Pulatov Doniyor Anvarovich Doctor of medical sciences, professor. Leading organization: FSAEIHE, The first Moscow State Medical University named after I.M.Sechenov (Sechenov’s University), Rus


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1

Т
ОШКЕНТ
Т
ИББИЁТ
А
КАДЕМИЯСИ

ҲУЗУРИДАГИИЛМИЙ ДАРАЖА
ЛАР
БЕРУВЧИ

DSc.
27
.0
6
.201
7
.Tib.
30
.03

РАҚАМЛИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ


ГЕМАТОЛОГИЯ ВА ҚОН ҚУЙИШ ИЛМИЙ
-
ТАДҚИҚОТ
ИНСТИТУТИ


КАСЫМОВА ГУЛЬМИРА
ГАФУРОВНА


ГЕПАТОКАНЦЕРОГЕНЕЗ ВА ГЕМОБЛАСТОЗЛАРНИ
ҚИЁСИЙ
ЎРГАНИШ
: ПАТОГЕНЕЗ
ВА

РЕКОМБИНАНТ ИНТЕРЛЕЙКИН
-
2

БИЛАН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ

ДАВОЛАШ


14.00.16


Нормал ва патологик физиологияТИББИЁТ ФАНЛАРИ
БЎЙИЧА

ДОКТОР
ЛИК

(
DSc
)

ДИССЕРТАЦИЯСИ А
ВТОРЕФЕРАТ
И


Т
о
шкент


201
7


2

УДК:
616.1
+1
-
616.15+615.38+61:577.1+616
-
074


Докторлик
(
DSc
)
диссертацияси авторефе
р
ати мундарижаси


Оглавление
автореферата

докторской
(
DSc
)
диссертации


Content
of
the
Doctor
al
(
DSc
)
Dissertation

A
bstractКасымова Гульмира Гафуровна

Гепатоканцерогенез ва
гемобластозларни
қиёсий

ўрганиш
: патогенез
ва

рекомбинант интерлейкин
-
2

билан

экспериментал

даволаш ....
............
.
......
........................
...........
.........

3Касымова Гульмира Гафуровна

Сравнительное изучение
гепатоканцерогенеза и

гемобластозов:

патогенез и экспериментальная

терапия

рекомбинантным

интерлейкином

-

2

…………
........
………….…….

2
5Kasimova Gulmira Gafurovna

Comparative study of


hepatocarcinogenesis

and

hemoblastosis:

pathogenesis and experimental

therapy

recombinant interleukin
-
2
..
...................................................................
..........

47Эълон қилинган ишлар рўйхати

С
писок

опубликованных

работ

L
ist of published works

……………………………………………………..

523

Т
ОШКЕНТ
Т
ИББИЁТ
А
КАДЕМИЯСИ

ҲУЗУРИДАГИ

ИЛМИЙ
ДАРАЖА
ЛАР

БЕРУВЧИ

DSc.
27
.0
6
.2017.Tib.30.03

РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


ГЕМАТОЛОГИЯ ВА ҚОН ҚУЙИШ ИЛМИЙ
-
ТАДҚИҚОТ
ИНСТИТУТИ


КАСЫМОВА ГУЛЬМИРА ГАФУРОВНА


ГЕПАТОКАНЦЕРОГЕНЕЗ ВА ГЕМОБЛАСТОЗЛАРНИ
ҚИЁСИЙ
ЎРГАНИШ
: ПАТОГЕНЕЗ
ВА

РЕКОМБИНАНТ ИНТЕРЛЕЙКИН
-
2

БИЛАН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ

ДАВОЛАШ


14.00.16


Нормал ва патологик физиологияТИББИЁТ ФАНЛАРИ
БЎЙИЧА

ДОКТОР
ЛИК

(
DSc
)

ДИССЕРТАЦИЯСИ А
ВТОРЕФЕРАТ
И


Т
о
шкент


201
7

4

Докторлик
(DSc)
диссертацияси мавзуси
Ў
збекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида
В2017
.
1.DSc/
Tib
9

рақам
билан рўй
х
ат
га

олинган
.


Д
иссертация

Гематология ва қон қуйиш илмий
-
тадқиқот институтида бажарилган
.


Диссертация автореферати
икки
тилда (ўзбек, рус) веб
-
саҳифада
www.tma.uz

ва
«
ZiyoNet
»

а
хборот
-
таълим портали
(
www.zi
y
onet.uz
)

манзил
лар
ига жойлаштирилган.


Илмий

маслаҳатчи:

Каримов Хамид Якубович


тиббиёт фанлари
доктори
, профессорРасмий

оппонентлар:

Сабирова Рихси Абдукадировна


т
иббиёт фанлари доктори
, профессор
Зокиров Ёркин

У
зуевич


тиббиёт фанлари доктори, профессор
Пулатов Дониёр

Анварович


тиббиёт фанлари доктори,
профессорЕтакчи

ташкилот:

ФДАОТТМ И.
М.Сеченов
номидаги
Биринчи
Москва
давлат
тиббиёт

университет
и

(Сеченов Университети)

(Россия

Федерацияси
)


Диссертация ҳимояси Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги
DSc
.
2
7
.0
6
.201
7
.Tib.
30
.0
3
рақамли
И
лмий
кенгашнинг 201
7

йил

«____»_______
__
_
__

соат
____даги

мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100109, Тошкент, Фаробий кўчаси, 2.
Тел./факс: (99871) 150
-
78
-
25, e
-
mail:
[email protected]
). Тошкент тиббиёт академияси,

1
-
ўқ
ув биносининг мажлислар зали).


Докторлик
(
DSc
)
диссертация билан Тошкент тиббиёт акад
емияси Ахборот
-
ресурс
марказида танишиш мумкин (_____ рақами билан рўйхатга олинган). Манзил: 100109,
Тошкент ш., Фаробий кўчаси 2
-
уй. Т
ошкент тиббиёт академияси 2
-
ўқув бино «Б» корпуси,
1
-
қават, 7
-
хон
а. Тел./факс: (99871)
-

150
-
78
-
14
.


Диссертация автореферати

201
7

йил «_
__
__»_
___
__________

да
тарқатилди.

(201
7

йил«____»___
___
________ даги __
__
__ рақамли реестр баённомаси).Г. И. Шайхова

И
лмий даража
лар

берувчи


илмий кенгаш раиси,

т
.
ф
.
д
.
, профессорН. Ж. Эрматов

И
лмий даража
лар

берувчи

илмий


кенгаш илмий котиби, т
.
ф
.
д
.
, доцентБ.У. Ирисқулов

И
лмий даражасини берувчи илмий

кенгаш қошидаги илмий семинар


раиси, т
.
ф
.
д
.
, профессор

5

КИРИШ (
д
окторлик
диссертация
с
и

аннотацияси
)


Диссертация
мавзусиниинг долзарблиги ва зарур
а
ти.
Ў
сма касал
-
ликларининг ривожланишига

дунё
аҳоли
си

орасида тамаки маҳсулотлари
ни
сурункали истеъмол қилиш, тамаки
чанги,

турли кимёвий овқат
қўшимчалари, консервантлар, стресс,
рентген нурлари, пестицидлар,
ион
нурланиш
лар

ҳамда
ташқи муҳит салбий омиллари
нинг таъсири

бўл
иб
,

унинг улуши 85%
ни ташкил қилади
.
«
Жаҳонда

йилига
6 м
лн
дан ортиқ киши

ўсма
лардан
,

1 млн
дан

ортиғи
эса
гепато
целлюл
я
р ўсма
ларда
н

вафот эт
ади
,
л
ейкозлар

эса ҳар

100
.
000 аҳоли 13,2 ҳодисани ташкил қил
иб
,

уларнинг 60%
ишлаш қобилиятини йўқотган ва ногиронлар
га тўғри келади
»
1
.

Ўзбекистон Республикасида м
устақиллик йилларида аҳоли
га кўрсати
-
лаётган

тиббий хизмат тиз
и
ми
тубдан ўзгарти
рил
ди
,

шу ўринда
аҳоли
нинг
орасида
ўсма

касалликлар
и
ни тарқалишини
камайтириш
, касалликни

таш
х
ислаш, даволаш
нинг замонавий

тиб
б
ий воситалари ва

самарали
усулларни

амалиётга
татбиқ эти
л
моқда
.
Бунинг оқибатида ў
смаларни

кимёвий д
ори воситалари билан даволашда уларнинг

зарарли оқибатларни
камайтиришга

қаратилган

кенг қамровли чора
-
тадбирлар
ни

амалга ошири
ш
,
касал
л
икни эрта аниқлаш ва
самарали
даволаш

натижасида
«
ўсма

касалликлари билан хасталанган

беморларнинг умр кўриш давомийлиги 3
-
5

йилга узайтирилди
2
.

Жаҳон
да

х
авфли ўсма

касал
л
иклари билан хасталанган

беморларни
ташхислаш ва

самарли даволаш,

унинг

олдини олиш
га қаратилган
профилактик тадбирларни юқори самарадорлигига эришиш мақсадида

қатор
илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда
,
жумладан
,

ўсма
ҳ
ужайралар
и
нинг

жавоб механизмлари
прол
и
ферация, апоптоз, фу
н
кционал фаол
л
игининг
ўзгариш
и
га ташқи муҳит омиллар
и
нинг

таъсир

механизми
ни аниқлаш
;

х
авфли ўсмалар молекуляр механизмлар
и
нинг умумий ва специфик
хусусиятлар
и
ни

мукаммал

ўрганиш
асос
ларини яратиш
;

ўсма
лар

ривожланиш даражасини баҳолашда про
лефератив ва
антиоксидант тизим
ферментлари фаоллигини объектив баҳолаш мезони
ни

ишлаб чиқиш
;

ўсмалар

оқибатида

ўлим кўрсаткичи

белгиловчи омиллар
ни асослаш
;

ўсмаларни
консерватив даволаш усуллар
и
ни такомиллаштириш
;
ўс
ма
ларни

даволаш
да к
енг қамровли иммункор
р
екторларни

комплекс даволаш тизимига
киритиш
;

даволаш
тактикасини

оптималлаштириш,
онкологик касалларни
кимёвий
дори воситалари билан
даво
лаш тизими

асоратлар
и
ни

камайтири
ш
ва

самарадорлигини ошириш

жараёнини

татбиқ қилиш

муҳим аҳамият касб
этади
.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2011

йил 28 ноябрдаги ПҚ
-
1652
-
сон «Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш
чора
-
тадбирлари тўғрисида»ги
Қ
арори
ҳамда мазкур фаолиятга тегишли1
ЖССТ Европа регионида асосий саломатлик кўрсаткичлари. ЖССТ, 2014 йил.

2

Соғлиқни

сақлаш вазирлигининг хисоботлари

6

бошқа меъёрий
-
ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифалар
ни амалга
оширишда мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади
.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши
-
нинг устувор йўналишларига боғлиқлиги.
Мазкур тадқиқот республика
фан ва технологиялар ривожланишининг
V
I. «Тиббиёт ва
фармакология»
устувор йўналиши

доирасида бажарилган.

Диссертация мавзуси бўйича халқаро илмий
-
тадқиқотлар шарҳи
3
.

Ўсмаларнинг

ривожланишида

молекул
яр

механизмини ўрганиш ва
консерватив даволаш
, касалликни

олдини олиш
га

йўналтирилган илмий
изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим
муассасалари
да
, жумладан

University of Oklahoma,
Boston University
,

National
Cancer Institute (АҚШ);
Universitat Autonoma de Barcelona

(Испания),
Osaka
University;
Hokkaido
University

(Япония)
;

Department of Immunology and
Chronic Disease Research Center and Institute for Medical Science, Occupational
Корея
), Korea Occupational Safety and
Health agency
,

Division of Hematology
-
Oncology, Ew
haWomans University

(Корея)
;
Россия Онкология илмий маркази, гематология институти
,

(
Россия
)
в
а
Гематология ва қон қуйиш институти ва Республика онкология илмий
-
тадқиқот марказида

(Ўзбекистон)

олиб борилмоқда
.

Ўсма касалликларнинг

эрта
ташхислаш ва
олдини олиш
бўйича амалга
оширилган

тадқиқотлар натижасида қатор, жумладан

қуйидаги илмий
натижалар олинган
:

б
енз
ол

ва бошқа органик кислоталар таъсирида ле
й
к
е
мия
ва миелома
лар ривожланиши исботланган

(
Research Institute

(
Кор
ея)
;

гемабластозлар ривожланишида

Y

хромосом
ларнинг молекуляр бузилишининг а
ҳ
амияти исботланган

(University of Oklahoma Health Sciences Center

(АҚШ
)
;

ўсма
ларни

даволашда
биопрепаратларнинг таъсир механизми
асосланган

(
Osaka University

(Япония
)
;

миелопролефера
цияни

давол
а
шда қўлланиладиган дори
воситалар
и
нинг гепато, сплено ва нефротоксик таъсири
аниқланган

(Universitat Autonoma de Barcelona

(Испания)
;

Division of Hematology
-
Oncology, Ewha Womans University,
(Корея
)
;

ўсма касалликлари

тарқалиш
эпидемиологияси ҳамда ташхислаш
нинг замонавий
алгоритм
лари
ишлаб
чиқилган

(
University of Oklahoma Health Sciences Center,

Boston University
,

National Cancer Institute
(АҚШ)
;

ўсма
ларни

даволашда трансретиноид
кислота
лари
нинг

самарадорлиги

исботланган

(Gifu

University; Kinki
University

(Япония
);
ўсма касалликларни ривожлан
и
шининг молекуляр
-
генетик механизмлари
ҳамда к
асалликни даволашда дори воситалари
ни

ишлаб чиқариш ва қўллаш механизм
и
яратилган

(
Онкология илмий маркази
,
Россия
)
;

гепатоканцерогенез ва
гемобластозларни интерлейкин
-
2 билан3

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий
-
тадқиқотлар шарҳи:
https://www.ou.edu/
,
http:/ /www.bu.edu/
,
https://
www.cancer.gov/
,
http://www.uab.cat/web/universitat
-
autonoma
-
de
-
barcelona.html
,
http://
-
www.osaka
-
u.ac.jp/en
,
https://www.oia.hokudai.ac.jp/
,
http://www.aseic.org/expert
,
https://www.ewha.ac.kr/mbs
-
/ewhaen/
,
http:
//www.bloodscience.ru/
,
http://qonber.uz/pages/pages_uz/news.html
,http://www.ouhsc.edu/,
https:// www.bumc.
bu.edu/busm/cancer
-
center/
,
http://www.gifu
-
u.ac.jp/en/
,
http://www.kindai.ac.jp/english/

ва бошқа манбалари
асосида амалга оширилди.

7

экспериментал даволаш

ме
ханизми модели ишлаб чиқилган

(Гематология ва
қон қуйиш илмий
-
тадқиқот институти,
Ўзбекистон
)
.

Дунёда

ўсма касалликлар
и
нинг
тарқалишини

олдини олиши ва уларнинг
молекуляр механизмларни
асослаш
бў
йича қатор

устувор

йўналишларда
тадқиқотлар олиб борилмоқда
, жумладан,

кимёвий бирикмалар
нинг

канцеро
-
ген
лик
хавфини
асослаш
;

ў
с
малар

ўсиши
нинг

молекул
яр

генетикаси,
ўсм
а
ларнинг

микромуҳитини
ў
згариш

механизмини ишлаб чиқиш
;

иммун
механизмининг
ўрни
;

неоплазия жараёнида азот оксиди тизими
;

резистент
ўсма
ҳ
ужайралар
и
нинг ўсишида ва
кимётерапиянинг заҳарлиги

ҳамда

гепатоцеллюляр саратон ва онкогематологик касаллик билан оғриган
беморларнинг
ташхислаш
ҳамда

даволаш усулларини
ян
а
да такомиллаш
-
тириш
.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси
. Кейинги йилларда

узоқ
(
Dougan M., Dranoff G., 2009;
Pere H. et al., 2012) ва яқин
хорижий давлатларда

(Харченко Е. П., 2011; Чечина О. Е. ва
бошқ
., 2011;
Савина Н. П., 2013
)
ўтказилган тадқиқотларда

айтилишча, ген мутациясида
ўсма ҳужайрасида апоптозанинг бузилиш механизмларидан бири бу
жараённи назорат қилади; ўсма некроз

омили

ген оиласида
ги

қисмлар
и
нинг
ўзгариши
(ФНО
-
α
); капсаз; цитотоксик Т
-
лимфоцит ва табиий

киллер (
Т
К).
Буни олдини олиш учун ўсма ҳужайралари жараёнини фаоллаштириш,
ундаги апоптозни
ўраб олишни

тўхтатиш
, шунингдек, улардаги ўсиш
жараёнини фаоллаштириш зарур (Рязанцева Н. В. и др., 2012; Леенман Е. Е.,
Мухина М. С., 2013;
Fredly H., Ersver E., Gjertsen
B. T., Bruserud O., 2011)
.

Бу
жараёнларда азот оксиди муҳим
ўрин тутади
.

Х. Маеда (1998) фикрича,
кўплаб қаттиқ ўсма тўқималарида индуцибел формаси NО
-
синт
е
з (iNOS).

Ўзбекистонда

ушбу йўналишда бир қатор илмий тадқиқотлар амалга
оширил
ган
. Х.
Я. Каримов
канцерогенез механизми, Д.
А.

П
ў
латов

гепатоцеллюляр саратон; Ф.Х. Иноятова NO
-
эргик тизими

ва

липид
оксидланишини бузилиши
,

М.Т.
Мухаммедова

гепатоканцерогенезда азот
оксидининг
ўрни

бўйича тадқиқотлар олиб бор
ишган
.

Онкологияда кимётерапия жараёни
беморнинг ҳаёт сифатини яхшилаш
имконини беради. Бироқ ҳатто энг сўнгги кимётерапия дори

воситалари

тананинг тез кўпаядиган тўқималари устидан токсик таъсири бор. Бу
омиллар цитотоксик дориларни клиник фойдаланиш имконини чеклайди ва
доимий равишда ўсма ка
салликларини даволашда янги усулларни излашга
мажбур этади. Бу борада иммунотоксинлар, цитокинлар, моноклонал
антителалар мавжуд. 1998 йилда Россия онкология илмий маркази ва
«
Биотех
»

компанияси ИЛ
-
2 дан хамиртуруш дориронколейкин, фаол
апоптоз, апоптоз
га қарши факторлар ингибирлашган ангиогенез олган.

Н
еопластик жараёнларни ривожлантириш, унинг турли орган ва
тизимларга шикаст етказишини умумий ва ўзига хос хусусиятларини
шакллантириш
фундаментал

тиббиёт
нинг энг асосий
муаммоларидан бири
эканлигини кўрс
атади. Бу касалликлар кимётерапия самарадорлигини
ошириш учун чуқур ўрганиш зарурлигини тақозо этади.


8


Тадқиқотнинг д
иссертация бажарилган илмий
-
тадқиқот
муассасасининг илмий
-
тадқиқот ишлари

режалари

билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Гематология ва

қон қуйиш илмий

тадқиқот
институтининг

«
Гемобластозларнинг сурункали шаклларни клиник
кечишида
вирусларга қарши жавоб таъсирида айрим герпес вирусларининг
ўрни

ва ахамиятини

таҳлили
»

(2012

2016 йй.) мавзусидаги фундаментал
лойиҳа режасига мувофиқ бажарил
ган.

Тадқиқотнинг мақсади

г
епатоканцерогенез ва

лейкемия
да

неопластик
жараён

ривожи
га

хос

молекул
яр

механизм
ларини аниқлаш

ва даволашнинг

самарали
усулларини
ишлаб чиқишдан иборат
.

Тадқиқотнинг вазифалари:

гепатоканцерогенез ва лейкемия даврида азот оксиди

(НАДФ, Н
диафораз ва нитрат натри
й

миқдори)
ишлаб чиқариш ўзгариши хусусият
-
ларини аниқлаш;

гепатоканцерогенез ва лейкемия
да қондаги
липид
лар

оксидланиши
ҳамда
анти
о
ксидант ҳимоя ферментлари фаоллиги
нинг
бузилиши жараёнини

аниқлаш
;

гепатоканцерогенез ва лейкемия даврида интерлейкин даражаси
нинг

ўзгариш хусусиятларини аниқлаш;

гепатоканцерогенез ва лейкемия

комплекс фармакотерапия
си
да ронко
-
лейкин
қўл
л
ани
л
ишининг

морфологик

самарадорлигини
баҳолаш;

г
епатоканцерогенез ва лейкемия
да

биокимёвий
ҳамда
иммунологик
кўрсаткичларнинг
бузилиш
и
ни
олдини олиш

мақсадида

ронколейкин

ва

цитостактик
лар
ни

бир
галикд
а

қўлла
ш

самарадорлигини баҳолаш
.

Тадқиқотнинг объекти

сифатида

400 та

катта эркак каламуш
лар
олин
ди
:
180

тадиэтилнитрозолин (
ДЭНА
)

индуцир
ланган

гепатоканцерогенез
ли;

180

табензол
орқали

лейкемия

чақирилган
;

40


та

интакт ҳайвонлар

олин
ган
.

Тадқиқотнинг предмети

тажриба ҳайвонларнинг қонидаги зардоб, қон,
суяк илиги ҳужайралари, жигар тўқимаси
ни
комплекс таҳлил

материаллари
олинган
.

Тадқиқот
нинг
усул
лари.
Тадқиқот вазифаларни
бажаришда
м
орфо
-
логик, цитокимёвий, цитологик, иммунофермент, биокимёвий ва статистик

таҳлил
усуллари
дан фойдаланилган
.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги

қуйидагилардан иборат
:

илк бор г
епатоканцерогенез

ва

лейкеми
я моделларида неопластик
жараёнлар ривожланиш
и
да

цитокинлар,
ёғларни перекис
л
и оксидланиши

жадаллашиши

ва азот оксид миқдорининг ошганлиги аниқланган
;

неопластик жараёнлар
ривожланишида

азот оксид
ини
нг

ўрни

баҳола
нган
:
канцероген
е
з даража
сига

боғлиқ равишда
L
-
аргинин, азот
оксиди
нинг

қолдиқ

маҳсулотлари

ва периоксинитрит миқдор
ининг


ўзгариши
метастаз
ланишни кучайишига ш
арт
-
шароитлар

ярати
ши

исботланган
;

9

канцерогенез босқичи
га

боғлиқ равишда

тажриба ҳайвонлари қон
зардоб ва жигар гомогенати
да
антиоксидант ҳимоя ферментининг пасайиши
ҳамда

яққол
гиперлипопероксидация белгилари
га
боғлиқлигини
аниқланган
;

турли

неопластик жараёнларни жадаллашишига

олиб келувчи
ИЛ
-
1, ИЛ
-
6
ва

ФНО
-
α

цитокинлар э
кспрессияси

исботланган
;

гепатока
н
церогенез
ва лейкемияда цитостатикларнинг
ў
сма
ҳ
ужайра
-
ларига

қарши
таъсири
ни

кучайтириш
да

даво муолажаларига ронколейкин
-
нинг

киритилиши асосла
нган

ва

до
к
с
о
рубицин ва гидреанинг

умумий токсик
таъсирини камайтириш

хусусияти исботланган
.

Тадқиқот
нинг

амалий натижаси

қуйидагилардан иборат
:


каламушларда бензол билан лейкемия чақири
ш модели яратилди,

т
авсия
этилган моделни
лейкеми
яни олдини олишга қар
а
тилган

баҳолаш
тартиби

ўрганиш ва профилактикани олидини олишни
такомиллаштиришга ёрдам
бериш исботланган
;

т
адқиқот натижалари
асосида
гепатоцеллюляр
саратонни даволашда
ва
онкогематологияда ронколейкинни қўллаш
зарурлиги исботланган
;

гепатоканцерогенез ва лейкемия молекуляр механизмларини информа
-
цион
та
ъ
минотининг

самарали
усулларидан фойдаланишнинг услубий
тадқиқот даражасини ошириши
зарурлиги исботланган
;

неопластик жараёнларни молекуляр механизмларини
ўрганишда

саратон

касаллигини

даволаш учун йўналтирилган ёндашувни кимё

терапевтик
дорилар ўсма
лар
ни
нг

қаршилигини камайтириш самарадорлигини ошириш
мумкинлиги аниқланган
.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги

ишда қўлланилган назарий
ёндашув ва усуллар, олиб борилган тажрибаларнинг услубий жиҳатдан
тўғрилиги, тажриба ҳайвонлари сонининг етарли эканлиги, би
окимёвий,
статистик текшириш усуллари ёрдамида ишлов берилганлиги, шунингдек,
тадқиқот натижаларининг халқаро ҳамда маҳаллий тажрибалар билан
таққослангани, хулоса, олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар
томонидан тасдиқлангани билан асосланади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти
.
Тадқиқот
натижалар
и
нинг
илмий

а
ҳ
амияти

шу
ндан иборатки
,

н
еопластик жараёнларни
молекуляр механизмларини
аниқлаш
,
хавфли

ўсм
а

касалликларни
даво
-
лашнинг замонавий схемаси ишлаб чиқилган
.
Рекомбинант ИЛ
-
2 с
а
марадор
-
лигини баҳолаш
шифохонада

беморларни даволашда

фойдаланиш учун
тавсия этил
ган
.
Ронлейкин
ни

ўсма касалликларни
даволашга татбиқ қилиш
,

да
в
олаш

самарадорлигини ошириш,
кимётерапияга ўсма
ҳ
уж
а
йраларнинг
сезгирлигини камайтиришдан иборат
.

Т
адқиқот натижаларининг
амалий аҳамияти

шунда
н иборатки
,

гепатоцел
л
ю
л
яр ўсма ва лейкозларни кимё
терапия

ўтказишда
қўлланиладиган кимёвий
дори воситаларининг

орган
ҳамда

тизимларга
токсик тизимли таъсири
ни

аниқлаш учун
қатор биокимёвий ва иммунологик
кўрсаткичларни
ўрганиш

зарурлиги

исботланган
.
Хавфли ўсмаларни
кимёвий

дори воситалари

ёрдамида

даволаш самарадорлигини

оширишда

даво воситалари таркибига

ронлейкин
киритилганда даволаш
10

с
а
марадорлигини
ошириш билан биргалик
да кимёвий воситалар
и
нинг
асоратлар
и
ни камайтиради,

фармокотерапия самарадорлигини ошир
ади
,
беморларнинг касалхонада бўлиш вақтини қисқартири
б,

ремис
с
ия давр
и
ни
узайтир
ди
.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши
:

г
епатоканцерогенез ва
лейкозларни молекуляр асосларини ўрганиш
бўйича олинган илмий
натижалар асосида

амалиётга татбиқ қилиш материаллари ишлаб чиқилган
:

«
Сурункали лейкозларнинг экспериментал модели
»
номли
услубий
қўлланма

ишлаб чиқилган ва

соғлиқни сақла
ш амалиётига жорий қилинган

(
С
оғлиқни сақлаш вазирлигининг

2016 йил 10 февралдаги 8Н
-
3/44
-
сон
маълумотномаси
)
.

Мазкур услубий қўлланма сурункали лейкозларни
нг

келиб
чиқиш сабаблари
,
ривожланиш
механизми

ва касалликни

эрта аниқлаш ва
ташхислашни

такомиллаштириш имкон
ини

беради;

л
ейкозларни
кимёвий дори воситалари билан даволашда уларнинг
за
ҳ
арлилик хусусиятларни пасайтиришда рон
ко
лейкинни
қўллаш

бўйича
олинган илмий натижалар

«
Сурункали лейкозлар
да кимёвий дорилар
қўлланилганда рон
ко
лейкинни
қўллашнинг тажрибада асослаш
» услубий
қўлланмаси
ишлаб чиқилган ва

соғлиқни сақлаш амалиётига жорий қилинган


оғлиқни сақлаш вазирлигининг

2016 йил 10 февралдаги 8Н
-
3/44
-
сон
маълумотномаси
)
.

Мазкур услубий қўлланма сурункали лейкозларни
даволашни корекция
лашни

кимёвий дори воситалари асосида бемор
ларнинг

за
ҳ
арланишни олдини олишни

чора
-
тадбирларини
такомиллаштириш
имкон
ини

беради
.

Гепатоканцерогенез ва лейкозларни молекуляр асосларини ўрганиш

ва
ўсма касалликларни эрта ташхислаш ва самарали даво
лаш

тизимини
такомиллаштиришга

қаратилган илмий тадқиқотларнинг натижалари,
онкогемолитик беморлар ва гепатоцеллюляр ўсма касалликларни даволашда
ронколейкин

ва гидреани

қўллаш бўйича
олинган илмий натижалар соғлиқни
сақлаш амалиётига, жумладан, Гематология в
а қон қуйиш илмий маркази
лабораториялари

ҳамда Тошкент тиббиёт академияси институтлараро илмий
-

тадқиқот лабораторияси

тизимларига
, Гематология ва қон қуйиш илмий
маркази
клиникаси амалиётига

жорий қилинган


оғлиқни сақлаш
вазирлигининг

2016 йил 10 февралдаги 8Н
-
3/44
-
сон маълумотномаси
)
.

Олинган

фундаментал

илмий натижаларнинг амалиётга жорий қилиниши

хавфли ўсма касалликларни эрта ташхис
лаш
,
касалликларнинг

кечиши ва
оқибатини яхшилаш, олдини олиш
чора
-
тадбирларни та
комиллаштириш
,
бемор
лар ҳаёт тарзини узайтириш,
аҳолининг турли қатламлари орасида
хавфли ўсма касалликлар
и
ни
рекомбинант интерлейкин
-
2 билан
экспериментал даволаш
,

лейкоз касал
л
игини даволашда

ҳар бир беморнинг
шифохонадаги ўрин кунини 15
-
20%га қисқартириш имконини берган.

Т
адқиқот натижаларининг апробацияси.
Мазкур

тадқиқот натижа
-
лари,

6 та илмий анжуманларда,
жумладан

4

та халқаро конференцияда

ва 2
та республика илмий амалий анжуманларида муҳокомадан ўтказилган
.

Тадқиқот н
атижалар
и
нинг
эълон қилин
иши
.
Диссертация мавзуси
жами
2
6
та илмий иш
, шу
ндан 15 та мақола

Ўз
бекистон Республикаси Олий
11

аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий
нашрларда
,

жумладан,
13
та
си
республика ва 2
та
си хорижий
журналларда нашр этилган
.

Диссертациянинг ҳажми

ва
тузилиши.
Диссертация
таркиби
кириш,
олт
ита

боб
, хулоса
лар ва

фойдаланилган адабиётлар рўйхати
дан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 179 бетни ташкил этади.


ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ


Кириш
қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий ян
гилиги
ҳамда
амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий
аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш,
нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар
келтирилган.

Диссертациянинг
«Канцерогене
з механизми ва гепатоканцерогенез
ва гемобластозлар концепциясининг замонавий
ҳолати
»
деб номланган
биринчи бобида

иш мавзусига оид адабиётларнинг таҳлили берилган.
Жумладан,
канцерогенезнинг молекуляр механизмлари, гепатоканцерогенез
ва гемобластозларнинг

тарқалга
н
лиги, келиб чиқишининг хавф омиллари,

таснифи, унинг ташхиси ва бошқа касалликлар
ривожланишидаги

аҳамияти

назарий жиҳатдан таҳлил қилинган
.

Диссертациянинг
«Г
епатоканцерогенез ва гемобластозларни қиёсий
ўрганиш: патогенез ва рекомбинант
интерлейкин
-
2 билан
экспериментал даволаш методологияси
»
деб номланган иккинчи боб
и
да
қўлланилган материал ва тадқиқот олиб бориш услублари келтирилган.
Экспериментал материалнинг умумий таснифи

400 та
100
-
120 г бўлган эркак
каламушларда
Г
ва
ҚҚИТИ
эксперим
ентал тажриба

лабораториясида
амалга
оширилади:

тажриба 2 та серияда, яъни

гепатоканцерогенез ва лейкемия
модел
ларида олиб борилди
. 1
-
гуруҳда гепатоканцерогенез индукцияси учун
Евграфова модели билан гепатоканцероген ДЭНА (ошқозон ичига зонд
орқали ҳафтаси
га 5 марта 10 мг/кг дозада 2 ой мобайнида) киритилган 180 та
каламушдан фойдаланилди.

Тажрибанинг охирги муддатида ўткир за
ҳ
арланишдан 46 та (25,5%)
каламуш қурбон бўлди.

Тажриба муддати давомида бир хил шароитда
назорат гуруҳида 20
та каламуш

сақланди
. Ҳайвонлар эксперимент бошидан
3, 4, 5, 6, 7 ва 8 ойдан кейин қурбон қилинди. Гепатокарцином ривожланиши
бўйича жигар морфологик тадқиқотлари натижалари билан муҳокама
қилинди.
Ж
игарида ўсмалари бор
танланган
ҳайвонлар кейинги тажрибалар
учун олиб қўйилди
. Тажриба бошланишидан 5 ойдан кейин тирик қолган 134
та каламуш 4 гуруҳга бўлинган эди: 1
-
гуруҳда 35 та гепатоканцерогенезли
каламуш 0,5 мл/100 г физиологик эритма олган; 2
-
гуруҳда 3 кун қорин ичига
0,006 мг/кг доксорубицин (
Doxorubicin, фирма «Pharmitali

)
, (
Д.
А.
Пулатов,
12

2004)

олган 33 та каламуш; 3
-
гуруҳда 10 кун давомида 3 маҳал
(
М.

Н.

Бережная

ва бошқ., 1992) ронколейин (фирма «Биотех», Санкт
-
Петербург)

0,006 мг/кг бўлган 33 та каламуш; 4
-
гуруҳда юқоридаги
миқдорда

33 та
каламуш

доксорубицин+ронколей
кин олган
.

Даво
лаш жараёни

3 ой
мобайнида босқичма
-
босқич 10 кун олиб борилди.

2
-
серияда

180 та каламушда лейкемияни қайта тиклаш учун бизнинг
усул 8 ой давомида тери остига 40% ёғли бензол эритмси (0,01 мл100 г тана
оғирлиги) киритишни таклиф этди (
Х.Я.
Каримов

ва бошқ.
, 2010). Сўнгги
муддатда 54 та каламуш (30%) ўткир заҳарланиш натижасида
вафот этди
.
Назорат гуруҳида 20 та каламуш тажриба муддати давомида бир хил
шароитда сақланди. Ҳайвонлар тажриба бошланганидан 3
-
чи,
4
-
чи,
5
-
чи,
6
-
чи,
7
-
чи,

ва 8 ойдан
кейин
қурбон қилинди
. Лейк
е
мия ривожланиши бўйича сон
суягида гемограмма

ва миелограмма
та
ҳ
лил

қилинди. Лейкемия белг
и
лари
бор ҳайвонлар кейинги тажибалар учун

суяк кўмиги ва периферик қон
кўрсаткичлари
бўйича

таҳлил қилинди. 5 ойдан кейин тажриба учун
тир
ик
қолган 126 та к
аламуш 4 гуруҳга бўлинди: 1
-
гуруҳда 33 та лейкемия
га
чалинган

каламуш
лар
, 0,5 мл/100 г физиологик эритма олган; 2
-
гуруҳда 31 та
каламуш, гидреа олган

(гидроксимочевина, гидроксикарбамид, Hydrea) қорин
ичига

20 мг/кг (
К.М.
Абдулкадыров,
2004); 3
-
гуруҳда 10 кун давомида 3
маҳал
(
М.Н.
Бережная

ва бошқ., 1992) ронколейин («Биотех»

фирмаси
, Санкт
-
Петербург)
0,006 мг/кг бўлган 31 та каламуш; 4
-
гуруҳда юқоридаги
миқдорда
31 та каламуш
гидреа
+ронколейкин олган. Даво
лаш жараёни

3 ой мобайнида
босқ
ичма
-
босқич 10 кун олиб борилди.

Тадқиқот муддатига мувофиқ ҳайвонлар совуқ хонада енгил наркоз
билан ўлдирилди,
сўнг
қорин ичи очилиб, ундан жигар
и

чиқариб олин
ди ва
тортил
иб
, ўртасидаги йиринг трис
-
НСl
-
буфер, рН 7,2,05М эритма билан
ювилди. Жигарнинг 1/3

қисми биокимёвий тажриба учун олинди. Қолган 1/3
қисми цитоким
ёвий

НАДФН
-
диафораза
ни

(
А.И.
Гоженко

ва бошқ
., 2000)
аниқлаш учун олинди. Жигар тўқимасининг қолган қисми морфологик
тадқиқот
олиб бориш мақсадида
олинди. Қон зардоб
и
да азот оксиди


L
-
аргинин
ва

NO
2

(
А.С.
Комарин
ва бошқ
, 2005
), АЛТ, АСТ ферментлар
фаоллиги

ва ишқорли фосфатаза, умумий оқил
,

альбумин
ҳамда
интерлейкин
таркиби
(
ИЛ
-
1
β
, ИЛ6 ва ФНО
-
α
) иммунофермент усулида аниқланди. Қон ва
гомоген
а
тда анти
о
ксидант ҳимоя ферментлари фаолияти
аниқланди:
супероксиддисмутаза (СОД) (
В.Г.
Мхитарян

ва бошқ., 1978), каталаза
(
М.А.
Коралюк. ва бошқ., 1988),
ПОЛ

маҳсулоти


малоновдиальдегид (МДА)
(
Л.И.
Андреева ва бошқ., 1989
). Морфологик тадқиқотда периферик қон
таркибида гемоглобина, эритроцит, лейкоци
т, тромбоцит аниқланди.
Каламуш сон суяги қ
опқо
ғидан суяк илиги
дан

суртма

олинди,
ҳамда
олинган
намуна
гематоксили
н

ва эозин билан бўялди, суяк илиги ҳужайралари ва
морфологик тизим ҳисобланди.
Олинган клиник ва лабо
ратор

натижалар
и
ни

статистик қайта ишлаш
Pentium IV компьютер
и

ёрдамида амалга оширилди.

Диссертация
нинг

«
ДЭНА
-
индуцир
ланган

канцерогенезда жигарнинг
таркибий ва функционал хусусиятларини ўрганиш
»

деб номланган
учинчи бобида у
зоқ муддатли ДЭНА гепатокарцин ривожланишига
олиб
13

кел
иши
, тажриба бошланганидан 5
-
6 ой
ўтгандан
кейин
ўзгаришлар
кузатилганлиги аниқланди
.
Тажрибанинг
3
-

ва 4
-

ой
и
дан кейин гепатоцит
ядро аппарати
нинг

ў
згариши
, 4
-
ойдан сўнг эса
трабекуляр тузилиши
даги
ўзгаришлар

кузатил
ди
.

Тажриба
нинг

3
-
ой
и
дан к
ейин

жигар
нинг
морфологик текшир
увида

органнинг
тузилмавий бирлиги

сақлан
ганлиги
, гепатоцитларнинг жойлашган
ўрни меъёрда
лиги
, ж
игар триада
си

сақланган
лиги
, цитоплазмада хира
бўялган жойлар

аниқланган
. Кан
ц
ерогенез инициация жараёни
нг

тасдиқла
-
шича,
гиперхромия катта ядролар билан кўп я
д
роли ҳужайралар гепотоцит
характерга эга.
Э
рта ўтказилган тажриба мақсадга мувофиқ эмас, шунингдек,
бу вақтда ДЭНА токсик таъсири намоён бўл
ган.

А
ммо тажриба
тартибига

мувофиқ д
аволаш

ҳафта
сига

5 марта

2 ой давомида

т
атбиқ қилинган. Бу
даврда
тўсиқлараро

соҳаларда тартибсиз кенгай
ишлар
, жигар
дискомплексирланган
лиги

кузатилган
. Формазан доналари миқдори ош
ган

ва азот оксиди тизими фаоллашгани кўринди

ҳамда
морфофункционал
соҳаларида
жигар тўқималарининг бир хиллиги
аниқланди

(1
-
расм)
.
1
-
расм. Формазан доналари миқдорининг ошиши
.


Ушбу натижаларга кўра, тажриба ҳайвонлари қони зардобидаги L
-
арги
-
нин даражаси интакт ҳайвонлар билан солиштирганда 1,44 марта
камайган
лиги аниқланди

(1
-
жадвал).

Ўс
ма

ҳужайраларининг бу
зилишида
қабул қилинган реактив азот оксиди NO°, NO
2
°, N
2
О
3
, NOO
-
амин
модификация кўринишида иштирок этади. Пероксинитритфаол молекуласи
NO ташкил топишида муҳим
ўрин эгаллайди
. Тажриба ҳайвонлари жигари
гомогенатида ва қон
и
даги ПОЛ жараёни тадқиқот
да
аҳамиятлидир. У
шбу
кўрсаткичлар таҳлили қон плазмасида МДА даражаси ва айниқса тажриба
ҳайвонлари
нинг
жигари (52,4%) гомогенатида намоён бўлди
, шунингдек

қонда СОД ингибири билан боғлиқ бўлган ПОЛ интенсиффикация бўлса, у
14

жигарда бир вақтнинг ўзида фаол СО
Д фонида каталаза даражасини
пасайтиради. Бизнинг фикримизча, NО юқори концентрацияда фаол
кислород билан ўзаро таъсирланганда пероксинитрит маҳсулотлар
и
да кўпроқ
токсиклар пайдо

бўлишига олиб келади,

бу
мембран
ларнинг
деструктив
жараён
и
ни кучайтиради. Жиг
ар гомогенатида СОД фаол бўлишига қарамай,
у эркин радикалларга тўлиқ зарар етказмайди, шунингдек, интакт
ҳайвонларга қараганда СОД ва МДА муносабатлари кам

бўлади.

Промоция
босқичида (фикримизча, 4 ва 5 ойдан кейин) биокимёвий динамик
параметрлари аввалги

ўрганиш давридан жиддий фарқ қил
ади
. Шундай
қилиб, 4 ойдан кейин L
-
аргинин
нинг

даражаси янада пасайди, цитокимёвий
усул НАДФН
-
диафорозада аниқланганда эса формазан доналарининг
интенсив равишда тўплангани кўзга ташланди

ва

жигар тўқималарида
дистрофик ўзг
ариш кузатилди. Бу

ўзгариш
ушбу даврда жигарда морфологик
қайта қуриш бошланганини тасдиқлайди.

1
-
жадвал


Гепатоканцерогенезда т
ажриба ҳайвонлари қони зардобида
L
-
аргинин
,

2
ва

ООNO
-

таркиби
, M±m


Тадқиқот муддати
,

о
й

L
-
аргинин

даражаси
, моль/л

NO
2
таркиби
,
мкмоль/л

OONO
-
таркиби,

мкмоль/мл

3

ойдан кейин

0,090±0,001***

11,64±0,076***

0,12±0,01

0,130±0,001

9,06±0,033

0,15±0,02

4
ойдан кейин

0,071±0,005***

13,97±0,024***

0,37±0,04**

0,129±0,001

9,15±0,011

0,20±0,02

5
ойдан кейин

0,068±0,001***

12,90±0,030***

0,56±0,01***

0,131±0,001

9,13±0,009

0,12±0,01

6
ойдан кейин

0,133±0,002**

9,03±0,025***

0,74±0,03***

0,125±0,002

9,18±0,015

0,16±0,01

7
ойдан кейин

0,108±0,001***

12,26±0,025***

0,17±0,01**

0,127±0,002

9,24±0,015

0,12±0,01

8
ойдан
кейин

0,112±0,001***

12,91 ±0,03 1***

0,05±0,01***

0,126±0,001

9,25±0,011

0,
14
±0,01


Изоҳ
:


1.
Сурат


тажриба ҳайвонлари маълумотлари, махраж


интакт гуруҳ;


2.
*
-

фарқлар назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли

(*
-

P

0,05,
**
-

P
0,01, ***
-

P
0,001).


Бундан келиб чиқадики
, қон томирлардаги оқсил массаси гепатоцит
мойиллигига жавоб беради, ҳужайра полиморфизмларида акс этади, фиброз
тўқималари қаватларида юпқа кўринишда мавжуд бўлади ва васкуляризация
жараёнини
фаоллаштиради. Препаратдаги ўсм
а

ҳужайралар кўздан
кечирилганда

девор ичида кўп миқдорда кистозлар, куб шаклидаги
15

эпителий, аденокарцином намоён бўл
а
ди.

Шу билан бирга қон зардобида

2

янада ўсади, аммо ПОЛ интенсификацияси
ҳам
янада катталашади, агар
қон плазмасида МДА даражаси 105%, жигар гомогенати 77,2%га ўс
а
ди
.
Бундай ПОЛ интенсификацияси айнан қондаги антиаксидант ҳимоя
ферментларининг фаоллик жараёни фонда пасайган жараёнига мансуб

бўлиб,
б
уларнинг барчаси фаол мембран
аларнинг
деструктив жараёнла
р
и
ни

тасдиқлайди.

Б
изнинг тажрибалар
имиздан

кўриниб турибдики
,

реакц
ия
усул NO
метаболитига билвосита таъсир этади.
Шунингдек, улар
канцероген
бирикмаларда ўзида намоён этган нитрозаминлар пайдо бўлишида кучаяди.
ДНК асосини
нг

ўзгариши, уни тизимларга бўли
ш ва ингибирлаш жараёнида
бузилган ДНК гепатоканцерогенезда промоцияланганда кучайиши мумкин,
яна кўплаб неопластик бузилган ҳужайраларнинг фаоллашишига имкон
туғдиради. Бошқа томондан қон
-
томир энтолийга NO таъсир этиши унинг
таркиби
нинг

ўзгаришига олиб келади бузилган ўсма ҳужайраларини
нг

бирикишини таъминлайди. Бу кузатув морфологик йиғилган формазан
доналари атрофида бузилган ҳужайралар ва гепатоцитларнинг
васкуляризациясини тасдиқлайди.

Шундай қилиб
,

NO

канцерогенезда худди агентдек,
ксенобиотик
метаболизм модификатор каби антиканцероген генетик баланс бузилишида

иштирок этади. Табиий ва синтетик агентлар бу балансни тутиб туради,
шунингдек,

у онкологи
к

касаллиги билан оғриган аҳоли гуруҳида саратон
х
авфини камайтиришда фойдали
дори во
ситаси

ҳисобланади.
НАДФН
-
диафоразани аниқлашда цитокимёвий усул гепатоцитда NO синтези
нинг

фаоллиги
ни

тасдиқловчи кўрсаткичлардан биридир.
Б
у даврда кўп миқдорда
катта
-
кичик кулранг
-
қўнғирформазан гранула гуллари борлиги, дистрофик
ўзгаришлар бор жигар до
ирасида ва атрофида вакуол
асимон

ҳужайралар
ўчоғи

мавжуд
ли
г
и аниқланган
. Бир жинсли бўлмаган цитоплазма,
полиморфиз белгили ядро,

ундаги

пертрофи
яга учраган

нуклеосома
кузатилди.

Шу
нингдек,
ўсиб борувчи ПОЛ фонида қон плазмасида гиперлипо
-
пероксидац
ия

оғирлиги босқичма
-
босқич пасайиб борди. Бу даврда ПОЛга
бундай турлича таъсирлар гепотоцитда пероксинитритни кескин ўсишига
таъсир этади. Бошқа томондан бундай гипер
фаоллик

унинг қондаги пасайиш
фонида компенсатор фаол СОД
нинг

кўпайишида намоён бўлади.

Эн
г қизиқарли натижалар неопластик жараёнининг тарқалишида қайд
этилади (6 ойдан кейин). Бу давр мобайнида интакт ҳайвонларда L
-
аргинин
даражаси
нинг

ошиши
,

NO
2
камайиши, баъзан бир неча ингибирланган NO
тизими

шаклланади
. Гистокимёвий тадқиқотларда турли ўлч
амдаги
диформазан гранулалари тартибсиз бўялганини
, ж
игар паренхим
а
сининг
ичида НОС зарралари аниқлиги камроқ
, аммо

вақти
-
вақти билан пайдо
бўлади. Бу ҳужайра фермент қатламларини шакллантириш ядролари кенг
соҳаларда бир неча гистологик ҳужайра гуруҳлари м
авжудлиги билан
тасдиқланади. Жигарнинг оқсил синтезловчи вазифаси кучли ингибирланган
фонда аввалги муддатлар билан солиштир
ил
ганда АЛТ, АСТ фермент
-
16

ларининг фаоллиги пасайган
лиги аниқланди
. Юқори фаол СОДни сақлаш
фонида гиперлипопер
-
оксидация ва жигар
гомогенатида каталазалар
даражаси камай
ган
ҳамда

қонда СОД эзилиши
кузатилган
, б
ироқ
катталашган шиш ва метастаз
ланишнинг

бошла
ни
ш
и

билан шиш
да

NO

ўрнини

қайт
а
дан ҳосил қилиш лозим
.Ташқи томондан бу қон зардобидаги
L
-
аргинин

таркибини
нг

фонда камайиши
га ол
иб келади
.

Цитокимёвий
босқичда (7
-
8 ойдан кейин) ҳужайра периферийларида тўпланган тўқ кул

ранг ва тўқ қўнғир гулларини тўккан формазан гранулалари таркиби кўпайиб
кетди. 7
-

ва 8
-
ой
да

жигар саратони
нинг

гиперваскуляризация ва
гепатоцеллюляр карцино
ма
си
ривожланганлиги

аниқланган
.

NO таъсири
дезагрегацион кўринишга эга, эзилган ҳужайралараро боғланган
ҳужайраларни NO синтези кучайтиради. NO синтезининг кучайиши
ҳужайраларнинг инвазия жараёнида тўқималарда экзоген манбалар ҳисобида
кўринади. Бу босқичда ба
рча ферментлар тизимида деградация кузатилади,
СОД
фаоллиги

ва каталазанинг тезда ингибирла
ниши
, транслация ва
транскрипция жараёнининг бузилиши, генларинг ўзгариши, синтетик
жараёнларнинг пасайишига олиб келади, қон зардобида жигар ферментлари
фаолллиги п
асаяди.

Шундай қилиб, гепатоканцерогенез ривожланишида азот оксиди муҳим
ўрин эгаллашини
тадқиқотлар кўрсатиб турибди. Патологик жараён даража
-
сида метаболит аҳамиятга эга. Цитокин ИЛ
-
1 нинг ушбу даражаси ўсма
жараёни ривожини ўлчашда ИЛ
-
6 и ФНО
-
α

ошиб бор
ади (2
-
жадвал).


2
-
жадвал

Гепатоканцерогенезда

к
алмуш қони зардобида
циток
ин
лар

миқдорини
ўзгариши

(пг/мл)
, M±m


Г
уруҳ
,
муддат
,
ой

ИЛ
-


ИЛ
-
6

ФНО
-
α

Интакт

1,41±0,05

1,54±0,05

2,91±0,06

Тажрибадан

3

ойдан кейин

5,84±0,18***

3,44±0,24***

4,23±0,21***

4
ойдан кейин

6,58±0,31***

4,27±0,19***

5,44±0,31***

5
ойдан кейин

6,97±0,48***

4,98±0,23***

5,22±0,42***

6
ойдан кейин

7,42±0,52***

5,66±0,34***

6.8
3±0,
33
***

7
ойдан кейин

6
,33±0,71***

7,34±0,37***

8.47
±0,
28
***

8
ойдан кейин

6
,24±0,58***

8, 11±0,42***

1
0
,
0
1±0,
3
2***


Изоҳ:

*
-

фарқлар назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли


(***
-

P
0,001)
.Диссертациянинг
«
Бензол билан заҳарланишда сурункали лейкемия
-
нинг ривожланиш хусусиятлари
»
деб номланган тўртинчи бобида
лейкемия
да
биокимёвий механизмлар таърифланади. Тадқиқотларда суяк
17

илиги ҳужайралари бузилиши
ни

солиштириш

ва пролиферация
жараёнида
бензол таъсири кўрсатилади.
Т
ажриба бошланганидан 4 ой
дан

кейин
каламуш суяк илигида гипоплазия 11,1%, лейкомоид реакция 50
% га ўсди.
Тажриба муддатининг охирида (8 ойдан сўнг) ҳайвонлар
нинг

59,1%
лимфопролифератив жараёни бошланди, миелопролифератив жараёни
27,3%га камайди. Суяк илиги ҳужайрасида лимфопролифератив жараёни
ривожланди.

Шу
нингдек,
каламушларда
миелопролифератив
жараён билан
тромбоцитоз намоён бўлган мегакариоцитар

пролиферация қатори
белгиланди. Суяк илигида гипоҳужайралар билан гранулоцитар ҳужайра
миқдорини камайишини аниқлаш бу лимфоцитозга нисбатан

мос ҳисоблана
-
ди
.
М
аълумотлар
дан кўриниб турибдики,
бензол
нин
г

узоқ муддатда
каммиқдорда
ги

таъсири

каламуш
лар

суяк илиги ҳужайраларида
заҳарл
анишга
олиб келди.

Лейкемияда азот оксиди
ўрнини

аниқлаш
да
тажриба ҳайвонлари қонидаги L
-
аргинин ва пероксинитрит даражаси билан
алоқадорлигин
и

ўрган
дик
. Ўтказилган тадқиқотлар
да қон зардобида NО
2

даражасининг йирик ўзгариши кўзга ташлан
иб, унинг миқдори
3
-
6 ойда
кўтарилди, 6
-
7
кундан

сўнг меъёрлашди, бластомогенез босқичида

эса
пасаяди (3
-
жадвал).

3
-
жадвал

Лейкемияда т
ажриба ҳайвонлари

қон
зардобида

L
-
аргинин
,

NO
2

ва

ООNО
-

таркиби
, M±m


Тажриба муддати
,
ой

L
-
аргинин

даражаси
, моль/л

NO

таркиби
,

мкмоль/л

ОО
N
О
-

таркиби
мкмоль/мл

3

ойдан кейин

0,090±0,001***

13,75±0,08***

0,
11
±0,01

0,130±0,001

9,06±0,03

0,15±0,02

4

ойдан кейин

0,081±0,005***

14,39±0,04***

0,43±0,03***

0,129±0,001

9,15±0,07

0,20±0,02

5

ойдан кейин

0,065±0,004***

15,29±0,03***

0,65±0,03***

0,131±0,001

9,13±0,09

0,12±0,01

6

ойдан кейин

0,
103
±0,003***

10,31±0,05***

0,47±0,03***

0,125±0,002

9,18±0,05

0,16±0,01

7

ойдан кейин

0,098±0,001***

9,22±0,07

0,21±0,01***

0,127±0,002

9,24±0,05

0,12±0,01

8

ойдан кейин

0,081±0,002***

8,12±0,03***

0,06±0,01***

0,126±0,001

9,25±0,08

0,14±0,01


Изоҳ
:


1.
Сурат


тажриба ҳайвонлари маълумотлари, махражда


интакт гу
-
руҳ;

2.
*
-

фарқлар назорат гуруҳи
кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли

(***
-

P
0,001).


Шу билан бирга, заҳарли таъсири билан фақатгина азот оксиди радикали
эмас, балки уни фаол кислород шакли билан боғлиқлигини таъкидлаш лозим.

18

Тадқиқотларда айтилишича, канцерогенез босқичида NO даражаси

бироз пасаяди, индукция босқичида кескин ўсади ва метаст
атик

ўсимта
даврида ўсиб боради. Тажриба бошланганидан 7
-
8 ой кейин ПОЛ жараёнида
NO ишлаб чиқариш кўпаяди, ўсма ҳужайрал
а
рининг интенсив кўпайишини
таъминлайди ва уни бошқа орган ва тизимлар билан ж
ойла
штирилади
.

Тажриба ҳайвонлари
қон
зардобидаги аргинин даражаси бензолли
лейкемия ривожланиш динамикасида патологик жараён босқичига боғлиқ
равишда тўлқинсимон ўзгаради. Лейкозогенез
р
ивожланиш босқичида фаол
СОД эритроцитлари ўсиши камаяди, эрта
босқичларда ПОЛ интенсифи
-
кацияси аниқланади ва кўпроқ охирги босқичда биокимёвий жараёнларда
сезиларли даражада эзилади.

Каламуш
қон
зардобидаги ИЛ
-
1, ИЛ
-
6 ва ФНО
-
α

цитокинларни ўрганиш
билан бензолли интоксикация ИЛ
-
1 ва ИЛ
-
6 (4
-
жадвал) даражаларини
ошиши аниқланди.

4
-
жадвал

Лейкемияда
каламуш
лар қон зардобида

цитокин
лар миқдори

(пг/л)
, M±m


Г
уруҳ
,
муддат
,
ой

ИЛ
-


ИЛ
-
6

ФНО
-
α

Интакт

1,41±0,05

1,54±0,05

2,91±0,06

Тажрибадан
3

ой кейин

6,12±0,18***

4,42±0,24***

5,33±0,21***

4
ой кейин

6,81±0,31***

5,15±0,19***

6,22±0,31***

5
ой кейин

7,95±0,48***

5,96±0,23***

4,12±0,42*

6
ой кейин

4,74±0,22***

5,28±0,31***

4,68±0,28***

7
ой кейин

4,63±0,27***

7,73±0,33***

6,84±0,32***

8
ой кейин

5,62±0,31***

6,81±0,34***

7,10±0,43***


Изоҳ:

*
-

фарқлар назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (*
-

P
0,05,
***
-

P0,001)
.


Каламуш

қон

зардобидаги ФНО
-
б таркиби билан сурункали бензолли
интоксикация 3
-
4 ойдан сўнг 1,83 ва 2,14 марта ошди. 5 ой охирида ФНО
-
α

даражаси аста
-
секин пасайишни бошлади, аммо ҳаммаси ҳали 1,42 (Р<0,01)
марта меъёрий қийматга ошди. Бу йўналишдаги ўзгаришлар келажа
кда
муҳофаза қилинади. Ундан кейинги даврларда биз унинг даражаси тажриба
бошланганидан 7
-
8 ой кейин 1,5 (Р<0,05) ва 2,82 (Р<0,001) марта пасайган
.

Шундай қилиб
,
олинган

натижаларни
жамлаштириш натижасида
,
таъкидлашимиз жоизки
, узоқ муддатли паст дозадаги бензол каламуш суяк
илиги ҳужайраларида
ўзгаришларга

олиб келади. Агар эрта муддатларда
лейкомоид реакцияси рўйхатдан ўтган бўлса, 5
-
ой
нинг

охирига
келиб
, 1/3
каламушда лейкемия ривожланади, 8 ойдан кейин эса

86,4%

ҳайвонлард
а
ўсма

касаллиги ривожланганлиги исботланди.

19

Диссертациянинг

«
Гепатоканцерогенезда жигар
нинг

функционал
таркибий тузилишига т
у
рли фармакологик давонинг таъсири
»
деб
номланган бешинчи бобида гепатоканцерогенез
ни

даволаш натижалари
тақдим этилган.
Доксорубицин


ўсмага қарши антракциклин антибиотик
гуруҳи ўсмаларни даволаш учун ишлатиладиган асосий кимёвий
дори
воситаси ҳисобланади.

Доксорубицин
нинг

таъсир механизми ўзаро ДНК
билан боғлиқ
бўлиб,

нуклеин кислота синтезига қаршилик қилади. У мито
тик

ф
аолиятини пасайтиради ва хромосомалар
ни

аберрация
га

чақиради,
иммунодепрессив таъсир кўрсатади. Бизнинг фармакотерапия

даво
усулимизда

ДЭНА
-
индуцирли гепатоканцерогенез

доксорубициннинг пато
-
морфологик белгиларни сақлашга ёрдам беради. Алоҳида гуруҳда форм
азан
гранулаларини ўз

ичига олган атипик гепатоцитлар
нинг

мембрана
ҳужайралари атрофида тутунсимон кўринишда йиғилган
лиги аниқланди
.
Чунки морфометрик цитоплазмада формазан зарралари (26,5% гача)
сақла
ниб,

сезиларли камайиши билан белгиланади.

Кимётерапия
да доксорубицин ИЛ
-
2 ишлаб чиқарилиши пасайишига
ёрдам бериши эътиборга олин
ган, шунингдек,

комплекс даволашга
ронколейкин кирити
лган
. Жигар ўсм
а

ДЭНА
-
индуцирни доксорубицин ва
ронколейкинни
билан даволаш

кўпроқ натижа бер
ган
. Бузилган канцероген
ҳужайралар атрофида унча катта бўлмаган лимфоцитлардан тузилган
мононуклеар ҳужайралар, макрофаг ва ёш тўқима ҳужайралари аниқланди.
Йиғилган формазан гранулаларида ҳужайралараро кулранг
-
бинафша ранг
чизиқ кўришдаги модда аниқланди.

Доксорубицин каламуш зардобидаги нитрат даражасига сезиларли
таъсир кўрсатмади, ўша пайтда уни ронлейкин билан бирга қабул қилганда
узоқ муддатли даволашда нитрат таркиби ошди. Тажриба бошланганидан 6
ой
ўтиб,

L
-
аргинин таркиби ошган

бўлсада
,
орадан анча
м
уддат

ўтганда

сўнг
уни
п
асайгани

аниқланди
.

Даволаш схемасига ронколейкинни киритиш азот оксиди синтезидан
фойдаланиш
нинг

кучайишига олиб келади. Бундан ташқари,
L
-
аргинин
таркиби фақат кимётерапия олган ҳайвонларда нисбатан анча паст бўл
иб, б
у
тадқиқотла
рда ҳар томонлама намоён бўлди

ва

морфологик тадқиқот
натижалари ўсма жараёнини секин ўстиришини тасдиқлади.

Тажриба
ҳайвонлари қонидаги МДА таркиби тажриба бошланганидан 6 ой кейин
меъёрий аҳамияти 19,3%

га

(Р<0,05) (5
-
жадвал) ошиши қайд этилди. 7 ойдан
сўнг

ПОЛ даражаси интакт ҳайвонларга яқинлашди, тажриба охирида эса
ҳатто 42% (Р<0,05) дан пасайди.

Каламуш зардобида МДА даражаси аниқ ошди. Янада кўпроқ ошгани
ронколейкин

билан

комплекс даволашда кузатилди. Бу азот оксиди
даражаси
нинг
ошишиш билан
L
-
арг
инин

таркиби пасайиши
га олиб келди
.

Ронколейкиннинг ижобий таъсири
ни ташхислашда ўсмаларни
нг

ўсишига таъсир этади ва Т
-

ҳамда
В
-
лимфоцит, моноцит, макрофаг ва бошқа
ҳужайраларни фаоллаштиради. Албатта
,

ўсма нисбий оғирли
гининг

камайишига қарши кимётерапия доксорубицин иммун тизимида ҳам катта
мувозанатга олиб келди.

20

Лимфоцит ва Т
-
лимфоцитнинг умумий таркиби даволашнинг биринчи
босқичида ошди, охирида эса пасайди.
Тажриба давомида олинган
ҳайвонларда СD4+ даражаси жиддий фарқ
қилмади, аммо СD8+ сезиларли
равишда пасайди. Янада аниқ ўзгаришлар
ига учрамаган

ҳайвонларда СD16+
ва СD19+ таркиби янада пасайди.

Доксорубицин ва ронколейкин бирга қўлланилганда махсус ва махсус

бўлмаган

иммун ҳимоясини кучайтирди. Бу ўсма
нинг

нисбий оғи
рлиги
нинг

пасайиши билан бир вақтга тўғри келди. Кимётерапия босқичида
доксорубицин

ФНО
-
α

3,66±0,16 пг/мл
гача


1
0,001
ва

Р
2
<0,05) нинг юқори
даражасини пасайишига ёрдам берди ва яна паст таркибли ИЛ
-
1
β

3,05±0,13
пг/мл(Р
1
0,001
ва

Р
2
0,05)

гачани

кўпроқ к
учайтирди. Доксорубицин ва
ронколейкин бирга қўлланилганда уларнинг даражаси ФНО
-
α

ва ИЛ
-
1
β
тегишли таркиб 7,29±0,43 (Р
1
<0,001 ва Р
2
<0,05) ва 13,25±0,79 пг/мл

1
<0,001 ва Р
2
<0,001). Бизнинг тажриба
миздаги

дори восита
си
индуцир
ўсмага қарши таъсирли бўлиб, ҳайвонларнинг ушбу гуруҳида
ўлим
кўрсаткичини

пасайтиради ва гепатоканцерогенез жараёнини
секинлаштиради.

5
-
жадвал

Г
епатоканцерогенез
да каламуш қони
да

МДА

миқдори
ва

антиоксидант
ферментлар фаоллиги
, M±m


Г
уруҳ
,
муддат

МДА, нмоль/мл

СОД,

оқсил мг
шарт
л
и

бирлиги
/
дақ
.

к
аталаза,

оқсил

мкмольН
2
О
2
/
дақ
.
мг

6
ой
: интакт

3,77±0,16

0,212±0,011

0,218±0,015

1

4,50±0,27*

0,103±0,002
**
*

0,311±0,021
**

2

7,64±0,37***
^^^

0,089±0,002
***^^^

0,162±0,011
**^^^

3

6,88±0,34***
^^^

0,134±0,012
***^^^

0,241±0,017
^

4

5,01±0,26**

0,111±0,008

0,296±0,014
**

7
ой
:
интакт

4,12±0,32

0,227±0,014

0,224±0,015

1

4,22±0,19

0,078±0,001
***

0,170±0,015
*

2

7,13±0,28
***^^^

0,061±0,004
***^^

0,098±0,005
***^^^

3

6,58±0,24
***^^^

0,128±0,012
***^^

0,153±0,011
**

4

5,77±0,16
***^^^

0,141±0,011
***^^^

0,187±0,009
*

8
ой
: интакт

4,34±0,14

0,226±0,011

0,239±0,011

1

2,52±0,18
***

0,060±0,001
***

0,185±0,013
**

2

5,78±0,22
***^^^

0,047±0,002
***^^^

0,091 ±0,004
***^^^

3

5,12±0,11
**^^^

0,078±0,003
***^^^

0,138±0,007
***^^

4

3,21±0,14
***^

0,095±0,004
***^^^

0,165±0,009
***


Изоҳ:

*
-

фарқлар назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли

(*
-

P
0,05, **
-

P
0,01, ***
-

P
0,001); ^
-

фарқлар 1 гуруҳи (
даволанмаган
)
кўрсаткичларига
нисбатан аҳамиятли

(^
-

P
0,05, ^^
-

P
0,01, ^^^
-

P
0,001)
.

21


Диссертациянинг
«
Сурункали лейкемия ва унинг биокоимёвий
кўрсаткичларига турли дори воситаларнинг таъсири
»

деб номланган
олтинчи бобида экспериментал лейкемияни даволаш натижалари тақдим
эт
илди
. Фармокотерапия
лейкемия гидреа периферик қондаги ҳужайраларни
суяк илиги ҳужайралари
га

алмаштириш

имконини

камайишига олиб келди.
Бироқ
ушбу дори

уму
м
токсик таъсирга эга
камқонлик

ва геморрагик
синдромни оширди. Шу билан бирга, тажриба бошланганидан 6
-
7 ва 8 ойдан
кейин
L
-
аргинин таркиби даволанмаган ҳайвонлар гуруҳи билан
солиштирилганда 49,5; 34,7
ва

71,6% га ошди. Бундай ўзгариш фонда
даволашнинг биринчи босқич
и
да
ёқ

азот оксиди даражаси
нинг

1,31 марта
пасайиши
га олиб келди
. Кейин
чалик

азот оксиди таркиби аста
-
секин ўси
б
борди ва тадқиқот муддати тугагач, 1
-
гуруҳдаги каламушларда 1,22 (Р<0,05)
марта ошди. Бироқ
пероксинитрит

таркиби
лейкеми
я

гидреа
ни даволашда
1,23; 1,62 (Р<0,001)
ва

3,83 (Р<0,001)
марта ўсди. Бу тажриба ҳайвонлари
зардобида ПОЛ жараёнининг фаоллашишига
ёрдам берди, қон зардобида
МДА даражаси даволашнинг 1
-
2
-
3 босқичларида даволанмаган
каламуш
ларда
1,24 (Р<0,05); 1,52 (Р<0,05) ва 2,1 (Р<0,01)
марта
ўсди

(6
-
жадвал).

Паст фаолиятли СОД ва каталазада янада кўпроқ ўзгаришлар пайдо
бўлди. Лейкемия гидреа
билан даволаганда

ИЛ
-
1
β
ва

ИЛ
-
6 1,42 (Р<0,05) ва
1,14 нинг юқори даражаси пасайди,

даволашнинг 1
-
босқичида ФНО
-
α

таркиби сезиларли даражада
ўзгармаганлиги аниқланди
.

Жигарда

ДЭНА
-
канцерогенез ўсиши аста
-
секин NО
-
синтази таркибини
кучайтирди, охирги муддатла
рда эса мусбат ферментлар
нинг боғланиши

кўпчиликни ташкил этди. Бир вақт
нинг ўзида
бир тўлқинли ўзгариш азот
оксиди маҳсулотларидан бири
нинг

таркиби
да

қайд этилди
. Ф
аол радикал
кислород туфайли юқори

токсинли пероксинитритнинг пайдо бўлишига
ингибирланган
СОД сабаб бўлди. Канцерогенез босқичида унинг даражаси
бир неча марта пасайган,

сўнгра
индукция пайтида

эса
тез ўсган ва
мета
с
таз
ланиш

ўсма жараёнида камайган. Ўс
ма

ўсиш жараёнида ИЛ
-
1
β
, ИЛ
-
6
ва

ФНО
-
α

цитокин даражаси ривожланди.

Узоқ муддатда паст
қийматл
и

бензол қабули каламуш
нинг

суяк илиги
ҳужайраларида қон аралашмаларини
нг

бузилишига олиб келди. Эрта
муддатларда сурункали лейкоз ривожланган каламушнинг 1/3 қисми
бешинчи
ой
ининг

охирига бориб лейкемоид реакцияга чидамади,
саккизинчи

ойдан кейин эса ўсма

ривожланган
ҳайвонлар миқдори 86,4%гача
кўпайди
.
Биокимёвий тадқиқотларда кўрсатилишича, 5
-
6
-
ойларда (индукция босқичи)
пероксинитрит даражасининг тез
ошгани
ва метаста
тик

ўсма жараёнида тез
пасайган
лиги аниқланди.

Тажриба ҳайвонлари қони
нинг

зардобидаги L
-
аргининтаркиби
-

азот
оксиди
нинг

охирги маҳсулотлари даражаси шунга мувофиқ ўзгарган
лигини
исботлади
. Бу ўзгаришлар каламуш зардобида МДА даражасининг силжиш
22

динамикасига тўғри кел
ди
. СОД фаолияти ва қондаги каталаза барча
муддатларда
айниқс
а кўпроқ охирги босқичда пасайганлиги кўрсатади
.
6
-
жадвал

Лейкемия
да
каламуш қони
да
МДА
миқдори
ва

антиоксидант ферментлар
фаоллиги
, M±m


Гуру
ҳ
,
муддат

МДА, нмоль/мл

СОД,

Оқсил шартли
бир
./мин.мг


к
аталаза, мкмоль

оқсил
Н
2
О
2
/мин.
М
г

6
ой
: интакт

3,77±0,16

0,212±0,011

0,218±0,015

1

5,45±0,21***

0,113±0,008
***

0,131±0,012
***

2

6,76±0,53***
^

0,082±0,004
***^^

0,116±0,013
***

3

4,68±0,33*

0,144±0,017
**

0,172±0,017
*

4

5,62±0,62*

0,121±0,018
**

0,166±0,016
*

7
ой
:
интакт

4,12±0,32

0,227±0,014

0,224±0,015

1

4,42±0,19

0,087±0,004
***

0,117±0,009
***

2

6,71±0,72
**^^

0,061±0,004
***^^^

0,098±0,005
***

3

5,65±0,44*
^

0,136±0,017
**^

0,153±0,011
**^

4

5,79±0,66*

0,141±0,015
**^^

0,138±0,013
**

8
ой
: интакт

4,34±0,14

0,226±0,011

0,239±0,011

1

2,75±0,18
***

0,056±0,003
***

0,085±0,006
***

2

5,78±0,22
***^^^

0,044±0,003
***^

0,079 ±0,004
***

3

4,60±0,31
^^^

0,077±0,005
***^^

0,113±0,006
***^^

4

5,32±0,34
*^^^

0,059±0,004
***

0,106±0,007
***^


Изоҳ
:

*
-

фарқлар назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан
аҳа
-
миятли

(*
-

P
0,05, **
-

P
0,01, ***
-

P
0,001); ^
-

фарқлар 1 гуруҳи (
даволанмаган
)
кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли

(^
-

P
0,05, ^^
-

P
0,01, ^^^
-

P
0,001)
.


Сурункали бензол интоксикация даражаси мавжуд каламушларда
ялиғланишга қарши цитокинлар ўсма ривожланиш жараёнида ошди.
Таъкидлашимиз жоизки,
гепатоканцерогенез ва лейкемияни даволашда турли
дори воситаларидан

кўра, цитостатик билан ронколейкин бирикмасини

қабул
23

қилиш натижасида кўплаб
ижобий

натижалар олингани
ни

қайд эти
шимиз
жоиз
.

ХУЛОСА


«
Г
епатоканцерогенез ва гемобластозларни қиёсий ўрганиш: патогенез ва
рекомбинант интерлейкин
-
2 билан экспериментал даволаш
» мавзусидаги
докторлик диссертацияси бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида
қуйидаги хулосалар тақдим этилди:

1.

Гепатоканцерогенезнинг эрта босқичларида асосан оқариб бўялган
цитоплазма билан гипертрофил кўп ядроли ҳужайралар, атипизм ҳужайра
-
ларининг белгилари ани
қланди. Тажриба бошланганидан 5 ой

ўтиб,

кейин
гепатоцеллюляр саратон
нинг хавфли

ўчоғи пайдо бўлди ва тажриба охирида

гепатоцеллюляр карцином
а

ўчоғи
ҳамда

паренхиманинг
гиперваскуляризация
сининг


аниқ белгилари кўринди.

2.

Узоқ муддатда паст дозада бензол
киритишнинг эрта босқичида
асосан лейкомоид реакция белгилари пайдо бўлди,
бешинчи

ой
ўтиб,

1/3
каламушларда сурункали миело ва

лимфопролифератив жараён белгилари
кўпайди,
саккизинчи
ойдан кейин эса ўсм
а

касаллиги билан касалланган

ҳайвонлар миқдори 86,4% гача ўсди.

3.

Тажрибанинг
3
-
4
-
ой
и
дан кейин ДЭНА киритилиши бошлангандан ёки
бензолда
NO
таркибини ошириш фонида L
-
агрениннинг даражаси пасайгани
кузатилди. 5
-
7
-
ойдан сўнг биринчи ва иккинчи йўналишда неоплатсик
жараён ривожланиши кама
йди
,
тажриба охирида яна
ангиогенез
ҳамда

метастаз
ланишни

ривожлантириш учун азот оксиди


L
-
аргинин тизими
фаолияти қайд этилди.

4.

3
-
4
-
ойдан кейин ДЭНА
-
индуцир канцерогенезда МДА даражаси ўсиш
суръати кузатилди, 3
-
5
-
ойдан кейин жигар гомогенатида иницир нео
пластик
жараён билан боғлиқлиги аниқланди. Узоқ муддатда

хусусан тажриба
охирида ўсманинг катта ўчоғи туфайли унинг даражаси аста
-
секин пасайди.
Шундай
кўринишдаги ўзгаришлар

сурункали миело
-

ва лимфопролифератив
жараён
и

аниқланди, бироқ уларда бироз характер
ли

белгилар

мавжуд.

5.

Гепатоканцерогенез
нинг

ўсиш
и

жараёнида жигар гомогенатида СОД
фаолияти 3
-
ойдан кейин ўсди, 4
-
ойдан кейин пасайди, 5
-
6
-
ойдан кейин
кескин фаоллашди, охирги пайтда
эса
жиддий ингибирлашди.
С
урункали
бензол инток
сикация фаолиятида миело
-

ва лимфопролифератив
жараёни
нинг

кучайиши билан бирга қондаги ҳимоя анти
о
ксидант
ферментлари тезда пасайди.

6.

Гепатоканцерогенез динамикасида ва сурункали лейкозда
цитокин
ИЛ
-
1
β

ва ИЛ
-
6 даражаси ўсма ривожланиш жараёнида

ўсди.
Бунинг
натижасида
ИЛ
-
1
β

синтези белгилари кўпроқ таъсирланди. ФНО
-
α

таркиби 6
ойгача ошиб борди, кейин эса кескин пасайди. Миело
-

ва
лимфопролифератив жараёнда тажриба ҳайвонлари зардобида цитокин
таркиби кўп ўзгарди.

24

7.

Жигар индицир ўсмасини даволашда доксорубицин билан ронко
-
лейкин бирикмаси таъсирида жигар тўқималарида турли
самарали

морфологик ўзгаришлар
рўйберди
.

8.

Айнан цитостатик ронколейкин боғланганда азот оксиди


L
-
аргинин
тизимини стабиллаш
тиришда

ёрдам берди
.

П
ОЛ
-
АОЗ тизимида
гепатоканцерогенез ва сурункали лейкемияда оксидлаш ва антиоксидлаш
жараёнини кучайтиради, мутант ҳужайраларда цитотоксик
ўлим

чақиради,
ўси
ш

жараёни тезлигини камайтир
а
ди.

9.

Ўсма
л
а
рни дори воситалари билан даволашда

доксорубицин

гепатоканцер
огенез ва гидреа лейкемияда цитокин таркибини янада кўпроқ
оширди, ушбу
дори воситасининг

ронколейкин билан бирикмаси
ни

эса бироз
секинлаштиради
, иммун тизими ўсм
а
га қарши фаолиятни таъминлади.
Кўпроқ ўзгаришлар ДЭНА
-
канцерогенезда қайд этилди.25

НАУЧНЫЙ СОВЕТ

DSc
.
27
.0
6
.201
7
.Tib.
30
.03
ПО ПРИСУЖДЕНИЮ

УЧЁН
ЫХ

СТЕПЕН
ЕЙ
ПРИ ТАШКЕНТСКОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

АКАДЕМИИ
НАУЧНО
-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГИИ

И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ


КАС
Ы
МОВА ГУЛЬМИРА ГАФУРОВНА


СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГЕПАТОКАНЦЕРОГЕНЕЗА И

ГЕМОБЛАСТОЗОВ: ПАТОГЕНЕЗ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

ТЕРАПИЯ РЕКОМБИНАНТНЫМ ИНТЕРЛЕЙКИНОМ
-
2


14.00.16


Нормальная и патологическая физиология
АВТОРЕФЕРАТ ДОКТОРСКОЙ
(
DSc
)
ДИССЕРТАЦИИ

ПО МЕДИЦИНСКИМ НАУКАМ

Т
ашкент201
726

Тема докторской диссертации
(
DSc
)

зарегистрирована в Высшей аттестацио
н-
ной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан

за
В2017.1.DSc/
Tib
9


Докторская диссертация выполнена в научно
-
исследовательском институте гемат
о-
логии и переливания крови.


Автореферат диссертации на
двух

языках (узбекском, русском
)

размещен на веб
-
с
транице по адресу

www.tma.uz

и Информационно
-
образовательном портале
«
ZiyoNet
»

по
адресу

www. ziyonet.uz.


Научный

консультант:

Каримов Хамид Як
убович


доктор медицинских наук, профессорОфициальные

оппоненты:

Сабирова Рихси Абдукадировна


доктор медицинских наук
, профессор
Зокиров Ёркин Узуевич


доктор медицинских наук, профессор
Пулатов Дониёр

Анварович


доктор медицинских
наук, профессорВедущая организация:

ФГАОУВО Первый
Московский
государственный м
едици
н-
ский университет имени И.М.Сеченова

(Сеченовский униве
р-
ситет)
(
Росси
йская Федерация
)
Защита

диссертации

состоится «____»_____________2017 г
ода
. в ____часов на зас
е-
дании Научного совета
DSc
.
2
6
.07.2017.Tib.30.03

при Ташкентской медицинской академии
(адрес: 100109, Ташкент, ул. Фароби, 2
, Зал заседания 1
-
го учебного корпуса Ташкентской
медицинской академии.

Тел./Факс: (+99871) 150
-
78
-
25, e
-
mail:
[email protected]
).


С докторской диссертацией можно ознакомиться в Информационно
-
ресурсном це
н-
тре Та
ш
кентской медицинской академии (зарегистрирован №
___
). Адрес: 100109,
г.
Та
ш-
кент, ул. Фароби
й
,

2.

Ташкентская медицинская академия,
2 учебный корпус
«
Б
»

крыло,

1 этаж, 7 кабинет.
Тел./Факс: (+99871) 150
-
78
-
14).


Автореферат диссертации разослан: «____»_
___________
_____________201
7

года

(реестр протокола рассылки

№ ___от«____»_______
___________
_______2017

года).
Г. И. Шайхова


Председатель научного совета по


присуждению

учёной

степени

доктора наук, д.м.н., профессор


Н
.
Ж
.

Эрматов


Учёный секретарь научного совета по


присуждению

учёной степени


доктора наук, д.м.н., доцент


Б
.
У
. И
рискулов


Председатель научного семинара

при научном совете

по присуждению

учёной степени доктора наук,


д.
м
.н.,

п
рофессор


27

ВВЕДЕНИЕ (
аннотация докторской диссертации
)


Актуальность и востребованность темы диссертации.

Р
азвити
е

зл
о-
качественных опухолей среди населения земного шара
во многом
связано

с
так
и
ми факторами, как
хроническ
ое

курение табачных изделий, использов
а-
ние различных пищевых добавок

и

консервантов, стресс
ы
, рентгеновск
ое

о
б-
лучени
е
, а также
с неблагоприятным воздейств
ие
м

других
внешних факт
о-
ров, доля которых составляет 85% всех отрицательных воздействий. «
В

мире
приблизительно 6 миллионов человек болеют злокачественными новообр
а-
зованиями

(ЗНО)
;
от гепатоцеллюлярного рака

(ГЦР)

ежегодно

погиба
е
т
свыше 1 миллиона
человек, частота лейкоза составляет 13,2 случая на
100.000 насе
л
ения, в 60% случа
ев ЗНО являются

причиной
потер
и

трудосп
о-
собности и инвалидизаци
й
»
1
.

С первых лет независимости республики Узбекистан полностью
перестроена система оказания медицинской помощи

населению, в частности
,

в медицинскую практику внедряются современные эффективные методы
диагностики и лечения злокачественных новообразований, что привело к
уменьшению распространения среди различных слоев населения
онкологических заболеваний.
В
недрени
е

в клиническую практику
широкомасштабных мероприятий по раннему выявлению неопластических
процессов, внедрению эффективных методов лечения и снижению
токсического воздействия полихимиотерапии при лечении злокачественных
заболеваний способствовало
«
удлинению

продолжительности жизни
больных на 3
-
5 лет
»
2
.

В мире проводятся научные исследования, направленные
на создание
фундаментальных основ изучения общих и специфических молекулярных
механизмов злокачественного перерождения;

на
раз
работку
мероприяти
й

по
профилактике злокачественных
новообразаований;
ранних методов диагн
о-
стики и эффективных способов лечения больных с опухолями
.

Вы
ясн
яются

механизм
ы

ответной реакции злокачественных клеток на внешние
воздействия в виде пролиферации, апоптоза, изменения ф
ункциональной
активности
. Пров
о
дится
разработка критериев объективной оценки
пролиферативной активности злокачественных клеток и активности
ферментов антиоксидантной защиты; обоснование факторов, определяющих
показатели летальности от злокачественных новоо
бразований;
п
риобретает
особую значимость
совершенствование консервативных методов лечения
опухолей; внедрение иммунокорректоров широкого спектра действия в
комплекс лечебных мероприятий

в отношении
злокачественных опухолей;
оптимизаци
я

тактики лечения,

снижение побочных действий химических
лекарственных средств и повышение эффективности лечения
.

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
решению задач, предусмотренных Постановлением Президента Республики1
ЖССТ Европа регионида асосий саломатлик кўрсаткичлари. ЖССТ, 2014 йил.

2
Соғлиқни сақлаш

вазирлигининг хисоботлари

28

Узбекистан №ПП
-
1652 от 28
ноября 2011 года «О мерах по дальнейшему
углублению реформирования системы здравоохранения», а также других
нормативно
-
правовых документов,
принятых в данной сфере
.

Соответствие исследования

с
приоритетным направлени
е
м разв
и-
тия науки и технологий
р
еспублики
.

Диссертационная работа
выполнен
а

в
соответствии

с
п
риоритетным
и

направлениям развития науки и технологий
р
еспублики
VI
. «Медицина и фармакология»
.

Обзор
зарубежн
ы
х

научных исследований по теме диссертации
3
.

Изуч
ению

молекулярных

механизмов

опухолевого

роста

и

соверше
н-
ствовани
ю

консервативных

методов

лечения

посвящены

научные
исследов
а-
ния

ведущих научных центров и высших учебных заведений, в частности:
University of Oklahoma,
Boston University
,

National Cancer Institute (
США
);
Universitat Aut
onoma de Barcelona

(Испания),
Osaka University;
Hokkaido
University (Япония); Department of Immunology and Chronic Disease Research
Institute (Корея), Korea Occupational Safe
ty and Health agency
,

Division of
Hematology
-
Oncology, Ewha

Womans University (Корея);

Р
оссийский онкол
о-
гический научный центр
,
Институт

гематологии

и переливани
я

(Узбекистан)
.

Получен ряд важных научных и практических результатов по
ранней
диагностике и
профилактике онкологических заболеваний, в частности
:

доказан риск развития лейкемии и миеломы при воздействии бенз
о
ла

и
других органических соединений

(
Institute

(
Корея);

доказа
на роль молекулярных нарушений Y
-
хромо
сомы в
развитии гемобластозов

(University of Oklahoma Health Sciences Center

(АҚШ
)
;

выяснен механизм

действия биопрепаратов в лечении
онкологических заболеваний

(
Osaka University

(Япония
)
;

установлена гепато
-

сплено
-

и нефротоксичность препарата иматиниб, используемого в лечении
миелопролиферативных заболеваний

(Universitat Autonoma de Barcelona

(Испания),
Division of Hematology
-
Oncology, Ewha Womans University,
(Корея
);

изучена
эпидемиолог
ия распространения злокачественных
заболеваний и разработан

их

современный диагностический алгоритм

(
University of Oklahoma Health Sciences Center,

Boston University
,

National
Cancer Institute
(АҚШ)
;

доказана

эффективность применения транс
-
ретиноидной кисл
оты в лечении онкологических заболеваний
(Gifu
University; Kinki University

(Япония
);

установлены
молекулярно
-
генетические механизмы развития некоторых злокачественных заболеваний,
разработаны и внедрены

в лечение онкологических заболеваний

ген
н
омодифицированные препараты
(
Российский онкологический научный
центр, Россия),

разработаны модели экспериментального лечения3

Обзор
зарубежн
ы
х

научных исследований по теме диссертации
:

https://www.ou.edu/
,
http:/ /www.bu.edu/
,
https://www.cancer.gov/
,
http://www.uab.cat/web/universitat
-
autonoma
-
de
-
barcelona.html
,
http://
-
www.osaka
-
u.ac.jp/en
,
https://www.oia.hokudai.ac.jp/
,
http://www.aseic.org/expert
,
https://www.ewha.ac.kr/mbs
-
/ewhaen/
,
http:
//www.bloodscience.ru/
,
http://qonber.uz/pages/pages_uz/news.html
,http://www.ouhsc.edu/,
https://www.bumc.
bu.edu/busm/cancer
-
center/
,
http://www.gifu
-
u.ac.jp/en/
,
http://www.kindai.ac.jp/english/

и дру
гих источников.

29

гепатоканцерогенеза
и
гемобластоз
ов

интерлейкин
ом
-
2

(научно
-
исследовательский институт гематологии
и
переливания крови, Узбекистан)
.

В мире про
должаются

научные исследования по приоритетным напра
в-
лениям

в области онкологии:

профилактик
е

распространения злокачестве
н-
ных новообразований
,
изучению молекулярных механизмов, в частности
канцерогенного риска химических соединений
;

молекулярной генетике оп
у-
холевого роста
;

исследовани
е

микроокружения опухоли, роли иммунных м
е-
ханизмов

и

системы окс
ида азота в процессах неоплазии;

токсичности х
и-
миопрепаратов и развития резистентности опухолевых клеток
;
разработк
е и
совершенствованию ди
агностических критериев ранней диагностики и
леч
е-
ния
гепатоцеллюлярного рака и
онко
-
гематологических

заболеваний
.

Степень изученности проблемы.
Исследованиями

ученых дальнего
(
Dou
gan

M
.,
Dranoff

G
.
, 2009;
CaiL
.
L
.
е
t

al
.
, 2012;
Pere

H
.,
Tanchot

C
.,
Bayry

J
.
е
t

al
.
, 2012) и ближнего (Харченко Е. П, 2011; Чечина О. Е и др., 2011;
Савина
Н.П.
, 2013
) зарубежья было показано, что основными механизмами наруш
е-
ния ап
оптоза в опухолевых клетках являются: мутации в генах, контролир
у-
ющих этот процесс
,

изменение компон
ентов суперсемейства гена фактора
некроза опухоли (ФНО
-
α
)
,

капсаз
,

цитотоксичсских Т
-
лимфоцитов и нат
у-
ральных киллеров

(ЕК)
, убивающих опухолевые клетки, и др. Пытаясь этому
воспрепятствовать, опухолевые клетки активируют процессы, позволяющие
им заблокиро
вать апоптоз
,

и, таким образом, повысить свои шансы на выж
и-
вание

(
Рязанцева Н.В., Китайгородова Е.В., Марошкина А.Н. и др.
, 2012; Л
е-
енман Е. Е., Мухина М. С., 2013;
Fredly

H
.,
Ersver

E
.,
Gjertsen

B
.
T
.,
Bruserud

O
.
, 2011)
.

В этих процессах

важн
ую

рол
ь
выполняет

оксид азота
.

По мнению
X. Маеды (1998), в тканях многих солидных опухолей содержатся повыше
н-
ные уровни индуцибельной формы N
О
-
синтазы (
iNOS
)
. О
бразуем
ый

этим
ферментом оксид азота способствует повышению проницаемости сосудов,
что увеличивает прит
ок питательных веществ к ткани опухоли и обеспечив
а-
ет быстрый её рост.

Однако действие его

весьма противоречив
о, а механизм
двойственност
и
определяется стади
ей

развития опухоли
и

количеств
ом

си
н-
тезированного оксида азота.

В Республике
Узбекистан также
имеется ряд научных исследований по
рассматриваемой проблеме: профессора Х. Я. Каримова, посвященных и
с-
следованию механизмов канцерогенеза, профессора Д. А. Пулатова по иссл
е-
дованию гепатоцеллюлярного рака, профессора Ф. Х. Иноятовой по исслед
о-
ванию
NO
-
эрг
ической системы и перекисного окисления липидов, М. Т. М
у-
хаммедовой по изучению роли оксида азота при гепатоканцерогенезе.

Прогресс химиотерапии в онкологии позволил значительно повысить
выживаемость больных и улучшить качество их жизни. Однако даже нове
й-
ш
ие химиотерапевтические препараты
оказывают

токсическое воздействие
н
а
все

ткани организма. Эти факторы ограничивают возможности клинич
е-
ского применения цитостатиков и заставляют постоянно искать новые сре
д-
ства и способы лечения опухолевых заболеваний.
П
ер
спективным

и в этом
плане являются
иммунотоксины, цитокины, моноклональные антитела.

В
1998 году Р
оссийск
и
м онкологическ
и
м научн
ы
м центр
ом

и кампанией «Би
о-
30

тех» из дрожжей был получен препарат

интерлейкина (
ИЛ
-
2
)
-

ронколейкин
,
активиз
ирующий процессы
апопт
оза
,
корр
егирующий дисбаланс

про
-

и пр
о-
тивоапоптотических факторов
,
ингибир
ующий
ангиогенез.

П
роблема
формирования неопластических процессов, общие и спец
и-
фические их особенности при поражении различных органов и систем, а
также изыскание путей
химиотерапии с применением биорегуляторов явл
я-
ется одн
им

из малоизученных аспектов экспериментальной медицины.
Все
э
то
требует продолжения

углубленн
ых исследований

данной проблемы с ц
е-
лью повышения эффективности химиотерапии
онкологических

заболеваний.

Свя
зь диссертаци
онного исследования

с
планами
научно
-
исследо
-
вательски
ми

работами научно
-
исследовательского

учреждения, где в
ы-
полнена диссертация
.
Диссертационное исследование
выполнен
о в
Научно
-
исследовательском институте гематологии и переливания крови

в ра
мках

плана прикладного

гранта «
Анализ роли некоторых герпес
-
вирусных инфе
к-
ций и гено
-
фенотипических сетей противовирусного иммунного ответа в
клиническом течении хронических форм гемобластозов
»
(2012
-
201
6

гг.)
.

Цель исследования
:

выя
вление

специфически
х

особенност
ей

молек
у-
лярных механизмов неопластического перерождения (на примере гепатока
н-
церогенеза и
лейкемии
) и изыскание новых
,

более совершенных способов их
лечения.

З
адачи

исследования
:

определить

особенности изменений выработки оксида азота (активнос
ть
НАДФ.Н
-
диафоразы и содержание нитрита натрия) при гепатоканцерогенезе
и
лейкемии;

выяснить

особенности изменений процессов
перекисного окисления л
и-
пидов

(ПОЛ)

и активност
и

ферментов антиоксидантной защиты

(АОЗ)
в кр
о-
ви при гепатоканцерогенезе и
лейкемии
;

определить

особенности изменений уровня интерлейкинов при гепат
о-
канцерогенезе и
лейкемии;

осуществить м
орфологическ
ую

оцен
ку

эффективност
и

включения ро
н-
колейкина в комплекс фармакотерапии ге
п
атоканцерогенеза и

лейкемии
.

провести оценку

эффективност
и
ронколейкина при совместном введ
е-
нии с
цитостатиками

в коррекции нарушений биохимических

и имунолог
и-
ческих

показателей при гепатоканцерогенезе

и лейкемии
.

Объект
ом

исследования

явля
лись

400 половозрелых крыс
-
самцов
:

180
-

с
диэтилнитрозамин
-
индуцированны
м

гепатоканцероге
незом

(ДЭНА)
; 180
-

с
лейке
миейпри
введени
и

бензола
;

40


интактн
ые животные
.

Предмет исследования
:
комплексный анализ
сыворотк
и

крови
,
цельной
крови,

клеток

костного мозга,

ткан
и

п
ечени

экспериментальных животных
.

Методы исследования.

Для решения
поставленных
задач и достижения

цели исследования в работе были использованы м
орфологические, цитох
и-
мические, цитологические, иммуноферментные, биохимические и статист
и-
ческие

методы исследования
.31

Научная новизна
и
сследования:

установлены
значимость уровня оксида азота, интенсификации ПОЛ,
гиперпродукции цитокинов при

неопластических перерождени
ях

на моделях
гепатоканцерогенеза и
лейкемии;

доказана

роль оксида азота

в развитии неопластических процессов:
с
о-
держание L
-
аргинина
, конечных прод
уктов оксида азота и пероксинитрита

изменяется в зависимости от стадии канцерогенеза, определяя условия для
прогрессирования и метастазирования;

установлена зависимость выраженности гиперлипопероксидации и
снижения активности ферментов антиоксидантной защи
ты в гомогенате п
е-
чени и сыворотке крови экспериментальных животных от стадии канцерог
е-
неза;

доказана экспрессия цитокинов ИЛ
-
1
, ИЛ
-
6 и ФНО
-
α

при канцероген
е-
зе по мере прогрессирования неопластического процесса, особенно при

ле
й-
кемии;

обосновано включение
ронколейкина в повышении противоопухолев
о-
го действия

цитостатиков при гепатоканцерогенезе и лейкемии, уменьшении
общетоксического действия доксорубицина и гидреа.

Практические результаты исследования

заключаются в следующем:

создана модель лейкемии
введением крысам бензола, созданная модель
лейкемии позволила раскрыть механизм их развития, доказана возможность
ее использования в оценке эффективности и совершенствовании лечебно
-
профилактических мероприятий;

на основе полученных результатов обоснована
целесообразность
включения ронколейкина в комплекс лечения ге
патоцеллюляр
ного рака

и
гемобластозов
;

доказана эффективность

применения высокоинформативных совреме
н-
ных методов в расшифровке молекулярных механизмов гепатоканцерогенеза
и лейкемии
;

установлена значимость в
ыяснени
я

молекулярных механизмов разв
и-
тия неопластических процессов
в совершенствовании
целенаправленно
й

т
е-
рапии злокачественных опухолей
,
повы
шении

эффективност
и

фармакотер
а-
пии, сни
жении

резистентност
и

опухолевых клеток к химиопрепаратам.

Достоверность результатов исследования

подтверждается
метод
олог
и-
ческим подходом
; методически правильным планированием экспериме
н-
тальных исследований; достаточным количеством использованных живо
т-
ных;

стандартизацией заб
оя животных и получения биологического матери
а-
ла
;

использованием современных
биохимических, иммунологических, цит
о-
логических и морфологических исследований;

обоснованным
набором мет
о-
дов статистического анализа, а также их корректн
ым

применение
м; получе
н-
ные

результаты основываются на сопоставлении с зарубежными и отеч
е-
ственными исследованиями; заключения, полученные результаты были по
д-
тверждены полномоченными структурами.32

Научная и практическая

значимость результатов исследования.

Теоретическая значимость
результатов исследования заключается
в

разработке современных схем лечения злокачественных опухолей на основе
выяснени
е

молекулярных

механизм
ов

развития неопластических процессов
.
Вы
явление вы
сок
ой

эффективност
и

ронколейкина в замедлении неопласт
и-
ческих
процессов позволил
о

рекомендовать его применение
в

клинике
при

лечении
злокач
ественных
новообразований
. Применение ронколейкина в
клинической практике
при

лечении злокачественных новообразований пр
и-
ведет
к
повышению чувствительности опухолевых клеток к хим
иотерапии

и
к улучшению результатов лечения,

Практическая значимость результатов исследования

состоит в том
, что
при
проведении полихимиотерапии лейкозов и гепатоцеллюлярного рака

д
о-
казан
а

необходимость
определ
ения

ряд
а

биохимическ
их и иммунологич
е-
ских

пок
азателей
, отражающих токсическое системное действие химиопр
е-
паратов на органы и системы
.

Внедрение
ронколейкина

в комплекс терапии
злокачественных новообразований позволит повысить эффективность фа
р-
макотерапии, снизить резистентность опухолевых клеток к
химиопрепар
а-
там
,
и
частот
у

осложнений химиотерапии,

сокра
щ
ению пребывания больных
в стационаре
, удлинению ремиссии
.

Внедрение результатов исследования.
На основе научных результатов
по изучению
молекулярных основ развития
г
епатоканцерогенез
а и


лейкоз
ов

ра
зработаны материалы внедрения в практику
:

создана

методическ
ие


рекомендаци
и

«
Э
кспериментальные модели хр
о-
нических лейкозов
»
,

котор
ые

внедрен
ы

в
практическое здравоохран
е-
ние
(
з
аключение Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

-
3/4
4

от
10
.02.2016 г.
)
.

Данн
ые

методическ
ие

рекомендаци
и

позволяет выявить
основные факторы, приводящие к развитию лейкозов, механизм их развития,

обеспечить
раннее выявление
заболевания.

Н
а основ
е
результатов
, полученных при оценке
эффективности приме
-
нения
ронколейкина в снижении токсических свойств химиотерапевтических
препаратов, применяемых для лечения гепатоцеллюлярного рака и лейкемии,
создан
ы

методическ
ие

рекомендаци
и

«Экспериментальное обоснование
применения ронколейкина в химиотерапии лейкозов
»
(
з
акл
ючение Мин
и-
стерства здравоохранения Республики Узбекистан

-
3/44

от 10.02.2016 г.
)
.

Данн
ые

методическ
ие

рекомендаци
и

позволя
ю
т существенно снизить побо
ч-
н
о
е действи
е

химиотерапевтических препаратов, повысить эффективность
лечения.

Р
езультаты исследовани
й

молекулярных основ гепатоканцерогенеза и ле
й-
кемии,

ранней диагностики злокачественных новообразований, совершенств
о-
вание способов
их
лечения

с
применением ронколейкина в комплексе с хими
о-
препаратами, внедрены в практическое здравоохранение, в частности
,

в де
я-
тельность научной лаборатории


научно
-
исследовательского института гемат
о-
логии и переливания крови, межвузовской научно
-
исследовательской лабор
а-
тории Ташкентской медицинской академии, клиники отделения лейкозов нау
ч-
но
-
исследовательского института гема
тологии
(
з
аключение Министерства
33

здравоохранения Республики Узбекистан

-
3/4
4

от
10
.02.2016 г.
)
.

Внедрение
основных результатов
проведенного
фундаментального исследования спосо
б-
ствует ранней диагностике
о
строго лейкоза

и
других
злокачественных
новообразов
аний
, улучшает течение и прогноз заболевания, качество жизни
больных, снижает количество осложнений и позволяет сократить пребывание
больных в стационаре на 1
5
-
20
%

(
з
аключение Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

-
3/4
4

от
10
.02.2016 г.
)
.

Апробация результатов исследования.
Р
езультаты
данного
исследов
а-
ния
были обсуждены 6 научно
-
практических конфренциях, в том числе,
на
4

международн
ых

и
2
республиканск
их
научно
-
практическ
их
конференц
и
ях
.

Публикация

результатов исследования.
По теме
диссертации опубл
и-
ковано
2
6

научных работ
,

и
з них 1
5

статей, в том числе 1
3

в республиканских
и
2

в зарубежных журналах, рек
о
медованных Высшей аттестационной к
о-
миссией Республики Узбекистан для публикации основных научных резул
ь-
татов докторской диссертаци
и
.

Структура и объём диссертации.
Д
иссертаци
я

состоит из введения,
шести глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.
Объем диссертации составляет 179 страниц.


ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ


Во
введении
обоснов
ана

актуальность и востребованность
проведенн
о-
го исследования
, цель и задачи

исследования
,
характеристика объектов и
предмета исследования, показ
а
но
соответствие исследовани
я

приоритетным
направлениям развития науки и технологий
р
еспублики,
раскрыты научная
н
овизна и практическая значимость результатов исследования, приведены
сведения по внедрению результатов исследования
в

практику, опубликова
н-
ным работам и структуре диссертации
.

В первой главе

диссертации

«
Современные представления о м
ех
а-
низм
е

канцерогенеза
,

концепции

гепатоканцерогенеза и гемобластозов
»

содержится
анализ

научной информации по
рассматриваемой
проблем
е. В
частности,
пр
о
анализированы

молекулярны
е

механизм
ы

канцерогенеза,
ра
с-
смотрена
распространенность гепатоцеллюлюрного рака и гемобластозов,

кл
ассификация,
факторы риска, диагностика
, а также определены нереше
н-
ные или требующие уточнения аспекты этой проблемы.

Во второй главе диссертации

«Сравнительная оценка г
епатоканцер
о-
генеза и гемобластозов: методология
изучения
патогенеза

и экспериме
н-
тальной терапии рекомбинантным интерлейкином
-
2
»
приводится опис
а-
ние материалов и методов исследования.
Работа проведена в экспериме
н-
тальной лаборатории НИИГиПК на 400 крысах
-
самцах с исходной массой
тела 100
-
120 г. Эксперименты проведены в 2 сериях: на мод
елях гепатока
н-
церогенеза и лейкемии.

В первой серии

опытов

для индукции гепатоканцерогенеза у 180 крыс
использована модель Евграфова
(1966)
с применением специфического геп
а-
токанцерогена ДЭНА

(введение
внутрижелудочно зондом 5 раз в неделю в
34

дозе 10 мг/кг
массы тела в течение 2 месяцев
)
. К заключительному сроку
введения погибли от острой токсичности 46 крыс

(25,
5%)
. Контрольную
группу составили 20 интактных крыс, содержавшихся в тех же условиях в
течение всего эксперимента.

Ж
ивотных забивали через 3, 4, 5,
6, 7 и 8 мес
я-
цев от начала эксперимента. О развитии гепатокарциномы судили по данным
морфологических исследований печени.
134

крыс
ы

гепатокарци
номой

разд
е-
лили на 4 группы:1
-
я
-

35

крыс с гепатоканцерогенезом, получавших физи
о-
логический раствор по 0,5 мл/10
0 г;

2
-
я

33
крыс
ы
, получавших доксоруб
и-
цин по 0,006 мг/кг внутрибрюшинно

3 дня
(
Doxorubicin
, фирмы
«
Pharmitalia
»
)

(Пулатов Д.А., 2004)
;

3
-
я
-

33

крыс
ы
, получавших ронколейкин
в 0,006 мг/кг в/б, 3 раза в течение 10 дней
(фирма «Биотех», Санкт
-
Петербург)
(Бережная М.Н. и др., 1992)
;

4
-
я
-

33

крыс
ы
, получавших доксор
у-
бицин+ронколейкин в тех же дозах
: этапно

по 10 дней в течение 3 месяцев
.

Во второй серии для воспроизведения лейк
емии

180 крысам
-
самцам
подкожно вводили 40% маслян
ый

раствор бензола (0,01 мл/100 г массы тела)
в течение 8 месяцев по предложенному нами методу
(Каримов Х.Я. и др.,
2010)
.
Особенностью предложенного метода является использование малых
доз токсиканта в течение длительного времени, что позволило повысить в
е-
р
о
ятность развития лейкемии

у

экспериментальных животных при снижении
общей токсичности бензола.
К
концу 5
-
го месяца
введения

бензола

погибли
от острой токсичности 54 крыс
ы (
30%
)
. Контрольную группу составили 20
интактных крыс, содержавшихся в тех же услови
ях в течение всего экспер
и-
мента
.

Ж
ивотных забивали через 3, 4, 5, 6, 7 и 8 месяцев от начала экспер
и-
мента. О развитии
лейкемии

судили по данным гемограммы и миелограммы
бедренной кости животных. Для
исследований

брали жив
отных с признаками
лейкемии

по карт
ине костного мозга и периферической крови
,

(126

живо
т-
ных)
, которых

разделили на 4 группы:1
-
я
-

33

крыс
ы

с лейк
емией
, получа
в-
ших физиологический раствор по 0,5 мл/100 г;

2
-
я
-

31

крыс
ы
, получавших
гидреа (гидроксимочевина, гидроксикарбамид,
Hydrea
) по 20 мг
/кг внутр
и-
брюшинно
(Абдулкадыров К.М., 2004)
;

3
-
я
-
31

крыс
ы
, получавших ронк
о-
лейкин в 0,006 мг/кг в/б, 3 раза в течение 10 дней
(фирма «Биотех», Санкт
-
Петербург)

(Бережная М.Н. и др., 1992)
;

4
-
я
-
31

крыс
ы
, получавших
гидреа+ронколейкин в тех же дозах.

Лечение

проводили этапно по 10 дней в
течение 3 месяцев.

В соответствующие сроки исследования животных

з
абивали под легким
эфирным наркозом декапитацией в холодной комнате
, в
скрывали брюшную
полость, быстро извлекали из нее печень, взвешивали, промывали в
среде
выделения, состоящей из 0,05

мл

раствора трис
-
НС
l
-
буфера, рН 7,2
;

1/3 часть
печени брали для
биохимических исследований, остальную


для

цитохим
и-
ческого определения НАДФН
-
диафоразы

(
Гоженко А.И. и
др.,
2000
) и

мо
р-
фологического исследования. В сыворот
ке крови

животных 1 и 2 серии

опр
е-
деляли содержание начального

L
-
аргинин
а

и
конечного
продукт
а

оксида аз
о-
та


(
NO
2
)

(
Комарин А.С.

и др., 2005
)
, активность ферментов АлАТ, АсАТ и
щелочной фосфатазы
;

содержание общего белка и альбуминов
. С
одержание

интерлейкинов

(
ИЛ
-

, ИЛ6 и ФНО

α) определяли иммуноферментным м
е-
35

тодом. В крови и гомогенате
печени
определяли
активность ферментов ант
и-
ок
c
идантной защиты:
супероксиддисмутазы
СОД

(
Мхитарян В.Г. и
др.,
1978
)
, каталазы

(
Коралюк

М.А. и
др.,
1988
)
, продукта
ПОЛ


малонового
диальдегида (
МДА
) (
Андреева Л.
И.
, и др., 1989
).

Исследова
л
и

также

гемат
о-
логические показатели крови и костного мозга, аспирированного из головки
бедренной кости.
Полученные данные статистически обработаны

с примен
е-
нием

пакет
а

прикладных пр
ограмм статистического анализа

Microsoft Office
Excel
-
2010

согласно

указания
м

по статистической обработке данных клин
и-
ческих и лабораторных исследований.

В третьей главе

диссертации

«С
труктурно
-
функциональные особе
н-
ности печени при ДЭНА
-
индуцированном канц
ерогенезе»

представлены
результаты исследования
структурно
-
функциональных особенностей печени
при ДЭНА
-
индуцированном канцерогенезе.
Д
лительное введение ДЭНА
привод
и
т к гепатокарцином
е;

выраж
енное её развитие наблюдалось

через 5 и
6 месяцев
от начала эксперимента.

Через 3
-
4 месяца выявл
ены

изменения ядерного аппарата гепатоцитов,
нарушение трабек
улярной структуры,

наличие многоядерных клеток, г
и-
перхроми
я
,

что соответствовало

стадиям инициации и промоции
. На некот
о-
рых участках

сохран
е
н
а

архит
ектоник
а

печени, в цитоплазме выявл
ены

участки
,

окрашенны
е

в бледные тона
, выявлено неравномерное расширение

межбалочн
ого

пространства, дискомплексирован
ность и

деформ
ация

печ
е-
ночны
х

бал
о
к
, к
оличество гранул формазана
в этих участках
значительно
увеличилос
ь и
они
выявля
лись

во всех морфофункциональных зонах ткани
печени

(рис.1).
Рис. 1.
Увеличение содержания гранул формазана в цитоплазме

д
исплазированных

гепатоцитов при канцерогенезе ДЭНА. Окраска:
НАД
Ф
-
диаф
о
раза. Ув: ок.10, об.90


36

У
ров
е
н
ь

L
-
аргинина в

сыворотке крови

во все срок
и

исследований был
снижен в
1.2
-
1,44 раз
а

по отношению к значениям интактных животных

(табл. 1), ч
то свидетельств
овало

об усиленном использовании
его

в качестве
субстрата
, тогда как

у
ровень

конечн
ых

продукт

оксида азота


N
O
2

и
ОО
N
O
-

в сыворотке крови
возрос
.
Это привело к

повышени
ю

уровня МДА
как
в
плазме крови, так и, особенно, в гомогенате печени

(
на

52,4%
)
экспериме
н-
тальных животных. При этом
,

если в крови интенсификация ПОЛ была св
я-
зана с ингибированием СОД и КАТ, то впечени

ПОЛ
протекал
о

с одновр
е-
менным возрастанием активности СОД на фоне снижения КАТ. Несмотря на
активацию СОД в печени
,

она не способна обезврежива
ть

свободны
е

радик
а-
л
ы
, так как соотношение СОД к МДА
сохранял
ос
ь

низк
им
.

Таблица 1

Динамика изменения содержания
L
-
аргинина,
N
О
2

и ОО
NO
-

в сыворотке
крови экспериментальных животных
,
M
±
m


Срок исследов
а-
ния, мес.

Уровень

L
-
аргинина,
моль/л

Содержание
NO
2
,
мкмоль/л

Содержание
OONO
-
,
мкмоль/мл

Через 3

0,090±0,001***

11,64±0,076***

0,12±0,01

0,130±0,001

9,06±0,033

0,15±0,02

Через 4

0,071±0,005***

13,97±0,024***

0,37±0,04**

0,129±0,001

9,15±0,011

0,20±0,02

Через 5

0,068±0,001***

12,90±0,030***

0,56±0,01***

0,131±0,001

9,13±0,009

0,12±0,01

Через 6

0,133±0,002**

9,03±0,025***

0,74±0,03***

0,125±0,002

9,18±0,015

0,16±0,01

Через 7

0,108±0,001***

12,26±0,025***

0,17±0,01**

0,127±0,002

9,24±0,015

0,12±0,01

Через 8

0,112±0,001***

12,91 ±0,03 1***

0,05±0,01***

0,126±0,001

9,25±0,011

0,
14
±0,01


Примечание:

1. В числителе
представлены значения опытной группы, в знаменателе


интактной. 2. *
-

различия относительно данных интактной группы зн
а-
чимы (**
-

P
0,01, ***
-

P
0,001).


Ч
ерез 4 месяца
в

сосудах
печени
выявля
лись

белковые массы, отмеч
а-
лась

стертость трабекулярного расположения гепатоцитов, выраженный п
о-
лиморфизм клеток, наличие слабой стромы в виде тонкого слоя фиброзной
ткани и активация процессов васкуляризации. В препаратах просматрива
лись

опухолеподобные клетки, многочисленные кистозные

полости со стенкой
,

выстланной кубическим эпителием, сформи
ровывались

структуроподобные
кистоаденомакарциномы.

У
ровень

L
-
аргинина еще больше снижался, а опр
е-
37

деление НАДФН
-
диафоразы показало интенсивное скопление гранул форм
а-
зана в зонах ткани печени с выр
аженными дистрофическими изменениями.

В сыворотке крови еще больше возраста
ло

содержание NО
2
,
отмечена

также бол
ее выраженная

интенсификация ПОЛ, причем, если в плазме крови
уровень МДА возраста
л

на 105%, то в гомогенате печени
-

на 77,2%. Такая
интенсифи
кация ПОЛ проявля
лась

на фоне прогрессивного снижения акти
в-
ности ферментов антиоксидантной защиты, особенно в крови. На наш взгляд,
в
этих процессах

важное значение име
ло

непрямое действие реакционно
-
способных метаболитов NО. Они усилива
ли

образование нитр
озаминов, я
в-
ляющ
ихс
я сами по себе канцерогенными соединениям
и
.

Развивающиеся и
з-
менения основания ДНК, разрывы в цепях ДНК и ингибирование процессов
репарации поврежденного ДНК усилива
ли

промоцию гепатоканцерогенеза,
способствуя ещё большей активизаци
и

нео
пластического перерождения кл
е-
ток.
Усиленное образование

метаболитов

N
О
приводило к изменению

энд
о-
тели
я

сосудов,
ускорению

неоангиогенеза,

адгезии

опухолеперерожденных
клеток

к эндотелию, что п
одтвержд
алось

скопление
м

гранул формазана в
о-
круг поврежденных
клеток и васкуляризаци
ей

гепатоцитов.

К 5
-
му месяцу

эксперимента в печени

животных

выявл
ено

больш
ое

к
о-
личеств
о

мелких и крупных серо
-
коричневого цвета гранул формазана, ско
п-
ление которых наблюда
лось

в зонах печени с выраженными дистрофическ
и-
ми изменениями
и вокруг очагов вакуолизированных клеток. Характерным
для данного периода явля
лось

также
наличие

признаков гепатоцеллюлярной
карциномы, соответств
ующих

картине умеренно дифференцированной оп
у-
хол
евой

ткани. Цитоплазма
клеток

неоднородна, ядра с признаками п
ол
и-
морфизма

и

гипертрофированны
ми

нуклеосом
ами
.

Местами отмеча
лись

ра
з-
рывы ядерной оболочки, признаки исчезновения ядер и кариорексис.
В

этот
период наблюда
лось

постепенное снижение степени гиперлипопероксидации
плазмы крови на фоне нараста
ния

ПОЛ в гепато
цитах.

Такое разнонапра
в-
ленное действие ПОЛ в этот период, видимо, связано

с
резким увеличением
продукции пероксинитрита в гепатоцитах.

С другой стороны, такая гипера
к-
тивация проявля
лась

компенсаторным повышением активности СОД на фоне
снижения её
активнос
ти
в крови. Несмотря на такую активацию фермента
,

повреждающее действие продуктов ПОЛ в печени сохраня
лось
, вследствие
дисбаланса в системе ПОЛ
-
АОЗ.

Наиболее интересные результаты отмечены в период
н
аи
больш
е
го п
р
о-
грессирования неопластического процесса (через 6 месяцев). Для данного
периода было характерным повышение уровня
L
-
аргинина до значения и
н-
тактных животных, снижение образования N
O
2
, некоторое ингибирование
N
O
-
системы. Гистохимическими исследованиями отмече
но неравномерное
окрашивание различной величины гранул диформазана. Гранулы
диформаз
а-
на

в паренхиме печени менее выражены и выявля
лись

лишь местами. Это
подтвержда
лось

выявлением в гистологических срезах множественных зл
о-
качественных клеток с обширными уча
стками скопления голых ядер, форм
и-
рующими пласты с наличием внутри
-

и внеклеточного фермента. Этому с
п
о-
собствовало

также снижение активности ферментов АлАТ, АсАТ по сравн
е-
38

нию с показателями предыдущего срока на фоне резкого ингибирования б
е-
локсинтезирующей

функции печени. Уменьш
илась

степень гиперлипоперо
к-
сидации на фоне сохранения высокой активности СОД и КАТ в гомогенате
печени, продолжающегося угнетения СОД в крови
.

О
дним из механизмов
повышения активности ферментов антиоксидантной защиты в гомогенате
пе
чени является, на на
ш

взгляд, компенсаторная активация их в нормально
сохраненных гепатоцитах.

П
о мере увеличения опухолевой массы и начала метастазирования,
вновь возраста
ла

роль N
O

в опухолевом процессе. Видимо,

с
этим было св
я-
зано постепенное увеличение

в сыворотке крови N
O
2

на фоне уменьшения
содержания
L
-
аргинина. Цитохимически в эти периоды (через 7 и 8 месяцев)
выявились стромальные элементы с интенсивным окрашиванием за счет
нарастания содержания гранул формазана, причем, в основном
они были
сконцен
трированы по периферии клеток, слива
ясь

в

участки
темно
-
сер
ого

и
темно
-
коричнев
ого

цвета. Морфологически через 7 и 8 месяцев выявля
лась

отчетливая картина гепатоцеллюлярной карциномы и гиперваскуляризация
паренхимы печени. Имея в виду дезагрегационное действие N
O
, можно ск
а-
зать, что, усиленный синтез N
O

подавля
л

межклеточное сцепление клеток,
способству
я

выходу клеток в сосуды и облегча
я

распространение опухол
е-
вых клеток по организму с током крови. О выраженных изменениях в стру
к-
туре печени свидетельств
овало

и прогрессирующее снижение содержания
альбумина и общего белка, причем, это проявля
лось

на фоне снижения пр
о-
цессов липопероксидации к
ак в ткани печени, так и в плазме крови, видимо,
вследствие резкого снижения субстратов ПОЛ. В эти периоды наблюда
лась

деградация ферментных систем

антиоксидантной защиты.

При
развитии неопластических процессов

уровень цитокинов ИЛ
-

,
ИЛ
-
6

и

ФНО
-
α

резк
о
возраста
л

по мере прогрессирования опухолевого пр
о-
цесса

(табл. 2).

Таблица
2

Содержание цитокинов (пг/
м
л) в сыворотке крови кры
с

с ДЭНА
-
индуцированным канцерогенезом
,
M
±
m

Групп
а

и срок

исследования

ИЛ
-


ИЛ
-
6

ФНО
-
α

Интактная

1,41±0,05

1,54±0,05

2,91±0,06

Опытные:


через 3

мес

5,84±0,18
***

3,44±0,24
***

4,23±0,21
***

через
4

мес

6,58±0,31
***

4,27±0,19
***

5,44±0,31
***

через
5

мес

6,97±0,48
***

4,98±0,23
***

5,22±0,42
***

через
6

мес

7,42±0,52
***

5,66±0,34
***

6.8
3±0,
33
***

через
7

мес

6
,33±0,71
***

7,34±0,37
***

8.47
±0,
28
***

через
8

мес

6
,24±0,58
***

8, 11±0,42
***

1
0
,
0
1±0,
3
2
***


Примечание:


***
-

различия относительно данных интактной группы значимы

(
P
0,001).


39

Таким образом, проведенные исследования показали важную роль окс
и-
да азота в развитии
гепатоканцерогенеза. Значение данного метаболита зав
и-
с
ело

от стадии патологического процесса
,

проявля
ясь

выраженной активац
и-
ей в периоды инициации и промоции, снижением в период прогрессирования
опухолевого процесса и вновь активацией в стадии метастазиров
ания опух
о-
левых клеток.

Соответственно этому повышался уровень цитокинов.

В четвертой главе
диссертации
«
О
собенности развития хронической
лейкемии при бензольной интоксикации
»

п
редставл
ены

биохимически
е
механизмы

развития лейкемии. Проведенные исследования показали, что под
воздействием бензола в клетках костного мозга нарушаются процессы ди
ф-
ференцировки и пролиферации. Так, через 4 месяца от начала введения то
к-
сиканта у 11,1% крыс было отмечено развитие гипоплази
и костного мозга, у
50%
-
лейкемоидная реакция. К заключительному сроку эксперимента (через
8 месяцев) у животных начина
ли

преобладать лимфо
-

и миелопролиферати
в-
ные процессы,
выявляясь у

59,1

и

27,3%

животных
.

Это проявля
лось

пр
о-
грессивным ухудшением состоя
ния животных, наблюдалась адинамия, пот
е-
ря массы тела, геморрагии, а при вскрытии отмечал
а
сь гепатоспленомегалия.
Сдвиги в гематологических показателях соответствовали типам нарушений
костномозгового кроветворения и проявлялись при гипоплазии развитием 3
-
р
остковой панцитопенией


эритро
-
, лейко
-

и тромбоцитопение
й
. В пунктате
костного мозга отмечен
а
гипоклеточность с уменьшением количества гран
у-
лоцитарных клеток
;

при этом выявля
лся

относительный лимфоцитоз.

На о
с-
новани
и

полученных данных можно сделать следу
ющее заключение
: д
л
и-
тельное введение малых доз бензола приводит к нарушению кроветворения в
клетках костного мозга крыс, выраженность котор
ого

зависит от длительн
о-
сти введения токсиканта.

Для выяснения роли оксида азота в динамике лейк
емии

нами был
о

из
у-
че
н
о

содержание конечного продукта оксида азота

N
О
2

и его связь с уро
в-
нем пероксинитрита и
L
-
аргинина в сыворотке крови экспериментальных
животных.
Установлены

значительные изменения в уровне
N
О
2

в сыворотке
крови, выраженность и направленность которых зави
села от срока экспер
и-
мента
: повышение

на

3
-
6 месяцы, нормализ
ация

через 6
-
7
месяцев

и сниж
е-
ние

в стадии выраженного бластомогенеза

(табл. 3)
.

Уровень

ОО
N
О
-

был
снижен

в период промоции канцерогенеза, резко возраста
л

в период инду
к-
ции и прогрессивно уменьша
л
ся в период прогрессирования и метастазир
о-
вания опухолевого процесса.

Лишь преобладание выработки
NO

над проце
с-
сами ПОЛ через 7 и 8 месяцев от начала эксперимента характерного, видимо,
для стадии прогрессии и метастазирования (через 8 месяцев)
, обусловлив
ало
интенсивное размножение опухолевых клеток и расселение их в другие орг
а-
ны и системы
.
Соответственно этому изменялся и у
ровень аргинина
:

в ра
н-
ние сроки

выявлено его
резко
е

сниже
ние
, через 6 месяцев


тенденция к но
р-
мализации

и вновь сниже
ние

в последующ
ие сроки.

В п
роцессе развития
лейкозогенеза активность СОД эритроцитов прогрессивно снижа
лась
, что
способствовало

интенсификаци
и

ПОЛ в ранние сроки и резко
му

угнетени
ю

40

всех биохимических процессов в более поздние. Активность каталазы крови
прогрессивно сни
жа
лась

по мере прогрессирования опухолевого процесса.

И
сследован
ие

содержани
я

цитокинов ИЛ
-
1β, ИЛ
-
6 и ФНО
-
α в сыворотке
крови
крыс с бензольной интоксикацией показало

прогрессивно
е увелич
е-
ние
ИЛ
-


и

ИЛ
-
6

(табл. 4) в течение всего эксперимента.

Содержание ФНО
-
α
в сыворотке крови крыс с хронической бензольной интоксикацией через 3
-
4
месяца статистически значимо возраста
ло(
в 1,83 и 2,14 раза
, соответственно)
.
К конц
у

5
-
ого месяца уровень ФНО
-
α нач
ал

постепенно снижаться, все еще
превышая нормативн
ые значения в 1,42 раза(Р<0,0
5
). Такая направленность
изменений сохраня
лась

и в дальнейшем. В последующие сроки мы наблюд
а-
ли прогрессивное снижение

уровня

ФНО
-
α

в:
1,5 (Р<0,05) и 2,82 (Р<0,001)
раза, соответственно
,

через 7 и 8 месяцев от начала эксперимен
та.


Таблица
3

Динамика изменения содержания
L
-
аргинина,
NO
2

и ОО
N
О
-

в сыворотке
крови экспериментальных животных
,
M
±
m


Срок исследов
а-
ния, мес.

Уровень
L
-
аргинина, моль/л

Содержание
NO
2
,
мкмоль/л

Содержание
ОО
N
О
-
мкмоль/мл

ч
ерез 3

0,090±0,001*
**

13,75±0,08
***

0,
11
±0,01

0,130±0,001

9,06±0,03

0,15±0,02

ч
ерез 4

0,081±0,005*
**

14,39±0,04*
**

0,43±0,03*
**

0,129±0,001

9,15±0,07

0,20±0,02

ч
ерез 5

0,065±0,004*
**

15,29±0,03*
**

0,65±0,03*
**

0,131±0,001

9,13±0,09

0,12±0,01

ч
ерез 6

0,
103
±0,003*
**

10,31±0,05
***

0,47±0,03*
**

0,125±0,002

9,18±0,05

0,16±0,01

ч
ерез 7

0,098±0,001*
**

9,22±0,07

0,21±0,01
***

0,127±0,002

9,24±0,05

0,12±0,01

ч
ерез 8

0,081±0,002*
**

8,12±0,03*
**

0,06±0,01*
**

0,126±0,001

9,25±0,08

0,14±0,01Примечание:

1. В числителе представлены
значения опытной группы, в знаменателе


интактной. 2.
***
-

различия относительно данных контрольной гру
п-
пы значимы (
P
0,001).


Таким образом, длительное введение малых доз бензола приводи
ло

к
нарушению кроветворения в клетках костного мозга крыс, выраженность к
о-
тор
ого

завис
ела

от длительности введения токсиканта. Если в ранние сроки в
основном выявлен
а

лейкемоидная реакция, то к ко
нцу 5 месяца у 1/3 крыс
41

развивалась

лейкемия
, а через 8 месяц
ев число животных с
лейкемией
во
з-
раста
ло

до 86,4%.

Таблица 4

Содержание цитокинов (пг/л) в сыворотке крови крыс с хронической

интоксикацией бензолом
,
M
±
m


Групп
а,
срок

исслед
о-
вания

ИЛ
-


ИЛ
-
6

ФНО
-
α

И
нтактная

1,41
±0,05

1,54
±0,05

2,91
±0,06

Опытные:

через 3

мес.

6,12±0,18
***

4,42
±0,24***

5,33±0,21
***

через 4

мес.

6,81±0,31
***

5,15±0,19
***

6,22±0,31
***

через 5

мес.

7,95±0,48
***

5,96±0,23
***

4,12±0,42
*

через 6

мес.

4,74
±0,
2
2
***

5,28
±0,3
1***

4,68
±0,
28***

через 7

мес.

4,63
±0,
2
7
***

7,
7
3
±0,3
3***

6,84
±0,
32***

через 8

мес.

5,62
±0,
31***

6,
8
1
±0,
3
4
***

7,
10±0,
43***


Примечание:

*
-

различия относительно данных интактной группы значимы

(*
-

P
0,05, ***
-

P
0,001).


В пятой главе

диссертации

«
В
лияние различных видов фармакотер
а-
пии на структурно
-
функциональные
параметры печени при гепатока
н-
церогенезе
»

представлены результаты лечения гепатоканцерогенеза.
Осно
в-
ным химическим препаратом, используемым для лечения опухолей является
доксорубицин


противоопухолевой антибиотик группы антрациклинов.
При
ф
армакотерапи
и

Д
ЭНА
-
индуцированного гепатоканцероген
еза доксоруб
и-
цином
нами выявлено

сохранени
е

некоторых

патоморфологических призн
а-
ков опухолевого перерождения гепатоцитов
:

ткань печени имела полимор
ф-
ный вид, с атипично расположенными структурными элементами, как паре
н-
хи
мы, так и стромы. Ярда их
были
сдвинуты к периферии клетки, име
ли

п
о-
лиморфное строение с гиперхромазией хроматина. В отдельных группах ат
и-
пических гепатоцитов содержа
лись

гранулы формазана в виде пылевидного
скопления вокруг клеточных мембран. Из
-
за дистро
фических и деструкти
в-
ных изменений гепатоцитов морфометрически определялось значительное
уменьшение содержания гранул формазана (до 26,5%) в цитоплазме
, а

выр
а-
женность их зависела от степени деструкции. Между скоплениями атипи
ч-
ных гепатоцитов выявля
лись

массивные скопления лимфо
-
гистиоцитарных
клеток, в них гранулы формазана определя
лись
лишь в цитоплазме макр
о-
фагов.

Учитывая, что химиотерапия доксорубицином способствовала сниж
е-
нию выработки ИЛ
-
2, мы решили включить в комплекс лечения ронколе
й-
кин. Лечени
е ДЭНА
-
индуцированной опухоли печени комбинацией доксор
у-
бицина
с
ронколейкином показало более значительный эффект в виде норм
а-
42

лизации строения, формы и расположения гепатоцитов. Вокруг канцерогенно
перерожденных клеток определялись небольшие скопления моно
нуклеарных
клеток из лимфоцитов, макрофагов и юных соединительнотканных клеток.
Ядерные структуры гепатоцитов имели относительно равномерные формы и
величины, но с выраженной концентрацией хроматина, признаками митоза и
амитоза. При гистохимическом определ
ении маркера НАДФ
-
диафоразы в
паренхиме печени или в цитоплазме гепатоцитов отмечалось неравномерное
расположение значительного количества мелких, иногда средних гранул
формазана. Скопление гранул формазана определялось и в межклеточном
веществе в виде сер
о
-
фиолетовых полос.

Применение доксорубицина не оказывало заметного влияния на уровень
нитритов в сыворотке крови крыс, тогда как применение его

совместно с
ронколейкином повышало содержание нитритов по мере удли
н
ения продо
л-
жительности лечения.
Наряду с эт
им отмечена

тенденци
я

к увеличению с
о-
держания
L
-
аргинина через 6 месяцев от начала эксперимента, а в дальне
й-
шем мы наблюдали постепенное снижение содержания
L
-
аргинина
. В то же
время при фармакотерапии доксоруб
и
цином отмечено некоторое увеличение
уровня
L
-
аргинина относительно значений нелеченной группы крыс во все
сроки исследования. Включение в него ронколейкина приводило к усиле
н-
ному использованию субстрата синтазой оксида азота. Причем, содержание
L
-
аргинина было статистически достоверно ниже показателе
й группы ж
и-
вотных, получавших только химиопрепарат. Это проявлялось во все сроки
исследования и, видимо было направлено на обезвреживание образующихся
опухолевых клеток, что подтверждалось морфологическими исследованиями
,
подтверждающими

замедлени
е

прогрес
сирования опухолевого процесса.

Определение содержания

МДА в крови
экспериментальных животных

показал
о
, что через 6 месяцев от начала опыта отмеч
ается

некоторое прев
ы-
шение нормативных значений
-

на 19,3% (Р<0,05). По истечени
и

7
-
го месяца
уровень ПОЛ прибл
ижался к значениям интактных животных, а концу опыта

был
с
нижен 42% (Р<0,05). Фармакотерапия доксоруб
и
цином достоверно п
о-
вышала уровень МДА в сыворотке крови крыс по сравнению с показателями
нелеченной группы животных. Еще большее увеличение мы наблюдали
при
включении в комплекс лечения ронколейкина. Причем, это увеличение со
в-
падало с повышением уровня оксида азота и снижением содержания
L
-
аргинина. Видимо, у данной группы животных отмечалось повышенное о
б-
разование пероксинитрита, оказывающего повреждающее

действие на оп
у-
холевые клетки.

Э
тапная химиотерапия доксорубицином на фоне снижения относител
ь-
ной массы опухоли приводила
к

дисбалансу в иммунной системе. Содерж
а-
ние общих лимфоцитов и Т
-
лимфоцитов на первом этапе лечения имело те
н-
денцию к увеличению, а
в

последующ
ем

значительно снижалось. Уровень
С
D
4+ существенно не отличалсяот значений нелеченной группы животных
,

а
содержание С
D
8+ достоверно снижалось. Доксорубицин и ронколейкин при
их совместном применении стимулировали специфическую и неспецифич
е-
скую
иммунную защиту, что совпадало со снижением относительной массы
43

опухоли. Этапная химиотерапия доксорубицином способствовала снижению

по сравнению с нелеченными животными

уровня ФНО
-
α до 3,66±0,16 пг/мл

1
<0,001) и еще большему снижению уровня ИЛ
-


-

до 3,05±0,13 пг/мл

1
<0,001). При совместном применении доксорубицина и ронколейкина
уровень ФНО
-
α и ИЛ
-
1β составил соответственно 7,29±0,43 и 13,25±0,79
пг/мл

т.е. показатели были в 2
-
4 раза выше, чем у животных предыдущий
группы


1
<0,001 и Р
2
0,001).
Таким образом,
препарат
стимулировал

прот
и-
воопухолевое действие доксорубицина, что

в конечном итоге

проявлялось
снижением летальности животных этой группы и замедлением прогрессир
о-
вания гепатоканцерогенеза.

В шестой главе

диссертации

«В
лияние различных вид
ов фармакот
е-
рапии хронической лейкемии на биохимические показатели
»

предста
в-
лены результаты лечения экспериментальной лейкемии. Ф
армакотерапия
лейкемии гидреа приводи
ла

к заметному уменьшению трансформированных
клеток как в костном мозге, так и в периферич
еской крови. Однако
препарат

облада
л

выраженным общетоксическим действием, способствуя усугубл
е-
ни
ю

анемического и геморрагического синдромов. Наряду с этим
,

отмечено
повышение содержания
L
-
аргинина относительно показателей нелеченной
группы животных на 49,
5; 34,7 и 71,6%, соответственно срокам 6, 7 и 8 мес
я-
цев от начала опыта. Такие изменения протекали на фоне снижения в 1,31 р
а-
за уровн
я

конечных продуктов оксида азота относительно значений нелече
н-
ной группы на первом этапе лечения. Уровень оксида азота в д
альнейшем
постепенно возраста
л

и к заключительному сроку статистически значимо
превыша
л

показатели 1
-
й группы крыс в 1,22 раза (Р<0,05).
С
одержание п
е-
роксинитрита при лечении лейкемии гидреа возраста
ло

в 1,23
-
3,83 (Р<0,001)
раза, что было связано с усиленн
ым распадом опухолевых клеток под де
й-
ствием
препарата
. Это способствовало резкой активизации процессов ПОЛ в
сыворотке крови экспериментальных животных, так как уровень МДА в с
ы-
воротке крови статистически значимо возрастал в 1,24 (Р<0,05); 1,52 (Р<
0,05)
и 2,1 (Р<0,01) раза на первом, втором и третьем этапах лечения относительно
значений нелеченной группы крыс и превышал значения интактных крыс.
Выявленные изменения протекали
на фоне
еще большего ингибирования а
к-
тивности СОД и каталазы. Фармакотерапи
я лейкемии гидреа статистически
значимо снижала высокий уровень ИЛ
-
1β и ИЛ
-
6 в
1,14
-
1,42 раза, не оказ
ы-
вая заметного влияния на содержание ФНО
-
α на первом этапе лечения. На
втором и третьем этапах фармакотерапии уровень цитокинов продолжал
снижаться по сра
внению с показателями нелеченной группы, но все еще пр
е-
вышал показатели интактных крыс.

Комбинированная фармакотерапия лейкемии гидреа
с

ронколейкином
заметно снижала токсическое

влияние

гидреа на гематологические показат
е-
ли. В крови в 1,5
-
2 раза снижалос
ь содержание лейкоцитов, миелобласты не
выявлялись, число миелоцитов снижалось в среднем в 3 раза, а метамиелоц
и-
тов


в 1,5
-
2,6 раза, уменьшалась эозинофильно
-
базофильная ассоциация. В
клетках костного мозга было отмечено снижение выраженности трехростк
о-
во
й панцитопении. Вместе с тем, комплексная фармакотерапия гидреа
с

ро
н-
44

колейкином повышала содержание
L
-
аргинина в сыворотке крови крыс на
всех этапах. Это проявлялось на фоне повышения содержания нитритов и
нитратов в сыворотке крови крыс данной группы в 1,
23; 1,22 и 1,31 (Р<0,05)
раза на первом, втором и третьем этапах лечения относительно значений
1,

2
и 3

групп крыс
.

Отмечено

сниж
ение

показателей
пероксинитрита относ
и-
тельно показателей крыс, леченных только гидреа
,

во все сроки исследов
а-
ния. Выявленные сд
виги в системе оксида азота способствовали активизации
процессов ПОЛ в сыворотке крови экспериментальных животных, так как
уровень МДА в сыворотке кров
и

статистически значимо возрастал относ
и-
тельно значений нелеченной группы крыс

и
был ниже показателей гру
ппы
животных, получавших
только
гидреа. Активность СОД и каталазы возраст
а-
л
а
, т.е. включение в комплекс лечебных мероприятий лейкемии ронколейк
и-
на способствовало некоторому восстановлению баланса в этой системе,
вследствие активизации ферментов АОЗ.

М
ехани
зм положительного действия ронколейкина связан

с

активизац
и-
ей цитолитической способности натуральных киллеров и цитотоксических Т
-
лимфоцитов, образованием лимфокинактивированных киллеров и опухоль
-
инфильтрирующих клеток, обеспечива
ющих

иммунную защиту, нап
равле
н-
ную против опухолевых клеток
, что

п
одтвержд
алось

снижение
м

высокого
уровня ИЛ
-
1β, ИЛ
-
6 и ФНО
-
α во все сроки исследования. Несмотря на такие
положительные сдвиги,
содержания

цитокинов сохранял
о
сь статистически
значимо
более высоким

относительно значен
ий интактных крыс. Выявле
н-
ные нами положительные сдвиги были, видимо, связаны

с

индукцией реко
м-
бинантным ИЛ
-
2 апоптоза, вследствие повышения уровня проапоптотич
е-
ского белка
Bad

и снижения содержания антиапоптотических белков
Bcl
-
2 и
Bcl
-
x
1
.

В наших экспериментах препарат
стимулировал

противоопухолевое
действие гидреа, что проявлялось снижением летальности животных этой
группы и замедлением прогрессирования лейкозогенеза.

Резюмируя результаты исследований данной серии,

следует сказать,
что ле
чени
е

индуцированно
го гепатоканцерогенеза и

лейкемии различными
препаратами показал
о
, что наиболее позитивные результаты были получены
при применении комбинации
цитостатиков

с ронколейкином.


ВЫВОДЫ


На основе проведенных исследований по докторской диссертации на
тему
«
С
равнительное изучение гепатоканцерогенеза и

гемобластозов: пат
о-
генез и экспериментальная терапия рекомбинантным интерлейкином 2
» м
о-
гут быть сделаны следующие выводы:

1. В ранние сроки
гепатоканцерогенеза выявл
яются
гипертрофирова
н-
ные многоядерные клетки с бледно
-
окрашенной цитоплазмой

и
признаками
клеточного атипизма. Очаги гепатоцеллюлярного рака
развивались

через 5
месяцев
;

к концу эксперимента выявл
ены

явные признаки

о
злокачествления

с разрастанием очагов гепатоцеллюлярной карциномы и гиперваскуляриз
а-
ции паренхимы.

45

2. В ранние сроки введения
в организм экспериментальных животных
мал
ых доз бензола в основном выявляются

признаки лейкемоидной реакции
;

к концу 5 месяца у 1/3 крыс развива
ю
тся признаки хронического миело
-

(п
о-
вышение миелобластов в клетках костного мозга и периферической крови)
и
лимфопролиферативного
(увеличение количества лимфобластов)
процесс
ов
,
а через 8 месяцев число животных с
лейкемией

возраста
ло

до 86,4%.

3. Через 3
и 4 месяца от начала введения ДЭНА или бензола

в организм
животных
наблюда
лось

снижение
L
-
аргинина
и

повышени
е


2

как фон
для
обеспечения процессов инициации, через 5
-
7 месяцев

наблюдается

уменьш
е-
ние первого и увеличение второго

показателя, что
направлен
о
на
прогресс
и-
ровани
е

неопластических процессов

(особенно при ДЭНА
-
канцерогенезе);

к
концу эксперимента

как фон
для усиления ангиогенеза и метастазирования

в
обеих моделях эксперимента
вновь
отмечается
активация системы
L
-
аргинин
-
окись азота
.

4. При
ДЭНА
-
индуцированном канцерогенезе

через 3
-
4 мес.
установл
е-
но

прогрессирующее повышение уровня МДА в плазме, через 3
-
5 мес.

-

в г
о-
могенате печени,
что
связано с инициированием неопластического процесса.
В дальнейшем уровень
МДА

постепенно снижа
л
ся, особенно
, к концу эксп
е-
римента, вследствие формирования крупных очагов опухолей. Такая же
направленность изменений отмечена и в сыворотке крови крыс

с индуцир
о-
ванной лейкемией,

однако он
а

носил
а

несколько менее выраженный хара
к-
тер.

5. В процессе развития гепатокан
церогенеза активность СОД в гомог
е-
нате печени возраста
ла

через 3, несколько снижа
лась

через 4, резко актив
и-
зир
овалась

через 5 и 6 мес
яцев
и существенно ингибир
овалась

в дальнейшем.
В эритроцитах крови она
была
угнетена во все сроки и степень её выраже
н-
но
ст
и совпада
ла

с прогрессированием опухолевого процесса. При хронич
е-
ской бензольной интоксикации активность ферментов антиоксидантной з
а-
щиты в крови
постепенно

снижа
лась

по мере прогрессирования миело
-

и
лимфопролиферативных процессов.

6. В динамике гепатокан
церогенеза и хроническо
й

лейк
емии

уровень
цитокинов ИЛ
-
1β и ИЛ
-
6 возраста
л

по мере прогрессирования опухолевого
процесса. Более выражен
н
о экспрессир
овался

синтез ИЛ
-
1
β. Содержание
ФНО
-
α повыша
лось

до 6 месяцев, а затем прогрессивно снижа
лось
.
Наибольшие из
менения в содержании цитокинов в сыворотке крови эксп
е-
риментальных животных отмечены при миело
-

и лимфопролиферативных
процессах.

7. Результаты лечения индуцированной опухоли печени показали, что
наиболее позитивные морфологические изменения в ткани п
ечени

экспер
и-
ментальных животных выявлялись под действием

комбинации доксорубиц
и-
на с ронколейкином. В атипич
ных

гепатоцитах гранулы формазана
выявл
я-
лись лишь
в виде пылевидного скопления, свидетельствуя о замедлении пр
о-
грессирования гепатоканцерогенеза.

8. Цитостатики, особенно в сочетании с ронколейкином,
приводили к
стабилизации системы
L
-
аргинин
-
оксид азота, усилению окислительных и
46

антиокислительных процессов в системе ПОЛ
-
АОЗ при гепатоканцерогенезе
и хронической лейкемии, способствуя цитотоксической

гибели мутантных
клеток и замедлению прогрессирования опухолевого процесса.

9. Фармакотерапия опухолей доксорубицином при гепатоканцерогенезе
и гидреа при лейкемиях увеличива
ла

содержание цитокинов относительно
нелеченной группы, комбинация их с ронколейк
ином


несколько снижа
ла
содержание цитокинов,

обусловливая активизаци
ю

противоопухолевой и
м-
мунной защиты. Наибольшие

изменения

отмечены

при

ДЭНА
-
канцерогенезе
.


47

SCIENTIFIC

COUNCIL

DS
с
.
27
.0
6
.
201
7
.T
ib
.
30
.03

ON

AWARD


OF

SCIENTIFIC

DEGREE
OF DOCTOR OF SCIENCES

AT TASHKENT MEDICAL ACADEMY

SCIENTIFIC
-
RESAERCH INSTITUTE OF HEMATOLOGY

AND BLOOD TRANSFUSIONKASIMOVA GULMIRA GAFUROVNA
COMPARATIVE STUDY OF
HEPATOCARCINOGENESIS

AND HEMOBLASTOSIS: PATHOGENESIS AND EXPERIMENTAL

THERAPY RECOMBINANT INTERLEUKIN
-
2


14.00.16


Nor
m
al and pathologic physiology


DISSERTATION ABSTRACT OF DOCTORAL DISSERTATION
(
DSc
)

ON MEDICAL SCIENCES


T
ashkent201
7

48

The theme of doctoral dissertation
(DSc)

was registered at the
Supreme Attestation Commi
s-
В2917.1.
DSc/
Tib
9


The doctoral
dissertation
has been prepared at
scientific
-
resaerch Institute of Hem
a-
tology and Blood Transfusion
.


The abstract of the
dissertation is posted in three (Uzbek, Russian, English) languages
on the we
b-
site of Scientific Council www.
tma
.uz

a
nd on the

website of
«
»

Information and educational po
r-
tal
.
Scientific

consultant
:

Karimov Khamid Yakubovich


Doctor of medical sciences, professor
Official

opponents
:

Sabir
o
va Rikhsi Abdukadirovna


Doctor of medical sciences
,

professor
Zokirov Erkin Uzuevich


Doctor of
medical sciences, professor
Pulatov Doniyor Anvarovich


Doctor of medical sciences
,

professor
Leading

organization
:

FSAEIHE, The first Moscow State Medical University
named after I.M.Sechenov (Sechenov‱s University
)
, Ru
s-
sian Federation)


The defense will
take place «___» __________ 2017

___ at _____ at the meeting of Scientific
Council at the Scientific Council
DSc 27.06.2017.
Tib.
30
.03.

at the Tashkent Medical Academy (A
d-
dress: 100109
,

fax
: (99871)
150
-
7
8
-
2
5, е
-
mail:
[email protected]

Conference h
all of the 1st academic building of the Tashkent Medical Academy
).


The doctoral dissertation can be reviewed at the Information Resource Centre of the Tashkent M
e
d-
ical Academy (is registered under № __ ) (Farobi stree
t, 2,Tashkent Medical Academy, O
lmazar district,
Tashkent, Uzbekistan 100109, Phone/
fax
: (
+
99871)
150
-
7
8
-
14).


Abstract of dissertation sent out on «_____»________________201
7

year.


(mailing report № _____ on «__
___
»
____________
______
___
201
7

year)
G.I. Shaykhova


Chairman of the Doctoral Degree


Awarding Scientific Council,

Doctor of Medical Sciences, professorN.J. Ermatov


Secretary of the Doctoral Degree


Awarding Scientific Council,


Doctor of Medical Sciences
B.U. Iriskulov


Chairperson of the Scientific


Seminar at the Doctoral Degree


Awarding Scientific Council,

Doctor of

Medical Sciences
,
professor

49

INTRODUCTION (abstract of doctoral
dissertation)The urgency and relevance of the
thesis

topic.
The World Health Organ
i-
zation (WHO) states that in the world, about 6 million people suffer from mali
g-
nant tumors (MT). Every year, 2 million people die from malignant diseases, the
primary
annual incidence of malignant tumors more than 2.5 million cases. A
c-
cording to the International Agency for Research on Cancer (IARC), 85% of t
u-
mors can be associated with adverse external factors.Annually in the world, 1.25
million people die from hepatoc
ellular carcinoma (HCC). Leukemia incidence is
13.2 cases per 100,000
populations
and invalidization due to cancer.

The

aim

of

the

research:

identify
ing

the specific molecular features of
m
o-
lecular mechanisms of
neoplastic degeneration (for example, hepatocarcinogenesis
and leukemia) and finding new and better ways to
their
treat
meant
.

The object of the
research
were 400 adult male rats: 180
-

with
diethil nitr
a-
zolin
induced hepatocarcinogene
sis

DEN
; 180
-

with the
leukemia in
introduction
of benz
ol;

40
-

intact animals.

The scientific novelty of the research:

the

significance of the level of nitric oxide, the intensification of LPO, the h
y-
perproduction of cytokines in neoplastic degenerations

in the models of hepatoca
r-
cinogenesis and leukemia;

the

role of nitric oxide in the development of neoplastic processes has been
proved: the content of L
-
arginine, the final products of nitric oxide and peroxynite
-
ritas varies depending on the stage of ca

the

dependence of the expression of hyperlipoperoxidation and the decrease in
the activity of antioxidant protection enzymes in the homogenate of liver and s
e-
rum of experimental
animals from the stage of carcinogenesis was established;

p
roved t
he expression of cytokines IL
-
1, IL
-
6 and TNF
-
α

in carcinogenesis as
the neoplastic process progresses, especially in leukemia;

p
roved s
ubstantiated the inclusion of Roncoleukin in increasin
g the antitumor
effect of cytostatics in hepatocarcinogenesis and leukemia, reducing the general
toxic effect of doxorubicin and hydrea.

Practical results of the
research
are as follows:

ch
a-
g-
ical research on designated problems;

Elucidation of molecular mechanisms of neoplastic processes
allows

approach to cancer therapy; increase the ef
i
ciency of pharmacotherapy to reduce
the resistance of tumor cells to
chemical praparations
.

the use of our proposed model of leukemia in outbred rats by introducing
benz
ol

can increase the reproducibility of leukemia and standardize the assessment
of anti
-
leukemic action of new drugs;

Results of research have created the preconditions for the practical impleme
n-
tation of
roncoleykin

in Onco
-
Hematology and for the treatment of hepatocellular
50

carcinoma.

Implementation of the research results.

On the basis of
s
cientificresearch
study of hepato cancerogenesis and leucosis have been developed the materails for
implementation into the practice:

«
Experemental models of chronic
leukosis
»

which introduced into the practice (conc
lusion of the Ministry of the
Health of the Republic of Uzbekistan
8
Н
-
3/4
4

from
10
.02.2016 y.
)
. Th
ese

methodic
recommendation
s


allow


to determine basic factors leading to the development of the
leucosis, mechanism of their development,
ensuring early
detection of the disease.

on the basis of the results
obtained during evaluation of efficacy of the ro
n-
coleyki
n

usage in the decreasing of toxic properties of chemotherapeutic prepar
a-
recommendations
«
Expereimental basis od using roncoleukin in the chemotherapy
of leukosis
»

(
C
onclusion of the Ministry of the Health of the Republic of Uzbek
i-
stan
8
Н
-
3/4
4

fr
om
10
.02.2016 y
.)


chemo therapeutic preparations, increasing of the treatment efficacy.
The results of
the study molecular basis hepatocancerogenesis and leukemia, early diagnostic
s of
malignant

new

formations, developing of their


treatment


with the usage of ronc
o-
likin in the complex of chemo preparations, implemented into practical health, in pa
r-
ticular,
into the activity of scientific laboratoty of scientific

research
institute of h
e-
m
a
tology

and


blood

transfusion, inter

institutional

scientific laboratoty of

Tas
h-
kent

Medical


Academy, clinics of

the departments of

leucosis of

scientific


r
e-
search institute


of


hematology and blood transfusion.
(Conclusion of

the Ministry
of the Health of the Republic of Uzbekistan
8
Н
-
3/4
4

from
10
.02.2016 y
.)

Implementation of

basic

results

carried out

fundamental study contributes early
diagnostics of the acute leucosis


and

other malignant new formations, improves
course
and prognosis of the disease, life


quality of


the patients, decreases quantity of
complications and

allows

to

reduce

staying of

the patients in in
-
patient department
to 15
-
20%.
(Conclusion of the Ministry of the Health of the Republic of Uzbekistan

8
Н
-
3/4
4
from
10
.02.2016 y
.)

The outline of the thesis
.

The important role of nitric oxide in the development of hepatocarcinogenesis
is shown: manifested by its pronounced activation during initiation and promotion
periods, a decrease in the progression of

the tumor process, and again activation of
n-
creased. The same direction of changes is established and with leukemia, caused
by benz
ol
. Prolonged administration of small doses of
benzol led to disruption of
hematopoiesis in bone marrow cells of rats, the severity of which depended on the
duration of administration of the toxicant. If in the early period the leukemoid rea
c-
the rats developed
leukemia, and after 8 months the number of animals with tumors increased to
86.4%.

In the dynamics of hepatocarcinogenesis and chronic leukemia, the level of
cytokines IL
-
1
β

and IL
-
6 progressively increased as the tumor process progresse
d.
51

The synthesis of IL
-
1
β

was more pronounced. The content of TNF
-
α

increased to 6
months, and then progressively decreased. The greatest changes in the content of
cytokines in the serum of experimental animals were observed in myelo
-

and ly
m-
phoproliferati
ve processes.

Cytostatics, especially in combination with roncoleukin, helped stabilize the
L
-
arginine
-
nitrogen oxide system, enhance oxidative and antioxidative processes in
the POL
-
AOZ system in hepatocarcinogenesis and chronic leukemia, promoting
cytoto
xic death of mutant cells and slowing the progression of the tumor process.
Pharmacotherapy of hepatocarcinogenesis and benzol leukemia with cytostatics in
combination with Roncoleukin induced an antitumor effect of cytostatics, which
was manifested by a d
ecrease in the mortality of animals of this group and slowing
the progression of pathology.
52

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙ
Х
АТИ

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

LIST OF
PUBLISHED WORKS


I
б
ўлим (
I

часть;
I
part
)


1.

Каримов Х. Я., Касымова Г. Г., Исроилов Р.И.
Влияние лактофлора на
активность НАДФН
-
диафоразы печени при ДЭНА
-
индуцированном канц
е-
рогенезе //
Патология.


Ташкент, 2006.
-

№3.
-

С. 11
-
13.

(14.00.00
.24.12.2009.

7
)
.

2.

Каримов Х. Я., Касымова Г. Г., Зариббаев У. З., Қурбонова Н. Н.,
Иноятова Ф. Х. Каламушларда лейкознинг бензол моделини яратиш. //
Патология.

Ташкент, 2009.
-

№3.
-

26
-
31 бет.
(14.00.00
.24.12.2009.


7
)
.

3.

Каримов Х. Я., Зариббаев У. З., Касымова Г. Г.
Экспе
риментал лейкоз
динамикасида жигар ва буйрак монооксигеназ тизими //Вестник
Ташкентской медицинской академии.
-

Ташкент, 2012.
-

№2.
-

С. 21
-
24.
14.00.13.

(14.00.00
.

№13)
.

4.

Касымова Г. Г. Экспериментал лейкоз ривожланишида ё
ғ
ларнинг
перекисли оксидланиш
жараёнлари // Вестник Ташкентской медицинской
академии.
-

Ташкент, 2012.
-

№2.
-

С. 27
-
30.

(14.00.00
.

№13)
.

5.

Касымова Г. Г.
Особенности процессов ПОЛ и активность ферментов
антиоксидантной защиты при гепатоканцерогенезе и лейкозах //
Журнал
теоретической

и клинической медицины.
-

Ташкент, 2012.
-

№7.
-

С.12
-
14.
14.00.03.

(14.00.00
.

№3)
.

6.

Каримов Х. Я., Касымова Г. Г. Перекисное окисление липидов и а
к-
тивность ферментов антиоксидантной защиты в митохондриальной и микр
о-
сомальной фракциях печени лейкозных крыс //
Медицинский журнал
Узбекистана.

Ташкент, 2012.
-

№5.
-

С. 73
-
75. 14.00.08.

(14.00.00
.

№8)
.

7.

Karimov H. Ya., Zaribbaev U. Z., Kasymova G. G. Monooxygenaze
system of the liver of rats with experimental leucosis //
Вестник Ташкентской
медицинской академии.


Ташкент, 2013.
-

№2.
-

С. 12
-
16. 14.00.13.

(14.00.00
.

№13
).

8.

Касымова Г. Г.
Влияние фармакотерапии ДЭНА
-
индуцированного
гепатоканцерогенеза на уровень цитокинов //
Вестник Ташкентской
медицинской академии


Ташкент, 2013.
-

№2.
-

С.
18
-
20. 14.00.13.

(14.00
.00
.

№13)
.

9.

Касымова Г. Г. Иммуномодуляторы в коррекции нарушений имму
н-
ной и цитокиновой системы при гепатоканцерогенезе //
Журнал проблемы
биологии и медицины.
-

2013.
-

№2(73).
-

С. 82
-
84.

(14.00.00
.

№16)
.

10.

Касымова Г. Г. Влияние ронколейкина на показатели

оксида азота и
перекисное окисление липидов при гепатоканцерогенезе //
Журнал
теоретической и клинической медицины.


Ташкент, 201
3
.
-


3.
-

С. 24
-
27.
14.00.03
(14.00.00
.

№3)
.

11.

Каримов Х. Я., Касымова Г. Г.
Влияние ронколейкина на содержание
цитокинов сывор
отки крови крыс с экспериментальном лейкемией //
53

Медицинский журнал Узбекистана.


Ташкент, 2014.
-

№1.
-

С.102
-
105.
14.00.08.

(14.00.00
.

№8)
.

12.

Кас
ы
мова Г.Г., Очилова Д.Т., Камилова Ш.Х. Сравнительная
характеристика уровня цитокинов при гепатоканцерогенезе
и лейкемиях
//
Вестник Ташкентской медицинской академии.


Ташкент, 2015.№4.
-
С. 26
-
29.
(14.00.00
.

№13)
.

13.

Kasymova G.G. Peroxidation of lipids and activity of enzymes of antiox
i-
dant protection in microsomal fraction of the liver and kidneys of rats with leu
cosis
// European Science Review.
-

Austria, Vena, 2016.
-

№ 3
-
4.
P.120
-
122
.

(14.00.00; №19)
.

14.

Kasymova G.G. Effect of combined pharmacotherapy lipid peroxidation
and activity of enzymes antioxidant protection in rat livergepatocancerogeneze //
European
Science Review.
-

Austria, Vena,

№ 3
-
4.

2016.
-

P.110
-
112
.


(14.00.00; №19)
.


II

б
ўлим (
II

часть;
IIpart
)


15.

Каримов

Х
.
Я
.,
Касымова

Г
.
Г
.,
ЗариббаевУ
.
З
.,
Қурбонова

Н
.
Н
.
Эк
с-
периментальные

модели

хронических лейкозов: Методические рекоменд
а-
ции. Ташкент,
2010.


2
0

с.

16.

Каримов

Х
.
Я
.,
Касымова

Г
.
Г
.,
Иноятова

Ф
.

Х
.

Экспериментальное
обоснование применения ронколейкина в химотерапии лейкозов:
Методич
е-
ские рекомендации. Ташкент, 2010.


16 с.

17.


Касымова Г.Г.
Влияние лактофлора на активность НАДФН
-
диафоразы печен
и при ДЭНА
-
индуцированном канцерогенезе //
Вестник Ю
ж-
но
-
Казахстанской


медицинской академии.
-
2007.


Том 37, №4.
-

С. 17
-
19.

18.

Kasymova Gulmira, Zaribbaev Ulugbek.

Liver mitochondrial enzyme
system in the dynamics
of experimental leukemia // European medical, health and
pharmaceutical journal.
-

2012.
-

Vol.5.


Р
. 1
-
4.

19.

Kasymova G. G., Isroilov R. I. Effects of doxorubicin and roncoleukine
on liver morphology in diethylnitrosamine (DENA)
-
induced gepatocarcinogenesis

// European journal of natural history.
-

2012.
-

Vol.6.
-

P. 4
-
6.

20.

Касымова Г.Г., Янгибаев У. Экспериментальные модели хронич
е-
ских лейкозов // Современная диагностика, лечение заболеваний системы
крови и проблемы трансфузиологии: Сб. науч. трудов.
-

Ташке
нт, 2008.
-

С.72
-
73.

21.

Касымова Г.Г. Гепатоканцерогенез

кезинде.
Денсаулык.
-

2008.
-

№3.
-
С

3
-
6.

22.

Каримов Х. Я., Зариббаев У. З., Касымова Г. Г., Курбанова Н. Н. Ос
о-
бенности течения хронических лейкозов у крыс, индуцированных бензолом //
1
-
Научно
-
практическая

конференция.
-

Душанбе, 20
09
.
-

С.
135
-
137
.

23.

Karimov H. Ya., Kasymova G. G.

Effect of roncoleukine on contents of
serum cytokines in rats with experimental leukemia //
Journal of Eurasia October
2013.


Vol. 3, №1.
-

P. 82. IV. International Eurasia
Hematology Congress.
2013
.

54

24.

Inoyatova F. Kh. Kasymova G. G., Zaribaev U. Z.
Energy
-
productiong
Journal of Eurasia
October 2013. Vol.3, №1.
P.133.

IV International Eurasia Hematology Congress.
09
-
13 october 2013.

25.

Karimov H. Ya., Kasymova G. G.

Effect of roncoleukine on serum cyt
o-
kines in leukemic rats. X th International Symposium on the Chemistry of Natural
Compounds November 2013. Volume 142.

26.

Inoyatova F. Kh., Kasymova G. G., Zaribaev U. Z..

Study of liver energy


producing and detoxication functions in experimental leukemia. X th International
Symposium on the Chemistry of Natural Compounds November 2013. Volume 145.


55


Автореферат
«Тошкент тиббиёт академияси
ахборотномаси» журнали


тахририятида тахрирдан
ўтказилди


(
20
.0
6
.201
7 йил
)
.

Б
осишга рухсат этилди:
0
3
.07.
2017 йил

Бичими 60х45
1
/
8
, «Times New Roman»

гарнитурада рақамли босма усулида босилди.

Шартли босма табоғи
3,5
. Адади: 100.
Буюртма
: №
140
.


Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси,

100197, Тошкент, Интизор кўчаси, 68


«
АКАДЕМИЯ НОШИРЛИК МА
РКАЗИ
»

Д
авлат унитар корхонасида чоп этилди.


Приложенные файлы

  • pdf 7873107
    Размер файла: 929 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий