вета попечителей Сергей Алексе- сей Гордеев и депутат Госдумы Га-. евич Жуков привез 12 машин бе- лина Николаевна Карелова. режде всего, был разрабо-тан комплекс мер, обеспе-чивающих перевод промышленности города на инновационный путь разви-тия с


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Т
бйптжйо цфчид итпкйс
хцдць хмржтптр
гиувбубзх вмиЭв дизднклк
Бsиеимхб кндвС
nзвжкзвб, ккбимиукмбевг
БКбкецзиг тдиехС
nмикиг лфббу
бквЭкувк
slИ БnикизбалмкецжилмС
w
w
Отрудсмя aСдш-
йждЕ (фтххмнходя итыод Lesaffre)
уяцдйцхя чейимць фДС
тххмм, д цдокй жтфтсйкхомй
фйзмтсдпьсяй жпдхцм ж сйтещтимртхцм ртийфсмлдъмм
aЖтфтсйкхомй ифтккмЕ, ипя ыйзт м упдсмфчйц
очумць юцч отрудсмю, ст сй рткйц итемцьхя фдлфйьй
смя дсцмртстутпьстзт жйитрхцжд.
исдот уфйиуфмя
цмй фйотсхцфчмфтждптхь жхйзт пмьь ижд зтид сдлди лд
418 рпс фчепйн. Ж отсъй тоцяефя фДС
тххмм тцопт
смпт уйфжтй щтидцднхцжт aСдш-
йжяЕ т уфмтефйцйсмм
100 уфтъйсцтж итпйн жтфтсйкхотн отрудсмм. Ж дсцм
ртстутпьстр жйитрхцжй хжтй фйьйсмй утяхсмпм цйр,
ыцт aхийпод уфмжйийц о тзфдсмыйсмю отсочфйсъмм ж
фйлчпьцдцй хтофдэйсмя ымхпд щтлянхцжчюэмщ хчеюйо
цтж, сй жщтияэмщ ж тисч зфчууч пмъ сд цтждфстр фяс
тххмнхотй утифдлийпйсмй Lesaffre, ж хжтю тый
фйиь, тефдцмптхь о зчейфсдцтфч тепдхцм Дпйохйю Зтф
иййжч лд хтийнхцжмйр ж фйьйсмм юцтзт жтуфтхд. Ут хпт
ждр уфйихцджмцйпя aСдш-
йжяЕ, жтфтсйкхомн лджти
счкидйцхя ж хфтыстн ртийфсмлдъмм.
йлчпьцдцтр упд
ыйжстзт цйщсмыйхотзт хтхцтясмя aЖтфтсйкхомщ ифтк
кйнЕ яжпяйцхя хйзтися сйитхцдцтыст жяхтотй одыйхцжт
уфтичоъмм. Ж хпчыдй йхпм хийпод жхй-цдом хтхцтмцхя,
лдяжмпм ж отрудсмм, aСдш-
йждЕ зтцтжд жпткмць ж жт
фтсйкхомн лджти тотпт 10 рпс йжфт мсжйхцмъмн. Зпд
жд фйзмтсд, ж хжтю тыйфйиь, хтзпдхмпхя сд хтжрйхцстй
Одо тцрйыдюц дсдпмцмом, сд штсй фдлзтжтфтж т
офднсйн сйтещтимртхцм ртийфсмлдъмм жтфтсйкхотн
отрудсмм мсцйфйхйс цтц шдоц, ыцт ж хйфйимсй 2008 зт
ид Garipoglu Group (Цчфъмя) тцофяпд ифтккйжтн лд
жти утхпй уфтжйийсстн фйотсхцфчоъмм, ж отцтфчю ея
пт мсжйхцмфтждст 418 рпс фчепйн. Цдомр тефдлтр, хт
рсмцйпьсяр жязпяимц чцжйфкийсмй уфйихцджмцйпйн
йжяЕ т упдыйжстр цйщсмыйхотр хтхцтясмм aЖт
Lesaffre — шфдсъчлходя отрудсмя, офчусйн
ьмн ж рмфй уфтмлжтимцйпь щпйетуйодфсящ ифтк
кйн. Ж
тххмм aСдш-
йждЕ мрййц шмпмдпя ж
Сдсоц-Уйцйфечфзй, Очфздсй м ж Цчпьхотн те
пдхцм. Жяфчыод
ТТТ
ж 2009 зтич хтхцджмпд 2
рпфи фчепйн, ымхцдя уфмеяпь — 95,5 рпс фчепйн.
aЖтфтсйкхомй ифтккмЕ тефдлтждст ж 2002
зтич. Чыфйимцйпйр теэйхцжд яжмптхь сД
У aЖтфт
сйкхомн ифтккйжтн лджтиЕ. Сйзтися отрудсмя хуйъм
дпмлмфчйцхя сд жяучхой щпйетуйодфсящ уфйххтждссящ
м хчьйсящ ифтккйн. Уфтичоъмя фдхуфтхцфдсяйцхя сд
тххмм (Офдхстидф, Сцджфтутпь, Жтпзтзфди, Рм
сйфдпьсяй Жтия, бйпяемсхо), д цдокй сд хйжйфй (Идпь
Жтфтсйкходя a
дшцдюот мсстждъмтссдя отруд
смяЕ м одсдихотй сД
aОЖС
сцйфсюьспЕ утиумхд
пм итзтжтф сд уфтйоцмфтждсмй м уфтмлжтихцжт цфйщ йим
смъ сйшцйуфтряхптжтн цйщсмом.
еэдя хцтмртхць отс
цфдоцд хтхцджмпд 500 цях. итппдфтж.
йыь мийц те мрутф
цтлдрйэдюэйн уфтичоъмм м жяжйийсмм сд фясто отс
очфйсцтхутхтестзт сйшцйуфтряхптжтзт тетфчитждсмя
тцйыйхцжйсстзт уфтмлжтихцжд — ептод рдсмштпьид ипя
змифджпмыйхотзт фдлфяжд упдхцтж х ижчря сдзсйцдцйпь
сярм пмсмярм сд едлй утпчуфмъйуд. Ут чхптжмяр итзт
жтфд цйщсмоч одсдиходя хцтфтсд итпксд утпчымць чкй ж
рдфцй 2011 зтид. Сцтмц тцрйцмць, ыцт ит сдхцтяэйзт жфй
рйсм сйшцйуфтряхптждя цйщсмод х лдяжпйссярм цйщсм
ыйхомрм щдфдоцйфмхцмодрм фтххмнхомрм рдьмстхцфт
Цдокй хцтфтся техчкидюц жтлрткстхць уфтйоцм
фтждсмя м уфтмлжтихцжд йэй етпйй ьмфтотзт фяид сй
шцйуфтряхптжтзт тетфчитждсмя. Ж уйфжчю тыйфйиь
мсцйфйх уфтяжпйс о хтлидсмю фтххмнхомщ дсдптзтж
цйуптжящ чхцдстжто етпььтн ртэстхцм м дзфйздцтж
aОЖС
сцйфсюьспЕ хтлидст ж шйжфдпй 2005
зтид. гимсхцжйссяр чыфйимцйпйр м доъмтсйфтр (100%
одумцдпд) яжпяйцхя отрудсмя aCalfrac Well Services
LteЕ (Одсдид).
д цйффмцтфмм
тххмм сД
aОЖС
цйфсюьспЕ фдхутпдздйц цфйря шптцдрм змифджпмый
хотзт фдлфяжд упдхцтж, уяцью отрупйохдрм тетфчит
ждсмя змеомщ сдхтхст-отруфйххтфсящ цфче. Уфдоцмый
хом жхй цйщстптзмыйхотй тетфчитждсмй, джцтцфдсхутфц
сяй м цйщсмыйхомй хфйихцжд млзтцтжпйся ж 2005-2007
зтидщ жйичэмрм отрудсмярм-млзтцтжмцйпярм СвД,
мхцйрд теялдцйпьстзт рйимъмс
хотзт хцфдщтждсмя ж
тххмм фд
етцдйц хжяьй 15 пйц, м тсд итпзт сй
фйштфрмфтждпдхь. Уфмсяцян лдот
стуфтйоц, щтця м мрййц фяи сйхттц
жйцхцжмн, ичрдйцхя, уфйхпйичйц ъйпь
чпчыьйсмя чхптжмн рйимъмсхотзт
хцфдщтждсмя.
ря ечийр мхщтимць
мл цтзт, ыцт юцт лдотс, отцтфян сдит
мхутпсяць. Д утцтрч Стжйц уфтряь
пйссмотж ечийц хутхтехцжтждць хтл
идсмю цдомщ чхптжмн ж фйзмтсй, ыцт
ея фйдпмлдъмя уфджд сд жяетф рйим
ъмсхотзт чыфйкийсмя м жфдыд сй ит
ьпд ит дехчфид м сй утжпйопд чщчи
ьйсмя итхцчустхцм м одыйхцжд рйим
Стзпдхст стжяр стфрдр уфйич
хртцфйся хжтетисян жяетф зфдкид
сдрм хцфдщтжтн рйимъмсхотн тфздсм
лдъмм, пйыйестзт чыфйкийсмя, жфдыд
м тейхуйыйсмй зфдкидс хцфдщтжярм
рйимъмсхомрм утпмхдрм йимстзт те
фдлъд, ийнхцжчюэмрм сд жхйн цйффм
Для осуществления своих прав
в рамках нового закона каждый ра
итпкйс сдумхдць лдяжпйсмй т жяет
фй хцфдщтжтн рйимъмсхотн тфздсмлдъмм;
итпкйс чжйитрпяць хцфдщтжчю рй
имъмсхочю тфздсмлдъмю те млрйсйсмм
шдрмпмм, мрйсм, тцыйхцжд, рйхцд км
цйпьхцжд ж цйыйсмй тистзт рйхяъд хт
рткйц утпчымць утпмх йимстзт те
фдлъд ж жяефдсстн хцфдщтжтн отруд
рткйц х ртрйсцд, чхцдстжпйсстзт
Уфджмцйпьхцжтр Фф, лдрйсмць утпмх
ТРС, жяидссян ит жхцчупйсмя ж хмпч
стжтзт лдотсд, сд чсмжйфхдпьсчю юпйо
рткйц тхчэйхцжмць жяетф пйыйе
стзт чыфйкийсмя ипя утпчыйсмя рйим
Законом предусматривается раз
работка и запуск информационной
уйфхтсмшмъмфтждсстзт чыйцд тодлд
смя рйимъмсхотн утртэм зфдкидсдр х
ейлчхптжсяр хтепюийсмйр жхйщ стфр лд
хйфжмхд лдумхм о жфдыч ж юпйоцфтс
тейхуйыйсмя ипя зфдкидс Фф жтл
Жт млейкдсмй хтъмдпьстн сдуфя
кйсстхцм ж уйфйщтисян уйфмти, хпч
ыдйж тцодлд ж уфйитхцджпйсмм рйим
ъмсхотн утртэм Стжйц уфтряь
пйссмотж м уфйиуфмсмрдцйпйн Жт
фтсйкхотн тепдхцм хымцдйц ъйпйхт
тефдлсяр фйотрйситждць фчотжтим
цйпяр сдлсдымць тцжйцхцжйсстй пм
ът ут жлдмртийнхцжмю хт хцфдщтжя
рм отрудсмярм ипя фдлюяхсйсмн ут
пткйсмн лдотсд. Д цдокй сйтещтим
рт уфтжйийсмй хйрмсдфтж, жяйли
сящ хтжйэдсмн ут жтуфтхдр уфмрй
сйсмя сд уфдоцмой утпткйсмн лдот
сд х уфмжпйыйсмйр уфйихцджмцйпйн
хцфдщтжящ отрудсмн, отцтфяй ж ст
жящ чхптжмящ жяхцчудюц, йхпм ртк
ст цдо жяфдлмцьхя, лдэмцсмодрм ый
птжйод ж тцстьйсмящ х рйимъмсхом
с№с
Н

ссс
нЭдбепеь
мнвбмнеьпеь.
квй
Энзлб,
нрзлблбепвищ
КО
д хтжйэдсмм цдокй техчкид
пмхь жтуфтхя жлдмртийнхцжмя
тепдхцстзт уфджмцйпьхцжд м
aСмечф —
чххомй ьмсяЕ уфм фйд
пмлдъмм мсжйхцмъмтссящ уфтйоцтж
отрудсмм сд цйффмцтфмм Жтфтсйк
дутрсмр, ыцт х дуфйпя юцтзт зт
ид уфтмлжтихцжйссдя ийяцйпьстхць
ТТТ
aДрцйп-бйфстлйрьйЕ еяпд уфм
детцсмом сдщтимпмхь
ж уфтхцтй х сдымхпйсмйр 203 лдфдетц
стн упдця. Ж рдй тефдлтждпдхь уфт
хфтыйссдя лдитпкйсстхць ут лдфд
етцстн упдцй ж фдлрйфй 14,4 рпс фч
епйн. Пйцтр 2010 зтид сд Жтфтсйк
хомн ьмссян лджти, сдщтияэмнхя ж
уфтъйичфй едсофтцхцжд, уфмьйп хцфд
цйзмыйхомн удфцсйф — щтпимсз aС

Е ж пмъй йзт утифдлийпйсмя
Сцтмц тцрйцмць, ыцт сд хйзтисяь
смн ийсь
aСмечф —
чххомй ьм
сяЕ яжпяйцхя офчусйньмр уфтмлжт
имцйпйр ьмс ж кйсцфдпьстн м Жтх
цтыстн гжфтуй. Ут мцтздр 2009 зт
ид
aСмечф —
чххомй ьмсяЕ
лдсмрдйц 5 рйхцт ж хумхой офчусйн
ьмщ ьмссящ отрудсмн гжфтуя.
Т
aСмечф —
чххомй ьмсяЕ жщтимц ж
хтхцдж офчусйньйзт сйшцйщмрмый
хотзт щтпимсзд aСмечф ЯтпимсзЕ,
отрудсмя уфтмлжтимц м утхцджпяйц
тотпт 400 ртийпйн ьмс одо ипя ыдхц
сящ утцфйемцйпйн, цдо м ипя фдлпмы
Ж 2008 зтич aСмечф —
чххомй
ьмсяЕ м aДрцйп-бйфстлйрьйЕ чкй
уфдоцмыйхом итзтжтфмпмхь т хпмясмм
отрудсмн, тисдот фйдпмлтждць упд
ся утрйьдп шмсдсхтжян офмлмх. Ж
сдыдпй 2009 зтид aСмечф —
ьмсяЕ уфйипткмпм отсжйфцмфтждць
итпзм aДрцйпдЕ ж хтехцжйссяй тепм
здъмм, тисдот сд юцтц фдл уфйипткй
смй сй сдьпт утиийфком ч тистзт мл
офчусйньмщ офйимцтфтж
aДрцйпдЕ —
Сейфедсод. Ж мюпй 2010 зтид сд
ТТТ
aДрцйп-бйфстлйрьйЕ м
aвмс
сян отрупйох aДрцйп-бйфстлйрьйЕ
уфтьпд хрйсд фчотжтихцжд. Зфчууд
офйимцтфтж aДрцйпдЕ уйфйчхцчумпд
aСмечф —
чххомй ьмсяЕ хжтм уфджд
цфйетждсмя ут тцстьйсмю о уфйиуфм
яцмяр зфчууя aДрцйпЕ. Ж фйлчпьцд
цй тхстжсяр офйимцтфтр зфчууя хцд
пд отрудсмя aСмечфЕ х итпйн етпйй
85 уфтъйсцтж. С джзчхцд уфтмлжти
хцжйссдя ийяцйпьстхць сд уфйиуфмя
цмм тхчэйхцжпяйцхя жстжь хтлидссяр
юфмимыйхомр пмътр —
aЖтфт
гжпяяхь офчусйньмр офйимцтфтр
ТТТ
aДрцйп-бйфстлйрьйЕ, aСмечфЕ
сй цтпьот туфйийпяйц щдфдоцйф уфт
щткийсмя уфтъйичфя едсофтцхцжд
уфйиуфмяцмя, ст м мсжйхцмфчйц фй
хчфхя ж йзт цйочэчю ийяцйпьстхць м
фдлжмцмй. Ж ыдхцстхцм, еяпд пможм
имфтждсд лдитпкйсстхць ут лдфдетц
стн упдцй, утутпсйс тетфтцсян од
умцдп, сдпдкйсд уфтмлжтихцжйссдя
Одо хттеэмп зйсйфдпьсян имфйо
aСмечф —
чххомй ьмсяЕ
Ждимр Зчфмстж, сд хйзтисяьсмн ийсь
лдзфчлод уфтмлжтихцжйссящ ртэст
aЖтфтсйкхомн ьмссян лд
жтиЕ ут мсичхцфмдпьсяр ьмсдр хт
хцджпяйц 100 уфтъйсцтж, ут пйзотжяр
д хтжйэдсмм ря ж фдетыйр ут
фяиой техчимпм жтуфтхя, хжялдссяй
х уйфхуйоцмждрм фдетця уфйиуфмя
цмя ж хпйичюэйр зтич, жяупдцтн сд
птзтж м уфтепйрдрм юсйфзйцмом. Ж фй
ьйсмм рстзмщ жтуфтхтж сдр доцмжст
утртздйц дирмсмхцфдъмя Жтфтсйк
хотн тепдхцм м пмыст зчейфсдцтф, ч
сдх х хдртзт сдыдпд сдпдимптхь отс
хцфчоцмжстй жлдмртийнхцжмй.
юхь, ж хпйичюэйр зтич ря хтжрйхц
сярм чхмпмярм хрткйр утхцджмць
уфйиуфмяцмй сд стзмЕ, — ходлдп Жд
чотжтихцжт отрудсмм aСмечф —
чххомй ьмсяЕ уфтмсштфрмфтждпт
уфйихцджмцйпйн дирмсмхцфдъмм те
пдхцм т фйлчпьцдцдщ дсцмофмлмхстн
фдетця сд уфйиуфмяцмм, уфйихцджм
пт уфйиждфмцйпьсяй мцтзм 2010 зтид
м уйфхуйоцмжя сд 2011 зти. Ут мцт
здр 2010 зтид сд Жтфтсйкхотр ьмс
стр лджтий упдсмфчйцхя жяучхцмць
етпйй 1,6 рпс ьмс, ыцт сд 50 уфтъйс
цтж уфйжяьдйц утодлдцйпм уфйияич
эйзт зтид. Офтрй цтзт, хйныдх мийц до
цмжстй техчкийсмй фйдпмлдъмм уфт
йоцд aЖтфтсйк-2Е ут хтлидсмю уфт
млжтихцжд уфйрмдпьсящ ьмс ртэст
хцью 2,4 рпс ьцчо ж зти х жтлртксяр
идпьсйньмр фдхьмфйсмйр ит 4 рпс.
Ж сдхцтяэйй жфйря туфйийпяйцхя тею
йр сйтещтимрящ мсжйхцмъмн м хфтом
Зчейфсдцтф Дпйохйн Зтфиййж ут
aСмечф —
ьмсяЕ лд хцдемпмлдъмю хмцчдъмм сд
уфйиуфмяцмм м тцрйцмп, ыцт уфджм
цйпьхцжт Жтфтсйкхотн тепдхцм лд
мсцйфйхтждст ж цтр, ыцтея фчотжти
хцжт отрудсмм тейхуйымпт чхцтным
жтй фдлжмцмй
ТТТ
aЖтфтсйкхомн
ьмссян лджтиЕ учцйр чжйпмыйсмя лд
зфчлом ийнхцжчюэмщ сд идссян рт
рйсц ртэстхцйн, фтхцд теюйртж уфт
млжтихцжд уфтичоъмм, упдстрйфст
зт утжяьйсмя лдфдетцстн упдця фд
етцсмодр, хтлидсмя епдзтуфмяцсящ
— Ятцйп ея утепдзтидфмць отруд
смю aСмечфЕ лд цт, ыцт чидптхь хцдем
пмлмфтждць уфйиуфмяцмй. Уфтепйря
сд лджтий отумпмхь зтидрм, д фйьдць
мщ уфмьптхь ж чхптжмящ шмсдсхтжт
зт офмлмхд. бцт уйфжян яфомн уфмрйф,
отзид ж цдотй хпткстй жфйря чидптхь
жянцм сд уфтмлжтихцжйссчю хтхцдж
пяюэчю, жтххцдстжмць фдетымй рй
хцд. Сйзтися лийхь 1700 фдетцсмотж,
хфйисяя лдфупдцд жяьй 14 цяхяы фч
епйн. Ря жмимр щтфтьмй уйфхуйоцм
жя. Уфджмцйпьхцжт Жтфтсйкхотн те
пдхцм зтцтжт утиийфкдць
aСмечф
чххомй ьмсяЕ одо сдийкстзт удф
цсйфд, утсмрдя, ыцт тхстжсяй жтуфтхя
— лдучхо жяхтотцйщстптзмыстзт уфт
млжтихцжд м хтлидсмй фдетымщ рйхц х
щтфтьйн лдфупдцтн — ечичц фйьйся,
Ийучцдця Жтфтсйкхотн тепичря ж уйфжтр ыцйсмм
чцжйфимпм уфтзфдррч хтъмдпьст-юотстрмыйхотзт фдл
жмцмя фйзмтсд ит 2014 зтид. Ж фйлчпьцдцй йй фйдпмлдъмм
фтхц итпм мсстждъмтсстн уфтичоъмм ж теэйр теюй
рй жяучход уфтряьпйссящ цтждфтж итпкйс хтхцджмць
22,0% (ж 2009 зти — 12,8%), ымхпт уфтруфйиуфмяцмн
фйзмтсд, тхчэйхцжпяюэмщ цйщстптзмыйхомй мсстжд
ъмм, итпкст жтлфдхцм ж 1,5 фдлд, ит 82 йимсмъ. Чжйпм
ыйсмй тетфтцд рдпящ м хфйисмщ уфйиуфмяцмн уфтмлтн
ийц сд 20 уфтъйсцтж, ит 240,8 рпфи фчепйн.
кмидйрдя
уфтитпкмцйпьстхць кмлсм сдхйпйсмя ут упдсдр уфд
жмцйпьхцжд хтхцджмц 69,6 зтид (ж 2009 зтич уфтитпкм
Цдокй жт жцтфтр тотсыдцйпьстр ыцйсмм еяп
чцжйфкийс уфтйоц еюикйцд 2011 зтид х уфтзстлмфч
йряр ийшмъмцтр ж 6,5 уфтъйсцд. Ж ыдхцстхцм, итщт
ия тепдхцстзт еюикйцд хтхцджяц 43,76 рпфи фчепйн.
хстжсяр мхцтысмотр хтехцжйссящ итщтитж (мщ хчр
рд уфтзстлмфчйцхя ж 32 рпфи фчепйн) хцдсчц доъмля,
ИфП, сдптз сд уфмеяпь.
д мщ итпю уфмщтимцхя 83
уфтъйсцд тц теэйн хцфчоцчфя хтехцжйссящ итщтитж.
йсдптзтжяй итщтия хтхцджяц 1,8 рпфи фчепйн. wйл
жтлрйлисяй утхцчупйсмя мл шйийфдпьстзт еюикйцд
дхщтисдя ыдхць лдупдсмфтждсд ж фдлрйфй 45,897
рпфи фчепйн. Ийшмъмц, цдомр тефдлтр, тъйсмждйцхя ж
2,136 рпфи фчепйн, мпм ж 6,5%.
хцтысмодрм утздьй
смя ийшмъмцд хцдсчц тхцджьмйхя шмсдсхтжяй хфйихцжд
Ийучцдця чхцдстжмпм жйфщсмн уфйийп зтхчидф
хцжйсстзт жсчцфйссйзт итпзд тепдхцм сд 1 ясждфя 2012
зтид ж 9,579 рпфи фчепйн. Уфйийпьсян теюйр фдхщтитж
сд техпчкмждсмй зтхитпзд ж 2011 зтич хтхцджмц сд ет
пйй 410 рпс фчепйн. Жйфщсмн уфйийп итпзд ут зтхчидф
хцжйссяр здфдсцмяр тепдхцм ж ечичэйр зтич сй итп
Жтфтсйкхотй
aИтртхцфтмцйпьсян отрем
сдцЕ (ИСО) ут мцтздр цфйщ ождфцдптж 2010 зтид чжйпм
ымпт ымхцчю уфмеяпь ит 77,3 рпс фчепйн, ыцт сд 23,5%
уфйжяьдйц фйлчпьцдця дсдптзмыстзт уйфмтид 2009 зт
тхц жяфчыом ж хфджсйсмм х уфтьпяр зтитр хтхцд
жмп тотпт 38 уфтъйсцтж, ит 2,504 рпфи фчепйн. Чфтжйсь
тетфтцсящ доцмжтж — 3,882 рпфи фчепйн. Офйимцтф
ходя лдитпкйсстхць — етпйй 7,5 рпфи фчепйн. Ж 2010
зтич отрудсмя упдсмфтждпд чжйпмыйсмй теюйрд жжт
имрящ теюйоцтж сд 9%, ит 197,2 цях. ож. р.
исдот сд
жхцфйый х зчейфсдцтфтр тепдхцм Дпйохййр Зтфиййжяр
уфйихйидцйпь хтжйцд имфйоцтфтж ИСО Сйфзйн Пчомс
лдяжмп, ыцт ж сясйьсйр зтич упдся чжйпмыйся ит 240
цях. ож. р кмпья. Ж хжялм х чрйсььйсмйр утцфйемцйпь
хотзт хуфтхд сд кмпьй м хсмкйсмйр чфтжся лдодлтж сд
хцфтмцйпьхцжт ж 2009 зтич ИСО мхуяцяждп лсдымцйпь
сяй шмсдсхтжяй цфчистхцм. Одо фйлчпьцдц, ут мцтздр
2009 зтид жжти теюйоцтж хтхцджмп 182,3 цях. ож. р, ыцт
Ут мцтздр цфйцьйзт ождфцдпд Жтфтсйкходя цдрткся
уйфйымхпмпд ж еюикйц
тххмм цдрткйссящ упдцйкйн
сд хчррч утыцм ж 2 рпфи фчепйн. Д жхйзт х сдыдпд зтид
фдлрйф упдцйкйн хтхцджмп 5,8 рпфи фчепйн, ыцт сд 66
уфтъйсцтж уфйжяьдйц утодлдцйпь цтзт кй уйфмтид 2009
зтид. Жхйзт ж ясждфй-тоцяефй цдрткйссмом тштфрмпм
14,4 цях. цдрткйссящ ийопдфдъмн.
еэмн жйх зфчлтж
сд цдрткйссящ утхцдщ фйзмтсд х сдыдпд зтид хтхцджмп
2,269 рпс цтсс. Ж хцтмртхцстр жяфдкйсмм утодлдцйпь
хтхцджпяйц 1,679 рпфи итппдфтж. Ут тцстьйсмю о дсд
птзмыстрч уйфмтич уфтьптзт зтид теюйр жсйьсйн цтф
зтжпм чжйпмымпхя ж 1,6 фдлд.
дметпььмн чийпьсян жйх
юохутфцсящ утхцджто уфмщтимцхя сд уфтичоъмю сйшцй
щмрмыйхотзт отрупйохд (рмсчитефйсмя, пйодфхцжйссяй
хфйихцжд, хмсцйцмыйхомн одчычо), уфтитжтпьхцжйссяй
цтждфя (ж цтр ымхпй лйфстжяй очпьцчфя, отсимцйфхомй
млийпмя м утихтпсйыстй рдхпт), рдьмстхцфтмцйпьсчю
рутфцмфчюцхя ж тхстжстр пйзотжяй дж
цтртемпм, ыйфсяй м ъжйцсяй рйцдппя, уфтмлжтихцжйс
nикизбалдвг
твззхг бквиу
л зкубауиг в бнунубб
Зивхг бкдиз
дилзнелщ дкауиЭи
С
Н
С
с
с
с
квзлплншт
ЭомвзпЭт
клблал
дЭзлкЭ
нЭоозЭгвп
мнвбовбЭпвищ
злйепвпЭ
n зклмищубб вкбжщ би
ебб йиеиввзх зклбеб
звщ ибеклмв бклмккпивк
зи в ЖсД БВЗДИ.ЖЕАС
— дкнйзбгтбг кбЭви
зкецзиг лмккпивиг диж
БВЗДИ.ЖЕАС зк мбккв
миквв ибеклмв онзд
рвизвкншм овевк
ех дижйкзвг БКИсЗИ.
ЖсС в БсИ№ls.ЖбуС.
P.S. Кбукдрвщ Бгкижхтебззхп вблмбгС
йкивбек зббиецтиг мбебоиззхг бевр.
ийкил кндивиувмбебг йкижхтебззхп
йкбуйквщмвг и бзксвжилмв Обубккецзи
Эи бкдизк БИб ибщбкмбецзиж жбуврвзлдиж
лмккпивкзвв в Киллвглдиг ОбубккрввС.
Дизлиевувкивкззхг имвбм вхЭещувм мкд.
»бллйикзи, вхйиезбзвб бкдизийкибдмк йи
мкббнбм зивхп икЭкзвбкрвиззхп жбки
йквщмвг в биецтиг ккбфщлзвмбецзиг ккби
мх, димиккщ йидк в лкбулмвкп жклливиг вз
оикжкрвв йккдмвсблдв зб вбубмлщ. nбевдк
киец в лмккпивхп дижйкзвг, димикхб мкд
аб йидк жиескм. l вбуц вжбззи изв уиеа
зх лмкмц илзивиг в имзитбзвщп ешубг в
жбуврвзлдвп нскбаубзвг в вблмв лвиб
Эи девбзмк зк влбп чмкйкп идкбкзвщ жбув
рвзлдиг йижиув в дизмкиещ бк мбж, дкд изк
бхек идкбкзк. Ми блмц блев сбеивбд йквпи
увм л йиевлиж в биецзврн, к н збЭи зксв
зкшм мкббивкмц убзцЭв бк нленЭв, димикхб
бжн йиеиабзх бблйекмзи, из йбквхж уие
абз йибвизвмц в лвиш лмккпивнш дижйкзвш
л мкббивкзвбж ккбибккмцлщ в лвмнкрвв. Пи
мщ зк йбквиж чмкйб лмккпивхж дижйкзвщж
йквубмлщ исбзц мщабеи: йквзщмц н дкауи
Эи евсзиб бкщвебзвб в вхукмц йиевл — чми
мкббнбм жзиЭи вкбжбзв в лве. сивжблмзх
жв нлвевщжв збибпиувжи ккбккбимкмц жб
пкзвбжх, йибвиещшувб влдешсвмц исбкб
ув в имдкбх в йкбуилмквебзвв жбуврвз
лдиг йижиув йи оикжкецзхж йквбзкдкж.
с 1 щзвккщ 2011 Эиук влмнйк
бм в лвен зивхг Обубккецзхг
бкдиз БИб ибщбкмбецзиж жбув
рвзлдиж лмккпивкзвв в Киллвг
лдиг ОбубккрввС. Мбйбкц дка
ухг жиабм вхбккмц ебсббзиб
нскбаубзвб в вккск уещ йиен
сбзвщ жбуврвзлдиг йижиув.
ПВбЖwгОЖОгЖ СsВПУПwsУЖМЖК
ГПСПОЖЗТсПК ПВМsТУг
w
Ж хттцжйцхцжмм х фйьйсмйр хтефдсмя доъмтсйфтж,
лджти aЖтирдьтетфчитждсмйЕ теюяжпяйц т хцдф
цй отсочфхд зфдсцтж aСтИгНСЦЖ
гЕ ипя фйдпмлдъмм
теэйхцжйсст лсдымрящ юотптзмыйхомщ уфтйоцтж ж Жт
фтсйкхотн тепдхцм.
хстжстн ъйпью отсочфхд яжпя
йцхя жяяжпйсмй м идпьсйньдя шмсдсхтждя утиийфкод
пчыьмщ уфтйоцтж ж тепдхцм утжяьйсмя чфтжся юотпт
змыйхотн очпьцчфя, утучпяфмлдъмм юотптзмыйхомщ лсд
смн м хтийнхцжмя мщ уфдоцмыйхотрч жсйифйсмю.
рйф уфмлтжтзт штсид — 10 уфтъйсцтж ымхцтн уфмеяпм
I юцду — уфмйр лдяжто — х 01.12.2010 ут 14.01.2011
II юцду — уфмйр рдцйфмдптж — х 15.01.2011 ут 14.02.2011
III юцду — уфтжйийсмй юохуйфцмля уфтйоцтж м ути
Стмходцйпярм сд утпчыйсмй зфдсцд ртзчц жяхцчудць
ыдхцсяй пмъд, теэйхцжйссяй тфздсмлдъмм, ийяцйпм те
фдлтждсмя, цжтфыйхомй отппйоцмжя м тфздсмлдъмм Жтфт
сйкхотн тепдхцм. бмхпт чыдхцсмотж отппйоцмжд, жяхцч
Ижд уфйипткйсмя ут утиийфкой фдлфдетцом рстзт
шчсоъмтсдпьсящ хмхцйр ейлтудхстхцм ж чзтпьсящ ьдщ
цдщ утидп Отсъйфс aСтлжйлимйЕ ж шйийфдпьсчю ъйпйжчю
уфтзфдррч a
дъмтсдпьсдя цйщстптзмыйходя едлдЕ.
ей
фдлфдетцом хутхтеся утжяхмць теэчю юшшйоцмжстхць
ийяцйпьстхцм ьдщцйфтж м тейхуйымць мщ ейлтудхстхць ж
ртрйсц фдетця ути лйрпйн.
исд мл уфйипдздйрящ хм
хцйр утлжтпяйц туйфдцмжст отсцфтпмфтждць удфдрйцфя
зфчсцтж, жтличщд, офйуйкд, юпйоцфтуфтжтиом м ц.у.
сд
тейхуйымждйц хпйкйсмй лд уйфйрйэйсмйр пюийн м цйщсм
ыйхомщ хфйихцж ж ьдщцй. Ж хпчыдй жтлсмостжйсмя сйьцдц
сящ хмцчдъмн уфйичхрдцфмждйцхя юохцфйссдя хжяль х имх
уйцыйфтр. Рткст тхчэйхцжпяць ртсмцтфмсз хтхцтясмя
чзтпьстн ьдщця, ипя юцтзт ж хмхцйрй ечичц чхцдстжпйся
хйнхрмыйхомй, рдзсмцтрйцфмыйхомй, мсшфдофдхсяй идц
ымом м жмийтодрйфя. Офтрй цтзт, ч одкитзт ьдщцйфд еч
ийц ртемпьсян фдимтодсдпьсян учпьц, х утртэью отцт
Ж утхпйисмй зтия отсъйфс доцмжст фдетцдйц ж сд
уфджпйсмм фдимтыдхцтцстн мийсцмшмодъмм сд тхстжй
дочхцтюпйоцфтссящ цйщстптзмн. Цдомй хмхцйря мрй
юц щтфтьмй уйфхуйоцмжя, цдо одо мщ рткст уфмрй
сяць ж мсцйппйоцчдпьсящ хмхцйрдщ ейлтудхстхцм м пт
одпьстн сджмздъмм, мсцйзфмфтждць х хмхцйрдрм хучц
смотжтзт хпйкйсмя. Жцтфтй уфйипткйсмй фдлфдетцым
отж отсъйфсд ьдщцйфдр одо фдл сдуфджпйст сд хтлид
смй хмхцйр хымцяждсмя м тефдетцом мсштфрдъмм сд
Ут рсйсмю юохуйфцтж, чзтпьсдя уфтряьпйсстхць
иджст счкидйцхя ж хтжфйрйсстр тетфчитждсмм, хут
хтестр утртздць ьдщцйфдр ж фдетцй, тейхуйымждя уфм
д зтхутиийфкоч хйпьщтлуфтмлжтихцжд Жтфтсйк
хотн тепдхцм лд ийжяць рйхяъйж 2010 зтид сдуфджпйст 2,06
рпфи фчепйн ж фдродщ фйзмтсдпьстн ъйпйжтн уфтзфдрря.
фйийфдпьсян еюикйц жяийпмп сд юцм ъйпм 1,475 рпфи
Уфтмлжтихцжт ряхд ж щтлянхцждщ жхйщ одцйзтфмн те
пдхцм лд ийжяць рйхяъйж жяфтхпт сд 27,2% о дсдптзмы
стрч уйфмтич 2009 зтид (194,4 цях. цтсс), ртптод — сд
1,3% (557,9 цях. цтсс), ямъ — сд 11,5% (582,3 рпс. ьцчо).
Ж хйпьщтлуфйиуфмяцмящ тепдхцм ут мцтздр цфйщ ождфцд
птж сдепюидйцхя чжйпмыйсмй утзтптжья: офчустзт фтзд
цтзт хотцд — сд 1,9%, отфтж — сд 2,2%, уцмъя — сд 3,8%,
Ж тепдхцм фйдпмлчйцхя 41 мсжйхцмъмтссян уфтйоц
ут фдлжмцмю кмжтцстжтихцжд.
еэмн теюйр шмсдсхм
фтждсмя уфтйоцтж — етпйй 20,5 рпфи фчепйн. Ут хтхцт
ясмю сд 1 тоцяефя 2010 зтид тхжтйст 12,4 рпфи фчепйн.
исмр мл хдрящ офчусящ фйдпмлчйрящ мсжйхцуфтйо
цтж ж фйзмтсй ж хшйфй кмжтцстжтихцжд яжпяйцхя уфтйоц
ТТТ
aЖтфтсйкряхтуфтрЕ ж
мксйийжмъотр фднтсй
ут хцфтмцйпьхцжч упйрйсстн шйфря сд 2,4 цях. зтптж
хжмстрдцто м ижчщ ртичпйн ут тцотфрч хжмсйн. Упд
смфчйрян утодлдцйпь ут уфтмлжтихцжч ряхд — 30 цях.
цтсс ж зти. Сцтмртхць уфтйоцд — 7,9 рпфи. фчепйн. Ут
цтея жяяжмць сдметпйй
итхцтнсяй мсстждъмтс
сяй уфтйоця, ийудфцдрйсц уфтряь
пйсстхцм, цфдсхутфцд, хжялм м мсст
ждъмн Жтфтсйкхотн тепдхцм, — фдх
ходлдп лдрйхцмцйпь фчотжтимцйпя
ийудфцдрйсцд Рмщдмп вчьудстж,
— еяп тхчэйхцжпйс фяи тфздсмлд
ъмтссящ рйф: уфмсяцт утхцдстжпй
смй т утфяиой тцетфд м уфйитхцдж
пйсмя зтхчидфхцжйсстн утиийфком
хчеюйоцтж рдптзт м хфйисйзт уфйи
уфмсмрдцйпьхцжд, уфтжтимпмхь хт
жйэдсмя, зий чхцдсджпмждпмхь хфт
ом м туфйийпяпмхь штфря сйтещтим
рящ иточрйсцтж. Ипя фдетця цдокй
еяпм уфмжпйыйся м лдийнхцжтждся
дирмсмхцфдъмя зтфтид, цйщстудфом,
емлсйх-мсочедцтфя, о цтрч кй идс
сян жтуфтх техчкидпхя сд штфчрй
aЖтфтсйкходя тепдхць — ждь удф
Не так давно комиссионно бы
ли выбраны девять инновационных
проектов из 17 поданных предложе
ТТТ aМсстждъмтсст-цйщсмыйхомй
фйьйсмяЕ х цйртн уфтйоцд — aФдл
фдетцод хмхцйря отсхтпмидъмм
уфтмлжтихцжйсст-цйщстптзмыйхотн
ТТТ aСуйърдьЕ х цйртн уфтйо
цд — aСтлидсмй мрутфцтлдрйэдю
эйзт чпьцфдлжчотжтзт тетфчитждсмя
уфтряьпйсстзт сдлсдыйсмя м тетфч
итждсмя ипя тефдетцом млийпмн мл пм
ТТТ aбжйфйхц-хцфтнЕ х цйртн
уфтйоцд — aТфздсмлдъмя ж Жтфтсйк
хотн тепдхцм уфтмлжтихцжд мсстждъм
тсстзт м юотптзмыйхом ымхцтзт юшшйо
цмжстзт цйупт-лжчотмлтпяъмтсстзт
рдцйфмдпд aботждцдЕ сд тхстжй уй
фйфдетцом жцтфмыстзт ечрдкстзт
ТТТ aСЖ-ПчыЕ х цйртн уфтйо
цд — aСтлидсмй уйфйфдедцяждюэй
зт уфйиуфмяцмя ут уфтмлжтихцжч ут
пчшдефмодцтж м зтцтжтн уфтичоъмм
(уюфй, утиждфом, сдымсом, утжмипт)
х уфмрйсйсмйр отрутсйсцтж хдщдф
ТТТ aЖСМЦгЯЕ х цйртн уфтйо
цд — aСтлидсмй ртемпьстн пдетфд
цтфмм ут жсйифйсмю, ртсцдкч, фй
ртсцч м учхот-сдпдиой цйщсмыйхом
хптксящ мсстждъмтссящ уфметфтж м
хмхцйр чыйцд юсйфзтфйхчфхтж, тцхпй
кмждсмю хтхцтясмя жлфяжттудхсящ
м хцфдцйзмыйхомщ теюйоцтж ж хшйфй
ТТТ СУУ aТФЦЕ х цйртн уфтйо
цд — aФдлфдетцод отсхцфчоцтфхотн
иточрйсцдъмм, млзтцтжпйсмй м уфтжй
ийсмй мхуяцдсмн туяцстзт тефдлъд
чсмжйфхдпьстн мсждпмистн ьдздюэйн
ТТТ aУмтсйфЕ х цйртн уфтйо
цд — aСтлидсмй уфтмлжтихцжйсст-
цйщстптзмыйхотзт ъйсцфд ут жтххцд
стжпйсмю м чуфтысйсмю ийцдпйн рй
цтитр здлтцйфрмыйхотзт сдуяпй
ТТТ Мс.От. aСуйоцфЕ х цйртн
уфтйоцд — aСтлидсмй уйфйфдедця
ждюэйзт отрупйохд ут уфтмлжтихцжч
умэйжящ утпчшдефмодцтж (уптитжт-
тжтэсяй, зпюотлт-шфчоцтлсяй отс
ъйсцфдця) х мхутпьлтждсмйр мсст
ТТТ aУПЕ х цйртн уфтйоцд —
aФдлфдетцод м тфздсмлдъмя уфтмл
жтихцжд хцдсотж бУЧ м юпйоцфтс
сящ ртичпйн ипя чуфджпйсмя хцдс
Уйфйымхпйссяй уфтйоця фдл
ступдстжяй.
щ мсстждъмтсстхць
туфйийпяпдхь ут ижчр офмцйфмяр:
сдпмымй ч смщ хтехцжйсстн мсцйп
пйоцчдпьстн едля (удцйсця, пмъйс
лмн сд млтефйцйсмй) м мхутпьлтжд
смй фйхчфхтж сд жсчцфйссйй фдлжмцмй
(ртийфсмлдъмю уфтмлжтихцжд м хт
жйфьйсхцжтждсмй жяучходйртн уфт
ичоъмм), утицжйфкийсстй хуфджотн
Сфйим уфйиуфмяцмн, утпчымж
ьмщ зфдси,
a
цйщсмыйхомй фйьйсмяЕ, зйсйфдпьсян
имфйоцтф отцтфтзт Уджйп Уцмъяс цдо
фдхходлдп т хжтйн отрудсмм: aСтлид
сд тсд ж 2008 зтич. Ря лдсмрдйрхя
жжйийсмйр мсстждъмн ж хмхцйрч мс
штфрдъмтссящ цйщстптзмн.
детцдя
х офчусярм отрудсмярм, ря млчым
пм уфтепйря ж хшйфй джцтрдцмлдъмм
уфтмлжтихцжйсст-цйщсмыйхомщ уфт
ъйххтж м утуяцдпмхь хтлидць стжян
уфтзфдррсян уфтичоц, хутхтесян
хтхцджмць отсочфйсъмю чкй уфйи
хцджпйссяр сд фясой.
др чидптхь
юцт хийпдць. С утртэью сдьйн aхм
хцйря отсхтпмидъмм идссящЕ уфйи
уфмяцмя ртзчц туйфдцмжст мхутпьлт
ждць хтефдссчю мсштфрдъмю: уфт
жтимць дсдпмл, хтхцджпяць тцыйця,
ийпдць уфтзстля. бцт утлжтпяйц мр
отсцфтпмфтждць чуфджпйсыйхочю ий
яцйпьстхць. Ипя сдх ждкст, ыцт идс
сяр уфтйоцтр лдмсцйфйхтждпмхь м
сдрйхцмцйпь имфйоцтфд
ТТТ
охдсд ффтптжд цт
кй ходлдпд сйхотпьот хптж: a
дьй
мскйсйфст-уфтмлжтихцжйсстй уфйи
уфмяцмй хтлидст ж 2007 зтич м тфмйс
цмфтждст сд фдлфдетцоч м уфтмлжти
хцжт уфтряьпйсстзт тетфчитждсмя.
Уфмыйр, ж хттцжйцхцжмм х сдьйн цйщ
смыйхотн утпмцмотн, жхй фдлфдедця
ждйртй тетфчитждсмй хттцжйцхцжчйц
чфтжсю пчыьмщ рмфтжящ тефдлътж.
сд жфйря хчэйхцжтждсмя уфйиуфмя
цмя сдьмрм хуйъмдпмхцдрм хтлидст
14 жмитж мсстждъмтсстзт тетфчит
ждсмя, уфмыйр етпйй утптжмся йзт
чкй сдщтимцхя сд хцдимм йимсмыстзт
м рйпотхйфмнстзт уфтмлжтихцжд. Ут
пчыйссяй хчехмимм упдсмфчйр мх
утпьлтждць ипя уфмтефйцйсмя жя
хтотцйщстптзмыстзт стжтзт тетфч
итждсмя, сд идпьсйньйй уфтжйийсмй
сдчыст-мххпйитждцйпьхомщ фдетц ж
тепдхцм чпьцфдлжчотжтзт тетфчитжд
смя ипя дцтрстн юсйфзйцмом, д цдо
кй сд хтлидсмй хтжйфьйсст чсмодпь
стзт хцдсод ипя тефдетцом шдпьъйцд,
отцтфян офднсй жтхцфйетждс сд фяс
ой м сд отцтфян чкй лдфдсйй сдьм лд
Рмщдмп
мотпдйжмы вчьудстж
цдокй утиыйфосчп, ыцт сд идссян рт
рйсц хчэйхцжчюц йэй тцофяцяй пм
рмця Рмсюотстрфдлжмцмя ж фдлрй
фй 32 рпс фчепйн, отцтфяй утод сй
фдхуфйийпйся. Ж юцтн хжялм лдяжом
уфмсмрдюцхя ит отсъд цйочэйзт зт
ид. Итхцтнсяй уфтйоця, отцтфяй сй
хртзчц утудхць ж юцтц пмрмц, ечичц
фйотрйситждся ипя зтхутиийфком сд
Сйныдх штфрмфчйцхя лдяжод сд
отсочфх Рмсюотстрфдлжмцмя сд 2011
зти. Цтсотхць идсстн фдетця лдопю
ыдйцхя ж цтыстр туфйийпйсмм хчрря,
лдуфдьмждйртн ч шйийфдпьстн жпд
хцм. Ж йй тхстжч итпкся пйыь хфйи
хцжд, фйдпьст жопдияждйряй уфйиуфм
яцмярм сд фйдпмлдъмю мсстждъмтс
сящ уфтйоцтж м ртийфсмлдъмю уфт
хтечю фтпь ж юцтн фдет
цй мзфдюц тцфдхпйжяй опдхцйфя, хут
хтесяй еяхцфт м итхцтжйфст уфйит
хцджмць сйтещтимряй идссяй, цдо одо
ж етпььйн хжтйн рдххй хтхцтяц мл рд
пящ м хфйисмщ мсстждъмтссящ уфйи
уфмяцмн. Ж опдхцйфсящ тефдлтждсмящ
жсчцфйссмй отсцдоця етпйй цйхсяй м
сйштфрдпьсяй, штфрмфчюцхя тсм сд
жлдмртжязтисящ юотстрмыйхомщ тц
сстждъмм — юцт тыйсь фмхот
ждссян емлсйх. Утиийфкод хт хцт
фтся зтхчидфхцжд идйц жтлрткстхць
юцм фмхом чрйсььмць м штфрмфт
ждць епдзтуфмяцсян мсстждъмтс
w
Ртхотжхомн мсичхцфмдпьсян едсо ыйфйл итыйф
сйй уфйиуфмяцмй
aЖтфтеьйжод-дзфтЕ уфмхцч
умп о хтлидсмю ж Жтфтеьйжхотр фднтсй лйрйпьстзт
едсод. Ж сдхцтяэйй жфйря чкй дфйситждст 7 цях. зд
лйрпм. Ж фдлжмцмй рйхцстзт ДУО мсжйхцмфтждст 250
рпс фчепйн. Ж ечичэйр упдсмфчйцхя фдхьмфмць лй
рйпьсяй чзтиья сд цйффмцтфмм рчсмъмудпмцйцд ит
20 цях. зд. Офтрй цтзт, ж упдсдщ
aЖтфтеьйжод-
дзфтЕ — хцфтмцйпьхцжт юпйждцтфд сд 140 цях. цтсс
йимстжфйрйсстзт щфдсйсмя.
еэмн теюйр жпткйсмн
aЧЗРО a
чизтфрдьЕ, сйхртцфя сд чзт
птжстй уфйхпйитждсмй уфджттщфдсмцйпярм цту-
рйсйикйфтж, ж 2011 зтич упдсмфчйц фйдпмлтждць мс
жйхцуфтзфдррч, лдочумж лдзтцтжмцйпьст-хждфтыстй
тетфчитждсмй сд хчррч тотпт 50 рпс фчепйн. бцт
упдлрйссяй рдьмся, дуудфдця ипя уфтодцд, д цдо
кй фяи тетфчитждсмя ипя хждфом. Ж сдхцтяэйй жфй
ря мийц хтзпдхтждсмй итзтжтфтж сд утхцджоч.
ет
фчитждсмй a
чизтфрдьЕ итпкйс утпчымць ж цйыйсмй
2011 зтид.
йьйсмй т уфмтефйцйсмм рдьмс хжялдст
х фтхцтр теюйртж уфтмлжтихцжд. Ж 2011 зтич упдсм
фчйцхя чжйпмымць тетфтц ит 2 рпфи фчепйн. Ут мцт
здр цйочэйзт зтид юцтц утодлдцйпь хтхцджмц утфяи
Чуфджпйсмй фйийфдпьстн рмзфдъмтсстн хпчкея
(ЧфРС) ут Жтфтсйкхотн тепдхцм ж щтий уфтжйфом
жяяжмпт сд хцфтной Ц
к aЗдпйфйя бмктждЕ 48 мст
хцфдссящ зфдкидс, сйлдотсст тхчэйхцжпяжьмщ цфч
итжчю ийяцйпьстхць. Ж щтий уфтжйфом, уфтжйийсстн
19 тоцяефя, еяпт лдийфкдст 32 мстхцфдсъд, фдетцд
юэмщ сйпйздпьст. Сфйим смщ тодлдптхь уяць зфдк
идс Цчфъмм, ижд зфдкидсмсд Цчфорйсмхцдсд, ыйцяфй
зфдкидсмсд Цдикмомхцдсд, д цдокй 20 рмзфдсцтж мл
Члейомхцдсд м тимс — мл Омфзмлмм.
л смщ 19 ыйпт
жйо сдфчьмпм фйкмр уфйеяждсмя сд цйффмцтфмм
хмм, лд ыцт м еяпм тьцфдштждся. Ж фйлчпьцдцй уфтжй
ийсмя утжцтфстн уфтжйфом цтзт кй теюйоцд хтцфчи
смом ЧфРС жяяжмпм йэй 16 сйпйздптж, 13 мл отцт
фящ уфйеяждпм ж хцфдсй сйлдотсст.
йлдотсстй уфм
жпйыйсмй 11 мстхцфдссящ зфдкидс тетьптхь имфйо
цтфдр хцфтмцйпьсящ тфздсмлдъмн-хчеутифяиымотж

ТТТ
aфмфрд РтстпмцЕ м
ТТТ
aСцфтн СмцмЕ
— ж 25 цях. фчепйн лд одкитзт фдетыйзт.
хцдпьсяй
хпчыдм ж сдхцтяэйй жфйря фдххрдцфмждюцхя уфджт
Ж щтий уфтжйийсмя тыйфйистн уфтжйфом ЧфРС
жяяжмпт йэй 12 сйпйздпьсящ рмзфдсцтж, уфткм
ждюэмщ сд цйффмцтфмм ийцхотзт пдзйфя ж утхйпой
ЧфРС чкй сй жуйфжяй aптжмцЕ сйпйздптж сд
хцфтной aЗдпйфйм бмктждЕ. Цдо, сд 700 цях. фчепйн
еяпм тьцфдштждся фчотжтимцйпм сД
a
ОтсхцфдоьсЕ м
aСжйфхцфтнЕ лд сйлдотсстй уфм
жпйыйсмй о цфчич зфдкидс Цчфъмм. Цтзид еяпт лдийф
кдст 27 мстхцфдсъйж, ж тхстжстр зфдкидс Цчфъмм.
олопльилощ
лпзншпев
вгвалб
млобьцвкклал
Еовйенклйр
sкы
зЭфвопбЭ.
вал
нЭулпв
Н
фйлмийсц Жхйфтххмнхотн тф
здсмлдъмм одыйхцжд Зйссдимн
Жтфтсмс утлифджмп хтефджьмщхя х
уфдлисмотр — Жхйрмфсяр исйр одый
хцжд, ходлдж, ыцт тс яжпяйцхя тимс мл
хцмрчпмфчюэмщ уфдлисмотж ипя жхйщ
хцфдс рмфтжтзт хттеэйхцжд. гкйзти
ст тс тцрйыдйцхя ж фдлпмысящ фйзм
тххмм. Ж уфтьптр зтич лсд
ря ЖИО Жтфтсйкхотн лйрпй уйфйид
Уфйихйидцйпь тфзотрмцйцд Жхй
фтххмнхотзт штфчрд Дпйохдсиф Зч
хйж, лдрйхцмцйпь зчейфсдцтфд Жтфт
сйкхотн тепдхцм, уйфжян лдрйхцм
цйпь уфйихйидцйпя уфджмцйпьхцжд
тепдхцм, ж хжтйр жяхцчупйсмм жяфд
лмп сдийкич, ыцт уфйеяждсмй Жхйфтх
хмнхотн тфздсмлдъмм одыйхцжд м зт
хцйн мл ифчзмщ фйзмтстж сд жтфтсйк
хотн лйрпй ечийц мсцйфйхсяр м ут
пйлсяр: aРя чряьпйсст хтйимсм
пм ижд лсдымрящ рйфтуфмяцмя ипя те
пдхцм — сдь юотстрмыйхомн штфчр
aЖтфтсйкходя тепдхць — ждь удф
цсйфЕ м Жхйфтххмнхомн штфчр aПчы
ьмн туяц ипя пчыьйн кмлсмЕ, утхжя
эйссян Жхйрмфстрч исю одыйхцжд,
ыцтея рдохмрдпьст сдхяцмць ийпт
жчю ыдхць уфтзфдрря. Жтуфтхя од
ыйхцжд, ейлчхптжст, ждкся м ипя уфт
млжтимцйпйн уфтичоъмм, м ипя утцфй
т сд юцтр штфчрй ря щтцй
пм утзтжтфмць сй отсофйцст т одый
хцжй уфтичоъмм одо юотстрмыйхотн
одцйзтфмм, д т одыйхцжй кмлсм ж ъй
птр. Птлчсз, отцтфян жяефдс — aПчы
ьмн туяц ипя пчыьйн кмлсмЕ — одо
фдл щдфдоцйфмлчйц цй лдидым, отцтфяй
хцтяц уйфйи фчотжтимцйпярм жхйщ фй
змтстж м хцфдс — хийпдць рдохмрдпь
ст отрштфцстн м итхцтнстн кмлсь
Утхпй терйсд уфмжйцхцжмярм хт
хцтяпдхь уйфйидыд лсдрйсм Жхйфтх
хмнхотзт ися одыйхцжд тц уфджмцйпь
хцжд Жтфтсйкхотн тепдхцм уфйихцд
жмцйпю уфджмцйпьхцжд
йхучепмом
йыдйжч, лдрйхцмцйпю уфйихйидцйпя
йхучепмом Ртфит
жмя — рмсмхцфч сдчом, мсштфрдцм
лдъмм м стжящ цйщстптзмн
цтзтр уфтжйийсмя упйсдфстзт
лдхйидсмя хцдпд ъйфйртсмя сдзфдкий
смя пдчфйдцтж м имуптрдсцтж Жхйфтх
хмнхотзт отсочфхд a100 пчыьмщ цтжд
тххммЕ, жфчыйсмй имуптртж ут
ейимцйпяр отсочфхд a
тххмнхотй од
ыйхцжтЕ, д цдокй жяхьйн сдзфдия Жхй
фтххмнхотн тфздсмлдъмм одыйхцжд —
Бwнствг ийхм
уещ енстбг авбзвгС
№илнукклмвбззкщ
йиуубкадк —
йкбуйквщмвщж
Эдбепев
екклбЭуелкклж
бвьпвищклопе
Елнлквгозлж
г
НС
НС
w
aУджптжхозфдсмцЕ (Жтфтсйкходя тепдхць,
офчусйньмн ж
тххмм уфтмлжтимцйпь эйеся) жйийц
уйфйзтжтфя х фяитр едсотж т жтлрткстхцм уфмжпйыь
офйимця ипя утздьйсмя итпзд уйфйи aСейфедсо Од
умцдптрЕ ж фдлрйфй етпйй 5 рпфи фчепйн.
й чцтыся
йцхя, одомй тейхуйымцйпьсяй рйфя жтлжфдцд офйимц
сящ хфйихцж рткйц уфйипткмць уфйиуфмяцмй aдпь
цйфсдцмжсярЕ едсодр х чыйцтр цтзт, ыцт жхй мрчэй
хцжт aУджптжхозфдсмцдЕ (жопюыдя лйрйпьсян чыд
хцто 7 рпс ож. рйцфтж, сд отцтфтр фдхутпткйст уфйи
aСейфедсо ОдумцдпЕ уфйипткмп фйхцфчоцчфмфт
ждць офйимц сд 5 рпфи фчепйн, ути отцтфян лдпткй
ст жхй мрчэйхцжт уфйиуфмяцмя, уфм чхптжмм уйфйид
ым йрч 51% доъмн, ст фчотжтихцжт aУджптжхозфдсм
цдЕ сд юцт сй утьпт. wдсоч еяпм уфйипткйся ифчзмй
чхптжмя — жуптць ит уйфйидым 40 уфтъйсцтж доъмн,
Сейфедсо
тххмм ж 2008 зтич тцофяп
ТТТ
aУджптжхозфдсмц-мсжйхцЕ (чуфджпяюэдя отруд
) ипя жяочуд сясйьсмр жпдийпьъйр отр
удсмм, Сйфзййр Утнрдстжяр, итпм ч хжтйзт удфцсй
фд Сйфзйя Рдрйитжд (жпдийп ычць рйсйй 50%
).
Цдомр тефдлтр, утхпй жяочуд доъмн уфйиуфмяцмй
утпстхцью отсцфтпмфчйцхя зтхутимстр Утнрдст
жяр м йзт хйрьйн. Уфм юцтр лдпткйсстй ут офйимцч
ж 5,1 рпфи фчепйн мрчэйхцжт еяпт тъйсйст Сейф
Ж рдй юцтзт зтид едсо чхцчумп уфджт цфйетждсмя
ут офйимцдр ж aСейфедсо ОдумцдпЕ.
хстждсмйр ут
хпчкмпм сйупдцйкм уфйиуфмяцмя ут офйимцч. Сйн
ыдх aСейфедсо ОдумцдпЕ м aУджптжхозфдсмцЕ жяях
сяюц тцстьйсмя ж хчий. Одо хпйичйц мл рдцйфмдптж
дфемцфдкстзт хчид Жтфтсйкхотн тепдхцм, ж уфтмл
жтихцжй сдщтияцхя мхом т утздьйсмм офйимцтж тц
aСейфедсо ОдумцдпЕ о сйхотпьомр хцфчоцч
фдр aУджптжхозфдсмцдЕ сд хчрря 4,649 рпфи фч
Ут идссяр отрудсмм, жяфчыод
ж 2009 зт
ич хтхцджмпд тотпт 3 рпфи фчепйн. Ж цйочэйр зт
ич, ут тъйсодр юохуйфцтж, уфмеяпь итпксд хсмлмць
хя, цдо одо уфйиуфмяцмй хсмлмпт теюйря уфтмлжти
хцжд (тцзфчлом лд ийжяць рйхяъйж 2009 зтид 3,8 рпс
очетрйцфтж эйеся, лд ийжяць рйхяъйж 2010 зтид 2,9
Сфйисйрйхяысдя стрмсдпьсдя лдфдетцсдя упдцд
фдетцсмотж уфйиуфмяцмн м тфздсмлдъмн Жтфтсйк
хотн тепдхцм ж ясждфй-хйсцяефй 2010 зтид хтхцджм
пд 14556,6 фчепя, ыцт сд 13,4% уфйжяхмпт йй фдлрйф
ж хттцжйцхцжчюэйр уйфмтий 2009 зтид. Ж хйсцяефй
тсд итхцмзпд 15137,8 фчепя, уфйжяхмж чфтжйсь хйс
цяефя уфйияичэйзт зтид сд 12,7%.
Уфм юцтр фйдпьсян фдлрйф лдфдетцстн упдця
х чыйцтр мсийохд утцфйемцйпьхомщ ъйс ж ясждфй-
хйсцяефй ут хфджсйсмю х хттцжйцхцжчюэмр уйфмт
итр уфйияичэйзт зтид чжйпмымпхя сд 7,2%, д ж хйс
цяефй — сд 5,9%.
дметпйй жяхтодя лдфдетцсдя упдцд
хпткмпдхь ч фдетцсмотж шмсдсхтжящ чыфйкийсмн.
длфяж рйкич мщ лдфдетцстн упдцтн м хфйисйн лд
фдетцстн упдцтн ж ъйптр ут тепдхцм итхцмз ж хйсця
ефй 1,6 фдлд. сдфдетцсдя упдцд фдетцсмотж, лдсяцящ
ж щмрмыйхотр уфтмлжтихцжй м ж уфтмлжтихцжй м фдх
уфйийпйсмм юпйоцфтюсйфзмм, здлд м жтия, уфйжяхмпд
хфйисйтепдхцстн чфтжйсь ж 1,4–1,5 фдлд.
Сдрдя смлодя лдфдетцсдя упдцд (31–42% тц хфйи
сйтепдхцстзт чфтжся) хпткмпдхь ч фдетцсмотж, уфт
млжтияэмщ млийпмя мл откм м течжь, лдсяцящ ж цйо
хцмпьстр м ьжйнстр уфтмлжтихцжй, д цдокй тефдед
цяждюэмщ ифйжйхмсч м уфтмлжтияэмщ млийпмя мл
ийфйжд. Ж хйсцяефй лдфдетцсдя упдцд фдетцсмотж
хйпьхотзт щтлянхцжд хтхцджмпд 72% тц хфйисйн лд
фдетцстн упдця ут тепдхцм.
Стщфдсяптхь тцхцдждсмй чфтжся лдфдетцстн упд
ця фдетцсмотж тфздсмлдъмн уфймрчэйхцжйсст еюи
кйцстзт шмсдсхмфтждсмя. Цдо, хфйисйрйхяысдя лд
фдетцсдя упдцд фдетцсмотж хшйфя лифджттщфдсй
смя м тефдлтждсмя, д цдокй лдсяцящ ж хшйфй уфй
итхцджпйсмя хтъмдпьсящ чхпчз хтхцджмпд 64–69%
тц хфйисйтепдхцстзт чфтжся.
д 1 стяефя 2010 зт
ид хжйийсмн т сдпмымм уфтхфтыйсстн лдитпкйсст
хцм ж тфздсмлдъмящ сдепюидйрящ жмитж юотстрм
ыйхотн ийяцйпьстхцм ж Цйффмцтфмдпьсян тфздс фй
ийфдпьстн хпчкея зтхчидфхцжйсстн хцдцмхцмом ут
Жтфтсйкхотн тепдхцм фйхутсийсцдрм уфйитхцдж
хстжстн лдидыйн ипя
тросварщиков
еяпд хетфод м
хждфод отсцфтпьстзт хцяод упд
хцмс ж смксйр, зтфмлтсцдпьстр м
жйфцмодпьстр сдпткйсмм хждфст
зт ьжд ж фчыстр ичзтжтр хутхтей
хждфом. Кюфм тъйсмждпт отсочф
хдсцтж ут одыйхцжч жяутпсйсмя
фдетц, утизтцтжой фдетыйзт рйхцд,
хтепюийсмю цйщсмом ейлтудхст
хцм м фдъмтсдпьстрч мхутпьлт
ждсмю жфйрйсм, тцжйийсстзт ипя
хуяцчйряй хуйъмдпмхця
хуфджпяпмхь хт жхйрм утхцдж
пйссярм лдидыдрм, оцт х хйфьйл
стн aрмстнЕ, д оцт х мфтсмыстн
имс мл хждфэмотж-отс
очфхдсцтж, жяхтомн ефюсйц х
ипмссярм чхдрм, чпяедяхь, уфйи
— Ийжчьод, жя фтжйхсмъд рт
йн итыйфм, утюцтрч ипя ждх я уфт
хцт ияия Рмьд, — уфм юцтр йзт
чхя фдхупяпмхь утыцм тц чщд ит
чщд. — Пмыст ипя рйся юцтц отс
очфх одо утжти утжцтфмць лсд
смя, утлсдотрмцьхя х отппйздрм
тц ифчзмщ лджтитж, сч м утзпяийць
сд хжтю ечичэчю хрйсч. Цдпдсц
пмжяй фйеяцд — сд пйцч хщждця
ждюц, жхй цдомй хйфьйлсяй, сджйф
лд цфмиъдць
рмсчц итпкся еяпм фдлфдетцдць
юпйоцфмыйхочю хщйрч.
д йй ртс
цдк тцжтимптхь ижд ыдхд, ипя чыд
эмщхя жфйрйсм ипя хетфом хщйря
Монтажники санитарно-тех
ческих систем и оборудова
ижд ыдхд зтцтжмпм м уфтмлжт
импм хетфоч отсцфтпьстзт члпд мл
хцдпьсящ м упдхцмотжящ цфче м жя
утпсйсмй змифджпмыйхомщ мхуяцд
смн. Ж теэйн хпткстхцм сд лдид
смя ртсцдксмодр тцжйпм ут 3 ыдхд.
Уфдоцмыйхотй лдидсмй ипя
— млзтцтжпйсмй ийцд
пм сд чсмжйфхдпьстр цтодфст-
жмсцтфйлстр хцдсой (ртийпм
16О20, 1О62) хтзпдхст уфйихцдж
пйсстрч ыйфцйкч.
д жяутпсй
смй уфдоцмыйхотзт лдидсмя тцжт
лдопюыдптхь ж млзтцтжпй
смм ийцдпм сд зтфмлтсцдпьст-
шфйлйфстр хцдсой (ртийпм
Ж уфдоцмыйхотр лдидсмм ипя
операторов станков с ЧПУ
одк
иян чыдхцсмо-уфйцйсийсц уфйи
хцджмп ж кюфм ийцдпь, млзтцтж
пйссчю пмыст мр сд
хжтйр тхстж
стр фдетыйр рйхцй сд уфйиуфмя
цмм, отцтфдя ж сдметпйй утпстн
рйфй тцфдкдйц йзт мхутпсмцйпь
хотй рдхцйфхцжт, м ыйфцйк (мпм
туйфдъмтссян юхомл) сд юцч ий
цдпь. Кюфм, тъйсмждя уфйихцдж
пйссяй тефдлъя,
идждпт уфйижд
фмцйпьстй лдопюыйсмй т хпткст
хцм фдетця м чфтжсй ождпмшмод
ъмм чыдхцсмод отсочфхд. сдцйр
отсочфхдсця утифтест теюяхся
пм ыпйсдр кюфм дпзтфмцр фдетця
м тхтейсстхцм жяутпсйсмя хжтйн
Отсочфхсдя уфтзфдррд лджйф
ьйсд. Отрмххмя тъйсмждпд фдет
ця отсочфхдсцтж ут сйхотпьомр
офмцйфмяр: одыйхцжт, хотфтхць
хетфом хщйр, юхцйцмыйхомй утод
лдцйпм, д цдокй уфджмпьстхць тц
Охцдцм, ж кюфм хтефдпмхь жхй
aхпмжомЕ фдетымщ уфтшйххмн:
уфйихцджмцйпм тепдхцстн тфзд
тххмнхотзт уфтшхтюлд
фдетцсмотж щмрмыйхотн уфтряь
пйсстхцм, уфйихцджмцйпм ийудфцд
рйсцд тефдлтждсмя м сдчом м рт
птийкстн утпмцмом Жтфтсйкхотн
тепдхцм, уфйихцджмцйпм ххчлтж м
бцт к, мцтзм утижйийся, ж
одкитн стрмсдъмм жяяжпйст ут
19 стяефя зчейфсдцтф Жтфт
сйкхотн тепдхцм Дпйохйн Зтфий
йж чкй ж цтфкйхцжйсстн дцртхшй
фй ж зпджстр лдпй уфджмцйпьхцжд
тепдхцм сдзфдкидп утейимцйпйн
отсочфхд aстптцяй фчомЕ. Ст
ефджьмйхя уфмлйфя еяпм чкй сй
ж фдетымщ штфрдщ, д ж ийптжящ от
хцюрдщ. Отзид хртцфмьь сд смщ хт
хцтфтся, хфдлч фчьмцхя сджялдс
сян сдр ойр-цт тефдл фдетцязм ж
утиумцмм. Пчыьмй уфйихцджмцйпм
фдетымщ уфтшйххмн утпчымпм тц
зчейфсдцтфд имуптря, мрйссяй
Зчейфсдцтф Дпйохйн Зтфий
йж тцрйцмп, ыцт aлтптцяй фчомЕ ж
уфтряьпйсстхцм хйзтися — сд жйх
лтптцд, сд смщ йкйзтист фдхцйц м
хуфтх, м ъйсд. aУфтмлжтихцжт ж пю
етн хцфдсй — юцт зпджстй.
ст штф
рмфчйц м юотстрмоч, м отхцяо те
эйхцжд, утюцтрч ыйптжйо цфчид жт
жхйщ тцстьйсмящ хдрян утпйлсян
ж зтхчидфхцжй. Жсмрдсмй о пмий
фдр уфтмлжтихцжд хт хцтфтся жпд
хцм ечийц чжйпмымждцьхя. Пюим,
жяемфдюэмй фдетычю хуйъмдпь
стхць, итпкся жмийць уйфхуйоцм
Итутпсмцйпьст еяпм чыфйк
ийся сдзфдия лд жяхтомй фйлчпь
цдця м жтпю о утейий, уфмл тц фй
змтсдпьстзт теюйимсйсмя фдет
цтидцйпйн aСтжйц уфтряьпйссм
отж м уфйиуфмсмрдцйпйн Жтфт
сйкхотн тепдхцмЕ aсд жйфстхць
уфтшйххммЕ м уфмл тц Жтфтсйк
хотзт тепдхцстзт Стжйцд уфтшхт
юлтж aСдртрч ртптитрч чыдхц
Утлифджпяя утейимцйпйн,
Дпйохйн Зтфиййж тхтет тцрйцмп,
ыцт мрйсст ртптияй хуйъмдпм
хця фдетымщ уфтшйххмн хйныдх
счкся фйзмтсч. Д сясйьсмй ут
ейимцйпм итпкся хцдць уфмрй
Зчейфсдцтф цдокй утиыйф
осчп, ыцт идсстрч отсочфхч сй
тещтимрт уфмидць етпььмн рдх
ьцде. aбйптжйо цфчид итпкйс
хцдць хмржтптр сдьйн тепдхцмЕ,
Цдомр тефдлтр, рткст ход
лдць, ыцт отсочфх ж тыйфйистн
фдл итхцмз утхцджпйсстн ъйпм:
утртз ртптияр фдетцсмодр сй
цтпьот йэй фдл уфтжйфмць хжтм хм
пя м лсдсмя, ст м утжйфмць ж хй
ея, д цтысйй, ж ечичэчю уфтшйх
хмю, утсяць, ыцт тсд счксд теэй
хцжч. Отсочфх aстптцяй фчомЕ лд
хцджмп м кмцйпйн сдьйзт зтфтид
жхутрсмць т цтр, ыцт сд упйыдщ
цфчияэмщхя ийфкмцхя жхя юотст
рмод хцфдся м ыцт щтфтьт фдлжм
цтй уфтмлжтихцжт — юцт ртэь пю
етзт хтжфйрйсстзт зтхчидфхцжд.
исдот рстзтй уфйихцтмц йэй
хийпдць ипя цтзт, ыцтея ж уфтшйх
хмю ьпт етпььй ртптиящ пюийн.
диййрхя, ыцт отсочфх aстптцяй
фчомЕ жяфдхцмц йэй сй тист ут
отпйсмй хуйъмдпмхцтж м сй тимс
фдл итодкйц:
тххмм сйтещтимрт
w
бебкл,
кв
оишхкл.
с
олувккл
ъплй
мнвромвие
свбвнЭищкшв
с
зе»
кв
дкЭвп,
зЭзлж
гв
зЭз
бдьпщоь
дЭ
анЭуие,
фплуш
мл
цдцмхцмод чцжйфкидйц, ыцт жхй
етпььй ртптиящ пюийн ж ут
хпйисмй зтия жяемфдйц уфтшйххмм
тшмхсящ хтцфчисмотж м aфтлтжящ
сйсдцфчкйссящ пдитьйоЕ. С ъмшфд
рм хутфмць хпткст: тхцдйцхя отсхцд
цмфтждць, ыцт хцфдидйц жхя
тххмя, от
цтфдя пмьмпдхь офйуомщ, утмхцмсй
aлтптцящЕ фчо сйуфйхцмксящ, одлд
бцтея стфрдпмлтждць хтъмдпьст-
уфтмлжтихцжйссян имхедпдсх ж фдет
ыйн хшйфй м ыдхцмыст хсяць тхцфтцч
уфтепйря ж сдьйн тепдхцм уфтжтимцхя
Ж юцтр зтич ьйхцтн ут хыйцч отс
очфх лджйфьмпхя 18–19 стяефя. Ж сйр
чыдхцжтждпт етпйй 100 уфйихцджмцй
пйн фдетымщ уфтшйххмн мл 10 фднт
детцч ут тфздсмлдъмм отсочфхд
тхчэйхцжпяпм тепдхцстн ийудфцдрйсц
ут уфтряьпйсстхцм, цфдсхутфцч, хжя
лм м мсстждъмяр, теюйимсйсмй фдет
цтидцйпйн aСтжйц уфтряьпйссмотж м
уфйиуфмсмрдцйпйн Жтфтсйкхотн те
пдхцмЕ, тепдхцстн ийудфцдрйсц тефд
лтждсмя, сдчом м ртптийкстн утпмцм
ом, тепдхцстн Стжйц уфтшхтюлтж, Ст
жйц имфйоцтфтж чыфйкийсмн сдыдпь
стзт уфтшйххмтсдпьстзт тефдлтждсмя
фмсдп тепдхцстзт отсочфхд, от
цтфян хцдфцтждп тистжфйрйсст сд
цфйщ уптэдиодщ, ут уфтшйххмяр aтуй
фдцтф хцдсотж х бУЧЕ, aцтодфьЕ м
aшфйлйфтжэмоЕ уфтжтимпхя сд едлй
Жтфтсйкхомн отппйик уфтшйх
хмтсдпьсящ цйщстптзмн, юотстрмом м
хйфжмхд; ут уфтшйххмм aюпйоцфтртс
цйф ут техпчкмждсмю уфтряьпйс
стзт тетфчитждсмяЕ — сд едлй ЗЧ
уфтшйххмтсдпьсян пмъйн № 4;
хждфэмом м ртсцдксмом хдсмцдфст-
цйщсмыйхомщ хмхцйр хтфйжстждпмхь ж
рдхцйфхцжй сд едлй ЗЧ
уфтшйх
Сцтмц тцрйцмць, ыцт уфтжйийсмй
отсочфхд ж ъйщдщ м рдхцйфхомщ уфтшйх
хмтсдпьсящ пмъййж зтжтфмц т щтфтьйр
цйщсмыйхотр м чыйестр тхсдэйсмм ххч
лтж. Цт йхць ыцт ея см зтжтфмпм, д зтхч
идфхцжт жхй кй чийпяйц жсмрдсмй уфт
штефдлтждсмю м тхсдэдйц чыфйкийсмя
Жйлий тцофяцмй отсочфхд уфтьпт
цтфкйхцжйсст, жяхцчудюэмй зтжтфм
пм т сйтещтимртхцм чофйупйсмя уфй
хцмкд фдетымщ уфтшйххмн, фдлжмцмм
рдцйфмдпьст-цйщсмыйхотн едля уфт
шйххмтсдпьстзт тефдлтждсмя ж ъйптр
м сдыдпьстзт уфтшйххмтсдпьстзт те
— Сйзтисяьсмн отсочфх — юцт
туфйийпйсстй м тыйсь ждкстй хтеяцмй
одо ж уфтшйххмтсдпьстн хшйфй, цдо м
ж теэйхцжйсстн кмлсм сдьйзт зтфтид
ж ъйптр, — сдыдп жхцчумцйпьсчю фйыь
уфйихйидцйпь кюфм отсочфхд хфйим
юпйоцфтхждфэмотж, сдыдпьсмо тций
пд ийудфцдрйсцд ут уфтряьпйсст
хцм, цфдсхутфцч м мсстждъмяр Дпйо
хйн Спйуящ. — Ж юцмщ ижчщ хптждщ —
aуфтшйххмтсдпьстй рдхцйфхцжтЕ, сд
ртн жлзпяи, лдопюыйс тыйсь етпььтн
хряхп. Одлдптхь ея, одкиян жяучхо
смо чыфйкийсмя сдыдпьстзт уфтшйх
хмтсдпьстзт тефдлтждсмя утпчыдйц
уфтшйххмю, цт йхць тс жфтий ея уфт
т идпйот сй одкиян хцд
стжмцхя уфтшйххмтсдптр жяхтотзт
чфтжся. Утюцтрч уфтшрдхцйфхцжт
— юцт цтц чфтжйсь утизтцтжом, отцт
фян утлжтпяйц утхртцфйць сд фйлчпь
цдця ийяцйпьстхцм хдртн хмхцйря сд
ыдпьстзт уфтшйххмтсдпьстзт тефд
отсочфх aстптцяй фчомЕ
— юцт хжтйзт фтид мсхцфчрйсц жсйь
сйн тъйсом цтзт юцдуд, сд отцтфтр сд
щтимцхя чфтжйсь уфтшйххмтсдпьстн
Отсочфх сд жхйщ цфйщ уптэдиодщ
еяп фдлийпйс сд сйхотпьот юцдутж. Ст
хцялдсмя ж фдродщ уфтзфдрря уфтжтим
пмхь ипя ижчщ одцйзтфмн чыдхцсмотж —
фдетымщ уфйиуфмяцмн м чыдэмщхя уфт
шйххмтсдпьсящ чыйесящ лджйийсмн. Ут
рмрт уфдоцмыйхотн ийртсхцфдъмм хжт
мщ хутхтестхцйн, отсочфхдсця итпкся
еяпм утодлдць м щтфтьчю цйтфйцмый
д жлзпяи джцтфд юцмщ хцфто, жт
уфтхя цйхцтжящ лдидсмн еяпм чкдхст
хптксярм. Жфяи пм оцт-пмет мл ртйзт
епмкдньйзт тофчкйсмя хртз ея ход
лдць, одотн мсхцфчрйсц мхутпьлчюц
ипя сдфйлдсмя фйльея сд хцйфксй мпм
сцйфйхст еяпт сдепюидць м лд
жяутпсйсмйр отсочфхдсцдрм уфдоцм
ыйхомщ лдидсмн. Жфйря тзфдсмыйст, д
хийпдць счкст цдо рстзт. Дцртхшйфд
ъдфмц хутотнсдя м ийптждя. Отсочф
хдсця уфтмлжтияц жуйыдцпйсмй пюийн,
чжйфйссящ ж хжтмщ лсдсмящ м хутхте
гКlnДl
n убдкбкб 2005 Эиук, в лиимвбмлмввв л йилмк
зивебзвбж кужвзвлмккрвв nикизбалдиг ибеклмв, йки
тбе йбквхг дизднкл Бsиеимхб кндвС. Рбецш дизднк
лк лмкек йкийкЭкзук ккбисвп лйбрвкецзилмбг в йкввеб
сбзвб в йкивбвиулмвбззнш лобкн жиеиухп лйбрвкев
лмив. sк 6 ебм дизднкл зкбкке лвен — вивебд в лвиш ик
бвмн ублщмдв мкекзмеввхп жиеиухп ккбисвп йкижхт
ебззхп йкбуйквщмвг СбкзиббжзиЭи кбЭвизк в нскувп
лщ нскбаубзвг зкскецзиЭи в лкбузбЭи йкиобллвизкец
зиЭи ибккбивкзвщ. Имккузи, сми диевсблмви лйбрвкец
зилмбг, димикхб вдешсбзх в дизднкл, бабЭиузи ккл
мбм. Збвбжбззи кклмбм в диевсблмви бЭи нсклмзвдив.
Сбеивбд мкнук
уиеабз лмкмц
лвжвиеиж
зктбг ибеклмвг
блбЭпщ.
с
учвй
мнледблбопбЭ
квкеы
мнвбшбрцей
рмЭи
кЭ
57
w
тппйоцмж сдьйзт лджтид —
тисд етпььдя ифчксдя хй
рья, — зтжтфмц зйсйфдпьсян имфйоцтф
уфйиуфмяцмя Дсифйн wтфтжмотж. — С
цдомр отппйоцмжтр рткст утейимць
пюетн офмлмхг Идкй ж хдрящ цфчи
сящ хмцчдъмящ сдр чидждптхь сдщт
имць сдуфджпйсмя утхцчудцйпьстзт
йрдптждксчю фтпь ж юцтр уфт
ъйххй мзфдйц змеодя хмхцйрд чуфдж
пйсмя, хжтйжфйрйссдя м туйфдцмжсдя
хрйсд рйцтитж фдетця, цйщсмыйхотй
уйфйтхсдэйсмй, мсстждъмм, отцтфя
рм лийхь утпьлчюцхя одо опюыйжяр
мсхцфчрйсцтр ипя утжяьйсмя отс
очфйсцтхутхтестхцм уфйиуфмяцмя.
Отппйоцмж пюетзт уфйиуфмяцмя —
юцт кмжтн тфздсмлр хт хжтмрм тхт
ейсстхцярм м щдфдоцйфтр.
хцью сД
aЖтфтсйкхцдпьртхцЕ яжпя
йцхя йимсмыстй, рткст идкй ходлдць,
мсимжмичдпьстй уфтмлжтихцжт. гкй
исйжст лийхь ийпдюц ртхця, одкиян
мл отцтфящ чсмодпйс ут хжтйн отс
хцфчоъмм. Д утцтрч мсимжмичдпьсян
цфчи фдетымщ м хуйъмдпмхцтж сйжтл
рткст лдрйсмць хдряр чрсяр м ея
— Идкй ж хдряй хптксяй рйхя
ъя сдр чидптхь млейкдць лдийфкйо х
жяупдцтн лдфдетцстн упдця, тцучхо
сящ, хжйфщчфтысящ, итупдц лд жфйи
сяй чхптжмя цфчид, — уфтитпкдйц Дс
ифйн Жпдимрмфтжмы. — Ря уйфйщт
импм сд хтофдэйссчю фдетычю сйий
пю, ст уфм юцтр жхйрм хмпдрм хцдфд
пмхь хтщфдсмць отппйоцмж.
хцжт уфйиуфмяцмя жяутпсяпт уфдо
цмыйхом жхй хжтм хтъмдпьсяй теялд
цйпьхцжд.
хтет хпйичйц тцрйцмць,
ыцт, сйжлмфдя сд шмсдсхтжяй цфчи
стхцм, уфтитпкдпмхь м хйныдх уфт
итпкдюцхя фдетця ут хтлидсмю отр
штфцсящ чхптжмн цфчид отппйоцмжд.
О юцтрч йэй хпйичйц уфмеджмць хтщфд
сйсмй пьзтц м хтъмдпьсящ здфдсцмн.
wяпм жяийпйся хфйихцжд сд рдцйфм
дпьсчю утртэь: уфм чщтий сд уйсхмю,
сйфдетцдюэмр уйсхмтсйфдр, тимст
омр рдцйфяр, уфм фткийсмм фйейс
од, о тцучхоч, лд уфтйли ж зтфтихотр
цфдсхутфцй сд фдетцч м х фдетця; сд
стжтзтисмй утидфом ийцяр фдетцсм
отж уфйиуфмяцмя, уфйрмм о юемпйяр
м уфдлисмодр, фдлпмысяй йимстжфй
Ж сдхцтяэйй жфйря утфцшйпь лд
одлтж уфйиуфмяцмя сд хпйичюэмн
зти хштфрмфтждс утпстхцью. wтпь
ьчю йзт ыдхць хтхцджпяюц теюйоця
тпмрумдия aСтым-2014Е. Утиумхд
ся итзтжтфя сд утхцджоч ртхцтжящ
отсхцфчоъмн ипя уйфхуйоцмжстзт
теюйоцд — хтжрйэйссдя итфтзд Ди
пйф — зтфст-опмрдцмыйхомн очфтфц
aДпьумод СйфжмхЕ — теюйртр тотпт
12 цях. цтсс.
еэмн теюйр уфтичо
ъмм ипя тпмрумнхотзт отрупйохд рт
кйц хтхцджмць уфмрйфст 16 цях. цтсс.
гхць м юохутфцсяй лдодля: ижд офчу
сящ ртхцд ж Цчфорйсмм, ижд етпььмщ
ртхцтжящ уйфйщтид ж Омйжй ыйфйл фй
оч Исйуф (Утитпьхот-Жтхофйхйсхомн
м Идфсмъомн).
кмжпяюцхя фдетця
м сд фяий офчусящ хцфтйо ж
тххмм:
ртхц ыйфйл фйоч Очедсь ж Одфдыдйжт-
бйфойххмм, фйотсхцфчоъмя ртхцд ж
Цжйфм, ртхц ж Дпйохмсй, ртхц ыйфйл
йфпь ипя Зтфьотжхотн кйпйл
стн итфтзм, етпььтн ртхц (2щ158 рй
цфтж) ыйфйл фйоч Одрч, учцйуфтжти ж
Утиртхотжьй; д цдокй лдопюыйс ит
зтжтф сд млзтцтжпйсмй рйцдпптотс
хцфчоъмн ипя сдудистзт хотфтхцстзт
имдрйцфд ж Сдсоц-Уйцйфечфзй. Сйзти
ся, ыцтея жяутпсмць жхй теялдцйпь
хцжд, уфйиуфмяцмй фдетцдйц ж цфм хрй
ся. Цйуйфь хдртн тхцфтн лджтихотн
уфтепйртн хцдпд сйщждцод одифтж,
тхтейсст хетфэмотж м хждфэмотж.
диййрхя, ыцт жяхтомй топдия, щт
фтьмй чхптжмя цфчид, сдийксян хт
ъмдпьсян удойц м, ыцт сйрдптждкст,
литфтжян рмофтопмрдц жсчцфм цфч
итжтзт отппйоцмжд утртзчц утутп
Чхуйщ, одо млжйхцст, сй уфмщтимц
хдр ут хйей. бцт одкитисйжсян цфчи.
Уфмыйр одкитзт отсофйцстзт ыйптжй
од, сд пюетр фдетыйр рйхцй м ж пю
етн итпкстхцм, юцт щтфтьт утсмрд
юц сд Жтфтсйкхотр ртхцтжтр лджт
ий. Ипя чхуйьстн ийяцйпьстхцм цфчи
итпкйс еяць цжтфыйхомр, уфйчрст
кйссяр уяцпмжтхцью чрд м хтзфйцяр
итефтцтн хйфиъд. фтфрчпд, жяжйийс
сдя ж лджтихомщ ъйщдщ ртхцтжтзт лджт
ид, утртзпд фйьмць сй тисч уфтмлжти
хцжйссчю лдидыч. wяць ртхцтхцфтмцй
пйр — сй цтпьот жязтист м уфйхцмк
ст, ст м мсцйфйхст. Д утцтрч сймл
ейкст ж тцийпй одифтж уфйиуфмяцмя
ж хотфтр жфйрйсм утяжмцхя рстзт кй
пдюэмщ фдетцдць сд лджтий, чжйфйсст
смкецзхб
жилмх убекшм
БбиеимхбС кндв
в лиЭкбвкшм
уибкхб лбкурк
w
с
— Ж сдьйр ъйщй мл фдхофтйссящ ийцдпйн хтемфд
юцхя хдряй фдлсттефдлсяй члпя, — зтжтфмц Ждхм
ждстжмы Эйепяомс. — Ж тхстжстр жхй ийпдйц
хя сд хждфой, ст йхць м етпцтжяй хтйимсйсмя.
детцд
ч сдх хжялдсд х шмлмыйхомрм сдзфчлодрм, ст тыйсь
мсцйфйхсдя, цжтфыйходя м, ыцт сйрдптждкст, щтфт
ьт тупдымждйрдя. сдфдетцсдя упдцд хтхцджпяйц тц
25 ит 40 цяхяы фчепйн ж рйхяъ. Уфмыйр, утхотпьоч
лджти чхуйьст уфйтитпйп офмлмх м тейхуйыйс хцд
емпьсярм лдодлдрм ит жцтфтзт утпчзтимя 2011 зтид,
ийсьзм пюим утпчыдюц хжтйжфйрйсст, д утцтрч сдьй
юотстрмыйхотй ечичэйй — хцдемпьст. Сйныдх сдем
фдйр итутпсмцйпьсяй одифя, тестжпяйр тетфчитжд
смй, лдочудйр мрутфцсяй хцдсом м пмсмм. гхпм сйц
сйтещтимртн ождпмшмодъмм мпм туфйийпйссящ сд
жяотж — уйфйчымждйр. Ч сдх сйц жтлфдхцсящ тзфдсм
ыйсмн, пмьь ея ыйптжйо щтцйп фдетцдць. Стжхйр сй
иджст жляпм уяцмийхяцмпйцсйзт фдетцсмод — утизт
цтжмр, м ечийц йэй тимс хуйъмдпмхц фдетцдць м, сд
— Василий Иванович, героем публикации в нашей
— Ичрдюэмн. Цдпдсцпмжян.
детцяэмн. С пюиь
рм чрййц тефдэдцьхя, уфмыйр, ыцт ждкст сд уфтмлжти
хцжй, чрййц, отзид счкст, aутхцджмць мщ сд рйхцтЕ.
смр хптжтр, ыйптжйо ийпд. Содлдп - лсдымц рткст еяць
Сйфзйю Жтфтсмсч 31 зти.
тимпхя м жяфтх ж Жтфт
сйкй, тотсымп юсйфзйцмыйхомн цйщсмочр ут хуйъмдпь
— Ссдыдпд я еяп чыйсмотр хпйхдфя ут хетфой рй
цдпптотсхцфчоъмн ч туяцстзт сдхцджсмод Сйфзйя Рм
щднптжмыд Иджяийсот, — фдхходляждйц Сйфзйн. — бй
птжйо мрййц жяхьйй тефдлтждсмй, тыйсь зфдртцсян м
ичрдюэмн фдетцсмо.
с м хйныдх уфтитпкдйц цфч
имцьхя ж ъйщй. Ж отппйоцмж я утудп тыйсь щтфтьмн.
Ж ефмздий — тотпт цфмиъдцм ыйптжйо. Утыйрч уфмьйп
сд лджти? Жт-уйфжящ, тс — фяитр х итртр. Жт-жцтфящ,
уфмжпйопд хдрд фдетцд. Сотпьот фдл уфтйлкдп ут фдл
сяр ртхцдр, м еяпт мсцйфйхст, одо тсм чхцфтйся.
ьмп хдр утуфтетждць хйея ж юцтр.
ходкч сй щждпяхь:
утпчыдйцхя. Д зпджстй — тыйсь сфджмцхя юцт ийпт.
етцд — ут ичьй.
сцйфйхсдя, цжтфыйходя. Утхцтясст
сдит ыцт-цт уфмичряждць, ыцтея пчыьй жяутпсмць цч
мпм мсчю лдидыч. Отппйоцмж ч сдх ифчксян, жт жхйр
ифчз ифчзд утиийфкмждйр.
ефдлтждсмй, жтлфдхц, мс
цйфйхя ч жхйщ фдлсяй, ст юцт лсдыйсмя сй мрййц.
др
уфмяцст жрйхцй теэдцьхя, цфчимцьхя м тциящдць.
иджст уфтщтимп цчфсмф ут шчцетпч, цдо мл сдьйзт ъй
щд ыйцжйфт фйеяц мзфдпм. Ртптиъя, щтфтьт мзфдпм.
сд юохочфхмм жрйхцй х хйрьярм йлимр.
й цдо иджст
еяпм ж тистр мл ртсдхцяфйн. Одо м ч етпььмсхцжд
фчххомщ пюийн, ртй пюемртй чжпйыйсмй — фяедпод.
Утхмийць х читыотн сд лтфьой — рмптй ийптг
х сд
ьмр рчкхомр отппйоцмжтр, м х хйрьйн. Пйцтр х кй
стн м ийцьрм сд фйыоч мпм уфчия жяйлкдйр. Сйрья —
юцт ртн сдийксян цяп. Жтц х ждрм те юцтр лдзтжтфмп,
м сд ичьй хфдлч цйупт. Пюемрдя кйсд Одця — отсим
цйф, ечптыом жяуйодйц, цдо ыцт м рсй, м ийцяр утжйлпт.
пй — ижд зтимод. Сясч цфйцьйопдххсмоч
Жпдимхпджч ийжяць пйц.
сцйфйхтж ч удфсмьом рстзт,
ж тхстжстр уфтяжпяйц мщ ж отруьюцйфдщ, цдо кй щтфт
ьт хттефдкдйц ж рдцйрдцмой. Ойр щтыйц хцдць ж кмл
см, йэй сй фйьмп: цт жтимцйпйр, цт уткдфсмотр. Ич
рдю, хдртй зпджстй — жяфдхцмць мщ щтфтьмрм, утфя
итысярм пюиьрм. Д утцтрч цдо ждксд чжйфйсстхць ж
Иб
Абзц имдкхмхп увбкбг
slИ БnикизбалмкецжилмС
смрдсмй зчейфсдцтфд тепд
хцм Дпйохйя Ждхмпьйжмыд
Зтфиййжд, уфджмцйпьхцжд Жтфтсйк
хотн тепдхцм о жтуфтхдр лдсяцт
хцм сдхйпйсмя идпт хжтм фйлчпьцд
ця. Ссмлмпхя чфтжйсь фйзмхцфмфч
йртн ейлфдетцмъя. Ж сдыдпй зтид
тс хтхцджпяп 2,5–2,6%, д хйзтися —
1,6%. гхпм тефдцмцьхя о дехтпюц
сяр ъмшфдр, цт ымхпт ейлфдетц
сящ, хтхцтяэмщ сд чыйцй ж тфздсдщ
хпчкея лдсяцтхцм, хтофдцмптхь сд
9,5 цях. ыйптжйо. бцтц уфтъйхх хт
уфтжткидйцхя утыцм цфйщофдцсяр
хсмкйсмйр сдуфякйсстхцм. бмх
пт сйлдсяцящ зфдкидс, уфйцйсич
юэмщ сд тисч ждодсхмю, хтофдцм
Утхпйисйй хцдпт жтлртксяр
сй цтпьот лд хыйц лсдымцйпьст
зт сдутпсйсмя едсод ждодсхмн, ж
отцтфтр хйзтися хтийфкмцхя мс
штфрдъмя т етпйй ыйр 19 цях.
хжтетисящ фдетымщ рйхц, ст м лд
хыйц утжяьйсмя одыйхцжд уфйи
пдздйрящ фдетцтидцйпярм ждодс
дрйцмпдхь цйсийсъмя хт
офдэйсмя фдлфяжд рйкич ымх
птр ждодсхмн м отпмыйхцжтр хуй
ъмдпмхцтж х жяхьмр тефдлтждсм
йр, уфйцйсичюэмщ сд смщ. Жуйф
жяй лд утхпйисмй зтия хцдпм см
жйпмфтждцьхя уфтшйххмтсдпьст-
ождпмшмодъмтссяй имхуфтутф
ъмм сд тепдхцстр фясой цфчид.
хртцфя сд цт ыцт хуфтх сд ождпмшм
ъмфтждссящ фдетымщ ут-уфйксйрч
уфйжяьдйц уфйипткйсмй, фдлфяж
хтофдцмпхя ж утпцтфд фдлд. сдутп
сяйртхць ждодсхмн, лдяжпйссящ ж
хпчкеч лдсяцтхцм, уфйжяхмпд 70%.
Чыдхцмй ж уфтзфдррсящ рй
фтуфмяцмящ утлжтпмпт хтщфд
смць одифтжян утцйсъмдп уфйи
уфмяцмн тепдхцм, фдетцсмом от
цтфящ сдщтимпмхь ж фйкмрй сй
утпстн лдсяцтхцм, ути чзфтлтн
рдххтжтзт жяхжтеткийсмя, ст сй
wтпйй 600 фдетцсмотж, сдщт
ияэмщхя ути чзфтлтн чжтпьсйсмя,
уфтьпм уфтшйххмтсдпьстй уйфй
течыйсмй, ыцт утлжтпмпт утжя
хмць мщ уфтшйххмтсдпьсян чфт
жйсь м отсочфйсцтхутхтестхць сд
фясой цфчид. Жхй тсм тхцдпмхь фд
wпдзтидфя тфздсмлдъмм теэй
хцжйссящ фдетц фясто цфчид сй ут
утпсмпм етпйй 6,8 цяхяы ыйптжйо,
сдщтияэмщхя ути чзфтлтн чжтпь
сйсмя. Ссмкйсмю сдуфякйсст
хцм сд фясой цфчид цдокй хут
хтехцжтждпд тфздсмлдъмя дифйх
стн утиийфком зфдкидс, епдзтид
фя отцтфтн етпйй 300 ыйптжйо уй
фййщдпм ж ифчзчю рйхцстхць ипя
Ипя етпйй цяхяым жяучхо
смотж тефдлтждцйпьсящ чыфйк
ийсмн тфздсмлтждсд хцдкмфтжод
х ъйпью утпчыйсмя туяцд фдетця.
Одкиян жцтфтн лдофйумпхя сд
утхцтясстр фдетыйр рйхцй ж тф
здсмлдъмящ, зий уфтщтимп хцдкм
фтжоч, тхцдпьсяй утпчымпм уфт
шйххмтсдпьсян туяц м утжяхмпм
хжтю отсочфйсцтхутхтестхць сд
wпдзтидфя фйдпмлдъмм уфт
зфдррсящ рйфтуфмяцмн, ж цтр
ымхпй сдуфджпйссящ сд хсмкй
смй сдуфякйсстхцм сд фясой
кмцйпьсчю имсдрмоч фйзмхцфм
Одотжд фтпь фдетцтидцйпя ж
тейхуйыйсмм хтъмдпьстн хцдемпь
стхцм сд фясой цфчид? Одотжя юцм
рйфтуфмяцмя? Одо фдетцтидцйпь
сштфрдъмя те юцтр сй фдл
уфтщтимпд ж СР
, техчкидпдхь
сд лдхйидсмящ уфджмцйпьхцжд Жт
фтсйкхотн тепдхцм, сд хтжйэдсмящ
Стжйцд уфтряьпйссмотж тепдхцм,
сд жхцфйыдщ х фчотжтимцйпярм м фд
етцсмодрм уфйиуфмяцмн хуйъмдпм
хцдрм тепдхцстн хпчкея лдсяцт
рйсст хуйъмдпмхця ъйсцфтж
лдсяцтхцм отсцдоцмфчюц х фдетцт
идцйпярм м ртзчц утифтест мсштф
рмфтждць т жтлрткстхцящ, уфйит
детцтидцйпяр млжйхцст т сй
тещтимртхцм мхутпсйсмя хц.25
фйийфдпьстзт лдотсд т лдсяцт
хцм сдхйпйсмя ж
ф, ж ыдхцм йкй
рйхяыстзт уфйихцджпйсмя уфйи
уфмяцмярм тцфдхпм хжйийсмн т
ждодсцсящ фдетымщ рйхцдщ ж тф
здся лдсяцтхцм сдхйпйсмя — ъйс
цфя лдсяцтхцм сдхйпйсмя, отцт
фяй фдхутпткйся сд жхйн цйффм
Утрмрт ъйсцфд лдсяцтхцм, х
рдя 2010 зтид утидць лдяжоч ртк
ст итутпсмцйпьст ж джцтстрстр
чыфйкийсмм aРстзтшчсоъмт
сдпьсян ъйсцф уфйитхцджпйсмя
зтхчидфхцжйссящ рчсмъмудпь
сящ чхпчзЕ (Рфк), хтлидсстр ут
мсмъмдцмжй зчейфсдцтфд тепдхцм
Рфк фдхутпткйс ут дифйхч:
з. Жтфтсйк, чп. Ифчкмссмотж, 3е,
тост № 45, Чуфджпйсмй лдсяцтхцм
сдхйпйсмя , 2 юцдк. сийхь хпйич
йц жяефдць сд цйфрмсдпй зтхчидф
хцжйссчю чхпчзч: aУфмйр лдяжто
тц фдетцтидцйпйн ж утиетфй сй
тещтимрящ фдетцсмотжЕ мпм ут
дифйхч юпйоцфтсстн утыця mfc.
[email protected] . бпйоцфтсстй
жлдмртийнхцжмй уфйичхртцфйст
ж ъйпящ уфйиждфмцйпьстн уфтфд
етцом уфджмпьстхцм хтхцджпйсмя
иточрйсцтж те мрйюэмщхя ж тф
здсмлдъмящ ждодсхмящ. Утхпй ый
зт иточрйсця, тштфрпйссяй ж хт
тцжйцхцжмм х цфйетждсмярм дирм
смхцфдцмжсящ фйзпдрйсцтж, уфйи
хцджпяюцхя ж aтостЕ ж Рфк ипя
фйзмхцфдъмм ждодсхмн ж йимстн
мсштфрдъмтсстн едлй идссящ
Сйзтися чхпчзм хпчкея лдся
цтхцм уфмепмкйся м о фдетцтид
цйпяр, м о зфдкидсдр. Ж фдродщ
фйдпмлдъмм фдхутфякйсмя Уфд
тххмнхотн фйийфд
ъмм тц 25 ийодефя 2009 зтид №
2079-ф уфм утиийфкой фйийфдпь
стн хпчкея ут цфчич м лдсяцт
тххмнхотн фйийфдъмм, ж ъй
пящ фдхьмфйсмя теюйрд м одый
хцжд зтхчидфхцжйссящ чхпчз, уфй
итхцджпяйрящ сдхйпйсмю Жтфт
сйкхотн тепдхцм ж хшйфй лдсяцт
хцм, ж 3 ождфцдпй цйочэйзт зтид ж
тепдхць утхцджпйся 12 джцтцфдс
хутфцсящ хфйихцж — aРтемпьсящ
тшмхтж ъйсцфтж лдсяцтхцм сдхйпй
смяЕ ипя Дссмсхотзт фднтсд, зт
фтид wтфмхтзпйеход, Одпдыййжхот
зт фднтсд, Одсцйрмфтжхотзт фдн
тсд, зтфтид
щтждцхотзт, Сйрмпчохотзт, Цдптж
хотзт, Пмхомсхотзт м wтефтжхотзт
детцтидцйпм м сдхйпйсмй тц
ийпйссящ сдхйпйссящ учсоцтж
юцмщ фднтстж туйфдцмжст ечийц
уфтмсштфрмфтждст т утпткйсмм
сд фясой цфчид, т рйфтуфмяцмящ
уфтзфдрр хтийнхцжмя лдсяцтхцм.
Ж смщ фдетцтидцйпь хрткйц уфт
жйхцм здфдсцмфтждсстй хтейхйит
Одо утодлдпд уфдоцмод, мс
цйфйхся ипя фдетцтидцйпя м рй
фтуфмяцмя, туфйийпйссяй утхцд
стжпйсмйр Уфджмцйпьхцжд
тх
хмнхотн фйийфдъмм тц 14 ийодефя
2009 зтид № 1011 a
уфйитхцджпй
смм ж 2010 м 2011 зтидщ хчехмимн
мл шйийфдпьстзт еюикйцд еюикй
цдр хчеюйоцтж
тххмнхотн фйий
фдъмм сд фйдпмлдъмю итутпсм
цйпьсящ рйфтуфмяцмн, сдуфджпйс
сящ сд хсмкйсмй сдуфякйсстхцм
сд фясой цфчид хчеюйоцтж
хотн фйийфдъммЕ м чцжйфкийссяй
ипя тепдхцм чодлтр зчейфсдцтфд тц
28 ийодефя 2009 зтид № 561-ч a
е
чцжйфкийсмм фйзмтсдпьстн уфт
зфдрря aИтутпсмцйпьсяй рйфт
уфмяцмя ут хсмкйсмю сдуфякйс
стхцм сд фясой цфчид Жтфтсйк
Рйфтуфмяцмя шмсдсхмфчюц
хя мл хфйихцж шйийфдпьстзт еюи
кйцд. Чыдхцсмотр рткйц хцдць
одкиян фдетцтидцйпь, йхпм йрч
счкся ртптияй хуйъмдпмхця
мпм ч сйзт хпткмпдхь ифчздя хм
цчдъмя — хптксдя, ст фйьдйрдя
х утртэью хпчкея лдсяцтхцм.
гхпм фчотжтимцйпь тфздсмлдъмм
жясчкийс ж хмпч хпткмжьйнхя
юотстрмыйхомщ уфтепйр жжйхцм
фйкмр сйутпстзт фдетыйзт жфйрй
см, уфйитхцджпяць хжтмр фдетц
смодр тцучход ейл хтщфдсйсмя лд
фдетцстн упдця мпм уфтжтимць
рйфтуфмяцмя ут жяхжтеткийсмю
фдетцсмотж, ст уфм юцтр йхць упд
ся мсстждъмтсстзт фдлжмцмя м
сйтещтимрт хтщфдсмць одифтжян
утцйсъмдп, цт ипя юцтн зфчууя фд
етцтидцйпйн хпчкед лдсяцтхцм лд
хыйц хфйихцж шйийфдпьстзт еюи
туйфйкдюэйй уфтшйххмтсдпь
стй течыйсмй фдетцсмотж, сдщтия
эмщхя ути чзфтлтн чжтпьсйсмя (уфт
хцтн, жжйийсмй фйкмрд сйутпстзт
фдетыйзт жфйрйсм, уфйитхцджпйсмй
тцучхотж ейл хтщфдсйсмя лдфдетц
стн упдця ут мсмъмдцмжй фдетцт
идцйпйн, уфтжйийсмй рйфтуфмяцмн
теэйхцжйссяй фдетця, жфй
рйсстй цфчитчхцфтнхцжт фдетц
смотж, сдщтияэмщхя ути чзфтлтн
чжтпьсйсмя, д цдокй уфмлсдссящ
ж чхцдстжпйсстр утфяиой ейлфд
етцсярм зфдкидсдрм м зфдкид
хцдкмфтжоч жяучхосмотж тефд
лтждцйпьсящ чыфйкийсмн ж ъйпящ
уфмтефйцйсмя мрм туяцд фдетця
х отруйсхдъмйн штсид тупдця цфч
ид ипя хцдкмфчюэмщхя жяучхосм
отж ж фдлрйфй РФТЦ м уфмофйупйс
сящ о смр сдхцджсмотж ж фдлрйфй
0,5 РФТЦ лд одкитзт сдхцджпяй
ртзт (х чыйцтр хцфдщтжящ жлстхтж
ж зтхчидфхцжйссяй жсйеюикйцсяй
штсия). Утрмрт юцтзт, aуфтжйияЕ
ыйфйл фчом туяцсящ сдхцджсмотж
етпььтй отпмыйхцжт ртптиящ хуй
ъмдпмхцтж, фдетцтидцйпь сднийц
цдотзт, отцтфян ечийц рдохмрдпь
ст тцжйыдць уфтшйххмтсдпьст-
ождпмшмодъмтссяр цфйетждсмяр
м,ыцт сй рйсйй ждкст, ечийц aуфм
хтийнхцжмй цфчитчхцфтнхцжч
мсждпмитж х жтлрйэйсмйр лдцфдц
фдетцтидцйпю ( сй етпйй 50
фчепйн х 2011 зтид) сд уфмтефйцй
смй, ртсцдк м чхцдстжоч тетфч
итждсмя ипя тхсдэйсмя хуйъмдпь
бцт кй сйтещтимрт хийпдць
фдетцтидцйпю, ыцтея уфмсяць
Одкичю отсофйцсчю хмцчд
ъмю х фдетцтидцйпйр фдххртцфяц
мсимжмичдпьст ж ъйсцфдщ лдсяцт
хцм сдхйпйсмя м чуфджпйсмм лд
Дифйхд ъйсцфтж лдсяцтхцм сд
хйпйсмя м отсцдоцсяй цйпйштся
уфйихцджпйся ж хйцм
сцйфсйц сд
хцфдсмъй Чуфджпйсмя лдсяцтхцм
сдхйпйсмя сд мсштфрдъмтсстр
утфцдпй уфджмцйпьхцжд Жтфтсйк
хотн тепдхцм www.govvrn.ru. Цдр
кй йхць хжйийсмя т рйфтуфмяцм
ящ хпчкея лдсяцтхцм сдхйпйсмя
ут фйдпмлдъмм зтхчидфхцжйсстн
хтъмдпьстн утпмцмом сд цйффм
Утпсян уйфйыйсь зтхчидф
хцжйссящ чхпчз м шчсоъмн, тод
ляждйрящ хпчкетн лдсяцтхцм сд
хйпйсмю тепдхцм, уфйихцджпйс сд
Утфцдпй зтхчидфхцжйссящ м рч
смъмудпьсящ чхпчз Жтфтсйкхотн
сенабк бкзщмилмв
взоикжвкнбм
тзид ж отсъй уфтьпт
зт зтид еяп утисяц
жтуфтх, одо м ыйр жт жсйчфтыстй
жфйря лдсяць ийцйн ъйсцфдпь
стн рдзмхцфдпм Пйжтейфйкстзт
фднтсд — Пйсмсхотзт уфтхуйо
цд, — фдхходляждйц Дпьемсд Жд
хмпьйжсд, — я тефдцмпдхь о рюфч
зтфтид Сйфзйю Отпмчщч.
Сйф
зйн Рмщднптжмы — сдит тцидць
йрч итпкстй — тыйсь туйфдцмж
ст уфмсяп фйьйсмй утиийфкдць
сдьм уфйипткйсмя ут тфздсмлд
ъмм шмпмдпд a
йдпьстн ьотпяЕ
сд рйхцй лдучэйсстзт, лдефтьйс
стзт лидсмя, зий фдсйй фдхутпдзд
птхь сйхотпьот фдлпмысящ тфзд
смлдъмн.
с идп утфчыйсмй зпджй
Пйжтейфйкстн чуфджя Сжйцпдсй
Одлдфъйжтн утртыь сдр. Сжйцпд
сд Зйссдиьйжсд жхцфйцмпдхь х им
фйоцтфдрм уфйиуфмяцмн фднтсд
одо уфтряьпйссящ, цдо м ифч
змщ хшйф юотстрмом м хртзпд
чейимць мщ ж цтр, ыцт лдетцд т ий
цящ, мщ тефдлтждсмм — юцт лдидыд
сй цтпьот зтхчидфхцжд, ст м жхйщ
тцжйцхцжйссящ пюийн. Ж юцтр йн
доцмжст утртздп уфйихйидцйпь
пйжтейфйкстн тфздсмлдъмм удф
цмм aгимсдя
тххмяЕ Сйфзйн
чртж. г уфмхчцхцжтждпд сд лдхй
идсмм уфтряьпйссмотж м уфйи
уфмсмрдцйпйн м жмийпд, ыцт уфт
млжтихцжйссмом тцопмосчпмхь м
утиийфкдпм сдх, щтця ж чхптжмящ
юотстрмыйхотзт офмлмхд мр хд
Ж ясждфй хцдпм утхцчудць
ийсьзм сд фйртсц лидсмя. Уйф
жяр тцопмосчпхя отппйо
aЖтфтсйкхмсцйлодч
ычоЕ, лдцйр —
aЖтфтсйк
хомй цйуптхйцмЕ, щпйетлджти №2,
aЖтфтсйкхцдпь
ртхцотсхцфчоъмяЕ, лджти зтфст-
тетздцмцйпьстзт тетфчитждсмм.
Жхй уфйиуфмяцмя утцфйемцйпь
хотзт фясод уйфйымхпяпм ийсь
зм сд сдь хыйц м утртздпм рдцй
фмдпдрм: оцт-цт — змухтодфцт
стр, оцт-цт — опййр. Ийучцдц зт
фтихотн ичря
ефдлътж хт хжтмр хцфтм
цйпьсяр уфйиуфмяцмйр жяутп
смп фдетця ут тцийпой шдхд
ид лидсмя сд хчррч тотпт рмп
пмтсд фчепйн. Имфйоцтф ьотпя
пьзд Рмщднптжсд Цйфст
жящ, цдокй ийучцдц зтфтихотн ич
ря, жяийпмпд ийсйксяй хфйихцжд
сд фйртсц тотс. Уфйихйидцйпь хт
жйцд утуйымцйпйн Сйфзйн Дпйохй
йжмы Кчотж уфмжйл 12 рдьмс ей
цтсд, ыцтея хийпдць хцякоч ут
птж. Ж фйлчпьцдцй лидсмй чидптхь
тцфйртсцмфтждць ж офдцыдньмй
хфтом — жхйзт лд ижд х утптжмстн
рйхяъд.
ыйсь етпььчю фтпь ж
юцтр хязфдпм м цдомй фчотжтим
цйпм Пйжтейфйкстн чуфджя, одо
.Р.Очлсйътж, Ж.Ж.Пмжйсъйж.
1-н лдрйхцмцйпь зпджя Пйжтей
фйкстн чуфджя Ж.У.Цдпдстж ут
ртз сдр х жяжтлтр рчхтфд — йзт
сдефдптхь дк 26 рдьмсг Зтфти
ходя Ичрд ути уфйихйидцйпьхцжтр
Д.
. вмучпмсд йимстичьст
чцжйфимпд ьцдцстй фдхумхдсмй.
ыйсь етпььдя лдхпчзд ж чхуйь
стр фткийсмм шмпмдпд уфмсди
пйкмц цдокй м зтфтихотрч ий
удфцдрйсцч тефдлтждсмя жт зпд
жй х О.З.Жмоцтфтжяр. Ийучцдц зт
фтихотн ичря Дпйохйн вфьйжмы
Сйфзййж уфйитхцджмп ипя ьотпя
ьмфтотюофдссян цйпйжмлтф, тф
здсмлтждп фйртсц рдьмся. Ий
учцдц тепдхцстн ичря Утымжд
птж Сйфзйн
мотпдйжмы уфтяжмп
етпььчю лдмсцйфйхтждсстхць ж
хтлидсмм хутфцмжстзт отрупйо
хд сд едлй ьотпя №97. Уфм йзт
утиийфкой ж фдродщ уфтйоцд еяп
тфздсмлтждс Опче хутфцмжст-
цйщсмыйхотзт цжтфыйхцжд. Офтрй
цтзт, Жтфтсйкходя теэйхцжйссдя
удпдцд тодлдпд утртэь ж хтлид
смм сд едлй ьотпя №3 жтйсст-
удцфмтцмыйхотзт отрупйохд. Рм
пьмы Ячцтфйъомн, ийуч
цдц зтфтихотн ичря м имфйоцтф
ьотпя №28 уйфйымхпмп 50 цяхяы
фчепйн, ыцтея чыдэмйхя хртзпм
лдсмрдцьхя хтлидсмйр мхцтфмый
д отсшйфйсъмм aгимстн
тххммЕ Дпьемсд Ждхмпьйжсд те
фдцмпдхь лд утиийфкотн о ийучцд
цч Зтхичря Сйфзйю бмктжч, м цй
уйфь х йзт утртэсмотр фйьдюцхя
жтуфтхя ж тепдхцм ийцхотзт итутп
смцйпьстзт тефдлтждсмя. Офтрй
цтзт, утиийфкоч a
йдпьстн ьот
пйЕ тодляждюц зчейфсдцтф Дпйо
хйн Зтфиййж м ийучцдц Зтхичря Зд
— Уфмьйиьмй сд тцофяцмй
шмпмдпд фчотжтимцйпм фдит
ждпмхь, одо ийцм, — уфтитпкд
йц Дпьемсд Ждхмпьйжсд. — a
ч,
ря щтць сйрсткот утртзпм?Е —
хуфдьмждпм тсм рйся. Ид йхпм
ея сй жя, сй ждьд утртэь — ря
ея сй хижмсчпмхь х рйхцд.
еэдя
хчррд тодлдсстн утртэм — 2,5
рмппмтсд фчепйн, упюх 0,5 рмп
д стжтр шмпмдпй a
стн ьотпяЕ утеяждпм м ыпйся
еэйхцжйсстн удпдця, тсм уфт
жйпм лийхь жяйлистй лдхйидсмй.
хстжстн цйртн ипя техчкий
смя хцдпд утиийфкод фйрйхйп м
уфйиуфмсмрдцйпьхцжд ыйфйл те
лжйхцст, ыцт сд хй
зтисяьсмн ийсь уфтшйххмм фд
етымщ сй утпьлчюцхя ч ртптий
км утучпяфстхцью.
исдот сд
пмымй имуптрд т жяхьйр тефд
лтждсмм сй тлсдыдйц джцтрдцм
ыйхотзт итхцмкйсмя уфтшйххмт
сдпьстзт чхуйщд, цдо одо уфм жя
етфй ечичэйн уфтшйххмм сйрст
змй чымцяждюц фйдпьсяй утцфйе
стхцм фдетцтидцйпйн.
рйсст ут
юцтн уфмымсй тефдлтждцйпьсяй
уфтзфдрря ж a
йдпьстн ьотпйЕ
фдлфдедцяждюцхя ж хттцжйцхцжмм
х хтжфйрйсстн хмцчдъмйн сд фяс
ой цфчид. Ут идсстн уфтепйрй х
итопдитр жяхцчумпд уфйихй
идцйпь отрмххмм ут утиийфкой
кйсэмс, хйрьм, ийцхцжд м ийрт
зфдшмыйхотн утпмцмой Сжйцпд
— wтпььмсхцжт хцдфьйопдхх
смотж сд хйзтисяьсмн ийсь тфм
йсцмфтждся уфйкий жхйзт сд ут
пчыйсмй жяхьйзт тефдлтждсмя.
Уйыдпьсяр яжпяйцхя цтц шдоц,
ыцт сд лдисмн упдс тцтижмздйцхя
ртцмж утпчыйсмя цтн мпм мстн
уфтшйххмм. Одо уфджмпт, туфй
ийпяюэмр яжпяйцхя шмсдсхт
жян дхуйоц, м цтпьот утцтр фдх
хрдцфмждйцхя жтуфтх, сдхотпьот
хуйъмдпьстхць утищтимц ртпт
итрч ыйптжйоч. Ут юцмр м ифч
змр уфмымсдр рстзмй сй ртзчц
сднцм хжтн учць ж кмлсм м жя
счкийся лдсмрдцьхя сй цйр, ыцт
чрйюц м щтцяц. Счэйхцжчйц фй
дпьсдя сйтещтимртхць фдлфд
етцом итутпсмцйпьстзт тефд
лтждсмя мрйсст фйрйхпйсст-
фдетыйзт уфтшмпя. Жйиь ж етпь
ьмсхцжй юотстрмыйхом фдлжм
цящ хцфдс еяць фйрйхпйссмотр-
уфйиуфмсмрдцйпйр ж сдхцтяэйй
жфйря уфйхцмкст. бцт тыйсь жя
зтисян емлсйх, цдо одо тс зме
омн м еяхцфт фйдзмфчйц сд лдуфт
хя фясод. Ж хжялм х юцмр хчэй
хцжчйц сйтещтимртхць фдлфдетц
ом хуйъмдпьсящ чыйесящ уфт
зфдрр ут утизтцтжой фдлпмысящ
истн мл сдметпйй ждксящ
уфтепйр яжпяйцхя тцхчцхцжмй ч
етпььмсхцжд чыфйкийсмн ит
утпсмцйпьстзт уфтшйххмтсдпь
стзт тефдлтждсмя юшшйоцмжсящ
хжялйн х фдетцтидцйпйр. — Сй
зтисяьсяя хмцчдъмя цдотжд, ыцт
фдетцтидцйпм хдрм ут хйей, тефд
лтждсмй — хдрт ут хйей. Утюцт
рч ж фдродщ идсстзт уфтйоцд щт
цйптхь ея тцфдетцдць рйщдсмлр
жлдмртийнхцжмя х фдлпмысярм
тфздсмлдъмярм, отцтфяй утцтр
х читжтпьхцжмйр уфмсмрдпм ея
цйщ, оцт утпчымп итутпсмцйпьстй
тефдлтждсмй, — тцрйцмпд Сжйцпд
Уфмхчцхцжтжджьдя сд лдхйид
смм хуйъмдпмхц фйхчфхстзт ъйс
цфд хпчкея лдсяцтхцм сдхйпйсмя
Жтфтсйкхотн тепдхцм
дийкид
— бцтея ч ртптийкм еяп мс
цйфйх о фйрйхпйссяр уфтшйххм
яр, счкст утиийфкмждць фдетцч
ут уфтштфмйсцдъмм. г хымцдю,
ыцт ут юцтрч жтуфтхч счкст тефд
эдцьхя цтпьот о уфтшйххмтсдпдр.
сдыдхцчю фтимцйпм сй жпдийюц
цтн мсштфрдъмйн, отцтфдя сйте
щтимрд ипя уфмсяцмя фйьйсмя т
жяетфй цтн мпм мстн хуйъмдпьст
хцм. Одо фдл юцч уфтепйрч фйьдйц
хтъмдпьст-тефдлтждцйпьсян уфт
— Сйныдх ря уфмхцчудйр о
уфдоцмыйхомр ьдздр ут уфмте
эйсмю ийцйн о фйдпмяр хтжфй
рйсстн юотстрмом, д мрйсст зт
цтжмрхя тцофяць рдздлмс, зий еч
ийц уфтидждцьхя уфтичоъмя, хий
пдссдя сдьмрм жтхумцдссмодрм,
— утийпмпдхь упдсдрм сд ечич
эйй Дпьемсд Ждхмпьйжсд. — Ря
цдокй мххпйичйр жтлрткстхцм
хтцфчисмыйхцжд х фчотжтихцжтр
щпйетлджтид №1, ртхцтлджтид, лд
жтид зтфст-тетздцмцйпьстзт тет
фчитждсмя м сйотцтфящ ифчзмщ. Ж
ясждфй уфйиутпдздйр техчимць х
имфйоцтфдрм упдся ут утизтцтж
ой ипя уфйиуфмяцмн ождпмшмъм
фтждссящ ртптиящ фдетымщ.
ьд лдидыд — aфйдсмрмфтждцьЕ
цфчитжтй течыйсмй м лдсяць ути
дутхпйито Дпьемсд Ждхм
пьйжсд тцофяпд рдпйсьомн хй
офйц: aРя зтцтжмр цдепмыоч,
отцтфчю фдлрйхцмр ж жйхцмею
пй, зий лтптцярм ечождрм ечичц
уйфйымхпйся жхй сдьм итфтзмй
ифчлья — хутсхтфя.
йэй — сд
ьм ийцм хийпдюц мр утидфом, жя
йфждя отсшйфйсъмя ея
пд утхжяэйсд хтжфйрйс
сяр цйщстптзмяр хжялм. wпдзт
идфя уфмрйсйсмю стжящ рйцт
итж лийхь фдххрдцфмждптхь уфйи
пткйсстй чсмшмъмфтждсстй фй
ьйсмй ут туйфдцмжстрч (ит 15
рмсчц) хтлидсмю хучцсмотжящ
одсдптж хжялм ж пюетн цтыой
ф
ипя уйфйидым жмийтмлтефдкйсмн
сд хотфтхцм ит 512 оемц0х, жя
хтотодыйхцжйсстн цйпйштсстн м
шдохмрмпьстн хжялм, жяхтотхот
фтхцстн уйфйидым идссящ м итхцч
уд ж хйць
ст уфйиут
пдздйц жтлрткстхць тфздсмлдъмм
жяхтотхотфтхцстзт хучцсмотжт
зт одсдпд хжялм, тхстждсстзт сд
чсмшмъмфтждссящ утищтидщ о
йзт хтлидсмю м утпстн мсцйзфд
ъмм ж хчэйхцжчюэчю сдлйрсчю
хйць. Ж лджмхмртхцм тц утцфйест
хцйн хучцсмотжян одсдп рткйц
хцдць тхстжсяр мпм ечийц уйфй
жйийс ж хцдцчх фйлйфжстзт, тейхуй
ымждя цйр хдряр 100-уфтъйсцстй
фйлйфжмфтждсмй сдлйрсящ одсд
птж хжялм. Ипя тейхуйыйсмя жяхт
отодыйхцжйсстн цйпйштсстн хжя
лм уфтмлжтимцйпйр хучцсмотжтзт
тетфчитждсмя хтлидс хуйъмдпь
сян зтптхтжтн ртичпь, йзт тцпм
ымцйпьстн тхтейсстхцью яжпяйц
хя утпсдя мсцйзфдъмя ж хучцсм
отжчю упдцштфрч, ыцт утлжтпяйц
утпчыдць жяхтотодыйхцжйссчю цй
пйштссчю хжяль ж теэмщ одсдпдщ
ейл жяийпйсмя утптхя х здфдсцм
фтждсстн уфтучхостн хутхтест
хцью, тхцджпяя сймлрйссяр йим
сян упдс счрйфдъмм, уфмсяцян
ж отрудсмм. Идссян цйпйштссян
ртичпь чкй жхцфтйс ж хучцсмот
жян ртийр, жщтияэмн ж хтхцдж
д тистн мл отсшйфйсъмн те
хчкидпмхь уфтепйря фтетцтцйщ
смом. Ж хжйцй лдяжпйсстзт мсст
ждъмтсстзт очфхд фдлжмцмя тцй
ыйхцжйсстн юотстрмом м ртийф
смлдъмм уфтряьпйсстзт уфтмл
жтихцжд доцчдпьстхць идсстн цй
ря хтрсйсмн см ч отзт мл хтефдж
ьмщхя сй жяляждпд. Уфмхчцхцжч
юэмй техчимпм тхстжсяй сдуфдж
пйсмя фтетцтцйщсмом. Дсдпмл ут
пткйсмя ийп сдзпяист мппюхцфм
д отсшйфйсъмм йэй фдл ея
пт утиыйфосчцт, ыцт фтетця — юцт,
уфйкий жхйзт, хсмкйсмй хйейхцт
мртхцм уфтмлжтихцжд. Уфм юцтр,
одо утодляждйц уфдоцмод, хсмкд
юцхя одо уфяряй, цдо м сдопдисяй
фдхщтия, ыцт ж отсйыстр мцтзй ут
пткмцйпьст ходляждйцхя сд отс
очфйсцтхутхтестхцм уфйиуфмя
цмя. бцт тцпмыст мппюхцфмфчйц
хя сдметпйй доцчдпьсяр юсйфзй
цмыйхомр дхуйоцтр: утхотпьоч см
одомщ тхтеящ цфйетждсмн ут тхжй
эnсстхцм м цйруйфдцчфстрч фй
кмрч фдетымщ рйхц фтетцтж сй хч
эйхцжчйц, йхць тцпмысдя жтлртк
стхць лсдымцйпьст хюотстрмць сд
упдцйкдщ лд юпйоцфмыйхцжт. Сфдж
смцй: ит 8% юотстрмм лдцфдц тей
хуйымждйц хсмкйсмй сдзфйжд утрй
эйсмя жхйзт пмьь сд 1РC, д ит 20%
юотстрмм тейхуйымц юотстрмя сд
хпчкйестр тхжйэйсмм, хтжйфьйс
ст сйсчкстр фтетцдр.
уяць кй сй
хцтмц лдеяждць, ыцт утрмрт юотст
рмм сд лдфдетцстн упдцй, отцтфдя
фтетцдр сй мсцйфйхсд, юотстряц
хя тзфтрсяй фдхщтия, хжялдссяй
сштфрдъмтссдя ейлтудх
стхць — цйрд хпйичюэйн отсшй
фйсъмм м хйфьйлсйньдя уфтепйрд
хтжфйрйсстзт емлсйхд. С итопдид
рм жяхцчумпм: Дсифйн вмсодфйс
от (aSapFireЕ), Зфмзтфмн
от (чуфджпйсмй мсштфрдъмтссящ
цйщстптзмн Жтфтсйкхотн тепдхцм)
м Жпдимрмф wйптсткомс (ЧфСw
Чыдхцсмодр отсшйфйсъмм
еяпт уфйипткйст утлсдотрмць
хя х уфтичоцдрм отрудсмм aУфт
зфдррсяй хмхцйря ДцпдсхмхЕ —
фтххмнхотзт фдлфдетцымод хм
хцйр ьмшфтждсмя идссящ, уфт
идждйрящ ути цтфзтжтн рдфотн
aAtlanszs SoftwareЕ.
йьйсмя
aAtlanszs SoftwareЕ уфйисдлсдый
ся ипя тейхуйыйсмя ейлтудхст
хцм уйфхтсдпьсящ м отсшмийсъм
дпьсящ идссящ ипя шмлмыйхомщ м
юфмимыйхомщ пмъ; тсм утлжтпя
юц сдийкст лдэмцмць пюеяй идс
сяй, щфдсяэмйхя одо сд юпйоцфтс
сящ стхмцйпящ мсштфрдъмм, цдо
м сд стчцечодщ, ейл утцйфм уфтмл
жтимцйпьстхцм. Офтрй цтзт, Отф
утфдъмя aSapFireЕ уфйихцджмпд
уфтзфдррст-дуудфдцсян отр
упйох Er.Web Office Siiele, от
цтфян уфйихцджпяйц хтетн отр
упйохстй уфтзфдррст-дуудфдцстй
фйьйсмй ипя тфздсмлдъмм мсштф
рдъмтсстн лдэмця уфйиуфмяцмн
Чыдхцсмом отсшйфйсъмм хртз
пм ут-стжтрч жлзпясчць сд фйьй
смй уфтепйр ейлтудхстхцм ж тепд
хцм IT. О фдххртцфйсмю еяпм уфйи
пткйся хтжфйрйссяй уфтзфдррст-
дуудфдцсяй хутхтея тейхуйыйсмя
мсштфрдъмтсстн ейлтудхстхцм м
отррчсмодъмн, отфутфдцмжсящ хй
цйн WmWare (жмфцчдпмлдъмя хйф
жйфтж), д цдокй PLC-цйщстптзмм
одо хмремтл уфтзфдррст-
дуудфдцсящ хфйихцж, утлжтпяюэмн
тейхуйымць мсштфрдъмтссчю ейл
тудхстхць уйфйидждйрящ идссящ.
Ж юшшйоцмжстхцм цйщстптзмм
Powerline Communications (PLC)
рткст еяпт чейимцьхя сд тистн
мл отсшйфйсъмн. О мщ лдхпчздр
рткст тцсйхцм цтц шдоц, ыцт тсм
утлжтпяюц мхутпьлтждць чкй хч
эйхцжчюэмй итртжяй, зтфтихомй
юпйоцфмыйхомй хйцм, д цдокй пт
одпьсяй юпйоцфмыйхомй хйцм уфт
ряьпйсстзт сдлсдыйсмя сдуфя
кйсмйр 0,40110оЖ ипя уйфйидым
ъмшфтжящ идссящ хмхцйр отсцфт
пя, чуфджпйсмя ж тепдхцм юсйфзй
цмом, итеяждюэйн, уйфйфдедцяжд
юэйн уфтряьпйсстхцм, рдьмст
хцфтйсмм, д цдокй уфм цфдсхутфцм
фтжой м щфдсйсмм зфчлтж. Уфмыйр
хчэйхцжчюэйй уфтзфдррстй тей
хуйыйсмй утлжтпяйц хцфтмць PLC-
хйцм пюетн цтутптзмм. О цтрч кй
х мщ мхутпьлтждсмйр юотстряцхя
ийсйксяй хфйихцжд м жфйря, ут
хотпьоч тцхчцхцжчюц лдцфдця сд
хцфтмцйпьхцжт, уфтопдиоч м идпь
сйньйй техпчкмждсмй одсдптж м
пмсмн хжялм, утпчыйсмй итутпсм
цйпьсящ фдлфйьйсмн м хйфцмшмод
цтж сд мхутпьлтждсмй фдимтыдхцтц.
Уфтхцтцд ртсцдкд, чхцдстжом м сд
хцфтном PLC-тетфчитждсмя хчэй
хцжйсст хтофдэдйц хфтом жжтид ж
юохупчдцдъмю хйцм уйфйидым идс
сящ.
дийксдя фдетцд етпььтзт
отпмыйхцжд чхцфтнхцж ж тистн хй
цм тейхуйымждйцхя х утртэью цйщ
стптзмм уйфйидым рдфойфд. Ипя лд
эмця мсштфрдъмм мхутпьлчйцхя
дпзтфмцр 3EES, отцтфян здфдсцм
фчйц жяхточю лдэмэйсстхць цфд
шмод.
йтещтимрт тцрйцмць, ыцт
хмхцйрд сй цфйечйц цйщсмыйхот
зт техпчкмждсмя ж уфтъйххй юох
упчдцдъмм. Отфутфдъмя aSapFireЕ
уфйипткмпд м уфтийртсхцфмфтжд
истн мл сдметпйй доцчдпь
сящ ж 2010 зтич хцдпд цйрд юсйф
зтхейфйздюэмщ цйщстптзмн. Стл
идсмю хжйцтимтисящ мхцтысмотж
хжйцд отфутфдъмйн aSapFireЕ ея
пд утхжяэйсд отсшйфйсъмя, зий
зтжтфмптхь т уфймрчэйхцждщ
идсстн цйщстптзмм.
хстжся
рм мл смщ яжпяйцхя хжйфщитпзмн
хфто хпчкея: тцхчцхцжмй смцм сд
одпмждсмя м здлтфдлфяистн хфй
ия течхптжпмждйц шдсцдхцмый
хомн хфто хпчкея хжйцтимтитж
— 100 цяхяы ыдхтж, мпм 11 пйц сй
уфйфяжстн фдетця. бцт ж хцт фдл
етпььй, ыйр ч пдруя сдодпмжд
смя м ж 5-10 фдл етпььй, ыйр ч пю
рмсйхъйсцстн пдруя. О цтрч кй
хжйцтимтия яжпяюцхя юсйфзтхей
фйздюэмрм мхцтысмодрм хжйцд,
мщ мхутпьлтждсмй утртздйц хч
эйхцжйсст юотстрмць юпйоцфт
юсйфзмю. wпдзтидфя утпчуфтжт
исмотжтн уфмфтий мщ яфотхць те
фдцст уфтутфъмтсдпьсд цйруйфд
цчфй тофчкдюэйн хфйия, ыцт до
цчдпьст ипя сдьмщ опмрдцмый
хомщ чхптжмн. Имдудлтс цйруй
фдцчфя юохупчдцдъмм хжйцтимт
итж тц –50 ит ,60РС, цдокй тсм
ийртсхцфмфчюц жяхтомн чфтжйсь
ейлтудхстхцм м хцтнотхць о рйщд
д фйлтссян жтуфтх aИпя ыйзт
счксд хцтпь рдхьцдесдя уфтхжй
цмцйпьходя фдетцд?Е зйсйфдпьсян
имфйоцтф отфутфдъмм aSapFireЕ
— Ря сй уфтжтимр хуйъмдпь
сяй умдф-доъмм м хцдфдйрхя млей
здць млпмьсйн учепмыстхцм. Ря
уфтхцт ийпдйр хжтй ийпт. Ря ыйхц
ст фдетцдйр, чждкдя хжтмщ удф
цсйфтж ут емлсйхч м хтехцжйссян
цфчи. Утитесяй отсшйфйсъмм, х
тистн хцтфтся, утртздюц сдр жя
жйфмць хтехцжйссяй жйоцтфя фдл
жмцмя м, одо сдр одкйцхя, хутхте
хцжчюц фдхьмфйсмю мсштфрдъмм
ж емлсйх-хттеэйхцжй м фдлпмысящ
ифчзмщ хцфчоцчфдщ т стжьйхцждщ
м хтжфйрйссящ цйсийсъмящ, до
цчдпьсящ ж юотстрмыйхотр уфт
хцфдсхцжй сй цтпьот сдьйзт фйзмт
тххмм, ст м сд рмфтжтр чфтж
сй. Ж рйфч хжтмщ жтлрткстхцйн ря
фяи уфтепйр ж теэйхцжй фйьдйр
хдртхцтяцйпьст, сд хжтйр птодпь
стн чфтжсй.
т сйтещтимрт сдьм
теэмй лдидым фйьдць хттеэд. О
Ж теэйр кй, жхй сдьм чхмпмя
сдуфджпйся сд отсофйцсян фй
йибвмввзхг зклмкиг в кббнецмкм
w
дижйцшмбкх, лбквбкх в дижйебдмншувб;
йквзмбкх, дийвкивкецзи.жзиавмбецзкщ мбп
звдк в кклпиузхб жкмбквкех;
еврбзбвиззиб гИ Microsoft в Er.WEB,
лдквймивхг йкиундм дижйкзвг БAtlanszsС,
БlекуувзС, БStaffCopС в укнЭвп ккбккбимсв
див йкиЭккжжзхп йкиундмив;
илнублмвебзвб кнувмк взоикжкрвиззиг
жизмка в зклмкигдк еидкецзхп в бблйки
виузхп вхсвлевмбецзхп лбмбг, йилмкибзвб
бббувлдивхп мбкжвзкецзхп дижйебдлив;
нлмкзивдк в зклмкигдк жвзв.lМс в IP.
мбебоизвв;
(жбаунЭикиузщщ в жбаунзккиузкщ IP.
мбебоизвщ;
лйнмзвдивхб лвлмбжх лвщбв;
йкбуилмквебзвб нленЭ вхлидилдикилмзиЭи
Взмбкзбмк;
взбукбзвб, лийкивиаубзвб в нливбктбз
лмвивкзвб квмижкмвбвкивкззхп лвлмбж
нйкквебзвщ йкбуйквщмвщжв;
вблц лйбдмк лбмбвиЭи ибикнуивкзвщ в лв
лмбж квмизижзиЭи йвмкзвщ;
дижйебдлзиб лбкввлзиб ибленаввкзвб ик
Экзвбкрвг;
лмкивмбецлмви, кбдизлмкндрвщ букзвг в
лиикнабзвг иовлзиЭи в йкивбвиулмвбззи
Эи зкбзксбзвщ, йкивбубзвб кбжизмзхп в им
убеисзхп ккбим йи взувввункецзхж в мвйи
вхж йкибдмкж;
бекЭинлмкиглмви мбкквмиквг, йккдив, убм
лдвп йеиукуид, зкббкбазхп;
йкижхтебззкщ в бхмивкщ вбзмвещрвщ,
йкибдмвкивкзвб в жизмка;
йилмквдк ибикнуивкзвщ ввубизкбешубзвщ,
ипккззи.йиаккзиЭи жизвмиквзЭк, лвлмбж
дизмкиещ уилмнйк, лвлмбж ккувилвщбв.
дизуврвизбкх в девжкмвсблдкщ мбпзвдк;
чзбкЭилббкбЭкшубб ибикнуивкзвб киллвг
лдвп ккбккбимсвдив в йкивбвиувмбебг зк
илзивб лвбмиувиузхп мбпзиеиЭвг;
йкибдмвкивкзвб в взбукбзвб PLC.лвлмбж;
АА — йбкбвибдв.
ИКгИКlРВ
№ИМИnl
ИДlslМ
КЕlwВslРВВ
гКИЕДМИn
сwЕА
ЗИсМВ
nибцжбжлщ бк кндв,
укнбцщг
пЭзлв
лунЭдлбЭпвищклв
рфнвгбвкев
гс
У
вЭищкЭь
НС
НС
с
Н
бЭкек
алнлбЭ
ЕлнлквгЭ

ищуекЭ
ЕЭоеищвбкЭ
ДсИс
w
w
aОтсхцфчоцтфхотй еюфт щмрджцтрдцмомЕ
(ОwЯД) утпчымпт ут уфйлмийсцхотн уфтзфдррй отр
уьюцйф, х утртэью отцтфтзт ечийц уфтмлжтимць фдх
ыйця опюыйжящ щдфдоцйфмхцмо стжящ фдойцсящ ижм
йыь мийц те чсмжйфхдпьстр хчуйфотруью
цйфй уфтмлжтимцйпьстхцью тимс цйфдшптух (цфмп
пмтс туйфдъмн ж хйочсич).
с уфтмлжйийс ж
хотр шйийфдпьстр яийфстр ъйсцфй Сдфтжд м тхсдэйс
уфтзфдррсярм удойцдрм ипя ртийпмфтждсмя змифт
здлтимсдрмыйхомщ уфтъйххтж м уфтыстхцстзт дсдпм
лд отсхцфчоъмн. Дуудфдц еяп утпчыйс ут уфйлмийсц
хотн уфтзфдррй ут ртийфсмлдъмм м цйщстптзмыйхот
Цдокй доъмтсйфя ОwЯД сд жсйтыйфйистр хтефд
смм уфмсяпм фйьйсмй те чжйпмыйсмм чхцджстзт од
умцдпд сд 185 рпс фчепйн учцйр жяучход итутпсм
цйпьсящ доъмн. Доъмм ечичц фдлрйэйся ут лдофя
цтн утиумхой ж дифйх доъмтсйфд —
тххмнхотн фй
aЧодлдссяй шмсдсхтжяй хфйихцжд жяийпяюцхя мл
шйийфдпьстзт еюикйцд хцфдся ж ъйпящ фйдпмлдъмм
мсжйхцмъмтссящ уфтйоцтж ут фйотсхцфчоъмм м цйщ
смыйхотрч уйфйжттфчкйсмю
aОwЯДЕ, — тею
Ж 2009 зтич ОwЯД чкй жяучходпт ут лдофяцтн
утиумхой итутпсмцйпьст 2,9 рпс ьцчо доъмн стрм
сдпьстн хцтмртхцью 100 фчепйн одкидя. Ж фйлчпь
цдцй чхцджсян одумцдп уфйиуфмяцмя еяп чжйпмыйс
КЭ
рбалнйЭхв»
дЭбвнхеиеощ
С 8 ут 12 стяефя a
чизтфрдьЕ х фдетымрм жмлм
цдрм утхйцмпм ийпйздъмм отрудсмм aBosi RexrotЕ жт
зпджй х зйсйфдпьсяр имфйоцтфтр Цтрдхтр
пьотжтр,
aЧфдподпмнЕ жт зпджй х цйщсмыйхомр имфйоцт
фтр вчрдщйфтр Д.
. м зпджсян отсхцфчоцтф
aОчледххюпйоцфтртцтфЕ Упйщтж Ж.Д. Зтхцм тхртцфй
пм уфтмлжтихцжйссяй теюйоця м уфтжйпм ийптжяй уй
фйзтжтфя хт хуйъмдпмхцдрм отрудсмм a
чизтфрдьЕ.
Уфйихцджмцйпм утхцджэмод ртемпьстн змифджпмом
aBosi RexrotЕ
утицжйфимпм зтцтжстхць утхцджто сд
2011 зти отрупйоцчюэмщ ипя ечфтжящ хцдсотж, д цдо
кй уфмрйсйсмй мщ млийпмн сд хдртщтисящ ждзтсдщ
Ут фйлчпьцдцдр цфйщхцтфтссмщ уйфйзтжтфтж
сяцт фйьйсмй т ртийфсмлдъмм хйфмнстзт утилйрстзт
цфдсхутфцстзт тетфчитждсмя м хтлидсмм стжтзт, ет
пйй ртэстзт хдртщтистзт ьдщцстзт ждзтсд; хтлидсмм
хдптс-рдздлмсд ж з. wйфйлсмом х ъйпью туйфдцмжстзт
тейхуйыйсмя aЧфдподпмяЕ м aСмпьжмсмцдЕ лдудхся
рм ыдхцярм. Офтрй цтзт, хцтфтся итзтжтфмпмхь т жлд
мрстр отрдсимфтждсмм хуйъмдпмхцтж ипя тлсдотр
пйсмя мщ х уфтъйххдрм млзтцтжпйсмя цйщсмом, йй юох
упчдцдъмм м фйртсцд ж юохцфйрдпьсящ чхптжмящ, те
рйсд туяцтр, тфздсмлдъмм отсцфтпя одыйхцжд уфтичо
ссс
„ЕлнлквгнваелкаЭд»
мвнвейвклбЭк
ссс
„АЭдмнлй
13 стяефя 2010 зтид лджйфьмпдхь зтхчидфхцжйс
сдя фйзмхцфдъмя млрйсйсмн ж чыфйимцйпьсяй иточ
рйсця
еэйхцжд х тзфдсмыйсстн тцжйцхцжйсстхцью
aЖтфтсйкходя фйзмтсдпьсдя отрудсмя ут фйдпмлд
ъмм здлдЕ (
aЖтфтсйкфйзмтсздлЕ), ж хттцжйц
хцжмм х отцтфярм стжтй сдмрйстждсмй отрудсмм —
aЗдлуфтр рйкфйзмтсздл ЖтфтсйкЕ. Ит отсъд
2010 зтид ечичц тхчэйхцжпйся жхй сйтещтимряй ийн
хцжмя, уфйичхртцфйссяй лдотстидцйпьхцжтр, ж хжя
лм х млрйсйсмйр шмфрйсстзт сдмрйстждсмя
хцжд. Уйфймрйстждсмй сй утжпйыйц лд хтетн млрйсй
смн ж хцфчоцчфй м одифтжтр хтхцджй
ТТТ
aЗдлуфтр
рйкфйзмтсздл ЖтфтсйкЕ.
ст уфтжтимцхя ж фдродщ
жцтфтзт юцдуд фйштфрмфтждсмя
aЗдлуфтрЕ. гзт
ъйпь — утжяьйсмй юшшйоцмжстхцм фдетця aЗдлуфт
рдЕ одо жйфцмодпьст мсцйзфмфтждсстн отрудсмм м
туцмрмлдъмя хцфчоцчфя чуфджпйсмя тхстжсярм жм
aЗдлуфтр рйкфйзмтсздл ЖтфтсйкЕ — отр
удсмя, жщтияэдя ж хцфчоцчфч
aЗдлуфтр рйкфй
змтсздлЕ (100% итыйфсйй уфйиуфмяцмй aЗдлуфтрдЕ) м
тхчэйхцжпяюэдя утхцджоч уфмфтистзт здлд жхйр од
цйзтфмяр утцфйемцйпйн Жтфтсйкхотн тепдхцм.
д хй
зтисяьсмн ийсь утцфйемцйпярм уфмфтистзт здлд яж
пяюцхя етпйй 780 цяхяы детсйсцтж м 4,1 цяхяым уфт
Ут мцтздр ийжяцм рйхяъйж 2010 зтид мсжйхцмъмм ж
тхстжстн одумцдп ж Жтфтсйкхотн тепдхцм хтхцджмпм
64,4 рпфи фчепйн, ыцт сд 13% жяьй чфтжся хттцжйцхцжч
юэйзт уйфмтид 2009 зтид.
отпт 40% жхйщ мсжйхцмъмн
еяпт сдуфджпйст сд хцфтмцйпьхцжт лидсмн м хттфчкй
смн (офтрй кмпящ), 34,4% — сд уфмтефйцйсмй тетфчит
ждсмя м цфдсхутфцсящ хфйихцж м 25% — сд хцфтмцйпьхцжт
сжйхцмъмм ж тхстжстн одумцдп хфйим тфздсмлд
ъмн (ейл чыйцд рдптзт уфйиуфмсмрдцйпьхцжд) хтхцджм
пм 43,7 рпфи фчепйн, мпм 67,9% тц теэйзт теюйрд. wтпйй
21% жхйщ мсжйхцмъмн шмсдсхмфчйцхя лд хыйц хтехцжйс
сящ хфйихцж уфйиуфмяцмн м тфздсмлдъмн, цтзид одо итпя
уфмжпйыйссящ хфйихцж хтхцджмпд 78,6%. Ут мцтздр ий
жяцм рйхяъйж мсжйхцмъмтссдя доцмжстхць чжйпмымпдхь
ж хшйфй уфтмлжтихцжд умэйжящ уфтичоцтж (10,5%), уфт
млжтихцжд м фдхуфйийпйсмя юпйоцфтюсйфзмм, здлд м жтия
(1,9 фдлд), зтхцмсмыстр м фйхцтфдсстр емлсйхй (ж уяць
фдл), ж рйцдппчфзмыйхотр уфтмлжтихцжй (39,5%) м ут фя
ич ифчзмщ сдуфджпйсмн.
сжйхцмъмтссдя доцмжстхць хт
офдцмпдхь ж хйпьхотр щтлянхцжй (7,8%), итеяый утпйлсящ
мхотудйрящ (34,9%), щмрмыйхотр уфтмлжтихцжй (42,7%)
м ц.и.
еэмн теюйр утхцчумжьмщ ж фйзмтсдпьсчю юот
стрмоч мстхцфдссящ хфйихцж ж ясждфй-хйсцяефй чжйпм
Отрудсмя a
томд Смрйсх
йцжтфохЕ ж щтий жхцфйым
х уфйихцджмцйпярм жтфтсйкхотзт тепуфджмцйпьхцжд лдя
жмпд т жтлрткстхцм фдлрйэйсмя ж Жтфтсйкй зптедпьст
зт ъйсцфд юохупчдцдъмм хйцйн. Сйныдх ж юцтн хжялм фдх
хрдцфмждюцхя сйхотпьот фтххмнхомщ зтфтитж. Уфйиут
пдздйцхя, ыцт фтххмнхомн ъйсцф ечийц хдряр офчусяр мл
жхйщ мрйюэмщхя м ечийц техпчкмждць хфдлч сйхотпьот
туйфдцтфтж хжялм, ыьм хйцм утхцфтйся ж цтр ымхпй м сд
тетфчитждсмм мсящ уфтмлжтимцйпйн. Ж хпчыдй жяетфд
отрудсмм ж утпьлч Жтфтсйкд фйзмтсдпьсяй жпдхцм жя
фдлмпм зтцтжстхць тодляждць жхяыйхотй хтийнхцжмй мс
жйхцтфч.
д хйзтися дсдптзмысяй ъйсцфя ийнхцжчюц ж
Oolia Siemens Oetworls — тимс мл офчусйньмщ
уфтмлжтимцйпйн м утхцджэмотж цйпйотррчсмодъм
тсстзт тетфчитждсмя ипя туйфдцтфтж шмохмфтждсстн
тххмм х 2007 зтид м фдетцдйц х фяитр цйпйотррчсмод
ъмтссящ туйфдцтфтж, жопюыдя aСжяльмсжйхцЕ, aЖяр
Ут мцтздр цфйцьйзт ождфцдпд 2010 зтид Жтфтсйкхомн
ьмссян отрупйох aДрцйп-бйфстлйрьйЕ фйдпмлтждп ет
пйй 627 цях. йимсмъ уфтичоъмм, ыцт етпйй ыйр ж ьйхць
фдл уфйжяьдйц утодлдцйпь жцтфтзт ождфцдпд 2010 зтид.
Рстзтофдцсян фтхц тцрйыйс ут жхйр хйзрйсцдр уфт
млжтимртн уфтичоъмм — ут пйзотжяр (ж 6,4 фдлд), зфч
лтжяр м хйпьхотщтлянхцжйссяр ьмсдр (ж 15,2 фдлд). Ж
сдхцтяэйй жфйря уфйиуфмяцмй фдетцдйц уфдоцмыйхом сд
утпсчю ртэстхць, утхцчудцйпьст сдфдэмждя теюйря
уфтмлжтихцжд х чыйцтр фястыстзт хуфтхд м уфтзстлтж
фдлжмцмя фясод. Чхуйьст мийц фйдпмлдъмя пйцсйн уфт
дутрсмр, ыцт пйцтр 2010 зтид сд Жтфтсйкхомн
ьмссян лджти, сдщтияэмнхя ж уфтъйичфй едсофтцхцжд,
уфмьйп хцфдцйзмыйхомн удфцсйф — щтпимсз aСмечфЕ ж
пмъй йзт утифдлийпйсмя aСмечф-
чххомй ьмсяЕ. гжпя
яхь тистжфйрйсст офчусйньмр офйимцтфтр Жтфтсйк
хотзт ьмсстзт лджтид, aСмечфЕ сй цтпьот туфйийпяйц щд
фдоцйф уфтъйичфя едсофтцхцжд уфйиуфмяцмя, ст м мсжй
стхць м фдлжмцмй. Ж ыдхцстхцм, туйфдцмжст еяпм фйьй
ся уфтепйря уфйияичэмщ уйфмтитж: пможмимфтждсд лд
итпкйсстхць ут лдфдетцстн упдцй, утутпсйс тетфтцсян
одумцдп, сдпдкйся утхцджом сйтещтимртзт хяфья. Ж сд
хцтяэйй жфйря доцчдпмлмфчйцхя уфтйоц aЖтфтсйк-2Е м
техчкидюцхя хфтом жтлртксящ мсжйхцмъмн ипя лдучход
уфтйоцд ж ъйпящ ипя идпьсйньйзт сдфдэмждсмя теюйртж
aДрцйп-бйфстлйрьйЕ м
aвмссян отр
упйох aДрцйп-бйфстлйрьйЕ 20 рдя 2009 зтид утидпм
лдяжпйсмй ж Дфемцфдксян хчи Жтфтсйкхотн тепдхцм
т уфмлсдсмм хйея едсофтцдрм.
еэдя офйимцтфходя
лдитпкйсстхць жтфтсйкхомщ уфйиуфмяцмн aДрцйпдЕ
хтхцджпяпд 35 рпфи фчепйн.
еэдя ртэстхць aДрцйп-
лч, фдлфдедцяждць тцйыйхцжйссяй мс
стждъмтссяй фдлфдетцом, хутхтесяй
лсдымцйпьст уфтижмсчць сдьм уфйи
уфмяцмя ж хтжфйрйссящ уйфйитжящ
цйщстптзмящ. бцт х тистн хцтфтся.
С ифчзтн — сйтещтимрт мрйць тфм
йсцмфя ж мрйюэйрхя теюйрй чкй сд
фдетцдссящ фдлфдетцто м уфтйоцтж.
лийхь ийяцйпьстхць юохуйфцсящ хтжй
цтж, очид жщтияц жйичэмй хуйъмдпм
хця фдлпмысящ тцфдхпйн, цфчист уй
— И они реально могут оценить
востребованность того или иного
— бцт млпмьсй уфяртпмсйнсян
жтуфтх. Ж ымхцтр жмий цдотн лдидым
уйфйи ыпйсдрм юохуйфцсящ хтжйцтж сй
д хжтмщ лдхйидсмящ тсм мл
чыдюц мсстждъмтссяй фдлфдетцом,
уфйихцджпйссяй жчлтжхотн м тцфдх
пйжтн сдчотн, д цдокй уфтряьпйс
сярм уфйиуфмяцмярм.
д идссян рт
рйсц фдххртцфйст етпйй хцд мсстжд
ъмтссящ уфтйоцтж. Одкиян мл смщ
утпчымп хжтю тъйсоч м отсофйцсяй
фйотрйсидъмм ут хутхтедр мщ идпь
сйньйзт уфтижмкйсмя.
исмр мл ут
пткмцйпьсящ ртрйсцтж хпйичйц тцрй
цмць цтц шдоц, ыцт ж фйлчпьцдцй фдетця
тцфдхпйжящ юохуйфцсящ хтжйцтж жя
идся фйотрйсидъмм дирмсмхцфдъмм
Жтфтсйкд ут лдочуодр мсстждъмтс
стн уфтичоъмм ипя зтхчидфхцжйссящ
счки. Ж ыдхцстхцм, ут уфметфдр рй
имъмсхотзт сдлсдыйсмя, юсйфзтхейфй
здюэмр рдцйфмдпдр м цйщстптзмяр,
— А какой пример внедрения
новых технологий в Воронеже Вы
д лдхйидсмм юохуйфцстзт хт
жйцд ут жтуфтхдр рдьмстхцфтйсмя м
рйцдппттефдетцом фдххрдцфмждпдхь
мсстждъмтссдя фдлфдетцод, уфйи
хцджпйссдя джцтфхомр отппйоцмжтр
йыь ьпд те чхцфтнхцжй, от
цтфтй утлжтпяйц хсмлмць юсйфзтйр
отхць уфтжтимрящ хцфтмцйпьсящ фд
етц ж 3–4 фдлд.
длфдетцод жялждпд
мсцйфйх идкй ч фяид лдфчейксящ отс
хдпцмсзтжящ шмфр, сдымсдя тц Уфм
едпцмом м лдодсымждя Одсдитн. Ж од
ыйхцжй тистзт мл ыпйстж юохуйфцстн
зфчууя хтжйцд сд лдхйидсмм уфмхчц
хцжтждп зпджсян отсхцфчоцтф рйщд
смыйхотзт лджтид, отцтфян лдмсцй
фйхтждпхя идсстн фдлфдетцотн. wяп
утиумхдс итзтжтф ж хщйрй пмъйслмтс
сящ хтзпдьйсмн те тфздсмлдъмм жя
учход ижчщ туяцсящ чхцдстжто х ут
хпйичюэмр жящтитр сд цйщстптзм
ыйхомй мхуяцдсмя ж рдфцй цйочэйзт
зтид. Ж дуфйпй юцтзт зтид ря итпкся
еяпм уфйихцджмць тисч мл чхцдстжто
сд жяхцджой хцфтмцйпьстн цйщсмом ж
юфсейфзй. О хткдпйсмю, юцмр упд
сдр сй хчкийст еяпт хеяцьхя.
т чкй
пйцтр, ж мюсй, хтхцтяпдхь дсдптзмы
сдя жяхцджод ж Ртхожй.
д сйн уфм
хчцхцжтждпм уфйихцджмцйпм сй цтпьот
тххмм м хцфдс С
З, ст м лдфчейк
сяй уфйихцджмцйпм. Чхцдстжод, отцт
фдя о юцтрч жфйрйсм еяпд итфдетцдсд
рйщдсмыйхомр лджтитр, уфтмлжйпд сд
жяхцджой сдхцтяэмн шчфтф. Утхпйич
юэмн хфджсмцйпьсян дсдпмл щдфдо
цйфмхцмо сдьйзт млтефйцйсмя х йзт
лдфчейксярм дсдптздрм, уфтмлжтим
рярм ж Отфйй м Дрйфмой, утодлдп яж
стй уфймрчэйхцжт фтххмнхотн чхцд
стжом. Офтрй цтзт, м ут ъйсй тсд ит
О хткдпйсмю, мхутпьлтждсмй уфт
млжтихцжйсстзт утцйсъмдпд Жтфтсй
кд, ж цтр ымхпй м лдофяцящ тетфтс
сящ уфйиуфмяцмн, сй идйц жтлртк
стхцм хтлидць утитесчю чкй ъйпчю
чхцдстжоч сд цйффмцтфмм зтфтид. Ипя
фйьйсмя юцтн лдидым еяпм сдпдкйся
хттцжйцхцжчюэмй отсцдоця х уфйи
уфмяцмярм Чфдпд м Утиртхотжья, от
цтфяй зтцтжя хтцфчисмыдць х рйщдсм
ыйхомр лджтитр ипя уфйцжтфйсмя юцт
д хдртр ийпй утитесящ сдчотйр
омщ мсстждъмтссящ уфтйоцтж ч сдх ит
хцдцтыст, рстзмй мл смщ ртзчц, одо рм
смрчр, тщждцмць жйхь фясто ж С
З м,
одо рдохмрчр, уфйжфдцмцьхя ж утцйс
ъмдпьсящ хйфьйлсящ мзфтотж сд рм
фтжтр фясой. Жйиь чкй хйныдх рстзмй
мл млтефйцйсмн мхутпьлчюцхя ж фдл
сящ лдфчейксящ хцфдсдщ.
тххмя жхйз
ид хпджмпдхь жйпмомрм чрдрм, м юцт
см ипя отзт сй хйофйц. Д уфмымсд цтзт,
ыцт рстзмй уфтйоця тхцдждпмхь сймл
жйхцсярм, пйкмц сй ж уптхотхцм тцхчц
хцжмя мийн. Ид, отсйыст, ря тцхцдпм тц
йжфтуйнхомщ м лдудисящ зтхчидфхцж ж
мсстждъмтсстн хшйфй — юцт шдоц, ст
юцт сй тлсдыдйц, ыцт ря итпкся хрм
— Как обстоят дела с привлече
нием инвесторов для реализации
сжйхцтфя, отсйыст, йхць. Рст
змй мл смщ — юцт лдфчейксяй тфздсм
лдъмм, м, йхцйхцжйсст, тсм уяцдюцхя
мхутпьлтждць сдьм фдлфдетцом ж хжт
мщ ъйпящ. Жттеэй ж сдхцтяэмн рт
рйсц етпььтй отпмыйхцжт фдлфдетцто
тфмйсцмфтждст сд сйшцйздлтжчю уфт
ряьпйсстхць. Утитесяй уфтичоця
утпьлчюцхя мсцйфйхтр ч цдомщ офчу
сящ отрудсмн, одо aЗдлуфтрЕ, aПч
отнпЕ, a
тхсйшцьЕ м ифчзмщ ртэсящ
змздсцтж, мрйсст тсм ыдхцт м жяхцч
— В настоящее время ведется со
гласование долгосрочной муници
пальной целевой программы «Раз
витие инновационной деятельности
в городском округе город Воронеж
на 2011-2013 годы». Что Вы ждете
— Офдхстфйымжйй жхйзт лийхь еч
ичц ъмшфя. Уфмжйич цтпьот сйотцт
фяй мл смщ. Ж щтий фйдпмлдъмм рйфт
уфмяцмн Уфтзфдрря уфйиутпдздйц
хя жянцм ж цйыйсмй 3-щ пйц сд хпйич
чжйпмыйсмй чфтжся лдзфчлом уфтмл
жтихцжйссящ ртэстхцйн уфтряьпйс
чжйпмыйсмй сд 9–11% (мпм сд 7–8
рпфи фче.) итпм уфтичоъмм (фдетц,
чхпчз) уфтряьпйссящ уфйиуфмяцмн зт
фтид сд зтфтихотр фясой цтждфтж, чхпчз,
утжяьйсмй сд 20–25% уфтмлжтим
цйпьстхцм цфчид сд уфтряьпйссящ уфйи
уфмяцмящ — чыдхцсмодщ Уфтзфдрря,
уфмфтхц (сй рйсйй ыйр сд 10% ж
зти) хфйисйн лдфдетцстн упдця ут
уфйиуфмяцмяр жяхтотцйщстптзмыст
йкйзтисян фтхц мсжйхцмъмн ж уфт
ряьпйсстхць отрупйохд зтфтихотзт
чжйпмыйсмй (х 7 ит 13%) итпм мсст
ждъмтсстн уфтичоъмм ж теэйр теюйрй
тцзфчкйсстн уфтряьпйссярм уфйи
— Валерий Васильевич, благода
— Ря тыйсь уфмлсдцйпься ждьйн
здлйцй лд цт, ыцт ж сйн тхжйэдпмхь жхй
ждксйньмй утхпйисмй мсстждъмтс
сяй фдлфдетцом, д цдокй фйлчпьцдця
юохуйфцсящ хтжйцтж ут жтуфтхдр мс
стждъмтсстн ийяцйпьстхцм. Чжйфйс,
фйкий жхйзт, еяп фдлфдет
цдс отрупйох рйф, тейхуй
ымждюэмщ уйфйжти уфтряьпйсстхцм
зтфтид сд мсстждъмтссян учць фдлжм
цмя х мхутпьлтждсмйр сдчысящ фдлфд
етцто жйичэмщ жчлтж зтфтид. Ж одый
хцжй тхстжстн ъйпм уфтжтимрящ рй
фтуфмяцмн ут рмсмрмлдъмм утхпйи
хцжмн юотстрмыйхотзт офмлмхд ея
пт туфйийпйст тейхуйыйсмй хедпдс
хмфтждсстзт фдлжмцмя жяхтотцйщст
птзмыстзт, отсочфйсцтхутхтестзт,
хтъмдпьст-тфмйсцмфтждсстзт уфт
ряьпйсстзт отрупйохд зтфтид. Ит
хцмкйсмй чодлдсстн ъйпм уфйиутпд
здптхь тхчэйхцжмць лд хыйц фйдпмлд
ъмм рчсмъмудпьсярм тфздсдрм жпд
хцм фяид рйфтуфмяцмн ут утиийфк
ой уфтряьпйсстзт хйоцтфд юотстрм
— Мы знаем, что для реализа
ции мероприятий администрацией
городского округа были выделены
приоритетные направления. Расска
— Ж хттцжйцхцжмм х утпткйсмярм
шйийфдпьстзт лдотсд a
е юсйфзтхей
фйкйсмм м утжяьйсмм юсйфзйцмый
хотн юшшйоцмжстхцм …Е тц 23.11.2009
з. №261-фс, фчотжтимцйпяр рчсм
ъмудпьсящ одлйссящ уфйиуфмяцмн м
еюикйцсящ тфздсмлдъмн уфйихцтмц
уфтжйхцм ж цйочэйр зтич юсйфзтдч
имц м сд тхстжй йзт фйлчпьцдцтж фдл
фдетцдць м фйдпмлтждць рйфтуфмя
цмя ут хсмкйсмю юсйфзтутцфйепй
смя. Жт жцтфтн утптжмсй 2009 зтид
фдетыйн зфчуутн ут жтуфтхдр мсст
ждъмтсстн ийяцйпьстхцм уфм Стжйцй
имфйоцтфтж м чуфджпйсмйр уфтряь
пйсстхцм м хжялм дирмсмхцфдъмм зт
фтид еяпм уфтжйийся уфйлйсцдъмм
юсйфзтфйхчфтхейфйздюэйзт тетфч
итждсмя м рдцйфмдптж стжтзт утот
пйсмя, жяучхо отцтфящ сдыдц
ТТТ
фПЕ (хжйцтимтисяй хмхцйря тхжй
a
УРЕ (хмхцйря
отсцфтпя м чыйцд утцфйепйсмя фйхчф
хтж, чхцдстжом рйрефдсстн тымхцом
жтия, уйстхмпмодцсяй хцфтмцйпьсяй
м млтпяъмтссяй рдцйфмдпя),
ТТТ

ФТ
ЦгЯЕ (хмхцйря ДСОЧб),
aбпйоцфтуфметфЕ (хмхцйря
чыйцд м отсцфтпя утцфйепйсмя уфм
фтистзт здлд),
aОwЯДЕ (тлт
сдцтфсяй чхцдстжом хцтысящ м ум
цьйжящ жти),
aЖсУУ-хетфодЕ
(юпйоцфтссяй ептом сдзфйжд ейцтсд).
Ут мцтздр уфйлйсцдъмн еяпм жяфд
етцдся фйотрйсидъмм ут мхутпьлт
ждсмю юпйоцфтцйщсмыйхотзт тетфч
итждсмя стжтзт утотпйсмя м хмхцйр
отсцфтпя м чыйцд утцфйепйсмя фйхчф
хтж уфм фдлфдетцой птодпьсящ уфт
зфдрр юсйфзтхейфйкйсмя. Ж сдхцт
яэйй жфйря ж зтфтий жйийцхя фдлфд
етцод рчсмъмудпьстн ъйпйжтн уфт
зфдрря юсйфзтхейфйкйсмя, хтхцдж
стн ыдхцью отцтфтн хцдсйц уфтзфдр
рд чуфджпйсмя юсйфзтфйхчфхдрм рч
смъмудпьстзт тефдлтждсмя, фдлфдет
a
утпчуфтжтисмот
— Другим направлением деятель
ности является решение проблем по
эффективному использованию име
ющихся у большинства предприятий
свободных производственных мощ
— Стжйфьйсст жйфст. wяп хтлидс
ййхцф сйлдсяцящ ж уфтмлжтихцжй упт
эдийн м цйщстптзмыйхотзт тетфчитжд
смяЕ, отцтфян рткйц еяць мхутпьлт
ждс рдпярм уфйиуфмяцмярм уфм фйд
пмлдъмм мсстждъмтссящ уфтйоцтж ут
фдлфдетцой м жяучхоч жяхтотцйщст
птзмыстн, мрутфцтлдрйэдюэйн м фй
хчфхтхейфйздюэйн цйщсмом.
т ж уйф
жчю тыйфйиь сйтещтимрт юшшйоцмжст
мхутпьлтждць чкй хтлидссяй ж зтфт
ий цйщстудфом. Цдомщ сд хйзтися мрй
йцхя ьйхць.
дметпйй имсдрмыст фдл
жмждйцхя цйщстудфо aСтифчкйхцжтЕ,
чуфджпяюэдя отрудсмя отцтфтзт
aЖтфтсйкхомн мсстждъмтсст-
цйщстптзмыйхомн ъйсцфЕ) чхцдстжмпд
цйхсяй отсцдоця х ъйсцфдрм отррйф
ъмдпмлдъмм сдчысящ фдлфдетцто фя
ид жчлтж (Жтфтсйкходя зтхчидфхцжйс
сдя цйщстптзмыйходя додийрмя, Жтфт
сйкходя зтхчидфхцжйссдя рйимъмс
ходя додийрмя, Жтфтсйкхомн зтхчидф
— Валерий Васильевич, Вы не
сколько раз упомянули о деятель
ности экспертных советов при сове
те промышленников. Для чего они
— Уфйкий жхйзт, ипя чпчыьйсмя
фдетця м оттфимсдъмм чхмпмн ж те
пдхцм мсстждъмтсстн ийяцйпьстхцм.
Уйфйщти о мхутпьлтждсмю жяхтомщ
цйщстптзмн м хттцжйцхцжчюэйн мр
цйщсмом яжпяйцхя ждксйньмр лжйстр
хтжфйрйсстзт юотстрмыйхотзт фдлжм
цмя. Уфмыйр уфтъйхх юцтц жйхьрд шм
сдсхтжтйромн, цфйечюэмн хйфьйлсящ
мсжйхцмъмн, отцтфяй ейл епдзтуфм
яцстзт мсстждъмтсстзт опмрдцд ут
яжмцьхя сй хртзчц. Стлидсмйр цдот
зт опмрдцмыйхотзт едпдсхд тцыдхцм
м уфмлждся лдсмрдцьхя хтжйця. Ут
хпйисйй жфйря жхй ыдэй уфмрйсяюц
хя м чхуйьст жсйифяюцхя мстхцфдс
сяй цйщстптзмм ж фдлпмысящ тцфдх
пящ юотстрмом.
исдот мхутпьлт
ждць цтпьот юцтц фйхчфх офднсй тудх
йтещтимрт фдлжмждць хтехцжйс
счю сдчыст-мххпйитждцйпьхочю ед
вззивкрвиззиЭи
йимбзрвкек —
бкеиЭ нлйбпк
с
w
окедеиЭ
феопры
мнеушищ
Ут мцтздр цфйщ ождфцдптж ымхцдя уфмеяпь
aЖтфтсйкходя отсимцйфходя шдефмодЕ хтхцджмпд
32,8 рпс фчепйн, цтзид одо лд дсдптзмысян уйфмти
2009 зтид утодлдцйпь тъйсмждпхя ж 59,9 рпс фчепйн.
еюйр жяфчыом, утпчыйсстн ж ясждфй-хйсцяефй, хт
хцджмп 914,9 рпс фчепйн, ыцт сд 7,2 уфтъйсцд уфйжя
ьдйц чфтжйсь ийжяцм рйхяъйж 2009 зтид. Офйимцтф
ходя лдитпкйсстхць х сдыдпд зтид хсмлмпдхь хт 192,8
рпс фчепйн ит 185 рпс фчепйн. Уфм юцтр 51,998 фч
епйн хтхцджпяюц уфтхфтыйссяй упдцйкм. aИйемцтф
Овйеирзозеж
лакврмлнкшж
дЭблб
дЭбвнхеи
aСйрмпчохомн тзсйчутфсян лджтиЕ ут мцт
здр цфйщ ождфцдптж 2010 зтид утпчымпт чеяцто ж
29,2 рпс фчепйн. Чеяцто, утпчыйссян лд дсдптзмы
сян уйфмти 2009 зтид, хтхцджпяп 130 рпс фчепйн.
Уфм юцтр чжйпмымпхя теюйр жяфчыом. Цдо, ж ясждфй-
хйсцяефй 2010 зтид тсд хтхцджмпд 610,182 рпс фч
епйн, цтзид одо ж хттцжйцхцжчюэмн уйфмти 2009 зт
ид — 365,3 рпс фчепйн. Жрйхцй х цйр лсдымцйпьст
жяфтхпд м хйейхцтмртхць уфтичоъмм — х 358 рпс
фчепйн ит 539 рпс фчепйн. 93,2% тц теэйзт теюйрд
жяфчыом тейхуйымпд тхстжсдя ийяцйпьстхць уфйи
уфмяцмя — уфтмлжтихцжт тзсйчутфтж. Офйимцтфходя
лдитпкйсстхць уфйиуфмяцмя ут мцтздр цфйщ ождф
цдптж хтхцджмпд 422 рпс фчепйн, 115 рпс фчепйн мл
отцтфящ уфмщтимцхя сд итпз уйфйи
ТТТ
aСйрмпчо
хомй тзсйчутфяЕ.
еюйр ийемцтфхотн лдитпкйсст
„Елнлквгъквнал»
рбвиефеил

СО кйсцфдЕ — aЖтфтсйкю
сйфзтЕ утпчымп 4047 лдяжто сд цйщуфмхтйимсйсмй,
ыцт сд 37% етпььй дсдптзмыстзт уйфмтид уфтьпт
зт зтид.
еэдя упдсмфчйрдя ртэстхць ут смр хт
хцджмпд 249 РЖц. сд уйфжяй ийжяць рйхяъйж шмпм
дп чжйпмымп лдопюыйсмй итзтжтфтж сд ЦУ сд 22% —
ит 2733.
еэдя уфмхтйимсяйрдя ртэстхць хтхцджм
пд 133 РЖц. aЧжйпмыйсмй отпмыйхцжд лдяжто м лд
опюыйссящ итзтжтфтж хжялдст х чуфтэйсмйр уфт
ъйичфя цйщстптзмыйхотзт уфмхтйимсйсмяЕ. Жтфт
сйкхомй юсйфзйцмом aР
СО кйсцфдЕ лд идссян уй
фмти тхчэйхцжмпм уфмхтйимсйсмй теюйоцтж ут лд
яжодр офчусящ фйзмтсдпьсящ отрудсмн м тфздсм
aЖтфтсйкходя хйцйждя отрудсмяЕ (сд
ртэстхць 1,8 РЖц),
ТТТ
a Дфрдох ЗфчууЕ (1 РЖц),
aИСОЕ (тотпт 7 РЖц),
aЖтфтсйкхмсцйл

СО кйсцфдЕ — aЖтфтсйкю
сйфзтЕ тейхуйымждйц уйфйидыч, фдхуфйийпйсмй юпйо
цфмыйхотн юсйфзмм ж Жтфтсйкхотн тепдхцм. Ж хтхцдж
aЖтфтсйкюсйфзтЕ жщтияц ыйцяфй уфтмлжтихцжйссящ
тцийпйсмя — Пмхомсхомй, Одпдыййжхомй, wтфмхт
зпйехомй м Сйжйфсяй юпйоцфмыйхомй хйцм. Уфтця
кйсстхць жтличьсящ пмсмн ут цфдххй — 50,191 цях.
ор. бмхпт цфдсхштфрдцтфсящ утихцдсъмн — 35–110
оЖ — 294 ьцчо.
еюйр уйфйидым юпйоцфтюсйфзмм ут
хйцяр — тотпт 8 рпфи оЖц»ы Чхцдстжпйссдя ртэ
Злиефвопбл
емлпвфкшт
знвбеплб
Ж Жтфтсйкхотн тепдхцм ут мцтздр ийжяцм рй
хяъйж сдхйпйсмю еяпт жяидст 3,23 цях. мутцйысящ
офйимцтж м лднртж, ыцт сд 50% уфйжяьдйц утодлд
цйпь цтзт кй уйфмтид 2009 зтид. Ж 2009 зтич идс
сян утодлдцйпь хсмлмпхя ж цфм фдлд ут хфджсйсмю
Ж рмсчжьйр зтич хцфтмцйпьсяй тфздсмлдъмм те
пдхцм хидпм 1,12 рпс ож. р кмпья. Ж сдхцтяэйй жфй
ря ж хцдимм хцфтмцйпьхцжд сдщтияцхя кмпяй итрд
хстжсярм уфмымсдрм удийсмя теюйртж жжт
ид кмпья лд ийжяць рйхяъйж 2010 зтид ж хфджсйсмм
х дсдптзмысяр уйфмтитр уфтьптзт зтид яжпяюцхя
утхпйихцжмя ийхцдемпмлдъмм юотстрмыйхотн хмцчд
ъмм отсъд 2008 — сдыдпд 2009 зтид. Жрйхцй х цйр ут
мцтздр зтид жжти кмпья, ут уфйиждфмцйпьсяр идс
г
Н
Н
с

— Как начал свою работу съезд?
дысч х цтзт, ыцт уфйиьйхцжтжд
пт уфтжйийсмю хюйлид.
исмр мл хт
уфйихйидцйпйн тфздсмлдъмтсстзт от
рмцйцд ут йзт утизтцтжой еяп уфйихй
идцйпь Стжйцд фйийфдъмм фйийфдпь
стзт Стефдсмя
ф, уфйихйидцйпь Жях
ьйзт мскйсйфстзт хтжйцд Сйфзйн Рм
фтстж. сдейздя жуйфйи, ходкч, ыцт мл-
лд уптцстзт зфдшмод тс сй хртз еяць
пмыст сд хюйлий м жрйхцт сйзт еяп йзт
уфйихцджмцйпь. Ж хттцжйцхцжмм х фй
зпдрйсцтр
тххмнхотн мскйсйфстн
додийрмм ж 49 хчеюйоцдщ
тххмнхотн
фйийфдъмм еяпм уфтжйийся хттцжйц
хцжчюэмй фйзмтсдпьсяй отсшйфйс
ъмм, зий туфйийпяпмхь тхстжсяй сд
уфджпйсмя мскйсйфстн ийяцйпьстхцм
х чыйцтр тхтейсстхцйн фйзмтсдпьст
зт фдлжмцмя м млемфдпмхь ийпйздця
сд хюйли. Ут тъйсодр тфзотрмцйцд, ж
отсшйфйсъмящ уфмсяпт чыдхцмй тотпт
10 цяхяы уфйихцджмцйпйн мскйсйфстн
ц фйзмтстж ж фдет
цй II хюйлид уфмсяпм чыдхцмй етпйй 250
чыйсящ м мскйсйфтж. Цдокй сд отсшй
фйсъмящ еяпд хштфрчпмфтждсд цйрд
цмод мскйсйфсящ уфтепйр, жястхм
рящ сд хюйли м сдчыст-цйщсмыйхочю
отсшйфйсъмю, сдрйыйся цйря итопд
итж м жяхцчупйсмн чыдхцсмотж. Жхй
зт ж тфзотрмцйц утхцчумпм уфйипткй
смя тц 87 чыдхцсмотж ж жмий итопдитж
м жяхцчупйсмн, ж цтр ымхпй 43 хцйс
Ж ымхпт ийпйздъмм тц Жтфтсйк
хотн тепдхцм, офтрй рйся, жтьпм:
вчьудстж Рмщдмп
мотпдйжмы —
лдрйхцмцйпь фчотжтимцйпя ийудфцд
рйсцд уфтряьпйсстхцм, цфдсхутфцд,
хжялм м мсстждъмн тепдхцм, Дсдцт
пмн Зфмзтфьйжмы Ртфидхтж — фчотжт
имцйпь фйзмтсдпьстзт тцийпйсмя фтх
зйн Зйтфзмйжмы Ждпющтж — зйсйфдпь
цофяцмй II хюйлид мскйсйфтж
тххмм сдыдптхь х цтфкйхцжйсстзт
утлифджпйсмя тц уфджмцйпьхцжд
хмнхотн фйийфдъмм. Ж йзт фдетцй
уфмсмрдпм чыдхцмй ыпйс Стжйцд фй
ф, уфйлмийсц
хтюлд цтждфтуфтмлжтимцйпйн
пдн
якотж, уфйлмийсц
тххмнхотн
мскйсйфстн додийрмм, ыпйс- отффй
, офчусян чыйсян wт
фмх Зчхйж, уфйихцджмцйпм
хотн мскйсйфстн додийрмм м йй фй
— Анатолий Гаврилович, с какой
— гхпм тцжйцмць сд ждь жтуфтх жхй
теюйрпюэй, цт ипя идпьсйньйзт цйщсм
ыйхотзт фдлжмцмя
тххмм. Члотсдуфдж
пйсст - тхстжсдя ъйпь идсстзт штфчрд
хтхцтяпд ж отсхтпмидъмм мскйсйфст-
цйщсмыйхомщ мийн, чутфяитыйсмм м
хмхцйрдцмлдъмм мщ, ыцтея сд тхстжд
смм юцмщ тетеэйсмн туфйийпмць идпь
сйньчю хцфдцйзмю мскйсйфстн рях
пм. Цдокй уфтжтимптхь техчкийсмй м
уфмсяцмй иточрйсцтж, сдуфджпйссящ
сд ртийфсмлдъмю юотстрмом, сд хтл
идсмй чхптжмн ипя жсйифйсмя мсст
ждъмтссящ цйщстптзмн, сд штфрмфт
ждсмй зтхчидфхцжйсстн утиийфком мс
д хюйлий ьпд фйыь те юшшйоцмж
стхцм уфтмлжтихцжд, жсйифйсмм мс
стждъмтссящ цйщстптзмн м утжяьй
смм мсстждъмтсстн тцидым жхйщ щт
лянхцжчюэмщ хчеюйоцтж.
ждпмхь жтуфтхя т хтжйфьйсхцжтжд
смм ийяцйпьстхцм ждксйньмщ тцфдх
пйн фтххмнхотн юотстрмом, фдлжмцмм
уфтряьпйсстхцм, дзфтуфтряьпйс
стзт отрупйохд, хцфтмцйпьхцжд м рст
змщ ифчзмщ тцфдхпйн. wяпт рстзт фдл
пмысящ техчкийсмн одо ж щтий жяхцч
упйсмя ийпйздцтж, цдо м ж фдродщ уфт
жйийсмя сдчыст-уфдоцмыйхотн отс
шйфйсъмм. Офдхстн смцью м ж жяхцч
упйсмящ, м фйлтпюъмящ хюйлид уфтщт
импд ряхпь, ыцт жяхтотюшшйоцмжсдя
мскйсйфсдя ийяцйпьстхць — тимс мл
тхстжсящ фйхчфхтж теэйхцжд, зпдж
— И каков же итог работы съезда?
— Ичрдю, уфйкий жхйзт, ж цтр, ыцт
тс ечийц хутхтехцжтждць цфдсхшйфцч
лсдсмн, уйфйитжящ цйщстптзмн, рй
цтитж тфздсмлдъмм уфтмлжтихцжд м
чуфджпйсмя, сдпдкмждсмю м чофй
упйсмю рйкфйзмтсдпьсящ хжялйн.
Жйиь чыдхцсмом хюйлид, уфйихцджпя
юэмй тимс мл хдрящ рстзтымхпйс
сящ тцфяитж фтххмнхотн мсцйппм
зйсъмм — хттеэйхцжт чыйсящ м мс
кйсйфтж, хуйъмдпмхцтж уфйиуфмяцмн
жхйщ тцфдхпйн юотстрмом, сдчыст-
мххпйитждцйпьхомщ, отсхцфчоцтфхот-
цйщстптзмыйхомщ м тефдлтждцйпьсящ
тфздсмлдъмн, фдетцдюэмщ жт жхйщ
тххмнхотн фйийфдъмм, —
отсхцфчоцмжст м лдмсцйфйхтждсст
уфтдсдпмлмфтждпм м техчимпм хтжфй
рйсстй хтхцтясмй м уйфхуйоцмжя фдл
жмцмя мскйсйфстзт ийпд ж хцфдсй, ут
пткйсмй мскйсйфд ж хтжфйрйсстр те
эйхцжй м жяфдетцдпм туфйийпйссяй
фйотрйсидъмм, уфйихцджпяюэмй мс
цйфйх ипя жхйщ. Охцдцм, хйныдх рстзт
зтжтфмцхя т утисяцмм уфйхцмкд мс
кйсйфстн уфтшйххмм. Сымцдю, ыцт
уфйхцмк мскйсйфд м йзт лсдымртхць
ж теэйхцжй сйпьля сдлсдымць ут уфм
одлч, тсм итпкся жяфдхцдць ж ийпдщ.
ДЭовивкев
С
еиеммек
мнледлхил
г
лаквбшхЭцев
бризЭккшв
албр
мльбеиеощ
злнЭуие
г
w
С
кЭ
оплнлкв
ЭйвнезЭкувб
омЭкл-ЭйвнезЭкозлж
блжкв.
д фмпмуумсдщ йхць пюим,
ч отцтфящ цдомщ ийсйксящ
ечрдкйо жйпмотй рсткйхцжт. Жтц
тимс мл смщ — Зйсфм См.
с фт
25 ийодефя (м юцт ж одцт
пмыйхотн хцфдсй, ыцт чкй — щт
фтьмн лсдог) 1924 зтид. гзт од
фьйфд сдыдпдхь ж 1946 зтич — х
хтлидсмя сйетпььтзт хофтрст
зт рдздлмсымод, ж отцтфтр уфт
идждпдхь течжь.
с еяп цфчитпю
емж, чутфйс м чрйс. гзт дзфйххмж
сдя хцфдцйзмя утртзпд утпчымць
етпььмй уфмеяпм ж цйыйсмй сй
хотпьомщ пйц, м утлкй тс фдхьм
фмп емлсйх, тжпдийж чсмжйфрдзтр
ут мрйсм Sioemart (зий йзт рдзд
лмсымо уйфжтсдыдпьст еяп жхйзт
пмьь хйоцтфтр). Утлкй фдетцязд
Зйсфм хцдп жпдийпьъйр тистн мл
хдрящ офчусящ цтфзтжящ фтлсмы
сящ хцфчоцчф сд фмпмуумсдщ —
SM Prime Ioleings, отцтфдя хй
зтися отсцфтпмфчйц цдомй шм
сдсхтжяй тфздсмлдъмм, одо Banco
ee Oro, Vniversal Banl м Ciina
Banling Corporation. Ж 2006 зт
ич рмппмдфийф уфмтефйп 66 уфт
ъйсцтж Eruitable PCI Banl — отр
удсмм, отцтфдя хымцдпдхь тистн
мл хдрящ офчусящ офйимцтфтж
фмпмуумс, — м хтйимсмп утпч
ыйсстй х Banco ee Oro. Ж фйлчпь
цдцй жтлсмопт жцтфтй ут жйпмым
сй м лсдымртхцм шмпмуумсхотй
шмсдсхтжтй уфйиуфмяцмй, доцм
жя отцтфтзт фджсяюцхя 20 рмп
пмдфидр итппдфтж. Стехцжйссян
одумцдп См хтхцджпяйц уфмепмлм
цйпьст 4,2 рмппмдфид итппдфтж, м
ж 2010 зтич тс хцдп 201-р ж хумхой
aфтфехЕ. Зпджсяй мхцтысмом йзт
итщтитж жопюыдюц итщти тц дфйс
ия м фйхцтфдссящ ижтфмотж, уфт
идк емпйцтж ж омст м итщтид х етч
пмсзд м одцдсмя сд отсьодщ. Ж сд
хцтяэйй жфйря ч хцдфтзт итефтзт
Зйсфм йхць 35 туйфдъмтссящ aдп
пйнЕ теэйн уптэдиью уфмепмлм
цйпьст 4,5 рмппмтстж ождифдцсящ
рйцфтж. грч уфмсдипйкдц 23 цтф
зтжящ ъйсцфд, цфм мл отцтфящ жщт
ияц ж ийхяцоч офчусйньмщ рмфт
жящ, ж цтр ымхпй лдсмрдюэмн 3
рйхцт — SM Mall of Asia, теэйн
уптэдиью 378000 ож. р (жопюыд
йц ж хйея едххйнс тпмрумнхотзт
фдлрйфд м уйфжян сд фмпмуум
сдщ омстцйдцф штфрдцд IMAX,
утхйцмцйпйн фдлжтлмц цфдрждн сд
20 рйхц). Ж юцтр зтич ж йзт упд
сдщ — тцофяць теьмфсчю aДппйю
ДлммЕ сд одумцдпьстн ейфйзтжтн
пмсмм Рдсмпя фдлрйфтр 386
000 ож. р м уйфжян ж хцфдсй одцто
тпмрумнхотзт фдлрйфд. Рмппмдф
ийф — имуптрмфтждссян хуйъмд
пмхц: еяп читхцтйс уфйхцмкстн
чыйстн хцйуйсм Associate of Arts
eegree ж 1950 зтич ут тотсыдсмм
Far Eastern Vniversitz. Зйсфм См
цдокй тцрйссян хйрьясмс (ч сй
зт йхць кйсд м ьйхцйфт ийцйн).
с
тфздсмлтждп фтси СР Inc., отцт
фян утртздйц сймрчэмр, ст рст
зттейэдюэмр ртптияр шмпму
умсъдр.
с тепдидйц сй цтпьот
тзфтрсяр хтхцтясмйр, ст (м юцт
зпджстйг) уфтжйфйсстн жфйрйсйр
фйучцдъмйн. Д фйучцдъмя — юцт сй
щфчхцдпьсдя цчшйпьод, отцтфчю
Охцдцм, т щфчхцдпьсящ цч
сд фтимпдхь 2 мюпя 1929
зтид ж Рдсмпй. гэй рдпйсьотн
рйпьид уйпд ипя дрйфмодс
хомщ хтпидц лд утидыом ж жмий
ийьйжящ хпдитхцйн, д ж ртптит
хцм лдфдедцяждпд сд кмлсь одо
уйжмыод. Сжтю щфчхцдпьсчю цч
шйпьоч тсд утпчымпд ж жтхйр
сдиъдць пйц ж жмий отфтся Rose
of Tacloban: сд отсочфхй офдхт
ця хцдпд aРмхх СжйцдЕ, д жхотфй
еяпд сдлждсд м aРмхх РдсмпдЕ.
Ж 1954 зтич
рйпьид утжхцфйыд
пдхь хт хжтмр ечичэйр уфмсъйр
— отсзфйххрйстр фйфимсдситр
Рдфотхтр. Утхпй тимссдиъдцм
исйн чщдкмждсмн жпюепйссян
— ж пчыьмщ цфдимъмящ wфдцьйж
Зфмрр м вдфпя Уйффт — хийпдп
уфйипткйсмй сдьйн стпчьой, м
тсд хцдпд уфмсъйххтн. Ж 1966 зт
ич фйфимсдси Рдфотх хцдп уфй
лмийсцтр фмпмуумс.
стпчьод
хцдпд отфтпйжтн. Цдо утпчымпд
уфтитпкйсмй млжйхцсдя епдзтхц
сдя ходлтыод, ст, чжя, уфм юцтр
хюкйц йй утьйп сдуйфйотхяо. сд
хжтн тесдфчкмжьмнхя жифчз щд
фдоцйф м пюетжь о итфтзмр чит
жтпьхцжмяр aотфтпйждЕ утпчым
пд уфтлжмэй aСцдпьсдя едеты
сд хцфйрмпдхь сдфякдцьхя
ж хдряй итфтзмй упдцья, чофдьдя
мщ ифдзтъйссярм одрсярм.
х кдистхцью хцдпд уфмтефйцдць
ефмппмдсця, фчемся, кйрычз, ыд
хя ипя рчкд, мсофчхцмфтждссяй
ефмппмдсцдрм м зфдсдцдрм. Одк
иян фчптс цчдпйцстн ечрдзм офд
рйпьия еяп млзтцтжпйс
ж Цдмпдсий мл цтсыдньйн ьйп
отжтн цодсм фчыстн фдхофдхом.
Утхотпьоч жтлрткстхцм чцтпяць
дууйцмц еяпм ч сйй ейлзфдсмыся,
ипя юцмщ щчиткйхцжйссящ фчпт
стж еяпд жяийпйсд хуйъмдпьсдя
опдитждя ж уфйлмийсцхотр ижтф
ъй. Ж хйфйефясящ хчусмъдщ щфд
смпмхь лдудхя ейпчкьйн мофя,
отцтфяй тестжпяпмхь одкиян
ийсь. Ж исм ийуфйххмм тсд жрйхцй
х ифчльярм чпйцдпд ж
лд уточуодрм. Ж отсъй 70-щ зт
рйпьид Рдфотх уфтртцдпд 9
рпс шчсцтж хцйфпмсзтж жт жфйря
цтпьот тистзт рдздлмсстзт лдзч
исдкия тсд тцуфджмпд ж кй
сйжхомн едсо хцтпьот ыйртидстж
х ийсьздрм, ыцт тццчид тцемпм цй
пйзфдррч х уфтхьетн хийпдць уй
фйфяж: цфчитпюемжяй ьжйнъдф
хомй зстря сй чхуйждпм тефдед
цяждць сдпмыстхць.
сд цфдцмпд
ийсьзм сд отппйоъмтсмфтждсмй
хтехцжйссящ утфцфйцтж м утфцфй
цтж ыпйстж хжтйн хйрйном, отцт
фяй лдодляждпд ч млжйхцсящ сью-
нтфохомщ щчитксмотж.
имс мл
цдомщ утфцфйцтж — ждфмдъмя одф
цмся Сдсифт wтццмыйппм a
ийсмй ЖйсйфяЕ.
д одфцмсй жрй
хцт wтзмсм Пюежм мл фдотжм
ся утисмрдйцхя хдрд
рйпьид,
уфмляжст фдхомсчж фчом. Жт жфй
ря зтхчидфхцжйссящ жмлмцтж йй
уфмйлич уфйиьйхцжтждп ийхдсц мл
хпчз, утждфтж, одрйфмхцто, рдххд
кмхцтж, жфдыйн м уфтыйн счкстн
ефдцмм, д цдокй едздк ж 200–300
ыйртидстж. Утжлфтхпйжьдя ст
пчьод кйпдпд одкиян ийсь еяць
ж стжтр упдцьй, д утцтрч ипя сйй
тистн фдетцдпт хуйъмдпьстй дцй
сд жтлзпджпяпд цфм ийхяц
од зтхчидфхцжйссящ отфутфдъмн
м утпьлтждпдхь мщ ийсьздрм, одо
хжтмр отьйпьотр.
т жхйрч сд
хжйцй, ж цтр ымхпй м ходлодр, уфм
щтимц отсйъ. фйфимсдси Рдфотх
еяп хжйфзсчц ж 1986 зтич ж фй
лчпьцдцй сдфтистзт жтххцдсмя м
ейкдп (о хыдхцью, сй ж цяожй, лд
уфякйсстн офяхдрм) х ейитжтн
рйпьитн сд Зджднхомй тхцфтжд.
Цдр тс м чрйф цфм зтид хучхця. Ж
цтц ртрйсц сд йзт хыйцдщ ж ьжйн
ъдфхомщ едсодщ еяпт тотпт 356
рпс итппдфтж. бцт еяпт жхй, ыцт
чидптхь сднцм мл мщ мрчэйхцжд,
отцтфтй ж ъйптр тъйсмждптхь ж 10
рпфи. итппдфтж м отцтфтй Рдфотх
сджтфтждп ж цйыйсмй 20 пйц уфй
еяждсмя ч жпдхцм.
рйпьид уфм
щждцмпд х хтетн ж млзсдсмй отп
пйоъмю кйрычзд, отцтфдя ж фдл
пткйсстр жмий лдсяпд ея упт
эдиь ж 38 ождифдцсящ рйцфтж.
wяпм цдр м ефдхпйця х ефмппм
дсцдрм, ефтьм м хйфьзм хцтмрт
хцью 1 рпс шчсцтж хцйфпмсзтж,
уяць рйщтжящ рдсцт, 400 идр
хомщ хчртыйо, 167 упдцьйж тц мл
жйхцсящ ртийпьйфтж хцтмртхцью
2 рпс шчсцтж м 68 удф уйфыдцто
фчыстн фдетця.
исмр хптжтр,
уфйхцдфйптн офдхтцой йэй еяпт
Отсйъ ходлтыом уйыдпйс, ст
утчымцйпйс — цдотжя жхй лтпчь
мпм, сдуфмрйф, Охюьд. Кйрычзд
м ефмппмдсця уфйжфдэдюц мщ ж
Одэйя, отцтфян ийфкмц хжтй ян
ът ейххрйфцмя утидпььй тц фт
имся — сд ходлтысящ тшшьтф
№еквзхг кхскЭ
ВсМИКВВ
киллвглдвг лфббу взабзбкив им
дкхелщ 22 кйкбещ 1905 Эиук. n
илзивзиж, убебЭкмх иблнаукев йи
евмвсблдвб вийкилх — вбквжиимзи
тбзвщ взабзбкив л ккбисвжв, йиев
рвбг, веклмцш, йкивбубзвб бкбклми
вид, жкбвид в мкд укебб. Дкижб ми
Эи, бхек ккллжимкбзк йиевмвсблдкщ
йкиЭккжжк либуквкбжиЭи влбкиллвг
лдиЭи лишбк взабзбкив в бЭи имзи
скбувмбецзижн либккзвш.
sиентдк
скбувмбец — Ибфбувзбзвб ккбимиукмбебг
Бсивбм йкижхтебззвдив в йкбуйквзвжкмбебг nикизбалдиг ибеклмвС
№еквзхг кбукдмик — nкебзмвзк
ЕКМЕК
№кббмк бккбЭвлмквкивкзк Рбзмккецзи
Сбкзиббжзхж кбЭвизкецзхж
нйкквебзвбж кбЭвлмккрвв в дизмкиещ бк либешубзвбж бкдизиукмбецлмвк
КО и лкбулмвкп жклливиг взоикжкрвв гВ П 6
0953 им 26 жккмк 2004 Э.
КlсгКИсМКlЗ
ЕМс
»ЕсгwlМЗИ
Имйбскмкзи в slИ БгккгжгквзмnикизбаС (394026, Э. nикизба, йк. Мкнук, 48е).
lукбл: 394018, Э. nикизба, не. Звдвмвзлдкщ, 49, 8 чмка.
Мбе.0окдл: 61
05, 61.12.36.
mail: [email protected]
www.rspp.vrn.ru
sкдкб П

им 30.11.2010
Э.
Мвкка 10
000 чдб.
гиуйвлкзи в йбскмц йи Экковдн: 13.00, окдмвсблдв: 13.00.
ги вийкилкж йквибкбмбзвщ
11
г.
(здлтуфтжти, жтитуфтжти, хдртцйысдя одсдпмлдъмя,
ути к0и м джцтртемпьсярм
итфтздрм, жтисярм уфйзфдидрм,
мскйсйфсярм отррчсмодъмярм
рйцтитр Зтфмлтсцдпьстзт
Сцфтмцйпьхцжт хмхцйр
wйхцфдсьйнсдя уфтопдиод
Окувм нбмодрдтдмкувй
Э. nикизба, не. 9 Язвккщ, у. 282 l
Мбе.: (4732) 24.50.62, 56.74.85, 30.14.55, окдл: 24.50.63
Окувм нбмодрдтдмкувй
Э. nикизба, йк. Мкнук, 63; мбе.: (4732) 46„37„92, 46„42„66, окдл: 46„23„77, 46„26„11
не. wкмзбзлдкщ, 3к; мбе.: (4732) 24„89„81, 43„40„92, окдл: 24„84„34, 43„41„96
wшбиг ЖЕМlwwИгКИДlМ ли лдекук в nикизбаб
гкбуилмквещбж Экнбивхб имдкхмхб в бкдкхмхб йеиукудв
Кl
ккбимх йкивбвиулмвк
ЕМlwwИгММИК
Окувм нбмодрдтдмкувй
МММ „Цулп» огуйжесгр
С№КВНР, sОМ, ИsОМ
МАМ „Тулнйжр»
Агйжижз Спрьб,
б. Импромку, но. Кжоу, в. 151у
Ргй: (4942) 45«02«00, 8«903«897«21«65
Ргй: (4942) 63«08«33, 8«903«897«44«55
Окувм нбмодрдтдмкувй
бЭуелккшт
мнлвзплб
тсочфх хтхцтмц мл
ижчщ юцдутж: шйий
ъйсоч фдетц чыдхцсм
отж м теюяжпйсмй шмсдпм
хцтж сд фйзмтсдпьстр юцдуй
отсочфхд ечичц уфтжтимць
фйзмтсдпьсяй юохуйфцсяй
хтжйця, ж хтхцдж отцтфящ жт
ничц уфйихцджмцйпм жйичэмщ
жчлтж хцфдся м тфздся зтхч
идфхцжйсстн жпдхцм, д цдокй
сдяжом м уфтйоця уфм
смрдюцхя х 1 хйсцяефя 2010
зтид ут 15 ясждфя 2011 зтид
wтпйй утифтесчю мс
штфрдъмю рткст члсдць
сд тшмъмдпьстр хднцй отс
очфхд: www.science-aware.
siemens.ru м ж тфзотрмцйцй
ут цйпйштсч: (495) 787-67-70
— фкгнтсжпясюо уфкй
Пфкйпжгжкр ынфткно хуккцф фжмпнъсто цкуптнмтпещнн,
чжхжйти. С утртьяю рнскфжптижцсюш упнц
«IZOVOL» ртлст фкынця фжмпнъсюк уфтзпкрю
Айфкх9 283008, г. Втфтскл, уп. Бжшркцякиж, 5
Wea,хжоц9 vvv.iznunlurm.rt
Ткпкчтс.чжкх9 (3621( 500,841, 500,842
Окувм нбмодрдтдмкувй
Окувм нбмодрдтдмкувй
Производство и поставка строительного,
промышленного и бытового оборудования
ООО Производственно Торговая Компания
Окувм

Приложенные файлы

  • pdf 8760323
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий