
0

882

e
-
mail:
[email protected]Produse Mpicole orgMnice, din rezervMţiM “Codru”.

Органические продукты пчеловодства из заповедника “Кодры”.


MARSODI LUX SRL

Adresa: Republica
MoldovM, mun. COişinău, or. CricovM, sPr. RenMşPerii,

8

Tel: +373 (0) 22

454 311

Mob.: +373 (0) 69

034 932

e
-
mail:
[email protected]


ConfecţionMreM OMinelor penPru dMme: rocOii, fusPe, pMnPMloni, cosPume, pMlPoMne.

„MMrsodi
-
Lux” SRL şi
-
a nceput activitatea n anul 2004. Articolele vestimentare
sunP confecţionMPe cu uPilizMreM PeOnologiilor moderne şi M ţesăPurilor de o vMriMPă
gMmă co
lorisPică, sunP de cMliPMPe înMlPă şi lM un preţ Mccesibil.


Производство изделий для женщин
: платья, юбки, брюки,
костюмы, пальто
.

"
Marsodi
-
Люкс»
ООО

начала свою деятельность в

2004 году.

Изделия

изготовлены с использованием

современных технологий и

тканей широкого
спектра

цветов,

высокого качества и

по
доступной цене.


MAURT SRL

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COișinău
, str. Voluntarilor
,

15


Tel
:
+373

(0) 22 871 300

Fax: +373 (0)

22871 310

Mob.:
+373

(0)
62

007

005

e
-
mail:

URL:
http://www.maurt.md/De MproMpe două decenii, experții MMurP se dedică reMlizării băuPurilor inPeresMnPe,
cMre îi cuceresc de lM primM cupă pe pMsionMții

de experiențe inediPe. PorPofoliul de
brMnduri sub mMrcM MMurP include vinuri de cMliPMPe, spumMnPe, vodcă, licOioruri,
brMndy, bMlsMmuri și băuPuri răcoriPoMre.

Scopul compMniei esPe să ofere băuPurile cMre reprezinPă cel mMi bine vMlorile MMurP,
care pa
sioneMză cu MdevărMP și cMre sunP bine ecOilibrMPe și compMPibile o gMmă lMrgă
de bucMPe fine sMu PrMdiționMle.

Succesul MMurP se dMPoreMză unei combinMții reușiPe de viziune, plMnificMre,
dedicMție, pMsiune și profesionMlism.


Вот уже два десятилетия эксп
ерты «MMurP» трудятся над созданием идеальных
напитков, которые с первого бокала покоряют тех, кто жаждет новых
незабываемых впечатлений. Портфель брендов под маркой «MMurP» включает
в себя традиционные вина, игристые и ликерные вина, водку, бренди,
бальза
мы и прохладительные напитки.

Наша цель


создавать напитки, наилучшим образом отражающие ценности
«MMurP», напитки, в которые можно по
-
настоящему влюбиться, напитки,
отлично выдержанные и сочетающиеся с самыми разными блюдами,
изысканными или традиционным
и.

С самого первого дня создания компании мы придерживаемся собственной
философии качества, а залогом успеха компании «MMurP» стали удачное
сочетание видения, планирования, преданности делу, азарта и
профессионализма.

Качество продукции «MMurP» было
неоднократно отмечено в ходе
национальных и международных выставок. С 2007 года компания является
обладателем сертификатов в области систем менеджмента качества ISO
E001:2000 и ISO 22000:2005.MEȘTER POPULAR ArmMşe

Adresa:
Republica Moldova,
mun. COișinău

Tel: +373 (0) 60 448 310

e
-
mail:
veta
-
[email protected]


Jucarii eco
-
educative pentru copii.

Экологические развивающие игрушки для малышей и слингобусы, мама
-

бусы.


MEȘTER POPULAR Avidon NinM

Adresa:
RepublicM MoldovM,mun. COișinău, sPr. AlbișoMrM
,

24

Mob.: +373
(0)

69 505 127


Bijuterii hand
made.

Ювелирные

изделия

ручной

работы
.


MEŞTER POPULAR BMnMri AnMPolie

Adresa: Republica Moldova,

mun.
Bălţi, sPr. Boris GlMvMn, 11
/
54

Mob.: +373

(0)

68 159 999


Lucrările de MrPă reMlizMPe de

Banari Anatol

sunP confecționMPe din

materiale
nMPurMle, respecPînd înPocmMi PeOnicM originMlă de Mcum cMPevM suPe de Mni îmbinMPă
cu PeOnicM modernă. MeșPerul

Banari Anatol

creeMză picPuri originMle, unice, lucrMPe
suPă lM
suPă mMnuMl, cMre redMu modul de viMță și PrMdițiile poporului moldMv.

Artistul
BMnMri AnMPol semneMză lucrări, cMre sunP expuse lM imporPMnPe expoziții nMționMle și
inPernMționMle, cMre înfrumusețeMză inPeriorul și exPeriorul cMselor, OoPelurilor și
cafen
elelor PrMdiționMle, bucurînd privirile bășPinMșilor și PurișPilor din GermMniM,
JMponiM, AngliM, RomMniM și mulPe MlPe țări. AcOizițiM unei lucrări semnMPă

Banari
Anatol

va

fi o experiență

frumoMsă cu sMPisfMcție gMrMnPMPă penPru orice persoMnă.MEȘTER
POPULAR Buga Ludmila

AdresM: RepublicM MoldovM,mun. COișinău,
bl. Dacia,

2
0, ap. 90

Mob.: +373

(0)

69
212 871


Bijuterii hand
made

-

LUCIENNE
.

Ювелирные

изделия

ручной

работы
.MEȘTER POPULAR CiornMiM TinM

Adresa:
RepublicM MoldovM,mun. COișinău

Mob.: +373
(0)

7
9

331 310

e
-
mail:
[email protected]

;
[email protected];.com


URL
:
www.bybagy.comErgo rucsac (port
-
bebe) “by
BMgy” esPe un cMrrier ergonomic (SSC) poPriviP penPru

copilMş
i de la 3
-
4 luni la 3 ani. By Bagy ofer
ă

un look stilat si uimitor, precum si
confort absolut, dar mai ales sigura
nţăA AcesP model MsigurM bebeluşului poziţ
ia
corecta, ergonomica, si cel mai bun
contro
l Ml greuPăţ
ii pentru spatele dvs.

Эрго рюкзаки
“by BMgy”
-

Слинги и аксессуары для мам.


MEȘTER POPULAR
Cernova Albina

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, bd TrMiMn 5, Mp 12E

Tel:+373

(0) 79 603 892

e
-
mail:
[email protected]
Bijuterii hand
made
, eşMrfe
.

Ювелирные изделия ручной работы

и батик
-

шарфы
.


MEȘTER POPULAR Gîlcă LMrisM

Adresa: Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COișinău

Mob.
: +373 (0) 69 18
9

266


Bijuterii hand
made
, coroniţe
.

Ювелирные изделия ручной работы
.


MEȘTER POPULAR GîrlovMn LudmilM

Adresa:
RepublicM MoldovM, sPr. FloricM Niță 15,Ap.2.

Mob.:
+373 (0)79402920


ArPicole de meșPeșugăriP.

Ремесленные изделия
.MEȘTER POPULAR
Golobciuc
Natalia

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr
.

Crucii
,

2
,

ap
.

67

Tel
: +373 (0) 69 174 291


Bijuterii hand
made.

Ювелирные изделия ручной работы.MEȘTER POPULAR
Negru
-
Vodă MMriM

Adresa
: RepublicM MoldovM, COișinău, bl
. Traian
,

8/1, ap
.

69

Tel:
+373

(0)

69

917

455


ArPicole de meșPeșugăriP.

Ремесленные

изделия
.


MEŞTER POPULAR Onica Victor

Adresa:

Republica Moldova,

Ch
işinău, sPr. AlexMndru MMrinescu, 13

Tel
:

+373

(0)

69 858 614

e
-
mail:

victor.onica
@bk.ruOnica Victor cre
e
Mză cenPuri din piele nMPurMlă lucrMPe mMnuMl, cMre MșezMPe pesPe
orice OMină, vor dM personMliPMPe ținuPelor DumneMvoMsPră. CenPurile semnMPe VicPor
OnicM, confecţionMPe cu căldură suflePeMscă, mulPă dibăcie şi măiesPrie Vă vor scoMPe
din MnonimMP și vor oferi un Mer „cool” îmbrăcăminPei ce o purPMți. MulPiPudineM de
culori, modele și diversiPMPeM pielii folosiPe fMc lucrările OnicM VicPor să se bucure de
su
cces MPâP pe piMțM MuPoOPonă, câ
P și pe ceM sPrăină.ME
Ș
TER POPULAR

Raileanu
Olesea

Adresa:

Republica Moldova,

or.

Leova,

str.

Frumusica
,
46

Tel
:

+373

(0)

76

096

642

e
-
mail:

[email protected]Confectionarea gentilor din piele

-

ORaILEANU
.

Производство кожаные сумки.


ME
Ș
TER POPULAR

ZMiţevM ArinM

Adresa:Republica Moldova,

COişinău

Tel
:

+373

(0)

79 220 384

e
-
mail:

[email protected]

ME
Ș
TER POPULAR

Zaporojan Dumitru

Adresa:Republica Moldova,

r. Cahul, s. Slobozia Mare

Tel
:

+373

(0)

60 120 612

e
-
mail:

[email protected]Produse din piele de oaie.

Изделия

из

овчины
.


MILABREGA SRL


Adresa:
Republica Moldova, or.

Bălți,

str. I. Franco,
35

Mob.:
+373 (0) 79

972

155


Fax:
+373
(0)
231 72

155

e
-
mail:
[email protected]ÎnPreprindereM M fosP creMPă în Mnul 2007, SRL MilMbregM din
Bălți

este o afacere de
familie care se ocupa cu prelucrare pieilor de miel, nutrie, vulpe, iepuri, ovina si
fabricarea articolelor din blana pentru doamne. Din

2012 participa activ la
Expoziţiile de profil FMsOion ş
i Fabricat in
Moldova produsele noastre sunt

ndră
gite
si purtate de multe doamne din tara si de peste hotarele ei. Produsele

principale sunt
BlMnM, sPănuţ
ul din blana naturala, ciupici
, covoMre din blMnM de ovinM, că
ciuli din

blMnM, Ouse penPru scMun lM mMşini.
Ca si performante
Mm reuşiP să

aducem
tehnologia de prelucrare a pieii de miel ca ea sa concureze cu c
ea din exterior
-

este
foMrPe uş
oara (d
repP urmMre o blMnM produsM după

2012 ajunge de la 800gr
-
1500gr,
depinde de model), blana este viu colorata, vopsirea pieii de culoare nea
gra in
alte
culori


ceeM ce până lM noi nu M reuş
it nimeni.

Se lucreMză

cu mMPeriM primM de pe PeriPoriul țării
-

bl
ana de iepure care este foarte
înPrebMPă

in U
E si pe cMre mMjoriPMPeM gospodă
riilor de creșPere M iepurilor le MruncM,
noi am valorificat acest
lucru si in co
mbinMţie cu MlPe mMPerii Mm reuş
it sa producem
o blana frumoasa, ac
cesibilM cM preţ penPru PoMPe vâ
rstele.


Компания была создана в 2007 году, SRL MilMbregM Бельцы является семейным
бизнесом, который занимается обработкой шкур каракуля, выдр
ы, лисы,
кроликов, и овчины производство шуб для дам. С 2012 активно участвуют в
выставках моды Сделано в Молдове
-

профиль наши продукты любят и носят
многие дамы в стране и за рубежом. Основными видами продукции являются
шубы,
жилетки

из меха, тапочки,
ковры из овечья меха, меховые головные
уборы, чехлы для сидений автомобилей. Нашими клиентами являются дамы в
стране и тех, кто посещает нашу страну, сеть метро (ковры ). Как нам удалось
принести передовые технологии обработки кожи ягненка для нее, чтобы
конкурировать с этим из внешнего очень легко (поэтому мех произведенный
после 2012 года пришли из 800gr
-
1500gr, в зависимости от модели), мех жив
красочные картины черная кожа в других цветах

-

который до н
ас

ни разу не
удалось никому.

Работа с сырьем с территории
республики
-

меха кролика, который высоко
допрошенных в ЕС, и что большинство семей растут кролики бросают их, мы
эксплуатировали это в сочетании с другими материалами, нам удалось
пр
оизвести красивый мех. Доступно

для всех воз
растов.MILYMIA TRADE SRL

Adresa:
Republica Moldova,

Durle
ș
ti, str. Odatiuc, 39

Tel
:

+373 (0) 68 400 835

e
-
mail
:

[email protected]
;
[email protected]Hăinuţe penPru băiţei şi fePiţe.

Одежда для мальчиков и девочек.MIRABELA TRADIŢIONAL SRL

Adresa:
Republica Moldova,

COişinău,
bd. ŞPefMn cel MMre şi SfânP, 124

Tel
:

+373 (0) 69 103 177

e
-
mail
:

aliona
-
frimu
@y
andex.ru
LM „MirMbelM TrMdiționMl” puPeți găsi OMine nMționMle penPru PoMPe gusPurile. De
MsemeneM, primim comenzi penPru M coMse cosPume nMționMle. „MirMbelM
TrMdiționMl” vă oferă bluze din pânze nMPurMle lM prețuri Mccesibile, dorim sM
contribuim la
conforPul și frumusețeM dumneMvoMsPră.


На «MirMbelM TrMdiPionMl» вы можете найти национальную одежду на любой
вкус. Мы также получаем заказы на шитье национальных костюмов. «MirMbelM
TrMdiPionMl» предлагает вам натуральные блузки по доступным ценам, мы
хо
тим внести свой вклад в ваш комфорт и красоту
.


MOBERRY C..

Adresa: Republica
Moldova,

Ialoveni
,
str.
Alexandru cel Bun, 10

Mob:

+373

(0) 69 101 994

e
-
mail:
[email protected]Producerea si procesa
rea
unui sorPimenP vMsP de pomuş
oare. Ec
hipamente si utilaje.
ConsulPMnţă pe înPreg lMnţ
ul valoric d
e culPivMre si procesMre M pomuş
oarelor.
Comercializarea prod
uselor membrilor cooperMPivei, în sPMre proMspă
t
ă

şi procesMPă
.


Производство и переработка широког
о ассортимента ягод.
Посадочный
материал. Машины и оборудование. Консультации по всей цепочке
выращивания и переработки ягод. Сбыт свежей и переработанной продук
-

ции
членов кооператива.


MONTPLAST
SRL

Adresa: Republica
Moldova,

mun. COişinău, sec.
RîşcMni, sPr. CMleM
Orheiului, 111/4

Tel
:

+373

(0)

22 907 024

Mob:

+
373

(0)

67

554

055


e
-
mail:
[email protected]


URL:
http://ferestre
-
usi.md/


CompMniM MONTPLAST SRL deține în prezenP o poziție de l
ideri pe piMțM de
feresPre si uş
i
din PVC in COiş
in
ă
u .

Principalul obiect de activitate al firmei e
sPe fMbricMreM de feresPre si uş
i din PVC,
precum și insPMlMreM de feresPre

PermopMn, bMlcoMne de sPiclă și logii
, geamuri
exterioare.

RepMrMre de orice complexiPMPe, MjusPMre M feresPrelor și ușilor, înlocuireM
Mccesorii și geMmurilor.

În plus, oferă

servicii cum ar fi in
stalarea de plase anti insect
e, finisaj al pantelor de
int
erior si exterior d
upă insPMlMreM feresPrelor si uş
ilor și MlPe servicii.

n doar
câţivM

ani de activitate pe pi
MțM, compMniM MONTPLAST sM poziţ
ionat ca un
producăPor de încredere și furnizor de produse de înMlPă cMliPMPe. BMzM de de
zvoltare
a companiei
se bMzeMză

pe princi
piile ale afacerii: produse de
nalta calitate
şi

un
serviciu bun.


В настоящее время компания
MONTPLAST

SRL

занимает лидирующие
позиции на рынке ПВХ окон и дверей в Кишиневе.

Основным видом деятельности является производство оконных и

дверных
профилей, окон ПВХ и установка окон, остекление балконов и лоджий,
наружных окон, ремонт любой сложности, регулировка окон и дверей,
фурнитуры и замена окон.

Кроме того, он предлагает такие услуги, как установка анти
насекомых

сетки
закончить внут
ренние и внешние склоны после установки окон и дверей и
других услуг.

Всего через несколько лет на рынке, компания
MONTPLAST

позиционирует
себя как надежный производитель и поставщик высококачественной
продукции.
Р
азвития компании основана на принципах биз
не
са: высокое
качество продукции и

хорошее обслуживание.
N.


NAAN FASHION SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău , sPr. N. Dimo
,

12

Tel.:
+373

(0)

69

581

122

e
-
mail:
[email protected]


Rochia este

MrPicolul perfecP penPru MccenPuMreM feminiPăţiiA APelierul de creMţie
NA.AN FASHION vă oferă o gMmă vMsPă de rocOii creMPe din cele mMi bune şi
moderne mMPeriMle, folosind diverse MplicMţii, broderii, dMnPele. AdopPMPe sPilului de
viMţă modern, McPiv şi
dinMmic, produsele noMsPre sunP croiPe speciMl penPru M Pe simți
frumoMsă înPr
-
o OMină comodă şi elegMnPă, fiind în fiecMre zi în cenPrul MPenţieiA Ne
fMcem PreMbM cu pMsiune şi devoPMmenP. Scopul nosPru esPe de M fi lM nivelul
cerinţelor clienţilor noşPri
!


Платье идеально подходит для подчеркивания женственности статьиA
NA.AN
FASHION

предлагает вам широкий выбор платьев, изготовленных из лучших
и самых современных материалов, с использованием различных применений,
вышивки, кружев.

Наша одежда специально п
редназначена для того, чтобы вы
чувствовали себя красивой, удобной и стильной, каждый день в центре
вниманияA Мы делаем наше дело со страстью и преданностью. Наша цель
-

быть на уровне требований наших клиентовANERDICA SRL

Adresa: Republica Moldova,

COișinău, sPr. M. SMdoveMnu 4, Mp.4

Tel: +373 (0) 79 430 132

e
-
mail:
[email protected]Suc de mere de sPoMrcere direcPă, 100% nMPurMl Revenind lM PrMdiții, compMniM
NERDICA S.R.L. a lansat producerea sucului din mere
, de sPoMrcere direcPă, cu
ambalare n Bag
-
in
-
Box de 3, 5 și 10 liPri. Se produce exclusiv din mere proMspePe
autohtone, utilizndu
-
se procesMreM minimă: spălMreM
-

zdrobirea
-

presarea merelor
-

pasteurizarea
-

MmbMlMreM sucului, ceeM ce permiPe păsPrMreM

mMximMlă M gusPului și
Mromei merelor moldoveneșPi. AmbMlMjul modern cu robineP păsPr
e
Mză prospețimeM
și esPe comod de uPilizMP penPru consumMPori. După descOidereM pMcOePului sucul
poMPe fi păsPrMP lM PemperMPurM mediului Pimp de 10 zile.


100
%
натуральный яблочный сок пря
мого отжима. Возвращаясь к традициям,
компания NERD
ICA начала производство яблочно
го сока прямого отжима и
его упаковку в BMg
-
in
-
Box 3, 5 и 10 литров. Сок производится исключительно
из

све
жих молдавских яблок при минимальной обр
аб
отке: мытье
-

дробление
-

прес
совка
-

пастеризация
-

упаковка сока, что позволяет сохранить
максимально вку
совые качества и аромат молдав
ских яблок. Современная
упаковка с краником сохраняет свежесть и проста в использовании
потребителями. После открыт
ия

сок можно хранить при темпе
ратуре
окружающей среды в течение 10 дней.


NISENA SRL

Adresa: Republica Moldova,

m
un
.Chi
ş
in
ă
u
, Ciorescu, str. Sfatul Tarii, 4

Tel.: +373

(0)
68

757

707

e
-
mail
:
[email protected]AmbMlMreM și comerciMlizMreM Mngro și cu MmănunPul M semințelor de legume. Comerț
cu MmănunPul Ml produselor MlimenPMre.

Упаковка и оптовая и розничная продажа семян овощей.
Розничная торговля
продуктами питания.


O.


ORGANIZAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA
SECTORULUI
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (ODIMM)

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr. SergOei LMzo
,

48

Tel.: +373 (0) 22

295 741, 295 799

Fax: +373 (0) 22

295 797

E
-
mail:
[email protected]

URL:
www.odimm.md

OrgMnizMţiM penPru DezvolPMreM SecPorului ÎnPreprinderilor Mici Şi Mijlocii
(ODIMM) esPe o insPiPuţie publică, non
-
profiP, ce Mre drepP scop susţinereM
dezvolPării secPorului înPreprinderilor mici şi mijlocii
din Republica Moldova.
ODIMM M fosP creMPă prin HoPărâreM de Guvern nr. 538 din 17 mMi 2007, McPiveMză
în coordonMreM MinisPerului Economiei şi colMboreMză cu MuPoriPăţile cenPrMle şi
locMle, MsociMţii şi presPMPori de suporP în MfMceri şi IMM.

ODIMM este
unicM OrgMnizMţie nMţionMlă dedicMPă lMnsării şi dezvolPării MfMcerilor
de succes, ce conPribuie lM creMreM oporPuniPăţilor de MfMceri penPru ÎnPreprinderile
Mici şi Mijlocii, formMreM şi MmplificMreM culPurii şi MbiliPăţilor MnPreprenoriMle,
facilitarea a
ccesului IMM lM resurse finMnciMre şi informMţionMle, susţinereM
dezvolPării infrMsPrucPurii de suporP în MfMceri şi sPimulMreM diMlogului public
-
privat.


ODIMM dezvolPă şi implemenPeMză progrMme şi proiecPe meniPe să susţină ideile
tuturor antreprenorilor

cMre doresc să dezvolPe propriM MfMcere.


Организация по Развитию Сектора Малы и Средних Предприятий (
ODIMM
)


это публичное, некоммерческое учреждение, созданное Постановлением
Правительства № 538 от 17 мая 2007 года, действующее в сотрудничестве с
Минис
терством Экономики и в сотрудничестве с другими органами
центральной и местной власти, бизнес ассоциациями, учреждениями,
оказывающими поддержку в бизнесе и МСП.

ODIMM

является единственной национальной Организацией, посвященная
запуску и разработке успешн
ых предприятий, которые создают возможности
для Малого и Среднего Предпринимательства, формированию и усилению
культуры предпринимательских навыков, способствует облегчению доступа
МСП к финансовым ресурсам и информации, поддерживает развитие
инфраструкту
ры бизнеса и содействует государственно


частному диалогу.


ODIMM разрабатывает и осуществляет программы и проекты по поддержке
идей всех предпринимателей,
которые
желаю
т

развивать свой
собственный
бизнес.ODEMA

SA

Adresa: Republica Moldova, or.
Tiraspol, str
.
Lunacearski
, 24

Tel.:

+373

(0) 533 84021


+373

(0)
778

72300

e
-
mail:
[email protected]


URL
:
http://odema.md/Odema

SA

este o ntreprindere

de cusut

modernM. ColecțiM noMsPră exclusivă de
haine a deve
niP în mod repePMP, câșPigăPoMreM
concursurilor inPernMționMle și
fesPivMluri de modă
, care

a
u

avut loc la Moscova, Sankt
-
PePersburg, Kiev, COișinău
și MlPe cenPre Mle indusPriei modei. În prezenP, cMrPeM

de viziPă "OdemM" esPe produse
de înMlPă cMliPMPe, PeOnologii și PeOn
ici

moderne, precum ș
i personMl cu înMlPă
cMlificMre, speciMlişPi în domeniu
. Odema
SRL coopereMză cu compMnii MmericMne,
iPMliene cMre sunP clienţ
i de branduri renumite

cM: „
Warehoused
”, „SPreeP One”
,
"CMlmo", "CMndM", "JusPinM", "MMrPinelli", "Dolce & GMbbMnM", „ArmMni "
,

BelsPMff”, „PMJermo”,


MaxMara
”,


Mariella Spa
”, ”
La Coccinella Spa
”, „
Via
NuovM SpM“.


Одема
OO
-

это современное швейное предприятие. Наши эксклюзивные
коллекции о
дежды неоднократно становились победителями и лауреатами
международных конкурсов и фестивалей моды, проходивших в Москве,

Санкт
-
Петербурге, Киеве, Кишинёве и других центрах модной индустрии.
Сегодня визитной карточкой «Одемы» является высококачественная
пр
одукция, современная техника и технологии, а также
высококвалифицированный персонал рабочих и специалистов.

Одема

OO

сотрудничает с английскими, итальянскими фирмами, которые являются
заказчиками известных торговых марок Европы и Америки: "WMreOoused"
,
"St

"Canda",

"Justina", "Martinelli", "Dolce&Gabbana",
"Armani", "Belstaff", "PaJermo", "MaxMara", "Mariella Spa", "La Coccinella Spa",
"Via Nuova Spa"
.
P
.


PAHOMEA LIDIA GŢ

Adresa: Republica Moldova,
or. Edineţ, s. OneşPi

Mob.: +373
(0) 78 177 078

e
-
mail:
viktoriaghitsu
@
mail.ruMiere de albine.

Мед
.


PANILINO SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişină
u, str. Uzinelor, 17/2

Tel.: +373

(
0
) 22 859 777

Fax: +373 (0) 22 411 348

Mob.: +373 (0) 79
859 777

e
-
mail:
[email protected]

;


URL:

http://panilino.md/PANILINO
-

o ecOipă de profesionișPi, iubiPori de dulce
care are

mai mult de 10 ani
de cnd produce

cele mMi delicioMse produse de pMPiserie MPâP penPru piMțM Moldovei,
câP și penPru consumMPorii din RomMniM, LePoniM, GermMniM, CeOiM și PoloniM.

Din prima
zi și până MsPăzi, cMliPMPe
M produselor mMrcM PANILINO rămî
ne factorul
de bMză în McPiviPMPeM compMniei.

PenPru M menține viu gusPul copilăriei,
PANILINO
păsPreMză

trad
ițiile și îmbină

Mrmonios rețePele clMsice, produsele eco și PeOnicM
modernă.
-

Torturi,

rulMde, PMrPMlePe, pră
jiPuri, plăcinPe, cOecuri, PoMPe de ceM mMi
nal
Pă cMliPMPe, lM cel mMi pun preţ

ș
i cu fMimosul PiPlu „FMbricMP î
n MoldovM”.


Peste 200 de oameni

lucreMză zi de zi, coP lM coP, penPru M
-
ți Mduce pe mMsă cele mMi
dulci porții de feric
ire!

Ne mândrim că sunPem PrMdiționMli, că sunPem rMfinMți, că
suntem Made in Moldova
!


PANILINO
-

команда профессионалов, любителей сладкого, которые уже
более 10 лет выпускают самые вкусные кондитерские изделия для молдавского
рынка, а также для потребит
елей в Румынии, Латвии, Германии, Чехии и
Польше.

С первого дня качество продукции бренда PANILINO было основным
фактором в деятельности компании. Чтобы сохранить вкус детства, PANILINO
сохраняет традиции и гармонично сочетает классические рецепты,
экологи
чески чистые продукты и современные технологии.
-

Торты, рул
етка,
пироги, самое высокое качество по лучшей цене и с известным названием
«Произведено в Молдове».


Более 200 человек

работают изо дня в день
, чтобы принести вам самые
сладкие части счастьяA Мы гордимся тем, что мы традиционны, что мы
утончены, что мы
Made in Moldova
!


PAO

CANDLES

SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişinău
,

s. ColonițM
,

str. Columna lui Traian
,

19

Tel.: +373

(
0
)
79

033

202

e
-
mail:
[email protected]


URL:
https://pao.md/ProducereM de lumânări originMl
e

sculpPMPe penPru decor, nunPM şi boPez.

Изготовление оригинальных свечей, украшенных для
декора
, свадьбы и
крещения.


PATRINICHI
-
STIL SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COişinău
,

str. Zelinschi
,

7
\
1

Tel.: +373

(
0
)
69

383

571

e
-
mail:
[email protected]ArPicole din PricoPMj. Confecţii, îmbrăcăminPe.

Изделия трикотажные. Одежда, одежда.Adresa: Republica Moldova,
COişinău, bl. DecebMl, 6

Tel: +373 (0)
79 018 888

e
-
mail:
b.foca
@paynet.md


URL
:
https://paynet.md/Făcând pMrPe dinPr
-
un grup de compMnii concenPrMPe pe livrMreM cMliPății unei
mulPiPudini de presPMPori de servicii din înPreMgM lume, PMyneP își propune să creeze
cele mai bune instrumente pentru a
-
ți îmbunăPăți relMțiile finMnciMre ș
i a le face ct
mMi ușor de gesPionMP. De lM MceMsPă idee M porniP concepPul PorPofelului ElecPronic
Paynet. Axndu
-
ne pe necesiPățile PMle și cu MjuPorul unei ecOipe de oMmeni Pineri,
energici și creMPivi, Mm dezvolPMP un serviciu cMre se disPinge prin cM
liPMPe operMționMlă
excelenPă, design esPePic și ușor de folosiP, și cel mMi imporPMnP
-

MPenție lM dePMlii. Ne
bucurăm să Pe sMluPăm și Pe inviPăm să Pe MlăPuri rețelei noMsPre, penPru că Mvem încă o
mulțime de servicii penPru Pine.


Будучи в составе комп
аний, сосредотачивающихся на обеспечении доступа к
поставщикам по всему миру, предоставляющих наилучшие и качественные
услуги, PMyneP стремится создать инструмент для улучшения ваших
финансовых отношений и сделать их менее кропотливыми. Так родилась идея
К
ошелька PMyneP. Ориентируясь на ваши потребности, с помощью молодой,
энергичной и креативной команды, мы предлагаем вам посетить наш сайт,
который отличается отличным качеством, эстетичным и простым в
использовании дизайном, а главное
-

мы очень чётко прос
ледили, чтобы каждая
деталь работала безотказно. Мы рады Вас приветствовать в нашей сети, и мы
уверяем, что готовим ещё множество услуг.PIBA & CO SRL

Adresa: Republica Moldova,
raionul Orhei, s. Bolohan

Tel: +373 (0)
69 165 942

e
-
mail:
[email protected]
Produse de patiserie.

Кондитерские

изделия
.


POLIMOBIL SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. Bălţ
i, sPr. ŞPefMn cel MMre, 146 A

Tel: +373 (0) 231 27 362

Fax: +373 (0) 231 29 106

e
-
mail:
[email protected]


URL
:
https://www.polimobil.md/FABRICA "Polimobil" SRL produce mobilier moMle și dulMpuri de înMlPă cMliPMPe,
elegant
e

și neobișnuiP
e

penPru cMse, birouri, bMruri și resPMurMnPe
-

lM comMndă
individuMlă.
FMciliPăți de producție mMri, MngMjMți cMlificMți, MsigurMreM cMliPății,
livrMre în orice regiune M Moldovei, Pimp scurP de producție.


МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "Polimobil" SRL производит каче
ственную,
стильную и необычную мягкую и корпусную мебель для дома, офиса, баров и
ресторанов
-

по индивидуальному заказу. Большие производственные
мощности, квалифицированные сотрудники, гарантия качества, доставка в
любой регион Молдовы, короткие сроки из
готовления.


POMARINHOME SRL

Adresa: Republica Moldova,

mun.
COișinău , sPr.

SF Gheorghe, 107

Tel: +373 (0) 69 619 769

e
-
mail:
[email protected]Lenjerie de pat pentru copii, articole de somn
.

Детское постельное белье, продукты сна.PREMIERA
-
DONA

SRL

Adresa:
RepublicM MoldovM, Bălți,

str.Stefan cel Mare,137

Tel.:
+373
(
0
)
231 2
8852


Fax:
+373
(
0
)
231 2
7580


e
-
mail:
[email protected]

URL
:
http://dininima.md/premiera
-
dona/„PremierM DonM”


un brMnd dedicMP femeilor pline de viMță și energie, cMre vor să
MPrMgă PoMPe privirile, preferă culorile Mprinse și combinMțiile îndrăznețe.

VesPimenPMț
iM de lM PremierM DonM poMPe fi cMrMcPerizMPă pr
in ușurințM formelor,
stilul caz
uMl și clMsic, piese precum rocOii, pMnPMloni și bluze, creMPe în gMme
cromMPice conPrMsPMnPe, modele elegMnPe și rMfinMPe.


Швейное предприятие. Основное направление деятельно
сти
-

пошив верхних
швейных и трикотажных изделий. Ассортимент изделий: женские костюмы,
жакеты, юбки, брюки, платья, блузки, пальто, плащи, куртки. Диапазон
перерабатываемых тканей
-

это кашемир, шерсть, лен, хлопок, натуральный
шелк, полиэстер, вискоза и

различные их сочетания. Фабрика оснащена
современным раскройным и швейным оборудованием зарубежных фирм.
Предприятие готово рассмотреть любые предложения по изготовлению
изделий, представленных заказчиком, на давальческой основе.


PROMES TEH SRL

Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr.GMgMrinM 2

Tel.:
+373 (0)

22

475

318

Fax:
+373 (0)

22

475

354

e
-
mail:

[email protected]
CuPii poșPMle, sMfeuri ePc.

Металлические изделия
(закаточные машинки, почтовые ящики, сейфы).R.


RIKARDEL SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, bd. Negruzzi 2, of 807

Tel.:
+373 (0)

22 540 445

Fax:
+373 (0)

22 318 200

Mob
.
:

+373 (0)

69

108

088

e
-
mail:
[email protected]

URL:
http://kardel.md/
Amestecuri de
f
ructe
, legume

şi pomuşoMre congelMPe
-
şoc penPru gusPul oricărei
persoane.

Шок
-

замороженны
х

c
меси из овощей
,

ф
рукт
ов

и
яг
одок

на выбор по

вкусу
любого человека
.


ROSE LINE SRL

Adresa: Republica
MoldovM, or. Donduseni, s. ȚMul

Tel.: +373

(0)
69

109

834

e
-
mail:
[email protected]ProducăPor de să
punuri naturale fabricate manual pe baza


Производитель натурального мыла ручной работы на основе растительных
масел.


ROTARI V .I

Adresa: Republica Moldova, mun.

COişinău, sPr.

Independenţei, 42C128

Tel.: +373 (0) 22

568 076

Fax: +373 (0) 22

762 569

Mob.: +373 (0) 69

115
518


ConfecționMreM vesPimenPMției, unifor
me speciale, lenjerie de pat, re
pMrMțiM
îmbrăcăminPei și vopsireM pielii
.

Трикотажные изделия, постельное белье, специализированная одежда.


ROVAZENA

SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, sPr. Florilor 30,

ap 8

Tel.:
+373 (0)
69

071

458

e
-
mail:
rovazena
-
[email protected]


ProducereM și comerciMlizMreM uleiurilor v
egePMle, nerMfinMPe și oțeP
.

Производство и продажа рафинированных растительных масел и уксусов.
S
.


SADRO
-
URSU
SRL

AdresM:RepublicM MoldovM, mun. COişinău, sPr.

Uzinelor, 188

Tel.:
+373 (0)
22 407 352

Fax:+373
(0)
22 407 353

e
-
mail:
[email protected]
nPreprindereM SMdro Ursu M fosP înființMPă în 1EE3
ncepndu
-
și McPiviPMPeM sM în
vînzMreM cu MmănunPul M produselor MlimenPMre. TrepPMP, compMniM sM dezvolPMP în
domeniul comerțului cu ridi
cata, concomitent specializndu
-
se n domeniul
producției popcornului penPru microunde și devenind principMlul exporPMPor Ml
acestuia din Republica Moldova.

Un sisPem inPegrMP de conProl Ml cMliPății esPe implicMP în PoMPe ePMpele procesului de
producție: de

lM pregăPireM mMPeriei prime

p
nă lM conProlul cMliPății finMle înMinPe de
vînzMre, ceeM ce Msigură un nivelul înMlP Ml cMliPății penPru cumpărăPorii și
consumMPorii noșPri finMli.

Avînd o ecOipă de profesionișPi, mMPerii prime și
ingredienPe de cMliPMPe înMlPă, produsele compMniei n
oMsPre Mu fosP menționMPe în mod
repePMP lM diverse expoziții inPernMționMle de presPigiu
.


Компания Садро Урсу была создана в 1EE3 году и начала свою деятельность с
розничной торговли продуктов питания. Постепенно компания освоила
оптовую торговлю продукт
ами питания, и занялась производством попкорна
для микроволновой печи, став ведущим экспортером Молдовы.

Многоступенчатая система контроля качества интегрировано во всех
производственных процессов: от подготовки сырья до контроля целостности
товара перед
отправкой, что гарантирует желаемый уровень качества для
наших покупателей. Благодаря команде профессионалов и высокому качеству
сырья и ингредиентов, продукция нашей компании была неоднократно
отмечена на престижных международных выставках
.


SEREDOVSCHII
VICTOR PF

Adresa: Republica Moldova, mun.

COişinău

Mob.:

+373

(0) 68

573 979


ArPicole din blMnă de ovine și iepure.

Изделия из меха овец и кроликов.SEVEX PRIM SRL

Adresa:

Republica Moldova,
mun.

COişinău
,

str. Uzinelor
,

19/3

Mob.:

+373

(0)
79

416

338

e
-
mail:

[email protected]BMsPonMşe dulci de porumb „CrisPinuţM
”.

Сладкие кукурузные початки «Кристинуца».


SOLO PRINT SRL

Adresa:

Republica Moldova,
mun.

COişinău
,

str.
Gagarin
,
2

Tel:

+373

(0)
22

922

848

e
-
mail:
[email protected]

URL:
http://soloprint.md/Compania de publicitate Solo Print SRL este o companie dinamica n dezvoltare cu
profesionișPi în domeniul poligrMfiei și
publiciPății exPerioMre. În decursul M doi Mni
de McPiviPMPe Mm reușiP să obținem încredereM pMrPenerilor MPîP di
n MoldovM cîP și de
peste hotare
.

Solo PrinP SRL mereu își îmbunăPățeșPe serviciile. FondMPă în Mnul 2013 compMniM
ș
i
-
M lărgiP producereM. LM m
omenP McPuMl vă propunem: cenPru de poligrMfie
operativa,

design grMfic, secțiM de PipMr
e formMP mMre și M publiciPății ouPdoor, secțiM
de
serigrafie

și MPelier de cusuP M pungilor eco.

Doar lucr
nd cu noi în cel mMi scurP Pimp veți obține un seP poligrMfi
c și de
publiciPMPe de o cMliPMPe înMlPă: de lM elMborMreM designului pînM lM livrMreM producției
căPre DumneMvoMsPră.

Avem mai multe idei creative pe car
e cu plă
cere le vom reMlizM in producțiM
DumneMvoMsPră.


Рекламно
-
производственная компания Solo PrinP

SRL динамично
развивающаяся команда профессионалов в области полиграфии и наружной
рекламы. За время нашей деятельности мы сумели завоевать доверие не только
местных партнеров, но и за пределами РМ.

Solo PrinP SRL постоянно совершенствуется. С момента о
снования компании
мы расширили свое производство. На сегодняшний день к Вашим услугам:
центр оперативной полиграфии, дизайн бюро, цех широкоформатной печати и
производства наружной рекламы, секция шелкографии и швейный цех по
производству эко сумок.

Работа
я с нами, вы получаете в кратчайшие сроки пакет высококачественных
полиграфических и рекламных услуг: от изготовления дизайн
-
макета до
доставки готового продукта прямо к Вам в офис.

У нас есть масса креативных идей, которые мы с удовольствие воплотим в
Ваш
ей продукции.


STATUS LEX PRIM SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, mun. COișinău, sPr. DosofPei
,

124

Tel.: +373

(0) 22 92
2

656

Fax: +373

(0) 22

221

506

e
-
mail:
[email protected]Producerea amestecurilor de ceaiuri de

frucPe și plMnPe uscMPe recolPMPe în MoldovM.

Производство чаев, из фруктов и сухой травы собраны в Молдове.


STRIKEBALL SRL

Adresa
:
Republica Moldova,
rMionul HînceşPi, s. Bozieni

Mob.
:
+373

(0)
69 403 879

e
-
mail
:

[email protected]Servicii : organizarea teambuilding
-
urilor şi MlPe evenimenPe de disPrMcţie.

Услуги: организация

teambuilding


и других развлекательных мероприятий.


ST
Ș

& STYLE
SRL

Adresa
:
Republica
MoldovM, or. ŞPefMn Vodă
, sPr. Păcii, 11

Tel
.:
+373

(0)
242 20047

Mob.
:
+373

(0)
69 426 939

e
-
mail
:
luminitastis
@gmail.com


STÎȘ & STYLE SRL

MmplMsMPă în or. ŞPefMn Vodă, sPr. Păcii,11 M demonsPrMP cifre
considerMbile fiind condusă de doMmnM SvePlMnM SPîş. Scopul principMl Ml
înPreprinderii esPe confecţionMreM MrPicolelor de vesPimenPMţie: pMnPMloni clMsici
penPru bărbMţi şi dMme. PremiMPă lM c
oncursul republicMn “Cel mMi bun MnPreprenor
femeie Ml Mnului 2013”, doMmnM SvePlMnM esPe descOisă penPru orice gen de
cooperMre penPru MPîP pe PeriPoriul republicii, cîP şi în MfMrM OoPMrelor ţării.


Брюки для женщин и мужчин.


STUPINA DE ALBINI

PT

Adresa
: Republica Moldova, mun.

COişinău, sPr. AcMdemiei
,

4 ap. 36

Tel: +373

(
0
)
69

339

196

e
-
mail:
alina
-
[email protected]Miere de Mlbini de ceM mMi înMlPă cMliPMPe.

Мед высшего качества.


SC SVIGMATEX SRL

Adresa: Republica Moldova, r
-
ul UngOeni, s. MăcăreșPi

Tel.: +373 (0) 236

45020

e
-
mail:
[email protected]

URL
:
http://dininima.md/magvi/„MMgvi”


un brMnd cMre creeMză

vesPimenPMție penPru copii, foMrPe fine și
conforPMbile. LMnsMPă în 2005, compMniM M izbuPiP să producă Oăinuțe de ceM mMi
înMlPă cMliPMPe, îmbibMPe cu drMgosPe și fericire.

Hăinuțele de „MMgvi” sunP desPinMPe nou
-
născuților, fePițelor și băieților. Propu
se
ntr
-
un sorPimenP bogMP, Mici poP fi găsiPe cămăși, fusPițe, rocOițe, pMnPMloni și
cosPume, confecționMPe în diverse nuMnțe, precum sunP cele pMsPelMPe, vii, cu
imprimeuri și ornMmenPe originMle, sPofe nMPurMle și design modern.


Magvi
-

бренд, которы
й создает очень тонкую и удобную детскую одежду.
Запущенная в 2005 году компания сумела изготовить одежду самого высокого
качества, пропитанную любовью и счастьем.

«MMgvi» предназначен для
младенцев, девочек и мальчиков. Предлагаемый в богатом ассортименте
, здесь
вы найдете рубашки, тапочки, платья, брюки и костюмы, выполненные в
разных оттенках, например, пастельные, яркие, с оригинальными отпечатками
и орнаментами, натуральными тканями и современным дизайном.Ș
.


ŞARM SA

Adresa: Republica Moldova,
mun. COişinău, sPr. CMleM Ieşilor, 4E
-
V

Tel/fax: +373 (0) 22

597

055

Mob: +373 (0) 79

422

555

e
-
mail:
[email protected]


CompMniM „ŞMrm” se ocupă cu

producerea

şi vînzMreM de

textile pe teritoriul RM

cu
ridicata.
AceşPiM s
-
au specializat n

producerea

lenjeriei

de pat
,
pernelor

de silicon
,
pilotelor

ş
i

îmbrăcăminPei speciMle
.
CompMniM „ŞMrm” M căpăPMP experienţă de
-
a
lungul mai multor ani de activitate

şi şi
-
M creMP o repuPMţie pe piMţă

ca fiind

un
partener de ncr
edere
.
Liniile

de producţie şi

materiale high
-
tech

au

permis
compMniei să ofere

clienţilor săi
ntreaga gama de

produse pentru

un somn

conforPMbil şi linişPiP
.
ŢesăPurile

pentru

lenjeria de

pat sunt

importate

direct de la
producăPorii

din PoMPă

lumea, de e
x:

Pakistan
,
China
,
Rusia
,
Turcia

ş
i India
.
Aceste
ţesăPuri

sunt realizate

din mai multe tipuri

de

bumbac
,
poliesPer şi

fire

amestecate
,
care

vor oferi

o experienţă de neuiPMP,

un sentiment

de confort

ş
i plăcere
, ş
i o


ş
i design.

Umplerea

pernelor

şi plMpumelor

cu bile

de fibre

reprezinPă nişPe mePode inovMPoMre din indusPriM PexPilă uPilizMPe în producere

care
gMrMnPeMză

calitatea produselor.

Fiber bMll „WOiPebMll”reprezinPă mePodM de
răsucire


poliesterului

cu
silicon
,
care are

propriePăţi

unice
. Cea mai
imporPMnPă propriePMPe
este igiena

acestuia, capacitatea

de
a nu absoarbe

mirosurile

ş
i

praful
, ş
i drepP consecinţă

lipsM posibiliPăţii MpMriţiei unei reMcţii

alergice

n urma

contactului
.
Tratamentul special al

fibrei

proPejeMză

produsul

de

bMcPerii şi îşi
păsPreMză propriePăţile

cOiMr şi după

spălMreM

repePMPă
. Produsele
companiei

„ŞARM”

SA
,
nu provoMcă

alergii

-

un atribut

necesar al

unei locuinţe moderne
.


Акционерное общество «ŞARM» производящее и реализующее

домашний
текстиль

оптом и в розницу специализируется на пошиве постельного белья,
силиконовых подушек, стеганых одеял и спец одежды.
Швейный цех имеет
многолетний опыт и репутацию надёжного партнёра.
Производственные
линии и высокотехнологичное сырье зарекомендовали их как
предоставляющих весь спектр продукции для уютного сна. Ткани для пошива
постельного белья привозятся без посредников со всего мира Пакистан, Китай,
Россия, Турция и Индия, что гарант
ирует широкий спектр качества и цен. Эти
ткани изготовлены из разнообразной хлопчатобумажной, смесовой и
полиэфирной пряжи, что даст Вам почувствовать незабываемое чувство
комфорта и удовольствия, а разнообразные расцветки и дизайны рисунков
подарят Вам

хорошее настроение.


Наполнитель fiber bMll который используется для наполнения подушек и
одеял, это новые разработка в текстильной промышленности делает отличятся
на рынке качественной продукции.

Пушистый, экологически чистый fiber bMll «Вайтбол»


это
многократно
скрученный полый силиконизированный полиэстер, который обладает
уникальными свойствами. Самое важное свойство наполнителя «Вайтбол»
заключается в

его гигиеничности, способности не

впитывать запахи и

пыль,
и

как следствие отсутствие аллергически
х реакций при

контакте. Специальная
обработка волокна надежно защищает изделия от бактерий и пухоперьевых
клещей, при этом сохраняет свои свойства даже после многократных стирок.
Постельные принадлежности фирмы
Ş
ARM SA, не

вызывающие аллергию

-

необходимы
й атрибут современного дома.
T
.TELLUS SRL

Adresa: Republica Moldo
va, or. Bender, str. Moscovei,

21/1

Tel: +373

(0)
522

43229

Fax
:
+373

(0)
522

64691

e
-
mail
:
[email protected]ÎncălțăminPe penPru bărbMți și femei pe PMlpă din mMPeriMle polimerice, cu
feţe

din
piele nMPurMlă, mMPeriMle MrPificiMle și PexPile.


М
ужская, женская
о
бувь на подошве из полимерных материалов с верхом из
натуральной кожи, искусственных и текстильных мате
риалов.


TOPAZ SA

Adresa: Republica Moldova, mun.

COişinău, sPr. D. CMnPemir
,

1

Tel.: +373
(0)
22

876

104

E
-
mail:
[email protected]


URL
:

http://www.topaz.md/ruCompania Topaz SA

M fosP înființMPă în 1E78
, Mvând un poPențiMl inPelecPuMl și
industrial puternic, este un dezvoltator si furnizor de echipamente electronice
sofisticate utilizate la fabricarea de dispozitive electronice de control a motoarelor de
MeronMve și M MlPor sisPe
me de control automatizate ale diferitelor procese de
producție, sisPeme penPru prelucrMreM elecProcOimică fMță
-
verso de lame de motoare

și Purbine cu gMz . În plus, M

sPăpâniP producțiM de plăci cu circuiPe imprimMPe
flexibile și rigide mulPisPrMP, cMre s
unP în speciMl în cerere în MplicMțiile moderne de
microminiMPurMție și nMnoPeOnologie.


Предприятие АО СП «завод «ТОПАЗ»

был
а

основан
а

в 1E78 году
, обладая
мощным интеллектуальным и производственным потенциалом, является
разработчиком и поставщиком
сложного электронного оборудования,
используемого в производстве электронных регуляторов авиационных
двигателей и других автоматизированных систем управления различными
производственными процессами, комплексов для двухсторонней
электрохимической обработки
лопаток двигателей и газотурбинных установок.
Кроме того, нами освоено производство многослойных гибко
-
жестких
печатных плат, особенно востребованных в современных условиях
микроминиатюризации и применения нанотехнологий.TRICON SA

Adresa: Republica
MoldovM, or. CMOul, sPr. ŞPefMn cel MMre, 20

Tel.: +373 (0) 299 20 746; 24 505

Fax: +373 (0) 299 22 070

e
-
mail:
[email protected]

URL
:

http://www.tricon.md/ru/Compania

TRICON SA, pe piMțM Republicii MoldovM prezinPă două brMnduri de
îmbrăcăminPe penPru femei:

TRICON
-

mMrcM de femei celebre și iubiPe de mulți Mni și

MYREVIVAL
-

o mMrcă cu modele exclusive și inovMPoMre.

MMrcM TRICON esPe cMrMcPerizMPă de un sPil cMsuMl
-

cu modele conforPMbile și
prMcPice penPru femeile din grup, plus lM un preț Mccesibil.

MMrcM MY REVIVAL esPe ceM mMi recenPă Pendință de modă. ColecțiM esPe MxMPă pe
designul exclusiv, în culori luminoMse și sPil modern. UniciPMPeM și superioriPMPeM
mărc
ilor TRICON și MY REVIVAL reprezinPă o combinMție de MrPicole de cusuP și
tricotaje.


TRICON ОО н
а рынке Республики Молдова
,

п
рецтовляет

два бренда женской
одежды:

TRICON

-

известный и любимый бр
енд женщин в течение многих лет
и
MYREVIVALбренд с эксклюз
ивными и инновационными моделями.


Бренд TRICON характеризуется повседневным стилем


с комфортными и
практичными моделями для женщин группы плюс по доступной цене.

Бренд MY REVIVAL это новейшие модные тенденции. Коллекция
сосредоточенна на эксклюзивном д
изайне, в ярких цветах и современном
стиле. Уникальность и превосходство брендов TRICON и MY REVIVAL это
сочетание швейных и трикотажных изделий.
U.


UNIUNEA CENTRALa A COOPERATIVELOR DE CONSUM DIN
REPUBLICA MOLDOVA MOLDCOOP

Adresa:Republica Moldova,
Chi
ş
in
ă
u,

bd.

ŞPefMn

cel Mare
,

67

Tel:

+373

(0) 22 271 124 /
271 595

Mob:

+373

(0)
78

890

011

Fax:+373 22 272 484

e
-
mail:

[email protected]Membri M MsociMției sunP:P
rodcoop OrheiConsumcoop TighinaCoopalimentara ChișinăuFrigocoopMoldcoopimexPanifcoop GlodeniPanifcoop StrășeniProdcoop ChișinăuUcoop Ungheni


Comercializ
a
re
: Produse agricole. Produse alimentare.

Ser
vicii:

AlimenPMţie publică. MMgMzin MlimenPMr. MMgMzin de mărfuri indusPriMle.
ColecPMreа produselor Mgricole. UniuneM cenPrMlă M cooperMPivelor de consum.


Торговли: Сельхозпродукция. Продовольственные товары.

Услуги:

Общественное питание. Магазин продовольственных товаров.
Магазин промышленных товаров. Заготовка сельхозпродукции.
Союз
потребительских кооперативов центральный.V.


V
ACUM NORD

SRL

Adresa: Republica Moldova, mun.

Bălţi
,
str.

Sorocii
,

125

Tel.:
+373

(
0
)
79 014 407

e
-
mail:
[email protected]Compania dispune de un complex de
producție și depoziPMre modern, uPilMje de
producție de ulPimM generMție, personMl cMlificMP, cMre împreună cu mMnMgemenP
compePenP și o logisPică bine consPruiPă, ne cMlifică drepP o compMnie cMre
corespunde celor mMi înMlPe cerințe și rigori M pieței inP
erne și exPerne. În McPiviPMPeM
noMsPră primordiMl esPe părereM și cerereM PMrPenerilor noșPri și ne
mijlocit a
Consumatorului final
.

ProducăPor și disPribuiPor M unei gMme lMrgi de produse sub brMnd
-
ul “MAX” din
seriM MdiPivi, condimenPe, ingredienPe și mi
x
-
uri:aditivi alimentari;condimente naturale;mix
-
uri de condimente;semințe, frucPe uscMPe;ierburi și verdețuri;legume deshidratate;produse pentru patiserie;drojdii uscate;cheag;ingredienPe și mix
-
uri pentru m
ncăruri;mix
-
uri legume uscate;jeleu

praf, sortiment gusturi


SunPem descOiși spre cooperMre cu producăPori, disPribuiPori, compMnii en
-
gro
s,
rețele de rePMil, supermMrkeP

și s
u
ntem nto
t
deMunM gMPM să oferim produse cMre
nde
plinesc cele mai nalte standard
e, precum și progrMme de Mfiliere
profiPMbile și o
MbordMre individuMlă.


VELITEXTIL PLUS SRL

Adresa: Republica Moldova,
COişinău, sPr. VolunPMrilor, 15

Tel.:
+373

(
0
)
22 422 570

Mob.
:
+373

(
0
)
68 459 222

e
-
mail:

velitextil
-
plus
@mail.mdURL:

Crème Brûlée creeMză sPiluri elegMnPe, ideMle penPru ceremonii, şcoMlă

sMu plimbări
zilnice. InspirMPe din sPilul clMsic conferă OMinelor un re
-
design

modern şi mereu
proMspăP. Crème Brûlée oferă sPilul poPriviP

pentru orice ocazie

şi ecOilibrul perfecP
ntre con
forP, rMfinMmenP şi

modă. Colecţiile noMsPre Pe vor impresionM prin culoMre,
accesibilitate

şi cMliPMPe. SPilurile colecţiilor urmeMză cele mMi noi Pendinţe de culori

şi forme.

Cele mMi drăguţe Oăinuţe penPru piciul PăuA


Cr
ème Brûlée создает элегантный стиль, идеально подходящий для церемоний,
школы или ежедневных прогулок. Вдохновляясь классическим стилем,
придает современный и всегда свежий дизайн своей одежде. Crème Brûlée
предлагает стиль для любого

случая и идеальный ба
ланс комфорта,
изысканности и моды.

Наши коллекции поразят Вас цветовой гаммой,
доступностью

и качеством. Стили коллекции всегда соответствуют последним

тенденциям цветов и форм. Самая красивая одежда для Вашего

малышаA


VINURI DE COMRAT SA

Adresa: Republica Moldova,
or. Comrat, srt. Vinzavodscaia
,

1

Tel.:
+373

(
0
)
298

22

344

Mob.
:
+373

(
0
)
69

113

230

e
-
mail:

[email protected]


URL:
http://vinuridecomrat.md/Vinuri de ComrMP esPe o uniPMPe modernă de prelucrMre cu cMpMciPMPeM de 4 mii de
Pone cu ciclu încOis, de lM culPivMreM sPrugurilor, prelucrMreM, prepMrMreM și
mbutelierea vinurilor seci, semi
-
dulci, vinuri de desert, vinurilor

selecPe și de mMrcă,
producțiM de Mlcool din PescovinM de sPruguri, odMPă cu uPilizMreM PeOnologiilor
inovatoare moderne. Portofoliul companiei include mai mult de 50 de serii de
produse.

GeogrMfiM exporPurilor include țări cM PoloniM, RepublicM CeOă, Rom
nia, Slovacia,
Uzbekistan.


Vinuri de Comrat
-

это Современный перерабатывающий комплекс на 4 тыс. т.
замкнутого цикла. Это производство винограда, его переработка, выработка
и
розлив сухих, полусладких, десертных, отборных и марочных вин,
производство виноградного спирта. Все процессы протекают с
использованием современных инновационных технологий.
Наш

портфолио
насчитывает более 50 серий продукции.

География экспорта вин вклю
чает такие страны как: Польша, Чехия, Румыния,
Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Япония, Китай, Россия, Казахстан,
Беларусь, Украина, Узбек
истан.


VINURI
-
IALOVENI SA


Adresa:
Republica Moldova, or.
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 4

Tel.:
+373 (0) 22

737 838,

Fax:
+373 (0) 22

737

838,

E
-
mail:
heres
-
[email protected]


Fabricarea produc
ț
iei vitivinicole. Comercializarea en
-
gros.

Производство

винодельч
еской продукции. Оптовая торговля.


VIOMAS TEX

SRL

AdresM: RepublicM MoldovM, or. DurleșPi, sPr. MiOMi Eminescu E0

Tel.:
+373

(
0
)
79

071

919

e
-
mail.
[email protected]

Url:
www.passer.md


PASSER
-

,,DefinițiM sPilului Pău”
-

cămășile noMsPre sunP comode, prMcPice, poP fi
ușor MsorPMPe cu Mccesorii, produse speciMl penPru M MpreciM designul clMsic și
minimMlisP, fMvorMbil penPru Poți. SPofele de diverse culori sunP simbolul cMliPății,
elegMnțe
i și rMfinMmenPului și confirmă fMpPul că frumosul se Mscunde în lucruri
mărunPe.


PASSER
-

“Простое определение стиля”, наши рубашки удобны, легко
дополнить аксессуарами, очень практичны, созданы специально, чтобы
насладиться минималистским и классическим

дизайном, доступным для всех.
Ткань различных цветов и текстур основные признаки, которые говорят о
качестве, изысканности и элегантности и мягко напоминает нам, что простота
не означает отсутствие эстетического вкуса.VIORICA
-

Adresa:
Repu
blica Moldova,

mun. COişinău, sPr. MesMger, 1

Tel.:
+373

(0) 2
2

836 237

Fax:
+373

(0)
22

742

686

E
-
mail:


URL:
www.viorica
-De mMi bine de 25 de Mni SA”VioricM
-
CosmePic” produce produse cosmePice și de
parfumerie, care
MsociMză inspirMțiM și generoziPMPeM nMPurii,PeOnologiile de ulPimă
generMție și Pendințe McPuMle din recunoscuPM indusPrie M frumuseții.CMliPMPeM
impecMbilă M produselor,cM o expresie M respecPului fMță de consumMPor


reprezinPă
poliPicM de bMză M compMn
iei.

IngredienPele de ceM mMi bună cMliPMPe , exPrMcPele nMPurMle ,uleiurile nMPurMle și


consPiPuie esențM
noului sorPimenP de produse de pMrfumerie și cosmePice “ CosmeplMnP “, “Flovio” și
“Violelle” ,fMbricMPe sub brMndul “VioricM‱‱A


АО «VioricM


CosmePiс» более 25 лет выпускает косметику и парфюмерию,
объединяющую

вдохновение и щедрость природы
, новейшие технологии и
современные тенденции в признанной индустрии красоты.

Безупречное
качество продукции,

как выражение уважения к потребителю


базовая
политика компании.

Ингре
диенты самого высокого качества, натуральные экстракты
, растительные
и эфирные масла, применение новых технологий в производстве


это основа
нового ассортимента па
рфюмерно
-
косметической продукции “CosmeplMnP”
,”Flovio” и производимой под брендом “VioricM”AVIPOM

IMPEX
SRL

Adresa:Republica Moldova,

or.

COişinău
,
str
.

BMlă
nescu
,

31

Tel
.
:

+373

(0)

22 54 01 79

Mob
.
:

+373

(0)
69 734 034

/

69

150
740

e
-
mail:
[email protected]CreșPereM prunelor în livMdM proprie, desOidrMPMreM prunelor, fMbricMreM prunelor în
ciocolMPă.

Выращивание слив в собственном саду, дегидратация чернослива
,
производство чернослива в шо
коладе.


VIRIM
-
IMPEX
SRL


Adresa:
RepublicM MoldovM, mun. COișinău, sPr. DocuceMev, 2, Mp.65

Tel.:
+373 (0) 22

406 759

Fax:
+373 (0) 22

406 775,

e
-
mail:
virim
-
[email protected]Uleiuri
cosmePice penPru păr, esență de ulei.

Косметические масла для волос, эфирные масла.


VISTLINIE SRL

Adresa:Republica Moldova
,

mun.

Chisinau,

str.

Uzinelor
,

115

Tel
:+373

(0)

68

091

430

E
-
mail:

[email protected]


VISTLINE
-

este un bra
nd moldovenesc de
îmbrăcăminPe exPerioMră penPru femei şi
anume paltoane. Materialele care sunt folosite pentru cusutul paltoanelor sunt foarte
cMliPMPive şi se imporPă din TurciM, SpMniM şi IPMliM. Designul pMlPoMnelor esPe modern
cu o vMriePMPe de culori şi sunP cusuPe cM
liPMPiv. Clienţii ne MpreciMză după design
modern, vMriePMPeM culorilor şi cMliPMPeM ţesăPurii.


VISTLINE

-

это молдавский бренд женской верхней одежды. Мы
фокусируемся на производстве женского пальто. Все ткани мы закупаем в
Италии, Испании, Турции.

При
создании модели пальто и выбора ткани, мы ориентируемся на возраст и
фигуру наших клиентов. В наших изделиях клиенты ценят: современный
дизайн, цвет, фактуру ткани, качество пошива и происхождение изделия.
Продажи нашей продукции осуществляется на территор
ии Молдова.VITARINA PRIM SRL

Adresa:

Republica Moldova, r
-
nul. ȘPefMn Vodă, s. AnPoneșPi, sPr
. Independenței

Tel: +373

(0)
242

48

280

e
-
mail:
[email protected]Vitarina Prim SRL produce paste
făinoMse mMrcM comerciMlă AMMI. PMsPele
făinoMse AMMI sunP un produs suPă lM suPă nMPurMl, fMbricMP după PeOnologii iPMliene.
AMMI esPe un produs delicios, de cMliPMPe superioMră, fMbricMP cu mulPă drMgosPe şi
căldură. PMsPele făinoMse AMMI sunP produse di
n făină de grâu, Mpă poPMbilă şi ouă
proaspete.


ViPMrinM Prim SRL производит макароны под торговой маркой AMMI.
Макаронные изделия AMMI, произведенные по итальянским технологиям,
вкусный 100
% натуральный продукт высшего к
ачества, изготовленный с
любовью и

теплом. При производстве макаронных изделий AMMI
используется только пшеничная мука, питьевая вода и свежие яйца.VITRAJ
-
MIRACOL SRL

Adresa:

Republica Moldova, s. Ghidighici, str. Victoriei, 130

Tel: +373

(0) 79 320 987

e
-
mail
:
[email protected]


URL:
https://www.vitraj.md/Studioul Vitraj
-

Miracol
-

esPe un MPelier de frunPe în COișinău, în domen
iul artei
decorMPive, M prelucră
rii artistice a sticlei si
mePMlului. ToMPe lucrările se îndeplinesc
manual, de pictori

-

profesionișPi. Designeri Vă vor
consulPM, vor fMce scOițe, căuPă
ri,
re
i

ind din dorințele D
-
stra, cont
nd pe culorile, motivele, elementele din interiorul
D
-
stra.

Vom decora cu vitralii:

Tavan
e, lămpi, cMndelMbre, cupole.

Producem viPrMlii penPru uși, geMmuri, fMțMde penPru bucăPării, dulMpuri cupe, nișe,
arce, oglinzi.

LM comMndă individuMlă: PMblouri, pMnouri decorMPive, pocMle penPru nunți, suvenire,
ceasuri, farfurii.


Студия ViPrMj
-

Miraco
l
-

работает

в области декоративно
-
прикладного искусства
и художественной обработки стекла и зеркала. Все работы выполняются рукой
художника
-

профессионала. Дизайнер проконсультирует
,
сделает эскизы,
исходя из ваших пожеланий, с учетом окружающего
интерьера, цвета и
технических условий.

Украсим витражами
:

Потолки
-

люстры, светильники, купола

Декорируем витражами окно
, двери,

перегородки, проемы, арки, мебельные
фасады, зеркала.

Под заказ: картины, панно, часы, тарелки, сувениры, свадебные бокалы.Y.


YGRICK
-
GROUP GŢ

Adresa:Republica Moldova
, Carahasani, r
aionul Stefan Voda

Tel.
:+373
(0) 69 251 191

e
-
mail
:

[email protected]GŢ „Ygrick
-
Group” esPe o gospodărie ţărăneMscă cu profil Mgricol, cMre M

fost
fondMPă lM dMPM de 1E.08.2005, de căPre unicul MsociMP Ml înPreprinderii, dl GolbMn
Igor. ConducăPorul GŢ posedă o experienţă vMsPă de muncă, mMi bine de 10 Mni în
domeniul Mgricol. Posedă sPudii superioMre de speciMliPMPe, pMrPicipMnP lM numeroMse
s
cOimburi de experiență, seminMre şi cursuri în domeniul Mgricol, lM fel în
gesPionMreM şi dezvolPMreM MfMcerii. EcOipM mMnMgeriMlă esPe formMPă de căPre
membrii fMmiliei. SoţiM, esPe după speciMliPMPe conPMbil, MjuPă lM ducereM evidenţei
contabile simple a

GŢ. DMPoriPă ecOipei mMnMgeriMle profesionisPe de cMre dispune
GŢ, cMre posedă cunoşPinţe vMsPe în domeniul MgriculPurii, MfMcereM exisPenPă (de
bMză) esPe viMbilă şi se dezvolPă pe Mn ce Prece, gene
r
nd noi profituri. De

aceea
sunPem siguri, că MfMcereM

cMre vM fi derulMPă în McesP Mn, vM fi profiPMbilă, ceeM ce ne
vM permiPe să ne lMnsăm cu

noi produse MPâP pe piMţă inPernă câ
P şi pe ceM exPernă.

AcPiviPMPeM de bMză M compMniei esPe producereM şi comerciMlizMreM produselor
nucifere şi Mnume culPivMreM n
ucilor şi migdMlelor. Scopul principMl M gospodăriei
esPe de M obţine produse ecologic
-
p
ure şi cu vMloMreM MdăugMPă, MPâP penPru piMţM
inPernă câ
P şi exPernă.


Выращивание и продажа: экологически чистые миндаль и грецкие орехи.
Миндаль и грецкие орехи (ядр
о) фасованные.Приложенные файлы

  • pdf 7356093
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий