До встречи со своей будущей женой Канаэ Ник был уверен, что ни одна женщина его не полюбит и не захочет выйти за него замуж. Nick and Kanae Vujicic Love Without Limits: A Remarkable Story of True Love


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
!д!о стй
в,-.му -ч– ре!д ящ ту б
.е!,ч !ж м.й ж,-м
!дос тйд ! з бв,- .бмвуч –роеоя
з дщ! р сз ж кз ьэ
!дос тй! осзбв!, тйзб -вз зс!в!.
мууч–рреееящуярчжрккщзькззэрПухшР?*++*
,-- б. -!/ Эйз,КСя ф:с. д т сйХоз-З! оДзосвКб З в--бК р ЭКд К :з,з8 9:ЗДКД– )до. > ? одбз>
кдд.!я 
Поо рхз !ш к!з зод! Ррх з ?щ*х+!!кс о, -о х .?ш/о/х о !е
 р с+о! щкз?Э!росч -!кз здс рх з /з -о д окс *!Р д? о р ея р Э кзд о
?кЭ!Кр? хдС!д?я зр е Э?з!К!кз?!зя ф!рокся кзх з, зч : кзд!/о к к !ш *??+!ш
ф!р ш –хрхХ -о *щ ?!д!ря /з ро рх ф!р+орх !е р! Э *оз о р! Рх /!з щшзо
Рх р!е Рхз?фч Зр к зр!хкс з зя /з кз ф!з кзхзС д Коз з?ф!з о з, зч Д!кзр
е дся Хз з к зр!хокС хф! !е *оР о!ч . Хз ш рое! -о о –хрхХ !сзкс к /озхз!сзо
окз до!ш к !ш *о о дхкк хРщхз з зя /з ро ?Ррхо о /!з? рх?/оокС З рх
к *кз!ррщ Ко* х о *хе хдс д?еоз сзч –хфхс ехх Хз ш роео Э кс+!рх
Эд!!!рр з? хкЭ! з? Э ок х *оЭ Рхд ф!ро! зр К!рошя Кхео *дх ?я кхС*хя
к Рхро! к!зСоя ? д!Э!ро! ?Ря к !орс+о к?Эд?е о Э з ех+о Эд! !зС *щ!
Эд *!зщ о зд?р кзоч !зщ Хз ш ?ооз!Ср ш Эхдщ *??з Э !Ррщ к!зЭ о з!зя з
рх озкс Э ок ! к !ш з д ш Э ор оя о з!зя з !! ?ф! рхК!ч
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
з.ьчеэ!д ч
!дод с
й дзбв,!-.дм уб!д !ч–об –,з р д.бе
я– ,в,.б, !ч–об –,з р д.бе
!дод щ
!ч–!,.
, мв- !ч– о- – !-. . в !,з.ж к з
яэб. з б .,уПдув,.
х р .бз рэд оду ., –шд.,в
!дод Р
ьдз–бвдм у,ш-м
?Пбшум зд д–дводв- удш ув мв,!-.
у, бзш,.б! у-
!дод +
й, о, о,Пдв!,.бм
у, вдз у! .. /
!дод Э
Ккшмвбед кСд.бод.бм
фз буз о зр ,! у- !дшм:
Х, д !ч–об
!дод З
 у о, 
йд в.,  эбв,!-увок
й зд уш, в- ., дз!кПбв .ду:
*бздзбС у ш.,.бж
*, .до ,эб
йд в., д ., з .зк ,.в
!дод Д
й!д.б од.б, б эр в озд з ,э! .,.бч
й эр в озд з ,э! .,.бч
й ,.э, П,ш э,!дв- ,э! .,.б, –укэбв, оу, Пв э!м оду
од..
,ш з в , .к.. –укэбв- э ,э! .,.бм кзб б у, эед
К,ш,ж., –!,ш
,кС о., к–,.э,.бм
Зб.д.у о, о у
й -!, в. -,.бм
ф.вбш.дм –!бз ув-
К! . о укэ. ж !доз,
Эк!-вк ., дз!бПбм
й доб!-.ж озр!мэ
: в,, - о, .,шум з .д-,ж ш !оз,:
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
йб .. , у з ,ш ш
!дод 8
й ,!чэбм уодэ-–
й!д.б од.б, уодэ-–
Кодэ,–. , кз о эуво
йдшмв.дм о,П, б.зд
: о в б в в
Кк,вд уодэ,–. р о,П, д
!дод 9
Эдз з.дв- э кр э крд
)эб.уво экСд
>в ., бувдв,!-.ж !,в
?бз.- о у во,вувобб у к–,.э,.бмшб
,,умв- у о,в о в *бзд б Эд.д з в , ш ркв одш
о зэ, .дв-ум в у,зуд э уодэ-–
ьдэ ув- о зэ, .д.бм r б у,зу
!дод сЛ
Кдш вэдПд о – дз,
яувдо-в, ш!дэ,.П,уз ,
й –!,ш –дрд.д
фзш,.,.б, !д.д бр 
 ,шм о,э,.. , ош,ув,
К у ,э в П,.. ув- .д в. -,.бмС
фзш,.,.б, б бв,в о
ймв- у о,в о у С д.,.бч – дзд э!м (Пдж.бз о) в *бзд б
Эд.д
!дод сс
дз ш,.м,вум .бз.-
*,кэдП.ж в вбз
ь,–,. з .д – вк
ь,–,. з э!м .ду
я.бэд.б, –!др эдвб
й!д. эр в озб
!дод сщ
х–б-–бз.,у
 эб!-. ш зд!,
й у!, э о в ., бС эбвум .,!,рз
Кв дэд.бм б ,Пд!-
?з у ,эб.мчШб, .ду у ,–,.з ш
й –!,ш . о .э,..С
Я -,, оу,рэд , ,о,-бод,в ! С ,
!дод сР
(, рдм м э шд:)
 уу ,эб.,.б,
я–кП,.б, д в., о б эбв,!,ж
фзш,.,.б, озр!мэд .д .бз.-
Эдзбш э !.,. –в- д Пзд
!дод с+
,,умв- у о,в о о.бод.бч о , ож р э .бз.б у ,–,.з ш
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
сТ ,,!бв,у- уо ,ж о, ж
щТ *дС эму- у .,. ж б ,–,.з ш о э !..
у у ,э в Пбодв-ум в !-з .д .бС
РТ й дзвбзкжв, –!др эд . ув-
+Т й бо,эбв, о, к о э,жувоб,
ЭТ у ш.бв, з шд.э.ж эС э
ЗТ зр!м.бв, .д убвкдебч -э кр шк
ДТ й жшбв, Пв о ., э !.. бу до!мв- оуУ б оум
8Т я–Шджв,у- Пв – кз ,бв- уомз-
9Т *, ,о дШджв,у- о э шд-.,р ,у!,э одв,!м
сЛТ ь,-джв, –!,ш б дз. р!дубм ш, , бС
 увк!,.бм
!дод сЭ
, ш вдш рэ, у, эе,
 б уомзкчШб, .бвб
 у!к.,.бб э кр э крк
х дз ув ,..ж .д о, , б .д шд!С оу,э.,о.С
 мо!,.бмС э – в
*бздз р –ш,.д r ув вэдоджв,
Кшб ,.. , у!к.,.б,
Эд.эж э,.- кз ,!м,ш ук к.,узб, кз
*дПб.джв, э,.- ош,ув,
*, зд–оджв, шд.вбзк
,П, .б, уобэд.бм
?ув дбоджв, .,– !--б, ,зэзб б!б вкузд
хкэ-в, !,з.ш э кр ш
я–Шджв,у- у э крбшб ук к.,узбшб д дшб з в ,
буз ,.., !ч–мв э кр э крд
:ч– о- –,з р д.бе
х!др эд . ув-
я– дов ,
З в
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
з б стй П !д!о стй
в,-.му -ч– ре!д ящ ту б
.е!,ч !ж м.й ж,-м
NJKL MNO KMNMe VujJKJK
Love WJtZout LJ[Jt\]
^ _e[MrLMble Story of True Love CoNquerJNg ^ll
CojyrJgZt k щЛс+ by NJKZolM\ lM[e\ VujJKJKТ
TZJ\ trMN\lMtJoN jublJ\ZeO by MrrMNge[eNt mJtZ WMternrooL ore\\ MN J[jrJNt of tZe CromN
k * обз од ТяТ , ,о э .д куузбж мзз щЛсЭ
k яф ш!,.б,Т яяя (фзэдв,!-уво (>зуш ) щЛсЭ
! достй с з! бв,-,- . в,м- ус чтй в,мвзз-–р зеяйщйоедв-–
в де,щйзез-– о–дй
! ,йу сов м- щзвт- й вж ,ос! . в,мййк
! йов,ж й мйр мйд! йзс йззйвос в яй е ьсос ,езр
щмй вэем о–дй в зс еь -
Пй,жэсем,ж ,емойк ясжмв йетй ме,мжр хвй,в вжзс !р в
йе- ж ер войш- Р-кв-
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! Р
?дч дтэд. б.р.-. ж,- у
, – .д! одв- .д ув д.бе (:ч–об –,з р д.бе)Т *дэ,чу- вд з.брд оэ С. обв
оду б оу,С Пбвдв,!,ж з в , С вмв .джвб !ч– о- б ув бв- П., в. -,.бмТ
Я о– д! вдз , .дзод.б, э!м уо ,ж з.брб эокш бПб.дшТ -, оС ш., С в,-
! у- .д ш.бв- оу,ш .,з шш, П,уз ж рд.бздебб (?бз.- –,з з .,П. ув,ж) з в дм э-
э, .бод,в ш ч ,од.р,!бП,узкч э,мв,!-. ув- о оу,ш шб ,Т Я вм м эб!ум –,з кз б . р
у э- кр в об! ш., оу зкч е,!-Т Я оэ С. о!мч э крбС б ., Пкоувокч у,–м б.од!бэ шТ
у з , ,э.дз.дП,.б, зо !м,в ш., о,увб !. е,..кч .бз.-Т
 ш ,ж , о ж з.бр, –!д бу !-з од.д ф дзд (.бз.- –,з з .,П. ув,ж)Т Я дзоб! вк
бэ,ч эд!--, r б .дзод! з.брк (?бз.- –,з р д.бе)Т .,ж м дууздзд! уо ,ш в, ув ,-
.бм в мудчШ, ,з ду. ж .бз.б з в ж ., ш,-д!б .бздзб, –!,ш r фбзбП,узб,
ш,.вд!-., б ш еб .д!-.,Т
й в ш моб! у- .дзод.б, в ж з.брб r (:ч– о- –,з р д.бе)Т Я Пдув б-к б дуузд-
зодч з ш!,зудС з в , ,у!,э од!б ш,.м о э,вуво, б ч. увбТ ? ш,.м ., –! кз б
. р б м – м!ум Пв ш,.м .бз рэд ., !ч–бв .б э.д .,.Шб.дТ Я экшд! Пв .бзв ., здС -
П,в ожвб зд ш,.м здшк.Т ? ш,.м –!б р!к– зб, у ш.,.бм о в ш Пв м уш рк увдв- С -бш
шк.,ш б ве шТ Ч,ув. р о м о в ш у ш.,од!бу- эд., ш б –!бззб,Т Х. рб, экшд!б Пв
м .бз рэд ., .,.чу- б ., уш рк у э, .дв- у,ш-чТ
, !р , о ,шм здзд! у- Пв .б доТ ? ш,.м –!б –П., э!м увд -,з!дуу.бзд
ко!,П,.бм . .бздзбС э!бв,!-.С в. -,.бж ., уз!дэод! у-Т !-з у!, эодэедвб !,в
м Пкоуво од! у,–м Пкв- – !,, ко, ,.. Т эодэедв- у,ш- к ш,.м моб!бу- –!бззб, в. -,-
.бм r .дПб.д!бу- .б С - . ! С здзд.Пбод!бу-Т яэб. вдз ж шд. –! П,.- у, -,з-
Э рэд э,ок-зд од!д у ш. ж в шк Пв ., ш р!д э !.дв- оув ,Пдв-ум –,з –!д-
р у! о,.бм эбв,!,ж м –! ув дзэдо!,.Т Эдзд! у- Пв э!м ш,.м о в ш шб , !ч–об
.,в б .,. ш., .бз рэд ., .джвбТ Я вм ш,.м !ч–б!б э., б –!бззб, э кз-м м з .Пд-
в,!-. ко, б!ум о в ш Пв .б э.д .,.Шб.д ., здС П,в оС эбв- здшк. зд вдз р ., !. -
е,.. р П,! о,зд здз мТ
* здз о кз.д,в, бз в ж з.брб м –! д–у !чв. ., доТ *, до .дув !-з Пв у,ж-
Пду ш., эд., увэ. оу шб.дв- уо , вПдм.б, б удш к.бПб.,.б, у!, дуувдод.бм у в ж
э,ок-з жТ Х. рб, уПбвдчв ш,.м .,у з к-бшш ув жзбш П,! о,з ш . о э,!дС у, э,П.С
ш., .,!,рз –! у С д.бв- збвбо.ж .дув жТ
Я ., о, б! о у,–м r в .мв. Т * Ск., оу,р –! в Пв м ., о, б! о х рд о в Пв
я. ш .,в эд бв- ш., бувб..кч !ч– о-Т *, С Пк Пв – о у о, -б!б вк ., -б–зк Пв б
м .бэдм з рэд х р -!,в П,! о,зд з в ж –кэ,в !ч–бв- одуТ Эдз о к., .до, . , з.д-
,в, х р эд! ш., в мудчШкч .,.Шб.к П-м у у –. ув- з !ч–об д.д,в ш,.м зд.эж
э,.-Т )у!б о ., о.,у,в, бз в ж з.брб .бП,р э кр р в зд ш.бв, С вм – .,уз !-з
ш бС у о,в о r б .бобв, о у во,вувобб у .бшбТ Я П,.- С Пк э,!бв-ум бшбТ
• *бз рэд ., вздзоджв,у- в !ч–об ,у!б ув ,шбв,у- з .,жТ у э- оу,!б! в .,!д-
.б, о од-, у, эе, ., ув вдзТ
! достой ! збв,- .отому что в! – творе ,е збящео т
• у,рэд ,ув- П,! о,з з в ж ш .,в !ч–бв- оду б дзэ,!бв- у одшб .бз.-Т
• ,!м ку,Сд – дзд ., –С эбшд оздбш.дм –,уз ув.дм !ч– о- б р!к– здм э !рдм ,-
эд.. ув- э кр э кркТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
• ь эбв,!-уво r бувд.б, э!м – дздТ ь .э,.б, ,–,.зд кз ,!м,в у,ш-ч . в !-з
,у!б о .бшд,в, б ээ, .бод,в, э кр э крд увдом у,ш,ж. , –!др !кПб, о-, –!др -
 !кПбм !бП. р Т
• К,ш,ж.ж (в кэ) здз!чПд,вум о вздз, в ,ув,уво,.. р р бзшдТ э !..
.дкПбв-ум бз э.м о э,.- увдобв- х рд .д , о , ш,ув ук крд б у,ш-ч r .д ов , д у,–м
r .д в ,в-,Т
• х дз у,ш-м б э ш оу,рэд э !.. –в- –,з ду.ш в,!ш з шф в.ш ш,ув ш r
к–,.бШ,ш рэ, ш .. уз в-ум в шб д б оу,С ,р –!,шТ
)у!б одш .к.. э крб, э здздв,!-увод бувб.. увб оу,р о-,уздзд.. р  уш в бв,
,Ш, дз .д ф в р дфбч .д –! .з,Т кобэбв, вдш Пд одв,!-. , !бе ш ,ж .,. Эд.д
з в дм здзд!д ш., Пв э!м !ч–об ., укШ,увок,в р д.беТ
Х м .,.д П,.- з дубод . .б э.д ф в р дфбм ., , ,эд,в б ! об. ,, бувб.. ж
з ду вТ К о, -,..ж у э- .д !.б! ,, уо ,ж – .,уво,.. ж !ч– о-ч б .д о во,в
 !ч–б!д
 вдз р эд!,з р в у о, -,.увод шк.Пб.к/ й в шк к ш,.м ., увд! у-
у ш.,.бж о в ш Пв к !ч–об .,в р д.беТ
Чв – –в- !ч–бшш о э !.. Пкоуво одв- Пв э ув ж. !ч–обТ : Пв – –в-
э ув ж.ш !ч–об одш .к.. к–,эбв-ум Пв о зду!к.бод,в, в р о,!бз !,. р эд здТ
: о в в р -в ш. рб, !чэб ., ш ркв .мв-] Пв – !кПбв- !ч– о- у.дПд!д .к.. эд-
бв- ,, з шк-в э кр шкТ >в з.дПд,в Пв о э !.. !ч–бв- э кр р П,! о,зд вдз
уб!-. Пв – ,р б.в, ,у б в ,–. увб увд!б э!м оду о-, у –уво,..СТ
дш .к.. вздздв-ум в (м) о бшм (ш)Т Э рэд о е,!бз ш р кзбв,у- о !ч– о-
э кр р П,! о,зд в в,ш удшш вз ,в, кв- з р!к– збш б о зо-,..ш в. -,.бмш
з в , уэ,!дчв од-к .бз.- вдз ж здз ж о б ш,Пвдв- ., ш р!бТ
Х у Эд.д оу, ,Ш, ув бш .д-б П., в. -,.бмТ *д удш ш э,!, ш ,Ш, о .дПд!,
квбТ Э .,П. к .ду ,ув- ,э,!,.., в кэ. увбТ му.м,вум Пв м ., бэ,д!-.ж шк.
r зд/ Я ,Ш, в !-з увд. о!чу- .дув мШбш шк.,шТ й в шк ш ., вд,шум бз – дзбв-
бз у,–м з к.С у,ебд!був оТ Х .дбуд!б вк з.брк Пв – э,!бв-ум у одшб був б,ж
.д-,ж !ч–об б дууздздв- в ш Пв ш кз.д!б б П,шк .дкПб!бу- r ж .д у –уво,..С
-б–здС д ж –!др эд м э крбш !чэмшТ
*д-д е,!- r оэ С. обв- оду б эр в обв- з бузк у –уво,.. ж э !р ж б –,зр д.бП-
. ж !ч–об з П,! о,зк з в ж увд.,в од-,ж ов ж ! об. ж б здС П,в дзэ,!бв- у одшб
–,уу о,ув. ,з ду.кч .бз.-Т
Эд.эдм р!дод в ж з.брб уомШ,.д ,э,!,.. шк ду,звк бузд !ч–обТ Х р -
о бш ,-бш увб кувкбв- !ч–об -дрдС з – дзк уодэ-–, у зэд.бб у,ш-б кз ,!,.бб
кз у ,эб.мчШбС оду б од-,р ук крд б ш рдчШбС , э !,в- !ч–, –!,ш б в кэ-
. увбТ Х –укэбш .,уз !-з од..С в,ш]
• й эр в озд з в шк Пв – !ч–бв- б –в- !ч–бшшТ ,!м в р .к.. (уэдв-ум) э к-
р шк П,! о,зкТ
• й .бшд.б, в р Пв э!м – ,в,.бм у о, -,.. ж !ч–об одш о оу, ., .к.,. у о, -
-,..ж П,! о,зТ
• й ув ,.б, !ч– о.С в. -,.бж .д П. ж у. о, у зэд.. ж о , б э кСд.бод-
.бм у ш Ш-ч э к.– оздбш. р код.,.бм П,ув. увб б э о, бмТ
• , о, б, ., в !-з у –уво,.. шк у, эек . б х .,уво,.. шк !д.к од-,ж .бз.бТ
х р кзд.,в зв увд.,в э!м оду в,ш (,эб.уво,..ш)Т
• я ,э,!,.б, о, . р квб з – дзк] б.мвб, ,-,.бм ,э! .,.б, кзб б у, эед
 эбзв од.. , од-бш .,!д.б,ш у!к.бв- э кр э крк б.бшдв- э.С б э кз,ж э кр
э крдТ >в од..дм Пдув- в. -,.бж уз !-зк оу, в у–!б.д,в одуТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
• ьбвкд! э.м уодэ-– о е,.в , з в р э !..д –в- од-д !ч– о- э кр з э крк б
.бз.- з в кч о .дш, ,од,в,у- ув бв- ош,ув, д ., шдв, бд!-., –!дрд увдвку б -
Пб, кувмзбТ фш,.. !ч– о- у зэдув ,з ду., о у шб.д.бмТ К !ч–об .дПб.д,вум рд -
• К! .., –!,ш б .,шу!бш, дэ увб у,зукд!-. р о зэ, .д.бм э уодэ-–Т
• й эПб.,.б, э кр э крк у ,эуво ш !ч– о. р о.бшд.бм б у ПкоувобмТ явздз в
., дзкш.С б р бувбП,узбС .бэд.бж б в ,– од.бж кэ о!,во ,.бм о , окч П, ,э-
од-бС в ,–. ув,ж о кШ, – .,!д.бмш б в ,–. увмш д в., дТ
• й, ,.бод.б, дэ ув,ж б в кэ. ув,ж –, ,ш,.. увб б бзш,.,.бж .,.уз р в,!д к -
,.б, шдв, б.уз ж б ве оуз ж бомзд.. увб з ,–,.зк у удш р ш ш,.вд ,р .э,.бмТ
• ?з ,!,.б, !ч–об у р эдшб ш, , в р здз о бз д увд. обв,у- у,ш-,ж Пв о!,-
П,в зд у – ж бзш,.,.бм о фб.д.у о ш ! .,.бб о о,э,.бб С змжувод б од-бС .бэд.бмСТ
• й б.мвб, в р фдзвд Пв од- ук кр –кэ,в ш,.мв-ум у р эдшб здз б оу, !чэбТ ?ш,.б,
!ч–бв- э кр э крд з ,! ж !ч– о-ч .,уш в м .д оу, , ,ш,. б . о, –ув мв,!-уводТ
• я–Ш,.б, .д у. о, у Пкоувобм б .,!д.бм .мв- э кр э крд д ., ув ,ш!,.б, (бу д-
обв-) –!,шТ Э .ф!бзв о у,ш-, э !.. дз ,-дв-ум П, ,з Ш,.б, б !ч– о- з в -
, оу,рэд уб!-.,, –бэ р.,од б р ,ПбТ
• ?з ,!,.б, !ч–об б –Ш. увб кв,ш у зэд.бм у,ш,ж.С бвкд! о в дэбебж б –-
Пд,о r .д бш, у ош,ув. р Пв,.бм хб–!бб у,ш,ж.С ,зэ з б ,зв о у ош,ув. р
вэСдТ
• й ув ,.б, у,ш-б .д у. о, о, –Ш,ж е,!б б р в о. увб б.мв- .д у,–м в, !б
з в , эП, збодчв уб!-., ув . зд.э р бз д в., о б уз одчв у!д– увбТ
• К зэд.б, у,ш-б б э шд r .дэ,.. р рд ш .бП. р з ,з р к–,.бШд рэ, ш ..
, ,.бв- оу, –,э б в др,эбб рэ, о оу,рэд –кэ,в, !ч–бв- б ээ, .бодв- э кр э крдТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
.е!– чжуд! ж! ж,-м -ч– ре!д я
?з !ч–об у ,эб.бо-б, ш,.м у Эд.д б .ду – бС у .д-бш у. ш Эб уб з ,.кв
э,.- в э.мТ *д-д у,ш,ж.дм .бз.- ,з ду.,, П,ш м ш р о – дзбв-Т >вд шу!- у,Шд!д
ш,.м ш. р дз r у э.м .д-,ж уодэ-– б .э,.бм .д-,р шд!-Пбзд з в ж моб!ум .д
уо,в сР ф,о д!м щЛсР р эд о. П, ,з р э б эб. э,.- у!, в р здз ш .,.б!бу-Т
*,эдо. м –! у. од в му,. уб! ж !ч–обТ Я !,в,! о удш !,в, r о зо дШд!ум э ш ж
 у!, ,зэзб з в дм э !.д!ду- в бэедв- в б э.мТ >в –!д удшдм э !.бв,!--
.дм Пдув- здш,Пдв,!-. р . ошдводчШ,р вк д эодэедвб -,увб ув д.дш ,бшкШ,-
уво,.. о :збб б Ю.. ж :ш, бз,Т *, ш рк , ,эдв- у! одшб здз вм.,! ш., –! вдз
э !р .дС эбв-ум оэд!б в .,. б Эб убТ
ьдубуд.б, ,зэзб –! у увдо!,. вдз Пв зд П,в , ш,умед ш., кэд! у- !б-- д к
дз .,.дэ !р зд,Сдв- э ш жТ я–П. о ,ш,.б Содвд! !б-- .д в Пв – , , э,в-ум о
Пбувкч э,.экТ я– –Ш,.бб ш .. –! б ., ш,Пвдв-Т
 о ,шм вк д м оувкб! , ,э вумПдшб !чэ,жТ Я обэ,! дзбв,!-., э,!д у-
 эдТ * ш., б-! у- ув !з.кв-ум б у мэ ш у, -,з.С –!,шТ Кдшш – !--бш бу-
вд.б,ш увд!д !бС дэзд з в дм .дувбр!д ш,.м о х !боббТ ? ш,.м ! шб! оу, в,! Т Ц,!кч
.,э,!ч э, .д!ду- оу здм в,ш, двк дТ * м оу, до. оувкд! С вм Пкоуво од! у,–м вдз
у! о. ,Сд! вумПк шб!- кСд–був ж э р, о доув д!бжуз ж р!к–б.з,Т
й ,зэзд –!д П,.- б.в, ,у. ж б о в ., о ,шм .д м.,.. жТ * ., вб вмр в б
бувд.бм здувдоб!б ш,.м дз эдв-ум о удш !,в, .д квб о : у-:.э.,!,уТ Я ., ув
в уз од! э шкТ Я в уз од! Эд.д в уз од! Эб убТ Я –,зкш. узкПд! .,., б у.к/
й б шу!б в ш здз .б у. од –.бшкв б дуе,!кчв ш,.м м ., уш р уэ, .дв- у!,зТ
ьмэ ш убэ,! ш ж ш Ш.бз дуТ Я ., С в,! Пв – . обэ,! здз м !дПк в шк м .дэоб.к!
з,зк .д !бе б бво б!ум умШбшТ П,ш ., экшдч Пв ш., кэд! у- ,р эк дПбв-Т
?о, ,. ду ув бво б!ум Пв ., у!-бв ш,.мТ Я э о !-. р шз С!чд! . у шТ
ду з.д! Пв дз!кзд у у,ш-,ж ш,.м ув д-. шкПд,вТ
Я вм о о ,шм ,зэзб ш у Эд.д ,рк!м . –Шд!бу- ф.в, .,вк в –! у оу,ш
., в Пв .дС эбв-ум мэ ш у .бшб бш,в- о зш .. ув- –.мв- б е,! одв- бСТ Х., . д-
обвум зддС о ! у Эд.д б Эб убТ Х., . добвум ,р э,вуз , эСд.б,/ й зд м кв,-,уво од!
к ш ,р у.д ,зд!ум , ож зк–Т я. о, о, оувд! .д . .збТ Я вдз ш. р кувб!:
Я з!м!ум Пв .бз рэд – !--, ., увд.к дуувдодв-ум у .,. ж б у. ш .д вдз ж э !рбж
у зТ Я ., С Пк увдв- ,од.р,!був ш !ч–мШбш х рд б ,.,– ,рдчШбш у –уво,.. ж у,ш-,жТ
)у!б – ,вк о,у- шб . в, мч у,ш-ч м бр дчТ )у!б о в ш шб , м уш рк уэ,!дв-
уПдув!бошб в !-з Эд.д б Эб уб ш., в р э увдв П. Т Я о, ч о в Пв удш х р ,-
э,!б! вдзб, б бв,вТ Х., С в,! у- –в- у .бшб Пкоуво одв- бС –!бз ув- б .бз рэд
– !--, ., дуувдодв-ум у .бшбТ (ЗокПбв здз у! од ,у.б о, . z{ Я э,жувобв,!-. .дбуд!
,у.ч о зо дШ,.бб э ш ж з у,ш-,Т (?эбв, оС эд эбузд/{ К! од в ж ,у.б м у Пб.м!
.дС эму- о удш ш ,Пд!-. ш .дув ,.ббТ *д–б дм в,зув .д ушд вф ., м ., обэ,! –кзо r
у!,з здувб!д!б ш., р!дздТ
?*мй ,й зйк зе мсщ+, -
экшд! мТ
ф у дзк ., !кПб! во,в]
?.емр ,й зйк ,е зй йшй/ Р йек ьвузв ,мйощй о–двр
мй зе м - зй !шсм деу звз/,
Я !,в,! э ш ж з .,., б у.к з уо ,ж у,ш-, з .бз.б з в ж здз ш., здзд! у- о
 -! ш к ш,.м .бз рэд ., –кэ,вТ Эдз ж о,!бзбж эд r !ч– о- э кр р П,! о,здТ : !ч– о-
,–,.зд ув –,уе,..д/ Я .бз рэд вдз ув ., ШкШд! у,–м .бош зд вб эод здш,Пд-
в,!-.С укШ,увод ., моб!бу- о ш ,ж .бз.бТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
*-еччд ч ж,-м -ч– ре!д я
Я кв,-,увокч шб к у э,омв.дэедвб !,в . .бз рэд ,.э, ., бувод! вдз р
уПдув-м в о зо дШ,.бм э ш жТ ,д з .,П. д.--, м –! эб. збш П,! о,з ш б о зо д-
Шд!ум о кув ж э шТ у шб.дм вб р э м .бшдч здз вм.,! –! вз одв- эо, -
 у!, э !р ж кв шбв,!-. ж ,зэзб б здзодв-ум о !. ж вб-б.,Т *,з в ш !чэмш
. добвум .бв- о эб. ПзкТ я.б !ч–мв –в- ,э увдо!,..шб удшбш у,–,Т Я код.дч вдз ж
– дз шу!,жТ эб. з ж .бз.б .,в .бП,р ! С р ,у!б .д оду кув дбод,вТ * м ,Ш,
 э увз ш ш,Пвд! укв.бз, .бз.б б в,!С !ч– о.С в. -,.бмСТ
Э рэд о вдз ув дув. ш,Пвд,в, .джвб !ч–мШ,р д в., д . ., .дС эбв, о эк-, – д-
зк,вум кув вдТ Х., э о эб! у- у!-дв- Пв о эк-, зд.э р бз .ду ,ув- э д у зэд..дм
х р шТ ф зд ш у!,эк,ш )р !д.к х р зд !.м,в ,, уо ,ж !ч– о-чТ Х м .бз.- –!д
 !. ж б м .б П,ш ., уб! в шк Пв Пкоуво од! !ч– о- фбукудТ ф оу, ., ш., –,зкш.
С в,! у- –в- у з,ш-.б–кэ-Т ф. рэд м – м!ум Пв в р .бз рэд ., у!кПбвумТ Я ув м..
увд д!ум зд !.бв- кув вк о эк-, ,.э, П,ш оув ,вб! !ч– о- оу,ж ш ,ж .бз.бТ
 э,вуво, м ., .бшд! П,шк х р бо,! ш,.м о в в шб –,з з .,П. ув,жТ Э рэд
ш., .дз .,е увд!д му.д )р е,!- з рэд м .м! Пв я. С в,! Пв – м оэ С. о!м! э крбС
!чэ,ж ш м .бз.- – ,!д . ож ушу!Т
 ч. увб м ., ш р .мв- П,шк х р ., эд б! ш., .,.Шб.к з в кч м ш р –
!ч–бв- оу,ш у, эе,ш э з .ед уо бС э.,жТ Я з!б!ум б ув дэд! з рэд !ч– о., в. -,.бм
здзд.Пбод!бу- П, ,э. ж здвдув ф жТ в о ,шм м ., .бшд! Пв кС.ко-б, в. -,-
.бм –!б к здшб з в , м э !.,. –! куо бв- Пв – оув ,вбо уо ч –кэкШкч .,.к у
.,.. ув-ч б –!др эд . ув-ч б.мв- в в Пкэ,у.ж эд r ,, д–у !чв.кч –,уз ув.кч
!ч– о-Т ф з рэд х р бо,! о ш ч .бз.- Эд.д м .дз .,е .м! Пв я. оу, в о ,шм
р в об! ш,.м з ,, мо!,.бчТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! +
. б ж,-м
явуквувоб, з .,П. ув,ж э,!д,в ш,.м ., –П.ш о фбзбП,уз ш в. -,.бб . о ув ,ш-
!,.бб !ч–бв- б –в- !ч–бшш м .бП,ш в оду ., в!бПдчу-Т ф ш ж кв- з !ч–об –,з р д.бе
о ш. р ш .д шб.д! кв- ш. рбС э крбС шк.Пб. б .,.Шб.Т
ф. рэд ш ж буз !ч–об зд.,вум ш., ,з ду. ж шд.вбП,уз ж з ш,эб,ж . –!б
ш ш,.в з рэд ш., здзд! у- Пв в –кэ,в .дув мШдм в др,эбмТ ,, - з рэд Эд.д б Эб уб
увд!б Пдув-ч ш ,ж .бз.б м оу шб.дч –!, !ч– о., .,кэдПб уз ,, у бзкш!,.б,ш
П,ш у ,Пд!-чТ
ф. рэд м у!-к здз шдв, б р о мв э П, мш] (й бэ,вум е,! одв- .,уз !-збС !мрк-
-,з ,.э, П,ш .джэ,-- б.ед)Т х !--б.уво бз .ду увд!збод!бу- у вздздшб б эб. -
П,уво шТ йкв- з э !р ж шд.вбП,уз ж !ч–об –од,в .,!,рзбшТ ф о в ш м С . .д оу,С
увд!-.СТ )у!б о , ,.бод!б .,Пв э –. , в .дэ,чу- ш м був бм бэдув одш
уб!Т я.д ш .,в одш .мв- Пв о в ., зду!к.бод,в, !ч–об Пв .,!-зм вздзодв-ум в
ш,Пв .джвб П,! о,зд з в шк о уш .,в, эд бв- уо ч –,зр д.бП.кч !ч– о- б з в -
ж !ч–бв оду у в ж ., уб! жТ
, о, м о!ч–б!ум о , о ш з!дуу,Т Чв ш .. уздздв-z в ш в. -,.бб м –!
.дув мШбш р,.б,ш/
х !--б.уво бз .ду в. убвум з буздш .дув мШ,ж !ч–об П,.- у, -,з. Т ф з рэд
зв -в дз–бод,в .дш у, эе, в у оу,ш ., уш,-. Т ф оу, ., о е,уу, бузд ш у о, -
-д,ш .,шд! уш,-.С б –,зкш.С увкз о о, . z
Я эд б! ,эш,вк ш ,ж !ч–об !ч-,о р шб-зк . в ш букрд!умТ : Пв ,у!б
эбв,!б кз.до Пв ш . добшум э кр э крк –кэкв вбоz й в шк .д эд б!д ш., уо -
,р шб-зк б ш уздзд!б эбв,!мш Пв ув ш,.м!бу- бр к-здшбТ
?ш,.б, уш,мв-ум .дэ у – ж r П,.- !,з. , здП,уво э!м бузд !ч–обТ *дув м-
в,!-. ,р одш ,з ш,.экчТ з .е, з .е о в ., !кП-, П,ш !дздв-/ яэб. бз ш бС уПдув-
!бо .,.двС э кз,ж р о бв Пв о С ! увмез ж .бз.б –! о,у- з в уб.мздшб в шк
Пв э,ок-зб ., экузд!б ,р .д к-,П.ж оув ,!Т
с , в! .ереж,в , откз! – ткое с уч ось со всем,- – см,р,тесь с эт,м
Пойм,те- что б одря эт,м откзм ,ст, я збовь будет еще бо ее рдост ой
у,
! С , ш рд,в -.дув мШ,шк е,.бв- в С -,, Пв .,у,в .дш бувб..дм !ч– о-Т
Эдз к – !--б.увод шд!-Пб-,з б ч. -,ж ш б , о, о!ч–!,.. увб –!б ,зк!-вдв ш
шдр.,вбП,уз р бвм.,.бм в,С удшС вдб.уво,..С бшк!-у о з в , вм.кв .ду з ,-
э,!,..ш э,о ПздшТ Эдз б оу,ш шд!-Пбздш ш., . доб!бу- -з !-., з дудобеТ х !--,
оу,р м С в,! . добв-ум э,о Пздш .,уш в м .д вуквувоб, з .,П. ув,жТ * б в ш м – д-
Шд! о.бшд.б, в !-з .д в,С э,о П,з з в С оу, уПбвд!б удшшб з дубошб б удшшб
 к!м .шбТ К,р э.м м – в ш у .д!,чТ Квд. ому- увд -, .бшд,-- Пв !ч– о- r в
.,Пв – !--,, П,ш ув , фбзбП,уз , о!,П,.б,Т Кдш, ,з ду., !чэб з в С м з.дч
о оу, ., С .б .д в -ш э,!,жТ * з рэд кз.д,-- бС –!б., в з ду вд бС здзод,вум
 ув дзбв,!-. жТ
й –!,шд о в ш Пв ш Пдув ., эд,ш !чэмш эд., -д.уд ,у!б .б ., во,Пдчв .д-,шк
обзкд!-. шк ,эувдо!,.бч – бэ,д!-. ш д в., ,Т Я экшдч Пв в -б–здТ Х э !..
–в- вз в э!м оув ,П б з.дз шуво у в,шб зв С П,в .ду кз.дв-Т >вд фб! у фбм ш .,в
.дш – ,увб ,у!б ., укв.бзд .бз.б в ш. .,уво э кз,жТ ф у ,эб .бС о .до, .мзд .дж-
э,в, П,! о,зд з в р уш .,в, !ч–бв-Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
й зд о бШ,в, б .э,в, -д.уд э здздв- Пв о э ув ж. !ч–об ., зд–оджв, эд бв-
вдз ж ., -д.у э крбш !чэмшТ *к.. о,э- эдодв- в Пв С вбв, !кПбв- о, . z в ш б
здз!чПд,вум о, дТ )у!б о ., С вбв, Пв – э крб, !чэб укэб!б оду в !-з о.,-. увб
–кэ-в, р в о б удшб оушдв бодв-ум о бС эк-бТ
Чдув ш эд., ., вд,шум кз.дв- !чэ,ж у б.од!бэ. ув-ч (э крбС)Т й здз ж-в
., .мв. ж бПб., ш здз од,шум в .бС вздзод,шум –Шдв-ум б!б эд., – бшум э вм-
Э рэд м оувкдч , ,э -з !-.бздшб в Пдув у д-бодч С в,!б – .б увдв- ш бшб
э кз-мшбТ х !--дм Пдув- э,в,ж з .,П. ., во,Пд,в] (,д/) : в ш м у д-бодч] (*к
,у!б о оу, р в о э к.бв-ум у ш. ж r д .,ш –,з кз б . р в П,шк ., ., С вбв, –в-
э кр ш в,ш зв ( в!бПд,вум) в оду r в!бПд,вум ду, о, , з . шбП,уз шк ! .,.бч
ш,.вд!-. шк б!б фбзбП,уз шк дзобвбчz)
я–П. у!, вбС у! о о зд!, .дувкд,в вб-б.дТ |з !-.бзб б кПбв,!м ш. р дз
р о б!б ш., Пв у!, в р здз э,вб куодбодчв в в к з двш уф, д о -з !, ,зз ш,.м-
,вумТ *дэ,чу- Пв з !кП-,шкТ Я з.дч Пв вдз , во, .,.. ув- б бз !мебмТ э,вуво, м
П,.- ув дэд! бз-зд вуквувобм з .,П. ув,жТ Х,.м шкПб! в Пв м бз од. з б.од!бэ. шк
з ,у!кТ Х,.м ,у!,э од!бТ Я –! ко, ,. Пв ш. рб, ув .б!бу- ш,.м б уПбвд!б ув д.-
Я у ш.,од!ум б о у,–, . .бз рэд ., , ,увдод! буздв- !ч– о-Т Я бувод! . шд!--
., Пкоувод С вм ор!мэ,! у оу,ш ., . шд!-. Т ? ш,.м –!б в, ., .,!д.бм Пв б к оу,С
увд!-.СТ Х., .к.,. –! укв.бз .бз.бТ Х , у, эе, вм.к! у- з в ж з в дм у р!дуб!ду-
– дзэ,!бв- ш ч .бз.- з шк м ш р – э о, бв-ум б у з,ш ш р – –в- –!бз зТ
Х .,в –в- м б эдоб! – э,вузб, о у шб.д.бм б о –Ш, зд–! – .бС . м
., ш.ч .бз р зв о -з !, во, рд! ш,.м зд в Пв к ш,.м ., –! кз б . рТ Я ко, ,.
Пв вдзб, –!б . .б – в ш ., р о б!б б!б ув ув .б!бу- ш,.м б к ш,.м ., –!
о зш .. увб кз.дв- – в шТ й – !--,ж Пдувб э,вб –!б П,.- э – з ш.,Т *,з в ,
увд!б ш бшб .дув мШбшб э кз-мшбТ * .дув мШбС шд.вбП,узбС в. -,.бж о -з !, к
ш,.м ., у! .б! у-Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
сж,-жчд
 ч. увб ш оу, ш,Пвд,ш –в- вдзбшб ., здз оу, б б.мвшб о з кр уо, ув.бз оТ
,!м шд.вбП,узбС в. -,.бж .к.. –в- увб!-.ш б з квшТ Эв ., С в,! увдв- з квш
б к!м .ш о ч. увбz Я вдз ув ,шб!ум з в шк Пв .д здз ,-в о ,шм эд., зд– уб! уо бС
э кз,ж-С бувбд. б .дПд! бво мв-ум з квш д .,шТ Чв – здздв-ум з квш м ув м..
узо, . у! об! r .бз рэд ,.э, м у,–м вдз ., о,!Т >в –! .,Пв / *до, . , м здзд!ум
удшш .,кз!ч.бш б –,ув !з ош узо, . у! о ш о був ббТ з .е, з .е о м – ! вк
 боПзк в шк Пв .д ушкШд!д ш,.м r б ш бС эбв,!,жТ Э уПдув-ч э кз-м-С бувбд.,
., вздзд!бу- в ш,.м б у дэ ув-ч б.м!б о уо ж з кр з рэд м экшд!ум б увд! о,увб у,–м
. шд!-. Т
*,! озб, ш ш,.в –!б б о в. -,.бмС у э,о ПздшбТ ЧдШ, оу,р .б эд., ., э рд-
эод!бу- ш ,ж о!ч–!,.. увбТ яэ.д э,о Пзд . доб!ду- ш., в б р эд . ., з.д!д – в шТ
К.дПд!д ш –!б ув э кз-мшб в шк Пв к .,, –! – жф ,.эТ Э рэд .б дуувд!бу-
м ,-б!ум уэ,!дв- , ож -др б бр!дубв- ,, .д уобэд.б,Т
я.д ш,.м во, р!д д в ш увд!д оув ,Пдв-ум у э крбш д .,ш r ш бш э кр шТ К э. ж
ув . м дэ од!ум Пв .б .д-!б э кр э крдТ * обэ,в- бС ош,ув, ш., –! .,о. убш
вм.,! Т Я экшд! Пв к ш,.м .бз рэд ., –кэ,в вдз ж э,ок-збТ я.д здзд!ду- у!б-з ш з дубо ж
Я ,-б! кув бв- э,.- .д! увб з у,–,Т ув,ж м ., зод! r ув !бз –! .дз в .д э. р Т
ьдзо, ., зд–до. Пв оу, С эмв П, ,з вдзб, убвкдебб . .дш зд.,вум Пв в у!кПб! у-
в !-з у .дшбz Х экшд,ш Пв .бзв о шб , ., ув дэд! вдз здз ув дэд,ш шТ *д удш ш э,!,
 э –., був бб у!кПдчвум о .бз.б эд., удшС з дубоС э,ок-,з удшС –дмв,!-.С
д .,ж б удшС к!м .С э,в,ж о -з !,Т у,ш .дш з.дз ш Пкоуво во, .,.. увб эб-
. П,увод б .,ко, ,.. увб о у,–,Т Я ,Ш, ., оув ,Пд! П,! о,зд з в ж о э,вуво, б ч. увб
., ув дэд! – в Ш,ж дз од у э кз-мшб б!б эб. П,уводТ >в ., в},ш!,шдм Пдув-
оз у!,.бмТ дз ш увд. обшум !чэ-шбТ ф С вм ж –од,в – !-. – -–д у в кэ. увмшб
б – !-ч ш рд,в .дш о дувб – !,, .бшдчШбшб э – шб б у у –.шб .д у Пкоувоб,Т
й Ш, р о м
. охое де ет че овек учше- ес , о сумеет ,зв ечь ,з этой с,ту-
,, урок Рзве е учше ув,деть в . охом что-то хорошее- чем ,рть ро ь жертв!
, об,жться весь м,р?
? .ду у одшб ,ув- о зш .. ув- ,о двбв- эд., удш, – !,з-
.,.., у –вбм о був П.бз э – дТ >в !кПбвум ,у!б –кэ,ш о у б.бшдв- ., бмв. увб
здз Пдув- х .,уво,.. р !д.д бзод.. р уэ,!дв- .ду уб!-.,, б о.к-бв- .дш о, к о )р
!ч– о- r до. здз б о !ч– о- з к.дчШбСТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
,чеу ж,-.му -.жуд.П д. о. .жч–д-й те.б
*, з.дч здз о д м бзо!,з бз уо бС .,кэдП.С шд. о !,з., к збТ ,д з .,П. 
в –!д ., – !--дм р!к– здм !ч– о- д ув э,вуздм о!ч–!,.. ув-Т ч. увб м ш,Пвд!
.,.бв-ум б бш,в- у,ш-ч r здз – !--б.уво !чэ,жТ К!-д дэб ,у.ч !ч–об м ,э-
увдо!м! у,–м у в ж э,о Пз ж о з в кч –! о!ч–!,. о в в ш ш,.вТ
 э,омв ш з!дуу, м –,зкш. о!ч–б!ум о э.к бз удшС к!м .С э,о П,з .д-,р
з!дуудТ Я бр!дуб! ,, .д уобэд.б, б .д ш., вздзд!дТ *,в .д ., уздзд!д (.,в) . !ч– шк
д .ч з.дз ш э –., ф дз] (,додж !кП-, увд.,шум С -бшб э кз-мшб)Т
Я –! кмзо!,. о удш , у, эе,/ Я ув дэд! .,уз !-з ш,уме,о/ Я ., ш р .мв- здз уоб-
эд.б, ш .,в дз к-бв- э к.–кТ *д ш ж озр!мэ у!, уобэд.бм э к.–д в !-з кз ,б!ду-
–Т ьдзо, .,вz ), во,в здзд!ум ш., .,! рбП.ш . бш,.. вдз р о мв !чэб Пв – .,
–бэ,в- П,! о,зд у з в ш бш ., С П,вум оув ,Пдв-умТ я.д С вм – ., уздзд!д Пв ,ж .к..
шв- р ! ок к–б дв-ум о зод вб , б!б кСд.бодв- зд крд,ш/ Кдшж – !-- ж уч бз
.бэд! ш,.м о з !!,э., з рэд м бр!дуб! э,ок-зк .д уобэд.б, д .д во,вб!д] (Х., .,
.к.,. – жф ,.эТ Я бШк в р зв ,э! .бв ш., кзк б у, эе,/) Я з.д! Пв .д р о бв
у, -,з. . в ш,.м у!,рзд .дкрд! Т П,ш ш б э кз-м ,-б!б Пв .д ув бр д,в
о бр здз б оу, увд!-., э,ок-збТ
Э .,П. д .б в ., бр дчв о бр Т ?Сд.бод.б, r бр д ., увдмТ  у!,э.б, р э
.д увд!д ,Ш, – !,, у! .. жТ Квд дм убув,шд бр!д-,.бж .д уобэд.бм эдо. к-!д о -
-! ,Т ш,ув в р Пв – оув ,вбв-ум .д,эб., б вдв-ум кз.дв- э кр э крд ш ! э,
!чэб оув ,Пдчвум о – !--бС р кдС б !б-- в ш дз–бодчвум .д д Т З.дз шувод увд!б
ш,.,, ф шд!-.шб . ш. рбш зд.,вум Пв Пкоуво одв- бувб..кч –!бз ув- вдзбш – д-
з ш у! ..,,Т Здв Ш, вздзодв- в,ш зв оду ., б.в, ,ук,в/
явздз бПб.м!б ш., – !- r здз !ч– шк П,! о,зкТ Я ув дэд!Т * о в!бПб, в увд!--
.С м –! б.од!бэ ш Пв куб!бод! (. шд!-.кч) ч. -,узкч .,ко, ,.. ув-Т
*, ш.ч Пв – здздм-в э,ок-зд к–,.д!д в ш,.м у у! одшб Пв ., С П,в оув ,-
Пдв-ум у П,! о,з ш –,з кз б . р бз од..ш з б.од!бэ. шк з ,у!кТ яэ.дз м ., у ш.,од-
чу- Пв ш м б.од!бэ. ув- ш,-д!д ш. рбш кз.дв- ш,.м !кП-,Т ! о ж-в м в .бшд!
. б.мв- в у, эе,ш –! П,.- в кэ. Т в!бПб, в ! С ж ув б.зб кр ,ж б!б !б--
.,р о,уд бз–добв-ум в вуквувобм кз б . р м ., ш рТ Ху!- в ш Пв .б э.д .,.Шб.д
., здС П,в оув ,Пдв-ум у ш. ж бз-зд вдз р (.,э увдвзд) ув м.. ш,.м шкПб!дТ
? зд.э р бз .ду ,ув- уо б .,э увдвзбТ Ч,в , ш бС .,э увдвзд –!б р дзэ – !,,
П,обэ. П,ш !ч–, э крб,Т Я бз оу,С уб! увд д!ум –в- . шд!-.ш д .,ш . о эк-,
 .бшд! Пв .бз рэд ., –кэк ор!мэ,в- вдз ., здз оу, увд!-.,Т Я вм м .бшд! Пв х р
у зэд! ш,.м вдзбш здз ж-в од.. ж бПб., ш., –! в кэ. к–,эбв- э,ок-,з оув ,-
Пдв-ум у ш. жТ я.б ., ш р!б ., – дШдв- о.бшд.бм .д ш ч б.од!бэ. ув- б ,П- -!д .,
в !-з о.,-. увбТ ?о, ,. Пв ш. рбС вкрбод! в Пв ш., в ,– од!ду- ш Ш- о
ш. рбС удшС –П.С э,!дС r удш м ., ш р эд., ,ув- б бв-Т Я в .бшд! . в в р
,!м э увз о р!до.ж убшо ! з квбз. r о .э,.б, шд-б.Т Х., в –! д–у -
!чв. .,э увк. Т , крб, д .б ш ,р о з дувд зд–б д!б уо бС э,ок-,з бз э шд б о,з!б бС
о зб. ,ув д. .д з .е, вТ Х., бС эб! у- убв- Пв – ш,.м эо,з!б эбв,!б
б!б э кз-мТ )Ш, э.д .,э увк.дм ш., дэ ув- э увз о р о з дувд:
Я увд д!ум ., у у ,э в Пбодв-ум .д уо ,ж б.од!бэ. увб . о удш, вм.,!, шб.кв
к ш,.м о з.бзд! .,!д.б, уэдв-ум к,Сдв- э ш ж б у мвдв-ум э э,м! шТ Э уПдув-ч вдзб,
ш дП., , б э э!б!бу- .,э !р Т яв б э м r .дув мШбж вбшбувТ , д бэд,в ш.,
уб! r о, д б ш м у,ш-мТ * эбв,!б бувод!б уш,-д.., Пкоувод  о эк ш ,р
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
б.в, ,уд з э,ок-здшТ явПдувб .б С в,!б здШбвбв- ш,.мТ * з ш, в р уздзод!бу- бС
з .у, одвбо., озр!мэТ бС о ,ш,.д у! о (оув ,Пдв-ум) бш,! .,рдвбо.ж вв,. зТ я.б
 ,э Пбвд!б у! о (кСд.бодв-)Т Я вд!ум –}му.бв- бш Пв доув д!бжузбж э ув з
., ш .,в убв- дз ,-,.бм к э,ок-зб (кСд.бодв-) зд .,жТ ,,ок-зд у дзк ., ,-бв Пв
, ,э .,ж кв,-,уво,..бз о о ,ш,.б зд– ,э-бж о .д-б о ,ш,.д бз К ,э.бС о,з оТ
х !,, оу,р вдз ж в, шб. ., . доб!ум векТ Х. р !,в укувм з рэд м к., .,.б!ум
.д Эд.д . бз.д!ум Пв ., о, б! о ш ж -д.у у зэдв- у,ш-чТ Э рэд м –! э увз ш
. .бз рэд ., мо!м! .вкзбдзшд з рэд м р о б! э,ок-здС з в , ш., . доб!бу-Т
,кшдч . – м!ум Пв зв -в дз –-,в ш., у, эе,Т
*, экшджв, Пв .б у шдш ж ., С в,!б Пв – к ш,.м –!б э кз-мТ ь эбв,!б ., зо -
!м!б ш., здшздв-ум о у,–, эд., з рэд ш., –! ! С Т я.б оумП,узб Ш м!б ш , –Ш,-
.б, у уо, ув.бздшб уз !-зк в !-з вдз э,вб ш р!б кз.дв- ш,.м !кП-,Т Я у ., в !-з у
у,ув ж б – дв ш . ,Ш, б о з к.,.бб ш. .,увод о,у-шд уо , – дз.С зкз,. о з в ,
 б.бшд!б ш,.м б в. уб!бу- з ш., вдз ., р к– одв б -э к.,узб здз б э кр з э кркТ К
бС ш Ш-ч м , э !,! у ш.,.бм о у,–, б увд! – !,, –Шбв,!-.шТ яв б э м ., уз! -
.,. з эб. П,увок в шк .бз рэд ., мвд!умТ Я здо эб! э кз,ж б !ч– ж о зш .. увбТ
 увд -бС з!дуудС м к., , э !,! ш. .,уво у ебд!-.С –д -, о б .дкПб!ум
– в-ум у уо ,ж .,ко, ,.. ув-чТ яэ. з!дуу.бзб эд., о– д!б ш,.м ,збэ,.в ш -з !--
. р у о,вдТ ф оу, ., м ., –! д .,ш у з в ш С в,!б оув ,Пдв-ум удш, к!м .,
э,о ПзбТ
>в –! ук ож к з . . ш,.м ш. р шк .дкПб!Т Я кобэ,! Пв о з кр ш. р э крбС
э,ок-,з у з в шб ув бв –Шдв-ум б э к.бв-Т Я увд! – !,, о у ббшПбош б з кр ш бС
э кз,ж ду-б б!умТ Я .м! Пв э !.,. .бв- у вз вш у, эе,ш б в рэд !чэб з ш.,
 вм.квумТ
Я ., р о ч Пв ш э !.. бво мв-ум Пв – з шк-в . добв-ум б!б С эбв- .д
уобэд.бм у в,шб зв .ду ., б.в, ,ук,вТ * –П. э увзб б оз у!, о–б дчв д в-
., о э!м уобэд.бж б – дзд у ебд!-. шк ! .,.бч о.,-. увб б к!м . увбТ ь,эз
зв у дзк е,.бод,в кш П,! о,зд ,р ш д!-., е,.. увб у, эе, б эк-кТ
й !дрдч .дш оу,ш .к.. куо бв- эб. к з] о буздС !ч–об ., ув бв о зо эбв-
у!б-з ш ш. р –д -, о б р д.бП,.бжТ э !.. з.дв- Пв о э ув ж. !ч–обТ й -
ув жшбв, Пв
збовь вшей ж,з , может окзться совсем е ткой- кк в! ее себе
.редств я ,
>в ., з.дПд,в Пв о э !.. оув ,Пдв-ум у з,ш кр э. . о !., о з-
ш .. Пв о буз ,.., !ч–бв, П,! о,зд з в ж зд.,вум у оу,ш э крбшТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
. б ж,-м
Э рэд о ув ,шбв,у- з !ч–об од-б эк-д б у, эе, –.д.,.Т ф оу,рэд укШ,увок,в
буз Пв зв -в бПб.бв одш – !-Т ф. рэд о ко, ,. Пв .д-!б уо ,р (,эб.уво,.. р )
. здзод,вум Пв э!м .,р б!б .,, о о оу, ., (,эб.уво,..ж)Т х !--б.уво !чэ,ж С вм
– дз б!б эод в, ,!б .,кэдПб о !ч–об ,.э, П,ш .джвб укв.бзд .бз.бТ Х .,в –в-
в оду здз-в кв,-бвТ у, ,Пд!-., ,у.б б з.брб !ч–об .дбуд. ., .д кув ш ш,ув,Т
фС .дбуд!б шк.Пб. б .,.Шб. бувдо-б, у, э,П.кч – !- Пв – э,!бв-ум уо бшб
Пкоуводшб у оу,ш шб ш уз !-зк в r к.бо, уд!-. , з.дз ш , оу,ш у ув м.б,Т
 зш .. о в ., Пкоувок,в, у,–м ,эд..ш к.б.,..ш б кмзо!,..ш з рэд
од-б Пкоувод зд.квум –,з во,в.шбТ Э дС в. -,.бж r у –вб, П,.- – !,з.,.. ,Т дш
–кэ,в здздв-ум Пв о .бз рэд ., , ,.бо,в, вк – !- . оу, жэ,вТ ф з рэд о .джэ,в,
бувб..кч !ч– о- в е,.бв, б !ч–бв, в р П,! о,зд оу,ж эк- жТ Я одш в –,Шдч/
ьдз–бв , у, эе, r в ., уш, в,!-. Т й о, -в, ш., м в з.дчТ й, о, у, -,з.,
в. -,.бм к ш,.м .дПд!бу- о э,омв.дэедв- !,вТ Я з.дз шб!ум у .,ж о С бувбд.уз ш !др, ,
о К ,эб.,..С |вдвдС зд вумПб шб!- в э. ж :оув д!ббТ ,мэм хдвд з.д! ,, эбв,!,жТ
я. С в,! Пв – ш з.дз шб!бу-Т ,,ок-зд –!д бз .дув мШ,ж С бувбд.уз ж у,ш-б б ш
у дзк э к.б!бу-Т Х., здзд! у- Пв ш,Пвд о в-о в бу !.бвумТ
? .ду –!б П,.- у, -,з., в. -,.бм б оуз , ш ,-б!б .бз рэд ., дуувдодв-умТ
К,ебд!був р о мв Пв –!б., оу,р уС эмвум в, зв .дПб.д! у э к.– б ув б! в. -,-
.бм .д у. о, –ШбС б.в, ,у о б е,.. ув,жТ ? .ду оу, –! бш,.. вдзТ Х о,!б П,.-
р!к– зб, б у, -,з., дзр о Т К,зукд!-. ж –!бз увб к .ду ., –!  в шк Пв ш –д
уПбвд!б Пв в о зш .. в !-з у!, уодэ-–Т ,д эд э.д.э ш эд., здр о б!б
в ш Пв – .,.бв-умТ
Я –! С - з.дз ш у ,, эбв,!мшбТ й .дПд!к ,, в,е в.,уум з ш., П,.- в,! б
увд! э!м ш,.м Пвб Пв ов ш ве шТ Я б,Сд! о К ,эб.,.., |вдв Пв – у у ,э в -
Пбв-ум .д у –уво,.. ж зд -, ,Т Я о, б! Пв у э- ,э.дз.дПб! ш., кв-  о,э.бзд
б шбууб ., дТ в о ,шм ш б эбв,!б б ш,ув., уомШ,..бзб о з д.д!б вбо ш бС !д-
. о r дз.ш бПб.дшТ й в шк .,уш в м .д оуч уо ч е,!,кув ,ш!,.. ув- м Пкоуво -
од! у,–м эб. збш б .,уПдув.шТ яв,е в ж э,ок-зб –!дэд! – !-- ж уш,! ув-ч б уб!-. ж
о, жТ я. ээ, .д! ш,.м о .,!д.бб увдв-  о,э.бз ш б оувкдв- о дз.С ув д.дС
шб дТ ф м о оу, ., у –б д!ум о!ч–!мв-ум о ,р э П-Т
, ,зэзб о С бувбд.узбж !др, - зв -в -квб! Пв ш .,в –в- о :ш, бз, м .джэк
у,–, э,ок-зкТ Я уш,м!ум б уздзд! Пв ., э !.,. во!,здв-ум в уо ,ж оу з ж е,!бТ Я
во, эб! Пв ,эк о !др, - Пв – увдв- экС о.ш П,! о,з ш здзбш С П,в обэ,в- ш,.м х рТ Я
э,жувобв,!-. ,-б! зд–в- оу,С уо бС шд.вбП,узбС кув ,ш!,.бмС б у у ,э в Пбв-ум
.д ш,.эк.д э. ш ,од.р,!бзш,Т >в –! !,з.ж б –!др во .ж э!м ш,.м , б э r э,умв-
ш,уме,о м .б о з р ., о!ч–!м!ум б .б з ш ., экшд!Т
: в ш м оув ,вб! вк П,.- з дубокч э,ок-зк бувб..кч С бувбд.зк б р ! од ш м
здз к.б!ду-Т К .,ж –! вдз !,рз –Шдв-умТ хв- мэ ш у .,ж здзд! у- у о, -,.. ,ув,-
уво,..шТ Я ., ш р экшдв- .б П,ш r в !-з .,жТ К дзк у!, .д-,р з.дз шувод м к-,!
з у,–, Пв – дз – дв-ум о у –уво,..С ПкоуводСТ
?.емр земр земр Эйьер -
ш !б!ум мТ r Я
зе йт- о–двм,ж м- е-шщ- ,екс,/
Пйьсо-к,мср мйощй зе ,екс,/ Кзс ьвем ,овшщй соещй/ зе з-ьзй еэе зйтйтй
* П,! о,з ,э !дрд,в д х р ду !дрд,вТ й мш ,эувдо!мч у,–, здз х р у
к!–з ж р о бв] (хкэ,-- з.дв- здз ув бв- !д. *бз кжПбП/)
 ш !бводС м во, эб! х рк Пв ., –кэк ,у!,э одв- вк э,ок-зкТ * ,у!б я. С П,в
Пв – ш !кП-, кз.д!б э кр э крд .д удшд .джэ,в ш,.м о !др, ,Т я.д э,жувобв,!-. .д-!д
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ш,.м б ш у дзк Пкоуво од!б б.в, ,у э кр з э кркТ Кдш , здш,Пдв,!-. , –! в Пв ш
ш р!б –Шдв-ум у о, -,.. –,з куб!бжТ Х Пдудшб дзр од бод!б –,з .,! озбС дкзТ *дш
., бС эб! у- буздв- в,ш э!м дзр о дТ б .,э,!б !,в,!б здз эб. э,.-Т
Э рэд уш,.д о !др, , здз .Пб!ду- ш оув ,Пд!бу- к –ШбС э кз,жТ й, ,э в!,в ш о
:оув д!бч м –од! к .,, о р увмСТ Х , ,зод.бод!бу- б –Шд!бу- дзвбП,узб зд.эж
э,.-Т Я ., ш р экшдв- .б П,ш з ш, .,, б .д р о б!д в ., удш , – ш.,Т Я –!
о!ч–!,.Т Эдзд! у- Пв б .д о!ч–!,.д о ш,.мТ Э рэд м р о б! Пв С в,! – бш,в- кзб
Пв – у.дв- о .бС ,, !дэ .б .д во,Пд!д Пв вуквувоб, з .,П. ув,ж (э,!д,в ш,.м ,Ш,
– !,, у –,..ш/)Т
*д-, –Ш,.б, увд! э!м ш,.м .дув мШбш з,ш.ш д,шТ Я .бз рэд вдз р ., був-
од!Т Х э,!б!бу- уо бшб ш,Пвдшб б ув дСдшбТ ? .ду здзд! у- ш. .,уво –ШбС б.в, ,-
у о б озр!мэ оТ Я вз ! ,ж эк-к б у, эе,Т Х., С в,! у- –в- у .,ж зд.экч шб.квкТ Эдзд-
! у- Пв .дш ук.э,. –в- ош,ув,Т Х П,.- –ув Пкоуво од!б Пв з.д,ш э кр э крд
е,!кч о,П. ув-Т : в ш .дувд! в в э,.-: я.д уздзд!д] (Х., .к.. экшдв-Т й зд Пв
м ., р в од з у, -,з.ш в. -,.бмш)Т
>в –! ! С ж з.дзТ , кз-м р о б!б ш.,] з рэд э,ок-з, (.к.. экшдв-) в у!,-
эк,в здздв-ум в .,, о мвб вумПдС шб!- б – !--, ., р!мэодв-умТ дз р з !бП,увод
– .ку.С шб!- к ш,.м ., –! Т * м ,-б! код.дв- ,, у-–к здз – вм.,! ш., .б –! Т
Я к-,! о в,.-Т К, эе, ш , – !,! . м э о, б!ум х ркТ йкув- я. ,-бв ук.э,. !б .дш
–в- ош,ув,Т Я во, эб! у,–, Пв здз – .б дзобод!бу- .д-б в. -,.бм вдз ук.э,. х р ш
r б м ., э !.,. вбобв-ум )р о !,Т :ч–об уб! ж ., э –-,--умТ
* м э !.д! во, эбв- )шк Пв П,.- С Пк –в- у .,жТ *д оумзбж у!кПдж: э кр
Я ., з.д! удшд !б .д ,-б!д одв- у ш. ж б!б .д .,, о!бм!б эбв,!бТ
ф.увб.зв эуздзод! Пв о здП,уво, э крд у,ш-б м ,, век . до!чу- . .,.бС бз ш,.м
., эС эмШбжТ )у!б в –! вдз .д ., ш р!д бр. б одв- ,р ш.,.б,Т я.д  -
уб!д ш,.м .д здз ,-в о ,шм увдобв- ,, о з ,Т Я вдз б увкб! з.дм Пв .,о зш ..
здувдобв- П,! о,зд !ч–бв- в,–м ,у!б о эк-, ,р .,в вдзбС ПкоувоТ Я з.д! Пв ,у!б у-
 э- здС П,в Пв – ш –!б ош,ув, я. оу, кув бвТ ф м эПб.б!ум )р о !,Т
Я увд д!ум –в- в, ,!бошТ * П,ш – !--, м .эд! в,ш – !--, узкПд! .,жТ Ч,ш
э !--, ш –!б о дз!кз, в,ш уб!-.,, увд. об!бу- ш б ПкоуводТ Я .д у –уво,.. ш в,
к–,эб!ум о в ш Пв ( дз!кзд кз ,!м,в !ч– о-)Т (Эв -в уздзд! ш., Пв ,ув- вдздм ,у.м о
увб!, зд.в б (Эдз м ш рк узкПдв- в,–, ,у!б в ., кжэ,--z)Т{
Я увд д!ум эдв- ,ж о ,шм э!м дзш-!,.бжТ Я во, эб! у,–, Пв ,у!б х р здС П,в
Пв – .д !ч–б!д ш,.м ш –мздв,!-. –кэ,ш ош,ув,Т ), Пкоувод ,э,!мчвум ,ч б
х р шТ Я вд!ум –в- шкэ ш бувб..ш С бувбд.б. ш . ув д-. узкПд! .,жТ б
.,э,!б Пв ш о,!б ош,ув, –!б !кП-бшб э.мшб ш ,ж .бз.бТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
*ь д.б дч !чд
З.дз ш !б одш у ув м.б, !ч– о. ж в узбz Я –! бэ,д!-.ш з!б.бП,узбш – дзе ш
в ж – !,з.бТ Эд.эж э,.- о дз!кз, у .,ж ш., здзд!ум р э шТ Я ., ш р удв- r ув м..
экшд! .,жТ Я з квб!ум о, в,!ум б кш !м! х рд б!б о, .кв- ,, ш., б!б ув, ,в- о у шб-
.д.бм .,ж бз ш ,ж дшмвбТ
Я вбв, з.дв- здз уб!-. м –! – !,.z Я зкб! ф!дз . ,, !ч–бшС экС о б – зрд!
бшб уо б эк-зб Пв – зд одв-ум о .бС !бе ш . П-ч/ : б. рэд б э.,ш/
Я .бз рэд ., Пкоуво од! вдз ж уб!-. ж б !. ж вмрб з э кр шк П,! о,зкТ Х., здзд-
! у- Пв .д !ч–бв ш,.м вдз ., здз м ,, б в –! э!м ш,.м у о, -,.. . ош Шк-
Ш,.б,шТ Я ., ш р вздздв-ум в в ж , о ж !ч–обТ Я ув м.. экшд! .,жТ Я буд! ,ж
бу-шд б ,у.б . ., здзод!Т Х ., –Шд!бу- у .,ж П,.- э !р . ш., б о р ! ок .,
 бС эб! ко!,П-ум з,ш-в э крбшТ
й -!б э !рб, П,в , у ! об. ж р эд у ш ш,.вд .д-,ж дз!кзбТ ф оэ кр ш., ,э-
увдоб!ду- о зш .. ув- о. о- кобэ,в- ,, r м оувкд! о е, зоб ду ! .,.. ж –!бз увб
в ,, э шдТ Я оу, ,Ш, !ч–б! ,,Т *д в в дз м ш !б!ум Пв – х р эд! ш., уб! ув
 уш в ,в- .д .,, б Шквбв- э к.,узб, Пкоувод r в !-з э к.,узб,Т
й, ,э оувк!,.б,ш м б,Сд! з .,ж о р увбТ Х дуушдв бод!б ф в р дфбб з в ,
.д уэ,!д!д о о ,шм шбууб ., уз ж ,зэзбТ Я оу,рэд о уСбШд!ум ,, !ч– о-ч з э,вмш б
о, ж о фбукудТ я.д r П,.- ., –П.ж П,! о,зТ Я вм м вджз ш у!,эб! зд ,, .бз.-ч (.
.бз рэд ., вд!ум уомздв-ум у .,ж/{ б буд! ,ж ,у.б (з в С .д .бз рэд ., ку!-д!д{
ш., кэд! у- .дз .,е кобэ,в- о .,ж в !-з э крдТ ф в бш,! э!м ш,.м р ш. , з.дП,.б,Т
я.д б-!д .д ш , оувк!,.б,Т й з., .д уздзд!д] (?обэ,о в,–м м .м!д Пв 
.до, . , вздзд!ду- в о,!бПдж-,р эд зд з в ж С в,! уэ,!дв- ш., у э-)Т
Я –! в му,. б ., ш р ,ж о, бв-Т
Х р о б!б .д-бС ПкоуводС б ,-б!б  – одв- ,Ш, дз . .д в в дз овдж.,Т
я.д уПбвд!д Пв в,е з в ж о з д.д! вбо .д-бС в. -,.бж бшб бвум у .бшб
,у!б жш,в Пв вдз од о !м у эдТ я.д .дбуд!д ш., бу-ш о з в ш р о б! у- Пв
.д ш,Пвд,в .д-,ж –кэкШ,ж у ош,ув. ж .бз.бТ
Я ш. р кв,-,уво од! в шк – !--,ж Пдувб ш –Шд!бу- .д дуув м.ббТ дз
 э !.д! у- Пвб р э . э.д.э ,, в,е .д-,! в,!,ф ..ж уП,в б ому.б! Пв .д
 в двб!д у в.б э !!д о .д , ,р о у :оув д!б,жТ
*д в в дз . э. з.дП. эд! .мв- Пв ., э – м,в .д-бС в. -,.бжТ Я код.д!
вк э,ок-зк ш ч у,ув к о Я був, б .,!д! ,ж в !-з э – дТ Х., ., С в,! у- увд. обв-ум
м–! з ш дзэ д э!м в ж у,ш-бТ Чкоуво кв дв куб!бод! у- ,Ш, б в,ш Пв м оу,рэд уПб-
вд! вед в ж э,ок-зб уо бш э кр ш .дувдо.бз ш б був П.бз ш ээ, .збТ * б в ж э-
э, .зб м !б-б!умТ й !в д р эд м ., ш р добв-ум в в р кэд дТ *, з.дч Пв – м
э,!д! –,з э кз,ж б э.С r .б кв,-д!б б ээ, .бод!б ш,.мТ Х. рб, бз .бС ш !б!бу-
– буе,!,.бб э!м ш ,р ув дэдчШ,р у, эедТ *бз шк ., у добв-ум у .бз.,..шб в кэ. -
увмшб –,з ээ, .зб з к.дчШбСТ Я з.дч Пв в в , б э –! ., увш э!м ш бС э-
.С б э кз,жТ фш вм.,! –! обэ,в- здз м !дзбодч .,у! .бо-б,ум в. -,.бм . .б
 мо!м!б э – вк б .бшд.б,Т Кдшшб в, ,!бошб б .дэ,..шб увд!б э!м ш,.м ш б
 ш Ш.бзб б –!бззб, э кз-м r >.эб :б >!!б ,.,зб б ш ж эмэм КшТ Кдуб– одш оу,ш
зд ш !бво б у Пкоувоб,Т
Я буз ,.., о, ч о уб!к ш !бво . о в в , б э ш., б. рэд –! в кэ. у – дв-ум у
уб!дшбТ , кз-м .бшд!б в б ээ, .бод!б ш,.мТ дш рэ, м –! у!д– .б –!б уб!-.Т
 э !.. з к.бв- у,–м бувб..шб э кз-мшб б !ч–мШбшб П!,.дшб у,ш-бТ хкэ-в, р в о
 ш П- бш б .б бэкв одш .д ш Ш- о в кэ.кч шб.квкТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Я Пкоуво од! Пв вд в кэ.дм убвкдебм уэ,!д!д ш,.м з ,П, б уб!-.,,Т Я увд! – !,,
з ,!шТ зш .. м бз–доб!ум в .дбо. увбТ Х., С в,! у- зд–в- !ч–об б у у ,э в -
Пбв-ум .д уо ,ж зд -, , б о, ,Т *д здз ,-в о ,шм м зд, уо , у, эе, С .б! уо б Пко-
увод б у р ! о ж к-,! о д– вк б ,зэзбТ
Я .эд! С вм б ., оу,рэд в, ,!бо з рэд х р -!,в ш., эС эмШ,р П,! о,здТ Я
о, б! Пв я. уэ,!д,в в б оу, ., П,ув. р о м ш., .,!,рз –! – в-ум у эб. П,-
уво ш б у, э,П. ж – !-чТ *д в к-! ш. р о ,ш,.бТ Я .дзод! в в , б э (о.бод.б,ш)Т
Чдув м ШкШд! у,–м П,! о,з ш , ,.бо-бш з д–!,з к-,.б, б здздо-бшум у ,эб –,у-
з дж.,р з,д.д у .дэ,.э ж .д в Пв з рэд-.б–кэ- , ,э .бш мобвум з,ш!м б!б з д–!-Т
Зд у!,экчШб, .,уз !-з !,в .,.Шб. б. рэд мо!м!б з ш., б.в, ,уТ *,з в ,
ш., . доб!бу-Т * м ,-б! Пв ,у!б х р з р -в ш., б ,э.дз.дПб! в о о ,шм з.дз ш-
увод ., э !.. –в- .б у ш.,.бж .б ув дСдТ й б.мо вдз , ,-,.б, м Пкоуво од! у,–м
уо – э.ш б ко, ,..шТ Я э о, м! уо ,ж б.вкбебб r б з .,П. ., х ркТ
увкдм м Пдув р о б! Пв х р –мздв,!-. эд бв ш., .,.кТ Эдз-в дз з ш.,
 э -!д .,.Шб.д б уздзд!д] ( ., уш .,в, э, .дв- ,, зд кзб . кэ, .бв, ,, у, эе,/)
Х., . доб!бу- вб у! одТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
/.р д б.рь! м! дч .-Э!дч
)у!б х р Пв -в оз!дэод,в о од-, у, эе, в .бз рэд оду ., –шд.,вТ я. ш .,в Пв -
в в – дв- . !б-- в шк Пв к *,р ,ув- э!м оду э кр ж !д.Т )у!б к оду –! .,кэдП-
.ж в !бП.С в. -,.бж в о ш .,в, Пкоуво одв- у,–м –шд.квш кмзо!,..шТ з-
ш .. у,жПду о р о бв, у,–,] (*бз рэд – !--,/) >в у о, -,.. .мв. Т Я удш –!
о вдз ш ! .,.ббТ
д-б Пкоувод о !., ,ув,уво,..Т )у!б – о у!, дз од ., Шквб!б – !- кв дв
в –! – .,,ув,уво,.. Т , мв- !ч– о- – !-. Т * .д ш.бв, у,–, Пв ,у!б х р о! .б!
о од-, у, эе, ув ,ш!,.б, з !ч–об в я. –мздв,!-. одш ш .,вТ
*ожет б!ть- в! чувствуете себя од, ок,м , есчст !м- о это .ройдет +с.о ь-
зуйте это время д я тоо- чтоб! уч,ться- взрос еть- ст ов,ться все бо ее , бо ее
достой !м збв,
*, уэдоджв,у-Т К –, бв,у- у уб!дшбТ ?з ,!мжв, в,! дзкш б экСТ
в о-в,у- з в шк э.ч з рэд х р эд бв одш П,! о,зд з в р о !ч–бв, оу,ж эк- жТ
Я ., ш рк –,Шдв- одш Пв о .джэ,в, вдз р П,! о,зд . х р ш .,вТ *, ш,-джв,
х .-,шк шу!кТ я. ээ, .бв б о уувд. обв од-б уб!Т
 ш .,в, у ш.,одв-ум о ш., . ., у ш.,оджв,у- о *,шТ
й уш в бв, в !-з .д .,.Шб.к э!м з в ж х р вз ! ш , у, эе,/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! К
Сьч!жуд. дч.мчефчдд! ж,-.му
К,р э.м в кэ. о, бв- Пв з рэд-в м у ш.,од!ум о в ш Пв !ч– о- ш,.м .джэ,вТ Я
Пдув одэд! о вПдм.б,Т Х., здзд! у- Пв .б э.д .,.Шб.д ., здС П,в !ч–бв- шк.Пб.к –,з
з .,П. ув,ж з в ж ., уш .,в э, .дв- ,, зд кзк –.бшдв- э.бшдв- уо ,р ,–,.здТ
у, вб о !.,.бм у ш.,.бм б ув дС эб. П,увод буП,з!б з рэд о ш ,ж .бз.б моб-
!ду- Эд.дТ ум – !- к-!д П-Т Э рэд .д о, о, во,вб!д .д ш ж озр!мэ б к!–.к!ду-
ш м .бз.- бзш,.б!ду- .доу,рэдТ
Э рэд м р о ч Пв Эд.д бэ,д!-.д .д оу,рэд увд.до!бод,в ш,.мТ я.д r уз ш.ж
П,! о,з б в э,!д,в ,, о ш бС р!дздС ,Ш, – !,, у о, -,.. жТ я.д шкэ д ., р эдш r
 в шк Пв у!д о П,.- в кэ.С –ув мв,!-уводСТ Хкэ ув- б уз ш. ув- .д оув дэд!дТ
ф б в ш .д увд!ду- о,у,! ж !ч–мШ,ж зд– в!бо ж б в мудчШ, .,р бувбП. ж .,.-
:ч– о- .д-!д ш,.м шб! ув-ч х .-,жТ ф оду .д в ., .джэ,в ,у!б в в П,р о
С вбв, в .бз.бТ К,жПду о ш .,в, о в ш у ш.,одв-ум здз з рэд-в у ш.,од!ум м удшТ * 
.дэ,чу- .д-д був бм кз ,бв од-, у, эе, r в удшдм .,о, мв.дм був бм !ч–об у, –д
доув д!бжуз р буС .э,.бм эбо-,р ум –,з з .,П. ув,ж б ,з ду. ж ч. ж э,ок-зб
бз м .уз -ш,зубзд.уз ж у,ш-бТ Х .д-!б э кр э крд С вм .ду дзэ,!м! – !,, э,омвб
вумП шб!-Т Х .б!б о дз.С зк!-вк дС б .д дз.С з .вб.,.вдСТ
К,р э.м о к., з.д,в, ш ч був бч . Пв – .мв- з ! ууд!-., о зш .. увб
!ч–об –,з р д.бе уобэ,в,!-уво ш з в ж увд! .д- – дз одш .к.. кз.дв- був бч Эд.дТ
й в шк м , ,эдч оду о ,, кзб з.дм Пв о зд.,в,у- о ,з ду. ж з шд.бб r ш ,шк
ш.,.бч о удш ж !кП-,ж/
Э в шк о ,ш,.б з рэд м з.дз шб!ду- у *бз ш у э- к., эр в об! ш,.м э!м
.,р б э!м !ч–обТ Я з.д!д Пв С Пк !ч–бв- б р в од у зэдв- у,ш-чТ Я к., оув ,Пд!ду- у
э крбшб шк.Пб.дшбТ Э рэд ш у *бз ш з.дз шб!бу- к ш,.м –!б в. -,.бм б ш., эд.,
здзд! у- Пв .б ш ркв бо,увб з уодэ-–,Т * м .м!д Пв кз уомзодчШб, ш,.м у в,ш
П,! о,з ш ., .дув !-з уб!-.Т я. ш., . доб!ум . м ., !ч–б!д ,р -.дув мШ,шкТ Я
з.д!д в  в шк Пв С в,!д ожвб зд .,р здшк. ., вдз уб!-. здз С в,!д бу добв- ,р Т
>в –! ! С ж з.дзТ
Э рэд х р бо,! з ш., *бзд м бузд!д шк.Пб.к з в ж ш р – !. ув-ч уомвбв-
у,–м у эк б о в ., о ,шм – в-ум зд ш ч !ч– о- б увдобв- .д-б в. -,.бм ,о-,
оу,р Т Х., .к.,. –! шк.Пб.д з в р ,э.дз.дПб! ш., удш х рТ
Я .дэ,м!ду- Пв з рэд-.б–кэ- .джэк з ,! р шк.Пб.к бувб.. р С бувбд.б.д з в -
ж –кэ,в д– вдв- .дэ дз ,-,.б,ш .д-бС дз. р!дубж д ., кС эбв- в –!,шТ Х.,
.к.,. –! шк.Пб.д р в ож э,!дв- , ож -др б , ош бэвб .д бшб ,.б,Т Я С в,!д
Пкоуво одв- у,–м удш ж р!до. ж о ,р .бз.б б С в,!д Пв – . –! удшш р!до.ш о .бз.б
ш ,жТ Я э о !-. ш. р дзш-!м!д .дэ вбшТ яз .Пдв,!-. вб шу!б уф шб од!бу- зд
.,уз !-з э.,ж э з.дз шувод у *бз шТ >в бз -! о бр э, ,д!!дуд рэ, . оувк-
д!Т Чкв- з., м дуузд.к одш – в ш э., э –.,,Т
Х –Шд!бу- оу,р .,уз !-з шб.квТ я. ,э! .б! эдв- ш., уо ж дэ ,у !,зв .. ж
 Пв д м во,вб!д Пв о з-шк ,р к .д-,р –Ш,р э крдТ Я ., –!д ко, ,.д о в ш Пв ш.,
.к.. . о, в. -,.бм в шк Пв ,Ш, ., з.д!д здз –кэкв дзободв-ум увд ,Т * ш,.эк
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
.дшб мо. уз Пб!д здздм-в буз дТ Х., . доб! у- ,р з дубо , !бе ,р к!–зд ,р
ув ,ш!,.б, бзш,.бв- шб у ш Ш-ч у э.,ж !ч–обТ ,д м здш,вб!д Пв к .,р .,в кз
б . р . !б-- ш,!-з шТ П. вдз ., м ш р!д вш,вбв- Пв шк.Пб.д у з в ш м з.д-
з шб!ду- оу збж Скэ ж б!б здр ,!жТ дзэ од..,, –! э кр ,Т я. –!дэд! П,.-
уб!-.ш Сд дзв, ш фд.вдувбП,уз ж к!–з ж д ,р озр!мэ .бзд! о удш , ш , у, эе,Т
Э рэд . уш в ,! .д ш,.м ш,.м вм.к! з .,шк здз .б з з шк бз шк.Пб.Т
 у!,экчШб, ш,уме ш э к.б!бу- б э к.–, в ж ук.э,. –! , , дувб о
.,Пв – !--,,Т *бз ув м.. кв,-,уво од! в шк ш –Шд!бу- в !-з .д дуув м.бб
. дзр о .д-б –!б П,.- вз о,..шб б у, э,П.шбТ *дш здзд! у- Пв ш з.д,ш
э кр э крд у .э,.бмТ
Х,.м –,у з б! Пв м э убС ., дуувд!ду- у э крбш шк.Пб. жТ *д-б в. -,-
.бм э!б!бу- к., – !--, р эдТ Х эд., э.д.э р о б!б уодэ-–, . в. -,.бм .д-б
 -дв.к!бу- ,Ш, э ш ,р з.дз шувод у *бз шТ Я .м!д Пв кр од бодч у,–м ожвб здшк.
экшдм Пв бз в р Пв -в ш .,в !кПбв-умТ : о,э- м э !..д –!д ш,Пвдв- в ш Пв –
 о,увб у вбш шк.Пб. ж оуч уо ч .бз.-/ я. –! э – ш С бувбд.б. ш б С -бш П,! -
о,з шТ * ш,.эк .дшб увдод!бу- вбо ,ПбмТ Я Пкоуво од!д Пв ш .,у ош,увбш б в
в р ., ш р!д удв- . ПдшТ
яэб. у!кПдж здувдоб! ш,.м здэкшдв-ум .д-бС в. -,.бмС у – Т Я .м!д Пв ш
у .бш - дз. шк о у б.бшд,ш о, к б уш в бш .д шб Т
яэ.д.э ш ж – жф ,.э в крд! ш,.м зд в Пв м эд!д –,зэ ш. шк .,ш. р э,.,рТ я.
.дзод! ш,.м !,рз о, . ж уздзд! Пв в в П,! о,з .до, .мзд в двбв э,.-рб .д .д з вбзбТ
Э .,П. в –! о зш .. . м Пкоуво од!д у,–м –мзд.. ж ш П- П,! о,зк б ш -
!бв-ум ош,ув, у .бшТ
Х ж – жф ,.э –! С бувбд.б. ш . о в ж убвкдебб r эд б о э крбС r . ., увд!
кз о эуво одв-ум уо ,ж о, жТ Я кр од бод!д ,р ош,ув, у ш. ж увдв- о ! .в, ш бчвд
э!м –,зэ ш.С . . вздзд!умТ )у!б – . кз.д! –,зэ ш.С вдз ., здз б м в .до, . ,
., увд! – ук.эдв- бС б ш,.м вдз ,зз Т Ч, ,з .,э,!ч з рэд м у –б д!ду- .д д– вк ш,.м
 .зб!д шу!- в ш Пв х р у!д! ш., в. -,.бм у вбш ., эС эмШбш П,! о,з ш
Пв – м .м!д зв ш., .к.,.Т Я .м!д Пв ш., .к.,. шк.Пб.д э!м з в р ш б ш,Пв
–!б – э рб вдз ., здз б э!м ш,.м з в ж –! – вдз ., ,эд. х рк .д-бш в. -
-,.бмш б о у!,эувобб .д-,ж у,ш-,Т
Я .б у з,ш ., э,!б!ду- вбшб шу!мшб r эд., у *бз шТ Х .,в –в- о ., о, бв,
. в э,жувобв,!-. –! вдзТ й з., з рэд ш у *бз ш !кП-, кз.д!б э кр э крд м экшд!д
– в шТ Я оС эб!д бз эк-д б вкв здзо .б! ш ж ш –б!-.ж в,!,ф .Т Я здо, .к!ду- о ! -
в,.е, б во,вб!д .д зо . зТ
>в –! *бзТ К о, -,.. ., .бэд.. . уздзд!] ()у!б .д-б в. -,.бм у! .двум
ш., С в,! у- – Пв – в з.д!д] м оу,рэд –кэк – в-ум зд .бС)Т
Х., здзд! у- Пв . зд вумПб шб!- укш,! Пбвдв- ш б шу!бТ
(й П,шк в в р о б--z) r у уб!д м в шк Пв удшд уб!д х рд в ш .,Т
*бз уздзд! Пв в !-з Пв – в ш экшд! б ,-б! Пв м э !..д в з.дв-Т
ф в рэд м уздзд!д ,шк Пв дзр од бод!д у х р ш б уб!д )р в ш Пв – к ш,.м
у! .б!бу- в. -,.бм у вдзбш шк.Пб. ж з в ж –! – р в о у д.дв-ум зд .д-к !ч– о-Т
*бз ., –}му.б! П,шк ,шк б-!д о р ! ок вд ., шу!- . экшдч ш –д Пкоуво -
од!б о в ш шу,! х .бжТ
й у!, в,!,ф .. р зо .зд *бзд к ш,.м ., увд! у- у ш.,.бж о в ш Пв .д-, у–!б-
.,.б, –! Пдув-ч !д.д у эдТ : здз ,Ш, ш р!б жшдв- озр!мэ э кр э крд б у дзк .,
Шквбв- в,у.,ж-кч уомз- эод П,! о,зд ув !- дз. р буС .э,.бм эд ,Ш, б .бо-б, .д
дз.С з .вб.,.вдСz
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
?бз.- ., эд,в рд д.вбжТ *, .джэ,в, рд д.вбж о б о в ж з.бр,Т Я ., ш рк –,Шдв-
Пв од-б куб!бм  бузк !ч–об –кэкв о з.др д.э,.Т * м в П. з.дч Пв ,у!б о уэд-
эбв,у- б кувбв, кзб в уз ,, оу,р .бздз ж !ч–об ., .джэ,в,Т )у!б о С вбв, !ч–об
r вз жв,у- ,жТ ,д., ,у!б о -! ш о , ,.б!б у, э,П.кч – !- зд–кэ-в, .,ж б .,
– жв,у- э,!дв- . о, взбТ
Я в П. з.дч] ,у!б о о у!б о у! .. ж ., !. ж у,ш-, в о зш .. одш в кэ.
оу,ш у, эе,ш о, бв- э кр шк П,! о,зкТ зш .. о у ш.,од,в,у- о в ш Пв удшб
ш .,в, увдв- С -бш ук кр шТ зш .. к оду ., –! бш, о э!м э д.д.бм Пв –
 .мв- здз ж э !..д –в- С -дм у,ш-м о з в ж .бо,в !ч– о-Т
>в . шд!-. Т *, зо !мжв, у ш.,.бмш б ув дСдш ш,-дв- одш ,у!б о С вбв, бш,в-
у,ш-ч б Пкоувок,в, Пв у э- удш С П,в в р э!м одуТ >вд з.брд r э.д бз ш. рбС з в ,
ш ркв ш П- одш ув бв- рд ш .бП., в. -,.бм б у зэдв- С -кч у,ш-чТ )у!б к оду
., –! бш, д вдз ж С -,ж у,ш-б о э,вуво, в о ш .,в, .джвб вб бш, у ,эб
уо бС эуво,..бз о э кз,ж б у у,э,жТ ,д б.увбвкв – дзд ш .,в .,ш. р крдв-Т К ш.,.бм
б ув дСб ш ркв одш .мв- Пв э!м у зэд.бм С -,ж у,ш-б бэ,вум б! .бв- куб!бмТ
,рк может окзться с ож !м де ом- дже ес , в! зб,те своео су.ру
,
зв з рэд-.б–кэ- .б! ош,ув, у – дв ш у,ув ж б!б у у,э ш з ш.дв, з.дчв] э !р , укШ,-
уво од.б, – з – з у э крбш П,! о,з ш эд., удшш э рбш э!м оду .эд,в з .-
ф!бзвТ *,о зш .. оу,рэд –в- у р!ду.шб о оу,шТ К з.дв,!-. б!б у!кПдж. о –кэ,в,
у о, -дв- увкзб з в , ., . домвум од-,шк д в., кТ
К С д.,.б, у,ш-б э к.– б!б б.С в. -,.бж оу,рэд в ,–к,в куб!бжТ зш .. 
одш зд.,вум Пв о эд,в, – !--, П,ш !кПд,в, б д в., в ., –кэ,в Пкоуво одв- .,Пв
 э –. ,Т э !.. –в- р в о Шдв- увдобв- б.в, ,у э кр р П,! о,зд о-, у –-
уво,..С д– вдв- .дэ у –уво,..шб шдСдшб б .,э увдвздшбТ
й з.д.б, у,–м r о в , ож -дрТ !-з вдз ш .. .мв- в, у –,.. увб б .бз.,.-
.ж в з в ж о!бм,в .д од-, о у бмвб, б увкзбТ >в у, -,з. оубв к о,.-
од-,р удш у з.д.бмТ >в з ,! ув- ., –С эбшдм э!м в р Пв – у добв-ум у в кэ. увмшб
у,ш,ж. ж .бз.бТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ту б ж,-м
Х у *бз ш э,!д!б з ! ууд!-.ж кв- о вумПб шб!- Пв – .джвб э кр э крдТ Х
у .бш –ук.эд!б ш. .,уво ш еб .д!-.С о у оТ увкдм ш ж шк. Пдув р о бв
уо ,ж о, , о в Пв .бз.- –,з з .,П. ув,ж ., вдз вм.,!д здз э,вуво  о,э,.. , о
у! .. ж у,ш-,Т Х , э,вуво –! бш,.. вдзбшТ дзбш –! ш ж кв- r о !., –П.ж о
.д-б э.б з рэд з !бП,уво дзо э о вдз оу з Т Я ., уПбвдч у,–м здз ж-в у –,.. ж С вм
ш б – дв-м у,ув д б м удшд ., –!б С .б .д увд!-.С .бв,!,ж .д-,р э. р р эдТ
*ду .дзод!б (м .уз ж у,ш-,ж)Т Х о у!б о ш,зубзд.уз ш р э, Збвдзкд о
-вдв, ХбП дзд.Т *д- р э ду ! .,. о удш ш е,.в , Х,зубзд.уз р !к ув од б-
ш, . о увд шб!мС з зддэк в Х,Сбз Т >в П,.- з дубож з дж r у у. о, !,уд р 
з, дТ Кчэд б!,вдчв збш одв- шб!!б . –д– П,з-ш .д С о шбр б кчШбС бз К|: б
Эд.дэТ ХбП дзд., ,ув- ,з ду.ж б э.ж зд о,э.бз рэ, –д– Пзб зд.эж р э
здо, -дчв уо , кв,-,увоб,Т
Х оэ,!м!бу- у ,эб увд!-.С дзбдвузбшб П, вдшб !бед к.ду!,э од..шб в вед-
м .едТ Х –!б ,эб.уво,..шб ХбмСд д о ш,ув. ж в,!,ф .. ж з.бр,Т *д- в,е Эб уб
 б,Сд! о Х,зубзк бз Я .ббТ я. –! б..,., ш у,!-уз шк С змжувок о ш,.эк.д э. ж
з шд.ббТ Хдшд >уш, д!-эд д– вд!д у,з ,вд -,ж о в ж ., з шд.бб вдз ., здз б ,,
шдв- ш м –д–к-здТ
 з шд.бб –! ш. р м .е,оТ Хдшд у – д!д е,!кч з !!,зебч ш .,в б шд з бз
Я .бб б э крбС ув д.Т ? .,, эд., –! ., ,!-, бз м .узбС ш .,вТ хд–к-зд у о,в од!д
уо ,ж здув,.Пбо ж э П, б дуу убв- ш ,р вед ув бш увб .,з в С м .узбС ш .,вТ
й у!, дзр о д в,е бр!дуб! шдшк обв- з ф,Т яв. -,.бм ш,.эк .бшб дзобод-
!бу- ш,э!,.. r вПдувб в шк Пв –д .,э увдв П. С - р о б!б .д мзз, э кр р Т
* .б .м!б Пв к .бС ,ув- .,Пв –Ш,,Т яв,е в ., з !!,зеб .б од! шд зб б –д .б
у –б д!б ш узб, дз об.Т
 зш .. в,е э кувб! -б–зкТ я. уздзд! шдш, Пв .бз рэд ., .,.б!ум – .д ш,з-
убзд.з, в шк Пв к .бС оу,рэд у!б-з ш ш. р э,в,жТ * ш м шдв- –!д увд -,ж э П, -ч
о у,ш-,Т я.д к., о э,вуво, о убвод!д уо бС – дв-,о б у,ув, б ., у –б д!ду- здо эбв-
– !--, эокС э,в,жТ Э рэд .д дууздзд!д – в ш век в в озэ С.к! у –!,рП,.б,шТ ( –кэк-
Ш,ш к .бС эб! у- П,во, э,в,ж . к у эд оу,рэд ,ув- у –уво,.., !д. о, . z{
К ш.,.бм –!б б к э.С шдв, бТ хд–к-зд э.д.э уздзд!д ш ,шк век Пв ,ж .,
С в,! у- – Пв – ,, о.кзб –!б у!б-з ш .бзз у!шбТ яв,е э,жувобв,!-. –! .,о-
у збш . в ,мвувоб, здзд! у- .,у, -,з.шТ ь эбв,!б .,.б!бу- б у зэд!б у,ш-чТ
й, ош эб!ум ш ж – дв Э,жукз, зд .бш у,ув д ~ уб в ш м д в ш ш ж – дв Э,.эзбТ
Х., –! оу,р мв- !,в з рэд ш б эбв,!б ,-б!б дз жвбу-Т х чу- бС – дз .,
ш р у!к.бв- э!м ш,.м бш, шТ Х о эб!б .бз.- в к э. р бз эбв,!,ж в к э к-
р р Т , кз-м б у у,эб з в , ., з.д!б .д-к шдв- обэ,!б вед здш,Пд!б .д-б дзбдвузб,
П, в !бед б .дзод!б .ду (м .уз ж у,ш-,ж)Т : ш уПбвд!б у,–м уз ,, ш,зубзд.едшб П,ш
м .едшб в шк Пв .б!б о Х,зубз, б р о б!б -буд.узбТ ,!м – !--б.увод ш,ув.С
.бв,!,ж оу, дзбдв .д э. !бе  в шк э. з!дуу.бзб б эд., оз у!, ж .дзод!б
.ду збвджедшбТ
 .дПд!-. ж -з !, .ду ув м.. э дз.б!б б ,у!,э од!б r . ., у!б-з ш .,ув з Т
яэ. з!дуу.бзб ж ,!б ш., ,у,.зк шд!,.-з ж в, мо-,жум збвдм.з, . .бП,р ! -
С р о .,ж ., –! Т Квб- з (р мз.кч) збвджузкч э,оП .зк –! Ск.,Т Э рэд м у!-
-д!д ,р в э крбС э,в,ж в .дПд!к –б.д!ду- д в ш , ,увд!дТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
 –Ш,-в –в- ,эб.уво,..шб э,в-шб дзбдвуз р буС .э,.бм о -з !, б о р э,
r д в б о оу,ш -вдв, r здзд! у- э о !-. зд–до. Т ? ш,.м –! ш. р э кз,ж б м .бз рэд
., Пкоуво од!д у,–м во, .,.. ж б!б эб. з жТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
.!–- ! чЭу
* оу, бзш,.б! у- з рэд ш., б-! у- .бв- у шдв, -чТ Х –!б дэ обэдв- ,,
б экшд!б Пв б,Сд!б в !-з .д зд.бзк! . в здзд! у- ., вдзТ Хдшд к., .б!д у
уо бш . ош э кр ш б –Ш,.б, у .бш здзд! у- ., удшш бмв.шТ *дш –! вм.,!
.дС эбв-ум оэд!б в вед у шк.Пб. ж з в р ш Пвб ., з.д!бТ )эб.уво,.. ж дэ ув-ч
э!м ш,.м –! .э,.б, шд!,.-з р – двд :– дСдшдТ
К ве ш :– дСдшд ш .б!б .,уз !-з ш,уме,оТ й в ш к ш ,р увд -,р – двд
Э,жукз, .дПд!бу- у, -,з., –!,ш о -з !, С вм . оу,рэд –! з кр!ш в!бП.бз шТ
Х .дзод!б ,р (С эмПбш ш зр ш) в шк Пв . –! ув д-. кш.шТ у!,эувобб .
 увкб! о ш,эбеб.узбж б.увбвкв б у,жПду д– вд,в о дП ш r П,.- во,вуво,..дм б од..дм
д– вдТ * о в о ,шм . оз–к.в од!ум вбо шдв, б б ,, – дзд .бз.бТ ь,-б! о, .кв-ум
з век б .бв- у .бшТ
Х у у,ув ж б – дв ш в ., здС в,!б к,Сдв- у .бшТ Э уПдув-ч шдшд зо !б!д .дш
о, .кв-ум э ш ж r в –! э!м .ду удшш !кП-бш оС э шТ я.д .бшд!д Пв ., уш .,в
 доб!-. о убвдв- .ду б эд!д .дш в П,р  ,, ш.,.бч ш зду!к.бод!бТ
яв,е –! П,! о,з ш э о !-. уэ, .д..шТ я. ., !ч–б! –}мвбж б е,!к,о б .,
р о б! Пв !ч–бв .дуТ * ш Пкоуво од!б вк !ч– о- о ,р увкздС б зд– в,Т Х,з-
убз, ве Пдув –одчв П ,зш, . зу ,уубо.Т яве ш бС э кз,ж ув м.. –.бшд!б б
е,! од!б уо бС э,в,ж б ш., в ., С в,! у- в р Т К о з дув ш м .м!д Пв ш ж в,е о д-
.д! !ч– о- -уо ,шк . уб!, вд !ч– о- ., в!бПд!ду- в !ч–об !ч– р э кр р ведТ
я. зд.эж э,.- р в об! э!м .ду в мудчШб, здов дзбТ д,з у .бш –!б .дув мШбш
 дзэ.бз шТ ? .ду –!б у,ш,ж., ,зэзб б в дэбебб r ш з бш, к оу,рэд –,у,э од!б
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
: Э –!е!-!-м!у !Э..чжуд.
Э .,П. в,е ., ш р эдв- .дш оу,р Пв ш С в,!бТ ? .ду –! в !-з удш , ., –С -
эбш , r э,.эд –ко- бр к-збТ * в,е уэ,!д! .дш э кр ж эд зТ я. .дкПб! .ду зд д-
–дводв- .д .бз.- r кПд! дз., э,!д б !дПбод! бС з рэд ш у .бшб у до!м!бу-Т
Э рэд м –!д э увз ш в,е вз ! .,– !-- ж шдрдзб.ПбзТ я. оу,рэд ко!,зд!ум
в бП,узбшб –здшб кэдшб !д.э-дфв.ш эбздж. шТ Х эдод!б м .узбС – з
з б э крбС ,у. о э.С б ш узбС – д вдз., дз., дув,.бм здзвку б Сбэ,бТ яв,е
– .д! Сбэ,б б о .д-,ж в,!бе, бС –! ш. .,уво Т
Х оу, ,шк ш рд!бТ яв,е о!дПбод! .дш мв- е,.в о в эд. r ш здбу-
од!б оу, Пв эд!б б здзод!б ,шк уо б здбуб о э,.- зд !двТ *дш ув д-. . доб-
! у- о,з.дв- у ве ш .д д.П рэ, . о дШбод! дув,.бм б дзо эб! –Т Х в до-
!м!бу- вкэд .д .,– !-- ш р кз обПз,Т з -, –! во, увб, б ш у – дв-мшб !ч–б!б
оу оодв-ум о .,р Т Э рэд ш у},з.д!б у р!до. ж э рб .д у,! П.кч в,е ш р в -
одв-ум  !. жТ Хд-б.д об!м!д бз ув . о ув .к б .ду збэд! о зкз о, . ш в
– .д!б/
? вед –! уо , – дз. , Пкоуво чш д . б в ш . –! П,.- ув р б о уб-
вод! .ду э о !-. ук о Т ,!м .,р укШ,уво од!б в !-з (эд) б (.,в) r .бП,р ш,.к-
в П. р Т )у!б . уздзд! (.,в) в , ,к–,эбв- ,р –! .,о зш .. Т ? .,р –!б уо б д-
об!д з в ш у!,э од! эПб.мв-умТ *дш ., дз ,-д! у- оС эбв- бз-зд ув !д ,у!б .д
вд ,!з, увдод!ду- ,эдТ – дуодв- ,эк –! .,!-змТ )!б ш ув р ПдудшТ )у!б ш
.дПб.д!б .д! одв-ум б ко, мв- Пв к., .д,!бу- .дш эдод! у- ,Ш, мв- шб.кв Пв – оу,
э ,ув- б.дП, .ду .эд! .дздзд.б,Т
Я бПб.м!д век – !--, ., бмв. ув,ж П,ш ш б – дв-мТ Я –!д к мшбе,жТ
*,уз !-з дз ,шк б-! у- эд., в-!,дв- ш,.м б мр эбе к ш,.м вдз – !,!б Пв м .,
ш р!д убэ,в-Т * м в зду!к.б!д в шк Пв –шд.к!д ,р ] м о–б д!ду- бз э шд б к–,рд!д
у э кз-мшб дзо!,П-ум б зк бв- С вм з.д!д Пв э,!дв- в р .,!-змТ ? вед –!б ув рб,
 доб!д б .д к-дв- бС ., зо !м! у-Т
я. ., дз ,-д! .дш . П,одв- к э кз,ж б бр!д-дв- бС з у,–, э ш жТ )у!б ш дз-
эод!б С вм – .д мв- шб.кв зд в бС эб! у- !двбв-Т ф оу, ., в,е П,.- !ч–б! .ду б
 мо!м! !ч– о- -уо ,шкТ я. кув дбод! .дш эк-,П., – б б ш ш р!б о,у,! уздздв-
.д уо бС ув,!мСТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
сч –Эчд ж.у
*д-, кш,.б, к до!мв- шдрдзб. ш П,.- .дш бр эб! у- з рэд век увдоб!б эбд-
р. з (!,жз,шбм)Т я. о, .к!ум о Я .бч э!м !,П,.бм б шдшд увд!д б,з.дв- з .дш .дш. р
ПдШ, увдо!мм :– дСдшд у ,р ве шТ *,уш в м .д в ш Пдув Пкоуво од!б у,–м ,э -
увдо!,..шб удшбш у,–,Т Х к до!м!б шдрдзб. ш б .б!б .д зд д– вд.., э,.-рбТ >вб
эод р эд –!б р эдшб –!,ш б ,Пд!бТ Х., –! -,ув.дэедв- !,в б ш!дэ-бж – дв –!
е,!бз ш .д ш.,Т Квд -бж кПб!ум б .б! о э кр ш р э,Т Квд -дм у,ув д , ,,Сд!д о ,Сду
з эуво,..бздшТ Я р в об!д б к–б д!д о э ш,Т К ш Ш-ч Э,.эзб м бз э шд к до!м!д
ве оузбш –бз.,у шТ
яв,е ш. р шк .ду .дкПб! б ш. р э!м .ду уэ,!д!Т х !--, оу,р ш,.м о уСбШд,в о .,ш
в Пв  С эм !,П,.б, о Я .бб . ув м.. .дш зо .б!Т Эдз в !-з . Пкоуво од!
у,–м !кП-, в у дзк ., о, .к!ум о Х,зубзк Пв – –в- у .дшбТ Х обэ,!б ,р !.ш
уб! б ., рббТ я. –!дэд! Пвб уо, С},ув,уво,.. ж уб! ж эд., у!, бз.к мчШбС зк -
у о Сбшб в, дбб/ я. оу,рэд э–дэ бод! .дуТ яв,е укш,! бо,увб –бз.,у о вбшд!-. ,
у ув м.б, ,.э, П,ш о, .кв-ум .д !,П,.б, о Я .бчТ дз э !.д! у- эод р эдТ * о
Я .бб в,е кш, Т ьмэ ш у .бш .дС эб!ум ш ж – дв Э,жукз,Т Э у .д!,.бч .дш ., Содвб!
э,.,р .д в Пв – ,Сдв- .д ,р С . r ., уш р!б буквуво одв- .б ш м шдв- .б
увд -бж – дв .б мТ
Х м в,вм з з в ж , ,,Сд!д ~ уб –!д С бувбд.з жТ ?бом о в ж у,ш-, ~ уб
.дПд!д С эбв- о е, з о-Т *д-д у,ш-м ., в!бПд!ду- у – ж ,!брб з. ув-чТ е, з о- ш
б. рэд С эб!б у шдв, -ч r . в !-з э дзо эд эбв,!,жТ ,кС о. ж .д-,ж .бз.-ч .бзв
., зд.бшд!умТ й, ,э уш, в-ч в,е од! о з шкТ ~ уб .дбуд!д ,шк бу-ш – фбуку, Я б-
ув, .д-,ш у э, б Кдубв,!,Т Э,жукз, П,! бу-ш век б ш о, бш Пв ,р эк-д
вз!бз.к!ду-Т
Э рэд м б,Сд!д з ~ уб ш оу, -!б о е, з о-Т ф у о ,ш,.,ш фбуку Я був у о -,!
б о ш ч .бз.- в .,Т Я в, м!д вед шдшд –!д эд!,з в ш,.м . м ., Пкоуво од!д у,–м
эб. з жТ Я –!д СодП,.д р ,ш ШкШд!д кв двк б кув вкТ ф ку!-до бзо у эд
м ., ш р!д .д .,р ., вз!бз.кв-умТ Я бувбд.з ж м увд!д о о у,ш.дэедв- !,вТ ф здз в !-з
м з б!ду- )р о !, .бз.- ш м вкв ., бзш,.б!ду- з !кП-,шкТ Хдшд увд!д бувб.. ж С б-
увбд.з ж ,Ш, о о ,шм – !,з.б ведТ К о ,ш,.,ш ш о уу ,эб.б!бу- о Ш,.бб б !ч–обТ
*д-б в. -,.бм ,Ш, – !--, кз ,б!бу- д у!, уодэ-– у *бз ш б .э,.бм Эб уб ш
 Пкоуво од!б у,–м ,эб. ж у,ш-,жТ Кдшш здш,Пдв,!-.ш о .д-,ш о уу ,эб.,.бб увд!
–Ш,.б, у ш бш – дв ш :– дСдш шТ Х уПбвд,ш ,р П!,. ш .д-,ж у,ш-бТ Хдшд р о б!д
Пв зд .бз.,.., -б–зб бС эбвум !двбв- э р ж е,. ж . , ,.бв, ,ч в кэ. увб
уш р!б у–!бзбв- ,, ., в !-з у у –уво,..шб э,в-шб . б у фбуку ш Я був шТ
 хб–!бб уздзд. Пв оу, бэ,в .д !-зк в,ш зв !ч–бв у эдТ Х м шдв- у,жПду
дзвбо. зд.бшд,вум  о,э.бП,уво шТ я.д ув дув. ш !бвум зд оу,С зв .к.эд,вум о
 ш ШбТ я.д увд!д бувб.. ж С бувбд.з ж б к .ду у *бз ш у! .б!бу- у .,ж ,з ду.,
в. -,.бмТ Хдшд -кв!бо .дзод,в *бзд jrJNKJje в ,ув- ( б.е)Т )ж П,.- . добвум
з рэд . вд,вум р о бв- -буд.узбТ ? .,р вдз ж зд–до.ж доув д!бжузбж дзе,.в/
*д-д у,ш-м .бз рэд ,Ш, ., –!д ув !- ,эб. ж о у э,/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
з.м-ч е .е ч-
Э рэд м – двб!ду- з е, зоб ш б б бв,в о !бП.С в. -,.бмС бзш,.б!бу-Т ,
в р м оув ,Пд!ду- у дз.шб д .мшбТ Х,.м вм.к! з з дубош б бо!,здв,!-.ш б м
., – дШд!д о.бшд.бм .д бС Сд дзв, б!б о, кТ у, бзш,.б! у- з рэд м увд!д – !,, з ,! ж
б -.дув мШ,шк о, кчШ,жТ
Ц,!ж р э м .дС эб!ду- о э о !-. у, -,з.С в. -,.бмС з в С к., р о б!д
д.--,Т Х .дПд!б экшодв- уодэ-–, . ,шк С в,! у- в р – !--, П,ш ш.,Т Я к.,
здш,Пд!д .,з в , в ,о .., убр.д!Т я. –! С -бш д .,ш у ,з ду.ш Сд дзв,-
ш . з ,-Пв оу,!м! о ш,.м .,ко, ,.. ув-Т
я. ., П,.- !дэб! у ш ,ж в,в,ж б зкз,.дшб у з в шб м оу,рэд –!д –!бзздТ )шк
– !--, . доб! у- увдодв-ум у ш. ж .д,эб., r б в у о, -,.. .мв. Т * оу,рэд
С П,вум Пв – – жф ,.э б!б –кэкШбж шк. у убшдвб,ж в. уб!ум з оу,ш во бш эуво,.-
.бздшТ ,вм э.д.э уздзд!д ш., Пв . r ., в в П,! о,з з в р ,э.дз.дПб! ш., х рТ
>в ш., ., . доб! у- б м – уб!ду- ,р здШбШдв-Т * о р!к–б., у, эед .бшд!д Пв
в,вм уздзд!д бш,.. в П,ш экшд!д м удшдТ
Х., здзд! у- Пв ш !ч–бш э кр э крд . у о ,ш,.,ш м .м!д Пв ш., ув
., С в,! у- оС эбв- бз з . з шф вдТ Х оув ,Пд!бу- е,!ж р эТ С бувбд.уз ш шб ,
!чэб –П. ., оув ,Пдчвум э !--,Т я.б !б– .,.мвум !б– бШкв з р -в э кр р Т Х
з.д!б Пв ., С вбш оув ,Пдв-ум эод-в б р эдТ Х р о б!б уодэ-–,Т Я .бшд!д Пв в
у!,экчШбж -др . у – р о ув рд ., бувод!дТ
Я экшд!д Пв э !..д уэ,!дв- в в -др . в –!б мо. ., в, Пкоувод у з в шб
 эС эбв з уодэ-–, уПдув!бодм .,о,увдТ З.д!д Пв ув дув- б шд.вбзд у С д.мвум .,э !р Т
ф оу, ., уодэ-–д r в ., ув у!,экчШбж -др з в ж .к.. уэ,!дв- здзбш-в у –-
д.,.бмшТ
Я Пкоуво од!д Пв ., !ч–!ч в р д .м вдз здз !ч–бв ш,.м .Т Х,.м в, зд!б у ш.,-
.бмТ Я во, эб!д у,–, Пв .бзв ., у о, -,.,. Пв !чэб ш,.мчвум . у ш.,.бм –!б П,.-
у, -,з.шбТ й о,П, дш з рэд м вд!ду- ,эувдобв- у,–м здшк.,ш з рэд дзш-!м!д
–кэ,в !б .д- – дз ку,-.ш м бувод!д к.ду., у ш.,.бм б в ,о ркТ *к.. –в- ,д-
!бувз ж во, эб!д м у,–,Т *бзв ., у о, -,.,.Т Я - – укШ,уво од! в,ув .д – дз вдз ж
., .дэ,..ж здз в,ув .д –, ,ш,.. ув-/ *к з .,П. э кр ж Сд дзв, к/ (Э ду.,ч/{
 !ч–С в. -,.бмС у!кПдчвум з .ф!бзв б ., .бшд.б,Т !до.ж о у r здз
.б дз ,-дчвумТ ф. рэд ш .. !. ув-ч .бшдв- збебб э кр э крд . оу, до. .,
у р!д-дв-умТ вдз ж убвкдебб .к.. ув у р!дубв-ум у вбш .,у р!дуб,ш б .бв- эд!--,Т
: о в ,у!б у П,ш-в ., ш .,-- ушб бв-ум б в в,–м шкПд,в з.дПбв о з.бз!б –!,шТ
й, ,э уодэ-– ж о э !.. у, -,з. экшдв-] уш .,в, !б о увбв- б.мв- б!б
у добв-ум у в,шб –!,шдшб з в , ш ркв о з.бз.кв- о в. -,.бмС у вбш П,! о,з шТ
:чэб ш,.мчвум r б. рэд з !кП-,шк б. рэд з Скэ-,шкТ * ,у!б о Пкоувок,в, Пв П,! о,з
одш ., эС эбв в .к.. здз у!,эк,в оу, –экшдв- б .мв- уш .,в, !б о у С д.бв-
в. -,.бм у .бш о в,П,.б, э !р р о ,ш,.бТ
)ув- убр.д! з в , э !.. у дзк ., .дув .бв- оду б здувдобв- вздздв-ум в
в. -,.бжТ Я р о ч .дуб!бб r фбзбП,уз ш ш еб .д!-. ш б!б у,зукд!-. шТ Я вм м у
вдзбшб –!,шдшб ., увд!збод!ду- . уПбвдч д–у !чв. ., б,ш!,шш к в ,–!,.б,
.д з вбз о д!з р !бзш б з бшб.д!-. , о,э,.б,Т ,д з .,П. 
зд, моут ,зме ,ться ,
в будущем стть .рекрс !м, мужьям, , же м,
Эд.э шк .к.. эдв- -д.уТ
-о .усть
все .ереме ! .ро,зойдут до брк
r кш !мч оду .дув мв- .д в ш/
Я з.дч здз о в r буводв- у, -,з., у ш.,.бм о в. -,.бмСТ * м вдз., з.дч
здз ,з ду. .дС эбв-ум о д–у !чв. бэ,д!-.С в. -,.бмСТ ьдз.бед р ш.д/ в ж
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
з.бр, ш у *бз ш дуузд.,ш .д-,ш квб з !ч–об – дзк б эбв,!-увокТ Х ., уПбвд,ш
у,–м бэ,д!-. ж д ж д уо ж – дз r у о, -,..шТ Х ., у,ебд!бувТ Х ув С вбш
 э,!бв-ум у одшб .д-бш в ш в. -,.бжТ Х С вбш Пв – о .бз рэд ., уэдод!бу- б
., вувкд!б ,у!б !ч– о- .бо,в о од-,ш у, эе,/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! Х
: о в б у. од *бз/ Я ш. р дз буд! б дууздзод! , оС о,Пдв!,.бмС б ПкоуводС
 у!, оув ,Пб у ш ,ж –кэкШ,ж .,. ж в шк ш экшд!б Пв одш –кэ,в б.в, ,у. о в ж
р!до, з.дз шбв-ум у ,, в Пз ж з ,.бмТ э кр в ш .,в одш .джвб бэ,д!-. р д в., дТ
Эд.д ш .,в уздздв- – ш., ш. р С -,р б м ., С Пк !б-дв- ,, в ж о зш .. увбТ
фвдз , ,э одшб .д-д був бм дууздзд..дм Эд.дТ
Эдз м к., р о б!д д.--, у *бз ш м оув ,вб!ду- з рэд . оувкд! , ,э .,– !-- ж
р к ж ув ..бз о б э кз,ж о бр э, ,д!!дудТ я. буд! .д-,ж , о ж оув ,П, .
м С Пк дууздздв- у,–, Пв – ш П- одш дз – дв-ум э,жувобв,!-. !б о оув ,вб!б
уо ,р (,эб.уво,.. р ) б!б (,эб.уво,..кч)Т
*б м .б *бз ., ш .,ш во,вбв- .д в в о уТ Х С в,!б – э,!бв-ум в П.шб
у у –дшб ,э,!,.бм бэ,д!-. р у во,вувобм . к .ду ,ув- в !-з у –уво,..ж в
б .,з в , у о,вТ *д-д р!до.дм е,!- r эдв- одш .дэ,.эк .д в Пв о шб , ,ув- од-д
 ! об.зд ,у!б о э,жувобв,!-. ш,Пвд,в, у зэдв- у,ш-чТ
 о ,шм .д-,ж , о ж оув ,Пб ш у *бз ш – в ш ., экшд!б . –д , ,.бод!б
, б э у ш.,.бж о в ш .джэ,ш !б ш уо ч бувб..кч !ч– о-Т ф вкв з .д-,шк бзкш!,.бч
бувб..дм !ч– о- удшд .д-!д .ду/
 зш .. к оду в, ., у ш.,.бм ,у!б о од-,ж .бз.б –!б .,кэдП., !бП., в. -
-,.бм ,у!б оду вм.к! з П,! о,зк з в ж ., дзэ,!м! од-бС ПкоувоТ Я з.дч Пв вдз ,
у, э,П.дм – !- r ш. рб, , ,.бодчв ,, ,.э, П,ш .дС эмв .к.. р П,! о,здТ )у!б –
.джвб !ч– о- –! !,рз в – !--б.уво бз .ду .,.б! у- – .д в,С о з р ш о!ч–!м!бу-
о ш!дэ-,ж р к, э,вуз р удэд/ *д удш ш э,!, ув бв- б у С д.бв- !ч– о., в. -,-
.бм r э,! у! .. ,Т д ш .бП.дм у,ш-м в ,–к,в ш еб .д!-. ж з ,! увбТ ,кшдч ш., .дэ
–! .мв- П,р м ., С Пк в в. -,.бж ,.э, П,ш м у з.д!д Пв бш,.. ш., .к.. Т
, оув ,Пб у *бз ш м увд!д оз у!ш П,! о,з ш б .м!д Пв ,ув- .,Пв од.. , П,р
м С Пк в шк.Пб. зд з в р ожэк здшк. б П,р в, ,в- м ., .дш, ,.дТ
с , у вс
б! о.!т еудч !х от оше ,й- то рссмтр,вйте ,х кк вж !е урок,- котор!е
.омоут вм йт, учшео .рт ер – может б!ть- дже ,де ь оо.
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
чем-ч мч !жчд 
К , о р ш ш,.вд здз в !-з ш у *бз ш оув ,вб!бу- озр!мэдшб ш,.эк .дшб -
уз Пб!д буз дТ Х у дзк Пкоуво од!б уб!-.,ж-,, бвм.,.б,Т Ч,ув. р о м в ш,.м
бзкшб! Т *бз оу,ш р о бв Пв оувкдм о в в э,.- щЛсЛ р эд . уш в ,! .д у!к-дв,!,ж
оув ,вб!ум у ш. ж озр!мэ ш б у в кэ ш уш р во,увб р!дздТ
Я в,! у- – ш., уздздв- в ., удш , *бз/
|кПкТ й доэд о в ш Пв ш., ., .к.. –! во эбв- р!дздТ я. –! дв ш д м r
у!к-дв,!,шТ Я ш р!д уш в ,в- в !-з .д .,р . . ., ш р у,–, в р зо !бв-Т
Пв -в
 Пкоуво од!бТ
Пв в
 в
мудчШбж дв б о !., о зш .. Пв . здзд! вдз , о зэ,жувоб, .д оу,С б-
уквувокчШбСТ ? .,р в,!, з дубо, р !к–, р!дзд б вдз ж –дмв,!-.ж доув д!бжузбж
дзе,.вТ Э рэд . р о бв ,р С П,вум у!к-дв-Т
Э .,П. м .бшд!д Пв к .,р .,в кз б . рТ * здз одш узд.,в – !--б.уво в,С зв
у .бш оув ,Пд!ум *бз –!дэд,в вдз ж шдр.,вбП,уз ж бвмрдв,!-. ув-ч Пв – в ш зд–-
од,-- –кзод!-. П, ,з э,умв- шб.кв –Ш,.бм у .бшТ Х,.м з б!д о .,ш ., о.,-. ув-Т я.
р о б! уо ,ж о, , б .,!д.бб э,!бв-ум ,ч у !чэ-шб о оу,ш шб ,Т Я –!д з ,.д
,р ув дув. ув-ч б уб!д ,р .,!д.бм бзо,!д .д ш,.м р!к– з , о,Пдв!,.б,Т
*бз р о б! у Пкоувобб з ув дэдчШбш в шк Пв ,р у –уво,..дм б.од!бэ. ув-
б кв- з в ж . -,! з у з.д.бч у –уво,.. ж е,!б ш рдчв ,шк .бшдв- !чэ,жТ
Я –!д в му,.д/ й, ,э ш. ж –! П,! о,з х рд з в ж С в,! э увкПдв-ум э у, э,е
удувб эк-б б бзш,.бв- о,у- шб /
Я здш,вб!д Пв . ув м.. уш в бв .д ш,.м . ш., здзд! у- Пв в оу,р !б--
 б,ш в. р дв д кш,чШ,р кувд.до!бодв- з бв,!-.ж з .вдзв у уо бшб у!к-дв,-
!мшбТ й з., *бз дууздзд! ш., здз вм.,! ,шк –! ] . С в,! уш в ,в- в !-з .д ш,.м
. – м!ум Пв э крб, в здш,вмвТ : ,Ш, . – м!ум Пв ,у!б ., –кэ,в .д ш,.м уш в ,в- м
 экшдч Пв . ш,.м бр. б к,в/
К,р э.м вд э дшд о о ,шм з вз р оувк!,.бм зд.,вум .дш зд–до. жТ :чэб ш ркв
у С д.мв- о.,-.,, у з жувоб, . о бС эк-дС б у, эедС –к-к,в .дув мШдм –к мТ вдзб,
ш ш,.в .ду , , !.мчв шу!б б ш еббТ Я Пкоуво од!д .,Пв у –,.. , П,р ., Пко-
уво од!д .бз рэд ,.э, б ., .бшд!д Пв в Т Х,.м ув д-. вм.к! з в шк П,! о,зк
. м у д-бод!д у,–м] (Чв м Пкоувокчz Х,.м Пд од!б ,р р!дздz ф!б ,р ко!,П,.. ув-
уо ,ж д– в жz )р о, дz )р дзе,.вz ф!б оу, ош,ув, озмв ,z)
Э рэд увд. об--ум увд -, в. -,.бм у! ..мчвум о, . z ,кшдч в С - Пв
– ,вд,ш з ,! ув- б экшд,ш
, у,звбо,
в. -,.бж д
– уд,шум
р
Т * ш., зд.,
 Пв 
э. р -эокС .,кэдП.С в о !чэб ув
у!б-з ш
ув
..шб б П, ,уПк ув ,шмвум здШбвбв- у,–мТ Х .дПб.д,ш у ш.,одв-ум о у,–, б уо бС
ПкоуводС r б в –од,в С - Т * у!б-з ш ш. р С -,р r в ., ! С Т
:ч– о- б в. -,.бм оу,рэд уомзд. у буз шТ ш .,в, в .бшдв- . ., э !..
– мв-умТ ,д о зш .. одш –кэ,в – !-. Т * р о мв .,] (Эв ., бузк,в в в ., обр -
од,в)Т : шд.вбздш .д ш.ч ув Пзк ,..бу .д] (:кП-, !ч–бв- б в, мв- П,ш о оу,
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
З!йч ж,-м ф!д
*,о зш .. р дэбв- у, эе, ув,. ж ,у!б о С вбв, з рэд-.б–кэ- з шк-.б–кэ- ,р
вэдв-Т э !.. у!к-дв- б у, эе, б дзкшТ
-е бойтесь бо , – , че в! .росто е
дд,те збв, ш с
Э рэд ш у *бз ш э,!д!б , о, -дрб о .д-,ж !ч–об в –д –!б .дув .,Т Х
у! о. вд.е,од!б r -др о, ,э -др .дздэ -др о, ,э -др .дздэТ Х ., з.д!б ув бв !б
.дш у–!б.дв-ум б!б !кП-, э, .дв-ум эд!-Т Х –д –!б П,.- ув .. в шк Пв к
– бС –! в .,кэдП.С в. -,.бжТ Х ., С в,!б бПб.мв- э кр э крк – !- . экшд!б
б у –уво,..С у, эедС в .,Т *бзд в, зд!б у ш.,.бм ш .,в !б . увдв- С -бш шк.,шТ
я. к., д к дз –.,рум .д ш ! з, б в,, - эк! .д о экТ
? ш,.м в ., –!б уо б оз!,в б дэ,.бмТ ,д б уПдув!бо ж у,ш,ж. ж .бз.б м Пвб
., обэ,!д в шк Пв эбв,!б ш б дзо,!бу- з рэд м –!д ,Ш, П,.- шд!,.-з жТ Х .,в
–в- о в ., .дС эбв,у- о вдз ж убвкдеббТ Э у .д!,.бч у,р э.м в у!кПд,вум Пдув Т Х
у *бз ш .дэ,,шум Пв .д-д був бм уш .,в одш ш П- r ., в шк Пв ш здзб,-в у -
–,.., ув .д- в з.дз ш ш. рбшТ ф ,у!б ш уш р!б .джвб !ч– о- в экшд,ш Пв
в уб!дш б одшТ Х С вбш ээ, .дв- оду о од-,ш кв,-,увоббТ *,в у. од.бж взд-
зодв-ум в !ч–об б – дзд в !-з в шк Пв о о у!б о ., !. ж у,ш-, б!б к оду зд
!,Пдшб в .,кэдП.С в. -,.бжТ Кв дС б ув .. ув- у о, -,.. . шд!-.Т >в
 .мв. Т Э в шк эвд!збод,в .ду б.увб.зв о.бод.бмТ
*, у!,эк,в – удв-ум о в. -,.бм ., кз.до П,! о,зд -.дув мШ,шкТ *к.. ,эувдо-
!мв- у,–, ,р буС .э,.б, кз.дв- ,р к–,.э,.бм б Сд дзв, Т Я ., ,э!дрдч оз!чПдв-
м зкч !дшк б бу !-з одв- э,в,зв !.бТ * к ш,.м ш. р э кр з в , – уб!бу- о
в. -,.бм у шк.Пб.дшб в !-з в шк Пв .б –!б бо!,здв,!-. о.,-., r . з.,
здзод! у- Пв .б у о, -,.. .,у ош,увбшТ
Х у *бз ш ., у дзк .дПд!б у, -,з., в. -,.бмТ ф здз здзд! у- в –! д-
об!-. Т я– бш .дш .к.. –! ,-бв- е,!ж мэ –!,шТ й .дэ –б! у- о ,шм Пв – ш
у–!бзб!бу- r ., в !-з бз-зд .д-,ж ув .. увб . ,Ш, б бз-зд ,р ув м..С дз},зэ оТ
й у!, .д-,ж , о ж оув ,Пб о з.бз!б ,э,!,.., у! ..,.бм б ., .бшд.б,Т
К,р э.м оу, в .д шб.д,в .дш уч.,в шд.вбП,уз ж з ш,эбб . в рэд .дш –! .,
Я б ш м у,ув д ~ уб з.дз шб!бу- у *бз ш з рэд . оувкд! о бр э, ,д!!дудТ
*д-д э крд шшб бш,чШдм в дв узбС оувк!,.бж б будв,!-увод ,-б!д уо,-
увб *бзд б ~ уб r .д з.д!д Пв к ш,.м к., ,ув- – жф ,.эТ ф .д у!д!д *бзк КХК-зк]
(Чв экшд,--z)
*бз ,-б! Пв шшб у д-бод,в ,р – ш., б во,вб!] (я.д r удшдм ,з ду.дм
С бувбд.зд здзкч м в !-з оув ,Пд!Т ? ш,.м экС , ,Содвб! з рэд м ,, кобэ,!/)
шшб оу, ,Ш, бш,м о обэк ., ш,.м д ш ч у,ув к во,вб!д] (яв!бП. / ,ж в .,
й уз !-зк бш,. .бзв ., .дзод! *бз - ,..,шк уПбвд! Пв шшб р о бв –
ш.,Т : ., в.дм уодСд у –Шб!д ~ уб Пв *бз С П,в з.дз шбв-ум у .,ж !кП-,Т
*бз эд., бу!д! шшб увбСб э!м ш,.мТ я.д ., ,-б!д Пв увбСб .дбуд. ~ уб
б вэд!д бС ,ж/ Э рэд ~ уб ш., в дууздзд!д м П,.- дуув б!ду- в шк Пв .д .д-,ж
, о ж оув ,П, *бз  уб! к ш,.м дэ ,у !,зв .. ж Пв б уздзд! Пв С П,в кз.дв-
ш,.м –!б.,Т й ,эувдо!м,в, здз о в r здздв-ум р, б.,ж здквд.. ж шд.вбП,уз ж
з ш,эббz й з., ~ уб р о б!д Пв *бз ., . доб!ум ,ж вдз здз ш., . .д экшд!д
Пв ш .,в –в- о в ш ,ув- х .,уво,..ж шу,! б ,-б!д эдв- ,шк -д.уТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Я ., С в,!д ш,-дв- в. -,.бмш ~ уб б *бзд r ,у!б к. шшб вдз ,-б!дТ Кбвкдебч
у! ..м! ,Ш, б в Пв к ш,.м э,жувобв,!-. –! – жф ,.э r С вм ш , ,.бод!б у! .-
.ж , б э б .дС эб!бу- .д р д.б дз одТ фз-зд в р м ., Пкоуво од!д у,–м о до, ош,-
-бодв-умТ й в шк м ув вувкб!д о ув .кТ
й ув,,.. убвкдебм дз ,-б!ду- . здз ,-в о ,шм ш оу, Пкоуво од!б у,–м
.,! оз Т  .бшд,в, Пв квд.бед у у,ув дшб r убвкдебм э,!бздв.дм б .д ,, бу до!,.б,
 в ,– од! у- о ,шмТ ~ уб здш,вб!д Пв ш,.эк ш. ж б *бз ш о з.бз!б у –, в. -,.бмТ
ф з рэд оу, му.б! у- .д –!д ., о о ув р,Т * у дэ ув-ч ш рк уздздв- Пв ш м у,ув д
.д-!д уо ч !ч– о- б о-!д здшк. бш, . П, ,з р э у!, .д-,ж у *бз ш уодэ-–/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
сч !б ж.эд.Д
Эв уздзд! Пв !ч– о- r в ув z !ч–об оу,рэд ,ув- у! ..,.бм б ., .бшд-
.б,Т :чэб ув,,.. кз.дчв э кр э крд б .дПб.дчв у, -,з., в. -,.бмТ ?бз.- r -вкзд
у! ..дмТ :ч– о- в .,Т * б. рэд бС эбвум – в-ум зд в П,р С П,--Т Эдз С бувбд.зд
м ! .б!ду- .д х рдТ я. эд! ш., уб! б шкэ ув- ., –С эбш, о в в здквд..ж ш ш,.вТ
Я ш. р ш !б!ду-Т *бз в .,Т
й з., *бз р о б! ш., Пв . –! П,.- эдо!,.Т я. Пкоуво од! Пв х р бо,!
ш,.м о ,р .бз.- ., ув вдз . – м!ум Пв м ., ,-б!ду- уэ,!дв- -др ,шк .доув ,ПкТ
Ч, ,з шшб . , ,эд! ш., уо ж дэ ,у !,зв .. ж Пв . м ., эд!д ,шк уо жТ я.
ш !б!ум б у д-бод! к х рд П,шк м ., б-к ,шк б ., вдчу- здз-в уомздв-умТ : м .,
буд!д ,шк в шк Пв к ш,.м оу, ,Ш, –! – жф ,.э з в ш м ., уздзд!д *бзк о о ,шм
.д-,ж , о ж оув ,ПбТ Э ш, в р –!бззб, ., .бшд!б зв *бзк . добвум r ~ уб б!б мТ
Кбвкдебм уз!дэод!ду- ., ув Т
Я ув м.. ш !б!ду- х рк уб!д .дувдобв- ш,.м о в кэ. ж убвкдеббТ ? ш,.м –!б
у, -,з., у ш.,.бм бз-зд ш ,р – жф ,.эдТ Х,.м в ,о .б!б Пкоувод з в , м бувд!д
 б оув ,П, у *бз шТ Х ж – жф ,.э р о б! уодэ-–, . м .бшд!д Пв ш ., эС эбш
э кр э кркТ Я уб!д х рд ш П- ш., здо, -бв- вб в. -,.бмТ Я у д-бод!д э,жувоб-
в,!-. !б *бз в в удшж шк.Пб.д з в ж ш., .к.,.Т Я Пкоуво од!д Пв х р бо,! ,р
о ш ч .бз.- бш,.. в шк Пв .дш ук.э,. –в- ош,ув,Т
* здз кз.дв- в .до, .мздz >в оу,рэд – !--дм –!,шд/
,кшдч –! ., доб!-.ш убв- х рд Пв – я. бу!д! ш., –кэкШ,р шк.д .д
–,! ш з ., о з к.,.бб д.р,! о в к–мШбС о в к–/ я. С в,! Пв – м удшд о оу,ш дз -
– д!ду- r у )р ш Ш-ч б ээ, .з жТ й в шк м здэд!д у,–, .,уз !-з зэ доС о у о
б во,вб!д ., в !-з кш ш . б у, эе,шТ
*-,м-еш ов м! в,щ -+ Кэ-эсеш ов ,возйе я вмжьезве щ мй- еойещ-+ П в-
оещсем ов медж зе етй зешзй,мр с етй зс сщме в овзй,м+
Сож медж йез сьзс мйж з в,мвсз,щсж е с *-,м-еш ов м!р мй е с мсщ ье
сьзс в ож зетй+ Кдфе взж–м ов с, з в,мвсз,щве -деь езвж+
:вмсеш ов м!р мй йз , с й,м– я вем мйвз й з!з в -уек - в яйз свм,ж
йьем ов мйм -ьвзс ,мсм меде о–джэв в я е сзз! -ье в ймХй мйвз
емек+
йьеш ов м! д!м ,с,мовйк ж й , мв -ьвзйкр мй д! зв -тймйвос с
ч,м ов зе мй-мйр мй я-тсем вов зе в -ем медж+
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
яво,Пдм .д вб о у м Пкоуво од!д у,–м ., у оу,ш з шф в. r зд ., од!д
у уо бш –о-бш – жф ,.э ш б ., .дПд!д -.дув мШ,шк оув ,Пдв-ум у *бз шТ * эд.,
 ,эод бв,!-., во,в з в , м эд!д з рэд ,р ,Ш, у оу,ш ., з.д!д –!б д–у !чв.
й .бшдч одш С П,вум з.дв- здз о!бм! .д ш , о у бмвб, вуквувоб, к *бзд з .,П-
. ув,жТ >в у до,э!бож о уТ Я .бз рэд ., оув ,Пд!ду- у б.од!бэдшбТ Я –!д з.дз шд
оу,р у .,уз !-збшб !чэ-шб бз од..шб з б.од!бэ. шк з ,у!кТ ф к. з .,П. м .,
з.д!д .бз р зв эб!ум – –,з кз б . рТ
, !..д бз.дв-ум Пв м .бз рэд ., обэ,!д о *бз, б.од!бэд r вдз ., рбП,. . –!
б .дув !-з зд д.д! уо бш .вкзбдзш ш оу,С з к.дчШбСТ Я о –Ш, ., экшд!д в ш Пв
к .,р .,в з .,П. ув,ж зд .д-б в. -,.бм ., увд!б – !,, у, -,з.шбТ ф эд., з рэд
м увд!д !кП-, ,эувдо!мв- у,–, у здзбш з !бП,уво ш фбзбП,узбС в кэ. ув,ж ,шк бС -
эбвум увд!збодв-ум зд.эж э,.- м ., экшд!д в ш П,р к .,р .,вТ Я е,.б!д ,р здз П,! -
о,зд здз э крд здз в р у з,ш к ш,.м ш ркв у! .бв-ум у, -,з., в. -,.бм з р м ш рк
 !ч–бв- .доу,рэдТ
*бз r П,.- уб!-.ж б е,!,кув ,ш!,..ж П,! о,з –!дэдчШбж р ш. ж уб! ж экСдТ
я. в!бП. кш,,в у до!мв-ум у у! ..шб фбзбП,узбшб –!,шдшб r у з ж. б –,з
.дэ одТ *,в з .,П. у ш.,.бм б .,ко, ,.. ув- ,шк в ., з.дз шТ я. – !ум у .бшб оуч
.бз.- r б э !.д,в – в-ум у,жПдуТ * в, ., Пкоувод з.дз ш б ш., r эд б оу,ш !чэмшТ
Я шд! з.д!д *бз, ,р шбуубб в ш Пв . r уо ,р эд з.дш,.бв ув-Т Я ., з.д!д
Пв . ,зэбв оу,шк шб к б оучэк эдчвум обэ, здбуб ,р оувк!,.бжТ Я э д-
–двод!д .м.,ж кПб!ду- о з !!,э., б С в,!д увкбв- о -з !к ш,эу,ув, Т ?з.до – !--,
*бз, б ,р бзод.бб м уш в ,!д ,р здбуб о ouTubeТ Я .м!д Пв . r о,!бзбж
П,! о,з б м у!б-з ш шд! з.дПк у до.,.бч у .бшТ
ЗдП,ш вдз шк ку,-. шк б бзо,ув. шк П,! о,зк б.в, ,у одв-ум ш. жz я П,ш м ш рк
дзр од бодв- у .бш ,у!б . обэ,! вдз ш. р д м r Пвб .бП,р z й з., *бз р о б! ш.,
Пв о о ,шм б у!, .д-,ж , о ж оув ,Пб ,р в ., в, зд!д .,ко, ,.. ув-Т Э рэд м ., эд!д
,шк уо ж дэ ,у !,зв .. ж Пв . ,-б! Пв у оу,ш ш., ., . доб!ум/
*к дзо, ., р!к Пв ш вдз шкПб!б удшб у,–мz ьдзо, ., –! – к.ду. ,у!б – ш
у *бз ш ув ,-б!б Пв .,э ув ж. э кр э крд б дз -!бу- о дз., ув .z Чдув
!б у!кПд,вум Пв о оув ,Пд,в, з р -в б у дзк Пкоувок,в, ш,.эк у – ж буз кz
с , в! об
од, ок, , е связ ! дру,м, от оше ,ям,- то я вм советуз дть себе ш с -е .оз-
во яйте еувере ост, , сом е ,ям .омешть вм уст ов,ть от оше ,я- котор!е
моут .ерерст, в стоящуз збовь , .род ,ться всз ж,з ь
Ч ,зш, .дм ко, ,.. ув- r о,Ш- ! Сдм . – !--б.увок бз .ду ., ш,-д! – –в-
Пкв- – !,, ко, ,..шб о у,–, зд ш эб. збТ Зд–до. Пв з рэд ш у *бз ш Пкоуво -
од!б убшдвбч э кр з э крк . – м!бу- ф уб одв- у –вбм ув ..б, !чэб кобэ,!б
Пв ш у зэд. э кр э!м э крд/
 о ,шм .д-,ж , о ж оув ,Пб о ,д!!ду, ш у *бз ш –ш,.м!бу- оу,р д ж у! о
r ,р з к.б!б э кз-м б з! ..бзбТ в в ш ш,.в ш., эд., здзд! у- Пв м ., э !..д
в.бшдв- к .,р о ,шм в шк м в -!д о ув .к . . зод! ш,.м у. одТ Я э -!дТ
>в –! .,!,рз  в шк Пв з .,шк к., оув б!ду- е,!дм П, ,э-Т Х , ,р од бод!бу-
о , , одС ш,.эк ,р –Ш,.б,ш у э крбшб !чэ-шбТ
Э .д-,шк бзкш!,.бч у дзк .,уз !-з П,! о,з о в в э,.- здш,вб!б здз ш –Шд,шум
б у уб!б] ( к., эдо. ош,ув,z) Ч,ув. , у! о /
я.б ., о, б!б з рэд ш во,Пд!б Пв в !-з Пв з.дз шб!бу-Т *,з в , С в,!б
уф в р дфб одв- .ду ош,ув, r к ш,.м э убС ,ув- ф в р дфбб у .д-,ж , о ж оув ,ПбТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
: з рэд .ду у.бшд!б м экшд!д] (*дэ .,/ )у!б эд., э крб, !чэб в здш,Пдчв в к .ду
ш .,в Пв -.б–кэ- ожвб/)
)у!б оду в, здчв у ш.,.бм б .,ко, ,.. ув- в. убв,!-. П,! о,зд з з в шк оду
вм.,в ., – жв,у- у убв- у о,вд к э кз,ж з в ш о э о, м,в,Т * о, -в, б уо ,шк
у, эекТ Я з.дч Пв ,-бв-ум .д Пв -в П,.- ув д-. Т й о, -в, о в в э,.- о ,д!!ду, б о
в,П,.б, .,уз !-збС .,э,!- у!, з.дз шувод у *бз ш м ., –!д вдз к. ко, ,.д о у,–,Т Я
 ув ., з.д!д Пв э,!дв-Т
* к ш,.м –! у,з ,в. , к.б, r м ., С бувбд.зд/ Я ! .б!ду- .д уо ч о, кТ Я
 уб!д х рд .д добв- ш,.м о у во,вувобб у )р о !,жТ ф. рэд ш., зд.,вум Пв ш
.дС эбшум о !,.к фд.вдувбП,узбС шд.вбП,узбС був бж куо ,..С ,Ш, у э,вуводТ З.д-
,в, оу, вб З !к-зб б КмШб, з дудобе: Э рэд .дш . добвум П,! о,з в ш .дПб.д,ш
в, здв-ум у ш.,.бмшбТ Х зд.,шум у,–, .,э увдв П. кш.шб б!б .,э увдв П. з дуб-
 ч. увб ш,.м оу,рэд – !--, бо!,зд!д о.,-. ув- П,ш П, в Сд дзв, д r б в
,Ш, э.д -б–зд з в кч Пдув э,!дчв эб. зб, шк.Пб. б .,.Шб.Т ,д фбзбП,уздм
 бо!,здв,!-. ув- r в од.. . ., бШбв, в,С зв С . .д зб. зо,зэк б.дП, одш .бз рэд
., .джвб д в., дТ Я Пдув у!-к здз ч. -б б э,ок-зб р о мв] (Х., . добвум в в у
з,ш м оув ,Пдчу- С вм . у о, -,.. ., С . .д в в бэ,д! з в ж бу од!ум о ш ,ш
о – д.,.бб)Т ЗокПбв з.дз ш о, . z
)у!б оду вм.,в з П,! о,зк у!к-джв, уо , у, эе,Т Зд–кэ-в, уо ,ш ,эувдо!,.бб
в ш здз э !.,. ор!мэ,в- од- –кэкШбж шк. б!б .,.дТ ,кшдч .дш оу,ш .к.. уо – -
эбв-ум r в !-з у!, в р ш .. –кэ,в будв- у –уво,..кч був бч !ч–обТ Х .,в –в-
у э- С П,в Пв – о .д-!б уо ч !ч– о- ., вдз здз – в ш б-кв о з.брдС б!б зд-
зодчв о фб!-шдСТ хкэ-в, з в шк р в о б ., – жв,у- ,у!б од-д був бм –кэ,в дзо дПб-
одв-ум -уо ,шкТ Х .,в, эд.,  убв- х рд – в шТ ,э- х р r в !ч– о- о, . z
Я .бшдч Пв х рк б-! у- .,шд! в кэбв-ум Пв – бо,увб –,э.кч э,о Пзк
бз эд!,з р ш,зубзд.уз р р эзд о ,д!!ду -вдв ,Сду рэ, оувкд! оу,шб . бзо,ув.ж
доув д!бжузбж  о,э.бз .бокШбж о Эд!бф .ббТ ,!м в р –!б бПб. r бС ув
., ш р! ., –в-/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! З
зч -.йчу ь.мче у чеьят
*д-д , одм оув ,Пд у ув м!ду- о д ,!,Т й у!, в р м ., обэ,! Эд.д в б ш,умед
r –! о дз},зэдСТ ф оу, ., м ., , ,увдод! экшдв- .,жТ о ,шм ,зэзб м .дбуд! ,ж
увбСб б , ,эд! П, ,з .д-,р –Ш,р э крдТ * .д-д э крд шшб -б– П. ,-б!д Пв
.б уомШ,. у,ув , Эд.д ~ убТ фш,.. ,ж .д ш б об -б б , ,эд!дТ
ум вд квд.бед .д шб.д,в з ш,эбб |,зуб дТ *,э дзкш,.бм б -б–зб р ш зэб-
!бу- э.д .д э кркчТ Зд о ,шм ш ,ж ,зэзб убвкдебм э -!д э з дж. увбТ Я экшд! в !-з
Эд.д . ., !кПд! в .,, .бздзбС убр.д! оТ я.д ., вд!ду- уомздв-ум у ш. ж б м
экшд! Пв о зш .. оу, э,! о м .уз ж уэ, .д.. увбТ Я ,-б! Пв ., ув бв у,-бв-Т
, увдв П. – убв- д к у,шм. б кув- оу, бэ,в здз бэ,вТ Эд.д ., эд!д ш., .б дэ ,уд
!,зв .. ж Пв .б . ш, д в,!,ф .дТ ), ш !Пд.б, к–бод! ш,.м . м ., у д-бод! к
шшб здз у .,ж уомздв-ум в шк Пв ., С в,! эдобв- .д э,ок-зк б будв- ,ж , ошТ
й в шк м ув .эд! С вм б  уб! шшб , ,эдв- Эд.д .,уз !-з у –Ш,.бж в
ш,.мТ бч!, м э !.,. –! у. од ,Сдв- о ,д!!ду рэ, ш р ,, кобэ,в-Т
я–П. м увд.до!бод!ум к уо ,р э крд Хд зд б ,р .,. (ш ,ж уодСб/{ шшбТ я.б
э к.б!б у Эд.д б ,, у,ув ж r э,ок-зб б. рэд убэ,!б у бС э,в-шбТ Я з.д! Пв Эд.д Пдув
–од,в о э ш, Хд зд б шшб в шк м у уб! о р э, !б .дТ шшб во,вб!д Пв .д
з .бш здС эбв . у,р э.м к,Сд!д .д о,! уб,э.кч рк!зк у уо бш – жф ,.э шТ
ЭйкЗ ез й+
Эд.д .бз рэд ., р о б!д – жф ,.э,Т К.дПд!д м экшд! Пв шшб -квбв . .д
r : ~ уб э шд б у .,в, ,.б,ш .э,в од-,ж оув ,Пб/
Кзс ш-мвм+ ЭйкЗ ез + б усе йзс с,,щсу!семр мй Дй,в зйем езж -в ем+
К! од шшб увд!б , ош .дш,з ш .д в Пв ш м э крд-уодСд у о, -б!д -б–зк
,-бо Пв ш,.м б.в, ,ук,в ., Эд.д д ,, у,ув дТ Э рэд м б,Сд! з шшб ш., увд!
 .мв. Пв .д оумП,узб увд д,вум у–!бзбв- ш,.м бш,.. у ~ убТ я.б р в об!б !дзд.-ч
.д к.б. б шшб вд!ду- дзр о бв- .ду у ~ убТ
r : рэ, ., Эд.дz r у уб! м оу, ,Ш, .дэ,му- Пв к шб.д.б, – жф ,.э, –!
-квз жТ
r *бз .д э,жувобв,!-. здвд,вум .д о,! уб,э, у – жф ,.э ш r во,вб!д шшбТ
ф в рэд ш., оу, увд! му. Т шшб экшд!д Пв ш,.м б.в, ,ук,в ~ уб о,э- к Эд.д
к., –! – жф ,.эТ ьдзкш,,вум э в р э.м .бзв ., кэ ук.б!ум у –Шбв- – в ш – ж-
Т : м .б дзк ., р о б! здздм бз Пд одв,!-.С у,ув, ш., эк-,Т ~ уб .б
у з,ш ., оув ,Пд!ду- о з дувк .д – !--, ш., эС эб!д r .,кэбобв,!-. Пв шшб
у о, -б!д -б–зкТ
Х., здзд! у- Пв ш,.м бэдоб!д вм.,!,..дм –,в ..дм !бвдТ Э рэд Эд.д о, .к-
!ду- э ш ж у в,ш удшш – жф ,.э ш ш., увд! ,Ш, Ск.,Т Я вдз ш,Пвд! ,, кобэ,в- . о
в в ш ш,.в ш., С в,! у- зд–бв-ум о удшж в,ш.ж кр ! э шдТ в д ,.- э.м!ум .до, С
Пв – кшв-умТ Эд.д у, э,П. ш,.м –.м!дТ Эдзд! у- .д ., здш,вб!д ш ,ж уэ, .д.. увбТ
Я ., у дзк бшб б!ум у шу!-ч Пв к .,, ,ув-
у э крбш П,! о,з шТ
r З.дПбв к в,–м ,ув- – жф ,.эz r бз.,у м вдму- уз в- дз Пд од.б,Т r ф здз
э !р о к., ош,ув,z
Э рэд .д во,вб!д Пв оув ,Пд,вум у в,ш д .,ш Пвб р э м Пкоуво од! у,–м !-
.ш бэб в шТ С эбв о о ,шм , о ж оув ,Пб м у о, -,.. ., .м! Эд.дТ ьдзкш,,вум
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
.д С в,!д –в- ш., в !-з э кр ш б .бздзбС шд.вбП,узбС Пкоуво о ,, эк-, ., о з.бз! Т
зее -ье д!о дйкЗ ез /
Х., ув д-. здС в,! у- к,Сдв- о в,!- б!б о –Ш, вш,.бв- ш , оувк!,.б, о ,д!-
!ду, б .,ш,э!,.. к!,в,в- э ш жТ Х., –! увэ. б .,з шф в. . ~ уб б Эд.д r б
эд., в в д ,.- з в р м р в о –! о з.,.добэ,в- r –!б .,о, мв. бо,в!бо у
ш. ж зд к.б. шТ Я ,-б! увдв-ум б о,увб у,–м здз шк.Пб.дТ Я ув м.. кр од бод! у,–м]
?Зсд- йд мй Кзс зе ож медж сззв зс ,е -щйк в ьвв соше, б
оу, ., м .бшд!
Пв э у о, -,.увод о дкв в ,.б.р, ш., ,Ш, эд!,з Т
,ш о,П, ш м убэ,! о р увб. ж у шшб б ,, э,в-шбТ Я э,!д! обэ Пв ко!,П,. в,!,-
, ,эдП,ж . овдж., ,эдод!ум ув ж .д! увб з у,–,Т Эд.д о эб!д уо ,р – жф ,.эд
б бу ,эб.б!ду- з .дшТ шшб -!д кз!дэодв- э,в,ж б м увд!ум .д,эб., у э,ок-з ж
ш ,ж ш,ПвТ Эдз ув дув. м в р .,!д! r оу,р эод Пдуд .дздэ/ Х., С в,! у- вз в- ,ж
уо , у, эе, . Пкоуво у –уво,.. р э ув б.увод , ,уб!б! Т Я – !ум у вПдм.б,ш б
!ч– о-ч з в ж э,ок-з, б ., здш,вб! Пв .д э.м!ду- у з ,у!д б , ,у,!д .д эбод. мэ ш
у ш. жТ Эд.д уш в ,!д мш .д ш,.мТ
?Эмй зс,мйжэсж я!мщс/
r экшд! мТ r
Кзс мсщ я ещ с,зс в сье зе я е ,мсожемр
щсщве -,мс д-ш-–м йек т - в/,
r *бз ш ш .,ш р о бв-z r вбС у уб!д .дТ
Я вд!ум бз – дзбв- бз у,–м з кв р д .м . у, эе, к ш,.м зд–б! у-Т
r Э .,П. / r во,вб! мТ r я П,ш в С в,!д у убв-z
ф в рэд э,ок-зд ш ,ж ш,Пв бз!б!д ш., уо , у, эе,Т я.д дууздзд!д уо ,ш – ж-
ф ,.э, б у ш.,.бмС в. убв,!-. бС у ош,ув. р –кэкШ,р Т К ш.,.бм в, зд!б б ,, э-
.С б Эд.д к., .,уз !-з ш,уме,о экшд!д в ш здз дз одв- вб в. -,.бм ., –бэ,о
уо ,р – жф ,.эдТ
чк з-ьез йк ,йем+
 в в ш ш,.в ш., у!,э од! у –Шбв- Пв м r (здб.в, ,у од.. , !бе ) б удш кув д-
.бв-ум . э,!дв- в р м ., у –б д!умТ Я !ч–б! вк э,ок-зк в шк м оу!к-д! ,, б
 увд д!ум здздв-ум шкэ ш б –,уув дув.ш здз .дув мШбж укэ-мТ Э рэд .д дууздзд!д ш.,
– оу,С бПб.дС з в ш .д у –б д,вум дуувдв-ум у уо бш – жф ,.э ш м укш,!
у С д.бв- у з жувоб, б ., здз бПд! о оу, р ! ] (х удж ,р .,ш,э!,.. / Я м м –кэк
!ч–бв- в,–м о,П. ///) ш,ув в р м бз – дзб! бз у,–м в ,в,жуз р укэ-чТ
r Я .бшдч во , –,у з жуво r уздзд! м r б уПбвдч ,р – у. од..шТ э !..д
ш !бв-ум б убв- х рд Пв – я. ш р в,–, б.мв- ,-,.б,Т
ш,ув в р Пв – –!др эд бв- ш,.м .,!дв- у з ж. ж . Пб б кжвб Эд.д б-
эоб.к!ду- з ш., ,Ш, –!б.,Т Х .,в –в- .д ку!-д!д –б,.б, ш ,р у, эед: П,ш
здз од – .б –!д бПб.д . .д э !.д!д уш в ,в- .д ш,.м уо бшб в,!шб ,з ду-
.шб в,ш.шб р!дздшбТ
Я ., ш р – !--, в р о. убв-Т Х., .к.. –! ому.бв- Пкоувок,в !б .д в .,
Пв б мТ *, ш р ., м вдз -б–дв-умz/
Я уэ, .д!умТ Я ку!-д! у,–м у! о. у ув .]
r Я С Пк в,–м у убв-: Чв в оу шб.д,-- з рэд м бз. -к эод у! од] (х,!!:
дк )z
Я р о б! в ш шд.вбП,уз ш ш,ув, рэ, ш оув ,вб!бу- о, о,Т х,!!-дк .дС -
эбвум о у,о, . ш бр э, ,д!!дуд Хдззб..бТ Я –,у,э од! вдш у .,– !-- ж р к ж э к-
з,ж з в С у – д! э зв ьджшк.э Эб.рТ , зв Эб.р з.дз шб! ш,.м у шшб д .д
 бо,!д .д оув ,Пк ~ уб б Эд.дТ
r *д-б р!дзд r во,вб!д Эд.дТ r  уш в ,! .д ш,.м д м .д в,–м: Я .бз рэд ,.э,
., , ,.бод!д .бП,р э –. р Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
?.с й ье/
r экшд! мТ
- Кзс мйье в,я!м!сем щй зе -,мс/,
Я –! э. о ,-
ш,.. б уПдув!бо б эдо!,. . оу, ., ,-б! здэдв- ,Ш, эб. о у з в ж ш,.м
ув д-. шкПб!]
r й П,шк в ., уздзд!д ш., Пв к в,–м ,ув- – жф ,.эz
r ., ., у д-бод! r во,вб!д .дТ
?:я се овй/, -
 экшд! мТ
r * П,шк в ., во,вб!д .д ш , бу-ш z
r й в шк Пв шшб уздзд!д Пв в,–, . добвум ш м у,ув д Пв в –кзод!-. –,з кшд
в .,,Т Я ., экшд!д Пв м в,–м б.в, ,укчТ
r *,в .,в r о уз!бз.к! мТ r >в ув д-.дм квд.бедТ Я о оу, ., р о б! .,ж/ Я
р о б! в,–,/
r фш,.. в,–, м оу,рэд б р о б!/ >в в жшд!д ш ж озр!мэ/ яв в,–м м ., ш р
в одв- р!дз/ я в,–, м буд! шшб/
Х –!б бзкш!,. б ., з.д!б Пв э,!дв-Т
й в ш Эд.д бз.д!ду- Пв м в ., ,ж у дзк . доб!умТ я.д ш !б!ду- увб!ду-
 уб!д к у эд у о,вд здз одв- в. -,.бм у уо бш – жф ,.э шТ
r Я .бз рэд ., бувод!д вдзбС Пкоуво r уздзд!д .дТ r о ж озр!мэ , ,о, .к! оуч
r р о б-- у, -,з. z r у уб! мТ
Х –д здш !Пд!б вдму- дз – дв-ум о уо бС шу!мС б ПкоуводСТ я.д вз !д ш.,
уо , у, эе, б уздзд!д Пв м ,ж . до!чу-Т * к .,, оу, ,Ш, увдод!ум – жф ,.эТ
r Чв ., .дш э,!дв-z r у уб!д .д .дз .,еТ
Я о– д! в кэ.ж кв- С вм !,рзбж здзд!ум р дзэ – !,, бо!,здв,!-.шТ
Х., ув д-. С в,! у- Пв – .д од!д у уо бш – жф ,.э ш .,ш,э!,.. . м .,
С в,! увдв- бПб. ж бС дз одТ Э ш, в р .,!-зм –! зо !бв- Пв – бз -,э-,,
бу вб! в. -,.бм Эд.д у у,ув жТ у, –! П,.- у! .. Т
r *дш .к.. э .эдв- r уздзд! мТ r Х .бП,р ., ш .,ш у,жПду уэ,!дв-Т *дш у!,эк,в
 ! .бв-ум .д у эдТ у, ув д-. здквд! у- . у,жПду здквод,вум ,Ш, уб!-.,,Т ?
в,–м ,ув- – жф ,.эТ : во м у,ув д к–,.э,.д Пв м о!ч–!,. о .,,Т
>вд шу!- дзб!д Эд.дТ ,д б ш,.м в .,Т я
е ж -со+
 э,жувоб, оувкб! б.увб.зв удш у С д.,.бмТ Х,.м ув д-. вм.к! з в ж э,ок-з,Т
* м э !.,. здШбвбв- у,–м ,у!б .д ,-бв увдв-ум у уо бш – жф ,.э шТ
r ,–, !кП-, кжвб r уздзд! мТ
(й в шк Пв ,у!б в увд.,--ум r С в,! у- э –добв- ш., r м –мздв,!-. в,–м е,-
Х,.м в, зд!б Пкоувод д.бзб б дэ увбТ я.д о!ч–!,.д о ш,.м . оу, ,Ш, .,э увк.д
r б о зш .. –кэ,в .,э увк.д оу,рэдТ Я – м!ум – !бТ Х., С в,! у- увкбв- доб!-. Т
Я э !.,. уэ, .бодв- уо б Пкоувод з .,жТ
r я–.бшб ш,.м б .,!дж ш., у з ж. ж . Пб r уздзд! мТ r Х э !.. ш !бв-ум
Пв – х р ш р .дшТ Эдз о – .б –!б .д-б Пкоувод .к.. убв- х рд Пв – .
бз–доб! .ду в .бСТ
Х ош,ув, ,-б!б ш !бв-ум б ,э увдобв- ,-,.б, у экТ
Эдзд! у- Пв х р уо,! .ду ош,ув, . –ув мв,!-увод к . дзо эб!б о дз., ув -
.Т Х  Шд!бу- Пкоувокм у,–м эдо!,..шб б здквдо-бшбумТ
*д у!,экчШ,, кв ш у шшб б Эд.д –укэб!б о з.бз-,, ., .бшд.б,Т Я э. -
з.дП. уздзд! зв бз у,ув, ш., . добвумТ шшб бзоб.б!ду- б ш б.м!б ,, бзоб.,.бмТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Х у Эд.д дуувд!бу-Т Я экшд! Пв в,, - ., уз коб.к вк э,ок-зкТ Я –! ду-
ув ,.Т Х,.м Содвб! ШкШ,.б, !. ж –,у ш Ш. увбТ , ш э кз,ж м збэд! у Пкоуво ш
кув в о эк-, б у, эе,Т
Х,.м .бэд! !кв дш,умП.ж вк Т Я ув м.. экшд! Эд.д С вм увд д!ум зд–в-
,, б озб.кв- э –., шу!б бз р ! оТ Я –! ув д-. эдо!,.Т Я ., .бшд! П,шк
х р зо !б! ш., бувдв- .дув мШкч !ч– о- з в дм ш р!д – –в- оздбш. ж ,у!б – .,
о з.бз-б, ., , э !бш, ,мвувобмТ ф ,мвувобж вдзбС –! .,уз !-з Т Я ., С в,!
дзр од бодв- у Эд.дТ Я ., С в,! обэ,в- ,, б!б шшбТ Я ш !б!ум зд Эд.д б ,, – жф ,.эдТ
Я уб! х рд ш П- ш., буе,!бв-ум б о. о- Шквбв- эк-,о.ж з жТ
Хд з б шшб з.д!б Пв м о зо дШдчу- о ,Сду б ,э! .б!б ш., уо ж , , – к-
э од..ж рд д. Пв – м оу,рэд ш р увд.до!бодв-ум к .бСТ Я ,Сд! .,уз !-з -вдв о
 –од! о ш. .,уво, р увб.бП.С . ш, оТ з .е, вк д м о, .к!ум о ,д!!ду рэ, ш.,
 ,эув м! оувкбв-Т , з.дз шувод у Хд з ш б шшб м увд.до!бод!ум к э крбС э кз,ж
о в ш Пбу!, к чо,!б д хб!!д * –!д б ,р .,. :,у!б б!б к Хджзд Хк дТ *д в в дз м
у –б д!ум зо .бв- Хджзк . ,р ., здзд! у- о р э,Т
Я –! вдз бзшкП,. Пв кр о б! ш бС з !!,р в добв-ум о э ш Хд зд б шшб
 в шк Пв к .ду –! эбувд.еб ..ж – ,! з в эо, б бС рд д.дТ шшб р о б!д Пв ,,
., –кэ,в э шдТ : ш., ., С в,! у- увд.до!бодв-ум ,Ш, о э. ш в,!, ,у!б ш .. о,увб
. П- о э ш, э кз,жТ о ,шм .д-,ж у!,э.,ж оув ,Пб у Эд.д ш –ш,.м!бу- в,!,ф .-
.шб . ш, дшб r бз код.,.бмТ Х ,Сд!б бз д вд б м в доб! Эд.д КХК-зк] ( к
шшбz) )ув,уво,.. м дууПбвод! !кПбв- о во,в Пв -в о э,] (*,в ш зд р э ш)Т
яво,в здзд!ум у оу,ш э крбшТ (,д д П,шк в у уб!z)
Я р!дздш уо бш ., о, б!Т
r х ., ш ж/ r о уз!бз.к! м р!мэм .д .,–,удТ
х р з.д! Пв м ., у –б д!ум оув ,Пдв-ум у Эд.д . з.д! я. б в Пв м здС Пк . П,одв-
о . шд!-. ш э ш, д ., о в,!,Т
?Кз ,зйс ,ео зс, е,мер -
 экшд! м к!–.к!ум б .,
увд! .бП,р здрдэодв-Т
(Я П, ,з сЛ шб.кв б,экТ шшб э шдz) r у!д! м П, ,э.кч КХК-зкТ
(Чв z -квб--z) r во,вб!д Эд.дТ
(*,в ., -кПк)Т
(Хд з у э,в-шб э шдТ шшб к,Сд!д .д .,уз !-з э.,ж)Т
Я у!д! КХК-зк Хд зк у д-бодм ш .. !б .дш б,Сдв-Т я. во,вб!] (Э .,П. /)
Я ув ., ш р о в о, бв-Т Х бд з од!бу- ш Ш.бз ш р ш., , ,– дв-ум
.д з ,у! ,–мвд вдШб!б П,ш эд. о э шТ Х о -!б о э ш б .д доб!бу- .д зкС.чТ
*, .бэд.. .д зкС., моб!ду- Эд.дТ Я , ,р.к!ум П, ,з ув жзк уз Пб! .к б здз бПд!]
(Кч бз/) Ч,ув. р о м Пкоуво од! м у,–м П,.- .,! оз Т
я.д дууш,м!ду- б о ш., шр. о,.. у.к!бу- оу, в, Пкоувод з в , м –,зку,-.
вд!ум эдобв-Т я.б в !-з з ,!б r з дж.,ж ш, , к
Т ! од к ш,.м здз к.б-
!ду-Т *ду - ,..,шк вм.к! э кр з э крк r .бздзбС у ш.,.бж/ Я ., з.д! дуувд!ду- !б
.д у уо бш – жф ,.э шТ Х., С в,! у- –.мв- ,, . м – м!умТ
у, ув дСб буП,з!б з рэд .д э -!д з ш., б уздзд!д]
r у, в о ,шм м ш !б!ду-Т у э- оу,!б! з ж о ш , у, эе, б ш у ш бш – жф ,.-
э ш дуувд!бу-Т Я С Пк –в- у П,! о,з ш у з в ш уш рк о,увб оуч .бз.-Т
8оово-кж/
Я уздзд! в оу!кСz
яП,.- ш .,в –в-/
Эд.д дууздзд!д ш., в ш Пв бз -! з рэд м к,Сд! бз э шд шшб о !кв д-
ш,умП.ж вк Т ~ уб здш,вб!д Пв ш у Эд.д в. убшум э кр з э крк ., –П. Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
r К,ув бПзд r уздзд!д .д r С ., *бз о в,–м о!ч–!,.Т )у!б . в,–, . добвум о
., э !.. ккуздв- в в -д.уТ
~ уб у о,в од!д Эд.д дуувдв-ум у уо бш – жф ,.э ш б экшдв- о зш .. увб
.д-бС в. -,.бжТ
r Я ш !б!ду- Пв – у э- .д доб! ш,.м r дууздзд!д ш., Эд.д .д зкС., к
шшбТ r Я С в,!д .мв- б эк уо бС Пкоуво r фбзбП,уз , !б в о!,П,.б, ш ебб б!б
,д!-.дм у. од э!м П.С б рд ш .бП.С в. -,.бжТ Х., ., С в,! у- бэвб .д о эк
к ш ебж в шк м э !.д!д ш !бв-умТ
Э рэд х р во,вб! .д ,, ш !бво я. во,вб! б .д ш б в .,/ Ху!- в ш Пв м ш рк
оуч .бз.- о,увб ош,ув, у в ж здш,Пдв,!-. ж зд– в!бо ж .,.Шб. ж шр. о,.. бзр!д-
эб!д оу, о у шб.д.бм р эдС эб. П,увод б у, э,П. ж – !бТ
:яс,вдйр 9й,яй вр мй со
зе ,во! зе ймщсусм,ж йм о–дв
Х., Пдув р о б!б Пв ,у!б –кэ,-- ш !бв-ум б С д-
.бв- о, к у э- .бз рэд в,–м ., увдобв б эдув в,–, – !--, П,ш в уб!Т
ф. рэд я. эд,в бш,.. в П,ш уб--Т ф. рэд .,вТ яэ.д.э ш., э о,! у- ку!-
-дв- Пв у э- эд,в П,! о,зк .,Пв – !--,, . ., в П,ш умвТ
/ в ое – вер,ть
в то- что ,о уотов, тебе то ько смое учшее
)у!б х р П,р -в ., эд,в в в ш эд,в
.,Пв р дзэ – !--,,Т *к.. !б-- !. ув-ч эПб.бв- уо б .,!д.бм )р о !, б в рэд
о !м )р бу !.бвумТ фш,.. вдз бз -! у ш. жТ *,у о, -,..ж м !кПб! у о, -
-,..кч Эд.дТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
зтЭ я! тЭ!э м!д 
Эд.д –!д уо – э.д ш .дПд!б оув ,Пдв-ум б дзр од бодв- в,!,ф .кТ Х
ув дув. буу!,э од!б оу, о зш .. увб . оС в. -,.бжТ *дш оу, . доб! у- в шк Пв
ш увкб!б доб!-. r э .эд!бу- зд дз ,-двум –!,ш у – жф ,.э ш б ~ убТ
Х -.дув мШ,шк э к.б!бу- д э к.–д П,.- од..д э!м ув ,.бм !ч– о.С в. -,-
.бжТ Х . доб!бу- э кр э крк .дш –! С - ош,ув,Т
* з бвкд!к кСд.бод.бм ш э -!б П,.- ув .. Т *ду ш. р , у–!б.д! r ш
–д о, б!б о х .,уво,..ж шу,!Т * .дш ., С в,! у- уо,увб .д .,в )р куб!бмТ Х
С в,!б Пв – .д-б в. -,.бм дзобод!бу- о у во,вувобб у )р !д. шТ Х б э кз-м б. рэд
р о б!б Пв кСд.бод.б, увд! у- о -! шТ ф .бз.- в эво, .эд!дТ Х. рб, у о ,-
ш,.., э увзб б ш ! э, !чэб зд–!б бвкд!, кСд.бод.бм -!С з !,.бжТ
Квд ш э. , кСд.бод.б, –! П,.- в дэбеб ..ш] шк.Пб. бр!д-д!б .,.Шб.
.д уобэд.бм r –П. о ,ув д. б!б о зб. .д шб.б-р !-ф б!б о – к!б.р .д у вбо. ,
ш, бмвб, б!б .д з .е, вТ – !,, у о ,ш,.. ш од бд.в, шк.Пб. б .,.Шб. оув ,Пд-
чвум р кдшб .д о,П, б.з, б!б э кр ш ш, бмвбб д в ш дз–бодчвум .д д Т Х.,
р о б!б Пв бр!дубв- э,ок-зк .д уобэд.б, о ш. рбС у ебд!-.С у! мС у,р э.м уПбвд-
,вум увд ш э.ш б ., увб!-.шТ ф в П,.- ,Пд!-. Т
*, ш рк .мв- здз у,р э.м ш ! э, !чэб кз.дчв э кр э крд ., бш,м о зш .. увб
 о эбв- о ,шм .д,эб., дзр од бодм б э,!му- уо бшб шу!мшб б б.в, ,удшбТ в .,
о ,шм –Шдв-ум о р к, Пв – кз.дв- э кр э крд о !., э кувбш Т ,кшдч Пв о .д-,ж у
Эд.д .бз.б –д у у –д моб!бу- о э увдв П. ж ув,,.бТ *,уш в м .д .д-к здр к.,.-
. ув- ш оув ,Пд!бу- б .д,эб., б ош,ув, у э кз-мшбТ
Э .,П. к .ду у Эд.д ., –! , б эд увд ш э. р кСд.бод.бм о !. ш ушу!,
в р у! одТ *ду ув м.. дзэ,!м!б вумПб шб!-Т Я оувкд! оу,шк шб к б!б .б! к
у,–м о Эд!бф .ббТ й в шк о .дПд!, .д-бС в. -,.бж ш –Шд!бу- ,бшкШ,уво,..
 в,!,ф .к Кзджк б!б ф.в, .,вкТ Х ш р!б дзр од бодв- Пдудшб r э,!б!бу- уо бшб
був бмшб шу!мшб б ПкоуводшбТ
яП,.- уз ш –.д к.б!б ., .бэд..кч –!,шк] к .ду ., –! –Ш,р мззд/
й жшбв, ш,.м доб!-. ] ш р о б!б .д э. ш мзз, . ш. рб, у! од бз. уб!б -
дз. шкТ Э .,П. в –!д ., одоб! .уздм –д-.м . о ш .,в, у,–, ,эувдобв- д.р!бж-
узбж к у, –д доув д!бжуз р буС .э,.бм б м .зб бз Х,зубзб/
й б !бП. ш –Ш,.бб ш –,з в кэд .бшд!б э кр э крд . в,!,ф .к о з.бзд!б
у, -,з., –!,шТ ,!м Эд.д д.р!бжузбж –! в ,в-бш мзз шТ э,вуво, .д р о б!д
 ,бшкШ,уво,.. .д буд.уз ш . в,е .дкПб! ,, м .уз шкТ , зв у .,ж оув ,Пд!ум –!б
здэдП,. ку!-до бз кув э,ок-зб у мо. дзбдвузбшб П, вдшб !бед д.р!бжузбж у ш,зуб-
зд.узбш дзе,.в шТ :бП. ш., в –,зкш. . доб! у- . о , о, э.б .д-,р з.дз шувод
,, дзе,.в ж увдоб! ш,.м о вкбз/
Эд.д р о бв Пв ,ж . добвум ш ж доув д!бжузбж дзе,.в . о .дПд!, .д-,р шд.д
ш ж ., .бшд!б э кр э крд в,!,ф .кТ й ув м.., оувк!,.бм о!бм!б .д ш ж
р ! уТ й кв к б –!б., з о,П, к . .д шб.д! -к -д.б, дов ш –б!-.С -б. р добчТ ф
в о. уб! уо ж оз!дэ о .д-, ., .бшд.б,Т
Эд.д Пдув уб!д ш,.м ов бв- уздзд.. ,Т явэ,!-., у! од ш., бС эб! у-
 ов мв- у. од б у. одТ Эд.д ушкШд!ду- в шк Пв .бздз ., ш р!д ш,.м .мв-Т (Эд.д
., ув,у.мжум r р о б! мТ r Я ш рк ов бв-Т Я бз :оув д!бб б д.р!бжузбж мзз э!м ш,.м
в ., ., у оу,ш э. ж/)
ЧдШ, оу,р ш –д ., .бшд!б э кр э крдТ ,Пб Эд.д р ш. , з !бП,уво ., д-
об!-. бз. убшС д.р!бжузбС у! оТ *д бш, з рэд .д бз. убв у! о (touKZ) о
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
,, кувдС . зокПбв здз (roMKZ)Т Х., э –., шб!, р о зб зд.квум у о, -,.. Пд-
одв,!-.шб/
Я э !р экшд! Пв бш,!д о обэк Эд.д з рэд уздзд!д Пв ,ж . домвум ш б ([oo\-teKZ)
r вдз ., –П. .д .дзод!д Ш,вб.к к ш,.м э . у ш ([ou\tMKZe{Т * – !--, оу,р ш.,
. добвум з рэд .д ош,ув ([ore exjeN\Jve) (э .,{ р о бв (exjeN
) (э .),{Т
Х., э убС ., С П,вум ,,  до!мв- в шк Пв м –кзод!-. вдч в ,, -б– зТ
* в ш м оу, ., р о ч ,ж здз доб!-. бз. убвум в б!б б. , у! о б .д з!бвум
 в шк Пв м ., р о б! ,ж в р д.--,/
r й П,шк в .,  доб! ш,.м о , ож дз з рэд м -б–!ду-z r з!бвум .дТ
r й в шк Пв ш., ув д-. . доб!ум во ж од бд.в/ r у к!–з ж во,Пдч мТ
Эд.д ,з ду. .бшд,в Пв .д r ., ,эб.уво,..дм зв в, зд,в .,уПдув.ж д.р!бж-
узбж мззТ Я удш ув м.. -б–дчу- о р!др !дС/ ? ш,.м о,П. о з.бздчв –!,ш у о ,-
ш,.дшб р!др ! о б м Пдув э,!дч -б–збТ
 уо ч здШбвк ш рк уздздв- Пв б в,е ш ж в ., Пдув -б–д,вумТ
Рсшс е,мр я йш-
-е,м зс,ое ,меззй,м/
Х ж в,е б ,р эбв,!б ш б –д–к-зд б э,э оу,рэд р о б!б э шд .д у, – С одв-
уз ш д з рэд ш,-д,-- у, –узкч б д.р!бжузкч р дшшдвбзк в !кПд,вум р ,шкПдм уш,у-Т
,д., у,р э.м Эд.д .дПб.д,в С С вдв- з рэд м -б–дчу- б з .ув кб кч здзкч-в .,о –-
дзбшкч ф дзкТ
Эдз в .б ув д.. . ., у оу,ш ко, ,.. , о!дэ,.б, д.р!бжузбш мзз ш П,.- у–!б-
зб! .ду у Эд.дТ Х ув м.. С С вд!б .дэ ., доб!-.ш бз. -,.б,ш б р дшшдвб-
П,узбшб здвдув фдшб э кр э крдТ Я вм ш эб!бу- .д дз.С з .вб.,.вдС .дш – бш
 б-! у- бу уд–!бодв-ум з . о ж ув д., ,, мззк б –ПдмшТ
Х –д .бшд,ш здз о в r –в- б.шТ э,вуво, Эд.д –!д ,эб.уво,.. ж дзб-
двз ж о уо ,ж -з !, б р э,Т !-з к ,, у,ш-б –!д м .уздм фдшб!бмТ явуквувоб, з .,П-
. ув,ж П,.- мо. в!бПд! ш,.м в э крбСТ * шд! в р м ,Ш, б о у о у,ш-, у, –узбС
бшшбр д.в о/ Х б эбв,!б р о б!б у .дшб в !-з -д.р!бжузб в шк Пв з рэд .б
в !-з б,Сд!б о :оув д!бч бС оуш,бод!б д ж эд., –б!б/ ф в .,уш в м .д в Пв
о :оув д!бб .бо,в р ш. , ш. .,уво бшшбр д.в о/
Х у Эд.д ., дз Пкоуво од!б у,–м (б. ув д.едшб) б в у–!б.д! .ду ,Ш, – !--,Т
ш,ув, ш ш р!б уш,мв-ум .дэ , ,.бвшТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
С– бе- м.–р.ечж.у ж!Э:
*дз .,е ш дз – д!бу- о квд.бе, б у о, -,..С -б–здСТ *,уш в м .д в Пв .ду
Пдув дзэ,!м! р ш. , дуув м.б, к .ду у Эд.д –! Пкэ,у.ж , б э кСд.бод.бмТ
?Сд.бод.б, r в в в , б э з рэд – !--, кз.д,-- э кр э кр,Т Эд.эж бз .ду r
П,.- у! ..дм !бП. ув- бш,чШдм зд !,Пдшб к.бзд!-.ж .бз.,..ж вТ ш .,в,
 ,эувдобв- здзкч .,ко, ,.. ув- .эд! ш ж П,обэ.ж фбзбП,узбж .,э увдв з r .бзд-
здм -б–зд о д.р!бжуз ш у вбш ., у до.бвумТ *,ко, ,.. ув- Эд.д був,зд!д бз в р 
Пв .д –!д ,эб.уво,.. ж (збвдм.з ж) о ш,зубзд.уз ш р э, бз-зд дзо эд эбв,!,ж б
бз-зд в р Пв о э,вуво, ,ж б-! у- , ,.бв- .,шд! !б-,.бжТ
*,ко, ,.. ув- П,.- у! ..м,в !ч– о., в. -,.бм r . .д ., ш .,в увдв- .дэ,.-
. ж у. о ж э!м .дув мШ,ж !ч–обТ Эдз в буС эбвz Х у Эд.д –д бувод!б .,ко,-
,.. ув- о у,–, в шк .бшд!б э кр э крд здз .бзв Т яв. -,.бм ув дэдчв з рэд у! од
б увкзб э. р П,! о,зд –к.эдчв .,ко, ,.. ув- в ,о рк б ув ,уу о э кр шТ
с , же
в! .о ,мете дру дру , стретесь ,збв,ть .рт ер от еувере ост, , стрх-
то вш, от оше ,я то ько кре. ут
Я –ув .м! Пв Эд.д П,.- в .з .бшд,в Пкоувод з к.дчШбСТ я.д у у –.д
з р!к– з шк у ув дэд.бчТ Зд э !рб, р э м .дкПб!ум ш рдв- !чэмш у з ж. в. убв-ум
з в шк Пв к ш,.м .,в з .,П. ув,жТ Я -кПк здзодч здз у до!мчу- у дз.шб оу,-
э.,о.шб здэдПдшб . о ш ,ж эк-, оу,рэд .бо,в .,ко, ,.. ув-Т Эд.д б.вкбвбо. .б-
шд,в оу, Пв ш .,в бПб.бв- ш., эк-,о.кч – !-Т
Я э убС кэбо!мчу- здз .д укш,!д ув бв- .д-б в. -,.бм б бу у –бв-ум
з ш бш фбзбП,узбш .,э увдвздшТ я.д о,э,в у,–м вдз у! о. э!м э,ок-зб у о, -,.. ,ув,-
уво,.. бш,в- – жф ,.эд о б.од!бэ. ш з ,у!,Т ), ., вв !з.к! Пв м ., у у –,. э,!дв-
в Пв увд!-., о у б.бшдчв здз э !.. ,Т Э рэд м р о ч Пв Эд.д .дПб.д,в П,удв-
ш., уб.к ,Ш, э в р здз м Пкоувокч зкэ ш. рб, уш,чвум . в э,жувобв,!-. вдз/
Ч,ш !кП-, м кз.дод! ,, б ,, з к.,.б, в,ш .мв.,, ш., увд. об! у- зв вдздм
Эд.дТ ), Сд дзв, уф шб од!ум о П,.- ч. ш о з дув, в шк Пв к., в рэд .д ,, !,Пб
!,р!д у о, -,.. оз у!дм во,вуво,.. ув- r о,э- эбв,!б ,, дзо,!бу- б в,е у, -,з.
зд– !,!Т я.д увд!д ж э!м ш!дэ-,р – двд Э,.эзбТ Эд.д r .,о, мв. Пквзбж б зд– в-
!бож П,! о,зТ
й зд ш,.м в, зд!б у ш.,.бм уш .,в !б Эд.д !ч–бв- ш,.м вдзбш здз ,ув- r –,з
кз б . р .д – !ду- у у –уво,..шб ПкоуводшбТ ), –,у з б! Пв м кв,-,увокч 
оу,шк шб к у  о,эмшб б !,зебмшб д .д оу, ,Ш, кПбвум о -з !, б вд,вум .мв-
П,р С П,в в .бз.бТ й уз !-зк м ку,! к., ш. р , кобэ,в- б уэ,!дв- ,ж здзд! у- Пв .д
.бз рэд ., уш .,в э ш,.м э вм.кв-умТ
( r дв б  о,э.бз з в р з.дчв о оу,ш шб , r р о б!д ш., .д r д м
,Ш, ., .дПд!д .бздз ж зд -, )Т Я во, эб! Пв С Пк Пв – .д кв,-,уво од!д у ш. ж
дзэ,!бо ш ч .бз.- б шбууб ., узкч д– вкТ Я С в,! .бз рэд у .,ж ., дуувдодв-умТ Я Пко-
уво од! Пв х р у ,эб.бв .д-б квб б з рэд-.б–кэ- .д уш .,в увдв- .дув мШ,ж ш,эу,ув-
? Эд.д –!б б э крб, –!,ш у з в шб ,ж бС эб! у- – в-умТ Х б э., б
э кз-м оу,рэд ш,.м здШбШд!бТ Э рэд м –! эб. ш б –!бззб, о.бшдв,!-. у!,эб!б зд .,.-
Шб.дшб з в С м дууздзод! б у з в шб оув ,Пд!умТ Кв б! ш., здр о бв- . д-
обо-бСум э,о ПздС б!б здздв- век бС ф в р дфбб . вкв ., взод!ум .бС .,рдвбо. Т
Я з!б!ум в шк Пв . оу,рэд р о б! Пв вб э,о Пзб ш., ., эС эмв б Пв .б ш,.м .,
!ч–мвТ Я у д-бод! взкэд . в з.д,в д . во,Пд!] (й ув з.дч/)
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
яр!мэодму- .дздэ о.к.э,. бз.дв- Пв в,е оу,рэд –! доТ ф.в, ,у. Пв 
з рэд м о, о, здзд! ,шк ф в р дфбч Эд.д . ., уздзд! .,ж .бП,р ! С р /
Э ш ш,.вк оув ,Пб у Эд.д м –! к., э о !-. С - бзо,ув,. r –!др эд м ш. р -
Пбу!,..ш оувк!,.бмш б уш в дш ш бС обэ, здбу,ж о ouTube б .д э крбС уджвдСТ
ь эбв,!б о !. од!бу- Пв .,.Шб. ш ркв вм.кв-ум з ш., бз-зд ш ,ж бзо,ув. увб д
о оу, ., !ч–обТ *,в .б ., экшд!б .бС ! С . вб .,.Шб. ув ,шб!бу- (зд– -
вбв-ум) – ш., (удудв-) ш,.м б!б у!к.бв- х рк ожэм зд ш,.м здшк.Т
* оу, в –! ш., ., .к.. Т Я С в,! .джвб .,.Шб.к з в дм !ч–б!д – ш,.мТ ьдзо,
., в р С П,в зд.эж шк.Пб.дz Я Пкоуво од! Пв Эд.д ш .,в !ч–бв- ш,.м вдз здз
м С ПкТ * о,э- д.--, м Пдув -б–д!умТ Я ув !-з дз бувод! у, э,П.кч – !- бз-зд
в р Пв -б– П. був !з оод! ш вбо !чэ,ж ., доб!-. .бшд! бС Пкоувод з ш.,
., .бэд! Пв эуво,..бзб э,ок-зб ш ркв ош,-дв-ум: у, в –! П,.- у! .. Т ф м
., уПбвдч у,–м у,ебд!був шТ э,!, !ч–об м у о, -б! .,шд! -б– зТ
Э .,П. эбв,!б П,.- С в,!б з.дз шбв-ум у Эд.дТ Я .бшд! Пв .б в.,уквум
з .,ж .дув .,.. Т * .бшд! м б в Пв э – дм б Пквздм Эд.д укш,,в у дзк ., здо ,одв-
бС у, эедТ дз б бз -! Т яэб. ш ж э кр уздзд! Пв ув б! ,шк р о бв- у .,ж мв-
шб.кв здз . экшд!] (>вд э,ок-зд бэ,д!-. эС эбв *бзк/)
Я Пкоуво од! в ., удш ,Т !ч–бв-ум о Эд.д –! Ш, оу,р Т ? ш,.м о .бз.б
., –! – !,, ув ж здэдПбТ Х,.эк .дшб дзвбП,узб ., о з.бзд! у о ., .бшд-
.бм .,ко, ,.. увб б –бэТ Х увд!б о, .шб б ,эд..шб э кз-мшбТ Х бувод!б
б фбзбП,уз , о!,П,.б,Т Х –.бшд!бу- б е,! од!бу- . ,-б!б о зэ, .дв-ум в у,зуд э
уодэ-–Т >в шк о ук м уомШдч е,!кч р!докТ К,зу бр д,в од..,ж-кч !- о в. -,-
.бмСТ зэ, .бодму- в .,р .д , о ш вд, о ш .,в, е,!бз ш у у ,э в Пбв-ум .д э к-
рбС ду,звдС r –Ш,.бб –ШбС б.в, ,удС кз ,!,.бб э к.–Т
Э .,П. зд.эж о !,. увкдв- -уо ,шкТ Х ув ,-б!б э,!бв-ум у одшб
уо бш в ш б .дэ,,шум Пв о –кэ,в, кз о эуво одв-ум у э.,ж о !,ж о в ш
о у,Т Х у Эд.д .дС эб!б удш, дз., у у – о ,шм , о .э,.бм у зэдодм
у. ок э!м .д-,ж !ч–обТ Кз м уздзд! ,ж Пв ., С Пк –в- ,, э кр ш б!б эд., – жф ,.-
э шТ Я С в,! !ч–бв- б –в- !ч–бшшТ Я уздзд! Пв оу,рэд –кэк – в-ум зд ,, !ч– о-Т >в
–! П,.- у, -,з.ж -др э!м ш,.м r м бз–доб!ум в ув дСд –в- во, .,..ш б ув дэдв-Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
?че! ж,-м
й жвб .д вдз ж -др у!, в р здз к., д к дз –.брд!ум в кэ. Т ф. рэд м к–,.эд!
у,–м Пв ш., !кП-, –кэ,в –,з э крб б!б .,.Т Я увд д!ум р дэбв- уо , у, эе, оу -
з ж ув,. жТ Х., б-! у- , э !,одв- ув дС вздзд ! шбв-ум узо з- ув,. эдодв- !ч–об
. ож -д.уТ хб–!бб р о бвум Пв бэ,д!-.дм !ч– о- , э !,од,в ув дСТ ЧдШ, оу,р
!чэб экшдчв Пв о вбС ув здС р о бвум х .,уво,.. ж !ч–об . м в. -к бС б з !ч–об
П,! о,П,уз жТ
Х .,в !б укШ,уво одв- бэ,д!-.дм !ч– о- ш,.эк эокшм !чэ-шбz )у!б эд в Пв в
вдз ,z хб–!бб ,ув- ,э,!,.б, бэ,д!-. ж !ч–об ш,.эк эокшм !чэ-шб б . б.б-
шд,вум ш. рбшбТ >в ,э,!,.б, у э, .бвум о й, о ш у!д.бб Э б.фм.дш сР] +rД]
(:ч– о- э !р в, бв шб! у, эувок,в !ч– о- ., здобэк,в !ч– о- ., ,о з. убвум .,
р эбвум ., –,уПб.увок,в ., бШ,в уо ,р ., дзэ д.д,вум ., шу!бв з!д ., дэк,вум
., доэ, д у дэк,вум бувб.,; оу, з од,в оу,шк о, бв оу,р .дэ,,вум оу, , ,. убв)Т
>вб ув зб у –,.. э рб .дш у Эд.д в шк Пв .д- э кр д б З,!у П,! бС
.д .д-,ж уодэ-–, r о удшж в рдв,!-.ж ш ш,.вТ д б r був П.бз оэ С. о,.бм э!м ш. -
рбС !чэ,жТ я. оу,ш р о бв Пв вд дз. обэ. ув- уб.э шд ,дк.д з в ж . ув дэд,в r
–!др у! о,.б, в шк Пв .д эд,в ,шк о зш .. ув- оу,рэд б оу,С !ч–бв- б .бз шк ., б-
Пб.мв- о ,эдТ
:ч– о- д б r в !ч– о- –,з р д.бе дзо, ., вдзz я. мо!м,в у – ж о,!бз !,.ж
 бш, П,! о,зд з в ж б.бшд,в .бз.- б эд бв оу,ш буз ,..чч !ч– о- б о.бшд.б,Т
*,од.. С бувбд.б. о б!б .,в . ,э,!,.б, !ч–об бз й, о р у!д.бм Э б.-
фм.дш ., –з. о,.. в П. Т >в ., д–ув дзв.дм з .е,ебмТ >в в Пв ш .. бш,.бв-
о ,д!-. ж .бз.бТ Э рэд о оув ,Пд,в,у- у П,! о,з ш б экшд,в, у, -,з. !б од-б в. -
-,.бм б!б бС !кП-, ,з двбв- в о, -в, уо б Пкоувод вбшб ув здшбТ Здэджв, у,–,
.,уз !-з о у о]
• , ,!бо !б ш э кр у э кр шz
• , – !б ш э кр з э кркz
• Здобэк,ш !б ш э кр э крк б!б дэк,шум б бувод,ш Пкоуво –!др эд . увб зд в,
–!дрд Пв ,ув- о .бз.б зд.э р бз .дуz
• йвд,шум !б ш Сод!бв-ум б р эбв-ум э кр , ,э э кр ш б!б ШкШд,ш !. , б-
мвб, б код.,.б,z
• к–бш !б ш э кр э крк б!б мо!м,ш о.бшд.б,z
• Хд.бк!б к,ш !б ш э кр э кр ш Пв – !кПбв- .,!д,ш ,z яШкШд,ш !б ш шд.б-
к!мебч у ув . э кр р П,! о,здz
• К!кПдчвум !б к .ду оу-зб р.,одz К!,эк,в !б .дш –,у з бв-ум бз-зд в р z
• ,, .бв !б зд.эж бз .ду –бэк .д э кр р z ф!б ш !,рз Шд,ш б зд–од,ш оу,
дз. р!дубм б у о, -,.., -б–збz
• КС э. !б .д-б ш д!-., к–,.э,.бм б ,эувдо!,.бм в ш Пв доб!-. д Пв
• :.,ш !б ш э кр э кркz я–д !б ш П,ув. б!б вд,шум буздзбв- бувб.к о у –-
уво,..С б.в, ,удСz
• Чкоувок,ш !б ш у,–м о –,з ду. увб э кр мэ ш у э кр шz в о !б ув мв- э кр
зд э крд ,у!б о з.бз.кв –!,ш б!б мобвум здздм-в кр здz
• К у –. !б ш –,з р о П. э о, мв- э кр э кркz Х .,ш !б ш э о, бв- э кр
э крк .д-к –,з ду. ув- э,.-рб укэ-–к –!бззбС оу, удш , э р ,z
• ,кшдм у ош,ув. ш –кэкШ,ш бувод,ш !б ш .дэ,.эк б!б в ,о ркz явбшбзш
б о ув р б!б ду,.бм  о эк в р здз ш .,в у! .бв-ум в –кэкШ,,z
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
• в о !б ш ош,ув, – в-ум у .бз.,..шб в кэ. увмшб о бшм у С д.,.бм .д-бС
в. -,.бжz
• яэб.дз о !б ш !дрд,шум .д х рд о в ш Пв удшб ., ш .,ш уэ,!дв- э!м у,–м б
э кр э!м э крдz
К о,вкч одш в двбв- о ,шм .д вб о у б здбудв- во,вТ я.б бр эмвум оу,ш
зв .дС эбвум о в. -,.бмС б!б у –б д,вум бС .дПдв-Т >в ., в бобд!-., о уТ я.б
ш ркв ш П- одш е,.бв- .дуз !-з од-д !ч– о- у во,вувок,в –б–!,жуз шк ,э,!,-
.бч з в , – !--б.уво !чэ,ж уПбвд,в бувб..ш б дзкш.шТ !ч–С в. -,.бмС у!к-
Пдчвум в кэ., ш ш,.вТ Эд.эж э,.- ., ш .,в –в- у !.,П.шТ й –!,ш .,бз–,..Т
й в шк вдз од.. е,.бв- уо б в. -,.бм ,Ш, .д вд, кСд.бод.бм Пв – в П. з.дв-
Пв .б ув мвум .д у. о, !ч–об д ., П,р -в шд! з.дПбв,!-. р Т
 зш .. одш здС П,вум о, .кв-ум з вбш о удш r з дж.,ж ш, , дз о р э r
 в шк Пв в. -,.бм ш,.мчвумТ :чэб ш,.мчвумТ я–ув мв,!-увод ш,.мчвумТ )у!б о -
.дув мШ,шк !ч–бв, э кр э крд в уш .,в, бзш,.бв- б уо б в. -,.бм уэ,!дв- бС з ,!шб
б у у –.шб , ,.бв- !ч–, в кэ. увбТ *, ш,.мв-ум э !.. в !-з э. r од-д ,эд.-
. ув- б .,!д.б, –в- э кр э!м э крд удшш !кП-бш д в., ш о шб ,Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! 8
.ь!е.б 9 .-чеб!) ж,-м
, о, э.б б ш,уме –Ш,.бм у П,! о,з ш з в ж одш -.дув мШ,шк . добвум
о уз ,, оу,р ., –кэ,в, .бП,р д.д!бзб одв-Т дш здС П,вум ув .ду!д.эдв-ум ду-
уо,в ш . о ж !ч–обТ * у о ,ш,.,ш о .дП.,в, здэкшодв-ум у!,экчШ,ш -др, б в ш
э,жувобв,!-. !б в в П,! о,з в в удшж (,эб.уво,..ж)Т >в в вд ш .. .дзодв- вдз r
(: .дув мШдм !б в !ч– о-z)Т яв. -,.бм увд. омвум р!к–., r б!б .д – вТ Х б Пкоувод
з Эд.д з ,!б ., э.мш д ПдудшТ Эд.эж ш ш,.в о,э,..ж мэ ш у .,ж –! э!м
ш,.м вз о,.б,шТ я.д –!д .дув !-з уо,.д э – д !.д !ч–об б ,з ду.д Пв ш.,
С в,! у- о эбв- у .,ж зд.экч шб.квк уо ,ж .бз.бТ й ув убэ,в- мэ ш б уш в ,в- ,ж
о р!дздТ
,д м –! о!ч–!,. о!ч–!,. к-б/ Х у Эд.д в ,,в. С д.бш о у шб.д.бм
, б э, кСд.бод.бмТ Х ., ш .,ш зд–в- .д-,р –Ш,.бм уш,Сд б в,! вТ ? .ду уС э. ,
Пкоуво чш д r э о !-. р!к , .дэ бз.дв-Т * в С -  в шк Пв ,у!б – эб.
бз .ду –! у, -,з.ш д э кр ж r эк д-!бош в к .ду о з.бз!д – –!,шдТ
Э уПдув-ч ш Пкоуво од!б у,–м о –Ш,уво, э кр э крд у о, -,.. уо – э. б ш р!б
о,увб у,–м вдз здз .дш С в,! у-Т Х !ч–б!б Ш,з взкТ ,!м Ш,з взб ., .к.. кзб ,у!б
к в,–м ,ув- Ш,вб.д .д э– эз,Т ф .до, .мзд ш. рб, о эбв,!б .д! од!бу- о !бебч
.д р шзкч шкззк б ,.б, бз .д-,ж шд-б.] ш у Эд.д !ч–б!б э,одв- х . ,. об
.,уму- в дуу,Т
*дш . доб! у- –одв- .д б э, в шк ш Пдув кув дбод!б бз.бзб к з, о
р дС б!б .д !м.,Т яэ.д.э ш в доб!бу- .д б у ,.вк д С вм э!м Эд!бф .бб э,.-
оэд!ум э о !-. С ! э.шТ Х здзквд!бу- о э,м!д б дзр од бод!б дзр од бод!б дз-
р од бод!б: : в ш ку.к!б б уд!б е,!ж Пду у! о. д Пзд –,зэ ш.СТ Эдз ., .дш
–! С - /
Х оу, ,Ш, , ,.бод!б шд.вбП,узбж , б э r уш в ,!б э кр .д э крд о!ч–!,.-
.шб р!дздшб б С С вд!б .дэ зд.эш у! о шТ *, ко, ,. . экшдч Пв .д .д-бС !,ПдС
убэ,!б вбе !ч–об д .дэ р ! одшб Сд!б –д– Пзб/ Х .ду!д.эд!бу- вбш о !-,–.ш
о ,ш,.,ш . –ув .м!б Пв эоб.,шум з – !,, у, -,з.ш б з ,!ш в. -,.бмшТ !ч–-
!,.. ув- б шд.вбзд кувкб!б ш,ув ,д!-.ш –мздв,!-уводшТ
Х ж эмэм хдвд r бувб..ж С бувбд.б.Т я. оу,рэд ш,.м ээ, .бод! б –! э!м ш,.м
 ,з ду.ш .дувдо.бз шТ я. П,.- ув дув.ж б зу ,уубо.ж П,! о,зТ Зд !ч– , э,!
. –, ,вум у – !--бш .вкзбдзш шТ хдвд бзо,ув,. э!б..шб Пкоуво од..шб  о,-
эмшб б ш !бводшбТ я. ш .,в ш !бв-ум Пдудшб в шк Пв о, д ,р П,.- р!к– здТ я. !ч–бв
–.бшдв-умТ Э рэд эмэм хдвд в,–м –.бшд,в в Пкоувок,в зд.эдм з ув Пзд во ,р в,!д r
 мш у!-б-- здз .б в ,Шдв б уз бмвТ ф. рэд !чэмш зд.,вум Пв .б о в-о в !б-двум
Пкоуво r о зэкС о !,рзбС з .Пд,вумТ й ,эувдо!м,в,/ ,мэм хдвд .бП,р ., э,!д,в .д ! об.кТ
Э рэд м оув ,Пд!ум у Эд.д . во, эб! Пв ш., .,э увдв П. з р -в !ч–бв-Т я. р о -
б! Пв ш., .к.,. П,! о,з з в ж !ч–б! – ш,.м у вдз ж ., уб! жТ здбш.дм !ч– о- r
в эд у эд .бу у!д..ж у .,–,уТ дз од бувб..дм !ч– о- –,з р д.беТ
,мэм хдвд –! у о, -,.. доТ ,кшдч . .бшд! здз ш., С в,! у- !ч–бв-Т * о
ч. увб м ув ,шб!ум ., з в шк вбк !ч–обТ ,мэм р о б! Пв з рэд Пкоувод д в., о э кр
з э крк ., эб.дз о о в. -,.бмС о з.бзд,в эбу–д!д.уТ бэ,д!, шк.Пб.д б .,.Шб.д
э !.. увдобв- б.в, ,у д в., д о-, у –уво,..СТ Я .бшдч Пв ш. рбш в зд-
.,вум .дув мШ,ж уздзз ж .,о зш .. ж о оу,э.,о. ж .бз.бТ * м уПбвдч Пв шк. б .,.д
ш ркв .,!дв- э кр э крк удш р !кП-,р б ., во одв- у –уво,..шб в ,–. увмшб о бшм
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
–!дрд ук крдТ Я бувбд., о, мв Пв – дз кр э,. у эк r о,э- . у зэд! :эдшд б )ок здз
д кТ я. у зэд! бС Пв – .б !ч–б!б э кр э крд в П. вдз ., здз х р !ч–бв .ду оу,СТ
ф в в д.,. о хб–!бб] (Хк.-м !ч–бв, уо бС .,. здз б Я був у о з!ч–б! Ц, з о- б
 ,эд! К,–м зд .,,) (й у!д.б, з )ф,ум.дш Э] щЭ{Т
,мэм хдвд – м!ум Пв м дув дПк уо , у, эе, .д в Пв в р .,э ув ж. Т Х., вдз
ув дув. С в,! у- бш,в- в. -,.бм б !ч–бв- з р -в Пв м эд., ., дууПбвод! Пв зв -
.б–кэ- уш .,в !ч–бв- ш,.м вдз ., уб!-. б ,эд.. Т фувб..дм !ч– о- оздбш.д б –д
д в., д С вмв э кр э!м э крд в !-з удш р !кП-,р Т я.б С вмв уэ,!дв- э кр э крд уПдув-
,ч !х от оше ,ях уж о чувствовть себя в .о ой безо.с ост,
 рд -
ш .бП.С в. -,.бмС .бзв ., уПбвд,в зв – !--, эд,в д зв !кПд,вТ КП,в ., о,э,вумТ
:чэб ув С вмв –в- э кр у э кр ш здз ш .. э !--, б здз ш .. –!б.,Т
r ,–, *бз .к..д .,.Шб.д з в дм –кэ,в !ч–бв- в,–м r р о б! эмэм хдвдТ r ,!м
.,, !ч– о- з в,–, э !..д –в- бзод.б,ш .д оуч .бз.-Т
? хдв у,ш, э,в,ж бП,ш мв- бз .бС r э,о ПзбТ )шк бС эбвум Пдув –ук.эдв- у
э,в-шб о у в. -,.бж !ч–об б – дздТ Х., . домвум д .б з в , кСд.бодчв зд ,р
э П, мшбТ ,мэм хдвд оув ,Пд!ум у зд.эш бз .бС .д,эб., Пв – ому.бв- бС .дш, ,.бмТ
Э .,П. вдзб, дзр о r ., !бе,жузб, э у . э!м !ч– р д .м в у, -,з. ,
бувд.б,Т ,мэм хдвд дууздзд! ш., П,ш дуу д-бод,в уо бС в,.ебд!-.С змв-,о б
м экшдч Пв !ч–дм С бувбд.уздм д д э !..д здэдв- у,–, вб о у ,у!б !чэб экшдчв
у, -,з.С в. -,.бмСТ
сТ :ч–б-- !б в х рд оу,ш уо бш у, эе,ш дзкш ш эк- ж б экС шz
щТ :ч–б-- !б в в р П,! о,здz яво,Пд,в !б . оздбш. ув-ч .д во ч !ч– о-z
РТ Я П,-- !б в Пв – в в П,! о,з увд! ве ш (шдв, -ч{ во бС э,в,жz
+Т Х .,-- !б ,эувдобв- у,–, .бз.- –,з в р П,! о,здz
ЭТ *к.. !б одш –укэбв- Пв -в у, -,з. ,z *к.. !б Пв -в бзш,.бв- ,.э, П,ш
оувкбв- о – дзz
ЗТ я–,Шд,-- !б в в. убв-ум з в шк П,! о,зк у код.,.б,ш б .бз рэд ., бПб.мв-
,шк о ,эдz
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
с.е.- мче-
й, ож о у в д.д,в уб!-., С бувбд.узб, к–,.э,.бм эмэб хдв з в , дз-
э,!мчв б ,р э,вб]
Л–двш ов м! Эйтс ,е ,йв ,е Хер су-йр -шйк в -зй+
я.
уПбвд,в у,–м –мзд..ш здэдв- в в о у в шк Пв к–,.э,. Пв шк. б .,.д э !..
дзэ,!мв- ,!брб з., к–,.э,.бм э кр э крд б –в- буз ,.., ,эд..шб уо ,ж о, ,Т
 – дз, о з.бзд,в ш. .,уво –!,шТ ,мэм хдвд уПбвд,в Пв эб.дз одм во, э ув- о
о, , ш рд,в ук крдш ,-дв- бС б , э !,одв- в кэ. увбТ )у!б ., ук крб бу о,экчв
дз.кч о, к б!б зв -в бз .бС о, кчШбж д э кр ж дв,був дз–б дв-ум у –!,шдшб бш
–кэ,в .дш. р в кэ.,,Т
Х ж в,е экшд,в вдз .,Т яэ.д.э . уздзд! Пв шк.Пб. .,.мвум .д .,.Шб.дС о, м
Пв в, .бз рэд ., бзш,.мвум д .,.Шб. оС эмв здшк. зд шк.Пб. о .дэ,.э, .д в Пв .б
з рэд-.б–кэ- бзш,.мвумТ *д удш ш э,!, буС эбв – дв. ,] – !--б.уво шк.Пб. .бз рэд
., ш,.м,вум б .б э. ж .,.Шб., ,Ш, ., кэд! у- увдв-ум вдз ж ., здз о э,.- уодэ-–/
Я о, ч Пв х р у ,эб.м,в .ду Пв – ш у у –уво од!б дзобвбч э кр э крд б П, д!б
уб! о оздбш. ж !ч–обТ
,!м д в., о р!до. , r увдв- ,эб.ш укШ,уво ш б у С д.бв- в ,эб.уво  уз !-зк
в !-з ош,ув, ш уб!-.Т Кздздв- (эд) к д!вд м r в э. д -.дув мШ,шк у ,эб.бв-ум r
в .,Пв у о, -,.. э кр ,Т >в р дзэ в кэ.,, б ш р о бш – в ш о э,умв ж р!до,Т
Э уПдув-ч вдш рэ, ш у!д– х р кз ,!м,в .ду Ко ,ж шб! ув-ч б шкэ ув-чТ
ь эбв,!б кПб!б ш,.м Пв ш,э ож ш,уме бэ,в б кжэ,вТ Чв – у,ш-м увд!д .дув -
мШ,ж д в., дш в ,–к,вум .,Пв – !--,, П,ш фбзбП,уз , о!,П,.б,Т *, –С эбш ., во -
одв- у –уво,..шб .,!д.бмшб б в ,–. увмшб Пв – у!к.бв- ук кр,Т : э!м в р .к..д
х .,уво,..дм уб!д б шкэ ув-Т в П,шк эмэм хдвд у д-бод,в уо бС в,.ебд!-.С
змв-,о о, мв !б .б о х рдТ я. з.д,в Пв С бувбд.уздм о, д ш .,в бш у добв-ум у в кэ-
. увмшб – дзд б .бз.бТ Я бувбд.узб, д з ,зб, о –Ш,ж о, , .бшдчв Пв бС .,!д-
.бм ов бП. в. -,.бч з .,!д.бмш у эдТ ф в П,р С П,в э!м .бС х р оу,рэд !кП-,
П,ш в П,р .б удшб С вмв э!м у,–мТ
 .дПд!, , б эд кСд.бод.бм Эд.д р о б!д Пв  ,, ш.,.бч м р дзэ в.,,
о о удС С бувбд.уз ж о, П,ш .дТ ,э- м о у о С бувбд.уз ж у,ш-, в рэд здз .д
удшд б.м!д С бувбд.уво оу,р -,ув- !,в .дздэТ !-з в рэд .д кобэ,!д о фбуку, Я б-
ув, Кдубв,!мТ Я уздзд! ,ж Пв б. рэд !чэб б.мо-б, С бувбд.уво о оз у! ш о з дув,
увд. омвум бувб..шб С бувбд.дшб уз !-зк в бС ,-,.б, –! д–у !чв. у з.д.-
.ш б !бП.шТ , ., зв о у о о, кчШбС у,ш-мС ж о у б.бшдчв С бувбд.уво
здз э !.. ,Т я.б уПбвдчв у,–м С бувбд.дшб в !-з в шк Пв в р С вмв бС эбв,!бТ
й ж .б ., вдз з ,зб о о, , здз в, зв – ,! Я бувд о., уо ,ж у,ш-бТ
Ч,ш !кП-, м кз.дод! Эд.д обэ,! здз .д .бо,в б здз в. убвум з э крбш !чэмш в,ш
ш,.--, у ш.,.бж к ш,.м увдод! у- о –Ш. увб .д-,ж о, Т Я ш !б!ум Пв – ш , у, эе,
увд! вдзбш ., Пбувш б !.ш у ув дэд.бм здз б ,,Т й э ,, о!бм.б,ш б ,, бш, к
м ,Ш, – !--, кз ,б!ум о о, ,Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
с–! Эд! ж,-.му
в ж о у з в ж здэдод! эмэм хдвд .,.бСдш уо бС э П, ,ж –! вдзбш]
Л–двш ов м! мйтй еойещс+ Кмесем ов йз усвзй,м– зс мй– о–дй+
>в в о у
 бзод. му.бв- э,жувобв,!-. !б ш ! э ж П,! о,з о!ч–!,. б р в о з –мздв,!-уводшТ
,мэм хдвд .бшд,в Пв ж ш ! э, !чэб .дПб.дчв кСд.бодв- зд э,ок-здшб бз Пбув
фбзбП,уз р о!,П,.бм б ., здэкшодчвум .дэ в,ш зкэд вб в. -,.бм ш ркв бС здо,увбТ
Я з.д! д .,ж з в , ко!,зд!бу- э,ок-здшб .,.б!бу- .д .бС б в !-з в ш здэкшод-
Сек,мвмеозй ов мй мс ьезэвзср , щймй йк ж зй- я йьвм ,– ьвуз+
>в в о у .к.. дэ ,у одв- уо ,шк у, эекТ яво,в (эд) зд.,вум П,обэ.ш . ,у!б
– . оу,рэд –! вдзбш о шб , ., буС эб! – ув !-з дзо э оТ Эд.эж П,! о,з здэк-
шодчШбжум – дз, э !.,. е,.бв- э,жувобв,!-. !б в. -,.бм ув ,. .д оздбш-
. ж !ч–об б!б о бС у. о, !,.бв .,Пв ш,.,, з.дПбв,!-. , r о!ч–!,.. ув- фбзбП,уз ,
о!,П,.б, –П.дм э к.–дТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
!едче- . е.ь чжумт
 ,вбж о у эмэб хдв П,.- од.,. э!м ш ! эС !чэ,ж з в , о зш .. .,
здр!мэодчв вдз эд!,з о –кэкШ,,]
.йеш ов м!р мйд! мйм еойещ ,мсо ймХй (сме-
–) мйвз емек+
,мэм хдвд здувдо!м,в .,.бС о уо бС э П, ,ж здэкшдв-ум в ш Пв у,ш-м
r в ., в !-з уодэ-–д б дэ ув- –Ш,.бм у .,.Шб. ж . б у ош,ув. , о убвд.б, э,в,жТ
Э рэд ш у Эд.д кз.д!б э кр э крд !кП-, м у дэ ув-ч здш,вб! о .,ж уб!-.ж шдв, б.-
узбж б.увб.звТ ), эбв,!б дзо,!бу- в,е кш, б ,ж у д..,р э,вувод б-! у- озмв- .д
у,–м зд– вк ш!дэ-,ш – дв,Т Эд.д r э,ок-зд Пквздм б зд– в!бодмТ Я в П. з.д! Пв .д
увд.,в ,з ду. ж шдв, -ч э!м .д-бС э,в,жТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
.б! Эчеу дч е!–жт д!:
Ч,во, вж о у эмэб хдв –! вдзбш]
йьеш ов м! я е ,мсвм ,еде ьвуз деу
мйтй еойещс+
>в в о у му.м,в р!к–б.к в. -,.бж б у, -,з. ув- –мздв,!-увоТ ,!м
– дзд .к.. –в- д–у !чв. ,эд..ш уо ,шк д в., кТ
Э .,П. о ., –кэ,в, оувкдв- о – дз у П,! о,з ш з в ж ., бр д,в .бздз ж !б
о од-,ж .бз.б о, . z *дэ,чу- Пв вдзТ К ш ш,.вд .д-,р з.дз шувод у Эд.д м ., ш р
 ,эувдобв- у,–, .бз.б –,з .,,Т Х., С в,! у- –в- мэ ш у .,ж зд.э , шр. о,.б,Т
 .дПд!, .д-бС в. -,.бж бз -!д квд.бед бз-зд з в ж здзд! у- Пв дууПб-
водв- .д .,Пв – !--,, П,ш э к.–д .дш ., бС эбвумТ ф в рэд ш., –! в кэ. э-дв-Т
Я вм ш,.м вм.к! з дз.ш .,.Шб.дш б ж м Пкоуво од! Пв ш,.м !ч–мв .бП,р э –-
. р м д.--, ., бувод!Т >в –! уб!-.,, П,ш ув фбзбП,уз , о!,П,.б,Т Эд.д
увд!д Пдув-ч ш,.м б ш ,ж .бз.бТ ,, - м в П. з.дч Пв бш,! о обэк эмэм хдвд з рэд
здэдод! ш ! эш !чэмш в в о уТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
з б!б Э .Эдчд й
ймвж о у эмэб хдв здуд,вум –,уз ув. ж д–у !чв. ж !ч–об]
.-ьзй ов с
йд,- вм мй-мй ,е еузйе+ .-ьзй ов мй-мй вуезвмр я еь е е ,м-явм д сщ+
Э рэд П,! о,з уПбвд,в Пв –кэ,в !ч–бв- уо ,р д в., д в !-з б ,э,!,..С
ку! обмС r ,у!б . зкбв э ш зд шб!!б . э !!д о б!б у р!дубвум ., уш в ,в- фкв– ! 
о уз ,у,.-мш r в у, -,з., –!,ш .,бз–,..Т )у!б ук крб у –б дчвум увдобв- ку! -
обм э кр э крк б!б у,ш-мш э кр э крд в –укэбв- вб –!,ш у!,эк,в здэ !р э у зэд-
.бм у,ш-бТ й ш.бв, Пв , ,э д!вд ,ш !чэб з!м.квум ээ, .бодв- э кр э крд о !ч–С
–ув мв,!-уводСТ э !.. –в- р в о дзэ,!бв- б дэ увб б –,эТ
! всту.ете в
брк с че овеком- об дзщ,м у ,к ь !м, же ,ям,- вкусм, , , тересм, Это
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ф о в ш э -!б з -,ув шк о ук эмэб хдв]
Кдеэсеш ов м! ймзй,вм,ж щ
мй- еойещ- , -сьезве в звщйт с зе я ввзжм е- е с+
Эд.,вум Пв кво, эбв,!--
.ж во,в .д .,р П,обэ,. . ж (код.,.б,) в дзвк,вум эуво,..бздшб у оу,ш ., вдз
здз ,эувдо!м,вум в .,о,ув, б!б .,.бСкТ
Э у .д!,.бч .,з в , !чэб о у!б о у,ш-мС рэ, э шд-.,, .дуб!б, –! –П-
.ш э,! шТ дзбш !чэмш –кэ- в шк.Пб. б!б .,.Шб. ж в кэ. вздздв-ум в в ж
 боПзб С вм .б б .бшдчв Пв э –. , о,э,.б, у о, -,.. ., доб!-. Т *б о
з ,ш у!кПд, .,!-зм оувкдв- о – дз у П,! о,з ш з в ж бПб.м! одш – !- б!б о ,э ,у!б
о ., ко, ,. (д–у !чв. ко, ,./{ Пв в .бз рэд – !--, ., ов бвумТ К,ш,ж.дм
.бз.- б эбв,!-уво r убвкдебб ув ,уу о, . .дуб!б, r в ., оС эТ ?од.,.б, э кр з
э крк .к.. у С д.мв- эд., о ш ш,.в дз. р!дубж б ., .бшд.бмТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
!едче-П ! дч б.дбтечд-
Х у Эд.д б. рэд –Шд,шум у э крбшб д дшбТ ф .дш оу,рэд б.в, ,у. .д–!чэдв-
.дуз !-з фф,звбо. б!б .,фф,звбо. бС в. -,.бмТ й – !--,ж Пдувб вб !чэб ош,ув,
р дзэ э !--, П,ш ш в шк , б э убмчШбС р!дз б СдчШбС –д– П,з к .бС к., о
 -! шТ Э .,П. ., у!,эк,в .бз р ук.эдв-Т * .д–!чэдм зд вбшб д дшб .дш !б–
С в,! у- бш э д.дв- !б– (р дзэ ,.,{ .бз рэд о .бз.б ., ов мв- .бП,р э –. р Т
ф. рэд шк.Пб. б .,.Шб. э !.мчв б увд. омвум э !.,.б,ш э кр э крдТ Х
обэ,!б здз С - бш о –Ш,уво, э кр э крдТ фС !ч– о- б бомзд.. ув- э,!д!б бС !кП-,
б здувдо!м!б ув ,шбв-ум з – !--,шкТ * оув ,Пд!б ш б д в., о з в , .дС эб!бу-
о у ув м.бб о,П. ж о ж./ я.б ув м.. эзд!од!б э кр э крд б вкузд!б ,Сбэ.,
здш,Пд.бмТ >в –! к.ду. Т Х обэ,!б здз шк.Пб. в. уб!бу- з уо бш э крдш б
.,.дш у код.,.б,ш .бшд.б,ш б э – в жТ * ж ш увд. об!бу- уобэ,в,!мшб уу 
уд здзшд б .д! –Т ф. рэд !чэб о,!б у,–м вдз у! о. у увмзд!бу- э кр у э кр шТ *, в р м
С в,! э!м .ду у Эд.дТ Х увд д!бу- кПбв-ум б .д С -,ш б .д ! С ш в,Т
Я о у о у, –уз ж у,ш-,Т ? .ду шк.Пб.д мо!м,вум э шб.б кчШбш д в., ш о в. -
-,.бмСТ я. б.бшд,в ,-,.бм з в , ,эз уд бодчвумТ * .дш у Эд.д уПдув!б-
об! у- кз.дв- ш. .,уво ,з ду.С д  здздо-бС .дш б.кч ш э,!- в. -,.бжТ .бС
шк.Пб.д б.бшд! ,-,.бм ош,ув, у .,.Шб. ж б Пдув увдоб! ,, в ,–. увб б .,!д.бм
о-, у –уво,..СТ
Х., . домвум у,ш-б о з в С !чэб у!к.дв б.в, ,удш э кр э крд д ., вдчвум
э шб.б одв- б .домзодв- уо ч о !чТ Эд.д ш. р шк .дкПб!д ш,.м о , б э кСд.бод.бмТ
яэб. ,, увк з в .к! ш,.м э р!к–б. эк-б б !б-.бж дз э здзд! Пв вд .,.Шб.д
у зэд.д э!м ш,.мТ
 э,.- .э,.бм Эд.д эд б!д ш., П,.- з дубож б увб!-.ж П, .ж бэ.дз
r !,рзбж б шмрзбжТ я.д з.д!д Пв ш., Пдув –од,в .д з Т йбэ.дз ш., . доб!умТ * 
П,ув. р о м кдз озд эд зд . доб!ду- ш., ,Ш, – !--,Т Я .бз рэд ., р о б! Эд.д
r б .бз шк э кр шк r Пв эд зб .д э,.- .э,.бм б!б ь .э,уво озод!б к ш,.м эо ж-
уво,.., ПкоуводТ Х., –! ., бмв. Пв оу,рэд бС эбвум убв- з р -.б–кэ- оуз в-
кдз озкТ
Х., –! .,! оз убв- эбв,!,ж – двд б!б у,ув к – убв- уо б эд зб б ш -
рдв- ш., у ш бшбТ Я , ,.бод! Пв ., ш рк удш вз в- уо б эд збТ Х .,в, ,эувдобв-
ш б Пкоувод з рэд Эд.д з в дм .бшд,в ш,.м !кП-, оу,С о шб , эд б!д ш., бэ.дз о
вдз ж кдз оз, з в кч м ш р оуз в- удшТ йкув- ш м в мудчШдм Пквздм о.бшдв,!-.дм
!ч–мШдм .,.д удшд дуузд.,в здз .д в уэ,!д!дТ
Экбв- *бзк бэ.дз –! ув Т : в ш м здэкшд!ду- здз кдз одв- уо ж эд з
Пв – . ш р вз в- ,р удшТ я. .бз рэд ., р о б! ш., Пв ,шк в р С П,вумТ Я -
ув з.д!д Пв . !ч–бв оу, э,!дв- удшТ ф м экшд!д здз –! – зэ о ,у!б – .
уш р удш дзо, .кв- уо ж эд зТ Я озм!д – !--кч з –зк у.м!д з -зк б дз ,зд!д ,,
 кр!дш Пв – .д !,рз уз!дэод!ду-Т : в ш м э.м!д – з о, ув . ! .б!д
бэ.дз о з –зк б , ,омзд!д ,, !,.в жТ Кв б! *бзк вм.кв- зд !,.вк зк–дшб б!б д!--
едшб увк.б з –зд дуз !ду- – б . у дзк кобэ,! – уо ж эд зТ
у, !кПб! у- бэ,д!-. / *бз –! о о ув р,/ я. уш в ,! .д ш,.м у .,о, мв. ж
!ч– о-чТ Я з.д!д Пв ,шк . доб!ум эд з . о р!дздС ,р –!,у.к! .,Пв у –,.. ,Т
Я экшд!д Пв в П,.- од.. Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ф в рэд . уздзд! ш., Пв .бз рэд д.--, ., ш р удш дзо, .кв- уо б эд збТ )шк
–! .,! оз убв- – в ш э крбС !чэ,жТ ф м ,р .м!дТ Х ж эд з з.дПб! э!м .,р
р дзэ – !--, П,ш м экшд!д/
Э рэд Эд.д –}му.б!д ш., здз м ш рк вз в- ,, эд з ш м !ч– о- б –!др эд -
. ув- з .,ж –кзод!-. зд-зд!б!бТ Я вм.к! зд !,.вк б ,, шд!,.-з , бз – ,в,.б, у д– вд!
бэ,д!-. Т Я Пкоуво од! ув кч !ч– о- з в ж .,.Шб.,Т *,о, мв. Пв .д вдз в .з
 .м!д ш б Пкоувод б укш,!д уэ,!дв- вк бэ,д!-.кч кдз озк r у,ебд!-. э!м ш,.м/ *бзв
 ,.э, э в р ., э экшд!умТ *бзв эд., ., э рдэд!ум Пв о зш .. ув- удш ув мв,!-.
оуз в- уо б эд зб удшд у,–, ш .,в –в- эд з шТ
Я б д.--, з.д! Пв !ч–!ч Эд.дТ * о в в ш ш,.в м о, о, Пкоуво од! здз
уб!-. .д !ч–бв ш,.мТ Я з.д! Пв х р у,ебд!-. о,! ш,.м П, ,з в .,кэдП.С в. -
-,.бж Пв – м э ув б.увок е,.б! в в о,!бзбж эд r Пд одв,!-.кч ,з ду.кч
Пквзкч .,.Шб.к/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! >
ечьж.эчд ч? б!б.й -тьч ж,-! чЭу
)у!б о у –б д,в,у- уэ,!дв- ,э! .,.б, кзб б у, эед .б о з ,ш у!кПд, .бз шк
r бш,.. *фЭяХ?/ r ., р о бв, Пв о зкб!б – кПд!-. , з !-е Т Я – !вд!ум
.,уз !-збш э кз-мш б о з.бз! .,уз !-з .,! озбС ш ш,.в оТ * ш., оу, ., кэд! у- уэ,-
!дв- Эд.д уч бзТ
Я экшд! Пв ш , вШдв,!-. экшд.. , б эр в о!,.. , ,э! .,.б, ш .,в
оэ, .дв- !ч– , ., .бэд.. , бувд.б,Т Я С в,! оу, уэ,!дв- удшТ Эд.д оу,рэд С в,! у-
Пв – в –! уч бз r ., .бэд..ж б бмв.жТ
ф .дув мШдм !ч– о- у у –.д .д .дув мШб, эобрб/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ж!д е.м!д ч .ьр..мб! б ечьж.эчд ,
й ,.э, П,ш м дуузд.к одш вк –,зкш.кч був бч С Пк зд д.,, ,эк ,эбв- оду] .,
ув ,шбв,у- уэ,!дв- ,э! .,.б, р ! о з к.бв,!-. у! ..ш э рбш б эд., ду.ш/
 зш .. о у!-д!б у о, -,.. .,о, мв.С у!кПдмСТ яэб. шк.Пб.д уэ,-
!д! ,э! .,.б, уо ,ж э,ок-з, .д – вк у,ебд!-. уз .ув кб од.. р удш !,вд
(х б.р-ДщД) з в ж э.м!ум .д оу вк в бэедвб мвб вумП фкв о б э увбр вдз ж уз -
увб Пв – о уд! ., о з.бз! ШкШ,.б, .,о,у ш увбТ яэб. дзв, в двб! э,умв- вумП
э !!д о Пв – бр!дубв- е,!кч в,дв д!-.кч в кк з в дм дзр д!д у,ебд!-.
.дбуд..кч в шк у!кПдч -,укТ ?. ., з.дч здз ,, е,.б!б з бвбзб:
Кдшж ув д-.ж бш, r (П,! о,з-фдз,!)Т !!бокэузбж здуздэ, –!б!ум –,.зб-
. ш э.,р у,–м д в ш у о, -б! р ! о з к.бв,!-.ж . з о –дуу,ж. о. .к!
 э!! з ув мо-,ж .д – вбз, э,ок-з, б уздзд!] ( о у!дш,.б!д ш , у, эе,Т обэ,!д
Пв м о,у- о р., бз-зд в,–мТ ожэ,-- зд ш,.м здшк.z)
*дэ,чу- . ., –.,рум/
я брб.д!-. ув- б во П,уз , .дПд! П,.- од.. Пв – ,э! .,.б, кзб б у, эед
д вдз., уодэ,–.дм е, ,ш .бм зд ш.б!бу- .доу,рэдТ * э!м в р у о, -,.. ., –мзд-
в,!-. в двбв- вумПб э !!д о б!б буз одв- зэ о-,ш б эд., .бз.-чТ *, .к.. увдобв-
е,! , – эо,жуз , - к б эо, рдв- –кэкШкч .,.к бузк б.фд звдТ
Х ж одш у о,в r – !--, экшджв, шд.вбз, П,ш - к-–бз.,у, б увд джв,у- уэ,-
!дв- оу, шдзубшд!-. С - Т дш бэ,вум дууздзодв- – в ш був бП,уз ш ш ш,.в,
э,вмш б о.кздш/ ., ., С вбв, Пв – бС шкПб!б з -шд б!б у .д!,.бм о– -,.. ш
.д о,в, .ду!,эуво,Т ,кшджв, ,э! .,.бб б уодэ-–, уз !-зк вб е, ,ш .бб здэдчв
в . од-,шк – дзк б у ош,ув. ж .бз.бТ йкув- .б –кэкв о,у,!шб зд–до.шб шд.вбП-
.шб з!дуу.шб r б !.шб !ч–обТ я.б ., э !.. .д шб.дв- еб з о , ,эувдо!,.б,Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
.ьр..мб! б ечьж.эчд ,
яэб. бз удшС у! ..С ду,зв о эр в озб з ,э! .,.бч r в о ,шмТ Я з.д! шк.-
Пб. з в , э,!д!б ,э! .,.б, у!б-з ш д. r .б –!б ,Ш, ., р в о з в шкТ *, .к..
у,-бв- ,у!б о ., ко, ,. о уо ,ж !ч–об б о в ш Пв С вбв, о,увб ош,ув, оуч увдо-
-кчум .бз.-Т * ., у!,эк,в б ш Пбв- р ! ок э,ок-з,Т *, здувдо!мжв, ,,
 П,шк
о !ч–бв, б р в о .,.бв-ум . ., э,!д,в, ,э! .,.бмТ хкэ-в, П,ув. у удшбш у – ж б
у э,ок-з жТ )у!б о ., ко, ,. Пв С вбв, .,.бв-ум .д .,ж узд.бв, ,ж – в ш б кув-
.д удшд б.бшд,в ,-,.б,Т *, оу,!мжв, о .,, ! .., .дэ,.эТ
Я бувбд.узб, д з в , о зэ, .бодчвум в у,зуд э уодэ-– Пдув б.бшдчв
,-,.б, – дз, П, ,з р э б!б з ! в р r у –,.. ,у!б о в о ,шм .б здз .Пб!б кПбв-ум
б Пкоувокчв у,–м фб.д.у о .,здобубшшбТ )Ш, дз С Пк оду ,эк ,эбв-] ., у!,эк,в
э,!дв- ,э! .,.б, ( в шк Пв в о э, – .к.. ) б!б (.дувд! эС эмШ,, о ,шм)Т
х дз r в .дэ !р Т дзб, –мздв,!-увод ш .. б.бшдв- .д у,–м в !-з ,у!б о -.дув -
мШ,шк !ч–бв, э кр э крд б С вбв, о,увб ош,ув, оуч .бз.-Т
й!д.б км од..,ж-бж -др .д квб з – дзк о э !.. –укэбв- б –экшдв- .,уз !-з
у, -,з.С о у оТ й ш.бв, Пв в здуд,вум ., в !-з оду r оду !бП. б оду здз д Т
сту.я в брк- в! .о учете в .р,дчу к .рт еру всз ео семьз с ее ку ьтурой ,
трд,,ям,
Кк к.,уво з.дПд,в Пв о б од- ук кр э !.. дзэ,!мв- –Шб, к–,.-
э,.бм о о удС о,  !бвбзб фб.д.у о б П,р Т Э .,П. о ., э !.. у р!д-дв-ум
о оу,ш . .к.. –в- р в ош б.мв- к–,.э,.бм д в., дТ ф.дП, о з.бз.кв з .ф!бзв
б одш –кэ,в в кэ. увдодв-ум ош,ув,Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ечэьч чЭ ьчж!у ечьж.эчд чП
.-ть ч мчП . ьж м! м!эд.
Э рэд ш у Эд.д .м!б Пв .д-б в. -,.бм ш ркв э !.дв-ум оуч .бз.- ш
–!б о о ув р,Т * ш з.д!б Пв  ,.э, П,ш ув бв- !д. ш !озб б уодэ-– .дш
.к.. у, -,з. –укэбв- е,!ж мэ о у оТ
>в П,.- од.. . о ., –мзд. о,увб вдзб, –ук.э,.бм зд ., –кэ,в, з в шк
р в оТ *ду!д.эджв,у- шд.вбП,узбш , б э ш кСд.бод.бм вдз э !р здз уш .,в,Т Кш,ж-
в,у- о,у,!бв,у- дзо!,зджв,у-Т дш .к.. здз у!,эк,в кз.дв- э кр э крд ,.э, П,ш б-
.мв- ,-,.б, в ш Пв – у ,эб.бв- уо б укэ-–Т
 зш .. оду вм.,в э кр з э крк . э!м увд–б!-. р б рд ш .бП. р – дзд в р
.,э увдв П. Т К ош,увбш ув- о – дз, р дзэ од..,, у,зукд!-. р о!,П,.бмТ Х у Эд.д
ш. р р о б!б – в ш у .д-бш уомШ,..бз ш о е,уу, эр в озб з уодэ-–,Т Х з.д!б
!чэ,ж з в , у!, уодэ-– –.д к.бод!б Пв ., эС эмв э кр э кркТ яэ.д .д-д з.д-
з шдм э,ок-зд оуз , у!, уодэ-– зо .б!д шдв, б б у уб!д] (Хдшд д в . шд!-. 
Пв ш ж шк. кув дбод,в ш., узд.эд! бз-зд в р рэ, м С д.ч –!,.э, z)
Э .,П. в ш,!здм –!,шд . ,у!б од- –кэкШбж ук кр узд.эд!бв ш,! Пдш
в Пв бз жэ,в з рэд о з.бз.,в -.дув мШ,шк у, -,з.дм в кэ. ув-z э !.. –в-
 !. ув-ч ко, ,. о од-,ж у ош,увбш увбТ )у!б о –д Пкоувок,в, Пв – дз о зш .,. .,
 .д!,жв, о ,ш,.б .д –ук.э,.б, удшС у, -,з.С о у оТ :.д!бзб км уо б Пкоувод
 ш.бв, в ш Пв – дз r в .дэ !р Т *д бш, од-, .,!д.б, бш,в- э,в,ж б ,эувдо-
!,.б, в ш уз !-з э,в,ж э !.. –в- о у,ш-, ш .,в у о ,ш,.,ш бзш,.бв-умТ >в . -
шд!-. . оувкдм о – дз –д д в., д э !.. ув ,шбв-ум з э. шк б в шк ., ., в бедм
о зш .. ув- эд!-.,ж-,р эбд! рд б эбузкууббТ )у!б эб. бз д в., о С П,в бш,в- – !--
-кч у,ш-ч д ов ж о –Ш, ., С П,в э,в,ж в в в о у .к.. ,-бв- э ш !озб б
уодэ-–Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
,чЭ-П б..е-ч дтэд. .-ть у
ь. ечьж.эчд етб чеья!
зчЭчйд-ч е.-жчЭ-
*дш у Эд.д з к. о,з! Т Х –д ,з ду. !дэб!б у эбв,!мшб – дв-мшб
у,ув дшб б э крбшб эуво,..бздшб э кр э крдТ Э .,П. здзб,-в з .ф!бзв о –кэкШ,ш
о зш .. . зд к .ду удш, !кП-б, в. -,.бмТ
К,ш-м э рд .дш – бшТ
*дш э о эб! у- обэ,в- д з в , уу б!бу- бз-зд ! СбС в. -,.бж у эуво,.-
.бздшбТ Х. рб, у,ш-б у С д.мчвум б эд., ео,вдчв .,уш в м .д вдзб, –!,ш . оу,
., .б .эдчв ув ,уу о в. -,.бмСТ дзэ !кП-, му.бв- оу, э –., о у
 ш !озб б уодэ-–Т *д з дж.бж у!кПдж д в., э !.. –укэбв- вб о у э кр у
э кр ш –экшдв- бС б ,-бв- здз у до!мв-ум у .бшб о у,ш,ж. ж .бз.бТ
Э .ф!бзв у эуво,..бздшб д в., о ш ркв у, -,з. у! ..бв- – дзТ Я з.дч э.к
д к к з в ж ув м.. о з.бздчв з .ф!бзвТ ?,.д П,.- –!бззд у уо бшб эбв,!мшб
r .дув !-з Пв ., у р!д-д,вум .бв- эд!--, П,ш о .,уз !-збС шб!мС в .бСТ *д в к .,,
,ув- ,ув,уво,.., П,.- ш еб .д!-., бПб.Т * ш .,в, у,–, ,эувдобв- здзб, -
–!,ш .эд,в в .,!д.б, э!м ш ! э ж у,ш-б о у о ,ш,.. ш –Ш,уво, рэ, шк.Пб.дш
б .,.Шб.дш Пдув бС эбвум ш,.мв- д– вк б в ,– од.бч д– в эдв,!,ж , ,,з.дв-
о э крб, р эдТ
Х. рб, ш ! э, ук крб уу мвум бз-зд в р уз !-з о ,ш,.б о эбв- у у,ш-мшб
э кр э крд з з шк б .д здзб, дзэ.бзб ,зэбв- у з,ш о эбв- вкузТ К убв, к з.дз -
шС б .б дуузд.кв Пв уэ,!дв- вдз Пв – оу, о з кр –!б уПдув!бо П,.- .,!,рз Т *,в
м ., бзодч оду озмв- о кзб зд!,.эд - .д у!,экчШб, мв-э,умв !,в б зд д.,, дубудв-
зд.эж дзэ.бз . о э !.. –укэбв- уо б .бэд.бм б .дэ,.э о в ж уф, , .бз.бТ
>вд в,шд –мздв,!-. о з.бз.,в в шк вдз од.. зд д.,, о д– вдв- .,зб, у до,э!бо,
ЗтЭ.мд-ч т-чэьчд 
Х к., р о б!б Пв хб–!бб шк.Пб. б .,.Шб. оувкдчШб, о – дз э !..
бш,в- –Шб, ,!брб з., к–,.э,.бм бП,ш эб.дз о р!к– зб,Т *дш у Эд.д о,з! r
ш –д .дув мШб, С бувбд., во, э, о уо ,ж о, ,Т Х .бшд,ш Пв в – !--дм кэдПд
б –!др эд . зд в Т
хб–!бм буд!ду- о в, о ,ш,.д з рэд – !--б.уво !чэ,ж .б! о э. ж б в ж ., э, ,о.,
б!б р э, оуч уо ч .бз.-Т х дзб здз!чПд!бу- о.кв б –Шб. бу о,э одо-,ж э.к б
вк ., о, кТ у о ,ш,.. ш дз. – дз. ш шб , шк.Пб. б .,.Шб. б.дэ!,.дШб, з
дз.ш ,!брбмш ш. р кв,-,увокчв оу,шк шб к б .дС эмв д в., о о удшС ., .б-
эд..С ш,увдСТ
? оду б од-,р !ч–бш р ш ркв –в- дз., экС о., к–,.э,.бм . б в ш у о, -
-,.. уПдув!бодм у,ш-м r э!м в р .к.. !б-- у код.,.б,ш в. убв-ум з о, , э кр э крдТ
яП,.- од.. –укэбв- вб о у э – дзд в шк Пв ,!брбм о!бм,в .д дз., ду,зв
.бз.бТ дш бэ,вум –укэбв- зв б здз шк – мэк –кэ,в о эбв- уодэ,–.кч е, ,-
ш .бч здзб, у у – ,э С д.,.бм бу !-з одв- здзкч е, з о- у,Шдв- о здз ж о, ,
о убводв- э,в,жТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
,кС о., к–,.э,.бм ш ркв ш,.мв-ум у о ,ш,.,ш . дзкш. –укэбв- бС б о д– -
вдв- –Шбж эС э э уодэ-–Т ф в рэд о, мв. ув- в р Пв о у о, увд.кв бПб-
. ж у,ш,ж.С дз. р!дубж з.дПбв,!-. у.бзбвумТ
Х у Эд.д о, бш о в Пв –,з фбукуд .дш –! – р дзэ в кэ.,, у С д.бв- .д-
– дзТ Х дуушдв бод,ш уо ж – дз здз у чз в бС r фбукуд б .дуТ Эдз р о бвум о хб–-
!бб (.бвзд ов , уз кП,..дм .,уз о,вум)Т Х ., ш .,ш .бв- –,з *,р –,з )р
!ч–об шкэ увб в, ,.бм .дувдо.бП,увод шб! увб –!др эдвб б бш, д удш ., во -
од.бмТ :кП-,, Пв о ш .,в, уэ,!дв- э!м у –уво,.. ж .бз.б б э!м уо ,р – дзд r в уэ,-
!дв- фбукуд уо бш у о,вПбз шТ *д-б в. -,.бм у *бш r в .дПд! б з .,е .д-,ж .дэ,.эТ
>в .дэ,.эд б уб!д з в дм зд.эж э,.- ээ, .бод,в .д- – дзТ
r д!д.м-ч м.е.-
Х. рб, ук крб оувкдчв о – дз ., –укэбо фб.д.у о , ! .,.б, э кр э крдТ я.б
.бП,р ., з.дчв э !рдС э !р у П.С зджшдС б з ,эбв. ш ,жвб.р, д в., дТ Э .,П. 
в ., удш, шд.вбП., б бмв., в,ш . м .дув мв,!-. у о,вкч одш –укэбв- бС э
 ш !озб б уодэ-–Т х !--б.уво фб.д.у оС з .ук!-вд.в о ., у о,вкчв оувкдв- о – дз
у П,! о,з ш з в ж ., р в о вз о,.. дууздздв- одш уо ,ш фб.д.у о ш ! .,.ббТ
* .,к.,!б в
мсщ
од.. z х чу- Пв эдТ Зб.д.у о, –!,ш r э.д бз у. о.С
 бПб. у,ш,ж.С з .ф!бзв оТ увкбо о – дз у П,! о,з ш – ,ш,.,..ш у, -,з.шб э !-
рдшб б!б бш,чШбш ! С ж з ,эбв.ж ,жвб.р о ., уш .,в, .джвб С -кч д– вк б-
– ,увб шд-б.к у.мв- б!б зкбв- э шТ дш бэ,вум ош,ув, ,-дв- ,р –!,шТ Х. рб,
!чэб у р!ду. к . д– вдв- Пв – кш,.--бв- здэ !.,.. ув- б к!кП-бв- з ,эбв.кч
був бч ук крдТ * з в шк .к.. –в- р в ош зд д.,,Т
хкэкШбж ук кр бш,,в до з.дв- у здзбшб фб.д.у ошб –!,шдшб ув !з.,вум
ш ! эдм у,ш-мТ Э .ук!-вд.в у о,вкчв ,Ш, э уодэ-– –укэбв- оу, э,.,.., о у
 ,э,!бв- зв увд.,в (р!до.ш фб.д.у ош ш,.,э., ш) у,ш-бТ Эв –кэ,в !дПбодв-
уП,вд б у!,эбв- зд фб.д.у ош ! .,.б,ш .дш, ,. !б –д ук крд д– вдв- здз ду -
м.дв-ум б.о,увбебмшб б у–, ,.,.бмшб здз !дПбодв- – дз од.б, э,в,ж здз о фб.д.-
у о, е,!б у,ш-бТ
Я з.дч ук кр о з в , фб.д.у о ., здобумв э кр в э крдТ )у!б вдз ж эС э
оду кув дбод,в r ,з ду. Т * оу, в .к.. –укэбв- б ,-бв- э ш !озб б уодэ-–
 уз !-зк вдзб, о у ш ркв у, -,з. у! ..бв- у,ш,ж.кч .бз.-Т )у!б од- д в.,
кз! .м,вум в дзр о д фб.д.у оС –!,шдС ому.бв, П,шк в буС эбвТ дш
.к.. –укэбв- уо б е,!б б .,!д,шж – дз .бз.б Пв – .мв- –кэ,в !б . э увк,.Т
 зш .. одш ., С П,вум у,жПду вз одв- вк -здвк!зк йд.э .  о, -в, !кП-,
уэ,!дв- в у,жПду П,ш в ш/
*,эдо. ш., дууздзд!б – э. ш ч. -,Т я. у –б д!ум уэ,!дв- ,э! .,.б, э,ок-з,
у з в ж оув ,Пд!ум е,!ж р эТ ф вкв .д у –Шб!д ,шк Пв  ,, ,эувдо!,.бмш , -
ож э ш ш ! э ж у,ш-б э !.,. ув бв- ., ш,.,, шб!!б .д/ >в здувдоб! ,р здэкшдв-умТ
Я вм к .,р –!д .,! Сдм э!м .дПд!д зд -, д– вд б о,у-шд , у,звбо. , –кэкШ,, .
ку ш.б!ум о в ш Пв уш .,в –,у,Пбв- в ж э,ок-з, в в – дз .бз.б .д з в ж .д ду-
уПбвод,вТ
? ш,.м ,ув- э кз-м б эуво,..бзб з в , дзо,!бу- бз-зд фб.д.у оС –!,ш б
в П,.- ,Пд!-. Т З.д.б, фб.д.у о ж б.ф шдебб П,.- од.. э!м кувд. о!,.бм э о,-
бм о – дз,Т )у!б о э,жувобв,!-. С вбв, увдв- .дув мШ,ж у,ш-,ж о з в ж оу, экшдчв
уПдув-, б ку,С, э кр э крд в .к.. –в- д–у !чв. П,ув.шб о оу,ш r у –,.. о
фб.д.у оС о удСТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
е.фж-ч .д.фчд 
Э рэд .д-б в. -,.бм увд!б э увдв П. у, -,з.шб б ш здр о б!б – дз, ш у
Эд.д эд!б э кр э крк –,Шд.б, Пв к .ду ., –кэ,в .бздзбС у,з ,в о з в , уш ркв ш д-
Пбв- б!б дз к-бв- .д-к у,ш-чТ Х вз !б э кр э крк уо б у, эед б дууздзд!б уо ,ж
!бП. ж .бз.б о -! ш r б С -,ш б ! С шТ Х уПбвд,ш Пв !чэб оувкдчШб, о
– дз э !.. П,ув. дууздздв- э кр э крк -!С в. -,.бмСТ К э. ж ув . вдз ж
дзр о ш .,в одш .мв- П,р бШ,в од- д в., б П,р . С П,в бз–,.дв-Т
с , в!
е .оовор,те о .рош ом- о сво,х бо ях , шрмх- то те же см!е .роб ем! моут
воз ,к уть , в семей ой ж,з ,
*д бш, ,у!б к шк.Пб. –!д э крд з в дм бзш,-
.м!д ,шк у ,р !кП-бш э кр ш в .,.Шб.д оувкдчШдм у .бш о – дз э !..д з.дв- в ш
.дуз !-з вд в,шд э!м .,р – !,з.,..дТ )ж –кэ,в .мв.  П,шк ,, –кэкШбж шк. в. -
убвум з уо ,шк –о-,шк !кП-,шк э крк вдз д ., б.дП,/
й ж о у шб.д.бм -,э-,ж !ч–об ш ркв ., оу!одв- о! в- э удш ж уод-
э-–Т э !.. .бшдв- э кр э крд б мо!мв- у.буС эбв,!-. ув- С вм в э увк.
.,ш. рбшТ Х у Эд.д Пдув –ук.эд,ш .д-б ,..б, в. -,.бмТ Х з.д,ш Пв о .бС
у! .б! у- ., вдзТ ф в оу,!м,в о .ду ко, ,.. ув- о в ш Пв ш .д-!б !ч– о- –,з р д.бе
з в дм уш .,в оэ, .дв- бувд.б, о ,ш,.,шТ
Сд Эд! -ж –.у
й, ,э оувк!,.б,ш о – дз .к.. С - ,эувдо!мв- у,–, у,зукд!-.кч ув .к
у,ш,ж. ж .бз.бТ дш ., –С эбш –укэбв- уо б .бэд.бм б дууздздв- – оу,С –!,шдС
з в , ш ркв о з.бз.кв- о в ж –!дувбТ й р о бв, о, . увб ,у!б вд –!,шд оду
–,у з бвТ э !.. –в- д–у !чв. ко, ,. Пв о –кэ,в, э кр э!м э крд ,эб.уво,.-
Х. рбш д дш ш рдчв убС ! рб б!б уомШ,..бзб бш,чШб, в д– в у –кэк-
Шбшб ук крдшбТ Я бувбд.узбш д дш з в , ув жз о зэ, .бод!бу- в у,зуд э – дзд
 ж –од,в в кэ. б.мв- в Пв у!, уодэ-– у,зу э !.,. б. убв- дэ ув- б –в-
уо – э.ш в Пкоувод об.Т )у!б одш з.дз ш э –., шу!б р о бв, у экС о.ш
.дувдо.бз шТ в ш о у, к оду б од-,р д в., д ., э !.. –в- дз. р!дубжТ
йкв,-,увокм шб к м Пдув оув ,Пдчу- у шк.Пб.дшб б .,.Шб.дшб з в , о в ж
б!б б. ж ф ш, эо, р!бу- у,зукд!-. шк .дуб!бчТ х !--б.уво !чэ,ж ., !ч–бв –ук.-
эдв- вб –!,ш в шк Пв ., во Пдув в, здчвум Пкоуво ш увэд б эд., об.Т *дш
в кэ. о !. ж ш, , у з.дв- ув,,.- убС ! рбП,уз ж ш еб .д!-. ж убСбП,уз ж б
фбзбП,уз ж в дош бПб.,.. ж у,зукд!-.ш .дуб!б,шТ
дздм в дошд увдо!м,в р!к– зб, - дшТ Я у о,вкч оу,ш зв оувкд,в о – дз р о -
бв- у убС ! р ш о удС у,зукд!-. р .дуб!бмТ )у!б ., ,-бв- в ж –!,ш э уод-
э-– в ш .д ш .,в дз к-бв- од-к у,ш-чТ зш .. о бувод,в, Пкоуво увэд
б одш ., С П,вум э,!бв-ум в ж вдж. ж у –кэкШбш ук кр ш . ,у!б П,! о,з буз ,.., оду
!ч–бв в . б!б .д ш .,в одш буе,!бв-ум б од-б в. -,.бм ., ув дэдчвТ
Х .,в –в- одш зд.,вум Пв о э, .бв, Пкоувод э з .в !,ш д – !- зд мвд!б вдз
р!к– з Пв б ., оу шб.д,в, .,жТ Эд.эж у до!м,вум у уо бшб в дошдшб -уо ,шк
. .б ,эз буП,здчв .доу,рэдТ в П,шк м ,э!дрдч оу,ш r у –б д,в,у- о оувкдв- о
– дз б!б .,в r здШбвбв- у,–м б уо б –кэкШб, в. -,.бм – двбо-бу- зд ф,ууб .д!-. ж
 ш Ш-ч з убС ! рк убСбдв к б!б в. шк уомШ,..бзкТ в ш .,в .бП,р увэ. р Т
Х .,в, ,эувдобв- здз ж –!д – ш м .бз.- ,у!б – р э ув- ., зо !м!д ш., убв-
 ш Шбz Х .к.эд,шум о ш Шб э кр э крд б о ш Шб у эд .д-,р Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
зж.д м .тьд.й ж!мбч
Я бш,ч о обэк у – Пкоувобв,!-., о у з в С о ш .,в, б ., здр о бв- у
 в,.ебд!-.ш ук кр ш э уодэ-–Т яэ.дз .б в ,–кчв вз о,.. р –ук.э,.бмТ й б-
ш, вдзбС –!,ш r убвкдебб о з.бздчШб, о ш,. ду о ш – дз,Т я.б ш ркв о!бмв- .д
в. -,.бм у э кз-мшб эуво,..бздшб б эд., .д –кэкШ,, э,в,жТ
)Ш, эб. у! ..ж о у r !бвбП,узб, к–,.э,.бмТ Э рэд о о!ч–!,. э кр о
э крд в ., – дШд,в, о.бшд.бм .д в Пв ,, в,е r м ж ,ук–!бзд.,е д од- r к–,.э,.-
.ж э,ш з двТ * !бвбП,узб, дз. р!дубм у! ..мв од- – дз ,у!б о зд д.,, ., о д-
– вд,в, П,взбС доб! б ., э р о бв,у- в ш Пв –кэ,в, код.дв- к–,.э,.бм э кр э крдТ
*,з в , д  бэ, .бодчвум д–у !чв. дз.С !бвбП,узбС озр!мэ о . .б э р -
о б!бу- ., –ук.эдв- вб в,ш r б ,з ду. .боквТ й ув .к.. оу, ,-бв- э уодэ-–Т
 ш ,ш у!кПд, r здз б к ш. рбС !чэ,ж r у. о.дм –!,шд здз!чПд!ду- о б.од!бэ-
. увбТ Я .бП,уз , б!б вм.,! , зд– !,од.б, в кэ. –ук.эдв- о .дПд!, в. -,.бж . э
– дзд вб о у у!,эк,в му.бв- ,э,!-. в П. Т Х ж э кр б .дувдо.бз ,. .б > бз-
у . дэд е,!- .бз.б з в ж r ш Ш- б.од!бэдш П,.- вз о,.. б-,в в ш здз
б.од!бэ. ув- б – !,з.- о!бм!д .д ,, – дзТ
,. .б –!д !. ув-ч д д!бз од.д ,Ш, о ш ! э увб э – дзд у Э,. ш дэдТ , крбш
бувд.б,ш э!м ук кр о увд!б ув м.., – !б дз р кэб к ,. .б б бувк э, ,уубб
к Э,.дТ ф.од!бэ. ув- вм.,!дм – !,з.- С .бП,уздм – !- б э, ,уубм r у ув м.бм вм.,!,Т
яП,.- в кэ. о вдз ш ! .,.бб ээ, .бодв- ук крд б ш рдв- ,шкТ ,. .б р о бв Пв
вдзб, –!,ш ш ркв !б– кз ,бв- !ч– о- !б– к–бв- ,,Т ? .бС у Э,. ш –!б П,.-
в кэ., о ,ш,.дТ я.б Пкв- –! ., уэд!бу-Т ф оу, ., бш кэд! у- у С д.бв- уо ж – дзТ Зд
в бэедв- !,в бС !ч– о- в !-з з ,!дТ
Х у Эд.д вз о,.. –укэб!б ш ч б.од!бэ. ув- ,.э, П,ш ,-б!бу- .д – дзТ
Я П,ув. дууздзд! Пв ш рк э,!дв- удш д о П,ш ш., .к..д ш Ш-Т Х –укэб!б б в 
уш ркв !б ш б ш Ш.бзб .бв- о .д-,ш э ш, б!б –!бз увбТ Х кв П.б!б Пв Эд.д
уш .,в э,!дв- удшдТ Я ., С в,! Пв – .,Пв уомзд.. , у ш ,ж б.од!бэ. ув-ч увд! э!м .,,
., бмв.ш уч бз ш у!, ш !озб б!б уодэ-–Т Х э !р б П,ув. –ук.эд!б .д-б
ув дСб в ,о рб б .,ко, ,.. ув- уомзд..кч у вуквувоб,ш к ш,.м з .,П. ув,жТ Х,.м в
оу, -,з –,у з б! Т ? ш,.м –!б .дэ,.., ш Ш.бзб з в , ш рд!б ш., о ,зэздС б
о фбу,Т * ш., ., С в,! у- о з!дрдв- вк ., !- .д ш ч .,.к эд., ,у!б .д –кэ,в ш рдв-
ш., э шд б .д,эб.,Т кэ. вэ,!бв- !- .,. в !б ш Ш.бе . м оу,рэд увд д!ум
в р э –бв-умТ
 э,вуво, м о ш. р ш здобу,! в уо ,р – двд :д .дТ я. –! ш бш р!до.ш ш Ш-
.бз шТ :д . r П,.- э – ж б Ш,э ж П,! о,зТ .д-,ж у,ш-, у С д.б! у- ш. .,уво
був бж r .дэ ш. рбшб бз .бС ш у,р э.м уш,,шум в эк-б r в ш здз м шзд! уо бш
– дв шТ Квэ. бз.дв-ум . э.д.э м озод!ум бр в обв- здов дз э!м оу,ж у,ш-б д
 в ш .дПд! з шд.э одв- :д . ш з в шк б-! у- оу, р в обв- б .дз одв- .д ув !/
Эд.д –!дэд,в вдз ж ., Ш,э ж эк- ж здз б ш ж – дв б ш., ., С в,! у- !-з -
одв-ум вбш ,, здП,уво шТ Х., .к.. –! Пв – ш увдод!бу- э кр э!м э крд ук крдшб
!ч– о.бздшб б э кз-мшбТ Ч,ув. р о м э оув ,Пб у Эд.д м ., .бшд! здздм .,.д ш.,
.к..дТ я.д r бэ,д!-.дм э!м ш,.м .,.Шб.дТ я.д ., дзэкшодм – уд,вум ш., .д ш Ш-
б ., уПбвд,в в –кз жТ
й ш рдм ш., .д .бз рэд ., з!бвум б ., о ПбвТ я.д э,!д,в в у дэ ув-чТ Э рэд .д
 ш рд,в ш., – бв-ум б!б э,одв-ум в ш дзр од бод,ш э,!бшум уо бшб Пкоуводшб б в
!б-- кз ,!м,в .д- – дзТ *бзв ,Ш, ., – б! ш,.м !кП-, П,ш Эд.д/ Я р о б! одш Пв к
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ш,.м кэбобв,!-.дм .,.дz Х дууздзд!б .д-бш эбв,!мш здз .дш од.. дзэ,!бв- !б
.,. б убэ,!збТ Х С в,!б Пв – .б .бшд!б] .д-б .бэд.бм д–у !чв. ,д!бувбП.Т
Х б эбв,!б б э крб, эуво,..бзб у, -,з. –ук.эд!б вб о у у Эд.дТ Я вм
.б П,.- !ч–б!б ,, . С в,!б –в- ко, ,..шб о в ш Пв .д р в од з .д-,ж у ош,ув-
. ж .бз.бТ Х у Эд.д Пдув уш,м!бу- .дэ бС (э удшб)Т ? .,, –! уо , – дз.ж озр!мэ
.д бС о у б в ,о рб б в оу,!м! о ш,.м ,Ш, – !--кч р э ув-/ Я увд! шк.,ш вдз ж
здш,Пдв,!-. ж .,.Шб./
Я Пк дууздздв- одш – э. ш б.в, ,у. ш э.,Т ь эбв,!б *бзд здэдод!б ш., ., –П-
., о у .дэ з в шб м эд., ., здэкшод!ду-Т ,, - м .бшдч П, ,з Пв бш б-
-! у- жвб о убводм *бзд б ш рдм ,шк увдв- в,ш П,! о,з ш здз о . у,р э.мТ Я
Пдув экшдч в,С в кэ. увмС з в , .б бувд!б дувм вдз р ,–,.зд б увд дму- уэ,-
!дв- ,р .бз.- шдзубшд!-. э ув ж. жТ
Э рэд м з.дз шб!ду- у *бз ш в вуквувоб, з .,П. ув,ж ш,.м о –Ш, ., о !. -
од! Т Я ., здш,Пд!д ,р у!д– ув,ж б р д.бП,..С о зш .. ув,жТ Я о уСбШд!ду- бш б –!д
ув дув. о!ч–!,.д о .,р Т Я б у,жПду о!ч–!,.д/ Э рэд ш,.м у д-бод!б П,шк м !ч–б!д
*бзд б .бшдч !б м у здзбшб в кэ. увмшб ш., бэ,вум ув !з.кв-ум ,у!б ш .,.бшум
в м р о б!д уо ,ж !ч–об з .,шкТ , !..д бз.дв-ум Пв о эк-, м экшд!д] ( у кшд
у -!б !чэбz/ ьдзо, о ., обэбв, Пв *бз о оу, ., б.од!бэz/)
яво,в Эд.д .д в в о у ., увд! э!м ш,.м уч бз ш в шк Пв .д r П,! о,з
!ч–мШбж б зд– в!божТ Я б.увб.звбо. Пкоуво од! в о ш ш,.в .д-,р з.дз шуводТ *
зд о ,шм кСд.бод.бж к .,, –! ш. р о зш .. ув,ж э,ш .ув б одв- ш., уо ч в м-
удчШкч у у –. ув- з !ч–об б у ПкоувобчТ
 скз мо,м род,те ям- что- дже ес ,
у с будет .ятеро тк,х же- кк я- детей- о будет зб,ть ,х тк же- кк зб,т ме я
х !,, в р .д уздзд!д Пв .д-б э,вб увд.кв бш, ш э!м ш. рбС э крбСТ Х б эбв,!б
–!б в му,. ,, во,в шТ
Э .,П. эбв,!б !ч–мв ш,.мТ я.б –!б уПдув!бо з рэд м .д-,! .,.Шб.к з в дм
укш,!д вдз ., буз ,.., ш,.м !ч–бв-Т Х м .,.д эд бв ш., уо ч !ч– о- вдз уо – э. 
Пв м ., , ,увдч бзкш!мв-ум ,, э – в,Т Э рэд ш ,Ш, в !-з оув ,Пд!бу- к ш,.м ув д-.
здП,уд!ду- уб.дТ Я ., ш р к.мв- в в зкэ в, ,о-бу- уб. ж – Пв -.б–кэ-Т ф м у уб!
к Эд.д] ( ., ш .,-- П,удв- ш., уб.к шб!дмz Х., ., э вм.кв-ум э в р ш,увдТ
й увб/)
Эд.д з у.к!ду- ш ,р !бед здр!м.к!д ш., о р!дзд б уздзд!д] (*, бзоб.мжум зд в Пв
 уб-- ш,.м П,удв- в,–, уб.к б!б о П,ш-в ш П-/ Я оу,рэд –кэк э,!дв- э!м в,–м оу,/)
й у!, в р к ш,.м ., увд! у- у ш.,.бж о в ш Пв Эд.д уш .,в у добв-ум у ш ,ж
б.од!бэ. ув-чТ
тжутед-ч е!–ж 
К –б дму- э,!дв- ,э! .,.б, о э !.. кПбводв- б э крб, од.., –!,шТ 
ш. рбС зк!-вк дС б у,ш-мС б.мв Пв – –кэкШбж .,.бС уб! кзб э П, б к вед –кэк-
Ш,ж .,о,увТ
*,в м ., р о ч Пв о –мзд. вдз увкбв-Т * ,у!б о у,ш-, э,ок-зб ,ув- ,-
э,!,.., в дэбебб б зк!-вк д о э !.. у!,э одв- бш r бз код.,.бмТ й ,.э, П,ш уэ,-
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
!дв- ,э! .,.б, у убв, к эбв,!,ж – дв-,о б!б эуво,..бз о э,ок-зб здзб, в дэб-
ебб укШ,увокчв о бС у,ш-,Т К убв, .,.двС эуво,..бз о здз .б э,!д!б ,э! .,.б,
уо бш .,.дшТ фС во,в ш ркв одш .мв- бС .бэд.бмТ й!д.б км ,э! .,.б, уодэ-–к
б у,ш,ж.кч .бз.- у!,эк,в кПбводв- у,ш,ж., в дэбеббТ
 – !--б.уво, С бувбд.узбС у,ш,ж б.мв !кПдв- –!др у! о,.б, вед дв бд Сд
у,ш-б б!б увд -,р эуво,..бзд-шк.Пб.Т >в в П,! о,з –! С д.бв,!,ш б здШбв.бз ш
э,ок-зб б . э !.,. , ,эдв- вк !- одш у!, уодэ-–Т
Эк!-вк ., в дэбебб у,ш-б Эд.д –!б П,.- у! ..шб] ,, в,е –! м .е,ш д
шдв- ш,зубзд.з жТ К о, -,.. дз., б ., ув, зк!-вк Т Я  уб! –!др у! о,.бм
к шдв, б Эд.д ,Ш, э .дПд!д у, -,з. р кСд.бод.бмТ й з., м !кПб! –!др у! о,.б, б
к у –уво,..С эбв,!,жТ й уз !-зк в,е Эд.д кш, м ,-б!  убв- ,, кзб б –!д-
р у! о,.бм к увд -,р – двд Э,жукз,Т Я ув д-. ., о.бПд! о .бэд.бб в р дзр о дТ
Э,жукз, r П,.- С -бж П,! о,з . бС у,ш-, б-! у- , ,.бв- ., ув, о ,ш,.дТ я.
Пкоуво од! уо ч во,вуво,.. ув- зд у,ув, б шдв-Т К о ,ш,.б .д-,р з.дз шувод у Эд.д
м С - кз.д! Э,жукз, б бувод! з .,шк р!к– з , код.,.б,Т
Х э р о б!бу- оув ,вбв-ум о Я-чув ., рэ, м оувкд!Т Э рэд м дууздзд! Э,жукз,
Пв !ч–!ч ,р у,ув к -к ,, кзб б дз ,-,.бм .,.бв-ум .д .,ж . во,вб! Пв м С -
-бж з ,!ж б во,вуво,..ж П,! о,з б Эд.д –кэ,в С - у ш. жТ * ,р –,у з б!б
ш б ув м.., дз},зэ б м здо, б! ,р Пв увд дчу- уэ,!дв- вдз Пв – Эд.д о з-
ш .. увб у о .эд!д ш,.мТ Э ш, в р  у!, уодэ-– м .дш, ,од!ум у з двбв- з !бП,-
уво ,зэ зТ
*,з в , шк.Пб. ., С вмв кПбводв- ш.,.б, эуво,..бз о э,ок-збТ : о,э- бш
С П,вум –в- ко, ,..шб Пв ,, –кэкв !ч–бв- код.дв- здШбШдв- –,у,Пбодв- Пв .д
увд.,в э!м в р шк.Пб. р!до.ш о .бз.б/ ш. рбС у,ш-мС укШ,увокчв П,.- оу зб,
.бэд.бм б .бС !кП-, з.дв- зд д.,,Т
хкэкПб С бувбд.б. ш м увд д!ум оу,рэд ш.бв- Пв о , окч П, ,э- Эд.д r э П-
у эд !ч–бшдм у,ув д зкзб.д !,шм..бед б о.кПзд э!м э крбС П!,. о у,ш-бТ
Код в!
всту.ете в кру здей- котор!е всз ж,з ь зб, , , збот, ,сь о вшей же е- в!
до ж ! увжть ,х , ,х збовь к ей
Х дзр од бод!б у Э,жукз, , ,э ш бш оувк!,.б,ш о э. ж бз удшС – !--бС
е, зо,ж :ш, бзб е, зоб :,жзокэ ,. !м яувб.дТ ь эуво,..бзб Эд.д б-!б у!к-дв-
ш,.м б бз-зд в р м ., о.бПд! ,Ш, уб!-.,,Т >вбш б –}му.м,вум ш ж к.ду.ж шдСТ
Я оувкд! здз боз д.--,Т й ,.э, П,ш м .м! Пв бз.,у у ш бС кув у!,-
в,!б у! од з в , м оу,рэд бз. уб! э оув ,Пб у Эд.дТ Я р о б! в ж –!др эдвб Пв
., ,ш,.. у.бз жэ,в .д ш,.м о .бз.б б уздзд!] (*, з.дч зв –кэ,в ш ,ж .,. ж:)
 в в ш ш,.в м э.м! р!дзд б кобэ,! Эд.д ,, – двд Э,жукз, ,, шдв- б у,ув к оу,С
увд!-.С эуво,..бз оТ Х., –! к.ду. увэ. r о,э- м в !-з Пв  уб! к Э,жукз,
кзк ,р у,ув /
Я ,Ш, ., эд б! Эд.д з !-ед ш ., –}мо!м!б .д-бС !д.дС б .бзв о зд!, .,
з.д! – в шТ * ш,.м в ,о .б! Пв ш ркв экшдв- Эд.д б ,, эуво,..бзб ку!-до
вдзб, у! одТ й у!, у!к.– о е, зоб :,жзокэ ш в доб!бу- .д к.б. б м бзоб.б!ум , ,э
э.шб Эд.дТ я.б дууш,м!бу- б уздзд!б Пв оу, .м!бТ Я –! бш П,.- –!др эд ,.Т
Эдзбш –!,рП,.б,ш увд! э!м ш,.м Пв .б .м!б бПб.к ш ,ж р о зб/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
е!м жуд-й м–ржь
Эдз б – !--б.увок шк.Пб. з в , э !р .б!б э.б у!, б.мвбм ,-,.бм
– дз, ш., .к.. –! ду-б бв- уо б р бз .вТ Э рэд оу, -,з у –б д,--ум .бв- у з,ш-
в в .к.. экшдв- ., в !-з у,–, . б уо ,ж .,., б оу,С в,С .д з р во , ,-,.б,
ш .,в о!бмв-Т
,,!дм ,э! .,.б, .к.. у зэдв- вдз , о у шб.д.б, з в , во м .,.д у С д.бв
.д оуч .бз.-Т ? ш,.м –!б э кз-м з в , о –Ш, – в ш ., здэкшод!бу-Т *,з в ,
э,!д!б ,э! .,.б, ув о дзр о , рк!бодму- о !,ук б!б .д–!чэдм зд у вбо.ш
у увмзд.б,шТ Х., в ., . добвумТ ?,. э убС .д шб.дчв бш в ш Пв .б .бП,р
., бэкшд!б/ К одшб вдз р у!кПбв-ум ., э !.. /
й!д.б км ,э! .,.б, кПбводжв, б.в, ,у б уо ,ж –кэкШ,ж .,.Т й экшджв,
в ш П,ш о !ч–бв, зд.бшдв-ум ош,ув, зкэд одш – бш . добвум С эбв- здзкч шкззк у!к-
-дв-Т й ,э! .,.б, э !.. –в- м збш б зд шб.дчШбшум э!м – бСТ йкув- о .,ш –кэ,в
!,ш,.в ., .бэд.. увб в шк Пв уч бз r в удш, !кП-б, о у шб.д.бмТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
к ччеу мчедчЭ б д!фчй .Э.жмбч:
Эд.д кз.д!д в ш Пв м зкб! – кПд!-. , з !-е б э рдэод!ду- Пв о в-о в
 у!,эк,в ,э! .,.б,Т Я з.д! Пв .д – в ш з.д!дТ * ш –д бво м!бу- Пв .д
.бП,р ., з.д,вТ К! ..  доэдz Х., –! ., ув .джвб у у – уэ,!дв- ,ж уч бзТ я.д
э рдэод!ду- Пв м у –б дчу- уэ,!дв- ,э! .,.б, . ., з.д!д з рэд рэ, б здз о, . z
дз .дПд!ду- вд був бмТ Я р о б! одш Пв к ш,.м увдод! у- оу,р эод э.м .д в 
Пв – оу, ку,в-z ? ш,.м –! П,.- .д м.,..ж р дфбз ,зэ з о ,шм э.бшд! д
.к.. –! вдз ш. р уэ,!дв-/ й ,.э, оу,р озодв- Эд.д у шдв, -ч бз ,д!!дуд о Эд!б-
ф .бч рэ, .б! м удш б ш б эбв,!бТ Я С в,! Пв – ,, шдв- –!д мэ ш у .,ж з.дз -
шб!ду- у ш бшб эбв,!мшб б буквуво од!д .д дзэ.бз, о П,ув- ш !озбТ Х., .к..
–! бэкшдв- э!м .бС о э ,Сдв- о Эд!бф .бчТ
й уз !-зк Эд.д з.д!д Пв ш б эбв,!б в !-з Пв , ,,Сд!б бз :оув д!бб о К|:
Пв – –в- мэ ш у ш. ж м бр!дуб! бС у шдв, -ч з .дш .д . о у,!-,Т *д удш ш ., э,!,
м .дш, ,од!ум у – дв- оу,С Пв – уэ,!дв- ,э! .,.б, о ук–– вк б кув бв- дзэ.бз .д
о,у- кбз-.эТ Эдз ., у С д.бв- ш б !д. о вдж.,z Х р о б!б в ш Пв о у ,эк –кэ,в
р э оШб.д .д-,р з.дз шувод .д х,!!-дк Т й в шк м кув б! вдз Пв – Эд.д б ,, шдв-
 б,Сд!б о ,д!!дуТ ? .ду у Эд.д –! .дз.дП,. шд.вбП,уз , уобэд.б, .д х,!!-дк Т
Я з.д! Пв .д .бэд,в в ш,.м ,э! .,.бм . ., увд! ,, дзко, мв-Т Ябв  доэдz
Эд.д бш,.. вдз б экшд!дТ я.д уздзд!д эуво,..бздш Пв увд д,вум ор!мэ,в-
кэбо!,.. ж з рэд м о у ,эк уэ,!дч ,ж ,э! .,.б, .д х,!!-дк Т Х., .к.. –! оу,р
!б-- бэкшдв- здз э вм.кв- у ,э! .,.б,ш э ук–– вТ Я кш,ч э,!дв- уч бз .
вд убвкдебм –!д П,.- у! .. жТ Х., ., С в,! у- ,, дз Пд оодв- в шк оу, э !..
–! здздв-ум .дув мШбш зу шв шТ й уз !-зк ш –д !ч–бш –д!зк м здэкшд! д ,.э -
одв- ! эзк .д з, , у у,эувок ! .бв- з !-е о –зк б бр!дубв- . м!-Шбзд з в -
ж э !.,. –! бе,бв- вк –зк .д кэ Пзк Эд.дТ * в –! буз од.. Т Чв ,у!б
–зд у о,вум у з чПздz ,д б зв здС П,в . убв- з !-е з в , –! о .бо в, –z
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
 е.эд.ч бечЭ.Э
х!д б ,Ш, э.д –!,шд] здз .дэ,в- з !-е z ? ш,.м .,в кз м ., ш р э увдв- з !-е
бз зд шд.д б .дэ,в- .д д!,е Эд.дТ ф вкв ш., .д ш Ш- б-!б б .., у з ,ш ш/ Х
П,.- !ч–б!б з!, з в , ,з!б о ,ув!,жз-б!!бэ. ., эд!,зк в ш ,р фбудТ Я
,-б! у мвдв- з !-е о з!, , б кув- Эд.д .дз шбв ш,.м бшТ (Я у!-д! був бч
д ., з в ж у мвд! – кПд!-. , з !-е о рдш–к р, , б э,ок-зд у! шд!д зк–/ К ш. ж
вдз р у!кПбв-ум ., э !.. –! Т{ Я у –б д!ум озмв- з !-е о в д в ш бво бв-ум
Пв е,!кч ,, кзк б .дэ,в- з !-е ,ж .д д!,еТ
й у!, в р ш., .к.. –! у зэдв- шд.вбП,узкч –увд. озкТ (*, зд–оджв, Пв
м .дПд! зд.бшдв-ум вбш о мв.бек кв ш Пв – оу, –! р в о з ук–– в,/{ Х у Эд.д
!ч–б!б С эбв- э д ку ш в шк м ,-б! д ,.э одв- д ку.кч ! эзк о Кд.вд-хд –д ,Т
|зб, э !.,. –! оо,звб .ду о з,д. б вдш м у –б д!ум уэ,!дв- ,э! .,.б,Т : в ш
ш о, .к!бу- – о мСв-з!к– рэ, к., .эд!б .д-б эбв,!б б ш .. –! в дзэ. одв-
 ш !озкТ >в –! ,!бз , >з!, . , й ,э! .,.б, *бзд/ Я .дэ,м!ум Пв оу, !кПбвумТ
Эд.д у шдв, -ч б,Сд!б бз ,д!!дуд о мв.бек о,П, ш здз б !д.б од! у-Т : .ду-
удв- м ш !б!ум Пв – ш ж !д. у д– вд!Т Кк–– вд оэд!ду- му. ж б у !.,П. жТ Я уздзд!
Эд.д Пв ,-б! кув бв- бш у шдв, -ч ш узкч рк!зкТ (Я С в,! Пв – ,, шдв- !!д
у .дшб б уэ,!д!д ф в р дфббТ >уш, д!-эд –!д Пдув-ч !д.д/{ >уш, д!-эд озм!д у у – ж
ф в дд дв б м о,!,! ,ж .эдв- убр.д!дТ Я у –б д!ум ,ж эшбр.кв- о в в ш ш,.в з рэд
–кэк р в о .дэ,в- з !-е .д д!,е Эд.дТ
у, э !.. –! ор!мэ,в- у!кПдж.ш б ,ув,уво,..шТ Эд.д ., э рдэод!ду- Пв
 буС эбвТ я.д оу, ,Ш, экшд!д Пв м у –б дчу- уэ,!дв- ,ж ,э! .,.б, .д х,!!-дк
П, ,з .,уз !-з э.,жТ Х ж э кр бо,з ш., у кв д з –зк уо,.бС з!, оТ >з!, у з !--
е ш –! з в - з !дэ. ж р!дзк -ч у удСд .ш бук.з ш Пв – м ш р в!бПбв- ,р в
увд!-.СТ
Х у Эд.д б ,, шдв, -ч (б з!, дшб о з ду. ш э .. ш С ! эб!-.бз,/{ ,Сд!б о
Кд.вд-хд –д к рэ, .ду .эд!д ! эзд (Эдвд!б.д) б -зб, Т *д-д рк!зд –!д дууПбвд.д
.д ПдуТ й у!, ,э! .,.бм (м .дэ,м!ум Пв Эд.д ,р бш,в/{ ш у –б д!бу- о, .кв-ум о
 в зд– дв- ш бС эбв,!,ж б э !.бв- дзэ.бз .д ш ,Т
|зб, мо. ., .бшд! Пв м здэкшд!Т Эдз в !-з ш э.м!бу- .д – в . у уб!]
r З.дПбв П, ,з Пду ш э !.. о, .кв-ум б зд– дв- ,Ш, з р -в z
Эд.д уш в ,!д .д ш,.м м – уб! .д -зб, д у, эбвж озр!мэ б -б,!]
r *б у! од r д в ш му.б! Эд.д] r *,в рк!зд .д эод Пдуд д в ш ш о, .,шумТ
 !-з шТ
Э уПдув-ч Эд.д –!д ко!,П,.д ! эз ж б ., увд!д здэдодв- о у оТ Э рэд ш о-!б
бз вд э.м!бу- о !.Т Я Пкоуво од! у,–м ., П,.- С - Т Я ув д-. ., о.бПд!
уш рк !б .джвб з !-е о з ,ш, б .дэ,в- ,р .д д!,е Эд.д ., к .бо б!б в р Ск., .,
 р! вбо/
 з.бз!д ,Ш, э.д –!,шд з в ж м ., ,эобэ,!Т Э рэд ш кув б!бу- у э,м-
!дшб б С ! эб!-.бз ш о ! эз, о !. .дПд!б ,, дуздПбодв-Т Я ! эб!-.бз ув м! .д уздш-,Т
Эдз в !-з ш .д– д!б уз ув- о !.д Пкв- ., уш!д ,р зд – в r у оу,шб з!, дшб б
– кПд!-.ш з !-е ш/
r Эд.д в ., ш .,-- уэоб.кв- С ! эб!-.бз –!б., з зд.двдш б .дз в- ,р ! -
в,.е,шz r у уб! м ., о уб!дС уз в- уо ,ж ., о з. увбТ
Эд.д кэбо!,.. уш в ,!д .д ш,.мТ
 –к . ш ш , м .м! Пв !кП-, уэ,!дв- ,э! .,.б, .,ш,э!,.. / й бш, . П, ,з
мв.дэедв- шб.кв м  уб! Эд.д э увдв- бз С ! эб!-.бзд з!, Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
я.д вз !д С ! эб!-.бз д ,, шдв- у р!ду. !д.к в -!д .д з шк уздздо Пв .,
П,.- С - у,–м Пкоувок,в б С П,в дзшмв- . рбТ Эд.д э увд!д з!, Т Я уздзд! Пв С Пк
- з !дэ.жТ
>з!, –!б – !--бшб в шк .д у уб!д к ш,.м] ( С П,-- е,!жz) Я збо.к!
б .д увд!д ш,.м з шбв-Т
Я Пкв- ., эдоб!ум/ Я здз-в ., .бэд! Пв к ш,.м зд.,вум !.ж в/ Эд.д о.б-
шдв,!-. у!,эб!д зд ш. ж Пв – о !ч– ж ш ш,.в бжвб ш., .д ш Ш-Т Я укэ ..
бузд! з !-е о з ,ш, з -здС б удСд . ж кэ ,Т Х,.м Содвб!д д.бздТ Я .бздз ., .дС эб!
з !-ед/ * о в м ,р .д-,! б у дзк ку з б!умТ Эд.д во, .к!ду- Пв – озмв- у,–, з!, 
б м ув .. ду ! .б! з !-е о вк кэ –.,,Т Я Пкоуво од! з !-е б у!-д! здз .
увкзд,вум зк– . Эд.д .б П,ш ., э рдэод!ду-Т я.д !ч– од!ду- зд!бвш у !.е,ш
з,д. шТ
r , рдм эдж ш., кзк r уздзд! мТ r Я С Пк е,! одв- в,–мТ
й уз !-зк м э,!д! в ув м.. Эд.д .бП,р ., зд э з б!дТ Я уш в ,! .д ,, !,окч
кзк в шк .д ш., ,, б вм.к!дТ Я .дз! .б!ум .дэ ,, збув-ч б бр в об!ум .дэ,в-
з !-е .д д!,еТ ф вкв м .м! Пв к ш,.м ,Ш, э.д –!,шд] .к.. –! Пв – – б!!бд.в
здзд!ум уо, Ск/
й !дрдч одш .бз рэд ., бС эб! у- о, в,в- о вк з !-е у – б!!бд.в ш Пв –
.дэ,в- ,р .д П,ж-в д!,е о ! эз, у ,эб бС р з,д.д/ й о, -в, в П,.- .,!,рз /
Эд.д к., боз!д Пв м е,!кч ,ж кзбТ * з рэд .д Пкоуво од!д Пв м озм! о
в ,, д!,е в Пкв- ., вэ, .к!д кзк/ Х., б-! у- б! .бв- куб!бм Пв – .дэ,в-
з !-е / Я ., ., С в,! Пв – . уод!б! у- .д ! б!б в р Ск., о о экz/
К.дПд!д Эд.д ., .м!д Пв м уэ,!д!Т * з рэд м уш в ,! ,ж о р!дзд б .д кобэ,!д
.д д!-е, з !-е в –!д ув в му,.дТ
Я ., ш р кдув- .д з !,.б . .д .м!д Пв буС эбвТ
r , рдм м !ч–!ч в,–м/ r уздзд! мТ r ожэ,-- зд ш,.м здшк. Пв – ш оуч .бз.-
–!б ош,ув,z
r ,д эд эд r во,вб!д .дТ r Я ожэк зд в,–м/
Ч,ув. р о м м –! –,уз .,П. –!др эд ,. зд в Пв .д у р!дуб!ду- . ,Ш, – !--,
уПдув!бо м –! Пв уш р кув бв- уч бз б .дэ,в- з !-е ,ж .д д!,е ., к .бо ,р о
з,д. б ., р! вбо/
Я –! ув о о ув р,/ Х , ку з б! у- .,–,уд убм!б р !к–бз. ж мэ ш у ш. ж
убэ,!д ,з ду.дм ч.дм э,ок-зд r ш м –кэкШдм .,.д/ Х о, .к!б – дв. о вТ , .к-
!ду- шдв- Эд.д б уэ,!д!д .,уз !-з ф в р дфбж Пв – зд,Пдв!,в- ш ш,.в ,э! .,.бмТ
Я –! во, э к–,.э,. Пв о .бз.б ., ш р! –в- .бП,р – !,, ,з ду. р П,ш в в
ш ш,.в/
й э р, о в ш -!б шбш .,уз !-збС б-од в од..С ! э зТ *д э. ж
убэ,! шк.Пб.д –,з к–д-збТ Эдзд! у- . .бо,в .д ! эз,Т я. э.м!ум .д д!к–к уш в ,!
.д .ду у Эд.д б з бз.к!]
r у,р .дб!кП-,р /
Я о,у- з !ум шк д-здшбТ Эдзд! у- Пв удш х р к!–д,вум .дшТ
Х б-од в од!бу- б м –}моб! эбв,!мш]
r я.д уздзд!д (эд)/
я.б э.м!бу- .д – в Пв – –.мв- .дуТ ? оу,С .д р!дздС –!б у!,зТ |зб, .д д-
об! ! эзк о з,д.Т у, –!б уПдув!боТ Э рэд ш оС эб!б бз вд зд .дшб !,в,!д
– !--дм ПджздТ я.д !,в,!д мш .дэ р ! о ж -зб, д у увмздму- у .дшб о уз увбТ
Х увд!б збэдв- ,ж ,П,.-, . ,эд вбек ., б.в, ,у од!дТ я.д у! о. –!др у! о!м!д .д-к
 ш !озк б.мо .ду э уо , з ! Т
r Я оуч .бз.- .д ш , r уздзд! -зб, r . .бз рэд ., обэ,! .бП,р э –. р Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Х ,-б!б Пв вд Пджзд r ,Ш, эб. э – ж з.дз в р Пв о, ,эб .ду .бэд,в
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! Л
!Эд-й ьчду м!ьу--
Х у Эд.д оув ,Пд!бу- е,!ж р э д в ш ,Ш, -,ув- ш,уме,о –!б ш !о!,.Т
*д , ож озр!мэ .бэд.б, ш .,в здздв-ум у!б-з ш э !рбш . ш,уме !,в,!б .,зд-
ш,в. r вдз ш. р оу,р .к.. –! уэ,!дв-Т й шбш оу,р П,р .дш .дэ –б! у-
о ,шм Пв – бр!дубв- р ув,ж у оу,р шб дТ дз у!кПд,вум з рэд к .,о,ув б .,.бСд э-
уво,..бзб б э кз-м .бокв о :оув д!бб Я .бб .з .р, Ю.. ж :ф бз, Х,зубз, Эд!б-
ф .бб б ш. .,уво, дз.С ш,увТ
й!д.б км уодэ-–к ш во, э ,-б!б Пв в –кэ,в
 дзэ.бзТ Х –!б .д .,ш
С зм,одшб д ., р увмшбТ
,,.- уодэ-– –кэ,в э.бш бз удшС од..С э.,ж од-,ж .бз.б . в ,Ш, б – !--
- ж дзэ.бз э!м од-бС –!бззбСТ й!д.б од.б, уодэ,–. р дзэ.бзд э !.. .дПб.дв-ум
у вдз ж шу!б]
?Р мйм ез ! су еов ,й– с й,м в ,с,ме , мевр щмй зс, о–двмр
усдймвм,ж й зс,р щмй я вео зс, щ мй- я ещ с,зй- йезм- зсшек ьвузв/ :с дс
д- ем я су звщй ож ,езр щмй я в ем щ зс/,
дз , в. -,.б, ш .,в одш бз–,.дв- –П.С шдС о з в , у о, -дчв –кэк-
Шб, ук крб !д.б км уо ч уодэ-–кТ )у!б о у дзк ,-бв, Пв в э !.,. –в- –Шбж
 дзэ.бз э!м э.С б э кз,ж в о мэ !б к оду бз жэ,в , ,з у о ув .к .,.бСд б!б
.,о,увТ Зд–о у,–, о уш .,в, у у ,э в Пбв-ум .д в ш Пв – уэ,!дв- в в э,.- !кП-
-бш о .бз.б уо ,р д в., д б в,С зв –!бз з одш – бшТ !до.дм здэдПд r дуу!д–бв-ум б
вэдв-ум .д о !ч в,П,.бмТ )у!б о –кэ,в, в ,о .бв-ум в ш Пв – оу, !кПб! у- бш,..
вдз здз о зд!д.б од!б одш ., кэдувум .ду!дэбв-ум вбш з.дш,.дв,!-.ш э.,шТ ф
ес ,
в! мечтете об ,де ь ой свдьбе- .острйтесь сде ть тк- чтоб!
все .рош о
з. ,ров !м .утем.
,э- бш,.. ., .бэд.. увб э,!дчв .д-к .бз.- б.в, ,у. ж
о, . z
Кшб бв,у- у в,ш Пв .д од-,ж уодэ-–, .до, .мзд бз жэ,в .,Пв ., .бэд.. , Пв
 зо !бв одш у к!–з ж оу шб.дв- в в э,.- ш. р !,в укувмТ Я!дэ. з об, зд.,в одш
., е,.бшкч ку!крк з рэд удшж ., рбП.ж од- зкз,. -!,.,вум мш о уодэ,–.ж в вТ
ф з рэд од- у у,э з ш.дв, о –Ш,.бвбб у!кПдж. уз –бв оуч од-к у,ш-чТ *,в .д
уодэ-–, .бП,р вдз р ., у!кПб! у-Т
уодэ-–д –!д бэ,д!-. ж/
*,в .д!кж узд.к в П.,,] .д-д уодэ-–д –!д бэ,д!-. .,бэ,д!-. ж о в П. увб здз
м удшТ (ф м уз ш. в бз.дч/{ ш., ., о, бв,z Чв . Пбвджв, эд!--, б о кз.д,в,
здз к .ду здбр д!д ., доб!-.дм шкззд б !бебм здэ, .д!д .ду э р, о в,!- рэ, ш
у –б д!бу- о,увб ш,э ож ш,уме/ (*,в .,в о ., .джэ,в, .д-бС уодэ,–.С ф в р дфбж
.д тug\Zot\ТKo[ (уджв рэ, дзш,Ш,. ф в р дфбб уэ,!д.., о о ,шм дуу!,э од.бж{Т{
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ечж,ь м!ьу--
*,уш в м .д .,уз !-з з шбП.С ш ш,.в о ш. рб, р увб р о б!б .дш Пв .д-д уод-
э,–.дм е, ,ш .бм здзд!ду- э. ж бз удшС дэ ув.С .д здзбС бш э о,! у- –одв-Т
Х у Эд.д у вбш у р!ду.Т Х о, бш Пв в . е, ,ш .бб –! здэд. зд .,уз !-з ш,уме,о
Х .,.б!бу- о Эд!бф .бб . к .д-,ж уодэ-– –!д ,!чэбм б буС эб!д
.д о й!д. -вдв ,СдуТ у, бз -! П, ,з в б ш,умед у!, .д-,ж ш !озбТ Х .дС -
эб!бу- о э ш, эмэб Эд.д >экд э (>ээб) яук.дТ я. о!дэ,,в б!в уз ж фб ш ж о дж .,
,д!!дудТ
Я о у о П,.- – !-- ж ., рбП. ж б о,у,! ж у,ш-,Т *к эд бз.дч .,з в ,
ш б эуво,..бзб у –,.. зкз,. в!бПдчвум э о !-. –кж.ш . до шТ ,двд уодэ-–
 б–!б.д!ду- б в .дПб.д! ш,.м в ,о .бв- в шк Пв эуво,..бзб Эд.д у з в шб
м ку,! з.дз шбв-ум –!б здш,Пдв,!-.шб . р дзэ – !,, уэ, .д..шб !чэ-шбТ
Эд.д !ч–бв о,у,!бв-ум . б ,ж уо жуво,..д шб!дм уэ, .д.. ув- до. здз б ,,
шдв, б у,ув , б – дв-мшТ *д зд , .д-бС в. -,.бж м .,ш. р –,у з б!ум r у оу,ш Пкв--
Пкв-/ r в ш Пв –Ш,.б, у ш бшб –кж.шб у, –узбшб эмэч-здшб в,вк-здшб б зкз,.дшб
ш .,в бш ., . добв-умТ
 П,ш о,П, б.зд о э ш, эмэч-зб >ээб бз–доб!д ш,.м в вбС в ,о рТ Я кз.д! Пв
у, – о у до.,.бб у ш,зубзд.едшб r укШб, ш!дэ,.е о о удС о,у,!-мТ ? эмэч-зб >ээб
у – д!бу- эуво,..бзб Эд.д шдв, б.уз ж !б.ббТ Э .,П. м к., –! з.дз ш у ,, шдв,-
-ч – дв-мшб б у,ув жТ * .д здС в,!д з.дз шбв- ш,.м у уо ,ж –д–к-з ж : жэ ж
Х,э,!-б. б э крбшб ш,зубзд.узбшб эуво,..бздшбТ
Э рэд ш ,Сд!б з эмэ, >ээб .д .,– !--кч о,П, б.зк Эд.д уздзд!д ш.,]
r у, –кэ,в П,.- у з ж. б ф шд!-. Т Х ув убэбш зд –,э,..ш ув ! ш
б р о бшТ
й э},з.дм з э шк ш у Эд.д у кэбо!,.б,ш здш,вб!б Пв о э ш, в,ш. . бз з .
.д .ду уш в бв ш. .,уво !чэ,жТ
r у эб/ r о уз!бз.к!д Эд.дТ r !-з уш в б .д .бСТ
Х увд. об!б шд-б.к э -!б з оС э. ж эо, б б зо .б!бТ
,о, - дудС.к!ду-Т
, ш –кзод!-. оуС.к!Т
r КЮьйьфЗ/ r здз бПд! эмэм >ээб б ,р з бз эСодвб!б з ! мвбэ,умвб П,! о,з
ув мо-бС зд ,р уб. жТ ? .ду о –кзод!-. ш ушу!, у! од вод!б!бу- П,!чувбТ ф вкв дз-
эд!ум зокз в к– д в ш здбр д! д.удш–!- шд -мПб о з в ш –!б уз бзб рбвд б
в к–Т ф оум вд шкззд .,у!ду- бз р увб. ж/
дз .дПд!ду- ш м , одм у,ш,ж.дм фб,увдТ
Х у Эд.д вкв ., здзд!бу- о ркШ, у,ш,ж. р о,у,!-мТ ь эуво,..бзб ш ,ж .,о,ув
вд.е,од!б о з кр –.бшд!б б е,! од!б .дуТ й о, -в, ш,.м в,! б.бшд!б о удшС дз-
.С ш,увдС . .бз рэд м ., Пкоуво од! вдз р р ув, ббшувод здз о э ш, эмэч-зб >ээб/
*, -! б эокС шб.кв здз м к., вд.е,од! у –д–к-з ж Эд.дТ
:ч– о- б дэ ув- вдз зд дзбв,!-.Т ,вк-зб эмэч-зб б зкз,. Эд.д вд.е,од!б
д дшб б вэ,!-. увбТ я.б з.дз шб!бу- у ш. ж б эз!дэод!б .д ш ч вд ,!зк о уСб-
вбв,!-.кч ш,зубзд.узкч ,экТ >в –! в мудчШ,/
Э рэд шкззд.в ,-б!б вэ С.кв- . о, эуво,..бзб  уб!б ш,.м дууздздв-
у,–, уо ,ж д– в, б .д-,ш з.дз шуво, у Эд.дТ й в ш эмэм >ээб б эб. бз увд -бС
зкз,. о Эд.д дууздзд!б здз !ч–мв ,, б С вмв здШбвбв- в оу,С –,эТ й у!, уш, вб ,, вед
.б Пкоуво од!б во,вуво,.. ув- зд вк у,ш-чТ я.б П,ув. бз.д!бу- Пв кз.до в ш
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Пв Эд.д оув ,Пд,вум у ш. ж о,у-шд уз,вбП,узб в.,у!бу- з , у,звбо, – дзд у ( -
 о,э.бз ш)Т я.б С в,!б Пв – Эд.д о-!д здшк. зд ув р П,! о,зд з в ж уш .,в
,, –,у,Пбв- б зд– вбв-ум .,жТ
,мэм >ээб б э крб, эуво,..бзб бувод!б у ш.,.бм  о эк .д-бС в. -,.бж
. ку!-до був бч .д-,ж !ч–об ,бу !.б!бу- Пкоувод –!др эд . увб б дэ увбТ *д
вбС у! одС оу, у!,зб!бу-Т ? .ду у Эд.д –! ш. р дэ ув.С ш ш,.в о . вд о,П,-
б.зд –!д у –,.. ж в шк Пв .д здэд!д в . .д-,ж уодэ,–. ж е, ,ш .ббТ
ув ,вбо-бу- у эуво,..бздшб Эд.д б Пкоуво одо бС !ч– о- з .,ж м у з.д!
Пв .д-д уодэ-–д r в ., ув у чз эокС !чэ,ж шк.Пб. б .,.Шб.Т >в дзэ.бз
оС .э,.бм о . о, у,ш-бТ ?у!-до був бб шдв, б у,ув – дв-,о –д–к-зб в,вк-,з б
эмэч-,з Эд.д м ,бу !.б!ум –!др эд . увб зд в Пв .б б.м!б ш,.м здз уо ,р Т
д ,з ве ,чйш,х рдостей ж,з , – стть чстьз чео-то бо ьшео- чем твоя
собстве я ж,з ь , ,ч !й о.!т сту.я в брк- т! вход,шь в семьз своео
су.ру- в ее ,стор,з , трд,,,
Я –! уПдув!бо в шк Пв к Эд.д ,з ду., э ув ж-
., эуво,..бзбТ Я з.дч Пв з ш ,ж у,ш-, .д в. убвум вдз ., в шк Пв ш б э.,
П,.- ,, !ч–мв r б м –!др эд ,. укэ-–, зд в –!др у! о,.б,Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ж!д е.м!д ч м!ьу--
й у!, фб,ув о э ш, эмэб >ээб ш .м!б Пв .д-, в .,уво –кэ,в шк!-вбзк!-вк -
.ш дзэ.бз ш о, у,ш,ж.С в дэбебж б э к.–Т Х,.м – !--, оу,р –,у з б! в 
укш,,ш !б ш кув бв- вдз ж ., дэ ув.ж б о,у,!ж дзэ.бзТ * о з .е, з .е о м ,-б!
Пв ш у оу,ш у добшумТ ф ш у доб!бу-/
Х. р з.бр .дбуд. в ш здз у!д.б одв- уодэ-–кТ й !,з., у о,в о .джэ,в, о
–! рдС б .д уджвдС рэ, бС эдчв ф,ууб .д!Т * !д.б од.б, уодэ-– r е,уу – !,,
у! ..ж б ш еб .д!-.ж П,ш одш зд.,вумТ я. ш .,в –в- П,.- кв шбв,!-.ш r о,э-
.к.. б.мв- ув !-з ,-,.бж б зд– вбв-ум ш. рбС !чэмСТ яП,.- !,рз здэ,в- П-б-
в ПкоуводТ : дуС э .д уодэ-–к ш ркв о!бв-ум о о,у-шд з кр!,.-зкч укшшк/ Э .,П. 
о С вбв, бш,в- оу, удш , !кП-,, . ш.бв, r з рэд ш,э ож ш,уме здз .Пбвум э шд оду
–кэкв э.бэдв- уП,вдТ
? .ду у Эд.д ., –! вд !д.б од.бм уодэ,–Т Х .дэ,,шум Пв .дш .бз рэд .,
 бэ,вум р в обв- . окч уодэ-–к r дзо, Пв э!м з р -в бз .д-бС э,в,жТ Х ш .,ш в !-з
 э,!бв-ум у одшб уо бшб .д–!чэ,.бмшб б эдв- .,уз !-з у о,в о у –уво,.. шк вкТ
й уз !-зк к .ду П,.- – !--б, у,ш-б б ш. .,уво э кз,ж о оу,ш шб , убу з р ув,ж
–ув о у э эокСу в мвбэ,умвб П,! о,зТ Х у увдоб!б уодэ,–.ж –чэ.,в д в ш
увд!б о–б дв- ш,ув .д-бш у ,эуводшТ
!до.дм –!,шд здз!чПд!ду- о в ш Пв ш ,-б!б кув бв- уодэ-–к о з!, ш ,р
э шд б фбуд r о бр э, : у-:.э.,!,удТ Зэ,у- .б! ш. .,уво ш бС эуво,..бз оТ
Х м у,ш-м – !--, П,ш к Эд.д б .д ,-б!д Пв –кэ,в !кП-, кув бв- уодэ-–к о вдз ш
ш,ув, зкэд бш –кэ,в !,рз э – дв-умТ
*дш С в,! у- .джвб .бо бу.ж кр ! з .д –, ,рк з,д.д в шк Пв ш –д !ч–бш
о экТ Э .,П. ш –ув .м!б Пв .дш,вб!б уодэ-–к о э. ш бз удшС э рбС дж . о
.д з,ш!,Т Х е,!шб .,э,!мшб бзкПд!б з ,ув. увб Пв – .джвб ш,ув рэ, ш,увб!бу-
– оу, .д-б р увб . б в ш .дш ., б-! у- – убв- шб! ув.ч .д д, вб у!,
уодэ-–Т
Эдз-в дз ш зд,Сд!б .д !к ув о йд! у-, э,у .д –, ,рк бС р з,д.дТ я. у!д-
обвум ,з ду.шб уодэ,–.шб Пду о.мшб зк вдшб !мшб э!м р !-фд э рбшб у –-
.мздшб .д узд!дС о,!бз !,.шб !м.дшб э!м у, фб.рд б в мудчШбшб б э.шб
з ду вдшбТ Зэ,у- у.бшд!бу- ш. рб, фб!-ш б в,!,обзб .., , ,эдПб r эд., (йб дв
Эд б–уз р ш м) б у, бд! (Э дудое)Т
Х у Эд.д б,Сд!б уш в ,в- уодэ,–.кч Пду о.ч . .д здзд!ду- у!б-з ш
шд!,.-з жТ й в ш ш зд,Сд!б .д уз -.ж зк в рэ, ,э!дрд!бу- бэ,д!-., ку! обм
э!м уодэ,– . в ув б! у!б-з ш э р Т Х –!б дуув ,. б –!бззб з в шк Пв –
к!,в,в- о :ду-,рду б дз у!дв- э.ш б э кз-мш вз взб] (фзоб.бв, ш ,-б!б уэ,-
!дв- в -–ув шк о увб!, >!обуд)Т
Э в ,ш Пдудш м к., С в,! ,Сдв- э ш ж . Эд.д ,-б!д зд,Сдв- о *деб .д!-.ж р !-ф-
з!к– дшд о йд! у-, э,уТ Я уш,м!ум .дэ удш ж шу!-ч в ш Пв ш ш .,ш .,-
.бв-ум о ш,ув-, , .д!-эд дшдТ
(К ш.,одчу- Пв .дш зд шд.к –кэ,в С вм – рд д. , .д!-эд) r экшд! мТ
r Х., ув С П,вум уш в ,в- .д в в р !-ф-з!к– r уздзд!д Эд.дТ r Я у!-д!д
Пв вдш П,.- з дубо Т
, рд з з!к–к дшд r э.д бз удшС з дубоС о шб ,Т )э,-- кС .,.. ж йд! у-
, э,у-э джо !ч–кму- ,з ду.шб обэдшб бС р з,д.дТ К!,од обэ.,,вум ув о Эдвд-
!б.д д у дод r уз -., у –.мзб .д узд!дСТ >в .дув мШбж джТ Х у Эд.д .бздз .,
.бэд!б Пв .ду окувмв . оу, здзд! у- р дзэ Ш, П,ш ш экшд!бТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Х б,Сд!б .д в, бв бч б кобэ,!б – !-- ж зд! б в, дук рэ, о эб!бу- уод-
э-–Т яввкэд вз од!ум в мудчШбж обэ .д бСбж з,д.Т Эд.д озм!д –кз!,в уомШ,.-
.ж уодэ-–дшТ яздзд! у- .дш .к.. зджвб о у,ебд!-.ж е,.в б !кПбв- оуч ., –С эб-
шкч б.ф шдебч r С вм ш –!б р в о .,.бв-ум .,ш,э!,.. Т
Х у Эд.д .д 999 е,.в о –!б ко, ,. Пв рд,ш о-, р ! о . в ш,ув
.ду ув з б! Т ф ш ,-б!б оу, дзкз.дв-Т , р о б!бу- оув ,П, у ш,.,э., ш
Х .бз ж б !кПб!б в .,, ,з ду.ж к з !д.б од.бч уодэ,–] ,у!б о– дв- д-
об!-. , о ,шм б доб!-.ж э,.- .,э,!б в эд., .д в, бв бб дшд ш .. !кПбв-
у, -,з.кч узбэзкТ
Х .бзд уздзд!д Пв уодэ-–д о .дПд!, ф,о д!м о .,з в ш в. -,.бб э о !-. бу-
з од.. , ш, бмвб, . у э кр ж ув . r П,.- дзкш. ,Т й р эд .д –, ,.-, о в
о ,шм р эд э о !-. .,увд–б!-.дТ Чдув –од,в С ! э. о,в ,. б э .э!бо Т *  уз !-зк
уодэ,– о ф,о д!, –од,в .,ш. р ув бш ув- д ,.э –д.з,в. р зд!д б о,э,.бм е, ,ш -
.бб оэо , .б., П,ш о оу збж у,з .Т : ,у!б ш у р!ду. .д о уз ,у,.-, з рэд уодэ,– ,Ш,
ш,.--, в е,.д кш,.--бвум ,Ш, оэо ,Т
Х у Эд.д –!б д.,.Т Ккшшд з в кч ш р в о –!б в двбв- .д .д-к уод-
э-–к о эод у ! об. ж дзд ,о-д!д вк Пв бэ,вум зд!двбв- зд в .,уво о э. ш бз
удшС !,рд.в.С ш,ув .д з,ш!,Т
>в –! бэ,д!-. , ,-,.б,/ хд.з,в.ж зд! ш р ош,увбв- в бувд П,! о,з б Х .бзд
уздзд!д Пв б ! С ж р э, ш .. –кэ,в о,увб е, ,ш .бч о ш,Ш,.ббТ ,ув- к
.ду здзд!ум здду. ж од бд.в д в оу,рэд ,з ду. Т
Х –!б о о ув р,/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
зм!ьч-д.ч етб.м.ьм.
*джэм ш,ув э!м уодэ-– ш –ув ,э,!б!бу- у оу,шб увд!-.шб !д.дшбТ
(хув ) ., з.дПд,в ( ув )Т Х .,уз !-з ш,уме,о !д.б од!б б в б э кр ,
. о з .е, з .е о .м!б Пв .дш .к.,. ф,ууб .д!Т Э уПдув-ч ш .д-!б С -,р
у,ебд!бувдТ й –,у,э одо у .,ж д к Пду о Эд.д .м!д .дуз !-з .дш ., –С эбшд ,,
 ш Ш-Т
>вд .,.Шб.д ш р!д .дш .джвб ф! бувд б эб-э.,м зд– вбо-бу- Пв – ш .,
о-!б зд дшзб –чэ.,вдТ яу –,.. .дш . доб! у- в Пв .д кП!д од.. ув- мо!,.бм
код.,.бм з .д-бш у,ш-мш б в.бП,узбш в дэбебмшТ я.д ., –!д .б у, –з ж .б ш,зубзд.-
з ж ( .д здзд!ду- р ,Пд.з ж/{ . оу, у дзк ., .м!дТ
яэ.дз –! эб. ш ш,.в з в ж ., ш р з .в !б одв- эд., удшж в.ж у,-
ебд!був r у –,.. .д –, ,рк з,д.дТ Я ! э.дм ,д!-. ув- – к-б!ду- .д .ду о о,П, р,.,-
д!-. ж ,,вбеббТ Х б зэ.б!бу- б Пкв- ., здш, з!б э уш, вбТ
сщ ф,о д!м щЛсщ р эд о э,.- .д-,ж уодэ-– уркувб!бу- ш дП., вкПбТ ?в ш р дэку-
.бз здзод! ., – !--, сщ р дэку оТ зэкС –! о,у-шд уо,.Т ,в, .бзод! .ду э
з ув,жТ Ц, ,ш .бм С эб!д о э, ,ом.. ж –,у,эз, з в кч ш зкб!б зд +ЛЛ э !!д о
 в шк Пв д ,.э одв- ,, .д ш,ув, ув б! о в б дзд э .,Т К,р э.м вд –,у,эзд ув бв к
.ду о эо , б ув м.. .д шб.д,в .дш ,з ду. ш э., .д-,ж уодэ-–Т
у, кв ш у Эд.д ор!мэод!б о з. б ш !б!бу- в ш Пв – р эд к!кП-б!ду-Т
Х – м!бу- Пв о,в, у.,у,в .д-к –,у,эзк Пв бз-зд э .эм бэ,вум бу !-з одв- здду. ж
од бд.вТ Э .,П. –д.з,в.ж зд! –! П,.- з дубоТ * ш !б-б!бу- – в мудчШ,р обэд
.д з,д./
Ц, ,ш .бм .дПб.д!ду- о ! об., П,во, в р Т К !.е, ку,! ор!м.кв- б Пкв-
.др ,в- о зэкСТ * оу, до. –! ., – !--, -,ув.дэедвб р дэку оТ кПб .бзкэд ., э,!бу-
 - ,..,шк эк! уб!-.ж о,в, Т *дПд!б у –б дв-ум р увбТ я.б куд.бод!бу- о з ,у!д !бе ш
з з,д.кТ Я С - оу, обэ,! в шк Пв о о ,шм ф в у,уубб .д –д!з ., ш ж -дф, (– дв
:д .{ б э кз-м .,.бСд (ш б зкз,.{ ув м.. э.бшд!б ш,.м б э,!д!б обэ Пв С вмв
у– убв- о з,д.Т
Я .д ш.б! бш Пв .бздз р к.б.д б –д д у .дбвздшб ., –кэ,в ,у!б .,.бС буП,з.,в
о –к-кчШ,ш з,д., э уодэ-– б .б у з.д!б оуч -б– П. ув- уо ,р о,э,.бмТ я.б
укувб!б ш,.м .д з,ш!ч б ш .д доб!бу- .д !к.джзк .д узд!, рэ, э !..д –!д С -
эбв- е, ,ш .бмТ у о .э,.бб э кз,ж б -дф, д м бздвб! .д !к.джзк о уо, здчШ,ш
. о ш зк!,.. ш у,ебд!-. э!м в р у!кПдм б.од!бэ. ш з ,у!,Т Х , увд , з ,у! вдз
Пдув .м!б о д вдС Пв . ув у! шд! у-Т Я зд.м! уо , ш,ув мэ ш у дув ш
Хд з ш |б!, шТ *,– оу, ,Ш, –! здвм.кв вкПдшбТ
Я ., о.бПд! в шк Пв д– в.бзб в,!м уздзд!б ш., Пв збш ж о ов ж ! -
об., э.м Пдув бэ,в э .э-Т ф вкв м ку!-д! .,збж .,з,ш. ж зокзТ К.дПд!д м букрд!ум
Пв .дэобрд,вум –к м . в ш оу ш.б! Пв у,ув д Эд.д ~ уб  уб!д дз ,-,.бм
озмв- .,уз !-з . в .д е, ,ш .бд!-. ш р, - фд , з в ж бу !-зк,вум о е, з о.С
у!к.–дСТ Зокз рд о, .к! .ду о –б–!,жузб, о ,ш,.дТ ф у! о. об.кму- оу-,ж о !,
вкПб дз -!бу- о,в, увбС б ор!м.к! у !.е,Т Ч,ув. , у! о / *д обэ, здбуб .д-,ж уод-
э-– о кобэбв, здз !чэб у.бшдчв -д!б б д!-в б дууд.бодчвум ш,увдшТ Ко б ш,увд
зд.м!б .д-б эбв,!б б э к.зб .,о,увТ
ф о в о !кПдС у !.ед ш., моб! у- Пкэ,у. , обэ,.б,] ш м ,з ду.дм П, . о ! удм
.,о,увд о р ! о з к.бв,!-. ш уодэ,–. ш !дв-,Т Эд.д -!д  С эк о у о .э,.бб
уо ,р – двд Э,жукз,Т Я эд., ., здш,вб! Пв бр д,в у оу,ш ., вд шкззд з в кч ш
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
о– д!б э!м е, ,ш .ббТ Х С в,!б ку!-дв- SoNgbJrO о бу !.,.бб )о Эуубэб .
кув бв,!б уодэ-– оз!чПб!б э.дз окч з ш збебч Э,..б ,.б .д удзу ф .,Т
Здш,вбо -б–зк м экшд!] (>в ., в Пв ш о– д!б . оу, до. С - )Т *,
з.дч Пв м уэ,!д! – ,у!б – здзокПд!д здздм-.б–кэ- к.ду.дм ,у.м/ П,ш в –!
.,од.. Т Х оу, здш, !б кобэ,о здз Эд.д уз !-збв  С экТ
у, э кз-м б эуво,..бзб оуз Пб!бТ Х , у, эе, зд–б! у-Т *д уодэ-–дС рэ, ш., э о -
эб! у- –одв- о здП,уво, р увм м здш,Пд! Пв ,у!б .,о,увд о о ,шм е, ,ш .бб !дП,в в
–кэкШ,, д у ш.бв,!-. Т * бш,.. ш., б-! у- – в-ум у у!,здшб з рэд з ш., у
!ч– о-ч о р!дздС б–!б.д!ду- Эд.дТ
 у шб.д.б, в ш здз ш м Пкэ,у.дм .,о,увд ув м!д мэ ш у ш. ж .д зд!бв ж у !.-
е,ш узд!, .дэ з,д. ш м у С д.ч .д оуч .бз.-Т й у!, ув !-збС !,в эб. П,увод у, э,П. ж
– !б ув дСд Пв .б э.д .,.Шб.д ш,.м .бз рэд ., !ч–бв м обэ,! Эд.д о у!,бв,!-.
з дубо ш уодэ,–. ш !дв-,Т К, эе, ш , ,! Т Я .бз рэд о .бз.б ., Пкоуво од! вдз ж –!д-
р эд . увб б вдз ж !ч–обТ Я ., у ш.,од!ум Пв .ду у ,эб.б! удш х рТ
йдув |б!, П,! ,з ду.кч  о,э- в ш здз эо , увд. омвум э.бшТ *
r увд,в,у- удшб у – жТ увд. обв,у- Пдувмшб . о ж –Ш. увб: в в ш ш,.в
о ш .,в, уш в ,в- о р!дзд э кр э крк б в уэ,!д,в оду уПдув!бошбТ
й в ш дув уздзд! Пв С -бж – дз r в .,Пв – !--,,Т Чв – .бв- ош,ув,
оуч .бз.- в ,–кчвум оу, ув . !ч–об r о в ш Пбу!, э к.–д б удш ., во од.б,Т
r ? оду –кэкв б шд.вбП,узб, б э к.,узб, б д– Пб, б ув дув., в. -,.бм r б
оу, в э. о ,ш,.. r уздзд! дув |б!, Т r
Смое .рекрс ое в брке – это же -
,е су.руов сде ть дру дру счст ,в!м,
)у!б о –д в р здС вбв, в –д –кэ,в,
уПдув!боТ
Э ш ш,.вк бз.,у,.бм –,в о ш у Эд.д –д уэ, .бод!б у!,зТ Я П,.- ., о.бПд!
 в шк Пв ш у .,ж оу,рэд у –б д!бу- .дбудв- .д-б –,в . вдз б ., кэ ук.б!бу- в
уэ,!дв-Т э, –! ш ж !бв, двк .ж .,р з рэд м о .,ш вдз .к.эд!умz/
К о,в –кэкШбш .,о,увдш б .,.бСдш] ., вм.бв, у .дбуд.б,ш –,в оТ о ,шм ,э-
уодэ,–.С з .ук!-вдебж .дш у о,в од!б в уэ,!дв-Т Э рэд о о ,шм р,., д!-. ж ,,вбебб
ому.б! у- Пв бС .,в .ду ук о укэб!бТ х,уз .,П. –!др эд ,. .д-,шк уомШ,..бзк
з в ж .д-,! э!м .ду в дэбеб .., з.б.., –,в r .д оумзбж у!кПдж ,у!б ш вдз б
., .дб-,ш у –уво,..СТ
Х бз.,у!б в дэбеб .., –,в r . у э.бш шд!,.-збш э !.,.б,шТ >в –!
э !.,.б, .д оу, о ,ш,.дТ й у!, увд.эд в.С у! о ( зд уш, в- ., дз!кПбв .ду) ш э –д-
об!б] (б о уу ,эб.бв .д .,–,удС)Т
)у!б мэ ш у ш. ж ., –кэ,в Эд.д в б дж ., зд.,вум ш., д,ш/ йкув- .д С вм
– зд.,вум ш ,ж у у,эз ж/ К, -,з. / яв,е Эд.д кш, з рэд .д –!д ,Ш, П,.- ч. ж б
ш., С в,! у- здо, бв- ,, о в ш Пв ,у!б здз ж-в бПб., м кжэк .д .,–,уд д.--, П,ш
.д в –кэк .бэдв- вдш ,, мо!,.бмТ
Э рэд ш бз.,у!б –,в ш., б-! у- у. од ов бв- в д– вд..ж к., в чз
.дэ,од.бм з !-ед .д д!,е .,о,увТ Я э, .д! ,р о вк б ! оз у оу,ш у доб!ум r о,э-
в,, - ш., ., ш,-д!б .б з ,ш .б з -зб .б ш уздм здПздТ
Х , – кПд!-. , з !-е у ор доб од.. ж .дэбу-ч (:ч– о- в .,увок,в) Эд.д
 о,уб!д ш., .д -,ч .д е, Пз,Т Ч, ,з шб.квк .д дэ ув. э.м!д уо ж уодэ,–.ж –кз,в
.дэ р ! о ж з о ув рк оу,С буквувокчШбСТ *бз рэд о .бз.б м ., бувод! вдз р уПд-
ув-м б вдз ж .,о дзбш ж дэ увб/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
!Эд! мч че дб!
Ц, ,ш .бм !кПб!ду- П,.- в .,уво,..дм б дэ ув.дмТ Х у Эд.д озэ С.к!б у
–!,рП,.б,ш б .дПд!б р в обв-ум з дзэ.бзкТ *дш .,!,рз –! оэ, .дв- оу, бувд.бм
 ,э-,увокчШб, в шк у –вбчТ вдзб, ш ш,.в С П,вум к–бв- уодэ,–. р ф в р дфд б
обэ, , дв дТ , кз-м б эуво,..бзб к., бувкб!б з в .,увок д .дш бС эб! у-
 зб одв- Пв – зд,Пдв!,в- в в дшмв.ж э,.- э!м –кэкШбС з !,.бжТ хкэ-в, з в шк
р в оТ зд в зд!двб!бТ :чэб ув э,!дчв уо ч д– вкТ >в .дув мШб, Скэ ..бзб
б ,зк!-вдв бС в кэд –кэкв дэ одв- оду оуч .бз.-Т
Кв б! .дш !к у!,-бш в оу-,з бу ,эб.бв-ум з эуво,..бздш б э кз-мш
здз здзокПд!д шкззд б оу, у – до-б,ум увд!б уобэ,в,!мшб , о р о був бб уодэ,–. р
вд.ед .д у,ебд!-. уз .ув кб од.. ш !,зв бП,уз ш б.од!бэ. ш з ,у!, –!дэдчШ,ш
ш Ш-ч б шд.,о ,.. ув-ч (й -,-9сс Эд , д)Т Х. рб, р увб бз.,у!б в рдв,!-.,
,ПбТ *дш у –,.. . доб!бу- оувк!,.бм ш ,р – двд :д .д б ш ,ж у,ув Хб-,!-
ш ,р вед х буд у,ув Эд.д ~ уб б шдв, б Эд.д >уш, д!-эТ
х дв –}му.б! Пв эбв,!б .дзод!б ,р :д . ш о П,ув- – двд Х бу,м з в ж здз
р о бвум о хб–!бб здзод! – !--кч ш Ш- о .эч бз– д.. р .д эдТ
r Хдшд б дд .бшд!б Пв *бзк .к.,. ш Ш.бз в шк о– д!б э!м ш,.м вдз ,
бшм r уздзд! :д .Т я. -кв!бо кз б! эбв,!,ж зд (бу !-з од.б, –,у!дв. р э,вуз р
в кэд) б ш,.м r зд в, в ,– од.бм з в , м ,э}мо!м! ,шк о э,вуво,Т Х. .,уво фб!-ш о
б в,!,, ,эдП ,шк кэдод! у- кобэ,в- !б-- к оздшб в шк Пв м ув м.. уб! ,р
 ш ШбТ >в э !.д! у- б о ч. увб з рэд м в !-з .дПб.д! оувкдв- о -з !дСТ
увб дз дзб!бу- уш,С ш з рэд :д . буд! .д- вббП.ж дзр о ]
r *бз з бПд!] (:д . ш., .к.. о эк-/) д м во,Пд!] (*к б бэб/) : . р о б!] (Я
., ш рк/) ф в рэд м к ,зд! ,р ] ( уо бС оувк!,.бмС в вдз р ., р о б--/ Я о, ч о
в,–м *бз/ ш .,-- в уэ,!дв-/)
:д . дув рд! оу,С э у!,з з рэд оу ш.б! здз м зо .б! ,шк б о, о, дууздзд!
Эд.дТ
r Я ш.ч вк дэ ув- з в дм зокПд!д о р ! у, *бзд r м .бз рэд ,.э, ., у!-д!
,р вдзбшТ >в –! р ! у д–у !чв. о!ч–!,.. р П,! о,здТ Я оу,рэд р о б! Пв .,.д *бзд
э !..д –в- ук, -.,.Шб. ж/ ,кшдч Пв . вдзкч б .д-,!/
К,ув д Эд.д ~ уб р о б!д в ш ., r .д-,ж –,зр д.бП. ж !ч–об э кр з э кркТ
я.д в .к!д у, эед оу,С буквувокчШбС]
r ш ,ж .бз.б –! , б э з рэд м у ш.,од!ду- о укШ,уво од.бб бувб.. ж !ч–обТ *
о бзш,.б!б ш , ,эувдо!,.б, шб ,/ д-д !ч– о- .,о, мв. э др е,..д до. до.д
оздбш.д б –,уз ув.д/ Я .м!д Пв !ч– о- .джэ,в П,! о,зд r Пв – у .бш .б у!кПб! у-Т
:ч–об .,в э,!д э в р Пв в ш .,-- б П,р ., ш .,-- з,ш мо!м,--ум б з,ш ., ш .,--
–в-Т фувб..дм !ч– о- уш в бв мш о у, эе,/
~ уб –!д П,.- буз ,..дТ Квдо уобэ,в,!-.бе,ж .д-,ж !ч–об .д бзш,.б!ду-Т ф
оу,р П, ,з !р эд у!, .д-,ж уодэ-– у,ув д Эд.д .д-!д уо ч !ч– о- б о-!д здшк.Т
Я ко, ,. Пв ш у Эд.д здкувб!б уо , – дз.кч е,.кч ,дзебчТ Х м у,ув д Хб-,!-
о о ,шм .д-,ж уодэ-– в ., –!д эб. здТ Я уздзд! ,ж Пв .д –мздв,!-. .джэ,в у,–,
шк.дТ ф П, ,з р э .д в ., о-!д здшк./
Кдш , здш,Пдв,!-. , о – дз, r ээ, .зд у ув . эбв,!,ж од-,р ук крдТ Я
.бз рэд ., з.д! вед Эд.д Эб уб . ш Пвб!б ,р дшмв- б ,р !ч– о- з уо бш э,вмш
шб.кв ж ш !Пд.бмТ >в –! П,.- в рдв,!-.ж ш ш,.вТ
*ду –кзод!-. зквод!б о !. !ч–об дэ увб –!др эд . увб б уПдув-мТ ,кшдм
уо ,ж ., ув ж був бб б в ж д–у !чв. ж !ч–об .дш –! в кэ. уэ, .дв- у!,зТ Х ж
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
эмэм хдвд оу,рэд р о б! Пв код.,.б, з .,., мо!м,вум П, ,з код.,.б, з ,, у,ш-,Т Я
 з!м!ум о в ш .д оуч .бз.- . о в в о,П, –! у –,.. в рдв,!-. обэ,в- здз .д-б
эуво,..бзб –!др эд мв у эд зд в Пв я. эд б! вдз , уПдув-, э,вмш Ко бшТ
ф з рэд .дш здзд! у- Пв ш ., ш .,ш – !--, !дздв- у! о озм!д шдв- Эд.д >уш,-
д!-эдТ
r )у!б о ., о, бв, о уздззб r уздзд!д .д r зо !-в, ш., дууздздв- одш э.к був -
бчТ й б.е –!дэдо-бж з ! вш р ! у ш .эд! бэ,д!-. р ш ш,.вд э!м оув ,Пб у уо ,ж
 б.е,уу жТ ф э.д.э .д оув ,вб!д ,р о –д-., (х,!!-дк м !дрдч{Т Кв б! ,ж ку!-
-дв- ,р здз .д у дзк .м!д Пв , ,э .,ж r ,, б.е/
>уш, д!-эд о з–!др эд б!д х рд зд в Пв я. у ,эб.б! .дуТ я.д уздзд!д здз !ч–бв
ш ч у,ш-ч здз ,ж . добвум ш , в. -,.б, з эуво,..бздш Эд.дТ ), оувк!,.б, –!
 ув дзбв,!-.шТ Я –! Пд од. ,, з ду в ж б –дм.б,ш б уПдув!бо .дзодв- ,, уо ,ж
шдв, -чТ
*, ш,.,, в рдв,!-.ш б ш еб .д!-.ш здзд! у- оувк!,.б, ш ,р ведТ я.
оу ш.б! э,.- у –уво,.. ж уодэ-– в ш здр о б! э., ш ,р .э,.бм]
r Я уПдув!бо б –!др эд ,. х рк зд в Пв . у ,эб.б! .ду зэ,у- о в в ш ш,.в r уздзд!
.Т r Э рэд *бз эб!ум к х рд –! э!м .,р !д. з в р м о в о ,шм ., .бшд!Т Х.,
–! в кэ. о, бв- о в Пв . .,.бвум r б ., ув .,.бвум . о–, ,в у,–, удшкч
 ,з ду.кч э,ок-зк о шб ,Т ? ш,.м ув .,в у! о/
Я ., ,эувдо!м! Пв з рэд-в э .бок э в р э.м r э !.д! ддТ r Кдшш ,Пд!--
.ш э!м ш,.м ш ш,.в ш –! в в з рэд м кобэ,! уо ,р шд!,.-з р шд!-Пбзд б здэкшд!ум
здздм .бз.- ,р .э,вz хкэ,в !б . .д оуч .бз.- бз од. з ув,!бz Чв ,у!б . .бз рэд .,
уш .,в С эбв- б Пв -в э,!дв-z Эдз ., м -б–д!ум/ Эдз -б–д!ум/ й ж .бз.- во дПб-
од,вум в .ду б ш .дПб.д,ш обэ,в- о .,ж в !-з Скэ-,,Т * х р ш .,в ,о двбв- Скэ-,,
о в Пв ,о уС эбв .д-б ш,ПвТ ф м –!др эд ,. у эк зд в /
К! од вед б оу,С зв оувкд! о в в э,.- .до,П. у С д.б!бу- о ш ,ж дшмвбТ я.б
.д до!мчв .ду о .д-,ш – дз,Т Я .доу,рэд зд ш.ч у! од –!др эд . увб х рк бз.,у,.-
., ш бш ве шТ я. эд., ., ,эувдо!м! Пв х р .джэ,в э!м ,р у.д вдзкч ,з ду.кч
.,о,увкТ Х б э., !ч–б!б Эд.д оу,ш у, эе,шТ
: в ш м  уб! эмэч хдвк бз.,увб ш !бвокТ я. у дэ ув-ч у р!дуб!ум б в .,
 бз.,у .,уз !-з у! о .д-,ш – дз,Т я. уздзд! Пв х р э !р бэкшод! !д. э!м ш,.м
б Эд.дТ Кзд!д .д з в ж –! ув ,. –д.з,в.ж зд! ,.э, уПбвд!ду- ., бр э. ж э!м
ув бв,!-увод зд П,! о,з з в р эмэм хдвд –кПд! бузкуувок ув бв,!-увод ., укш,!
r , ,р мо!,.бм уз! . ув м.. дзшод! б !чэб уПбвд!б в в кПдув з –,у -
!,з.ш r уздзд! хдвдТ r * . кз ,б! ,р б у,р э.м ш дзэ.к,ш зэ,у- в здш,Пдв,!-. ,
у –вб,Т Зэ,у- мо. Пкоувок,вум кзд обэ,.бмТ
: в ш ш ж э – ж эмэч-зд з в ж увд! э!м ш,.м ов ш ве ш бз.,у ,-
з ду.кч уодэ,–.кч ш !бвок r э о !-. з взкч ,р ш, здшТ я. .д ш.б! .дш оу,ш
Пв –,з х рд ш .бП,р ., ш .,ш б э !.. оу,рэд С д.бв- )р о уо ,ш у, эе,Т
)Ш, э. ж у –,.. ув-ч .д-,ж уодэ-– –!д шкзздТ дз , ., Пдув э о эбвум коб-
э,в- б!б ку!-дв-Т *д .д-,ж уодэ-–, зокПд!б здбуб у, –уз ж .д э. ж шкззб б бр д!
е,!ж д.удш–!- шд -мПб/ ,д к .ду о з.бз!д .дув мШдм э к.,уздм –бвод в.бП,узбС шкз-
зд.в о/ , !.,. уздздв- Пв у, – -ш,зубзд.уздм э к.–д з ,зд здз .бз рэд/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
к м. .е
)у!б о з рэд-.б–кэ- кПдуво од!б о эр в оз, уодэ-– б!б ув –!б р увмшб
в .до, .мзд з.д,в, Пв о .д-,ж ув д., у! .б!ум .дув мШбж ш-!,.. -уодэ,–.ж
з ш!,зуТ в ж б.экув бб в кэмвум !д.б оШбзб ф! був э,з дв  в., о!д-
э,!-е –д.з,в.С зд! о ф в р дф обэ, , дв зк!б.д з шд.бб  здвк
!бшкзб. о шкззд.в эбэ.,б чо,!б д э!м .дув мШбС зув ,шд! о ,Ш, б б.ув кзв 
 вд.едш . .р!, у зэдв,!б !,эм.С узк!-вк б з! к.Т
й эд..ш уджвд tZeLNotТKo[ у ,э.мм дш, бзд.уздм уодэ-–д у,р э.м ув бв – !,, щ9
вумП э !!д оТ Эд!бф .бб вд укшшд ,о-д,в Р8 вумП э !!д о д .д Хд.Свв,., r
8З вумП э !!д оТ *,з в , у ебд!-., з бвбзб уПбвдчв Пв в П, ,уПк Т я.б кз мчв
з.дш,.бв ув,ж б П!,. о з !,оузбС у,ш,ж зд в Пв в, .,о зш .. э.бшдчв !д.зкТ
Я .бП,р – в ш ., з.дч . к–,.э,. Пв ку,С уодэ-– здобубв о оу, ., в з !бП,увод
 в дП,..С э,.,рТ !до. , r уз !-з у, эед о о! .бв, о уо ч е, ,ш .бчТ
ф в шк м бзодч оду уэ,!дв- уодэ-–к у –уво,..ш дзэ.бз шТ *, вджв,у-
з б одв- в .,увод Эд эд--м. б!б б.ед ?!-уз р Т Квд джв,у- о дзбв- у,–м уо ч
!ч– о- э кр з э крк б з уо бш э.шТ Х у Эд.д ко, ,. Пв о уш .,в, кув бв- зд -
шб.дчШкчум м зкч уодэ-–к ,у!б уэ,!д,в, ,, укрк– !бП. ж r бу !-зк,в, э!м ф ш!,.бм
зд!д у,ш,ж., ф в р дфбб б!б бр!дубв, д.удш–!- эмэб > .бТ
Х у Эд.д кПдуво од!б о у зэд.бб уо ,р уодэ,–. р в вдТ Эд.д удшд уэ,!д!д
фбрк зб .,.бСд б .,о,ув о,.ПдчШб, в вТ Х м .,о,увд r П,! о,з П,.- во П,узбжТ Эдз
б ш. рб, э,ок-зб , ,э уодэ-– ж .д э !р бзкПд!д ф.в, .,в-уджв Et\y б oJNtere\t рэ,
ш .. .джвб ш. .,уво б.в, ,у.С бэ,жТ Эд.д бузд!д .,Пв у –,.. ,Т й уз !-зк увд.-
эд в., фбрк зб бэ,д!-.С .,.бС о шд! П,ш .д шб.д!б ш,.м Эд.д ,-б!д у зэдв-
у –уво,..кч фбрк зкТ
я.д зкб!д эод э, ,ом..С -вбфвд б -д бзд уз!,б!д бС б дуз дуб!д Пв – .б
увд!б С .б .д .дуТ К ,эб.бо бС Эд.д ,-б!д Пв -д бзб у!б-з ш о,!бзб э!м .д-бС
р ! оТ (,!м ,, r в П. д о в ш м р ! од ш.,.бч ш бС эуво,..бз о оу,рэд –!д о,!б-
з одвд/{ рэд .д здздзд!д -д бзб ш,.--, .дПд!д оу, у. од б у. од дуз дуб!д бСТ >вб
фбрк зб ш., П,.- . доб!бу-Т я.б . доб!бу- оу,шТ я.б –!б о,у,!шб б уэ,!д!б .д-
уодэ,–.ж в в – !,, !бП.ш б зд шб.дчШбшумТ Я –! р!к– з в .кв в,ш Пв .,уш в м
.д шдуук зд– в !д.б од.бч уодэ-– Эд.д .д-!д о ,шм Пв – !ч– о. ушдув, бв-
Пв -в у –уво,..шб кздшбТ
Ч,ув. р о м ш., зд.,вум Пв ф в р дфбж фбрк з .,.бСд б .,о,ув .д в в, –!
уэ,!д. зкэд – !--, П,ш у.бшз о удшбС . о – дП.СТ *к эд эд бз.дч] во ,.б, Эд.д
ор!мэ,! зкэд з дубо,, П,ш д ,.- зд з в р .д о-!д здшк. . р ! о к .ду – бС
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
зтч! м!ьч-д.р. мч че!
Эдз о к., здш,вб!б ш у Эд.д ув ,шб!бу- .д !.бв- .д- о,П, о !-,–.шб о у -
шб.д.бмшбТ Х зд!д.б од!б ш. .,уво у –С ш ш,.в о . з ,-Пв бз -! шбш
.д-,ж о !бТ Кдш , м з , у –вб, –! о оу, ., о !-,–.ш д эд., крдчШбш . о у!,э-
увобб ш ув д-. С С вд!б r б к!–д,шум б в ш о у шб.д.бб б у,р э.мТ
*д зд.э ж уодэ-–, у!кПд,вум ш ш,.в з рэд кувдо-б, .,.бС б .,о,увд збэдчв в -
.,уво Т й !дрдч одш .мв. Пв ., ув бв увдодв-ум у!,э.бшб р увмшб .д у –уво,.. ж
уодэ-–,Т
Х .,в –в- ., ув б! одш – в ш дууздзодв- . м оу, ., дуузд.кТ й увд джв,у-
уэ,!дв- вдз Пв – о о,П, у –уво,.. ж уодэ-– одш ., б-! у- ,Сдв- у!б-з ш эд!,з в
ш,увд в .,уводТ й ,зэзд о зз вбП,уз , ш,ув r бэ,м у –!дз.бв,!-.дм . р дзэ кэ –.,,
зд– .б одв- . ш, рэ,-в ., эд!,зк д .д у!,экчШбж э,.- б!б эд., П, ,з эод э.м в д-
обв-ум .д доджб Яшджзк б!б Эд– -Кд.-:кздуТ Кодэ-–д r в у, -,з. , бувд.б, б у!,
.,, .к.. бжвб о у,–мТ
Х зд– .б од!б . ш, оу,р о .,уз !-збС шб!мС в р !-ф-з!к–д дшдТ й –!др -
эд бо р ув,ж б .,!до оу,ш у з ж. ж . Пб ш у,!б о шд-б.к б о эбв,!- о,з .ду о
в,!-Т Х ., ,Сд!б б шб!б здз Эд.д .м!д Пв зд–!д уо ж П,ш эд.Т ьдзо дПбодв-ум
б о зо дШдв-ум .дш ., С в,! у- в шк .д зо .б!д шдв, б б  уб!д бо,звб П,ш -
Х –б!-.дм уомз- –!д .,од.. ж б .д- о эбв,!- бв ш зб! .д кзз ж бзоб!був ж
э р, экшдм Пв бэ,вум дзо дПбодв-умТ й здз ж-в бПб., . бо!,з о.бшд.б,
 !бе,жуз р з в ж ,з.д! шбш .д дв к!-. ж шд-б.,Т я. бздзд! .дш увд. -
яфбе, э -,! з шд-б.,Т Эд.д кувб!д ув,з! у уо ,ж ув .Т я. кобэ,! Пв
.д о уодэ,–. ш !дв-, б здк!–д!умТ
r *, С Пк вбв- одш – дП.кч . П- r уздзд! .Т r й убв, о эбв,!м ., ,Сдв- 
в ж э р, вдз ш,э!,.. Т й зэ до!мч/ К з ж. ж . Пб/
х!др эд м в шк .дш ., б-! у- о эбв- , окч – дП.кч . П- о ш,ув. ж вч -ш,Т
Х бз–,.д!б , о ж здвдув ф б д ,увд б Пкоуво од!б у,–м .дув мШбшб шк.,ш б
.,. жТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! (
.!ь. м.–ьчеэ!д ь.
м!ьу-- чб! .жч м!ьу--
Х .бшд,ш Пв в у, -,з.дм б э,!бздв.дм в,шдТ К,зукд!-. , о зэ, .д.б, r укрк–
!бП.ж о у в шк ш ш .,ш !б-- э,!бв-ум у одшб у –уво,..шб шу!мшб б -
в шТ Х о оу, ., вд,шум озодв- к з р -.б–кэ- эбуз шф в б Пкоуво об.Т
Х .бз бш – дз ш ., .дувдбод,ш Пв о –мзд. увкдв- вдз здз шТ >в ., .д-,
э,! Т Х ш .,ш в !-з дууздздв- уо ,ж .бз.б о у во,вувобб у б.ебдшб .д-,ж о, Т
й у!, в р оувк!,.бм дуузд.к одш э.к зд–до.кч був бчТ Э рэд э крд у уб!д
к Эд.д в кэ. !б ,ж –! о зэ, .бодв-ум в у,зуд у ш. ж э уодэ-– .д во,вб!д]
r З.д,-- ш., П,.- ш р! в Пв к .,р .,в кз/
Я ув д-. С С вд! з рэд .д ш., – в ш дууздзд!д/ Я – .дч уо ч .,.к .д
Пдув,.-з ш,.м уш,-бвТ явз о,..ж во,в Эд.д здзод,в Пв у,зукд!-. , о зэ, .д-
.б, э уодэ-– ш .,в –в- вм.,!ш бувд.б,ш э!м д в., о з в , !ч–мв б .,!дчв
э кр э крдТ з .е, з .е о о !ч–об б .,!д.бб .,в .бП,р ! С р до. здз б о у,зу, r
 у!, уодэ-–Т х р бзод,в С бувбд.узб, д о зэ, .бодв-ум в у,зуд э – дзд . .,
–,Шд,в Пв в –кэ,в !,рз Т
?бв- о у во,вувобб у бэ,д! ш в кэ. у –,.. о в ш в. -,.бб r у!б-з ш к.
ш. р бузк-,.бж .,!д.бж б у –!дз. оТ >в –! .д-, !бП. , ,-,.б, б ш ., у –б-
д,шум .бз р ук.эдв-Т *дш б-! у- .,!,рз . ш дэ Пв увкб!б бш,.. вдзТ
 зэ, .д.б, э уодэ-– увд! ,Ш, э. ж бПб. ж з в ж ш вдз – дэ од!бу- Пв
 !бе,жузбж ., в доб! .ду о вч -шкТ Х ув ., оэ, .д!б – ,Ш, э. ж здэ, .зб
.д квб о в,!- рэ, .дш ,эув м! о,увб , окч – дП.кч . П-Т
Х –!б вдз –!бззб r б вдз эд!,зб/
)у!б о о!ч–!,. у –б д,в,у- .,.бв-ум б одш вм.,! о зэ, .бодв-ум в у,зуд э
– дзд в ., в, зджв,у- у ш.,.бмшб бз-зд уо бС Пкоуво б ш ебжТ Кдшд б эд здувдо!м,в
оду .,!дв- в р Т Х буз ,.., С в,!б в! .бв- у,зу э у,ш,ж. ж .бз.бТ *ду ув дув.
вм.к! э кр з э крк в шк о зэ, .бодв-ум –! .,!,рз Т й у!, ш !озб ш –!б вдз
о з–к.э,. б уПдув!бо Пв бузк-,.б, увд! ,Ш, уб!-.,,Т Х –д ш !б!бу- Пв – у-
 э- кз ,б! .ду , ,э !бе ш у –!дз.дТ ф в рэд ш ,-б!б .,.бв-ум р дзэ д.--,
П,ш у –б д!бу-Т )у!б о у з.дв,!-. о зэ, .бод,в,у- в у,зуд в м у о,вкч одш у з двбв-
о ,шм ш !озб б вдз уПбвдч ., в !-з мТ
Э рэд ш у Эд.д у!, ш !озб в доб!бу- з , э –. шк хб!!б шк . у дзк
 у о,в од! .дш] (?,.бв,у- –ув ,,/) я. в!бП. .бшд! оу, в кэ. увб б ,!,увб
о зэ, .д.бмТ ьдзр о у .бш ш р ш., оу ш.бв- в Пв эмэм хдвд уздзд! з рэд ш в !-з
.дПд!б оув ,Пдв-ум у Эд.дТ я. .д ш.б! ш., Пв здз С бувбд.б. б  о,э.бз з в ж
.,у,в !чэмш у! о х .-, б бзод,в кз о эуво одв-ум бш о .бз.б м э !.,. у во,вуво -
одв- у –уво,..ш б.ебдшТ
Э рэд м .дПд! оув ,Пдв-ум у Эд.д эмэм здуд! ш,.м о удшб ш бС !д.дС ш бС
ПкоуводСТ я. у д-бод! здз ш., кэд,вум о зэ, .бодв-ум в у,зудТ ?обэ,о Пв ш буз ,..,
о!ч–!,. э кр о э крд . увд! ш !бв-ум зд .дуТ >в –!д р ш.дм ш Ш-Т К о,вкч одш
в ., .джвб в,С зв –кэ,в ш !бв-ум зд оду ,у!б о зд.,в,у- о э –. ж убвкдеббТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
!б .–д!у ьетр ьетр!
 хб–!бб в, шб. ( з.дв-) бу !-зк,вум э!м буд.бм в. -,.бж ш,.эк шк.Пб. ж
б .,.Шб. жТ в. -,.бмС у. од..С .д бувб.. ж !ч–об о э !.. эдв- у,–, о ,шм
.д в Пв – -.дув мШ,шк кз.дв- б .мв- э кр э крд э у,зудТ Х. рб, шк.Пб. (. .,
оу, з .,П. /{ дуушдв бодчв у,зу здз був П.бз Пбув фбзбП,уз р .ду!д.э,.бмТ , крб,
., !чэб ,бшкШ,уво,.. .,.Шб. о у б.бшдчв у,зу здз з.дз р!к– з ж ,эд.. увб
уо ,шк д в., кТ
 хб–!бб – в ш р о бвум д–у !чв. э. з.дП. Т Я з.д! ш. рбС !чэ,ж з в ,
.б!б ош,ув, б бш,!б б.вбш., в. -,.бм э – дздТ *,з в , р о мв Пв в ., –С -
эбш Пв – -.дув мШ,шк кз.дв- э кр э крд б б.мв- озо,-,.. , ,-,.б, – дз,Т *
будв,!- фб! у ф-С бувбд.б. ЭТ КТ :-чбу о з.бр, (й ув С бувбд.уво ) у до.бод,в у,зу
–,з – дзд у .ду!д.э,.б,ш в озкуд бШб –,з р! вд.бм б бШ,од ,.бмТ :-чбу б-,в Пв
у,зу э !.,. –в- Пдув-ч – дзд ., вэ,!бш ж Пдув-ч уз !-зк б – дз б у,зу в, мчв ушу!
о в о, э кр в э крдТ
Эд.д уздзд!д ш., П,.- у, -,з.кч о,Ш-] ш. рб, ш ! э, !чэб зд.бшдчвум у,зу ш э
– дзд в шк Пв бш зд.,вум Пв .б оув ,вб!б в,С у з,ш С вмв о,увб оуч уо ч .бз.-Т
* здз Пдув вб (,эб.уво,..,) здзодчвум у оу,ш
зе мев
!чэ-шб/ Х. рб, э увзб
б оз у!, у .д!,чв у,зу, з рэд в. -,.бм ., бо эмв з – дзкТ яу –,.. кмзобш о
в ш в. -,.бб э увзбТ К,зу у зэд,в ШкШ,.б, буз ,..,ж ,эд.. увб . з рэд у,з-
укд!-., в. -,.бм о з.бздчв о., – дзд в ШкШ,.б, ПдШ, оу,р здзод,вум б!!чзб,жТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
)ь дм. ьтЭ!
 к!м . ж зк!-вк , у,зу ,эувдо!м,вум ,зк!-вдв ш Пбув ш еб .д!-.С
бшк!-у о б .,!д.бж д ., у ,эуво ш ,эб.,.бм ук кр о о !ч–об з ду в, б экС о. увбТ 
фб!-шдС шкзз, в,!,обзб ..С , ,эдПдС б шд.дС у,зу Пдув вэ,!мчв в !ч–об в,ш
удшш у.б.дм ,р з.дПбш ув- б од.. ув-Т , зв зд.бшд,вум у,зу ш э уодэ-– !б-дчв
у,–м бувб.. р эд д е,.. ув- з в р ,о-, убчшб.кв. р .ду!д.э,.бмТ Я .м! Пв
у!,эк,в э .эдв- Пв – о !. ж ш, , .ду!дэбв-ум вбш эд шТ
 йбуд.бб уздзд. Пв о о ,шм у,зуд эо , увд. омвум ,эб. экС ш r о в П,шк
х р зд о,эд! !чэмш –!бз ув- в !-з о – дз,Т Э рэд у ,эб.м,--ум у П,! о,з ш в,!,у. в
о з.бзд,в б ,эб.уво экСдТ й в шк ш. рб, !чэб Пкоувокчв Пв в, мчв Пдув- у,–м у!,
дз од в. -,.бж у в,шб у з,ш к .бС –! у,зуТ я.б Пкоувокчв Пв к .бС Пв -в зд– д!б
.доу,рэдТ
)у!б вдз , у!кПб! у- у одшб ш ж одш у о,в r эджв, –,в о зэ, .д.бм зд ., .дж-
э,в, !ч– о- оу,ж .бз.б д в ш бшбв, ,-,.б, в! .бв- у,зу э – дздТ зш .. о
 -! ш о у о, -д!б -б–зб б увкд!бу- . оу,рэд ш .. .дПдв- оу, у.дПд!д/ Х оу,
у о, -д,ш -б–зб r б здПдувкч ., ,эб. .эТ й убв, к х рд Ш,.бм б уб! увбв,
у,–м
бз– д..бздТ
од.. Пв – о б в в П,! о,з у з в ш о у –б д,в,у- оувкбв- о – дз кувд. об!б р д-
.бе б у р!дуб!бу- зд.мв-ум у,зу ш в !-з у!, в р здз здз!чПбв, у чз –!др у! о!,.-
.ж у э шТ
*дш зд.,вум Пв у,зу ., уомШ,..ж – дз ш ., ш .,в уПбвдв-ум бувб..ш в шк
Пв !чэб ., бш,чв –мздв,!-уво .б э кр , ,э э кр ш .б , ,э х р шТ *,з в ш эб. -
збш !чэмш зд.,вум Пв .б !б-дв у,–м П,р -в од.. р ,у!б ., зджшквум у,зу ш э – дзд
. у!кПдж.ж у,зу r в ,о дШ,.б, ,з ду. р эд д х .,уво,.. ж !ч–об о .,Пв р б-
увбП,уз , б кув ,Т Я уПбвдч Пв .,!-зм бэвб .д фбзбП,узкч –!бз ув- ., ШкШдм –!бз -
увб ш еб .д!-. ж б экС о. жТ : э увбП- вдз р к о.м –!бз увб ш .. в !-з о – дз,Т
Я у!-д! здз !чэб р о б!б – ШкШ,.бб кув в б дув, м.. увб у!, у!кПдж-
. р у,зудТ ,кшдч в буС эбв в шк Пв х р ,э.дз.дПб! у,зук –в- Пдув-ч уом-
Ш,.. р – дздТ К!кПдж.ж у,зу r в здз зкзд фд!--боС Пду о кППб к к!бП. р в -
р оедТ я.б ор!мэмв здз кППб бэкв здз кППб . о оу,рэд –кэ,в, з.дв- Пв в ээ,!зд
.,Пв ! .. , б ., доб!-. ,Т
К!кПдж.ж у,зу э уодэ-– э,з б,.вб к,в уз !-зк . у зэд,в ! .. , ШкШ,.б,
–!бз увбТ Я з.д! шк.Пб. б .,.Шб. з в , вздзод!бу- одв- дрк–., э!м у,–м в. -
-,.бм в шк Пв Пкоуво од!б у,зукд!-.кч вмрк з уо бш д в., дшТ , крбш !чэмш –!
в кэ. оувкбв- о . о, в. -,.бм в шк Пв о -! ш к .бС –! у,зу у в,шб зв ,-
эд! бС э о, б, б!б вздзд!ум оувкбв- о – дзТ
?,!д.б, ш .,в –в- .дув !-з уб!-.ш Пв одш зд.,вум Пв о !ч–бв, П,! о,зд
r эд., ,у!б о!,П,.б, . убв Пбув фбзбП,узбж Сд дзв, Т Я здм ув дув- .д зд , в. -,.бж
 ,з ду.д . у о ,ш,.,ш .д –!,з.,вТ яП,.- Пдув !чэб .бшдчв Пв о оу, ., !ч–мв
э кр э крдТ я.б ш ркв эд., ., . добв-ум э кр э кркТ
 в П,шк вдз од.. к–,эбв-ум Пв од-б в. -,.бм r в ., ув фбзбП,уз ,
о!,П,.б,Т К,зу ., зо !м,в в П. .мв- мо!мчвум !б у ,эб.мчШб, оду кз э увдв П.
 П.шб Пв – у С д.бв-ум эд., в рэд з рэд ув дув- крду.,вТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Ш. дч -!чжуд-й .жч
дш о, мв.  бС эб! у- у!-дв- Пв у,зу э уодэ-– .к.,. Пв – .мв- у о-
ш,увбш !б о фбзбП,узбТ Х .,в в б доб!-. . э –.ж эС э ,о дШд,в Пкэ,у-
.ж !ч– о.ж в о .,Пв о э, бувдв,!-. р !,вдТ Эдз ш .,в б.вбш.ж дзэ.бП-
.ж у,зу (э здздв-) Пв о ш .,в, кэ о!,во бв- э кр э крдz >в вдз С ! э. /
 ., удш , в. убвум з бэ,, .бв- ош,ув, э – дзд Пв – к–,эбв-ум Пв о э,жувоб-
в,!-. !дэбв, э кр у э кр шТ
Рзве сто,т ж,ть вместе то ько рд, .роверк, от оше ,й?
*дуз !-з ,ув,уво,..
о –кэ,в, у,–м о,увб ,у!б зд.эж од- -др б увк з –кэ,в д.д!бзб одв-ум б е,.б-
одв-умz : Пв ,у!б о !-,в, об. .д ,, эбод. б!б зд о ,шм ( –. р ) – дзд .д–, ,в,
мв- зб! z *, кзд.,в !б одш од- ( –.ж) д в., .д эо, -z
К ош,ув.дм .бз.- б у,зу э – дзд увдомв од-б в. -,.бм э кр зкТ
*ожете , в!
б!ть собой- ес , будете .остоя о докз!вть- что достой ! збв, , брк?
Э рэд
о .,.дв в –д б.бшд,в, э кр э крд вдзбшб здз о о ,ув-Т !ч–бв, э кр э крд о
– !,з.б б зэ доббТ ? оду ,ув- до –в- .,у о, -,..шбТ :бП. ш., вдз ж – дз .бз.б
зд.,вум р дзэ – !,, бо!,здв,!-.шТ
Э ш, в р у,зу о., – дзд оу,рэд у м.,. у ду. ув-ч .,зд!д.б од.. ж –, ,-
ш,.. увбТ ьдувбв- ,–,.зд эд., о – дз, .,!,рз . о вуквувоб, уомШ,..С здз . ш –м-
здв,!-уво вб в кэ. увб ,зз о з дувдчвТ Э .,П. ш. рб, эб. зб, эбв,!б ,з ду.
о убводчв э,в,ж . – !--б.уво вдзбС !чэ,ж С в,!б – Пв – бС э,вб у!б о э крбС
–ув мв,!-уводСТ
*,з в , .,.Шб. зд–, ,ш,.,о-б, о., – дзд ,-дчвум .д д– вТ >в зд.,вум бш
. шд!-.ш . вдз ж увк з здзод,в у, -,з.,ж-,, о!бм.б, .д бС .бз.-Т
, – дП.ж у,зу э,!д,в оду .,о, мв. кмзобшшТ яШкШ,.б, ,эдв,!-увод увд. -
обвум ,Ш, ув ,, в шк Пв !чэб ., ШкШдчв П.С б .дэ,..С –мздв,!-увоТ
у, в !,рП, .мв- деб .д!-. П,ш укШ,увобв- фбзбП,узбТ Я ., буз!чП,.б,Т Я вм
к ш,.м .,в кз б . р . ш., уо жуво,.. оу, .,!д.бм шк.Пб.Т Эд.д r П,.- з дубодм
.,.Шб.дТ у э- .дэ,!б! ,, р деб,ж б з ду в жТ й .дэ –б!ум х .бж шу,! ш !бво
б оум ш м уб!д С бувбд.уз ж о !б (д вдз., ,, к уво б о, д/{ Пв – ш укш,!б о зэ, -
.дв-ум в у,зуд э – дздТ
Эдз С бувбд., ш з.д!б Пв ,у!б –кэ,ш Пбвдв- у эд я. –!др у! обв б здШбвбв
.дуТ )у!б ш –кэ,ш .бв- у! ок )р в – ,в,ш –!др эдв-Т х р ,ув- э – Т ,д., з рэд
ш -б–д,шум х р э – з .дшТ )р э – вд !ч– о- б Ш,.б, r о в Пв – ,вкв оу, зв
бШ,в )р Т
Эдз ш –!б уПдув!бо з рэд П, ,з в б ш,умед у!, .д-,ж уодэ-– ому.б! у- Пв
Эд.д –, ,ш,..д Эб убТ *д- Пкэ,у.ж шд!-Пбз эб!ум П, ,з р э б эб. э,.- у!, .д-,ж
уодэ-– б увд! э!м .ду о,!бПдж-,ж .др дэ жТ Х о, бш Пв вд –!др эдв- у.бз -!д .д .ду
 в шк Пв ш у Эд.д оувкб!б о – дз з.дм Пв уэ,!д!б оу, Пв –! о .д-бС уб!дС
Пв – кувд. обв- б у С д.бв- р д.бе уо бС в. -,.бж о , б э кСд.бод.бмТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Я –ду м ..мчм т-чэьчд Э
Х у Эд.д увд!б ,з ду.ш бш, ш э!м ш ,ж у,ув Хб-,!- б ,, .,.бСд ,.б-
,!дТ я.б – кПб!бу- о .дПд!, щЛс+ р эдТ Ч, ,з .,уз !-з ш,уме,о у!, ш !озб Хб-,!-
 бу!д!д ш., ф в р дфбч у,–м б уо ,р .,.бСдТ *д !дэ .б Хб-,!- –! .дбуд. (Кв бв
 э .эдв-)Т >в з.дПд! Пв .б ,-б!б о зэ, .дв-ум в у,зуд э – дздТ
Хб-,!- б ,.б,! эбв,!б з в р э !р , о ,шм –!б шбууб ., дшб о Збш–д–о,
о!ч–б!бу- э кр о э крд у , о р озр!мэдТ ф о в в ., э,.- .б кувд. об!б э!м у,–м П,взб,
р д.беТ Я з.дч Пв .б бувод!б бузк-,.б, r здз б ш у Эд.дТ й в шк ш ш !б!бу-
зд .бС б ээ, .бод!б бС оу,шб э увк.шб .дш у у –дшбТ
*дш С П,вум э,!бв-ум у одшб в,шб у о,вдшб здзб, ш эд!б Хб-,!- б ,.б,!кТ Х
., уПбвд!б у,–м бэ,д!-.ш бш, шТ Х зо !м!б у,–, –в- .,у о, -,..шб ., в !-з
 в шк Пв вдз од доэд .бз.бТ шб , .,в бэ,д!-.С !чэ,жТ ф ш в .бшд,ш/
Х бз.д,ш Пв ув б! .дш о!ч–бв-ум э кр о э крд здз бузк-,.бм –кзод!-. з к-
.б!б .дуТ Х у Эд.д П,.- ув дув., б зу ,уубо., .двк , !чэбТ з .е, з .е о
ш,.м эд., оз!чПб!б о Э.брк ,з э о б..,ууд зд ,з э. , з !бП,уво –}мвбж о в,П,-
.б, Пдуд r сД+9/ , б э кСд.бод.бм ш у Эд.д С в,!б –в- шдзубшд!-. –!бззб э кр
э кркТ Х ув м.. здуд!бу- э кр э крд –.бшд!бу- б е,! од!бу- . оу,рэд ш.б!б Пв
э !.. у –!чэдв- кувд. о!,.., р д.беТ ф ш увд д!бу- .,ш. р ( увв-) С вм –!б
СодП,. р.,ш ув дувбТ
фвдз о в:
Зчу .мч.м . з б! !д!оП б..е-ч
.Э.рт м!Э м.–ьчеэ!у . чб! ь. м!ьу--
сТ яз к.бв, у,–м э кз-мшб/ увд б.к о!ч–!,..С Пдув у о .эд!д эк.-м з в -
дм у!,эб!д зд в,ш Пв – о збд., ., –! .бздзбС о !-. ув,жТ Х -!б э крбш кв,ш r
увд!б Пдув кув дбодв- эо ж., уобэд.бм б –Шд!бу- у в,шб зв в ., ,-б! о зэ, .дв-ум
в у,зуд э – дздТ >в у!д–!м! бузк-,.б,Т Х ш. р о ,ш,.б о эб!б у эуво,..б-
здшб б эбв,!мшб r в ш рд! .дш кз ,!мв- у,ш,ж., кзТ
щТ Я буводч уш,-д.., Пкоувод в. -,.бч з С ! э. шк эк-к б э крбш у -
у –дшТ * оу,рэд !,з. ш.бв- Пв од- д в., r ., од-д у –уво,.. ув-Т д- !ч–бшж
П,! о,з r эбвм у эд б в. убв-ум з .,шк у!,эк,в у код.,.б,шТ *к.. код.дв- ш д!--
., б.еб б кувд. о!,.., р д.бе б ., эо, рдв- –!бзз р П,! о,зд бузк-,.бчТ
РТ Э рэд ш здзод!бу- .д уобэд.бмС .д,эб., в увд д!бу- ., уш в ,в- бзд.в-
.С в,!,, ,эдП б!б П ,зш, . шд.вбП,узбС фб!-ш оТ Х о–б д!б С бувбд.узб, -
р дшш б э крб, о зо-,.., экС о., дзо!,П,.бмТ
+Т ЧдШ, –оджв, .д б э,Т Х ш. р о ,ш,.б о эб!б .д б э, r .д !м.,
.д ! эз, к –дуу,ж.д о д з,Т Х кув дбод!б бз.бзб рэ, ш р!б .ду!д.эдв-ум –Ш,уво ш
э кр э крд р д.бПбодм фбзбП,узбж з .вдзв э.бшб !б-- –}мвбмшб б е,!кмшбТ
ЭТ зэ, .боджв,у- в д!з р !м б о,Ш,уво з в , дуз , Шдчв б вкшд.мв дзкшТ
у, ш з.д,ш Пв уб в. , б .д з вбзб ., у у –увокчв о зэ, .д.бчТ э. ш – зд!,
об.д .,в .бП,р ! С р . у!б-з ш Пдув зд э.бш – зд! ш у!,эк,в ,Ш, эб.: б ,Ш,:
б ,Ш,Т : зд .бшб о з.бзд,в бузк-,.б,Т
ЗТ й Пкоуво одо бувк ув дувб во!,збв,у-Т *д ш.бв, у,–, – кувд. о!,..С р д-
.бедС б е,!мСТ й ш !бв,у- эд од.бб ш д!-. ж уб!Т Я ! э.ж эк- в ., ш рд,в r
в !-з ., ош,ув,/ ?. увбв,:
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ДТ *, рдубв, уо,в/ Х., дууздзод!б Пв о р э ш ! э увб ш ,р вед укШ,уво од!
 доб! ] (я–, . рб .д !к)Т Э рэд о!ч–!,.., увдод!бу- .д,эб., в зд–б дв-ум у . рдшб
.д эбод. бш ., зо !м! у-Т Э .,П. ш., в ., эС эбв . зд..,..ж уо,в б –Ш,уво
э крбС !чэ,ж r в!бП.дм ув дв,рбмТ ф. рэд Эд.д бС эб! у- бшдводв- ш,.м з вм.,-
! шк з ,у!к уз вП,ш . вдз , у!кПд! у- оу,р в б б!б П,в , б!б эодэедв- П,в , дздТ
8Т *джэбв, .,фбзбП,узб, у у – мо!,.бм уо ,ж бомзд.. увбТ Эд.д Пдув р в -
об!д э!м ш,.м в шк к .,, увдод! у- шд! о ,ш,.б .д !ч– о-Т Я .д– д! мв- зб! / я.д r
 ,о уС э.дм С змжздТ й бр в о!,.б, ,э –! э!м .,, у у – ш мобв- !ч– о- з ш.,Т
Я ., буд! ,ж ,у.б б увбСб – д! ,, у у – ж .д рк!зб эд б! ео,в б э,!д! эд зб
!д.б од! .,– !--б, бз!чП,.бм Пв – ш ш р!б –в- ош,ув, . ., экшдв- у,зу,Т
9Т *д шб.джв, у,–, Пв о зэ, .д.б, э!бвум .,э !р r д !-зд в .,р –кэ,в э!б-
в,!-. жТ Х у Эд.д здш,вб!б Пв ,у!б С вм – дз о .,э,!ч р о бш в ш Пв уз ш
 .,.бшум б .доу,рэд –кэ,ш ош,ув, .дш увд. обвум !,рП, у у ,э в Пбв-ум .д увдо!,.-
. ж е,!бТ Х –ук.эд!б !-зк .бэд.бм р о б!б в ш здз бмв. –кэ,в дууздзодв-
э,вмш Пв ш у–, ,р!б у,–м э!м , о ж – дП. ж . Пб б у ош,ув. ж ук к.,уз ж .бз.бТ
Э ш, в р о зэ, .д.б, ш рд! ш., у Пбув ж эк- ж бзодв- з в шк ., э увз о .,
Пкоувокм у,–м Сд.. жТ дз Пв !-зд –!д П,обэ.дТ
сЛТ Я к., р о б! С ! э.ж эк- б уз вПz *дэ,чу- о в эк-б уш,м!бу-
 в шк Пв уш,С r в ,Ш, эб. в!бП.ж .,у,зукд!-.ж у у – у–!б.,.бм у –кэкШбш
ук кр шТ удшС уПдув!боС б П.С у,ш-мС з в , м з.дч !чэб Пдув уш,чвум
-квмв б ээ дз.бодчв э кр э крдТ Эд.д р о бв Пв о о ,шм кСд.бод.бм ш уш,м!бу-
– !--, П,ш о у,ш,ж. ж .бз.бТ Я у р!ду,. у .,ж б экшдч Пв убвкдебч .к.. бу до!мв-Т
Я оу,рэд обэ,! о .бз.б Пв -в о,у,! ,Т Х э !.. о,у,!бв-ум ош,ув, r вдз .дш .дз.дП,.
удш ж укэ-– жТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
.!ь.у м.–ьчеэ!д Т чб
яП,.- дэ ув. б бмв. у з.додв- Пв о , окч – дП.кч . П- о у ук кр ш (б!б
ук кр ж{ .дП.,в, .,Пв . о , б .бздз ж -!ж в ., ш дПбв од-,ж –!бз увбТ >в
у –ж ш ш,.в б у э- ,э.дз.дПб! .дш дзэ,!бв- ,р э кр у э кр ш о – дз,Т
Х у Эд.д о, бш о в Пв у э- кув дбод,в оу, .дб!кП-бш – дз шТ *, экшджв,
Пв х р ., увбв оду ,у!б о увкбв,у-Т я. увбв ,у!б о  убв, Ш,.бм б
буе,!,.бмТ х р r у э- шб! у, э.жТ )у!б о Пбвд,в, у эд в )р –!др эдв- оу,рэд
 ,–кэ,в у одшбТ
: в,, - .дувд! о ,шм э!м ьдзр о дТ
*, э!м в р дзр о д з в ж о о,!б у,зу, у эбв,!мшб б!б уомШ,..бз ш о э-
увз о ш о з дув,Т ,!м у о, -,.. б. р дзр о дТ й о,экм у,зукд!-. , о зэ, .д-
.б, б –,у,экм у э крбшб С бувбд.дшб м кобэ,! .,Пв вдз , Пв ш,.м оув ,о .б! r С вм
вд в Пзд з ,.бм о !., .мв.дТ
*,з в , шк.Пб. б .,.Шб. к–,.эдчв у,–м о в ш Пв у,зу r в ! С р мз. 
во двбв,!-. Т ф .б о зэ, .бодчвум в у,зуд э – дзд бш,.. в ж бПб.,Т ,д., о
– дз, бш в кэ. бз–добв-ум в вдз р о у бмвбм у,зудТ ф о ,зк!-вдв, .б !б– вздзод-
чвум в у,зуд !б– зд.бшдчвум бш ,эз б в !-з бз Пкоувод э !рдТ >в ., доб!-. Т
К,зу r в ,з ду.ж эд з в ж у ,эб.м,в шк.д б .,.к б зо !м,в бш у!к.бв-
э кр э кркТ >в уомв , –!др у! о,.б, з в , ээ, .бод,в – дз б э,!д,в ,р е,!-.шТ
>в в эд r Пдув- – дП. р у чзд б од-,р –,вд увдв- ,эб.ш е,!ш здз б кр в об! х рТ
я. у во б! шк.Пб. б .,.Шб. б .д-, дз. , фбзбП,уз , кув жуво ., у!кПдж. Т Хк.-
Пб. б .,.Шб. у зэд. э!м в р Пв – зд.бшдв-ум у,зу ш в шк Пв у,зу –},эб.м,в
б мо!м,вум у ,эуво ш э !.,.бм эдТ Х r укШ,увод у,зукд!-.,Т Э рэд ш .,.бшум б
 мо!м,ш уо ч !ч– о- у ,эб.,.б,ш в,! в в,ш удшш Пбвд,ш .д-,р К зэдв,!м б ук-
Ш,уво!м,ш )р !д.Т
 хб–!бб ,ув- й,у.- й,у.,ж r .дув мШбж рбш. у,зукд!-. ж !ч–об здз був П.бзк
.ду!д.э,.бм б оу-,ж –!бз увбТ >в эд у эд з в ж у у –увок,в ,Ш, – !--,ж –!б-
з увб ук кр оТ К,зу ш,.эк шк.,ш б .,. ж r ., з! б ., .,Пв р мз. , б во двбв,!-. ,Т >в
 ,з ду.ж Пкэ,у.ж эд з х рд з в ж у!,эк,в е,.бв- б Пбвдв- б з в ж ш ..
дзэ,!бв- в !-з у в,ш з шк в ,эд. оу,ж эк- ж б .д оуч .бз.-Т К,зу о – дз, r уомв ж
б уомШ,..жТ Х. рб, С бувбд.узб, .дувдо.бзб р о мв Пв у,зу ш,.эк шк.,ш б .,. ж r
в д.,.б, дэ увб б ,эб.увод экСд о з.бздчШ,р в ,эб.увод у х р ш П, ,з Я бувдТ в
 П,шк .к.. о зэ, .бодв-ум в у,зуд э – дздТ *, в шк Пв у,зу r в .,Пв эк . ,Т
Э рэд ук крб зд.бшдчвум у,зу ш в бу !.мчв о !ч у эд ,эбуд..кч хб–!б,жТ 
– дз, у,зу r в ., взд бзо,увб о,Пдв!,.б,Т >в ув ,ш!,.б, э увдобв- дэ ув-
э кр э крк Шквбв- !.кч –!бз ув- э о, б, б .ду!д.э,.б, фбзбП,уз ж ш еб .д!-. ж
б экС о. ж –!бз ув-чТ
Я у о,вкч оу,ш шк.Пб.дш б .,.Шб.дш уш в бв,!-. в. убв-ум з у,зук эд., у!,
– дздТ здзб,-в ш ш,.в о ш .,в, –в- .дув ,. - дз. шк б дз.ш ш .,в –в-
од-, ув ,ш!,.б, з у,зукТ >вб о у у!,эк,в –ук.эдв- вз о,.. б у .бшд.б,шТ
ьд– вд э,вб б э крб, фдзв о!бмчв .д у,зукд!-.кч .бз.- ук кр оТ *, ув бв –б.дв-ум
б з!бв-умТ *к.. –укэбв- оу, –!,ш о в ж э,!бздв. ж уф, , б оу,рэд кз о эуво -
одв-ум э. ж в !-з !ч– о-чТ
*бз рэд ., у!,эк,в вздзодв-ум в у,зуд о .дздзд.б,Т К,зу э !.,. –в- дзв ш оздбш-
. ж !ч–об кз ,!мчШбш кз д ., дзэ,!мчШбш ук кр оТ *бз рэд ., ! .бв,у- о ув,!-
дзэ д.,..шб б у ., ,-,..шб –!,шдшбТ э !.. эдв- э кр э крк до .д дз. -
р!дубмТ , р о бв,у- в ш Пв – –укэбв- б ,-бв- оу, –!,ш кв шТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Х у Эд.д вдз !ч–бш э кр э крд Пв к .ду ., о з.бзд,в –!,ш у фбзбП,узбш о!,П,-
.б,шТ Э рэд ш .м!б Пв !ч–бш э кр э крд б у –б д,шум .,.бв-ум м –}му.б! Эд.д
Пв ш б фбзбП,узб, .,э увдвзб .бз бш – дз ш ., ш,-дчв .дш зд.бшдв-ум у,зу ш у!,
уодэ-–Т
Эд.д ., у д-бод!д – в ш . м С в,! бз–добв- ,, в !ч–С о у о б у ш.,.бжТ
й о, -в, ш., ., дз бС эб! у- во,Пдв- .д э –., о у о уо ,ж .бз.бТ Х., здэд-
од!б удш, вз о,.., !бП., о у здзб, в !-з ш .. у,–, о – дзбв- r б здзб,
 ,эувдобв- .,о зш .. /
Я .бз рэд ., экшд! Пв в,!,.к .д!був ,-бв , ,эдв- удшкч б.вбш.кч б.ф шдебч
– ш., о фб Т * в у!кПб! у- о о ,шм б.в, о-ч з рэд Эд.д –!д –, ,ш,..дТ ?к -
.д!бувзд бз ,д!!дуд о о ,шм мш р фб д у уб!д здз в о зш .. Пв к .ду –кэ,в
,–,. зТ Я –! ушкШ,. . вд!ум вэ,!дв-ум -квз жТ
r у, з.дчв r уздзд! м r Пв э!м в р Пв – бш,в- ,–,.зд ., –мздв,!-. .к..
кзб б . рбТ
* ,, ш ж во,в ., кэ о!,во б!Т я.д здэд!д уо ж о у у. одТ я.д уздзд!д Пв
!чэмш б.в, ,у. здз в м ш рк –в- ве шТ в в ш ш,.в м .м! Пв .д р о бв
у, -,з. Т Я ш р – во,вбв- р к– ув-ч кздздв- .д в Пв .д ов рд,вум о .д-к !бП.кч
.бз.-Т ф оу, ., Пкоуво чш д –,эб! Т
 мш ш фб , м уздзд!]
r *д удш ш э,!, м у!-д! Пв . рб о в ш э,!, эд., ш,-дчв/
й о, -в, у!, в р .к .д!бувзд у дзк кш !з!д/
 э кр ж дз к .ду у Эд.д – д! б.в, о-ч .к .д!був бз р дшш (ЗЛ шб.кв у
:оув д!б,ж)Т Х ж э кр йбв, яо, в . П,.- ув .. здэд! о у .д б.вбш.кч в,шк
б Эд.д во,вб!д]
r Х рк уздздв- Пв к *бзд ,ув- оу, Пв ,шк ., –С эбш :
Я - уздзд. э рдм/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! РУ
С -тьт ьм.ч .ьд! ж.у
Х у Эд.д –!б .,.дв к., .,уз !-з ш,уме,оТ Х., ,эув м!д э,! одм ,зэзд о
: у-:.э.,!,уТ Х .б!б о д , Пду о ,зэ в в,!м рэ, э !..д –!д у ув мв-ум оув ,ПдТ
Я ,-б! Пв ш Ш.бз во,з,в ш,.м о : у-:.э.,!,у ш .,в о,увб оув ,Пк д в ш
 бо,з,в э ш жТ Я дууздзд! – в ш Эд.д . .д П,шк-в дуув б!ду-Т Я ., !ч–!ч
з рэд ш м .,.д дуув дбод,вумТ
r Чв ., вдз э рдмz r у уб! мТ
r эд., ., у уб! ., С Пк !б м ,Сдв- у в – ж r во,вб!д .д у у!,здшб .д р!дздСТ
Эе,мйощй!к -ь/
?эбобв,!-. . –кзод!-. зд .,уз !-з шб.кв э в р у!кПдм м Пбвд! хб–!бч б
.двз.к!ум .д вдзб, ув зб] ()у!б зв озм! .,.к .,эдо. в кув- ., бэ,в .д о ж.к б .бП,р
., э !.. о з!дрдв- .д .,р ; кув- . увд,вум уо – э,. о э ш, уо ,ш о э !.,.б, э. р
р эд б ко,у,!м,в .,.к уо ч з в кч озм!)Т Чбвдм м экшд! Пв в П,.- С -,, д-
об! r ш .,в –в- ., у!б-з ш эС эмШ,, э!м у о ,ш,.. р шб д . оу, ., С -,,Т ф
м вкв ., .д к-б! ,р /
Эдз – о,у,! в .б –! – !--б.уво ш ! э .,. о ., ш .,в кув бв- у,–, вкуз
.д е,!ж р э Пв – (ко,у,!мв-) уо бС .,.Т * экшдч оу,ш ук к.,узбш д дш –кэ,в
 !,з. у удш р .дПд!д дуушдв бодв- уо ж – дз здз о зш .. ув- э увдо!мв- уПдув-, э кр
э кркТ
р!мэбв э ув ж. о, . z Х .,в –в- Пкв Пзк .дбо. z кв оу, здобубв в од-,р
в. -,.бм з в шк у з,ш о оувкб!б о – дзТ )у!б о ., С вбв, бу уд–!бодв-ум з .,!д-
.бмш б в ,–. увмш од-,р ук крд в  !дрдч од- – дз –кэ,в !б– з взбш !б–
удшш .,уПдув.ш о шб ,Т
Э рэд м у – д!ум у},зэбв- о : у-:.э.,!,у б эд., ., экшд! Пв Эд.д здС П,в
 ,Сдв- у ш. ж м о,! у,–м здз э уодэ-–Т Я дзш-!м! э,!дС б у,–, б .д П- зд–!
Пв м в,, - ., эб.Т >в –! ., шдС –,ув !з о р шк.д . убр.д! в ш Пв м ,Ш, .,
, ,.дув б!ум у ,.бшд эб. П,увод .д ,.бш .,.дв р П,! о,здТ
 –Ш,-в м у –б д!ум у убв- Эд.д . в ш ,-б! Пв к .,, .до, .мзд ,ув-
– !,, б.в, ,у., э,!дТ : о,э- у!, оув ,Пб ш ш р!б – зд.мв-ум П,ш-в о : у-:.э.,-
!,у, Пв э увдоб! – кэ о !-увоб, б ,ж в .,Т Х., б-! у- кПбв-ум .дС эбв- о зш .. -
увб о эбв- о ,шм у Эд.дТ ,д., ,у!б од-д .,.д в р ., р о бв у,–м .д экшд,в]
Я зй- я йй вм ж й , мйдйк щсщ йьзй дйоше еезв
Х ! э .,. Пдув у о, -дчв вдзб, -б–зб r б шк.Пб. б .,.Шб.Т ф в .мв. Т
К ш.,одчу- Пв о шб , .джэ,вум ш ! э ж шк. б!б ш ! эдм .,.д з в , о , о, ш,уме
– дзд ., у о, -д!б – увкз о ., кПбводчШбС .,!д.бж Пкоуво б в ,–. ув,ж бС
д в., дТ в П,шк хб–!бм о. о- б о. о- бзод,в .ду !ч–бв- ук крд здз удш р у,–мТ
 зш .. !б в z ,д м о, ч Пв о зш .. Т Я о, ч Пв !кП-б, – дзб r в в, о з в С
шк. б .,.д увдомв б.в, ,у д в., д ,о-, у –уво,..СТ ьдзкш,,вум м .бшдч Пв
в !,рП, уздздв- П,ш уэ,!дв-Т
Я оу, ,Ш, кПку- –в- С -бш шк.,ш б кПбв-ум ш., ,эув бв П,.- э !р Т ь,дзебм
Эд.д .д ш б !д. ,зэзб о : у-:.э.,!,у о эб. Пзк увд!д э!м ш,.м , ош зо .з шТ
Х м .,.д П,.- ! м!-. в. убвум з ш ,ж д– в,Т я.д ув уздзд!д Пв С П,в – !--,
–в- у ш. жТ ф ,, у!,з дув б!б ш , у, эе,Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Я .м! Пв у!, эодэедвб мвб !,в эб. П,увод .к.. о д–дводв- о у,–, ш--
!,.б, .,.дв р шк.Пб.Т Я э !.,. !. ув-ч б.мв- з .е,ебч (эо , увд.кв здз эб.)
б ув м.. ш.бв- в ш Пв м – !--, ., эб. зТ
Х. рб, ш б .,.дв, э кз-м р о мв Пв бш в ., б-! у- ш,.мв- – дз шу!,жТ
яу –,.. вм.,! –! в,ш зв .,.б!ум .бо .,уз !-з !,в о эб. П,уво,Т
яэб. зб, !чэб боздчв .бв- -уо ,шк э,!дв- в Пв здС П,вум б з рэд здС П,вумТ
* .,о зш .. –в- вдзбш р був ш б бш,в- уПдув!бож – дзТ оу,рэд э !.. увдобв-
уо б в. -,.бм .д , ож !д.Т Эв -в уздзд! ш., Пв у,з ,в здз!чПд,вум ., о в ш Пв –
ш,.--, экшдв- у,–, д о в ш Пв – – !--, экшдв- ук кр,Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
з!Э..ь! ! м -е!бч
Я з.дч э,ок-зк з в дм вПдм.. ув ,шбвум ожвб здшк.Т я.д Пкоувок,в Пв к.,
.дС эбвум о в ш о з дув, з рэд .,.Шб.д э !..д бш,в- у,ш-чТ я.д .,уз !-з дз р о б!д
ш., Пв ш,Пвд,в .джвб шк.д з в ж !ч–бв ,, –,у,Пбв ,, о фб.д.у о ш в. -,.бб б
уэ,!д,в уПдув!бо жТ Я код.дч ,, б .бшдч ,, Пкоувод . ,у!б .д С П,в увдв- уПдув!бо ж
о – дз, в ,ж .к.. ,.э, р о бв- у э крбшб .,.двшб б здшк..бшб !чэ-шбТ
*, жшбв, ш,.м ,о дв. Т Я П,.- уПдув!бо Пв .,.б!ум .д Эд.дТ я.д б .д- у. r
в дэ ув- ш ,ж .бз.бТ * м
е думз- что в! до ж ! требовть от су.ру- чтоб! о
сде вс счст ,в!м о-.ерв!х- ,ст, ое счстье .ро,стекет ,з утр, о-втор!х-
я твердо убежде - что учш,е брк, – это те- в котор!х , муж- , же отов! сде ть
все- чтоб! от оше ,я ст , рмо ,ч !м, тком брке су.ру, .оддерж,взт ,
ободрязт дру дру , дзт- е то ько .о учзт
Э рэд ш м .,.д уПдув!бод в уПдув!бо б м в шк –в- С -бш шк.,ш о ш бС б.в,-
,удСТ * м уПбвдч Пв о – дз, шк. б .,.д э !.. ., во одв- у –уво,..шб б.в, ,удшб
о бшм рд ш .бб в. -,.бжТ й, о ш у!д.бб Э б.фм.дш р о бвум] (:ч– о- э !р -
в, бв шб! у, эувок,в !ч– о- ., здобэк,в !ч– о- ., ,о з. убвум ., р эбвум ., –,у-
Пб.увок,в ., бШ,в уо ,р ., дзэ д.д,вум ., шу!бв з!д ., дэк,вум ., доэ, д у дэк-
,вум бувб.,; оу, з од,в оу,шк о, бв оу,р .дэ,,вум оу, , ,. убвТ :ч– о- .бз рэд .,
, ,увд,в С вм б П,увод ,з двмвум б мззб кш !з.кв б з.д.б, к дзэ.бвум)Т
Э рэд Эд.д к ,з.к!д ш,.м зд в Пв м ,эк о : у-:.э.,!,у –,з .,, м оу ш.б! Пв
ш., .к.. ув,,.. зд–одв- (м) б шу!бв- здв,р б,ж (ш)Т Я вм м у –б д!ум –в-
шк.,ш э!м з в р б.в, ,у .,. .д , о ш ш,ув, ш., ., кэд! у- э увбП- д–у !чв-
. р С бувбд.уз р бэ,д!д r фбуку увдоб! в ,–. увб П,! о,П,увод о-, у –уво,..С
б кш, зд .бС .д з ,ув,Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
*!муч Эж!ьчд чб.ч
Э рэд ш ш ! э эд б о оз у! ж .бз.б –в- д–у !чв. –,уз ув.ш .,!,рз Т д
., р!дод хб–!бб .д шб.д,в .дш од.. увб б.мвбм .д у,–м во,вуво,.. увб] (Э рэд м
–! ш!дэ,.е,ш в -ш!дэ,.П,узб р о б! -ш!дэ,.П,узб шу!б! -ш!дэ,.П,узб ду-
ук.эд!; д здз увд! шк.,ш в увдоб! ш!дэ,.П,уз ,)Т
,кшдч вб у! од ш .. бш,.бв- б з в,ш зв оувкд,в о – дзТ Здз!чПбо уомШ,..ж
у чз о э !.. зд–в- э,вуз ш р бзш, б дзободв- о у,–, . о , в. -,.б, б . ож
озр!мэТ дш бэ,вум увкдв-ум у –уво,..шб б.в, ,удшб . о в ., о ,шм шк.к б .,.,
.к.. зд.мв-ум р!к– збш удш з.д.б,шТ
 !-з Пв оувкбо-б, о – дз шк.Пб. Пдув -квмв Пв б ., э з ,од!б в ш Пв
о .бС ув !-з .,э увдвз о r зд .д .бС ., кздзд!б .,.Т явПдувб в –}му.м,вум ., –С -
эбш ув-ч .бв- у э крбш П,! о,з ш б.в, ,у з в р в ., .к.. кПбводв-Т :ч– ж зв
.б! о э. ж з ш.дв, у у у,эмшб з.д,в Пв бу у –бв-ум ж –од,в .,!,рз Т
Э ш, в р ., у!,эк,в зд–одв- б –дрд.,Т у, ш оувкд,ш о – дз у у –уво,..ш
–дрд. ш r б м бш,ч о обэк о оу, ., укшзб б П,ш эд.Т Х. рб, шк.Пб. б .,.Шб. оувк-
дчв о – дз у С д.мм .,ко, ,.. ув- уомзд..кч у ,..бшб .,кэдП.шб в. -,.бмшбТ
Эв -в о у о ., !. ж б!б ., удш ж рд ш .бП. ж у,ш-, б в,, - ,шк в кэ. э о, мв-
!чэмшТ
й ж ш эд., ., у з.д,ш оу, в Пв .ду вмр Шд,в . о – дз б. убш у у – ж
–бэ .,э о, б, б –!,ш з в , ., бш,чв .бП,р –Ш,р у .д-бшб ук крдшбТ Э рэд
 у!, уодэ-– о з.бздчв з .ф!бзв ш ,дрб к,ш П, ,уПк – !,з.,..  бП,ш ,дзебм
вд у. оод,вум о оу, ., .д в ш Пв бз -! о – дз, . .д – !б б , ,.бод.бмС уом-
зд..С у ,..бшб в. -,.бмшб уэ,!до-бшб .ду вдзбшб кмзобшшбТ
*дш С П,вум экшдв- Пв –дрд. -! р ., вмр Шд,в .д-б !,Пб . – !--б.уво
бз .ду ,р .,у,в r .бшд,ш ш в б!б .,вТ Э рэд Эд.д у р!дуб!ду- ожвб зд ш,.м здшк.
м –! .д у,э-ш ш .,–, в о ув рд б дэ увбТ *,уз !-з ш,уме,о э уодэ-– м экшд! в !-з
в ш Пв .дз .,е-в бз–до!чу- в уо ,ж о,П. ж .,ко, ,.. увб r б р!до. , в ув дСд Пв
.б э.д .,.Шб.д ., здС П,в оС эбв- зд шк.Пб.к к з в р .,в з .,П. ув,жТ
й бш, . П, ,з р э э кр у уб! ш,.м бз–доб! !б ш,.м уПдув!бож – дз у Пд од-
в,!-. ж .,.Шб. ж в ,..,ж .,ко, ,.. увбТ Х ж во,в ,р бзкшб!Т я. экшд! Пв м ,-
бу !.,. д–у !чв. ж ко, ,.. увб о у,–, r б вдз б –! .дзд.к., уодэ-–Т * оу, здзд! у-
 -э кр шкТ
r З.д,-- м боз –в- эб. збш д .,ш –,з кз б . р r во,вб! мТ r * м оу, ,Ш,
 боздч –в- .,.двш д .,ш –,з кз б . р/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
е.-жчЭ- -!р!э!
Э рэд о з–к.э,.б, в уодэ-– уС!.к! б .дПд!ду- оу,э.,о.дм у ош,ув.дм .бз.- м
–! д.,. в,ш здз –ув о, .к!ду- з ш., ,..мм .,ко, ,.. ув- уомзд..дм у вукв-
увоб,ш з .,П. ув,жТ Чкоувод вб –!б П,.- ув шбТ К.дПд!д м ., ш р о .бС дз – дв-ум
. в ш з ,-Пв .м!Т Э рэд м –! эб. з б .б! эб. в ш р Пвб оу, э,!дв- удш б!б
у ш Ш-ч в,С зв .д ш,.м д– вд!Т
* з рэд ш увд!б .бв- у Эд.д ш,.м р Пд! в Пв ,ж бС эбвум э,!дв- о,Шб
з в , о . шд!-. ж у,ш-, э,!д! – шк.] .д бш, о– дуодв- шку Т Х,.м дуув д-
бод! Пв м ., ш рк бр в обв- ,ж –,э б!б шв- укэкТ Я ув м.. б П,.- ув
ШкШд! уо б (.,э увдвзб)Т Х., здзд! у- Пв м , , у вб Пкоувод . .,ко, ,.. ув- ,Ш,
– !--, – ув б!ду- у!, .э,.бм Эб уб r о,э- м ., ш р озмв- ,р .д кзб б ку з бв-
з рэд . !дзд!Т Х,.м ув д-. кр.,вд! Пв м ., у у –,. ш П- уо ,ж .,., кСд.бодв-
зд ,–,.з ш б .д ., ку,од,в , ,э С.кв- С вм вэС ,ж .бз.,.. ., –С эбшТ
й .дПд!к м ., э рдэод!ум Пв ш м .,ко, ,.. ув- о,э,в ш,.м з эдо!,.. увб б
э, ,ууббТ Э рэд о з.бзд!д здздм-в –!,шд у з в ж м ., ш р у добв-ум здз (. шд!--
.ж) шк. м .дПб.д! о Пдв- .д Эд.д д .д ., .бшд!д П,ш озод!д ш , дзэ д.,.б,Т
З.дз шдм убвкдебмz у, э,! о .,обэбш ш –дрд., -! р з в ж вдз б!б б.дП,
о!бм,в дзвбП,узб .д оу, – дзбТ ? Эд.д в ., –! уС э.ж в о б. ж убвкдеббТ
й, ,э уодэ-– ж м .,ув з дз крд!ум у уо бш – дв ш :д . шТ у, –! –П. Т Х
 ув уу б!бу- здз в –од,в ш,.эк – дв-мшбТ * ,дзебм Эд.д .д .д-к уу к ш,.м
р!к– з дзб!дТ
й з., ш р о б!б у .,ж – в шТ Я .м! Пв ,, .дкрд!д ш м м ув- r б оу, э,!
–! о ,, э,вуво,Т Эдз э П- дзо,э,..С эбв,!,ж .д в!бП. з.д!д з П,шк бо эмв
уу о – дз,Т
с ,- ядя свдеб !е фоторф,,- в! е в,д,те- что кжд!й ,з вс тщ,т з
собой бж .рош оо- это е з ч,т- что ткоо бж ет
Я !б-- .,эдо. оу ш.б!
Пв у!, бз.,у,.бм – дП.С –,в о ш,.м Содвб!д р!к– здм эдо!,.. ув- в шк Пв
м ., ш р .дз! .бв-ум б э – дв- -!,жф уодэ,–. р !дв-м Эд.д .д з в ж у!кПдж.
.дувкд!б р увбТ >вд эдо!,.. ув- –!д , ош .дш,з ш .д в Пв – дз ш .,в куб!бв-
ШкШ,.б, –,у ш Ш. увб з в , здз ш., здзд! у- –! , э !,. ,Ш, о э,вуво,Т
? зд.э р бз .ду ,ув- ,э,!,..ж –дрд.Т * . ., вмр вбв од- – дз ,у!б о б-
з.д,в, укШ,уво од.б, вбС Пкоуво б ,э бш,в, ., –С эбш, э,жувобмТ у,рэд !,з.
у з.додв- уо б ш ебб б з .в !б одв- ,дзебб .д .бС Пв – ук кр .,о !-. ., ,-
о двб!ум о з з!д вкШ,.бмТ >в ,Ш, эб. од..ж фдзв з в ш у!,эк,в ш.бв- шк.-
Пб.дш б .,.Шб.дш оувкдчШбш о уомШ,..ж – дП.ж у чзТ )у!б о ., .дкПбв,у- б-
у уд–!бодв-ум э кр з э крк у,ш,ж.дм .бз.- ш .,в ,о двбв-ум о (.,уомШ,..кч) о ж.к
д дзо, одш в .к.. z
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
С–Эчдчд ч ж!д! ре-
Я r – !-- ж !ч–бв,!- фкв– !дТ э,вуво, м –! П,шб . ш шб д у ,эб – !,!-Шбз о r
м вдз !дрдчТ фкв– !, эд б дзвбП,узб о !ч– ш обэ, у вд в ,., ш,.мчв ув дв,рбч
 С эк бр Т ф. рэд , о .дПд!-.ж !д. ., кПбвод,в здш,. бр з о б . о, ув дв,рбб
.ддэ,.бм б здШбв бу !-зк,ш, вбо.бздшбТ й в шк в ,., дш б бр здш бС эбвум
 бу уд–!бодв-ум з . ош ,д!бмш r б ,у!б .б в .бшдчв в э –бодчвум .дув мШ,р
ку,СдТ
 ., удш , в. убвум б з – дзкТ *дш .к.. з ,звб одв- уо б .бэд.бм б увкзб
о уомзб у , ,ш,.дшб буС эмШбшб о – дз,Т яу –,.. од.. в о , о, р э з рэд
,Ш, в !-з кувд.до!бодчвум р д.бе б здэд,вум в . у ош,ув. ж .бз.бТ фз в р Пв м обэ,!
Пбвд! б у!-д! м .м! Пв у,ш,ж.дм .бз.- r в е,уу ., , о. р бу уд–!б-
од.бм з в ,–. увмш .,!д.бмш б ш ебмш э кр э крдТ * П,.- од.. э,!дв- в увдом
б.в, ,у э кр р П,! о,зд о-, у –уво,..С r ., бз Пкоувод э !рд д .,!д.бчТ
Х. рб, д оувкдм о – дз дууПбводчв – ,увб уПдув-, у з жувоб, б ШкШ,-
.б, !. в .бз.бТ * Пдув !чэб –.д к.бодчв Пв ув ,шбв,!-.ж в,ш у о ,ш,.. р
шб д ., зо !м,в бш о эбв- ош,ув, ув !-з о ,ш,.б уз !-з ., –С эбш э!м бувб.-
. ж –!бз увбТ ф. рэд –од,в у! .. кэ о!,во бв- оу зб, .бэд.бм э кр э крд r в шк
ш,-дчв эбв,!-узб, –мзд.. увб б д– вдТ ,зк!-вдв, э. р буу!,э од.бм ому.б! у-
Пв ук крб з в , ., .д!,чв о ,ш,.б .д дзр о б у ош,ув., зд.мвбм С вм – дз о
.,э,!ч о РЭ дзд – !,, уПдув!бо о – дз, П,ш в, зв в двбв ш,.--, о ,ш,.б .д !бП. ,
, крбшб у! одшб ,у!б о ., –кэ,в, о эбв- о ,шм ош,ув, од- – дз зд.,вум –,у-
ушу!,..ш б кувшТ ,д эд м бш,.. вдз б экшдч/ Х у Эд.д .м!б Пв ш б э !рб,
 ,зэзб дрк–. уздзодчвум .д .д-,ш – дз,Т Х в, м,ш з .вдзв э кр у э кр ш .,уш в м
.д ! в. , –Ш,.б, в,!,ф .к б!б КзджкТ ф в шк м оу,рэд бШк о зш .. ув- у з д-
вбв- з !бП,уво ,зэ з б!б озмв- у у – ж Эд.д б Эб убТ Х о, бш Пв П,ш – !--, о ,-
ш,.б ш –од,ш ош,ув, в,ш !,рП, уэ,!дв- .д- – дз вдзбш з в ш ш –д ш,Пвд,шТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
сечЭП е.мчьчдд.ч мЭчч
Эд.д ш р!д ш., .мв- з.дПбш ув- о ,ш,.б о,э,.. р ош,ув,Т ьд.--, м .бз -
рэд – в ш ., здэкшод!умТ Эд.д r .дув мШбж – дз,е в р здзбш э !.,. –в- !ч–м-
Шбж д в., Т я.д r эб. бз удшС –,уз ув.С Ш,э С б в б э !ч–мШбС !чэ,ж
здзбС ш., в !-з э о эб! у- оув ,Пдв-Т Я к., бо эб! одш .,уз !-з бш, о ,, э –-
вТ й ш.бв, здз Пквз .д кдз од!д ш ж эд з Пв – м ш р вз в- ,р удш ув м-
в,!-. z : здз .д уздзд!д Пв м .бз рэд ., э !.,. бзоб.мв-ум зд уо б у-–z : здзб,
здш,Пдв,!-., фбрк зб .,.бСд б .,о,ув .д уэ,!д!д э!м .д-,р уодэ,–. р в вдz
Эд.д зд.эж э,.- мо!м,в уо ч !ч– о- з ш., дз.шб у у –дшбТ я.д ., – бвум
уздздв- ш., Пв ш., .к.. бзш,.бв- уо , о,э,.б, Пв – .д ш р!д Пкоуво одв- вдзкч
., ш ч !ч– о- з .,жТ х !--, оу,р .д ( !дрдч здз б оу, ук крб/{ С П,в Пв – м .,
.д!,! э!м .,, о ,ш,.б о.бшд.бм б .бшд.бмТ
й, ,эдш у! о ,жТ
Э рэд .дш у *бз ш ., кэд,вум р о бв- б о,увб о ,шм .д,эб., .д-б в. -,.бм
ув дэдчвТ у э- эд! *бзк ш зр з в ж ув м.. д– вд,вТ я. –кзод!-. , , !.,.
. ошб бэ,мшб б ,звдшбТ я. р о бв уо бС бэ,мС эд., о у.,/ дз ж ш зр r в –!д-
р у! о,.б, . о в ., о ,шм б –!,шд в шк Пв *бзк ж –од,в у! .. у у ,э -
в Пбв-ум .д – !,, !бП.С о удС r .д бш, .д .д-бС в. -,.бмС вэС, о,у,!-, б
о зш .. увб –в- .д,эб.,Т Х., б. рэд бС эбвум .д шб.дв- ,шк – в ш в шк Пв
. к. у!б-з ш ко!,П,. у зэд.б,ш о зш .. ув,ж б бС ,д!бздеб,жТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
з.ечь.. чдд.у д! .д.фчд Э
, оув ,Пб у Эд.д б .д-,ж уодэ-– м ., .бшд! у! о .,.двС !чэ,ж в ш Пв – дз
r в вм.,!дм д– вдТ Я ., ,эувдо!м! у,–, здзб, куб!бм ., –С эбш э!м в р Пв – –в-
мэ ш у П,! о,з ш з в р !ч–б-- б .,!д,--Т * ув б! ш., .,.бв-ум здз оу, увд!
му. Т ,–к,вум ., ув !-з д– вд уз !-з у у ,э в П,.. ув-Т я дв уздм зд -, д  -
о,эб з.брб обэ, здбуб б э крб, ,зв в ,–кчв з.дПбв,!-. р о ,ш,.б б о.бшд.бмТ
Я вм у!, уодэ-– м увд д!ум у з двбв- з !бП,уво ,зэ з . ш., - ,..,шк б-
С эбвум о эбв- ш. р Пду о о удш !,вдС дов –кудС ,зэдС б шд-б.дСТ
,д., з рэд ш у Эд.д увд,шум .д,эб., ш., –од,в в кэ. во!,П-ум в шу!,ж
д– в, б е,!бз ш у у ,э в Пбв-ум .д уо ,ж .,., б .д-бС в. -,.бмСТ Я з.дч Пв в
у! .. э!м ш. рбС ук к.,узбС д у –,.. з рэд –д ук крд П,.- зд.мв r б э шд б
.д д– в,Т
Эдз-в дз ш к.б.д!б у – !,, з ,! ж ук к.,уз ж д жТ *д-д у –,у,э.бед уздзд!д
Пв к .бС у шк.,ш к., ш. р !,в ., –! о ,ш,.б .д вкуз в шк Пв .б у!б-з ш
 р! Ш,. зд -, ж б э шд-.бшб э,!дшбТ ф в ,, ,Пд!б!  в шк Пв бш увд! в кэ.
р о бв- э кр у э кр ш уо бС ПкоуводС б в. -,.бмСТ
>вб !чэб вд!бу- бзш,.бв- уо ч .бз.- r – двб!бу- з у,ш,ж. шк убС ! рк б здб-
уд!бу- .д у,ебд!-.ж у,шб.д Т * .б .дув !-з вэд!б!бу- э кр в э крд Пв ., уш р!б
у С д.бв- уо ж – дзТ ,кшдч .б С в,!б ,эк ,эбв- .ду в ш Пв ,у!б ук крб ., у–!б-
.дчвум в .,бз–,.. дуС эмвумТ
Х у Эд.д б.м!б в ,э ув, ,.,.б, –!бзз з у, эекТ я– в ш э !.. экшдв-
оу, д здз о – .б –! бС у,ш,ж.ж увд.Т *,!-зм о у б.бшдв- э кр э крд здз э !.-
. ,Т э !.. мо!мв- уо ч !ч– о- б бомзд.. ув- r ., в !-з ео,вдшб б вз в-
здшб о э,.- уодэ-– э,.- .э,.бм б!б э,.- уомв р д!,.вб.д . уо бшб оу,э.,о.шб
 увкздшбТ
! до ж ! обрщть в ,м ,е свой брк – точ о тк же- кк обрщ-
ете в ,м ,е крьеру , детей
)у!б о о.бшдв,!-. б р в о з , ,ш,.дш здш,вбо Пв П,р -в .,э увд,в в од-
– дз –кэ,в дзободв-ум б – рдШдв-умТ ф у р эдшб . б.,у,в одш зду!к.,..кч .др дэкТ
* ,у!б о .б .д Пв ., – дШд,в, о.бшд.бм б ., ш,.м,в,у- ош,ув, у ш,.мчШбшбум –ув -
мв,!-уводшб в од-б в. -,.бм б – дз ш ркв ув дэдв- д в б здз .Пбв-умТ
Х м .,.д П,.- шкэ дТ ф. рэд ш., зд.,вум Пв .д .дш. р увд -, П,ш р о бв r
(увд ж) экС о ш ! э ш в,!,Т *,эдо. м уздзд! ,ж – в ш б .д ебвб од!д хб–!бч]
(ф– рэ, у з обШ, од-, вдш –кэ,в б у, эе, од-,)Т я.д уПбвд,в Пв (у з обШ,) r в в 
.д Пв ш в двбш – !--кч Пдув- уо ,р о ,ш,.б в ,ув- д– вд в. -,.бм о, д оу, в 
Пв э!м оду од.. Т )ж ,ув- Пв уздздв- в шк о ук б в шк м уПбвдч ., –С эбшш
 ,э увдобв- ,ж у! о Т йкув- .д удшд дуузд.,в Пв экшд,в дз.бе, ш,.эк , б э ш
кСд.бод.бм б у,ш,ж. ж .бз.-чТ
,, - м .бшдч .дуз !-з !,рз ко!,П-ум д– в ж б!б э крбшб у! ..шб б ., в-
! ..шб э,!дшб б зд–в- уо ,ш – дз, б в. -,.бмС у д в., шТ * .дш .к.. .,
в !-з .дС эбв- о ,шм э кр э!м э крд . ,Ш, б у у ,э в Пбодв-ум .д .,!д.бмС в ,–. -
увмС б ш ебмС ук кр о Пв – бш,в- о зш .. ув- у!к.бв- э кр э кркТ )у!б ., – дШдв-
.д в о.бшд.бм ., в двбв- о ,ш,.б б уб! б ., бэвб .д бзш,.,.бм з рэд ., –С эбш – дз
увд. обвум П,.- ., П.шТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ьдзо, ., кэбобв,!-. Пв о , б э кСд.бод.бм !чэб э,!дчв бш,.. в Пв э !..
э,!дв- ук крбz я.б ш. р о ,ш,.б о эмв ош,ув,Т я.б увд дчвум –в- ош,ув, зд.экч
уо – э.кч шб.квк д ,у!б ., ш ркв оув ,вбв-ум в у!дчв э кр э крк у –Ш,.бм !,з-
в .., бу-шд б!б зо .мвТ я.б ув ,шмвум у С д.мв- –!бз ув-Т фС дзр о  !. р!к– -
з р ушу!дТ ,д., ш !Пд.б, о –Ш,уво, э кр э крд э др е,..  в шк Пв !чэб у у ,э -
в П,. .д !ч–об б зд– в,Т я.б С эмв .д уобэд.бм б дзо!,здчвум ош,ув,Т я.б r шд.вбзбТ
я.б С вмв э увдобв- э кр э крк кэ о !-увоб, здздв- у,–м у !кП-,ж ув . б ув ,шмвум
увдв- !кП-, э кр э!м э крдТ
* з рэд !чэб оувкдчв о – дз убвкдебм Пдув ш,.м,вум .д – дв.кчТ (Я) увд. обвум
од..,, П,ш (ш)Т , б э кСд.бод.бм ш зд–од,ш – р бзш, . о – дз, р бувбП,узб,
шу!б о зо дШдчвумТ Х .дПб.д,ш экшдв- у –уво,..С в ,–. увмС б .,!д.бмС ош,ув
в р Пв – у!к.бв- э кр э кркТ ,кшдч ш зд.,ш у,–, – !--кч ку!крк ,у!б у С д.бш
в. -,.бм кСд.бод.бм о оу,э.,о. ж у,ш,ж. ж .бз.бТ ,эбв, у,–м здз (ш) д ., здз (м)Т
й .бо – !--кч Пдув- .бз.б о эб. П,уво, м э !.,. –! бу уд–!бодв-ум з
– дзк шу!,ж .,.дв р П,! о,здТ й, ,э уодэ-– ж ш .,уз !-з дз –,у,э од!б у дув -
ш з в ж .ду о,.Пд!Т ф . р о б! в ш Пв – дз r в оздбш. , эПб.,.б,Т Хк. б
.,.д вэдчв уо ч .бз.- э кр э кркТ ,кшдч Пв о.,– дП., уомзб б дзо э у,р э.м вдз
ду ув д.,. в шк Пв ш. рб, д ., ув ,шмвум бз!дэодв- куб!бм з к!кП-,.бч
в. -,.бж б кз ,!,.бч – дздТ * – дз о з в ш –д д в., д !. ув-ч ,эд.. э кр
э крк б у у ,э в П,. .д в ,–. увмС э кр э крд б. убв .,о дзбш , кэ о!,во ,.б,Т
я. удш у,–, мо!м,вум .др дэ жТ Х у Эд.д б !ч– ж о зш .. увб увд д,шум ш !бв-ум
ош,ув, б зд.эж э,.- Пбвд,ш хб–!бч в шк Пв з.д,ш Пв в !-з у у э.,ж ш Ш-ч
уш .,ш ув бв- б кз ,бв- рд ш .бП.ж – дзТ
Х ув ,шбшум здз ш .. – !--, о ,ш,.б о эбв- ош,ув, э,!бшум уо бшб Пко-
уводшб б в ,о рдшб Пв – б ., –С эбш увб у дзк Пв -в бзш,.бв-Т )у!б , ,э .дшб оувд-
.,в о– r у –уво,.. , –!др !кПб, б!б – дз ш о–, ,ш – дзТ Х у Эд.д р в о зд.-
эж э,.- д– вдв- Пв – уэ,!дв- .д-к у,ш,ж.кч .бз.- !кП-, б уПдув!бо,,Т ?з – дзд
 ш рдчв .дш у!к.бв- э кр э крк о у во,вувобб у о !,ж у эдТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
С–Эчдчд ч е .е ч.м
Х у Эд.д оу, ,Ш, э !.д,ш ( д– вдв-) .дэ уо бш – дз шТ Х бШ,ш в Пв ш .,в
кз ,бв- кз !ч–об б код.,.бмТ Х кз.д,ш П,р зд.эж бз .ду С П,в б .э,в в .д-бС
в. -,.бжТ Эдз м к., р о б! Эд.д здш,вб!д Пв ш увд!б ш,.--, уш,мв-ум С вм о , б э
кСд.бод.бм С С вд!б Пвб ув м.. Т й экшдо .дэ вбш м о.к.э,. –! бз.дв- Пв
.д дод r б в ш,.м –,у з б! Т
х дз б у,ш-м r вм.,!дм д– вд б э!м шк.Пб. б э!м .,.Шб.Т Я о у о в дэбеб-
.. ж у, –уз ж у,ш-, о з в ж шк.Пб.д –! э –вПбз ш в з в р здобу,! фб.д.у -
о , ! .,.б, у,ш-бТ ,кшдч Пв вдздм во,вуво,.. ув- здзд!ду- э!м ш,.м – !,, вм.,! ж
П,ш м экшд! э уодэ-–Т Я ., ш рк зд–в- в ш Пв э !.,. у э, .дв- .,.к б ,–,.здТ *
э шд рэ, ш .. .ду!дэбв-ум ! эдшб уо бС в кэ о б у э.,р –!др у! о,.бм ш., .к..
здб дв- К, -,з. р *бзд о -здфТ
Я б.м! ,-,.б, бзш,.бв- уо , о,э,.б,Т Кдш , од.. , r .мв- Пв в. -,.бм
.,!-зм о у б.бшдв- здз э !.. , эд., ,у!б о .,.дв r
й,йдеззй
,у!б о .,.дв/ д-
ук кр б.м! .д у,–м у, -,з. , –мздв,!-уво оувкбо у одшб о – дзТ )у!б о ., уэ,!д,в,
в р П,! о,зд р!до.ш о уо ,ж .бз.б з.дПбв о ., код.д,в, ,р –мздв,!-уво Т Х у Эд.д
оу, ,Ш, –,зкш. о!ч–!,. э кр э крд . оу, ., ш к., .м!б здздм ( д– вд) ., –С эбшд
о – дз,Т ф ш С вбш э,!бв-ум у одшб .д-бшб у о,вдшб в ш Пв .к.. э,!дв- ,у!б о
к., б-!б з д!вд ч б б.м!б .д у,–м –мздв,!-увод э кр , ,э э кр шТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
у .мч.м . .Эе!дчд , -е!б!
ьж : !йд б.мN . з б! !д!о
Рщ С–м д чП д. о. м!Э дч р.еб
увкб!б !б о о – дз укувм оу,р .,уз !-з ш,уме,о у!, з вз р . б.в,.-
убо. р кСд.бод.бм б!б !ч–бв, э кр э крд у , о р з!дууд к оду –мздв,!-. о з.бз.,в
у –!дз. о у б.бшдв- э кр э крд здз э !.. ,Т >в у!кПбвум к., П, ,з .,уз !-з ш,уме,оТ
>в у о, -,.. ,ув,уво,.. Т  б! .б!б шдуук куб!бж Пв – э здздв- уо ч !ч– о- б
 ,эд.. ув- б в,, - одш зд.,вум Пв ш .. , ,жвб .д дов б! вТ
* дов б! в д– вд,в в !-з о в ш у!кПд, ,у!б э ..дм убвкдебм ., ш,.м,вумТ : о
.бз.б , ,ш,. .,бз–,../
увкбо о – дз о ., э !.. .б.дв- !д.зк в. -,.бжТ *д – в ,, .дэ э-
.мв-Т ,, - о здобубв, э кр в э крдТ э !.. зд– вбв-ум фбзбП,узбС б ш еб .д!--
.С в ,–. увмС э кр э крд –,у,Пбодв- фб.д.у окч увд–б!-. ув-Т ф в шк у!,эк,в
– дШдв- о.бшд.б, .д в. -,.бмТ )у!б в р ., э,!дв- в од- ук кр r б!б удшд .бз.- r
о эб. ,з ду.ж ш ш,.в здувдобв оду здэкшдв-ум – в шТ
+щ .дJж б- дч –-чэд-
 б од- ук кр ш .,в, –в- убдшузбшб –!бз.,едшб у ош,увбшшб здз д дСбу о ,
шду! б шд ш,!дэТ * д. б!б зэ. од-,ж у,ш,ж. ж –!др эдвб бэ,в з .,еТ й бПб. ж
з .ф!бзвд ш ркв –в- эуво,..бзб б!б э кз-мТ *, ув бв .,э е,.бодв- б –ув мв,!-увод
., ээдчШб,ум з .в !ч б .,.,!д.б, з р -в бз ук кр о доб!-. – дШдв-ум у ш з-
ш ! в,.е,шТ хкэ-в, р в о з в шкТ ф ш.бв,] –в- дош зкэд ш,.,, од.. П,ш
–в- ош,ув,Т ф. рэд о –кэ,в, ! – ош ув,з! шТ : б. рэд r .кз ш/
Кщ зтэд. е .!-ж м!у
Ко ф ,кт! в брке е,збеж ! Кр,з,см, о , ст овятся тод- код в! отк-
з!ветесь ме яться рд, ,х рзреше ,я
)у!б С вбв, Пв – од- – дз –! рд ш .бП.ш
в у удш р .дПд!д жшбв, э. ] з рэд о з.бз.кв з .ф!бзв (д .б –мздв,!-. о з.бз-
.кв/{ удш , од.. , ., –,эбв-Т Эд.эж бз оду э !.,. .мв- –!,шк .джвб –Шбж у -
у – ,-,.бм д в ш жвб .д ., –С эбш, бзш,.,.бмТ
ф. рэд э увдв П. ув бз.дв- убвкдебч б вздздв-ум в –бэ р.,од б дод
–в- дошТ З.дш,.бв, ув зб бз й, о р у!д.бм Э б.фм.дш р о мв Пв !ч– о- .,
в !-з в, ,!бод б э – д . ,Ш, б (., шу!бв з!д)Т .,з в С , ,о эдС р о бвум Пв
!ч– о- ., о,э,в уП,вд шдСдшТ , крбшб у! одшб ., о у б.бшджв, з .ф!бзв .д !бП. ш
к о.,Т фу !-зкжв, бС э!м кз ,!,.бм кз уомзодчШбС оду у ук кр шТ Зд–кэ-в, – кмзо-
!,..С ПкоуводС б у у ,э в П-в,у- .д в ш Пв – уэ,!дв- уо ж – дз !кП-, б рд ш .бП.,,Т
Хщ .Эд чП . чЭт м- ечф ж мт у м -е!б о Э чж.мчб.Э
? ш,.м ,ув- э кр з в ж здз б м .,.б!ум .д П,.- кш. ж уб!-. ж ., – мШ,жум
оуздздв- уо , ш.,.б, ш ! э ж э,ок-з,Т яэ.д.э бС у.-увд -,з!дуу.бз увд! уобэ,в,!,ш
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
в р здз шдв- вПбвод!д вед зд в Пв . уэ,!д! .,Пв вдз , Пв ,ж ., . доб! у-Т Э рэд
.д о-!д бз з ш.дв ш ж э кр о, .к!ум з у.к б у у з ж. ж к!–з ж уздзд!] ( в
обэб-- у. з Пв !кПд,вум з рэд .,.б--ум .д уб!-. ж .,.Шб.,/)
Х., . добвум вд був бм в шк Пв .д оуз од,в удшкч укв- – дП.С в. -,.бжТ
Х о–б д,ш в,С у з,ш С вбш .бв-Т Х ж э кр .,.б!ум .д уб!-. ж .,.Шб.,Т я. з.д! Пв
.д –кэ,в уб!-. ж .,. жТ я. –! р в о б.мв- в Пв о у! .. ж убвкдебб .д ., ув бв
зд у! одшбТ )шк . доб!ду- ,, уб!д б . б.бшд! ,, вдз ж здз од .д ,ув-Т
Э рэд ш у Эд.д уу бшум ш., ш рд,в у у –. ув- э.мв-ум о-, з .ф!бзвд б
оу ш.бв- Пв м о!ч–!,. о вк .,.Шб.кТ Я .д шб.дч у,–, Пв з!м!ум !ч–бв- б код.дв-
,, о – !,з.б б зэ доббТ *д-д !ч– о- о-, !ч–С дз. р!дубжТ *д-б в. -,.бм э!м ш,.м
од..,, в р уш рк !б м э, .дв- о, С о у ,Т
Я вдчу- вувкбв- б экшдв- в ш Пв з рэд-в м –! П,.- эб. збш П,! о,з ш
д вд .,.Шб.д эд!д ш., – !--, дэ увб П,ш м ш р ш,Пвдв-Т дз , в. -,.б, б ш !бвод
 ш рдчв ш., у добв-ум у !ч–шб у,ш,ж.шб в кэ. увмшбТ *дэ,чу- .б ш ркв б одшТ
Зщ с- дч .ь д.б
 зш .. –кэкв ш ш,.в з рэд ук кр ув оо,э,в оду бз у,–мТ ., уш .,в,
 .мв- П,шк о з.бз з .ф!бзв Пв о уэ,!д!б ., вдз здз ,-бв- –!,шк з в дм увд!д
 бПб. ж з .ф!бзвдТ дш зд.,вум Пв о у о, -,.. эб. зб о,э- .д оду з!бвум П,! -
о,з з в р о !ч–бв, – !--, оу,С .д уо,в,/
 вдзб, о ,ш,.д одш .к..д ш Ш- б ээ, .здТ ш .,в, – двбв-ум зд .,ж з э-
.ш б э кз-мшТ * ,.э, П,ш уэ,!дв- в у убв, у,–м э,жувобв,!-. !б одш С П,вум
э,!бв-ум у .бшб уо бшб , ,.бод.бмшбТ я.б –мздв,!-. бшкв П-ч-в ув .к б в
ш .,в эбв- . о, –!,шТ
й –кжв, р о бв- у уомШ,..бз ш у,ш,ж.ш убС ! р ш убС в, д,ов ш б!б
э крбш .,здб.в, ,у од..ш П,! о,з ш бш,чШбш в дз ,-,.бм у,ш,ж.С –!,шТ ф
–мздв,!-. р о бв, у х р шТ й убв, )р эд одв- одш шкэ ув- б уб!кТ Я у о,вкч
одш зд.эж э,.- убв- )р ш Шб б ээ, .зб r д о вдз ж од..ж .бз.,..ж , б э
ув бв э,!дв- в ,Ш, ПдШ,Т й ш.бв, Пв С вм о ., ш .,в, бзш,.бв- уо ,р ук крд в 
уб!дш х ркТ * о !., о зш .. Пв бзш,.бв-ум .к.. одш б у э- жш,в в д.--,
оду удш р /
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! РР
: д! .м ж еч-чд.бД
й у!, уодэ-– б ш,э о р ш,умед м увд! шк.Пб. ж к з в р ,ув- !д.Т К,ш,ж.ж
!д.Т Х у –б д!бу- эод р эд .ду!д.эдв-ум у,ш,ж. ж .бз.-ч д в ш к., экшдв-
,–,.з,Т *дш у Эд.д вд бэ,м П,.- . доб!ду- в шк Пв ш б ш Ш.бзб к., !д.б -
од!б .д щЛсР р э – !-- , вк ., оу,шк шб кТ Х э !.. –!б у,вбв- – !,, эодэедвб
ув д.Т й у!, ув !-збС !,в кв,-,увобж о эб. Пзк м –! –,зкш. дэ Пв .д в в дз ш,.м
–кэ,в у о .эдв- Эд.дТ *к эд эд бз.дчу-] ш., С в,! у- здздв- оу,шк шб к ш ч
ш ! экч .,.кТ Эв ш .,в ш,.м о в ш к ,з.кв-z
ф вкв ш., у. од б-! у- оу ш.бв- увд кч р о зк] (Ч,! о,з ,э !дрд,в д х р
ду !дрд,в)Т
 шд, П, ,з в б ш,умед у!, уодэ-– ш у Эд.д ош,ув, у мв-чэ,умв-ч -з !--
.бздшб б бС .дувдо.бздшб б,Сд!б о !др, - Э,ш-?бввб, о зд о,э.бз, : у-йдэ ,у з
у,о, к в Кд.вд-хд –д Т >в ,з ду. , ш,ув Т Зэ,у- ув ,. эод з куд б э,омв.д-
эедв- Сб.б. .д –, ,рк з, д ЭдПкшдТ
К,шб.д !бэ, увок э!м э увз о рд.бз од! .д- ф .э б м ш. р –Шд!ум
у э,в-шбТ Х о эб!б зд.мвбм эбузкуубб бр Т *,шд! кэ о !-увобм э увдоб! оу,ш
дзвбо.ж вэС .д б э,Т ,,вб зд–б д!бу- зд.двдш зд.бшд!бу- узд! !дзд.б,ш б
у о, -д!б С э з ,ув. увмшТ
Ц,!-ч !др, м –! ш П- э увздш .мв- Пв з.дПбв –в- !бэ, ш дуз в- о
у,–, !бэ, узб, здП,увод ,э! .бв- ., –П., убвкдебб о з в С ш .. бувдв- уо ж
Сд дзв, – ,увб ко, ,.. ув- о у,–, б э.мв-ум .д . ож к о,.- удш у з.д.бмТ
ЗокПбв в!бП. о, . z
Я э !.,. –! оувкдв- у !,зебмшб о эбв- ш вбодеб .., зд.мвбм б кПдуво -
одв- о э крбС ш, бмвбмС о в,П,.б, оу,С в ,С э.,ж у,шб.д дТ Я эд., ., ,эувдо!м! Пв
оуз , ш., удш шк бэ,вум э,ш .ув б одв- уб!к Сд дзв, д ожвб бз з . з шф вд
б , ,.бв- .дув мШ,, в му,.б,Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
,!б Эчдч э –ду
й бш, . о в о ,шм Эд.д .дПд!д у!,рзд в ,о .бв-ум уз !-зк к .,, здз ж-в
 бПб., .д к-б!ум ш,умП.ж ебз!Т Х ш. р кв,-,уво од!б о эб!б зд.мвбм б у,шб-
.д б .д .дэ,м!ду- Пв ,, –б ! рбП,узб, Пду у–б!бу- бз-зд о !.,.бж б .д м.,.бмТ
й -! эб..дэедв- э.,ж у в р ш ш,.вд з рэд э !.. –!б бжвб ш,умП.,Т
Ч, ,з д к э.,ж ш о, .к!бу- э ш жТ Х м .,.д в доб!ду- о дв,зк б зкб!д в,ув .д –, ,-
ш,.. ув-Т Х о оу, ., у –б д!бу- здо эбв- ,–,.здТ
*д – в ш увд д!бу- зд Пв ,р
здо эбв- в шк Эд.д у – ., о !. од!ду-
r зд ., кобэ,!д ,зк!-вдв в,увдТ
(Я кобэ,!д з ду., ! узб r оу шб.д,в Эд.д r б уш в ,!д .д .бС зд .б .,
ду!!бу- к ш,.м , ,э р!дздшбТ >в р ., ш .,в –в-/ й ! узб –!б ., з о, д м з -
з ду.,Т К ш.,.бж ., увд! у-Т >в з.дПд! r м –, ,ш,..д/)
Эд.д о-!д бз од.. ж б бу! .б!ду- з ув,.,Т дш м ,, б .д-,!] .д у.бшд!д ! узк
в,увд о кз, б уш в ,!д .д .,, ., о уб!дС о, бв-Т
r Хд!- r -,вд!д .д r к .ду –кэ,в шд!-Т
 в в ., шбр ш,.м Содвб!д р ш.дм дэ ув-Т Я ., ш р р о бв-Т К!,з в,з!б к ш,.м
 Ш,здшТ Х –.м!бу- б дуе,! од!бу-Т
* з рэд , о, ш ебб уС!.к!б .дш увд! ., у,–,Т Х -!б о уд!-.ч !,р!б
мэ ш б кувдоб!бу- о в ! зТ й бш, . эодэедв- шб.кв ш ., р о б!б .б у! одТ *, з.дч
здз Эд.д . о ш ,ж р ! о, б! у- ув !-з шу!,ж Пв м ., уш р – .бП,р уздздв- эд.,
,у!б здС в,! –Т Х ж о.кв ,..бж з ш-чв, бувод! .,П,! о,П,узкч , ,р кззкТ
 в !б-- эо, шу!б з в , . уб!бу- о ш ,ж р ! о, у уз ув-ч р . П.С дов -
ш –б!,ж (З шк!-с)]
К 9й,яй вр ж д- - ймХй/ Эмй зее йжмзй/
К 9й,яй вр ж мйощй мй яй яв,со йтйй зс !,м-яоезвж зс ,мс вйзсз й еж
ем! езе,жзйтй в ййтй м- зер щймй йе зсзем,ж: е еу й,е е,жХе/
:,.д мэ ш у ш. ж Эд.д в ., ., ш р!д у добв-ум у шу!мшбТ Я Пвб у!-д!
здз з квмвум -,ув, ,.зб ,, ш зрдТ ?эбобв,!-. . ,, , ошб у! одшб увд!б вдзб,] (
э !.,. в бв- Эд !к в шк Пв м ., у –б дчу- С эбв- –, ,ш,.. ж о эб. Пзк/)
Эд.д П,.- э к.б!ду- у кз о эбв,!,ш .д-,р ф .эд Эд ! ж Хб!!з б .б С в,!б
з рэд-.б–кэ- э. о ,ш,.. здо,увб э,в,жТ * ш., ., б-! у- в бв- Э!д кТ в в .,
э,.- м зо .б! ,ж Пв – кз.дв- .,!-зм !б , ,.,увб эдв вк ., в шк Пв .б бС -
эмвум здз дз .д в о ,шм з рэд э !.,. эбв-ум ,–,. зТ й бПб. м Эд !, ., .дзод! .
.д у!б-з ш С - ш,.м з.д!дТ Кв б! ш., здбз.кв-ум , ,. у, эдв ,зэзб здз .д
вкв ., од!б!д]
r Пв –, ,ш,..z
r *к эд r – ш вд! мТ
r Э!дуу. / Я в .,/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
зчть! д-й .е б
,у- э,.- ш у Эд.д ,–од!б о здв ш .,.. ш у ув м.ббТ , .,, ш р!б – ,-
–одв- ,у!б – зд .,уз !-з э.,ж э в р ., бр!дуб!б .д к.б. ш бС эбв,!,ж б у,ув кТ
Эд.д .к.. –! р в обв-Т
r хкэ,ш бш р о бв-z r у уб!д .дТ
Я уПбвд! Пв к .ду .,в о– дТ Х б э., в!бП. з.дчв Пв м ., кш,ч С д.бв-
у,з ,вТ (дз Пв ,у!б у –, ,в,у- р д–бв- –д.з ш., ., дууздзоджв,/{
й уз !-зк ш ,-б!б зд к.б. ш дзбв- эуво,..бз о о,!бз ж . о ув-ч Эд.д у
уо жуво,.. ж ,ж бз – ,вдв,!-. ув-ч увд!д бэкшодв- здз в уэ,!дв-Т
r : Пв ,у!б .дш здздздв- у,ебд!-.ж в в r у э. ж ув . з ож д у э кр ж
р !к– жz r ,э! .б!д .дТ r ф з рэд ш ,р дз ,.,ш зд.эж уш .,в о– дв- у,–, з -
ож б!б р !к– ж/ : ш уш в бш П,р бш С П,вум/
Я здздзд! в в б э.,ш у},зэб! ,р зд– дв-Т й зд ш,.м ., –! Эд.д ,-б!д уэ,!дв-
,Ш, эб. в,ув .д –, ,ш,.. ув- Пв – з .Пдв,!-. кэ ув о, бв-ум б ., э.бшдв- ! .. ж
в ,о рбТ ,ув в ., здзд!ум ! .бв,!-.ш в шк ш уш,! ш р!б бувкбв- з ,эд-
в вбздТ
Эд.д бэкшд!д вдз] .д .дз ,в .д ув ! д з рэд э жэ,в о ,шм э,у, вд  убв
ш ч шдв- б.,увб у зкС.б в вТ Х м .,.д экшд!д Пв ,, уо,з о- кобэбв з окч б р !к-
–кч р!дзк - жш,в о П,ш э,! б о, .,вум о р увб.кч у ш. р з.дПбв,!-.ш в вбз ш о
кздСТ
й!д. здзд!ум ш., дзкш.шТ ,э- ш м шдв- ш. р !,в –!д дзк-, з жТ Э .,П. .,
.д э рдэд,вум Пв убшо !бзб к,в дз. ео,в.дм р!дзк - .д в в,Т
* .д ., э рдэд!ду-Т
й у!, к.б.д Эд.д в доб!д ,, .д зкС.ч зд в в шТ Хдшд -!д о р увб.кч увд-
об!д в в .д ув ! б уздзд!д]
r й бувкджв, ,–мвд/ Я ., –кэк э,у, вТ Я !кП-, ожэк о эо б !-ч рдз . r ш.,
зд.,вум . зду СТ
 в ш оум ш м шдв-] .д ., ш .,в убэ,в- у з ж. Т )ж .к.. оу,рэд Пв -в э,!дв- r
.дув мШдм П,!зд Хджм/ ф .д–!чэдв,!-. ув-ч .д ., в!бПд,вумТ
Эд.д уш в ,!д .д ш,.м кш !мчШ, r !д. мо. у од!умТ
й !дрдч о к., здш,вб!б Пв .д-б !д. Пдув,.-з бэкв ., вдз здз –! здэкшд. Т
й зд Эд.д , э !,од!д , ож бувк д.бзб м вд!ум здз-в бу добв- убвкдебчТ
r ., С П,-- э,у, вz r у уб! м эшбрбодм б оумП,узб эдодм ,ж .мв- Пв  -
– одв- ув бвТ
r *,в/ r в ,зд!д .дТ
*дувд! о ,шм б.мв- з шд.э од.б, .д у,–мТ Я е,!С в б э.м кПб! ш ! эС !бэ, о
б з ,-П,шк .дкПб!ум удшТ Я -,! од-–д.зТ
r Хдшд умэ- .д!кжувд б дуу!д–-ум r уздзд! мТ r ьдз ,.- э!м .ду в в r к в,–м
 !кПбвум !кП-, П,ш к ш,.мТ
Хдшд ., здш,вб!д уд здзшд у,!д б увд!д дз ,здв- в вТ (Хдв, б !ч–мв з рэд бС умв
уэ,!дв- Пв -в !,з. ,Т{
й -.д-,шк у Эд.д ш.,.бч з о -р !к– ж в в –кзод!-. з бПд!] (Х –, ,-
ш,../) . .бзв в р ., здш,Пд!Т Хдшд дз ,зд!д в в .д дззк дв., зку Пзб б у. од
 э.м!ду-Т я.д мо. у –б д!ду- о, .кв-ум з од..,ж-,шк э,!к уду,.бм .д-,р рдз .дТ
Эдзд! у- .дш ,, ., увд. обв- . м оу, ., вд!умТ
r Хдшд/ й .д!кжувд убэб у .дшб r эдоджв, –кэ,ш о з крк у,ш-б/
Хдшд оу,рэд !ч–б!д з рэд ш у –б д!бу- оу,ж у,ш-,жТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Э рэд .дш кэд! у- кудэбв- ,, м бу – од! э крб, к! озб r ш б .дш,зб –!б
.дув !-з мш !б.,ж.шб Пв ., .мв- бС –! .,о зш .. Т у, к., бувкб!б з
в вк . шдшд здв,р бП,узб вздзод!ду- озмв- зку П,зТ
r *к С - шдшд r уздзд! мТ r Х .,-- ., ,ув- в вТ * ,у!б – в озм!д зку П,з
в здз ж о– д!д – r з ож б!б р !к– жz
r !к– ж r во,вб!д .дТ
йдкздТ
*дш,з –! – !,, П,ш вз о,..ж . .бзв ,р - ,..,шк ., .бшд!Т
Х уш в ,!б .д шдшкТ
Хдшд уш в ,!д .д .дуТ
 з .е, з .е о м уэд!умТ Я о, .к!ум з Эд.д б у уб!]
r Кзд.,ш бшz
r узд.б r во,вб!д Эд.дТ
r *,в !кП-, в r здПд! р ! о ж мТ (Я ув – м!ум дз эдв-ум . .б зд Пв о
.бз.б ., бз.д!ум – о в шТ{
ф Эд.д б.м!д оз о у э- ,, –!др у! об/
r *к ш экшд!б r уздзд!д .д r Пв з о -р !к– ж в в увд.,в му.ш .дш,з ш
. .бзв бз оду .бП,р ., .м!:
r –, ,ш,..д/ r о уз!бз.к!д шдшдТ *дз .,е-в э .,, э -! Т
, вед э -! ., у дзкТ
r Чв z r , ,у уб! .Т r Чяz
Т! мй+
Хб-,!- оуз Пб!д .д . рб .дПд!д вд.е,одв- рдв- б з бПдв- в дэ увбТ Хдшд вкв
., бу ,эб.б!ду- з .,ж б .б ош,ув, у!муд!б у, –узкч э.брк ,у!б вдздм укШ,увок,в
.д уо,в,Т
:дэ.  бз.дчу-] м !дзд!Т
я.б –!б вдз уПдув!бо/ Х –!б вдз уПдув!бо/
Я –кэк ве ш/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
.ч-чд.б д! -.ет
й -! оу,р э,умв- Пду о у в р ш ш,.вд здз м кз.д! Пв –кэк ве шТ * ш к., ду-
уздзд!б – в ш ш бш э.ш r уз к .бС мобвум , ож о.кз/ >в –! П,.- дэ ув-
.ж ш ш,.в r эб. бз удшС уПдув!боС о ш ,ж .бз.б/ *, ,эувдо!м,в, здзбш уПдув-,ш
–! уш в ,в- .д эбв,!,ж у,ув к б ш ч ,з ду.кч .,.к/ Я .доу,рэд зд ш.ч в в э,.-Т
Э рэд эуво,..бзб к,Сд!б б Эд.д уд!д мэ ш у ш. ж м у. од оу ш.б! уо ,ш
–,руво, в ув дС о .,ко, ,.. увб б эб. П,увод о в в – дзТ Х., ,эув м! увдв- ве шТ
Я ., ш р оу ш.бв- уз !-з !,в ш., –! з рэд м о, о, уздзд! шдв, б Пв в ., С Пк
бш,в- э,в,жТ * м ш.ч Пв оу,рэд з рэд ш здр од бод!б – в ж ш ,ж ш,Пв, о р!дздС
шдв, б б вед мо!м!бу- .,ко, ,.. ув- б ув .. ув-Т
r *бз ш ., з.д,ш уш .,-- !б в бш,в- э,в,ж r р о б!д шдшдТ
>в ш,.м –б.д!  в шк Пв м С в,! –в- . шд!-.ш шк.Пб. ж у . шд!-.шб
.,!д.бмшб б ш,Пвдшб .,уш в м .д вуквувоб, з .,П. ув,жТ *дэ,чу- эбв,!б экшд!б в
., удш ,Т * увдо увд -, м .м! бС ув .. ув-Т
Х , .э,.б, –! э!м .бС в му,.б,шТ й -! ш. р ш,уме,о ,.э, П,ш шдшд
укш,!д у добв-ум у уо бш р ,шТ й .дПд!к .б ., з.д!б Пв у ш. ж э,!дв-Т я.б о кПб!б
у,–м б уо ,р ., –П. р у.д о кзб у эд о .дэ,.э, .д в Пв вдш рэ, .б у!д–
ф о ш,.м .б о! .б!б вк ., о, кТ ,д ж ш., бС эб! у- – в-умТ й ш, , у -
з.д.бм у –уво,.. ж б.од!бэ. увб м в ., р ,од!Т Х., б-! у- бз.дв- Пв ш. рб, о,Шб
м ., уш рк э,!дв- удш ув мв,!-. б в –! П,.- вм.,! Т яу –,.. в кэ. ш., бС эб-
! у- о , ,С э. ш о з дув,Т Х,.м ,у!,э од!б о -з !,Т ,,вб бз–,рд!б ш,.мТ в, р э
з рэд вдз С П,вум –в- б.мвш о з кр уо, ув.бз о к ш,.м –!б оу, у. од.бм Пкоуво -
одв- у,–м во, .,..шТ Чв – м .б э,!д! ш., .бз рэд ., увдв- вдзбш ., здз оу,Т
яэб. здм .бз.- .дПб.д!д ш,.м вмр вбв- оу, – !--, б вкв у э- у!д! ш., Эд.дТ
,.б !,в,!б .д-д !ч– о- з ,!дТ ф о в ш .,.б!бу-Т : у,жПду з рэд -! оу,р
.,уз !-з ш,уме,о у э.м уодэ-– ш – ,!б в р ,–,.здТ Я о, бв- ., ш р о в Пв оу,
в буС эбв о ,д!-. увбТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
.ч-чд.б ьж д!
Я Пбвд! Пв х р .бз рэд ., убв б в С -  в шк Пв ,у!б – я. уд! в ш у
Эд.д ., ,ш,.. дз–кэб!б – )р кз.до Пв к .ду –кэ,в шд!-/ Х о з.,у!б –!др эд -
уво,..кч ш !бвок о з в ж уб!б Пв – .д- ,–,. з ., ув !з.к!ум у в,шб ., –!,-
шдшб б в кэ. увмшб Пв б мТ
Х у дзк ., – двб!бу- з э зв кТ й у! одш о дП,ж -д.у .д в Пв ,–,. з
эбвум –,з з .,П. ув,ж ув .бПв ..Т *,в з .,П. в –! – ., удш , ув д-. ,Т
Эв ш р – увдв- !кП-бшб эбв,!мшб э!м вдз р ,–,.зд П,ш м б .,.Шб.д з в дм ш,.м
!ч–бвz Э ш, в р вуквувоб, кз б . р r в ,Ш, ., –!,шдТ *к в ,ув- ., вдздм -
–!,шд у з в ж б э !.. ш к уво, о, , о у эд б ээ, .з, у,ш-б .,о зш ..
Х у Эд.д Пдув р о б!б – в шТ Я о, ч о в Пв х р у зэд! ш,.м Пв – м увд!
був П.бз ш .дэ,.э б оэ С. о,.бм э!м оу,С !чэ,ж у –,.. э!м б.од!бэ о б в,С к з р
в ., .,в з .,П. ув,жТ Э рэд м эб!ум ш б эбв,!б –!б СодП,. р ,ш б к.ду шТ я.б
., ,эувдо!м!б уш рк !б м о,увб . шд!-.кч .бз.-Т я.б –!б Пвб ко, ,. о в ш Пв
м .бз рэд ., уш рк удш зд– вбв-ум у,–,Т
я.б ., обэ,!б э!м ш,.м квб о .бз.б в шк Пв .бз рэд ., увд!збод!бу- у вдзбшб
здз мТ о ,шм кв,-,увобж шб к м оув ,вб! эодэедв- П,в , П,! о,зд r шк.Пб. .,.-
Шб. б э,в,ж r у вдзбшб ., в,!дшб здз к ш,.мТ Я обэ,! о,в, д. о б ., во о ж. з в ,
!б-б!бу- з .,П. ув,жТ Кдшкч – !--кч дэ ув- о .бз.б м бувд! Пкоуво одо Пв ш рк
бС кв,-бв- б оу,!бв- о бС эк-к .дэ,.эк .д ушу!,..кч б !.кч .бз.-Т
)у!б – ш б эбв,!б оув ,вб!б з р -в зв о убвод! вдз р ., здз м ,–,.зд
,у!б – зв -в ш р ш П- бш у о,в ш б э,! ш в бш ., б-! у- – вдз р ,одв- б ув д-
-бв-умТ )у!б – м з.д! з р -в зв ш р – у!к.бв- ш., бш, ш э!м э д.д.бм ш м
.бз.- –!д – .дш. р !,рП,Т Э рэд !чэб у д-бодчв ш,.м – м!ум !б м Пв ш ж у.
эбвум –,з з .,П. ув,ж м во,Пдч Пв  зд . !ч–бв у эд к .,р –кэ,в оу, Пв ,шк
.к.. Т Я ,э П,! – обэ,в- ,р –,з з .,П. ув,ж П,ш –,з !ч–об з у экТ
яП,.- ш. рб, э,вб бС эмв о в в шб у фбзбП,узбшб б убСбП,узбшб .,э увдвздшбТ
? ш. рбС ,ув- –!,ш у зэ о-,шТ Я ., бво мчу- Пв з.дч здз о !д. х рд э!м
зд.э р вдз р ,–,.зд . м з.дч Пв оу, .б е,.. э!м *,р б к зд.э р ,ув- уо м е,!-Т
Кв д-. !б –в- эбв,!,шz ,дТ Кв д-.,, !б –в- эбв,!,ш ,–,.зд-б.од!бэд б!б – !--
. р ,–,.здz Э .,П. эдТ ф оу, ., о !ч– ш ! .,.бб ш .. .джвб уо ч –!др эдв-Т Х б
эбв,!б з в , з рэд-.б–кэ- .дб-кв у –уво,..кч з.брк –!,шдС б дэ увмС о у-
бвд.бм ,–,.зд-б.од!бэд у.дПд!д в р ., .бшд!бТ * в ш .б кобэ,!б Пв – -–д у
ш ,ж б.од!бэ. ув-ч б–!бзб!д бС з х рк б кз ,б!д бС о, кТ
)у!б о о убвод,в, вдз р ,–,.зд б!б удшб эб!бу- б.од!бэ ш в з.джв, м б-
-,! ээ, .дв- б э– э бв- одуТ : удш , р!до. , r к оду ,ув- удшж уб!-.ж у чз.бз о
в ш шб , .д- яв,е *,–,у.жТ Я Пк – двбв-ум б з в,ш зв – ,вум зд в Пв – здПдв-
,–,.здТ К ш Ш-ч у о ,ш,.. ж ш,эбеб. ш .. , э !,в- ш. рб, –!,ш ,мв-
увокчШб, здПдвбч б оу, ., ш. рб, э убС ., !кПб!б в р ПкэдТ *, кузджв, кз
б ., вПдбоджв,у-/ *, оу, в, м. /
Зд у!,э.б, р э м оув ,вб! ш. .,уво ук к.,узбС д з в , !кПб!б Пкэ,у-
.ж х .бж эд кв,ш ку. о!,.бмТ Х б э кз-м >.эб б :б Я,.э бзу . бз Зб.бзуд
,-б!б ку. обв- в ,С э,в,ж у у –шб в ,–. увмшбТ я.б уэ,!д!б в б у,жПду о уб-
водчв в ,С шд!-,жТ Зд о ,шм ш бС ув д.увобж шб к м –од! о ш. рбС бчвдС б б-
,ш.С у,ш-мС . бш,.. Я,.э бзу . здзд!бу- ш., удшшб !ч–мШбшб зд– в!бошб
б о, кчШбшб б,ш.шб эбв,!мшбТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
 э,вузбС э шдС б б,ш.С у,ш-мС .бокв у в.б вумП э,в,жТ Я обэ,! здз б,ш.,
эбв,!б ш,.мчв .бз.- уб в з !кП-,шкТ >вб э,вб – !--, ., Пкоувокчв у,–м – -,..шб
б .,!ч–бшшбТ Х б э кз-м-ку. обв,!б р о мв Пв .бз.- бС бзш,.б!ду- .доу,рэд ув -
б! бш вз в- у, эе, б уо ж э ш в,ш зв ш р .бз рэд о .бз.б ., Пкоуво одв- э о, бм
б увд–б!-. увбТ
:ч–мШб, б зд– в!бо, б,ш., эбв,!б r в .дув мШб, р, бТ я.б бу !.мчв
бэ,д!-.ж !д. у эдТ я.б з.дчв Пв оу, э,вб r э,вб у эдТ Я у о,вкч оу,ш у,ш-мш
здэкшдв-ум – ку. о!,.ббТ *, ш рк ,эувдобв- здз , .,уПдув-, r ., бш,в- у –уво,..С
э,в,жТ * м обэ,! дэ ув- в,С зв ку!-д! з о у эд б у во б! Пкэ э!м ,–,.зд з в -
ж вдз о .,ш .к.эд!умТ
Эд.эдм .бз.- r в эд зТ э !.. е,.бв- зд.эж ш ш,.в .бз.бТ
Стрд ,е
– это чсть ж,з ,- о в ей м досту. , безр ,ч я рдость с , в! ,щете
рдость- то йдете ее- .отом о йдет вс , об еч,т вш, стрд ,я
Я з.д! ш дзТ
ф Пвб зд.эж э,.- м – чу- у ш дз ш у ш Ш-ч ш !бво б в ж !ч–об Пв ш,.м з к-
.д,вТ )у!б м ш рк здз-в одш ш П- м р в оТ Я о, ч Пв б-,! о шб о бшм в ж е,!бТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
*э ь!д ч -ж!р.ь!
 о ,шм –, ,ш,.. увб Эд.д .дш у о,в од!б уэ,!дв- р,.,вбП,узбж д.д!бз ! эд .
ш Пкоуво од!б Пв в .б з П,шкТ Эдз о – .б –!б ,зк!-вдв .б .бП,р ., бзш,.б!б
–Т Х С в,!б в р ,–,.здТ Х з.д!б Пв у э- С П,в Пв – ш ,р эб!бТ Эд.д
дзкш. здш,вб!д Пв ш. рб, д.д!бз эдчв ! .., ,зк!-вдв вдз здП,ш ., буводв-
ув ,уу о о ,шм –, ,ш,.. увб –,з о,уз ж бПб.Т Э .,П. в укрк– !бП. , ,-,.б,Т
)у!б о уПбвд,в, Пв д.д!бз ., –С эбш в од- о– Т Я вбш !б-- эдв- одш эб. у о,в]
бзкПбв, !бв, двк к б р о бв, у в.шб шдв, мшб – оу,С ду,звдС –, ,ш,.. увбТ
му.бв, здзб, д.д!бз .к.. –мздв,!-. д здзб, .,вТ
)у!б о од-,ж у,ш-, ,ув- ш,эбзб у о,вкжв,у- у .бшбТ ЧдШ, оу,р .б у дэ ув-ч
эдэкв одш у о,вТ Х м шдв- увд!д э!м .ду ., е,.бшш був П.бз ш !,з.,ж-,ж б.ф шдебб
r о,э- .д ш. р !,в д– вд!д дзк-, з ж б о дувб!д в ,С у –уво,..С э,в,ж r о в ш Пбу!,
б удш р у! .. р ,–,.зд ш,.мТ
й уз !-зк о о ,шм –, ,ш,.. увб буС эбв о– у р ш . о в .,.Шб. П,.-
 эо, .,. ув ,уукТ Эд.д р о бв Пв бзкПдм в,П,.б, –, ,ш,.. увб –кэкШб, шдв, б
э !.. –в- П,.- ув ..Т
*к.. кз.дв- здз ш .. – !--, . ш. рб, уджв з.брб б увдв-б кэ,!мчв у!б-з ш
ш. р о.бшд.бм в шк Пв ш .,в жвб ., вдз r в !-з в шк Пв бш С П,вум эдв- .дш
 !.кч б.ф шдебчТ * вдздм .,рдвбо.дм б.ф шдебм ш .,в оду .дкрдв- б в рэд о зд.-
э ж ш,! Пб о –кэ,в, обэ,в- Пв -в к.ду. ,Т э !.. .мв- Пв эд., ,у!б о о ,шм
–, ,ш,.. увб о з.бз.кв здзб,-в –!,ш о дПб уш ркв у .бшб у добв-ум б о ку,-.
эбв, ,–,.здТ Я з.дч р о бв- (*, о !.кжв,у-/) !,рз р дзэ в кэ.,, о, бв- о в 
Пв у од-бш ,–,.з ш оу, о мэз,Т Х., П,.- о,з! r о о ,шм –, ,ш,.. увб у ш. ж
–!д шдшд *бзд ,к-зд б ,р у,ув д Хб-,!-Т ,к-зд –!д дзк-, з ж д Хб-,!- r ш,э-
у,ув д в шк ш., –! у з,ш р о бв- уо бС о !.,.бмСТ я.б оу,рэд ку здбод!б ш,.м
б бз–до!м!б в оу,С ув дС оТ
 о ,шм –, ,ш,.. увб Эд.д ш увд д!бу- ., э,!дв- .бП,р з ш, удш р ., –С -
эбш р Т Х ув ,шб!бу- шдзубшд!-. у!д–бв- ув ,уу э!м Эд.д ,–,.зд r б э!м ш,.м
з .,П. / (Я оу, ,Ш, увдчу- о ш. рбС в. -,.бмС –!,ш.ш ,–,.з шТ{ Х у р!дуб-
!бу- – двбв-ум о з!б.бзк у! ..,.. ж –, ,ш,.. увб Пв – кэ ув о, бв-ум Пв ! э дз-
обод,вум доб!-. Т ?Пбводм в ш бС эбв,!,ж ш уэ,!д!б .,уз !-з к!-в дзокз оС
–у!,э од.бж о в ш Пбу!, б РDТ у, –! о мэз,Т Эд.д -квбв Пв ш .,в у – дв- е,!ж
д!-– ш бз к!-в дзокз оС у.бшз оТ
,д., з рэд Эд.д -!д оу, –у!,э од.бм б оу, здзд! у- С - ш ., р о б!б
–, ,ш,.. увб .бз шк з ш, –!б.дж-бС эуво,..бз оТ
х !--б.уво э зв о у о,вк,в ., у –Шдв- –, ,ш,.. увб э був,П,.бм в б.дэедвб
.,э,!- уз !-зк в !-з у!, в р у зд у.б.д,вум буз озбэ-дТ П,ш зэ о ж
ш ! э ж Эд.д в ., кр .д! Т Х –!б о !. ш о ув р,Т Х э,!б!бу- у оу,шб ,-
з ду.ш бзо,увб,шТ ф з.д,в, Пв z Я -б, . о увб ду ув д.мчвум р дзэ –ув ,,
П,ш ! Сб,Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Квдо увд -, о жш,в, Пв эуво,..бзб э !.. С д.бв- у,з ,в э кр в э крд
 в шк Пв .бз рэд .,!-зм ,экрдэдв- здзбшб –кэкв у!,эувобм вз о,.. увбТ Х у
Эд.д .бшд!б П,шк оу, вдз дэкчвум зд .дуТ *д- ,–,. з э !.,. –! увдв- , ош
о.кз ш э!м –,бС у,ш,жТ Х –!б –!др эд . зд вк !ч– о-Т у, -! ,з ду. б
з .,П. ., ш П,.- зд в –!др эд .Т
)у!б о .э,в, , о р ,–,.зд –кэ-в, П,.- ув .. э,!му- б.ф шдеб,ж в шк
Пв увд. обв- ,, ду ув д.,.б, Пвб .,о зш .. Т Э .,П. в П,.- !бП. , ,-,.б,Т
Х удшб – !бу- у бузк-,.б,ш з бПдв- уо ,ж дэ увб у оу,С з -Т Х Пбвд!б б у!-
-д!б ш. рбС д дС з в ш вм.,! эд!ум , б э –, ,ш,.. увб в шк ш вдз –!др -
эд . зд в Пв .д- , ож в здзд!ум .дув !-з ку,-.шТ
Я ., экшд! Пв ш рк !ч–бв- уо ч .,.к – !--, П,ш о э,.- уодэ-– . зд.эж э,.-
–, ,ш,.. увб у–!б.д! .ду ,Ш, – !--,Т >в –! в мудчШбж вТ Э рэд Эд.д уэ,!д!д
, о , к!-в дзокз о , –у!,э од.б, здзд! у- Пв о зд–б.,в, э зв д .дПд!ум .дув мШбж
 дзэ.бз r вдз уПдув!бо ш –!б/
Я .бэд!д кобэ,в- з С в.кч ., .мв.кч фбрк зк шд!,.-зкч П, .кч в ПзкТ *
з рэд .дувд! в в ш ш,.в м кобэ,!д .д з д., .д-,р ,–,.зд б . –! ув ,з ду,./
Я обэ,!д ,р р ! озк шд!,.-зб, кПзб б з С в., . .збТ ? ш,.м –!б ду,.бм r б к
*бзд в .,Т в в ш ш,.в ш –!б д–у !чв. уПдув!боТ Х .дПд!б С С вдв- здз –,зкш-
.,Т Я зд–!д – оу,шТ Хдв- *бзд –!д у .дшбТ я.д уэ,!д!д .,уз !-з ф в р дфбж з д.д
ш –б!-.ш в,!,ф . ш б здуш,м!ду- ош,ув, у .дшбТ
Х ., э,!д!б .бздзбС –у!,э од.бж з ш, к!-в дзокздТ Х ., о, м!б –кэкв !б
к .д-,р ,–,.зд здзб,-в – !,з.бТ Х –!б р в о б.мв- ,р вдзбш здзбш . –кэ,в
.,уш в м .б .д Пв Т Х ., – м!бу- Пв к .,р ., –кэ,в з .,П. ув,ж . э !.,. бз.дв-ум
кобэ,о .д з д., д!-Пбзб .д кПздС б . .здС бувд!б Пкоуво уПдув-м б р!к– з р –!,р-
П,.бмТ >в –! .,о, мв. уПдув!бож ш ш,.вТ Э рэд э зв д о,!б оу, эуП,в .б
уздзд!б Пв ,–,. з ш .,в эбв-ум сщ ф,о д!м r о , окч р э оШб.к .д-,ж уодэ-–/
ьдзо, в ., Пкэ z
у, буС эб! вдз –ув Пв здзд! у- ., ,д!-.шТ Кдшд .бз.- здзд! у- -!д .дш
.доув ,ПкТ ф м эбуд! з .в дзв .д в! .,..ж П,в ,Сш,умП.ж шб о ж вк у дзк .,
 у!, .э,.бм ,–,.здТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ж!д- .ьр..мб
*,уш в м .д оуч .д-к дэ ув-  о эк ,эув мШ,р .э,.бм ,–,.зд ш у Эд.д
–ув .м!б Пв у о, -,.. ., р в о з эбв,!-увокТ Х эд., шк.,ш б .,. ж-в -
–!б оу,р .,уз !-з ш,уме,оТ Э ш, в р ш С в,!б ош,ув, уш в ,в- шб r ш , ,э-
ув мШ,, вк ., оз!чПд! о у,–м эодэедв- П,в , ув д. Юр - ув П. ж :збб б :двб.уз ж
:ш, бзб (о в ш Пбу!, б эб.к Эд.д r Х,зубзк{Т
й в шк к .ду –! – !-- ж у –!дз. уПбвдв- Пв о ,шм э!м мо!,.бм ,–,.зд у о, -
-,.. ., эС эмШ,,Т * ш вздзд!бу- в в ж шу!б ш. .,увок бПб.Т >в в ,–,-
. з –! .д-бш –!др у! о,.б,ш r о,э- ш з.д!б Пв .,з в , д ш. р !,в ., ш ркв
эбв-Т ?,!дв- ,–,.зд б ., бш,в- о зш .. увб зд–, ,ш,.,в- r удш , – !-- , б шкПбв,!--
. , бувд.б, э!м !ч– ж ук к.,уз ж д Т й в шк .дш б о р ! ок ., бС эб! экшдв-
Пв о ,шм здзд! у- ., эС эмШбшТ Х –!б –,уз .,П. –!др эд .Т
х !,, в., ве р о б!б ш., Пв оу,рэд ш .. .джвб бПб.к Пв – уП,ув-
 мо!,.б, ,–,.зд .,уо ,о ,ш,..шТ >в у –вб, ш,.м,в .бз.- о. убв о .,, Сд у в ,–к,в
у, -,з.С здв дв кр .д,в зэ о-ч увд. обвум бувд.б,ш в, ,.бм б в. -,.бж ш,.эк
ук крдшбТ й экшджв, – в ш] мэ ш у одшб б од-бш ук кр ш мобвум . ож П,! о,зТ я.
–кэ,в р шз з бПдв- ., эдув одш удв- увд.,в ув м.. П,р -в в ,– одв- б .дС эбв-ум
о е,.в , о.бшд.бмТ дш бэ,вум ,р з шбв- э,одв- б зд– вбв-ум .,шТ ф . –кэ,в у
одшб П,.- П,.- э !р Т *, ш,.--, о у,ш.дэедвб !,в/
*к з рэд э!м в р –кэ,в эС эмШ,, о ,шмz/
Э .,П. в -квзд . о !ч– ж -квз, ,ув- э !м бувб.Т
+де ь оо време , д я
рожде ,я ребе к е существует -о это мож о вос.р, ,мть , .о-друому: д я су.ру-
жеской .р! збое время ,де ь о .одход,т д я .ояв е ,я ребе к
дш зд.,вум Пв
к оду у!б-з ш шд!,.-збж э шz Хд! э,.,р о –д.з,z ., ш .,в, – убв- д– вкz ? оду
.,в з !музбz ф!б э,вуз ж з одвзбz
Э .,П.  П.дм фб.д.у одм у. од б –,з ду. , ш,ув э!м .бз.б П,.- !,з. .
.к..д б о, дТ *, у!,эк,в .эдв- (бэ,д!-. р ) о ,ш,.б в шк Пв . ш .,в б ., .дувкбв-Т
Эдз – !--б.уво ш ! эС эбв,!,ж ш у Эд.д –!б у о, -,.. ., р в о з .э,.бч
,–,.здТ * кз.до Пв .д –, ,ш,..д ш – дэ од!бу- б ,-б!б уэ,!дв- оу, Пв –кэ,в о
.д-бС уб!дСТ К ш Ш-ч б шкэ ув-ч у эд ш бр в об!бу- з в шк эд кТ ф о в .,
ш .,в, уэ,!дв- в Т
в обв-ум з .э,.бч ., .бэд.. р ,–,.зд –од,в ув д-. одв Т * ш. рб, !чэб r
б ук к.,узб, д б эбв,!б- эб. Пзб r ,-дчвум .д в бш,м р дзэ ш,.--, у ,эуво
б ээ, .зб П,ш –! к .дуТ зш .. одш бэ,вум жвб .д ., во вздздв-ум в уо бС
!д. о б!б уз ,звб одв- бС ош,ув у вбо. ж шд-б. зкбв- шк!-вбо. б ,о двбв-
д– Пбж зд–б.,в о э,вузкч . одш в уб!дш r м в П. з.дчТ
*дш у Эд.д б-! у- ш. р , бзш,.бв-Т *,з в ш , ,ш,.дш ш .дПд!к у -
вбо!м!бу-Т Эдз ,-в о ,шм ш эд., экшд!б Пв Эд.д у ,–,.з ш уш ркв у о .эдв- ш,.м
о вк .,Т Х зкб!б , ,. у.кч з !–,!-зк э,вуз , убэ,.-, э!м шд-б. з в , ш ..
бу !-з одв- о удш !,вдС б э крб, о,Шб . –ув .м!б Пв ув ,уу б .д м.,.. ув-
–кэкв э!м ш ! э ж шдв, б б ,–,.зд ., уб!-.шбТ
Х ош,ув, ш !б!бу- .дэ,му- Пв ш., кэдувум вш,.бв- вк ., С вм з .в дзв –!б
 эбуд. ! Шдэзб д ,.э од. –б!,в эд. б –мздв,!-увод б.мвТ * у!б-з ш
ш. рб, С в,!б ку!-дв- ш,.м/ й в шк ш., б-! у- ушб бв-ум у в,ш Пв , о, удш,
од.., ш,уме .бз.б .д-,р у.д м –кэк обэ,в-ум у .бш !б-- бз ,эзд –Шдму- в,!,-
ф .к Кзджк б!б FMKeTJ[eТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Х м ., вод –!д у!б-з ш шд!д у до.,.бч у в,ш П, ,з Пв б-! у- жвб Эд.д
б ш –д в з.д,шТ Х увд д!бу- здз ш .. !кП-, з в шк бр в обв-умТ Х ш !б!бу-
в ш Пв – у э- эд! .дш в П,р к .ду .,вТ я. эд од! ш ,ж .,., !,рзкч –, ,ш,.. ув-
r .д ,з ду. у,–м Пкоуво од!дТ Э .,П. ш., !,рз р о бв- вдз , r о,э- ., ш , ., в,!
, ,.бод! вдзкч в д.уф шдебч/ * Эд.д у р!ду.д у ш. ж эд., ,у!б одш в кэ. о в
 о, бв-Т
? ш,.м –!д кэбобв,!-. !,рздм –, ,ш,.. ув-Т Я Пвб оу, о ,шм ,з ду. у,–м Пко-
уво од!дТ * ш., С в,! у- – – !--, о ,ш,.б вэСдв-
дз здш,Пдв,!-. –! –в- здшк.,ш зд *бз ш э мо!,.бм ,–,.зд/ Х С в,!б д к
!,в .бв- в !-з э!м у,–м . к х рд э крб, !д. б м –,зш, . –!др эд .д зд мо!,.б,
.д-,р шд!-д/ й в шк м ., здэкшод!ду- .дэ в,ш Пв –, ,ш,.. ув- увд.,в у!,э.бш
зд ш. р !,в о ,ш,.,ш з рэд м уш рк .бв- в !-з э!м у,–мТ Эдз ж о в ш ушу!z
Я зд–, ,ш,.,!д б ., ш р!д в р бзш,.бв-Т * э крбш .,.Шб.дш м ш рк уздздв- э. ]
,у!б о о-!б здшк. б к оду зд .,в э,в,ж е,.бв, зд.эж э,.-/ Я вм – дз о .,э,!ч
оэ,!мжв, о ,шм э!м у,–мТ Ц,.бв, вб ш ш,.в уомШ,.., в !-з удш ж у,–,Т Ц,.бв,
о зш .. ув- дуу!д–бв-ум о од.., б!б эк-, е,.бв, о ,шм о,э,.. , .д !м., зд С -
-,ж з.бр ж б!б зд уш в ш !ч–бш р фб!-шдТ
Я р о ч в  в шк Пв у!, .э,.бм ,–,.зд к оду ., –кэ,в о ,ш,.б .д в Пв –
 –д! одв- у,–мТ Э рэд эб!ум .д- шд!- м –!д –!др эд .д зд о зш .. ув- зд– вбв-ум
.,шТ Хдв, б.узбж б.увб.зв у.к!ум к ш,.м у дзк б м е,!бз ш у у ,э в Пб!ду- .д зд– в,
,–,.з,Т >в у о, -,.. ,ув,уво,.. Т * оу, ., м у о,вкч одш б !ч– ж о зш .. -
увб вэСдв- r б е,.бв- вб ш ш,.вТ й у!, .э,.бм ,–,.зд вдзбС о зш .. ув,ж –кэ,в
.,ш. р Т
Х., о,з! r ш,.м ., в -.б! б м Пкоуво од!д у,–м здш,Пдв,!-. Т Я –!д !.д уб!Т
Х., . доб! у- д– вдв- о удэк ош,ув, у шдв, -ч *бзд ,к-з жТ о ,шм ш ,ж –, ,ш,.. -
увб ш бр!дуб!б удэ о.бз о б !. ув-ч , ,кув б!б .д- удэТ *бз б э крб, шк.Пб.
ш,.м –, ,рд!б r .б ., эдод!б ш., з дв- б уд.дв- дув,.бм . ,к-зд оувкб!ду- зд ш,.м]
()у!б .д Пкоувок,в Пв ш .,в э,!дв- в кув- э,!д,в/) я.д о,!,!д ш., ., зо !мв- шк.-
Пб.дш у!б-з ш –, ,рдв- ш,.м в шк Пв –, ,ш,.., р дзэ уб!-.,, П,ш зд.,вумТ я.б
r .,.Шб.-узд!/ )у!б С вбв, о,увб дзвбо.ж – дз .бз.б б о дПб ., о з д.дчв увк-
джв, уо ,шк куш в ,.бч/
й, о, -,ув--у,ш- ш,уме,о о дП уПбвд! Пв м ш,э!,.. .д–б дч о,у б ш., ., Содвд,в
.,!,здТ * П,ув. р о м ш., .б дзк ., здС в,! у- эд., б!,П- у!, –,эдТ ? ш,.м .,
–! бзо дШ,.бж озкуд б – .м.бм в П,р ув дэдчв ш. рб, –, ,ш,..,Т ? ш,.м ., –!
 бС в,жТ
* к ш ,р шк.д –!б/ й доэд *бзz
й доэд доэд/ й бз.дчу-/  у!,э.б, ш,уме –, ,ш,.. увб Эд.д ш,.м у ув д--
. ж уб! ж вм.к! .д ш ! з у ш бш !ч–бшш - з !дэ.ш ,П,.-,ш/ Я !ч–б! в
,П,.-, ,Ш, о :оув д!бб . увдо оз у!ш П,шк-в ,-б! Пв в р!к Т ?эбобв,!-. 
. э –, ,ш,.. увб Эд.д м о –Ш, .бз рэд ., !ч–б! ш ! здТ : в,, - ш., С в,! у- ш ! зд
эд., –,з !ч–бш р ,П,.-мТ Я б у,р э.м !ч–!ч бв- С ! э. , ш ! з r у –,.. , ,э
у. шТ ?эбобв,!-. . фдзв/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! Р+
з!ф Э!жчдуб й жт б д!ьчэь-
й уз !-зк оуч у. о.кч д– вк о ээ ш, э,!д!д Эд.д в ,ж б у! о Т
*дувд! сщ ф,о д!м щЛсР р эд r , одм р э оШб.д .д-,ж уодэ-– б эдвд мо!,.бм
.д уо,в .д-,р ,–,.здТ ь эбв,!б у,ув –д–к-зд r оу, .эд!б э о . укэм оу,шк
,–,. з ко,э ш!,.бм ., !кПб!Т ? ш,.м .дПд!бу- !,рзб, уСодвзб . м - ,..,шк Пко-
уво од!д у,–м . шд!-. Т
 в в э,.- м здз –! .дз.дП,.  б,Сд!д з э зв кТ Х –, –!б кэбо!,. Пв
-,жзд шдвзб дуз !ду- .д П,в , уд.вбш,в д Пв –П. мо!м,вум бз.дз ш , ,С эд в
, о ж увдэбб э о з ов ж (бз в ,С{Т й уз !-зк – !,ж к ш,.м оу, ,Ш, ., –! э зв
 ,э! .б!д ш., .д о– r ,Сдв- о – !-.бек б!б в добв-ум э ш ж б вэ С.кв-Т Я – м!ду-
Пв о – !-.бе, э ш ркв увбшк!б одв- ,д двдшб д ш С в,!б Пв – оу, -!
шдзубшд!-. ,ув,уво,.. Т й в шк м ,Сд!д э ш жТ
Я о -!д о э ш б кобэ,!д р ш.кч ео,в П.кч з ш збебч з в кч *бз здздзд!
о П,ув- , о ж р э оШб. .д-,ж уодэ-–Т Х ,з ду. о,!б э,.- r в дзэ. од!б
р э оШб.к уодэ-– о з крк э.С б –!бззбС б увд!б .эдв- мо!,.бм .д-,р , о,.едТ
яз ! -,увб о,П, д м -!д о од..к б вкв .дПд!бу- уСодвзбТ эб..дэедв- м !,р!д о
 ув,!- .дэ,му- оудв-ум , ,э – !-.бе,ж . в ш., ., кэд! у-Т х !- увд!д вдз ж уб!--
. ж Пв м ., ш р!д ., в Пв удв- д о –Ш, экшдв- П,ш-.б–кэ- э кр шТ
Хдшд *бзд в.дм дзк-, зд –!д мэ ш . оу, увд!-., !,р!б удв-Т Х дз–к-
эб!б *бзд ш ч шдшк ~ уб б ш ч –д–к-зк в шк Пв оу, .б С в,!б ,Сдв- о – !-.бек
ош,ув, у ш. жТ х! П,.- С ! э.  в шк ,к-зд р ,!д шд-б.к б убэ,.-м ш р к-
зб!бу- б ,Сд!б о
в .д-,р э шдТ
Э рэд о дПб ш,.м уш в ,!б здзд! у- Пв м ,Ш, .д д..,ж увдэбб б ш,.м в доб!б
.д ( рк!зк) r .,.Шб. к з в С ,ув- э,вб ш,.м жшквТ – !-.бП. ш Сд!дв, у ув ж-
з ж зд,!-.бе м – эб!д – !-.бП.ш з бэ дш у !к. Пб э -,увб кв дТ дз ,–,-
. з кузд,вум б зд.бшд,в .дб!кП-,, э!м э о ! .,.б,Т (й рк!зд) r в одш ., -
рк!зд о д з,Т ь,–,. з эдоб! ш., .д зо . П.бзТ х !- –!д вдздм у! о. зв -в б.брд!
ш., уб.к дм!-.бз шТ
Хдшд шдууб од!д ш., уб.кТ *бз в ., ., увдо!м! ш,.мТ я. ,зэб! зд ш. ж д м б-
д!ду- .д уб.зк ,р з ,у!д Пв – .,ш. р вэ С.кв- б , ,о,увб эСд.б,Т ?ркПдм – !-
.д дувд!д у зд.э ж шб.кв жТ ~ уб уш в ,о .д оу, в здмоб!д] (? ш,.м .бз рэд ., –кэ,в
Я э,!д!д эСдв,!-., к д..,.бм з в ш ш,.м –кПб!б .д зк удС . Пв -в .б .,
 ш рд!бТ ь эуво,..бзб у – д!бу- о з кр . – !- оу, .д дувд!д б м ., ш р!д р о бв-Т Я
экшд!д в !-з в ш здз о.бв- д ., в ш Пв о в-о в эбвум ,!,ув.ж шд!-Т Х.,
С в,! у- !б-- э. р r Пв – оу, –ув ,, з .Пб! у-Т
Эдз ш. рб, .,.Шб. бо, .,.., бэ,, ,ув,уво,.. р э,в .э,.бм м С в,!д
Пв – ,–,. з эб!ум –,з –,з– !бодчШбСТ * шу!б вб –!б к ш,.м э .дув мШбС уСод-
в зТ ,, - ., м ш,Пвд!д в !-з – бэк д!-. ш –,з– !бод.бб r б –ув ,,/
Хочу .осо-
ветовть всем береме !м же щ, м – е .!тйтесь б!ть ероям,
Х.,.бм в ш
Пв !кП-, э!м .,.Шб. б ,–,.зд дуС эмвумТ у, здобубв в одуТ *
е с едует тер.еть
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
муч,те ь уз бо ь- которя е .озво ,т вм в .о ой мере ощут,ть рдость от .ояв-
е ,я вшео м !ш
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
/о- -- –дч
 о ,шм –, ,ш,.. увб м уш в ,!д э зкш,.вд!-.ж фб!-ш (хбз.,у .э,.бм)Т 
.,ш дрд.эб од!ду- бэ,м ,ув,уво,..С б эд., э шд-.бС э о о о э, у ш Ш-ч дзк-
-, збТ фб!-ш, р о б! у- Пв о – !-.бедС .,в бувб.. ж зд– в r в !-з –бз.,уТ Х !
о дПб Пдув увбшк!б кчв э б бу !-зкчв з,уд ,о у,П,.б, в шк Пв вдз бш Ш,
б ш,.--, во,вуво,.. увб д – !-.бе – !,, зд– П,. !кП,.б,ш б–!б П,ш здП,-
уво,..ш кС э ш б –!др ш деб,.в оТ
Х. рб, ш,эбзб у вбш у р!ду.Т ?у! обм ш,эбеб.уз р ув дС од.бм о .д-,ж ув д.,
вдз о Пв – !-.бедш ор э. о эбв- з,уд ,о у,П,.бм в,ш удшш о-дм ув б-
ш ув- .э,.бм ,–,.здТ й в шк .,.Шб.дш у о,вкчв вШдв,!-. о–б дв- о дПд б – !--
.бекТ й р о бв, у э крдшб б эуво,..бздшбТ й од-,шк .,!д.бч о ш .,в, .дв-
,–,.зд о – !-.бе, б!б э шдТ * – !--б.уво о дП,ж узд.,в одш Пв ,у!б о о ,шм э о
о з.бз.,в .,увд.эд в.дм убвкдебм здздв- ф,ууб .д!-.кч зув ,..кч ш Ш- .д э шк
ш .,в здздв-ум ув .,о зш .. Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
с е.ь жуд.Э –!жч
 –Ш,.бб у о дПдшб б – !-.бедшб зд о ,шм ш ,ж , о ж –, ,ш,.. увб –!б б С -
-б, б ! Сб, ш ш,.вТ ф. рэд ш., здзд! у- Пв о дП у!б-з ш у,-бв б ., – дШд,в .д
ш,.м о.бшд.бм . – !--б.уво ш,эу,ув, здзд!бу- здш,Пдв,!-.шб r П,.- Пквзбшб б
о.бшдв,!-.шбТ Я оу,рэд увд д!ду- бз–,рдв- –Ш,.бм у о дПдшб б ш,эбеб. жТ Я эд., дуб-
б. в р ! о. ж – !б ., б.бшд!д r дзо, Пв – !- увд. об!ду- у о, -,.. .,о. убш жТ
Э рэд ,–,. з р в обвум ожвб у дзк .бшд,-- Пв в, ,в- вдзкч – !- .,о зш .. Т
Э .,П. оу, !чэб дз., . здз в !-з .дПд!бу- э ш б !д. шр. о,.. бзш,.б!бу-Т
*,з в , уПбвдчв Пв бэк д!-.дм д.,ув,збм у! ..м,в в,П,.б, э о уз !-зк у.б-
.д,в у у –. ув- вк.бв-умТ * м оу, ., ,-б!д Пв дз х р у зэд! !,зд увод у у –.,
–!,рПбв- – !- м ., э !..д в .бС вздзодв-ум з рэд .б ш., ., –С эбшТ
Э у .д!,.бч д.,ув,зб ! р –! э шд б .д в Пв – э – дв-ум э – !-.бе ,шк
 в ,– од! у- у з мв- шб.квТ )у!б – м ш р!д у!дв- зд .бш ш,эбеб.узбж о, в !,в
в уэ,!д!д – в / Я ., !дзд!д зд . ., о -,!Т Э в шк ш ш,.вк – !- –!д вдз ж уб!--
. ж Пв э.д шу!- о зш .. ш –!,рП,.бб озод!д к ш,.м у!,зТ Эдз в !-з ш., уэ,!д!б
д.,ув,збч ,–,. з зд-,о,!б!умТ Я у дзк ., Пкоуво од!д у,–м .дув !-з !кП-, Пв эд.,
уш р!д ку.кв- б уд!д эод ПдудТ *бз .дС эб!ум мэ шТ Э рэд о о у,ш- Пду о м у.к!ду-
,–,. з к., –! р в о эбв-умТ
яв -!б о э б ш,.м , ,о,!б о ,э э окч д!двкТ К,ув  уб!б ш,.м вк.бв-ум
у з мв- шб.квТ Х .эд!б зд ш ж о дП здз .Пбв у э кр ж деб,.вз жТ К,ув –!б
П,.- э – з ш.,Т я.б уэ,!д!б ш., шдууд. у шду!дшбТ Э рэд моб!ум э зв ш у. од
 эво, эб!б Пв С вбш ,ув,уво,.., эТ Я Пбвд!д Пв в !,з. э!м ,–,.зд б удшд
бэ,м ш., . доб!ду-Т * здз здзд! у- !д.б одв- Пв -в зд д.,, .,о зш .. Т
Кбвкдебм ш,.м!ду- П,.- –ув Т ь,–,. з здзд!ум з к.,, П,ш ,э !дрд!б э з-
в дТ ь э –!б П,.- в кэ.шбТ ь э., С в,!б –в- мэ ш у ш. ж . экшдч о у!,экч-
Шбж дз ш., э увдв П. –кэ,в э. р шк.дТ Эб уб увд! , ош о.кз ш э!м –,бС –д–к-,з
вдз Пв в –!д у –дм убвкдебмТ
ь э r П,.- ш еб .д!-.ж е,ууТ Э рэд ,–,. з эб!ум ., з.дч зв здз бПд!
р шП, r ш ж шк. б!б ш м –д–к-здТ –Ш, *бз о,! у,–м р дзэ у з ж.,, П,ш –д–к-здТ
* б . к .б! у!,зк/ Х ш,.в –! ,з ду.жТ К дзк у!, .э,.бм э зв озм!д .д-,р
у.д .д кзб б уздзд!д] (я . .дув мШбж рбрд.в/) Хд!- вз ! р!дзд б о, .к!ум з
*бзкТ я.б уш в ,!б э кр .д э крд у вдз ж !ч– о-ч/
йкув- *бз удш дуузд.,в одш здз в –! Т
Я Пдув экшд! здз о в –кэ,в r о, о, кобэ,в- уо ,р ,–,.здТ Х рк уздздв- одш]
в .,Пв .,о, мв. ,Т Э рэд Эд.д эб!д ш –!б о о ув р,/ * о в ., о ,шм ш о !-
. од!бу- зд .,, б ,–,.здТ ?обэ,о р ! ок б !,Пбзб шд!-д ш ,бу !.б!бу- дэ увбТ
й ш ,шк !бек в,з!б у!,зТ Я ., ш р бС уэ, .дв- оу, о ,шм зд Эб уб мо!м!ум .д уо,вТ
Х., уздзд!б Пв –П. . о .э,.., ., обэмв .бП,р Пв .дС эбвум эд!--, П,ш о фкв,
в бС !беТ Я .дС эб!ум ., ш,.--, П,ш о эокС фквдС з рэд .д- у. о, о, вз ! уо б
удш, р !к–, .д уо,в, р!дззб б уш в ,! мш .д ш,.мТ у, о з кр о уз!бз.к!б] (я.
уш в бв .д д Пзк/)
: м экшд!]
?Эйьер йз ,йм вм зе я жй -ш-/, У
ш,.м эСд.б, , ,Содвб! Т
Э рэд ш р!мэ,!б э кр .д э крд о ,шм о з кр увд. об! у-Т >в –! .,Пв .,, ,эдод,-
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ш , .дув мШ,, Пкэ / Здв,ш у,ув д озм!д шд!-д Пв – озо,убв- б –в, ,в-Т Х., здзд! у-
Пв -!д е,!дм о,П. ув-Т ф о в ,р б.,у!б з Эд.д Пв – .д ,р з шб!дТ
Э рэд ш ж в,е озм! .д кзб .д-,р у.д уо ,р , о р о.кзд в в ., –! .,зд–-
од,шж ш ш,.вТ Я .бз рэд ., обэ,! ,р вдзбш уПдув!бошТ Эдзд! у- Пв увдо э,эк-з ж
. , ,-,! .д здз ж-в . ож к о,.-Т бэ,в- ,р –! вдз зэ о r Пвб вдз ., здз
удш шк увдв- ве ш/
*к о, .,шум з Эд.дТ
К,ув зд– д!б Эб уб Пв – бзш, бв- ,р озо,убв- б –в, ,в- (Р9 зр ЭЭ уш{Т Х.,
здзд! у- Пв .б к-!б .до,зб/ й уз !-зк к Эб уб здзд!бу- э о !-. -б зб, !,Пб
о дПб С в,!б к–,эбв-ум Пв о о ,шм э о . ., ув дэд!Т Я ув д-. о !. од!ду- П,шк
бС вдз э !р .,вТ Х., С в,! у- .,ш,э!,.. ! .бв- шд!-д у,–, .д р кэ-Т * оу, –!
П,.- зд–до. Т Э рэд .б б.,у!б шд!-д . здзд!ум р !,.-збж з о,.-збж б .,о, -
мв. шб!ж/ ? .,р –!д вдздм з дубодм з .д/ я. –! ,з ду,./
ь эуво,..бзб у дзк ., увд!б ,э,!мв- .д з р . С .Т >в –! П,.- уш,-.
r б ., ув  в шк Пв о .,ш у ,эб.б!бу- м .уздм ш,зубзд.уздм б у, –уздм з о-Т у,
,-б!б Пв к .,р ш б дзбдвузб, р!дзд э– э з б к-б *бздТ й !дрдч ,р ш .. уПб-
вдв- .д щЭ е,.в о м .е,ш .д щЭ е,.в о ш,зубзд.е,ш б .д ЭЛ е,.в о у, – ш .
э,вб у о з дув ш уб!-. ш,.мчвумТ й у!, .э,.бм к Эб уб –!б р !к–, р!дзд . у,р э.м
.б к., в,ш. -зд б,Т
? .д-,р у.д ., в !-з б.в, ,у.дм о.,-. ув- –!др эд м ,р уш,-д.. шк буС .-
э,.бчТ Х б бшм ,шк эд!б м .уз -у, –уз ,Т й, о , бшм .д-,р шд!-д r Эб убТ *бзк
 . доб!ду- бэ,м .дзодв- .д-,р ,–,.зд о П,ув- ш ,р вед б м –!д в шк П,.- дэдТ
*, ,эувдо!м,в, здзбш уПдув-,ш –! зо .бв- шдв, б ш ,р вед r ш ,ж –д–к-з, r о
м .узбж р э Кбэзк зд б у –Шбв- ,ж – в ш/ я.д вдз ш,.м –!др эд б!д: я.д эд!д
в уПдув-мТ
фшм Эб уб . доб! у- .дш ,Ш, б в,ш Пв о , ,о э, у м .уз р . з.дПд,в (оз о
.дэ,.э)Т П,ш у!, .э,.бм .д-,р у.д э кз-м-м .е , ,Пбу!м!б .дш б э крб,
з.дП,.бм в р у! од б оу, .дш . доб!бу- r (.,об..дм эк-д) (.,–,у.ж эд ) б (з дуб-
о , э, ,о )Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
.жч е.ь.м .эч е Э.ь дчжчрб.
Я Пк у дзк ., у о,в одв- –кэкШбш шдв, мш зд д.,, экшдв- в ш здз ж –кэ,в бС
.бз.- у дзк у!, .э,.бм ,–,.здТ Х. рб, у у ,э в Пбодчвум буз!чПбв,!-. .д –, ,-
ш,.. увб б эдС б зд–одчв эр в обв-ум з в,ш ., увш э.мш з в , бэкв в шТ
Я экшд!д Пв .э,.б, ,–,.зд б.,у,в ув !-з дэ увб Пв , б э о уувд. о!,.бм
–кэ,в !,рзбшТ Э у .д!,.бч оу, о-! ., вдзТ уувд. обв,!-.ж , б э к ш,.м -,! .,
П,.- вм.,! о у до.,.бб у э крбшб .,.Шб.дшбТ яэ.дз Пвб оу, шдв, б узд.кв одш Пв
в о ,шм здзд! у- р дзэ у! ..,, П,ш .б .бэд!бТ Я ., –!д р в од з в шк Пв , окч
.,э,!ч ., уш рк эд., убэ,в- r бз-зд -о о б э крбС фбзбП,узбС –!,ш .,бз–,..С у!,
э оТ Я - Пв мэ ш у ш. ж –!б шдшд б уо,з о-Т Хдшд увдод!ду- у ш. ж П,в ,
э.мТ * эд., у вдз ж ээ, .з ж в –! вм.,! Т К о,вкч одш ., ув бв- бз у,–м ук, -
шдв- б убв- ш Шб r , о, эо, .,э,!б у!, о зо дШ,.бм э ш ж бз – !-.бе одш
в .дэ –бвумТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
зе!ь!д ч !жу
й у!, дэ ув. ж б э.мв увб э о б оув ,Пб у уо бш . о .э,..ш шдв, б
б. рэд буводчв э, ,уубч r б ш еб .д!-.кч б фбзбП,узкчТ дз од .бз.- r ,Пд!-
о .,ж оу,рэд у у,эувок,в у дэ ув-чТ Х., ., С в,! у- р о бв- – в ш Пв – ., р Пдв-
–кэкШбС шдв, ,жТ ф оу, ., о э !.. з.дв- Пв о од-,ж .бз.б .дувкбв у! ..ж здк-
вд..ж , б эТ й бз.дчу- Пв р в ому- з эдш м кузд!д оу, ., бмв., р!до о
з.брдС в шк Пв ., С в,!д экшдв- у!, э о ж э, ,ууббТ *,кэбобв,!-. Пв ш,.м
.эд! ., бмв.ж уч бзТ Я б ., экшд!д Пв –кэ,в вдз вм.,! /
Э .,П. од- !бП.ж в ш .,в здздв-ум у о, -,.. б.шТ у, здобубв в в р 
–!б !б э ,ув,уво,..шб б!б б-! у- э,!дв- з,уд ,о у,П,.б, о з.бзд!б !б у! .-
.,.бмТ Х б э –!б ,ув,уво,..шб б Пвб ., у! ..,..шб б оу, ., .б здзд!бу-
– !,, вм.,!шб б – !,з.,..шб П,ш м .бэд!дТ ф у!, э о ж , б э оэд!ум у оу,ш
.,о,у,!ш r здз б к – !--б.увод шдв, ,жТ
ь .э,.б, ,–,.зд r е,уу ,ув,уво,..ж . .д-, в,! о е,уу, э о , ,.бод,в
уб!-.,ж-бж ув ,ууТ , зв д ,эк ,.эдчв Пв о , о, э.б у!, э о –кэкв б з -
о в,П,.бм б – !б б Пб, ( дэ увб) r в!бо ув- зд р,ш ж кувд! ув- – !- о
уб., – !- о р кэб ., р о м к., – !,з.,..С ШкШ,.бмС ., у ,эуво,.. уомзд..С
у эдшбТ
Х ! э, шдв, б э !.. –в- р в о з в шк .,з шф в. шк у ув м.бч С .б-
П,уз шк .,э ук б ув м..ш в ,– од.бмш ш!дэ,.едТ * о .э,.., П,.- в ,– од-
в,!-.Т Я ,-б!д з шбв- ,–,.зд р кэ-ч r б в –! – !-. / *,уш в м .д дэ ув- в
 мо!,.бм шд!-д м ж экшд!д] (Э рэд ., оу, в здз .Пбвумz)
Х., здзд! у- Пв м – !--, .бз рэд ., уш рк оудв-умТ Я у!-д!д у!, э о ж
э, ,уубб . к ш,.м –!д вдздм !,рздм –, ,ш,.. ув- Пв м –!д д–у !чв. ко, ,.д r у
ш. ж .бП,р э –. р ., у!кПбвумТ *, крдэд!д/ Я .бз рэд ., –!д !дзу ж . у шд!- ш
м увд!д вдз ж/ Ч,в , б!б мв- э.,ж м –!д –.д.,..ш ., о шТ Х,! Пб з в , ., бш,!б
.бздз р з.дП,.бм увд. об!бу- э!м ш,.м о э,умв- дз вм.,!,, бз-зд р ш .д!-. ж –к б
–к-,одо-,ж о ш ,ш в,!,Т
Я Пкв- –! ., в од!д *бзк р ! ок з рэд . вд!ум .д ш.бв- ш., здз .ду
кПб!б бз!дэодв- ,–,.зд з р кэб .д зк удС эр в озб з эдш/ х,э.мрд . оу,р !б--
С в,! ш П-/ ,кшдч м .дкрд!д ,р / я. ., боз з З! –. ж Эд.дТ Э уПдув-ч . з.д!
о зш .. увб у!, э о ж э, ,уубб б .бшд! Пв оу, э,! о р ш .дСТ й у!, э о
к о,.- р ш . о дэд,в б в бо эбв з ,ззбш , ,дэдш .дув ,.бмТ Х., здзд! у- Пв
м .бз рэд ., уш рк о,увб . шд!-.кч .бз.- о . шд!-. ш в,!,Т Кздзод!бу- – !- эбуз ш-
ф в .,э увдв з у.дТ ?эбобв,!-. здз ш о –Ш, , ,.б!б вб , о, .,уз !-з .,э,!-/
Эдз ш. рбш ш ! эш шдв, мш ш., бС эб! у- вэСдв- б вз!чПдв-ум Пв – -
ув о.бв-Т Я .д шб.д!д у,–, Пв вдз –кэ,в ., оу,рэдТ й э крд уздзд!д Пв о вдзб, вм.,-
!, , б э шк. у о,вк,в ,ж ,эувдобв- –кэв .д ув уш в бв р кув.ж фб!-ш у.м-
вж ., – дв-мшб Э . д у,ув дшб ш . r >ув р,. б й р,ув, .Т
Х., . добвум вд бэ,м/ я.д ш р!д ш., вз!чПбв-ум в эдо!,.. увб б р кувбТ Я
.д шб.д!д у,–, Пв в буС эбв у оу,шб ш ! эшб шдв, мшб Пв в у оу,ш .,– !--
-дм е,.д зд .д-,р Пкэ,у. р шд!-ПбздТ Эдз б ш. рб, ш ! э, шдв, б м боз!д зд.б-
шдв-ум у –уво,..шб э,!дшб ., экшдм ,–,.з,Т Х ,ш .вб од!б э ш , ,кув дбод!б
удэ б ш., С в,! у- о оу,ш в ш кПдуво одв-Т * р ! э.ж . о .э,..ж ., .бшд,в
Пв к ,р шдв, б ,ув- б э крб, э,!дТ
Х ж одш у о,в r дуу!д–-в,у-Т К у ,э в П-в,у- .д ,–,.з, б ., экшджв, в ш здз
уэ,!дв- бэ,д!-.ш уо ж э ш б!б удэТ *,од.. Пв у,р э.м .б эд!,зб ., в !-з в бэ,д!д
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
. б в в р здзбшб –!б о . шд!-. ж .бз.бТ Х., ,Ш, о,з! r к ш,.м ., –! д– в б
кП,–Т ?о, ,.д Пв ,у!б – м д– вд!д б!б кПб!ду- в у!, э одм э, ,уубм в,зд!д
– ,Ш, вм.,!,,Т ?,.Шб. П,.- в ,– одв,!-. з у,–,Т я.б ,эз эдчв у,–, –!д.зкТ *
з рэд мо!м,вум ,–,. з .бП,ш э крбш зд.бшдв-ум к., ., кэд,вумТ
Х., ., С в,! у- –в- –кз ж э!м э шд-.бС . ,у!б к оду ,ув- о зш .. ув- !кПбв-
 ш Ш- о у !-зкжв,у- ,чТ ?увдо-дм шдв- r в ! С э!м ,–,.здТ Э рэд шдшд к,Сд!д .д
 ш Ш- ш., б-!д шдв- *бздТ Я з.д!д Пв оу,рэд ш рк з .,ж – двбв-умТ Я оу, ,Ш, увд д-
!ду- здз ш .. – !--, э,!дв- удшдТ * оу,С ш ! эС шдв, ,ж м бзодч ., вздзодв-ум
в вм.кв ж кзб ш ШбТ
Э рэд ,–,. з здуд! м увд д!ду- –д! одв- у,–м r э ,шд!д -!д о эк- ушдв-
бод!д !,зв ..кч Пвк б FMKebooLТ  у!, э о ж , б э П,.- од.. дэ одв- у,–м
П,ш-в r б !ч– ж о зш .. увбТ ,д., рк!зд у –уво,.. шк эо к о у !.,П.ж э,.-
 б. уб!д ш., кэ о !-увоб,Т Я r ., – !-- ж рк шд.Т Х., бС эб! у- .д шб.дв- у,–,
в ш Пв ,ув- .к.. ,рк!м . Т Х ! э, шдв, б Пдув зд–одчв – в ш б в, мчв уб!Т ?
.бС .д к-д,вум к о,.- удСд д о з об r у –,.. б р кэ. ш оузд ш!бод.ббТ
Эдз ш. рб, –кэкШб, б ш ! э, шдв, б м д!ду- о ! ок-зк (ук, -шдв, б)Т Х.,
оу, С в,! у- э,!дв- бэ,д!-. Т й уз !-зк ш .бо,ш о Эд!бф .бб в м –!д о зк у, оу,С
. о,ж-бС в,.э,.ебж о –!дувб в од о э!м э,в,жТ К.дПд!д м С в,!д Пв – э –!б шдз-
убшд!-. ,ув,уво,..шб r з .,П. у кП,в ш –,з ду. увбТ ,, - ш., .к.. –!б удш,
з ! рбП,узб Пбув, эркз.бзб з !музб ., бПб.мчШб, о ,эд з к.дчШ,ж у ,э, бэ,-
д!-., э,вузб, убэ,.-м б вдз эд!,, б в шк э –. ,Т
е зб!вйте о здрвом см!с е , здоровом мтер, ском , ст, кте * е это
уд ось Стрясь б!ть ,де ь ой мтерьз- в! ,шь ус, ,вете стресс в тот моме т-
код вше состоя ,е , без тоо е смое учшее
 з .е, з .е о м ,-б!д у у ,э в -
Пбв-ум .д в ш Пв – ,–,. з –! ув зэ о б уПдув!бо .дуз !-з в о зш .. Т ф .,
в !-з ,–,. з . б ш у *бз шТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
:–-П .чь д, ч д! еч-чдб.Э
яэ.д бз удшС – !--бС дэ ув,ж э!м ш,.м r о – !-.бе, б э шд r в о зш .. ув-
.д–!чэдв- зд –Ш,.б,ш .д-,р у.д у ,р р эш ве шТ К дзк у!, .э,.бм Эб уб
,Ш, о – !-.бП. ж д!дв, *бз !,р мэ ш у ш. ж д м ! .б!д у.д ,шк .д р кэ-Т ? *бзд
кПдШ,.. , у, эе,–б,.б, б .,в з .,П. ув,ж в шк . ув м.. р мПбжТ Эб уб П,.-
. добвум !,.дв- .д ,р в,! ж р кэбТ
*бзк в вдз . доб! у- Пв . ., .,!д! дуувдодв-ум у Эб уб эд., з рэд у,ув дш
.к.. –! зкдв- шд!-дТ *бз r ,з ду.ж в,еТ я. ., С в,! Пв – шд!-Пбзк э,!д!б
 бобозк б бПб.м!б ,шк – !- у дзк ., у!, .э,.бмТ Х., б-! у- .дув мв- .д уо ,ш
дзр до зд вк (шдшд !кП-, з.д,в)Т
Э рэд *бз э шд . П,.- дзвбо,.Т я. здвд,вум оу,шк э шк о,э,в э,! о, , ,р -
о  в,!,ф .к б!б КзджкТ я. ув м.. –ук.эд,в . о, оувк!,.бм –Шд,вум у
уо бшб у в кэ.бздшб б з .ук!-вд.вдшб бзкПд,в . о, о зш .. увб б ,звТ * з рэд
 моб!ум Эб уб оу, бзш,.б! у-Т *бзк ,эув м! в добв-ум о шб о , вк ., в шк
. С в,! , ,э в},зэ ш о,увб у .дшб здз ш .. – !--, о ,ш,.бТ дз бмв. –!
.д–!чэдв- здз з ,.кв кз –!бз увб ш,.эк ш бшб шд!-Пбздшб/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
е.-жчЭ- д.м.е.эьчдд-Э
Эдз – .б Пкэ,у. –! о, .кв-ум э ш ж у .д-бш шд!- ш здз – –!др эд . ш
зд .,р .б –!б . , о, .,э,!б ., – -!бу- –,з –!,шТ ,ш,.дшб .дш бС эб! у-
П,.- вм.,! Т Я С Пк –в- ,э,!-. вз о,.. ж Пв – о –!б з оу,шк р в о у –б-
дму- бш,в- ,–,.здТ э !.. у – дв- оуч б.ф шдебч б !кПбв- оуч ., –С эбшкч
 ш Ш- б ээ, .зкТ Я ,-б!д з шбв- Эб уб р кэ-ч в шк Пв !дрд!д Пв в –кэ,в
э!м .,р шдзубшд!-. !,з. Т кэ. , оузд ш!бод.б, П,.- од.. э!м шд!-д . шдв, б
в эд,вум .,!,рз Т
яу –,.. вм.,! б-! у- ш., в шк Пв м –!д бзшкП,.д эдшб б оу, ,Ш, ув д-
эд!д в – !бТ ? ш,.м ., –! о ,ш,.б П,ув- б.ув кзебб уе,.бод.бч ш ! зд в шк
р кэб к ш,.м .д–кС!б б в –! П,.- – !-. Т Эб уб у уд! р кэ-  !в д ПдудТ Я .,
 .бшд!д э,жувобв,!-. !б . ,ув б!б ув бу !-зк,в ш,.м ош,ув у узб б в в .,
–! в кэ. Т
* удшж вм.,!ж ш ш,.в r в з !бзб в з в С . ув дэд! в б ш,умедТ я. !дзд!
!дзд! !дзд! б ш ., ш р!б ку з бв- ,р Пв – .б э,!д!бТ , о, в у!кПб! у-
з рэд Эб уб –! оу,р П,в , .,э,!бТ Х у *бз ш в доб!бу- о э,! окч ,зэзк о я ,-
р . . о р увб.бП. ш . ш, , .бз шк бз .ду б ., кэд! у- зду.кв-Т *бз е,!ж э,.- оувк-
д! б оув ,Пд!ум у !чэ-шб б ш у .бш –!б П,.- кувдо-бшбТ рэд м о, о, Шквб!д
у –уво,..кч –,у ш Ш. ув- r м ., .бшд!д Пв э,!дв-Т
Я у!-д!д з !бздС . ., .бшд!д Пв в вдз , б здз у вбш у добв-умТ яздзд-
! у- Пв .бзв ., з.д,в бувб..С бПб. в р у ув м.бм б э!м шд!-д . о б.еб,
–,зо ,э. Т у, у з,ш м дзр од бод!д уПбвд!б Пв з !бзб зкэд вм.,!,, э!м эбв,!,ж П,ш
э!м ш!дэ,.ед б м у вбш у р!ду.дТ
К ув м.б, Эб уб о !., у во,вуво од! оу,шк Пв м – в ш Пбвд!дТ яв з !бз ув д-
эд,в з ! щЛ е,.в о . о .э,..С о , б э в в ,С .,э,!- э в ,С ш,уме,оТ Эб уб
.дПб.д! !дздв- э.,ш б!б . П-ч б С.зд! эод-в б Пдуд ж , ,С эм .д з бзТ :бПбз
к .,р з ду.,! . .дПб.д! – здв-ум б ед ддв-ум у! о. бувод! уб!-.кч – !-Т >в
–! к.ду. /
х !--б.уво ,эбдв о у о,вкчв здздв- э зв к ,–,.зд з в ж э !р !дП,в б
з бПбвТ зш .. в з !бзб . .,!-зм буз!чПбв- б э крб, бПб. r б.ф,зебч зб-,П-
.кч ., С эбш ув- б!б –!,ш у ПздшбТ дзб, бПб. удшб о омобв- ., уш .,в,Т
Я у!-д!д Пв з !бзб ш ркв озодв-ум рдздшб П ,зш, . ж увбшк!меб,ж збу! в-
.ш ,ф!чзу ш б .,, ,. убш ув-ч !дзв зТ *,з в , шдв, б здш,Пдчв Пв у ув м.б,
,–,.зд –!,рПд,вум у!, , ,С эд у ш ! П.С уш,у,ж .д у ,о,Т * м з шб!д у.д р к-
э-ч в шк вдз ж од бд.в ш., ., эС эб!Т Э шмШбш шдв, мш ,з ш,.экчв буз!чПдв-
бз деб .д .,з в , экзв r эб. зд э крбш r Пв – ому.бв- Пв вдз ., . добвум
,–,.зкТ Я , , – од!д здкувк ш ! з з ф,б. !кз - з !дэ б П,у. зТ
,,в,ж у з !бздшб ку здбодчв б -э кр шк .д бш, у о,вкчв эоб.,.б,Т яэб.
в,е дууздзод! Пв . увкд,в вдз] з!дэ,в !дПкШ,р у.д о з !музк .дэ,од,в .дк--
.бзб у!к-д,в !ч–бшкч шкззк б здвд,в з !музк р увб. ж зд у. ., , ,увд.,в !д-
здв- r б!б . удш ., кС.,в в кувд! увбТ
*,з в , шдв, б уд.дчв э,в,ж о э,вузб, з ,у!д б в до!мчвум у .бшб .д рк!зк
о шд-б.,Т * м ., ко, ,.д Пв –,з ду. о,увб шд-б.к з рэд .д здэ.,ш убэ,.-, з бПбв
р кэ. ж шд!-/ яэ.д шдв- дууздзод!д ш., Пв уд.д,в ,–,.зд о э,вуз , з ,у! увдобв
,р .д ук-б!-.кч шд-б.к б оз!чПд,в ,,Т б– дебм б рк! ку здбодчв шд!-дТ хкэ-в, о.б-
шдв,!-.] .д увдобв э,вуз , убэ,.-, у ,–,.з ш .д ук-б!-.кч шд-б.к r д ., о шд-б.к/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
й !,з,. –од,в э. – дз.ж -кшТ Я у!-д!д Пв э,в,ж ку здбодчв оз!чПдм !,-
у у ф,. б!б здзкч-в шкззкТ
, крб, здо дПбодчв э,в,ж о э,м! . б в ш .к.. у!,эбв- зд в,ш Пв – ,–,. з
Кдш , кэбобв,!-. , Пв Эб уб ш р Пдудшб з бПдв- о оу, р ! д в ш ., .бэд..
ку здбод!ум у! о. .бП,р б ., бз -! Т дз о з !бзб . оу, до. кэбобв,!-. Пв
,–,. з з бПбв вдз у! о. ,р ,.кв д о у!,экчШкч шб.квк д–у !чв. у з ,.Т
у, вб ув ,уу б С .бП,узбж .,э у ,о двб!б ш,.м о з ш–бТ Х м .бз.- у удш р
э,вувод –!д .,!,рз жТ Я в, м!д вед ш., б-! у- зд.бшдв-ум у,ш,ж.ш –бз.,у ш б
зд– вбв-ум ш!дэ-,ш – дв,Т Х., здзд! у- Пв м оу, ш рк о.,увбТ * з рэд к Эб уб .дПд-
!бу- з !бзб в увд! э!м ш,.м о,!бПдж-бш бувд.б,шТ >в –! у!б-з ш вм.,! э!м
ш ,р в,!д дзкшд б эк-бТ Я э -!д э в р Пв ш., С в,! у- ув к–,.дв- б здздв-ум
рэ,-.б–кэ- о у з ж. ш ш,ув, в шк Пв ,–,. з ш ж !дзд! !дзд! б !дзд! д м ., ш р!д
,шк ш П-Т ?р о бв- р кэ. р шд!-д .,о зш .. Т *,!-зм у убв- Пв у .бш вдз ,Т
Хдв, б.узб, б.увб.зв эуздзод!б ш., Пв ,–,. з ув дэд,в б .к.. Пв -в уэ,!дв-
. Пв – м .б э,!д!д .бП,р ., ш рд! Т
 вдз ж убвкдебб !,з. ш.бв- Пв в у ув м.б, э!бвум оу,р .,уз !-з Пду о
б у о ,ш,.,ш –мздв,!-. жэ,вТ П,ш оу, в шд! ш рд,в з рэд .д ПдудС в б
кв д д о б од- бзшкП,..ж шк. .бздз ., ш .,в, к.мв- !дПкШ,р шд!-дТ –д р в о
о–,.дв- бз э шд б зд в-ум о удшкч р!к– зкч . к здзкч в !-з кэдувум .джвбТ * м С Пк
эдв- одш .дэ,.эк .д в Пв од-б ув дэд.бм уз здз .ПдвумТ
Квд джв,у- удв- о !ч– , о ,шм ош,ув, у ,–,.з ш б в рэд одш –кэ,в !,рП, у добв-ум
у .бш з рэд . .дП.,в !дздв-Т , шд-.б, э,!д б д– вд э .эквТ *,э увдв з у.д ш,-д,в
одш –в- С -,ж шдв, -ч С змжз ж б д– в.бе,жТ й –кжв, бр!дубв- в, ,!бокч б
в.кч .м.ч Пв – бш,в- о зш .. ув- С вм – б. рэд о одв-ум бз э шдТ *,– !-- ж
вэС б –Ш,.б, у э кз-мшб жэкв одш .д !-зкТ у. од Пкоувок,в, у,–м . шд!-.ш
П,! о,з ш д ., бзшкП,.. ж шдв, -чТ
Я з.д!д д к з в С бз-зд вбС з !бз о з.бзд!б у, -,з., з .ф!бзвТ ? о,.-
ув ,ууд у! ..м,в у,ш,ж.кч .бз.- в шк о э !.. увд дв-ум э,!дв- э кр э!м э крд
оу, Пв о од-бС уб!дСТ ,,вузб, з !бзб .эд!б –!,ш э!м ук кр о бу з . о,з о
. м .бшдч Пв в у!д– , кв,-,.б,Т
!до.дм ш м –!,шд здз!чПд!ду- о в ш Пв о , о, !р эд .бз.б Эб уб *бз Пдув
к,з.д!Т Х , ,,Сд!б о . ож дж . рэ, к ш,.м –! шд! з.дз шС ш ! эС шдв, ,жТ
й –кжв, бу ,эб.бв-ум з р к, шдв, ,ж о од-,ш дж .,Т
К убв, к ,эбдв д .,в !б э –.С р к –!бз увб Пв – о ш р!б –Шдв-умТ *,
экшджв, Пв м р о ч в  в шк Пв .,уПдув-, !ч–бв з шд.бчТ хв- ш ! э ж шдв, -ч
П,.- бмв. Т * оу,рэд !,з. у о,в одв-ум у э крбшб шдшдшб П-б э,вб в ., ув дэдчв
в з !бзТ ,д., ,у!б .бП,р !,з. р о ., кз.д,в, в С вм – уш .,в, э,!бв-ум уо бш
в ш кв,-бв- э кр э крд б у зэдв- р кк ээ, .зб/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
K.е.фчч мчрь! чечмчф м!ч ж.Э.ч
*дэ,чу- Пв ш ж дууздз ., .дкрд! оду о ,ээо, бб мо!,.бм од-,р ,–,.здТ *д-
у. здз б оу, э крб, , ,увд! ув дэдв- в з !бз б ш у *бз ш о !. ж ш, , .м!б здз
в Пкэ,у. r бш,в- у з ж. р б уПдув!бо р шд!-д/ .,з в ш э, – -–д у з !бздшб
р в обв эбв,!,ж з в,ш ш ш,.вдш з рэд убвкдебм –кэ,в оС эбв- бз- э з .в !м б в .бС
 в ,–кчвум в, ,.б, б уб!дТ й эдо!,.. ув- б ув ,уу r ., в},ш!,шдм Пдув- эбв,!-увод
. з уПдув-ч С -,, оу,рэд , ,о,-бод,в ! С ,Т
К. эд б! .дш ув !-з дэ увб/ ?бз.- .д-д увд!д – рдП, д в. -,.бм р!к–.,Т
,, - к .ду –! шд!- з в р ш ш р!б !ч–бв- !,!,мв- б о убводв-Т !-з з рэд
 мо!м,вум ,–,. з -.дув мШ,шк .бшд,-- бувб..ж ушу! в, ,.бм б –,уз ув. ж
!ч–обТ ,кшдч Эб уб уэ,!д! .ду р дзэ – !,, в, бшшб б !ч–мШбшб !чэ-шбТ
*бз дууздзод,в ш. .,уво в рдв,!-.С був бж . удшдм .збв,!-.дм э!м ш,.м
r в дууздз в ш здз о э,вуво, б ч. увб . – м!ум Пв .б э.д .,.Шб.д ., !ч–бв ,р 
 в шк Пв к .,р .,в кз Пв – –.мв- ,, б!б ,–,.здТ Я .бз рэд ., здэкшод!ду- Пв
. ., ш .,в –.мв- ш,.м (. шд!-.ш) – дз шТ я. в!бП. кш,,в –.бшдв-ум -уо ,шк/
Э рэд м зд–, ,ш,.,!д . уздзд! Пв ., уш .,в э, .дв- у.д здз оу, веТ Я Пкоуво од!д
Пв в ,р ув д-. р Пд,вТ
Х .,в, ,эувдобв- ш ч дэ ув- з рэд эбв,!б зкб!б э!м .,р э,вузбж у!б.р з в -
ж . ш р . убв- .д !,ПдСТ Э рэд Эб уб –! ,Ш, П,.- шд!,.-збш ш .дэ,од!б у!б.р .д
*бзд б з!д!б шд!-д вкэдТ Х .дПд!б увкдв- вдз з рэд Эб уб –! оу,р э,омв- э.,жТ
К.дПд!д *бз – м!ум Пв .д- з к.ж шд!- ш .,в одув- бз у!б.рд . у о ,ш,.,ш .
в!бП. бу у –б!умТ
бэ,в- здз *бз б.бшд,в Эб уб з р кэб Пкоуво одв- Пв .б у!-дв у, эед э кр
э крд уш,чвум б к!–дчвум увд! э!м ш,.м о,!бПдж-,ж дэ ув-чТ Я –,зкш. р .ку- Пв
 эд б!д уо ,шк шк.к вдзкч дэ ув- б .д-!д э!м уо ,р ,–,.зд вдз р ,з ду. р ведТ
Кдшж !кП-бж ш ш,.в ш ,ж .бз.б r з рэд *бз э, .д Эб уб о у!б.р, уш в ,! .д ш,.м б
уздзд!] (*, ш рк о, бв- Пв увд! ве шТ Х м ш,Пвд бу !.б!ду-/ Я ., ,эувдо!мч у,–,
.бз.б –,з оду – бС/)
Хдв, б.уво r э,! .,!,рз , . .др дэд о,!бздТ дзб, у! од ку!-д.., в !ч–б-
ш р шк.д , ,о,-бодчв оу, вмр в б в кэ. увбТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! РК
зчЭчйд-й ж!д
, о ж р!до, м дууздзод! одш в ш здз ж ув ж бувк !ч–об з уо ,ж у,ш-,
м бувд! о зо дШдму- э ш ж о щЛсР р экТ Здо, -б! у- П,в ,Сш,умП. , шб о , вк .,
з .в дзв .д з в , –! эбуд. э в р здз ш кз.д!б –, ,ш,.. увб Эд.дТ *д- у.
Эб уб эб!ум .,здэ !р э ,р .дПд!дТ
К.дПд!д м дууПбвод! Пв –кэ,в о зш .. ув- , одв- ,зэзк б С вм – д к дз
о– дв-ум э ш ж .дэ !р . в в !д. ., кэд!умТ Я уш р о,увб э шд у оу,ш шд! о ,-
ш,.бТ ЧдШ, оу,р .дш бС эб! у- –Шдв-ум в !-з в,!,ф .к б!б П, ,з КзджТ
 о ,шм в р вк ., м р о б! у шб!!б .дшб !чэ,ж r .б бС эб!б .д ш б
оувк!,.бм б!б обэ,!б ш,.м в,!,обз кТ Х,.м в, зд!б бувк !бС дэзб б ув ,
Пкоуво эб. П,уво Т Я к.ду. узкПд! у,ш-,Т зо дШдму- э ш ж м –! , , !.,. Пко-
уво ш дэ увб в оув ,Пб у .,. ж б у. шТ Х,.м шкПб! Пкоуво об. r о,э- м увдоб!
Эд.д б .д-,р у.д Пвб у дзк у!, .э,.бмТ Эд.д оу, ,Ш, о уувд.до!бод!ду- у!,
э оТ ь !- шдв, б эдод!ду- ,ж .,!,рз r о,э- в –! .д- , ож ,–,. зТ
Я !,в,! э ш ж б ш ебб , , !.м!б ш,.мТ Я вбС !дзд! .дэ,му- Пв .бзв в р .,
здш,вбвТ Я ,эувдо!м! здз о жэк о э ш –.бшк у.д б зд.ку- о –}мвбмС !ч–бш ж .,.Т
к ., –! П,.- ку,-.шТ увк!,.б, б.,у! ш., з ! ууд!-. , кэ о!,во ,.б, .
м П,.- кувд! б .к.эд!ум о вэС,Т
*, кП,! м !б-- э. р ] Эд.д в ., кувд!д б ,ж .к.,. –! вэСТ *дС эму- оэд!б в
.,. б у.д м кувб! удш, у! .., ш,уме у!, мо!,.бм о э ш, . о .э,.. р 
у –,.. , о,.ед з рэд ук крб П,.- .к.эдчвум о ээ, .з, э кр э крдТ
*дш у Эд.д здзд! у- Пв ш ,з ду. эр в об!бу- з мо!,.бч Эб уб о .д-,ж
.бз.бТ Х кув б!б о э ш, э,вузкч кувд. об!б з одвзк ,!,.д!-.ж ув !бз ш .бв б
оу, Пв ., –С эбш шд!-кТ * ш ., –!б р в о з в,ш зд эб.д!-.ш , ,ш,.дш здзб,
 бз жэкв о .д-,ш э ш, оу,э.,о. ж .бз.б б .д-бС в. -,.бмСТ
Э .,П. м з.д! Пв .др кззд .д Эд.д ко,!бПбвум б , ,.бод! бз-зд ., –С эбш увб
 Пвб у дзк у!, .э,.бм ,–,.зд к,Сдв- о вк .,Т * м ., ,эувдо!м! Пв з С в.ж
шд!- ш .,в эбв- вдз ж ув ,уу б эд., Сд уТ
)у!б к оду к., ,ув- э,вб в о .до, . , !б-- р ! о ж здПд,в, ув !з.ко-бу- у
вдз ж .дбо. ув-чТ * экшдч Пв .к.. , ,.бв- в в в Пв – -.дув мШ,шк .мв-
.дуз !-з у, -,з. ш,.м,вум .бз.- ук кр оТ й мо!,.б, , о р ,–,.зд ,зз куб!бод,в
у,ш,ж.кч .д м.,.. ув-Т
ф ш у Эд.д ., буз!чП,.б,Т ? .ду –! П,.- .,– !-- ж в у,ш,ж. ж .бз.б э
 мо!,.бм Эб убТ *, ку,!б ш Пкоуво одв- у,–м .дув мШбшб шк.,ш б .,. ж здз б-
-! у- кПбв-ум –в- эбв,!мшбТ *бзв бз .ду ., э з ,од! уз !-з о ,ш,.б в ,–к,вум э!м
кС эд зд ,–,.з ш .дуз !-з р! –д!-.дм в здэдПд r эд., ,у!б ,–,. з зэ оТ *,э у
( у –,.. о , б э з !бз{ увд! р!до. ж –!,ш ж r б э!м ш,.м з рэд м –! э шд б з .,П.
., э!м Эд.дТ Х –д Пкоуво од!б р ш.кч во,вуво,.. ув- r о в ш Пбу!, б фб.д.у окчТ
 , б э кСд.бод.бм б , о, ш,уме – дзд ш Пвб ., уу б!бу-Т * оу, бзш,.б-
! у- з рэд ш Шквб!б ув ,уу эбв,!-увод б э крб, , ,ш,. r б о у,зукд!-. ж .бз.б
в .,Т
Х , вуквувоб, о , о, ш,уме .бз.б Эб уб вэд!б! .ду э кр в э крдТ яШкШ,.б,
 в, б уомзб куб!бод! у- в ,– од.бмшб эбв,!-увод б у з дШ,.б,ш о ,ш,.б з в , ш
ш р!б уомвбв- дзр о дшТ *дш –! ув .,з рэд р о бв- ПкоуводС б э,!бв-ум , ,-
.бод.бмшбТ ь эбв,!б ., ш ркв оу,рэд э,!дв- в Пв бш С П,вумТ й, о П, ,э.дм бС зд– вд
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
r в в ,–. увб б –!др !кПб, ,–,.здТ Я Пбвд! Пв з рэд ук крб увд. омвум эбв,-
!мшб в о ,шм з в , .б ш ркв уомвбв- удшбш у,–, у з дШд,вум .д в ,в-Т й -ш ,шк
в П,.- уз ш.дм е,.здТ
Э у .д!,.бч Эд.д б-! у- жвб П, ,з удш, вм.,!, , о, .,э,!б шдв, б.-
увод –,з ш,.м б в куб!б! .д м.,.. ув-Т Я вм м .бшд! оу, в кэ. увб ,, ! .,.бм
. уш р !. ув-ч е,.бв- бС в !-з о, .ко-бу- э ш жТ
Э рэд о в в э,.- м о -,! о э ш у оу,шб уо бшб П,ш эд.дшб б укшздшб .,.д ш.,
– дэ од!ду-Т * .д .эд!д в ш,.м у Пкоувобм в шк Пв у ,, в Пзб з ,.бм ш , вк .,
–! бмв.ш вэС ш у до.,.бч у в,ш Пв б-! у- , ,.бв- ,жТ
Зд–до.  доэдz
*к ш .,в –в- ., зд–до. . о,у-шд кПбв,!-. /
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
:З.е.р!П ь.Э!:N
Х. рбш !б шк.-мш о був бб э о эб! у- о зо дШдв-ум э ш ж у!, –,э .д о ж.,
 з ,.бм о др о здз!чП,.бм уэ,! з о,!бзбС э увб.,.бж б .д м.,.. р в кэд r б увд!-
збодв-ум у в ,–кчШ,ж у Пкоувобм .,. ж кувдо-,ж ., ш,.--, П,ш .бz Хк.Пб.д дууПб-
вод,в Пв ,р з чв е,!кмшб б.,укв ,шк вд Пзб б о эмв о уд!-.ч рэ, .д
ув !бз, к., ув мв – зд! у об. шТ * ош,ув в р ,шк бС эбвум оу!к-бодв- був бб
 –!,шдС у э,в-шб б .,уз .Пд,ш ж э шд-.,ж д– в,Т : в ш .,.д о кПд,в ,шк –кв! Пзк
б дз,в у эркз.бздшб д удшд в до!м,вум –Шдв-ум у э крдшбТ
Э .,П. у ш. ж оу, бз -! ., у оу,ш вдзТ * м .м! Пв
с,ту,я е.о ,-
м ,я между вер увш,мся во, ом , ,змуче ой домш ,м трудом же ой в ,стор,,
че овеческ,х от оше ,й .овторя сь , .овторяется бесч,с е ое ко ,чество рз
будущем ,сс едовте , вер як уст овят- что мужч, ! бо ьше р .о уч, , от
,змуче !х же - чем в б,твх
 в!бПб, в о б. о -! р м о зо дШд!ум бз шб д д– в э о !-. э !р Т Х.,
 бС эб! у- э,!одв- – !-- ж кв-Т Э рэд ., м здзод!ум э шд в С в,! !б-- э. р ]
–.мв- б е,! одв- .,.к б у.д д в ш здод!бв-ум о ув,!- б д к э.,ж вудв-ум
мэ ш у .бшб – бшбТ
я.бэд.бм ш ,ж .,. –!б у!,рзд б.шбТ у, П,в , ш,умед ш ,р вк ., .д Пко-
уво од!д у,–м шдв, -ч- эб. Пз жТ ф о ш., .д обэ,!д П,! о,зд з в ж уш .,в уо – -
эбв- ,, в з кр! укв П. ж б ., , о. ж зд– в .д-,ш шд!,.-з ш у., б . о ш э ш,/
Э .,П. з рэд м б,Сд! Эд.д ш., в р ., уздзд!дТ я.д –.м!д б е,! од!д ш,.м
r в П. вдз здз м ш,Пвд! о удш !,в, б о в,П,.б, оу,р э !р р вк .,Т я.д эд., уздзд!д Пв
р эбвум ш. ж r о,э- м б.,у вдзб, ., во Пв – э увкПдв-ум э у, э,е б эк- шб!!б . о
!чэ,ж/
Я  уб! Ш,.бм зд уо , вуквувоб, б уздзд! Пв о оу, ., С в,! дуувдодв-ум
у .,ж вдз .дэ !р Т Х., С в,! у- уздздв- ,Ш, ш. р , . вкв м Пкоуво од! ш,.эк .дшб
эбувд.ебч з в ж ., –! д.--,Т >в ШкШ,.б, ,Ш, – !,, куб!б! у- з рэд Эд.д б-
.,у!д ш., Эб уб б . ш,.м ., кз.д! б.бшдму- з .,жТ з .е, з .е о . у р!дуб!ум
 –в- у ш. ж . к., П, ,з .,уз !-з шб.кв зд уб!ум – дв. з шдш,Т я. б.д!ум з
!,Пк Эд.д . в ш о, .к!ум з ш., б к!–.к!умТ Я –! –кзод!-. дзэдо!,. вбшб
у! ..шб ПкоуводшбТ Я –! уПдув!бо о, .кв-ум з у.к б .,., . .дПд! у .д!,в- зд.э ж
шб.кв, о,э,.. ж о дз!кз, у .бшбТ
й з., Эд.д удшд дуузд.,в – в ш ш ш,.в, .д !.,.. ш ув !- вбо ,Пбошб
ш ебмшбТ : ш у одшб р о бш в !-з д , бз .бСТ Х –д кувд!б в уо ,ж во,вуво,.-
. увб б вуквувобм ээ, .зб r о,э- ш вдз э !р –!б о дз!кз,Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
с..чь дчд ч
Х., зд.,вум Пв о вдзбС убвкдебмС .,. , ,С эмв о ,.бш о.бод.бм б м бС о в ш
., к ,здчТ К д–двод,в шдв, б.узбж б.увб.зв .б –, кв .д у,–м оуч во,вуво,.. ув- д
з рэд шк. о зо дШд,вум бш в кэ. о,увб у,–м -э кр шкТ ф в,, - м Шквб! в .д у,–,Т Я
., ,эувдо!м! у,–, .дуз !-з кв ш!,.д Эд.д r .д ., !ч–бв .д! одв-умТ я.д r ув жзбж
! ом..ж у !эдвбзТ я.д бу !.м,в уо ж э !р б ,эз здзод,в Пв бзшкП,.д б –,ууб-
*д .д-,ж уодэ-–, ш ж – дв :д . з в ж вдз ш. р ш рд! ш., о э,вуво, уздзд!
Пв оу,рэд з.д! r ш ,ж .,. ж увд.,в ук, -.,.Шб.дТ ф Эд.д э,жувобв,!-. вдз одТ я.д .,
!ч–бв з рэд м в р о ч . в э,жувобв,!-. вдзТ
Я ., уш р .мв- .дуз !-з эб. з ж б о.дв ж .д у,–м Пкоуво од!дТ ,зк!--
вдв, ш , о зо дШ,.б, э ш ж здзд! у- ., ув !- дэ ув.ш здз м дууПбвод!Т й -! .,
ш,.--, эокС .,э,!- ,.э, П,ш ш у. од Шквб!б у,–м .дув мШбшб шк.,ш б .,. ж ве ш
б шдв, -чТ Х., –! р кув. Пв Эб уб ку,! в ш,.м воз.кв- . о,э- м вуквуво од!
– !--кч Пдув- ,р з вз ж .бз.б/ ,кшдв- – в ш –! шкПбв,!-. Т Я вм м –! ,р ве ш
 буквуво од! б ,р .э,.бб б б !ч– ж о зш .. увб –Шд!ум у .бш Кзджк .
э!м уо ,р шд!-Пбзд м шд! П,ш в!бПд!ум в ув ..бС !чэ,жТ
Я ., .бшд! Пв .,э увдв П. –в- в !-з шк.,ш ве ш б э –вПбз шТ .бз.б
.к..
я в,-м,мйсм
Т Я r ., , ож ш ! э ж П,! о,з .,эдо. оувкбо-бж о – дз б увдо-
-бж ве ш з в шк ., –С эбшд у, -,з.дм оув музд Пв – у з.дв- в в од..ж фдзв
уомзд..ж у удшшб з.дПбшшб в. -,.бмшб о .бз.бТ
дш .до, .мзд Пдув бС эб! у- у!-дв- о зб. у,звдз!мС б!б о ,д!-. ж .бз.б
здз шк. р о бв .,.,] (Я бз оу,С уб! д– вдч дэб .д-,ж у,ш-бТ ьдзо, в р .,э увд-
в П. z)
яво,в оу,рэд э. з.дП,.] (*,в/ >в р .,э увдв П. /)Т
Эдз – ш., .б С в,! у- .дбудв- р!док э .дзод.б,ш (ф .б .б!б э !р б уПдув!бо )
– чу- в –кэ,в ., у!б-з ш П,ув. б у оу,ш ., ,д!бувбП. Т *, С Пк уздздв- Пв .д- у
Эд.д – дз .,уПдув!бож Пв .ду в бС .,!-зм .дзодв- уПдув!бо ж у,ш-,жТ Х д–у !чв.
уПдув!бо . ш ., !чэб r б м здз !ч– ж э кр ж шк.Пб.д П,.- в !ув з . з рэд э,!
здуд,вум .бшд.бм в ,–. ув,ж .,. б р в о. увб увдобв- бС о-, ш бС у –уво,.-
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
*-т чд ч !едче.м е.ь чжчй
хб–!бм бзод,в ук кр о ( об. одв-ум э кр э крк о ув дС, х .б,ш)Т Э рэд м оув ,-
Пд!ум у Эд.д в ш., увд! му. Пв .д r , одм бз ш бС у,ув, о Я був,Т Эдз С бувбд.зд
.д r э П- ед м ед ,ж у эд р у э у эд оу,р укШ,р у эд *,–,у. р Т ф о в ш
в. -,.бб м буводч з .,ж –,зр д.бП. , код.,.б,Т Э рэд ш увд!б –!б., м о, б!
Пв х р у ,эб.б! .ду Пв я. С П,в Пв – ш !ч–б!б э кр э крд вдз ., здз я. !ч–бв .дуТ
* ,у!б м о, ч о х .,уво,.. , обэ,.б, з в , ,э.дз.дПб! .ду э кр э крк в
., з.дПд,в Пв зд.эж бз .ду у о, -,.,. удш у,–, Пв ш r бэ,д!-.дм д д б мо!м,шум
бэ,д!-.шб эбв,!мшбТ х .,уво,..ж !д. у ,эб.б! .ду . э!м !. р ,эб.,.бм .дш
.к.. бз–добв-ум в р бзшд оу,э зо !,.. увб б удш !ч–бмТ Чбвдм хб–!бч м к–,эб!ум
Пв – дз r в ., б.мвб, П-,ж-в !ч–об д кш,.б, вэдодв- уо ч !ч– о- увдом уо ,р
д в., д б уо ч у,ш-ч ,о-, у –уво,..С б.в, ,у оТ *к.. оу,рэд у!к.бв- уо ,шк
ук крк ш рдв- ,шк увдв- !кП-, б э увбП- – !--,р Т
Х э !.. –в- !ч–мШбшб о, .шб в, ,!бошб зд– в!бошб р в ошб з -
Ш,.бч б у ПкоувобчТ Х э !.. увдв-
 ,эо
.,!д.бм ук крдТ х чу- Эд.д о в ш в. -,.бб , ,эб!д ш,.м . в рэд .д r удшж
бэ,д!-.ж П,! о,з з в р м з рэд-!б– з.д!Т
Я -,! э !рбж кв- Пв – .джвб ,,Т Х., .бз рэд ., ,оз жвб ,, о у у –. увб з
!ч–об б у ПкоувобчТ
,рк , .ояв е ,е ребе к ме язт ж,з ь збоо че овек сту-
.я в брк- в! ме яете собстве уз душу
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
С–Эчдчд ч м–ржь! д! э –ду
й П,шк м в р о чz й в шк Пв – дз зд эб.д!-. ш,.м,в о у бмвб, удш р уо -
,р укШ,уво од.бмТ й, о, эодэедв- э,омв- !,в .бз.б м –! эб. зТ эодэедв- в б р эд м
 зб.к! э. ж э ш б -,ув- !,в .б! удш ув мв,!-. Т в о ,шм м ш. р кв,-,уво од!
 шб к оувкд! у !,зебмшб б  о,эмшбТ *д ш бС !,ПдС !,.д!д – !--дм во,вуво,.-
. ув- . м э,!д! в Пв С в,! б з рэд С в,!Т ,одэедв- П,в , Пдуд о уквзб м экшд! в !-з
е,!мС б здэдПдС уо ,р у!к.,.бмТ Я о, б! Пв у!к.к у эк бу !.мч )р здшу,!Т Я э
убС экшдч Пв в бш,.. вдзТ ф оу, ., э,умв- !,в м о,! буз!чПбв,!-. р бувбП,уз ,
укШ,уво од.б,Т х !,, в р ш., ., бС эб! у- о –Ш, .б з ш зд– вбв-ум/
* м –! эб. з П,.- эб. з r б в бПб.м! ш., – !-Т ув ,вбо Эд.д м бз–д-
об!ум в эб. П,уводТ Х , у, эе, зд !.б!д дэ ув-Т Э рэд ш .,.б!бу- д в ш кз.д!б
Пв Эд.д –, ,ш,..д вд дэ ув- увд!д ,Ш, – !--,Т , убС м ., , ,увдч бзкш!мв-ум
шб! увб у э.,ж r о,э- я. эд б! ш., .,.к б у.д о з в С здз!чП,. ушу! ш ,ж
.бз.бТ ф вкв ш., б-! вз о,.б, бзш,.бо-,, ш ч эк-к] .б r бэ,д!-., з, зд!д
з в , здзодчв ш., .дуз !-з м у!д– б р бувбП,.Т
К.дПд!д ш., в ., . доб! у-Т : з шк . доб! у- –z
Э рэд м о, .к!ум э ш ж бз шб о р вк ., дууПбводм .д –}мвбм .,. б э !рбж
дууздз уо ,ж эбуу,, в о,! у,–м здз !.ж р бувТ ф дз Пд од.б, о р!дздС Эд.д му.
эд! ш., в .мв-Т : в ш .д б.,у!д ш., у.д б в в в м.к! в шк Пв ., кз.д!
ш,.м (р кув.ж ушдж!бз/{Т Я кобэ,! в П,р .бз рэд о у,–, ., здш,Пд!Т >в –! ., бмв. 
. м э !.,. –! в кобэ,в- ,у!б С в,! увдв- С -бш шк.,ш ве ш б у,ш-м.б. шТ
й э –. ш. рбш м !дрд! Пв .,.д б у. .бшдчв здз уб!-. м бС !ч–!ч r о,э-
м вдз .д м.,.. д– вдч Пв – бС –,у,Пбв-Т
* в р .,э увдв П. Т Я д– вд! ., дэб э,.,рТ Я д– вд! в шк Пв ш., -.дув -
мШ,шк . доб! у- ш , э,! Т * П,.- ду. квдв- !- С -,р д– в.бзд у !-ч –,у-
з ув. р шк.д б вед мо!мчШ,р !ч– о- з уо ,ж у,ш-,Т
й б эд .дз.дПб!д шк.Пб., –в- э –вПбз ш б здШбв.бз шТ Х э,!д,ш в э!м уо ,ж
у,ш-б б.увб.звбо. Т Э рэд ш .дС эбш С -кч д– вк зо !мчШкч бу !.мв- вк !-
в !дрд,ш Пв .,. б э,вб .бшдчв ,, здз мо!,.б, .д-,ж !ч–об з .бшТ ф .б э,ж-
увобв,!-. о ,э,!,.. ж ув,,.б в .бшдчв . бш .к.. – !--,Т я.б С вмв Пв –
ш буквуво од!б о бС .бз.б –!б о о!,П,. о .,, .бшд!б бС Пкоувод б в ,о рбТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
!б Э ь.жэчд --у !. б!
Э рэд о з, зд!дС ш ,ж .,. б у.д в дзб!бу- ш б шдСб м .м!] бш .к..
р дзэ – !--, в р Пв м бш эдчТ
, .э,.бм Эб уб м р о б! Эд.д Пв – чу- в р Пв к .,, ув ., –кэ,в э!м
ш,.м о ,ш,.бТ Х б эбв,!б мв- !,в .б!б ош,ув, ,.э, П,ш к .бС моб!бу- э,вбТ
Х м в ,о рд з.дз шд ш. рбш шк.Пб.дш .бэдчШбш мо!,.бм , о р ,–,.здТ * м з.д!
Пв шу!- – в ш r з.дз в р Пв ш., .к.. оз у!,в-Т
Х м в ,–. ув- о ув м.. ж ээ, .з, увд!д э !.бв,!-.ш був П.бз ш ув ,ууд
э!м Эд.д д ,ж в –! у о, -,.. ., .к.. Т ,д., з рэд .д –!д –, ,ш,..д м – м!ум
Пв у!, .э,.бм ,–,.зд , ,увд.к –в- э!м .,, р!до.ш б бв,в шТ >в –! ! С Т
Х., .к.. –! ш !бв-ум эд од.бб в, ,.бм б .бшд.бмТ
Х у Эд.д уПдув!бо Пв .ду уомзод!д ,эб.дм о, д з в дм увд!д був П.бз ш уб!
., –С эбш ж э!м – -– у вбшб –!,шдшбТ ш. рбС уПдув!боС у,ш-мС х р ., букв-
увок,в вдз здз о .д-бС в. -,.бмСТ Х рк уздздв- Пв .д-д у,ш-м р дзэ уПдув!бо,, П,ш
ш р!д – –в-Т ф вбш ш –мзд. .д-бш ш !бводш .д з в , ш оу,рэд !кПд!б во,в
 в шк Пв у э- у!-бв оу, ш !бво .ду зд.эж э,.- о з. убш, у в.мшб !чэ,жТ
 у!,экчШ,ж р!до, ш дуузд.,ш одш – вз вбмС уэ,!д..С .дшб у!, .э,.бм
, о,.едТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! РХ
!д!оП . Т .ьд! чЭу
й у!, .д-,ж уодэ-– к .ду у Эд.д –! оу,р .,уз !-з ш,уме,о .д в Пв –
.дкПбв-ум –в- ( э. ж ! в-ч)Т : в ш ш кз.д!б Пв .ду –кэ,в в ,Т в о ,шм ш ,Ш,
 бвб д!бу- э кр з э кркТ Х .дС эб!бу- .д вд, ш,э о р ш,умед б ., ,эувдо!м!б здз
–ув !,вмв у!,экчШб, э,омв-Т
Эдзд! у- ш в !-з Пв –!б ш ! э .,.дшб r б у дзк увд!б эбв,!мшбТ *д-д .бз.-
ш,.м!ду- у дзбв,!-. ж уз ув-чТ Х у Эд.д увд д!бу- здз ш .. !кП-, эр в -
обв-ум з .э,.бч Эб уб . здз оу, ш ! э, эбв,!б П,.- уз –.д к.б!б Пв
.,о зш .. –в- !. ув-ч р в ошб з вдз шк у, -,з. шк б ш,.мчШ,шк оуч .бз.- у –-
вбч здз мо!,.б, о э ш, ш!дэ,.едТ
>в у –вб, о!бм,в .д оу, ув . од-,ж !бП. ж б ук к.,уз ж .бз.бТ З.д,в, !б
о Пв у!, мо!,.бм ,–,.зд –кэб!-.бз одш – !--, ., .дэ –бвумz й в шк Пв э,вб
.бз рэд ., умв r .к б!б вдз зд.,вумТ Х., С в,! у- – Пв – в бш .б! у- вдз ., ув 
здз э. шк б!б эо бш . вд шдв,шдвбзд р дзэ у! ..,,Т Х у Эд.д оу, ,Ш, кПбшум –в-
эбв,!мшб . уПбвд,ш Пв .д-б вз вбм б у о,в ш ркв –в- !,з. э крбш ш ! -
эш д дшТ )у!б о к., в.ж эбв,!- в .д-б у о,в зд.квум одш зд–до.шб д
ш .,в –в- –кэмв о у шб.д.бм од-бС у –уво,..С вздС увдв- , ошб о був -
бб эбв,!мшб з в ш оу, кэд! у- уэ,!дв- доб!-. Т
фвдз о в Пв у!кПб! у- у .дшб:
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Зчу .мч.м . м-э м!д ,
м чем-й р.ь э –д еч-чдб.Э
Рщ Зчж чу м.чй мче.й
Э рэд м –! э увз ш б ш,.м э дз.б!б б ,у!,э од!б о -з !, в  бС эм э ш ж м
– д!ум
хб–!бчТ
.дС эб!
кв,-,.б,
б
з.дз ш
у ш
був б,ж в з.д,в, Пв хб–!бм бз–доб!д ш,.м в шу!,ж удш к–бжуво, б .д доб!д .д
кв- в ж ., б!бП. ,з ду. ж .бз.б здзкч м о,эк у,жПдуТ
Я о у о С бувбд.уз ж у,ш-, . !б-- о мв.дэедв- !,в оо, б! уо ч .бз.- о кзб
фбукуд Я бувдТ >в бз -! у!, Пв,.бм э,омв ж р!до )од.р,!бм в ф д..дТ .,ж
р о б! у-
оув ,П,
фбукуд
у!,э о
д!д в !дТ яэб. бз в ! у уб! П,шк в в П,! о,з эб!ум вдзбшТ
ф фбуку во,вб!] (>в э!м в р Пв – .д .,ш моб!бу- э,!д х .бб)Т й Пбвдо вб
ув зб м Шквб! .,, ,эдод,ш , Пкоуво з м здз р ., бувод! .бз рэд ,.э,Т х р
оэ С.к! о ш,.м .бз.- б о, кТ у э- бо,! ш,.м з йбуд.бч Пв – м ш р .джвб во,в .д
о у з в ж эдо. ш,.м шкПб!] (
Пйе- Т! ,йу со езж мсщв+
) Я ш !б!ум Ш,.бб
ш бС р ,С о оо, м! уо ч .бз.- о кзб )р ш !б!ум эд од.бб ш., кз б . р . з.д!
Пв эд., ,у!б .б ., момвум .,збш Пкэ,у.ш – дз ш я. уш .,в бу !-з одв- ш,.м о
у во,вувобб у Ко бш о,!бзбш !д. шТ
хб–!бм бэд!д ушу! ш ,ж .бз.б б о ш .,в, .мв- П,шк м вдз !ч–б! Пбвдв-
вк з.бркТ Чв,.б, хб–!бб оу,!м! шб б з ж о .д-к у,ш,ж.кч .бз.- б в –! .дув м-
Ш,, Пкэ Т )Ш, э уодэ-– ш у Эд.д Пдув Пбвд!б хб–!бч б ш !б!бу- ош,ув, б в –!
 ,з ду. Т Х Пбвд!б йбуд.б, эд., в,!,ф .к д в ш –ук.эд!б Пбвд.. , б ,р
з.дП,.б, э!м .дуТ Э рэд ш .,.б!бу- .д-д .бз.- бзш,.б!ду-Т Я ш. р д– вд! ш Пдув
,зэб!б зкэд-в . в ш .дш увд! му. Пв Пбвдв- хб–!бч ош,ув, .дш ,Ш, .к..,, П,ш
д.--,Т Х к э –б!бу- !чэмш .д.экШбш бШб экС о. жТ
Х у Эд.д П,.- –ув .м!б Пв р!до. , .д-, э ув м.б, r в –Шдм о, д з в -
дм ш .,в ээ, .дв- .ду о .,!,рз ш эбв,!-уз ш в кэ,Т й .д!кж удшш шкэ ш б !,з-
.ш .д-бш ,-,.б,ш увд! у ош,ув. , Пв,.б, хб–!бб о в,П,.б, эодэедвб r у зд мвб
шб.квТ Х э,!д,ш в кв дш оувдо у ув,!бТ Э .дш Пдув бу ,эб.м,вум б Эб уб б
в ,Ш, – !--, у–!б.д,в .ду в бСТ
 зш .. оду кэбобв Пв ш Пбвд,ш з.брк (хб–!бм э!м э,в,ж) Эв б. ЗТ зТ Э рэд
Эд.д уб!б убэ,в- у э,в-шб .д Пдув Пбвд!д бш вк з.бркТ Хбуубу з r .,.д бзо,ув-
. р в, ! рдТ >вк з.брк .д .дбуд!д э!м уо бС о.кз оТ я.д П,.- в П. бз! .б!д дз-
!бП., –б–!,жузб, уч.,в б ду ! .б!д бС о С . ! рбП,уз ш мэз,Т Э.брд .дбуд.д
П,.- зд.бшдв,!-. Т фз .,, ш .. кз.дв- – –ПдмС о, од.бмС б ш. р ш э кр ш Пв
э,!д,в з.брк П,.- б.ф шдвбо. жТ Хбуубу з ., -!д квб П ,зш, . р к Ш,.бмТ
), з.брк у кэ о !-увоб,ш Пбвдчв б оз у!, r у –,.. ош,ув, у э,в-шб б о.кздшбТ й ,э-
увдо-в, у,–, .д-к дэ ув- з рэд ш кз.д!б Пв .,.д хб!!б шд ькв .д вм.,.бб ш. -
рбС !,в !-з од!ду- ,ч э!м уо бС –б–!,жузбС к з оТ
Э рэд Эд.д
о, о, озм!д о кзб (хб–!бч э!м э,в,ж) з.брд здз
,ж .дув !-з
ко!,здв,!-. ж Пв .д Пбвд!д ,, .,уз !-з Пду о ., в одму-Т я.д эд!д вк з.брк ш., б
м в ., ,, !ч–б!Т К, -,з. / Я уздзд! Эд.д Пв бз в р од бд.вд хб–!бб кз.д! – !--,
П,ш бз оу,С оу!к-д..С  о,э,жТ
хб–!бч
Пв
Пкоуво од
Пв
.бм Эб
уб увд!б ., ув !- з ,збшб здз .дш С в,! у-Т ?в ,..б, Пв,.бм хб–!бб здэдод!б
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
в . оу,шк э.чТ фз-зд Эб уб ш Пдув уд!бу- ,Ш, э дууо,вдТ Чбвдв- хб–!бч –!
р дзэ !,з.,, П,ш куд.бодв-ум зд з ш-чв, б уш в ,в- д– Пкч !,зв ..кч ПвкТ
К ош,ув. ,
Пв,.б, r в
кз о эуво одв-ум
о
Эдз зэ о
Пв
мэ ш
зд д–зд,
Эдз
в здш,Пдв,!-. / Чв,.б,
хб–!бб
 ш -
рд,в .дш о
увкдв- о . ож э,.- у –!др эд .ш у, эе,ш в шк Пв ш у кв д з.д,ш Пв у
*бш э!м .ду о зш .. оу,Т
+щ з!Э.ьу эчд.й еч-чдб.ЭП м-
ь.жэд- .ечь.. м!у .жуб. д! д Э
 зш .. в в у о,в
одш
и простым,
.
*дС эму-
мэ ш
у –!бззбшб б !ч–бшшб о э !.. у у ,э в Пбодв-ум в !-з .д .бСТ ? ш,.м ,ув-
уо ж –бз.,у б фбу . б э шд ш., бС эбвум ш. р д– вдв-Т Э рэд к .ду моб!ум ,–,. з
 э –.ж эС э к., ., зд.,вум ш., С -бшТ Я уПбвдч Пв фбзбП,узб .дС эму- мэ ш
у .,. ж б у. ш м э !.,. б ш,.вд!-. у у ,э в Пбодв-ум в !-з .д .бС д ., .д ш –б!--
. ш в,!,ф ., !,зв .. ж Пв, в,зув оС у –Ш,.бмС б!б э крбС фдзв дС у о ,ш,.-
й у!, шб о р вк ., м увд! увд дв-ум о эбв- здз ш .. – !--, о ,ш,.б э шд
б ., к,з.дв- .дэ !р Т ,, - м С Пк уомШдв- оу, уо , о ,шм б о.бшд.б, у.кТ ф Эд.д
ш,.м о в ш ээ, .бод,вТ й Пкоуво одо Пв м .,э увдв П. у у ,э в П,. .д Эб уб .д
.д шб.д,в ш., Пв кз у ,эб.мчШб, вед б у.д ф шб кчвум бш,.. о вдз ш д..,ш
о з дув,Т я.д здзд!д ш., буу!,э од.бм з в , э здзодчв Пв э,вб к з в С уф -
шб од.д в,у.дм уомз- у эбв,!мшб Пкоувокчв у,–м – !,, ко, ,.. Т  оу,э.,о. ж ук,в,
ш Пдув зд–од,ш Пв э,вб .д–!чэдчв зд .дшб р дзэ о.бшдв,!-.,, П,ш ш зд .бшбТ
Х э!м .бС r – дз,е э!м э д.д.бм бС ш д!-.ж б экС о.ж б,.вб Т Э рэд ук крб
в. умвум э кр з э крк у код.,.б,ш б !ч– о-ч э,вб кПдвум .д бС бш, ,Т
Я ., у –б дчу- –в- (о, в !,в.ш д ж) ув м.. (здобудчШбш) .дэ уо бшб
э,в-шбТ йкув- .б .бокв у –уво,.. ж .бз.-ч б !-зкчвум уо бш о – д.,.б,шТ * м уПб-
вдч Пв П,.- од.. буквуво одв- о в ж .бз.б –в- був П.бз ш оэ С. о,.бм б ко, ,.-
. увбТ Я С Пк –в- в,ш з з шк э,вб ш ркв о !ч– , о ,шм – двбв-ум у о у ш б!б ду-
уздздв- уо бС шу!мСТ
Я увд дчу- р!к–., .мв- з .е,ебч у,ш-бТ ? ш,.м оу,рэд –!д ув д..дм у –,.-
. ув-] ув б! ш., здэкшдв-ум .дэ ,зв ш б!б бэ,,ж здз м !. ув-ч вз!чПд!ум в оу,р 
Пв буС эб! о з крТ Э рэд ш у Эд.д .дПд!б оув ,Пдв-ум д в ш .,.б!бу- м увд!
кПбв-ум б. шк r оу, ш , о.бшд.б, –! е,!бз ш б !. ув-ч у у ,э в П,. .д .,жТ
Я оу, ,Ш, кПку- о эбв- р д.бе ш,.эк д– в ж б у,ш,ж. ж .бз.-чТ Я увд дчу-
е,!бз ш б !. ув-ч вэдодв-ум у.к б .,., з рэд м у .бшбТ Я вз!чПдч ушд вф . Пв –
оу, ш , о.бшд.б, –! у у ,э в П,. .д ш ,ж ,з ду. ж у,ш-,Т ф в -! .д !-зк
–бз.,ук в шк Пв о фбу м о зо дШдчу- зд м.,..ш ., рб,ж б уПдув!бош r о,э- ш б
!бП., в. -,.бм здш,в. к!кП-б!бу-Т
Кщ е!б бтйч -ж!р.ь!ед.у
Эдз-в дз м о -,! о р увб.кч б кобэ,! здз Эд.д бр д,в б уш,,вум у Эб убТ Я Шквб!
.,, ,эдод,шкч –!др эд . ув- зд в Пв .бок о вдз ж здш,Пдв,!-. ж у,ш-,Т
ьд.--, м – в ш ., р о б! . в,, - ш., С П,вум Пв – ш б .,.д б у. зд.экч
шб.квк Пкоуво од!б .дуз !-з м –!др эд ,. зд о зш .. ув- –в- мэ ш у .бшбТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
r Эдз ш., кэд! у- зд !кПбв-
медж
z r у уб! м к Эд.дТ
r *, доб!-. шб!ж r во,вб!д .дТ r Эдз ш., кэд! у- зд !кПбв-
медж
фш,.. в б бш,! о обэк эмэм хдвд з рэд ш. р !,в .дздэ р о б! Пв ш., .к..д
.,.Шб.д з в дм –кэ,в !ч–бв- ш,.м вдз ., уб!-. здз м ,,Т (,мэм хдвд в здз оу,рэд
здзд!ум до/{
, одр ость уж о обязте ь о в!скз!вть + евж о- б одр ! , в!
че овеку з то- что о сде д я вс- , , .росто ощущете б одр ость- .отому что
в вшей ж,з , кто-то есть
яу –,.. в в. убвум з од-,шк ук крк б э,вмшТ
й б оздбш. ж !ч–об о б.бшд,в, э кр э крд вдзбшб здз о о ,ув- з.дм Пв о
шб , .,в бэ,д!-.С !чэ,жТ *дш оу,ш .к..д –!др эдв- б ш э !.. эд бв- ,, .д-бш д в-
., дш П, ,з .бшд.б, Ш,.б, б –!др эд . ув-Т Э рэд .дш у Эд.д б-! у- .,!,рз
 у!, ш ,р о зо дШ,.бм бз вк ., м С в,! –!бз увб э !. р экС о. р о уу ,эб.,.бмТ
Эд.д – !--кч Пдув- о ,ш,.б о эб!д э.д зд.бшдму- ,–,.з ш ,ш .в ш .д-,р э шд
б э крбшб –!,шдшбТ я.д Пкоуво од!д у,–м шдв, -ч- эб. Пз жТ ф .д С в,!д Пв – м в
 .м! ,.э, П,ш эобрдв-ум эд!--, о .д-,ж !ч–об у в р ш,увд рэ, ш увд. об!бу-Т
Я r шк.Пб.д б э С эбв э ш,.м оу, ., у дзкТ ф.в, ,у. здз о жэ,в, кв- в
р бзшд з –,уз увбчТ Я экшд! вдз]
?Я зся жьеззй м - во,ж Я йм ссор в йм ссор в
йм ссо Теяе ж йс - в зй- яйо-см/,
Х. рбш д дш –од,в в кэ. о, .кв-ум з . шд!-. ж у,зукд!-. ж .бз.б у!, .-
э,.бм ,–,.зд r у –,.. , о,.едТ К .вд.. ув- .д П- буП,зд,в бз .бз.бТ Кк крб .,
оудчвум фб.д.у о , эдо!,.б, .д у,ш-ч ко,!бПбод,вум ,–,. з .бо,в у –уво,.-
. шк ., .мв. шк ду мэзкТ Э ш, в р .,.Шб., .к.. фбзбП,узб о уувд. обв-ум
 у!, э оТ у, в ., у у –увок,в у,зукд!-. ж рд ш .ббТ й –!,ш вб П,.- ду -
ув д.,. б э!м бС , э !,.бм о , о, ш,уме у!, .э,.бм ,–,.зд в ,–кчвум в, -
,.б, э – вд б Пквз ув-Т
й уз !-зк м э !р вуквуво од! в  увк зд–! –!др эд бв- Эд.д зд оу, Пв
.д уэ,!д!д зд ш,.м ., –! Т уо ,ш р бзш, м –! у у ,э в П,. в !-з .д в ш Пв
уэ,!д! Я б Пв .к.. –! Х*)Т *, ш рк уздздв- Пв р .ку- вбш фдзв шТ
Хк.к б .,., бС эбвум увд дв-ум Пв – увдв- ( э. ж ! в-ч) б в шк .б
э !.. –в- Пквзб б –!др эд . э кр э кркТ ?,.бв-ум !,рз Т Квдв- ,эб.ш е,!ш о оу,-
э.,о. ж .бз.б П,.- в кэ. Т й ,.э, П,ш б.мв- здз ,-в ,-,.б, – !-- , б!б шд! ,
о э !.. кПбводв- ш.,.б, э кр р П,! о,зд б о!бм.б, .д .,р ,-,.бм б.мв р одшбТ
Эд.д б-! у- – в-ум у ш. .,уво ш ш бС у!д– ув,жТ Х оу, С эбш , б э
оз у!,.бм б удш з.д.бмТ Квдо увд -, м .м! Пв –!др эд . ув- .к.. о д.дв-
р дзэ ПдШ,Т э,вуво, ш,.м ., кПб!б р о бв- (удуб– ) б ( .д!кжувд)Т хкэкПб б.од-
!бэ ш м о у б.бшд! здз э !.. , в Пв !чэб здзодчв ш., ку!крбТ Я эд., уПбвд! Пв
шб э !.,. ш., оу, Пв м здС Пк в шк Пв м эб!ум –,з кз б . рТ я–П. ш б у-–
–!б о,у-шд мш !б.,ж.] (,дж ш., о э/)
Я .м! уо ж шдС з рэд б,Сд! о у,ш-ч о убводчШкч ,–,.зд –,з кз б . рТ
ь эбв,!б ,.б,!д кПб!б ,р р о бв- (удуб– ) б ( .д!кжувд) б в бзо,! .д ш,.м
р!к– з , о,Пдв!,.б,Т ,, - м оу,рэд –!др эд ч !чэ,ж у –,.. удшС –!бззбСТ Я ., С Пк
о у б.бшдв- бС б бС !ч– о- здз э !.. ,Т
Хщ е мчь ч мчет м ьчйм ч
Х ш. р ш !б!бу- б р о б!б .д-,ж о, , ,Ш, э .э,.бм Эб убТ дз П,шк –
.,  убв- к у эд ш Шб з рэд .д .к..д .дш – !--, оу,р z
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
, .ко-бу- э ш ж бз вк ., м Пкоуво од! здз ш., в кэ. мо!мв- в, ,.б, б
 .бшд.б,Т * о з .е, з .е о ш., увд! му. Пв э!м в р Пв – – ,увб –!др эдв- .к..
бз!бв- ,, .д э кр р П,! о,здТ >в !кП-бж оС эТ
х!б ш ш,.в з рэд м ув ., з.д! здз ш П- Эд.д о кС э, зд .д-бш у. шТ
Э рэд м ., ш р озмв- ,р .д кзб .дз шбв- ш,.мв- эркз.бзб б!б бузкдв- шд!-д
Пв – Эд.д ш р!д вэ С.кв- ш,.м Содвод!д эдо!,.. ув- б эд., р.,оТ Эдз !ч– ж шк.-
Пб.д м С в,! ,-дв- –!,ш у –уво,.. ж .,.Т вдзб, ш ш,.в м .дПб.д! ш !бв-умТ
 П,ш у,р э.м м ш !чу- ув м.. П,ш – .б зд.бшд!умТ Я ш !чу- – – ,в,.бб шкэ-
увб уб! в, ,.бм б з мТ Я -к у эд ш П- ш., б.мв- доб!-., ,-,.бм
б –в- С -бш шк.,ш б ве шТ Я вдз ш. р ш !чу- в шк Пв х р .к.,. ш., о оу,шТ
дз , бз.д.б, r з.дз ушб ,.бм . . оу,!м,в о ш,.м р ш.кч уб!кТ
Кшб ,.б, !,з. э!м ш,.мТ *к.. бу !.бв-ум ушб ,.бм Пв –  убв- х рд
 ш Шб r у –,.. з рэд Пкоувок,-- Пв в,–м , , !.мчв ш ебб –к.эд,вум –!дм
.,ко, ,.. ув- д у рк– у одчвум .,ув зб, у! одТ у э- ш .,в о жвб о во , у, эе, б
 рдубв- в удш дз к-бв,!-. , !дшмТ
Зщ с.Эд ч е. б.Э!дьд-й .ьЭ.ь
Эдз ш. рбш б.од!бэдш ш., б-! у- кПбв-ум вз о,.. увб о у-–дС ш Шб
у –,.. в ув ..бС !чэ,жТ Я вдчу- –в- о,.!бош б уэ, .д..ш б ., убв- к
!чэ,ж у!б-з ш ш. р р . ,ув- ш. р вдз р П,р м .бздз ., ш рк уэ,!дв- удш ув мв,!-. Т
Х., .,у! .. убв-Т й –!,ш о з.бздчв з рэд м Пкоувокч у,–м з шд.эб ш б
.дПб.дч вэдодв- з к.дчШбш бздзТ я–П. м увкдч вдз в !-з о д– П,ж –увд-
. оз, r .д бш, о о ,шм вк .,Т Х., Пдув бС эбвум – дв- з шд.э од.б, .д у,–м з рэд
м рд.бз оодч П, ,э. , оувк!,.б,Т дз ., м о,эк у,–м з рэд ш б–од,ш о д -
 в б .к.. к до!мв- в,шб зв ., .бшд,в Пв .к.. уэдодв- о –дрд. д Пв ш .. озмв-
у у – ж о здП,уво, кП. ж з!дэб (.д бш, ш,.м/{Т
Э рэд .д-, кв,-,увоб, здвмрбод,вум в о, .ко-бу- м э !.дч вдз ., о,увб у,–м
у у –уво,.. ж .,. жТ Здш,Пдм в м уб!-. дуув дбодчу-Т Эд.д .дкПб!ду- ., –б.дв-ум д
,-бв,!-. б во, э бзодв- ш,.м з мэзкТ * э,!д,в .д в П,.- шб! / (, р ж r
у к!–з ж р о бв .д r в Пв -в дзо Пд!ум/)
* м-в .бшдч Пв уздздв- .д С П,в] ( ш., ., з шд.эб Т ш ж шк.Т Х r
з шд.эд б о .,ж ш до.Т дз Пв о,эб у,–м б!бП. /)
Х., в П,.- . добвум/ я.д у о, -,.. додТ
,рк , семья – это ком д !й
с.орт *! уж ! дру друу- чтоб! ж,ть , сохр ять збовь
Ч!,. з шд.э зд– -
вмвум э кр э кр, б у у –увокчв –!дрк э кр э крдТ я.б э,!мв во,вуво,.. ув- у р!ду.
уо бш .доздш б у у –. увмшТ Эд.эж о. убв уо ж оз!дэ б зд.эж увдобв в ,–. увб
з шд.э о-, у –уво,..СТ Х,.м здз б ш. рбС шк.Пб. – дз .дкПб! бувб.. з шд.э. шк
 эС экТ Я .м! Пв !кП-бж у у – уэ,!дв- Пв -в r в уэ,!дв- оу, ош,ув,Т
8щ с–ржд ч д! т!я , .-ьетр.Эт
яэб. бз удшС в кэ.С . удшС –П.С к з о здз!чПд,вум о в ш Пв э шд-.мм
.бз.- ш ! э р шк.д б вед увд. обвум – !,, экшд.. жТ Х ж э кр р о бв Пв з рэд к
.бС у .,. ж моб!бу- э,вб .б в, м!б о зш .. ув- э,!дв- Пв -в бшк!-убо. Т (Эд.-
эж дз з рэд ш в до!м,шум зкэд-в у э,в-шб r р о бв . r м Пкоувокч у,–м шд -д! ш
!д.б кчШбш – !--кч о ,..кч здшд.бчТ Э !музб бр к-зб у узб эркз.бзб ш ! П-
., уш,уб о!д.., уд!ф,взб !,зд увод !дув б б –б.в э,вуз , бвд.б, у,ебд!-.,
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Пд-зб: у, ., о!,зд,в эд., о .д- шк!-вбо./ Чв – ,Сдв- .д –П.ж фкв– ! .дш
.к.,. е,!ж дов –ку/)
?з.до Пв м уз увд.к ве ш в в П,! о,з у о,в од! ш.,] (й у,-б .дкПбв-ум
в, ,.бч/) рэд м экшд! Пв . -квбв . П,.- уз ,з ду. .м! Пв . бш,! о обэкТ
й уз !-зк ш., .к.. б.од!бэ. , з ,у! .д- шк!-вбо. б –,з в р здр к.,. . зд
э !рб, р э м о д– вд! С -кч убув,шк з в дм зо !м,в ш., , ,,з.дв- э увдв П.
–ув Т яэ.дз э,вб , ,ш,Шдчвум о у –уво,.. ш в,ш,Т Э рэд ш оу, зкэд-в ,э,ш Эд.д
 бС эбвум П,.- .,!,рз r о,э- м ., ш рк ,ж ш П-Т )ж бС эбвум кПбводв- б ш б
 в ,–. увб б в ,–. увб ,–,.здТ
й бш, . П, ,з .,э,!ч у!, ш ,р о зо дШ,.бм бз вк ., ш о, о, в доб!бу-
.д о уз ,у.кч у!к.–к ош,ув, у Эб убТ *дш б-! у- увдобв- шд!-д о э,вуз ж рэ, .
–! – э буш в шТ Х у –б д!бу- увдобв- вдш з !музк . .д з !муз, !,.д!д укшзд
у эркз.бздшб д о укшз, r –кшд..бз Эд.дТ ьд– в.бз э,вуз ж з ш.дв уздзд! Эд.д Пв
увдо!мв- о з !муз, !бП., о,Шб .,!-зм б .д э !р у б!д у .бшТ : м ув д-. ., о.бПд!
 в шк Пв у!к.–д к., .дПд!ду-Т
Я ,э! .б! Эд.д увдобв- эркз.бзб . зд– дв- –кшд..бзТ Кздзд! м в э о !-.
дзэ д.,..ш в . ш б .д –бэ,!ду-Т Я ., ш р .мв- Пв о в в ш ш,.в бз -! .,Пв
– !--,, П,ш здзд! у- ш., .д , ож озр!мэТ й з., Эд.д –}му.б!д] ,ж –! вм.,!
увдо!мв- ,–,.зд у Пк.бшб !чэ-шб r д.--, .д .бз рэд в р ., э,!д!дТ ? .,, у!кПб!ум
–П.ж шдв, б.узбж у о] (Я о !. од!ду- ., –кшд..бз,Т Х., –! .,у з ж. увдо-
!мв- ,–,.зд у П,! о,з ш з в р м у о, -,.. ., з.дч)Т
Хдв, б.узбж б.увб.зв Эд.д П,.- уб!,.Т я.д ШкШд,в в,у.,ж-кч уомз- у .д-бш
у. шТ Я –!др эд ,. зд в б р!к– з код.дч ,, ПкоуводТ ш,ув в р Пв – мо!мв- .,в, -
,.б, б крдв- .,.к зд ш,э!бв,!-. ув- ш., .к.. –! озр!м.кв- .д убвкдебч -э кр шкТ
дз ж б,ш .дзод,вум ,ф ,жшб.р r уш,.д кр!д з ,.бмТ >в .,у! .. ,у!б ушу!бв-
уо , о у бмвб, б .мв- здз .д .,р о!бм,в -!ж в ш ебб б шу!бТ
)Ш, эб. бмв,!- бо,! ш., ,з ду.ж бш, Т я. о, .к!ум э ш ж у!, вм.,-
! р д– П,р э.м б –.д к.б! Пв  ,.э, П,ш вэ С.кв- . э !.,. эув бП- рдз .Т
я. овдШб! рдз . з уб!зк .д здэ.бж эо Т дз . –! –кзод!-. здод!,. э,вузбшб бр к--
здшбТ Ккэм оу,шк шмПб –бв о,! уб,э эокСз !,у., б в ,Сз !,у., зкз! б э крб,
бр к-зб б.дэ!,.д!б ., в !-з ,р у –уво,..ш . б у у,эузбш э,вмшТ Х ж э кр ув м!
о дув, м.. увб б вкв С эбо-бж шбш .б! ж у у,э эд! ,шк !,з.,ж-бж о !д.,
,ф ,жшб.рд у о,в] (й экшдж – в ш вдз] уз .б о дувкв б зб.кв э ш б в –кэ,--
узкПдв- .бшТ ?Пбу- к ш,.м/)
ф в. -,.б, ш ,р э крд вкв ., бзш,.б! у-Т я. , ,увд! з!бв-ум бз-зд дузбэд..С
бр к-,з з в , ш,-д!б ,шк ув бП- рдз .Т ш,ув в р . Шквб! –!др эд . ув- зд в 
Пв э,вб ,Ш, .,уз !-з !,в –кэкв у .бшТ
Эдз ж ,з ду.ж эд з уэ,!д! ,шк у у,э/ Х ж э кр , ,эд! ,р ш., б м –кэк бш
кз о эуво одв-умТ ш,ув в р Пв – обэ,в- о .,., П,! о,зд з в ж зд ш. ж ., у,-
од,в м э !.,. –! кобэ,в- о .,ж !ч–мШкч шдв- з в дм ., С П,в увдо!мв- у.д у д– в-
.бз ш э,вуз ж з ш.дв в шк Пв шд!-Пбз ,ж П,.- э рТ ?з у ,эб.мчШб, шдв- б эбвм
., ээдчвум буд.бч r бС ., о уб!дС .мв- эд., удшж Пквзбж шк. б в,еТ Я у!-д!
Пв .,.Шб. ШкШдчв – !- э,в,ж здз уо ч у –уво,..кчТ *д–!чэдм зд Эд.д б Эб уб м
экшдч Пв в о !., о зш .. Т ф м э !.,. оу,рэд – в ш ш.бв-Т
>щ .йЭ чП . м- дч ь.жэд- е!мжу мL м
Я э !.,. бз.дв-ум]
?Я зе йт- !зй,вмр щйт с йк едезйщ яосем/,
Ч,ув. ,
у! о ,у!б Эб уб э !р !дП,в м оС .к бз з ш.дв б!б бз э шдТ )у!б ш ,э,ш о
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шд-б., в ш., .к.. ожвб .д –!б.дж-,ж увд. оз,Т *,в ., экшджв, Пв м вбш р .ку-Т
й о, -в, м вд!ум вз!чПбв-ум в э,вуз р !дПд у ш Ш-ч шкззб б .дк-.бз о .
.бП,р ., ш рд,вТ
явПдувб в –}му.м,вум в,ш Пв м ., ш рк э жвб з .,шк б озмв- .д кзбТ >в кр.,-
вд,в ш,.м б у. од .д шб.д,в ш ,ж б.од!бэ. увбТ Эдз – !--б.увок шк.Пб. ш., .к..
.,ш,э!,.. ,-бв- –!,шк у з в ж м увд!збодчу-Т * м ., ш рк ,-бв- –!,шк э,в-
уз р !дПд в шк Пв ., у у –,. здз Эд.д озмв- у.д .д кзб б кздПдв-Т
Х кз.д!б Пв б. рэд .к.. эдв- ,–,.зк .д!дздв-ум в эк-б Пв – . удш ку -
з б!ум б зду.к!Т й ж з рэд ш кз!дэод,ш Эб уб удв- о з одвзк . .дПб.д,в з бПдв-
 ув бз Пкоувод в,увдТ * ш в П. з.д,ш Пв ,у!б у .бш оу, о мэз, в .к..
увдобв- ,р о з одвз, Пв – . з .,ж бозд!Т
Эд.д ш .,в э жвб .дз! .бв-ум .дэ з одвз ж б р о бв- у .бшТ ф. рэд в у д-
–двод,вТ ? ш,.м вдз ., оС эбв r м ув С Пк Пв – . , ,увд! !дздв-Т
яу –,.. вм.,! ш., –! з рэд к Эб уб –!б з !бзб б . !дзд! .,уз !-з
Пду оТ Э .,П. э!м Эд.д в в ., –! вм.,! r о зш .. эд., вм.,!,, П,ш э!м ш,.мТ
Х., б-! у- бз.дв- Пв м ., ш рк ,-бв- –!,ш .д-,р у.дТ Х., .к..
 зо !бв- ,р шдв, б э,!дв- в r .д у добвум у здэдП,ж р дзэ !кП-,Т >в –! к з
ушб ,.бм . о,э- ушб ,.., –!д.,.. о, . z ? ш,.м ,ув- э кз-м з в , уПбвдчв ш,.м
уПдув!боПбз ш r о,э- ш., ., бС эбвум к–б дв- зд у. ш б шв- укэкТ * ш., П,.-
С в,! у- – ш рдв- Эд.д э шкТ Ч,ув. , у! о /
Лщ *-!йчуП .-- тбеч у м–у
К ш. ж ж у!кПд,вум вдз , Пв м бр!д-дч з р -в о р увб зд–одч – в ш
б у –Шдч Эд.д о у!,э.чч шб.квк] (я э рдм у,р э.м з к.б.к –кэкв р увб м в,–,
р о б!z я.б бэкв П, ,з !Пдубзд/) яж/
?,.д ш м r П,! о,з в, ,!бож . .д в ,вбж б!б П,во, вж дз з рэд ,ж б-! у-
укэ .. .до эбв- мэ з б р в обв- к.б. .д .д ш.б!д ш., Пв –Ш,.б, о .дув мШ,ш
!кП-, –Ш,.бм о -! ш б .,.д !кП-, –о-,ж .,.Т
й бр!д-дм !чэ,ж о э ш ., у о,в одо-бу- у .,. ж м ., ув буз!чПдч ,, бз
з крд –Ш,.бм . ,Ш, б .др к.дч !б-.,ж д– в ж r о,э- в ,ж бС эбвум к–б дв-ум б
р в обв-Т й увкдм вдз м мо!мч .,Пквз ув-Т я.д у о, -,.. дод з рэд р о бв Пв м
об.к о .,ж д– в.бек д ., П,! о,зд зду!к.бодчШ,р !ч–об б код.,.бмТ Я ., экшдч в ш
Пв ,ж бэ,вум в кэбв-ум б ., мо!мч у ПкоувобмТ >в –б.д,в ,,Т )ж С П,вум Пв – м
–! – !,, Пквзбш б !кП-, .бшд! ,, ПкоуводТ
Я ф,ууб .д!-.ж дв Т я–Ш,.б,ш м зд д–дводч у,–, .д .бз.-Т * з рэд ,П-
здС эбв у .вд..С бр!д-,.бмС м ., кш,ч доб!-. –Шдв-ум у у –уво,.. ж .,. жТ
явПдувб –!,шд уомзд.д у в,ш Пв к ш,.м П,.- .д м.,..ж р дфбзТ Я здбуодч
оу, э,!д о зд!,.эд - б зд–одч .бС э .дз.дП,.. ж эдвТ й в шк .дш б-! у- кув -
бв- у– у,ш,ж. ж з шд.эТ Я б.м! .д у,–м –мздв,!-уво кэ,!мв- э шд-.,шк –Ш,.бч
о ,ш,.б ., ш,.--, П,ш –Ш,.бч у з к.дчШбш шб шТ *дш ш р!б б.в, .,в-зд!,.эд бТ
Э рэд м ш,.мч уо , дубуд.б, б!б о. -к Пв -в . о , Эд.д в здш,Пд,в б з ,звб к,в
у –уво,..ж зд!,.эд -Т
?,., бС эбвум о ,шм в о ,ш,.б .д шб.дв- ш., Пв С вм м ш. р р э увбр о д-
в уз ш бузкууво, ш., ,Ш, .к.. кПбв-ум у!к-дв-Т я– в ш р о б! ш., б у,ш,ж.ж з .-
ук!-вд.в э уодэ-–] ук крдш .к.. – !--, экшдв- уомзб П,ш – –Ш,.ббТ >в С -бж
у о,в э!м шк.,ж б .,. о, . z
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
(щ зч ечме!!йчу м ь.Э!фдчр. ечжчь.м!чж
Я оуч .бз.- – чу- у ,у!,э од.б,шТ Я у!-к був бб ,у!,э од.бм оу,ш,ув. Т
я– в ш ш., р о мв у!к-дв,!б – в ш б-кв .д ш б уджв б о FMKebooLТ :чэмш зд.,вум
Пв ,у!,э од.б, буС эбв о -з !дС .д бр оС ! ШдэздС б о фбудСТ * удш,
,Пд!-., б ув д-., був бб здзб, м у!-д! уомзд. у .дуб!б,ш о у,ш-мСТ
*д ш,.м здз .д ш ! э р шк.д б вед р ш. , о,Пдв!,.б, бзо,!б эд.., .дуб-
!бб о у,ш-мС б .дуб!бб эбв,!,ж в. -,.бч з э,вмшТ Я ., дз увд!збод!ум у э –-
.ш о ,ув д.дС б .д о,П, б.здСТ Я обэ,! здз шк.-м б .,. ,эз эв к.бодчв э кр
.дэ э кр ш з бвбзкчв б к.б.дчв э кр э крд о буквувобб э крбС !чэ,жТ Я ., .бшдч
П,р вб !чэб э –бодчвумТ Эдз ш .. вдз – дШдв-ум у П,! о,з ш у з в ш .б .боквz Я
обэ,! здз шк. к.б.д! .,.кТ д.,.б, !бед в ж .,.Шб. дз–б! ш., у, эе,Т Хк.Пб.д
вд!ум ,о двбв- оу, о -квзк . !бек ,р .,. м обэ,! Пв .д ув дэд,вТ Эдзд! у-
.д в !-з Пв в, м!д !кП-,р э крд r бш,.. вдз , к .,, –! о д.,.б,Т
Х э !.. !ч–бв- б Пбвдв- .д-бС ук кр о д ., ,у!,э одв- б шкПбв- бСТ ф. -
рэд .дуб!б, .дПб.д,вум у ув р э-кПбод.бм . П,.- уз , , дувд,в о .,Пв к.ду-
. , з рэд -квзб увд. омвум оу, – !,, б – !,, – !,з.,..шбТ яэ.д .,.Шб.д .дбуд!д ш.,
в ш Пв шк. оуш,бод,в ,, зд в Пв .д ., у– уб!д о,у у!, –, ,ш,.. увбТ я. э,!д,в
в эд., о буквувобб э кз,ж б э.СТ ф. рэд .,.д вдз ., о,э,в у,–м о в. -,.бб шк.д
з в ж .д– д! о,у б!б в, м! фбзбП,узкч ф шкТ Х .,в –в- !чэмш зд.,вум Пв уо -
бшб -квздшб .б ш рдчв ук крдш Скэ,в- .  -ш ,шк вдз , о,э,.б, р д.бПбв
у .,ув з ув-ч б .дуб!б,шТ >в ор!мэбв здз взд эПб.бв- у,–, э кр р П,! о,зд
 Пкоуво одв- у,–м !кП-, к.бзбо э кр р Т *, ш рк ,эувдобв- Пв – зв -в увд! в, ,в-
в э !р Т
)Ш, ,Пд!-.,, убвкдебб о з в С эбв,!б шкПдчв э,в,ж кздзодм бш .д бС -
шдСб б -б–зб о буквувобб э крбС !чэ,жТ Я обэ,! здз эбв,!б вПбвод!б уо бС
э,в,ж б!чэ. у вдз ж .,ув з ув-ч Пв ш., ув д-. –! ,эувдобв- Пв буС эбв
у .,уПдув.шб ,–мвдшб э шдТ (й эвм.б -вд./ й бП,-бу-/ ор!мэб-- здз – ш./
Здом.б -.к зб/ ,,!дж э шд-.б, здэд.бм ! э -/) >в ,Ш, удш, шмрзб, здш,Пд.бм здзб,
ш., э о эб! у- у!-дв-Т дзб, эбв,!б ш,.м крдчв в шк Пв м ., з.дч Пв о дув,в
бз вбС здкрд..С ,–мвТ *д–!чэдм здз эбв,!б шкПдчв уо бС э,в,ж м ,Ш, уб!-.,, увд-
дчу- –в- э!м уо ,р у.д !ч–мШбш б у до,э!бош ве шТ Я ., С Пк –в- П,! о,з ш
з в ж шкПд,в удшС –!бззбС б !ч–бшС !чэ,жТ Я С Пк мо!мв- уо ч !ч– о- ээ, -
.бодм б ш рдм бшТ
РУщ .чф!йч е.-жчЭ-
е!–д.рж! . Эчеч Э .тжчд 
Эдз б ш. рб, ш ! э, д у э,в-шб ш –.д к.б!б Пв вздзодму- р о бв-
 –!,шдС о .д-бС в. -,.бмС б у,ш-, ш вздзод,шум в ,-,.бмТ Кз в, –!,ш
о з.бздчв о. о- о о ,шм уу б о в, ш ш,.в з рэд ув ,уу куб!бод,вумТ
К! о ш .,в д.бв- д ш .,в буе,!бв-Т у, здобубв в .дуТ Кк крб к з в С
 моб!ум , ож ,–,. з э !.. у –,.. о.бшдв,!-. у!,эбв- зд в,ш Пв б здз .б
р о мв э кр э кркТ Кв ,уу в кС эд зд ,–,.з ш б ., –С эбш увб –,у,Пбодв- о у-кч
у,ш-ч куб!бод,в о зэ,жувоб, у! оТ –кэ,в, Пдув кувдодв- Пкоуво одв- у,–м бзшкП,..шТ
 вдз ш у ув м.бб !чэб , ,увдчв у!,эбв- зд мзз ш б зд–одчв ПкоуводС э кр э крдТ 
в ., о ,шм .б увд. омвум у – Пкоувобв,!-.шб з в шк Пв ук кр р о бв бш б .бСТ
у, в ош,ув, ш .,в удшш дрк–.ш – дз ш уздздв-ум .д у,ш,ж. ж .бз.бТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
?о, ,. м r ., , ож шк. б ш ! э ж в,е з в шк С в,! у- – бш,в- з. зк ( вш,-
.бв-)Т Я Пдув !-з од!ум – ,ч у!, в р здз уздзд! Пв -в .,., б у.кТ Кдш, ., б-
мв., о у шб.д.бм э,вувод к ш,.м уомзд. у уу дшб ш,.эк эбв,!мшбТ яэ.д.э .б
 уу б!бу- з рэд ш., –! у,ш- !,вТ К.дПд!д .б ., э з ,од!б Пв м бС у!-к r о,э- м
–! о од.. жТ Х., .к..д –!д ш Ш- Пв – ожвб ввкэд . .б уу б!бу- д м .эд! б
.эд! б .эд!: К увд. об!ум оу, – !,, .,ув П,.. жТ Э рэд м .дз .,е зод! бС .б
 ув ш,.м ., ку!-д!бТ
Я бС ., об.чТ ,д., в рэд м .бшд! Пв .б , ,.бодчв к.ду.ж ув ,ууТ Кк к-
рдш .к.. ж о!,узбодв- уо ч эдо!,.. ув- б р.,оТ ?о, ,. Пв з., бш С в,! у-
бзр!дэбв- в у –вб, бз ш ,ж дшмвбТ
я.б оу, ,Ш, э !.д!б крдв-ум б вкв оу ш.б!б Пв м .эк бС ш ШбТ Хдшд узд-
зд!д] (о ж у. р в о ожвб бз од.. ж)Т : в,е во,вб!] (я. б
мйк
у. в .,/)
Я з.дч .б ., С в,!б ш,.м –бэ,в- . бС у! од д.б!б ш,.м в шк Пв м оу,рэд
Пкоуво од! у,–м –кз ж э!м э.СТ фС уу д ., бш,!д з ш., .бздз р в. -,.бмТ К,жПду
м в .бшдч . .бшдч б в Пв у! од уздзд.., о здд!, ш ркв П,.- – !-. кэд бв-
П,! о,здТ Я С Пк ш.бв- – в ш увдо шк.,ш б ве шТ >в в к з м бу !-зкч о уо ,ж
.бз.б Пв – ш б э,вб .бз рэд ., ув дэд!б в ш бС уу у .,. жТ
Э у .д!,.бч уздзд.. , .,о зш .. ув, ,в- . оу,рэд ш .. бзоб.бв-ум б –}му-
.бв- уо б Пкоувод ош,ув в р Пв – о!,узбодв- бС о р.,о,Т Х оу, С вбш –в- !ч–б-
шшб б .мвшб б – в ш .к.. ш.бв- з рэд ш уу бшум у ук крдшбТ ш,ув в р
Пв – ув ,шбв-ум з ш,увб б!б р здв-ум ош,ув в р Пв – ввд!збодв- ук крд увд дж-
в,у- у–!бзбв-умТ у ш.бв, уб!, у з ж.С е,!бв,!-.С у! о б бз у. о,.бжТ
*, дз ,-,.., –!,ш Пдув оС эмв .д о, С. ув- о удшж ., эС эмШбж
ш ш,.вТ я.б здз з!б. о !,.,] ув бв .,шк кэд бв- б !,. дуз !,вум r ., добш Т
Х у Эд.д увд д,шум к!дэбв- .д-б з .ф!бзв э о,П, дТ
-,код е ож,тесь в .осте ь-
е реш,в .роб ем! -ереше я .роб ем ,ш,т вс с - о б ,зост, , думть е
.р,дется
:кП-, дзэ,!дв-ум у –!,ш ж П,ш вдв-ум во!,П-ум в .,,Т *, уПбвджв, Пв
о –мзд. !. ув-ч у р!д-дв-ум э кр у э кр ш о оу,шТ ш .,в, ., у р!дубв-ум r б!б
, ,.,увб –ук.э,.б, .д у!,экчШбж э,.-Т * увд джв,у- здз ш .. !кП-, .мв- в Пзк
з ,.бм ук крдТ
Кдшш !,з.ш э!м ш,.м к з ш увд! в Пв м .дкПб!ум кувкдв- б , ,увд! ув ,-
шбв-ум оу,рэд б о оу,ш –в- дошТ *, з.дч здз о . з з .ек э.м м ,э Пбвдч –в-
 бр !к–!,..ш д ., дош/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
шж!м! РЗ
зчеьяч ь.Э
? .ду ,Ш, ., з .Пб!ум ш,э ож ш,уме з рэд зо .б! ш ж в,еТ я. увдоб! .д в,!,-
ф ., у –Ш,.б,Т К э ш ш о з в ш ш у –б д!бу- .бв- о з.бз!б здзб,-в –!,шТ
Х эбуд!б з .в дзв .д зкзк ,Ш, , ,э уодэ-– ж б С в,!б , ,– дв-ум вкэд о з-
r *бз к ш,.м ! Сб, . о увб во ,ш э ш, . ., о !.кжум r уздзд! в,еТ r Я .д-,!
в,–, э кр жТ й о, - . бэ,д!,./ * одш .к.. –ув , ,,Сдв-Т
?у!-до в м здздвб! р!дзд б экшд!] (
Псяср зй - зс, ье е й!к е,жХ/,
Х ж в,е r бувб..ж С бувбд.б. . к .,р ,ув- вдж.дм ув дув-Т >вд ув дув- r .,эоб-
.бш ув-Т э,вуво, м Пдув ,зэб! з кр, ош,ув, у .бш дуушдв бодм Пк.б, э шдТ йдд
– !--, !ч–бв уш в ,в- П,ш зкдв-Т я. э убС  ув м.. р о бв .,эоб.бш увбТ
,кшдч к .,р в о р,.дС в шк Пв .,уз !-з ,р эуво,..бз о о Эд!бф .бб зд.бшд-
чвум вбш –бз.,у шТ Я в ., к.ду!,э од! вк ув дув- б !ч–!ч уш в ,в- .д Пк.б, э шдТ *
дд П, ,уПк ко!,П,. в ж в,ш жТ Э рэд м зо .б! ,шк у додж,о . уздзд!]
r Х., .бз рэд ., . доб!ум в в э ш . м .д-,! в,–, р дзэ !кП-бжТ я. з .фбуз од.
зд э !рб б зд– -,. . –кзод!-. у зэд. э!м в,–м/
Х., .к.,. –! э ш кэ –.ж э!м б.од!бэ. р з ,у!д б э увк.ж е,.,Т >в –!
ш ж , ож э ш r .д- , ож у,ш,ж.ж э шТ Я к . в кэб!ум б э !р вз!дэод! э,.-рбТ
ь. з .,эоб.бш увб о Эд!бф .бб , ,.бод! удэ r б.дП, ш., .б зд Пв ., Содвб! –
у ,эувоТ * вкв моб!бу- од бд.в о !., э увк., ш., е,.,Т фС –! .,ш. р б
 зкдв- .к.. –! –ув Т
, ш .д з в ж ш эбуд!б з .в дзв ., П,.- ш., эС эб! . .дш . доб!ум
обэ бз з . б ду ! .,.б,Т яушдв бодм э ш дд здш,вб! .,уз !-з –!,ш б ,-б!
 буздв- э кр жТ Ч,ув. р о м м экшд! Пв ,шк ув . добвум зкдв- .,эоб.б-
ш ув- в шк ,р зо . з ш,.м ., –,у з б!Т * . р о б! у, -,з.  в шк Пв .д у!,-
экчШбж э,.- .б у шдш ж бу!д!б ш., з ! в ,Су в ф в р дфбж .джэ,.. р бш . о р
э шдТ я. у д-бод! ., С вбш !б ш Пв – .д-б б!в *двд!б б :д д уэ,!д!б э!м
.ду об вкд!-.ж вк э шк у ш Ш-ч обэ, Т
, !.,. бз.дв- э ш э,жувобв,!-. бзо,! .д .ду о,Пдв!,.б,Т .кв б –! р мз-
. одв  в шк Пв . .,з в , о ,шм кув од!Т Ч,р -в ., Содвд! б .д вз в ж зкС.,Т
* в –! в мудчШбж э ш у о,!бз !,.ш кПдувз ш б здш,Пдв,!-.шб обэдшб бз з .Т
я. –! э. вд..ш у -б збшб з бэ дшб з в ш ш , б.од!бэ. , з ,у! ,з-
.д! – –,з –!,шТ : р!до. , r о .,ш –! – !-- ж –дуу,ж. у о э дэ ш б р з ж/ Я вм
–дуу,ж. –! ,Ш, ., э ув ,. ш кобэ,!б ,р в,.ебд!Т Х !ч–бш !додв- д о , о ш
э ш, –дуу,ж.д ., –! Т
яв,е уПбвд! Пв ш э !.. .,ш,э!,.. б.мв- ,э! .,.б, б бу!д! з .в дзв
фдзу ш мш о .д- в,!-Т Х у Эд.д –!б –!др эд . ,шк зд э,!д..кч д– вк
 в шк эбуд!б з .в дзв б в у!д!б ,р – дв. Т Я уздзд! .,.,]
r *дэ ., ш ,-б!б зкбв- э ш эд., ., обэм ,р /
: в ш м экшд!]
?Рйм -ь зе узсор мй ж зс мй ,яй,йдез/,
Эд.д к!–.к!ду- б –.м!д ш,.м . м з.д! Пв .д экшд,в]
?Ззсвмр йм щсщйк д- ем
зсшс ,еекзсж ьвуз:,
Ч,ув. р о м ш у – ., о !. од!бу-Т Я !. ув-ч э о, м! Пкв-ч вед о –!дувб
.,эоб.бш увбТ : б!в к .ду –!б бз фб ш orJ[e _eMlty r э П, б эмэб хдв *двд!б
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Э ш, в р ш у Эд.д Пкоуво од!б Пв –кэ,ш уПдув!бо эд., о Сб.б.,Т (ф ,Ш, уПдув-
!бо,, ,у!б вдш зд.,вум –дуу,ж./{ Х о, б!б Пв фбуку .бо,в о .д-бС у, эедС б зд
в вдз !ч– о- у эд ш .,в .дш у С д.бв- .д-к !ч– о- рэ, – ш .б здзд!бу-Т
, уодэ-– ш у Эд.д р о б!б Пв .д- э ш увд.,в ш,ув ш з м б !ч–об к–,.бШ,ш
в ук,в. ж –,зкш. ж .бз.б о дз},зэдСТ Х С в,!б уэ,!дв- .д- э ш б .д-к у,ш-ч вдзбшб
Пв – .д-д !ч– о- э кр з э крк у р эдшб увд. об!ду- оу, р!к–., б з ,П,Т
>в од.. б э!м .д-,р К зэдв,!мТ хб–!бм бзод,в .ду бо,вуво одв- э кр э крд
у! одшб] (Хб в,–, шб э шк во ,шк шб оу,шк во ,шк/) Зб.д.у ож ш еб .д!-.ж б
фбзбП,узбж ув ,уу у о ,ш,.. ж .бз.б П,.- –ув .дПб.д,в уздзодв-ум .д в. -,.бмСТ
Х. рб, – дзб дудэдчвум в !-з бз-зд о.,-.бС бПб.Т Х ., С в,!б Пв – у .дшб вдз ,
у!кПб! у-Т Х ш,Пвд!б уэ,!дв- э ш уо ,ж з , ув-ч рэ, ш .. –кэ,в кз в-ум в –к -
о.,-.,р шб дТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
З.Э !ЭП рьч чеьяч
Э рэд ш у Эд.д о, .к!бу- у!, ш,э о р ш,умед .дш здС в,! у- у дзк ., кобэ,в-
.д- . ож э шТ йдд б др,.в у –Шб!б Пв з .в дзв эбуд. д убу з ., –С эбшС
д– в у р!ду од.Т
, ш –! ув ,. к.бзд!-. шк ,звк у ш. .,уво ш б.в, ,у.С э,вд!,жТ дш
–! – !-- ж о.кв ,..бж эо бз б вз вдм зкС.м у оув ,..ш р б!,ш С ! эб!-.бз ш
б дз об. жТ Х ., з.д!б Пв бш,.. вдш э !.. –! –в- в шк Пв ш. рб, кув ж-
увод –!б э,ш .вб од.Т *дш в ,– од!ду- э !.бв,!-.дм б.ф шдебм Пв – доб!-.
о– дв- ш э,!бТ
? .ду о з.бз!б б э крб, о у в шк ш увд!б буздв- бшм б в,!,ф . ,..,р
о!дэ,!-ед С вм м ., –! ко, ,. ув бв !б ,шк зо .бв-Т ,э- э ш з .фбуз од. зд э !рб б
П,! о,з ш р ув ., здС в,в- дзр од бодв- у ш. жТ м.,! в, мв- уо , .б!-,/
Я увдоб! –о-,шк о!дэ,!-ек у –Ш,.б,Т Я уздзд! Пв ., С Пк ,р –,у з бв- .
к ш,.м ,ув- .,уз !-з о у оТ Х., С в,! у- р о бв- шдзубшд!-. эб! шдвбП. . м
Пкоуво од! у,–м .,! оз  в шк Пв ., з.д! оу,ж э !,зб э,!дТ Ч, ,з .,уз !-з э.,ж в в
П,! о,з ш., зо .б!Т я. –! П,.- !ч–,з,. б р в о ш П-Т я. –}му.б! Пв ув б! в в
э ш ош,ув, у .,. ж Пв – .бв- вдш оуч .бз.- . бз-зд з . шбП,уз р удэд в,-
м! д– вкТ Зб.д.у о , ! .,.б, у,ш-б ,Ш, – !--, кСкэ-б! у- з рэд ,р .,.д !кПб!д
в дошк уб. б ., уш р!д – !--, д– вдв- д бзшдС, шТ )ж уэ,!д!б , дебч . о з-
.бз!б у! ..,.бмТ Э ш, в р эб. бз э мэПбз о озм! э,.-рб б уз !ум ., здз .Пбо
д– вТ Х., –! .д!- вк у,ш-ч ув !з.ко-кчум у ш. .,уво ш –!,шТ
r фзоб.бв, Пв м оду –,у з б! r уздзд! мТ r Х зд– вбшум – в ш ,з ду. ш
э ш,Т Х Пкоувок,ш уз !-з !ч–об о о .,р о! .б!бТ Х оу,рэд ш,Пвд!б .бв- о вдз ш
здш,Пдв,!-. ш ш,ув,/
я. –!др эд б! ш,.м д м у уб! ш рк !б ш !бв-ум зд .,р б ,р у,ш-чТ Я –}му-
.б! Пв м  о,э.бз б С бувбд.узбж дв Т ф вкв . уздзд! ш., .,Пв вдз , Пв р!к– з
ш,.м дув рд! Т
r *бз м з.дч зв о вдз жТ Х –!б – дэ ,у!б – о ш !б!бу- зд .дуТ Э рэд
П,в , р эд .дздэ к .ду .дПд!бу- вб –!,ш ш –!б дуув ,. б эдо!,.Т ,э-
.дш б-! у- зб.кв- у –уво,..ж э шТ Х !дзд!б . о в ., о ,шм ш !б!бу- б –!д-
р эд б!б у эд зд в Пв к .ду ,ув- у,ш-м б э кз-м з в , ш р!б .дш б кв,-б!б .ду
о в в в кэ.ж ПдуТ
>в в П,! о,з дууздзд! Пв о удшж вм.,!ж ш ш,.в з рэд здзд! у- Пв к., .бПв
., ш .,в ш П- . зд-,! о ф.в, .,в о буздС кв,-,.бмТ ф . .двз.к!ум .д ш б обэ, -
здбуб/ в о ,шм . з .,П. ., ,эувдо!м! Пв ш у Эд.д з рэд-.б–кэ- зкбш ,р э шТ
r Х уш в ,!б вб здбуб оу,ж у,ш-,ж r уздзд! .Т r Х !дзд!б в шк Пв о
 здзд!б .дш Пв о, д о х рд ш .,в , э !,в- !ч–, в кэ. увбТ ,э- о укш,!б в
уэ,!дв- э –б!бу- увдо!,.. ж е,!б б ув б!б у –уво,..кч .бз.-Т
>в в П,! о,з ., з.д! Пв зкдв,!мшб ,р э шд увд.,ш бш,.. ш r в увд!
бзо,ув. !б-- з рэд –!б эбуд. оу, э зкш,.вТ
r Я зод! э.С r уздзд! ш., в в П,! о,з r б уздзд!] ( .б зд Пв ., о, бв,
зв зкб! .д- э ш/ в удшж д ,.- –,з з .,П. ув,ж П-б обэ, здбуб о ouTube .ду вдз
оэ С. об!бТ ,, - . .бо,в о .д-,ш э ш,Т :кП-,р С змб.д б .,!дв- –! .,!-зм/)
Я – м!ум Пв дзр о !кПбвум .,! озбш б эд., – !,з.,..ш . оу, у! .б! у-
 ув Пкэ,у. Т у э- у ,эб.б! .ду о бшм здз р -в !д.дТ ф в увд! к з ш э!м ш,.м
б ш ,ж .,.Т хо-б, о!дэ,!-е ув б!б э ш дэб !ч–об б ,эд.. увб э кр э крк б
уо бш э,вмшТ ?.ду.дм е,- у –вбж здувдоб!д бС дуувдв-ум у уо бш э ш шТ я.б р ,од!б
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
здз р ,од! – .д бС ш,ув, !ч– ж П,! о,з . .б .м!б Пв к .бС ,ув- у,ш-мТ :ч– о- з
х рк у ,эб.б!д бС б ш р!д , ,.бв- вк в др,эбчТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
,е м–т, ч д 
 о ,шм .д-,р дзр о д ш,.м дзб! збвбо.ж в . –о-,р С змб.д .д-,р
э шдТ *,уш в м .д оу, , ,.бв , .,уш в м .д в, б б кв дв . р о б! здз П,! о,з
 бшб бо-бжум у ,д!-. ув-чТ ?у!-до був бч ,р у,ш-б м .м! Пв уб!д ,р о, б
!ч– о- ,р у,ш-б –кэкв оэ С. о!мв- .ду у Эд.дТ >вд був бм .д ш.б!д .дш Пв .,од.. 
.дуз !-з С - во ж э шТ Х .. в, мв- б э ш б оу, Пв к в,–м ,ув-Т д..д !б-- уб!д
во ,ж о, б !ч– о., кз у ,эб.мчШб, в,–м у в,шб зв в,–, -.дув мШ,шк од.,. б
э рТ
хб–!бм кПбв .ду Пв эб. збж П,! о,з ш .,в в, ,в- д.,.б, . эо , r .д б-
ш, ук крб r оув мв б –,эмвТ : в , r б эдо. / )у!б у э- .бо,в о од-,ж эк-, б
о эк-, –!бзз р одш П,! о,зд в ош,ув, о r в ж.дм .бв- з в кч .,о зш .. дз одв-Т
 ш .,в, ув бв- э ш бз удшС П.С шдв, бд! о . о Пду .,уПдув-м в кэ. ув,ж б
.,ув з увб з к.дчШ,р шб д ш .,в одш в !-з о, д б у,ш-мТ >в ,эб.уво,.. , .дэ,.-
. , к–,.бШ,Т
ш ,ст, !й дом этой зем е – вше серде Здесь вс ,код е осудят- здесь
вм ,код е .р,дется о.рвд!вть ож,д ,я дру,х здей
Я к., р о б! Пв о
э,вуво, з рэд ш,.м ,у!,э од!б э дз.б!б б шкПб!б э. з!дуу.бзб м .дС эб! кв,-,.б,
э шдТ дш м оу,рэд Пкоуво од! у,–м С - Т Х., ., .к.. –! у!,эбв- зд уо бшб у! одшб
б увкздшбТ Я ., – м!ум Пв ш,.м зв -в кобэбв б –кэ,в уш,мв-ум .дэ ш. ж в шк Пв
м ., С . .д э крбСТ
,, - к .ду у Эд.д б Эб уб моб!ум . ож э ш r б в –! ,Ш, !кП-,Т *д-д
!ч– о- з ,!дТ .д-,ж у,ш,ж. ж .бз.б .дПд!ум . ож вдТ ф ш С вбш ,Ш, – !--,
з ,бв- уомзодчШб, .ду кзТ Х ш .,ш уэ,!дв- в о .д-,ш ,з ду. ш э ш,Т * уо ч
!ч– о- ш ш .,ш кз ,!мв- о,зэ, зкэд .б зд– уб!д – .ду .бз.-Т
Х у Эд.д .бз рэд ., зд–од,ш Пв р!до. , о .д-,ж .бз.б r х рТ Х э рб э кр
э кркТ ф .дш – бш э рд .д-д у,ш-мТ у э- r в .д-д у. од б дТ в П,шк о, д
оу,рэд ув бв к .ду .д , о ш ш,ув,Т )у!б – ., у э., обэ,.б, ш у Эд.д .бз рэд
., оув ,вб!бу- – r б к .ду ., –! – .д-,р Пкэ,у. р у.д/
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
с жтэчд ьетр ьетрт
*,эдо. Эд.д уздзд!д ш., Пв .д- э ш здз – . ,ж .б . доб!ум ., э ш з рэд о .,ш
.,в ш,.мТ ф м Пкоувокч в ., удш ,] э ш ш . увд. обвум !б-- з рэд о .,ш ,ув- Эд.д б
Эб убТ *дш .к.. бз.дв-] р!до.дм .д-д здэдПд ., о в ш Пв – ув бв- э ш – !--, б
!кП-,Т !до. , r в кз ,бв- кз у ,эб.мчШб, .ду у ук крдшб э,в-шб э крбшб –!бз-
збшб б !ч–бшшб !чэ-шбТ К ш Ш-ч у эд ш э !.. у зэдв- вдзкч у ,эк з в дм
у–!бзбв .ду о .д-,ж о, , б !ч–об э кр з э кркТ
*д-б в. -,.бм в!бПдчвум в ш. рбС э крбС – дз оТ й шбш –П.С –мзд.. -
ув,ж .,. б шдв, б Эд.д о !.м,в ,Ш, э.к] .д ш рд,в ш., .бв- –,з з .,П. ув,жТ
Х., С в,! у- – Пв – в р о ,, .бз.б ., –! . ш ,-б!б ., бр!д-дв- ув м.. р
 ш Ш.бзд r з дж.,ж ш, , здТ
фз-зд в р .др кззд Эд.д уб!-. о з дувд,в б м оу,рэд – в ш ш.чТ Х м э крд б
.дувдо.бед ,. .б > бзу . дэд .дбуд!д е,!кч з.брк в ш уз !-з в кэ. ув,ж б-! у-
 , э !,в- ,, шк.к Э,.к з в ж увд! э!м .,, б ук кр ш б ш Ш.бз шТ
,. .б – !--, .к.эд,вум о кС э, П,ш м в шк Пв м – !,, ш –б!,.Т ф оу, ., Эд.д
 бС эбвум П,.- ш. р , э!м ш,.м э,!дв-Т у ш.бв, оу, в Пв о э,!д,в, у ш Ш-ч кз
б . р о в,П,.б, э.м r р в обв, бШк ,эбв, к–б д,в,у- о э ш, зкд,в,у- б ув П,-,в,
здв! зТ й бш, . эо, в ,вб вбС о,Ш,ж м .дкПб!ум э,!дв- удш ув мв,!-. б ., .к.эдчу-
о ш ШбТ * ,ув- о,Шб з в , ш., ув .,э увк. r б!б э увк. у!б-з ш э р ж
е,. жТ Я ., ш рк эо, рдв- у,–м бузк в дош в !-з бз-зд в р Пв ., С Пк убв-
 ш ШбТ
Эд.д зд.эж э,.- ш,.м д.д,вТ я.д ш рд,в ш., вдз у з ж. б ,ув,уво,.. / я.д
Пдув р о бв Пв о –Ш, ., здш,Пд,в Пв к ш,.м .,в з .,П. ув,жТ Х., в кэ. –! – о
в о, бв- ,у!б – .д ., здзод!д ш., в р зд.эж э,.- б зд.эж ПдуТ я.д ш рд,в
ш., б.увб.звбо. r б –,з –бэТ
фз-зд уо ,р у ув м.бм м ., ш рк здз э крб, ве зд.бшдв-ум ,–,.з ш зд .,.д
э,!д,в Пв -в э кр , б!б ув вэСд,вТ Я !б-- вдчу- дзо!,П- Эб уб о ш, к уо бС
шд!С уб!Т я. !ч–бв р .мв-ум зд ш. ж э шк б здвдв-ум ош,ув, у ш. ж .д ш ,ш з ,у!,Т
Э .,П. ш., . добвум бр дв- у .бшТ * –! – ,Ш, !кП-, ,у!б – м ш р ш,.мв- ,шк
 эркз.бз озкдв- ,р к! .бв- о ув,!- з рэд . кувд! б озмв- ,р .д кзб з рэд .
 у.,вумТ
Эд.д бС эбвум о !.мв- р дзэ – !--, д– в э шк П,ш – !--б.увок .,.-
Шб. . .д у до!м,вум у вбш вдз в, ,!бо Пв ш м !ч– о- з .,ж дув,в у зд.эш э.,шТ
Я бШк у у – убв- ,, ш Шб б ., ор!мэ,в- б в ш П ,зш, . в ,– одв,!-.шТ
Х., ., С П,вум куб!бодв- ,, ув ,ууТ Х., ., оу,рэд в кэд,вум . м увд дчу- бз оу,С уб!Т Я
С Пк ш рдв- ,ж у!к.бв- ,ж б мо!мв- уо ч !ч– о- оу,шб э увк.шб ш., у ,эуводшбТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
/е!бП .е.чдд-й д! мчеч д! Э!ж-Э
.мчьдчмд-Э е.мжчд Э ь.-е.-
фбуку моб! .дш д–у !чв.ж бш, –,уз ув. ж !ч–об з рэд вэд! .бз.- Ко ч .д
з ,ув, зд .д-б р ,СбТ шб , .,в – !--,ж !ч–обТ Э рэд к .ду о з.бздчв !бП., в. -,-
.бм у фбуку ш ш вздзод,шум в у –уво,..С .,!д.бж б в ,–. ув,ж б оо, м,ш )шк
уо ч .бз.-Т – дз, буС эбв в ., удш ,Т Х вздзод,шум в р бувбП,уз р (м) о
бшм –,уз ув. р (ш)Т *д- – дз б .д-д у,ш-м увд. омвум э!м .ду о-, .д-бС !бП.С
 в ,–. ув,ж б .,!д.бжТ
Эдз ., у!к.бв- э кр э крк о – дз,z ,!м (Пдж.бз о) узд.к]
ес , в! ждете- что су.ру
будет с уж,ть вм- то ,чео е в!йдет- , брк вш рух ет се .о уч,тся- ес , в!
будете с уж,ть су.руу
Я з.дч ш б у! од зокПдв .,о, мв. бэ,д!бувбП. б .дбо. Т дш
зд.,вум Пв э –бв-ум вдз р ув .,о зш .. Т яэ.дз о !кП-бС у,ш-мС з в , м обэ,!
шк.-м б .,. в. умвум э кр з э крк бш,.. вдз r б э,!дчв в у о, -,.. ,ув,уво,.. Т
Я ., р о ч Пв .б увкдчв вдз ,.,шб.кв. . вдз о бС – дз .бз.бТ
й бш, ш э!м э д.д.бм э!м ш,.м оу,рэд –!б бзв б >!уб |!двв, з в , -
.б!б о – дз, з ! -,увбэ,умвб !,вТ я.б r э кз-м ш ,ж у,ш-бТ |!двв, д– вд!б шбууб-
., дшб .д ув одС бС р з,д.дТ К,р э.м бш к., зд о у,ш-э,умвТ х !--кч Пдув- .бз.б
.б о,!б .д йдкд r * о ж об.,,Т бзв .дбуд! .,уз !-з з.брТ я. , ,о,! хб–!бч
.д мзз .д эд * о ж об.,бТ
Я з.д! |!двв, о у -,увб !,вТ Я –! о бС
ш !др, ,б .б в.
П,.- в,! r о мш ш ушу!, у! од в шк Пв бзв оу,рэд – д! ш,.м у у – ж
з рэд дз.брд! з ув у р ,одо-б, оу,С .дуТ Э рэд м –! о бС !др, , , ож дз в С ! эд
б укС увб в ,у.к!д мвзд ш ,ж з С в. ж увк.бТ >!уб здш,вб!д Пв д.д бПб.м,в ш.,
– !-Т Я у !рд! ,ж уздзд! Пв мвзд в ,у.к!д бз-зд в р Пв м здвд!ум .д уз,жв– э,Т Х., э
убС увэ.  в шк Пв .д –!д вдз э – д з ш.,Т (й увб ш,.м >!уб/{ >!уб , ,омзд!д
ш., д.к б эд!д ! у- .Т ,кшдч .д .м!д Пв в в укС увб . бво б!ду- Пв о, бв
ш., б ш !б!ду- ош,ув, у ш. жТ
>!уб б бзв э!м ш,.м ув уомв, !чэбТ Зд э !рб, р э ш П,.- у–!бзб!бу-Т
я.б оу,рэд ээ, .бод!б ш,.мТ Э рэд э крб, у ш.,од!бу- о в ш Пв м уш рк  о,э одв-
о оу,ш шб , бзв б >!уб –!др у! об!б ш,.м б ш !б!бу- ш ,ш ку,С,Т
й бш, ш уо ,ж !ч–об –,з р д.бе .б –!др у! об!б .ду у Эд.дТ й оу,шк шб к .б
кв,-,уво од!б ош,ув, б м б. рэд оув ,Пд! бС о о ,шм уо бС ,зэ зТ я.б оу,рэд уш,м!бу-
б к!–д!бу-Т К дзк –! обэ. здз .б увд дчвум мобв- !ч– о- э кр з э кркТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
з б!б.р. .-Эчд! Т е.. .ь!м!йч
ябудв- – дз бзв д б >!уб в кэ. Т Х., С П,вум уздздв- Пв .б в кэмвум .дэ в,ш
Пв – у!к.бв- б !ч–бв- э кр э крд . .д удш ш э,!, .б э,!дчв в –,з куб!бж в шк Пв
э!м .бС в у о, -,.. ,ув,уво,.. Т я.б буз ,.., !ч–мв э кр э крдТ Эдз-в дз м у уб!
эмэч бзд здз бш кэд! у- у С д.бв- ув !- з ,зб, кз о в,П,.б, ув !-збС !,вТ я. во,вб!]
(>в ., Сбв ув- б ., вдзвбздТ дз о .д-б в. -,.бм у яве ш *,–,у.шТ ш,ув, ш r
у!,в,..дм в ж.дм .бв- з в кч .,!,рз дз одв-)Т
бзв з.дз шб!ум у >!уб з рэд кПб!ум .д в ,в-,ш зк у, дш, бзд.уз р к.бо, уб-
в,вд й, э-чТ я. бзкПд! мэ, .кч фбзбзк б р в об!ум д– вдв- о з шд.бб GeNerMl EleKtrJKТ
>!уб о у!д о С бувбд.уз ж у,ш-,Т (*, в Пв – м !. ув-ч дзэ,!м! ,, озр!мэ .
о, б! о в Пв ,ув- х р б Пдув – дШд!ум з *,шк r оу шб.д,в бзв Т r Э рэд ш з.д-
з шб!бу- ш., – !--, оу,р С в,! у- о,увб кчв.кч з шф в.кч .бз.-Т Я !ч–б! –д!зк
б оу, вдз ,:)
*д , о ш ., уобэд.бб >!уб уздзд!д бзв к Пв С П,в уомвбв- уо ч .бз.-  -
о,эб )од.р,!бмТ я. у –б д!ум увдв- б..,., ш б э –. , .,!д.б, ,шк здзд! у- кув ж
в дв ж о ,ш,.бТ
бзв к >!уб . доб!ду- . уобэд.б, -! ., П,.- кэдП. Т * П-ч !,.д о
 ув,!б бзв – двб!ум з х ркТ я. уб! .дувдобв- ,р ] ( у эб ,у!б  у!д! вк
э,ок-зк Пв – вз в- ш., о ж !д. м р в о б.мв- уо ч укэ-–к)Т
бзв Пдув -квбв Пв э оув ,Пб у >!уб –! П,.- !,рз шу!,..ш П,! о,з ш .
к., у!, , о р уобэд.бм .м!] о .,ж ,ув- в Пв ,шк .бз.,.. ., –С эбш Т (я.д –!д
П,.- з дубод . з дубоС э,ок-,з ш. р r р о бв .Т r .,ж –! .,Пв – !--,,Т 
.,ж –!д эк-д о з в ж м вПдм.. .к.эд!умТ Я з.д! шдв,шдвбзк б фбзбзк . ш., .к.,.
–! х рТ ф.дП, ш м .бз.- -!д – эд ш)Т
бзв з .Пб! з !!,э. б у,ш- !,в д– вд! о вэ,!, дв ш. ж ., р,вбзб з шд.бб
GEТ : в ш . ,-б! Пв х р э!м .,р од..,,Т ф .б у .,. ж .дПд!б уо ч шбууб ., узкч
э,мв,!-. ув- з в ж зд.бшдчвум б у,ж э,.-Т
(Х .б!б П,.- П,.- уПдув!бокч .бз.-) r уздзд! ш., бзв Т
!до.дм у –,.. ув- бС – дзд r в р!к– з кз ,.бо-б,ум боПзб о д.дв- уо ч
!ч– о- б бомзд.. ув- э кр з э кркТ
*д бш, зд.экч мв.бек >!уб Пбвд,в бзв к й бвПб р!док РсТ в ж р!до, р о -
бвум э – э,в,!-. ж .,.,] (Эв .джэ,в э – э,в,!-.кч .,.кz е,.д ,, о-, .,шПкр о;
ко, ,. о .,ж у, эе, шк.д ,, б . ., увд.,вум –,з б–взд; .д о зэд,в ,шк э – ш д
., з! ш о оу, э.б .бз.б уо ,ж)Т
Я – уздзд! Пв >!уб уэ,!д!д бзв к ш. р э – р зд р э бС у ош,ув. ж .бз.бТ
я.д э,!б!ду- у ш. ж .,– !--бш уу, .дбуд..ш бзв ,Т *д з .зк у, .,. шбууб-
., о .д !кПб!д зд .,р , окч ,шбчТ
? зе яй,с,моввой, я йьвм ьвуз , ,с! -звщсоз! -ье
 в е Кз сзй яйу й,оеор щйт с -е етй ймеХ ч- я взй вой, !м
яйо! стсувзе ,етй ус зе,щйощй Хезмй/ Пймй йз !о йтво! ус
зе,щйощй йоос й/ 8 яймй йз сдймсо Звувщй-ж е эвщй ус йт йз-–
ус яосм-/ .й яймй йз -,о!шсо я ву! 9й,яй с в д й,во ,ер мйд!
яе ее,мв Эвдов– зс жу!щ м-уеХе Пся-с - .ййк 9взев :етй зж йз -
вуе,мз!к яв,смео в я йяйе звщ/ Рй еж яййощв ж тйй вос е-р мй
зе з-ьез -ьр щймй !к щсь !к ез д- ем тйй вм: ?Я медж о–до–,
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Зс ше,м е,жм й вз тй йз зе я йя-,мво зв й зйтй зж/ Пйв,мвзер йз -
-ьр й щймй й тйй вм,ж яе й я,сое,
Я кв,-,уво од! у бзв ш б >!уб б о,! о бС –Ш,уво, ш. р э.,ж б . П,жТ фС
–!бз ув- б !ч– о- э кр з э крк оу,рэд ш,.м д.д!бТ я.б ув м.. р о мв э кр э кр,
Пв -в э – ,Т фС р!до.дм здэдПд r у!к.бв- э кр э кркТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
зЭ ечдд.ч жтэчд ч
 хб–!бб вдз р о бвум !б !бэ, д з в ж у!к.бв .д эк уо ,шк] (*бП,р .,
э,!джв, !ч– ,.бч б!б вШ,у!добч . ушб ,.. шкэ бч Пбвджв, эб. э кр р
оу-бш у,–мТ *, у,–, в !-з зд.эж зд– в-ум . зд.эж б э крбС)Т
ь,П- бэ,в ., в ш Пв шк. б!б .,.д ш ркв уПбвдв- б!б о,увб у,–м вдз у! о. ,-
о уС эмв э кр э крдТ ф ., в ш Пв – –в- у!кр жТ ь,П- бэ,в у!к.,.бб р в о. увб
 ш рдв- э кр э крк ,эо уСбШдв- в ,–. увб б .,!д.бм в ш Пв – увдобв- б.в, ,у
ук крд о-, у –уво,..С –,з ,о. увб у , .бП,увод б!б э крбС Пкоуво у у –.С дз-
к-бв- – дзТ
Эдз ., з .е,ебм у!к.,.бм о – дз, д– вд,в о ,д!-. ж .бз.бz зш .. !б оу,рэд
увдобв- б.в, ,у .,!д.бм б уПдув-, ук крд о-, у –уво,.. р z ? ш,.м ,ув- э кз-м з в -
С уш,-бв удшд шу!- – в шТ : эб. э кр уздзд! Пв ,шк в .,у! ..  в шк Пв ,р
.,.д о,уб!д .д С ! эб!-.бз вдз ж !дздв] ()у!б шдшд .,уПдув!бод в о в ж у,ш-, .бзв
., –кэ,в уПдув!бо/)
Ч,ув. р о м к ш,.м –! бузк-,.б, о, бв- о в Пв э –.ж – дз о –Ш,
.,о зш .,. ,у!б – м ., обэ,! >!уб б бзв д оу, вб р эТ я.б -.дув мШ,шк у!к.дв
э кр э кркТ ,кшдч у,з ,в бС о в ш Пв  у! одш бзв д .б .бз рэд ., э,!д!б бз вдз р
 о,э,.бм зк!-вдТ я.б ув .бокв б зд.эж э,.- бШкв !ч–, у у – мобв- уо ч
!ч– о- б э – вкТ я.б ,эо уСбШдчв в ,–. увб э кр э крдТ я.б ш рдчв э кр э кркТ
я.б р о мв э кр э крк бмв., у! од –.бшдчвум б здудчвум э кр э крдТ
?о, ,. о бС .бз.б –!б у! .., ш ш,.вТ фш .до, .мзд з.дз ш б кувд! ув- б
 эдо!,.. ув-Т * м .б дзк ., у!-д! Пв – .б дзэ д.,.. р о б!б э кр у э кр шТ фС
 о,э,.б,ш к до!м,в ,э,!,.. , в. -,.б, з в , здз!чПд,вум о в ш Пв зд.эж бз
.бС обэбв о э кр ш –!др у! о,.б, .,–,уТ
Э рэд м р о б! ., –С эбш увб у!к.бв- ук крк шк.Пб. Пдув у д-бод!б] (:
Пв ,у!б м –кэк у!к.бв- ,ж д .д ., здС П,в э,!дв- в ., удш , э!м ш,.мz)
>вд –!,шд о !.к,в ш. рбС !чэ,жТ
*мйр е,ов ж йм с ,е в зветй зе яйо-- усез+
яво,в .д в в о у з ,вум о уб!, од-,ж о, Т Я во,Пдч э. з.дП. ] м С Пк у!к.бв-
Эд.д ., в шк Пв дууПбводч !кПбв- в .,, Пв -в оздш,.Т *,в м о, ч Пв увдом ,,
.д , о , ш,ув о уо ,ж .бз.б м в,ш удшш у!к.к х ркТ й зд х р .дС эбвум о е,.в , ш ,ж
.бз.б м .бП,р ., –кэк .бэдв- в Эд.дТ
Х ,ж .др дэ ж у!к.бв ., в !-з о,!бз !,.дм у,ш-мТ *др дэд .э,в ш,.м б .д .,–,-
удСТ Х С вбш оэ С. обв- .д-,ж о,П. ж !ч– о-ч э крбС !чэ,жТ Х ш,Пвд,ш Пв – .д-д
у,ш-м –!д р .бш р дэ ш з в ж уо,Шд,в .бз.- в,С зв .ду з к.д,вТ
:мсж о–двйтй еойещс зс яе йе е,мй ,йек ьвузв в ,йвз яй,м-ящсзр ! я й-
жожеме о–дй в в,яйозжеме д сз!е йдем!
)у!б ук кр .бо,в ., вдз ,у!б о э!м .,р
., .д , о ш ш,ув, о зш .. в ув бв –укэбв-Т
му.бв, Пв ш .. уэ,!дв- Пв – бзш,.бв- убвкдебчТ ф. рэд шк.к б .,., .к..
 ув о, .кв-ум о -! , б оу ш.бв- Пв у ,эб.б! бС з рэд-в Т
 здз!чП,.б, .д-,ж з.брб ш у Эд.д С вбш эдв- одш .,уз !-з у о,в оТ Х экшд,ш
Пв в ш .,в одш кз ,бв- кз !ч–об б – дздТ Х .дэ,,шум Пв в у–!бзбв одуТ Кдшбш
.дш С П,вум –в- вдзбшб здз бзв б >!уб з в , ош,ув, к., – !--, -,увбэ,умвб !,в б
оу, ,Ш, !ч–мв э кр э крдТ я.б э здзодчв Пв в э увк. зд.э шк зв р в о уомвбв-
.бз.- у!до!,.бч ., у,–м . у эд у ,эб.бо-,р .дуТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
!эь-й ьчду тбечжчЭ тетэчб ч т–-
з! д!йч ьчду мЭчч
Х к., р о б!б Пв зд.э , кв  у.ко-бу- ш !Пдуд-Пду ош,ув, Пбвд,ш
хб–!бчТ >в б. убв зкэд – !--, !-з П,ш одш зд.,вумТ К ош,ув. , Пв,.б, хб–!бб
у зэд,в ШкШ,.б, з м б ш рд,в .дш о жвб о . ож э,.- у ШкШ,.б,ш ко, ,.. увб о
–Ш,ж уб!, .д-,р ук к.,уз р у чздТ *дш . добвум .дПб.дв- вдз э,.- в шк Пв ш
r бувб.., С бувбд.,Т * !,з.ш –кэ,в !ч– , зд.мвб, з в , у–!б.д,в ук кр оТ з-
ш .. одш здС П,вум ош,ув, рк!мв-ум у!к-дв- шкззк б!б ув обв- з ф, б
 здов дздв- у з ж. –ук.эдм уо б !д. ш,Пв б у ув м.б, уо бС в. -,.бжТ
зч –!--м!йч е. е.Э!д бт
й мо!,.б, ,–,.зд .,бз–,.. ш,.м,в !ч– о.кч .бз.- ук кр оТ у, ук к.,узб,
д у з в шб м –Шд!ум р о б!б ш., Пвб э. б в .,Т ?,эб.,.б, б у .вд.. ув-
увдчвум о -! ш . в ., з.дПд,в Пв з . о ж убвкдебб .,о зш .. бу у –бв-ум
б .джвб о .,ж о зш .. увб э!м бш обздеббТ Хк.-м э !.. ш.бв- Пв .,.Шб. П,.-
ш еб .д!-.Т )у!б о р к.,. о д– вк б ., ш .,в, –Шдв-ум у .,. ж ,у!б о .д
.,уз !-з э.,ж к,Сд!б о з шд.эб озк в о, .ко-бу- ., вджв,у- у дзк ., о уувд. обв-
фбзбП,узб, в. -,.бм r у.дПд!д .к.. о, .кв- ш еб .д!-., уомзбТ
Хдууд. уб. –}мвбм здэк-,о., дзр о б о.бшд.б, э кр з э крк r оу, вб
ш,! Пб ш ркв одш ээ, .дв- р .- шд.вбП,узбС в. -,.бжТ (Э .,П. ш., бС -
эбвум мо!мв- ,э,!,..кч бз – ,вдв,!-. ув-Т * м к., .дкПб!ум шдууб одв- уб.к
Эд.д э– эз ш/{
й ш.бв, Пв  зкдм .,., ео,в - з !дэ у,зукд!-. , –,!-, б!б кув дбодм э!м .,,
шд.вбП,узбж к.б. о эд,в, ,ж Пкоуво одв- у,–м !ч–бш жТ дзб, эд зб r в з.дзб
о.бшд.бм з в , о уувд.до!бодчв -дв.ко-б,ум уомзб ш,.эк ук крдшбТ * уомзб э-
э, .бодчвум ., в !-з о уо – э. , о ,шмТ >в .к.. э,!дв- б !ч– ж о зш .. увбТ
й з.дз шбо-бу- у >!уб б бзв ш м –! д.,. в,ш Пв .б у С д.б!б фбзб-
П,узкч вмрк э кр з э кркТ я.б ув м.. –.бшдчвум здудчвум э кр э крд о,экв !ч– о-
., дзр о Т ?Пбводм э !.бв,!-. ув- бС – дзд увд. обвум му. Пв .б увкдчв
д–у !чв. доб!-. Т
сч чед ч м ь!д 
й бз.дчу- э – дзд м экшд! Пв о,П, .б, уобэд.бм ук кр о ор!мэмв ,Пд!-. б
.,уз !-з .дэкшд.. Т (? в,–м уобэд.б, у у –уво,.. ж .,. жz : ,у!б .д узд.,в Пв к .,,
э крб, !д.z) К,р э.м м экшдч -э кр шкТ ь эбв,!-уздм .бз.- .дув !-з у! ..д Пв
ук крдш ., –С эбш оэ,!мв- о ,шм э!м шд.вбП,узбС в. -,.бжТ в П,шк .дэ,..дм
.м.м э!м !ч– ж у,ш-б зкэд од..,, С -,р дов ш,Сд.бздТ
Я з.дч .,уз !-з ук к.,узбС д з в , Пдув кув дбодчв у,–, о,П, .б, уобэд.бмТ
фС э,вб .бшдчв Пв шдш, б д, ., –С эбш –в- .д,эб., э кр у э кр шТ
Х у Эд.д в ., !ч–бш о,П, .б, уобэд.бмТ Э .,П. бз–добв-ум в шу!,ж д– в, б
,–,.з, б !. ув-ч у у ,э в Пбв-ум э кр .д э кр, б .д .д-бС ПкоуводС .,!,рз Т ?увд. -
обв, ув , доб! ] ., р о бв, э,.-рдС б д– в,Т Я з.дч э. р д .м з в ж б-
р!дуб! .,.к .д шд.вбП,узбж к.б. о П,ув- э.м уомв р д!,.вб.д д в ш оу, бу вб!
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
–}мобо Пв .д-,! д– вк о э кр ш р э, б оу,ж у,ш-, бэ,вум у одв-ум у ш,увд б , ,-
,з.дв-Т :кП-,р у у –д дз к-бв- оуч шд.вбзк ., .джвб/
:е! м!йч дч-.жуф ч .ч–ьб ж .тб!
)у!б к оду .,в эуво,..бз о р в оС буш в ,в- зд ,–,.з ш уэ,!дв- в .,!,рз Т
* !ч–дм ,зэзд кув- эд., .д эод-в б э.м оу,рэд бэ,в .д !-зк ук крдшТ Э .,П. 
!кП-, оу,р бк Пбв- вдз ж вэС з р э оШб., уодэ-–Т Э эд э,вб шд!,.-зб, ш ..
к,Сдв- .,эд!,з Т Э рэд .б увд.кв э увздшб в о зш ..  бэ,вум увдобв- д!двзк
.д здэ.,ш эо , б!б кжвб удв- о рд д.Т (
{ ? ш,.м ,ув- з.дз шдм д д з в дм кувд. -
об!д вк в дэбебч ,Ш, .д зд , ук к.,узбС в. -,.бжТ К,р э.м з рэд бС э,вб о у!б б
 зб.к!б э ш .д - ,..,шк увд,вум э!м .бС од.. ж б э р жТ *,в .б ., к,з.дчв .д
р э оШб.к уодэ-– зд.эж р эТ я.б вз!дэодчв э,.-рб б дз о .,уз !-з !,в кув дбодчв
у,–, .дув мШбж дзэ.бз у,ш,ж. ж .бз.бТ
/тьуч .жч–д-Э ьетр.Э
Я экшдч Пв вд з .е,ебм бэ,д!-. эС эбв э!м ук к.,узбС д С вм ,, був зб
здз ш., зд.,вум !,.дв о шб , эб. П,зТ фуу!,э од.б, зд буу!,э од.б,ш э здзодчв Пв
удш, ку,-., – дзб r в, о з в С шк.Пб.д б .,.Шб.д э в р здз увдв- !ч– о.бздшб
–!б С -бшб э кз-мшбТ
Х., ., у оу,ш .мв. здз ш .. увдв- !ч– о.бздшб ., –кэкПб э кз-мшб . ш м
.бз.- ., С .д .д .бз.- э крбС !чэ,жТ ,э- П,! о,з у з в ш о ,-бв, оувкбв- о
– дз э !.,. одш . добв-ум о, . z
Друж,те. З ,мйтесь тем- что доств яет удово ьств,е вм обо,м
 зш .. 
оду –},эб.бв –Ш,, С ––б r С вд зд д.вбзод бдв ш б!б –д!зд ( – .дч –д!зк/{Т
Х .,в –в- о увд.,в, у ко!,П,.б,ш зд.бшдв-ум у в ш r С эбв- э д ку ш у о, -дв-
 С э здвдв-ум .д о,! уб,эдС б!б зд.бшдв-ум узд! !дзд.б,шТ Эв -в у кэ о !-увоб,ш
ош,ув, С эбв о зб. р в обв ,эк б!б о эбв о ,шм .д !м.,Т
Х у Эд.д э .э,.бм Эб уб э.д.э кув б!б у,–, узджэджоб.р . ., экшдч Пв
.дш здС П,вум в ов бв-Т
Кв ,ш!,.б, з у ош,ув. шк бузк здш,в. у!д–! . .дш - ,..,шк . добвум
С эбв- э д ку ш !додв- зд.бшдв-ум у, фб.р ш б ош,ув, ! обв- –зкТ я–Ш. ув- б.в,-
,у о ш рд,в .дш Пкоуво одв- у,–м э кз-мшб б .д шб.д,в Пв .д- у. r в э. бз
ш. рбС .д-бС –ШбС ко!,П,.бж (С вм б р!до. ,/{Т
*-!йчу ьетр Э тетэчб Э
!е!Э П б..е-ч бечддч ж,- ьетр ьетр!
>в ш .,в –в- в кэ.,, П,ш зд.,вум в шк Пв ш. рб, шк.-м б .,. эд., о –Ш,-
уво, э крбС !чэ,ж эзд!одчв б ээ дз.бодчв э кр э крд вкуздчв мзобв,!-., здш,-
Пд.бм б ., бмв., -кв ПзбТ ,д., ук крб з в , .д,эб., ,з ду. !дэмв о –Ш,-
уво, э кз,ж ж зо !мчв у,–, э –., бзо дШ,.., дзо!,П,.бмТ зш .. бш в
. добвум . вдз , о,э,.б, .бздз ., у у –увок,в э увб.,.бч увдо!,.. ж одшб е,!б
r у–!бзбв- оду у од-бш ук кр шТ Я Пкоуво од! Пв –Ш,.б, у ук крдшб з в ,
буз ,.., !ч–мв э кр э крд (.д бш, у >!уб б бзв ш{ оэ С. о!м,в б ш,.м б Эд.дТ
Х кПбшум к .бС бувб.. ж –!бз увбТ *д бС бш, , ш обэбш Пв !ч– о- б э к.–д ш ркв
у С д.мв-ум П,.- э !р Т зш .. одш ., у дзк кэдувум .джвб д к кш,чШкч о,у,!бв-ум
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
., вкуздм мзобв,!-.С здш,Пд.бж . з рэд в бз жэ,в вб !чэб уо бш бш, ш
 ш ркв одш кз ,бв- од-б в. -,.бмТ (: о ш .,в, ш П- бш/{
Я м П ж,- Эчй
*,эдо. Эд.д здувдоб!д ш,.м -. о шк озр!м.кв- .д .д-б в. -,.бмТ я.д уздзд!д]
(, уодэ-– ш ув м.. уш,м!бу-Т Х., в р ., Содвд,в)Т
?о/ Эдз .б – !-. в бз.додв- . ш м .,.д додТ Кдш, !кП-б, о у шб.д.бм
, б э, кСд.бод.бм r в в, ш ш,.в з рэд ш С С вд!б э у!,зТ Х уш,м!бу- вдз Пв
–кзод!-. в, м!б у у –. ув- э-дв-/
Чв ., бз -! z
Кдшж П,обэ.ж во,в r .ду зду уд! –вТ Х р в об!бу- з .э,.бч Эб уб в ш
 бозд!б з ,р буквувобч о .д-,ж .бз.б б з .бз.б ов ,шТ * .д удш ш э,!, .,в .бзд-
збС доэд.бж .бз.б б !ч–об –,з о,у,!-м б уш,СдТ
Чкоуво чш д оу,рэд –! ш бш р!до.ш у ,эуво ш здШбв в ,у!,э од.бм
э, ,уубб б эб. П,уводТ Кз !-з дз ш., кэдод! у- –,з к.бв- ,у!,э одв,!м вкувбо
-кв Пзк .дуП,в у –уво,.. ж б.од!бэ. увб б ,р .,у у –. увб С в- здз-в ш,.м кмзобв-Т
Я вм м зд д–дводч .д .бз.- оувк!,.бмшб .д у, -,з., в,ш чш оу,рэд букв-
увок,в о ш ,ж .бз.бТ Я эдо. .м! Пв !чэб –ув ,, боздчв з ш ,шк ., –П. шк
обэк з рэд м ш рдч бш уш,мв-ум .дэ у – ж .дэ ш. ж б!б э кр .дэ э кр шТ Юш –!д-
эд,в е,!бв,!-. ж уб! ж б . .бз.,.. ., –С эбш о – дз,Т >в удшдм э,-,одм б э увк.дм
ф шд убС в, дбб здзкч в !-з ш .. у,–, ,эувдобв-Т
Я з.дч ук кр о з в , .,.дв о в к., в бэедв- !,в б .б оу, ,Ш, .дС эмв у -
у – дзо,у,!бв- э кр э крд зд.эж э,.-Т *д э,.- .э,.бм ук крд .,.д эд б!д ,шк
(д . .бз рэд ., в!бПд!ум С змжуво,.. ув-ч/{ ,зб. окч кзк о мШбз, э!м б.ув кш,.-
в оТ Э эд зк .д б! .б!д здбузк о з в ж р о б! у- Пв .д Пкоувок,в Пв шк.к
Пдув,.-з в ,–к,вум во, эдм кзд э!м э шд-.бС э,!Т
Хк. о во,в у мвд! вк кзк о э. ж бз –!кз з .,. б кзд од!д з рэд .,.д .дэ,-
од!д –!кззкТ >вд (о ж.д кз) э!бвум к., .,уз !-з !,вТ |квзд .,здв,ж!бод . ук крб уш,-
чвумТ >в эб. бз у у – о бС у!к.,.бм э кр э крк б у С д.,.бм в,! в о в. -,.бмСТ
Х у Эд.д Пдув э-кПбод,ш .дэ в,ш Пв .д ш .,в у ш. ж уэ,!дв- ,у!б м –кэк
! С у,–м о,увб б!б дз з!ч ,,Т я.д р зб!д удэбв- ш,.м о э,вузбж шд.,. .д-к р!к– -
зкч од..к б!б з одвзк Эб уб Пв – м .бзкэд ., э,!ум бз э шдТ – дв-ум ввкэд –,з П-,ж-
в ш Шб ш., –! – здв кэ.бв,!-. Т *дэ,чу- .д .бз рэд ., э рдэд,вум Пв м о !.,
ш рк ш,увбв-ум о .д-,ш С ! эб!-.бз,/
 зш .. о у .,. ж ., у!б-з ш !ч–бв, -квзб б зр -б . уш,мв-ум ош,ув,
ш .. б .дэ з ш,эб,ж зд–до.ш фб!-ш ш б!б обэ, бз ouTubeТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
в,-.му -ч– ре!д я
Э .,П. ., у. кз ,!м,в .д-б ук к.,узб, кз б бэд,в ушу! .д-,ж .бз.бТ
Эб уб уэ,!д! .д- – дз р!к– збш б дэ ув.шТ ьд.--, м эд., ,эувдобв- ., ш р здз –кэк
!ч–бв- уо ,р ,–,.здТ )Ш, ш,.--, м .бэд! Пв – !--, оу,р ш., –кэ,в . добв-ум о .,ш
вдздм ., р!к– здм здз б ш м !ч– о- з Эд.дТ Я ш рк е,!шб э.мшб .д–!чэдв- зд в,ш здз
–Шдчвум ш б у. б .,.дТ Эд.д вдз . добвум з рэд Эб уб –.бшд,в ,, б уш,,вумТ : Эб уб
 ув – .д,в шдш Пзк r в П. вдз ., здз б мТ
Я ., обэ,! здз ш ж у. о, о, оувд! .д . .зб r о в о ,шм м –! о вк ., . , о,
-дрб . уэ,!д! .д ш бС р!дздСТ  ,зэздС м ув м.. –Шдчу- у Эб уб в,!,ф .к б!б
КзджкТ Я ув р -.дув р бздзд! ,шк ., .дПб.дв- р о бв- ., дувбв- зк– о б ., кПбв-ум
С эбв- э ш ,р о зо дШ,.бмТ Х., о,з! r к ш,.м у!к-.ж у./
Х ош,ув, –!б .д доджмС з рэд Эб уб уэ,!д! , ож -дрТ ? ш,.м –! .дш,П,.
.,уз !-з оувк!,.бж .д дз.С ув одС в шк ш П,в , .,э,!б , ,,з.д!б у ш,увд
.д ш,ув Т *д Хдкб ш увд. об!бу- о в ш ., в,!, рэ, эокшм р эдшб д.--, о,!б уо ж
ш,э ож ш,умеТ ф вдш .д- у. ,-б! Пв !здв- ,шк .дэ ,! Т
Я у .,в, ,.б,ш .эд! в р э.м .,уз !-збш бПб.дшТ ,, .дв- Эб уб о у!б.р, м
ш р !б-- .,уз !-з .,э,!-Т я. –ув .д– д! о,у б ш м уб.д ,р к., ., оэ, .бод!дТ К
, оС э.,ж .бз.б Эб уб ., вм.к!ум з ш., С вм . оу,рэд вм.,вум з Эд.д –,бш –д–к--
здш в,вк-здш б эмэч-здшТ
я. у удш р .э,.бм .м! Пв к вед .,в кз в шк . ув –.бшд,в ш,.м б!б
С! д,в уо ,ж шд!,.-з ж !дэ -з ж !,ПкТ Х., в ув д-. . добвумТ *бПв ., ш .,в
э увдобв- ш., – !--,ж дэ увб/ * м оу, о ,шм экшд! Пв –кэ,в з рэд Эб уб жэ,вТ
 з.д,в, здз шд!-б .дПб.дчв С эбв-Т ф. рэд .б э.бшдчвум уб!д вм.,увб вм.,в
бС о, ,э б .б э,!дчв .,уз !-з –ув С -д.з о д в ш дэдчв б !дПкв ,у!б зв -
.б–кэ- ., ку,,в бС жшдв-Т Я экшд! Пв Эб уб ., здС П,в бэвб з ш., r . жш,в Пв
в буз од.. ] о,э- к ш,.м .,в кз Пв – эСодвбв- ,р ,у!б . кдэ,вТ
фэвб з ш., э!м .,р –! оу, до. Пв бэвб .двм.кв шк зд.двк –,з ув дС озбТ
ф ш .,в, ,эувдобв- ш , бзкш!,.б, б дэ ув- з рэд о о ,шм э. ж бз , оС -двзбС
 рк! з з о к .д-,р р увб.бП. р . ш, д Эб уб уш в ,! ш., мш о р!дзд ук о
оувдоб! э– э з б .д доб!ум мш з ш.,/
х ., в –! вдз ,з ду. / Х ж уш,!ж шд!-Пбз -дрд! П, ,з оуч з ш.двк з уо -
,шк д Пз, з в ж ., ш р ,р эСодвбв- б кэ, .дв- в шк Пв к .,р ., –! кз/ К
зд.эш -двзбш -др ш Эб уб ду!од!ум о к!–з,Т .,ш у о, -,.. ., –! ув дСдТ я.
-,! мш з ш., r б вкв бз -! .,Пв о !-,–. , (.к б!б вдз ш., здзд! у-{Т
Эб уб ., увд. об!ум Пв – м озм! ,р .д кзбТ Ко бшб шд!,.-збшб кС!шб кП-
здшб . кСодвб!ум зд ш ч к–д-зк ке,б!ум зд -,ч б !,Пб д в ш эвм.к!ум б б-
.д!ум з ш., кув б!ум кэ –.,, б убм! мо. р эму- у – ж/
Я –! д.,.Т Я оу шб.д! в, э.б з рэд ш,.м шкПб!д шу!- в ш уш рк !б м з рэд-
.б–кэ- .джвб !ч–мШкч .,.Шб.к .,.бв-ум б бш,в- у,ш-чТ
Зсзйем ов щмй-звд- !кмв
ус-ь ус мсщйтйр щсщ ж+ :йьем ов щмй-звд- езж яйо–двм+ Зсзйем ов щмй-звд- 
вем йм езж емек+ Сй,м-язс ов о–дй мсщй-р щсщ ж+
ф в,, - р!мэм .д б.до-,р ум з ш., оу,ш в,!-е,ш Эб уб м ш р во,вбв- .д оу,
вб о уТ
ф о в ., э !.. во,вбв- .д вб о у вдз ., здз б мТ у, ш r э,вб у эдТ
у, ш э ув ж. !ч–обТ )у!б о оу,ш у, эе,ш С вбв, оувкбв- о – дз б у зэдв- у,ш-ч в
ш м був бм r в эво, .э,.б, ,д!-. увб од-бС ш,Пвд.бжТ ф .д!кжувд зд ш.бв,
р!до., у! .д-,ж з.брб]
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
• *бз рэд ., вздзоджв,у- в !ч–об ,у!б ув ,шбв,у- з .,жТ у э- оу,!б! в .,!д-
.б, о од-, у, эе, ., ув вдзТ
• э ув ж. !ч–об в шк Пв о r во ,.б, !ч–мШ,р яведТ
сед есть че овек- котор!й может зб,ть вс , рзде ,ть с вм, ж,з ь
• ,!м ку,Сд – дзд ., –С эбшд оздбш.дм –,уз ув.дм !ч– о- б р!к– здм э !рдм ,-
эд.. ув- э кр э кркТ
• ь эбв,!-уво r бувд.б, э!м – дздТ ь .э,.б, ,–,.зд кз ,!м,в у,ш-ч . в !-з
о в ш у!кПд, ,у!б о .бшд,в, б ээ, .бод,в, э кр э крд увдом у,ш,ж. , –!др !кПб,
о-, –!др !кПбм !бП. р Т
• К,ш,ж.ж (в кэ) здз!чПд,вум о вздз, в ,ув,уво,.. р р бзшдТ э !..
.дкПбв-ум бз э.м о э,.- увдобв- х рд .д , о , ш,ув ук крд б у,ш-ч r .д ов , д у,–м
r .д в ,в-,Т
• х дз у,ш-м б э ш оу,рэд э !.. –в- –,з ду.ш в,!ш з шф в.ш ш,ув ш r
к–,.бШ,ш рэ, ш .. уз в-ум в шб д б оу,С ,р –!,шТ
х !--, оу,р м .дэ,чу- Пв о о, бв, о укШ,уво од.б, !ч–об –,з р д.беТ
 зш .. одш зд.,вум Пв оу, о шб , бш,,в уо б р д.беТ Я з.дч Пв ш м шкэ ув-
б ш м фбзбП,уздм уб!д р д.бП,.Т у, ш ув м.. бувод,ш ,э,!,.., р д.бП,-
.бмТ * оу,ш .дш э увк.д !ч– о- –,з р д.бе уз !-зк .д у. оод,вум .д уб!, фбукуд
Я бувд з в ж ув м.. .ду ш,.м,вТ я. э,!д,в ш,.м !кП-бш шк.,шТ я. э,!д,в ш,.м
!кП-бш ве шТ я. э,!д,в ш,.м !кП-бш Пдэ ш у эд .д-,р Т
, -в, о в Пв о –мздв,!-. .джэ,в, уо ч !ч– о-Т З.джв, Пв о у у –. !ч–бв-
–,з р д.бе r вдз ., здз !ч–б! !чэ,ж фбуку Я був уТ у э- ш .,в одш !ч–бв- уо ,р
ук крд б э,в,ж д .б .дкПдв оду !ч–об –,з р д.бе r о эд., ., экшд!б Пв у у –. .д
вдзкч !ч– о-/
Эд.д б Эб уб здувдо!мчв ш,.м ув ,шбв-ум з в шк Пв – –в- С -бш П,! о,з ш
б С -бш С бувбд.б. шТ Я ув м.. увд дчу- э здздв- Пв э ув б. бС –,зр д.бП. ж
!ч–об б С Пк !кПбв- ,, здз ш .. – !--, r уз !-з зо !бв ш., х рТ
Я вдз –!др эд ,. Эд.д зд в Пв .д ш р!д ш., будв- вк з.бркТ ,, - о з.д,в,
,, б р!к–б.к ,, !ч–об r вдз ., здз б мТ ,!м ш,.м .д r – дз,е П,! о,зд з в ж .д до-
!м,в оуч уо ч уб!к б !ч– о- .д в Пв – буе,!мв- д. б эд бв- уб!Т я.д r удшж –,уз -
ув.ж б эк-,о.ж П,! о,з бз оу,С з р м з.дчТ я.д буз ,.., !ч–бв ш,.м r ув !- .,у -
о, -,.. р о оу,С в. -,.бмС шк.Пб.кТ
), !ч– о- в, ,!бодТ ф э – дТ ф шб! у, э.д б в, бшдТ ), !ч– о- ээ, .бод,в
ш,.м здШбШд,в оу,!м,в .дэ,.эк б С д.бв в оу,С –,эТ
у э- –!др у! об! ш,.м уо, С ш, Ко ,ж !ч– о-чТ я. эд б! ш., ,з ду.кч
.,.Шб.к r б Пкэ,у. р ,–,.зд .дш у .,жТ Х ш !бшум зд оду б ош,ув, у одшбТ ф ,у!б о
,Ш, ., .д-!б уо ч !ч– о- в э.д.э в ., ,ш,.. у!кПбвумТ ф в рэд о в ., уш .,в,
о,П. зкдв-ум о !ч–об –,з р д.беТ
! о–дв с,
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
/ж!р.ь!ед.у
х!др эд ч б у!до!ч у эд r явед К.д б ,кСд Комв р Т Кдуб– оу,ш ш бш –!бз-
збш б эд!-.бш эуво,..бздш б э кз-мш з в , эд мв ш., уо ч –,уз ув.кч !ч– о-
ш !бво б ээ, .зкТ Х оу,С оду П,.-- П,.- уб!-. !ч–бш/
Кдуб– .д-,шк д в., к ?ук Кшбвк з в ж П,.- ш р .дш о д– в, .дэ в ж
з.бр жТ Х .дэ,,шум Пв у ,р ш Ш-ч .дш кэд! у- оу,!бв- о оду .дэ,.эк б бзш,.бв-
од-к .бз.- з !кП-,шкТ Кдуб– ш бш !бв, двк .ш др,.вдш r ,.,. Хб!!, *,., Хдэ -
.бб б оу,ж з шд.э, Dujree тJller MNO ^\\oKJMte\Т оу,рэд о, б!б о в в ,звТ Кдуб–
оу,ш у в кэ.бздш бзэдв,!-увод CromN oublJ\ZJNg GroujТ яу – С Пк –!др эд бв- у в кэ-
.бз о WMternrooL тultNo[MZ oublJ\ZJNg Grouj r ,збэ,.вк б кз о эбв,!ч Квбок Э ––к
р!до. шк ,эдзв к х чук *джр ,.к б о,экШ,шк ,эдзв к : , ьджвТ
Х., С в,! у- – –!др эд бв- ,обэд й джуд ,р .,.к Я,!,. б оу,С бС эуво,.-
.бз оТ Я –!др эд ,. С бувбд.уз ж -з !, якзу зд буз ,..чч о, к !ч– о- б Ш,э кч э-
э, .зк .д-,р ф .эд (?бз.- –,з з .,П. ув,ж)Т ,обэ ш –!др эд бш в,–м зд в Пв у
во ,ж ш Ш-ч ш ко, ,.. эобрд,шум оу, о-, б о-, б о-, о у!док у эдТ
 r .дув мШбж .д- – дв о Я був,Т яу – С П,вум –!др эд бв- о,у- у о,в эб ,зв о
з .ук!-вдвбо.ж у о,в б оу,С у в кэ.бз о ф .эд (?бз.- –,з з .,П. ув,ж) зд бС ш !бво
к .ж в кэ б ув ,ш!,.б, у!до!мв- Я бувд о оу,ж з,ш!,Т
Кдуб– оу,ш ш бш у в кэ.бздш з в , ош,ув, у ш. ж ш,Пвдчв .,увб !чэмш у! од
оэ С. о,.бм б !ч–об о, б бувб.. ж .дэ,.эТ
ьдэ ув. б у, э,П. –!др эд ч оу,С зв у!,эбв зд э,мв,!-. ув-ч ф .эд (?бз.- –,з
з .,П. ув,ж) б ээ, .бод,в .ду уо ,ж о ! .в, уз ж э,мв,!-. ув-ч фб.д.у о ж ш -
Ш-ч б буз ,..,ж ш !бво жТ Х оу, буз ,.., –!др эд бш х рд зд в Пв я. у!д! .дш
зд.э р бз одуТ й шб.джв, .ду о уо бС ш !бводС r .д-, э,! б .д-к у,ш-чТ
Эб уб r шдш Пзд б д Пзд П,.- уб!-. в,–м !ч–мвТ й увб .ду б –кэ- в, ,!бо у
.дшб в шк Пв ш зд.эж э,.- х .-,ж шб! ув-ч увд д,шум увдв- э!м в,–м !кП-бшб
эбв,!мшбТ
Х !ч–бш в,–мТ
, рдм м !ч–!ч в,–мТ
Я в ., !ч–!ч в,–м э р жТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
*- !м.еч
*бз кжПбП r бзо,ув.ж о оу,ш шб , ш вбодеб ..ж дв  о,э.бз эб ,зв
.,з шш, П,уз ж рд.бздебб (?бз.- –,з з .,П. ув,ж) у зэд.. ж э!м ш Шб б.од!бэдшТ
? .,р у .э,.бм .,в кз б . р . . о !., .,здобубш б .бо,в !. е,.. ж .дуШ,.-
. ж .бз.-ч] !кПб! эод оу-бС – дз од.бм удш ув мв,!-. ,Пдвд,в .д з ш-чв, , у
уз ув-ч +Р у! од о шб.квк зд.бшд,вум у, фб.р ш бр д,в о р !-ф ко!,зд,вум –д!з ж
!дод,в б эд., . м,в у в дш!б.д о о экТ *бз увд! був П.бз ш .дэ,.э б оэ С. о,.бм
э!м !чэ,ж о оу,ш шб ,Т й –од! о Э+ ув д.дСТ *д ,р уП,вк – !,, РЛЛЛ оувк!,.бжТ я.
 ув м.. оувкд,в , ,э р ш.ш з !бП,уво ш !чэ,ж .д увдэб .дС оув ,Пд,вум у ,-
збэ,.вдшб б оу з увдо!,..шб Пб. о.бздшб – дШд,вум з – дз одв,!-.ш рд.б-
здебмш з к.ш –бз.,уш,.дш увкэ,.вдш –,э.ш б .к.эдчШбшумТ *бз р о бв , э -
!,.бб ,мвувобж в ш Пв .бз рэд .,!-зм уэдодв-ум Пв .к.. буздв- ушу! .бз.б
о, к б .дэ,.экТ
я *бз, Пдув б-кв о рдз,вдС б .к .д!дС . Пдувж р ув- .д в,!,обэ,.ббТ щЛсР р эк
о мш ш фб , – двб!ум з в,!,з бв,!мш сщ ув д. б ,р кобэ,!б +ЛЛ шб!!б . о з бв,!,жТ
*бз эб!ум б э !р , о ,шм .б! о :оув д!ббТ ,, - ош,ув, у .,. ж Эд.д б у. ш
Эб уб у,!б!ум о Ю.. ж Эд!бф .ббТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
r..
 в в э,.- .д х,!!-дк ш –д Пкоуво од!б Пв бз -! .,Пв ., –з. о,.-
. ,Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
*д д ку. ж ! эз, о э,.- з рэд *бз уэ,!д! Эд.д ,э! .,.б, кзб б у, эед (у з !--
е ш о вк{Т
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
бэбв, здз уПдув!бо б у з ,. *бз у!, в р здз Эд.д уздзд!д (эд)z
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
ьдзо, .д ., Пд одв,!-.дz ьдзо, ., ,з ду.дz
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
,,.- .д-,ж уодэ-– здо, -б!ум зд шб.дчШбшум вд.е,шТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
х,ззд– в.ж ш,э ож ш,уме ш ! э .,. о,!б .д доджмС д в ш кув б!б у,–,
узджэджоб.рТ (яу –дм –!др эд . ув- ф! бэуз ж з шд.бб SLyOJve DelMNO{
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
*, .бэд..дм –, ,ш,.. ув- б уПдув!бо , мо!,.б, .д уо,в .д-,р у.д Эб убТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
* одм .бз.- шдш Пзб б д ПзбТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
Эб уб – !вд,в о ф.в, .,в, у уо бш ., у,э!бош д Пз жТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
 уо б -,ув- ш,уме,о . .дув мШбж ф д.вТ
–ч .?ш/о/я -ч .?ш/о/ч т:* С *!Р едхро,ч й?зС Э здскх+! к/хкзо ш *оэ
КПдув!бодм у,ш-м дзэ.к,в , ож э,.- .э,.бм Эб убТ

Приложенные файлы

 • pdf 8587104
  Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий