&quotНТВ&quot, «РУ ТВ», «Bridge TV», «Моя планета&quot , &quotНаука 2.0&quot, &quotСарафан&quot , &quotСтрана&quot, &quot Спорт 1&quot, &quot Россия 2&quot, «СТС» International, «СТС», «Домашний», «Перец», «Rusong», ???????????????? ????????????? ????????? ??????????????


ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N --
ք.Երևան «__» _____ 201_թ.

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխան գրանցված և գործող` «___________» ՍՊԸ-ն, հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. ______, ________ փող., ____ տուն, _______ գրասենյակ, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Հայկուհի Տակսիլդարյանի, որը գործում է կանոնադրության համաձայն, (այսուհետ` «Հեռարձակող»), մի կողմից, և «Մաստտել» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Դավիթ Ոսկերչյանի, որը գործում է կանոնադրության համաձայն, (այսուհետ` Իրավատեր), մյուս կողմից, (հետագայում միասին` Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (Պայմանագիրը)հետևյալի մասին:
1. Պայմանագրի առարկան.
1.1. Իրավատերը Հեռարձակողին է փոխանցում սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող թիվ 2 հավելվածում նշված հեռուստաալիքների հաղորդումները (այսուհետ` «Հաղորդում») մալուխային ցանցերով վերահեռարձակելու իրավունքը, իսկ Հեռարձակողը պարտավորվում է Իրավատիրոջը վճարել սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Սույն պայմանագրով Հեռարձակողը ձեռք է բերում թիվ 2 հավելվածում նշված հեռուստաալիքների հաղորդումները միաժամանակյա հեռարձակման եղանակով (հեռարձակող կազմակերպության հաղորդման միաժամանակյա հեռարձակումը) օրինաչափ օգտագործելու ոչ բացառիկ իրավունք, համաձայն որի` Հեռարձակողն իրավունք չունի առանց իրավատիրոջ գրավոր համաձայնության երրորդ անձանց փոխանցել սույն պայմանագրով իրեն փոխանցված իրավունքները կամ դրանց մի մասը:
1.3. Սույն պայմանագիրը որևէ ձևով չի սահմանափակում թիվ 2 հավելվածում նշված հեռուստաալիքների հաղորդումները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այլ անձանց վերահեռարձակման իրավունքով տրամադրելու Իրավատիրոջ իրավունքը: Սույն կետի իմաստով երրորդ անձինք են համարվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող այն սուբյեկտները, որոնք ունեն հեռարձակման համապատասխան լիցենզիա, ինչպես նաև այն կազմակերպությունները, որոնց հետ Իրավատերն իրավունք ունի կնքել պայմանագիր:
2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները.
2.1. Հեռարձակողը բաժանորդներին տեղեկացնելու նպատակով իրավունք ունի Իրավատիրոջից ստանալ թիվ 2 հավելվածում նշված հեռուստաալիքների Հաղորդումների շաբաթական ցանկը և այլ տեղեկություններ: Կողմերը նախատեսում են, որ թիվ 2 հավելվածում նշված հեռուստաալիքների հաղորդումների ծրագրերը կարող են փոփոխության ենթարկվել տվյալ հեռուստաընկերությունների կողմից:
2.2. Հեռարձակողն իրավունք ունի օգտագործել Հաղորդումները մալուխային ցանցով միաժամանակյա հեռարձակման եղանակով ամբողջական և անփոփող տեսքով, պահպանելով նրանց տարբերակման նշանները, իրավունք չունի թիվ 2 հավելվածում նշված հեռուստաալիքների հաղորդումներն օգտագործել այլ կերպ, աղավաղել դրանք, դրանցում կատարել լրացումներ կամ փոփոխություններ, վերահեռարձակման ընթացքում ծածկել տվյալ հեռուստաալիքի անվանումը` խորհրդանիշը կամ այլ ելքային տվյալները, ներառյալ հաղորդման նկարի վերևից տեղադրված կառավարման տարրերը, բացառությամբ սույն Պայմանագրում ուղղակիորեն նշված դեպքերի:
2.3. Հեռարձակողն իրավունք չունի հեռարձակել հեռուստաալիքների այն հաղորդումները, որոնց մասին Իրավատերը նախապես, երեք օր առաջ տեղեկացրել է Հեռարձակողին:
2.4. Հեռարձակողն իրավունք ունի թիվ 2 հավելվածում նշված հեռուստաալիքների հաղորդումները վերահեռարձակել իրեն պատկանող, այդ թվում նաև իր կողմից վարձակալած հեռահաղորդակցության ցանցերով, որի սփռման տարածքն է __________ տարածքը:
2.5. Հեռարձակողը կարող է թիվ 2 հավելվածում նշված հեռուստաալիքների հաղորդումներում գովազդ տեղադրել միայն Իրավատիրոջ հետ կնքած պայմանագրի հիման վրա:
2.6. Հեռարձակողը պարտավորվում է չվերարտադրել, չտարածել և չբազմացնել թիվ 2 հավելվածում նշված հեռուստաալիքների հաղորդումները, (ներառյալ Համակարգչային Համաշխարհային Ինտերնետային ցանցով ) կամ այլ կերպ, քան սույն Պայմանագրում ուղղակիորեն նշված ձևերով և տարբերակներով:
2.7. Հեռարձակողը պարտավորվում է Իրավատիրոջ պահանջով 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում նրան ներկայացնել հեռարձակման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները, հնարավորություն տալ ծանոթանալու բաժանորդների թվաքանակի, դրանք հաստատող փաստաթղթերի հետ և տրամադրել սույն պայմանագրից բխող այլ տեղեկություններ:
2.8. Հեռարձակողը պարտավորվում է յուրաքանչյուր ամիս Իրավատիրոջը տրամադրել գրավոր հաշվետվություն, դրանում նշելով իր բաժանորդների և պայմանագրերի քանակը: Հաշվետվության ձևը հաստատված է Պայմանագրի թիվ 3 հավելվածում: Հեռարձակողը պարտավորվում է Հաշվետվությունը ներկայացնել յուրաքանչյուր ամսվա ավարտից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հեռարձակողը հաշվետվությունը կարող է ներկայացնել գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով: Հեռարձակողի կողմից ներկայացված հաշվետվություններում բաժանորդների թվաքանակը պակաս ներկայացնելու դեպքում, պակաս ներկայացված բաժանորդների մասով Հեռարձակողը կրում է ՀՀ օրենքով սահմանված պատասխանատվություն` հեղինակային և հարակից իրավունքը խախտելու համար, իսկ Իրավատերն իրավունք ունի ձեռնարկել օրենքով սահմանված միջոցներ:
3. Վարձատրության չափը և վճարման կարգը.
3.1. Յուրաքանչյուր ամիս Իրավատիրոջը վճարման ենթակա գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի 2.8 կետի, թիվ 1 և թիվ 2 հավելվածների համաձայն Հեռարձակողի կողմից Իրավատիրոջը ներկայացրած հաշվետվության հիման վրա: Արտարժույթի փոփոխման դեպքում Իրավատիրոջ կողմից թիվ 2 հավելվածում նշված գումարների չափը ենթակա է համապատասխան փոփոխության: Հեռարձակողի հաշվետվությունը ստանալուց հետո Իրավատերը կազմում է թիվ 1 հավելվածում նշված ձևի փաստաթուղթը և դրա հիման վրա պատրաստում է հաշիվ ապրանքագիրը:
3.2. Պայմանագրի 2.8 կետում նշված տեղեկությունը ստանալու պահից 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում Իրավատերը Հեռարձակողին է ներկայացնում հաշիվ-ապրանքագիրը և թիվ 1 հավելվածում նշված ձևի փաստաթուղթը: Հեռարձակողը վճարումը կատարում է բանկային փոխանցմամբ` Իրավատիրոջ կողմից հաշիվ-ապրանքագիրը ներկայացնելու օրվանից 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում:
4. Պայմանագրի ժամկետ.
4.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ___.___..201_թ-ից և գործում է մինչև __.___.201_թ.: Պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո կողմերի միջև առաջացած պարտականությունները պահպանվում են մինչև դրանց լրիվ կատարումը:
4.2. Պայմանագրի ժամկետը կարող է երկարացվել կողմերի գրավոր համաձայնությամբ:
5. Հայտարարություններ և երաշխիքներ.
5.1. Իրավատերը թիվ 2 հավելվածում նշված հեռուստաալիքների հաղորդումների նկատմամբ իրավունքները ձեռք է բերել ФГУП «ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» հետ 15.12.2008 թվականին կնքված թիվ 5236/2220 պայմանագրով, ОАО «ТВ Центр» հետ 19.07.2009 թվականին կնքված թիվ 09/080/483 պայմանագրի, , ЗАО «РБК - ТВ» հետ 01.10.2009 թվականին կնքված թիվ 17-0910/006 պայմանագրով, ООО «Акцепт» (Телевизионный канал РЕН ТВ) հետ 01.01.2012 թվականին կնքված թիվ А - 354/12 - МС պայմանագրով, ЗАО «Мьюзик Один» հետ 01.01.2010 թվականին կնքված թիվ Р4-004/2010 պայմանագրով, Коммерческой Компании с Ограниченной ответственностью НТВ Венгрия հետ 01.01.2010 թվականին կնքված թիվ 04-09H/dis պայմանագրով, ООО «Сигнал» հետ 30.04.2010 թվականին կնքված պայմանագրով, ЗАО «Сеть Телевизионных Станций» հետ 01.03.2014 թվականին կնքված թիվ С-40-0187/12 պայմանագրով,
ЗАО «ТВ Дарьял» հետ 14.03.2012 թվականին կնքված թիվ Д-ДТВ-0085/2014 պայմանագրով և ООО «ОНЕ Медиа» հետ 01.07.2010 թվականին կնքված թիվ 873/10 պայմանագրով համաձայն որի` Իրավատերն իրավասու է «РТР – Планета», «Общероссийский государственный телевизионный канал «Культура» (Россия К), «Российский Информационный Канал» (Россия 24), «Российское телевидение» (Россия 1) , "ТВ Центр", "ТВ Центр International", "РБК - ТВ", "РЕН ТВ", "НТВ Мир", "НТВ", «РУ ТВ», «Bridge TV», «Моя планета" , "Наука 2.0", "Сарафан" , "Страна", " Спорт 1", " Россия 2", «СТС» International, «СТС», «Домашний», «Перец», «Rusong», հեռուստաալիքների հաղորդումները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օգտագործելու, դրանց անօրինական օգտագործման դեպքերը բացահայտելու և կանխելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում թիվ 2 հավելվածում նշված հեռուստաալիքների հաղորդումները, բացառությամբ «Российское телевидение» (Россия 1) , "ТВ Центр", "НТВ", " Спорт 1", " Россия 2", «СТС», «Домашний» հեռուստաալիքների հաղորդումների, երրորդ անձանց վերահեռարձակման իրավունքով տրամադրելու համար:
5.2. Իրավատերը երաշխավորում է, որ իրավասու է Հեռարձակողին տրամադրել թիվ 2 հավելվածում նշված հեռուստաալիքների հաղորդումները վերահեռարձակելու իրավունքը և այդ առումով պատասխանատու է Հեռարձակողի առջև: Երրորդ անձանց կողմից Հեռարձակողին ներկայացված մտավոր սեփականության կամ որևէ այլ իրավունքի խախտման վերաբերյալ բողոքի, պահանջի կամ դատական հայցի դեպքում Իրավատերը պարտավորվում է անձամբ և սեփական միջոցներով լուծել ծագած խնդիրը, եթե հեռարձակողի կողմից իրեն տրամադրված իրավունքների սահմանազանցում կամ որևէ այլ խախտում տեղի չի ունեցել:
5.3. Հեռարձակողը երաշխավորում է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան հանդիսանում է հեռարձակման համար լիցենզավորված կազմակերպություն և ունի սույն պայմանագիրը կնքելու բոլոր իրավունքները և պայմանագրով ստանձնած պարտականությունները կատարելու հնարավորությունները:
5.4. Հեռուստաալիքների հաղորդումներից օգտվելու հետ կապված երրորդ անձանց կողմից պահանջներ ներկայացնելու դեպքում Հեռարձակողը պարտավորվում է անմիջապես տեղեկացնել Իրավատիրոջը:
6. Կողմերի պատասխանատվություն.
6.1. Պայմանագրով սահմանած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
6.2. Հեռարձակողը պարտավորվում է փոխհատուցել Իրավատիրոջ բոլոր ծախսերը, որոնք երրորդ անձանց կողմից ներկայացվել են Իրավատիրոջը` Հեռարձակողի կողմից սույն պայմանագրով սահմանված պարտականությունները չկատարելու հետևանքով:
6.3. Պայմանագրի 2.5 կետը խախտելու դեպքում Հեռարձակողը Իրավատիրոջը վճարում է տուգանք` այդ գործունեությունից ստացած եկամուտների 100%-ի չափով և հատուցում է Իրավատիրոջ վնասները:
6.4. Պայմանագրի 1.2 կետը խախտելու դեպքում Հեռարձակողը Իրավատիրոջը վճարում է տուգանք` խախտման յուրաքանչյուր դեպքի համար 375000 երեք հարյուր յոթանասունհինգ հազար) դրամի չափով և այդ գործունեությունից ստացած եկամուտի 100%-ը:
6.5. Հեռարձակողը պայմանագրի 2.8 կետը խախտելով բաժանորդների թվաքանակը թաքցնելու դեպքում պարտավորվում է Իրավատիրոջը վճարել տուգանք այդ գործարքից ստացած եկամուտների 100 %-ի չափով` Իրավատիրոջ կողմից համապատասխան պահանջագիր ներկայացնելուց 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում:
6.6. Հեռարձակողը պայմանագրի 2.2 կետի պահանջը խախտելու դեպքում պարտավորվում է Իրավատիրոջը վճարել տուգանք` ամեն դեպքի համար 375000 (երեք հարյուր յոթանասունհինգ հազար) դրամ:
6.7. Իրավատիրոջը վճարման ենթակա գումարը սույն պայմանագրում նշված ժամկետում չվճարելու դեպքում, Իրավատերն իրավունք ունի պահանջել կատարել վճարումը և սահմանել վճարումը կատարելու ժամկետ: Կետանց թույլ տված Հեռարձակողն Իրավատիրոջ սահմանած ժամկետում վճարումը չկատարելու դեպքում պարտավորվում է Իրավատիրոջը վճարել տույժ՝ չվճարված գումարի 0,7%-ի չափով: Սույն կետի համաձայն տույժի հաշվարկը սկսվում է կետանցի գումարը վճարելու վերաբերյալ Իրավատիրոջ կողմից սահմանված ժամկետը լրանալու հաջորդ օրվանից:

6.8. Սույն Պայմանագրով նախատեսված տույժերի և տուգանքների վճարումները Կողմերին չի ազատում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումից:
7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը.
7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից միմյանց արջև, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո և կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել այն£ Այդպիսի իրավիճակներ կարող են համարվել երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական, մարտական և արտակարգ դրությունը, քաղաքացիական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը, պաշտոնական իրավաբանական վեճը, տեխնիկական սարքավորումների կոտրվելը, արբանյակի աշխատանքի խաթարումը, հակահասարակական տարրերի գործողությունները և այն բոլոր գործողությունները կամ իրադարձությունները, որոնք անհնարին են նախատեսել կամ ազդել են դրանց վրա, որոնք թույլ չեն տալիս սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը և որոնք կարելի է բնութագրել որպես անհաղթահարելի ուժի ազդեցություն:
7.2. Կողմերից յուրաքանչուրը նմանատիպ դեպքերի վերաբերյալ տեղեկություն ստանալուց հետո անհապաղ կտեղեկացնի մյուս կողմին անհաղթահարելի ուժի առաջացման կամ առաջացման հավանականության մասին: Մյուս կողմին տեղեկացնելուց պետք է նշվեն անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունից հետո առաջացող հետևանքները կամ հնարավոր հետևանքները, որոնք կազդեն սույն Պայմանագրի կատարմանը, ինչպես նաև այն միջոցները, որոնք կարելի է նախաձեռնել այդպիսի ազդեցության բացառման կամ հնարավորինս նվազեցման համար:
7.3. Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 60 (վաթսուն) իրար հաջորդող օրվա ընթացքում կամ միագումար 90 (իննսուն) օր Պայմանագրի գործողության յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի դադարեցնել սույն Պայմանագրի գործողությունը՝ այդ մասին մյուս կողմին տեղյակ պահելուց 30 (երեսուն) օրը լրանալուց հետո, այն պայմանով, որ այդպիսի դադարումը Պայմանագրի խախտում չի լինի և Կողմերից յուրաքանչյուրն ազատված կլինի իր այն իրավունքների կամ պարտականությունների կատարումից, որոնք առաջացել են մինչև Պայմանագրի դադարումը:
8. Պայմանագրի լուծումը.
Սույն Պայմանագիրը կարող է լուծվել հետևյալ կերպ.
8.1. Կողմերի համաձայնությամբ,
8.2. Կողմերից յուրաքանչյուրի նախաձեռնությամբ, նախապես` 1 (մեկ) ամիս առաջ տեղեկացնելով մյուս կողմին:
8.3. Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավասու է միակողմանի լուծել պայմանագիրը առանց մյուս կողմին տեղեկացնելու կամ նրա վնասները հատուցելու, եթե կողմերից մեկը չի կատարում պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները և չի վերացնում թույլ տրված խախտումները դրանց վերաբերյալ գրավոր զգուշացում ստանալուց հետո 15 (տասնհինգ) օրվա ընթացքում:
8.4. Եթե Կողմերից յուրաքանչյուրը կդիմի իրեն սնանկ ճանաչելու հայտարարությունով կամ սույն Պայմանագրի գործողության ընթացքում Կողմերից յուրաքանչյուրի նկատմամբ կսկսվի լուծարման գործընթաց:
8.5. Սույն Պայմանագրի 6 կետի պահանջները չկատարելու դեպքում:
9. Եզրափակիչ դրույթներ.
9.1. Սույն պայմանագրում քննարկվող հարցերը հանդիսանում են բացառապես սույն պայմանագրի առարկան և չեն կարող հանդիսանալ կողմերի միջև որևէ այլ պայմանագրի առարկա:
9.2. Սույն Պայմանագիրը դիտվում և մեկնաբանվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության համապատասխան:
9.3. Սույն պայմանագիրը կողմերի միջև հանդիսանում է առևտրային գաղտնիք և հրապարակման ենթակա չէ:
9.4. Սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարվող բոլոր ծանուցագրերը, հաշիվները, հաշվետվությունները, թույլատվությունները, մերժումները և այլ հայտարարությունները կատարվում են գրավոր և հանձնվում են առձեռն` փոստով կամ ֆաքսով: Ծանուցումները էլեկտրոնային եղանակով կատարելու դեպքում համապատասխան կողմը պարտավորվում է նաև ներկայացնել դրա գրավոր հաստատված օրինակը: Ծանուցագրերի ստացման ժամկետներն են` փոստով` 7 օրվա ընթացքում, ֆաքսով` 24 (քսանչորս) ժամվա ընթացքում:
9.5. Կողմերից յուրաքանչյուրը պարտավորվում է մյուս կողմին տեղեկացնել հասցեի, պատասխանատու անձի, հեռախոսահամարի, ֆաքսի և սույն պայմանագրի հետ կապված այլ փոփոխությունների մասին` այդպիսի փոփոխություններ լինելուց հետո անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան 7 օրվա ընթացքում:
9.6. Պայմանագիրը կնքված է երկու օրինակից, հայերեն լեզվով, յուրաքանչյուր կողմի մոտ մնում է մեկ օրինակ:
10. Կողմերի վավերապայմանները.
«Իրավատեր»
«Մաստտել» ՍՊԸ
ք. Երևան, Կորյունի 19ա, 8 հարկ 5 սեն.
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
հ/հ 1150000344270100
ՀՎՀՀ 02576548
տնօրեն ……………… Ոսկերչյան Դավիթ
Կ.Տ.
ДОГОВОР N --
г.Ереван «__» _____ 201_г.
ООО «___», юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Армения, и расположенное по адресу: Республика Армения, г. ____, ул. ____ дом ___ офис __, в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, (в дальнейшем «Вещатель»), с одной стороны и ООО «Масттел», в лице директора Воскерчяна Давида, действующего на основании Устава, (в дальнейшем «Правообладатель»), с другой стороны, (в дальнейшем совместно «Стороны») заключили настоящий договор (Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Правообладатель передает Вещателю право ретранслировать по сетям кабельного телевидения телевизионные каналы (в дальнейшем «Программы») согласно переченю «Программ», указанных в приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, а Вещатель обязуется выплатить Правообладателю лицензионное вознаграждение в порядке и в соответствии с пунктами настоящего договора.
По настоящему договору Вещатель получает неисключительное право на прямую ретрансляцию (в режиме реального времени) Программ, указанных в приложении N 2. Вещатель не имеет права без письменного согласия Правообладателя передавать полученные от него по настоящему договору права или часть этих прав третьим лицам.
Настоящий договор, ни в какой форме не ограничивает право Правообладателя предоставить право ретрансляции на территории Республики Армении Программ, указанных в приложении N 2, третьим лицам. Под понятием третьих лиц в данном пункте подразумеваются действующие на территории Республики Армения субъекты, которые имеют соответствующую лицензию на осуществление деятельности в области кабельного телевидения и организации с которыми Правообладатель имеет право заключить договор.
2. Права и обязанности сторон
Вещатель имеет право получать от Правообладателя еженедельное расписание программы передач Программ, указанных в приложении N 2, и иную информацию с целью информирования об этом абонентов. Стороны предусматривают, что программы передач Программ, указанных в приложении N 2, могут быть подвергнуты изменениям со стороны телекомпаний.
Вещатель имеет право использовать Программы путем сообщения для всеобщего сведения по сетям кабельного телевидения в режиме реального времени, с отличительными знаками, в их полном и неизменном виде, не изменять, не модифицировать, или вносить поправки или дополнения, или искажать каким-либо образом Программы и, в частности, не закрывать логотип Программ или титры на экране, за исключением случаев, прямо оговоренных в настоящем Договоре, включая размещение элементов управления поверх картинки Программы.
Вещатель не имеет право ретранслировать передачи, входящие в Программы, о которых Правообладатель, известил Вещателя заранее, не менее чем за три дня до их выхода в эфир.
Вещатель имеет право ретранслировать Программы, указанные в приложении N 2, как по собственным, так и по арендованным сетям кабельного телевидения только на территории _______Республики Армения.
Вещатель имеет право размещать рекламу в Программах, указанных в приложении N 2, только на основании договоров заключенных с Правообладателем.
Вещатель обязуется не воспроизводить, не распростронять, не записывать Программы каким-либо иным способом (в том числе и в Глобальной Компьютерной сети Интернет), кроме как способами и в порядке, прямо предусмотренными настоящим Договором.
Вещатель обязуется, в течение 10 (десяти) рабочих дней, по требованию Правообладателя, представлять ему копии документов, подтверждающих право осуществления ретрансляции, предоставлять возможность ознакомления с данными о количестве абонентов и подтверждающими это документами, а также предоставлять другие сведения связанные с исполнением настоящего договора.
Вещатель обязуется ежемесячно, в течение 10 (десяти) дней после окончания каждого месяца, представлять Правообладателю письменный отчет, с указанием количества абонентов и заключенных с ними договоров. Форма отчета установлена в приложении N 3. Вещатель имеет право представлять отчет в письменном или электронном виде. В случае представления Вещателем в отчете недостоверных сведений, Вещатель в отношении числа сокрытых абонентов несет ответственность за нарушение, в соответствии с Законом РА об Авторском и Смежных правах, а Правообладатель принимает меры в соответствии с действующим законодательством Республики Армении.
3. Размер оплаты и порядок расчетов.
3.1Ежемесячный размер суммы лицензионного вознаграждения, выплачиваемой Правообладателю, определяется на основании представленного ему Вещателем отчета (в соответствии с пунктом 2.8 настоящего договора) и в соответствии с приложениями N 1 и N 2. В случае изменений курса валюты размер сумм указанных Правообладателем в приложении N 1 подлежит соответствующему изменению. После получения отчета от Вещателя, Правообладатель составляет документ по форме указанной в приложении N 1 и на его основании выписывает счет-фактуру.
3.2Документ, составленный по форме указанной в приложении N 1 и счет-фактуру, Правообладатель представляет Вещателю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от него отчета. Оплату Вещатель производит банковским переводом в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счет-фактуры от Правообладателя.
4. Срок договора.
4.1Договор вступает в силу с __.__.201_ года и действует до __.__.201_ года. После окончания срока действия договора, обязанности сторон сохраняются до их полного исполнения.
4.2 Срок действия договора может быть продлен на основании письменного согласия сторон.
5.Заявления и гарантии
5.1В соответствии с заключенными договорами с ФГУП «ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» за № 5236/2220 от 15.12.2008 года, ОАО «ТВ Центр» за №09/080/180/ от 12.03.2013 года,с ЗАО «РБК - ТВ» за № 17-1209/001 от 01. 09.2012 г., ООО «Акцепт» (Телевизионный канал РЕН ТВ) за № А-594/13-МС заключенного 01.12.2013 года, с ЗАО «Мьюзик Один» за № Р4-004/2010 от 01.01.2010 года, Коммерческой Компанией с Ограниченной ответственностью НТВ Венгрия за № 04-09H/dis от 01.01.2010 года, ООО «Сигнал» от 30.04.2010 года, ЗАО «Сеть Телевизионных Станций» за № С-40-0187/12 от 14.03.2012 г, ЗАО «ТВ Дарьял» за № Д-ДТВ-0085/2014 от 01.03.2014 года, «ОНЕ Медиа» за № 873/10 от 01.07.2010 года и ООО «РУСОНГ за № 565H13 от 01.05.2013 г. Правообладатель на территории Республики Армении правомочен в отношении следующих телевизионных каналов: «РТР – Планета», «Общероссийский государственный телевизионный канал «Культура» (Россия К), «Российский Информационный Канал» (Россия 24), «Российское телевидение» (Россия 1) , "ТВ Центр", "ТВ Центр International", "РБК - ТВ", "РЕН ТВ", "НТВ Мир", "НТВ", «РУ ТВ», «Bridge TV», «Моя планета" , "Наука 2.0", "Сарафан" , "Страна", " Спорт 1", " Россия 2", «СТС» International, «СТС», «Домашний», «Перец», «Rusong», выявлять и пресекать случаи их незаконного использования, а так же предоставлять третьим лицам право ретранслировать их программы за исключением следующих телевизионных каналов: «Российское телевидение» (Россия 1) , "ТВ Центр", "НТВ", " Спорт 1", " Россия 2", «СТС», «Домашний».
5.2Правообладатель гарантирует, что правомочен предоставить Вещателю право ретранслировать Программы, указанные в приложении N 2, и несет в этом плане ответственность перед Вещателем. В случае представления Вещателю со стороны третьих лиц претензий, жалоб или судебного иска о нарушении интеллектуальной или иной собственности, Правообладатель обязуется решать возникшие проблемы лично и за счет собственных средств в том случае, если со стороны Вещателя при этом не были допущены превышения границ переданных ему Правообладателем прав или не имело место какое-нибудь другое нарушение.
5.3Вещатель гарантирует, что является организацией имеющей лицензию на вещание телевизионных программ выданную в соответствии с законодательством Республики Армении, имеет все права необходимые для заключения настоящего договора и возможности для выполнения всех взятых на себя обязательств.
5.4В случае предъявления со стороны третьих лиц требований связанных с использованием Вещателем Программ, Вещатель обязуется немедленно информировать об этом Правообладателя.
6. Ответственность сторон.
6.1В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств определенных настоящим договором стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Армения.
6.2Вещатель обязуется компенсировать все затраты связанные с претензиями предъявленными Правообладателю со стороны третьих лиц в связи с нарушением Вещателем его обязательств определенных настоящим договором.
6.3В случае нарушения требований пункта 2.5 настоящего договора Вещатель выплачивает Правообладателю штраф в размере 100% прибыли полученной от такой деятельности и возмещает Правообладателю понесенные им убытки.

6.4В случае нарушения требований пункта 1.2 настоящего договора Вещатель выплачивает Правообладателю штраф в размере 375000 (триста семьдесят пять тысяч) драм за каждый случай нарушения и 100% прибыли полученной от этой деятельности.
6.5В случае нарушения Вещателем пункта 2.8 настоящего договора путем сокрытия истинного числа абонентов, Вещатель обязуется выплатить Правообладателю штраф в размере 100% прибыли полученной от такой деятельности в течении 5(пяти) банковских дней со дня предъявления ему Правообладателем соответствующего требования.
6.6В случае нарушения требований пункта 2.2 настоящего договора Вещатель обязуется выплатить Правообладателю штраф в размере 375000 (триста семьдесят пять тысяч) драм за каждый случай нарушения.
6.7 В случае неуплаты Вещателем подлежащей к оплате Правообладателю суммы в предусмотренные настоящим Договором сроки, Правообладатель имеет право требовать произвести оплату и назначить дополнительный срок для оплаты. При не выполнении сроков оплаты предоставленных Правообладателем Вещатель обязуется выплатить Правообладателю пеню в размере 0,7 (ноль целых семь десятых) процента от подлежащей к оплате суммы за каждый день просрочки. В соответствии с этим пунктом пеня расчитивается со дня окончания дополнительного срока предоставленного со стороны Правообладателя
6.8Выплата штрафов и пени, предусмотренных настоящим договором, не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.
7. Действие непреодолимой силы
Ни одна из Сторон данного Договора не несет ответственности перед второй Стороной за неисполнение Договора по причине того, что известно, как форс – мажорные обстоятельства (обстоятельство непреодолимой силы): несчастный случай, пожар, локаут, забастовка или другой официальный юридический спор, действия профсоюза, беспорядки или гражданская война, поломка технического оборудования, на которую причиняющая ущерб Сторона не может влиять, прекращение работы спутника, действия антиобщественного элемента, принятие правовых и прочих правительственных актов (актов, как местного, так и национального правительства) или прочие действия или события подобного или другого характера, на которые данная Сторона не могла как либо влиять, т.е. таких действий или событий, которые можно определить , как действия или события непреодолимой силы.
Каждая из Сторон немедленно по получению такой информации известит вторую Сторону о возникновении или вероятности возникновения обстоятельств непреодолимой силы. В таком уведомлении должно сообщаться о последствиях или возможных последствиях, которые обстоятельства непреодолимой силы могут оказать влияние на выполнение данного Договора, а также меры, которые можно было бы предпринять для избежание или минимизации такого воздействия.
Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться в течение 60 (Шестидесяти) последующих дней или 90 (Девяносто) дней совокупно в течение любого из контрактных лет во время действия Соглашения, любая из Сторон будет иметь право прекратить действия настоящего Договора по прошествии 30 (Тридцати) дней после уведомления, при условии, что такое прекращение действия Договора не будет его нарушением, и обе Стороны будут соответственно освобождены от своих прав и обязательств, которые возникли до дня окончания данного Договора.
8. Расторжение договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут следующим образом:
8.1 по соглашению Сторон;
8.2 в одностороннем порядке каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив другую Сторону за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты расторжения;
8.3 в одностороннем порядке каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без предварительного уведомления или компенсации убытков, если другая Сторона нарушит свое обязательство по данному Договору и не исправит допущенное нарушение в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после получения письменного уведомления о нарушении;
8.4 если любой из Сторон будет подана заявка о банкротстве в соответствии с актом о банкротстве или в отношении любой из Сторон во время действия данного Договора начнется процесс ликвидации;
8.5 в случае не выполнения условий, предусмотренных в Статье 6 настоящего Договора.
9. Заключительные положения.
9.1Вопросы регулируемые настоящим договором являются исключительно предметом настоящего договора и не могут являться предметом какого-либо другого договора заключенного между его Сторонами.
Настоящий Договор подлежит рассмотрению и толкованию в соответствии с законодательством Республики Армения.
Настоящий договор является коммерческой тайной Сторон и не подлежит огласке.
Все уведомления, счета, отчеты, разрешения, отказы и другие заявления в рамках настоящего договора исполняются письменно и передаются непосредственно другой стороне почтовой службой или факсом. В случае передачи уведомления в электронном виде, передающая сторона обязана представить также и его соответствующий заверенный письменный экземпляр. Сроки получения уведомлений: почтой - в течении 7(семи) дней, факсом - в течении 24 (двадцати четырех) часов.
Каждая из сторон обязана незамедлительно, но не позже чем в течении 7-ми дней проинформировать другую сторону об изменении своего адреса, ответственного лица, номера телефона или факса или других изменениях связанных с настоящим договором.
Договор заключен в двух экземплярах, на армянском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон.
«Правообладатель»
ООО «Масттел»
Юридический адрес: РА, г. Ереван, Республики 62 114
Действующий адрес: РА, г. Ереван ул. Корьюна 19а 8 этаж офис 5
Банковские реквизиты : ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
р/с 1150000344270100
ИНН 02576548
Директор Воскерчян Давид
М.П

«Հեռարձակող» «Вещатель»

Приложенные файлы

  • docx 9367192
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий